Zelmer | ZHM1245S | User manual | Zelmer ZHM1245S User Manual

Zelmer ZHM1245S User Manual
ZHM12...
ZHM1200
MIKSER
mиксер
/ mixer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MIKSER
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6–11
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ŠLEHAČ
41–46
MІКСЕР
47–52
EN USER MANUAL
23–28
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
MIXER
MИКСЕР
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
17–22
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HÁZTARTÁSI KÉZIROBOT
35–40
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
12–16
SK NÁVOD NA OBSLUHU
MIXÉR
MИКСЕР
29–34
MIXER
53–57
ZHM12...
MIKSER
mиксер
/ mixer
Niezawodny mikser z zestawem akcesoriów
Надежный миксер с комплектом принадлежностей
Reliable mixer with accessories
www.zelmer.com
A
2
6
3
11
8
4
1
12
9
7
10
5
24
20
25
15
14
19
23
21
18
13
22
16
17
B
ZHM1204*
ZHM1245*
ZHM1205*
ZHM1206*
ZHM1264*
ZHM1264M*
ZHM1265*
x2
C
1
2
D
3
E
1
2
1
1
2
3
1
2
3
4
F
2
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
I
10
3
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania miksera
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego.
● Nie wyjmuj z naczynia elementów
roboczych, gdy mikser jest w ruchu.
6
● Nie dotykaj rękami elementów wyposażenia będących w ruchu, zwłaszcza niebezpieczne są noże nasadki
miksującej, kubka miksującego,
minimalaksera oraz tarcza kruszarki.
Są bardzo ostre!
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z mikserem w obecności dzieci.
● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
● Ze względów bezpieczeństwa miksowanie produktów w kubku miksującym musi się odbywać z założoną
pokrywką. Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów do
wewnątrz kubka, takich jak: łyżka,
łopatka, itp. Może to doprowadzić do
uszkodzenia miksera lub wyłamania
elementów z wnętrza kubka i dostania się ich bezpośrednio do zmiksowanego produktu, co stanowi zagrożenie dla zdrowia a nawet życia
człowieka.
●● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Nie narażaj miksera i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C – możesz uszkodzić mikser.
●● Nie zanurzaj napędu miksera w wodzie, ani nie myj go
pod bieżącą wodą.
●● Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
●● Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nie używaj nasadki miksującej bez zanurzenia jej
w produktach, w przypadku cieczy jej poziom nie powinien przekraczać połowy wysokości nasadki.
●● Uważaj, aby nie zalać wodą wnętrza korpusu nasadki
miksującej – po montażu na napędzie może nastąpić
zalanie silnika.
●● Nie używaj miksera z pustym kubkiem miksującym.
●● Uważaj, aby nie zalać wodą przestrzeni od dołu kubka
miksującego, w której znajduje się sprzęgło – po montażu na napędzie może nastąpić zalanie silnika.
●● Nie wkładaj jednocześnie mieszadła i trzepaka
z zębatką do gniazda napędu – możesz zniszczysz
mikser w chwili jego uruchomienia.
●● Nie używaj nasadki miksującej lub kubka miksującego
dłużej niż 3 min., minimalaksera i kruszarki dłużej niż
2 min., a trzepaków i mieszadeł dłużej niż 10 min.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Po zakończeniu pracy przewód przyłączeniowy wyjmij
z gniazdka sieci i nawiń na napęd miksera.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
ośrodki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powoduje ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
●● Mieszadła lub trzepaki z zębatki wkładaj tylko do
gniazda oznaczonego gwiazdką.
●● Producent nie odpowiada za szkody spowodowane
zastosowaniem miksera niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas pracy układu napędowego:
–– Z mieszadłami, trzepakami
10 min.
–– Z nasadką miksującą lub kubkiem miksującym
3 min.
Czas przerwy przed ponownym użyciem (min.)
20 min.
Hałas urządzenia (LWA):
–– Z mieszadłami, trzepakami, nasadką miksującą,
na stojaku
80 dB/A
–– Z kubkiem miksującym
84 dB/A
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Napęd miksera
Przycisk wypychacza
Dźwignia przełącznika
Przycisk „turbo”
Gniazda trzepaków lub mieszadeł
Otwór nasadki miksującej
Wkładka uchwytu
Mieszadła: lewe/prawe (z zębatką)
Trzepaki: lewy/prawy (z zębatką)
Tarcza przecierająca
Nasadka miksująca
Kubek
Kubek miksujący
Dozownik
7
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
●● Chcąc
powrócić do wcześniej nastawionej prędkości
obrotowej, zwolnij przycisk „turbo”.
Pokrywa
Nóż kubka
Stojak
Głowica
Pokrętło zacisku
Przycisk zaczepu
Miska obrotowa
Miska obrotowa metalowa
Wieniec miski obrotowej metalowej
Łopatka samo zgarniająca
Łopatka
Typy mikserów ZELMER
Przygotowanie miksera do pracy
Przed pierwszym użyciem umyj części mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
Mikser obsługuj tak aby były dobrze widoczne ozna­czenia
zamknięcia/otwarcia umieszczone na wyposaże­niu.
●● Trzepaki są przeznaczone do ubijania piany, śmietany
B
podstawowe wyposażenie miksera
dodatkowe wyposażenie do nabycia w sklepach
* wersja kolorystyczna
Opis urządzenia
●● Mikser
ma 5 biegów. Do nastawiania poszczególnych
prędkości obrotowych służy dźwignia przełączników wg
oznaczeń cyfrowych: 0, 1, 2, 3, 4 i 5 znajdujących się
na przycisku wypychacza, który służy do wyjmowania
(wypchnięcia) mieszadeł lub trzepaków z napędu miksera.
●● Dodatkowo napęd wyposażony jest w przycisk „turbo”
służący do natychmiastowego uzyskania maksymalnej
prędkości obrotowej, bez względu na prędkość ustawioną dźwignią przełącznika. Przyciski te umieszczone
są po prawej i po lewej stronie obudowy z myślą o użytkownikach prawo i leworęcznych. W poz. „0” przycisk
„turbo” jest mechanicznie zablokowany.
●● Na spodzie napędu umieszczone są obok siebie 2 gniazda
(otwory), w których osadza się trzepaki lub mieszadła.
●● W górnej części napędu usytuowana jest wkładka
uchwytu wykonana z materiału zwiększającego komfort
trzymania napędu miksera – SOFTTOUCH.
●● Na tylnej ścianie napędu znajduje się otwór do mocowania nasadki miksującej lub kubka miksującego. Otwór
ten przesłonięty jest ruchomą zasuwką.
Uruchomienie miksera i nastawienie
żądanego biegu (prędkości obrotowej)
C
1 Ustaw dźwignię przełącznika w poz. „0” – skrajne położenie lewej strony.
●● Zamocuj wybrane narzędzie.
●● Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
2 Włącz mikser, przesuwając dźwignię w prawo (Chcąc
zwiększyć obroty, przesuń dźwignię w kierunku poz. „5”,
wybierając żądaną prędkość obrotową).
3 Aby zwiększyć obroty w sposób natychmiastowy, bez
względu na ustawioną prędkość obrotową, wciśnij i trzymaj
jeden z przycisków „turbo” (z prawej lub lewej strony obudowy).
8
D
PRACA Z TRZEPAKAMI LUB MIESZADŁAMI
kremówki, do ucierania żółtek z cukrem, sporządzania
kremów oraz ciast na omlety i naleśniki.
●● Mieszadła służą do wyrabiania ciast ucieranych, ciast
drożdżowych, serników, pierników, itp.
●● Trzepaki i mieszadła osadza się w gniazdach znajdujących się na spodzie robota.
1 Wciśnij je do wyczuwalnego oporu – do zaskoczenia
zaczepów.
Niewłaściwe założenie tych części powoduje
ich wypadanie podczas pracy.
2 Włóż mieszadła lub trzepaki z zębatką do gniazda oznaczonego gwiazdką.
Przeciwne założenie mieszadła spowoduje podnoszenie się ciasta (wyciąganie ciasta z naczynia).
Poziom produktów znajdujących się w naczyniu nie powinien przekraczać wysokości części
roboczej trzepaków lub mieszadeł (L).
1 cm
L
1 cm
PRACA Z TARCZĄ PRZECIERAJĄCĄ
●● Tarcza
L
E
przecierająca służy do przecierania przez sito
gotowanych warzyw i owoców takich, jak: marchew,
ziemniaki, pomidory, jabłka. Zastępuje częściowo funkcję
nasadki miksującej.
1 Nałóż tarczę przecierającą na trzepak z zębatką nasadzając ją od dołu.
2 Wsuń trzepak do gniazda napędu oznaczonego gwiazdką.
Kubek (12)
Wykonany z przeźroczystego tworzywa służy jako pojemnik
podczas używania nasadki miksującej.
PRACA Z NASADKĄ MIKSUJĄCĄ
F
Nasadkę miksującą stosuje się do:
●● mieszania płynów,
●● rozdrabniania gotowanych jarzyn i surowych miękkich
owoców,
●● przygotowania majonezu i różnego rodzaju past,
●● przygotowania zup dla niemowląt.
Nasadkę mocuje się do napędu po odsłonięciu zasuwki.
1 Naciśnij lekko zasuwkę a potem przesuń w kierunku, jak
pokazano na rysunku.
2 Włóż gwintowaną część nasadki w otwór napędu i kręcąc w prawo dokręcaj do oporu.
Niedokładne wkręcenie nasadki miksującej może spowodować zniszczenie sprzęgła
w napędzie lub samej nasadki miksującej.
3 Po włożeniu nasadki do przetwarzanego produktu włącz
mikser.
PRACA Z KUBKIEM MIKSUJĄCYM
G
Przez cały czas pracy trzymaj mikser w ręce.
Kubek miksujący przeznaczony jest do sporządzania zup dla
niemowląt oraz do przygotowywania koktajli i ciasta naleśnikowego.
1 Po obydwu stronach kubka znajduje się napis „500 ml
max.” określający maksymalny poziom produktu, którym
można napełnić kubek oraz podziałka graficzna wyznaczająca objętość od 200 ml do 500 ml.
2 Po odsłonięciu zasuwki (jak przy użyciu nasadki) zamocuj kubek następująco:
Nałóż kubek miksujący na napęd tak, aby 3 występy widoczne
od dołu kubka weszły w wycięcia obudowy napędu i jednocześnie nastąpiło połączenie sprzęgła kubka i napędu miksera.
3 Trzymając napęd za rękojeść obróć kubek w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu. Właściwie
połączenie nastąpi wtedy, gdy 3 występy wejdą pod obudowę napędu, a zaczep na żeberku kubka przeskoczy za
kulisty występ znajdujący się na obudowie napędu.
4 Napełnij kubek produktami oraz załóż pokrywkę
z dozownikiem – w czasie pracy można dodawać do kubka
dodatkowe produkty.
PRACA ZE STOJAKIEM Z MISKĄ OBROTOWĄ
H
Stojak z zamontowanym napędem ułatwia pracę z zastosowaniem trzepaków lub mieszadeł powodując, iż użytkownik
w czasie pracy ma „wolne” ręce.
Stojak z misą posiada łopatkę samo zgarniającą, która
jest rozwiązaniem innowacyjnym. Pomaga w skutecznym
mieszaniu produktów, zapobiega osadzaniu (odkładaniu)
ciasta na brzegu misy i skraca czas przygotowania produktów. Napęd zamocowany w głowicy stojaka w czasie pracy
samoczynnie wprowadza głowicę w ruch wahadłowy i jednocześnie miskę z mieszanym produktem w ruch obrotowy.
Do pracy ze stojakiem przeznaczone są tylko trzepaki i mieszadła specjalnie do tego przystosowane. W mikserze posiadającym stojak w komplecie jest jedno mieszadło i jeden
trzepak z zębatką.
1 Włóż do napędu trzepaki lub mieszadła (w sposób opisany wcześniej).
2 Po odsunięciu zasuwki (jak przy użyciu nasadki) zamocuj napęd w głowicy stojaka w następujący sposób: Wprowadź zaczepy napędu (znajdujące się w pobliżu otworów do
mocowania mieszadeł) pod zaczepy głowicy stojaka.
3 Przekręć pokrętło zacisku w prawo do oporu tak, aby
uchwyt pokrętła ustawił się pionowo.
4 Naciśnij przycisk zaczepu i jednocześnie odchyl do tyłu
głowicę wraz z napędem.
5 W przypadku miski metalowej (ZHM1264M) przed
umieszczeniem w niej produktów załóż na nią wieniec z tworzywa, tak aby wszedł w odpowiednie wypustki.
6 Następnie przekręć go do oporu zgodnie z oznaczeniem
na wieńcu.
7 Zmontowaną miskę włóż na 3 występy znajdujące się na
stojaku i postaw na podstawie stojaka.
8 Zamontuj łopatkę samozgarniającą i umieść produkty
w misce.
9 Opuść głowicę z napędem miksera do pozycji poziomej
(słychać stuk blokowania się przycisku zaczepu).
10 Uruchomienie miksera dźwignią przełącznika wprawi
miskę w ruch obrotowy a głowicę wraz z napędem w ruch
wahadłowy.
Nie wolno blokować ani zatrzymywać ruchu
wahadłowego podczas pracy, gdyż może to
spowodować uszkodzenie stojaka.
Przed opróżnieniem miski metalowej z obrabianego produktu, zdemontuj wieniec zębaty.
Odjęcie wieńca ułatwi opróżnianie i mycie.
Po zakończeniu pracy miksera
I
●● Wyłącz mikser i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
W zależności od zamontowanego wyposażenia:
1 Wypchnij wypychaczem trzepaki lub mieszadła.
2 Zdejmij z trzepaka tarczę przecierającą.
●● Zdemontuj
w sposób odwrotny do montażu nasadkę
miksującą lub kubek miksujący.
3 Odchyl głowicę stojaka z napędem do tyłu. Przekręć
pokrętło zacisku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu i wysuń napęd z zaczepów głowicy.
●● Nawiń przewód przyłączeniowy na napęd.
Czyszczenie i konserwacja miksera
Przed czyszczeniem i konserwacją miksera należy zwrócić
uwagę, aby wtyczka była wyciągnięta z gniazdka.
●● Trzepaki i mieszaki myj ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących.
●● Nasadkę miksującą lub kubek miksujący umyj poprzez
ponowne miksowanie czystej, ciepłej wody (po włączeniu miksera do sieci).
●● Wieniec zębaty miski obrotowej myj przy pomocy szczoteczki do mycia naczyń.
●● Nie myj nasadki miksującej i kubka miksującego
w zmywarce.
●● Miskę po umyciu odwróć i wylej wodę, która mogła pozostawać w przestrzeni pod wieńcem zębatym.
9
●● W
przypadku miski metalowej (ZHM1264M) przed
czyszczeniem, rozłącz wieniec w sposób odwrotny do
jego montażu (Rys. H ).
●● Po umyciu wyposażenie miksera wysusz i przechowuj
w suchym miejscu.
●● Obudowę napędu lub stojaka oczyść wilgotną szmatką
a następnie wytrzyj do sucha.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
10
11
trzepaki
Twaróg ze śmietaną
Ciasto drożdżowe
mieszadła
mieszadła
trzepaki
Farsz na ruskie pierogi
gęste
trzepaki
Ziemniaki purre
trzepaki
trzepaki
Bita śmietana
rzadkie
trzepaki
Krem maślany
Ciasto na piernik
trzepaki
Ciasto biszkoptowe
0,5 kg mąki
0,5 kg mąki
0,5 kg
1 kg ziemniaków i 0,5 kg sera
1 kg
1 litr
0,25 kg masła roślinnego
z 6 jaj
białka z 5 jajek
0,5 litra
kubek miksujący
trzepaki
1 litr
0,15 kg owoców i 0,3 litra kefiru
kubek miksujący
trzepaki
0,5 litra
nasadka miksująca
1 pęczek
0,5 litra
kubek miksujący
nasadka miksująca
1 litr
0,5 litra
1 litr
ILOŚĆ PRZETWARZANEGO PRODUKTU
nasadka miksująca
tarcza przecierająca
nasadka miksująca
nasadka miksująca
WYPOSAŻENIE
Piana z białek
Ciasto naleśnikowe
Zielenina: pietruszka, koperek
Koktajl owocowy
Zupa krem
Przeciery warzywne dla dzieci
Zupa dla dzieci
POTRAWA
ZALECANE PRĘDKOŚCI I CZASY PRACY MIKSERA
I bieg 30 s następnie V bieg
I bieg 30 s, następnie III – V bieg
III bieg
I bieg 15 s, następnie IV bieg
I bieg 15 s, następnie V bieg
II bieg 15 s, następnie IV bieg
III lub IV bieg
IV bieg
V bieg
III, IV lub V bieg
I bieg 15 s, następnie V bieg
II bieg
IV bieg lub V bieg
V bieg
IV bieg lub V bieg
I bieg 10s, następnie V bieg
I bieg (przez sitko)
I bieg 10s, następnie V bieg
I bieg 10s, następnie V bieg
ZALECANE PRĘDKOŚCI
7 – 8 min.
4 – 5 min.
45 – 60 s
40 – 60 s
40 – 60 s
4 – 5 min.
7 – 8 min.
2 – 3 min.
1 min.
1 – 1,5 min.
30 s
1 – 1,5 min.
30 – 60 s
2 min.
30 – 45 s
1 – 1,5 min.
40 – 60 s
CZAS PRACY
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Bezpečností pokyny
Před prvním použitím přístroje se důkladně seznamte
s obsahem celého návodu k použití.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené instrukce srozumitelné.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Nepoužívejte šlehač pokud je poškozen nebo pokud je poškozená
přívodní šňůra.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně
provedená oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení.
V případě vzniku závad obraťte se
na specializovaný servis.
●● Pokud je šlehač v pohybu nevyndávejte nic z nádoby.
●● Nedotýkejte se rukama pohybujících
se částí spotřebiče, nebezpečné
jsou zejména nože mixovacího nástavce, mixovací nádoby, minimixéru
a kotouč kráječe. Jsou velmi ostré!
12
●● Vždy odpojte spotřebič z napájecího
zdroje když se nachází bez dozoru, a také před montáží, demontáží
a čištěním.
●● Před výměnou příslušenství nebo
před manipulací v blízkosti součástek pohybujících se během provozu
šlehače je nutno spotřebič vypnout
a odpojit od napájení.
●● Zvýšenou pozornost věnujte práci se
šlehačem v přítomnosti dětí.
●● Spotřebič by neměly používat děti.
Uchovávejte spotřebič a přívodní
šňůru mimo dosah dětí.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
●● Z bezpečnostních důvodů musí mixování produktů v mixovací nádobě
probíhat s nasazeným víkem. Není
dovoleno vkládání jakýchkoliv předmětů dovnitř nádoby, jako jsou lžíce, lopatky, apod. Mohlo by to vést
k poškození mixéru nebo vylámání
dílů uvnitř nádoby a jejich propadnutí přímo do mixovaného produktu,
čímž by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo dokonce lidského života.
●● Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě
a jen do nadmořské výšky 2000 m.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Spotřebič vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě (pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na typovém štítku spotřebiče.
●● Netahejte za přívodní šňůru při vytahování zástrčky ze
zásuvky.
●● Nevystavujte přístroj ani jeho části teplotě vyšší než
60°C. Může dojít k poškození šlehače
●● Pohonnou jednotku neponořujte do vody ani ji nemyjte
pod tekoucí vodou.
●● Příslušenství nejdříve vyjměte ze šlehače a pak je umyjte.
●● K mytí jednotlivých části přístroje nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí přípravky obsahující písek, např.
emulze, pasty, apod. Tyto by mohly přinejmenším odstranit různé popisy a piktogramy umístěné na spotřebiči.
●● Ponorný mixér nepoužívejte dříve, než jej ponoříte do
zpracovávaného produktu. Ponorný mixér neponořujte
v tekutinách více než do poloviny.
●● Dbejte na to, aby se do ponorného mixéru nedostala
voda nebo jiná tekutina, která by se pak při použití
mohla dostat do pohonné jednotky.
●● Nepoužívejte prázdnou mixovací nádobu.
●● Dbejte na to, aby se do spodní části mixovací nádoby,
kde se nachází spojka, nedostala voda nebo jiné tekutiny – po upevnění na šlehač by se tekutina mohla
dostat do pohonné jednotky.
●● Neupevňujte do šlehače metličku a zároveň hnětací
hák, došlo by k poškození šlehače v okamžiku uvedení
do provozu.
●● Nepoužívejte mixovací nástavec ani nádobu déle než
3 min., minimixér a kráječ déle než 2 min., šlehač
a hnětač déle než 10 min.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti. Při používání v gastronomických zařízeních se mění záruční podmínky.
●● Po ukončení práce vytáhněte zástrčku ze zásuvky
a naviňte ji na tělo šlehače.
●● Kovové části nejsou určené pro mytí v myčkách nádobí.
Agresivní mycí prostředky používané v myčce způsobují na kovových částech tmavé skvrny. Tyto části myjte
ručně s použitím klasických prostředků na mytí nádobí.
●● Šlehací metličky a hnětací háky označené ozubením
vkládejte do otvoru označeného hvězdičkou.
●● Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím šlehače nebo použitím
v rozporu s tímto návodem k obsluze.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.
Maximální doba provozu pohonné jednotky:
–– se šlehacími metličkami, s hnětacími háky
10 min.
–– ponorným mixérem nebo s mixovací nádobou
3 min.
Přestávka před dalším použitím (minimálně)
20 min.
Hlučnost šlehače (LWA):
–– se šlehacími metličkami, s hnětacími háky,
ponorným mixérem, na stojanu
80 dB/A
–– s mixovací nádobou
84 dB/A
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
Pohonná jednotka
Tlačítko vyhazovače metliček
Přepínač
Tlačítko „turbo“
Otvor pro upevnění metliček
Otvor pro připojení ponorného mixéru
Vložka držadla
Hnětací háky: levé/ pravé s ozubením
Šlehací metličky: levé/ pravé s ozubením
Třecí kotouč
Mixovací nástavec
Nádobka
Mixovací nádoba
Dávkovací otvor
Víko mixovací nádoby
Nůž
Stojan
Hlavice
Knoflík stojanu
Páka spojky
Otáčecí mísa
Otočná kovová miska
Věnec otočné kovové misky
Samoshrnovací lopatka
Lopatka
Typy šlehačů ZELMER
B
standardní příslušenství
doplňkové příslušenství, které lze zakoupit v prodejnách
se spotřebiči
* barevná verze
13
Popis přístroje
●● Šlehač má pět rychlostí. K nastavení jednotlivých rychlostí je určen přepínač, který je označen na vyhazovači
metel číslicemi: 0, 1, 2, 3, 4 a 5. Vyhazovač metel slouží
k uvolnění a vytlačení šlehacích metliček a hnětacích
háků z pohonné jednotky šlehače.
●● Navíc je šlehač vybaven tlačítkem „turbo“, které umožňuje okamžitě zvýšit rychlost otáček na maximum bez ohledu na to, jaký rychlostní stupeň právě používáte. Tlačítka
„turbo“ jsou umístěna na pravé a levé straně držadla, k
ovládání podle potřeby pravou nebo levou rukou. V poloze
„0“ je tlačítko „turbo“ mechanicky blokováno.
●● Na spodní straně šlehače jsou dva otvory pro upevnění
šlehacích metliček nebo hnětacích háků.
●● V horní části držadla je speciální vložka zvyšující komfort
držení a manipulace se šlehačem - SOFTTOUCH.
●● Na zadní stěně šlehače je umístěn otvor, který je určen
k připojení ponorného mixéru nebo nádoby mixéru. Otvor má posuvný kryt.
Uvedení šlehače do provozu a nastavení
požadované rychlosti
C
1 Přepněte přepínač do polohy „0” krajní poloha na levé
straně.
●● Upevněte zvolený nástroj.
●● Vložte zástrčku napájecí šňůry do zásuvky.
2 Zapněte mixér a přesuňte páku vpravo. Pro zvýšení otáček posouvejte přepínač směrem k pozici „5“, zvolte požadovanou rychlost.
3 Pro okamžité zvýšení otáček, bez ohledu na nastavenou
rychlost, zmáčkněte a držte tlačítko „turbo“ (na pravé nebo
levé straně přístroje).
●● Po uvolnění tlačítka „turbo” bude šlehač pracovat
s rychlostí, jaká je nastavena na hlavním přepínačí.
Příprava šlehače
Před prvním použitím umyjte díly, které přicházejí do
styku se zpracovávanou surovinou.
Mixér používejte tak, aby byla dobře viditelná označení
pro uzavření/otevření uvedená na vybavení.
Použití šlehacích metliček a hnětacích háků
D
●● Použití šlehacích metliček a hnětacích háků
●● Šlehací metly jsou určené pro šlehání pěny, šlehačky,
žloutků s cukrem, přípravu krémů, těsta na omelety a palačinky.
●● Hnětací metly slouží k přípravě např. třeného, drožďového, perníkového těsta apod.
●● Šlehací metličky nebo hnětací háky je nutno vložit do otvorů ve spodní části šlehače.
1 Zasuňte je do otvorů až na doraz – do zacvaknutí.
Špatné zasunutí metliček může způsobit jejich
vypadnutí během používání.
14
2 Zasuňte metličku nebo hák s ozubením do otvoru označeného hvězdičkou.
Při opačném zasunutí dojde k vytlačení těsta
z nádoby směrem nahoru (vytečení těsta z nádoby, případně natáhnutí těsta do pohonné jednotky šlehače).
Hladina produktů v nádobě nesmí překročit
pracovní úroveň šlehacích metliček nebo hnětacích háků (L).
1 cm
L
1 cm
L
Použití třecího kotouče
E
●● Třecí kotouč slouží k pasírování uvařené zeleniny a ovoce jako je: mrkev, brambory, rajčata, jablka. Částečně
nahrazuje funkci ponorného mixéru.
1 Nasaďte vespod třecí kotouč na metličku s ozubením.
2 Nasaďte metličku do otvoru označeného hvězdičkou.
Nádobka (12)
Vyrobená z průhledné umělé hmoty slouží jako zásobník při
používání ponorného mixéru.
Použití ponorného mixéru
F
Ponorný mixér se používá k:
●● míchání tekutin,
●● drcení vařené zeleniny a čerstvého měkkého ovoce,
●● přípravě majonéz a různých druhů pomazánek,
●● mixování polévek pro kojence.
Ponorný mixér připojte do otvoru, který je chráněn pohyblivým krytem.
1 Zmáčkněte lehce hradítko a poté přesuňte ve směru
uvedeném na obrázku.
2 Stranu se závitem vložte do otvoru pohonné jednotky
a dotáhněte na doraz.
Při špatném dotažení ponorného mixéru k pohonné jednotce může dojít k poškození spojky
pohonné jednotky nebo samotného mixéru.
3 Nejdříve vložte ponorný mixér do zpracovávaného produktu a potom zapněte pohon.
Použití mixovací nádoby
G
Po celou dobu provozu držte mixér v ruce.
Mixovací nádoba je určená k přípravě polévek pro kojence,
k přípravě koktejlů, těsta na palačinky apod.
1 Na obou stranách nádoby je měřítko označující objem
od 200 ml do 500 ml. a nápis „500 ml max.“ určující maximální hladinu produktů zpracovávaných v nádobě, viz obr.
2 Po odsunutí krytu (stejně jako při upevnění ponorného
mixéru) upevněte mixovací nádobu tímto způsobem:
Nasaďte nádobu na pohonnou jednotku tak, aby 3 výstupky
viditelné vespod nádoby, prošly výřezy v pohonné jednotce
a zároveň došlo ke spojení pohonné jednotky se spojkou
nádoby.
3 Uchopte šlehač za držadlo a otočte mixovací nádobu ve
směru hodinových ručiček až na doraz. Nádoba je správně
nasazená, pokud tři výstupky jsou zasunuty pod plášť šlehače a závěr na nádobě zacvakne za kulatý výstupek.
4 Naplňte nádobu produkty určenými ke zpracování. Nasaďte víčko s dávkovacím otvorem – v průběhu práce můžete do mixovací nádoby přidávat produkty.
Použití stojanu s nádobou
H
Stojan s pohonem ulehčuje práci, použijte šlehací metličky
nebo háky a při práci budete mít volné ruce. Stojan slouží
k uchycení šlehače.
Stojan s mísou je vybaven samoshrnovací lopatkou, která představuje inovativní řešení. Pomáhá účinně míchat
produkty, zabraňuje usazování (odkládání) těsta na okrajích
mísy a zkracuje dobu přípravy. Šlehač uchycený k hlavici
stojanu samostatně pohání během provozu otočnou mísu
s potravinami a zároveň provádí kyvadlový pohyb.
K práci se stojanem jsou určené speciální šlehací metly
a míchací háky a tvoří společně jednotný celek. V sadě je
vždy jedna metla a hák s ozubeným kolečkem.
1 Vsuňte metlu nebo hák s ozubeným kolečkem do označeného otvoru pohonné jednotky (podle výše uvedeného postupu).
2 Po odsunutí krytu (stejně jako při upevnění ponorného
mixéru) upevněte pohon v hlavici stojanu tímto způsobem:
Šlehač s připojenými metlami nebo háky zasuňte do stojanu
tak, aby drážky pohonné jednotky byly zachyceny pod drážkami hlavice.
3 Otočte knoflíkem upínadla doprava až na doraz tak, aby
držadlo otočného knoflíku bylo ve svislé poloze.
4 Povolením páky spojky odklopte celou sestavu směrem
dozadu.
5 Na kovovou misku (ZHM1264M) je nutno před umístěním potravin nasadit plastový věnec tak, aby zapadl do zářezů v misce.
6 Pak jím otočte až na doraz ve směru označeném na věnci.
7 Sestavenou misku vložte na 3 výstupky na stojanu a postavte na podstavec stojanu.
8 Připevněte shrnovací lopatku a dejte potraviny do misky.
9 Hlavici se šlehačem uveďte do vodorovné polohy (uslyšíte cvaknutí upínací páky).
10 Přepínačem uvedete celou sestavu do pohybu, mísa se
bude otáčet a hlavice s pohonnou jednotkou bude vykonávat
kyvadlový pohyb.
Kyvadlový pohyb neblokujte ani nezadržujte,
mohlo by dojít k poškození stojanu.
Před vyprázdněním kovové misky odejměte
ozubený věnec, usnadní to vyprázdnění a mytí.
Po ukončení práce
●● Vypněte šlehač a odpojte přívodní šňůru od el. sítě.
I
Podle použitého příslušenství:
1 Vytlačte hnětací háky nebo šlehací metličky.
2 Sejměte ze šlehací metličky třecí kotouč.
●● Odpojte mixovací nádobu nebo ponorný mixér.
3 Vyklopte hlavici se šlehačem dozadu. Otočte knoflíkem
proti směru pohybu hodinových ručiček a vyjměte pohonnou
jednotku z úchytů hlavice.
●● Naviňte napájecí šňůru na díl pohonu.
Čištění a údržba
Dříve než přistoupíte k čištění šlehače, vyjměte zástrčku ze
zásuvky.
●● Metličky a háky umyjte teplou vodou s roztokem běžného saponátu.
●● Ponorný mixér nebo mixovací nádobu nejlépe umyjete,
budete-li opakovaně mixovat čistou, teplou vodu.
●● Ozubení otočné mísy umyjte pomoci kartáčku na mytí
nádobí.
●● Motorovou část šlehače nikdy neponořujte do vody
a nemyjte pod tekoucí vodou.
●● Po umytí mísu otočte, aby vytekly zbytky vody z prostoru
pod ozubením.
●● Od kovové misky (ZHM1264M) je nutno před čištěním
odpojit věnec opačným postupem než při jeho montáži
(Obr. H ).
●● Příslušenství šlehače po umytí osušte a uskladněte na
suchém místě.
●● Plášť šlehače a stojan očistěte vlhkým hadříkem a utřete
do sucha.
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE
– odpadní elektrické a elektronické spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU.
Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná
maloobchodní prodejna.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
15
16
šlehací metly
Tvaroh se smetanou a přísadami
Kynuté těsto
hnětací háky
hnětací háky
šlehací metly
Náplň do ruských pirohů
husté
šlehací metly
Bramborová kaše
šlehací metly
šlehací metly
Šlehačka
řídké
šlehací metly
Máslový krém
Těsto na perník
šlehací metly
Piškotové těsto
0,5 kg mouky
0,5 kg mouky
0,5 kg
1 kg brambor a 0,5 kg sýra
1 kg
1 litr
0,25 kg rostlinného másla
z šesti vajec
bílky z pěti vajec
0,5 litru
mixovací nádoba
šlehací metly
1 litr
0,15 kg ovoce a 0,3 litru kefiru
mixovací nádoba
šlehací metly
0,5 litru kefíru
ponorný mixér
jeden svazek
0,5 litru
mixovací nádoba
ponorný mixér
1 litr
0,5 litru
1 litr
MNOŽSTVÍ
ponorný mixér
třecí kotouč
ponorný mixér
ponorný mixér
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Bílky z vejce
Těsto na palačinky
Zelenina: petržel, kopr, majoránka
Ovocný koktejl
Krémová polévka
Zeleninová dřeň pro děti
Polévka pro děti
POTRAVINY
DOPORUČENÉ RYCHLOSTI A DOBA PROVOZU
I stupeň 30 s potom V stupeň
I stupeň 30 s, potom III – V stupeň
III stupeň
I stupeň 15 s, potom IV stupeň
I stupeň 15 s, potom V stupeň
II stupeň 15 s, potom IV stupeň
III nebo IV stupeň
IV stupeň
V stupeň
III, IV nebo V stupeň
I stupeň 15 s, potom V stupeň
II stupeň
IV stupeň nebo V stupeň
V stupeň
IV stupeň nebo V stupeň
I stupeň 10 s, potom V stupeň
I stupeň (přes sítko)
I stupeň 10 s, potom V stupeň
I stupeň 10 s, potom V stupeň
DOPORUČENÁ RYCHLOST
7 – 8 min
4 – 5 min
45 – 60 s
40 – 60 s
40 – 60 s
4 – 5 min
7 – 8 min
2 – 3 min
1 min
1 – 1,5 min
30 s
1 – 1,5 min
30 – 60 s
2 min
30 – 45 s
1 – 1,5 min
40 – 60 s
DOBA PRÁCE
SK
Vážení klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania mixéra
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Nezapínajte zariadenie, ak je prívodná šnúra poškodená alebo kryt je
viditeľným spôsobom poškodený.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Nevyberajte z nádoby pracovné
časti, ak je mixér v pohybe.
●● Rukami
sa nedotýkajte prvkov
zariadenia, ktoré sú v pohybe,
najmä sú nebezpečné nože ponorného nástavca, pohára, minimixéra
a kotúča drviča ľadu. Sú veľmi ostré!
●● Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané
bez dozoru dosplej osoby, pred jeho
montážou, demontážou alebo čistením.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred
priblížením sa k pohyblivým častiam
zariadenia počas jeho používania,
zariadenie vypnite a odpojte ho od
elektrického napätia.
●● Zvlášť opatrní buďte pri práci s mixérom v prítomnosti detí.
●● Spotrebič by nemali používať deti.
Spotrebič a jeho napäťový kábel
skladujte mimo dosahu detí.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
●● Z bezpečnostných dôvodov mixujte
suroviny v mixovacom pohári iba
s namontovaným krytom. Do mixovacieho pohára sa v žiadnom prípade
nesmú vkladať žiadne predmety, ako
napr.: lyžička, lopatka a pod. Môžete
poškodiť mixér alebo vylomiť prvky
vo vnútri pohára, ktoré sa dostanú
priamo do mixovaných surovín, čím
ohrozíte zdravie a život človeka.
17
●● Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote
a do nadmorskej výšky 2000 m.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za šnúru.
●● Nevystavujte mixér a jeho príslušenstvo pôsobeniu
teploty vyššej ako 60°C. Môžete mixér poškodiť.
●● Neponárajte pohon mixéra do vody, ani ho neumývajte
pod tečúcou vodou. Neumývajte príslušenstvo namontované na pohon.
●● Dávajte pozor, aby ste nezaliali vodou vnútro telesa
nadstavca na mixovanie – po namontovaní na pohon
môže dôjsť k zaliatiu motora.
●● Na umývanie vonkajších častí nepoužívajte agresívne
detergenty vo forme emulzií, mliečka, pást a pod. Môžu
odstrániť informačné grafické symboly také ako napríklad: stupnice, označenia, výstražné značky a pod.
●● Nepoužívajte nadstavec na mixovanie bez jeho ponorenia do produktu, v prípade kvapaliny jej hladina
nesmie presahovať polovicu výšky nadstavca.
●● Nepoužívajte mixér s prázdnym pohárom na mixovanie.
●● Dávajte pozor, aby ste nezaliali vodou priestor zospodu
pohára na mixovanie, v ktorom sa nachádza spojka – po
namontovaní na pohon môže nastať zaliatie motora.
●● Nevkladajte súčasne hnetací hák a šľahaciu metlu
s ozubením do hniezda pohonu. Zničíte mixér
v momente jeho zapnutia.
●● Ponorný nástavec a ponorný pohár nepoužívajte
dlhšie ako 3 min., minimixér a drvič ľadu dlhšie ako
2 min., metličky a miešadlá dlhšie ako 10 min.
●● Hnetacie háky a šľahacie metly s ozubením zakladajte
len do hniezda označeného hviezdou.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického biznisu, v tomto prípade sa menia záručné
podmienky.
●● Po ukončení práce prívodnú šnúru vytiahnite zo
zásuvky a namotajte na pohon mixéra.
18
●● Neumývajte kovové časti v umývačkách. Agresívne čistiace prostriedky používané v týchto zariadeniach spôsobujú tmavnutie vyššie uvedených častí. Umývajte ručne
použitím tradičných prostriedkov na umývanie riadu.
●● Umelohmotné klobúčiky na metlách slúžia na zabránenie vniknutiu mixovanej, alebo hnetenej zmesi do
priestoru motora. Nasadzovanie hákov alebo metiel je
potrebné vykonávať uchytením za ich kovové časti. Pri
vyťahovaníalebo nasadzovaní za umelohmotné klobúčiky by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.
●● Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním mixéra, ktoré nie je v súlade s jeho určením alebo
jeho nesprávnou obsluhou.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Dovolený čas práce pohonu:
–– s hnetacími hákmi, šľahacími metlami
10 minút
–– s nadstavcom na mixovanie, alebo pohárom
na mixovanie
3 minúty
Doba prestávky pred opätovným používaním (min.) 20 minút
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
80 dB(A) (s hnetacími hákmi, šľahacími metlami, nadstavcom na mixovanie, na stojane), 84 dB(A) (s pohárom na
mixovanie), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Pohon mixéra
Tlačidlo vyhadzovača
Páčka prepínača
Tlačidlo “turbo”
Hniezdo šľahacích metiel a hnetacích hákov
Otvor nadstavca na mixovanie
Vložka držiaka
Hnetacie háky: ľavé/ pravé (s ozubením)
Šlehací metličky: ľavé/pravé (s ozubením)
Pasírovací kotúč
Nástavec na šľahanie
Pohár
Pohár na mixovanie
Dávkovač
Vrchnák
Nôž
Stojan
Hlavica
Zaisťovacia páka
A
20
21
22
23
24
25
Tlačítko
Otočna misa
Otočná kovová miska
Veniec otočnej kovovej misky
Lopatka na zhrňovanie
Lopatka
Typy mixérov Zelmer
Príprava mixéra na prácu
Pred prvým použitím umyte diely, ktoré majú kontakt so
spracovaným produktom.
Mixér obsluhujte takým spôsobom, aby boli dobre viditeľné
označenia uzatvorenia/otvorenia umiestnené na zariadení.
B
základné príslušenstvo mixéra
doplnkové príslušenstvo, ktoré je možné zakúpiť v predajniach so spotrebičmi
* farebná verzia
Popis zariadenia
●● Mixér má 5 rýchlostí. Na nastavovanie jednotlivých rýchlostí otáčania je určená páka prepínačov podľa číselných
označení: 0, 1, 2, 3, 4 a 5 nachádzajúcich sa na tlačidle
vyhadzovača, ktorý je určený na vyberanie (vytláčania) hnetacích hákov alebo šľahacích metiel z pohonu
mixéra.
●● Pohon je dodatočne vybavený tlačidlom „turbo“, určeným
na okamžité dosiahnutie maximálnej rýchlosti otáčania
bez ohľadu na nastavenú rýchlosť páčkou prepínača.
Tieto tlačidlá sú umiestnené z ľavej a pravej strany krytu
mysliac na užívateľov ľavákov a pravákov. V polohe „0“
tlačidlo „turbo“ je mechanicky zablokované.
●● V dolnej časti pohonu sú vedľa seba umiestnené
2 hniezda (otvory), do ktorých sa osadzujú hnetacie háky
alebo šľahacie metly.
●● V hornej časti pohonu je umiestnená vložka držiaka zhotovená z materiálu zlepšujúceho komfort držania pohonu
mixéra - SOFTTOUCH.
●● Na zadnej stene pohonu sa nachádza otvor na upevnenie nadstavca na mixovanie alebo pohára na mixovanie.
Tento otvor je zakrytý pohyblivým zasúvacím prvkom.
Zapnutie mixéra a nastavenie
požadovanej rýchlosti (rýchlosti otáčania)
C
1 Páčku prepínača premiestnite do polohy „0” – krajná
poloha ľavej strany.
●● Pripevnite zvolené príslušenstvo.
●● Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.
2 Zapnite mixér – páčku posuňte smerom doprava.
Ak chcete zvýšiť otáčky, presuňte páčku v smere pozície „5“
a vyberte požadovanú rýchlosť otáčania.
3 Pre okamžité zvýšenie otáčok bez ohľadu na nastavenú
rýchlosť otáčania, zatlačte a pridržte jedno z tlačidiel „turbo“
(z pravej alebo ľavej strany krytu).
●● Ak chcete sa vrátiť do predtým nastavenej rýchlosti otáčania, uvoľnite tlačidlo „turbo“.
Práca so šľahacími metlami alebo hnetacími
hákmi
D
●● Šľahacie metly sú určené na šľahanie peny, smotany na
krémy, na miešanie žĺtkov s cukrom, prípravu krémov
a ciest na omelety a palacinky.
●● Hnetacie háky sú určené na prípravu treného cesta, kysnutého cesta, syrovníkov, perníkov a atď.
●● Hnetacie háky a šľahacie metly sa osadzujú do hniezd
nachádzajúcich sa v spodnej časti robota.
1 Zatlačte ich na citeľný doraz – do zaskočenia záchytiek.
Nesprávne založenie týchto častí spôsobuje
ich vypadávanie počas práce.
2 Vložte hnetacie háky alebo šľahacie metly s ozubením
do hniezda označeného hviezdou.
Opačné založenie hnetacieho háku spôsobuje
dvíhanie cesta (vyťahovanie cesta z nádoby).
Úroveň produktov nachádzajúcich sa v nádobe
nesmie presahovať výšku pracovnej časti šľahacích metiel alebo hnetacích hákov (L).
1 cm
L
1 cm
Práca s pasírovacím kotúčom
L
E
●● Pasírovací kotúč je určený na pasírovanie cez sito varenej zeleniny, ovocia takého ako mrkva, zemiaky, paradajky, jablká. Čiastočne nahrádza funkciu nadstavca na
mixovanie.
1 Založte pasírovací kotúč na šľahaciu metlu s ozubením
vložením zospodu.
2 Zasuňte šľahaciu metlu do hniezda pohonu označeného
hviezdou.
Pohár (12)
Je vyrobený z priezračného materiálu, slúži ako nádoba pri
používaní nadstavca na mixovanie.
Práca s nadstavcom na mixovanie
F
Nadstavec na mixovanie sa používa na:
●● premiešavanie tekutín,
●● drvenie varenej zeleniny a surového mäkkého ovocia,
●● prípravu majonézy a rôzneho druhu pást,
●● prípravu polievok pre dojčatá.
Nadstavec sa upevňuje na pohon po otvorení zasúvacieho
prvku.
19
1 Opatrne stlačte kryt a potom ho posuňte smerom, ako je
znázornené na obrázku.
2 Vložte časť nadstavca so závitom do otvoru pohonu
a točením vpravo ho zatočte na doraz.
Nedôsledné zatočenie nadstavca na mixovanie
môže spôsobiť zničenie spojky pohonu alebo
samotného nadstavca na mixovanie.
3 Po vložení nadstavca do spracovávaného produktu
mixér zapnite.
Práca s pohárom na mixovanie
G
Po celý čas prevádzky držte mixér v ruke.
Pohár na mixovanie je určený na prípravu polievok pre dojčatá a prípravu kokteilov a palacinkového cesta.
1 Z obidvoch strán pohára sa nachádza nadpis „500 ml
max“, určujúci maximálnu úroveň produktu, ktorým je možné
naplniť pohár a taktiež grafická stupnica označujúca objem od
200 ml do 500 ml (podľa označenia ako na obrázku vedľa).
2 Po odsunutí zasúvacieho prvku (ako pri použití nadstavca) namontujte pohár nasledujúcim spôsobom:
Založte pohár na mixovanie na pohon tak, aby 3 viditeľné
zospodu pohára výstupky vošli do zárezu krytu pohonu
a súčasne došlo k spojeniu spojky pohára a pohonu mixéra.
3 Držiac pohon za rúčku otočiť pohár v smere pohybu
hodinových ručičiek na doraz. Správne spojenie nastane
vtedy, ak tri výstupky vojdú pod kryt pohonu a záchytka na
rebre pohára preskočí za guľový výstupok nachádzajúci sa
na kryte pohonu.
4 Naplňte pohár produktmi a založte vrchnák s dávkovačom – počas práce je možné do pohára pridávať dodatočné
produkty.
Práca so stojanom a otočnou misou
H
Stojan so zabudovaným pohonom uľahčuje prácu pri používaní šľahacích metiel alebo hnetacích hákov, čo umožňuje,
že užívateľ počas práce má „voľné“ ruky.
Stojan s misou je vybavený lopatkou na zhrňovanie,
ktorá je inovačným riešením. Uľahčuje účinné miešanie
produktov, predchádza usadzovaniu sa cesta na okrajoch
misy a skracuje dobu prípravy produktov. Pohon upevnený
v hlavici stojanu počas práce samostatne uvádza hlavicu do
kývavého pohybu a súčasne misu s miešaným produktom
do otáčavého pohybu.
Na prácu so stojanom sú určené len šľahacie metly a hnetacie háky špeciálne tomu prispôsobené. Mixér so stojanom
má v súprave jeden hnetací hák a jednu šľahaciu metlu
s ozubením.
1 Vložte do pohonu šľahacie metly alebo hnetacie háky
(spôsobom opísaným predtým).
2 Po odsunutí zasúvacieho prvku (ako pri použití nadstavca) upevnite pohon do hlavice stojana nasledujúcim spôsobom: Vsuňte záchytky pohonu (nachádzajúce sa v blízkosti otvorov na upevnenie hnetacích hákov) pod záchytky
hlavice stojana.
20
3 Pretočte ovládač stláčadla vpravo, až pokým nepocítite
odpor. Držiak ovládača sa nastaví zvisle.
4 Zatlačte tlačidlo záchytky a zároveň nakloňte dozadu
hlavicu spolu s pohonom.
5 Skôr než do kovovej misky (ZHM1264M) umiestnite
výrobky, vložte na ňu veniec z umelej hmoty. Veniec z umelej
hmoty musí zapadnúť do otvoru v miske
6 Následne veniec pretočte podľa označenia na venci,
pokiaľ sa dá.
7 Zmontovanú misku vložte na 3 otvory, ktoré sa nachádzajú na stojane a postavte na podstavci stojana.
8 Zamontujte samo zhŕňajúcu lopatku a umiestnite výrobky
v miske.
9 Spustiť hlavicu s pohonom mixéra do vodorovnej polohy
(počuť cvaknutie zablokovania tlačidla záchytky).
10 Zapnutie mixéra páčkou prepínača uvedie do otáčavého pohybu misu a hlavicu spolu s pohonom do kývavého
pohybu.
Nesmie sa znemožňovať ani sťažovať kyvadlový pohyb počas práce zariadenia, pretože
môžete poškodiť stojan.
Pred vyprázdnením kovovej misky odmontujte ozubený veniec. Demontáž venca uľahčí
vyprázdnenie a mytie.
Po ukončení práce mixéra
I
●● Vypnite mixér a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
V závislosti od namontovaného vybavenia:
1 Vytlačte vyhadzovačom šľahacie metly alebo hnetacie háky.
2 Vyberte zo šľahacej metly pasírovací kotúč.
●● Spôsobom opačným ako montáž zdemontujte nadstavec
na mixovanie alebo pohár na mixovanie.
3 Nakloňte hlavicu stojana s pohonom dozadu. Otočte
otočným prvkom upínadla proti smeru pohybu hodinových
ručičiek na doraz a vysuňte pohon zo záchytiek hlavice.
●● Naviňte napájací kábel na pohon.
Čistenie a údržba mixéra
Pred čistením a údržbou mixéra je potrebné venovať pozornosť tomu, aby bola zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
●● Šľahacie metly a hnetacie háky umývajte teplou vodou
s prísadou čistiacich prostriedkov.
●● Nadstavec na mixovanie alebo pohár na mixovanie
umyte opätovným mixovaním čistej teplej vody (po zapojení mixéra do siete).
●● Ozubený veniec otočnej misy umývajte kefkou na umývanie riadu.
●● Neumývajte nadstavec na mixovanie a pohár na
mixovanie v umývačke.
●● Misu po umytí prevrátiť a vyliať vodu, ktorá by mohla
ostať v priestore pod ozubeným vencom.
●● V
prípade kovovej misky (ZHM1264M) pred čistením
odpojte veniec opačným spôsobom, ako ste ho zamontovali (Obr. H ).
●● Po umytí príslušenstva mixéra vysušiť a skladovať
v suchom mieste.
●● Kryt pohonu a stojanu očistiť vlhkou handrou a následne
utrieť dosucha.
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
21
22
šľahacie metly
Tvaroh so smotanou
Drožďové cesto
hnetacie háky
hnetacie háky
šľahacie metly
Plnka do ruských pirôžkov
husté
šľahacie metly
Zemiakové pyré
šľahacie metly
šľahacie metly
Šľahačka
riedke
šľahacie metly
Maslový krém
Cesto na pernik
šľahacie metly
Piškótové cesto
0,5 kg múky
0,5 kg múky
0,5 kg
1 kg zemiakov a 0,5 kg syra
1 kg
1 liter
0,25 kg rastlinného masla
zo 6 vajec
bielka z 5 vajec
0,5 litra
pohár na mixovanie
šľahacie metly
1 liter
0,15 kg ovocia a 0,3 litra kefíru
pohár na mixovanie
šľahacie metly
0,5 litra
nadstavec na mixovanie
1 zväzok
0,5 litra
pohár na mixovanie
nadstavec na mixovanie
1 liter
0,5 litra
1 liter
MNOŽSTVO SPRACOVÁVANÉHO
PRODUKTU
nadstavec na mixovanie
pasírovací kotúč
nadstavec na mixovanie
nadstavec na mixovanie
PRÍSLUŠENSTVO
Pena z bielok
Palacinkové cesto
Zelenina: petržlen, kôpor...
Ovocný kokteil
Krémová polievka
Zeleninové pretlaky pre deti
Polievka pre deti
POKRM
ODPORÚČANÉ RÝCHLOSTI A ČASY PRÁCE MIXÉRA
I. rýchlosť 30 s, následne V. rýchlosť
I. rýchlosť 30 s,
následne III. – V rýchlosť
III. rýchlosť
I. rýchlosť 15 s, následne IV. rýchlosť
I. rýchlosť 15 s, následne V. rýchlosť
II. rýchlosť 15 s, následne IV. rýchlosť
III. alebo IV. rýchlosť
IV. rýchlosť
V. rýchlosť
III., IV. alebo V. rýchlosť
I. rýchlosť 15 s, následne V. rýchlosť
II. rýchlosť
IV. rýchlosť alebo V. rýchlosť
V. rýchlosť
IV. rýchlosť alebo V. rýchlosť
I. rýchlosť 10 s, potom V. rýchlosť
I. rýchlosť (cez sitko)
I. rýchlosť 10 s, potom V. rýchlosť
I. rýchlosť 10 s, potom V. rýchlosť
ODPORÚČANÉ RÝCHLOSTI
7 – 8 min.
4 – 5 min.
45 – 60 s
40 – 60 s
40 – 60 s
4 – 5 min.
7 – 8 min.
2 – 3 min.
1 min
1 – 1,5 min.
30 s
1 – 1,5 min.
30 – 60 s
2 min
30 – 45 s
1 – 1,5 min.
40 – 60 s
ČAS PRÁCE
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A biztonságot érintő figyelmeztetések
A berendezés használatbavétele előtt olvassa el a teljes kezelési útmutatót.
Meg kell győződni róla, hogy az alábbi útmutatásokat
megértették.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Ne kapcsolja be a készüléket, ha
sérült a hálózati csatlakozó vezeték,
vagy a készülék burkolata látható
módon sérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Az edényből ne emelje ki a mixert,
ha be van kapcsolva.
●● N e nyúljon kézzel a mozgásban lévő
elemekhez, különösen veszélyesek a
mixelő feltét, a mixelő kehely, a mini
turmixgép kései valamint a jégaprító
tárcsája. Azok nagyon élesek!
●● Mindig csatlakoztassa le a készülé-
ket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összerakás, szétszedés vagy
tisztítás előtt.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka csere vagy
mozgatható tartozékhoz közeledés előtt, ajánlatos kikapcsolni és
áramtalanitani.
●● Különös figyelmet fordítson a munkavégzésre, amikor gyerekek vannak jelen.
●● Gyermekek a készüléket nem használhatják. Tartsa a készüléket a hálózati kábellel gyermekektől elzárva.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
●● Biztonsági okokból a termékek mixelését a mixelő kehelyben a felhelyezett
fedővel kell végezni. A kehelybe nem
szabad semmiféle tárgyat betenni,
mint pl.: kanál, spatula stb. Az a mixer
sérülését vagy a kehely belső elemeinek az eltörését okozhatja, amelyeknek a darabjai közvetlenül a mixelt
termékek közé juthatnak, ezáltal az
egészségre veszélyt jelentve, de azok
akár halált is okozhatnak.
●● A készülék csakis zárt helyiségekben, szobahőmérsékleten történő
használatra alkalmas, maximálisan
2000 méteres tengerszint feletti
magasságban.
23
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Tilos a villásdugó kihúzása a csatalakozó aljzatból
a vezeték meghúzásával.
●● Ne tegye ki a mixert és a tartozékokat 60°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Ez megrongálhatja a mixert.
●● Tilos a mixert (alapgépet) vízbe mártani és folyó víz
alatt mosni.
●● Ne mossa az összeszerelt tartozékokat.
●● A ház tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket emulzió, paszta, stb. Ezek egyebek között
eltávolíthatják a grafikai jeleket, mint pl. jelölések, mércék, figyelmeztetések, stb.
●● Ne használja a merülő mixert, amíg bele nem meríti
a mixelendő ételbe, aminek a magassága folyadék
esetében nem lépheti túl a feltét hosszának felét.
●● Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a merülő mixer
házába, mivel a testre való felerősítés után ez a víz
bekerülhet a mixer motorjába.
●● Ne használja a mixelő feltétet, ha az edény üres.
●● Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a mixelő feltét
aljára, ahol a kuplung található, mivel a testre való felerősítés után ez a víz bekerülhet a mixer motorjába.
●● Tilos egyidejűleg a mixerre erősíteni a fogazott habverő és keverő szárat. Ezzel tönkre teszi a mixert
a bekapcsolás pillanatában.
●● Ne használja a mixelő feltétet vagy a mixelő kelyhet
3 percnél hosszabb ideig, a mini turmixgépet és jégaprítót 2 percnél, a habverőket és keverőfejeket pedig
10 percnél tovább.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való
alkalmazásra készült. A vendéglátóipari felhasználása
esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● A munka befejezése után húzza ki a villásdugót a hálózati
csatlakozó aljzatból, és tekerje a vezetéket a mixer házára.
●● Ne mossa a fém részeket mosogató gépben. Ezekben
a gépekben használatos agresszív tisztítószerek a fémrészek feketedését okozzák. A fém részeket kézzel tisztítsa hagyományos edény mosogatószer használatával.
●● A habverő és keverő szárakat csillaggal, vagy fogazással (állványos változat) csak és kizárólag a csillaggal
jelölt furatba tegye.
●● Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyek a rendeltetés ellenes, vagy a helytelen használat
következményei.
24
Műszaki adatok
A műszaki adatokat a termék adattáblája tartalmazza.
A motor működésének leghosszabb időtartama:
–– habverő és keverő szárakkal
10 perc
–– merülő mixerrel és mixelő edénnyel
3 perc
Pihentetési idő (legrövidebb) az újbóli
bekapcsolás előtt
20 perc
A készülék zajszintje (LWA):
–– habverő és keverő szárral állványon,
merülő mixerrel
80 dB/A
–– mixelő feltéttel
84 dB/A
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
Mixer motor
Kinyomó gomb
Kapcsoló gomb
„turbó” kapcsoló
Keverő és habverő szár fészkei
Rúd mixer feltét furata
Fogantyú betét
Keverő szárak: bal/jobb fogazással
Habverő szárak: bal/jobb fogazással
Passzírozó tárcsa
Mixelő feltét
Edény
Mixelő feltét
Adagoló
Fedél
Mixelő edény kése
Állvány
Állvány fej
Rögzítő gomb
Fejrögzítő gomb
Forgó tál
Fém forgótál
A fém forgótál pereme
Önfelszedő keverőlapát
Lapát
ZELMER mixer típusok
B
a mixer alapfelszereltsége
kiegészítő tartozék, amely megvásárolható a boltokban,
ill. az alkatrész ellátótól
* színverzió
A berendezés leírása
●● A mixer 5 sebesség fokozattal rendelkezik. A kiválasztott
sebességet a kapcsoló kar megfelelő értékre való elforgatásával állíthatja be: 0, 1, 2, 3, 4 és 5, amelyek a szárkinyomó gombon találhatók. A szárkinyomó a keverő és
habverő szárak kinyomására szolgál.
●● Továbbá a motor rendelkezik „turbó” fokozattal, amely
segítségével azonnal a maximális sebességet kapcsolhatja be attól függetlenül, hogy éppen melyik sebesség
fokozatban található a mixer. Ezek a nyomógombok
a mixer bal és jobb oldalán kerültek elhelyezésre gondolva a bal és jobbkezesekre egyaránt. A „0” helyzetben
a „turbó” gomb mechanikusan blokkolásra kerül.
●● A test alján egymás mellett 2 fészek található, amelyek
a keverő és habverő szárak elhelyezésére szolgálnak.
●● A mixer házának felső részén került elhelyezésre
a fogantyú betét, ami a fogás komfortérzetét növelő
anyagból készült – SOFTTOUCH.
●● A mixer hátsó falán található a merülő mixer, vagy mixelő
feltét felerősítésére szolgáló furat. Ezt a furatot csúszó
lapkával szükséges eltakarni használaton kívül.
A mixer bekapcsolása és a kívánt sebesség
fokozat (forgási sebesség) beállítása
C
1 A kapcsoló karját állítsa a „0” pozícióra – a bal oldali legszélső helyzet.
●● Rögzítse 0,5a kiválasztott eszközt.
●● A hálózati dugót csatlakoztassa a konnektorhoz.
2 Kapcsolja be a mixert, a kart jobbra tolva. (A sebesség
fokozat növeléséhez fordítsa tovább a kart az „5” jelzés irányába a kívánt sebesség eléréséig).
3 A fordulatszám azonnali megemeléséhez attól függetlenül, hogy melyik sebesség fokozatban található a kapcsoló
gomb, nyomja meg a „turbó” fokozat gombot és tartsa
benyomva a mixer bal, vagy jobb oldalán.
●● Ha vissza kíván térni a korábban beállított sebesség
fokozathoz, akkor engedje fel a „turbó” gombot.
A mixer előkészítése
Az első használat előtt mosogassa el a feldolgozandó
anyagokkal kapcsolatba kerülő részeket.
A mixert úgy használja, hogy a tartozékokon található
zárás/nyitás jelzései jól láthatók legyenek.
Munkavégzés habverő és keverő szárakkal
D
●● A habverő szárak hab verésére, krémtejszín készítésére
és tojássárgája verésére, krémek, valamint omlett és
palacsinta tészták készítésére szolgál.
●● A keverő szárak kevert tészták, élesztős tészták, túrótorták stb. elkészítéséhez használhatók.
●● A habverő és keverő szárakat a kézi robotgép aljára kell
felerősíteni.
1 Nyomja be ezeket az érezhető ellenállásig, a karmok
helyére ugrásáig.
Ezeknek a helytelen felerősítése a munkavégzés közbeni kiesését ere-dményezheti.
2 Helyezze a habverő, vagy a fogazott keverő szárat
a csillaggal jelölt fészekbe.
A keverő szár fordított elhelyezése a tészta felemelkedését (az edényből való kihúzását) eredményezi.
Az edényben található termékek szintje nem
lépheti túl a habverő, vagy keverő szárak munkamagasságát (L).
1 cm
L
1 cm
Munkavégzés passzírozó tárcsával
●● A passzírozó
L
E
tárcsa a főtt zöldségek és gyümölcsök
szitán keresztül történő passzírozására szolgál, mint
pl. sárgarépa, burgonya, paradicsom, alma. Részben
helyettesíti a rúd mixer funkcióját.
1 Helyezze a passzírozó tárcsát a foggal jelölt habverő
szárra rányomva azt alulról.
2 Tegye a habverő szárat a csillaggal jelölt fészekbe.
Edény (12)
Átlátszó műanyagból készült edény, amely a rúd mixer használatát könnyíti meg.
A rúd mixer használata
F
A rúd mixert az alábbiakra használhatja:
●● Folyadékok keverésére,
●● Főtt zöldségek és puha gyümölcsök aprítására,
●● Majonéz és különböző paszták készítésére,
●● Bébiételek elkészítésére.
A rúd mixert a takarólap elcsúsztatása után lehet a mixer
házára felerősíteni.
1 Könnyedén nyomja meg a tolózárat, majd tolja el az
ábrán bemutatott irányba.
2 Helyezze a rúd mixer menetes részét a mixer ház furatába és jobbra csavarja be teljes mértékben.
A rúd mixer pontatlan becsavarása a kuplung
rongálódását eredményezheti a kihajtásnál,
vagy a rúd mixerben.
3 A rúd mixer élelmiszerbe történő belemerítése után kapcsolja be a mixert.
Munkavégzés mixelő edénnyel
G
A mixer használatának egész ideje alatt tartsa
azt a kezében.
A mixelő edény bébiételek készítésére, valamint koktélok és
palacsinta tészta készítésére szolgál.
25
1 Az edény mindkét oldalán található „500 ml max.” felirat,
amely meghatározza a készítmények maximális mennyiségét, amellyel megtölthető az edény, valamint grafikai jelek
a térfogat jelölésére 200 ml-től 500 ml-ig.
2 A takarólap elcsúsztatása után (mint a rúd mixer használatakor) erősítse fel a mixelő edényt az alábbi módon:
Helyezze a mixelő edényt a mixer házára oly módon, hogy
az edény alján található 3 kitüremlés bele kerüljön a ház
furataiba, és egyidejűleg jöjjön létre az edény kuplungjának
és a kihajtásnak az összekapcsolódása.
3 Megfogva a mixer házát a fogantyújánál, fordítsa el az
edényt ütközésig az óramutató járásának megfelelően.
A helyes kapcsolódás akkor jön létre, ha a 3 kitüremlés
a mixer ház alá kerül, és az edény bordáján található karom
túlugrik a mixer házán található golyós akadályon.
4 Tegye a készítményeket az edénybe, valamint zárja le
az adagolóval együtt a fedelet – a munkavégzés alatt az
edénybe adagolhat további összetevőket.
Munkavégzés állvánnyal és forgó tállal
H
Az állvány a felszerelt mixer házzal megkönnyíti a habverő
és keverő szárakkal való munkavégzést azt eredményezve,
hogy a felhasználó „szabad” kézzel rendelkezik ezen idő
alatt.
Az edényes állvány egy innovatív megoldásnak számító
önfelszedő keverőlapáttal rendelkezik. Elősegíti a termékek hatékony keverését, megg-átolja a tésztának a tál falához való hozz-áragadását (lerakódását) és lerövidíti a termékek elkészítési idejét.
Az állvány fejére rögzített mixer háza a munkavégzés során
önállóan hozza a fejet ingamozgásba, illetve a tálat a benne
lévő keverendő élelmiszerrel forgó mozgásba.
Az állványon végzett munkához kizárólag speciális, erre
alkalmas habverő és keverő szárakkal lehet dolgozni. Az állvánnyal rendelkező kézi robotokban a felszereltséghez tartozik egy habverő és egy keverőszár fogazással.
1 Helyezze a fészekbe a habverő, vagy keverő szárakat
(a korábban már leírt módon).
2 A takaró lemez elcsúsztatása után (oly módon, mint
a rúd mixer használatakor) erősítse a mixer házát az állvány
fejére az alábbi módon: Csúsztassa a mixer ház karmait
(amelyek a keverő szárak fészkei közelében találhatók) az
állvány fejének karmai alá.
3 Forgassa a gombot jobbra, ellenállásig, míg a gomb
fogantyúja függőleges állásba nem kerül.
4 Nyomja meg a fejrögzítő gombot, és egyidejűleg hajtsa
hátra a fejet a mixer házzal együtt.
5 A fém forgótál használata esetén (ZHM1264M) mielőtt beleteszi a hozzávalókat előbb helyezze fel a forgótál
műanyag peremét úgy, hogy az illeszkedjen a tálon szélén
található rovátkába.
6 Ezután csavarja rá akadásig a tál peremén található jelnek megfelelően.
7 Az összeszerelt tálat helyezze az állványon található
3 tartópöcökre majd tegye az állványt az állványalapra.
26
8 Szerelje fel a keverőlapátot és tegye a hozzávalókat
a tálba.
9 Eressze le a fejet a rárögzített mixer házzal együtt vízszintes állásba (hallható a rögzítő gomb jellegzetes kattanása).
10 A mixer kapcsoló gombjának bekapcsolásával a tál forgómozgást végez, és a fej a mixer házzal együtt ingamozgást.
A működése közben nem szabad sem blokkolni, sem pedig megállítani az ingamozgását,
mivel ez az állvány megsérülését okozhatja.
A fémtálban levő termék kiürítése előtt szerelje
le a fémtál fogas peremét. A perem leszerelése
megkönnyíti a tál kiürítését és mosását.
A munka befejezése után
I
●● Kapcsolja ki a mixert és húzza ki a villásdugót a hálózati
csatlakozó aljzatból.
Az alkalmazott tartozék függvényében:
1 A kinyomó szárral nyomja ki a habverő, vagy keverő szárakat.
2 Vegye le a habverőszárról a passzírozó tárcsát.
●● Vegye le az összeszereléssel ellentétes sorrendben
a rúd mixert, vagy mixelő edényt.
3 Hajtsa hátra az állvány fejét a mixer házzal együtt. Csavarja el a rögzítő gombot az óramutató járásával ellentétes
irányba ütközésig, és húzza ki a mixer házat a fej rögzítő
karmaiból.
●● Csévélje fel a hálózati vezetéket, és a végét tegye
a betét alá.
Tisztítás és karbantartás
A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt győződjön meg
arról, hogy a villásdugó ki legyen húzva a hálózatból.
●● A habverő és keverő szárakat edény mosogatószeres
melegvízben mossa el.
●● A rúd mixert és a mixelő edényt tiszta, melegvíz újbóli
mixelésével tisztítsa (a mixer hálózatba való kapcsolása
után).
●● A forgótál fogas koszorúját edénytisztító kefével mossa
meg.
●● Ne mossa a rúd mixert és a mixelő edényt mosogató
gépben.
●● A mosogatás után a tálból öntse ki a vizet, amely esetleg
a fogas koszorú alatti térben maradhatna.
●● A fém forgótál használata esetén (ZHM1264M) tisztítás
előtt szerelje le a tál peremét a felszereléssel ellentétes
sorrendben ( H ábra).
●● A mosogatás után a mixer tartozékait szárítsa ki és
tárolja száraz helyen.
●● A mixer, vagy állvány házát tisztítsa nedves ruhával,majd
törölje szárazra.
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
A gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
felhasználásából eredő esetleges károkért.
A gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
27
28
Habverő
Tejfölös túrókrém
Kelt tészta
Keverő
Keverő
Habverő
Orosz pirog töltelék
sűrű
Habverő
Krumplipüré
Habverő
Habverő
Tejszínhab
lágy
Habverő
Vajkrém
Puszedli
Habverő
Piskótatészta
0,5 kg liszt
0,5 kg liszt
0,5 kg
1 kg burgonya és 0,5 kg túró
1 kg
1 liter
0,25 kg növényi vaj
Hat tojásból
Öt tojás fehérje
0,5 liter
Mixelő edény
Habverő
1 liter
0,15 kg gyüm. és 0,3 l kefir
Mixelő edény
Habverő
0,5 liter kefir
Rúd mixer
Egy csomó
0,5 liter
Mixelő edény
Rúd mixer
1 liter
0,5 liter
1 liter
A FELDOLGOZOTT ÉLELMISZER
MENNYISÉGE
Rúd mixer
Passzírozó
Rúd mixer
Rúd mixer
TARTOZÉK
Tojásfehérje hab
Palacsinta tészta
Levél zöldek: petrezselyem, kapor, majoránna
Gyümölcskoktél
Krémleves
Bébi zöldségpép
Bébi leves
ÉTEL
JAVASOLT SEBESSÉGEK ÉS KÉZI ROBOT MŰKÖDÉSI IDŐTARTAMOK
I. 30 s, majd V.
I. 30 s, majd III. – V. sebesség
IIII seb.
I. 15 s, majd IV.
I. 15 s, majd V.
II.15 s, majd IV.
III. vagy IV. seb.
IV. seb.
V. seb.
III., IV. v. V.
I. 15 s, majd V.
II. seb.
IV. vagy V.
V. seb.
IV. vagy V.
I. 10 s, majd V.
I. (szitán át)
I. 10 s, majd V.
I. 10 s, majd V.
JAVASOLT SEBESSÉG
7 – 8 perc
4 – 5 perc
45 – 60 s
40 – 60 s
40 – 60 s
4 – 5 perc
7 – 8 perc
2 – 3 perc
1 perc
1 – 1,5 perc
30 s
1 – 1,5 perc
30 – 60 s
2 perc
30 – 45 s
1 – 1,5 perc
40 – 60 s
MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a mixerului
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu porni aparatul dacă cordonul de
alimentare este deteriorat sau carcasa este în mod vizibil deteriorată.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot
pune în pericol viaţa utilizatorului. În
cazul unui defect, vă recomandăm
să vă adresaţi servisului specializat
al firmei.
●● Nu scoate din recipient elementele de
lucru când mixerul este în mişcare.
●● Nu puneţi mâna pe elementele dispozitivului care se află în mişcare;
periculoase sunt mai ales cuţitele
dispozitivului de mixare, ale blenderului, ale minimalaxorului şi discurile
dispozitivului de fărâmiţare. Sunt
foarte ascuţite!
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau
de a vă apropia de părţile în mişcare
în timpul utilizării trebuie să opriţi
aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Păstrează o precauţie deosebită în
timpul funcţionării mixerului în prezenţa copiilor.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
●● Din motive de siguranţă, produsele
trebuie mixate numai în recipientul
închis cu capac. Este strict interzisă
introducerea unor obiecte în recipient, cum ar fi lingură, lopăţică etc.
Aceasta poate cauza deteriorarea
29
mixerului, ruperea elementelor în
interiorul recipientului şi mixarea lor
împreună cu produsul, ceea ce constituie un pericol pentru sănătatea
sau chiar viaţa omului.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu scoate ştecherul din priză trăgând de cordonul de
alimentare.
●● Nu expune mixerul şi accesoriile la acţiunea temperaturii mai mari de 60°C. Poţi astfel să strici mixerul.
●● Nu cufunda motorul mixerului în apă şi nu îl spăla sub
apă curentă.
●● Nu spăla accesoriile montate la acţionare.
●● Pentru spălarea elementelor exterioare nu folosi detergenţi agresivi sub formă de emulsie, lăptoasă, pastă,
etc. Acestea pot distruge printre altele simbolurile grafice de informare aplicate precum: gradaţii, marcări,
semne de atenţionare, etc.
●● Nu folosi tijele de mixare fără cufundarea acestora
în produsele de amestecat, în cazul celor sub formă
lichidă nu ar trebui să depăşească jumătatea înălţimii tijei.
●● Fii atent să nu torni apă în interiorul carcasei tijei de
mixare – după montarea pe acţionare poate surveni
inundarea motorului.
●● Nu folosi mixerul cu vasul de mixare gol.
●● Ai grijă să nu torni apă în spaţiul din partea inferioară
a vasului de mixare unde se găseşte cuplajul – după
montare pe acţionare poate surveni inundarea motorului.
●● Nu introdu în acelaşi timp agitatorul şi telul cu cremalieră la priza acţionării. Se va distruge mixerul în clipa
cînd va porni.
●● Nu folosiţi dispozitivul de mixare sau blenderul mai
mult de 3 minute, minimalaxorul şi dispozitivul de fărâmiţare mai mult de 2 minute, telurile şi dispozitivele de
amestecare mai mult de 10 minute.
30
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Acest
aparat este rezervat în exclusivitate uzului
menajer şi domeniului casnic. În cazul în care este
întrebuinţat cu scopuri comerciale în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● După terminarea utilizării scoate din priza reţelei cordonul de racordare şi înfăşoară pe acţionarea mixerului.
●● Nu spăla părţile metalice în maşini de spălat vase.
Agenţii de curăţire agresivi utilizaţi în acele instalaţii
produc înnegrirea părţilor mai sus menţionate. Spală-le
manual, folosind lichide tradiţionale pentru spălat vase.
●● Introdu agitatoarele sau telul cu cremalieră numai în
locaşul marcat cu steluţă.
●● Producătorul nu este răspunzător pentru deteriorările
produse din cauza folosirii mixerului necorespunzător
cu destinaţia acestuia sau deservirii acestuia incorecte.
Date technice
Parametri tehnici prezentaţi pe tăbliţa nominală a produsului.
Timpul admis de funcţionare a sistemului de acţionare:
–– Cu agitatoare, teluri
10 min.
–– Cu tija de mixare sau vasul de mixare
3 min.
Timpul de pauză înainte de o nouă întrebuinţare (min.) 20 min.
Zgomotul aparatului (LWA):
–– Cu agitatoare, teluri, tija de mixare, pe stativ
80 dB/A
–– Cu vasul de mixare
84 dB/A
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Acţionarea mixerului
Buton împingător
Manetă comutator
Buton “turbo”
Locaşuri pentru teluri sau agitatoare
Orificiu pentru tija de mixare
Adaos mâner
Agitator: de stânga / de dreapta (cu cremalieră)
Teluri: de stânga / de dreapta (cu cremalieră)
Disc de pasare
Accesoriu de mixare
Vas
Vas de mixare
Dozator
Capac
Cuţit vas
A
17
18
19
20
21
22
23
24
25
●● Dacă vrei să te întorci la viteza stabilită anterior elibe-
Suport
Cap
Buton dispozitiv de strângere
Buton agăţătoare
Cuvă rotativă
Bol metalic rotativ
Margine bol rotativ
Lopăţică autocurăţătoare
Lopăţică
Tipurile de mixere ZELMER
rează butonul „turbo”.
Pregătirea mixerului pentru funcţionare
Înainte de prima întrebuinţare spălaţi piesele aparatului
care intră în contact cu produsul prelucrat.
Folosiţi mixerul în aşa fel încât marcajele de închidere/
deschidere amplasate pe accesorii să fie vizibile.
●● Telurile sunt destinate pentru baterea spumei, smântânei
B
accesorii de bază a mixerului
accesorii suplimentare pe care le puteţi cumpăra în
magazine
* versiunea coloristică
Descrierea aparatului
●● Mixerul are 5 viteze. Pentru reglarea anumitor viteze
de rotaţie serveşte maneta comutatoarelor conform
marcajelor cu cifre: 0, 1, 2, 3, 4, i 5 care se află butonul
împingătorului care serveşte la scoaterea (împingerea în
afară) agitatoarelor sau tlurilor din acţionarea mixerului.
●● Acţionarea este echipată în plus cu un buton „turbo”
care serveşte la obţinerea imediată a vitezei de rotaţie
ma xime, indiferent de viteza reglată cu ajutorul manetei comutatorului. Aceste butoane au fost amplasate pe
partea dreaptă şi pe partea stângă a carcasei cu gândul
la utilizatorii dreptaci şi stângaci, În poziţia „0” butonul
„turbo” este blocat din punct de vedere mecanic.
●● Pe partea de la baza acţionării sunt amplasate alăturat
una de alta 2 locaşuri (orificii), în care se introduc telurile
sau agitatoarele.
●● În partea superioară a acţionării este situat mânerul executat dintr-un material care măreşte confortul ţinerii în
mână a acţionării mixerului - SOFTTOUCH.
●● Pe peretele din spate a acţionării se găseşte un orificiu
de fixare a tijei de mixare sau a vasului de mixare. Acest
orificiu este acoperit cu o clapetă mobilă.
Pornirea mixerului şi reglarea vitezei
dorite (viteze de rotaţie)
D
Funcţionarea cu teluri sau agitatoare
C
1 Fixaţi maneta întrerupătorului în poziţia „0” – la strânga,
până la capăt.
●● Fixaţi ustensila aleasă.
●● Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice.
2 Puneţi în funcţiune mixerul, deplasând maneta spre
dreapta. (Mută maneta înspre direcţia poziţiei „5” dacă vrei
să măreşti viteza de turaţie, alege viteza de turaţie dorită).
3 Apasă şi ţine unul din butoanele„turbo” (din partea
dreaptă sau stângă a carcasei) pentru a mări numărul de
rotaţii brusc, indiferent de viteza de rotaţie stabilită.
pentru creme, pentru frecarea gălbenuşurilor cu zahăr,
pregătirea cremelor precum şi a aluaturilor pentru omlete
şi clătite.
●● Agitatorul serveşte la frământarea aluatului frecat, aluaturilor cu drojdie, prăjiturilor din brânză, turtei dulci, etc.
●● Telurile şi agitatoarele se montează în locaşurile care se
află pe fundul robotului.
1 Apasă-le până se resimte rezistenţă – până la intrarea
ieşiturilor de agăţare în locaşuri.
Amplasarea necorespunzătoare a acestor părţi
provoacă căderea acestora în timpul funcţionării.
2 Introdu agitatoarele sau telurile cu cremalieră în locaşul
marcat cu steluţă.
Amplasarea inversă a agitatoarelor provoacă
ridicarea aluatului (scoaterea aluatului din vas).
Nivelul produselor care se află în vas nu trebuie să depăşească înălţimea părţii de lucru
a telurilor sau agitatoarelor (L).
1 cm
L
Funcţionarea cu discul de pasare
1 cm
L
E
●● Discul de pasare serveşte la pasarea prin site a legumelor şi fructelor fierte precum: morcovi, cartofi, roşii, mere.
Înlocuieşte parţial funcţia tijei de mixare.
1 Introdu discul de pasare pe telul cu cremalieră aplicându-l de jos.
2 Introdu prin uşoară glisare telul la locaşul acţionării marcat cu o steluţă.
Vasul (12)
Este executat din material sintetic transparent serveşte ca
recipient în timpul folosirii tijei de mixare.
Funcţionarea cu tija de mixare
F
Tija de mixare se foloseşte la:
●● amestecarea lichidelor,
●● mărunţirea legumelor fierte şi a fructelor crude şi moi,
●● pregătirea maionezei şi a feluritelor paste,
31
●● pregătirea supelor pentru sugari.
Tija se fixează de acţionare după tragerea clapetei.
1 Apăsaţi uşor elementul de închidere, pe urmă deplasaţi-l
în sensul indicat în desen.
2 Introdu partea filetată a tijei în orificiul acţionării şi răsucind-o în dreapta fixează-o până opune rezistenţă.
Înşurubarea necorespunzătoare a tijei de
mixare poate cauza deteriorarea cuplajului acţionării sau a însăşi tijei de mixare.
3 După introducerea tijei corespunzătoare cu produsul
prelucrat conectează mixerul.
Funcţionarea cu vasul de mixare
G
În tot timpul utilizârii sale, ţineţi mixerul în
mânâ.
Vasul de mixare este destinat pentru pregătirea supelor
pentru sugari, precum şi pregătirea coctailurilor şi aluatului
pentru clătite.
1 Pe ambele părţi ale vasului se află inscripţia „500 ml
max.” care arată nivelul maxim al produsului la care se poate
umple vasul şi o scală grafică care indică volumul de la
200 ml la 500 ml.
2 După tragerea clapetei (la fel ca în cazul tijei) fixează
vasul în modul următor: Introdu vasul de mixare pe acţionare
astfel încât cele 3 ieşituri vizibile în josul vasului să intre în
canelurile carcasei acţionării şi totodată să aibă loc conectarea cuplajului vasului cu acţionarea mixerului.
3 Ţinînd acţionarea de mâner roteşte vasul în direcţia
conformă cu direcţia învârtirii acelor de ceasornic, până la
rezistenţă. Conectarea propriu-zisă va avea loc atunci când
cele 3 ieşituri vor intra sub carcasa acţionării, iar agăţătoarea
pe pe nervura vasului va sări după canelura sferică de pe
carcasa acţionării.
4 Umple vasul cu produse, precum şi pune capacul cu
dozator – în timpul funcţionării în vas pot fi adăugate produse suplimentare.
Funcţionarea cu stativul cu cuva rotativă
H
Stativul cu acţionarea montată înlesneşte lucrul cu telurile
sau agitatoarele, astfel că utilizatorul are mână „liberă” în
timpul utilizării.
Suportul cu vas este prevăzut cu spatulă auto-strângere,
o soluţie inovatoare. Aceasta ajută la amestecarea eficientă
a produselor, împiedică aluatul să se lipească (să rămână) pe
marginea vasului şi micşorează timpul de preparare a produselor. Acţionarea fixată în capul stativului în timpul lucrului
determină automat mişcarea oscilantă a capului şi totodată
mişcarea rotativă a cuvei cu produsul amestecat.
Pentru lucrul cu stativul sunt destinate numai telurile şi agitatoarele adaptate în mod special pentru aceasta. În mixerul care
posedă stativul în set este un agitator şi un tel cu cremalieră.
1 Introdu telurile în acţionare sau agitatoarele (în modul
descris anterior).
2 După tragerea clapetei (ca la utilizarea tijei) fixează
32
acţionarea în capul stativului în modul următor: Introdu agăţătoarele acţionării (care se găsesc lângă orificiile de fixare
a agitatoarelor) sub agăţătoarele capului stativului.
3 Rotiţi butonul de strângere la dreapta, până la refuz, astfel încât mânerul butonului să ajungă în poziţie verticală.
4 Apasă butonul agăţătorii şi concomitent deplasează în
spate capul împreună cu acţionarea.
5 Înainte de a introduce produsele în bolul metalic
(ZHM1264M) montaţi pe acesta marginea de plastic astfel
încât să intre în orificiile de pe vas.
6 Apoi învârtiţi marginea la maxim conform indicaţiilor de
pe margine.
7 Introduceţi bolul astfel montat pe cele trei proeminenţe
de pe suport şi aşezaţi-l pe baza suportului.
8 Montaţi lopăţica de strângere şi introduceţi produsele în bol.
9 Coboară capul cu acţionarea mixerului până la poziţia
orizontală (se va auzi un clinchet de blocare a butonului agăţătorii).
10 Pornirea mixerului cu ajutorul manetei comutatorului
determină mişcarea rotativă a cuvei şi mişcarea oscilatorie
a capului împreună cu acţionarea.
Nu este permisă blocarea sau oprirea mişcarea
de pendulare în timpul utilizării, deoarece astfel
se poate produce deteriorarea suportului.
Înainte de a curăţa bolul metalic de produsul
prelucrat, demontaţi marginea bolului metalic.
Demontarea acestuia facilitează curăţarea şi
spălatul vasului.
După terminarea utilizării mixerului
I
●● Deconectează mixerul şi scoate ştecherul din priza de
reţea.
În funcţie de accesoriile montate:
1 Scoate în afară cu ajutorul împingătorului telurile sau
agitatoarele.
2 Scoate din tel discul de pasare.
●● Demontează în mod invers montării tija de mixare sau
vasul de mixare.
3 Înclină spre spate capul stativului faţă de acţionare.
Roteşte butonul rotibil al bornei în sensul invers al acelor de
ceasornic până la rezistenţă şi scoate cu o uşoară glisare
acţionarea din agăţătoarele capului.
●● Strângeţi cablul pentru alimentarea cu energie electrică.
Curăţarea şi conservarea mixerului
Înainte de curăţarea şi conservarea mixerului trebuie să se
aibă grijă ca ştecherul să fie scos din priză.
●● Spală cu apă caldă telurile şi agitatoarele adăugînd
o soluţie de curăţare.
●● Spală tija de mixare sau vasul de mixare printr-o nouă
mixare într-o apă caldă, curată (după conectarea mixerului la reţea).
●● Spală coroana dinţată a cuvei rotative cu ajutorul unei
perii de spălat vase.
●● Nu spăla tija de mixare şi vasul de mixare în maşina
de spălat vase.
●● După spălare cuva se întoarce şi se varsă din aceasta apa
care ar putea rămâne în spaţiile de sub coroana dinţată.
●● Înainte de a curăţa bolul metalic (ZHM1264M) demontaţi
marginea în direcţia opusă direcţiei de montare (Des. H ).
●● După spălarea accesoriilor mixerului, usucă-le şi păstrează-le într-un loc uscat.
acţionării sau stativul se curăţă cu o cârpă
umedă şi apoi se şterge pînă la uscare completă.
●● Carcasa
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
a anunţa în prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
33
34
teluri
Brânză de vaci cu smântână
Aluat cu drojdie
agitatoare
agitatoare
teluri
Umplutură pentru colţunaşi umpluţi cu
brânză şi cartofi
gros
teluri
Cartofi piure
teluri
teluri
Frişcă
subţire
teluri
Cremă de unt
Aluat pentru turtă
dulce
teluri
Aluat pentru pişcoturi
0,5 kg făină
0,5 kg făină
0,5 kg
1 kg de cartofi şi 0,5 kg brânză
1 kg
1 litru
0,25 kg unt vegetal
din 6 ouă
albuş din 5 ouă
0,5 litru
vas de mixare
teluri
1 litru
0,15 kg fructe şi 0,3 litru kefir
vas de mixare
teluri
0,5 litru
tijă de mixare
1 mănunchi
0,5 litru
vas de mixare
tijă de mixare
1 litru
0,5 litru
1 litru
CANTITATE DE PRODUS PRELUCRAT
tijă de mixare
disc de pasare
tijă de mixare
tijă de mixare
ACCESORII
Spumă din albuş
Aluat pentru clătite
Verdeaţă: pătrunjel, mărar ...
Coctail de fructe
Supă cremă
Legume pasate pentru copii
Supă pentru copii
FEL DE MÂNCARE
VITEZE RECOMANDATE ŞI TIMPI DE LUCRU LA MIXER
viteza I 30 s, apoi viteza V
viteza I 30 s, apoi viteza III – V
viteza III
viteza I 15 s, apoi viteza IV
viteza I 5 s, apoi viteza V
viteza II 15 s, apoi viteza IV
viteza III sau viteza IV
viteza IV
viteza V
viteza III, IV lub V
viteza I 15 s, apoi viteza V
viteza II
viteza IV sau viteza V
viteza V
viteza IV sau viteza V
viteza I 10 s, apoi viteza V
viteza I (prin sită)
viteza I 10 s, apoi viteza V
viteza I 10 s, apoi V
VITEZE RECOMANDATE
7 – 8 min.
4 – 5 min
45 – 60 s
40 – 60 s
40 – 60 s
4 – 5 min
7 – 8 min
2 – 3 min
1 min
1 – 1,5 min
30 s
1 – 1,5 min
30 – 60 s
2 min
30 – 45 s
1 – 1,5 min
40 – 60 s
TIMP DE LUCRU
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно прочитать настоящее руководство
по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить Руководство, чтобы Вы могли пользоваться им
в ходе дальнейшей эксплуатации техники.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации миксера
Перед тем как приступить к эксплуатации оборудования, ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
Следует убедиться, что Вы поняли нижеследующие указания.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Не вынимайте рабочие элементы
из чаши до тех пор, пока миксер
не закончит работу.
●● Не прикасайтесь к вращающимся
элементам, особенно опасны лезвия блендерной насадки и ножа для
колки льда, а также ножи кувшина
миксера и минималаксера. Будьте
осторожны. Они очень острые!
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается без
присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
●● Перед заменой оснащения или
приближения к движущимся
частям следует выключить устройство и отключить его от питания.
●● Соблюдайте особую осторожность
во время работы с миксером
в присутствии детей.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
●● В целях безопасности всегда
используйте кувшин миксера
только с закрытой крышкой.
Не помещайте в кувшин миксера
металлические предметы (ложки,
35
лопатки и т.п.) во время работы
блендера. Это может привести
к повреждению миксера или же
поломке деталей внутри блендера,
которые могут попасть непосредственно в перемешиваемый продукт, что влечет за собой угрозу
Вашему здоровью или даже жизни.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на информационном щитке прибора.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Чтобы не допустить до перегрева мотора, не подвергайте миксер воздействию температуры выше 60°С.
●● Не погружайте прибор в воду и не мойте под струей
воды.
●● Запрещается мыть элементы в то время, пока они
установлены на приводе.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не рекомендуется использовать блендерную
насадку без погружения в продукт. Если продуктом
является жидкость, ее уровень не должен превышать половины высоты насадки.
●● Следите за тем, чтобы внутрь блендерной насадки
не попадала вода – в противном случае при ее подключении к приводу можно повредить двигатель.
●● Запрещается включать миксер с пустым кувшином
миксера.
●● Следите за тем, чтобы в пространство под кувшином миксера, в котором находится привод, не
попала вода - в противном случае при его установке
на привод можно залить и повредить двигатель.
●● Запрещается устанавливать одновременно венчик
и мешалку для теста с зубчиками. Миксер повредится сразу же в момент пуска.
36
●● Запрещается
работать с блендерной насадкой
и кувшином миксера более 3-х минут, с минималаксером и приставкой для колки льда более 2 минут,
а с венчиками и мешалками более 10 минут.
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях. В случае
использования прибора в профессиональном
гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Окончив работу, отключите прибор от питающей
сети, а электропровод намотайте на привод миксера.
●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных машинах. Агрессивные моющие средства,
которые используются для мытья в этих бытовых
устройствах, вызывают потемнение в/у элементов.
Рекомендуем мыть их вручную с использованием
традиционных жидкостей для мытья посуды.
●● Мешалки и венчики с зубчиками вставляйте только
в отверстия, обозначенные звездочкой.
●● Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования миксера не по назначению или неправильного
обращения с ним.
Техническая характеристика
Технические данные прибора указаны на заводском щитке.
Допустимое время непрерывной работы:
–– С мешалками, веничками
10 мин.
–– С блендерной насадкой или кувшином
миксера
3 мин.
Интервал между очередными включениями
20 мин.
Уровень шума (LWA):
–– С мешалками, веничками, с блендерной
насадкой, на подставке
80 dB/A
–– С кувшином миксера
84 dB/A
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Устройство прибора
1
2
3
4
5
6
7
Привод миксера
Кнопка освобождения насадок
Ручка переключателя
Кнопка «turbo»
Отверстие для венчиков и мешалок
Отверстие для блендерной насадки
Вкладка на ручке миксера
A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Мешалки для теста: левая / правая (с зубчиками)
Венчики: левая / правая (с зубчиками)
Насадка для протирания
Блендер
Кувшин
Кувшин миксера
Дозатор
Крышка
Лезвия кувшина миксера
Подставка
Головка
Фиксирующая рукоятка
Фиксирующий зажим
Вращающаяся чаша
Вращающаяся металлическая миска
Ободок вращающейся металлической миски
Cамосгребающая лопатка
Лопатка
которое
C
1 Установите выключатель в крайнее левое положение «0».
●● Закрепите необходимое приспособление.
●● Вложите вилку питающего провода в розетку.
2 Чтобы включить миксер, переведите выключатель
вправо. Для увеличения оборотов передвиньте ручку
переключателя в направлении пол. «5» и выберите
необходимую скорость.
3 Чтобы немедленно увеличить обороты, несмотря на
установленную скорость вращения, нажмите и придержите одну из кнопок «turbo» (с правой или левой стороны
корпуса).
●● Чтобы вернуться к ранее установленной скорости,
необходимо отпустить кнопку «turbo».
Подготовка миксера к работе
B
Tипы миксеров ZELMER
основное оснащение миксера
дополнительное оборудование,
купить в магазинах
* вариант цвета
Первый пуск миксера и выбор режима
работы (скорости вращения)
можно
Oписание прибора
●● Mиксер имеет 5 режимов работы (скоростей). Для
переключения на необходимую рабочую скорость
служит переключатель выбора режима работы
с цифровой шкалой: 0, 1, 2, 3, 4 и 5 на кнопке освобождения насадок, с помощью которой мешалки
и венички вынимаются (выталкиваются) из привода
миксера.
●● Дополнительно привод оснащен кнопкой «turbo»,
которая предназначена для немедленного переключения на максимальную скорость вращения,
несмотря на то, какая скорость была установлена на
переключателе выбора режима работы. Кнопки размещаются с правой или левой стороны корпуса, специально как для правшей, так и для левшей. Кнопка
«turbo» блокируется механически в положении «0».
●● В приводе имеются 2 гнезда (отверстия) для закрепления мешалок и венчиков.
●● Для более удобного держания миксера в верхней
части привода имеется мягкая вкладка - SOFTTOUCH.
●● На задней сренке привода имеется отверстие для
установки блендерной насадки или кувшина миксера.
В нерабочем положении отверстие закрывается
заслонкой.
Перед первым включением прибора тщательно
промойте все детали, которые будут соприка­
саться с пищевыми продуктами.
Необходимо обслуживать миксер таким образом, чтобы не повредить обозначения закрытия/
открытия, нанесенные на элементы оснащения.
Pабота с венчиками или мешалками
для теста
D
●● Pабота с венчиками или мешалками для теста Венчики предназначены для взбивания белков и сливок,
для растирания желтков с сахаром, приготовления
кремов, омлетов и теста для блинчиков.
●● Мешалки для теста предназначены для приготовления
дрожжевого теста, сырников, теста для пряников и т.п.
●● Венчики для взбивания и мешалки для теста вставляются в отверстия в нижней части миксера.
1 Вставьте их в отверстия до упора – до щелчка.
При неправильной установке этих элементов они могут выпасть во время работы.
2 Мешалки или венчики с зубчиками вставьте в отверстие, обозначенное звездочкой.
Если мешалки будут установлены наоборот, то тесто будет подниматься из
чаши (выдавливаться).
Уровень продуктов в чаше не должен быть
выше рабочей части венчиков и мешалок (L).
1 cм
L
1 cм
L
37
Работа с насадкой для протирания
E
●● Насадка для протирания предназначена для протирания через сито вареных овощей и фруктов,
таких как морковь, картофель, помидоры, яблоки.
Частично выполняет функцию блендера.
1 Установите насадку для протирания на венчик с зубчиками, насаживая ее снизу.
2 Вставьте венчик в гнездо на приводе, обозначенное
звездочкой.
Kувшин (12)
Кувшин выполнен из прозрачного пластика и используется как емкость при использовании блендерной насадки.
Pабота с блендерной насадкой
F
Блендерная насадка используется для:
●● Смешивания жидкостей,
●● Измельчения вареных овощей и сырых, мягких фруктов,
●● Приготовления майонеза и различных паст,
●● Приготовления супов для младенцев.
Отодвинуть заслонку и установить насадку на приводе.
1 Слегка нажмите на защелку, а потом переведите
в направлении, как показано на рисунке.
2 Вставьте насадку резьбой в отверстие и завинтите
вправо до упора.
Неправильная установка блендерной насадки
может привести к повреждению муфты
привода или самой блендерной насадки.
3 Включайте миксер только после погружения блендера в перерабатываемый продукт.
Pабота с кувшином миксера
G
Во время работы всегда держите миксер
в руке.
Kувшин миксера предназначен для приготовления супов
для младенцев, коктейлей и жидкого теста.
1 С обеих сторон кувшина обозначен уровень «макс.
500 ml», который показывает максимальный уровень
продукта, которым можно наполнить кувшин, и шкала oт
200 ml до 500 ml.
2 Отодвинув заслонку (как в случае использования
насадки), закрепите кувшин следующим образом:
Установите кувшин миксера на привод так, чтобы
3 выступа на дне кувшина совпали с углублениями на
корпусе привода таким образом, чтобы муфта кувшина
и привод миксера соединились.
3 Придерживая привод за ручку, поверните кувшин по
часовой стрелке до упора, в рабочее положение. Кувшин
будет правильно установлен только в том случае, если
3 выступа войдут под корпус привода, а фиксатор снизу
кувшина «перескочит» за круглый выступ на корпусе
привода.
38
4 Положите в кувшин продукты и закройте крышкой
с дозатором – во время работы в кувшин можно добавлять необходимые ингредиенты.
Pабота с подставкой-основанием
и вращающейся чашей)
H
Установка миксера на подставке-основании облегчает
работу с использованием венчиков или мешалок. Пользователь в это время имеет свободные руки.
Привод с чашей оснащен самосгребающей лопаткой,
которая помогает более эффективно смешивать
продукты, препятствует прилипанию продуктов
к поверхности чаши и уменьшает время приготовления продуктов. Привод, закрепленный в головке подставки, во время работы автоматически приводит
головку в движение, а чаша с продуктом начинает при
этом вращаться.
С подставкой могут использоваться только специально
для этого приспособленные венчики и мешалки. В комплект миксера с подставкой входит только одна мешалка
и один венчик с зубчиками.
1 Вставьте венчики или мешалки в отверстия в приводе (описанным выше способом).
2 Отодвинув заслонку (как при использовании насадки)
закрепите привод в головке подставки следующим образом: Вставьте фиксаторы привода (расположенные
вблизи отверстий для крепления мешалок) под фиксаторы головки подставки.
3 Повернуть ручку зажима вправо до упора так, чтобы
рукоятка ручки установилась вертикально.
4 Нажмите кнопку захвата и одновременно отклоните
назад головку вместе с приводом.
5 В случае металлической миски (ZHM1264M) перед
помещением в ней продуктов следует надеть на неё пластиковый ободок так, чтобы он вошёл в вырезы миски.
6 Затем поверните его до упора согласно обозначению
на ободке.
7 Собранную миску вставьте на 3 выступы, расположенные на стояке, и поставьте на подставку стояка.
8 Установите самозагребающую лопатку и поместите
продукты в миску.
9 Oпустите головку с приводом миксера до горизонтального положения (услышите щелчок блокирования
кнопки фиксатора.
10 При включении миксера чаша начнет вращаться,
а головка с приводом приведется в колебательное движение.
Запрещается блокировать или задерживать качательное движение головки во
время работы миксера, так как это может
привести к его повреждению.
Перед опорожнением металлической миски
от обрабатываемого продукта, демонтируйте зубчатый ободок. Снятие ободка
облегчит опорожнение и мойку.
Окончание работы
I
●● Отключите миксер и выньте вилку питающего электропровода из розетки.
В зависимости от установленных приспособлений:
1 Освободите (вытолкните) венчики или мешалки.
2 Снимите с венчика насадку для протирания.
●● Снимите в обратной последовательности блендерную насадку и кувшин миксера.
3 Oтклоните назад головку подставки с приводом.
Поверните рукоятку до упора против часовой стрелки
и снимите привод миксера с фиксаторов.
●● Намотайте питающий электропровод на привод.
Очистка и консервация миксера
Перед очисткой и консервацией миксера необходимо
обязательно вынуть вилку из розетки.
●● Венчики и мешалки необходимо мыть теплой водой
с добавлением моющего средства.
●● Для очистки блендерной насадки и кувшина миксера налейте в кувшин немного чистой, теплой воды
и ненадолго включите.
●● Зубчатый механизм вращающейся чаши нужно мыть
с помощью специальной щеточки для мытья посуды.
●● Не мойте блендерную насадку и кувшин миксера
в посудомоечной машине.
●● Чашу вымойте и вылейте из нее воду, которая могла
остаться в пространстве под зубчатым механизмом.
●● В случае металлической миски (ZHM1264M) перед
чисткой отсоедините ободок способом, обратным его
монтажу (Рис. H ).
●● Вымытые принадлежности необходимо вытереть
насухо и хранить в сухом месте.
●● Корпус привода или подставки-основания протереть
влажной тканью, а затем вытереть насухо.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
39
40
венички
Творог со сметаной
Дрожжевое тесто
мешалки для теста
мешалки для теста
венички
Картофельный фарш для вареников
густое
венички
Картофель пюре
венички
венички
Взбитые сливки
жидкое
венички
Сливочный крем
Тесто для пряников
венички
Взбитые белки
0,5 кг муки
0,5 кг муки
0,5 кг
1 кг картофеля и 0,5 кг творога
1 кг
1 литр
0,25 кг растительного масла
белки из 5 яиц
из 6 яиц
0,5 литра
кувшин миксера
венички
1 литр
0,15 кг фруктов и 0,3 литра кефира
кувшин миксера
венички
0,5 литра
блендерная насадка
1 пучок
0,5 литра
кувшин миксера
блендерная насадка
1 литр
0,5 литра
1 литр
КОЛ-ВО ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ
ПРОДУКТОВ
блендерная насадка
насадка для протирания
блендерная насадка
блендерная насадка
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
Бисквитное тесто
Тесто для блинчиков
Зелень: петрушка, укроп ...
Фруктовый коктейль
Суп-пюре
Детские овощные пюре
Детский суп
БЛЮДО
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СКОРОСТИ И ВРЕМЯ РАБОТЫ МИКСЕРА
I скорость 30сек, затем V скорость
I скорость 30сек, затем III – V скорость
III скорость
I скорость 15сек, затем IV скорость
I скорость 15сек, затем V скорость
II скорость 15сек, затем IV скорость
III или IV скорость
V скорость
IV скорость
III, IV или V скорость
I скорость 15сек, затем V скорость
II скорость
IV скорость или V скорость
V скорость
IV скорость или V скорость
I скорость 10сек, затем V скорость
I скорость (через ситечко)
I скорость 10сек, затем V скорость
I скорость 10 сек, затем V скорость
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СКОРОСТЬ
7 – 8 min.
4 – 5 мин
45 – 60 сек
40 – 60 сек
40 – 60 сек
4 – 5 мин
7 – 8 мин
2 – 3 мин
1 мин
1 – 1,5 мин
30 сек
1 – 1,5 мин
30 – 60 сек
2 мин
30 – 45 сек
1 – 1,5 мин
40 – 60 сек
ВРЕМЯ РАБОТЫ
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на миксера
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на тази инструкция за
обслужване.
Уверете се че сте разбрали добре съветите описани по-долу.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не изваждайте от съда работните
елементи, когато миксерът работи.
●● Не докосвайте с ръце елементите
от оборудването когато са в дви-
жение. Изключително опасни са
ножовете на приставката за пасиране, купата на миксера, каната на
миникухненския комбайн и диска
на трошачката за лед. Те са много
остри!
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● Преди замяна на оборудването
или доближаване до частите, движещи се по време на употреба,
следва да изключите уреда и да го
отключите от захранването.
●● Бъдете особено внимателни по
време на работа с миксера в присъствието на деца.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за
уреда, но само под надзор, или след
като по-рано са разбрали обясненията за възможните рискове и указанията и инструкциите за безопасно
използване на уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
●● От гледна точка на безопасността разбиването на продуктите
в каната за разбиване трябва да
става с поставен капак. Забранено
е да се слагат каквито и да било
предмети вътре в каната за разбиване като напр.: лъжица, шпатула и др. Това може да доведе
41
до повредата на миксера или
счупването на елементите вътре
в каната и попадането им направо
в разбивания продукт, което представлява опасност за здравето
и дори живота на човека.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електри-
ческата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се на табелката на
уреда.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Не излагайте миксера и неговите елементи на влиянието на температура над 60°C. Така може да
повредите миксера.
●● Не потапяйте задвижващия механизъм на миксера
във вода и не го мийте под течаща вода.
●● Не мийте приставките, когато са монтирани към
задвижващия механизъм.
●● За миене на външните елементи не използвайте
прекалено силни миещи препарати – емулсии,
млека, пасти и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали,
обозначения, предупредителни знаци и др.
●● Не включвайте приставката за пасиране, без да сте
я потопили в продуктите, ако разбивате течности,
тяхното ниво не бива да надвишава половината
височина на приставката.
●● Внимавайте да не залеете с вода вътрешната част
на корпуса на приставката за пасиране – след като
я монтирате към задвижващия механизъм, водата
може да проникне в двигателя.
●● Не използвайте миксера с празна купа за пасиране.
●● Внимавайте да не залеете с вода долната част на
купата за пасиране, където се намира съединителят – след монтиране върху задвижващия механизъм двигателят може да се намокри.
●● Не слагайте същевременно бъркалките и приставката за разбиване със зъбчатката в гнездата
на задвижващия механизъм. Така миксерът ще се
повреди в момента на включването му.
42
●● Не
употребявайте приставката за пасиране
и купата за миксиране повече от 3 мин., миникухненския комбайн и трошачката за лед повече от
2 мин., приставките за разбиване и за смесване
повече от 10 мин.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Този
уред е предназначен само за битова употреба в домашни условия. В случай, че се използва
в заведение за обществено хранене, условията на
гаранцията се променят.
●● След приключване на работа извадете от електрическия контакт захранващия кабел и го навийте
около миксера.
●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
Прекалено силните почистващи препарати, използвани в тези уреди, предизвикват потъмняване на
металните части. Мийте ги ръчно, с обикновен препарат за миене на съдове.
●● Бъркалките или приставките за разбиване със зъбчатка се слагат само в гнездото, обозначено със
звездичка.
●● Производителят не отговаря за повреди, предизвикани от използване на миксера по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или от
неправилната му употреба.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Допустимо време на работа на задвижващата система:
–– С бъркалките, приставките за разбиване
10 мин.
–– С приставката за пасиране или купата
за пасиране
3 мин.
Почивка преди повторно използване (мин.)
20 мин.
Ниво на шум (LWA):
–– С бъркалките, приставките за разбиване,
приставката за пасиране, на стойката
80 dB/A
–– С купата за пасиране
84 dB/A
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
A
Задвижващ механизъм на миксера
Бутон за сваляне на приставките
Превключвател
Бутон „турбо”
Гнезда на приставките за разбиване или бъркалките
Отвор на приставката за пасиране
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Наставка на дръжката
Бъркалки: лява/дясна (със зъбчатка)
Приставки за разбиване: лява/ дясна (със зъбчатка)
Диск за пасиране
Приставка за пасиране
Чаша
Купа за пасиране
Мярка
Капак
Нож на купата
Стойка
Глава
Регулатор на прикрепващия елемент
Бутон на прикрепващия елемент
Въртяща се купа
Ротационна метална чиния
Венец на ротационната метална чиния
Самосъбираща шпатула
Шпатула
Типове миксери ZELMER
B
основни принадлежности на миксера
допълнително оборудване, което можете да докупите в магазин
* цветова версия
Описание на уреда
●● Миксерът има 5 скорости. За настройка на отдел-
ните скорости на въртене служи превключвателят
съгласно цифровите обозначения: 0, 1, 2, 3, 4, и 5,
намиращи се на бутона за сваляне на бъркалките
и приставките за разбиване от задвижващия механизъм.
●● Допълнително задвижващият механизъм има бутон
„турбо”, който служи за незабавно включване на максималната скорост на въртене, без значение каква
скорост е настроена на превключвателя. Тези бутони
са разположени от дясната и от лявата страна на
корпуса за ползване с дясна и лява ръка. При положение „0” бутонът „турбо” е механически блокиран.
●● От долната страна на задвижващия механизъм са
разположени едно до друго 2 гнезда (отвори), в които
се слагат приставките за разбиване или бъркалките.
●● От горната страна на задвижващия механизъм се
намира наставката на дръжката, изработена от материал, който увеличава комфорта при държане на
миксера - SOFTTOUCH.
●● От задната страна на задвижващия механизъм
се намира отвор за прикрепване на приставката
за пасиране или купата за пасиране. Този отвор
е затворен с подвижно капаче.
Пускане на миксера и настройка на
желаната скорост (на въртене)
C
1 Настройте механизма на превключвателя на положение „0” – крайното положение от лявата страна.
●● Прикрепете избраната приставка.
●● Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
2 Включете миксера, като преместите превключвателя надясно. (За да увеличите оборотите, преместете
превключвателя по посока към положение „5”, изберете
желаната скорост на въртене).
3 За да увеличите оборотите веднага, без значение каква скорост на въртене е настроена, натиснете
и задръжте един от бутоните „турбо” (от дясната или
лявата страна на корпуса).
●● Ако искате да се върнете към настроената преди
това скорост на въртене, пуснете бутона „турбо”.
Приготвяне на миксера за работа
Преди първата употреба измийте частите, които
ще имат съприкосновение с преработвания продукт.
Миксера обслужвайте така, че да се виждат добре
обозначенията затворено/отворено, нанесени
върху уреда.
Работа с приставките за разбиване
и бъркалките
D
●● Приставките
за разбиване са предназначени за
разбиване на пяна, за бита сметана, разбиване на
жълтъци със захар, приготвяне на кремове и тесто за
омлети и палачинки.
●● Бъркалките служат за разбъркване на бъркано тесто,
тесто с мая, сладкиши, меденки и др.
●● Приставките за разбиване и бъркалките се слагат
в гнездата, които се намират от долната страна на
миксера.
1 Натиснете ги докрай – докато прикрепващите елементи не щракнат.
Ако тези елементи бъдат неправилно
поставени, по време на работа те ще паднат.
2 Сложете бъркалките или приставките за разбиване
със зъбчатка в гнездото, обозначено със звездичка.
Ако бъркалките бъдат поставени обратно, тестото ще се повдига (тестото ще
излиза от съда).
Нивото на продуктите, намиращи се
в съда не бива да надвишава височината на
работната част на приставките за разбиване или бъркалките (L).
43
варени зеленчуци и плодове като напр: моркови, картофи, домати, ябълки. Отчасти изпълнява функциите
на приставката за пасиране.
1 Поставете диска за пасиране отдолу на приставката
за разбиване със зъбчатката.
2 Пъхнете приставката в гнездото на двигателя, обозначено със звездичка.
долната страна на купата, да влязат в изрезите на корпуса на задвижващия механизъм и същевременно съединителят на купата да се съедини със задвижващия
механизъм на миксера.
3 Хванете задвижващия механизъм за дръжката
и завъртете купата по посока на часовниковата стрелка
докрай. Правилното съединяване ще се получи, когато
трите издатини влязат под корпуса на задвижващия
механизъм, а прикрепващият елемент на ръба на купата
„прескочи” зад кръглата издатина, намираща се на корпуса на задвижващия механизъм.
4 Напълнете купата с продукти и поставете капака
с мярката – по време на работа можете да добавяте
в купата допълнително продукти.
Чаша (12)
Работа със стойката с въртящата се купа
1 cм
L
1 cм
Работа с диска за пасиране
L
E
●● Дискът за пасиране служи за пасиране през цедка на
Изработена е от прозрачна пластмаса, използва се при
работа с приставката за пасиране.
Работа с приставката за пасиране
F
Приставката за пасиране се използва за:
●● разбъркване на течности,
●● раздробяване на варени зеленчуци и сурови меки
плодове,
●● приготвяне на майонеза и различни видове пасти,
●● приготвяне на супи за бебета.
Приставката се прикрепва към задвижващия механизъм
след отваряне на капачето.
1 Натиснете леко капачето, а след това го преместете
в посоката, показана на рисунката.
2 Сложете винтовата част на приставката в отвора на
задвижващия механизъм и я завъртете надясно докрай.
Ако приставката за пасиране не е завъртяна докрай, това може да повреди съединителя в задвижващия механизъм или
самата приставка.
3 След потапяне на приставката в продуктите за разбиване, включете миксера.
Работа с купата за пасиране
G
През цялото време на работа дръжте миксера с ръка.
Купата за пасиране е предназначена за приготвяне на
супи за бебета, коктейли и тесто за палачинки.
1 От двете страни на купата има надпис „500 ml max.”,
който означава максималното ниво на продукта, с който
може да се напълни купата, и скала, която обозначава
вместимост от 200 мл до 500 мл (според означенията,
показани на рисунката).
2 След отваряне на капачето (както при използване на
приставката за пасиране) прикрепете купата по следния
начин:
Поставете купата за пасиране върху задвижващия
механизъм така, че трите издатини, които се виждат от
44
H
Стойката с монтирания задвижващ механизъм улеснява
работата при използване на приставките за разбиване
или бъркалките и по този начин “освобождава” ръцете на
потребителя.
Стойката с купата има самосъбираща шпатула, която
представлява иновационно решение. Помага в ефикасното разбъркване на продуктите, предотвратява
залепването (събирането) на тестото на ръба на купата
и намалява времето, необходимо за приготвяне на продуктите. Задвижващият механизъм, прикрепен в главата
на стойката по време на работа автоматично привежда
главата в махаловидно движение и завърта купата с разбърквания продукт.
За работа със стойката са предназначени само приставките за разбиване и бъркалките, пригодени за тази цел.
При миксера със стойка в комплекта има една бъркалка
и една приставка за разбиване със зъбчатка.
1 Пъхнете в задвижващия механизъм приставките или
бъркалките (по начина, описан по-горе).
2 Махнете капачето (както при използване на приставката за пасиране) и прикрепете задвижващия механизъм
в главата на стойката по следния начин: Пъхнете прикрепващите елементи на задвижващия механизъм (намиращи се край отворите за прикрепване на бъркалките)
под прикрепващите елементи на главата на стойката.
3 Завъртете върток на държателя надясно до съпротивление така, че дръжка на въртока да е поставена вертикално.
4 Натиснете бутона на прикрепващия елемент и същевременно дръпнете главата назад заедно със задвижващия механизъм.
5 При метална чиния (ZHM1264M) преди да поместите
продуктите в нея, сложете върху нея венец от пластмаса
така, че да влезе в прорезите на чинията.
6 След това го завъртете до съпротивление съгласно
маркировка върху венеца.
7 Монтираната чиния сложете върху 3 намиращите се
в стойката издатини и я поставете върху основа на стойката.
8 Монтирайте самозагребващата лопатка и поместете
продуктите в чинията.
9 Свалете главата със задвижващия механизъм на
миксера до хоризонтално положение (ще се чуе щракване на бутона на прикрепването).
10 Включването на миксера от превключвателя ще приведе купата във въртеливо движение, а главата заедно
със задвижващия механизъм – в махаловидно движение.
Не блокирайте и не задържайте махаловидното движение по време на работа,
тъй като това може да доведе до повреда
на стойката.
Демонтирайте зъбния венец, преди да
опразните металната чиния от обработвания продукт. Сваляне на венеца ще улесни опразването и миенето.
След приключване на работа
с миксера
I
●● Изключете миксера и извадете щепсела от електри-
●● След
като измиете приставките на миксера, изсушете ги и ги съхранявайте на сухо място.
●● Корпуса на задвижващия механизъм или стойката
почистете с влажна кърпа, а след това ги изтрийте,
за да ги подсушите.
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин
на дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
ческия контакт.
В зависимост от монтираните приставки:
1 Свалете с помощта на бутона приставките за разбиване или бъркалките.
2 Свалете от приставката за разбиване диска за пасиране.
●● Свалете по начин обратен на монтажа приставката
за пасиране или купата за пасиране.
3 Повдигнете главата на стойката със задвижващия
механизъм назад. Завъртете регулатора на прикрепващия елемент по посока обратна на часовниковата
стрелка докрай и извадете задвижващия механизъм от
прикрепващите елементи на главата.
●● Навийте захранващия кабел около двигателя.
Почистване и поддръжка на миксера
Преди почистване и извършване на дейности по поддръжката на миксера обърнете внимание щепселът да
е изваден от контакта.
●● Приставките за разбиване и бъркалките мийте
с топла вода с препарат за миене.
●● Приставката за пасиране и купата за пасиране измийте
с включването им за разбъркване на чиста, топла вода
(след включване на миксера към електричеството).
●● Зъбчатия елемент на въртящата се купа мийте
с помощта на четка за миене на съдове.
●● Не мийте приставката за пасиране и купата за пасиране в съдомиялна машина.
●● След измиване обърнете купата и излейте водата,
която може да е останала в пространството под зъбчатия елемент.
●● При метална чиния (ZHM1264M) преди почистването
разединете венеца по начина, обратен на сглобяването му (Рис. H ).
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
45
46
приставка за разбиване
Извара със сметана
Тесто с мая
бъркалки
бъркалки
приставка за разбиване
Плънка за пирожки
гъсто
приставка за разбиване
Картофено пюре
приставка за разбиване
приставка за разбиване
Бита сметана
рядко
приставка за разбиване
Маслен крем
Тесто за меденки
приставка за разбиване
Тесто за пандишпан
0,5 кг брашно
0,5 кг брашно
0,5 кг
1 кг картофи и 0,5 кг сирене
1 кг
1 литър
0,25 кг растително масло
от 6 яйца
белтъци от 5 яйца
0,5 литра
купа за пасиране
приставка за разбиване
1 литър
0,15 кг плодове и 0,3 литра кисело мляко
купа за пасиране
приставка за разбиване
0,5 литра
приставка за пасиране
1 връзка
0,5 литра
купа за пасиране
приставка за пасиране
1 литър
0,5 литра
1 литър
КОЛИЧЕСТВО НА ПРЕРАБОТВАНИЯ
ПРОДУКТ
приставка за пасиране
диск за пасиране
приставка за пасиране
приставка за пасиране
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Белтъци на пяна
Тесто за палачинки
Подправки: магданоз, копър...
Плодов коктейл
Крем-супа
Зеленчукови пюрета за деца
Супа за деца
ХРАНА
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СКОРОСТИ И ВРЕМЕ НА РАБОТА НА МИКСЕРА
I скорост 30 сек., после V скорост
I скорост 30 сек., после III – скорост
III скорост
I скорост 15 сек., после ІV скорост
I скорост 15 сек., после V скорост
II скорост 15 сек., после IV скорост
III или IV скорост
IV скорост
V скорост
III, IV или V скорост
I скорост 15 сек., после V скорост
II скорост
IV скорост или V скорост
V скорост
IV скорост или V скорост
I скорост 10 сек., после V скорост
I скорост (през цедка)
скорост 10 сек., после V скорост
I скорост 10 сек., после V скорост
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СКОРОСТИ
7 – 8 мин.
4 – 5 мин.
45 – 60 сек.
40 – 60 сек.
40 – 60 сек.
4 – 5 мин.
7 – 8 мин.
2 – 3 мин.
1 мин.
1 – 1,5 мин.
30 сек.
1 – 1,5 мин.
30 – 60 сек.
2 мин.
30 – 45 сек.
1 – 1,5 мин.
40 – 60 сек.
ВРЕМЕ НА РАБОТА
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу слід звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею у майбутньому.
Рекомендації щодо безпечної
та правильної експлуатації міксера
Перед початком використання приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з використання.
Слід пересвідчитися, що усі подані нижче вказівки
зрозумілі.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Забороняється вмикати пристрій
з пошкодженим проводом живлення або корпусом.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Забороняється виймати з посудини робочі елементи під час
роботи міксера.
●● Не доторкайтесь руками до працюючих елементів оснащення,
особливо небезпечними є ножі
змішувальної насадки, змішувальної кварти, мінізмішувача та диск
роздрібнювача. Вони дуже гострі!
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Перед заміною елементів або при
контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації,
слід вимкнути прилад та відключити його від електромережі.
●● Слід зберігати особливу обережність, якщо міксер працює в присутності дітей.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
●● Ураховуючи безпеку, змішування
продуктів у змішувальній кварті
виконувати зі встановленою кришкою. Забороняється покладати
будь-які предмети усередину
кварти, тобто: ложку, лопатку та ін.
47
Це може призвести до пошкодження міксера або виламування
елементів ізсередини кварти та
їхнього потрапляння безпосередньо
до змішаного продукту, що складає
небезпеку не тільки для здоров’я,
а навіть для життя людини.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електроме-
режі (виключно змінного струму) із напругою, що відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Забороняється витягати штепсель з електромережі, тягнучи за провід.
●● Не слід наражати міксер та оснащення на вплив
температури, що перевищує 60°С. Можна пошкодити міксер.
●● Забороняється мити міксер, не від’єднавши провід
живлення від електромережі.
●● Забороняється мити оснащення, встановлене на
приводі.
●● Для чищення зовнішніх елементів не рекомендуються їдкі миючі засоби у вигляді емульсії, молочка,
паст і т.д., адже вони можуть пошкодити також
інформаційні графічні символи, такі як: шкали,
позначки, застережні знаки і т.д.
●● Насадку для змішування слід застосовувати тільки
зануривши її в продукти. У випадку рідини її рівень
не повинен перевищувати половини висоти насадки.
●● Слід приділяти особливу увагу щоб не залити корпус насадки для змішування – після монтажу на
привод може залити двигун.
●● Забороняється включати міксер з пустим блендером.
●● Слід приділяти особливу увагу щоби не залити водою
нижню частину блендера, де знаходиться муфта –
після монтажу на привод може залити двигун.
●● Забороняється одночасно підключати мішалку та
вінчик для збивання із зубцями в гніздо приводу –
міксер знищиться в момент запуску.
●● Не користуйтеся змішувальною насадкою або
змішувальною квартою більше як протягом 3 хв.,
мінізмішувачем та роздрібнювачем більше як 2 хв.,
a збивалкою та змішувачами більше як 10 хв.
48
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Цей
прилад призначений тільки для побутового
використання. У випадку його використання для
цілей діяльності із загального харчування, умови
гарантії змінюються.
●● Після закінчення роботи провід живлення слід
від’єднати від електромережі і обернути довкола
приводу міксера.
●● Не рекомендовано мити металеві частини в посудомийній машині, оскільки в таких машинах використовуються активні миючі розчини, які можуть
спричинити потемніння металу. Мийте руками використовуючи традиційні засоби для миття посуду.
●● Мішалку або вінчик для збивання, на яких є шестерня з зубцями, вставляти тільки в гніздо, позначене на міксері символом «зірочка».
●● Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли в наслідок неправильного
обслуговування міксера або використання не за
призначенням.
Технічні параметри
Технічні параметри наведені на номінальній панелі приводу.
Допустимий час роботи приводної системи:
–– З мішалками, вінчиками для взбивання
10 хв
–– З насадкою для змішування або блендером
3 хв
Тривалість перерви перед повторним
використанням (мінімум)
20 хв
Гучність пристрою (LWA):
–– З мішалками, вінчиками для взбивання,
насадкою для змішування, на підставці
80 дБ/А
–– З насадкою для змішування або блендером 84 дБ/А
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ
(WE) № 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Складові частини приладу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Привод міксера
Кнопка звільнення насадок
Важіль перемикача
Кнопка «turbo»
Гнізда для збивачів або змішувачів
Отвір для насадки для змішування
Вкладиш ручки
Змішувачі: ліва / права з зубцями
Вінчики для збивання: лівий / правий (з зубцями)
Терка
Змішувальна насадка
A
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2 Вмикніть міксер, пересуваючи важіль вправо. Щоб
збільшити оберти слід пересунути важіль в напрямку до
позначки «5», обрати бажану швидкість обертання.
3 Щоб моментально збільшити оберти незалежно від
встановленої швикості обертання, слід натиснути і тримати натиснутою одну з кнопок «turbo» (з правої або
лівої сторони корпуса).
●● Щоби повернутися до обраної раніше швидкості
обертання слід відпустити кнопку «turbo».
Посудина
Блендер
Дозатор
Кришка
Ніж блендера
Стійка
Головка
Регулятор затиску
Кнопка зачепу
Обертальна миска
Металева миска, що обертається
Обід металевої миски, що обертається
Лопатка - скребок
Лопатка
Моделі міксерів ZELMER
Підготовка міксера до роботи
Перед першим користуванням вимийте частини, які
контактують із продуктом, який переробляється.
Користуйтеся міксером таким чином, щоб добре
були помітні позначення закриття/відкриття, вказані на оснащенні.
B
базове оснащення міксера
додаткове оснащення з можливістю купівлі в магазинах
* варіант кольору
Опис пристрою
●● Міксер має 5 режимів. Для регулювання швидкості
обертання служить важіль-перемикач, згідно з цифровими позначками: 0, 1, 2, 3, 4 і 5, що знаходять-ся
на кнопці виштовхувача, який служить для відключення (виштовхування) змішувачів або збивачів
з приводу міксера.
●● Додатково привід оснащений кнопкою «turbo», яка
служить для моментального досягнення максимальної швидкості обертання незалежно від режиму, на
якому стоїть важіль перемикача. Ці кнопки розміщені
з правої та лівої сторони корпуса, для зручності всіх
користувачів. В позиції «0» кнопка «turbo» механічно
блокується.
●● Внизу приводу поряд знаходяться 2 гнізда (отвори),
в котрі підключаються змішувачі або вінчики для збивання.
●● У верхній частині приводу на ручці розміщено вкладиш, виготовлений з матеріалу, що полегшує тримання приводу міксера - SOFTTOUCH.
●● На задній частині приводу знаходиться отвір для кріплення насадки для змішування або блендера. Цей
отвір закривається рухомою засувкою.
Запуск міксера і настройка бажаного
режиму (швидкості обертання)
C
1 Встановіть важіль перемикача у положення «0»
– крайнє положення лівого боку.
●● Закріпіть вибраний інструмент.
●● Вставте вилку приєднувального проводу до розетки.
D
Робота із вінчиками для взбивання або
●● Вінчики для взбивання призначені для збивання піни,
збитих вершків, для розтирання жовтків з цукром, приготування кремів, аткож тіста для омлетів і налисників.
●● Змішувачі призначені для приготування пісочного
тіста, дріжджового тіста, сирників, пряників і т.д.
●● Вінчики для взбивання і змішувачі підключаються
в гнізда внизу пристрою.
1 Втиснути до відчутного супротиву – до замикання
зачіпок.
При неправильному підключенні ці частини
під час роботи випадають.
2 Змішувач або вінчик для збивання з зубцями вставити в гніздо позначене зіркою.
Протилежне підключення мішалки призведе до піднесення тіста (втягнення
тіста всередину міксера).
Рівень продуктів в посудині не повинен
бути вищим ніж робочі частини збивачів
чи змішувачів (L).
1 cм
L
Робота з теркою
1 cм
L
E
●● Терка призначена для протирання через сито варених овочів і фруктів, таких як: морква, картопля, помідори, яблука. Частково виконує функції насадки для
змішування.
1 Терку слід насадити на вінчик для взбивання з зубцями.
2 Вставити вінчик для взбивання до гнізда приводу,
позначеного зіркою.
49
Посудина (12)
Виготовлена з прозорого пластику, використовується
при роботі із вінчиками для збивання, змішувачами або
насадкою для змішування.
Робота з насадкою для змішування)
F
Насадку для змішування використовують щоб:
●● змішувати рідини,
●● подрібнити варені овочі і м’які сирі фрукти,
●● приготувати майонез і різнорідні пасти,
●● приготувати суп для немовлят.
Необхідно відсунуту засувку і прикріпити насадку до приводу.
1 Натисніть легко засувку, потім пересуньте
у напрямку, як це вказано на малюнку.
2 Гвинтову частину насадки вставити в отвір приводу
і закручувати вправо до упору.
Якщо насадку для змішування закручувати
неправильно, можна пошкодити муфту
приводу або саму насадку.
3 Міксер включати після того, як насадку опустили
в продукт.
Робота з блендером
G
Протягом усього часу роботи тримайте
міксер у руці.
Призначений для приготування супів для немовлят, коктейлів і тіста для налисників.
1 З обох сторін блендера розміщений напис «500 мл
max», що визначає максимальний рівень продукту, яким
можна наповнити блендер, та графічний поділ, що визначає об’єм від 200 мл до 500 мл, згідно позначень як на
малюнку поряд.
2 Відсунути заглушку (як при використанні насадки)
і закріпити блендер наступним чином: Встановити блендер
на приводі таким чином, щоб 3 помітні виступи знизу блендера увійшли до заглиблень корпусу приводу і водночас
відбулося поєднання муфти блендера і приводу міксера.
3 Тримаючи привод за рукоять, повернути блендер
в напрямку годинникової стрілки до упору. Поєднання
буде правильним тоді, кол 3 виступи увійдуть під корпус
приводу, а зачіпка на ребрі блендера перескочить за
кулеподібний виступ, що знаходиться на корпусі приводу.
4 Наповніть блендер продуктами. Закрийте кришкою
з дозатором – під час роботи можна додавати в блендер
додаткові продукти.
Робота з підставкою з обертальною
мискою
H
Підставка з закріпленим приводом полегшує роботу
з використанням збивачів або змішувачів, адже користувач під час роботи має «вільні» руки.
Стояк з мискою оснащений лопаткою, що сама згортається, що вважається інноваційним рішенням.
50
Допомагає в ефективному змішуванні продуктів, запобігає осіданню (нагромадженню) тіста на краю миски
i зменшує час приготування продуктів. Привод, закріплений в головці підставки, під час роботи викликає маятниковий рух головки і, водночас, обертальний рух миски зі
змішуваним продуктом.
При роботі з підставкою можна використовувати тільки
спеціально для цього пристосовані вінчики для збивання
та змішувачі. В міксері з підставкою в комплекті є одна
змішувач і один вінчик для збивання з зубцями.
1 Вінчик для збивання або змішувачі вставити в привід
(як описано вище).
2 Відсунути засувку (як при використанні насадки)
і закріпити привід в головці підставки наступним чином:
Завести зачіпки приводу (що знаходяться біля отворів
для кріплення змішувачів) під зачіпки головки стояка.
3 Повернути ручку затискача вправо до упору так, щоб
рукоятка ручки знаходилася вертикально.
4 Натиснути кнопку зачіпки і одночасно відхилити
назад головку разом з приводом.
5 У випадку металевої миски (ZHM1264MUA) перед
розміщенням у ній продуктів слід одягнути на неї пластиковий обід так, щоб він увійшов у вирізи миски.
6 Потім поверніть його до упору згідно позначенню на
ободі.
7 Зібрану миску встановіть на 3 виступи, розташовані
на стояку, і поставте на підставку стояка.
8 Установіть самозгортальну лопатку та помістіть продукти в миску.
9 Опустити головку з приводом міксера в горизонтальну позицію (до стуку блокування зачіпок).
10 Після запуску міксера важелем перемикача миска
розпочне обертальнийрух, а головка разом з приводом
– маятниковий.
Не блокуйте і не припиняйте маятниковий
рух під час роботи пристрою, тому що це
може привести до пошкодження стояка.
Перед випорожненням металевої миски від
продукту, що обробляється, демонтуйте
зубчатий обідок. Зняття обідка полегшить випорожнення і миття.
Після закінчення роботи міксера
I
●● Виключити міксер і витягнути штепсель з розетки
електромережі.
В залежності від встановленого оснащення:
1 Виштовхнути виштовхувачем вінчики для збивання
або змішувачі.
2 Зняти з вінчиків для збивання терку.
●● Демонтувати насадку для змішування або блендер
зворотнім від монтажу шляхом.
3 Відхилити головку з приводом назад. Відкрутити
вороток затискача в напрямку проти годинникової стрілки
до упору і витягнути привод з зачіпок головки.
●● Намотайте приєднувальний кабель на привід.
ськихприміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складання виробів зазначені у технічних умовах.
Чищення і консервація
Перед чищенням і консервацією міксера необхідно витягнути штепсель з розетки.
●● Вінчики для збивання і змішувачі мити теплою водою
з миючими засобами.
●● Щоби помити насадку для змішування або блендер,
слід налити чисту теплу воду і включити міксер (після
підключення до електромережі).
●● Зубчастий вінець обертальної миски мити за допомогою щітки для миття посуду.
●● Миску після миття перевернути і вилити воду, яка
могла залишитися під зубчастим вінцем.
●● У випадку металевої миски (ZHM1267MUA) перед
чищенням від‘єднайте обід способом, зворотнім до
його монтажу (Мал. H ).
●● Після миття оснащення міксера слід висушити і зберігати в сухому місці.
●● Корпус приводу або підставки слід очистити вологою
ганчіркою, а потім витерти насухо.
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних склад-
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник залишає за собою право модифікувати виріб у будьякий момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
51
52
вінчики для взбивання
Сир зі сметаною
Дріжджове тісто
мішалки
мішалки
вінчики для взбивання
Фарш для вареників
густе
вінчики для взбивання
Картопляне пюре
вінчики для взбивання
вінчики для взбивання
Збиті вершки
рідке
вінчики для взбивання
Масляний крем
Тісто для прянику
вінчики для взбивання
Бісквітне тісто
0,5 кг борошна
0,5 кг борошна
0,5 кг
1 кг картоплі і 0,5 кг сиру
1 кг
1 літр
0,25 кг рослинного масла
з 6 яєць
білки з 5 яєць
0,5 літра
блендер
вінчики для взбивання
1 літр
0,15 кг фруктів і 0,3 л кефіру
блендер
вінчики для взбивання
0,5 літра
насадка для змішування
1 пучок
0,5 літра
блендер
насадка для змішування
1 літр
0,5 літра
1 літр
КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКТУ, ЩО ОБРОБЛЯЄТЬСЯ
насадка для змішування
терка
насадка для змішування
насадка для змішування
ОСНАЩЕННЯ
Збиті білки
Тісто для налисників
Зелень: петрушка, кріп
Фруктовий коктейль
Суп-пюре
Cyп для дітей
Суп для дітей
СТРАВА
РЕКОМЕНДОВАНІ ШВИДКОСТІ І ЧАС РОБОТИ МІКСЕРА
І режим 30 с, потім V режим
І режим 30 с, потім ІІІ – V режим
ІІІ режим
І режим 15 с, потім ІV режим
І режим 15 с, потім V режим
ІІ режим 15 с, потім ІV режим
ІІІ або ІV режим
ІV режим
V режим
ІІІ, IV або V режим
І режим 15 с, потім V режим
ІІ режим
IV режим або V режим
V режим
IV режим або V режим
І режим 10 с, потім V режим
І режим (через сито)
І режим 10 с, потім V режим
І режим 10 с, потім V режим
РЕКОМЕНДОВАНА ШВИДКІСТЬ
7 – 8 хв
4 – 5 хв
45 – 60 c
40 – 60 c
40 – 60 c
4 – 5 хв
7 – 8 хв
2 – 3 хв
1 хв
1 – 1,5 хв
30 c
1 – 1,5 хв
30 – 60 c
2 хв
30 – 45 c
1 – 1,5 хв
40 – 60 c
ЧАС РОБОТИ
EN
Dear Clients!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this user manual for
future reference.
Important safety precautions
Before starting to use the appliance, become familiar
with the whole content of this user manual.
Make sure that you understand the instructions given
below.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Do not start up the device, with
a visibly damaged cord or casing.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified
service center.
●● Do not take out working elements
from the bowl, when mixer is on.
●● Do not touch moving elements with
your hands, the blades of mixing
attachment, mixing jug, mini food
processor as well as the ice crusher
disc are especially dangerous. They
are very sharp!
●● Always unplug the appliance from
the electrical outlet when it is left
unattended and before assembling,
disassembling and cleaning.
●● Turn off the device and unplug it
from an outlet before replacing the
equipment or approaching moving
parts during use.
●● Keep special caution during
operation in presence of children.
●● This product is not intended for use by
children. Keep the appliance and the
power cable out of reach of children.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● Due to safety reasons, the products
can only be blended in the mixing cup
when the lid is properly attached to
the cup. It is forbidden to insert any
items to the inside of the cup such
as: spoons, spatulas, etc. It may lead
to damage to the mixer or breaking
of the elements inside the cup which
may directly enter the product being
blended and this in turn poses
a threat to the health or even life.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Do not unplug by pulling the cord.
●● Do not expose the mixer and its equipment to the
temperature above 60°C. You can damage your mixer.
53
●● Do not immerse the mixer motor in water, nor clean it
under running water.
●● Do not clean the equipment when assembled on the
motor.
●● Do not clean the casing with aggressive detergents,
such as emulsion, milk, paste, etc. They can remove
the graphic symbols such as: scales, labels, caution
signs, etc.
●● Do not use mixing adapter without immersing it in
products, in case of liquids, their level should not be
higher then the half of adapter height.
●● Be careful not to flood the inner of mixing adapter
casing with water – after assembling on the motor part,
the motor can get flooded.
●● Do not use the mixer with empty mixing cup.
●● Be careful not to flood the bottom space of mixing cup,
containing clutch - after assembling on the motor part,
the motor can get flooded.
●● Do not put simultaneously the mixer and whisk with
toothed bar into the motor socket. In the moment of
start-up the mixer shall get damaged.
●● Do not use the mixing attachment or the mixing jug
longer than 3 min., mini food processor and ice crusher
longer than 2 min., and whisks longer than 10 minutes.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● This
appliance is intended for domestic use only.
In case it is used for food business purposes, the
warranty conditions shall change.
●● After operation unplug the Power cord and wind on the
mixer motor part.
●● Do not wash metal parts in a dishwasher. Aggressive
cleaning agents used in such machines cause that a/m
parts get darker. Clean them manually with traditional
washing up liquids.
●● Put the mixer and whisk with toothed bar into the motor
socket marked with a star.
●● The manufacturer cannot accept any liability for
damage to the mixer or personal injury resulting from
improper usage.
Technical data
Technical parameters are quoted at product nameplate.
Permitted motor operation time:
–– with mixers, whisks
10 min.
–– with mixing adapter or mixing cup
3 min.
Interval time before next operation (min.)
20 min.
Noise caused by the device (LWA):
–– with mixers, whisks, mixing adapter,
on the stand
80 dB/A
–– with mixing cup
84 dB/A
54
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
Mixer motor
Pusher button
Switch lever
Turbo button
Whisks or mixers sockets
Mixing adapter hole
Handle insert
Mixers: left / right with toothed bar
Whisks: left / right with toothed bar
Liquidising dics
Mixing attachment
Cup
Mixing cup
Doser
Lid
Knife cup
Stand
Head
Grip knob
Fastening button
Rotating bowl
Steel rotating bowl
Toothed wheel rim for steel rotating bowl
Scraper blade
Blade
ZELMER mixers types
B
basic mixer equipment
additional accessories available in shops
*appliance colour
Device description
●● The mixer has 5 speed positions. The lever is used to
set up the particular rotation speed according to the
numbers: 0, 1, 2, 3, 4, and 5 on pusher button, which
helps to remove (push out) the mixers or whisks from the
mixer motor part.
●● Additionally, the drive has “turbo” button which helps to
get the maximum rotation speed immediately, regardless
the speed set with the lever. Such buttons are placed
both on the right and left sides of the casing intended for
the convenience of both left and right-handed users. The
“turbo” button is automatically blocked in “0” position.
●● There are 2 sockets (holes), for whisks or mixers
assembling, placed on the bottom of the motor part.
●● The insert handle, placed on the top of the motor part,
is made of the material increasing the comfort of holding
the mixer motor part - SOFTTOUCH.
●● There is a hole for mixing adapter or mixing cup
assembling at the back of motor casing. The hole is
covered with a mobile cover.
Mixer start-up and position setting
(rotation speed)
C
1 Place the ON/OFF switch in the “0” position - the
leftmost position. Install the selected tool.
●● Plug in the appliance.
●● Switch on the appliance by sliding the switch to the right.
2 If you want to increase the rotation shift the lever in
position “5” direction, choose the desired rotation speed.
3 In order to increase the rotation immediately, regardless
set speed, press and hold one of “turbo” buttons (on the right
or left side of the casing).
●● When you want to return to the previously selected
speed release “turbo” button.
Preparing for operations
Wash the parts in contact with processed product before
first usage.
Operate the mixer so, that the closed/open markings
located on the appliance are well visible.
D
Operation with whisks or mixers
●● The whisks are intended to whipping eggs white foam,
cream, rubbing yolks with sugar, cream and pancakes or
omelettes dough preparation.
●● The mixers are intended to work the rubbed dough,
yeast dough, cheeses cakes, imbirbread cakes, etc.
●● The whisks and mixers shall be assembled in sockets on
the bottom of the robot.
1 Press until you feel the refusal – when the clamps get
fastened.
When assembled improperly, the parts fall
apart during operation.
2 Insert the mixer or whisk with toothed bar into the socket
marked with a star.
The reverse assembling of the mixers can
cause lifting up the dough (taking the dough
out of bowl).
The level of products inside the bowl should
not exceed the hight of mixers or whisks
working part (L).
1 cm
L
1 cm
L
Operation with liquidising disc
E
●● Liquidizing disc is used for liquidizing boiled fruit and
vegetables such as: carrots, potatoes, tomatoes, apples
through the sieve. It partly replaces the function of the
mixing adapter.
1 Insert the liquidizing disc on the whisk with toothed bar
from the bottom side.
2 Insert the whisk into the socket marked with a star.
Cup (12)
Made of transparent material is used as a container when
mixing adapter is used.
Operation with mixing adapter
F
You can use the mixing adapter for:
●● mixing liquids,
●● crumbling boiled vegetables and raw, soft fruit,
●● preparing different mayonnaise and pastes,
●● preparing soups for infants.
You can assemble the adapter after moving the cover.
1 Gently press the bolt and slide towards the direction
shown in the figure.
2 Insert the threaded part into the motor casing hole and
screw it turning right until you feel the refusal.
Inadequate screwing of the mixing adapter can
result in clutch damage or the adapter damage.
3 Put the adapter into the processed product and switch
the mixer on.
Operation with mixing cup
G
Hold the mixer in your hand all the time during
operation.
Mixing cup is intended for infant soups preparation, milk
shakes or pancake dough.
1 It has the label “500 ml max” on both sides, which
indicates the maximum level of product to fill the cup and
graphic scale to determine the volume 200 ml to 500 ml
(according to the symbols in the drawing beside).
2 After moving the cover (like during assembling the
adapter) assemble the cup the following way: Insert the
mixing cup on the motor part so that the 3 buckles visible at
the bottom of the cup got into the nuts of the motor casing.
3 Holding the motor casing handle turn the cup clockwise
direction until you feel the refusal.
You shall obtain the proper connection, when the 3 buckles
get under the motor casing, and the fastener on the cup rib
move on the other side of the spherical buckle on the motor
casing.
4 Fill the cup with products and put the cover with the
doser on – you can add next products to the cup during
operation.
55
Operation with stand including turnable bowl
H
The stand with assembled motor part makes the operation
with whisks or mixers easy, as the user does not have to hold
the device.
The housing with the bowl is equipped with a selfgathering spatula, which is an innovative solution.
It helps to effectively blend the products, prevents the dough
from gathering on the edges of the bowl and shortens the
preparation time.
The stand head driver automatically makes the head move
pendulum-like and simultaneously turns the bowl with the
mixed product.
You can use the stand with specially prepared whisks and
mixers only. The device equipped with stand includes also
one mixer and one whisk with toothed bar.
1 Insert the mixers or whisks into the motor casing
(as described above).
2 Assemble the drive in the stand head after moving the
cover (like during assembling the adapter) the following way:
Insert the drive fasteners (which are located near the holes
for whisks assembling) under the stand head fastener.
3 Turn the control clamp to the limit in such a way that the
hand is positioned vertically.
4 Press the fastener button and simultaneously deflect the
stand head with the motor part back.
5 Before putting the ingredients into the steel bowl
(ZHM1264M), attach the toothed wheel plastic rim to the
bowl until it sits in the recess.
6 Then twist it in the direction marked on the rim until it
stops.
7 Place the bowl on the 3 lips of the stand and put it on the
stand base.
8 Attach the bowl scraper attachment and put ingredients
into the bowl.
9 Place the stand head with the motor part in horizontal
position (you will hear the clicking sound of fastener blocking
clamps).
10 Start-up the mixer with the switch lever and it will make
the bowl turn and the head with drive move pendulum-like.
3 Deflect the stand head with the motor part back. Turn
the clamp knob in counter clockwise direction as much as
possible and put the motor out of the head fasteners.
●● Wind the cord onto the motor.
Cleaning and maintenance
Remember to unplug before clearing and maintenance.
●● Clean the whisks and mixers with warm water with
cleaning agents.
●● Clean the mixing adapter and mixing cup by mixing clean,
warm water (after plugging the mixer to mains supply).
●● Clean the cogged rim of rotational bowl with dishes
cleaning brush.
●● Do not wash the mixing adapter or the mixing cup in
dishwasher.
●● Turn the bowl upside down after cleaning and pour out
the water, which could remain under the cogged rim.
●● Before cleaning the steel bowl (ZHM1264M) disassemble
the toothed wheel rim proceeding in reverse to the
assembly instruction (Fig. H ).
●● Dry the mixer equipment after cleaning and store in dry
place.
●● Clean the motor or stand casing with dump cloth and
then dry it.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling
of used appliances as applicable throughout the EU.
Please ask your specialist retailer about current disposal
facilities.
Never block or stop the oscillatory movement
during operation. It may cause damage to the
housing.
Before emptying the metal bowl, take away
toothed wheel. Removing toothed wheel
facilitates emptying and cleaning of the product.
After operation
I
●● Switch the mixer off and unplug it.
Depending on assembled equipment:
1 Push the whisks or mixers out with a pushing button.
2 Disassemble the liquidizing disc from the whisk.
●● Disassemble the mixing adapter or mixing cup in reverse
way to assembling it.
56
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
57
whisks
whisks
Potatoes and cheese dumplings
stuffing
Cottage cheese with cream
Yeast dough
mixers
mixers
whisks
Potatoes puree
dense
whisks
Whipped cream
whisks
whisks
Butter cream
watery
whisks
Sponge cake dough
Gingerbread
dough
whisks
0,5 kg of flour
0,5 kg of flour
0,5 kg
1 kg of potatoes and 0,5 kg of cottage
cheese
1 kg
1 litre
0,25 kg of vegetable butter
Made of 6 eggs
White of 5 eggs
1 litre
0,5 litre
whisks
0,15 kg of fruit and 0,3 litre of kefir
mixing cup
mixing cup
0,5 litre
mixing adapter
1 bundle
0,5 litre
mixing cup
mixing adapter
1 litre
0,5 litre
1 litre
THE AMOUNT OF PROCESSED
PRODUCT
mixing adapter
liquidizing disc
mixing adapter
mixing adapter
EQUIPMENT
Egg white foam
Pancake dough
Greens: parsley, dill ...
Fruit latte
Cream soup
Vegetable puree for infants
Soup for infants
DISH
RECOMMENDED SPEED AND TIME OF MIXER OPERATION
I position 30 s next V position
I position 30 s, next III position
III position
position 15 s, next IV position
I position 15 s, next V position
II position 15 s, next IV position
III or IV position
IV position
V position
III, IV or V position
I position 15 s, next V position
II position
IV position or V position
V position
IV position or V position
I position 10 s, next V position
I position (with a sieve)
I position 10 s, next V position
I position 10 s, next V position
RECOMMENDED SPEED
7 – 8 min.
4 – 5 min.
45 – 60 s
40 – 60 s
40 – 60 s
4 – 5 min.
7 – 8 min.
2 – 3 min.
1 min.
1 – 1,5 min.
30 s
1 – 1,5 min.
30 – 60 s
2 min.
30 – 45 s
1 – 1,5 min.
40 – 60 s
OPERATION TIME
1
2
3
4
PL
1. Komfortowy uchwyt 2. Stojak na mikser i misę
3. Przycisk TURBO dla prawo i leworęcznych
4. Wszechstronne wyposażenie
RU
1. Удобная ручка 2. Стойка для миксера и чаши
3. Кнопка функции турбо для лево- и праворуких
4. Большое количество принадлежностей
CZ
1. Pohodlný úchyt 2. Stojan na šlehač a mísu
3. Tlačítko turbo pro praváky i leváky 4. Všestranné
příslušenství
BG
1. Комфортна дръжка 2. Стойка за миксера и купата
3. Бутон турбо за левичари и десничари 4. Комплект
аксесоари
SK
1. Pohodlná rukoväť 2. Stojan na mixér a misu
3. Tlačidlo turbo vhodné pre ľavákov a pravákov
4. Univerzálne vybavenie
UA
1. Зручна ручка 2. Стійка для міксера та чаши
3. Кнопка турбо для правші та лівші
4. Багатофункціонатьне обладнання
HU
1. Kényelmes fogantyú 2. Állvány a mixerhez és
a tálhoz 3. Turbó nyomógomb jobb- és balkezesek
számára 4. Minden igényt kielégítő felszerelés
EN
1. Comfortable handle 2. Mixer and bowl stand
3. Turbo boost button for right- and left-handers
4. Multifunctional accessories and attachments
RO
1. Mâner confortabil 2. Suport pentru mixer şi bolul
acestuia 3. Buton turbo pe ambele parti, stanga si
dreapta 4. Echipament suplimentar multifuncţional
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Компания «Zelmer» заботится об окружающей среде. Данная инструкция напечатана на бумаге, которая на 100% состоит
из материалов вторичной переработки.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising