Zelmer | Aquario 819.5 SK | User manual | Zelmer Aquario 819.5 SK User Manual

Zelmer Aquario 819.5 SK User Manual
PL ― 2
Instrukcja użytkowania
Odkurzacz
ZELMER Typ 819
15B
16B
92B
ZELMER S.A.
35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 19, Polska
www.zelmer.pl
BG ― 11
CZ ― 21
Инструкция за експлоатация
Návod k obsluze
Прахосмукачка
Vysavač
ZELMER Тип 819
ZELMER Typ 819
17B
18B
49B
19B
93B
ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД
ZELMER CZECH s.r.o.
бул. "Акад. Ст. Младенов" №90
1700 София Б Ъ Л Г А Р И Я
Тел.: 02 / 960 12 01; Факс:02 / 960 12 07
H ― 30
Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko
Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713
Mobilní telefon: 602 583 958
e-mail:zelmer@zelmer.cz
Kezelési utasítás
Porszívók
ZELMER Típus 819
RO ― 39
Instrucţiuni de folosire
Aspiratorul
ZELMER Tip 819
20B
94B
ASPICO KFT
Zelmer Romania
H-9027 Győr, Puskás T. u. 4
Tel. +36 96 511 291
Fax. +36 96 511 293
Strada Popa Savu nr. 77,
parter, birou 1
Sector 1, Bucuresti, Romania
Telefon/Fax: +40 21 22 22 173
RU ― 48
SK ― 58
Инструкция по эксплуатации
Návod na použitie
Пылесос
Vysávač
ZELMER Tип 819
ZELMER Typ 819
21B
50B
2B
ООО"Зелмер Раша"
ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
Россия, Москва
Краснопрудная,30/34
ИНН 7708619872; КПП 770801001
БИК 044525716; ИНН 7710353606
Bidovce 316, 044 45 Bidovce
tel.:055 / 720 40 10 fax:055 / 720 40 40
UA ― 67
Інструкція з експлуатації
23B
51B
Порохотяг
ZELMER Модель 819
52B
53B
Zelmer Ukraine
ТОВ «Зелмер Україна»
вул. Турівська 18/20, 04080 Київ
УКРАЇНА
тел:+380 44 501 5626; факс:+380 44 501 5636
www.zelmer.ua
EN ― 77
Instructions for use
Vacuum cleaner
ZELMER Type 819
24B
PL
Szanowni Klienci!
Odkurzacze nasze produkowane są od wielu lat i cieszą się bardzo dobrą opinią. Wykorzystując
nasze najlepsze rozwiązania z poprzednich modeli oraz trendy w rozwoju sprzętu czyszczącego na
świecie, stworzyliśmy dla Państwa odkurzacz, który pomoże rozwiązać problemy związane
z utrzymaniem czystości w Waszych mieszkaniach.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu stworzyliśmy nowoczesny system filtracji wodnej, który jest
prosty w obsłudze, dokładnie filtruje powietrze oraz pozostawia szczególnie przyjemne wrażenie
odświeżonego powie-trza w odkurzanych pomieszczeniach. System ten jednocześnie umożliwia
tradycyjne odkurzanie z wykorzystaniem worków.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie
z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
UWAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
U
Kontrolować drożność rur i węża!!! Większe zanieczyszczenia blokujące przelotowość należy
przed przystąpieniem do odkurzania usunąć. Pozostawienie ich wewnątrz dróg ssących może
spowodować uszkodzenie silnika lub innych części odkurzacza.
− Ssawko-szczotkę przesuwać po dywanie bez nacisku, wolno i z jed-nakową prędkością. Zbyt
szybkie i energiczne ruchy zmniejszają skuteczność odkurzania.
− Po około 300 godzinach pracy odkurzacza, należy oddać go do punktu serwisowego w celu
poddania go konserwacji. Szczególnie należy zwracać uwagę czy izolacja przewodu
przyłączeniowego nie jest uszkodzona.
− Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub demontażem zawsze wyjmij przewód
przyłączeniowy z gniazdka sieci.
− Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed zbliżeniem do części będących w ruchu
podczas użytkowania.
− Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony
przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
Osoby nieupoważnione nie mogą dokonywać napraw wewnętrznej instalacji elektrycznej
odkurzacza.
− Odkurzając z zespołem filtra wodnego, odkurzacza nie można stawiać w pionie ani przewracać do
góry kołami, kiedy w zbiorniku jest woda.
− Okresowo czyścić kółka jezdne. Brud gromadzący się na osi kółka może powodować trudności
w ich obracaniu.
− Okresowo można czyścić zewnętrzne powierzchnie odkurzacza. Nie używać środków
czyszczących, które mogłyby porysować powierzchnie czyszczone. Robić to za pomocą wilgotnej
miękkiej szmatki z niewielką ilością środka do mycia naczyń. Przed czyszczeniem odkurzacz należy
wyłączyć z sieci.
− W czasie przechowywania wąż ssący może być zwinięty, ale nie załamany.
− W razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu odkurzacza należy oddać go do serwisu, gdyż
praca niesprawnym urządzeniem może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.
− Nie wkładać wtyczki do gniazda sieci dopóki odkurzacz nie jest całkowicie przygotowany do pracy.
− Nie wolno zostawiać odkurzacza bez dozoru, gdy jest włączony i pracuje.
− Podczas pracy odkurzacza nie zdejmować pokrywy zbiornika i nie wyjmować zespołu filtra
wodnego ze zbiornika.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem odkurzacza
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw, albo z przyczyn
konstrukcyjnych, handlowych estetycznych i innych.
CHARAKTERYSTYKA ODKURZACZA
U
Odkurzacz 819 przeznaczony jest do zbierania zanieczyszczeń z podłogi, dywanów, płytek
ceramicznych, szczelin w boazerii, listwach podłogowych, grzejnikach, do odkurzania mebli, zasłon itp.
Odkurzacz nie służy do zbierania wody.
Odkurzacz wyposażony jest w wielostopniowy system filtracji. Pierwszym filtrem jest wzburzona
w zbiorniku woda. Wychwytuje ona większość zanieczyszczeń. Drugim filtrem jest pianka separująca
i filtr wstępny. Kolejnym filtrem jest HEPA, który zatrzymuje najdrobniejsze pyły oraz bakterie.
Odkurzacz 819 wyposażony został w alternatywny dla zespołu filtra wodnego zespół filtra posiadający
worek nowej generacji SAFBAG. Wyboru sposobu filtracji (wodna lub z workiem SAFBAG) dokonuje
Użytkownik w zależności od potrzeb.
Moduł z zespołem wodnym szczególnie nadaje się dla ludzi cierpiących na różnego rodzaju alergie.
Po odkurzaniu w pomieszczeniach pozostaje nawilżone powietrze dające komfort i zadowolenie.
System ten umożliwia stosowanie „balsamoterapii” i „aromaterapii” poprzez dodanie do ciepłej wody
w zbiorniku kilku kropel olejku balsamicznego lub koncentratu zapachowego.
Moduł z zespołem worka SAFBAG służy do odkurzania z workiem nowej generacji - SAFBAG.
Odkurzacz z zespołem wodnym wyposażony jest w unikalną funkcję „zawracania” powietrza.
Umożliwia ona wykorzystanie odkurzacza nie tylko do zasysania, ale również do dmuchania, np.
zdmuchiwania liści, suszenia elementów wyposażenia czy innych wilgotnych przedmiotów.
Dodanie możliwości wybrania jednego z dwóch sposobów filtracji poprawia parametry techniczne
i funkcje użytkowe.
Odkurzacz nadaje się idealnie do współpracy z turboszczotką Zelmer.
Jest ona nieodzownym elementem wyposażenia dla wszystkich posiadaczy psów, kotów i innych
zwierząt domowych, których sierść jest trudna do zebrania z dywanów i wykładzin. Obracająca się
głowica turboszczotki dokładnie szczotkuje powierzchnie, powodując zasysanie sierści do worka.
0B
TYPY ODKURZACZA 819
819.0***SLK
819.0***SP
819.5***SK
Szczotka „BNB“
+
+
+
+
Szczotka mała
+
+
+
―
819.0***SK
Ssawka
szczelinowa
4
Ssawka mała
Worek / ilość
3
Rura ssąca
Zwijacz prewodu
2
Schowek na
akcesoria
Regulacja mocy
ssania
1
Filtr wylotowy
Typ
Opcja wykonania
i wyposazenie:
U
5
6
7
8
9
10
11
+
+
+
+
teleskop.
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 szt.. HEPA 11
SAFBAG 2 szt. HEPA 11
SAFBAG 2 szt. HEPA 11
SAFBAG 2 szt. HEPA 11
teleskop.
teleskop.
teleskop.
+ ―
+ ―
+ +
+ ―
DANE TECHNICZNE
U
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej.
Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV
Nie wymaga uziemienia
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
− Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC,
− Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Hałas urządzenia: ?? dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
3
Filtr
wst ępny
Ru ra s sąca tel esko po wa
Sep arator
Ko lan ko
Ze spó ł wo rka
SA FB AG
Szczo tka ma ła
Z bio rn ik
ty lny- wodn y
Pokręt ło mo d ułu
zawraca nia po wietrza
Z esp ó ł
f iltra wo d ne go
Przycisk
wyłąc zn ika
Ssa wk a
szczelino wa
Ssa wk a m ała
Cza rna
pow ierzchnia
F iltr ws tęp ny
Ku b ek d o
odm ierzan ia wo d y
Ssa wk o- szczo tka
Wąż s sący
Przycis k
zwijacza
Po krywa
wyp os ażen ia
Ne ut ralizator
- Prepa ra t d o
tum ien ia p ian y
Wo rek SA FB AG
ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
U
Wąż ssący jest podstawowym elementem wyposażenia odkurzacza. Jego
giętkość umożliwia łatwe manewrowanie pozostałymi elementami.
Końcówki węża połączone są z nim w sposób zapobiegający skręcaniu się
węża podczas pracy. Na jednej z końcówek znajduje się otwór z zasuwką do
regulacji mocy ssania powietrza.
Rura ssąca teleskopowa łączy ssawki i szczotki z wężem ssącym
zwiększając zasięg pracy odkurzacza. Konstrukcja rury teleskopowej
umożliwia regulację jej długości podczas odkurzania w zależności od
wzrostu użytkownika.
Wymaganą długość uzyskuje się poprzez przesunięcie przycisku „A”
zgodnie z kierunkiem umieszczonej na nim strzałki. Maksymalna długość rur
= 96 cm.
Wyposażenie, w postaci ssawek: małej i szczelinowej oraz szczotki małej,
umieszczone jest w schowku w pokrywie przedniej odkurzacza.
Ssawka mała przeznaczona jest do odkurzania miękkich
powierzchni takich jak: zasłony, firanki, meble tapicerowane itp.
Szczotka mała przeznaczona jest do odkurzania nierównych
powierzchni takich jak: księgozbiory, ramy obrazów itp.
Ssawka szczelinowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z miejsc
trudno dostępnych, np. przy listwach podłogowych, ze szczelin
w boazeriach, z przestrzeni między żeberkami kaloryferów, itp.
Ssawko-szczotka typ jest uniwersalną częścią wyposażenia. Może być używana
jako szczotka lub ssawka. Zmianę szczotki na ssawkę (i odwtotnie) uzyskuje się za
pomocą wciśnięcia odpowiedniego klawisza. Wciśnięcie klawisza do tyłu (znak na
) powoduje wysunięcie z obudowy listwy szczotkowej, która służy do
korpusie
odkurzania twardych powierzchni, np. podłóg z drewna, tworzyw sztucznych lub płytek
na korpusie) spowoduje schowanie listwy
oraz ścian. Wciśnięcie klawisza do przodu (znak
szczotkowej. Wtedy ssawko-szczotka przystosowana jest do pracy jako ssawka i służy do odkurzania
miękkich powierzchni np. dywanów, wykładzin podłogowych itp.
4
Szczotka „BNB” – „Brush Natural Bristle”
Służy do czyszczenia i polerowania twardych, wrażliwych na porysowanie
powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli, parkietu, marmuru, płytek, ścian,
wykładzin z twardego szlachetnego tworzywa itp.
Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymalną
skuteczność odkurzania i chroni przed porysowaniem czyszczonej powierzchni.
Worek SAFBAG jest podstawowym zbiornikiem kurzu, z którego nie usuwa się zebranych podczas
odkurzania zanieczyszczeń. Jest to worek nowej generacji, przewyższający swymi walorami techniczno - ekonomicznymi tradycyjny worek papierowy. Odkurzacz wyposażony jest w 2 szt. (1+1) worków.
Wymiana worka jest konieczna, gdy zauważą Państwo, że odkurzacz znacznie słabiej odkurza lub, że
worek jest pełny. Po całkowitym zapełnieniu worka należy:
S
PA
FI CE
LT
RA AC
TI TION
O
N
S
PA
FI CE
LT
RA AC
TI TION
O
N
N
O
TI N
AC O
E TI
AC RA
SP FILT
N
O
TI N
AC O
E TI
AC RA
SP FILT
N
O
TI N
AC O
E TI
AC RA
SP FILT
N
O
TI N
AC O
E TI
AC RA
SP FILT
Typ 321
322
ON
TI N
ACTIO
CE RA
PA
S FILT
N
O
TI N
AC IO
E AT
AC R
SP FILT
S
PA
FI CE
LTR
AC
AT TI
IO ON
N
S
PA
FI CE
LT
RA AC
TI TION
O
N
S
PA
FI CE
LT
RA AC
TI TION
O
N
− wyjąć go z zespołu worka SAFBAG,
− zgiąć zakrywkę płytki worka wzdłuż linii zaznaczonej na
rysunku obok,
− wcisnąć zakrywkę w otwór płytki tak, aby się w nim
zatrzasnęła,
− tak przygotowany worek – wyrzucić.
Zakupu worków SAFBAG można dokonywać w sklepach lub w formie
wysyłkowej.
UWAGA!!! Nie wolno dopuszczać do przepełnienia worka. Grozi to
uszkodzeniem odkurzacza.
N
O
TI N
AC IO
CE AT
A R
SP FILT
49.4000
Typ 400
819
1100
2000
2010
N
O
TI N
AC IO
CE AT
A R
SP FILT
N
IO
CT N
A O
E TI
AC RA
SP FILT
N
O
TI N
AC IO
CE AT
A R
SP FILT
Komplet worków:
Art.49.4020
do odkurzaczy
Typ: 322, 400, 819,
1100, 2000, 2010.
Linia
zgięcia
Zakrywka
Czarna
Filtr wstępny. Odkurzacz wyposażony jest dodatkowo w 1 szt. filtra wstępnego.
powierzchnia UWAGA!!! Jeżeli siła ssania odkurzacza drastycznie się obniży, należy
dokonać wymiany filtra wstępnego oraz osuszyć separator
piany.
Turboszczotka może stanowić dodatkowe wyposażenie i być stosowana
z dowolnym typem odkurzacza, 819 wyposażonym w zespół worka SAFBAG.
Posiada obrotową szczotkę napędzaną przepływającym powietrzem w obudowie
ssawki. Bardzo skutecznie zbiera silne zabrudzenia, zwłaszcza w postaci sierści,
kłaczków itp. z dywanów i wykładzin. Nie jest ona standardowym wyposażeniem
odkurzacza 819. Jej zakupu, można dokonywać w sklepach lub w formie
wysyłkowej.
POSŁUGIWANIE SIĘ ODKURZACZEM Z FILTREM WODNYM
U
Przygotowanie do odkurzania z zespołem filtra wodnego:
Zespół filtra wodnego można wyjmować i zakładać tylko wówczas, kiedy końcówka węża
jest wyciągnięta z pokrywy górnej odkurzacza.
− Otworzyć pokrywę zbiornika.
−
Wyjąć zespół filtra wodnego
w kierunku pokazanym, na rys.
− Przy pomocy kubka napełnić zbiornik wodą do zaznaczonego poziomu „max” – ok.
600 ml, kiedy zbiornik znajduje się na odkurzaczu.
UWAGA !!! Nie przekraczać oznaczonego poziomu.
5
− Sprawdzić, czy ramka separatora, filtr wstępny i kolanko są założone
poprawnie.
króćce
powietrza
− Włożyć zespół filtra wodnego do
zbiornika pamiętając, aby dwa króćce
powietrzne trafiły dokładnie w otwory
w korpusie. odkurzacza.
− Należy zwrócić uwagę, aby wycięcie w przegrodzie filtra było założone na
odpowiedni występ w zbiorniku.
2
− Pokrywą przykryć zbiornik tylny wg
kolejności pokazanej na rys. obok.
1
1
− Wcisnąć końcówkę węża w otwór pokrywy górnej.
URUCHOMIENIE ODKURZACZA
− Chwytając za wtyczkę wyciągnąć przewód przyłączeniowy z obudowy odkurzacza.
UWAGA!!! Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego należy zwracać uwagę na żółtą opaskę
sygnalizującą koniec odwijanego przewodu. Próby dalszego wyciągania przewodu
(szarpanie), mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
− Włożyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci.
− Uruchomić odkurzacz naciskając przycisk wyłącznika oznaczony symbolem
− W odkurzaczu 819.0 można ustawić żądaną siłę ssania za pomocą
uchwyt
odpowiednich przycisków na uchwycie:
odkurzacza
„+” zwiększa moc,
„–” zmniejsza moc
Poziom aktualnie ustawionej mocy sygnalizowany jest za pomocą jednej z czterech lampek
sygnalizacyjnych.
Po każdorazowym wyłączeniu odkurzacza ponowne jego włączenie ustawia moc odkurzacza jako
maksymalną pomimo wcześniej ustawionego poziomu mocy.
− Podczas odkurzania z zespołem filtra wodnego, sprawdzić
położenie pokrętła modułu zawracania powietrza.
Ustawić pokrętło na zasysanie.
zasysanie
dmuchanie
WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE DOTYCZĄCE ODKURZANIA Z FILTREM WODNYM
72B
− Unikać odkurzania powierzchni, pokrytych substancjami mogącymi sprzyjać nadmiernemu
spienianiu wody wewnątrz zbiornika. Jeśli przez ścianki zbiornika zauważamy, że woda jest mocno
spieniona, należy dodać środka przeciwpieniącego zalecanego przez producenta odkurzacza, np.
„FOAM-FREE” lub „G 478 Entschäumer D”, w ilości podanej na opakowaniu. Środek taki można
zakupić w sieci sklepów z wyrobami ZELMER S.A. lub w sprzedaży wysyłkowej.
6
UWAGA!!! Odkurzanie z ilością wody przekraczającą oznaczony, dopuszczalny poziom
w zbiorniku może spowodować wydostanie się wody na zewnątrz odkurzacza.
Często powtarzająca się taka sytuacja może doprowadzić do szybkiego zatkania
filtra końcowego.
− Przez progi i inne nierówności podłoża, odkurzaczem należy przejeżdżać ostrożnie tak, aby nie
doprowadzić do nadmiernego falowania wody w zbiorniku. Mogłoby to spowodować wyrzucenie
niewielkiej ilości wody na zewnątrz.
− Przy długotrwałym lub bardzo intensywnym odkurzaniu dużych ilości śmieci, woda w zbiorniku
stanowiąca pierwszy stopień filtracji, może zostać w całości lub w dużej części wchłonięta przez
suche zanieczyszczenia. W takim przypadku, należy ją wymienić na czystą i kontynuować
odkurzanie.
UWAGA!!! Długotrwałe odkurzanie z mocno zabrudzoną wodą w zbiorniku może być przyczyną
przedwczesnego zatkania się filtra końcowego (filtr HEPA dla typu 819,*.***S).
Może to również spowodować obniżenie skuteczności odkurzania i filtracji.
− Odkurzaczem nie wolno odkurzać materiałów i zanieczyszczeń, których zebranie może być szkodliwe
dla człowieka oraz mogą uszkodzić wewnętrzne elementy odkurzacza, a w szczególności:
− materiałów łatwo palnych, żrących, cuchnących, chemikalii itp.
− materiałów i płynów o wysokiej temperaturze,
− materiałów trudnozwilżalnych np. gipsu, cementu, pyłu kamiennego, mąki, itp.
− ostrych i zbyt dużych przedmiotów, które mogą utkwić w rurze, wężu czy kanałach powietrznych.
− Chcąc wykorzystać nadmuch należy ustawić pokrętło modułu zawracania powietrza w położenie
odpowiadające nadmuchowi. Funkcję tę można zastosować do różnych celów, a w szczególności do:
− zdmuchiwanie liści z tarasów i balkonów,
− osuszania ciepłym powietrzem wewnętrznych ścianek rur i węża, oraz innych wilgotnych
przedmiotów.
CZYNNOŚCI KOŃCZĄCE PRACĘ Z FILTREM WODNYM
61B
Po zakończeniu pracy przy stosowaniu „Zespołu filtra wodnego” należy wykonać odpowiednie
czynności mające na celu oczyszczenie elementów wewnętrznych zbiornika i przygotowanie do
przechowania.
− Wyłączyć odkurzacz i wyjąć przewód z gniazdka sieci.
− Wyjąć końcówkę węża.
− Zdjąć zespół filtra wodnego z odkurzacza
− Wyjąć moduł wewnętrzny ze zbiornika.
− Naciskając palcem na elastyczny zaczep ramki separatora, odczepić
separator wody i wyjąć filtr wstępny.
− Jeśli zachodzi potrzeba, zdjąć kolanko, opłukać go i ponownie założyć na
tulejkę zwracając uwagę na poprawny montaż.
Czarna
powierzchnia
− Zespół filtra wodnego -, zbiornik, separator oraz filtr wstępny należy wypłukać
pod bieżącą wodą. Części należy dokładnie oczyścić.
− Po umyciu, części należy osuszyć. Można tego dokonać w dwojaki sposób:
1. Części rozłożyć i pozostawić je do wyschnięcia. Po wysuszeniu, części złożyć i kompletny
zbiornik zamontować w odkurzaczu.
2. Po umyciu zmontować kompletny odkurzacz (bez wody) i włączyć go na ok. 5 min.
(suszenie przepływającym powietrzem).
UWAGA!!! Pozostawienie niewysuszonych części w złożonym odkurzaczu może być przyczyną
powstawania nieprzyjemnego zapachu.
W razie przypadkowego zamoczenia elementów wyposażenia (wnętrze rur, węża, ssawek) należy
przerwać odkurzanie, wyłączyć odkurzacz i wysuszyć zawilgocone części.
W tym celu należy ustawić pokrętło modułu zawracania powietrza w pozycji nadmuch i ponownie włączyć
odkurzacz na ok.2 min. Działanie to ma na celu osuszenie węża, rur i innych elementów wyposażenia
mających styczność z wodą. Zapobiega to rozwianiu się bakterii podczas przechowywania.
54B
7
NADZOROWANIE FILTRÓW
Odkurzacz wyposażony jest w następujące filtry:
1. Separator i filtr wstępny
Czynności związane z czyszczeniem opisane zostały w części dotyczącej
czynności kończących pracę odkurzacza.
− Mycie tych części odbywa się po zakończeniu każdego odkurzania.
− Montaż części odbywa się w odwrotnej kolejności do demontażu
− Przy zakładaniu filtra wstępnego należy zwrócić uwagę, aby czarna strona
filtra ułożona była na zewnątrz (do góry).
2. Filtr końcowy (filtr HEPA dla typu 819.*.***S
Wyjmowanie filtra końcowego
− Wyjąć zbiornik tylny z korpusu i odwrócić odkurzacz tak, aby opierał
się górną skośną powierzchnią i uchwytem na podłodze.
Czarna
powierzchnia
o tw
a rt
e
− Przesunąć suwak w położenie takie aby był widoczny znak otwarcia.
− Otworzyć pokrywę filtra w sposób pokazany na rysunku obok.
− Chwytając za żeberko, wyciągnąć filtr końcowy.
Dalsze czynności i zalecenia dotyczące filtra HEPA (dla typu 819.*.***S).
− Filtr ten powinien być wymieniony na nowy raz do roku lub po 100 godzinach pracy.
− Zaleca się okresowe oględziny stanu filtra, zwłaszcza, jeśli wystąpił przypadek wyrzucenia wody na
zewnątrz odkurzacza. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (przerwania) powłoki filtra lub
jednolitego pokrycia jej kurzem, filtr należy wymienić na nowy.
Zakładanie filtra końcowego.
− Zespół filtra włożyć do gniazdka filtra w korpusie odkurzacza i docisnąć
z góry jego górną krawędź do momentu wyczucia wyraźnego oporu, który
świadczy o prawidłowym jego założeniu.
za
mk
nię
te
−
Założyć pokrywę filtra, mocno docisnąć ją do gniazda i przesunąć suwak do
położenia „zamknięte”.
3. Filtr silnika (obiegu powietrza chłodzącego silnik).
W obiegu chłodzenia silnika umieszczona jest włóknina filtracyjna, która ma za zadanie wyłapywanie
pyłu węglowego, który powstaje na skutek naturalnego zużywania się szczotek i komutatora w silniku.
Aby wymienić filtr silnika należy:
− zdjąć zespół filtra wodnego,
− obrócić odkurzacz „do góry kołami,
− w specjalne wybranie pokrywki filtra włożyć
płaskie, wąskie narzędzie, np. śrubokręt,
− ruchem ręki do góry (zasada dźwigni) podważyć
zaczep, który uginając się zwolni zatrzask
pokrywki.
− Wyjąć wkład filtrujący.
8
− Założyć nowy wkład filtrujący postępując zgodnie z rysunkiem. Zwracać
uwagę, aby krawędzie włókniny filtrującej nie zostały poza obrysem
gniazda.
− Zatrzasnąć pokrywkę filtra zakładając w pierwszej kolejności zaczep dolny
i dociskając tak, aby zaczep górny zaskoczył za krawędź w korpusie.
UWAGA!!! Nie wolno odkurzać z wyjętymi lub niewłaściwie założonymi: filtrem wstępnym
i ramką separatora. Praca bez tych filtrów, może spowodować szybkie zużycie filtra
końcowego.
POSŁUGIWANIE SIĘ ODKURZACZEM Z WORKIEM SAFBAG
Budowa zespołu worka SAFBAG:
Pokrywa
zbiornika
Zaślepka
Płyta
Filtr
wlotowy
N
TIO N
AC O
R ATI
S
PAC
F
ILT E
RA AC
T TIO
IO
N N
E
PAC T
S F LI
SP
F AC
ILT E
RAT ACT
IO IO N
N
S PAC
F ILT E
RA AC
T IO TIO
N N
N
IO
N
A CT I O
E AT
AC
SP FI LTR
ILT
SPA
FI CE
L TR
A
ATI CTI
O ON
N
F
SP
SP
AC
F ILT E
R ATA CT
IO IO N
N
AC
E
R ATA CT
OI IO N
N
SP
AC
F ILT E
RAT ACT
IO IO N
N
S PAC
F ILT E
RA AC
T IO TIO
N N
Worek
SAFBAG
SPA
FI CE
L TR A
ATI CTI
O ON
N
Moduł
wewnętrzny
Używając zespołu worka SAFBAG nie wolno zbierać
odkurzaczem:
− cieczy,
− gorącego popiołu
− niedopałków papierosów i zapałek,
− ostrych i twardych przedmiotów,
− odłamków szkła, gipsu, cementu, pyłu kamiennego, mąki itp.
SPA
FI CE
L TR
A
ATI CT
ON I O N
SPA
FI CE
L TR
A
ATI CT
ON I O N
SPA
FI CE
L TR A
ATI CT I
ON O N
SPA
FI CE
L TR A
ATI CT
ON I O N
Przygotowanie do odkurzania:
Kosz
−
Otworzyć pokrywę zbiornika (jak przy filtrze wodnym).
− Trzymając
za
uchwyt
wyjąć
moduł
wewnętrzny (płyta, kosz, zaślepka, filtr
wlotowy i worek SAFBAG).
Zbiornik
− Sprawdzić prawidłowość założenia worka
SAFBAG i filtra wlotowego (patrz wymiana
filtra wlotowego).
− Włożyć moduł wewnętrzny do zbiornika i założyć pokrywę.
− Wyjąć z odkurzacza cały zespół filtra wodnego.
− W miejsce zespołu filtra wodnego włożyć zespół worka SAFBAG.
UWAGA!!! W żadnym wypadku nie wolno odkurzać bez worka i filtra
wlotowego lub z uszkodzonym workiem. Może to spowodować
awarię silnika odkurzacza.
49.4000
Nadzorowanie worka i filtrów
1. Worek SAFBAG
− Ponieważ odkurzacz nie posiada wskaźnika zapełnienia worka, należy skontrolować ten stan.
W przypadku całkowitego zapełnienia worka należy wymienić go na nowy.
Wymiana worka SAFBAG:
− Otworzyć pokrywę zbiornika i wyjąć moduł wewnętrzny.
− Odgiąć elastyczny zaczep płyty, doprowadzając do wyczepienia płytki
worka.
− Ciągnąc za płytkę worka SAFBAG wyjąć go z kosza.
− Wymienić zapełniony lub uszkodzony worek
SAFBAG na nowy.
− Trzymając za płytkę worka włożyć go między
żeberka w koszu (kolejność 1 i 2) zgodnie z kierunkiem zakładania, określonym przez strzałki
nadrukowane na worku.
9
− Dociskając płytkę worka doprowadzić do zatrzaśnięcia zaczepu, powodując tym samym prawidłowe
usytuowanie worka w koszu.
− Włożyć moduł wewnętrzny do zbiornika tylnego i zamknąć go pokrywą.
2.Filtr wlotowy
Zaleca się okresowe oględziny stanu filtra. W przypadku stwierdzenia nadmiernego zabrudzenia,
należy wymienić go na nowy.
Wymiana filtra wlotowego
− Wyjąć worek (czynności z tym związane opisane zostały w punkcie „Wymiana
worka SAFBAG”.
− Odgiąć elastyczny zaczep płyty, powodując otworzenie kosza.
− Wyjąć z gniazda w płycie, filtr wlotowy.
− Włożyć nowy filtr wlotowy zwracając uwagę na staranne ułożenie go w gnieździe
płyty.
− Zamknąć kosz
− Założyć worek (czynności z tym związane opisane zostały w punkcie „Wymiana
worka SAFBAG”.
− Włożyć moduł wewnętrzny do zbiornika tylnego i zamknąć pokrywę (jak przy wymianie worka
SAFBAG).
− Włączyć odkurzacz w sposób podany wcześniej przy omawianiu odkurzania z filtrem wodnym.
UWAGA!!! Używając „Zespołu worka SAFBAG” absolutnie nie wolno wlewać wody do
zbiornika tylnego.
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
1B
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska.
Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi !!!
Telefony:
1.Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A. :
− wyroby - sklep internetowy
− części zamienne
2. Zelmer S.A. – sprawy handlowe
3. Zelmer S.A. – obsługa gwarancyjna
10
www.zelmer.pl; e-mail: salon@zelmer.pl
017-865-81-01, fax. 017- 865-82-47
017-865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
017-865-82-88, e-mail: obslugag@zelmer.pl
BG
2B
Уважаеми клиенти!
Нашите прахосмукачки се произвеждат от много години и се радват на много добра слава.
Използвайки нашите най-добри решения от предишните модели и следвайки тенденциите
в развитието на уредите за почистване по света, създадохме за Вас прахосмукачка, която ще
Ви помогне да решите проблемите, свързани в поддържането на чистотата във Вашите
жилища.
Нашият дългогодишен опит ни помогна да създадем най-съвременна система за водна
филтрация, която е лесна за употреба, щателно филтрира въздуха и оставя особено приятно
усещане за свеж въздух в почистените помещения. Тази система същевременно дава
възможност за традиционно почистване с използване на торбички за прах.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете
на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете
да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени
физически, сетивни или умствени възможности, а също от лица, които не
притежават знания или опит, освен ако не бъдат под наблюдение или не бъдат
инструктирани относно използването на този уред от лице, отговорно за тяхната
безопасност.Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКИ
ОТНОСНО
ИЗПОЛЗВАНЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
И
БЕЗОПАСНОСТТА
НА
Проверявайте дали тръбите и маркуча не са запушени!!! По-големите отпадъци,
които могат да запушат уреда, трябва да бъдат отстранени преди почистване. Ако
не бъдат извадени от смукателните тръби и маркуча, това може да доведе до
повреда на двигателя или други части на прахосмукачката.
− Смукателната четка се плъзга по килима без натиск, бавно и с равномерна скорост.
Прекалено бързите и енергични движения намаляват ефективността на почистване.
− След около 300 часа работа на прахосмукачката я занесете в сервиз, за да й бъде направен
преглед. Особено внимание трябва да се обърне дали изолацията на захранващия кабел не
е повредена.
− Преди почистване, сглобяване или разглобяване на уреда винаги изваждайте захранващия
кабел от електрическия контакт.
− Изключете уреда, преди да смените приставката или преди да докоснете частите, които се
движат по време на работа.
− Изключете уреда, преди да смените приставката.
Ако неотделимият захранващ кабел се повреди, той трябва да бъде сменен
в специализиран сервиз, за да се избегне евентуална опасност. Лица без
необходимата правоспособност не могат да извършват поправки на вътрешните
електрически части на прахосмукачката.
− При почистване с помощта на модула на водния филтър прахосмукачката не бива да се
изправя във вертикално положение или да се обръща с колелцата нагоре, когато
в резервоара има вода.
− Почиствайте периодически колелцата. Замърсяването на оста на колелцата може да
направи трудно въртенето им.
− Външните повърхности на прахосмукачката могат да бъдат почиствани периодически. Не
използвайте почистващи средства, които биха могли да надраскат почистваните
повърхности. Почиствайте тези повърхности с помощта на влажна мека кърпа с малко
препарат за миене на съдове. Преди почистване изключете прахосмукачката от
електричеството.
− По време на съхраняване на уреда смукателният маркуч може да бъде навит, но не
и пречупен.
− В случай че се появят проблеми в работата на прахосмукачката, занесете я в сервиз, тъй
като използването на неизправния уред може да представлява опасност за потребителя.
− Не включвайте щепсела в контакта преди прахосмукачката да бъде напълно подготвена за работа.
− Не бива да оставяте прахосмукачката без наблюдение, когато е включена и работи.
− По време на работа на прахосмукачката не сваляйте капака на резервоара и не изваждайте
модула на водния филтър от резервоара.
11
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на
прахосмукачката по начин, несъответстващ на нейното предназначение, или
неправилната й употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без
предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
Прахосмукачката 819 е предназначена за събиране на отпадъци от подове, килими, керамични
плочки, фуги в дървени облицовки, подови первази и радиатори, за събиране на прах от
мебели, завеси и др. Прахосмукачката не служи за всмукване на вода.
Прахосмукачката има многостепенна система за филтриране. Първият филтър представлява
водата в резервоара (водна завеса). Тя задържа по-голямата част от праха. Вторият филтър
е разделителен - от пяна, следва предварителен филтър. Последният филтър е филтър HEPA,
който задържа дори най-дребните частици прах и бактерии.
Прахосмукачката 819 е снабдена с алтернативна спрямо модула на водния филтър филтрираща
система с торбичка за прах от ново поколение SAFBAG. Изборът на начина на филтриране (воден
или с помощта на торбичката SAFBAG) зависи от потребителя в зависимост от нуждите.
Модулът с воден филтър е особено подходящ за хора, страдащи от различни видове алергии.
След почистване въздухът в помещенията е овлажнен и създава приятно усещане за комфорт.
Системата дава възможност за прилагане на ароматотерапия, като се прибавят към топлата
вода в резервоара няколко капки етерични масла или концентриран аромат.
Модулът със системата SAFBAG служи за почистване с помощта на торбичка от ново
поколение - SAFBAG.
Прахосмукачката с водна система има уникалната функция за обръщане на посоката на
въздуха. Тя дава възможност за използване на прахосмукачката не само за всмукване, но и за
насочване на въздушния поток навън, напр. за издухване на листа, сушене на различни
принадлежности или други влажни предмети.
Добавянето на възможността за избор на един от двата начина на филтриране подобрява
техническите параметри и потребителските функции на уреда.
Прахосмукачката е подходяща за работа с турбочетка Zelmer.
Тя е особено необходимо приспособление за всички собственици на кучета, котки и други
домашни животни, чиято козина трудно се събира от килимите и мокетите. Въртящата се глава на
турбочетката щателно изчетква повърхността, като по този начин събира козината в торбичката.
3B
819.5***SK
12
SAFBAG 2 бр. HEPA 11
SAFBAG 2 бр. HEPA 11
Четка „BNB”
819.0***SP
SAFBAG 2 бр. HEPA 11
Малка четка
819.0***SLK
6
Приставка за фуги
+
+
+
+
5
Малка приставка
+
+
+
―
4
SAFBAG 2 бр. HEPA 11
Смукателна тръба
3
Място за прибиране на
принадлежностите
Прибиране на кабела
2
Изходящ филтър
Регулиране на
всмукателната мощност
1
819.0***SK
Торбичка / брой
Тип
Опция на изпълнение
и принадлежности:
ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ 819
7
8
9
10
11
+
+
+
+
телескоп.
+
+
+
+
+
+
+
+
телескоп.
телескоп.
телескоп.
+ ―
+ ―
+ +
+ ―
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Типът прахосмукачка и нейните технически параметри са дадени на информационната табелка
на уреда.
Предпазител на мрежата 16 A.
Не предизвиква смущения в радио- и телевизионния сигнал.
Не се нуждае от заземяване
Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на действащите стандарти.
Уредът е съвместим с изискванията на следните директиви:
− Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC,
− Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Ниво на шум на уреда: 80 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка
Предв арителен
филтър
Телескопич на с мукателна тръ ба
Сепаратор
Коляно
Модул на
торбичката
SAF BAG
Заден
резервоар
- воден
Регулатор на модула за обръ щане
на пос оката на въздуха
Бутон на
превключ вателя
Модул на
водния филтър
Малка четка
Малка
приставка
Приставка
за фуги
Черна
повърхност
Предварителен
филтъ р
Мерителна
чаша за вода
Смукателна четка
Смукателен маркуч
Бу тон за
прибиране
на кабела
Капак на
принадлежнос тите
Препарат прет ив
пя на
Торбичка SAFBAG
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
Смукателният маркуч е основен елемент на прахосмукачката.
Неговата еластичност дава възможност за лесно боравене
с останалите елементи.
Краищата на маркуча са съединени с него по начин, който
предотвратява увиването на маркуча по време на работа. На единия
край се намира отвор с регулатор на всмукателната мощност на
входящия въздух.
Телескопичната смукателна тръба свързва приставките и четките със
смукателния маркуч, като по този начин увеличава обсега на действие
на прахосмукачката. Конструкцията на телескопичната тръба дава
възможност за регулиране на дължината й по време на почистване
в зависимост от ръста на потребителя. Необходимата дължина се регулира с преместване на регулатора „A” по посоката на стрелката върху
него. Максималната дължина на тръбите е 96 см.
Принадлежности – приставки: малка приставка, приставка за фуги,
малка четка, намиращи се в мястото за прибиране на принадлежности
под предния капак на прахосмукачката.
13
Малката приставка е предназначена за почистване на меки повърхности като
напр.: завеси, пердета, тапицирани мебели и др.
Малката четка е предназначена за почистване на
неравни повърхности като напр.: библиотеки,
рамки на картини и др.
Приставката за фуги дава възможност за отстраняване на праха от трудно
достъпни места, напр. при подовите первази, фугите в дървени облицовки,
между ребрата на радиатори и др.
Смукателната четка е универсална приставка. Може да се използва като
четка или като смукателна приставка. Смяната от четка на смукателна
приставка и обратно става с помощта на съответния бутон. Натискането на
) предизвиква изваждане от корпуса на четката, която
бутона назад (знак
служи за почистване на твърди повърхности, напр. дървени подове, балатуми,
на корпуса) четката се прибира. Тогава
плочки и стени. С натискане на бутона напред (знак
смукателната четка е подходяща за работа като смукателна приставка и служи за почистване на
меки повърхности, напр. килими, мокети и др.
Четка „BNB” – „Brush Natural Bristle”
Служи за почистване и полиране на твърди, чувствителни на надраскване
повърхности, напр. дървени подове, панели, паркет, мрамор, плочки, стени,
твърди подови покрития от изкуствени материали и др.
Фината и мека четка от естествен косъм осигурява максимална ефективност
на почистване и предпазва от надраскване почистваната повърхност.
IO
N N
SP
FI A CE
LTR A
A TIOCT
SP
FI A CE
LTR A
AT CT
IO IO
N N
SP
FILA CE
TR A
A TIOCT
N
A
AT CT
IO IO
N
SP
FILA CE
TR
S
PA
F IL C
TR
S PA
F C
ILTR E
AC
AT TIO
IO
N N
E
AC
AT TIO
IO N
N
SP
FI AC
LT E AC
RA
TIO TIO
N N
SP
FIL AC
T RAE AC
TIO TIO
N N
N
E
AC
AT TIO
IO
N N
E
AC
AT TIO
IO
N
S PA
F C
ILTR
S
PA
F IL C
TR
S PA
FI C
LTR E AC
AT TIO
IO
N N
TIO
N N
IO
AC
E
AC
AT TIO
IO N
N
AT
S
PA
FIL C
TR
S PA
FIL C E
TR
E
AC
AT TIO
IO N
N
IO
N N
S
PA
FIL C
TR
S PA
FIL C
TR E AC
AT TIO
IO
N N
Торбичката за прах SAFBAG е основно място за събиране на прах, от което събраните по
време на почистване отпадъци не се изхвърлят. Това е торбичка ново поколение, която
превъзхожда по своите технически качества и ефективност обикновените хартиени торбички.
В комплект с прахосмукачката има 2 бр. (1+1) торбички. Смяната на торбичката е необходима,
когато забележите, че прахосмукачката започва да почиства по-слабо или че торбичката
е пълна. След запълване на торбичката докрай, направете следното:
− извадете я от модула на торбичката SAFBAG,
− огънете капачето на пластинката на торбичката по
линията, отбелязана на рисунката,
− пъхнете капачето в отвора на пластинката така, че да се
затвори,
− така приготвената торбичка изхвърлете.
Можете да закупите торбичките SAFBAG в магазините или по поръчка.
49.4000
ВНИМАНИЕ!!! Не бива да се допуска да се стигне до препълване на
торбичката. Има опасност от повреда на
прахосмукачката.
Линия
на огъване
Капаче
Черна
Предварителен филтър. В комплект с прахосмукачката има допълнително
повърхност 1 бр. предварителен филтър.
ВНИМАНИЕ!!!
Ако всмукателната мощност на прахосмукачката
чувствително намалее, сменете предварителния
филтър и изсушете разделителния филтър (от пяна).
Турбочетка представлява допълнителна приставка и може да се използва с
всеки тип прахосмукачка, 819 има модул за торбичка за прах SAFBAG.
Турбочетката има въртяща четка, задвижвана от въздуха в корпуса на
приставката. Изключително ефикасно събира замърсяванията, особено
козина, косми и др. от килимите и мокетите. Тя не е в стандартния комплект на
прахосмукачка 819. Може да се закупи в магазините или по поръчка.
14
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА С ВОДЕН ФИЛТЪР
Подготовка за почистване с модула на водния филтър:
Модулът на водния филтър може да се изважда и поставя само
когато накрайникът на маркуча е изваден от горния капак на
прахосмукачката.
− Отворете капака на резервоара.
−
Извадете модула на водния филтър по посоката, показана на рис.
− Напълнете
резервоара
с
вода
с помощта на чаша до отбелязаното
ниво „max” - около 600 мл, когато
резервоарът
се
намира
на
прахосмукачката.
ВНИМАНИЕ!!! Не наливайте вода над отбелязаното
ниво.
− Проверете дали рамката на сепаратора, предварителният филтър
и коляното са правилно поставени.
− Поставете модула на водния
филтър
в
резервоара,
като
внимавате двата накрайника на
въздуха
да
попаднат
точно
в отворите
в
корпуса
на
прахосмукачката.
Накрайници
на въздуха
− Обърнете внимание изрезът в преградата на
филтъра да бъде поставен върху съответната издатина на резервоара.
− Затворете
задния
резервоар
с капака по начина, показан на
рисунката.
2
1
1
− Пъхнете накрайника на маркуча в отвора
на горния капак.
ПУСКАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
73B
− Хванете щепсела и издърпайте захранващия кабел от корпуса на прахосмукачката.
ВНИМАНИЕ!!! При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на жълтата
черта, с която е отбелязан краят на кабела. Опитите кабелът да бъде
издърпан по-нататък могат да доведат до повреждането му.
− Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
− Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона на превключвателя,
обозначен със символ
− В прахосмукачката 819.0 може да се регулира желаната всмукателна
мощност с помощта на съответните бутони на дръжката:
Дръжка на
прахосмукачката
„+” увеличава мощността,
„–” намалява мощността
Нивото на актуалната регулирана мощност се сигнализира с помощта на една от четирите
сигнални лампи.
15
След всяко изключване на прахосмукачката при повторно
пускане тя се включва на максимална мощност въпреки
предишното регулирано ниво на мощност.
− При почистване с помощта на модула на водния филтър
проверете положението на регулатора на модула за
обръщане на посоката на въздуха.
Настройте регулатора на положение всмукване.
Всмукване
Издухване
ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ВОДЕН ФИЛТЪР
74B
− Избягвайте да почиствате повърхности, покрити с вещества, които могат да предизвикат
прекомерно разпенване на водата вътре в резервоара. Ако през стените на резервоара
забележите, че водата е силно разпенена, достатъчно е да добавите препарат срещу
образуване на пяна, препоръчван от производителя на прахосмукачката, напр. „FOAM-FREE”
или „G 478 Entschäumer D”, в количеството, дадено на опаковката. Такъв препарат можете да
закупите в магазините с изделията ZELMER S.A. или по поръчка.
ВНИМАНИЕ!!! Почистването с количество вода, надвишаващо обозначеното,
допустимо ниво в резервоара може да доведе до изтичане на водата
извън прахосмукачката. Честото повтаряне на такива ситуации може
да доведе до бързото запушване на крайния филтър.
− Прекарвайте прахосмукачката през прагове и други неравности на пода внимателно, така че
да не предизвикате разплискване на водата в резервоара. Това би могло да доведе до
изтичане на известно количество вода навън.
− При дълготрайно или много интензивно почистване на големи количества прах, водата
в резервоара, която представлява първа степен на филтриране, може да бъде изцяло или
в по-голямата си част погълната от сухите частици замърсявания. В такъв случай я сменете
с чиста и продължете почистването.
ВНИМАНИЕ!!! Дълготрайното почистване със силно замърсена вода в резервоара
може да доведе до преждевременно запушване на крайния филтър
(филтър HEPA за тип 819,*.***S). Това може да причини намаляване на
ефективността на почистване и филтриране.
− С прахосмукачката не бива да се почистват материали и замърсявания, чието събиране може
да бъде вредно за човека или могат да повредят вътрешните елементи на прахосмукачката,
а най-вече:
− лесно запалими, разяждащи, вонящи материали, химикали и др.
− материали и течности с висока температура,
− материали, поглъщащи влага, напр. гипс, цимент, каменен прах, брашно и др.
− остри и прекалено големи предмети, които биха могли да заседнат в тръбата, маркуча
или във въздушните канали.
− Ако искате да използвате издухването, настройте регулатора на модула за обръщане на
въздуха на съответното положение. Тази функция може да се използва за различни цели,
а най-вече за:
− издухване на листа от тераси и балкони,
− сушене с топъл въздух на вътрешните стени на тръби и маркучи и други влажни
предмети.
ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА С ВОДНИЯ ФИЛТЪР
62B
След приключване на работата с помощта на модула на водния филтър е
необходимо да предприемете мерки за почистване на вътрешните
елементи на резервоара и приготвянето му за съхранение.
− Изключете прахосмукачката и извадете кабела от електрическия контакт.
− Извадете накрайника на маркуча.
− Свалете модула на водния филтър от прахосмукачката
− Извадете вътрешния модул от резервоара.
5B
16
Черна
повърхност
− С натискане с пръст на еластичния прикрепващ елемент на рамката на сепаратора свалете
сепаратора на водата и извадете предварителния филтър.
− Ако е необходимо, свалете коляното, изплакнете го и отново го сложете в тръбата, като
внимавате да бъде правилно поставено.
− Модулът на водния филтър, резервоарът, сепараторът и предварителният филтър трябва
да се изплакнат под течаща вода. Частите трябва внимателно да се почистят.
− След измиване частите трябва да се подсушат. Това може да се извърши по два начина:
1. Частите трябва да се разглобят и да се оставят да изсъхнат. След изсушаване
сглобете частите и монтирайте целия резервоар в прахосмукачката.
2. След измиване монтирайте цялата прахосмукачка (не наливайте вода) и я включете за
около 5 минути (с цел изсушаване с въздух).
ВНИМАНИЕ!!! Оставянето на частите неизсушени в сглобената прахосмукачка може
да причини възникване на неприятна миризма.
В случай че елементите на уреда случайно се намокрят (вътрешността, тръбите, маркучът,
приставките), прекъснете почистването, изключете прахосмукачката и изсушете влажните части.
За тази цел настройте регулатора на модула за обръщане на посоката на въздуха на положение
издухване и отново включете прахосмукачката за около 2 минути. Тези мерки имат за цел да се
изсуши маркучът, тръбите и другите елементи на уреда, които влизат в контакт с водата. Това
предотвратява развитието на бактерии по време на съхранение.
КОНТРОЛ НА ФИЛТРИТЕ
Прахосмукачката има следните филтри:
3. Сепаратор и предварителен филтър
Действията, свързани с почистването им, са описани в раздела
Действия след приключване на работа с прахосмукачката.
− Миенето на тези части става след приключване на всяко почистване.
− Монтажът на частите става по обратен ред спрямо демонтажа.
− При поставяне на предварителния филтър обърнете внимание
черната страна на филтъра да бъде поставена навън (нагоре).
4. Краен филтър (филтър HEPA за тип 819.*.***S)
Изваждане на крайния филтър
− Извадете задния резервоар от корпуса и обърнете
прахосмукачката, така че да се опре с горната скосена
повърхност и дръжката си на пода.
Черна
повърхност
От
во
ре
но
− Преместете регулатора на положението, при което се вижда
знакът за отваряне.
− Отворете капака на филтъра така, както е показано на рисунката.
− Хванете решетката и извадете крайния филтър.
Други мерки и препоръки, отнасящи се за филтъра HEPA (за тип 819.*.***S).
− Този филтър трябва да бъде сменян с нов веднъж годишно или след 100 часа работа.
− Препоръчва се периодически да се контролира състоянието на филтъра, особено ако
случайно е изтекла вода извън прахосмукачката. В случай че установите повреждане
(разкъсване) на покритието на филтъра или равномерно запълване с прах, филтърът трябва
да се смени с нов.
17
Поставяне на крайния филтър
− Сложете модула на филтъра в гнездото на филтъра в корпуса на
прахосмукачката и притиснете горния му ръб, докато не усетите
съпротивление, което ще означава, че е правилно поставен.
За
тво
ре
но
− Сложете капака на филтъра, силно го притиснете към
гнездото и преместете регулатора на положение
“затворен”.
3. Филтър на двигателя (на въздуха, охлаждащ двигателя).
В системата за охлаждане на двигателя е разположена филтрираща тъкан, която има за задача
да задържа въглищния прах, който се образува в резултат от естественото изхабяване на
четките и комутатора в двигателя.
За да смените филтъра на двигателя, направете следното:
− свалете модула на водния филтър,
− обърнете прахосмукачката с колелцата нагоре,
− в специалната вдлъбнатина в капака на
филтъра пъхнете плосък, тънък инструмент,
напр. отвертка,
− с движение на ръката нагоре (на принципа на лоста) повдигнете
механизма, който при огъване освобождава прикрепващия елемент
на капака.
− Извадете филтърната вложка.
− Поставете нова филтърна вложка съгласно рисунката. Обърнете
внимание ръбовете на филтриращата тъкан да не останат извън
контурите на гнездото.
− Затворете капака на филтъра, като първо нагласите долния
прикрепващ елемент и натиснете така, че горният прикрепващ
елемент да се закачи за ръба на корпуса.
ВНИМАНИЕ!!! Не бива да се включва прахосмукачката с извадени или неправилно
поставени: предварителен филтър и рамка на сепаратора. Работата
на прахосмукачката без тези филтри може да доведе до бързо
изхабяване на крайния филтър.
УПОТРЕБА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА С ТОРБИЧКА SAFBAG
Устройство на модула на торбичката SAFBAG:
18
Торбичка
SAFBAG
Капаче
Входящ
филтър
Пластина
TI
ON ON
S
PA
F CE
I LTR
AC
ATI
S PA
F I CE
LTR AC
ATI TI
ON ON
ON
TI
AC TI ON
CE A
LTR
SPA FI
S PAC
FI E
LT AC
RA
TIO TI ON
N
ON
TI N
AC IO
E
RAT
PAC T
S F IL
AC
AC
F ILT E
RATA
IO
ON N
SP
ACE
F IL
TR A CT
ATI
SP
F ACE
LI TR
A
ATI CT
SP
ACE
F IL
TR A
ATI CT
O N IO N
O OI N
N
SP
SP
F ILTAC
E
RATA
Кош
IO
CT
IO IO
N N
S PAC
FIL E
T RAT
IO
CT
IO IO
N N
S PAC
FIL
T RATE AC
TIO
N N
TIO
N N
S PAC
FI
LT E AC
RA
TIO TI ON
N
S PA
F I CE
LTR AC
ATI TI
ON ON
Торбичка
SAFBAG
SP
F IL ACE
TR A
ATI CT
O N IO N
Подготовка за почистване:
− Отворете капака на резервоара (както при водния
филтър).
− Придръжте за дръжката и извадете
вътрешния модул (пластина, кош, капаче,
входящ филтър и торбичка SAFBAG).
Капак на
резервоара
Вътрешен модул
Когато се използва модулът на торбичката SAFBAG,
с прахосмукачката не бива да се всмукват:
− течности,
− гореща пепел
− фасове и клечки кибрит,
− остри и твърди предмети,
− парчета стъкло, гипс, цимент, каменен прах, брашно и др.
49.4000
Резервоар
− Проверете правилно ли са поставени торбичката SAFBAG и входящият
филтър (виж смяна на входящия филтър).
− Сложете вътрешния модул в резервоара и поставете капака.
− Свалете от прахосмукачката целия модул на водния филтър.
− На мястото на модула на водния филтър поставете модула на
торбичката SAFBAG.
ВНИМАНИЕ!!! В никакъв случай не бива да се почиства без
торбичката и входящия филтър или с повредена
торбичка. Това може да доведе до повреда на
двигателя на прахосмукачката.
Контрол на торбичката и филтрите
1. Торбичка SAFBAG.
− Тъй като прахосмукачката няма индикатор за запълване на торбичката с прах, необходимо
е нейното състояние да се контролира. В случай че торбичката се запълни изцяло, тя трябва
да се смени с нова.
Смяна на торбичката SAFBAG:
− Отворете капака на резервоара и извадете вътрешния модул.
− Огънете еластичния прикрепващ елемент на пластината, като по този
начин откачите пластината на торбичката.
− Дръпнете пластината на торбичката SAFBAG
и я извадете от коша.
− Сменете пълната или повредена торбичка SAFBAG с нова.
− Придръжте торбичката за пластината и я пъхнете
между решетката в коша (по реда, показан на
1 и 2) съгласно посоката на поставяне, посочена
със стрелките отпечатани върху торбичката.
− С натискане на пластината на торбичката закрепете
прикрепващия елемент, като по този начин правилно
разположите торбичката в коша.
− Пъхнете вътрешния модул в задния
резервоар и го затворете с капака.
2. Входящ филтър
Препоръчително е състоянието на филтъра периодически да се проверява. В случай че се
установи прекомерно замърсяване, той трябва да се смени с нов.
Смяна на входящия филтър
− Извадете торбичката (свързаните с това действия са описани в раздел
“Смяна на торбичката SAFBAG”).
− Огънете еластичния прикрепващ елемент на пластината, като по този
начин отворите коша.
19
− Извадете от гнездото в пластината входящия филтър.
− Сложете нов входящ филтър, като внимавате той да бъде правилно
разположен в гнездото на пластината.
− Затворете коша.
− Сложете торбичката (свързаните с това действия са описани в раздел
“Смяна на торбичката SAFBAG”).
− Сложете вътрешния модул в задния резервоар и го затворете с капака (както при смяната на
торбичката SAFBAG).
− Включете прахосмукачката по начина, даден по-горе при описанието на почистването с
помощта на водния филтър.
ВНИМАНИЕ!!! Когато използвате Модула на торбичката SAFBAG в никакъв случай не
бива да наливате вода в задния резервоар.
ЕКОЛОГИЯ – ДА ОПАЗИМ ОКОЛНАТА СРЕДА
4B
Всеки потребител може да помогне за опазване на околната среда.
Това не е трудно и нищо не струва.
За тази цел:
Картонените опаковки предайте на вторични суровини.
Полиетиленовите торбички (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като
намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност
за околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
20
CZ
Vážení zákazníci!
Naše vysavače jsou vyráběny již řadu let a těší se velké oblibě. Při využití nejlepších řešení použitých
u dřívějších modelů a v souladu se současnými světovými trendy jsme pro Vás vyrobili vysavač, který
Vám, díky zcela nového filtračního systému, usnadní péči o domácnost.
Vytvořili jsme moderní filtrační systém s jednoduchou obsluhou, jenž dokonale filtruje a v místnostech
zanechává příjemně svěží vzduch. Tento systém umožňuje použití klasických prachových sáčků.
Seznamte se, prosím, důkladně s návodem k obsluze. Velkou pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro případné další použití.
Zařízení nemohou používat osoby (včetně děti) s omezenými fyzickými, senzorickými
a duševními schopnostmi a bez zkušeností a poznatků, nebudou-li pracovat pod dohledem
nebo nebudou-li proškoleny o způsobu používání přístroje osobami, které zodpovídají za jejich
bezpečnost. Nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
5B
Pravidelně kontrolujte průchodnost trubek a hadice!!! Větší nečistoty, které blokují průchodnost,
odstraňte ještě před použitím vysavače. V případě, že není zajištěná průchodnost sacího systému,
může dojít k poškození motoru nebo jiných částí vysavače.
− Sací hubici pohybujte po koberci bez velkého tlaku, pomalu a rovnoměrně. Příliš rychlé a energické pohyby
snižují účinnost vysávání.
− Zhruba po 300 hodinách provozu odevzdejte vysavač do příslušného servisu za účelem provedení údržby.
Kontrolujte zejména stav přívodní šňůry.
− Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu
ze zásuvky.
− Vypněte přístroj před výměnou příslušenství nebo než se přiblížíte k předmětům, které jsou během
provozu přístroje v pohybu.
− Před výměnou příslušenství vypněte přístroj.
V případě poškození přívodní šňůry zajistěte ihned její výměnu v některém ze záručních
servisů.
Opravy vysavačů může provádět pouze odborný pracovník.
− Vysavač s vodním filtrem neotáčejte ani nestavějte do svislé polohy, pokud je v nádobě voda.
− Občas vyčistěte kolečka vysavače, nashromážděné nečistoty mohou způsobit sníženou pohyblivost
koleček nebo je zcela zablokovat.
− Občas vyčistěte povrch vysavače. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, která
by mohla povrch poškodit. Použijte navlhčený hadřík a prostředek na mytí nádobí. Dříve než
přistoupíte k čištění vysavače odpojte jej od přívodu elektrické energie.
− Při uskladnění nesmí být hadice zalomená.
− V případě jakýchkoliv pochybnosti o správné funkci vysavače, doporučujeme Vám obrátit se na kterýkoliv
servis značky ZELMER, požíváním poškozeného spotřebiče se vystavujete nebezpečí úrazu.
− Nezapínejte zástrčku do zásuvky, dokud vysavač není zcela připraven k použití.
− Nenechávejte bez dozoru zapnutý udavač.
− V průběhu činnosti vysavače nesundávejte kryt nádoby a nevytahujte vodní filtr.
Dovozce/výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím přístroje v rozporu s jeho
určením nebo nesprávnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv modifikovat výrobek za účelem jeho
přizpůsobení zákonům, právním normám, nařízením nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických a jiných důvodů, a to bez nutnosti tuto skutečnost předem oznamovat.
CHARAKTERISTIKA VYSAVAČE
25B
Vysavač 819 je určen k odstraňování nečistot z podlah, koberců, keramické dlažby, štěrbin mezi
radiátory, podlahových spár, k vysávání čalounění, nábytku, záclon, závěsů. Vysavač není určen
k ysávání vody.
Vysavač je vybaven vícestupňovým systémem filtrace. První stupeň tvoří zvířená voda v zadní
nádobě, která zachytává většinu hrubých nečistot. Druhým filtrem je pěnový a vstupní filtr. Dalším
filtrem je filtr HEPA, který zachycuje nejdrobnější pyly a bakterie.
Vysavač 819 je konstruován pro dva způsoby vysávání, nečistoty jsou zachycovány prostřednictvím
vodního filtru nebo do moderního sáčku typu SAFBAG. Zákazník sám, podle potřeby, rozhoduje jaký
systém filtrace použije.
21
Vysávání prostřednictvím vodního filtru je obzvlášť vhodné pro lidi s alergickými reakcemi na prach, po
vysávání je vzduch v místnosti příjemně navlhčen. Tento systém umožňuje použití vysavače
k aromaterapii, stačí přidat do teplé vody v nádobě pár kapek aromatického oleje nebo vonného
koncentrátu.
Systém filtrace SAFBAG umožňuje klasické vysávání nečistot do moderního sáčku nové generace
SAFBAG.
Vysavač s vodním filtrem je vybavený unikátní funkcí "otočení toku vzduchu". Tato funkce
umožňuje využití vysavače nejen k vysávání, ale také k foukání, odstraňování listí z balkónů a teras,
k sušení příslušenství či jiných vlhkých předmětů.
Výše uvedené funkce podstatně zvyšují užitnou hodnotu vysavače.
K vysavači lze dokoupit turbohubici Zelmer, která je obzvlášť vhodná pro majitelé psů, koček a jiných
domácích mazlíčků, jejíchž srst lze díky této turbohubici jednoduše odstranit z koberců, různých krytin
nebo dřevěných či plovoucích podlah. Rotující kartáč důkladně sbírá veškeré nečistoty z vysávaného
povrchu.
Naviják přívodní šňůry
Sáček / množství
Výstupní filtr
Schránka na nesené
příslušenství
Sací trubky
Polštářová hubice
Štěrbinová hubice
Kartáčová hubice
Hubice FLOOR CARE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
819.0***SK
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA 11
+
Teleskop.
+
+
+
―
819.0***SLK
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA 11
+
Teleskop.
+
+
+
―
819.0***SP
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA 11
+
Teleskop.
+
+
+
+
819.5***SK
―
+
SAFBAG 2 ks
HEPA 11
+
Teleskop.
+
+
+
―
Typ
Provedení a
příslušenství
Regulace sacího
výkonu
TYPY VYSAVAČE 819
1
Vstupní filtr
Soustava prachového
sáčku SAF-BAG
Teleskopická trubka
Separátor
Koleno
Kartačová
hubice
Černý
povrch
Zadní nádoba
na vodu
Knoflík pro nastavení
směru proudění vzduchu
Vodní filtrační
jednotka
Tlačítko
vypínače
Štěrbinová
hubice
Polštářová
hubice
Vstupní filtr
Odměrka na vodu
Podlahová hubice
Sací hadice
Tlačítko navíjení
přívodní šňůry
49.4000
Neutralizátor pěny
22
Prachový sáček SAFBAG
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ vysavače a technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku.
Jištění sítě 16A
Spotřebič nezpůsobuje rušení rádia ani televize.
Vysavač nevyžaduje uzemnění.
Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem:
Spotřebič odpovídá požadavkům směrnic:
− Elektrický přístroj nízkonapěťový (LVD) – 2006/95/EC,
− Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hlučnost: max. 80dB/A
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
40B
Sací hadice je základní součástí vybavení vysavače. Její ohebnost
usnadňuje manévrování příslušenstvím a vysávání kolem vysavače bez
nutnosti jeho otáčení. Na mádlu se nachází otvor se zásuvkou na regulaci
síly sání vzduchu.
Teleskopická trubka spojuje hubice a kartáče se sací hadicí a zvětšuje
záběr vysavače. Konstrukce teleskopické trubky umožňuje regulaci její délky
během vysávání v závislosti na výšce uživatele. Regulace délky trubky
dosáhnete přesunutím tlačítka "A" ve směru šipky a výběrem požadované
délky - max. 96 cm.
Nesené příslušenství se skládá z malé, štěrbinové a kartáčové hubice, které
jsou uloženy v prostoru přední části s víkem.
Polštářová hubice je určena pro vysávání měkkých ploch jako
záclony, závěsy, čalounění nábytku .
Kartáčová hubice umožňuje čištění členitých
povrchů jako jsou knihy, rámy obrazů atp.
Štěrbinová hubice spolehlivě vysává nečistoty ze špatně dostupných
míst, např. podlahových spár, mezer mezi články radiátorů atd.
Podlahová hubice s kartáčem universální částí příslušenství. Může se
používat jako kartáč nebo jako hubice. Změnu kartáče na hubici (a opačně)
na
provedete přepnutím příslušného tlačítka na hubici (značka
krytu).Hubice je určena pro vysávání velkých tvrdých ploch např.plovoucích
podlah, parket, PVC, dlaždic nebo stěn. Zmáčknutím tlačítka dopředu (značka
na krytu) zasunete kartáčovou lištu a podlahová hubice je připravená
k vysávání velkých měkkých ploch, např. koberců, kobercových krytin atp.
Hubice FLOOR CARE na dřevěné podlahy
Tato hubice je určená zejména k čištění tvrdých ploch, náchylných na poškrábání
např.: dřevěných nebo plovoucích podlah, parket, mramoru, obkladů stěn a
stropů ze dřeva nebo plastu apod. Jemné a měkké štětiny kartáče jsou
přírodního původu a zajišťují maximální účinnost vysávání a chrání povrchy před
poškrábáním.
23
S
PAC
FIL E
TR AC
AT TIO
ION N
SP
A
FIL CE
TR A C
AT TIO
IO
N N
SP
FIL A CE
TR
AC
TIO TIO
N N
AC
TIO TIO
N N
S PA
F ILT C E
R AC
AT TIO
IO
N N
S
PAC
F ILT E
R AC
AT TIO
IO N N
SP
AC
FIL E
T RA
SP
FILAC
T RAE
E
AC
AT TIO
IO N N
S PA
F C
ILT E
R AC
AT TIO
IO
N N
S
PA
F C
ILT
R
S PA
FIL C E
TR AC
AT TIO
ION N
SP
A
FIL CE
TR A C
A T
TIO IO
N N
S PA
FIL C E
TR AC
AT TIO
ION N
E
AC
AT TIO
ION N
A
AT CT
O
I N ION
SP
FILA CE
TR
A
A TIOCT
IO
N N
S
PA
FIL C
TR
S PA
FIL C
TR E AC
AT TIO
ION N
Sáčky SAFBAG jsou základním jednorázovým zásobníkem na prach. Je to sáček nové generace,
který se vyznačuje zejména svými technicko – ekonomickými přednostmi, čímž výrazně předčí
parametry klasických papírových sáčků. Součásti vybavení vysavače jsou 2 ks těchto sáčků. Výměnu
sáčku proveďte vždy v případě sníženého výkonu vysavače nebo v případě, že sáček je zcela
zaplněn.
Po naplnění sáčku postupujte takto:
Prachové sáčky SAFBAG
číslo zboží: 49.4020
− vyjměte sáček SAFBAG z nádoby vysavače,
do vysavačů typ:
321, 322, 400, 819.
− ohněte kryt otvoru, na vyztužené části sáčku, podél čáry
vyznačené na obr. vedle,
− zatlačte kryt tak, aby se zachytil v otvoru,
− takto zajištěný sáček vyhoďte z komunálním odpadem.
Sáčky SAFBAG lze zakoupit v prodejnách se sortimentem firmy ZELMER
nebo objednat prostřednictvím internetu.
49.4000
UPOZORNĚNÍ!!!
Černý
povrch
Nedopusťte k přeplnění
k poškození vysavače.
sáčku,
mohlo
by
dojít
Vstupní filtr. Vysavač je vybaven jedním vstupním filtrem.
Místo
ohybu
Zátka
UPOZORNĚNÍ!!! Pokud dojde k výraznému snížení sacího výkonu vysavače,
vyměňte vstupní filtr a vysušte separátor pěny.
Turbohubice ůže být doplňkovým příslušenstvím a můžete ji použít z jakýmkoliv
typem vysavače 819, se systémem sáčku SAFBAG. Turbohubice má otočné kartáče
poháněné průtokem vzduchu. Velice účinně odstraňuje z koberců srst, vlasy a jiné
drobné znečištění, které je obtížné vysát klasickým způsobem. Turbohubici lze
zakoupit v prodejnách se sortimentem firmy ZELMER nebo objednat prostřednictvím
internetu.
POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE S VODNÍM FILTREM
41B
Příprava k použití
Systém filtrační jednotky lze vyjmout nebo vložit pouze tehdy, když je koncovka sací
hadice vyjmutá z horního krytu vysavače.
− Otevřete víko nádoby.
− Vyjměte filtrační jednotku ve směru
uvedeném na obrázku.
− Naberte vodu do odměrky a nalijte ji do nasazené
zadní nádoby vysavače. Vodu nalijte do úrovně
označené "MAX"-cca 600 ml.
UPOZORNĚNÍ!!! Hladina nesmí překročit úroveň „MAX".
t
− Zkontrolujte, zda jsou správně nasazeny tyto části: separátor, koleno
a vstupní filtr.
24
− Vložte filtrační jednotku do nádrže,
pamatujte, aby obě koncovky
sacího systému byly správně
umístěny v otvorech vysavače.
Koncovky
sacího systému
− Dbejte na to, aby výřez v části filtru byl nasazen
na odpovídající výčnělek v nádobě.
2
1
1
− Víkem
přikryjte
nádrž,
postupujte podle obrázku.
− Zasuňte koncovku sací
hadice do sacího otvoru
horní části vysavače.
UVEDENÍ VYSAVAČE DO PROVOZU
42B
− Uchopte zástrčku přívodní šňůru a vytáhněte ji dle potřeby.
UPOZORNĚNÍ!!! Při vytahování pozorujte přívodní šňůru, konec šňůry signalizuje žlutý pásek.
Netahejte dále za šňůru, mohlo by dojít k poškození přístroje.
− Zasuňte zástrčku přívodní šňůry do síťové zásuvky.
.
− Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka označeného symbolem
− Na vysavači 819.0 můžete nastavit požadovanou sací sílu pomocí příslušných
tlačítek na držadle.
Úchyt
vysavače
" + " zvyšuje sací sílu;
" – " snižuje sací sílu
Stupeň aktuálně nastaveného příkonu je signalizován pomocí
jednoho ze čtyř světelných indikátorů. Po každém vypnutí
vysavače se automaticky příkon nastaví na maximum, i když
byl nastaven dříve na jinou hodnotu.
Nasávání
Foukání
− Při vysávání s vodní filtrační jednotkou zkontrolujte
nastavení knoflíku "otočení proudu vzduchu". Nastavte
přepínač na sání.
PROVOZNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE S VODNÍM FILTREM
43B
− Vyvarujte se vysávání látek, které by mohly způsobit zvýšenou pěnivost vody uvnitř nádrže. Jestliže
přes stěny nádrže uvidíte, že voda je hodně zpěněná, dodejte vhodný prostředek doporučovaný
výrobcem vysavače, např. „FOAM FREE”, nebo„G 478 Entschäumer D”, v množství uvedeném na
obalu. Takový prostředek zakoupíte v obchodní síti s výrobky Zelmer nebo jej můžete objednat
prostřednictvím internetu.
UPOZORNĚNÍ!!! Vysávání s množstvím vody přesahující maximální přípustnou hladinu v nádrži
způsobí, že se voda dostane z vysavače ven. Pokud by se tato situace víckrát
opakovala, povede to ke znečištění výstupního filtru.
− Přes prahy a jiné nerovnosti přejíždějte opatrně, tak aby se voda v nádrži nadměrně nevířila, jinak
se i malé množství vody může vylít.
− Při dlouhodobém nebo velice intenzívním vysávání velkého množství nečistot se voda v nádrži,
která tvoří první stupeň filtrace, buď celá nebo z velké části vstřebá do suchých nečistot. V takovém
případě ji vyměňte za čistou a pak pokračujte ve vysávání.
UPOZORNĚNÍ!!! Dlouhodobé vysávání se silně znečištěnou vodou v nádrži může způsobit
předčasné ucpání výstupního filtru (filtr HEPA pro typy 819.*.***S). Může to
rovněž způsobit snížení sacího výkonu a účinku filtrace.
− Vysavačem se nesmí vysávat materiály a nečistoty, jejichž složení může být zdraví škodlivé nebo
mohou poškodit vnitřní části vysavače, a to hlavně:
− materiály hořlavé, leptavé, páchnoucí, chemikálie apod.,
25
− rozpálené nebo horké materiály či tekutiny,
− materiály jako je sádra, cement, kamenný prášek, mouka, apod.,
− ostré předměty nebo příliš velké předměty, které se mohou zachytit v trubici, hadici či ve vysavači.
Jestliže chcete využít foukání, nastavte přepínač funkce "otočení proudu vzduchu" do odpovídající
pozice. Tuto funkci můžete využít k různým účelům, zejména k:
− vyfoukávání listí z teras a balkónů,
− vysoušení vnitřních stěn trubek a hadice vysavače teplým vzduchem nebo vysoušení jiných vlhkých
ploch a předmětů.
75B
UKONČENÍ PRÁCE VYSAVAČE S VODNÍM FILTREM
63B
Po ukončení vysávání s použitím vodní filtrační jednotky, je nutno provést několik úkonů, zejména
očistit vnitřní části nádoby a připravit vysavač k uskladnění.
− Vypněte vysavač a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
− Vyjměte koncovku sací hadice.
− Vyjměte filtrační jednotku z vysavače.
− Vyjměte vnitřní modul z nádoby
− Lehce zmáčkněte elastický zámek mřížky separátoru, sejměte separátor vody
a vyjměte vstupní filtr.
Černý
− Je li to nutné, sundejte koleno, opláchněte jej a znovu vložte do pouzdra.
povrch
Dbejte na správnou montáž.
− Filtrační jednotku, nádrž, pěnovku nebo vstupní filtr opláchněte pod tekoucí
vodou. Tyto části je třeba důkladně očistit.
− Po umytí je nutno jednotlivé části osušit. Toto lze provést dvojí způsobem:
1. Části vodního filtru rozložte a nechtě je oschnout, po vyschnutí složte a kompletní zásobník na
vodu nasaďte na vysavač.
2. Po umytí složte části vodního filtru (bez vody) nasaďte na vysavač a zapněte jej na cca 5 min.
(sušení je prováděno proudícím vzduchem.
UPOZORNĚNÍ!!! Ponecháte li části vodního filtru mokré, může to pak být zdrojem
nepříjemného zápachu.
V případě, že by v průběhu vysávání došlo k namočení některých části vysavače (trubek, hadice nebo
hubic), přerušte vysávání, knoflík pro nastavení směru proudění vzduchu otočte do polohy foukání
a zapněte vysavač na cca 2 min. Dojde k vysušení jednotlivých části a zabrání to rozmnožování
baktérii a mikroorganismů.
KONTROLA FILTRŮ
4B
Vysavač je vybaven následujícími filtry:
1. Separátor a vstupní filtr.
Činnosti spojené s čištěním jsou popsány v odstavci týkajícím se ukončení
práce s vysavačem.
− Mytí těchto částí provádějte po každém vysávání.
− Montáž je nutno provádět v opačném pořadí jak demontáž.
− Při vkládání vstupního filtru je třeba dát pozor, aby černá strana vstupního
filtru byla vložená na zevnitř (na horu).
Ot
evř
en
o
26
2. Výstupní (filtr HEPA pro typy 819.*.***S)
Vyjmutí výstupního filtru
− Vyjměte zadní nádobu a obraťte vysavač kolečky
nahoru.
− Zámek přesuňte do polohy „otevřeno“.
− Otevřete víko filtru způsobem znázorněným na
obrázku.
− Výstupní filtr vyjměte vytáhnutím
mřížky.
Černý
povrch
Další činnosti a rady týkající se filtru HEPA (pro typy 819.*.***S)
− Výstupní filtr doporučujeme vyměnit jednou za rok nebo cca po 100 hodinách provozu.
− Občas zkontrolujte stav filtru, obzvlášť v případech, kdy se vylila voda z nádrže. Zjistíte li, že je filtr
poškozen (protržen) nebo silně znečištěn prachem, vyměňte jej za nový.
Nasazování výstupního filtru
− Filtr vložte do pouzdra vysavače a stiskněte jeho horní okraje až na doraz,
do okamžiku znatelného oporu, což znamená, že je filtr správně nasazen.
Za
mč
en
o
− Nasaďte kryt filtru, silně jej zatlačte do pouzdra
a přesuňte zámek do polohy „zamčeno“.
3. Filtr motoru (proudu vzduchu chladicího motor).
V oběhu chlazení motoru je umístěna filtrační vložka, která má za úkol zachytávat uhlíkový prach,
který se přirozeným způsobem uvolňuje v průběhu chodu motoru.
Pří výměně filtru motoru postupujte takto:
− Sejměte nádobu na vodu s jednotkou vodního filtru.
− Otočte vysavač kolečkama nahoru.
− Do mezery v krytu filtru vložte úzký, tenký
předmětu, např. šroubovák.
− Pohybem ruky směrem nahoru uvolněte háček
a tím i kryt filtru. tím i kryt filtru.
− Vyjměte filtrační vložku.
− Vložte novou filtrační vložku, postupujte podle
obrázku. Všímejte si okrajů filtrační vložky, které
nesmějí přesahovat obrys krytu.
− Upevněte kryt filtru, nejdříve dolní
zarážku, tu stiskněte tak, aby zaskočila
horní zarážka za okraj korpusu.
UPOZORNĚNÍ!!! Nevysávejte s uvolněným nebo nesprávně nastaveným vstupním filtrem
a mřížkou pěnového filtru. Práce bez těchto filtrů může způsobit rychlé
opotřebení výstupního filtru.
POUŽITÍ VYSAVAČE SE SYSTÉMEM SAFBAG
45B
Víko
zásobníku
Záslepka
Deska
Vstupní
filtr
S PAC
FI E
LT AC
RA
T IO TI ON
N
AC
S PAC
F ILT E
RAT
IO
TIO
N N
TIO
N N
IO
CT
IO IO
N N
SP
AC
F IL E
T RATA
Zásobník
27
A
ATI CT
O N IO N
IO
ON N
ACE
F ILTR
A
ATI CT
49.4000
SP
ACE
F ILTR
S PAC
F ILT
E
RAT AC
CT
IO IO
N N
SP
F IL AC
T RATEA
ACE
ILTR
A
ATI CT
O IO N
N
SP
SP
F
A
ATI CT
O N IO N
Koš
ON
ON
TI
AC TI ON
CE A
LTR
SPA FI
S PA
FI CE
LTR AC
ATI TI
ON
S
PA
FI CE
LTR
AC
ATI
TI
ON ON
ON
TI N
AC IO
E
RAT
PAC T
S F IL
S PAC
FI
LT E AC
RA
T IO TI ON
N
S PA
FI CE
LTR AC
ATI TI
ON ON
Prachový sáček
SAFBAG
SP
F ILTRACE
Vnitřní jednotka
Soustava SAFBAG
Při použití prachového sáčku SAFBAG není přípustné nasávat:
− tekutiny,
− horký popel,
− nedopalky cigaret a zápalky,
− ostré a tvrdé předměty,
− kousky skla,
− sádru, cement, kamenný prach, mouku apod.
Příprava k vysávání:
− Otevřete víko zásobníku (stejně jako v případě vodního filtru).
− Vyjměte vnitřní jednotku (deska, koš, záslepka, vstupní filtr a papírový sáček).
− Zkontrolujte zda li je prachový sáček SAFBAG a vstupní filtr správně nasazen
(viz. výměna vstupního filtru).
− Vložte vnitřní jednotku do zásobníku a nasaďte víko.
− Vyjměte jednotku vodního filtru.
− Na místo jednotky vodního filtru nasaďte jednotku prachového sáčku SAFBAG.
Upozornění!!! V žádném případě nelze vysávat bez vstupního filtru a | bez
papírového sáčku nebo s poškozeným papírovým sáčkem.
Může to způsobit poruchu motoru.
46B
Kontrola sáčku a filtrů
1. Prachový sáček SAFBAG
− Jelikož vysavač není vybaven ukazatelem naplnění prachového sáčkuje nutno tento stav
kontrolovat. V případě, že je sáček plný, vyměňte jej za nový.
Výměna prachového sáčku SAFBAG:
− Otevřete víko zásobníku a vyjměte vnitřní jednotku.
− Ohněte elastický háček a uvolněte přední desku prachového sáčku.
− Zatáhněte prachový sáček SAFBAG za přední
desku a vyjměte jej z koše.
− Poškozený nebo plný prachový sáček SAFBAG
vyměňte za nový.
− Nový sáček opět uchopte za přední desku a nasaďte
jej mezi vodítka v koši (pořadí 1 a 2) dle šípek
nakreslených na přední desce sáčku.
− Tlačte na desku sáčku tak dlouho, až dojde k zacvaknutí
elastického háčku. Teprve tehdy je prachový sáček
správně nasazen.
− Vnitřní jednotku nasaďte do zadního
zásobníku a uzavřete ji víkem.
2. Vstupní filtr
Doporučujeme pravidelnou kontrolu stavu vstupního filtru. V případě silného zašpinění, vyměňte filtr
za nový.
Výměna vstupního filtru
− Vyjměte prachový sáček SAFBAG dle pokynů uvedených v odstavci „Výměna prachového sáčku
SAFBAG".
− Ohněte elastický háček desky co způsobí otevření koše.
− Z pouzdra v desce vyjměte vstupní filtr.
− Nasaďte nový vstupní filtr, přičemž dbejte na vhodné umístění
filtru v pouzdře.
− Zavřete koš.
− Nasaďte prachový sáček dle pokynů uvedených v odstavci „Výměna prachového
sáčku SAFBAG".
− Vnitřní jednotku nasaďte do zadního zásobníku a uzavřete ji víkem (stejně jako při výměně
prachového sáčku SAFBAG).
− Zapněte vysavač způsobem popsaným v odstavci, který popisuje použití vysavače s vodním filtrem.
Upozornění!!! Při použití systému prachového sáčku SAFBAG v žádném případě nenalévejte vodu
do zadní nádoby.
28
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD,
PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu,
doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj
tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním
středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. Zelmer CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické
likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy
osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM
ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
29
H
Tisztelt Vevők !
A porszívóinkat több éve gyártjuk és jó hírnevük van. Kihasználva az előző modellek legjobb
megoldásait valamint a világon, a tisztító berendezések fejlesztésében uralkodó irányvonalakat,
alkottunk az Önök részére olyan porszívót, amely segít megoldani a lakásuk tisztántartásával
kapcsolatos problémáikat.
Többéves tapasztalaton alapozva létrehoztunk korszerű vízszűrő rendszert, amelynek kezelése
egyszerű, pontosan szűri a levegőt és a porszívózott helységekben friss levegő kellemes illatát hagy.
Ez a rendszer egyben hagyományos, a zsákok felhasználásával történő porszívózást teszi lehetővé.
Kérjük a jelen használati utasítást figyelmesen elolvasni. Különös figyelmet fordítani kell
a biztonsági tanácsokra. Az utasítást kérjük megőrizni, hogy a későbbi használat során is
igénybe vehessék.
Ez a készülék nem a fizikailag, érzékileg vagy szellemileg korlátozott személyek (gyerekek)
által való használatra készült, vagy olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelelő
tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a készülék használatára a biztonságukért felelős
személy felügyelete mellett kerül sor vagy előtte ellátja őket a megfelelő kezelési utasításokkal.
Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
ÜZEMELTETÉSRE ÉS HASZNÁLATI BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK
Ellenőrizni a csövek és a csőkígyó átjárhatóságát!!! Az átjárást akadályozó nagyobb
szennyezéseket a porszívózás megkezdése előtt el kell távolítani. Ezek a szívó útvonalon való
meghagyása a motor vagy a porszívó más alkatrészeinek a sérüléséhez vezethet.
− Szívó-kefét a szőnyegen nyomás nélkül, lassan és egyenletes sebességgel tologatni. Túl gyors és
energikus mozdulatok csökkentik a porszívózás hatékonyságát.
− Körülbelül 300 munkaóra után a porszívót karbantartás céljából szervizbe kell leadni. Különös
figyelmet kell fordítani arra, hogy a csatlakozó kábel szigetelése nem sérült-e.
− A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki a
konnektorból.
− A tartozék cseréje előtt vagy mielőtt a használat közben mozgásban lévő részekhez közelítene,
kapcsolja ki a készüléket.
− A tartozék cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.
Amennyiben az elválaszthatatlan csatlakozó kábel sérülne, ezt a veszély elkerülése érdekében
egy szakjavítóval cseréltetni kell.
Erre fel nem jogosított személy a porszívó belső elektromos hálózatának a javítását nem
végezheti.
− A vízszűrővel való porszívózás alatt, a porszívót nem szabad függőlegesen állítani sem kerekekkel
felfelé, amikor a tartályban víz van.
− Időszakonként megtisztítani a járókerekeket. A járókerék tengelyén felgyülemlő kosz nehézséget
okozhat a forgásukban.
− Időszakonként tisztítható a porszívó külső felülete. Ne használjunk olyan tisztítószereket, amelyek
a tisztított felületeket karcolhatnának. Ezt puha, nedves rongy segítségével kis mennyiségű
edénymosogató szer felhasználásával végezzük. Tisztítás előtt a porszívót a hálózatról le kell
kapcsolni.
− Tárolás alatt a szívókígyó lehet összetekerve, de nem megtörve.
− A porszívót, működési rendellenességek fellépése esetén, le kell adni a szervizbe, mivel nem
működőképes berendezéssel való munkavégzés veszélyeztetheti a felhasználó biztonságát.
− Ne tegyük be a csatlakozó dugaszt a hálózati konnektorba addig, amíg a porszívó nincsen teljesen
kész a munkára.
− Ne hagyjuk őrizet nélkül a porszívót, amikor be van kapcsolva és működik.
− A porszívó működése közben nem szabad a víztartály fedelét levenni sem a vízszűrő rendszert
a tartálybók kiszedni.
A gyártó nem felel a porszívó nem rendeltetésszerű használatából, illetve a nem megfelelő
kezeléséből eredő károkért.
A gyártó fenntartja magának jogot a termék mindenkori módosítására, előre jelzés nélkül,
a jogi előírásokhoz, szabványokhoz, direktívákhoz való alkalmazkodása céljából vagy
szerkezeti, kereskedelmi, esztétikai és más okok miatt.
30
A PORSZÍVÓ JELLEMZÉSE
A 819 porszívó rendeltetése a szennyezések eltávolítása padlóról, szőnyegekről, kerámia lapokról,
lambéria, padlólécek, fűtőtestek réseiből, a bútorok, sötétítők, stb. porszívózása. A porszívó nem
alkalmas a vízfelszedésre.
A porszívó többlépcsős szűrő rendszerrel rendelkezik. Az első szűrő a tartályban felkavart víz. Ez
megfogja a szennyezések többségét. A második szűrő az elválasztó hab és előszűrő. A következő
szűrő HEPA-osztályú szűrő, amely megfogja a legapróbb porokat és baktériumokat.
A 819 porszívó fel lett szerelve egy, a vízszűrő rendszerhez alternatív, új generációjú, SAFBAG
zsákkal rendelkező szűrőrendszerrel. A szűrés fajtának a kiválasztását (vizes vagy SAFBAG zsákos)
a Felhasználó az igényeinek megfelelően végzi.
A vízrendszerrel rendelkező modul különösen hasznos a különböző allergiákban szenvedő személyek
számára. Porszívózás után a helységekben megnedvesített, komfortérzést és megelégedést
kölcsönző levegő marad. Ez a rendszer lehetővé teszi a „balzsamterápia” i „aromaterápia”
alkalmazását úgy, hogy a tartályban lévő meleg vízhez hozzáadjuk pár cseppet balzsamolajt vagy
aroma sűrítményt.
A SAFBAG zsákkal felszerelt modul az új generációjú zsákkal – SAFBAG - való porszívózásra szolgál.
A vízrendszerrel felszerelt porszívó ritkaságnak számító levegő „megfordítási” funkcióval
rendelkezik. Ez lehetővé teszi a porszívó felhasználását nemcsak szívásra, hanem fújásra is, pl.
levele lefújásra, berendezési vagy egyéb nedves tárgyak szárítására.
A szűrési mód kiválasztásának a lehetősége javítja a műszaki paramétereket és használati értéket.
A porszívó tökéletesen alkalmas a „Zelmer” turbókefével való együttműködésre.
Ez egy nélkülözhetetlen kellék kutyák, macskák és más házi állatok, amelyek szűre nehezen
felszedhető szőnyegekről és padlószőnyegekről, minden tulajdonosa részére. A turbókefe forgó
fejrésze pontosan keféli a felületet, és ezáltal a szőr a zsákba beszívódik.
6B
+
+
+
+
819.0***SP
819.5***SK
„BNB“ kefe
+
+
+
―
819.0***SLK
Kis kefe
819.0***SK
Rés szívóka
4
Kis szívóka
Zsák / Mennyiség
3
Szívócső
Kábeltekerő
2
Kelléktároló
Szívóteljesítmény
szabályozása
1
Kimenő szűrő
Típus
Kiviteli opció
és felszerelése:
AQUARIO
819 PORSZÍVÓ TIPUSAI
5
6
7
8
9
10
11
+
+
+
+
Teleszkóp
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
―
―
+
―
SAFBAG 2 db. HEPA 11
SAFBAG 2 db. HEPA 11
SAFBAG 2 db. HEPA 11
SAFBAG 2 db. HEPA 11
Teleszkóp
Teleszkóp
Teleszkóp
MŰSZAKI ADATOK
A porszívó típusa és a műszaki adatai az adattáblán vannak megadva.
Hálózati biztosíték 16 A.
Nem okoz zavart RTV vételben.
Földelést nem igényel.
A ZELMER porszívók kielégítik az érvényben lévő szabványokat.
A berendezés megfelel az alábbi direktívák követelményeinek:
− Alacsony feszültségű villamos készülék (LVD) – 2006/95/EC,
− Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
Lwa max 80 dB/A.
A termék CE jellel az adattáblán megjelölve.
31
Előszűrő
Teleszkóp szívócső
Leválasztó
Ív
SAFBAG
zsákrendszer
Hátsó
víztartály
Levegő megfordító
tekerő
Kapcsoló
-nyomógomb
Kis szívóka
Kis kefe
Rés szívóka
Fekete
felület
Vízmérő pohár
Előszűrő
Vízszűrőrendszer
Szívó-kefe
Szívó csőkígyó
Összetekerő
-nyomógomb
49.4000
Felszerelés fedele
Habzásgátló
SAFBAG zsák
A FESZERLÉS ELEMEINEK AZ ALKALMAZÁSA
Szívó csőkígyó a porszívó felszerelésének az alapeleme. Rugalmassága
lehetővé teszi a más elemekkel való könnyű manőverezést.
A csőkígyó végei oly módon vannak csatlakoztatva hozzá, hogy
munkaközben ez nem tekeredik össze. Az egyik végcsatlakozón található
tolattyúval ellátott nyílás, amely a szíváserősség szabályozására szolgál.
Teleszkóp szívócső összeköti a szívókákat és keféket a szívó csőkígyóval
növelve a porszívó hatáskörzetét. A teleszkóp szívócső szerkezete lehetővé
teszi a hosszának a kezelő magasságához való igazítását.
A kívánt hossz az „A” nyomógomb, a felette elhelyezett nyíl irányába, való
eltolással beállítható. A cső maximális hossza = 96 cm.
Felszerelés, szívókák: kis és rés valamint a kiskefe a porszívó
első fedelén található tárban van elhelyezve.
Kis szívóka alkalmas olyan puha felületek porszívózására, mint:
sötétítők, függönyök, kárpitozott bútorok, stb.
Kis kefe alkalmas olyan egyenetlen felületek porszívózására,
mint: könyvgyűjtemények, képkeretek, stb.
Rés szívóka alkalmas a nehezen hozzáférhető helyekről a szennyezés
eltávolítására, pl. padlóléceknél, lambéria-résekből, radiátorbordák közül, stb.
Szívó-kefe a felszerelés univerzális eleme. Kefeként és szívókáként egyaránt
használható. A keféről a szívókára való váltást (és fordítva) a megfelelő gomb
megnyomásával végezhető. A nyomógom hátra való megnyomása (a testen lévő jel
) kefeléc a burkolatából való kitolását eredményezi, amely használható a kemény
felülete porszívózására, pl. fa-, műanyag vagy csempepadlók és falak.
) a kefeléc elrejtését eredményezi. Ilyenkor
A nyomógomb előre való megnyomása (a testen lévő jel
a szívó-kefe szívókaként üzemel és használható a puha felületek porszívózására, pl. szőnyegek,
padlószőnyegek, stb.
„BNB” kefe – „Brush Natural Bristle”
Alkalmas kemény, karcolásra érzékenyfelületek tisztítására és fényezésére, pl.
fapadlók, panelek, parketták, márvány, csempék, falak, kemény, nemes műanyag, stb.
Finom és puha, természetes eredetű szőrzet biztosítja a porszívózás maximális
hatékonyságát és megvédi a tisztított felületet a karcolástól.
32
S PA
FI CE
LTR
A
A TIOCT
SP
FI A CE
LTR
SP
FILA CE
TR
A
AT CT
O
I IO N
N
A
AT CT
O
I N IO N
SP
FI A CE
LTR
SP
FILA CE
TR
E
AC
AT TIO
IO N
N
SP
FI AC
LT E
RA
AC
TIO TIO
N N
SP
FILAC
T RAE AC
TIO TIO
N N
N
E
AC
AT TIO
IO N
E
AC
AT TIO
IO N
N
S PA
F C
ILT
R
S
PA
F C
ILT
R
AC
AT TIO
IO N
N
S
PA
FIL CE
TR AC
AT TIO
IO N N
O
I
N N
S PA
F C
ILT
R
S PA
FIL CE
TR AC
AT TIO
IO N N
S
PA
F ILT C E
R AC
AT TIO
IO N N
AC
AT TIO
IO N N
A
A TIOCT
IO
N N
S
PA
FIL CE
TR
S PA
FIL CE
TR
AC
AT TIO
IO N
N
SAFBAG zsák az alapvető porgyűjtő tár, amelyből a porszívózás során összegyűlt szennyeződést
nem távolítjuk el. Ez új generációjú zsák, amely műszaki-gazdasági előnyeivel felülmúlja
a hagyományos papírzsákot. A porszívó 2 db zsákkal van felszerelve (1+1). A zsákcsere akkor
szükséges, ha Önök észreveszik, hogy a porszívó lényegesen gyengébben szív, vagy a zsák tele
van. A zsák teljes felöltése után:
SAFBAG zsákkészlet
− kiszedni őt a SAFBAG rendszerből,
- Art.49.4020
porszívótípusokhoz:
− a zsák fedelét a rajzon megjelölt vonalon lehajtani,
321, 322, 400, 819
− a fedelet benyomni a lap nyílásába, hogy kattanjon bele,
− az így elkészített zsákot kidobni.
A SAFBAG zsákok boltokban vagy küldemény formában megvásárolhatók.
FIGYELEM!!! Nem szabad a zsákot túltelíteni. Ez a porszívó sérüléséhez
vezethet.
Hajlítási
vonal
Fekete
Takaró
felület
Előszűrő. A porszívó 1 db előszűrővel rendelkezik.
FIGYELEM!!! Amennyiben a szívó erő drasztikusan csökken, ki kell cserélni
az előszűrőt és kiszárítani a hableválasztót.
49.4000
Turbókefe külön felszerelést képezheti és tetszőleges 819 porszívótípussal
használható, amely rendelkezik a SAFBAG zsákrendszerrel. A szívóka burkolatán
átáramló levegővel meghajtott forgókefével rendelkezik. Nagyon hatékonyan
felszedi erős koszt, különösen szőrt, pehelyét, stb. a szőnyegekről és
padlószőnyegekről. Nem képezi a 819 porszívó standard kellékét. Boltokban vagy
küldemény formában megvásárolható.
VÍZSZŰRŐVEL RENDELKEZŐ PORSZÍVÓ HASZNÁLATA
Előkészületek a vízszűrőrendszerrel való porszívózáshoz:
A vízszűrőrendszert csak akkor szedhető ki és rakható be, ha a csőkígyó vége a porszívó
felső fedeléből ki van húzva .
− A tartály fedelét kinyitni.
−
Kiszedni
a
vízszűrőrendszert
a rajzon megjelölt irányban.
− A tartályt, pohár segítségével a megjelölt „max” –kb. 600ml.
szintig vízzel feltölteni, amikor a tartály a porszívón
helyezkedik el.
FIGYELEM !!! A megjelölt szintet ne lépjük túl.
− Ellenőrizni, hogy a leválasztó kerete, előszűrő
és csőív helyesen van-e elhelyezve.
Levegő
csonkok
− A vízszűrőrendszert berakni a tartályba,
ügyelve, hogy mindkét levegőcsonk
pontosan a porszívó testen lévő
nyílásokba kerüljön.
33
− Figyelni kell arra, hogy a szűrőfalon lévő kivágás a tartályon lévő megfelelő
kiugró részre kerüljön.
2
− Az ábra szerinti sorrendben
a fedéllel a hátsó tartályt letakarni.
1
1
− A csőkígyó végét benyomni a felső fedél nyílásába.
A PORSZÍVÓ INDÍTÁSA
76B
− Dugaszolónál fogva a csatlakozó kábelt kihúzni a porszívó burkolatából.
FIGYELEM!!! A csatlakozó kábel kihúzásakor figyelni a sárga szalagjelölést, amely a kábel
végét jelzi. A kábel további kihúzási (rángatási) kísérletek a sérüléséhez
vezethetnek.
− A kábel dugaszolóját a hálózati konnektorba betenni.
szimbólummal ellátott nyomógomb
− Indítani a porszívót a
megnyomásával.
− A 819.0 porszívóban a szívóerő beállítható a fogantyún lévő megfelelő
nyomógombok segítségével:
Porszívó
fogantyú
„+” növeli az erőt,
„–” csökkenti az erőt
A beállított erőszintet egyike a négy jelzőlámpákból jelzi.
A porszívó minden kikapcsolása után az ismételt
bekapcsoláskor a szívóerő maximumra áll rá, a korábbi
beállítás ellenére.
− A vízszűrő rendszerrel való porszívózáskor, ellenőrizni
a levegő megfordítási tekerő állását.
A tekerőt szívásra beállítani.
Szívás
Fújás
HASZNÁLATI UTMUTATÓK A VÍZSZŰRŐRENDSZERREL VALÓ PORSZÍVOZÁSRA
7B
− Kerülni kell olyan anyagokkal bevont felületek porszívózását, amelyek a tartályban lévő víz túlzott
habzását okozhatná. Amennyiben a tartály falain át megfigyeljük, hogy a víz erősen habzik, hozzá
kell adni a porszívó gyártója által javasolt habzásgátló szert, pl. „FOAM-FREE” vagy „G 478
Entschäumer D”, a csomagoláson megadott mennyiségben. Ez a szer a ZELMER termékeket
értékesítő boltokban megvásárolható vagy küldemény formában beszerezhető.
FIGYELEM!!! A megjelölt, megengedett szint feletti vízmennyiséggel történő porszívózás
következtében a víz kikerülhet a porszívóból. Ennek a helyzetnek sűrű
előfordulása a végszűrő gyors eltömődéséhez vezethet.
− Óvatosan kell a porszívóval a küszöbökön és más padló egyenetlenségeken áthaladni, hogy a víz
a tartályban túlzottan ne hullámosodjon. Ez kis mennyiségű víz kívülre való kidobásához vezethet.
− Hosszú ideig tartó vagy nagy mennyiségű szemét intenzív porszívózása után, a tartályban lévő,
első szűrő fokozatot képző víz nagymértékben vagy egészen elnyelhető a száraz szenny által.
Ebben az esetben tisztára kell őt kicserélni, és a porszívózást folytatni.
FIGYELEM!!! A tartályban lévő szennyezett vízzel, hosszú ideig tartó porszívózás a végszűrő
túl korai eltömődéséhez vezethet (HEPA a 819,*.***S típushoz). Ez egyben
csökkentheti a porszívózás és szűrés hatékonyságát.
34
− A porszívóval nem szabad olyan anyagokat és szennyezéseket porszívózni, amelynek összegyűjtése
az emberre káros hatással lehet vagy a porszívó belső elemeit megsértheti, különösen:
− könnyen éghető-, maró-, bűzlő- anyagokat, vegyszereket, stb.
− magas hőmérsékletű anyagokat és folyadékokat,
− nehezen nedvesíthető anyagokat, pl. gipszet, cementet, kőport, lisztet, stb.-t,
− éles és túl nagy tárgyakat, amelyek megakadhatnak a csőben, csőkígyóban vagy
levegőcsatornákban.
− Amennyiben igénybe kívánjuk venni a fújási funkciót, a levegő megfordítási tekerőt a fújásnak
megfelelő helyzetbe kell tekerni. Ezt a funkciót több célra lehet használni, különösen:
− a levelek lefújásához teraszokról és erkélyekről,
− a csövek és csőkígyó belső falainak és más nedves tárgyak a meleg levegővel történő
kiszárításához.
A VIZSZŰRŐRENDSZERREL MUNKABEFEJEZŐ MÜVELETEK
64B
A „Vízszűrőrendszerrel” való munkabefejezés után el kell végezni a tartály belső elemeinek
a tisztítási műveleteket és a tárolásra előkészíteni.
− A porszívót kikapcsolni és a kábelt a hálózati konnektorból kihúzni.
− Kivenni a csőkígyó végét.
− Levenni a vízszűrőrendszert a porszívóról
− A belső modult a tartályból kiszedni.
− Újjal nyomva a leválasztó keretének rugalmas akasztóját, leakasztani
a vízleválasztót és kiszedni az előszűrőt kiszedni.
− Amennyiben szükséges, az ívet leszerelni, átöblíteni és ügyelve a helyes
szerelésre, újra feltenni a hüvelyre.
Fekete
felület
− Vízszűrőrendszer -, tartályt, leválasztót és előszűrőt folyó vízzel átöblíteni. Az
alkatrészeket pontosan megtisztítani.
− Mosás után, az alkatrészeket ki kell szárítani. Ez kétféle módon elvégezhető:
1. Az alkatrészeket szétszedni és száradásig hagyni. A kiszáradás után, az alkatrészeket
összerakni és komplett tartályt a porszívóba beszerelni.
2. Mosás után összeszerelni a komplett porszívót (víz nélkül) és kb. 5 percre bekapcsolni (átáramló
levegővel való szárítás).
56B
FIGYELEM!!! Ki nem szárított alkatrészek az összeszerelt porszívóban való meghagyása
kellemetlen szag kialakulását okozhatja.
A felszerelés elemeinek véletlen megnedvesítése esetén (csövek, csőkígyó, szívókák belseje),
a porszívózást meg kell szakítani és az elemeket kiszárítani.
Ebből a célból a levegő megfordítási tekerőt a megfordítási helyzetbe kell állítani és ismételten
a porszívót kb. 2 percre bekapcsolni. Ennek a műveletnek a célja a vízzel kapcsolatban lévő elemek,
azaz csőkígyó, csövek és más elemek a kiszárítása. Ez meggátolja a baktériumok a tárolás ideje alatt
való fejlődését.
A SZŰRŐK FELÜGYELETE
A porszívó a következő szűrőkkel van felszerelve:
1. Leválasztó és előszűrő
A tisztítással kapcsolatos műveleteket a porszívóval való munka befejezésre
vonatkozó részben leírtuk.
− Ezek az alkatrészek mosása minden porszívózás után történik.
− Az elemek összeszerelése a szétszereléshez képest fordított sorrendben
történik
− Az előszűrő felrakásnál figyelni kell arra, hogy a szűrő fekete oldal kívülre
nézzen (felfelé).
Fekete
felület
35
2. Végszűrő (HEPA szűrő 819.*.***S típushoz)
Végszűrő kiszedése
− A hátsó tartályt a testből kiszedni és a porszívót úgy megfordítani,
hogy a felső ferde részével és fogantyújával a padlóra támaszkodjon.
Ny
itv
a
− A tolattyút olyan helyzetbe eltolni, hogy a nyitás jele látható legyen.
− A szűrő fedelet az ábrán megmutatott módon kinyitni.
− Bordánál fogva, a végszűrőt kihúzni.
További műveletek és javaslatok az HEPA szűrő (819.*.***S típushoz) esetén.
− Ez a szűrő évente egyszer vagy 100 munkaóra után cserélendő.
− Javasolt a szűrőt időszakonként szemrevételezni, különösen akkor, ha a porszívóból vízkidobás
megtörtént. A szűrő felület sérülése (szakítása) megállapítása vagy
porral való egyenletes bevonása esetén, a szűrőt ki kell cserélni.
A végszűrő berakása.
− A szűrőrendszert a porszívó testében lévő fészekbe elhelyezni és felülről
a felső élét erős ellenállásig megnyomni, ami a megfelelő elhelyezést
igazolja.
Zá
rva
− Feltenni
a szűrő fedelét, erősen megszorítani a fészekhez és a tolattyút „zárt”
helyzetbe eltolni.
3. Motorszűrő (motorhűtő levegő-cirkuláció).
A motorhűtő levegő-cirkulációba be van építve szűrőszövet, amelynek feladata szénpor megfogása,
amely a motorkefe és kommutátor természetes elhasználódása során keletkezik.
A szűrőcsere érdekében kell:
− levenni a vízszűrőrendszert,
− megforgatni a porszívót „kerekekkel felfelé”,
− a szűrőfedélen lévő kivágásba betenni lapos,
keskeny szerszámot, pl. csavarhúzót,
− kézmozgással felfelé (emelő szabály) az akasztót
megemelni, amely hajolva elengedi a fedélpattanó
zárat.
− A szűrőbetétet kiszedni.
− A rajz szerint eljárva, feltenni az új szűrőbetétet.
Ügyelni arra, hogy a szűrőszövet széle ne
maradjon a fészken kívül.
− Bepattintani a szűrőfedelet elsősorban feltéve az alsó akasztót és így
megnyomni, hogy a felső akasztó a test éle mögé kerüljön.
FIGYELEM!!! Nem szabad a kiszedett illetve helytelenül elhelyezett szűrőkkel porszívózni:
előszűrővel és leválasztó kerettel. Ezek nélkül a szűrők nélkül való munkavégzés
a végszűrő gyors elhasználódásához vezethet.
36
PORSZÍVÓHASZNÁLAT SAFBAG ZSÁKKAL
A SAFBAG zsákrendszer felépítése:
Tartályfedél
Lezáró
Lemez
Bemeneti
szűrő
S PAC
FI E
L TRA AC
TIO TI ON
N
S PAC
FI
L TRAE
E
RAT AC
TIO
IO
N N
E
RAT AC
TIO
IO
N N
S PAC
FILT
S PAC
FILT
SP
ACE
F ILT
R AT A CT
I O IO
N N
SP
F ILT AC E
RAT A CT
IO IO
N N
SP
F ILT AC
E
RAT A CT
IO IO
N N
SP
F ILT ACE
R A CT
AT
I O IO
N N
TI
ON ON
ON
ON
A CTIT I
CE RA
LT
SPA F I
S PA
FI CE
L TR AC
ATI
ON
TI N
AC TIO
CE RA
PA T
FIL
SP
F ILT ACE
R A CT
AT
I O IO
N N
TI
ON ON
S PA
FI CE
L TR
AC
ATI
S
AC
TIO TI ON
N
S
PA
FI CE
L TR
AC
ATI
TI
ON ON
SAFBAG
zsák
SP
F ACE
LI T
R AT A CT
I O IO N
N
Belső modul
A SAFBAG zsákrendszer használatakor nem szabad felszedni:
− folyadékokat,
− forró hamut,
− cigarettavégeket és gyufavégeket,
− éles és kemény tárgyakat,
− üvegdarabokat, gipszet, cementet, kőport, lisztet, stb.-t.
A porszívózáshoz való felkészítés:
Kosár
− Kinyitni a tartály fedelét (mint vízszűrőnél).
− Fogantyúnál fogva kiemelni a belső modult
(lemez, kosár, lezáró, bemeneti szűrő és
SAFBAG zsák).
Tartály
− Ellenőrizni a SAFBAG zsák és bemeneti
szűrő
elhelyezési
helyességét
(lásd:
bemeneti szűrő csere).
− Betenni a belső modult a tartályba és a fedelet feltenni.
− A porszívóból kivenni a vízszűrőrendszer egészét.
− A vízszűrőrendszer helyére elhelyezni a SAFBAG zsákrendszert.
FIGYELEM!!! Semmilyen esetben sem szabad zsák és bemeneti szűrő nélkül
illetve sérült zsákkal porszívózni. Ez a porszívómotor
meghibásodáshoz vezethet.
49.4000
Zsák és szűrők felügyelése
1. A SAFBAG zsák
− Mivel a porszívó nem rendelkezik a zsáktöltési szintmutatóval, ezt a szintet ellenőrizni kell. A zsák
teljes mértékű feltöltése esetén újra kell cserélni.
A SAFBAG zsákcsere:
− A tartályfedelet kinyitni és a belső modult kivenni.
− Elhúzni a lemez rugalmas akasztóját, hogy a zsáklap kiakadjon.
− A SAFBAG zsák lapját húzva kivenni a kosárból.
− A teli vagy sérült SAFBAG zsákot újra kicserélni.
− A zsáklemezt fogva betenni őt a kosár bordái közé
(sorrend 1 és 2) a zsákon kinyomtatott elhelyezési
iránnyal megegyezően.
− A zsák lemezét nyomva el kell érni az akasztó
bepattanását, miáltal a zsák a kosárban
megfelelően elhelyezkedik.
− Betenni a belső modult a hátsó
tartályba és a fedéllel lezárni.
37
2. A bemeneti szűrő
Javasolt a szűrő állapotát időnként ellenőrizni. Amennyiben túlzottan elkoszolódott, újra kell cserélni.
A bemeneti szűrőcsere
− A zsákot kivenni (az ezzel kapcsolatos műveletek a „SAFBAG zsákcsere”
pontban leírva).
− Elhúzni a lemez rugalmas akasztóját, hogy a kosár kinyíljon.
− A bemeneti szűrőt a lemez fészkéből kivenni.
− Az új bementi szűrőt betenni ügyelve a lemez fészkében való
rendes elhelyezésére.
− A kosarat lezárni
− A zsákot feltenni (az ezzel kapcsolatos műveletek a „SAFBAG zsákcsere”
pontban leírva).
− A belső modult a hátsó tartályba betenni és a fedelet lezárni (mint a SAFBAG zsákcserénél).
− A porszívót bekapcsolni a vízszűrővel való porszívózásnál korábban már megadott módon.
FIGYELEM!!! A „SAFBAG zsákrendszer” használatakor tilos a hátsó tartályba vizet tölteni.
ÖKOLÓGIA – ÜGYELJÜNK A TERMÉSZETRE
7B
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezetvédelemhez.
Ez sem nehéz, sem túl költséges.
Ebből a célból:
A kartoncsomagolást add le MÉH-be.
A polietilén zsákokat (PE) dobd be a műanyaggyűjtő konténerbe.
Az elhasznált készüléket add le megfelelő tárolási helyre, mivel a készülékben lévő
veszélyes alkatrészek veszélyt jelenthetnek a környezet számára
Ne dobd ki kommunális hulladékokkal együtt!!!
38
RO
Stimaţi Clienţi!
Aspiratoarele noastre sunt produse de mulţi ani şi se bucură de o apreciere mare. Întrebuinţând cele mai
bune soluţii de la modelele mai vechi şi luând în considerare direcţii de dezvoltare a utilajelor de curăţire
în lume, am construit pentru Dumneavoastră un aspirator care vă va ajuta să rezolvaţi probleme legate
de menţinerea curăţeniei în case.
Bazându-ne pe experienţa de mulţi ani, am creat un sistem modern de filtrare cu apă care este simplu în
deservire, filtrează exact aerul şi lasă o senzaţie extrem de plăcută de aerul împrospătat în încăperile
aspirate. Totodată, sistemul face posibilă aspirarea tradiţională, cu întrebuinţarea sacilor.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune de folosire. În mod deosebit luaţi în seamă
măsurile de securitate. Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de folosire pentru a le putea
consulta şi în timpul utilizării ulterioare a produsului.
Aparatul nu este destinat utilizării de către copii, de către persoane cu abilităţi fizice reduse
sau cu deficienţe, nici de către persoanele lipsite de experienţă sau de cunoştinţele necesare
folosirii aparatului, până nu sunt instruite de către cei răspunzători de siguranţa lor. Nu lăsaţi
niciodată aparatul fără supraveghere în timpul utilizării sale. Nu lăsaţi niciodată aparatul în
funcţiune, fără supraveghere.
Trebuie să supravegheaţi copiii, pentru a nu le permite să se joace la acest aparat.
OBSERVAŢII PRIVIND EXPLOATAREA ŞI SIGURANŢA ACESTEIA
8B
Controlaţi ţevile şi furtunul!!! Impurităţile mai mari care blochează trecerea aerului trebuie să
fie înlăturate înainte de începerea aspirării. Rămânerea acestora în interiorul căilor de aspirare
poate cauza deteriorarea motorului sau a altor părţi ale aspiratorului.
− Acesoriul de aspirare-periere trebuie să fie deplasat pe covor fără presare, încet şi cu viteza egală.
Mişcările prea rapide şi energice scad eficienţa aspirării.
− După circa 300 de ore de funcţionare a aspiratorului, acesta trebuie dus la un service pentru a fi
supus conservării. Mai ales trebuie să se verifice dacă izolaţia conductorului de racordare nu este
deteriorată.
− Înainte de a curǎţa, de a monta sau a demonta aparatul, scoateţi întotdeauna ştecǎrul cablului de
alimentare din priza electricǎ.
− Scoateţi aparatul din funcţiune înainte de schimbarea accesoriilor sau înainte de a vǎ apropia de
componentele care se mişcǎ în timpul funcţionǎrii aparatului.
− Scoateţi aparatul din funcţiune înainte de schimbarea accesoriilor.
Persoanele neautorizate nu pot efectua repararea instalaţiei electrice interioare
a aspiratorului.
În cazul deteriorării conductorului fix de alimentare, acesta trebuie înlocuit la un service
autorizat pentru a se evita orice pericol.
− La aspirarea cu ansamblul filtrului de apă, aspiratorul nu poate fi aşezat pe verticală sau întors cu
roţile în sus, atunci când în rezervor se află apă.
− Roţile trebuie să fie curăţite periodic. Murdăria care se adună pe axa roţii poate cauza dificultatea în
deplasare a aspiratorului.
− Suprafeţele exterioare ale aspiratorului pot fi curăţite periodic. Nu folosiţi soluţiile de curăţire care ar
putea zgâria suprafeţele cu pricină. Întrebuinţaţi o cârpă moale umedă, cu o cantitate mică
a detergentului pentru vase. Înainte de curăţire aspiratorul trebuie să fie deconectat de la reţea.
− În timpul depozitării furtunul de aspirare poate fi înfăşurat, dar nu îndoit.
− În cazul unor disfuncţionalităţi de utilizare a aspiratorului, acesta trebuie predat la un service,
deoarece utilizarea aparatului deteriorat poate constitui un pericol pentru utilizator.
− Nu introduceţi fişa în priză până când aspiratorul nu este pregătit complet de funcţionare.
− Nu lăsaţi aspiratorul pornit fără supraveghere.
− În timpul funcţionării aspiratorului nu scoateţi capacul rezervorului şi nu scoateţi ansamblul filtrului
de apă din rezervor.
Producătorul nu răspunde pentru eventuale pagube provocate de utilizarea aspiratorului
neconformă cu destinaţia acestuia sau utilizarea incorectă a utilajului.
Producătorul îşi asigură dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără înştiinţarea
prealabilă, cu scopul de a-l ajusta la dispoziţiile legale, normele şi directivele sau din motive de
construcţie, motive comerciale, estetice sau de altă natură.
39
CARACTERISTICA ASPIRATORULUI
Aspiratorul 819 este destinat colectării impurităţilor de pe podele, covoare, gresie, spaţii înguste din
lambriu, şipci de podea, calorifere, aspirării mobilei, perdelelor etc. Aspiratorul nu serveşte la
colectarea apei.
Aspiratorul este dotat cu un sistem multigradat de filtrare. Primul filtru este apa agitată în rezervor.
Aceasta prinde majoritatea impurităţilor. Cel de-al doilea filtru este spuma de separare şi filtrul iniţial.
Următorul filtru este cel HEPA care opreşte cele mai fine prafuri şi bacterii.
Aspiratorul 819 a fost de asemenea dotat cu ansamblul filtrului cu sacul din noua generaţie SAFBAG,
alternativ faţă de ansamblul filtrului de apă.
Utilizatorul stabileşte, în funcţie de nevoie, modul de filtrare (de apă sau cu sacul SAFBAG).
Modulul cu ansamblul de apă este potrivit mai ales pentru toţi cei care suferă de diferite alergii. După
aspirare în încăperile rămâne aerul umezit care dă senzaţia de confort şi mulţumire. Sistemul face
posibilă aplicarea „balsamoterapiei” şi „aromaterapiei”, prin adăugarea în apa caldă din rezervor
a câtorva picături de ulei balsamic sau de concentrat de un anumit parfum (miros).
Modulul cu ansamblul sacului SAFBAG serveşte la aspirarea cu sacul din noua generaţie - SAFBAG.
Aspiratorul cu ansamblul de apă este dotat cu o funcţie unică, şi anume „întoarcere” a aerului.
Această funcţie face posibilă utilizarea aspiratorului nu numai la aspirare, dar şi la suflare, de ex.
A frunzelor, la uscarea elementelor de echipament sau a altor obiecte umede.
Posibilitatea de a alege unul din cele două moduri de filtrare înbunătăţeşte parametrii tehnici şi
funcţiile de utilizare a produsului.
Aspiratorul se potriveşte în mod ideal pentru colaborarea cu peria turbo Zelmer. Aceasta este un
element indispensabil pentru toţi proprietarii de câini, pisici şi alte animale casnice, a căror blana
este greu de adunat de pe covoare şi mochete. Capul rotitor al periei turbo periază exact suprafaţa,
determinând aspirarea firelor de blană în sac.
9B
819.0***SLK
819.0***SP
819.5***SK
Perie BNB
+
+
+
+
Perie mică
+
+
+
―
819.0***SK
Accesoriu aspirare
îngust
4
Accesoriu aspirare
mic
Sac /nr bucăţi
3
Ţeavă aspirare
Dispozitiv înfăşurare
2
Compartiment pentru
accesorii
Reglare putere
aspirare
1
Filtru evacuare
Opţiune funcţionare
şi dotare:
Tip
TIPURI DE ASPIRATOARE 819
5
6
7
8
9
10
11
+
+
+
+
telescop.
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 buc. HEPA 11
SAFBAG 2 buc. HEPA 11
SAFBAG 2 buc. HEPA 11
SAFBAG 2 buc. HEPA 11
Filtru
iniţial
telescop.
telescop.
telescop.
Ţeavă telescopică pentru aspirare
Separator
Cot
Rezervor
de apă
din spate
Buton rotibil al modulului
de întoarcere a aerului
Buton
de deconector
Ansamblu
al filtrului
de apă
Ansamblu
al sacului
SAFBAG
Perie mică
Accesoriu
de aspirare mic
Accesoriu
îngust
Suprafaţă
neagră
Filtru iniţial
Cană pentru măsurarea
Accesoriu de
cantităţii de apă
aspirare-periere
Furtunul de aspirare
Buton al
dispozitivului
de înfăşurare
49.4000
40
Capac al pieselor
din dotare
Soluţie antispumă
Sac SAFBAG
+ ―
+ ―
+ +
+ ―
DESCRIEREA UTILAJULUI
În funcţie de tipul acestora, aspiratoarele pot diferi prin executare şi dotare (dotare specială, tipul
filtrelor de evacuare).
Protecţie a reţelei 16 A
Nu cauzează perturbări în recepţionarea RTV.
Nu necesită legarea la pământ
Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în vigoare.
Utilajul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
− Utilaj electric pentru tensiune joasă (LVD) – 2006/95/EC,
− Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul emis de aparat: 80 dB/A.
Produsul a fost marcat cu semnul CE pe plăcuţa nominală.
ÎNTREBUINŢAREA ELEMENTELOR DOTĂRII
Furtunul de aspirare (pentru funcţia de spălare) – este un element de
bază al dotării aspiratorului. Elasticitatea acestui furtun face posibilă
manevrarea deferitelor părţi ale dotării.
Capetele furtunului sunt îmbinate în modul care previne sucirea acestuia în
timpul funcţionării. Pe unul dintre capetele se află orificiul cu o clapetă de
reglare a puterii de aspirare a aerului.
Ţeava telescopică de aspirare îmbină accesoriile de aspirare şi periile cu
furtunul de aspirare şi prin aceasta se măreşte spaţiul de acţionare
a aspiratorului. Construcţia ţevii telescopice face posibilă reglarea lungimii
acesteia în timpul aspirării, în funcţie de înălţimea utilizatorului.
Lungimea cerută se obţine prin comutarea butonului „A” conform cu
direcţia săgeţii. Lungime maximă a ţevilor = 96 cm.
Dotarea sub formă de accesorii de aspirare mic şi îngust,
este amplasată în compartimentul de pe capacul frontal al
aspiratorului.
Accesoriul de aspirare mic – serveşte la
aspirarea suprafeţelor moi, de ex. perdele,
draperii, mobilă tapiţată etc.
Peria mică serveşte la aspirarea colecţiilor de carte,ramelor de tablouri etc.
Accesoriul îngust face posibilă înlăturarea impurităţilor
din locurile greu accesibile, de ex. şipci de podea,
crăpături în lambriu, calorifere etc.
Accesoriul de aspirare-periere este o piesă universală a dotării. Poate fi
întrebuinţată fie ca perie, fie ca accesoriul de aspirare.
Înlocuirea accesoriului de aspirare cu peria(şi invers) se obţine prin apăsarea
butonului corespunzător. Apăsarea butonului în spate (marcată pe corpul
) determină ieşirea din carcasă a şipcii cu perie care serveşte la
aspiratorului ca
aspirarea suprafeţelor dure, de ex. a podelelor din lemn, materiale
pe corpul
sintetice sau gresie, precum şi a pereţilor. Apăsarea butonului în faţă (semnul
aspiratorului) va determina ascunderea şipcii cu perie. Atunci accesoriul este adaptat să lucreze ca un
accesoriu de aspirare şi serveşte la aspirarea suprafeţelor moi, de ex. covoarelor şi mochetelor etc.
26B
Peria „BNB” – „Brush Natural Bristle”
Aceasta serveşte la curăţirea şi lustruirea suprafeţelor dure, uşor de zgâriat,
precum: podele din lemn, parchet, marmoră, gresie, pereţii, plăci din piatră
naturală etc.
Firele moi şi delicate de origine naturală ale acestei perii asigură eficacitatea
maximă de aspirare şi protejează suprafaţa aspirată împotriva zgârieturilor
41
S
PA
F ILT C E
R AC
AT TIO
ION N
S PA
F C
ILT E
R AC
AT TIO
ION N
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT TIO
ION N
S PA
FI C
LTR E AC
AT TIO
IO N
N
SP
FI A CE
LTR A
A T CT
ION OI N
SP
FI A CE
LTR A
AT CTIO
OI
N N
SP
FI AC
LT E AC
R
AT TIO
ION N
SP
FIL AC
T RAE AC
T TIO
ION N
SP
FIL A CE
TR A
AT CTIO
ION N
SP
FIL A CE
TR A
A T CT
ION ION
− să scoateţi sacul din ansamblul sacului SAFBAG,
− să îndoiţi capacul plăcii sacului de-a lungul liniei marcate pe figura de
alături,
− să presaţi capacul în orificiul plăcii astfel încât acesta să se
prindă în el,
− aruncaţi sacul astfel pregătit.
Sacii SAFBAG pot fi achiziţionaţi în magazine sau prin poştă.
ATENŢIE !!! Nu este permis să se ajungă la umplerea excesivă a sacului.
Aceasta poate duce la deteriorarea aspiratorului.
S PA
F C
ILT E
R AC
AT TIO
ION N
S PA
FIL C E
TR AC
AT TIO
IO N
N
S
PA
FIL C E
TR AC
AT TIO
IO N N
S
PA
FIL C
TR E AC
AT TIO
IO N N
S PA
FIL C
TR E AC
AT TIO
IO N N
Sacul SAFBAG este recipientul de bază pentru praf, din care nu se elimină impurităţile adunate în
timpul aspirării. Acesta este un sac de generaţie nouă, cu valori tehnici şi economici care depăşesc
valorile sacului tradiţional din hârtie. Aspiratorul este dotat cu 2 bucăţi (1+1) de saci. Înlocuirea sacului
este necesară când observaţi că aspiratorul aspiră mai slab sau când sacul este plin. După umplerea
totală a sacului trebuie:
49.4000
Suprafaţă
neagră
Elementul
de astupare
Linia
de îndoire
Filtrul iniţial.
Aspiratorul este dotat suplimentar cu 1 bucată de filtru iniţial.
ATENŢIE !!! Dacă puterea de aspirare a utilajului scade drastic, trebuie să
se efectueze înlocuirea filtrului iniţial şi să se usuce separatorul
de spumă.
Perie turbo Zelmer.
Aceasta poate fi folosită cu orice tip de aspirator ZELMER. Serveşte la aspirarea
mai eficace a covoarelor şi a mochetelor. Utilizând peria turbo trebuie să respectaţi
instrucţiunile de folosire a acesteia.
UTILIZAREA ASPIRATORULUI CU FILTRUL DE APĂ
Pregătirea pentru aspirare cu ansamblul filtrului de apă:
Ansamblul filtrului de apă poate fi scos şi pus la loc doar atunci, când capătul furtunului
este scos din capacul superior al aspiratorului.
− Deschideţi capacul rezervorului.
27B
− Soateţi ansamblul filtrului de apă
în direcţia indicată în figură.
−
Cu ajutorul unei căni umpleţi rezervorul cu apă până la
nivelul marcat „max” – cca. 600 ml, când rezervorul se
află pe aspirator.
ATENŢIE !!! A nu se depăşi nivelul marcat.
− verificaţi dacă rama separatorului, filtrul iniţial
şi cotul sunt aşezate corect.
− Introduceţi ansamblul filtrului de apă
în rezervor astfel încât cele două
ştuţuri de aer să nimerească exact în
orificiile de pe corpul aspiratorului.
42
Ştuţ
de aer
− Trebuie să aveţi în vedere ca crestătura din despărţitura filtrului să fie
introdusă pe proeminenţa corespunzătoare a rezervorului.
2
− Acoperiţi rezervorul din spate cu
capac conform figurii de alături.
1
1
− Presaţi capătul furtunului în orificiul capacului superior,
78B
PORNIREA ASPIRATORULUI
79B
− Ţinând de fişă, scoateţi conductorul de racordare din carcasa aspiratorului.
ATENŢIE !!! La scoaterea conductorului de racordare trebuie să fiţi atenţi la banderola galbenă
care semnalizează capătul conductorului desfăşurat. Încercând să scoateţi (să
zmuciţi) conductorul în continuare, îl puteţi deteriora.
− introduceţi fişa conductorului în priza de reţea.
− porniţi aspiratorul apăsând butonul deconectorului marcat cu simbolul
− În aspiratorul 819.0 puteţi regla puterea aspirării cu ajutorul butoanelor
Mâner
corespunzătoare de pe mâner:
de aspirator
„+” măreşte puterea,
„–” micşorează puterea
Nivelul puterii reglate este semnalizat cu ajutorul uneia dintre
cele patru lămpi de semnalizare.
După fiecare deconectare a aspiratorului, reconectarea acestuia
determină reglarea puterii la nivelul maxim, în ciuda nivelului
reglat anterior.
− În timpul aspirării cu ansamblul filtrului de apă verificaţi poziţia
butonului rotibil al modulului de întoarcere a aerului.
Reglaţi butonul pentru aspirare.
Aspirare
Suflare
80B
INDICAŢII LEGATE DE EXPLOATARE ÎN TIMPUL ASPIRĂRII CU FILTRUL DE APĂ
81B
Să evitaţi aspirarea suprafeţelor acoperite cu substanţe care pot favoriza spumarea excesivă a apei în
interiorul rezervorului. Dacă observaţi prin pereţii rezervorului că apa are un strat mare de spumă,
trebuie să adăugaţi o soluţie antispumă recomandată de către producătorul aspiratorului, de ex.
“FOAM-FREE” sau „G 478 Entschäumer D”, în cantităţi indicate pe ambalaj. O astfel de soluţie poate
fi achiziţionată în reţeaua de magazine.
ATENŢIE !!! Aspirarea cu cantitatea de apă care depăşeşte nivelul admisibil marcat pe rezervor
poate duce la ieşirea apei în exteriorul aspiratorului. Dacă această situaţie se
repetă des, poate duce la astuparea rapidă a filtrului final.
− Trebuie să treceţi în mod prudent prin praguri şi alte denivelări ale suportului, pentru ca să nu se
ajungă la agitaţia excesivă a apei în rezervor, ceea ce ar putea duce la ieşirea apei în exterior.
− La aspirarea lungă sau intensă a unei cantităţi mari de gunoaie apa din rezervor, care constituie
primul grad de filtrare, poate fi absorbită în totalitate de impurităţile uscate. În acest caz apa trebuie
să fie înlocuită cu una curată şi atunci se poate continua aspirarea.
ATENŢIE !!! Aspirarea lungă cu apa murdară în rezervor poate fi cauza astupării premature
a filtrului final (filtrul HEPA pentru tipul 819,*.***S). Acest lucru poate cauza
scăderea eficienţei de aspirare şi filtrare.
43
Nu aspiraţi cu acest aspirator materialele şi impurităţile a căror colectare poate fi
periculoasă pentru dvs. şi poate deteriora elementele interioare ale aspiratorului, mai
ales:
− materiale inflamabile, caustice, cu miros intens, chimicale etc.
− materiale şi lichide cu temperatura mare,
− materiale greu de umezit, de ex. ghips, ciment, pulbere de piatră, făină etc.
− obiecte ascuţite şi prea mari, care se pot bloca în ţeavă, furtun, sau canale de aer.
− Dorind să întrebuinţaţi funcţia de suflare a aerului, trebuie să reglaţi butonul rotibil al modulului de
întoarcere a aerului în poziţia corespunzătoare. Această funcţie poate fi întrebuinţată în mai multe
scopuri, mai ales pentru:
− suflarea frunzelor de pe terase şi balcoane,
− uscarea cu aerul cald a pereţilor interiori ai ţevilor şi ai furtunului, precum şi la uscarea altor
obiecte umede.
ACŢIUNI DE FINALIZARE A LUCRULUI CU FILTRUL DE APĂ
65B
După terminarea lucrului cu funcţia ansamblului filtrului de apă trebuie să efectuaţi anumite acţiuni
pentru a curăţi elementele interioare ale rezervorului şi pregătirea aspiratorului pentru depozitare.
− deconectaţi aspiratorul şi scoateţi fişa conductorului din priza de reţea.
− scoateţi capătul furtunului.
− scoateţi ansamblul filtrului de apă din aspirator
− scoateţi modulul interior din rezervor.
− apăsând cu degetul dispozitivul elastic de închidere a ramei separatorului,
deconectaţi separatorul şi scoateţi filtrul iniţial.
− dacă este nevoie, scoateţi cotul, clătiţi-l şi introduceţi din nou pe bucşă, având
Suprafaţă
grijă de montarea corectă.
neagră
− ansamblul filtrului de apă – rezervorul, separatorul şi filtrul iniţial trebuie să fie
clătite cu apa de la chiuvetă. Piesele trebuie să fie uscate exact.
− După spălare piesele trebuie să fie uscate în două moduri:
1. Desfaceţi piesele şi lăsaţi-le să se usuce. După uscare, piesele trebuie reasamblate şi ansamblul
complet trebuie să fie montat în aspirator.
2. După spălare montaţi piesele aspiratorului (fără apă) şi porniţi aspiratorul pentru circa 5 min.
(uscare cu aerul aflat în circulaţie).
Dacă lăsaţi piesele neuscate în aspirator, acest lucru poate duce la apariţia unui miros neplăcut.
În cazul unei udări accidentale a elementelor dotării (interiorul ţevilor, al furtunului, al accesoriilor)
trebuie să întrerupeţi aspirarea, să deconectaţi aspiratorul şi să uscaţi piesele umede.
În acest scop trebuie să reglaţi butonul rotibil al întoarcerii aerului în poziţia suflare şi reconectaţi
aspiratorul pentru circa 2 min. Această acţiune are ca scop uscarea furtunului, ţevilor şi a altor
elemente ale dotării care au contact cu apă. În felul acesta se previne dezvoltarea bacteriilor în timpul
depozitării.
57B
SUPRAVEGHEREA FILTRELOR
Aspiratorul este dotat cu următoarele filtre:
1. Separatorul şi filtrul iniţial
Acţiunile legate de curăţire au fost descrise în partea privind acţiunile de
finalizare a lucrului aspiratorului.
− Spălarea acestor piese are loc după fiecare aspirare.
− Montarea pieselor se desfăşoară în ordinea inversă cu demontarea
− La aşezarea filtrului iniţial trebuie să se aibă în vedere ca partea neagră
afiltrului să fie plasată în exterior (în sus).
6B
44
Suprafaţă
neagră
2. Filtrul final filtrul HEPA (pentru tipul 819.*.***S).
Scoaterea filtrului final
− Scoateţi rezervorul din spate din corp şi întoarceţi aspiratorul astfel
încât acesta să se sprijine cu marginea oblică superioară şi cu mânerul
de podea.
− Deplasaţi glisorul într-o poziţie în care este vizibil semnul deschiderii.
− Deschideţi capacul filtrului în modul prezentat în figura de alături.
De
sch
is
− Ţinând de nervură, scoateţi filtrul final.
67B
Acţiunile următoare şi recomandările privind filtrul HEPA (pentru tipul 819.*.***S).
− Acest filtru trebuie să fie înlocuit cu unul nou odată pe an sau după 100 de ore de funcţionare.
− Se recomandă efectuarea unei revizii periodice a stării filtrului, mai ales dacă a avut loc ieşirea apei
în exteriorul aspiratorului. În cazul când s-a constatat o deteriorare (întrerupere) membranei filtrului
sau o acoperire uniformă a acesteia cu praf, filtrul trebuie să fie înlocuit cu unul nou.
Fixarea filtrului final.
− introduceţi ansamblul filtrului în locaşul filtrului de pe corpul
aspiratorului şi apăsaţi de sus marginea superioară a acestuia până
când se va simţi rezistenţa, ceea ce înseamnă că ansamblul a fost
aşezat corect.
Înc
his
− Aşezaţi capacul filtrului, apăsând-o puternic de locaş
şi deplasaţi glisorul în poziţia închis.
−
3. Filtrul motorului (al circulaţiei aerului de răcire a motorului).
În circuitul de răcire a motorului este amplasat un material fibros de filtrare
care are ca sarcină prinderea prafului de cărbune care apare ca urmare
a uzurii naturale a periilor şi a comutatorului din motor.
Pentru a înlocui filtrul motorului trebuie:
− Să scoateţi anamblul filtrului de apă,
− Să întoarceţi aspiratorul cu roţile în sus,
− în fanta specială a capacului filtrului să introdceţi o sculă îngustă şi plată,
de ex. o şurubelniţă,
− cu mişcarea mâinii în sus (regula pârghiei) să
ridicaţi dispozitivul de închidere care, îndoindu-se,
va elibera dispozitivul de închidere a capacului.
− Scoateţi cartuşul de filtrare.
− Fixaţi un cartuş nou de filtrare, conform figurii. Să aveţi grijă ca marginile
materialului fibros de filtrare să nu rămână în afara perimetrului locaşului.
− închideţi capacul filtrului, aşezând în primul rând dispozitivul inferior şi
presând astfel încât dispozitivul superior să intre în marginea corpului.
ATENŢIE !!! Nu este permis să se aspire cu filtrul iniţial sau cu rama
separatorului
scoase,
respectiv
fixate
incorect.
Funcţionarea aspiratorului fără aceste filtre poate duce la
uzura rapidă a filtrului final.
45
UTILIZAREA ASPIRATORULUI CU SACUL SAFBAG
Capac
de rezervor
ON
AC
ATI TI
ON
ON
TI N
AC TIO
CE RA
SPA FILT
S PAC
FILT
S PAC
FILT
E
RAT AC
TIO
IO
N N
E
RAT AC
TIO
IO
N N
S PAC
FI
LTR E AC
A TIO TI
ON
N
S PA
FI CE
LTR
ON
AC
ATI TI
ON
S
PA
FI CE
LTR
ON
TI N
AC IO
E
RAT
PAC
S F ILT
S PAC
FI
LTR E AC
A TIO TI
ON
N
S PA
FI CE
LTR AC
ATI TI
ON ON
Sac
SAFBAG
CT
IO IO
N N
CT
IO IO
N N
SP
AC
F ILT E
RATA
Filtru
de intrare
Obturator
Placă
SP
F ILT AC E
RATA
Folosind ansamblul sacului SAFBAG nu este permisă
colectarea:
− lichidelor,
− cenuşii fierbinţi
− mucurilor de ţigară şi chibritelor,
− obiectelor ascuţite şi dure,
− cioburilor de sticlă, ghipsului, cimentului, prafului de piatră,
făinii etc.
Modul interior
Construcţia ansamblului sacului SAFBAG:
A
ATI CT IO
ON N
SP
ACE
F ILTR
O IO N
N
SP
ACE
F IL
TR A
ATI CT
A
ATI CT
O IO N
N
SP
F ILTRACE
SP
F ILTRACE
A
ATI CT
O N IO N
Pregătire pentru aspirare:
Coş
− deschideţi capacul rezervorului (ca şi în cazul filtrului de
apă).
− Ţinând de mâner, scoateţi modulul interior (placa, coşul,
obturatorul, filtrul de intrare şi sacul SAFBAG).
− verificaţi corectitudinea de aşezare
Rezervor
a sacului SAFBAG şi a filtrului de intrare
(a se vedea înlocuirea filtrului de
intrare).
− Introduceţi modulul interior în rezervor şi aşezaţi capacul.
− scoateţi întregul ansamblu al filtrului de apă din aspirator.
− În locul ansamblului filtrului de apă introduceţi ansamblul sacului SAFBAG.
ATENŢIE !!! În nici un caz nu este permisă aspirarea fără sac şi fără filtrul de
intrare, respectiv cu sacul deteriorat. Acest lucru poate cauza
avaria motorului aspiratorului.
49.4000
Supravegherea sacului şi a filtrelor
1. Sacul SAFBAG
− Deoarece aspiratorul nu are indicatorul de umplere a sacului, această stare trebuie să fie
controlată. În cazul când sacul este umplut complet, trebuie să fie înlocuit cu unul nou.
Înlocuirea sacului SAFBAG:
− Deschideţi capacul rezervorului şi scoateţi modulul interior.
− Îndoiţi dispozitivul elastic de închidere a plăcii sacului, până când aceasta
va ieşi.
− Trăgând de placa sacului SAFBAG, scoateţi-l din
coş.
− Înlocuiţi sacul SAFBAG umplut sau deteriorat cu unul
nou.
− Ţinând de placa sacului, introduceţi sacul între nervurile coşului (ordine 1 şi 2)
conform cu direcţia aşezării indicată prin săgeţile de pe sac.
− Apăsând placa sacului, închideţi dispozitivul de închidere,
ceea ce va duce la aşezarea corectă a sacului în coş.
− Introduceţi modulul interior în rezervorul din
spate şi închideţi-l cu capac.
46
2.Filtru de intrare
Se recomandă verificarea vizuală periodică a stării filtrului. În cazul când s-a
constatat o murdărire excesivă, filtrul trebuie să fie înlocuit cu unul nou.
Înlocuirea filtrului de intrare
− Scoateţi sacul (acţiunile legate de aceasta au fost descrise la punctul „Înlocuirea
sacului SAFBAG”.
− Îndoiţi dispozitivele elastice ale plăcii,
ceea ce va determina deschiderea coşului.
− Scoateţi filtrul de intrare din locaşul de pe placă.
− Introduceţi filtrul nou, având grijă de aşezarea corectă a acestuia în locaşul plăcii.
− Închideţi coşul.
− Introduceţi sacul (acţiunile legate de aceasta au fost descrise la punctul
„înlocuirea sacului SAFBAG”.
− Introduceţi modulul interior în rezervorul din spate şi închideţi capacul (ca în cazul
înlocuirii sacului SAFBAG).
− Porniţi aspiratorul în modul descris mai înainte în cadrul descrierii aspirării cu filtrul de apă.
ATENŢIE !!! Utilizând ansamblul sacului SAFBAG în nici un caz nu este admisă vărsarea apei în
rezervorul din spate.
ECOLOGIE – SĂ AVEM GRIJĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici
prea costisitor. În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din
mase plastice.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare,
deoarece componentele periculoase care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru
mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aspiratorul împreună cu deşeurile comunale.
10B
47
RU
Уважаемые клиенты!
Наши пылесосы выпускаются уже много лет и пользуются широким спросом. Используя лучшие
качества предыдущих моделей и мировые тренды в развитии чистящей бытовой техники, мы
создали для Вас пылесос, который поможет решить проблемы, связанные с содержанием
Вашего дома в чистоте.
На базе нашего многолетнего опыта мы создали современную, простую в обслуживании
систему водяной фильтрации, которая тщательно очищает воздух в помещении и оставляет
после уборки ощущение свежести. Данная система позволяет также производить уборку
с использованием пылесборников.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое
внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить
инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации
прибора.
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными
физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта
и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по
эксплуатации прибора. Не позволяйте детям играть прибором.
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
90B
Регулярно контролируйте проходимость труб и шланга!!! Перед уборкой их
необходимо очистить от крупных засоров, блокирующих проходимость. Если засоры
остануться в трубах или шланге, то это может привести к повреждению двигателя
или других элементов пылесоса.
− Универсальную щетку пол/ковер необходимо передвигать по ковру без нажима, неспешно и с
одинаковой скоростью. Слишком быстрые и энергичные движения уменьшают
эффективность уборки.
− Перед чисткой прибора, его монтажом или демонтажем всегда вынимай провод из
электрической розетки.
− Выключи прибор перед заменой оснащения или перед приближением к движущимся частям
во время пользования.
− Выключи прибор перед заменой оснащения.
Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы избежать аварийных
ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты.
− При уборке с модулем водяного фильтра запрещается ставить пылесос вертикально или
перевертывать вверх колесиками, если в контейнер залита вода.
− Регулярно очищайте колесики. Грязь, которая накапливается на оси колесика, может
препятствовать их вращению.
− Регулярно очищайте наружные поверхности пылесоса. Не рекомендуется использовать
чистящие средства, которые могут поцарапать очищаемую поверхность. Протирайте
поверхность влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья посуды).
Перед очисткой отключите пылесос от сети.
− Во время хранения необходимо следить за тем, чтобы гибкий шланг не был сильно согнут.
− В случае появления неполадок отдайте пылесос в ремонт в пункт сервисного обслуживания,
т.к. эксплуатация неисправного прибора может создать серьезную угрозу для пользователя.
− Не вставляйте вилку в розетку, пока пылесос полностью не подготовлен к работе.
− Не оставляйте включенный и работающий пылесос без присмотра.
− Во время работы пылесоса не снимайте крышку контейнера и не вынимайте из контейнера
модуль водяного фильтра.
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного
обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент
без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм,
нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по
коммерческим, эстетическим и другим причинам.
48
ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА
Пылесос 819 предназначен для удаления пыли с пола и ковров, керамических плиток, из щелей
и плинтусов, с обогревателей, для очистки от пыли мебели, штор и т.п. Пылесос не
предназначен для сбора воды.
Пылесос снабжен многоступенчатой фильтрационной системой. На первом, самом
эффективном уровне большая часть пыли поглощается водой. На втором уровне фильтрации
воздух проходит через синтетическую сепараторную пенку и предварительный фильтр.
Очередным фильтром является фильтр HEPA, который отфильтровывает микроскопические
частицы и бактерии.
Пылесос 819 оборудован водяным фильтром, а также может использоваться с пылесборником
новой генерации SAFBAG.
Владелец пылесоса решает сам, какой из фильтров (водяной или с пылесборником SAFBAG)
он будет использовать в зависимости от своих потребностей.
Mодуль с установленным водяным фильтром особенно рекомендуется использовать
в помещениях, где пребывают люди, подверженные различным аллергиям. После уборки
воздух в помещениях не только очищается, но и увлажняется, а в помещении создается
ощущение свежести и комфорта. Добавив несколько капель конденсированного ароматического
масла или бальзама в теплую воду в контейнере пылесоса, Вы можете самостоятельно
провести сеанс бальзамотерапии или ароматерапии.
Moдуль с пылесборником SAFBAG предназначен для удаления пыли с пылесборником новой
генерации - SAFBAG.
Пылесос с водяным фильтром имеет уникальную функцию изменения направления
воздуха. Благодаря этой функции пылесос может использоваться не только для всасывания
воздуха, но и выдувания, например, для сдувания листьев, сушки элементов оборудования
и других влажных предметов.
Возможность выбора одного из двух способов фильтрации повышает технические параметры
и эксплуатационные качества пылесоса.
Пылесос идеально пригоден для работы с турбощеткой Zelmer.
Особенно много хлопот уборка доставляет владельцам домашних животных, шерсть которых
очень трудно удаляется с ковров и ковролина. Вращающаяся головка турбощетки тщательно
очищает любую поверхность от шерсти животных и засасывает ее в пылесборник.
1B
ТИПЫ ПЫЛЕСОСА 819
Реггулирование
мощности
всасывания
Система сматывания
электропровода
Выходной фильтр
Отделение
для аксессуаров
Всасывающая труба
Малая насадка
Щелевая насадка
Мягкая щетка
Щетка BNB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
+
+
+
―
+
+
+
+
SAFBAG 2шт.
HEPA 11
SAFBAG 2шт.
HEPA 11
SAFBAG 2шт.
HEPA 11
SAFBAG 2шт.
HEPA 11
+
+
+
+
телескоп
+
+
+
+
+
+
+
+
819.0***SK
819.0***SLK
819.0***SP
819.5***SK
Пылесборник / Колво
Опции исполненения
и оснащения:
Tип
47B
телескоп
телескоп
телескоп
+ ―
+ ―
+ +
+ ―
49
Предварительный
фильтр
Телескопическая всасывающая труба
Сепаратор
Коленчатый
патрубок
Задний
контейнер
для воды
Переключатель модуля
изменения направления
всасывания
Переключатель
Модуль водяного
фильтра
Модуль
пылесборника
SAFBAG
Мягкая щетка
Малая насадка Щелевая насадка
Черная
поверхность
Предварительный
фильтр
Стакан-мерка
Универсальная щетка
пол/ковер
Гибкий всасывающий шланг
Кнопка сматывания
электропровода
Крышка отделения
для аксессуаров
49.4000
Антипенный препарат
Пылесборник SAFBAG
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
На заводском щитке указываются технические параметры и тип пылесоса.
Сетевой предохранитель 16 A.
Не вызывает помех при приеме телевизионных программ.
.
Пылесосы ZELMER отвечают требованиям действующих норм
Прибор отвечает требованиям директив:
− Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC,
− Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Уровень шума: 80 dB/A.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
НАЗНАЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ
Всасывающий шланг является основным элементом оснащения
пылесоса. Его гибкость позволяет легко маневрировать остальными
элементами.
Наконечники шланга подсоединяются к нему таким образом, чтобы
предотвратить перекручивание шланга во время уборки.
На одном из наконечников имеется отверстие с клапаном для регулирования мощности
всасывания воздуха.
Телескопическая всасывающая труба соединяет насадки и щетки
с гибким всасывающим шлангом, увеличивая радиус действия пылесоса.
Конструкция телескопической трубы позволяет регулировать ее длину во
время уборки в зависимости от роста пылесосящего.
Необходимую длину телескопической трубы можно зафиксировать,
нажимая на кнопку «A» и передвигая трубу в направлении, указанном
стрелками. Maксимальная длина трубы = 96 cm.
Оснащение в виде малой и щелевой насадки, а также мягкой щетки
размещается в специальном отделении в передней части пылесоса.
50
Очистка текстильной обивки мягкой мебели, матрасов и т.п. :
Малая насадка предназначена для очистки от пыли мягкой мебели, матрасов,
штор, тюлевых занавесок и т.п. Благодаря специальной полоске для сбора
ниток также тщательно собирает нитки, мелкие волокна и т.п.
При этом рекомендуем уменьшить мощность всасывания и установить на
2 режим.
Oчистка тонких тканей и неровных поверхностей:
Мягкая щетка предназначена для удаления пыли с книг, картин и оконных
рам. При такой очистке рекомендуем уменьшить мощность всасывания
и установить на 2 режим.
Oчистка щелей, углов, углублений и т.п.:
Щелевая насадка предназначена для удаления пыли из различных щелей.
Универсальная щетка является универсальным оснащением. Moжет
использоваться в двух положениях: в качестве щетки или как всасывающая
насадка. Переключить в нужное положение можно, нажимая на
соответствующий переключатель. Для переключения в функцию очистки
ковров и других мягких поверхностей (со спрятанным ворсом) нажмите
. Для удаления пыли с твердых
переключатель на щетке в соответствии с обозначением
поверхностей - деревянных и пластиковых полов, керамической плитки и стен в щетке
).
необходимо выдвинуть ворс (нажать на щетке переключатель с обозначением
Щетка «BNB» - «Brush Natural Bristle»
Предназначена для очистки и полирования твердых поверхностей, которые легко
поцарапать, напр.:
деревянных полов, панелей, паркета, мрамора, плиток, стен, напольных
покрытий из твердого натурального материала и т.п.
Тонкий и мягкий натуральный ворс обеспечивает максимальную эффективность
пылеудаления и предохраняет очищаемую поверхность от царапин.
S PA
F C
ILT E
R AC
AT T
IO ION
N
S PA
F C
ILT E
R AC
AT T
IO IO N
N
SP
F AC
ILT E
R AC
AT T
IO OI N
N
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION ION
S PA
C
LT E A
RA C
TIO TIO
N N
FI
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
IO N ION
SP
F AC
ILT E
R AC
AT T
IO IO N
N
S PA
F C
ILT E
R AC
AT T
IO N ION
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
IO N ION
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
IO N ION
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION IO N
SP
F AC
ILT E
R AC
AT T
OI IO N
N
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION OI N
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION ION
S PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION ION
Пылесборник SAFBAG является главным пылесборником, который не требует очистки от
собранных во время уборки загрязнений. Это пылесборник новой генерации, который своими
техническими и экономическими параметрами превышает традиционные бумажные мешки.
Пылесос укомплектован 2 пылесборниками (1+1). Замена пылесборника обязательна
в случае, если заметите, чтопылесос начнет пылесосить
слабее или когда пылесборник заполнен. Когда пылесборник
Комплект
пылесборников
заполнится полностью, необходимо:
Арт. 49.4020
− извлечь его из фильтрационного модуля SAFBAG,
для пылесосов
− согнуть заслонку пылесборника вдоль линии сгиба, как
тип: 321, 322,
49.4000
400, 819.
показано на рисунке рядом,
− вложить заслонку в отверстие в рамке пылесборника
и защелкнуть,
− так закрытый пылесборник выбросить.
Пылесборники SAFBAG можно приобрести в магазинах бытовой техники.
ВНИМАНИЕ!!! Запрещается допускать до переполнения
пылесборника. Это грозит повреждением пылесоса.
Черная
поверхность
Линия сгиба
Заслонка
Предварительный фильтр. Дополнительно пылесос оснащен 1 шт.
предварительного фильтра.
Если мощность всасывания пылесоса значительно снизится,
необходимо произвести замену предварительного фильтра
и осушить сепаратор пены.
51
Tурбощетка Zelmer.
Mожет использоваться с каждом типом пылесосов ZELMER. Предназначена
для более эффективной очистки ковров и ковролина. В случае использования
турбощетки необходимо соблюдать инструкцию по ее обслуживанию.
УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА
Подготовка пылесоса к работе с модулем водяного фильтра:
ВНИМАНИЕ!!! Модуль водяного фильтра можно извлекать и устанавливать только
в том случае, если гибкий шланг не подсоединен к пылесосу.
− Oткройте крышку контейнера.
− Извлеките
модуль
водяного
фильтра как показано на рисунке.
− Используя стакан-мерку, наполните контейнер водой до
обозначенного уровня «max» – oк. 600 ml, когда
резервуар находится в пылесосе.
ВНИМАНИЕ!!! Не превышайте обозначенного уровня «max».
− Убедитесь,
что
рамка
сепаратора,
предварительный
фильтр
и
коленчатый
патрубок установлены правильно.
Воздушные
манжеты
− Вставьте модуль водяного фильтра
в контейнер, помня о том, чтобы
две воздушные манжеты точно
вошли
в
соответствующие
отверстия в корпусе пылесоса.
− Необходимо проследить за тем, чтобы
выемка в корпусе фильтра совпала с соответствующим выступом в контейнере.
− Закройте крышку заднего
контейнера
в очередности, как показано на рисунке рядом.
2
1
1
− Вставьте наконечник гибкого шланга в отверстие в верхней крышке
пылесоса.
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА
28B
− Возьмитесь за вилку и извлеките питающий провод из корпуса пылесоса.
ВНИМАНИЕ!!!
52
Не извлекайте провод дальше желтой отметки, которая
сигнализирует конец разматываемого провода. Пробы дальшего
разматывания провода (дергание) может привести к его
повреждению.
− Вложите вилку в розетку.
− Включите пылесос, нажимая на кнопку выключателя с символом
− В модели 819.0 можно регулировать мощность всасывания с помощью
соответствующих переключателей на рукоятке:
Ручка
пылесоса
«+» увеличить мощность,
«–» уменьшить мощность.
Установленный на данный момент уровень мощности всасывания отображается свечением
одного из четырех индикаторов.
При каждом включении пылесоса устанавливается
максимальный уровень мощности всасывания независимо
от того, какой уровень был установлен раньше.
− Во время уборки с модулем водяного фильтра
проверьте положение переключателя направления
воздуха.
Установите переключатель в положение всасывания.
Всасывание
Выдувание
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ВОДЯНЫМ ФИЛЬТРОМ
82B
− -Избегайте уборки поверхностей покрытых веществами, которые могут вызвать чрезмерное
пенообразование внутри контейнера. Если через стенки контейнера Вы заметите, что в воде
образуется слишком много пены, необходимо добавить в воду антипенный препарат,
рекомендованный изготовителем пылесоса, напр. „FOAM-FREE” или „G 478 Entschäumer D”
в количестве, указанном на упаковке. Такой препарат можно купить в магазинах, в которых
продаются бытовые приборы или в интернет-магазинах.
ВНИМАНИЕ!!! Не заливайте воды больше, чем до обозначенного допустимого уровня.
При уборке излишек воды может выплеснуться из пылесоса. Если такая
ситуация будет повторяться часто, то может привести к чрезмерно
быстрому засорению выходного фильтра.
− Соблюдайте осторожность, переезжая пылесосом через пороги и другие неровности, чтобы
не допустить до расплескивания воды из контейнера наружу
− При длительной уборке или уборке сильно загрязненных помещений вода в контейнере
первой степени фильтрации может полностью или частично впитаться в сухую грязь. В таком
случае необходимо удалить из контенйера грязь, залить чистую воду и только тогда
продолжать уборку.
ВНИМАНИЕ!!! Длительная уборка с сильно загрязненной водой в контейнере может
быть причиной преждевременного загрязнения выходного фильтра
(фильтр HEPA для типа 819,*.***S). Это может также привести
к снижению эффективности пылеудаления и фильтрации.
− Запрещается использовать пылесос для всасывания опасных для жизни и здоровья людей
материалов и отходов, т.к. это может привести к повреждению внутренних элементов
пылесоса. Запрещается всасывать, в особенности:
− легковоспламеняющиеся, едкие, зловонные вещества, химикаты и т.п.,
− горячие вещества и жидкости,
− трудноувлажняемые вещества: гипсовый порошок, цемент, каменную крошку, муку и т.п.,
− острые и слишком крупные предметы, которые могут застрять в трубе, шланге или
воздухопроводах.
− Для использования функции выдувания необходимо установить переключатель направления
воздуха в соответствующее положение. Эту функцию можно использовать в различных
целях, в особенности для:
− сдувания листьев с террас и балконов,
− сушки горячим воздухом внутренних стенок трубы и шланга, а также других влажных
предметов.
53
ОКОНЧАНИЕ УБОРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА
68B
Закончив уборку с использованием модуля водяного фильтра необходимо выполнить
следующие операции по очистке внутренних элементов контейнера и подготовке пылесоса
к хранению:
− Выключите пылесос и отключите его от сети.
− Выньте наконечник шланга из отверстия.
− Извлеките модуль водяного фильтра из пылесоса.
− Извлеките внутренний модуль из контейнера.
58B
− Нажимая пальцем на подвижную защелку на рамке сепаратора,
отсоедините водяной сепаратор и выньте предварительный фильтр.
Черная
поверхность
− Если появится необходимость, извлеките коленчатый патрубок,
промойте его и установите обратно на муфточку, обращая внимание на
правильность установки.
− Модуль водяного фильтра – резервуар, сепаратор и предваритель-ный фильтр необходимо
промывать под проточной водой. Элементы необходимо тщательно очищать.
− После промывки элементы необходимо высушить. Это можно сделать двумя способами:
1. Можно разобрать элементы и дать им просохнуть. Сухие элементы соберите
и установите комплектный резервуар в пылесос.
2. После промывки соберите комплектный пылесос (без воды) и включите его на ок 5 мин.
(сушка воздушным потоком).
ВНИМАНИЕ!!! Если Вы оставите мокрые элементы внутри собранного пылесоса, то
это может быть причиной неприятного запаха.
В случае случайного намокания элементов оснащения (внутренних поверхностей труб, шланга,
насадок) необходимо прервать уборку, выключить пылесос и высушить влажные элементы.
С этой целью необходимо установить переключатель модуля изменения направления воздуха
в положение выдува и вновь включите пылесос на ок. 2 мин. Эта операция служит для сушки
шланга, трубы и других элементов оснащения пылесоса, которые соприкасаются с водой.
Предупреждает развитие бактерий во время хранения.
УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ
Пылесос оснащен следующими фильтрами:
1. Сепаратор и предварительный фильтр
Операции, связанные с очисткой, описаны в разделе, посвященном
окончанию уборки.
− Эти элементы пылесоса необходимо промывать после каждой уборки.
− Mонтаж элементов происходит в обратной последовательности по
отношению к разборке.
− При установке предварительного фильтра необходимо обращать
внимание на то, чтобы устанавливать фильтр черной стороной наружу
(вверх).
2. Выходной фильтр HEPA для типа 819.*.***S
Извлечение выходного фильтра
− Извлеките задний контейнер из корпуса пылесоса и переверните
пылесос таким образом, чтобы он опирался верхней
поверхностью и ручкой о пол.
− Передвиньте переключатель в такое положение, чтобы видно
было знак открыто/закрыто.
− Oткройте крышку фильтра как показано на рисунке рядом.
54
Черная
поверхность
От
кр
ыт
о
− Возьмитесь за кромку и выньте выходной фильтр.
Дальнейшие операции и рекомендации, касающиеся фильтра HEPA (для типа 819.*.***S).
− Этот фильтр необходимо заменять новым раз в год или через 100 часов работы пылесоса.
− Рекомендуем регулярно проверять состояние фильтров, особенно, если из пылесоса
вытекала вода. В случае обнаружения каких-либо повреждений (разрыва) фильтра или если
фильтр полностью покрыт пылью, необходимо заменить его новым.
Установка выходного фильтра
− Вставьте модуль фильтра в гнездо фильтра в корпусе пылесоса
и надавите сверху на его кромку до момента, пока не почувствуете
сопротивление, которое будет означать, что фильтр установлен
правильно.
За
кры
то
−
Закройте крышку фильтра, сильно вдавливая ее в гнездо, и передвиньте
переключатель в положение «закрыто».
3. Фильтр двигателя (системы охлаждения двигателя)
В системе охлаждения двигателя установлен нетканый фильтр,
предназначенный для улавливания угольной пыли, которая образуется
в результате естественного износа щеток и коммутатора двигателя.
Для замены фильтра системы охлаждения двигателя необходимо:
− извлечь модуль водяного фильтра,
− перевернуть пылесос колесиками вверх,
− в специальный зазор на крышке фильтра вложить плоский и узкий
инструмент, напр. отвертку,
− движением руки вверх (по принципу рычага) поддеть захват, который
изогнется и освободит защелку крышки,
− вынуть фильтр,
− установить новый фильтр как это показано на рисунке. Необходимо
следить за тем, чтобы края нетканого фильтра не выступали за
пределы контура гнезда,
− защелкнуть крышку фильтра, сначала
устанавливая нижний зах ват, а затем
нажимая на него таким образом, чтобы
верхний захват зацепился за край корпуса пылесоса.
ВНИМАНИЕ!!! Запрещается использовать пылесос,
если не установлен или неправильно установлен предварительный
фильтр или рамка сепаратора. Это может привести к быстрому износу
выходного фильтра.
55
УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСБОР-НИКА SAFBAG
Устройство модуля пылесборника SAFBAG:
Заглушка
Рамка
S PAC
FI
LTR E AC
A TIO TI
ON
N
N
− Проверьте правильность установки
пылесборника SAFBAG и входного
фильтра (см. «Замена входного
фильтра»).
E
RAT AC
TIO
IO
N N
S PAC
FILT
OI
N N
SP
F ILT AC E
RAT A CT
IO
SP
ACE
F ILTR
A
ATI CT
IO
ON N
A
ATI CT
O N OI N
S PAC
FI
LTR E AC
A TIO TI
E
RAT AC
TIO
IO
N N
S PAC
FILT
IO
N N
SP
F ILT AC
E
RAT A CT
IO
A
ATI CT
O OI N
N
SP
F ILTRACE
Корзина
AC
ATI TI
ON ON
ON
ON
A CTITI
CE A
LTR
SPA FI
SP
F ILTRACE
AC
ATI TI
ON ON
ON
TI N
AC IO
E
RAT
PAC
FILT
S PA
FI CE
LTR
S
ON
S PA
FI CE
LTR
AC
ATI TI
ON ON
Пылесборник
SAFBAG
S
PA
FI CE
LTR
Входной
фильтр
SP
F ACE
LI TR
A
ATI CT
O IO N
N
Подготовка к уборке:
− Oткройте крышку контейнера (как в случае водяного
фильтра).
− Придерживая за захват, выньте внутренний модуль
(рамка, корзина, заслонка, входной фильтр и пылесборник SAFBAG).
Крышка
Внутренний
модуль
При использовании пылесборника SAFBAG запрещается
использовать пылесос для всасывания:
− жидкостей,
− горячего пепла,
− окурков и спичек,
− oстрых и твердых предметов,
− oсколков стекла, гипсового порошка, цемента, каменной крошки, муки и т.п.
49.4000
Резервуар
− Вложите внутренний модуль в контейнер и закройте крышку.
− Извлеките из пылесоса весь модуль водяного фильтра.
− Вместо модуля водяного фильтра установите модуль пылесборника
SAFBAG.
ВНИМАНИЕ!!! Категорически запрещается пользоваться пылесосом без пылесборника и входного фильтра или
с поврежденным пылесборником. Это может
привести к аварии двигателя пылесоса.
Уход за пылесборником и фильтрами
1. Пылесборник SAFBAG
− Так как пылесос не имеет показателя заполнения пылесборника, необходимо регулярно
контролировать степень его заполнения. Когда пылесборник
заполнится полностью, его надо заменить новым.
Замена пылесборника SAFBAG:
− Oткройте крышку контейнера и извлеките внутренний модуль.
− Oтогните гибкий захват рамки и выньте рамку пылесборника.
− Потягивая за рамку пылесборника SAFBAG, иззвлеките его из
контейнера.
− Замените заполненный или поврежденный
пылесборник SAFBAG новым.
− Придерживая рамку пылесборника, вставьте его между направляющими
(очередность 1 и 2) в соответствии с направлением установки, указанном
на пылесборнике стрелками.
56
− Прижимая рамку пылесборника, защелкните захват, что
будет
сигнализировать
правильное
размещение
пылесборника в контейнере.
− Вставьте внутренний модуль в задний контейнер
и закройте крышку.
2.Входной фильтр
Рекомендуется регулярно проверять состояние фильтра. В случае если
фильтр будет полностью покрыт пылью, его необходимо заменить новым.
Замена входного фильтра
− Извлеките пылесборник (как это описано в разделе «Замена пылесбрника
SAFBAG».
− Oтогните гибкий захват рамки и откройте корзину.
− Извлеките входной фильтр из гнезда.
− Установите новый входной фильтр, убедитесь, что он правильно вошел
в гнездо.
− Закройте корзину.
− Вложите пылесборник (связанные с этим операции описаны в разделе
«Замена пылесборника SAFBAG»).
− Установите внутренний модуль в задний контейнер и закройте крышку (как при замене
пылесборника SAFBAG).
− Включите пылесос как указано ранее в разделе о уборке с водяным фильтром.
ВНИМАНИЕ!!! При использовании модуля пылесборника SAFBAG категорически
запрещается заливать в задний контейнер воду.
ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует
особенных усилий. С этой целью:
− Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
− Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для
пластика.
− Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте пылесос вместе с коммунальными отходами!!!
57
SK
Vážený zákazníci!
Naše vysávače sa vyrábajú už niekoľko rokov a tešia sa veľkej obľube. Pri použití najlepších riešení
použitých pri starších modeloch a v súlade so súčastnými svetovými trendmi sme pre Vás vyrobili
vysávač, ktorý Vám, vďaka úplne novému filtračnému systému pomôže pri starostlivosti o domácnosť.
Vytvorili sme moderný filtračný systém s jednoduchou obsluhou, ktorý dokonale filtruje a v miestnosti
zanecháva príjemný svieži vzduch. Tento systém umožňuje použitie klasických prachových sáčkov.
Zoznámte sa prosím, dokonale s návodom na obsluhu.
Veľkú pozornosť venujte prosím bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si odložte pre
prípad, že ho budete potrebovať.
Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzeniami fyzických, zmyslových
alebo duševných funkcií a osoby, ktoré nemajú vedomosti alebo skúsenosti, ibaže pod
dohľadom alebo ak budú zoznámené s pokynmi týkajúcimi sa prevádzky tohto zariadenia
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Pamätajte sa, že sa deti nesmú hrať so zariadením.
POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
83B
Pravidelne kontrolujte priechodnosť trubíc a hadíc!!! Väčšie nečistoty, ktoré blokujú
priechodnosť odstráňte ešte pred použitím vysávača. V prípade, že nie je zaistená
priechodnosť sacieho systému, môže dôjsť k poškodeniu motora alebo iných častí vysávača.
− Sacou hubicou pohybujte po koberci bez veľkého tlaku, pomaly a rovnomerne. Veľmi rýchle
a energické pohyby znižujú účinnosť vysávania.
− Asi po 300 hodinách prevádzky odovzdajte vysávač do príslušného servisu za účelom prevedenia
údržby. Kontrolujte hlavne stav prívodového kábla.
− Pred čistením, montážou alebo demontážou zariadenia vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej
zásuvky.
− Vypněte přístroj před výměnou příslušenství nebo než se přiblížíte k předmětům, které jsou během
provozu přístroje v pohybu.
− Vypnite zariadenie pred výmenou príslušenstva.
V prípade poškodenia prívodového kábla zaistite hneď jeho výmenu v niektorom zo záručných
servisov.
Opravy vysávačov môže prevádzať iba odborný pracovník.
− Vysávač s vodným filtrom neotáčajte ani nedávajte do zvislej polohy, pokiaľ je v nádobe voda.
− Občas očistite kolesá vysávača, nahromadené nečistoty môžu spôsobiť zníženú pohyblivosť kolies
alebo ich úplne zablokovať.
− Občas očistite povrch vysávača. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ktoré
by mohli poškodiť povrch. Používajte navlhčenú handričku a prostriedok na umývanie nádob. Skôr
ako začnete čistiť vysávač, odpojte ho od prívodu elektrickej energie.
− Pri uskladňovaní nesmie byť hadica zalomená.
− V prípade akýchkoľvek pochybností o správnej funkcii vysávača, doporučujeme Vám obrátiť sa na
ktorýkoľvek servis. Používaním poškodeného spotrebiča sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu.
− Nedávajte zástrčku do zásuvky, pokiaľ nie je vysávač pripravený k použitiu.
− Vysávač nenechávajte zapnutý bez dozoru.
− Počas prevádzky vysávača neotvárajte kryt nádoby a nevyberajte vodný filter.
Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené v rozpore s jeho určením alebo
nesprávnou obsluhou.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať výrobok za účelom jeho
prispôsobenia zákonom, právnym normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných,
estetických a iných dôvodov, a to bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia.
58
CHARAKTERISTIKA VYSÁVAČA
12B
Vysávač 819 je určený na odstraňovanie nečistôt z podláh, kobercov, keramických dlažieb, štrbín
medzi radiátormi, podlahových škár, na vysávanie čalúnenia, nábytku, záclon, závesov.
Vysávač nie je určený na vysávanie vody.
Vysávač je vybavený systémom viacstupňovej filtrácie. Prvý stupeň tvorí zvírená voda v zadnej
nádobe, ktorá zachytáva väčšinu hrubých nečistôt. Druhým filtrom je penový a vstupný filter. Ďalším
filtrom je HEPA filter, ktorý zachytáva najdrobnejšie baktérie a peľ.
Vysávač 819 je konštruovaný na dva spôsoby vysávania, nečistoty sú zachytávané prostredníctvom
vodného filtra alebo do moderného sáčka typu SAFBAG. Zákazník sám, podľa potreby, rozhoduje
ktorý systém filtrácie použije.
Vysávanie prostredníctvom vodného filtra je vhodné najmä pre ľudí s alergickou reakciou na prach, po
vysávaní je vzduch v miestnosti príjemne navlhčený. Tento systém umožňuje použitie vysávača
k aromaterapii, stačí pridať do teplej vody v nádobe pár kvapiek aromatického oleja alebo vonného
koncentrátu.
Systém filtrácie SAFBAG umožňuje klasické vysávanie nečistôt do moderného sáčka novej generácie
SAFBAG.
Vysávač s vodným filtrom je vybavený unikátnou funkciou „otočenie toku vzduchu“. Táto funkcia
umožňuje využitie vysávača nielen k vysávaniu, ale aj k fúkaniu, odstraňovaniu lístia z balkónov
a terás, k sušeniu príslušenstva a iných vlhkých predmetov.
Vyššie uvedené funkcie podstatne zvyšujú užitočnú hodnotu vysávača.
K vysávaču je možné dokúpiť turbohubicu Zelmer, ktorá je obzvlášť vhodná pre majiteľov psov,
mačiek a iných domácich maznáčikov, ktorých srsť je možné vďaka tejto turbohubici jednoduchšie
odstrániť z kobercov, rôznych krytín alebo drevených podláh. Rotujúca kefka dôkladne zbiera všetky
nečistoty z vysávaného povrchu.
TYPY VYSÁVAČOV 819
Voľba prevedenia
a výbava.
Typ
Regulácia sacieho
výkonu
Naviják
prívodového kábla
Sáčok/počet
Výstupný filter
Schránka na
nesené
príslušenstvo
Sacie trubky
Hubica na
čalúnenie
Štrbinová hubica
Vysávací kartáč
Hubica FLOOR
CARE
AQUARIO
84B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
819.0***SK
+
+
+
―
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks.
HEPA 11
teleskop.
SAFBAG 2 ks.
HEPA 11
SAFBAG 2 ks.
HEPA 11
SAFBAG 2 ks.
HEPA 11
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
―
―
+
―
819.0***SLK
819.0***SP
819.5***SK
teleskop.
teleskop.
teleskop.
TECHNICKÉ ÚDAJE
29B
Typ vysávača a technické údaje sú uvedené na typovom štítku.
Istenie siete: 16A
Spotrebič nespôsobuje rušenie rádia ani televízie.
Vysávač nie je potrebné uzemniť.
Vysávače značky ZELMER spĺňajú požiadavky platných noriem:
Spotrebič zodpovedá nasledovným smerniciam:
− Elektrický prístroj nízkonapäťový (LVD) – 2006/95/EC,
− Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max. 80 dB(A), čo predstavuje hladinu
a akustického výkonu vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na typovom štítku.
59
Vstupný filter
Teleskopická trubica
Separátor
Koleno
Sústava prachového
sáčka SAFBAG
Zadná nádoba
na vodu
Vysávací
kartáč
Hubica
na čalúnenie
Štrbinová
hubica
Čierny
povrch
Tlačidlo pre nastavenie
smeru prúdenia vzduchu
Tlačítko
vypínača
Vstupný filter
Odmerka na vodu
Vodný filter
Podlahová hubica
Sacia hadica
Tlačítko na navíjanie
prívodového kábla
49.4000
Kryt neseného
príslušenstva
Neutralizátor peny
Prachový sáčok SAFBAG
POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA
30B
Sacia hadica je základnou súčasťou vybavenia vysávača. Jej ohybnosť
uľahčuje používanie príslušenstva a vysávanie okolo vysávača bez potreby
otáčať ho. Na rukoväti sa nachádza otvor so zásuvkou na reguláciu sily
sania vzduchu.
Teleskopická trubica spojuje hubicu a kartáč so sacou hadicou a zväčšuje
záber vysávača. Konštrukcia teleskopickej trubice umožňuje reguláciu jej
dlžky počas vysávania v závislosti na výške užívateľa. Reguláciu dlžky
trubky dosiahnete presunutím tlačítka „A“ v smere šípky a výberom
požadovanej dlžky – max. 96 cm.
Nesené príslušenstvo sa skladá z malej, štrbinovej a kartáčovej hubice, ktoré
sú zložené v priestore prednej časti pod vekom.
Hubica na čalúnenie je určená na vysávanie mäkkých
plôch ako záclony, závesy, čalúnený nábytok.
Vysávací kartáč umožňuje čistenie členitých povrchov
ako knihy, rámy obrazov a pod.
Štrbinová hubica spoľahlivo vysáva nečistoty na zle dostupných
miestach, napr. podlahových špár, medzier medzi článkami radiátorov.
Podlahová hubica s kefkou – univerzálna časť príslušenstva. Môže sa používať
s kefkou alebo ako hubica. Zmenu kefky na hubici (a opačne) dosiahnete prepnutím
na kryte). Hubica je určená na vysávanie
príslušného tlačítka na hubici (značka
veľkých tvrdých plôch, napr. plávajúcich podláh, parkiet, PVC, dlažieb alebo stien.
na kryte) zasuniete kefky a podlahová
Stalčením tlačítka dopredu (značka
hubica je pripravená na vysávanie veľkých mäkkých plôch, napr. kobercov,
kobercových krytín, atď.
60
Hubica FLOOR CARE na drevené podlahy
Táto hubica je určená najmä na čistenie tvrdých plôch, náchylných na poškrabanie,
napr. drevených alebo plávajúcich podláh, parkiet, mramoru, obkladov stien
a stropov z dreva alebo plastu a pod. Jemné a mäkké štetiny kefky sú prírodného
pôvodu a zaisťujú maximálnu účinnosť vysávania a chráni povrch pred
poškriabaním.
SP
F AC
ILTR E
A
AT CT
ON
ON
I I
SP
F AC
ILTREAC
A T
T ONION
I
SP
F AC
ILTR E
A
AT CT
ON
O
I NI
SP
F AC
ILTR EA
A CT
TO IO
I N N
SP
F AC
ILT REA
A CT
T ION
ION
SP
F ACE
ILTR
A ACT
T ON
I ION
SP
F ACE
ILT
RA ACT
T
IONION
SP
F AC
ILT R EAC
AT T O
O
I NI N
SP
F AC E
ILTR
A ACT
TO O
I NI N
SP
F AC
ILTR EA
A CT
T ONIO
I
N
SP
F AC
ILTREAC
AT T
ON
I ION
S
PA
F C EA
ILTR
A CT
TIONO
IN
SP
F ACE
ILTR
ATACT
ON O
I IN
SP
F AC E
ILTR
A ACT
T ONO
I IN
SP
F AC
ILTR EAC
AT T O
ON
I IN
Sáčky SAFBAG sú základným jednorázovým zásobníkom na prach. Je to sáčok novej generácie,
ktorý sa vyznačuje najmä svojimi technicko – ekonomickými
Komplet vreckov
vlastnosťami, čím výrazne prevyšuje parametre klasických
SAFBAG
papierových sáčkov. Súčasťou vybavenia vysávača sú dva kusy
- Art. 49.4020
týchto sáčkov. Sáčok je vždy potrebné vymeniť v prípade zníženého
dla vysavača typ:
321, 322, 400, 819.
výkonu vysávača alebo v prípade, že sáčok je plný.
Pri plnosti sáčku postupujte nasledovne:
− vyberte sáčok SAFBAG z nádoby vysávača,
− ohnite kryt otvoru, na vystuženej časti sáčka, v smere čiary vyznačenej
na obrázku vedľa,
Miesto
Zátka
ohybu
− zatlačte kryt tak, aby sa zachytil v otvore,
− takto zaistený sáčok vyhoďte s komunálnym odpadom.
Sáčky SAFBAG si môžete zakúpiť v predajniach so sortimentom značky ZELMER alebo objednať
prostredníctvom internetu.
49.4000
UPOZORNENIE!!! Nesmie dôjsť k preplneniu sáčka, mohlo by dôjsť k poškodeniu vysávača.
Čierny
povrch
Vstupný filter. Vysávač obsahuje jeden vstupný filter.
UPOZORNENIE!!! Pokiaľ dôjde k zníženiu sacieho výkonu vysávača,
vymeňte vstupný filter a vysušte separátor peny.
Turbohubica môže byť doplnkovým príslušenstvom a môžete ju použiť
s akýmkoľvek typom vysávača 819, so systémom sáčka SAFBAG. Turbohubica má
otočné kefky poháňané prúdom vzduchu. Veľmi účinne odstraňuje z kobercov srsť,
vlasy a iné drobné nečistoty, ktoré je ťažké vysať klasickým spôsobom. Turbohubicu
je možné zakúpiť v predajniach so sortimentom firmy ZELMER alebo objednať
prostredníctvom internetu.
POUŽÍVANIE VYSÁVAČA S VODNÝM FILTROM
31B
Príprava pred použitím
UPOZORNENIE!!! Systém filtračnej jednotky je možné vybrať alebo vložiť vtedy, keď koncovka
sacej hadice nie je zasunutá do horného krytu vysávača.
− Otvorte veko nádoby.
− Vyberte filtračnú jednotku v smere
uvedenom na obrázku.
− Naberte vodu do odmerky a nalejte ju do zadnej nádoby
vysávača. Vodu nalejte do úrovne označenej „MAX“ – cca
600 ml.
UPOZORNENIE!!! Hladina nesmie prekročiť úroveň „MAX“.
61
− Skontrolujte, či sú správne vložené tieto časti: separátor, koleno a vstupný
filter.
Koncovky
sacieho
systému
− Vložte filtračnú jednotku do nádrže,
dávajte pozor, aby obe koncovky
sacieho
systému
boli
správne
umiestnené v otvoroch vysávača.
− Dbajte na to, aby otvor na filtre bol nasadený na
správny výčnelok v nádobe.
2
− Nádrž prikryte vekom, postupujte
podľa obrázku.
1
1
− Koncovku sacej hadice zasuňte do sacieho
otvoru v hornej časti vysávača.
UVEDENIE VYSÁVAČA DO PREVÁDZKY
48B
− Chyťte zástrčku prívodovej šnúry a vytiahnite ju podľa potreby.
UPOZORNENIE!!! Pri vyťahovaní prívodovej šnúry pozorujte koniec šnúry, ktorého koniec
signalizuje žltý pásik. Neťahajte ďalej šnúru, mohlo by dôjsť k poškodeniu
prístroja.
− Zasuňte zástrčku prívodového kábla do zásuvky.
.
− Zapnite vysávač stlačením tlačítka označeného symbolom
− Na vysávači 819.0 môžete nastaviť požadovanú saciu silu pomocou
príslušných tlačítok na držadle.
Úchyt
„+” zvyšuje saciu silu,
vysávača
„–”znižuje saciu silu .
Stupeň aktuálne nastaveného príkonu je signalizovaný pomocou jedného zo štyroch svetelných
indikátorov.
Po každom vypnutí vysávača sa príkon automaticky nastaví na maximum, aj keď bol skôr nastavený
na inú hodnotu.
− Pri vysávaní s vodnou filtračnou jednotkou skontrolujte
nastavenie gombíka „otočenie prúdu vzduchu“.
Nastavte prepínač sa satie.
Nasávanie
Fúkanie
PREVÁDZKOVÉ POKYNY K POUŽÍVANIU VYSÁVAČA S VODNÝM FILTROM
32B
− Vysávač nepoužívajte k vysávaniu takých nečistôt, ktoré by mohli spôsobiť zvýšenú penivosť vody
vo vnútri nádrže. Keď cez steny nádrže zbadáte, že voda je veľmi spenená, dolejte vhodný
prípravok doporučovaný výrobcom vysávača, napr. „FOAM-FREE“, alebo „G 478 Entschäumer D”,
v množstve uvedenom na obale. Tento prípravok si môžete zakúpiť v obchodných sieťach
predávajúcich výrobky alebo si ju môžete objednať prostredníctvom internetu.
UPOZORNENIE!!! Vysávanie s množstvom vody presahujúcim maximálnu prípustnú hladinu
v nádrži spôsobí, že sa voda dostane z vysávača von. Pokiaľ by sa táto
situácia viackrát opakovala, povedie to k znečisteniu výstupného filtra.
62
− Cez prah a iné nerovnosti prechádzajte opatrne, tak aby sa voda v nádrži nadmerne nevírila, inak
sa aj malé množstvo vody môže vyliať.
− Pri dlhodobom alebo veľmi intenzívnom vysávaní veľkého množstva nečistôt sa voda v nádrži, ktorá
tvorí prvý stupeň filtrácie, buď celá alebo z veľkej časti vstrebá do suchých nečistôt. V takom
prípade ju vymeňte za čistú a potom pokračujte vo vysávaní.
UPOZORNENIE!!! Dlhodobé vysávanie so silne znečistenou vodou v nádrži môže spôsobiť
predčasné upchatie výstupného filtra (filter HEPA pre typy 819.*.***S). Môže
to tiež spôsobiť zníženie sacieho výkonu a účinku filtrácie.
− Vysávačom sa nesmú vysávať materiály a nečistoty, ktorých zloženie môže byť zdraviu škodlivé
alebo môžu poškodiť vnútornú časť, a to hlavne:
− materiály horľavé, leptavé, páchnuce, chemikálie a pod.
− rozpálené alebo horúce materiály a tekutiny.
− materiály ako sadra, cement, kamenný prášok, múka a pod.
−
ostré predmety alebo príliš veľké predmety, ktoré sa môžu zachytiť v trubici, hadici alebo
vysávači.
− Pokiaľ chcete využiť fúkanie, nastavte prepínač do funkcie „otočenie prúdu vzduchu“ do
zodpovedajúcej pozície. Túto funkciu môžete využiť k rôznym účelom, najmä k:
− fúkaniu lístia z terás a balkónov,
− vysušeniu vnútorných stien trubíc a hadíc vysávača teplým vzduchom alebo vysušeniu iných
vlhkých plôch a predmetov.
UKONČENIE PRÁCE VYSÁVAČA S VODNÝM FILTROM
69B
Po skončení vysávania s použitím vodnej filtračnej jednotky, je potrebné previesť niekoľko úkonov,
najmä vyčistiť vnútornú časť nádoby a pripraviť vysávač k uskladneniu.
− Vypnite vysávač a vyberte zástrčku zo zásuvky
− Vyberte koncovku sacej hadice.
− Vyberte filtračnú jednotku z vysávača.
− Vyberte vnútorný modul z nádoby.
− Ľahko stlačte elastický zámok mriežky separátora, zložte separátor vody
a vyberte vstupný filter.
Čierny
povrch
− Keď je potrebné, vyberte koleno, opláchnite ho a znovu vložte do púzdra.
Dbajte na správnu montáž.
− Filtračnú jednotku, nádrž, penový alebo vstupný filter opláchnite pod
tečúcou vodou. Tieto časti je potrebné dôkladne očistiť.
− Po umytí je nutné jednotlivé časti usušiť. Toto je možné urobiť dvojitým spôsobom:
1. Časti vodného filtra rozložte a nechajte ich usušiť, keď vyschnú, založte ich a kompletný
zásobník na vodu nasaďte na vysávač.
2. Po umytí zložte časti vodného filtra (bez vody) nasaďte na vysávač a zapnite ho na cca 5 min.
(sušenie je prevádzané prúdiacim vzduchom).
UPOZORNENIE!!! Keď necháte časti vodného filtra mokré, tie môžu byť zdrojom nepríjemného
zápachu.
V prípade, že by v priebehu vysávania došlo k namočeniu niektorých častí vysávača (trubky, hadice
alebo hubice), prerušte vysávanie, gombík pre nasávanie smeru prúdenia vzduchu otočte do polohy
fúkania a zapnite vysávač na cca 2 min. Takto dôjde k vysušeniu jednotlivých častí a zabráni sa tým
rozmnožovaniu baktérií a mikroorganizmov.
63
KONTROLA FILTROV
3B
Vysávač je vybavený nasledujúcimi filtrami:
1. Separátor a vstupný filter.
Činnosti spojené s čistením sú popísané v odstavci týkajúcom sa ukončenia
práce s vysávačom.
− Umývanie týchto častí prevádzajte po každom vysávaní.
− Montáž je potrebné v opačnom poradí ako demontáž.
− Pri vkladaní vstupného filtra musíte dávať pozor, aby čierna strana
vstupného filtra bola vložená zvnútra (hore).
2. Výstupný (filter HEPA pre typy 819.*.***S)
Vybratie výstupného filtra
− Vyberte zadnú nádobu a obráťte vysávač s kolieskami nahor.
− Zámok
presuňte
do
polohy
„otvorené“.
− Otvorte veko filtra spôsobom
znázorneným na obrázku.
Čierny
povrch
Ot
vo
r te
− Výstupný filter vyberiete vytiahnutím mriežky.
Ďalšie činnosti a rady týkajúce sa HEPA filtra (pre typy 819.*.***S)
− Výstupný filter doporučujeme vymeniť raz za rok alebo cca po 100 hodinách prevádzky.
− Občas skontrolujte stav filtra, najmä v prípadoch, keď sa voda vyliala z nádrže. Zistite či filter nie je
poškodený (pretrhnutý) alebo silne znečistený prachom, vymeňte ho za nový.
Nasadenie výstupného filtra
− Filter vložte do púzdra vysávača a stlačte jeho horný okraj až na doraz,
do okamihu zjavného oporu, čo znamená, že filter je správne nasadený.
Za
mk
nu
té
− Nasaďte kryt filtra, silne ho zatlačte do púzdra a presuňte
zámok do polohy „zamknuté“.
3. Filter motora (obehu chladenia motora).
V obehu chladenia motora je umiestnená filtračná vložka, ktorá má za úlohu zachytávať uhlíkový
prach, ktorý sa prirodzeným spôsobom uvoľňuje v priebehu chodu motora.
Pri výmene filtra motora postupujte nasledovne:
− vyberte nádobu na vodu s jednotkou vodného filtra.
− otočte vysávač kolesami nahor.
− do medzery v kryte filtra vložte úzky, tenký
predmet, napr. šrubovák.
− Pohybom ruky smerom nahor uvoľnite háčik a tým aj kryt filtra.
− Vyberte filtračnú vložku.
64
− Vložte novú filtračnú vložku, postupujte podľa obrázka. Všimnite si okraje
filtračnej vložky, ktoré nesmú presahovať obrys krytu.
− Upevnite kryt filtra, najprv dolnú podrážku, tú
stlačte tak, aby zaskočila horná zarážka za okraj
korpusu.
UPOZORNENIE!!! Nevysávajte s uvoľneným alebo nesprávne nastaveným vstupným filtrom
a mriežkou penového filtra. Práca bez týchto filtrov môže spôsobiť rýchle
opotrebenie výstupného filtra.
POUŽITIE VYSÁVAČA SO SYSTÉMOM SAFBAG
85B
Sústava SAFBAG
Veko
zásobníka
Pri použití prachového sáčka SAFBAG sa nesmú vysávať:
− tekutiny,
− horúci popol,
IO
N N
SP
AC
F IL E
T RAT A CT
IO
SP
ACE
F ILTR
A
ATI CT
O IO N
N
SP
ACE
F ILTR
SPA
FI CE
LTR
A
ATI CTI
O ON
N
A
ATI CTI
ONON
TI
ON ON
SPA
FI CE
LTR
Kôš
SPA
FI CE
L TR AC
ATI
S
PAC
FI
LTR E
AC
A TI TI
ON ON
S PAC
FI E
LTRA AC
TI ONTI ON
CT
IO IO
N N
CT
IO IO
N N
A
SP
AC
F IL E
T RAT
ON
TI N
IO
E AC
RAT
T
S PACF IL
A
ATI CT IO
ON N
SP
F IL AC
T RATE A
N
TIO N
O
E ACATI
TR
S PACF IL
SPA
FI CE
L TR AC
ATI TI
ON ON
Príprava na vysávanie:
− Otvorte veko zásobníka (rovnako ako v prípade vodného filtra).
S PAC
FI E
LTR AC
A TI TI
ON ON
− kúsky skla, sadra, cement, kamenný prach, múka a pod.
Doska
Prachový
sáčok
SAFBAG
S PAC
FI
LTR E AC
A TI TI
ON ON
− ostré a tvrdé predmety,
Vnútorná jednotka
Záslepka
− nezahasené cigarety a zápalky,
49.4000
− Vyberte vnútornú jednotku (doska, kôš,
záslepka, vstupný filter a papierový sáčok).
− Skontrolujte či je prachový sáčok SAFBAG
a vstupný filter správne vložený (viď výmena
vstupného filtra).
− Vložte vnútornú
a nasaďte veko.
jednotku
do
Zásobník
zásobníka
− Vyberte jednotku vodného filtra.
− Na miesto jednotky vodného filtra vložte jednotku prachového sáčka SAFBAG.
UPOZORNENIE!!! V Žiadnom prípade nevysávajte bez vstupného filtra a bez
papierového sáčka alebo s poškodeným papierovým
sáčkom. Môže to spôsobiť poruchu motora.
Kontrola sáčka a filtrov
1. Prachový sáčok SAFBAG
− Pokiaľ vysávač nie je vybavený ukazovateľom naplnenia prachového sáčka je potrebné tento stav
kontrolovať. V prípade, že je sáčok plný, vymeňte ho za nový.
Výmena prachového sáčku SAFBAG:
− Otvorte veko zásobníka a vyberte vnútornú jednotku.
− Ohnite elastický háčik a uvoľnite prednú dosku prachového sáčka.
− Zatiahnite prachový sáčok SAFBAG za prednú
dosku a vyberte ho z koša.
− Poškodený alebo plný prachový sáčok SAFBAG
vymeňte za nový.
− Nový sáčok opäť chyťte za prednú dosku a nasaďte
ho medzi vodiace lišty v koši (poradie 1 a 2) podľa
šípok nakreslených na prednej doske sáčka.
65
− Dosku sáčka tlačte tak dlho, kým nezacvakne do elastického háčka. Až vtedy bude prachový sáčok
správne vložený.
o .
− Vnútornú jednotku dajte do zadného zásobníka a zatvorte veko.
2. Vstupný filter
Doporučujeme pravidelnú kontrolu stavu vstupného filtra. V prípade silného znečistenia vymeňte filter
za nový.
Výmena vstupného filtra
− Vyberte prachový sáčok SAFBAG podľa pokynov uvedených v odstavci
„Výmena prachového sáčka SAFBAG“.
− Ohnite elastický háčik dosky čo spôsobí otvorenie koša.
− Z púzdra na doske vyberte vstupný filter.
− Vložte nový vstupný filter, pričom dbajte na vhodné umiestnenie filtra do púzdra.
− Zavrite kôš.
− Vložte prachový sáčok podľa pokynov uvedených v odstavci „Výmena
prachového sáčka SAFBAG“.
− Vnútornú jednotku vložte do zadného zásobníka a uzatvorte veko (rovnako ako pri výmene
prachového sáčka SAFBAG).
− Zapnite vysávač spôsobom popísanom v odstavci, ktorý popisuje použitie vysávača s vodným
filtrom.
UPOZORNENIE!!! Pri použití systému prachového sáčka SAFBAG v žiadnom prípade
nenalievajte vodu do zadnej nádoby.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDÁCIA
86B
Obalový materiál neodhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú
recyklovateľné a zásadne by mali byť odovzdané na nové zhodnotenie. Obal z kartónu je možné
odovzdať do zberní starého papiera.
Vrecko z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberní PE na opätovné
zúžitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom k tomu určených
recyklačných stredísk. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje
sa po odpojení prívodového kábla od siete elektrického prúdu odrezať. Prístroj tak bude
nepoužiteľný. Informujte sa prosím na Vašej Obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú
likvidáciu výrobku. Zelmer Slovakia, s. r. o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné
opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER –
viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
66
UA
Шановні клієнти!
Наші порохотяги виготовляються вже протягом багатьох років і користуються великою
популярністю. Використовуючи наш найкращий досвід з попередніх моделей і новітні ідеї
у розвитку обладнання для чищення у світі, ми створили порохотяг, який вирішить проблеми,
пов’язані з дотриманням чистоти у Ваших квартирах.
Спираючись на багаторічний досвід, ми створили сучасну систему водяної фільтрації, яка
є простою в обслуговуванні, добре фільтрує повітря і залишає особливо приємне враження
освіженого повітря у приміщеннях, в яких Ви прибирали. Ця система одночасно уможливлює
традиційне прибирання з використанням мішків.
Просимо уважно ознайомитися з даною інструкцією з обслуговування.
Особливу увагу необхідно звернути на правила техніки безпеки. Просимо зберегти
інструкцію, щоб нею можна було користуватися під час подальшої експлуатації приладу.
Приладом не дозволяється користуватися особам (також дітям) з фізичними,
сенсорними і розумовими відхиленнями, а також за відсутністю досвіду, якщо тільки
за ними будуть наглядати, або якщо особа відповідальна за їхню безпеку проведе
відповідний інструктаж, щодо безпечного використання приладу.
Не дозволяйте дітям гратися пристроєм.
ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ І БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ
59B
Перевіряти прохідність трубок і шланга!!! Більші забруднення, які блокують прохідність,
перед тим, як приступити до прибирання, необхідно усунути. Якщо Ви залишите їх
всередині шляхів всмоктування, це може викликати пошкодження двигуна або інших
елементів порохотяга
− Насадку-щітку пересувати по килиму без натиску, вільно і з однаковою швидкістю. Занадто
швидкі та енергійні рухи зменшують ефективність прибирання.
− Приблизно через 300 годин роботи порохотяга необхідно віддати його у сервісний центр
з метою консервації. Звертайте особливу увагу на те, чи не пошкоджена ізоляція
з’єднувального шнура.
− Перед очищенням пилососу, його монтажом або демонтажом, необхідно вийняти
приєднувальний кабель з розетки.
− Виключіть пилосос перед заміною оснащення або перед наближенням до частин, що
рухаються під час користування.
− Виключіть пилосос перед заміною оснащення.
Якщо буде пошкоджений шнур живлення, який не від’єднується, його необхідно
замінити у спеціалізованій ремонтній установі з метою уникнення небезпеки.
Неуповноважені особи не можуть здійснювати жодні ремонти у внутрішній
електричній інсталяції порохотягу.
− Прибираючи з комплектом водяного фільтра, пилосос не можна ставити у горизонтальне
положення чи перевертати догори колесами, коли в резервуарі є вода.
− Періодично чистити рухомі колеса. Бруд, який накопичується на осі колеса, може привести до
проблем в його обертанні.
− Періодично можна чистити зовнішні поверхні порохотяга. Не використовувати засоби для
чищення, які могли би подряпати поверхні, які чистяться. Робити це можна за допомогою
вологої м’якої ганчірки з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Перед чищенням
порохотяг необхідно вимкнути з мережі.
− Під час зберігання шланг для всмоктування може бути скручений, але не повинен бути
зігнутий.
− У разі виникнення несправності в роботі порохотяга необхідно віддати його у сервісний центр,
оскільки робота з несправним обладнанням може загрожувати безпеці користувача.
− Не вставляти вилку у розетку електромережі, поки порохотяг повністю не підготовлений до
роботи.
− Не можна залишати порохотяг без нагляду, якщо він включений і працює.
− Під час роботи порохотяга не знімати кришку резервуара і не виймати комплект водяного
фільтра з резервуару.
− Порохотяг необхідно використовувати згідно з призначенням, дотримуючись рекомендацій,
які містяться в цій інструкції.
67
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені застосуванням пристрою
не за призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього
повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його
відповідності
нормативним
актам,
стандартам,
директивам,
а
також
з конструкційних, комерційних, естетичних та інших причин.
95B
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОХОТЯГА
91B
Порохотяг 819 призначений для збирання забруднень з підлоги, килимів, керамічної плитки,
щілин у панелях, між дошками у підлозі, калориферів, для чищення меблів, штор, тощо.
Порохотяг не служить для збирання води.
Порохотяг оснащений багатоступеневою системою фільтрації. Першим фільтром є вода,
вируюча в резервуарі. Вона вихоплює більшість забруднень. Другим фільтром є сепаруюча
пінка і попередній фільтр. Наступним фільтром є фільтр HEPA, який затримує найдрібніший пил
та бактерії.
Порохотяг 819 оснащений альтернативним для комплекту водяного фільтра комплектом
фільтра, який має мішок нового покоління – SАFВАG.
Вибір способу фільтрації (водяної або з мішком SАFВАG) здійснює користувач залежно від
потреб.
Модуль з водяним комплектом особливо підходить людям, які потерпають від різного виду
алергії. Після прибирання у приміщеннях залишається зволожене повітря, яке створює комфорт
і задоволення. Ця система дає можливість застосувати “бальзамотерапію” та “ароматерапію”
внаслідок додавання до теплої води у резервуарі кількох крапель бальзамічної олійки або
ароматичного концентрату.
Модуль з комплектом мішка SАFВАG служить для прибирання з мішком нового покоління –
SАFВАG.
Порохотяг з водяним комплектом оснащений унікальною функцією “завороту” повітря.
Вона уможливлює використання порохотяга не тільки для всмоктування, але також і для
продування, наприклад, змахування листя, сушки елементів оснащення чи інших вологих
предметів.
Надання можливості вибору одного з двох способів фільтрації покращує технічні параметри
і споживчі функції.
Порохотяг ідеально підходить для роботи з турбощіткою “Zеlмеr.
Вона є необхідним елементом оснащення для всіх власників собак, котів та інших домашніх
тварин, шерсть яких важко усувається з килимів і оббивки. Обертальна голівка турбощітки
ретельно вичищає поверхні, всмоктуючи шерсть у мішок.
Варіант виконання
і оснащення:
Тип
Регулювання
потужності
усмоктування
Змотувач проводу
Мішок / Кількість
Вихідний фільтр
Скринька для
насадок
Робоча труба
Мала насадкаусмоктувач
Насадка для
чищення щілин
Мала щітка
Щітка BNB
ТИПИ ПОРОХОТЯГІВ МОДЕЛІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
+
+
+
―
+
+
+
+
SAFBAG 2шт.
HEPA 11
телескоп
SAFBAG 2шт.
HEPA 11
SAFBAG 2шт.
HEPA 11
SAFBAG 2шт.
HEPA 11
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
819.0***SK
819.0***SLK
819.0***SP
819.5***SK
68
телескоп
телескоп
телескоп
+ ―
+ ―
+ +
+ ―
Попередній\
Ф ільтр
Телескопіч на тру бка для всмоктування
Сепаратор
Колінце
Комплект
мішка SАFВАG
Задній
резервуар
Ручка модуля
завороту повітря
Комплект водяного
фільтра
Кнопка
змоту вача
Кнопка
вимикач а
Щітка малана
Насадка
для щілин
Насадка мала
Чор на
поверхня
Попередній
фільтр
Мірна с клянка
для води
Насадка-щ ітка
Шланг для вс моктування
Кришка
оснащення
Нейтралiзатор пiни
М ішок SАFВАG
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Порохотяги серії 819 відповідають вимогам чинних стандартів.
Пристрій відповідає вимогам директив:
− Електричний пристрій низької напруги (LVD) – 2006/95/EC,
− Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Шум обладнання: 80 dB/A.
Порохотяг відповідає вимогам норм безпеки для електричного обладнання - Сертифікат
відповідності. На номінальній панелі пристрій позначений символом CE.
Технічні параметри представлені в ідентифікаційній табличці виробу.
Забезпечення мережі: 16 А
Порохотяг пристосований для безперервної роботи.
Не викликає перешкод при прийманні радіотелевізійних хвиль RТV.
Не вимагає заземлення.
Це позначення повинно полегшити Вам замовлення запчастин.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНАЩЕННЯ
34B
Шланг для всмоктування є основним елементом оснащення
порохотяга. Його гнучкість дає можливість легко маневрувати
оснащенням. Наконечники шланга з’єднані з ним способом, який
запобігає скручуванню шланга під час роботи. На одному
На одному знаконечників знаходиться отвір із
засувкою, який служить для регулювання сили всмоктування повітря.
Телескопічна трубка для всмоктування з’єднує насадки і щітки зі шлангом
для всмоктування, збільшуючи радіус роботи порохотяга.
Конструкція телескопічної трубки дає можливість регулювати її довжину під
час прибирання залежно від росту користувача. Бажаної довжини можна
досягти внаслідок пересування кнопки “А” за напрямком стрілки,
розташованої на ній. Максимальна довжина розсунутих трубок - 96 см.
Оснащення у вигляді насадок: малої насадки та насадки для щілин, а також
малої щітки розташоване у сховку в передній кришці порохотяга.
69
Чищення оббивки, матраців, тощо. Відкрийте кришку скриньки і витягніть малу
насадку-усмоктувач.
Мала насадка-усмоктувач призначена для чищення м'яких меблів, матраців,
штор, гардин. Планка для піднімання ниток дозволяє ретельно збирати нитки,
дрібні волокна, тощо. При цьому рекомендується зменшити потужність.
Чищення делікатних матеріалів і нерівних поверхонь. Відкрийте кришку
скриньки і витягніть малу щітку.
Мала щітка призначена для чищення книг, рам картин і вікон. При цьому
рекомендується зменшити потужність.
Чищення щілин, кутів тощо. Відкрийте кришку скриньки і витягніть насадку для
щілин.
Насадка для щілин призначена для чищення щілин, кутів, загинів та інших
важкодоступних місць.
Насадка-щітка є універсальною частиною оснащення. Її можна
використовувати як щітку або як насадку. Заміна щітки на насадку (і навпаки)
відбувається за допомогою натискання відповідної клавіші. Якщо натиснути
), це викликає висування з корпуса
клавішу вниз (значок на корпусі
планки з щіткою, яка служить для прибирання твердих поверхонь, напр.
підлоги з дерева, пластмаси абоплит чи стін.
Якщо ж посунути клавішу вперед (значок на корпусі
), планка зі щіткою сховається. Тоді
насадка-щітка пристосована для роботи як насадка і служить для прибирання м’яких поверхонь,
напр. килимів, футерування підлоги тощо.
35B
36B
Щітка "BNB – Brush Natural Bristle"/ "Щітка з натуральним ворсом"
37B
Призначена для чищення і полірування твердих поверхонь, які бояться подряпин:
дерев'яних підлог, панелей, паркету, мармуру, плитки, стін, покриття з дорогих
твердих матеріалів, тощо.
Делікатний і м'який ворс натурального походження забезпечує максимальну
ефективність прибирання та запобігає дряпанню поверхні.
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION ION
SP
F AC
ILT E
R AC
AT T
IO IO N
N
SP
F AC
ILT E
R AC
AT T
IO IO N
N
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION ION
S PA
F C
ILT E
R AC
AT T
IO IO N
N
SP
F AC
ILT E
R AC
AT T
IO IO N
N
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION ION
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
IO N IO N
S PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION ION
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION ION
S PA
F C
ILT E
R AC
AT T
IO ION
N
S PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION ION
S PA
FI C E
LT A
RA C
TIO TIO
N N
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION IO N
S
PA
F C
ILT E
R AC
AT T
ION ION
Мішок SАFВАG є основним резервуаром для сміття, з якого не усувається зібраний під час
прибирання бруд. Це мішок нового покоління, техніко-економічні параметри якого перевищують
параметри традиційного паперового мішка (який також можна використовувати). Порохотяг
оснащений 2 шт. мішків (1+1). Мішок необхідно замінити, як тільки Ви зауважите, що порохотяг
прибирає значно слабше або що мішок заповнений.
Комплект
Після повного заповнення мішка необхідно:
пылесборников
− витягнути його з комплекту мішка SАFВАG,
Арт. 49.4020
− зняти кришку пластинки мішка вздовж лінії, зазначеної на
для пылесосов
малюнку поряд,
тип: 321, 322,
49.4000
400, 819.
− втиснути кришку в отвір пластинки так, щоб вона в ньому
зафіксувалась,
− підготований таким чином мішок - викинути.
Придбати мішки SАFВАG, а також паперові мішки можна у пунктах
продажу кришка обладнання.
УВАГА!!! Не допускати до переповнення мішка. Це загрожує
пошкодженням порохотяга.
Чорна
поверхня
70
Лінія
згинання
Заслінка
Вхідний фільтр. Порохотяг оснащений також додатково 1 шт.
попереднього фільтра.
Якщо сила всмоктування порохотяга різко понизилась, необхідно
замінити попередній фільтр і просушити сепаратор піни.
Турбощітка "Zelmer".
Може використовуватися з усіма моделями порохотягів "ZELMER", Призначена
для більш ефективного чищення килимів і килимового покриття. При
використанні дотримуйтеся вказівок інструкції з експлуатації турбощітки.
КОРИСТУВАННЯ ПОРОХОТЯГОМ З ВОДЯНИМ ФІЛЬТРОМ
Підготовка до прибирання з комплектом водяного фільтра:
38B
УВАГА!!! Комплект водяного фільтра можна виймати і встановлювати лише тоді,
коли наконечник шланга витягнутий з верхньої кришки порохотяга.
− Відкрити кришку резервуара.
− Витягнути комплект водяного фільтра
в напрямку, зазначеному на малюнку.
− За допомогою склянки резервуар наповнити водою до
позначеного рівня “макс.” – приблизно 600 мл, коли
резервуар знаходиться на порохотязі.
УВАГА!!! Не перевищувати позначений рівень.
− Перевірити, чи рамка сепаратора, попередній фільтр і колінце
правильно встановлені.
Штуцери
повітря
− Вставити
комплект
водяного
фільтра у резервуар, пам’ятаючи
про те, щоб два повітряних
штуцери точно потрапили в отвори
у корпусі порохотяга.
− Слід звернути увагу на те, щоб виріз у перегородці фільтра був
вставлений у відповідний виступ у резервуарі.
2
− Кришкою прикрити задній резервуар
показаною на малюнку поруч.
згідно
з
черговістю,
1
1
− Вставьте наконечник гибкого шланга в отверстие в верхней крышке
пылесоса.
ЗАПУСК ПОРОХОТЯГА
87B
− Взявшись за вилку, потягнути з’єднувальний шнур з корпуса порохотяга.
УВАГА!!! При витягуванні з’єднувального шнура необхідно звертати увагу на жовту
смужку, яка сигналізує про кінець шнура, який Ви витягуєте. Спроба
подальшого витягування шнура (шарпання) може привести до його
пошкодження.
71
− Вставити вилку з’єднувального шнура в розетку електромережі.
− Включити порохотяг, натискаючи на кнопку вимикача на ньому, позначену
.
символом
− В порохотязі типу 819.0 можна наставити визначену силу всмоктування за Ручка
порохотяга
допомогою відповідних кнопок на ручці.
“+” збільшує силу,
“– “ зменшує силу.
Рівень наставленої сили сигналізується за допомогою одної з чотирьох сигнальних лампочок.
Після кожного вимкнення порохотяга повторне його
включення наставляє силу порохотяга як максимальну,
незважаючи на попередньо наставлений рівень сили.
− Під час прибирання з комплектом водяного фільтра
перевіряйте положення ручки модуля завороту повітря.
Встановити ручку у положення засмоктування.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПБИРАННЯ З ВОДЯНИМ ФІЛЬТРОМ.
СТОСОВНО
Засмоктування
Продування
− Уникати прибирання поверхонь, вкритих речовинами, які можуть сприяти надмірному
спінюванню води всередині резервуара. Якщо через стінки резервуара Ви зауважите, що
вода сильно спінена, необхідно додати засіб проти спінювання, рекомендований виробником
порохотяга, напр. „FОАМ-FRЕЕ” або „G 478 Entschäumer D”, в кількості, зазначеній на
упаковці. Цей засіб можна придбати у мережі магазинів з виробами АТ “ZЕLМЕR”.
УВАГА!!! Прибирання з кількістю води, що перевищує позначений допустимий рівень
у резервуарі, може привести до попадання води назовні порохотяга. Якщо
така ситуація повторюватиметься часто, це може привести до швидкого
забиття кінцевого фільтра
− Через пороги та інші нерівності підлоги порохотягом слід переїжджати обережно, так, щоб не
викликати надмірного хвилеутворення води у резервуарі. Це могло б викликати
виштовхування невеликої кількості води назовні.
− При тривалому або дуже інтенсивному прибиранні великої кількості сміття вода в резервуарі,
яка становить перший ступінь фільтрації, повністю або у значній кількості може бути
поглинута сухим брудом. У такому випадку необхідно її замінити чистою і продовжувати
прибирання.
УВАГА!!! Тривале прибирання з сильно забрудненою водою у резервуарі може бути
причиною передчасного забиття кінцевого фільтра (фільтр HEPA для типу
819.*...S). Це може привести також до зменшення ефективності прибирання
і фільтрації.
− Порохотягом не можна прибирати матеріали і забруднення, збір яких може бути шкідливим
для людини, вони також можуть пошкодити внутрішні елементи порохотяга, а саме:
− легкозаймисті, роз’їдаючі, з сильним запахом матеріали, хімікати тощо,
− матеріали і рідини з високою температурою,
− матеріали, які важко зволожити, напр. гіпс, цемент, кам’яний пил, мука тощо,
− гострі предмети,
− занадто великі предмети, які можуть застрягнути в трубці, шлангу чи повітряних каналах.
− Якщо Ви хочете використати продування, необхідно наставити ручку модуля завороту повітря
у положення, яке відповідає продуванню.
Цю функцію можна застосувати для різних цілей, а особливо для:
− здування листя з терас і балконів,
− осушування теплим повітрям внутрішніх стінок трубок і шланга, а також інших вологих
предметів.
72
ДІЇ, ЯКІ ЗАВЕРШУЮТЬ РОБОТУ З ВОДЯНИМ ФІЛЬТРОМ
70B
Після закінчення роботи при застосуванні “Комплекту водяного фільтра”
необхідно виконати відповідні дії, які мають на меті очищення внутрішніх
елементів резервуара і підготовку до зберігання.
− Вимкнути порохотяг і витягнути шнур з гнізда електромережі.
− Витягнути наконечник шланга.
− Зняти комплект водяного фільтра з пилососа.
Чорна
− Витягнути внутрішній модуль з резервуара.
поверхня
− Натискаючи пальцем на еластичну защіпку рамки сепаратора, відчепити сепаратор води і
витягнути попередній фільтр.
− Якщо виникне потреба, зняти колінце, прополоскати його і знову вставити на втулку,
звертаючи увагу на правильний монтаж.
− Комплект водяного фільтра – резервуар, сепаратор і попередній
фільтр необхідно прополоскати під проточною водою. Елементи необхідно ретельно
просушити.
Після миття частин їх необхідно просушити. Це можна зробити подвійним способом:
1. Елементи розкласти і залишити їх для висихання. Після висихання елементи скласти
і комплектний резервуар встановити в порохотязі.
2. Після миття зібрати весь порохотяг (без води) і включити його приблизно на 5 хвилин
(сушка потоком повітря).
УВАГА!!! Якщо Ви залишите непросушені елементи у складеному порохотязі, це може
стати причиною виникнення неприємного запаху.
У випадку випадкового замокання елементів оснащення (середина трубок, шланга, насадок)
необхідно перервати прибирання, вимкнути порохотяг і висушити зволожені елементи. З цією
метою необхідно наставити ручку модуля завороту повітря у положенні “надування” і знову
включити порохотяг приблизно на 2 хвилини. Ця дія має на меті осушити шланг, трубки та інші
елементи оснащення, які стикаються з водою. Це запобігає розвиненню бактерій під час
зберігання.
НАГЛЯД ЗА ФІЛЬТРАМИ
Порохотяг оснащений наступними фільтрами:
1. Сепаратор і попередній фільтр
Дії, пов’язані з чищенням, описані у частині, що стосується дій при
закінченні роботи порохотяга.
− Миття цих елементів відбувається після закінчення кожного
прибирання.
− Монтаж елементів відбувається у зворотній черговості, ніж демонтаж.
− При встановленні попереднього фільтра слід звернути увагу на те, щоб
чорна сторона фільтра була спрямована назовні (вверх)
Чорна
поверхня
2. Кінцевий фільтр (фільтр HEPA для типу 819.*.***S)
Виймання кінцевого фільтра
− Витягнути задній резервуар з корпуса і обернути порохотяг так,
щоб він спирався верхньою скісною поверхнею і ручкою на підлогу.
Від
кри
то
− Пересунути золотник у таке поло-ження,
щоб було видно знак відкриття.
− Відкрити кришку фільтра способом, як
показано на малюнку.
− Взявшись
за
реберце,
витягнути кінцевий фільтр.
73
Інші дії і рекомендації, які стосуються фільтра HEPA (для типу 819.*.***S)
− Цей фільтр повинен бути замінений новим раз на рік або після 100 годин роботи.
− Рекомендується періодично оглядати стан фільтра, особливо у випадках, коли вода
вихлюпується назовні порохотяга. У випадку виявлення пошкодження (розриву) оболонки
фільтра або однорідного покриття його пилом фільтр необхідно замінити новим.
Встановлення кінцевого фільтра.
− Комплект фільтра вставити у гніздо фільтра в корпусі порохотяга
і зверху притиснути його верхній край до моменту, поки не відчуєте
виразний опір, який свідчить про його правильне встановлення.
За
кри
то
− Вставити кришку фільтра, сильно її притиснути до
гнізда і пересунути золотник у положення “закрито”.
3. Фільтр двигуна (обігу повітря, яке охолоджує двигун).
В циклі охолодження двигуна розміщена фільтраційна тканина, яка
повинна виловлювати вугільний пил, який виникає внаслідок природного
зношення щіток і комутатора в двигуні.
Щоб замінити фільтр двигуна, необхідно:
− зняти комплект водяного фільтра,
− обернути порохотяг вверх колесами,
− у спеціальне місце кришки фільтра покласти плоскі, вузькі
інструменти, напр. викрутку,
− рухом руки вверх (принцип важеля) підняти защіпку, відгинаючи яку,
ми звільняємо пружинний замок кришки.
− Витягнути фільтруючу вкладку.
− Вставити нову фільтруючу вкладку, діючи згідно з малюнком.
Звертайте увагу на те, щоб краї
фільтруючої тканини не залишились за
межами гнізда.
− Закрити кришку фільтра, вставляючи
у першу
чергу
нижню
защіпку
і притискаючи її так, щоб верхня защіпка
зачепилась за край корпуса.
УВАГА!!! Не можна прибирати з витягнутими або
Кришка
невідповідно вставленими: попереднім
резервуара
фільтром і рамкою сепаратора. Робота
без цих фільтрів може привести до
швидкого зносу кінцевого фільтра.
Заглушка
КОРИСТУВАННЯ
SАFВАG
S
PAC
FI
L TRAE
AC
TIO TI
ON
N
S
PA
FI CE
LTR
AC
ATI
ON
S
PAC
FIL
T E AC
RAT
TIO
IO
N N
S PAC
FIL E
T
RAT AC
TIO
IO
N N
SP
F AC
LI T E
RAT A CT
OI IO N
N
ACE
LI TR
A
ATI CT
O IO N
N
SP
SP
F IL ACE
TR A
ATI CT
O IO N
N
SP
AC
F IL E
T A
RAT CT
IO
CT
IO
ON N
SP
ACE
F IL
TR A
ATI
SP
ACE
F LI
TR A
ATI CT
O IO N
N
Корзина
F
AC
ATI TI
ON
AC
ATI TI
ON
S PA
FI LTRCE
S PA
FI CE
LTR
N
TIO N
AC O
E ATI
PAC LTR
S FI
S PAC
FI L E
TRA AC
TIO TI ON
N
N
IO
A CT ON
E ATI
AC LTR
SP FI
TI
ON ON
Мішок
SАFВАG
ON
Вхідний
фільтр
IO
N N
Внутрішня
модель
Плита
49.4000
Резервуар
74
ПОРОХОТЯГОМ
З
МІШКОМ
Будова комплекту мішка SАFВАG
Використовуючи комплект мішка SАFВАG, не можна
збирати порохотягом:
− рідину,
− гарячий попіл,
− недопалки сигарет і сірників,
− гострі і тверді предмети,
− уламки скла, гіпсу, цементу, кам’яного пилу, муки тощо
71B
Підготовка до прибирання:
− Відкрити кришку резервуара (як при водяному фільтрі).
− Тримаючись за ручку, витягнути внутрішній модуль (плита, корзина,
заглушка, вхідний фільтр і мішок SАFВАG).
− Перевірити правильність встано-влення мішка SАFВАG і вхідного
фільтра (див. заміна вхідного фільтра).
− Вставити внутрішній модуль у резервуар і встановити кришку.
− Витягнути з порохотяга весь комплект водяного фільтра.
− На місце комплекту водяного фільтра встановити комплект мішка
SАFВАG.
УВАГА!!! В жодному випадку не можна прибирати без мішка
і вхідного фільтра або з пошкодженим мішком. Це може
привести до пошкодження двигуна порохотяга.
Нагляд за мішком і фільтрами
1. Мішок SАFВАG
− Оскільки порохотяг не має показника заповнення мішка, необхідно перевіряти стан його
заповнення. У разі повного заповнення мішка необхідно замінити його новим.
Заміна мішка SАFВАG:
− Відкрити кришку резервуара і витягнути внутрішній модуль.
− Відігнути еластичну защіпку планки, щоб звільнити пластинку мішка.
8B
− Потягнути за пластинку мішка SАFВАG,
витягнути його з корзини.
− Замінити заповнений або пошкоджений мішок SАFВАG новим.
− Тримаючись за пластинку мішка, вставити його між ребрами у корзину,
згідно з напрямком вкладання, позначеним стрілками, надрукованими на
мішку.
− Притиснути пластинку мішка, поки не
защипнеться клапан, сигналізуючи тим
самим про правильне розташування
мішка у корзині.
− Вставити внутрішній модуль
у задній резервуар і закрити
його кришкою.
2. Вхідний фільтр
− Рекомендується періодично оглядати стан фільтра. У випадку виявлення надмірного
забруднення необхідно замінити його новим.
Заміна вхідного фільтра
− Витягнути мішок (пов’язані з цим дії описані в пункті “Заміна мішка SАFВАG”).
− Витягнути еластичну защіпку пластинки, що приведе до відкривання корзини.
− Вхідний фільтр витягнути з гнізда в пластинці.
− У випадку виявлення надмірного забруднення вхідного фільтра необхідно
замінити його новим.
− Вставити новий вхідний фільтр, звертаючи увагу на те, щоб він був старанно вкладений
у гніздо пластинки.
75
− Закрити корзину.
− Вставити мішок (пов’язані з цим дії описані в пункті “Заміна мішка SАFВАG”).
− Вставити внутрішній модуль у задній резервуар і закрити кришку (як при
заміні мішка SАFВАG).
− Включити порохотяг, як це описано раніше, коли йшлося про прибирання
з водяним фільтром.
УВАГА!!! Використовуючи “Комплект мішка SАFВАG”, категорично
забороняється вливати воду у задній резервуар.
ЕКОЛОГІЯ – ДАВАЙТЕ ДБАТИ ПРО ДОВКІЛЛЯ!
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не
потребує витрат.
Для цього слід:
− здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури,
− викинути поліетиленові пакети у контейнер для пластмаси,
− віддати зношений пристрій у відповідний пункт прийому, адже його
конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього
середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
39B
76
EN
Dear Clients!
Our vacuum cleaners have been manufactured for many years and they have a very good reputation.
Applying our best solutions from the previous models and new trends in cleaning equipment
development all over the world, we created a new vacuum cleaner for you, which shall help you to
solve the problems connected with keeping your house clean.
Thanks to many years of our experience, we created a modern system of water filtration, which is
simple to handle, thoroughly filters the air and leaves especially nice impression of fresh air in cleaned
room. The system makes simultaneously possible to vacuum traditional way using bags.
Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety
instructions. Keep this User’s Guide for future reference.
This appliance is not intended for use by persons (including Children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
Do not allow to be used as a toy.
THE REMARKS ON OPERATION AND USAGE SAFETY
Please control permeability of the tubes and hose!!! Bigger particles blocking the air flow
should be removed before cleaning. Leaving them inside the suction ducts can result in engine
or other parts damages.
− Move the nozzle-brush along the carpet without pressing, slowly with constant speed. To fast and to
energetic movements decrease the vacuuming efficiency.
− Bring the vacuum cleaner to service desk for maintenance after about 300 operational hours. Pay
your special attention to the fact if supply cord insulation is not damaged.
− Always unplug the appliance before cleaning, assembling or dismantling.
− Switch off the appliance before changing the accessories or before approaching moving parts.
− Switch off the appliance before changing the accessories.
If the power cord is damaged, it shall be exchanged by special service desk staff, due to avoid
hazard.
The appliance should be repaired by trained staff only. Improper repair can result in serious
hazard for a user. In case of defects we recommend you to contact qualified service desk.
− While cleaning with water filter unit, do not bring the vacuum cleaner to vertical position or turn
upside down, when there is water inside the tank.
− Periodically clean the wheel. The dirtiness accumulating at the wheel axes can make it difficult to
turn.
− Periodically you can clean external surface of the vacuum cleaner. Do not use the cleaning agents
which can damage the surface. Clean it with soft cloth with small amount of wash up liquid. Unplug
before cleaning and maintenance.
− During storage the sucking hose can be rolled but not bent.
− In case of improper operation please bring it to service, as operation with broken appliance can be
dangerous for the user.
− Do not plug it in before the vacuum cleaner is completely ready for operation.
− Do not leave switched on and operating vacuum cleaner unattended.
− Do not remove the tank lid and do not remove the water filter unit during operation.
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use
or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any time in order to adjust it to
law regulations, norms, directives, or due to construction, trade aesthetic or other reasons,
without notifying it in advance.
77
VACUUM CLEANER CHARACTERISTICS
The 619 vacuum cleaner is intended for picking up dirtiness from the floor, carpets, ceramic tiles, gaps
in panelling, skirting, heaters, to vacuum furniture, curtains, etc.
The vacuum cleaner is not intended for collecting water.
The vacuum cleaner is equipped with multi- stage filtration system. The first stage is the water inside
the tank. It absorbs most of dirtiness. The second filter is the separating foam and initial filter. Next
filter is HEPA, which blocks the finest dust and bacteria.
The 819 vacuum cleaner is equipped with alternative filtration system including new generation bag
SAFBAG. The User can select the filtration system (water or SAFBAG) depending on his/her needs.
The module with water unit is especially recommended for people suffering from different kinds of
allergy. After vacuuming the air in the room remains moisturized, this provides comfort and pleasure.
The system provides possibility of “balsam therapy” and “aromatherapy” by adding some drops of
balmy oil or condensed fragrance to warm water inside the tank.
The module with SAFBAG unit is applied for vacuuming with new generation bag - SAFBAG.
The vacuum cleaner with water unit is equipped with unique function of air recirculation. It
enables to use the vacuum cleaner not only for suction but also for blowing, i.e. blowing out leaves,
drying accessories or other damp objects.
The added possibility of filtration choice improves technical parameters and utility functions.
You can use it well with Zelmer turbo brush.
The brush is necessary accessory element for all the owners of cats, dogs or other pets, which hair is
very difficult to remove from the carpets or fitted carpets. Turnable head of the brush brushes exactly
the surface sucking the hair into the bag.
13B
14B
Realisation
option and
accessories:
Type :
Suction Power
adjusting
Cord rewing button
Bag / quantity
Outlet filter
Accessories
compartment
Suction tube
Small nozzle
Gap nozzle
Small brush
„BNB“ brush
VACUUM CLEANER TYPES 819
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
+
+
+
―
+
+
+
+
SAFBAG 2 pcs.
HEPA 11
telescope
SAFBAG 2 pcs.
HEPA 11
SAFBAG 2 pcs.
HEPA 11
SAFBAG 2 pcs.
HEPA 11
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
819.0***SK
819.0***SLK
819.0***SP
819.5***SK
telescope
telescope
telescope
+ ―
+ ―
+ +
+ ―
TECHNICAL DATA
The vacuum cleaner type and its technical parameters are included at the name plate. Grid protection
16 A. It does not cause RTV reception interferences.
It does not require grounding.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of effective standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
− Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC,
− Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise generated by the appliance: 80 dB/A.
The product is marked with CE symbol on the name plate
The vacuum cleaner type and technical parameters are included in name plate.
78
Initial filter
Telescope extension tube
Separator
Pipe node
SAFBAG (bag)
unit
Small brush
Back water
tank
Air recilculation
module knob
On/off
button
Small nozzle
Gap nozzle
Black
surface
Initial filter
Water
measuring vessel
Water filter unit
Nozzle-brush
Wąż ssący
Cable rewind
button
APPLICATION
OF ACCESSORIES
Accessories
cover
49.4000
Foam neutralizing
agent
SAFBAG (bag)
The sucking hose is a basic element of the vacuum cleaner equipment. Its
flexibility enables easy manipulation with other accessories.
The endings of the hose are connected so that they prevent twisting the
hose during operation. There is an inlet with suction power adjustment at one
of the endings.
Telescope suction tube connects the nozzles and brushes with sucking
hose extending the distance of cleaning area. The tube construction makes
possible to adjust its length during cleaning depending on the size of the
User.
You can achieve desired length moving „A” button in direction indicated by
the arrow. Maximum tube length = 96 cm.
Accessories, such as nozzles: small land gap and small brush are placed in
the accessories compartment under the front lid of the vacuum cleaner.
Small nozzle is intended for vacuuming soft surfaces such as:
curtains, draperies, upholstered furniture etc.
Small brush is intended for vacuuming rough
surfaces such as: libraries, picture frames etc.
Gap nozzle is intended for picking up dirtiness from places of difficult access like the
gaps in panelling, skirting, heaters, etc.
Nozzle- brush is universal element of equipment. It can be used both as a brush
and as a nozzle. You can change it switching appropriate button. Pressing button
(marked at the housing) makes the brush appear from the casing, it
backwards
can be used for vacuuming hard surface, i.e. wooden floors, laminates, tiles or walls.
(marked at the housing) The nozzle brush is prepared
Pressing button forwards
for operation as a nozzle and it is intended for soft surface cleaning, i.e. carpets, fitted carpets.
„BNB” – „Brush Natural Bristle”
It is used for cleaning and polishing hard surfaces, sensitive for scratching, i.e.
wooden floor, laminate, parquet, marble, tiles, walls, coverings made of noble
materials, etc.
Gentle and soft natural bristle provides maximum vacuuming efficiency and protects
against scratching cleaned surface.
79
SAFBAG bag is a basic disposable dust compartment. In comparison with traditional paper bag it is
characterized with much better economic and technical parameters.
SP
F AC
I LT EAC
RA
T T
ION ION
SP
AC
F
I LT E
RA AC
T T
ION ION
SP
F AC
I LT EAC
RA
T T
ION ION
SP
AC
F
ILT E
RA
Typ 400
819
1100
2000
2010
SP
F AC
ILT E AC
RA
T TO
I ON I N
SP
AC
F
ILT E
RA
AC
T TO
I ON I N
SP
AC
F
ILT E
RA
AC
T TO
IO N I N
AC
T TO
O
I NI N
ON
I
T
AC ON
I
E AT
AC TR
SP F LI
ON
TI
AC ON
I
E T
AC RA
I
SP F LT
49.4000
Black
surface
ON
I
T
C I
A ON
E T
AC LTRA
SP F I
SP
AC
F
ILT E
RA AC
T TO
IONI N
Typ 321
322
SP
AC
F
ILT E A
R C
AT T
ION ION
SP
AC
F
ILT EAC
RA
T TO
IONI N
SP
AC
F
I LT EAC
RA
T T
ION ION
The vacuum cleaner is equipped with 2 pieces of bags (1+1). It is necessary to remove the bag, when
you notice that the vacuum cleaner has lower suction or the bag is full. When the bag is completely
full, you should:
Set of dust bags
− remove it from SAFBAG unit,
Art. 49.4020
For vacuum cleaners
− bend the cover of the bag board along the line marked at the
Type: 322, 400, 819,
1100, 2000, 2010.
figure beside.
− press the cover inside the board inlet, so that it gets locked,
− such prepared bag – throw away.
You can buy SAFBAG bags in shops or by mail-order sale.
ATTENTION!!! Do not allow the bag overflow. It can result in vacuum
Bending
line
cleaner damage.
ON
TI
C
A ON
I
E T
AC RA
I
SP F LT
Lid
Initial filter. The vacuum cleaner is additionally equipped with initial filter 1 piece.
ATTENTION!!! If the suction power rapidly decreases, it is necessary to
exchange initial filter and dry the foam separator
Turbo brush can be additional accessory and can be applied with any type of
vacuum cleaner, 819 equipped with SAFBAG unit. Turbo brush consists of the brush
rotated with airflow in nozzle casing. It cleans very efficiently strong dirtiness,
especially fur from carpets and fitted carpets. It is not a standard accessory for 819
vacuum cleaner. You can buy it in shops or by mail-order sale.
OPERATION WITH WATER FILTER SYSTEM
Preparing for cleaning with water filter system:
You can remove the after filter unit and assemble it only when the hose is removed from
the top lid of the vacuum cleaner.
− Open the tank lid.
−
Remove the water tank unit in
direction indicated in the fig.
− fill the tank with water up to the indicated „max” level – about 600 ml, when the tank
is assembled in the vacuum cleaner.
ATTENTION!!! Do not exceed defined level.
− Check if the separator frame, initial filter and pipe node are properly
assembled.
Air stub
− Insert the water filter unit into the
tank; remember that two air stubs get
exactly inside the holes in vacuum
cleaner housing.
80
− Be careful to put the cutting of filter partition
shall be fitted on proper insertion of the tank.
2
− Cover the back tank with the lid, as
show in the figure beside.
1
1
− Insert the hose edge into top lid inlet.
HOW TO START UP VACUUM CLEANER
− Take the plug and pull the cord out of the casing.
ATTENTION!!! Be careful during pulling the cord out, the yellow mark on the cord show the end
of the cord. Further trials (pulling) can lead to damage the cord.
Vacuum cleaner
handle
− Insert the plug to the mains supply receptacle.
− Switch the vacuum cleaner on pressing the on/off button marked with
symbol
− You can adjust the desired suction power for 819.0 vacuum cleaner by
special buttons on the handle:
„+”increase power,
„–”reduce power
The currently set power level is indicated with one of four control
lamps. After each switching off, the power is reset as maximum,
despite the power set before
−
When vacuuming with water filter unit, check the air
Suction
Blowing
recirculation module knob position.
Place the knob in sucking position.
OPERATIONAL INSTRUCTIONS FOR VACUUMING WITH WATER FILTER
89B
− Avoid vacuuming surface covered with foaming enhancing substances. If we can notice through the
tank walls, that the water is very foamy, it is necessary to add anti-foaming agent recommended by
vacuum cleaner manufacturer, i.e. “FOAM-FREE” or “G 478 Entschäumer D”, in amount indicated
on the package. You can buy such agent in ZELMER S.A. network shops or by mail-order.
ATTENTION!!! Vacuuming with exceeding indicated, permitted level of water amount can result
in overflow out of the vacuum cleaner. Such repeated situation can lead to fast
blocking of final filter.
− You should pull carefully the vacuum cleaner across the doorsteps and other rough areas, not to
cause extensive water waving inside the tank. It can cause splitting small amount of water out.
− During long or very intensive vacuuming big amount of rubbish, water in the tank, which is the first
stage of filtration, can be completely or in majority absorbed by dry dirtiness. In such case replace it
with fresh and continue vacuuming.
ATTENTION!!! Long term vacuuming with very dirty water can result in early blocking of final
filter (HEPA filter for type 819,*.***S). It can also lead to vacuuming and filtration
efficiency decreasing.
− It is forbidden to pick up the materials and dirtiness, which can be dangerous for people and can
damage the internal elements of the vacuum cleaner, especially:
− flammable, corrosive, malodorous materials, chemicals, etc.
− high temperature materials and liquids,
− materials which are difficult to make damp such as: gypsum, cement, stone dust, flour, etc.
− too big and too sharp objects, which can be blocked inside the tube, hose or air ducts.
− In order to do use blowing, please set the air recirculation module knob in blowing position.
You can use this function for different purposes, especially for:
− blowing leafs out of balcony or patios,
− drying with warm air the inner walls of tubes and hose and other damp objects.
81
AFTER OPERATION WITH WATER FILTER
After operation with „water filter unit” it is necessary to perform proper activities in order to clean
inner elements of the tank and prepare it for storage.
− Switch the vacuum cleaner off and unplug it.
− Remove the hose ending.
− Black surface − remove the water filter unit from the vacuum cleaner.
− Remove the inner module from the tank.
− Press the flexible hook of the separator frame with your finger, disassemble the water separator and
remove initial filter.
− If it is necessary, remove the node, flush it and assemble again, taking care for proper assembling.
− Water filter unit - clean tank, separator and initial filter under running water. Clean the parts
thoroughly.
− Dry after cleaning. You can do it in two different ways:
1. Disassemble the parts and leave them until they get dry. Assemble
after drying and insert complete tank into the vacuum cleaner.
2. Assemble complete vacuum cleaner after cleaning (without water) and
switch it on for about 5 min. (Drying with airflow).
ATTENTION!!! Leaving not completely dried parts inside the assembled
vacuum cleaner can cause unpleasant smell.
Black
surface
In case of incidental getting the accessories wet (tubes, hose or nozzles inside)
you should stop the vacuuming switch the vacuum cleaner off and dry the wet
parts.
In order to do it, please set the air recirculation module knob in blowing position and switch the
vacuum cleaner on for about 2 min. The activity is performed to dry the hose, pipes and other
accessories in contact with water. It prevents bacteria development during storage.
60B
FILTERS CONTROL
The vacuum cleaner is equipped with the following filters:
1. Separator and initial filter
Activities connected with cleaning are described in part concerning after
operation activities.
− Washing of these parts shall be held after each vacuuming.
− Assemble the parts In reverse sequence to disassembling
− Be careful during assembling initial filter, so that black surface of the filter
was outside (up).
2. Final filter (HEPA filter for type 819.*.***S)
Final filter removing
− Remove the back tank from the housing and turn the vacuum cleaner
so that it was supported with upper, inclined surface and the handle
on the floor.
− Move the cursor into such position, that
the open mark was visible.
− Open the filter lid according to the figure
beside.
− Catch the fin to remove the final filter.
82
Black
surface
Op
en
Further activities and recommendation concerning HEPA filter (for type 819.*.***S).
− The filter should be replaced with a new one once a year or after 100 working hours.
− Visual inspection is recommended especially, in case of water splitting out of the vacuum cleaner.
In case of filter surface damage or when it is all covered with dust, you should replace the filter with
a new one.
Final filter assembling.
− Insert the filter unit into the filter seating inside the vacuum cleaner housing
and press from the top its upper edge until you feel strong
resistance, which indicated proper assembling.
Clo
se
d
−
Assemble the filter lid, press it strong to the seating and
move the cursor to „closed” position.
3. Engine filter (engine air cooling circulation).
Filtration unwoven fabric is placed in air cooling circulation, which is to stop the carbon dust generated
during natural utilization of engine brushes and commutator.
To exchange engine filter:
− remove the water filter unit,
− turn the vacuum cleaner upside down,
− put the flat tool, i.e. screw driver inside special
hole in filter lid ,
− move your hand up (lever rule) to move the hook
up, so that bending it releases the lid locker
− remove the filtrating insert.
−
−
Install a new filtration insert according to the figure. Be careful not to leave
the edges of filtration unwoven fabric beyond the seating boarders .
− Lock the filter lid after inserting lower hook at first
and pressing it so that the upper hook caught the
housing edge.
ATTENTION!!! You mustn’t vacuum without or with improperly assembled initial filter and separator
frame. Operation without these filters shall cause fast usage of final filter.
VACUUM CLEANER OPERATION WITH SAFBAG
Tank lid
Tank lid
Board
AC
TIO TIO
N N
E
RA AC
TIO TIO
N N
PAC
FILT E
RA
S
S PAC
FILT
IO IO
N N
ACT
SP
AC
F ILT E
RAT
SP
AC
F IL E
TR
AT
A
CT
IO IO
N N
SP
AC
F IL E
TR A
AT CT IO
IO
N N
A
ATI CTI
ONON
A
ATI CTI
ONON
SPA
Tank
83
N
O
A
ATI CTI
ON
FI L CE
TR A
ATI CTI
ON O N
SPA
FI CE
LTR
SPA
FI CE
LTR
A
ATI CTI
ON O N
A
ATI CTI
ON O N
SPA
FI CE
L TR
49.4000
SPA
FI CE
L TR
E
RA AC
TIO TIO
N N
S PAC
FILT
S PAC
FILT
IO IO
N N
TI ONN
AC IO
E
RAT
PAC T
S F LI
SP
AC
F ILT E
RAT
ACT
E
RA AC
TIO T IO
N N
SAFBAG
(bag)
SPA
FI CE
L TR
Internal module
SAFBAG unit construction:
When using SAFBAG unit it is not allowed to pick up:
− liquids,
− hot ash
− cigarettes and matches,
Inlet
filter
− sharp and hard objects,
− pieces of glass, cement, stone dust, flour, etc.
Preparation for cleaning:
Basket
− Open the tank lid (as in case of water filter).
− Remove the inner module (board, basket, plug,
air-inlet filter and SAFBAG bag).
− Check if SAFBAG bag and air-inlet are properly
assembled (see air-inlet filter exchange).
− Insert the inner module into the tank and
assemble the lid.
− Remove the complete water filter unit.
− Replace the water filter unit with SAFBAG bag unit.
ATTENTION!!! It is absolutely forbidden to vacuum without the bag and inlet filter or with
damaged bag. It can cause engine damage.
Bag and filters control
1. SAFBAG bag.
− As the bag is not equipped with full bag indicator, it is necessary to control that status. Replace it
with a new one, when it is completely full.
SAFBAG bag exchange:
− Open the tank lid and remove the inner module.
− Lean the flexible board hook and disassemble the bag board.
− Pulling the SAFBAG bard, remove it from the
basket.
− Replace full or damaged SAFBAG bag with a new
one.
− Hold the bag bard and put it between the fins in the
basket (sequence 1 and 2) according to assembling
direction, defined by arrows printed on the bag.
− Insert the inner module into back tank and close it with the lid.
2. Air-inlet filter
t is recommended to check periodically the filter condition. In case of extensive
dirtiness, it is required to replace it with a new one.
Air-inlet filter exchange
− Remove the bag (see the item „ SAFBAG” bag exchange).
− Open flexible hook of the bard, which shall cause opening of the basket.
−
−
−
−
−
Remove the air-inlet filter from the seating in the board.
Place the new air-inlet filter carefully in the seating in the board.
Close the basket.
Put the bag on (see the item „SAFBAG bag exchange).
Insert the inner module to the back tank and close the lid (see the item SAFBAG
bag exchange)
− Switch the vacuum cleaner on, the way described for vacuuming with water filter.
ATTENTION!!! Never pour water to back tank while using “SAFBAG” unit.
ECOLOGY – ENVIRONMENT PROTECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it:
− Put the cardboard packing into recycling paper container.
− Put the polyethylene (PE) bags into container for plastic.
− When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural
environment.
Please do not dispose this vacuum cleaner into domestic waste disposal!!!
819-133
84
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising