Zelmer ZMM4080W User Manual

Zelmer ZMM4080W User Manual
ZMM40...
ZMM4000
MASZYNKA DO MIELENIA
meat mincer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MASZYNKA DO MIELENIA
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
7–13
EN USER MANUAL
MEAT MINCER
34–40
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
14–20
МЯСОРУБКА
41–46
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
FLEISCHWOLF
МАШИНКА ЗА МЕЛЕНЕ
21–26
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
DISPOZITV PENTRU TOCAT 27–33
М’ЯСОРУБКА
47–52
ZMM40...
MASZYNKA DO MIELENIA
meat mincer
Idealne krojenie w kostkę gotowanych warzyw
– sałatka warzywna w 5 minut, na co dzień i od święta.
Slice cooked vegetables into perfect cubes
– vegetable salad in 5 minutes, on everyday and special occasions.
www.zelmer.com
A
15
13
16
8
14
17
11
12
I
7a
10
9
7b
1b
1
1a
2
6
B
1
5
4
2
3
3
C
1
2
3
II
D
1
2
3
„click”
4
5
E
6a
8
6b
1
11
7
5
1
2
10
6
3
4
9
F
„click”
1
2
3
G
„click”
1
2
3
H
1
2
3
„click”
4
5
6a
1
2
3
6b
I
J
„click”
1
2
K
1a
4
1b
2
3
5
6
L
8
12
7b
13
6
3
5
9
4
3
10
2
M
1
2
3
4
5
6
„click”
7
8
9
10
11
12
11
1
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
Maszynka do mielenia produktów spożywczych służy do
użytku w gospodarstwie domowym. Jest urządzeniem wieloczynnościowym, przy pomocy którego można zemleć
szybko i bez zbytniego wysiłku: mięso, ser, jarzyny mak
a także wytwarzać kiełbasy i wędliny. Przy zastosowaniu
dodatkowego wyposażenia maszynki – szatkownicy można
rozdrabniać warzywa na: surówki, sałatki i przetwory.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania maszynki
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączany ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z maszynką w obecności dzieci.
●● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
●● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
●● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
●● Urządzenie musi być używane tylko
z misą zasypową.
●● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
7
UWAGA!
WSKAZÓWKA
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie narażaj maszynki i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C. Możesz uszkodzić maszynkę.
●● Do popychania stosuj tylko popychacz. Używanie
innych przedmiotów grozi uszkodzeniem maszynki
i napędu.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
●● Dokładnie montuj zespół mielący, gdyż źle skręcony
zespół mielący powoduje niewłaściwą jakość mielenia, jak również może być przyczyną stępienia nożyka
i sitka. Stępiony nożyk i sitko wymień na nowe.
●● Podczas pracy maszynki nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie. Maszynki nie stawiaj na miękkim podłożu.
●● Nie zanurzaj napędu maszynki w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
●● Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
●● Przed użyciem umyć wszystkie akcesoria w wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Starannie opłukać
i osuszyć.
●● Sitka i nożyk dwustronny powinny pozostać natłuszczone. Nasmarować je olejem jadalnym.
●● Nie uruchamiać pustego urządzenia, jeśli sitka nie
zostały natłuszczone.
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Schowaj przewód
lekko wysuwając go w otwór z którego jest wprowadzony, a wtyczkę przewodu włóż do schowka.
●● Gdy maszynka nie daje się uruchomić – oddaj ją do
serwisu.
●● Mięso przeznaczone do mielenia oddziel od kości,
ścięgien, chrząstek i żył.
●● Przed mieleniem większe produkty potnij na kawałki.
●● Nie miel suchego maku. Przed mieleniem mak musi
być wcześniej sparzony i namoczony – do kilkunastu
godzin.
●● Do mycia metalowych części używaj miękkiej szczoteczki.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
10 minut
Czas przerwy przed ponownym użyciem
30 minut
Hałas urządzenia (LWA):
77 dB/A
MBP – Moc zablokowania silnika
1900 W
TYPY MASZYNEK ZELMER
Poniżej prezentowany jest asortyment wyposażenia maszynek do mielenia, których dotyczy niniejsza instrukcja.
Wyposażenie
VIB
Zespół mielący
Nr 5
Zespół mielący
Nr 8
Zestaw do ciastek
i makaronów
Szatkownica
Krajarka
do warzyw
●
○
●
○
●
○
○
●/dostępne 3 bębny
ZMM4080W
○
●
○
–
ZMM4048W
○
●
●/dostępne 3 bębny
–
ZMM4098W
○
●
●
–
* wersja kolorystyczna, ● – podstawowe wyposażenie, ○ – dodatkowe wyposażenie do nabycia w sklepach,
ZMM4050W
ZMM4045W
w danym wykonaniu
8
Wyciskarka
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
–
wyposażenie
niedostępne
–
Opis urządzenia
A
Maszynka do mielenia produktów spożywczych składa się z:
1 Napędu maszynki – każdy napęd maszynki przystosowany jest do montażu każdego zespołu mielącego i szatkownicy produkcji ZELMER. W tylnej wnęce schowka
napędu znajdują się otwory wentylacyjne
1a Wyłącznik
1b Przycisk blokady
Zespołu mielącego, w którego skład wchodzi:
2 Komora mielenia
3 Ślimak z zamontowanym sprzęgłem
4 Nożyk dwustronny
5 Sitko z otworami 4 mm
6 Nakrętka
7a Miska
7b I Adapter
II Misa szatkownicy
(maszynka może być wyposażona w jeden zestaw mis
7a lub 7b )
8 Popychacz
Wyposażenia, w którego skład wchodzi:
9 Sitko z otworami 8 mm
10 Sitko z otworami 2,7 mm (na wyposażeniu ZMM4048W,
ZMM4080W, ZMM4098W)
11 Nasadka masarska
12 Wkładka dystansowa
13 Przysłona
14 Tarcza
15 Sitko do makaronu wstążki
16 Sitko do makaronu nitki
17 Wypychacz
Mechaniczne zabezpieczenie silnika
B
1 Ślimak
2 Sprzęgło
3 Wkręt M5x20
Maszynka posiada mechaniczne zabezpieczenie, które
chroni silnik przed zniszczeniem – zęby sprzęgła napędowego ślimaka wyłamują się, gdy maszynka jest przeciążona
(np. gdy do środka dostały się kości).
Zniszczone sprzęgło wymień na nowe:
●● w ślimaku ze zniszczonym sprzęgłem odkręć wkręt (3),
●● usuń uszkodzone sprzęgło (2),
●● załóż nowe sprzęgło (2) i dokręć je wkrętem (3).
Przygotowanie maszynki do pracy
i jej uruchomienie
C
Wyciągnij ze schowka napędu (1) odpowiednią długość
przewodu przyłączeniowego i odpowiednie akcesoria.
1 Napęd (1) postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych
w obudowie.
●● Przed pierwszym użyciem maszynki umyj elementy
wyposażenia.
●● Zmontuj odpowiednie wyposażenie i dołącz do napędu.
2 Włóż przewód przyłączeniowy do gniazdka sieciowego.
3 Przyciskiem wyłącznika (1a) uruchom maszynkę.
Praca z zespołem mielącym
D
Do komory mielenia (2) włóż kolejno:
1 Ślimak (3) sprzęgłem do środka.
2 Na trzpień ślimaka (3) nożyk (4).
3 Sitko (np.5) tak, aby występ komory (2) wszedł w rowek
na obwodzie sitka.
4 Dokręć wszystkie elementy zespołu mielącego – mocno
do oporu.
5 Załóż zmontowany zespół mielący, na napęd (1) i obróć
do pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady.
6a Nałóż miskę (7) na komorę mielenia (2).
6b Włóż adapter I do misy II . Nałóż misę wraz z adapterem na komorę mielenia.
Praca z nasadką masarską
H
Do komory mielenia (2) włóż kolejno:
1 Ślimak (3) sprzęgłem do środka.
2 Na trzpień ślimaka (3) wkładkę dystansową (12).
3 Nasadkę masarską (11).
4 Dokręć wszystkie elementy nakrętką (6) – mocno do
oporu.
5 Załóż zmontowany zespół mielący, na napęd (1) i obróć
do pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady.
6a Nałóż miskę (7) na komorę mielenia (2).
6b Włóż adapter I do misy II . Nałóż misę wraz z adapterem na komorę mielenia.
Przed nałożeniem kiełbaśnicy (osłonki z jelita) namocz ją
w ciepłej wodzie przez ok. 10 min.
●● Na nasadkę masarską (11) nałóż mokrą kiełbaśnicę,
zwróć uwagę, aby nie zatkać otworów odpowietrzających w nasadce.
Masa mięsna, wypełniająca jelito nie może być
„zbyt rzadka”. Duża zawartość płynów może
spowodować ich wyciek i przedostawanie się
do wnętrza maszynki.
9
Szatkownica z krajarką do warzyw
E
1 Tarka do drobnych wiórek
2 Tarka do grubych wiórek
włożeniu warzywa należy dociskać popychaczem (11).
5 Zatrzask
6 Komora
Popychacz nr 11 stosuj tylko z wkładką krajarki. Zabronione jest używanie popychacza
nr 11 bez umieszczonej wkładki krajarki (10)
w komorze (6).
7 Miska zasypowa
8 Popychacz
W przypadku korzystania z szatkownicy zdejmij adapter.
Szatkownica ma dwie tarki do rozdrabniania na drobne
i grube wiórki (sera żółtego, marchwi, selerów, gotowanych
buraków, itp.). Trzecia tarka służy do krojenia warzyw na plastry (ziemniaków, ogórków, cebuli, itp.). Czwarta tarka służy
do przecierania (ziemniaków, buraków, owoców itp.
9 Bęben krajarki
10 Wkładka krajarki
11 Popychacz krajarki
Krajarka do warzyw stanowi dodatkowe wyposażenie szatkownicy. Służy do krojenia w kostkę tylko gotowanych
warzyw: ziemniaków, buraków ćwikłowych, marchewki,
selera, pietruszki itp. Przed rozpoczęciem użytkowania należy
warzywa ugotować. Po ugotowaniu duże warzywa należy
wstępnie pokroić aby mieściły się wewnątrz wkładki (10).
F
1 Odchyl zatrzask (5) i włóż jedną z tarek sprzęgłem do
środka komory.
2 Zatrzaśnij zatrzask (5).
3 Połącz komorę szatkownicy (6) tak, jak komorę mielenia
maszynki.
●● Produkty duże pokrój wcześniej na kawałki, które bez
trudu włożysz do komory.
●● Nie rozdrabniaj miękkich owoców zawierających twarde
pestki.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
●● Usuń drewnianą łyżką resztki produktów pozostałe
wewnątrz tarki lub w komorze.
Ostrza tarek nie wymagają regeneracji.
Praca z krajarką do warzyw
G
Ostrza bębna krajarki są bardzo ostre, należy
zachować ostrożność.
1 Odchyl zatrzask (5) i włóż bęben (9) sprzęgłem do
środka komory.
10
2 Załóż komorę szatkownicy na napęd maszynki i obróć
do pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady.
3 Zamontuj misę zasypową (7) i włóż wkładkę krajarki (10).
●● Po
3 Tarka do plastrów
4 Tarka do przecierania
Praca z szatkownicą
●● Zatrzaśnij zatrzask.
Produkty duże pokrój wcześniej na kawałki,
które bez trudu włożysz do wkładki krajarki (10).
●● Po zakończeniu pracy wyłącz maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
drewnianą łyżką resztki produktów pozostałe
wewnątrz bębna krajarki lub we wkładce.
●● Rozłóż elementy krajarki.
●● Usuń
Wkładkę krajarki (10) wyciągniesz demontując
misę zasypową (7).
Zabronione jest krojenie surowych warzyw.
Przy zastosowaniu zbyt miękko ugotowanych
produktów efekt krojenia w kostkę może być
mniej zadowalający.
Zestaw sitek do makaronu
I
Przepis na makaron
230 gram mąki typ 405, 2 jajka – rozmiar L .
Do przygotowania makaronu używać jaj które posiadają temperaturę pokojową. Nie używać jaj schłodzonych.
Ciasto najlepiej wyrabiać za pomocą robota z hakiem lub
ręcznie, aż do całkowitego połączenia się składników i otrzymania jednolitego gładkiego ciasta. Właściwe ciasto powinno
być „twarde” nie klejące się, ilość mąki może być zmieniona
w zależności od konsystencji ciasta.
1 Umieścić wybrane sitko w komorze mielenia (2).
2 Cały zespół mielący założyć na napęd maszynki.
●● Odrywać małe porcje przygotowanego ciasta (wielkości orzecha włoskiego) i ostrożnie wkładać je do wlotu
komory mielenia.
Następny kawałek ciasta można wkładać do
komory mielenia tylko wtedy, gdy poprzedni
został zabrany przez ślimak. W czasie podawania ciasta należy używać popychacza
maszynki.
●● Wypadający
z komory makaron można posypywać
mąką, aby zapobiec jego sklejaniu.
●● Makaron wychodzący z maszynki można podzielić na
krótsze kawałki poprzez ucinanie go przy sitku. Można
też pozostawić całą ilość do wyschnięcia i połamać na
mniejsze kawałki dopiero przed użyciem.
3 Do odblokowania otworów w sitkach do makaronu służy
dołączony do zestawu wypychacz (17).
Maksymalny czas pracy maszynki podczas wyciskania makaronu nie może przekroczyć 2 min.
Ponowne wyciskanie makaronu jest możliwe
po całkowitym ostygnięciu napędu maszynki.
Zestaw do formowania ciastek
J
Ciasteczka kruche
500 g mąki, 1 kostka masła, 1 szklanka cukru, 1 jajko, 1 opakowanie cukru waniliowego.
Utrzeć masło z cukrem i cukrem waniliowym. Do masy
dodać jajko, mąkę i całość wymieszać.
Tak przygotowane ciasto zaleca się schłodzić z zamrażarce
przez ok. 40 min.
1 Umieścić w komorze zestaw do formowania ciastek.
2 Cały zespół mielący założyć na napęd maszynki.
●● Pokroić ciasto na kawałki i wkładać je do wlotu komory
mielenia.
Następny kawałek ciasta można wkładać do
komory mielenia tylko wtedy, gdy poprzedni
został zabrany przez ślimak. W czasie podawania ciasta należy używać popychacza maszynki.
●● Długość ciasteczek formować wg uznania. Ciastka układać na natłuszczonej blasze i piec w piekarniku o temperaturze 180°C.
Czas pracy maszynki z komorą mielenia
z zamontowanym zestawem do formowania
ciastek nie może przekroczyć 10 min.
Wyciskarka do owoców
L
Wyciskarka jest wyposażeniem w niektórych typach maszynek do mielenia. Pozwala wyciskać sok z owoców takich, jak:
maliny, porzeczki, truskawki, agrest oraz dodatkowo z winogron i pomidorów. Owoce jagodowe takie, jak porzeczki
można wyciskać wraz z szypułkami. W wyciskarce nie można
stosować owoców z dużymi pestkami np. śliwy, wiśnie, itp.
bez ich wcześniejszego wydrylowania (usunięcia).
Elementy wyciskarki:
1 Komora wyciskarki
2 Ślimak
3 Korpus
4 Nakrętka
5 Rynienka odprowadzająca sok
6 Śruba regulacyjna
7b I Adapter
II Misa szatkownicy
8 Popychacz (z zespołu mielącego)
9 Sitko – 2 szt.
Nr 1 – otwory mniejsze
Nr 2 – otwory większe
10 Pierścień uszczelniający duży na korpus (3)
11 Pierścień uszczelniający mały na ślimak (2)
12 Haczyk
13 Szczotka
Do popychania owoców używaj wyłącznie
popychacza (8).
PRZYGOTOWANIE DO PRACY I OBSŁUGA
WYCISKARKI
M
1 Upewnij się, że na korpusie (3) i ślimaku (2) są założone
pierścienie uszczelniające (10) i (11). W razie ich braku
koniecznie włóż je we głębienia tych elementów (korpusu
i ślimaka).
2 Do korpusu (3) włóż i dociśnij sitko (9) do oporu.
Do usunięcia sitka (9) z korpusu (3) bardzo
przydatne jest użycie haczyka (12). Haczyk
(12) krótszym końcem włóż w otwór sitka (9)
i pociągnij sitko (9) na zewnątrz.
3 Do komory wyciskarki (1) włóż ślimak (2).
4 Nałóż korpus z sitem na ślimak zwracając uwagę, aby
sitko było zwrócone ku dołowi, a rowek pozycjonujący trafił
na występ komory wyciskarki.
5 Tak ustawiony korpus przykręć nakrętką (4) do komory
wyciskarki (1).
6 Wkręć śrubę regulacyjną (6) w korpus (3).
7 Nasuń na niego rynienkę odprowadzająca sok (5) do
momentu zatrzaśnięcia na korpusie (3) – „click”.
8 Zmontowaną wyciskarkę zamocuj na napęd, postępując
identycznie jak w opisie komory mielącej.
9 Włóż adapter I do misy II . Na gardziel zasypową
nałóż miskę (7b) i popychacz (8) – od zespołu mielącego.
10 Pod otwór wylotowy rynienki (5) i śruby regulacyjnej (6)
ustaw odpowiednie naczynia na sok oraz wytłoczyny.
11 Włącz przewód przyłączeniowy maszynki do gniazdka
sieci.
12 Uruchom maszynkę przyciskiem wyłącznika (1a), następnie dozuj odpowiednio owoce popychając popychaczem.
Aby proces wyciskania owoców przebiegał prawidłowo, nie wkręcaj zbyt głęboko śruby regulacyjnej w początkowej fazie pracy. Dopiero po
ocenie stopnia zawartości soku w wytłoczynach, skoryguj odpowiednio stopień wkręcenia
tak, aby uzyskać wystarczającą efektywność
i uniknąć zatkania wyciskarki.
11
●● W trakcie wyciskania obserwuj suchość wytłoczyn. Gdy ●● Sitka
robią się nadmiernie suche, wykręć śrubę (6), aby uniknąć zatkania wyciskarki wytłoczynami.
Stopień wkręcenia śruby zależy od rodzaju
i gatunku przetwarzanych owoców, dla owoców soczystych i bardzo dojrzałych – śrubę
wkręć głębiej, a dla owoców mało soczystych
– śrubę wkręć nieco mniej.
Gdy regulacja śrubą nie zapewni dostatecznej
skuteczności wyciskania, można wytłoczyny
ponownie przepuścić przez wyciskarkę.
Zablokowanie wylotu komory (w śrubie regulacyjnej (3)) wytłoczynami z owoców o dużej zawartości soku grozi zalaniem napędu maszynki.
●● W razie zablokowania wylotu komory wytłoczynami
wyłącz maszynkę. Zwróć szczególną uwagę na proces
wyciskania soku np. czy nie nastąpiło zatkanie otworów sita. Odłącz wyciskarkę od napędu (identycznie jak
w przypadku komory mielącej), rozmontuj wyciskarkę,
oczyść (wymyj) elementy wyciskarki. Do mycia, szczególnie sita, używaj dołączonej szczoteczki.
Po zakończeniu pracy
K
●● Wyłącz maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
1a Wyjmij popychacz (8) i zdejmij miskę z komory mielenia
(2) lub komory szatkownicy.
1b Wyjmij popychacz (8) i zdejmij misę szatkownicy wraz
z adapterem (7b) z komory mielenia (2) lub misę szatkownicy z komory szatkownicy.
2 Naciśnij przyciski blokady (1b), zespół, mielący lub
komorę szatkownicy obróć w prawo i zdejmij ją.
3 Rozłóż elementy zespołu mielącego, komory z nasadką
masarską lub szatkownicę.
Schowaj przewód, jak również umyte i wysuszone części do
schowka.
4 Umieszczanie sprzęgła we wnęce.
5 Umieszczanie sitka we wnęce.
6 Chowanie całego przewodu przyłączeniowego.
Czyszczenie i konserwacja
●● Napęd przetrzyj wilgotną szmatka zwilżoną płynem do
mycia naczyń.
●● Części z tworzywa myj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
metalowe myj w gorącej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
●● Dokładnie wysusz umyte części.
●● Przed użyciem umyć wszystkie akcesoria w wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Starannie opłukać
i osuszyć.
●● Części
12
i nożyk dwustronny powinny pozostać natłuszczone. Nasmarować je olejem jadalnym.
●● Suche części komory mielenia lub szatkownicy zmontuj
w całość.
Potrawy z mięsa, warzyw i owoców
W celu zachowania jak największych wartości odżywczych
potraw z warzyw i owoców, zapoznaj się ze sposobami ich
sporządzania. Warzyw i owoców nie przetrzymuj w wodzie
i rozdrabniaj bezpośrednio przed spożyciem.
Kotlety wieprzowe mielone
50 dag wieprzowiny, 6 dag czerstwej bułki, 5 dag cebuli,
2 dag tłuszczu, 1 jajo, 4 dag tartej bułki, tłuszcz do smażenia,
sól i pieprz.
Bułkę namoczyć w wodzie i osączyć.
Cebulę pokroić w krążki, usmażyć na jasnozłoty kolor. Mięso
opłukać, pokrajać na kawałki.
Bułkę, cebulę, mięso zemleć 2 razy w maszynce z sitkiem
o średnicy oczek 4 mm. Dadać jajo, sól, pieprz i starannie
wyrobić na jednolitą masę. Uformować 8 owalnych kotletów
o grubości 1,5 cm, które otaczać w bułce tartej. Smażyć na
rozgrzanym tłuszczu.
Pasztet z mięsa mieszanego
50 dag wieprzowiny, 50 dag cielęciny, 40 dag słoniny, 50 dag
wątroby wieprzowej, 30 dag cebuli, 20 dag bułki pszennej,
4 jaja, sól i pieprz, gałka muszkatołowa.
Mięso udusić ze słoniną i cebulą.
Wątrobę opłukać, obrać z błon, pokroić w kostkę. Gdy mięso
jest miękkie, dodać wątrobę, bułkę i krótko razem poddusić,
ostudzić i zemleć dwukrotnie w maszynce z sitkiem o średnicy oczek 4 mm.
Do przygotowanej masy dodać jaja, sól, pieprz, gałkę muszkatołową i starannie wyrobić.
Foremkę wysmarować smalcem, przełożyć masę pasztetową i piec około 40 minut.
Kiełbasa domowa
Mięso wieprzowe średnio tłuste 4,5 kg, słonina 0,5 kg, wywar
z kości – 1 szklanka, sól 6-7 łyżeczek, saletra 1 płaska
łyżeczka, pieprz 1 łyżeczka (pieprz mielony), ziele angielskie
12-15 ziarenek (zemleć), czosnek 5-6 ząbków (posiekać),
kiełbaśnica 7 m.
Mięso zemleć w maszynce z sitkiem o średnicy otworów
8 mm. Sól wymieszać z saletrą i przyprawami, dodać do
mięsa, wymieszać i wyrobić jak ciasto, dodając stopniowo
wywar. Odstawić w chłodne miejsce na 24 godz. Na komorę
mielenia maszynki założyć nasadkę masarską. Napełnić
kiełbaśnicę o długości około 1 m, formując odcinki 30-40 cm.
Należy zwrócić uwagę, aby całkowicie nie zatkać otworów
odpowietrzających nasadki.
Osuszyć kiełbasę przez 6 godz. Wędzić dymem ciepłym 14
godzin lub gorącym 2,5 godziny.
Surówka z czerwonej kapusty
40 dag czerwonej kapusty, 20 dag jabłek, 2 łyżki oleju, sok
z cytryny, sól, cukier.
Kapustę oczyścić i rozdrobnić w szatkownicy za pomocą
tarki do plastrów lub do grubych wiórek. Jabłka obrać i rozdrobnić na tarce na grube wiórki. Poszatkowaną kapustę
wymieszać z rozdrobnionymi jabłkami doprawiając do smaku
olejem, sokiem z cytryny, solą i cukrem.
Surówka z selera
40 dag selera, 20 dag jabłek, 2 łyżki oleju lub śmietany, sok
z cytryny, sól, cukier.
Seler zetrzeć na drobne wiórki. Doprawić do smaku śmietaną lub olejem. Dodać cukier, sok z cytryny i sól.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
13
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this user manual for
future reference.
Appliance features
The meat mincer is to be used within the house-hold. It is
a multifunctional appliance, which can be used for quick
and effortless mincing of: meat, cheese, vegetables, poppy,
as well as for manufacturing sausages and meat products.
When an additional appliance of the meat mincer is used –
that is the shredder, it is possible to slice vegetables into:
salads, fresh vegetable salads and preserves.
Safety precautions and instructions for
proper use of the appliance
Before starting to use the appliance, become familiar
with the whole content of this user manual.
Make sure that you understand the instructions given
below.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Do not actuate the meat mincer,
if the power cord is damaged or the
encapsulation is visibly damaged.
●● If the non-detachable part of the cord
is damaged, it should be replaced by
the producer or at a proper service
point or by a qualified person in
order to avoid any hazards.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel. Improper
servicing may cause a serious hazard
to the user. In case of defects please
contact a qualified service center.
●● Be extremely careful when operating
the appliance in the presence of
children.
●● This product is not intended for use by
14
children. Keep the appliance and the
power cable out of reach of children.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● Turn the meat mincer off before
any change of equipment or before
bringing near any parts being in
move during the operation.
●● Always unplug the appliance from
the electrical outlet when it is left
unattended and before assembling,
disassembling and cleaning.
●● The appliance must only be used
with the feeder tray.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
WARNING!
Risk of property damage
●● Do not pull the plug out from the network supply socket
by pulling the cord.
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Do not expose the meat mincer or its equipment to the
temperature over 60°C. By doing that you can damage
the meat mincer.
●● In order to push use the pusher. Using other staffs may
result in damaging the meat mincer and its drive.
●● Do not overload the appliance with excessive amount
of the product, or by pushing the product too hard (with
the use of the pusher).
●● Assemble the mincing set accurately, as the improperly
screwed mincing set can result in poor mincing quality,
as well as it can cause blunting of the cutter knife and
the screen. Blunt cutter knife and blunt screen should
be replaced with a new one.
●● When the meat mincer is operating, do not cover the
ventilation holes in the casing. Do not place the meat
mincer on soft surfaces.
●● Never immerse the drive unit of the meat mincer in
water. Never wash it under the running water.
●● Do not wash the equipment assembled within the drive
unit.
●● Do not use aggressive detergents in the form of
emulsion, milk, paste, etc. in order to wash the casing.
Among others, they can remove the informative
graphic symbols placed on the meat mincer, such as:
scales, marks, warning signs, etc.
●● Wash all accessories in warm water and washing up
liquid. Rinse and dry carefully.
●● The screens and double-side cutter must be kept
lubricated. Apply a little culinary oil to them before
using.
●● Do not run the appliance empty if the screen has not
been oiled.
HINT
Information on the product and
hints on its use
●● This appliance is intended for domestic use only.
●● Unplug the appliance after operation. Put away the
cord, pushing it gently through the opening and place
the plug in the compartment.
●● When the machine does not start – contact the service
point and leave the machine for servicing.
●● Separate the meat, which is to be minced, from bones,
tendons, cartilages and veins.
●● Before mincing, cut bigger parts into smaller elements.
●● Do not mince dry poppy. Before mincing, the poppy
needs to be washed with hot water and soaked in
water – up to several hours (a dozen or so).
●● Use a soft brush in order to wash the metal parts.
●● Do not wash the metal parts in the dishwasher.
Aggressive cleaning agents used in these appliances
can cause darkening of the above-mentioned parts.
Wash them manually, with the means of traditional
dishwashing liquids.
TYPES OF ZELMER MEAT MINCERS
Below, you can see an assortment of equipment anticipated for the meat mincers, which the user manual refers to.
Accessories
VIB
Mincer unit
No. 5
ZMM4050W
ZMM4045W
ZMM4080W
ZMM4048W
ZMM4098W
●
●
○
○
○
Mincer unit
No. 8
○
○
●
●
●
*appliance colour, ● – basic accessories,
– – unavailable accessories
Pasta and
pastry set
●
○
–
–
–
○
●/Three cutting drums available
○
●/Three cutting drums available
●
Vegetable cube
cutter
○
○
○
○
●
Juicer
○
○
○
○
○
○ – additional equipment, which can be bought in shops, household appliances stores,
Technical data
Technical parameters are given on the product’s data plate.
Allowed time of continuous work of the meat mincer
10 minutes
Required break before following use of the meat mincer
30 minutes
Noise level (LWA):
77 dB/A
MBP – Motor Blocked Power
1900 W
Description
Shredder
A
The meat mincer consists of:
1 Drive unit – each drive of the machine is adjusted to the
assembly of each of the mincing set and the shredder
produced by ZELMER. There are ventilation inlets inside
of the rear cavity of the motor compartment.
1a Switch
1b Lock button
Mincing set, which consists of:
2 Mincing chamber
3 Feed screw with assembled coupling
4 Double-side cutter
5 Screen with 4mm holes
6 ring collar
7a Food tray
7b I Adaptor
II Shredder bowl
(the mincer may be equipped with one set of bowls 7a
or 7b )
8 Pusher
15
Equipment, which includes:
9 Screen with 8 mm holes
10 Screen with 2.7 mm holes (comes with ZMM4048W,
ZMM4080W, ZMM4098W)
11 Sausage stuffer
12 Separator
13 Aperture plate
14 Disc
15 Noodles sieve
16 Vermicelli sieve
17 Pusher
Mechanical safety device for the motor
B
1 Scroll
2 Clutch
3 Screw M5x20
The meat mincer is equipped with mechanical protection,
which secures the motor against any damage – teeth of
the coupling break, when the meat mincer is overloaded
(f. ex. when bones have entered into the mincing chamber).
The broken coupling should be replaced with a new one:
●● unscrew the coupling from the feed screw,
●● remove the broken coupling,
●● put on the new coupling and screw it.
Preparing the meat mincer to work
and the actuation of the appliance
C
Take out a sufficient length of the supply cord and the
appropriate accessories from the compartment.
1 Place the drive unit close to the power network socket,
on a firm surface so as not to cover the ventilation holes
within the casing.
●● Before the first use of the meat mincer, wash the
equipment elements.
●● Assemble the appropriate equipment and join it with the
drive unit.
2 Put the power cord into the supply network socket.
3 Turn the meat mincer on with the main switch.
Operating the mincing set
D
Put the following elements into the mincing chamber:
1 Feed screw with the coupling towards the middle.
2 Fit the knife (4) onto the pin of the scroll (3).
3 Put the screen so that the chamber’s protrusion enters
the rut of the screen.
4 Tighten all the elements of the mincing set – until home.
5 Put the assembled unit onto the drive unit and turn into
the position, when you hear click of the safety lock.
6a Put the food tray onto the mincing chamber.
6b Insert the adaptor I into the bowl II . Mount the bowl
and the adaptor on the mincing chamber.
16
Operating the sausage stuffer
H
Put the following elements into the mincing chamber:
1 Feed screw with the coupling towards the middle.
2 Separator on the feed screw end.
3 The sausage stuffer.
4 Tighten all the elements of the mincing set – until home.
5 Put the assembled unit onto the drive unit and turn into
the position, when you hear click of the safety lock.
6a Put the food tray onto the mincing chamber.
6b Insert the adaptor I into the bowl II . Mount the bowl
and the adaptor on the mincing chamber.
Before placing the sausage intestine (intestine wrapper)
soak it in warm water for about 10 minutes.
●● Put the wet sausage intestine onto the sausage stuffer,
paying attention not to cover the venting holes within the
sausage stuffer.
The meat mass filling the intestine cannot be
“too rare”. Large amount of fluids can cause
their leakage and permeating to the interior of
the mincing machine.
Shredder with vegetable cutter
1
2
3
4
5
6
7
8
E
Fine grating disc
Coarse grating disc
Slicing disc
Pureeing disc
Locking tab
Body
Tray
Pusher
Remove the adaptor when using the shredder.
The shredder is equipped with two drums to grate into small
and bigger chips (cheese, carrot, celery, baked beetroots,
etc.). The third grating drum (slicing drum) is used to grate
vegetables (potatoes, onion, cucumbers, etc.). The fourth
grating drum (pulping drum) is used to mash vegetables
(potatoes, beetroots, etc) and fruit.
9 Drum
10 Dicing insert
11 Pusher
The vegetable cube cutter is the shredder’s additional
accessory. It is used for dicing cooked vegetables, such as
potatoes, beetroots, carrots, celery, parsley, etc. Cook all
vegetables before dicing. When cooked, cut large vegetables
into smaller pieces so that they fit into the dicing insert (10).
Operating the shredder
F
1 Recline the catch and put one of the drums with the
clutch facing the middle of the chamber.
2 Snap the catch.
3 Assemble the chamber of the shredder just as like
mincing chamber.
●● Cut large products into smaller elements, which you can
easily put into the mincing chamber.
●● Do not mash soft fruits containing stones.
●● When the work is finished pull the power cord out from
the network supply socket.
●● Remove the food remaining in the shredder chamber or
on the grater with a wooden spoon.
Blades of the drums do not require any
regeneration.
Vegetable cutter operation
Pasta sieve set
Pasta recipe
230 g of type 405 flour, 2 large eggs.
Use eggs at room temperature to prepare the dough. Do not
use refrigerated eggs.
It is best to use hook mixer or mix the dough manually until
all the ingredients are combined and the dough is smooth.
Dough should be “hard” rather than sticky. You can add more
or less flour depending on the consistency of the dough.
1 Put the selected sieve inside the milling cavity.
2 Assemble the whole milling set on the motor part.
●● Separate small pieces of the dough (walnut size) and
carefully put them into the milling cavity inlet.
You can put the next piece of pastry to the
milling cavity, only when the previous one has
been taken in by the worm. Use the pusher
during pastry inserting.
G
The blades of the cube cutter drum are
extremely sharp. Handle carefully.
1 Release the locking tab (5) and fit the drum (9) with the
coupling facing the inside of the body.
●● Snap the locking tab.
2 Fit the shredder body onto the mincer drive and turn until
it clicks into place.
3 Fit the feed tray (7) and the dicing insert (10).
●● Guide the vegetables through the feed tube using the
pusher (11).
The pusher (11) is intended for use only with
the dicing insert. Never use the pusher (11)
without the dicing insert (10) placed on the
body (6).
Cut large products into smaller pieces that can
easily fit into the dicing insert (10).
●● When finished, turn off and unplug the appliance.
●● Remove any food remaining in the drum or dicing insert
using a wooden spoon.
●● Disassemble the cube cutter.
To remove the dicing insert (10) first pull out
the feed tray (7).
Never use the appliance for dicing any raw
vegetables.
I
●● You can powder the pasta emerging from the machine
with flour, to prevent getting stuck together.
●● You can divide the pasta emerging from the machine,
cutting it at the sieve. You can also leave the whole
output to get dried and break into smaller pieces before
usage.
3 To unblock the holes of the sieve you should use the
attached pusher.
When squeezing out the pasta the device can
operate without any break not longer than 2 min.
Next pasta squeezing is possible after complete
motor cooling – see the operation manual.
Cookies forming set
J
Shortcake cookies
500 g of flour, 1 bar of butter, 1 glass of sugar, 1 egg,
1 package of vanilla sugar.
Mix the butter with sugar and vanilla sugar. Add an egg and
flour to it and mix altogether. Put such prepared pastry to the
freezer to cool it down for about 40 min.
1 Place the cookies forming set inside the cavity.
2 Assemble the whole milling set on the motor part.
●● Cut the pastry into pieces and put them into the milling
cavity inlet.
You can put the next piece of pastry to the
milling cavity only when the previous one has
been taken in by the worm. Use the pusher
during pastry inserting.
If the products are too soft (overcooked), they
may not be diced as well as intended.
●● You
can form free the length of the cookies. Put
the cookies onto bakingsheet and bake with oven
temperature 180°C.
17
The device with milling cavity and cookies
forming set assembled can operate without any
break not longer than 10 min.
L
Juicer
The juicer is an accessory for some types of mincers.
It allows squeezing juice from fruits such as: raspberries,
currants, strawberries, gooseberry and additionally from
grapes and tomatoes. Berry fruits such as currants can
be squeezed with stalks. Fruits with large stones, such as
plums, cherries etc. can be squeezed in the appliance after
removing the stones.
Parts of the juicer:
1 Chamber
2 Worm
3 Body
4 Nut
5 Juice channel
6 Adjusting screw
7b I Adaptor
II Shredder bowl
8 Pusher (from the mincer unit)
9 Screen – 2 pieces
No. 1 – smaller openings
No. 2 – larger openings
10 Large sealing ring for the body (3)
11 Small sealing ring for the worm (2)
12 Hook
13 Brush
In order for the juice squeezing process to run
properly do not screw the adjustment screw
too deeply in the initial operation phase. After
assessing the amount of juice in the processed
fruits, adjust the screw in order to obtain an
adequate effectiveness and to avoid clogging
the appliance.
●● Observe
the pomace dryness during squeezing. If it
is too dry, unscrew the adjusting screw (6), to avoid
clogging the appliance with the pomace.
The screw adjustment depends on the type of
processed fruits, in case of juicy and ripe fruits
adjust the screw deeper, and for fruits that
are not as juicy, the level of screw adjustment
should be lower.
If the screw adjustment does not provide an
adequate squeezing effectiveness, you can
process the pomace once again.
Use only the pusher to push fruits (8).
PREPARING THE JUICER FOR OPERATION
AND ITS OPERATION
M
1 Make sure that the sealing rings (10) and (11) are fitted
onto the body (3) and the worm (2). If not, insert them into
the sealing grooves in these elements (the body and the
worm).
2 Insert the screen (9) into the body (3) and press firmly
home.
In order to remove the sieve (9) out of the body
(3), it is helpful to use the hook (12). Put the
shorter end of the hook (12) into the hole of the
sieve (9), and pull the sieve (9) outside.
3 Insert the worm (2) into the chamber (1).
4 Insert the body with the screen onto the worm making
sure that the sieve faces downwards , and the positioning
slot fits into the protrusion in the chamber.
5 Screw on the nut (4) to attach the body to the chamber (1).
18
6 Screw the adjusting screw (6) into the body (3).
7 Slide the juice channel (5) over the adjusting screw until
it snaps on the body (3) – “click”.
8 Attach the assembled juicer to the drive unit in the same
way as the mincer body.
9 Insert the adaptor I into the bowl II . Insert the bowl
(7b) and the pusher (8) – from the mincer unit – onto the
feeding tube.
10 Place the appropriate dishes for the juice and pomace
under the outlet of the juice channel (5) and the adjusting
screw (6).
11 Plug in the appliance.
12 Turn the appliance on by means of the switch button
(1a), and then feed the fruit, pushing with the pusher.
The clogging of the chamber outlet (in the
adjustment screw (3)) with the pomace of juicy
fruits can cause the flooding of the drive unit.
●● Unplug
the appliance if the chamber outlet becomes
clogged. Pay special attention on the juice squeezing
process, make sure the screen openings are not clogged.
Disconnect the juicer from the drive unit (as in the case
of the mincer body), dismantle the juicer, clean (wash)
the juicer elements. Use the included brush to clean the
appliance, especially the screen.
After the work has been finished
K
●● Turn the meat mincer off and pull the power cord out
from the network supply socket.
1a Remove the pusher (8) and remove the food tray off the
mincing chamber (2) or the shredder chamber.
1b Remove the pusher (8) and remove the shredder bowl
with an adaptor (7b) off the mincing chamber (2) or the
shredder bowl off the shredder chamber.
2 Press the safety lock and turn the mincing set or the
grating chamber into right and take it off.
3 Take apart all the elements of the mincing set, the
chamber with the sausage stuffer or the shredder.
Put the cord as well as cleaned and dried parts into the
storage compartment.
4 Putting the coupling in the storage compartment.
5 Putting the screen in the storage compartment.
6 Hiding the whole power cord.
Cleaning and maintenance
●● Clean the drive with a wet cloth, with an addition of
dishwashing liquid.
●● Wash the plastic parts in warm water, with addition of the
dishwashing liquid.
●● Wash the metal parts in hot water, with addition of the
dishwashing liquid.
●● Carefully dry the washed elements.
●● Wash all accessories in warm water and washing up
liquid. Rinse and dry carefully.
●● The screens and double-side cutter must be kept
lubricated. Apply a little culinary oil to them before using.
●● Assemble the dry parts of the mincing chamber or the
shredder.
Meat, vegetable and fruit dishes
In order to maintain the most of the nutrition value of the
vegetable and fruit dishes, familiarise yourself with the
methods of preparing them. Do not hold vegetables or fruits
in water and mash them just before serving and eating.
Minced pork chops
50 dag of pork meat, 6 dag of stale bread, 5 dag of onion,
2 dag of fat, 1 egg, 4 dag of crumbs, oil for frying, salt and
pepper.
Soak the bread in water and drain.
Cut the onion in slices, fry until it reaches a golden colour.
Rinse the meat with water, cut into pieces.
Mince bread, onion and meat twice in the meat mincer, using
the screen with 4 mm holes. Add the egg, salt, pepper and
carefully mix into unified mass. Form 8 oval pork chops,
1,5 cm thick, which then cover with crumbs. Fry on hot oil.
Homemade sausage
Semi fat pork meat 4,5 kg, pork fat 0,5 kg, bone stock –
1 glass, salt 6-7 teaspoons, saltpetre 1 flat teaspoon, pepper
1 teaspoon (ground pepper), allspice 12-15 grains (grind),
garlic 5-6 cloves (mince), sausage intestine 7 m.
Mince the meat using the strainer with 8 mm holes. Mix
the salt with the saltpetre and spices, and add them to the
minced meat, and mix them, gradually adding the bone
stock. Put it in a cool place for 24 hours. Place the sausage
stuffer on the mincing chamber. Fill in the intestine, about
1 m long, forming segments, which are 30–40cm long. Pay
special attention not to cover the venting holes within the
attachment.
Dry the sausage for about 6 hours. Smoke with warm smoke
for about 14 hours or hot smoke for about 2,5 hours.
Red cabbage fresh salad
40 dag of red cabbage, 20 dag of apples, 2 teaspoons of oil,
lemon juice, salt and sugar.
Clean the red cabbage and slice it in a shredder, using
the drum for slicing or thick chips. Mix the sliced cabbage
with mashed apples, adding oil lemon juice, salt and sugar,
according to one’s own taste.
Celery salad
40 dag of celery, 20 dag of apples, 2 spoons of oil or cream,
lemon juice, salt, pepper.
Slice the celery into small chips. Add cream or oil according
to one’s own taste. Add sugar, lemon juice and salt.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling
of used appliances as applicable throughout the EU.
Please ask your specialist retailer about current disposal
facilities.
Pâté made of mixed meat
50 dag of pork meat, 50 dag of veal, 40 dag of pork fat,
50 dag of liver, 30 dag of onion, 20 dag of wheat bun, 4 eggs,
salt and pepper, nutmeg.
Braise the meat with pork fat and onion. Clean the liver,
peel the membranes off, dice. When the meat is soft, add
the liver, bun and braise together for a short time. Let the
ingredients cool down and mince them twice in the meat
mincer, using the strainer with 4 mm holes. To the prepared
mass add eggs, salt, peppr, nutmeg and carefully mix.
Grease the form with lard, put the pâté into the form and
bake for abour 40 minutes.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper operation of the appliance.
The manufacturer reserves the right to modify the product at any time,
without prior notice, in order to adjust it to legal regulations, standards
and directives or due to constructional, commercial, aesthetic and
other reasons.
19
DE
Sehr geehrte Kunden!
Wir gratulieren Ihnen zur Wahl unseres Produktes und heißen Sie im Kreise der Benutzer von Zelmer Produkten willkommen.
Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollten Sie nur das Originalzubehör der Firma Zelmer verwenden. Das Zubehör
wurde speziell für dieses Produkt entwickelt.
Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam
durch. Achten Sie dabei insbesondere auf die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auf,
damit Sie im Laufe des späteren Gebrauchs auf sie zurückgreifen können.
Charakteristik des Gerätes
Der Fleischwolf für Lebensmittel ist für den Gebrauch im
Haushalt bestimmt. Es handelt sich um ein Mehrzweckgerät,
mit dem man schnell und leicht Fleisch, Quark, Gemüse und
Mohn zerkleinern bzw. mahlen sowie Würste und Wurstwaren zubereiten kann. Mit dem als Zusatzausstattung mitgelieferten Gemüsehobel lässt sich Gemüse für die Zubereitung von Rohkost, Salaten und Eingemachtem zerkleinern.
Hinweise für einen sicheren und richtigen
Gebrauch des Geräts
Lesen Sie vor dem Gebrauch der Maschine die
Gebrauchsanleitung vollständig durch.
Es muss sichergestellt sein, dass die nachfolgenden
Hinweise verstanden wurden.
GEFAHR! / WARNUNG!
Bei Nichtbeachtung
der Hinweise besteht
Verletzungsgefahr
●● Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
wenn das Netzkabel beschädigt
oder das Gehäuse sichtbar beschädigt sind.
●● Sollte das nicht abtrennbare Netzkabel beschädigt werden, muss es vom
Hersteller, einer spezialisierten Reparaturwerkstatt oder von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um eine Gefährdung zu vermeiden.
●● Die Reparaturen dürfen nur durch
geschultes Personal durchgeführt
werden. Nicht ordnungsgemäß
20
durchgeführte Reparaturen können eine ernsthafte Gefahr für den
Benutzer darstellen. Wenden Sie
sich bei Defekten an einem autorisierten ZELMER Kundendienst.
●● Seien Sie bei der Anwesenheit von
Kindern bei der Arbeit besonders
vorsichtig.
●● Das Gerät darf nicht von Kindern
bedient werden. Bewahren Sie das
Gerät sowie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
●● Das Gerät darf von Personen mit
körperlichen, sensorischen oder
psychischen Einschränkungen, oder
von Personen ohne Erfahrung oder
Kenntnis des Geräts ausschließlich dann verwendet werden, wenn
dies unter Aufsicht geschieht oder
wenn zuvor die möglichen Gefahren
erklärt wurden und eine Unterweisung in der sicheren Benutzung des
Geräts erfolgt ist.
●● Es muss sichergestellt werden, dass
Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
●● Vor dem Wechsel von Zubehörteilen
oder in der Nähe von beweglichen
Elementen das Gerät ausschalten
und vom Netz trennen.
●● Bevor Sie das Gerät ohne Aufsicht
lassen, zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen, muss es
von der Stromversorgung abgetrennt
werden.
●● Das Gerät darf ausschließlich
zusammen mit der Vorratsschale
verwendet werden.
●● Das Gerät darf nur in Räumen bei
Raumtemperatur und auf einer Höhe
von maximal 2000 m über verwendet
werden.
●● Zum
ACHTUNG!
Eine Nichtbeachtung der
Hinweise kann zu Sachschäden
führen
●● Den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose
ziehen.
●● Das Gerät darf nur an eine (Wechselstrom-)Steckdose
mit einer Spannung angeschlossen werden, die der
auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.
●● Setzen Sie das Gerät und dessen Ausrüstung keinen
Temperaturen vom mehr als 60 °C aus. Das Gerät
kann dadurch beschädigt werden.
●● Verwenden Sie zum Stopfen ausschließlich den Stopfer. Bei Verwendung anderer Gegenstände können
das Gerät oder der Antrieb beschädigt werden.
●● Überlasten Sie das Gerät nicht durch eine zu große
Menge an zu verarbeitendem Produkt oder durch zu
starkes Drücken mit dem Stopfer.
●● Die Zerkleinerungseinheit muss richtig zusammengesetzt werden, da eine falsch zusammengesetzte
Zerkleinerungseinheit zu einer schlechten Zerkleinerungsqualität führt und zu einem Stumpfwerden
des Messerkopfs und der Lochscheiben führen kann.
Stumpfe Messerköpfe und Lochscheiben müssen
gegen neue ausgewechselt werden.
●● Während des Betriebs der Fleischwolf dürfen die
Belüftungsöffnungen im Gehäuse nicht verdeckt sein.
Das Gerät muss auf einem stabilen und festen Untergrund stehen.
●● Der Antrieb des Fleischwolfs darf nicht in Wasser
getaucht und nicht unter fließendem Wasser gereinigt
werden.
●● Die Ausrüstung darf nicht gewaschen werden, wenn
diese am Antrieb befestigt ist.
Reinigen des Gehäuses verwenden Sie keine
aggressiven Reinigungsmittel in Form von Emulsionen, Reinigungsmilch, Reinigungspasten usw.
Dadurch können die zur Information angebrachten
Symbole wie Skalen, Kennzeichnungen, Warnsymbole
usw. verwischt werden.
●● Vor Gebrauch alle Teile im Wasser mit etwas Waschmittel reinigen. Sorgfältig abspülen und trocknen lassen.
●● Die Lochscheiben und die doppelseitige Messerscheibe sollten gefettet bleiben. Mit Speiseöl einfetten.
●● Das leere Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn die
Lochscheiben nicht leicht eingefettet wurden.
HINWEIS
Angaben zum Produkt und
Gebrauchshinweise
●● Das
Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im
Haushalt und in einem ähnlichen Umfeld bestimmt.
●● Nach Abschluss der Arbeit den Stecker aus der Steckdose ziehen. Verstauen Sie das Kabel, indem Sie es
vorsichtig in die Öffnung einführen, aus der es herausgeführt wird. Legen Sie den Stecker in das Fach.
●● Wenn sich die Maschine nicht einschalten lässt, geben
Sie sie bitte an einen Kundendienst.
●● Das zu zerkleinernde Fleisch muss frei von Knochen,
Sehnen, Knorpeln usw. sein.
●● Vor dem Zerkleinern müssen größere Stücke in kleinere Stücke geschnitten werden.
●● Es darf kein trockener Mohn zerkleinert werden. Vor
dem Mahlen muss der Mohn abgebrüht und ein gutes
Dutzend Stunden eingeweicht werden.
●● Für die Reinigung der Metallteile eine weiche Bürste
verwenden.
●● Reinigen Sie die Metallteile nicht in der Spülmaschine.
Die in diesen Geräten verwendeten aggressiven Reinigungsmittel bewirken ein dunkel werden der oben
genannten Teile. Reinigen Sie diese Teile von Hand
mit herkömmlichen Geschirrspülmittel.
ZELMER MASCHINENTYPEN
Im Folgenden wird das Sortiment von Zerkleinerungsmaschinen präsentiert, für die diese Gebrauchsanleitung gilt.
Ausstattung
VIB
Zerkleinerungseinheit Nr. 5
Zerkleinerungseinheit Nr. 8
Satz für Kekse
und Nudeln
Gemüsehobel
Gemüseschneider
Saftpresse
●
○
●
○
○
○
●
○
○
●/3 Trommeln im Set enthalten
○
○
ZMM4080W
○
●
○
○
○
–
ZMM4048W
○
●
●/3 Trommeln im Set enthalten
○
○
–
ZMM4098W
○
●
●
●
○
–
* farbige Ausführung, ● – Grundausstattung, ○ – weiteres Zubehör, das im Handel erhältlich ist, – – Zubehör, das für die jeweilige
ZMM4050W
ZMM4045W
Variante nicht erhältlich ist
21
Technische Daten
Die technischen Daten sind auf dem Typenschild des Produkts angegeben.
Zulässige Dauerbetriebszeit
10 Minuten
Dauer der Unterbrechung vor erneutem Einschalten
30 Minuten
Geräuschpegel (LWA):
77 dB/A
MBP – Sperrleistung des Motors
1900 W
Gerätebeschreibung
A
Die Maschine zur Zerkleinerung von Lebensmitteln setzt sich
wie folgt zusammen:
1 Antrieb der Maschine – Jeder Antrieb der Maschine ist
auf die Montage aller Zerkleinerungseinheiten, Zitruspressen, Saftpressen, Kaffeemühlen und Gemüsehebel
aus der Produktion ZELMER ausgelegt. Im hinteren
Fach gibt es zwei Lüftungsöffnungen
1a Schalter
1b Entriegelungstaste
Die Zerkleinerungseinheit setzt sich wie folgt zusammen:
2 Zerkleinerungskammer
3 Förderschnecke mit montierter Kupplung
4 Doppelseitige Messerscheibe
5 Lochscheibe mit 4 mm Öffnungsdurchmesser
6 Befestigungsring
7a Schale
7b I Adapter
II Schale für den Gemüsehobel
(Die Maschine kann mit einem Satz Schalen 7a oder 7b
ausgestattet werden)
8 Stopfer
Zubehör bestehend aus:
9 Lochscheibe mit 8 mm Öffnungsdurchmesser
10 Lochscheibe mit 2,7 mm Öffnungsdurchmesser (Als Ausstattung von ZMM4048W, ZMM4080W, ZMM4098W)
11 Wurstaufsatz
12 Abstandhalter
13 Blende
14 Scheibe
15 Lochscheibe für Bandnudeln
16 Lochscheibe für Fadennudeln
17 Ausstoßer
Mechanischer Motorschutz
B
1 Förderschnecke
2 Kupplung
3 Schraube M5x20
Die Maschine verfügt über einen mechanischen Motorschutz, der den Motor vor Beschädigungen schützen soll.
22
Die Zähne der Antriebskupplung brechen bei einer Überlastung des Fleischwolf (z. B. wenn beim Zerkleinern Knochen
in die Zerkleinerungskammer gelangt sind).
Die zerstörte Kupplung kann gegen eine neue ausgewechselt werden:
●● An der Förderschnecke mit der zerstörten Kupplung die
Schraube (3) herausschrauben,
●● Die zerstörte Kupplung (2) entfernen,
●● Eine neue Kupplung aufsetzen (2) und mit der Schraube
(3) befestigen.
Vorbereitung des Gerätes zu Arbeit und
zur Inbetriebnahme
C
Ziehen Sie aus dem Fach im Antrieb (1) so viel vom Netzkabel heraus, wie Sie benötigen und nehmen Sie die
gewünschten Zubehörteile heraus.
1 Stellen Sie den Antrieb (1) in der Nähe einer Steckdose
auf einem festen, stabilen Untergrund so auf, dass die Belüftungsöffnungen nicht verdeckt werden.
●● Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch der Maschine
die Elemente der Ausrüstung gründlich.
●● Setzen Sie die gewünschte Ausrüstung zusammen und
schließen Sie sie an den Antrieb an.
2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3 Mit dem Schalter (1a) starten Sie die Maschine.
Bedienung der Zerkleinerungseinheit
D
In die Zerkleinerungskammer (2) nacheinander folgendes
einsetzen:
1 Förderschnecke (3) mit Kupplung nach Innen.
2 Auf den Vierkantstift (3) der Förderschnecke das Messer
(4) aufsetzen.
3 Die Lochscheibe (z. B. 5) so einsetzen, dass der Vorsprung in der Kammer (2) in die Nut am Umfang der Lochscheibe greift.
4 Alle Elemente der Zerkleinerungseinheit ordentlich bis
ein deutlicher Widerstand zu spüren ist, festziehen.
5 Die zusammengesetzte Zerkleinerungseinheit auf den
Antrieb (1) aufsetzen und soweit drehen, bis das „Klick” der
Verriegelung zu hören ist.
6a Die Schale (7) auf die Zerkleinerungskammer (2)
aufsetzen.
6b Den Adapter I in die Schale II legen. Befestigen Sie
die Schale mit dem Adapter auf der Zerkleinerungskammer.
Arbeiten mit dem Wurstaufsatz
H
In die Zerkleinerungskammer (2) nacheinander folgendes
einsetzen:
1 Förderschnecke (3) mit Kupplung nach Innen.
2 Auf den Vierkantstift der Förderschnecke (3) den
Abstandhalter (12) aufsetzen.
3 Wurstaufsatz (11).
4 Alle Elemente der Zerkleinerungseinheit mit dem Befestigungsring (6) ordentlich bis ein deutlicher Widerstand zu
spüren ist, festziehen.
5 Die zusammengesetzte Zerkleinerungseinheit auf den
Antrieb (1) aufsetzen und soweit drehen, bis das „Klick” der
Verriegelung zu hören ist.
6a Die Schale (7) auf die Zerkleinerungskammer (2)
aufsetzen.
6b Den Adapter I in die Schale II legen. Befestigen Sie
die Schale mit dem Adapter auf der Zerkleinerungskammer.
Vor dem Aufziehen des Darms muss dieser circa 10 Minuten
in warmem Wasser eingeweicht werden.
●● Auf den Wurstaufsatz (11) nassen Darm aufsetzen,
dabei muss darauf geachtet werden, dass die Entlüftungsöffnungen im Aufsatz nicht verstopft werden.
Die Fleischmasse, mit der der Darm gefüllt
wird, darf nicht zu „dünn“ sein. Ein zu hoher
Flüssigkeitsgehalt kann dazu führen, dass die
Flüssigkeit ins Innere der Maschine gelangt.
Gemüsehobel mit Gemüseschneider
1
2
3
4
5
6
7
8
E
Raspeltrommel fein
Raspeltrommel grob
Schneidetrommel
Reibetrommel
Verschluss
Kammer
Vorratsschale
Stopfer
Wenn der Gemüsehobel verwendet wird, muss
der Adapter entfernt werden.
Der Gemüsehobel verfügt über zwei Raspeltrommeln - fein
und grob - (für Käse, Karotten, Sellerien, gekochte rote
Rüben, usw.). Die dritte Schneidtrommel dient zum Schneiden von Gemüse in Scheiben (Kartoffeln, Gurken, Zwiebeln
usw.). Die vierte Reibetrommel dient zum Reiben von Kartoffeln, Rote Bete, Obst usw.
9 Trommel des Gemüseschneiders
10 Gemüseschneideeinsatz
11 Stopfer für den Gemüseschneider
Der Gemüseschneider ist eine Zusatzausstattung für den
Gemüsehobel. Er dient zum Würfeln nur von gekochtem
Gemüse: Kartoffeln, Roten Beeten, Karotten, Sellerien,
Petersilien usw. Zuvor muss das Gemüse gekocht werden.
Nach dem Kochen muss großes Gemüse in kleinere Stücke
zerschnitten werden, damit es in den Einsatz (10) passt.
F
Arbeiten mit dem Gemüsehobel
1 Den Verschluss (5) öffnen und eine der Trommeln mit
der Kupplung zuerst in die Kammer einlegen.
2 Den Verschluss (5) schließen.
3 Die Kammer des Gemüsehobels (6) so anschließen, wie
die Zerkleinerungskammer.
●● Große Stücken vorher in Stücke schneiden, sodass sie
problemlos in die Kammer eingeführt werden können.
●● Zerkleinern Sie keine weichen Früchte mit harten Kernen.
●● Nach Beendigung der Arbeit die Maschine ausschalten
und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
●● Mit einem Holzlöffel die in der Trommel oder der Kammer zurückgebliebenen Reste entfernen.
Die Schneiden der Trommeln müssen nicht
geschärft werden.
Arbeiten mit dem Gemüseschneider
G
Seien Sie vorsichtig. Die Schneiden des Gemüseschneiders sind sehr scharf.
1 Öffnen Sie den Verschluss (5) und legen Sie die Trommel (9) mit der Kupplung zuerst in die Kammer.
●● Verschließen Sie den Verschluss.
2 Setzen Sie den Gemüsehobel auf den Antrieb der
Maschine und drehen Sie ihn solange, bis das „Klicken“ der
Verriegelung zu hören ist.
3 Befestigen Sie die Vorratsschüssel (7) und legen Sie den
Gemüseschneideeinsatz (10) ein.
●● Das zu schneidende Gemüse muss mit dem Stopfer (11)
nach unten gedrückt werden.
Der Stopfer (11) darf nur zusammen mit dem
Gemüseschneideeinsatz verwendet werden.
Es ist verboten, den Stopfer (11) zu benutzen,
wenn der Gemüseschneideeinsatz (10) nicht in
die Kammer (6) eingelegt ist.
Große Stücke vorher in kleine Stücke schneiden, sodass sie problemlos in Gemüseschneideeinsatz (10) eingeführt werden können.
●● Nach Beendigung der Arbeit den Fleischwolf ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
●● Mit einem Holzlöffel die in der Gemüseschneidetrommel
oder im Einsatz zurückgebliebenen Reste entfernen.
●● Zerlegen Sie den Gemüseschneider in seine Einzelteile.
Der Gemüseschneideeinsatz (10) können Sie
nach dem Entfernen der Vorratsschale (7) herausnehmen.
Es darf kein rohes Gemüse geschnitten werden.
23
Zu weich gekochtes Gemüse eignet sich nur
bedingt, um es in Würfel zu schneiden.
Satz von Lochscheiben für Nudeln
I
Rezept für hausgemachte Nudeln
230 Gramm Mehl Typ 405, 2 Eier – Größe L.
Für die Teigzubereitung Eier verwenden, die auf Zimmertemperatur gebracht wurden. Keine gekühlten Eier verwenden.
Den Teig am besten mit der Küchenmaschine mit Haken verarbeiten oder mit der Hand kneten, bis alle Zutaten sich gut
vermischt haben und ein glatter Teig entstanden ist. Der richtige Nudelteig sollte „fest” sein und nicht kleben, die Menge
von Mehl kann je nach der Teigkonsistenz geändert werden.
1 Die ausgewählte Lochscheibe in die Zerkleinerungskammer (2) einsetzen.
2 Die gesamte Zerkleinerungseinheit auf den Antrieb der
Maschine setzen.
●● Kleine Teigmengen (wallnussgroß) abreißen und vorsichtig in den Einlauf der Zerkleinerungskammer geben.
Das nächste Stück Teig erst dann die Zerkleinerungskammer geben, wenn das vorherige von
der Förderschnecke mitgenommen wurde. Beim
Nachschieben von Teig den Stopfer verwenden.
●● Nudeln, die aus der Kammer herauskommen, mit Mehl
überstreuen, damit sie nicht verkleben.
die aus der Kammer herauskommen, kann
man in kürzere Stücke schneiden, indem sie an der
Lochscheibe abgeschnitten werden. Die gesamten
Menge Nudeln kann man trocknen lassen und erst vor
Gebrauch in kleinere Stücke brechen.
3 Um Teigreste aus den Löchern in den Lochscheiben zu
entfernen, wurde der Ausstoßer beigelegt (17).
●● Nudeln,
Die maximale Betriebsdauer der Maschine
beim Nudelpressen darf 2 Minuten nicht überschreiten.
Erneutes Nudelpressen ist erst möglich, nachdem der Antrieb der Maschine abgekühlt ist.
Satz für Kekse
J
Mürbe Kekse
500 Gramm Mehl, 1 Stück Butter, 1 Glas Zucker, 1 Ei, 1 Packung Vanillezucker.
Butter mit Zucker und Vanillezucker rühren. Ei und Mehl
dazugeben und alles verrühren.
Den so zubereiteten Teig ins Gefrierfach für ca. 40 Minuten
stellen.
1 Den Satz für Kekse in die Kammer einsetzen.
2 Die gesamte Zerkleinerungseinheit auf den Antrieb der
Maschine setzen.
24
●● Den Teig in Stücke schneiden und in die Zerkleinerungskammer geben.
Das nächste Stück Teig erst dann die Zerkleinerungskammer geben, wenn das vorherige
von der Förderschnecke mitgenommen wurde.
Beim Nachschieben von Teig den Stopfer verwenden.
●● Die Länge der Kekse kann nach Belieben geformt werden. Die Kekse auf gefettetes Backblech legen und im
Backofen bei einer Temperatur von 180°C backen.
Die Betriebsdauer der Maschine mit der Zerkleinerungskammer und dem eingesetzten Satz
für Kekse darf 10 Min. nicht übersteigen.
Saftpresse
L
Die Saftpresse gehört zur Ausstattung bestimmter Fleischwolftypen. Mit der Saftpresse kann der Saft aus Obst wie
Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeere, Stachelbeeren
sowie aus Weintrauben und Tomaten ausgepresst werden.
Beerenfrüchte wie Johannisbeeren können zusammen mit
den Stilen ausgepresst werden. Vor dem Auspressen von
Obst mit großen Kernen wie z. B. Pflaumen, Kirschen usw.
müssen diese Früchte entkernt werden.
Elemente der Saftpresse
1 Saftpressenkammer
2 Förderschnecke
3 Gehäuse
4 Befestigungsring
5 Saftablaufrinne
6 Einstellschraube
7b I Adapter
II Schale für den Gemüsehobel
8 Stopfer (aus der Zerkleinerungseinheit)
9 Lochscheiben – 2 Stück
Nr. 1 – mit kleineren Öffnungen
Nr. 2 – mit größeren Öffnungen
10 Großer Dichtungsring für das Gehäuse (3)
11 Kleiner Dichtungsring für die Förderschnecke (2)
12 Haken
13 Bürste
Zum Hineindrücken der Früchte darf nur der
Stopfer (8) verwendet werden.
VORBEREITUNG UND BEDIENUNG DER
SAFTPRESSE
M
1 Vergewissern Sie sich, dass am Gehäuse (3) und an der
Förderschnecke (2) die Dichtungsringe (10) und (11) eingelegt sind. Falls dies nicht der Fall ist, müssen sie unbedingt
in die Vertiefungen dieser Elemente (Förderschneckengehäuse) eingelegt werden.
2 In das Gehäuse (3) das Sieb (9) einlegen und bis zum
Anschlag festdrücken.
Zum Herausnehmen des Siebes (9) aus dem
Gehäuse (3) dient der Haken (12). Den Haken
(12) mit dem kürzeren Ende in eine Öffnung des
Siebes (9) einführen und das Sieb (9) herausziehen,
3 In die Saftpressenkammer (1) die Förderschnecke (2)
einsetzen.
4 Setzen Sie das Gehäuse mit dem Sieb auf die Förderschnecke, wobei darauf zu achten ist, dass das Sieb nach
unten zeigt und die Positionierungsnut auf den Vorsprung in
der Saftpressenkammer ausgerichtet ist.
5 Das derart ausgerichtete Gehäuse mit dem Befestigungsring (4) an der Saftpressenkammer (1) festschrauben.
6 Die Einstellschraube (6) in das Gehäuse (3) einschrauben.
7 Die Saftablaufrinne (5) auf das Gehäuse (3) schieben,
bis es mit einem Klickgeräusch einrastet.
8 Die zusammengebaute Saftpresse genauso wie in der
Anleitung für die Zerkleinerungskammer beschrieben am
Antrieb montieren.
9 Den Adapter I in die Schale II legen. Die Vorratsschale (7b) an der Einfüllöffnung befestigen und den Stopfer
(8) aus der Zerkleinerungseinheit einsetzen.
10 Stellen Sie unter die Abflussöffnung der Rinne (5) und
die Einstellschraube (6) geeignete Gefäße für den Saft und
die Obstrückstände.
11 Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
12 Schalten Sie die Maschine mit dem Schalter (1a) ein und
dosieren Sie anschließend die Früchte mithilfe des Stopfers.
Damit das Auspressen der Früchte richtig
ablaufen kann, darf die Einstellschraube zu
Beginn nicht zu tief hineingeschraubt werden.
Beurteilen Sie zuerst den Saftgehalt in den
Obstrückständen und korrigieren Sie die Einstellung entsprechend, um eine optimale Effektivität zu erreichen und das Verstopfen des Siebes zu verhindern.
●● Während des Auspressens muss die Feuchtigkeit der
Obstrückstände beobachtet werden. Wenn die Rückstände zu trocken werden, muss die Schraube (6) herausgedreht werden, um ein Verstopfen der Saftpresse
zu vermeiden.
Wie weit die Schraube hineingedreht werden
muss, hängt von der Art der verarbeiteten
Früchte ab. Bei saftigen /sehr reifen Früchten
muss die Schraube tiefer hineingeschraubt
werden und für weniger safthaltige Früchte
die Schraube ein bisschen weniger tief hineinschrauben.
Wenn mithilfe der Einstellschraube kein
befriedigendes Ergebnis erreicht wird, können
die Obstrückstände noch einmal ausgepresst
werden.
Wenn der Ablauf aus der Kammer (in der Einstellschraube (3) mit Rückständen von Früchten mit hohem Saftgehalt verstopft wird, kann
es dazu kommen, dass der Saft ins Innere des
Antriebs gelangt.
●● Wenn der Ablauf aus der Kammer mit Obstrückständen
verstopft ist, muss die Maschine ausgeschaltet werden.
Beobachten Sie den Prozess des Auspressens und achten Sie z. B. darauf, dass die Öffnungen des Siebs nicht
verstopft sind. Entfernen Sie die Saftpresse genauso
vom Antrieb wie die Zerkleinerungskammer, zerlegen
Sie die Saftpresse und reinigen (waschen) Sie die Elemente der Saftpresse. Verwenden Sie zum Reinigen,
insbesondere des Siebs; die mitgelieferte Bürste.
Nach Beendigung der Arbeit
K
●● Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
1a Nehmen Sie den Stopfer (8) heraus und nehmen Sie
die Schale von der Zerkleinerungskammer (2) oder von der
Kammer des Gemüsehobels ab.
1b Nehmen Sie den Stopfer (8) heraus und nehmen Sie
die Schale des Gemüsehobels samt Adapter (7b) von der
Zerkleinerungskammer (2) oder die Schale von der Kammer
des Gemüsehobels ab.
2 Drücken Sie die Entriegelungstasten (1b), drehen Sie
die Zerkleinerungseinheit oder die Kammer des Gemüsehobels rechts und nehmen Sie diese anschließend ab.
3 Zerlegen Sie die Zerkleinerungseinheit, die Kammern mit
dem Wurstaufsatz oder den Gemüsehobel in ihre Einzelteile.
Verstauen Sie das Kabel sowie die gereinigten und trockenen Teile im Fach.
4 Verstauen der Kupplung im Fach.
5 Verstauen der Lochscheiben im Fach.
6 Verstauen des gesamten Netzanschlusskabels.
Reinigung und Pflege
●● Wichen Sie den Antrieb mit einem mit Geschirrspülmittel
befeuchtetem Tuch ab.
●● Kunststoffteile in heißem Wasser mit Geschirrspülmittel
reinigen.
25
●● Metallteile in heißem Wasser mit Geschirrspülmittel rei-
nigen.
●● Die gewaschenen Teile müssen gründlich getrocknet
werden.
●● Vor Gebrauch alle Teile im Wasser mit etwas Waschmittel reinigen. Sorgfältig abspülen und trocknen lassen.
●● Die Lochscheiben und die doppelseitige Messerscheibe
sollten gefettet bleiben. Mit Speiseöl einfetten.
●● Die trockenen Teile der Zerkleinerungskammer oder des
Gemüsehobels zusammensetzen.
Fleisch-, Gemüse- und Obstgerichte
Um die meisten Nährwerte der Gerichte aus Obst und
Gemüse zu erhalten, lernen Sie ein paar Tipps kennen, wie
man diese Gerichte zubereiten soll. Halten Sie Obst und
Gemüse nicht im Wasser und zerkleinern Sie es unmittelbar
vor dem Verzehr.
Frikadellen aus Schweinefleisch
500 Gramm Schweinefleisch, 60 Gramm altbackenes Brötchen, 50 Gramm Zwiebel, 20 Fett, 1 Ei, 40 Gramm Semmelbrösel, Bratfett, Salz und Pfeffer.
Brötchen in eine Schüssel mit Wasser geben, einweichen
und auspressen.
Zwiebel in Ringe schneiden, hellgoldgelb braten. Fleisch
spülen, in Stückchen schneiden.
Brötchen, Zwiebel, Fleisch zweimal in der Maschine mit
einer Lochscheibe mit 4mm Öffnungsduchmesser zerkleinern. Ei, Salz, Pfeffer dazu geben und sorgfältig zur feinen
Masse vermischen. 8 ovale Frikadellen 1,5 cm dick formen
und in Semmelbrösel wenden. In erhitzten Fett braten.
Pastete aus gemischtem Fleisch
500 Gramm Schweinefleisch, 500 Gramm Kalbfleisch,
400 Gramm Speck, 500 Gramm Schweineleber, 300 Gramm
Zwiebel, 200 Gramm Weizenbrötchen, 4 Eier, Salz und Pfeffer, Muskat.
Stunden an einem kühlen Ort stehen lassen. Auf die Zerkleinerungskammer den Wurstaufsatz aufsetzen. Den Darm mit
einer Länge von ca. 1 m einfüllen, indem 30-40 cm lange
Stücke geformt werden. Es ist darauf zu achten, dass die
Entlüftungsöffnungen im Wurstaufsatz nicht vollkommen verstopft werden.
Die Wurst über 6 Stunden trocknen. 14 Stunden warm oder
2,5 Stunden heiß räuchern.
Rotkohl-Rohkost
400 Gramm Rotkohl, 200 Gramm Äpfel, 2 EL Öl, Zitronensaft, Salz, Zucker.
Rotkohl reinigen und mit dem Gemüsehobel mit Schneidetrommel oder Raspeltrommel zerkleinern. Äpfel schälen und
in der Raspeltrommel zerkleinern. Zerkleinerten Rotkohl mit
zerkleinerten Äpfeln vermischen und mit Öl, Zitronensaft,
Salz und Pfeffer verfeinern.
Sellerie-Rohkost
400 Gramm Sellerie, 200 Gramm Äpfel, 2 EL Öl oder Sahne,
Zitronensaft, Salz, Zucker.
Sellerie mit feiner Raspeltrommel zerkleinern. Mit Sahne
oder Öl verfeinern. Zucker, Zitronensaft und Salz dazugeben.
Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackung um weltgerecht.
Dieses Gerät ist ent sprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektround
Elektronikaltgeräte (waste electrical and
electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine
EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte
vor. Über aktuelle Entsorgungswege bitte beim Fachhändler
informieren.
Fleisch mit Speck und Zwiebeln dünsten.
Leber spülen, Sehnen entfernen und würfeln. Wenn das
Fleisch weich ist, Leber, Brötchen dazugeben und kurz
dünsten, abkühlen lassen und anschließend zweimal in der
Maschine mit einer Lochscheibe mit 4mm Öffnungsduchmesser zerkleinern.
Eier, Salz, Pfeffer, Muskat in die zubereitete Masse geben
und sorgfältig vermischen.
Die Form mit Schmalz einfetten, die Pastetenmasse in die
Form geben und circa 40 Minuten backen.
Hausgemachte Wurst
4,5 kg mittelfettes Schweinefleisch, 0,5 kg Speck, 1 Glas
Knochenbrühe, 6-7 TL Salz, 1 flacher TL Salpeter, 1 TL
Pfeffer (gemahlen), 12-15 Beeren Pimet (mahlen), 5-6 Zehe
Knoblauch (fein schneiden), Darm 7 m lang.
Fleisch in der Maschine mit einer Lochscheibe mit 8mm
Öffnungsduchmesser zerkleinern. Salz mit Salpeter und
Gewürze vermengen, zum Fleisch geben und wie Teig kneten, indem die Brühe allmählich dazugegeben wird. Über 24
26
Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch einen
bestimmungswidrigen Gebrauch oder durch eine nicht sachgerechte
Bedienung des Gerätes entstanden sind.
Der Hersteller behält sich vor, jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung zwecks Anpassung an die geltenden Rechtsvorschriften, Normen und Richtlinien oder aus konstruktionsbedingten,
geschäftlichen, ästhetischen oder anderen Gründen vorzunehmen.
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Trăsături caracterisitce ale dispozitivului
Maşina de tocat produse alimentare este folosită în gospodăria casnică. Este o maşină multifuncţională, cu ajutorul
căreia puteţi toca repede şi fără efort: carne, brânză, legume,
mac şi de asemenea să pregătiţi salam şi mezeluri. Folosind
unul din elementele suplimentare ale maşinii – răzătoarea
puteţi tăia legume petru salate şi ghiveci.
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea
corespunzătoare a maşinii
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Ne-respectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu pune în funcţiune maşina de tocat
în cazul când cablul este defectat,
sau se vede că carcasa este defectă.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii
se va defecta, va trebui să fie înlocuit
cu un cablu nou la producător sau la
un punct de servis specializat sau de
către personal calificat pentru a evita
situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui
defect, vă recomandăm să vă adresaţi
servisului specializat al firmei.
●● Păstrează o mare prudenţă în timpul
folosirii maşinii în special când sunt
copii în apropiere.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
●● Înainte de a înlocui echipamentul sau
înainte de a vă apropia de piesele
care sunt în mişcare în timpul utilizării, dispozitivul trebuie oprit şi, de asemenea, trebuie decuplat de la sursa
de alimentare cu curent electric.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Dispozitivul poate fi folosit numai
împreună cu recipientul de umplere
conductor.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
27
ATENŢIE!
INDICAŢII
Ne-respectarea poate provoca
pagube materiale
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Nu scoate ştecărul din priză, trăgând de cablu.
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţe-
lei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu expuneţi maşina să funcţioneze la temperaturi mai
mari de 60°C. Poate duce la defectarea maşinii.
●● Pentru a împinge produsele foloseşte numai împingătorul. Folosirea altor elemente poate duce la defectarea maşinii şi a sistemului de propulsie.
●● Nu supraîncărca maşina cu o cantitate prea mare de
produse şi nu împingeţi prea tare (cu împingătorul).
●● Montează exact ansamblul de tocare, doarece dacă va
fi asamblat în mod greşit nu va toca bine şi poate duca
la tocirea cuţitului şi a sitei. Cuţitul şi sita tocite trebuie
schimbate cu unele noi.
●● În timpul întrebuinţării nu acoperi sistemul de ventilaţie
din carcasă. Maşina de nu trebuie pusă pe suprafeţe
moi.
●● Nu băga sistemul de propulsie în apă şi nu-l spăla sub
jetul de apă.
●● Nu spăla elementele maşinii când sunt montate pe sistemul de propulsie.
●● La spălarea carcasei, nu folosi detergenţi agresivi sub
formă de emulsii, paste etc. Prin folosirea lor se pot
şterge simbolurile grafice – de ex. liniuţele gradate,
însemnările, semnele de avertizare.
●● Înainte de utilizare spălaţi toate acesorile în apă cu
adăugând detergent pentru spălarea vaselor. A se
spăla şi a se usca.
●● Sitele şi cuţitul faţă-verso trebui să fie lubrifiate. Lubrifiaţi cu ulei comestibil.
●● A nu se porni apartul gol, dacă sitele nu au fost lubrifiate.
●● Acest
aparat este rezervat în exclusivitate uzului
menajer şi domeniului casnic.
●● După încheierea utilizării, scoateţi ştecărul din priza
reţelei electrice. Strângeţi cablul de alimentare introducându-Icu grijă în deschizătura prin care iese în exterior şi ştecărul cablului de alimentare în compartiment.
●● Dacă maşina nu vrea să pornească duceţi-o la service.
●● Carnea care va fi tocată trebuie curăţată de oase, tendoane, cartilaje şi vâne.
●● Înainte de tocare produsele mai mari trebuie tăiate.
●● Nu toca macul uscat. Înainte macul trebuie opărit şi
înmuiat – câteva ore.
●● Pentru spălarea părţilor metalice foloseşte o perie
moale.
●● Nu spăla porţiunile de metal în maşina de spălat vase.
Detergenţii agresivi, provoacă închiderea la culoare
a acestor elemente. Spălarea lor trebuie efectuată
manual, prin folosirea mijloacelor tradiţionale de spălat
vase.
Informaţii tehnice
Parametri tehnici sunt evidenţiaţi pe tăbliţa caracteristică
a produsului.
Perioada de lucru neîntreruptă
10 minut
Perioada de pauză înainte de următoarea folosire 30 minut
Zgomotul aparatului (LWA):
77 dB/A
MBP – Protecţie blocare motor
1900 W
TIPURILE DE MAŞINI DE TOCAT ZELMER
Mai jos este prezentat asortimentul de accesorii ale maşinilor de tocat despre care este acestă instrucţiune de folosire.
Echipament
VIB
Ansamblu de
tocare Nr 5
Ansamblu de
tocare Nr 8
Ansamblu pentru
paste şi prâjituri
Răzătoarea
Dispozitiv pentru
mărunţit legume
Storcător
●
○
●
○
○
○
●
○
○
●/disponibile 3 tambure
○
○
ZMM4080W
○
●
○
○
○
–
ZMM4048W
○
●
●/disponibile 3 tambure
○
○
–
ZMM4098W
○
●
●
●
○
–
* versiunea coloristică, ● – accesorii de bază, ○ – accesorii suplimentare pe care le puteţi cumpăra în magazine, – – accesoriu inaccesibil
ZMM4050W
ZMM4045W
în această realizare
28
Descrierea dispozitivului
A
Maşina de tocat produsele alimentare se compune din:
1 Sistemul de propulsie – fiecare sistem de propulsie este
adaptat pentru montarea fiecărui ansamblu de tocare şi
răzuire al mărcii ZELMER. În spatele aparatului, în compartimentul unităţii de motor se găsesc orificiile de ventilare.
1a Întrerupător
1b Butonul blocadei
Ansamblul de tocare, care se compune din:
2 Dispozitivul pentru tocare
3 Melcul cu ambreiaj
4 Cuţit cu două tăişuri
5 Sita cu orificii 4 mm
6 Brăţara
7a Vasul
7b I Adaptor
II Vasul dispozitivului pentru tăiat felii
(maşina poate fi dotată cu un set de vase 7a sau 7b )
8 Împingătorul
Echipamentul, care se compune din:
9 Sita cu orificii de 8 mm
10 Sită cu orificii de 2,7 mm (echipată ZMM4048W,
ZMM4080W, ZMM4098W)
11 Ţeava pentru cârnaţi
12 Dispozitiv separator
13 Diafragmă
14 Disc
15 Sită pentru macaroane late
16 Sită pentru macaroane subţiri
17 Împingător
Sistem mecanic de siguranţă
al motorului
B
1 Spirală
2 Cremalieră
3 Şurub M5x20
Maşina de tocat are o asigurare mecanică care fereşte motorul să nu se strice – ambreiajul melcului se rupe atunci când
maşina este prea încărcată (de ex. înăuntru se află o bucată
de os).
Ambreiajul stricat trebuie schimbat cu unul nou:
●● din melcul care are ambreiajul stricat deşurubează
şurubul,
●● înlăturaţi ambreiajul defect,
●● introdu ambreiajul nou şi fixează-l cu şurubul.
Pregătirea maşinii de tocat pentru
întrebuinţare şi punerea ei în funcţiune
C
Scoateţi din compartimentul maşinii cablul de alimentare
(lungimea necesară) şi accesoriile adecvate.
1 Pune sistemul de propulsie în apropierea prizei pe
o suprafaţă tare astfel încât să nu acoperiţi sistemul de ventilaţie de sub carcasă.
●● Înainte de prima întrebuinţare spălaţi accesoriile maşinii.
●● Montează elementele necesare şi fixează-le în sistemul
de propulsie.
2 Introdu cablul electric în priză.
3 Apăsând butonul de pornire/oprire puneţi maşina în funcţiune.
Întrebuinţarea elemetelor
pentru tocat
D
În dispozitivul pentru tocare introdu pe rând:
1 Melcul cu ambreiaj.
2 Pe axul melcului (3) cuţitul (4).
3 Sita în aşa fel încât marginea zimţată a dispozitivului
pentru tocare să se compună cu marginea zimţată a sitei.
4 Fixează brăţara pe dispozitivul pentru tocare şi înşurubează bine până la capăt.
5 Fixează dispozitivul pentru tocare deja montat pe sistemul de propulsie şi roteşte până vei auzi sunetul de blocare.
6a Pune vasul pe dispozitivul de tocare.
6b Introduceţi adaptorul I în vasul II . Aşezaţi vasul cu
adaptor pe compartimentul de tocare.
Întrebuinţarea ţevii pentru cârnaţi
H
În dispozitivul pentru tocare introdu pe rând:
1 Melcul cu ambreiaj
2 Pe pivotul melcului puneţi dispozitivul separator.
3 Ţeava pentru cârnaţi.
4 Fixează brăţara pe dispozitivul pentru tocare şi înşurubează bine până la capăt.
5 Fixează dispozitivul pentru tocare deja montat pe sis­temul
de propulsie şi roteşte până vei auzi sunetul de blo­care.
6a Pune vasul pe dispozitivul de tocare.
6b Introduceţi adaptorul I în vasul II . Aşezaţi vasul cu
adaptor pe compartimentul de tocare.
Înainte de a aplica pieliţa de intestin înmuiaţi-o în apă caldă
timp de aprox. 10 minute.
●● Pe ţeava pentru cârnaţi aplicaţi pieliţa de intestin dar fi
atent să nu astupi găurile de aerisire ale ţevii.
Masa de carne care va umple pieliţa nu poate fi
„prea lichidă”. Conţinutul prea mare de lichide
poate produce scurgeri şi lichidul poate ajunge
în interiorul maşinii.
29
Dispozitiv pentru tăiat felii cu accesoriu
pentru mărunţit legume
1
2
3
4
5
6
7
8
E
Cilindrul pentru bucăţi fine
Cilindrul pentru bucăţi mai mari
Cilindrul pentru feliere
Cilindrul pentru răzuire
Element de închidere
Compartiment
Vas de umplere
Dispozitiv de presare
G
Lamele tamburul dispozitivului pentru mărunţit sunt foarte ascuţite de aceea trebuie să fiţi
foarte atenţi.
În cazul în care folosiţi tocătorul daţi jos adaptorul.
Maşina are două răzătoare care răzuiesc în fulgi mărunţi
şi groşi (caşcaval, morcovi, ţelină, sfeclă fiartă etc). A treia
răzătoare serveşte la tăierea legumelor în felii (cartofi, castraveţi, ceapă etc.). A patra răzătoare serveşte la răzuirea
foarte măruntă (cartofi, sfeclă, fructe etc.).
9 Tamburul dispozitivului pentru mărunţit
10 Accesoriul dispozitivului pentru mărunţit
11 Accesoriul de împingere al dispozitivului pentru mărunţit
Dispozitivul pentru mărunţit legume este un accesoriu suplimentar al dispozitivului pentru tăiat felii. Este destinat pentru
tăierea sub formă de cuburi a legumelor fierte: cartofi, sfeclă
roşie, morcov, ţelină, pătrunjel etc. Înainte de a începe folosirea legumele trebuiesc fierte. După ce au fost fierte legumele
mari trebuiesc tăiate în prealabil pentru ca acestea să poată
fi introduse în accesoriul pentru mărunţit (10).
Întrebuinţarea răzătoarei
Lucrul cu dispozitivul pentru mărunţit
legume
F
1 Ridică inelul de blocaj şi introdu una din răzătoare cu
ambreiajul spre interiorul dispozitivului pentru răzuit.
2 Trage în jos inelul pentru blocaj până vei simţi că s-a
închis.
3 Fixează dispozitivul pentru răzuit la fel cum ai fixat dispozitivul pentru tocat.
●● Produsele mai mari taie-le mai întâi în bucăţi mai mici
astfel încât să încapă în dispozitivul pentru răzuit.
●● Nu răzui fructele moi care au sâmburii tari.
●● După terminarea lucrului, deconectează cablul din priză.
●● Cu o lingua de lemn îndepărteză resturile care au rămas
în răzătoare sau în dispozitiv.
Tăişurile răzătoarelor nu necesită regenerare.
1 Deschideţi clema (5) şi introduceţi tamburul (9) cu
ambreiajul direcţionat către centrul camerei.
●● Închideţi clema.
2 Montaţi camera dispozitivului pentru tăiat pe transmisia
maşinii de tocat şi rotiţi-o până în poziţia în care veţi auzi
sunetul „click” al blocadei.
3 Montaţi recipientul de umplere (7) şi fixaţi accesoriul dispozitivului pentru mărunţit legume (10).
●● După ace aţi introdus legumele acestea trebuiesc
împinse cu ajutorul accesoriului pentru împingere (11).
Accesoriul pentru împingere nr. 11 poate fi folosit numai cu accesoriul pentru mărunţit al dispozitivului pentru mărunţit legume. Se interzice
folosirea accesoriului pentru împingere nr 11 în
cazul în care n u aţi montat accesoriul pentru
mărunţit legume (10).
Produsele care sunt mari trebuiesc tăiată în bucăţi
mai mici pentru ca acestea să poată fi introduse
în accesoriul pentru mărunţit legume (10).
●● În
cazul în care nu veţi mai folosi dispozitivul opriţi
maşina de tocat şi scoateţi cablul de alimentare din priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
●● Cu ajutorul unei linguri de lemn scoateţi resturile de produs care au rămas în interiorul dispozitivului de mărunţit
legume sau în accesoriul pentru mărunţit legume.
●● Demontaţi toate elementele dispozitivului de mărunţit
legume.
Accesoriul pentru mărunţit legume al dispozitivului (10) poate fi scos după ce a fost demontat
recipientul de umplere (7).
Se interzice mărunţirea legumelor crude.
În cazul în care veţi dori să folosiţi produse
care sunt prea moi efectul mărunţirii sub formă
ce cuburi poate să nu fie satisfăcător.
Set de site pentru macaroane
I
Reţetă tăiţei
230 grame de făină de tip 405, 2 ouă – mărimea L.
Pentru pregătirea tăiţeilor a se folosi ouă care au temperatura camerei. A nu se folosi ouă refrigerate.
Aluatul cel mai bine se amestecă cu ajutorul unui robot cu
cârlig sau manual până la combinarea tuturor ingredientelor
30
şi obţinerea unui aluat neted uniform. Aluatul corect trebuie
să fie „tare” să nu se lipească, cantitatea de făină poate fi
modificată în funcţie de consistenţa aluatului.
1 Se introduce sita aleasă în compartimentul de mărunţire.
2 Întregul ansamblu de mărunţire se aşează pe acţionarea
maşinii.
●● Se rup porţii mici de aluat pregătit (de mărimea unei
nuci) şi se aşează cu atenţie în jgheabul compartimentului de mărunţire.
Următoarea bucăţică de aluat poate fi introdusă
în compartimentul de de mărunţire abia atunci
când cea anterioară a fost antrenată de către
melc. În timpul alimentării maşinii cu aluat trebuie să se folosească împingătorul maşinii.
●● Macaroanele care cad din compartiment pot fi presărate
cu făină pentru a preveni lipirea acestora.
●● De asemenea, pot fi macaroanele care cad din com-
partiment pot fi împărţite în bucăţi mai mici prin tăierea
acestora la sită. La fel, întreaga cantitate de macaroane
poate fi lăsată până la uscarea completă şi ruptă în
bucăţi mai mici abia înainte de întrebuinţare.
3 Pentru deblocarea orificiilor sitelor de macaroane serveşte împingătorul ataşast la set.
Timpul maxim de funcţionare a maşinii în timpul extrudării macaroanelor nu poate depăşi
2 minute.
Extrudarea următoare a macaroanelor este
posibilă după răcirea completă a acţionării
maşinii - vezi instrucţiunile de folosire.
Set pentru formarea prăjiturilor
J
Fursecuri
500 g făină, 1 pachet de unt, 1 pahar de zahăr, 1 ou,
1 pacheţel de zahăr vanilat.
Se freacă untul cu zahărul şi cu zahărul vanilat. La această
compoziţie se adaugă oul, făina şi totul se amestecă. Aluatul
astfel pregătit se recomandă să se răcească în congelator
timp de aproximativ 40 de minute.
1 Se introduce apoi în compartiment setul de formare
a prăjiturilor.
2 Întregul ansamblu de mărunţire se aşează pe acţionarea
maşinii.
●● Se taie aluatul în bucăţi şi acestea se introduc în pâlnia
compartimentului de mărunţire.
Următoarea bucăţică de aluat poate fi introdusă
în compartimentul de mărunţire abia atunci
când cea anterioară a fost antrenată de către
melc. În timpul alimentării maşinii cu aluat trebuie să se folosească împingătorul maşinii.
●● Lungimea prăjiturilor se formează conform preferinţelor.
Prăjiturile se aşează pe o tavă unsă cu grăsime şi se
coace în cuptor la temperatura de 180°C.
Timpul de funcţionare a maşinii cu compartimentul de mărunţire împreună cu setul de formare a prăjiturilor nu poate depăşi 10 minute.
Storcător de fructe
L
Storcătorul pentru fructe este un accesoriu pentru unele
tipuri de maşini de măcinat. Permite stoarcerea sucului din
fructe precum: fragii, afinele, căpşunile, agrişele şi, în plus,
din struguri şi roşii. Fructele precum afinele pot fi stoarse
împreună cu codiţele lor. Nu pot fi stoarse în acest storcător
fructele cu sâmburi mari, cum ar fi prunele, vişinele ş.a., fără
ca, în prealabil, să fi scos sâmburii.
Elementele storcătorului de fructe:
1 Compartimentul storcătorului de fructe
2 Tăietorul spiralat
3 Corpul storcătorului
4 Capacul pentru înşurubare
5 Jgheabul pentru scurgerea sucului
6 Şurubul de reglare
7b I Adaptor
II Vasul dispozitivului pentru tăiat felii
8 Dispozitivul pe presare (cu ansamblul de măcinare)
9 Sitele – 2 buc.
Nr 1 – orificii mai mici
Nr 2 – orificii mai mari
10 Inelul mare care fixează ermetic la corpul storcătorului (3)
11 Inelul mic care fixează ermetic la tăietorul spiralat (2)
12 Cârligul
13 Peria
Pentru presarea fructelor folosiţi numai dispozitivul de presare (8).
PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINEREA STORCĂTORULUI PENTRU FRUCTE
M
1 Asiguraţi-vă că pe corp (3) şi pe melc (2) sunt amplasate
inelele de etanşare (10) şi (11). În cazul în care acestea lipsesc, trebuie neapărat să le introduceţi în şanţurile acestor
elemente (corpul şi melcul).
2 În corp (3) introduceţi şi apăsaţi sita (9) până la maxim.
Pentru a scoate sita (9) din carcasă (3) este
foarte util să folosiţi cârligul (12). Introduceţi
cârligul (12) cu capătul mai scurt în orificiul din
sită (9) şi trageţi sita (9) spre exterior.
3 În camera storcătorului (1) introduceţi melcul (2).
4 Puneţi corpul cu sită pe melc asigurându-vă că sita este
îndreptată în jos, iar şanţul de poziţionare a intrat pe proeminenţa camerei storcătorului.
31
5 Corpul astfel amplasat prindeţi-l cu ajutorul piuliţei (4) de
camera storcătorului (1).
6 Înşurubaţi şurubul de reglare (6) în corp (3).
7 Amplasaţi jgheabul de scurgere a sucului (5) pe corp şi
aşteptaţi până ce pe veţi auzi (3) – „click”.
8 Storcătorul gata montat trebuie amplasat pe sistemul de
propulsie, idem cu descrierea camerei de tocat.
9 Introduceţi adaptorul I în vasul II . Pe gâtul de
umplere puneţi vasul (7b) şi accesoriul de împingere (8) – de
la ansamblul de tocat
10 Sub orificiul de ieşire a jgheabului (5) şi a şurubului de
reglare (6) amplasaţi vasele corespunzătoare pentru suc şi
pulpă.
11 Introduceţi cablul de racordare a dispozitivului în priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
12 Porniţi dispozitivul cu ajutorul butonului întrerupătorului
(1a), şi apoi introduceţi pe rând fructele folosind accesoriul
pentru împingere.
Pentru ca procesul de stoarcere a fructelor
să se desfăşoare în mod corespunzător, nu
strângeţi prea tare şurubul de reglare în faza
de început. Abia după ce aţi evaluat cantitatea
de suc din pasta rezultată în urma stoarcerii
fructelor, ajustaţi în mod corespunzător gradul
de strângere, pentru a obţine o eficienţă mulţumitoare şi a evita înfundarea storcătorului de
fructe.
După terminare întrebuinţării
K
●● După terminarea lucrului, deconectează cablul din priză.
1a Scoateţi tachetul (8) şi daţi la o parte vasul de pe compartimentul pentru tocat (2) sau de pe compartimentul dispozitivului pentru tăiat felii.
1b Scoateţi tachetul (8) şi daţi la o parte vasul dispozitivului
pentru tăiat felii împreună cu adaptorul (7b) de pe compartimentul de tocat (2) vasul dispozitivului pentru tăiat felii de pe
compartimentul dispozitivului pentru tăiat felii.
2 Apasă butonu de blocaj, învârte în dreapta ansamblul de
tocare sau dispozitivul de tocare şi scoate-l.
3 Desfă elementele ansamblului de tocare, dispozitivului
cu ţeava pentru cârnaţi sau răzătoarea.
Puneţi în compartiment cablul de alimentare şi accesoriile
spălate şi uscate.
4 Introducerea ambreiajului sub carcasa maşinii.
5 Introducerea sitei sub carcasa maşinii.
6 Ascunderea în întregime a cablului elecric.
Curăţarea şi conservarea
●● Sistemul de propulsie ştergeţi-l cu o cârpă umedă, înmuiată într-un detergent de spălat vase.
●● Porţiunile din materiale plastice spală-le cu apă călduţă
cu un adaos de detergent de spălat vase.
●● Porţiunile din metal spală-le în apă fierbinte cu adaos de
detergent de spălat vase.
●● În timpul stoarcerii sucului, observaţi cât lichid conţine ●● Elementele spălate trebuie bine uscate.
pasta de legume/fructe. Dacă observaţi că aceasta ●● Înainte de utilizare spălaţi toate acesorile în apă cu adăe prea uscată, răsuciţi şurubul (6), pentru a evita înfundarea storcătorului de fructe/ legume cu resturi.
Gradul de strângere a şurubului de reglare
depinde de tipul, de soiul de fructe de prelucrat; pentru fructele foarte coapte şi zemoase
– strângeţi mai tare şurubul de reglare; pentru
fructele puţin zemoase – strângeţi şurubul de
reglare ceva mai puţin.
Atunci când strângerea şurubului de reglare nu
asigură eficienţa stoarcerii sucului, puteţi trece
încă o dată pasta rezultată prin storcătorul de
fructe.
Blocarea orificiului de scurgere (în şurubul de
reglare (3)) cu pasta de fructe cu un conţinut
mare de suc poate conduce la scurgerea sucului în unitatea-motor a maşinii.
●● Dacă orificiul de scurgere a compartimentului se blo-
chează cu pasta de fructe, trebuie să opriţi maşina. Fiţi
deosebit de atent(ă) în timpul procesului de stoarcere
a sucului din fructe, verificaţi dacă nu s-au înfundat orificiile sitei. Storcătorul de fructe se scoate de la maşină (se
procedează ca în cazul compartimentului de măcinare),
se demontează; se curăţă (spală) elementele sale.
32
ugând detergent pentru spălarea vaselor. A se spăla şi
a se usca.
●● Sitele şi cuţitul faţă-verso trebui să fie lubrifiate. Lubrifiaţi
cu ulei comestibil.
●● Montează părţile uscate ale dispozitivului de tocat sau
răzuit.
Mâncăruri din carne, legume şi fructe
Pentru a păstra calitatea nutritivă a mâncărurilor din legume
şi fructe trebuie să ştii cum să le pregăteşti. Fructele şi legumele nu pot fi ţinute prea mult în apă şi trebuie răzuite imediat înainte de a fi consumate.
Cotlete din carne de porc
50 dag carne de porc, 6 dag chiflă uscată, 5 dag ceapă,
2 dag grăsime, 1 ou, 4 dag pesmet, untură pentru prăjit, sare
şi piper.
Chifla înmuiaţi-o în apă apoi lăsaţi apa să se scurgă.
Tăiaţi ceapa şi prăjiţi-o până se rumeneşte. Carnea clătiţi-o
şi tăiaţi-o în bucăţi.
Tocaţi chifla, ceapa şi carnea de 2 ori folosind sita cu orificii 4 mm. Adăugaţi oul, sarea, piperul şi amestecaţi bine.
Pregătiţi 8 cotlete ovale de grosime 1,5 cm şi treceţi-le prin
pesmet. Prăjiţi pe untura încinsă.
Pateu din carne
50 dag carne de porc, 50 dag carne de vacă, 40 dag untură,
50 dag ficat de porc, 30 dag ceapă, 20 dag chiflă, 4 ouă,
sare şi piper, nucşoară.
Puneţi la foc mic carnea împreună cu untura şi ceapa.
Clătiţi ficatul, curătaţi-l şi tăiaţi-l în cuburi. Când carnea esta
deja moale, adăugaţi ficatul, chifla şi prăjiţi la foc mic, lăsaţi
apoi să se răcească şi tocaţi de două ori în maşina de tocat
folosind sita cu orificii 4 mm.
Adăugaţi ouăle, sarea, piperul, nucşoara şi amestecaţi bine.
Ungeţi tava cu untură, puneţi pateul şi prâjiţi la cuptor timp
de aprox. 40 minute.
Salam de casă
Carne de porc 4,5 kg, untură 0,5 kg, bulion – 1 pahar, sare
6-7 linguriţe, salpetru 1 linguriţă fără vârf, piper 1 linguriţă,
cuişoare englezeşti 12-15 boabe (tocate), 5-6 căţei de usturoi (tăiaţi în cuburi mici), pieliţă de intestin 7m.
Tocaţi carnea în maşina de tocat folosind sita cu orificii
8 mm. Sarea amestecaţi-o cu salpetru şi condimente, adăugaţi la carne, amestecaţi bine adăugând treptat bulionul.
Puneţi la loc rece pentru 24 de ore. Pe dispozitivul pentru
tocat puneţi ţeava pentru cârnaţi.
Umpleţi pieliţa de intestin de lungime aprox. 1 m, formând
bucăţi de 30-40 cm. Fiţi atenţi să nu astupaţi orificiile de aerisire a ţevii pentru cârnaţi.
Uscaţi salamul timp de 6 ore. Afumaţi la fum cald timp de
14 ore sau la fum fierbinte timp de 2,5 ore.
Salată din varză roşie
40 dag varză roşie, 20 dag mere, 2 linguri ulei, suc de
lămâie, sare, zahăr.
Curăţaţi varza răzuiţi-o folosind răzătoarea pentru felii sau
fulgi mari. Decojiţi merele şi răzuiţi folosind răzătoarea pantru fulgi mari.
Amestecaţi varza şi merele, adăugaţi uleiul, sucul de lîmâie,
sarea şi piperul.
Salată din ţelină
40 dag ţelină, 20 dag mere, 2 linguri ulei sai smâmtână, suc
de lămâie, sare, zahăr.
Răzuiţi ţelina folosind răzătoarea pentru fulgi mici. Adăugaţi
smântâna sau uleiul, zahărul, sucul de lîmâie şi sarea.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de ne-respectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
33
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Характеристика на уреда
Месомелачката за хранителни продукти е предназначена само за домашна употреба. Тя е многофункционно
устройство, с помощта на което могат да се мелят бързо
и без излишно усилие: месо, сирене, зеленчуци, мак,
както и да се правят колбаси. При използване на резачка
като допълнителна приставка могат да се раздробяват
зеленчуци за салати и за консервиране.
Съвети за безопасност и правилно
използване на уреда
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на тази инструкция за
обслужване.
Уверете се че сте разбрали добре съветите описани по-долу.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Не задвижвайте устройството, ако
захранващият кабел е повреден
или ако има видими повреди на
корпуса.
●● Ако захранващият кабел се
повреди, той следва да бъде
заменен при производителя или
в специализирано ремонтно предприятие или от квалифицирано
лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
34
да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
●● Бъдете особено предпазливи при
работа с месомелачката в присътствие на децата.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
●● Преди да сменяте оборудване или
да се приближите към движещи се
части на уреда, изключете уреда
и извадете щепсела от контакта.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● Уредът трябва да се използва
само с купата за зареждане.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
●● Решетките и ножа с две остриета трябва да останат
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
омаслени. Намажете ги с олио за хранителни цели.
●● Не включвайте празния уред, ако решетките не са
омаслени.
●● Не изваждайте щепсела от гнездото с дърпане на
кабела.
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електрическата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се на табелката на
уреда.
●● Не подлагайте месомелачката и приставките към
нея на температура над 60°C. Moжете да повредите месомелачката.
●● За тласкане употребявайте само тласкача. Използване на други предмети създава опасност от
повреда на месомелачката и задвижването.
●● Не претоварвайте устройството с излишно количество на продукта или с много силно тласкане
(с тласкача).
●● Точно монтирайте мелящия механизъм, тъй като
неправилно сглобяване е причина за некачествено
мелене, а също така може причини изхабяване на
ножчето и ситото. Притъпеното ножче и сито заменете с нови.
●● При работа на месомелачката не прикривайте вентилационни отвори на устройството. Не поставяйте
месомелачката върху мека основа.
●● Не потапяйте задвижващия кърпус във вода или
други течности и не го мийте под течаща вода.
●● Не мийте приставка, ако е монтирана върху задвижването.
●● Не използвайте за миене на корпуса агресивни
детергенти под формата на емулсия, мляко, пасти
и т.п. Те могат м.пр. да изтрият нанесените информационни графически символи, като напр: скали,
означения, предупредителни знаци и т.п.
●● Преди използване всички аксесоари трябва да се
измият с вода и препарат за миене на съдове.
●● Трябва да бъдат старателно изплакнати и подсушени.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания относно ползването му
●● Този уред е предназначен само за битова употреба
в домашни условия.
приключване на работа извадете щeпceлa
на захранващия кабел от eлeктpичecкия кoнтaкт.
Пpибepeтe кaбeлa, кaтo лeкo гo нaпъxaте в oтвopa,
oт кoйтo излизa, a щeпceлa нa кабелa пъxнeтe
на мяcтoтo мy.
●● Ако не можете да задвижите месомелачката – предадете я в сервис.
●● Месото, предназначено за мелене, отделете от
кокали, сухожилия, хрущяли и жили.
●● Преди мелене нарежете по-големите продукти на
парчета.
●● Не мелете сух мак. Преди мелене макът трябва да
се попари и да се накисне за около 15 часа.
●● За миене на металните части използвайте мека
четка.
●● Не мийте металните части в съдомиялни машини.
Агресивните миещи средства, които се използват
в тези устройства, са причина за потъмняване на
горепосочените части. Мийте ги с ръце, с използване на традиционните миещи средства за съдове.
●● След
Технически данни
Техническите параметри са посочени върху табелката за
технически данни.
Допустимо време на непрекъсната работа
10 минути
Време на пауза преди повторно използване 30 минути
Hивo на шyм (LWA):
77 dB/A
MBP – Мощност блокираща двигателя
1900 W
ТИПОВЕ МЕСОМЕЛАЧКИ ZELMER
По-долу е представен асортимент на оборудването на месомелачките, до които се отнася настоящата инструкция.
Оборудване
VIB
ZMM4050W
ZMM4045W
ZMM4080W
ZMM4048W
ZMM4098W
Комплект за
мелене Не. 5
●
●
○
○
○
Комплект за
мелене Не. 8
○
○
●
●
●
Кoмплeкт за
макарони и cлaдки
●
○
–
–
–
Резачка
○
●/достъпни са 3 барабана
○
●/достъпни са 3 барабана
●
Уред за рязане
на зеленчуци
○
○
○
○
●
Сокоизстисквачка
* цветова версия, ● – основни принадлежности, ○ – допълнително обзавеждане, което можете да докупите в магазин,
– – принадлежности, които не са прeдвидени зa дaдeния модел
○
○
○
○
○
35
Описание на устройството
A
Месомелачката за хранителни продукти се състои от:
1 Задвижване – всяко задвижване на месомелачката
е приспособено за монтаж на всяка меляща приставка и на резачка, произведена от ZELMER. В задната вдлъбнатина на мястото за прибиране на части
на двигателя се намират вентилационни отвори.
1a Изключвател
1b Бутон за блокада
Мелящ агрегат, който се състои от:
2 Камера за мелене
3 Червяк с монтиран съединител
4 Двустранно ножче
5 Сито с отвори 4 мм
6 Гайка
7a Тарелка
7b I Адаптер
II Тава за рендето
(машинката може да бъде снабдена в един от комплектите с тави 7a или 7b )
8 Тласкач
Обзавеждане, което се състои от:
9 Сито с отвори 8 мм
10 Сито с отвори 2,7 mm (включенo в оборудването на
ZMM4048W, ZMM4080W, ZMM4098W)
11 Месарски накрайник
12 Разделяща вложка
13 Приставка
14 Диск
15 Приставка за макарони – панделки
16 Приставка за фиде
17 Бутало
Mexaничнa защитa нa мотора
B
1 Щнек
2 Съединител
3 Винт M5x20
Месомелачката има механична защита, която предпазва
двигателя от унищожаване – зъби на задвижващия
съединител на червяка се чупят, когато месомелачката
е претоварена (напр. когато вътре попаднаха кости).
Разваления съединител заменете с нов:
●● в червяка с развален съединител отвинтете винта,
●● извадете повредения съединител,
●● сложете нов съединител и го завинтете с винта.
36
Приготвяне на уреда за работа
и задвижване
C
Извaдeтe от корпуса захранващия кабел и съответнитe
принадлежности.
1 Поставете задвижването близо до мрежовото гнездо
върху твърда основа така, че да не са прикрити вентилационните отвори в корпуса.
●● Преди първа употреба на месомелачката измийте
елементите на оборудването.
●● Монтирайте съответното оборудване и го монтирайте към корпуса.
2 Включете захранващия кабел в контакта.
3 Задвижете месомелачката от копчето на корпуса.
Работа с мелящ агрегат
D
Сложете в камера за мелене поред:
1 Червяк – със съединител накъм средата.
2 На шнека червяка (3) нож (4).
3 Сито – така, че издатината на камерата да влезе във
вдлъбнатината по периметъра на ситото.
4 Завинтете яко до съпротивление всички елементи на
мелящия агрегат.
5 Сложете монтирания мелящ агрегат върху задвижването и обърнете до положение, при което ще чуете щракане на блокировката.
6a Сложете тарелката върху камерата за мелене.
6b Сложете адаптера I в отвора на тавата II . Сложете тавата заедно с адаптера на камерата за мелене.
Работа с месарски накрайник
H
Сложете в камера за мелене поред:
1 Червяк – със съединител към средата.
2 Върху стъбло на червяка разделящата вложка.
3 Месарски накрайник.
4 Завинтете яко до съпротивление всичките елементи
с гайка.
5 Сложете монтирания мелящ агрегат върху задвижва­
нето и обърнете до положение, при което ще чуете щра­
кане на блокировката.
6a Сложете тарелката върху камерата за мелене.
6b Сложете адаптера I в отвора на тавата II . Сложете тавата заедно с адаптера на камерата за мелене.
Преди да сложите обвивката за колбаси от черво, потопете го в топла вода за ок. 10 мин.
●● Сложете мократа обвивка върху месарския накрайник, обърнете внимание да не запушите обезвъздушителните отвори в накрайника.
Маса от месо, с която напълвате червото,
не може да е много «рядка». Голямо съдържание на течности може да предизвика
изтичане и проникване на течност навътре в месомелачката.
Ренде с резачка за зеленчуци
1
2
3
4
5
6
7
8
E
Ренде за ситни стърготини
Ренде за eдри стърготини
Ренде за peзeни
Ренде за пасиранe
Пpикpепващ меxaнизъм
Камера
Кyпa за подaвaне
Бутало
G
Остриетата на барабана на резачката са
много остри, запазете особено внимание.
В случаите на използване на рендето свалете адаптера.
Резачката има две стъргала за раздробяване на дребни
и едри стърготини (на кашкавал, морков, кервиз, варено
цвекло и т.п.). Третото стъргало служи за рязане на
зеленчуци (картофи, краставици, лук и т.п.) на колелца.
Четвъртото стъргало служи за претриване (на картофи,
цвекло, плодове и т.п.).
9 Барабан на резачката
10 Съд за зеленчуци
11 Бутало
Уредът за рязане на зеленчуци резачка е допълнителен
аксесоар към рендето. Той се използва за рязане на
кубчета само на варени зеленчуци: картофи, цвекло,
моркови, целина, магданоз и др. Преди да започнете да
режете зеленчуците, най-напред ги сварете. След сваряване, големите зеленчуци предварително нарежете, за
да се поберат в съда на резачката (10).
Pабота с резачка
Работа с резачка за зеленчуци
F
1 Отклонете езичето и сложете едно от стъргалата със
съединителя навътре в камерата.
2 Заключете езичето.
3 Съединете камерата за рязане също така, както
камерата за мелене.
●● Големи продукти нарежете предварително на парчета, които без затруднение ще сложите в камерата.
●● Не раздробявайте меки плодове, съдържащи твърди
костилки.
●● След приключване на работата изключете месомелачката и извадете захранващия кабел от контакта.
●● Отстранете с дървена лъжица остатъци от продуктa,
останали вътре в стъргалото или в камерата.
Остриетата на ножчето не се нуждаят от
заточване.
1 Вдигнете скобата (5) и поставете барабана (9), със
съединителя към центъра на камерата.
●● Затворете скобата.
2 Сложете камерата на рендето на задвижващия блок
на машинката, завъртете докато не чуете звука “Click” на
блокадата.
3 Прикрепете купата (7) и поставете съда на резачката (10).
●● След като сложите зеленчуците, натискайте ги само
с буталото (11).
Буталото № 11 използвайте само до съда
на резачката. Забранява се използването
на буталото № 11 без да сте сложили вложите на резачката (10) в камерата (6).
Големите продукти нарежете по-рано на
по-малки парчета, които без проблем ще
се съберат в съда на резачката (10).
●● След като завършите работа изключете машинката
и извадете щепсела от захранващия контакт.
●● Премахнете с дървената лъжица остатъците от продуктите от вътрешността на барабана на резачката.
●● Разглобете елементите на резачката.
Съда за зеленчуци (10) се изважда след
демонтаж на купата на машинката (7).
Не се позволява рязането на сурови зеленчуци.
Ако продуктите са прекалено дълго варени
и са много меки, ефекта на рязането няма
да е задоволителен.
Комплект приставки за макарони
I
Рецепта за приготвяне на макарони
230 грама брашно тип 405, 2 яйца – размер L.
За приготвяне на макароните използвайте яйца, които са
със стайна температура. Не използвайте студени яйца.
Най-добре е да приготвите тестото с куката на миксера
или ръчно, разбърквайки, докато всички съставки се смесят и получите еднородно, гладко тесто. Правилно приготвеното тесто трябва да бъде твърдо, да не се лепи,
можете да промените количеството на брашното в зависимост от консистенцията на тестото.
1 Поставете избраната приставка във вътрешността
на машинката.
2 Целия механизъм за мелене - на задвижващата част
на машинката.
37
●● Късайте малки порции от приготвеното тесто (с големината на орех)и внимателно ги слагайте в отвора на
машинката.
Слагайте следващо парче тесто в отвора
за мелене само когато предишното е било
поето от механизма за подаване. При подаване на тестото използвайте буталото
на машинката.
●● Излизащите от вътрешността макарони можете да
посипете с брашно, за да избегнете слепването им.
●● Излизащите от машинката макарони можете да разделите на по-малки парчета, като ги отрежете при
приставката. Можете също да оставите макароните
да изсъхнат цели и да ги счупите на по-малки парчета едва преди използване.
3 За освобождаване на отворите в приставките служи
буталото, което се намира в комплекта.
Максималното време на работа на машинката за макарони не може да надвиши 2 мин.
Тя може отново да се включи за правене
на макарони едва след като задвижващият й механизъм изстине напълно - виж
инструкцията за употреба.
Комплект за сладки
J
Маслени сладки
500 г брашно, 1 пакетче масло, 1 чаша захар, 1 яйце,
1 опаковка ванилия.
Смесете маслото със захарта и ванилията. Към тях прибавете яйцето и брашното и разбъркайте. Така приготвеното тесто се препоръчва да се охлади във фризер за
около 40 мин.
1 Поставете комплекта за сладки във вътрешността на
машинката.
2 Целия механизъм за мелене - на задвижващата част
на машинката..
●● Разрежете тестото на парчета и ги слагайте в отвора
за мелене.
Слагайте следващо парче тесто в отвора
за мелене само когато предишното е било
поето от механизма за подаване. При подаване на тестото използвайте буталото
за машинката.
●● Дължината
на сладките се оставя по усмотрение.
Сладките се подреждат върху намазана с мазнина
тава и се пекат във фурна при температура 180°C.
Времето на работа на машинката за
мелене с монтирания комплект за сладки
не бива да надвишава 10 мин.
38
Сокоизстисквачка за плодове
L
Сокоизстисквачката е приставка към някои типове месомелачки. Дава възможност за изстискване на сок от
плодове като: малини, касис, ягоди, цариградско грозде
и освен това от грозде и домати. Семчестите плодове
като например касис могат да се изстискват заедно
с дръжките. В сокоизстисквачката не бива да се използват плодове с големи костилки, напр. сливи, вишни и др.
без предварителното им изваждане (отстраняване).
Елементи на сокоизстисквачката:
1 Камера на сокоизстисквачката
2 Шнек
3 Корпус
4 Гайка
5 Улей за изтичане на сока
6 Регулационен болт
7 Купа за подаване (от мелещия механизъм)
7b I Адаптер
II Тава за рендето
9 Цедка – 2 бр.
№ 1 – по-малки отвори
№ 2 – по-големи отвори
10 Голям уплътняващ пръстен на корпуса (3)
11 Малък уплътняващ пръстен на шнека (2)
12 Кукичка
13 Четка
За натъпкване на плодовете използвайте
само буталото (8).
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И УПОТРЕБА
НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
M
1 Уверете се, че на корпуса (3) и червяка (2) са сложени уплътняващите пръстени (10) и (11). В случи на
тяхното отсъствие задължително ги сложете във вдлъбнатините на тези елементи (корпуса и червяка).
2 На корпуса (3) сложете и натиснете цедката (9),
докато не почувствате съпротивление.
За премахване на ситото (9) от корпуса
(3) използвайте кукичката (12). Сложете
кукичката (12) с по-къс край в отвор на
ситото (9) и дръпнете ситото (9) навън.
3 В камерата на сокоизстисквачката (1) поставете
шнека (2).
4 Поставете корпуса с цедката на шнека, обърнете
внимание цедката да е насочен надолу а прикрепващата
бразда да е на съответното място на корпуса на сокоизстисквачката.
5 При така поставения корпус, затегнете винта (4) към
камерата на сокоизстисквачката (1).
6 Затегнете регулиращия болт (6) в корпуса (3).
7 Поставете на него улея за изтичане на сок (5), докато
не щракне на корпуса (3) – “клик”.
8 Сглобената сокоизстисквачка поставете на устройството, по същият начин, както при слагането на камерата за смилане.
9 Сложете адаптера I в отвора на тавата II . При
отвора за подаване поставете купата (7b) и буталото (8)
– от комплекта за смилане.
10 на изхода на улея за изтичане на сок (5) и регулиращия болт (6) поставете подходящите съдове за сок
и отпадъци.
11 Включете захранващия кабел към контакта на
захранващата мрежа.
12 Включете уреда с помощта на бутона за включване
(1a), след което дозирайте съответните плодове, натискайки с буталото.
За да може процесът на изстискване на
плодовете да протича правилно, не навивайте прекалено дълбоко регулационния
болт в началния етап на работа. Едва
след като прецените съдържанието на сок
в отпадъците, коригирайте съответно
степента на навиване така, че да постигнете достатъчно добра ефективност
и да избегнете запушването на сокоизстисквачката.
●● По време на изстискване на сока наблюдавайте сте-
пента на влажност на отпадъците. Ако станат прекалено сухи, разхлабете болта (6), за да избегнете
запушването на сокоизстисквачката с отпадъци.
Степента на затягане на болта зависи
от вида и качеството на преработваните
плодове, ако плодовете са сочни и добре
узрели, затегнете болта по-дълбоко, а ако
плодовете имат малко сок, затегнете
болта по-малко.
Ако регулирането с помощта на болта не
осигури достатъчно ефективно изстискване, можете отново да прекарате отпадъците през сокоизстисквачката.
Блокирането на изходящия отвор на камерата (в регулационния болт (3)) с отпадъци от плодове с голямо съдържание на
сок има опасност от проникване на течност в двигателя на машинката.
●● В случай на блокиране на изхода на камерата с отпа-
дъци машинката трябва да се изключи. Обърнете
особено внимание на процеса на изстискване на
сок, напр. дали не са запушени отворите на цедката.
Изключете сокоизстисквачката от двигателя (както
при камерата за мелене), разглобете сокоизстисквачката, изчистете (измийте) елементите на сокоизстисквачката. За миене, особено на цедката, използвайте четката в комплекта.
След приключване на работата
K
●● Изключете месомелачката и извадете захранващия
кабел от контакта.
1a Выньте толкатель (8) и снимите миску с камеры
перемалывания (2) или камеры шинковки.
1b Выньте толкатель (8) и снимите чашу шинковки
вместе с адаптером (7b) с камеры измельчения (2), или
чашу шинковки с камеры шинковки.
2 Натиснете копчета на блокировката , мелящия агрегат или камерата за рязане обърнете надясно и свалете.
3 Разглобете елементи на мелящия агрегат, на камерата с месарския накрайник или на резачката.
Приберете кабела, както и измитите и изсушени части на
мястото за прибиране на части.
4 Поместване на съединителя в нишата.
5 Поместване на ситото в нишата.
6 Скриване на целия захранващ кабел.
Почистване и поддържане
●● Задвижването почистете с влажна кърпа, намокрена
с миещо средство за съдове.
●● Пластмасовите части мийте в топла вода с добавка
на миещо средство за съдове.
●● Металните части мийте в гореща вода с добавка на
миещо средство за съдове.
●● Старателно изсушете измитите части.
●● Преди използване всички аксесоари
трябва да се
измият с вода и препарат за миене на съдове.
●● Трябва да бъдат старателно изплакнати и подсушени.
●● Решетките и ножа с две остриета трябва да останат
омаслени. Намажете ги с олио за хранителни цели.
●● Монтирайте сухите части на камера за мелене или
за рязане.
Ястия от месо, зеленчуци и плодове
За да се запази по възможност най-голяма хранителна
стойност на ястията от зеленчуци и плодове, запознайте
се с начини на тяхното приготвяне. Не плодовете и зелечуците прекалено дълго във вода и ги раздробявайте
(нарязвайте, настъргвайте) непосредствено преди консумация.
Свински кюфтета
500 г свинско месо, 60 г сухо виенско хлябче, 50 г лук,
20 г мазнина, 1 яйце, 40 г хлябчета на прах, мазнина за
пържене, сол и черен пипер.
Накиснете сухо хлябче във вода и оставете да оттече.
Нарежете лук на колелца, изпържете до светло-златен
цвят. Месото изплакнете, нарежете на парчета.
Хлебчето, лукът и месото смелете 2 пъти в мелячка
със сито с диаметър на отвори 4 мм. Добавете яйце,
сол, черен пипер и щателно размесете да гладка маса.
39
Направете 8 овални кюфтета с дебелина 1,5 см, панирайте ги в галета. Пържете в сгорещена мазнина.
Смесен пастет
500 г свинско месо, 500 г телешко месо, 400 г сланина,
500 г свински черен дроб, 300 г лук, 200 г пшенична
питка, 4 яйца, сол, черен пипер, индийско орехче.
Задушете месото със сланина и лук.
Черния дроб изплакнете, обелете от ципи, нарежете
на ситно. Когато месото е меко, добавете черния дроб,
питката и за кратко задушавайте продуктите заедно.
Изстудете и смелете два пъти в мелячка със сито с диаметър на отвори 4 мм.
В приготвената маса добавете яйца, сол, черен пипер,
индийското орехче и щателно размесете.
Намажете форма за печене със свинска мас, изсипете
получената смес печете около 40 минути.
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Домашен колбас
Средно мазно свинско месо 4,5 кг, сланина 0,5 kg,
Домашен колбас – 1 чашка, сол 6-7 лъжички, селитра – 1 плоска лъжица, черен пипер (млян) 1 лъжица,
английски пипер (млян) 12-15 зърна, 5-6 парчета чесън
(нарязан), 7 м черва.
Смелете месото в месомелачката със сито с диаметър
на отвори 8 мм. Солта смесете със селитрата и подправките, добавете в месото и размесете като тесто,
като постепенно добавяте бульона. Поставете на хладно
място за 24 часа. Сложете месарския накрайник върху
камера за мелене в месомелачката. Напълнете черво
с дължина около 1 м, като оформяте наденички по
30-40 cm. Обърнете внимание да не запушите съвсем
обезвъздушителни отвори в накрайника.
Сушете колбаса 6 ч. Пушете в топъл пушек 14 часа или
в горещ 2,5 часа.
Салат от червено зеле
400 г червено зеле, 200 г ябълки, 2 лъжици олио, лимонов сок, сол, захар.
Почистете зелето и го раздробете в резачката с помощта
на стъргало за колелца или за едри стърготини. Обелете
ябълките и раздробете със стъргало за едри стърготини.
Настърганото зеле смесете с раздробените ябълки, като
прибавяте по вкус олио, лимонов сок, сол и захар.
Салат от кервиз
400 г кервиз, 200 г ябълки, 2 лъжици олио или сметана,
лимонов сок, сол, захар.
Настъргайте кервиза на дребни стърготини. Добавете
сметана или олио по вкус. Добавете захар, лимонов сок
и сол.
40
Производителят не носи отговорност за каквито и да
е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.
Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
RU
Уважаемые Клиенты!
Поздравляем Вас с выбором нашего изделия и приветствуем среди пользователей продуктов Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании
Zelmer. Они разработаны специально для этого продукта.
Просим внимательно прочитать настоящее руководство
по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить Руководство, чтобы Вы могли пользоваться им
в ходе дальнейшей эксплуатации техники.
Характеристика оборудования
Мясорубка для перемалывания продуктов питания предназначена для использования в домашнем хозяйстве.
Является многофункциональным устройством, при
помощи которого можно быстро и без лишнего труда
перемолоть: мясо, сыр, овощи, мак, а также изготавливать колбасы и копчёности. При использовании дополнительного оборудования мясорубки – шинковки можно
размельчать овощи на салат из свежих овощей, винегрет и для консервирования.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации мясорубки
Перед тем как приступить к эксплуатации оборудования, ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
Следует убедиться, что Вы поняли нижеследующие указания.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Не включайте устройство, если провод питания повреждён, или корпус
имеет видимые повреждения.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная
мастерская или квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный центр.
●● Будьте особенно осторожны во
время работы мясорубки в присутствии детей.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
●● Выключите устройство перед
заменой оборудования или перед
приближением к частям, двигающихся во время эксплуатации.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается
без присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
●● Оборудование можно использовать только с миской (чашей) для
загрузки.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
41
●● Ситечка и двусторонний нож должны оставаться
ВНИМАНИЕ!
смазанными. Смажьте их пищевым маслом.
●● Не включайте устройство пустым, если ситечка не
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
были смазаны.
●● Не вынимайте вилку из розетки электросети, дёр-
гая за провод.
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на информационном щитке прибора.
●● Не подвергайте мясорубку и оборудование воздействию температуры свыше 60°C. Можете повредить мясорубку.
●● Для проталкивания используйте только толкатель.
Использование других предметов грозит повреждением мясорубки и привода.
●● Не перегружайте устройство ни чрезмерным количеством продукта, ни слишком сильным его проталкиванием (толкателем).
●● Тщательно устанавливайте узел перемалывания,
потому что плохо собранный узел перемалывания
влечёт за собой ненадлежащее качество перемалывания, а также может быть причиной затупления ножа
и сита. Затупленный нож и сито замените на новые.
●● Во время работы мясорубки не заслоняйте вентиляционные отверстия в корпусе. Мясорубку не
устанавливайте на мягкой неустойчивой основе.
●● Не погружайте привод в воду и не мойте его под
проточной водой.
●● Не мойте оборудование, установленное на приводе.
●● Для мытья корпуса не используйте агрессивные
моющие средства в виде эмульсий, молочка, пасты и
др. Они могут, помимо прочего, удалить нанесённые
информационные графические символы, такие как:
шкала обозначения, предупредительные знаки и др.
●● Перед использованием вымойте все аксессуары
в воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
Тщательно промойте и просушите.
СОВЕТЫ
Информация о продукте
и советы по эксплуатации
●● Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях.
●● Завершив paбoтy, выньтe вилкy злектpoпpoвoдa из
рoзeтки. Cпpячьтe провод в пpeднaзнaчeннoe для
нero oтдeлeниe и yбepитe вилкy пpoвoдa в oтceк.
●● Если мясорубку невозможно включить – отдайте её
в сервис.
●● Мясо, предназначенное к перемалыванию, отделите от костей, сухожилий, хрящей и жил.
●● Перед перемалыванием большие продукты
порежьте на куски.
●● Не перемалывайте сухой мак. Перед перемалыванием мак должен быть предварительно запарен
и замочен в течение более десяти часов.
●● Для мытья металлических частей используйте мягкую щётку.
●● Не мойте металлические части в автоматических мойках. Агрессивные чистящие средства, используемые
в таких устройствах, вызывают потемнение вышеуказанных частей. Мойте их вручную с использованием
традиционных жидкостей для мытья посуды.
Технические характеристики
Технические параметры указаны на информационном
щитке изделия.
Допустимое время беспрерывной работы
10 минут
Время перерыва перед повторным
использованием
30 мину
Уpoвень шyмa (LWA):
77 db/A
MBP – Блокирующая мощность двигателя
1900 Вт
ТИПЫ МЯСОРУБОК ZELMER
Ниже представлен ассортимент оборудования мясорубок для перемалывания, к которым имеет отношение настоящая инструкция.
Комплектация
VIB
ZMM4050W
ZMM4045W
ZMM4080W
ZMM4048W
ZMM4098W
Узел перемалывания № 5
●
●
○
○
○
Узел перемалыНасадки для
макарон и печенья
вания № 8
○
○
●
●
●
●
○
–
–
–
Шинковка
○
●/в наличии 3 барабаны
○
●/в наличии 3 барабаны
●
Резка для
овощей
○
○
○
○
●
* вариант цвета, ● – основное оснащение, ○ – дополнительное оборудование, которое можно купить в магазинах,
– – принадлежности, которые недоступны для данного типа
42
Соковыжималка
○
○
○
○
○
Oписание мясорубки
A
Мясорубка для перемалывания продуктов питания
состоит из:
1 Привода мясорубки – каждый привод мясорубки приспособлен к установке любого узла перемалывания
и шинковки производства «ZELMER». В задней части
корпуса привода имеются вентиляционные отверстия.
1a Выключатель
1b Кнопка блокировки
Узла перемалывания, в состав которого входит:
2 Камера перемалывания
3 Подающий винт с установленной муфтой
4 Двусторонний ножик
5 Сито с отверстиями 4 мм
6 Гайка
7a Миски
7b I Адаптер
II Чаша шинковки
(мясорубка может быть оснащена одним комплектом
чаш 7a или 7b )
8 Толкатель
Оборудования, в состав которого входит:
9 Сито с отверстиями 8 мм
10 Сито с отверстиями 2,7 мм (для моделей ZMM4048W,
ZMM4080W, ZMM4098W)
11 Колбасная насадка
12 Дистанционная вкладка
13 Насадка
14 Диск
15 Решетка для крупной лапши
16 Решетка для тонкой вермишели «нитки»
17 Выталкиватель
Mexaническая защита двигателя
B
1 Шнек
2 Редуктор
3 Бoлт M5x20
Мясорубка имеет механический предохранитель, который защищает мотор от разрушения - зубцы приводной
муфты подающего винта выламываются в случае, если
мясорубка перегружена (например, если в середину
попали кости).
Сломанную муфту замените на новую:
●● в подающем винте со сломанной муфтой открутите
болт,
●● удалите сломанную муфту,
●● вложите новую муфту и докрутите её болтом.
Подготовка мясорубки к работе
и её включение
C
Извлeкитe из oтceкa нa пpивoдe электропровод нa
cooтвeтcтвyющyю длинy и выбepитe нeoбxoдимыe
пpиcпocoблeния.
1 Привод поставьте поблизости от розетки электросети на твёрдой основе так, чтобы не заслонять вентиляционные отверстия в корпусе.
●● Перед первым использованием мясорубки вымойте
элементы оборудования.
●● Смонтируйте соответствующее оборудование и подключите к приводу.
2 Вставьте электропровод в розетку электросети.
3 Кнопкой выключателя включите мясорубку.
Работа с узлом перемалывания
D
В камеру перемалывания вставьте поочерёдно:
1 Подающий винт муфтой в середину.
2 На стержень шнека (3) ножик (4).
3 Сито так, чтобы выступ камеры вошёл в паз на
окружности сита.
4 Докрутите все элементы узла перемалывания –
сильно до упора.
5 Установите смонтированный узел перемалывания
на привод и прокрутите в положение, при котором услышите щелчок блокировки.
6a Установите миску на камеру перемалывания.
6b Вставьте адаптер I в чашу II . Закрепите чашу вместе с адаптером на камере измельчения.
Работа с колбасной насадкой
H
В камеру перемалывания вставьте поочерёдно:
1 Подающий винт муфтой в середину.
2 На штифт подающего винта - дистанционную вкладку.
3 Колбасную насадку.
4 Докрутите все элементы гайкой – сильно до упора.
5 Установите смонтированный узел перемалывания
на привод и прокрутите в положение, при котором услы­
шите щелчок блокировки.
6a Установите миску на камеру перемалывания.
6b Вставьте адаптер I в чашу II . Закрепите чашу вместе с адаптером на камере измельчения.
Перед надеванием колбасницы (оболочки из кишки)
намочите её в тёплой воде в течение ок. 10 мин.
●● На колбасную насадку наденьте мокрую колбасницу,
обратите внимание, чтобы не закрыть воздухоотводящие отверстия в насадке.
Мясная масса, заполняющая кишку, не
должна быть «слишком жидкой». Большое
содержание жидкости может вызвать её
вытекание и попадание внутрь мясорубки.
43
Шинковка с овощерезкой
1
2
3
4
5
6
7
8
E
Meлкaя теркa
Крупная теркa
Теркa для ломтиков
Теркa для протирания
Деpжaтeль
Гoлoвка
Лoток для загpyзки продуктов
Толкaтeль
Шинковка имеет две тёрки для размельчения на мелкую
и крупную стружку (голландского сыра, моркови, сельдерея, варёной свеклы и др.). Третья тёрка предназначена
для резки овощей на кружки (картофеля, огурцов, лука
и др.). Четвёртая тёрка предназначена для перетирания
в пюре (картофеля, свеклы, фруктов и др.).
9 Барабан резки
10 Вкладыш резки
11 Толкатель резки
Резка для овощей является дополнительным оборудованием для овощерезки. Служит для нарезки кубиками
только вареных овощей: картофеля, свеклы, моркови,
сельдерея, петрушки и т.п. Перед началом эксплуатации
следует овощи отварить. После варки большие овощи
следует разрезать, чтобы они помещались внутри вкладыша (10).
F
1 Откройте защёлку и вставьте одну из тёрок муфтой
в середину камеры.
2 Закройте защёлку.
3 Соедините камеру шинковки так же, как камеру перемалывания мясорубки.
●● Большие продукты предварительно порежьте на
куски, которые без труда сможете вложить в камеру.
●● Не размельчайте мягких фруктов, которые содержат
твёрдые косточки.
●● После окончания работы выключите мясорубку
и выньте электропривод из розетки электросети.
●● Удалите деревянной ложкой остатки продуктов, которые накопились внутри тёрки или в камере.
Барабанные тёрки не требуют заточки.
44
G
Лезвия барабана измельчителя очень
острые, необходимо соблюдать осторожность.
В случае использования шинковки, снимите адаптер.
Работа с шинковкой
Как работать с овощерезкой
1 Откройте защелку (5) и вложите барабан (9) винтом
к средине камеры.
●● Зафиксируйте защелку.
2 Вложите камеру овощерезки на привод мясорубки
и оберните до позиции, при которой услышите «клик»
блокировки.
3 Вложите засыпную миску (7) и вложите вкладыш
резки (10).
●● После вложения овощей следует дожать толкателем (11).
Толкатель № 11 используйте только
с вкладышем резки. Запрещается использовать толкатель № 11 без размещенного
вкладыша измельчителя (10) в камере (6).
Большие продукты разрежьте заранее на
куски, которые без труда можно вложить
во вкладыш резки (10).
●● После
окончания работы выключите мясорубку
и выньте кабель питания из гнезда сети.
●● Удалите деревянной ложкой остатки продуктов, которые остались внутри барабана резки или во вкладыше.
●● Разложите элементы резки.
Вкладыш резки (10) выньте, демонтируя
засыпную миску (7).
Не допускается нарезка сырых овощей.
При использовании слишком проваренных
мягких продуктов эффект нарезки кубиками
может быть менее удовлетворительным.
Комплект решеток для
изготовления макарон
I
Инструкция по приготовлению макарон
230 грамм муки типа 405, 2 яйца - размер L.
Для приготовления макарон использовать яйца комнатной температуры. Не использовать охлажденные яйца.
Тесто лучше готовить с помощью робота с крюком либо
вручную, до момента полного соединения компонентов
и получения теста гладкой и однородной структуры.
Соответствующее тесто должно быть «твердым», не
клеиться, количество муки может быть изменено в зависимости от консистенции теста.
1 Установить выбранную решетку в измельчительной
камере.
2 Устновить камеру на привод мясорубки.
●● Приготовленное тесто необходимо отрывать небольшими порциями (величиной с грецкий орех) и осторожно вкладывать в камеру мясорубки.
Каждую очередную порцию теста можно
вкладывать в измельчительную камеру
только тогда, когда предыдущая порция
будет уже забрана шнеком. Вкладываемое
тесто необходимо проталкивать с помощью специального толкателя.
●● Выходящую
из камеры лапшу можно посыпать
мукой, чтобы предупредить ее склеивание, или порезать на более короткие куски, отрезая по решетке.
●● Также можно высушить лапшу целиком и разломать
на меньшие кусочки непосредственно перед употреблением.
3 Для очистки отверстий в решетке предназначен специальный выталкиватель, который прилагается в комплекте.
Mаксимальное время работы лапшерезки
не должен превышать 2 мин.
Следующее приготовление лапши можно
начинать только после того, как привод машинки полностью остынет - см.
инструкцию по обслуживанию.
Комплект для приготовления печенья
J
Печенье песочное
500 г муки, 1 пачка масла, 1 стакан сахара, 1 яйцо,
1 пакетик ванильного сахара.
Растереть масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавить в массу яйцо, муку и замесить тесто. Taк приготовленное тесто рекомендуется охладить в морозильнике
в течение ок. 40 минут.
1 Установить в камере комплект для печенья.
2 Установить камеру на привод мясорубки.
●● Перед тем, как вложить тесто в измельчительную
камеру, разрежьте его на порции.
Каждую очередную порцию теста можно
вкладывать в измельчительную камеру
только тогда, когда предыдущая порция
будет уже забрана шнеком. Вкладываемое
тесто необходимо проталкивать с помощью специального толкателя.
●● Размер печенья формировать по усмотрению. Выпекать печенье в духовке на противне, смазанном маслом, при температуре 180°C.
Время работы измельчительной камеры
с установленным комплектом для печенья
не может превышать 10 минут.
Соковыжималка
L
Соковыжималка прилагается в качестве дополнительного оборудования к некоторым типам мясорубок. Соковыжималка дает возможность выжимать сок из таких
фруктов, ягод и овощей, как малина, смородина, клубника, крыжовник, а также из винограда и помидоров. Сок
из ягод, например, из смородины, можно выжимать вместе с черенками. В соковыжималке нельзя выжимать сок
из фруктов с крупными косточками, например, из слив,
вишни и т.п. Косточки нужно предварительно удалить.
Элементы соковыжималки:
1 Головка соковыжималки
2 Шнек
3 Корпус
4 Крепежное кольцо
5 Лоточек для слива сока
6 Регулировочный болт
7b I Адаптер
II Чаша шинковки
8 Толкатель (от мясорубки)
9 Сита – 2 шт.
№ 1 – мелкие отверстия
№ 2 – крупные отверстия
10 Уплотнительная прокладка большая для корпуса (3)
11 Уплотнительная прокладка маленькая для шнека (2)
12 Крючок
13 Щеточка
Для проталкивания фруктов
используйте толкатель (8).
ПОДГОТОВКА СОКОВЫЖИМАЛКИ
К РАБОТЕ И ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
всегда
M
1 Убедитесь, что на корпусе (3) и в шнеке (2) установлены уплотняющие прокладки (10) и (11). В случае их
отсутствия обязательно вставьте их в углубления для
этих элементов (корпуса и шнека).
2 В корпус (3) вставьте сито и прижмите (9) до момента
сопротивления.
3 В камеру соковыжималки (1) вставьте шнек (2).
Для удаления сита (9) из корпуса (3) очень
удобно использовать крючок (12). Вставьте
короткий конец крючка (12) в отверстие
сита (9) и потяните сито (9) наружу.
4 Установите корпус с ситом, следя за тем, чтобы сито
было обращено вниз, а вырез попал в выступ камеры
соковыжималки.
5 Корпус, установленный таким образом, докручивайте
с помощью крепежного кольца (4) к камере соковыжималки (1).
45
6 Вкрутите регулировочный болт (6) в корпус (3).
7 Поместите на него лоточек для слива сока (5) до
момента звука клика на корпусе (3) – «клик».
8 Смонтированную соковыжималку установите на
привод аналогичным способом, как в описании камеры
перемалывания.
9 Вставьте адаптер I в чашу II . На отверстие
загрузки установите лоток для загрузки продукта (7b)
и толкатель (8) – от системы перемалывания.
10 Под отверстие лотка для слива сока (5) и регулировочного болта (6) установите соответствующие емкости
для сока и мякоти.
11 Вставьте кабель питания мясорубки в розетку электросети.
12 Запустите мясорубку с помощью кнопки выключателя (13), а затем соответственно дозируйте количество
фруктов с помощью толкателя.
Для правильного прохождения процесса
выжимания фруктов нельзя закручивать
регулировочный болт слишком глубоко
на начальном этапе работы. Только после
оценки степени содержания мякоти в соке
можно отрегулировать степень вкручивания таким образом, чтобы получить
достаточную эффективность и избежать закупоривания соковыжималки.
После окончания работы
K
●● Выключите мясорубку и выньте присоединительный
провод из розетки электросети.
1a Выньте толкатель (8) и снимите миску с камеры
перемалывания (2) или камеры шинковки.
1b Выньте толкатель (8) и снимите чашу шинковки
вместе с адаптером (7b) с камеры измельчения (2), или
чашу шинковки с камеры шинковки.
2 Нажмите на кнопку блокады, перемалывающий узел
или камеру шинковки проверните вправо и снимите её.
3 Разберите элементы перемалывающего узла,
камеры с колбасной насадкой или шинковки.
Уберите электропровод, а также вымытые и высушенные части в предназначенный для них отсек.
4 Поместить муфту в нише.
5 Поместить сито в нише.
6 Скложить весь электропровод.
Чистка и консервация
●● Привод протрите влажной тряпкой, смоченной жидкостью для мытья посуды.
●● Части из пластмассы (пластика) мойте в тёплой воде
с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Металлические части мойте в горячей воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Во время выжимания следите за консистенцией мякоти. ●● Тщательно высушите помытые части.
Если она слишком сухая, открутите болт (6), чтобы ●● Перед использованием вымойте все
избежать закупоривания соковыжималки мякотью.
Степень вкручивания болта зависит от
вида и типа перерабатываемых фруктов:
для сочных и зрелых фруктов болт необходимо вкручивать сильнее, для малосочных фруктов – болт вкручивать меньше.
Если с помощью регулировочного болта
не будет достигнута необходимая эффективность выжимания, мякоть следует
еще раз пропустить через соковыжималку.
Закупоривание отверстия камер (в регулировочном болте (3)) мякотью с большим
содержанием сока может привести к тому,
что сок попадет в привод мясорубки.
●● В случае скопления мякоти в головке соковыжималки
необходимо выключить мясорубку. В процессе выжимания сока обращайте особое внимание на то, чтобы
не допустить засорения мякотью отверстий сита.
Если это произойдет, отключите соковыжималку от
сети (идентично, как в случае мясорубки), разберите
соковыжималку и промойте (очистите) ее части. Для
мытья, особенно ситечка, рекомендуется использовать приложенную в комплект щеточку.
46
аксессуары
в воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
Тщательно промойте и просушите.
●● Ситечка и двусторонний нож должны оставаться смазанными. Смажьте их пищевым маслом.
●● Сухие части камеры перемалывания или шинковки
смонтируйте в единое целое.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственность за возможный
ущерб, причиненный в результате использования устройства
не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
устройства в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
З метою отримання найкращих результатів рекомендуємо використовувати лише оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу слід звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею у майбутньому.
Характеристика приладу
М’ясорубка призначена для використання в домашньому
господарстві. Це багатофункційний пристрій, за допомогою якого можна швидко і без зайвого зусилля змолоти:
м’ясо, сир, овочі, мак, а також приготувати ковбаси і копченості. За допомогою додаткового оснащення – шатківниці
можна подрібнити овочі для салатів та напівфабрикатів.
Вказівки з безпеки та відповідного
використання м’ясорубки
Перед початком використання приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з використання.
Слід пересвідчитися, що усі подані нижче вказівки
зрозумілі.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Забороняється вмикати пристрій
з пошкодженим проводом живлення або корпусом.
●● Якщо
буде
пошкоджений
невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити
виробник або спеціалізована
ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення
виникнення небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Слід зберігати особливу обережність, якщо м’ясорубка працює
в присутності дітей.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
●● Перед заміною обладнання або
наближенням до рухомих частин
під час використання слід виключити прилад та відключити від
живлення.
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Прилад повинен використовуватись лише із засипною чашою.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
47
УВАГА!
ВКАЗІВКА
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Забороняється
Інформація про продукт та
вказівки щодо використання
витягати штепсель з електромережі, тягнучі за провід.
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електромережі (виключно змінного струму) із напругою, що відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Забороняється наражати м’ясорубку і оснащення
на вплив температури вище 60°С. Можна пошкодити м’ясорубку.
●● Для проштовхування можна використовувати тільки
проштовхувач. Використання інших предметів
загрожує пошкодженням машинки і приводу.
●● Забороняється перевантажувати м’ясорубку надмірною кількістю продукту або занадто сильно його
проштовхувати (проштовхувачем).
●● Агрегат для рубки слід правильно монтувати;
неправильно скручений агрегат впливає на якість
рубки, а також можуть бути причиною затуплення
ножа і сита. Тупі ніж і сито слід замінити на нові.
●● Під час роботи м’ясорубки забороняється заслоняти вентиляційні отвори в корпусі. М’ясорубки
забороняється ставити на м’яку поверхню.
●● Забороняється занурювати привод м’ясорубки
у воду або мити його під проточною водою.
●● Забороняється мити оснащення, встановлене на
приводі.
●● Для чищення корпусу не рекомендується використовувати їдкі миючі засоби у вигляді емульсії,
молочка, паст і т.д., адже вони можуть пошкодити
також інформаційні графічні символи, такі як:
шкали, позначки, застережні знаки і т.д.
●● Перед використанням вимийте усі аксесуари у воді
з додаванням рідини для миття посуду. Старанно
промийте і висушіть.
●● Ситечка і двосторонній ножик повинні залишатися
змащеними. Змасьтіть їх харчовою олією.
●● Не вмикайте пристрій порожнім, якщо сита не були
змащені.
●● Цей
прилад призначений тільки для побутового
використання.
●● Після закінчення роботи виймiть вилку
пpиєднувальнoгo кaбeль лeгкo всyвaючи йoгo
в oтвip, з якoгo вiн виxoдить, a вилку кaбeлю
ycтaнoвiть дo cxoвищa.
●● Якщо машинка не включається її необхідно віддати
в сервісний центр.
●● Призначене для рубки м’ясо слід відділити від кісток, сухожилок, хрящів і жил.
●● Перед обробкою більші продукти слід порізати на
куски.
●● Забороняється молоти сухий мак. Перед обробкою
мак слід спочатку ошпарити і на декілька годин
замочити.
●● Для чищення металевих частин слід використовувати м’яку щіточку.
●● Забороняється мити камеру рубки, гвинт та гайки
в посудомийних машинках. Їдкі миючі засоби, які
використовуються в цих пристроях, призводять
до потемніння вище згаданих частин. Слід їх мити
вручну, використовуючи традиційні рідини для
миття посуду.
Технічні параметри
Технічні параметри наведені на номінальній панелі приводу.
Допустимий час безперервної роботи
10 хвилин
Тривалість перерви перед повторним
використанням
30 хвилин
Шyм oблaднaння (LWA):
77 дБ/А
MBP – Блокуюча потужність двигуна
1900 Вт
МОДЕЛІ М’ЯСОРУБОК ZELMER
Нижче наведений асортимент оснащення м’ясорубок, котрих стосується дана інструкція.
Оснащення
VIB
Агрегат для
рубки № 5
Haбip для макаронів i тістечок
Шатківниця
Різка для овочів
Соковитискач
○
●
○
○
○
○
○
●/у наявності 3 барабани
○
○
ZMM4080W
●
○
○
○
–
ZMM4048W
●
●/у наявності 3 барабани
○
○
–
ZMM4098W
●
●
●
○
–
* варіант кольору, ● – основне оснащення, ○ – додаткове оснащення, можна купити в супермаркетах, магазинах електропобутової
техніки, – – оснащення недоступне у цьому виконанні
ZMM4050W
ZMM4045W
48
●
●
○
○
○
Агрегат для
рубки № 8
Опис пристрою
A
М’ясорубка складається з:
1 Приводу м’ясорубки – кожний привід пристосований
для монтажу кожного агрегату для рубки і шатківниці
виробництва «ZELMER». У задній ниші сховища приводу знаходяться вентиляційні отвори.
1a Вимикач
1b Кнопка блокування
Агрегату для рубки, до складу якого входить:
2 Камера рубки
3 Гвинт із змонтованою муфтою
4 Двосторонній ніж
5 Сито з 4 отворами 4 мм
6 Гайка
7a Засипна чаша
7b I Адаптер
II Чаша шатківниці
(м’ясорубка може бути оснащена одним комплектом чаш 7a або 7b )
8 Проштовхувач
Оснащення до складу якого входить:
9 Сито з отворами 8 мм
10 Сито з отворами 2,7 мм (для моделей ZMM4048W,
ZMM4080W, ZMM4098W)
11 Насадка для наповнення ковбас
12 Дистанційна вкладка
13 Фігурна насадка
14 Диск
15 Насадка для локшини
16 Насадка для вермішелі
17 Проштовхувач тіста
Механічний захист двигуна
B
1 Шнек
2 Муфта
3 Гвинт M5x20
М’ясорубка має механічне забезпечення, яке захищає
двигун від знищення – зубці приводної муфти виламуються, коли м’ясорубка перевантажена (нп. коли всередину потрапили кістки).
Знищену муфту слід замінити на нову:
●● в винті зі знищеною муфтою викрутити шуруп,
●● зняти знищену муфту,
●● поставити нову муфту і закрутити її шурупом.
Приготування м’ясорубки до роботи
і її запуск
C
Витягніть зi cxoвищa пpивoдy вiдповiднy дoвжинy
пpиєднyвaльнoгo кaбeлю та вiдповiнi aкcecyapи.
1 Прилад поставити біля розетки, на тверду поверхню
таким чином, щоби не закривати вентиляційні отвори
в корпусі.
●● Перед використанням м’ясорубки вперше вимити
елементи оснащення.
●● Змонтувати відповідне оснащення і приєднати до
приладу.
2 Включити кабель живлення в розетку електромережі.
3 Включити м’ясорубку кнопкою вимикача.
Робота з м’ясорубкою
D
До камери рубки вставити по-черзі:
1 Гвинт муфтою всередину.
2 На стержень шнека (3) ножик (4).
3 Сито таким чином, щоби виступ камери потрапив
в жолобок на ребрі сита.
4 Міцно, до упору, закрутити всі елементи агрегату для
рубки.
5 Установити агрегат для рубки на приводі і повернути
в позицію, при котрій почуєте звук закривання блокади.
6a Встановити на агрегаті для рубки засипну чашу.
6b Вставте адаптер I в чашу II . Закріпіть чашу разом
з адаптером на камері подрібнення.
Робота з насадкою для наповнення
ковбас
H
До камери рубки вставити по-черзі:
1 Гвинт муфтою всередину.
2 На стержень гвинта дистанційну вкладку.
3 Насадку для ковбас.
4 Міцно, до упору, закрутити всі елементи агрегату для
рубки.
5 Установити агрегат для рубки на приводі і повернути
в позицію, при котрій почуєте звук закривання блокади.
6a Встановити на агрегаті для рубки засипну чашу.
6b Вставте адаптер I в чашу II . Закріпіть чашу разом
з адаптером на камері подрібнення.
Перед наповненням натуральної ковбасної оболонки
намочіть її у теплій воді протягом 10 хв.
●● На насадку для ковбас надягти ковбасну кишку, звернути увагу щоби не закрити в насадці отвори для відведення повітря.
М’ясна маса, що заповнює кишку, може
бути «занадто рідка». Якщо рідини багато,
вона може витікати і потрапити всередину м’ясорубки.
49
Шатківниця з овочерізкою
1
2
3
4
5
6
7
8
E
Дрібна терка
Звичайна терка
Шатківниця
Терка для натирання
Защипка
Кaмера
Засипна чаша
Проштовхувач
Штовхач № 11 використовуйте лише із
вкладишем різки. Забороняється використовувати штовхач № 11 без розміщеної
вкладки подрібнювача (10) у камері (6).
У разі використання шатківниці, зніміть
адаптер.
Шатківниця має дві терки для подрібнення на дрібну
і велику стружку (сиру, моркви, селери, варених буряків
і т.д.). Третя терка призначена для нарізання овочів скибками (картоплю, огірки, цибулю і т.д.). Четверта терка призначена для перетирання (картоплі, буряків, фруктів і т.д.).
9 Барабан різки
10 Вкладиш різки
11 Штовхач різки
Різка для овочів належить до додаткового обладнання
овочерізки. Служить для нарізки кубиками лише варених
овочів: картоплі, буряка, моркви, селери, петрушки і т.п.
Перед початком експлуатації слід овочі відварити. Після
варки великі овочі слід розрізати, щоб вони помістились
всередині вкладиша (10).
Робота з шатківницею
F
1 Відхилити затискач і встановити одну з терок муфтою
всередину камери.
2 Закрити затискач.
3 Поєднати камеру шатківниці так само як камеру для
рубки.
●● Великі продукти слід спочатку порізати на менші
шматки, які можна легко покласти в камеру.
●● Не подрібнювати м’які фрукти, які мають тверді кісточки.
●● Після закінчення роботи виключити м’ясорубку і витягнути провід живлення з розетки електромережі.
●● Дерев’яною ложкою слід усунути залишки продуктів,
що залишилися всередині терки або комори.
Вістря терок не потребують відновлення.
Як працювати з овочерізкою
G
Леза барабана подрібнювача дуже гострі,
необхідно зберігати обережність.
1 Відкрийте фіксатор (5) і вкладіть барабан (9) муфтою
у середину камери.
●● Зафіксуйте фіксатор.
50
2 Вкладіть камеру овочерізки на привід м’ясорубки
і оберніть до позиції, при якій почуєте «клік» блокування.
3 Вкладіть засипну миску (7) і вкладіть вкладиш різки (10).
●● Після вкладання овочів слід дотиснути штовхачем (11).
Великі продукти розріжте заздалегідь на
шматки, які без труднощів можна вкласти
у вкладиш різки (10).
●● Після
завершення роботи вимкніть м’ясорубку
і від’єднайте кабель живлення від розетки.
●● Видаліть дерев’яною ложкою залишки продуктів, які
залишились всередині барабану різки або у вкладиші.
●● Розкладіть елементи різки.
Вкладиш різки (10) вийміть, демонтуючи
засипну миску (7).
Неприпустима нарізка сирих овочів.
При використанні занадто проварених
м’яких продуктів ефект нарізки може бути
менш задовільним.
Набір насадок для макаронів
I
Інструкція з приготування макаронів
230 грам борошна типу 405, 2 яйця - розмір L.
Для приготування макаронів використовувати яйця кімнатної температури. Не застосовувати препарат охолоджені яйця.
Тісто краще готувати за допомогою робота з гаком або
вручну, до моменту повного з’єднання компонентів
і отримання тіста гладкої та однорідної структури. Відповідне тісто має бути «твердим», яке не клеїтися, кількість
борошна може бути змінена в залежності від консистенції
тіста.
1 Вставити насадку у камеру м´ясорубки.
2 Встановити всі деталі на привід.
●● Відривати маленькі порції тіста (завбільшки з волоський горіх) і обережно вкладати їх у камеру.
Чергову порцію тіста можна класти
у камеру лише тоді, коли спираль
м´ясорубки вже захопила попередню. Для
підштовхування тіста слід використовувати проштовхувач.
●● Макарони, які виходять з м´ясорубки, можна посипати
борошном, щоб не склеювалися.
●● Їх можна зробити короткими, відрізаючи біля насадки.
Можна також дати макаронам висохнути і подрібнити
безпосередньо перед приготуванням.
3 Для очищення отворів у насадці призначений
виштовхувач тіста, який входить у комплект.
Максимальний період роботи м´ясорубки
при приготуванні макаронів не повинен
перевищувати 2 хвилин.
Приготування наступної порції макаронів можливе лише після того, як привід м´ясорубки повністю охолоне - див.
Інструкцію з експлуатації.
Набір для формування печива
J
Пісочне печиво
500 г борошна, 1 пачка масла, 1 склянка цукру, 1 яйце,
1 пачка ванільного цукру.
Розтерти масло з цукром та ванільним цукром. Додати
яйце, борошно і добре вимішати. Готове тісто охолодити
у морозильнику протягом 40 хвилин.
1 Вставити насадки для формування печива у камеру.
2 Встановити всі деталі на привід.
●● Порізати тісто на порції і вкладати їх у м´ясорубку.
Чергову порцію тіста можна класти
у камеру лише тоді, коли спираль
м´ясорубки вже захопила попередню. Для
підштовхування тіста слід використовувати проштовхувач.
●● Довжина печива може бути довільною. Печиво розкласти на змащене олією деко і запікати у духовці при
температурі 180°С.
Максимальний період роботи м´ясорубки
при формуванні печива не повинен перевищувати 10 хвилин.
Соковижималка
L
Соковижималка є оснащенням деяких моделей кухонних
комбайнів. Він дозволяє витискати сік із фруктів, напр.:
малини, смородини, полуниці, аґрусу та додатково винограду і помідорів. Ягоди, тобто смородину, можна витискати разом із квітконіжками. У соковижималкі не можна
використовувати фрукти з великими кісточками, напр.
сливи, вишні та ін. без їхнього попереднього очищення
(усунення).
Частини соковижималки:
1 Камера соковитискача
2 Шнек
3 Корпус
4 Гвинт
5 Желоб для відведення соку
6 Регулюючий болт
7b I Адаптер
II Чаша шатківниці
8 Штовхач ( з блоку роздрібнювання)
9 Сито – 2 шт.
10
11
12
13
№ 1 – отвори менші
№ 2 – отвори більші
Ущільнююче кільце велике на корпус (3)
Ущільнююче кільце мале на шнек (2)
Гачок
Щіточка
Для проштовхування фруктів користуйтесь тільки штовхачем (8).
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СОКОВИЖИМАЛКИ
M
1 Переконайтеся, що на корпусі (3) і шнекові (2) вкладені ущільнюючі кільця (10) i (11). У випадку їх відсутності
обов’язково вкладіть їх у заглиблення цих частин (корпусу та шнеку).
2 У корпус (3) вставте та дотисніть сито (9) до упору.
Для усунення сита (9) з корпусу (3) доцільно
скористатися гачком (12). Гачок (12)
коротшим кінцем вставте в отвір сита (9)
і витягніть сито назовні.
3 До камери соковитискача (1) вкладіть шнек (2).
4 Накладіть корпус із ситом на шнек, звертаючи увагу,
щоб сито було розвернуте донизу, а рівець позиціонування потрапив на виступ камери соковижималки.
5 Таким чином виставлений корпус закрутіть гвинтом
(4) до камери соковижималки (1).
6 Вкрутіть регуляційний болт (6) в корпус (3).
7 Накладіть на нього желоб для відведення соку (5) до
моменту фіксації на корпусі (3) – «клацання».
8 Змонтований соковижималки закріпіть на привід,
діючи так само, як в описі камери для рубки.
9 Вставте адаптер I в чашу II . На отвір для засипання вкладіть чашу (7b) і штовхач (8) – від агрегату для
рубки.
10 Під вихідний отвір желоба (5) і регуляційного болта
(6) поставте відповідні ємності для соку, а також м’якоті.
11 Вкладіть кабель живлення до розетки електромережі.
12 Включіть соковижималку кнопкою вимикача (13),
потім дозуйте відповідно фрукти проштовхуючи їх штовхачем.
51
Щоб процес витискання фруктів проходив
правильно, надто глибоке загвинчування
регулюючого болту не допускається
у початковій фазі роботи. Щойно після
оцінки ступеня вмісту соку у м’якоті,
скоректуйте відповідно ступінь загвинчування, щоб отримати достатню ефективність і уникнути закупорення соковижималки.
●● Під час витискання спостерігайте за сухістю м’якоті.
Якщо вона надмірно суха, вигвинтіть болт (6) для
попередження закупорення соковижималки м’якотю.
Ступінь загвинчування болта залежить від
виду і сорту фруктів, що переробляються,
для соковитих і дуже зрілих – закрутіть
болт більш глибоко, а для малосоковитих
фруктів – закрутіть болт дещо менше.
Якщо регулювання болтом не забезпечить достатньої ефективності витискання, м’якоть можна повторно піддати дії
витискача.
Закупорка виходу камери (у регулюючому
болті (3)) м’якотю із фруктів з великим
вмістом соку несе ризик залиття приводу
соковижималки.
●● У
разі закупорки виходу камери м’якотю потрібно
виключити соковижималку. Зверніть особливу увагу
на процес витискання соку, напр., чи не відбулась
закупорка отворів сита. Відключіть соковижималка
від приводу (ідентично, як у випадку змішувальної
камери), виконайте демонтаж соковижималки, очистіть (вимийте) частини соковижималки. Для миття,
особливо сита, необхідно застосовувати щітку, що
додається.
Після закінчення роботи
K
●● Виключити м’ясорубку і витягнути провід живлення
з розетки електромережі.
1a Вийняти проштовхувач (8) і зняти чашу з камери
рубки (2) або камери шатківниці.
1b Вийміть проштовхувач (8) і зніміть чашу шатківниці
разом з адаптером (7b) з камери подрібнення (2) або
чашу шатківниці з камери шатківниці.
2 Натиснути на кнопки блокади, камеру для перемелювання або камеру шатківниці обернути вправо і зняти її.
3 Розкласти елементи камери для перемелювання,
камери з насадкою для ковбас або шатківницю.
Сховвайте кабель та очищені і висушені частини у сховище.
4 Розмістити муфту в заглибленні.
5 Розмістити сито в заглибленні.
6 Сховати цілий провід живлення.
52
Чищення і консервація
●● Привод
протерти вологою ганчіркою, зволоженою
рідиною для миття посуду.
●● Частини з пластмаси мити в теплій воді з додаванням
рідини для миття посуду.
●● Металеві частини мити в гарячій воді з додаванням
рідини для миття посуду.
●● Старанно висушити вимиті частини.
●● Перед використанням вимийте усі аксесуари у воді
з додаванням рідини для миття посуду. Старанно
промийте і висушіть.
●● Ситечка і двосторонній ножик повинні залишатися
змащеними. Змасьтіть їх харчовою олією.
●● Змонтувати сухі частини камери рубки або шатківниці.
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●● Транспортування виробу може здійснюватися усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил, які
діють для конкретного виду транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунута можливість
переміщення виробів всередині транспортного засобу.
●● Під час транспортування залізничним транспортом
перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах
або контейнерах дрібними повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663 або ГОСТ 19848 – у разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися в опалюваних складських
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні відповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
PL
1
2
3
4
1. Szatkownica w komplecie z tarkami na cienkie, grube wiórka,
krojenie w plasterki i przecieranie ziemniaków 2. Krajarka do
krojenia warzyw w kostkę 3. Nierdzewne sita. Trzy sita w zestawie
dostosowane do mielenia mięsa, a także sera lub maku 4. Nasadka
masarska. Możliwość mycia w zmywarce
EN 1. Shredder attachments with barrels in the set for cutting into thin
or thick chips, and slicing or grating potatoes 2. Cube cutter
attachment for cutting the vegetables into cubes 3. Stainless steel
screens. Three screens to mince meat, cheese or poppy seeds
4. Sausage attachment. Dishwasher safe
DE 1. Gemüseschneider im Set mit Aufsätzen zum groben und feinen
Raspeln, Schneiden in feine Scheiben sowie Reiben von Kartoffeln
2. Gemüse-Würfelschneider 3. Rostfreie Lochscheiben. Drei
Lochscheiben zum Zerkleinern von Fleisch sowie von Quark und
Mohn 4. Wurst-Aufsatz. Geschirrspülgeeignet
RO 1. Răzătoarea în set cu cilindru pentru bucăți fine, mari, felierea și
cartofi dați pe rozătoare 2. Dispozitiv de tăiat legumelor în cuburi
3. Sita inoxidabilă. Trei site adaptate pentru tocarea cărni, dar și
a cașcavalului sau macului 4. Accesoriu pentru umplut cârnați.
Posibilitate de spălare în maşina de spălat vase
BG 1. Ренде в комплект с режещи приставки за рендосване на дребни
и едри стърготини, р
язане на резени и настъргване на картофи
2. Насадка для нарезки овощей кубиками 3. Неръждаеми
перфорирани дискове. Три перфорирани диска в комплекта за
мелене на месо, за сирене или мак 4. Приставка за пълнене на
колбаси. Възможност за миене в съдомиялна машина
RU 1. Шинковка комплектуется терками для тонкой, крупной шинковки,
нарезки ломтиками, а
также мелкой теркой для картофеля
2. Насадка для нарезки овощей кубиками 3. Нержавеющие
решетки. Три сита в комплекте, приспособленные для того, чтобы
молоть мясо, сыр или мак 4. Насадка для набивки колбас.
Возможность мытья в посудомоечной машине
UA 1. Шатківниця комплектується терками для тонкого, крупного
шаткування, нарізання скибочками, а також натирання картоплі
2. Насадка для нарізки овочів кубиками 3. Нержавіючі решітки.
Три сита в комплекті, пристосовані для того, щоб перемолоти
м’ясо, сир або мак 4. Насадка для набивання ковбас.
Можливість миття у посудомийній машині
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Компания «Zelmer» заботится об окружающей среде. Данная инструкция напечатана на бумаге, которая на 100% состоит
из материалов вторичной переработки.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement