Zelmer ZMM5688X User Manual

Zelmer ZMM5688X User Manual
ZMM56...
ZMM5688
MASZYNKA DO MIELENIA
meat mincer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MASZYNKA DO MIELENIA
6–8
EN USER MANUAL
MEAT MINCER
9–11
ZMM56...
MASZYNKA DO MIELENIA
meat mincer
Niezawodna i wydajna maszynka do mielenia.
Reliable and efficient mincer.
www.zelmer.com
A
13
15
14
8
9
10
11
7
12
1c
1
2
6
5
4
3
1a
1b
B
C
1
2
3
1
2
3
D
„click”
4
5
6
1
2
3
E
„click”
4
5
6
1
2
3
4
5
6
F
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
●
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączany
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on
być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalifikowaną osobę
w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z maszynką w obecności dzieci.
● Przed wymianą wyposażenia lub zbli6
●
●
●
żaniem się do części poruszających
się podczas użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Urządzenie musi być używane tylko
z misą zasypową.
Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
●
●
●
●
●
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie narażaj maszynki i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C. Możesz uszkodzić maszynkę.
Do popychania stosuj tylko popychacz. Używanie innych
przedmiotów grozi uszkodzeniem maszynki i napędu.
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
●● Dokładnie montuj zespół mielący, gdyż źle skręcony
zespół mielący powoduje niewłaściwą jakość mielenia, jak również może być przyczyną stępienia nożyka
i sitka. Stępiony nożyk i sitko wymień na nowe.
●● Podczas pracy maszynki nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie. Maszynki nie stawiaj na miękkim podłożu.
●● Nie zanurzaj napędu maszynki w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
●● Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Schowaj przewód
lekko wysuwając go w otwór z którego jest wprowadzony, a wtyczkę przewodu włóż do schowka.
●● Gdy maszynka nie daje się uruchomić – oddaj ją do
serwisu.
●● Mięso przeznaczone do mielenia oddziel od kości,
ścięgien, chrząstek i żył.
●● Przed mieleniem większe produkty potnij na kawałki.
●● Nie miel suchego maku. Przed mieleniem mak musi być
wcześniej sparzony i namoczony – do kilkunastu godzin.
●● Do mycia metalowych części używaj miękkiej szczoteczki.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
15 minut.
Czas przerwy przed ponownym użyciem
30 minut.
Hałas urządzenia (LWA)
77 dB(A).
MBP – Moc zablokowania silnika
2000 W
Opis urządzenia
A
Maszynka do mielenia produktów spożywczych składa się z:
1 Napędu maszynki – każdy napęd maszynki przystosowany jest do montażu każdego zespołu mielącego,
cytrusiarki, wyciskarki do owoców, młynka do kawy
i szatkownicy produkcji ZELMER.
1a Przycisk wyłącznika
1b Przycisk „Rewers”
1c Przycisk blokady
Zespołu mielącego, w którego skład wchodzi:
2 Komora mielenia
3 Ślimak z zamontowanym sprzęgłem
4 Nożyk dwustronny
5 Sitko z otworami 4 mm
6 Nakrętka
7 Miska
8 Popychacz
Oraz wyposażenia dodatkowego:
9 Wkładka dystansowa
10 Nasadka masarska
11 Sitko z otworami 8 mm
12 Sitko z otworami 2,7 mm
Mechaniczne zabezpieczenie silnika
A
13 Ślimak
14 Sprzęgło
15 Wkręt M4X20
Maszynka posiada mechaniczne zabezpieczenie, które
chroni silnik przed zniszczeniem – zęby sprzęgła napędowego ślimaka wyłamują się, gdy maszynka jest przeciążona
(np. gdy do środka dostały się kości).
Zniszczone sprzęgło wymień na nowe:
●● w ślimaku ze zniszczonym sprzęgłem odkręć wkręt (15),
●● usuń uszkodzone sprzęgło (14),
●● załóż nowe sprzęgło i dokręć je wkrętem (15).
Funkcja „Rewers”
Napęd maszynki posiada specjalną funkcję pozwalającą na
chwilową zmianę kierunku obrotu ślimaka, stosowana jest
w przypadku gdy zauważalne jest znaczne ograniczenie
mielenia lub/i nadmiar produktu w komorze mielenia (slimak
nie zabiera dozowanego produktu). W takim przypadku wciśnij na krótki czas przycisk „R” – wyłącznika, zostaną wtedy
wycofane z wnętrza komory produkty. Następnie ponownie
włącz przycisk „I” i kontynuuj dalszą pracę.
Jeżeli w dalszym ciągu ślimak blokuje się nadmiarem produktu, należy ponownie użyć przyciku „R”, wycofać produkt
z komory i usunąć z produktu części utrudniające mielenie
(np. ścięgna itp.). W niektórych sytuacjach należy rozkręcić
komorę i całkowicie usunąć w/w przeszkody.
Praca z zespołem mielącym
D
Do komory mielenia (2) włóż kolejno:
1 Ślimak (3) sprzęgłem do środka.
2 Na trzpień ślimaka (3) nożyk (4).
3 Sitko (np. 5) tak, aby występ komory wszedł w rowek na
obwodzie sitka.
7
4 Dokręć wszystkie elementy zespołu mielącego – mocno
do oporu.
5 Załóż zmontowany zespół mielący, na napęd (1) i obróć
do pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady. Oznacza to,
że komora została właściwie zamontowana.
6 Nałóż miskę (7) na komorę mielenia (2).
Przygotowanie maszynki do pracy i jej
uruchomienie
C
●● Wyciągnij
ze schowka napędu odpowiednią długość
przewodu przyłączeniowego i odpowiednie akcesoria.
1 Napęd (1) postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
●● Otwórz schowek w tylnej części obudowy i wyjmij odpowiednie sitko (Rys. B ).
Standardowo sitko z otworami 4 mm zmontowane jest w komorze mielenia.
2 Naciśnij przyciski blokady, zespół mielący obróć w prawo
i zdejmij ją.
3 Rozłóż elementy zespołu mielącego, komory z nasadką
masarską.
Umyte i wysuszone sitka z otworami włóż do schowka, w tym
celu:
4 Otwórz schowek w tylnej części obudowy.
●● Naciśnij z dwóch stron blokadę schowka i pociągnij go
do siebie (tak jak pokazano wcześniej).
5 Schowaj maksymalnie dwa sitka z otworami, następnie
zamknij schowek i tylną klapkę.
6 Schowaj przewód lekko wsuwając go w otwór z którego
jest wyprowadzony.
●● Schowaj wtyczkę przewodu do schowka.
Czyszczenie i konserwacja
●● Napęd przetrzyj wilgotną szmatka zwilżoną płynem do
mycia naczyń.
●● Przed pierwszym użyciem maszynki dokładnie umyj ele- ●● Części z tworzywa myj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń lub wg oznaczeń w zmywarce.
menty wyposażenia.
●● Zmontuj odpowiednie wyposażenie i dołącz do napędu. ●● Części metalowe myj w gorącej wodzie z dodatkiem
2 Włóż przewód przyłączeniowy do gniazdka sieciowego.
3 Przyciskiem „I” wyłącznika (1a) uruchom maszynkę
(urządzenie startuje po około 2 sekundach).
Praca z nasadką masarską
E
Do komory mielenia (2) włóż kolejno:
1 Ślimak (3) sprzęgłem do środka.
2 Na trzpień ślimaka (3) wkładkę dystansową (9).
3 Nasadkę masarską (10).
4 Dokręć wszystkie elementy nakrętką (6) – mocno do oporu.
5 Załóż zmontowany zespół mielący, na napęd (1) i obróć
do pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady.
6 Nałóż miskę (7) na komorę mielenia (2).
Przed nałożeniem kiełbaśnicy (osłonki z jelita) namocz ją
w ciepłej wodzie przez ok. 10 min.
●● Na nasadkę masarską nałóż mokrą kiełbaśnicę.
Zwróć uwagę, aby nie zatkać otworów odpowietrzających w nasadce.
Masa mięsna wypełniająca jelito nie może być
„zbyt rzadka”. Duża zawartość płynów może
spowodować ich wyciek i przedostawanie się
do wnętrza maszynki.
Po zakończeniu pracy
F
●● Wyłącz maszynkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci.
1 Wyjmij popychacz i zdejmij miskę (7) z komory mielenia,
komory wyciskarki (w przypadku cytusiarki wcześniej zdejmij
wyciskacz i sitko) lub misę szatkownicy z komory szatkownicy.
8
płynu do mycia naczyń.
●● Dokładnie wysusz umyte części.
●● Suche części komory mielenia lub szatkownicy zmontuj
w całość.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this user manual for
future reference.
Safety instructions and instructions
concerning the proper use of the appliance
Before starting to use the appliance, become familiar
with the whole content of this user manual.
Make sure that you understand the instructions given
below.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Do not operate the appliance when
the power cord is damaged or the
housing shows visible damage.
●● If the non-detachable power cord
is damaged, it should be replaced
by the manufacturer or at specialist
service centre or by a qualified
person in order to avoid any hazards.
●● The appliance may only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user.
In case of defects contact ZELMER
specialist service centre.
●● Take special care when operating
the appliance in the presence of
children.
●● Turn off and unplug the appliance
before replacing accessories or
approaching its movable parts.
●● Always unplug the appliance from
the electrical outlet when it is left
unattended and before assembling,
disassembling and cleaning.
●● This product is not intended for use by
children. Keep the appliance and the
power cable out of reach of children.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● The appliance must only be used
with the feeder tray.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
WARNING!
Risk of property damage
●● Do not disconnect the plug from the socket by pulling
the power cord.
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Do not expose the appliance to temperatures above
60°C. The appliance can be damaged.
●● Use the pusher only when pushing the food. Using
objects other than the pusher may cause damage to
the mincer and the motor.
●● Do not overload the appliance with too much product
or by pushing too hard with the pusher.
●● Carefully assemble the mincer unit, as the improper
assembly results in poor mincing quality and may
cause the knife and the screen to blunt. Replace the
blunt cutter or screen with the new ones.
●● Do not obstruct the ventilation openings in the housing
during operation.
●● Do not place the appliance on a soft surface.
●● Do not immerse the appliance drive unit in water and
do not wash it under running water.
●● Do not wash accessories when mounted on the
drive unit. Do not use abrasive cleaning agents such
as emulsions, creams, pastes, etc. for cleaning the
appliance housing. They may remove graphical
symbols, such as scales, markings, warning signs, etc.
9
Mechanical safety device for the motor
HINT
Information on the product and
hints on its use
●● This appliance is intended for domestic use only.
●● Unplug the appliance after you finish using it. Put away
the cord, pushing it gently through the opening and
place the plug in the compartment.
●● If the appliance cannot be switched on, bring it to
a service centre.
●● Separate the meat to be minced from bones, sinews,
gristles and veins.
●● Cut large portions of the product into smaller pieces
before mincing.
●● Do not grind dry poppy seed. The poppy seed must
be scalded and soaked for dozen or so hours before
mincing.
●● Use a soft brush for cleaning the metal parts.
●● Do not wash the metal parts in dishwashers. Abrasive
detergents used in dishwashers may cause the metal
parts to become dark. Wash them manually using
traditional washing-up liquids.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
Permissible duration of uninterrupted operation 15 minutes.
Break before the next use
30 minutes.
Noise level (LWA)
77 dB/A.
MBP – Motor Blocked Power
2000 W
Description
A
The food mincer consists of:
1 Mincer motor – each motor is adapted to install each
ZELMER mincing unit, citrus juicer, juicer, coffee grinder
and shredder.
1a On/Off button
1b „Reverse” switch
1c Lock button
The mincer unit consists of:
2 Mincer body
3 Scroll with clutch
4 Double-side cutter
5 Mincer screen with 4 mm openings
6 Ring nut
7 Food tray
8 Pusher
And additional accessories:
9 Base plate
10 Sausage filler nozzle
11 Mincer screen with 8 mm openings
12 Mincer screen with 2,7 mm openings
10
A
13 Scroll
14 Clutch
15 Screw M4X20
The mincer is equipped with a mechanical safeguard, which
protects the motor against damage – the teeth in the clutch
break when the mincer is overloaded (e.g. when bones get
inside).
Replace the damaged clutch:
●● twist off the screw (15) from the scroll with the damaged
clutch,
●● remove the damaged clutch (14),
●● attach the new clutch and tighten it with the screw (15).
„Reverse” function
The motor has a special function allowing to temporarily
change the direction of the scroll. It is used if mincing is
limited and/or if there is too much product in the mincer body
(the scroll does not take the product). Press the „R” switch
for a short period of time, the product will be removed from
the inside of the mincer body. Press the „I” button once
again to continue operation.
If the scroll is still blocked by the excess of product, use the
„R” switch once again, remove the product from the mincer
body and next remove product parts which make it difficult to
mince (e.g. sinews, etc.).
In some cases it is necessary to dismantle the mincer body
and remove the above-mentioned obstacles.
Working with the mincer unit
D
Insert the following parts into the mincer body (2):
1 Insert the scroll (3) with the coupling facing inside.
2 Fit the knife (4) onto the pin of the scroll (3).
3 Place the screen (e.g. 5) over the knife so that the
protrusion in the mincer body will fit into the groove in the
circumference of the screen.
4 Tightly fit all the elements of the mincer unit.
5 Fit the assembled mincer unit onto the drive unit (1) and
turn it until you hear a click of the lock. It means that the body
has been properly installed.
6 Place the tray (7) on the mincer body (2).
Preparing the appliance for operation
and switching on the appliance
C
●● Take out a sufficient length of the supply cord and the
appropriate accessories from the compartment.
1 Place the motor (1) near the socket, on a hard, stable
surface. Do not cover the ventilation openings of the housing.
●● Open the compartment on the back of the housing and
take out an appropriate screen (Fig. B ).
A screen with 4 mm openings is installed in the
mincer body as a standard.
●
●
Wash all accessories thoroughly before the initial use.
Assemble the appropriate accessories and install them
on the motor.
2 Plug in the appliance.
3 Switch on the appliance using the „I” switch (1a)
(the appliance starts to operate after about 2 seconds).
Operation with the sausage filler nozzle
E
Insert the following parts into the mincer body (2):
1 Insert the scroll (3) with the coupling facing inside.
2 Fit the insert (9) onto the pin of the scroll (3).
3 Fit the sausage stuffing tube (10).
4 Tightly fit all the elements with the threaded ring (6).
5 Fit the assembled mincer unit onto the drive unit (1) and
turn it until you hear a click of the lock.
6 Place the tray (7) on the mincer body (2).
Soak the casing for about 10 minutes before fitting.
● Fit the wet casing on the sausage filler nozzle.
●
●
●
Wash metal elements in hot soapy water.
Dry all elements thoroughly.
Assemble dry elements of the mincer body or the
shredder.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
Make sure the not to block the ventilation
openings on the nozzle.
The meat cannot be „too thin”. A large liquid
content may cause its leakage to the inside of
the mincer.
After operation
F
● Switch off and unplug the appliance.
1 Remove the pusher (8) and take out the tray (7) from the
mincer body or the juicer body (in case of the citrus juicer
separately remove the squeezer and screen) or the shredder
tray off the shredder chamber.
2 Press the lock button, turn the mincing unit to the right
and remove it.
3 Dismantle the elements of the mincing unit, the body with
the sausage filler nozzle.
Store the clean and dry screens in the compartment. In order
to do so:
4 Open the compartment on the back of the housing.
● Press the compartment lock on both sides and pull
(as shown earlier).
5 Store up to two screens and close the compartment and
the back lid.
6 Put away the cord, pushing it gently through the opening.
● Place the plug in the compartment.
Cleaning and maintenance
●
●
Wipe the motor with a damp cloth with dishwashing
liquid.
Wash plastic elements in warm soapy water or in the
dishwasher according to the denotations.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
11
PL
1
2
3
4
1. Nierdzewne sita. Trzy wielkości dostosowane do
mielenia mięsa, a także sera i maku 2. Nasadka
masarska. Możliwość mycia w zmywarce
3. W 1 minutę możliwość zmielenia 2,5 kg mięsa,
dzięki nowej konstrukcji metalowej śruby 4. Cicha
praca
EN
1. Stainless steel discs. Three discs to mincing
meat, cheese and poppy seeds 2. Sausage
attachment. Dishwasher safe 3. Mince 2.5 kg of
meat in 1 minute, thanks to the new design of the
metal screw 4. Silent operation
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement