Zelmer | Cito One ZVC015ZQ | User manual | Zelmer Cito One ZVC015ZQ User Manual

Zelmer Cito One ZVC015ZQ User Manual
Wyposażenie odkurzacza
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Odkurzacz
używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
●● Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej.
Poziom mocy akustycznej: 80 dB/A.
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
●● zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
●● stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Przycisk włącz/wyłącz
Uchwyt
Przycisk zwalniający uchwyt odkurzacza
Korpus odkurzacza
Przycisk zwalniający elektroszczotkę
Przycisk zwalniający pojemnik kurzu
Gniazdo ładowania
Elektroszczotka
Ładowarka sieciowa z przewodem przyłączeniowym
Wskaźnik ładowania akumulatorów
Pojemnik kurzu (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr wlotowy „Mikrofiltr” (zamontowany w pojemniku kurzu)
Wkład „CYKLON” (zamontowany w pojemniku kurzu)
Filtr podstawowy EPA E10 (zamontowany w pojemniku
kurzu)
Montaż – przygotowanie odkurzacza do
użytku
B
1 Rozłóż uchwyt odkurzacza.
2 Połącz korpus odkurzacza z elektroszczotką.
●● Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy w pojemniku kurzu są zamontowane filtry: EPA E10 i „Mikrofiltr”.
3 Aby przystąpić do odkurzania naciśnij przycisk włącz/
wyłącz.
ZVC015ZQ-001_v02
ELEKTROSZCZOTKA 8
Elektroszczotka służy do czyszczenia dywanów z krótkiego
włosia, wykładzin dywanowych, podłóg lub płytek. Dzięki
szczotce obrotowej ma możliwość usuwania zestarzałego
i zadeptanego brudu oraz trudnych do usunięcia zanieczyszczeń np. nitek, resztek tkanin, papieru itp.
Szczególnie przydatna jest w mieszkaniach, w których przebywają zwierzęta, gdzie usuwanie sierści z dywanów i wykładzin jest bardzo uciążliwe.
Nie używaj elektroszczotki na dywanach z długim włosiem. W przypadku dłuższej pracy na
tego rodzaju dywanie zadziała zabezpieczenie
i nastąpi automatyczne wyłączenie elektroszczotki. Jest to zjawisko normalne mające na
celu ochronę elektroszczotki przed zniszczeniem. Aby z powrotem włączyć urządzenie
odczekaj kilka minut.
W przypadku, gdy elektroszczotka wejdzie w kontakt np. z dłonią, zabezpieczenie automatycznie
wyłączy szczotkę w celu uniknięcia obrażeń.
Ładowanie akumulatorów
C
Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, czy urządzenie
jest wyłączone.
1 Ładowanie jest konieczne gdy lampka na wskaźniku
ładowania zacznie migać na czerwono.
2 Umieść odkurzacz w pobliżu gniazdka sieciowego.
3 Podłącz wtyczkę do gniazda ładowania a następnie włóż
wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieciowego.
4 Podczas ładowania na wskaźniku ładowania akumulatorów lampki zaświecą się na zielono jedna po drugiej informując, że akumulatory są w trakcie ładowania.
5 Cykl ładowania akumulatorów trwa około 5 godzin.
Po upływie tego czasu, górna lampka na wskaźniku ładowania będzie świeciła w sposób ciągły.
Zaleca się kontynuowanie ładowania jeszcze przez 1-2 godziny.
6 Po naładowaniu akumulatorów odłącz ładowarkę od
odkurzacza.
●● Przy pełnym naładowaniu akumulatorów maksymalny
czas odkurzania wynosi 19 minut.
Przy pierwszych trzech ładowaniach akumulatory powinny zostać całkowicie rozładowane,
a proces ładowania powinien trwać co najmniej
12 godzin w celu uzyskania maksymalnego
poziomu naładowania. Kolejne ładowania można
przeprowadzać w sposób opisany powyżej.
W przypadku spadku napięcia elektrycznego,
odkurzacz automatycznie wyłączy się, dlatego
należy pilnować, aby był naładowany przed
rozpoczęciem pracy.
7
Zakończenie pracy, czyszczenie i konserwacja
CZYSZCZENIE POJEMNIKA KURZU
I WKŁADU „CYKLON”
1 Naciśnij przycisk zwalniający, pojemnik kurzu i odchyl go
od odkurzacza.
2 Wyciągnij z pojemnika kurzu wkład „CYKLON”. W tym celu
złap za uchwyt wkładu „CYKLON” i wyciągnij go z pojemnika.
3 Opróżnij pojemnik kurzu z nagromadzonych w nim śmieci.
4 Wnętrze pojemnika kurzu przemyj letnią wodą, a następnie wytrzyj szmatką do sucha.
D
Pojemnik kurzu należy czyścić po każdym użyciu.
5 Wyjmij filtr EPA E10 z wkładu „CYKLON”.
6 Wyjmij filtr wlotowy „Mikrofiltr” z filtra EPA E10.
W przypadku zabrudzenia filtrów: podstawowego EPA E10 i wlotowego „Mikrofiltr” można
je wymienić na nowe, wyczyścić lub przepłukać
pod bieżącą wodą. Filtry można suszyć tylko
w sposób naturalny. Nie wolno suszyć filtrów
przy pomocy suszarki do włosów, na grzejnikach i kaloryferach.
7 Wyczyść lub wymień filtry na nowe jeśli są zabrudzone.
Jest możliwość przepłukania filtrów pod bieżącą wodą.
Przed ponownym montażem dokładnie osusz filtry.
8 Wyczyść wkład „CYKLON”. Otwórz pokrywę i usuń
nagromadzone śmieci.
9 Złóż elementy wkładu „CYKLON” w uprzednio zajmowane miejsca.
Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne
jest zakładanie wilgotnego lub uszkodzonego
wkładu „CYKLON”.
10 Włóż wkład „CYKLON” do pojemnika kurzu zgodnie
z wycięciami.
11 Pojemnik kurzu zamontuj do odkurzacza, aż do usłyszenia charakterystycznego „Click”.
E
CZYSZCZENIE ELEKTROSZCZOTKI
W trakcie eksploatacji gromadzą się na wałku elektroszczotki kawałki: nici, sznurków, włosy, skrawki tkanin itp.
Zmniejszają one skuteczność odkurzania, dlatego konieczne
jest okresowe czyszczenie wałka elektroszczotki.
W celu usunięcia zanieczyszczeń z wałka elektroszczotki,
postępuj w następujący sposób:
1 Naciśnij przycisk zwalniający elektroszczotkę, aby odłączyć szczotkę od korpusu odkurzacza.
2 Za pomocą płaskiego, wąskiego przedmiotu np. monety,
śrubokrętu, przekręć blokadę pokrywy z pozycji zamkniętej
„ ” do pozycji otwartej „ ”. Zdejmij pokrywę i wyciągnij
wałek.
3 Korzystając z nożyczek lub ostrego noża, ostrożnie
oczyść wałek elektroszczotki. Przesuń nożyczki lub ostrze
w taki sposób, aby złapać włosy lub nitki zaplątane na wałku.
Przetnij je, a następnie oczyść z nich wałek.
Uważaj, aby nie uszkodzić włosia oraz samego
wałka elektroszczotki.
4 Oczyszczony wałek zamontuj w elektroszczotce. Szczególną uwagę zwróć na prawidłowe dopasowanie wałka do
otworów elektroszczotki. Drugi koniec wałka dociśnij do korpusu elektroszczotki.
●● Zamontuj pokrywę w uprzednio zajmowanym miejscu.
Przekręć blokadę pokrywy w pozycję „ ”.
F
PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA
1 Odkurzacz najwygodniej przechowywać w pozycji pionowej. Dla zmniejszenia zajmowanego miejsca w pomieszczeniu odkurzacz można przechowywać ze złożonym ramieniem.
2 Obudowę i pojemnik na kurz w razie potrzeby przetrzyj
wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia
naczyń) wysusz lub wytrzyj do sucha.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji odkurzacza
PROBLEM
MOŻLIWY POWÓD
ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.
Akumulatory są rozładowane.
Naładuj akumulatory.
Moc ssąca odkurzacza
spadła.
Pojemnik na kurz jest zapełniony.
Opróżnij i wyczyść pojemnik.
Filtr EPA E10 jest zatkany.
Wyczyść lub wymień filtr EPA E10 na nowy.
Wlot powietrza lub wałek elektroszczotki są
zablokowane.
Wyczyść wałek elektroszczotki, udrożnij wlot
powietrza.
Nie można naładować
odkurzacza.
Wtyczka przewodu przyłączeniowego nie
jest podłączona do gniazdka sieciowego.
Podłącz wtyczkę przewodu
przyłączeniowego do gniazdka sieciowego.
Odkurzacz działa krótko po
ładowaniu.
Czas ładowania był za krótki.
Ładowanie przeprowadź zgodnie
z instrukcją.
8
ZVC015ZQ-001_v02
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska natu­
ralnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych.
Przed wyrzuceniem lub oddaniem urzą­dzenia
do punktu zbiórki surowców wtór­nych należy
pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na
baterie. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składo­wania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki
mogą być zagroże­niem dla
środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
ZVC015ZQ-001_v02
9
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli používat
i během pozdějšího používání výrobku.
Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu k obsluze.
NEBEZPEČÍ!/VÝSTRAHA!
Při nedodržení těchto pokynů
hrozí úraz
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí
kabel, kryt nebo držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte
vždy zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Nevysávejte lidi ani zvířata, dbejte
zejména na to, aby se sací hubice
vysavače nepřiblížila k očím nebo
uším.
●● Opravy přístroje smí provádět pouze
proškolený personál. Neodborně
provedená oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení.
V případě vzniku závad se obraťte
na specializovaný servis ZELMER.
●● Po nabití spotřebiče vytáhněte zástrčku
napájecího kabelu ze zásuvky.
10
●● Nevysávejte žádné tekutiny ani vlhké
nečistoty.
●● Tento spotřebič mohou používat
děti starší 8 let, osoby s fyzickým,
senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležité
zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled
nebo budou poučeny o bezpečném
používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály.
Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod
dohledem.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad hrozí
poškození majetku
●● Připojte vysavač do zásuvky elektrické sítě se správným napětím. Zkontrolujte, zda je napětí v elektrické
síti shodné s napětím uvedeném na výrobním štítku.
●● Nevytahujte zástrčku ze síťové zásuvky tahem za
napájecí kabel.
●● Nevysávejte bez instalované nádoby, EPA filtru, hřídele elektrokartáče nebo v případě jejich poškození.
●● Nevysávejte zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Nevysávejte drobné sypké látky jako je mouka,
cement, sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
●● Neumisťujte vysavač v blízkosti ohně nebo míst se
zvýšenou teplotou.
●● K čištění vysavače používejte suchý nebo lehce navlhčený hadřík, nepoužívejte benzín ani rozpouštědla,
která by mohla zničit povrch spotřebiče.
POKYN
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Používejte
vysavač pouze v interiérech a pouze
k vysávání suchých povrchů. Koberce, které byly čištěny mokrou cestou, před vysáváním vysušte.
●● Vysavač je určen pouze k domácímu použití.
ZVC015ZQ-001_v02
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku.
Hladina hluku: 80 dB/A.
Elektrostatika
Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti
vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou.
Je to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.
Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:
●● zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
●● používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Tlačítko vypnout/zapnout
Držák
Uvolňovací tlačítko držáku vysavače
Těleso vysavače
Uvolňovací tlačítko elektrokartáče
Tlačítko uvolňující zásobník na prach
Nabíjecí zdířka
Elektrokartáč
Síťový adaptér s připojovacím kabelem
Ukazatel stavu nabití akumulátorů
Zásobník na prach (namontovaný ve vysavači)
Vstupní mikrofiltr (namontovaný v zásobníku na prach)
Cyklonová vložka (namontovaná v zásobníku na prach)
Základní filtr EPA E10 (namontovaný v zásobníku na
prach)
Montáž – příprava vysavače k použití
B
1 Rozložte držák vysavače.
2 Spojte těleso vysavače s elektrokartáčem.
●● Před zapnutím vysavače se ujistěte, že v zásobníku na
prach jsou namontovány filtry: EPA E10 a mikrofiltr.
3 Abyste mohli začít vysávat, stiskněte tlačítko zapnout/
vypnout.
Vybavení vysavače
ELEKTROKARTÁČ 8
Elektrokartáč slouží k čištění koberců s krátkým vlasem,
kobercových krytin, podlah nebo dlaždic. Díky rotujícímu
kartáči dokáže odstranit staré, zašlapané špíny a obtížně
odstranitelných nečistot jako jsou nitky, zbytky látek, papíru
apod.
Je určen zejména pro byty, ve kterých pobývají zvířata,
neboť odstraňování srsti z koberců a krytin je značně
náročné.
ZVC015ZQ-001_v02
Nepoužívejte elektrokartáč na koberce s dlouhým vlasem. V případě delší práce na takovém
koberci se aktivuje pojistka a dojde k automatickému vypnutí elektrokartáče. Je to normální jev, který má ochránit elektrokartáč před
poškozením. Před opětovným zapnutím spotřebiče vyčkejte několik minut.
Pokud se elektrokartáč dostane do styku např.
s rukou, ochrana automaticky elektrokartáč
vypne, aby se zabránilo úrazu.
Nabíjení akumulátorů
C
Před zahájením nabíjení se ujistěte, zda je zařízení vypnuté.
1 Nabíjení je nutné, pokud kontrolka ukazatele stavu nabití
začne blikat červeně.
2 Vysavač umístěte v blízkosti síťové zásuvky.
3 Konektor vložte do nabíjecí zdířky a pak vložte zástrčku
připojovacího kabelu do síťové zásuvky.
4 Během nabíjení se na ukazateli stavu nabití akumulátorů
postupně rozsvěcují zelené kontrolky a oznamují tak nabíjení akumulátorů.
5 Doba nabíjení akumulátorů trvá asi 5 hodin. Po uplynutí
této doby bude horní kontrolka na ukazateli nabíjení svítit
trvale.
Doporučuje se pokračovat v nabíjení ještě asi 1-2 hodiny.
6 Po nabití akumulátorů odpojte adaptér od vysavače.
●● S úplně nabitými akumulátory činí maximální doba vysávání 19 minut.
Během prvních tří nabíjení musí být akumulátory úplně vybité a proces nabíjení musí trvat
alespoň 12 hodin, aby bylo dosaženo maximální kapacity nabití. Další nabíjení lze provádět výše popsaným způsobem.
V případě poklesu napětí v síti se vysavač automaticky vypne. Proto je třeba pečovat o to, aby
byl před použitím nabitý.
Ukončení provozu, čištění a údržba
ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH A CYKLONOVÉ
VLOŽKY
1 Stiskněte uvolňující tlačítko, zásobník na prach odklopte
z vysavače.
2 Ze zásobníku na prach vytáhněte cyklonovou vložku.
Za tímto účelem uchopte držák cyklonové vložky a vytáhněte
jej ze zásobníku.
3 Ze zásobníku na prach vysypte nahromaděné smetí.
4 Vnitřek zásobníku na prach umyjte vlažnou vodou a pak
utřete hadříkem do sucha.
D
11
Zásobník na prach čistěte po každém použití.
5 Vytáhněte filtr EPA E10 z cyklonové vložky.
6 Vytáhněte vstupní mikrofiltr z filtru EPA E10.
Budou-li znečištěny filtry: základní EPA E10
a vstupní mikrofiltr, můžete je vyměnit za nové,
vyčistit nebo opláchnout pod tekoucí vodou.
Filtry můžete sušit pouze přirozeným způsobem. Filtry nesušte pomocí fénů, na radiátorech nebo topných tělesech.
7 Pokud jsou filtry znečištěny, vyčistěte je nebo vyměňte
za nové. Filtry lze oplachovat pod tekoucí vodou. Před opětovným namontováním filtry důkladně osušte.
8 Vyčistěte cyklonovou vložku. Otevřete víko a vysypte
nahromaděné smetí.
9 Vložte prvky cyklonové vložky na původní místo.
Z bezpečnostních důvodů se nesmí vkládat
vlhká nebo poškozená cyklonová vložka.
10 Cyklonovou vložku vložte do zásobníku na prach podle
výřezů.
11 Zásobník na prach zasuňte do vysavače, až uslyšíte
charakteristické kliknutí.
E
ČIŠTĚNÍ ELEKTROKARTÁČE
Během provozu se na hřídeli elektrokartáče hromadí nečistoty: nitě, provázky, vlasy, kousky látky apod. Snižují výkon
vysávání, proto je nutné pravidelné čištění hřídele elektrokartáče.
Pro odstranění nečistot z hřídele elektrokartáče postupujte
následovně:
1 Stiskněte uvolňovací tlačítko elektrokartáče pro odpojení
kartáče od tělesa vysavače.
2 S pomocí plochého, úzkého předmětu, např. mince,
šroubováku otočte pojistkou krytu z uzavřené polohy „ ” do
otevřené polohy „ ”. Sejměte kryt a vyjměte hřídel.
3 S pomocí nůžek nebo ostrého nože opatrně vyčistěte
hřídel elektrokartáče. Nůžkami nebo čepelí nože zachyťte na
hřídeli namotané vlasy nebo nitě. Rozřízněte je a sundejte
s hřídele.
Dávejte pozor, abyste nepoškodili štětiny nebo
hřídel elektrokartáče.
4 Vyčištěnou hřídel upevněte opět v elektrokartáči.
Zvláštní pozornost věnujte správnému vložení hřídele do
otvorů v elektrokartáči. Druhý konec hřídele přitiskněte
k tělesu elektrokartáče.
●● Kryt připevněte zpět na jeho místo. Pojistku krytu otočte
opět do polohy „
”.
F
USKLADNĚNÍ VYSAVAČE
1 Vysavač nejlépe uchovávejte ve svislé poloze. Pro
úsporu zabíraného místa v místnosti lze vysavač uskladnit
se sklopeným ramenem.
2 Kryt a nádobu na prach v případě potřeby vytřete vlhkým
hadříkem (může být navlhčený v prostředku na mytí nádobí),
vysušte nebo vytřete do sucha.
Možné problémy během používání vysavače
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje.
Vybité akumulátory.
Nabijte akumulátory.
Sací výkon vysavače klesl.
Nádoba na prach je plná.
Vyprázdněte a vyčistěte nádobu.
EPA E10 filtr je ucpaný.
Vyčistěte nebo vyměňte EPA E10 filtr za nový.
Vstup vzduchu nebo hřídel elektrokartáče
jsou zablokované.
Vyčistěte hřídel elektrokartáče, vyčistěte
vstup vzduchu.
Vysavač nelze nabít.
Zástrčka napájecího kabelu není zapojena
do síťové zásuvky.
Vložte zástrčku napájecího kabelu do síťové
zásuvky.
Vysavač pracuje po nabití
jen krátce.
Doba nabíjení byla příliš krátká.
Proveďte nabíjení podle návodu.
12
ZVC015ZQ-001_v02
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
ZVC015ZQ-001_v02
13
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám
používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú
napájací kábel, kryt alebo rukoväť
viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● Pred čistením zariadenia, jeho
montážou alebo demontážou vždy
odpojte napájací kábel zo sieťovej
zásuvky.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste sa vyhli riziku
poranenia prúdom.
●● Nevysávajte ľudí ani zvieratá, predovšetkým dávajte pozor, aby sa sacie
koncovky nepribližovali k očiam
a k ušiam.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
14
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Keď sa zariadenie nabije, odpojte
napájací kábel z elektrickej zásuvky.
●● Nevysávajte tekutiny a vlhkú špinu.
●● Tento spotrebič môžu používať aj
deti vo veku viac ako 8 rokov alebo
osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním
tohto zariadenia, iba v prípade, ak
sú pod stálym dozorom a po ich
predošlom poučení o bezpečnom
používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu
spotrebiča by nemali vykonávať deti
bez dozoru.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Vysávač pripájajte k el. napätiu s príslušnými parametrami napätia. Overte, či sa napätie v el. sieti zhoduje
s napätím uvedeným na výrobnom štítku zariadenia.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
napájací kábel.
●● Nevysávajte bez založenej nádoby, filtra EPA, valčeka
elektrokefy, ako aj vtedy, ak je čokoľvek poškodené.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, tonery do tlačiarní a kopírok, a pod.
●● Vysávač neumiestňujte v blízkosti ohňa a miest so
zvýšenou teplotou.
●● Vysávač čistite suchou alebo trochu navlhčenou
(vodou) handričkou, nepoužívajte benzín ani riedidlá,
ktorá môžu poškodiť povrch zariadenia.
ZVC015ZQ-001_v02
Vybavenie vysávača
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú jeho používania
●● Vysávač sa smie užívať iba vo vnútri miestností a iba
na vysávanie suchých povrchov. Koberce, ktoré boli
čistené namokro, sa musia pred vysávaním vysušiť.
●● Vysávač je určený len na domáce použitie.
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
80 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Elektrostatika
Ak budete vysávať niektoré povrchy pri nízkej vlhkosti vzduchu, môžete spôsobiť malé naelektrizovanie spotrebiča.
Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje spotrebič a nie je
jeho chybou.
Ak chcete zminimalizovať tento jav, odporúčame Vám:
●● zväčšite vlhkosť vzduchu v miestnosti,
●● používajte všeobecne dostupné antielektrostatické prostriedky.
Konštrukcia zariadenia
A
Tlačidlo zapnúť/vypnúť
Držiak
Tlačidlo uvoľňujúce držiak vysávača
Korpus vysávača
Tlačidlo uvoľňujúce elektrokefu
Tlačidlo uvoľňujúce nádobu na prach
Nabíjací port
Elektrokefa
Sieťová nabíjačka s prípojným káblom
Ukazovateľ nabitia akumulátorov
Nádoba na prach (namontovaná vo vysávači)
Vstupný filter „Mikrofilter” (namontovaný v nádobe na
prach)
13 Vložka „CYKLON” (namontovaná v nádoba na prach)
14 Základný filter EPA E10 (namontovaný v nádobe na prach)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Montáž – Príprava vysávača na používanie
B
1 Rozložte držiak vysávača.
2 Spojte korpus vysávača a elektrokefu.
●● Pred spustením vysávača skontrolujte, či v nádobe na
prach sú namontované filtre: EPA E10 a „Mikrofilter”.
3 Ak chcete začať vysávať, stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť.
ZVC015ZQ-001_v02
ELEKTROKEFA 8
Elektrokefa sa používa na vysávanie kobercov s krátkymi
štetinami, podláh a dlažieb. Vďaka rotujúcej kofe dokáže
odstrániť starú a udupanú špinu a ťažko odstrániteľnú špinu,
ako napr. nitky, zvyšky látok, papieru ap.
Obzvlášť užitočná v bytoch, v ktorých býva domáce zviera,
v ktorých odstraňovanie chlpov a vlasou z kobercov je veľmi
ťažké.
Elektrokefu nepoužívajte na vysávanie kobercov s dlhými štetinami. Ak budete dlhší čas
vysávať takýto typ koberca, aktivuje sa poistka,
ktorá automaticky elektrokefu vypne. Je to normálne, pretože automatické zastavenie chráni
elektrokefu pred zničením. Ak chcete zariadenie opäť zapnúť, počkajte niekoľko minút.
V prípade, ak dôjde ku kontaktu elektrokefy
napr. s dlaňou, ochranná poistka elektrokefu
automaticky vypne, aby nedošlo k úrazu.
Nabíjanie akumulátorov
C
Pred začatím nabíjania sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
1 Zariadenie sa musí nabiť, keď kontrolka úrovne nabitia
začne blikať načerveno.
2 Vysávač umiestnite v blízkosti el. zásuvky.
3 Pripojte zástrčku do nabíjacieho partu a následne vložte
zástrčku prípojného kábla do elektrickej zásuvky.
4 Počas nabíjania kontrolky úrovne nabitia akumulátorov
svietia nazeleno jedna po druhej, informujú, že sa akumulátory nabíjajú.
5 Nabíjací cyklus akumulátorov trvá približne 5 hodín.
Po skončení tohto času, horná kontrolka na ukazovateli
nabíjania bude neustále svietiť.
Odporúčame pokračovať v nabíjaní ešte 1-2 hodiny.
6 Keď sa akumulátory nabijú, odpojte nabíjačku od
vysávača.
●● Úplne nabité akumulátory umožňujú maximálne 19 minút
vysávania.
Pri prvých troch nabíjacích cykloch sa akumulátory majú úplne vybiť, a nabíjanie by malo
trvať minimálne 12 hodín. Takýmto spôsobom
sa získa maximálna kapacita batérií. Nasledujúce nabíjania sa môžu vykonať vyššie opísaným spôsobom.
Keď elektrické napätie klesne, vysávač sa
automaticky vypne, preto je potrebné kontrolovať, aby bol pred použitím nabitý.
15
Ukončenie práce, čistenie a údržba
D
ČISTENIE NÁDOBY NA PRAH A VLOŽKY „CYKLON“
1 Stlačte tlačidlo uvoľňujúce nádobu na prach a vychýľte ju
od vysávača.
2 Z nádoby na prach vyberte vložku „CYKLON“. Uchopte
držiak vložky „CYKLON“ a vytiahnite ho z nádoby.
3 Z nádoby na prach vysypte všetok nahromadený prach
a špinu.
4 Vnútro nádoby na prach prepláchnite letnou vodou,
a potom handričkou dosucha poutierajte.
Nádobu na prach čistite po každom použití.
5 Výmena filtra EPA E10 z vložky „CYKLON”.
6 Vyberte vstupný filter „Mikrofilter” a filter EPA E10.
Ak sú filtre zašpinené: záklaný EPA E10
a vstupný „Mikrofilter”, vymeňte ich na nové,
vyčistite alebo prepláchnite pod tečúcou
vodou. Filtre sa môžu sušiť iba prirodzeným
spôsobom. Filtre sa nesmú sušiť pomocou
sušiča na vlasy a na radiátoroch.
7 Ak sú filtre zašpinené vyčistite ich, alebo ich vymeňte.
Filtre sa môžu prepláchnuť pod tečúcou vodou. Pred opätovným namontovaním filtre dôkladne vysušte.
8 Vyčistite vložku „CYKLON”. Otvorte veko a odstráňte
nahromadenú špinu.
9 Všetky časti vložky „CYKLON“ vložte napäť na ich miesto.
Z bezpečnostných dôvodov sa vlhká alebo
poškodená vložky „CYKLON“ v žiadnom
prípade nesmie vkladať do zariadenia.
10 Vložte vložku „CYKLON” do nádoby na prach tak, aby
zapadla do drážok.
11 Nádobu na prach vložte do vysávača tak, až kým nebudete počuť charakteristický „klik“.
E
ČISTENIE ELEKTROKEFY
Počas používania sa na elektrokefe zachytávajú kúsky: nití,
šnúrok, vlasov, kúsky látok ap. Znižujú efektívnosť vysávania, preto sa elektrokefa musí pravidelne čistiť.
Keď chcete z elektrokefy odstrániť nečistoty, postupujte
nasledujúcim spôsobom:
1 Stlačte tlačidlo uvoľňujúce elektrokefu tak, aby sa kefa
odpojila od korpusu vysávača.
2 Pomocou plochého, úzkeho predmetu (napr. mince,
skrutkovača) prekrúťte blokádu veka zo zatvorenej polohy
„ ” do otvorenej polohy „ ”. Zložte veko a vyberte
valček.
3 Pomocou nožníc alebo ostrého noža opatrne očistite
valček elektrokefy. Nožnice alebo čepeľ presuňte tak, aby
ste chytili vlasy alebo nite zachytené na valčeku. Prestrihnite
ich a následne ich z valčeka odstráňte.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili štetiny,
alebo priamo valček elektrokefy.
4 Očistený valček namontujte napäť do elektrokefy.
Dávajte pozor, aby bol valček dobre dopasovaný k otvorom
elektrokefy. Druhý koniec valčeka dotlačte do korpusu elektrokefy.
●● Veko namontujte naspäť na svoje miesto. Blokádu veka
prekrúťte do polohy „
”.
F
SKLADOVANIE VYSÁVAČA
1 Najpraktickejší spôsob skladovania vysávača je vo zvislej polohe. Ak chcete zmenšiť zaberané miesto, vysávač
môžete skladovať so zloženým ramenom.
2 Plášť a komoru na prach v prípade potreby pretrite vlhkou handričkou (môže byť navlhčená čistiacim prostriedkom
na umývanie riadu), vysušte alebo vytrite do sucha.
Vzorové problémy počas používania vysávača
PROBLÉM
MOŽNÁ PRÍČINA
RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje.
Akumulátory sú vybité.
Nabite akumulátory.
Sila vysávania je nižšia.
Nádoba na prach je plná.
Nádobu vyprázdnite a vyčistite.
Filter EPA E10 je zapchatý.
Filter EPA E10 Vyčistite alebo vymeňte na nový.
Vstupný prieduch alebo valček elektrokefy Očistite valček elektrokefy, vyčistite upchatý
sú zablokované.
prieduch vzduchu.
Vysávač sa nedá nabiť.
Zástrčka prípojného kábla nie je zasunutá
do elektrickej zásuvky.
Zástrčku prípojného kábla zasuňte do elektrickej
zásuvky.
Vysávač po nabití funguje
príliš krátko.
Proces nabíjania trval príliš krátko.
Nabíjajte podľa pokynov uvedených
v užívateľskej príručke.
16
ZVC015ZQ-001_v02
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
ZVC015ZQ-001_v02
17
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatásfok elérése érdekében javasoljuk, hogy
használjon eredeti Zelmer tartozékokat, melyek kifejezetten
ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el a az alábbi használati utasítást. Fordítson kifejezett figyelmet a biztonsági előírásokra.
Az útmutató kérjük tartsa meg, hogy a készülék későbbi
használatakor is tudja azt használni.
Biztonsagi előirások
Kérjük a berendezés használatának megkezdése előtt
kérjük olvassa el a teljes használati utasítást.
VESZÉLYEK!/
FIGYELMEZTETÉSEK!
Melyek meghibásodást
okozhatnak
●● Ne mozdítsa meg a berendezést,
amikor az áramvezeték vagy a nyél
bármilyen módon meg van károsodva. Ezzel egy időben kérjük
adja be a berendezést a speciális
szervízbe.
●● A berendezése tisztítása, összeállítása, szétszedése előtt mindig húzza
ki az áramvezetéket a konnektorból,
ezzel áramtalanítva azt.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● Ne porszívózzon se embert, se állatot különösen figyeljen arra, hogy ne
közelítse a beszívó végét, se szemhez se fülhöz.
●● A berendezés javítását csupán képzett szakember végezheti el. A felhasználó számára komoly veszélyt
jelenthet a nem megfelelően elvégzett javítás. Ha bármilyen probléma
18
merülne fel, a berendezéssel kapcsolatban, kérjük forduljon a ZELMER
speciális szerviz pontjaihoz.
●● A berendezés feltöltése után húzza
ki az áramvezetéket a konnektorból.
●● Ne szippantson a porszívóba semmilyen folyadékot vagy nedves
szennyeződést.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne
tartsák karban gyerekek.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása
a vagyontárgy sérülésével járhat
●● A porszívót a megfelelő áramerősségű konnektorba
csatlakoztassa. Ellenőrizze le, hogy a hálózati feszültség egyezik –e azzal a feszültséggel, mely a hirdető
táblán fel van tüntetve.
●● Az áramvezeték csatlakózóját soha ne húzza ki a konnektorból csupán a vezeték segítségével.
●● Ne porszívón nem felszerelt tartály, EPA szűrő, elektromos kefe kúpja nélkül, valamint ezek esetleges meghibásodása esetén.
●● Ne szippantson a porszívóba: gyufát, cigaretta csikket,
izzó hamut. Kerülje az éles dolgok összeszedését.
●● Ne porszívózzon apróbb anyagokat mint: liszt, cement,
gipsz, nyomtató töltőjét fénymásolatokat és egyebeket.
●● Ne helyezze a porszívót a tűzhöz illetve magas hőmérsékletű helyekhez közel.
●● A porszívó tisztításához használjon száraz vagy
enyhén nedves rongyot, ne használjon benzint vagy
egyéb oldószert, mely a berendezés felületén károsodást okozhat.
ZVC015ZQ-001_v02
3 A porszívózás elkezdése céljából nyomja meg a bekapcsolás/kikapcsolás gombot.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
Porszívó összeszerelése
●● A porszívót csupán beltéren és csak száraz felületek
proszívózásához használja. A vizes szőnyegeket porszívózás előtt szárítsa ki.
●● A porszívó csupán otthoni használatra való.
Termék villamossági leírása
A porszívó technikai adatai meg vannak adva a jelzett gyártási táblázatban.
Akusztikus teljesítmény szintje: 80 dB/A.
Elektrosztatika
Némely felületek porszívózása alacsony nedvesség tartalmú
légtérben, a berendezés alacsony feszültségű árammal való
feltöltődéséhez vezethet. Ez a jelenség természetes, nem
károsítja a berendezést és nem a berendezés hibáját jelzi.
Annak érdekében, hogy ezt a jelenséget csökkentse a következőket ajánljuk:
●● Növelje a nedvesség tartalmat a szobában.
●● Használjon mindenki számára hozzáférhető
antielektrosztatikus anyagot.
Berendezés felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Bekapcsoló, kikapcsoló gomb
Nyél
Porszívó nyél szabályozó gomb
Porszívó törzse
Elektromos kefe kiakasztó gombja
A portartály leoldó gomb
Töltőfészek
Elektromos kefe
Hálózati töltő a csatlakozó kábellel együtt
Akkumulátor töltöttség jelző
Portartály (a porszívóban felszerelve)
Bemeneti szűrő „Mikrofilter” (a portartályban felszerelve)
„CYKLON” betét (a portartályban felszerelve)
Standard EPA E10 szűrő (a portartályban felszerelve)
Összeszerelés – a porszívó használathoz
való előkészítése
B
1 Hajtsa ki a porszívó nyelét.
2 Kapcsolja a porszívó testéhez az elektromos kefét.
●● Mielőtt bekapcsolná a porszívót győződjön meg arról,
hogy a következő szűrők a helyükön vannak: EPA E10
és a „Mikrofilter”.
ZVC015ZQ-001_v02
ELEKTROMOS KEFE 8
Az elektromos kefe rövid szállú szőnyegek, szőnyegpadlók,
padlók és járólapok tisztítására szolgál. A kefének köszönhetően lehetőség van a régi, összepiszkított, összetaposott és
a nehezen eltakarítható szennyeződések mint például cérnaszálak, szövet maradékok, papírok és egyebek eltávolítására.
Különösen hasznos az olyan lakásokban, melyben háziállat
tartózkodik, ahol a szőnyegből a szőrzet éeltávolítása különösen nagy problémát okoz.
Ne használja az elektromos kefét hosszú szállú
szőnyegeknél. Amennyiben hosszabb ideig
használja a porszívót ilyen típusú szőnyegek
tisztításához, akkor az elkezd nem biztonságosan működni és automatikusan kikapcsol az
elektromos kefe. Ez a jelenség normális, melynek az a célja, hogy megóvja az elektromos
kefét a megrongálódástól. Mielőtt újból bekapcsolná a berendezést várjon pár percet.
Abban az esetben, amikor az elektromos kefe
kapcsolatba kerül például kézével a biztonsági
központ automatikusan kikapcsolja a kefét,
annak érdekében, hogy elkerülje a sérüléseket.
Akkumulátor feltöltése
C
A feltöltés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy
a berendezés ki van kapcsolva.
1 A töltés akkor szükséges amikor a töltöttségi jelző lámpája pirosan villog.
2 Vigye a porszívót egy konnektor közelébe.
3 A dugót illessze a töltőfészekbe majd pedig dugja a csatlakozó kábel dugóját a konnektorba.
4 A töltés ideje alatt a töltöttségi jelző lámpái egymás után
zölden fognak világítani, jelezve ezzel, hogy az akkumulátorok töltése folyamatban van.
5 Az akkumulátorok töltési ciklusa kb. 5 óráig tart. Ennek
az időnek az elteltével a töltésjelző felső lámpája folyamatosan világítani fog.
Ajánlott még a töltés 1-2 percig tartó folytatása.
6 Az akkumulátor töltés befejeztével kapcsolja le a töltőt
a porszívóról.
●● Az akkumulátor teljes feltöltése után a makszimális porszívózási idő 19 percet tesz ki.
Az akkumulátor első három feltöltésekor le kell
azt teljesen meríteni, a feltöltés időszakának
minimum 12 órát kell kitennie, annak érdekében, hogy elérjék a feltöltés makszimális szintjét. A következő feltöltéseket már a fent írtak
alapján lehet elvégezni.
19
Amennyiben csökken az elektromos feszültség, a porszívó automatikusan kikapcsol, ezért
figyelni kell arra, hogy a munka megkezdése
előtt már fel legyen töltve.
A munka befejezése, tisztítás és karbantartás
A PORTARTÁLY ÉS A „CYKLON” BETÉT
TISZTÍTÁSA
1 Nyomja meg a portartály leoldó gombot és hajtsa kifele
a porszívóhoz képest a portartályt.
2 A portartályból vegye ki a „CYKLON” betétet. E célból
ragadja meg a „CYKLON” betét két fogantyúját és húzza ki
a tartályból.
3 Ürítse ki a tartályt a benne felgyülemlett szennyeződésből.
4 A tartály belsejét mossa meg langyos vízzel, majd pedig
törölje szárazra egy ronggyal.
D
A portartályt minden használatot követően meg
kell tisztítani.
5 Vegye ki az EPA E10 szűrőt a „CYKLON” betétből.
6 Vegye ki a bemeneti „Mikrofilter” szűrőt az EPA E10 szűrőből.
Ha a szűrők szennyeződnek: a standard EPA
E10 és a bemeneti „Mikrofilter” szűrő akkor
ezeket ki lehet cserélni új szűrőre, meg lehet
tisztítani illetve folyóvíz alatt meg lehet mosni.
A szűrőket csak természetes módon lehet szárítani. Nem szabad a szűrőket hajszárítók, fűtőtestek, hősugárzók segítségével szárítani.
7 Cserélje ki a szűrőket illetve tisztítsa meg őket, ha szen�nyeződtek. A szűrőket ki lehet öblíteni folyó víz alatt. Mielőtt
ismét visszaszerelné őket, szárítsa meg a szűrőket.
8 Tisztítsa meg a „CYKLON” betétet. Nyissa ki a fedelet és
távolítsa el az alatta felgyülemlett szemetet.
9 Illessze vissza a „CYKLON” betét elemeit az előző
helyükre.
Biztonsági okok miatt szigorúan tilos a nedves
illetve sérült „CYKLON” betét telepítése.
10 Tegye be a „CYKLON” betétet a portartályba a kivágásoknak megfelelően.
11 A portartályt illessze fel a porszívóra míg csak egy jellegzetes „Click” hangot nem hall.
E
ELEKTROMOS KEFE TISZTÍTÁSA
Az üzemeltetés közben felgyülemlenek az elektromos kefe
kúpján a következő darabok: ruhadarabkák, cérnák, hajak,
szövet darabkák és egyebek. Ezek csökkentik a porszívózás hatékonyságát, ezért feltétlenül szükséges időnként az
elektromos kefe kúpját megtisztítani.
Annak érdekében, hogy az elektromos kefe kúpjáról eltávolítsa a szennyeződést, a következőképpen járjon el:
1 Nyomja meg az elektromos kefe kiakasztó gombját,
hogy eltávolítsa a kefét a porszívó törzséről.
2 Valamilyen keskeny, lapos tárgy segítségével például:
pénzérme, csavarhúzó, tekerje el a fedél blokkolót a lezárt
helyzetből „ ” a nyitott helyzetbe „ ”. Vegye le a fedelet
és húzza ki a kúpot.
3 Ollót vagy éles kést használva óvatosan tisztítsa meg
az elektromos kefe kúpját. Helyezze el az ollót vagy az éles
kést olyan módon, fogja meg a hajat vagy a ruhadarabokat,
melyek összegabalyodtak a kúpon. Vágja őket le és tisztítsa
meg a kúpot.
Vigyázzon, hogy ne károsítsa meg a kefe szőrét
vagy magát az elektromos kefe kúpját.
4 A megtisztított kúpot szerelje vissza a elektromos
kefébe. Különös figyelmet fordítson arra, hogy a kúp szabályosan illeszkedjen az elektromos kefe nyílásába A kúp
másik felét dugja be az elektromos kefe törzsébe.
●● Rakja vissza a fedelet a korábbi helyére. Fordítsa el
a fedél blokkolóját a következő pozícióba „ ”.
F
A PORSZÍVÓ MEGÓVÁSA
1 A porszívót legkényelmesebben a függőleges helyzetben tudja tárolni. Hogy csökkentse a helyet, melyet a porszívó elfoglal összeszerelve lehet azt tartani.
2 A rögzítést és a portartályt szükség esetén törölje ki nedves ronggyal (be lehet nedvesíteni mosógató szerrel), szárítsa ki vagy törölje szárazra.
Lehetséges problémák a porszívó üzemeltetése közben
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A berendezés nem működik. Az akkumulátor lemerült.
Töltse fel az akkumulátort
A porszívó szívóereje
csökkent.
A por tartály megtelt.
Ürítse ki és tisztítsa meg a tartályt.
Bedugult a EPA E10 szűrő.
Tisztítsa meg vagy cserélje ki újra a EPA
E10 szűrőt.
Az beszívófej vagy az elektromos kefe kúpja
blokkolódott.
Tisztítsa meg az elektromos kefe kúpját és
a levegő beszívót.
20
ZVC015ZQ-001_v02
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
Nem lehet feltölteni
a porszívót.
A berendezés nincs áram alatt, az elektromos Dugja be a csatlakozót a konnektorba és
csatlakozó nincsen bedugva a konnektorba.
ezzel helyezze áram alá a berendezést.
MEGOLDÁS
A porszívó csak rövid ideig
működik a feltöltés után.
Túl rövid ideig töltötte.
A feltöltést az instrukcióknak megfelelően
végezze el.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre. A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási
hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell őket
adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása
vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt
ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
ZVC015ZQ-001_v02
21
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm
bun găsit printre beneficiarii produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm
să folosiţi numai accesoriile originale ale companiei Zelmer.
Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de
utilizare.O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor cu
privire la siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni
de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în
timpul utilizării ulterioare a produsului.
Indicaţii cu privire la siguranţa
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă
cablul de alimentare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări
ale carcasei. Într-o astfel de situaţie ..duceţi aparatul la un atelier de
reparaţii.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua
electrică înainte de a trece la montarea, demontarea sau curăţarea
aparatului.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Nu aspiraţi oameni şi animale şi mai
ales aveţi grijă să nu apropiaţi capetele de aspirare de ochi şi urechi.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai
de către persoane calificate în acest
domeniu. Reparaţia care este realizată incorect poate cauza un pericol serios pentru utilizator. În cazul
22
în care aţi observat defecţiuni luaţi
legătura cu centrul de service de
specializat ZELMER.
●● După ce aţi încărcat aparatul scoateţi cablul de alimentare din priză.
●● Nu aspiraţi cu aparatul nici un lichid
sau mizerie umedă.
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care nu
cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●● Aspiratorul
trebuie conectat la o priză a reţelei de
alimentare cu curent electric cu o tensiune corespunzătoare. Verificaţi dacă tensiunea din reţeaua de alimentare cu curent electric este în conformitate cu cea
trecută pe plăcuţa de fabricaţie.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
●● Nu aspiraţi fără montarea în prealabil a rezervorului,
a filtrului EPA, rolei electro-periei şi în cazul deteriorării
acestora.
●● Nu aspiraţi în aspirator: chibrituri, mucuri de ţigări,
cenuşă caldă. Nu se recomandă aspirarea obiectelor
ascuţite.
●● Nu aspiraţi pulberi fine cum ar fi: făina, cimentul, gipsul
tonere ale imprimantelor şi aparatelor xero, etc.
●● Nu amplasaţi dispozitivul în apropierea focului şi
a locurilor cu temperaturi ridicate.
●● Pentru curăţarea aspiratorului folosiţi numai cârpe
uscate sau delicat umezite, nu folosiţi benzină sau diluanţi care pot caza deteriorarea suprafeţei dispozitivului.
ZVC015ZQ-001_v02
Echipamentul aspiratorului
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi
indicaţii cu privire la utilizare
●● Aspiratorul poate fi folosit numai în interiorul încăperilor şi numai pentru aspirarea suprafeţelor uscate.
Covoarele care au fost curăţate prin spălare trebuiesc
în prealabil uscate.
●● Acest aspirator este proiectat numai pentru uz casnic.
Date tehnice
Tipul aspiratorului cât şi parametrii acestuia sunt trecuţi pe
plăcuţa de fabricaţie.
Nivelul puterii acustice: 80 dB/A.
Electrostatică
Atunci când aspiraţi suprafeţe aflate in incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza.
Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul şi
nu reprezită un defect al aparatului.
Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:
●● măriţi umiditatea aerului din cameră,
●● să folosiţi substanţe anti-electrostatice disponibile pe piaţă.
Construcţia dispozitivului
A
Butonul pornit/oprit
Mâner
Butonul care deblochează mânerul aspiratorului
Carcasa aspiratorului
Butonul care deblochează electro-peria
Tasta de deschidere a recipientului pentru praf
Priza de încărcare
Electro - peria
Încărcător de reţea cu cablu de conectare
Indicatorul de încărcare a acumulatorilor
Recipient pentru praf (montat în aspirator)
Filtru de admisie „Microfiltru” (montat în recipientul pentru praf)
13 Cartuş „CICLON” (montat în recipientul pentru praf)
14 Filtru de bază EPA E10 (montat în recipientul pentru praf)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Montaj – pregătirea aspiratorului
pentru folosire
B
1 Desfaceţi mânerul aspiratorului.
2 Conectaţi carcasa aspiratorului la peria electrică.
●● Înainte de pornirea aspiratorului asiguraţi-vă că în recipientul pentru praf sunt montate filtrele: EPA E10 ş „Microfiltru”.
3 Pentru a începe aspirarea apăsaţi tasta pornire/oprire.
ZVC015ZQ-001_v02
ELECTROPERIA 8
Electro-peria este folosită pentru curăţarea covoarelor cu păr
scurt, a mochetelor, pardoselilor şi gresiei. Datorită perii rotative este capabil de a elimina murdăria veche şi care este
dificil de eliminat, impurităţile, cum ar fi: resturi de aţă, resturi
textile, hârtie, etc.
Este deosebit de utilă în apartamentele în care există animale, unde îndepărtarea părului de animal de pe covorul
este foarte greoaie.
Nu folosiţi electro-peria pe covoarele cu păr
lung. În cazul în care veţi folosi această perie
pentru o perioadă mai lungă de timp pe un astfel de covor, va fi acţionată protecţia automată
şi peria se va opri din funcţionare. Acest lucru
este normal şi are ca scop protejarea electroperiei împotriva deteriorării. Pentru a porni din
nou dispozitivul trebuie să aşteptaţi câteva
minute.
În cazul în care electro-peria va intra în contact
de ex. cu mâna protecţia va intra în funcţiune
automat pentru a evita rănirea.
Încărcarea acumulatorilor
C
Înainte de a începe încărcarea asiguraţi-vă că dispozitivul
este oprit.
1 Încărcarea este necesară atunci când dioda led de pe
indicatorul de încărcare începe să licărească în roşu.
2 Amplasaţi aspiratorul în apropierea unei prize de alimentare cu curent electric.
3 Conectaţi ştecherul la priza de încărcare şi apoi introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza de alimentare
cu curent electric.
4 În timpul procesului de încărcare pe indicatorul de încărcare a acumulatorilor, diodele led se vor aprinde în verde
una după alta informând că acumulatorii se află în timpul
procesului de încărcare.
5 Ciclul de încărcare a acumulatorilor durează aproximativ
5 ore. După scurgerea acestui timp, lapma superioară de pe
indicatorul de încărcare va lumina în continuu.
Se recomandă continuarea încărcării pentru încă 1-2 ore.
6 După încărcarea acumulatorilor deconectaţi încărcătorul
de la aspirator.
●● Puteţi aspira timp de 19 de minute atunci când acumulatorii sunt încărcaţi până la maximum.
În cazul primelor trei încărcări acumulatorii
trebuie descărcaţi până la capăt iar procesul
de încărcare ar trebui să dureze cel puţin 12
ore cu scopul de a obţine nivelul maximal de
încărcare. Încărcările ulterioare pot fi realizate
în conformitate cu cele descrise mai sus.
23
În cazul în care scade tensiunea electrică, aspiratorul se va opri automat, de aceea trebuie să
aveţi grijă ca acesta să fie bine încărcat înainte
să începeţi folosirea acestuia.
Sfârşitul folosirii, curăţarea şi întreţinerea
CURĂŢAREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF ŞI
A CARTUŞULUI „CICLON”
1 Apăsaţi tasta de deschide, recipientul pentru praf şi înclinaţi-l din aspirator.
2 Scoateţi din recipientul pentru praf cartuşul „CICLON”.
În acest scop prindeţi cu mâna mânerul cartuşului „CICLON”
şi scoateţi-l din aspirator.
3 Goliţi recipeintul pentru praf de murdăria care se află în
interiorul acestuia.
4 Interiorul recipientului trebuie şters cu apă caldă şi apoi
trebuie şters foarte bine cu o cârpă uscată.
D
Recipientul pentru praf trebuie curăţat după fiecare folosire.
5 Scoateţi filtrul EPA E10 din cartuşul „CICLON”.
6 Scoateţi filtrul de admisie „Microfiltrul” din filtrul EPA E10.
În cazul în care filtrele sunt murdare: filtrul de
bază EPA E10 şi cel de admisie „Microfiltru”
pot fi înlocuite cu unele noi, pot fi curăţate
sau clătite sub jet de apă curată. Filtrele pot
fi uscate numai în mod natural. Nu se permite
uscarea filtrelor cu ajutorul uscătorului pentru
păr, pe calorifere sau alte surse de căldură.
7 Dacă sunt murdare filtrele trebuie curăţate sau înlocuite
cu unele noi. Există posibilitatea de clătire a filtrelor sub un
jet de apă curată. Înainte de a le monta din nou acestea trebuie uscate.
8 Curăţaţi cartuşul „CICLON”. Deschideţi capacul şi aruncaţi murdăria acumulată.
9 Montaţi elementele cartuşului „CICLON” pe locurile pe
care le-au ocupat anterior.
Din motive de siguranţă, este inadmisibilă
montarea cartuşului „CICLON” care este umed
sau deteriorat.
10 Introduceţi cartuşul „CICLON” în recipientul pentru praf
în conformitate cu canelurile
11 Recipientul pentru praf trebuie montat în aspirator astfel
încât sa auziţi sunetul caracteristic „Clic”.
E
CURĂŢAREA ELECTRO-PERIEI
În timpul exploatării pe rola electro-periei se acumulează:
aţă, şireturi, păr, bucăţi de ţesături etc. Acest lucru conduce
la micşorarea eficienţei aspirării de aceea periodic trebuie
curăţată rola electro-periei.
Pentru a înlătura murdăria de pe rola electro-periei trebuie
să procedaţi în felul următor:
1 Apăsaţi butonul de deblocare a eletro-periei pentru
a deconecta peria de corpul aspiratorului.
2 Cu ajutorul unui obiect plat şi îngust de ex. a unei
monete, şurubelniţe, rotiţi blocada capacului de la poziţia
închis „ ” către poziţia deschis „ ”. Daţi la o parte capacul şi scoateţi rola.
3 Cu ajutorul foarfecelor sau a unui cuţit ascuţit curăţaţi
rola electro-periei. Mişcaţi foarfecele sau cuţitul în aşa fel
încât să prindeţi părul sau aţa care se găseşte pe rolă. Mai
întâi tăiaţi-le în bucăţi mai mici şi apoi înlăturaţi-le de pe rolă.
Fiţi atenţi să nu deterioraţi părul şi nici rola propriu-zisă a electro-periei.
4 Rola curăţată montaţi-o la loc în electro-perie. Mai ales
trebuie să fiţi atenţi ca rola să fie perfect fixată în orificiile
electro-periei. Celălalt capăt al rolei apăsaţi-l către carcasa
electro-periei.
●● Montaţi la loc capacul. Rotiţi blocada capacului în poziţia „ ”.
F
DEPOZITAREA ASPIRATORULUI
1 Se recomandă ca aspiratorul să fie depozitat în poziţie
verticală. Pentru ca acesta să ocupe cât mai puţin loc poate
fi depozitat cu braţul strâns.
2 Carcasa şi recipientul pentru praf în caz de nevoie le
puteţi şterge cu o cârpă umedă (poate fi umezită cu detergent
pentru spălarea vaselor) apoi ştergeţi-le şi uscaţi-le perfect.
Exemple de probleme care pot apare în timpul exploatării aspiratorului
PROBLEMA
CAUZA POSIBILĂ
SOLUŢIONARE
Dispozitivul nu funcţionează. Acumulatorii sunt descărcaţi.
Încărcaţi acumulatorii.
Puterea de aspirare
a aspiratorului a scăzut.
Recipientul pentru praf este plin.
Curăţaţi recipientul.
Filtrul EPA E10 este înfundat.
Curaţaţi-l sau înlocuiţi filtrul EPA E10 cu unul
nou.
Orificiul de admisie a aerului sau rola
electro-periei sunt blocate.
Curăţaţi rola electro-periei, curăţaţi calea de
admisie a aerului.
24
ZVC015ZQ-001_v02
PROBLEMA
CAUZA POSIBILĂ
SOLUŢIONARE
Aspiratorul nu poate
fi încărcat.
Ştecherul cablului de alimentare nu este
conectat la priză.
Conectaţi ştecherul cablului de alimentare la
priză.
Aspiratorul după ce a fost
Timpul de încărcare a fost prea scurt.
încărcat funcţionează pentru
o perioadă scurtă de timp.
Încărcarea trebuie realizată în conformitate cu
instrucţiunea.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil, nici prea costisitor. În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi
într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul
sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să
scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
ZVC015ZQ-001_v02
25
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви с избор на нашия уред и добре дошли
среди потребителите на продукти ZELMER.
За да получите най-добри резултати, препоръчваме да
използвате само оригинални асесоари от фирма Zelmer.
Те са проектирани специално за този продукт.
Моля, прочетете внимателно настоящата инструкция за
употреба. Трябва да обърнете особено внимание на указанията относно безопасност. Моля, запазете инструкцията, за да можете да я ползвате и при по-нататъшна
употреба на изделието.
Указанията относно безопасност
Преди да започнете да ползвате уреда, запознайте се със съдържание на цялата инструкция
за експлоатация.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването създава
опасност от телесни повреди
●● Не задвижвайте уреда, ако
захранващият кабел, корпусът или
дръжката са повредени по видим
начин. Тогава предайте уреда
в сървизен пункт.
●● Преди почистване на уреда, монтаж или демонтаж винаги извадете присъединителния кабел от
мрежовото гнездо.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Не почиствайте хора или
животни, а особено внимавайте
да не доближавате смукателните
накрайници до очите или ушите.
●● Ремонти на уреда могат да се
извършват единствено от квалифицирания персонал. Неправилно
проведен ремонт може да предиз26
вика сериозна опасност за потребителя. При появяване на дефекти обърнете се в специализиран
сървизен пункт на ZELMER.
●● Cлед зареждане на уреда извадете присъединителния кабел от
мрежовото гнездо.
●● Не всмуквайте с прахосмукачката
никакви течности и влажни загрязнения.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването създава опасност
от имуществени повреди
●● Подключвайте
прахосмукачката към гнездото на
захранващата мрежа със съответно напрежение.
Проверете дали напрежението на захранващата
мрежа съответства на напрежението, посочено
в табелката за технически данни.
●● Не изваждайте щепсела от гнездото с дърпане на
кабела.
●● Не почиствайте без монтиран резервоар, филтър
EPA, ролка на електрочетката и в случай че те са
повредени.
●● Не всмуквайте с прахосмукачката: кибрит, цигарени фасове, разжарена пепел. Избягвайте събиране на остри предмети.
●● Не всмуквайте дребни прахове, като: брашно,
цимент, гипс, тонери за принтери и копирки и др.
●● Не помествайте прахосмукачката близо до огън
и до местата с повишена температура.
ZVC015ZQ-001_v02
●● За
почистване на прахосмукачката използвайте
сухо или леко навлажнено с вода парцалче, не
употребявайте бензин или разтворители, които
могат да предизвикат унищожение на повърхност
на уреда.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта
и указания относно употреба
●● Използвайте прахосмукачката изключително вътре
в помещения, само за почистване на сухи повърхности. Килими след мокро почистване изсушете
преди почистването.
●● Прахосмукачката е предназначена само за
домашна употреба.
Технически данни
Тип на прахосмукачката и техническите й параметри са
посочени върху табелката за технически данни.
Ниво на акустичната мощност: 80 dB/А.
Електростатика
Почистване на някои повърхности при условия на
ниската влажност на въздуха може да доведе до малко
електризиране на уреда. Това е естествено явление, не
поврежда уреда и не съставлява дефекта му.
За да минимизирате това явление, препоръчва се:
●● повишаване на влажността на въздух в помещението,
●● употреба на общодостъпни антиелектростатични
средства.
Строеж на уреда
A
Копче включване/изключване
Дръжка
Копче, освобождаващо дръжката на прахосмукачката
Корпус на прахосмукачката
Копче, освобождаващо електрочетката
Бутон за освобождаване на контейнера за прах
Гнездо за захранване
Електрочетка
Зарядно устройство със свързващ кабел
Индикатор за зареждане на батериите
Контейнер за прах (монтиран в прахосмукачката)
Входящ филтър „Mikrofiltr” (монтиран в контейнера за
прах)
13 Модул „CYKLON” (монтиран в контейнера за прах)
14 Основен филтър EPA E10 (монтиран в контейнера за
прах)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ZVC015ZQ-001_v02
Монтаж – приготвяне на
прахосмукачката за употреба
B
1 Разложете дръжката на прахосмукачката.
2 Съединете корпус на прахосмукачката с електрочетката.
●● Преди за включите прахосмукачката трябва да проверите, дали в контейнера за прах са монтирани
филтрите: EPA E10 и „Mikrofiltr”.
3 За да започнете работа с уреда, трябва да натиснете
бутон включи/изключи.
Оборудване на прахосмукачката
ЕЛЕКТРОЧЕТКА 8
Електрочетката служи за почистване на килими с къси
косъми, килимни покрития, подове или плочки. Благодарение на ротационната четка тя има възможност за
отстраняване на застарели и затъпкани замърсявания
и на замърсявания, трудни за отстраняване, напр. конци,
остатъци от тъкани, хартия и др.
Особено пригодна е в жилищата, в които пребивават
животни, където отстраняване на козината от килими
и покрития е много обременително.
Не употребявайте електрочетката за
килими с дълги косъми. В случай на по-продължителна работа с този вид килими ще
задейства защитата и ще настъпи автоматично изключване на електрочетката.
Това е нормално явление, целта на което
е защита на електрочетката от унищожение. За да включите устройството обратно, изчакайте няколко минути.
В случай че електрочетката има контакт
напр. с ръка, защитата ще изключи четката автоматично за избягване на телесните повреди.
Зареждане на акумулатори
C
Преди започване на зареждането осигурете се, дали
уредът е изключен.
1 Зареждането е необходимо, когато лампата на индикатора за зареждане започне да мига с червен цвят.
2 Поставете прахосмукачката близо до мрежово гнездо.
3 Включете конектора на кабела в гнездото за зареждане, след което включете щепсела на свързващия
кабел към мрежовото гнездо.
4 По време на зареждането лампите на индикатора за
зареждане ще светнат със зелена светлина една след
друга, като информират, че батериите се зареждат.
5 Цикълът за зареждане на батериите е с продължителност около 5 часа. След изтичане на това време,
горната лампа на индикатора на зареждането ще свети
с непрекъсната светлина.
27
Препоръчва се зареждането да продължи още 1 - 2 часа.
6 След зареждане на акумулаторите изключете заядното устройство от прахосмукачката.
●● При пълното зареждане на акумулатори максималното време на почистване съставя 19 минути.
При първите три зареждания акумулаторите трябва да бъдат напълно разредени,
а процес на зареждането трябва да трае
най-малко 12 часа за получаване на максималното ниво на зареждането. Следващите зареждания могат да се извършват
по гореописания начин.
При понижаване на електрическото напрежение прахосмукачката ще се изключи
автоматично, затова трябва да се внимава да бъде заредена преди започване на
работата.
Приключване на работата, почистване
и поддържане
ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ И НА
МОДУЛА „CYKLON”
1 Натиснете бутона, освобождаващ контейнера за
прах и го изтеглете от прахосмукачката.
2 Извадете модула „CYKLON” от контейнера за прах.
За тази цел хванете модула „CYKLON” за дръжката и го
извадете от контейнера.
3 Изпразнете контейнера за прах от натрупаните
в него замърсявания.
4 Измийте вътрешната част на контейнера за прах
с хладка вода, след което го изтрийте с кърпа до сухо.
D
Контейнерът за прах трябва да се
почиства след всяко използване.
5 Извадете филтър EPA E10 от модула „CYKLON”.
6 Извадете входящия филтър „Mikrofiltr” от филтъра
EPA E10.
Ако филтрите: основният EPA E10 и входящият „Mikrofiltr”са замърсени, можете
да ги смените с нови, да ги почистите
или да ги изплакнете под течаща вода.
Филтрите трябва да се изсушават само
по естествен начин. Не бива да се сушат
с помощта на сешоар за коса, върху калорифери и нагреватели.
и отстранете натрупаните боклуци.
9 Сглобете елементите на модула „CYKLON” в обратна последователност.
Поради съображения за безопасност е недопустимо в прахосмукачката да се поставя
влажен или повреден модул „CYKLON”.
10 Поставете модула „CYKLON” в контейнера за прах
така, че да влезе на предназначеното за него място.
11 Монтирайте контейнера за прах в прахосмукачката –
ще чуете характерно щракване.
E
ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЧЕТКАТА
По време на експлоатация върху ролка на електрочетката се трупат парчета от конци, връви, косъми, парчета
от тъкани и др. Те намаляват ефективност на почистването, затова е необходимо периодично почистване на
ролка на електрочетката.
За да отстраните замърсявания от ролка на елекктрочетката, постъпвайте както следва:
1 Натиснете копчето, освобождаващо електрочетката,
за да отключите четката от корпуса на прахосмукачката.
2 С помощта на един плосък, тесен предмет, напр.
монета, отвертка, завъртете блокировка на капака от
затвореното положение „ ” в отвореното положение
„ ”. Свалете капака и извадете ролката.
3 Ползвайки ножици или остър нож, предпазливо очистете ролка на електрочетката. Преместете ножиците
или острието по такъв начин, че да хванете уплетените
в ролката косъми или конци. Прережете ги, а след това
очистете ролката от тях.
Внимавайте да не повредите коси на електрочетката или самата ролка.
4 Монтирайте почистената ролка в електрочетката.
Обърнете особено внимание на правилно приспособяване на ролката към отвори на електрочетката. Притиснете другия край на ролката към корпуса на електрочетката.
●● Монтирайте капака на заеманото преди това място.
Завъртете блокировка на капака в положение „ ”.
F
СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
1 Най-удобният начин за съхранение на прахосмукачката е в изправено положение. За да се редуцира заеманото място в помещението, прахосмукачката може да се
съхранява със сглобено рамо.
2 При необходимост протрете корпуса и резервоара за
прах с влажно парцалче (може да е навлажнено с миещо
средство за съдове), изсушете или избършете насухо.
7 Почистете или сменете филтрите с нови, ако са
замърсени. Можете да изплакнете филтрите под течаща
вода. Преди да монтирате обратно филтрите, те трябва
да бъдат старателно подсушени.
8 Почистете модула „CYKLON”. Отворете капака
28
ZVC015ZQ-001_v02
Примерни проблеми при експлоатация на прахосмукачката
ПРОБЛЕМА
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Уредът не работи.
Акумулаторите са разредени.
Заредете акумулаторите.
Смукателната мощност
на прахосмукачката се
намали.
Резервоарът за прах е запълнен.
Опразнете и изчистете прахосмукачката.
Филтърът EPA E10 е запушен.
Изчистете филтъра EPA E10 или го
заменете с нов.
Входният отвор за въздух или ролка на
електрочетката са блокирани.
Изчистете ролка на електрочетката,
освободете входния отвор за въздух.
Прахосмукачката не може
да се зареди.
Щепсел на присъединителния кабел не
е подключен към мрежовото гнездо.
Подключете щепсел на присъединителния кабел към мрежовото гнездо.
Прахосмукачката работи
кратко след зареждането.
Времето на зареждане беше твърде
кратко.
Проведете зареждането съгласно
инструкцията.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
ZVC015ZQ-001_v02
29
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Important safety instructions
Please read the entire user manual before using the
appliance.
DANGER / WARNING!
Risk of injury
●● Do not operate the appliance when
the power cord, the housing or the
handle is visibly damaged. In such
a case, return the appliance to
a service centre.
●● Unplug the appliance from an outlet
before cleaning, assembling or
dismantling.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Do not use the vacuum cleaner to
clean people or animals, pay special
attention to keep the nozzles away
from eyes and ears.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact Zelmer
qualified service centre.
●● Once the appliance has been charged,
remove the power cord from the wall
outlet.
●● Do not pick up any liquids and wet dirt.
30
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
WARNING!
Risk of property damage
●● Always connect the appliance to wall sockets supplying
the voltage detailed on the rating plate.
●● Do not unplug the appliance by pulling the cord.
●● Do not use the appliance without the container, the
EPA filter or the electrobrush in place, or if they are
damaged.
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
●● Do not pick up fine dust such as: flour, cement,
gypsum, toners for printers and copy machines, etc.
●● Do not place the appliance close to the fire and areas
with excessive temperatures.
●● Use a dry or slightly damp cloth to clean the vacuum
cleaner. Do not use benzene or solvents that can
damage the surface of the appliance.
TIP
Product information and
handling instructions
●● Operate
the appliance only in indoor spaces and
vacuum only dry surfaces. Before vacuuming dry the
carpets that were wet cleaned.
●● The vacuum cleaner is intended for household use
only.
Technical parameters
The vacuum cleaner type and technical parameters are
indicated on the rating label.
Noise level: 80 dB/A.
ZVC015ZQ-001_v02
Electrostatics
Vacuuming some surface types in low humidity conditions
may cause the appliance to become charged with static. It is
a natural phenomenon, it does not damage the appliance
and it is not its defect.
In order to minimize this effect, it is recommended to:
●● increase the humidity in the room,
●● use general anti-static agents.
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
ON/OFF button
Handle
Handle release button
Vacuum cleaner housing
Electrobrush release button
Dust container release button
Charging socket
Electrobrush
Power adapter with power cord
Battery charging indicator
Dust container (fitted in the vacuum cleaner)
Pre-filter (fitted in the dust container)
CYCLONE module (fitted in the dust container)
EPA E10 Primary filter (fitted in the dust container)
Assembling – preparing the vacuum
cleaner for operation
Battery charging
C
Before charging, make sure the appliance is switched off.
1 Charge the appliance when the charging indicator
flashes red.
2 Place the vacuum cleaner near a wall outlet.
3 Plug the power cord into the appliance and then connect
it to the wall outlet.
4 When charging, the battery charging indicator lights turns
green in sequence to indicate that charging is in progress.
5 Battery charging cycle takes about 5 hours. The top
charging indicator will then light up continuously.
It is recommended to continue charging for another 1-2 hours.
6 Disconnect the appliance when battery is fully charged.
●● When batteries are fully charged the vacuum cleaner will
operate for 19 minutes maximum.
During three initial charging cycles the
batteries should be fully discharged, and the
charging time should be at least 12 hours in
order to obtain the maximum battery charge.
Subsequent charging can be carried out in the
manner described above.
B
1 Open the vacuum cleaner handle.
2 Connect the vacuum cleaner housing with the
electrobrush.
●● Before starting, make sure that EPA E10 filter and prefilter are installed in the dust container.
3 Press on/off to start vacuuming.
Vacuum cleaner accessories
ELECTROBRUSH 8
Electrobrush is used to clean short hair carpets, carpet
floorings, floors or tiles. With the rotary brush it has the ability
to remove old and stubborn dirt, and difficult-to-remove dirt
such as threads, rags, paper, etc.
It is practically useful in households with pets, where removing
the animal hair from the carpets and floorings is very onerous.
Do not use the electrobrush on long hair
carpets. When used on this type of carpet for
a longer time, protection will activate and the
electrobrush will switch off automatically. This
is normal feature and protects the electrobrush
from damage. To switch on the device again,
wait for a few minutes.
ZVC015ZQ-001_v02
If the electrobrush comes in contact e.g. with
a hand, protection feature will automatically
switch off the brush in order to avoid injury.
When voltage drops down, the vacuum cleaner
will automatically switch off, therefore it is
recommended to keep it fully charged before use.
End of operation, cleaning and maintenance
CLEAN THE DUST CONTAINER AND THE CYCLONE
MODULE
1 Press the dust container release button and tilt it away
from the vacuum cleaner.
2 Remove the CYCLONE module from the dust container.
In order to do this, grasp the CYCLONE module and pull it
from the container.
3 Empty the dust container.
4 Rinse the Interior of the dust container with lukewarm
water, and then wipe dry with a cloth.
D
Clean the dust container after each use.
5 Remove the EPA E10 filter from the CYCLONE module.
6 Remove the pre-filter from the EPA E10 filter.
If both EPA E10 primary filter and pre-filter are
dirty, you can replace them, clean them or rinse
under running water. Filters must dry naturally.
Do not dry the filters using a hair dryer or place
them on the radiators or heating elements.
31
7 Clean or replace a dirty filter. You can rinse the filters
under running water. Make sure the filter is fully dry before
use.
8 Clean the CYCLONE module. Open the cover and
remove the accumulated rubbish.
9 Put the CYCLONE module components back in place.
To ensure your safety do NOT install a damp or
damaged CYCLONE module.
10 Insert the CYCLONE module into dust container aligning
it with the indents.
11 Place the dust container in the vacuum cleaner until you
hear a distinctive click.
E
ELECTROBRUSH CLEANING
During operation, the electrobrush roller collects pieces
of: threads, strings, hair, rags, etc. They reduce cleaning
efficiency, therefore it is necessary to periodically clean the
electrobrush roller.
In order to remove dirt from the electrobrush roller, follow the
steps below:
1 In order to disconnect the brush from the vacuum cleaner
housing, press the electrobrush release button.
2 With a flat, narrow object, such as coin or screwdriver,
turn the cover lock from closed position “ ” to open position
“ ”. Remove the cover and take out the roller.
3 Carefully clean the electrobrush roller with scissors or
sharp knife. Move the scissors or the knife so as to catch
the hair or threads tangled on the roller. Cut them and then
remove from the roller.
Be careful not to damage the bristle or the
roller of the electrobrush.
4 Install the cleaned roller in the electrobrush. The roller
should properly fit into the electrobrush holes. Press the
other end of the roller to the electrobrush housing.
●● Install the cover. Turn the cover lock into position “ ”.
F
STORING
1 It is most convenient to store the vacuum cleaner in an
upright position. To reduce the space occupied, store the
vacuum cleaner with the handle folded.
2 If necessary clean the housing and the dust container
with a damp cloth (possibly moisten with a washing-up
liquid), dry or wipe dry.
Examples of problems while operating the vacuum cleaner
PROBLEM
POSSIBLE REASON
ACTION
The appliance does not operate. Batteries are discharged.
Charge the batteries.
The suction power of the
vacuum cleaner is week.
The dust container is full.
Empty and clean the dust container.
The EPA E10 filter is clogged.
Clean or replace the EPA E10 filter with a new one.
The air inlet or the electrobrush roller Clean the electrobrush roller, unclog the air inlet.
is clogged.
The vacuum cleaner is not
charging.
The power cord plug is not plugged
to the wall socket.
The vacuum cleaner operating Charging time was too short.
time after charging is very short.
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate
containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points.
Before disposing of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from the battery
compartment. Return a worn out appliance to an appropriate
32
Plug the power cord to the wall socket.
Charge the appliance according to the
instructions.
collecting point as the components of the appliance may
pose a threat to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his right to modify the product any time
in order to adjust it to the regulations, norms, directives or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons without notifying in
advance.
ZVC015ZQ-001_v02
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising