Zelmer ZHM0806S User Manual

Zelmer ZHM0806S User Manual
ZHM0806S
ZHM0806L
ZHM0806
MIKSER
mixer
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MIKSER
ZHM0806S
ZHM0806L
MIKSER
mixer
Niezawodny mikser z misą.
Reliable mixer with bowl.
www.zelmer.com
A
3
2
8
4
6
8
7
1
10
5
12
13
15
14
11
B
1
2
3
4
5
6
C
1
2
D
1
2
E
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
F
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję użytkownika.
Szczególną uwagę poświęć wskazówkom dotyczącym
bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania urządzenia
zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia urządzenia.
Instrukcją użytkownika zachowaj, aby można było z niej
korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania miksera
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Nie wyjmuj z naczynia elementów
roboczych, gdy mikser jest w ruchu.
● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
6
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z mikserem w obecności dzieci.
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
● Ze względów bezpieczeństwa
miksowanie produktów w kubku
miksującym musi się odbywać
z założoną pokrywką. Zabrania się
wkładania jakichkolwiek przedmiotów do wewnątrz kubka, takich jak:
łyżka, łopatka, itp. Może to doprowadzić do uszkodzenia miksera lub
wyłamania elementów z wnętrza
kubka i dostania się ich bezpośrednio do zmiksowanego produktu,
co stanowi zagrożenie dla zdrowia
a nawet życia człowieka.
● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym
z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Nie narażaj miksera i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C – możesz uszkodzić mikser.
●● Nie zanurzaj napędu miksera w wodzie, ani nie myj go
pod bieżącą wodą.
●● Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
●● Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nie wkładaj jednocześnie mieszadła i trzepaka
z zębatką do gniazda napędu – możesz zniszczysz
mikser w chwili jego uruchomienia.
●● Nie używaj trzepaków i mieszadeł dłużej niż 10 min.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Po zakończeniu pracy przewód przyłączeniowy wyjmij
z gniazdka sieci i nawiń na napęd miksera.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
ośrodki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powoduje ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
●● Mieszadła lub trzepaki z zębatką wkładaj tylko do
gniazda oznaczonego gwiazdką.
●● Producent nie odpowiada za szkody spowodowane
zastosowaniem miksera niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas pracy układu napędowego z mieszadłami, trzepakami: 10 min.
Czas przerwy przed ponownym użyciem (min.): 20 min.
Hałas urządzenia (LWA) z mieszadłami, trzepakami: 80 dB/A.
Miksery ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Napęd miksera
Przycisk wypychacza
Dźwignia przełącznika
Przycisk „turbo”
Gniazda trzepaków lub mieszadeł
Otwór nasadki miksującej
Wkładka uchwytu
Mieszadła: lewe/prawe (z zębatką)
Trzepaki: lewy/prawy (z zębatką)
Tarcza przecierająca
Stojak
Głowica
Pokrętło zacisku
Przycisk zaczepu
Miska obrotowa
Przygotowanie urządzenia do pracy
Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj elementy wyposażenia mające kontakt z żywnością w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Opis urządzenia
●● Mikser
ma 5 biegów. Do nastawiania poszczególnych
prędkości obrotowych służy dźwignia przełączników wg
oznaczeń cyfrowych: 0, 1, 2, 3, 4 i 5 znajdujących się
na przycisku wypychacza, który służy do wyjmowania
(wypchnięcia) mieszadeł lub trzepaków z napędu miksera.
●● Dodatkowo napęd wyposażony jest w przycisk „turbo”
służący do natychmiastowego uzyskania maksymalnej
prędkości obrotowej, bez względu na prędkość ustawioną dźwignią przełącznika. Przyciski te umieszczone
są po prawej i po lewej stronie obudowy z myślą o użytkownikach prawo i leworęcznych. W poz. „0” przycisk
„turbo” jest mechanicznie zablokowany.
●● Na spodzie napędu umieszczone są obok siebie 2 gniazda
(otwory), w których osadza się trzepaki lub mieszadła.
●● W górnej części napędu usytuowana jest wkładka
uchwytu wykonana z materiału zwiększającego komfort
trzymania napędu miksera.
●● Na tylnej ścianie napędu znajduje się otwór do mocowania nasadki miksującej lub kubka miksującego (dodatkowe wyposażenie do nabycia w sklepach). Otwór ten
przesłonięty jest ruchomą zasuwką.
●● W dolnej części napędu usytuowane jest wgłębienie oraz
zaczep umożliwiający nawinięcie przewodu przyłączeniowego wokół napędu.
Uruchomienie miksera i nastawienie
żądanego biegu (prędkości obrotowej)
B
1 Ustaw dźwignię przełącznika w poz. „0” – skrajne położenie lewej strony.
2 Zamocuj wybrane narzędzie.
7
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci.
4 Włącz mikser, przesuwając dźwignię w prawo (Chcąc
zwiększyć obroty, przesuń dźwignię w kierunku poz. „5”,
wybierając żądaną prędkość obrotową).
5 Aby zwiększyć obroty w sposób natychmiastowy, bez
względu na ustawioną prędkość obrotową, wciśnij i trzymaj
jeden z przycisków „turbo” (z prawej lub lewej strony obudowy).
6 Chcąc powrócić do wcześniej nastawionej prędkości
obrotowej, zwolnij przycisk „turbo”.
Przygotowanie miksera do pracy
PRACA Z TRZEPAKAMI LUB MIESZADŁAMI
C
●● Trzepaki są przeznaczone do ubijania piany, śmietany
kremówki, do ucierania żółtek z cukrem, sporządzania
kremów oraz ciast na omlety i naleśniki.
●● Mieszadła służą do wyrabiania ciast ucieranych, ciast
drożdżowych, serników, pierników, itp.
●● Trzepaki i mieszadła osadza się w gniazdach znajdujących się na spodzie robota.
1 Wciśnij je do wyczuwalnego oporu – do zaskoczenia
zaczepów.
Niewłaściwe założenie tych części powoduje
ich wypadanie podczas pracy.
2 Włóż mieszadła lub trzepaki z zębatką do gniazda oznaczonego gwiazdką.
Przeciwne założenie mieszadła spowoduje
podnoszenie się ciasta (wyciąganie ciasta
z naczynia).
Poziom produktów znajdujących się w naczyniu nie powinien przekraczać wysokości części
roboczej trzepaków lub mieszadeł (L).
1 cm
L
1 cm
L
PRACA Z TARCZĄ PRZECIERAJĄCĄ
●● Tarcza
D
przecierająca służy do przecierania przez sito
gotowanych warzyw i owoców takich, jak: marchew,
ziemniaki, pomidory, jabłka. Zastępuje częściowo funkcję nasadki miksującej.
1 Nałóż tarczę przecierającą na trzepak z zębatką nasadzając ją od dołu.
2 Wsuń trzepak do gniazda napędu oznaczonego
gwiazdką.
PRACA ZE STOJAKIEM Z MISKĄ OBROTOWĄ
E
Stojak z zamontowanym napędem ułatwia pracę z zastosowaniem trzepaków lub mieszadeł powodując, iż użytkownik
w czasie pracy ma „wolne” ręce.
Napęd zamocowany w głowicy stojaka w czasie pracy samoczynnie wprowadza głowicę w ruch wahadłowy i jednocześnie miskę z mieszanym produktem w ruch obrotowy.
8
Do pracy ze stojakiem przeznaczone są tylko trzepaki i mieszadła specjalnie do tego przystosowane. W mikserze posiadającym stojak w komplecie jest jedno mieszadło i jeden
trzepak z zębatką.
1 Włóż do napędu trzepaki lub mieszadła (w sposób opisany wcześniej).
2 Po odsunięciu zasuwki (jak przy użyciu nasadki) zamocuj napęd w głowicy stojaka w następujący sposób: Wprowadź zaczepy napędu (znajdujące się w pobliżu otworów do
mocowania mieszadeł) pod zaczepy głowicy stojaka.
3 Przekręć pokrętło zacisku w prawo do oporu tak, aby
uchwyt pokrętła ustawił się pionowo.
4 Naciśnij przycisk zaczepu i jednocześnie odchyl do tyłu
głowicę wraz z napędem.
5 Miskę z produktami lekko unieś, włóż na 3 występy znajdujące się na stojaku i postaw na podstawie stojaka.
6 Opuść głowicę z napędem miksera do pozycji poziomej
(słychać stuk blokowania się przycisku zaczepu).
●● Uruchomienie miksera dźwignią przełącznika wprawi
miskę w ruch obrotowy a głowicę wraz z napędem
w ruch wahadłowy.
Nie wolno blokować ani zatrzymywać ruchu
wahadłowego podczas pracy, gdyż może to
spowodować uszkodzenie stojaka.
Po zakończeniu pracy miksera
F
1 Wyłącz mikser i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
W zależności od zamontowanego wyposażenia:
2 Wypchnij wypychaczem trzepaki lub mieszadła.
3 Zdejmij z trzepaka tarczę przecierającą.
4 Odchyl głowicę stojaka z napędem do tyłu.
5 Przekręć pokrętło zacisku w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara do oporu i wysuń napęd z zaczepów głowicy.
6 Nawiń przewód przyłączeniowy na napęd a ostatni zwój
włóż pod wkładkę.
Czyszczenie i konserwacja miksera
Przed czyszczeniem i konserwacją miksera
należy zwrócić uwagę, aby wtyczka była wyciągnięta z gniazdka.
●● Trzepaki i mieszaki myj ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących.
●● Wieniec zębaty miski obrotowej myj przy pomocy szczoteczki do mycia naczyń.
●● Miskę po umyciu odwróć i wylej wodę, która mogła pozostawać w przestrzeni pod wieńcem zębatym.
●● Po umyciu wyposażenie miksera wysusz i przechowuj
w suchym miejscu.
●● Obudowę napędu lub stojaka oczyść wilgotną szmatką
a następnie wytrzyj do sucha.
ZALECANE PRĘDKOŚCI I CZASY PRACY MIKSERA
POTRAWA
WYPOSAŻENIE
ILOŚĆ PRZETWARZANEGO PRODUKTU
ZALECANE
PRĘDKOŚCI
CZAS PRACY
Przeciery warzywne dla dzieci
tarcza
przecierająca
0,5 litra
I bieg (przez sitko)
1 – 1,5 min.
Ciasto naleśnikowe
trzepaki
1 litr
I bieg 15 s,
następnie V bieg
1 – 1,5 min.
Piana z białek
trzepaki
białka z 5 jajek
V bieg
2 – 3 min.
Ciasto biszkoptowe
trzepaki
z 6 jaj
IV bieg
7 – 8 min.
Krem maślany
trzepaki
0,25 kg masła roślinnego
III lub IV bieg
4 – 5 min.
Bita śmietana
trzepaki
1 litr
II bieg 15 s,
następnie IV bieg
Ziemniaki purre
trzepaki
1 kg
I bieg 15 s,
następnie V bieg
40 – 60 s
Farsz na ruskie pierogi
trzepaki
1 kg ziemniaków
i 0,5 kg sera
I bieg 15 s,
następnie IV bieg
40 – 60 s
Twaróg ze śmietaną
trzepaki
0,5 kg
III bieg
45 – 60 s
0,5 kg mąki
I bieg 30 s,
następnie III – V bieg
4 – 5 min.
0,5 kg mąki
I bieg 30 s,
następnie V bieg
7 – 8 min.
Ciasto na piernik
rzadkie
gęste
Ciasto drożdżowe
trzepaki
mieszadła
mieszadła
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
9
1
3
2
PL
1. Mikser mocowany na stojak 2. Obrotowa misa
i wahadłowy ruch miksera 3. Wszechstronne
wyposażenie
EN
1. Mixer is fastened to a stand 2. Driven
stand & bowl mixer 3. Equipped witch all the
tools needed
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement