Zelmer Clarris Twix ZVC380ST (2750.0 ST) User Manual

Zelmer Clarris Twix ZVC380ST (2750.0 ST) User Manual
Ssawka szczelinowa
Szczotka mała
Turboszczotka
Szczotka parkietowa
„BNB”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
+
SAFBAG 2 szt.
HEPA H11
Teleskopowa
+
+
+
+
+
+
2700.0 SP
+
+
+
SAFBAG 2 szt.
HEPA H11
Teleskopowa
+
+
+
+
–
+
Ssawkoszczotka
3
+
Rura ssąca
2
+
Filtr wylotowy
1
2700.0 ST
Typ
Worek/ilość
Ssawka mała
Zabezpieczenie przed
brakiem worka
Wskaźnik zapełnienia
worka
Opcja
wykonania
i wyposażenie
Regulacja mocy ssania
TYPY ODKURZACZY 2700
Wszystkie akcesoria można nabyć w Punktach Serwisowych, Sklepach AGD, Sklepie internetowym.
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
●● rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
metalowych obiektów w pokoju,
●● zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
●● stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
Budowa urządzenia
A
Pokrywa schowka na akcesoria
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
Przycisk zwijacza
Pokrywa filtra wylotowego
Uchwyt
Przycisk włącz/wyłącz
Wskaźnik zapełnienia worka
Przycisk zmniejszenia mocy
Wskaźnik poziomu mocy ssania
Przycisk zwiększenia mocy
Zaczep pokrywy górnej
Wąż ssący
Rura ssąca teleskopowa
Filtr wylotowy HEPA 11 (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr wlotowy (zamontowany w odkurzaczu)
Osłona filtra wlotowego (zamontowana w odkurzaczu)
Moduł worka SAFBAG (z zamontowanym workiem
SAFBAG)
19 Worek SAFBAG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2700-001_v02
20 Szczotka parkietowa „BNB” (Brush Natural Bristle)
Służy do czyszczenia i polerowania twardych, wrażliwych na
porysowanie powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli, parkietu, marmuru, płytek, itp.
Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymalną skuteczność odkurzania i chroni przed
porysowaniem czyszczonej powierzchni.
21 Ssawkoszczotka z separatorem drobnych przedmiotów
22 Turboszczotka (typ 2700.0 ST)
23 Ssawka mała
24 Ssawka szczelinowa
25 Szczotka mała
Przygotowanie odkurzacza do użytku
B
1 Końcówkę węża włóż w otwór odkurzacza i lekko
dociśnij. Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo
zamontowanym wężu.
2 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą teleskopową. W tym celu naciśnij zatrzask „A” i wsuń rurę do uchwytu
węża tak, by zatrzask „A” zablokował się w otworze „B”.
3 Rurę ssącą teleskopową ustaw na żądaną długość prze­
suwając suwak zgodnie ze strzałką i wysuń/zsuń rurę.
4 Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią
ssawkę bądź szczotkę.
5 W ssawkoszczotce z separatorem drobnych przedmio­
tów (21) możesz zamontować koszyk w celu zbierania drobnych elementów. W tym celu zdejmij zaślepkę i włóż koszyk.
6 W celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna,
tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń szczot­kę wciskając przełącznik na ssawkoszczotce zgodnie
z rysunkiem
.
7 Odkurzacz wyposażony jest w schowek na akcesoria. W celu otworzenia schowka chwyć pokrywę schowka
i pociągnij ją w dół.
8 Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (3) i wycią­
gnij go z odkurzacza.
7
Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego
zwróć uwagę na żółtą opaskę sygnalizującą
koniec wy­ciąganego przewodu. Dalsze próby
(szarpanie) mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
9 Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.
Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy moduł
worka SAFBAG jest zamontowany w komorze odkurzacza
a tak­że czy wszystkie filtry są zamontowane w odkurzaczu.
10 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/wy­łącz” (7).
11 Odkurzacz wyposażony jest w elektroniczny regulator
mocy, który w trakcie odkurzania umożliwia stopniową regulację mocy ssania odkurzacza. Regulacja mocy odbywa się
za pomocą przycisków zmiany mocy (11,9) odpowiednio
– zwiększenie mocy ssania lub – zmniejszenie mocy ssania. Ustawienie mocy ssania sygnalizowane jest świeceniem
odpowiedniej ilości diod.
Odkurzacz domyślnie uruchomi się w wyższym zakresie
mocy. Na wskaźniku poziomu mocy (10) zaświecą się cztery
diody.
Podczas odkurzania można dostosować moc ssania. Pole­
cane nastawy to:
Ustawienie 1 – odkurzanie firanek
Ustawienie 2 – odkurzanie tapicerki
Ustawienie 3 – moc ekonomiczna
Ustawienie 4 – odkurzanie dywanów
Ustawienie 5 – odkurzanie twardych podłóg i szczelin.
12 Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy
,
(11,9) na odkurzaczu, ustaw żądaną wartość mocy.
Demontaż/montaż worka SAFBAG
C
1 Odkurzacz wyposażony jest we wskaźnik zapełnienia
worka (8). Jego zaświecenie się w trakcie pracy (ssawka
lub szczotka jest uniesiona nad czyszczoną powierzchnią)
in­formuje, iż zachodzi konieczność opróżnienia lub wymiany
worka. Wskaźnik zapełnienia worka (8) może zadziałać również w przypadku zapchania węża ssącego lub połączonych
z nim elementów wyposażenia (moc ssania – ustawienie 5).
2 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (7).
Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
3 Naciśnij dwa boczne przyciski znajdujące się na końcówce węża i wyjmij końcówkę węża z otworu wlotowego
odkurzacza.
4 Zwolnij zaczep pokrywy górnej (12) i otwórz ją.
5 Wyjmij z komory odkurzacza moduł worka SAFBAG (18).
6 Złap płytkę worka i lekko odchyl ją do we­wnątrz,
a następnie wyjmij cały worek do góry.
7 Włóż płytkę nowego worka pomiędzy prowadnice modułu
worka SAFBAG (18) i wsuń ją do oporu. Kierunek zakładania
worka zaznaczony jest strzałką na worku.
8 Moduł worka SAFBAG wraz z zamontowanym workiem
wsuń w prowadnice znajdujące się na ścianie komory odku-
8
rzacza. Zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia
charak­terystycznego „click” – uważaj by nie przytrzasnąć
worka.
Nie odkurzaj bez zamontowanego w odkurzaczu modułu worka SAFBAG. Brak modułu
worka SAFBAG uniemożliwia zatrzaśnięcie
pokrywy górnej odkurzacza.
Odkurzacze Zelmer wyposażone są w worki SAFBAG w ilo­
ści podanej w tabeli. Wymiana worka jest konieczna, gdy
zauważysz, że:
a) zaświeci się wskaźnik zapełnienia worka,
b) odkurzacz znacznie słabiej odkurza,
c) worek jest zapełniony.
Demontaż filtrów
Przed wymianą filtrów upewnij się że odkurzacz jest wyłą­
czony i wtyczka przewodu przyłączeniowego jest wyciągnię­ta z gniazda sieci.
D
FILTR WYLOTOWY HEPA
Odkurzacze wyposażone są w filtr wylotowy klasy HEPA
(High Efficiency Particulate Air) H11. Filtr HEPA jest filtrem
o wyjątkowo wysokiej zdolności filtracji, wykonany ze specjalnych włókien, które są w stanie zatrzymać prawie wszystkie cząsteczki większe od 0,3 mikrona. Klasa H11 określa
przepuszczalność filtra. Filtr HEPA H11 zatrzymuje 95,5%
cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona.
1 W celu wymiany filtra wylotowego HEPA (15) podnieś
uchwyt odkurzacza i otwórz schowek na akcesoria.
2 Chwyć pokrywę filtra za zaczep, pociągnij mocno kciukiem i podnieś ją do góry.
3 Wyjmij kasetę filtra wylotowego HEPA, w miejsce zużytej
– włóż nową. Filtr HEPA zapewnia skuteczne użytkowanie
odkurzacza przez około 1 rok.
4 Załóż pokrywę filtra tak, aby dwa występy znajdujące się
w dolnej części pokrywy trafiły w otwory w korpusie odkurzacza, dociśnij pokrywę filtra, tak by tylne jej zaczepy zatrzasnęły się na korpusie.
●● Zamknij schowek na akcesoria i opuść uchwyt.
E
FILTR WLOTOWY
1 Zwolnij zaczep pokrywy górnej (12) i otwórz ją.
2 Wyjmij z komory odkurzacza moduł worka SAFBAG (18).
3 Wysuń z prowadnic znajdujących się na tylnej ściance
komory odkurzacza osłonę filtra wlotowego z zamontowanym filtrem wlotowym.
4 Z osłony filtra wlotowego wyjmij filtr wlotowy (16).
5 Nowy filtr włóż do osłony filtra wlotowego (17) materiałową stroną w kierunku wnętrza osłony.
6 Osłonę filtra wlotowego (17) z filtrem wsuń do oporu
w prowadnice na uprzednio zajmowane miejsce.
Uszkodzony filtr wlotowy (16) wymieniaj zawsze
na nowy fa­brycznie oryginalny.
2700-001_v02
7 Włóż do komory odkurzacza moduł worka SAFBAG.
8 Zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia charak­
terystycznego „click”.
PROBLEM
Wyposażenie specjalne
W punktach sprzedaży odkurzaczy można dokupić wyposa­
żenie specjalne:
Turboszczotka Zelmer (22)
Może być stosowana z każdym typem odkurzacza ZELMER.
Służy do bardziej efektywnego odkurzania dywanów i wykła­
dzin dywanowych. Przy użytkowaniu turboszczotki stosuj się
do jej instrukcji obsługi.
Stosowanie turboszczotki zdecydowanie zwiększa sku­
teczność usuwania zanieczyszczeń włóknistych, takich jak:
sierść, włosy, nici itp. Szczególnie przydatna jest w mieszka­
niach, w których przebywają zwierzęta (kot, pies), gdy usu­
wanie sierści z dywanów i wykładzin jest bardzo uciążliwe.
Zakończenie pracy, czyszczenie
i konserwacja
Przykładowe problemy podczas eksploatacji
odkurzacza
F
1 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk wyłącz/wyłącz (7).
2 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazd­ka sieci.
3 Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (4). Przy tej
czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego
splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
4 Rozłącz rurę teleskopową z ssawką lub szczotką.
5 Rozłącz rurę teleskopową z wężem. W celu wyjęcia rury
z uchwytu węża naciśnij na zatrzask „A” i jednocześnie
pociągnij za rurę w kierunku strzałki.
6 Naciśnij dwa boczne przyciski znajdujące się na końcówce węża, następnie wyciągnij końcówkę węża z otworu
wlotowego odkurzacza.
7 Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym lub poziomym w tym celu włóż hak mocujący ssawkoszczotki w zaczep do mocowania ssawkoszczotki. Wąż
może pozostać zamocowany do odku­rzacza, należy jednak
zwrócić uwagę, by nie był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
8 Obudowę i komorę odkurzacza w razie potrzeby przetrzyj wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do
mycia na­czyń) wysusz lub wytrzyj do sucha.
Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.
CO ZROBIĆ
Słychać charakterystyczne • Sprawdź worek i wyposażenie, usuń
„fur­kotanie” odkurzacza
przyczyny zatkania lub wymień worek
na nowy.
• Wyczyść komorę odkurzacza i filtry.
Worek został uszkodzony
Wymień worek i filtry.
Zadziałał bezpiecznik insta- Sprawdź czy wraz z odkurza­czem nie
lacji elektrycznej
są włączone inne urzą­dzenia do tego
samego obwodu elektrycznego, jeżeli
zadziałanie bezpiecznika sieciowego
po­wtarza się, oddaj odkurzacz do
punktu serwisowego.
Odkurzacz nie pracuje, Oddaj odkurzacz do punktu serwisoobudowa jest uszkodzona wego.
lub uszkodzony jest przewód przyłączeniowy
Odkurzacz słabo odkurza
Wymień worek i filtry, sprawdź rury
ssące, wąż i ssawkę – usuń przyczyny zatkania.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urzą­dzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniej­szego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
2700-001_v02
9
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli používat
i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají
žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat
spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím
poučení o možném riziku a seznámení s bezpečným
používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu,
že budou pod přísným dohledem.
Pozor!
Bezpečnostní pokyny
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
Nebezpečí!/Pozor!
●● Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým prou-
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky.
●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací
v blízkosti součástek pohybujících se během provozu vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
●● Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat,
dbejte zejména na to, aby se sací hubice vysavače
nepřiblížila k očím nebo uším.
dem 230 V chráněné síťovým jističem 16 A.
zástrčku ze síťové zásuvky tahem za
napájecí kabel.
●● Neprojíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí šňůru
– může dojít k poškození izolace.
●● Nevysávejte bez prachového sáčku SAFBAG, filtrů
nebo v případě poškození těchto dílů.
●● Nevysávejte zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Kontrolujte sací hadici, trubice a sací hubice. Smetí
nacházející se uvnitř odstraňujte.
●● Nevysávejte drobné sypké látky jako je mouka, cement,
sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
●● Nevytahujte
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Vysavač je určen pouze k domácímu použití.
●● Používejte vysavač pouze v interiérech a
pouze
k vysávání suchých povrchů. Koberce, které byly čištěny mokrou cestou, před vysáváním vysušte.
TYPY VYSAVAČŮ 2700
Ovládání sacího výkonu
Ukazatel naplnění sáčku
Pojistka pro případ absence
sáčku
Sáček/počet
Filtr na výstupu
Sací trubice
Hubice s kartáčem
Malá hubice
Štěrbinová hubice
Malý kartáč
Turbokartáč
Parketový kartáč BNB
Provedení
a vybavení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2700.0 ST
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H11
Teleskopická
+
+
+
+
+
+
2700.0 SP
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H11
Teleskopická
+
+
+
+
–
+
Typ
10
2700-001_v02
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.
Nezpůsobuje rušení rádiových a TV přijímačů.
Nevyžaduje uzemnění
.
Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hladina hluku: 81 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Elektrostatika
Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti
vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou. Je
to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.
Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:
●● vybíjet přístroj častým dotykem trubicí kovových předmětů v pokoji,
●● zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
●● používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.
Konstrukce
A
Víka schránky na příslušenství
Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
Zástrčka s napájecím kabelem
Tlačítko navíjení
Víko výstupního filtru
Držák
Tlačítko zapni/vypni
Ukazatel naplnění sáčku
Tlačítko pro snížení výkonu
Ukazatel úrovně sacího výkonu
Tlačítko pro zvýšení výkonu
Úchytka horního víka
Sací hadice
Sací teleskopická trubice
Výstupní filtr HEPA H11 (namontovaný ve vysavači)
Vstupní filtr (namontovaný ve vysavači)
Kryt filtru na vstupu (namontovaný ve vysavači)
Modul sáčku SAFBAG (s namontovaným sáčkem
SAFBAG)
19 Sáček SAFBAG
20 Parketový kartáč BNB (Brush Natural Bristle)
Je určen k čištění a leštění tvrdých povrchů náchylných na
poškrábání, např. dřevěných podlah, podlahových panelů,
parket, mramoru, obložení apod.
Jemné a měkké vlasce přírodního původu zajišťují maxi1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2700-001_v02
mální účinnost vysávání a chrání před poškrábáním čištěných povrchů.
21 Hubice s kartáčem se separátorem drobných předmětů
22 Turbokartáč (typ 2700.0 ST)
23 Malá hubice
24 Štěrbinová hubice
25 Malý kartáč
Příprava vysavače k použití
B
1 Zakřivenou koncovku hadice vložte do otvoru vysavač
a lehce dotlačte. Typické zacvaknutí potvrzuje řádné nasazení hadice.
2 Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické trubici. Pro tento účel zmáčkněte západku „A” a zasuňte trubici do úchytu hadice tak, aby se západka „A” zablokovala
v otvoru „B”.
3 Teleskopickou sací trubici nastavte na požadovanou
délku přesunutím šoupátka ve směru šipky a trubici vysuňte/
zasuňte.
4 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací
hubici nebo kartáč.
5 U sací hubice se separátorem drobných předmětů (21)
můžete namontovat košík pro odchytávání drobných předmětů. Pro tento účel odstraňte krytku a nasaďte košík.
6 Pro vysávání tvrdých podkladů – podlah dřevěných,
z umělých hmot, dlážděných apod. vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku
.
7 Vysavač je vybaven přihrádkou na příslušenství. Při otevření schránky chyťte víko schránky a zatáhněte je dolů.
8 Chyťte zástrčku napájecího kabelu (3) a vytáhněte ho
z vysavače
Při vytahování napájecího kabelu věnujte
pozornost žlutému proužku signalizujícímu
konec vytahovaného kabelu. Další pokusy
(zatahování) mohou vést k jeho poškození.
9 Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Před zapnutím vysavače se ujistěte zda modul sáčku
SAFBAG je namontován v komoře vysavače a také zda
všechny filtry jsou ve vysavači namontovány.
10 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (7).
11 Vysavač je vybaven elektronickým regulátorem výkonu,
který umožňuje postupné ovládání sacího výkonu. Ovládání
výkonu se prování pomoci tlačítek nastavení výkonu (11,9)
– zvýšení sacího výkonu nebo
– snížení sacího
výkonu. Nastavení sacího výkonu je signalizováno rozsvícení příslušného počtu diod.
Vysavač začne pracovat ve výchozím nastavení se středním
výkonem. Na ukazateli úrovně výkonu (10) se rozsvítí čtyři
diody.
V průběhu vysávání lze sací výkon upravovat. Doporučené
nastavení výkonu:
Poloha 1 – vysávání záclon
Poloha 2 – vysávání čalounění
11
Poloha 3 – ekonomický výkon
Poloha 4 – vysávání koberců
Poloha 5 – vysávání tvrdých podlah a škvír.
12 Zmáčknutím tlačítek pro úpravu výkonu ,
vysavači, nastavte požadovanou úroveň výkonu.
Demontáž/montáž sáčku SAFBAG
(11,9) na
C
1 Vysavač je vybaven ukazatelem zaplnění sáčku (8).
Rozsvícení ukazatele v průběhu provozu (sací hubice nebo
kartáč jsou zvednuty nad čištěnou plochou) informuje, že je
nutno sáček vyprázdnit nebo vyměnit. Ukazatel naplnění prachového sáčku (8) může signalizovat také ucpání sací hadice
nebo připojeného příslušenství (sací výkon – nastavení 5).
2 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (7),
vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
3 Zmáčkněte dva boční tlačítka nacházející se na konci
hadice, poté vyjměte konec hadice z vstupního otvoru vysavače.
4 Uvolněte úchytku horního víka (12) a otevřete je.
5 Vyjměte z komory vysavače modul sáčku SAFBAG (18).
6 Přidržte kryt sáčku a lehce jej zasuňte dovnitř, poté
vytáhněte nahoru celý sáček.
7 Vložte nový sáček do vodicích drážek modulu sáčku
SAFBAG (18) a zasuňte jej na doraz. Směr nasunování
sáčku je vyznačen na sáčku šipkou.
8 Modul sáčku SAFBAG s namontovaným sáčkem zasuňte
do vodicích drážek nacházejících se na stěně komory vysavače. Uzavřete víko vysavače zatlačením, zazní typické
zacvaknutí – dbejte, aby nedošlo k přiskřípnutí sáčku.
Bez modulu sáčku SAFBAG namontovaného
ve vysavače nevysávejte. Absence modulu
sáčku SAFBAG znemožňuje uzavření horního
víka vysavače.
Vysavače Zelmer jsou vybaveny prachovými sáčky SAFBAG
v počtu uvedeném v tabulce. Výměnu sáčku doporučujeme
v těchto případech:
a) rozsvítí se ukazatel zaplnění sáčku,
b) výkon vysavače se výrazně sníží,
c) prachový sáček je plný.
E
VSTUPNÍ FILTR
1 Uvolněte úchytku horního víka (12) a otevřete je.
2 Vyjměte z komory vysavače modul sáčku SAFBAG (18).
3 Z vodicích drážek na zadní stěně komory vysavače
vysuňte kryt filtru na vstupu s namontovaným filtrem.
4 Z krytu filtru na vstupu vyjměte filtr na vstupu (16).
5 Nový filtr vložte do krytu filtru (17) materiálovou stranou
ve směru dovnitř krytu.
6 Kryt filtru na vstupu (17) zasuňte s filtrem na doraz do
vodicí drážky, kde byl umístěn.
Poškozený filtr na vstupu (16) vyměňujte vždy
na nový stejného typu.
7 Do komory vysavače vložte modul sáčku SAFBAG.
8 Uzavřete víko vysavače zatlačením, zazní typické
zacvaknutí.
Speciální vybavení
V prodejnách vysavačů lze zakoupit níže uvedené speciální
vybavení.
Turbokartáč Zelmer (22)
Může být používán s každým typem vysavače ZELMER. Je
určen pro efektivnější vysávání koberců a kobercových podlahových krytin. Při používání turbokartáče postupujte podle
návodu k obsluze.
Používání turbokartáče podstatně zvyšuje účinnost odstraňování vláknitých nečistot jako jsou srst, vlasy, nitě apod.
Je určen zejména pro byty, ve kterých pobývají zvířata (pes,
kočka), neboť odstraňování srsti z koberců a čalounění je
značně náročné.
Ukončení provozu, čištění a údržba
Demontáž filtrů
Před výměnou filtrů se ujistěte, že vysavač je vypnutý
a zástrčka napájecího kabelu je vytažena se síťové zásuvky.
D
VÝSTUPNÍ FILTR HEPA
Vysavače jsou vybaveny výstupním filtrem HEPA (High
Efficiency Particulate Air) třídy H11. Filtr HEPA je filtr s výjimečně vysokou filtrační schopností, vyrobený ze speciálních
vláken, která zachycují téměř všechny prachové částice.
Třída H11 vyjadřuje propustnost filtru. Filtr HEPA H11 zachytí
95,5% částic o velikosti 0,3 mikronu.
1 Pro výměnu filtru HEPA zvedněte držák vysavače a otevřete přihrádku na příslušenství.
12
2 Přidržte víko filtru za úchytku, zatáhněte pevně palcem
a zvedněte je nahoru.
3 Vytáhněte kazetu filtru HEPA a na místo použité vložte
novou. Filtr HEPA zajišťuje vysokou účinnost vysavače déle
než 1 rok.
4 Nasaďte víko filtru tak, aby dva výčnělky nacházející se
v dolní části víka zapadly do otvorů v těle vysavače, dotlačte
víko filtru tak, aby zadní úchytky slyšitelně zacvakly na těle
přístroje.
F
1 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (7).
2 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
3 Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (4).
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
4 Rozpojte teleskopickou trubici s hadicí nebo kartáčem.
5 Rozpojte teleskopickou trubici s hadicí. Pro vytažení trubice z držáku hadice zmáčkněte západku „A” a současně
zatáhněte za trubici ve směru šipky.
6 Zmáčkněte dva boční tlačítka nacházející se na konci
2700-001_v02
hadice, poté vyjměte konec hadice z vstupního otvoru vysavače.
7 Vysavač lze přechovávat ve svislé nebo vodorovné
poloze. Pro tento účet zasuňte záchytný háček sací hubice
s kartáčem do úchytky pro zavěšení sací hubice s kartáčem.
Hadice může zůstat připevněná k vysavači, avšak tak, aby
nebyla během uložení příliš zahnutá.
8 Kryt a komoru prachového sáčku v případě potřeby
otřete vlhkým hadříkem (může být zvlhčen přípravkem na
mytí nádobí), vysušte a vytřete dosucha.
Nepoužívejte abrazivní přípravky a rozpouštědla.
Možné problémy v průběhu používání
vysavače
PROBLÉM
POSTUP ŘEŠENÍ
Je slyšet charakteristické • Ověřte prachový sáček a použité
„třepetání“ vysavače.
vybavení, odstraňte příčiny ucpání
nebo vyměňte sáček za nový.
• Vyčistěte komoru vysavače a filtr.
Došlo k poškození pracho- Vyměňte sáček a filtry.
vého sáčku.
Vypadly pojistky.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Ověřte, zda spolu s vysavačem nejsou
do stejného obvodu elektrické instalace zapnuta jiná zařízení. V případě,
že se sepínání pojistek opakuje, předejte vysavač do servisu.
Vysavač nefunguje, je Odevzdejte vysavač k opravě do
poškozen kryt nebo napá- servisu.
jecí kabel.
Vysavač vysává slabě.
Vyměňte sáček a filtry, zkontrolujte
sací trubici, hadici a sací hubici –
odstraňte příčiny ucpání.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
2700-001_v02
13
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
aj osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo
nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto
zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením
pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení sa
s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci
so zariadením. Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba
deti vo veku viac ako osem rokov a iba v prítomnosti
zodpovednej osoby.
Pozor!
Bezpečnostné pokyny
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Vysávač pripojte do elektrickej siete striedavého prúdu
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
230 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel,
kryt alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť
nebezpečenstvu dajte ho vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo
demontážou vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa
k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
●● Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá, dávajte pozor,
aby ste nepribližovali sacie nástavce k očiam a ušiam.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi ako
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
napájací kábel.
●● Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom
kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
sa vysávať bez namontovaného modulu
vrecka SAFBAG, filtrov a v prípade ich poškodenia.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Kontrolujte saciu hadicu, trubice a nástavce – odstráňte
smeti, ktoré sa nachádzajú v ich vnútri.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, tonery do tlačiarní a kopírok, a pod.
●● Nesmie
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Vysávač je určený len na domáce použitie.
●● Vysávač sa smie užívať iba vo vnútri miestností a iba
na vysávanie suchých povrchov. Koberce, ktoré boli
čistené namokro, sa musia pred vysávaním vysušiť.
TYPY VYSÁVAČOV 2700
14
Indikátor naplnenia vrecka
Poistka prevádzky bez
vrecka
Vrecko/počet
Výstupný filter
Sacia trubica
Dvojpolohová hubica
Malá hubica
Štrbinová hubica
Malá kefa
Turbokefa
Typ
Regulácia sacieho výkonu
Kefa na parkety „BNB”
Prevedenie
a vybavenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2700.0 ST
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H11
Teleskopická
+
+
+
+
+
+
2700.0 SP
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H11
Teleskopická
+
+
+
+
–
+
2700-001_v02
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.
Neruší príjem signálu RTV.
Nevyžaduje uzemnenie
.
Vysávače ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
81 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Elektrostatika
Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie
je jeho poruchou.
Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:
●● často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti
a tak odelektrizujete zariadenie,
●● zväčšite vlhkosť vzduchu v miestnosti,
●● používajte všeobecne prístupné antielektrostatické
prostriedky.
Konštrukcia zariadenia
A
Kryt úložného priestoru na príslušenstvo
Úchytka na pripevnenie dvojpolohovej hubice
Zástrčka s napájacím káblom
Tlačidlo navijaka
Kryt výstupného filtra
Držiak
Tlačidlo zapni/vypni
Indikátor naplnenia vrecka
Tlačidlo zníženia výkonu
Ukazovateľ úrovne sacieho výkonu
Tlačidlo zväčšenia výkonu
Zámka horného krytu
Sacia hadica
Teleskopická sacia trubica
Výstupný filter HEPA H11 (namontovaný vo vysávači)
Vstupný filter (namontovaný vo vysávači)
Ochrana vstupného filtra (namontovaná na vysávači)
Modul vrecka SAFBAG (s namontovaným vreckom
SAFBAG)
19 Vrecko SAFBAG
20 Kefa na parkety „BNB“ (Brush Natural Bristle)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2700-001_v02
Používa sa na čistenie a leštenie tvrdých povrchov náchylných na poškriabanie ako napr. drevené podlahy, podlahové
panely, parket, mramor, obkladačky a pod.
Jemné a mäkké prírodné vlasy zaručujú maximálnu účinnosť
vysávania a chránia pred poškriabaním čisteného povrchu.
21 Dvojpolohová hubica s filtrom na drobné predmety
22 Turbokefa (typ 2700.0 ST)
23 Malá hubica
24 Štrbinová hubica
25 Malá kefa
Príprava vysávača na použitie
B
1 Zakrivenú koncovku hadice vložte do otvoru vysávača
a jemne ju pritlačte. Charakteristické cvaknutie znamená, že
hadica zapadla na správne miesto.
2 Druhý koniec hadice (rukoväť) spojte s teleskopickou sacou trubicou. Za týmto účelom stlačte zámku „A“
a zasuňte trubicu do rukoväte hadice tak, aby zámka „A“
zapadla do otvoru „B“.
3 Teleskopickú saciu trubicu nastavte na požadovanú dĺžku
presunutím posuvného prepínača podľa šípky a vysuňte/
vsuňte trubicu.
4 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu
alebo kefu.
5 V dvojpolohovej hubici s filtrom na drobné predmety
môžete namontovať košík na zachytenie drobných predmetov. S týmto cieľom vyberte záslepku a vložte košík.
6 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy,
umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka
.
7 Pre otvorenie úložného priestoru uchyťte kryt úložného
priestoru a potiahnite ho smerom dole.
8 Uchopte zástrčku napájacieho kábla (3) a vytiahnite ho
z vysávača.
Pri vyťahovaní napájacieho kábla si všimnite
žlté označenie, ktoré znamená koniec odvíjaného kábla. Ďalšie pokusy (ťahanie) môžu priviesť k jeho poškodeniu.
9 Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Pred zapnutím vysávača sa uistite, či je modul vrecka
SAFBAG namontovaný v komore vysávača a či sú všetky
filtre namontované vo vysávači.
10 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (7).
11 Vysávač je vybavený elektronickým regulátorom výkonu,
ktorý počas vysávania umožňuje postupné nastavenie
výkonu vysávača. Regulácia výkonu je možná prostredníctvom tlačidiel zmeny výkonu (11,9) primerane
– zväčšenie sacieho výkonu alebo
– zníženie sacieho výkonu.
Nastavený sací výkon indikuje primeraný počet rozsvietených diód.
Vysávač je výrobcom nastavený na zapnutie v strednom
výkonovom rozsahu. Na ukazovateli úrovne výkonu (10) sa
rozsvietia štyri diódy.
15
Počas vysávania môžete meniť sací výkon. Odporúčané
nastavenia:
Nastavenie 1 – vysávanie záclon
Nastavenie 2 – vysávanie čalúnenia
Nastavenie 3 – úsporný výkon
Nastavenie 4 – vysávanie kobercov
Nastavenie 5 – vysávanie tvrdých podláh a štrbín.
12 Stlačením tlačidiel zmeny výkonu , (11,9) na vysávači nastavte požadovanú hodnotu výkonu.
Demontáž/montáž vrecka SAFBAG
C
1 Vysávač je vybavený indikátorom naplnenia vrecka (8).
Jeho rozsvietenie sa počas prevádzky (hubica alebo kefa
je zdvihnutá nad čisteným povrchom) signalizuje, že je
potrebné vyprázdniť alebo vymeniť vrecko. Indikátor naplnenia vrecka (8) sa môže zapnúť aj v prípade zapchatia sacej
hadice alebo pripojeného príslušenstva (sací výkon – úroveň 5).
2 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (7).
Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
3 Stlačte dve bočné tlačidlá nachádzajúce sa na koncovke
hadice, potom vytiahnite koncovku hadice z otvoru prívodu
vzduchu vo vysávači.
4 Uvoľnite zámku horného krytu (12) a otvorte ho.
5 Vyberte z komory vysávača modul vrecka SAFBAG (18).
6 Uchyťte kryt vrecka a opatrne ho odsuňte smerom
dovnútra a vyberte celé vrecko smerom hore.
7 Vložte vrchnú časť nového vrecka do vodiacich líšt
modulu vrecka SAFBAG (18) a zasuňte ho na doraz. Smer
zasúvania vrecka je označený šípkou na vrecku.
8 Modul vrecka SAFBAG s namontovaným vreckom vsuňte
do vodiacich líšt, ktoré sa nachádzajú na stene komory vysávača. Zatvorte kryt stlačením, až kým nepočujete charakteristické cvaknutie – dávajte si pozor, aby ste nepritlačili vrecko.
Nesmie sa vysávať bez namontovaného vo
vysávači modulu vrecka SAFBAG. Ak chýba
modul vrecka SAFBAG, nie je možné zavrieť
horný kryt vysávača.
Vysávače Zelmer sú vybavené vreckami na prach SAFBAG
v počte uvedenom v tabuľke. Odporúčame vymeniť vrecko,
ak si všimnete, že:
a) ukazovateľ naplnenia vrecka sa rozsvieti,
b) vysávač má značne nižší výkon,
c) prachové vrecko je plné.
Demontáž filtrov
Pred výmenou filtrov sa uistite, že je vysávač vypnutý
a zástrčka napájacieho kábla je vytiahnutá zo sieťovej
zásuvky.
vysokou schopnosťou filtrácie vyrobený zo špeciálnych vlákien, ktoré sú schopné zadržať takmer všetky čiastočky prachu. Trieda H11 určuje priepustnosť filtra. Filter HEPA H11
zadržuje 95,5% čiastočiek s veľkosťou 0,3 mikrónu.
1 Pre výmenu filtra HEPA zdvihnite držiak vysávača
a otvorte úložný priestor na príslušenstvo.
2 Chyťte kryt filtra za zámku, silne ho potiahnite palcom
a zdvihnite ho hore.
3 Vyberte kazetu filtra HEPA, na miesto opotrebovanej
vložte novú, Filter HEPA zaručuje účinnú prevádzku vysávača po dobu cca. 1 roka.
4 Namontujte kryt filtra tak, aby sa dva vyčnievajúce zámky
v dolnej časti krytu našli v otvoroch v telese vysávača, pritlačte kryt filtra takým spôsobom, aby jeho zadné zámky
zapadli do telesa.
E
VSTUPNÝ FILTER
1 Uvoľnite zámku horného krytu (12) a otvorte ho.
2 Vyberte z komory vysávača modul vrecka SAFBAG (18).
3 Z vodiacich líšt, ktoré sa nachádzajú na zadnej stene
komory vysávača, vysuňte ochranu vstupného filtra spolu
s namontovaným vstupným filtrom.
4 Z ochrany vstupného filtra vyberte vstupný filter (16).
5 Nový filter vložte do ochrany vstupného filtra (17) stranou
z materiálu smerom k vnútornej strane ochrany.
6 Ochranu vstupného filtra (17) s filtrom vsuňte na doraz
do vodiacich líšt na miesto, na ktorom sa prvok predtým
nachádzal.
Poškodený vstupný filter (16) vymieňajte vždy
za nový originálny filter výrobcu.
7 Vložte do komory vysávača modul vrecka SAFBAG.
8 Zatvorte kryt stlačením, až kým nepočujete charakteristické cvaknutie.
Špeciálne príslušenstvo
V predajniach s vysávačmi je možné kúpiť špeciálne príslušenstvo:
Turbokefa Zelmer (22)
Môže sa používať s každým typom vysávača ZELMER. Je
určená na efektívnejšie vysávanie kobercov a kobercových
podlahových krytín. Pri používaní turbokefy postupujte
v súlade s jej návodom na obsluhu.
Používanie turbokefy podstatne zvyšuje účinnosť odstraňovania vláknitých nečistôt ako napr. srsť, vlasy, nite a pod.
Je určená najmä do bytov, kde sú zvieratá (mačka, pes)
a odstraňovanie srsti z kobercov a podlahových krytín je
veľmi náročné.
D
VÝSTUPNÝ HEPA FILTER
Vysávače obsahujú výfukový filter HEPA (High Efficiency
Particulate Air) triedy H11. Filter HEPA je filtrom s výnimočne
16
2700-001_v02
Ukončenie práce, čistenie a údržba
F
1 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (7).
2 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej
zásuvky.
3 Naviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (4). Pri
tom pridržte kábel, čím predídete jeho zauzleniu a prudkému
nárazu zástrčky do telesa vysávača.
4 Rozpojte teleskopickú trubicu s hubicou alebo kefou.
5 Rozpojte teleskopickú trubicu s hubicou. Pre vytiahnutie trubice z rukoväte hadice stlačte zámku „A“ a súčasne
potiahnite za trubicu v smere šípky.
6 Stlačte dve bočné tlačidlá nachádzajúce sa na koncovke
hadice, potom vytiahnite koncovku hadice z otvoru prívodu
vzduchu vo vysávači.
7 Vysávač môžete uchovávať v zvislej alebo vodorovnej
polohe, za týmto účelom vložte upevňovací hák dvojpolohovej hubice do úchytky na upevnenie dvojpolohovej hubice.
Hadicu môžete ponechať pripevnenú k vysávaču, avšak
dávajte pozor, aby nebola pri uchovávaní príliš ohnutá.
8 Teleso a komoru na vrecko v prípade potreby utrite vlhkou prachovkou (môžete ju zvlhčiť prostriedkom na umývanie riadu), vysušte alebo utrite dosucha.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Niektoré problémy pri prevádzke vysávača
PROBLÉM
RIEŠENIE
Počuť charakteristický „tre- • Skontrolujte vrecko a príslušenstvo,
pot“ vysávača.
odstráňte príčiny zapchatia alebo
vymeňte vrecko za nové.
• Vyčistite komoru vysávača a filter.
Došlo k poškodeniu pra- Vymeňte vrecko a filtre.
chového vrecka.
Vypla sa poistka elektrickej Skontrolujte, či v tom istom obvode
inštalácie.
nie sú spolu s vysávačom zapnuté iné
spotrebiče, ak sa vypínanie poistky
opakuje, odovzdajte vysávač do servisu.
Vysávač nefunguje, poško- Odovzdajte vysávač do servisu.
dené je teleso alebo napájací kábel.
Vysávač slabo vysáva.
Vymeňte vrecko a filtre, skontrolujte
saciu trubicu, hadicu a hubicu –
odstráňte príčiny zapchatia.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
2700-001_v02
17
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy a lehetséges veszélyek és a használat módjának előzetes ismertetése után használhatják azt. Nem
szabad megengedni, hogy a gyermekek játszanak
a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet mellett, tisztíthatják és karbantarthatják
a berendezést.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
Biztonsági előírások
Veszély! / Vigyázat!
●● A porszívót a 230 V feszültségű váltóáramú, 16 A-es
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektor-
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel
láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket
a szervízbe.
●● Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg,
annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza
a gyártóra, a márkaszervízre vagy szakemberre.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése
előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki
a konnektorból.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka
csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés
előtt, ajánlatos kikapcsolni és áramtalanitani.
●● A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.
●● Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi
vagy értelmi képességeikben korlátozott személyek,
●● A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati
biztosítékkal rendelkező hálózatra csatlakoztassa.
ból.
kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
●● A SAFBAG porzsák-modul, szűrőbetétek nélkül valamint azok sérülése esetén ne használja a készüléket.
●● A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
●● Ellenőrizze a szívótömlőt, a csöveket és a szívófejeket
- a bennük található szemetet távolítsa el.
●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt,
cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei, stb.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A porszívó csak házi használatra való.
●● A porszívó csak belső helyiségek és kizárólag száraz
felületek porszívózására használható. A nedvesen
tisztított szőnyegeket porszívózás előtt hagyja megszáradni.
Résszívó
Kis kefe
Turbókefe
„BNB” parketta kefe
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SAFBAG 2 db
HEPA H11
Teleszkópos
+
+
+
+
+
+
2700.0 SP
+
+
+
SAFBAG 2 db
HEPA H11
Teleszkópos
+
+
+
+
–
+
Szívókefe
4
+
Szívócső
3
+
Kimeneti szűrőbetét
2
+
Porzsák/Mennyiség
Kis szívófej
A zsák hiánya estére való
bebiztosítás
1
2700.0 ST
Típus
18
A porzsák telítettségét
mutató kijelző
A kivitelezés
és felszereltség szerinti
változat
A szívóerő szabályozása
AZ 2700 PORSZÍVÓ TÍPUSOK
2700-001_v02
Műszaki adatok
A porszívó típusa és műszaki paraméterei a névleges adattáblázaton vannak feltüntetve. A hálózati biztosíték 16 A.
Nem okoz RTV vételi zavarokat.
Földelést nem igényel
.
A ZELMER porszívók az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
Zajszint: LWA = 81 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
Elektrosztatika
Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom
esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja
a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent
hibát és nem veszélyezteti a készülék működését.
E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk
hogy:
●● érintse a készülék fém csövét a szobában található fém
tárgyakhoz,
●● növeljük a helység páratartalmát,
●● használjon antielektrosztatikus szereket.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
Tartozék-rekesz fedele
A szívókefe akasztó kampója
Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
Kábelbehúzó gomb
A kimeneti szűrő fedele
Fogantyú
Be-/Ki kapcsológomb
A porzsák telítettségét mutató kijelző
Teljesítménycsökkentés gombja
Szívóerő kijelzője
Teljesítménynövelés gombja
A felső fedél kapcsa
Szívótömlő
Teleszkópos szívócső
HEPA H11 kimeneti szűrő (a porszívóba szerelve)
Bemeneti szűrő (a porszívóba szerelve)
A bemeneti szűrő rácsa (a porszívóba szerelve)
SAFBAG porzsák-modul (beszerelt SAFBAG porzsákkal)
SAFBAG porzsák
„BNB” (Brush Natural Bristle) parketta kefe
2700-001_v02
A kemény, karcolásra érzékeny felületek tisztítására és polírozására szolgál, mint pl. fapadlók, laminált padló, parketta,
márvány, járólapos padló, stb.
A kefe természetes eredetű finom és puha szőre a porszívózás maximális eredményességét biztosítja és a tisztított
felületet megóvja a karcolásoktól.
21 Az apró tárgyak elkülönítőjével felszerelt szívókefe
22 Turbókefe (2700.0 ST)
23 Kis szívófej
24 Résszívó
25 Kis kefe
A porszívó használata előtti előkészületek
B
1 A tömlő hajlított végét helyezze be a porszívó nyílásába
és könnyedén nyomja be. A jellegzetes „kattanás” a tömlő
helyes rögzítését jelzi.
2 A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel. Ebből a célból az „A” kattanó zárat
nyomja meg és csúsztassa be a csövet a tömlő fogantyújába
úgy, hogy az „A” zár a „B” nyílásban rögzítve maradjon.
3 A teleszkópos szívócsövet állítsa be a megfelelő hos�szúságra a tolókapcsolót a nyílnak megfelelően mozgatva és
húzza ki/tolja be a csövet.
4 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
5 Az apró tárgyak elkülönítőjével felszerelt szívókefére az
apró szemetek összegyűjtésére szolgáló kiskosár szerelhető. Ebből a célból vegye le a záródugaszt és helyezze be
a kiskosarat.
6 A fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb. készült
kemény felületű padlók porszívózása céljából tolja ki a kefét
a szívófejen található gomb
benyomásával, amint azt
a mellékelt ábra mutatja.
7 A porszívó egy tartozék-rekesszel rendelkezik. A rekesz
kinyitása céljából fogja meg a rekesz fedelét és húzza lefelé
8 Fogja meg a hálózati csatlakozó kábel dugóját (3) és
húzza ki a kábelt a porszívóból.
A hálózati kábel kihúzásakor figyeljen a kábelen található sárga jelre, ami azt jelenti, hogy
közeledik a kábel vége. A további próbálkozások (rángatás) a kábel sérülését okozhatják.
9 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
A porszívó beindítása előtt ellenőrizze, hogy a SAFBAG porzsák-modul be van-e téve a porszívóba és a szűrőbetétek be
vannak-e szerelve a porszívóba.
10 Indítsa be a porszívót a „Be-/Ki kapcsológombot” (7)
megnyomva.
11 A porszívó a szívóteljesítmény elektronikus szabályozójával van felszerelve, ami a porszívózás alatt lehetővé
teszi a készülék szívóteljesítményének a fokozatos szabályozását. A szívóteljesítmény szabályozása a megfelelő teljesítmény-szabályozó gombok (11,9) segítségével történik
19
– a szívóteljesítmény növelésének
vagy csökkentésének
a gombjával. A szívóteljesítmény beállítását a megfelelő
számú diódák felgyulladása jelzi.
A porszívó alapbeállítása a közepes teljesítmény-fokozat.
A teljesítmény-szint kijelzőjén (10) négy dióda gyullad fel.
A porszívózás alatt a szívóerő szabályozható. A javasolt
beállítási módok:
1. fokozat – függönyök porszívózása
2. fokozat – kárpitozott bútorok porszívózása
3. fokozat – takarékos szívóteljesítmény
4. fokozat – szőnyegek porszívózása
5. fokozat – kemény felületű padlók és rések porszívózása.
12 A teljesítmény-fokozatnak a porszívón található ,
(11,9) szabályozógombjaival állítsa be a kívánt teljesítményfokozatot.
A SAFBAG porzsák kivétele/behelyezése
C
1 A porszívó a porzsák telítettségét mutató kijelzővel (8)
van felszerelve. Ha a porszívó működése közben felgyullad
(amikor a szívófej vagy a kefe a tisztított felületről fel van
emelve) azt jelzi, hogy a porzsákot feltétlenül ki kell üríteni
vagy kicserélni. A porzsák telítettségét mutató kijelző (8)
akkor is működésbe léphet, ha a szívótömlő vagy a hozzá
kapcsolt tartozékok eldugultak (szívóerő – 5. fokozat).
2 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (7)
megnyomva. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
3 Nyomja meg a tömlő végén található két oldalsó gombot,
majd húzza ki a tömlő végét a porszívó bemeneti nyílásából.
4 A felső fedél (12) kapcsát lazítsa meg, majd nyissa fel.
5 A porszívó belsejéből vegye ki a SAFBAG porzsákmodult (18).
6 Fogja meg a porzsák fedelét és enyhén fordítsa el azt
befelé, majd vegye ki az egész zsákot felfelé.
7 Az új zsák lemezét helyezze be a SAFBAG porzsákmodul (18) csúszósínébe és tolja be ütközésig. A zsák behelyezésének az irányát a porzsákon feltüntetett nyíl jelzi.
8 A SAFBAG porzsák-modult a behelyezett porzsákkal együtt csúsztassa be a porszívó belső falán található
csúszósínbe. Zárja be a fedelet, megnyomva azt, egészen
addig, amíg jellegzetes „kattanást” nem hall – ügyeljen arra,
hogy ne csípje be a zsákot.
A SAFBAG porzsák-modul nélkül ne használja
a készüléket. A SAFBAG porzsák-modul hiánya
nem teszi lehetővé a porszívó felső fedelének
a bezáródását.
A Zelmer porszívók a táblázatban megadott mennyiségű
SAFBAG porzsákokkal vannak ellátva. A porzsák cseréjére
akkor van szükség, ha:
a) a porzsák telítettségét mutató kijelző világítani kezd,
b) a porszívó sokkal gyengébb erővel működik,
c) a porzsák megtelt.
20
A szűrők kivétele
A szűrőbetétek cseréje előtt ellenőrizze, hogy a porszívó
ki van-e kapcsolva és a hálózati csatlakozó dugó ki van-e
húzva a konnektorból.
D
HEPA KIMENETI SZŰRŐ
A porszívók HEPA (High Efficiency Particulate Air) H11 osztályú levegőszűrővel vannak ellátva. A HEPA szűrő kivételesen
hatékony, mert olyan speciális szálakból készül, melyek lehetővé teszik a porrészecskék majdnem tökéletes kiszűrését.
A H11 osztály, a szűrő áteresztőképességét jelzi. A HEPA H11
szűrő, a 0,3 mikron átmérőjű szemcsék 95,5% -át kiszűri.
1 A HEPA szűrő cseréje céljából emelje fel a porszívó
fogantyúját és nyissa fel a tartozék-rekeszt.
2 Fogja meg a szűrőbetét fedelének a kapcsát, a hüvelykujjával húzza erősen és emelje fel.
3 Vegye ki a HEPA szűrő kazettáját, az elhasználódott
szűrő helyére tegyen be egy újat. A HEPA szűrőbetét kb. 1
évig hatékonyan felhasználható.
4 A szűrő fedelét tegye rá úgy, hogy a fedél alsó részénél
lévő két kiálló rész beilleszkedjen a porszívó testében található nyílásokba, nyomja be a szűrő fedelét úgy, hogy annak
hátsó kapcsai a készüléken bekattanjanak.
E
BEMENETI SZŰRŐ
1 A felső fedél (12) kapcsát lazítsa meg, majd nyissa fel.
2 A porszívó belsejéből vegye ki a SAFBAG porzsákmodult (18).
3 A bemeneti szűrő rácsát a bemeneti szűrővel együtt
csúsztassa ki a porszívó belső falának a hátsó részén található csúszósínekből.
4 A bemeneti szűrő rácsából vegye ki a bemeneti szűrőt (16).
5 Tegye be az új szűrőbetétet a bemeneti szűrő rácsába
(17) a ruhaanyagból készült oldalával a rács belseje felé.
6 A bemeneti szűrőbetét rácsát (17) a szűrőbetéttel együtt
csúsztassa be ütközésig a csúszósínbe a korábbi helyére.
A sérült bemeneti szűrőbetétet (16) mindig eredeti új, gyári készítésű szűrőbetétre cserélje ki.
7 A porszívó belsejébe tegye be a SAFBAG porzsák-modult.
8 Zárja be a fedelet, megnyomva azt, egészen addig, amíg
jellegzetes „kattanást” nem hall – ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a zsákot.
Különleges tartozékok
A porszívók eladásával foglalkozó boltokban az alábbi különleges tartozékokat lehet megvásárolni:
Zelmer Turbókefe (22)
Az összes típusú ZELMER porszívóval használható. A szőnyegek és szőnyegpadlók hatékonyabb porszívózására
szolgál. A turbókefe használata során tartsa be a használati
utasításában leírtakat.
A turbókefe használata jelentősen megnöveli a rostszálas
2700-001_v02
szennyeződések, mint pl.: szőr, hajszálak, cérna stb., eltávolításának az eredményességét. Különösen hasznos olyan
lakásokban, ahol háziállatok (macska, kutya) vannak, mivel
a szőr eltávolítása a szőnyegekből és szőnyegpadlókból
igen körülményes.
A porszívózás befejezése után, tisztítás
és karbantartás
F
1 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (7)
megnyomva.
2 Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
3 Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gomb (4)
megnyomásával. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy annak összegabalyodását vagy a dugónak a készülék
falához történő hozzáütődését meggátolja.
4 Vegye le a teleszkópos csőről a szívófejet vagy kefét.
5 Kapcsolja szét a teleszkópos csövet és a tömlőt. A cső
kivétele céljából a tömlő markolatából nyomja meg az „A”
kattanó zárat és egyidejűleg húzza a csövet a nyíl irányába.
6 Nyomja meg a tömlő végén található két oldalsó gombot,
majd húzza ki a tömlő végét a porszívó bemeneti nyílásából.
7 A porszívó függőleges és vízszintes helyzetben tárolható, e célból helyezze be a szívókefe kampóját a porszívón
található szívókefe-akasztóba. A tömlő a készülékhez kapcsolva maradhat, azonban figyelmet kell fordítani arra, hogy
a tárolás alatt ne legyen túlságosan megtörve.
8 A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség
esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet
nedvesíteni), hagyja megszáradni vagy törölje szárazra.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt
készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Ne használjon súroló- vagy oldószereket.
A porszívó használata során esetlegesen
előforduló hibák
PROBLÉMA
MIT KELL TENNI
A porszívó belsejéből jel- • Ellenőrizze a porzsákot és a tartozélegzetes „suhogás” hallat- kot, szüntesse meg az eldugulás okát
szik.
vagy cserélje ki a porzsákot újra.
• Tisztítsa ki a porszívó belsejét és
a szűrőbetétet.
A porzsák megsérült.
Cserélje ki a porzsákot és a szűrőket.
Az elektromos biztosíték Ellenőrizze, hogy a porszívóval együtt
működésbe lépett.
ugyanarra az áramkörre nincs-e más
berendezés kapcsolva, amennyiben
a biztosíték ismét működésbe lép,
a porszívót vigye el a szervízbe.
A porszívó nem működik, A porszívót vigye el a szervízbe.
a külső borítása vagy
a hálózati kábel sérült.
A porszívó szívóteljesítmé- Cserélje ki a porzsákot és a szűrőket,
nye csökken.
ellenőrizze a szívócsövet, tömlőt és
a szívófejet – szüntesse meg az eldugulás okát.
2700-001_v02
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
21
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere
sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copiii să se joace
cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat
şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt
ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Conectaţi
Indicaţii privind siguranţă
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimen-
tare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei. Într-o astfel de situaţie aduceţi aparatul la un
atelier de reparaţii.
●● Dacă cablul de alimentare nedetaşabil este defect,
trebuie înlocuit la servisul producătorului, într-un atelier
de reparaţii specializat sau de către o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte
de a trece la montarea, demontarea sau curăţarea
aparatului.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia
de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să
opriţi aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Nu folosiţi aspiratorul de praf pe oameni sau animale
şi aveţi o deosebită grijă să nu apropiaţi niplurile de
aspirare de ochi sau de urechi.
●● Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât
aspiratorul la reţeaua electrică de curent
alternativ de 230 V, prevăzută cu contact de protecţie
pentru reţeaua 16 A.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
●● Nu treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare
peste cablul de alimentare; riscaţi să deterioraţi stratul
izolator al cablului.
●● Nu aspiraţi fără ca modulul săculeţului SAFBAG, filtrele să fie montate sau în cazul în care acestea sunt
deteriorate.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de
ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
●● Verificaţi furtunul, tuburile şi accesoriile – înlăturaţi
deşeurile care se găsesc înăuntru.
●● Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi,
precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante şi
copiatoare ş.a.m.d.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Aspiratorul este destinat pentru a fi întrebuinţat în scop
casnic.
●● Folosiţi
aparatul numai în încăperi şi numai pentru
aspirarea suprafeţelor uscate. Covoarele curăţate la
umed trebuie uscate înainte de aspirare.
Accesoriu de aspirare îngust
Perie mică
Perie turbo
Perie„BNB”
8
9
10
11
12
13
Telescopic
+
+
+
+
+
+
2700.0 SP
+
+
+
SAFBAG 2 buc. HEPA H11
Telescopic
+
+
+
+
–
+
22
5
6
Accesoriu de aspirare-perie
7
SAFBAG 2 buc. HEPA H11
Ţeavă de aspirare
4
+
Filtru de evacuare
3
+
Sac/nr. bucăţi
2
+
Indicator de umplere sac
1
2700.0 ST
Tip
Putere de aspirare reglabilă
Accesoriu de aspirare mic
Opţiune de
executare şi
accesorii
Siguranţă contra lipsei de sac
TIPURI DE ASPIRATOARE 2700
2700-001_v02
Date tehnice
Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A.
Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice.
Nu cere legare la pământ
.
Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul produs de aparat: 81 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe plăcuţă de fabricaţie.
Electrostatică
Atunci când aspiraţi suprafeţe aflate in incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza.
Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul şi
nu reprezită un defect al aparatului.
Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:
●● descărcaţi sarcina electrică a aparatului atingând des cu
ţeava obiectele metalice din cameră,
●● măriţi umiditatea aerului din cameră,
●● să folosiţi substanţe anti-electrostatice disponibile pe
piaţă.
Construcţia aparatului
A
Capacul compartimentului pentru accesorii
Buton de fixare a periei de aspirare
Ştecher cu cablu de alimentare
Butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului
Capacul filtrului de evacuare
Mâner
Buton de pornire/oprire
Indicator de umplere sac
Buton pentru reducerea puterii
Indicatorul nivelului de putere de aspirare
Buton pentru mărirea puterii
Fixaţi capacul din partea de sus
Furtun de aspirare
Ţeavă de aspirare telescopică
Filtru de evacuare HEPA H11 (montat în aparat)
Filtru de evacuare (montat în aparat)
Apărătoarea filtrului de aspirare (montată în aspirator)
Modulul pentru săculeţ SAFBAG (cu săculeţ SAFBAG
montat)
19 Sac SAFBAG
20 Perie „BNB” (Brush Natural Bristle)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2700-001_v02
Aceasta serveşte la curăţarea şi lustruirea suprafeţelor dure,
uşor de zgâriat, precum: podele din lemn, parchet, marmură,
gresie, pereţii, plăci din piatră naturală etc.
Firele moi şi delicate de origine naturală ale acestei perii asigură eficacitatea maximă de curăţare şi protejează suprafaţa
aspirată de zgârieturi.
21 Accesoriu de aspirare-perie comutatoare cu separator
de obiecte mici
22 Perie turbo (tip 2700.0 ST)
23 Accesoriu de aspirare mic
24 Accesoriu de aspirare îngust
25 Perie mică
Pregătirea aspiratorului înainte de
folosire
B
1 Introduceţi capătul îndoit al furtunului în orificiul aspiratorului şi apăsaţi uşor. Dacă veţi auzi un „click” caracteristic,
înseamnă că furtunul este fixat corect.
2 Celălalt capăt al furtunului (mânerul) se asamblează cu
tubul telescopic de aspirare. Apăsaţi butonul „A” şi introduceţi ţeava în mânerul furtunului în aşa fel încât butonul „A”
să se blocheze în orificiul „B”.
3 Se stabileşte lungimea dorită a ţevii de aspirare telescopice deplasând glisorul în direcţia arătată de săgeţi şi deplasând ţevile în acelaşi timp.
4 La celălalt capăt al tubului de aspirare montaţi accesoriul
de aspirare sau peria corespunzătoare.
5 În accesoriu de aspirare-perie cu separator de obiecte
mici puteţi să montaţi un coşuleţ pentru adunarea obiectelor
mici. În acest scop scoateţi capacul şi introduceţi coşuleţul.
6 Pentru aspirarea suprafeţelor tari – podele din lemn, din
materiale plastice, gresie ş.a.m.d., scoateţi peria în afară
apăsând butonul de pe accesoriu de aspirare, aşa cum este
indicat
.
7 Aspiratorul are un compartiment pentru accesorii. Pentru
a deschide compartimentul, prindeţi capacul compartimentului şi trageţi-l în jos.
8 Prindeţi ştecherul cablului de alimentare (3) şi trageţi-l
din aspirator.
Când scoateţi cablul de alimentare ţineţi cont
de banda galbenă care semnalează terminarea
cablului derulat. Nu mai trageţi de cablu fiindcă
se poate deteriora.
9 Introduceţi ştecherul în priza de reţeaua electrică
Înainte de punerea în funcţiune a aspiratorului, asiguraţi-vă
că modulul săculeţului SAFBAG este montat în compartimentul aspiratorului şi, de asemenea, că toate filtrele sunt
montate în aspirator.
10 Puneţi aspiratorul în funcţiune apăsând butonul „pornire/
oprire” (7).
11 Aspiratorul este dotat cu regulatorul electronic al puterii care, în timpul aspirării, face posibilă reglarea treptată
23
a puterii de aspirare. Reglarea puterii se face cu ajutorul
butoanelor pentru schimbarea puterii (11,9) respectiv
–
mărirea puterii de aspirare sau
– reducerea puterii de
aspirare. Setarea puterii de aspirare este semnalizată cu
aprinderea unui număr corespunzător de diode.
Aspiratorul porneşte cu nivelul mediu al puterii. Pe indicatorul nivelului de putere (10) se aprind patru diode.
Puteţi regla puterea aspirării conform recomandărilor următoare:
Setare 1 – aspirarea perdelelor
Setare 2 – aspirarea tapiţeriei
Setare 3 – puterea economică
Setare 4 – aspirarea covoarelor
Setare 5 – aspirarea podelelor dure şi a fisurilor.
12 Înainte de a apăsa butoanele de schimbare a puterii
, (11,9) de pe aspirator, setaţi valoarea dorită a puterii.
Demontarea/montarea sacului SAFBAG
C
1 Aspiratorul este prevăzut cu un indicator al umplerii
săculeţului (8). Aprinderea sa în timpul utilizării (când accesoriul de aspirare sau peria de curăţare sunt ridicate de pe
suprafaţa curăţată) informează că este necesară golirea sau
schimbarea săculeţului. Indicatorul de umplere a săculeţului
(8) se poate de asemenea activa în cazul înfundării furtunului de aspirare sau a elementelor accesoriilor conectate la el
(puterea de aspirare – setată la 5).
2 Opriţi aspiratorul cu butonul oprire/pornire (7). Deconectaţi aspiratorul din priză.
3 Apăsaţi cele două butoane laterale care se află la capătul
furtunului şi scoateţi-l din orificiul de intrare al aspiratorului.
4 Desfaceţi clemele de prindere ale capacului din partea
de sus (12) şi deschideţi capacul.
5 Scoateţi din compartimentul aspiratorului modulul săculeţului SAFBAG (18).
6 Prindeţi capacul săculeţului şi înclinaţi-l uşor spe exterior, pe urmă scoateţi săculeţul în totalitate, trăgând în sus.
7 Introduceţi plăcuţa noului săculeţ între elementele de
ghidare ale modulului săculeţului (18) şi împingeţi până
simţiţi că opune rezistenţă. Direcţia amplasării sacului este
marcată cu săgeată pe sac.
8 Introduceţi modulul SAFBAG împreună cu săculeţul montat în elementele de ghidare ce se găsesc pe peretele aspiratorului. Închideţi capacul aspiratorului, apăsând până veţi auzi
un clinchet caracteristic. Aveţi grijă să nu prindeţi sacul.
Nu aspiraţi fără ca modulul săculeţului SAFBAG
să fie montat în aspirator. Când modulul lipseşte, capacul din partea de sus a aspiratorului
nu poate fi închis.
Aspiratoarele Zelmer sunt dotate cu sacii SAFBAG în cantităţi prezentate în tabel. Se recomandă înlocuirea sacului
când observaţi că:
a) se aprinde indicatorul de umplere a sacului,
b) aspiratorul funcţionează mult mai slab,
c) sacul este umplut.
24
Demontarea filtrelor
Înaintea schimbării filtrelor, asiguraţi-vă că aspiratorul este
oprit şi că ştecherul cu cablul de alimentare este deconectat.
D
FILTRU DE EVACUARE HEPA
Aspiratoarele sunt dotate cu un filtru de evacuare HEPA
(High Efficiency Particulate Air) de clasă H11. Filtrul HEPA
este un filtru extrem de eficient, realizat din fibre speciale,
care sunt în stare să oprească aproape toate particulele de
praf. Clasa H11 reprezintă penetrabilitatea filtrului. Filtrul
HEPA H11 reţine 95,5% din particulele de praf cu dimensiuni
de 0,3 microni.
1 Pentru a schimba filtrul HEPA ridicaţi mânerul aspiratorului şi deschideţi compartimentul pentru accesorii
2 Prindeţi apărătoarea filtrului de cleme, trageţi puternic şi
ridicaţi-o.
3 Scoateţi filtrul HEPA, în locul celui uzat puneţi unul nou.
Filtrul HEPA asigură o întrebuinţare eficace timp de circa 1 an.
4 Aşezaţi capacul filtrului astfel încât cele două ieşituri
aflate în partea de jos a capacului să intre în orificiile de pe
corpul aspiratorului, presaţi capacul filtrului pentru ca dispozitivele de închidere din spate să se închidă pe corp.
E
FILTRU DE INTRARE
1 Desfaceţi clemele de prindere ale capacului din partea
de sus (12) şi deschideţi capacul.
2 Scoateţi din compartimentul aspiratorului modulul săculeţului SAFBAG (18).
3 Scoateţi din elementele de ghidare aflate pe peretele din
spate al compartimentului aspiratorului apărătoarea filtrului
de aspirare împreună cu filtrul de aspirare.
4 Soateţi filtrul de aspirare (16) din apărătoarea sa.
5 Introduceţi noul filtru în apărătoarea filtrului de aspirare
(17), cu partea din material spre interiorul apărătorii.
6 Împingeţi în elementele de ghidare în locul ocupat anterior, până simţiţi rezistenţă, apărătoarea filtrului de aspirare
(17) împreună cu filtrul.
Înlocuiţi întotdeauna filtrul de aspirare (16)
deteriorat cu unul nou, original.
7 Introduceţi modulul săculeţului SAFBAG în compartimentul aspiratorului.
8 Închideţi capacul aspiratorului, apăsând până veţi auzi
un clinchet caracteristic. Aveţi grijă să nu prindeţi sacul.
Dotare specială
În punctele de comercializare a aspiratoarelor pot fi cumpărate accesorii care fac parte din dotarea specială:
Perie turbo (22)
Aceasta poate fi folosită cu orice tip de aspirator ZELMER.
Serveşte la aspirarea mai eficace a covoarelor şi a mochetelor. Utilizând peria turbo trebuie să respectaţi instrucţiunile
de folosire a acesteia.
2700-001_v02
Întrebuinţarea periei turbo şi a celei electrice măreşte considerabil eficacitatea de înlăturare a impurităţilor fibroase,
precum: fire de blană, fire de păr, aţe etc. Aceste perii sunt
folositoare mai ales în apartamente unde se află şi animale
(pisici, câini), deoarece înlăturarea firelor de blană de pe
covoare şi mochete este foarte anevoioasă.
Încheierea utilizării, curăţare şi
conservare
PROBLEMA
Aspiratorul nu funcţio- Duceţi aspiratorul la un service.
nează, carcasa sau conductorul de racordare sunt
deteriorate.
Aspiratorul aspiră prost.
F
1 Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (7).
2 Scoateţi ştecherul din priză.
3 Înfăşuraţi cablul apăsând butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului (4). Ţineţi cablul, astfel încât să nu se ajungă
la încâlcirea acestuia, iar ştecherul să nu lovească brusc de
carcasa aspiratorului.
4 Dezmembraţi ţeava telescopică de accesorii.
5 Dezmembraţi ţeava telescopică de furtun. Pentru
a scoate ţeava din mânerul furtunului apăsaţi butonul „A”
trăgând în acelaşi timp de ţeavă în direcţia arătată de
săgeată.
6 Apăsaţi cele două butoane de pe capătul furtunului iar
apoi scoateţi furtunul din orificiu.
7 Aspiratorul poate fi depozitat în poziţie verticală sau orizontală; pentru aceasta introduceţi cârligul de fixare al accesoriului perie de aspirare în clema de prindere a accesoriului
perie de aspirare. Furtunul poate rămâne fixat de aspirator,
însă trebuie să aveţi grijă ca acesta să nu fie îndoit puternic
în timpul depozitării.
8 Carcasa şi rezervorul pentru sacul de praf pot fi, în caz
de nevoie, şterse cu o cârpă umedă (poate fi îmbibată cu
detergent pentru vase), iar apoi uscate sau şterse.
CUM PROCEDAŢI
Înlocuiţi sacul şi filtrele, verificaţi ţevile
de aspirare, furtunul şi accesoriile,
înlăturaţi cauza astupării.
Ecologie – Să avem grijă de mediu
înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aspiratorul împreună cu deşeurile comunale!!!
Nu folosiţi detergent pentru frecare şi nici diluanţi.
Problemele care pot apărea în timpul
exploatării aspiratorului
PROBLEMA
CUM PROCEDAŢI
Se va auzi un zgomot • Verificaţi săculeţul şi accesoriile,
caracteristic al aspiratoru- îndepărtaţi cauza înfundării sau
lui.
schimbaţi săculeţul cu unul nou.
• Curăţaţi compartimentul aspiratorului şi filtrul.
Sacul de praf este dete- Înlocuiţi sacul şi filtrele.
riorat.
A fost acţionată siguranţa Verificaţi dacă împreună cu aspiratorul
instalaţiei electrice.
nu sunt conectate alte utilaje la acelaşi
circuit electric, dacă acţionarea siguranţei de reţea se repetă, duceţi aspiratorul la un service.
2700-001_v02
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
25
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не включайте прибор, если питающий подсоеди-
нительный провод или корпус имеют видимые
повреждения. В таком случае отдайте прибор
в пункт сервисного обслуживания.
●● Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы
избежать аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Перед очисткой пылесоса, его сборкой и разборкой убедитесь, что прибор отключен от сети.
●● Перед заменой оснащения или приближения
к движущимся частям следует выключить
устройство и отключить его от питания.
●● Не пылесосьте пылесосом людей и животных,
в особенности, не прикладывайте всасывающие
насадки к глазам или ушам.
●● Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными
способностями, а также не имеющие соответствующего опыта и знаний могут пользоваться прибором
только под присмотром взрослых или после ознакомления с указаниями по безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети
старше 8 лет могут производить очистку пылесоса
только под присмотром взрослых.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Подключайте пылесос только к сети переменного
тока 230 V, защищенной предохранителем 16 A.
26
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Запрещается
наезжать пылесосом на питающий
провод или прижимать его щеткой, т.к. это может
привести к повреждению изоляции провода.
●● Не пылесосьте без пылесборника SAFBAG, фильтров или с поврежденным пылесборником.
●● Не допускайте до всасывания пылесосом спичек,
окурков, горячего пепла. Избегайте всасывания
острых предметов.
●● Проверяйте всасывающий шланг, трубы и насадки
– очищайте их от находящихся внутри них засоров.
●● Не используйте пылесос для всасывания муки,
цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров
и копиров или других мелких частиц.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Пылесос
предназначен только для домашнего
использования.
●● Используйте пылесос только для уборки внутри
помещений и только для удаления пыли с сухих
поверхностей. Ковры после мокрой очистки перед
уборкой пылесосом необходимо высушить.
Техническая характеристика
Tип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на заводском щитке. Сетевой предохранитель 16 A.
Не вызывает помех при приеме телевизионных программ.
Не требует заземления
.
Пылесосы ZELMER отвечают требованиям действующих
норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Уровень шума: 81 дБ/A.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Электростатичность
Уборка пылесосом некоторых поверхностей в условиях
низкой влажности воздуха может вызвать незначительную наэлектризованность устройства. Это естественное
явление, оно не повреждает устройство и не является
его дефектом.
Для минимизирования этого явления рекомендуется:
●● разрядить устройство путём многократного касания
трубой металлических объектов в комнате,
●● увеличить влажность воздуха в помещении,
●● использовать общедоступные антиэлектростатические средства.
2700-001_v02
Щелевая насадка
Мягкая щетка
Tурбощетка
Щетка для паркета BNB
6
7
8
9
10
11
12
13
HEPA H11
Телескоп.
+
+
+
+
+
+
2700.0 SP
+
+
+
SAFBAG 2 шт.
HEPA H11
Телескоп.
+
+
+
+
–
+
Устройство и оснащение пылесоса
A
Крышка отделения для аксессуаров
Зацеп для крепления универсальной щетки пол/ковер
Питающий провод с вилкой
Кнопка сматывания электропровода
Крышка выходного фильтра
Ручка для переноса
Кнопка включить/выключить
Показатель заполнения пылесборника
Кнопка уменьшения мощности всасывания
Показатель уровня мощности всасывания
Кнопка увеличения мощности всасывания
Зацеп верхней крышки
Всасывающий шланг
Телескопическая всасывающая труба
Выходной фильтр HEPA H11 (встроенный в пылесос)
Входной фильтр (встроенный в пылесос)
Корпус входного фильтра (встроенный в пылесос)
Модуль пылесборника SAFBAG (с пылесборником
SAFBAG)
19 Пылесборник SAFBAG
20 Щетка для паркета BNB (Brush Natural Bristle)
Предназначена для очистки и полирования твердых
поверхностей, которые легко поцарапать, напр.: деревянных полов, панелей, паркета, мрамора, плиток, стен,
напольных покрытий из твердого атурального материала
и т.п.
Тонкий и мягкий натуральный ворс обеспечивает максимальную эффективность пылеудаления и предохраняет
очищаемую поверхность от царапин.
21 Универсальная щетка с фильтром для задержки мелких предметов
22 Tурбощетука (тип 2700.0 ST)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2700-001_v02
Универсальная щетка
пол/ковер
5
SAFBAG 2 шт.
Всасывающая труба
4
+
Выходной фильтр
3
+
Пылесборник/Кол-во
2
+
Защита от работы без
пылесборника
1
2700.0 ST
Tип
Показатель заполнения
пылесборника
Малая насадка
Опции
исполненения
и оснащения
Реггулирование мощности
всасывания
TИПЫ ПЫЛЕСОСОВ 2700
23 Малая насадка
24 Щелевая насадка
25 Мягкая щетка
Подготовка пылесоса к работе
B
1 Изогнутый наконечник шланга вложите в отверстие
в пылесосе и слегка нажмите, пока не услышите характерный щелчок.
2 Второй конец шланга (рукоятку) соедините с всасывающей телескопической трубой. С этой целью нажмите
на кнопку A и вставьте трубу в рукоятку шланга таким
образом, чтобы кнопка A заблокировалась в отверстии B.
3 Зафиксируйте длину телескопической трубы в необходимом рабочем положении, нажимая на кнопку регулирования и передвигая трубу в направлении, указанном
стрелками.
4 На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щетку или насадку.
5 Для задержки мелких предметов в щетке можно
установить специальный фильтр. Для этого снимите
накладку фильтра и вложите фильтр.
6 Для очистки твердых поверхностей – деревянных
и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. - наиболее пригодна универсальная щетка с выдвинутым
ворсом
.
7 В пылесосе имеется отделение для аксессуаров. Для
того, чтобы открыть отсек, потяните крышку отсека вниз.
8 Придерживая за вилку, выньте питающий электропровод (3) из пылесоса.
Не извлекайте провод дальше желтой
отметки, которая сигнализирует конец
разматываемого провода, а также не дергайте за провод - это может привести
к его повреждению.
9 Вложите вилку электропровода в розетку.
27
Перед включением пылесоса убедитесь, что в камере
пылесоса установлен модуль SAFBAG, а также, что
в пылесосе установлены все фильтры.
10 Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (7).
11 Пылесос оснащен электронным регулятором мощности, который позволяет плавно регулировать мощность
всасывания пылесоса. Регулирование мощности осуществляется с помощью кнопок регулирования мощности всасывания (11, 9) соответственно
– увеличение
мощности всасывания или
– уменьшения мощности
всасывания. Изменение мощности, с которой работает
пылесос, сигнализируется свечением соответствующих
диодных индикаторов на корпусе пылесоса.
При запуске пылесоса мощность всасывания по умолчанию устанавливается на средний уровень. Загорятся
четыре индикатора мощности показателя уровня мощности всасыания (10).
Во время уборки можно регулировать мощность всасывания. Рекомендуемые режимы:
1 режим – для тюлевых занавесок
2 режим – для обивки мягкой мебели
3 режим – экономический режим
4 режим – для ковров
5 режим – для твердых поверхностей и щелей.
12 Нажимая на кнопки изменения мощности , (11,9)
на пылесосе, установите нужный уровень мощности.
Замена пылесборника SAFBAG
C
1 Пылесос оснащен показателем заполнения пылесборника (8). Если показатель заполнения пылесборника
(8) светится, когда насадка или щетка подняты над очищаемой поверхностью, то это означает, что необходимо
опорожнить или заменить пылесборник. Показатель
заполнения пылесборника (8) пылью может сработать
также в случае засорения всасывающего шланга или
другого элемента оснащения (мощность всасывания –
режим 5).
2 Выключите пылесос, нажимая на кнопку включить
выключить (7). Выньте вилку питающего электропровода
из розетки.
3 Нажмите на две кнопки, расположенные с боков наконечника шланга, и выньте шланг из отверстия в корпусе
пылесоса.
4 Освободите зацеп верхней крышки (12) и откройте
крышку.
5 Извлеките из камеры пылесоса модуль пылесборника SAFBAG (18).
6 Придерживая рукой рамку пылесборника, слегка отогните ее внутрь камеры пылесборника, a затем извлеките весь пылесборник вверх.
7 Вложите рамку нового пылесборника в направляющие в модуле пылесборника SAFBAG (18) до упора.
установки пылесборника обозначено стрелкой на пылесборнике.
28
8 Mодуль пылесборника SAFBAG вместе с вложенным
пылесборником вставьте в направляющие планки на
стенке камеры пылесоса. Закройте крышку пылесоса,
нажимая, пока не услышите характерный щелчок – обращайте внимание на то, чтобы не защемить пылесборник.
Не пылесосьте без модуля пылесборника
SAFBAG. Нельзя вложить наконечник гибкого шланга в отверстие в крышке, если
отсутствует пылесборник SAFBAG.
Пылесосы Zelmer оснащены пылесборниками SAFBAG
в количестве, указанном в таблице. Замена пылесборника обязательна в случае, если заметите, что:
a) показатель заполнения пылесборника начнет светиться красным цветом,
b) пылесос начнет пылесосить слабее,
c) пылесборник заполнен.
Замена фильтров
Прежде чем приступить к замене фильтров, убедитесь,
что пылесос выключен, а вилка питающего электропровода вынута из розетки.
D
ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР HEPA
Пылесосы оборудованы выпускным фильтром HEPA
(High Efficiency Particulate Air) класса H11. Фильтр HEPA
является фильтром с исключительно высокой фильтрационной способностью, изготовлен из специальных
волокон, которые в состоянии задержать почти все
частички пыли. Класс H11 обозначает пропускную способность фильтра. Фильтр HEPA H11 задерживает 95,5%
частичек размером 0,3 микрона.
1 Для его замены фильтра HEPA необходимо поднять
ручку пылесоса и открыть отделение для аксессуаров.
2 Возьмитесь за зацеп на крышке фильтра, подцепите
большим пальцем руки и поднимите вверх.
3 Извлеките отработанную кассету фильтра HEPA
и замените новой. Фильтр HEPA обеспечивает эффективную работу пылесоса в течение 1 года.
4 Вставьте крышку таким образом, чтобы два зацепа
в нижней части крышки попали в отверстия в корпусе
пылесоса, и прижмите крышку фильтра так, чтобы
задние зацепы защелкнулись на корпусе пылесоса.
E
ВХОДНОЙ ФИЛЬТР
1 Освободите зацеп верхней крышки (12) и откройте
крышку.
2 Извлеките из камеры пылесоса модуль пылесборника SAFBAG (18).
3 Извлеките корпус входного фильтра вместе с находящимся внутри входным фильтром из направляющих
на задней стенке камеры пылесоса.
4 Извлеките входной фильтр (16) из корпуса.
5 Вложите новый фильтр в корпус входного фильтра
(17) тканевой стороной внутрь корпуса.
2700-001_v02
6 Корпус входного фильтра (17) вместе с находящимся
внутри фильтром вставьте до упора в направляющие, на
прежнее место.
Входной фильтр (16) заменяйте оригинальным, новым всегда в случае, если он
имеет повреждения.
7 Вложите модуль пылесборника SAFBAG в камеру
пылесоса.
8 Закройте крышку пылесоса, нажимая, пока не услышите характерный щелчок – обращайте внимание на то,
чтобы не защемить пылесборник.
Специальное оснащение
В тех торговых пунктах, где продаются пылесосы, можно
дополнительно приобрести специальное оснащение:
Tурбощетка Zelmer (22)
Mожет использоваться с каждом типом пылесосов
ZELMER. Предназначена для более эффективной
очистки ковров и ковролина. В случае использования
турбощетки необходимо соблюдать инструкцию по ее
обслуживанию.
Использование турбощетки значительно повышает
эффективность очистки от волокнистых загрязнений,
таких как: волосы, шерсть животных, нитки и т.п. Щетки
особенно пригодны для очистки помещений, в которых
пребывают животные (собаки, кошки), т.к. очень трудно
собрать шерсть с ковров или ковролина.
Окончание уборки, очистка
и консервация пылесоса
F
1 Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (7).
2 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
3 Нажмите на кнопку сматывания электропровода (4)
и смотайте питающий провод. Выполняя эту операцию
необходимо следить за тем, чтобы провод не спутался
и чтобы вилка не ударилась резко о корпус пылесоса..
4 Отсоедините насадку или щетку от всасывающей
трубы и шланга.
5 Отсоедините трубу от рукоятки шланга. Для этой
цели одновременно нажмите на кнопку А и передвиньте
трубу в направлении, указанном стрелкой.
6 Нажмите на две кнопки, расположенные с боков наконечника шланга, и выньте шланг из отверстия в корпусе
пылесоса.
7 Пылесос можно хранить в вертикальном или горизонтальном положении. Для этого вложите зацеп, который
имеется на универсальной щетке, в специальное гнездо
для крепления универсальной щетки. Шланг может быть
закреплен на пылесосе, однако необходимо следить за
тем, чтобы во время хранения он не был сильно согнут.
8 В случае надобности корпус и камеру для пылесборника протрите влажной тряпочкой (может быть увлаж2700-001_v02
нена средством для мытья посуды), просушите или
вытрите насухо.
Запрещается использовать абразивные
чистящие средства, а также растворители.
Некоторые проблемы, появляющиеся
в ходе уборки пылесосом
ПРОБЛЕМА
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Слышится характер- • Проверьте пылесборник и другие
ное «урчание» пыле- элементы оснащения, устраните присоса.
чину засорения или замените пылесбоник новым.
• Очистите камеру пылесоса и фильтр.
Поврежден пылес- Замените пылесборник и фильтры.
борник или фильтры.
Сработал предохра- Убедитесь, что вместе с пылесосом
нитель электросети.
в ту же самую электрическую цепь не
включены другие приборы, если предохранитель будет срабатывать вновь,
обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Пылесос не работает, Отдайте пылесос в ремонт в пункт
поврежден корпус или сервисного обслуживания.
питающий провод.
Пылесос слабо пыле- Замените пылесборник и фильтры,
сосит.
проверьте всасывающие трубы, шланг
и насадку – устраните причину засорения.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
29
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, кор-
пусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
●● Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя, в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуална опасност.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Преди почистване, сглобяване или разглобяване на уреда винаги изваждайте захранващия
кабел от електрическия контакт.
●● Преди замяна на оборудването или доближаване до частите, движещи се по време на
употреба, следва да изключите уреда и да го
отключите от захранването.
●● Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни,
а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
●● Деца над осемгодишна възраст, лица с ограничени
умствени, сетивни или физически способности
и лица без опит и нужните знания могат да използват уреда само под надзора или след по-ранно
обяснение на възможните рискове и опасности
и инструкция за безопасна употреба на уреда. Не
позволявайте на деца да си играят с уреда. Деца
над осемгодишна възраст могат да почистват или
извършват действия по поддръжка на устройството
само под надзор.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Включете прахосмукачката към ел. мрежа с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
30
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
прекарвайте прахосмукачката и приставките
й през захранващия кабел, тъй като по този начин
може да повредите изолацията на кабела.
●● Не почиствайте, ако не са поставени модулът на торбичка SAFBAG и филтрите или ако те са повредени.
●● Не използвайте прахосмукачката за всмукване на:
клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте
да събирате с прахосмукачката остри предмети.
●● Проверете смукателния маркуч, тръбите и приставките - отстранете намиращите се в тях отпадъци.
●● Не почиствайте фин прах като напр. брашно,
цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
●● Не
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Прахосмукачката
е предназначена само за
домашна употреба.
●● Използвайте прахосмукачката само вътре в помещенията и само за почистване на сухи повърхности. Килимите след мокро почистване трябва да се
изсушат преди използване на прахосмукачката.
Технически данни
Типът прахосмукачка и нейните технически параметри
са дадени на информационната табелка. Предпазител
на мрежата 16 А. Не предизвиква смущения в радиои телевизионния сигнал.
Не се нуждае от заземяване
.
Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Ниво на шум: 81 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Електростатика
При почистване с прахосмукачката на някои повърхности
в помещения с ниска влажност на въздуха, това може
да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.
За минимизация на това явление се препоръчва:
●● разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
●● повишаване на влажността на въздуха в помещението,
●● употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.
2700-001_v02
Приставка за фуги
Малка четка
Турбочетка
Четка за паркет „BNB”
5
8
9
10
11
12
13
SAFBAG 2 бр.
HEPA H11 Телескопична
+
+
+
+
+
+
2700.0 SP
+
+
+
SAFBAG 2 бр.
HEPA H11 Телескопична
+
+
+
+
–
+
Устройство на уреда
6
7
A
Капак на мястото за принадлежности
Прикрепващ елемент за смукателната четка
Щепсел със захранващ кабел
Бутон за прибиране на кабела
Капак на изходящия филтър
Дръжка
Бутон включване/изключване
Индикатор за запълване на торбичката
Бутон за намаляване на мощността
Индикатор на нивото на смукателната мощност
Бутон за увеличаване на мощността
Прикрепващ елемент на горния капак
Смукателен маркуч
Телескопична смукателна тръба
Изходящ филтър HEPA H11 (монтиран в прахосмукачката)
16 Входящ филтър (монтиран в прахосмукачката)
17 Предпазен елемент на входящия филтър (монтиран
в прахосмукачката)
18 Модул на торбичката SAFBAG (с монтирана торбичка
SAFBAG)
19 Торбичка SAFBAG
20 Четка за паркет „BNB” („Brush Natural Bristle”)
Служи за почистване и полиране на твърди, чувствителни на надраскване повърхности, напр. дървени
подове, панели, паркет, мрамор, плочки, стени и др.
Фината и мека четка от естествен косъм осигурява максимална ефективност на почистване и предпазва от
надраскване почистваната повърхност.
21 Смукателна четка със сепаратор за дребни предмети
22 Турбочетка (тип 2700.0 ST)
23 Малка смукателна приставка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2700-001_v02
Смукателна четка
4
+
Смукателна тръба
3
+
Изходящ филтър
2
+
Торбичка/брой
1
2700.0 ST
Тип
Индикатор за запълване на
торбичката
Малка смукателна приставка
Система за защита в случай на
липсваща торбичка
Опция на
изпълнение
и принадлежности
Регулиране на всмукателната
мощност
ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ 2700
24 Приставка за фуги
25 Малка четка
Подготовка на прахосмукачката за
използване
B
1 Пъхнете накрайника на маркуча в отвора на прахосмукачката и леко го натиснете. Щракването означава,
че маркучът е правилно монтиран.
2 Съединете другия край на маркуча (дръжката)
с телескопичната смукателна тръба. За тази цел натиснете затварящия механизъм „A” и пъхнете тръбата
в дръжката на маркуча така, че затварящият механизъм
„A” да щракне в отвора „B”.
3 Настройте телескопичната смукателна тръба
на желаната дължина, като преместите регулатора
съгласно стрелката и издърпате/вкарате тръбата.
4 На другия край на смукателната тръба монтирайте
съответната смукателна приставка или четка.
5 На смукателната четка със сепаратор за дребни
предмети можете да монтирате кошче с цел събиране на
малки предмети. За тази цел свалете капачето и поставете кошчето.
6 За почистване на твърди подове - дървени подове,
изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете
четката с натискане на превключвателя на смукателната
четка съгласно рисунката
.
7 Прахосмукачката има място за прибиране на принадлежностите. За да отворите мястото за прибиране на принадлежности, хванете капака му и го дръпнете надолу.
8 Хванете щепсела на захранващия кабел (3) и го
издърпайте от прахосмукачката.
При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на жълтата черта, с която
е отбелязан краят на кабела. Опитите
кабелът да бъде издърпан по-нататък
могат да доведат до повреждането му.
31
9 Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.
Преди да пуснете прахосмукачката, се уверете дали
модулът на торбичката SAFBAG е поставен вътре в прахосмукачката, а също дали всички филтри са монтирани
в прахосмукачката.
10 Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона
„включване/изключване” (7).
11 Прахосмукачката има електронен регулатор на мощността, който дава възможност за плавно регулиране на
мощността на прахосмукачката по време на почистване.
Регулирането на мощността става с помощта на бутоните
за смяна на мощността (11,9) съответно – увеличаване
на смукателната мощност или – zнамаляване на смукателната мощност. Настройката на смукателната мощност
се сигнализира със светене на съответния брой диоди.
Прахосмукачката ще се включи по подразбиране при
средно ниво на мощност. На индикатора на нивото на
мощността (10) ще светнат четири диода.
По време на почистване смукателната мощност може да
се настрои. Препоръчителните настройки са следните:
Настройка 1 – почистване на пердета
Настройка 2 – почистване на тапицерия
Настройка 3 – икономична мощност
Настройка 4 – почистване на килими
Настройка 5 – почистване на твърди подове и фуги.
12 С натискане на бутоните за променяне на мощността
,
(11,9) на прахосмукачката настройте желаната
стойност на мощността.
Демонтаж/монтаж на торбичката
SAFBAG
C
1 Прахосмукачката има индикатор за запълване на торбичката (8). Ако той светне по време на работа (при вдигната над почистваната повърхност смукателна приставка
или четка), това означава, че е необходимо торбичката
да се изпразни или смени. Индикаторът за запълване на
торбичката (8) може да се задейства в случай на запушване на смукателния маркуч или съединените с него принадлежности (смукателна мощност – степен 5).
2 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (7). Извадете щепсела на захранващия кабел от ел. контакта.
3 Натиснете двата странични бутона, намиращи се
отстрани на накрайника на маркуча, след това извадете
накрайника на маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
4 Освободете прикрепващия елемент на горния капак
(12) и го отворете.
5 Извадете от вътрешността на прахосмукачката
модула на торбичката SAFBAG (18).
6 Хванете капака на торбичката и леко го наклонете
навътре, а след това издърпайте цялата торбичка нагоре.
7 Поставете пластината на новата торбичка в улеите
на модула на торбичката SAFBAG (18) и я пъхнете
32
докрай. Посоката на поставяне на торбичката е отбелязана със стрелка на торбичката.
8 Пъхнете модула на торбичката SAFBAG заедно
с монтираната торбичка в улеите, намиращи се на стената на вътрешността на прахосмукачката. Затворете
капака с натискане – ще чуете характерно щракване,
внимавайте да не защипете торбичката.
Не почиствайте, ако в прахосмукачката не
е монтиран модулът на торбичка SAFBAG.
При липса на модула на торбичката
SAFBAG затварянето на горния капак на
прахосмукачката е невъзможно.
Прахосмукачките Zelmer са снабдени с торбички SAFBAG
- виж броя, даден в таблицата. Препоръчва се торбичката да се смени, ако забележите, че:
а) светне индикаторът за запълване на торбичката,
б) прахосмукачката почиства по-слабо,
в) торбичката е запълнена.
Демонтаж на филтрите
Преди смяната на филтрите се уверете, че прахосмукачката е изключена и щепселът на захранващия кабел
е изваден от електрическия контакт.
D
ИЗХОДЯЩ ФИЛТЪР HEPA
Прахосмукачките са снабдени с изходен филтър HEPA
(High Efficiency Particulate Air) от клас H11. Филтърът
HEPA е филтър с изключително висока филтрационна
способност, изработен от специални влакна, които са
в състояние да задържат почти всички частици от прахта.
Клас H11 означава пропускливост на филтъра. Филтърът
HEPA H11 задържа 95,5% частици с размер 0,3 микрона.
1 За да смените HEPA филтъра, вдигнете дръжката на
прахосмукачката и отворете мястото за прибиране на
принадлежности.
2 Хванете капака на филтъра за прикрепващия елемент, дръпнете го силно с палец и го вдигнете нагоре.
3 Извадете касетата на HEPA филтъра, на мястото на
захабената поставете нова. HEPA филтърът осигурява
ефективно използване на прахосмукачката за около
1 година.
4 Поставете капака така, че двете издатини, намиращи
се в долната част на капака, да съвпаднат с отворите
в корпуса на прахосмукачката, натиснете капака на филтъра така, че задните прикрепващи елементи да щракнат
на корпуса.
E
ВХОДЯЩ ФИЛТЪР
1 Освободете прикрепващия елемент на горния капак
(12) и го отворете.
2 Извадете от вътрешността на прахосмукачката
модула на торбичката SAFBAG (18).
3 Извадете от улеите намиращия се на задната стена
във вътрешността на прахосмукачката предпазен елемент на входящия филтър с монтирания входящ филтър.
2700-001_v02
4 Свалете входящия филтър от предпазния елемент
на входящия филтър (16).
5 Поставете новия филтър в предпазния елемент
на входящия филтър (17) с платнената страна откъм
вътрешността на предпазния елемент.
6 Пъхнете предпазния елемент на входящия филтър
(17) с филтъра докрай в улеите на предишното му място.
Повредения входящ филтър (16) сменяйте
винаги с нов фабричен оригинален филтър.
7 Сложете във вътрешността на прахосмукачката
модула на торбичката SAFBAG.
8 Затворете капака с натискане – ще чуете характерно
щракване, внимавайте да не защипете торбичката.
Специални принадлежности
В магазините за продажба на прахосмукачки можете да
се снабдите със специални принадлежности:
Турбочетка Zelmer (22)
Може да се използва с всеки тип прахосмукачка ZELMER.
Служи за по-ефективно почистване на килими и мокети.
При използване на турбочетката спазвайте нейната
инструкция за употреба.
Използването на турбочетката значително увеличава
ефективността на отстраняване на влакнести отпадъци
като напр. козина, косми, конци и др. Тя е особено подходяща за жилища, в които има животни (котки, кучета), чиято
козина трудно се отстранява от килимите и мокетите.
Приключване на работа, почистване
и поддръжка
F
1 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (7).
2 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
3 Приберете захранващия кабел с натискане на бутона
за прибиране на кабела (4). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането му и внезапното удряне на щепсела в корпуса на прахосмукачката.
4 Отделете телескопичната тръба от смукателната
приставка или четка.
5 Отделете телескопичната тръба от маркуча. За да
извадите тръбата от дръжката на маркуча, натиснете
затварящия механизъм „A” и същевременно дръпнете
тръбата по посока на стрелката.
6 Натиснете двата странични бутона, намиращи се
отстрани на накрайника на маркуча, след това извадете
накрайника на маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
7 Прахосмукачката може да се съхранява във вертикално или хоризонтално положение; за тази цел пъхнете
издатината на смукателната четка в прикрепващия елемент за смукателната четка. Маркучът може да остане
2700-001_v02
монтиран в прахосмукачката, обаче внимавайте да не
е силно прегънат по време на съхранение.
8 В случай на необходимост изтрийте корпуса и резервоара за торбичката с мокра кърпа (можете да използвате препарат за миене на съдове) и ги подсушете.
Не използвайте абразивни средства или
разтворители.
Примерни проблеми по време на
използване на прахосмукачката
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Чува се характерно „пърпо- • Проверете торбичката и прирене” на прахосмукачката надлежностите, отстранете причините за запушване или сменете торбичката с нова.
• Почистете вътрешността на
прахосмукачката и филтъра.
Торбичката е повредена.
Сменете торбичката и филтрите.
Задействал е предпазите- Проверете дали заедно с прахолят на ел. инсталацията.
смукачката не са включени други
уреди към същата електрическа
верига, ако задействането на
предпазителя на ел. инсталацията се повтаря, предайте прахосмукачката в сервиза.
Прахосмукачката не работи, Занесете прахосмукачката в серкорпусът или захранващият виз.
кабел са повредени.
Прахосмукачката почиства Сменете торбичката и филтрите,
слабо.
проверете смукателната тръба,
маркуча и приставката – отстранете причината за запушването.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
33
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не
запускайте обладнання, якщо живильний
кабель, корпус або ручка мають помітні пошкодження. У такому випадку здайте обладнання
у сервісний центр.
●● Якщо невід’ємний живильний кабель буде пошкоджений, він підлягає заміні виробником або спеціалізованим сервісним центром, чи кваліфікованою
особою для попередження небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися до спеціалізованого
сервісного центру.
●● Перед очищенням обладнання, його монтажом
або демонтажом вийміть приєднувальний провід з розетки.
●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації, слід вимкнути прилад та відключити його
від електромережі.
●● Не очищувати пилососом людей та тварин, а особливо будьте обережними і не наближайте наконечників до очей та вух.
●● Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями,
а також особи, що не мають відповідного досвіду та
знань, можуть використовувати прилад виключно
під наглядом або після попереднього пояснення
можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та
виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років
за умови відповідного нагляду.
34
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Пилосос підключайте до мережі перемінного струму
230 V, захищеної мережним запобіжником 16 A.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Забороняється переїжджати пилососом та всмокту-
вальними щітками через мережний кабель, це може
привести до пошкодження ізоляції проводу.
●● Не збирайте пил без встановленого модулю мішка
SAFBAG, фільтрів та у випадку їхнього пошкодження.
●● Забороняється збирати пилососом: сірники, недокурки сигарет, розжарену золу. Уникайте збору
гострих предметів.
●● Перевіряйте всмоктувальний шланг, труби і всмоктувальні насадки – видаліть сміття, що в них знаходиться.
●● Не збирайте пилососом дрібний пил як: мука,
цемент, гіпс, тонери принтерів і ксероксів та ін.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Пилосос
призначений виключно для домашнього
використання.
●● Користуйтесь пилососом тільки усередині приміщень і тільки для очищування сухих поверхонь.
Килими, що очищуються в мокрому виді необхідно
осушити.
Технічні дані
Тип пилососу та його технічні параметри вказані на
щитку. Захист мережі 16 A.
Не приводить до завад у прийомі RTV.
Не вимагає заземління
.
Пилососи ZELMER виконують вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Рівень шуму: 81 дБ/A.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
2700-001_v02
Щілинна насадка
Щітка мала
Турбощітка
Щітка паркетна „BNB”
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SAFBAG 2 шт.
HEPA H11
Телескопічна
+
+
+
+
+
+
2700.0 SP
+
+
+
SAFBAG 2 шт.
HEPA H11
Телескопічна
+
+
+
+
–
+
Мішок/Кількість
Електростатичність
Прибирання пилососом деяких поверхонь в умовах низької вологості повітря може викликати незначну наелектризованістьпристрою. Це природне явище, воно не
пошкоджує пристрій та не являється його дефектом.
Для мінімізації цього явища рекомендується:
●● розрядити пристрій шляхом багаторазового торкання
трубою металевих об‘єктів у кімнаті,
●● підвищення вологості повітря в приміщенні,
●● використання загальнодоступних антиелектростатичних засобів.
Складові частини обладнання
A
Кришка сховища для аксесуарів
Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
Вилка з приєднувальним кабелем
Кнопка змотувача
Кришка вихідного фільтра
Ручка
Кнопка включіть/виключіть
Індикатор наповнення пилозбірника
Кнопка зменшення потужності
Індикатор рівня сили всмоктування
Кнопка збільшення потужності
Зачіп верхньої кришки
Всмоктувальний шланг
Всмоктувальна труба телескопічна
Вихідний фільтр HEPA H11 (встановлений у пилососі)
Вхідний фільтр (встановлений у пилососі)
Захист вхідного фільтра (встановлений у пилососі)
Модуль мішка SAFBAG (зі встановленим мішком
SAFBAG)
19 Мішок SAFBAG
20 Паркетна щітка „BNB” (Brush Natural Bristle)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2700-001_v02
Всмоктувальна щітка
4
+
Всмоктувальна труба
3
+
Вихідний фільтр.
2
+
Захист за відсутності мішка
1
2700.0 ST
Тип
Індикатор наповнення
пилозбірника
Всмоктувальна насадка мала
Опція виготовлення
й оснащенні
Регулятор сили всмоктування
ТИПИ ПИЛОСОСІВ 2700
Служить для очищування і полірування твердих, чутливих до утворення подряпин поверхонь, напр. підлог
з деревини, панелів, паркету, мармуру, плиток та ін.
Делікатне і м’яке волосся натурального походження забезпечує максимальну ефективність збору пилу і захищає від
утврення подряпин на поверхні, що прибирається.
21 Всмоктувальна щітка із сепаратором дрібних предметів
22 Турбощітка (тип 2700.0 ST)
23 Всмоктувальна насадка мала
24 Щілинна насадка
25 Щітка мала
Підготовлення пилососу до праці
B
1 Закривлений наконечник шланга установіть в отвір
пилососу і легко дотисніть. Характерний звук „click” свідчить про правильне встановлення шланга.
2 Другий наконечник шланга (держатель) з’єднайте
з телескопічною трубою. З цією метою натисніть заскочку
„A” i всуньте трубу в держатель щланга так, щоб
заскочка „A” заблокувалась в отворі „B”.
3 Всмоктувальну телескопічну трубу встановіть на
потрібну довжину, пересуваючи золотник згідно зі стрілкою і висуньте/зсуньте трубу.
4 На другому кінці всмоктувальної труби встановіть відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
5 У всмоктувальну щітку с сепаратором дрібних предметів можна також установити корзину для збирання
дрібних елементів. З цією метою зніміть заглушку
і вставте корзину.
6 Для очищування твердих основ – підлог з деревини,
пластмаси, керамічних плиток та ін., висуньте щітку,
натискаючи перемикач на всмоктувальній щітці згідно
з рисунком
.
7 Пилосос оснащений сховищем для аксесуарів. Для
відкриття сховища схопіть кришку сховища і потягніть
її униз.
35
8 Схопіть вилку приєднувального кабелю (3) i витягніть
його із пилососу.
При витягуванні приєднувального кабелю
зверніть увагу на жовтий бандаж, що сигналізує кінець кабелю, що відмотується.
Подальші намагання (шарпання) можуть
привести до його пошкодження.
9 Уставте вилку кабелю до мережної розетки.
Перед запуском пилососу упевніться, чи модуль мішка
SAFBAG встановлений у камері пилососу, а також чи всі
фільтри встановлені у пилососі.
10 Запустіть пилосос, натискаючи кнопку «включіть/
виключіть» (7).
11 Пилосос оснащений електронним регулятором потужності, що під час прибирання надає можливість ступеневого регулювання сили всмоктування пилососу. Регулювання сили всмоктування відбувається за допомогою
кнопок зміни сили (11,9) відповідно – збільшення сили
всмоктування або
– зменшення сили всмоктування.
Встановлення сили всмоктування сигналізується свіченням відповідної кількості діодів.
Пилосос запуститься у середньому діапазоні сили всмоктування. На індикаторі рівня сили всмоктування (10)
запаляться три діоди.
Під час прибирання можна пристосувати силу всмоктування. Рекомендовані настроювання це:
Настроювання 1 – прибирання занавісок
Настроювання 2 – прибирання оббивки меблів
Настроювання 3 – економічна потужність
Настроювання 4 – прибирання килимів
Настроювання 5 – прибирання твердих підлог та щілин.
12 Шляхом натиснення кнопок зміни сили всмоктування
, (11,9) на пилососі, встановіть потрібне значення
потужності.
Демонтаж/монтаж мішка SAFBAG
C
1 Пилосос оснащений індикатором заповнення пилозбірника (8). Його запалення під час роботи (всмоктувальна насадка або щітка піднесені над поверхнею, яка
очищується) інформує, що є необхідність спорожнити або
замінити мішок. Індикатор заповнення мішка (8) пилом
може задіяти також у випадку закупорки всмоктувального
шланга або з’єднаних з ним елементів оснащення (сила
всмоктування – настроювання 5).
2 Виключіть пилосос, натискаючи кнопку «включіть/виключіть» (7). Вийміть вилку приєднувального проводу з розетки.
3 Натисніть дві бічні кнопки, що знаходяться на наконечнику шланга, витягніть наконечник шланга із вхідного
отвору пилососу.
4 Звільніть зачіп верхньої кришки (12) і відкрийте її.
5 Вийміть з камери пилососу модуль пилозбірника
SAFBAG (18).
6 Схопіть кришку мішка і легко відхиліть її усередину,
a потім вийміть цілий мішок уверх
36
7 Установіть пластинку нового мішка між направляючі
модулю мішка SAFBAG (18) i всуньте її до упору. Напрямок встановлення мішка встановлюється стрілкою на
мішку.
8 Модуль мішка SAFBAG разом зі встановленим мішком всуньте у направляючі, що знаходяться на стіні
камери пилососу. Закрийте кришку натискаючи її, до відчутного характерного звуку „click” – зверніть увагу, щоб
не притиснути мішок.
Не прибирайте без встановленого у пилососі модулю мішка SAFBAG. Відсутність
модулю мішка SAFBAG робить неможливим
защемлення верхньої кришки пилососу.
Пилососи Zelmer оснащені мішками SAFBAG кількістю,
вказаною у таблиці. Рекомендується проводити заміну
мішка, якщо виявиться:
a) запалиться показник перезаповнення мішка,
б) пилосос надто малоефективно збирає пил,
в) мішок переповнений.
Демонтаж фільтрів
Перед заміною фільтрів упевніться, що пилосос виключений i вилка приєднувального шнура витягнена з розетки.
D
ВИХІДНИЙ ФІЛЬТР HEPA
Пилососи обладнані випускним фільтром HEPA (High
Efficiency Particulate Air) класу H11. Фільтр HEPA – це
фільтр з надзвичайно високою фільтраційною здатністю, виготовлений зі спеціальних волокон, котрі здатні
затримати майже всі частинки пилюки. Клас H11 означає
пропускну здатність фільтру. Фільтр HEPA H11 затримує
95,5% частинок розміром 0,3 мікрона.
1 Для заміни фільтра HEPA піднесіть держатель пилососу і відкрийте сховище для аксесуарів.
2 Схопіть кришку фільтра за зачіп, потягніть сильно
великим пальцем і піднесіть її уверх.
3 Вийміть касету фільтра HEPA – установіть нову
у місце зношеної. Фільтр HEPA зебезпечує ефективне
користування пилососу протягом близько 1 року.
4 Установіть кришку таким способом, щоб два виступи,
що знаходяться у нижній частині кришки були вставлені
в отвори у корпусі пилососу, притисніть кришку фільтра
так, щоб задні зачепи захлопнулися на корпусі.
ВХІДНИЙ ФІЛЬТР
E
1 Звільніть зачіп верхньої кришки (12) і відкрийте її.
2 Вийміть з камери пилососу модуль пилозбірника
SAFBAG (18).
3 Висуньте з направляючих, що знаходяться на задній
стінці камери пилососу захист вхідного фільтра зі встановленим вхідним фільтром.
4 Із захисту вхідного фільтра вийміть вхідний фільтр (16).
5 Новий фільтр встановіть у захист вхідного фільтра
(17) тканинним боком усередину захисту.
2700-001_v02
6 Захист вхідного фільтра (17) з фільтром всуньте до
упору у направляючі в попереднє місце.
Пошкоджений вхідний фільтр (16) замінюйте завжди новими оригінальним фільтром виробника.
7 Встановіть у камеру пилососу модуль мішка SAFBAG.
8 Закрийте кришку натискаючи її, до відчутного характерного звуку „click” – зверніть увагу, щоб не притиснути мішок.
Спеціальне оснащення
У пунктах продажу пилососів можна додатково придбати
спеціальне оснащення:
Турбощітка Zelmer (22)
Може застосовуватися з кожним типом пилососу
ZELMER. Служить до більш ефективного збирання пилу
з килимів та килимових покриттів. При користуванні
турбощіткою необхідно дотримуватися цієї інструкції
з обслуговування.
Користування турбощіткою рішуче збільшує ефективність
усування волокнистих забруднень, т.е.: шерсть, волосся,
нитки та ін. Особливо придатна у приміщеннях, де перебувають домашні тварини (кіт, пес), якщо усування шерсті з килимів та покриттів дуже тяжке.
Закінчення роботи, очищення та
консервація
F
1 Виключіть пилосос, натискаючи кнопку «включіть/
виключіть» (7 Вийміть вилку приєднувального проводу
з розетки.).
2 Вийміть вилку приєднувального проводу з розетки.
3 Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи кнопку
змотувача (4). При виконанні цієї дії притримайте кабель,
щоб попередити його сплутання та раптове вдарення
вилки в корпус пилососу.
4 Роз’єднайте телескопічну трубу із всмоктувальною
насадкою або щіткою.
5 Роз’єднайте телескопічну трубу зі шлангом. Для
вийняття труби з держателя шланга натисніть заскочку
„A” i одночасно потягніть за трубу у напрямку стрілки.
6 Натисніть дві бічні кнопки, що знаходяться на наконечнику шланга, витягніть наконечник шланга із вхідного
отвору пилососу.
7 Пилосос можна зберігати у вертикальному або горизонтальному положенні, з цією метою встановіть кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для
кріплення всмоктувальної насадки щітки. Шланг може
залишитися закріпленим до пилососу, але необхідно
звернути увагу, чи він не є надто сильно загнутий під час
його зберігання.
8 Корпус і камеру для мішка за необхідністю, слід протерти зволоженою ганчіркою (можна зволожити засобом
для миття посуди) осушити або витерти досуха.
2700-001_v02
Не застосовувати засоби для шурування,
a також розчинники.
Прикладові проблеми під час експлуатації
пилососу
ПРОБЛЕМА
ЩО ЗРОБИТИ, ЯКЩО
Почуєте
характерне • Перевірте мішок i оснащення, вида«фуркотіння» пилососу. літь причини закупорки або замініть
мішок новим.
• Очистіть камеру пилососу і фільтр.
Мішок пошкоджений.
Замініть мішок і фільтри.
Задіяв запобіжник елек- Необхідно перевірити чи разом
тросистеми.
з пилососом не працює інше обладнання, що підключене до цього
ж самого електричного ланцюга,
якщо задіяння запобіжника повторяється, здайте пилосос до сервісного
центру.
Пилосос не працює, Здайте пилосос у сервісний центр.
корпус
пошкоджений
або пошкоджений приєднувальний кабель:
Спостерігається неста- Замініть мішок та фільтри, перевірте
ранне збирання пилу всмоктувальну трубу, шланг і всмокпилососом.
тувальну насадку – видаліть причину
закупорки.
Екологія – дбаймо про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища. Це
не є трудним, ні надто коштовним. З цією
метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для
середовища.
Не викидайте разом з комунальними відходами!!!
37
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
38
2700-001_v02
EN
Dear Customers!
Caution!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Not observance can result in damage to
possessions
●● Connect the vacuum cleaner only to a 230 V mains
supply equipped with a 16 A fuse.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the
cord, it may cause damage to the cord insulation.
●● Do not vacuum without the SAFBAG dust bag module
Important safety instructions
and the filters or if they are damaged.
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
Danger! / Warning!
●● Check the suction hose, the tubes and the nozzles –
remove the dirt from the inside.
not vacuum fine dust such as: flour, cement,
gypsum, toners for printers and copy machines etc.
Health hazard
●● Do
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return
the appliance to a service center.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Always unplug the appliance before cleaning,
assembling or dismantling.
●● Turn off the device and unplug it from an outlet
before replacing the equipment or approaching
moving parts during use.
●● Do not use the vacuum cleaner to clean people or
animals, pay special attention to keep the nozzles
away from eyes and ears.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are aged from 8 years and above and supervised.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● The vacuum cleaner is for household use only.
●● Operate the appliance only in indoor spaces
and
vacuum only dry surfaces. Before vacuuming dry the
carpets that were wet cleaned.
Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters
are indicated on the rating label. Mains protection 16 A. Does
not cause interferences with audio/video devices.
Does not require grounding
.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of the
applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level: 81 dB/A.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Crevice nozzle
Small brush
Turbo brush
Parquet brush “BNB”
7
8
9
10
11
12
13
SAFBAG 2 pieces HEPA H11
Telescopic
+
+
+
+
+
+
2700.0 SP
+
+
+
SAFBAG 2 pieces HEPA H11
Telescopic
+
+
+
+
–
+
2700-001_v02
5
6
Combination brush
4
+
Suction tube
3
+
Outlet filter
2
+
Dust bag/Amount
1
2700.0 ST
Type
No bag protection
Small nozzle
Dust bag full indicator
Workmanship
and
equipment
option
Adjustable suction power
VACUUM CLEANER 2700 TYPES
39
Static electricity
In the process of vacuuming of some surfaces in areas of
low air humidity the device may become electrically charged.
It is a natural phenomenon – it does not damage the device,
and it is not considered to be a fault.
In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:
●● discharge the device by touching metal items in the room
with the pipe,
●● increase air humidity in the room,
●● use widely available antistatic agents.
Appliance elements
A
Accessory compartment cover
Combination brush fastening
Plug and cord
Cord rewind button
Outlet filter cover
Handle
ON/OFF button
Dust bag full indicator
Power decrease button
Suction power level indicator
Power increase button
Upper cover fastening
Suction hose
Telescopic suction tube
Outlet filter HEPA H11 (installed in the vacuum cleaner)
Inlet filter (installed in the vacuum cleaner)
Inlet filter casing (installed in the vacuum cleaner)
SAFBAG dust bag module (with the installed SAFBAG
dust bag)
19 SAFBAG dust bag
20 Parquet brush “BNB”
Is used to clean and polish hard, scratch sensitive surfaces
such as wooden floors, floor panels, parquet, marble,
tiles, etc.
Delicate and soft natural bristles ensure maximum vacuum
effectiveness and protects against scratching the cleaned
surface.
21 Combination brush with a small item separator
22 Turbobrush (type 2700.0 ST)
23 Small nozzle
24 Crevice nozzle
25 Small brush
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
40
Preparing the vacuum cleaner for
operation
B
1 Insert the curved hose end in the opening of the vacuum
cleaner and gently press. A characteristic click indicates that
the hose has been properly installed.
2 Connect the other end of the hose (handle) with the
telescopic suction tube. In order to do so press the locking
device “A” and slide the tube into the hose handle so that
the locking device “A” is blocked in opening “B”.
3 Adjust the length of the telescopic suction tube by sliding
the slider according to the arrow and pull out/pull the tube
together.
4 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other
end of the suction tube.
5 You may assemble a basket for picking up small objects
in the combination brush with the small item separator. In
order to do so remove the blank cover and insert the basket.
6 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors,
ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on
the combination brush according to the figure
.
7 The vacuum cleaner is equipped with an accessory
compartment. To open the compartment, lift the compartment
lid and pull it downwards.
8 Grab the plug (3) and pull the cord out of the vacuum
cleaner.
While pulling out the cord pay attention to the
yellow stripe which signals the end of the cord.
Further attempts (pulling on cord) may result in
damaging the cord.
9 Plug in the appliance.
Before operation make sure that the SAFBAG dust bag
module is installed in the vacuum cleaner chamber and that
all filters are installed in the appliance.
10 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (7).
11 The vacuum cleaner is equipped with an electronic power
control which allows to gradually adjust the vacuum cleaner
suction power during operation. To adjust the suction power
use the power adjustment buttons (11,9) – to increase the
suction power or
– to decrease the suction power. The
suction power setting is indicated by the appropriate number
of lit diodes.
The vacuum cleaner will by default begin operation at the
medium power range. 4 diodes will light on the power level
indicator (10).
The suction power may be adjusted during operation. The
recommended settings are:
Setting 1 – vacuuming curtains
Setting 2 – vacuuming upholstery
Setting 3 – cost-effective power
Setting 4 – vacuuming carpets
Setting 5 – vacuuming hard floors and crevices.
2700-001_v02
12 Set the desired power value by pressing the power
adjustment buttons , (11,9).
SAFBAG dust bag disassembly/assembly
C
1 The vacuum cleaner is equipped with a dust bag full
indicator (8). When the dust bag full indicator (8) lights
during operation (with the nozzle or the brush lifted above
the cleaned surface) it means that the bag is full and needs
to be replaced. In addition the dust bag full indicator (8) may
activate if the suction hose or the elements attached to the
suction hose are clogged (suction power – level 5).
2 Switch off the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (7) and unplug the appliance
3 Press the two side buttons on the end of the hose and
remove the hose end from the inlet opening of the vacuum
cleaner.
4 Release the upper cover fastening (12) and open the cover.
5 Remove the SAFBAG dust bag module (18) from the
vacuum cleaner chamber.
6 Grab the dust bag cover, gently bend it towards the
inside and remove the whole dust bag upwards.
7 Insert the plate of the new dust bag in the tracks of the
SAFBAG dust bag module (18) and slide it until stop. The
direction for inserting the dust bag is indicated by the arrow
on the bag.
8 Slide the SAFBAG dust bag module together with the
installed bag in the tracks located on the side of the vacuum
cleaner chamber. Close the cover by pressing it until you
hear a characteristic click – pay attention not to trap the
dust bag.
Do not vacuum without the SAFBAG dust bag
module installed in the appliance. The lack of
the SAFBAG dust bag module prevents from
locking the upper cover of the appliance.
ZELMER vacuum cleaners are equipped with SAFBAG dust
bags in the amount indicated in the table. It is recommended
to replace the dust bag if:
a) the dust bag full indicator lights up,
b) the vacuum cleaner operates poorly,
c) the dust bag is full.
Filter disassembly
Before changing the filters make sure that the vacuum
cleaner is switched off and unplugged from the mains
supply.
D
HEPA OUTLET FILTER
The vacuum cleaners are equipped with an H11 outlet filter
HEPA (High Efficiency Particulate Air). The HEPA filter has
been designed to maximize its filtration capability through
special fibers, which are able to retain almost all dust
particles. The H11 class determines the permeability of
a filter. The HEPA H11 filter retains 95,5% of particles of 0.3
micron.
2700-001_v02
1 To replace the HEPA filter lift the vacuum cleaner handle
and open the accessory compartment.
2 Grab the filter cover by the fastening, firmly pull with the
thumb and lift it upwards
3 Remove the HEPA filter case and replace it with a new
one. The HEPA filter ensures an effective operation of the
vacuum cleaner for about 1 year.
4 Insert the cover so that the two protrusions in the lower
part of the cover are inserted in the openings of the vacuum
cleaner body, press the filter cover so that the rear fastenings
snap shot on the body.
E
INLET FILTER
1 Release the upper cover fastening (12) and open the
cover.
2 Remove the SAFBAG dust bag module (18) from the
vacuum cleaner chamber.
3 Slide the inlet filter casing with the installed inlet filter
from the tracks on the back side of the vacuum cleaner
chamber.
4 Remove the inlet filter (16) from the inlet filter casing.
5 Place the new filter in the inlet filter casing (17) with the
material side directed towards the inside of the casing.
6 Slide the inlet filter casing (17) together with the filter in
the tracks until stop to the previous position.
Always replace a damaged inlet filter (16) with
a brand new, original one.
7 Insert the SAFBAG dust bag module to the vacuum
cleaner chamber.
8 Close the cover by pressing it until you hear
a characteristic click – pay attention not to trap the dust bag.
Special accessories
The following special accessories may be purchased in retail
outlets:
Zelmer turbobrush (22)
May be used with all types of ZELMER vacuum cleaners. Is
used for an effective vacuuming of carpets and fitted carpets.
While using the turbobrush follow the instruction manual.
The use of the turbobrush decidedly increases the
effectiveness of removing fibrous dirt such as: animal hair,
hair, threads etc. It is practically useful in households with
pets (cats, dogs), where removing the animal hair from the
carpets and floorings is very onerous.
End of operation cleaning and
maintenance
F
1 Switch off the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (7).
2 Unplug the appliance.
3 Wind the cord by pressing the cord rewind button (4).
41
While doing this hold the cord to make sure it is not tangled
and the plug does not hit the vacuum cleaner housing.
4 Disconnect the telescopic tube from the nozzle or brush.
5 Disconnect the telescopic tube from the hose. In order to
remove the tube from the hose handle press the “A” locking
device and pull the tube in the direction of the arrow.
6 Press the two side buttons on the end of the hose and
remove the hose end from the inlet opening of the vacuum
cleaner.
7 The vacuum cleaner may be stored vertically or
horizontally. In order to do so, insert the fastening hook of
the combination brush to the combination brush fastener.
The hose may be attached to the vacuum cleaner, however
you have to make sure that it is not excessively bent during
storing.
8 If necessary wipe the housing and the dust bag container
with a damp cloth (it may be soaked with dishwashing liquid)
and dry it or wipe until dry.
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the
environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do so:
Return cardboard packages to recycling
points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate
containers.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose of with household waste!!!
Do not use abrasive detergents or solvents.
Examples of problems while operating the
vacuum cleaner
PROBLEM
ACTION
A characteristic “fluttering” • Check the dust bag and the
of the vacuum cleaner is accessories, remove the cause of the
heard.
clogging or replace the dust bag with
a new one.
• Clean the vacuum cleaner chamber
and the filter.
The dust bag is damaged.
Remove the dust bag and the filters.
The electrical installation Check if other appliances are not
fuse went out.
plugged to the same electrical circuit
as the vacuum cleaner. If the fuse
goes out repeatedly, return the vacuum
cleaner to a service point.
The vacuum cleaner does Return the vacuum cleaner to
not operate; the housing or a service point.
the cord is damaged.
The suction power of the Replace the dust bag and the filters,
vacuum cleaner is weak.
check the suction tube, the hose and
the nozzle – remove the cause of the
clogging.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
42
2700-001_v02
A
PL
CZ
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
HU
RO
RU
BG
1
Clarris
Clarris
UA
EN
Odkurzacz
Vacuum cleaner
Odkurzacz
Vacuum cleaner
2
PL
CZ
3
5
4
SK
6
HU
7
RO
RU
BG
8
UA
EN
Wariant kolorystyczny Colour variant
9
PL
10
11
CZ
12
SK
HU
RO
18
RU
19
13
BG
www.goldenservice.zelmer.com
UA
EN
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ
Typ 2700
2700-001_v02
CZ
PORSZÍVÓK
RO
VYSAVAČ
SK
RU
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 2700
Тип 2700
18–21
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Tip 2700
UA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Tип 2700
26–29
2700.0 ST
20
30–33
22
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Тип 2700
EN
15
34–38
23
16
USER MANUAL
VACUUM CLEANER
Type 2700
21
14
2700.0 SP
ПИЛОСОС
22–25
ПЫЛЕСОС
14–17
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПРАХОСМУКАЧКА
ASPIRATORUL
10–13
VYSÁVAČ
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
2700 Típus
6–9
NÁVOD K POUŽITÍ
Typ 2700
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
17
39–42
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
24
25
B
PL
D
A
1
B
3
4
1
2
3
4
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
E
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
5
6
7
8
1
2
3
4
●
●
9
10
11
12
5
6
7
8
●
●
C
F
●
●
1
2
3
4
1
2
3
4
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem
lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących
do oczu i uszu.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie
należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego
nadzoru.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
Odkurzacz podłącz do sieci prądu przemiennego 230 V,
zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi
przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem
izolacji przewodu.
Nie odkurzaj bez zamontowanego modułu worka
SAFBAG, filtrów oraz w przypadku ich uszkodzenia.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych przedmiotów.
Sprawdzaj wąż ssący, rury i ssawki – znajdujące się
wewnątrz nich śmieci usuń.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek, itp.
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
6
7
8
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Nie wymaga uziemienia
.
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Poziom mocy akustycznej: 81 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
A
5
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
●
Notes
........................................................................
6
7
8
6
2700-001_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement