Zelmer | Cito One ZVC015ZQ | User manual | Zelmer Cito One ZVC015ZQ User Manual

Zelmer Cito One ZVC015ZQ User Manual
1
2
ZVC015ZQ
ZVC015ZQ
ODKURZACZ
BEZPRZEWODOWY
cordless vacuum cleaner
ODKURZACZ
BEZPRZEWODOWY
cordless vacuum cleaner
A
2
11
1
Szybkie i bezprzewodowe odkurzanie
każdego typu podłogi
3
13
Quick and cordless cleaning
all types of floors
4
3
12
14
6
4
PL
1. Elektroszczotka – skuteczna na każdym typie
podłogi 2. Długi czas pracy: 19 minut 3. Szybkie
ładowanie: 5 godzin 4. Samostojący
RO
1. Electro-perie – eficientă pentru orice tip de
podea 2. Timp lung de funcţionare: 19 de minute
3. Încărcare rapidă: 5 ore 4. De sine stătător
CZ
1. Elektrokartáč – účinný pro každý druh podlahy
2. Dlouhá doba provozu: 19 minut 3. Rychlé
nabíjení: 5 hodin 4. Samostojící
BG
SK
1. Elektrokefa – účinná na každom type podlahy
2. Dlhý čas práce na batérii: 19 minút 3. Rýchle
nabíjanie: 5 hodín 4. Voľne stojaci
1. Електрическа четка – ефективна за всеки
вид подово покритие 2. Дълго време на
работа: 19 минути 3. Бързо зареждане: 5 часа
4. Свободно стояща
1. Elektromos forgó kefe – hatékony mindenfajta
típusú padlónál 2. Hosszú munkaidő: 19 perc
3. Gyors töltés: 5 óra 4. Szabadonálló
5
1. Electric brush – effective on any type of floor
2. Long operating time: 19 minutes 3. Quick
recharge: 5 hours 4. Self-standing
ZVC015ZQ-001_v02
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
Cito One
HU
EN
10
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ
BEZPRZEWODOWY
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ASPIRATOR FĂRĂ FIR
6–9
10–13
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
EN USER MANUAL
CORDLESS VACUUM CLEANER
SK NÁVOD NA OBSLUHU
PRENOSNÝ VYSÁVAČ
8
БЕЗЖИЧНА ПРАХОСМУКАЧКА 26–29
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
BEZDRÁTOVÝ VYSAVAČ
7
22–25
30–32
14–17
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
TÁVIRÁNYÍTÓS PORSZÍVÓ
www.zelmer.com
18–21
www.zelmer.com
9
PL
B
1
2
3
7
8
9
C
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
10
1
2
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
11
3
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
E
4
5
6
1
2
D
4
1
2
3
F
4
5
6
1
2
3
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający, obudowa lub
uchwyt są w sposób widoczny
uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
● Przed czyszczeniem urządzenia,
jego montażem lub demontażem
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Nie odkurzaj ludzi ani zwierząt,
a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
6
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Po naładowaniu urządzenia wyjmij
przewód przyłączeniowy z gniazdka
sieciowego.
● Nie wciągaj do odkurzacza żadnych
płynów i wilgotnych zanieczyszczeń.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
UWAGA!
●
●
●
●
●
●
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
Notes
Odkurzacz podłączaj do gniazdka sieci zasilającej
o odpowiednim napięciu. Sprawdź, czy napięcie sieci
zasilającej jest zgodne z napięciem podanym na
tabliczce znamionowej.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
Nie odkurzaj bez zamontowanego pojemnika, filtra
EPA, wałka elektroszczotki oraz w przypadku ich
uszkodzenia.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych rzeczy.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek, itp.
Nie umieszczaj odkurzacza blisko ognia i miejsc o podwyższonej temperaturze.
Do czyszczenia odkurzacza używaj suchej lub lekko
zwilżonej wodą szmatki, nie używaj benzyny lub rozpuszczalników, które mogą spowodować zniszczenie
powierzchni urządzenia.
ZVC015ZQ-001_v02
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising