Zelmer | ZMM1208I | User manual | Zelmer ZMM1208I User Manual

Zelmer ZMM1208I User Manual
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Характеристика на уреда
Режи, мели, изстисквай, смачквай – Zelmer – един
избор – а толкова много възможности.
Какво бихте казали, ако едно устройство е в състояние
да смила месо, реже зеленчуци, смила ядки, разтрива
плодове на вкусно пюре за малките деца и дори смила
зърно, семена, ядки или кафе? Благодарение на машинката Zelmer всичко това е във Вашия обсег. Zelmer, безспорен лидер в категорията машинки, представя MM1200
пълна гама от продукти. Това е устройство, което може
да се справи с всичко, дори с най-трудните задания.
Благодарение на усъвършенстваната система за охлаждане на двигателя, машинката Zelmer без усилие постига
„много голяма мощност”, стойността motor blocked power
(Върхова мощност) достига 1900 W. Благодарение на
добре обмислената конструкция, след изключването на
стандартната камера за мелене, можете, чрез поставяне
на подходящи модули, да я трансформирате в резачка,
сокоизстисквачка или мелница (в зависимост от модела
и включените аксесоари). С едно устройство в дома,
можете да възхитите членовете на семейството си или
гостите с разнообразна гама от ястия. Машинката Zelmer
идеално отговаря на нуждите Ви в летния сезон: благодарение на сокоизстисквачката ще приготвите пресни
сокове, пюрета или желета. Резачката ще ви помогне да
подготвите зеленчуци за супа, които, съхранявани във
фризера, ще възхитят с разнообразния си аромат и вкус,
когато на вън е студено и сиво. Машинката за мелене
на хранителни продукти е предназначена за използване
в къщи.
Zelmer – Вашият безценен помощник в кухнята.
MM1200-005_BG_v02
Съвети за безопасност и правилно
използване на уреда
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на тази инструкция за
обслужване.
Уверете се дали добре сте разбрали съветите
описани по-долу.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Не използвайте това устройство,
ако захранващия кабел е повреден или на корпуса има някакви
видими повреди.
●● Ако захранващия кабел се
повреди, то трябва да бъде заменен от производителя или в специализиран сервиз, или ремонтиран от квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
●● Ремонтите на уреда могат да се
провеждат само от обучен персонал. Неправилно извършени
ремонти могат да доведат до сериозна опасност за потребителя.
●● В случай на неизправност, обърнете се към специализиран сервиз
на Zelmer.
●● Бъдете особено внимателни при
работа с машинката в присъствието на деца.
●● Преди да сменяте оборудване или
да се приближите към движещи се
части на уреда, изключете уреда
и извадете щепсела от контакта.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
●● Уредът трябва да се използва
само с купата за зареждане.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Не изваждайте щепсела от контакта чрез издърпване за захранващия кабел.
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електри-
ческата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се в табелката на
уреда.
●● Не излагайте уреда и оборудването на температура над 60°C. По този начин можете да увредите
уреда.
●● За натискане използвайте само буталото. Използването на други предмети може да предизвика
повреда на уреда или мотора.
●● Не претоварвайте уреда с обилно количество продукти за мелене, не натискайте твърде силно буталото (тласкача).
●● Внимателно монтирайте комплекта за мелене,
затова защото лошо монтирано оборудване за
мелене може да доведе до лошо качество на
мелене или също може да предизвика притъпяване
на острието и ситото. Тъпите ножче и сито сменете
с нови.
●● По време на работа на машинката за мелене не
блокирайте вентилационните отвори в корпуса.
Не поставяйте машинката на меки повърхности.
●● Не слагайте мотора на уреда във вода нито не го
мийте под течаща вода.
2
●● Не мийте оборудването, монтирано на мотора.
●● За почистване на корпуса не използвайте агресивни препарати под формата на емулсии, лосиони, кремове и т.н. Те могат да премахнат маркираните информационни символи и графики, като
деления, указания, знаци за предупреждение и т.н.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания относно ползването му
●● Когато
приключите да работите, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. Поставете
кабела в уреда като го плъзгате по-малко в отвора,
от който се извежда, а щепсела поставете в предвиденото за това място.
●● Когато машинката не може да бъде задействана дайте я за ремонт в сервиз.
●● Месото предназначено за мелене, отделете от костите, сухожилията и хрущялите.
●● Преди смилане на голямо количество продукти,
нарежете ги на парчета.
●● Не мелете сух мак. Преди смилане на макови
семена, залейте ги с вряла вода и оставете във
водата повече от десет часа.
●● За почистване на металните части, използвайте
мека четка.
●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
Агресивните почистващи препарати, използвани
в тези устройства предизвикват потъмняване на
тези части. Измийте ги ръчно, използвайки традиционни миещи течности.
Технически данни
Техническите параметри са посочени върху табелката за
технически данни.
Допустимо време на непрекъсната работа:
10 минути
Време на пауза преди повторно използване: 30 минути
Hивo на шyм (LWA):
77 dB/A
Уpeдът e кoнcтpyиpaн c II клac изoлaция, нe изисква
зaзeмяванe.
Мелячки ZELMER съответствуват на изискванията на
действуващите норми.
Устройството отговаря на изискванията на директивите:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Изделието е обозначено със знака CE върху табелката
за технически данни.
MM1200-005_BG_v02
ТИПОВЕ МЕЛАЧКИ ZELMER
По-долу е представен асортимент на оборудване на мелачките, до които се отнася настоящата инструкция.
Оборудване
VIB
Тип
Комплект за
мелене Nr 8
Резачка
Уред за рязане на
зеленчуци
Сокоизстисквачка
Машинка за
мелене
ZMM1208*
MM1200.80
ZMM1282*
MM1200.82
ZMM1283*
MM1200.83
ZMM1284*
MM1200.84
ZMM1288*
MM1200.88
ZMM1289*
MM1200.89
●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
○
●
○
○
○
○
○
●
●
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
○
* цветова версия, ● – основни принадлежности, ○ – допълнително оборудване, което можете да докупите в магазин
Описание на устройството
A
Мелячката за хранителни стоки се състои от:
1 Задвижване на мелачка – всяко задвижване на
мелачката е приспособено за монтаж на всеки мелящ
агрегат и на резачка, произведена от ZELMER. В задната вдлъбнатина на мястото за прибиране на части
на двигателя е намират вентилационни отвори.
Мелящ агрегат, който се състои от:
2 Камера за мелене
3 Червяк с монтиран съединител
4 Двустранно ножче
5 Сито с отвори 4 мм
6 Гайка
7 Тарелка
8 Тласкач
Оборудване, което се състои от:
9 Сито с отвори 8 мм
10 Сито с отвори 2,7 mm
11 Приставка за колбаси
12 Лагер
13 Изключвател
14 Бутон за блокада
Mexaничнa защитa нa мотора
A
15 Шнек
16 Съединител
17 Винт M5x20
Мелачката има механична защита, която предпазва двигателя от унищожаване – зъбите на задвижващия съединител на червяка се чупят, когато мелачката е претоварена (напр. когато вътре попаднат кости).
MM1200-005_BG_v02
Повреденият съединител заменете с нов:
●● В червяка (3) с повредения съединител отвъртете
винта (17),
●● Премахнете повредения съединител (16),
●● Сложете новият съединител (16) и фиксирайте
с винта (17).
Работа с комплекта за мелене
C
В камерата за мелене (2) въведете последователно:
1 Червяк (3) със съединител (16) навътре.
2 На шнека червяка (3) нож (4).
3 Сито (например 5), така че елемента на камерата да
влезе в жлеба на обиколката на ситото.
4 Затегнете всички елементи на комплекта за мелене –
силно, до голямо съпротивление.
5 Поставете сглобения комплект за мелене на диска
(1) и завъртете на позицията, на която ще чуете “клик” на
блокадата.
6 Поставете купата (7) при камерата за мелене (2).
Приготвяне на машинката за работа
и нейното пускане в действие
D
1 Уреда (1) поставете в близост до захранващия контакт, на твърда повърхност, така че да не се запушват
вентилационните отвори в корпуса.
●● Преди първата употреба на уреда, измийте елементите на оборудването.
●● Монтирайте подходящото оборудване и присъединете към устройството.
2 Внимателно изтеглете захранващия кабел, след това
включете щепсела в контакта.
3 Натиснете бутона за включване (13), и включете
уреда.
3
Работа с приставката за колбаси
E
Към камерата за мелене (2) поставете по ред:
1 Червяк (3) със съединител (16) към вътрешността.
2 На шнека (3) вмъкнете лагера (12).
3 Приставка за колбаси (11).
4 Затегнете всички елементи с гайката (6) – до силно
съпротивление.
5 Сложете така монтирания комплект за мелене на
задвижващата основа (1) и завъртете на позицията на
която ще чуете “клик”(„click”) блокада.
6 Поставете купата (7) при камерата за смилане (2).
Преди да сложите обвивките на колбасите (червата),
накиснете ги в топла вода за около 10 минути.
●● На Приставка за колбаси (11) поставете мокрите
черва, внимавайте да не запушвате вентилационните отвори на приставката.
Масата от месо, с която напълвате червото, не може да е много «рядка». Голямо
съдържание на течности може да предизвика изтичане и проникване на такива
навътре в мелячката.
Ренде с резачка за зеленчуци
B
Ренде за ситни стърготини
Ренде за eдри стърготини
Ренде за peзeни
Ренде за пасиранe
Пpикpепващ меxaнизъм
Камера
Кyпa за подaвaне
Бутало
Резачката има две стъргала за раздробяване на дребни
и едри стърготини (на кашкавал, морков, кервиз, варено
цвекло и др). Третото стъргало служи за рязане на
зеленчуци (картофи, краставици, лук и др) на колелца.
Четвъртото стъргало служи за претриване (на картофи,
цвекло, плодове и др).
9 Барабан на резачката
10 Съд за зеленчуци
11 Бутало
Уредът за рязане на зеленчуци резачка е допълнителен
аксесоар към рендето. Той се използва за рязане на
кубчета само на варени зеленчуци: картофи, цвекло,
моркови, целина, магданоз и др. Преди да започнете да
режете зеленчуците, най-напред ги сварете. След сваряване, големите зеленчуци предварително нарежете, за
да се поберат в съда на резачката (10).
1
2
3
4
5
6
7
8
F
PАБОТА С РЕЗАЧКА
1 Завъртете заключаващия механизъм (5) и поставете
едно от рендетата със съединителя към центъра на
камерата.
2 Затворете прикрепващия механизъм (5).
3 Свържете камерата за рязане (6), по същия начин
както комплекта за смилане.
●● Големи продукти нарежете предварително на парчета, които без затруднение ще сложите в камерата.
●● Не раздробявайте меки плодове, съдържащи твърди
костилки.
●● След приключване на работата изключете мелячката
и извадете захранващия кабел от мрежовото гнездо.
●● Отстранете с дървена лъжица остатъци от продуктa,
останали вътре в стъргалото или в камерата.
Остриетата на стъргалата не изискват
регенерация.
РАБОТА С РЕЗАЧКА ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ
G
Остриетата на барабана на резачката са
много остри, запазете особено внимание.
1 Вдигнете скобата (5) и поставете барабана (9), със
съединителя към центъра на камерата.
●● Затворете скобата.
2 Сложете камерата на рендето на задвижващия блок
на машинката, завъртете докато не чуете звука “Click” на
блокадата.
3 Прикрепете купата (7) и поставете съда на резачката (10).
●● След като сложите зеленчуците, натискайте ги само
с буталото (11).
Буталото № 11 използвайте само до съда
на резачката. Забранява се използването
на буталото № 11 без да сте сложили вложите на резачката (10) в камерата (6).
Големите продукти нарежете по-рано на
по-малки парчета, които без проблем ще
се съберат в съда на резачката (10).
●● След като завършите работа изключете машинката
и извадете щепсела от захранващия контакт.
●● Премахнете с дървената лъжица остатъците от продуктите от вътрешността на барабана на резачката.
●● Разглобете елементите на резачката.
Съда за зеленчуци (10) се изважда след
демонтаж на купата на машинката (7).
Не се позволява рязането на сурови зеленчуци.
Ако продуктите са прекалено дълго варени
и са много меки, ефекта на рязането няма
да е задоволителен.
4
MM1200-005_BG_v02
Сокоизстисквачка за плодове
H
Сокоизстисквачката е приставка към някои типове месомелачки. Дава възможност за изстискване на сок от
плодове като: малини, касис, ягоди, цариградско грозде
и освен това от грозде и домати. Семчестите плодове
като например касис могат да се изстискват заедно
с дръжките. В сокоизстисквачката не бива да се използват плодове с големи костилки, напр. сливи, вишни и др.
без предварителното им изваждане (отстраняване).
Елементи на сокоизстисквачката:
1 Камера на сокоизстисквачката
2 Шнек
3 Корпус
4 Гайка
5 Улей за изтичане на сока
6 Регулационен болт
7 Купа за подаване (от мелещия механизъм)
8 Бутало (от мелещия механизъм)
9 Цедка – 2 бр.
№ 1 – по-малки отвори
№ 2 – по-големи отвори
10 Голям уплътняващ пръстен на корпуса (3)
11 Малък уплътняващ пръстен на шнека (2)
12 Кукичка
13 Четка
За да може процесът на изстискване на
плодовете да протича правилно, не навивайте прекалено дълбоко регулационния
болт в началния етап на работа. Едва
след като прецените съдържанието на сок
в отпадъците, коригирайте съответно
степента на навиване така, че да постигнете достатъчно добра ефективност
и да избегнете запушването на сокоизстисквачката.
●● По време на изстискване на сока наблюдавайте сте-
За натъпкване на плодовете използвайте
само буталото (8).
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И УПОТРЕБА
НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
I
1 Уверете се, че на корпуса (3) и червяка (2) са сложени уплътняващите пръстени (10) и (11). В случи на
тяхното отсъствие задължително ги сложете във вдлъбнатините на тези елементи (корпуса и червяка).
2 На корпуса (3) сложете и натиснете цедката (9),
докато не почувствате съпротивление.
За премахване на ситото (9) от корпуса (3)
много пригодна е употреба на кукичката
(12). Сложете кукичката (12) с по-къс край
в отвор на ситото (9) и дръпнете ситото
(9) навън.
3 В камерата на сокоизстисквачката (1) поставете
шнека (2).
4 Поставете корпуса с цедката на шнека, обърнете
внимание цедката да е насочен надолу а прикрепващата
бразда да е на съответното място на корпуса на сокоизстисквачката.
5 При така поставения корпус, затегнете винта (4) към
камерата на сокоизстисквачката (1).
6 Затегнете регулиращия болт (6) в корпуса (3).
MM1200-005_BG_v02
7 Поставете на него улея за изтичане на сок (5), докато
не щракне на корпуса (3) – “клик”.
8 Сглобената сокоизстисквачка поставете на устройството, по същият начин, както при слагането на камерата за смилане.
9 При отвора за подаване поставете купата (7) и буталото (8) – от комплекта за смилане.
10 на изхода на улея за изтичане на сок (5) и регулиращия болт (6) поставете подходящите съдове за сок
и отпадъци.
11 Включете захранващия кабел към контакта на
захранващата мрежа.
12 Включете уреда с помощта на бутона за включване
(13), след което дозирайте съответните плодове, натискайки с буталото.
пента на влажност на отпадъците. Ако станат прекалено сухи, разхлабете болта (6), за да избегнете
запушването на сокоизстисквачката с отпадъци.
Степента на затягане на болта зависи
от вида и качеството на преработваните
плодове, ако плодовете са сочни и добре
узрели, затегнете болта по-дълбоко, а ако
плодовете имат малко сок, затегнете
болта по-малко.
Ако регулирането с помощта на болта не
осигури достатъчно ефективно изстискване, можете отново да прекарате отпадъците през сокоизстисквачката.
Блокирането на изходящия отвор на камерата (в регулационния болт (3)) с отпадъци от плодове с голямо съдържание на
сок има опасност от проникване на течност в двигателя на машинката.
●● В случай на блокиране на изхода на камерата с отпа-
дъци машинката трябва да се изключи. Обърнете
особено внимание на процеса на изстискване на
сок, напр. дали не са запушени отворите на цедката.
Изключете сокоизстисквачката от двигателя (както
при камерата за мелене), разглобете сокоизстисквачката, изчистете (измийте) елементите на сокоизстисквачката. За миене, особено на цедката, използвайте четката в комплекта.
5
Мелничка с хромел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
J
Гайка
Регулатор за хромели
Корпус с върток
Вътрешен хромел
Външен хромел
Червяк
Камера на мелничката
Тарелка
Улей на корпуса следва да попадне в издатината на
камера на мелничката
OПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО
Тази приставка може да се използва за мелене на зърнени храни, семена на маслени растения и на сухи хранителни продукти.
Мелничка с хромел позволява мелене на такива продукти като: жито, ръж, овес, ориз, кафе на зърна, захар,
семена на елда, чер пипер на зърна, карамфил, горчица, орехи, лешници, сушени гъби, бадеми, соя, ленени
семена, белени слънчогледови семена и др.
2 Сипете зърната на тарелката (8).
3 Настройте бутона на корпуса (3) на грубо мелене.
4 Включете мотора на машинката.
5 Смленият продукт ще започне да излиза през отвора.
6 В зависимост от желателната степен на смилане или
от употребените зърна регулирайте с помощта на върток
на корпуса (3) регулатор за хромели (2) така, че да получите продукт със съответна зърнистост. Като го завъртите по посока на часовниковата стрелка, ще получите
по-дребно млян продукт, а при въртене по посока срещу
часовниковата стрелка – по-едро млян продукт.
Най-дребната (минимална) степен на смилане се получава при поставяне на въртока до линия 1, а най-едрата
(максимална) при поставяне на въртока до линия STOP.
Виж графика върху корпуса (3) и регулатора за хромели (2).
Много силно завъртане или отвинтване на въртока
извън линия STOP по време на работа може да предизвика повреда на устройството.
Не мелете маслените продукти при минимално поставена зърнистост. Устройството за мелене може да се слепи или
блокира.
Препоръчва се по време на работа на мелничката регулатор на хромелите (2) да
е поставен между линия 1 и линия STOP.
Устройството не е пригодно за мелене на
много твърди продукти, напр: сушен грах,
царевица, пуканки.
Помнете щателно да измиете мелничката
преди да мелете различни продукти. Това
ще позволи да избегнете взаимно проникване на миризми.
MOНТАЖ НА МЕЛНИЧКА В МАШИНАТА
K
1 Когато камерата на мелничката (7) е обърната с ъгъл
ок. 45° надясно, сложете монтираната мелничка върху
задвижващия възел, като сложите издатините на камерата на мелничката (7) в прорезите на задвижващия
възел, a след това я обърнете наляво до положение, при
което ще чуете едно «клик» на блокировката. Това означава, че мелничката е монтирана правилно.
УПОТРЕБА И РЕГУЛАЦИЯ НА МЕЛНИЧКАТА
K
Преди първа употреба измийте (виж «ПОЧИСТВАНЕ»)
и изсушете разглобената мелничка, а след това смелете
ок. 50 г продукт (напр. зърно) при поставяне на устройството за мелене на средно раздробяване. Мляният продукт не е пригоден за по-нататъшна употреба, тъй като
той е замърсен и следва да се изхвърли.
Максималното време на непрекъсната
работа на мелницата е 10 минути. Това
състояние е свързано с максималното
работно време на машинката, за която
след 10 минути работа трябва да се
извършва около 45 минути почивка.
6
Уредът не може да работи празен. Винаги
преди да го включите го напълнете с продукти.
За по-меки зърна, като овес или лен, следва
да изберете регулация за по-едро смилане.
Не поглеждайте във вътрешността по
време на мелене, тъй като зърната кафе
могат понякога да изскочат и да предизвикат нараняване (напр. на очите).
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Мелничката не изисква почистване след всяка употреба (ако се меле един и същи вид продукт), тъй като
червякът (6) предотвратява залягане на остатъци от
зърна в мелничката. Подсушете стоманените мелещи
елементи (4, 5) с кърпа след измиването им, за да не
корозират. В случай че мелещите елементи ще бъдат
дълго съхранявани, намажете ги с мазнина (можете да
използвате за тази цел напр. олио). Мелещите елементи
не бива да се потапят във вряща вода. Частите от пластмаса (несъдържащи графика) можете да миете.
MM1200-005_BG_v02
След приключване на работа
L
●● Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
1 Премахнете буталото и свалете купата от камерата
за смилане.
2 Плъзнете бутона за освобождаване, завъртете на
дясно комплекта за мелене и го свалете.
3 Разглобете елементите на комплекта за мелене,
камерата с накладката за колбаси.
Приберете кабела, както и измитите и изсушени части
в местата предвидени за тях.
4 Поставете цедката във вътрешността.
5 Навийте кабела.
6 Съхранете купите.
Почистване и поддръжка
●● Претрийте двигателя с влажна кърпа с препарат за
миене на съдове.
●● Пластмасовите части мийте с топла вода с препарат
за миене на съдове или съгласно обозначенията –
в съдомиялна машина.
●● Металните елементи мийте с гореща вода с препарат за миене на съдове.
●● Внимателно изсушете измитите части.
●● Решетките и ножчето намажете леко с олио, за да ги
предпазите от ръжда.
●● Сглобете сухите части на камерата за мелене или
машинката за рязане.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Производителят не носи отговорност за каквито и да
е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.
Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
MM1200-005_BG_v02
7
MM1200-005_BG_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising