Zelmer | Aquos ZVC722ST (829.0 ST) | User manual | Zelmer Aquos ZVC722ST (829.0 ST) User Manual

Zelmer Aquos ZVC722ST (829.0 ST) User Manual
ZVC722...
Aquos
ODKURZACZ
пылесос
/ vacuum cleaner
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6–10
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
VYSAVAČ
37–42
ПИЛОСОС
43–48
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
21–25
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ASPIRATORUL
ПРАХОСМУКАЧКА
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
16–20
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PORSZÍVÓK
31–36
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
11–15
SK NÁVOD NA OBSLUHU
VYSÁVAČ
ПЫЛЕСОС
ШАҢСОРҒЫШ
49–54
EN USER MANUAL
26–30
VACUUM CLEANER
55–59
ZVC722...
ODKURZACZ
пылесос
/ vacuum cleaner
www.zelmer.com
A
2
1
3
4
6
5
5
8
7
B
24
9
25
15
10
26
11
18
19
23
17
16
12
A
13
A
14
20
21
22
B
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
3
4
C
D
1
2
E
1
2
3
4
F
G
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
H
I
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
●
●
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia, jego montażem lub
demontażem zawsze wyjmij przewód
przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
6
●
●
●
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa i uchwyt są w sposób
widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas
urządzenie do punktu serwisowego.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj urządzenia mokrymi
rękami, gdy jest ono włączone do
sieci zasilającej.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani
zwierząt, a szczególnie uważaj, aby
nie przybliżać końcówek ssących do
oczu i uszu.
Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
Odkurzacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 230 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Kontroluj drożność rur i węża! Większe zanieczyszczenia blokujące przelotowość należy przed przystąpieniem do odkurzania usunąć. Pozostawienie ich
wewnątrz dróg ssących może spowodować uszkodzenie silnika lub innych części odkurzacza.
Nie dopuszczaj do zamoczenia wtyczki przewodu
przyłączeniowego.
●● Nie
WSKAZÓWKA
przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem izolacji przewodu.
●● Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych przedmiotów.
●● Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek itp.
●● Nie wciągaj do odkurzacza środków żrących, toksycznych, benzyny nafty i innych palnych lub wybuchowych
cieczy.
●● W czasie pracy nie dopuszczaj do przewrócenia lub
zalania odkurzacza wodą.
●● W czasie przechowywania wąż ssący może być zwinięty, ale nie załamany.
●● Nie wystawiaj odkurzacza na działanie czynników
atmosferycznych (deszcz, mróz).
●● Nie używaj odkurzacza bez nałożonego filtra piankowego w zespole filtracyjnym.
●● Podczas pracy odkurzacza nie zdejmuj pokrywy zbiornika i nie wyjmuj zespołu filtra wodnego ze zbiornika.
●● Nie pozostawiaj włączonego i pracującego odkurzacza.
●● Odkurzacz może pracować tylko w położeniu naturalnym tj. gdy osadzony jest na czterech kółkach, na
podłożu.
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
●● Okresowo czyść kółka jezdne. Brud gromadzący się na
osi kółka może powodować trudności w ich obracaniu.
●● Przez progi i inne nierówności podłoża, odkurzaczem
należy przejeżdżać ostrożnie tak, aby nie doprowadzić
do nadmiernego falowania wody w zbiorniku. Mogłoby
to spowodować wyrzucenie niewielkiej ilości wody na
zewnątrz.
Charakterystyka odkurzacza
Odkurzacz przeznaczony jest do zbierania zanieczyszczeń
z podłogi, dywanów, płytek ceramicznych, szczelin w boazerii, listw podłogowych, grzejników. Odkurzacz służy również
do odkurzania mebli, zasłon, firanek oraz do zbierania cieczy.
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Poziom mocy akustycznej: 86 dB(A).
TYPY ODKURZACZY
+
ZVC722SP
829.0 SP
ZVC722ZK
829.5 SK
Ssawka do zbierania
wody
829.0 ST
Szczotka parkietowa
„BNB”
ZVC722ST
Turboszczotka
5
Szczotka mała
4
Ssawka szczelinowa
3
Ssawka mała
2
Ssawkoszczotka
Filtr wylotowy
1
VIB
Rura ssąca
Worek/ilość
Typ
Elektroniczna
regulacja mocy ssania
Opcja
wykonania
i wyposażenie
6
7
8
9
10
11
12
13
SAFBAG 1 szt. EPA E10 Teleskopowa
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1 szt. EPA E10 Teleskopowa
+
+
+
+
–
+
+
–
SAFBAG 1 szt. EPA E10 Teleskopowa
+
+
+
+
–
–
+
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
●● rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
metalowych obiektów w pokoju,
●● zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
●● stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Przycisk włącz/wyłącz
Uchwyt
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
Przycisk zwijacza
Przyciski zmiany mocy , (typ 829.0)
Wskaźnik poziomu mocy ssania (typ 829.0)
Pokrywa schowka na akcesoria
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
7
Filtr silnika (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr piankowy II (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr wylotowy EPA E10 (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr piankowy III (zamontowany w odkurzaczu)
Neutralizator piany
Filtr piankowy I (zamontowany w odkurzaczu)
Wąż ssący
Rura ssąca teleskopowa
Ssawka szczelinowa
Szczotka mała
Ssawka mała
Ssawka do zbierania wody
Szczotka parkietowa „BNB” (Brush Natural Bristle)
(typ 829.0)
Służy do czyszczenia i polerowania twardych, wrażliwych na
porysowanie powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli, parkietu, marmuru, płytek, itp.
Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymalną skuteczność odkurzania i chroni przed
porysowaniem czyszczonej powierzchni.
22 Ssawkoszczotka. Odkurzacz wyposażony jest tylko
w jeden rodzaj ssawkoszczotki (A lub B)
A Ssawkoszczotka przełączalna
B Ssawkoszczotka z separatorem drobnych przedmiotów
23 Turboszczotka (typ 829.0 ST)
24 Koszyk z zamontowanym workiem SAFBAG
25 Moduł filtra wodnego:
A Zespół filtracyjny
B Przegroda
26 Zbiornik
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Przygotowanie odkurzacza do użytku
B
1 Włóż końcówkę węża ssącego do otworu odkurzacza tak
aby blokada węża znalazła się w wypuście otworu. Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym
wężu.
2 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą teleskopową.
3 Trzymając za pierścień na rurze teleskopowej, poprzez
wsunięcie lub rozsunięcie rury ustaw odpowiednią dla siebie
długość.
4 Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią
ssawkę bądź szczotkę.
5 W ssawkoszczotce z separatorem drobnych przedmiotów możesz zamontować koszyk w celu zbierania drobnych
elementów. W tym celu zdejmij nakładkę koszyka i włóż
koszyk.
6 W celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna,
tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń
szczotkę wciskając przełącznik na ssawce zgodnie z rysunkiem
.
7 Odkurzacz wyposażony jest w schowek na akcesoria.
8
Schowek umieszczony jest w pokrywie przedniej odkurzacza. W celu otworzenia/zamknięcia schowka podnieś/
zamknij pokrywkę i wyciągnij/schowaj żądaną ssawkę.
8 Odkurzacz można przechowywać w położeniu pozio­mym
w tym celu włóż hak mocujący ssawkoszczotki w zaczep do
mocowania ssawkoszczotki. Wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by nie
był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
9 Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (3) i wyciągnij go z odkurzacza.
●● Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.
Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się
czy w odkurzaczu zamontowane są wszystkie
filtry a także odpowiedni moduł.
10 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/wyłącz” (1).
Funkcje odkurzacza
ODKURZANIE TRADYCYJNE Z WORKIEM SAFBAG
C
1 Naciśnij przycisk „PRESS” i ściągnij pokrywę zbiornika.
2 Włóż do zbiornika koszyk z zamontowanym workiem
SAFBAG (24). Upewnij się, że koszyk jest włożony prawidłowo tzn. znajduje się w rowkach zbiornika i nastąpiło przesunięcie blokady zabezpieczającej. Rozłóż worek w zbiorniku.
Moduł filtra wodnego/moduł worka SAFBAG
można wyjmować i zakładać tylko wówczas, kiedy końcówka węża jest wyciągnięta
z otworu odkurzacza.
Nie wolno wkładać koszyka z zamontowanym
workiem SAFBAG do mokrego zbiornika. Jeżeli
zbiornik jest mokry wewnątrz należy go osuszyć.
Worek SAFBAG nie może ulec zamoczeniu.
3 Przykryj zbiornik zespołem filtracyjnym.
Jeżeli koszyk z workiem SAFBAG nie jest założony prawidłowo, blokada zabezpieczająca
uniemożliwi przykrycie zbiornika zespołem filtracyjnym.
●● Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.
4 Odkurzacz domyślnie uruchomi się na najwyższym
zakresie mocy. Na wskaźniku poziomu mocy (6) zaświeci się
jedna dioda. Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy
, (5) ustaw żądaną wartość mocy (typ 829.0).
D
Demontaż/montaż worka SAFBAG
1 Zdejmij ze zbiornika zespół filtracyjny i wyciągnij koszyk
z zamontowanym workiem SAFBAG (24).
Moduł filtra wodnego/moduł filtracji suchej
z workiem SAFBAG można wyjmować i zakładać tylko wówczas, kiedy końcówka węża jest
wyciągnięta z otworu odkurzacza.
2 Odegnij do góry płytkę worka SAFBAG i wysuń worek
z prowadnicy.
3 Wsuń płytkę nowego worka SAFBAG w prowadnicę
zgodnie ze strzałką nadrukowaną na worku i przesuń ją do
końca, aż płytka zablokuje się w prowadnicy.
4 Włóż do zbiornika koszyk z zamontowanym workiem
SAFBAG (24) i przykryj zbiornik zespołem filtracyjnym –
zgodnie z pkt. C2 i C3.
Jeżeli worek SAFBAG nie zostanie zamontowany w koszyku, blokada zabezpieczająca
uniemożliwi przykrycie zbiornika zespołem filtracyjnym.
ODKURZANIE Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU
FILTRA WODNEGO
E
1 Naciśnij przycisk „PRESS” i ściągnij pokrywę zbiornika.
2 Włóż przegrodę do zbiornika. Upewnij się, że przegroda
jest włożona prawidłowo tzn. znajduje się w rowkach zbiornika i nastąpiło przesunięcie blokady zabezpieczającej.
3 Napełnij zbiornik wodą w ilości 1,2 litra. Poziom wody
powinien mieścić się w przedziale oznaczonym na przegrodzie zbiornika.
Nie uruchamiaj urządzenia bez wody w zbiorniku podczas odkurzania z wykorzystaniem
modułu filtra wodnego.
4 Przykryj zbiornik zespołem filtracyjnym.
Jeżeli przegroda nie jest założona prawidłowo,
blokada zabezpieczająca uniemożliwi przykrycie zbiornika zespołem filtracyjnym.
●● Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.
Odkurzacz domyślnie uruchomi się na najwyższym zakresie
mocy. Na wskaźniku poziomu mocy (6) zaświeci się jedna
dioda. Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy ,
(5) ustaw żądaną wartość mocy (typ 829.0).
Nie pracuj zbyt długo bez zmiany wody w zbiorniku. Przy długotrwałym lub bardzo intensywnym odkurzaniu dużych ilości śmieci, woda
w zbiorniku stanowiąca pierwszy stopień filtracji, może zostać w całości lub w dużej części wchłonięta przez suche zanieczyszczenia.
W takim przypadku, należy ją wymienić na czystą i kontynuować odkurzanie.
Unikaj odkurzania powierzchni, pokrytych substancjami
mogącymi sprzyjać nadmiernemu spienianiu wody wewnątrz
zbiornika. Jeśli przez ścianki zbiornika zauważamy, że
woda jest mocno spieniona, należy dodać neutralizatora
piany zalecanego przez producenta odkurzacza, np. „G 478
Buz® Defoam”, w ilości podanej na opakowaniu. Środek taki
można zakupić w sieci sklepów z wyrobami ZELMER lub
w sprzedaży wysyłkowej.
Odkurzanie z ilością wody przekraczającą
oznaczony, dopuszczalny poziom w zbiorniku
może spowodować wydostanie się wody na
zewnątrz odkurzacza. Często powtarzająca się
taka sytuacja może doprowadzić do szybkiego
zatkania filtra wylotowego EPA E10.
Odkurzacz wyposażony jest w pływak, który
automatycznie zablokuje ssanie, jeżeli filtr
piankowy II (10) będzie mocno zabrudzony lub
poziom cieczy przekroczy poziom maksymalny.
W takiej sytuacji wyłącz odkurzacz naciskając
przycisk włącz/wyłącz (1), wyciągnij wtyczkę
z gniazd­ka sieci, wyczyść filtr i opróżnij zbiornik.
ZBIERANIE WODY Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU
FITRA WODNEGO
Chcąc zastosować odkurzacz do zasysania cieczy należy go
przygotować podobnie jak w przypadku odkurzania z wykorzystaniem modułu filtra wodnego z wyjątkiem:
●● Zbiornik powinien być pusty (bez wody).
●● Należy stosować ssawkę do zbierania wody (20).
Nie uruchamiaj odkurzacza z pełnym zbiornikiem! Nie zasysaj jednorazowo dużych porcji
cieczy (np. wężem zanurzonym w wodzie).
Jeżeli w czasie zasysania poziom cieczy przekroczy poziom
maksymalny, pływak automatycznie zablokuje ssanie. Maksymalna pojemność zbiornika to ok. 4,0 l. W takiej sytuacji
postępuj w sposób opisany poprzednio w części dotyczącej
zablokowania ssania spowodowanego zabrudzonym filtrem
piankowym.
Zakończenie pracy, czyszczenie i konserwacja
●● Wyłącz
odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz
(1), wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
●● Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (4). Przy tej
czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do
jego splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
●● Naciśnij blokadę na końcówce węża i wyciągnij wąż
z otworu.
●● Rozłącz rurę teleskopową z wężem oraz z ssawką lub
szczotką.
●● W przypadku odkurzania lub zbierania wody z wykorzystaniem modułu filtra wodnego wylej brudną wodę ze
zbiornika.
●● Zaleca się po każdym użyciu odkurzacza dokładne umycie zbiornika, filtrów (demontaż poniżej) oraz przegrody
– kilkakrotnie zmieniając wodę.
Pozostawienie ww. części nieumytych lub ich
niedokładne umycie może spowodować utratę
zdolności filtracyjnych wkładek i pianki oraz
przyczynia się do rozwoju bakterii i roztoczy.
9
Dokładnie wysusz wszystkie umyte części
przed ponownym montażem.
Demontaż filtrów
FILTR PIANKOWY I
F
1 Otwórz pokrywę zespołu filtracyjnego – naciśnij uchwyt
i unieś pokrywę.
2 Wyciągnij, umyj filtr pod bieżącą wodą, wysusz i włóż
w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Zamknij pokrywę zespołu filtracyjnego naciskając ją, aż
do usłyszenia charakterystycznego „click”.
G
FILTR PIANKOWY II
Przed demontażem filtra zaleca się założenie gumowych
rękawic ochronnych.
1 Chwyć palcami filtr piankowy i ściągnij go z korpusu
zespołu filtracyjnego.
2 Umyj filtr pod bieżącą wodą, wysusz i włóż w uprzednio
zajmowane miejsce.
Pianki filtracyjnej nie pierz ręcznie przez wyżymanie ani w pralkach. Unikaj zgniatania, rozciągania i deformowania. Po oczyszczeniu piankę
wysusz w temperaturze pokojowej. Nigdy nie
susz pianki na grzejnikach, kaloryferach, piecach, itp.
H
FILTR SILNIKA
W obiegu chłodzenia silnika umieszczona jest włóknina filtracyjna, która ma za zadanie wyłapywanie pyłu węglowego,
który powstaje na skutek naturalnego zużywania się szczotek i komutatora w silniku.
1 Wyjmij zbiornik z odkurzacza.
2 Odwróć odkurzacz „do góry kołami” tak, aby opierał się
górną skośną powierzchnią uchwytem na podłodze. W specjalne wybranie pokrywki filtra włóż płaskie, wąskie narzędzie, np. śrubokręt, ruchem ręki do góry (zasada dźwigni)
podważ zaczep, który uginając się zwolni zatrzask pokrywki.
3 Jeśli filtr silnika (9) zostanie zabrudzony, istnieje możliwość przepłukania filtra (9) pod bieżącą wodą. Przed ponownym montażem pamiętaj, aby osuszyć w/w filtr.
4 Załóż nowy/przepłukany filtr silnika (9) zwróć uwagę,
aby krawędzie filtra (9) nie zostały poza obrysem gniazda.
Zatrzaśnij pokrywę filtra, zakładając w pierwszej kolejności
zaczep dolny i dociskając tak, aby zaczep górny zaskoczył
za krawędź w korpusie.
3 Przesuń suwak blokady osłony filtra w pozycję „otwarte”
i ściągnij pokrywę filtra.
4 Wyjmij filtr piankowy III (12). Przepłucz lub wymień na
nowy, gdy zostanie zabrudzony. Przed ponownym montażem pamiętaj, aby go osuszyć.
5 Wyjmij filtr piankowy III (12) następnie chwytając za
uchwyt, wyjmij filtr EPA E10 i wymień na nowy, gdy zostanie
zabrudzony.
Zaleca się okresowe oględziny stanu filtra, zwłaszcza, jeśli
wystąpił przypadek wyrzucenia wody na zewnątrz odkurzacza. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (przerwania)
powłoki filtra lub jednolitego pokrycia jej kurzem, filtr należy
wymienić na nowy.
6 Jeżeli filtr EPA E10, zostanie zabrudzony wymień go na
nowy lub przepłucz pod bieżącą wodą. Przed ponownym
montażem pamiętaj, aby go osuszyć.
7 Włóż oba filtry w uprzednio zajmowane miejsca, załóż
pokrywę filtra i mocno ją dociśnij.
8 Przesuń suwak blokady osłony filtra w pozycję
„zamknięte”.
Odwróć odkurzacz do położenia naturalnego (na czterech
kołach).
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
I
FILTR WYLOTOWY EPA E10 I FILTR PIANKOWY III
Filtr powietrza wylotowego EPA E10 powinien być wymieniany po ok. 30 godzinach pracy (6 miesięcy), lub wcześniej
w przypadku silnego zabrudzenia.
1 Wyjmij zbiornik z odkurzacza.
2 Odwróć odkurzacz „do góry kołami” tak, aby opierał się
górną skośną powierzchnią uchwytem na podłodze.
10
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Před čištěním a údržbou přístroje,
jeho montáži nebo demontáži,
vytáhněte vždy zástrčku napájecího
kabelu ze zásuvky.
●● Před výměnou příslušenství nebo
před manipulací v blízkosti součástek pohybujících se během provozu
vysavače je nutno spotřebič vypnout
a odpojit od napájení.
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání
přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod dohledem.
●● Přístroj nezapínejte, je-li napájecí
kabel nebo kryt zjevně poškozen.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte
na specializovaný servis.
●● Nedotýkejte se přístroje mokrýma
rukama, je-li zapojen do napájecí sítě.
●● Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí
nebo zvířat, dbejte zejména na to,
aby se sací hubice vysavače nepřiblížila k očím nebo uším.
●● Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě
a jen do nadmořské výšky 2000 m.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým prou-
dem 230 V chráněné síťovým jističem 16 A.
zástrčku ze síťové zásuvky tahem za
napájecí kabel.
●● Zkontrolujte průchodnost trubic a hadice! Větší nečistoty zamezující průchodnosti před zahájením vysávání
odstraňte. Jejich ponechání v sacích potrubí může způsobit poškození motoru nebo jiných částí vysavače.
●● Zabraňte ponoření do vody zástrčky napájecího kabelu.
●● Neprojíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí kabel
– může dojít k poškození izolace kabelu.
●● Nevysávejte zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Nevysávejte drobný prach jako je mouka, cement,
sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
●● Nevysávejte hořlavé a toxické látky, benzin, naftu
a jiné hořlavé a výbušné kapaliny.
●● Dbejte, aby během provozu nedošlo k převrácení nebo
polití vysavače vodou.
●● Během přechovávání může být sací hadice stočená,
avšak bez zalomení.
●● Nevystavujte vysavač působení atmosférických vlivů
(déšť, mráz).
●● Nepoužívejte vysavač bez pěnového filtru ve filtračním dílu.
●● V průběhu provozu vysavače neodnímejte víko nádrže
a nevytahujte systém vodního filtru z nádrže.
●● Neponechávejte zapnutý a pracující vysavač.
●● Vysavač může pracovat pouze v neutrální poloze,
tj. v poloze na čtyřech kolečkách na podkladu.
●● Nevytahujte
11
Popis přístroje
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti.
●● Čas od času vyčistěte kola. Nečistoty, které se hromadí na ose kola, mohou ztěžovat jejich otáčení.
prahy a jiné nerovnosti podlahy projíždějte
s vysavačem opatrně tak, aby nedocházelo k nadměrnému zvlnění vody v nádrží. Mohlo by to vést k vylití
menšího množství vody vně vysavače.
●● Přes
Vysavač je určen k vysávání nečistot z podlah, koberců,
keramických obkladů, spár v dřevěném obložení, podlahových lišt, topných těles. Vysavač je určen také k vysávání
nábytku, závěsů, záclon a k vysávání tekutin.
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.
Nezpůsobuje rušení rádio a TV přijímačů.
Hlučnost přístroje: 86 dB(A).
TYPY VYSAVAČE
Malý kartáč
Turbokartáč
Parketový kartáč BNB
Hubice pro vysávání
vody
8
9
10
11
12
13
EPA E10 Teleskopická
+
+
+
+
+
+
+
ZVC722SP
829.0 SP
+
SAFBAG 1 ks.
EPA E10 Teleskopická
+
+
+
+
–
+
+
ZVC722ZK
829.5 SK
–
SAFBAG 1 ks.
EPA E10 Teleskopická
+
+
+
+
–
–
+
5
6
Elektrostatika
Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti
vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou.
Je to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.
Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:
●● vybíjet přístroj častým dotykem trubicí kovových předmětů v pokoji,
●● zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
●● používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Tlačítko zapni/vypni
Držák
Zástrčka s napájecím kabelem
Tlačítko navíjení
Tlačítko nastavení výkonu , (typ 829.0)
Ukazatel úrovně sacího výkonu (typ 829.0)
Víka schránky na příslušenství
Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
Filtr motoru (namontovaný ve vysavači)
Pěnový filtr II (namontovaný ve vysavači)
A
Malá hubice
7
SAFBAG 1 ks.
Sací hubice
4
+
Sací trubice
3
829.0 ST
Filtr na výstupu
2
ZVC722ST
Typ
Sáček/počet
1
VIB
Elektronické ovládání
výkonu
Štěrbinová hubice
Typ provedení
a výbavy
Filtr EPA E10 na výstupu (namontovaný ve vysavači)
Pěnový filtr III (namontovaný ve vysavači)
Neutralizátor pěny
Pěnový filtr I (namontovaný ve vysavači)
Sací hadice
Sací teleskopická trubice
Štěrbinová hubice
Malý kartáč
Malá hubice
Hubice pro vysávání vody
Parketový kartáč BNB (Brush Natural Bristle) (typ 829.0)
Je určen k čištění a leštění tvrdých povrchů náchylných na
poškrábání, např. dřevěných podlah, podlahových panelů,
parket, mramoru, obložení apod.
Jemné a měkké vlasce přírodního původu zajišťují maximální účinnost vysávání a chrání před poškrábáním čištěných povrchů.
22 Sací hubice. Vysavač je vybaven pouze jedním druhem
dvoupolohové sací hubice (A nebo B)
A Hubice s kartáčem přepojitelná
B Sací hubice dvoupolohová se separátorem drobných
předmětů
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23 Turbokartáč (typ 829.0 ST)
24 Modul s namontovaným sáčkem SAFBAG
25 Modul vodního filtru:
A Filtrační sada
B Přihrádka
26 Komora
Příprava vysavač k použití
Modul s namontovaným sáčkem SAFBAG
nevkládejte do mokré komory. Pokud je komora
uvnitř mokrá, vysušte ji. Sáček SAFBAG se
nesmí namočit.
3 Komoru zakryjte skupinou filtrů.
B
1 Vložte konec sací hadice do otvoru vysavače tak, aby se
pojistka hadice ocitla ve vývodu otvoru. Typické zacvaknutí
signalizuje řádné upevnění hadice.
2 Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické trubici.
3 Pohodlnou délku trubice nastavíte tak, že uchopíte prstenec na teleskopické trubici a budete zasunovat nebo vysunovat trubku.
4 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací
hubici nebo kartáč.
5 U sací hubice se separátorem drobných předmětů
můžete namontovat košík pro odchytávání drobných předmětů. Pro tento účel odstraňte krytku a nasaďte košík.
6 Pro vysávání tvrdých podkladů – podlah dřevěných,
z umělých hmot, dlážděných apod. vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku
.
7 Vysavač je vybaven přihrádkou na příslušenství. Přihrádka se nachází v předním víku vysavače. Po otevření/
zavření přihrádky zvedněte/zavřete víko a vytáhněte/vložte
požadovanou sací hubici.
8 Vysavač můžeme skladovat ve vodorovné poloze; za
tímto účelem zasuňte záchytný háček sací trubice s kartáčem do úchytky pro její upevnění. Hadice může zůstat připevněna k vysavači, avšak je třeba dbát na to, aby se během
skladování příliš neohýbala.
9 Chyťte zástrčku napájecího kabelu (3) a vyjměte ho
z vysavače.
●● Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Před spuštěním vysavače se ujistěte zda jsou
ve vysavači namontovány všechny filtry a také
vhodný modul.
10 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (1).
Funkce vysavače
TRADIČNÍ VYSÁVÁNÍ SE SÁČKEM SAFBAG
C
1 Zmáčkněte tlačítko „PRESS” a stáhněte víko nádrže.
2 Do komory vložte modul s namontovaným sáčkem
SAFBAG (24). Ujistěte se, že modul je vložen správně, tzn.
že je zasunutý v zářezech komory a pojistná západka se
přesunula. Sáček vytáhněte nahoru.
Modul vodního filtru/modul suché filtrace se
sáčkem SAFBAG lze odnímat a nasazovat pouze
tehdy, když je konec hadice vytažen z otvoru
vysavače.
Pokud jste modul se sáčkem SAFBAG nevložili správně, pojistná západka neumožní zakrýt
komoru skupinou filtrů.
●● Připravte vysavač k použití podle bodu B.
4 Vysavač se standardně spustí na nejvyšší příkon.
Na ukazateli úrovně výkonu (6) se rozsvítí jedna dioda.
Zmáčknutím tlačítek pro změnu výkonu , (5) nastavte
požadovanou úroveň výkonu (funkce dostupná pouze
u vysavače typu 829.0).
D
Demontáž/montáž sáčku SAFBAG
1 Sejměte z komory skupinu filtrů a vytáhněte modul
s namontovaným sáčkem SAFBAG (24).
Modul vodního filtru/modul suché filtrace se
sáčkem SAFBAG lze odnímat a nasazovat
pouze tehdy, když je konec hadice vytažen
z otvoru vysavače.
2 Odehněte nahoru čelo sáčku SAFBAG a sáček vysuňte
z vodicí drážky.
3 Zasuňte čelo nového sáčku SAFBAG do vodicí drážky
ve směru šipky vytištěné na sáčku a přesuňte čelo na doraz,
až se zablokuje ve vodicí drážce.
4 Do komory vložte modul s namontovaným sáčkem
SAFBAG (24) a komoru zakryjte skupinou filtrů – v souladu
s bodem C2 a C3.
Pokud sáček SAFBAG nebude namontován
v modulu, pojistná západka neumožní zakrýt
komoru skupinou filtrů.
VYSÁVÁNÍ S VYUŽITÍM MODULU VODNÍHO FILTRU
E
1 Zmáčkněte tlačítko „PRESS” a stáhněte víko nádrže
2 Do komory vložte přihrádku. Ujistěte se, že přihrádka
je správně vložená, tzn. nachází se v zářezech komory
a pojistná západka se přesunula.
3 Naplňte vodní nádrž vodou v množství 1,2 litru. Úroveň
vody se musí pohybovat v rozmezí vyznačeném na stěně
nádrže.
Nespouštějte zařízení bez vody v nádrži při
vysávání s použitím modulu vodního filtru.
4 Přikryjte nádrž filtračním modulem.
Pokud přihrádka není správně vložená, pojistná
západka neumožní zakrýt komoru skupinou filtrů.
●● Připravte vysavač k použití podle bodu B.
13
Vysavač se standardně spustí na nejvyšší příkon. Na ukazateli úrovně výkonu (6) se rozsvítí jedna dioda. Zmáčknutím
tlačítek pro změnu výkonu , (5) nastavte požadovanou
úroveň výkonu (funkce dostupná pouze u vysavače typu
829.0).
Nepracujte příliš dlouhou bez výměny vody
v nádrži. Při dlouhodobém nebo velmi intenzívním vysávání velkého množství nečistot,
může být voda z nádrže, která představuje
první stupeň filtrace, zcela nebo v části pohlcena suchými nečistotami. V tomto případě je
nutno ji vyměnit za vodu čistou a pokračovat
ve vysávání.
Vyvarujte se vysávání ploch pokrytých látkami, které by
mohly přispívat k nadměrnému zpěnění vody v nádrži. Uvidíte-li přes stěnu nádrže, že voda je silně zpěněná, přidejte
neutralizační přípravek doporučovaný výrobcem vysavače,
např. „G 478 Buz® Defoam”, v dávce uvedené na obalu.
Tento přípravek lze zakoupit v obchodech s výrobky firmy
ZELMER nebo v zásilkovém obchodu.
Vysávání z množství vody přesahujícím vyznačenou, přípustnou úroveň v nádrži může způsobit únik vody vně vysavače. Časté opakování
této situace může vést k rychlejšímu ucpání
filtru EPA E10 na výstupu vysavače.
Vysavač vybaven plovákem, který automaticky
zablokuje vysávání, bude-li pěnový filtr II (10)
silně zašpiněn nebo úroveň kapaliny překročí
maximální úroveň. V této situaci vysavač
vypněte zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (1),
vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky, vyčistěte
filtr a vyprázdněte nádrž.
VYSÁVÁNÍ VODY
Chcete-li použít vysavač k vysávání tekutin, nutno vysavač
připravit podobně, jako v případě použití modulu vodního
filtru s touto výjimkou:
●● Nádrž musí být prázdná (bez vody).
●● Použijte sací hubici pro vysávání vody (20).
Nezapínejte vysavač s plnou nádrží! Nevysávejte jednorázově velké množství tekutin (např.
hadicí ponořenou do vody).
Překročí-li v době nasávání hladina kapaliny maximální
úroveň, plovák automaticky nasávání zablokuje. Maximální
objem nádrže činí 4,0 l. V této situaci postupujte způsobem
uvedeným v části týkající se zablokování nasávání způsobenému zašpiněným pěnovým filtrem.
Ukončení provozu, čištění a údržba
●● Vypněte
vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (1),
vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
●● Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (4).
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho
14
zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
●● Zmáčkněte pojistku na konci hadice a hadici vytáhněte
z otvoru.
●● Rozpojte teleskopickou trubici a hadicí a hubicí nebo
kartáčem.
●● V případě vysávání nebo shromažďování vody s využitím modulu vodního filtru, vylijte špinavou vodu z nádrže.
●● Doporučujeme po každém použití vysavače důkladně
umýt nádrž, filtry (demontáž níže) a přihrádky – několikrát vyměnit vodu.
Ponechání výše uvedených dílů neumytých
nebo umytých zběžně může způsobit ztrátu filtračních schopností vložek a pěny a k množení
bakterií a roztočů.
Vysušte důkladně všechny umyté díly před
opětovnou montáží.
Demontáž filtrů
PĚNOVÝ FILTR I
F
1 Otevřete víko filtrační sady – zmáčkněte držák a víko
zvedněte.
2 Vyjměte, umyjte filtr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte
na původní místo.
●● Uzavřete víko filtračního modulu zatlačením, uslyšíte
typické zacvaknutí.
G
PĚNOVÝ FILTR II
Před demontáží filtru doporučujeme použití gumových
ochranných rukavic.
1 Chyťte prsty pěnový filtr a stáhněte jej z korpusu filtračního modulu.
2 Umyjte filtr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte na
původní místo.
Filtrační pěnu neperte neždímejte a neperte
v pračkách. Vyvarujte se mačkání, roztahování
a vzniku deformací. Po vyčištění pěnu vysušte
při pokojové teplotě. Nikdy nesušte pěnu na
topných tělesech, radiátorech, kamnech apod.
H
FILTR MOTORU
V chladicím oběhu motoru je umístěná filtrační látka pro
zadržování uhelnatého prachu vznikajícího přirozeným opotřebením kartáčů a komutátoru v motoru.
1 Vyjměte nádrž z vysavače.
2 Obraťte vysavač „vzhůru koly“ tak, aby se opíral horní,
šikmou plochou a držákem na podlaze. Do zvláštního profilu víka filtru vložte plochý, úzký předmět, např. šroubovák,
pohybem ruky směrem nahoru (funkce páky) nadzvedněte
úchyt, který se ohne a uvolní západku víka.
3 Bude-li filtr motoru (9) zašpiněn, lze jej propláchnout
v tekoucí vodě. Před opětovným použitím výše uvedené filtry
vysušte.
4 Nasaďte nový nebo propláchnutý filtr motoru (9) věnujte
pozornost aby hrany filtru (9) nebyly mimo zásuvky. Uzavřete
víko filtru nasazením nejprve dolní úchytky a dotlačením tak,
aby horní úchytka zapadla za hranu krytu vysavače.
I
FILTR NA VÝSTUPU EPA E10 A PĚNOVÝ FILTR III
Filtr EPA E10 na výstupu vzduchu by měl být vyměňován po
asi 30 hodinách provozu (6 měsíců) nebo dříve v případě
silného zašpinění.
1 Vyjměte nádrž z vysavače.
2 Obraťte vysavač „vzhůru koly“ tak, aby se opíral horní,
šikmou plochou a držákem na podlaze.
3 Přesuňte spínač pojistky filtru do polohy „otevřeno”
a zamáčkněte kryt filtru.
4 Vyjměte pěnový filtr III (12). Propláchněte jej nebo
vyměňte za nový, bude-li zašpiněn. Před opětovným použitím filtr vysušte.
5 Vyjměte pěnový filtr III (12) poté uchopením držáku,
vyjměte filtr EPA E10 a vyměňte jej za nový, bude-li zašpiněn.
Doporučujeme provádění pravidelných prohlídek stavu filtru,
zejména dojde-li k vystříknutí vody z vysavače. Zjistíte-li
poškození (přetržení) povrchu filtru nebo souvislého pokrytí
filtru prachech je filtr nutno vyměnit za nový.
6 Bude-li filtr EPA E10 zašpiněn, vyměňte jej za nový nebo
jej propláchněte pod tekoucí vodou. Před opětovným použitím filtr vysušte.
7 Vložte oba filtry na jejich místo, nasaďte kryt filtru
a pevně jej dotlačte.
8 Přesuňte spínač pojistky krytu filtru do polohy „zavřeno”.
Otevřete vysavač do běžné provozní polohy (na čtyřech
kolech).
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – odpadní elektrické a elektronické
spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení
a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná maloobchodní prodejna.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
15
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Pred čistením a údržbou spotrebiča,
jeho montážou alebo demontážou
vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred
priblížením sa k pohyblivým častiam
zariadenia počas jeho používania,
zariadenie vypnite a odpojte ho od
elektrického napätia.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti
vo veku viac ako 8 rokov alebo osoby
s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby,
ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú pod stálym
dozorom a po ich predošlom poučení
o bezpečnom používaní spotrebiča
16
a s tým spojených rizikách. Deti by sa
so spotrebičom nemali hrať. Čistenie
a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú
napájací kábel alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Zariadenie sa nesmie dotýkať mokrými rukami, ak je pripojené do
napájacej siete.
●● Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá,
dávajte pozor, aby ste nepribližovali
sacie nástavce k očiam a ušiam.
●● Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote
a do nadmorskej výšky 2000 m.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Vysávač pripájajte iba do elektrickej siete striedavého
prúdu 230 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Kontrolujte priechodnosť rúr a hadice! Väčšie znečistenia, ktoré sťažujú priechodnosť, treba pred začatím
vysávania odstrániť. Ponechanie ich vo vnútri sacieho
potrubia môže byť príčinou poškodenia motora alebo
iných častí vysávača.
●● Zástrčka napájacieho kábla nikdy nesmie byť mokrá.
●● Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom
kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, toner do tlačiarne a kopírky a pod.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať žieravé a toxické
prostriedky, benzín, petrolej a iné horľavé alebo
výbušné tekutiny.
●● Počas prevádzky sa vysávač nesmie prevrátiť alebo
zaliať vodou.
●● Pri uchovávaní sacia hadica môže byť zvinutá, ale nie
zalomená.
●● Vysávač nevystavujte pôsobeniu poveternostných
podmienok (dážď, mráz).
●● Vysávač bez namontovaného penového filtra vo filtračnej sústave sa nesmie prevádzkovať.
●● Počas prevádzky vysávača nesnímajte kryt nádoby
a nevyberajte modul vodného filtra z nádoby.
●● Nenechávajte zapnutý a fungujúci vysávač.
●● Vysávač môže fungovať len v prirodzenej polohe,
t.j. keď sa nachádza štyrmi kolieskami na povrchu.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.
●● Pravidelne čistite kolieska vysávača. Znečistenia usadzujúce sa na osi kolieska môžu sťažiť ich otáčanie sa.
prahy a iné nerovnosti podkladu prechádzajte
vysávačom opatrne tak, aby ste nezapríčinili príliš silné
vlnenie vody v nádobe. Mohlo by to zapríčiniť únik
malého množstva vody.
●● Cez
Vlastnosti vysávača
Vysávač je určený na vysávanie nečistôt z podlahy, kobercov, keramických obkladačiek, škár v drevených obkladoch,
podlahových líšt, radiátorov. Vysávač slúži tiež na vysávanie
nábytku, závesov, záclon a na vysávanie tekutín.
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.
Neruší príjem signálu RTV.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
86 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Elektrostatika
Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie
je jeho poruchou.
Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:
●● často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti
a tak odelektrizujete zariadenie,
●● zväčšite vlhkosť vzduchu v miestnosti,
●● používajte všeobecne prístupné antielektrostatické prostriedky.
Dvojpolohová hubica
Malá hubica
Štrbinová hubica
Malá kefa
Turbokefa
Kefa na parkety „BNB”
Hubica na vysávanie
vody
8
9
10
11
12
13
EPA E10 Teleskopická
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1 ks.
EPA E10 Teleskopická
+
+
+
+
–
+
+
SAFBAG 1 ks.
EPA E10 Teleskopická
+
+
+
+
–
–
+
Výstupný filter
7
Vrecko/počet
6
Typ
Elektronická regulácia
výkonu
Prevedenie
a vybavenie
Sacia trubica
TYPY VYSÁVAČOV
1
2
3
4
5
ZVC722ST
829.0 ST
+
SAFBAG 1 ks.
ZVC722SP
829.0 SP
+
ZVC722ZK
829.5 SK
–
VIB
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
Tlačidlo zapni/vypni
Držiak
Zástrčka s napájacím káblom
Tlačidlo navijaka
Tlačidlá zmeny výkonu , (typ 829.0)
A
6
7
8
9
10
11
Ukazovateľ úrovne výkonu (typ 829.0)
Kryt úložného priestoru na príslušenstvo
Úchytka na pripevnenie dvojpolohovej hubice
Filter motora (namontovaný vo vysávači)
Penový filter II (namontovaný vo vysávači)
Výstupný EPA E10 filter (namontovaný vo vysávači)
17
12 Penový filter III (namontovaný vo vysávači)
13 Neutralizátor peny
14 Penový filter I (namontovaný vo vysávači)
15 Sacia hadica
16 Teleskopická sacia trubica
17 Štrbinová hubica
18 Malá kefa
19 Malá hubica
20 Hubica na vysávanie vody
21 Kefa na parkety „BNB“ (Brush Natural Bristle) (typ 829.0)
Používa sa na čistenie a leštenie tvrdých povrchov náchylných na poškriabanie ako napr. drevené podlahy, podlahové
panely, parket, mramor, obkladačky a pod.
Jemné a mäkké prírodné vlasy zaručujú maximálnu účinnosť
vysávania a chránia pred poškriabaním čisteného povrchu.
22 Dvojpolohová hubica. Vysávač je vybavený iba jedným
druhom dvojpolohovej hubice (A alebo B)
A Dvojpolohová hubica
B Dvojpolohová hubica s filtrom na drobné predmety
23 Turbokefa (typ 829.0 ST)
24 Košík s namontovaným vreckom SAFBAG
25 Modul vodného filtra:
A Filtračná sústava
B Priečka
26 Nádrž
Príprava vysávača na použitie
B
1 Vložte koncovku sacej hadice do otvoru vysávača tak,
aby sa istiaci prvok hadice nachádzal vo výstupku v otvore.
Charakteristické cvaknutie znamená, že hadica zapadla na
správne miesto.
2 Druhý koniec hadice (rukoväť) spojte s teleskopickou
sacou trubicou.
3 Držte tlačidlo na teleskopickej trubici a vsunutím alebo
vysunutím trubice nastavte jej dĺžku tak, aby Vám vyhovovala.
4 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu
alebo kefu.
5 Do hubice s filtrom na drobné predmety môžete namontovať košík na zachytenie drobných predmetov. S týmto cieľom zložte nástavec košíka a vložte košík.
6 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy,
umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka
.
7 Vysávač je vybavený úložným priestorom na príslušenstvo. Úložný priestor sa nachádza v prednom kryte vysávača. S cieľom otvoriť/zatvoriť úložný priestor, zdvihnite/
zatvorte kryt a vyberte/schovajte príslušnú hubicu.
8 Vysávač môžete skladovať vo vodorovnej polohe.
Založte pripevňujúci háčik nasávacej kefky do háčika, ktorý
slúži na pripevnenie nasávacej kefky. Hadicu môžete nechať
namontovanú do vysávača. Dávajte však pozor, aby hadica
počas skladovania nebola veľmi zohnutá.
18
9 Uchopte zástrčku napájacieho kábla (3) a vytiahnite ho
z vysávača.
●● Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Pred zapnutím vysávača sa uistite, či sú vo vysávači namontované všetky filtre a príslušný modul.
10 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (1).
Funkcie vysávača
TRADIČNÉ VYSÁVANIE S VRECKOM SAFBAG
C
1 Stlačte tlačidlo „PRESS” a stiahnite kryt nádoby.
2 Do nádrže vložte košík s namontovaným vreckom
SAFBAG (24). Uistite sa, či je košík vložený správne, tzn. či
sa nachádza v drážkach nádrže a či zapadli bezpečnostné
blokády. Rozložte vrecko v nádrži.
Modul vodného filtra/modul suchého filtrovania
s vreckom SAFBAG je možné vyberať a vkladať iba v prípade, že je koncovka hadice vytiahnutá z otvoru vysávača.
Košík s namontovaným vreckom SAFBAG sa
nesmie vkladať do mokrej nádrže. Ak je nádrž
vo vnútri mokrá, musí sa predtým osušiť.
Vrecko SAFBAG sa v žiadnom prípade nesmie
zamočiť.
3 Prikryte nádržku filtračnou sústavou.
Ak je košík s vreckom SAFBAG vložený
nesprávne, bezpečnostná blokáda znemožňuje
nasadenie filtračnej jednotky na nádrž.
●● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.
4 Vysávač sa podľa nastavení výrobcu zapne na najvyššej
úrovni výkonu. Na ukazovateli úrovne výkonu (6) sa rozsvieti
jedna dióda. Stlačením tlačidiel zmeny výkonu , (5)
nastavte požadovanú hodnotu výkonu (funkcia je dostupná
len vo vysávačoch typu 829.0).
D
Demontáž/montáž vrecka SAFBAG
1 Zložte z nádrže filtračnú jednotku a vytiahnite košík
s namontovaným vreckom SAFBAG (24).
Modul vodného filtra/modul suchého filtrovania
s vreckom SAFBAG je možné vyberať a vkladať iba v prípade, že je koncovka hadice vytiahnutá z otvoru vysávača.
2 Ohnite doštičku vrecka SAFBAG smerom hore a vysuňte
vrecko z vodiacej lišty.
3 Vsuňte doštičku nového vrecka SAFBAG do vodiacej
lišty v smere šípky natlačenej na vrecku a presuňte ju do
konca, kým sa doštička nezapadne do vodiacej lišty.
4 Do nádrže vložte košík s namontovaným vreckom
SAFBAG (24) a nádrž prikryte filtračnou jednotkou – podľa
pokynov uvedený v bodoch C2 a C3.
Ak vrecko SAFBAG nie je v košíku namontované, bezpečnostná blokáda znemožňuje nasadenie filtračnej jednotky na nádrž.
VYSÁVANIE S POUŽITÍM MODULU VODNÉHO
FILTRA
E
1 Stlačte tlačidlo „PRESS” a stiahnite kryt nádoby.
2 Do nádrže vložte priečku. Uistite sa, či je priečka vložená
správne, tzn. či sa nachádza v drážkach nádrže a či zapadli
bezpečnostné blokády.
3 Naplňte nádržku vodou v množstve 1,2 litra. Hladina vody
sa musí nachádzať v rozsahu označenom na stene nádoby.
Nezapínajte zariadenie bez vody v nádržke počas
vysávania s použitím modulu vodného filtra.
4 Prikryte nádržku filtračnou sústavou.
Ak je priečka vložená nesprávne, bezpečnostná blokáda znemožňuje nasadenie filtračnej jednotky na nádrž.
●● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.
Vysávač sa podľa nastavení výrobcu zapne na najvyššej
úrovni výkonu. Na ukazovateli úrovne výkonu (6) sa rozsvieti
jedna dióda. Stlačením tlačidiel zmeny výkonu , (5)
nastavte požadovanú hodnotu výkonu (funkcia je dostupná
len vo vysávačoch typu 829.0).
Nepracujte príliš dlho bez zmeny vody
v nádržke. Pri dlhotrvajúcom alebo veľmi intenzívnom vysávaní veľkého množstva smetí, môže
byť voda v nádobe, ktorá tvorí prvý stupeň filtrácie, celá alebo sčasti absorbovaná suchými
znečisteniami. V takom prípade ju treba vymeniť
za čistú a pokračovať vo vysávaní.
Vyhýbajte sa vysávaniu povrchov, ktoré sú povrchovo upravené látkami prispievajúcimi k nadmernému peneniu sa vody
vo vnútri nádoby. Ak si cez steny nádoby všimnete, že je
voda silne spenená, treba pridať neutralizačný protipeniaci
prostriedok, ktorý je odporúčaný výrobcom vysávača, napr.
„G 478 Buz® Defoam”, v množstve uvedenom na obale.
Takýto prostriedok si môžete kúpiť v sieti obchodov s výrobkami ZELMER alebo v zásielkovom predaji.
Vysávanie s množstvom vody presahujúcim
označenú, prípustnú hladinu v nádobe môže
zapríčiniť únik vody z vysávača. Pri častom
opakovaní takejto situácie môže dôjsť k rýchlemu zapchatiu sa výstupného EPA E10 filtra.
Vysávač je vybavený plavákom, ktorý automatický blokuje vysávanie, ak je penový filter II
(10) príliš špinavý alebo hladina tekutiny prevyšuje maximálnu úroveň. V takejto situácii
vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni
(1), vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky,
vyčistite filter a vyprázdnite nádržku.
ZBIERANIE VODY
Ak chcete použiť vysávač na vysávanie tekutín, musíte
ho pripraviť podobne ako v prípade vysávania s použitím
modulu vodného filtra s týmto rozdielom, že:
●● Nádržka by mala byť prázdna (bez vody).
●● Použite nástavec na vysávanie vody (20).
Nezapínajte vysávač s plnou nádržkou! Nevysávajte veľké dávky tekutín naraz (napr. hadicou ponorenou do vody).
Ak počas vysávania prevýši hladina tekutiny maximálnu
úroveň, plavák automaticky zablokuje vysávanie. Maximálny
objem nádržky je cca 4,0 l. V takejto situácii postupujte hore
uvedeným spôsobom v časti týkajúcej sa zablokovania vysávania spôsobeného zašpineným penovým filtrom.
Ukončenie práce, čistenie a údržba
●● Vypnite
vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (1),
vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
●● Zviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (4).
Pri tom pridržte kábel, čím predídete jeho zauzleniu
a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
●● Stlačte istiaci prvok na koncovke hadice a vytiahnite
hadicu z otvoru.
●● Rozpojte teleskopickú trubicu a hadicu ako aj hubicu
alebo kefu.
●● V prípade vysávania alebo nasávania vody s použitím
modulu vodného filtra, vylejte špinavú vodu z nádoby.
●● Odporúča sa po každom použití vysávača dôkladne
umyť nádržku, filtre (demontáž je opísaná nižšie)
a priečku – vymeňte vodu niekoľkokrát.
Ak necháte tieto časti neumyté alebo nedôkladne umyté, vložky a penový filter môžu stratiť svoju filtračnú schopnosť a sa môžu začať
rozvíjať baktérie a roztoče.
Dôkladne vysušte všetky umyté časti pred opätovnou montážou.
Demontáž filtrov
PENOVÝ FILTER I
F
1 Otvorte kryt filtračného modulu – stlačte rukoväť a zdvihnite kryt.
2 Vyberte a umyte filter pod tečúcou vodou, potom ho
vysušte a vložte na jeho miesto.
●● Zatvorte kryt filtračnej sústavy stlačením tak, že počujete
charakteristické cvaknutie.
G
PENOVÝ FILTER II
Pred demontážou filtra sa odporúča založiť si gumené
ochranné rukavice.
1 Uchopte penový filter prstami a vyberte ho z telesa
filtračnej sústavy
19
2 Umyte filter pod tečúcou vodou, vysušte ho a vložte ho
na jeho miesto
Filtračná pena sa nesmie prať ručne žmýkaním ani prať v práčke. Vyhýbajte sa stlačovaniu, rozťahovaniu a deformovaniu. Po očistení
penového filtra ho vysušte pri izbovej teplote.
Nikdy nesušte penový filter na ohrievačoch,
radiátoroch, peciach ap.
H
FILTER MOTORA
V chladiacej sústave motora sa nachádza filtračná textilná
látka, ktorej úlohou je odlúčenie uhoľného prachu, ktorý
vzniká v dôsledku prirodzeného opotrebúvania kief a komutátora v motore.
1 Vyberte nádobu z vysávača.
2 Obráťte vysávač hore kolieskami tak, aby ležal na
podlahe horným šikmým povrchom a rukoväťou. Do špeciálnej škáry v kryte filtra vložte ploché, úzke náradie, napr.
skrutkovač, pohybom ruky smerom hore (zásada páky)
ohnite úchytku, čím uvoľníte zámku krytu.
3 Ak bude filter motora (9) znečistený, existuje možnosť
opláchnuť filter (9) pod tečúcou vodou. Pred opätovnou montážou nezabudnite vysušiť tento filter.
4 Vložte nový/opláchnutý filter motora (9), dajte si pozor,
aby sa okraje filtra (9) nenachádzali mimo jeho obrysu. Uzatvorte kryt filtra, v prvom rade vložte dolnú úchytku a pritlačte
tak, aby horná úchytka zapadla za hranu v telese.
Obráťte vysávač do jeho správnej polohy (na štyroch
kolieskach).
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
I
VÝSTUPNÝ EPA E10 FILTER A PENOVÝ FILTER III
Výstupný EPA E10 filter vzduchu by sa mal vymeniť po asi
30 hodinách práce (6 mesiacov) alebo skôr v prípade silného
znečistenia.
1 Vyberte nádobu z vysávača.
2 Obráťte vysávač hore kolieskami tak, aby ležal na
podlahe horným šikmým povrchom a rukoväťou.
3 Presuňte posuvný prepínač blokovania krytu filtra do
polohy „otvorené“ a stiahnite kryt filtra.
4 Vyberte penový filter III (12). Opláchnite alebo vymeňte
za nový v prípade jeho znečistenia. Pred opätovnou montážou nezabudnite ho vysušiť.
5 Vyberte penový filter III (12), potom uchopte za držiak
a vyberte EPA E10 filter – vymeňte ho za nový v prípade,
že bude znečistený.
Odporúčame pravidelne kontrolovať stav filtra, najmä ak
došlo k úniku vody z vysávača. V prípade zistenia poškodenia (prerušenia) vrstvy filtra, alebo v prípade, že filter bude
zanesený súdržnou vrstvou prachu, vymeňte filter za nový.
6 Ak bude EPA E10 filter znečistený, vymeňte ho za nový
alebo opláchnite pod tečúcou vodou. Pred opätovnou montážou nezabudnite ho vysušiť.
7 Vložte obidva filtre na ich pôvodné miesta, naložte kryt
filtra a silne ho pritlačte.
8 Presuňte posuvný prepínač blokovania krytu filtra do
polohy „zatvorené“.
20
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék tisztítása, karbantartása,
össze- vagy szétszerelése előtt
a hálózati csatlakozó dugót mindig
húzza ki a konnektorból.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka csere vagy mozgatható
tartozékhoz közeledés előtt, ajánlatos
kikapcsolni és áramtalanitani.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött
gyermekek, valamint fizikai, értelmi
képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát
nem ismerő személyek csak akkor
használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára
vonatkozó, és a vele járó veszélyekre
vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem
játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák
és ne tartsák karban gyerekek.
●● Ne használja a készüléket, ha a háló-
zati csatlakozó kábele vagy a külső
burkolata szemmel láthatólag sérült.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Ne nyúljon a készülékhez nedves
kézzel, amikor az az elektromos
hálózathoz van csatlakoztatva.
●● A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
a szívófej ne kerüljön szem vagy fül
közelébe.
●● A készülék csakis zárt helyiségekben, szobahőmérsékleten történő
használatra alkalmas, maximálisan
2000 méteres tengerszint feletti
magasságban.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A porszívót kizárólag a 230 V feszültségű váltóáramú,
16 A-es biztosítékkal rendelkező elektromos hálózatra
kapcsolja.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● Ellenőrizze a csöveket és a tömlőt, hogy nincsenek-e
eldugulva! Az eldugulást okozó nagyobb szennyeződéseket a porszívózás előtt el kell távolítani. Ha azok
a szívóvezetékeken belül maradnak, azok a motor
vagy a porszívó más részeinek a sérülését okozhatják.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó dugasz száraz maradjon.
●● A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati
kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
●● A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt,
cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei stb.
●● A porszívóval ne szívjon fel maró, mérgező anyagokat,
benzint, petróleumot és más gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat.
21
●● A használat alatt ügyeljen arra, hogy a készülék ne
JAVASLAT
boruljon fel és a porszívót ne öntse el víz.
●● A tárolás során a szívótömlőt össze lehet tekerni, de
nem szabad megtörni.
●● A porszívót ne tegye ki atmoszférikus hatásoknak
(eső, fagy).
●● Ne használja a porszívót a szűrőrészbe behelyezhető
habszivacs-szűrő nélkül.
●● A porszívó működése közben ne vegye le a tartály fedelét és a tartályból ne vegye ki a vizes filteres egységet.
●● A bekapcsolt és működő porszívót sohasem hagyja
felügyelet nélkül.
●● A porszívó csak természetes helyzetében működhet,
azaz amikor a négy kerekén áll, a talajon.
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való
alkalmazásra készült.
tisztítsa meg a készülék kerekeit.
A kerekek tengelyén felgyülemlő piszok azok forgását
akadályozhatja.
●● A küszöbökön vagy más egyenetlen felületeken a porszívóval óvatosan úgy kell közlekedni, hogy a víz túlságosan ne hullámozzon a tartályban. Ez kisebb men�nyiségű víznek a tartályból való kiömléséhez vezethet.
●● Időszakonként
Kis kefe
Turbókefe
„BNB” parketta kefe
Vízfelszívó fej
8
9
10
11
12
13
SAFBAG 1 db. EPA E10 Teleszkópos
+
+
+
+
+
+
+
ZVC722SP
829.0 SP
+
SAFBAG 1 db. EPA E10 Teleszkópos
+
+
+
+
–
+
+
ZVC722ZK
829.5 SK
–
SAFBAG 1 db. EPA E10 Teleszkópos
+
+
+
+
–
–
+
4
5
6
A porszívó leírása
A porszívó a padlóról, szőnyegről, kerámia-lapokról,
a lampéria, a padló szegélylécei, radiátorok réseiből a szen�nyeződések összegyűjtésére szolgál. A porszívó bútorok,
sötétítőfüggönyök, függönyök porszívózására valamint folyadékok felszívására is szolgál.
Műszaki adatok
A porszívó típusa és a műszaki paraméterei a készülék névleges adattábláján vannak feltüntetve. Hálózati biztosíték 16 A.
Az RTV vételében nem okoz zavart.
A készülék zajszintje: LWA = 86 dB(A).
Elektrosztatika
Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom
esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja
a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent
hibát és nem veszélyezteti a készülék működését.
E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk
hogy:
22
Kis szívófej
7
+
Szívókefe
3
829.0 ST
Szívócső
2
ZVC722ST
Típus
Kimeneti szűrő
1
VIB
Porzsák/mennyiség
Résszívó
A kivitelezés és
felszereltség
szerinti
változat
Elektronikus teljesítményszabályozást
A TÍPUSÚ PORSZÍVÓK
●● érintse a készülék fém csövét a szobában található fém
tárgyakhoz,
●● növeljük a helység páratartalmát,
●● használjon antielektrosztatikus szereket.
A porszívó felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
Be/Ki kapcsológomb
Fogantyú
Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
Kábelbehúzó gomb
Teljesítmény szabályozó gombjai , (829.0 típus)
Teljesítmény-fokozat kijelzője (829.0 típus)
Tartozék-rekesz fedele
A szívókefeakasztó kampója
Motor szűrője (a porszívóba szerelve)
Habszivacs-szűrő II (a porszívóba szerelve)
EPA E10 kimeneti szűrő (a porszívóba szerelve)
Habszivacs-szűrő III (a porszívóba szerelve)
Hab semlegesítő
Habszivacs-szűrő I (a porszívóba szerelve)
Szívótömlő
Teleszkópos szívócső
Résszívó
Kis kefe
Kis szívófej
Vízfelszívó fej
„BNB” (Brush Natural Bristle) parketta kefe (829.0 típus)
A kemény, karcolásra érzékeny felületek tisztítására és polírozására szolgál, mint pl. fapadlók, laminált padló, parketta,
márvány, járólapos padló, stb.
A kefe természetes eredetű finom és puha szőre a porszívózás maximális eredményességét biztosítja és a tisztított
felületet megóvja a karcolásoktól.
22 Szívókefe. A porszívó csak egy fajta (A vagy B) szívókefével van felszerelve
A Átállítható szívókefe
B Az apró tárgyak elkülönítőjével felszerelt szívókefe
23 Turbókefe (829.0 ST típus)
24 Kosár a felszerelt SAFBAG porzsákkal
25 Vízszűrős modul:
A Szűrőegység
B Elválasztó lemez
26 Tartály
14
15
16
17
18
19
20
21
A porszívó használata előtti előkészületek
B
1 Helyezze be a szívótömlő végét a porszívó nyílásába
úgy, hogy a tömlő zárja a nyílás kiugró részébe kerüljön.
A jellegzetes „kattanás” a tömlő helyes rögzítését jelzi.
2 A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel.
3 A gyűrűnél fogva állítsba be a csövet az Önnek a megfelelő hosszúságúra, kihúzva vagy összetolva azt.
4 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
5 Az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt átállítható
szívókefébe az apró elemek összegyűjtésére egy kiskosár
szerelhető. Ebből a célból vegye le a kiskosár rátétjét majd
helyezze be a kosarat.
6 A kemény felületek – fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb. porszívózása céljából tolja ki a kefét a szívófejen
található gomb
benyomásával, amint azt a mellékelt
ábra mutatja.
7 A porszívó egy tartozék-rekesszel van felszerelve. A tartozék-rekesz a porszívó elülső fedelében található. A rekesz
kinyitása/bezárása céljából emelje fel/csukja be a fedelet és
húzza ki/tegye be a szükséges szívófejet.
8 A porszívó vízszintes helyzetben tárolható, e célból
helyezze a szívókefe akasztókampóját a szívókefe beakasztójába. A porszívócsövet felszerelve hagyhatja, de figyeljen
oda, hogy az ne legyen erősen meghajlítva a tárolás során.
9 Fogja meg a hálózati csatlakozó kábel dugóját (3) és
húzza ki a kábelt a porszívóból.
●● Csatlakoztassa a hálózati vezeték dugóját a konnektorhoz.
A porszívó beindítása előtt ellenőrizze, hogy
a szűrőbetétek és a megfelelő modul be vannak-e szerelve a porszívóba.
10 Indítsa be a porszívót a „be-/ki-kapcsológomb” megnyomásával (1).
A porszívó funkciói
HAGYOMÁNYOS PORSZÍVÓZÁS SAFBAG
PORZSÁKKAL
C
1 Nyomja meg a „PRESS” gombot és húzza le a tartály
fedelét.
2 Tegye a tartályba a SAFBAG porzsákkal felszerelt kosarat. (24). Győződjön meg arról, hogy a kosár megfelelően
lett-e berakva, vagyis hogy tartály barázdáiban található-e,
s a biztonsági blokád elmozdult-e. Nyissa szét a zsákot
a tartályban.
A vizes flteres modult/a SAFBAG porzsákos
száraz filteres modult csak akkor lehet kivenni
illetve betenni, ha a tömlő vége ki van húzva
a porszívó nyílásából.
Ne tegye a kosarat a beszerelt SAFBAG porzsákkal a vizes tartályba. Ha a tartály belül nedves, meg kell szárítani. A SAFBAG porzsák nem
nedvesedhet át.
3 Zárja le a a tartályt a szűrőegységgel.
Ha a SAFBAG porzsákos kosár nem kerül
a helyére, a biztonsági blokád nem engedi
a tartályra szerelni a szűrőegységet.
●● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak
megfelelően.
4 A porszívó alapbeállítása a legmagasabb teljesítményfokozat. A teljesítmény-szint kijelzőjén (6) egy dióda gyullad fel. A teljesítmény szabályozó gombjainak
,
(5)
a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítmény-fokozatot
(ez a funkció csak a 829.0 típusú porszívóknál működik).
D
A SAFBAG porzsák kivétele/behelyezése
1 Vegye le a tartályról a szűrőegységet és húzza ki
a SAFBAG (24) porszákkal felszerelt kosarat.
A vizes flteres modult/a SAFBAG porzsákos
száraz filteres modult csak akkor lehet kivenni
illetve betenni, ha a tömlő vége ki van húzva
a porszívó nyílásából.
2 Hajlítsa felfele a SAFBAG porzsák lemezét és húzza ki
a porzsákot a sínéből.
3 Csúsztassa az új SAFBAG porzsák lemezét a sínbe
a porzsákon található nyílnak megfelelően és húzza egészen a végéig, míg a lemez le nem lesz blokkolva a sínen.
23
4 Tegye a tartályba a SAFBAG (24) porzsákkal felszerelt
kosarat s takarja el a tartályt a szűrőrendszerrel – a C2 és
C3 pontoknak megfelelően.
Ha a SAFBAG porzsák nem lesz felszerelve
a kosáron, a biztonsági blokád nem engedi
a tartályra szerelni a szűrőegységet.
PORSZÍVÓZÁS A VÍZSZŰRŐS MODUL
FELHASZNÁLÁSÁVAL
E
1 Nyomja meg a „PRESS” gombot és húzza le a tartály
fedelét.
2 Illessze az elválasztó lemezt a tartályba. Győződjön meg
arról, hogy az elválasztó lemez megfelelően lett-e beszerelve, vagyis hogy a tartályon található barázdákba illik,
s hogy a biztonsági blokád elmozdult-e.
3 Töltse meg a tartályt 1,2 liter vízzel. A vízszintnek a tartály falán feltüntetett jelzések közé kell esnie.
A vízszűrős modul alkalmazásával történő porszívózás során ne indítsa be a készüléket, ha
a tartályban nincs víz.
4 Zárja le a a tartályt a szűrőegységgel.
Ha az elválasztó lemez nem lett megfelelően
beszerelve, a biztonsági blokád nem engedi
a tartályra szerelni a szűrőegységet.
●● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak
megfelelően.
A porszívó alapbeállítása a legmagasabb teljesítmény-fokozat. A teljesítmény-szint kijelzőjén (6) egy dióda gyullad fel.
A teljesítmény szabályozó gombjainak , (5) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítmény-fokozatot (ez a funkció csak a 829.0 típusú porszívóknál működik).
Ne használja túl sokáig a porszívót a víz cseréje nélkül a tartályban. A hosszan tartó porszívózás vagy nagy mennyiségű szemét intenzív
porszívózása során a szűrés első fokozatának
a funkcióját betöltő vizet a száraz piszok részben vagy teljes egészében magába szívhatja.
Ilyen esetben öntsön tiszta vizet a tartályba és
folytassa a porszívózást.
Ne porszívózzon olyan felületeket, amelyeken a tartályban
lévő víz habzását okozó anyagok találhatók. Ha a tartály
falán keresztül azt észleli, hogy a víz erősen habzik, a vízhez adja hozzá a porszívó gyártója által javasolt habzásgátló
szert, pl. „G 478 Buz® Defoam”, a csomagolásán megadott
mennyiségben. Ez a szer megvásárolható a ZELMER termékeit forgalmazó boltokban vagy a cég csomagküldő szolgálatán keresztül.
Ha a tartályban a víz szintje a megengedett jelzett szint feletti, a víz a porszívón kívülre folyhat. Ha ez a szituáció gyakran megismétlődik,
a EPA E10 kimeneti szűrő hamar eldugulhat.
24
A porszívó egy úszóval van felszerelve, amely
automatikusan leállítja a szívást, ha a habszivacs-szűrő II (10) túlságosan szennyezett vagy
a folyadék szintje a maximális szintet meghaladja. Ebben az esetben kapcsolja ki a porszívót a Be/Ki kapcsológombot megnyomva (1),
húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból,
tisztítsa ki a szűrőt és ürítse ki a tartályt.
VÍZ ÖSSZEGYŰJTÉSE
Amennyiben a porszívót folyadékok felszívására kívánja
használni, azt a vizes szűrő felhasználásával történő alkalmazásához hasonlóan kell előkészíteni, azzal a kivétellel,
hogy:
●● A tartálynak üresnek kell lennie (víz nélkül).
●● A vízfelszívó fejet (20) kell használni.
Ne indítsa be a porszívót, ha a tartály tele van!
Ne szívjon fel egyszerre nagy mennyiségű
folyadékot (pl. a vízbe merített tömlővel).
Ha a folyadék felszívása közben a folyadékszint eléri
a maximális szintet, az úszó a szívást automatikusan leállítja. A tartály maximális térfogata kb. 4,0 l. Az ilyen esetben
a korábban a szennyezett habszivacs-szűrő által okozott
szívás-leállásra vonatkozó részben leírtak szerint járjon el.
A porszívózás befejezése, tisztítás és
karbantartás
●● A Be/Ki kapcsológomb (1) megnyomásával kapcsolja ki
a porszívót és a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
●● Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gombot (4)
megnyomva. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy annak összegabalyodását vagy a dugónak
a készülék falához történő hozzáütődését meggátolja.
●● Nyomja meg a tömlő végén lévő blokkoló gombot és
húzza ki a tömlőt a nyílásból.
●● Kapcsolja szét a tömlőt és a teleszkópos csövet valamint
a szívófejet vagy a kefét.
●● A vizes szűrős modulnak a porszívózáshoz vagy a víz
felszívásához történő felhasználása esetében öntse ki
a piszkos vizet a tartályból.
●● Ajánlatos a porszívó minden egyes használata után
a tartályt valamint a rekeszeket alaposan kimosni, a szűrőket megtisztítani (a szűrők kivételére vonatkozó információ alább olvasható) – többször is cserélve a vizet.
A fenti részek tisztításának az elmulasztása
vagy azok nem alapos elmosása a szűrőbetétek és a habszivacs szűrőképességének
a csökkenését okozhatja, továbbá elősegíti
a baktériumok és atkák fejlődését.
Az összes elmosott részt az ismételt beszerelésük előtt alaposan szárítsa meg.
A szűrők kivétele
HABSZIVACS-SZŰRŐ I
F
1 Nyissa ki a szűrő-egység fedelét – nyomja meg a fogantyút és emelje fel a fedelet.
2 Húzza ki a szűrőt, mossa el folyó víz alatt, szárítsa meg
és tegye vissza a korábbi helyére.
●● Zárja be a szűrőegység fedelét, azt megnyomva, míg
jellegzetes „kattanást” nem hall.
G
HABSZIVACS-SZŰRŐ II
A szűrő kiszerelése előtt ajánlatos gumikesztyűt húzni.
1 Az ujjaival fogja meg a habszivacs-szűrőt és húzza le
a szűrőegységről.
2 Mossa el a szűrőt folyó víz alatt, szárítsa meg és tegye
vissza a korábbi helyére.
A habszivacs-szűrőt kézi mosásakor ne csavarja ki, és ne mossa mosógépben. Ne nyomkodja, ne húzza és ügyeljen arra, hogy ne
deformálódjon. A tisztítás után a habszivacsot
szobahőmérsékleten szárítsa. Sohasem szárítsa a habszivacsot hősugárzón, radiátoron,
kályhán stb.
H
MOTORVÉDŐ SZŰRŐBETÉT
A motor hűtőrendszerében egy szövetszűrő található, amelynek a feladata a szénkefék és a motor kommutátorának
természetes elhasználódása során keletkező szénpor kiszűrése.
1 Vegye ki a tartályt a porszívóból.
2 Fordítsa fel a porszívót „a kerekeivel felfelé” úgy, hogy
a felső rézsútos felületén lévő fogantyújára támaszkodjon
a padlón. A szűrő fedelének külön erre a célra szolgáló vájatába dugjon be egy lapos, keskeny szerszámot, pl. csavarhúzót, a kezével felfelé nyomva azt (az emelő elve szerint)
feszítse fel a kapcsot, ami elhajolva kiengedi a fedél zárját.
3 Ha a motrovédő szűrőbetét (9) bepiszkolódik, a szűrőbetét (9) folyó víz alatt mosható. Az ismételt behelyezése előtt
ne felejtse el, hogy a fent említett szűrőbetétet meg kell szárítani.
4 Tegye be az új/kiöblített motorvédő szűrőbetétet (9),
ügyelve arra, hogy a szűrő (9) pereme ne maradjon a tok
kerületén kívül. Zárja be a szűrő fedelét, először az alsó
kapcsot feltéve és megszorítva úgy, hogy a felső kapocs
a készüléktest pereme mögött bekattanjon.
EPA E10 KIMENETI SZŰRŐ ÉS HABSZIVACS III
SZŰRŐ
A távozó levegő EPA E10 szűrőjét kb. 30 órás (6 hónapos)
használat után, vagy erős szennyezettsége esetén ennél
korábban ki kell cserélni.
1 Vegye ki a tartályt a porszívóból.
2 Fordítsa fel a porszívót „a kerekeivel felfelé” úgy, hogy
a felső rézsútos felületén lévő fogantyújára támaszkodjon
a padlón.
3 Tolja el a szűrőrács tolózárját a „nyitva” pozícióba és
húzza le a szűrő fedelét.
4 Vegye ki a habszivacs III szűrőt (12). Ha szennyezett,
öblítse le vagy cserélje ki újra. Az ismételt behelyezése előtt
ne felejtse el, hogy azt meg kell szárítani.
5 Vegye ki a habszivacs III szűrőt (12), majd a fogantyút megfogva vegye ki a EPA E10 szűrőt és ha piszkos, cserélje ki újra.
Időszakonként ajánlatos a szűrőbetétek állapotát ellenőrizni,
különösen, ha a porszívóból víz ömlött ki. Ha azt tapasztalja,
hogy a szűrő felülete sérült (szakadt) vagy azt egyenletes
porréteg borítja, a szűrőbetétet cserélje ki újra.
6 Ha a EPA E10 szűrő szennyezett, cserélje ki újra vagy
öblítse le folyó víz alatt. Az ismételt behelyezése előtt ne
felejtse el, hogy azt meg kell szárítani.
7 Helyezze be mindkét szűrőt a korábbi helyükre, tegye fel
a szűrő fedelét és nyomja be erősen.
8 Tolja el a szűrőrács tolózárját a „zárva” pozícióba.
Fordítsa meg a porszívót az eredeti természetes helyzetébe
(négy kerékre).
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
I
Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez. A garancia nem
terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi
javítás állapítható meg.
Gyártó fenntartja magának a jogot a termék módosítására tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak, szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
25
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţă
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua
electrică înainte de a trece la montarea, demontarea, curăţarea şi întreţinerea aparatului.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau
de a vă apropia de părţile în mişcare
în timpul utilizării trebuie să opriţi
aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care nu
cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
26
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă
cablul de alimentare este deteriorat sau
dacă observaţi deteriorări ale carcasei.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui
defect, vă recomandăm să vă adresaţi
servisului specializat al firmei.
●● Nu atingeţi aparatul cu mâinile
umede, dacă acesta este conectat la
reţeaua de alimentare.
●● Nu folosiţi aspiratorul de praf pe
oameni sau animale şi aveţi o deosebită grijă să nu apropiaţi niplurile
de aspirare de ochi sau de urechi.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Conectaţi aspiratorul de praf la reţeaua electrică de
curent alternativ de 230 V, prevăzută cu contact de
protecţie pentru reţeaua 16 A.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
●● Controlaţi circulaţia aerului prin tuburi şi furtun! Murdăriile mai mari care blochează circulaţia aerului trebuie
îndepărtate înainte de a începe aspirarea. Rămânerea
acestora în interiorul căilor de aspirare poate provoca
deteriorarea motorului sau a altor componente ale
aspiratorului.
●● Aveţi grijă să nu udaţi ştecherul sau cablul de alimentare.
●● Nu treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare
peste cablul de alimentare; riscaţi să deterioraţi stratul
izolator al cablului.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de
ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
●● Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi,
precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante şi
copiatoare ş.a.m.d.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator substanţe caustice,
toxice, benzină, petrol sau alte lichide explozive sau
inflamabile.
●● În timpul folosirii aspiratorului aveţi grijă să nu-l răstur-
Descrierea aspiratorului
naţi sau să nu-l udaţi cu apa.
●● În timpul depozitării, furtunul de aspirare poate fi înfăşurat, dar nu îndoit.
●● Nu expuneţi aspiratorul la acţiunea agenţilor atmosferici (ploaie, zăpadă).
●● Nu folosiţi aspiratorul fără filtrul de sepiolit montat în
ansamblul de filtrare.
●● Nu luaţi capacul rezervorului şi nu scoateţi ansamblul
filtrului de apă din rezervor.
●● Nu lăsaţi aspiratorul pornit nesupravegheat.
●● Aspiratorul poate funcţiona doar aşezat în poziţie
normală, adică când este aşezat pe cele patru roţi pe
o suprafaţă netedă.
Aspiratorul este destinat aspirării impurităţilor de pe podea,
covoare, gresie, fisuri în boazerie, panouri şi radiatoare.
Aspiratorul serveşte de asemenea la aspirarea de praf
a mobilelor, a draperiilor, a perdelelor şi pentru strângerea
lichidelor scurse.
Date tehnice
Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A.
Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice.
Zgomotul produs de aparat: 86 dB(A).
Electrostatică
INDICAŢII
●● Acest
Atunci când aspiraţi suprafeţe aflate in incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza.
Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul şi
nu reprezită un defect al aparatului.
Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:
●● descărcaţi sarcina electrică a aparatului atingând des cu
ţeava obiectele metalice din cameră,
●● măriţi umiditatea aerului din cameră,
●● să folosiţi substanţe anti-electrostatice disponibile pe
piaţă.
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
aparat este rezervat în exclusivitate uzului
menajer şi domeniului casnic.
●● Curăţaţi periodic rotiţele de deplasare. Murdăria care
se poate aduna pe axul rotiţelor poate provoca dificultăţi în mişcarea lor.
●● Treceţi cu grijă aspiratorul peste praguri şi alte denivelări, pentru a nu se ajunge la tulburarea excesivă
a apei în rezervor, deoarece acest lucru poate să provoace scurgerea de apă în exterior.
TIPURI DE ASPIRATOARE
Perie mică
Perie turbo
Perie„BNB”
Accesoriu de aspirare
pentru strângerea apei
9
10
11
12
13
+
+
+
+
+
+
+
ZVC722SP
829.0 SP
+
SAFBAG 1 buc. EPA E10 Telescopic
+
+
+
+
–
+
+
ZVC722ZK
829.5 SK
–
SAFBAG 1 buc. EPA E10 Telescopic
+
+
+
+
–
–
+
4
5
6
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
6
7
Buton de pornire/oprire
Mâner
Ştecher cu cablu de alimentare
Butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului
Buton de schimbare a puterii , (tip 829.0)
Indicatorul nivelului de putere (tip 829.0)
Capacul compartimentului pentru accesorii
A
8
9
10
11
12
13
14
15
Accesoriu de
aspirare mic
8
SAFBAG 1 buc. EPA E10 Telescopic
Accesoriu de
aspirare-perie
7
+
Ţeavă de aspirare
3
829.0 ST
Filtru de ieşire
2
ZVC722ST
Tip
Sacul/cantitate
1
VIB
Reglarea electronică
a puterii de aspirare
Accesoriu de aspirare
pentru spaţii înguste
Opţiune de
executare şi
accesorii
Buton de fixare a periei de aspirare
Filtrul motorului (montat în aparat)
Filtru de sepiolit II (montat în aparat)
Filtru de ieşire EPA E10 (montat în aparat)
Filtru de sepiolit III (montat în aparat)
Neutralizator de spumă
Filtru de sepiolit I (montat în aparat)
Furtun de aspirare
27
16 Tub telescopic de aspirare
17 Accesoriu de aspirare pentru spaţii înguste
18 Perie mică
19 Accesoriu de aspirare mic
20 Accesoriu de aspirare – strângere de apă
21 Perie „BNB” (Brush Natural Bristle) (tip 829.0)
Aceasta serveşte la curăţarea şi lustruirea suprafeţelor dure,
uşor de zgâriat, precum: podele din lemn, parchet, marmură,
gresie, pereţii, plăci din piatră naturală etc.
Firele moi şi delicate de origine naturală ale acestei perii asigură eficacitatea maximă de curăţare şi protejează suprafaţa
aspirată de zgârieturi.
22 Accesoriu de aspirare-perie. Aparatul de aspirare este dotat
numai cu un tip de accesoriu de aspirare-perie (A sau B)
A Accesoriu de aspirare-perie comutatoare
B Accesoriu de aspirare-perie comutatoare cu separator de obiecte mici
23 Perie turbo (tip 829.0 ST)
24 Coş cu sac SAFBAG montat
25 Modulul filtrării cu apa:
A Ansamblu de filtrare
B Despărţitură
26 Rezervor
Pregătirea aspiratorului înainte
de folosire
B
1 Introduceţi capătul furtunului de aspirare în orificiul aspiratorului, astfel încât elementul de blocare al furtunului să
intre în profilul orificiului. Un „click” caracteristic vă anunţă că
furtunul a fost montat în mod corespunzător.
2 Celălalt capăt al furtunului (mânerul) se asamblează cu
tubul telescopic de aspirare.
3 Ţineţi inelul de pe ţeava telescopică şi mişcaţi ţeava pentru a o ajusta la lungimea dorită.
4 La celălalt capăt al tubului de aspirare montaţi accesoriul
de aspirare sau peria corespunzătoare.
5 În accesoriu de aspirare-perie cu separator de obiecte
mici puteţi să montaţi un coşuleţ pentru adunarea obiectelor
mici. În acest scop scoateţi capacul şi introduceţi coşuleţul.
6 Pentru aspirarea suprafeţelor tari – podele din lemn, din
materiale plastice, gresie ş.a.m.d., scoateţi peria în afară
apăsând butonul de pe accesoriu de aspirare, aşa cum este
indicat
.
7 Aspiratorul are un compartiment pentru accesorii. Compartimentul este amplasat în capacul din partea anterioară
a aspiratorului. Pentru a deschide/închide compartimentul,
ridicaţi/închideţi capacul şi scoateţi/puneţi la loc accesoriul
de aspirare dorit.
8 Aspiratorul poate fi depozitat în poziţie orizontală;
în acest scop introduceţi cârligul care fixează periile în clama
care fixează periile. Furtunul poate să rămână fixat de aspirator, trebuie totuşi să fiţi atenţi să nu fie foarte îndoit în timpul depozitării.
28
9 Prindeţi ştecherul cablului de alimentare (3) şi trageţi-l
din aspirator.
●● Introduceţi ştecherul în priză de reţeaua electrică.
Înainte de a pune în funcţiune aspiratorul, asiguraţi-vă că în aspirator sunt montate toate filtrele şi, de asemenea, modulul corespunzător.
10 Puneţi aspiratorul în funcţiune apăsând butonul „pornire/
oprire” (1).
Funcţiile aspiratorului
ASPIRARE TRADIŢIONALĂ CU SACUL SAFBAG
C
1 Apăsaţi butonul „PRESS” şi trageţi în jos capacul rezervorului.
2 Introduceţi în rezervor coşul cu sacul SAFBAG (24) montat. Asiguraţi-vă că, coşul este introdus corect, şi anume se
află în canelurile rezervorului şi blocada de siguranţă a fost
deplasată. Desfaceţi sacul în rezervor.
Modulul filtrului pentru filtrare cu apă/modulul
pentru filtrare uscată cu săculeţ SAFBAG poate
fi scos şi montat numai atunci când capătul furtunului de aspirare este scos din orificiul aspiratorului.
Este interzisă introducerea coşului cu sacul
SAFBAG montat, în rezervorul umed. În cazul
în care rezervorul este umed în interior acesta
trebuie uscat. Sacul SAFBAG nu poate fi umed.
3 Acoperiţi recipientul cu ansamblul de filtrare.
În cazul în care coşul cu sacul SAFBAG nu este
montat corect, blocada de siguranţă nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de
filtrare.
●● Pregătiţi aspiratorul pentru utilizare, conform punc-
tului B.
4 Aspiratorul este programat să pornească în cel mai mare
interval de putere. Pe indicatorul nivelului de putere (6) se
aprinde o singură diodă. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii , (5) setaţi valoarea dorită a puterii (această
funcţie este disponibilă numai în aspiratoarele tip 829.0).
D
Demontarea/montarea sacului SAFBAG
1 Daţi la o parte de pe rezervor ansamblul de filtrare şi
scoateţi coşul cu sacul SAFBAG (24) montat.
Modulul filtrului pentru filtrare cu apă/modulul
pentru filtrare uscată cu săculeţ SAFBAG poate
fi scos şi montat numai atunci când capătul furtunului de aspirare este scos din orificiul aspiratorului.
2 Îndoiţi în sus plăcuţa sacului SAFBAG şi scoateţi sacul
din dispozitivul de ghidare
3 Introduceţi plăcuţa unui nou sac SAFBAG în dispozitivul
de ghidare în conformitate cu săgeata care este imprimată
pe sac şi împingeţi până la capăt, până în momentul în care
plăcuţa se blochează în dispozitivul de ghidare.
4 Introduceţi în rezervor coşul cu socul SAFBAG (24) montat, şi acoperiţi rezervorul cu ansamblul de filtrare – în conformitate cu pct. C2 şi C3.
În cazul în care sacul SAFBAG nu va fi montat
în coş, blocada de siguranţă nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de filtrare.
ASPIRARE CU FOLOSIREA MODULULUI
FILTRĂRII CU APA
E
1 Apăsaţi butonul „PRESS” şi trageţi în jos capacul rezervorului
2 Introduceţi despărţitura în rezervor. Asiguraţi-vă că despărţitura este introdusă corect, şi anume se află în canelurile
rezervorului şi blocada de siguranţă a fost deplasată.
3 Umpleţi recipientul cu 1,2 litri de apă. Nivelul apei trebuie
să se încadreze în intervalul marcat pe peretele despărţitor
al rezervorului.
Nu puneţi în funcţiune aparatul fără apă în recipient când aspiraţi folosind modulul filtrării
cu apa.
4 Acoperiţi recipientul cu ansamblul de filtrare.
În cazul în care despărţitura nu este montată
corect, blocada de siguranţă nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de filtrare.
●● Pregătiţi aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.
Aspiratorul este programat să pornească în cel mai mare
interval de putere. Pe indicatorul nivelului de putere (6)
se aprinde o singură diodă. Prin apăsarea butoanelor de
schimbare a puterii , (5) setaţi valoarea dorită a puterii (această funcţie este disponibilă numai în aspiratoarele
tip 829.0).
Nu lucraţi prea mult timp fără schimbarea
apei din recipient. În cazul unei aspirări care
durează mult sau al aspirării unei cantităţi mari
de impurităţi, apa din rezervor, care constituie
primul nivel de filtrare, poate fi în totalitate
sau în mare măsură absorbită de impurităţile
uscate. În acest caz, trebuie să o schimbaţi, să
puneţi apă curată şi să continuaţi aspirarea.
Evitaţi aspirarea suprafeţelor acoperite cu substanţe care pot
provoca apariţia unei spume excesive în interiorul rezervorului pentru apă. Dacă, prin pereţii rezervorului, observaţi că
apa a făcut prea multă spumă, trebuie să adăugaţi neutralizatorul de spumă recomandat de către producătorul aspiratorului, de ex. „G 478 Buz® Defoam”, în cantitatea menţionată
pe ambalaj. O astfel de substanţă puteţi cumpăra în reţeaua
de magazine cu produse ZELMER sau prin comandă.
Aspirarea cu o cantitate de apă ce depăşeşte
nivelul marcat, permis în rezervor poate conduce scurgerea apei în afara aspiratorului.
Dacă se repetă prea des, o situaţie de felul
acesta poate duce la înfundarea rapidă a filtrului de evacuare EPA E10.
Aspiratorul este dotat cu un plutitor, care blochează automat aspirarea, dacă filtrul de sepiolit II (10) va fi foarte murdăr sau dacă nivelul
de lichid va depăşi nivelul maxim. În această
situaţie opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului
pornire/oprire (1), scoateţi ştecherul de la priză,
curăţaţi filtrul şi goliţi recipientul.
STRÂNGERE DE APĂ
Dacă doriţi să folosiţi aspiratorul pentru a aspira lichide, trebuie să-l pregătiţi ca în cazul folosirii cu modulul filtrului de
apă, cu excepţia:
●● Recipientul trebuie să fie gol (fără apă).
●● Utilizaţi accesoriul de aspirare pentru strângerea apei (20).
Nu puneţi în funcţiune aspiratorul cu recipientul plin! Nu aspiraţi dintro dată cantităţi mari de
apă (de exemplu cu furtunul scufundat în apă).
Dacă în timpul aspirării nivelul lichidului va depăşi nivelul
maxim, plutitorul va bloca automat aspirarea. Capacitatea
maximă a recipientului este de cca. 4,0 l. În această situaţie acţionaţi ca în cazul descris mai sus, referitor la blocarea
aspirării din cauza filtrului sepiolit murdar.
Încheierea utilizării, curăţare şi conservare
●● Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (1),
scoateţi ştecherul din priză.
●● Înfăşuraţi cablul apăsând butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului (4). Ţineţi cablul, astfel încât să nu
se ajungă la încâlcirea acestuia, iar ştecherul să nu
lovească brusc de carcasa aspiratorului.
●● Apăsaţi elementul de blocare de la capătul furtunului şi
trageţi furtunul din orificiu.
●● Dezasamblaţi tubul telescopic de aspirare şi accesorii de
aspirare sau perii.
●● În cazul aspirării sau strângerii apei cu utilizarea modulului filtrului cu apă, vărsaţi apa murdară din rezervor.
●● Se recomandă spălarea recipientului, filtrelor (demontarea este descrisă mai jos) şi separatorului după fiecare
folosire a aspiratorului, schimbând apa de câteva ori.
Lăsarea componentelor de mai jos nespălate
sau spălate necorespunzător poate duce la
pierderea capabilităţilor de filtrare şi la dezvoltarea bacteriilor şi acarienilori.
Uscaţi bine toate componentele spălate înainte
să le montaţi din nou.
29
Demontarea filtrelor
FILTRUL SEPIOLIT I
F
1 Deschideţi capacul ansamblului de filtrare – apăsaţi
mânerul şi ridicaţi capacul.
2 Scoateţi filtrul, spălaţi-l sub jet de apă, uscaţi-l şi puneţi
la loc.
●● Închideţi capacul ansamblului de filtrare, apăsaţi-l puternic până când veţi auzi sunetul caracteristic „click”.
G
FILTRUL SEPIOLIT II
Înaintea demontării vă recomandăm să vă puneţi mănuşi de
protecţie din cauciuc.
1 Prindeţi cu degetele filtrul sepiollit şi scoateţi-l de pe corpul ansamblului de filtrare.
2 Spălaţi filtrul sub jet de apă, uscaţi-l şi puneţi la loc.
Nu spălaţi spuma de filtrare de mână
(nu o stoarceţi) şi nici în maşină de spălat.
Evitaţi să o întindeţi, şifonaţi, deformaţi. După
curăţare uscaţi-o la temperatură camerei.
Nu o uscaţi pe radiatoare, sobe ş.a.m.d.
H
FILTRUL PENTRU MOTOR
În procesul răcirii motorului este amplasat un material de filtrare care are menirea de a opri praful de cărbune ce apare
ca urmare a uzării naturale a periilor şi a comutatorului motorului.
1 Scoateţi rezervorul din aspirator.
2 Întoarceţi aspiratorul cu „rotiţele în sus”, astfel încât să
se sprijine cu partea plată a mânerului pe podea. În capacul
filtrului introduceţi o şurubelniţă de exemplu, ceva care să
aibă un capăt plat şi îngust, cu o mişcare în sus (principiul
levierului) ridicaţi elementul de prindere care, pliindu-se,
eliberează închizătoarea capacului.
3 Dacă filtrul motorului (9) s-a murdărit, există posibilitatea de a spăla filtrul (9) sub jet de apă. Înainte de a-l monta
din nou, amintiţi-vă că filtrul mai sus pomenit trebuie să se
usuce.
4 Când montaţi un filtru nou/spălat pentru motor (9) fiţi
atent(ă) ca marginea filtrului (9) să nu rămână în afara marginilor compartimentului. Închideţi capacul filtrului, începând
cu clema de prindere de jos şi apăsând astfel încât clema de
prindere de sus să treacă peste margine, în corpul aspiratorului.
FILTRU DE EVACUARE EPA E10 ŞI FILTRU
PENTRU SPUMĂ III
Filtrul de ieşire a aerului EPA E10 trebuie să fie schimbat
după cca. 30 de ore de lucru (6 luni), sau mai devreme dacă
este foarte murdar.
1 Scoateţi rezervorul din aspirator.
2 Întoarceţi aspiratorul „cu rotiţele în sus”, astfel încât să
se sprijine cu partea plată a mânerului pe podea.
3 Deplasaţi glisorul elementului de blocare a apărătorii filtrului în poziţia „deschis” şi trageţi capacul filtrului.
4 Scoateţi filtrul pentru spumă III (12). Spălaţi-l sau înlocuiţi-l cu unul nou atunci când se murdăreşte. Înainte de a-l
monta din nou, amintiţi-vă că filtrul trebuie lăsat să se usuce.
5 Scoateţi filtrul pentru spumă III (12), pe urmă trăgând
de mâner scoateţi filtrul EPA E10 şi schimbaţi-l cu unul nou
când se murdăreşte.
Se recomandă verificarea periodică a stării filtrului, mai ales
în situaţia în care s-a întâmplat să curgă apă în afara aspiratorului. În cazul în care se constată deteriorarea (întreruperea) stratului protector al filtrului sau s-a acoperit în întregime
cu praf, se recomandă înlocuirea filtrului cu unul nou.
6 Dacă filtrul EPA E10 s-a murdărit, schimbaţi-l cu unul
nou sau spălaţi-l sub jet de apă. Înainte de a-l monta din nou,
amintiţi-vă să-l lăsaţi să se usuce.
7 Reintroduceţi ambele filtre la locul lor, montaţi capacul
filtrului şi apăsaţi-l cu putere.
8 Deplasaţi glisorul elementului de blocare a apărătorii filtrului în poziţia „închis”.
Întoarceţi aspiratorul în poziţia normală (pe cele patru rotiţe).
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
I
30
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Перед очисткой и уходом за пылесосом, его сборкой и разборкой
убедитесь, что пылесос отключен
от сети.
●● Перед заменой оснащения или
приближения к движущимся
частям следует выключить устройство и отключить его от питания.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора
детьми без присмотра взрослых.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не прикасайтесь к пылесосу и вилке
питающего сетевого провода
мокрыми или влажными руками.
●● Не пылесосьте пылесосом людей
и животных, в особенности, не
прикладывайте
всасывающие
насадки к глазам или ушам.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований
может привести к нанесению
ущерба собственности
●● Подключайте пылесос только к сети переменного
тока 230 V, защищенной предохранителем 16 A.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Регулярно
контролируйте проходимость труб
и шланга! Перед уборкой их необходимо очистить
от крупных засоров, блокирующих их проходимость. Если засоры останутся в трубах или шланге,
то это может привести к повреждению двигателя
или других элементов пылесоса.
●● Не допускайте до замокания вилки питающего
электропровода.
●● Запрещается наезжать пылесосом на питающий
провод или прижимать его щеткой, т.к. это может
привести к повреждению изоляции провода.
●● Не допускайте до всасывания пылесосом спичек,
окурков, горячего пепла, а также острых предметов.
31
●● Не
СОВЕТЫ
используйте пылесос для всасывания муки,
цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров
и копиров или других мелких частиц.
●● Запрещается использовать пылесос для всасывания едких, ядовитых, легковоспламеняющихся или
горючих жидкостей, таких как бензин и керосин.
●● Если пылесос перевернулся или опрокинулся,
немедленно верните его в вертикальное положение. Не допускайте до залития пылесоса водой.
●● Следите за тем, чтобы во время хранения пылесоса шланг не был сильно согнут.
●● Не подвергайте пылесос воздействию атмосферных факторов (дождь, мороз).
●● Запрещается использовать пылесос без
cепараторной пенки в фильтрующем модуле.
●● Во время работы пылесоса не снимайте крышку
камеры и не вынимайте из камеры модуль водяного фильтра.
●● Не оставляйте включенный и работающий пылесос
без присмотра.
●● Пылесос может работать только в горизонтальном
положении, то есть, стоя на основании на четырех
колесах.
Информация об изделии и рекомендации по его применению
●● Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях.
●● Регулярно очищайте колесики. Грязь, которая нака-
пливается на оси колесика, может препятствовать
их вращению.
●● Соблюдайте осторожность, переезжая пылесосом через пороги и другие неровности, чтобы не
допустить до расплескивания воды из контейнера
наружу.
Описание пылесоса
Пылесос предназначен для удаления пыли с пола и ковров, керамических плиток, из щелей и плинтусов, с обогревателей. Пылесос предназначен также для удаления
пыли с мебели, штор, тюлевых занавесок и сбора жидкостей.
TИПЫ ПЫЛЕСОСОВ
Мягкая щетка
Турбощетка
Щетка для паркета
BNB
Всасывающая насадка
для сбора воды
9
10
11
12
13
+
+
+
+
+
+
+
ZVC722SP
829.0 SP
+
SAFBAG 1 шт. EPA E10 Телескоп.
+
+
+
+
–
+
+
ZVC722ZK
829.5 SK
–
SAFBAG 1 шт. EPA E10 Телескоп.
+
+
+
+
–
–
+
4
5
6
Техническая характеристика
Tип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на заводском щитке. Сетевой предохранитель 16 A.
Не вызывает помех при приеме телевизионных программ.
Уровень шума: 86 дБ(A).
Электростатичность
Уборка пылесосом некоторых поверхностей в условиях
низкой влажности воздуха может вызвать незначительную наэлектризованность устройства. Это естественное
явление, оно не повреждает устройство и не является
его дефектом.
Для минимизирования этого явления рекомендуется:
●● разрядить устройство путём многократного касания
трубой металлических объектов в комнате,
32
Малая насадка
8
SAFBAG 1 шт. EPA E10 Телескоп.
Универсальная щетка
пол/ковер
7
+
Всасывающая труба
3
829.0 ST
Выходной фильтр
2
ZVC722ST
Tип
Пылесборник/Кол-во
1
VIB
Электронный
регулятор мощности
Щелевая насадка
Опции
исполненения и оснащения
●● увеличить влажность воздуха в помещении,
●● использовать общедоступные антиэлектростатические средства.
Устройство и оснащение пылесоса
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Кнопка включить/выключить
Ручка для переноса
Питающий провод с вилкой
Кнопка сматывания электропровода
Регулятор мощности , (тип 829.0)
Уровни мощности всасывания (тип 829.0)
Крышка отделения для аксессуаров
Держатель для крепления универсальной щётки пол/
ковёр
Фильтр защиты двигателя (встроенный в пылесос)
Сепараторная пенка II (встроенный в пылесос)
Выходной фильтр EPA E10 (встроенный в пылесос)
Сепараторная пенка III (встроенный в пылесос)
Антипенный препарат
Сепараторная пенка I (встроенный в пылесос)
Всасывающий шланг
Телескопическая всасывающая труба
Щелевая насадка
Мягкая щетка
Малая насадка
Всасывающая насадка для сбора воды
Щетка для паркета BNB (Brush Natural Bristle) (тип 829.0)
Предназначена для очистки и полирования твердых
поверхностей, которые легко поцарапать, напр.: деревянных полов, панелей, паркета, мрамора, плиток, стен,
напольных покрытий из твердого атурального материала и т.п.
Тонкий и мягкий натуральный ворс обеспечивает максимальную эффективность пылеудаления и предохраняет
очищаемую поверхность от царапин.
22 Универсальная щетка пол/ковер. Пылесос комплектуется только одним типом универсальной щетки
(A или B)
A Универсальная щетка пол/ковер с переключателем
B Универсальная щетка с фильтром для задержки
мелких предметов
23 Tурбощетка (тип 829.0 ST)
24 Корзина с установленным пылесборником SAFBAG
25 Mодуль водяного фильтра (аквафильтра):
A Фильтрующий элемент
B Перегородка
26 Камера
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Подготовка пылесоса к работе
B
1 Вставьте наконечник всасывающего шланга в отверстие в пылесосе таким образом, чтобы блокада шланга
попала на выступ в отверстии. Раздастся характерный
щелчок – «клик», свидетельствующий о правильном вложении шланга.
2 Второй конец шланга (рукоятку) соедините с телескопической всасывающей трубой.
3 Держась за кольцо на телескопической трубе, путём
засовывания или высовывания трубы установите соответствующую для себя длину.
4 На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щетку или насадку.
5 Для задержки мелких предметов в щетке можно
установить специальный фильтр. Для этого снимите
накладку фильтра и вложите фильтр.
6 Для очистки твердых поверхностей – деревянных
и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. - наиболее пригодна универсальная щетка с выдвинутым
ворсом
.
7 В пылесосе имеется специальное отделение для
аксессуаров. Отделение располагается в передней
крышке пылесоса. Для того, чтобы открыть/закрыть
отделение, откройте/закройте крышку и выньте/уберите
нужную насадку.
8 Пылесос можно хранить в горизонтальном положении; для этого вставьте держатель универсальной
щётки-насадки в специальное гнездо для крепления
универсальной щётки-насадки. Шланг может быть закреплён на пылесосе, однако необходимо следить за тем,
чтобы во время хранения он не был сильно согнут.
9 Придерживая за вилку, выньте питающий электропровод (3) из пылесоса.
●● Вложите вилку электропровода в розетку.
Прежде чем включить пылесос, убедитесь,
что в пылесосе установлены все фильтры и необходимый модуль.
10 Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (1).
Функции пылесоса
ТРАДИЦИОННАЯ УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЫЛЕСБОРНИКА SAFBAG
C
1 Нажмите на кнопку «PRESS» и снимите крышку
камеры.
2 Вставьте в камеру корзину с пылесборником SAFBAG
(24). Убедитесь, что корзина установлена в правильном
положении, т.е. вставлена в пазы камеры и передвинута
защитная блокировка. Разложите пылесборник в камере.
Mодуль водяного фильтра/модуль сухой
фильтрации с пылесборником SAFBAG
можно вставлять и вынимать только
в том случае, если наконечник шланга
вынут из отверстия в пылесосе.
Запрещается вставлять корзину с пылесборником SAFBAG в мокрую камеру. Если
камера внутри мокрая, ее нужно осушить.
Пылесборник SAFBAG не должен намокнуть.
3 Вставьте фильтрующий элемент.
Если корзина с пылесборником SAFBAG
установлена неправильно, защитная блокировка не даст возможности закрыть
камеру фильтрующим элементом.
●● Подготовьте
с пкт. B.
пылесос к работе в соответствии
33
4 Пылесос по умолчанию включится на самый высокий уровень мощности всасывания. Загорится индикатор
мощности (6). При помощи регулятора мощности ,
(5) установите требуемый уровень мощности (функция
доступна только для пылесоса тип 829.0).
D
Замена пылесборника SAFBAG
1 Снимите с камеры фильтрующий элемент и извлеките корзину с пылесборником SAFBAG (24).
Mодуль водяного фильтра/модуль сухой
фильтрации с пылесборником SAFBAG
можно вставлять и вынимать только
в том случае, если наконечник шланга
вынут из отверстия в пылесосе.
2 Приподнимите вверх пластинку пылесборника
SAFBAG и извлеките его из направляющих.
3 Вставьте пластинку нового пылесборника SAFBAG
в направляющие согласно стрелке, указанной на пылесборнике, и протяните ее до упора, пластинка должна
заблокироваться в направляющих.
4 Вставьте в камеру корзину с пылесборником
SAFBAG (24) и накройте камеру фильтрующим элементом – как указано в п. C2 и C3.
Если пылесборник SAFBAG не будет установлен в корзине, защитная блокировка не
позволит закрыть камеру фильтрующим
элементом.
УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯ
ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА
E
1 Нажмите на кнопку «PRESS» и снимите крышку
камеры.
2 Вставьте в камеру перегородку. Убедитесь, что перегородка правильно установлена, т.е. вставлена в пазы
камеры и передвинута защитная блокировка.
3 Залейте в контейнер воду в количестве 1,2 л. Уровень воды должен находиться между отметками на перегородке контейнера.
Запрещается включать пылесос без
воды во время очистки с использованием
модуля водяного фильтра.
4 Вставьте фильтрующий элемент.
Если перегородка установлена неправильно, защитная блокировка не даст возможности закрыть камеру фильтрующим
элементом.
●● Подготовьте
пылесос к работе в соответствии
с пкт. B.
Пылесос по умолчанию включится на самый высокий
уровень мощности всасывания. Загорится индикатор
мощности (6). При помощи регулятора мощности ,
34
(5) установите требуемый уровень мощности (функция
доступна только для пылесоса тип 829.0).
Не используйте пылесос слишком долго
без смены воды в контейнере. При длительной уборке или уборке сильно загрязненных помещений вода в контейнере
первой степени фильтрации может полностью или частично впитаться в сухую
грязь. В таком случае необходимо удалить
из контейнера грязь, залить чистую воду
и только тогда продолжать уборку.
Избегайте уборки поверхностей покрытых веществами,
которые могут вызвать чрезмерное пенообразование
внутри контейнера. Если через стенки контейнера Вы
заметите, что в воде образуется слишком много пены,
необходимо добавить в воду антипенный препарат,
рекомендованный изготовителем пылесоса, напр.,
«G 478 Buz® Defoam», в количестве, указанном на упаковке. Такой препарат можно купить в магазинах, в которых продаются бытовые приборы фирмы ZELMER, или
в интернет-магазинах.
Не заливайте воды больше, чем до обозначенного допустимого уровня. При уборке
излишек воды может выплеснуться из
пылесоса. Если такая ситуация будет
повторяться часто, то это может привести к слишком быстрому засорению
выходного фильтра EPA E10.
Пылесос оснащен предохранительным
поплавком,
который
автоматически
заблокирует всасывание в случае, если
сепараторная пенка II (10) сильно загрязнена или уровень жидкости поднимется
выше максимальной отметки. В таком
случае необходимо выключить пылесос
кнопкой включить/выключить (1), вынуть
вилку из сетевой розетки, очистить
фильтр и опорожнить контейнер.
ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ
Чтобы использовать пылесос для всасывания жидкости,
необходимо подготовить его как для уборки с использованием модуля водяного фильтра, однако, помните,
чтобы:
●● Контейнер был всегда пустым (без воды).
●● Использовать насадку для сбора воды (20).
Категорически запрещается включать
пылесос с полным контейнером Не всасывайте за один раз большое количество
жидкости (напр. шлангом, погруженным
в воду).
Если во время всасывания уровень жидкости превысит
максимальный уровень, предохранительный поплавок
автоматически заблокирует всасывание. Максималь-
няа емкость контейнера – это ок. 4,0 л. В таком случае
следует поступать также, как описано в разделе о блокировке всасывания, вызванной загрязнением сепараторной пенки.
Окончание уборки, очистка и консервация
●● Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (1)
и выньте вилку питающего электропровода из розетки.
●● Нажмите на кнопку сматывания электропровода (4)
и смотайте питающий провод. Выполняя эту операцию необходимо следить за тем, чтобы провод не
спутался и чтобы вилка не ударилась резко о корпус
пылесоса.
●● Нажмите на блокаду на наконечнике шланга
и выньте шланг из отверстия.
●● Разъедините всасывающие трубы, а также отсоедините насадку или щетку от шланга.
●● После уборки или сбора воды с использованием
модуля водяного фильтра вылейте грязную воду из
контейнера.
●● После каждой уборки рекомендуется тщательно промыть контейнер, фильтр (демонтаж описан ниже)
и перегородку, меняя несколько раз воду.
Если после уборки в/у элементы не будут
вымыты или будут вымыты нетщательно, то это может привести к потери
фильтрационных свойств вкладышей
и пенки, а также стать причиной развития
бактерий и пылевых клещей.
Не собирайте пылесос, пока не будут осушены все его элементы.
Замена фильтров
СЕПАРАТОРНАЯ ПЕНКА I
F
1 Oткройте крышку модуля фильтрации – нажмите на
ручку и поднимите крышку вверх.
2 Извлеките сепараторную пенку, промойте под проточной водой, просушите и вложите на прежнее место.
●● Закройте крышку фильтрационного вкладыша, нажимая, пока не услышите характерный щелчок - «клик».
G
СЕПАРАТОРНАЯ ПЕНКА II
При замене фильтра рекомендуем пользоваться резиновыми перчатками.
1 Возьмитесь пальцами за сепараторную пенку и снимите ее с корпуса фильтрационного вкладыша.
2 Промойте пенку под проточной водой, просушите
и вложите на прежнее место.
Запрещается стирать сепараторную
пенку в стиральных машинах, а также
выкручивать при ручной стирке. Не сминайте и не растягивайте пенку, не допу-
скайте до ее деформирования. Очищенную
пенку просушите при комнатной температуре. Не сушите пенку на радиаторах, обогревателях, печках и других источниках
тепла и т.п.
ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ (СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ)
В системе охлаждения двигателя установлен нетканый
фильтр, предназначенный для улавливания угольной
пыли, которая образуется в результате естественного
износа щеток и коммутатора двигателя.
1 Извлеките модуль водяного фильтра из пылесоса.
2 Переверните пылесос вверх колесиками таким образом, чтобы он опирался верхней поверхностью и ручкой
о пол. В специальный зазор в крышке фильтра вложите
какой-либо узкий и плоский инструмент, напр., отвертку.
Движением руки вверх (по принципу рычага) подденьте
захват, который изогнется и освободит защелку крышки.
3 В случае загрязнения фильтра двигателя (9) его
можно промыть под проточной водой. После промывки
фильтр (9) необходимо тщательно просушить.
4 Вложите новый/промытый фильтр двигателя (9),
обращая внимание на то, чтобы края нетканого фильтра
(9) не выступали за пределы контура гнезда. Защелкните крышку фильтра, зацепляя сначала нижний
захват, а затем нажимая на него таким образом, чтобы
верхний захват зацепился за край корпуса пылесоса.
H
ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР EPA E10
И СЕПАРАТОРНАЯ ПЕНКА III
Выходной воздушный фильтр необходимо заменять
новым через oколо 30 часов работы пылесоса (6 месяцев), а в случае сильного загрязнения еще раньше.
1 Выньте модуль из пылесоса.
2 Переверните пылесос вверх колесиками таким образом, чтобы он опирался верхней поверхностью и ручкой
о пол.
3 Передвиньте зацеп блокады крышки фильтра в положение «oткрыто» и снимите крышку фильтра.
4 Извлеките сепараторную пенку III (12). В случае
загрязнения замените новой или промойте под проточной водой, просушите и вложите на прежнее место.
5 Извлеките сепараторную пенку III (12), а затем, придерживая за ручку, извлеките фильтр EPA E10 и в случае
загрязнения замените новым.
Рекомендуем регулярно проверять состояние фильтров,
особенно если из пылесоса вытекала вода. В случае
обнаружения каких-либо повреждений (разрыва) поверхности фильтра или если фильтр полностью покрыт
пылью, необходимо заменить его новым.
6 При загрязнении фильтра EPA E10 замените его
новым или промойте под проточной водой. Перед
повторным использованием не забывайте тщательно
просушить фильтр.
I
35
7 Вложите оба фильтра на прежнее место и закройте
крышку, сильно вдавливая ее в гнездо.
8 Передвиньте зацеп блокады крышки в положение
«закрыто».
Пставьте пылесос в рабочее положение (на четыре
колеса).
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соб-юдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетиче-ким и другим причинам.
36
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Преди почистване и поддръжка на
уреда, сглобяване или разглобяване винаги изваждайте захранващия кабел от електрическия
контакт.
●● Преди замяна на оборудването
или доближаване до частите, движещи се по време на употреба,
следва да изключите уреда и да го
отключите от захранването.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не докосвайте уреда с мокри
ръце, когато уредът е включен
към ел. мрежата.
●● Не почиствайте с прахосмукачката
хора и животни, а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Включвайте прахосмукачката само към ел. мрежа
с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Проверявайте
дали тръбите и маркучът не са
запушени!!! По-големите отпадъци, които могат да
запушат уреда, трябва да бъдат отстранени преди
почистване. Ако не бъдат извадени от смукателните
тръби и маркуча, това може да доведе до повреда
на двигателя или други части на прахосмукачката.
●● Внимавайте щепселът на захранващия кабел да не
се намокри.
●● Не прекарвайте прахосмукачката и приставките
й през захранващия кабел, тъй като по този начин
може да повредите изолацията на кабела.
37
●● Не използвайте прахосмукачката за всмукване на:
клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте
да събирате с прахосмукачката остри предмети.
●● Не почиствайте фин прах като напр. брашно,
цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
●● Не засмуквайте с прахосмукачката разяждащи
и токсични вещества, бензин, нафта и други запалими или избухливи течности.
●● По време на работа внимавайте прахосмукачката
да не се обърне или залее с вода.
●● По време на съхраняване на уреда смукателният
маркуч може да бъде навит, но не и пречупен.
●● Не излагайте прахосмукачката на въздействието
на атмосферните условия (дъжд, студ).
●● Не използвайте прахосмукачката без филтъра от
пяна във филтърния модул.
●● По време на работа на прахосмукачката не сваляйте капака на резервоара и не изваждайте
модула на водния филтър от резервоара.
●● Не оставяйте прахосмукачката включена и работеща.
●● Прахосмукачката може да работи само в естествено положение, т.е. когато е поставена с четирите
си колелца върху повърхността.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Този уред е предназначен само за битова употреба
в домашни условия.
●● Почиствайте периодически колелцата. Замърсяването на оста на колелцата може да направи трудно
въртенето им.
●● Прекарвайте прахосмукачката през прагове и други
неравности на пода внимателно, така че да не предизвикате разплискване на водата в резервоара.
Това би могло да доведе до изтичане на известно
количество вода навън.
Характеристика на прахосмукачката
Прахосмукачката е предназначена за събиране на отпадъци от подове, килими, керамични плочки, фуги в дървени облицовки, подови первази и радиатори. Прахосмукачката служи също за почистване на прах от мебели,
завеси, пердета и за събиране на течности.
ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ
Малка четка
Турбочетка
Четка за паркет „BNB”
Смукателна приставка за
събиране на вода
9
10
11
12
13
+
+
+
+
+
+
+
ZVC722SP
829.0 SP
+
SAFBAG 1 бр. EPA E10 Телескопична
+
+
+
+
–
+
+
ZVC722ZK
829.5 SK
–
SAFBAG 1 бр. EPA E10 Телескопична
+
+
+
+
–
–
+
4
5
6
Технически данни
Типът прахосмукачка и нейните технически параметри
са дадени на информационната табелка. Предпазител
на мрежата 16 А.
Не предизвиква смущения в радио- и телевизионния
сигнал.
Ниво на шум: 86 dB(A).
38
Малка смукателна
приставка
8
SAFBAG 1 бр. EPA E10 Телескопична
Смукателна четка
7
+
Смукателна тръба
3
829.0 ST
Изходящ филтър
2
ZVC722ST
Тип
Торбичка/брой
1
VIB
Електронно регулиране
на мощността
Приставка за фуги
Опция на
изпълнение
и принадлежности
Електростатика
При почистване с прахосмукачката на някои повърхности
в помещения с ниска влажност на въздуха, това може
да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.
За минимизация на това явление се препоръчва:
●● разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
●● повишаване на влажността на въздуха в помещението,
●● употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.
Устройство на уреда
A
Бутон включване/изключване
Дръжка
Щепсел със захранващ кабел
Бутон за прибиране на кабела
Бутони за промяна на мощността , (тип 829.0)
Индикатор на нивото на мощност (тип 829.0)
Капак на мястото за принадлежности
Прикрепващ елемент за смукателната четка
Филтър на двигателя (монтиран в прахосмукачката)
Филтър от пяна ІІ (монтиран в прахосмукачката)
Изходящ филтър EPA E10 (монтиран в прахосмукачката)
12 Филтър от пяна ІІI (монтиран в прахосмукачката)
13 Неутрализатор на пяната
14 Филтър от пяна І (монтиран в прахосмукачката)
15 Смукателен маркуч
16 Телескопична смукателна тръба
17 Приставка за фуги
18 Малка четка
19 Малка смукателна приставка
20 Смукателна приставка за събиране на вода
21 Четка за паркет „BNB” („Brush Natural Bristle”)
(тип 829.0)
Служи за почистване и полиране на твърди, чувствителни на надраскване повърхности, напр. дървени
подове, панели, паркет, мрамор, плочки, стени и др.
Фината и мека четка от естествен косъм осигурява максимална ефективност на почистване и предпазва от
надраскване почистваната повърхност.
22 Смукателна четка. Прахосмукачката е снабдена само
с един вид смукателна четка (А или B).
A Смукателна четка с превключване
B Смукателна четка със сепаратор за дребни предмети
23 Турбочетка (тип 829.0 ST)
24 Кошница с монтирана торбичка SAFBAG
25 Модул на водния филтър:
A Филтрационна система
B Преграда
26 Резервоар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подготовка на прахосмукачката за
използване
B
1 Поставете накрайника на смукателния маркуч
в отвора на прахосмукачката така, че прикрепващият
елемент на маркуча да попадне в издатината на отвора.
Характерното щракване означава, че маркучът е правилно монтиран.
2 Съединете другия край на маркуча (дръжката)
с телескопичната смукателна тръба.
3 Като държите пръстена върху телескопичната тръба,
поставете съответната за себе си дължина с бутане или
изтегляне на тръбата.
4 На другия край на смукателната тръба монтирайте
съответната смукателна приставка или четка.
5 На смукателната четка със сепаратор за дребни
предмети можете да монтирате кошче с цел събиране
на малки предмети. За тази цел свалете приставката на
кошчето и поставете кошчето.
6 За почистване на твърди подове – дървени подове,
изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете
четката с натискане на превключвателя на смукателната
четка съгласно рисунката
.
7 Прахосмукачката има място за прибиране на принадлежностите. Мястото за принадлежности е разположено
в предния капак на прахосмукачката. За да отворите/
затворите мястото за прибиране на принадлежностите,
вдигнете/затворете капака и извадете/приберете дадената смукателна приставка.
8 Прахосмукачката може да се съхранява в хоризонтално положение; за тази цел сложете куката за закрепване на смукателната четка в запънката за закрепване
на смукателната четка. Маркучът може да остане прикрепен към прахосмукачката, обаче следва да се обърне
внимание да не е силно сгънат при съхраняването.
9 Хванете щепсела на захранващия кабел (3) и го
издърпайте от прахосмукачката.
●● Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.
Преди да пуснете прахосмукачката, се уверете, че в прахосмукачката са монтирани
всички филтри и съответният модул.
10 Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона
„включване/изключване” (1).
Функции на прахосмукачката
ТРАДИЦИОННО ПОЧИСТВАНЕ С ТОРБИЧКА
SAFBAG
C
1 Натиснете бутона „PRESS” и свалете капака на
резервоара.
2 Поставете кошницата с монтирана торбичка SAFBAG
(24) в резервоара. Уверете се, дали кошницата е поставена правилно, тоест, дали се намира в предназначените за нея улеи на резервоара и предпазния фиксатор
се е преместил. Отворете торбичката в резервоара.
Модулът на водния филтър/модулът
за суха филтрация с торбичка SAFBAG
може да се изважда и поставя само когато
накрайникът на маркуча е изваден от
отвора на прахосмукачката.
39
Кошница с монтирана торбичка SAFBAG
да не се поставя в мокър резервоар. Ако
резервоарът е мокър от вътрешната
страна, трябва да го подсушите. Торбичката SAFBAG не бива да се намокря.
3 Покрийте резервоара с филтрационната система.
Ако кошницата с торбичка SAFBAG
е поставена неправилно, предпазният фиксатор ще възпрепятства затварянето на
резервоара с филтрационната система.
●● Пригответе
прахосмукачката за използване
съгласно т. B.
4 Прахосмукачката ще се включи по подразбиране на
най-високо ниво на мощност. На индикатора на нивото
на мощността (6) ще светне един диод. С натискане
на бутоните за променяне на мощността
,
(5)
настройте желаната стойност на мощността (функция,
предлагана само в прахосмукачките тип 829.0).
D
Демонтаж/монтаж на торбичката SAFBAG
1 Свалете от резервора филтрационната система и извадете кошницата с монтираната торбичка
SAFBAG (24).
Модулът на водния филтър/модулът
за суха филтрация с торбичка SAFBAG
може да се изважда и поставя само когато
накрайникът на маркуча е изваден от
отвора на прахосмукачката.
2 Повдигнете нагоре плочката на торбичката SAFBAG
и изтеглете торбичката от водача.
3 Пъхнете плочката на нова торбичка SAFBAG във
водача съгласно посоката на стрелката върху торбичката и я придвижете докрай, докато се фиксира във
водача.
4 Поставете кошницата с монтирана торбичка SAFBAG
(24) в резервоара и го затворете с филтрационната система – съгласно т. C2 и C3.
Ако торбичката SAFBAG не бъде монтирана в кошницата, предпазният фиксатор
ще възпрепятства затварянето на резервоара с филтрационната система.
ПОЧИСТВАНЕ С ПОМОЩТА НА МОДУЛА
НА ВОДНИЯ ФИЛТЪР
E
1 Натиснете бутона „PRESS” и свалете капака на
резервоара.
2 Поставете преградата в резервоара. Уверете се,
дали преградата е поставена правилно, тоест, дали се
намира в предназначените за нея улеи на резервоара
и предпазния фиксатор се е преместил.
3 Напълнете резервоара с 1,2 л вода. Нивото на
водата трябва да бъде в интервала, обозначен на преградата на резервоара.
40
Не пускайте уреда без вода в резервоара
при почистване с помощта на модула на
водния филтър.
4 Покрийте резервоара с филтрационната система.
Ако преградата е поставена неправилно,
предпазният фиксатор ще възпрепятства затварянето на резервоара с филтрационната система.
●● Пригответе
прахосмукачката за използване
съгласно т. B.
Прахосмукачката ще се включи по подразбиране на
най-високо ниво на мощност. На индикатора на нивото
на мощността (6) ще светне един диод. С натискане
на бутоните за променяне на мощността
,
(5)
настройте желаната стойност на мощността (функция,
предлагана само в прахосмукачките тип 829.0).
Не почиствайте прекалено дълго без
смяна на водата в резервоара. При дълготрайно или много интензивно почистване на големи количества прах, водата
в резервоара, която представлява първа
степен на филтриране, може да бъде
изцяло или в по-голямата си част погълната от сухите частици замърсявания.
В такъв случай я сменете с чиста и продължете почистването.
Избягвайте да почиствате повърхности, покрити с вещества, които могат да предизвикат прекомерно разпенване на водата вътре в резервоара. Ако през стените на
резервоара забележите, че водата е силно разпенена,
достатъчно е да добавите препарат срещу образуване
на пяна, препоръчван от производителя на прахосмукачката, напр. „G 478 Buz® Defoam”, като спазвате количеството, дадено на опаковката. Такъв препарат можете
да закупите в магазините с изделията ZELMER или по
поръчка.
Почистването с количество вода, надвишаващо обозначеното, допустимо ниво
в резервоара може да доведе до изтичане
на водата извън прахосмукачката. Честото повтаряне на такива ситуации може
да доведе до бързото запушване на изходящия EPA E10 филтър.
Прахосмукачката е снабдена с поплавък,
който автоматично блокира засмукването, ако филтърът от пяна ІІ (10) е прекалено силно замърсен или нивото на течност надвиши максималното ниво. В тази
ситуация изключете прахосмукачката
с натискане на бутона включване/ изключване (1), извадете щепсела от електрическия контакт, почистете филтъра или
изпразнете резервоара.
СЪБИРАНЕ НА ВОДА
За прилагане на прахосмукачката за събиране на течности в резервоара е необходимо тя да се подготви
подобно на почистването с помощта на модула на
водния филтър с тази разлика, че:
●● Резервоарът трябва да бъде празен (без вода).
●● Трябва да се използва смукателната приставка за
събиране на вода (20).
Не пускайте прахосмукачката с пълен
резервоар! Не засмуквайте наведнъж
големи количества течност (напр. с маркуч, потопен във вода).
Ако по време на засмукване нивото на течността надвиши максималното ниво, поплавъкът автоматично блокира засмукването. Максималният обем на резервоара
е около 4,0 л. В тази ситуация следвайте указанията
дадени по-горе в частта, отнасяща се за блокирането на
засмукването, причинено от замърсения филтър от пяна.
G
ФИЛТЪР ОТ ПЯНА ІI
Преди демонтаж на филтъра се препоръчва да се сложат гумени защитни ръкавици.
1 Хванете с пръсти филтъра от пяна и го извадете от
корпуса на филтрационната система.
2 Изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го
поставете на предишното му място.
Филтърната пяна не се пере нито ръчно
с мачкане, нито в пералня. Избягвайте
да я мачкате, разтягате и деформирате.
След почистване изсушете филтъра при
стайна температура. Никога не сушете
филтъра върху радиатори, печки и др.
ФИЛТЪР НА ДВИГАТЕЛЯ
Приключване на работа, почистване
и поддръжка
●● Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (1), извадете щепсела на
захранващия кабел от ел. контакта.
●● Приберете захранващия кабел с натискане на бутона
за прибиране на кабела (4). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането
му и внезапното удряне на щепсела в корпуса на
прахосмукачката.
●● Натиснете прикрепващия елемент на накрайника на
маркуча и извадете маркуча от отвора.
●● Отделете телескопичната тръба от маркуча и от смукателната приставка или четка.
●● В случай на почистване на прах или събиране
на вода с помощта на модула на водния филтър
излейте мръсната вода от резервоара.
●● Препоръчва се след всяко използване на прахосмукачката добре да се измият резервоарът, филтрите
(по-долу е даден начинът на демонтаж) и преградата
– като се смени няколко пъти водата.
Оставянето на тези части неизмити или
недобре измити може да доведе до загуба
на филтриращата способност на вложките и пяната и да доведе до развитие на
бактерии и акари.
Внимателно изсушете всички измити
части, преди да ги монтирате отново.
Демонтаж на филтрите
ФИЛТЪР ОТ ПЯНА І
2 Извадете и изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го поставете на предишното му място.
●● Затворете капака на филтрационната система, като
го натиснете - ще чуете характерно щракване.
F
1 Отворете капака на филтрационната система – натиснете дръжката и повдигнете капака.
H
В системата за охлаждане на двигателя е разположена
филтрираща тъкан, която има за задача да задържа
въглищния прах, който се образува в резултат от естественото изхабяване на четките и комутатора в двигателя.
1 Извадете резервоара от прахосмукачката.
2 Обърнете прахосмукачката с колелцата нагоре така,
че да се опре с горната скосена повърхност и дръжката
си на пода. В специалния отвор на капака на филтъра
пъхнете плосък, тънък инструмент, напр. отвертка,
с движение на ръката нагоре (на принципа на лоста) повдигнете издатината, която като се огъне, ще освободи
прикрепващия елемент на капака.
3 Ако филтърът на двигателя (9) се замърси, има възможност филтърът (9) да се изплакне с течаща вода.
Преди отново да монтирате филтъра, не забравяйте да
го изсушите.
4 Поставете новия/изплакнатия филтър на двигателя
(9), като обърнете внимание ръбовете на филтъра (9)
да не излизат извън контурите на гнездото. Затворете
капака на филтъра, като първо нагласите долния прикрепващ елемент и натиснете така, че горният прикрепващ елемент да се закачи за ръба на корпуса.
ИЗХОДЯЩ EPA E10 ФИЛТЪР И ФИЛТЪР ОТ
ПЯНА ІІІ
EPA E10 филтърът на изходящия въздух трябва да се
сменя след около 30 часа работа (6 месеца) или по-рано,
в случай че силно се замърси.
1 Извадете резервоара от прахосмукачката.
2 Обърнете прахосмукачката с колелцата нагоре така,
че да се опре с горната скосена повърхност и дръжката
си на пода
3 Преместете плъзгача на фиксатора на предпазителя
на филтъра на положение „отворено” и свалете капака
на филтъра.
I
41
4 Извадете филтъра от пяна ІІІ (12). Изплакнете ги или
го сменете с нов, ако е замърсен. Преди отново да го
монтирате, не забравяйте да го изсушите.
5 Извадете филтъра от пяна ІІІ (12), а след това извадете EPA E10 филтъра, като го хванете за дръжката, и го
сменете с нов, ако е замърсен.
Препоръчва се периодически да се контролира състоянието на филтъра, особено ако случайно е изтекла вода
извън прахосмукачката. В случай че установите повреждане (разкъсване) на покритието на филтъра или равномерно запълване с прах, филтърът трябва да се смени
с нов.
6 Ако EPA E10 филтърът се замърси, сменете го с нов
или го изплакнете с течаща вода. Преди отново да го
монтирате, не забравяйте да го изсушите.
7 Поставете двата филтъра на предишните им места,
сложете капака на филтъра и силно го притиснете.
8 Преместете плъзгача на фиксатора на предпазителя
на филтъра на положение „затворено”.
Обърнете прахосмукачката в нормалното й положение
(на четирите й колелца).
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Производителят не носи отговорност за каквито и да
е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.
Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
42
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Перед очищенням та доглядом за
обладнанням, його монтажем або
демонтажем вийміть провід живлення з розетки.
●● Перед заміною елементів або при
контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації,
слід вимкнути прилад та відключити його від електромережі.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та
пов’язаними із цим загрозами.
Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення
чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний провід або корпус
пошкоджені.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не доторкайтесь до пилососу
мокрими руками, якщо він підключений до мережі живлення.
●● Не очищувати пилососом людей
та тварин, а особливо будьте обережними і не наближайте наконечників до очей та вух.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Пилосос підключайте тільки до мережі перемінного
струму 230 V, захищеної мережним запобіжником
16 A.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Перевіряйте прохідність труб та шланга! Більше
забруднення, яке блокує прохідність потрібно видалити до початку прибирання. Залишення їх усередині всмоктувальних шляхів може привести до
пошкодження двигуна або інших частин пилососу.
●● Не допускайте до змочення вилки приєднувального
кабелю.
●● Забороняється переїжджати пилососом та всмоктувальними щітками через мережний кабель, це
може привести до пошкодження ізоляції проводу.
●● Забороняється збирати пилососом: сірники, недокурки сигарет, розжарену золу. Уникайте збору
гострих предметів.
43
●● Не
ВКАЗІВКА
збирайте пилососом дрібний пил як: мука,
цемент, гіпс, тонери принтерів і ксероксів та ін.
●● Не збирайте пилососом їдкі, токсичні засоби, бензин,
нафту та інші вогне- та вибухонебезпечні речовини.
●● Під час роботи не допускайте перекидання або
залиття пилососу водою.
●● Під час зберігання всмоктувальний шланг може
бути змотаний, але не зігнутий.
●● Не залишайте обладнання під впливом атмосферних факторів (дощ, мороз).
●● Не вживайте пилосос без встановленого пінкового
фільтра у фільтраційному блоці.
●● Під час роботи пилососу не знімайте кришку бункеру і не виймайте блок водного фільтра з бункеру.
●● Не залишайте включений і працюючий пилосос.
●● Пилосос може працювати тільки у натуральному
положенні, тобто якщо він встановлений на чотирьох коліщатках, на основі.
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Цей
прилад призначений тільки для побутового
використання.
●● Періодично очищувати коліщатка, що їздять. Бруд,
що нагромаджується на осі коліщатка може привести до труднощів при їхньому обертанні.
●● Через пороги та інші нерівності підлоги слід переїжджати обережно так, щоб не привести до надмірного
хвилювання води в бункері. Це могло би привести
до виливання невеликої кількості води назовні.
Характеристика пилососу
Пилосос призначений для збирання забруднень з підлоги, килимів, керамічних плиток, щілин у панелях, підлогових планок, нагрівникиів. Пилосос служить також для
прибирання меблів, штор, занавісок та збирання рідини.
ТИПИ ПИЛОСОСІВ
+
ZVC722SP
829.0 SP
ZVC722ZK
829.5 SK
Всмоктувальна насадка
для збирання води
829.0 ST
Щітка паркетна «BNB»
ZVC722ST
Турбощітка
5
Щітка мала
4
Щілинна насадка
3
Всмоктувальна насадка
мала
Вихідний фільтр.
2
Тип
Всмоктувальна щітка
Мішок/кількість
1
VIB
Всмоктувальна труба
Електронне
регулювання потужності
Опція виготовлення
й оснащенні
6
7
8
9
10
11
12
13
SAFBAG 1 шт. EPA E10 Телескопічна
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1 шт. EPA E10 Телескопічна
+
+
+
+
–
+
+
–
SAFBAG 1 шт. EPA E10 Телескопічна
+
+
+
+
–
–
+
Технічні дані
Тип пилососу та його технічні параметри вказані на
щитку. Захист мережі 16 A.
Не приводить до завад у прийомі RTV.
Рівень шуму: 86 дБ(A).
Електростатичність
Прибирання пилососом деяких поверхонь в умовах низької вологості повітря може викликати незначну наелектризованістьпристрою. Це природне явище, воно не
пошкоджує пристрій та не являється його дефектом.
Для мінімізації цього явища рекомендується:
●● розрядити пристрій шляхом багаторазового торкання
трубою металевих об‘єктів у кімнаті,
●● підвищення вологості повітря в приміщенні,
●● використання загальнодоступних антиелектростатичних засобів.
44
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Кнопка включіть/виключіть
Ручка
Вилка з приєднувальним кабелем
Кнопка змотувача
Кнопки зміни сили всмоктування , (тип 829.0)
Індикатор рівня сили всмоктування (тип 829.0)
Кришка сховища для аксесуарів
Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
Фільтр двигуна. (встановлений у пилососі)
Пінковий фільтр ІІ (встановлений у пилососі)
Вихідний фільтр EPA E10 (встановлений у пилососі)
12 Пінковий фільтр ІІI (встановлений у пилососі)
13 Нейтралізатор піни
Пінковий фільтр І (встановлений у пилососі)
Всмоктувальний шланг
Всмоктувальна труба телескопічна
Щілинна насадка
Щітка мала
Всмоктувальна насадка мала
Всмоктувальна насадка для збирання води
Паркетна щітка «BNB» (Brush Natural Bristle) (тип 829.0)
Служить для очищування і полірування твердих, чутливих до утворення подряпин поверхонь, напр. підлог
з деревини, панелів, паркету, мармуру, плиток та ін.
Делікатне і м’яке волосся натурального походження забезпечує максимальну ефективність збору пилу і захищає від
утврення подряпин на поверхні, що прибирається.
22 Всмоктувальна щітка Пилосос оснащений тільки
одним видом всмоктувальної щітки (A або B)
A Всмоктувальна щітка, що переключається
B Всмоктувальна щітка із сепаратором дрібних
предметів
23 Турбощітка (тип 829.0 ST)
24 Кошик з вмонтованим мішком SAFBAG
25 Модуль водного фільтра:
A Фільтраційний блок
B Перегородка
26 Бункер
14
15
16
17
18
19
20
21
Підготовлення пилососу до праці
B
1 Установіть кінцівку всмоктувального шланга в отвір
пилососу так, щоб блокада шланга знаходилася у виступі
отвору. Характерний звук «click» свідчить про правильне
встановлення шланга.
2 Другий наконечник шланга (держатель) з’єднайте
з телескопічною трубою.
3 Тримаючись за кільце на телескопічній трубі, шляхом
всування або висування труби установіть відповідну для
себе довжину.
4 На другому кінці всмоктувальної труби встановіть відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
5 У всмоктувальну насаду - щітку с сепаратором дрібних предметів можна також установити корзину для збирання дрібних елементів. З цією метою зніміть накладку
корзини і вставте корзину.
6 Для очищування твердих основ – підлог з деревини,
пластмаси, керамічних плиток та ін., висуньте щітку,
натискаючи перемикач на всмоктувальній насадці згідно
з рисунком
.
7 Пилосос оснащений сховищем для аксесуарів.
Сховище розміщене у передній кришці пилососу. Для
відкриття/закриття сховища піднесіть/закрийте кришку
і витягніть/сховайте потрібну всмоктувальну насадку.
8 Пилосос можна зберігати у горизонтальному поло-
женні; з цією метою вставте кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для кріплення всмоктувальної
насадки – щітки. Шланг може залишатися прикріпленим
до пилососа, але необхідно звернути увагу, чи він не
надто сильно зігнутий під час зберігання.
9 Схопіть вилку приєднувального кабелю (3) i витягніть
його із пилососу.
●● Уставте вилку кабелю до мережної розетки.
Перед запуском пилососу упевніться,
чи у пилососі встановлені всі фільтри,
а також відповідний модуль.
10 Запустіть пилосос, натискаючи кнопку «включіть/
виключіть» (1).
Функції пилососу
ТРАДИЦІЙНЕ ПРИБИРАННЯ З МІШКОМ SAFBAG
C
1 Натисніть кнопку «PRESS» i зніміть кришку бункеру.
2 Вставте в бункер кошик з мішком SAFBAG (24). Переконайтеся, що кошик встановлено в правильному положенні, тобто вставлений в пази бункеру і пересунуте
захисне блокування. Розкладіть мішок в бункері.
Модуль водного фільтра/модуль сухої фільтрації з мішком SAFBAG можна виймати
i встановлювати тільки тоді, якщо кінцівка
шланга витягнута з отвору пилососу.
Забороняється вставляти кошик з мішком SAFBAG в мокрий бункер. Якщо бункер
всередині мокрий, його потрібно осушити.
Мішок SAFBAG не повинен намокнути.
3 Прикрийте бункер фільтраційним блоком.
Якщо кошик з мішком SAFBAG встановлено
неправильно, захисне блокування не дасть
можливості закрити бункер фільтраційним блоком.
●● Підготуйте пилосос для користування ним згідно
з п. B.
4 Пилосос автоматично запуститься на найвищому ступені потужності. На індикаторі рівня сили всмоктування
(6) запалиться один діод. Шляхом натиснення кнопок
зміни сили всмоктування , (5) встановіть потрібне
значення потужності (функція доступна тільки у пилососах типу 829.0).
D
Демонтаж/монтаж мішка SAFBAG
1 Зніміть з бункеру фільтраційний блок і витягніть
кошик з мішком SAFBAG (24).
Модуль водного фільтра/модуль сухої фільтрації з мішком SAFBAG можна виймати
i встановлювати тільки тоді, якщо кінцівка
шланга витягнута з отвору пилососу.
45
2 Припідніміть вверх пластинку мішка SAFBAG і витягніть його з направляючих.
3 Вставте пластинку нового мішка SAFBAG в направляючі відповідно до стрілки, зазначеної на мішку, і протягніть її до упору, пластинка повинна заблокуватись
в направляючих.
4 Вставте в бункер кошик з мішком SAFBAG (24)
і закрийте бункер фільтраційним блоком - як вказано в п.
C2 i C3.
Якщо мішок SAFBAG не буде встановлено
в кошик, захисне блокування не дозволить
закрити бункер фільтраційним блоком.
ПРИБИРАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЯ
ВОДНОГО ФІЛЬТРА
1 Натисніть кнопку «PRESS» i зніміть кришку бункеру.
2 Вставте в камеру перегородку. Переконайтеся, що
перегородка правильно встановлена, тобто вставлена
в пази бункеру і пересунуто захисне блокування.
3 Наповніть бункер водою в кількості 1,2 літра. Рівень
води повинен міститися у межах, позначених на перегородці бункера.
E
Не запускайте обладнання без води у бункері під час прибирання з використанням
модуля водного фільтра.
4 Прикрийте бункер фільтраційним блоком.
Якщо перегородка встановлена неправильно, захисне блокування не дасть можливості закрити бункер фільтраційним
блоком.
●● Підготуйте пилосос для користування ним згідно
з п. B.
Пилосос автоматично запуститься на найвищому ступені
потужності. На індикаторі рівня сили всмоктування (6)
запалиться один діод. Шляхом натиснення кнопок зміни
сили всмоктування , (5) встановіть потрібне значення потужності (функція доступна тільки у пилососах
типу 829.0).
Не працюйте надто довго без заміни води
в бункері. При довготривалому або дуже
інтенсивному прибиранні великої кількості
сміття, вода у баці, що складає першу
ступінь фільтрації, може повністю або
у великій частині всмоктуватися сухим
забрудненням. У даному випадку, потрібно
її замінити чистою та продовжувати прибирання.
Уникайте прибирання поверхонь, покритих речовинами,
що можуть сприяти надмірному утворенню піни усередині баку. Якщо через стінки баку помітите, що вода
сильно спінена, потрібно додати нейтралізатор піни,
рекомендований виробником пилососу, напр. «G 478
Buz® Defoam», в кількості, вказаній на упакуванні.
46
Цей засіб можна придбати у мережі магазинів з продукцією ZELMER або через розсильний продаж.
Прибирання з кількістю води, що перевищує позначений, допустимий рівень у бункері може привести до виливання води
назовні пилососу. Дана ситуація, що часто
повторюється може привести до швидкого закупорення вхідного фільтра EPA E10.
Пилосос оснащений поплавком, який автоматично блокує всмоктування, якщо пінковий фільтр II (10) буде сильно забруднений
або рівень рідини перевищить максимальний рівень. У цій ситуації виключіть пилосос, натискаючи кнопку включіть/виключіть (1), витягніть вилку з розетки мережі,
очистіть фільтр та спорожніть бункер.
ЗБИРАННЯ ВОДИ
Якщо хочете використати пилосос для всмоктування
рідини, потрібно його підготувати як у випадку прибирання з використанням модуля водного фільтра, за
винятком:
●● Бункер повинен бути спорожненим (без води).
●● Використати всмоктувальну насадку для збирання
води (20).
Не запускайте пилосос з переповненим
бункером! Не всмоктуйте одноразово
велику порцію рідини (напр. шлангом, зануреним у воді).
Якщо під час всмоктування рівень рідини перевищить
максимальний рівень, поплавок автоматично заблокує
всмоктування. Максимальний об’єм бункеру це бл. 4,0 л.
У цій ситуації слід діяти способом, попередньо вказаним
у частині, що стосується заблокування всмоктування
внаслідок забруднення пінкового фільтра.
Закінчення роботи, очищення та консервація
●● Виключіть
пилосос, натискаючи кнопку включіть/
виключіть (1), вийміть вилку приєднувального кабелю
з розетки.
●● Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи кнопку
змотувача (4). При виконанні цієї дії притримайте
кабель, щоб попередити його сплутання та раптове
вдарення вилки в корпус пилососу.
●● Натисніть блокаду на кінцівці шланга і витягніть
шланг з отвору.
●● Роз’єднайте телескопічну трубу зі шлангом та всмоктувальною насадкою або щіткою.
●● У випадку прибирання або збирання води з використанням модулю водного фільтра, вилийте забруднену воду з бункеру.
●● Рекомендується після кожного користування пилососом
старанно очистити бункер, фільтри (демонтаж нижче) та
перегородку – декілька разів замінювати воду.
Залишення вищевказаних части неочищеними або їхнє нестаранне очищення може
привести до втрати роботоздатності
фільтраційних вкладок і пінки, а також стане
причиною розвитку бактерій та сапрофітів.
Старанно осушіть будь-які умиті частини
перед повторним встановленням.
Демонтаж фільтрів
ПІНКОВИЙ ФІЛЬТР І
F
1 Відкрийте кришку фільтраційного блоку – натисніть
ручку і піднесіть кришку
2 Вийміть, очистіть фільтр під проточною водою, осушіть і встановіть у попереднє місце.
●● Закрийте кришку фільтраційного блоку, натискаючи
її, доки не почуєте характерний звук «click».
G
ПІНКОВИЙ ФІЛЬТР ІI
Перед демонтажем фільтра рекомендується вдягнути
гумові захисні рукавички.
1 Схопіть пальцями пінковий фільтр i зніміть його з корпусу фільтраційного блоку.
2 Очистіть фільтр під проточною водою, осушіть і встановіть у попереднє місце.
Фільтраційну пінку не можна прати ручним
способом шляхом вижимання чи у пральній
машині. Не допускайте м’яття, розтягування та деформування. Після очищення
осушіть пінку при кімнатній температурі.
Ніколи не сушіть пінку на нагрівниках, калориферах, печах та ін.
H
ФІЛЬТР ДВИГУНА
У контурі охолодження двигуна знаходиться фільтраційний нетканий матеріал, завданням якого є виловлювання
вугільного пилу, що утворюється внаслідок натурального
зносу щіток та комутатора у двигуні.
1 Вийміть бункер з пилососу.
2 Поверніть пилосос «коліщатками уверх» так, щоб опирався верхньою косою поверхнею держателя на підлогу.
У спеціальний виріз кришки фільтра покладіть плоский,
вузький інструмент, напр. гвинтоверт, рухом руки уверх
(принцип дії важеля) підважте зачіп, який згинаючись
звільнить затиск кришки.
3 Якщо фільтр двигуна (9) буде забруднений, існує
можливість прополоскати фільтр (9) під проточною
водою. Перед повторним встановленням пам’ятайте,
щоб осушити вищевказаний фільтр.
4 Встановіть новий/виполосканий фільтр двигуна (9)
зверніть увагу, щоб краї фільтра (9) не були поза контуром гнізда. Защеміть кришку фільтра, встановлюючи
у першу чергу нижній зачіп i дотискаючи так, щоб верхній
зачіп заскочив за край у корпусі.
ВИХІДНИЙ ФІЛЬТР EPA E10 ТА ПІНКОВИЙ
ФІЛЬТР ІІІ
Фільтр вихідного повітря EPA E10 повинен замінюватися
через бл. 30 робочих годин (6 місяців), або раніше у разі
сильного забруднення.
1 Вийміть бункер з пилососу.
2 Поверніть пилосос «коліщатками уверх» так, щоб опирався верхньою косою поверхнею держателя на підлогу.
3 Пересуньте золотник блокади захисту фільтра
у положення «відкрите» і зніміть кришку фільтра.
4 Вийміть пінковий фільтр ІІІ (12). Прополоскайте та
замініть новим у разі його забруднення. Перед повторним встановленням пам’ятайте, щоб його осушити.
5 Вийміть пінковий фільтр ІІІ (12), далі хапаючи за держатель, вийміть фільтр EPA E10 і замініть новим у разі
його забруднення.
Рекомендується проводити періодичні огляди стану
фільтра, особливо якщо виникло виливання води назовні пилососу. У разі виявлення пошкодження (прориву)
покриття фільтра або його однорідного забруднення
пилом, фільтр потрібно замінити новим.
6 Якщо фільтр EPA E10 буде забруднений замініть його
новим або прополоскайте під проточною водою. Перед
повторним встановленням пам’ятайте, щоб його осушити.
7 Встановіть обидва фільтри у попередні місця, встановіть кришку фільтра і сильно її дотисніть.
8 Пересуньте золотник блокади захисту фільтра
у положення «закрите».
Поверніть пилосос у натуральне положення (на чотирьох
коліщатках).
I
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
47
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
48
KZ
Құрметті тұтынушылар!
Біздің құрылғымызды таңдағаныңызбен құттықтаймыз
және Zelmer тауарлары тұтынушыларының арасында
болғаныңызды құптаймыз. Оңтайлы нәтижелерге жету
үшін тек Zelmer компаниясының түпнұсқалық аксессуарларын қолдануыңызға кеңес береміз. Олар осы өнім үшін
арнайы жасалған.
Қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты зейін сала
танысып шығуыңызды өтінеміз. Техникалық қауіпсіздік
ережелеріне ерекше назар аударған жөн. Құрылғыны
алдағы пайдалануда қолдана алу үшін, нұсқаулықты
сақтап қоюыңызды өтінеміз.
Қауіпсіздік нұсқаулары
ҚАУІПТІ! НАЗАР
АУДАРЫҢЫЗ!
Ережелерді сақтамау
жарақаттарға әкеледі
●● Егер алынбайтын қоректену сымы
зақымдалған болса, ықтималы
қауіптердің алдын алу үшін оны
өндірушіде немесе сервистік
қызмет жұмыскерінде немесе
білікті тұлғамен ауыстыру керек.
●● Шаңсорғышқа тазалау және күтім
жасау, оның құрастыру және
бөлшектеу алдында ол желіден
сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.
●● Жабдықтары
ауыстыру
мен
тазалау алдында шаңсорғышты
сөндіріңіз.
●● Егер бақылау жүзеге асырылса
және құралды пайдалану және
осы тәуекелдерге байланысты
нұсқамалық жүргізілсе, осы құрал
8 жастан асқан балалармен және
физикалық және ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі тұлғалармен,
аспаппен жұмыс істеу тәжірибесі жоқ тұлғалармен, қолданыла
алады. Балаларға құралмен
жұмыс істеуге тыйым салынады.
Балаларға ересектердің қара-
уысыз құралды тазартуға және
консервілеуге тыйым салынады.
●● Электр айырғы, қақпағы немесе
тұтқысы бұзық болғанда шаңсорғышты қослаңыз. Шаңсорғышты
сервис орталығына жіберіңіз.
●● Аспаптың жөндеу мәселері теққана
жарымды қызметкер арқылы
жасауы тиіс. Нашар жасаған жөндеу
қолданушыға қауіпті болуы мүмкін.
Әр қатемен арнаулы ZELMER сервис орталығына жүгініңіз.
●● Электр айырғыға жəне шаңсорғыштың
корпусына
су
қолыңыздармен тимеңіз.
●● Шаңсорғышпен адамдар мен айуандары тазалуға тыйым салынады. Жұмыс кезінде аспапты беттен жəне көзден қауіпсіз аралықта
ұстаңыз.
●● Құрылғыны тек қана жабық орынжайда, бөлме температурасында
және теңіз деңгейінен ең көбі
2000 м биіктікте қолдануға болады.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Бұл талаптарды
орындамау меншіктің
зақымдануына әкелуі
мүмкін
●● Шаңсорғышты
16 А сақтандырғышқа ие, 230 В
айнымалы ток беретін қуат көзіне қосыңыз.
●● Сымынан тарту арқылы розеткадан айырды алып
тастамаңыз.
●● Құбыр мен шлангының өткізгіштігін әрдайым
бақылап отырыңыз! Жинау алдында олардың
өткізгіштігін бітейтін тығындардан тазалау керек.
Егер тығындар құбырда немесе шлангыларда
қалып қойса, бұл шаңсорғыштың қозғалтқышына
немесе басқа бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін.
●● Электр сымына қуат жеткізетін айырдың тығылуына
жол бермеңіз.
●● Қуат сымын шаңсорғышпен басуға немесе
қылшақпен қысуға тиым салынады, себебі бұл
сымның айыру қабына зақым келтіруі мүмкін.
49
●● Шаңсорғыштың сіріңке данасы, темекі тұқылы, шоқ
КЕҢЕСТЕР
сияқты және өткір нәрселерді соруына жол бермеңіз.
●● Шаңсорғышты ұн, цемент, гипс ұнтағы, принтер немесе көшіргі аппаратының тонері немесе
басқа да майда нәрселерді сорып тазалауға
пайдаланбаңыз.
●● Шаңсорғышты күйдіретін, улы, тез ерігіш нәрселерді
немесе бензин және керосин сияқты жанғыш
сұйықтықтарды соруға тиым салынады
●● Егер шаңсорғыш аударылып немесе төңкеріліп
кетсе, дереу тікейтіңіз. Шаңсорғышқа су кіруіне жол
бермеңіз.
●● Сақтау кезінде шаңсорғыш шлангысының қатты
бүгілмеуін бақылаңыз.
атмосфераның
қолайсыз
●● Шаңсорғышты
жағдайларында пайдаланбаңыз (жаңбырда, аязда).
●● Шаңсорғышты сүзгілеу модуліндегі көбік
айырғышынсыз пайдаланбаңыз.
●● Шаңсорғыш жұмыс істеп тұрғанда қораптың
жапқышын және су сүзгілейтін модульді алмаңыз.
●● Шаңсорғыш тек тік жағдайында ғана, яғни
астындағы төрт доңғалағында тұрып жұмыс істейді.
Өнім туралы мағлұмат
және оны қолдану
ұсыныстары
●● Бұл құрылғы тек жеке үйде пайдалануға арналған.
●● Доңғалақтарын әрдайым тазалап отырыңыз.
Доңғалақтардың белдігінде жиналған лас олардың
айналуына кедергі болуы мүмкін.
●● Судың контейнердің сыртына төгілуіне жол бермеу
үшін шаңсорғышпен жолды кесіп өтуде қауіпсіздік
қағидаларын сақтаңыз және ойлы-қырлы жерлерден абай болыңыз.
Шаңсорғыш сипаттамасы
829 шаңсорғышы еден және кілемдердегі, керамикалық
плиткалардағы, саңылаулар мен ернеуліктердегі,
жылытқыштардағы шаңды алып тастауға арналған.
Сонымен қатар, шаңсорғыш жиһаздардан, терезе
және тюльдік перделерден шаңды алып тастауға және
сұйықтықты жинап алуға арналған.
Әмбебап еден/кілем
қылшағы
Кіші қондырма
Сүзгілеу қондырмасы
Жұмсақ қылшақ
Құбыр қылшағы
“BNB” паркетіне
арналған қылшақ
Су жинауға арналған
сорғыш қондырма
8
9
10
11
12
13
SAFBAG 1 дана EPA E10 Телескоп.
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 1 дана EPA E10 Телескоп.
+
+
+
+
–
+
+
–
SAFBAG 1 дана EPA E10 Телескоп.
+
+
+
+
–
–
+
Шығу сүзгісі
7
Шаңжинағыш/Саны
6
Электронды қуат
реттеуіші
Орындау және
жабдықтау
опциялары
Сору құбыры
ШАҢСОРҒЫШЫНЫҢ ТИПТЕРІ
1
2
3
4
5
ZVC722ST
829.0 ST
+
ZVC722SP
829.0 SP
ZVC722ZK
829.5 SK
VIB
Типі
Техникалық деректер
Шаңсорғыштың түрі мен оның техникалық деректері
аспаптың
суреттеуінде
жазылған.
Тораптың
сақтандырғыш 16 A.
Теледидар мен радионың жұмысын бұзбайды.
Дыбыс деңгейі (LWA): 86 дБ(A).
Электростатикалылық
Шаңсорғышпен кейбір жазықтықтарды төмен ауа
ылғалдығында жинау құрылғының аз электрленуін
туғызуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, ол құрылғыны
зақымдамайды және оның ақаулығы болып табылмайды.
Осындай жағдайларды азайтуға арналған ұсыныстар:
●● түтікпен бөлмедегі темір заттарды тигізіп шығу
арқылы құрылғыны тоғынан айыру,
50
●● бөлменің ылғалдығын арттыру,
●● қол жетімді антиэлектростатикалық
қолдану.
Шаңсорғыш құрылғылары мен
жабдықталуы
1
2
3
4
5
6
7
8
құралдарды
A
Қосу/өшіру түймешігі
Тасымалдауға арналған тұтқа
Айыры бар қуат сымы
Қуат сымын жинау түймешігі
Қуат реттеуіш ,
(829.0 типі)
Қуат деңгейін реттеуіш (829.0 типі)
Бөлшектерді бөліктеу жапқышы
Әмбебап еден/кілем қылшағын бекітуге арналған
ұстағыш
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Қозғалтқышты қорғау сүзгісі (шаңсорғышта орнатылған)
Көбік сүзгісі ІІ (шаңсорғышта орнатылған)
EPA E10 шығару сүзгісі (шаңсорғышта орнатылған)
Көбік сүзгісі ІІІ (шаңсорғышта орнатылған)
Көбікке қарсы препарат
Көбік сүзгісі І (шаңсорғышта орнатылған)
Сорғыш шланг
Телескоптық сорғыш құбыр
Сүзілмелі қондырма
Жұмсақ қылшақ
Кіші қондырма
Су жинауға арналған сорғыш қондырма
BNB (Brush Natural Bristle) паркетіне арналған қылшақ
(829.0 типі)
Оңай сызат түсетін қатты беттерді тазалау мен тегістеуге
арналған, мыс.: ағаш едендер, панельдер, мәрмәр, плиткалар, қабырғалар, қатты табиғи материалдан жасалған
еден жапқыштары ж.т.б.
Жұқа және жұмсақ табиғи түктер шаң сорудың максималды тиімділігін көрсетеді және тазалаушы бетті сызат
түсуден сақтайды.
22 Әмбебап еден/кілем қылшағы. Шаңсорғыш әмбебап
қылшақтың бір түрімен ғана келеді (A немесе B)
A Ауыстырып-қосқышы бар еден/кілем әмбебап
қылшағы
B Ұсақ заттарды ұстауға арналған сүзгісі бар
әмбебап қылшақ
23 Құбыр қылшағы (типі 829.0 ST)
24 SAFBAG шаңжинағышы орнатылған қоржын
25 Су сүзу модулы:
A Сүзу коллектив
B Айырғыш
26 Камера
Шаңсорғышты жұмысқа дайындау
B
1 Сорғыш шлангының бір ұшын шаңсорғыштағы
саңылауға саңылаудың шығыңқы жеріне шлангының
шегі сай келетіндей етіп орнатыңыз. Шлангының дұрыс
орнатылғанын білдіретін дыбыс естіледі.
2 Шлангының екінші ұшын (тұтқасын) телескоптық
сорғыш құбырмен жалғаңыз.
3 Телескоптық сақинадан ұстай отырып, құбырды
тығу немесе шығару арқылы өзіңізге қажетті ұзындықты
орнатыңыз.
4 Сорғыш құбырдың басқа шетіне қажетті қылшақты
немесе қондырманы кигізіңіз.
5 Қылшақтағы майда нәрселерді ұстап қалу үшін
арнайы сүзгі орнатыңыз. Сол үшін сүзгінің қондырмасын
шығарып, сүзгіні салыңыз.
6 Қатты беттерді тазалау үшін - ағаш және пластикалық
едендер, керамикалық плиталар ж.т.б. – жақсартылған
түктері бар әмбебап қылшақ өте пайдалы
.
7 Шаңсорғыштың қосалқы бөліктерге арналған бөлімі
бар. Бөлім шаңсорғыштың алдыңғы жапқышында
жайласқан. Бөлімді ашу/жабу үшін жапқышты ашыңыз/
жабыңыз және қажетті қондырманы суырып/шығарып
алыңыз.
8 Шаңсорғышты тік күйінде сақтау керек, ол үшін
әмбебап қылшақ-қондырманың тұтқасын әмбебап
қылшақ-қондырманы бекітуге арналған ұяшыққа
салыңыз. Шланг шаңсорғышқа бекітілген болуы мүмкін,
бірақ сақтау кезінде қатты бүгілмегенін бақылаңыз.
9 Айырды ұстап, қуат сымын (3) шаңсорғыштан
суырыңыз.
●● Қуат сымының айырын розеткаға тығыңыз.
Шаңсорғышты
қосудан
бұрын,
барлық сүзгілер мен қажетті модуль
орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
10 Шаңсорғышты қосу/өшіру түймешігін басу арқылы
қосыңыз (1).
Шаңсорғыш функциялары
SAFBAG ШАҢЖИНАҒЫШЫН ПАЙДАЛАНУ
АРҚЫЛЫ ДӘСТҮРЛІ ЖИНАСТЫРУ
C
1 «PRESS» түймешігін басыңыз және қорап жапқышын
алыңыз.
2 Камераға SAFBAG (24) шаңжинағышы орнатылған
қоржынды қойыңыз. Қоржынның дұрыс орнатылғанына,
яғни камераның саңылауларына қондырылып, қорғайтын
бітеудің жылжығанына көз жеткізіңіз. Камерада
шаңжинағышты жайып тастаңыз.
Су сүзгісінің модулін/SAFBAG шаңжинағышына ие құрғақ сүзгілеу модулін
шлангының ұшы шаңсорғыштағы саңылаудан суырылған кезде ғана қондыру және
шығарып алуға болады.
SAFBAG
шаңжинағышы
орнатылған
қоржынды дымқыл камераға қоюға тыйым
салынады. Камераның іші дымқыл болса,
оны кептіру керек. SAFBAG шаң жинағышы
дымқылданбау керек.
3 Бөлмені сүзу коллективпен жасырыңыз.
SAFBAG шаңжинағышы бар қоржын дұрыс
орнатылмаған болса, қорғайтын бітеу
камераны сүзгіш элементпен жабуға
мүмкіндік бермейді.
●● Шаңсорғышты
B бөліміне сәйкес жұмысқа
дайындаңыз. B.
4 Шаңсорғыш әдетте сорудың ең жоғарғы қуат деңгейіне
қосылады. Қуат көрсеткіші жанады (6) Қуат реттеуішінің
көмегімен талап етілген қуат деңгейін орнатыңыз
,
(5) (функция 829.0 типті шаңсорғыштарға ғана қол
жетімді).
51
D
SAFBAG шаңжинағышын ауыстыру
1 Камерадан сүзгіш элементті алып, SAFBAG (24)
шаңжинағышы орнатылған қоржынды алып тастаңыз.
Су
сүзгісінің
модулін/SAFBAG
шаңжинағышына ие құрғақ сүзгілеу
модулін шлангының ұшы шаңсорғыштағы
саңылаудан суырылған кезде ғана қондыру
және шығарып алуға болады.
2 SAFBAG шаңжинағышының пластинкасын жоғарыға
сәл көтеріп, бағыттаушылардан алып тастаңыз.
3 Жаңа SAFBAG шың жинағышының пластинкасын
бағыттаушыға шаңжинағышта көрсетілген нұсқарға
қарап салыңыз, және оны қатты тартыңыз, пластинка
бағыттаушыларда бітеліп қалуы керек.
4 SAFBAG (24) шаңжинағышы орнатылған қоржынды
камераға салыңыз және камераның үстін т. көрсетілгендей сүзгіш элементпен жауып қойыңыз. C2 және C3.
Егер SAFBAG шаңжинағышы қоржында
орнатылмаса, қорғайтын бітеу камераны сүзгіш элементпен жабуға мүмкіндік
бермейді.
СУЛЫ СҮЗГІ МОДУЛІН ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ
ЖИНАСТЫРУ
E
1 «PRESS» түймешігін басыңыз және қорап жапқышын
алыңыз.
2 Камераға қалқаны қойыңыз. Қалқаның дұрыс орнатылғанына, яғни камераның саңылауларына қондырылып,
қорғайтын бітеудің жылжығанына көз жеткізіңіз.
3 Контейнерге 1,2 л шамасында су құйыңыз. Су деңгейі
контейнер аралығындағы белгілердің арасында орналасуы тиіс.
Сулы сүзгі модулі көмегімен жинастыру
кезінде шаңсорғышты сусыз қосуға рұқсат
етілмейді.
4 Бөлмені сүзу коллективпен жасырыңыз.
Егер қалқа дұрыс орнатылмаса, қорғайтын
бітеу камераны сүзгіш элементпен жабуға
мүмкіндік бермейді.
●● Шаңсорғышты
B
бөліміне
сәйкес
жұмысқа
дайындаңыз.
Шаңсорғыш әдепкі түрде сорудың ең жоғарғы қуат
деңгейіне қосылады. Қуат көрсеткіші жанады (6)
Қуат реттеуішінің көмегімен талап етілген қуат
деңгейін орнатыңыз
,
(5) (функция 829.0 типті
шаңсорғыштарға ғана қол жетімді).
Шаңсорғышты контейнердегі суын ұзақ
уақыт ауыстырмай жүріп пайдаланбаңыз.
Ұзақ уақыт бойы жинастыру немесе
аса ластанған бөлмелерді жинастыру
кезінде сүзудің бірінші сатысындағы
52
контейнердегі су толық немесе жарымжартылай құрғақ балшыққа сіңіп кетуі
мүмкін. Ондай жағдайда контейнердегі
балшықты кетіріп, таза су құйып болғасын
ғана жинастыруды жалғастырыңыз.
Контейнер ішінде аса көбіктенуді тудыратын заттар
төсемі бар беттерді жинастырудан аулақ болыңыз. Егер
контейнер қабырғасынан суда аса көп көбіктің түзілгенін
байқасаңыз, шаңсорғыш шығарушы ұсынған антикөбік
препаратын, мыс. «G 478 Buz® Defoam», бумада
көрсетілген мөлшерде суға қосыңыз. Ондай препаратты
ZELMER фирмасының тұрмыстық техникалары сатылатын дүкендерден немесе интернет-дүкендерден сатып
алуыңызға болады.
Суды белгіленген мүмкіншілік деңгейінен
асырып құймаңыз. Жинастыру кезінде
артық су шаңсорғыштан шайқалып
төгілуі мүмкін. Егер ондай жағдай көп
қайталанатын болса, ол EPA E10 шығу
сүзгісінің тез бітеліп қалуына әкелуі мүмкін.
Егер айырғыш пенка II (10) аса ластанған
болса немесе су деңгейі ең жоғарғы
деңгейден көтеріліп жатса, шаңсорғыш
соруды автоматты түрде оқшаулайтын
сақтық қалтқымен жабдықталған. Ондай
жағдайда шаңсорғышты қосу/өшіру (1)
түймешігімен өшіріп, тораптық розеткадан айырды суырып алып, сүзгіні
тазалаңыз және контейнерді босатыңыз.
СҰЙЫҚТАРДЫ СОРУ
Шаңсорғышты суды сорғызуға пайдалану үшін сулы
сүзгі модулінде тазалауға дайындау қажет, дегенмен,
келесілерді естен шығармаңыз:
●● Контейнер әрқашан бос болуы қажет (сусыз).
●● Суды жинау үшін саптаманы пайдалану қажет (20).
Тола контейнерлі шаңсорғышты қосуға
үзілді-кесілді рұқсат етілмейді. Бірден
судың үлкен көлемін сорғызбаңыз (мыс.,
суға батырылған шлангпен).
Егер сору кезінде сұйықтық деңгейі ең жоғарғы деңгейінен
асып кетсе, сақтық қалтқы автоматты түрде соруды
оқшаулайды. Контейнердің ең жоғарғы сыйымдылығы
– шамамен 4,0 л. Ондай жағдайда айырғыш пенканың
ластануынан қоздырылған сору оқшаулауы бөлімінде
сипатталғандай жасау қажет.
Жинастыруды аяқтау, тазалау және
консервация
●● Шаңсорғышты
қосу/өшіру (1) түймешігімен өшіріп,
розеткадан қуат көзі айырын суырыңыз.
●● Электр сымын орау (4) түймешігін басып, қуат көзін
ораңыз. Бұл операцияны орындай отырып сымның
шатаспауын және айырдың шаңсорғыш корпусына
кенет ұрылмауын қадағалаңыз.
●● Шлангтің ұшындағы блокаданы басып, шлангті
саңылаудан суырыңыз.
●● Сору түтіктерін ажыратыңыз, сондай-ақ саптама
немесе щетканы шлангтен ажыратыңыз.
●● Жинастыру немесе сулы сүзгі модулімен суды жинап
болғаннан кейін лас суды контейнерден төгіңіз.
●● Әрбір жинастырудан кейін контейнерді, сүзгіні (демонтаж төменде көрсетілген) және аралықты бінеше рет
ауыстырып отырып ұқыпты жуу ұсынылады.
Егер жоғарыда айтылған элементтер
жуылмаған немесе толық жуылмаған
болса, бұл сына мен пенкалардың сүзу
қасиетін жоғалтуына әкелуі мүмкін,
сондай-ақ бактерия мен тозаң кенелерінің
пайда болуына себеп болуы мүмкін.
Барлық
элементтері
шаңсорғышты жинамаңыз.
кеппейінше
Сүзгілерді ауыстыру
АЙЫРҒЫШ ПЕНКА I
F
1 Сүзу модулі қақпағын ашыңыз – тұтқаны басып,
қылшағы жоғары көтеріңіз.
2 Айырғыш пенканы шығарып, ағын суға жуып кептіріңіз
және бастапқы орнына салыңыз.
●● Сүзу сынасының қақпағын сипатты «клик» дыбысын
естігенше баса отырып жабыңыз.
G
АЙЫРҒЫШ ПЕНКА II
Сүзгіні ауыстыру кезінде резеңке қолбақты пайдалануды
ұсынылады.
1 Айырғыш пенканы саусақтарыңызбен ұстап тұрып
сүзу сынасының корпусынан алыңыз.
2 Айырғыш пенканы шығарып, ағын суға жуып кептіріңіз
және бастапқы орнына салыңыз.
Айырғыш пенканы кір жуғыш машиналарда жууға, сондай-ақ, қолмен жуу кезінде
бұрауға рұқсат етілмейді. Пенканы
алмаңыз және созбаңыз, деформациялануына жол бермеңіз. Тазаланған пенканы
бөлме температурасында кептіріңіз. Пенканы радиаторларда, қыздырғыштарда,
пештерде және басқа да жылу көздерінде
кептірмеңіз.
ҚОЗҒАЛТҚЫШ СҮЗГІСІ (ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ
САЛҚЫНДАТУ ЖҮЙЕСІ)
Қозғалтқыштың салқындату жүйесінде қозғалтқыштың
қылшағы мен коммутаторының табиғи тозуы нәтижесінде
көмір шаңын ұстауға арналған тоқусыз сүзгі орнатылған.
H
1 Шаңсорғыштан сулы сүзгі модулін шығарыңыз.
2 Шаңсорғыштың үстіңгі беті мен тұтқасы жерге
тірелетіндей етіп доңғалақтарын жоғары қаратып
айналдырыңыз. Сүзгі қақпағының арнайы саңылауына
бір жіңішке және жалпақ құрал салыңыз, мыс., бұрағыш.
Қолдың жоғары қарай қимылдауымен (рычаг принципі
бойынша) майысып кейіннен қақпақ ілмегін босататын
қысқышты қатайтыңыз.
3 Қозғалтқыш сүзгісі (9) ластанған жағдайда оны
ағын суда жууға болады. Жуғаннан кейін сүзгіні (9)
ұқыптылықпен кептіру қажет.
4 Жаңа/жуылған қозғалтқыш сүзгісін (9) тоқусыз
сүзгінің (9) шеттері ұя контуры шектерінен аспауына
қарап отырып ұқыпты салыңыз. Бастапқыда төменгі
қысқышты іліктіріп, одан кейін үстіңгі қысқыш шаңсорғыш
корпусының шетіне ілігетіндей етіп басу арқылы сүзгі
қақпағын сарт етіп бекітіңіз.
I
EPA E10 ШЫҒУ СҮЗГІСІ ЖӘНЕ АЙЫРҒЫШ
ПЕНКА III
Шығу ауа сүзгісін шаңсорғыштың әрбір 30 сағат
жұмысынан кейін ауыстырып отыру қажет (6 ай), ал аса
ластанған жағдайда ертерек.
1 Модульді шаңсорғыштан суырыңыз.
2 Шаңсорғыштың үстіңгі беті мен тұтқасы жерге
тірелетіндей етіп доңғалақтарын жоғары қаратып
айналдырыңыз.
3 Сүзгі қақпағының ілгек блокадасын «ашық» күйіне
жылжытып, қақпа сүзгісін алыңыз.
4 Айырғыш пенканы III (12) шығарыңыз. 5 Айырғыш
пенканы шығарып, ағын суға жуып кептіріңіз және
бастапқы орнына салыңыз.
5 Айырғыш пенканы III (12) шығарып, одан кейін
тұтқаны ұстап тұрып, EPA E10 сүзгісін шығарыңыз және
ластанған жағдайда жаңасымен ауыстырыңыз.
Сүзгілердің жағдайын үнемі тексеріп тұруды ұсынамыз,
әсіресе шаңсорғыштан су аққан жағдайларда. Егер сүзгі
бетінде қандай болса да зақым (ажырау) байқасаңыз
немесе сүзгі толығымен шаңмен жабылса, оны
жаңасымен ауыстыру қажет.
6 EPA E10 сүзгісі ластанған болса, оны жаңасымен
ауыстырыңыз немесе ағын суда жуыңыз. Қайта қолданар
алдында сүзгіні ұқыпты кептіруді ұмытпаңыз.
7 Екі сүзгіні де бастапқы орнына салып, ұясына қатты
баса отырып қақпақты жабыңыз.
8 Қақпақтың ілгек блокадасын «жабық» күйіне
жылжытыңыз.
Шаңсорғышты жұмыс күйіне (төрт доңғалағына) қойыңыз.
Кәдеге жарату
Кәдеге жарату экологиялық қауіпсіз
тәсілмен орындалуы тиіс. Бұл құрылғы
электрлі және электр жабдығын кәдеге
жарату туралы 2012/19/EU Еуропалық
Директиваға сәйкес таңбаланған (waste
53
electrical and electronic equipment – WEEE – электрлі
және электр жабдығын кәдеге жарату). Директива тапсыру ережесін және қолданыстағы ЕС нормаларына
сәйкес пайдаланылған жабдықты кәдеге жаратуды
қарастырады. Кәдеге жарату жерлері туралы ақпарат
беретін арнайы бөлшек сауда дүкендеріне жүгіну қажет.
Өндіруші құралды тағайындалғанына сәйкес немесе онымен
дұрыс қолданбауының нәтижесінде мүмкін болған зиянға, жауап
бермейді.
Өндіруші кез келген уақытта заңға суйенген нормалардың,
нормативтік актілердің, директивтердің немесе кострукцинды өзгертулерді енгізу ушін, және де кострукциалы,
эстетикалық және басқа да себептермен алдын ала хабарламастан құралды модификациялау құқығын сақтайды.
54
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this
instruction manual for future reference.
Important safety instructions
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Always the plug must be removed
from the socket-outlet before
cleaning, maintaining, assembling or
dismantling the appliance.
●● Turn off the device and unplug it
from an outlet before replacing the
equipment or approaching moving
parts during use.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Do not operate the appliance if it has
a damaged cord or if the housing is
visibly damaged.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified
service center.
●● Do not touch the appliance with wet
hands when it is connected to the
mains supply.
●● Do not use the vacuum cleaner to
clean people or animals, pay special
attention to keep the nozzles away
from eyes and ears.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Connect the vacuum cleaner only to a 230 V mains
supply equipped with a 16 A fuse.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Make sure the tubes and the hose are not clogged!
Remove larger items that clog the appliance before
operating the vacuum cleaner. If such items remain
inside the suction tubes, it may cause damage to the
motor or other parts of the appliance.
●● Do not allow the plug to have contact with water.
●● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the
cord, it may cause damage to the cord insulation.
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
●● Do not vacuum fine dust such as: flour, cement,
gypsum, toners for printers and copy machines etc.
●● Do not pick up corrosive and toxic materials, petrol,
kerosene and other flammable or explosive liquids.
●● During operation pay attention not to knock the
vacuum cleaner over or to spill water on the appliance.
●● During storage, the suction hose may be rolled up, but
not bent.
●● Do not expose the vacuum cleaner to atmospheric
conditions (rain, frost).
●● Do not use the vacuum cleaner without the foam filter
installed in the filter unit.
●● During operation, do not remove the tank lid and do not
take out the water filter unit from the tank.
●● Do not leave a switched on and operating vacuum
cleaner unattended.
●● The vacuum cleaner may only operate in a natural
position i.e. when it is placed with four wheels on the
surface.
55
Appliance features
SUGGESTION
The vacuum cleaner is intended to pick up dirt from floors,
carpets, ceramic tiles, slots in wood paneling, skirting
boards, heaters. The vacuum cleaner is also used to vacuum
furniture and curtains and to pick up liquids.
Information on the product and
suggestions for its use
●● This appliance is intended for domestic use only.
●● Periodically clean the wheels. The dirt which
Technical parameters
accumulates on the wheel axis may cause difficulties
in the wheel movement.
●● Move the vacuum cleaner carefully on doorsteps and
uneven surfaces, not to cause an excessive rippling of
the water inside the tank. This might lead to a slight
water overflow.
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters
are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.
Does not interfere with radio and TV reception.
Noise level: 86 dB(A).
Small brush
Turbo brush
Parquet brush “BNB”
Water pick up nozzle
8
9
10
11
12
13
SAFBAG 1 piece EPA E10 Telescopic
+
+
+
+
+
+
+
ZVC722SP
829.0 SP
+
SAFBAG 1 piece EPA E10 Telescopic
+
+
+
+
–
+
+
ZVC722ZK
829.5 SK
–
SAFBAG 1 piece EPA E10 Telescopic
+
+
+
+
–
–
+
4
5
6
Static electricity
In the process of vacuuming of some surfaces in areas of
low air humidity the device may become electrically charged.
It is a natural phenomenon – it does not damage the device,
and it is not considered to be a fault.
In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:
●● discharge the device by touching metal items in the room
with the pipe,
●● increase air humidity in the room,
●● use widely available antistatic agents.
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
56
ON/OFF button
Handle
Plug and cord
Cord rewind button
Power adjustment button , (type 829.0)
Power level indicator (type 829.0)
Accessory compartment cover
Combination brush fastening
Motor filter (installed in the vacuum cleaner)
A
Small nozzle
7
+
Combination brush
3
829.0 ST
Suction tube
2
ZVC722ST
Type
Outlet filter
1
VIB
Dust bag/amount
Crevice nozzle
Workmanship
and
equipment
option
Electronic power control
VACUUM CLEANER TYPES
Foam filter II (installed in the vacuum cleaner)
EPA E10 outlet filter (installed in the vacuum cleaner)
Foam filter III (installed in the vacuum cleaner)
Anti-foam agent
Foam filter I (installed in the vacuum cleaner)
Suction hose
Telescopic suction tube
Crevice nozzle
Small brush
Small nozzle
Water pick up nozzle
Parquet brush “BNB” (type 829.0)
Is used to clean and polish hard, scratch sensitive surfaces
such as wooden floors, floor panels, parquet, marble, tiles, etc.
Delicate and soft natural bristles ensure maximum vacuum
effectiveness and protects against scratching the cleaned
surface.
22 Combination brush. The vacuum cleaner is equipped
with only one type of combination brush (A or B)
A Switchable combination brush
B Combination brush with a small item separator
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23 Turbo brush (type 829.0 ST)
24 SAFBAG dust bag holder
25 Water filter module:
A Filtration unit
B Partition
26 Container
Preparing the vacuum cleaner for
operation
The water filter module/the dry filtration
module with the SAFBAG dust bag may only be
removed and inserted when the end of the hose
is removed from the vacuum cleaner opening.
Do not put SAFBAG holder into a wet container.
Thoroughly dry a wet container. SAFBAG dust
bag must not get wet.
B
1 Insert the end of the suction hose to the vacuum cleaner
opening so that the hose interlock is in the protrusion of the
opening. A characteristic click indicates that the hose has
been properly installed.
2 Connect the other end of the hose (handle) with the
telescopic suction tube.
3 Hold the ring on the pipe and set chosen length putting it
in or out.
4 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other
end of the suction tube.
5 You may assemble a basket for picking up small objects
in the combination brush with small item separator. In order
to do so remove the basket cover and insert the basket.
6 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors,
ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on
the nozzle according to the figure
.
7 The vacuum cleaner is equipped with an accessory
compartment. The compartment is located in the front lid of
the appliance. To open/close the compartment lift/close the
lid and take out/ put away the desired nozzle.
8 The vacuum cleaner may be stored in a horizontal
position; in order to this, place the fastening hook of the
combination nozzle/brush into its fastening. The hose may
be left attached to the vacuum cleaner, but it is important to
pay attention not to leave it heavily bent during storage.
9 Grab the plug (3) and pull the cord out of the vacuum
cleaner.
●● Plug in the appliance.
Before operation, make sure that all filters as
well as the appropriate module are installed in
the appliance.
10 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (1).
Vacuum cleaner functions
TRADITIONAL CLEANING WITH SAFBAG
DUST BAG
C
1 Press the “PRESS” button and remove the tank lid.
2 Put the SAFBAG holder (24) into the container. Make
sure the holder is inserted correctly in the container guide
slots and the safety lock is engaged. Unfold the bag in the
container.
3 Cover the container with the filtration unit.
If the SAFBAG holder is not attached properly,
the safety lock will prevent covering the
container with the filtration unit.
●● Prepare the vacuum cleaner for operation according
to section B.
4 The vacuum cleaner starts up with default setting of the
highest power range. One diode will light on the power level
indicator (6). Set the desired power value (this function is
only available in vacuum cleaners type 829.0) by pressing
the power adjustment buttons , (5).
D
SAFBAG dust bag disassembly/assembly
1 Remove the filtration unit from the container and pull out
the SAFBAG holder (24).
The water filter module/the dry filtration
module with the SAFBAG dust bag may only be
removed and inserted when the end of the hose
is removed from the vacuum cleaner opening.
2 Lift the SAFBAG tab and slide the dust bag from the
holder guide.
3 Slide the new SAFBAG tab all the way into the holder
guide as directed by the arrow printed on the bag until tab
locks in the guide.
4 Put the SAFBAG holder (24) in the container and cover
with the filtration unit in accordance with paragraphs C2
and C3.
If the SAFBAG dust bag is not properly attached
to the holder, the safety lock will prevent
covering the container with the filtration unit.
VACUUM CLEANING WITH THE USE OF THE
WATER FILTER MODULE
1 Press the “PRESS” button and remove the tank lid.
2 Insert the partition in the container. Make sure the
partition is inserted correctly in the container guide slots and
the safety lock is engaged.
3 Fill the container with 1,2 liter of water. The water level
should be in the range marked on the tank wall.
E
Do not operate the appliance with an empty
container while vacuum cleaning with the use
of the water filter module.
4 Cover the container with the filtration unit.
57
If the partition is not inserted properly, the
safety lock will prevent covering the container
with the filtration unit.
End of operation cleaning and maintenance
●● Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off
button (1) and unplug the appliance.
●● Prepare the vacuum cleaner for operation according ●● Wind the cord by pressing the cord rewind button (4).
to section B.
The vacuum cleaner starts up with default setting of the
highest power range. One diode will light on the power level
indicator (6). Set the desired power value (this function is
only available in vacuum cleaners type 829.0) by pressing
the power adjustment buttons , (5).
Do not operate the appliance for too long
without replacing the water in the container.
In case of long-term or very intensive
vacuuming of large amounts of dirt, the water
in the tank which constitutes the first filtration
level may in whole or in a considerable part be
absorbed by the dirt. In such a case, exchange
the water and continue vacuuming.
Avoid vacuuming surfaces covered with substances which
may favor an excessive foaming of the water inside the
tank. If you notice that the water is heavily foamed, add
a foam neutralizer recommended by the manufacturer of the
appliance e.g. “G 478 Buz® Defoam” in the amount indicated
on the packaging. It can be purchased in stores which offer
ZELMER products or by mail order.
Vacuuming with the amount of water in the tank
which exceeds the marked, permissible level
may cause the water to spill to the outside of the
appliance. If this situation repeats often, it may
lead to a fast clogging of the outlet EPA E10 filter.
The vacuum cleaner is equipped with a float
which will automatically block the suction if the
foam filter II (10) is heavily dirty or the liquid
exceeds the maximum level. In such a case
switch off the vacuum cleaner by pressing the
on/off button (1), unplug the appliance, clean
the filter and empty the container.
PICKING UP WATER
If you want to use the vacuum cleaner to vacuum liquid, the
vacuum cleaner should be prepared as in the case of vacuum
cleaning with the use of the water filter module except that:
●● The container should be empty (without water).
●● You should use the nozzle for picking up water (20).
Do not operate the vacuum cleaner with a full
container! Do not vacuum large amounts of
liquid at a time (e.g. with the hose immersed
into water).
If the water exceeds the maximum level during vacuuming,
the float will automatically block the suction. The maximum
capacity of the container is about 4,0 l. In such a case proceed
in the manner described above in the part concerning the
blocking of suction caused by a dirty foam filter.
58
While doing this hold the cord to make sure it is not
tangled and the plug does not hit the vacuum cleaner
housing.
●● Press the interlock on the hose end and remove the
hose from the opening.
●● Disconnect the telescopic tube from the hose and the
nozzle or brush.
●● In case of vacuuming or picking up water with the use
of the water filter module, remove the dirty water from
the tank.
●● It is recommended to wash the container, filters
(disassembly below) and partition thoroughly after each
use – changing water several times.
If you do not clean the above-mentioned parts
or clean them insufficiently it may lead to the
loss of the filtration capabilities of the inserts
and foam and cause the formation of bacteria
and mites.
Dry all the cleaned parts thoroughly before
reassembly.
Filter disassembly
FOAM FILTER I
F
1 Open the lid of the filter unit – press the handle and lift
the lid.
2 Take out the filter, wash it under running water, dry and
reinsert.
●● Close the filter unit lid by pressing it until you hear
a characteristic click.
G
FOAM FILTER II
It is recommended to wear rubber protective gloves while
dismantling the filter.
1 Grab the foam filter with your fingers and remove it from
the filter unit body.
2 Wash under running water, dry and reinsert.
Do not hand wash the filter foam, do not wring
it, do not wash it in washing machines. Avoid
crumpling, stretching and deforming. After
cleaning dry the foam in room temperature.
Never dry the foam on heaters, stoves, etc.
H
MOTOR FILTER
A filtration fabric is inserted in the motor cooling cycle which
is to catch the coal dust which arises due to the natural wear
and tear of the brushes and the commutator in the motor.
1 Remove the tank from the vacuum cleaner.
2 Place the vacuum cleaner with the “wheels upwards” so
that the upper sloping surface and the handle are rested on
the floor. Insert a flat, narrow tool e.g. a screwdriver into the
special slot of the filter lid; pry the fastening with an upward
hand movement (lever principle) which will release the lid
wwlatch while being bent.
3 If the motor filter (9) is dirty, it is possible to rinse the
filter (9) under running water. Remember to dry the above
mentioned filter before reassembly.
4 Insert the new/rinsed motor filter (9), make sure that the
filter edges do not remain outside the outline of the section.
Snap the filter lid shut by first inserting the lower fastening
and then pressing the fastening so that the upper fastening
clicks into place at the edge of the appliance body.
I
OUTLET EPA E10 FILTER AND FOAM FILTER III
The EPA E10 outlet filter should be replaced after about 30
hours of operation (6 months) or earlier in case of heavy dirt.
1 Remove the tank from the vacuum cleaner.
2 Place the vacuum cleaner with the “wheels upwards” so
that the upper sloping surface and the handle are rested on
the floor.
3 Slide the slider of the filter cover interlock to the “open”
position and remove the filter lid.
4 Remove the foam filter III (12). Rinse or replace if the filter
becomes dirty. Remember to dry the filter before reassembly.
5 Remove the foam filter III (12) and next remove the
EPA E10 filter by grabbing the handle. Replace with a new
one if the filter becomes dirty.
It is recommended to periodically inspect the condition of the
filter, especially if there was a water overflow to the outside of
the vacuum cleaner. In case of detecting damage (a break)
in the filter layer or if the layer is evenly covered with dust,
the filter should be replace with a new one.
6 If the EPA E10 filter is dirty, replace it with a new one or
rinse under running water. Remember to dry the filter before
reassembly.
7 Reinsert the filters, insert the filter lid and press firmly.
8 Slide the slider of the filter cover interlock to the “closed”
position.
Turn the vacuum cleaner to its natural position (on four
wheels).
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
59
PL
1
2
3
4
1. Zmywalny filtr EPA E10 i filtr wodny – podwójny system filtracji
powietrza zatrzymujący >85% pyłków, bakterii, roztoczy itp. 2. Zbieranie
płynów 3. Odkurzanie klasyczne workowe lub bezworkowe z filtrem
wodnym 4. Cyfrowa regulacja mocy – precyzyjne sterowanie mocą
CZ 1. Omyvatelný EPA E10 filtr a vodní filtr – duální vzduchový filtrační
systém zachycující >85 % pylů, bakterií, roztočů atp. 2. Vysávání
tekutin 3. Klasické vysávání se sáčkem nebo bez sáčku s vodním
filtrem 4. Digitální regulace výkonu – přesné ovládání výkonu
SK 1. Umývateľný filter EPA E10 a vodný filter – dvojnásobná filtrácia
vzduchu, ktorá zachytí až >85% peľov, baktérií, roztočov ap.
2. Vysávanie rozliatych tekutín 3. Klasické vysávanie – vreckové alebo
bezvreckové s vodným filtrom 4. Digitálna regulácia výkonu – presné
riadenie výkonu
HU 1. EPA E10 lemosható szűrő és vízszűrő – a pollen, a baktériumok,
az atkák, stb. >85%-ét megfogó dupla légszűrő rendszer 2. Folyadékok
felszívása 3. Klasszikus porzsákos vagy porzsák nélküli, vízszűrős
porszívózás 4. Digitális teljesítményszabályozás – precíz
teljesítményszabályozás
RO 1. Filtru lavabil EPA E10 şi filtru de apă – sistem dublu de filtrare a aerului
care opreşte >85% praf, bacterii, acarieni etc. 2. Strângerea lichidelor
3. Aspirare clasică cu sac sau fără sac cu filtru de apă 4. Ajustare
digitală a puterii – controlul precis al puterii
RU 1. Моющийся фильтр EPA E10 и аквафильтр – двойная система
фильтрации воздуха, удерживающая >85% пыли, бактерий,
сапрофитов и т.д. 2. Собирание жидкостей 3. Классическая уборка
с использованием мешка или без него с аквафильтром 4. Цифровая
регулировка мощности – точное управление мощностью
BG 1. Миещ се филтър EPA E10 и воден филтър – двойна система за
филтриране на въздуха, задържаща >85% прах, бактерии, акари и
др. 2. Събиране на течности 3. Класическо почистване със или без
торбичка с воден филтър 4. Дигитално регулиране на мощността
– прецизно управление на мощността
UA 1. Фільтр EPA E10, що миється, й аквафільтр – подвійна система
фільтрації повітря, що затримує >85% пилу, бактерій, сапрофітів і т.д.
2. Збір рідин 3. Класичне прибирання з використанням мішка або
без нього з аквафільтром 4. Цифрове регулювання потужності –
точне управління потужністю
EN 1. Washable EPA E10 filter and water filter – dual air filtration system
retaining >85% of pollen, bacteria, dust mites, etc. 2. Picking up
liquids 3. Classic dust bag vacuuming or bagless vacuuming with
water filter 4. Digital power control – precise power control
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Компания «Zelmer» заботится об окружающей среде. Данная инструкция напечатана на бумаге, которая на 100% состоит
из материалов вторичной переработки.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising