Zelmer | Cito ZVC012ZQ (VC1202) | User manual | Zelmer Cito ZVC012ZQ (VC1202) User Manual

Zelmer Cito ZVC012ZQ (VC1202) User Manual
1
2
ZVC012ZQ
ZVC012ZQ
ODKURZACZ
BEZPRZEWODOWY
cordless vacuum cleaner
ODKURZACZ
BEZPRZEWODOWY
cordless vacuum cleaner
A
13
7
5
11
1
12
2
2 w 1 - podwójna funkcjonalność i skuteczność
2 in 1 - dual functionality and effectiveness
3
4
3
16
5
4
1. 2 w 1: odkurzacz pionowy i ręczny 2. Elektroszczotka
– doskonała do zbierania sierści i czyszczenia dywanów
3. Długi czas pracy: 28 minut odkurzaczem ręcznym
i 20 minut odkurzaczem pionowym 4. Szybkie ładowanie:
6-8 godzin
HU
1. 2 az 1-ben: függőleges és kézi porszívó
2. Elektromos kefe – tökéletes haj begyűjtésére és
szőnyegtisztításra 3. Hosszú munkaidő: 28 perc kézi
porszívózásnál és 20 perc függőleges porszívózásnál
4. Gyors töltés: 6-8 óra
RO
1. 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
2. Электрощетка – отлично собирает шерсть и чистит
ковры 3. Длительное время работы: 28 минут
ручным пылесосом и 20 минут вертикальным
пылесосом 4. Быстрый заряд: 6-8 часов
1. 2 в 1: вертикална и ръчна прахосмукачка
2. Електрическа четка – идеална за събиране на
козина и почистване на килими 3. Дълго време на
работа: 28 минути почистване с ръчна
прахосмукачка и 20 минути с вертикална
прахосмукачка 4. Бързо зареждане: 6-8 часа
UA
1. 2 в 1: вертикальний і ручний пилосос
2. Електрощітка – відмінно збирає шерсть і чистить
килими 3. Тривалий час роботи: 28 хвилин ручним
пилососом і 20 хвилин вертикальним пилососом
4. Швидкий заряд: 6-8 годин
EN
1. 2 in 1: handstick and handheld vacuum cleaner
2. Electrobrush – excellent for cleaning pet hair and
carpet vacuuming 3. Long operating time: 28 minutes
with handheld vacuum cleaner and 20 minutes with
handstick vacuum cleaner 4. Quick recharge: 6-8 hours
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
9
www.goldenservice.zelmer.com
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ
BEZPRZEWODOWY
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
BEZDRÁTOVÝ VYSAVAČ
6–10
11–14
14
33–37
14
38–42
EN USER MANUAL
CORDLESS VACUUM CLEANER
8
17
43–46
B
A
19–22
10
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС 23–27
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
6
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
СЫМСЫЗ ШАҢСОРҒЫШ
15–18
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ASPIRATOR FĂRĂ FIR
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
БЕЗПРОВІДНИЙ ПИЛОСОС
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
TÁVIRÁNYÍTÓS PORSZÍVÓ
C
БЕЗЖИЧНА ПРАХОСМУКАЧКА 28–32
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ZVC012ZQ-001_v01
RU
1. 2 în 1: aspirator vertical şi manual 2. Electro-perie
– excelentă pentru strângerea blănii şi curăţarea
covoarelor 3. Timp lung de funcţionare: 28 de minute
aspiratorul manual şi 20 de minute aspiratorul vertical
4. Încărcare rapidă: 6-8 ore
BG
Cito
PL
15
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
B
PL
E
1
2
3
1
2
3
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
4
5
6
4
5
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
6
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
C
7
1
2
8
9
3
F
D
1
1
2
2
3
3
G
4
5
4
1
2
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający, obudowa lub
uchwyt są w sposób widoczny
uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
● Przed czyszczeniem urządzenia,
jego montażem lub demontażem
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Wyłącz urządzenie przed zmianą
wyposażenia.
● Nie odkurzaj ludzi ani zwierząt,
a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących do oczu
i uszu.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
6
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Po naładowaniu urządzenia wyjmij
przewód przyłączeniowy z gniazdka
sieciowego.
● Nie wciągaj do odkurzacza żadnych
płynów i wilgotnych zanieczyszczeń.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
UWAGA!
●
Notes
Odkurzacz podłączaj do gniazdka sieci zasilającej
o odpowiednim napięciu. Sprawdź, czy napięcie sieci
zasilającej jest zgodne z napięciem podanym na
tabliczce znamionowej.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
Nie odkurzaj bez zamontowanego pojemnika
„CYKLON”, filtra EPA, wałka elektroszczotki oraz
w przypadku ich uszkodzenia.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych rzeczy.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek, itp.
Nie umieszczaj odkurzacza blisko ognia i miejsc o podwyższonej temperaturze.
ZVC012ZQ-001_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising