Zelmer Wodnik Trio 619.5 EW User Manual

Zelmer Wodnik Trio 619.5 EW User Manual
www.goldenservice.zelmer.com
PL
2–15
Instrukcja użytkowania
CZ
16–29
Návod k obsluze
SK
30–43
Návod na použitie
ODKURZACZ
VYSAVAČ
VYSÁVAČ
ZELMER Typ 616
ZELMER Typ 616
ZELMER Typ 616
HU
44–57
Kezelési utasítás
RO
58–71
Instrucţiuni de folosire
RU
72–85
Инструкция по эксплуатации
PORSZÍVÓK
ASPIRATORUL
ПЫЛЕСОС
ZELMER Típus 616
ZELMER Tip 616
ZELMER Tип 616
BG
86–99
UA
100–113
EN
114–127
Инструкция за експлоатация
Інструкція з експлуатації
User manual
ПРАХОСМУКАЧКА
ПИЛОСОС
VACUUM CLEANER
ZELMER Тип 616
ZELMER Тип 616
ZELMER Type 616
instrukcja 616-010.indb 1
2010-02-23 10:18:33
PL
Szanowni Klienci!
Odkurzacze nasze produkowane są od wielu lat i cieszą się bardzo dobrą opinią. Wykorzystując nasze
najlepsze rozwiązania z poprzednich modeli oraz trendy w rozwoju sprzętu czyszczącego na świecie,
stworzyliśmy dla Państwa odkurzacz, który pomoże rozwiązać problemy związane z utrzymaniem czystości w Waszych mieszkaniach.
Oprócz tradycyjnego odkurzania przeznaczony jest on do zbierania zanieczyszczeń mokrych, czyszczenia parą oraz czyszczenia na mokro (detergentem).
Przy zastosowaniu nowego systemu filtracji urządzenie może pracować jako tradycyjny odkurzacz lub odkurzacz z filtrem wodnym. Stworzono możliwość wyboru jednego z 4 systemów czyszczenia, które można
stosować w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika, w tym możliwość korzystania z worka
papierowego.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić
wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej
korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
ODKURZACZ TYP 616 PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU
DOMOWEGO
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
– Odkurzacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 230 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
– Nie podłączaj odkurzacza do sieci z gniazdkiem, które nie jest wyposażone w kołek ochronny.
– Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
– Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony
u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę
w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana
naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek
radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
– Nie dopuszczaj do zamoczenia wtyczki przewodu przyłączeniowego.
– Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, gdy jest ono włączone do sieci zasilającej.
– Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi i czyszczącymi przez przewód zasilający, gdyż
grozi to uszkodzeniem izolacji przewodu.
– Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
– Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania.
– Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.
– Nie kieruj strumienia pary wodnej na osoby albo zwierzęta, względnie nie używaj go do czyszczenia
powierzchni i przedmiotów wrażliwych na wysoką temperaturę.
– Nie kieruj strumienia cieczy lub pary wodnej na urządzenia elektryczne.
– Unikaj zetknięcia skóry z parą – wysoka temperatura może spowodować oparzenie.
– Nie wciągaj do odkurzacza; zapałek, niedopałków papierosów, rozżarzonego popiołu, środków żrących, toksycznych, benzyny nafty i innych palnych lub wybuchowych cieczy. Unikaj zbierania ostrych
przedmiotów.
– Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.
– W czasie pracy nie dopuszczaj do przewrócenia lub zalania odkurzacza wodą.
– Ze względu na ciężar odkurzacza, nie stawiaj go na półkach, regałach stopniach itp.
– Odkurzacz ustawiaj zawsze na kółkach w pozycji poziomej, inna pozycja pracy odkurzacza jest niedopuszczalna.
2
instrukcja 616-010.indb 2
2010-02-23 10:18:33
– Nie wystawiaj odkurzacza na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).
– Nie używaj odkurzacza bez nałożonego filtra piankowego w zespole filtracyjnym.
– Nie pozostawiaj włączonego i pracującego odkurzacza bez nadzoru ze względu na niebezpieczeństwo
w razie jego upadku.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
CHARAKTERYSTYKA ODKURZACZA
Odkurzacz 616 przeznaczony jest do zbierania zanieczyszczeń z podłóg, dywanów, płytek ceramicznych,
szczelin w boazerii, listwach podłogowych, grzejnikach, do odkurzania mebli, zasłon, firanek, do zbierania
cieczy i czyszczenia na mokro: płytek posadzek, dywanów, wykładzin podłogowych i tapicerki oraz do
czyszczenia parą (fug pomiędzy płytkami, szczelin, do mycia okien, gładkich powierzchni, ścian, płytek,
do prania tapicerki foteli, siedzisk, itp.).
Odkurzacz wyposażony jest w poczwórny system filtracji.
Pierwszym filtrem jest worek papierowy lub wkładka filtracyjna znajdująca się na dnie korpusu filtra. Ich
zadaniem jest wyłapanie grubszych zanieczyszczeń.
Drugim i zasadniczym filtrem jest filtr wodny. Czynnikiem filtrującym jest czysta woda w ilości 1,5 l oraz
filtr piankowy, którego zadaniem jest oddzielenie powietrza od wody. Oznacza to że, podczas odkurzania
można zebrać dodatkową porcję wody. Odkurzacz posiada system ustalający maksymalny poziom wody
i zabezpieczający przed przepełnieniem wodą.
Trzecim filtrem jest filtr wlotowy znajdujący się na płycie górnej filtra kompletnego. Jego zadaniem jest wychwycenie cząstek kurzu i zanieczyszczeń nie zatopionych w wodzie przed wlotem powietrza do agregatu.
Czwartym filtrem jest filtr powietrza wylotowego znajdujący się bezpośrednio na wylocie powietrza z odkurzacza.
Na pokrywie górnej odkurzacza znajdują się wyłączniki umożliwiające wybór funkcji pracy odkurzacza
oraz lampki tlące informujące o stanie pracy odkurzacza. Są nimi:
1 – wyłącznik trzypozycyjny
2 – wyłącznik silnika
3 – wyłącznik spustu / emisji pary
4 – lampka funkcji czyszczenia parą
5 – lampka funkcji czyszczenia detergentem (sygnalizuje pracę pompki)
Na pokrywie tej naniesiono również symbol graficzny przestrzegający przed niebezpieczeństwem poparzenia.
Użytkownik wyrobu ma możliwość wyboru jednej z trzech funkcji:
– czyszczenie parą – wyłącznik trzypozycyjny (1) ustawiony w pozycji 1,
– czyszczenie detergentem – wyłącznik trzypozycyjny (1) ustawiony w pozycji 2,
– odkurzanie powierzchni suchych / zbieranie zanieczyszczeń – wyłącznik trzypozycyjny (1)
ustawiony w pozycji neutralnej 0.
Odkurzacz nadaje się idealnie do współpracy z turboszczotką Zelmer. Jest ona nieodzownym elementem
wyposażenia dla wszystkich posiadaczy psów, kotów i innych zwierząt domowych, których sierść jest
trudna do zebrania z dywanów i wykładzin. Obracająca się głowica turboszczotki dokładnie szczotkuje
powierzchnie, powodując zasysanie sierści.
3
instrukcja 616-010.indb 3
2010-02-23 10:18:34
DANE TECHNICZNE
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej.
– Zabezpieczenie sieci: 16 A.
– Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej: S1.
– Urządzenie klasy I, wyposażone w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczką ze stykiem
ochronnym. Wymaga podłączenia do gniazdka sieciowego wyposażonego w kołek ochronny.
– Moc grzałki w wytwornicy pary: 1250 W.
– Pojemność zbiornika tylnego na detergent/wodę: 3,5 l.
– Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia: 6 l.
– Zasięg pracy: 9 m.
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
– Hałas urządzenia: 80 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
BUDOWA I WYPOSAŻENIE ODKURZACZA
WYPOSAŻENIE DO ODKURZANIA
POWIERZCHNI SUCHYCH
Ssawki do mebli, szczelin i tapicerki można mocować zarówno na rurze ssącej, jak
i w chwycie węża.
Wąż ssący umożliwia łatwe manewrowanie wyposażeniem. Dzięki odpowiedniej konstrukcji nie ulega on skręcaniu w czasie odkurzania.
Rury ssące łączą wąż ssący z ssawką małą, ssawką szczelinową, ssawkoszczotką lub szczotką. Jeżeli jest to rura teleskopowa, ustaw jej długość w żądanej pozycji roboczej (w zależności od wzrostu obsługującego) wciskając
przycisk „A” i przesuń rury w kierunku wskazanym strzałkami.
4
instrukcja 616-010.indb 4
2010-02-23 10:18:34
Ssawko-szczotka. Zalecamy odkurzać ssawko-szczotką:
Podłoża miękkie – dywany i wykładziny podłogowe.
Podłoża twarde – podłogi z drewna, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp.
Ssawko-szczotkę połącz z rurą – wciśnij przełącznik na ssawko-szczotce zgodnie z rypodłoże miękkie lub
podłoże twarde.
sunkiem
Tapicerka, materace itp.
Ssawka – służy do odkurzania mebli tapicerowanych, materacy, zasłon, firan itp. Dzięki
paskowi do podnoszenia nitek, zbierane są również dokładnie nitki, drobne włókna itp. Radzimy przy tej czynności zmniejszyć moc ssania odkurzacza.
Delikatne materiały i nierówne przedmioty
Szczotka mała – służy do odkurzania: księgozbiorów, ram obrazów i okien. Radzimy przy
tej czynności zmniejszyć moc ssania odkurzacza.
Szczeliny, kąty, zagłębienia itp.
Ssawka szczelinowa – służy do odkurzania: szczelin, kątów, szpar i innych trudnodostępnych zakamarków.
Wkładka filtracyjna – „GORETEX” (kolor biały) stosowana do odkurzania z workiem papierowym.
Wkładka filtracyjna – „FIZELINA” (kolor czarny) stosowana do odkurzania
bez worka papierowego.
Worek papierowy – jest zbiornikiem kurzu, z którego nie usuwa się zebranych podczas
odkurzania zanieczyszczeń. Każdy odkurzacz wyposażony jest w 2 worki papierowe.
RÓŻNE SPOSOBY ZBIERANIA ZANIECZYSZCZEŃ SUCHYCH
Wyłącznik trzypozycyjny musi być ustawiony w położeniu neutralnym „0”
1. Odkurzanie tradycyjne bez wody z użyciem worka papierowego.
Opis użytych elementów pokazano na rys. obok. Zanieczyszczenia gromadzą się
w worku papierowym. Zakończenie pracy nie wymaga dodatkowych czynności
związanych z obsługą odkurzacza.
2. Odkurzanie z użyciem wody i worka papierowego.
Opis użytych elementów pokazano na rys. obok. Podczas takiego odkurzania
zanieczyszczenia gromadzą się w worku papierowym. Zastosowana w komorze
filtra wkładka filtracyjna „GORETEX” (kolor biały) zapobiega przenikaniu wody do
worka papierowego. Można go używać do kilkakrotnego odkurzania. Po zakończeniu pracy wylej wodę ze zbiornika i osusz go.
3. Odkurzanie z użyciem wody i wkładki filtracyjnej „FIZELINA” (kolor czarny) bez worka papierowego.
Opis użytych elementów pokazano na rys. obok. Zgromadzone w komorze filtra
zanieczyszczenia – są mokre.
4. Odkurzanie z użyciem wody bez worka papierowego i wkładek filtracyjnych w komorze filtra.
Opis użytych elementów pokazano na rys. obok. Zanieczyszczenia gromadzą się
w komorze filtra (grubsze frakcje) i w wodzie.
5
instrukcja 616-010.indb 5
2010-02-23 10:18:34
Przy zastosowaniu powyższego systemu filtracji odkurzacz można użytkować w następujący sposób:
A – DO ODKURZANIA Z WORKIEM PAPIEROWYM BEZ WODY
– Wciśnij przycisk zaczepu i podnieś pokrywę górną.
– Wyjmij zbiornik przedni i wyciągnij z niego filtr.
– Zwolnij zaczepy mocujące pokrywę górną z korpusem filtra, naciskając kciukami równocześnie oba zaczepy, jak na rys. obok
(poz.1-1).
– Unieś do pozycji pionowej uchwyt filtra, wysuń z zaczepów pokrywę górną i otwórz komorę na zanieczyszczenia.
Wewnątrz komory znajdują się szczeliny do mocowania worka papierowego:
– Worek papierowy zagnij wzdłuż linii przerywanej w kierunku
strzałki.
– Wsuń go pionowo do wnęki filtra zgodnie ze strzałką na rys.
Otwór powinien pokryć się z otworem wlotowym filtra.
– Załam tekturkę worka do wewnątrz (wzdłuż linii cięcia tekturki)
i unieś uchwyt filtra do poz. pionowej.
– Wsuń wystające zaczepy pokrywy w prostokątne otwory w korpusie, połóż uchwyt na pokrywie i zatrzaśnij ją;
– Naciśnij kolejno dwoma kciukami płytę górną w pobliżu każdego zaczepu lub naciśnij kciukami jednocześnie płytę górną przy
zaczepie 1 i 2 (rys. obok), aż do usłyszenia charakterystycznego
trzasku.
UWAGA! Oba zaczepy górne muszą być zawsze zatrzaśnięte!
B – DO ODKURZANIA Z WORKIEM PAPIEROWYM PRZY UŻYCIU 1,5 L WODY JAKO DODATKOWEGO FILTRA
Po wykonaniu tych samych czynności jak w punkcie „A”, dodatkowo:
– Zwolnij zaczep dna korpusu filtra (1). Włóż wkładkę filtracyjną (2) – „GORETEX” (kolor biały) i powtórnie zatrzaśnij
zaczepy.
– Napełnij zbiornik przedni wodą w ilości 1,5 l. Poziom wody
powinien mieścić się między znakami: MIN, MAX.
UWAGA! Odkurzając z workiem papierowym zawsze stosuj wkładkę filtracyjną „GORETEX”.
Po odkurzaniu nie pozostawiaj worka papierowego w pojemniku filtra, jeżeli w zbiorniku
przednim znajduje się woda.
C – DO ODKURZANIA BEZ WORKA PAPIEROWEGO BEZPOŚREDNIO DO POJEMNIKA FILTRA
Z UŻYCIEM WKŁADKI FILTRACYJNEJ „FIZELINA” LUB BEZ NIEJ
– Sprawdź, czy w pojemniku filtra znajduje się worek papierowy, jeśli tak, to go
usuń.
– Sprawdź poprawność zatrzaśnięcia pokrywy górnej z korpusem (zaczepy 1 i 2
mają być zatrzaśnięte). W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie „A”.
– Zwolnij zaczep dna korpusu filtra, włóż wkładkę „FIZELINA” (kolor czarny) lub nie
umieszczaj jej.
Odkurzanie z wkładką filtracyjną „FIZELINA” powoduje, że w pojemniku filtra kurz i śmieci ponad
fizeliną są wilgotne.
UWAGA! Zastosowaną wkładkę „FIZELINA” można używać jako jednorazową (szybka wymiana),
lub wielorazową (tańsza, choć wymaga wyprania i przepłukania).
6
instrukcja 616-010.indb 6
2010-02-23 10:18:34
Zwróć uwagę na dokładne opięcie filtra piankowego wokół pływaka (mocowany jest na dwóch
zaczepach).
– Zwróć uwagę aby uszczelka dokładnie przylegała do zbiornika.
– Włóż filtr wodny do zbiornika i ustaw
zbiornik na podstawie.
– Zamknij pokrywę górną.
– Włóż końcówkę węża ssącego do otworu w zbiorniku, tak
aby wierzchołki ▼ na końcówce węża zbiorniku leżały naprzeciw siebie, i przekręć ją w prawo lub w lewo, tak aby ww
znaki były względem siebie przesunięte.
– Połącz:
a. rurę z wężem,
b. rurę z wybraną ssawką lub szczotką.
– Włóż wtyczkę przewodu do gniazdka sieciowego wyposażonego w kołek ochronny i uruchom odkurzacz naciskając wyłącznik silnika.
UWAGA! Odkurzacz wyposażony jest w pływak, który automatycznie zablokuje
ssanie, jeżeli filtr piankowy będzie mocno zabrudzony. Objawia się to
wzrostem obrotów silnika.
W takiej sytuacji:
– Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk wyłącznika i wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieci.
– Obróć końcówkę węża do pozycji pokrycia się wierzchołków znaków ▼ na końcówce węża i gnieździe zbiornika i wyciągnij wąż ze zbiornika.
– Otwórz pokrywę górną i wyciągnij zbiornik przedni.
– Ze zbiornika wyciągnij filtr wodny i zdejmij z niego filtr
piankowy.
– Dokładnie oczyść ww. filtry (patrz rozdział „Zakończenie
pracy”).
– Zwolnij zaczep dna korpusu filtra i wysyp śmieci.
– Jeżeli wcześniej zbierane były śmieci do worka papierowego, to zwolnij zaczepy pokrywy górnej 1 postępując zgodnie z wcześniej opisanymi czynnościami (pkt. „A”).
– Wylej brudną wodę wraz z zanieczyszczeniami ze zbiornika
i wypłucz go.
– Nalej czystą wodę, włóż filtr wodny, ustaw zbiornik na podstawie i zamknij pokrywę górną.
– Włóż wtyczkę przewodu do gniazdka sieciowego, włącz odkurzacz i kontynuuj
odkurzanie.
UWAGA! Pływak może również zadziałać przy gwałtownych ruchach, szarpnięciach, uderzeniach lub przy przejeżdżaniu przez progi.
W takiej sytuacji:
Wyłącz odkurzacz na kilkanaście sekund, a następnie włącz go ponownie i kontynuuj odkurzanie.
7
instrukcja 616-010.indb 7
2010-02-23 10:18:35
ZASYSANIE CIECZY
Do zasysania cieczy, czyszczenia na mokro, czyszczenia parą należy używać węża ssącego i rur
ssących – detergent/para.
Chcąc zastosować odkurzacz do zasysania cieczy należy:
– Włożyć końcówkę węża ssącego do otworu w zbiorniku,
tak aby wierzchołki ▼ na końcówce węża i zbiorniku leżały
naprzeciw siebie, i przekręcić ją w prawo lub w lewo, tak
aby ww. znaki były względem siebie przesunięte.
– Połączyć:
a. rury ssące (detergent/para),
b. rurę z wężem,
c. rurę z łącznikiem,
d. łącznik z ssawką rozpylającą dużą lub małą.
– Zablokować połączenie przez przekręcenie blokady:
– rur,
– rury z wężem,
– rury z łącznikiem,
– łącznika z ssawką.
– Włożyć króciec wężyka do zaworu w podstawie odkurzacza.
– Upewnić się, czy króciec został prawidłowo zamocowany w zaworze.
UWAGA! Przy trudnościach w łączeniu ww. elementów zwilż uszczelki np. wazeliną techniczną
lub wodą itp.
Mając tak przygotowany odkurzacz należy pamiętać, aby:
1. Zbiornik przedni był zawsze pusty (bez wody).
2. Nie stosować żadnych wykładzin filtracyjnych, ani worka papierowego.
3. Stosować ssawki rozpylające (dużą lub małą), opisane niżej.
UWAGA! Absolutnie nie uruchamiaj odkurzacza z pełnym zbiornikiem! Nie zasysaj jednorazowo
dużych porcji cieczy (np. wężem zanurzonym w wodzie).
Jeżeli w czasie zasysania poziom cieczy przekroczy poziom „MAX”, pływak automatycznie zablokuje
ssanie.
W takiej sytuacji:
– Wyłącz odkurzacz na kilkanaście sekund, a następnie włącz go ponownie i kontynuuj odkurzanie.
CZYSZCZENIE NA MOKRO – Wyposażenie do czyszczenia na mokro
Wąż ssący (detergent/para) to podstawowy element wyposażenia odkurzacza. Służy do czyszczenia detergentem i parą wodną. Jego giętkość umożliwia manewrowanie różnymi częściami wyposażenia oraz
odkurzanie wokół odkurzacza.
W rękojeści węża znajdują się:
1. Przycisk – po naciśnięciu go, zgodnie ze strzałką 1, następuje wypływ wody
lub pary ze ssawki.
2. Blokada – wciśnięcie jej, zgodnie ze strzałką 2, powoduje zablokowanie przycisku,
co ma zapobiec przypadkowemu wypływowi z ssawki wody lub gorącej pary.
8
instrukcja 616-010.indb 8
2010-02-23 10:18:35
3. Zasuwka – służy do regulacji siły ssania, co uzyskuje się przez odsłanianie lub przysłanianie otworu
znajdującego się pod zasuwką.
UWAGA! W czasie zasysania wody, czyszczenia na mokro lub parą, zasuwka powinna całkowicie
przysłaniać otwór.
Rury ssące (detergent/para) łączą wąż ssący (detergent/para) poprzez
łącznik (lub bez) z odpowiednią ssawką. W zależności od rodzaju wykonywanej czynności oraz wzrostu użytkownika można stosować jedną lub
dwie rury.
Łącznik – służy do połączenia rury ssącej (detergent/para) tylko z ssawką rozpylającą
dużą lub ssawką rozpylającą małą.
Ssawka rozpylająca duża – służy do zasysania
wody oraz do czyszczenia na mokro.
Listwa szczotkowa – nakładana jest na ssawkę rozpylającą dużą. Służy do zasysania wody z twardych powierzchni, np. parkietu, linoleum,
płytek ceramicznych, itp. oraz do czyszczenia na mokro.
Sswka rozpylająca mała – służy do czyszczenia na mokro małych powierzchni tapicerowanych, np. krzeseł, foteli, wersalek, tapicerki samochodowej, itp.
Przygotowanie odkurzacza do czyszczenia na mokro
Przed przystąpieniem do czyszczenia na mokro, odkurz dokładnie powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia, a następnie przygotuj odkurzacz do czyszczenia na mokro. W tym celu:
– Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk wyłącznika i wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieci.
– Obróć końcówkę węża do pozycji pokrycia się wierzchołków znaków ▼ na końcówce węża i gnieździe zbiornika, wyciągnij wąż ze zbiornika.
– Otwórz pokrywę górną i wyciągnij zbiornik przedni.
– Ze zbiornika wyciągnij filtr wodny.
– Usuń śmieci z pojemnika korpusu filtra lub usuń worek papierowy.
–
–
–
–
Wylej brudną wodę wraz z zanieczyszczeniami ze zbiornika i wypłucz go.
Włóż filtr wodny do zbiornika bez worka papierowego i wkładki filtracyjnej.
Ustaw zbiornik na podstawie i zamknij pokrywę górną.
Następnie postępuj zgodnie z opisem zawartym w punkcie „Zasysanie cieczy”,
a dotyczącym montażu węża ssącego, połączenia rur ssących, łącznika, ssawki
rozpylającej i zamocowania króćca wężyka.
W dalszej kolejności:
– Ściągnij zbiornik tylny:
– otwórz pokrywę górną i ustaw ją w pozycji pionowej 1.
– zbiornik podnieś do góry, a następnie wysuń do tyłu 2.
– Wyciągnij ze zbiornika zatyczkę wlewu i napełnij zbiornik
środkiem czyszczącym (roztworem proszku lub płynem),
w ilości podanej na etykiecie:
– Proszek, przygotowanie roztworu czyszczącego: w osobnym naczyniu zawartość
torebki rozpuść w 2,5 – 3 l ciepłej wody o temp. do 45ºC.
– Płyn czyszczący: odmierzoną ilość płynu wlej do zbiornika tylnego. 1 zatyczka płynu na 3,5 l wody.
– W zależności od zastosowanego środka czyszczącego, napełnij zbiornik tylny
przygotowanym roztworem lub ciepłą wodą o temp. do 45ºC.
– Włóż zatyczkę do otworu w zbiorniku tylnym.
UWAGA! Odkurzacz jest fabrycznie wyposażony tylko w jeden z ww. środków
czyszczących.
9
instrukcja 616-010.indb 9
2010-02-23 10:18:35
ZELMER S.A. gwarantuje dobry efekt czyszczenia i poprawne działanie odkurzacza tylko przy użyciu
środków czyszczących i ich ilości zatwierdzonych przez ZELMER S.A., co zaznaczono na etykiecie środka czyszczącego:
– Proszek „DYWANOPUC” F-my OKTIMA, Polska.
– Płyn „CARPEX” F-my ASTRA POLLENA, Polska.
– Płyn „FOUNTAINHEAD” F-my Butcher’s, USA.
– Ustaw zbiornik w uprzednio zajmowanym miejscu i dociśnij go w celu
dokładnego zamocowania na korpusie odkurzacza.
– Zamknij pokrywę górną.
CZYSZCZENIE DYWANÓW
Przed rozpoczęciem czyszczenia dywanu na mokro, sprawdź trwałość kolorów na przebarwienie.
Na białą szmatkę nanieś niewielką ilość środka czyszczącego (roztworu proszku lub płynu) i czyść dywan
w najmniej widocznym miejscu. Jeżeli szmatka zafarbuje oznacza to, że dywan nie ma trwałych kolorów
i nie może być czyszczony w ten sposób.
Dla zabezpieczenia przed powstawaniem piany lub przy jej powstawaniu podczas czyszczenia, stosuj
środek antypieniący zalecany przez Firmę ZELMER S.A., w ilościach i w sposób podany na etykiecie:
– „G 478 Entschäumer D” Firmy BUZIL, Niemcy.
– „FOAM-FREE” F-my Butcher’s, USA.
UWAGA! Odkurzacz jest fabrycznie wyposażony tylko w jeden z ww. środków antypieniących.
– Ściągnij z ssawki listwę szczotkową.
– Ustal na dywanie kierunek ruchu ssawki, przy którym
będzie ona stawiała najmniejszy opór.
– Przełącz wyłącznik trzypozycyjny (1) w położenie „2”
(pompka ze zbiornika tylnego pobiera wodę z detergentem, co sygnalizuje świecąca lampka (5).
– Włącz odkurzacz, wciskając wyłącznik silnika (2).
UWAGA! Pompkę można włączyć tylko wtedy, gdy
w zbiorniku tylnym znajduje się woda. Jej
brak objawia się głośną pracą pompki.
– Wciśnij w rękojeści węża przycisk regulujący dopływ
wody do ssawki.
– Przesuwaj ssawkę po dywanie wykonując ruchy posuwisto-zwrotne.
UWAGA! W przypadku stwierdzenia, że mimo włączenia pompki ssawka nie rozpyla wody,
sprawdź poprawność zamocowania zbiornika tylnego (mocno go dociśnij) oraz zamocowanie króćca w zaworze w podstawie odkurzacza. Przy trudnościach z zamocowaniem,
zwilż gniazdo zaworu zbiornika tylnego oraz uszczelkę króćca.
– Czyszczenie dywanu prowadź w taki sposób, aby w trakcie czyszczenia i bezpośrednio po nim, nie
chodzić po wyczyszczonej powierzchni.
UWAGA! Nie rozpryskuj roztworu piorącego zbyt długo w jednym miejscu dywanu, aby go nie
przemoczyć.
– Po oczyszczeniu części dywanu przerwij spryskiwanie i osusz, go wykonując ssawką ruchy posuwistozwrotne. Powtórz te czynności, aż cała powierzchnia dywanu zostanie osuszona.
– Po zakończeniu spryskiwania wyłącz pompkę (przełącz wyłącznik trzypozycyjny (1) z położenia „2”
w położenie „0”) oraz wciśnij w wężu ssącym na chwilę przycisk regulujący dopływ wody do ssawki
w celu „rozładowania ciśnienia”.
Przy zabrudzeniach zastarzałych lub szczególnie trudno usuwalnych, miejsce to najpierw zwilż
środkiem piorącym zalecanym przez ZELMER S.A., aż do pojawienia się piany. Pozostaw na pewien czas, a następnie odessij odkurzaczem.
UWAGA! Nie dopuszczaj do przemoczenia dywanu. Może to doprowadzić do jego trwałego odkształcenia (pofałdowania).
10
instrukcja 616-010.indb 10
2010-02-23 10:18:37
CZYSZCZENIE PODŁÓG GŁADKICH
– Na ssawkę nasuń listwę szczotkową.
– Przełącz wyłącznik trzypozycyjny (1) w położenie „2” i włącz odkurzacz (jak
przy czyszczeniu dywanów).
– Wciśnij w rękojeści węża przycisk regulujący dopływ
wody do ssawki.
UWAGA! Przy zatkaniu się dyszy spryskiwacza
odłącz ssawkę od rury i oczyść (przedmuchaj) kanałek lub wymień dyszę na nową.
Komplet dysz zapasowych dołączony jest do wyposażenia.
Wymiana dyszy
1. Z ssawki rozpylającej dużej (lub małej) wyjmij dyszę wraz z pierścieniem gumowym ø 5,6 x 1, naciśnij
dyszę kciukiem w dół zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na korpusie ssawki.
2. Nową dyszę wraz z pierścieniem zwilż i wciśnij w otwór ssawki, do momentu zatrzaśnięcia zaczepów.
– Przesuwaj ssawkę po czyszczonej powierzchni wykonując ruchy posuwisto-zwrotne.
– Po oczyszczeniu części podłogi przerwij spryskiwanie (przełącz wyłącznik trzypozycyjny (1) z położenia „2” w położenie „0”) i zasysaj ciecz ssawką wykonując powolne ruchy w kierunku do siebie, aż do
całkowitego zebrania roztworu z podłogi.
– Postępuj w ten sposób, aż cała podłoga zostanie wyczyszczona i osuszona.
– Po zakończeniu spryskiwania wyłącz pompkę (przełącz wyłącznik trzypozycyjny (1) z położenia „2”
w położenie „0”) oraz wciśnij na chwilę przycisk regulujący dopływ wody do ssawki w celu „rozładowania ciśnienia”.
UWAGA! Gdy dokonywałeś czyszczenia na mokro (zbierania mokrych zanieczyszczeń), przed zakończeniem pracy w końcowej jej fazie zassij ok.1–2 l czystej wody w celu przepłukania
węża i rur oraz przez chwilę zasysaj powietrze dla ich osuszenia.
CZYSZCZENIE PARĄ – Wyposażenie do czyszczenia parą
Do czyszczenia parą stosuj tylko wyposażenie wyszczególnione poniżej: wąż
ssący (detergent/para) i rury ssące (detergent/para), ssawki: rozpylającą małą
i zbierającą, oraz łącznik ze szczoteczką.
Ssawka zbierająca służy do zbierania wody z wykładzin, dywanów,
podłóg.
Szczoteczka, w zestawie z łącznikiem i ssawką zbierającą, wspomaga jej pracę przy czyszczeniu fug, szczelin, praniu tapicerki, foteli, siedzisk, itp.
Ssawka rozpylająca parę służy do prania dywanów, mycia gładkich powierzchni,
ścian, płytek w łazience i zbierania z nich powstałej z pary, wody.
Listwa czyszcząca jest nakładana na ssawkę rozpylającą parę. Wspomaga
czyszczenie, szorowanie gładkich powierzchni, ścian, wykładzin.
Listwa zbierająca jest nakładana na ssawkę rozpylającą parę. Służy do mycia
okien, gładkich powierzchni, ścian, płytek w łazience, jak i zbierania wody z podłóg.
Przebieg pracy z funkcją czyszczenia parą
Przed przystąpieniem do czyszczenia parą należy sprawdzić, w najmniej widocznym miejscu, czy czyszczony materiał jest odporny na działanie temperatury np.:
– skóra lub lakierowane drewno mogą wyblaknąć,
– niechronione drewno może pęcznieć,
– ochronne powłoki woskowe mogą się złuszczyć,
– tworzywa sztuczne mogą się odkształcić,
– tkaniny z tworzyw sztucznych, aksamit, akryl, mogą ulec uszkodzeniu.
11
instrukcja 616-010.indb 11
2010-02-23 10:18:37
Przygotowanie odkurzacza do czyszczenia parą
Do przygotowania roztworu solnego należy użyć 3,5 l wody zdemineralizowanej (destylowanej) z dodatkiem 5 g soli kuchennej (½ płaskiej łyżeczki) lub 5 ml soli fizjologicznej (dostępnej w aptece). Sól stosować nie każdorazowo, lecz do co 3÷5 zbiornika z wodą.
Do wody „z kranu” nie dodawać soli.
UWAGA! Brak soli w roztworze powoduje podawanie przez odkurzacz wody zamiast pary.
– Włóż zatyczkę do otworu w zbiorniku tylnym.
– Ustaw zbiornik w uprzednio zajmowanym miejscu i dociśnij go w celu dokładnego zamocowania na
korpusie odkurzacza.
– Zamknij pokrywę górną.
UWAGA! NIE POZOSTAWIAJ URZĄDZENIA W STANIE GOTOWOŚCI DO PRACY (WŁĄCZONA WYTWORNICA PARY) DŁUŻEJ NIŻ 30 MINUT.
CZYSZCZENIE PARĄ POWIERZCHNI GŁADKICH
Chcąc zastosować odkurzacz do czyszczenia parą glazury, szyb, luster i innych powierzchni szklanych:
– Na rurę (detergent/para) nałóż ssawkę rozpylającą parę
i zablokuj połączenie przez przekręcenie blokady.
– W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, nałóż na ssawkę listwę czyszczącą lub zbierającą.
– Przełącz wyłącznik trzypozycyjny (1) w położenie „1”.
– Zaczekaj do czasu zaświecenia się lampki funkcji
czyszczenia parą (4) i włącz na 5 sekund wyłącznik
spustu pary (3), który się zaświeci. Nastąpi rozładowanie ciśnienia panującego wewnątrz wytwornicy
pary.
– Po tym czasie wyłącz wyłącznik.
– Odczekaj ponownie do momentu powtórnego zaświecenia się lampki funkcji czyszczenia parą (4)
(świadczy to o gotowości urządzenia do pracy) i włącz wyłącznik spustu pary (3).
UWAGA! Aby uniknąć pęknięcia, na skutek zbyt dużej różnicy temperatur, czyszczonych parą
szyb, luster i innych powierzchni szklanych znajdujących się w pomieszczeniach chłodnych (nieogrzewanych), podgrzej najpierw czyszczone powierzchnie słabym strumieniem pary, a następnie przystąp do właściwego czyszczenia.
– Wciśnij w rękojeści węża przycisk regulujący dopływ pary do ssawki.
Pojawienie się wody na wylocie ssawki podczas rozruchu funkcji czyszczenia parą, jest zjawiskiem normalnym.
– Przesuwaj ssawkę po czyszczonej powierzchni wykonując ruchy posuwisto-zwrotne. Czas i intensywność czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia i rodzaju czyszczonej powierzchni.
– Znajdująca się w zbiorniku tylnym ilość wody może jednorazowo nie wystarczyć na oczyszczenie danej powierzchni. Dlatego po każdorazowym całkowitym wyczerpaniu się wody ze zbiornika tylnego,
powtórnie napełnij go wodą, włącz funkcję czyszczenia detergentem, a po pojawieniu się wody na
wylocie ssawki, przełącz ponownie na funkcje czyszczenia parą.
– Po oczyszczeniu części powierzchni przerwij spryskiwanie, włącz odkurzacz i zasysaj ciecz, powstałą
ze skroplonej pary. W tym celu wykonuj ssawką powolne ruchy w kierunku do siebie, aż do całkowitego zebrania cieczy z czyszczonej powierzchni. Powtarzaj te czynności, aż cała powierzchnia zostanie
wyczyszczona i osuszona.
– W razie potrzeby, powstałe na szybie lub lustrze smugi, przetrzyj suchą szmatką.
Jeżeli wyłącznik trzypozycyjny 1 jest ustawiony w położeniu „1” (czyszczenie parą), a chcesz wybrać funkcję czyszczenia detergentem (położenie „2”), koniecznie przełącz wyłącznik trzypozycyjny w położenie neutralne „0”, a następnie w położenie „2”.
UWAGA! Nigdy nie przełączaj wyłącznika trzypozycyjnego z położenia „1” w położenie „2”, pomijając położenie neutralne „0”.
12
instrukcja 616-010.indb 12
2010-02-23 10:18:37
– Po zakończeniu spryskiwania wyłącz pompkę (przełącz wyłącznik trzypozycyjny (1) z położenia „1”
w położenie „0”) oraz wciśnij w wężu ssącym na chwilę przycisk regulujący dopływ pary do ssawki
w celu „rozładowania ciśnienia”.
CZYSZCZENIE PARĄ MIEJSC SILNIE ZABRUDZONYCH
Przed każdą wymianą wyposażenia zaczekaj aż wszystkie jego elementy wystygną.
Poniższy zestaw zalecany jest do czyszczenia fug między glazurą, szyb piekarników, kuchenek, okapów. Nadaje się również do czyszczenia zlewów, umywalek
i urządzeń sanitarnych.
Czas i intensywność czyszczenia dobieraj w zależności od stopnia zabrudzenia.
W tym celu:
– Na rurę (detergent/para) nałóż łącznik z dyszą i zablokuj połączenie przez
przekręcenie blokady.
– Nałóż na końcówkę dyszy szczoteczkę.
UWAGA! Szczoteczka ma twarde włosie i przy bezpośrednim kontakcie z miękkimi powierzchniami może je porysować.
– Przełącz wyłącznik trzypozycyjny (1) w położenie „1”.
– Dalej postępuj tak samo, jak przy czyszczeniu
parą powierzchni gładkich, z tym, że po przerwaniu spryskiwania, a przed zasysaniem cieczy załóż na łącznik z dyszą ssawkę zbierającą.
ZAKOŃCZENIE PRACY
– Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk wyłącznika i wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
UWAGA! Odczekaj do ostygnięcia elementów: wąż, ssawki, rury, dysze. Potem je rozłącz.
– Obróć końcówkę węża do pozycji pokrycia się wierzchołków
znaków ▼ na końcówce węża i gnieździe zbiornika i wyciągnij
wąż ze zbiornika.
– Naciśnij czerwony przycisk zaworu w podstawie odkurzacza
i wyciągnij króciec wężyka.
– Przekręć blokadę i rozłącz rury ssące. Podobnie rozłącz wąż
i ssawkę.
– Ze zbiornika wyciągnij filtr wodny.
– Z filtra wodnego ściągnij filtr piankowy i wypłucz go pod bieżącą
wodą, kierując strumień wody od wewnętrznej strony pianki.
UWAGA! Pianki filtracyjnej nie pierz ręcznie przez wyżymanie, ani w pralkach. Unikaj zgniatania, rozciągania i deformowania. Po oczyszczeniu piankę wysusz w temperaturze pokojowej rozłożoną lub
powieszoną za uchwyt.
Nigdy nie susz pianki na grzejnikach, kaloryferach, piecach, itp.
– Wylej wodę ze zbiornika przez otwór przeznaczony do wkładania węża.
– Umyj dokładnie zbiornik oraz filtr wodny kilkakrotnie zmieniając wodę.
– Po praniu dokładnie umyj wszystkie elementy wyposażenia używane w tym procesie (wąż, rury, akcesoria).
UWAGA! Pozostawienie ww. części nie umytych lub ich niedokładne umycie
może spowodować utratę zdolności filtracyjnych wkładek i pianki
oraz przyczynia się do rozwoju bakterii i roztoczy.
– Dokładnie wysusz wszystkie umyte części.
UWAGA! Nigdy nie składaj odkurzacza przed wysuszeniem umytych części.
– Włóż filtr wodny, ustaw zbiornik na podstawie i zamknij pokrywę górną.
13
instrukcja 616-010.indb 13
2010-02-23 10:18:37
WYMIANA FILTRÓW
W czasie eksploatacji zabrudzeniu ulegają filtry powietrza: wlotowy i wylotowy. Dla poprawnego funkcjonowania odkurzacza zaleca się częste płukanie filtra wlotowego. Mocno zabrudzony lub uszkodzony filtr
wlotowy musi być wymieniony na nowy.
Filtr wlotowy
– Otwórz pokrywę górną i ustaw ją w pozycji pionowej.
– Uchwyć palcami górną krawędź kratki filtra (od strony przedniej odkurzacza)
i pociągnij lekko do siebie, aż nastąpi wysunięcie jej z zaczepów.
– Obróć ramkę, wyjmij filtr spłucz go pod bieżącą wodą lekko wyciskając, wysusz
i włóż w uprzednio zajmowane miejsce (lub zastąp go nowym).
– Dokładnie ułóż nowy filtr, tak aby po zamknięciu ramki jej krawędzie szczelnie
dociskały obrzeże filtra.
– Zamknij ramkę filtra.
Filtr wylotowy
Filtr powietrza wylotowego powinien być wymieniany po ok. 30 godzinach pracy
(6 miesięcy) lub wcześniej w przypadku silnego zabrudzenia.
– Naciśnij blokadę i otwórz osłonę wylotu.
– Wymień wkład filtra (1 i 2):
Typ 616.*E – rys. A - Filtr elektrostatyczny
Dokładnie ułóż nowy filtr (rys. A), tak aby po zamknięciu osłony szczelnie
dociskała obrzeża filtra.
Typ 616.*S – rys. B - Kaseta z filtrem HEPA.
Jeżeli na filtrze wylotowym odkurzacza pojawia się woda, oznacza to, że w zbiorniku przednim
powstała piana, która po przejściu przez turbiny skrapla się na filtrze wylotowym. W celu uniknięcia tego zjawiska, należy do zbiornika przedniego dodać neutralizator piany zalecany przez
ZELMER S.A., a odkurzacz włączyć na kilka minut (bez zbiornika przedniego) w celu osuszenia
układu ssącego.
Filtr powietrza wylotowego powinien być wymieniany zawsze na nowy, fabrycznie oryginalny.
14
instrukcja 616-010.indb 14
2010-02-23 10:18:38
PROBLEMY MOGĄCE WYSTĄPIĆ W CZASIE EKSPLOATACJI
Stwierdzony
problem
1. Urządzenie nie
działa
Prawdopodobna
przyczyna
Brak zasilania
elektrycznego.
Nie została włączona
wytwornica pary.
Zbiornik tylny jest pusty.
Nie jest jeszcze gotowa
2. Urządzenie nie
para.
wytwarza pary (1) Niewłaściwie założony
zbiornik tylny.
Brak soli fizjologicznej lub
soli kuchennej w wodzie.
3. Zamiast pary
wydostaje się
woda
4. Głośna i ciągła
praca pompki
Nie jest jeszcze gotowa
para.
Brak soli fizjologicznej lub
soli kuchennej w wodzie.
Skończyła się woda
w zbiorniku tylnym.
Niewłaściwie założony
zbiornik tylny.
Pompka zapowietrzona.
Sposób usunięcia
Sprawdź przewód zasilający i gniazdo ścienne.
Sprawdź czy jest włączony wyłącznik
trzypozycyjny (1) w pozycji 1.
Napełnij zbiornik wodą.
Odczekaj aż zaświeci się lampka sygnalizacyjna
funkcji czyszczenia parą (4).
Upewnij się że jest dobrze osadzony, dociśnij go.
Rozpuść w wodzie (zbiornik tylny) 5 ml soli
fizjologicznej lub ok. 5 g soli kuchennej (½ płaskiej
łyżeczki).
Odczekaj aż zaświeci się lampka sygnalizacyjna
funkcji czyszczenia parą (4).
Rozpuść w wodzie (zbiornik tylny) 5 ml soli
fizjologicznej lub ok. 5 g soli kuchennej (½ płaskiej
łyżeczki).
Napełnij zbiornik wodą.
Upewnij się że jest dobrze osadzony, dociśnij go.
Przełącz wyłącznik trzypozycyjny (1) w pozycję
2, odcze-kaj aż z dyszy zacznie wypływać woda.
Wtedy ponownie przełącz wyłącznik trzypozycyjny
(1) w pozycję 1.
– (1) Sprawdzać przy włączonym wyłączniku emisji pary 3 – gdy się świeci.
UWAGA! Wszelkie inne zauważone nieprawidłowości takie jak, wyciekanie wody lub pary z odkurzacza należy zlecić do naprawy wyłącznie autoryzowanym punktom serwisowowym.
EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu:
– Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
– Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
– Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj odkurzacza wraz z odpadami komunalnymi!!!
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:
wyroby / akcesoria – sklep internetowy
części zamienne
www.zelmer.pl; e-mail: [email protected]
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe
tel. (017) 865-81-02, e-mail: [email protected]
3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji
tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04
e-mail: [email protected]
15
instrukcja 616-010.indb 15
2010-02-23 10:18:38
CZ
Vážení zákazníci!
Naše dlouholeté zkušenosti v produkci vysavačů Vám zaručují, že jste si zakoupili kvalitní a spolehlivý výrobek. Využíváme nejen vlastních zkušenosti, ale řídíme se rovněž nejnovějšími světovými trendy.
Vysavač, který jste si zakoupili usnadní úklid domácnosti a zpříjemní Vám práci.
Kromě klasického vysávání je určen pro mokré vysávání, čištění párou nebo čištění na mokro s přísadou
čisticích prostředků. Při použití moderních filtračních systému lze vysavač používat jako klasický vysavač
nebo vysavač s vodním filtrem. S použitím tohoto vysavače si můžete vždy, podle potřeby, zvolit jeden ze
čtyř způsobů čištění. Ve vysavači lze používat také papírové prachové sáčky.
Důkladně se prosím seznamte s tímto návodem k obsluze. Zejména bezpečnostním pokynům
věnujte zvláštní pozornost. Návod k obsluze uschovejte pro případné další použití.
VYSAVAČ TYP 616 JE URČEN VÝHRADNĚ PRO POUŽITÍ V BĚŽNÉ
DOMÁCNOSTI
Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY
–
–
–
–
Vysavač připojujte výhradně do el. sítě střídavého napětí 230V jištěné 16A jističem nebo pojistkou.
Nepřipojujte vysavač do zásuvky, která nemá ochranný kolík.
Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní šňůru.
Nepoužívejte vysavač v případě, že došlo k poškození přívodní šňůry nebo pokud je kryt vysavače
viditelně poškozen.
Dojde li k poškození přívodní šňůry musí být neprodleně vyměněná v specializovaném servisním
středisku nebo osobou oprávněnou k těmto úkonům. Oprava provedená neodborným způsobem,
může způsobit zranění uživatele a ohrozit jej na životě. V případě jakékoli poruchy doporučujeme
obrátit se na autorizovaný servis.
– Dbejte na to aby nedošlo ke kontaktu zástrčky z jakoukoliv tekutinou.
– Pokud je přístroj připojen do el. sítě nedotýkejte se jej mokrýma rukama.
– Neprojíždějte vysavačem, kartáčem ani hubici přes přívodní šňůru, mohlo by dojít k poškození izolační
vrstvy přívodní šňůry.
– Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
– Vypněte přístroj před výměnou příslušenství nebo než se přiblížíte k předmětům, které jsou
během provozu přístroje v pohybu.
– Nepoužívejte vysavač k oprašování zvířat nebo dokonce lidí a hlavně se vyhněte očím nebo uším.
– Parní čistič nepoužívejte na předměty choulostivé na vysokou teplotu a nesměřujte parní ráz proti
lidem nebo zvířatům.
– Nesměřujte parní ráz nebo pramen vody na elektrické zařízení a spotřebiče.
– Dbejte, aby nedošlo ke kontaktu kůže s horkou párou – vysoká teplota by mohla způsobit opaření.
– Nenasávejte do vysávače: zápalky, nedopalky cigaret, rozpálený popel, žíravé a toxické látky, benzín,
naftu a jiné hořlavé látky. Vyvarujte se nasávání ostrých předmětů.
– Nevysávejte drobný prach jako je mouka, cement, sádra, tonerový prášek apod.
– V průběhu provozu dbejte na to, aby nedošlo k převržení vysavače nebo jeho zalití vodou.
– S ohledem na váhu vysavače jej ukládejte pouze na vhodná místa a podklady.
– Vysavač musí být vždy na kolečkách, ve vodorovné poloze. Jiný pracovní režim je nepřípustný.
– Nevystavujte vysavač nevhodným atmosférickým podmínkám (déšť, mráz).
– Nepoužívejte vysavač bez pěnového filtru.
– Z hlediska bezpečnosti nenechávejte vysavač zapnutý bez dozoru.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče v rozporu s návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění konstrukčních, estetických nebo jiných změn za účelem přizpůsobení výrobku požadavkům norem, nařízení nebo z důvodů obchodních a dalších, bez
předchozího oznámení těchto změn.
16
instrukcja 616-010.indb 16
2010-02-23 10:18:38
CHARAKTERISTIKA VYSAVAČE
Vysavač 616 je určen k vysávání nečistot z podlah, koberců, keramické dlažby, mezer v čalounění, mezi
články radiátorů, podlahových spár, vysávání čalounění, nábytku, záclon, závěsů a mokrého čištění obkladů, dlaždiček, koberců a podlahových krytin. Lze jej také použít pro čištění párou (oken, hladkých ploch,
stěn, mezer v dlažbě a k čištění křesel, sedacích souprav apod.).
Vysavač je vybaven čtyř-stupňovým filtračním systémem.
První stupeň tvoří papírový sáček nebo filtrační vložka na dně filtru. Jejich úkolem je zachycení hrubých
nečistot.
Druhý, základní stupeň filtrace tvoří vodní filtr. Čisticími faktory jsou voda v objemu 1,5l a pěnový filtr.
Jeho úkolem je oddělení vzduchu od vody. Znamená to, že je možno nasávat rovněž vodu. Vysavač je
vybaven systémem, který určuje maximální množství vody a jistí jej proti přeplnění.
Třetí stupeň tvoří vstupní filtr umístěn na horní desce vodního filtru. Jeho úkolem je zachycení částeček
prachu a nesmáčenlivých nečistot před vstupem vzduchu do sacího agregátu.
Čtvrtý stupeň je výstupní filtr, který je umístěn bezprostředně na výstupu vzduchu z vysavače.
Na horním krytu vysavače jsou vypínače umožňující volbu funkce nebo režimu provozu a informační kontrolky.
Jsou to:
1 – Třípolohový vypínač
2 – Vypínač motoru
3 – Vypínač vyvíječe páry
4 – Kontrolka funkce čištění párou
5 – Kontrolka funkce čištění detergentem (signalizuje chod čerpadla)
Na krytu je zároveň grafický symbol upozorňující na nebezpečí opaření.
Uživatel si může zvolit jednu ze tří funkci:
– čištění párou – třípolohový vypínač (1) přepnutý do polohy 1,
– čištění detergentem – třípolohový vypínač (1) přepnutý do polohy 2,
– vysávání suchých povrchů / vysávání nečistot – třípolohový vypínač (1) přepnutý do polohy 0.
Vysavač je přizpůsoben pro provoz z turbohubici ZELMER. Je to neodmyslitelný pomocník pro všechny
majitele psů, koček a jiných domácích zvířat, jejíchž srst lze jen obtížně odstraňovat z koberců a čalouněného nábytku. Otáčející se kartáče turbohubice důkladně odstraňuje chlupy z koberců a usnadňuje tak
vysávání a údržbu domácnosti.
17
instrukcja 616-010.indb 17
2010-02-23 10:18:38
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku vysavače.
– Jištění sítě –16 A.
– Spotřebič je přizpůsoben nepřetržitému provozu S1.
– Přístroj třídy I, je vybaven přívodní šňůrou a zástrčkou s ochranným vodičem.
– Nutno připojit do zásuvky s ochranným kolíkem.
– Příkon vyvíječe páry 1250 W.
– Objem zadní nádobky na detergent/vodu 3,5 l.
– Objem nádoby na znečištěnou vodu 6 l.
– Pracovní dosah 9 m.
Vysavače ZELMER splňují požadavky evropských norem a ČSN:
– Nízkonapěťové elektrické zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
– Hlučnost: max. 80 dB/A.
Výrobek je označen značkou CE na výrobním štítku.
POPIS VYSAVAČE
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSÁVÁNÍ
SUCHÝCH POVRCHŮ
Kartáčovou hubici, štěrbinovou hubici,
podlahovou hubici i ostatní lze upevnit na
trubky i na úchyt hadice.
Sací hadice umo-žňuje jednoduchou manipulaci s přístrojem. Díky spe-ciální
konstrukci nedo-chází ke zkroucení hadi-ce v průběhu vysávání.
Sací trubky spojují sací hadici se zvolenou hubici. Pokud je to teleskopická
trubka, nastavte podle potřeby její délku (podle výšky uživatele) zmáčknutím
tlačítka „A“ a posouváním trubky v příslušném měru.
18
instrukcja 616-010.indb 18
2010-02-23 10:18:38
Podlahovou hubici doporučujeme používat na:
Měkké povrchy – koberce a potahy.
Tvrdé povrchy – plovoucí podlahy, dřevěné podlahy, dlážděné podlahy apod.
Podlahovou hubici nasaďte na trubku – přepněte přepínač na hubici podle obrázku
) měkký povrch nebo (
) tvrdý povrch.
(
Potahy, madrace apod.
Malá hubice – je určena pro vysáváni měkkých ploch jako záclony, závěsy, čalouněný nábytek apod. Díky proužku pro zachytávání nití, usnadňuje tato hubice vysávání drobných
vláken nití apod. Při použití této hubice doporučujeme snížit sací výkon vysavače.
Jemné materiály a nerovné předměty
Kartáčová hubice – umožňuje čištěni členitých povrchů jako jsou knihy, rámy obrazů atp.
Při použití této hubice doporučujeme snížit sací výkon vysavače.
Škvíry, spáry a prohlubně
Štěrbinová hubice – slouží k vysávání spár, mezer, koutů a jiných těžce dostupných prostor.
Filtrační vložka – GORETEX (bílá) se používá při vysávání s papírovým
sáčkem.
Filtrační vložka – FIZELINA (černá) se používá při vysávání bez papírového sáčku.
Papírový sáček – je určen k jednorázovému ukládání prachu. Když se naplní, sáček vyhoďte.
RŮZNÉ ZPŮSOBY VYSÁVÁNÍ SUCHÝCH POVRCHŮ
Třípolohový vypínač musí být přepnutý do polohy „0“.
1. Klasické vysávání do papírového sáčku bez použití vody.
Použité části jsou znázorněny na obrázku vedle. Nečistoty se hromadí v papírovém sáčku. Po ukončení činnosti není nutno provádět údržbu vysavače.
2. Vysávání do vody a papírového sáčku.
Použité části jsou znázorněny na obrázku vedle. V průběhu vysávání se nečistoty hromadí v papírovém sáčku. GORETEXová vložka použitá ve filtrační komoře
znemožňuje průnik tekutin do papírového sáčku. Sáček tak lze používat mnohonásobně až do okamžiku zaplnění. Po ukončení práce je nutno vylít vodu
z nádoby a osušit ji.
3. Vysávání do vody s použitím filtrační vložky FIZELINA (černá) bez papírového sáčku.
Použité části jsou znázorněny na obrázku vedle. V průběhu vysávání se nečistoty
hromadí ve filtrační komoře – jsou mokré.
4. Vysávání do vody bez použití filtračních vložek a bez papírového sáčku.
Použité části jsou znázorněny na obrázku vedle. V průběhu vysávání se nečistoty
hromadí ve filtrační komoře (větší části) a ve vodě.
19
instrukcja 616-010.indb 19
2010-02-23 10:18:38
Při využití výše vyjmenovaných způsobů filtrace, lze vysavač používat následujícími způsoby:
A – PRO VYSÁVÁNÍ S PAPÍROVÝM SÁČKEM BEZ VODY
– Zmáčkněte tlačítko zámku a otevřete horní kryt.
– Vyjměte přední nádobu a vytáhněte filtr.
– Uvolněte úchytky spojující horní kryt s korpusem filtru (současně zatlačte na obě úchytky – viz. obrázek vedle).
– Úchyt filtru zvedněte do svislé polohy, vysuňte z úchytů horní
kryt a otevřete komoru na nečistoty.
Uvnitř komory se nacházejí štěrbiny pro upevnění papírového
sáčku:
– Papírový sáček zalomte podél přerušované čáry ve směru
šipky.
– Zasuňte jej do štěrbin, ve směru jenž ukazuje šipka na obrázku. Otvor sáčku a komory musí být naproti sobě.
– Zlomte kartón podél řezu a zvedněte úchyt filtru do svislé
polohy.
– Vložte vyčnívající úchytky do obdélníkových otvorů v korpusu, skloňte úchyt a zacvakněte jej.
– Dvěma prsty přitlačte horní víko (1, 2) komory až uslyšíte
charakteristické cvaknutí.
POZOR! Obě horní úchytky musí být vždy zacvaknuty !
B – PRO VYSÁVÁNÍ S PAPÍROVÝM SÁČKEM S POUŽITÍM 1,5 LITRU VODY JAKO DODATEČNÉHO
VODNÍHO FILTRU
Po provedení všech úkonů, přesně jako v případu „A” postupujte
následovně:
– Uvolněte úchytku dna korpusu filtru (1). Vložte filtrační vložku
(2) GORETEX (bílá) a opět zacvakněte úchytky.
– Do přední nádoby nalijte 1,5 I vody. Hladina vody se musí
pohybovat mezi značkami MIN a MAX.
POZOR! Vysáváte li do papírového sáčku vždy používejte
filtrační vložku GORATEX. Nenechávejte po ukončení vysávaní ve filtrační nádobě papírový sáček,
pokud se v přední nádobě nachází voda.
C – PRO PŘÍMÉ VYSÁVÁNÍ BEZ PAPÍROVÉHO SÁČKU, DO NÁDOBY FILTRU, S
POUŽITÍM FILTRAČNÍ VLOŽKY FIZELINA NEBO BEZ NÍ
– Zkontrolujte jestli se v nádobě filtru nachází papírový sáček, pokud ano, vyjměte jej.
– Zkontrolujte uzavření mezi horním krytem a korpu-sem (úchytky 1 a 2 musí být
důkladně zacvaknuty). Postupujte podle popisu v případě „A”.
– Uvolněte úchytku dna nádoby filtru a vložte filtrační vložku FIZELINA (černá). Tuto filtrační vložku
můžete ale nemusíte použít.
Při používání filtrační vložky FIZELINA jsou nečistoty v nádobě filtru, nad filtrační vložkou, vlhké.
POZOR! Filtrační vložku FILZELINA lze používat jednorázově nebo vícekrát, ale před každým dalším použitím, je nutno vložku vyprat.
20
instrukcja 616-010.indb 20
2010-02-23 10:18:39
– Dbejte, aby pěnový filtr důkladně obepínal plovák (je na dvou úchytech).
– Dbejte, aby těsnění důkladně přilehalo k nádobě.
– Vložte vodní filtr do nádoby a ustavte
nádobu na podstavci.
– Uzavřete horní kryt.
– Vložte koncovku sací hadice do otvoru v nádobě tak, aby
šipky ▼ na hadici a nádobě byly naproti sobě a pak pootočte
doprava nebo doleva.
– Spojte:
a. trubky a hadici,
b.hubici a trubky,
– Zasuňte zástrčku přívodní šňůry do zásuvky s ochranným kolikem a uveďte vysavač do chodu, přepnutím vypínače motoru.
POZOR! Vysavač je vybaven plovákem, který automaticky zablokuje sání,
pokud se na pěnovém filtru nalezne příliš velké množství nečistot.
Zvýší se otáčky motoru.
V tomto případe:
– Zmáčknutím vypínače vypněte vysavač a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
– Otočte koncovku hadice tak, aby značky ▼ na hadici a nádobě směřovaly proti
sobě a vytáhněte hadici z nádoby.
– Otevřete horní kryt a vyjměte přední nádobu.
– Vyjměte z nádoby vodní filtr a stáhněte z něho pěnový filtr.
– Pečlivě očistěte filtry podle pokynů obsažených v kapitole
"Ukončení práce".
– Uvolněte úchytku dna nádoby filtru a vysypte smetí.
– Jestliže jste předtím použili papírový sáček, uvolněte úchytky horního krytu 1
a postupujte dle dříve popsaného postupu (případ „A”).
– Vylijte špinavou vodu z přední nádoby a vypláchněte ji.
– Naplňte nádobu čistou vodou, vložte vodní filtr do nádoby, postavte nádobu na podstavec a zavřete horní kryt.
– Zasuňte zástrčku přívodní šňůry do zásuvky s ochranným kolikem, zapněte vysavač a pokračujte v práci.
POZOR! Plovák může zastavit sání rovněž při prudkých trhavých pohybech,
úderech nebo při přejíždění přes práh.
V tomto případe:
– Vypněte vysavač na několik sekund, zapněte a pokračujte ve vysáváni.
21
instrukcja 616-010.indb 21
2010-02-23 10:18:39
NASÁVÁNÍ TEKUTIN
Pro nasávání tekutin, čistění na mokro, čištění párou nutno použít sací hadici – detergent/pára.
Chcete-li vysavačem vysávat vodu postupujte takto:
– Vložte koncovku sací hadice do otvoru v nádobě tak, aby
šipky ▼ na hadici a nádobě byly naproti sobě a pak pootočte doprava nebo doleva.
– Spojte:
a. sací hadici (detergent/pára),
b. trubku s hadicí,
c. trubku se spojovacím prvkem,
d. spojovací prvek s rozprašovací
hubici malou nebo velkou.
Zajistěte spoje pootočením blokády:
– mezi trubkami,
– mezi trubkou a hadici,
– mezi trubkou a spojovacím prvkem,
– mezi spojovacím prvkem a hubici.
– Zasuňte koncovku hadičky do vývodu v podstavci vysavače.
– Zkontrolujte, jestli je dobře upevněná.
POZOR! V případe potíži se spojováním výše uvedených části, zvlhčete těsnění vaselinou, vodou
apod.
Jakmile je vysavač takto sestaven pamatujte ještě že:
1. Přední nádoba musí být prázdná.
2. Nepoužijte žádné filtrační vložky ani papírový sáček.
3. Používejte rozprašovací hubice (malou nebo velkou).
POZOR! V žádném případě nezapínejte vysavač s plnou nádobou! Nenasávejte velké množství
tekutin najednou (např. ponořením hadice do vody).
Pokud při nasávání hladina tekutiny překročí maximální úroveň („MAX”), plovák automaticky zastaví
sání.
V takovém případě:
– Zmáčknutím vypínače vypněte vysavač a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
ČIŠTĚNÍ NA MOKRO – příslušenství
Sací hadice (detergent/pára) toto je základní prvek příslušenství vysavače. Je určen k čištění detergentem a vodní párou. Jeho pružnost umožňuje manipulaci různými částmi vysavače a vysávání kolem
něho.
V rukojeti hadice se nachází:
1. Ventil – zmáčknutím ve směru, jenž na obrázku znázorňuje šipka 1, dochází
k vypouštění vody nebo páry z rozprašovací hubice.
2. Blokáda – zmáčknutím ve směru, jenž na obrázku znázorňuje šipka 2, dochází
k zablokování ventilu aby nedošlo k nechtěnému vypouštění vody nebo horké
páry.
22
instrukcja 616-010.indb 22
2010-02-23 10:18:39
3. Mechanický regulátor saní – odkrýváním nebo zakrýváním otvoru pod posuvným prvkem lze regulovat
sací sílu vysavače.
POZOR! V průběhu nasávání vody, čistění na mokro nebo párou musí být mechanický regulátor
zcela uzavřen.
Sací trubky (detergent/pára) jsou spojené hadici (detergent/pára) přes
spojovací prvek (nebo bez něj) s vhodnou hubici. Podle potřeby uživatele
lze používat jednu nebo obě trubky.
Spojovací prvek – je určen pouze k propojení trubky s velkou nebo malou rozprašovací hubici.
Rozprašovací hubice velká – je určená
k nasávání vody a čištění na mokro.
Shrnovací lišta – určená pouze pro rozprašovací hubici velkou, používá čištění na mokro a k nasávání vody z tvrdých povrchů, např. dlažby,
lina, parket apod.
Rozprašovací hubice malá – je určená k nasávání vody a čištění na mokro.
Příprava vysavače pro čištění na mokro
Před zahájením čištění, vysajte pečlivě povrch určený k čištění na mokro. Připravte vysavač k čištění na
mokro dle následujících pokynů:
– Zmáčknutím vypínače vypněte vysavač a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
– Otočte koncovku hadice tak, aby značky ▼ na hadici a nádobě směřovaly proti
sobě a vytáhněte hadici z nádoby.
– Otevřete horní kryt a vyjměte přední nádobu.
– Vyjměte z nádoby vodní filtr.
– Odstraňte smetí z nádoby filtru nebo vyjměte papírový sáček.
–
–
–
–
Vylijte špinavou vodu z přední nádoby a propláchněte ji.
Vložte do nádoby vodní filtr bez filtrační vložky a papírového sáčku.
Položte nádobu na podstavec a zavřete horní kryt.
Spojte sací prvky a připojte hadičku pro vývod vody nebo páry, dle pokynů uvedených v odstavci „Nasávání tekutin“.
W dalszej kolejności:
– Sejměte zadní nádobku.
– Nejdříve odklopte horní kryt do kolmé polohy (1).
– Nadzvedněte nádobku a vytáhněte dozadu (2).
– Vyjměte z otvoru nádoby zátku. Do nádoby nalijte odpovídající dávku čisticího prostředku připraveného podle pokynů výrobce, uvedených
na etiketě čisticího prostředku:
– Prášek – připravte roztok v jiné nádobě. Do 2,5 až 3 litrů vody o teplotě do 45°C
nasypte prášek a dobře zamíchejte. Nalijte roztok do zadní nádobky vysavače.
– Tekutý detergent – odměřené množství detergentu nalijte do zadní nádobky vysavače.
– Podle typu čisticího prostředku naplňte zadní nádobku připraveným roztokem
nebo vodou o teplotě do 45°C.
– Nádobku uzavřete zátkou.
POZOR! Pouze jeden z těchto prostředků je součásti příslušenství vysavače.
23
instrukcja 616-010.indb 23
2010-02-23 10:18:39
Výrobce zaručuje kvalitu čištění a funkčnost vysavače pouze při použití následujících čisticích prostředků:
– Prášek „DYVANOPUC” firmy OKTIMA, Polsko.
– Tekutý detergent „CARPEX” firmy ASTRA POLLENA, Polsko.
– Tekutý detergent „FOUNTAINHEAD” firmy Butcher´s, USA.
– Vložte nádobku zpět a zatlačte dolů tak, aby dobře dosedla na své
místo.
– Uzavřete horní kryt.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Před zahájením čištěni koberce na mokro prověřte jeho barevnou stálost.
Bílým hadříkem s čisticím prostředkem vyčistěte nejméně viditelné místo koberce. Pokud se bily hadřík
obarví, znamená to, že koberec není barevně stálý a nedoporučujeme ho šamponovat.
Pro zamezení vzniku pěny nebo při jejím vznikání při čištění koberce a kobercových krytin použijte pěnový neutralizátor:
– „G 478 Entschäumer D“ F-my BUZIL, Německo.
– „FOAM-FREE” F-my Butcher’s, USA.
POZOR! Pouze jeden z těchto prostředků je součásti příslušenství vysavače.
– Stáhněte z rozprašovací hubice shrnovací lištu.
– Zjistěte směr pohybu hubice, ve kterém koberec klade
nejmenší odpor.
– Třípolohový vypínač (1) přepněte do polohy „2“ (čerpadlo v zadní nádobce nabírá vodu s detergentem a svití
kontrolka (5).
– Zmačknutím vypínače (2) zapněte vysavač.
POZOR! Čerpadlo můžete zapnout pouze v případě, že
se v zadní nádobě nachází voda. Nedostatek
vody se projeví hlasitým chodem čerpadla.
– Na rukojeti stiskněte tlačítko regulace přívodu vody do
hubice.
– Plynulými pohyby tam a zpět přesouvejte hubici po
koberci.
POZOR! Pokud zjistíte, že hubice nerozprašuje vodu a čerpadlo je zapnuto, zkontrolujte usazení
zadní nádobky (důkladně ji přitlačte) a připojení hadičky k ventilu v podstavci vysavače.
Při komplikacích s připojením hadičky nebo nasazením nádobky, zvlhčete vodou pouzdro pro usazení nádobky nebo těsnění koncovky hadičky.
– Koberec čistěte tak, abyste během práce nebo přímo po jejím ukončeni nešlapali po vyčištěné ploše.
POZOR! Nerozprašujte vodu s čisticím prostředkem příliš dlouho na stejné místo, aby se koberec
nepromočil.
– Po vyčištění části koberce přerušte rozprašování a koberec osušte. Stejnými pohyby hubice odsajte
vodu z vyčištěné plochy koberce. Opakujte tuto činnost až je celá plocha koberce vysušená.
– Po ukončení rozprašování vypněte čerpadlo (přepněte vypínač (1) z polohy „2“ do polohy „0“) a zmáčkněte ventil v rukojeti hadice, aby se uvolnil tlak v hadičce přivádějící vodu k rozprašovací hubici.
V případě silného znečištění naneste na dané místo čisticí prostředek doporučený výrobcem, prostředek nanášejte až začne pěnit. Určitou dobu nechte prostředek působit a potom vysajte vysavačem.
POZOR! Nedopusťte aby se koberec promočil, mohlo by to způsobit jeho trvalou deformaci.
24
instrukcja 616-010.indb 24
2010-02-23 10:18:39
ČIŠTĚNÍ HLADKÝCH POVRCHŮ
– Nasaďte na hubici shrnovací lištu.
– Třípolohový vypínač (1) přepněte do polohy „2“ (stejně jako při čištění koberců).
– Na rukojeti stiskněte tlačítko regulace přívodu vody do
hubice.
POZOR! V případě ucpání trysky rozprašovací hubice trysku profoukněte nebo ji vyměňte za
novou.
Sada trysek je součásti příslušenství vysavače.
Výměna trysky
1. Z rozprašovací hubice vyjměte trysku s gumovým těsněním o průměru 5,6 x 1, zmáčkněte trysku směrem dolů dle označení na hubici.
2. Novou trysku zároveň s těsněním navlhčete a vložte do otvoru v hubici až do zacvaknutí.
– Přesouvejte hubici po čištěné ploše plynulými pohyby tam a zpět.
– Po očištění části podlahy přerušte rozprašování, vypněte čerpadlo (přepněte vypínač (1) z polohy „2“
do polohy „0“) nasávejte vodu, hubici pohybujte směrem k sobě až do úplného odstranění vody z vysávaného povrchu.
– Postup opakujte, dokud nebude čištěná plocha zcela čistá a suchá.
– Po ukončení rozprašování vypněte čerpadlo (přepněte vypínač (1) z polohy „2“ do polohy „0“) a zmáčkněte ventil v rukojeti hadice, aby se uvolnil tlak v hadičce přivádějící vodu k rozprašovací hubici.
POZOR! Po vysávání mokrých nečistot a vysávání na mokro, před ukončením práce nasajte cca
1-2 liry čisté vody a chvíli nasávejte vzduch, aby se propláchla a následně vysušila sací
hadice a sací trubky.
ČIŠTĚNÍ PÁROU – příslušenství
Při čištění párou používejte pouze níže uvedené příslušenství: Sací hadice
(detergent/pára), sací trubky (detergent/pára), rozprašovací hubice, odsávací
hubice, spojovací prvek s kartáčkem.
Odsávací hubice je určena k odsávání vody z obkladů, koberců a podlahy.
Kartáček v kompletu se spojovacím prvkem a odsávací hubici pomáhá při odstraňování nečistot ze spár, mezer, při čištění
polstrování, čištění křesel, sedadel apod.
Parní hubice je určena k čištění koberců, mytí hladkých povrchů, stěn, obkládaček a následné odstraňování vzniklé vody.
Čisticí lišta je určena k nasazení na parní hubici a usnadňuje čištění hladkých
povrchů.
Shrnovací lišta je určena k nasazení na parní hubici a usnadňuje čištění oken,
obkládaček, hladkých povrchů a také k odsávání vody z podlahy.
Postup práce při použití funkce čištění párou
Dříve než začnete čistit párou, zjistěte na nejméně viditelném kousku, jestli je daný materiál odolný vůči
čištění párou:
– kůže nebo lakované dřevo mohou vyblednout,
– čisté dřevo se může zkroutit,
– ochranné voskované povrchy se mohou roztavit,
– umělé hmoty se mohou deformovat,
– umělé vlákna a látky se mohou poškodit.
25
instrukcja 616-010.indb 25
2010-02-23 10:18:40
Příprava vysavače k čištění párou
K přípravě solného roztoku použijte 3,5 l demineralizované (destilované) vody s přídavkem 5 g kuchyňské
soli (1/2 ploché lžičky), nebo 5 ml fyziologické soli (dostupné v lékárnách). Sůl nepoužívejte pokaždé,
nýbrž do každého 3 - 5 nádrže s vodou.
Do vody z vodovodního kohoutku sůl nepřidávejte.
POZOR! Pokud roztok nebude obsahovat sůl, z vysavače bude vytékat voda místo páry.
– Nádobku uzavřete zátkou.
– Vložte nádobku zpět a zatlačte dolů tak, aby dobře dosedla na své místo.
– Uzavřete horní kryt.
POZOR! NENECHÁVEJTE PŘÍSTROJ V REŽIMU PŘIPRAVENÉM K PRÁCI (ZAPNUTÝ VÝROBNÍK
PÁRY) DÉLE NEŽ 30 MINUT.
ČIŠTĚNÍ HLADKÝCH POVRCHŮ
Pokud chcete čistit hladké povrchy – obkládačky, okna, zrcadla, apod. postupujte takto:
– Na trubku (detergent/pára) nasaďte parní hubici a zajistěte spoj pootočením blokády.
– Podle stupně znečištění povrchu nasaďte na hubici čisticí
nebo shrnovací lištu.
– Třípolohový vypínač (1) přepněte
do polohy „1“.
– Vyčkejte než se rozsvítí kontrolka funkce čištění párou
(4) a zapněte na 5 vteřin vypínač spouštění páry (3), který se rozsvítí. Následuje uvolnění tlaku, který se vytvoří
ve výrobníku páry.
– Po pěti vteřinách vypněte vypínač.
– Znovu vyčkejte do okamžiku, kdy se opět rozsvítí kontrolka funkce čištění párou (4). Znamená to, že je
přístroj připraven k práci, zapněte znovu vypínač spouštění páry (3).
POZOR! Pokud čistíte párou skleněné povrchy v místnostech, kde je nízká teplota okolního vzduchu, může při této činnosti dojít k prasknutí skla nebo zrcadla. Abyste tomu zamezili,
ohřejte skleněné povrchy nejdříve slabým proudem páry a teprve potom přistupte k vlastnímu čištění.
– Zmáčkněte na rukojeti ventil regulující přívod páry do hubice.
Výskyt vody na hubici při spuštění páry je normální jev.
– Přesouvejte hubici po čištěné ploše plynulými pohyby tam a zpět. Čas a intenzita čištění je závislá na druhu čištěného povrchu a míře znečištění.
– Množství vody v zadní nádobce nemusí vždy stačit pro vyčištění celé plochy, kterou hodláte čistit. Po
vyčerpání celého množství opět naplňte nádobku vodou, zapněte funkci čištění detergentem a jakmile
začne stříkat voda z trysky hubice, přepněte na funkci čištění párou.
– Po očištění části plochy přerušte parní čištění, zapněte vysavač a nasávejte vodu, která vznikla sražením
páry. Pohybujte hubici směrem k sobě až do úplného odstranění vody z vysávaného povrchu.
– V případě, že na čištěném povrchu vznikly čmouhy, otřete je suchým bavlněným hadříkem.
POZOR! Pokud je třípolohový vypínač (1) v poloze „1“ (čištění párou) a hodláte použít funkci čištění detergentem (poloha „2“), přepněte vypínač nejdříve do polohy „0“ a teprve pak do
polohy „2“.
Nikdy nepřepínejte vypínač přímo z polohy „1“ do polohy „2“.odláte použít funkci čištění detergentem (poloha „2“), přepněte vypínač nejdříve do polohy „0“ a teprve pak do polohy „2“.
– Po ukončení parního čistění vypněte čerpadlo (přepněte vypínač (1) z polohy „1“ do polohy „0“)
a zmáčkněte ventil v rukojeti hadice, aby se uvolnil tlak v hadičce přivádějící páru k hubici.
26
instrukcja 616-010.indb 26
2010-02-23 10:18:40
ČIŠTĚNÍ PÁROU SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH MÍST
Před každou výměnou části příslušenství vyčkejte, než jednotlivé části
vychladnou.
Níže uvedený komplet doporučujeme používat při čištění spár mezi obkládačkami,
skel pečících trub, sporáků, odsávačů, apod. Lze jim čistit také dřezy, koupelny
a sanitární zařízení.
Čas a intenzita závisí na ploše a stupni znečištění.
Postupujte následovně:
– Na trubku (detergent/pára) nasaďte spojovací prvek s tryskou a zajistěte spoj
pootočením blokády.
– Na koncovku spojovacího prvku nasaďte kartáček.
POZOR! Kartáček má tvrdý vlas a při přímém kontaktu z měkkým povrchem jej může poškrábat..
– Třípolohový vypínač (1) přepněte do polohy „1“.
– Dále postupujte stej-ným způsobem, jak při čištění
hladkých povrchů párou, ale po přerušení parního
čištění (dříve než začnete vysávat sraženou vodu)
nasaďte na spojovací prvek odsávací hubici.
UKONČENÍ PRÁCE
– Zmáčknutím vypínače vypněte vysavač a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
POZOR! Vyčkejte než jednotlivé části vychladnou – hadice, trubky, hubice. Jednotlivé části rozpojte.
– Otočte koncovku hadice tak, aby značky ▼ na hadici a nádobě směřovaly proti sobě a vytáhněte hadici z nádoby.
– Zmáčkněte červené tlačítko v podstavci vysavače a vyjměte
koncovku hadičky.
– Pootočte blokádu a rozpojte sací trubky.
– Stejným způsobem odpojte hadici a hubici. Z nádrže vyjměte vodní filtr.
– Z vodního filtru sejměte pěnový filtr, vyčistěte jej pod tekoucí vodou,
proud vody směřujte do vnitřní strany pěnového filtru.
POZOR! Pěnový filtr neperte v pračce ani jej neždímejte. Pěnový filtr
nemuchlejte, neroztahujte ani jinak nedeformujte. Po vyčištění pěnový filtr rozložte nebo pověste a vysušte při pokojové
teplotě.
Nikdy nesušte pěnový filtr na ohřívačích, na topení, v troubě
apod.
– Vodu z nádrže vylijte přes otvor pro hadici.
– Důkladně vymyjte nádrž a vodní filtr, několikrát vyměňte
vodu.
– Po ukončení práce umyjte/propláchněte jednotlivé části používané při čištění (trubky, hadice, hubice apod).
POZOR! Pokud nebudou výše vyjmenované postupy dodrženy, nádoba a filtry
nebudou po každém použití čištěny, může dojít ke snížení filtračních
schopnosti vodního a pěnového filtru a k rozvoji bakterii a roztočů.
– Důkladně osušte všechny umyté díly.
POZOR! Nikdy nekompletujte vysavač dříve než všechny díly budou suché.
– Nasaďte vodní filtr, položte nádrž na podstavci a zavřete horní kryt.
27
instrukcja 616-010.indb 27
2010-02-23 10:18:40
VÝMĚNA FILTRŮ
Během provozu dochází k znečištění vstupního a výstupního filtru. Pro udržení správného a bezporuchového chodu vysavače doporučujeme časté mytí vstupního filtru. V případě silného znečištění nebo
poškození filtr vyměňte na nový.
Vstupní filtr
– Otevřete horní kryt a dejte jej do svislé polohy.
– Uchopte horní hranu mřížky filtru (z pohledu od přední stryna vysavače) a lehce
zatáhněte směrem k sobě až do vysunutí z úchytů.
– Otočte rámeček filtru, vyjměte filtr, opláchněte jej po d tekoucí vodou, lehce vyždímejte vodu, vysušte jej a vložte zpět (nebo nahraďte novým).
– Filtr umístěte tak, aby rámeček přitlačil jeho okraje.
– Zavřete mřížku.
Výstupní filtr
Výstupní filtr doporučujeme měnit po cca 30 h práce (6 měsíců) nebo dřív, pokud
je silně znečištěn.
– Zmáčkněte pojistku a otevřete kryt výstupního filtru.
– Vyjměte obsah (1 nebo 2):
Typ 616.E – obr. A Elektrostatický filtr – Nový filtr umístěte tak (obr. A),
aby po nasazení krytu byly jeho okraje krytem přitisknuty.
Typ 616.S – obr. B
Filtr HEPA – Vložte kazetu s filtrem HEPA podle obrázku (obr. B).
Pokud se na výstupním filtru objeví voda, znamená to, že v přední nádržce se vytvořilo větší
množství pěny, která se po průchodu turbínou srazila na výstupním filtru v podobě kapek vody.
V tomto případě zapněte na několik minut vysavač bez přední nádržky, celý systém se tak osuší.
Abyste předešli podobným případům přidávejte do přední nádržky pěnový neutralizátor doporučený firmou ZELMER.
Výstupní filtr je nutno nahradit vždy originálním novým filtrem.
28
instrukcja 616-010.indb 28
2010-02-23 10:18:40
POTÍŽE JENŽ SE MOHOU VYSKYTNOUT BĚHEM PROVOZU VYSAVAČE
Případný problém
1. Přístroj nefunguje
Pravděpodobná příčina
Chybí elektrické napájení.
Jak postupovat
Zkontrolujte přívodní šňůru a zásuvku.
Zkontrolujte je li zapnutý vypínač (1) do
polohy „1”.
Zadní nádobka je prázdná.
Naplňte nádobku vodou.
Počkejte dokud se nerozsvítí kontrolka funkPára ještě není vyrobená.
ce čištění párou (4).
Špatně nasazená zadní nádobka. Zkontrolujte usazení nádobky.
Rozpusťte ve vodě (zadní nádobka) 5 gr.
Ve vodě chybí fyziologická nebo
(½ rovné lžičky) kuchyňské nebo fyziologickuchyňská sůl.
ké soli.
Počkejte dokud se nerozsvítí kontrolka funkPára ještě není vyrobená.
ce čištění párou (4).
Rozpusťte ve vodě (zadní nádobka) 5 gr.
Ve vodě chybí fyziologická nebo
(½ rovné lžičky) kuchyňské nebo fyziologickuchyňská sůl.
ké soli.
V zadní nádobce už není voda.
Naplňte nádobku vodou.
Špatně nasazená zadní nádobka. Zkontrolujte usazení nádobky.
Přepněte vypínač (1) do polohy „2“ a počkejČerpadlo je zavzdušněno.
te dokud z trysky nepoteče voda, pak
přepněte vypínač (1) opět do polohy „1“.
Nebyl zapnutý výrobník páry.
2. Přístroj neprodukuje páru (1)
3. Místo páry tryská
voda
4. Hlasitý provoz
čerpadla
– (1) Kontrolujte při zapnutém vypínači pro výrobu páry 3 – když svítí.
POZOR! Pokud zkontrolujete výše uvedené body a vysavač i nadále nefunguje nebo jeví známky
poruchy, rovněž v případě poškození přívodní šňůry nebo krytu vysavače, je nutno předat vysavač k opravě do specializovaného servisu.
Gumová těsnění (vstupní těsnění zadní nádoby, těsnění trubek, těsněni koncovky hadičky, těsněni
u občas promažte např. silikonovou vazelínou nebo vazelínou na ruce. Usnadníte si tím práci při skládaní
jednotlivých dílů příslušenství vysavače.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z
kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude
nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke
kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně
doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH
OPRAVEN.
29
instrukcja 616-010.indb 29
2010-02-23 10:18:40
SK
Vážení zákazníci!
Naše vysávače sú vyrábané už mnoho rokov a tešia sa veľmi dobrej mienke. Využívajúc naše najlepšie
riešenia z predchádzajúcich modelov, ako aj trendy vo vývoji čistiacich strojov vo svete sme pre Vás vytvorili vysávač, ktorý pomôže vyriešiť problémy súvisiace s udržaním čistoty vo Vašich bytoch.
Okrem tradičného vysávania tento je určený na zbieranie mokrých nečistôt, čistenie parou a čistenie na
mokro (detergentom).
Pri použití nového systému filtrácie zariadenie môže pracovať ako tradičný vysávač, alebo vysávač s vodným filtrom. Vytvorená bola možnosť voľby jedného zo štyroch systémov čistenia, ktoré možno použiť
podľa individuálnych potrieb užívateľa, v tom aj možnosť použitia papierového sáčku.
Prosíme o pozorné prečítanie tohto návodu na obsluhu. Zvláštnu pozornosť prosíme venovať bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu prosíme uschovať, aby ste ho mohli využiť aj počas
neskoršieho prevádzkovania.
VYSÁVAČ TYP 616 JE URČENÝ VÝHRADNE
PRE DOMÁCE POUŽITIE
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba
zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI
–
–
–
–
Vysávač zapínajte výlučne do siete striedavého prúdu 230 V, zabezpečenej sieťovou poistkou 16 A.
Nepripájajte vysávač k sieti so zásuvkou, ktorá nie je vybavená ochranným kolíkom.
Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel.
Zariadenie nezapínajte, pokiaľ je napájajúci kábel poškodený, alebo je viditeľne poškodená izolácia.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný
opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Opravy zariadenia môže vykonávať iba vyškolený personál. Nesprávne vykonaná oprava môže
užívateľovi zapríčiniť vážne ohrozenie. V prípade, že sa vyskytnú poruchy, radíme obrátiť sa na
špecializovanú servisnú.
– Nedopusťte namočenie zástrčky napájajúceho kábla.
– Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami, ak je zapnuté do napájajúcej siete.
– Neprechádzajte vysávačom ani sacími a čistiacimi kefkami cez napájajúci kábel, keďže to hrozí poškodením izolácie kábla.
– Pred čistením, montážou alebo demontážou zariadenia vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej
zásuvky.
– Vypněte přístroj před výměnou příslušenství nebo než se přiblížíte k předmětům, které jsou
během provozu přístroje v pohybu.
– Nevysávajte vysávačom ľudí ani zvieratá, pozorne dbajte na to, aby ste nasávacie koncovky nepriblížili k očiam ani k ušiam.
– Nesmerujte prúd vodnej pary na osoby alebo zvieratá, a najmä ho nepoužívajte na čistenie povrchov
a predmetov citlivých na vysokú teplotu.
– Nesmerujte prúd tekutiny alebo vodnej pary na elektrické zariadenie.
– Predchádzajte styku pokožky s parou – vysoká teplota môže spôsobiť oparenie.
– Nevťahujte do vysávača: zápalky, nedopalky cigariet, žeravý popol, žieravé. toxické látky, benzín, naftu ani iné zápalné alebo výbušné tekutiny. Vyvarujte sa zbierania ostrých predmetov.
– Nevysávajte drobný prach ako: múku, cement, sádru, tonery tlačiarní a xerokopírok a pod.
– Počas práce nepripusťte, aby sa vysávač prevrátil alebo bol zaliaty vodou.
– Vzhľadom na váhu vysávača nestavajte ho na policiach, regáloch, schodíkoch a pod.
– Vysávač postavte vždy na kolieska vo vodorovnej polohe, iná poloha práce vysávača je neprípustná.
– Nevystavujte vysávač pôsobeniu atmosferických činiteľov (dážď, mráz).
– Nepoužívajte vysávač bez penového filtra vloženého do filtračného systému.
– Nenechávajte zapnutý a pracujúci vysávač bez dozoru vzhľadom na nebezpečenstvo v prípade jeho
pádu.
30
instrukcja 616-010.indb 30
2010-02-23 10:18:40
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným použitím spotrebiča v rozpore s návodom
na obsluhu.
Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné, estetické alebo iné zmeny, ktorých účelom je prispôsobiť výrobok požiadavkám noriem, nariadení alebo z dôvodov obchodných a iných, bez predchádzajúceho oznámenia týchto zmien.
CHARAKTERISTIKA VYSÁVAČA
Vysávač 616 je určený na zbieranie nečistôt z podláh, kobercov, keramických platničiek, štrbín z obkladov, podlahových líšt, radiátorov, na vysávanie nábytku, závesov, záclon, na zbieranie tekutín a čistenie
na mokro, podlahových krytín, čalúnenia a na čistenie parou (medzier medzi obkladačkami, štrbín, na
umývanie okien, hladkých plôch, stien, obkladačiek na pranie čalúnenia fotelov, sedadiel atď.).
Vysávač je vybavený štvornásobným systémom filtrácie.
Prvým filtrom je papierový sáčok alebo filtračná vložka nachádzajúca sa na dne filtračného telesa. Jeho
úlohou je zachytenie hrubších nečistôt.
Druhým a základným filtrom je vodný filter. Filtračným činiteľom je čistá voda v množstve 1,5 l, ako aj penový filter, ktorého úlohou je oddelenie vzduchu od vody. To znamená, že počas vysávania možno pridať
dodatočnú dávku vody. Vysávač má systém určujúci maximálnu hladinu vody a chrániaci proti preplneniu
vodou.
Tretím filtrom je vstupný filter nachádzajúci sa na hornej platni kompletného filtra. Jeho úlohou je zachytenie čiastočiek prachu a nečistôt, ktoré sa nezachytili vo vode pred vstupom vzduchu do agregátu.
Štvrtým filtrom je filter vzduchu nachádzajúci sa bezprostredne na výstupe vzduchu z vysávača.
Na hornom kryte vysávača sa nachádzajú vypínače umožňujúce voľbu funkcií práce, ako aj signálne svetielka informujúce o pracovnom stave vysávača.
Sú to:
1 – trojpolohový vypínač
2 – vypínač motora
3 – vypínač vypúšťania pary
4 – svetielko funkcie čistenia parou
5 – svetielko funkcie čistenia detergentom (signalizuje prácu čerpadla)
Na tomto kryte je umiestnený aj grafický symbol varujúci pred nebezpečenstvom oparenia.
Užívateľ výrobku má možnosť voľby jednej z troch funkcií:
– čistenie parou – trojpolohový vypínač (1) nastavený v polohe 1,
– čistenie detergentom – trojpolohový vypínač (1) nastavený v polohe 2,
– vysávanie suchých plôch / zbieranie nečistôt – trojpolohový vypínač (1) nastavený do neutrálnej polohy 0.
Vysávač je ideálne vhodný na spoluprácu s turbokefkou Zelmer. Je to neodmysliteľná súčasť vybavenia
pre všetkých majiteľov psov, mačiek a iných domácich zvierat, ktorých srsť je ťažké zbierať z kobercov
i obkladov. Otáčajúca sa hlava turbokefky dôkladne plochu vykartáčuje, nasávajúc srsť.
31
instrukcja 616-010.indb 31
2010-02-23 10:18:40
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené v príslušnej tabuľke.
– Poistenie siete 16 A.
– Zariadenie je prispôsobené pre nepretržitú prácu S1.
– Zariadenie triedy I., vybavené pripájajúcim káblom s ochrannou žilou a zástrčkou s uzemnením.
– Vyžaduje si pripojenie do sieťovej zásuvky vybavenej ochranným kolíkom.
– Výkon ohrievacieho telesa pri vytváraní pary 1250 W.
– Objem zadnej nádržky na detergent/vodu 3,5 l.
– Objem nádrže na nečistoty 6 l.
– Dosah práce 9 m.
Vysávače ZELMER spĺňajú požiadavky platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám direktív:
– Elektrické nízkonapäťové zariadenie (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická porovnateľnosť (EMC) – 2004/108/EC.
– Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max 80 dB/A, čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na menovitej tabuľke.
KONŠTRUKCIA A VYBAVENIE VYSÁVAČA
VYBAVENIE NA VYSÁVANIE
SUCHÝCH PLÔCH
Hubice na nábytok, štrbiny a čalúnenie
možno nasadiť tak na saciu trubicu, ako
aj na úchytku hadice.
Sacia hadica umožňuje ľahké manévrovanie vybavením. Vďaka vhodnej konštrukcii sa počas vysávania nepretáča.
Sacie trubice spájajú hadicu s malou hubicou, štrbinovou hubicou, kefkovou
hubicou alebo kefkou. Pokiaľ je to teleskopická rúra, nastavte jej dĺžku na požadovanú pracovnú polohu (podľa výšky obsluhujúcej osoby) stláčajúc tlačidlo
„A“ a presuňte trubice smerom ukázaným šípkami.
32
instrukcja 616-010.indb 32
2010-02-23 10:18:41
Podlahová hubice. Odporúčame hubico-kefkou vysávať:
Mäkké plochy – koberce a podlahové krytiny.
Tvrdé plochy – podlahy z dreva, umelých hmôt, keramických obkladačiek a pod. Hubico-kefku 449 pripojte na trubicu – stlačte prepí-nač na hubico-kefke podľa obrázku
mäkký podklad, alebo
tvrdý podklad.
Čalúnenie, matrace atď.
Hubica – slúži na vysávanie čalúneného nábytku, matracov, závesov, záclon atď. Vďaka
pásu na dvíhanie nitiek sú presne zbierané aj nitky, drobné vlákna a pod. Odporúčame pri
tejto činnosti znížiť výkon vysávača.
Jemné materiály a nerovné predmety
Malá kefka – slúži na vysávanie: zbierok kníh, rámov obrazov a okien. Odporúčame pri tejto
činnosti znížiť výkon vysávača.
Štrbiny, zákutia, priehlbiny atď.
Štrbinová hubica – slúži na vysávanie: štrbín, kútov, špár a iných ťažko dostupných zákutí.
Filtračná vložka – „GORETEX“ (biela farba) používaná na vysávanie s papierovým sáčkom
Filtračná vložka – „FIZELINA“ (čierna farba) používaná na vysávanie bez papierového
sáčka.
Papierový sáčok – je nádržou na prach, z ktorej sa počas vysávania nazbierané nečistoty neodstraňujú. Každý vysávač je vybavený dvomi papierovými sáčkami.
RÔZNE SPÔSOBY ZBIERANIA SUCHÝCH NEČISTÔT
Trojpolohový vypínač musí byť nastavený v neutrálnej polohe „0“.
1. Tradičné vysávanie bez vody s použitím papierového sáčka.
Použité elementy sú ukázané na obr. vedľa. Nečistoty sa hromadia v papierovom
sáčku. Ukončenie práce nevyžaduje dodatočné úkony spojené s obsluhou vysávača.
2. Vysávanie s použitím vody a papiero-vého sáčka.
Použité elementy sú ukázané na obr. vedľa. Počas takého vysávania sa nečistoty
hromadia v papierovom sáčku. V komore filtra použitá filtračná vložka „GORETEX“ (biela farba) zamedzuje prenikaniu vody do papierového sáčka. Možno ho
použiť na niekoľkonásobné vysávanie. Po ukončení práce vylejte vodu z nádržky
a túto vysušte.
3. Vysávanie s použitím vody a filtračnej vložky „FIZELINA“ (čierna farba)
bez papierového sáčka.
Použité elementy sú ukázané na obr. vedľa. V komore filtra zhromaždené nečistoty – sú mokré.
4. Vysávanie s použitím vody bez papiero-vého sáčka a filtračných vložiek
v ko-more filtra.
Použité elementy sú ukázané na obr. vedľa. Nečistoty sa hromadia v komore filtra
(hrubšie frakcie) a vo vode.
33
instrukcja 616-010.indb 33
2010-02-23 10:18:41
Pri použití uvedeného systému filtrácie možno vysávať používať nasledovným spôsobom:
A – NA VYSÁVANIE S PAPIEROVÝM SÁČKOM BEZ VODY
– Zatlačte tlačidlo zámku a podvihnite horný kryt.
– Vyberte prednú nádrž a vytiahnite z nej filter.
– Uvoľnite predné zámky prichytávajúce horný kryt k telesu filtra,
stláčajúc palcami súčasne obidva zámky, ako to ukazuje obr.
vedľa.
– Podvihnite do kolmej polohy úchytku filtra, vysuňte zo zámkov
horný kryt a otvorte komoru na nečistoty.
Vo vnútri komory sa nachádzajú štrbiny na prichytenie papierového sáčka:
– Papierový sáčok zahnite pozdĺž prerušovanej čiary vo smere
šípky.
– Nasuňte ho kolmo do dutiny filtra podľa šípky na obr. Otvor sa
má kryť so vstupným otvorom filtra.
– Zalomte kartón sáčka dovnútra (pozdĺž čiary rezu kartónu)
a zdvihnite úchytku filtra do kolmej polohy.
– Zasuňte odstávajúce zámky krytu do pravouhlých otvorov v telese, položte úchytku na kryt a zatlačte ju.
– Zatlačte postupne dvomi palcami hornú platňu v blízkosti každého zámku alebo zatlačte palcami súčasne hornú platňu pri
zámku 1 a 2 (obr. vedľa), až do počutia charakteristického zaklapnutia.
POZOR! Obidva horné zámky musia byť vždy zaklapnuté.
B – NA VYSÁVANIE S PAPIEROVÝM SÁČKOM S POUŽITÍM 1,5 l VODY AKO PRÍDAVNÉHO FILTRA
Po vykonaní tých istých úkonov ako v bode „A“ dodatočne:
– Uvoľnite zámok dna telesa (1). Vložte filtračnú vložku (2) –
„GORETEX“ (biela farba) a opätovne zaklapni zámky.
– Naplňte prednú nádrž vodou v množstve 1,5 l. Hladina vody sa
má nachádzať medzi značkami: MIN, MAX.
POZOR! Pri vysávaní s papierovým sáčkom vždy používajte
filtračnú vložku „GORETEX“.
Po vysávaní nenechávajte papierový sáčok v nádrži
filtra, ak sa v nádrži pred ním nachádza voda.
C – NA VYSÁVANIE BEZ PAPIEROVÉHO SÁČKA BEZPROSTREDNE DO NÁDRŽE FILTRA S POUŽITÍM FILTRAČNEJ VLOŽKY „FIZELINA“ ALEBO BEZ NEJ
– Overte, či sa v nádrži filtra nachádza papierový filter, pokiaľ áno, odstráňte ho.
– Overte správnosť zaklapnutia horného krytu na teleso (zámky 1 a 2 majú byť zaklapnuté). Za týmto účelom vykonajte úkony uvedené v bode „A“.
– Uvoľnite zámok dna telesa filtra, vložte vložku „FIZELINA“ (čierna farba), alebo ju
ju nedávajte.
Vysávanie s filtračnou vložkou „FIZELINA“ spôsobuje, že v nádrži filtra sú prach
a smeti vlhké.
POZOR! Použitú vložku „FIZELINA“ možno používať jednorázovú (rýchla výmena), alebo mnohonásobnú (lacnejšia, aj keď vyžaduje vyprať alebo prepláchnuť).
34
instrukcja 616-010.indb 34
2010-02-23 10:18:41
Dajte pozor na presné obopnutie penového filtra okolo plaváka (uchytený je na dvoch zámkoch).
– Dajte pozor, aby tesnenie presne priliehalo k nádrži.
– Vložte vodný filter do nádrže a postavte nádrž na podložku.
– Zatvorte horný kryt.
– Vložte koncovku sacej hadice do otvoru v nádrži tak, aby
vrcholky ▼ na koncovke hadice a nádrže ležali oproti sebe,
a pretočte ju doprava alebo doľava tak, aby uvedené značky boli presunuté oproti sebe.
– Spojte:
a. trubicu shadicou,
b. trubicu s vybranou hubicou alebo kefkou.
– Vložte zástrčku kábla do sieťovej zásuvky, vybavenej ochranným kolíkom a zapnite vysávač stlačením vypínača motora.
POZOR! Vysávač je vybavený plavákom, ktorý automaticky zablokuje nasávanie, ak penový filter bude silne zašpinený. Prejavuje sa to zvýšením
otáčok motora.
V takejto situácii:
– Vypnite vysávač stlačením tlačidla vypínača a vytiahnite zástrčku zo zásuvky siete.
– Otočte koncovku hadice do polohy krytia sa vrcholov značiek ▼ na koncovke hadice a zásuvke nádrže a vytiahnite hadicu z nádrže.
– Otvorte horný kryt a vytiahnite prednú nádrž.
– Z nádrže vytiahnite vodný filter a odoberte z neho penový filter.
– Dôkladne očistite uvedené filtre (pozri kapitolu „Ukončenie
práce“).
– Uvoľnite zámok dna telesa filtra a vysypte smeti.
– Pokiaľ boli predtým zbierané smeti do papierového sáčka uvoľnite zámky horného
krytu 1, postupujúc zhodne s úkonmi uvedenými predtým (bod „A“).
– Vylejte špinavú vodu spolu s nečistotami z nádrže a túto vypláchnite.
– Nalejte čistú vodu, vložte vodný filter, nastavte nádrž na podložku a zatvorte horný
kryt.
– Vložte zástrčku kábla do sieťovej zásuvky vybavenej ochranným kolíkom, zapnite
vysávač a pokračujte vo vysávaní.
POZOR! Plavák môže reagovať v prípade náhlych pohybov, drgnutí, úderov alebo pri prechádzaní cez prahy.
V takejto situácii:
– Vypnite vysávač na vyše desať sekúnd, a následne opätovne zapnite a pokračujte vo vysávaní.
35
instrukcja 616-010.indb 35
2010-02-23 10:18:41
VYSÁVANIE TEKUTÍN
Na vysávanie tekutín, čistenie na mokro, čistenie parou treba používať saciu hadicu a sacie trubice – detergent/para.
Pre použitie vysávača na vysávanie tekutín treba:
– Vložte koncovku sacej hadice do otvoru v nádrži tak, aby
vrcholky ▼ na koncovke hadice a nádrže ležali oproti
sebe, a pretočte ju doprava alebo doľava tak, aby uvedené
značky boli presunuté oproti sebe.
– Spojte:
a. sacie trubice (detergent/ para),
b. trubicu s hadicou,
c. trubicu so spojku,
d. spojku s veľkou alebo malou
rozptyľujúcou hubicou.
– Zablokujte spojenie pretočením blokády:
– rúr,
– trubice s hadicou,
– trubice so spojkou,
– spojky s hubicou.
– Vložte nástavec hadičky do ventilu v podložke vysávača.
– Presvedčte sa, či nástavec bol do ventilu pripojený správne.
POZOR! V prípade ťažkostí s pripojením uvedených elementov navlhčite tesnenia napr. technickou vazelínou alebo vodou a pod.
Pri takto pripravenom vysávači treba pamätať na to, aby:
1. Predná nádrž bola vždy prázdna (bez vody).
2. Nepoužívať žiadne filtračné vložky ani papierový sáčok.
3. Používať rozptyľujúce hubice (veľkú alebo malú), uvedené ďalej.
POZOR! Nikdy nezapínajte vysávač s plnou nádržou! Nenasávajte jednorázovo veľké porcie tekutín (napr. hadicou ponorenou vo vode).
Ak počas nasávania hladina tekutiny prekročí hladinu „MAX“, plavák automaticky nasávanie zablokuje.
V takejto situácii:
– Vypnite vysávač na vyše desať sekúnd, a následne ho zapnite opäť a pokračujte vo vysávaní.
ČISTENIE NA MOKRO – Vybavenie k čisteniu na mokro
Nasávacia hadica (detergent/para) je základnou časťou vybavenia vysávača. Slúži na čistenie detergentom a vodnou parou. Jej pružnosť umožňuje manévrovať rôznymi časťami vybavenia a vysávať okolo
vysávača.
V rukoväti vysávača sa nachádzajú:
1. Tlačidlo – po jeho stlačení, podľa šípky 1, nastáva prítok vody alebo pary z hubice.
2. Blokáda – jej zatlačenie podľa šípky 2 spôsobí zablokovanie tlačidla, čo má
predísť náhodnému vytečeniu vody alebo horúcej pary z hubice.
36
instrukcja 616-010.indb 36
2010-02-23 10:18:42
3. Clona – slúži na reguláciu sily nasávania, čo sa dosahuje otváraním alebo zatváraním otvoru nachádzajúceho sa pod clonou.
POZOR! Počas nasávania vody, čistenia na mokro alebo parou clona má otvor úplne uzatvárať.
Nasávajúce trubice (detergent/para) spájajú nasávajúcu hadicu (detergent/para) spojkou (alebo bez) s príslušnou hubicou. Podľa druhu vykonávanej činnosti a výšky užívateľa možno použiť jednu alebo dve trubice.
Spojka – slúži na spojenie nasávajúcej trubice (detergent/para) iba s veľkou rozprašujúcou hubicou, alebo s malou rozprašujúcou hubicou.
Veľká rozprašujúca násadka – slúži na nasávanie
vody a čistenie na mokro.
Kefková lišta – je nasadzovaná na veľkú rozprašovaciu hubicu. Slúži na nasávanie
vody z tvrdých plôch, napr. parkiet, linolea, keramických obkladačiek atď., ako aj na
čistenie na mokro.
Malá rozprašujúca násadka – slúži na čistenie na mokro malých čalúnených plôch,
napr. stoličiek, fotelov, toneliek, automobilového čalúnenia a pod.
Príprava vysávača na čistenie na mokro
Pred pristúpením k čisteniu na mokro dôkladne vysajte plochu určenú na čistenie, a potom pripravte vysávač k čisteniu na mokro. Za týmto účelom:
– Vypnite vysávač stlačením tlačidla vypínača a vytiahnite zástrčku zo zásuvky siete.
– Otočte koncovku hadice do polohy krytia sa vrcholov značiek ▼ na koncovke hadice a zásuvky nádrže, vytiahnite hadicu z nádrže.
– Otvorte horný kryt a vytiahnite prednú nádrž.
–
–
–
–
–
–
Z nádrže vytiahnite vodný filter.
Odstráňte smeti z nádrže telesa filtra alebo odstráňte papierový sáčok.
Vylejte špinavú vodu spolu s nečistotami z nádrže a túto vypláchnite.
Vložte vodný filter do nádrže bez papierového sáčka a filtračnej vložky.
Postavte nádrž na podložku a zatvorte horný kryt.
Potom pokračujte podľa predpisu uvedeného v bode :“Nasávanie tekutín“, a týkajúcom sa montáže nasávajúcej hadice,
spojenia nasávajúcich trubíc, spojky, rozprašujúcej hubice
a pripevnenia hubice hadičky.
V ďalšom postupe:
– Odoberte zadnú nádrž:
– otvorte horný kryt a nastavte ho do kolmej polohy 1.
– nádrž podvihnite hore a následne posuňte dozadu 2.
– Z nádrže vytiahnite zátku na vlievanie a naplňte nádrž čistiacim prostriedkom (roztokom prášku alebo tekutinou) v množstve uvedenom na
etikete: vody teplej do 45°C.
– Prášok, príprava čistiaceho rozoku: v osobitnej nádobe obsah
sáčku rozpustiť v 2,5 – 3 l Čistiaca tekutina: odmerané množstvo tekutiny vlej do zadnej nádrže. 1 odmerka tekutiny na
3,5 l vody.
– Podľa použitého čistiaceho prostriedku naplňte zadnú nádrž pripraveným roztokom alebo vodou teplou do 45°C.
– Vložte zátku do otvoru v zadnej nádrži.
POZOR! Vysávač je fabricky vybavený iba jedným z čistiacich prostriedkov uvedených vyššie.
37
instrukcja 616-010.indb 37
2010-02-23 10:18:42
ZELMER a.s. zaručuje dobrý efekt čistenia a správne fungovanie vysávača iba pri použití čistiacich prostriedkov a ich množstva potvrdeného firmou
ZELMER a.s., čo je uvedené na etikete čistiaceho prostriedku:
– Prášok „DYWANOPUC“ firmy OKTIMA, Poľsko.
– Tekutina „CARPEX“ firmy ASTRA POLLENA, Poľsko.
– Tekutina „FOUNTAINHEAD“ firmy Butcher´s, USA.
– Postavte nádrž na pôvodné miesto a pritlačte ho kvôli presnému upevneniu v telese vysávača.
– Zatvorte horný kryt.
ČISTENIE KOBERCOV
Pred zahájením čistenia koberca na mokro preverte odolnosť farieb proti prefarbeniu.
Na bielu handričku naneste malé množstvo čistiaceho prostriedku (roztoku prášku alebo tekutiny) a čistite
koberec na najmenej viditeľnom mieste. Pokiaľ sa handrička zafarbuje, potom to znamená, že koberec
nemá trvanlivé farby a nemôže byť čistený takýmto spôsobom.
Pre zabezpečenie proti vzniku peny alebo v prípade jej vznikania počas čistenia používajte prostriedok
proti peneniu od firmy ZELMER a.s. v množstvách a spôsobom uvedeným na etikete:
– „G 478 Entschäumer D“ od firmy BUZIL, Nemecko.
– „FOAM-FREE“ od firmy Butcher´s, USA.
POZOR! Vysávač je fabricky vybavený iba jedným z prostriedkov proti peneniu uvedenými vyššie.
– Stiahnite zhubice kefkovú lištu.
– Určite na koberci smer pohybu hubice, pri ktorom bude
prekonávať najmenší odpor.
– Prepnite trojpolohový vypínač (1) do polohy „2“ (čerpadlo
zo zadnej nádrže odoberá vodu s detergentom, čo signalizuje svietiace svetielko (5).
– Zapnite vysávač, stláčajúc vypínač motora (2).
POZOR! Čerpadlo možno zapnúť iba vtedy, ak sa v zadnej nádrži nachádza voda. Ak voda chýba,
prejavuje sa to hlučnou prácou čerpadla. Pozor! Čerpadlo možno zapnúť iba vtedy, ak sa v
zadnej nádrži nachádza voda. Ak voda chýba,
prejavuje sa to hlučnou prácou čerpadla.
– Zatlačte v rukoväti hadice tlačidlo regulúce prítok vody do
hubice.
– Posúvajte hubicu po koberci vykonávajúc pohyby tam
a späť.
POZOR! V prípade ak zistíte, že napriek zapnutiu čerpadla hubica vodu nerozprašuje, preverte
správnosť pripevnenia zadnej nádrže (silno ju pritlačte) ako aj pripevnenie hubice vo
ventile v podložke vysávača. V prípade ťažkostí s upevnením navlhčite hniezdo ventilu
zadnej nádrže, ako aj tesnenie hrdla.
– Čistenie koberca robte tak, aby ste počas čistenia a bezprostredne po ňom nechodili po vyčistenej
ploche.
POZOR! Nerozprašujte prací roztok príliš dlho na jednom mieste koberca, aby ste ho nepremočili.
– Po vyčistení časti koberca prerušte rozprašovanie a osušte ho hubicou vykonávajúc pohyby tam a naspäť. Tieto úkony zopakujte, až bude celá plocha koberca vysušená.
– Po ukončení rozprašovania vypnite čerpadlo (trojpolohový vypínač (1) prepnite z polohy „2“ do polohy
„0“) a na nasávajúcej hadici zatlačte na chvíľu tlačidlo regulujúce prítok vody do hubice kvôli „vybitiu
tlaku“.
V prípade starých, alebo ťažko odstrániteľných znečistení také miesto najprv navlhčite pracím
prostriedkom odporúčaným firmou ZELMER a.s., až po objavenie sa peny. Ponechajte na určitý
čas, potom povysávajte vysávačom
POZOR! Nepripúšťajte premočenie koberca. Môže to viesť k jeho trvalej deformácii (zvlneniu).
38
instrukcja 616-010.indb 38
2010-02-23 10:18:42
ČISTENIE HLADKÝCH PODLÁH
– Na hubicu nasuňte kefkovú lištu.
– Prepnite trojpolohový vypínač (1) do polohy (2) a zapnite vysávač (ako pri čistení kobercov).
– V rukoväti hadice stlač tlačidlo regulujúce prítok vody
do násadky.
POZOR! V prípade upchatia sa dýzy rozprašovača
odpojte násadku od trubice a vyčistite (prefúkajte) kanálik alebo vymeňte trysku za
novú.
Komplet rezervných dýz je pripojený k vybaveniu.
Výmena dýzy:
1. Z veľkej (alebo malej) rozprašovacej hubice vyberte trysku spolu s gumovým prstencom Ø 5,6 x 1,
zatlačte trysku palcom nadol podľa označenia umiestneného na telese hubice.
2. Novú trysku spolu s prstencom navlhčite a vtlačte do otvoru hubice, do momentu zacvaknutia zámkov.
– Presúvajte hubicu po čistenej ploche vykonávajúc pohyby tam a naspäť.
– Po vyčistení časti podlahy prerušte rozprašovanie (trojpolohový vypínač (1) prepnite z polohy „2“ do
polohy „0“) a nasávajte tekutinu hubicou vykonávajúc pomalé pohyby smerom k sebe, až do úplného
vyzbierania roztoku z podlahy.
– Pokračujte týmto spôsobom, až bude celá podlaha vyčistená a vysušená.
– Po ukončení rozprašovania vypnite čerpadlo (trojpolohový vypínač (1) prepnite z polohy „2“ do polohy
„0“) a na nasávajúcej hadici zatlačte na chvíľu tlačidlo regulujúce prítok vody do hubice kvôli „vybitiu
tlaku“.
POZOR! Ak ste robili čistenie na mokro (zbieranie mokrých nečistôt), pred ukončením práce v jej
záverečnej časti nasajte asi 1-2 l čistej vody kvôli prepláchnutiu hadice a trubíc, ako aj na
chvíľu nasávajte vzduch na ich vysušenie.
ČISTENIE PAROU – Vybavenie k čisteniu parou
Na čistenie parou použite iba vybavenie vyšpecifikované nižšie: nasávajúcu
hadicu (detergent/para) a nasávajúce trubice (detergent/para), hubice: malú
rozprašujúcu a zbernú, ako aj spojku z kefkou.
Zberná násadka slúži na zbieranie vody z obkladov, kobercov,
podláh.
Kefka v kombinácii so spojkou a zbernou hubicou podporuje jej
činnosť pri čistení špár, štrbín, praní čalúnenia, umývaní hladkých plôch, stien, kachličiek v kúpeľni a zbieranie z nich vody
vzniknutej z pary.
Násadka rozprašujúca paru slúži na pranie kobercov, umývanie hladných plôch,
stien, kachličiek v kúpeľni a zbieranie z nich vody, ktorá kondenzovala z pary.
Čistiaca lišta je nasadzovaná na násadku rozprašujúcu paru. Podporuje čistenie,
drhnutie hladkých plôch, stien, obkladačiek.
Zberná lišta je nasadzovaná na násadku rozprašujúcu paru. Slúži na umývanie
okien, hladkých plôch, stien, kachličiek v kúpeľni a zbieranie vody z podláh.
Priebeh práce s funkciou čistenia parou
Pred zahájením čistenia parou treba overiť na najmenej viditeľnom mieste, či čistený materiál je odolný
proti pôsobeniu tepla, napr.:
– koža alebo lakované drevo môžu vyblednúť,
– nechránené drevo môže napučať,
– ochranné voskové povlaky sa môžu zošúpať,
– umelé hmoty sa môžu zdeformovať,
– textílie z umelých hmôt, zamat, akryl sa môžu poškodiť.
39
instrukcja 616-010.indb 39
2010-02-23 10:18:42
Príprava vysávača na čistenie parou
Na prípravu soľného roztoku použite 3,5l demineralizovanej (destilovanej) vody a pridajte k nej 5g kuchynskej soli (1/2 rovnej lyžičky) alebo 5 ml fyziologického roztoku soli (z lekárne). Soľ nepoužívajte zakaždým, ale na každú 3÷5 nádobu s vodou.
Nepridávajte soľ do vody z vodovodu.
POZOR! Pokiaľ roztok nebude obsahovať soľ, z vysávača bude vytekať voda namiesto pary.
– Vložte zátku do otvoru v zadnej nádrži.
– Postavte nádrž na pôvodné miesto a dotlačte ju kvôli presnému upevneniu na telese vysávača.
– Zatvorte horný kryt.
POZOR! NENECHÁVAJTE ZARIADENIE V STAVE PRIPRAVENOSTI NA PRÁCU (GENERÁTOR) ZAPNUTÝ VIAC NEŽ 30 MINÚT).
ČISTENIE PAROU HLADKÝCH PLÔCH
Keď chceme vysávač použiť na čistenie parou glazúry, okien, zrkadiel a iných sklených plôch, treba:
– Na trubicu (detergent/para) nasadiť hubicu rozprašujúcu paru a zablokovať spojenie pretočením blokády.
– Podľa stupňa zašpinenia čistenej plochy naložiť na hubicu
čistiacu alebo zbierajúcu lištu.
– Prepojiť trojpolohový vypínač (1) do polohy „1“.
– Počkať, až sa rozsvieti svetielko funkcie čistenia parou
(4) a zapnúť na 5 sekúnd vypínač spustenia pary (3),
ktorý sa rozsvieti. Nastane vybitie tlaku vo vnútri generátora pary.
– Potom vypínač vypnúť.
– Opäť počkať na moment opakovaného rozsvietenia svetielka funkcie čistenia parou (4) (svedčí to
o pripravenosti zariadenia k práci) a zapnúť vypínač spustenia pary (3).
POZOR! Aby sme predišli prasknutiu v dôsledku príliš veľkého rozdielu teplôt parou čistených
okien, zrkadiel a iných sklenených plôch nachádzajúcich sa v chladných (nevyhrievaných) miestnostiach, čistené plochy najprv ohrejte slabým prúdom pary, a až potom pristúpte k vlastnému čisteniu.
– V rukoväti hadice zatlačte tlačidlo regulujúce prítok pary do hubice.
Objavenie sa vody na výstupe hubice počas štartovania funkcie čistenia parou je normálnym javom.
– Násadku posúvajte po čistenej ploche vykonávajúc pohyby tam a späť. Čas a intenzita čistenia závisí
od stupňa zašpinenia a druhu čistenej plochy.
– Množstvo vody nachádzajúce sa v zadnej nádrži možno jednorázovo nevystačí na očistenie danej
plochy. Preto po každom úplnom vyčerpaní vody zo zadnej nádrže opäť ju naplnite vodou, zapnite
funkciu čistenia detergentom, a po objavení sa vody na výstupe z hubice opäť prepnite na funkciu
čistenia parou.
– Po očistení časti plochy prerušte rozprašovanie, zapnite vysávač a povysávajte tekutinu, ktorá vznikla zo
skondenzovanej pary. Za týmto účelom hubicou vykonávajte pomalé pohyby smerom k sebe, až po úplného pozbierania tekutiny z čistenej plochy. Tieto úkony opakujte, až bude celá plocha vyčistená a vysušená.
V prípade potreby na okne alebo zrkadle vzniknuté šmuhy pretrite suchou handričkou.Ak je trojpolohový vypínač (1) nastavený v polohe „1“ (čistenie parou), a chcete si zvoliť funkciu čistenia
detergentom (poloha „2“), trojpolohový vypínač nutne prepojte do neutrálnej polohy „0“, a potom
do polohy „2“.
POZOR! Nikdy neprepínajte trojpolohový vypínač z polohy „1“ do polohy „2“, vynechávajúc neutrálnu polohu „0“.
40
instrukcja 616-010.indb 40
2010-02-23 10:18:42
– Po ukončení rozprašovania vypnite čerpadlo (prepnite trojpolohový vypínač (1) z polohy „1“ do polohy „0“
a v nasávajúcej hadici zatlačte na chvíľu tlačidlo regulúce prívod pary do hubice kvôli „vybitiu tlaku“.
ČISTENIE PAROU SILNE ZAŠPINENÝCH MIEST
Pred každou výmenou vybavenia počkajte, až všetky jeho súčasti vychladnú.
Zostavu uvedenú nižšie odporúčame na čistenie štrbín medzi glazúrou, skiel rúr
na pečenie, varičov, digestorov, drezov i sanitárnych zariadení.
Čas a intenzitu čistenia vyberajte podľa stupňa znečistenia.
Za týmto účelom:
– Na trubicu (detergent/para) nasaďte spojku s tryskou a spojenie zablokujte pretočením blokády.
– Na koncovku trysky naložte kefku.
POZOR! Kefka má tvrdý vlas a pri bezprostrednom kontakte s mäkkými plochami ich môže poškrabať.
– Prepojte trojpolohový vypínač (1) do polohy „1“.
– Ďalej pokračujte tak isto ako pri čistení hladkých
plôch parou, s tým, že po prerušení rozprašovania a pred nasávaním tekutiny založte na spojku s
tryskou zbernú hubicu.
UKONČENIE PRÁCE
– Vypnite vysávač stláčajúc tlačidlo vypínača a vytiahnite zástrčku prípojného kábla zo zásuvky siete.
POZOR! Počkajte na ochladenie sa súčastí: hadice, hubíc, trubíc, trysiek. Potom ich rozpojte.
– Otočte koncovku hadice do polohy krytia sa vrcholkov značiek
▼ na koncovke hadice a hniezde nádrže a vytiahnite hadicu
z nádrže.
– Zatlačte červené tlačidlo ventilu v podložke vysávača a vytiahnite nástavec hadičky.
– Pretočte blokádu a rozpojte nasávajúce trubice. Podobne rozpojte hadicu a hubicu.
– Z nádrže vytiahnite vodný filter.
– Z vodného filtra stiahnite penový filter a vypláchnite ho pod tečúcou vodou smerujúc prúd vody od vnútornej strany filtra.
POZOR! Filtračné hubky neperte ručne žmýkaním, ani v pračkách. Predchádzajte zhmožďovaniu, rozťahovaniu a deformovaniu. Po očistení penový filter vysušte pri izbovej teplote voľne položený alebo zavesený
za úchytku. Nikdy penový filter nesušte na ohrievačoch, radiátoroch,
peciach a pod.
– Vylejte vodu z nádrže cez otvor určený na vkladanie hadice.
– Nádrž a vodný filter dôkladne umyte meniac niekoľkokrát
vodu.
– Po praní dôkladne všetky súčasti vybavenia používané v tomto
procese umyte (hadicu, trubice, prídavné súčasti).
POZOR! Ponechanie uvedených súčastí neumytých, alebo ich nedôsledné umytie môže spôsobiť stratu filtračných schopností vložiek a peny, a pričiňuje sa k rozvoju baktérií a roztočov.
– Dôkladne vysušte všetky umyté súčasti.
UWAGA! Nigdy nie składaj odkurzacza przed wysuszeniem umytych części.
– Vložte vodný filter, ustavte nádrž na podložke a zatvorte horný kryt.
41
instrukcja 616-010.indb 41
2010-02-23 10:18:43
VÝMENA FILTROV
Počas prevádzky sa špinia vzduchové filtre: vstupný i výstupný. Pre správnu činnosť vysávača sa odporúča časté preplachovanie vstupného filtra. Silne zašpinený alebo poškodený vstupný filter musí byť
vymenený za nový.
Vstupný filter
– Otvorte horný kryt a nastavte ho v kolmej polohe.
– Uchyťte prstami horný okraj mriežky filtra (z prednej strany vysávača) a ľahko potiahnite k sebe, až sa vysunie zo zámkov.
– Otočte rámček, vyberte filter, opláchnite ho pod tečúcou vodou ľahko stláčajúc, vysušte ho a položte na pôvodné miesto (alebo ho nahraďte novým).
– Presne vložte nový filter tak, aby po uzavretí rámčeka jeho okraje sa tesne dotláčali
na okraj filtra.
– Zatvorte rámček filtra.
Výstupný filter
Vzduchový filter na výstupe má byť menený po asi 30 hodinách činnosti (6 mesiacov), alebo skôr v prípade silného znečistenia.
– Zatlačte blokádu a otvorte clonu výstupu.
– Vymeňte vložku filtra (1 a 2):
Typ 616.*E – obr. A - Elektrostatický filter.
Typ 616.*S – obr. B - Kazeta s filtrom HEPA.
Ulož presne nový filter (obr. A) tak, aby po zamknutí clony sa táto tesno dotláčala k okraju filtra.
Pokiaľ sa na výstupnom filtri vysávača objavuje voda to znamená, že v nádrži predtým vznikla
pena, ktorá po prechode cez turbína kondenzuje na výstupnom filtri. Kvôli predídeniu tomuto javu
treba do prednej nádrže pridať neutralizátor peny odporúčaný firmou ZELMER a.s., a vysávač zapnúť na niekoľko minút (bez prednej nádrže) kvôli osušeniu nasávajúceho systému.
POZOR!!! Filter výstupového vzduchu má byť vymieňaný vždy za nový, fabricky originálny.
42
instrukcja 616-010.indb 42
2010-02-23 10:18:43
PROBLÉMY, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ POČAS PREVÁDZKOVANIA
Zistený problém
1. Zariadenie nefunguje
2. Zariadenie nevytvára paru (1)
3. Namiesto pary
vychádza voda
Pravdepodobná príčina
Spôsob odstránenia
Bez elektrického napájania.
Preverte napájacie vedenie a zásuvku.
Nebol zapnutý generátor
pary.
Preverte, či je zapnutý trojpolohový vypínač
(1) v polohe 1.
Zadná nádrž je prázdna.
Naplňte nádrž vodou.
Para ešte nie je hotová.
Počkajte, až sa rozsvieti signalizačné svetielko
funkcie čistenia parou (4).
Nesprávne založená zadná
nádrž.
Presvedčte sa, či je dobre nasadená, dotlačte ju.
Vo vode nie je fyziologická
alebo kuchynská soľ.
Rozpusťte vo vode (zadná nádrž) 5 ml fyziologickej, alebo 5 g kuchynskej soli (½ plochej
lyžičky).
Para ešte nie je hotová.
Počkajte, až sa rozsvieti signalizačné svetielko
funkcie čistenia parou 4.
Vo vode nie je fyziologická
alebo kuchynská soľ.
Rozpusťte vo vode (zadná nádrž) 5 ml fyziologickej, alebo 5 g kuchynskej soli (½ plochej
lyžičky).
V zadnej nádrži chýba voda. Naplňte nádrž vodou.
4. Hlučná a stála
práca čerpadla
Nesprávne založená zadná
nádrž.
Presvedčte sa, či je dobre nasadená, dotlačte ju.
Zavzdušnené čerpadlo.
Prepnite trojpolohový vypínač (1) do polohy
2 a počkajte, až z trysky začne vytekať voda.
Vtedy opätovne prepnite trojpolohový vypínač
(1) do polohy 1.
– (1) Preveriť pri zapnutom vypínači emisie pary 3 – keď svieti.
Všetky iné zistené nepravidelnosti, ako napr. vytekanie vody alebo pary z vysávača treba zveriť
na opravu výlučne autorizovaným servisným opravovniam.
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDÁCIA
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu
výrobku. Zelmer Slovakia s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy
ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné
opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď
ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
43
instrukcja 616-010.indb 43
2010-02-23 10:18:43
HU
Tisztelt Vásárlók!
Porszívóinkat több év óta gyártjuk és azok nagyon jó hírnévnek örvendenek. A korábbi modellek legjobb
megoldásait valamint a tisztítóeszközök terén a világon tapasztalható trendeket kihasználva egy olyan
porszívót fejlesztettünk ki Önök számára, amely segíteni fog a lakásaik tisztántartásával kapcsolatos
problémák megoldásában.
A hagyományos porszívózáson kívül a nedves szennyeződések összegyűjtésére, a gőzzel történő tisztításra és a nedves tisztításra (detergenssel) van szánva.
Az új szűrőrendszer alkalmazása következtében a készülék működhet hagyományos porszívóként, vagy
vízszűrős porszívóként. Biztosítottuk a tisztítási mód kiválasztásának a lehetőségét, amelyet a felhasználó egyéni szükségletei szerint lehet alkalmazni, így a papír porzsák felhasználása mellett is.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata
során is rendelkezésre álljon.
A PORSZÍVÓ TYP 616 KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSBELI HASZNÁLATRA
VAN SZÁNVA
Ez a készülék nem a fizikailag, érzékileg vagy szellemileg korlátozott személyek (gyerekek) által
való használatra készült, vagy olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a készülék használatára a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett kerül sor vagy előtte ellátja őket a megfelelő kezelési utasításokkal.
A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül és ügyeljen arra, hogy a készülékkel ne játsszanak.
A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
– A porszívót 230 V feszültségű váltóáramú, 16 A-es biztosítékkal rendelkező elektromos hálózatra kapcsolja.
– A porszívót ne csatlakoztassa földeletlen konnektorba.
– Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
– A készüléket ne kapcsolja be, ha a hálózati kábel sérült, vagy a porszívó külső borítása szemmel láthatólag sérült.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett
javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén hívja a szakszervíz
dolgozóját.
– Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó száraz maradjon.
– Ha a készülék be van kapcsolva, nedves kézzel ne nyúljon hozzá.
– A porszívóval vagy a kefés szívófejjel és a tisztítófejjel kerülje a hálózati kábellel való érintkezést, mivel
az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
– A készülék tisztítása, össze – vagy szétszerelése előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza
ki a konnektorból.
– A tartozék cseréje előtt vagy mielőtt a használat közben mozgásban lévő részekhez közelítene,
kapcsolja ki a készüléket.
– A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra,
hogy a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.
– A gőzsugarat ne irányítsa személyek vagy állatok felé, de kerülje a magas hőmérsékletre érzékeny
felületek és tárgyak gőzzel való tisztítását is.
– A folyadék – vagy a gőzsugarat ne irányítsa elektromos berendezések felé.
– Kerülje a gőznek bőrrel való érintkezését – a magas hőmérséklet égési sérülést okozhat.
– A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut, maró, mérgező anyagokat,
benzint, petróleumot és más gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékot. Ne szívjon fel hegyes
tárgyakat.
– Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt, cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei,
stb.
– A használat alatt ügyeljen arra, hogy a készülék ne forduljon fel és a porszívót ne öntse el víz.
– A porszívó súlyára való tekintettel ne helyezze azt polcra, polcsorra, lépcsőre stb.
– A porszívót mindig a kerekeire állítsa, vízszintes helyzetben, a porszívó egyéb helyzetben való működtetése nem megengedett.
– A porszívót ne tegye ki atmoszférikus hatásoknak (eső, fagy).
44
instrukcja 616-010.indb 44
2010-02-23 10:18:43
– Ne használja a porszívót a szűrőrészbe behelyezett habszivacsos szűrő nélkül.
– A veszélyek elkerülése végett a bekapcsolt és működő porszívót sohasem hagyja felügyelet nélkül.
A gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy
a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
A gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
A PORSZÍVÓ LEÍRÁSA
A 616 típusú porszívó a padlóról, szőnyegről, kerámia-lapokról, a lampéria, a padló szegélylécei, radiátorok
réseiből, a bútorok, sötétítő és egyéb függönyök szennyeződéseinek az összegyűjtésére, továbbá folyadékok felszívására valamint nedves tisztítás céljaira szolgál: járólapok, szőnyegek, padlószőnyegek és kárpit
tisztítására valamint gőzzel való tisztításra (a csempék és járólapok közötti fúgák és rések tisztítására, ablakok, sima felületek, falak, csempék mosására, a fotelok, ülőhelyek kárpitjának stb. a mosására).
A porszívó négylépcsős szűrőrendszerrel rendelkezik.
Az első szűrő a papírzsák vagy a szűrőbetét, amely a filtertartó alján található. Feladatai közé tartozik
a nagyobb méretű szennyeződések kiszűrése.
A második és egyben alapvető szűrő a vízszűrő. A szűrő tényező a 1,5l mennyiségű tiszta víz, valamint
a habszivacs-szűrő, amelynek feladata a levegőnek víztől való elkülönítése. Ez azt jelenti, hogy a porszívózás során nagyobb mennyiségű víz gyűjthető össze. A porszívó a maximális vízszintet érzékelő rendszerrel van felszerelve, ami megakadályozza a vízzel való túltelítettségét.
A harmadik szűrő a bemeneti szűrő, ami a komplett filter felső lemezén található. A feladata a porrészecskék és a vízben nem elmerülő szennyeződések kiszűrése a levegőnek az aggregátba való bejutása előtt.
A negyedik szűrő a kimeneti légszűrő, amely közvetlenül a levegőnek a porszívóból való kimeneténél
található.
A porszívó felső borításán találhatók a kapcsológombok, melyek lehetővé teszik a porszívó megfelelő
funkciójának a kiválasztását, valamint az ellenőrzőlámpák, melyek a porszívó működési állapotáról informálnak.
Ezek az alábbiak:
1 – hárompozíciós kapcsoló
2 – a motor kikapcsológombja
3 – a gőz leeresztésének / kibocsátásának kapcsolója
4 – a gőztisztítás funkciójának lámpája
5 – a detergenssel való tisztítás funkciójának lámpája (a szivattyú működését jelzi).
A fedélen fel van tüntetve a forrázás-veszélyre figyelmeztető grafikai jel is.
A termék felhasználója a három funkció közül választhat:
– gőzzel való tisztítás – hárompozíciós kapcsoló (1) az 1 pozícióba állítva,
– detergenssel való tisztítás – hárompozíciós kapcsoló (1) a 2 pozícióba állítva,
– száraz felületek porszívózása / szennyeződések összegyűjtése – hárompozíciós kapcsoló (1) a 0 neutrális pozícióba állítva.
A porszívó ideális módon működik együtt a Zelmer jelzésű turbókefével. Elengedhetetlen tartozék a kutyákat, macskákat és egyéb háziállatokat tartó háztartásokban, ahol a szőrzet összegyűjtése a szőnyegről és szőnyegpadlóról nehézséget okozhat. A turbókefe forgófeje tökéletesen keféli a felszínt, ezáltal
begyűjtve a szőrzetet.
45
instrukcja 616-010.indb 45
2010-02-23 10:18:43
MŰSZAKI ADATOK
A porszívó típusát és a műszaki paramétereket a névleges adattáblázat tartalmazza.
– Hálózati biztosíték 16 A. Az RTV vételében nem okoz zavart.
– A készülék alkalmas a folyamatos működésre S1.
– Az I. osztályba tartozó készülék, amely védővezetékes és földeléssel rendelkező kábellel rendelkezik.
Földelt konnektorba kell csatlakoztatni.
– A gőzfejlesztő teljesítménye 1250 W.
– A detergens/víz hátsó tartályának térfogata 3,5 l.
– A szennyeződés befogadására szolgáló tartály térfogata 6 l.
– Működési távolság 9 m.
A ZELMER porszívók az érvényes irányelvek követelményeinek megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő.
– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
– Lwa max 80 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A POSZÍVÓ FELÉPÍTÉSE ÉS TARTOZÉKAI
A SZÁRAZ FELÜLETEK
PORSZÍVÓZÁSÁRA SZOLGÁLÓ
TARTOZÉKOK
A bútorok, rések és kárpitok porszívózására szolgáló szívófejeket a szívótömlőre
vagy tömlőfogantyúra lehet csatlakoztatni.
A szívótömlő lehetővé teszi a tartozékkal való manőverezést..A meg – felelő
konstrukciónak köszönhetően a por-szívózás során nem csavarodik össze.
A szívócsövek a szívótömlőt kapcsolják össze a kis szívófejjel, a résszívóval,
szívókefével vagy a kefével. Ha ez teleszkópos cső, állítsa be a megfelelő
hosszúságra (a porszívózó személy testmagasságától függően) az „A” gombot a nyíl irányában eltolva.
46
instrukcja 616-010.indb 46
2010-02-23 10:18:43
Puha felületek – szőnyegek és szőnyegpadlók.
Kemény felületek – fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb.
Az ilyen típusú felületek porszívózását a szívókefével javasoljuk.
A szívókefét kapcsolja össze a csővel – a szívókefén nyomja meg a beállítót a rajznak
puha felületek, vagy
kemény felületek.
megfelelően
Kárpitozott bútorok, matracok stb.
Szívófej – a kárpitozott bútorok, matracok, sötétítőfüggönyök és függönyök stb. porszívózására szolgál. A cérnadarabok felszedése céljából rajta elhelyezett betétcsíknak köszönhetően tökéletesen gyűjti össze a cérnákat, apró szálakat stb. Ennél a műveletnél ajánlatos a
szívóerőt csökkenteni.
Finom anyagok és egyenletlen felületű tárgyak
A kis kefe – az alábbiak porszívózására szolgál: könyvgyűjtemények, kép – és ablakkeretek. Ennél a műveletnél ajánlatos a a szívóerőt csökkenteni.
Rések, sarkok, mélyedések stb.
A résszívó – az alábbiak porszívózására szolgál: rések, sarkok, nyílások és egyéb, nehezen hozzáférhető helyek.
Szűrőbetét – „GORETEX” (fehér színű) a papírzsákos porszívózásnál alkalmazott.
Szűrőbetét – „FIZELINA” (fekete színű) a papírzsák nélküli porszívózásnál
alkalmazott.
Papírzsák – a por összegyűjtésére szolgáló eszköz, amelyből a porszívózás során összeszedett piszok nem távozik el. Minden porszívóhoz 2 papír porzsák tartozik.
A SZÁRAZ SZENNYEZŐDÉSEK KÜLÖNFÉLE ÖSSZEGYŰJTÉSI MÓDSZEREI:
A hárompozíciós kapcsolót a „0” neutrális pozícióba kell állítani
1. A hagyományos porszívózás víz nélkül, a papír porzsák alkalmazásával.
A felhasznált elemek leírását a mellékelt ábra mutatja. A szennyeződés a papírzsákban gyűlik össze. A porszívózás befejezése a porszívó kezelésével kapcsolatos többlet műveletet nem igényel.
2. Vízzel és a papírzsák használatával történő porszívózás.
A felhasznált elemek leírását a mellékelt ábra mutatja. Az ilyen típusú porszívózás során a szennyeződés a papírzsákban gyűlik össze. A rekeszben alkalmazott „GORETEX” (fehér színű) szűrőbetét megakadályozza, hogy víz kerüljön a
papírzsákba. Többszöri porszívózásra felhasználható. A porszívózás befejeztével öntse ki a vizet a tartályból, majd azt szárítsa meg.
3. Porszívózás vízzel és ”FIZELINA” (fekete színű) szűrőbetéttel papírzsák
nélkül.
A felhasznált elemek leírását a mellékelt ábra mutatja. A szűrő rekeszében összegyűlt szennyeződések – nedvesek.
4. Porszívózás vízzel papírzsák és a szűrőrekeszben alkalmazott szűrőbetétek használata nélkül.
A felhasznált elemek leírását a mellékelt ábra mutatja. A szennyeződés a szűrőrekeszben (nagyobb darabok) és a vízben gyűlik össze.
47
instrukcja 616-010.indb 47
2010-02-23 10:18:44
A fenti szűrőrendszer alkalmazása mellett a porszívót az alábbi módon lehet felhasználni:
A – A PAPÍRZSÁKOS, VÍZ NÉLKÜLI PORSZÍVÓZÁSHOZ
– Nyomja be a zárókapcsot és emelje fel a fedelet.
– Vegye ki az elülső tartályt és húzza ki belőle a szűrőt.
– Lazítsa meg a fedelet a szűrőtesthez szorító kapcsokat, hüvelykujjával egyidejűleg megnyomva mindkét kapcsot, amint
a mellékelt ábra mutatja (poz.1-1).
– A szűrő fogantyúját emelje fel függőleges helyzetig, a kapcsokból tolja ki a felső fedelet és nyissa fel a szennyeződések rekeszét.
A rekesz belsejében találhatók a papírzsák behelyezésére szolgáló vájatok:
– A papírzsákot hajtsa be a szaggatott vonal mentén a nyíl irányában.
– Függőlegesen tolja be a szűrő mélyedésébe, az ábrán látható
nyíl irányában. A nyílásának a szűrő bemeneti nyílásával egybe
kell esnie.
– A zsák keménypapírját törje meg befelé (a keménypapíron lévő
bevágás vonala mentén) és a szűrő fülét emelje fel függőleges
helyzetbe.
– Tolja be a fedél kiálló kapcsait a porszívó testén található téglalapalakú nyílásokba, helyezze rá a fogantyút a fedélre és zárja be;
– A felső lemezt mindegyik kapocs közelében két hüvelykujjával
sorban nyomkodja be, vagy nyomja be hüvelykujjával a felső
lemezt az 1 és 2 kapocsnál (ld. mellékelt ábrán) egészen addig,
míg jellegzetes kattanást nem hall.
FIGYELEM! Mindkét felső kapocsnak mindig zárva kell lennie!
B – A PAPÍRZSÁKOS PORSZÍVÓZÁSHOZ 1,5l VÍZ MINT PÓTLÓLAGOS SZŰRŐ HASZNÁLATA
MELLETT
Az „A” pontban leírt műveleteken kívül még:
– Lazítsa meg a szűrőtest aljának a kapcsát (1). Helyezze be a
szűrőbetétet (2) – „GORETEX” (fehér színű) és ismét kattintsa
be a kapcsokat.
– Az elülső tartályt töltse fel 1,5l mennyiségű vízzel. A vízszintnek
a MIN, MAX jelek között kell lennie.
FIGYELEM! A papírzsákos porszívózás során mindig alkalmazza a „GORETEX” szűrőbetétet.
A porszívózás után sohasem hagyja a papírzsákot a szűrőtartályban, ha az elülső tartályban víz
található.
C – PAPÍRZSÁK NÉLKÜL, KÖZVETLENÜL A SZŰRŐTARTÁLYBA TÖRTÉNŐ PORSZÍVÓZÁSHOZ
„FIZELINA” SZŰRŐBETÉT HASZNÁLATA MELLETT, VAGY ANÉLKÜL
– Ellenőrizze, hogy a szűrőtartályban van-e papírzsák, ha igen, akkor azt távolítsa
el onnan.
– Ellenőrizze a felső fedélnek a porszívó testéhez való záródását (az 1 és 2 kapocsnak bekattintva kell lenniük). E célból végezze el az „A” pontban leírt műveleteket.
– Lazítsa meg a szűrőtest kapcsát, helyezze be a „FIZELINA” betétet (fekete színű),
vagy ne tegye be.
A „FIZELINA” szűrőbetéttel való porszívózás azt okozza, hogy a szűrőtartályban
a por és a piszok a szivacsos szűrő felett nedves.
FIGYELEM! Az alkalmazott „FIZELINA” szűrőbetét egyszerhasználatos (gyors csere), vagy többszöri használatra alkalmas (olcsóbb, bár mosást és öblítést igényel).
48
instrukcja 616-010.indb 48
2010-02-23 10:18:44
Ügyeljen a habszivacs-szűrőnek az úszó körüli pontos illeszkedésére (két kapoccsal van felerősítve).
– Ügyeljen arra, hogy a tömítő tökéletesen illeszkedjen a tartályhoz.
– Helyezze be a vízszűrőt a tartályba és
a tartályt illessze be az alaprészbe.
– Zárja be a felső fedelet.
– A szívócső végét dugja be a tartályon lévő nyílásba úgy,
hogy a ▼ jelek hegyes végei a tömlő végén egymással
szemben helyezkedjenek el, majd fordítsa el jobbra vagy
balra úgy, hogy a fenti jelek egymástól eltávolodjanak.
– Kapcsolja össze:
a. a csövet a tömlővel,
b. a csövet a kiválasztott szívófejjel vagy kefével.
– A hálózati dugót dugja be a földelt konnektorba és a motor kapcsológobját benyomva indítsa be a porszívót.
FIGYELEM! A porszívó egy úszóval van felszerelve, amely automatikusan leállítja a szívást, ha a habszivacs szűrőbetét túlságosan szennyezett.
Erre a motor fordulatszámának a növekedése utal.
Ilyen helyzetben:
– Kapcsolja ki a porszívót a kapcsológomb benyomásával és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
– A tömlő végét fordítsa el addig a pozícióig, míg a ▼ jelek a tömlő végén és a tartály
nyílásánál egybeesnek, majd a tömlőt húzza ki a tartályból.
– Nyissa fel a felső fedelet és emelje ki az elülső tartályt.
– A tartályból vegye ki a vízszűrőt és vegye le róla a habszivacs-szűrőt.
– A fenti szűrőket pontosan tisztítsa meg (ld. a „Porszívózás befejezése” c. fejezetet).
– Lazítsa meg a szűrőtest aljának a kapcsát és szórja ki a szemetet.
– Ha a korábban a szemetet a papírzsákba gyűjtötte, lazítsa meg a felső fedél 1 kapcsait, a korábban leírt műveleteknek megfelelően (”A” pont).
– Öntse ki a szennyes vizet a piszokkal együtt a tartályból és öblítse ki.
– Töltse meg tiszta vízzel, helyezze be a vízszűrőt, a tartályt illessze be az alaprészbe és zárja be a felső fedelet.
– Dugja be a hálózati dugót a konnektorba, kapcsolja be a porszívót és folytassa
a porszívózást.
FIGYELEM! Az úszó működésbe léphet hirtelen mozdulatok, rángatás, ütés vagy
a küszöbön történő áthaladás következtében is.
Ilyen helyzetben:
– Kapcsolja ki a porszívót néhány másodpercre, majd ismét kapcsolja be és folytassa a porszívózást.
49
instrukcja 616-010.indb 49
2010-02-23 10:18:44
FOLYADÉKOK FELSZÍVÁSA
Folyadékok felszívásához, nedvesen történő tisztításhoz, gőzzel való tisztításhoz használja a szívótömlőt és a szívócsöveket– detergens/gőz.
Ha a porszívót folyadékok felszívására kívánja használni, akkor:
– A szívótömlő végét dugja be a tartály nyílásába úgy, hogy
a tömlő végén és a tartályon lévő ▼ jelek hegyes végükkel
egymás felé nézzenek, majd fordítsa el jobbra vagy balra
úgy, hogy a fenti jelek egymástól eltávolodjanak.
– Kapcsolja össze:
a. a szívócsöveket (detergens/ gőz),
b. a csövet a tömlővel,
c. a csövet a csatlakozóval,
d. a csatlakozót a kicsi vagy nagy
szóró szívófejjel.
– Zárja le a z összekapcsolt részeket a biztosító rész elfordításával:
– a csöveknek,
– a csőnek a tömlővel,
– a csőnek a csatlakozóval,
– a csatlakozónak a szívófejjel való biztosításával.
– A tömlő kifolyócsövét dugja be a porszívó alaprészén található szelepbe.
– Ellenőrizze, hogy a kifolyócső megfelelően lett-e felszerelve a szelepre.
FIGYELEM! Ha a fenti művelet végzése során nehézségek merülnek fel, nedvesítse be a tömítőket,
pl. vazelinnel, vagy vízzel stb.
Ha a porszívó így van előkészítve, ne felejtse el, hogy:
1. Az elülső tartály mindig üres legyen (víz nélkül).
2. Ne használjon semmiféle szűrőanyagot vagy papírzsákot.
3. Használja a szóró szívófejeket (a nagyot vagy kicsit), amelyek leírására később kerül sor.
FIGYELEM! Sohasem indítsa be a porszívót, ha a tartály tele van! Ne szívjon fel egyszerre nagy
mennyiségű folyadékot (pl. a vízbe mártott tömlővel).
Ha a folyadék felszívása közben a folyadékszint eléri a „MAX” jelet, az úszó a szívást automatikusan
leállítja.
Ilyen helyzetben:
– Kapcsolja ki a porszívót néhány másodpercre, majd ismét kapcsolja be és folytassa a porszívózást.
NEDVES TISZTÍTÁS – A nedves tisztítás tartozékai
Szívótömlő (detergens/gőz) – a porszívó alapelemét képező tartozék. A detergenssel és gőzzel való
tisztításra szolgál. Hajlékonysága lehetővé teszi a tartozékok kölönböző részeivel való manőverezést valamint a porszívó körüli porszívózást.
A tömlő markolatában találhatók:
1. Nyomógomb – benyomása után, az 1 nyíl irányában, a szívófejből megindul
a víz vagy a gőz.
2. Blokkoló – benyomása, a 2 nyíl felé, a nyomógomb leblokkolását okozza, aminek az a feladata, hogy megelőzze a víznek vagy a forró gőznek a szívófejből
való véletlenszerű kiáramlását.
50
instrukcja 616-010.indb 50
2010-02-23 10:18:44
3. Tolóka – a szívóerő szabályozója, amit a tolóka alatti lyuk kinyitásával vagy elzárásával lehet elérni.
FIGYELEM! A víz felszívása, a nedves vagy gőzzel történő tisztítás idején a tolókának a lyukat teljesen fednie kell.
Szívócsövek (detergens/gőz) a szívótömlőt (detergens/gőz) kapcsolják össze a csatlakozón keresztül (vagy anélkül) a megfelelő szívófejjel.
A végzett művelettől valamint a porszívózó személy testmagasságától
függően egy vagy két cső használható.
A csatlakozó – a szívócsőnek (detergens/gőz) kizárólag a nagy vagy a kis szóró szívófejjel való összekapcsolására szolgál.
Nagy szóró szívófej – a víz felszívására
valamint a nedves tisztítás céljára szolgál.
Kefés fej – a nagy szóró szívófejre kell helyezni. A víznek a kemény
felületekről mint pl. parketta, linóleum, kerámia-lapok stb. történő felszívására valamint a nedves tisztítás céljára szolgál.
Kis szóró szívófej – kisméretű kárpitozott felületek mint pl. székek, fotelok, rekamiék, autóülések nedves tisztítására szolgál.
A porszívó előkészítése a nedves tisztításhoz
A nedves tisztítás megkezdése előtt alaposan porszívózza ki azt a felületet, amelyet tisztítani szeretne,
majd pedig készítse elő a porszívót a nedves tisztításhoz. Ebből a célból:
– Kapcsolja ki a porszívót a kikapcsológomb benyomásával és húzza ki a dugót
a konnektorból.
– A tömlő végét fordítsa el addig a pozícióig, míg a ▼ jelek a tömlő végén és a tartály
nyílásánál egybeesnek, majd a tömlőt húzza ki a tartályból .
– Nyissa fel a felső fedelet és vegye ki az elülső tartályt.
– A tartályból húzza ki a vízszűrőt.
– A szűrőtestből távolítsa el a szemetet vagy távolítsa el a papírzsákot.
– Öntse ki a szennyes vizet a piszokkal együtt a tartályból és öblítse ki.
– Helyezze be a vízszűrőt a tartályba a papírzsák és szűrőbetét nélkül.
– A tartályt illessze be az alaprészbe és zárja be a fedelet.
– Ezután a „Folyadékok felszívása” c. fejezetben leírtak alapján, a szívótömlő felszerelésére, a szívócsövek csatlakoztatására, a csatlakozóra, szóró szívófejre és a kifolyócső felhelyezésére vonatkozó utasítások alapján járjon el.
A továbbiakban pedig:
– Húzza ki a hátsó tartályt:
– nyissa ki a felső fedelet és állítsa be függőleges helyzetbe 1.
– a tartályt emelje fel, majd pedig húzza hátra 2.
– A tartályból húzza ki a betöltődugaszt és töltse fel a tartályt tisztítószerrel (mosópor –
vagy folyékony tisztítószer-oldattal), a címkén megadott mennyiséggel:
– Mosópor, a tisztítóoldat elkészítése: külön edényben a tasak
tartalmát oldja fel 2,5 – 3l 45ºC-os meleg vízben.
– Folyékony tisztítószer: a kimért mennyiségű folyadékot öntse
be a hátsó tartályba. 1 kupak folyékony tisztítószer 3,5l vízhez.
– Az alkalmazott tisztítószertől függően töltse fel a hátsó tartályt az elkészített oldattal vagy 45ºC-os meleg vízzel.
– A hátsó tartály beöntő nyílását zárja be a dugasszal.
FIGYELEM! A porszívó gyárilag csak a fenti tisztítószerek egyikével van ellátva.
51
instrukcja 616-010.indb 51
2010-02-23 10:18:45
A ZELMER S.A. a tisztítás hatékonyságát és a porszívó megfelelő működését csak a ZELMER S.A. által
jóváhagyott és elfogadott, a tisztítószer címkéjén feltüntetett mennyiségben használt tisztítószerek esetén
garantálja:
– A lengyel OKTIMA cég által gyártott „DYWANOPUC” mosópor.
– A lengyel ASTRA POLLENA cég által gyártott „CARPEX” folyékony
mosószer.
– A Butcher’s USA cég által gyártott „FOUNTAINHEAD” folyékony
mosószer.
– A tartályt helyezze be a korábbi helyére és szorítsa be úgy, hogy pontosan illeszkedjen a porszívó testéhez.
– Zárja be a felső fedelet.
SZŐNYEGTISZTÍTÁS
A nedvesen történő szőnyegtisztítás megkezdése előtt ellenőrizze a szőnyeg színtartósságát.
Fehér ruhadarabra öntsön egy kevés tisztítószert (mosópor – vagy folyékony tisztítószer-oldatot) és egy
kevésbé feltűnő helyen végezze el a szőnyeg próbatisztítását. Ha a ruhadarab beszíneződik, azt jelenti,
hogy a szőnyeg nem színtartó és ily módon nem tisztítható.
A habképződés elkerülése érdekében, vagy annak képződésekor a tisztítás során, használja a ZELMER
S.A. által javasolt habzásgátló-szert, a címkén megadott mennyiségben és módon:
– A BUZIL- Németország - cég által gyártott G 478 Entschäumer D.
– A Butcher’s, USA cég által gyártott „FOAM-FREE”.
FIGYELEM! A porszívó gyárilag csak a fenti habzásgátló-szerek egyikével van ellátva.
– A szívófejről húzza le a kefés fejet.
– A szőnyegen ellenőrizze, hogy milyen irányú mozgásnál
fog a szívófej a legkisebb ellenállásba ütközni a szőnyegen.
– Kapcsolja át a hárompozíciós kapcsolót (1) a „2” pozícióba (a szivattyú a hátsó tartályból a detergenses vizet
szívja, amit az égő ellenőrzőlámpa jelez (5).
– Kapcsolja be a porszívót a motor kapcsolójával (2).
FIGYELEM! A szivattyút csak akkor lehet bekapcsolni,
ha a szivattyú hangos működése jelzi. A hátsó tartályban víz van. Annak hiányát.
– A tömlő markolatán nyomja be a víznek a szívófej irányában történő folyását szabályozó gombot.
– A szívófejjel a szőnyegen toló-húzó mozdulatokat végezzen.
FIGYELEM! Ha azt tapasztalja, hogy a szivattyú bekapcsolása ellenére a szívófej a vizet nem permetezi, ellenőrizze a hátsó tartály felerősítését (nyomja be erősen) valamint a kifolyócső felerősítését a szelephez a porszívó alsó részén. Ha nehezen lehet őket benyomni, nedvesítse be a hátsó tartály szelepét valamint a kifolyócső tömítését.
– A szőnyegtisztítást úgy végezze, hogy a tisztítás során és közvetlenül utána ne kelljen a frissen tisztított felületre lépni.
FIGYELEM! A tisztítóoldatot ne fröcskölje szét túl sokáig a szőnyeg egy helyén, nehogy átázzon.
– A szőnyeg egy részének a tisztítása után szakítsa félbe a spriccelést és a szívófej segítségével, tolóhúzó mozdulatokkal szárítsa meg. Ismételje meg ezeket a műveleteket mindaddig, míg a szőnyeg
megszárad.
– A spriccelés befejezése után kapcsolja ki a szivattyút (a hárompozíciós kapcsolót (1) kapcsolja át a „2”
pozícióból a „0” helyzetbe) és a szívótömlőn nyomja be egy pillanatra a víznek a szívófej irányában
történő folyását szabályozó gombot, hogy a „nyomást kiegyenlítse”.
A régebbi vagy nehezen eltávolítható szennyeződések esetén annak helyét először nedvesítse be
a ZELMER S.A. által javasolt tisztítószerrel, egészen a hab megjelenéséig. Hagyja így egy ideig,
majd szívja fel a porszívóval.
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a szőnyeg ne ázzon át. Az a tartós deformálódását (hullámosodását) okozhatja.
52
instrukcja 616-010.indb 52
2010-02-23 10:18:45
SIMA FELÜLETŰ PADLÓK TISZTÍTÁSA
– A szívófejre húzza rá a kefés fejet.
– A hárompozíciós kapcsolót (1) kapcsolja át a „2” pozícióba és kapcsolja be
a porszívót (ugyanúgy mint a szőnyegtisztítás esetében).
–
A tömlő markolatán nyomja be a víznek a szívófej irányában történő folyását szabályozó gombot.
FIGYELEM! A fúvóka eldugulása esetén vegye le
a szívófejet a csőről és tisztítsa ki (fújja
át) a csatornanyílást vagy a fúvókát cserélje újra.
A tartozékok között található egy tartalék fúvóka-készlet.
A fúvóka cseréje
1. A nagy (vagy kicsi) szóró szívófejből vegye ki a fúvókát a ø 5,6 x 1 gumigyűrűvel együtt, hüvelykujjal
nyomja le a fúvókát a szívófejen feltüntetett nyílnak megfelelően.
2. Az új szívókát a gumigyűrűvel együtt nedvesítse be és nyomja be a szívófej nyílásába, egészen addig,
míg a kapcsok bekattannak.
– A szívófejjjel a tisztítandó felületen toló-húzó mozdulatokat végezzen.
– A padló egy részének a tisztítása után a spriccelést szakítsa meg (a hárompozíciós kapcsolót (1) kapcsolja át a „2” pozícióból a „0” állásba) és szívja fel a folyadékot a szívófejjel maga felé irányított lassú
mozdulatokkal, míg azt teljesen összegyűjti a padlóról.
– A műveleteket végezze mindaddig, míg az egész padlót kitisztítja és megszárítja.
– A spriccelés befejezése után kapcsolja ki a szivattyút (a hárompozíciós kapcsolót (1) kapcsolja át a „2”
pozícióból a „0” állásba) és egy pillanatra nyomja be a víznek a szívófej irányában történő folyását
szabályozó gombot, hogy a „nyomást kiegyenlítse”.
FIGYELEM! A nedves tisztítás befejezése után (nedves szennyezések összegyűjtése), a munka
befejezése előtt annak végső fázisában szívjon fel kb.1–2l tiszta vizet, hogy a tömlőt
és a csöveket kiöblítse, valamint egy pillanatig szívasson beléjük levegőt, hogy azok
kiszáradjanak.
GŐZZEL VALÓ TISZTÍTÁS – A gőztisztítás tartozékai
A gőzzel való tisztításhoz csak az alábbi tartozékokat alkalmazza: szívótömlő
(detergens / gőz) és szívócsövek (detergens / gőz), szívófejek: kis szóró – és
gyűjtőfej, valamint kefés csatlakozó.
A gyűjtő szívófej a víz felszívására szolgál a szőnyegpadlókról, szőnyegekről, padlókról.
A kefe a csatlakozóval és a gyűjtő szívófejjel együtt segít a fúgák, rések tisztításánál, a kárpiztozott bútorok, fotelok, ülőhelyek stb. mosásánál.
A gőzt permetező szívófej a szőnyegek mosására, a sima felületek, falak, fürdőszoba-csempék tisztítására és a rajtuk lévő pára, víz összegyűjtésére szolgál.
A tisztítófejet a gőzt permetező tisztítófejre kell ráhelyezni. Segíti a tisztítást,
a sima felületek, falak, szőnyegpadlók súrolását.
A gyűjtőfejet a gőzt permetező szívófejre kell ráhelyezni. Az ablakok, sima felületek, falak, fürdőszoba-csempék tisztítására valamint a víznek a padlóról való
összegyűjtésére szolgál.
A gőzfunkció alkalmazásával történő munka menete
A tisztítás megkezdése előtt egy kevésbé feltűnő helyen ellenőrizni kell, hogy a tisztítandó anyag a magas
hőmérsékletnek ellenáll-e, mert pl.:
– a bőr vagy a lakkozott fa színe kifakul,
– a bevonat nélküli fa megdagadhat,
– a védő viaszburkolat lepereghet,
– a műanyag deformálódhat,
– a mesterséges anyagokból készült szövet, bársony, akril megsérülhet.
53
instrukcja 616-010.indb 53
2010-02-23 10:18:45
A porszívó előkészítése a gőzzel történő tisztításhoz
A sóoldat elkészítéséhez 3,5l demineralizált (desztillált) vizet 5g konyhasó hozzáadásával (1/2 lapos kiskanál), vagy 5 ml (gyógyszertárban kapható) fiziológiai sót kell használni. A sót nem kell minden egyes
alkalommal használni, csak minden 3÷5. tartályhoz.
A „csapvízhez” nem kell sót hozzáadni.
FIGYELEM! A só hiánya az oldatban azt okozza, hogy a porszívó a gőz helyett vizet bocsát ki.
– Dugja be a dugasszal a hátsó tartály nyílását.
– A tartályt helyezze a korábbi helyére és erősen nyomja be, hogy pontosan illeszkedjen a porszívó
testébe.
– Zárja be a felső fedelet.
FIGYELEM! A KÉSZÜLÉKET NE HAGYJA ÜZEMKÉSZ ÁLLAPOTBAN (A BEKAPCSOLT GŐZFEJLESZTŐVEL) 30 PERCNÉL HOSSZABB IDEIG
A SIMA FELÜLETEK GŐZZEL VALÓ TISZTÍTÁSA
Ha a porszívót a csempe, ablaküveg, tükör és más üvegfelületek tisztítására kívánja használni, akkor:
– A csőre (detergens/gőz) helyezze fel a gőz szóró szívófejét és a csatlakoztatás után blokkolja le annak elforgatásával.
– A tisztítandó felület szennyezettségétől függően helyezze
fel a tisztító – vagy a gyűjtőfejet.
– A hárompozíciós kapcsolót (1) kapcsolja az „1” helyzetbe.
– Várja meg, míg a gőztisztító funkció ellenőrzőlámpája
felgyullad (4) és 5 másodpercre kapcsolja be a gőzkibocsátó kapcsolóját (3), amely világítani kezd. A gőzfejlesztőben uralkodó nyomás kiegyenlítődik.
– Ezután kapcsolja ki a kapcsológombot.
– Várja meg, míg a gőztisztítás funkciójának az ellenőrzőlámpája (4) ismét felgyullad (ez arra utal, hogy
a készülék ismét működésre készen áll) és kapcsolja be a gőzkibocsátó (3) kapcsolóját.
FIGYELEM! A nagy hőmérséklet-különbség következtében bekövetkezhető repedés elkerülése
végett a hűvös(fűtetlen) helyiségekben található ablaküvegek, tükrök és más üvegfelületű tárgyak gőzzel való tisztításakor, gyenge gőzsugárral először melegítse fel egy
kicsit a tisztítandó felületeket, majd kezdje meg a normális tisztítást.
– A tömlő markolatán nyomja be a gőznek a szívófej irányában történő folyását
szabályozó gombot.
A víz megjelenése a szívófej kimeneténél a gőzzel történő tisztítás beindításánál normális jelenség.
– A szívófejjjel a tisztítandó felületen toló-húzó mozdulatokat végezzen. A tisztítás ideje és intenzitása
a tisztítandó felülettől és annak szennyezettségi fokától függ.
– A hátsó tartályban található víz mennyisége az adott felület tisztítására egyszerre lehet, hogy nem elegendő. Ezért minden esetben, amikor a víz a hátsó tartályból teljesen elfogy, ismét töltse azt fel vízzel,
kapcsolja be a detergenssel való tisztítás funkcióját, ha pedig a szívófej kimeneténél megjelenik a víz,
ismét kapcsolja át a gőzzel való tisztítás funkciójára.
– A felület egy részének tisztítása után a spriccelést szakítsa félbe, kapcsolja be a porszívót és szívja fel
a kicsapódó gőzből keletkezett folyadékot. Ebből a célból a szívófejjel végezzen maga felé irányított
lassú mozdulatokat, mindaddig, amíg a tisztított felületről a folyadék teljes mértékben felszívódik. Ezeket a műveleteket ismételje minadaddig, amíg az egész felületet kitisztítja és megszárítja.
– Szükség esetén, az ablaküvegen vagy a tükrön keletkezett csíkokat törölje le száraz ruhával.
Ha a hárompozíciós kapcsoló 1 az „1” helyzetben van (gőzzel való tisztítás), viszont detergenssel
való tisztítást kíván végezni („2” pozíció), a hárompozíciós kapcsológombot feltétlenül kapcsolja
át a neutrális „0” állásba, majd pedig a „2” pozícióba.
FIGYELEM! A hárompozíciós kapcsológombot sohasem kapcsolja át az „1” helyzetből a „2” pozícióba, kihagyva a neutrális „0” pozíciót.
54
instrukcja 616-010.indb 54
2010-02-23 10:18:45
– A spriccelés befejeztével kapcsolja ki a szivattyút (a hárompozíciós kapcsológombot (1) kapcsolja át
az „1” helyzetből a „0” állásba) és a tömlőn a gőznek a szívófej irányában történő folyását szabályozó
gombját nyomja be egy pillanatra, hogy a „nyomás kiegyenlítődjék”.
AZ ERŐSEN SZENNYEZETT HELYEK GŐZZEL VALÓ TISZTÍTÁSA
Minden egyes tartozék cseréjekor várja meg, hogy azok összes alkotóeleme kihűljön.
Az alábbi tartozékok a csempék közötti fúgák, a sütők, tűzhelyek, páraelszívók
üveges részeinek a tisztítására ajánlottak. Használhatók a mosogatók, mosdókagylók és szaniterek tisztítására is.
A tisztítás időtartamát és intenzitását a szennyezettség mértékétől függően válaszsza meg.
Ebből a célból:
– A csőre (detergens/gőz) helyezze fel a csatlakozót a fúvókával és azt annak
elfordításával blokkolja.
– A fúvóka végére helyezze fel a kiskefét.
FIGYELEM! A kiskefe kemény szőrű és a puha felületekkel való közvetlen érintkezése során azokat összekarcolhatja.
– A hárompozíciós kapcsolót (1) kapcsolja át az „1” pozícióba.
– A továbbiakban ugyanazokat a műveleteket végezze
el, mint a sima felületek gőzzel való tisztítása során,
azzal a különbséggel, hogy a spriccelés félbeszakítása után, a folyadék felszívása előtt a fúvókás csatlakozóra helyezze fel a gyűjtő szívófejet.
A PORSZÍVÓZÁS BEFEJEZÉSE
– A kikapcsológomb benyomásával kapcsolja ki a porszívót és a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
FIGYELEM! Várja meg, míg a tartozékok kihűlnek: tömlő, szívófejek, csövek, fúvókák. Ezután kapcsolja szét őket.
– A tömlő végét fordítsa el addig a pozícióig, míg a ▼ jelek
a tömlő végén és a tartály nyílásánál egybeesnek, majd a tömlőt húzza ki a tartályból.
– A porszívó alaprészén lévő szelep piros gombját nyomja be és
a ifolyócsövet húzza ki.
– A blokkolót fordítsa el és a szívócsöveket kapcsolja szét. Hasonló módon kapcsolja szét a tömlőt és a szívófejet.
– A tartályból vegye ki a vízszűrőt.
– A vízszűrőről húzza le a habszivacs-szűrőt és öblítse ki folyóvíz alatt,
a vízsugarat a habszivacs belső oldalára irányítva.
FIGYELEM! A habszivacs-szűrő kézi mosásánál azt ne csavarja ki és ne mossa
mosógépben. Ne nyomkodja vagy húzza, ügyeljen arra, hogy ne deformálódjon. A tisztítás után a habszivacsot szobahőmérsékleten,
szétterítve vagy a fogantyújára akasztva szárítsa meg. Sohasem
szárítsa a habszivacsot hősugárzón, radiátoron, kályhán stb.
– A vizet a tartályból a tömlő csatlakoztatására szolgáló nyíláson
keresztül öntse ki.
– A tartályt és a vízszűrőt alaposan mossa el, közben néhányszor cserélve a vizet.
– A mosás után az összes használatba vett tartozék-elemet alaposan tisztítsa meg
(tömlő, csövek, kellékek).
FIGYELEM! A fenti alkatrészek tisztításának az elmulasztása vagy azok nem alapos elmosása a szűrőbetétek és a habszivacs szűrőképességének
a csökkenését okozza, továbbá elősegíti a baktériumok és atkák fejlődését.
– Az összes elmosott alkatrészt pontosan szárítsa meg.
FIGYELEM! Sohasem tegye el a porszívót a mosott részek teljes megszáradása előtt.
– Helyezze be a vízszűrőt, a tartályt illessze be az alaprészbe és zárja be a felső fedelet.
55
instrukcja 616-010.indb 55
2010-02-23 10:18:45
A SZŰRŐK CSERÉJE
Használat alatt a bemeneti és kimeneti légszűrők beszennyeződnek. A porszívó megfelelő működése érdekében a bemeneti szűrőt ajánlatos gyakran öblíteni. Az erősen szennyezett vagy sérült bemeneti szűrőt
újra kell cserélni.
Bemeneti szűrő
– Nyissa fel a felső fedelet és állítsa függőleges helyzetbe.
– A szűrőrács szélét fogja meg az ujjaival (a porszívó eleje felől) és könnyedén húzza
maga felé, míg az a kapcsaiból kicsúszik.
– Fordítsa el a keretet, vegye ki a szűrőt, öblítse ki folyóvíz alatt enyhén kinyomkodva,
szárítsa meg és tegye vissza az eredeti helyére (vagy cserélje ki újra).
– Az új szűrőt pontosan helyezze el, úgy, hogy a keret bezárása után a szélei szorosan zárják le a szűrő peremét.
– Zárja be a szűrő keretét.
Kimeneti szűrő
A kimeneti szűrőt kb. 30 órás (6 hónap) használat után, vagy erős szennyezettsége esetén, ki kell cserélni.
– Nyomja be a zárókapcsot és nyissa fel a kimenet védőfedelét.
– Cserélje ki a szűrőbetétet (1 és 2):
Typ 616.*E – A. ábra – Elektrosztatikus szűrő.
Az új szűrőt pontosan helyezze el (A. ábra), úgy, hogy a védőfedél bezárása után szorosan zárja a szűrő peremét.
Typ 616.*S – B. ábra – HEPA-szűrős kazetta.
Ha a porszívó kimeneti szűrőjén víz jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az elülső tartályban hab képződött, ami a turbinákon keresztüljutva a kimeneti szűrőn csapódik le. Ennek a jelenségnek az
elkerülése végett az elülső tartályba a ZELMER S.A. által javasolt semlegesítőszert kell adni, a porszívót pedig néhány percre ajánlatos bekapcsolni (az elülső tartály nélkül), hogy a zívórendszer
kiszáradjon.
A kimeneti szűrőt mindig új, eredeti gyári szűrőre kell kicserélni.
56
instrukcja 616-010.indb 56
2010-02-23 10:18:45
A HASZNÁLAT SORÁN ESETLEGESEN FELLÉPŐ PROBLÉMÁK
A megállapított
probléma
1. A készülék nem
működik
2. A készülék nem
képez gőzt (1)
Valószínű oka
Az elhárítás módja
Elektromos áram hiánya. Ellenőrizze a hálózati kábelt és a fali konnektort.
A gőzfejlesztő nem lett
bekapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a hárompozíciós kapcsoló (1) az 1
pozícióban van-e.
A hátsó tartály üres.
Töltse meg a tartályt vízzel.
A gőz még nem kész.
Várja meg, míg a gőztisztítás (4) funkciójának jelzőlámpája felgyullad.
A hátsó tartály nincs
Ellenőrizze, hogy jól van-e betéve, nyomja be erősen.
megfelelően behelyezve.
A vízben nincs konyhasó Oldjon fel vízben (hátsó tartály) 5 ml fiziológiai sót vagy
vagy fiziológiai só.
kb. 5 g (½ kiskanál) konyhasót.
3. Gőz helyett víz
távozik
A gőz még nem kész.
A vízben nincs konyhasó Oldjon fel vízben (hátsó tartály) 5 ml fiziológiai sót vagy
vagy fiziológiai só.
kb. 5 g (½ kiskanál) konyhasót.
A hátsó tartályban elfogyott a víz.
4. A szivattyú hangos és folyamatos
működése
Várja meg, míg a gőztisztítás (4) funkciójának jelzőlámpája felgyullad.
Töltse meg a tartályt vízzel.
A hátsó tartály nincs
Ellenőrizze, hogy jól van-e betéve, nyomja be erősen.
megfelelően behelyezve.
A szivattyúba levegő
került.
A hárompozíciós kapcsolót (1) kapcsolja át a 2 pozícióba, várja meg, míg a fúvókából elkezd folyni a víz.
Ekkor ismét kapcsolja át a hárompzíciós kapcsolót (1)
az 1 pozícióba.
– (1) Ellenőrizze a gőzkibocsátás bekapcsolt kapcsológombjánál (3) – amikor világít.
FIGYELEM! Minden egyéb rendellenesség javítását, mint pl. a víz vagy gőz szivárgása a porszívóból, kizárólag az arra jogosult szakszervízek végezhetik.
KÖRNYEZETVÉDELEM – ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
57
instrukcja 616-010.indb 57
2010-02-23 10:18:46
RO
Stimaţi Clienţi!
Producem de mulţi ani aspiratoare de praf care sunt foarte apreciate de clienţii noştri. Utilizând cele mai
bune soluţii de la modelele precedente şi trendurile din dezvoltarea aparatelor de curǎţat din lume, am
creat pentru dumneavoastrǎ un aspirator care sǎ vǎ permitǎ sǎ rezolvaţi problemele legate de pǎstrarea
curǎţeniei în locuinţele dumneavoastrǎ.
În afarǎ de tradiţionala aspirare a prafului, este destinat strângerii murdǎriilor umede, curǎţǎrii cu aburi şi
curǎţǎrii umede (cu detergent).
Prin utilizarea noului sistem de filtrare, aparatul poate funcţiona ca un aspirator tradiţional sau ca un aspirator cu filtru de apǎ. A fost creatǎ posibilitatea de a alege unul dintre cele 4 sisteme de curǎţare, care
pot fi folosite în funcţie de trebuinţele individuale ale utilizatorului, printre care posibilitatea de utilizare cu
sǎculeţ de hârtie.
Vǎ rugǎm sǎ citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţǎ. O deosebitǎ atenţie trebuie sǎ acordaţi indicaţiilor privind siguranţa. Vǎ rugǎm sǎ pǎstraţi instrucţiunile de siguranţǎ, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în timpul utilizǎrii ulterioare a aparatului.
ASPIRATORUL DE PRAF DE TIP 616 ESTE DESTINAT NUMAI UTILIZǍRII
CASNICE
Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre persoanele care nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ
aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele rǎspunzǎtoare de siguranţa lor. Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
INDICAŢII PRIVIND SIGURANŢA
– Conectaţi aspiratorul de praf numai la reţeaua electricǎ de curent alternativ de 230 V, prevǎzutǎ cu
dispozitiv siguranţǎ de reţea 16 A.
– Nu conectaţi aspiratorul de praf la o prizǎ electricǎ neprevǎzutǎ cu contact de protecţie.
– Nu scoateţi ştecǎrul din prizǎ trǎgând de cablul de alimentare.
– Nu puneţi în funcţiune aparatul, dacǎ cablul de alimentare este deteriorat sau dacǎ observaţi deteriorǎri
ale carcasei.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita situaţii
periculoase.
Repaţiile aparatului pot fi efectuate numai de cǎtre personalul calificat. Reparaţiile efectuate în
mod necorespunzǎtor pot pune în pericol integritatea utilizatorului. În cazul în care apar defecţiuni, vǎ sfǎtuim sǎ vǎ adresaţi unui punct de servis specializat.
– Aveţi grijǎ sǎ nu se ude ştecǎrul cablului de alimentare.
– Nu atingeţi aparatul cu mâinile ude, atunci când este branţat la reţeaua electricǎ.
– Nu treceţi cu aspiratorul de praf şi cu periile de aspirare şi curǎţare peste cablul de alimentare, deoarece existǎ pericolul distrugerii izolaţiei cablului.
– Scoateţi întotdeauna cablul de alimentare din priza electricǎ înainte de curǎţarea aparatului, de
montarea sau demontarea sa.
– Opriţi aparatul înainte de schimbarea accesoriilor sau înainte de a vǎ apropia de componentele
aflate în mişcare în timpul utilizǎrii.
– Nu aspiraţi cu aspiratorul de praf oameni sau animale, aveţi o deosebitǎ grijǎ sǎ nu apropiaţi accesoriile de aspirare de ochi sau de urechi.
– Nu îndreptaţi curentul de aburi spre animale sau persoane, nu-l folosiţi pentru a curǎţa suprafeţe şi
obiecte sensibile la temperaturi înalte.
– Nu îndreptaţi curentul de lichid sau de aburi spre aparate electrice.
– Evitaţi ca pielea sǎ vinǎ în contact cu aburul – temperatura înaltǎ poate provoca arsuri.
– Nu aspiraţi cu aspiratorul de praf chibrituri, mucuri de ţigarǎ, scurm încins, substanţe caustice, toxice, benzinǎ,
motorinǎ şi alte substanţe inflamabile. Aveţi grijǎ sǎ nu pǎtrundǎ în aspiratorul de praf obiecte ascuţite.
– Nu aspiraţi cu aspiratorul de praf publeri precum: fǎina, cimentul, gipsul, tonerul pentru imprimantǎ şi
fotocopiatoare etc.
– În timpul utilizǎrii, aveţi grijǎ ca aspiratorul de praf sǎ nu cadǎ în apǎ sau sǎ nu curgǎ apǎ pe el.
– Îinând seama de greutatea aspiratorului de praf, nu-l aşezaţi pe rafturi, poliţe etc.
– Aspiratorul trebuie sǎ fie întotdeauna aşezat pe rotiţe, în poziţie orizontalǎ; nu se admite nici o altǎ
poziţie de funcţionare.
58
instrukcja 616-010.indb 58
2010-02-23 10:18:46
– Nu expuneţi aspiratorul de praf acţiunii factorilor atmosferici (ploaie, ger).
– Nu folosiţi aspiratorul de praf fǎrǎ a monta filtrul de sepiolit în ansamblul de filtrare.
– Pentru a elimina pericolul în cazul cǎderii sale, lǎsaţi aspiratorul de praf conectat la reţeaua electricǎ şi
în stare de funcţionare fǎrǎ supraveghere.
Producǎtorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni provocate de utilizarea aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau de folosirea sa incorectǎ.
Producǎtorul îşi rezervǎ dreptul de a modifica produsul în orice moment, fǎrǎ a anunţa în prealabil,
pentru a corespunde prevederilor legale, normelor, directivelor sau din motive ce ţin de construcţie, vânzare, din motive estetice sau altele.
CARACTERISTICILE ASPIRATORULUI DE PRAF
Aspiratorul de praf 616 este destinat strângerii murdǎriilor de pe podele, covoare, plǎci ceramice, din
spaţiile lambriurilor, suprafeţelor podelelor, caloriferelor, pentru curǎţarea de praf a mobilelor, draperiilor,
perdelelor, pentru strângerea lichidelor şi curǎţarea umedǎ a plǎcilor din parchet, a covoarelor, a linoleumului şi a tapiţeriilor şi pentru curǎţarea cu abur (a spaţiilor dintre plǎci, a intervalelor, pentru spǎlarea
geamurilor, a suprafeţelor netede, pereţilor, plǎcilor, pentru spǎlarea tapiţeriilor fotoliilor etc.)
Aspiratorul de praf este prevǎzut cu un sistem de filtrare compus din patru elemente.
Primul filtru este un sac de hârtie sau un material amplasat pe fundul corpusului filtrului. Rolul sǎu este
acela de a opri murdǎriile de dimensiuni mai mari.
Cel de al doilea şi cel mai important filtru este filtrul de apǎ. Agentul de filtrare este apa curatǎ, în cantitate de 1,5 l şi filtrul de sepiolit, care are rolul de a separa aerul de apǎ. Aceasta înseamnǎ cǎ, în timpul
aspirǎrii, se poate aduna o cantitate suplimentarǎ de apǎ. Aspiratorul de praf posedǎ un sistem care
regleazǎ nivelul maxim de apǎ şi asigurǎ împotriva supraumplerii cu apǎ.
Al treilea filtru este filtrul de aspirare amplasat pe placa de sus a filtrului complet. Rolul sǎu este cel de
a capta particulele de praf şi murdǎriile care nu s-au dizolvat în apǎ, înainte de aspirarea aerului în agregat.
Cel de al patrulea filtru este filtrul de aer de evacuare care se aflǎ direct la gura de evacuare a aerului
din aspirator.
Pe masca superioarǎ a aspiratorului se aflǎ întrerupǎtoare care permit alegerea funcţiei în care va funcţiona
aspiratorul de praf şi beculeţe acoperite, care informeazǎ despre starea de funcţionare a aspiratorului de praf.
Acestea sunt:
1 – întrerupǎtor tripoziţional
2 – întrerupǎtor pentru motor
3 – întrerupǎtor pentru dispozitivul de închidere/ emisia de aburi
4 – beculeţ pentru funcţia de curǎţare cu aburi
5 – beculeţ pentru funcţia de curǎţare cu detergent (semnalizeazǎ funcţionarea pompei)
Pe acea mascǎ sunt de asemenea înscrise simboluri avertizatoare împotriva pericolului de arsuri.
Utilizatorul produsului are posibilitatea de a alege una dina ceste trei funcţii:
– curǎţarea cu aburi – întrerupǎtorul tripoziţional (1) fixat în poziţia 1,
– curǎţarea cu detergent – întrerupǎtorul tripoziţional (1) fixat în poziţia 2,
– curǎţarea suprafeţelor uscate / strângerea murdǎriei – întrerupǎtorul tripoziţional (1) fixat în
poziţie neutralǎ 0.
Aspiratorul de praf se potriveşte în mod ideal funcţionǎrii cu turboperia Zelmer. Aceasta este un element
indispensabil al accesoriilor pentru toţi cei care au câini, pisici sau alte animale de casǎ, a cǎror fire de
blanǎ sunt greu de strâns din covoare şi mochete. Capul rotativ al turboperiei ajutǎ la perierea adecvatǎ
a suprafeţelor şi permite aspirarea firelor din blana animalelor.
59
instrukcja 616-010.indb 59
2010-02-23 10:18:46
DATE TEHNICE
Tipul de aspirator şi parametrii sǎi tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice.
– Siguranţǎ de reţea 16 A.
– Aparatul este reglat pentru funcţionarea continuǎ S1.
– Aparat de clasa I, prevǎzut cu cablu de alimentare cu înveliş de protecţie şi ştecǎr cu contact de protecţie. Necesitǎ conectarea la o prizǎ electricǎ prevǎzutǎ cu contact de protecţie.
– Puterea rezistenţei în dispozitivul de producere a aburului 1250 W.
– Capacitatea recipientului din spate pentru detergent/ apǎ este de 3,5 l.
– Capacitatea recipientului pentru murdǎrii este de 6 l.
– Aria de funcţionare 9 m.
Aspiratoarele de praf ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în acord cu cerinţele directivelor:
– Aparat electric de joasǎ tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagneticǎ (EMC) – 2004/108/EC.
– Zgomotul emis de aparat: 80 dB/A.
Produs marcat cu însemnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
STRUCTURA ŞI ACCESORIILE
ACCESORII PENTRU ASPIRAREA
SUPRAFEŢELOR USCATE
Periile pentru mobile, spaţii mici şi tapiţerii pot fi montate atât la tubul de aspirare,
cât şi la mânerul furtulnului de aspirare.
Furtunul de aspirare faciliteazǎ manevrarea accesoriilor. Datoritǎ construcţiei
adecvate nu se rǎsuceşte în timpul aspirǎrii prafului.
Tuburile de aspirare leagǎ furtunul de aspirare cu accesoriul de aspirare mic,
accesoriul de aspirare pentru spaţii mici, înguste, peria de aspirare sau peria.
Dacǎ este un tub telescopic, reglaţi-l la lungimea adecvatǎ poziţiei de lucru
dorite (în funcţie de înǎlţimea utilizatorului) apǎsând butonul „A” şi deplasând
tubul în direcţia indicatǎ de sǎgeţi.
60
instrukcja 616-010.indb 60
2010-02-23 10:18:46
Peria de aspirare. Recomandǎm sǎ aspiraţi cu peria de aspirare:
Podelele moi – covoare şi mochete.
Podelele tari – podele din lemn, din materiale sintetice, din plǎci ceramice ş.a.
Montaţi peria de aspirare la tub – apǎsaţi potenţiometrul de pe peria de aspirare în
suprafeţe moi, sau
suprafeţe tari.
conformitate cu desenul
Tapiţerii, saltele etc.
Accesoriul de aspirare – serveşte la aspirarea de praf a mobilelor tapiţate, a saltelelor, draperiilor, perdelelor etc. Datoritǎ elementului de ridicare a firelor, sunt strânse corespunzǎtor
fire, scame etc. Vǎ sfǎtuim ca atunci când efectuaţi aceastǎ operaţiune sǎ micşoraţi puterea
de aspirare a aspiratorului de praf.
Materialele delicate şi obiectele cu suprafeţe neregulate
Peria micǎ – serveşte la aspirarea de praf a: rafturilor cu cǎrţi, ramelor tablourilor şi ferestrelor. Vǎ sfǎtuim ca atunci când efectuaţi aceastǎ operaţiune sǎ micşoraţi puterea de aspirare
a aspiratorului de praf.
Spaţii înguste, colţuri, adâncituri
Accesoriul de aspirare pentru spaţii înguste – serveşte la aspirarea de praf a: spaţiilor
înguste, colţurilor, a fantelor şi a altor spaţii greu accesibile.
Material de filtrare – „GORETEX” (de culoare albǎ) folosit pentru aspirarea de praf cu sǎculeţ de hârtie.
Material de filtrare – „FIZELINA” (de culoare neagrǎ) folosit pentru aspirarea fǎrǎ sǎculeţ de hârtie.
Sǎculeţ de hârtie – este un recipient pentru praf, din care nu se îndepǎrteazǎ murdǎriile
aspirate în timpul aspirǎrii de praf. Fiecare aspirator este prevǎzut cu 2 saci de hârtie.
DIFERITE MODALITǍŢI DE STRNGERE A MURDǍRIILOR USCATE:
Întrerupǎtorul tripoziţional trebuie sǎ fie reglat în poziţia „0”.
1. Aspirarea tradiţionalǎ fǎrǎ apǎ, cu folosirea sǎculeţului de hârtie.
Descrierea elementelor folosite este indicatǎ în desenul alǎturat. Murdǎriile sunt
adunate în sǎculeţul de hârtie. Încheierea utilizǎrii nu necesitǎ alte activitǎţi legate
de întreţinerea aspiratorului de praf.
2. Aspirarea de praf cu utilizarea apei şi a sǎculeţului de hârtie.
Descrierea elementelor utilizate eset datǎ în desenul alǎturat. În timpul unei
astfel de aspirǎri, murdǎriile se adunǎ în sǎculeţul de hârtie. Materialul de filtrare folosit în compartimet „GORETEX” (de culoare albǎ) împiedicǎ curgerea
apei în sǎculeţul de hârtie. Poate fi folosit pentru câteva aspirǎri de praf. Dupǎ
încheierea aspirǎrii, turnaţi apa din recipient şi lǎsaţi-l sǎ se usuce.
3. Aspirarea de praf cu folosirea apei şi a a materialului de filtrare ”FIZELINA” (de culoare neagrǎ) fǎrǎ sǎculeţ de hârtie.
Descrierea elementelor utilizate este indicatǎ în desenul alǎturat. Murdǎriile adunate în compartimentul filtrului – sunt ude.
4. Aspirarea de praf cu folosirea apei şi fǎrǎ sǎculeţ de hârtie şi material de
filtrare în compartimentul filtrului.
Descrierea elementelor utilizate este indicatǎ în desenul alǎturat. Murdǎriile se
adunǎ în compartimentul filtrului (ele cu dimensiuni mai mari) şi în apǎ.
61
instrukcja 616-010.indb 61
2010-02-23 10:18:46
Utilizând sistemul de filtrare descris mai înainte, puteţi folosi aspiratorul de praf în modul urmǎtor:
A – PENTRU ASPIRAREA CU SǍCULEŢ DE HARTIE, FǍRǍ APǍ
– Apǎsaţi butonul clemei de închidere şi riduicaţi masca
superioarǎ.
– Scoateţi recipientul din partea din faţǎ şi trageţi din el filtrul.
– Desfaceţi clemele care fixeazǎ masca superioarǎ de corpusul filtrului, apǎsând cu degetele mari, în acelaşi timp, ambele cleme de prindere, ca în desenul alǎturat (poz.1-1).
– Ridicaţi în poziţie verticalǎ mânerul filtrului, scoateţi din cleme
masca de sus şi desfaceţi compartimentul pentru murdǎrii.
În interiorul compartimentului se aflǎ spaţii de fixare a sǎculeţului
de hârtie.
– Îndoiţi sǎculeţul de hârtie dupǎ linia întreruptǎ, în sensul indicat de sǎgeatǎ.
– Deplasaţi-l orizontal în partea de întǎrire a filtrului, în conformitate cu sǎgeata din desen. Orificiul trebuie sǎ vinǎ peste
de aspirare al filtrului.
– Îndoiţi cartonul sǎculeţului în exterior (dupǎ linia cartonului) şi
ridicaţi pǎrţile de prindere ale filtrului în poziţie verticalǎ.
– Deplasaţi clemele ridicate de prindere a mǎştii spre
deschizǎturile dreptunghiulare din corpul aspiratorului, puneţi
mânerul pe masca şi închideţi-o.
– Apǎsaţi pe urmǎ cu degetele mari placa superioarǎ, în apropierea fiecǎrei cleme
de prindere sau apǎsaţi deodatǎ palaca de sus pe clemele de prindere 1 şi 2 (ca
în desenul alǎturat) pânǎ se aude un clik caracteristic.
ATENŢIE! Ambele cleme de prindere di partea de sus trebuie sǎ fie întotdeauna închise!
B – PENTRU ASPIRAREA CU SǍCULEŢ DE HRTIE, FOLOSIND 1,5 L DE APǍ, CA FILTRU SUPLIMENTAR
Dupǎ ce aţi efectuat aceleaşi operaţiuni ca la punctul „A”, în
plus trebuie sǎ:
– Desfaceţi elementul de prindere al fundului corpului filtrului
(1). Întroduceţi materialul de filtrare (2) – „GORETEX” (de culoare albǎ) Şi închideţi din nou clemele.
– Umpleţi recipentul din partea din faţǎ cu o cantitate de apǎ de
1,5 l. Nivelul apei trebuie sǎ se situeze între semnele: MIN,
MAX.
ATENŢIE! Atunci când aspiraţi de praf cu sǎculeţul de hârtie, folosiţi materialul de filtrare „GORETEX”.
Dupǎ aspirare, nu lǎsaţi sǎculeţul de hârtie în recipientul pentru filtru, dacǎ în recipientul din faţa
sa este apǎ.
C – PENTRU ASPIRAREA DE PRAF FǍRǍ SǎCULEŢ DE HRTIE, DIRECT ÎN COMPARTIMENTUL
PENTRU FILTRU, FOLOSIND MATERIALUL DE FILTRARE „FIZELINA”, SAU FǍRǍ ACESTA
– Verificaţi dacǎ în recipient se aflǎ sǎculeţul de hârtei; dacǎ da, scoateţi-l.
– Verificaţi dacǎ masca superioarǎ este bine prinsǎ de corpul aspiratorului (clemele de
prindere 1 şi 2 trebuie sǎ fie închise). Pentru aceasta efectuaţi operaţiunile descrise
la punctul „A”.
– Deschideţi dispozitivul de prindere al fundului corpului filtrului, introduceţi materialul de filtrare „FIZELINA” (de culoare neagrǎ), sau nu-l puneţi acolo.
Aspirarea de praf cu material de filtrare „FIZELINA” face ca în recipientrul fitrului, praful şi murdǎriikr sǎ fie umede.
ATENŢIE! Materialul de filtrare „FIZELINA” poate fi folosit ca material de unicǎ folosinţǎ (schimbare rapidǎ) sau ca material pentru mai multe utilizǎri (ceea ce e mai ieftin, deşi necesitǎ
cǎlcarea şi clǎtirea).
62
instrukcja 616-010.indb 62
2010-02-23 10:18:46
Fiţi atent(ǎ) ca filtrul de sepiolit sǎ fie bine fixat în jurul flotorului (este fixat în douǎ cleme de prindere).
– Fiţi atent(ǎ) ca garnitura sǎ aibǎ o bunǎ aderenţǎ la rezervor.
– Introduceţi filtrul de apǎ în rezervor şi
aşezaţi rezervorul pe suport.
– Închideţi masca superioarǎ.
– Introduceţi capǎtul furtunului de aspirare în orificiul rezervorului, astfel încât triunghiurile ▼ de pe capǎtului furtunului recipientului sǎ fie amplasate în opoziţie şi rotiţi-l spre
dreapta sau pre stânga, astfel încât semnele amintite sǎ=şi
schimbe poziţia unul faţǎ de altul.
– Conectaţi:
a.Tubul cu furtunul,
b.Tubul cu accesoriul de aspirare ales sau peria.
– Introduceţi ştecǎrul cablului de alimentare în priza electricǎ prevǎzutǎ cu contact
de protecţie şi porniţi aspiratorul de praf apǎsând pe butonul motorului.
ATENŢIE! Aspiratorul este prevǎzut cu un flotor care blocheazǎ în mod automat aspirarea când filtrul de sepiolit se murdǎreşte prea mult. Acest
lucru se produce o datǎ cu creşterea rotaţiei motorului.
Într-o asemenea situaţie:
– Opriţi aspiratorul apǎsând pe întrerupǎtor şi scoateţi ştecǎrul din priza electricǎ.
– Rotiţi capǎtul furtunului în poziţia în care semnele triunghiulare ▼ de pe capǎtul
furtunului şi de pe rezervor se acoperǎ şi trageţi furtunul din recipient.
– Deschideţi masca superioarǎ şi scoateţi rezervorul din partea din faţǎ.
– Din recipient scoateţi filtrul de apǎ şi scoateţi din el filtrul de
sepiolit.
– Curǎţaţi bine filtrele numite mai devreme (a se vedea capitolul
„Încheierea lucrului”).
– Deschideţi clema de prindere a fundului corpusului filtrului şi aruncaţi murdǎria.
– Dacǎ mai devreme s-au adunat murdǎrii în sǎculeţul de hârtie, desfaceţi clemele
de prindere ale mǎştii superioare 1, procedând în conformitate cu acţiunile descrise
mai devreme (punctul „A”).
– Vǎrsaţi apa murdarǎ împreunǎ cu murdǎriile din recipient şi clǎtiţi-l.
– Turnaţi apǎ curatǎ, montaţi filtrul şi aşezaţi recipientul pe suport şi închideţi masca
de sus.
– Introduceţi ştecǎrul cablului de alimentare în priza reţelei electrice, porniţi aspiratorul de praf şi continuaţi aspirarea.
ATENŢIE! Flotorul poate acţiona de asemenea la mişcǎri bruşte, sacadate, la lovituri sau la trecerea peste praguri.
Într-o asemenea situaţie:
– Închideţi aspiratorul pentru câteva zeci de secunde, pe urmǎ porniţi-l din nou şi continuaţi aspirarea
de praf.
63
instrukcja 616-010.indb 63
2010-02-23 10:18:47
ASPIRAREA LICHIDELOR
Pentru aspirarea lichidelor, curǎţarea umedǎ, curǎţarea cu aburi, trebuie sǎ folosiţi furtunul de aspirare şi tuburile de aspirare – detergent/ aburi.
Atunci când doriţi sǎ folosiţi aspiratorul de praf pentru asirarea
lichidelor trebuie:
– Introduceţi capǎtul furtunului de aspirare în orificiul recipientului, astfel încât semnele triunghiulare ▼ de pe capǎtul
furtunului şi de pe recipient sǎ fie aşezate în poziţie opusǎ
şi rotiţi-l la dreapta sau la stânga pânǎ aceste semne ǎ
ajungǎ faţǎ în faţǎ.
– Montaţi:
a. tuburile de aspirare (detergent / aburi),
b. tubul la furtun,
c. tubul la racord,
d. racordul la accesoriul de aspirare
– pulverizare mic sau mare.
– Blocaţi racordarea prin rotirea blocadei:
– tub,
– tuburile la furtun,
– furtunul cu racordul,
– racordul cu accesoriu de aspirare.
– Introduceţi partea tubularǎ a furtunului în valva de la baza aspiratorului de praf.
– Asiguraţi-vǎ cǎ tubulatura a fost fixatǎ bine în valvǎ.
ATENŢIE! Dacǎ racordarea elementelor amintite se face greu, umeziţi garniturile, de ex. cu vaselinǎ
tehnicǎ sau cu apǎ etc.
Având astfel pregǎtit aspiratorul de praf, trebuie sǎ vǎ amintiţi ca:
1. Recipientul din faţǎ sǎ întotdeauna gol (fǎrǎ apǎ).
2. Sǎ nu folosiţi nici un material de filtrare şi nici sǎculeţul de hârtie.
3. Sǎ utilizaţi accesoriul de aspirare-pulverizare (mare sau mic) descris mai devreme.
ATENŢIE! În nici un caz nu porniţi aspiratorul de praf cu rezervorul plin! Nu aspiraţi cantitǎţi mari
de lichid deodatǎ (de ex. cufundând furtunul de aspirare în apǎ).
Dacǎ în timpul aspirǎrii nivelul lichidului depǎşeşte nivelul „MAX”, flotorul blocheazǎ în mod automat
aspirarea.
Într-o asemenea situaţie:
– Opriţi aspiratorul pentru câteva secunde, pe urmǎ porniţi-l din nou şi continuaţi aspirarea.
CURǍŢAREA UMEDǍ – ACCESORII PENTRU CURǍŢAREA UMEDǍ
Furtunul de aspirare (detergent/aburi) este elementul de bazǎ al dotǎrii aspiratorului. Serveşte la
curǎţarea cu detergent şi cu aburi de apǎ. Flexibilitatea sa asigurǎ manevrarea diferitelor piese ale accesoriilor şi aspirarea de praf în jurul aspiratorului de praf.
Pe partea de prindere a furtunului se aflǎ:
1. Butonul – la apǎsarea sa, în conformitate cu sǎgeata 1, e produce curgerea
apei sau ieşirea aburului prin accesoriul de aspirare.
2. Blocada – apǎsarea sa, în conformitate cu sǎgeata 2, produce blocarea butonului, ceea ce trebuie sǎ împiedice curgerea accidentalǎ a apei sau eliminarea
accidentalǎ de aburi fierbinţi.
64
instrukcja 616-010.indb 64
2010-02-23 10:18:47
3. Glisorul – serveşte la reglarea puterii de aspirare, ceea ce se obţine prin acoperirea sau prin desoperirea orificiului ce se aflǎ sub glisor.
ATENŢIE! În momentul aspirǎrii apei, curǎţǎrii umede sau cu aburi, glisorul trebuie sǎ acopere
complet orificiul.
Tuburile de aspirare (detergent/aburi) unesc furtunul de aspirare (detergent/aburi) printr-un racord (sau fǎrǎ) cu accesoriul de aspirare potrivit. În
funcţie de acţiunea efectuatǎ sau de înǎlţimea utilizatorului, se utilizeazǎ
un tub sau douǎ.
Racordul – serveşte la montarea tubului de aspirare (detergent/aburi) numai cu accesoriul de aspirare – pulverizare mare sau mic.
Accesoriul de aspirare – pulverizare mare –
serveşte la aspirarea apei şi la curǎţarea umedǎ.
Accesoriu perie îngustǎ – este montatǎ la accesoriul de aspirare –
pulverizare mare. Serveşte la aspirarea apei de pe suprafeţe tari, de ex.
parchet, linoleum, plǎci ceramice etc. şi pentru curǎţarea umedǎ.
Accesoriul de aspirare – pulverizare mic – serveşte la curǎţarea umedǎ a suprafeţelor mici, tapiţate, de ex. scaune, fotolii, canapele, a tapiţeriei din automobile etc.
Pregǎtirea aspiratorului de praf pentru curǎţarea umedǎ
Înainte de a trece la curǎţarea umedǎ, aspiraţi bine de praf suprafaţa destinatǎ curǎţǎrii, pe urmǎ pregǎtiţi
aspiratorul de praf pentru curǎţarea umedǎ. Pentru aceasta:
– Opriţi aspiratorul de praf apǎsând butonul întrerupǎtorului şi scoateţi ştecǎrul din
priza electricǎ.
– Rotiţi capǎtul furtunului în poziţia în care semnele triunghiulare ▼ de pe capǎtul
furtunului şi orificiul recipientului se suprapun, trageţi furtunul din recipient.
– Deschideţi masca superioarǎ şi scoateţi recipientul din faţǎ.
–
–
–
–
–
–
Din recipient scoateţi filtrul de apǎ.
Îndepǎrtaţi murdǎria din recipeuntul filtrului sau scoateţi sǎculeţul de hârtie.
Vǎrsaţi apa murdarǎ împreunǎ cu murdǎriile din recipient şi clǎtiţi-l.
Introduceţi filtrul de apǎ în recipientul fǎrǎ sǎculeţul de hârtie şi materialele de filtrare.
Aşezaţi recipientul pe suport şi închideţi masca supeioarǎ.
Pe urmǎ procedaţi în conformitate cu descrierea de la punctul „Aspirarea lichidelor” în privinţa montǎrii furtunului de aspirare, racordǎrii tuburilor de aspirare, racordului, accesoriilor
de aspirare –pulverizare şi fixarea pǎrţii tubulare a furtunului.
În continuare:
– Scoateţi rezervorul din partea din spate:
– Deschideţi masca superioarǎ şi aşezaţi-o în poziţie verticalǎ 1.
– Ridicaţi recipientul şi, pe urmǎ, deplasaţi-l în spate 2.
– Scoateţi dopul de la rezervor şi umpleţi-l cu substanţe de
curǎţare (substanţe praf dizolvate sau lichide), în cantitatea indicatǎ pe etichetǎ:
– Pregǎtirea soluţiei de curǎţarea în cazul substanţelor praf: într-un vas separat, dizolvaţi conţinutul unui pliculeţ în 2,5 – 3 l de apǎ caldǎ, la temperatura de 45ºC.
– Lichid de curǎţare: turnaţi cantitatea mǎsuratǎ de lichid în recipientul din spate.
O mǎsurǎ de lichid la 3,5 l de apǎ.
– În funcţie de substanţa de curǎţare utilizatǎ, umpleţi rezervorul din spate cu soluţia preparatǎ sau cu apǎ caldǎ, la temperatura de pânǎ la 45ºC.
– Puneţi la loc dopul rezervorului.
ATENŢIE! Aspiratorul de praf este prevǎzut din fabricǎ numai cu una dintre
substanţele de curǎţare menţionate mai devreme.
65
instrukcja 616-010.indb 65
2010-02-23 10:18:47
ZELMER S.A. garanteazǎ un efect bun de curǎţare şi o funcţionare adecvatǎ numai dacǎ se utilizeazǎ
substanţele de curǎţare şi cantitǎţile indicate de cǎtre ZELMER S.A., aşa cum eset înscris pe eticheta
produsului de curǎţare.
– Praful „DYWANOPUC” Firma OKTIMA, Polonia.
– Lichidul „CARPEX” Firma ASTRA POLLENA, Polonia.
– Lichidul „FOUNTAINHEAD” Firma Butcher’s, USA.
– Aşezaţi rezervorul la loc şi apǎsaţi-l pentru a-l fixa în mod corespunzǎtor
în corpul aspiratorului.
– Închideţi amsca superioarǎ.
CURǍŢAREA COVOARELOR
Înainte de a începe curǎţarea umedǎ a covorului, trebuie sǎ verificaţi rezistenţa culorilor la decolorare.
Pe o cârpǎ albǎ puneţi puţinǎ substaţǎ de curǎţare (substanţǎ praf dizolvatǎ sau lichid) şi curǎţaţi covorul
într-un loc cât mai puţin vizibil. Dacǎ cârpa se coloreazǎ, aceasta înseamnǎ cǎ acel covor nu are culori
rezistente şi nu poate fi curǎţat în acest mod.
Pentru a împiedica producerea de spumǎ sau producerea sa în timpul curǎţǎrii, folosiţi produse antispumǎ recomandate de cǎtre Firma ZELMER SA, în cantitǎţile şi în modul indicat pe etichetǎ.
– „G 478 Entschäumer D” F-ma BUZIL, Germania.
– „FOAM-FREE” Firma Butcher’s, USA.
ATENŢIE! Aspiratorul de praf este prevǎzut din fabricǎ numai cu una dintre substanţele de antispumǎ pomenite mai înainte..
– Scoateţi din accesoriul de aspirare accesoriul perie îngustǎ.
– Stabiliţi direcţia de mişcare a accesoriilor de aspirare pe
covor, în care apare rezistenţa cea mai micǎ.
– Deplasaţi întrerupǎtorul tripoziţional (1) în poziţia „2”
(pompa de la recipientul din trage apa cu detergent,
ceea ce este semnalizat prin aprinderea beculeţului (5).
– Opriţi aspiratorul de praf apǎsând întrerupǎtorul motorului (2).
ATENŢIE! Puteţi porni pompa numai atunci când în recipientul din spate existǎ apǎ. Absenţa ei face
ca pompa sǎ producǎ zgomot.
– Apǎsaţi pe partea de prindere a furtunului butonul care
regleazǎ transmiterea apei la accesoriul de aspirare.
– Treceţi accesoriul de aspirare pe covor, cu mişcǎri înainte-înapoi.
ATENŢIE! În cazul în care constataţi cǎ, deşi a fost potmitǎ pompa, accesoriul de aspirare nu
pulverizeazǎ apǎ, verificaţi dacǎ recipientul din spate este bine fixat (apǎsaţi-l puternic)
sau dacǎ este bine introdusǎ partea tubularǎ în valva din partea de jos a aspiratorului de
praf.
– Curǎţaţi în aşa fel covorul, încât în timpul curǎţǎrii şi imediat dupǎ încheierea sa, sǎ nu cǎlcaţi pe suprafaţa proaspǎt curǎţatǎ.
ATENŢIE! Nu pulverizaţi soluţie de curǎţare prea mult într-o singurǎ porţiune a covorului, pentru
a nu o uda prea mult.
– Dupǎ curǎţarea unei porţiuni a covorului, opriţi pulverizarea şi uscaţi-o, efectuând mişcǎri înainteînapoi cu accesoriul de aspirare. Repetaţi acţiunea pânǎ când întreaga suprafaţǎ a covorului va fi
uscatǎ.
– Dupǎ încheierea pulverizǎrii, opriţi pompa (deplasaţi întrerupǎtorul tripoziţional (1) din poziţia „2” în poziţia „0”) şi apǎsaţi scurt butonul de pe furtunul de aspirare, care regleazǎ fluxul de apǎ spre accesoriul
de aspirare, pentru a „întrerupe presiunea”.
În cazul depunerilor de murdǎrie de mai mult timp sau a celei extrem de dificil de îndepǎrtat, umeziţi ami întâi locul cu o substanţǎ de curǎţare recomandatǎ de cǎtre ZELMER S.A>, pânǎ apare
spumǎ. Lǎsaţi câtva timp şi pe urmǎ aspiraţi cu aspiratorul de praf.
ATENŢIE! Nu lǎsaţi sǎ se ude covorul. Aceasta poate duce la deformarea sa de duratǎ (apariţia de
falduri).
66
instrukcja 616-010.indb 66
2010-02-23 10:18:47
CURǍŢAREA PODELELOR NETEDE
– Montaţi accesoriul perie îngustǎ la accesoriul de aspirare.
– Deplasaţi întrerupǎtorul (1) în poziţia „2” şi porniţi aspiratorul (ca în cazul
curǎţǎrii covoarelor).
– Apǎsaţi pe mânerul furtunului butonul de reglare a fluxului de apǎ spre accesoriul de aspirare.
ATENŢIE! Dacǎ se înfundǎ jiclorul de pulverizare, demontaţi accesoriul de aspirare de la tub şi curǎţaţi (suflaţi) canalele sau înlocuiţi jiclorul cu unul nou.
Ansamblul de jicloare de schimb este oferit împreunǎ cu accesoriile.
Schimbarea jicloarelor:
1. Scoateţi jiclorul de la accesorul de aspirare mare (sau mic), şmpreunǎ cu inelul de cauciuc cu diametrul ø 5,6 x 1, apǎsaţi jiclorul în jos cu degetul amre, cum indicǎ însemnul de pe corpul accesoriului de
aspirare.
2. Umeziţi noul jiclor împreunǎ cu inelul şi introduceţi-le în orificiul accesoriului de aspirare, pânǎ se închid elementele deprindere.
– Treceţi accesoriul de aspirare pe suprafaţa curǎţatǎ, efectuând mişcǎri înainte-înapoi.
– Dupǎ curǎţarea unei pǎrţi din podea, opriţi pulverizarea (treceţi întrerupǎtorul tripoziţional (1) din poziţia „2” în poziţia „0”) şi aspiraţi lichidul cu accesoriul de aspirare, executând mişcǎri în înspre dumneavoas uşor, pânǎ când este aspiratǎ în întregime soluţia de pe podea.
– Procedaţi în acest mod, pânǎ când întreaga podea este curǎţatǎ şi uscatǎ.
– Dupǎ încheierea pulverizǎrii, opriţi pompa (deplasaţi întrerupǎtorul tripoziţional (1) din poziţia „2” în
poziţia „0”) şi apǎsaţi scurt butonul care regleazǎ fluxul de apǎ spre accesoriul de aspirare, pentru
a „întrerupe presiunea”.
ATENŢIE! Când efectuaţi curǎţarea umedǎ (strângerea murdǎriei umede), înainte de a încheia lucrul, în faza ultimǎ, aspiraţi circa 1-2l de apǎ curatǎ, pentru a clǎti furtunul şi tuburile şi,
pe urmǎ, pentru câtva imp, aspiraţi cu aspiratorul aer, pentru a le usca.
CURǍŢAREA CU ABURI – Accesorii pentru curǎţarea cu aburi
Pentru curǎţarea cu aburi, folosiţi numai accesoriile enumerate în continuare: furtunul de aspirare (detergent / aburi) şi tuburile de aspirare (detergent / aburi), accesoriile de aspirare – accesoriul de aspirare – pulverizare
mic şi accesoriul de strângere şi racordul cu periuţa.
Accesoriul de strângere serveşte la strângerea apei din mochete, covoare, de pe podea.
Periuţa din completul cu racordul şi accesoriul de strângere
ajutǎ la curǎţarea spaţiilor mici, intervalelor, la curǎţarea tapiţeriei, a fotoliilor, canapelelor etc.
Accesoriul de aspirare – pulverizator de aburi serveşte la spǎlarea covoarelor,
la spǎlarea suprafeţelor netede, pereţilor, plǎcilor din baie şi la strângerea apei din
aburi depuse.
Accesoriul perie îngustǎ de curǎţare este montat la accesoriul de apirare – pulverizare aburi. Ajutǎ la curǎţarea suprafeţelor lucioase, a pereţilor, a mochetelor şi
linoleumului.
Accesoriu îngust de strângere este montat la accesoriul de pulverizare aburi.
Serveşte la spǎlarea geamurilor, a suprafeţelor netede, a pereţilor, a plǎcilor din
baie şi la strângerea apei de pe podea.
Desfǎşurarea lucrului cu funcţia de curǎţare cu aburi
Înainte de a începe curǎţarea cu aburi, trebuie sǎ verificaţi, într-un loc mai puţin
vizibil, dacǎ materialul de curǎţat este rezistent la acţiunea demperaturii. De ex:
– pielea şi lemnul lǎcuit pot sǎ decoloreze,
– lemnul netratat poate sǎ se umfle,
– straturile protectoare de cearǎ pot sǎ se desprindǎ,
– pprodusele din materiale sintetic se pot deforma,
– ţesǎturile din materiale sintetice, mǎtase, acril pot sǎ se deterioreze.
67
instrukcja 616-010.indb 67
2010-02-23 10:18:48
Pregǎtirea aspiratorului de praf pentru curǎţarea cu aburi
Pentru prepararea soluţiei de sare, trebuie sǎ folosiţi 3,5 l de apǎ demneralizatǎ (distilatǎ) cu 5g sare de
bucǎtǎrie(1/2 linguriţǎ rasǎ), sau 5 ml sare fiziologicǎ (disponibilǎ în farmacii). Sarea nu se adaugǎ de
fiecare datǎ, ci la fiecare 3÷5 recipiente de apǎ.
La apa „de la robinet” nu adǎugaţi sare.
ATENŢIE! Dacǎ lipseşte sarea din soluţie, aspiratorul va pulveriza apǎ în loc de aburi.
– Puneţi dopul la rezervorul din spate.
– Aşezaţi rezervorul la loc şi apǎsaţi-l pentru a-l monta bine al corpul aspiratorului.
– Închideţi masca superioarǎ.
ATENŢIE! NU LǍSAŢI APARATUL ÎN STARE DE FUNCŢIONARE (CU DISPOZITIVUL DE PRODUCERE A ABURULUI PORNIT) MAI MULT DE 30 DE MINUTE.
CuRǍŢAREA CU ABURI A SUPRAFEŢELOR NETEDE
Dacǎ doriţi sǎ folosiţi aspiratorul pentru curǎţarea cu aburi a suprafeţelor lucioase, a sticlei, a oglinzilor şi
a altor suprafeţe din sticlǎ:
– La tuburi (detergent/para) montaţi accesoriul de aspirare –
pulverizare şi blocaţi legǎtura rotind blocada.
– În funcţie de nivelul de murdǎrire al suprafeţei de curǎţat,
montaţi la accesoriul de aspirare accesoriul îngust de
curǎţare sau de strângere.
– Deplasaţi întrerupǎtorul tripoziţional (1) în poziţia „1”.
– Aşteptaţi pânǎ se aprinde becul pentru funcţia de
curǎţare cu aburi (4) şi porniţi timp de 5 secunde
întrerupǎtorul pentru evacuarea aburulului (3) care se
aprinde. Se producere scǎderea presiunii în dispozitivul
de producere a aburului.
– Dupǎ aceasta închideţi întrerupǎtorul.
– Aşteptaţi pânǎ în momentul în care se aprinde din nou becul funcţiei de curǎţare cu aburi (4) (care
semnaleazǎ cǎ aparatul este gata de utilizare) şi porniţi întreruǎtorul pentru evacuarea aburului (3).
ATENŢIE! Pentru a evita crǎparea sticlei, a oglinzilor sau a altor suprafeţe de sticlǎaflate în încǎperi
rǎcoroase (neîncǎlzite), ca urmare a unei diferenţe mari de temperaturǎ, încǎlziţi mai întâi suprafaţa de curǎţat cu un jet slab de aburi şi, pe urmǎ, treceţi la curǎţarea propriuzisǎ.
– Apǎsaţi butonul de pe partea de prindere a furtunului, care regleazǎ fluxul de
aburi spre accesoriul de aspirare.
Apariţia apei la orificiul de evacuare al accesoriului de aspirare, în timpul
curǎţǎrii cu aburi, este un fenomen normal.
– Treceţi accesoriul de aspirare peste suprafaţa de curǎţat, executând mişcǎri înainte-înapoi. Timpul şi
intensitatea curǎţǎrii depinde de gradul de murdǎrire şi de felul suprafeţei de curǎţat.
– Cantitatea de apǎ care poate fi turnatǎ o datǎ în rezervor poate sǎ nu ajungǎ pentru curǎţarea suprafeţelor respective. De aceea, dupǎ fiecare golire de apǎ a recipientului din partea din spate, umpleţi-l
din nou, porniţi funcţia de curǎţare cu detergent şi, atunci când apare apǎ la orificiul de evacuare al
accesoriului de aspirare, treceţi din nou pe funcţia de curǎţare cu aburi.
– Dupǎ curǎţarea unei pǎrţi din suprafaţǎ, opriţi pulverizarea, porniţi aspiratorul şi aspiraţi picǎturile rezultate din aburul pulverizat. Pentru aceasta, efectuaţi mişcǎri lejere cu accesoriul de aspirare, înspre
dumneavoastrǎ, pânǎ când lichidul a fost strâns complet de pe suprafaţa de curǎţat. Repetaţi operaţiunile pânǎ când suprafaţa rǎmâne curatǎ şi uscatǎ.
– Dacǎ este nevoie, ştergeţi urmele rǎmase pe sticlǎ cu o cârpǎ.
Dacǎ întrerupǎtorul tripoziţional 1 este fixat în poziţia „1” (curǎţare cu aburi) şi doriţi sǎ alegeţi
funcţia de curǎţare cu detergent (poziţia „2”), trebuie sǎ deplasaţi întrerupǎtorul tripoziţional în
poziţia „0” şi, pe urmǎ, în poziţia „2”.
68
instrukcja 616-010.indb 68
2010-02-23 10:18:48
ATENŢIE! Nu treceţi nicioda0074ǎ întrerupǎtorul tripoziţional din poziţia „1” în poziţia „2”, fǎrǎ
a trece prin poziţia „0”.
– Dupǎ încheierea pulverizǎrii, opriţi poimpa (deplasaţi întrerupǎtorul tripoziţional (1) din poziţia „1” în
poziţia „0”) şi apǎsaţi scurt pe furtunul de aspirare butonul care regleazǎ fluxul de aburi spre accesoriul de aspirare, pentru a „scǎdea presiunea”.
CURǍŢAREA CU ABURI A LOCURILOR FOARTE MURDARE
Înainte de fiecare schimbare a accesoriilor, aşteptaţi pânǎ toate elementele se rǎcesc.
Acest ansamblu este recomandat pentru curǎţarea fantelor din sprafeţele emailate,
a geamurilor cuptoarelor, aragazurilor sau hotelor. Se potriveşte şi pentru curǎţarea
chiuvetelor, cǎzilor sau a obiectelor sanitare.
Timpul şi intensitatea curǎţǎrii se stabilesc în funcţie de gradul de murdǎrie.
Pentru aceasta:
– La tub (detergent/aburi) montaţi racordul cu jiclor şi blocaţi racordul rǎsucind
blocada.
– Montaţi la capǎtul jiclorului periuţa.
ATENŢIE! Periuţa are peri tari şi, în contact cu suprafeţele moi, poate sǎ le zgârie.
– Deplasaţi întrerupǎtorul tripoziţional (1) în poziţia „1”.
– Mai departe procedaţi la fel ca în cazul curǎţǎrii cu
aburi a suprafeţelor netede, cu diferenţa cǎ, dupǎ
întreruperea pulverizǎrii şi înainte de aspirarea lichidului, montaţi la racordul cu jiclor accesoriul de aspirare de strângere.
ÎNCHEIEREA UTILIZǍRII
– Opriţi aspiratorul apǎsând întrerupǎtorul şi scoateţi ştecǎrul cablului de alimentare din priza reţelei
electrice.
ATENŢIE! Aşteptaţi pânǎ se rǎcesc toate elementele: furtun, accesoruu de aspirare, tuburi, jicloare. Pe urmǎ demontaţi-le.
– Rotiţi capǎtul furtunului în poziţia în care semnele ▼ de pe
capǎtul furtunului şi orificiul recipientului se suprapun şi desfaceţi furtunul de la recipient.
– Apǎsaţi butonul roşu al închizǎtorului din partea
de jos a aspiratorului şi scoateţi partea tubularǎ
a furtunului.
– Rotiţi blocada şi desfaceţi tuburile de aspirare. La fel desfaceţi furtunul şi accesoriul de aspirare.
– Scaoateţi filtrul de apǎ din recipient.
– Din filtrul de apǎ, scoateţi filtrul de sepiolit şi spǎlaţi-l sub jet de apǎ pe partea
exterioarǎ.
ATENŢIE! Nu spǎlaţi manual filtrul de sepiolit, nici în maşina de spǎlat. Evitaţi
stoarcerea, dilatarea şi deformarea sa. Dupǎ curǎţarea filtrului de
sepiolit, lǎsaţi-l sǎ se usuce la temprtaura camerei desfǎşurat sau
agǎţat de mâner.
Nu uscaţi niciodatǎ filtrul de sepiolit pe reşouri, calorifere, cuptoare
etc.
– Vǎrsaţi apa din recipient prin orificiul în care se monteazǎ furtunul.
– Spǎlaţi bine recipientul şi filtrul pentru apǎ, schimbând de câteva ori apa.
– Dupǎ curǎţare, spǎlaţi bine toate elementele folosite în acest proces (furtun, tuburi,
accesorii).
ATENŢIE! Lǎsarea acestor componente nespǎlate sau spǎlarea lor
necorespunzǎtoare pot conduce la pierderea proprietǎţilor de filtrare
a materialelor şi a filtrului de sepiolit şi pot determina dezvoltarea bacteriilor şi a acarienilor.
69
instrukcja 616-010.indb 69
2010-02-23 10:18:48
– Lǎsaţi sǎ se usuce bine fiecare componentǎ.
ATENŢIE! Nu montaţi niciodatǎ aspiratorul de praf înainte de uscarea componentelor spǎlate.
– Montaţi filtrul, aşezaţi recipientul pe suport şi închideţi masca superioarǎ.
SCHIMBAREA FILTRELOR
În timpul exploatǎrii, se murdǎresc filtrele de aer: de aspirare şi de evacuare. Pentru funcţionarea
adecvatǎ a aspiratorului, se recomandǎ spǎlarea frecventǎ a filtrului de aspirare. Filtrele de aspirare cu
multe impuritǎţi sau cele deteriorate trebuie sǎ fie schimbate cu altele noi.
Filtrul de aspirare
– Deschideţi masca de sus şi aşezaţi-o în poziţie verticalǎ.
– Înclinaţi cu degetele partea de sus a grǎtarului pentru filtru (din partea din faţǎ a aspiratorului) şi trageţi uşor înspre dumneavoastrǎ, pânǎ iese din clemele de prindere.
– Întoarceţi grǎtarul, scoateţi filtrul, spǎlaţi-l sub jet de apǎ, apǎsând uşor, lǎsaţi-l sǎ se
usuce şi puneţi-l la loc (sau înlocuiţi-l cu unul nou).
– Montaţi în mod corespunzǎtor filtrul nou, astfel încât, dupǎ închiderea grǎtarului,
marginea sa sǎ prindǎ ermetic marginile filtrului.
– Închideţi grǎtarul filtrului.
Filtrul de evacuare
Filtrul de aer de evacuare trebuie sǎ fie schimbat dupǎ cca. 30 de ore de utilizare (6 luni) sau mai devreme, în cazul în care se murdǎreşte foarte mult.
– Apǎsaţi blocada şi deschideţi masca de evacuare.
– Schimbaţi ansamblul de filtrare (1 i 2):
Tip 616.*E – desen A – Filtru electrostatic.
Aşezaţi în mod corespunzǎtor filtrul (desenul A), astfel încât dupǎ închiderea mǎştii sǎ prindǎ ermetic marginea filtrului.
Tip 616.*S – desen B – Caseta cu filtru HEPA.
Dacǎ pe filtrul de evacuare apare apǎ, aceasta înseamnǎ cǎ în recipientul din faţǎ s-a produs
spumǎ, care ieşind prin turbinǎ picurǎ pe filtrul de evacuare. Pentru a evita acest fenomen, trebuie
sǎ adǎugaţi în recipientul din faţǎ un neutralizator de spumǎ recomandat de ZELMER S.A. şi sǎ
opriţi aspiratorul câteva minute (fǎrǎ recipientul din faţǎ), pentru a se usca sistemul de aspirare.
Filtrul de aer de evacuare trebuie întotdeauna schimbat cu unul nou, original, din fabricǎ.
70
instrukcja 616-010.indb 70
2010-02-23 10:18:48
PROBLEME CARE POT SǍ APARǍ ÎN TIMPUL UTILIZǍRII
Problema cosntatatǎ
1. Aparatul nu
funcţioneazǎ
Cauza posibilǎ
Modalitate de eliminare
Lipseşte alimentarea cu
energie electricǎ.
Verificaţi cablul de alimentare şi priza
electricǎ din perete.
Nu a fost pornit dispozitivul
de producere a aburului.
Verificaţi dacǎ întrerupǎtorul tripoziţional (1)
este deschis, în poziţia 1.
Recipientul din spate este
gol.
Umpleţi recipientul cu apǎ.
2. Urządzeni Aparatul nu Aburul nu este încǎ produs.
produce aburi (1)
Recipientul din spate nu este
bine montat.
Aşteptaţi pânǎ se aprinde beculeţul de semnalizare a funcţiei de curǎţare cu aburi (4).
Asigurai-vǎ cǎ este bine aşezat şi apǎsaţi-l.
Lipseşte sarea fiziologicǎ sau Dizolvaţi în apǎ (recipientul din spate) 5
sarea de bucǎtǎrie din apa
ml de sare fiziologicǎ sau 5 g de sare de
din recipient.
bucǎtǎrie ( jumǎtate de linguriţǎ rasǎ).
Încǎ nu este gata aburul.
3. În loc de aburi se
produce apǎ
Aşteptaţi pânǎ se aprinde beculeţul de semnalizare, semnalizând funcţia de curǎţare cu
aburi (4).
Dizolvaţi în apǎ (recipientul din spate) 5
Lipseşte sarea fiziologicǎ sau
ml de sare fiziologicǎ sau 5 g de sare de
sarea de bucǎtǎrie din apǎ.
bucǎtǎrie ( jumǎtate de linguriţǎ rasǎ).
S-a terminat apa din recipienUmpleţi recipientul cu apǎ.
tul din spate.
Recipientul din spate nu este
4. Pompa funcţioneazǎ bine aşezat.
cu zgomot şi continuu
Pompa are aer.
Asiguraţi-vǎ cǎ recipientul este bine aşezat
şi apǎsaţi-l.
Deplasaţi întrerupǎtorul (1) în poziţia 2,
aşteptaţi pânǎ începe sǎ curgǎ apǎ prin
jiclor. Atunci deplasaţi din nou întrerupǎtorul
tripoziţional (1) în poziţia 1.
– (1) Verificaţi întrerupǎtorul dechis pentru emisia de aburi (3) – când se aprinde.
ATENŢIE! Pentru alte semne de funcţionare necorespunzǎtoare pe care le observaţi (scurgerea de
apǎ sau pierderea de aburi din aspiratorul de praf), trebuie sǎ vǎ adresaţi pentru reparaţii unui punct de servis autorizat.
ECOLOGIA – SĂ AVEM GRIJĂ DE MEDIU
Fiecare utilizator trebuie să se îngrijească de apărarea mediului. Nu este nici greu, nici
costisitor. În acest scop:
– Ambalajul de carton trebuie predat la maculatură.
– Sacii de polietilenă (PE) trebuie duşi la containerele pentru plastic.
– Aparatura uzată trebuie predată la punctul de colectare adecvat, deoarece anumite
elemente periculoase din aparatură pot constitui o ameninţare pentru mediu.
Nu aruncaţi împreună cu gunoiul menajer!!!
71
instrukcja 616-010.indb 71
2010-02-23 10:18:48
RU
Уважаемые клиенты!
Наши пылесосы выпускаются уже много лет и пользуются широким спросом. Используя лучшие качества предыдущих моделей и мировые тренды в развитии чистящей бытовой техники, мы создали для
Вас пылесос, который поможет решить проблемы, связанные с содержанием Вашего дома в чистоте.
Кроме обычной уборки, пылесос может использоваться для сбора мокрой грязи, очистки паром и мокрой очистки (с использованием детергентов).
Благодаря новой системе фильтрации пылесос может использоваться с традиционным бумажным
мешком пылесборника или с водяным фильтром. Владелец пылесоса решает сам, какую из 4-х возможностей фильтрации он будет использовать, в зависимости от своих потребностей, в том числе с
бумажным мешком-пылесборником.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию,
чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
ПЫЛЕСОС ТИП 616 ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ УБОРКИ ДОМАШНИХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они
не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
–
–
–
–
Подключайте пылесос только к сети переменного тока 230 V, защищенной предохранителем 16 A.
Запрещается включать пылесос в розетку, которая не имеет заземления.
Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во
избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
– Не допускайте до замокания вилки питающего электропровода.
– Не прикасайтесь к пылесосу мокрыми руками, когда пылесос подключен к электросети.
– Запрещается наезжать пылесосом на питающий провод или прижимать его щеткой, т.к. это может
привести к повреждению изоляции провода.
– Перед чисткой прибора, его монтажом или демонтажем всегда вынимай провод из электрической розетки.
– Выключи прибор перед заменой оснащения или перед приближением к движущимся частям во время пользования.
– Не пылесосьте пылесосом людей и животных, в особенности, не прикладывайте всасывающие
насадки к глазам или ушам.
– Запрещается направлять струю пара на людей или животных. Не используйте пар для очистки
поверхностей и предметов, чувствительных к воздействию высокой температуры.
– При использовании пылесоса следите за тем, чтобы струя воды или пара не была направлена на
электрические устройства.
– Избегайте попадания пара на кожу – высокая температура может вызвать ожоги.
– Не допускайте до всасывания пылесосом спичек, окурков, горячего пепла, а также острых предметов. Запрещается использовать пылесос для всасывания едких, ядовитых, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, таких как бензин и керосин.
– Не используйте пылесос для всасывания муки, цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров
и копиров или других мелких частиц.
– Если пылесос перевернулся или опрокинулся, немедленно верните его в вертикальное положение. Не допускайте до залития пылесоса водой.
– Не храните пылесосы на полках, стеллажах, ступеньках и т.д.
– Запрещается переворачивать пылесос вверх колесиками. Ставьте пылесос всегда в оризонтальном положении.
– Не подвергайте пылесос воздействию атмосферных факторов (дождь, мороз).
72
instrukcja 616-010.indb 72
2010-02-23 10:18:49
– Запрещается использовать пылесос без cепараторной пенки в фильтрующем модуле.
– Не оставляйте включенный и работающий пылесос без присмотра.
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без
предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Пылесос тип 616 предназначен для удаления пыли с пола и ковров, керамических плиток, из щелей
и плинтусов, с обогревателей, для очистки от пыли мебели и штор, для сбора жидкостей и мокрой
очистки керамических плиток, ковров, ковролина и текстильной обивки мягкой мебели, а также для
очистки паром (швов между керамическими плитками, щелей, для мытья окон, гладких поверхностей,
стен, плиток, для стирки текстильной обивки мягкой мебели и сидений стульев и т.п.).
Пылесос имеет 4-х ступенчатую систему фильтрации.
Первым фильтром является бумажный мешок или фильтрационный вкладыш на дне корпуса фильтра, задерживающий большие частицы мусора и небольшие предметы.
Вторым главным фильтром является водяной фильтр. Фильтрующим агентом является вода в количестве 1,5 l и сепараторная пенка, отделяющий воздух от воды. Это означает, что во время уборки
можно собрать дополнительную порцию воды. Пылесос имеет систему защиты от залива воды больше, чем до обозначенного допустимого уровня.
Tретьим фильтром является входной фильтр, расположенный в верхней части фильтрационного модуля, предназначенный для задержки частиц пыли и грязи, которые не растворились в воде перед
входом воздуха в агрегат.
Четвертым фильтром является выходной фильтр, установленный непосредственно на выходе воздуха из пылесоса.
На верхней крышке пылесоса находятся переключатели выбора режима работы пылесоса и индикаторы, которые сигнализируют работу пылесоса:
1 – трехпозиционный переключатель
2 – главный выключатель
3 – переключатель выброса / эмиссии пара
4 – индикатор функции очистки паром
5 – индикатор функции очистки с использования детергента (сигнализирует работу насоса)
На крышке имеется также графический символ, предостерегающий о опасности получения ожогов.
Пользователь может выбрать одну из трех функций:
– очистка паром – трехпозиционный перелючатель (1) установите в пол. 1,
– чистка с использованием детергентов – трехпозиционный переключатель (1) установите
в пол. 2,
– уборка сухих поверхностей / уборка мокрой грязи – трехпозиционный переключатель (1)
установите в пол. 0 (нейтральное).
Пылесос идеально пригоден для работы с турбощеткой ZELMER. Особенно много хлопот уборка доставляет владельцам домашних животных, шерсть которых очень трудно удаляется с ковров и ковролина. Вращающаяся головка турбощетки тщательно очищает любую поверхность от шерсти животных
и засасывает ее в пылесборник.
73
instrukcja 616-010.indb 73
2010-02-23 10:18:49
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Tип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на заводском щитке.
– Сетевой предохранитель 16 A.
– Прибор приспособлен для работы в непрерывном режиме S1.
– Прибор класса I, оснащенный подсоединительным электропроводом с заземляющей жилой и вилкой с заземленным контактом.
– Запрещается включать пылесос в розетку, которая не имеет заземления.
– Мощность грелки парогенератора 1250 W.
– Емкость заднего контейнера для детергентов/воды 3,5 l.
– Емкость контейнера для грязи 6 l.
– Диапазон работы 9 m.
Пылесосы ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
– Уровень шума: 80 dB/A.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
УСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕНИЕ ПЫЛЕСОСА
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УБОРКИ
СУХИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Насадки и щетки для мебели, щелей
и тек-стильной обивки мягкой мебели
можно надевать как на всасывающую
трубу, так и непосредственно на гибкий
шланг.
Гибкий всасывающий шланг позволяет легко маневрировать остальными
элементами. Наконечники шланга под-соединяются к нему таким образом,
чтобы предотвратить перекручивание шланга во время уборки.
Всасывающая труба соединяет насадки и щетки с гибким всасывающим
шлангом, увеличивая радиус действия пылесоса. Если это телескопическая труба, зафиксируйте длину телескопической всасываю-щей трубы в необходимом рабочем положении (в зависимости от роста пылесосящего),
нажимая на кнопку «A» и передвигая трубу в аправлении, указанном стрелками.
74
instrukcja 616-010.indb 74
2010-02-23 10:18:49
С помощью универсальной щетки пол/ковер рекомендуем производить уборку:
Мягких поверхностей – ковров и ковролина.
Твердых поверхностей – деревянных и пластиковых полов, керамических плиток
и т.п. Универсальную щетку подсоедините к трубе и переключите в функцию очистки ковров со спрятанным ворсом (для этого нажмите переключатель на щетке в
соответствии с обозначением
мягкие поверхности, или
твердыe поверхности.
Tекстильная обивка мягкой мебели, матрасы и т.п.
Малая насадка предназначена для очистки от пыли мягкой мебели, матрасов, штор, тюлевых занавесок и т.п. Благодаря специальной полоске для сбора ниток также тщательно собирает нитки, мелкие волокна и т.п. При этом рекомендуем уменьшить мощность
всасывания.
Тонкие ткани и неровные поверхности
Мягкая щетка - предназначена для удаления пыли с книг, картин и оконных рам. При
такой очистке рекомендуем уменьшить мощность всасывания.
Щели, углы, углубления и т.п.
Щелевая насадка предназначена для удаления пыли из различных щелей, углов, углублений и в других труднодоступных местах.
Фильтрационный вкладыш – „GORETEX” (белого цвета) применяется
для удаления пыли с использованием бумажного мешка.
Фильтрационный вкладыш – „FIZELINA” (черного цвета) применяется
для удаления пыли без бумажного мешка.
Бумажный мешок-пылесборник – является одноразовым Пылесборником. Каждый
пылесос укомплектован 2-мя бумажными мешками.
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ
Трехпозиционный переключатель необходимо установить в нейтральное
положение «0».
1. Традиционная сухая уборка с использованием бумажного мешка-пылесборника.
Необходимые аксессуары показаны на рисунке рядом. Грязь скапли-вается в
бумажном мешке. После окончания уборки нет необходи-мости в дополнительных операциях, связанных с обслуживанием пылесоса.
2. Мокрая уборка с бумажным мешком-пылесборником.
Необходимые аксессуары показаны на рисунке рядом
При такой уборке грязь скапливается в бумажном мешке. Установленный
в каме-ре фильтра фильтрационный вкладыш «GORETEX» (белого цвета)
препятствует прониканию воды в бумажный пылесборник. Его можно использовать для нескольких уборок. Закончив уборку, вылейте грязную воду из резервуара и высушите его.
3. Мокрая уборка с фильтрационным вкладышем «FIZELINA» (черного
цвета) без бумажного мешка-пылесборника.
Необходимые аксессуары показаны на рисунке рядом. Скопившася в камере
фильтра грязь – мокрая.
4. Мокрая уборка без бумажного мешка-пылесборника и фильтрационных
вклады-шей в камере фильтра.
Необходимые аксессуары показаны на рисунке рядом. Грязь скапливается
в камере фильтра (грубая очистка) и в воде.
75
instrukcja 616-010.indb 75
2010-02-23 10:18:49
В случае применения вышеупомянутой системы фильтрации пылесос можно использовать следующим образом:
A – ДЛЯ УБОРКИ С БУМАЖНЫМ МЕШКОМ-ПЫЛЕСБОРНИКОМ БЕЗ ВОДЫ
– Нажмите на кнопку захвата и поднимите крышку.
– Извлеките модуль фильтра и выньте из него фильтр.
– Отцепите крепежные захваты в верхней крышки, нажимая
пальцами одновременно на оба захвата, как показано на рисунке рядом.
– Поднимите в вертикальное положение ручку фильтра, освободите из захватов верхнюю крышку и откройте контейнер
для грязи.
Внутри контейнера имеются пазы для установки бумажного
мешка:
– Бумажный мешок согните вдоль линии сгиба в направлении
стрелки.
– Установите его вертикально в камере фильтра в соответствии со стрелкой. Отверстие должно совпасть с выходным
отверстием фильтра.
– Переломите картонную рамку мешка внутрь (по линии сгиба)
и поднимите ручку фильтра вертикально вверх.
– Вставьте захваты в крышке в прямоугольные отверстия в
корпусе, опустите ручку и защелкните ее.
– Нажмите поочередно двумя пальцами или одновременно
двумя пальцами на верхнюю рамку вблизи захватов 1 и 2
(см. рисунок рядом), пока не услышите характерный щелчок.
ВНИМАНИЕ! Oба верхних захвата должны быть всегда защелкнуты!
B – ДЛЯ УБОРКИ С БУМАЖНЫМ МЕШКОМ-ПЫЛЕСБОРНИКОМ С СПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЫ
(1,5 l) В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-НОГО ФИЛЬТРА
После выполнения действий как в пкт. «A» также:
– Отцепите захват в дне корпуса фильтра (1). Вставьте фильтрационный вкладыш (2) – «GORETEX» (белого цвета) и снова защелкните захваты.
– Наполните передний резервуар водой в количестве 1,5 l. Уровень воды должен находиться между отметками: MIN – MAX.
ВНИМАНИЕ! При уборке с бумажным мешком-пылес-борником всегда используйте фильтрационный
вкладыш «GORETEX».
Закончив уборку, не оставляйте бумажный
мешок в камере фильтра, если в резервуаре
перед ним имеется вода.
C – ДЛЯ УБОРКИ БЕЗ БУМАЖНОГО МЕШКА-ПЫЛЕСБОРНИКА НЕПОСРЕДСТВЕННО В КОНТЕЙНЕР ФИЛЬТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ВКЛАДЫША «FIZELINA» ИЛИ
БЕЗ НЕГО
– Во время уборки в модуле фильтра не должно быть бумажного мешка. Если он
там есть – выньте его.
– Проверьте, правильно ли закрыта верхняя крышка (захваты 1 и 2 должны быть
защелкнуты). с этой целью выполните операции, описанные в пкт. «A».
– Отцепите захват на дне корпуса фильтра, вложите вкладыш «FIZELINA» Проверьте, правильно ли закрыта верхняя крышка (захваты 1 и 2 должны (черного
цвета) или не вкладывайте.
При уборке с фильтрационным вкладышем «FIZELINA» вся грязь и мусор в камере фильтра
над вкладышем мокрые.
ВНИМАНИЕ! Вкладыш «FIZELINA» можно использовать как одноразовый (быстрая замена)
или как многоразовый (более экономичный способ, хотя в этом случае вкладыш необходимо постирать или прополоскать).
76
instrukcja 616-010.indb 76
2010-02-23 10:18:50
– Следите за тем, чтобы фильтр-пенка точно прилегал к поплавку (крепится на двух захватах).
– Уплотнительная прокладка должна плотно прилегать к Вложите.
– водяной фильтр в контейнер и поставьте
контейнер на основание.
– Закройте верхнюю крышку.
– Вставьте наконечник всасывающего шланга в отверстие
в контейнере таким образом, чтобы знаки ▼ на наконечнике и контейнере совпали, и зафиксируйте шланг, поворачивая наконечник вправо или влево (знаки должны быть
сдвинуты между собой).
– Соедините:
a.шланг с трубой,
б.необходимую насадку или щетку с трубой.
– Вложите вилку электропровода в розетку с заземлением, нажмите на главный
выключатель и включите пылесос.
ВНИМАНИЕ! Пылесос оснащен предохранительным поплавком, который
автоматически заблокирует всасывание в случае, если сепараторная пенка сильно загрязнена, что сигнализируется увеличением оборотов двигателя.
В таком случае:
– Выключите пылесос кнопкой главного выключателя и выньте вилку из розетки.
– Поверните наконечник шланга так, чтобы совпали знаки ▼ на наконечнике
шланга и на корпусе, и выньте шланг из контейнера.
– Oткройте верхнюю крышку и извлеките передний контейнер.
– Извлеките из контейнера модуль фильтра и выньте из него
сепараторную пенку.
– Нужно тщательно очистить в/у фильтры (см. раздел «Окончание уборки»).
– Отцепите захват на дне модуля фильтра и опорожните его от мусора.
– Если предыдущая уборка производилась с использова-нием бумажного мешка,
то необходимо отцепить захваты верхней крышки 1, выполняя операции, описанные в пкт. «A».
– Грязную воду вылейте вместе с мусором, а контейнер ополосните.
– Залейте чистую воду, вложите водяной фильтр, поставьте контейнер на основание и закройте верхнюю крышку.
– Вложите вилку электропровода в розетку с заземлением, включите пылесос
и продолжайте уборку.
ВНИМАНИЕ! Предохранительный поплавок может также сработать при
резких движениях, ударах, при переезде пылесосом через пороги или в других подобных ситуациях.
В таких случаях:
– Необходимо выключить пылесос на несколько минут, а затем вновь включить и продолжать уборку.
77
instrukcja 616-010.indb 77
2010-02-23 10:18:50
ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ
Для всасывания жидкостей, мокрой очистки и очистки паром всегда используйте всасывающий шланг и трубы для всасывания жидкости – детергент/пар.
Чтобы использовать пылесос для всасывания жидкости,
необходимо:
– Вставить наконечник всасывающего шланга в отверстие
в контейнере таким образом, чтобы знаки ▼ на наконечнике и контейнере совпали, и зафиксируйте шланг, поворачивая наконечник вправо или влево (знаки должны
быть сдвинуты между собой).
– Соедините:
a. трубы для всасывания жидкостей (детергент/пар), б. трубу со шлангом,
в. соединительный штуцер с трубой,
г. штуцер с распылительную насадкy
(большую / малую).
– Вращая блокаду, зафиксируйте соединение:
– труб,
– трубы со шлангом,
– трубы со штуцером,
– штуцер с насадкой.
– Вставьте наконечник трубки в жидкостный клапан в основании пылесоса.
– Убедитесь, что наконечник правильно закреплен в жидкостном клапане.
ВНИМАНИЕ! Если появятся трудности при подсоединении в/у элементов, то необходимо
увлажнить уплотнительные прокладки, напр., смазать вазелином или увлажнить водой и т.п.
Подготовив таким образом пылесос, помните о том, чтобы:
1. Контейнер в передней части был всегда пустым (без воды).
2. Не использовать ни фильтрационных вкладышей, ни бумажных мешков.
3. Использовать распылительные насадки (большую или малую), описанные ниже.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается включать пылесос с полным контейнером! Не всасывайте за один раз большого количества жидкости (напр. шлангом, погруженным в воду).
Если во время всасывания уровень жидкости превысит уровень «MAX», предохранительный клапан
автоматчиески заблокирует всасывание.
В таких случаях:
– Необходимо выключить пылесос на несколько минут, а затем вновь включить и продолжать уборку.
МОКРАЯ ОЧИСТКА – АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОКРОЙ ОЧИСТКИ
Всасывающий шланг (детергент/пара) является основным элементом оснащения пылесоса. Его гибкость позволяет легко маневрировать остальными элементами и удалять пыль вблизи пылесоса.
В рукоятке шланга расположены:
1. Кнопка – при нажатии на которую в соответствии со стрелкой 1 происходит
вытекание воды или выброс пара из всасывающей насадки.
2. Блокада – при нажатии на которую в соответствии со стрелкой 2 кнопка блокируется, блокируя тем самым вытекание воды или выброс горячего пара.
78
instrukcja 616-010.indb 78
2010-02-23 10:18:50
3. Заслонка – предназначена для регулирования силы всасывания, открывая или закрывая отверстие заслонкой.
ВНИМАНИЕ! Во время всасывания воды, мокрой очистки или очистки паром отверстие
должно быть полностью закрыто заслонкой.
Жидкостные всасывающие трубы (детергент/пар) соединяют гибкий
всасывающий шланг (детергент/пар) с помощью штуцера (или без него)
с необходимой насадкой. В зависимости от выполняемой уборки и роста пылесосящего можно использовать одну или две трубы.
Соединительный штуцер – предназначен для соединения всасывающей трубы (детергент/пар) только с большой или малой распылительной насадкой.
Большая распылительная насадка – предназначена для всасывания воды и мокрой очистки.
Малая распылительная насадка – предназначена для мокрой очистки небольших
мягких поверхностей, напр., обивки стульев, кресел, диванов, автомобильных салонов и т.п.
Щетка-накладка – крепится на большой распылительной насадке. Предназначена для сбора воды с твердых поверхностей, напр., паркета, линолиума, керамических плиток и т.п., а также мокрой очистки.
Подготовка пылесоса к мокрой очистке
Перед мокрой очисткой поверхности ее следует тщательно пропылесосить, а затем подготовить пылесос к мокрой очистке. Для этого:
– Выключите пылесос кнопкой главного выключателя и выньте вилку из розетки.
– Поверните наконечник шланга так, чтобы совпали знаки ▼на наконечнике шланга и на корпусе, и выньте шланг из контейнера.
– Oткройте верхнюю крышку и извлеките передний контейнер.
– Извлеките водяной фильтр из контейнера.
– Опорожните контейнер от грязи или выньте бумажный мешок.
– Грязную воду вылейте вместе с мусором, а контейнер ополосните.
– Вложите в контейнер водяной фильтр без бумажного мешка и фильтрацион-ного вкладыша.
– Поставьте контейнер на основание и закройте крышку.
– Затем в соответствии с указаниями по монтажу пкт. «Всасывание жидкости» соедините васывающий шланг, всасывающие трубы, соединительный штуцер, распылительную
насадку и наконечник шланга.
В следующей очередности:
– Снимите задний контейнер:
– oткройте крышку и установите ее в вертикальное положение 1,
– поднимите контейнер вверх и выдвиньте его назад 2.
– Откройте колпачок заливного отверстия и залейте в контейнер чистящее средство (раствор порошка или жидкость) в количестве, указанном на упаковке:
– Для подготовки моющего раствора из порошка необходимо в отдельной емкости
растворить содержание пакетика в 2,5 – 3 l теплой воды при
темп. до 45ºC.
– Для подготовки моющего раствора залейте в задний контейнер отмеренное количество жидкости в пропорции 1 колпачок на 3,5 l воды.
– В зависимости от используемого чистящего средства наполните задний контейнер приготовленным раствором или теплой водой при темп. до 45ºC.
– Закройте заливное отверстие колпачком.
ВНИМАНИЕ! Стандартно пылесос оснащается только одним из в/у чистящих средств.
79
instrukcja 616-010.indb 79
2010-02-23 10:18:51
ZELMER S.A. гарантирует высокоэффективную очистку и исправную работу пылесоса исключительно
при условии использования чистящих средств, допущенных ZELMER S.A., в количестве, указанном на
этикетке чистящего средства:
– Порошок «DYWANOPUC» производства фирмы OKTIMA, Польша.
– Жидкость «CARPEX» производства фирмы ASTRA POLLENA, Польша.
– Жидкость «FOUNTAINHEAD» производства фирмы Butcher’s, США.
– Поставьте контейнер на прежнее место и прижмите, чтобы плотно
установить его в корпусе пылесоса.
– Закройте верхнюю крышку.
ЧИСТКА КОВРОВ
Перед мокрой чисткой ковров проверьте прочность окраски ворса.
Белую ткань смочите чистящим раствором и протрите этой тканью небольшой участок ковра в малозаметном месте. Если ткань не окрасится, можно приступить к чистке всего ковра. В противном случае пользоваться препаратом нельзя.
Если в воде образуется слишком много пены или пена образуется во время чистки, необходимо добавить в воду антипенный препарат, рекомендованный ZELMER S.A. в количестве, указанном на упаковке:
– «G 478 Entschäumer D» производства фирмы BUZIL, Германия.
– «FOAM-FREE» производства фирмы Butcher’s, США.
ВНИМАНИЕ! Стандартно пылесос оснащается только одним из в/у антипенных препаратов.
– Снимите с насадки щетку-накладку.
– Передвигая насадкой по поверхности определите направление, в котором чувствуется наименьшее сопротивление.
– Установите трехпозиционный переключатель (1) в положение 2 (насос забирает из заднего контейнера воду
с детергентом, о чем сигнализирует свечение индикатора (5).
– Включите пылесос кнопкой главного выключателя (2).
ВНИМАНИЕ! Насос можно включать только в том
случае, если в заднем контейнере имеется вода. Отсутствие воды сигнализируется повышенным уровнем шума
насоса.
– Нажмите на рукоятке шланга кнопку подачи воды в насадку.
– Передвигайте насадку по ковру возвратно-поступательными движениями.
ВНИМАНИЕ! Если окажется, что несмотря на включенный насос насадка не распыляет
воду, проверьте правильность установки заднего контейнера (необходимо его
сильно прижать) и закрепление штуцера трубки в основании пылесоса. Если
появятся трудности при подсоединении в/у элементов, то необходимо увлажнить уплотнительные прокладки, напр., смазать вазелином или увлажнить
водой и т.п.
– Старайтесь не ходить по ковру во время чистки и непосредственно после уборки.
ВНИМАНИЕ! Не распыляйте моющий раствор слишком долго в одном месте. Нельзя допускать, чтобы промокла основа ковра.
– Очистив фрагмент ковра, прервите распыление чистящего средства и осушите это место с помощью
всасывающей насадки. Повторяйте эту операцию, пока вся поверхность ковра не будет сухой.
– Окончив распыление, выключите насос (переведите трехпозиционный переключатель (1) из положения 2 в положение 0) и коротко нажмите на кнопку регулирования подачи воды в насадку с целью «разрядки давления».
Старую грязь и трудноудаляемые пятна смочите моющим средством, рекомендованным ZELMER
S.A., пока не образуется пена. Оставьте на некоторое время, а затем соберите пылесосом.
ВНИМАНИЕ! Нельзя допускать, чтобы промокла основа ковра. Это может довести до его
деформации (появления волн).
80
instrukcja 616-010.indb 80
2010-02-23 10:18:51
ОЧИСТКА ГЛАДКИХ ПОЛОВ
– Наденьте на насадку щетку-накладку.
– Установите трехпозиционный переключатель (1) в положение 2 и включите
пылесос (как при чистке ковров).
– Нажмите на рукоятке шланга кнопку подачи воды
в насадку.
ВНИМАНИЕ! В случае, если заблокируются сопла
распылителя, следует отсоединить
насадку от трубы и очистить (продуть) всасывающий канал или заменить сопло новым.
Стандартно пылесос оснащается одним комплектом сопел.
Замена сопла
1. Из распылительной насадки (большой или малой) выньте сопло вместе с резиновым уплотнением
ø 5,6 x 1 и нажмите на сопло вниз большим пальцем в соответствии с обозначением на корпусе
насадки.
2. Увлажните новое сопло вместе с уплотнением и вдавите в отверстие насадки, пока не защелкнутся захваты.
– Передвигайте насадку по ковру возвратно-поступательными движениями.
– Очистив фрагмент ковра, прервите распыление (переведите трехпозиционный переключатель (1)
из положения 2 в положение 0) и осушите это место, передвигая насадку по направлению к себе,
пока с пола не будет собран весь раствор.
– Повторяйте эту операцию, пока вся поверхность ковра не будет сухой.
– Окончив распыление, выключите насос (переведите трехпозиционный переключатель (1) из положения 2 в положение 0) и коротко нажмите на кнопку регулирования подачи воды в насадку с целью «разрядки давления».
ВНИМАНИЕ! Если Вы производили мокрую очистку (собирали мокрую грязь), прежде чем закончить уборку, в ее конечной фазе засосите ок. 1–2 l чистой воды для промывки шланга
и труб, а затем некоторое время всасывайте воздух, чтобы их просушить.
ОЧИСТКА ПАРОМ – Аксессуары для очистки паром
Для очистки паром используйте только перечисленные ниже аксессуары:
всасывающий шланг (детергент/пар) и всасывающие трубы (детергент/
пар), насадки: распылительную малую и всасывающую, а также соединительный патрубок со щеточкой.
Всасывающая насадка предназначена для сбора воды с ковров, ковролина, полов.
Щеточка, которая прилагается к всасывающей насадке, облегчает очистку швов между керамическими плитками, щелей, мытье окон, гладких поверхностей, стен, плиток, стирку текстильной обивки мягкой мебели и сидений стульев и т.п.).
Насадка для выброса пара предназначена для стирки ковров, мытья гладких
поверхносткей, стен, керамических плиток и сбора с них воды, образовавшейся
в результате конденсации пара.
Чистящая щетка-накладка крепится на большой распылительной насадке.
Предназначена для сбора воды с твердых поверхностей, напр., паркета, линолиума, керамических плиток и т.п., а также мокрой очистки.
Собирающая накладка накладывается на насадку для выброса пара. Предназначена для мыться окон, гладких поверхностей, стен, керамических плиток и
сбора воды с пола.
Уборка пылесосом с функцией очистки паром
Прежде чем начать очистку паром, проверьте в малозаметном месте прочность материала на воздействие высокой температуры, напр.:
– кожа и лакированная древесина могут обесцветиться,
– сырая древесина может набухнуть,
– защитный слой воска может отслоиться,
– пластик может деформироваться,
– синтетические ткани, напр. бархат, акрил могут повредиться.
81
instrukcja 616-010.indb 81
2010-02-23 10:18:51
Подготовка пылесоса к очистке паром
Для приготовления раствора соли необходимо на 3,5 л деминерализованной (дистиллированной)
воды добавить 5 г поваренной соли (1/2 плоских чайных ложки) или 5 мл физиологической соли (доступной в аптеках). Нет необходимости использовать соль каждый раз, достаточно добавить соль
в каждые 3÷5 резервуаров с водой.
В водопроводную воду соль не добавлять.
ВНИМАНИЕ! Отсутствие соли в растворе приводит к тому, что пылесос вместо пара подает воду.
– Закройте заливное отверстие колпачком.
– Поставьте контейнер на прежнее место и нажмите на него, чтобы плотно установить его в корпусе
пылесоса.
– Закройте верхнюю крышку.
ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР С ВКЛЮЧЕННЫМ ПАРОГЕНЕРАТОРОМ (ГОТОВЫМ
К РАБОТЕ) БОЛЕЕ 30 МИНУТ.
ОЧИСТКА ПАРОМ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Паром Вы можете очистить практически любые поверхности: полы, ковры, мягкую мебель, стекла,
зеркала, кафель. Для этого:
– наденьтена трубу (детергент/пар) распылительную насадку и зафиксируйте ее положение,
– в зависимости от степени загрязненности очищаемой
поверхности наденьте на всасывающую насадку шеткунакладку или собирающую накладку.
– Установите трехпозиционный переключатель (1) в положение 1.
– Подождите, пока не засветится индикатор функции
очистки паром (4) и включите на 5 сек. выключатель
выброса пара (3), который тоже начнет светиться. При
этом снизится давление внутри парогенератора.
– Затем выключите выключатель.
– Подождите, пока снова не засветится индикатор функции очистки паром (4) (это будет означать
готовность пылесоса к работе) и включите выключатель выброса пара (3).
ВНИМАНИЕ! Окна, зеркала и другие стеклянные поверхности, очищаемые паром в холодных
(необогреваемых) помещениях, могут растрекаться в результате большого
перепада температур. Поэтому, вначале слегка нагрейте воздух в помещении
слабой струей пара и только потом приступайте к очистке.
– Нажмите на рукоятке шланга кнопку регулятора подачи пара в насадку.
Во время включения функции очистки с использованием пара в насадке
появится вода. Это нормальное явление.
– Передвигайте насадку по ковру возвратно-поступательными движениями.
Продолжительность и интенсивность очистки зависит от степени загрязненности поверхности.
– Если чистящей жидкости или чистой воды не хватило для уборки всей поверхности, выключите
пылесос и долейте жидкость или воду, включите функцию очистки с детергентом, a когда в насадке
появится вода, вновь переключите на функцию очистки паром.
– Очистив фрагмент ковра, прервите распыление, включите пылесос и соберите жидкость, образовавшуюся в результате конденсации пара, передвигая медленно насадку движением к себе, пока с
пола не будет собрана вся жидкость, а вся поверхность не будет очищена и осушена.
– В случае надобности, протрите стекло или зеркало сухой тряпочкой.
Если трехпозиционный переключатель (1) установлен в положение 1 (очистка паром), а Вы
хотите выбрать функцию очистки с детергентом (положение 2), обязательно сначала переключите трехпозиционный переключатель в нейтральное положение 0, a уже затем в положение 2.
82
instrukcja 616-010.indb 82
2010-02-23 10:18:51
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переключать трехпозиционный перелючатель из
положения 1 сразу же в положение 2, опуская нейтральное положение 0.
– Окончив распыление, выключите насос (переведите трехпозиционный переключатель (1) из положения 1 в положение 0) и коротко нажмите на кнопку регулирования подачи пара в насадку с
целью «разрядки давления»”.
ОЧИСТКА ПАРОМ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
При каждой замене оснащения дождитесь, пока все элементы пылесоса не остынут.
Для очистки швов между керамическими плитками, кухонных плит, вытяжек и
т.п. рекомендуем следующие аксессуары, которые также годятся для ухода за
ванной, унитазом, раковинами, арматурой, а также кухонной мебелью.
Продолжительность и интенсивность очистки зпвисит от степени загрязненности поверхности.
Для этого:
– На трубу (детергент/пар) наденьте распылительную насадку и зафиксируйте
ее положение.
– Наденьте на сопло щеточку.
ВНИМАНИЕ! Щеточка имеет твердый ворс, который может поцарапать мягкие поверхности.
– Установите трехпозиционный переключатель (1)
в положение 1.
– Далее поступайте как при очистке паром гладких
поверхностей, только после окончания распыления, а перед всасыванием жидкости наденьте на
сопло всасывающую насадку.
ОКОНЧАНИЕ УБОРКИ
– Выключите пылесос кнопкой главного выключателя и выньте вилку электропровода из розетки.
ВНИМАНИЕ! Дождитесь, пока не остынут элементы пылесоса: шланг, насадки, трубы, сопла. И только потом их отсоедините.
– Поверните наконечник шланга так, чтобы совпали знаки ▼
на наконечнике шланга и на корпусе, и выньте шланг из контейнера.
– Нажмите на красную кнопку на основании пылесоса и выньте наконечник трубки.
– Разъедините всасывающие трубы, а также отсоедините
насадку от шланга.
– Выньте водяной фильтр из контейнера.
– Из модуля водяного фильтра извлеките сепараторную
пенку и промойте ее под проточной водой, направляя
струю воды изнутри наружу.
ВНИМАНИЕ! Запрещается стирать сепараторную пенку в стиральных
машинах, а также выкручивать при ручной стирке. Не сминайте и не растягивайте пенку, не допускайте до ее деформирования. Очищенную пенку просушите при комнатной
температуре. Не сушите пенку на радиаторах, обогревателях, печках и других источниках тепла и т.п.
– Вылейте воду из контейнера через отверстие для подсоединения шланга.
– Контейнер и фильтр необходимо тщательно промыть, меняя несколько раз воду.
– После стирки тщательно промойте все используемые в этом процессе элементы
(шланг трубы, аксессуары).
ВНИМАНИЕ! Если после уборки в/у элементы не будут вымыты или будут вымыты нетщательно, то это может привести к потери фильтрационных свойств вкладышей и пенки, а также стать причиной развития бактерий и пылевых клещей.
83
instrukcja 616-010.indb 83
2010-02-23 10:18:52
– Тщательно проcyшитe элeмeнты.
ВНИМАНИЕ! Никогдa не coбиpaйтe пылесос пoкa вce элeмeнты не выcoхли.
– Вcтaвтe водный фильтр, ycтaнoвитe cбopник нa нижнюю часть корпycа и закрыть кpишкy.
ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
Во время уборки загрязняются входной и выходной фильтры пылесоса. Для того, чтобы пылесос работал исправно, рекомендуется часто промывать входной фильтр. Сильно загрязненный или поврежденный входной фильтр необходимо заменить новым.
Входной фильтр
– Oткройте верхнюю крышку и установите ее вертикально.
– Возьмитесь пальцами за верхний край решетки фильтра (с передней стороны
пылесоса), легко потяните к себе, пока она не выйдет из захватов.
– Поверните рамку, извлеките фильтр и промойте его под проточной водой. Слегка
отожмите, просушите и вставьте на прежнее место (или замените новым).
– Установите новый фильтр так, чтобы края закрытой рамки плотно прижимали
кромку фильтра.
– Закройте рамку фильтра.
Выходной фильтр
Выходной воздушный фильтр необходимо заменять новым через oколо 30
часов работы пылесоса (6 месяцев), а в случае сильного загрязнения еще
раньше.
– Освободите блокаду и откройте выходное отверстие.
– Замените фильтрационный вкладыш (1 и 2):
Tип 616.*E – рис. A
Электростатический фильтр
Тщательно установите новый фильтр (рис. А) так, чтобы закрытая
крышка плотно прижимала края фильтра.
Tип 616.*S – рис. B
Kaссета с фильтром HEPA.
Если на выходном фильтре появится вода, то это означает, что в переднем контейнере образовалась пена, которая при прохождении через турбины конденсируется на выходном фильтре.
Чтобы не допустить до такого явления, в воду в переднем контейнере необходимо добавить
антипенный препарат, рекомендованный ZELMER S.A., a пылесос включить на несколько минут (без переднего контейнера) для осушения всасывающей системы.
Выходной воздушный фильтр всегда необходимо заменять новым, оригинальным.
84
instrukcja 616-010.indb 84
2010-02-23 10:18:52
НЕПОЛАДКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Обнаруженная
неполадка
1. Прибор не работает
2. Прибор не вырабатывает пар (1)
Вероятная причина
Способ устранения
Не подается напряжение
питания.
Проверьте сетевой электропровод и розетку.
Не включен парогенератор.
Убедитесь, что трехпозиционный переключатель (1) установлен в положение 1.
Задний контейнер пустой.
Залейте в контейнер воду.
Пар еще не готов.
Дождитесь, пока не засветится индикатор
функции очистки паром 4.
Неправильно установлен
задний контейнер.
Проверьте правильность установки заднего контейнера (необходимо его сильно
прижать).
Добавьте в воду 5 g поваренной соли
В воду не добавлена физиоло(1/2 плоской чайной ложки) или 5 ml физиогическая или поваренная соль.
логической соли.
Пар еще не готов.
3. Вместо пара
появляется вода
4. Насос работает
непрерывно и
с повышенным
уровнем шума
Дождитесь, пока не засветится индикатор
функции очистки паром 4.
Добавьте в воду 5 g поваренной соли
В воду не добавлена физиоло(1/2 плоской чайной ложки) или 5 ml физиогическая или поваренная соль.
логической соли.
Закончилась вода в заднем
контейнере.
Залейте в контейнер воду.
Неправильно установлен
задний контейнер.
Проверьте правильность установки заднего контейнера (необходимо его сильно
прижать).
В насос попал воздух.
Переведите трехпозиционный переключатель (1) в положение 2 и подождите, пока из
сопла не начнет вытекать вода. Затем снова
переведите трехпозиционный переключатель
(1) в поло-жение 1.
– (1) Проверять при включенном переключателе выброса пара (3) – когда засветится.
ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения других неисправностей, таких как вытекание из пылесоса воды или пара, ремонт должен производиться исключительно в специализированном сервисном пункте.
ЭКОЛОГИЯ – ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий. С этой целью:
– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для
пластика.
– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте пылесос вместе с коммунальными отходами!!!
85
instrukcja 616-010.indb 85
2010-02-23 10:18:52
BG
Уважаеми клиенти!
Нашите прахосмукачки се произвеждат от много години и се радват на много добра слава. Използвайки нашите най-добри решения от предишните модели и следвайки тенденциите в развитието на
уредите за почистване по света, създадохме за Вас прахосмукачка, която ще Ви помогне да решите проблемите, свързани в поддържането на чистотата във Вашите жилища.
Освен традиционното почистване на прах тя е предназначена за събиране на мокри отпадъци, почистване с пара и мокро почистване (с детергент).
При прилагане на новата система за филтрация уредът може да работи като обикновена прахосмукачка или като прахосмукачка с воден филтър. Предоставена е възможност за избор на начина на
почистване в зависимост от индивидуалните потребности на потребителя, в това число възможност за използване на хартиена торбичка.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете
на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да
я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
ПРАХОСМУКАЧКА ТИП 616 Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА САМО ЗА ДОМАШНО
ИЗПОЛЗВАНЕ
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда,
освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
– Включвайте прахосмукачката само към ел. мрежа с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
– Не включвайте прахосмукачката към ел. мрежа с контакт, който няма предпазен щифт.
– Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
– Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се
избегне опасност.
Уредът може да бъде поправян само от квалифицирани специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
– Внимавайте щепселът на захранващия кабел да не се намокри.
– Не докосвайте уреда с мокри ръце, когато уредът е включен към ел. мрежата.
– Не прекарвайте прахосмукачката и приставките й през захранващия кабел, тъй като по този
начин може да повредите изолацията на кабела.
– Преди почистване, сглобяване или разглобяване на уреда винаги изваждайте захранващия кабел от електрическия контакт.
– Изключете уреда, преди да смените приставката или преди да докоснете частите, които
се движат по време на работа.
– Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни, а особено внимавайте да не приближите
смукателните приставки до очите и ушите.
– Не насочвайте струята на водната пара към хора или животни, не я използвайте за почистване
на повърхности и предмети, чувствителни на висока температура.
– Не насочвайте струята течност или водна пара към електрически уреди.
– Избягвайте контакта на кожата с парата – високата температура може да доведе до изгаряне.
– Не засмуквайте с прахосмукачката: клечки кибрит, фасове, гореща пепел, разяждащи и токсични вещества, бензин, нафта и други запалими или избухливи течности. Избягвайте да събирате
с прахосмукачката остри предмети.
– Не почиствайте фин прах като напр. брашно, цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
– По време на работа внимавайте прахосмукачката да не се обърне или залее с вода.
– С оглед на теглото на прахосмукачката, не я поставяйте на полици, рафтове, стъпала и др.
– Поставяйте прахосмукачката винаги на колелцата й в хоризонтално положение, друго положение на работа на прахосмукачката е недопустимо.
– Не излагайте прахосмукачката на въздействието на атмосферните условия (дъжд, студ).
86
instrukcja 616-010.indb 86
2010-02-23 10:18:52
– Не използвайте прахосмукачката без филтъра от пяна във филтърния модул.
– Не оставяйте прахосмукачката включена да работи без наблюдение предвид опасността в случай на падане.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на
уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви
или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
Прахосмукачката 616 е предназначена за събиране на отпадъци от подове, килими, керамични
плочки, фуги в дървени облицовки, подови первази и радиатори, за събиране на прах от мебели,
завеси, пердета, за събиране на течности и мокро почистване на: плочки, килими, мокети и тапицерия и за почистване с пара (на фугите между плочките, трудно достъпните места, за миене на
прозорци, гладки повърхности, стени, плочки, пране на тапицерията на фотьойли, седалки и др.).
Прахосмукачката има четворна система за филтриране.
Първият филтър е хартиена торбичка или филтърната вложка, намираща се на дъното на корпуса
на филтъра. Тяхната задача е да задържат по-едрите отпадъци.
Вторият, основният филтър е водният. Филтриращите елементи са чиста вода – 1,5л и филтър
от пяна, чиято задача е отделяне на въздуха от водата. Това означава, че по време на почистване
може да се събира и вода. Прахосмукачката има система, която определя максималното ниво на
водата и предпазва от препълване с вода.
Третият филтър е входящ филтър, намиращ се на горния панел на цялостния филтър. Той има за
задача да задържи частиците прах и отпадъци, които не са се потопили във водата преди входящия отвор на въздуха към агрегата.
Четвъртият филтър е филтърът на изходящия въздух, намиращ се непосредствено на изходящия
отвор на въздуха.
На горния капак на прахосмукачката се намират превключватели, които дават възможност за избор
на функции на работа на прахосмукачката и светещи лампи, информиращи за състоянието на работата й. Те са следните:
1 – тристепенен превключвател
2 – прекъсвач на двигателя
3 – превключвател на парата
4 – контролна лампа на функцията за почистване с пара
5 – контролна лампа за почистване с детергент (сигнализира работата на помпата)
На капака се намира и графичен символ, предупреждаващ за опасността от изгаряне.
Потребителят може да избере една от трите функции:
– почистване с пара – тристепенният превключвател (1) е включен на степен 1,
– почистване с детергент – тристепенният превключвател (1) е включен на степен 2,
– почистване на сухи повърхности / събиране на отпадъци – тристепенният превключвател (1) е включен на неутрална степен 0.
Прахосмукачката е подходяща за работа с турбочетката Zelmer. Тя е особено необходимо приспособление за всички собственици на кучета, котки и други домашни животни, чиято козина трудно
се събира от килимите и мокетите. Въртящата се глава на турбочетката щателно изчетква повърхността, като по този начин събира козината.
87
instrukcja 616-010.indb 87
2010-02-23 10:18:52
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Типът прахосмукачка и нейните технически параметри са дадени на информационната табелка.
– Предпазител на мрежата 16 А.
– Не предизвиква смущения в радио – и телевизионния сигнал.
– Уредът е пригоден за непрекъсната работа S1.
– Уред клас І със захранващ кабел с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт. Трябва да се
включи в ел. контакт с предпазен щифт.
– Мощност на нагревателя за парообразуване 1250 W.
– Вместимост на задния резервоар за детергент / вода 3,5 л.
– Вместимост на контейнера за отпадъци 6 л.
– Работен обхват 9 м.
Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на действащите стандарти.
Уредът е съвместим с изискванията на следните директиви:
– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
– Ниво на шум на уреда: 80 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА СУХИ
ПОВЪРХНОСТИ
Смукателните приставки за мебели, фуги
и тапицерия могат да се монтират както
на смукателната тръба, така и на дръжката на маркуча.
Смукателният маркуч дава възможност за лесно маневриране. Бла-годарение на конструкцията си не се усуква по време на работа.
Смукателните тръби съединяват смукателния маркуч с малката смукателна приставка, приставката за фуги, смукателната четка и четката. Ако
тръбата е телескопична, нагласете дължината й на желаното работно положение (в зависимост от ръста на потребителя) с натискане на бутона
“А” и издърпване на тръбата по посоката, показана със стрелките.
88
instrukcja 616-010.indb 88
2010-02-23 10:18:53
Меки повърхности – килими и мокети.
Твърди повърхности – дървени подове, балатуми, керамични плочки и др.
Препоръчва се този тип повърхности да се почистват със смукателната четка.
Съединете смукателната четка с тръбата – натиснете превключвателя на смуозначава меки повърхности, а
– твърди
кателната четка – символът
повърхности.
Тапицерия, матраци и др.
Смукателната приставка служи за почистване на тапицирани мебели, матраци, завеси, пердета и др. Благодарение на лентата за събиране на конци тя щателно почиства конци, влакна и др. Препоръчително е в такъв случай да се намали смукателната
мощност на прахосмукачката.
Фини материали и неравни предмети
Малката четка – служи за почистване на: библиотеки, рамки на картини и прозорци.
Препоръчително е в такъв случай да се намали смукателната мощност на прахосмукачката.
Фуги, ъгли, вдлъбнатини и др.
Смукателна приставка за фуги – служи да почистване на: фуги, ъгли, процепи
и други трудно достъпни места.
Филтърната вложка – „GORETEX” (бял цвят) се използва за почистване с хартиена торбичка.
Филтърната вложка – „FIZELINA” (черен цвят) се използва за почистване без хартиена торбичка.
Хартиената торбичка – е място за събиране на прах, от което събраните по време
на почистване отпадъци не се изхвърлят. Всяка прахосмукачка е снабдена с 2 хартиени торбички.
РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ НА СУХИ ОТПАДЪЦИ:
Тристепенният превключвател трябва да бъде на неутрална степен “0”
1. Традиционно почистване без вода с използване на хартиената торбичка.
Описанието на използваните елементи е дадено на рисунката до текста. Отпадъците се събират в хартиена торбичка. Приключването на работата не
изисква допълнителни грижи, свързани с употребата на прахосмукачката.
2. Почистване с вода с използване на хартиената торбичка.
Описанието на използваните елементи е дадено на рисунката до текста.
При такова почистване отпадъците се събират в хартиена торбичка.
Монтираната във вътрешността на филтъра филтърна вложка „GORETEX”
(бял цвят) предотвратява проникването на вода до хартиената торбичка.
Може да се използва за неколкократно почистване. След приключване на
работа излейте водата от резервоара и го подсушете.
3. Почистване с вода и филтърна вложка ”FIZELINA” (черен цвят) без
хартиена торбичка.
Описанието на използваните елементи е дадено на рисунката до текста.
Събраните във вътрешността на филтъра отпадъци са мокри.
4. Почистване с вода без хартиената торбичка и филтърни вложки
във вътрешността на филтъра.
Описанието на използваните елементи е дадено на рисунката до текста.
Отпадъците се събират във вътрешността на филтъра (по-едрите отпадъци) и във водата. В случай на прилагане на горепосочената система за
филтриране прахосмукачката може да се използва по следния начин:
89
instrukcja 616-010.indb 89
2010-02-23 10:18:53
А – ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ХАРТИЕНА ТОРБИЧКА БЕЗ ВОДА
– Натиснете бутона на прикрепващия елемент и вдигнете горния капак.
– Свалете предния резервоар и извадете от него филтъра.
– Освободете елементите, прикрепващи горния капак към корпуса на филтъра, като натиснете с палци едновременно двата елемента, както е показано на рисунката (положение 1-1).
– Повдигнете до вертикално положение дръжката на филтъра,
издърпайте от прикрепващите елементи горния капак и отворете резервоара за отпадъци.
Вътре в резервоара се намират улеи за прикрепване на хартиената торбичка:
– Огънете хартиената торбичка по прекъснатата линия по посока на стрелката.
– Пъхнете я вертикално във вътрешността на филтъра съгласно стрелката на рис. Отворът би трябвало да съвпадне
с входящия отвор на филтъра.
– Пречупете картончето на торбичката навътре (по линията на
прерязване на картончето) и изправете “ушите” на филтъра
до вертикално положение.
– Пъхнете издадените прикрепващи елементи на капака в правоъгълните отвори в корпуса, сложете дръжката на капака
да легне и го затворете.
– Натиснете последователно с двата си палеца горния панел
близо до двата прикрепващи елемента или натиснете с палците си същевременно горния панел при прикрепващия
елемент 1 и 2 (виж рис.) – ще чуете характерно щракване.
ВНИМАНИЕ! И двата прикрепващи елемента трябва винаги да бъдат затворени!
B – ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ХАРТИЕНА ТОРБИЧКА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 1,5 Л ВОДА КАТО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФИЛТЪР
След извършване на същите действия като в точка „A” допълнително:
– Освободете прикрепващия елемент на дъното на корпуса на филтъра (1). Поставете филтърната вложка (2) –
„GORETEX” (бял цвят) и затворете обратно с помощта на
прикрепващите елементи.
– Напълнете предния резервоар с 1,5 л вода. Нивото на водата трябва да бъде между обозначенията: MIN, MAX.
ВНИМАНИЕ! При почистване с хартиена торбичка винаги използвайте филтърната вложка
„GORETEX”. След почистване не оставяйте хартиената торбичка във вътрешността на филтъра, ако в предния резервоар има вода.
C – ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ БЕЗ ХАРТИЕНАТА ТОРБИЧКА НЕПОСРЕДСТВЕНО В РЕЗЕРВОАРА НА ФИЛТЪРА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЛТЪРНА ВЛОЖКА „FIZELINA” ИЛИ БЕЗ НЕЯ
– Проверете дали във вътрешността на филтъра има хартиена торбичка, ако има – махнете я.
– Проверете правилно ли е затворен горният капак към корпуса (прикрепващите елементи 1 и 2 трябва да бъдат затворени). За тази цел следвайте указанията, дадени в точка “А”.
– Освободете прикрепващия елемент на дъното на корпуса на филтъра, поставете вложката „FIZELINA” (черен цвят), или не я слагайте.
Почистването с филтърната вложка „FIZELINA” е причината прахът и отпадъците във вътрешността на филтъра над вложката да са влажни.
ВНИМАНИЕ! Използваната вложка „FIZELINA” може да се използва еднократно (бърза смяна), или многократно (по-евтина, но е необходимо изпиране и изплакване).
90
instrukcja 616-010.indb 90
2010-02-23 10:18:54
– Обърнете внимание филтърът от пяна добре да приляга около поплавъка (прикрепен е с два
прикрепващи елемента).
– Обърнете внимание уплътнителят добре да приляга към резервоара.
– Сложете водния филтър в резервоара и поставете резервоара на подставката.
– Затворете горния капак.
– Пъхнете накрайника на смукателния маркуч в отвора на
резервоара, така че стрелките ▼ на накрайника на маркуча и резервоара да са една срещу друга, и го завъртете надясно или наляво така, че стрелките да не бъдат
една срещу друга.
– Съединете:
a. тръбата с маркуча,
б. тръбата с избраната приставка или четка.
– Пъхнете щепсела на кабела в ел. контакт с предпазен щифт и пуснете прахосмукачката с натискане на превключвателя на двигателя.
ВНИМАНИЕ! Прахосмукачката има поплавък, който автоматично блокира засмукването, ако филтърът от пяна силно се замърси.
Признак за това е увеличаването на оборотите на двигателя.
В такъв случай:
– Изключете прахосмукачката с натискане на бутона на превключвателя и извадете щепсела от ел. контакта.
– Завъртете накрайника на маркуча така, че да съвпаднат стрелките ▼ на накрайника на маркуча и гнездото на резервоара и извадете маркуча от резервоара.
– Отворете горния капак и извадете предния резервоар.
– Извадете водния филтър от резервоара и свалете от него
филтъра от пяна.
– Внимателно почистете тези филтри (виж раздел “Приключване на работа”).
– Освободете прикрепващия елемент на дъното на корпуса на филтъра и изсипете отпадъците.
– Ако преди това са били събирани отпадъци в хартиена торбичка, освободете
прикрепващите елементи на горния капак 1 съгласно дадените по-горе указания (точка “А”).
– Излейте мръсната вода заедно с отпадъците от резервоара и го изплакнете.
– Налейте чиста вода, сложете водния филтър, поставете резервоара на подставката и затворете горния капак.
– Пъхнете щепсела на кабела в ел. контакт, включете прахосмукачката и продължете почистването.
ВНИМАНИЕ! Поплавъкът може да се задейства при резки движения, дръпване, удар или при прекарване на уреда през праг.
В такъв случай:
– Изключете прахосмукачката за 10-20 секунди, а след това я включете отново и продължете почистването.
91
instrukcja 616-010.indb 91
2010-02-23 10:18:54
ЗАСМУКВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ
За засмукване на течности, мокро почистване, почистване с пара се използва смукателният
маркуч и смукателните тръби – детергент / пара.
Ако искате да използвате прахосмукачката за засмукване
на течности:
– Пъхнете накрайника на смукателния маркуч в отвора
на резервоара, така че стрелките ▼ на накрайника на
маркуча и резервоара да са една срещу друга, и го завъртете надясно или наляво така, че стрелките да не
бъдат една срещу друга.
– Съединете:
a. смукателните тръби (детергент / пара),
б. тръбата с маркуча,
в. тръбата със съединителя,
г. съединителя с разпръскващата
приставка – голямата или малката.
– Блокирайте съединенията, като завъртите блокировката на:
– ръбите,
– тръбите с маркуча,
– тръбите със съединителя,
– съединителя с приставката.
– Пъхнете накрайника на маркуча в клапана в основата на прахосмукачката.
– Уверете се, че накрайникът е правилно прикрепен в клапана.
ВНИМАНИЕ! В случай на трудности при съединяването на тези елементи намажете уплътнителя с технически вазелин или вода.
С така приготвената прахосмукачка не забравяйте следното:
1. Предният резервоар трябва да бъде празен (без вода).
2. Не слагайте никакви филтри нито хартиената торбичка.
3. Използвайте разпръскващите приставки (голямата или малката), описани по-долу.
ВНИМАНИЕ! В никакъв случай не пускайте прахосмукачката с пълен резервоар! Не засмуквайте наведнъж големи количества течност (напр. с маркуч, потопен
във вода).
Ако по време на засмукване нивото на течността надвиши нивото „MAX”, поплавъкът автоматично
блокира засмукването.
В такъв случай:
– Изключете прахосмукачката за 10-20 секунди, а след това я включете отново и продължете почистването.
МОКРО ПОЧИСТВАНЕ – Принадлежности за мокро почистване
Смукателният маркуч (детергент / пара) е основен елемент на прахосмукачката. Служи за почистване с детергент и водна пара. Неговата еластичност дава възможност за маневриране с различните приставки и почистване от всички страни на прахосмукачката.
В дръжката на маркуча се намират:
1. Бутон – след натискането му по посока на стрелката 1 следва изпускане
на вода или пара от приставката.
2. Блокировка – натискането й по посока на стрелката 2 води до блокиране
на бутона, което предотвратява случайното изтичане на вода или гореща
пара от приставката.
92
instrukcja 616-010.indb 92
2010-02-23 10:18:54
3. Регулатор – служи за регулиране на смукателната сила, което става с отваряне или затваряне
на отвора, намиращ се под регулатора.
ВНИМАНИЕ! При всмукване на вода, мокро почистване или почистване с пара отворът
трябва да бъде изцяло затворен.
Смукателните тръби (детергент/ пара) съединяват смукателния
маркуч (детергент/ пара) чрез съединител (или без) със съответната
приставка. В зависимост от вида почистване и ръста на потребителя
могат да се използват една или две тръби.
Съединителят – служи за свързване на смукателната тръба (детергент/ пара) само с голямата или малката разпръскваща приставка.
Голямата разпръскваща приставка служи за
засмукване на вода или за мокро почистване.
Накрайник с четка – слага се на голямата разпръскваща приставка. Служи за засмукване на вода от твърди повърхности, напр. паркет, линолеум,
керамични плочки и др., както и за мокро почистване.
Малката разпръскваща приставка – служи за мокро почистване на малки тапицирани повърхности, напр. столове,
фотьойли, дивани, автотапицерия и др.
Подготовка на прахосмукачката за мокро почистване
Преди да пристъпите към мокрото почистване, щателно почистете повърхността с прахосмукачката, а след това пригответе прахосмукачката за мокро почистване. За тази цел:
– Изключете прахосмукачката с натискане на бутона на превключвателя и извадете щепсела от
ел. контакта.
– Завъртете накрайника на маркуча така, че да съвпаднат стрелките ▼ на накрайника на маркуча и гнездото на резервоара, извадете маркуча от резервоара.
– Отворете горния капак и извадете предния резервоар.
– Свалете водния филтър от резервоара.
– Изхвърлете отпадъците от резервоара на корпуса на филтъра или махнете хартиената торбичка.
– Излейте мръсната вода заедно с отпадъците от резервоара и го изплакнете.
– Поставете водния филтър в резервоара без хартиената торбичка и филтърната
вложка.
– Поставете резервоара на подставката и затворете горния
капак.
– После следвайте описанието, дадено в точка “Засмукване на течности” относно монтажа на смукателния маркуч,
свързването на смукателните тръби, съединителя, разпръскващата приставка и монтирането на накрайника на
маркуча.
След това:
– Свалете задния резервоар:
– отворете горния капак така, че да се намира във вертикално положение 1.
– повдигнете нагоре резервоара, а след това го издърпайте назад 2.
– Извадете от резервоара запушалката на отвора за наливане и напълнете резервоара с почистващ препарат (разтвор на прах или течен препарат) – количеството е дадено на етикета: 1. Прах – приготвяне на разтвор
за почистване: в отделен съд разтворете съдържанието на
опаковката в 2,5–3 л топла вода с температура до 45ºC. 2.
Течен препарат: налейте определеното количество препарат в задния резервоар – 1 капачка препарат на 3,5 л вода.
– В зависимост от използвания почистващ препарат напълнете задния резервоар с приготвения разтвор или с топла вода с температура до 45ºC.
– Сложете запушалката в отвора на задния резервоар.
ВНИМАНИЕ! В комплект с прахосмукачката има само един от горепосочените почистващи препарати.
93
instrukcja 616-010.indb 93
2010-02-23 10:18:54
ZELMER S.A. гарантира добър ефект от почистването и правилна работа на прахосмукачката само
при използване на почистващи препарати и количества, одобрени от ZELMER S.A., което е отбелязано на етикета на почистващия препарат:
– Прах „DYWANOPUC” фирма OKTIMA, Полша.
– Течен препарат „CARPEX” фирма ASTRA POLLENA, Полша.
– Течен препарат „FOUNTAINHEAD” фирма Butcher’s, САЩ.
– Поставете резервоара на предишното му място и го натиснете така,
че да бъде правилно разположен в корпуса на прахосмукачката.
– Затворете горния капак.
ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ
Преди започване на мокрото почистване на килимите проверете устойчивостта на цветовете.
Нанесете на бяла кърпа малко почистващ препарат (разтвор на прах или течен препарат) и нанесете на килима на място, където няма да се вижда. Ако кърпата се боядиса, това означава, че
килимът няма трайни цветове и не може да се почиства по този начин.
За да не се образува пяна при почистване, използвайте препоръчвания от фирма ZELMER S.A.
препарат срещу образуване на пяна – спазвайте указанията за количествата и начина на използване, дадени на етикета:
– „G 478 Entschäumer D” фирма BUZIL, Германия.
– „FOAM-FREE” фирма Butcher’s, САЩ.
ВНИМАНИЕ! В комплект с прахосмукачката има само един от горепосочените препарати
срещу образуване на пяна.
– Свалете от приставката накрайника с четка.
– Проверете на килима посоката на движение на приставката, при което съпротивлението е най-малко.
– Превключете тристепенния превключвател (1) на степен
„2” (помпата от задния резервоар засмуква вода с детергент, което се сигнализира със светване на лампата (5).
– Включете прахосмукачката с натискане на превключвателя на двигателя (2).
ВНИМАНИЕ!
Помпата може да се включи само когато в задния резервоар има вода. Признак за липсата на вода е шумната работа на помпата.
– Натиснете бутона за регулиране на притока на вода
към приставката, намиращ се на дръжката на маркуча.
– Движете приставката по килима с постъпателно-възвратни движения.
ВНИМАНИЕ! В случай че установите, че въпреки включването на помпата приставката
не разпръсква вода, проверете дали са правилно поставени задният резервоар (натиснете го силно) и накрайникът на маркуча в клапана в основата
на прахосмукачката. В случай на проблеми с монтирането, навлажнете гнездото на клапана на задния резервоар и уплътнителя на накрайника.
– Почистването на килима извършвайте по такъв начин, че по време на чистене и непосредствено
след него да не се ходи по почистената повърхност.
ВНИМАНИЕ! Не разпръсквайте перилния разтвор прекалено дълго на едно и също място
на килима, за да не се намокри прекалено много.
– След почистване на част от килима прекъснете разпръскването и го подсушете с приставката с постъпателно-възвратни движения. Повторете това, докато цялата повърхност на килима не се изсуши.
– След приключване на разпръскването изключете помпата (превключете тристепенния превключвател (1) от степен „2” на степен „0”) и с цел изпускане на налягането натиснете за кратко бутона за регулиране на притока на вода към приставката, намиращ се на дръжката на маркуча.
При стари и трудни за отстраняване замърсявания първо нанесете на даденото място перилен препарат, препоръчван от ZELMER S.A., така, че да се образува пяна. Оставете го за
известно време, а след това го почистете с прахосмукачката.
ВНИМАНИЕ! Килимът не бива да се намокри прекалено силно. Това може да доведе до
трайното му деформиране (нагъване).
94
instrukcja 616-010.indb 94
2010-02-23 10:18:55
ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ
– Поставете накрайника с четка на приставката.
– Превключете тристепенния превключвател (1) на степен „2” и включете прахосмукачката (както при почистването на килими).
– Натиснете бутона за регулиране на притока на вода
към приставката, намиращ се на дръжката на маркуча.
ВНИМАНИЕ! В случай на запушване на дюзата за разпръскване свалете приставката от тръбата и почистете (продухайте) каналчето или сменете дюзата с нова.
Уредът е снабден с комплект резервни дюзи.
Смяна на дюзата
1. Свалете от голямата (или малката) разпръскваща приставка дюзата заедно с гумения пръстен
ø 5,6 x 1, натиснете дюзата с палец надолу по посока на стрелката, намираща се на корпуса на
приставката.
2. Навлажнете новата дюза и пръстена и ги вкарайте в отвора на приставката така, че да се прикрепят с помощта на прикрепващите елементи.
– Движете приставката по повърхността с постъпателно-възвратни движения.
– След почистване на част от пода прекъснете разпръскването на вода (превключете тристепенния превключвател (1) от степен „2” на степен „0”) и засмуквайте течността с приставката с бавни движения по посока към себе си, докато не съберете целия разтвор от пода.
– Продължете почистването по този начин, докато целият под не бъде почистен и подсушен.
– След приключване на разпръскването изключете помпата (превключете тристепенния превключвател (1) от степен „2” на степен „0”) и с цел изпускане на налягането натиснете за кратко бутона за регулиране на притока на вода до приставката.
ВНИМАНИЕ! Ако уредът е бил използван за мокро почистване (събиране на мокри отпадъци), преди приключване на работа в последната й фаза е необходимо с уреда
да се засмуче около 1-2 л чиста вода с цел изплакване на маркуча и тръбите,
а след това да се засмуче въздух за известно време с цел изсушаването им.
ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА – Принадлежности за почистване с пара
За почистване с пара използвайте само принадлежностите, посочени подолу: смукателен маркуч (детергент/ пара) и смукателни тръби (детергент/
пара), приставки: малка разпръскваща и събираща и съединител с четка.
Събиращата приставка служи за събиране на вода от мокети,
килими, подове.
Четката заедно със съединителя и събиращата приставка помага при почистване на фуги, процепи, пране на тапицерия,
фотьойли, седалки и др.
Приставката, отделяща пара служи за пране на килими, почистване на гладки повърхности, стени, плочки в бани и събиране на образувалата се върху тях пара и вода.
Накрайник с четка слага се на голямата приставка, отделяща пара. Помага
при почистване на гладки повърхности, стени, мокети.
Накрайник за събиране слага се на приставката, отделяща пара. Служи за
миене на прозорци, гладки повърхности, стени, плочки в бани и събиране на
вода от подовете.
Начин на работа с функцията почистване с пара
Преди да пристъпите към почистването с пара, проверете на място, на което няма да се вижда,
дали почистваният материал е устойчив на въздействието на високата температура, напр.:
– кожата и лакираното дърво могат да избледнеят,
– суровото дърво може да набъбне,
– восъчните защитни покрития могат да се олющят,
– изкуствените материали могат да се деформират,
– тъканите от изкуствени материали, кадифето, акрилът могат да се повредят.
95
instrukcja 616-010.indb 95
2010-02-23 10:18:55
Подготовка на прахосмукачката за почистване с пара
За приготвяне на солен разтвор трябва да се използва 3,5 л деминерализирана (дестилирана)
вода, към която се прибавя 5 г готварска сол (1/2 равна лъжичка) или 5 мл физиологичен разтвор
(от аптеката). Солта не бива да се прилага всеки път, а на всеки 3÷5 резервоара с вода.
Не добавяйте сол към водата от чешмата.
ВНИМАНИЕ! Липсата на сол в разтвора води до разпръскване на вода вместо пара.
– Сложете запушалката в отвора на задния резервоар.
– Поставете резервоара на предишното му място и го натиснете така, че да бъде правилно разположен в корпуса на прахосмукачката.
– Затворете горния капак.
ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАВЯЙТЕ УРЕДА В СЪСТОЯНИЕ НА ГОТОВНОСТ ЗА РАБОТА (С ВКЛЮЧЕН ПАРОГЕНЕРАТОР) ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ.
ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА НА ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ
Ако искате да използвате прахосмукачката за почистване с пара на плочки, стъкла, огледала и други стъклени повърхности:
– Поставете на тръбата (детергент/ пара) приставката
за отделяне на пара и блокирайте съединението със
завъртане на блокировката.
– В зависимост от степента на замърсяване на почистваната повърхност поставете на приставката почистващия или събиращия накрайник.
– превключете тристепенния превключвател (1) на степен „1”.
– Изчакайте да светне лампата за функцията почистване с пара (4) и включете за 5 секунди превключвателя на парата (3), който ще светне. Следва изпускане
на налягането вътре в парогенератора.
– След това изключете превключвателя.
– Изчакайте пак, докато лампата на функцията почистване с пара (4) не светне отново (това означава, че
уредът е готов за работа) и включете превключвателя на парата (3).
ВНИМАНИЕ! За да избегнете напукването в резултат от прекалено голямата разлика на
температурата, почистваните стъкла, огледала и други стъклени повърхности, намиращи се в хладни, неотопляеми помещения, трябва първо да се
подгреят със слаба струя на парата, а след това да се пристъпи към почистването им.
– Натиснете бутона за регулиране на притока на пара към приставката, намиращ се на дръжката на маркуча.
Изтичането на вода от приставката при включване на функцията за почистване с пара е нормално явление.
– Движете приставката по повърхността с постъпателно-възвратни движения. Времето и интензивността на почистване зависят от степента на замърсяване и вида почиствана повърхност.
– Намиращото се в задния резервоар количество вода може да не стигне за почистване на дадената повърхност. Затова всеки път, когато водата в задния резервоар се свърши, напълнете го
отново с вода, включете функцията за почистване с детергент, а след като започне да тече вода
от приставката, превключете уреда отново на функцията почистване с пара.
– След почистване на част от повърхността, прекъснете разпръскването, включете прахосмукачката и изсмучете течността, образувана от кондензираната пара. За тази цел движете приставката бавно по посока към себе си, докато не съберете цялата течност от почистваната повърхност. Повтаряйте това, докато цялата повърхност не бъде почистена и подсушена.
– В случай на нужда изтрийте със суха кърпа стъклата и огледалата.
Ако тристепенният превключвател 1 е настроен на степен “1” (почистване с пара), а искате
да изберете функция почистване с детергент (степен “2”), непременно първо превключете
тристепенния превключвател на неутрална степен “0”, а след това на положение “2”.
ВНИМАНИЕ! В никакъв случай не превключвайте тристепенния превключвател от степен „1” на степен „2”, прескачайки неутралната степен „0”.
96
instrukcja 616-010.indb 96
2010-02-23 10:18:55
– След приключване на разпръскването изключете помпата (превключете тристепенния превключвател (1) от степен „1” на степен „0”) и с цел изпускане на налягането натиснете за кратко бутона за регулиране притока на вода до приставката, намиращ се на смукателния маркуч.
ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА НА СИЛНО ЗАМЪРСЕНИ ПОВЪРХНОСТИ
Преди всяка смяна на принадлежностите изчакайте всички негови елементи
да изстинат.
Комплектът принадлежности, дадени по-долу, се препоръчва за почистване
на фугите между плочките, стъклата на фурни, печки, аспиратори. Подходящ
е също за почистване на кухненски мивки, мивки за бани, санитарен фаянс.
Времето и интензивността на почистване зависят от степента на замърсяване.
За тази цел:
– Поставете на тръбата (детергент/ пара) съединителя с дюзата и блокирайте съединението със завъртане на блокировката.
– Поставете на края на дюзата четката.
ВНИМАНИЕ! Четката има твърд косъм и при непосредствен
контакт с меки повърхности може да ги надраска.
– Превключете тристепенния превключвател (1) на
степен „1”.
– По-нататък постъпвайте по същия начин като при
почистването с пара на гладки повърхности, обаче след прекъсване на разпръскването и преди всмукване на течността поставете на съединителя с дюзата събиращата приставка.
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА
– Изключете прахосмукачката с натискане на бутона на превключвателя и извадете щепсела на
захранващия кабел от ел. контакта.
ВНИМАНИЕ! Изчакайте да изстинат следните елементи: маркуч, приставки, тръби, дюзи. След това ги свалете.
– Завъртете накрайника на маркуча така, че да съвпаднат
стрелките ▼ на накрайника на маркуча и гнездото на резервоара и извадете маркуча от резервоара.
– Натиснете червения бутон на клапана в основата на прахосмукачката и извадете накрайника на маркуча.
– Завъртете блокировката и отделете една от друга смукателните
тръби. По същия начин отделете маркуча и приставката.
– Свалете водния филтър от резервоара.
– Свалете от водния филтър филтъра от пяна и го изплакнете с течаща вода, като насочите водната струя от вътрешната страна на пяната.
ВНИМАНИЕ! Филтърната пяна не се пере нито ръчно с мачкане, нито
в пералня. Избягвайте да я мачкате, дърпате, деформирате. След почистване на филтъра го изсушете при
стайна температура в легнало положение или окачен за
дръжката му. Никога не сушете филтъра върху радиатори, печки и др.
– Излейте водата от резервоара през отвора, предназначен за вкарване на маркуча.
– Измийте внимателно резервоара и водния филтър, като
няколко пъти смените водата.
– След мокро почистване внимателно измийте всички принадлежности, използвани при този процес (маркуч, тръби, принадлежности).
ВНИМАНИЕ! Оставянето на тези части неизмити или недобре измити
може да доведе до загуба на филтриращата способност на
вложките и пяната и да доведе до развитие на бактерии
и акари.
97
instrukcja 616-010.indb 97
2010-02-23 10:18:55
– Внимателно изсушете всички измити части.
ВНИМАНИЕ! Никога не сглобявайте прахосмукачката преди да сте изсушили измитите
части.
– Сложете водния филтър, поставете резервоара на подставката и затворете горния капак.
СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ
По време на експлоатация се замърсяват филтрите на входящия и изходящия въздух. За правилната работа на прахосмукачката се препоръчва често изплакване на входящия филтър. Силно замърсеният или повреден входящ филтър трябва да се смени с нов.
Входящ филтър
– Отворете горния капак така, че да се намира във вертикално положение.
– Хванете с пръсти горния ръб на решетката на филтъра (от предната страна на прахосмукачката) и го издърпайте леко към себе си, докато не се
освободи от прикрепващите елементи.
– Завъртете рамката, свалете филтъра, изплакнете го с течаща вода, като
леко го натискате, изсушете го и го поставете на предишното му място (или
го сменете с нов).
– Внимателно поставете новия филтър така, че след затваряне на рамката
нейните ръбове плътно да притискат краищата на филтъра.
– Затворете рамката на филтъра.
Изходящ филтър
Филтърът на изходящия въздух трябва да се сменя след около 30 часа работа (6 месеца) или по-рано, в случай че силно се замърси.
– Натиснете блокировката и отворете капака на изходящия отвор.
– Сменете вложката на филтъра (1 и 2):
Тип 616.*E – рис. A – Електростатичен филтър
Внимателно поставете нов филтър (рис. А) така, че след затваряне
на капака той плътно да притиска краищата на филтъра,
Тип 616.*S – рис. Б Касета с HEPA филтър
Ако на изходящия филтър на прахосмукачката се появи вода, това означава, че в предния
резервоар се е образувала пяна, която след преминаване през турбината се кондензира на
изходящия филтър. С цел избягване на това явление в предния резервоар трябва да се прибави неутрализатор на пяната, препоръчван от ZELMER S.A., а прахосмукачката да се включи за няколко минути (без предния резервоар) с цел изсушаване на смукателната система.
Филтърът на изходящия въздух трябва да се сменя винаги с нов, оригинален.
98
instrukcja 616-010.indb 98
2010-02-23 10:18:56
ПРОБЛЕМИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Установен
проблем
1. Уредът не работи.
2. Уредът не отделя
пара (1)
Правдоподобна
причина
Липса на електрическо
Проверете захранващия кабел и ел. контакта.
захранване.
Не е включен парогенераторът.
Проверете дали е включен тристепенният
превключвател (1) на степен 1.
Задният резервоар
е празен.
Напълнете резервоара с вода.
Парата още не е готова.
Изчакайте да светне лампата, сигнализираща
функцията почистване с пара (4).
Неправилно поставен
заден резервоар.
Уверете се, че е добре поставен, натиснете го.
Липса на физиологичен разтвор или
готварска сол във
водата.
Разтворете във водата (на задния резервоар)
5 мл физиологичен разтвор или около 5 г готварска сол (1/2 равна лъжичка).
Парата още не е готова.
Изчакайте да светне лампата, сигнализираща
функцията почистване с пара (4).
3. Вместо пара излиза Липса на физиоловода
ги-чен разтвор или
готварска сол във
водата.
4. Шумна и непрекъсната работа на
помпата
Начин на отстраняване
Разтворете във водата (на задния резервоар)
5 мл физиологичен разтвор или около 5 г готварска сол (1/2 равна лъжичка).
Свършила се е водата
в задния резервоар.
Напълнете резервоара с вода.
Неправилно поставен
заден резервоар.
Уверете се, че е добре поставен, натиснете го.
В помпата има въздух.
Превключете тристепенния превключвател (1)
на степен 2, изчакайте от дюзата да започне
да изтича вода. Тогава отново превключете
тристепенния превключвател (1) на степен „1”.
– (1) Проверявайте при включен превключвател на парата (3) – когато свети.
ВНИМАНИЕ! При всички други установени неизправности като напр. излизане на вода
или пара от прахосмукачката тя трябва да се занесе за поправка единствено и само в оторизиран сервиз.
ЕКОЛОГИЯ - ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
– Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
– Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
– Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като
намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност
за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!!!
99
instrukcja 616-010.indb 99
2010-02-23 10:18:56
UA
Шановні Клієнти!
Наші порохотяги присутні на ринку протягом багатьох років і мають дуже хорошу репутацію. Використовуючи найкращі параметри попередніх моделей та світові тенденції розвитку техніки для
прибирання ми створили для Вас порохотяг, який допоможе вирішити проблеми, пов'язані з забезпеченням чистоти Вашого житла.
Крім звичайного чищення, порохотяг призначений для прибирання мокрих забруднень, парового та
мокрого (з застосуванням миючого засобу) чищення.
Завдяки новій системі фільтрації пристрій може працювати як звичайний порохотяг або як порохотяг з водним фільтром. В залежності від власних потреб Ви можете вибрати один з 4 варіантів
чищення, у тому числі з використанням паперового мішка.
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації, приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви могли користуватися нею
в процесі подальшої експлуатації пристрою.
ПОРОХОТЯГИ МОДЕЛІ 616 ПРИЗНАЧЕНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПОБУТОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ
Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо
вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
– Порохотяг підключається до мережі змінного струму 230 В, розетка має бути обладнана запобіжником мережі 16 А.
– Забороняється підключати порохотяг до електророзетки без запобіжного штиря.
– Забороняється виймати штепсель з розетки, тягнучи за провід.
– Забороняється вмикати пристрій з пошкодженим проводом живлення або корпусом.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити
виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт пристрою можуть здійснювати виключно кваліфіковані спеціалісти. Неправильний ремонт може створювати особливу небезпеку для користувача. У випадку появи недоліків у роботі пристрою зверніться у спеціалізований сервісний центр .
– Не допускайте намокання штепселя проводу живлення.
– Якщо порохотяг підключений до електромережі, не торкайтеся його мокрими руками.
– Забороняється проїжджати порохотягом або насадками по проводу живлення, адже це може
спричинити пошкодження ізоляції.
– Перед очищенням пилососу, його монтажом або демонтажом, необхідно вийняти приєднувальний кабель з розетки.
– Виключіть пилосос перед заміною оснащення або перед наближенням до частин, що рухаються під час користування.
– Забороняється пилососити людей або тварин. Не допускайте наближення насадок до очей і вух.
– Не скеровуйте струмінь водяної пари на людей або тварин. Не використовуйте пару для чищення поверхонь і предметів, які не переносять високу температуру.
– Не скеровуйте струмінь рідини або водяної пари на електроприлади.
– Уникайте потрапляння пари на шкіру – висока температура може спричинити опіки.
– Забороняється усмоктувати порохотягом сірники, недопалки, гарячий попіл, їдкі та токсичні субстанції, бензин, гас та інші легкозаймисті або вибухонебезпечні речовини. Уникайте прибирання
гострих предметів.
– Забороняється прибирати порохотягом пудроподібні порошки, зокрема, борошно, цемент, гіпс,
тонери для принтерів і копіювальних апаратів, тощо.
– Під час роботи не допускайте перевертання або заливання порохотяга водою.
– З огляду на вагу порохотяга забороняється ставити його на полки, стелажі, сходи тощо.
– Порохотяг має стояти на колесах у горизонтальному положенні. Інші робочі положення не допускаються.
– Не наражайте порохотяг на дію атмосферних чинників (дощ, мороз).
100
instrukcja 616-010.indb 100
2010-02-23 10:18:56
– Не використовуйте порохотяг без пористого фільтра, що входить у склад системи фільтрації.
– Не залишайте увімкнений порохотяг, що працює, без нагляду – падіння пристрою є небезпечним.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені застосуванням пристрою не
за призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення,
змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних, естетичних та
інших причин.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОХОТЯГА
Порохотяг 616 призначений для чищення підлог, килимів, керамічної плитки, обшивки, плінтусів,
опалювальних пристроїв, меблів, штор, гардин; для прибирання рідин і мокрого чищення підлогової
плитки, килимів, килимового покриття, оббивки; а також для чищення парою щілин, швів між плитками, для миття вікон, гладких поверхонь, стін і плит та для прання оббивки крісел, стільців тощо.
Порохотяг обладнаний чотириступеневою системою фільтрації.
Перший фільтр – паперовий мішок або фільтраційна вставка на дні корпуса фільтра, які призначені
для затримання великих часток бруду.
Другий і основний фільтр – водний. Фільтраційним чинником є вода у кількості 1,5л та пористий
фільтр, призначений для відокремлення повітря від води. Це означає, що під час прибирання можна
зібрати додаткову кількість води. Порохотяг обладнаний системою визначення максимального рівня
води, що запобігає переповненню водою.
Третій фільтр – вхідний, що знаходиться на верхній панелі фільтраційного вузлі. Призначений
для затримання часток пилу і забруднень, що не залишилися у воді, перед потраплянням повітря
в агрегат.
Четвертий фільтр – фільтр вихідного повітря, що знаходиться безпосередньо на виході повітря
з порохотяга.
На верхній кришці порохотяга розташовані вимикачі робочих функцій порохотяга та лампочки, які
сигналізують про етапи роботи пристрою, а саме:
1 – трипозиційний вимикач
2 – вимикач двигуна
3 – вимикач викиду/подачі пари
4 – сигнальна лампочка функції «парове чищення»
5 – сигнальна лампочка функції «мокре чищення» (відображає роботу насоса).
На кришці також знаходиться графічний знак – застереження про небезпеку опіків.
Ви можете вибрати одну з трьох функцій:
– чищення парою – трипозиційний вимикач (1) у положенні 1,
– чищення миючим засобом – трипозиційний вимикач (1) у положенні 2,
– прибирання сухих поверхонь/ збирання бруду – трипозиційний вимикач (1) у положенні 0.
Порохотяг ідеально підходить для застосування турбощітки «Zelmer». Турбощітка є незамінним помічником для усіх власників собак, котів та інших домашніх тварин, шерсть яких дуже важко прибрати з килимів і оббивки. Обертаючись, голівка турбощітки ретельно обробляє поверхню і забирає
шерсть.
101
instrukcja 616-010.indb 101
2010-02-23 10:18:56
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Модель порохотяга та технічні параметри вказані на номінальній панелі.
– Запобіжник мережі 16 А.
– Пристрій призначений для тривалого використання S1.
– Пристрій класу І. Оснащений проводом живлення з запобіжною жилою та штепселем з запобіжним контактом.
– Вимагає підключення до електророзетки з запобіжним штирем.
– Потужність нагрівача системи подачі пари 1250 Вт.
– Об'єм заднього бака для миючого засобу/води 3,5 л.
– Об'єм бака для забруднень 6 л.
– Робочий діапазон 9 м.
Порохотяги фірми «ZELMER» відповідаю вимогам чинних стандартів.
Пристрій відповідає вимогам директив:
– Електричний пристрій низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
– Шум обладнання: 80 dB/A.
– На номінальній панелі пристрій позначений символом CE.
КОНСТРУКЦІЯ ТА ОСНАЩЕННЯ ПОРОХОТЯГА
ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ СУХОГО
ПРИБИРАННЯ
Насадки для меблів, щілин та оббивки
можна закріпити як на робочій трубі,
так і безпосередньо на шлангу.
Робочий шланг забез-печує зручне маневру-вання. Завдяки відпові-дній
конструкції під час прибирання шланг не скручується.
Робочі труби поєднують робочий шланг з насадками: малою насадкоюусмоктувачем, насадкою для щілин, щіткою-усмоктувачем або щіткою.
Якщо робоча труба є телескопічною, зафіксуйте бажану робочу довжину
(в залежності від росту користувача), натискаючи кнопку «А» і пересуваючи труби у напрямку, вказаному стрілками.
102
instrukcja 616-010.indb 102
2010-02-23 10:18:56
Щіткою-усмоктувачем рекомендується чистити:
М'які поверхні – килими і килимове покриття.
Тверді поверхні – підлоги з дерева, пластикове покриття, керамічна плитка, тощо.
Надіньте щітку-усмоктувач на трубу і натисніть перемикач на насадці згідно з подля м’яких або
– для твердих поверхонь.
значкою
Оббивка, матраци тощо
Насадка – усмоктувач призначена для чищення м'яких меблів, матраців, штор, гардин.
Планка для піднімання ниток дозволяє ретельно збирати нитки, дрібні волокна, тощо.
При цьому рекомендується зменшити потужність усмоктування.
Делікатні матеріали і нерівні поверхні
Мала щітка – призначена для чищення книг, рам картин і вікон. При цьому рекомендується зменшити потужність усмоктування.
Щілини, кути, шви тощо
Насадка для щілин – призначена для чищення щілин, кутів, швів та інших важкодоступних місць.
Фільтраційна вставка «GORETEX» – (білого кольору), застосовується
у випадку прибирання з паперовим мішком.
Фільтраційна вставка «FIZELINA» – (чорного кольору), застосовується для прибирання без паперового мішка.
Паперовий мішок – збірник для пилу, який не підлягає повторному використанню. Кожен порохотяг постачається з 2 паперовими мішками.
СПОСОБИ ПРИБИРАННЯ СУХИХ ЗАБРУДНЕНЬ
Трипозиційний вимикач має знаходитися у нейтральному положенні «0».
1. Традиційне прибирання без води з використанням паперового мішка.
Елементи, що використовуються, зображені на малюнку. Бруд накопичується
у паперовому мішку. Після завершення роботи порохотяг не вимагає ніяких
додаткових процедур.
2. Прибирання з використанням води і паперового мішка.
Елементи, що використовуються, зображені на малюнку. У процесі такого
прибирання бруд накопичується у паперовому мішку. Фільтраційна вставка «GORETEX» (білого кольору), що знаходиться у камері, запобігає потраплянню води у паперовий мішок. Мішок розрахований на декілька прибирань. Після завершення роботи необхідно вилити воду з бака і висушити
його.
3. Прибирання з використанням води і фільтра-ційної вставки
«FIZELINA» (чорного кольору), без паперового мішка.
Елементи, що використовуються, зображені на малюнку. У камері фільтра
накопичуються мокрий бруд.
4. Прибирання з використанням води, без паперового мішка і філь-траційних вставок у камері фільтра.
Елементи, що використовуються, зображені на малюнку. Бруд накопичується
у камері фільтра (великі частки) та у воді.
103
instrukcja 616-010.indb 103
2010-02-23 10:18:57
У випадку застосування описаної системи фільтрації порохотяг можна використовувати і такий спосіб:
A – ДЛЯ ПРИБИРАННЯ З ПАПЕРОВИМ МІШКОМ БЕЗ ВОДИ
– Натисніть на кнопку тримача і підніміть верхню кришку.
– Витягніть передній бак і зніміть з нього фільтр.
– Відпустіть тримачі, які з'єднують верхню кришку з корпусом
фільтра, одночасно натиснувши на них великими пальцями
(див. малюнок 1-1).
– Встановіть ручку фільтра у вертикальне положення, витягніть верхню кришку з-під тримачів і відкрийте бак для забруднень.
Всередині камери знаходять заглиблення на кріплення паперового мішка:
– Зігніть паперовий мішок вздовж пунктирної лінії у напрямку
стрілки.
– Вставте мішок вертикально у нішу для фільтра згідно зі
стрілкою на малюнку. Отвір на мішку має співпасти з вхідним отвором фільтра.
– Загніть картонку мішка всередину (вздовж лінії відрізу картонки) і встановіть ручку фільтра у вертикальне положення.
– Вставте зовнішні тримачі кришки у прямокутні отвори у корпусі, покладіть ручку на кришку та захлопніть її.
– Натисніть великими пальцями на кожний тримач на верхній
панелі по черзі або одночасно на верхню панель в районі
тримачів 1 і 2 (див. малюнок), до характерного клацання.
УВАГА! Обидва верхні тримачі мають бути обов’язково
закриті!
B – ДЛЯ ПРИБИРАННЯ З ПАПЕРОВИМ МІШКОМ ТА 1,5Л ВОДИ В ЯКОСТІ ДОДАТКОВОГО
ФІЛЬТРА
Після виконання дій згідно з пунктом «А» додатково:
– Відпустіть тримач дна корпуса фільтра (1). Вставте фільтраційну вставку «GORETEX» (білого кольору) (2) і знову захлопніть тримачі.
– Наповніть передній бак водою у кількості 1,5л. Рівень води
має знаходитися між позначками МІN і МАХ.
УВАГА! У випадку прибирання з паперовим мішком
обов'язково застосовуйте фільтраційну вставку «GORETEX».
Після завершення роботи не залишайте паперовий мішок у камері фільтра, якщо у баку залишається вода.
C – ДЛЯ ПРИБИРАННЯ БРУДУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО У КАМЕРУ ФІЛЬТРА (БЕЗ ПАПЕРОВОГО
МІШКА) З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ ВСТАВКИ «FIZELINA» АБО БЕЗ НЕЇ
– Перевірте, чи у камері фільтра є паперовий мішок. Якщо так, витягніть його.
– Перевірте правильність кріплення верхньої кришки з корпусом (тримачі 1 і 2
мають бути закриті). Для цього дійте згідно з пунктом «А».
– Відпустіть тримач дна корпуса фільтра, вставте вставку "FIZELINA» (чорного
кольору) або не вставляйте її.
У випадку прибирання з фільтраційною вставкою «FIZELINA» пил і сміття
у камері фільтра над флізеліном будуть вологими.
УВАГА! Вставку «FIZELINA» можна використовувати один раз (швидка заміна) або декілька разів (економний варіант, який вимагає прання або промивання).
104
instrukcja 616-010.indb 104
2010-02-23 10:18:57
Зверніть увагу на правильне розташування пористого фільтра навколо поплавця (кріпиться
на двох тримачах).
– Прокладка має щільно прилягати до бака.
– Вставте водний фільтр у бак і поставте
бак на основу.
– Закрийте верхню кришку.
– Вставте кінець робочого шланга в отвір у баку так, щоб
співпали позначки ▼ на кінці шланга і на баку, та поверніть його вправо або вліво, щоб позначки змістилися.
– З'єднайте:
а. трубу зі шлангом,
б. трубу з насадкою або щіткою.
– Вставте штепсель проводу живлення в розетку з запобіжним штирем та увімкніть порохотяг за допомогою вимикача двигуна.
УВАГА! Порохотяг обладнаний поплавцем, який автоматично блокує
усмоктування у випадку надмірного забруднення пористого
фільтра. Це проявляється у збільшенні обертів двигуна.
У такому випадку:
– Вимкніть порохотяг за допомогою кнопки вимикача, витягніть штепсель з розетки.
– Поверніть кінець шланга до співпадіння позначок ▼ на шлангу і на баку, витягніть шланг з бака.
– Відкрийте верхню кришку і витягніть передній бак.
– Витягніть з бака водний фільтр і зніміть з нього пористий
фільтр.
– Ретельно очистіть усі фільтри (див. розділ "Завершення
роботи").
– Відпустіть тримач дна корпуса фільтра і висипте сміття.
– Якщо до цього Ви збирали бруд у паперовий мішок, відпустіть тримачі верхньої
кришки 1, діючи згідно з вказівками пункту «А».
– Вилийте брудну воду з бака і промийте його.
– Налийте чисту воду, вставте водний фільтр, поставте бак на основу і закрийте
верхню кришку.
– Вставте штепсель проводу живлення в розетку з запобіжним штирем, увімкніть
порохотяг та продовжуйте прибирання.
УВАГА! Поплавець може також спрацювати при різкій зміні положення,
ударах або перетині порогів.
У такому випадку:
Вимкніть порохотяг на хвилину, увімкніть знову та продовжуйте прибирання.
105
instrukcja 616-010.indb 105
2010-02-23 10:18:57
ПРИБИРАННЯ РІДИНИ
Для прибирання рідин, мокрого і парового чищення слід застосовувати робочий шланг і робочі труби «миючий засіб / пара».
Щоб прибрати рідину за допомогою порохотяга:
– Вставте кінець робочого шланга в отвір у баку так, щоб
співпали позначки ▼ на кінці шланга і на баку, та поверніть його вправо або вліво, щоб позначки змістилися.
– З'єднайте:
a. робочі труби (миючий засіб / пара),
б. трубу зі шлангом,
в. трубу зі з'єднувачем,
г. з'єднувач з малим або великим
розпилювачем.
– Зафіксуйте з'єднання, закріплюючи між собою:
– труби,
– труби і шланг,
– труби і з'єднувач,
– з'єднувач і насадку.
– Вставте патрубок трубки у клапан в основі порохотяга.
– Переконайтеся у правильному встановленні патрубка в клапан.
УВАГА! У випадку виникнення проблем зі з'єднанням згаданих елементів необхідно зволожити прокладки, наприклад, технічним вазеліном, водою тощо.
Готуючи порохотяг до роботи, слід пам'ятати:
1. Передній бак завжди має бути пустим (без води).
2. Забороняється застосовувати будь-які фільтраційні вставки та паперовий мішок.
3. Дозволяється застосовувати лише ті розпилювачі (великий або малий), що вказані нижче.
УВАГА! Категорично забороняється вмикати порохотяг з повним баком! Не прибирайте
великі кількості рідини за один раз (напр., занурюючи шланг у воду).
Якщо під час прибирання рівень рідини перевищить позначку «МАХ», поплавець автоматично заблокує роботу.
У такому випадку:
– Вимкніть порохотяг на хвилину, увімкніть знову та продовжуйте прибирання.
МОКРЕ ЧИЩЕННЯ– Оснащення для мокрого чищення
Робочий шланг (миючий засіб/пара) – це основний елемент оснащення порохотяга. Призначений
для чищення поверхонь миючим засобом і водяною парою. Еластичність шланга забезпечує зручне
маневрування та переміщення різних елементів оснащення, а також прибирання навколо самого
порохотяга.
На ручці шланга знаходяться:
1. Кнопка – після її натискання згідно зі стрілкою 1 відбувається подача води
або пари з насадки.
2. Фіксатор – після його натискання згідно зі стрілкою 2 відбувається блокування кнопки з метою запобігання випадковій подачі води або гарячої
пари з насадки.
106
instrukcja 616-010.indb 106
2010-02-23 10:18:58
3. Заслінка – призначена для регулювання потужності усмоктування шляхом відкривання або закривання отвору під заслінкою.
УВАГА! Під час прибирання води, а також мокрого або парового чищення заслінка повинна повністю закривати отвір.
Робочі труби (миючий засіб/пара) – з'єднують робочий шланг (миючий засіб/пара) за посередництвом з'єднувача (або без нього) з відповідною насадкою. В залежності від виду роботи та росту користувача
можна використовувати одну або дві труби.
З'єднувач – призначений для з'єднання робочої труби (миючий засіб/пара) виключно з великим або малим розпилювачем.
Великий розпилювач – призначений для
прибирання рідини та мокрого чищення.
Щіткова планка – надівається на великий розпилювач. Призначена для прибирання рідини з твердих поверхонь, зокрема, з паркету, лінолеуму, керамічної
плитки, а також для мокрого чищення.
Малий розпилювач – призначений для мокрого чищення м'яких меблів, зокрема, стільців, крісел, диванів, автомобільних сидінь, тощо.
Підготовка порохотяга до мокрого чищення
Перед тим, як розпочати мокре чищення, необхідно ретельно пропилососити поверхню та підготувати порохотяг до мокрого чищення:
– Вимкніть порохотяг за допомогою вимикача та витягніть штепсель з електророзетки.
– Поверніть кінець шланга до співпадіння позначок ▼ на шлангу і на баку, витягніть шланг з бака.
– Відкрийте верхню кришку і витягніть передній бак.
– Витягніть з бака водний фільтр.
– Усуньте сміття з камери фільтра або зніміть паперовий мішок.
– Вилийте брудну воду з бака і промийте його.
– Вставте водний фільтр у бак без паперового мішка і фільтраційної вставки.
– Поставте бак на основу та закрийте верхню кришку.
– Далі дійте згідно з вказівками розділу "Прибирання рідини" щодо монтажу робочого шланга, з'єднання робочих
труб, з'єднувача і розпилювача та встановлення патрубка
трубки.
Після цього:
– Зніміть задній бак:
– відкрийте верхню кришку і поставте її у вертикальне положення 1,
– підніміть бак догори та відтягніть назад 2.
– Витягніть кришку шийки та наповніть бак миючим засобом (розчином порошку
або рідиною) у кількості, вказаній на етикетці:
– Порошок – приготування миючого розчину: в окремій посудині розчинити пакетик порошку у 2,5-3л гарячої води температурою до 45ºС.
– Миюча рідина: вилийте порцію рідини у бак. 1 кришечка рідини на 3,5л води.
– В залежності від виду миючого засобу наповніть задній бак готовим розчином або гарячою водою темп. до 45ºС.
– Закрийте шийку заднього баку кришкою.
УВАГА! У комплект поставки порохотяга входить лише один з вказаних миючих засобів.
107
instrukcja 616-010.indb 107
2010-02-23 10:18:58
«ZELMER» гарантує ефективне чищення та належне функціонування порохотяга лише за умови використання визначеної кількості миючих засобів, затверджених АТ «ZELMER». Знак затвердження
подається на етикетці миючих засобів:
– Порошок «DYWANOPUC» фірми «OPTIMA» (Польща).
– Рідина «CARPEX» фірми «ASTRA POLLENA» (Польща).
– Рідина «FOUNTAINHEAD» фірми «Butcher’s» (США).
– Поставте бак на місце та закріпіть на корпусі порохотяга.
– Закрийте верхню кришку.
ЧИЩЕННЯ КИЛИМІВ
Перед мокрим чищенням килимів перевірте стійкість кольорів.
Нанесіть на білу серветку невелику кількість миючого засобу (розчину порошку або рідини) і протріть килим у непомітному місці. Якщо серветка пофарбується, це означає, що кольори килима є нестійкими і його не можна чистити у такий спосіб.
Для запобігання утворенню піни або у випадку її появи під час чищення рекомендується застосовувати піногасники, затверджені ат «ZELMER». Кількість та спосіб застосування подається на етикетці:
– «G 478 Entschäumer D» фірми «BUZIL» (Німеччина).
– «FOAM-FREE» фірми «Butcher’s» (США).
УВАГА! У комплект поставки порохотяга входить лише один з вказаних піногасників.
– Зніміть з насадки щіткову планку.
– Визначте такий напрямок руху насадки до килиму, при
якому вона рухатиметься найлегше.
– Переведіть трипозиційний вимикач (1) у положення
«2» (насос заднього баку подає воду з миючим засобом, про що повідомляє сигнальна лампочка (5)).
– Увімкніть порохотяг за допомогою вимикача двигуна (2).
УВАГА! Насос можна вмикати лише якщо у задньому баку є вода. У випадку відсутності води
насос працюватиме дуже голосно.
– На ручці шланга натисніть кнопку подачі води на розпилювач.
– Пересувайте насадку по килиму рухами "впередназад".
УВАГА! Якщо при увімкненому насосі розпилювач не подає воду, необхідно перевірити
правильність встановлення заднього бака (сильно притиснути) та кріплення патрубка у клапані в основі порохотяга. У випадку появи проблем з кріпленням слід
зволожити отвір клапана заднього бака та прокладку патрубка.
– Чищення килимів слід здійснювати у такий спосіб, щоб під час чищення і відразу після завершення роботи не ходити по чистій поверхні.
УВАГА! Не розпиляйте миючий розчин в одному місці протягом довгого часу, щоб не промочити килим.
– Обробивши фрагмент килима, слід припинити розпилення миючого засобу і висушити ділянку,
пересуваючи насадку у напрямку "вперед-назад". Повторіть цю послідовність дій декілька разів
до завершення чищення килима.
– Після завершення розпилення вимкніть насос (переставте трипозиційний вимикач (1) з положення «2» у положення «0») та ненадовго натисніть на ручці робочого шланга кнопку подачі води
з метою «зняття напруги».
У випадку застарілих або особливо складних забруднень брудне місце слід спочатку зволожити миючим засобом, рекомендованим АТ «ZELMER», до появи піни. Залиште піну на
деякий час, а потім приберіть порохотягом.
УВАГА! Не допускайте промокання килима. Це може спричинити його деформацію (утворення складок).
108
instrukcja 616-010.indb 108
2010-02-23 10:18:58
ЧИЩЕННЯ ГЛАДКИХ ПІДЛОГ
– Надіньте на насадку щіткову планку.
– Переведіть трипозиційний вимикач (1) у положення «2» та увімкніть порохотяг (так само, як для чищення килимів).
– На ручці шланга натисніть кнопку подачі води на
розпилювач.
УВАГА! У випадку блокування форсунки розпилювача зніміть насадку з труби і очистіть (продуйте) канал або замініть
форсунку на нову.
Комплект запасних форсунок входить у комплект оснащення.
Заміна форсунки
1. З великого (або малого) розпилювача витягніть форсунку разом з гумовим кільцем Ø5,6х1, натисніть на форсунку великим пальцем вниз згідно з позначкою на корпусі насадки.
2. Нову форсунку з кільцем необхідно зволожити і вставити в отвір насадки, до моменту закріплення тримачів.
– Пересувайте насадку по підлозі рухами "вперед-назад".
– Обробивши фрагмент підлоги, слід припинити розпилення миючого засобу (переключити трипозиційний вимикач (1) з положення «2» у положення «0») і прибрати рідину, повільно пересуваючи
насадку у напрямку «до себе», до повного усунення розчину з підлоги.
– Повторіть цю послідовність дій декілька разів до завершення чищення підлоги.
– Після завершення розпилення вимкніть насос (переставте трипозиційний вимикач (1) з положення «2» у положення «0») та ненадовго натисніть на ручці робочого шланга кнопку подачі води з
метою «зняття напруги».
УВАГА! Після завершення мокрого чищення (прибирання рідких забруднень) на кінцевому
етапі роботи слід втягнути порохотягом 1-2л чистої води для очищення робочого шланга і труб, та просушити їх протягом декількох хвилин, втягуючи повітря.
ПАРОВЕ ЧИЩЕННЯ – Оснащення для парового чищення
Для парового чищення дозволяється застосовувати виключно робочий
шланг і робочі труби «миючий засіб/пара», малий розпилювач, насадку
для збирання та з'єднувач зі щіточкою.
Насадка для збирання – призначена для прибирання води з
килимового покриття, килимів, підлог.
Щіточка – у комплекті зі з'єднувачем і насадкою для збирання полегшує чищення швів, щілин, прання оббивки, стільців,
сидінь тощо.
Розпилювач пари – призначений для прання килимів, миття гладкого покриття, стін, плитки у ванній кімнаті, а також для збирання води та пари з цих поверхонь.
Планка для чищення – надівається на розпилювач пари. Полегшує чищення
гладких поверхонь, стін, покриття.
Планка для збирання – надівається на розпилювач пари. Призначена для миття вікон, гладких поверхонь, стін, плитки у ванній кімнаті, а також для збирання
води з підлоги.
Перебіг праці у випадку застосування функції парового чищення
Перед паровим чищенням килимів перевірте термостійкість матеріалу у непомітному місці, з огляду
на те, що:
– шкіра та лаковане дерево можуть втратити колір,
– необроблена деревина може набрякнути,
– захисне воскове покриття може злущитися,
– пластмаса може деформуватися,
– ненатуральні тканини, оксамит, акрил можуть пошкодитися.
109
instrukcja 616-010.indb 109
2010-02-23 10:18:59
Підготовка порохотяга до парового чищення
Для приготування соляного розчину потрібно вжити 3,5л демінералізованої води (дестильованої)
з доданням 5г кухонної солі (1/2 плоскої ложечки), або 5 мл фізіологічної солі (доступної в аптеці).
Сіль не застосовувати кожноразово, але у кожен 3÷5 бак з водою.
Для води „з крану” не додавати сіль.
УВАГА! Відсутність солі у розчині спричиняє подачу води, а не пари порохотягом.
– Закрийте шийку заднього баку кришечкою.
– Поставте бак на місце і натисніть на нього, щоб надійно закріпити бак на корпусі порохотяга.
– Закрийте верхню кришку.
УВАГА! НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПРИСТРІЙ У СТАНІ ГОТОВНОСТІ (З УВІМКНЕНИМ ПАРОГЕНЕРАТОРОМ) БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОТЯГОМ 30 ХВИЛИН.
ПАРОВЕ ЧИЩЕННЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХОНЬ
З метою використання порохотяга для парового чищення глазурованих поверхонь, скла, дзеркал та
інших скляних поверхонь:
– На робочу трубу (миючий засіб/пара) надіньте розпилювач пари і зафіксуйте з'єднання за допомогою тримача.
– В залежності від ступеня забруднення поверхні надіньте
на розпилювач планку для чищення або для збирання.
– Перемикніть трипозиційний вимикач (1) у положення «1».
– Зачекайте, доки засвітиться сигнальна лампочка функції "парове чищення" (4) і на 5 секунд увімкніть вимикач подачі пари (3), який має засвітитися. Це дозволяє
зняти тиск всередині парогенератора.
– Після цього вимкніть вимикач.
– Зачекайте, доки знову засвітиться сигнальна лампочка функції "парове чищення" (4) (пристрій
готовий до роботи) та увімкніть вимикач подачі пари (3).
УВАГА! Щоб уникнути тріскання скла, дзеркал та інших скляних поверхонь, що знаходяться у холодних (неопалюваних) приміщеннях, внаслідок різкого перепаду температури, спочатку слід нагріти їх слабким струменем пари, і вже після цього
починати власне чищення.
– На ручці шланга натисніть на кнопку подачі пари на розпилювач.
Поява води з насадки у момент запуску функції парового чищення є нормальним явищем.
– Пересувайте насадку по поверхні рухами "вперед-назад". Час та інтенсивність чищення залежить від ступеня забруднення і виду поверхні.
– Води у задньому баку може не вистарчити для повного очищення поверхні. Щоразу після закінчення води у задньому баку його слід повторно наповнити водою, увімкнути функцію чищення
миючим засобом, а після появи води з насадки переключити на функцію парового чищення.
– Обробивши фрагмент поверхні, слід припинити розпилення пари, увімкнути порохотяг і прибрати рідину (конденсовану пару), повільно пересуваючи насадку у напрямку «до себе», до повного
усунення рідини. Повторіть цю послідовність дій декілька разів до завершення чищення і досягнення сухості поверхні.
– При потребі смуги, що можуть утворитися на склі або дзеркалі, протріть сухою серветкою.
Якщо трипозиційний вимикач 1 знаходиться у положенні «1» (парове чищення), а Ви хочете
увімкнути функцію чищення миючим засобом (положення «2»), слід спочатку перевести трипозиційний вимикач у нейтральне положення «0», а вже після цього – у положення «2».
УВАГА! Забороняється перемикати трипозиційний вимикач з положення «1» у положення
«2», оминаючи положення «0».
110
instrukcja 616-010.indb 110
2010-02-23 10:18:59
– Після завершення розпилення вимкніть насос (переставте трипозиційний вимикач (1) з положення «1» у положення «0») та ненадовго натисніть на ручці робочого шланга кнопку подачі пари на
насадку з метою «зняття напруги».
ЧИЩЕННЯ ПАРОЮ МІСЦЬ СИЛЬНО ЗАБРУДНЕНИХ
Перед заміною елементів оснащення дочекайтеся їх повного вистигання.
Описаний нижче комплект оснащення рекомендований для чищення швів між
плиткою, вікон кухонних плит тощо. Крім цього, підходить для стоків, мийок та
сантехніки.
Час та інтенсивність чищення залежить від ступеня забруднення.
Для цього слідує:
– На робочу трубу (миючий засіб/пара) надіньте з'єднувач з форсункою і зафіксуйте з’єднання за допомогою тримача.
– Надіньте на форсунку щіточку.
УВАГА! Щіточка має твердий ворс і може подряпати м'які поверхні.
– Перемикніть трипозиційний вимикач (1) у положення «1».
– Далі дійте так само, як при паровому чищенні
гладких поверхонь. Однак, після перерви у розпиленні та перед збиранням рідини на з’єднувач з
форсункою слід надіти насадку для збирання.
ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ
– Вимкніть порохотяг за допомогою вимикача та витягніть штепсель проводу живлення з електророзетки.
УВАГА! Зачекайте, доки вистигнуть усі елементи: шланг, насадки, труби, форсунки. Після цього їх можна демонтувати.
– Поверніть кінець шланга до співпадіння позначок ▼ на
шлангу і на баку, витягніть шланг з бака.
– Натисніть на червону кнопку клапану в основі порохотяга і
витягніть патрубок трубки.
– Поверніть фіксатор і роз'єднайте робочі труби. Аналогічно демонтуйте шланг і насадки.
– Витягніть з бака водний фільтр.
– З водного фільтра витягніть пористий фільтр і промийте
його під проточною водою, поливаючи водою з внутрішнього боку пористої поверхні.
УВАГА! Пористий фільтраційний матеріал забороняється прати вручну або у пральних машинах. Уникайте стискання, розтягування
і деформації. Після промивання пористий матеріал слід висушити при кімнатній температурі у розкладеному або підвішеному
за ручку положенні.
Забороняється сушити пористий фільтраційний матеріал на
обігрівачах, калориферах, пічках тощо.
– Вилийте воду з бака крізь отвір для шланга.
– Ретельно вимийте бак та водний фільтр, декілька разів свіжою водою
– Після прибирання ретельно вимийте усі елементи, що використовувалися
(шланг, труби, насадки).
УВАГА! Якщо елементи залишаться брудними або будуть вимиті погано,
це може спричинити втрату фільтраційних характеристик вставок і пористого матеріалу, а також розвиток бактерій і мікробів.
– Добре висушіть усі чисті елементи.
УВАГА! Забороняється складати порохотяг до повного висихання елементів.
– Вставте водний фільтр, поставте бак на основу та закрийте верхню кришку.
111
instrukcja 616-010.indb 111
2010-02-23 10:18:59
ЗАМІНА ФІЛЬТРІВ
У процесі експлуатації забруднюються вхідний і вихідний фільтри повітря. Для забезпечення належної роботи порохотяга рекомендується часто промивати вхідний фільтр. Сильно забруднений або
пошкоджений вхідний фільтр підлягає заміні на новий.
Вхідний фільтр
– Відкрийте верхню кришку і встановіть її у вертикальне положення.
– Візьміться пальцями за верхній край решітки фільтра (з фронтального боку порохотяга) і злегка потягніть на себе, щоб витягнути решітку з тримачів.
– Поверніть рамку, витягніть фільтр, промийте його під проточною водою, злегка
викрутіть, висушіть і вставте на місце (або замініть на новий).
– Акуратно розкладіть новий фільтр, щоб після закриття рамки її краї надійно
тримали краї фільтра.
– Закрийте рамку фільтра.
Вихідний фільтр
Фільтр вихідного повітря підлягає заміні через 30 годин роботи (6 місяців)
або раніше у випадку сильного забруднення.
– Натисніть на фіксатор і відкрийте кришку вихідного отвору.
– Замініть вставку фільтра (1 і 2):
Модель 616.*Е – мал. А
Електростатичний фільтр
Акуратно розкладіть новий фільтр (мал. А), щоб після закриття кришка надійно тримала краї фільтра.
Модель 616.*S – мал. В
Касета з фільтром HEPA
Якщо на вихідному фільтрі порохотяга з'явилася вода, це означає, що у передньому баку
утворилася піна, яка, пройшовши крізь турбіни, конденсується на вихідному фільтрі.
Для уникнення цього явища у передній бак слід додати піногасник, рекомендований АТ
«ZELMER», та вимкнути порохотяг на декілька хвилин (без переднього бака) з метою висихання системи усмоктування.
Фільтр вихідного повітря можна замінити лише на новий, оригінальний фільтр від виробника.
112
instrukcja 616-010.indb 112
2010-02-23 10:18:59
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Проблема
1. Пристрій не
працює
2. Пристрій не
подає пару (1)
Імовірна причина
Спосіб усунення
Відсутнє живлення.
Перевірити провід живлення і розетку.
Вимкнений парогенератор.
Перевірити, чи трипозиційний вимикач (1) знаходиться у положенні 1.
Пустий задній бак.
Наповнити бак водою.
Пара ще не готова.
Зачекати, доки засвітиться лампочка функції парового чищення 4.
Неправильний монтаж
заднього бака.
Перевірити встановлення, натиснути.
У воді немає фізіологіч- Розчинити у воді (задній бак) 5мл фізіологічної або
ної або кухонної солі.
5г кухонної солі (1/2 плоскої ложечки).
3. Замість пари
виходить вода
4. Насос працює
голосно і без
перерв
Пара ще не готова.
Зачекати, доки засвітиться лампочка функції парового чищення 4.
У воді немає фізіологіч- Розчинити у воді (задній бак) 5мл фізіологічної або
5г кухонної солі (1/2 плоскої ложечки).
ної або кухонної солі.
Закінчилася вода у задньому баку.
Наповнити бак водою.
Неправильний монтаж
заднього бака.
Перевірити встановлення, натиснути.
У насос потрапило
повітря.
Переставити трипозиційний вимикач (1) у положення 2 і зачекати, доки з форсунки почне виливатися
вода.
Після цього знову Переставити трипозиційний вимикач (1) у положення 1.
– (1) Перевіряти при увімкненому вимикачі подачі пари (3) – коли світиться.
УВАГА! З усіма іншими недоліками, зокрема у випадку витікання води або пари, слід звернутися в авторизований сервісний центр з метою ремонту.
ЕКОЛОГІЯ – ДБАЙМО ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища.
Це не є трудним, ні надто коштовним. З цією метою:
– Картонне упакування здайте в макулатуру.
– Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
– Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію
для середовища.
Не викидайте пилосос разом з комунальними відходами!!!
113
instrukcja 616-010.indb 113
2010-02-23 10:18:59
EN
Dear Customers!
For many years our vacuum cleaners have enjoyed a very good customer opinion.Based on our best
solutions used in our previous models and the current trends in the industry we have created a vacuum
cleaner that will help solving all your problems with keeping your houses clean.
The vacuum cleaner is designed not only for typical vacuuming but also for removing liquids, steam
cleaning and wet vacuuming.
With a new filtration system the device can work as a traditional or a water-filter vacuum cleaner.Depending
on your needs you can choose between 5 cleaning systems, including the use of a paper bag.
Please, read this Manual carefully and put special attention to the safety instructions. Keep this
Manual in case you will need assistance while operating the vacuum cleaner.
THE 616 VACUUM CLEANER IS DESIGNED
FOR HOUSEHOLD APPLICATIONS ONLY
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
SAFETY INSTRUCTIONS
–
–
–
–
Plug the vacuum cleaner only to a 230 V/AC protected with a 16 A-fuse.
Do not plug the vacuum cleaner to a socket without an earth pin.
Do not remove the plug from the socket by pulling the cord.
Do not start the device if the cord or the casing is damaged.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at
a proper service point or by a qualified person in order to avoid any hazards.
The device should be repaired only by a trained person.Incorrect repair can result in a serious
danger to the user.In case of any defects are revealed it is strongly recommended to contact
technical service.
– Do not allow the plug to get wet.
– Do not touch the plug with wet hands.
– Do not run the vacuum cleaner, nozzles or brushes over the cord as it may cause damage to the cord
insulation.
– Always unplug the appliance before cleaning, assembling or dismantling.
– Switch off the appliance before changing the accessories or before approaching moving parts.
– Do not use vacuum cleaner to clean persons or animals and do not get the nozzles too near to eyes
or ears.
– Do not direct the steam at persons or animals and do not use it to clean surfaces and objects sensitive
to high temperature.
– Do not direct the water stream or steam at electric devices.
– Avoid exposing your skin to a direct contact with steam – the high temperature may cause burns.
– Do not allow matches, cigarette butts, hot ash, caustic or toxic substances, petrol, kerosene or other
flammable or explosive liquids. Avoid collecting objects with sharp edges.
– Do not use the vacuum cleaner to remove dusts, e.g.flour, cement, gypsum, toners for printers and
photocopying machines, etc.
– Do not allow the vacuum cleaner to turn to its side and do not pour water on it.
– Due to the weight of the vacuum cleaner do not place it on shelves, cupboards or stairs.
– While cleaning always place the vacuum cleaner in a horizontal position on the wheels. Any other
working position is unacceptable.
– Do not expose the vacuum cleaner to bad weather conditions (rain, freeze).
– Do not use the vacuum cleaner without a foam filter installed in the filtration unit.
– Do not leave a working vacuum cleaner without supervision to avoid any danger if it falls down.
114
instrukcja 616-010.indb 114
2010-02-23 10:18:59
The manufacturer shall not bear responsibility for any damage caused by the incorrect use of the
vacuum cleaner or its inappropriate handling.
The manufacturer reserves the right to modify this product at any time without prior notification in
order to adapt it to the legal regulations, standards, directives or if justified by the design-related,
commercial, aesthetic or other reasons.
PRODUCT FEATURES
The first filter is a paper bag or a filtrating insert located on the bottom of the filtering chamber. The task
of this filter is to collect large-size dirt particles.
The second filter, as the most important one, is composed of a water filter with pure water as a filtering
agent and a foam filter, which separates water from air.It means that you can collect additional water while
vacuuming.The vacuum cleaner is equipped with a system protecting from an excessive pick-up of water
above the maximum allowable limit.
The third filter (inlet filter) is located on the upper plate of the filtering chamber.Its role is to collect dust
and dirt particles, which have not been stopped by the water filter.
The fourth filter is located at the air exhaust and filtrates the air leaving the vacuum cleaner.
On the upper cover the mode-selection switches and indicators are located:
1 – three-position switch
2 – main switch
3 – steam exhaust switch
4 – steam cleaning indicator
5 – wet cleaning indicator (signals the pump is working)
A graphical warning against burn was placed on the cover.
The user can choose between three modes:
– steam generation – the three-position switch set to ‘1’,
– wet cleaning (with detergent) – the three-position switch set to ‘2’,
– vacuuming pickning up warer / collecting dirt – the three-position switch set to neutral ‘0’.
The vacuum cleaner is fully compatible with the Zelmer turbo-head. It is an indispensable tool for those
who have cats, dogs or other pets, which hair can hardly be collected from the carpets and the coverings.
The rotating turbo-head guarantees the pet hairs are completely removed from the floor.
115
instrukcja 616-010.indb 115
2010-02-23 10:19:00
TECHNICAL DATA
The type and technical parameters of the vacuum cleaner are shown on the name plate:
– Protection 16 A.
– The appliance is designed for a continuous running mode S1.
– A Class I appliance with the mains cable with a protection wire and a plug with a ground contact.
– Requires a mains socket with an earth pin.
– Power of the steam-generator heater 1250 W.
– Rear container capacity 3.5 l.
– Dirt container capacity 6 l.
– Operating distance 9 m.
– Do not interfere TV transmission.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of the relevant standards.It complies with the following
directives:
– Low-Voltage Devices (LVD) – 2006/95/EC.
– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
– Noise generated by the appliance: 80 dB/A.
The product is marked with a CE symbol on the name plate.
The 616 vacuum cleaner is designed for collecting dirt from floors, carpets, ceramic tiles, wainscot crevices,
skirting boards, heaters, furniture, curtains, for removing liquids and wet cleaning (floors, carpets, floor
coverings, upholstery) and for steam cleaning (joints between tiles, crevices, windows, smooth surfaces,
walls, tiles, upholstery, etc.).The vacuum cleaner is equipped with a four-stage filtration system.
COMPONENTS AND ACCESSORIES
ACCESSORIES FOR CLEANING
DRY AREAS
Nozzles for furniture, crevices and upholstery
can be attached both to the extension tubes
and to the hose.
The hose enables
easy
manoeuvring
the attachments.Thanks to Its design the hose does not twist while the vacuum
cleaner is working.
The extension tubes connect the hose and the small nozzle, the crevice nozzle,
the floor tool or the brush.If it is a telescopic tube, set its length to your needs
(your height) by pressing the ”A” button and moving the tubes in the direction
marked by arrows.
116
instrukcja 616-010.indb 116
2010-02-23 10:19:00
We recommend the use of the floor tool to:
Soft backgrounds: carpets and floor coverings
Hard backgrounds: wooden, plastic, ceramic-tile floors, etc.
Connect the 449 floor tool and the tube – press the switch on the floor tool as shown on
for soft backgrounds or
for hard backgrounds.
the picture
Upholstery, mattresses, etc.
The small nozzle – shall be used to vacuum upholstery, mattresses, curtains, etc.Loose
threads and fibres are picked up by a special strip.For this operation it is recommended to
decrease the suction of the vacuum cleaner.
Delicate materials and objects with non-smooth surface
The small nozzle – shall be used to vacuum books, painting frames and windows.For this
operation it is recommended to decrease the suction of the vacuum cleaner.
Crevices, corners, cavings, etc. – The crevice nozzle shall be used
to vacuum crevices, corners and other hardly accessible places.
Filtering insert – GORETEX (white) used to perform vacuuming with a paper bag.
Filtering insert – FIZELINA (black) used to perform vacuuming without
a paper bag.
Paper bag – used to store dust while vacuuming.Each vacuum cleaner is
equipped with two paper bags.
REMOVING DRY DUST:
The three-position switch has to be set to the neutral “0”.
1.Traditional vacuuming with a paper bag and without water
The components used are shown on the picture.The dust is stored in the paper
bag.You do not need additional handling to finish vacuuming.
2.Vacuuming with a paper bag and water.
The components used are shown on the picture.The dust is stored in the paper
bag.The GORETEX filtration insert (white), located in the filtering chamber,
prevents water from entering the paper bag.It can be used for multiple
vacuuming.Once you finish vacuuming remove water from the container and let
it dry.
3.Vacuuming with water and the FIZELINA filtration insert (black), without
a paper bag
The components used are shown on the picture.The dust stored in the filtering
chamber is wet.
4.Vacuuming with water and without any filtration insert and a paper bag in
the filtering chamber.
The components used are shown on the picture.The dust is collected in the
filtering chamber (coarse particles) and water.
117
instrukcja 616-010.indb 117
2010-02-23 10:19:00
With these filtration systems it is possible to operate the vacuum cleaner in one of the following modes:
A – VACUUMING WITH A PAPER BAG AND WITHOUT A WATER
– Press the clamp and lift the upper cover.
– Take the front container out and remove the filter from it.
– Release the clamps, which fix the upper cover to the filtration
chamber, by pressing it with your both thumbs, as shown on
the picture.
– Lift the filter handle until it reaches the vertical position, pull out
the upper cover and open the dust-storage chamber.
The slots, which the paper bag can be attached to, are located
inside the chamber:
– Fold the paper bag along the dashed line in the direction
indicated by the arr.
– Insert it vertically into the slot as indicated by the arrow on the
picture. The hole in the paper bag should overlap with the filter
inlet.
– Bend the cardboard inwards (along the marked line) and lift the
filter handle until it is positioned vertically.
– Insert the cover clamps into the rectangular slots, put the handle
on the cover and lock it.
– Press the upper cover with your thumbs at each clamp (1 and
2 on the picture), either one by one or concurrently, until you
hear a click.
ATTENTION! Both clamps should always be locked!
B–
VACUUMING WITH A PAPER BAG AND WITH 1.5l-WATER AS AN ADDITIONAL FILTER
Proceed as recommended for p.“A”.Then, do the following:
– Release the clamp at the bottom of the filtration chamber (1).
Insert the white GORETEX filtering insert (2) and press the
clamps.
– Pour 1,5l of water into the front container.The water level should
be between the MIN and MAX indications.
ATTENTION! Always use the “GORETEX” filtering insert while
vacuuming with a paper bag.
After vacuuming do not leave the paper bag in
the filtration chamber if there is water left in the
front container.
C–
VACUUMING DIRECTLY TO FILTER CHAMBER, WITHOUT A PAPER BAG, WITH OR WITHOUT
A “FIZELINA” FILTERING INSERT
– Check if a paper bag is in the filter chamber and remove it, if necessary.
– Check if the upper cover is properly fixed to the filter chamber (clamps 1 and 2
should be locked).To do this proceed according to the description under p.“A”.
– Release the clamp at the bottom of the filtration chamber, insert the FIZELINA
(black insert) or do not insert it.
While vacuuming with the FIZELINA insert in place, the dust and dirt stored in
the filter chamber above the FIZELINA are wet.
ATTENTION! You can use a disposable (quick replacement) or a reusable FIZELINA insert (cheaper
but requires washing or rinsing).
118
instrukcja 616-010.indb 118
2010-02-23 10:19:01
Take care to wrap the foam filter around the float thoroughly (it is fixed with two fasteners).
– Ensure that the gasket sticks to the container tightly.
– Insert the water filter into the container
and place the container on the base.
– Close the upper cover.
– Insert the hose into the slot in the container so that the
▼ symbols on the hose and the container are located
opposite to each other.Turn the hose to the left or right so
that these symbols are displaced.
– Connect:
a. the extension tube and the hose,
b. the extension tube and the nozzle or brush you
want to use.
– Insert the plug into the mains socket equipped with an earth pin and start the
vacuum cleaner by pressing the main switch.
ATTENTION! The vacuum cleaner is equipped with a float, which stops
suction automatically when the foam filter gets too dirty. This is
demonstrated by an increased rpm of the motor.
In this situation:
– Switch the vacuum cleaner off by pressing the main switch and remove the plug
from the socket.
– Turn the hose until the ▼ symbols on the hose and the container are located
opposite to each other.Remove the hose from the slot.
– Open the upper cover and remove the front container.
– Take the water filter out of the container and remove the foam
filter.
– Clean the filters thoroughly (see: “When you have finished
vacuuming”).
– Release the clamp at the bottom of the filtration chamber and remove the dust
collected.
– If the dust was previously stored in a paper bag, release the upper cover clamps (1)
as described under p. “A”.
– Remove the dirty water from the container and rinse the container.
– Pour clean water, insert the water filter, place the container on the base and close
the upper cover.
– Insert the plug into the mains socket equipped with an earth pin, start the vacuum
cleaner and continue cleaning.
ATTENTION! The float can also stop suction as a result of sudden manoeuvres,
impacts or crossing the doorsteps.
In this situation:
– Switch the vacuum cleaner off for a dozen of seconds, then switch it on and continue cleaning.
119
instrukcja 616-010.indb 119
2010-02-23 10:19:01
REMOVING LIQUIDS
To remove liquids and for wet or steam cleaning use the detergent/steam hose and extension
tubes.
In order to use the vacuum cleaner to suck in the liquids you
should:
– Insert the hose into the slot in the container so that the
▼ symbols on the hose and the container are located
opposite to each other.Turn the hose to the left or right so
that these symbols are displaced.
– Connect:
a. extension tubes (detergent /steam),
b. the extension tube and the hose,
c. the extension tube and the connector,
d. the connector and the small or big
spray nozzle.
– Turn the lock on the joint between:
– the extension tubes,
– the tube and the hose,
– the tube and the connector,
– the connector and the nozzle.
– Insert the hose stub into the valve at the base.
– Ensure that the stub is properly fixed in the valve.
ATTENTION! If you have any difficulties while performing these operations you can wet the
gaskets with petroleum jelly, water, etc.
Having prepared the vacuum cleaner as described above you have to make sure that:
1. the front container is empty (contains no water).
2. no filtering inserts or paper bags are used.
3. the spray nozzles described below (small or big) are used.
ATTENTION! Under no circumstances start the vacuum cleaner with full containers.Do not suck in
large volumes of water at the same time (e.g.by immersing the hose in the water).
If the amount of liquid exceeds the “MAX”, level, the float will stop suction automatically.
In this situation:
– Switch the vacuum cleaner off for a dozen of seconds, then switch it on and continue cleaning.
ACCESSORIES FOR WET CLEANING
Hose (detergent/steam) is a basic component of the vacuum cleaner.It is used for cleaning with detergent
and steam.Its flexibility allows manoeuvring various attachments and cleaning the area around the
vacuum cleaner.
The hose grip includes:
1. Button – pressing the button in the direction indicated by the arrow 1 triggers
the water or steam is sprayed from the nozzle.
2. Blockade – by pressing the blockade in the direction indicated by the arrow 2
you can lock the button to prevent unintended water or steam spray from the
nozzle.
3. Slide – used to adjust the suction by uncovering or covering the hole under the
slide.
120
instrukcja 616-010.indb 120
2010-02-23 10:19:01
ATTENTION! While collecting liquids, wet or steam cleaning the slide should cover the hole
completely.
Extension tubes (detergent/steam) connect the hose (detergent/steam)
with a proper nozzle through (or without) a connector. Depending on the
particular application and the height of the user one or two extension tubes
can be used.
Connector – is used to connect the tube (detergent/steam) only with
a big or small spray nozzle.
Big spray nozzle – shall be used to
collect water or for wet cleaning.
Cleaning insert – is installed in the big spray nozzle.It is used to
collect water from hard backgrounds, e.g.parquet floors, linoleum,
ceramic tiles, etc.and to perform wet cleaning.
Small spray nozzle – shall be used wet cleaning the upholstery, e.g.on chairs,
armchairs, beds, car seats, etc.
Preparation of the vacuum cleaner to wet cleaning
Prior to wet cleaning thoroughly vacuum the area and prepare the vacuum cleaner.To do this:
– Switch the vacuum cleaner off by pressing the main switch and remove the plug
from the socket.
– Turn the hose until the ▼ symbols on the hose and the container are located
opposite to each other.Remove the hose from the slot.
– Open the upper cover and remove the front container.
–
–
–
–
–
–
Take the water filter out of the container.
Remove the dust collected in the filtration chamber or remove a paper bag.
Remove the dirty water from the container and rinse the container.
Insert the water filter to the container without a paper bag and a filtering insert.
Place the container on the base and close the upper cover.
Then, follow the instructions given in the p.“Collecting liquids”
on how to install the hose, extension tubes, connector, spray
nozzles and the stub.
Then:
– Uninstall the rear container:
– open the upper cover and set it vertically (1),
– lift the container and then move it backwards (2).
– Remove the inlet cap and pour a cleaning agent (powder or fluid) into the container.
The amount of the agent is given on the label:
– Powder – preparation of the cleaning solution: in a separate
container dissolve the contents of the bag in 2.5 – 3l of water
(temp.of up to 45°C).
– Fluid: pour a measured amount of the fluid into the rear
container.1 bottle cap of the liquid per 3.5l of water.
– Depending on the cleaning agent chosen, fill up the rear container with the
solution or warm water (up to 45°C).
– Put the inlet cap in place.
ATTENTION! The vacuum cleaner is equipped with only one type of the cleaning agent.
121
instrukcja 616-010.indb 121
2010-02-23 10:19:01
ZELMER S.A. guarantee a good cleaning effect and a proper operation of the vacuum cleaner only if the
cleaning agents approved by ZELMER S.A. are used in a proper amount
as indicated on the label:
– “DYWANOPUC” powder manufactured by OKTIMA, Poland.
– “CARPEX” fluid manufactured by ASTRA POLLEN , Poland.
– “FOUNTAINHEAD” fluid manufactured by Butcher’s, USA.
– Set the container in place and pres it to ensure it is properly fixed to the
vacuum cleaner.
– Close the upper cover.
DEEP CLEANING THE CARPETS
Prior to cleaning the carpet check the colour fastness.
Put a small amount of the cleaning agent (powder solution or fluid) on a white cloth and clean the carpet
in a place, which is not well visible.If the cloth turns coloured, it means that the colour fastness is very low
and the carpet cannot be cleaned in this way.
To avoid foaming use n antifoaming agent recommended by ZELMER S.A. Follow the instructions given
on the label:
– “G 478 Entschäumer D” manufactured by BUZIL, Germany.
– ”FOAM-FRE” provided by Butcher’s, USA.
ATTENTION! The vacuum cleaner is equipped with only one type of an antifoaming agent.
– Remove the collecting insert from the nozzle.
– Find the direction of the nozzle manoeuvres, which
ensures least resistance.
– Set the three-position switch (1) to “2” – the pump in
the rear container takes water with detergent, which is
signalled by the indicator (5).
– Start the vacuum cleaner by pressing the main switch (2).
ATTENTION! The pump can be started only if there is
water in the rear container. Otherwise the
pump will generate noise.
– Press the button on the hose grip to adjust the water
inflow to the nozzle.
– Move the nozzle on the carpet back and forth.
ATTENTION! If you find that despite the pump is running the nozzle does not spray any water,
check if the rear container is fixed properly (press it, if necessary) and the hose stub
sits firmly in the valve in the base. If you have difficulties, wet the rear container slot
and the stub gasket.
– Clean the carpet in such a way that during cleaning and once you have completed cleaning you do not
step on the area you have just cleaned.
ATTENTION! Do not spray the cleaning agent in the same place for too long time as you can get
the carpet soaked through.
– Upon cleaning a part of the carpet, stop spraying and let it dry with back-and-forth moves of the nozzle.
Repeat until the whole carpet area dries up.
– Once you have completed spraying turn off the pump (set the three-position switch (1) from “2” to “0”)
and press the button on the hose grip to adjust the water flow to the nozzle to “release the pressure”.
In case of aggravated or hardly removable dirt apply a washing agent recommended by ZELMER
S.A. until foam appears. Leave it for a few minutes and remove it with the vacuum cleaner.
ATTENTION! Do not allow the carpet to get soaked through. This may result in a permanent
deformation (corrugation).
122
instrukcja 616-010.indb 122
2010-02-23 10:19:02
CLEANING SMOOTH FLOORS
– Place the collecting insert in the nozzle.
– Set the three-position switch (1) to “2” and turn the vacuum cleaner on (as in
case of deep cleaning the carpets).
– Press the button on the hose grip to adjust the water
inflow to the nozzle.
ATTENTION! In case of the spray nozzle gets
clogged disconnect the nozzle from
the extension tube and clean (blow
through) the duct or replace the nozzle
jet. A complete set of spare jets is
provided.
Replacement of jets
1. Remove the jet with a ø 5.6x1 rubber ring from the big spray nozzle, press the jet downwards with your
thumb as indicated on the nozzle.
2. Wet a new jet and a rubber ring and press it into the slot in the nozzle until you hear a click.
– Move the nozzle on the cleaned area back and forth.
– Upon cleaning a part of the floor, stop spraying (set the three-position switch (1) from “2” to “0”) and
suck the liquid in through moving the nozzle slowly towards you until the cleaning solution is removed
from the floor.
– Repeat this operation until the entire floor is cleaned and dries up.
– Once you have completed spraying turn off the pump (set the three-position switch (1) from “2” to “0”)
and press the button on the hose grip to adjust the water flow to the nozzle to “release the pressure”.
ATTENTION! If you performed a wet cleaning (removing wet contamination), just before finishing
your work suck in about 1-2 litres of pure water to rinse the hose and the extensions
tubes and then suck in the air to dry them.
STEAM CLEANING – Accessories for steam cleaning
In case of steam cleaning use only the equipment listed below:the detergent/
steam hose, the detergent/steam extension pipes, a big spray nozzle,
a suction nozzle, a brush and a connector.
The suction nozzle – is used to collect water from floor
coverings, carpets and floors.
The brush – together with the connector and the suction
nozzle, facilitates cleaning tile joints, crevices, upholstery on
armchairs and seats, etc.
The steam spray nozzle – is used to wash carpets, to clean smooth areas, walls,
tiles and to collect water from them.
The cleaning insert – is fixed to the steam spray nozzle.It facilitates cleaning and
scrubbing smooth surfaces, walls and coverings.
The collecting insert – is fixed to the steam spray nozzle.It facilitates cleaning
windows, smooth surfaces, walls, tiles in bathrooms and to collect water from
floors.
Work in a steam cleaning mode
Prior to steam cleaning check (in a place which is not visible well) if the material to be cleaned is resistant
to temperature, e.g.:
– leather or lacquered wood may fade out,
– unprotected wood may swell,
– protective wax layers may peel off,
– plastics may suffer from deformation,
– plastic cloths, velvet, acryl may be damaged.
123
instrukcja 616-010.indb 123
2010-02-23 10:19:02
Preparation of the vacuum cleaner for steam cleaning
To prepare a saline solution use 3.5l of demineralized (distilled) water with 5g of table salt (1/2 level
teaspoon) or 5 ml of physiological salt (available in drugstores). Do not use salt every time. Use salt to
every third-fifth water tank.
Do not add salt to tap water.
ATTENTION! It is much better to use pure (distilled) water to prevent build-up of scale in the steam
generator.
– Put the inlet cap into the slot on the rear container.
– Set the container in place and press it to fix it firmly to the body.
– close the upper cover.
ATTENTION! DO NOT LEAVE THE APPLIANCE READY TO CLEAN (THE STEAM GENERATOR
IS ON) FOR MORE THAN 30 MINUTES.
STEAM CLEANING SMOOTH SURFACES
To use the vacuum cleaner for steam cleaning the glaze, windows, mirrors and other glass surfaces you
should:
– attach the steam spray nozzle on the detergent/steam
extension pipe and lock this joint by turning the blockade,
– depending on the amount of dirt fix the proper insert
(collecting or cleaning) to the nozzle.
– Set the three-position (1) switch to“1”.
– Wait until the steam cleaning indicator (4) is on and turn
on the steam exhaust switch (3) for 5 seconds, which will
then light up.The pressure inside the steam generator
will be released.
– After this time turn the switch off.
– Wait until the steam cleaning indicator (4) lights up again (indicating that the appliance is ready to
work) and turn on the steam exhaust switch (3).
ATTENTION! To avoid cracks on windows, mirrors and other glass surfaces located in cold (nonheated) rooms and resulting from too big difference of temperature, first heat these
surfaces with a small amount of steam and then begin standard cleaning.
– Press the button on the hose grip to adjust the water inflow to the nozzle.
The presence of water at the end of the nozzle while starting the stem
cleaning mode is typical.
– Move the nozzle on the cleaned area back and forth. The time and intensity of
cleaning depends on the amount of dirt and the type of the background.
– The amount of water in the rear container may be not enough to clean the entire area. Therefore, when
all water in the container is used up, refill the container, switch on the wet cleaning (detergent) mode
and switch it back to the steam cleaning mode when water appears on the nozzle outlet.
– Upon cleaning a part of the floor, stop spraying, turn the vacuum cleaner on and suck in the liquid
created by condensing steam. To do this move the nozzle slowly towards you until the liquid is removed
from the floor. Repeat this operation until the entire surface is cleaned and dries up.
If the three-position switch (1) is set to "1” (steam cleaning) and you want to change it to the “wet
cleaning” mode (“2”), you have to move the switch to the neutral “0” first and then to “2”. Never
switch the three-position switch from “1” to “2” directly.
ATTENTION! Never switch the three-position switch from „1” to „2” directly with the omission of
the neutral “0”.
– Once you have completed spraying turn off the pump (set the three-position switch (1) to “0” – the
picture on p.3) and press the button on the hose grip to adjust the water flow to the nozzle to “release
the pressure”.
124
instrukcja 616-010.indb 124
2010-02-23 10:19:02
STEAM CLEANING VERY DIRTY AREAS
Prior to any replacement of the accessories wait until all the components cool
down.
The following mode is recommended to clean joints between tiles, oven windows,
cookers and hoods. It can be also applied to clean kitchen sinks, wash-basins and
sanitary equipment.
The time and intensity of cleaning depends on the amount of dirt.
In order to do this:
– attach the connector and the steam spray nozzle on the detergent/steam
extension pipe and lock this joint by turning the blockade,
– if you have problems with removing dirt install the brush at the nozzle tip.
ATTENTION! The brush is hard bristle and may scratch soft surfaces when subject to a direct
contact
– set the three-position switch (1) to “1”,
– proceed as in case of steam cleaning the smooth
surfaces except for that upon spraying is stopped
and before the liquid is sucked in you should attach
the suction nozzle to the connector.
WHEN YOU HAVE FINISHED VACUUMING
– Switch the vacuum cleaner off by pressing the main switch and remove the plug from the socket.
ATTENTION! Wait until the hose, the nozzles, the tubes and the nozzle
disconnect them.
– Turn the hose until the ▼ symbols on the hose and
container are located opposite to each other. Remove
hose from the slot.
– Press the red button in vacuum cleaner base and remove
hose stub.
jets cool down. Then,
the
the
the
– Unlock the blockade and disconnect the extension pipes.similarly,
disconnect the hose and the nozzle.
– Take the water filter out of the container.
– Remove the foam filter from the water filter and rinse it with running
water with the water stream moving from the inner side of the foam.
ATTENTION! Do not wash the filtering inserts manually (squeezing) or with
a washing machine.Avoid folding, pulling and deformations.
Having cleaned the foam let it dry either unwrapped or hanged.
Never dry the foam on heaters, radiators, ovens, etc.
– Remove the dirty water from the container through the slot.
– Wash the container and the water filter thoroughly, repeat this
operation a number of times using fresh water each time.
– Then, thoroughly wash all vacuum cleaner components used
(hose, tubes, accessories).
ATTENTION! Failure to wash these components thoroughly may affect the
filtering capacity of the inserts and foam and may contribute to
proliferation of bacteria and saprophytes.
– Dry all the components.
ATTENTION! Never assemble the vacuum cleaner before all components dry.
– IInert the water filter, set the container in place and close the upper cover.
125
instrukcja 616-010.indb 125
2010-02-23 10:19:02
FILTER REPLACEMENT
In the course of the operation the inlet and exhaust air filters get dirty. To ensure proper operation of the
vacuum cleaner it is recommended to rinse the inlet filter frequently. A very dirty or damaged inlet filter has
to be replaced with a new one.
Inlet filter
– Open the upper cover and set it to a vertical position.
– Seize the top edge of the filter with your fingers and pull it slightly towards you until
it pulls out from the clamps.
– Rotate the frame, take the filter out, rinse it with running water wringing it out slightly,
dry it and set in place (or replace with a new one).
– Position the new filter thoroughly so that the frame edges stick tightly to the rim of
the filter.
– Close the cover.
Exhaust air filter
The exhaust air filter should be replaced upon about 30 hours of operation
(6 months) or earlier in case it gets very dirty.
– Press the blockade and open the exhaust cover.
– Replace the filter (1 and 2):
Model: 616.*E – Fig.A – Electrofilter
Position the new filter thoroughly so that the frame edges stick tightly to
the rim of the filter.
Model: 616.*S – Fig.B – HEPA Filter cartridge
Upon going though the turbines this foam condenses then on the exhaust filter. To avoid this you
should add an anti-foam agent recommended by ZELMER S.A. to the front container and to turn on
the vacuum cleaner (without the front container) for a few minutes to let the suction system dry.
The exhaust air filter shall always be replaced with a genuine brand-new one.
126
instrukcja 616-010.indb 126
2010-02-23 10:19:02
PROBLEMS, WHICH MAY OCCUR WHILE OPERATING THE VACUUM CLEANER
Problem
Possible cause
1. The vacuum cleaner
No power supply.
does not work.
Solution
Check the mains cable and the slot.
The steam generator is off. Check if the three-position switch (1) is set to 1.
2. Steam is not
generated (1)
3. Water appears
instead of steam
4. The pump works
very loudly and
continuously
The rear container is
empty.
Fill the rear container with water.
Steam is not ready yet.
Wait until the steam cleaning lamp (4) is on.
The rear container
assembled improperly.
Make sure that the rear container sits firmly in
the base.Press it down, if necessary.
No isotonic saline solution
or table salt in water.
Dissolve 5g of table salt (1/2 teaspoon) or 5ml of
isotonic saline solution in water (rear container).
Steam is not ready yet.
Wait until the steam cleaning lamp (4) is on.
No isotonic saline solution
or table salt in water.
Dissolve 5g of table salt (1/2 teaspoon) or 5ml of
isotonic saline solution in water (rear container).
No water in the rear
container.
Fill the rear container with water.
The rear container
assembled improperly.
Make sure that the rear container sits firmly in
the base.Press it down, if necessary.
Air pocket in the pump.
Set the three-position switch 1 to 2 and wait until
water comes out of the nozzle jet.Then, set the
three-position switch 1 back to 1.
– (1) Check when the steam exhaust switch is on.
ATTENTION! All other failures detected, such as leakage of water or steam from the vacuum
cleaner, should be repaired by an authorized service centers only.
ECOLOGY – ENVIRONMENT PROTECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
127
instrukcja 616-010.indb 127
2010-02-23 10:19:03
616-010
instrukcja 616-010.indb 128
2010-02-23 10:19:03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement