Zelmer | Cito Plus ZVC020ZQ | User manual | Zelmer Cito Plus ZVC020ZQ User Manual

Zelmer Cito Plus ZVC020ZQ User Manual
1
2
ZVC020ZQ
ZVC020ZQ
ODKURZACZ
BEZPRZEWODOWY
cordless vacuum cleaner
ODKURZACZ
BEZPRZEWODOWY
cordless vacuum cleaner
A
14
7
1
13
8
2
12
Precyzyjne i komfortowe odkurzanie
każdego rodzaju powierzchni
3
Precise and comfortable cleaning of
all types of surfaces
4
19
3
17
18
13
5
4
1. 2 w 1: odkurzacz pionowy i ręczny 2. Oświetlenie LED
z przodu ssawki – nie przeoczysz żadnych zabrudzeń
3. Długi czas pracy: 23 minuty odkurzaczem ręcznym
i 22 minuty odkurzaczem pionowym 4. Szybkie
ładowanie: 5 godzin
HU
1. 2 az 1-ben: függőleges és kézi porszívó 2. LED
világítás a szívófej elején – segít megtalálni az összes
szennyeződést 3. Hosszú munkaidő: 23 perc kézi
porszívózásnál és 22 perc függőleges porszívózásnál
4. Gyors töltés: 5 óra
RO
1. 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
2. Светодиодное освещение спереди насадки – вся
пыль и грязь будет собрана 3. Длительное время
работы: 23 минут ручным пылесосом и 22 минут
вертикальным пылесосом 4. Быстрый заряд: 5 часов
1. 2 в 1: вертикална и ръчна прахосмукачка 2. LED
осветление отпред на засму-кващата четка – няма
да пропуснете никакви замърсявания 3. Дълго
време на работа: 23 минути почистване с ръчна
прахосмукачка и 22 минути с вертикална
прахосмукачка 4. Бързо зареждане: 5 часа
UA
1. 2 в 1: вертикальний і ручний пилосос
2. Світлодіодне освітлення спереду насадки – ви
збере увесь пил та бруд 3. Тривалий час роботи:
23 хвилин ручним пилососом і 22 хвилин
вертикальним пилососом 4. Швидкий заряд: 5 годин
KZ
1. 1-де 2: тік жəне қол шаңсорғышы 2. Қондырманың
алдындағы жарық диодты жарықтандыру – барлық
шаң-тозаң мен лас заттар жиналатын болады 3. Ұзық
қызмет ету мерзімі: 23 минут қол шаңсорғышымен
жəне 22 минут тік шаңсорғышпен 4. Жылдам
қуаттанады: 5 сағат
EN
1. 2 in 1: handstick and handheld vacuum cleaner
2. LED light in front of the nozzle – do not miss any dirt
3. Long operating time: 23 minutes with handheld
vacuum cleaner and 22 minutes with handstick vacuum
cleaner 4. Quick recharge: 5 hours
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
10
C
ZVC020ZQ-001_v01
RU
1. 2 în 1: aspirator vertical şi manual 2. Iluminare LED
în partea frontală a duzei de aspirare – nu veţi trece cu
vederea nici o murdărie 3. Timp lung de funcţionare:
23 de minute aspiratorul manual şi 22 de minute
aspiratorul vertical 4. Încărcare rapidă: 5 ore
BG
Cito Plus
PL
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ
BEZPRZEWODOWY
БЕЗЖИЧНА ПРАХОСМУКАЧКА 23–27
6–9
10–13
ASPIRATOR FĂRĂ FIR
14–17
20
28–32
9
B
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
СЫМСЫЗ ШАҢСОРҒЫШ
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
15
15
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
БЕЗПРОВІДНИЙ ПИЛОСОС
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
TÁVIRÁNYÍTÓS PORSZÍVÓ
6
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
33–37
A
EN USER MANUAL
CORDLESS VACUUM CLEANER
11
38–41
БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС 18–22
www.zelmer.com
16
www.zelmer.com
B
PL
E
1
2
3
1
2
3
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
4
5
6
4
5
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
6
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
C
7
1
2
8
9
3
F
D
1
1
2
2
3
3
G
4
5
4
1
2
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający, obudowa lub
uchwyt są w sposób widoczny
uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
● Przed czyszczeniem urządzenia,
jego montażem lub demontażem
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Wyłącz urządzenie przed zmianą
wyposażenia.
● Nie odkurzaj ludzi ani zwierząt,
a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących do oczu
i uszu.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
6
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Po naładowaniu urządzenia wyjmij
przewód przyłączeniowy z gniazdka
sieciowego.
● Nie wciągaj do odkurzacza żadnych
płynów i wilgotnych zanieczyszczeń.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
UWAGA!
●
Notes
Odkurzacz podłączaj do gniazdka sieci zasilającej
o odpowiednim napięciu. Sprawdź, czy napięcie sieci
zasilającej jest zgodne z napięciem podanym na
tabliczce znamionowej.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
Nie odkurzaj bez zamontowanego pojemnika, filtra
EPA, wałka elektroszczotki oraz w przypadku ich
uszkodzenia.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych rzeczy.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek, itp.
Nie umieszczaj odkurzacza blisko ognia i miejsc o podwyższonej temperaturze.
ZVC020ZQ-001_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising