Zelmer | Aquawelt Plus ZVC762ST | User manual | Zelmer Aquawelt Plus ZVC762ST User Manual

Zelmer Aquawelt Plus ZVC762ST User Manual
1
Aquawelt
Plus
2
A
Aquawelt
Plus
ODKURZACZ
vacuum cleaner
ODKURZACZ
vacuum cleaner
2
1
Świeżość powietrza
i perfekcyjnie czysty dom
3
3
Fresh air and perfectly
clean house
4
4
9
8
10
5
7
CZ
SK
HU
1. Pranie dywanów i tapicerki 2. Zbieranie płynów
3. Odkurzanie klasyczne workowe lub bezworkowe
4. Filtr wodny i filtr HEPA – podwójny system filtracji
skutecznie oczyszcza powietrze
RO
1. Praní koberců a čalounění 2. Vysávání tekutin
3. Klasické sáčkové nebo bezsáčkové vysávání
4. Vodní filtr a filtr HEPA – dvojitý systém filtrace
efektivně čistí ovzduší
BG
1. Tepovanie kobercov a čalúnenia 2. Vysávanie
rozliatych tekutín 3. Klasické vysávanie s vreckom
alebo bez vrecka 4. Vodný filter a filter HEPA –
dvojstupňový filtračný systém zaisťuje optimálnu
čistotu ovzdušia
EN
6
1. Spălarea covoarelor şi a tapiţeriei 2. Strângerea
lichidelor 3. Aspirare clasica-cu sac sau fara sac
4. Filtru de apă şi filtru HEPA – sistemul dublu de
filtrare curăţă eficient aerul
1. Пране на килими и тапицерии 2. Събиране на
течности 3. Класическо почистване с прахосмукачка
с или без торбичка 4. Воден филтър и филтър
HEPA – двойната филтрираща система ефикасно
пречиства въздуха
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
23
14
www.goldenservice.zelmer.com
15
VC7920-003_v01
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
22
13
1. Washing carpets and upholstery 2. Picking up
liquids 3. Standard bag vacuuming or bagless
vacuuming 4. Water filter and HEPA filter – double
filtration system effectively purifies air
1. Szőnyeg- és kárpittisztítás 2. Folyadékok
felszívása 3. Klasszikus, porzsákos vagy porzsák
nélküli porszívózás 4. Vizes és HEPA szűrő
– a dupla szűrési rendszer eredményesen tisztítja
meg a levegőt
12
21
Aquawelt Plus
PL
11
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ Typ VC7920
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
6–11
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
VYSAVAČ Typ VC7920
16
ПРАХОСМУКАЧКА Тип VC7920 36–42
30
EN USER MANUAL
18–23
29
18
31
VACUUM CLEANER Type VC7920 43–48
17
19
25
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PORSZÍVÓK VC7920 Típus
24
20
30–35
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
12–17
SK NÁVOD NA OBSLUHU
VYSÁVAČ Typ VC7920
ASPIRATORUL Tip VC7920
26
27
24–29
32
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
33
34
28
B
PL
E
1
2
3
1
4
2
3
4
F
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
5
6
7
2
3
4
10
11
12
5
6
G
13
14
15
7
8
H
16
1
C
2
1
2
I
1
2
3
4
1
D
2
3
4
J
1
2
3
4
1
2
3
●
●
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo
przez wykwalifikowaną osobę w celu
uniknięcia zagrożenia.
● Przed czyszczeniem urządzenia, jego
montażem lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka
sieci.
● Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających się
podczas użytkowania, należy wyłączyć
sprzęt i odłączyć od zasilania.
● Urządzenie może być używane przez
dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu,
ale wyłącznie pod nadzorem lub po
wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu
możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia. Należy zapewnić aby dzieci
nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie
urządzenia oraz wykonywanie czynności
konserwacyjnych nie powinny być wykonywane przez dzieci bez odpowiedniego
nadzoru.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudowa i uchwyt są w sposób
widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do
punktu serwisowego.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami, gdy jest ono
włączone do sieci zasilającej.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących
do oczu i uszu.
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem
mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Odkurzacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 230 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Nie dopuszczaj do zamoczenia wtyczki przewodu
przyłączeniowego.
Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem izolacji przewodu.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych przedmiotów.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek itp.
Nie wciągaj do odkurzacza środków żrących, toksycznych, benzyny nafty i innych palnych lub wybuchowych
cieczy.
Pompkę można włączyć tylko wtedy, gdy w zbiorniku
płynu czyszczącego znajduje się roztwór płynu czyszczącego i wody. Jego brak objawia się głośną pracą
pompki.
W czasie pracy nie dopuszczaj do przewrócenia lub
zalania odkurzacza wodą.
Nie wystawiaj odkurzacza na działanie czynników
atmosferycznych (deszcz, mróz).
Nie używaj odkurzacza bez nałożonego filtra piankowego w zespole filtracyjnym.
Nie pozostawiaj włączonego i pracującego odkurzacza.
Odkurzacz może pracować tylko w położeniu naturalnym tj. gdy osadzony jest na czterech kółkach, na
podłożu.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
4
6
Notes
........................................................................
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny
9
●
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
8
1
●
VC7920-003_v01
Elektroniczna regulacja
mocy
Ssawka do zbierania
wody
Ssawka rozpylajaca mała
Ssawka rozpylajaca duża
Turboszczotka
Szczotka parkietowa
Szczotka mała
Ssawka mała
Ssawkoszczotka
Ssawka szczelinowa
Typ
Rury ssące teleskopowe
Wąż ssący
Worek / ilość
Opcja
wykonania
i wyposażenie
Filtr wylotowy
TYPY ODKURZACZY VC7920
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VC7920.0 ST
SAFBAG 1 szt.
HEPA
VC7920.0 SP
SAFBAG 1 szt.
HEPA
VC7920.5 SP
SAFBAG 1 szt.
HEPA
VC7920.5 SK
SAFBAG 1 szt.
HEPA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki
dotyczące użytkowania
●● Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
●● Okresowo czyść kółka jezdne. Brud gromadzący się
na osi kółka może powodować trudności w ich obracaniu.
●● Przez progi i inne nierówności podłoża, odkurzaczem
należy przejeżdżać ostrożnie tak, aby nie doprowadzić
do nadmiernego falowania wody w zbiorniku. Mogłoby
to spowodować wyrzucenie niewielkiej ilości wody na
zewnątrz.
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
●● rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
metalowych obiektów w pokoju,
●● zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
●● stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
Charakterystyka odkurzacza
Odkurzacz VC7920 przeznaczony jest do zbierania zanieczyszczeń z podłogi, dywanów, płytek ceramicznych, szczelin w boazerii, listw podłogowych, grzejników. Odkurzacz
służy również do odkurzania mebli, zasłon, firanek, oraz do
zbierania cieczy i czyszczenia na mokro: płytek, posadzek,
dywanów, wykładzin podłogowych i tapicerki.
VC7920-003_v01
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Nie wymaga uziemienia
.
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Poziom mocy akustycznej: 85 dB(A).
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
A
Uchwyt
Przycisk otwierania pokrywy zbiornika
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
Schowek na akcesoria
Wskaźnik pracy pompki
Włącznik/wyłącznik pompki
Przycisk włącz/wyłącz
Przyciski zmiany mocy +/- (typ VC7920.0)
Wskaźnik poziomu mocy (typ VC7920.0)
Przycisk zwijacza
Wskaźnik zatkania wlotu powietrza (typ VC7920.0)
Szczotka parkietowa (typ VC7920.0, VC7920.5 SP)
Ssawkoszczotka przełączalna z separatorem drobnych
przedmiotów
15 Turboszczotka (typ VC7920.0 ST)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Szczotka mała
Ssawka mała
Ssawka szczelinowa
Rura ssąca teleskopowa
Wąż ssący
Moduł filtracji suchej z workiem SAFBAG
Moduł filtra wodnego (zaspół filtracyjny + przegroda)
Zbiornik płynu czyszczącego
Zespół spryskiwacza – nakładka na rękojeść węża ssącego
Ssawka rozpylająca duża
Ssawka rozpylająca mała
Ssawka do zbierania wody
Listwa gumowa nasuwana na ssawkę rozpylajacą dużą
Zestaw do prania
Filtr piankowy I
Filtr piankowy II
Filtr wlotowy
Filtr silnika
Filtr wylotowy HEPA
Przygotowanie odkurzacza do użytku
B
1 Włóż końcówkę węża ssącego do otworu odkurzacza,
tak aby znaki na końcówce węża i obudowie odkurzacza
leżały naprzeciw siebie i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji .
2 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą teleskopową.
3 Trzymając za pierścień na rurze teleskopowej, poprzez
wsunięcie lub rozsunięcie rury ustaw odpowiednią dla siebie
długość.
4 Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią
ssawkę bądź szczotkę.
5 Do odkurzania tradycyjnego z workiem SAFBAG,
odkurzania z wykorzystaniem modułu filtra wodnego stosuj
następujące ssawki i szczotki: ssawkoszczotkę przełączalną z separatorem drobnych przedmiotów, ssawkę małą,
szczotkę małą, ssawkę szczelinową, szczotkę parkietową
lub turboszczotkę.
6 W ssawkoszczotce z separatorem drobnych przedmiotów możesz zamontować koszyk w celu zbierania drobnych
elementów. W tym celu zdejmij nakładkę koszyka i włóż
koszyk.
7 W celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna,
tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń
szczotkę wciskająć przełącznik na ssawce zgodnie z rysunkiem
.
8 Odkurzacz wyposażony jest w schowek na akcesoria.
Schowek otwiera/zamyka się za pomocą suwaka. W celu
otworzenia/zamknięcia schowka przesuń suwak w dół/górę
i wyciągnij/schowaj żądaną ssawkę.
8
9 Odkurzacz można przechowywać w położeniu poziomym
w tym celu włóż hak mocujący ssawkoszczotki w zaczep do
mocowania ssawkoszczotki. Wąż może pozostać zamoco­
wany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by nie
był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
10 Zamknij pokrywę.
11 Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (4) i wyciągnij go z odkurzacza.
Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego
zwróć uwagę na żółtą opaskę sygnalizującą
koniec wyciąganego przewodu. Dalsze próby
(szarpanie) mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
●● Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.
Zanim uruchomisz odkurzacz przyciskiem
włącz/wyłącz (8) upewnij się czy w zbiorniku
zamontowany jest odpowiedni moduł (patrz
punkt C, E lub F).
12 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/wyłącz” (8).
W celu przygotowania odkurzacza do pracy na mokro
dodatkowo:
13 Zamontuj zespół spryskiwacza – nakładkę na rękojeść
węża ssącego (24).
●● Zamocuj zaczepy wężyka do węża ssącego i rury ssącej
teleskopowej.
14 Połącz końcówkę wężyka (tulejkę) z rurą ssącą teleskopową, zaś drugą stronę końcówki wężyka włóż w ssawkę
rozpylającą małą bądź dużą aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.
15 Do odkurzania i czyszczenia na mokro lub zbierania
wody stosuj następujące ssawki: ssawkę rozpylającą dużą,
ssawkę rozpylającą małą lub ssawkę do zbierania wody.
16 Przesuń zaślepkę zaworu króćca w dół.
●● Włóż króciec weżyka do zaworu w obudowie odkurzacza.
●● Upewnij się czy zaczepy króćca dokładnie zatrzasnęły
się w wybraniu gniazda.
Przy trudnościach w łączeniu w/w elementów zwilż uszczelki np. wazeliną techniczną,
wodą, itp.
Funkcje odkurzacza
ODKURZANIE TRADYCYJNE Z WORKIEM SAFBAG
C
1 Trzymając wciśnięty przycisk otwierania pokrywy zbiornika (2) podnieś pokrywę zbiornika do góry.
2 Wyjmij ze zbiornika moduł filtra wodnego (zespół filtracyjny i przegrodę).
3 Włóż do zbiornika moduł filtracji suchej z zamontowanym
workiem SAFBAG (21).
●● Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.
VC7920-003_v01
4 Odkurzacz domyślnie uruchomi się na takim poziomie
mocy, na jakim pracował w chwili ostatniego wyłączenia.
Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy +/- (9) ustaw
żądaną wartość mocy (funkcja dostępna tylko w odkurzaczach typu VC7920.0).
Odkurzacz wyposażony jest w funkcję zapamiętywania ustawionego poziomu mocy. Jest
ona dostępna tylko w odkurzaczach typu
VC7920.0. W czasie wyłączenia odkurzacza
przyciskiem „włącz/wyłącz” (8) nastąpi zapamiętanie aktualnie ustawionego poziomu
mocy. Przy następnym włączeniu odkurzacz
uruchomi się na takim poziomie mocy, na jakim
pracował w chwili ostatniego wyłączenia.
Odkurzacz wyposażony jest w funkcję ustawienia jasności świecenia diod wskaźnika
poziomu mocy (10) i wskaźnika zatkania wlotu
powietrza (12) na panelu sterowania. Jest ona
dostępna tylko w odkurzaczach typu VC7920.0.
Żeby ustawić żądaną jasność świecenia diod
należy jednocześnie nacisnąć przyciski zmiany
mocy + i – (9), a następnie trzymając je wciśnięte włączyć odkurzacz przyciskiem „włącz/
wyłącz” (8). Zapalą się wtedy diody poziomów
mocy MIN, 2, MAX, a silnik odkurzacza pozostanie wyłączony. Następnie przyciskami zmiany
mocy +/– (9) można odpowiednio zwiększać lub
zmniejszać jasność świecenia diod wskaźnika
(10) i wskaźnika (12). Nie ma możliwości zmiany
jasności świecenia diody wskaźnika pracy
pompki (6). Po ustawieniu żądanej jasności
świecenia diod należy wyłączyć zasilanie odkurzacza poprzez naciśnięcie przycisku „włącz/
wyłącz” (8). W ten sposób wychodzimy z trybu
ustawiania jasności świecenia diod, a ustawiony poziom jasności zostanie zapamiętany.
Odkurzacz wyposażony jest w funkcję ograniczania mocy jeżeli otwór wlotowy będzie
zatkany lub worek SAFBAG będzie zapełniony.
Objawia się to pulsacyjnym ograniczeniem
mocy silnika i zaświeceniem wskaźnika zatkania otworu wlotu powietrza (12) podczas działania odkurzacza na pełnej mocy (typ VC7920.0).
W takiej sytuacji wyłącz odkurzacz naciskając
przycisk włącz/wyłącz (8), wyciągnij wtyczkę
z gniazdka sieci i udrożnij rury bądź wymień
worek SAFBAG.
D
Demontaż/montaż worka SAFBAG
●● Wyciągnij ze zbiornika moduł filtracji suchej z workiem
SAFBAG (21).
1 Pociągnij do siebie zaczep blokady worka SAFBAG
i odchyl ją.
2 Pociągnij zaczep mocujący worek SAFBAG z koszykiem
tak, aby zwolnić płytkę worka.
VC7920-003_v01
3 Wyciągnij worek.
4 Włóż worek SAFBAG zgodnie ze strzałką nadrukowaną na worku, tak aby dolna część płytki worka znalazła
się w szczelinie obudowy. Górną część płytki worka dociśnij
do zaczepu aż do usłyszenia charakterystycznego „click”
a następnie zamknij blokadę worka SAFBAG.
●● Włóż moduł filtracji suchej z workiem SAFBAG (21) do
zbiornika.
ODKURZANIE Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU
FILTRA WODNEGO
E
1 Trzymając wciśnięty przycisk otwierania pokrywy zbiornika (2) podnieś pokrywę zbiornika do góry.
2 Włóż przegrodę w rowki w zbiorniku tak, aby żaluzje
skierowane były w dół. Upewnij się, że przegroda zamontowana jest prawidłowo w zbiorniku tzn. żebra przegrody
powinny obejmować występ w zbiorniku.
3 Napełnij zbiornik wodą w ilości 1,3–1,5 litra. Poziom
wody powinien mieścić się w przedziale oznaczonym na
ściance zbiornika.
Nie uruchamiaj urządzenia bez wody w zbiorniku podczas odkurzania z wykorzystaniem
modułu filtra wodnego.
4 Przykryj zbiornik zespołem filtracyjnym.
●● Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.
●● Odkurzacz domyślnie uruchomi się na takim poziomie
mocy, na jakim pracował w chwili ostatniego wyłączenia.
Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy +/- (9)
ustaw żądaną wartość mocy (funkcja dostępna tylko
w odkurzaczach typu VC7920.0).
Nie pracuj zbyt długo bez zmiany wody w zbiorniku.
ODKURZANIE I CZYSZCZENIE NA MOKRO
Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU FILTRA WODNEGO
Przed przystąpieniem do czyszczenia na mokro odkurz
dokładnie powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia.
Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy zbiornik
jest pusty i moduł filtra wodnego wraz z filtrami są czyste.
1 Trzymając wciśnięty przycisk otwierania pokrywy zbiornika (2) podnieś pokrywę zbiornika do góry.
2 Wyjmij z odkurzacza zbiornik wraz z modułem filtra wodnego (zespół filtracyjny i przegrodę).
3 Wyjmij zbiornik płynu czyszczącego (23) pociągając go
do siebie za uchwyt a następnie unosząc do góry.
4 Otwórz zatyczkę wlewu i napełnij zbiornik płynu czyszczącego (23) środkiem czyszczącym (mieszaniną płynu
czyszczącego G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger (29) i zimnej wody) w iloścach podanych na etykiecie płynu:
–– „G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger” firmy BUZIL,
Niemcy.
●● Zatkaj zatyczką otwór zbiornika płynu czyszczącego.
F
9
Przed rozpoczęciem czyszczenia dywanu na
mokro, sprawdź trwałość kolorów dywanu. Na
białą szmatkę nanieś niewielką ilość przygotowanego roztworu i czyść dywan w najmniej
widocznym miejscu. Jeżeli szmatka zafarbuje
oznacza to, że dywan nie ma trwałych kolorów i nie może być czyszczony przy pomocy
płynu czyszczącego G 500 O-Tens Tensidfreier
Reiniger.
5 Włóż zbiornik płynu czyszczącego (23) w uprzednio
zajmowane miejsce i dociśnij go w celu dokładnego zamocowania (postępując w sposób odwrotny do wyjmowania).
6 Włóż zbiornik wraz z modułem filtra wodnego (zespół
filtracyjny i przegroda) do odkurzacza.
Dla zabezpieczenia przed powstawaniem piany lub przy
jej powstawaniu, podczas czyszczenia wlej do zbiornika
tylnego środek antypieniący (29) zalecany przez firmę
ZELMER, w ilościach podanych na etykiecie:
–– „G 478 Entschäumer D” firmy BUZIL, Niemcy.
●● Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.
Do odkurzania na mokro stosuj tylko i wyłącznie ssawkę rozpylającą małą bądź dużą.
●● Odkurzacz domyślnie uruchomi się na takim poziomie
mocy, na jakim pracował w chwili ostatniego wyłączenia.
Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy +/- (9)
ustaw żądaną wartość mocy (funkcja dostępna tylko
w odkurzaczach typu VC7920.0).
7 Wciśnij włącznik/wyłącznik pompki (7).
Pompkę można włączyć tylko wtedy, gdy
w zbiorniku płynu czyszczącego znajduje się
roztwór płynu czyszczącego i wody. Jego brak
objawia się głośną pracą pompki.
W przypadku stwierdzenia, że mimo włączenia pompki
ssawka nie rozpyla wody, sprawdź poprawność zamocowania: zbiornika płynu czyszczącego (mocno go dociśnij),
zamocowanie króćca w zaworze w podstawie odkurzacza
lub zamocowanie końcówki wężyka w ssawce rozpylającej,
sprawdzić czy dysza rozpylająca ssawki jest drożna.
8 Wciśnij w rękojeści węża przycisk regulujący dopływ
wody do ssawki.
Pulsacyjne naciskanie przycisku powoduje chwilowe zwalnianie dopływu wody do ssawki natomiast naciśnięcie i przesunięcie przycisku do tyłu powoduje stały dopływ wody do
ssawki.
Na rękojeści znajduje się również suwak służący do regulacji
siły ssania. Otworu tego nie należy odsłaniać w czasie zasysania wody oraz czyszczenia na mokro.
Nie rozpryskuj roztworu płynu czyszczącego
zbyt długo w jednym miejscu dywanu, aby go
nie przemoczyć.
●● Czyszczenie dywanu prowadź w taki sposób, aby w trakcie czyszczenia i bezpośrednio po nim nie chodzić po
10
wyczyszczonej powierzchni. Po oczyszczeniu części
dywanu przerwij spryskiwanie i osusz go wykonując
ssawką ruchy posuwisto-zwrotne. Powtórz te czynności
aż cała powierzchnia dywanu zostanie osuszona.
●● Po zakończeniu spryskiwania wyłącz pompkę oraz
wciśnij na chwilę przycisk regulujący dopływ wody do
ssawki w celu „rozładowania ciśnienia”.
Odkurzacz wyposażony jest w pływak, który
automatycznie zablokuje ssanie, jeżeli filtr
piankowy II (31) będzie mocno zabrudzony lub
poziom cieczy przekroczy poziom maksymalny.
Objawia się to pulsacyjnym ograniczeniem
mocy silnika i zaświeceniem wskaźnika zatkania otworu wlotu powietrza (12) (typ VC7920.0).
W takiej sytuacji wyłącz odkurzacz naciskając
przycisk włącz/wyłącz (8), wyciągnij wtyczkę
z gniazdka sieci, wyczyść filtr i opróżnij zbiornik.
Nie dopuszczaj do przemoczenia dywanu. Może
to doprowadzić do jego trwałego odkształcenia
(pofałdowania).
ZBIERANIE WODY Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU
FITRA WODNEGO
Chcąc zastosować odkurzacz do zasysania cieczy w zbiorniku należy go przygotować podobnie jak w przypadku odkurzania z wykorzystaniem modułu filtra wodnego z wyjątkiem:
1. Zbiornik powinien być pusty (bez wody).
2. Stosować ssawki rozpylające (dużą lub małą), ssawkę
rozpylającą dużą z nakładką zgarniającą lub ssawkę do
zbierania wody.
Nie uruchamiaj odkurzacza z pełnym zbiornikiem! Nie zasysaj jednorazowo dużych porcji
cieczy (np. wężem zanurzonym w wodzie).
Jeżeli w czasie zasysania poziom cieczy przekroczy poziom
maksymalny, pływak automatycznie zablokuje ssanie. Maksymalna pojemność zbiornika to ok. 5 l. W takiej sytuacji
postępuj w sposób opisany poprzednio w części dotyczącej
zablokowania ssania spowodowanego zabrudzonym filtrem
piankowym (pulsacyjne obroty silnika).
ZAKOŃCZENIE PRACY, CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA
●● Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz
(8), wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
●● Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (11). Przy
tej czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do
jego splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
●● Obróć końcówkę węża do pozycji pokrycia się wierzchołków znaków na końcówce węża i obudowie odkurzacza, a następnie wyciągnij wąż z otworu.
●● Wyjmij króciec wężyka naciskając czerwony przycisk na
zaworze i pociągnij go do siebie.
●● Rozłącz rurę teleskopową z wężem oraz z ssawką lub
szczotką.
VC7920-003_v01
●● Wylej brudną wodę ze zbiornika.
●● Zaleca się po każdym użyciu odkurzacza dokładne umycie zbiornika, filtrów (demontaż poniżej) oraz przegrody
– kilkakrotnie zmieniając wodę.
●● Po odkurzaniu na mokro dokładnie umyj wszystkie elementy wyposażenia używane w tym procesie (wąż, rury,
akcesoria).
Pozostawienie w/w części nieumytych lub ich
niedokładne umycie może spowodować utratę
zdolności filtracyjnych wkładek i pianki oraz
przyczynia się do rozwoju bakterii i roztoczy.
Dokładnie wysusz wszystkie umyte części
przed ponownym montażem.
DEMONTAŻ FILTRÓW
G
FILTR PIANKOWY I
1 Otwórz pokrywę zespołu filtracyjnego pociągając ją za
uchwyt do góry.
2 Wyciągnij, umyj filtr pod bieżącą wodą, wysusz i włóż
w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Zamknij pokrywę zespołu filtracyjnego naciskając ją, aż
do usłyszenia charakterystycznego „click”.
H
FILTR PIANKOWY II
Przed demontażem filtra zaleca się założenie gumowych
rękawic ochronnych.
1 Chwyć palcami filtr piankowy i ściągnij go z korpusu
zespołu filtracyjnego.
2 Umyj filtr pod bieżącą wodą, wysusz i włóż w uprzednio
zajmowane miejsce.
Pianki filtracyjnej nie pierz ręcznie przez wyżymanie ani w pralkach. Unikaj zgniatania, rozciągania i deformowania. Po oczyszczeniu piankę
wysusz w temperaturze pokojowej. Nigdy nie
susz pianki na grzejnikach, kaloryferach, piecach, itp.
I
FILTR WLOTOWY
1 Wyciągnij ze zbiornika moduł worka SAFBAG.
2 Wyjmij worek SAFBAG z modułu (patrz rozdział ODKURZANIE TRADYCYJNE Z WORKIEM SAFBAG – Demontaż/
montaż worka SAFBAG).
3 Zwolnij zaczep mocujący pokrywę modułu worka
SAFBAG z koszykiem i odchyl koszyk.
4 Wyciągnij, umyj filtr pod bieżącą wodą, wysusz i włóż
w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Zamknij koszyk modułu worka SAFBAG naciskając go,
aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.
●● Załóż worek SAFBAG (patrz rozdział ODKURZANIE
TRADYCYJNE Z WORKIEM SAFBAG – Demontaż/
montaż worka SAFBAG).
VC7920-003_v01
J
FILTR WYLOTOWY HEPA I FILTR SILNIKA
Filtr powietrza wylotowego HEPA powinien być wymieniany
po ok. 30 godzinach pracy (6 miesięcy), lub wcześniej
w przypadku silnego zabrudzenia.
1 Przesuń suwak blokady osłony filtra w dół i otwórz
osłonę filtra.
2 Wyjmij i wymień filtr HEPA na nowy, gdy zostanie zabrudzony.
3 Wyjmij i wymień filtr silnika na nowy, gdy zostanie zabrudzony.
4 Jest możliwość przepłukania filtra HEPA oraz filtra
powietrza chłodzącego pod bieżącą wodą. Przed ponownym
montażem pamiętaj, aby osuszyć w/w filtry.
●● Zamknij osłonę filtra i przesuń suwak blokady w górę.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
11
CZ
Vážení zákazníci,
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn u výrobce, ve
specializovaném servisu nebo kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
●● Před čištěním přístroje, jeho montáži
nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku
napájecího kabelu ze zásuvky.
●● Před výměnou příslušenství nebo před
manipulací v blízkosti součástek pohybujících se během provozu vysavače
je nutno spotřebič vypnout a odpojit od
napájení.
●● Spotřebič mohou používat děti starší
8 let a osoby s fyzickým, senzorickým
a mentálním omezením a osoby nemající zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném
používání spotřebiče. Ujistěte se, že si
děti se spotřebičem nehrají. Čistit spotřebič a provádět jeho údržbu je zakázáno
dětem bez náležitého dohledu.
●● Přístroj
nezapínejte, je-li napájecí kabel nebo kryt
zjevně poškozen.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy
se obraťte na specializovaný servis.
●● Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama, je-li zapojen do napájecí sítě.
●● Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat,
dbejte zejména na to, aby se sací hubice vysavače
nepřiblížila k očím nebo uším.
12
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad hrozí
poškození majetku
●● Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým proudem 230 V chráněné síťovým jističem 16.
zástrčku ze síťové zásuvky tahem za
napájecí kabel.
●● Zabraňte ponoření do vody zástrčky napájecího
kabelu.
●● Neprojíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí kabel
– může dojít k poškození izolace kabelu.
●● Nevysávejte zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Nevysávejte drobný prach jako je mouka, cement,
sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
●● Nevysávejte hořlavé a toxické látky, benzin, naftu a jiné
hořlavé a výbušné kapaliny.
●● Čerpadlo lze zapnout pouze tehdy, je-li v nádrži čisticího přípravku roztok čisticího přípravku a vody. Jeho
absence se projevuje hlasitým provozem čerpadla.
●● Dbejte, aby během provozu nedošlo k převrácení nebo
polití vysavače vodou.
●● Nevystavujte vysavač působení atmosférických vlivů
(déšť, mráz).
●● Nepoužívejte vysavač bez pěnového filtru ve filtračním
dílu.
●● Neponechávejte zapnutý a pracující vysavač.
●● Vysavač může pracovat pouze v neutrální poloze,
tj. v poloze na čtyřech kolečkách na podkladu.
●● Nevytahujte
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Vysavač je určen pouze k domácímu použití.
●● Čas od času vyčistěte kola. Nečistoty, které se hromadí na ose kola, mohou ztěžovat jejich otáčení.
prahy a jiné nerovnosti podlahy projíždějte
s vysavačem opatrně tak, aby nedocházelo k nadměrnému zvlnění vody v nádrží. Mohlo by to vést k vylití
menšího množství vody vně vysavače.
●● Přes
Elektrostatika
Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti
vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou.
Je to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.
Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:
●● vybíjet přístroj častým dotykem trubicí kovových předmětů v pokoji,
●● zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
●● používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.
VC7920-003_v01
Elektronické ovládání výkonu
Malá vodní hubice
Velká vodní hubice
Turbokartáč
Parketový kartáč
Malý kartáč
Štěrbinová hubice
Malá hubice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VC7920.0 ST
SAFBAG 1 ks.
HEPA
VC7920.0 SP
SAFBAG 1 ks.
HEPA
VC7920.5 SP
SAFBAG 1 ks.
HEPA
VC7920.5 SK
SAFBAG 1 ks.
HEPA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
Popis přístroje
Vysavač VC7920 je určen k vysávání nečistot z podlah,
koberců, keramických obkladů, spár v dřevěném obložení,
podlahových lišt, topných těles. Vysavač je určen také
k vysávání nábytku, závěsů, záclon, k vysávání tekutin
a k mokrému čištění obkladů, podlah, koberců, podlahových
krytin a čalounění.
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.
Nezpůsobuje rušení rádio a TV přijímačů.
Nevyžaduje uzemnění
.
Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hlučnost přístroje: 85 dB(A).
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hubice pro vysávání vody
Typ
Sací hubice
Sací hadice
Filtr na výstupu
Sáček / počet
Typ provedení
a výbavy
Sací teleskopické trubice
TYPY VYSAVAČE VC7920
Držák
Tlačítko pro otevírání víka nádrže
Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
Zástrčka s napájecím kabelem
Schránka na příslušenství
Ukazatel provozu čerpadla
Vypínač čerpadla
Tlačítko zapni/vypni
Tlačítko nastavení výkonu +/- (typ VC7920.0)
Ukazatel úrovně výkonu (VC7920.0)
Tlačítko navíjení
Ukazatel ucpání přívodu vzduchu (typ VC7920.0)
VC7920-003_v01
A
13 Parketový kartáč (typ VC7920.0, VC7920.5 SP)
14 Sací hubice dvoupolohová se separátorem drobných
předmětů
15 Turbokartáč (typ VC7920.0 ST)
16 Malý kartáč
17 Malá hubice
18 Štěrbinová hubice
19 Sací teleskopická trubice
20 Sací hadice
21 Modul pro suchou filtraci se sáčkem SAFBAG
22 Modul vodního filtru (filtrační sada + přihrádka)
23 Nádrž čisticího přípravku
24 Modul postřikovače – násada na rukojeť sací hadice
25 Velká vodní hubice
26 Malá vodní hubice
27 Hubice pro vysávání vody
28 Gumová lišta k velké vodní hubici
29 Prací souprava
30 Pěnový filtr I
31 Pěnový filtr II
32 Filtr na vstupu
33 Filtr motoru
34 Filtr HEPA na výstupu
Příprava vysavač k použití
B
1 Nasaďte konec sací hadice do otvoru vysavače tak, aby
se značky a konci hadice a krytu vysavače nacházely
naproti sobě a otočte je ve směru hodinových ručiček do
polohy .
2 Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické
trubici.
13
3 Pohodlnou délku trubice nastavíte tak, že uchopíte prstenec na teleskopické trubici a budete zasunovat nebo vysunovat trubku.
4 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací
hubici nebo kartáč.
5 K tradičnímu vysávání se sáčkem SAFBAG, vysávání
s použitím modulu vodního filtru používejte následující sací
hubice a kartáče: sací hubice polohovatelná se separátorem
drobných předmětů, malou sací hubici, malý kartáč, štěrbinou hubicí, parketový kartáč nebo turbokartáč.
6 U sací hubice se separátorem drobných předmětů
můžete namontovat košík pro odchytávání drobných předmětů. Pro tento účel sejměte víko košíku a košík nasaďte.
7 Pro vysávání tvrdých podkladů – podlah dřevěných,
z umělých hmot, dlážděných apod. vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku
.
8 Vysavač je vybaven přihrádkou na příslušenství. Přihrádka se otevírá/zavírá posuvem. Při otevírání/zavírání
přihrádky posuňte posuv nahoru/dolů a vytáhněte/vložte
požadovanou hubici.
9 Vysavač můžeme skladovat ve vodorovné poloze; za
tímto účelem zasuňte záchytný háček sací trubice s kartáčem do úchytky pro její upevnění. Hadice může zůstat připevněna k vysavači, avšak je třeba dbát na to, aby se během
skladování příliš neohýbala.
10 Víko uzavřete.
11 Chyťte zástrčku napájecího kabelu (4) a vyjměte ho
z vysavače.
Při vytahování napájecího kabelu věnujte
pozornost žlutému proužku signalizujícímu
konec vytahovaného kabelu. Další pokusy
(zatahování) mohou vést k jeho poškození.
●● Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Než vysavač spustíte tlačítkem zapnout/
vypnout (8), ujistěte se, zda je v nádobě instalován příslušný modul (viz bod C, E nebo F).
12 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (8).
Při přípravě vysavače k mokrému provozu proveďte dále:
13 Namontujte modul postřikovače – násadu na rukojeť sací
hadice (24).
●● Upevněte úchyty hadičky k sací hadici a teleskopické
trubici.
14 Spojte konec hadičky (objímku) s teleskopickou trubicí,
druhý konec hadičky vložte do malé nebo velké vodní hubice
a zatlačte dokud nezacvakne.
15 K vysávání a čištění na mokro nebo vysávání vody používejte následující hubice: velkou vodní hubici, malou vodní
hubicí nebo hubici pro vysávání vody.
16 Přesuňte krytku ventilu směrem dolů.
●● Vložte hrdlo hadičky do ventilu v krytu vysavače.
●● Ujistěte se, zda úchytky hrdla zacvakly přesně v profilu.
14
V případě potíží se spojením výše uvedených
dílů navlhčete těsnění například technickou
vazelínou, vodou apod.
Funkce vysavače
TRADIČNÍ VYSÁVÁNÍ SE SÁČKEM SAFBAG
C
1 Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.
2 Vyjměte z nádrže modul vodního filtru (filtrační sada
a přihrádka).
3 Vložte do nádrže modul pro suchou filtraci s namontovaným sáčkem SAFBAG (21).
●● Připravte vysavač k použití podle bodu B.
4 Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem,
s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím
tlačítek pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou
úroveň výkonu (funkce dostupná pouze u vysavače typu
VC7920.0).
Vysavač je vybaven funkcí zapamatování
nastavené úrovně výkonu. Je dostupná pouze
u vysavačů typu VC7920.0. V okamžiku vypnutí
vysavače tlačítkem „zapni/vypni” (8) dojde
k zapamatování aktuálně nastavené úrovně
výkonu. Po dalším zapnutí se vysavač zapne
se stejnou úrovní výkonu, s kterou pracoval
v okamžiku posledního vypnutí.
Vysavač je vybaven funkcí nastavení intenzity
svícení diod ukazatele úrovně výkonu (10)
a ukazatele ucpání přívodu vzduchu (12) na
ovládacím panelu. Je dostupná pouze u vysavačů typu VC7920.0. Pro nastavení požadované intenzity svícení diod je třeba současně
zmáčknout tlačítka nastavení výkonu + a – (9),
podržet je zmáčknutá a zapnout vysavač tlačítkem „zapni/vypni” (8). Tehdy se rozsvítí diody
úrovně výkonu MIN, 2, MAX a motor vysavače se vypne. Pak můžete tlačítky nastavení
výkonu +/- (9) příslušně zvýšit nebo zmenšit
intenzitu svícení diod ukazatele (10) a ukazatele
(12). Nelze změnit intenzitu svícení diody ukazatele provozu čerpadla (6). Po nastavení požadované intenzity svícení diod je třeba vypnout
napájení vysavače zmáčknutím tlačítka „zapni/
vypni” (8). Touto cestou opustíte režim nastavení intenzity svícení diod a nastavená intenzita svícení zůstane uložena v paměti.
Vysavač je vybaven funkcí omezování výkonu,
je-li vstupní otvor ucpaný nebo sáček SAFBAG
se naplní. To se projevuje pulzačním omezením
výkonu motoru a rozsvícením ukazatele ucpání
otvoru pro přívod vzduchu (12) při provozu
vysavače na plný výkon (typ VC7920.0). V této
VC7920-003_v01
situaci vysavač vypněte zmáčknutím tlačítka
zapni/vypni (8), vyjměte zástrčku ze síťové
zásuvky a zprůchodněte trubice nebo vyměňte
sáček SAFBAG.
D
Demontáž/montáž sáčku SAFBAG
●● Vyjměte z nádrže modul pro suchou filtraci se sáčkem
SAFBAG (21).
1 Zatáhněte k sobě úchytku zajištění sáčku SAFBAG
a odklopte ji.
2 Zatáhněte úchytku sáčku SAFBAG s košíkem tak, aby
se destička sáčku uvolnila.
3 Vyjměte sáček.
4 Vložte sáček SAFBAG v souladu se šipkou uvedenou
na sáčku tak, aby se dolní část plošky sáčku ocitla v profilu
krytu. Horní část plošky sáčku dotlačte k úchytce dokud neuslyšíte zacvaknutí, poté uzavřené pojistku sáčku SAFBAG.
●● Vložte modul pro suchou filtraci se sáčkem SAFBAG
(21) do nádrže.
VYSÁVÁNÍ S VYUŽITÍM MODULU VODNÍHO FILTRU
E
1 Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.
2 Vložte přihrádku do profilu v nádrži tak, aby žaluzie směřovaly dolů. Ujistěte se, že přihrádka je řádně namontována
v nádrži, tzn. žebra přihrádky musí zahrnovat profil v nádrži.
3 Naplňte vodní nádrž vodou v množství 1,3–1,5 litru.
Úroveň vody se musí pohybovat v rozmezí vyznačeném na
stěně nádrže.
Nespouštějte zařízení bez vody v nádrži při
vysávání s použitím modulu vodního filtru.
4 Přikryjte nádrž filtračním modulem.
●● Připravte vysavač k použití podle bodu B.
●● Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem,
s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím tlačítek pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou úroveň výkonu (funkce dostupná pouze u vysavače
typu VC7920.0).
Nepracujte příliš dlouhou bez výměny vody
v nádrži.
F
VYSÁVÁNÍ A MOKRÉ ČIŠTĚNÍ
Před zahájením mokrého čištění vysajte důkladně plochu
určenou k čištění.
Před zapnutím vysavače se ujistěte, zda nádrž je prázdná
a modul vodního filtru s filtry jsou čisté.
1 Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.
2 Vyjměte z vysavače nádrž s modulem vodního filtru
(filtrační sada a přihrádka).
3 Vyjměte nádrž s čisticím přípravkem (23) zatažením za
držák k sobě, poté zvedněte nahoru.
VC7920-003_v01
4 Otevřete zátku plnicího otvoru a naplňte nádrž na čisticí přípravek (23) čisticím přípravkem (roztokem čisticího
přípravku G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger (29) s vodou)
v množství uvedeném na etiketě přípravku:
–– „G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger” firmy BUZIL,
Německo.
●● Uzavřete zátkou plnicí otvor nádrž čisticího přípravku.
Před zahájením čištění koberce na mokro
prověřte jeho barevnou stálost. Na bílý hadřík
naneste malé množství připraveného roztoku
a vyčistěte nejméně viditelné místo na koberci.
Pokud se hadřík obarví, znamená to, že barvy
koberce nejsou stálé a nelze jej čistit čisticím
přípravkem G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger.
5 Vložte nádrž s čisticím roztokem (23) na původní místo
a dotlačte ji a přesně upevněte (postupujte v opačném
pořadí jako u vytahování).
6 Vložte vodní z module vodního filtru (filtrační sada a přihrádka) do vysavače.
Pro zamezení vzniku pěny nebo při její tvorbě během
čištění nalijte do zadní nádrže neutralizátor pěny (29)
doporučený firmou ZELMER, v množství uvedeném na
etiketě:
–– „G 478 Entschäumer D” firmy BUZIL, Německo.
●● Připravte vysavač k použití podle bodu B.
K mokrému vysávání používejte pouze
a výhradně malou nebo velkou vodní hubici.
●● Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem,
s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím tlačítek pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou úroveň výkonu (funkce dostupná pouze u vysavače
typu VC7920.0).
7 Zmáčkněte vypínač čerpadla (7).
Čerpadlo lze zapnout pouze tehdy, je-li v nádrži
čisticího přípravku roztok čisticího přípravku
a vody. Jeho absence se projevuje hlasitým
provozem čerpadla.
V případě, že i po vypnutí čerpadla hubice vodu nepřivání,
ověřte způsobe upevnění: nádrže čisticího roztoku (pevně
jej dotlačte), upevnění hrdla ve ventilu v podstavci vysavače
nebo upevnění hadičky v hubici, ověřte, zda rozstřikovací
tryska je průchodná.
8 Zmáčkněte v rukojeti hadice tlačítko regulující přívod
vody k hubici.
Pulzační mačkání tlačítka způsobí dočasné přerušení přívodu vody do hubice, naproti tomu zmáčknutí a přesunutí
tlačítko dozadu umožní stálý přívod vody k hubici.
Na rukojeti se nachází také posuv pro regulaci sací síly. Tento
otvor nezakrývejte při nasávání vody a mokrém čištění.
Neaplikujte čisticí roztok příliš dlouho na jednom místě koberce, aby nedošlo k jeho promočení.
15
●● Koberec čistěte tak, abyste během práce nebo přímo po ●● Po
jejím ukončení nešlapali po vyčištěné ploše. Po vyčištění
části koberce přerušte postřikování a koberec vysušte
hubící pohybem tam a zpět. Opakujte tento postup
dokud nebude vysušená celá plocha koberce.
●● Po ukončení postřikování vypněte čerpadlo a zmáčkněte
na chvíli tlačítko regulující přívod vody k hubici pro „uvolnění tlaku”.
Vysavač vybaven plovákem, který automaticky
zablokuje vysávání, bude-li pěnový filtr II (31)
silně zašpiněn nebo úroveň kapaliny překročí
maximální úroveň. To se projevuje pulzačním
omezením výkonu motoru a rozsvícením ukazatele ucpání otvoru pro přívod vzduchu (12)
(typ VC7920.0). V této situaci vysavač vypněte
zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (8), vyjměte
zástrčku ze síťové zásuvky, vyčistěte filtr
a vyprázdněte nádrž.
Dbejte, aby nedošlo k promočení koberce.
Mohlo by to vést k jeho stálé deformaci (záhyby).
VYSÁVÁNÍ VODY
Chcete-li použít vysavač k vysávání tekutin, nutno vysavač
připravit podobně, jako v případě použití modulu vodního
filtru s touto výjimkou:
1. Nádrž musí být prázdná (bez vody).
2. Použijte ploché vodní hubice (velkou a malou), vodní
hubici velkou s násadou pro stahování nebo hubici pro
vysávání vody.
Nezapínejte vysavač s plnou nádrží! Nevysávejte jednorázově velké množství tekutin (např.
hadicí ponořenou do vody).
Překročí-li v době nasávání hladina kapaliny maximální
úroveň, plovák automaticky nasávání zablokuje. Maximální
objem nádrže činí 5 l. V této situaci postupujte způsobem
uvedeným v části týkající se zablokování nasávání způsobenému zašpiněným pěnovým filtrem (pulzační otáčky motoru).
UKONČENÍ PROVOZU, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
●● Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (8),
vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
●● Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (11).
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
●● Otočte konec hadice tak, aby byly v zákrytu značky
na konci hadice a krytu vysavače, poté vyjměte hadici
z otvoru.
●● Vyjměte hrdlo hadičky zmáčknutím červeného tlačítka na
ventilu a zatáhněte jej k sobě.
●● Rozpojte teleskopickou trubici a hadicí a hubicí nebo
kartáčem.
●● Vylijte špinavou vodu z nádrže.
●● Doporučujeme po každém použití vysavače důkladně
umýt nádrž, filtry (demontáž níže) a přihrádky – několikrát vyměnit vodu.
16
mokrém vysávání umyjte důkladně všechny díly
vybavení použité během tohoto procesu (hadice, trubice,
příslušenství).
Ponechání výše uvedených dílů neumytých
nebo umytých zběžně může způsobit ztrátu filtračních schopností vložek a pěny a k množení
bakterií a roztočů. Vysušte důkladně všechny
umyté díly před opětovnou montáží.
DEMONTÁŽ FILTRŮ
G
PĚNOVÝ FILTR I
1 Otevřete víko filtračního modulu zatažením za držák
směrem nahoru.
2 Vyjměte, umyjte filtr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte
na původní místo.
●● Uzavřete víko filtračního modulu zatlačením, uslyšíte
typické zacvaknutí.
H
PĚNOVÝ FILTR II
Před demontáží filtru doporučujeme použití gumových
ochranných rukavic.
1 Chyťte prsty pěnový filtr a stáhněte jej z korpusu filtračního modulu.
2 Umyjte filtr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte na
původní místo.
Filtrační pěnu neperte neždímejte a neperte
v pračkách. Vyvarujte se mačkání, roztahování
a vzniku deformací. Po vyčištění pěnu vysušte
při pokojové teplotě. Nikdy nesušte pěnu na
topných tělesech, radiátorech, kamnech apod.
FILTR NA VSTUPU
I
1 Vyjměte z nádrže modul sáčku SAFBAG.
2 Vyjměte sáček SAFBAG z modulu (viz kapitola TRADIČNÍ VYSÁVÁNÍ SE SÁČKEM SAFBAG – Demontáž/montáž sáčku SAFBAG).
3 Uvolněte úchytku upevňující víko modulu sáčku SAFBAG
s košíkem a košík vysuňte.
4 Filtr vyjměte, umyjte pod tekoucí vodou, vysušte a vložte
na původní místo.
●● Uzavřete košík modulu sáčku SAFBAG zmáčknutím,
dokud neuslyšíte typické zacvaknutí.
●● Nasaďte sáček SAFBAG (viz kapitola TRADIČNÍ VYSÁVÁNÍ SE SÁČKEM SAFBAG – Demontáž/montáž sáčku
SAFBAG).
FILTR HEPA NA VÝSTUPU A FILTR CHLADICÍHO
VZDUCHU
Filtr HEPA na výstupu vzduchu by měl být vyměňován po
asi 30 hodinách provozu (6 měsíců) nebo dříve v případě
silného zašpinění.
1 Zatlačte posuv víka filtru směrem dolů a víko filtru otevřete.
2 Vyjměte a vyměňte filtr HEPA za nový, bude-li zašpiněn.
J
VC7920-003_v01
3 Vyjměte a vyměňte filtr motoru za nový, bude-li zašpiněn.
4 Filtr HEPA a filtr chladicího vzduchu lze propláchnout
pod tekoucí vodou. Před opětovným použitím výše uvedené
filtry vysušte.
●● Uzavřete víko filtru a přesuňte posuv nahoru.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
VC7920-003_v01
17
SK
Vážení Klienti,
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Zariadenie sa nesmie dotýkať mokrými rukami, ak je
pripojené do napájacej siete.
●● Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá, dávajte pozor,
aby ste nepribližovali sacie nástavce k očiam a ušiam.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete
spôsobiť škodu na majetku
Bezpečnostné pokyny
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete
sa zraniť
●● Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť nebezpečenstvu dajte ho
vymeniť u výrobcu, v špecializovanom
servise alebo kvalifikovanou osobou.
●● Pred čistením spotrebiča, jeho montážou
alebo demontážou vždy odpojte napájací
kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa k pohyblivým častiam zariadenia
počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
●● Spotrebič môžu používať deti vo veku
najmenej 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie
sú dostatočne oboznámené s používaním
tohto zariadenia, ale výlučne pod stálym
dozorom alebo po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami
a poučení o pravidlách bezpečnosti pri
práci so spotrebičom. Dbajte na to, aby
sa deti so spotrebičom nehrali. Deti by
spotrebič nemali čistiť alebo vykonávať
jeho údržbu bez dohľadu zodpovednej
osoby.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel
alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
●● Spotrebič
18
●● Vysávač pripájajte iba do elektrickej siete striedavého
prúdu 230 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Zástrčka napájacieho kábla nikdy nesmie byť mokrá.
●● Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom
kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, toner do tlačiarne a kopírky a pod.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať žieravé a toxické
prostriedky, benzín, petrolej a iné horľavé alebo
výbušné tekutiny.
●● Čerpadlo je možné zapnúť iba v prípade, ak sa
v nádržke na tekutý čistiaci prostriedok nachádza čistiaci prostriedok rozriedený vodou. V prípade, že nie je,
čerpadlo pracuje hlučne.
●● Počas prevádzky sa vysávač nesmie prevrátiť alebo
zaliať vodou.
●● Vysávač nevystavujte pôsobeniu poveternostných
podmienok (dážď, mráz).
●● Vysávač bez namontovaného penového filtra vo filtračnej sústave sa nesmie prevádzkovať.
●● Nenechávajte zapnutý a fungujúci vysávač.
●● Vysávač môže fungovať len v prirodzenej polohe,
t.j. keď sa nachádza štyrmi kolieskami na povrchu.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Vysávač je určený len k použitiu v dománosti.
●● Pravidelne čistite kolieska vysávača. Znečistenia usadzujúce sa na osi kolieska môžu sťažiť ich otáčanie sa.
prahy a iné nerovnosti podkladu prechádzajte
vysávačom opatrne tak, aby ste nezapríčinili príliš silné
vlnenie vody v nádobe. Mohlo by to zapríčiniť únik
malého množstva vody.
●● Cez
VC7920-003_v01
Elektronická regulácia výkonu
Hubica na vysávanie vody
Malá rozprašovacia hubica
Turbokefa
Parketová kefa
Malá kefa
Štrbinová hubica
Malá hubica
Veľká rozprašovacia hubica
Typ
Hubicokefu
Sacia hadica
Výstupný filter
Vrecko / počet
Prevedenie
a vybavenie
Teleskopické sacie trubice
TYPY VYSÁVAČOV VC7920
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VC7920.0 ST
SAFBAG 1 ks.
HEPA
VC7920.0 SP
SAFBAG 1 ks.
HEPA
VC7920.5 SP
SAFBAG 1 ks.
HEPA
VC7920.5 SK
SAFBAG 1 ks.
HEPA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
Elektrostatika
Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie
je jeho poruchou.
Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:
●● často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti
a tak odelektrizujete zariadenie,
●● zväčšite vlhkosť vzduchu v miestnosti,
●● používajte všeobecne prístupné antielektrostatické
prostriedky.
Vlastnosti vysávača
Vysávač VC7920 je určený na vysávanie nečistôt z podlahy,
kobercov, keramických obkladačiek, škár v drevených obkladoch, podlahových líšt, radiátorov. Vysávač slúži tiež na
vysávanie nábytku, závesov, záclon a na vysávanie tekutín
a čistenie namokro obkladačiek, dlažieb, kobercov, podlahovín a čalúnenia.
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A. Neruší príjem signálu RTV.
Nevyžaduje uzemnenie
.
Vysávače ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
VC7920-003_v01
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
A
Držiak
Tlačidlo otvárania krytu nádržky
Úchytka na pripevnenie dvojpolohovej hubice
Zástrčka s napájacím káblom
Schránka na príslušenstvo
Ukazovateľ prevádzky čerpadla
Prepínač čerpadla
Tlačidlo zapni/vypni
Tlačidlá zmeny výkonu +/- (typ VC7920.0)
Ukazovateľ úrovne výkonu (typ VC7920.0)
Tlačidlo navijaka
Ukazovateľ zapchatia prívodu vzduchu (typ VC7920.0)
Parketová kefa (typ VC7920.0, VC7920.5 SP)
Dvojpolohová hubica s filtrom na drobné predmety
Turbokefa (typ VC7920.0 ST)
Malá kefa
Malá hubica
Štrbinová hubica
Teleskopická sacia trubica
Sacia hadica
Modul suchej filtrácie s vreckom SAFBAG
Modul vodného filtra (filtračná sústava + priečka)
Nádržka na tekutý čistiaci prostriedok
Sústava ostrekovača – nástavec na rukoväť sacej
hubice
Veľká rozprašovacia hubica
Malá rozprašovacia hubica
Hubica na vysávanie vody
Gumená lišta k veľkej rozprašovacej hubici
19
29
30
31
32
33
34
Čistiaca súprava
Penový filter I
Penový filter II
Vstupný filter
Filter motora
Výstupný HEPA filter
Príprava vysávača na použitie
B
1 Vložte koniec sacej hadice do otvoru vysávača tak, aby
znaky
na konci hadice a telese vysávača boli proti sebe
a otočte ju v smere hodinových ručičiek do položky .
2 Druhý koniec hadice (rukoväť) spojte s teleskopickou
sacou trubicou.
3 Držte tlačidlo na teleskopickej trubici a vsunutím alebo
vysunutím trubice nastavte jej dĺžku tak, aby Vám vyhovovala.
4 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu
alebo kefu.
5 Pre tradičné vysávanie s vreckom SAFBAG, vysávanie
s použitím modulu vodného filtra používajte tieto hubice
a kefy: dvojpolohovú hubicu s filtrom na drobné predmety,
malú hubicu, štrbinovú hubicu, parketovú hubicu alebo turbokefu.
6 Do hubice s filtrom na drobné predmety môžete namontovať košík na zachytenie drobných predmetov. S týmto cieľom zložte nástavec košíka a vložte košík.
7 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy,
umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka
.
8 Vysávač je vybavený úložným priestorom na príslušenstvo. Úložný priestor sa otvára/zatvára pomocou posuvného
prepínača. S cieľom otvoriť/zatvoriť úložný priestor, presuňte
posuvný prepínač nadol/nahor a vyberte/schovajte hubicu.
9 Vysávač môžete skladovať vo vodorovnej polohe.
Založte pripevňujúci háčik nasávacej kefky do háčika, ktorý
slúži na pripevnenie nasávacej kefky. Hadicu môžete nechať
namontovanú do vysávača. Dávajte však pozor, aby hadica
počas skladovania nebola veľmi zohnutá.
10 Zatvorte kryt.
11 Uchopte zástrčku napájacieho kábla (4) a vytiahnite ho
z vysávača.
Pri vyťahovaní napájacieho kábla si všimnite
žlté označenie, ktoré znamená koniec odvíjaného kábla. Ďalšie pokusy (ťahanie) môžu priviesť k jeho poškodeniu.
●● Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Pred zapnutím vysávača tlačidlom zapni/vypni
(8) sa uistite, či je v nádržke namontovaný príslušný modul (pozri bod C, E alebo F).
12 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (8).
20
S cieľom pripraviť vysávač na prácu namokro dodatočne:
13 Namontujte sústavu ostrekovača – nástavec na rukoväť
sacej hubice (24).
●● Pripevnite úchytky hadičky k sacej hadici a teleskopickej
sacej trubici.
14 Spojte koniec hadičky (rúrku) s teleskopickou sacou trubicou, a druhý koniec hadičky vložte do malej alebo veľkej
rozprašovacej hubice – počujete charakteristické cvaknutie.
15 Pre vysávanie alebo čistenie namokro alebo vysávanie
vody používajte tieto hubice: veľkú rozprašovaciu hubicu,
malú rozprašovaciu hubicu alebo hubicu na vysávanie vody.
16 Presuňte záslepku ventilu koncovky nadol.
●● Vložte koncovku hadičky do ventilu v telese vysávača.
●● Uistite sa, či úchytky koncovky dobre zapadli do zárezov
otvoru.
V prípade ťažkostí pri spájaní týchto prvkov
navlhčite tesnenie napr. technickou vazelínou,
vodou ap.
Funkcie vysávača
TRADIČNÉ VYSÁVANIE S VRECKOM SAFBAG
C
1 Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2)
a zdvihnite kryt nádržky nahor.
2 Vyberte z nádržky modul vodného filtra (filtračnú sústavu
a priečku).
3 Vložte do nádržky modul suchej filtrácie s namontovaným vreckom SAFBAG (21).
●● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.
4 Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia. Stlačením tlačidiel
zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu výkonu
(funkcia je dostupná len vo vysávačoch typu VC7920.0).
Vysávač má funkciu zapamätania nastavenej
úrovne výkonu. Túto funkciu majú len vysávače typu VC7920.0. Pri vypnutí vysávača
tlačidlom „zapni/vypni” (po poľsky „włącz/
wyłącz”) (8) sa uloží do pamäti aktuálne nastavená úroveň výkonu. Pri nasledujúcom zapnutí
sa vysávač zapne na takej úrovni výkonu, na
akej pracoval v momente posledného vypnutia.
Vysávač má na riadiacom paneli funkcie nastavenia jasu svietenia diód ukazovateľa úrovne
výkonu (10) a ukazovateľa zapchania prívodu
vzduchu (12). Túto funkciu majú len vysávače
typu VC7920.0. Ak chcete nastaviť požadovaný
jas svietenia diód, stlačte súčasne tlačidlá
zmeny výkonu + a – (9), podržte ich stlačené
a zapnite vysávač tlačidlom „zapni/vypni”
(8). Rozsvietia sa vtedy diódy úrovni výkonov
MIN, 2, MAX a motor vysávača zostane vypVC7920-003_v01
nutý. Následne tlačidlami zmeny výkonu +/- (9)
môžete zodpovedajúco zväčšiť alebo zmenšiť
jas svietenia diód ukazovateľa (10) a ukazovateľa (12). Nemáte možnosť zmeniť jas svietenia
diódy ukazovateľa prevádzky čerpadla (6). Po
nastavení požadovaného jasu svietenia diód
stlačte tlačidlo „zapni/vypni” (8). Vypnete tak
vysávač z elektrického napätia. Takto vychádzame z režimu nastavenia jasu svietenia diód.
Nastavená úroveň jasu sa uloží do pamäti.
Vysávač je vybavený funkciou obmedzovania
výkonu, ak prívod vzduchu bude zapchatý
alebo vrecko SAFBAG bude naplnené. Príznakom toho je pulzné obmedzenie výkonu motora
a rozsvietenie ukazovateľa zapchatia prívodu
vzduchu (12) počas fungovania vysávača
s plným výkonom (typ VC7920.0). V takejto
situácii vypnite vysávač stlačením tlačidla
zapni/ vypni (8), vytiahnite zástrčku z napájacej
zásuvky a spriechodnite trubice alebo vymeňte
vrecko SAFBAG.
D
Demontáž/ montáž vrecka SAFBAG
●● Vyberte z nádržky modul suchej filtrácie s vreckom
SAFBAG (21).
1 Potiahnite k sebe úchytku poistky vrecka SAFBAG
a ohnite ju.
2 Potiahnite úchytku pripevňujúcu vrecko SAFBAG s košíkom tak, aby sa doštička vrecka uvoľnila.
3 Vytiahnite vrecko.
4 Vložte vrecko SAFBAG podľa šípky nachádzajúcej sa na
vrecku tak, aby spodná časť doštičky vrecka bola v štrbine
telesa. Hornú časť doštičky vrecka pritlačte k úchytke tak, že
počujete charakteristické cvaknutie a potom zatvorte poistku
vrecka SAFBAG.
●● Vložte modul suchej filtrácie s vreckom SAFBAG (21) do
nádržky.
VYSÁVANIE S POUŽITÍM MODULU VODNÉHO
FILTRA
E
1 Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2)
a zdvihnite kryt nádržky nahor.
2 Vložte priečku do žliabku v nádržke tak, aby žalúzie boli
smerom nadol. Uistite sa, že je priečka správne namontovaná do nádržky, t.j. že rebrá priečky objímajú výčnelok
v nádržke.
3 Naplňte nádržku vodou v množstve 1,3–1,5 litra. Úroveň
vody sa musí nachádzať v rozsahu označenom na stene
nádržky.
Nezapínajte zariadenie bez vody v nádržke
počas vysávania s použitím modulu vodného
filtra
4 Prikryte nádržku filtračnou sústavou.
●● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.
VC7920-003_v01
●● Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia. Stlačením tlačidiel zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu
výkonu (funkcia je dostupná len vo vysávačoch typu
VC7920.0).
Nepracujte príliš dlho bez zmeny vody
v nádržke.
F
VYSÁVANIE A ČISTENIE NA MOKRO
Pred začatím čistenia namokro dôkladne vysajte plochu
určenú na čistenie.
Pred zapnutím vysávača sa uistite, že je nádržka prázdna
a modul vodného filtra s filtrami je čistý.
1 Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2)
a zdvihnite kryt nádržky nahor.
2 Vyberte z vysávača nádržku spolu s modulom vodného
filtra (filtračnú sústavu a priečku).
3 Vyberte nádržku na tekutý čistiaci prostriedok (23)
potiahnutím ju k sebe za úchytku a následne zdvihnutím
nahor.
4 Otvorte zátku plniaceho otvoru a naplňte zásobník na
čistiaci prostriedok (23) čistiacim prostriedkom (roztokom
čistiaceho prostriedku G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger
(29) s vodou) v množstve uvedenom na etikete prostriedku:
–– „G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger” firmy BUZIL,
Nemecko.
●● Zapchajte zátkou otvor nádržky na tekutý čistiaci
prostriedok.
Pred začiatkom čistenia koberca na mokro
preverte jeho farebnú stálosť. Na bielu handričku naneste malé množstvo pripraveného
roztoku a vyčistite najmenej viditeľné miesto
na koberci. Ak sa handrička zafarbí, znamená
to, že farby koberca nie sú stále a nemožno
ho čistiť čistiacim prostriedkom G 500 O-Tens
Tensidfreier Reiniger.
5 Vložte nádržku na tekutý čistiaci prostriedok (23) na jej
miesto a pritlačte ju s cieľom dôkladne ju pripevniť (postupujte opačným spôsobom ako pri vyberaní).
6 Vložte nádržku spolu s modulom vodného filtra (filtračnú
sústavu a priečku) do vysávača.
Ak chcete zabrániť vzniku peny, vlejte počas čistenia do
zadnej nádoby proti peniaci prostriedok (29), ktorý odporúča firma ZELMER v množstvách uvedených na etikete:
–– „G 478 Entschäumer D” firmy BUZIL, Niemcy.
●● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.
Pre vysávanie namokro používajte len veľkú
alebo malú rozprašovaciu hubicu.
●● Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia. Stlačením tlačidiel zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu
výkonu (funkcia je dostupná len vo vysávačoch typu
VC7920.0).
21
7 Stlačte spínač/ vypínač čerpadla (7).
Čerpadlo sa môže zapnúť len vtedy, ak sa
v nádržke na tekutý čistiaci prostriedok nachádza roztok tekutého čistiaceho prostriedku
a vody. Príznakom jeho nedostatku je hlučná
práca čerpadla.
V prípade zistenia, že aj napriek zapnutia čerpadla hubica
nerozprašuje vodu, skontrolujte správne pripevnenie:
nádržky na tekutý čistiaci prostriedok (silne ju stlačte), pripevnenie koncovky vo ventile v telese vysávača alebo pripevnenie konca hadičky v rozprašovacej hubici, skontrolujte
priechodnosť rozprašovacej dýzy hubice.
8 Stlačte v rukoväti hadice tlačidlo regulácie prívodu vody
do hubice.
Pulzné stlačovanie tlačidla spôsobí dočasné spomalenie
prívodu vody do hubice, a stlačenie a presunutie tlačidla
dozadu vyvoláva nepretržitý prívod vody do hubice.
Na rukoväti sa nachádza aj posuvný prepínač regulácie
sacieho výkonu. Tento otvor sa nesmie otvárať počas vysávania vody a čistenia namokro.
Nerozprašujte roztok tekutého čistiaceho prostriedku príliš dlho na jednom mieste koberca,
aby ste ho nepremočili.
●● Koberec
čistite tak, aby ste počas práce alebo bezprostredne po jej ukončení nešliapali po vyčistenej
ploche. Po vyčistení časti koberca prerušte rozprašovanie a osušte ho sacou hubicou priamočiarym vratným
pohybom. Opakujte tieto kroky, kým celý povrch koberca
nebude osušený.
●● Po ukončení rozprašovania vypnite čerpadlo a stlačte na
chvíľu tlačidlo regulácie prívodu vody do hubice s cieľom
znížiť tlak.
Vysávač je vybavený plavákom, ktorý automatický blokuje vysávanie, ak je penový filter II
(31) príliš špinavý alebo hladina tekutiny prevyšuje maximálnu úroveň. Príznakom toho je
pulzné obmedzenie výkonu motora a rozsvietenie ukazovateľa zapchatia prívodu vzduchu
(12) (typ VC7920.0). V takejto situácii vypnite
vysávač stlačením tlačidla zapni/ vypni (8),
vytiahnite zástrčku z napájacej zásuvky, vyčistite filter a vyprázdnite nádržku.
Nesmiete koberec premočiť. Toto môže priviesť k jeho trvalej deformácii (zvlneniu).
ZBIERANIE VODY
Ak chcete použiť vysávač na vysávanie tekutín do nádržky,
musíte ho pripraviť podobne ako v prípade vysávania s použitím modulu vodného filtra s týmto rozdielom, že:
1. Nádržka by mala byť prázdna (bez vody).
2. Používajte rozprašovacie hubice (veľkú alebo malú),
veľkú rozprašovaciu hubicu s nástavcom na zbieranie
alebo hubicu na vysávanie vody.
22
Nezapínajte vysávač s plnou nádržkou! Nevysávajte veľké dávky tekutín naraz (napr. hadicou ponorenou do vody).
Ak počas vysávania prevýši hladina tekutiny maximálnu
úroveň, plavák automaticky zablokuje vysávanie. Maximálny
objem nádržky je cca 5 l. V takejto situácii postupujte hore
uvedeným spôsobom v časti týkajúcej sa zablokovania vysávania spôsobeného zašpineným penovým filtrom (pulzné
otáčky motora).
UKONČENIE PRÁCE, ČISTENIE A ÚDRŽBA
●● Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (8), vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky,
●● Zviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (11). Pri
tom pridržte kábel, čím predídete jeho zauzleniu a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
●● Otočte koniec hadice do polohy, keď sa prekryjú špičky
znakov na konci hadice a na telese vysávača, a potom
vytiahnite hadicu z otvoru.
●● Vytiahnite koncovku hadičky stlačením červeného tlačidla na ventile a potiahnite ju k sebe.
●● Rozpojte teleskopickú trubicu a hadicu ako aj hubicu
alebo kefu.
●● Vylejte špinavú vodu z nádržky.
●● Odporúča sa po každom použití vysávača dôkladne
umyť nádržku, filtre (demontáž je opísaná nižšie)
a priečku – vymeňte vodu niekoľkokrát.
●● Po vysávaní namokro dôkladne umyte všetky prvky príslušenstva používané v tomto procese (hadicu, trubice,
príslušenstvo).
Ak necháte tieto časti neumyté alebo nedôkladne umyté, vložky a penový filter môžu stratiť svoju filtračnú schopnosť a sa môžu začať
rozvíjať baktérie a roztoče.
Dôkladne vysušte všetky umyté časti pred opätovnou montážou.
DEMONTÁŽ FILTROV
G
PENOVÝ FILTER I
1 Otvorte kryt filtračnej sústavy potiahnutím ho za úchytku
nahor.
2 Vyberte a umyte filter pod tečúcou vodou, potom ho
vysušte a vložte na jeho miesto.
●● Zatvorte kryt filtračnej sústavy stlačením tak, že počujete
charakteristické cvaknutie.
H
PENOVÝ FILTER II
Pred demontážou filtra sa odporúča založiť si gumené
ochranné rukavice.
1 Uchopte penový filter prstami a vyberte ho z telesa filtračnej sústavy.
2 Umyte filter pod tečúcou vodou, vysušte ho a vložte ho
na jeho miesto.
VC7920-003_v01
Filtračná pena sa nesmie prať ručne žmýkaním ani prať v práčke. Vyhýbajte sa stlačovaniu, rozťahovaniu a deformovaniu. Po očistení
penového filtra ho vysušte pri izbovej teplote.
Nikdy nesušte penový filter na ohrievačoch,
radiátoroch, peciach ap.
VSTUPNÝ FILTER
I
1 Vytiahnite z nádržky modul vrecka SAFBAG.
2 Vyberte vrecko SAFBAG z modulu (pozri časť TRADIČNÉ VYSÁVANIE S VRECKOM SAFBAG – Demontáž/
montáž vrecka SAFBAG).
3 Uvoľnite úchytku pripevňujúcu kryt modulu vrecka
SAFBAG s košíkom a odchýľte košík.
4 Vyberte a umyte filter pod tečúcou vodou, potom ho
vysušte a vložte na jeho miesto.
●● Zatvorte košík modulu vrecka SAFBAG stlačením tak, že
počujete charakteristické cvaknutie.
●● Založte vrecko SAFBAG (pozri časť TRADIČNÉ VYSÁVANIE S VRECKOM SAFBAG – Demontáž/ montáž
vrecka SAFBAG).
VÝSTUPNÝ HEPA FILTER A FILTER CHLADIACEHO
VZDUCHU
Výstupný HEPA filter vzduchu by sa mal vymeniť po asi 30
hodinách práce (6 mesiacov) alebo skôr v prípade silného
znečistenia.
1 Presuňte posuvný prepínač blokovania krytu filtra nadol
a otvorte kryt filtra.
2 Vyberte a vymeňte HEPA filter za nový, ak je špinavý.
3 Vyberte a vymeňte filter motora za nový, ak je špinavý.
4 Je možnosť opláchnuť HEPA filter a filter chladiaceho
vzduchu pod tečúcou vodou. Pred opätovnou montážou
nezabudnite vysušiť tieto filtre.
●● Zatvorte kryt filtra a presuňte posuvný prepínač blokovania nahor.
J
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
VC7920-003_v01
23
HU
Tisztelt Vásárló,
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel
sérül meg, annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza a gyártóra,
a márkaszervízre vagy szakemberre.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt a hálózati csatlakozó
dugót mindig húzza ki a konnektorból.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós
tartozéka csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés előtt, ajánlatos kikapcsolni és áramtalanitani.
●● A berendezést használhatják 8 évnél
idősebb gyermekek és fizikai, érzékelési
és pszichikai képességeikben korlátozott
személyek, vagy olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele, de kizárólag felügyelettel, vagy
miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták
nekik, hogyan kell a készüléket biztonságosan használni. Ügyelni kell arra, hogy
a gyermekek ne játszanak a készülékkel.
A készüléket gyermekek megfelelő felügyelet nélkül nem tisztíthatják, és nem
tarthatják karban.
●● Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele vagy a külső burkolata szemmel láthatólag
sérült.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
24
●● Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel, amikor az az
elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.
●● A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A porszívót kizárólag a 230 V feszültségű váltóáramú,
16 A-es biztosítékkal rendelkező elektromos hálózatra
kapcsolja.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó dugasz száraz maradjon.
●● A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati
kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
●● A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt,
cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei stb.
●● A porszívóval ne szívjon fel maró, mérgező anyagokat,
benzint, petróleumot és más gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat.
●● A szivattyút csak akkor szabad bekapcsolni, ha a tisztítófolyadék-tartályban a tisztítófolyadék vizes oldata
található. Annak hiányát a szivattyú hangos működése jelzi.
●● A használat alatt ügyeljen arra, hogy a készülék ne
boruljon fel és a porszívót ne öntse el víz.
●● A porszívót ne tegye ki atmoszférikus hatásoknak
(eső, fagy).
●● Ne használja a porszívót a szűrőrészbe behelyezhető
habszivacs-szűrő nélkül.
●● A bekapcsolt és működő porszívót sohasem hagyja
felügyelet nélkül.
●● A porszívó csak természetes helyzetében működhet,
azaz amikor a négy kerekén áll, a talajon.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A porszívó kizárólag háztartási használatra készült.
●● Időszakonként tisztítsa meg a készülék kerekeit.
A kerekek tengelyén felgyülemlő piszok azok forgását
akadályozhatja.
●● A küszöbökön vagy más egyenetlen felületeken a porszívóval óvatosan úgy kell közlekedni, hogy a víz túlságosan ne hullámozzon a tartályban. Ez kisebb men�nyiségű víznek a tartályból való kiömléséhez vezethet.
VC7920-003_v01
Elektronikus teljesítményszabályozást
Vízfelszívó fej
Kis szóró- szívófej
Nagy szóró- szívófej
Turbókefe
Parketta kefe
Kis kefe
Résszívó
Kis szívófej
A szívókefére
Teleszkópos szívócsövek
Típus
Szívócső
Porzsák / mennyiség
A kivitelezés és
felszereltség
szerinti
változat
Kimeneti szűrő
A VC7920 TÍPUSÚ PORSZÍVÓK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VC7920.0 ST
SAFBAG 1 db.
HEPA
VC7920.0 SP
SAFBAG 1 db.
HEPA
VC7920.5 SP
SAFBAG 1 db.
HEPA
VC7920.5 SK
SAFBAG 1 db.
HEPA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
Elektrosztatika
Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom
esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja
a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent
hibát és nem veszélyezteti a készülék működését.
E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk
hogy:
●● érintse a készülék fém csövét a szobában található fém
tárgyakhoz,
●● növeljük a helység páratartalmát,
●● használjon antielektrosztatikus szereket.
A porszívó leírása
A VC7920 típusú porszívó a padlóról, szőnyegről, kerámialapokról, a lampéria, a padló szegélylécei, radiátorok réseiből a szennyeződések összegyűjtésére szolgál. A porszívó
a bútorok, sötétítő függönyök, függönyök porszívózására,
továbbá folyadékok felszívására valamint nedves tisztítás
céljaira szolgál: csempék, padlólapok, szőnyegek, szőnyegpadlók és kárpit tisztítására.
Műszaki adatok
A porszívó típusa és a műszaki paraméterei a készülék névleges adattábláján vannak feltüntetve. Hálózati biztosíték
16 A. Az RTV vételében nem okoz zavart.
Földelést nem igényel
.
A ZELMER porszívók az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék zajszintje: LWA = 85 dB(A).
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
VC7920-003_v01
A porszívó felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
A
Fogantyú
A tartályfedél nyitógombja
A szívókefeakasztó kampója
Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
Tartozék-rekesz
A szivattyú működésjelzője
A szivattyú be-/ki-kapcsológombja
Be/Ki kapcsológomb
Teljesítmény szabályozó gombjai +/- (VC7920.0 típus)
Teljesítmény-fokozat kijelzője (VC7920.0 típus)
Kábelbehúzó gomb
A légbementi nyílás eldugulásának kijelzője (VC7920.0
típus)
Parketta kefe (VC7920.0, VC7920.5 SP típus)
Az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt átállítható
szívókefe
Turbókefe (VC7920.0 ST típus)
Kis kefe
Kis szívófej
Résszívó
Teleszkópos szívócső
Szívótömlő
SAFBAG porzsákos száraz szűrős modul
Vízszűrős modul (szűrőegység + rekesz)
Tisztítófolyadék-tartály
Szórófejes egység – a szívócső markolatának a végére
helyezhető rész
Nagy szóró-szívófej
Kis szóró-szívófej
Vízfelszívó fej
25
28
29
30
31
32
33
34
A nagy szóró-szívófej gumi éle
Mosószett
Habszivacs-szűrő I
Habszivacs-szűrő II
Bemeneti szűrő
Motor szűrője
HEPA kimeneti szűrő
A porszívó használata előtti előkészületek
Mielőtt beindítja a porszívót a Be/Ki kapcsológombbal (8), ellenőrizze, hogy a tartályba be
van-e szerelve a megfelelő modul (ld. C, E vagy
F pont).
12 Indítsa be a porszívót a „be-/ki-kapcsológomb” megnyomásával (8).
B
1 A szívótömlő végét helyezze be a porszívó nyílásába
úgy, hogy a tömlő végén és a porszívón található jelek
negymással szemben legyenek és fordítsa el az óramutató
járásával megegyezően a
pozícióba.
2 A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel.
3 A gyűrűnél fogva állítsba be a csövet az Önnek a megfelelő hosszúságúra, kihúzva vagy összetolva azt.
4 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
5 A SAFBAG porzsákkal történő hagyományos porszívózáshoz, a vízszűrős modul felhsználásával történő takarításhoz az alábbi szívófejeket és keféket használja: az apróbb
tárgyak szeparátorával felszerelt átállítható szívókefét, kis
szívófejet, kis kefét, résszívót, parketta kefét vagy turbókefét.
6 Az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt átállítható
szívókefébe az apró elemek összegyűjtésére egy kiskosár
szerelhető. Ebből a célból vegye le a kiskosár rátétjét majd
helyezze be a kosarat.
7 A kemény felületek – fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb. porszívózása céljából tolja ki a kefét a szívófejen
található gomb
benyomásával, amint azt a mellékelt
ábra mutatja.
8 A porszívó egy tartozék-rekesszel van felszerelve.
A rekesz egy tolókapcsoló segítségével nyitható/zárható.
A rekesz nyitása/zárása céljából tolja el a tolókapcsolót
le-/felfelé és húzza ki/tolja be a megfelelő tartozékot.
9 A porszívó vízszintes helyzetben tárolható, e célból
helyezze a szívókefe akasztókampóját a szívókefe beakasztójába. A porszívócsövet felszerelve hagyhatja, de figyeljen
oda, hogy az ne legyen erősen meghajlítva a tárolás során.
10 Zárja be a fedelet.
11 Fogja meg a hálózati csatlakozó kábel dugóját (4) és
húzza ki a kábelt a porszívóból.
A hálózati kábel kihúzásakor figyeljen a kábelen található sárga jelre, ami azt jelenti, hogy
közeledik a kábel vége. A további próbálkozások (rángatás) a kábel sérülését okozhatják.
●● Csatlakoztassa a hálózati vezeték dugóját a konnektorhoz.
26
A nedves takarításhoz való előkészület céljából a fentieken kívül:
13 Szerelje fel a szórófejes egységet – a szívócső végére
helyezhető részt (24).
●● Erősítse fel a kifolyócső kapcsait a szívótömlőre és
a teleszkópos szívócsőre.
14 A kifolyócső egyik végét (tokját) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel, a kifolyócső másik végét pedig dugja
be a kis vagy a nagy szóró-szívófejbe, míg jellegzetes „kattanó” hangot nem hall.
15 A porszívózáshoz és nedves takarításhoz vagy a víz
felszívásához az alábbi szívófejeket használja: nagy szórószívófejet, kis szóró-szívófejet vagy a vízfelszívó fejet.
16 A csatlakozó szelepének a zárókupakját tolja lefelé.
●● Dugja be a kifolyócső csatlakozóját a porszívón található
szelepbe.
●● Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kapcsai az aljzat mélyedésébe beugorjanak.
Ha a fenti elemek csatlakoztatása során nehézségek merülnek fel, nedvesítse be a tömítőket,
pl. vazelinnal vízzel stb.
A porszívó funkciói
HAGYOMÁNYOS PORSZÍVÓZÁS SAFBAG
PORZSÁKKAL
C
1 A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje
fel a fedelet.
2 Vegye ki a tartályból a vízszűrős modult (a szűrőegységet és a rekeszt).
3 Tegye be a tartályba a SAFBAG porzsákos (21) száraz
szűrős modult.
●● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak
megfelelően.
4 A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyenen a kikapcsolás pillanatában
működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak +/- (9)
a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítmény-fokozatot
(ez a funkció csak a VC7920.0 típusú porszívóknál működik).
A VC7920.0 típusú porszívók teljesítmény-fokozat memóriával vannak ellátva. A porszívó bekapcsolás /kikapcsolás gombjának (8) megnyomásával az aktuálisan használt teljesítmény-fokozatot
a porszívó a memóriájában tárolja. A következő
használat esetén, bekapcsoláskor az előzőleg
megjegyzett teljesítmény-fokozaton indul újra.
VC7920-003_v01
A VC7920.0 típusú porszívók teljesítményfokozat kijelző diódájának (10) és légbemeneti
nyílás eldugulás kijelzőjének (12) fényereje
állítható a vezérlőpanelen keresztül. A diódák
megfelelő fényerejének beállítása céljából
nyomja le egyidejűleg a teljesítmény-fokozat kiválasztásának + és – gombját (9), majd
továbbra is lenyomva tartva őket, kapcsolja
be a porszívót a „bekapcsolás/kikapcsolás”
gombbal (8). Ekkor felgyulladnak a teljesítmény-fokozat kijelző MIN, 2, MAX diódái
és a porszívó kikapcsolt állapotban marad.
Ezután a teljesítmény-fokozat kiválasztásának
+ és – gombjainak (9) segítségével beállíthatja
a (10) és (12) diódáknak a fényerejét. A pumpa
kijelzőjének (6) fényereje nem állítható. Miután
kiválasztotta a megfelelő fényerőt, kapcsolja ki
a porszívót a „bekapcsolás/kikapcsolás” gomb
megnyomásával (8). ĺgy kilép a kijelzők fényerejének beállításából, melyet a porszívó, ekkor
megjegyez.
A porszívó a teljesítmény korlátozó funkciójával rendelkezik arra az estre, ha a porszívó
bemeneti nyílása eldugul vagy a SAFBAG porzsák megtelik. Ezt a motor teljesítményének
egyenetlen, pulzáló csökkenése és a légbemeneti nyílás eldugulását jelző (12) lámpának
a felvillanása jelzi, amikor a porszívó a legmagasabb teljesítmény-fokozaton működik
(VC7920.0 típus). Ebben az esetben kapcsolja
ki a porszívót a Be/Ki kapcsológombot megnyomva (8), húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból és távolítsa el a dugulást okozó
tárgyakat a csőből vagy cserélje ki a SAFBAG
porzsákot.
D
A SAFBAG porzsák kivétele/behelyezése
●● Húzza ki a tartályból a SAFBAG porzsákos száraz szűrős modult (21).
1 Húzza maga felé a SAFBAG porzsák zárókapcsát és
hajlítsa ki.
2 Húzza el a kiskosaras SAFBAG porzsák zárókapcsát
úgy, hogy a porzsák lemeze szabaddá váljon.
3 Vegye ki a porzsákot.
4 Tegye be SAFBAG porzsákot a zsákon található nyílnak
megfelelően, úgy, hogy a porzsák lemezének az alsó része
a porszívó testén lévő résbe illeszkedjen. A lemez felső
részét tolja be a kapocsig, míg jellegzetes „kattanást” nem
hall, majd ezután zárja be a SAFBAG porzsák rögzítőzárját.
●● Helyezze be a SAFBAG porzsákos száraz szűrős modult
(21) a tartályba.
VC7920-003_v01
PORSZÍVÓZÁS A VÍZSZŰRŐS MODUL
FELHASZNÁLÁSÁVAL
E
1 A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje
fel a fedelet.
2 Helyezze be a rekeszt a tartály vájataiba úgy, hogy
a rácsozat lefelé nézzen. Ellenőrizze, hogy a rekesz a tartályba a megfelelő módon legyen betéve, azaz a rekesz bordázata a tartály peremét körbefogja.
3 Töltse meg a tartályt 1,3–1,5 liter vízzel. A víz szintjének
a tartály falán található jelzések között kell lennie.
A vízszűrős modul alkalmazásával történő porszívózás során ne indítsa be a készüléket, ha
a tartályban nincs víz.
4 Zárja le a a tartályt a szűrőegységgel.
●● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak
megfelelően.
●● A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyenen a kikapcsolás pillanatában működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak
+/- (9) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítményfokozatot (ez a funkció csak a VC7920.0 típusú porszívóknál működik).
Ne használja túl sokáig a porszívót a víz cseréje nélkül a tartályban.
F
PORSZÍVÓZÁS ÉS NEDVES TAKARÍTÁS
A nedves takarítás megkezdése előtt porszívózza fel alaposan a tisztítandó felületet.
A porszívó beindítása előtt ellenőrizze, hogy a tartály üres-e,
a vízszűrő modul és a szűrők pedig tiszták-e.
1 A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje
fel a fedelet.
2 Vegye ki a porszívóból a tartályt a vízszűrő modullal
együtt (a szűrőegységet és a rekeszt).
3 Vegye ki a tisztítófolyadék-tartályt (23), a fogantyút először maga felé húzva, majd felfelé emelve.
4 Nyissa ki a beöntőnyílás fedelét és töltse fel a tisztítószeres tartályt (23) tisztítószerrel (G 500 O-Tens Tensidfreier
Reiniger (29) és hideg víz keverékével), a tisztítószer
cimkéjén megadott mennyiséggel:
–– „G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger”, BUZIL, Németország.
●● A tisztítófolyadék-tartály beöntőnyílását zárja be
a kupakkal.
A szőnyeg nedves tisztításának megkezdése
előtt, ellenőrizze a szőnyeg színének tartósságát. Nedvesítsen be egy darab fehér rongyot
az előre elkészített tisztítószerrel és tisztítsa
meg vele a szőnyeget a legkevésbé szembeötlő
helyen. Ha a rongy elszíneződik, az azt jelenti,
hogy a szőnyeg színe nem tartós és nem lehet
G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger segítségével tisztítani.
27
5 Tegye be a tisztítófolyadék-tartályt (23) a korábbi helyére
és nyomja be, hogy rögzítve legyen (a kivételével szemben
fordított sorrendben).
6 Helyezze be a tartályt a vízszűrős modullal (szűrőegység
és rekesz) együtt a porszívóba.
A habképződés megelőzésére, vagy annak megjelenésekor, öntsön tisztítás közben a hátulsó tartályba
a ZELMER cég által javasolt habképződést gátló folyadékot, a cimkén feltüntetett mennyiségben:
–– a német BUZIL cég által gyártott „G 478 Entschäumer D”.
●● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak
megfelelően.
A nedves takarításhoz kizárólag csak a kis
vagy nagy szóró-szívófejet használja.
●● A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyenen a kikapcsolás pillanatában működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak
+/- (8) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítményfokozatot (ez a funkció csak a VC7920.0 típusú porszívóknál működik).
7 Nyomja be a szivattyú be-/ki-kapcsológombját (7).
A szivattyút csak akkor lehet bekapcsolni, ha
a tisztítófolyadék-tartályban a tisztítófolyadék
vizes oldata található. Annak hiányát a szivat�tyú hangos működése jelzi.
Ha azt tapasztalja, hogy a szivattyú bekapcsolása ellenére
a szívófej a vizet nem permetezi, ellenőrizze a rögzítéseket:
a tisztítófolyadék-tartályét (nyomja be erősen), a kifolyócső
csatlakozójának a felerősítését a szelephez a porszívó alsó
részén vagy a kifolyócső végének az illesztését a szóró-szívófejhez, ellenőrizze, hogy a szóró-szívófej fúvókája nincs-e
eldugulva.
8 A tömlő markolatán nyomja be a víznek a szívófej irányába történő áramlását szabályozó gombot.
A nyomógomb pulzáló nyomkodásával a víz pillanatnyi
áramlását lehet elindítani a szívófej felé, míg a gomb megnyomásával és hátrafelé tolásával a víz folyamatosan fog
áramlani a szívófejbe.
A markolaton egy tolókapcsoló is található, ami a szívóerő
szabályozására szolgál. Ennek a nyílását ne takarja be a víz
szívásakor vagy a nedves takarítás alatt.
A tisztítóoldatot ne fröcskölje szét túl sokáig
a szőnyeg egy helyén, nehogy átázzon.
●● A szőnyegtisztítást úgy végezze, hogy sem tisztítás közben, sem közvetlenül utána ne járjon a tisztított felületen.
A szőnyeg egy részének a tisztítása után szakítsa félbe
a spriccelést és a szívófej segítségével, toló-húzó mozdulatokkal szárítsa meg. Ismételje meg ezeket a műveleteket mindaddig, míg a szőnyeg megszárad.
●● A spriccelés befejezése után kapcsolja ki a szivattyút és
nyomja be egy pillanatra a víznek a szívófej irányába
történő áramlását szabályozó gombot, hogy a „nyomást
kiegyenlítse”.
28
A porszívó egy úszóval van felszerelve, amely
automatikusan leállítja a szívást, ha a habszivacs-szűrő II (31) túlságosan szennyezett vagy
a folyadék szintje a maximális szintet meghaladja. Ezt a motor teljesítményének egyenetlen,
pulzáló csökkenése és a légbemeneti nyílás
eldugulását jelző (12) lámpának a felvillanása
jelzi (VC7920.0 típus). Ebben az esetben kapcsolja ki a porszívót a Be/Ki kapcsológombot
megnyomva (8), húzza ki a csatlakozó dugót
a konnektorból, tisztítsa ki a szűrőt és ürítse ki
a tartályt.
Ügyeljen arra, hogy a szőnyeg ne ázzon át.
Az a tartós deformálódását (hullámosodását)
okozhatja.
VÍZ ÖSSZEGYŰJTÉSE
Ha a porszívóval folyadékokat kíván felszívni a tartályba,
a készüléket ugyanúgy kell előkészíteni, mint a vízszűrős
modul használata esetén, azzal a kivétellel, hogy:
1. A tartálynak üresnek kell lennie (víz nélkül).
2. A szóró-szívófejeket (kis vagy nagy szívófejet), a vízfelszedő rátéttel felszerelt nagy szóró-szívófejet vagy a vízfelszívó fejet használja.
Ne indítsa be a porszívót, ha a tartály tele van!
Ne szívjon fel egyszerre nagy mennyiségű
folyadékot (pl. a vízbe merített tömlővel).
Ha a folyadék felszívása közben a folyadékszint eléri a maximális szintet, az úszó a szívást automatikusan leállítja. A tartály maximális térfogata kb. 5 l. Az ilyen esetben a korábban
a szennyezett habszivacs-szűrő által okozott szívás-leállásra vonatkozó részben leírtak szerint járjon el (a motor
egyenetlen fordulatszám-váltakozása).
A PORSZÍVÓZÁS BEFEJEZÉSE, TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
●● A Be/Ki kapcsológomb (8) megnyomásával kapcsolja ki
a porszívót és a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
●● Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gombot (11)
megnyomva. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy annak összegabalyodását vagy a dugónak a készülék falához történő hozzáütődését meggátolja.
●● Fordítsa el a tömlő végét addig a pozícióig, míg a jelek
a tömlő végén és a porszívón egybeesnek, majd a tömlőt
húzza ki a nyílásból.
●● Vegye ki a kifolyócső csatlakozóját a szelepen lévő piros
gombot megnyomva, majd húzza ki maga felé.
●● Kapcsolja szét a tömlőt és a teleszkópos csövet valamint
a szívófejet vagy a kefét.
●● Öntse ki a piszkos vizet a tartályból.
●● Ajánlatos a porszívó minden egyes használata után a tartályt valamint a rekeszeket alaposan kimosni, a szűrőket
megtisztítani (a szűrők kivételére vonatkozó információ
alább olvasható) – többször is cserélve a vizet.
●● A nedves takarítás után az összes használatba vett
VC7920-003_v01
alkatrészt alaposan tisztítsa meg (tömlő, csövek, tartozékok).
A fenti részek tisztításának az elmulasztása
vagy azok nem alapos elmosása a szűrőbetétek és a habszivacs szűrőképességének
a csökkenését okozhatja, továbbá elősegíti
a baktériumok és atkák fejlődését.
Az összes elmosott részt az ismételt beszerelésük előtt alaposan szárítsa meg.
A SZŰRŐK KIVÉTELE
2 Vegye ki és cserélje újra a HEPA szűrőt, ha az már
nagyon szennyezett.
3 Vegye ki és cserélje újra a motor szűrőjét, ha az már
nagyon szennyezett.
4 A HEPA szűrő és a hűtőlevegő szűrője öblíthető és folyó
víz alatt mosható. Az újbóli behelyezésük előtt ne felejtse el
őket megszárítani.
●● Csukja be a védőrácsot és a tolózárat tolja el felfelé.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
G
HABSZIVACS-SZŰRŐ I
1 Nyissa ki a szűrőegység fedelét a fogantyúját felfelé
húzva.
2 Húzza ki a szűrőt, mossa el folyó víz alatt, szárítsa meg
és tegye vissza a korábbi helyére.
●● Zárja be a szűrőegység fedelét, azt megnyomva, míg
jellegzetes „kattanást” nem hall.
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
HABSZIVACS-SZŰRŐ II
A szűrő kiszerelése előtt ajánlatos gumikesztyűt húzni.
1 Az ujjaival fogja meg a habszivacs-szűrőt és húzza le
a szűrőegységről.
2 Mossa el a szűrőt folyó víz alatt, szárítsa meg és tegye
vissza a korábbi helyére.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!
H
A habszivacs-szűrőt kézi mosásakor ne csavarja ki, és ne mossa mosógépben. Ne nyomkodja, ne húzza és ügyeljen arra, hogy ne
deformálódjon. A tisztítás után a habszivacsot
szobahőmérsékleten szárítsa. Sohasem szárítsa a habszivacsot hősugárzón, radiátoron,
kályhán stb.
I
KIMENETI SZŰRŐ
1 A tartályból húzza ki a SAFBAG porzsák modulját.
2 Vegye ki a SAFBAG porzsákot a modulból (ld.
a HAGYOMÁNYOS PORSZÍVÓZÁS SAFBAG PORZSÁKKAL c. részt – A SAFBAG porzsák kivétele/behelyezése).
3 Engedje ki a kiskosaras SAFBAG porzsák moduljának
a fedelét rögzítő kapcsot és döntse oldalra a kosarat.
4 Húzza ki a szűrőt, mossa el folyó víz alatt, szárítsa meg
és tegye vissza a korábbi helyére.
●● Csukja be a SAFBAG porzsák moduljának a kosarát, azt
megnyomva, míg jellegzetes „kattanást” nem hall.
●● Tegye be a SAFBAG porzsákot (ld. a HAGYOMÁNYOS
PORSZÍVÓZÁS SAFBAG PORZSÁKKAL c. részt –
A SAFBAG porzsák kivétele/behelyezése).
HEPA KIMENETI SZŰRŐ ÉS A HŰTŐLEVEGŐ
SZŰRŐJE
A távozó levegő HEPA szűrőjét kb. 30 órás (6 hónapos)
használat után, vagy erős szennyezettsége esetén ennél
korábban ki kell cserélni.
1 Tolja el a szűrő védőrácsának a tolózárját lefelé és nyissa
ki a szűrőtartót.
J
VC7920-003_v01
Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez. A garancia nem
terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi
javítás állapítható meg.
Gyártó fenntartja magának a jogot a termék módosítására tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak, szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
29
RO
Stimaţi Clienţi,
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţă
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate provoca
răni
●● Dacă cablul de alimentare nedetaşabil
este defect, trebuie înlocuit la servisul
producătorului, într-un atelier de reparaţii
specializat sau de către o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică
înainte de a trece la montarea, demontarea sau curăţarea aparatului.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau de
a vă apropia de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să opriţi aparatul şi
să-l scoateţi din priză.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de copii
care au vârsta de peste 8 ani şi persoane
cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către persoanele fără
experienţă care nu cunosc dispozitivul,
dar numai sub supraveghere sau dacă
înainte de folosire le-au fost explicate în
mod foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în siguranţă a dispozitivului. Dispozitivul trebuie
asigurat în aşa fel încât copii să nu aibă
posibilitatea de a se juca cu acesta. Curăţarea şi conservarea dispozitivului nu trebuie realizată de către copii care nu sunt
supravegheaţi corespunzător.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot
pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect,
vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al
firmei.
●● Nu atingeţi aparatul cu mâinile umede, dacă acesta
este conectat la reţeaua de alimentare.
●● Nu folosiţi aspiratorul de praf pe oameni sau animale şi
aveţi o deosebită grijă să nu apropiaţi niplurile de aspirare de ochi sau de urechi.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca pagube
materiale
●● Conectaţi aspiratorul de praf la reţeaua electrică de
curent alternativ de 230 V, prevăzută cu contact de
protecţie pentru reţeaua 16 A.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
●● Aveţi grijă să nu udaţi ştecherul sau cablul de alimentare.
●● Nu treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare
peste cablul de alimentare; riscaţi să deterioraţi stratul
izolator al cablului.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de
ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
●● Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi,
precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante şi
copiatoare ş.a.m.d.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator substanţe caustice,
toxice, benzină, petrol sau alte lichide explozive sau
inflamabile.
●● Puteţi porni pompa numai când recipientul pentru
lichidul de curăţare este umplut cu soluţia lichidului de
curăţare cu apă. Pompa funcţionează zgomotos dacă
recipientul este gol.
●● În timpul folosirii aspiratorului aveţi grijă să nu-l răsturnaţi sau să nu-l udaţi cu apa.
●● Nu expuneţi aspiratorul la acţiunea agenţilor atmosferici (ploaie, zăpadă).
●● Nu folosiţi aspiratorul fără filtrul de sepiolit montat în
ansamblul de filtrare.
●● Nu lăsaţi aspiratorul pornit nesupravegheat.
●● Aspiratorul poate funcţiona doar aşezat în poziţie
normală, adică când este aşezat pe cele patru roţi pe
o suprafaţă netedă.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei.
30
VC7920-003_v01
TIPURI DE ASPIRATOARE VC7920
Furtun de aspirare
Tuburi telescopice de
aspirare
Aspirare-periere
Accesoriu de aspirare mic
Accesoriu de aspirare
pentru spaţii înguste
Perie mică
Perie pentru podele
Perie turbo
Accesoriu de aspirare
– pulverizare mare
Accesoriu de aspirare
– pulverizare mic
Accesoriu de aspirare
pentru strângerea apei
Reglarea electronică
a puterii de aspirare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VC7920.0 ST
SAFBAG 1 buc.
HEPA
VC7920.0 SP
SAFBAG 1 buc.
HEPA
VC7920.5 SP
SAFBAG 1 buc.
HEPA
VC7920.5 SK
SAFBAG 1 buc.
HEPA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
Sacul / cantitate
Filtru de ieşire
Opţiune de
executare şi
accesorii
Tip
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii
referitoare la utilizarea acestuia
●● Aspiratorul este prevăzut pentru a fi folosit numai pentru uz casnic.
●● Curăţaţi periodic rotiţele de deplasare. Murdăria care
se poate aduna pe axul rotiţelor poate provoca dificultăţi în mişcarea lor.
●● Treceţi cu grijă aspiratorul peste praguri şi alte denivelări, pentru a nu se ajunge la tulburarea excesivă
a apei în rezervor, deoarece acest lucru poate să provoace scurgerea de apă în exterior.
Electrostatică
Atunci când aspiraţi suprafeţe aflate in incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza.
Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul şi
nu reprezită un defect al aparatului.
Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:
●● descărcaţi sarcina electrică a aparatului atingând des cu
ţeava obiectele metalice din cameră,
●● măriţi umiditatea aerului din cameră,
●● să folosiţi substanţe anti-electrostatice disponibile pe
piaţă.
Descrierea aspiratorului
Aspiratorul 919 este destinat aspirării impurităţilor de pe
podea, covoare, gresie, fisuri în boazerie, panouri şi radiatoare. Cu aparatul se pot aspira de asemenea mobilă, perdele sau draperii. Poate servi la strângerea lichidelor vărsate sau la curăţare la umed a faianţei, gresiei, covoarelor,
mochetelor şi tapiţeriei.
VC7920-003_v01
Date tehnice
Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A. Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice.
Nu cere legare la pământ
.
Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul produs de aparat: 85 dB(A).
Produsul ale înscris însemnul CE pe plăcuţă de fabricaţie.
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Mâner
Buton pentru deschiderea capacului de recipient
Buton de fixare a periei de aspirare
Ştecher cu cablu de alimentare
Compartiment pentru accesorii
Indicator de funcţionare a pompei
Buton de pornire/oprire a pompei
Buton de pornire/oprire
Buton de schimbare a puterii +/- (tip VC7920.0)
Indicatorul nivelului de putere (tip VC7920.0)
Butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului
Indicator de astupare a orificiului de intrarea aerului
(tip VC7920.0)
Perie pentru podele (tip VC7920.0, VC7920.5 SP)
Accesoriu de aspirare-perie comutatoare cu separator
de obiecte mici
Perie turbo (tip VC7920.0 ST)
Perie mică
Accesoriu de aspirare mic
31
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Accesoriu de aspirare pentru spaţii înguste
Tub telescopic de aspirare
Furtun de aspirare
Modulul filtrării uscate cu sacul SAFBAG
Modulul filtrării cu apa (ansamblu de filtrare + despărţitură)
Recipientul pentru lichidul de curăţare
Ansamblul stropitorului – piesa suplimentară pentru
mânerul furtunului de aspirare
Accesoriu de aspirare – pulverizare mare
Accesoriu de aspirare – pulverizare mic
Accesoriu de aspirare – strângere de apă
Accesoriu îngust din cauciuc pentru accesoriul de aspirare – pulverizare mare
Set pentru spălat
Filtru de sepiolit I
Filtru de sepiolit II
Filtru de intrare
Filtrul motorului
Filtru de ieşire HEPA
Pregătirea aspiratorului înainte de folosire
B
1 Introduceţi furtunul de aspirare în orificiul pentru aspirare, în aşa fel încât semnele de la capătul furtunului şi
de pe carcasă să fie vizavi, apoi rotiţi-l în sensul acelor de
ceasornic, ca să ajungă în poziţia .
2 Celălalt capăt al furtunului (mânerul) se asamblează cu
tubul telescopic de aspirare.
3 Ţineţi inelul de pe ţeava telescopică şi mişcaţi ţeava pentru a o ajusta la lungimea dorită.
4 La celălalt capăt al tubului de aspirare montaţi accesoriul
de aspirare sau peria corespunzătoare.
5 Pentru aspirarea tradiţională cu sacul SAFBAG sau pentru aspirarea cu modulul filtrării cu apa, folosiţi următoarele
accesorii de aspirare sau perii: accesoriu de aspirare-perie
comutatoare cu separator de obiecte mici, accesoriu de
aspirare mic, perie mică, accesoriu de aspirare pentru spaţii
înguste, perie pentru podele, perie turbo.
6 În accesoriu de aspirare-perie cu separator de obiecte
mici puteţi să montaţi un coşuleţ pentru adunarea obiectelor
mici. În acest scop scoateţi capacul şi introduceţi coşuleţul.
7 Pentru aspirarea suprafeţelor tari – podele din lemn, din
materiale plastice, gresie ş.a.m.d., scoateţi peria în afară
apăsând butonul de pe accesoriu de aspirare, aşa cum este
indicat
.
8 Aspiratorul are un compartiment pentru accesorii. Compartimentul se deschide şi se închide cu ajutorul glisorului.
Deplasaţi glisorul sus sau jos pentru a scoate / a introduce
accesoriul necesar.
9 Aspiratorul poate fi depozitat în poziţie orizontală; în
acest scop introduceţi cârligul care fixează periile în clama
32
care fixează periile. Furtunul poate să rămână fixat de aspirator, trebuie totuşi să fiţi atenţi să nu fie foarte îndoit în timpul depozitării.
10 Închideţi capacul.
11 Prindeţi ştecherul cablului de alimentare (4) şi trageţi-l
din aspirator.
Când scoateţi cablul de alimentare ţineţi cont
de banda galbenă care semnalează terminarea
cablului derulat. Nu mai trageţi de cablu fiindcă
se poate deteriora.
●● Introduceţi ştecherul în priză de reţeaua electrică.
Înainte de a porni aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8) asiguraţi-vă că în recipientul este montat modulul potrivit (vezi pct. C,
E sau F).
12 Puneţi aspiratorul în funcţiune apăsând butonul „pornire/
oprire” (8).
Pentru a pregăti aspiratorul pentru lucru la umed, în plus
trebuie să:
13 Montaţi ansamblul stropitorului – piesa suplimentară
pentru mânerul furtunului de aspirare (24).
●● Fixaţi agăţătoarele furtunului mic la furtunul de aspirare
şi la tubul telescopic de aspirare.
14 Cuplaţi capătul furtunului mic (mufa) cu tubul telescopic
de aspirare, şi introduceţi celălalt capăt al furtunului mic în
accesoriu de aspirare–pulverizare mic sau mare, până când
veţi auzi sunetul caracteristic „click”.
15 Pentru aspirarea şi curăţarea la uscat sau pentru strângerea apei utilizaţi următoarele perii: accesoriul de aspirarepulverizare mare, accesoriul de aspirare-pulverizare mic sau
accesoriul pentru strângerea apei.
16 Deplasaţi obturatorul supapei ştuţului de racordare
în jos.
●● Introduceţi ştuţul de reacordare al furtunului mic în
supapă din carcasa aspiratorului.
●● Asiguraţi-vă că agăţătoarele ştuţului s-au închis bine.
În cazul problemelor cu racordarea elementelor
de mai sus, umeziţi garniturile, de exemplu cu
vaselină tehnică, apă ş.a.m.d.
Funcţiile aspiratorului
ASPIRARE TRADIŢIONALĂ CU SACUL SAFBAG
C
1 Ţinând butonul de deschidere al capacului recipientului
(2) ridicaţi capacul recipientului.
2 Scoateţi din recipient modulul filtrării cu apa (ansamblu
de filtrare şi separare).
3 Introduceţi în recipient modulul filtrării uscate cu sacul
SAFBAG fixat (21).
●● Pregătiţi aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.
VC7920-003_v01
4 Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de
putere la care a funcţionat atunci când a fost oprit ultima
oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii +/- (9)
setaţi valoarea dorită a puterii (această funcţie este disponibilă numai în aspiratoarele tip VC7920.0).
Aspiratorul este dotat cu funcţia de memorare
a nivelului de putere setat. Aceasta este disponibilă doar în aspiratoarele tipul VC7920.0.
Atunci când opriţi aspiratorul cu butonul de
„pornire/oprire” (8) nivelul de putere setat
actual se va porni. La următoarea pornire aparatul se va porni la acelaşi nivel de putere la care
a funcţionat ultima dată la care a fost oprit.
Aspiratorul este dotat cu funcţia de setate
a intensităţii de strălucire a diodelor de indicare a nivelului de putere (10) şi a indicatorului
de blocare a orificiului de aer (12) de pe panoul
de comandă. Aceasta este disponibilă doar la
aspiratoarele tipul VC7920.0. Pentru a seta
intensitatea dorită de strălucire a diodelor trebuie să apăsaţi simultan butoanele de schimbare a nivelului de putere + şi – (9), iar apoi
ţinându-le apăsate porniţi aspiratorul cu butonul „pornire/oprire” (8). Atunci se vor aprinde
diodele nivelului de putere MIN, 2, MAX, iar
motorul aspiratorului se va opri. Apoi cu butoanele de schimbare a nivelului de putere +/– (9)
puteţi mări sau diminua corespunzător intensitatea de strălucire a diodelor indicatorului (10)
şi a indicatorului (12). Nu există podibilitatea de
schimbare a intensităţii de strălucire a diodei
pompei (6). Supă setarea intensităţii de strălucire dorite trebuie să opriţi alimentarea aspiratorului prin apăsarea butonului de „pornire/
oprire” (8). Astfel veţi ieşi din modul de setare
a intensităţii de strălucire a diodelor, iar nivelul
setat de strălucire va fi memorat.
Aspiratorul este dotat cu funcţia reducerii puterii dacă orificiul de intrare va fi astupat sau
dacă sacul SAFBAG va fi plin. Aceasta se manifestă prin reducerea pulsativă a puterii motorului şi aprinderea indicatorului de astupare
a orificiului de intrarea aerului (12) în timpul
funcţionării aspiratorului cu întreaga putere (tip
VC7920.0). În acest caz trebuie să opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8),
scoateţi ştecherul din priză, curăţaţi tuburile
sau schimbaţi sacul SAFBAG.
D
Demontarea/montarea sacului SAFBAG
●● Scoateţi modulul filtrării uscate cu sacul SAFBAG din
recipient (21).
1 Trageţi agăţătoarele blocadei sacului SAFBAG spre voi
şi daţi-o la o parte.
2 Trageţi agăţătorul care fixează sacul SAFBAG cu coşuleţ
ca să slăbiţi plăcuţa sacului.
VC7920-003_v01
3 Scoateţi sacul.
4 Introduceţi sacul SAFBAG aşa cum arată săgeata tipărită pe sac. Partea de jos a plăcuţei trebuie să intre în crestătura carcasei. Strângeţi partea de sus a plăcuţei cu agăţătoarea până când veţi auzi sunetul caracteristic „click” iar apoi
închideţi blocada sacului SAFBAG.
●● Introduceţi modulul filtrării uscate cu sacul SAFBAG (21)
în recipient.
ASPIRARE CU FOLOSIREA MODULULUI
FILTRĂRII CU APA
1 Ţinând butonul de deschidere al capacului recipientului
(2) ridicaţi capacul recipientului.
2 Introduceţi separatorul în crestăturile recipientului ca
jaluzelele să fie direcţionate în jos. Asiguraţi-vă că separatorul este fixat corespunzător în recipient, adică scheletul
separatorului trebuie să îmbrăţişeze partea proeminentă
a recipientului.
3 Umpleţi recipientul cu 1,3–1,5 litri de apă. Nivelul apei
trebuie să se afle întotdeauna între marcajele min şi max de
pe pereţii recipientului.
E
Nu puneţi în funcţiune aparatul fără apă în recipient când aspiraţi folosind modulul filtrării cu
apa.
4 Acoperiţi recipientul cu ansamblul de filtrare.
●● Pregătiţi aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.
●● Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de
putere la care a funcţionat atunci când a fost oprit ultima
oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii
+/- (9) setaţi valoarea dorită a puterii (această funcţie
este disponibilă numai în aspiratoarele tip VC7920.0).
Nu lucraţi prea mult timp fără schimbarea apei
din recipient.
ASPIRARE ŞI CURĂŢARE CU FOLOSIREA
MODULULUI DE LUCRU „LA UMED”
Înaintea curăţării la umed, aspiraţi bine suprafaţa care
urmează să fie curăţată.
Înainte să porniţi aspiratorul, asiguraţi-vă că recipientul este
gol şi că modulul filtrării cu apa şi filtrele sunt curate.
1 Ţinând butonul de deschidere al capacului recipientului
(2) ridicaţi capacul recipientului.
2 Scoateţi din aspirator recipientul împreună cu modulul
filtrării cu apa (ansamblu de filtrare şi separare).
3 Scoateţi recipientul pentru lichidul de curăţare (23) trăgând spre voi cu mânerul iar apoi ridicaţi-l.
4 Deschideţi capacul orificiului de turnare şi umpleţi rezervorul pentru lichid de curăţare (23) cu substanţa de curăţare
(amestec de lichid de curăţare G 500 O-Tens Tensidfreier
Reiniger (29) şi apă rece) în cantităţile indicate pe eticheta
lichidului:
–– „G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger” firma BUZIL, Germania.
F
33
●● Astupaţi cu dop orificiul recipientului pentru lichidul de ●● Curăţatul covorului trebuie efectuat astfel încât să nu călcurăţare.
Înainte de a începe curăţarea umedă a covorului
trebuie să verificaţi durabilitatea culorilor acestuia. Aplicaţi o cantitate mică din soluţia pregătită
pe o pânză albă şi curăţaţi covorul în locul cel
mai puţin vizibil. În cazul în care pânza se colorează înseamnă că durabilitatea culorilor este
scăzută şi că nu puteţi curăţa covorul cu lichidul
de curăţare G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger.
5 Introduceţi recipientul pentru lichidul de curăţare (23) la
loc şi apăsaţi-l ca să fie bine fixat (faceţi invers faţă de scoaterea recipientului).
6 Introduceţi recipientul împreună cu modulul filtrării cu
apa (ansamblu de filtrare şi separare) în aspirator.
Pentru a vă asigura împotriva formării spumei, înainte de
formarea acesteia sau atunci când se formează în timpul
curăţării, turnaţi în rezervorul din spate preparatul antispumă (29) recomandat de firma ZELMER, în cantităţile
recomandate pe etichetă:
–– „G 478 Entschäumer D” produs de firma BUZIL, Germania.
●● Pregătiţi aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.
Pentru aspirarea la umed, folosiţi numai accesoriul de aspirare-pulverizare mic sau mare.
●● Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de
putere la care a funcţionat atunci când a fost oprit ultima
oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii
+/- (9) setaţi valoarea dorită a puterii (această funcţie
este disponibilă numai în aspiratoarele tip VC7920.0).
7 Apăsaţi butonul de pornire/oprire a pompei (7).
Puteţi porni pompa numai când recipientul
pentru lichidul de curăţare este umplut cu soluţia lichidului de curăţare cu apă. Pompa funcţionează zgomotos dacă recipientul este gol.
Dacă constataţi că deşi aţi pornit pompa, accesoriul de
aspirare-pulverizare nu pulverizează apa, verificaţi dacă aţi
fixat corect: recipientul pentru lichidul de curăţare (apăsaţi-l
puternic), ştuţul în supapă din baza aspiratorului sau capătul
furtunului mic în accesoriul de aspirare-pulverizare. Verificaţi
dacă jiclorul de pulverizare nu este astupat.
8 Apăsaţi butonul care reglează fluxul apei în accesoriul
de aspirare-pulverizare de pe mânerul furtunului.
Apăsarea pulsativă a butonului cauzează slăbirea momentană a fluxului de apă iar apăsarea butonului şi glisarea lui în
spate cauzează fluxul constant al apei.
Pe mâner se găseşte glisorul cu care puteţi regla puterea de
aspirare. Acest orificiu nu poate fi deschis în timpul aspirării
apei şi în timpul curăţării la umed.
Nu stropiţi covorul cu soluţia lichidului de
curăţare prea mult timp într-un loc ca să nu-l
udaţi prea tare.
34
caţi direct suprafaţa curăţată în timp ce efectuaţi acest
lucru. După ce curăţaţi o parte din covor, întrerupeţi
stropirea şi uscaţi-l cu mişcări înainte şi înapoi. Repetaţi
această activitate până când toată suprafaţa covorului va
fi uscată.
●● După ce terminaţi stropirea, opriţi pompa şi apăsaţi pentru o clipă butonul de reglare a fluxului de apă, pentru
a „descărca presiunea”.
Aspiratorul este dotat cu un plutitor, care blochează automat aspirarea, dacă filtrul de sepiolit II (31) va fi foarte murdăr sau dacă nivelul
de lichid va depăşi nivelul maxim. În acest caz
puterea motorului va fi redusă în mod pulsativ
şi se va aprinde indicatorul de astuparea orificiului de intrarea aerului (12) (tip VC7920.0). În
această situaţie opriţi aspiratorul cu ajutorul
butonului pornire/oprire (8), scoateţi ştecherul
de la priză, curăţaţi filtrul şi goliţi recipientul.
Nu udaţi covorul prea tare. În caz contrar puteţi
să-l deformaţi permanent (ondulare).
STRÂNGERE DE APĂ
Dacă vreţi să folosiţi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor, trebuie să-l pregătiţi ca în cazul folosirii aspiratorului cu
modulul filtrării cu apa, cu excepţiile următoare:
1. Recipientul trebuie să fie gol (fără apă).
2. Folosiţi accesoriile de aspirare-pulverizare (mare sau
mică), accesoriul de aspirare-pulverizare mare cu piesa
de ştergere sau accesoriul pentru strângerea apei.
Nu puneţi în funcţiune aspiratorul cu recipientul plin! Nu aspiraţi dintro dată cantităţi mari de
apă (de exemplu cu furtunul scufundat în apă).
Dacă în timpul aspirării nivelul lichidului va depăşi nivelul
maxim, plutitorul va bloca automat aspirarea. Capacitatea
maximă a recipientului este de cca. 5 l. În această situaţie
acţionaţi ca în cazul descris mai sus, referitor la blocarea
aspirării din cauza filtrului sepiolit murdar (turaţii pulsative ale
motorului).
ÎNCHEIEREA UTILIZĂRII, CURĂŢARE ŞI CONSERVARE
●● Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8),
scoateţi ştecherul din priză.
●● Înfăşuraţi cablul apăsând butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului (11). Ţineţi cablul, astfel încât să nu
se ajungă la încâlcirea acestuia, iar ştecherul să nu
lovească brusc de carcasa aspiratorului.
●● Trageţi capătul furtunului până ce semnele de pe furtunul
şi carcasa aspiratorului se vor suprapune , apoi scoateţi furtunul din orificiu.
●● Scoateţi ştuţul de racordare al furtunului mic, apăsând
butonul roşu pe supapă, şi trageţi-l spre voi.
●● Dezasamblaţi tubul telescopic de aspirare şi accesorii de
aspirare sau perii.
VC7920-003_v01
●● Vărsaţi apa murdară din recipient.
●● Se recomandă spălarea recipientului, filtrelor (demontarea este descrisă mai jos) şi separatorului după fiecare
folosire a aspiratorului, schimbând apa de câteva ori.
●● După ce terminaţi să curăţaţi la umed, spălaţi foarte atent
toate componentele folosite (furtunuri, tuburi, accesorii).
Lăsarea componentelor de mai jos nespălate
sau spălate necorespunzător poate duce la
pierderea capabilităţilor de filtrare şi la dezvoltarea bacteriilor şi acarienilori.
Uscaţi bine toate componentele spălate înainte
să le montaţi din nou.
DEMONTAREA FILTRELOR
G
FILTRUL SEPIOLIT I
1 Deschideţi capacul ansamblului de filtrare, trăgând de
mâner în sus.
2 Scoateţi filtrul, spălaţi-l sub jet de apă, uscaţi-l şi puneţi
la loc.
●● Închideţi capacul ansamblului de filtrare, apăsaţi-l puternic până când veţi auzi sunetul caracteristic „click”.
H
1 Deplasaţi glisorul blocadei casetei filtrului în jos şi deschideţi caseta filtrului.
2 Scoateţi filtrul HEPA uzat şi introduceţi-l pe cel nou.
3 Scoateţi şi schimbaţi filtrul motorului, dacă este deja
murdar.
4 Există posibilitatea de a clăti filtrul HEPA şi filtrul aerului de
răcire sub un jet de apă. Uscaţi-le bine înaintea montării la loc.
●● Închideţi caseta filtrului şi deplasaţi glisorul blocadei
în sus.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
FILTRUL SEPIOLIT II
Înaintea demontării vă recomandăm să vă puneţi mănuşi de
protecţie din cauciuc.
1 Prindeţi cu degetele filtrul sepiollit şi scoateţi-l de pe corpul ansamblului de filtrare.
2 Spălaţi filtrul sub jet de apă, uscaţi-l şi puneţi la loc.
Nu spălaţi spuma de filtrare de mână
(nu o stoarceţi) şi nici în maşină de spălat.
Evitaţi să o întindeţi, şifonaţi, deformaţi. După
curăţare uscaţi-o la temperatură camerei. Nu
o uscaţi pe radiatoare, sobe ş.a.m.d.
I
FILTRUL DE INTRARE
1 Scoateţi modulul sacului SAFBAG din recipient.
2 Scoateţi sacul SAFBAG din modul (vezi punctul ASPIRARE TRADIŢIONALĂ CU SACUL SAFBAG – Demontare/
montare a sacului SAFBAG).
3 Slăbiţi agăţătoarea de fixare a modului sacului SAFBAG
cu coşul şi daţi-l la o parte.
4 Scoateţi filtrul, spălaţi-l sub jet de apă, uscaţi-l şi puneţi-l
la loc.
●● Închideţi coşul modului sacului SAFBAG apăsaţi-l puternic până când veţi auzi sunetul caracteristic „click”.
●● Puneţi sacul SAFBAG la loc (vezi punctul ASPIRARE
TRADIŢIONALĂ CU SACUL SAFBAG – Demontare/
montare a sacului SAFBAG).
FILTRUL DE IEŞIRE HEPA ŞI FILTRUL AERULUI
DE RĂCIRE
Filtrul de ieşire a aerului HEPA trebuie să fie schimbat după
cca. 30 de ore de lucru (6 luni), sau mai devreme dacă este
foarte murdar.
J
VC7920-003_v01
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
35
BG
Уважаеми Клиенти,
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
●● Не
включвайте уреда, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да
се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не докосвайте уреда с мокри ръце, когато уредът
е включен към ел. мрежата.
●● Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни,
а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Ако неотделимият захранващ кабел се
повреди, той трябва да бъде сменен
у производителя, в специализиран сервиз или от квалифициран специалист,
за да се избегне евентуална опасност.
●● Преди почистване, сглобяване или
разглобяване на уреда винаги изваждайте захранващия кабел от електрическия контакт.
●● Преди замяна на оборудването или
доближаване до частите, движещи
се по време на употреба, следва да
изключите уреда и да го отключите от
захранването.
●● Устройството може да се използва от
деца на възраст най-малко 8 години
и лица с намалени физически, сетивни
или психически способности, или
с липса на опит и знания за уреда,
но само под надзор, или след като
по-рано са разбрали обясненията за
възможните рискове и указанията
и инструкциите за безопасно използване на уреда. Уверете се, че децата
не си играят с уреда. Почистването на
уреда и извършването на други действия по поддръжка, не трябва да се
извършват от деца без осигурен съответен надзор.
36
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Включвайте прахосмукачката само към ел. мрежа
с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Внимавайте щепселът на захранващия кабел да не
се намокри.
прекарвайте прахосмукачката и приставките
й през захранващия кабел, тъй като по този начин
може да повредите изолацията на кабела.
●● Не използвайте прахосмукачката за всмукване на:
клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте
да събирате с прахосмукачката остри предмети.
●● Не почиствайте фин прах като напр. брашно,
цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
●● Не засмуквайте с прахосмукачката разяждащи
и токсични вещества, бензин, нафта и други запалими или избухливи течности.
●● Помпата може да се включи само когато в резервоара за течен почистващ препарат има разтвор
на течния почистващ препарат с вода. Признак за
липсата му е шумната работа на помпата.
●● По време на работа внимавайте прахосмукачката
да не се обърне или залее с вода.
●● Не излагайте прахосмукачката на въздействието
на атмосферните условия (дъжд, студ).
●● Не използвайте прахосмукачката без филтъра от
пяна във филтърния модул.
●● Не оставяйте прахосмукачката включена и работеща.
●● Прахосмукачката може да работи само в естествено положение, т.е. когато е поставена с четирите
си колелца върху повърхността.
●● Не
VC7920-003_v01
Електронно регулиране
на мощността
Смукателна приставка
за събиране на вода
Малка разпръскваща
приставка
Голяма разпръскваща
приставка
Турбочетка
Четка за паркет
Малка четка
Приставка за фуги
Малка смукателна
приставка
Смукателната четка
Телескопични
смукателни тръби
Тип
Смукателен маркуч
Торбичка / брой
Опция на
изпълнение
и принадлежности
Изходящ филтър
ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ VC7920
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VC7920.0 ST
SAFBAG 1 бр.
HEPA
VC7920.0 SP
SAFBAG 1 бр.
HEPA
VC7920.5 SP
SAFBAG 1 бр.
HEPA
VC7920.5 SK
SAFBAG 1 бр.
HEPA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Прахосмукачката
е предназначена само за
домашна употреба.
●● Почиствайте периодически колелцата. Замърсяването на оста на колелцата може да направи трудно
въртенето им.
●● Прекарвайте прахосмукачката през прагове и други
неравности на пода внимателно, така че да не предизвикате разплискване на водата в резервоара.
Това би могло да доведе до изтичане на известно
количество вода навън.
Електростатика
При почистване с прахосмукачката на някои повърхности
в помещения с ниска влажност на въздуха, това може
да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.
За минимизация на това явление се препоръчва:
●● разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
●● повишаване на влажността на въздуха в помещението,
●● употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.
Характеристика на прахосмукачката
Прахосмукачката VC7920 е предназначена за събиране
на отпадъци от подове, килими, керамични плочки, фуги
в дървени облицовки, подови первази и радиатори.
Прахосмукачката служи също за почистване на прах
от мебели, завеси, пердета и за събиране на течности
и мокро почистване на плочки, подове, килими, мокети
и тапицерия.
VC7920-003_v01
Технически данни
Типът прахосмукачка и нейните технически параметри
са дадени на информационната табелка. Предпазител
на мрежата 16 А. Не предизвиква смущения в радиои телевизионния сигнал.
Не се нуждае от заземяване
.
Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Ниво на шум: 85 dB(A).
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Дръжка
Бутон за отваряне на капака на резервоара
Прикрепващ елемент за смукателната четка
Щепсел със захранващ кабел
Място за прибиране на принадлежностите
Индикатор за работата на помпата
Включвател/ изключвател на помпата
Бутон включване/ изключване
Бутони за промяна на мощността +/- (тип VC7920.0)
Индикатор на нивото на мощност (тип VC7920.0)
Бутон за прибиране на кабела
Индикатор за запушване на входящия отвор на въздуха (тип VC7920.0)
Четка за паркет (тип VC7920.0, VC7920.5 SP)
Смукателна четка с превключване със сепаратор за
дребни предмети
Турбочетка (тип VC7920.0 ST)
Малка четка
37
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Малка смукателна приставка
Приставка за фуги
Телескопична смукателна тръба
Смукателен маркуч
Модул за суха филтрация с торбичка SAFBAG
Модул на водния филтър (филтрационна система
+ преграда)
Резервоар за течен почистващ препарат
Система за пръскане – приставка на дръжката на
смукателния маркуч
Голяма разпръскваща приставка
Малка разпръскваща приставка
Смукателна приставка за събиране на вода
Гумена лента за голямата разпръскваща приставка
Cъстав за пране
Филтър от пяна І
Филтър от пяна ІІ
Входящ филтър
Филтър на двигателя
Изходящ филтър HEPA
Подготовка на прахосмукачката за
използване
B
1 Пъхнете края на смукателния маркуч в отвора на
прахосмукачката така, че знаците на края на маркуча
и на корпуса на прахосмукачката да бъдат разположени
един срещу друг и го завъртете по посока на часовниковата стрелка на положение .
2 Съединете другия край на маркуча (дръжката)
с телескопичната смукателна тръба.
3 Като държите пръстена върху телескопичната тръба,
поставете съответната за себе си дължина с бутане или
изтегляне на тръбата.
4 На другия край на смукателната тръба монтирайте
съответната смукателна приставка или четка.
5 За традиционно почистване с торбичка SAFBAG,
почистване с помощта на модула на водния филтър
използвайте следните смукателни приставки и четки:
смукателна четка с превключване със сепаратор за
дребни предмети, малка смукателна приставка, малка
четка, приставка за фуги, четка за паркет или турбочетка.
6 На смукателната четка със сепаратор за дребни
предмети можете да монтирате кошче с цел събиране
на малки предмети. За тази цел свалете приставката на
кошчето и поставете кошчето.
7 За почистване на твърди подове – дървени подове,
изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете
четката с натискане на превключвателя на смукателната
четка съгласно рисунката
.
38
8 Прахосмукачката има място за прибиране на принадлежностите. Мястото за прибиране на принадлежности
се отваря/ затваря с помощта на плъзгач. За да отворите/ затворите мястото за прибиране на принадлежностите преместете плъзгача надолу или нагоре и извадете/ приберете дадената смукателна приставка.
9 Прахосмукачката може да се съхранява в хоризонтално положение; за тази цел сложете куката за закрепване на смукателната четка в запънката за закрепване
на смукателната четка. Маркучът може да остане прикрепен към прахосмукачката, обаче следва да се обърне
внимание да не е силно сгънат при съхраняването.
10 Затворете капака.
11 Хванете щепсела на захранващия кабел (4) и го
издърпайте от прахосмукачката.
При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на жълтата черта, с която
е отбелязан краят на кабела. Опитите
кабелът да бъде издърпан по-нататък
могат да доведат до повреждането му.
●● Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.
Преди да включите прахосмукачката
с помощта на бутона включване/ изключване (8), уверете се, че в резервоара е монтиран съответният модул (виж точка C,
E или F).
12 Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона
„включване/изключване” (8).
За подготовка на прахосмукачката за мокро почистване допълнително:
13 Монтирайте системата за пръскане – приставката на
дръжката на смукателния маркуч (24).
●● Монтирайте прикрепващите елементи към смукателния маркуч и телескопичната смукателна тръба.
14 Съединете края на маркуча (тръбичката) с телескопичната смукателна тръба, а другия край на маркуча
пъхнете в малката или голямата разпръскваща приставка - ще чуете характерно щракване.
15 За почистване на прах и мокро почистване или събиране на вода използвайте следните приставки: голяма
разпръскваща приставка, малка разпръскваща приставка или смукателна приставка за събиране на вода.
16 Преместете капачето на клапана на накрайника
надолу.
●● Пъхнете накрайника на маркуча в клапана в корпуса
на прахосмукачката.
●● Уверете се, че прикрепващите елементи на накрайника са добре прикрепени във вдлъбнатината на
гнездото.
В случай на трудности при съединяването
на тези елементи намажете уплътнителя
с технически вазелин, вода и др.
VC7920-003_v01
Функции на прахосмукачката
ТРАДИЦИОННО ПОЧИСТВАНЕ С ТОРБИЧКА
SAFBAG
C
1 Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на
резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
2 Извадете от резервоара модула на водния филтър
(филтрационната система и преградата).
3 Поставете в резервоара модула за суха филтрация
с поставената торбичка SAFBAG (21).
●● Пригответе прахосмукачката за използване
съгласно т. B.
4 Прахосмукачката ще се задвижи по подразбиране
на такова ниво на мощността, на каквото е работила
в момента на последно изключване. С натискане на
бутоните за променяне на мощността +/- (9) настройте
желаната стойност на мощността (функция, предлагана
само в прахосмукачките тип VC7920.0).
Прахосмукачката е снабдена с функцията
за запаметяване на настроеното ниво
на мощност. Тя е достъпна само в прахосмукачките тип VC7920.0. При изключване
на прахосмукачката с бутона включване/
изключване (8) актуално настроеното
ниво на мощност ще бъде съхранено. При
следващото включване прахосмукачката
ще се задвижи на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента
на последното изключване.
Прахосмукачката е снабдена с функцията
за настройване на яркост на светване на
диодовете на индикатора на нивото на
мощността (10) и на индикатора за запушване на входящия отвор на въздуха (12)
върху пулта за управление. Тя е достъпна
само в прахосмукачките тип VC7920.0.
За да настроите желаната яркост на
светване на диодовете, натиснете едновременно бутоните за променяне на
мощността + и – (9), a след това, като ги
държите натиснати, включете прахосмукачката с бутона включване/изключване
(8). Тогава ще светнат диодовете на нива
на мощността MIN, 2, MAX, a двигателят
на прахосмукачката ще остане изключен.
След това с бутоните за променяне на
мощността +/– (9) можете съответно да
увеличавате или да намалявате яркостта
на светване на диодовете на индикатора
(10) и на индикатора (12). Няма възможност
за променяне на яркостта на светване
на диода на индикатора за работата на
помпата (6). След настройване на желаната яркост на светване на диодовете
изключете захранването на прахосмукачVC7920-003_v01
ката с натискане на бутона включване/
изключване (8). По този начин се излиза от
режима на настройване на яркост на светване на диодовете, а настроеното ниво на
яркост ще бъде съхранено.
Прахосмукачката има функция за ограничаване на мощността, ако входящият
отвор е запушен или торбичката SAFBAG
е пълна. Тя се състои в пулсиращо ограничаване на мощността на двигателя
и светване на индикатора за запушване на
входящия отвор на въздуха (12) по време
на работа на прахосмукачката с пълна
мощност (тип VC7920.0). В тази ситуация
изключете прахосмукачката с натискане
на бутона включване/изключване (8), извадете щепсела от електрическия контакт
и почистете тръбата или сменете торбичката SAFBAG.
D
Демонтаж/монтаж на торбичката SAFBAG
●● Извадете от резервоара модула за суха филтрация
с торбичката SAFBAG (21).
1 Издърпайте към себе си прикрепващия елемент фиксатора на торбичката SAFBAG и го наклонете.
2 Дръпнете прикрепващия елемент на торбичката
SAFBAG с кошчето така, че да освободите пластината
на торбичката.
3 Извадете торбичката.
4 Поставете торбичката SAFBAG по посока на стрелката, отпечатана на торбичката така, че долната част
на пластината на торбичката да се намира в процепа на
корпуса. Притиснете горната част на пластината на торбичката към прикрепващия елемент – ще чуете характерно щракване – а след това затворете фиксатора на
торбичката SAFBAG.
●● Поставете модула за суха филтрация с торбичката
SAFBAG (21) в резервоара.
ПОЧИСТВАНЕ С ПОМОЩТА НА МОДУЛА НА
ВОДНИЯ ФИЛТЪР
E
1 Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на
резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
2 Поставете преградата в улея на резервоара така,
че жалузите да бъдат насочени надолу. Уверете се, че
преградата е монтирана правилно в резервоара, т.е.
ребрата на преградата трябва да обхващат издатината
в резервоара.
3 Напълнете резервоара с 1,3–1,5 л вода. Нивото на
водата трябва да бъде в интервала, обозначен на стената на резервоара.
Не пускайте уреда без вода в резервоара
при почистване с помощта на модула на
водния филтър.
39
4 Покрийте резервоара с филтрационната система.
●● Пригответе прахосмукачката за използване
съгласно т. B.
●● Прахосмукачката ще се задвижи по подразбиране
на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последно изключване. С натискане на бутоните за променяне на мощността
+/- (9) настройте желаната стойност на мощността
(функция, предлагана само в прахосмукачките тип
VC7920.0).
Не почиствайте прекалено дълго без
смяна на водата в резервоара.
F
СЪБИРАНЕ НА ПРАХ И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ
Преди да пристъпите към мокрото почистване, щателно
почистете повърхността, предназначена за почистване.
Преди да пуснете прахосмукачката се уверете, че резервоарът е празен и модулът на водния филтър заедно
с филтрите е чист.
1 Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на
резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
2 Извадете от прахосмукачката резервоара заедно
с модула на водния филтър (филтрационната система
и преградата).
3 Извадете резервоара за течен почистващ препарат
(23), като го дръпнете към себе си за дръжката, а след
това го вдигнете нагоре.
4 Отворете запушалка на наливния отвор и напълнете
резервоара за миещо средство (23) с миещото средство (смес от миещо средство G 500 O-Tens Tensidfreier
Reiniger (29) и студена вода) в количеството, посочено
върху етикета на средство:
–– «G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger» от фирма BUZIL,
Германия.
●● Запушете със запушалка отвора на резервоара за
течен почистващ препарат.
Преди да започнете мокро почистване на
килима, проверете трайност на цветовете му. Нанесете върху бяло парцалче
малко количество приготвен разтвор
и почиствайте килима на най-невидимото
място. Ако парцалчето ще се оцвети,
това означава, че цветовете на килима не
са трайни и той не може да се почиства
с помощта на миещото средство G 500
O-Tens Tensidfreier Reiniger.
5 Поставете резервоара за течен почистващ препарат
(23) на предишното му място и го притиснете, така че
точно да се прикрепи (постъпете по начин, обратен на
изваждането).
6 Поставете резервоара заедно с модула на водния
филтър (филтрационната система и преградата) в прахосмукачката.
40
За предотвратяване на възникване на пяна или
при възникването й, влейте при почистването
в задния резервоар средство против образуване на
пяна (29), препоръчвано от фирма ZELMER, в посоченото върху етикета количество:
–– „G 478 Entschäumer D” фирма BUZIL, Германия.
●● Пригответе прахосмукачката за използване
съгласно т. B.
За мокро почистване използвайте само
малката или голямата разпръскваща приставка.
●● Прахосмукачката
ще се задвижи по подразбиране
на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последно изключване. С натискане на бутоните за променяне на мощността
+/- (9) настройте желаната стойност на мощността
(функция, предлагана само в прахосмукачките тип
VC7920.0).
7 Натиснете включвателя/изключвателя на помпата (7).
Помпата може да се включи само когато
в резервоара за течен почистващ препарат има разтвор на течния почистващ
препарат с вода. Признак за липсата му
е шумната работа на помпата.
В случай че установите, че въпреки включването на помпата приставката не разпръсква вода, проверете дали
са правилно поставени: резервоарът за течен почистващ препарат (натиснете го силно), прикрепването на
накрайника в клапана в корпуса на прахосмукачката или
прикрепването на края на маркуча в разпръскващата
приставка, проверете проходимостта на дюзата на разпръскващата приставка.
8 Натиснете бутона за регулиране на притока на вода
към приставката, намиращ се на дръжката на маркуча.
Пулсиращото натискане на бутона води до временно
забавяне на притока на вода към приставката, а натискането и преместването на бутона назад води до постоянен приток на вода към приставката.
На дръжката се намира също регулатор на смукателната
мощност. Този отвор не бива да се отваря по време на
засмукване на вода или мокро почистване.
Не разпръсквайте разтвора на почистващия препарат прекалено дълго на
едно и също място на килима, за да не се
намокри прекалено много.
●● Извършвайте почистване на килима по такъв начин,
че по време на почистването и директно след него
да не влизате върху почистваната повърхност. След
почистване на част от килима прекъснете разпръскването и го подсушете с приставката с постъпателно-възвратни движения. Повтаряйте това, докато
цялата повърхност на килима не бъде подсушена.
VC7920-003_v01
●● След
приключване на разпръскването изключете
помпата и с цел изпускане на налягането натиснете
за кратко бутона за регулиране на притока на вода
към приставката.
Прахосмукачката е снабдена с поплавък,
който автоматично блокира засмукването, ако филтърът от пяна ІІ (31) е прекалено силно замърсен или нивото на
течност надвиши максималното ниво.
Настъпва пулсиращо ограничаване на
мощността на двигателя и светване на
индикатора за запушване на входящия
отвор на въздуха (12) (тип VC7920.0).
В тази ситуация изключете прахосмукачката с натискане на бутона включване/
изключване (8), извадете щепсела от електрическия контакт, почистете филтъра
или изпразнете резервоара.
Килимът не бива да се мокри прекалено
силно. Това може да доведе до трайното
му деформиране (нагъване).
СЪБИРАНЕ НА ВОДА
За прилагане на прахосмукачката за събиране на течности в резервоара е необходимо тя да се подготви
подобно на почистването с помощта на модула на
водния филтър с тази разлика, че:
1. Резервоарът трябва да бъде празен (без вода).
2. Прилагат се разпръскващите приставки (голяма или
малка), голямата разпръскваща приставка със събиращия накрайник или приставката за събиране на вода.
Не пускайте прахосмукачката с пълен
резервоар! Не засмуквайте наведнъж
големи количества течност (напр. с маркуч, потопен във вода).
Ако по време на засмукване нивото на течността надвиши максималното ниво, поплавъкът автоматично
блокира засмукването. Максималният обем на резервоара е около 5 л. В тази ситуация следвайте указанията
дадени по-горе в частта, отнасяща се за блокирането на
засмукването, причинено от замърсения филтър от пяна
(увеличаване на оборотите на двигателя).
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА, ПОЧИСТВАНЕ
И ПОДДРЪЖКА
●● Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/ изключване (8), извадете щепсела на
захранващия кабел от ел. контакта.
●● Приберете захранващия кабел с натискане на бутона
за прибиране на кабела (11). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането
му и внезапното удряне на щепсела в корпуса на
прахосмукачката.
●● Завъртете накрайника на маркуча на положение, при
което се покриват върховете на знаците
VC7920-003_v01
на накрай-
ника на маркуча и корпуса на прахосмукачката,
а след това извадете маркуча от отвора.
●● Извадете накрайника на маркуча, като натиснете
червения бутон на клапана и го издърпате към
себе си.
●● Отделете телескопичната тръба от маркуча и от смукателната приставка или четка.
●● Излейте мръсната вода от резервоара.
●● Препоръчва се след всяко използване на прахосмукачката добре да се измият резервоарът, филтрите
(по-долу е даден начинът на демонтаж) и преградата
– като се смени няколко пъти водата.
●● След мокро почистване внимателно измийте всички
принадлежности използвани при този процес (маркуч, тръби, принадлежности).
Оставянето на тези части неизмити или
недобре измити може да доведе до загуба
на филтриращата способност на вложките и пяната и да доведе до развитие на
бактерии и акари.
Внимателно изсушете всички измити
части, преди да ги монтирате отново.
ДЕМОНТАЖ НА ФИЛТРИТЕ
G
ФИЛТЪР ОТ ПЯНА І
1 Отворете капака на филтрационната система, като
я дръпнете за дръжката нагоре.
2 Извадете и изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го поставете на предишното му място.
●● Затворете капака на филтрационната система, като
го натиснете - ще чуете характерно щракване.
H
ФИЛТЪР ОТ ПЯНА ІІ
Преди демонтаж на филтъра се препоръчва да се сложат гумени защитни ръкавици.
1 Хванете с пръсти филтъра от пяна и го извадете от
корпуса на филтрационната система.
2 Изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го
поставете на предишното му място.
Филтърната пяна не се пере нито ръчно
с мачкане, нито в пералня. Избягвайте
да я мачкате, разтягате и деформирате.
След почистване изсушете филтъра при
стайна температура. Никога не сушете
филтъра върху радиатори, печки и др.
I
ВХОДЯЩ ФИЛТЪР
1 Извадете от резервоара модула на торбичката
SAFBAG.
2 Извадете торбичката SAFBAG от модула (виж раздел
ТРАДИЦИОННО ПОЧИСТВАНЕ С ТОРБИЧКА SAFBAG –
Демонтаж/ монтаж на торбичката SAFBAG).
3 Освободете прикрепващия елемент на капака на
модула на торбичката SAFBAG с кошчето и наклонете
кошчето.
41
4 Извадете и изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го поставете на предишното му място.
●● Затворете кошчето на модула на торбичката
SAFBAG, като го натиснете – ще чуете характерно
щракване.
●● Поставете торбичката SAFBAG (виж раздел ТРАДИЦИОННО ПОЧИСТВАНЕ С ТОРБИЧКА SAFBAG –
Демонтаж/ монтаж на торбичката SAFBAG).
ИЗХОДЯЩ HEPA ФИЛТЪР И ФИЛТЪР НА
ОХЛАЖДАЩИЯ ВЪЗДУХ
HEPA филтърът на изходящия въздух трябва да се
сменя след около 30 часа работа (6 месеца) или по-рано,
в случай че силно се замърси.
1 Преместете плъзгача на фиксатора на предпазителя
на филтъра надолу и отворете предпазителя на филтъра.
2 Извадете и сменете HEPA филтъра с нов, когато се
замърси.
3 Извадете и сменете филтъра на двигателя с нов,
когато се замърси.
4 Има възможност за изплакване на HEPA филтъра
и филтъра на охлаждащия въздух с течаща вода. Преди
отново да монтирате филтрите, не забравяйте да ги
изсушите.
●● Затворете предпазителя на филтъра и преместете
плъзгача на фиксатора нагоре.
J
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!
Производителят не носи отговорност за каквито и да
е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.
Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
42
VC7920-003_v01
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Important safety instructions
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, a service
agent or a qualified person in order to
avoid a hazard.
●● Always unplug the appliance before
cleaning, assembling or dismantling.
●● Turn off the device and unplug it from an
outlet before replacing the equipment or
approaching moving parts during use.
●● This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.
●● Do not operate the appliance if it has a damaged cord
or if the housing is visibly damaged.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Do not touch the appliance with wet hands when it is
connected to the mains supply.
●● Do not use the vacuum cleaner to clean people or
animals, pay special attention to keep the nozzles
away from eyes and ears.
VC7920-003_v01
CAUTION!
Not observance can result in damage
to possessions
●● Connect the vacuum cleaner only to a 230 V mains
supply equipped with a 16 A fuse.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Do not allow the plug to have contact with water.
●● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the
cord, it may cause damage to the cord insulation.
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
not vacuum fine dust such as: flour, cement,
gypsum, toners for printers and copy machines etc.
●● Do not pick up corrosive and toxic materials, petrol,
kerosene and other flammable or explosive liquids.
●● The pump may only be switched on when the
cleaning liquid container is filled with the solution of
cleaning liquid and water. The lack of cleaning liquid is
manifested in a loud operation of the pump.
●● During operation pay attention not to knock the
vacuum cleaner over or to spill water on the appliance.
●● Do not expose the vacuum cleaner to atmospheric
conditions (rain, frost).
●● Do not use the vacuum cleaner without the foam filter
installed in the filter unit.
●● Do not leave a switched on and operating vacuum
cleaner unattended.
●● The vacuum cleaner may only operate in a natural
position i.e. when it is placed with four wheels on the
surface.
●● Do
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● The vacuum cleaner is intended for domestic use only.
●● Periodically clean the wheels. The dirt which
accumulates on the wheel axis may cause difficulties
in the wheel movement.
●● Move the vacuum cleaner carefully on doorsteps and
uneven surfaces, not to cause an excessive rippling of
the water inside the tank. This might lead to a slight
water overflow.
43
Electronic power control
Water pick up nozzle
Small atomizing nozzle
Turbo brush
Parquet brush
Small brush
Crevice nozzle
Small nozzle
Suction-brush
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VC7920.0 ST
SAFBAG 1 piece
HEPA
VC7920.0 SP
SAFBAG 1 piece
HEPA
VC7920.5 SP
SAFBAG 1 piece
HEPA
VC7920.5 SK
SAFBAG 1 piece
HEPA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
Static electricity
In the process of vacuuming of some surfaces in areas of
low air humidity the device may become electrically charged.
It is a natural phenomenon – it does not damage the device,
and it is not considered to be a fault.
In order to minimize the phenomenon, we recommend
you to:
●● discharge the device by touching metal items in the room
with the pipe,
●● increase air humidity in the room,
●● use widely available antistatic agents.
Appliance features
The vacuum cleaner VC7920 is intended to pick up dirt from
floors, carpets, ceramic tiles, slots in wood paneling, skirting
boards, heaters. The vacuum cleaner is also used to vacuum
furniture, curtains, to pick up liquids and to wet clean tiles,
floorings, carpets, fitted carpets and upholstery.
Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters
are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.
Does not interfere with radio and TV reception.
Does not require grounding
.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of the
applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level: 85 dB(A).
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
44
Large atomizing nozzle
Type
Telescopic suction tubes
Suction hose
Dust bag / amount
Workmanship
and
equipment
option
Outlet filter
VACUUM CLEANER VC7920 TYPES
A
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Handle
Container lid opening button
Combination brush fastening
Plug and cord
Accessory compartment
Pump operation indicator
Pump switch
ON/OFF button
Power adjustment button +/- (type VC7920.0)
Power level indicator (type VC7920.0)
Cord rewind button
Clogged air inlet indicator (type VC7920.0)
Parquet brush (type VC7920.0, VC7920.5 SP)
Combination brush with small item separator
Turbo brush (type VC7920.0 ST)
Small brush
Small nozzle
Crevice nozzle
Telescopic suction tube
Suction hose
Dry filtration module with SAFBAG dust bag
Water filter module (filtration unit + partition)
Cleaning liquid container
Spray unit – suction hose handle attachment
Large atomizing nozzle
Small atomizing nozzle
Water pick up nozzle
Rubber slat to the large atomizing nozzle
Washing set
Foam filter I
VC7920-003_v01
31
32
33
34
12 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (8).
Foam filter II
Inlet filter
Motor filter
HEPA outlet filter
Preparing the vacuum cleaner for
operation
B
1 Insert the end of the suction hose to the vacuum cleaner
opening so that the markings on the hose end and on the
vacuum cleaner housing are opposite each other and turn
the hose clockwise to the position .
2 Connect the other end of the hose (handle) with the
telescopic suction tube.
3 Hold the ring on the pipe and set chosen length putting it
in or out.
4 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other
end of the suction tube.
5 Use the following nozzles and brushes for traditional
vacuum cleaning with the SAFBAG dust bag and vacuum
cleaning with the use of the water filter module: combination
brush with small item separator, small nozzle, small brush,
crevice nozzle, parquet brush or turbo brush.
6 You may assemble a basket for picking up small objects
in the combination brush with small item separator. In order
to do so remove the basket cover and insert the basket.
7 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors,
ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on
the nozzle according to the figure
.
8 The vacuum cleaner is equipped with an accessory
compartment. The compartment opens/closes with the use
of a slider. To open/close the compartment side the slider
downwards/upwards and take out/ put away the desired
nozzle.
9 The vacuum cleaner may be stored in a horizontal
position; in order to this, place the fastening hook of the
combination nozzle/brush into its fastening. The hose may
be left attached to the vacuum cleaner, but it is important to
pay attention not to leave it heavily bent during storage.
10 Close the lid.
11 Grab the plug (4) and pull the cord out of the vacuum
cleaner.
While pulling out the cord pay attention to the
yellow stripe which signals the end of the cord.
Further attempts (pulling on cord) may result in
damaging the cord.
●● Plug in the appliance.
Before switching on the vacuum cleaner
with the on/off button (8), make sure that the
appropriate module is installed in the container
(see section C, E, or F).
VC7920-003_v01
In order to prepare the vacuum cleaner for wet operation
additionally:
13 Assemble the spray unit – the suction hose handle
attachment (24).
●● Attach the hose fastenings to the suction hose and the
telescopic suction tube.
14 Attach the end of the hose (sleeve) to the telescopic
suction tube and insert the other end of the hose in the small
atomizing nozzle or the large atomizing nozzle until you hear
a characteristic click.
15 Use the following nozzles for the wet vacuuming and wet
cleaning function or to pick up water: large atomizing nozzle,
small atomizing nozzle or the water pick up nozzle.
16 Slide the stub pipe valve plug downwards.
●● Insert the stub pipe of the hose to the valve in the
vacuum cleaner housing.
●● Make sure the stub pipe fastenings snap shut.
In case of difficulties in connecting the above
mentioned elements moisten the gaskets e.g.
with technical vaseline, water, etc.
Vacuum cleaner functions
TRADITIONAL CLEANING WITH SAFBAG DUST BAG
C
1 Press and hold the container lid opening button (2) and
lift the container lid.
2 Remove the water filter module from the container
(filtration unit and partition).
3 Insert the dry filtration module with the SAFBAG (21)
dust bag to the container.
●● Prepare the vacuum cleaner for operation according
to section B.
4 The vacuum cleaner starts at the same power level it had
been working before it was turned off. Set the desired power
value (this function is only available in vacuum cleaners type
VC7920.0) by pressing the power adjustment buttons +/- (9).
The vacuum cleaner is equipped with a power
level memory function. It is only available
in type VC7920.0 models. When you turn off
the vacuum cleaner using the ON/OFF button
(8), the power level is going to be stored in
memory. After the vacuum cleaner is turned
on next time, it is going to start working at the
same power level it had been working before it
was turned off.
The vacuum cleaner is equipped with the
adjustment function for LED brightness of
the power level indicator (10) and the clogged
air inlet indicator (12) situated on the control
panel. This function is available only in vacuum
45
cleaners type VC7920.0. To set demanded
brightness of LEDs you should simultaneously
press the power adjustment buttons + and –
(9), and then holding them down you should
turn on the vacuum cleaner by pressing the
“ON / OFF” button (8). The LED for power
levels MIN, 2, and MAX turn on, and the motor
stays turned off. Next by pressing the power
adjustment buttons +/– (9) you can respectively
increase or decrease the brightness of power
level indicator (10), and the clogged air inlet
indicator (12). It is not possible to change LED
brightness for the pump operation indicator
(6). After setting a desired LED brightness, it is
necessary to turn off the vacuum cleaner using
the ON/OFF button (8). In this way you leave
the LED brightness adjustment function mode,
and the set LED brightness level is stored.
The vacuum cleaner is equipped with a power
limiting function should the inlet opening be
clogged or the SAFBAG dust bag full. It is
manifested by a pulsing limitation of the motor
power and the lighting up of the clogged air
inlet indicator (12) while the vacuum cleaner
is operating at full power (type VC7920.0). In
such a case switch off the vacuum cleaner
by pressing the on/off button (8), unplug the
appliance and clear the tubes or replace the
SAFBAG dust bag.
D
SAFBAG dust bag disassembly/assembly
●● Remove the dry filtration module with the SAFBAG (21)
dust bag from the container.
1 Pull the SAFBAG dust bag interlock fastening and pull
the interlock aside.
2 Pull the fastening which attaches the SAFBAG dust bag
to the basket to release the dust bag plate.
3 Remove the dust bag.
4 Insert the SAFBAG dust bag according to the arrow
printed on the bag so that the lower part of the bag plate is in
the slot of the housing. Press the upper part of the bag plate
to the fastening until you hear a characteristic click and close
the SAFBAG dust bag interlock.
●● Insert the dry filtration module with the SAFBAG (21)
dust bag to the container.
VACUUM CLEANING WITH THE USE OF THE
WATER FILTER MODULE
1 Press and hold the container lid opening button (2) and
lift the container lid.
2 Insert the partition to the grooves in the container so that
the shutters are directed downwards. Make sure the partition
is correctly mounted in the container i.e. the partition fins
should cover the protrusion in the container.
3 Fill the container with 1,3–1,5 liter of water. The water level
should be in the range marked on the wall of the container.
E
46
Do not operate the appliance with an empty
container while vacuum cleaning with the use
of the water filter module.
4 Cover the container with the filter unit.
●● Prepare the vacuum cleaner for operation according
to section B.
●● The vacuum cleaner starts at the same power level
it had been working before it was turned off. Set the
desired power value (this function is only available in
vacuum cleaners type VC7920.0) by pressing the power
adjustment buttons +/- (9).
Do not operate the appliance for too long
without replacing the water in the container.
F
WET VACUUMING AND WET CLEANING
Before using the wet cleaning function thoroughly vacuum
the surface to be cleaned.
Before operating the vacuum cleaner make sure the
container is empty and the water filter module and the filters
are clean.
1 Press and hold the container lid opening button (2) and
lift the container lid.
2 Remove the container together with the water filter
module (filter unit and partition) from the vacuum cleaner.
3 Remove the cleaning liquid container (23) by pulling it by
the handle and lifting it upwards.
4 Open the filler cap and fill the cleaning fluid reservoir (23)
with cleaning agent (a mixture of cleaning fluid G 500 O-Tens
Tensidfreier Reiniger (29) and cold water). Use the amounts
stated on the fluid bottle label:
–– “G 500 O-Tens Tensidfreier Reiniger” manufactured by
BUZIL, Germany.
●● Close the filler hole of cleaning fluid reservoir with the cap.
Before wet cleaning the carpet, check the
colour fasteness of cleaned carpet . Put a small
amount of prepared solution on white cloth and
clean manually the carpet at least visible place.
If the cloth is dyed, it means that the carpet
colours are not permanent and the carpet
cannot be cleaned using cleaning fluid G 500
O-Tens Tensidfreier Reiniger.
5 Insert the cleaning liquid container (23) back to the
previous position and press the container to fix it correctly
(proceed in the reverse order as in case of removing the
container).
6 Insert the container together with the water filter module
(filter unit and partition) to the vacuum cleaner.
For protection against the formation of foam or at its
formation, when cleaning fill the rear tank with an antifoaming agent (29) recommended by the company
ZELMER, in the amounts specified on the label:
–– “G 478 Entschäumer D” manufactured by company
BUZIL, Germany.
VC7920-003_v01
●● Prepare the vacuum cleaner for operation according
to section B.
Use only the large or small atomizing nozzle for
wet vacuum cleaning.
●● The
vacuum cleaner starts at the same power level
it had been working before it was turned off. Set the
desired power value (this function is only available in
vacuum cleaners type VC7920.0) by pressing the power
adjustment buttons +/- (9).
7 Press the pump switch (7).
The pump may only be switched on when
the cleaning liquid container is filled with the
solution of cleaning liquid and water. The lack
of cleaning liquid manifests in a loud operation
of the pump.
If the nozzle does not atomize water although the pump
is switched on, check if the following items are correctly
installed: the cleaning liquid container (press the container),
the fastening of the stub pipe in the valve in the base of
the vacuum cleaner or the fastening of the hose end in
the atomizing nozzle, check if the atomizing nozzle is not
clogged.
8 Press the button adjusting the inflow of water to the
nozzle on the hose handle.
If you press the button in a pulsating manner, the water shall
temporarily flow in a slower manner to the nozzle, if you
press and slide the button backwards, the water shall be
continuously supplied to the nozzle.
The handle is also equipped with a slider to adjust the
suction power. Do not uncover this opening while picking up
water or using the wet cleaning function.
Do not spray the cleaning liquid in one place
on the carpet for too long in order not to soak
the carpet.
●● You should to clean the carpet in such a way that during
and immediately after cleaning nobody walks on the
cleaned surface. After cleaning one part of the carpet
stop the spraying process and dry the carpet by sliding
the nozzle back and forth. Repeat until the whole surface
of the carpet is dried.
●● After ending the spraying process switch off the pump
and press the button adjusting the water inflow to the
nozzle for a moment to “release the pressure”.
The vacuum cleaner is equipped with a float
which will automatically block the suction if the
foam filter II (31) is heavily dirty or the liquid
exceeds the maximum level. It is manifested by
a pulsing limitation of the motor power and the
lighting up of the clogged air inlet indicator (12)
(type VC7920.0). In such a case switch off the
vacuum cleaner by pressing the on/off button
(8), unplug the appliance, clean the filter and
empty the container.
VC7920-003_v01
Make sure the carpet is not soaked. It may
lead to a permanent deformation of the carpet
(folding).
PICKING UP WATER
If you want to use the vacuum cleaner to vacuum liquid in
the container, the vacuum cleaner should be prepared as in
the case of vacuum cleaning with the use of the water filter
module except that:
1. The container should be empty (without water).
2. You are to use atomizing nozzles (large or small), large
atomizing nozzle with the gathering attachment or the
nozzle for picking up water.
Do not operate the vacuum cleaner with a full
container! Do not vacuum large amounts of
liquid at a time (e.g. with the hose immersed
into water).
If the water exceeds the maximum level during vacuuming,
the float will automatically block the suction. The maximum
capacity of the container is about 5 l. In such a case proceed
in the manner described above in the part concerning the
blocking of suction caused by a dirty foam filter (pulsating
motor speed).
END OF OPERATION CLEANING AND MAINTENANCE
●● Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off
button (8) and unplug the appliance.
●● Wind the cord by pressing the cord rewind button (9).
While doing this hold the cord to make sure it is not
tangled and the plug does not hit the vacuum cleaner
housing.
●● Turn the end of the hose until the tops of the marks
on the end of the hose end and on the vacuum cleaner
housing are in the same position and pull the hose out
of the opening.
●● Remove the stub pipe of the hose by pressing the red
button on the valve and pull the stub pipe.
●● Disconnect the telescopic tube from the hose and the
nozzle or brush.
●● Pour the dirty water out of the container.
●● It is recommended to wash the container, filters
(disassembly below) and partition thoroughly after each
use – changing water several times.
●● After using the wet cleaning function thoroughly wash
all attachments used in this process (hose, tubes,
accessories).
If you do not clean the above-mentioned parts
or clean them insufficiently it may lead to the
loss of the filtration capabilities of the inserts
and foam and cause the formation of bacteria
and mites.
Dry all the cleaned parts thoroughly before
reassembly.
47
FILTER DISASSEMBLY
G
FOAM FILTER I
1 Open the lid of the filter unit by pulling the handle
upwards.
2 Take out the filter, wash it under running water, dry and
reinsert.
●● Close the filter unit lid by pressing it until you hear
a characteristic click.
H
FOAM FILTER II
It is recommended to wear rubber protective gloves while
dismantling the filter.
1 Grab the foam filter with your fingers and remove it from
the filter unit body.
2 Wash under running water, dry and reinsert.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!
Do not hand wash the filter foam, do not wring
it, do not wash it in washing machines. Avoid
crumpling, stretching and deforming. After
cleaning dry the foam in room temperature.
Never dry the foam on heaters, stoves, etc.
I
INLET FILTER
1 Remove the SAFBAG (22) dust bag module from the
container.
2 Take out the SAFBAG dust bag from the module (see
chapter TRADITIONAL CLEANING WITH SAFBAG DUST
BAG -disassembly/assembly of the SAFBAG dust bag).
3 Release the fastening hook which fixes the lid of the
SAFBAG dust bag module with the basket and pull the
basket aside.
4 Take out the filter, wash it under running water, dry and
reinsert.
●● Close the basket of the SAFBAG dust bag module by
pressing it until you hear a characteristic click.
●● Insert SAFBAG dust bag (see chapter TRADITIONAL
CLEANING WITH SAFBAG DUST BAG –disassembly/
assembly of the SAFBAG dust bag).
J
HEPA OUTLET FILTER AND COOLING AIR FILTER
The HEPA outlet filter should be replaced after about 30
hours of operation (6 months) or earlier in case of heavy dirt.
1 Slide the slider of the filter cover interlock downwards
and open the filter cover.
2 Remove and replace the HEPA filter with a new one
when the filter becomes dirty.
3 Remove and replace the motor filter with a new one
when the filter becomes dirty.
4 It is possible to rinse the HEPA filter and the cooling
air filter under running water. Remember to dry the above
mentioned filters before reassembly.
●● Close the filter cover and slide the interlock slider
upwards.
48
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
VC7920-003_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising