Zelmer | Voyager Twix ZVC332ST (01Z014 ST) | User manual | Zelmer Voyager Twix ZVC332ST (01Z014 ST) User Manual

Zelmer Voyager Twix ZVC332ST (01Z014 ST) User Manual
PL
2–5
Instrukcja użytkowania
ODKURZACZ Voyager
Typ 01Z014SK
Typ 01Z014ST
ZELMER S.A.
35-016 Rzeszów,
ul. Hoffmanowej 19, Polska
www.zelmer.pl
CZ
6–9 SK
10–13
HU
14–17
RO
18–21
Návod k obsluze
VYSAVAČ Voyager
Typ 01Z014SK
Typ 01Z014ST
Návod na použitie
VYSÁVAČ Voyager
Typ 01Z014SK
Typ 01Z014ST
Kezelési utasítás
PORSZÍVÓK Voyager
Typ 01Z014SK
Typ 01Z014ST
Instrucţiuni de folosire
ASPIRATOR DE PRAF Voyager
Tip 01Z014SK
Tip 01Z014ST
ZELMER CZECH s.r.o.
Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko
Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713
Mobilní telefon: 602 583 958
e-mail: zelmer@zelmer.cz
ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
Bidovce 316, 044 45 Bidovce
tel.: 055/720 40 10, fax: 055/720 40 40
e-mail: zelmer@zelmer.sk; www.zelmer.sk
Zelmer Magyarország
Angyal utca 26
1094 Budapest
Zelmer Romania Reprezentanta
Str. Popa Savu, nr 77,
birou 1, sect 1,
cod 011432. Bucuresti
Tel/Fax: +40 21 2222 137
RU
22–25 BG
Инструкция по эксплуатации
ПЫЛЕСОС Voyager
Tип 01Z014SK
Tип 01Z014ST
ООО ”Зелмер Раша”
Россия, Москва
Краснопрудная 30/34
ИНН 7708619872; КПП 770801001
БИК 044525716; ИНН 7710353606
26–29
Инструкция за експлоатация
ПРАХОСМУКАЧКА Voyager
Tип 01Z014SK
Tип 01Z014ST
UA
30–33
Інструкція з експлуатації
ПИЛОСОС Voyager
Tип 01Z014SK; Tип 01Z014ST
Zelmer Ukraine
ТОВ «Зелмер Україна»
ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД
вул. Турівська 18/20, 04080 Київ, УКРАЇНА
бул. “Акад. Ст. Младенов” №90
тел: +380 44 501 5626
1700 София БЪЛГАРИЯ
факс: +380 44 501 5636
Тел.: 02 / 960 12 01, Факс: 02 / 960 12 07
www.zelmer.ua
EN
34–37
User manual
VACUUM CLEANER Voyager
Type 01Z014SK
Type 01Z014ST
PL
Szanowni Klienci!
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy
zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
——
——
——
——
Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
Odkurzacz podłączaj jedynie do sieci prądu zmiennego 220-240 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16A.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód, nie ciągnij odkurzacza za przewód.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do
punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony
personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
—— Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi po przewodzie przyłączeniowym, gdyż grozi to uszkodzeniem izolacji przewodu.
—— Przed czyszczeniem odkurzacza wyjmij wtyczkę przewodu z gniazdka zasilającego.
—— Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.
—— Nie odkurzaj bez pojemnika „CYKLON” lub worka SAFBAG, filtrów oraz w przypadku ich uszkodzenia.
—— Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków papierosów, rozżarzonego popiołu i ostrych przedmiotów.
—— Nie odkurzaj mokrych przedmiotów, nie wciągaj wody ani innych płynów.
—— Sprawdzaj czy nie jest zatkany wąż ssący, rury i ssawki. Znajdujące się wewnątrz nich śmieci usuwaj.
—— Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, sadza, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.
—— Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń i tylko do odkurzania suchych powierzchni.
—— Dywany wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
—— Niedopuszczalne jest zasłanianie otworów wentylacyjnych odkurzacza w czasie odkurzania. Nagrzane powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do przegrzania silnika, powodując jego awarię, lub spowodować deformacje części z tworzyw sztucznych.
—— Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej,
lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
—— Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania.
Przycisk zaczepu
pokrywy górnej
WYMAGANIA NORM I DANE TECHNICZNE
Odkurzacz jest urządzeniem klasy II i spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
—— Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
—— Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
—— Poziom mocy akustycznej: 78 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Dane techniczne odkurzacza podane są na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Pokrywa górna
Filtr wlotowy
CHARAKTERYSTYKA ODKURZACZA
Przycisk zwijacza
Odkurzacz Voyager posiada dwa alternatywne moduły zbierania kurzu, do wyboru
przez użytkownika:
1. Bezworkowy pojemnik „CYKLON” z filtrem HEPA – gdzie kurz poddany jest „odwirowaniu” i odkłada się w zbiorniku.
2. Moduł z workiem nowej generacji „SAFBAG” – kurz zostaje gromadzony w jednorazowym worku o wysokich walorach filtracyjnych.
2
Przycisk wyłącznika
Wskaźnik zapełnienia
zbiornika kurzu
Regulacja mocy
ssania
Zwijacz przewodu
Zawór bezpieczeństwa
Wskaźnik zapełnienia
worka
Zabezpieczenie
przed brakiem worka
Filtr wylotowy
Rura ssąca
Ssawko-szczotka
Ssawka mała
Ssawka szczelinowa
Szczotka mała
Turboszczotka w
wyposazeniu
Możliwość stosowania turboszczotki
ZELMER
Suwak regulacji
siły ssania
Opcja wykonania
i wyposażenie:
Typ
W odkurzaczu zastosowano filtry HEPA nowej generacji tzw. „zmywalne”, których okres
użytkowania można znacznie zwiększyć poprzez systematyczne czyszczenie pod bieżącą wodą, zachowując ich wysoką skuteczność filtracji powietrza.
Przewód
przyłączniowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01Z014SK
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1szt.
HEPA
Teleskop.
+
+
+
+
―
+
01Z014ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1szt.
HEPA
Teleskop.
+
+
+
+
+
+
Zbiornik kurzu
Pojemnik
„CYKLON”
Worek
„SAFBAG”
C
PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA DO PRACY
C
—— Końcówkę węża włóż w otwór i lekko ją naciśnij „A”. Delikatny trzask świadczy o prawidłowo zamontowanym wężu.
Wyjmując wąż „B” naciśnij dwa przyciski” „C” znajdujące się na końcówce węża.
—— Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą teleskopową.
——Ustaw długość rury teleskopowej w żądanej pozycji roboczej (w zależności od wzrostu obsługującego) przesuwając
suwak na rurze w kierunku strzałki znajdującej się na nim.
B
A
—— Drugi koniec rury teleskopowej połącz
z wybranym elementem wyposażenia.
—— Wyciągnij przewód przyłączeniowy z obudowy odkurzacza
i włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego.
UWAGA! Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego zwróć uwagę na żółtą opaskę na przewodzie, która sygnalizuje, że zbliża się koniec odwijanego
przewodu. Czerwona opaska sygnalizuje koniec odwijanego przewodu.
Czerwona
opaska
Żółta
opaska
—— Włącz odkurzacz naciskając na przycisk wyłącznika i ustaw
odpowiednią siłę ssania suwakiem regulacji elektronicznej
lub suwakiem na uchwycie węża.
REGULACJA SIŁY SSANIA
Odkurzacz posiada suwak do elektronicznej regulacji siły ssania, który umożliwia płynne
regulowanie mocy odkurzacza. Przesuwanie suwaka zgodnie z oznaczeniem na wyrobie
spowoduje zwiększenie siły ssania lub jej zmniejszenie. Odkurzacz posiada również mechaniczną regulację siły ssania na uchwycie węża. Aby zmniejszyć siłę ssania wystarczy
przesunąć suwak zgodnie ze strzałką znajdującą się na nim.
ODKURZANIE
Wybierz odpowiednią ssawkę lub szczotkę:
Podłoża miękkie – dywany i wykładziny podłogowe itp.
Zalecamy Państwu odkurzać dywany ssawko-szczotką przełączoną do czyszczenia dywanów (ze schowaną szczotką – zgodnie ze zdjęciem obok
).
Podłoża twarde – podłogi z drewna, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp.
Do tego celu najodpowiedniejsza jest ssawko-szczotka z wysuniętą szczotką – zgodnie
ze zdjęciem obok
.
Delikatne materiały, małe miękkie powierzchnie
Ssawka mała służy do odkurzania: małych delikatnych powierzchni i tapicerki. Ze względu na możliwość przysysania radzimy przy tej czynności zmniejszyć siłę ssania.
Szczeliny, kąty, zagłębienia itp.
Ssawka szczelinowa służy do odkurzania: szczelin, kątów, szpar i innych trudnodostępnych zakamarków.
Małe twarde powierzchnie
Szczotka mała służy do odkurzania małych, twardych powierzchni – tam
gdzie nie można zrobić tego ssawko-szczotką. Radzimy przy tej czynności zmniejszyć moc ssania.
Max
.
Min.
Odkurzacz Voyager może współpracować z turboszczotką Zelmer
Służy ona do bardziej efektywnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Stosowanie turboszczotki zdecydowanie zwiększa skuteczność usuwania zanieczyszczeń włóknistych, takich jak: sierść, włosy, nici itp. Szczególnie
przydatne są w mieszkaniach, w których przebywają zwierzęta (kot, pies), gdy usuwanie sierści z dywanów i wykładzin
jest bardzo uciążliwe.
W przypadku przysysania się turboszczotki do czyszczonej powierzchni zmniejsz siłę ssania przesuwając suwak w kierunku Min. Przesunięcie suwaka w kierunku Max zwiększa siłę ssania.
Zwróć uwagę na czystość szczotki na wałku. W razie potrzeby usuń z wałka nawinięte nici, wókna, sierść itp.
UWAGA! Przed czyszczeniem turboszczotki bezwzględnie odłącz odkurzacz od sieci zasilania – wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
PO ZAKOŃCZENIU PRACY ODKURZACZA
—— Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk wyłącznika.
—— Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.
—— Zwiń przewód przyłączeniowy naciskając na przycisk zwijacza. Przy tej czynności przytrzymaj przewód, aby nie
dopuścić do jego splątania oraz gwałtownego uderzenia wtyczki o obudowę odkurzacza.
Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym lub poziomym, wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę by nie był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
3
Przechowywanie poziome:
—— na rurę teleskopową nałóż ssawko-szczotkę,
—— włóż hak znajdujący się w tylnej części ssawko-szczotki w gniazdo uchwytu umieszczone
z tyłu w osi odkurzacza (pod wskaźnikiem zapełnienia zbiornika kurzu).
Przechowywanie pionowe:
—— na rurę teleskopową nałóż ssawko-szczotkę,
—— włóż hak znajdujący się na rurze teleskopowej w gniazdo uchwytu znajdujące się na spodzie odkurzacza obok kółka przedniego.
Przechowywanie poziome
Przechowywanie pionowe
DZIAŁANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA
Odkurzacz wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, który znajduje się w komorze zbiornika kurzu. Otwiera się samoczynnie,
gdy nastąpi całkowite zatkanie węża ssącego lub połączonych z nim elementów wyposażenia oraz nadmiernego zapełnienia
zbiornika kurzu. Po otwarciu zaworu słychać charakterystyczne „furgotanie” w odkurzaczu.
DZIAŁANIE WSKAŹNIKA ZAPEŁNIENIA ZBIORNIKA KURZU
Zaświecenie wskaźnika zapełnienia zbiornika, kiedy ssawka lub szczotka jest uniesiona nad czyszczoną powierzchnią informuje, że zachodzi konieczność opróżnienia zbiornika kurzu.
Wskaźnik zapełnienia zbiornika może zadziałać również w przypadku zatkania węża ssącego lub połączonych z nim elementów wyposażenia. W takim przypadku wyjmij końcówkę węża z gniazda pokrywy przedniej i oczyść wąż oraz połączone z nim
elementy wyposażenia.
Pojemnik
ZBIORNIK KURZU
„CYKLON”
W odkurzaczu istnieje możliwość zastosowania dwóch alternatywnych zbiorników kurzu:
Pojemnik kurzu tzw.”CYKLON”.
Worek SAFBAG.
1.
——
——
——
——
——
Wyjmowanie i zakładanie pojemnika kurzu „CYKLON”:
Wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilającego.
Naciśnij przycisk zatrzasku pokrywy górnej „A” odkurzacza i otwórz ją do góry „B”.
Wyjmij pojemnik kurzu „CYKLON”.
Odchyl zatrzask pokrywki zbiornika „C” i zdejmij pokrywkę „D”.
Opróżnij zbiornik z nagromadzonych w nim śmieci.
Worek
SAFBAG
D
B
C
UWAGA! Po tej czynności sprawdź filtr główny HEPA i w razie potrzeby wyczyść
go lub wymień – patrz pkt.: „1. Filtr wlotowy główny – wymiana”.
C
—— Załóż pokrywkę zbiornika „E”, mocno ją dociśnij „F” i wciśnij zatrzask „G”.
F
UWAGA! Zbiornik musi być dokładnie zamknięty. W przeciwnym razie kurz będzie przedostawał się do komory odkurzacza i spadnie siła ssania.
—— Pusty pojemnik włóż do komory odkurzacza.
—— Zatrzaśnij pokrywę górną odkurzacza. Charakterystyczny trzask świadczy o prawidłowo zamkniętej pokrywie.
E
G
E
2.
——
——
——
——
Wyjmowanie i zakładanie worka SAFBAG
Wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilającego.
Naciśnij przycisk zatrzasku pokrywy górnej odkurzacza i otwórz ją do góry (patrz pkt.1).
Wyjmij pojemnik kurzu „CYKLON” (patrz pkt.1).
W uchwyt worka stanowiący dodatkowe wyposażenie włóż tekturkę worka SAFBAG wsuwając ją w prowadnice uchwytu do oporu „H”. Kierunek zakładania worka zaznaczony jest strzałką na worku oraz na
uchwycie worka.
—— Tak zamontowany uchwyt wraz z workiem SAFBAG wsuń w prowadnice znajdujące się na przedniej
ścianie komory odkurzacza „I”.
—— Rozłóż worek dokładnie w komorze odkurzacza tak aby nie przytrzasnąć go pokrywą górną „J”.
—— Zatrzaśnij pokrywę górną odkurzacza. Charakterystyczny trzask świadczy o prawidłowo zamkniętej pokrywie
—— W zapełnionym worku zamknij zakrywkę worka SAFBAG i wyrzuć go do śmieci.
UWAGA! Nie odkurzaj bez zbiornika kurzu: pojemnika „CYKLON” lub worka SAFBAG. Brak zbiornika kurzu
uniemożliwia zatrzaśnięcie pokrywy górnej odkurzacza.
FILTRY ODKURZACZA
Odkurzacz wyposażony jest w system filtrów:
Filtr wlotowy główny HEPA.
Filtr ochrony silnika.
Filtr wylotowy HEPA.
1. Filtr wlotowy główny – wymiana
Filtr ten jest częścią zbiornika kurzu „CYKLON”. W celu jego wymiany:
—— Wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilającego.
—— Wyjmij i opróżnij zbiornik kurzu „CYKLON”. Patrz pkt. Wyjmowanie i zakładanie pojemnika kurzu „CYKLON”.
—— Naciśnij dwa zaczepy filtra głównego HEPA „A” (z obu stron zbiornika) i wyjmij go „B”.
—— Wyczyść (przedmuchaj) „harmonijkę” filtra podstawowego HEPA. Filtr HEPA można również płukać pod bieżącą
wodą.
UWAGA! Po wypłukaniu filtr dokładnie wysusz. Filtr główny HEPA powinien być wymieniany na nowy zawsze
wtedy, gdy jest uszkodzony.
4
H
J
I
I
Linia
zgiecia
Zakrywka
A
B
Po wyczyszczeniu filtra głównego, lub stosując nowy:
—— Włóż filtr do zbiornika kurzu w uprzednio zajmowane miejsce.
—— Tak zmontowany zbiornik kurzu zamontuj do odkurzacza. Patrz pkt. Wyjmowanie i zakładanie pojemnika kurzu „CYKLON”.
2.
——
——
——
——
Filtr ochrony silnika – wymiana
Wyłącz odkurzacz, wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilającego i otwórz odkurzacz jak do wymiany zbiornika kurzu.
Wyjmij zbiornik kurzu i opróżnij go.
Wysuń z prowadnic znajdujących się na tylnej ściance komory odkurzacza kratkę z filtrem ochrony silnika.
Z kratki wyjmij filtr ochrony silnika. Filtr silnika wypierz, wypłucz i dokładnie wysusz.
UWAGA! Filtra nie wolno prać w pralkach ani suszyć w suszarkach.
—— Wyczyszczony lub nowy filtr włóż do kratki.
—— Kratkę z filtrem wsuń w prowadnice na uprzednio zajmowane miejsce.
UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest zakładanie wilgotnego
filtra silnika. Uszkodzony filtr ochrony silnika wymieniaj zawsze na nowy fabrycznie oryginalny.
3.
——
——
——
——
Filtr wylotowy HEPA – wymiana
Wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka zasilającego.
Otwórz pokrywę górną odkurzacza w sposób opisany wcześniej.
Wyjmij filtr wylotowy HEPA znajdujący się pod pokrywą górną.
Wyczyść (przedmuchaj) „harmonijkę” filtra podstawowego HEPA. Filtr HEPA można również płukać pod bieżącą
wodą. Po wypłukaniu filtr dokładnie wysusz.
—— Czysty wysuszony filtr HEPA, lub nowy włóż w uprzednio zajmowane miejsce.
UWAGA! Filtr wylotowy HEPA powinien być wymieniany na nowy zawsze wtedy, gdy jest uszkodzony.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ODKURZACZA
Przed czyszczeniem i konserwacją odkurzacza zwróć uwagę, aby wtyczka była wyciągnięta z gniazdka. Obudowę i komorę na worek w razie potrzeby przetrzyj wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia naczyń), wysusz lub wytrzyj do sucha. Nie stosuj środków do szorowania,
a także rozpuszczalników. Od czasu do czasu odkurz ssawko-szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej.
CO ZROBIĆ, GDY?
Odkurzacz słabo odkurza:
—— sprawdź zapełnienie worka na kurz – wymień go na nowy,
—— wyczyść zbiornik kurzu i filtry,
—— sprawdź elementy wyposażenia – usuń przyczyny zatkania.
Ssawka ciężko się przesuwa:
—— zmniejsz siłę ssania odkurzacza, skuteczność czyszczenia nie pogorszy się.
Worek lub filtry zostały uszkodzone:
—— sprawdź i wymień worek lub filtry.
Zadziałał bezpiecznik instalacji elektrycznej:
—— sprawdź czy wraz z odkurzaczem nie są włączone inne urządzenia do tego samego obwodu elektrycznego,
—— jeżeli zadziałanie bezpiecznika sieciowego powtarza się, oddaj odkurzacz do punktu serwisowego.
Odkurzacz nie pracuje, obudowa jest uszkodzona lub uszkodzony jest przewód przyłączeniowy:
—— oddaj odkurzacz do punktu serwisowego.
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu opakowania
kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer ZELMER S.A. – Polska
ZAKUP CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW:
—— w punktach serwisowych,
—— sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:
—— wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
—— części zamienne: 2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe: 3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji: www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
tel. (017) 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04, e-mail: reklamacje@zelmer.pl
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem
lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
5
CZ
Vážení zákazníci!
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod si uložte, abyste jej mohli
používat i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI
–– Vysavač je určen pouze pro použití v domácnostech.
–– Připojte vysavač pouze do elektrické sítě se střídavým proudem 220–240 V chráněné síťovým jističem 16A.
–– Nevytahujte elektrickou vidlici ze síťové zásuvky tahem za napájecí kabel.
–– Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte přístroj do servisu.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby
nedošlo k ohrožení. Opravy zařízení může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis firmy.
–– Neprojíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí kabel – může dojít k poškození izolace kabelu.
–– Před čištěním vysavače vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky.
–– Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat, dbejte zejména na to, aby se sací hubice vysavače nepřiblížila k očím nebo uším.
–– Nevysavejte bez nádoby CYKLON nebo prachového sáčku SAFBAG, filtrů nebo v případech, že došlo k jejich poškození.
–– Nevysávejte zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel a ostré předměty.
–– Nevysávejte mokré předměty, vodu ani jiné tekutiny.
–– Ověřujte, zda nedošlo k ucpání sací hadice, trubic nebo hubice. Smetí, které zůstává uvnitř odstraňujte.
–– Nevysávejte drobné sypké látky jako je mouka, cement, sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
–– Používejte vysavač pouze v interiérech a pouze k vysavání suchých povrchů.
–– Koberce, které byly čištěny na mokro, před vysáváním vysušte.
–– Ventilační otvory musí být během provozu nezakryté. Ohřátý vzduch, který by nemohl být odváděn, může způsobit přehřívání motoru, jeho poruchy
nebo deformace plastových dílů.
–– Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
–– Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
Vypněte přístroj před výměnou příslušenství nebo než se přiblížíte k předmětům, které jsou během provozu přístroje v pohybu.
Tlačítko uchycení horního
krytu
POŽADAVKY NOREM A TECHNICKÉ ÚDAJE
Vysavač je přístroj II. třídy a splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) − 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
–– Hlučnost: max. 78 dB/A
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
Technické údaje vysavače jsou uvedeny na výrobním štítku.
Horní díl krytu
Filtr na výstupu
POPIS PŘÍSTROJE
Tlačítko navíjení
+
+
+
+
01Z014ST
+
+
+
+
+
6
Lze použít turbokartáč
+
Turbokartáč součástí vybavení
01Z014SK
Malý kartáč
6
Štěrbinová hubice
5
Malá hubice
Pojistka pro případ
absence sáčku
4
Ovládání sacího
výkonu
Ukazatel naplnění
prachové nádoby
Hubice s kartáčem
Ukazatel naplnění
sáčku
3
Vypínač
Sací hadice
Bezpečnostní ventil
2
Napájecí šňůra
Filtr na výstupu
Navíječ kabelu
1
Nádoba
CYKLON
7
Typ provedení
a výbavy
Ovládání sacího
výkonu
Vysavač Voyager je vybaven dvěma alternativními moduly shromažďování prachu,
ze kterých si uživatel může vybrat:
1. Nádrž bez prachového sáčku CYKLON s filtrem HEPA, kde je prach odstřeďován
a ukládán v nádrž.
2. Modul s prachovým sáčkem nové generace SAFBAG, kde je prach shromažďován v prachovém sáčku na jedno použití s vysokými filtračními vlastnostmi.
Ve vysavači jsou použity filtry HEPA nové generace, tzv. „omývatelné“, jejichž dobu
provozu lze výrazně prodloužit systematickým čištěním pro tekoucí vodou se zachováním jejich vysoké filtrační účinnosti.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
+
SAFBAG 1ks
HEPA
Teleskop.
+
+
+
+
―
+
+
SAFBAG 1ks
HEPA
Teleskop.
+
+
+
+
+
+
Prachová nádoba
Sáček SAFBAG
C
PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE K POUŽITÍ
C
–– Koncovku hadice vložte do otvoru a lehce zmáčkněte A. Jemné zacvaknutí svědčí o rádně připojené hadici.
Po vytažení hadice B zmáčkněte dva tlačítka C nacházející se na konci hadice.
–– Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické trubici.
––Upravte délku teleskopické trubice na požadovanou pracovní délku (podle výšky obsluhy) zmáčknutím šoupátka
na trubici ve směru šipky.
B
A
–– Druhý konce teleskopické trubice připojte s vybraným nástavcem.
–– Vytáhněte přívodní šňůru z krytu vysavače a zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
UPOZORNĚNÍ! Při vytahování napájecí šňůry si povšimněte žluté pásky na kabelu, která signalizuje konec vytahovaného kabelu. Červená páska
signalizuje konec vytahovaného kabelu.
Červený
proužek
Žlutý
proužek
–– Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka vypínače a nastavte
odpovídající sací výkon pomocí šoupátka elektronické regulace nebo šoupátkem na držáku hadice.
OVLÁDÁNÍ SACÍHO VÝKONU
Vysavač je vybaven šoupátkem elektronického ovládání sací síly, která umožňuje plynulou regulaci výkonu vysavače. Přesun šoupátka na vysavači v souladu s označením
způsobí zvýšení sacího výkonu nebo jeho snížení. Vysavač je vybaven také mechanickou regulací sacího výkonu na rukojeti hadice. Pro snížení sací síly postačí přesunout
šoupátko podle uvedené šipky.
VYSÁVÁNÍ
Zvolte příslušnou sací hubici nebo kartáč:
Měkké povrchy − koberce a podlahové krytiny apod.
Koberce doporučujeme vysávat hubicí s dvoupolohovým kartáčem přepnutým na čištění
koberců (s uschovaným kartáčem – dle snímku vedle
).
Tvrdé povrchy − dřevěné podlahy, plastové povrchy, keramické povrchy apod.
K tomuto účelu je nejvhodnější sací hubice s dvoupolohovým kartáčem s vysunutým
kartáčem − dle snímku vedle
.
Jemné materiály, malé měkké povrchy
Malá hubice je určena k vysávání malých, jemných povrchů a čalounění. Při tomto úkonu doporučujeme snížit sací sílu.
Štěrbiny, rohy, prohlubně apod.
Štěrbinová hubice slouží k vysávání spár, rohů, škvír a jiných špatně dostupných
míst.
Malé tvrdé povrchy
Malý kartáč je určen k vysávání malých, tvrdých povrchů tak, kde nelze
použít základní hubici s kartáčem. U tohoto druhu vysávání doporučujeme snížit sací výkon.
Max
.
Min.
Vysavač Voyager může spolupracovat s turbokartáčem Zelmer
Je určen pro efektivnější vysávání koberců a podlahových krytin. Používání turbokartáče podstatně zvyšuje účinnost
odstraňování vláknitých nečistot jako je srst, vlasy, nitě apod. Je určena zejména pro byty, ve kterých pobývají zvířata
(pes, kočka), neboť odstraňování srsti z koberců a čalounění je značně náročné.
V případě, že se turbokartáč přichytává k vysávané ploše, snižte sací sílu přesunutím šoupátka ve směru Min. Přesunutím šoupátka ve směru Max zvýšíte sací sílu.
Věnujte pozornost čistotě kartáče na válečku. V případě potřeby odstraňte z válečku namotané niti, vlákna, srst apod.
UPOZORNĚNÍ! Před čištěním turbokartáče odpojte vysavač ze sítě, vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
PO VYPNUTÍ VYSAVAČE
–– Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka vypínače.
–– Vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze síťové zásuvky.
–– Smotejte napájecí šňůru zmáčknutím na tlačítko navíječe. Při tomto úkonu přidržujte šňůru, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
Vysavač lze skladovat ve svislé nebo vodorovné poloze, hadice může zůstat připevněná k vysavači, věnujte však pozornost, aby nebyla během skladování příliš zahnutá.
7
Skladování vodorovné
–– na teleskopickou trubici nasaďte hubici s kartáčem,
–– vložte hák nacházející se na zadní straně sací hubice s kartáčem do zástrčky úchytu umístěného vzadu v ose vysavače (pod ukazatelem naplnění prachové nádoby).
Skladování svislé
–– na teleskopickou trubici nasaďte hubici s kartáčem,
–– vložte hák nacházející se na teleskopické trubici do zástrčky držáku nacházející se na spodní straně vysavače vedle předního kola.
Skladování vodorovné
Skladování svislé
ČINNOST BEZPEČNOSTNÍHO VENTILU
Vysavač je vybaven bezpečnostním ventilem, který se nachází v komoře prachového nádoby. Otevírá se samočinně po úplném
ucpání sací hadice nebo k ní připojeného příslušenství a při nadměrném zaplnění prachového nádoby. Po otevření ventilu je ve
vysavači slyšitelné typické „třepání“.
UKAZATEL NAPLNĚNÍ PRACHOVÉHO NÁDOBY
Zbarvení ukazatele naplnění nádoby (při zvednutí hubice nebo kartáče nad čištěnou plochou) signalizuje potřebu vyprázdnění
prachové nádoby.
Ukazatel naplnění nádoby se může sepnout také ucpání sací hadice nebo připojeného příslušenství. V těchto případech vytáhněte koncovku hadice ze zástrčky v předním krytu a hadici i připojené příslušenství vyčistěte.
PRACHOVÁ NÁDOBA
Nádoba
CYKLON
Ve vysavači existuje možnost použití dvou alternativních prachových nádob:
Prachová nádoba typu CYKLON.
Sáček SAFBAG.
1. Vytahování a vkládání prachové nádoby CYKLON
–– Vypněte vysavač a vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky.
–– Zmáčkněte tlačítko západky horního krytu A vysavače a otevřete ji směrem nahoru B.
–– Vytáhněte prachovou nádobu CYKLON.
–– Odklopte západku nádoby C a sejměte kryt D.
–– Vyprázdněte nádobu na smetí.
UPOZORNĚNÍ! Po této činnosti ověřte hlavní filtr HEPA a v případě potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte − viz bod „1. Hlavní primární filtr – výměna“.
–– Vložte kryt nádoby E, silně ji dotlačte F a zmáčkněte západky G.
UPOZORNĚNÍ! Nádoba musí být těsně uzavřená. V opačném případě se prach
bude dostávat do komory vysavače a sací síla se sníží.
–– Prázdnou nádobu vložte do komory vysavače.
–– Uzavřete horní kryt vysavače. Typické zacvaknutí je dokladem řádného uzavření krytu.
Prachový
sáček SAFBAG
D
B
C
C
E
2. Výměna sáčku SAFBAG
E
–– Vypněte vysavač a vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky.
–– Zmáčkněte tlačítko západky horního krytu vysavače a otevřete ji směrem nahoru (viz bod 1).
–– Vytáhněte prachovou nádobu CYKLON (viz bod 1).
–– Do dodatečné ho vybavení – držáku sáčku vložte karton sáčku SAFBAG a zasuňte ho do vodicích drážek držáku na doraz H. Směr zasunování sáčku je vyznačen na sáčku šipkou na sáčku a na držáku.
–– Tímto způsobem namontovaný držák spolu se sáčkem SAFBAG zasuňte do vodicích drážek na přední
stěně komory vysavače I.
–– Rozložte sáček důkladně v celé komoře vysavače tak, aby nebyl horním krytem J sevřen.
–– Uzavřete horní kryt vysavače. Typické zacvaknutí je dokladem řádného uzavření krytu.
–– Naplněný sáček uzavřete krytkou sáčku SAFBAG a vyhoďte ho do komunálního odpadu.
UPOZORNĚNÍ! Nevysávejte bez prachové nádoby − nádoby CYKLON nebo prachového sáčku SAFBAG. Neníli nádoby použita, nelze uzavřít horní kryt vysavače.
F
G
H
FILTRY VYSAVAČE
Vysavač je vybaven systémem filtrů:
Hlavní primární filtr HEPA.
Filtr pro ochranu motoru.
Filtr HEPA na výstupu.
1. Hlavní primární filtr – výměna
Tento filtr je součástí prachové nádoby CYKLON. Při jeho výměně postupujte takto:
–– Vypněte vysavač a vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky.
–– Vytáhněte a vyprázdněte prachovou nádobu CYKLON. Viz bod Vytahování a vkládání prachové nádoby CYKLON.
–– Zmáčkněte dvě úchytky hlavního filtru HEPA A (na obou stranách nádoby) a filtr vytáhněte B.
–– Vyčistěte (přefoukněte) „harmoniku“ primárního filtru HEPA. Filtr HEPA lze také proplachovat pod tekoucí vodou.
UPOZORNĚNÍ! Po propláchnutí filtr důkladně vysušte. Primární filtr HEPA musí být vyměňován vždy v případě,
že dojde k jeho poškození.
Po vyčištění primárního filtru nebo při použití nového postupujte takto:
–– Vložte filtr zpět na místo do prachové nádoby.
–– Takto složenou nádobu vložte zpět do vysavače. Viz bod Vytahování a vkládání prachové nádoby CYKLON.
8
Krytka
J
I
I
Linie
ohybu
A
B
2. Filtr ochrany motoru – výměna
–– Vypněte vysavač, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky a otevřete vysavač stejným způsobem, jak při výměně prachové nádoby.
–– Vytáhněte prachovou nádobu a vyprázdněte ji.
–– Vysuňte z vodicích drážek na zadní stěně komory vysavače mřížku s filtrem sloužím pro ochranu motoru.
–– Z mřížky vyjměte filtr pro ochranu motoru. Filtr motoru vyperte, vypláchněte a důkladně vyčistěte.
UPOZORNĚNÍ! Filtr nelze práv v pračce ani sušit v sušičce.
–– Vyčištěný nebo nový filtr vložte do mřížky.
–– Mřížku s filtrem zasuňte zpět do vodicích drážek.
UPOZORNĚNÍ! Z bezpečnostních důvodů je nepřípustné používání vlhkého filtru pro
ochranu motoru. Poškozený filtr pro ochranu motoru vyměňujte vždy
stejného typu.
3. Výstupní filtr HEPA − výměna
–– Vypněte vysavač a vytáhněte zástrčku z napájecí zásuvky.
–– Otevřete horní kryt vysavače, jak je uvedeno výše.
–– Vytáhněte filtr na výstupu HEPA nacházející se pod horním krytem.
–– Vyčistěte (přefoukněte) „harmoniku“ primárního filtru HEPA. Filtr HEPA lze také proplachovat pod tekoucí vodou. Po
propláchnutí filtr důkladně vysušte.
–– Čistý vysušený filtr HEPA nebo nový vložte zpět na stejné místo.
UPOZORNĚNÍ! Filtr HEPA na výstupu musí být vyměňován vždy v případě, kdy dojde k jeho poškození.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VYSAVAČE
Před čištěním a prováděním údržby vysavače vytáhněte vidlici napájecí šňůry ze zásuvky. Kryt a komoru na prachový sáček otřete v případě potřeby
vlhkým hadříkem (může být zvlhčen přípravkem na mytí nádobí), vysušte a vytřete dosucha. Nepoužívejte abrazivní přípravky a rozpouštědla. V pravidelných intervalech vysajte dvoupolohovou hubici s kartáčem pomoci štěrbinové hubice.
POKYNY PRO PŘÍPAD PORUCHY
Vysavač vysává slabě:
–– ověřte naplnění prachového sáčku − vyměňte jej,
–– vyčistěte prachovou nádobu a filtry,
–– ověřte prvky vybavení – odstraňte příčiny ucpání.
Sací hubici lze posunovat jen s námahou:
–– snižte sací výkon vysavače, účinnost čištění se nesníží.
Sáček nebo filtry jsou poškozené:
–– ověřte a vyměňte sáček nebo filtry.
Vypadly pojistky:
–– ověřte, zda spolu s vysavačem nebyly do stejného elektrického obvodu zapnuty také jiné přístroje,
–– opakuje-li se situace s pojistkami, předejte vysavač do servisu.
Vysavač nefunguje, je poškozen kryt nebo napájecí šňůra:
–– předejte vysavač do servisu.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně
vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí
servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
9
SK
Vážení zákazníci!
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte, aby ste si ho
mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
––
––
––
––
Vysávač je určený iba na domáce použitie.
Vysávač pripájajte iba do elektrickej siete striedavého prúdu 220-240 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16A.
Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za napájací kábel, neťahajte vysávač za napájací kábel.
Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel, kryt alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené. V takom prípade odovzdajte zariadenie
do servisu.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná
osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu. Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa obráťte na špecializovaný servis.
–– Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
–– Pred čistením vysávača vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.
–– Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá, dávajte pozor, aby ste nepribližovali sacie nástavce k očiam a ušiam.
–– Nesmie sa vysávať bez nádoby „CYKLON” alebo vrecka SAFBAG, filtrov a v prípade ich poškodenia.
–– Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky cigariet, tlejúci popol a ostré predmety.
–– Nesmú sa vysávať mokré predmety, dovnútra vysávača sa nesmie dostať voda a iné kvapaliny.
–– Pravidelne kontrolujte, či nie je zapchatá sacia hadica, trubice a nástavce. Smeti, ktoré sa nachádzajú v ich vnútri, odstráňte.
–– Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka, cement, sadza, sadra, tonery do tlačiarne a kopírky, a pod.
–– Vysávač sa smie užívať iba vo vnútri miestností a iba na vysávanie suchých povrchov.
–– Koberce, ktoré boli čistené namokro, sa musia pred vysávaním vysušiť.
–– Vetracie otvory sa počas vysávania nesmú zakrývať. Horúci vzduch, ktorý neprúdi, môže zapríčiniť prehriatie motora a jeho poruchu alebo môže
zapríčiniť deformáciu plastových častí.
–– Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzeniami fyzických, zmyslových alebo duševných funkcií a osoby, ktoré nemajú skúsenosti s použitím zariadenia alebo vedomosti o ňom, ibaže pod dohľadom alebo ak budú zoznámené s pokynmi týkajúcimi sa prevádzky tohto
zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
–– Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Pred čistením, montážou alebo demontážou zariadenia vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
Vypněte přístroj před výměnou příslušenství nebo než se přiblížíte k předmětům, které jsou během provozu přístroje v pohybu.
Tlačidlo zámky horného
krytu
POŽIADAVKY NORIEM A TECHNICKÉ ÚDAJE
Vysávač je zariadenie II triedy a vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
–– Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max 78 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Technické údaje vysávača sú uvedené na výrobnom štítku.
Horný kryt
Výstupný filter
VLASTNOSTI VYSÁVAČA
Vysávač Voyager je vybavený dvomi alternatívnymi modulmi zhromažďovania prachu,
ktoré si môže užívateľ zvoliť:
1. Bezvrecková nádoba „CYKLON” s HEPA filtrom – kde je prach odstreďovaný
a usadzuje sa v nádobe.
2. Modul s vreckom novej generácie „SAFBAG” – prach sa zhromažďuje v jednorázovom vrecku, ktoré sa vyznačuje vysokým filtračným účinkom.
Tlačidlo navijaka
Napájací kábel
Vo vysávači sú použité HEPA filtre novej generácie, sú to tzv. umývateľné filtre, ktorých dobu prevádzky je možné značne zväčšiť systematickým čistením pod tečúcou
vodou, ich vysoká účinnosť filtrácie vzduchu sa nezmení.
Tlačidlo vypínača
Indikátor naplnenia
nádoby na prach
Prevedenie a vybavenie:
Typ
Regulácia sacieho výkonu
Navijak kábla
Bezpečnostný ventil
Indikátor naplnenia vrecka
Poistka prevádzky bez
vrecka
Sacia trubica
Hubica na podlahy
Malá hubica
Štrbinová hubica
Malá kefka
Nádoba
„CYKLON“
Výstupný filter
Turbokefa ako príslušenstvo
Možnosť použiť turbokefu
ZELMER
Regulátor sacieho
výkonu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01Z014SK
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1 ks.
HEPA
Teleskopická
+
+
+
+
―
+
01Z014ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1 ks.
HEPA
Teleskopická
+
+
+
+
+
+
10
Nádoba na prach
Vrecko
„SAFBAG”
C
PRÍPRAVA VYSÁVAČA K PREVÁDZKE
C
–– Koncovku hadice vložte do otvoru a jemne ju stlačte „A“. Cvaknutie označuje, že hadica zapadla na správne miesto.
Pri vyberaní hadice „B” stlačte dve tlačidlá „C”, ktoré sa nachádzajú na koncovke hadice.
–– Druhý koniec hadice (rukoväť) spojte s teleskopickou trubicou.
––Nastavte požadovanú dĺžku teleskopickej trubice v pracovnej
polohe (podľa výšky obsluhujúceho) posunutím posuvného
prvku na trubici v smere šípky, ktorá sa na ňom nachádza.
B
A
–– K druhému koncu teleskopickej trubice
pripojte príslušný prvok príslušenstva.
–– Vytiahnite napájací kábel z telesa vysávača a zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky.
POZOR! Pri vyťahovaní napájacieho kábla si všimnite žlté označenie na kábli,
ktoré znamená, že sa blíži koniec odvíjaného kábla. Červené označenie
označuje koniec odvíjaného kábla.
Červené
označenie
Žlté
označenie
–– Zapnite vysávač stlačením tlačidla vypínača a nastavte požadovaný sací výkon pomocou posuvného prepínača elektronickej regulácie alebo na rukoväti hadice.
REGULÁCIA SACIEHO VÝKONU
Vysávač je vybavený posuvným prepínačom elektronickej regulácie sacieho výkonu, ktorý umožňuje plynulo nastaviť sací výkon vysávača. Posunutie prepínača podľa označenia na vysávači spôsobuje zvýšenie sacieho výkonu alebo jeho zníženie. Vysávač je tiež
vybavený mechanickou reguláciu sacieho výkonu na rukoväti hadice. Pre zníženie sacieho výkonu stačí posunúť posuvný prepínač podľa šípky, ktorá sa na ňom nachádza.
VYSÁVANIE
Naložte vhodnú hubicu alebo kefku.
Mäkké podklady – koberce a podlahové krytiny a pod.
Koberce Vám odporúčame vysávať dvojpolohovou hubicou určenou na koberce (so
skrytou kefkou – podľa fotografie vedľa
).
Tvrdé podklady – drevené, plastové, keramické podlahy a pod.
K tomuto účelu je najvhodnejšia dvojpolohová hubica s vysunutou kefkou – podľa fotografie vedľa
.
Jemné materiály, malé mäkké povrchy
Malá hubica je určená na vysávanie: malých jemných povrchov a čalunenia. Kvôli nebezpečenstvu prisávania sa odporúčame redukovať sací výkon.
Škáry, kúty, prehĺbenia a pod.
Štrbinová hubica je určená na vysávanie: škár, kútov, úzkych priestorov a iných
ťažko prístupných miest.
Malé tvrdé povrchy
Malá kefka slúži na vysávanie malých, tvrdých povrchov – tých, kde sa
nedá použiť dvojpolohová hubica. Pri tejto činnosti odporúčame znížiť
sací výkon.
Max
.
Min.
Vysávač Voyager môže spolupracovať s turbokefou Zelmer
Je určená na efektívnejšie vysávanie kobercov a kobercových podlahových krytín. Používanie turbokefy podstatne zvyšuje účinnosť odstraňovania vláknitých nečistôt ako napr. srsť, vlasy, nite a pod. Toto príslušenstvo je určené najmä do
bytov, kde sú zvieratá (mačka, pes) a odstraňovanie srsti z kobercov a podlahových krytín je veľmi náročné.
V prípade, že sa bude Turbokefa prisávať k čisteným podkladom, znížte sací výkon posúvajúc posuvný prepínač v smere Min. Posunutie posuvného prepínača v smere Max zvyšuje sací výkon.
Skontrolujte čistotu kefky na hriadeli. V prípade potreby odstráňte z hriadeľa navinuté nite, vlákna, srsť a pod.
POZOR! Pred čistením turbokefy musíte odpojiť vysávač od napájacej siete – vytiahnite zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
PO UKONČENÍ VYSÁVANIA
–– Vypnite vysávač stlačením vypínača.
–– Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
–– Naviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka. Pri tom pridržte kábel, čím predídete jeho zauzleniu a prudkému
nárazu zástrčky do telesa vysávača.
Vysávač môžete uchovávať v zvislej alebo vodorovnej polohe, hadicu môžete ponechať pripevnenú k vysávaču, avšak
dávajte pozor, aby počas uchovávania nebola príliš ohnutá.
11
Vodorovné uchovávanie:
–– na teleskopickú trubicu namontujte dvojpolohovú hubicu,
–– hák, ktorý sa nachádza v zadnej časti dvojpolohovej hubice vložte do zásuvky nachádzajúcej sa v zadnej časti v strede vysávača (pod indikátorom naplnenia vrecka na prach).
Zvislé uchovávanie:
–– na teleskopickú trubicu namontujte dvojpolohovú hubicu,
–– hák, ktorý sa nachádza na teleskopickej trubici vložte do zásuvky nachádzajúcej sa v spodnej časti vysávača pri prednom koliesku.
Vodorovné uchovávanie
Zvislé uchovávanie
FUNGOVANIE BEZPEČNOSTNÉHO VENTILU
Vysávač je vybavený bezpečnostným ventilom, ktorý sa nachádza v komore nádoby na prach. Otvára sa samočinne, ak dôjde
k úplnému zapchatiu sacej hadice alebo pripojených nástavcov alebo v prípade nadmerného naplnenia nádoby prachom. Po
otvorení ventilu je počuť vo vysávači charakteristický „trepot“.
FUNGOVANIE INDIKÁTORA NAPLNENIA NÁDOBY NA PRACH
Rozsvietenie sa indikátora naplnenia nádoby, ak je hubica alebo kefa zdvihnutá nad čisteným povrchom, signalizuje potrebu
vyprázdnenia nádoby na prach.
Indikátor naplnenia nádoby sa môže zapnúť aj v prípade zapchatia sacej hadice alebo pripojeného príslušenstva. V takom prípade vytiahnite koncovku hadice z predného krytu a vyčistite hadicu a pripojené príslušenstvo.
NÁDOBA NA PRACH
Nádoba
„CYKLON“
Vo vysávači môžete použiť alternatívne dve nádoby na prach:
Nádobu na prach, tzv. „CYKLON”.
Vrecko SAFBAG.
1. Vyberanie a montáž nádoby na prach „CYKLON“:
–– Vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky.
–– Stlačte tlačidlo zámku horného krytu „A“ vysávača a otvorte ho smerom hore „B“.
–– Vyberte nádobu na prach „CYKLON”.
–– Odohnite zámku krytu nádoby „C“ a snímte kryt „D“.
–– Vysypte z nádoby zozbieraný prach.
POZOR! Potom skontrolujte hlavný HEPA filter a v prípade potreby ho vyčistite
alebo ho vymeňte – pozri bod: „1. Hlavný vstupný filter – výmena“.
–– Naložte kryt nádoby „E“, silne ju pritlačte „F“ a stlačte zámku „G“.
POZOR! Nádobu musíte presne zatvoriť. V opačnom prípade prach bude unikať
do komory vysávača a poklesne sací výkon.
–– Prázdnu nádobu vložte do komory vysávača.
–– Zatvorte horný kryt vysávača. Charakteristické cvaknutie potvrdí správne uzatvorenie.
Vrecko
SAFBAG
D
B
C
C
E
2. Vyberanie a vkladanie vrecka SAFBAG
E
–– Vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky.
–– Stlačte tlačidlo zámku horného krytu vysávača a otvorte ho smerom hore (viď bod. 1).
–– Vyberte nádobu na prach „CYKLON” (pozri bod. 1).
–– Do držiaka vrecka, ktorý je dodatočným príslušenstvom, vložte lepenku vrecka SAFBAG – vsuňte ju do
vodiacich prvkov až na doraz „H“. Smer zasúvania vrecka je označený šípkou na vrecku a na držiaku
vrecka.
–– Takto namontovaný držiak spolu s vreckom SAFBAG vsuňte do vodiacich prvkov, ktoré sa nachádzajú
na prednej stene komory vysávača „I“.
–– Dôkladne rozložte vrecko v komore vysávača tak, aby ste ho neprivreli horným krytom „J“.
–– Zatvorte horný kryt vysávača. Charakteristické cvaknutie potvrdí správne uzatvorenie krytu.
–– V naplnenom vrecku zatvorte uzáver vrecka SAFBAG a vyhoďte ho.
POZOR! Nesmie sa vysávať bez nádoby na prach: nádoby „CYKLON“ alebo vrecka SAFBAG. Ak chýba nádoba na prach, nie je možné zavrieť horný kryt vysávača.
F
G
H
FILTRE VYSÁVAČA
Vysávač je vybavený systémov filtrov:
Hlavný vstupný HEPA filter.
Filter ochrany motora.
Výstupný HEPA filter.
1. Hlavný vstupný filter – výmena
Tento filter tvorí časť nádoby na prach „CYKLON“. S cieľom ho vymeniť:
–– Vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky.
–– Vyberte a vyprázdnite nádobu na prach „CYKLON“. Pozri bod Vyberanie a montáž nádoby na prach „CYKLON“.
–– Stlačte dve zámky hlavného HEPA filtra „A“ (na oboch stranách nádoby) a vyberte ho „B“.
–– Očistite (prefúknite) záhyby základného HEPA filtra. HEPA filter môžete tiež opláchnuť pod tečúcou vodou.
POZOR! Po opláchnutí dôkladne osušte filter. Základný HEPA filter vymieňajte za nový vždy v prípade jeho
poškodenia.
Po očistení hlavného filtra alebo po jeho výmene za nový:
–– Vložte filter do nádoby na prach na miesto, v ktorom sa predtým nachádzal.
–– Takto zloženú nádobu na prach vložte do vysávača. Pozri bod Vyberanie a montáž nádoby na prach „CYKLON“.
12
Uzáver
J
I
I
Čiara
ohybu
A
B
2. Filter ochrany motora – výmena
–– Vypnite vysávač, vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky a otvorte vysávač ako v prípade výmeny nádoby na prach.
–– Vyberte a vyprázdnite nádobu na prach.
–– Z vodiacich prvkov, ktoré sa nachádzajú na zadnej stene komory vysávača vysuňte mriežku s filtrom ochrany motora.
–– Z mriežky vyberte filter ochrany motora. Vyperte, opláchnite a dôkladne vysušte filter ochrany motora.
POZOR! Filter sa nesmie prať v práčke ani sušiť v sušičke.
–– Vyčistený alebo nový filter vložte do mriežky.
–– Mriežku s filtrom vsuňte do vodiacich prvkov na miesto, v ktorom sa predtým nachádzala.
POZOR! Kvôli bezpečnostným požiadavkám je neprípustné namontovať vlhký filter
motora. Poškodený filter ochrany motora vymieňajte vždy za nový závodne
nový.
3. Výstupný HEPA filter – výmena
–– Vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky.
–– Otvorte hore uvedeným spôsobom horný kryt vysávača.
–– Vyberte výstupný HEPA filter, ktorý sa nachádza pod horným krytom.
–– Očistite (prefúknite) záhyby základného HEPA filtra. HEPA filter môžete tiež opláchnuť pod tečúcou vodou. Po
opláchnutí dôkladne osušte filter.
–– Čistý a suchý alebo nový HEPA filter vložte na miesto, na ktorom sa predtým nachádzal.
POZOR! Výstupný HEPA filter vymieňajte za nový vždy v prípade jeho poškodenia.
ČISTENIE A ÚDRŽBA VYSÁVAČA
Pred čistením a údržbou vysávača skontrolujte, či je zástrčka vytiahnutá zo sieťovej zásuvky. Teleso a komoru na vrecko v prípade potreby utrite
vlhkou prachovkou (môžete ju zvlhčiť prostriedkom na umývanie riadu), vysušte a utrite dosucha. Nepoužívajte abrazívne prostriedky a rozpúšťadlá.
Pravidelne vysávajte dvojpolohovú kefku pomocou štrbinovej hubice.
AKO NA TO?
Vysávač slabo vysáva:
–– skontrolujte stav naplnenia vrecka na prach – vymeňte ho za nový,
–– vyčistite nádobu na prach a filtre,
–– skontrolujte jednotlivé prvky príslušenstva – odstráňte príčiny zapchatia.
Sacia hubica sa ťažko posúva:
–– znížte sací výkon vysávača, účinnosť vysávania sa nezhorší.
Vrecko alebo filtre boli poškodené:
–– skontrolujte a vymeňte vrecko alebo filtre.
Vypla sa poistka elektrickej inštalácie:
–– skontrolujte, či spolu s vysávačom k tomu istému obvodu nie sú zapnuté iné elektrospotrebiče.
–– ak sa poistky opäť vypnú, odovzdajte vysávač do servisu.
Vysávač nefunguje, poškodené je teleso alebo napájací kábel:
–– odovzdajte vysávač do servisu.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDÁCIA
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť
vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená
do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov
13
HU
Tisztelt Vásárlók!
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
––
––
––
––
A porszívó kizárólag háztartásbeli használatra készült.
A porszívót csak a 230-240V feszültségű váltóáramú, 16A-es biztosítékkal rendelkező elektromos hálózatra kapcsolja.
Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból, ne húzza a porszívót a hálózati vezetékénél fogva.
Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el
a készüléket a szervízbe.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából. A készülék
javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet.
Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
–– A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
–– A porszívó tisztítása előtt a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
–– A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a szívófej ne kerüljön szem vagy fül
közelébe.
–– Ne porszívózzon a „CYKLON” tartály vagy a SAFBAG porzsák, illetve a szűrők nélkül, valamint abban az esetben, ha azok sérültek.
–– A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut és hegyes tárgyakat.
–– Ne porszívózzon nedves tárgyakat, ne szívjon fel vizet vagy egyéb folyadékokat.
–– Ellenőrizze, hogy a szívócső, a csövek vagy a szívófejek nincsenek-e eldugulva. A bennük levő szemetet távolítsa el.
–– Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt, cement, korom, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei, stb.
–– A porszívó csak belső helyiségek és kizárólag száraz felületek porszívózására használható.
–– A nedvesen tisztított szőnyegeket porszívózás előtt hagyja megszáradni.
–– A porszívózás alatt a porszívó szellőző nyílásait ne takarja le. A meleg levegő, amennyiben nem tud távozni, a motor túlmelegedését, ezáltal a készülék meghibásodását, vagy a műanyag részek deformálódását okozhatja.
–– Ez a készülék nem a fizikailag, érzékileg vagy szellemileg korlátozott személyek (gyerekek) által való használatra készült, vagy olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a készülék használatára a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett kerül sor vagy előtte ellátja őket a megfelelő kezelési utasításokkal.
–– A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül és ügyeljen arra, hogy a készülékkel ne játsszanak.
A készülék tisztítása, össze – vagy szétszerelése előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki a konnektorból.
A tartozék cseréje előtt vagy mielőtt a használat közben mozgásban lévő részekhez közelítene, kapcsolja ki a készüléket.
SZABVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK ÉS MŰSZAKI ADATOK
A felső fedél
zárógombja
A porszívó a II. biztonsági osztályba tartozó készülék és az alábbi érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
–– LWA = max. 78 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A porszívó műszaki adatait a készülék névleges adattáblázata tartalmazza.
Felső fedél
A PORSZÍVÓ JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI
Kimeneti szűrő
A Voyager porszívó a por összegyűjtésének két, a felhasználó által megválasztható
alternatív moduljával rendelkezik:
1. Porzsák nélküli “CYKLON” tartály HEPA szűrővel – ahol a por „centrifugálódik” és
a tartályban lerakódik.
2. Az új generációs “SAFBAG” porzsákos modul – a por a magas filtrációs értékkel
rendelkező egyszerhasználatos porzsákban gyűlik össze.
A hálózati kábel
behúzógombja
Hálózati
csatlakozó kábel
A porszívóban az új generációs, ún. „mosható” HEPA szűrőket alkalmazták, amelyek felhasználási időtartama a folyó víz alatti rendszeres tisztításának köszönhetően
jelentősen megnövelhető, egyben megőrizve azok magas hatékonyságú légszűrő
képességét.
A szívóerő szabályozása
A kábel behúzója
Biztonsági szelep
A porzsák megtelését
jelző mutató
A porzsák hiányával
szembeni biztosítás
Kimeneti szűrő
Szívócső
Szívókefe
Kis szívófej
Résszívó
Kis kefe
Turbókefe a tartozékok között
A ZELMER turbókefe
használatának a
lehetősége
A szívóerő szabályozó
tolattyúja
A kivitelezés és
felszereltség szerinti
változat:
Típus
Kikapcsoló gomb
A porgyűjtő megtelését
jelző mutató
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01Z014SK
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1 db
HEPA
Teleszkóp
+
+
+
+
―
+
01Z014ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1 db
HEPA
Teleszkóp
+
+
+
+
+
+
14
Porgyűjtő tartály
„CYKLON”
tartály
„SAFBAG”
porzsák
C
A PORSZÍVÓ ÜZEMBEHELYEZÉSÉT MEGELŐZŐ ELŐKÉSZÜLETEK
C
–– A tömlő végét helyezze be a nyílásba „A” és könnyedén nyomja meg. A halk kattanás a tömlő megfelelő felszerelését
jelzi. A tömlő kivételekor „B” nyomja meg a tömlő végén található két gombot „C”.
–– A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos csővel.
––A teleszkópos cső hosszát állítsa be a megfelelő pozícióba
(a felhasználó személy testmagasságától függően) a csövön
található tolattyúnak a nyíl irányába történő elmozdításával.
B
A
–– A teleszkópos cső másik végére
tegye rá a megfelelő tartozékot.
–– A porszívóból húzza ki a hálózati kábelt és a hálózati dugót
dugja be a konnektorba.
FIGYELEM! A hálózati kábel kihúzásakor figyeljen a vezetéken található sárga jelre, ami azt jelenti, hogy közeledik a kábel vége. A piros színű jel a kábel végét jelzi.
Piros jel
Sárga jel
–– Kapcsolja be a porszívót a kapcsológombbal és állítsa be
a szívóerőt az elektronikus szabályozóval vagy a tömlő fogantyúján található tolattyúval.
A SZÍVÓERŐ SZABÁLYOZÁSA
A porszívó a szívóerő beállítására szolgáló elektronikus szabályozóval van felszerelve,
amely a porszívó szívóteljesítményének folyamatos szabályozását teszi lehetővé. A tolattyúnak a rajta található jelekkel megegyező irányban való eltolása a szívóerő növelését vagy csökkentését okozza. A porszívó szívóereje a tömlőn található mechanikus
szabályozóval is változtatható. A szívóerő csökkentése céljából elegendő a tolattyút
a nyílnak megfelelő irányba eltolni.
PORSZÍVÓZÁS
Válassza ki a megfelelő szívófejet vagy kefét:
Puha felületek – szőnyegek és szőnyegpadlók stb. – porszívózása
A szőnyegek porszívózását a szőnyegtisztításra beállított (behúzott kefével – a mellékelt
ábrának megfelelően
) szívókefével javasoljuk.
Kemény felületek porszívózása – fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb. készült
padlók.
Ebből a célból a legmegfelelőbb a szívókefe használata (kiengedett kefével – a mellékelt
ábrának megfelelően
).
Finom anyagok, puha, kisméretű felületek
A kis szívófej az alábbiak porszívózására szolgál: kisméretű, érzékeny felületek és kárpiztozott bútor. A hozzátapadás lehetősége miatt ennél a műveletnél javasoljuk a szívóerőt csökkenteni.
Rések, sarkok, mélyedések stb.
A résszívó az alábbiak porszívózására szolgál: rések, sarkok, nyílások és egyéb,
nehezen hozzáférhető helyek.
Kisméretű, kemény felületek
A kis kefe a kisméretű, kemény felületek porszívózására szolgál – ott,
ahol azt nem lehet elvégezni a szívókefével. Ennél a műveletnél javasoljuk a szívóerőt csökkenteni.
Max
.
Min.
A Voyager porszívót a Zelmer turbókefével együtt lehet használni
A szőnyegek és szőnyegpadlók hatékonyabb porszívózására szolgál. A turbókefe alkalmazása jelentősen megnöveli az
olyan rostszálas szennyeződések eltávolítását, mint: szőr, haj, cérna stb. Különösen hasznos olyan lakásokban, ahol
háziállatok (macska, kutya) vannak, mivel a szőr eltávolítása a szőnyegekből és szőnyegpadlókból igen körülményes.
Amennyiben a turbókefe a tisztított felülethez tapad, csökkentse a szívóerőt a tolattyút a Min irányába tolva. A tolattyút
a Max irányába tolva a szívóerő növekszik.
Figyeljen oda a henger keféjének a tisztaságára. Szükség esetén a hengerről távolítsa el a rátapadt cérnadarabokat,
szálakat, szőrt stb.
FIGYELEM! A turbókefe tisztítása előtt a porszívót feltétlenül kapcsolja ki – a hálózati csatlakozó dugóját húzza ki a konnektorból.
A PORSZÍVÓZÁS BEFEJEZÉSE UTÁN
–– Kapcsolja ki a porszívót a kikapcsológomb megnyomásával.
–– Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
–– Tekerje fel a hálózati kábelt a behúzógombnak a megnyomásával. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt, hogy
annak összegabalyodását vagy a dugónak a készülék falához történő erős hozzáütődését meggátolja.
A porszívó függőleges vagy vízszintes helyzetben tárolható. A tömlő a készülékhez kapcsolva maradhat, azonban figyelmet kell fordítani arra, hogy a tárolás alatt ne legyen túlságosan megtörve.
15
Tárolás vízszintes helyzetben:
–– a teleszkópos csőre helyezze fel a szívókefét,
–– a szívókefe hátsó részén található kampót helyezze a porszívó hátsó tengelyénél (a porgyűjtő tartály megtelését jelző mutató alatt) lévő tartótokba.
Tárolás függőleges helyzetben:
–– a teleszkópos csőre helyezze fel a szívókefét,
–– a teleszkópos csövön található kampót helyezze a porszívó alján, az első kerék mellett található tartótokba.
Tárolás vízszintes
helyzetben
Tárolás függőleges
helyzetben
A BIZTONSÁGI SZELEP MŰKÖDÉSE
A porszívó biztonsági szeleppel rendelkezik, amely a porgyűjtő tartály kamrájában található. Önműködően kinyílik, ha a szívócső vagy a hozzá kapcsolt tartozékok teljesen eldugulnak, vagy a porgyűjtő tartály túlságosan megtelik. A szelep kinyílásakor
a porszívó belsejéből jellegzetes „suhogás” hallatszik.
A PORGYŰJTŐ MEGTELÉSÉT JELZŐ MUTATÓ MŰKÖDÉSE
Ha a tartály telítettségének a kijelzője felgyullad, amikor a szívófejet vagy a szívókefét a tisztított felületről felemeli, azt jelzi,
hogy a porgyűjtő tartályt feltétlenül ki kell üríteni.
A tartály megtelését jelző mutató akkor is működésbe léphet, ha a szívótömlő vagy a hozzá kapcsolt tartozékok eldugultak.
Ebben az esetben húzza ki a tömlőt az elülső fedélen lévő nyílásból és a hozzá kapcsolt tartozékokkal együtt tisztítsa ki.
PORGYŰJTŐ TARTÁLY
„CYKLON”
tartály
A porszívóban két alternatív porgyűjtő tartály alkalmazása lehetséges:
Az ún.” CYKLON” porgyűjtő tartály.
SAFBAG porzsák.
1. A „CYKLON” porgyűjtő tartály kivétele és behelyezése:
B
–– Kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
–– Nyomja meg a porszívó felső fedelének a gombját „A” és nyissa fel „B”.
–– Vegye ki a „CYKLON” porgyűjtő tartályt.
–– A tartály fedelének a zárógombját „C” tolja el és vegye le a fedelet „D”.
–– Ürítse ki a tartályból a benne összegyűlt szemetet.
FIGYELEM! A művelet befejezése után ellenőrizze a HEPA fő szűrőt HEPA és
szükség esetén tisztítsa ki vagy cserélje ki – ld. az alábbi pontot: „1.
A fő bemeneti szűrő – csere”.
–– Tegye vissza a tartály fedelét „E”, nyomja meg erősen „F” és nyomja be a zárógombot „G”.
FIGYELEM! A tartályt pontosan be kell zárni. Ellenkező esetben a por a porszívó kamrájába kerül és a szívóerő lecsökken.
–– Az üres tartályt helyezze be a porszívó kamrájába.
–– Csukja be a porszívó felső fedelét. A jellegzetes kattanás azt jelenti, hogy a fedél a megfelelő
módon becsukódott.
SAFBAG
porzsák
D
C
C
E
F
G
E
2. A SAFBAG porzsák kivétele és behelyezése
–– Kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
–– Nyomja meg a porszívó felső fedelének a gombját és nyissa fel (ld.1. pont).
–– Vegye ki a „CYKLON” porgyűjtő tartályt (ld.1. pont).
–– A kiegészítő tartozékot alkotó porzsák-tartóba tegye be a SAFBAG porzsák kartonlemezét, azt a tartón
található csúszósínbe tolva, egészen ütközésig „H”. A behelyezési irányt a porzsákon valamint a porzsák-tartón található nyíl jelzi.
–– Az így felszerelt porzsák-tartót a SAFBAG porzsákkal együtt tolja be a porszívó kamrájának elülső
falán „I” található csúszósínbe.
–– A porzsákot terítse szét pontosan a porszívó kamrájában, úgy, hogy azt ne csípje be a felső fedéllel „J”.
–– Csukja be a porszívó felső fedelét. A jellegzetes kattanás azt jelenti, hogy a fedél a megfelelő módon becsukódott.
–– A megtelt porzsákon zárja le a SAFBAG porzsák fedelét és dobja ki a szemétbe.
FIGYELEM! Ne porszívózzon porgyűjtő – a „CYKLON” porgyűjtő tartály vagy a SAFBAG porzsák – nélkül.
A porgyűjtő tartály hiánya esetén a porszívó felső fedelét nem lehet becsukni.
H
J
I
I
Törésvonal
Zárófedél
A PORSZÍVÓ SZŰRŐI
A porszívó szűrőrendszerrel rendelkezik:
HEPA fő bemeneti szűrő.
A motor védő szűrője.
HEPA kimeneti szűrő.
1. A fő bemeneti szűrő – csere
Ez a szűrő a „CYKLON” porgyűjtő tartály részét képezi. A cseréje céljából:
–– Kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
–– Vegye ki és ürítse ki a „CYKLON” porgyűjtő tartályt. Ld. A „CYKLON” porgyűjtő tartály kivétele és behelyezése
c. pontot.
–– Nyomja meg a HEPA fő szűrő két kapcsát „A” (a tartály mindkét oldalán) és vegye ki „B”.
–– Tisztítsa ki (fújja át) a HEPA alapszűrő „harmónikáját”. A HEPA szűrő folyó víz alatt is öblíthető.
FIGYELEM! A szűrőt az öblítése után alaposan szárítsa meg. A HEPA fő szűrőt sérülése esetén mindig újra kell cserélni.
16
A
B
A fő szűrő kitisztítása után, vagy új szűrő alkalmazásakor:
–– Helyezze be a szűrőt a porgyűjtő tartályba a korábbi helyére.
–– Az így összeszerelt porgyűjtő tartályt tegye be a porszívóba. Ld. A „CYKLON” porgyűjtő tartály kivétele és behelyezése c. pontot.
2. A motor védő szűrője – csere
–– Kapcsolja ki a porszívót, húzza ki a hálózati dugót a konnektorból és nyissa ki a porszívót, ugyanúgy, mint a porgyűjtő tartály cseréjéhez.
–– Vegye ki a porgyűjtő tartályt és ürítse ki.
–– A porszívó kamrájának hátsó falán található csúszósínből tolja ki a tartórácsot a motor
védő szűrőjével együtt.
–– A tartórácsból vegye ki a motor védő szűrőjét. A szűrőt mossa el, öblítse ki és alaposan
szárítsa meg.
FIGYELEM! A szűrőt nem szabad mosógépben mosni és szárítóberendezésben
szárítani.
–– A kitisztított vagy új szűrőt tegye be a tartórácsba.
–– A rácsot a szűrővel együtt tolja be a csúszósínbe a korábbi helyére.
FIGYELEM! Biztonsági okokból a motor szűrőjét nem szabad nedves állapotban visszahelyezni. A motor védő szűrőjét, ha az sérült, mindig eredeti, gyárilag
készült szűrőre cserélje ki.
3. HEPA kimeneti szűrő – csere
–– Kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
–– Nyissa ki a porszívó felső fedelét a korábban leírtaknak megfelelően.
–– Vegye ki a felső fedél alatt található HEPA kimeneti szűrőt.
–– Tisztítsa ki (fújja át) a HEPA alapszűrő „harmónikáját”. A HEPA szűrő folyó víz alatt is öblíthető. Az öblítés után
a szűrőt alaposan szárítsa meg.
–– A tiszta, száraz HEPA szűrőt, vagy az új szűrőt tegye be a korábbi helyére.
FIGYELEM! A HEPA kimeneti szűrőt sérülése esetén mindig újra kell cserélni.
A PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA
A porszívó tisztítása és karbantartása előtt ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó ne legyen bekapcsolva a konnektorba. A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet nedvesíteni), hagyja megszáradni vagy törölje szárazra. Ne
használjon súroló- vagy oldószereket. A résszívó segítségével időnként porszívózza ki a szívókefét.
MIT KELL TENNI, HA?
A porszívó szívóteljesítménye csökken:
–– ellenőrizze a porzsák telítettségét – cserélje ki újra,
–– tisztítsa ki a porgyűjtő tartályt és a szűrőket,
–– ellenőrizze a tartozékokat – szüntesse meg az eldugulás okait.
A szívófejet nehéz mozgatni:
–– csökkentse a porszívó szívóerejét, a takarítás eredményessége nem csökken.
A porzsák vagy a szűrők megsérültek:
–– ellenőrizze és cserélje ki a porzsákot vagy a szűrőket.
Az elektromos biztosíték működésbe lépett:
–– ellenőrizze, hogy a porszívóval együtt ugyanarra az áramkörre nincs-e más berendezés kapcsolva,
–– amennyiben a biztosíték ismét működésbe lép, a porszívót vigye el a szervízbe.
A porszívó nem működik, a külső borítása vagy a hálózati kábel sérült:
–– vigye el a porszívót a szervízbe.
KÖRNYEZETVÉDELEM – ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni,
a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt !!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
17
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
INDICAŢII PRIVIND SIGURANŢA
––
––
––
––
Aspiratorul de praf este destinat numai folosirii casnice.
Aspiratorul se conectează numai la reţeaua electrică de curent alternativ, 220–240 V, prevăzută cu contact de protecţie de reţea, 16 A.
Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
Nu porniţi aparatul dacă cablul de alimentare, carcasa sau mânerul sunt defecte în mod vizibil. În acest caz trimiteţi aparatul la servis pentru reparaţii.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune serios în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care intervin defecţiuni, adresaţi-vă unui punct specializat de servis.
–– Nu treceţi aspiratorul de praf sau periile sale peste cablul de alimentare, deoarece există riscul deteriorării izolaţiei cablului.
–– Înainte de a curăţa aspiratorul de praf, scoateţi ştecărul din priza electrică.
–– Nu folosiţi aspiratorul de praf asupra oamenilor, a animalelor şi aveţi o deosebită grijă să nu apropiaţi niplurile de aspirare de ochi sau de urechi.
–– Nu folosiţi aspiratorul de praf fără recipientul „CYKLON” sau fără sacul SAFBAG, fără filtre sau atunci când ele sunt deteriorate.
–– Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
–– Nu aspiraţi cu aspiratorul de praf obiecte ude, apă sau orice alt lichid.
–– Verificaţi să nu fie înfundate furtunul de aspirare, tuburile şi accesoriile de aspirare. Îndepărtaţi murdăria adunată în interiorul lor.
–– Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi, precum: făina, cimentul, cărbunele, gipsul, tonerul pentru imprimantă şi copiator ş.a.
–– Folosiţi aspiratorul numai în interiorul încăperilor şi numai pentru a curăţa de praf suprafeţele uscate.
–– Înainte de aspirare, covoarele care au fost spălate trebuie lăsate să se usuce.
–– Este interzisă acoperirea orificiilor de ventilaţie ale aspiratorului de praf în timpul aspirării. Neavând pe unde ieşi, aerul încălzit poate provoca supra-încălzirea motorului, provocând avarierea sau poate cauza deformarea componentelor din materiale sintetice.
–– Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre persoanele care nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele rǎspunzǎtoare de
siguranţa lor.
–– Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
Scoateţi întotdeauna cablul de alimentare din priza electricǎ înainte de curǎţarea aparatului, de montarea sau demontarea sa.
Opriţi aparatul înainte de schimbarea accesoriilor sau înainte de a vǎ apropia de componentele aflate în mişcare în timpul utilizǎrii.
CERINŢELE NORMELOR ÎN VIGOARE ŞI DATELE TEHNICE
Buton de prindere
a măştii superioare
Aspiratorul de praf este un aparat din clasa II şi îndeplineşte cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul respectă cerinţelor directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
–– Zgomotul emis de aparat: 78 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Datele tehnice ale aspiratorului sunt înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice.:
Masca superioară
Filtru pentru aspirarea aerului
CARACTERISTICILE ASPIRATORULUI DE PRAF
Aspiratorul de praf Voyager posedă două moduri alternative de strângere a prafului, din care utilizatorul poate alege:
1. Cu recipient: CYCLON” fără săculeţ de praf – când praful este „separat” şi se
depune în recipient.
2. 2. Modulul cu săculeţ „SAFBAG”, din noua generaţie – praful este adunat în
săculeţul de unică folosinţă cu proprietăţi deosebite de filtrare.
Buton pentru
strângerea cablului
Cablu de
alimentare
În aspiratorul de praf se utilizează filtrele HEPA din noua generaţie, aşa numitele
filtre lavabile, a căror durată de utilizare o puteţi mări în mod semnificativ, prin curăţarea lor sub jet de apă, păstrându-le deosebita lor eficacitate în filtrarea aerului.
Reglarea puterii de
aspirare
Strângere cablu
Închidere de protecţie
Indicator pentru umplerea săculeţului
Protecţie în cazul
absenţei săculeţului
Filtru pentru ieşirea
aerului
Tub de aspirare
Accesoriu de aspirare – perie
Accesoriu de aspirare mic
Accesoriu de aspirare pt. Spaţii înguste
Perie mică
Turbo-perie din
dotare
Posibilitatea de
a utiliza turbo-perii
ZELMER
Glisor pentru reglarea
Indicator pentru umplerea puterii de aspirare
recipientului pentru praf
Opţiune pentru executare şi accesorii:
Tip
Buton de
Pornire/ Oprire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01Z014SK
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1szt.
HEPA
Telescop.
+
+
+
+
―
+
01Z014ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1szt.
HEPA
Telescop.
+
+
+
+
+
+
18
Recipient pentru praf
Recipient
„CYKLON”
Săculeţ
„SAFBAG”
C
PREGĂTIREA ASPIRATORULUI PENTRU UTILIZARE
C
–– Introduceţi capătul furtunului de aspirare în orificiu şi apăsaţi uşor „A”. Un declic uşor vă anunţă că furtunul a fost
asamblat. Trageţi furtunul „B” şi apăsaţi două butoane „C” care se află la capătul furtunului.
–– Montaţi celălalt capăt (cu partea de prindere) la tubul telescopic.
B
A
––Reglaţi lungimea tubului telescopic (în poziţia de lucru dorită), în funcţie de înălţimea utilizatorului, apăsând glisorul
tubului în direcţia indicată de săgeata marcată pe tub.
–– Montaţi la celălalt capăt al. tubului
telescopic accesoriul ales.
–– Trageţi cablul de alimentare din carcasa aspiratorului de
praf şi introduceţi ştecărul în priza electrică.
ATENŢIE! Când trageţi cablul de alimentare, fiţi atent (ă) la banda galbenă de pe
cablu, care anunţă că se apropie capătul său. Banda roşie semnalizează
ajungerea la capătul cablului desfăşurat.
Bandă roşie
Bandă
galbenă
Puneţi în funcţiune aspiratorul de praf apăsând butonul de pornire/
oprire şi reglaţi puterea de aspirare cu ajutorul cursorului pentru reglarea electronică sau al glisorului din zona de prindere a furtunului.
REGLAREA PUTERII DE ASPIRARE
Aspiratorul de praf este prevăzut cu un cursor pentru reglarea electronică a puterii de aspirare, care face posibilă reglarea constantă a puterii aspiratorului de praf. Mişcarea glisorului
potrivit semnului înscris pe produs conduce la mărirea sau micşorarea puterii de aspirare.
Aspiratorul de praf este prevăzut de asemenea cu un mecanism de reglare a puterii de aspirare, aflat pe partea de prindere a furtunului de aspirare. Pentru a micşora puterea de aspirare, este suficient sa deplasaţi glisorul potrivit sensului indicat de săgeata înscrisă pe el.
ASPIRAREA DE PRAF
Alegeţi accesoriul de praf potrivit sau peria adecvată:
Suprafeţe moi – covoare şi mochete pentru acoperirea podelelor/pardoselelor ş.a.
Vă recomandăm să aspiraţi de praf covoarele cu accesoriul de aspirare-peria destinată
curăţării covoarelor (cu peria “ascunsă” – potrivit desenului alăturat:
).
Suprafeţe tari – podele din lemn, din materiale sintetice, gresie ş.a.
Pentru aspirarea acestora, cel mai potrivit este accesoriu de aspirare-perie, cu peria în
exterior, potrivit imaginii alăturate
.
Materiale delicate, suprafeţe mici şi moi
Accesoriul de aspirare mic foloseşte la aspirarea de praf a: suprafeţelor mici şi delicate
şi a tapiţeriei. Ţinând cont de faptul că există posibilitatea deteriorării prin aspirare, vă
recomandăm ca în timpul unei astfel de operaţiuni, să micşoraţi puterea de aspirare.
Spaţii înguste, colţuri, mici adâncituri
Accesoriul de aspirare pentru spaţii înguste serveşte la aspirarea: suprafeţelor înguste, colţurilor, fantelor şi a altor spaţii mai greu accesibile.
Suprafeţe mici tari
Peria mică serveşte la curăţarea suprafeţelor mici, tari – acolo unde
acest lucru nu poate fi efectuat cu accesoriul de aspirare-perie. Vă sfătuim pentru această operaţiune să micşoraţi puterea de aspirare.
Max
.
Min.
Aspiratorul de praf Voyager poate fi utilizat cu turbo-peria Zelmer
Aceasta serveşte la o mai bună curăţare de praf a covoarelor şi a mochetelor. Utilizarea turbo-periei măreşte în mod
evident eficienţa în îndepărtarea impurităţilor sub formă de fire, precum: fire din blana animalelor, fire de păr etc. Sunt
recomandate în mod special în locuinţele unde există animale (pisic, câini), unde îndepărtarea firelor de păr din covoare şi mochete se dovedeşte a fi extrem de dificilă.
În cazul în care turbo-peria aspiră prea puternic, se lipeşte de suprafaţa de curăţat, micşoraţi puterea de aspirare împingând glisorul în direcţia Min. Dacă glisorul este deplasat în direcţia Max, se măreşte viteza de aspirare.
Aveţi grijă ca peria rotativă să rămână curată. Dacă este nevoie, curăţaţi-o de fire, fibre sau fire de păr.
ATENŢIE! Înainte de curăţarea turbo-periei, întotdeauna deconectaţi aspiratorul de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică – scoateţi ştecărul din priză.
DUPĂ ÎNCHEIEREA UTILIZĂRII ASPIRATORULUI DE PRAF
–– Scoateţi din funcţiune aspiratorul d praf apăsând butonul pornire/oprire.
–– Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
–– Strângeţi cablul de alimentare apăsând butonul pentru strângerea cablului de alimentare. În timpul desfăşurării
acestei operaţiuni, ţineţi de cablul de alimentare, pentru ca acesta să nu se încurce şi pentru ca ştecărul să nu lovească carcasa aspiratorului de praf.
Aspiratorul de praf poate fi depozitat în poziţie verticală sau orizontală, furtunul de aspirare poate rămâne montat la
aspiratorul de praf; trebuie totuşi să fiţi atent (ă), să nu fie prea când doriţi să-l depozitaţi.
19
Depozitare în poziţie orizontală:
–– Montaţi la tubul telescopic accesoriul de aspirare-perie.
–– Introduceţi cârligul aflat în partea inferioară a accesoriului de aspirare-perie în fanta din partea din spate a axului aspiratorului de praf (sub indicatorul pentru umplerii săculeţului).
Strângere în poziţie
orizontală
Depozitare în poziţie verticală:
–– Montaţi accesoriul de aspirare-perie la tubul telescopic.
–– Introduceţi cârligul aflat pe tubul telescopic în fanta mânerului aflat în partea inferioară aspiratorului de praf, lângă roata din faţă.
Strângere în poziţie verticală
MODUL DE ACŢIONARE AL SISTEMULUI DE ÎNCHIDERE DE SIGURANŢĂ
Aspiratorul de praf este prevăzut cu sistem de închidere de siguranţă, plasat în recipientul pentru praf. Se deschide în mod automat, când intervine înfundarea totală a furtunului de aspirare sau a elementelor montate la el sau când recipientul pentru praf
s-a umplut. După deschiderea sistemului de siguranţă, se aude un zgomot specific în aspiratorul de praf.
FUNCŢIONAREA INDICATORULUI PENTRU UMPLEREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF
Aprinderea indicatorului pentru umplerea recipientului – când accesoriul de aspirare se află pe suprafaţa de curăţat – semnalează faptul că este absolut necesară golirea recipientului pentru praf.
Indicatorul pentru umplerea recipientului se poate activa de asemenea în cazul înfundării furtunului de aspirare sau al accesoriilor montate la el. Într-o astfel de situaţie, scoateţi capătul furtunului din profilul din masca din partea interioară; curăţaţi furtunul
de aspirare şi accesoriile montate la el.
RECIPIENTUL PENTRU PRAF
Vas „CYKLON”
Există posibilitatea de a utiliza în aspiratorul de praf, în mod alternativ, două recipiente pentru praf:
Recipientul pentru praf supranumit CYKLON”.
Săculeţul SAFBAG.
Săculeţ pentru
praf SAFBAG
1. Scoaterea şi montarea recipientului pentru praf „CYKLON:
–– Închideţi aspiratorul de praf şi scoateţi ştecărul din priza electrică.
B
–– Apăsaţi butonul închizătorii din masca superioară „A” a aspiratorului şi deschideţi-o
în sus „B”.
–– Scoateţi recipientul pentru praf „CYKLON”.
–– Înclinaţi încuietoarea recipientului „C” şi luaţi masca „D”.
–– Goliţi recipientul de gunoiul adunat în el.
ATENŢIE! După această operaţiune verificaţi filtrul principal HEPA şi, dacă se dovedeşte necesar, curăţaţi-l sau schimbaţi-l – a se vedea pct.: „1. Filtru
principal de aspirare – schimbare.
–– Montaţi masca recipientului „E”, apăsaţi-o puternic „F” şi i îi apăsaţi închizătoarea „G”.
ATENŢIE! Recipientul trebuie să fie închis în mod corespunzător. În caz contrar, praful se
împrăştie în compartimentul aspiratorului de praf şi scade puterea de aspirare.
–– Montaţi recipientul gol în compartimentul aspiratorului.
–– Închideţi masca superioară a aspiratorului de praf. Clicul caracteristic semnalizează închiderea
corectă a capacului.
D
C
C
E
F
G
E
2. Scoaterea şi montarea săculeţului SAFBAG
–– Închideţi aspiratorul şi scoateţi ştecărul din priza electrică.
–– Apăsaţi butonul sistemului de închidere din masca superioară a aspiratorului şi ridicaţi-o (a se vedea pct. 1).
–– Scoateţi recipientul pentru praf „CYKLON” (a se vedea pct. 1).
–– În mânerul pentru săculeţ (accesoriu suplimentar) prindeţi elementul de hârtie, deplasându-l în direcţia
mânerului, până simţiţi rezistenţă „H”. Direcţia de montare a săculeţului este indicată printr-o săgeată pe
săculeţ şi pe mânerul săculeţului.
–– Introduceţi mânerul montat astfel, împreună cu săculeţul SAFBAG în profilul aflat pe peretele din faţă al
compartimentului aspiratorului de praf „I”.
–– Desfăşuraţi săculeţul în mod corespunzător săculeţul în compartimentul aspiratorului, astfel încât să nu
fie prins în masca superioară „J”.
–– Închideţi masca superioară a aspiratorului de praf, Clicul caracteristic avertizează asupra faptului că masca a fost
închisă în mod corespunzător.
–– Când s-a umplut săculeţul, închideţi-l şi aruncaţi-l la coşul cu gunoi menajer.
ATENŢIE! Nu aspiraţi fără recipientul pentru praf „CYKLON” sau fără săculeţul SAFBAG. Masca superioară nu
se poate închide fără existenţa unui colector de praf.
H
Capac
J
I
I
Linie de
îndoire
FILTRE PENTRU ASPIRATORUL DE PRAF
Aspiratorul de praf este prevăzut cu un sistem de filtre:
Filtrul principal de aspirare HEPA.
Filtrul de protecţie a motorului.
Filtrul de evacuare a aerului HEPA.
A
1. Filtrul de aspirare principal – schimbare
Acest filtru intră în componenţa recipientului pentru praf „CYKLON”. Pentru a-l înlocui:
–– Decuplaţi aspiratorul de la reţeaua electrică şi scoateţi ştecărul din priza electrică.
–– Scoateţi recipientul de praf „CYKLON” şi goliţi-l. A se vedea pct. Scoaterea şi montarea recipientului pentru praf „CYKLON”.
B
–– Apăsaţi cele două cleme ale filtrului principal HEPA „A” (de pe ambele laturi ale recipientului) şi scoateţi-l „B”.
–– Curăţaţi (scuturaţi) filtrul de bază, “pliat”, HEPA. Puteţi de asemenea curăţa filtrul HEPA sub jet de apă.
ATENŢIE! După ce aţi spălat filtrul, lăsaţi-l să se usuce bine. Dacă este deteriorat, filtrul HEPA trebuie înlocuit întotdeauna cu unul nou.
20
După curăţarea filtrului principal sau după montarea unuia nou:
–– Montaţi filtrul în recipientul de praf, la locul său.
–– Montaţi recipientul pentru praf astfel asamblat la aspirator. A se vedea. Scoaterea şi montarea recipientului pentru praf „CYKLON”.
2. Filtrul pentru protecţia motorului – schimbare
–– Decuplaţi aspiratorul de praf de la reţeaua electrică, scoateţi ştecărul din priza electrică şi deschideţi aspiratorul ca în cazul schimbării recipientului
pentru praf.
–– Scoateţi recipientul pentru praf şi goliţi-l.
–– Scoateţi din profilul care se află pe peretele din spate al. compartimentului aspiratorului
grătarul cu filtrul pentru protecţia motorului.
–– Scoateţi filtrul de protecţie al motorului. Spălaţi filtrul pentru motor, clătiţi-l şi lăsaţi-l să se
usuce bine.
ATENŢIE! Este interzisă spălarea filtrului în maşina de spălat, precum şi uscarea lui în
uscător.
–– Montaţi filtrul uscat sau cel nou în grătar.
–– Introduceţi grătarul cu filtru în profil, la locul său.
ATENŢIE! Pentru siguranţa utilizării, este interzisă montarea unui filtru pentru motor
umed. Dacă filtrul de protecţie a motorului a suferit deteriorări, înlocuiţi-l cu
unul nou, original.
3. Filtrul de aspirare HEPA – schimbare
–– Decuplaţi aspiratorul de praf de la reţeaua electrică, scoateţi ştecărul din priza electrică.
–– Deschideţi masca centrală a aspiratorului la modul descris mai devreme.
–– Scoateţi filtrul de aspirare HEPA care se află sub masca centrală.
–– Curăţaţi (scuturaţi) filtrul de bază, “pliat”, HEPA. Puteţi de asemenea curăţa filtrul HEPA sub jet de apă. După ce aţi
spălat filtrul, lăsaţi să se usuce.
–– Montaţi filtrul HEPA spălat şi uscat sau cel nou, înlocuit, în locul special destinat.
ATENŢIE! Dacă filtrul de aspirare HEPA este deteriorat, trebuie întotdeauna să-l înlocuiţi cu unul nou.
CURĂŢAREA ŞI PĂSTRAREA ASPIRATORULUI DE PRAF
Înainte de a curăţa şi de a depozita aspiratorul de praf, fiţi atent (ă) ca ştecărul să fie scos din priza electrică. Dacă este nevoie, ştergeţi carcasa aparatului şi compartimentul pentru săculeţul de praf cu o cârpă umedă (poate fi utilizat şi un detergent lichid pentru vase), lăsaţi să se usuce sau ştergeţi
până se usucă. Nu utilizaţi substanţe abrazive, nici dizolvanţi. Din când în când curăţaţi de praf accesoriul de aspirare-perie, cu ajutorul accesoriului
pentru spaţii înguste.
CE E DE FăCUT CÂND?
Aspiratorul aspiră slab:
–– Verificaţi dacă săculeţul pentru strângerea prafului nu s-a umplut; dacă este necesar, înlocuiţi-l cu unul nou.
–– Curăţaţi recipientul pentru praf şi filtrele.
–– Verificaţi accesoriile – îndepărtaţi impurităţile care le înfundă.
Accesoriul de aspirare se lipeşte de suprafaţa aspirată:
–– Micşoraţi puterea de aspirare a aspiratorului, eficienţa aspirării nu se va micşora.
Săculeţul sau filtrele au fost deteriorate:
–– Verificaţi şi schimbai săculeţul şi filtrele.
S-a decuplat siguranţa electrică:
–– Verificaţi dacă nu sunt puse în funcţiune, în acelaşi câmp electric, şi alte aparate.
–– Dacă se repetă decuplarea rezistenţei reţelei electrice, mergeţi cu aspiratorul de praf la un punct de servis.
Aspiratorul de praf nu funcţionează, carcasa este deteriorată sau cablul de alimentare este deteriorat:
– mergeţi cu aspiratorul la un punct servis.
ECOLOGIA – AI GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la
prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
21
RU
Уважаемые Пользователи!
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники
безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
––
––
––
––
Пылесос предназначен исключительно для домашнего пользования.
Подключайте пылесос только к сети переменного тока 220–240 V, защищенной предохранителем 16A.
Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод, а также не тяните пылесос за электропровод.
Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод, корпус или ручка имеют видимые повреждения. В таких случаях рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная
мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать
серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специализированный сервисный
пункт.
–– Запрещается наезжать пылесосом на питающий провод или прижимать его щеткой, т.к. это может привести к повреждению изоляции провода.
–– Перед очисткой пылесоса выньте вилку из розетки.
–– Не пылесосьте пылесосом людей и животных, в особенности, не прикладывайте всасывающие насадки к глазам или ушам.
–– Не пылесосьте без вкладыша «CYKLON», пылесборника SAFBAG и фильтров или с поврежденным пылесборником.
–– Не допускайте до всасывания пылесосом спичек, окурков, горячего пепла и острых предметов.
–– Запрещается использовать пылесос на влажных поверхностях, а также для всасывания воды и других жидкостей.
– Проверяйте всасывающий шланг, трубы и насадки – очищайте их от находящихся внутри них засоров.
–– Не используйте пылесос для всасывания муки, цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров и копиров или других мелких частиц.
–– Используйте пылесос только для уборки внутри помещений и только для удаления пыли с сухих поверхностей.
–– Ковры после мокрой очистки перед уборкой пылесосом необходимо высушить.
–– Не перекрывайте отверстия пылесоса и не используйте пылесос с заблокированными отверстиями, так как горячий воздух, не имея выхода, может довести до перегрева двигателя и аварийной ситуации, а также деформировать пластиковые элементы.
–– Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не
имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
–– Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Перед чисткой прибора, его монтажом или демонтажем всегда вынимай провод из электрической розетки.
Выключи прибор перед заменой оснащения или перед приближением к движущимся частям во время пользования.
Блокада верхней
крышки
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Пылесос имеет II класс изоляции и отвечает требованиям действующих норм:
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
–– Уровень шума: 78 dB/A.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Технические параметры пылесоса указаны на заводском щитке прибора.
Верхняя крышка
ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА
Выходной
фильтр
Пылесос Voyager имеет два альтернативных модуля для сбора пыли, по Вашему
усмотрению:
1. Фильтрационный вкладыш «CYKLON» (без мешка для сбора пыли) с фильтром HEPA – где под действием центробежной силы большая часть пыли
и мусора оседает в пластиковом пылесборнике.
2. Модуль с пылесборником SAFBAG – пыль скапливается в одноразовом пылесборнике, способном задерживать даже самые мелкие частицы пыли.
Кнопка сматывания
электропровода
Питающий
электропровод
В пылесосе имеются фильтры HEPA новой генерации (моющиеся), которые можно периодически мыть под струей воды и использовать вновь, увеличивая тем
самым срок эксплуатации фильтра.
Реггулирование мощности всасывания
Система сматывания
электропровода
Предохранительный
клапан
Показатель заполнения пылесборника
Защита от включения
без пылесборника
Фильтрационный
вкладыш
«CYKLON»
Выходной фильтр
Всасывающая труба
Универсальная щетка
пол/ковер
Малая насадка
Щелевая насадка
Мягкая щетка
Турбощетка в комплекте
Возможность подсоединения турбощетки ZELMER
Регулятор мощности
всасывания
Опции исполненения
и оснащения:
Tип
Кнопка вкл./выкл.
Показатель заполнения
пылесборника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01Z014SK
+
+
+
+
+
+
SAFBAG
1 шт.
HEPA
Teлескоп.
+
+
+
+
―
+
01Z014ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG
1 шт.
HEPA
Teлескоп.
+
+
+
+
+
+
22
Пылесборник
Пылесборник
SAFBAG
C
ПОДГОТОВКА ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ
C
–– Наконечник шланга вставьте в отверстие в пылесосе и слегка нажмите (A), пока не услышите характерный щелчок.
Для того, чтобы вынуть шланг (B), нажмите на две кнопки (C), находящиеся с обеих сторон наконечника шланга.
–– Второй конец шланга (рукоятку) соедините с телескопической всасывающей трубой.
B
A
––Зафиксируйте длину телескопической всасывающей
трубы в необходимом рабочем положении (в зависимости от роста пылесосящего), нажимая на кнопку и передвигая трубу в направлении, указанном стрелкой.
–– На другой конец всасывающей трубы
наденьте нужную щетку или насадку.
–– Извлеките питающий провод из корпуса пылесоса
и вложите вилку в розетку.
ВНИМАНИЕ! Не извлекайте провод дальше желтой отметки, которая сигнализирует приближение конца разматываемого провода. Красная
отметка сигнализирует конец разматываемого провода.
Красная отметка
Желтая
отметка
–– Включите пылесос нажатием на кнопку вкл./выкл. и установите необходимую мощность всасывания с помощью электронного регулятора или клапаном на рукоятке шланга.
РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ ВСАСЫВАНИЯ
Пылесос оснащен электронным регулятором мощности, который позволяет плавно регулировать мощность пылесоса. Передвигая регулятор в соответствии с обозначением на пылесосе, можно увеличить или уменьшить мощность всасывания.
В пылесосах ZELMER можно также регулировать мощность всасывания на рукоятке шланга. Чтобы уменьшить мощность всасывания, достаточно передвинуть регулятор в направлении стрелки.
УБОРКА
На конец всасывающей трубы наденьте нужную щетку или насадку:
Мягкие поверхности – ковры, ковролины и т.п.
Эти поверхности рекомендуем пылесосить с помощью универсальной щетки пол/
ковер со спрятанным ворсом (как показано на фотографии рядом
).
Твердые поверхности – деревянные и пластиковые полы, керамические
плитки и т.п.
Для этой цели наиболее пригодна универсальная щетка с выдвинутым ворсом (как
показано на фотографии рядом
).
Тонкие ткани, небольшие мягкие поверхности
Мягкая щетка предназначена для удаления пыли с книг, картин и оконных рам,
а также с обивки мягкой мебели. При такой очистке рекомендуем уменьшить мощность всасывания.
Щели, углы, углубления и т.п.
Щелевая насадка предназначена для удаления пыли из различных щелей,
углов, углублений и в других труднодоступных местах.
Небольшие, твердые поверхности
Мягкая щетка предназначена для удаления пыли с небольших твердых поверхностей – в тех местах, где нет возможности использовать универсальную
щетку. При такой очистке рекомендуем уменьшить мощность всасывания.
Мак
с.
Мин
.
Пылесос Voyager может работать с турбощеткой Zelmer
Турбощетка предназначена для более эффективной очистки ковров и ковролина. Использование турбощетки
и электрощетки значительно повышает эффективность очистки от волокнистых загрязнений, таких как: волосы,
шерсть животных, нитки и т.п. Щетки особенно пригодны для очистки помещений, в которых пребывают животные (собаки, кошки), т.к. очень трудно собрать шерсть с ковров или ковролина.
В случае, если турбощетка присосется к очищаемой поверхности, необходимо уменьшить силу всасывания, передвигая клапан в направлении Min. Передвигая клапан в направлении Max – увеличиваете силу всасывания.
Регулярно очищайте валик турбощетки от скопившихся на нем ниток, волокон, ворсинок, шерсти и т.п.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к очистке турбощетки, нужно обязательно отключить пылесос от
питающей сети – выньте вилку из розетки.
ОКОНЧАНИЕ УБОРКИ
–– Выключите пылесос, нажимая на кнопку вкл./выкл.
–– Выньте вилку из розетки.
–– Нажимая на кнопку сматывания электропровода, смотайте питающий провод. Выполняя эту операцию необходимо следить за тем, чтобы провод не спутался и чтобы вилка не ударилась резко о корпус пылесоса.
Пылесос можно хранить в вертикальном или горизонтальном положении. Шланг может быть закреплен на пылесосе, однако необходимо следить за тем, чтобы во время хранения он не был сильно согнут.
23
Горизонтальное хранение:
–– на конец всасывающей трубы наденьте универсальную щетку пол/ковер,
–– вложите зацеп, который имеется на универсальной щетке, в специальное гнездо сзади пылесоса (под показателем заполнения пылесборника).
Вертикальное хранение:
–– на конец всасывающей струбы наденьте универсальную щетку пол/ковер,
–– вложите зацеп, который имеется на универсальной щетке, в специальное гнездо
в нижней части пылесоса рядом с передним колесиком.
Горизонтальное хранение
Вертикальное хранение
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Пылесос имеет предохранительный клапан, который находится в камере пылесборника и открывается автоматически
в случае, когда полностью засоряется всасывающий шланг или подсоединенные к нему элементы оснащения, а также
в случае чрезмерного заполнения пылесборника. При открывании клапана слышится характерное «урчание» пылесоса.
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА
Если показатель заполнения пылесборника светится когда насадка или щетка подняты над очищаемой поверхностью, это означает, что необходимо опорожнить пылесборник.
Показатель заполнения пылесборника пылью может сработать также в случае засорения всасывающего шланга или
другого элемента оснащения. В таком случае необходимо вынуть наконечник шланга из гнезда в крышке пылесоса
и очистить шланг или подсоединенные к нему элементы оснащения.
ПЫЛЕСБОРНИК
Пылесос Voyager имеет два альтернативных модуля для сбора пыли:
Фильтрационный вкладыш «CYKLON»
Пылесборник SAFBAG.
Фильтрационный
вкладыш «CYKLON»
Пылесборник
SAFBAG
1. Замена фильтрационного вкладыша «CYKLON»:
–– выключите пылесос и выньте вилку из розетки,
B
–– нажмите на блокаду крышки (A) пылесоса и откройте ее вверх (B),
–– извлеките вкладыш «CYKLON»,
–– отогните фиксатор крышки контейнера (C) и снимите крышку (D),
–– опорожните вкладыш от скопившегося в нем мусора.
ВНИМАНИЕ! Очистив вкладыш «CYKLON», проверьте главный фильтр HEPA,
который в случае надобности следует очистить или заменить –
см. пкт. «Главный входной фильтр – замена».
–– Закройте крышку вкладыша (E), сильно прижмите (F) и защелкните фиксатор (G).
ВНИМАНИЕ! Вкладыш должен быть плотно закрыт. В противном случае пыль может
засасываться в двигатель, что, в свою очередь, может привести к повреждению пылесоса.
–– Пустой вкладыш вставьте в камеру пылесоса.
–– Закройте крышку пылесоса, нажимая, пока не услышите характерный щелчок.
D
C
C
E
F
G
E
2. Замена пылесборника SAFBAG
–– выключите пылесос и выньте вилку из розетки,
–– нажмите на блокаду крышки пылесоса и откройте ее вверх (см. пкт. 1),
–– извлеките вкладыш «CYKLON» (см. пкт. 1),
–– вложите рамку нового пылесборника SAFBAG в направляющие планки до упора (H). Направление
установки пылесборника обозначено стрелкой на пылесборнике и на рамке,
–– рамку с пылесборником SAFBAG установите в камеру пылесоса, обращая внимание на то, чтобы
край рамки пылесборника попал в направляющие на стенке камеры (I),
–– ровно расправьте пылесборник в камере пылесоса, чтобы не защемить его крышкой (J),
–– закройте крышку пылесоса, нажимая, пока не услышите характерный щелчок,
–– закройте заслонку пылесборника SAFBAG, чтобы заслонить отверстие загрязненного пылесборника, и выбросите его в мусор.
ВНИМАНИЕ! Не пылесосьте без фильтрационного вкладыша «CYKLON» и без пылесборника SAFBAG
(нельзя вложить наконечник гибкого шланга в отверстие в крышке, если отсутствует пылесборник).
H
J
I
I
Линия
сгиба
Заслонка
ФИЛЬТРЫ ПЫЛЕСОСА
Пылесос оснащен системой фильтров:
Главный входной фильтр HEPA.
Фильтр защиты двигателя.
Выходной фильтр HEPA.
1. Главный входной фильтр – замена
Главный фильтр HEPA находится внутри вкладыша. Для его замены следует:
–– выключить пылесос и вынуть вилку из розетки,
–– вынуть и опорожнить фильтрационный вкладыш «CYKLON». См. пкт. Замена фильтрационного вкладыша
«CYKLON»,
–– нажать на два фиксатора главного фильтра HEPA (A) (с обеих сторон вкладыша) и вынуть его (B),
–– прочистить (продуть) «гармошку» главного фильтра HEPA. Фильтр HEPA также можно мыть под струей воды.
ВНИМАНИЕ! После промывки фильтр нужно тщательно просушить. Главный фильтр HEPA заменяйте
новым всегда в случае, если он имеет повреждения.
24
A
B
После очистки главного фильтра или в случае установки нового:
–– установите фильтр в пылесборник на прежнее место,
–– так укомплектованный пылесборник установите в пылесос. См. пкт. Замена фильтрационного вкладыша «CYKLON».
2. Фильтр защиты двигателя – замена
–– выключите пылесос и выньте вилку из розетки. Откройте пылесос как для замены пылесборника,
–– извлеките пылесборник и опорожните его,
–– извлеките из корпуса защитную решетку фильтра защиты двигателя,
–– выньте загрязненный фильтр. Загрязненный фильтр можно промыть под струей воды,
просушить и использовать вновь,
ВНИМАНИЕ! Запрещается стирать фильтр в стиральных машинах и сушить в сушильных автоматах.
–– очищенный или новый фильтр вложите в решетку,
–– решетку с фильтром установите на прежнее место.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать влажный или поврежденный фильтр защиты двигателя. Поврежденный фильтр защиты двигателя всегда заменяйте новым.
3. Выходной фильтр HEPA – замена
–– выключите пылесос и выньте вилку из розетки,
–– откройте крышку пылесоса, как это описано выше,
–– извлеките выходной фильтр НEPA, который находится под верхней крышкой,
–– прочистите (продуйте) «гармошку» главного фильтра HEPA. Фильтр HEPA также можно мыть под струей
воды. После промывки фильтр нужно тщательно просушить,
–– чистый сухой или новый фильтр HEPA установите на прежнее место.
ВНИМАНИЕ! Выходной фильтр HEPA заменяйте новым всегда в случае, если он имеет повреждения.
ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ ПЫЛЕСОСА
Прежде чем приступить к очистке и консервации пылесоса убедитесь в том, что вилка вынута из розетки. В случае надобности корпус и камеру для пылесборника протрите влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья посуды), просушите или вытрите насухо.
Запрещается использовать абразивные чистящие средства, а также растворители. Периодически очищайте универсальную щетку пол/ковер, мягкую щетку и возможное специальное оснащение с помощью щелевой насадки.
ЧТО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ?
Пылесос слабо пылесосит:
–– проверьте заполнение пылесборника – в случае надобности замените его новым,
–– замените или очистите пылесборник,
–– проверьте всасывающие трубы, шланг и насадку – устраните причину засорения.
Насадка трудно передвигается:
–– необходимо уменьшить мощность всасывания пылесоса, при этом эффективность очистки не ухудшится.
Поврежден пылесборник или фильтры:
–– замените пылесборник и фильтры.
Сработал предохранитель электросети:
–– убедитесь, что вместе с пылесосом в ту же самую электрическую цепь не включены другие приборы,
–– если предохранитель будет срабатывать вновь, обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Пылесос не работает, поврежден корпус или питающий провод:
–– отдайте пылесос в ремонт в пункт сервисного обслуживания.
ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по
назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
25
BG
Уважаеми клиенти!
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
–– Прахосмукачката е предназначена само за домашно използване.
–– Включвайте прахосмукачката само към ел. мрежа с променлив ток 220-240 V с мрежов предпазител 16A.
–– Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела, не дърпайте прахосмукачката за кабела.
–– Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, корпусът или дръжката са видимо повредени. В такъв случай занесете уреда в сервиза.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти.
Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз на.
–– Не прекарвайте прахосмукачката и приставките й през захранващия кабел, тъй като по този начин може да повредите изолацията на кабела.
–– Преди почистване на прахосмукачката извадете щепсела на кабела от ел. контакта.
–– Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни, а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
–– Не почиствайте без контейнера “ЦИКЛОН” или торбичка SAFBAG, филтрите, както и в случай на повредата им.
–– Не използвайте прахосмукачката за всмукване на: клечки кибрит, фасове, гореща пепел и остри предмети.
–– Не почиствайте мокри предмети, не всмуквайте вода или други течности.
–– Проверявайте дали не е запушен смукателният маркуч, тръбата или приставките. Отстранете намиращите се в тях отпадъци.
–– Не почиствайте фин прах като напр. брашно, цимент, сажди, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
–– Използвайте прахосмукачката само вътре в помещенията и само за почистване на сухи повърхности.
–– Килимите след мокро почистване трябва да се изсушат преди използване на прахосмукачката.
–– Недопустимо е запушването на вентилационните отвори на прахосмукачката по време на почистване. Нагреният въздух, който няма друг
изход, може да доведе до прегряване на двигателя и така да причини аварията му или да деформира частите от пластмаса.
–– Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности,
както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на
уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
–– Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Преди почистване, сглобяване или разглобяване на уреда винаги изваждайте захранващия кабел от електрическия контакт.
Изключете уреда, преди да смените приставката или преди да докоснете частите, които се движат по време на работа.
ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Прахосмукачката е уред ІІ клас и отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
–– Ниво на шум на уреда: 78 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
Техническите данни на прахосмукачката са дадени на информационната табелка.
Бутон на прикрепващия
елемент на горния капак
Горен капак
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
Изходящ филтър
Прахосмукачката Voyager има два алтернативни модула за събиране на прах, по
избор на потребителя:
1. Контейнер „ЦИКЛОН“ без торбичка с HEPA филтър – прахът се върти и се събира в контейнера.
2. Модул с торбичка от ново поколение „SAFBAG“ – прахът се събира в торбичка
за еднократна употреба с голяма филтрираща способност.
Бутон за прибиране
на кабела
Захранващ
кабел
В прахосмукачката са приложени HEPA филтри от ново поколение, т.нар. “миещи
се”, чийто период на употреба може значително да се удължи със систематично
почистване под течаща вода, като по този начин се запази тяхната висока ефективност на филтриране на въздуха.
26
Регулиране на всмукателната мощност
Прибиране на кабела
Предпазен клапан
Индикатор за запълване на торбичката
Система за защита в
случай на липсваща
торбичка
Изходящ филтър
Всмукателна тръба
Смукателна четка
Малка смукателна
приставка
Приставка за фуги
Малка четка
Турбочетка в комплекта
Възможност за използване на турбочетка ZELMER
Регулатор на
смукателната сила
Опция на изпълнение
и принадлежности:
Тип
Бутон на превключвателя
Индикатор за запълване
на контейнера с прах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01Z014SK
+
+
+
+
+
+
SAFBAG
1 бр.
HEPA
телескопична
+
+
+
+
―
+
01Z014ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG
1 бр.
HEPA
телескопична
+
+
+
+
+
+
Контейнер за прах
Контейнер
“ЦИКЛОН”
Торбичка
„SAFBAG”
C
ПОДГОТОВКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА ЗА РАБОТА
C
–– Пъхнете накрайника на маркуча в отвора и леко го натиснете „A”. Щракването означава, че маркучът е правилно монтиран. Изваждайки маркуча „B”, натиснете двата бутона „C”, намиращи се на накрайника на маркуча.
–– Съединете другия край на маркуча (дръжката) с телескопичната тръба.
B
A
––Настройте дължината на телескопичната тръба на желаното работно положение (в зависимост от ръста на
потребителя), като преместите регулатора на тръбата
по посока на стрелката, намираща се на него.
–– Съединете другия край на телескопичната тръба с избраната приставка.
–– Издърпайте захранващия кабел от корпуса на прахосмукачката и пъхнете щепсела в ел. контакта.
ВНИМАНИЕ! При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на
жълтото обозначение на кабела, което сигнализира, че краят на
кабела е близо. Червеното обозначение сигнализира края на кабела.
–– Включете прахосмукачката с натискане на бутона на превключвателя и настройте съответната всмукателна сила
с помощта на електронния регулатор или регулатора на
дръжката на маркуча.
Červené
označenie
Žlté
označenie
РЕГУЛИРАНЕ НА ВСМУКАТЕЛНАТА СИЛА
ПОЧИСТВАНЕ
Прахосмукачката има регулатор за електронно регулиране на всмукателната сила,
който дава възможност за плавно регулиране на мощността на прахосмукачката.
Преместването на регулатора съгласно маркировката на уреда увеличава или намалява всмукателната мощност. Прахосмукачката притежават и механична регулация на всмукателната мощност на дръжката на маркуча. За да се намали всмукателната сила, достатъчно е да се премести регулаторът по посока на стрелката,
намираща се на него.
Изберете подходяща приставка или четка:
Меки повърхности – килими, мокети и др.
Препоръчваме Ви да почиствате килимите със смукателната четка, превключена за почистване на килими (с прибрана четка – както е показано на снимката встрани
).
Твърди повърхности – дървени подове, балатуми, керамични плочки и др.
За тази цел най-подходяща е смукателната четка с издаден напред косъм – както
е показано на снимката встрани
.
Фини материали, малки меки повърхности
Малката четка служи за почистване на: малки фини повърхности и тапицерия. Тъй
като е възможно приставката да се засмуче към повърхността, препоръчва се да се
намали всмукателната сила.
Фуги, ъгли, вдлъбнатини и др.
Смукателната приставка за фуги служи за почистване на: фуги, ъгли, процепи
и други трудно достъпни места.
Малки твърди повърхности
Малката четка служи за почистване на малки, твърди повърхности
– там, където това не може да стане със смукателната четка. Препоръчително е в този случай да се намали всмукателната мощност.
Мак
с.
Мин
.
Прахосмукачката Voyager може да работи с турбочетката Zelmer
Тя служи за по-ефективно почистване на килими и мокети. Използването на турбочетката значително увеличава
ефективността на отстраняване на влакнести отпадъци като напр. козина, косми, конци и др. Тя е особено подходяща за жилища, в които има животни (котки, кучета), чиято козина трудно се отстранява от килимите и мокетите.
В случай на засмукване на турбочетката към почистваната повърхност, намалете всмукателната сила с преместване на регулатора по посока Min. Преместването на регулатора по посока Max увеличава всмукателната сила.
Обърнете внимание четката на въртящия се вал да бъде чиста. В случай на нужда отстранете от нея завъртените конци, влакна, косми и др.
ВНИМАНИЕ! Преди почистване на турбочетката при всички случаи изключете прахосмукачката от захранването – извадете щепсела от електрическия контакт.
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА С ПРАХОСМУКАЧКАТА
–– Изключете прахосмукачката с натискане на бутона на превключвателя.
–– Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
–– Приберете захранващия кабел с натискане на бутона за прибиране на кабела. През това време придържайте
кабела, за да не се стигне до заплитането му и удрянето на щепсела в корпуса на прахосмукачката.
Прахосмукачката може да се съхранява във вертикално или хоризонтално положение, маркучът може да остане монтиран в прахосмукачката, обаче внимавайте да не бъде силно прегънат по време на съхраняване.
27
Хоризонтално съхранение:
–– поставете на телескопичната тръба смукателната четка,
–– поставете прикрепващия елемент, намиращ се в задната част на смукателната четка,
в гнездото на държача, разположен отзад на оста на прахосмукачката (под индикатора
за запълване на контейнера с прах).
Вертикално съхранение:
–– поставете на телескопичната тръба смукателната четка,
–– поставете прикрепващия елемент, намиращ се на телескопичната тръба, в гнездото
на държача, намиращ се от долната страна на прахосмукачката до предното колелце.
Хоризонтално съхранение
Вертикално съхранение
ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ КЛАПАН
Прахосмукачката има предпазен клапан, който се намира във вътрешността на контейнера за прах. Задейства се автоматично, ако настъпи пълно запушване на смукателния маркуч или съединените с него принадлежности или прекомерно запълване на контейнера с прах. След отваряне на клапана се чува характерно “пърпорене” в прахосмукачката.
РАБОТА НА ИНДИКАТОРА ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА С ПРАХ
Ако индикаторът за запълване на контейнера светне, когато смукателната приставка или четка и вдигната над почистваната повърхност, това означава, че е необходимо контейнерът за прах да се изпразни.
Индикаторът за запълване на контейнера може да се задейства в случай на запушване на смукателния маркуч или
съединените с него принадлежности. В такъв случай извадете накрайника на маркуча от гнездото на предния капак
и почистете маркуча и съединените с него принадлежности.
КОНТЕЙНЕР ЗА ПРАХ
Контейнер
“ЦИКЛОН”
В прахосмукачката има възможност за прилагане на два алтернативни контейнера за прах:
Контейнер за прах – т.нар. “ЦИКЛОН”.
Торбичка SAFBAG.
Торбичка
SAFBAG
1. Изваждане и поставяне на контейнера за прах “ЦИКЛОН”:
–– Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта.
B
–– Натиснете бутона на затварящия елемент на горния капак „A” на прахосмукачката и го отворете нагоре „B”.
–– Извадете контейнера за прах “ЦИКЛОН”.
–– Отворете затварящия елемент на капака на контейнера „C” и свалете капака „D”.
–– Изсипете от контейнера събраната смет.
ВНИМАНИЕ! След това проверете основния HEPA филтър и в случай на нужда го почистете или сменете – виж т. “1. Основен входящ филC
тър – смяна
–– Поставете капака на контейнера „E”, силно го притиснете „F” и натиснете затварящия
елемент „G”.
ВНИМАНИЕ! Контейнерът трябва да бъде добре затворен. В противен случай прахът
ще попадне във вътрешността на прахосмукачката и ще намалее всмукателната мощност.
E
–– Сложете празния контейнер във вътрешността на прахосмукачката.
E
–– Затворете горния капак на прахосмукачката. Характерното щракване означава, че капакът е правилно затворен.
D
C
F
G
2. Изваждане и поставяне на торбичката SAFBAG
–– Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта.
–– Натиснете бутона на затварящия елемент на горния капак на прахосмукачката и го отворете наJ
горе (виж т.1).
I
H
–– Извадете контейнера за прах “ЦИКЛОН” (виж т. 1).
I
–– В държача на торбичката, който е допълнителна принадлежност, поставете картончето на торбичката SAFBAG, като го пъхнете в улея на прикрепващия елемент докрай „H”. Посоката на поставяне на торбичката е отбелязана със стрелка върху торбичката и прикрепващия й елемент.
–– Така монтирания прикрепващ елемент заедно с торбичката SAFBAG пъхнете в улея, намиращ се на предната стена на вътрешността на прахосмукачката „I”.
Линия на
–– Разположете торбичката внимателно във вътрешността на прахосмукачката, така че да не я заклещите с горогъване
ния капак „J”.
Капаче
–– Затворете горния капак на прахосмукачката. Характерното щракване означава, че капакът е правилно затворен.
–– След запълване затворете с капачето торбичката SAFBAG и я изхвърлете в кофата за боклук.
ВНИМАНИЕ! Не почиствайте без контейнера за прах: контейнера „ЦИКЛОН” или торбичката SAFBAG. При липса на контейнер за
прах затварянето на горния капак на прахосмукачката е невъзможно.
ФИЛТРИ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
A
Прахосмукачката има следната система за филтриране:
Основен входящ филтър HEPA.
Защитен филтър на двигателя.
Изходящ филтър HEPA.
1. Основен входящ филтър – смяна
Този филтър е част от контейнера за прах “ЦИКЛОН”. За да го смените:
–– Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта.
–– Извадете и изпразнете контейнера за прах “ЦИКЛОН”. Виж т. Изваждане и поставяне на контейнера за прах “ЦИКЛОН”.
28
B
–– Натиснете двата прикрепващи елемента на основния HEPA филтър „A” (от двете страни на контейнера) и го свалете „B”.
–– Почистете (продухайте) основния HEPA филтър. HEPA филтърът може да се изплакне под течаща вода.
ВНИМАНИЕ! След изплакване изсушете филтъра добре. Основният HEPA филтър трябва да се сменя с нов винаги когато се повреди.
След почистване на основния филтър или при прилагане на нов:
–– Поставете филтъра в контейнера за прах на предишното му място.
–– Така сглобения контейнер за прах поставете в прахосмукачката. Виж т. Изваждане и поставяне на контейнера за прах “ЦИКЛОН”.
2. Защитен филтър на двигателя – смяна
–– Изключете прахосмукачката, извадете щепсела от захранващия контакт и отворете прахосмукачката, както при смяна на контейнера за
прах.
–– Извадете контейнера за прах и го изпразнете.
–– Извадете от улея намиращата се на задната стена във вътрешността на прахосмукачката решетка със защитния филтър на двигателя.
–– Свалете от решетката защитния филтър на двигателя. Изперете и изплакнете филтъра на двигателя и го оставете да изсъхне добре.
ВНИМАНИЕ! Филтърът не бива да се пере в пералня и да се суши в сушилня.
–– Поставете в решетката чистия филтър или го сменете с нов.
–– Пъхнете решетката с филтъра в улея на предишното му място.
ВНИМАНИЕ! От гледна точка на безопасността е недопустимо поставянето на филтъра на двигателя влажен. Повредения защитен филтър на двигателя
сменяйте винаги с фабрично нов, оригинален филтър.
3. Изходящ HEPA филтър – смяна
–– Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта.
–– Отворете горния капак на прахосмукачката по гореописания начин.
–– Свалете HEPA филтъра, намиращ се под горния капак.
–– Почистете (продухайте) основния HEPA филтър. HEPA филтърът може да се изплакне под течаща вода.
След изплакване изсушете филтъра добре.
–– Чистия, изсушен HEPA филтър или новия филтър поставете на предишното му място.
ВНИМАНИЕ! Изходящият HEPA филтър трябва да се сменя с нов винаги когато се повреди.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
Преди почистване и извършване на дейности по поддръжката на прахосмукачката обърнете внимание щепселът да бъде изваден от контакта. Претрийте корпуса и вътрешността, където се намира торбичката, с влажна кърпа (можете да използвате препарат за миене на съдове),
изсушете ги или ги изтрийте. Не използвайте абразивни средства или разтворители. От време на време почиствайте смукателната четка
с помощта на приставката за фуги.
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Ако прахосмукачката почиства слабо:
–– проверете дали торбичката за прах не е пълна – сменете я с нова,
–– почистете контейнера за прах и филтрите,
–– проверете принадлежностите – отстранете причините за запушването.
Ако смукателната приставка се движи трудно:
–– намалете всмукателната мощност на прахосмукачката, ефективността на почистване няма да намалее.
Торбичката или филтрите са повредени:
–– проверете и сменете торбичката или филтрите.
Ако се е задействал предпазителят на електрическата инсталация:
–– проверете дали заедно с прахосмукачката не са включени други уреди в същата електрическа верига,
–– ако предпазителят на инсталацията често се задейства, занесете прахосмукачката в сервиз.
Ако прахосмукачката не работи, корпусът или захранващият кабел са повредени:
–– занесете прахосмукачката в сервиз.
ЕКОЛОГИЯ – ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат
да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ
на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел
изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
29
UA
Шановні Клієнти!
Уважно прочитайте інструкцію обслуговування. Основну увагу приділіть вказівкам безпеки. Збережіть інструкцію обслуговування, щоб мати
змогу скористатися з неї при подальшому використанні приладу.
ВКАЗІВКИ БЕЗПЕКИ
––
––
––
––
Порохотяг призначений виключно для домашнього прибирання.
Вмикайте порохотяг в розетку з перемінним струмом 220–240 V, з запобіжником на 16V.
Не виймайте вилку з розетки, тягнучи за провід.
Не запускайте обладнання, якщо живильний кабель, корпус або ручка мають помітні пошкодження. У такому випадку здайте обладнання
у сервісний центр.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна
майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки. Неправильно виконаний ремонт може привести до
небезпеки для користувача. В разі появи можливих вад, зверніться до спеціального сервісного пункту.
–– Не переїжджайте порохотягом, а також щітками всмоктування по проводу живлення, це може привести до пошкодження його ізоляції.
–– Перед очищенням порохотяга витягніть провід живлення з розетки.
–– Не прибирайте порохотягом людей і тварин, а особливо вважайте, щоб не приближувати кінцівок, які втягують до очей і вух.
–– Не прибирайте без вкладу ‘’CYKLON” або мішка SAFBAG, фільтрів, а також у випадку їх пошкоджень.
–– Не втягуйте в порохотяг: запальничок, недопалків, гарячого попелу. Уникайте збирання гострих предметів.
–– Не прибирайте мокрі поверхні, воду, а також інші рідини.
–– Перевіряйте шланг втягування, трубки і отвори – сміття, яке там знаходиться потрібно вичищати.
–– Не прибирайте дрібну пилюку, як: мука, цемент, гіпс ітд.
–– Використовуйте порохотяг лише в приміщенні і тільки на сухих поверхнях.
–– Килими вичищені вологим способом перед прибиранням висушіть.
–– Забороняєть закривати вентиляційні отвори порохотяга під час роботи. Нагріте повітря, яке залишатиметься всередині може привести до
перегрівання двигуна, його аварії або деформації інших частин.
–– Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
–– Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Перед очищенням пилососу, його монтажом або демонтажом, необхідно вийняти приєднувальний кабель з розетки.
Виключіть пилосос перед заміною оснащення або перед наближенням до частин, що рухаються під час користування.
НОРМАТИВНІ ВИМОГИ І ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Кнопка зачепу верхньої
кришки
Порохотяг є приладом ІІ- го класу і сповнює вимоги відповідних обов’язкових
норм.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низького струму (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнетична компатибільність (EMC) – 2004/108/EC.
–– Шум обладнання: 78 dB/A.
Виріб позначено знаком CE в табличці.
Технічні дані порохотяга подані в табличці.
Верхня кришка
Вихідний фільтр
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТРОЮ
Порохотяг Voyager оснащено двома альтернативними модулями збирання
пилу, для вибору користувача:
1. Прибирання з вкладом ‘’CYKLON” і фільтром НЕРА, пил відкладаєть в спеціальному збірнику.
2. Прибирання з мішком для пилу нової генерації SAFBAG, пил відкладається
в одноразовому мішку з високими фільтраційними властивостями.
В порохотязі використано „змивальні” фільтри НЕРА, час їх використання можна збільшити при систиматичному очищенні водою, зберігаючи при цьому їхню
фільтраційну здатність.
Кнопка
змотувача
Приєднувальний
кабель
Кнопка вимикача
Показник заповнення
пилозбірника
Тип виконання і комплектації
Регуляція сили всмоктування
Змотувач проводу
Клапан безпеки
Покажчики заповнення
мішка
Забезпечення перед
відсутністю мішка
Вклад
‘’CYKLON”
Фільтр виходу
Трубка всмоктування
Щітка- всмоктувач
Малий всмоктувач
Всмоктувач зі щілинами
Мала щітка
Турбо щітка в комплектації
Можливість використання електрощітки
Zelmer
Золотник регулювання
сили всмоктування
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01Z014SK
+
+
+
+
+
+
SAFBAG
1шт.
НЕРА
телескоп
+
+
+
+
-
+
01Z014ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG
1шт.
НЕРА
телескоп
+
+
+
+
+
+
30
Мішок
SAFBAG
C
ПІДГОТОВКА ПОРОХОТЯГА ДО РОБОТИ
C
–– Кінцівку шланга вкладіть в отвір і легко натисніть „A”. Делікатний тріскіт свідчить про правильне встановлення
шланга. Витягуючи шланг „В”, натисніть на дві кнопки „С”, які знаходяться на кінці шланга.
–– Другий кінець шланга (держак) з’єднайте з телескопічною трубкою.
B
A
––Встановіть довжину трубки у відповідній робочій позиції
(в залежності від зросту людини, яка обслуговує), пересуваючи важіль на трубці в напрямку до всмоктувача.
–– Другий кінець трубки з’єднайте
з вибраною щіткою.
–– Витягніть провід живлення і вкладіть вилку в розетку.
УВАГА! При розмотуванні проводу живлення зверніть увагу на жовту позначку на проводі, вона сигналізує про закінчення провід. Червона позначка сигналізує кінець проводу живлення.
Червоний
бандаж
Жовтий
бандаж
–– Ввімкніть порохотяг, натискаючи на вимикача і встановіть
відповідну силу всмоктування ручкою електронного регулятора або ручкою на держаку шланга.
РЕГУЛЯЦІЯ СИЛИ ВСМОКТУВАННЯ
Порохотяг оснащено ручкою електронного регулятора сили всмоктування, який дає
змогу плавно регулювати потужність порохотяга. Пересування ручки регулятора,
відповідно до позначень на виробі, збільшить або зменшить силу всмоктування.
Порохотяг також оснащено механічним регулятором сили всмоктування на держаку
шланга. Щоб зменшити силу всмоктування потрібно лише перемістити ручку відповідно за напрямком стрілки на держаку.
ПРИБИРАННЯ
Виберіть відповідний всмоктувач або щітку:
М’які поверхні – килими і ковралін ітд.
Рекомендуємо прибирати килими щіткою – всмоктувачем, налаштованою до чищення килимів (зі схованою щіткою, так як на позначці
).
Тверді поверхні – дерев’яна підлога, керамічна плитка ітд.
Використовуйте при цьому щітку – всмоктувач з висунутою щіткою (Так як на позначці
).
Делікатні поверхні, малі м’які поверхні
Малий всмоктувач призначений для прибирання: малих делікатних поверхонь
і меблів. Рекомендуємо при цьому зменшити силу всмоктування.
Щілини, кути, заглибини ітд.
Всмоктувач зі щілинами призначений для прибирання: щілин, кутів, шпар і інших важко доступних місць.
Малі тверді поверхні
Мала щітка призначена для прибирання малих, твердих поверхонь –
в місцях, де не можна цього зробити щіткою – всмоктувачем.
Мак
с.
Мин
.
Порохотяг Voyager може співпрацювати з турбощіткою Zelmer
Призначена для ефективного прибирання килимів і ковраліну. Використовуючи турбощітку легше прибирати волокнисті забруднення такі, як: шерсть, волосся, нитки. Особливо потрібна в будинках, в яких живуть домашні
тварини (коти, собаки), коли ж прибирати шерсть з килимів дуже складно.
У випадку. Коли щітка під час прибирання пристає до поверхні, зменшіть силу всмоктування регулятором, пересуваючи його в напрямку MIN. Для збільшення сили всмоктування перемістіть регулятор в напрямку MAX.
Зверніть увагу на валик щітки, якщо він забруднений, очистіть його.
УВАГА! Перед очищенням турбощітки, обов’язково витягніть вилку проводу живлення з розетки.
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ ПОРОХОТЯГА
–– Вимкніть порохотяг за допомогою вимикача.
–– Витягніть вилку проводу живлення з розетки.
–– Змотайте провід живлення, натискаючи на кнопку змотування. Під час цієї дії притримуй провід, щоб не допустити заплітання і сильного удару вилки об корпус порохотяга.
Порохотяг можна зберігати в горизонтальному або вертикальному положенні. Шланг може бути прикріплений до
порохотяга, але все-таки потрібно звернути увагу на те щоб він не був сильно зігнутий під час переховування.
31
Переховування в горизонтальному положенні:
–– вкладіть щітку – всмоктувач на телескопічну трубку,
–– помістіть гак, який знаходиться в задній частині щітки в гніздо держака, яке розміщене
ззаду на осі порохотяга (під покажчиком заповнення збірника пилу).
Переховування у вертикальному положенні:
–– вкладіть щітку – всмоктувач на телескопічну трубку,
–– помістіть гак, який знаходиться на телескопічній трубці в гніздо держака, яке розміщене знизу порохотяга, збоку від переднього колеса.
Горизонтальне зберігання
Вертикальне зберігання
СПОСІБ ДІЇ КЛАПАНА БЕЗПЕКИ
Порохотяг оснащено клапаном безпеки, який знаходиться в коморі збірника пилу. Відкривається самостійно при цілковитому закупоренні шлангу всмоктування, а також при надмірному заповненні мішка пилом. При цьому чути специфічний звук в середині порохотяга.
СПОСІБ ДІЇ ПОКАЖЧИКА ЗАПОВНЕННЯ ЗБІРНИКА ПИЛУ
Якщо покажчик заповнення збірника пилу світиться, коли всмоктувач або щітка знаходяться над поверхнею чищення –
це сигналізація того, що збірник заповнений і його потрібно очистити. Покажчик заповнення збірника може спрацювати
у випадку закупорення шлангу всмоктування або щіток. В такому випадку витягніть кінцівку шлангу всмоктування з гнізда передньої кришки і очистіть.
ЗБІРНИК ПИЛУ
Пилозбірник
„CYKLON”
Можна використовувати два альтернативні збірники пилу:
Збірник пилу ‘’CYKLON”.
Мішок SAFBAG.
1. Виймання і вкладання збірника пилу ‘’CYKLON”:
–– Вимкніть порохотяг і витягніть вилку проводу живлення з розетки.
B
–– Натисніть кнопку закриття верхньої кришки „A” і відкрийте її вгору „В”.
–– Витягніть збірник пилу ‘’CYKLON”.
–– Відхиліть защіпку кришки збірника „C” і зніміть кришку „D”.
–– Очистіть збірник від сміття.
УВАГА! Після виконання цієї дії перевірте фільтр НЕРА і при необхідності
очистіть або замініть його – дивіться пункт: 1. Головний фільтр входу
– заміна.
–– Вкладіть кришку збірника „E” і міцно її дотисніть „F”, втисніть защіпку „G”.
УВАГА! Збірник має бути герметично закритим. В іншому випадку це може вплинути на
силу всмоктування.
–– Вкладіть очищений збірник в комору порохотяга,
–– Закрийте верхню кришку порохотяга.
Мішок
SAFBAG
D
C
C
E
2. Виймання і вкладання мішка SAFBAG
–– Вимкніть порохотяг і витягніть вилку проводу живлення з розетки.
–– Натисніть кнопку закриття верхньої кришки і відкрийте її вгору (дивіться 1 пункт).
–– Витягніть збірник пилу ‘’CYKLON” (дивіться 1 пункт).
–– В додаткове кріплення мішка вкладіть картонку SAFBAG до упору „H”. Напрямок вкладення мішка
вказано стрілками на ручках мішка.
–– Потім вкладіть мішок SAFBAG в кріплення на передній частині комори порохотяга „I”.
–– Розгорніть мішок так, щоб не притиснути його при закриванні верхньої кришки „J”.
–– Закрийте верхнюю кришку порохотяга.
–– Закрийте заповнений мішок SAFBAG і викиньте в смітник.
УВАГА! Не прибирайте без збірника пилу ‘’CYKLON”, а також без мішка SAFBAG. За відсутності
збірника пилу ви не зможете закрити верхню кришку порохотяга.
F
G
E
H
ФІЛЬТРИ
Порохотяг оснащений системою фільтрів:
Головний фільтр входу НЕРА.
Фільтр захисту двигуна.
Фільтр виходу НЕРА.
I
I
Лінія
згину
Закривка
1. Головний фільтр входу – заміна
Цей фільтр є частиною збірника пилу ‘’CYKLON”. З митою його заміни:
–– вимкніть порохотяг і витягніть вилку проводу живлення з розетки,
–– витягніть і очистіть збірника пилу ‘’CYKLON”. Дивіться пункт Виймання і вкладання збірника пилу
‘’CYKLON”,
–– натисніть дві защіпки головного фільтру НЕРА „A” (з двох сторін збірника) і витягніть його „В”,
–– очистіть фільтр НЕРА, можна прополоскати водою.
УВАГА! Після споліскування, докладно висушіть. Фільтр потрібно замінити новим при виявленні будьяких пошкоджень.
Після очищення фільтра або встановлення нового:
–– вкладіть фільтр до збірника пилу,
–– cкладений збірник пилу вкладіть до порохотягу. Дивіться пункт Виймання і вкладання збірника пилу ‘’CYKLON”.
32
J
A
B
2. Фільтр захисту двигуна – заміна
–– вимкніть порохотяг, витягніть вилку проводу живлення з розетки і відкрийте порохотяг, як для заміни збірника пилу,
–– витягніть і очистіть збірник пилу,
–– з кріплення, яке знаходиться в задній частині комори, витягніть відсік з фільтром захисту двигуна,
–– витягніть фільтр захисту двигуна, виперіть, прополоскайте і докладно висушіть,
УВАГА! Забороняється прати фільтр в машинках і сушити в сушках.
–– очищений або новий фільтр вкладіть у відсік,
–– відсік з фільтром вкладіть в кріплення в задній частині комори.
УВАГА! Забороняється вкладати вологий фільтр захисту двигуна. Пошкоджений
фільтр слід замінювати новим фабрично оригінальним.
3. Фільтр виходу НЕРА – заміна
–– вимкніть порохотяг і витягніть вилку проводу живлення з розетки,
–– відкрийте верхню кришку порохотяга так, як це описано вище,
–– витягніть фільтр виходу НЕРА, який знаходиться під верхньою кришкою,
–– очистіть фільтр НЕРА, можна також прополоскати водою. Після споліскування, докладно висушіть,
–– чистий або новий фільтр встановіть в попереднє місце.
УВАГА! Фільтр виходу НЕРА потрібно замінити новим при виявленні будь-яких пошкоджень.
ЧИЩЕННЯ І КОНСЕРВАЦІЯ ПОРОХОТЯГА
Перед чищенням порохотяга зверніть увагу на те, щоб провід живлення був вимкнутий з розетки. Корпус і комору для мішка при необхідності протріть вологою ганчіркою (може бути зволожена засобом для миття посуду)
висушіть або протріть на сухо. Не використовуйте розчинників і інших їдких сумішей. Час від часу прочищайте
щітку – всмоктувач, за допомогою всмоктувача зі щілинами.
ЩО РОБИТИ, КОЛИ?
Порохотяг слабо всмоктує:
–– перевірте чи не заповнився мішок для пилу – замініть його новим,
–– очистіть збірник пилу і фільтри,
–– перевірте інші комплектуючі – усуньте причини засмічень.
Всмоктувач важко пересувається:
–– Зменшіть потужність всмоктування, ефективність чищення не погіршиться.
Пошкрджено фільтри або мішок для пилу:
–– перевірте і замініть мішок або фільтри.
Спрацював електричний запобіжник:
–– Перевірте чи не ввімкнено в цю саму розетку також і інші електричні пристрої.
–– Якщо електричний запобіжник спрацьовує постійно, віддайте порохотяг в сервісний пункт.
Порохотяг не працює, пошкоджено корпус або провід живлення:
–– Віддайте порохотяг в сервісний пункт.
ЕКОЛОГІЯ – ДАВАЙТЕ ДБАТИ ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього слід:
здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними
для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або
його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
33
EN
Dear Clients!
Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
–– The vacuum cleaner is intended for domestic usage only.
–– Connect the vacuum cleaner to 220–240 V mains supply, equipped with fuse 16A.
–– Do not unplug by pulling on cord, do not pull by cord.
–– Do not operate the appliance if the cord, the housing or the handle is visibly damaged. In such a case, return the appliance to a service center.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at a proper service point or by a qualified person
in order to avoid any hazards. The appliance should be repaired by trained staff only. Improper repair can result in serious hazard for a user.
In case of defects we recommend you to contact qualified service desk.
–– Do not run the vacuum cleaner or brushes over the cord; it can result in cord insulation damage.
–– Unplug before cleaning and maintenance.
–– Do not use this vacuum cleaner to clean people or animals; be especially careful to keep the nozzles away from ears and eyes.
–– Do not use without the SAFBAG dust bag, „CYKLON” compartment, filters or in case they are damaged.
–– Do not pick up: matches, cigarettes, hot ash. Avoid picking up sharp objects.
–– Do not vacuum wet objects; do not pick up water or other liquids.
–– Control sucking hose, pipes and nozzles – remove the rubbish accumulated inside.
–– Do not pick up fine dust such as: flour, cement, gypsum, toners for printers and copy machines, etc.
–– Do not use outside, use for cleaning dry surfaces only.
–– Dry the wet-cleaned carpets before vacuuming.
–– It is forbidden to cover ventilation outlets during operation. Heated air without any outlet can cause motor overheating which can result in motor
damage; it can also cause plastic parts deformation.
–– This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
–– Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Always unplug the appliance before cleaning, assembling or dismantling.
Switch off the appliance before changing the accessories or before approaching moving parts.
STANDARDS REQUIREMENTS AND TECHNICAL DATA
Upper lid hook button
The vacuum cleaner is II class appliance and it meets the requirements of effective
standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
–– Noise generated by the appliance: 78 dB/A.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
You can find the vacuum cleaner technical data on the name plate.
Upper lid
Air-outlet filter
THE APPLIANCE CHARACTERISITCS
Voyager vacuum cleaner is equipped with two alternative module of dust collecting, according to user’s selection:
1. “CYKLON” dust compartment without dust bag including HEPA filter – the dust is
„centrifuged” and accumulates inside the compartment.
2. module including new generation “SAFBAG” dust bag – the dust is accumulated
inside disposable bag with high filtration values.
New generation HEPA filters, so called “washable”, are applied for this vacuum cleaner
and it is possible to extend their life by systematically cleaning under running water,
keeping their high air filtration efficiency.
Cord rewind button
Supplying cord
ON/OFF button
Full dust compartment
indicator
Realisation option
and accessories:
Type
Suction power
regulation
Cord rewind
button
Safety valve
Full bag indicator
Blockade against
usage without
dust bag or filter
„CYKLON”
compartment
Outlet filter
Sucking pipe
Brush - nozzle
Small nozzle
Gap nozzle
Small brush
Equipped with
turbo brush
Possibility of
ZELMER turbo
brush usage
Suction power
adjustment knob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01Z014SK
+
+
+
+
+
+
SAFBAG
1item
HEPA
Telescope.
+
+
+
+
―
+
01Z014ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG
1item
HEPA
Telescope.
+
+
+
+
+
+
34
Dust compartment
„SAFBAG”
dust bag
C
PREPARATION FOR OPERATION
C
–– Insert the hose into the vacuum cleaner inlet press it gently „A”. Gentle clicking sound is an evidence of proper hose
assembling. To remove the hose „B” Press two buttons” „C” at the hose ending.
–– Connect later ending (handle) with telescope sucking pipe.
B
A
––Adjust the telescope sucking pipe length in desired working position (depending on user’s height) move the knob in
direction indicated by the arrows.
–– Assemble selected accessory
to telescope pipe.
–– Take the power cord out of the vacuum cleaner casing and
connect it into the mains supply outlet.
ATTENTION! Be careful during pulling the cord out, the yellow mark on the cord
show the end of the cord.
Red symbol
Yellow
symbol
–– Start up the vacuum cleaner pressing ON/OFF button at the
vacuum cleaner and adjust proper suction power with electronic regulation knob or with the knob on hose handle.
SUCTION POWER ADJUSTMENT
The vacuum cleaner is equipped with electronic power adjustment, which enables fluent
power regulation. Moving the knob according to mars on the appliance shall cause increase or reduction of suction power. ZELMER vacuum cleaners are also equipped with
mechanical suction adjustment on hose handle. To reduce or increase suction power it is
enough to move the knob in direction indicated by the arrow.
VACUUMING
Select proper nozzle or brush:
Soft surface – carpets and fitted carpets, etc.
We recommend you to use brush-nozzle with sucking pipe and switch it for carpet cleaning function: hidden brush - according to the figure beside
).
Hard surface – wooden, floor, laminates, ceramic tiles, etc.
We recommend you to use brush-nozzle with brush out - according to the figure
beside
.
Gentle fabrics, small soft area
Small nozzle is good for vacuuming: small gentle surface and upholstery. We recommend reducing suction power during such activity.
Gaps, corners, cavities, etc.
Gap nozzle is used for vacuuming: gaps, corners, spaces and other recesses with
difficult access.
Small hard areas
Small brush his good for vacuuming small, hard areas – which are impossible to reach with brush -nozzle. We recommend reducing suction
power during such activity.
Max
.
Min.
Voyager vacuum cleaner can be used with Zelmer turbo brush
It is used for more effective vacuuming of carpets and fitted carpets. Turbo brush usage significantly increases the efficiency of removing thready dirties such as: fur, hair, threads, etc. It is especially useful in flats, where animals are kept
(cat, dog) and it is usually difficult to remove all fur from carpets and fitted carpets.
In case the turbo brush sucked itself onto a surface, reduce suction power moving the knob into Min direction. Moving
the knob in Max direction increases suction power.
Take care for the brush cleanness on the shaft. Remove threads or hair, etc. from the haft if necessary.
ATTENTION! Unplug before turbo brush cleaning – remove the plug form the mains supply outlet.
AFTER OPERATION
–– Switch off pressing ON/OFF button.
–– Unplug from mains supply outlet.
–– Rewind the cord pressing cord rewind button. Hold the plug when rewinding, do not allow the cord to get entangled
and the plug to bump the casing.
You can store the vacuum cleaner in both horizontal and vertical positions. The hose can remain fitted, but please be
careful not to bend it too much.
35
Horizontal storage:
–– insert the brush – nozzle on telescope pipe,
–– insert the hook located at the backside of telescope pipe inside the handle socket at the
backside at vacuum cleaner axis (under full bag indicator).
Vertical storage:
–– insert the brush – nozzle on telescope pipe,
–– insert the hook located at the backside of telescope pipe inside the handle socket at the bottom of the vacuum cleaner beside front wheel.
Horizontal storage
Vertical storage
SAFETY VALVE
The vacuum cleaner is equipped with safety valve, which is located in dust compartment (bag) chamber. It opens itself, when
the sucking hose or connected accessories are completely blocked or dust bag is full of dust. When the valve is open, you can
hear characteristic fluttering sound.
FULL DUST COMPARTMENT INDICATOR
Full bag indicator glowing (red colour), when the nozzle or brush is above the cleaned surface, informs us that it is necessary to
empty dust compartment.
Full bag indicator can activate also in case of blocked sucking hose or one of connected accessories. In such case, remove the
hose from front lid and clean the hose and connected accessories.
DUST COMPARTMENT
„Cyklon” dust
compartment
This vacuum cleaner is equipped with possibility of applying two alternative dust compartments:
Dust compartment so called ”CYKLON”.
SAFBAG dustbag.
1. „CYKLON” dust compartment assembling and removing:
–– Switch off the vacuum cleaner and unplug from the mains supply outlet.
B
–– Press the upper lid locking button „A” and open it upwards „B”.
–– Remove „CYKLON” dust compartment.
–– Leant eh compartment cover locker „C” and remove the cover „D”.
–– Empty the compartment from accumulated rubbish.
ATTENTION! After this activity check HEPA main filter and clean it or Exchange if
necessary – see item: „1. Main inlet filter – exchange.
–– Insert the compartment cover ”E”, Press it strong ”F” and press the locker „G”.
ATTENTION! The dust compartment must be closed thoroughly, otherwise the
dust shall get into the vacuum cleaner chamber and the suction power shall
reduce.
–– Place the empty compartment inside the vacuum cleaner chamber.
–– Lock the upper lid of the vacuum cleaner. When the lid is closed properly you will hear characteristic clicking sound.
SAFBAG
dust bag
D
C
C
E
F
G
E
2. SAFBAG dust bag assembling and removing
–– Switch off the vacuum cleaner and unplug from the mains supply outlet.
–– Press the upper lid locking button and open it upwards (see item1).
–– Remove „CYKLON” dust compartment (see item1).
–– Place SAFBAG dust bag cardboard part inside the bag handle, which is an additional accessory, insert
the cardboard part up to the end inside handle runners „H”. The direction of dust bag assembling is indicated with an arrow on the bag handle.
–– Place such assembled handle with SAFBAG dust bag in the runners on the front Wall of vacuum cleaner
chamber „I”.
–– Place the dust bag inside the chamber carefully not to jam the bag with upper lid „J”.
–– Lock the upper lid of the vacuum cleaner. When the lid is closed properly you will hear characteristic clicking sound.
–– Close the SAFBAG dust bag lid, to cover the inlet of the full bag and dispose it.
ATTENTION! Do not vacuum without CYKLON filtration pad or without the dust bag. The vacuum cleaner
is equipped with a blockade, which prevents closing the lid without inserting filter or dust bag.
FILTERS
H
J
Bending
line
Cover
The vacuum cleaner is equipped with filter system:
HEPA main inlet filter.
Motor protecting filter.
HEPA outlet filter.
1. Main inlet filter - exchange
This filter is a part of „CYKLON” dust compartment. In order to exchange it:
–– Switch off the vacuum cleaner and unplug from the mains supply outlet.
–– Remove and empty „CYKLON” dust compartment. See „CYKLON” dust compartment assembling and
removing.
–– Press two hooks of HEPA main filter „A” (on both sides of the compartment) and remove it „B”.
–– Clean (blow) the fold of HEPA basic filter. You can also rinse HEPA with running water.
ATTENTION! Dry the filter thoroughly after rinsing. HEPA main filter should be replaced with a new one always when it is damaged.
36
I
I
A
B
After cleaning the filter or applying a new one:
–– Insert the filter into the dust compartment back to previous position.
–– Insert assembled dust compartment into vacuum cleaner. See „CYKLON” dust compartment assembling and removing.
2. Motor protecting filter - exchange
–– Switch off the vacuum cleaner and unplug from the mains supply outlet and open it as for dust compartment exchange.
–– Remove and empty dust compartment.
–– Remove motor protecting filter grid out of the runners at the back wall of the chamber.
–– Remove motor protecting filter out of the grid. Wash the filter, rinse it and dry thoroughly.
ATTENTION! It is not allowed to wash the filter in washing machine or dry in drying
machine.
–– Insert clean filter or a new one into the grid.
–– Insert the grid including filter into the runners back to previous position.
ATTENTION! It is forbidden to assemble damp motor filter from safety reasons. Always
replace damaged motor protecting filter with a brand new.
3. HEPA outlet filter – exchange
–– Switch off the vacuum cleaner and unplug from the mains supply outlet.
–– Open the upper lid as described above.
–– Remove HEPA outlet filter located under upper lid.
–– Clean (blow) the fold of HEPA basic filter. You can also rinse HEPA with running water. Dry thoroughly after rinsing.
–– Replace clean and dried HEPA filter, or insert a new one.
ATTENTION! HEPA outlet filter should be replaced with a new one always when it is damaged.
CLEANING AND MAINTENANCE
Remember to check if the vacuum cleaner is unplugged before cleaning and maintenance. Clean the casing and bag
chamber with damp cloth (it can be wet with wash – up liquid) dry or wipe up to get it dry. Do not use abrasive agents or dissolvent. Vacuum the
nozzle-brush, small brush or special accessories with a gap nozzle from time to time.
WHAT TO DO WHEN…?
The vacuum cleaner suction is low:
–– Check the dust bag - replace it.
–– Clean the dust bag and filters.
–– Check the accessories - unblock.
It is difficult to move the nozzle:
–– reduce the suction power; cleaning efficiency will not be lower.
The dust bag or filters have been damaged:
–– check and exchange the dust bag and filters.
An electric fuse functioned:
–– check if there are any other electric appliances connected to the same electric circuit,
–– if the fuse functions repeatedly, bring your vacuum cleaner to service desk.
The vacuum cleaner is not in operation, the casing or power cord is damaged:
–– bring your vacuum cleaner to service desk.
ECOLOGY – ENVIRONMENT PROTECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements of this appliance, which can
be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or
due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
37
GW 01-051
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising