Zelmer Galaxy 2 User Manual

Zelmer Galaxy 2 User Manual
1 CZ
PL
Instrukcja użytkowania
ODKURZACZ
Typ 01Z010
Návod k obsluze
VYSAVAČ
Typ 01Z010
ZELMER S.A.
35-016 Rzeszów,
ul.Hoffmanowej 19,
Polska
www.zelmer.pl
ZELMER CZECH s.r.o.
Horní Těrlicko 770,
735 42 Těrlicko
Tel.: 596 423 710,
Fax: 596 423 713
Mobilní telefon: 602 583 958
e-mail:[email protected]
7
SK
RO
13 RU
Instrucţiuni de folosire
ASPIRATORUL
Tip 01Z010
Zelmer Romania
Strada Popa Savu nr. 77,
parter, birou 1
Sector 1, Bucuresti, Romania
Telefon/Fax: +40 21 22 22 173
16
Инструкция по
эксплуатации ПЫЛЕСОС
Tип 01Z010
ООО”Зелмер Раша”
Россия, Москва
Краснопрудная,30/34
ИНН 7708619872;
КПП 770801001
БИК 044525716;
ИНН 7710353606
PL
BG
19
Инструкция за
експлоатация
Прахосмукачка
Тип 01Z010
ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М
ЕООД
бул. “Акад. Ст. Младенов” №90
1700 София Б Ъ Л Г А Р И Я
Тел.: 02 / 960 12 01
Факс:02 / 960 12 07
4
H
10
Návod na použitie
VYSÁVAČ
Typ 01Z010
Kezelési utasítás
PORSZÍVÓK
Típus 01Z010
ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
Bidovce 316, 044 45 Bidovce
tel.:055 / 720 40 10
fax:055 / 720 40 40
e-mail:[email protected]
www.zelmer.sk
ASPICO KFT
H-9027 Győr, Puskás T. u. 4
Tel. +36 96 511 291
Fax. +36 96 511 293
UA
22
Інструкція з експлуатації
Порохотяг
Модель 01Z010
GB
25
Instructions for use
Vacuum cleaner
Type 01Z010
Zelmer Ukraine
ТОВ «Зелмер Україна»
вул. Турівська 18/20, 04080
Київ, УКРАЇНА
тел: +380 44 501 5626
факс: +380 44 501 5636
www.zelmer.ua
Szanowni Klienci!
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej,
lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub z jego
niewłaściwą obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw, albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
–– Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
–– Odkurzacz podłączaj jedynie do sieci prądu zmiennego 220-240 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16A.
–– Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód, nie ciągnij odkurzacza za przewód.
–– Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu
uniknięcia zagrożenia. Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
–– Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi po przewodzie przyłączeniowym, gdyż grozi to uszkodzeniem izolacji przewodu.
–– Przed czyszczeniem odkurzacza wyjmij wtyczkę przewodu z gniazdka zasilającego.
–– Nie odkurzaj bez filtrów oraz w przypadku ich uszkodzenia.
–– Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.
–– Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków papierosów, rozżarzonego popiołu.
–– Nie zbieraj odkurzaczem ostrych przedmiotów.
–– Nie odkurzaj mokrych przedmiotów, nie wciągaj wody ani innych płynów.
–– Sprawdzaj czy nie jest zatkany wąż ssący, rury i ssawki. Znajdujące się wewnątrz nich śmieci usuwaj.
–– Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, sadza, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.
–– Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń i tylko do odkurzania suchych powierzchni.
–– Dywany wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
–– Niedopuszczalne jest zasłanianie otworów wentylacyjnych odkurzacza w czasie odkurzania. Zatkane zostają w ten sposób otwory wylotowe w osłonie
filtra wylotowego. Nagrzane powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do przegrzania silnika, powodując jego awarię, lub spowodować deformacje
części z tworzyw sztucznych.
Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia.
Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
WYMAGANIA NORM I DANE TECHNICZNE
Odkurzacz jest urządzeniem klasy II i spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC,
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC,
–– Hałas urządzenia: 78 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Napięcie zasilania – 220–240V/50Hz. Moc urządzenia – 1800W.
Dane techniczne odkurzacza podane są na tabliczce znamionowej.
Segment
zbiornika kurzu
PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA DO PRACY
Przycisk wyłącznika
–– Koniec węża włóż w otwór odkurzacza. W czasie wkładania naciśnij przycisk znajdujący się na
końcówce węża.
–– Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą teleskopową.
–– Ustaw długość rury teleskopowej w żądanej pozycji roboczej (w zależności od wzrostu obsługującego) przesuwając suwak na rurze w kierunku strzałki znajdującej się na nim.
–– Drugi koniec rury teleskopowej połącz z wybranym elementem wyposażenia.
Przycisk segmentu
zbiornika kurzu
Wskaźnik zapełnienia
zbiornika kurzu
Pokrętło elektronikcznej
regulacji siły ssania
Przycisk zwijacza
Osłona filtra wylotowego
Czerwona
opaska
Żółta
opaska
–– Wyciągnij przewód przyłączeniowy z obudowy odkurzacza i włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego zwróć uwagę na żółtą opaskę na przewodzie, która sygnalizuje, że
zbliża się koniec odwijanego przewodu. Czerwona opaska sygnalizuje koniec odwijanego przewodu.
–– Włącz odkurzacz naciskając na przycisk wyłącznika i ustaw odpowiednią siłę ssania
suwakiem regulacji elektronicznej lub suwakiem na uchwycie węża.
REGULACJA SIŁY SSANIA
Odkurzacz posiada suwak do elektronicznej regulacji siły ssania, który umożliwia płynne
regulowanie mocy odkurzacza (początkowy „skok” suwaka jest poprawnym jego działaniem). Przesuwanie suwaka zgodnie z oznaczeniem na wyrobie spowoduje zwiększenie siły ssania lub jej zmniejszenie.
Odkurzacz posiada również mechaniczną regulację siły ssania na uchwycie węża. Aby zmniejszyć siłę ssania wystarczy przesunąć suwak zgodnie ze strzałką znajdującą się na nim.
ODKURZANIE
Wybierz odpowiednią ssawkę lub szczotkę:
Podłoża miękkie – dywany i wykładziny podłogowe itp.
Zalecamy Państwu odkurzać dywany ssawko-szczotką przełączoną do czyszczenia dywanów (ze
schowaną szczotką – zgodnie ze zdjęciem obok
).
Podłoża twarde – podłogi z drewna, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp.
Do tego celu najodpowiedniejsza jest ssawko-szczotka z wysuniętą szczotką – zgodnie ze zdjęciem
obok
).
Szczeliny, kąty, zagłębienia itp.
Ssawka szczelinowa służy do odkurzania: szczelin, kątów, szpar i innych trudnodostępnych zakamarków.
Delikatne materiały, małe miękkie powierzchnie
Ssawka mała służy do odkurzania: małych delikatnych powierzchni. Do odkurzania należy zsunąć z niej szczotkę małą. Radzimy przy tej czynności zmniejszyć siłę ssania.
Małe twarde powierzchnie
Szczotka mała służy do odkurzania małych, twardych powierzchni – tam gdzie nie
można zrobić tego ssawko-szczotką.
Szczotka mała stanowi komplet z ssawka małą. Do odkurzania musi być nasunięta na ssawkę małą.
PO ZAKOŃCZENIU PRACY ODKURZACZA
–– Wyłącz odkurzacz naciskając na przycisk wyłącznika.
–– Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
–– Zwiń przewód przyłączeniowy naciskając na przycisk zwijacza. Przy tej czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić
do jego splątania oraz gwałtownego uderzenia wtyczki o obudowę odkurzacza.
Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym lub poziomym, wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza,
należy jednak zwrócić uwagę by nie był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
Przechowywanie poziome:
Przechowywanie
poziome
–– włóż uchwyt znajdujący się w tylnej części ssawko-szczotki w gniazdo uchwytu umieszczone z tyłu odkurzacza obok wyjścia przewodu przyłączenowego.
Przechowywanie pionowe:
–– na rurę teleskopową nałóż ssawko-szczotkę,
–– włóż dolną część uchwytu wyposażenia w gniazdo uchwytu znajdujące się na spodzie odkurzacza obok kółka przedniego.
DZIAŁANIE WSKAŹNIKA ZAPEŁNIENIA ZBIORNIKA KURZU
Zaświecenie wskaźnika zapełnienia zbiornika, kiedy ssawka lub szczotka jest uniesiona nad czyszczoną powierzchnią informuje,
że zachodzi konieczność opróżnienia zbiornika kurzu. Wskaźnik zapełnienia zbiornika może zadziałać również w przypadku zatkania węża ssącego lub połączonych z nim elementów wyposażenia.
W takim przypadku wyjmij końcówkę węża z gniazda pokrywy przedniej i oczyść wąż oraz połączone z nim elementy wyposażenia.
2
Przechowywanie
pionowe
ZBIORNIK KURZU – Opróżnianie, czyszczenie
Odkurzacz jest wyposażony w zbiornik kurzu stanowiący wyjmowalny segment odkurzacza.
–– Wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilającego.
–– Wyjmij z odkurzacza segment zbiornika kurzu. W tym celu:
–– naciśnij przycisk segmentu zbiornika, jednocześnie wyciągając cały segment z odkurzacza
–– cały zbiornik przenieś nad kubeł na śmieci.
–– Po przyciśnięciu przycisku zbiornika odsłoni się dno zbiornika a jego zawartość wypadnie do kubła.
–– Po opróżnieniu zbiornika zatrzaśnij dno i wsuń cały segment do komory odkurzacza.
FILTRY ODKURZACZA
Odkurzacz wyposażony jest w system filtrów:
Stożek filtra wlotowego.
Filtr ochrony silnika.
Filtr wylotowy.
Stożek filtra wlotowego – czyszczenie
Filtr ten znajduje się wewnątrz segmentu zbiornika kurzu. W celu jego wymiany:
–– Opróżnij zbiornik kurzu (patrz pkt. ZBIORNIK KURZU – Opróżnianie, czyszczenie).
–– Przekręć stożek filtra wlotowego w kierunku „1” i wyjmij go w kierunku do siebie „2”.
–– Stożek wyczyść, wymyj, przepłucz i dokładnie wysusz.
W przypadku uszkodzenia stożka wlotowego wymień go na nowy.
UWAGA! Zwróć uwagę na uszczelkę znajdującą się na spodzie kołnierza stożka. Nie zgub jej.
Po wyczyszczeniu stożka wlotowego:
–– Włóż stożek w gniazdo stożka, tak aby dwa występy „A” znajdujące się na kołnierzu znalazły się pod zatrzaskiem „B” w korpusie zbiornika,
–– stożek mocno docisnij i przekręć do oporu w kierunku „3”, usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, zamknij
(zatrzaśnij dno zbiornika),
–– wsuń cały segment do komory odkurzacza (patrz pkt. ZBIORNIK KURZU – opróżnianie, czyszczenie).
Filtr HEPA, ochrony silnika – wymiana
––
Wyjmij z odkurzacza segment zbiornika kurzu (patrz pkt. ZBIORNIK KURZU –
Opróżnianie, czyszczenie).
––
Po odciągnięciu zatrzasku kratki filtra, wyjmij filtr HEPA.
––
Filtr przepłucz i dokładnie wysusz.
W przypadku uszkodzenia filtra wymień go na nowy.
Uwaga! Filtr HEPA ochrony silnika powinien być wymieniany na nowy dwa razy w roku i zawsze wtedy gdy jest uszkodzony.
––
Zatrzaśnij kratkę z filtrem.
FILTR WYLOTOWY – WYMIANA
––
––
––
––
Wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilającego.
Odciągnij osłonę filtra wylotowego i zdejmij ja w kierunku do góry.
Z gniazda filtra wyjmij kratkę z zamontowanym filtrem wylotowym.
Zdejmij z zaczepów kratki filtr wylotowy.
Filtr wylotowy wypierz, wypłucz i dokładnie wysusz.
W przypadku uszkodzenia filtra wymień go na nowy zakładając dokładnie na zaczepy kratki.
–– Zmontowaną kratkę włóż w gniazdo filtra.
–– Załóż osłonę filtra wylotowego i zatrzaśnij ją.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ODKURZACZA
Przed czyszczeniem i konserwacją odkurzacza zwróć uwagę, aby wtyczka była wyciągnięta z gniazdka. Obudowę i komorę na worek w razie potrzeby przetrzyj wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia naczyń), wysusz lub wytrzyj do sucha. Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników. Od czasu do czasu odkurz ssawko-szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej.
CO ZROBIĆ, GDY?
Odkurzacz wyłączył się w czasie pracy – zadziałał bezpiecznik termiczny:
–– wyłącz odkurzacz, wyjmij wtyczkę przewodu z gniazdka sieci i odczekaj
ok. 40 minut do ponownego załączenia,
–– wyjmij segment zbiornika kurzu, opróżnij zbiornik i wyczyść stożek filtra
wlotowego i filtr wlotowy HEPA.
Do czasu ostudzenia odkurzacza nie zakładaj zmontowanego segmentu zbiornika kurzu,
–– sprawdź i oczyść akcesoria: wąż ssący, rury, ssawki i szczotki,
–– zmontuj ponownie odkurzacz i uruchom go,
–– jeżeli zadziałanie bezpiecznika termicznego powtarza się zbyt często,
lub, jeśli po ochłodzeniu odkurzacza nie można go włączyć ponownie,
oddaj odkurzacz do punktu serwisowego.
Odkurzacz słabo odkurza:
–– wyczyść zbiornik kurzu i filtry,
–– sprawdź elementy wyposażenia – usuń przyczyny zatkania.
Ssawka ciężko się przesuwa:
–– zmniejsz siłę ssania odkurzacza, skuteczność czyszczenia nie pogorszy się.
Filtry zostały uszkodzone:
–– sprawdź i wymień filtry.
Zadziałał bezpiecznik instalacji elektrycznej:
–– sprawdź czy wraz z odkurzaczem nie są włączone inne urządzenia do
tego samego obwodu elektrycznego.
–– jeżeli zadziałanie bezpiecznika sieciowego powtarza się, oddaj odkurzacz
do punktu serwisowego.
Odkurzacz nie pracuje, obudowa jest uszkodzona lub uszkodzony jest
przewód przyłączeniowy:
–– oddaj odkurzacz do punktu serwisowego.
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu:
–– opakowania kartonowe przekaż na makulaturę,
–– worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik,
–– zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być
zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj odkurzacza wraz z odpadami komunalnymi !!!
Importer – ZELMER S.A.
ZAKUP CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak obok.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:
–– wyroby / akcesoria – sklep internetowy. .......... www.zelmer.pl; e-mail: [email protected]
–– części zamienne............................................. 017 865-81-01, fax. 017 865-82-47
2. Zelmer S.A. – sprawy handlowe........................ 017 865-81-02, e-mail: [email protected]
3. Zelmer S.A. – obsługa gwarancyjna.................. 017 865-82-88, e-mail: [email protected]
3
CZ
Vážení zákazníci!
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k obsluze si uschovejte pro případ pozdějšího použití.
Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
Dovozce/výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím přístroje v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat výrobek za účelem jeho přizpůsobení zákonům, právním normám, nařízením nebo
z konstrukčních, obchodních, estetických a jiných důvodů, a to bez nutnosti tuto skutečnost předem oznamovat.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
–– Vysavač je určen výhradně pro použití v domácnosti.
–– Vysavač připojujte pouze k bezpečné síti střídavého napětí 230V, která je jištěná jističem 16A.
–– Zástrčku nevytahujte ze zásuvky zatažením za přívodní šňůru.
–– Nezapínejte přístroj pokud je poškozena přívodní šňůra nebo v případě, je li vysavač viditelně poškozen.
V případě poškození přívodní šňůry zajistěte ihned její výměnu v některém ze záručních servisů, vyhnete se tak riziku úrazu elektrickým proudem.
Opravy vysavačů může provádět pouze odborný pracovník. Neodborně provedená oprava může být příčinou vážných zranění a dokonce ohrozit
váš život. V případě jakýchkoliv pochybnosti o správné funkci vysavače, doporučujeme obrátit se na kterýkoliv záruční servis.
–– Chraňte přívodní šňůru, nejezděte po ní vysavačem ani hubicemi, aby nedošlo k její poškození.
–– Dříve, než přistoupíte k čištění vysavače odpojte přívodní šňůru ze zásuvky.
–– Není dovoleno vysávání bez filtru nebo vysáváni s poškozeným sáčkem.
–– Nepoužívejte vysavač k vysávání lidi nebo zvířat, v žádném případě nepřibližujte sací koncovky k očím nebo uším.
–– Nevysávejte: zápalky, nedopalky cigaret, rozžhavený popel.
–– Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů. Nevysávejte mokré povrchy, nenasávejte vodu ani jiné tekutiny.
–– Pravidelně kontrolujte průchodnost sacích trubek, sací hadice a hubic – případné předměty nebo chuchvalce prachu, blokující průchod, odstraňte.
–– Nevysávejte jemný prach jako: mouka, cement, sádra, tonery do tiskáren a kopírek, kamenný prášek apod.
–– Vysavač lze používat uvnitř místnosti a pouze k vysávání suchých povrchů.
–– Koberce, které jste čistili namokro, nechte před vysáváním důkladně vysušit.
–– V průběhu vysávání není dovoleno zakrývat ventilační otvory. Došlo by k ucpání výstupních otvorů v krytu výstupního filtru. Vzduch by pak nemohl volně
proudit, začal by se zahřívat a mohl by přehřát motor, způsobit jeho poruchu nebo deformovat plastové části vysavače.
Před výměnou příslušenství vypněte přístroj.
Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
NORMY A TECHNICKÉ ÚDAJE
Vysavač je zařízením třídy II a splňuje požadavky platných norem.
Přístroj odpovídá požadavkům směrnic:
–– Elektrický přístroj nízkonapěťový (LVD) – 2006/95/EC,
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
–– Hlučnost: max. 78 dB/A.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
Nominální napětí 220-240V/50Hz. Nominální příkon 1800W.
Technické údaje vysavače jsou uvedeny také na typovém štítku.
Prachový zásobník
UVEDENÍ DO PROVOZU
Vypínač
–– Koncovku hadice vložte do sacího otvoru vysavače. Při vkládání zmáčkněte boční tlačítko,
které je na koncovce hadice.
–– Druhý konec hadice (s rukojetí) spojte s teleskopickou sací trubkou.
–– Nastavte si požadovanou pracovní délku teleskopických trubek (dle výšky obsluhující osoby)
posunutím trubky ve směru znázorněném šipkami.
–– Na druhý konec teleskopické trubky nasaďte požadovanou hubici/koncovku.
Tlačítko prachoweho
zásobníka
Ukazatel naplnění
prachového sáčku
Knoflík elektronické
regulace sacího výkonu
Tlačítko pro navíjení
přívodní šňůry
Kryt filtru
Červený
proužek
–– Vytáhněte přívodní šňůru a zapojte do elektrické zásuvky.
Vytahujete li přívodní šňůru z navijáku, sledujte žlutý proužek označující konec odvíjené šňůry. Červený proužek pak znamená konec přívodní šňůry.
–– Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka vypínače a nastavte vhodný sací výkon pomoci
elektronické regulace nebo pootevřením mechanické regulace na rukojeti sací hadice.
Žlutý
pružek
NASTAVENÍ SACÍHO VÝKONU
Vysavač je vybaven posuvným elektronickým regulátorem sacího výkonu, pro plynulé nastavení optimálního sacího výkonu.
Přesunutím regulátoru ve směru dle označení na výrobku, plynule snížíte nebo zvýšíte sací výkon vysavače. Vysavač je
rovněž vybaven mechanickou regulaci sacího výkonu, která je na rukojeti sací hadice. Pro snížení sacího výkonu pootevřete
mechanickou regulaci ve směru šipky.
VYSÁVÁNÍ
Vyberte si vhodnou hubici:
Vysávání měkkých ploch – koberců a podlahových krytin.
Pro vysávání koberců doporučujeme použít podlahovou hubici přepnutou do polohy čištění koberců (se zasunutým kartáčem – viz. obrázek
).
Vysávání tvrdých ploch – plovoucích podlah, podlahových krytin z PVC, dlažby apod.
Pro vysávání pevných povrchů doporučujeme použít podlahovou hubici s vysunutým kartáčem – viz. obrázek
).
Vysávání štěrbin, rohů apod.
Štěrbinová hubice je určená pro vysávání: štěrbin, rohů, škvír a jiných nedostupných míst.
Vysávání jemných látek a malých měkkých povrchů.
Polštářová hubice je určená pro vysávání: malých jemných povrchů. Před použitím je
nutno sejmout kartáčovou hubici. Doporučujeme snížit sací silu.
Malé tvrdé povrchy
Kartáčová hubice slouží k vysávání malých tvrdých povrchů, kde nelze použít podlahovou hubici.
Kartáčová hubice je snímatelnou součásti polštářové hubice. Při vysávání musí být nasunutá na polštářovou hubici.
4
PO UKONČENÍ PRÁCE S VYSAVAČEM
–– Vypněte vysavač zmáčknutím vypínače.
–– Vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
–– Zmáčkněte tlačítko pro navíjení šňůry. Zároveň přidržujte přívodní šňůru, aby nedošlo k zamotání šňůry a prudkému nárazu
zástrčky o kryt vysavače.
Vysavač můžete uložit ve svislé nebo vodorovné poloze, hadici lze nechat zasunutou ve vysavači, dbejte však na to, aby nebyla
zkroucená nebo zalomená.
Uchovávání ve vodorovné poloze
–– zasuňte háček, který je na zadní straně podlahové hubice do drážky v zadní části vysavače, vedle vstupu přívodní šňůry.
Uchovávání ve svislé poloze
–– na teleskopické trubky nasaďte podlahovou hubici,
–– vložte spodní část úchytu pro příslušenství do drážky úchytu, která je na spodní části vysavače, vedle spodního kolečka.
Vodorovné
uskladnění
Svislé
uskladnění
Svislé
uskladnění
FUNKCE UKAZATELE NAPLNĚNÍ PRACHOVÉHO ZÁSOBNÍKU
Pokud zvednete hubici nad vysávaný povrch a ukazatel naplnění prachového zásobníku je červený, znamená to, že je nutno jej
vyprázdnit. Indikátor naplnění prachového zásobníku může být červený i v případě, že dojde k ucpání sací hadice nebo sacích
trubek.
V tomto případě vyjměte koncovku sací hadice z krytu vysavače, vyčistěte hadici a připojené části.
PRACHOVÁ NÁDOBA – vyprazdňování, čištění
Vysavač obsahuje odnímatelnou prachovou nádobu, která je součástí vysavače.
–– Vypněte vysavač a vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky.
–– Vyjměte prachovou nádobu z vysavače. Postupujte takto:
–– zmáčkněte tlačítko nádoby a současně vyjměte celý segment z vysavače,
–– celou nádobu přeneste nad odpadkový koš.
–– Po zmáčknutí tlačítka se otevře dno nádoby a obsah nádoby se vysype do odpadkového koše.
–– Po vyprázdnění nádoby uzavřete dno a celý segment zasuňte do komory vysavače.
FILTRY VYSAVAČE
Vysavač je vybaven systémem filtrů:
Kuželovitý filtr na vstupu.
Filtr pro ochranu motoru.
Filtr na výstupu.
Kuželovitý filtr na vstupu  čištění
Tento filtr se nachází uvnitř segmentu prachové nádoby. Při jeho výměně postupujte takto:
–– Vyprázdněte prachovou nádobu (viz bod PRACHOVÁ NÁDOBA – vyprazdňování, čištění).
–– Otočte kuželovitý filtr na vstupu ve směru „1“ a vyjměte jej ve směru k sobě „2“.
–– Filtr vyčistěte, omyjte, propláchněte a důkladně vysušte.
V případě poškození filtru, použijte filtr nový.
UPOZORNĚNÍ ! Všimněte si těsnění na spodní straně přírubě kužele. Neztraťte je.
Postup po vyčištění filtru na vstupu:
–– Vložte kuželovitý filtr na vstupu do prostoru filtru tak, aby se dva výlisky „A“, nacházející se na přírubě, ocitly pod
–– pojistkou „B“ na nádobě,
–– kužel filtru pevně dotlačte a otočte na doraz ve směru „3“, uslyšíte typické zacvaknutí.
–– zavřete, zacvakněte dno nádoby.
–– vsuňte celý segment do komory vysavače (viz bod PRACHOVÁ NÁDOBA – vyprazdňování, čištění).
Filtr HEPA, ochrana motoru - výměna
–– vyjměte z vysavače segment prachové nádoby (viz bod PRACHOVÁ NÁDOBA – vyprazdňování, čištění).
–– Po odjištění pojistky mřížky filtru, vyjměte filtr HEPA.
–– Filtr propláchněte a důkladně vysušte.
V případě poškození filtru, použijte filtr nový.
UPOZORNĚNÍ! Filtr HEPA pro ochranu motoru musí být vyměňován dvakrát ročně a vždy
je-li poškozen.
–– Zacvakněte mřížku s filtrem.
VÝSTUPNÍ FILTR – VÝMĚNA
––
––
––
––
Vypněte vysavač zmáčknutím vypínače a vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
Potáhněte za kryt výstupního filtru a sejměte jej směrem nahoru.
Z pouzdra filtru vyjměte mřížku s nasazeným výstupním filtrem.
Vyjměte z mřížky výstupní filtr. Filtr vyperte, propláchněte a důkladně osušte. V případě, že je filtr poškozen, vyměňte jej za nový, důkladně jej nasaďte a upevněte
v mřížce.
–– Smontovanou mřížku vložte do pouzdra filtru.
–– Nasaďte kryt výstupního filtru a zacvakněte jej.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VYSAVAČE
Před zahájením čištění nebo údržby vysavače zkontrolujte zda je vytažená zástrčka ze zásuvky. Povrch vysavače, případně vnitřek komory pro prachový
sáček vyčistěte navlhčeným hadříkem (můžete použít prostředek na mytí nádobí) a vysušte nebo vytřete dosucha. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Občas vysajte podlahovou hubici a vysávací kartáč pomoci štěrbinové hubice.
JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽE:
Vysavač přestal pracovat – aktivovala se tepelná ochrana:
–– vypněte vysavač, vyjměte zástrčku ze zásuvky a počkejte cca 40 minut, než vysavač opět zapnete,
–– vyjměte segment prachové nádoby, vyprázdněte nádobu a vyčistěte kuželovitý filtr na vstupu a filtr na vstupu HEPA.
Nevkládejte prachový zásobník s filtrem do vysavače do doby, než vysavač vychladne,
–– zkontrolujte a vyčistěte příslušenství: sací trubky, hadici, koncovky a hubice,
–– smontujte jednotlivé části vysavače a zapněte jej,
–– pokud se tepelná ochrana vysavače aktivuje příliš často nebo v případě, že po ochlazení nelze vysavač uvést do chodu, odevzdejte vysavač ke kontrole
do příslušného servisního střediska ZELMER.
5
Sací výkon vysavače je malý:
–– vyměňte nebo vyčistěte prachový sáček a filtry,
–– zkontrolujte sací hadici, sací trubky, hubici a odstraňte případný předmět, který snížil průchodnost sací soustavy.
Hubici lze jen ztěžka pohybovat po vysávané ploše:
–– snižte sací výkon vysavače, čisticí schopnost se tím nesníží.
Prachový sáček byl poškozen:
–– vyměňte prachový sáček a zkontrolujte filtry.
Síťový jistič vypnul přívod proudu do zásuvkového okruhu:
–– zkontrolujte zda li na jeden okruh nebylo připojeno v jednom okamžiku více větších spotřebičů,
–– pokud jistič opakovaně vypíná přívod proudu po zapnutí vysavače, předejte vysavač do autorizovaného servisu za účelem provedení kontroly přístroje.
Vysavač nefunguje, je poškozen kryt vysavače nebo přívodní šňůra:
–– předejte vysavač do autorizovaného servisu za účelem provedení kontroly přístroje.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do
sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní
střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
6
SK
Vážení zákazníci!
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Osobitne dôkladne sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. Tento návod uchovajte, aby ste ho
mohli využívať aj pri ďalšom používaní vysávača.
Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzeniami fyzických, zmyslových alebo duševných funkcií a osoby, ktoré nemajú skúsenosti s použitím zariadenia alebo vedomosti o ňom, ibaže pod dohľadom alebo ak budú zoznámené s pokynmi týkajúcimi sa prevádzky tohto
zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné škody zapríčinené používaním zariadenia, ktoré nie je v súlade s jeho určením alebo jeho nesprávnou
obsluhou. Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo na modernizáciu zariadenia bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických a iných dôvodov.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
–– Vysávač je určený na používanie len v domácnostiach.
–– Vysávač zapájajte len do zásuvky striedavého prúdu 220V–240V chránenej ističom 16 A.
–– Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za šnúru a ani vysávač neťahajte za šnúru.
–– Nezapínajte zariadenie, ak je prívodná šnúra poškodená alebo je kryt poškodený viditeľným spôsobom.
Ak dôjde k poškodeniu trvalo zapojenej prívodnej šnúry, musí ju vymeniť špecializovaná opravovňa, aby sa predišlo úrazu.
Zariadenie smie opravovať len preškolený personál. Nesprávne vykonaná oprava môže znamenať vážne ohrozenie pre užívateľa.
V prípade výskytu závad odporúčame obrátiť sa na špecializované servisné stredisko.
–– Neprechádzaj vysávačom ani odsávacími kefkami po prívodnej šnúre, nakoľko hrozí poškodenie izolácie šnúry.
–– Pred čistením vysávača vyberte zástrčku šnúry zo sieťovej zásuvky.
–– Nevysávajte bez filtrov a taktiež keď sú poškodené.
–– Nevysávajte vysávačom osoby ani zvieratá a zvlášť dávajte pozor, aby sa nepribližovali koncovky na vysávanie k očiam a ušiam.
–– Nenasávajte do vysávača: zápalky, ohorky cigariet a žeravý popol.
–– Nezbierajte vysávačom ostré predmety.
–– Nevysávajte mokré predmety, nenasávajte vodu a iné tekutiny.
–– Kontrolujte, či nie je upchatá trubica, rúrky a nadstavce na vysávanie. Nachádzajúce sa v nich smetí odstraňujte.
–– Nevysávajte drobný prach taký ako: múka, cement, sadza, sadra, tonery tlačiarní a kopírovacích strojov atď.
–– Vysávač používajte len v interiéroch a vysávajte len suché povrchy.
–– Koberce vyčistené na mokro pred vysávaním vysušte.
–– Neprípustne je zatváranie ventilačných otvorov v telese vysávača počas vysávania. Takto sa zatvárajú výstupné otvory v kryte výstupného filtru. Zohriatý
vzduch, ktorý nemá únikovú cestu môže spôsobiť prehriate motora čo môže byť príčinou havárie alebo môže vyvolať deformácie časti z umelých hmôt.
Vypnite zariadenie pred výmenou príslušenstva.
Pred čistením, montážou alebo demontážou zariadenia vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
NORIEM A TECHNICKÉ ÚDAJE
Vysávač je výrobkom triedy II a splňuje požiadavky platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Elektrické nízkonapäťové zariadenie (LVD) – 2006/95/EC,
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
–– Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max. 78 dB(A), čo predstavuje hladinu A
akustického výkonu vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok má označenie CE na výrobnom štítku.
Napájacie napätie 220-240V/50Hz. Výkon zariadenia 1800W.
Technické údaje sú uvedené tiež na výrobnom štítku.
Vysávač má namontovaný tepelný vypínač, ktorý zariadenie vypne v prípade:
–– upchatia trubice, rúrok, odsávacích koncoviek,
–– prílišného zaplnenia zásobníka prachu,
–– prílišného znečistenia základného filtra HEPA.
PRÍPRAVA VYSÁVAČA NA PRÁCU
Segment
zásobníka prachu
Tlačidlo segmentu
zásobníka prachu
Indikátor naplnenia
zásobníka prachu
Tlačidlo vypínača
Otočný gombík
regulácie sily
vysávania
–– Koniec trubice vložte do otvoru vysávača. Počas vkladania zatlačte tlačidlo nachádzajúce sa
Tlačidlo navíjacieho
Kryt výstupného filtra
zariadenia
na koncovke trubice.
–– Druhý koniec trubice (držiak) spojte s teleskopiskou rúrkou.
–– Nastavte dĺžku teleskopickej rúrky do žiadanej pracovnej polohy (v závislosti od výšky obsluhúceho) presúvaním posúvacej zarážky na rúrke v smere
šípky nachádzajúcej sa nad ňou.
–– Druhú koniec teleskopickej rúrky spojte so zvoleným prvkom vybavenia.
Červený
pásik
–– Vyberte prívodnú šnúru z krytu vysávača a vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Žltý
pásik
Pri vyťahovaní prívodnej šnúry venujte pozornosť žltému pásiku na šnúre, ktorý signalizuje, že sa blíži koniec odmotávanej šnúry. Červený pásik
signalizuje koniec odmotávanej šnúry.
–– Zapnite vysávač zatlačením tlačidla vypínača a nastavte vhodnú silu vysávania otočným gombíkom elektronickej regulácie alebo presúvateľným prvkom na držiaku trubice.
REGULÁCIA SILY VYSÁVANIA
Vysávač je vybavený otočným gombíkom elektronickej regulácie sily vysávania, ktorý
umožňuje plynulú reguláciu výkonu vysávača. Otočenie gombíka v smere hodinových ručičiek spôsobí zvýšenie sily vysávania, otočenie v opačnom smere jej zníženie. Vysávač
má taktiež mechanickú reguláciu sily vysávania na držadle trubice. Pre zníženie sily vysávania stačí presunúť presúvateľný prvok podľa šípky nachádzajúcej sa nad ním.
VYSÁVANIE
Zvoľte vhodnú koncovku na vysávanie alebo kefu:
Mäkké podklady, koberce, podlahoviny atď.
Koberce Vám odporúčame vysávať odsávacou kefou preprepnutou na čistenie kobercov (so skrytou kefou podľa obrázku vedľa
).
Tvrdé podklady- drevené podlahy, umelohmotné podlahy, z keramických dlaždíc atď.
Pre tento účel je najvhodnejšia odsávacia kefka (s vysunutou kefou podľa obrázku vedľa
).
7
Škáry, kúty prehĺbeniny atď.
Štrbinové odsávadlo je určené na vysávanie: medzier, kútov, škár a iných ťažko dostupných zákutí
Jemné materiály a malé mäkké povrchy
Malé odsávadlo je určené na vysávanie malých jemných povrchov. Na vysávanie je potrebné z nej stiahnuť malú kefku. Odporúčame pri tejto činnosti znížiť silu vysávania.
Malé tvrdé povrchy
Malá kefka je určená na vysávanie malých tvrdých povrchov tam, kde to nie je možné vykonať odsávacou kefou. Malá kefka predstavuje súpravu s malým odsávadlom. Pre odsávanie musí byť nasunutá na malé odsávadlo.
PO UKONČENÍ PRÁCE VYSÁVAČA
–– Vypnite vysávač stlačením tlačidla vypínača.
–– Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
–– Namotajte prívodnú šnúru zatlačením tlačidla namotávania. Pri tejto činnosti pridržiavajte šnúru, aby nedošlo k jej zauzleniu
alebo energickému úderu zástrčky o kryt vysávača.
Horizontálna
poloha
Vodorovná poloha:
–– vložte rukoväť, ktorá sa nachádza v zadnej časti hubicokefy do otvoru držadla, ktorý sa nachádza v zadnej časti vysávača vedľa
výstupu napájacieho kábla.
Zvislá poloha:
–– na teleskopickú trubicu nasaďte hubicokefu,
–– vložte dolnú časť držadla pre príslušenstvo do otvoru držadla, ktoré sa nachádza na spodnej časti vysávača, vedľa predného
kolieska.
FUNGOVANIE INDIKÁTORA NAPLNENIA ZÁSOBNÍKA PRACHU
Rozsvietenie indikátora naplnenia zásobníka, ak je odsávadlo alebo kefka nadvihnutá nad čisteným povrchom oznamuje, že dochádza k potrebe vyprázdnenia zásobníka prachu.
Indikátor naplnenia zásobníka môže zaúčinkovať taktiež v prípade upchatia odsávacej trubice alebo spojenej s ním prvkov vybavenia. V takomto prípade vyberte koncovku trubice z hniezda predného veka a vyčistite trubicu a spojené s ňou prvky vybavenia.
NÁDOBA NA PRACH – vyprázdňovanie, čistenie
Vysávač je vybavený nádobou na prach, ktorá tvorí jeho vyberateľnú časť.
–– Vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky.
–– Vyberte z vysávača segment nádoby na prach. Za týmto účelom:
–– stlačte tlačidlo segmentu nádoby, súčasne vytiahnite celý segment z vysávača,
–– celú nádobu preneste nad kôš na smeti.
–– Po stlačení tlačidla nádoby na prach sa otvorí jeho dno a obsah sa vysype do koša.
–– Po vyprázdnení nádoby zatvorte dno a vsuňte celý segment dovnútra vysávača.
FILTRE VYSÁVAČA
Vysávač je vybavený systémom filtrov:
Kužeľ vstupného filtra.
Filter ochrany motora.
Výstupný filter.
Kužeľ vstupného filtra – čistenie
Tento filter sa nachádza vo vnútri segmentu nádoby na prach. Za účelom jeho výmeny:
–– Vyprázdnite nádobu na prach (pozri bod NÁDOBA NA PRACH – Vyprázdňovanie, čistenie).
–– Otočte kužeľ vstupného filtra v smere „1“ a vyberte ho smerom k sebe „2“.
–– Kužeľ vyčistite, vyberte, opláchnite a dôkladne vysušte.
V prípade poškodenia vstupného kužeľa ho vymeňte za nový.
POZOR! Dávajte si pozor na tesnenie nachádzajúce sa v spodnej časti príruby kužeľa. Nestraťte ho.
Po vyčistení vstupného kužeľa:
–– Vložte kužeľ do objímky kužeľa tak, aby sa dva vyčnievajúce prvky „A“, ktoré sa nachádzajú na prírube,
našli pod zámkom „B“ v telese nádoby,
–– kužeľ silne pritlačte a otočte až na doraz v smere „3“, počujete charakteristické cvaknutie,
–– zatvorte dno nádoby.
–– celý segment vsuňte do komory vysávača (pozri bod NÁDOBA NA PRACH – Vyprázdňovanie, čistenie).
HEPA filter ochrany motora – výmena
–– Vyberte z vysávača segment nádoby na prach (pozri bod NÁDOBA NA PRACH – Vyprázdňovanie, čistenie).
–– Po odohnutí zámka mriežky filtra vyberte HEPA filter.
–– Filter opláchnite a dôkladne vysušte.
V prípade poškodenia filtra ho vymeňte za nový.
Pozor! HEPA filter ochrany motora by sa mal vymeniť za nový dvakrát ročne a vždy v prípade, ak je poškodený.
–– Zatvorte mriežku s filtrom.
VÝSTUPNÝ FILTER – VÝMENA
––
––
––
––
Vypnite vysávač a vyberte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Odtiahnite kryt výstupného filtra smerom nahor.
Zo sedla filtra vyberte mriežku s namontovaným výstupným filtrom.
Z úchytiek mriežky vyberte výstupný filter.
Výstupný filter vyperte, vypláchnite a dôkladné vysušte.
V prípade poškodenia filtra vymeňte ho za nový, založte presne na úchytky mriežky.
–– Zmontovanú mriežku vložte do hniezda filtra.
–– Založte kryt výstupného filtra a zatvorte ho.
8
Vertikálna
poloha
ČISTENIE A ÚDRŽBA VYSÁVAČA
Pred čistením a údržbou vysávača:
–– Vypnite vysávač.
–– Vyberte zástrčku so sieťovej zásuvky.
–– Kryt, komoru segmentu zásobníka prachu, zásobník prachu v prípade potreby utrite vlhkou handrou (môže byť navlhčená prostriedkom na umývanie
riadu), vysušte alebo utrite do sucha.
–– Nepoužívajte brúsne prostriedky a taktiež riedidla.
–– Z času na čas povysávajte odsávaciu a malú kefu pomocou štrbinového odsávadla.
ČO UROBIŤ AK?
Vysávač sa počas práce vypol - zaúčinkovala tepelná poistka:
–– vypnite vysávač zo siete a počkajte cca 40 minút.
–– Vyberte segment nádoby na prach, vyprázdnite nádobu a vyčistite vstupný kužeľ a vstupný HEPA filter.
Zmontovaný segment zásobníka prachu nezakladajte do doby ochladenia vysávača.
–– Skontrolujte, či vybavenie: trubica, rúrka, nadstavce na vysávanie nie sú upcháte.
–– Po opätovnom zmontovaní vysávača ho uveďte do prevádzky.
–– Ak sa zaúčinkovanie tepelnej poistky opakuje príliš často, alebo ak po ochladnutí vysávača ho nie je možné zapnúť, odovzdajte vysávač do servisnej
opravovne.
Vysávač slabo vysáva
–– vyčistite zásobník prachu a filtre,
–– skontrolujte prvky vybavenia odstráňte príčinu upchatia.
vybavenie na vysávanie sa ťažko presúva:
–– znížte silu vysávania vysávača, účinnosť čistenia sa nezhorší.
Filtre boli poškodené:
–– skontrolujte a vymeňte filtre.
Zaúčinkovala poistka elektrickej inštalácie:
–– skontrolujte, či spolu s vysávačom nie sú vypnuté iné zariadenia toho istého elektrického obvodu,
–– ak sa zaúčinkovanie sieťovej poistky opakuje, odovzdajte vysávač do servisnej opravovne.
Vysávač nefunguje, kryt je poškodený alebo je poškodená prívodná šnúra.
–– dovzdajte vysávač do servisnej opravovne.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDÁCIA
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené
na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do
zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. Zelmer Slovakia, s. r. o. je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
9
H
Tisztelt Vevők!
Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen elolvasni. Különös figyelmet fordítani kell a biztonsági tanácsokra. Az utasítást kérjük megőrizni, hogy termék
későbbi használata alatt is igénybe lehessen venni.
Ez a készülék nem a fizikailag, érzékileg vagy szellemileg korlátozott személyek (gyerekek) által való használatra készült, vagy olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a készülék használatára a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett kerül sor vagy előtte ellátja őket a megfelelő kezelési utasításokkal.
A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül és ügyeljen arra, hogy a készülékkel ne játsszanak.
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
–– A porszívó kizárólag háztartásbeli használatra van szánva.
–– A porszívó csak a 220-240 V feszültségű váltóáramú, 16 A-es biztosítékkal rendelkező elektromos hálózatra kapcsolható.
–– Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból, a porszívót ne húzza a vezetéknél fogva.
–– A készüléket ne kapcsolja be, ha a hálózati kábel sérült, vagy a porszívó külső borítása szemmel láthatólag sérült.
Amennyiben a hálózati csatlakozó úgy sérül meg, hogy azt nem lehet a hálózatból kikapcsolni, annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza
szakemberre. A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly
veszélyt jelenthet.
Meghibásodás esetén hívja a szakszervíz dolgozóját.
–– A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
–– A porszívó tisztítása előtt a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
–– Porzsák és szűrőbetétek nélkül valamint azok sérülése esetén ne használja a készüléket.
–– A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.
–– A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut.
–– Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
–– Ne porszívózzon nedves anyagokat, ne szívjon fel vizet és egyéb folyadékot.
–– Ellenőrizze, hogy a szívótömlő, a csövek és a szívófejek nincsenek-e eldugulva. A bennük található szemetet távolítsa el.
–– Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt, cement, korom, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei, stb.
–– A porszívó csak belső helyiségek és kizárólag száraz felületek porszívózására használható.
–– A nedvesen tisztított szőnyegeket porszívózás előtt hagyja megszáradni.
–– A porszívózás alatt nem szabad a készüléken található szellőző nyílásokat befedni. Ily módon a kimeneti szűrőbetét borítójának a nyílásai eldugulnak.
A meleg levegő eltávozását meggátolva a készülék motorjának túlzott felmelegedését lehet előidézni, ami annak meghibásodásához, vagy a műanyagból
készült részek deformálódásához vezethet.
A tartozék cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.
A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki a konnektorból.
SZABVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK ÉS MŰSZAKI ADATOK
A porgyűjtő
tartály szegmense
A porszívó a II. osztályba tartozó készülék és az alábbi érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC,
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC,
–– Lwa = 78 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
Hálózati feszültség – 220–240V/50Hz. A készülék teljesítménye – 1800W.
A porszívó műszaki jellemzőit a névleges adattáblázat tartalmazza.
A porgyűjtő tartály
szegmensének
nyomógombja
A porgyűjtő megtelését
jelző mutató
Kikapcsoló gomb
A PORSZÍVÓ ÜZEMBEHELYEZÉSÉT MEGELŐZŐ ELŐKÉSZÜLETEK
–– A tömlő végét helyezze be a porszívón található nyílásba. A behelyezés alatt nyomja be a tömlő végén található oldalsó nyomógómbot.
–– A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos csővel.
–– A teleszkópos cső hosszát állítsa be a megfelelő pozícióba (a felhasználó személy testmagasságától függően) a csövön található tolattyúnak a nyíl irányában történő elmozdításával.
–– A teleszkópos cső másik végére tegye rá a megfelelő tartozékot.
A szívóerő elektronikus
szabályozógombja
A hálózati kábel
behúzógombja
A kimeneti
szűrőbetét védőrácsa
Piros jel
Sárga jel
–– A poszívóból húzza ki a hálózati kábelt és a hálózati dugót
dugja be a konnektorba.
A hálózati kábel kihúzásakor figyeljen a vezetéken található sárga jelre, ami azt jelenti, hogy közeledik a kábel vége. A piros színű jel azt jelenti,
hogy a kábel tovább már nem húzható ki.
–– Kapcsolja be a porszívót a kapcsológombbal és állítsa be a kívánatos szívóerőt az elektronikus szabályozó tolattyú
vagy a tömlő fogantyúján található tolattyú segítségével.
A SZÍVÓERŐ SZABÁLYOZÁSA
A porszívó a szívóerő beállítására szolgáló elektronikus szabályozótolattyúval van felszerelve, amely a porszívó szívóteljesítményének a folyamatos szabályozását teszi lehetővé.
A tolattyúnak a rajta található jelekkel megegyező irányban való elmozdítása a szívóerő
növelését vagy csökkentését okozza. A porszívó szívóereje a szívótömlőn található mechanikus szabályozóval is változtatható. A szívóerő csökkentése céljából elegendő a tolattyút a megfelelő irányban eltolni.
PORSZÍVÓZÁS
Válassza ki a megfelelő szívófejet vagy kefét:
Puha felületek – szőnyegek és szőnyegpadlók stb.
Az ilyen felületek porszívózását a szívókefének a szőnyegek porszívózására való beállításával
javasoljuk (a behúzott kefével – az oldalt látható rajznak megfelelően
).
Kemény felületek – fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb. készült padlók
Ebből a célból a legmegfelelőbb a szívókefének a kidugott kefével való használata – az oldalt
látható rajznak megfelelően
).
10
Rések, sarkok, mélyedések stb.
A résszívó az alábbiak porszívózására szolgál: rések, sarkok, nyílások és egyéb, nehezen hozzáférhető helyek.
Vékony tárgyak, kisméretű puha felületek
A kis szívófej a kisméretű, kényes felületek porszívózására szolgál. A porszívózás előtt
vegye le róla a kis kefét. Ennél a műveletnél ajánlatos a szívóerőt csökkenteni.
Kisméretű kemény felületek
A kis kefe a kisméretű, kemény felületek porszívózására szolgál – ott, ahol ezt a szívókefével nem lehet elvégezni.
A kis kefe a kis szívófejnek a tartozéka. A porszívózáshoz a kis szívófejre kell rátolni.
A PORSZÍVÓZÁS BEFEJEZÉSE UTÁN
–– Kapcsolja ki a porszívót a kapcsológombbal.
–– A hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
–– Húzza be a hálózati kábelt a porszívó belsejébe a behúzógomb megnyomásával. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy annak összegabalyodását vagy a dugónak a készülék falához történő erős hozzáütődését meggátolja.
A porszívót függőleges vagy vízszintes helyzetben lehet tárolni, a tömlő a készülékhez kapcsolva maradhat, azonban figyelmet
kell fordítani arra, hogy a tárolás alatt ne legyen túlságosan megtörve.
Tárolás
vízszintes
helyzetben
A vízszintes helyzetben történő tárolás:
–– a szívókefe hátsó részénél található fogantyút helyezze be a porszívó hátulján, a hálózati kábel kimeneti nyílása melletti tokba.
A függőleges helyzetben történő tárolás:
–– a teleszkópos csőre helyezze fel a szívókefét,
–– a tartozék fogantyújának az alsó részét helyezze be a porszívó alján, az első kerék mellett található tokba.
Tárolás
függőleges
helyzetben
A PORGYŰJTŐ MEGTELÉSÉT JELZŐ MUTATÓ MŰKÖDÉSE
Amennyiben a porgyűjtő megtelését jelző mutató felgyullad, amikor a szívófejet vagy a szívókefét a tisztított felületről felemeli, azt
jelzi, hogy a porgyűjtőt feltétlenül ki kell üríteni. A porgyűjtő megtelését jelző mutató akkor is működésbe léphet, ha a szívótömlő
vagy a hozzá kapcsolt tartozékok eldugultak.
Ebben az esetben húzza ki a tömlőt a porszívó elején található nyílásból és a hozzá kapcsolt tartozékokkal együtt tisztítsa ki.
PORGYŰJTŐ TARTÁLY – Kiürítés, tisztítás
A porszívó a készülék kivehető szegmensét képező porgyűjtő tartállyal van felszerelve.
–– Kapcsolja ki a porszívót és a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
–– A porszívóból vegye ki a porgyűjtő tartály szegmensét. Ebből a célból:
–– nyomja be a gyűjtőrész nyomógombját, egyidejűleg húzza ki a porszívóból a porgyűjtő tartályt,
–– a tartályt vigye a szemétkosár fölé.
–– A tartály gombját megnyomva annak feneke kinyílik és a tartály tartalma a kosárba hullik.
–– A tartály kiürítése után zárja be annak fenekét és az egész szegmenset tolja be a porszívóba.
A PORSZÍVÓ SZŰRŐBETÉTEI
A porszívó szűrő-rendszerrel van felszerelve:
A bemeneti szűrő kúpja.
A porszívó motorját védő szűrőbetét.
Kimeneti szűrőbetét.
A bemeneti szűrő kúpja – tisztítás
Ez a szűrő a porgyűjtő tartály szegmensében található. A cserélése céljából:
–– Ürítse ki a porgyűjtő tartályt (ld. PORGYŰJTŐ TARTÁLY – Kiürítés, tisztítás pontot).
–– Fordítsa el a bemeneti szűrő kúpját az „1” irányába és vegye ki maga felé húzva „2”.
–– A kúpot tisztítsa ki, majd mossa el, öblítse ki és alaposan szárítsa meg.
A bemeneti szűrő kúpjának a sérülése esetén azt cserélje ki újra.
FIGYELEM! Ügyeljen a kúp alsó peremén található tömítésre. Ne veszítse el.
A bemeneti szűrő kúpjának a tisztítása után:
–– Helyezze be a kúpot a kúp tartójába úgy, hogy a peremén lévő két kiálló része „A” a tartály testén lévő
patentzár „B” alatt legyen,
–– a kúpot szorítsa be erősen és fordítsa el ütközésig a „3” irányába, míg jellegzetes kattanást hall,
–– zárja be (kattintsa be a tartály fenekét).
–– tolja be az egész szegmenset a porszívó kamrájába (ld. PORGYŰJTŐ TARTÁLY– Kiürítés, tisztítás pontot).
A porszívó motorját védő HEPA szűrőbetét – csere
–– Vegye ki a porszívóból a porgyűjtő tartály szegmensét (ld. PORGYŰJTŐ TARTÁLY – Kiürítés,
tisztítás pontot).
–– A szűrőrács zárának az elhúzása után vegye ki a HEPA szűrőt.
–– A szűrőbetétet öblítse ki és alaposan szárítsa meg.
A szűrőbetétet a sérülése esetén cserélje ki újra.
Figyelem! A motort védő HEPA szűrőt évente kétszer újra kell cserélni, vagy akkor, ha megsérült.
–– Zárja be a szűrőt a ráccsal együtt.
KIMENETI SZŰRŐBETÉT – CSERE
––
––
––
––
Kapcsolja ki a porszívót és a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
A kimeneti szűrőbetét védőrácsát húzza ki felfelé.
A szűrőbetét tokjából vegye ki a szűrőbetét rácsát a kimeneti szűrőbetéttel együtt.
A rács kapcsairól vegye le a kimeneti szűrőbetétet.
A kimeneti szűrőbetétet mossa és öblítse ki, majd teljesen szárítsa meg.
A szűrőbetétet sérülése esetén, a rács kapcsaira pontosan felhelyezve, cserélje ki újra.
–– Az összeszerelt rácsot tegye be a szűrőbetét tokjába.
–– Helyezze fel a kimeneti szűrőbetét védőrácsát és zárja be.
11
A PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
A porszívó tisztítása és karbantartása előtt ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó ne legyen bekapcsolva a konnektorba. A porzsák kamráját és a porszívó külső
borítását szükség esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet nedvesíteni), hagyja megszáradni vagy törölje szárazra. Ne használjon súroló- vagy oldószereket. A résszívó segítségével időnként porszívózza ki a szívókefét.
MIT KELL TENNI, HA?
A porszívó a működése közben kikapcsolódik – a hőbiztosíték működésbe lépett:
–– kapcsolja ki a porszívót, húzza ki a dugót a konnektorból és a következő bekapcsolásig várjon kb. 40 percet,
–– vegye ki a porgyűjtő tartály szegmensét, ürítse ki a tartályt és tisztítsa ki a bemeneti szűrő kúpját valamint a bemeneti HEPA szűrőt.
A porszívó kihűléséig a porgyűjtő tartály összeszerelt szegmensét ne tegye vissza a készülékbe,
–– elenőrizze és tisztítsa ki a tartozékokat: a szívótömlőt, csöveket, szívófejeket és keféket,
–– ismét szerelje össze a porszívót és indítsa be,
–– ha a hőbiztosíték működésbe lépése túl gyakran ismétlődik, vagy, ha a porszívó kihűlése után azt nem lehet ismét bekapcsolni, vigye el a készüléket
a szervízbe.
A porszívó szívóteljesítménye csökken:
–– tisztítsa ki a porgyűjtő tartályt és a szűrőbetéteket,
–– ellenőrizze a tartozékokat – szüntesse meg az eldugulás okait.
A szívófejet nehéz mozgatni:
–– csökkentse a porszívó szívóerejét, a takarítás eredményessége nem csökken.
A porzsák vagy a szűrőbetétek megsérültek:
–– ellenőrizze és cserélje ki a porzsákot vagy a szűrőbetéteket.
Az elektromos biztosíték működésbe lépett:
–– ellenőrizze, hogy a porszívóval együtt ugyanarra az áramkörre nincs-e más berendezés kapcsolva.
–– amennyiben a biztosíték ismét működésbe lép, a porszívót vigye el a szervízbe.
A porszívó nem működik, a külső borítása vagy a hálózati kábel sérült:
–– vigye el a porszívót a szervízbe.
KÖRNYEZETVÉDELEM – ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen. A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt !!!
12
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune de folosire. În mod deosebit luaţi în seamă măsurile de securitate. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de
folosire pentru a le putea consulta şi în timpul utilizării ulterioare a produsului.
Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre persoanele care
nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele rǎspunzǎtoare de siguranţa lor.
Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
Importatorul/producătorul nu răspunde pentru eventuale pagube provocate de utilizarea aspiratorului neconformă cu destinaţia acestuia sau utilizarea incorectă a utilajului.
Importatorul/producătorul îşi asigură dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără înştiinţarea prealabilă, cu scopul de a-l ajusta la dispoziţiile legale, normele, directivele sau din motive de construcţie, motive comerciale, estetice sau de altă natură.
INDICAŢII PRIVIND SECURITATEA
–– Aspiratorul este destinat doar folosirii casnice.
–– Aspiratorul poate fi conectat doar la reţeaua de curent variabil de 230V protejată cu o siguranţă de reţea de 16A.
–– Nu scoateţi fişa din priză trăgând de conductorul de alimentare, nu trageţi aspiratorul de conductor.
–– Nu porniţi aspiratorul, dacă conductorul de alimentare este deteriorat sau carcasa este în mod vizibil avariată.
În cazul deteriorării conductorului fix de alimentare, acesta trebuie înlocuit la un service specializat pentru a se evita orice pericol.
Repararea utilajului poate fi efectuată doar de către personalul instruit. Repararea efectuată în mod necorespunzător poate fi cauza unor pericole
serioase pentru utilizator. În cazul când apar defectele sugerăm să vă adresaţi unui punct de service ZELMER.
–– Nu treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare peste conductorul de alimentare; altfel riscaţi să deterioraţi stratul de izolaţie a conductorului.
–– Înainte de a curăţi aspiratorul, scoateţi fişa conductorului din priza de alimentare.
–– Este interzisă folosirea aspiratorului fără filtru sau în cazul când sacul sau filtrul este deteriorat.
–– Nu aspiraţi oamenii sau animalele; în mod deosebit aveţi grijă să nu apropiaţi niplurile de aspirare de ochi sau urechi.
–– Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrite, mucuri de ţigară, scrumul încins.
–– Evitaţi aspirarea unor obiecte ascuţite
–– Nu aspiraţi obiecte umede, nu aspiraţi apa sau alte lichide.
–– Verificaţi dacă nu sunt înfundate furtunul de aspirare, ţevi şi nipluri – înlăturaţi resturile adunate în acestea.
–– Nu aspiraţi praful fin, precum: făină, ciment, ghips, funingine, tonere de imprimante şi copiatoare etc.
–– Aspiratorul poate fi folosit doar în interiorul încăperilor şi numai pentru curăţirea unor suprafeţe uscate.
–– Covoarele care au fost spălate trebuie să se usuce înainte de a fi aspirate.
–– Este inadmisibilă acoperirea orificiilor de ventilare ale aspiratorului în timpul aspirării. În felul acesta se înfundă orificiile de evacuare din carcasa filtrului de
evacuare. Aerul încălzit neavând posibilitate de evacuare poate duce la supraîncălzirea motorului, provocând avaria acestuia sau provocând deformarea
pieselor din materiale sintetice.
Scoateţi aparatul din funcţiune înainte de schimbarea accesoriilor.
Înainte de a curǎţa, de a monta sau a demonta aparatul, scoateţi întotdeauna ştecǎrul cablului de alimentare din priza electricǎ.
CERINŢELE NORMELOR ŞI DATE TEHNICE
Aspiratorul este un utilaj de clasa II şi îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Utilajul este în conformitate cu directivele în vigoare:
–– Utilaje electrice de tensiune joasă (LVD) – 2006/95/EC,
–– Compatibilitatea electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC,
–– Zgomotul emis de aparat: 78 dB/A.
Produsul este marcat cu semnul CE pe plăcuţa nominală.
Tensiunea de alimentare – 220–240V/50Hz. Puterea utilajului – 1800W.
Datele tehnice ale aspiratorului sunt prezentate pe plăcuţa nominală.
Segment al colectorului
de praf
Buton al segmentului
colectorului de praf
Indicator de umplere
a colectorului de praf
PREGĂTIREA ASPIRATORULUI DE FUNCŢIONARE
–– Capătul furtunului se introduce în orificiul aspiratorului. În timpul introducerii apasă pe butonul
care se află la capătul furtunului.
–– Celălalt capăt al furtunului (mâner) se conectează cu ţeava telescopică.
–– Se reglează lungimea ţevii telescopice în poziţia dorită de funcţionare (în funcţie de înălţimea utilizatorului) deplasând glisorul pe ţeavă în direcţia săgeţii care se află care se află pe acesta.
–– Celălalt capăt al ţevii telescopice se conectează cu elementul ales din dotare.
–– Se scoate conductorul de racordare din carcasa aspiratorului şi se introduce fişa la priza de reţea.
Buton al întrerupătorului
Buton rotibil al reglării
electronice a puterii de
aspirare
Buton al dispozivului
de înfăşurare
Scut de protecţie
a filtrului de evacuare
Bandă
roşie
Bandă
galbenă
La scoaterea conductorului de racordare să se acorde atenţie benzii galbene care semnalizează că se apropie capătul conductorului derulat. Banda roşie semnalizează capătul conductorului derulat.
–– Se dă drumul la aspirator apăsând pe butonul întrerupătorului şi se reglează puterea corespunzătoare de aspirare cu
ajutorul glisorului de reglare electronică sau cu ajutorul glisorului de pe mânerul furtunului.
REGLAREA PUTERII DE ASPIRARE
Aspiratorul este dotat cu un glisor pentru reglarea electronică a puterii de aspirare care
face posibilă reglarea lină a puterii aspiratorului („pasul” iniţial al glisorului este semnul
funcţionării corecte a acestuia). Deplasarea glisorului în conformitate cu marcarea de pe
produs are ca efect mărirea puterii de aspirare sau micşorarea acesteia. Aspiratorul
este dotat, de asemenea, cu o reglare mecanică a puterii de aspirare pe mânerul furtunului. Ca să se micşoreze puterea de
aspirare este suficient să se deplaseze glisorul în conformitate cu săgeata care se află pe acesta.
ASPIRAREA
Se alege un accesoriu de aspirare corespunzător sau o perie corespunzătoare:
Suporturi moi – covoare şi mochete etc.
Vă recomandăm să aspiraţi covoarele cu accesoriul de aspirare-periere comutat pentru curăţarea
covoarelor (cu peria ascunsă – conform cu imaginea alăturată
).
Suporturi tari – podele din lemn, mase plastice, gresie etc.
Pentru acest scop cel mai potrivit este accesoriul de aspirare-periere cu peria scoasă – conform cu
imaginea alăturată
).
13
Spaţii înguste, colţuri, adâncituri etc.
Accesoriul de aspirare pentru spaţii înguste serveşte la aspirarea: spaţiilor înguste, colţurilor
şi a altor spaţii ascunse greu accesibile.
Materiale delicate, suprafeţe mici şi moi
Accesoriul de aspirare mic serveşte la aspirarea: suprafeţelor mici şi delicate. Pentru aspirare trebuie să se scoată din acesta peria mică. Vă recomandăm ca la această operaţiune să
se micşoreze puterea de aspirare.
Suprafeţe mici şi tari
Peria mică serveşte la suprafeţelor mici şi tari – acolo unde nu se poate folosi accesoriul de aspirare-periere.
Peria mică formează un set împreună cu accesoriul de aspirare mic. Pentru aspirare trebuie să fie introdusă pe accesoriul de aspirare mic.
DUPĂ TERMINAREA FUNCŢIONĂRII ASPIRATORULUI
–– Se conectează aspiratorul apăsând pe butonul întrerupătorului.
–– Se scoate fişa conductorului de racordare din priza de reţea.
–– Înfăşoară conductorul de racordare apăsînd pe butonul dispozitivului de înfăşurare. La această operaţiune ţine conductorul ca
să nu se încurce şi pentru a se evita a fişei de carcasa aspiratorului.
Aspiratorul se poate depozita în poziţie verticală sau orizontală, furtunul poate rămâne fixat de aspirator, trebuie să se acorde totuşi
atenţie faptului ca acesta să nu fie puternic îndoit în timpul depozitării.
Depozitare
orizontală
Depozitare orizontală:
–– se introduce mânerul (suportul) care se află în partea din spate a accesoriului de aspirare-periere în locaşul mânerului (suportului) amplasat în partea din spate a aspiratorului lângă ieşirea conductorului de racordare.
Depozitare verticală:
–– se introduce accesoriul de aspirare-perire pe ţeava telescopică,
–– se introduce partea de jos a mânerului (suportului) dotării în locaşul suportului aflat dedesubtul aspiratorului, lângă roata din
faţă.
FUNCŢIONAREA INDICATORULUI DE UMPLERE A COLECTORULUI DE PRAF
Aprinderea indicatorului de umplere a colectorului, atunci când accesoriul de aspirare sau peria sunt ridicate deasupra suprfeţei
curăţate informează că trebuie golit colectorul de praf. Respectivul indicator poate să se apriondă, de asemenea, în cazul înfundării
furtunului de aspirare sau a elementelor conectate cu acesta.
În acest caz se scoate capătul furtunului din locaşul capacului frontal şi se curăţă furtunul şi elementele dotării conectate cu acesta.
RECIPIENT PENTRU PRAF – Golire curǎţare
Aspiratorul este prevǎzut cu recipient pentru praf care constituie un segment detaşabil al aspiratorului.
–– Închideţi aspiratorul şi scoateţi ştecǎrul din priza electricǎ.
–– Scoateţi din aspirator segmentul recipientului pentru praf. Pentru aceasta:
–– Apǎsaţi butonul segmentului recipientului, trǎgând totodatǎ întregul element din aspirator.
–– Deplasaţi recipientul cu totul deasupra coşului de gunoi.
–– Dupǎ ce apǎsaţi butonul recipientului, se deschide fundul acestuia şi conţinutul sǎu cade în coş.
–– Dupǎ golirea recipientului, închideţi fundul recipientului şi introduceţi întregul segment în compartimentul aspiratorului.
FILTRELE ASPIRATORULUI
Aspiratorul este prevǎzut cu un sistem de filtre:
Conul filtrului de aspirare a aerului.
Filtrul de protecţie a motorului.
Filtrul de evacuare a aerului.
Conul filtrului de aspirare – curǎţare
Acest filtru se aflǎ în partea interioarǎ a segmentului recipientului pentru praf. Pentru înlocuirea sa:
–– Goliţi recipientul pentru praf (a se vedea pct. RECIPIENTUL PENTRU PRAF – golire, curǎţare).
–– Rotiţi conul filtrului de aspirare a aerului în direcţia „1” şi tregeţi-l înspre dumneavoastrǎ „2”.
–– Curǎţaǎi, spǎlaţi, clǎtiţi şi lǎsaţi sǎ se usuce bine conul filtrului.
ATENŢIE! Fiţi atent la garnitura care se aflǎ în partea de jos a colierului conului. Aveţi grijǎ sǎ nu
o pierdeţi.
Dupǎ curǎţarea conului de aspirare:
–– Introduceţi conul în spaţiul pentru el, astfel încât douǎ profiluri „A” de pe colier
–– sǎ intre sub elementul de închidere „B” din corpul recipentului.
–– Apǎsaţi bine conul şi rotiţi-l pânǎ la capǎt în direcţia „3”, se va auzi un „click” caracteristic, închideţi (fixaţi
la loc fundul recipientului).
–– Introduceţi întregul segment în compartimentul aspiratorului (a se vedea pct. RECIPIENTUL PENTRU
PRAF – golire şi curǎţare)
Filtrul HEPA, pentru protecţia motorului – schimbarea sa
–– Scoateţi din aspirator segmentul recipientului pentru praf (a se vedea pct. RECIPIENTUL
PENTRU PRAF – golire şi curǎţare).
–– Dupǎ ce aşi deschis clema de prindere a grǎtarului pentru filtru, scoateţi filtrul HEPA.
–– Spǎlaţi bine filtrul şi lǎsaţi-l sǎ se usuce.
–– În cazul în care filtrul este deteriorat, înlocuiţi-l cu altul nou.
Atenţie! Filtrul HEPA pentru protecţia motorului trebuie sǎ fie înlocuit cu unul nou
de douǎ ori pe an şi întotdeauna cînd este deteriorat.
–– Închideţi grǎtarul cu filtru.
FILTRUL DE EVACUARE – ÎNLOCUIRE
––
––
––
––
Se deconectează aspiratorul şi se scoate fişa din priza de reţea.
Se trage scutul filtrului de evacuare şi se scoate în direcţia în sus.
Din locaşul filtrului se scoate sita cu filtrul de evacuare.
Se scoate filtrul de evacuare din agăţătorile sitei.
Se spală, se clăteşte şi se usucă perfect filtrul de evacuare.
În cazul deteriorării filtrului, acesta trebuie înlocuit cu unul nou şi plasat exact pe
agăţătorile sitei.
–– Sita montată se introduce în locaşul filtrului.
–– Se aşează scutul de protecţie a filtrului de evacuare şi se apasă până la închidere.
14
Depozitare
verticală
CURĂŢAREA ŞI CONSERVAREA ASPIRATORULUI
Înainte de curăţarea şi conservarea aspiratorului să se aibă grijă ca fişa să fie scoasă din priză. Carcasa şi camera pentru sac la nevoie se vor şterge cu o
cârpă umedă (poate fi umezită cu un detergent de vase) şi se vor usca. Nu trebuie folosite soluţii pentru frecare sau dizolvanţi. Accesoriul de aspirare-periere
se va aspira din când în când cu ajutorul accesoriului pentru spaţii înguste.
CUM SE PROCEDEAZĂ ATUNCI CÂND
Aspiratorul se deconectează în timpul funcţionării – a acţionat siguranţa termică:
–– deconectaţi aspiratorul, scoateţi fişa din priza de reţea şi aşteptaţi circa 40 de minute pâna la următoarea conectare,
–– scoateţi segmentul recipientului pentru praf, goliţi recipientul şi curǎţaţi conul filtrului de aspirare şi filtrul de aspirare a aerului HEPA.
Nu montaţi segmentul colectorului de praf până la răcirea completă a aspiratorului,
–– verificaţi şi curăţaţi accesoriile: furtunul de aspirare, ţevile, accesoriile de aspirare şi periile,
–– montaţi din nou aspiratorul porniţi-l,
–– dacă aprinderea siguranţei termice se repetă prea des sau, dacă după răcirea aspiratorului acesta nu poate fi pornit din nou, aparatul trebuie să fie dus
la punctul de service.
Aspiratorul aspiră slab:
–– curăţaţi colectorul de praf şi filtrele,
–– verificaţi elementele de dotare – eliminaţi motivele înfundării.
Accesoriul de aspirare se deplasează greu:
–– micşoraţi puterea de aspirare a aspiratorului, eficienţa curăţirii nu se va înrăutăţi.
Sacul sau filtrele au fost deteriorate:
–– verificaţi şi înlocuiţi sacul sau filtrele.
A fost acţionată siguranţa instalaţiei electrice:
–– verificaţi dacă în acelaşi timp cu aspiratorul nu sunt conectate alte utilaje la acelaşi circuit electric,
–– dacă aprinderea siguranţei de reţea se repetă, aspiratorul trebuie dus la un punct service.
Aspiratorul nu funcţionează, carcasa sau conductorul de racordare sunt deteriorate:
–– aspiratorul trebuie dus la un punct service.
ECOLOGIE – SĂ AVEM GRIJĂ DE MEDIU ÎNCONJURATOR
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
15
RU
Уважаемые Пользователи!
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим,
эстетическим и другим причинам.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
–– Пылесос предназначен исключительно для домашнего пользования.
–– Подключайте пылесос только к сети переменного тока 220–240V, защищенной предохранителем 16A.
–– Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод, а также не тяните пылесос за электропровод.
–– Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения.
Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы избежать аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную
угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт ZELMER.
–– Запрещается наезжать пылесосом на питающий провод или прижимать его щеткой, т.к. это может привести к повреждению изоляции провода.
–– Перед очисткой пылесоса выньте вилку из розетки.
–– Не пылесосьте без фильтров или с поврежденным пылесборником.
–– Не пылесосьте пылесосом людей и животных, в особенности, не прикладывайте всасывающие насадки к глазам или ушам.
–– Не допускайте до всасывания пылесосом спичек, окурков, горячего пепла.
–– Избегайте всасывания острых предметов.
–– Запрещается использовать пылесос на влажных поверхностях, а также для всасывания воды и других жидкостей.
–– Проверяйте всасывающий шланг, трубы и насадки – очищайте их от находящихся внутри них засоров.
–– Не используйте пылесос для всасывания муки, цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров и копиров или других мелких частиц.
–– Используйте пылесос только для уборки внутри помещений и только для удаления пыли с сухих поверхностей.
–– Ковры после мокрой очистки перед уборкой пылесосом необходимо высушить.
–– Не перекрывайте отверстия пылесоса и не используйте пылесос с заблокированными отверстиями, так как горячий воздух, не имея выхода,
может довести до перегрева двигателя и аварийной ситуации, а также деформировать пластиковые элементы.
Выключи прибор перед заменой оснащения.
Перед чисткой прибора, его монтажом или демонтажем всегда вынимай провод из электрической розетки.
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Пылесос имеет II класс изоляции и отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC,
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC,
–– Уровень шума: 78 dB/A.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Напряжение питания – 220–240V/50Hz. Мощность прибора – 1800W.
Технические параметры пылесоса указаны на заводском щитке прибора.
Модуль пылесборника
ПОДГОТОВКА ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ
Кнопка вкл./выкл.
–– Наконечник шланга вставьте в отверстие в пылесосе, нажимая при этом на кнопку сбоку
наконечника.
–– Второй конец шланга (рукоятку) соедините с телескопической всасывающей трубой.
–– Зафиксируйте длину телескопической всасывающей трубы в необходимом рабочем положении (в зависимости от роста пылесосящего), нажимая на кнопку регулирования и передвигая трубу в направлении, указанном стрелками.
–– На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щетку или насадку.
Кнопка блокады модуля
пылесборника
Показатель заполнения
пылесборника
Электронный регулятор
мощности всасывания
Кнопка сматывания
электропровода
Крышка выходного
фильтра
Красная
отметка
–– Извлеките питающий провод из корпуса пылесоса
и вложите вилку в розетку.
Желтая
отметка
Не извлекайте провод дальше желтой отметки, которая сигнализирует приближение конца разматываемого провода. Красная отметка
сигнализирует конец разматываемого провода.
–– Включите пылесос нажатием на кнопку вкл./выкл. и установите необходимую мощность всасывания с помощью электронного регулятора или
клапаном на рукоятке шланга.
РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ВСАСЫВАНИЯ
Пылесос оснащен электронным регулятором мощности, который позволяет плавно
регулировать мощность пылесоса (первоначальный «скачок» регулятора является
нормальным явлением). Передвигая регулятор в соответствии с обозначением на
пылесосе, можно увеличить или уменьшить мощность всасывания. В пылесосe можно также регулировать мощность всасывания на рукоятке шланга. Чтобы уменьшить
мощность всасывания, достаточно передвинуть регулятор в направлении стрелки.
УБОРКА
Выберите нужную щетку или насадку:
Мягкие поверхности – ковры, ковролины и т.п.
Эти поверхности рекомендуем пылесосить с помощью универсальной щетки пол/ковер со спрятанным ворсом (как показано на фотографии рядом
).
Твердые поверхности – деревянные и пластиковые полы, керамические плитки и т.п.
Для этой цели наиболее пригодна универсальная щетка с выдвинутым ворсом (как показано на
фотографии рядом
).
16
Щели, углы, углубления и т.п.
Щелевая насадка предназначена для удаления пыли из различных щелей, углов, углублений и в других труднодоступных местах.
Тонкие ткани, небольшие мягкие поверхности
Малая насадка предназначена для очистки от пыли небольших мягких поверхностей. Для
этого необходимо снять с нее мягкую щетку. При этом рекомендуем уменьшить мощность
всасывания.
Небольшие твердые поверхности
Мягкая щетка предназначена для удаления пыли с небольших твердых поверхностей – в тех местах, где нет возможности использовать универсальную щетку.
В этом случае используйте малую насадку в комплекте с мягкой щеткой.
ОКОНЧАНИЕ УБОРКИ
–– Выключите пылесос, нажимая на кнопку вкл./выкл.
–– Выньте вилку из розетки.
–– Нажимая на кнопку сматывания электропровода, смотайте питающий провод. Выполняя эту операцию необходимо следить за тем, чтобы провод не спутался и чтобы вилка не ударилась резко о корпус пылесоса.
Пылесос можно хранить в вертикальном или горизонтальном положении. Шланг может быть закреплен на пылесосе, однако необходимо следить за тем, чтобы во время хранения он не был сильно согнут.
Горизонтальное
хранение
Горизонтальное хранение:
–– вставьте держатель, который имеется на универсальной щетке, в гнездо сзади пылесоса, расположенное рядом с выходным отверстием для сматывания электропровода.
Вертикальное хранение:
–– на конец всасывающей трубы наденьте универсальную щетку пол/ковер,
–– вставьте нижний конец держателя для аксессуаров в гнездо, расположенное снизу пылесоса рядом с передним колесиком.
Вертикальное
хранение
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА
Если показатель заполнения пылесборника светится когда насадка или щетка подняты над очищаемой поверхностью, это
означает, что необходимо опорожнить или заменить пылесборник. Показатель заполнения пылесборника пылью может
сработать также в случае засорения всасывающего шланга или другого элемента оснащения.
В таком случае необходимо вынуть наконечник шланга из гнезда в крышке пылесоса и очистить шланг или подсоединенные к нему элементы оснащения.
ПЫЛЕСБОРНИК – Опорожнение, очистка
Пылесборник, которым оснащен пылесос, представляет собой съемный модуль многоразового пользования.
–– Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.
–– Извлеките из пылесоса модуль пылесборника. Для этого:
–– нажмите на кнопку блокады модуля пылесборника и извлеките модуль из пылесоса,
–– поместите пылесборник над мусорным баком.
–– При нажатии на кнопку откроется заслонка в дне пылесборника - его содержимое выпадет в бак.
–– После опорожнения пылесборника закройте дно и вставьте модуль в камеру пылесоса.
ФИЛЬТРЫ ПЫЛЕСОСА
Пылесос оснащен системой фильтров:
Впускной конус входного фильтра.
Фильтр защиты двигателя.
Выходной фильтр.
Впускной конус входного фильтра – очистка
Данный фильтр находится внутри модуля пылесборника. Для его замены следует:
–– Опорожнить пылесборник (см. разд. «ПЫЛЕСБОРНИК – Oпорожнение, очистка»).
–– Повернуть впускной конус входного фильтра в направлении «1» и извлечь в направлении к себе «2».
–– Конус очистить, промыть, тщательно прополоскать и просушить.
В случае повреждения впускного конуса замените его новым.
ВНИМАНИЕ ! Следите за тем, чтобы не потерять уплотнительную прокладку фланца впускного конуса.
После очистки впускного конуса:
–– поместите конус в гнездо конуса так, чтобы два выступа «A» на фланце оказались под защелкой «В»
в корпусе пылесборника,
–– с усилием надавите на конус и поверните до упора в направлении «3», при этом услышите характерный щелчок,
–– закройте (защелкните дно пылесборника),
–– установите модуль в камере пылесоса (см. разд. «ПЫЛЕСБОРНИК – Oпорожнение, очистка»).
Замена фильтра защиты двигателя HEPA
–– Извлеките из пылесоса модуль пылесборника (см. разд. «ПЫЛЕСБОРНИК – Oпорожнение,
очистка»).
–– Извлеките фильтр HEPA.
–– Промойте фильтр и тщательно осушите.
В случае повреждения фильтра замените его новым.
Внимание! Фильтр защиты двигателя HEPA заменяйте новым два раза в год и всегда
в случае, если он имеет повреждения.
–– закройте решетку с фильтром.
ЗАМЕНА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА
––
––
––
––
Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.
Поднимите крышку выходного фильтра вверх.
Извлеките решетку с выходным фильтром.
Извлеките выходной фильтр.
Выходной фильтр постирайте, прополощите и тщательно высушите.
В случае повреждения фильтра замените его новым, закрепляя в фиксаторах решетки.
–– Решетку с фильтром установите на место.
–– Закройте крышку выходного фильтра и защелкните.
17
ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ ПЫЛЕСОСА
Прежде чем приступить к очистке и консервации пылесоса убедитесь в том, что вилка вынута из розетки. В случае надобности корпус и камеру для
пылесборника протрите влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья посуды), просушите или вытрите насухо. Запрещается
использовать абразивные чистящие средства, а также растворители. Периодически очищайте универсальную щетку пол/ковер с помощью щелевой
насадки.
ЧТО СДЕЛАТЬ ЕСЛИ?
Пылесос выключился во время работы – сработал термический предохранитель:
–– необходимо выключить пылесос, вынуть вилку из розетки и подождать ок. 40 минут, прежде чем включить пылесос снова,
–– извлеките модуль пылесборника, опорожните его от мусора и очистите впускной конус и входной фильтр HEPA.
Перед тем как установить модуль пылесборника, дайте пылесосу полностью остыть:
–– проверьте всасывающие трубы, шланг и насадку – устраните причину засорения,
–– соберите пылесос и включите,
–– если термический предохранитель будет слишком часто срабатывать или если пылесос остыл, но не включается, обратитесь в пункт сервисного
обслуживания.
Пылесос слабо пылесосит:
–– необходимо очистить пылесборник и фильтры,
–– проверьте всасывающие трубы, шланг и насадку – устраните причину засорения.
Насадка трудно передвигается:
–– необходимо уменьшить мощность всасывания пылесоса, при этом эффективность очистки не ухудшится.
Поврежден пылесборник или фильтры:
–– проверьте и замените пылесборник или фильтры.
Сработал предохранитель электросети:
–– убедитесь, что вместе с пылесосом в ту же самую электрическую цепь не включены другие приборы,
–– если предохранитель будет срабатывать вновь, обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Пылесос не работает, поврежден корпус или питающий провод:
–– отдайте пылесос в ремонт в пункт сервисного обслуживания.
ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут
создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
18
BG
Уважаеми потребители!
Моля, прочетете много внимателно настоящата Инструкция. Обърнете специално внимание на указанията по безопасността. Пазете тази Инструкция на сигурно място през целия срок на експлоатация на прахосмукачката за допълнителни справки.
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Вносителят/ производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/ производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
–– Прахосмукачката е предназначена само за домашно използване.
–– Включвайте прахосмукачката само към ел. мрежа с променлив ток 220-240 V с мрежов предпазител 16A.
–– Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела, не дърпайте прахосмукачката за кабела.
–– Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса.
Ако неотделимият захранващ кабел се повреди, той трябва да се смени в специализиран сервиз, за да се избегне евентуалната опасност.
Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз на ZELMER.
–– Не прекарвайте прахосмукачката и приставките й през захранващия кабел, тъй като по този начин може да повредите изолацията на кабела.
–– Преди почистване на прахосмукачката извадете щепсела на кабела от ел. контакта.
–– Не почиствайте без филтрите или в случай че са повредени.
–– Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни, а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
–– Не използвайте прахосмукачката за всмукване на: клечки кибрит, фасове, гореща пепел.
–– Не събирайте с прахосмукачката остри предмети.
–– Не почиствайте мокри предмети, не всмуквайте вода или други течности.
–– Проверявайте дали не са запушени смукателният маркуч, тръбата или приставките. Отстранете намиращите се в тях отпадъци.
–– Не почиствайте фин прах като напр. брашно, цимент, сажди, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
–– Използвайте прахосмукачката само вътре в помещенията и само за почистване на сухи повърхности.
–– Килимите след мокро почистване трябва да се изсушат преди използване на прахосмукачката.
–– Недопустимо е запушването на вентилационните отвори на прахосмукачката по време на почистване. По този начин се запушват изходящите отвори в предпазното капаче на изходящия филтър. Нагреният въздух, който няма друг изход, може да доведе до прегряване на двигателя и така да
причини аварията му или да деформира частите от пластмаса.
Изключете уреда, преди да смените приставката.
Преди почистване, сглобяване или разглобяване на уреда винаги изваждайте захранващия кабел от електрическия контакт.
ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Прахосмукачката е уред ІІ клас и отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) - 2006/95/EC,
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) - 2004/108/EC,
–– Ниво на шум на уреда: 78 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
Захранващо напрежение – 220–240V/50Hz. Мощност на уреда – 1800W.
Техническите данни на прахосмукачката са дадени на информационната табелка.
Сегмент на контейнера
за прах
ПОДГОТОВКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА ЗА РАБОТА
Бутон на превключвателя
–– Края на маркуча пъхнете в отвора на прахосмукачката. По време на поставяне натиснете бутона, който се намира на накрайника на маркуча.
–– Съединете другия край на маркуча (дръжката) с телескопичната тръба.
–– Настройте дължината на телескопичната тръба на желаното работно положение (в зависимост от ръста на потребителя), като преместите регулатора на тръбата по посока
на стрелката, намираща се на него.
–– Съединете другия край на телескопичната тръба с избраната приставка.
Бутон на сегмента на
контейнера за прах
Индикатор за запълване
на контейнера с прах
Електронен регулатор на
смукателната мощност
Бутон за прибиране
на кабела
Предпазно покритие на
изходящия филтър
Червено
обозначение
–– Издърпайте захранващия кабел от корпуса на прахосмукачката и пъхнете щепсела в ел. контакта.
При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на жълтото обозначение на кабела, което сигнализира, че краят на кабела е близо. Червеното
обозначение сигнализира края на кабела.
–– Включете прахосмукачката с натискане на бутона на превключвателя и настройте съответната всмукателна сила с помощта на електронния регулатор или регулатора на дръжката на маркуча.
Жълто
обозначение
РЕГУЛИРАНЕ НА ВСМУКАТЕЛНАТА СИЛА
Прахосмукачката има регулатор за електронно регулиране на всмукателната сила, който дава възможност за плавно
регулиране на мощността на прахосмукачката (първоначалният “скок” на регулатора е нормален). Преместването на регулатора съгласно маркировката на уреда увеличава или намалява всмукателната мощност. Прахосмукачката притежават и механична регулация на всмукателната мощност на
дръжката на маркуча. За да се намали всмукателната сила, достатъчно е да се премести регулаторът по посока на стрелката, намираща се на него.
ПОЧИСТВАНЕ
Изберете подходяща приставка или четка:
Меки повърхности - килими, мокети и др.
Препоръчваме Ви да почиствате килимите със смукателната четка, превключена за почистване на килими (с прибрана четка - както е показано на снимката встрани
).
Твърди повърхности - дървени подове, балатуми, керамични плочки и др.
За тази цел най-подходяща е смукателната четка с издаден напред косъм - както е показано на
снимката встрани
).
19
Фуги, ъгли, вдлъбнатини и др.
Смукателната приставка за фуги служи за почистване на: фуги, ъгли, процепи
и други трудно достъпни места.
Фини материали, малки меки повърхности
Малката приставка служи за почистване на: малки фини повърхности. За почистване свалете от нея малката четка. Препоръчително е в този случай да се намали
всмукателната мощност.
Малки твърди повърхности
Малката четка служи за почистване на малки, твърди повърхности - там, където това не може да стане със смукателната четка.
Малката четка върви в комплект с малката приставка. За почистване трябва да се монтира на малката приставка.
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА С ПРАХОСМУКАЧКАТА
–– Изключете прахосмукачката с натискане на бутона на превключвателя.
–– Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
–– Приберете захранващия кабел с натискане на бутона за прибиране на кабела. През това време придържайте кабела, за
да не се стигне до заплитането му и удрянето на щепсела в корпуса на прахосмукачката.
Прахосмукачката може да се съхранява във вертикално или хоризонтално положение, маркучът може да остане монтиран
в прахосмукачката, обаче внимавайте да не бъде силно прегънат по време на съхраняване.
Хоризонтално съхранение:
–– поставете прикрепващия елемент, намиращ се в задната част на смукателната четка, в гнездото на държача, разположен отзад на оста на прахосмукачката до изходящия отвор на захранващия кабел.
Вертикално съхранение:
–– поставете на телескопичната тръба смукателната четка,
–– поставете долната част на хващача за принадлежности в гнездото на държача, намиращ се от долната страна на прахосмукачката до предното колелце.
РАБОТА НА ИНДИКАТОРА ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ТОРБИЧКАТА
Ако индикаторът за запълване на контейнера светне, когато смукателната приставка или четка e вдигната над почистваната
повърхност, това означава, че е необходимо контейнерът за прах да се изпразни. Индикаторът за запълване на контейнера
може да се задейства в случай на запушване на смукателния маркуч или съединените с него принадлежности.
В такъв случай извадете накрайника на маркуча от гнездото на предния капак и почистете маркуча и съединените с него
принадлежности.
КОНТЕЙНЕР ЗА ПРАХ – изпразване, почистване
Прахосмукачката има контейнер за прах, който представлява изваждащ се сегмент от прахосмукачката.
–– Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта.
–– Извадете от прахосмукачката сегмента на контейнера за прах. За тази цел:
–– натиснете бутона на сегмента на контейнера и същевременно извадете целия сегмент от прахосмукачката,
–– пренесете целия контейнер над кофата за боклук.
–– След натискане на бутона на контейнера ще се покаже дъното на контейнера, а неговото съдържание
ще се изсипе в кофата за боклук.
–– След изпразване на контейнера затворете дъното и пъхнете целия сегмент във вътрешността на прахосмукачката.
ФИЛТРИ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
Прахосмукачката има следната система за филтриране:
Конус на входящия филтър.
Защитен филтър на двигателя.
Изходящ филтър.
Конус на входящия филтър – почистване
Този филтър се намира вътре в сегмента на контейнера за прах. За да го смените:
–– Изпразнете контейнера за прах (виж т. КОНТЕЙНЕР ЗА ПРАХ – Изпразване, почистване).
–– Завъртете конуса на входящия филтър по посока “1” и го извадете по посока към себе си “2”.
–– Почистете, измийте, изплакнете и внимателно изсушете конуса.
В случай на повреда на входящия конус, сменете го с нов.
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не изгубите уплътнителя, намиращ се на фланеца на конуса.
След почистване на входящия конус:
–– Поставете конуса в гнездото на конуса така, че двете издатини “А”, намиращи се на фланеца, да попаднат под прикрепващия елемент “В” в корпуса на контейнера.
–– натиснете силно конуса и го завъртете докрай по посока “3”, ще чуете характерно щракване,
–– затворете дъното на контейнера .
–– поставете целия сегмент във вътрешността на прахосмукачката (виж т. КОНТЕЙНЕР ЗА ПРАХ – изпразване, почистване).
Защитен HEPA филтър на двигателя - смяна
–– Извадете от прахосмукачката сегмента на контейнера за прах (виж т. КОНТЕЙНЕР ЗА ПРАХ
– Изпразване, почистване).
–– След огъване на прикрепващия елемент на решетката на филтъра извадете HEPA филтъра.
–– Изплакнете и внимателно изсушете филтъра.
В случай на повреда на филтъра сменете го с нов.
Внимание! Защитният HEPA филтър на двигателя трябва да се сменя с нов два пъти
годишно и винаги когато се повреди.
–– Затворете решетката с филтъра.
ИЗХОДЯЩ ФИЛТЪР - СМЯНА
–– Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта.
–– Издърпайте предпазното покритие на изходящия филтър и го свалете по посока нагоре.
–– От гнездото на филтъра извадете решетката с монтирания изходящ филтър.
–– Свалете от прикрепващите елементи на решетката изходящия филтър.
Изперете и изплакнете изходящия филтър и го оставете да изсъхне добре.
В случай че филтърът е повреден, сменете го с нов, като го поставите точно на прикрепващите елементи на решетката.
–– Сглобената решетка поставете в гнездото на филтъра.
–– Поставете предпазното покритие на изходящия филтър така, че да щракне.
20
Хоризонтално
съхранение
Svislé
uskladnění
Вертикално
съхранение
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
Преди почистване и извършване на дейности по поддръжката на прахосмукачката обърнете внимание щепселът да бъде изваден от контакта.
Претрийте корпуса и вътрешността, където се намира торбичката, с влажна кърпа (можете да използвате препарат за миене на съдове), изсушете ги или ги изтрийте. Не използвайте абразивни средства или разтворители. От време на време почиствайте смукателната четка с помощта
на приставката за фуги.
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Прахосмукачката се е изключила по време на работа – задействал се е термопрекъсвачът:
–– изключете прахосмукачката, извадете щепсела на кабела от ел. контакта и изчакайте около 40 минути, преди да я включите отново,
–– извадете сегмента на контейнера за прах, изпразнете контейнера и почистете конуса на входящия филтър и входящия HEPA филтър.
Докато прахосмукачката не изстине, не поставяйте сглобения сегмент на контейнера за прах,
–– проверете и почистете принадлежностите: смукателния маркуч, тръбите, приставките и четките,
–– монтирайте отново прахосмукачката и я включете,
–– ако термопрекъсвачът се задейства прекалено често или ако след изстиване на прахосмукачката тя не може да се включи отново, занесете
прахосмукачката в сервиз.
Ако прахосмукачката почиства слабо:
–– почистете контейнера за прах и филтрите,
–– проверете принадлежностите - отстранете причините за запушването.
Ако смукателната приставка се движи трудно:
–– намалете всмукателната мощност на прахосмукачката, ефективността на почистване няма да намалее.
Торбичката или филтрите са повредени:
–– проверете и сменете торбичката или филтрите.
Ако се е задействал предпазителят на електрическата инсталация:
–– проверете дали заедно с прахосмукачката не са включени други уреди в същата електрическа верига,
–– ако предпазителят на инсталацията често се задейства, занесете прахосмукачката в сервиз.
Ако прахосмукачката не работи, корпусът или захранващият кабел са повредени:
–– занесете прахосмукачката в сервиз.
ЕКОЛОГИЯ – ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за
пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да
навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
21
UA
Шановні Клієнти!
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації, приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви
могли користуватися нею в процесі подальшої експлуатації пристрою.
Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними
здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу
користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування
до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
ВКАЗІВКИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ
–– Пилосос призначений виключно для домашнього використання.
–– Пилосос підключайте тільки до мережі перемінного струму 220-240 V, захищеної мережним запобіжником 16A.
–– Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід, не тягніть за кабель пилососа.
–– Не запускайте обладнання, якщо живильний провід або корпус пошкоджені.
Якщо невід’ємний живильний провід буде пошкоджений, треба його замінити у спеціалістичному ремонтному центрі для попередження
небезпеки. Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести
до виникнення серйозної небезпеки для користувача.
У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру ZELMER.
–– Забороняється переїжджати пилососом та всмоктувальними щітками по приєднувальному кабелі, це може привести до пошкодження ізоляції проводу.
–– Перед очищенням пилососу вийміть вилку живильного проводу з розетки.
–– Не збирайте пил без фільтрів та у випадку їхнього пошкодження.
–– Не очищувати пилососом людей та тварин, а особливо будьте обережними і не наближайте наконечників до очей та вух.
–– Забороняється збирати пилососом: сірники, недокурки сигарет, розжарену золу.
–– Не збирайте пилососом гострі предмети.
–– Не збирайте мокрі предмети, воду чи іншу рідину.
–– Перевірте, чи всмоктувальний шланг, труби і всмоктувальні насадки не закупорені. Усуньте сміття, що знаходиться усередині цих приборів.
–– Не збирайте дрібний пил, як: мука, цемент, сажа, гіпс, тонери принтерів і ксероксів та ін.
–– Користуйтесь пилососом тільки усередині приміщень і тільки для очищування сухих поверхонь.
–– Килими, що очищуються в мокрому виді необхідно осушити.
–– Не допускається закривати вентиляційні отвори пилососу під час прибирання. Цим способом закупорюються вихідні отвори у захисті вихідного
фільтра. Нагріте повітря без можливості виходу, може привести до перегріву двигуна, а в результаті до аварії або деформації пластмасових частин.
Виключіть пилосос перед заміною оснащення.
Перед очищенням пилососу, його монтажом або демонтажом, необхідно вийняти приєднувальний кабель з розетки.
ВИМОГИ СТАНДАРТІВ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Сегмент пилозбірника
Пилосос є обладнанням класу II i виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC,
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС,
–– Шум обладнання: 78 dB/A.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Напруга живлення – 220-240V/50Hz.
Потужність обладнання – 1800W.
Технічні дані пилососу вказані на щитку.
Кнопка сегменту
пилозбірника
Індикатор наповнення
пилозбірника
Кнопка вимикача
ПІДГОТОВЛЕННЯ ПИЛОСОСУ ДО ПРАЦІ
–– Наконечник шланга установіть в отвір пилососу. Під час укладення натисніть кнопку, що
знаходиться на наконечнику шланга.
–– Другий наконечник шланга (держатель) з’єднайте з телескопічною трубою.
–– Установіть довжину всмоктувальної телескопічної труби у необхідному робочому положенні (у залежності від росту користувача) пересуваючи золотник на трубі у напрямку
стрілки, вказаної на ньому.
–– Другий наконечник телескопічної труби, з’єднайте з вибраним елементом оснащення.
Регулятор електронного
регулювання сили
всмоктування
Кнопка змотувача
Захист вихідного фільтра
Червоний
бандаж
–– Витягніть приєднувальний провід із корпусу пилососу
i вставте вилку в мережну розетку.
При витягуванні приєднувального проводу зверніть увагу на жовтий бандаж на
проводі, що сигналізує наближення кінця проводу, що відмотується. Червоний
бандаж сигналізує кінець проводу, що відмотується.
–– Уключіть пилосос, натискаючи кнопку вмикача й установіть відповідну силу всмоктування за допомогою золотника електронного регулювання або золотником на
держателі шланга.
Жовтий
бандаж
РЕГУЛЮВАННЯ СИЛИ ВСМОКТУВАННЯ
Пилосос оснащений золотником для електронного регулювання сили всмоктування, що уможливлює плавне регулювання потужності пилососу (початковий „стрибок” золотника є правильною його дією). Переміщення золотника згідно
з позначенням на пилососі приведе до збільшення сили всмоктування або її зменшення. Пилосос має також механічне
регулювання сили всмоктування на держателі шланга. Для зменшення сили всмоктування, вистачить пересунути золотник згідно зі стрілкою, що знаходиться на ньому.
ЗБИРАННЯ ПИЛУ
Виберіть відповідну всмоктувальну насадку або щітку:
М’які основи – килими, підлогові покриття та ін.
Рекомендується збирати пил всоктувальною насадкою – щіткою, призначеною для очищення килимів (з прихованою щіткою – згідно зі вказаним поруч знімком
).
Тверді основи – підлоги з деревини, пластмаси, керамічних плиток та ін.
З цією метою найбільш відповідною є всмоктувальна насадка-щітка із висувною щіткою –
згідно зі знімком поруч
).
22
Щілини, кути, заглиблення та ін.
Щілинна насадка служить для очищування: щілин, кутів, зазорів та інших важкодоступних місць.
Делікатні матеріали, малі м’які поверхні
Мала насадка служить для очищування: малих делікатних поверхонь. Для збирання
пилу потрібно зсунути з неї малу щітку. Рекомендуємо при виконанні цієї дії зменшити силу смоктування.
Малі тверді поверхні
Мала щітка служить для збирання пилу з малих, твердих поверхонь – там, де неможливо це зробити насадкою - щіткою.
Мала щітка складає комплект із малою насадкою. Для прибирання потрібно насунути її на малу насадку.
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРАЦІ ПИЛОСОСУ
–– Виключіть пилосос, натискаючи кнопку вимикача.
–– Вийміть вилку приєднувального проводу з розетки.
–– Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи кнопку змотувача. При виконанні цієї дії притримайте кабель, щоб попередити його сплутання та раптове вдарення вилки в корпус пилососу.
Пилосос можна зберігати у вертикальному або горизонтальному положенні, шланг може залишитися закріпленим до
пилососу, але необхідно звернути увагу, чи він не є надто сильно загнутий.
Горизонтальне
зберігання
Горизонтальне зберігання:
–– установіть держатель, що знаходиться у задній частині всмоктувальної насадки - щітки у гніздо держателя, встановлене
Svislé
позаду пилососу, поруч з виходом приєднувального кабелю.
uskladnění
Вертикальне
Вертикальне зберігання:
зберігання
–– на телескопічну трубу установіть насадку – щітку,
–– установіть нижню частину держателя оснащення у гніздо держателя, що знаходиться унизу пилососу поруч із переднім коліщатком.
ДІЯ ІНДИКАТОРА ЗАПОВНЕННЯ МІШКА
Загорання індикатора заповнення пилозбірника, якщо всмоктувальна насадка або щітка піднесені над поверхнею інформує,
що є необхідність спорожнити пилозбірник. Індикатор заповнення пилозбірника може задіяти також у випадку закупорки
всмоктувального шланга або з’єднаних з ним елементів оснащення.
У такому випадку, витягніть наконечник шланга з гнізда передньої кришки і очистіть шланг та з’єднані з ним елементи оснащення.
ПИЛОЗБІРНИК - Спорожнення, очищення
Пилосос оснащений пилозбірником - сегментом пилососу, що виймається.
–– Виключіть пилосос і витягніть вилку з живильної розетки.
–– Вийміть із пилососу сегмент пилозбіринка. З цією метою:
–– натисніть кнопку сегменту пилозбірника, при цьому витягніть повністю сегмент з пилососу,
–– пилозбірник перенесіть над корзину для сміття.
–– Після натиснення кнопки пилозбірника відкриється днище пилозбірника, а його вміст попаде у корзину.
–– Після спорожнення пилозбірника, защеміть днище і всуньте цілий сегмент у камеру пилососу.
ФІЛЬТРИ ПИЛОСОСУ
Пилосос оснащений системою фільтрів:
Конус вхідного фільтра
Фільтр для захисту двигуна.
Вихідний фільтр.
Конус вхідного фільтра - очищення
Цей фільтр знаходиться усередині сегменту пилозбірника. Для його заміни:
–– Спорожніть пилозбірник (дивись пункт ПИЛОЗБІРНИК - Спорожнення, очищення).
–– Поверніть конус вхідного фільтра у напрямку „1” i вийміть його у напрямку до себе „2”.
–– Очистіть конус, вимийте його, прополоскайте і старанно осушіть.
У разі пошкодження вхідного конуса, необхідно замінити його новим.
УВАГА! Зверніть увагу на прокладку, що знаходиться у нижній частині фланця конуса. Не згубіть її.
Після очищення вхідного конуса.
–– Покладіть конус у гніздо конуса таким чином, щоб два виступи „A”, що знаходяться на фланці знаходилися під затиском „B” у корпусі збірника,
–– дотисніть сильно конус і поверніть до упору у напрямку „3”, почуєте характерний звук «клік»,
–– закрийте (затисніть днище збірника).
–– всуньте цілий сегмент у камеру пилозбірника (дивись п. ПИЛОЗБІРНИК - спорожнення, очищення).
Фільтр HEPA для захисту двигуна - заміна
–– Вийміть із пилососу сегмент пилозбіринка (дивись п. ПИЛОЗБІРНИК - Спорожнення,
очищення).
–– Після відтягнення затиску решітки фільтра, вийміть фільтр HEPA.
–– Прополоскайте фільтр і старанно осушіть.
У разі пошкодження фільтра, необхідно замінити його новим.
Увага! Фільтр HEPA для захисту двигуна повинен замінюватися новим два рази
у рік i авжди якщо він пошкоджений.
–– Защеміть решітку з фільтром.
ВИХІДНИЙ ФІЛЬТР - ЗАМІНА
––
––
––
––
Виключіть пилосос і витягніть вилку з живильної розетки.
Відтягніть захист вихідного фільтра i зніміть його у напрямку уверх.
Із гнізда фільтра вийміть решітку зі встановленим вихідним фільтром.
Зніміть з зачепів решітки вихідний фільтр.
Вихідний фільтр потрібно випрати, виполоснути і старанно осушити.
У разі пошкодження фільтра замініть його новим, установлюючи точно на зачепи решітки.
–– Встановлену решітку установіть у гніздо фільтра.
–– Установіть захист вихідного фільтра і защеміть його.
23
ОЧИЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ПИЛОСОСУ
Перед очищенням і зберіганням пилососу зверніть увагу, щоб вилка була витягнута з розетки. Корпус і камеру для пилозбірника за необхідністю,
слід протерти зволоженою ганчіркою (можна її зволожити засобом для миття посуди) осушити або витерти досуха. Не застосовувати засоби для
шурування, a також розчинники. Від часу до часу очистіть всмоктувальну насадку – щітку за допомогою щілинної насадки.
ЩО ЗРОБИТИ, ЯКЩО:
Пилосос виключився у робочому режимі – задіяв термічний запобіжник:
–– виключіть пилосос, вийміть вилку проводу з розетки і зачекайте близько 40 хвилин до повторного включення,
–– вийміть сегмент пилозбірника, спорожніть пилозбірник i очистіть конус вхідного фільтра та вхідний фільтр HEPA.
До моменту охолодження пилососу, не встановлюйте сегмент пилозбірнику:
–– перевірте й очистіть аксесуари: всмоктувальний шланг, труби, насадки і щітки,
–– установіть повторно пилосос і запустіть його,
–– якщо задіяння термічного запобіжника повторюється надто часто або якщо після охолодження пилососу не можна його включити повторно, здайте пилосос у сервісний центр.
Спостерігається нестаранне збирання пилу пилососом:
–– очистіть пилозбірник і фільтри,
–– перевірте елементи оснащення – усуньте причини закупорки.
Всмоктувальна насадка тяжко рухається:
–– зменшіть силу всмоктування пилососу, ефективність очищування не погіршиться.
Пилозбірник або фільтри були пошкоджені:
–– перевірте і замініть пилозбірник або фільтри.
Задіяння запобіжника електросистеми:
–– необхідно перевірити чи разом з пилососом не працює інше обладнання, що підключене до цього ж самого електричного ланцюга,
–– якщо спрацьовування мережного запобіжника повторюється, необхідно здати пилосос у сервісний центр.
Пилосос не працює, корпус пошкоджений або пошкоджений приєднувальний кабель:
–– здати пилосос у сервісний центр.
ЕКОЛОГІЯ – ДАВАЙТЕ ДБАТИ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього слід:
здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для
навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
24
GB
Dear customer!
Please read this instructions manual very carefully. Your special attention is to be paid to the safety instructions. Please keep this instructions manual in
a safe place during the whole life of your vacuum cleaner for further reference.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or inappropriate handling. The manufacturer/importer reserves his rights for modifying the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it in advance.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
–– The vacuum cleaner is intended for domestic usage only.
–– Connect the vacuum cleaner to 220-240V mains supply, equipped with fuse 16A.
–– Do not unplug by pulling on cord.
–– Do not use the appliance, when the casing or the cord is visibly damaged.
If the power cord is damaged, it shall be exchanged by special service desk staff, due to avoid hazard.
The appliance should be repaired by trained staff only. Improper repair can result in serious hazard for a user. In case of defects we recommend
you to contact qualified ZELMER service desk.
–– Do not run the vacuum cleaner or brushes over the cord; it can result in cord insulation damage.
–– Unplug before cleaning and maintenance.
–– Do not use without the filters or in case damage of the bag.
–– Do not use this vacuum cleaner to clean people or animals; be especially careful to keep the nozzles away from ears and eyes.
–– Do not pick up: matches, cigarettes, hot ash.
–– Avoid picking up sharp objects. Do not vacuum wet objects; do not pick up water or other liquids.
–– Control sucking hose, pipes and nozzles – remove the rubbish accumulated inside.
–– Do not pick up fine dust such as: flour, cement, gypsum, toners for printers and copy machines, etc.
–– The vacuum cleaner is intended for indoor usage and dry surfaces cleaning only.
–– Dry the wet cleaned carpets before vacuuming.
–– It is forbidden to cover ventilation outlets during operation.
–– Heated air without any outlet can cause motor overheating which can result in motor damage; it can also cause plastic parts deformation.
Switch off the appliance before changing the accessories.
Always unplug the appliance before cleaning, assembling or dismantling.
Dust compartment
section
STANDARD REQUIREMENTS AND TECHNICAL DATA
The vacuum cleaner is II class appliance and it meets the requirements of effective standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC,
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC,
–– Noise generated by the appliance: 78 dB/A.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
Voltage – 220-240V/50Hz. Power – 1400W.
You can find the vacuum cleaner technical data on the name plate.
Dust compartment
section button
Full dust compartment
indicator
ON/OFF button
PREPARATION FOR OPERATION
–– Insert the hose into the vacuum cleaner inlet. Press the button at the hose ending.
–– Connect later ending (handle) with telescope sucking pipe.
–– Adjust the telescope sucking pipe length in desired working position (depending on user’s
height) move the knob in direction indicated by the arrows.
–– Assemble selected accessory to telescope pipe.
Suction power electronic
adjustment knob
Cord rewind button
Outlet filter protection
Red mark
–– Take the power cord out of the vacuum cleaner casing and
connect it into the mains supply outlet.
Pay attention to yellow mark on the cord, when you take it out, the mark show that the
end of the cord is near. Red mark indicated the end of the supplying cord.
–– Start up the vacuum cleaner pressing ON/OFF button at the vacuum cleaner and adjust
proper suction power with electronic regulation knob or with the knob on hose handle.
Yellow
mark
SUCTION POWER ADJUSTMENT
The vacuum cleaner is equipped with electronic power adjustment, which enables fluent power regulation (at the beginning
bigger “step” of the knob is something normal). Moving the knob according to marks on the appliance shall cause increase or
reduction of suction power.
The vacuum cleaner is also equipped with mechanical suction adjustment on hose handle. To reduce or increase suction
power it is enough to move the knob in direction indicated by the arrow.
VACUUMING
Select adequate brush or nozzle:
We recommend you to use brush-nozzle with sucking pipe and switch it for carpet cleaning
function: hidden brush - according to the figure beside
).
Hard surface – wooden, floor, laminates, ceramic tiles, etc.
We recommend you to use brush-nozzle with brush out - according to the figure beside
).
Gaps, corners, cavities, etc.
Gap nozzle is used for vacuuming: gaps, corners, spaces and other recesses with difficult access.
Gentle fabrics and rough objects
Small nozzle is good for vacuuming small gentle areas. Remove small brush for vacuuming.
We recommend reducing suction power during such activity.
Small hard areas
Small brush his good for vacuuming small, hard areas – which are impossible to reach with brush -nozzle.
Small brush makes a set with small nozzle. You have to insert it on small nozzle.
25
AFTER OPERATION
–– Switch off pressing ON/OFF button.
–– Unplug from mains supply outlet.
–– Rewind the cord pressing cord rewind button. Hold the plug when rewinding, do not allow the cord to get entangled and the plug
to bump the casing.
You can store the vacuum cleaner in both horizontal and vertical positions. The hose can remain fitted, but please be careful not
to bend it too much.
Horizontal storage:
–– insert the handle located in back part of brush – nozzle into the handle socket at the backside of the vacuum cleaner near the
supply cord inlet.
Vertical storage:
–– insert brush – nozzle on telescope pipe,
–– insert the handle into the handle socket at the bottom of the vacuum cleaner next to front wheel.
horizontal
storage
Svislé
uskladnění
vertical
storage
FULL DUST COMPARTMENT INDICATOR
Full bag indicator glowing (red colour), when the nozzle or brush is above the cleaned surface, informs us that it is necessary to
empty dust compartment.
Full bag indicator can activate also in case of blocked sucking hose or one of connected accessories. In such case, remove the
hose from front lid and clean the hose and connected accessories.
DUST COMPARTMENT – emptying, cleaning
The vacuum cleaner is equipped with a dust compartment, which is a removable part of the vacuum cleaner
When removing dust compartment switch off and unplug from mains supply outlet.
–– Remove the dust compartment from the vacuum cleaner. In order to do it:
–– press the dust compartment button, simultaneously removing all this part of the vacuum cleaner,
–– place the compartment ovr the dust bin.
–– After pressing the compartment button, the bottom of the compartment shall open and the content shall fall
into the dust bin.
–– After emptying the dust bin lock the bottom and insert the compartment into the vacuum cleaner.
VACUUM CLEANER FILTERS
The vacuum cleaner is equipped with the filter system:
Inlet-air filter cone.
Motor protecting filter.
Outlet-air filter.
Inlet-air filter cone – cleaning
–– The filter is located inside the dust compartment. In order to exchange it:
–– Empty the dust compartment (see the item. DUST COMPARTMENT – emptying, cleaning).
–– Turn the inlet filter cone in direction of „1” and remove it in your direction „2”.
–– Clean the cone, wash it, rinse it and dry thoroughly.
In case of inlet cone damage replace it with a new one.
ATTENTION! Turn your atttention to the basket at the bottom of the cone flange. Do not loose it.
After inlet –air cone cleaning:
–– Insert the cone into the cone socjet, so that two protrusions „A” located on the flange got under the locker
„B” in the compartment casing
–– Press the cone strong and turn it in direction of „3”, until it runs, sou will hear characteristic clicking sound,
–– close (lock the bottom of the compartment).
–– Insert all the unit into the vacuum cleaner chamber (see the item DUST COMPARTMENT – emptying,
cleaning).
HEPA motor protecing filter – exchange
–– Remove the dust compartmentu (see the item DUST COMPARTMENT – emptying, cleaning).
–– After pulling out the locker of the filter grade, remove HEPA fliter.
–– Rinse the filter and dry it thoroughly.
In case of filter damage replace it with a new one.
Attention! HEPA motor protecting filter should be replaced with a new one twice a Lear and
etery time when it is damaged.
–– Lock the grate with the filter.
OUTLET FILTER - EXCHANGE
––
––
––
––
Switch off the vacuum cleaner and unplug it from the mains supply outlet.
Drag out the filter outlet and remove it upwards.
Remove the grid with outlet filter from the filter socket.
Remove the outlet filter from the grid hooks.
Wash, rinse and dry carefully the outlet filter.
Insert a new one in case it is damaged, assembling carefully at the grid hooks.
–– Insert the assembled grid into the filter socket.
–– Insert the filter protection and lock it.
CLEANING AND MAINTENANCE
Remember to check if the vacuum cleaner is unplugged before cleaning and maintenance. Clean the casing and bag chamber with damp cloth (it can be
wet with wash – up liquid) dry or wipe up to get it dry. Do not use abrasive agents or dissolvent. Vacuum the nozzle-brush, small brush or special accessories with a gap nozzle from time to time.
WHAT TO DO WHEN…?
The vacuum cleaner was switched off during operation by over-heating protection:
–– switch off the appliance, unplug it from the mains supply outlet and wait approximately 40 minutes before you switch it on again,
–– remove the dust compartment, empty it and clean the cone of the inlet-air filter and HEPA outlet-air filter.
Do not assemble dust compartment section until the vacuum cleaner cools down:
–– check and clean the accessories: sucking hose, pipes, nozzle and brushes,
–– re-assemble the vacuum cleaner and start it up,
–– if the over-heating protection repeats to often, or you can not switch on the vacuum cleaner after cooling, bring your vacuum cleaner to service desk.
26
The vacuum cleaner suction is low:
–– Check the dust bag - replace it.
–– Clean the dust bag and filters.
–– Check the accessories - unblock.
It is difficult to move the nozzle:
–– Reduce the suction power; cleaning efficiency will not be lower.
The dust bag or filters have been damaged:
–– Check and exchange the dust bag and filters.
An electric fuse functioned:
–– check if there are any other electric appliances connected to the same electric circuit.
–– If the fuse functions repeatedly, bring your vacuum cleaner to service desk.
The vacuum cleaner is not in operation, the casing or power cord is damaged:
–– bring your vacuum cleaner to service desk.
ECOLOGY – ENVIRONMENT PROTECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements of this appliance, which can be
hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
27
GW 01-054
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement