Zelmer | AquaweltPro ZVC764CT | User manual | Zelmer AquaweltPro ZVC764CT User Manual

Zelmer AquaweltPro ZVC764CT User Manual
ZVC764...
Aquawelt Pro
ODKURZACZ
пылесос
/ vacuum cleaner
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6–11
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
VYSAVAČ
43–49
ПИЛОСОС
50–56
EN USER MANUAL
24–29
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ASPIRATORUL
ПРАХОСМУКАЧКА
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
18–23
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PORSZÍVÓK
36–42
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
12–17
SK NÁVOD NA OBSLUHU
VYSÁVAČ
ПЫЛЕСОС
30–35
VACUUM CLEANER
57–62
ZVC764...
ODKURZACZ
пылесос
/ vacuum cleaner
Profesjonalista w czyszczeniu.
Dopasowany do Twoich potrzeb.
Профессионал по очистке.
Адаптирован для Ваших нужд.
Professional in cleaning.
Tailored to your needs.
www.zelmer.com
A
2
1
3
4
9
8
10
5
7
11
6
B
12
A
23
13
22
25
24
14
15
21
17
32
33
19
26
18
20
27
16
34
35
30
31
28
29
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
C
1
2
3
4
D
1
2
E
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
F
G
H
1
2
1
2
1
2
3
4
I
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
●
●
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia, jego montażem lub
demontażem zawsze wyjmij przewód
przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
6
●
●
●
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa i uchwyt są w sposób
widoczny
uszkodzone.
Oddaj
wówczas urządzenie do punktu
serwisowego.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj urządzenia mokrymi
rękami, gdy jest ono włączone do
sieci zasilającej.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani
zwierząt, a szczególnie uważaj, aby
nie przybliżać końcówek ssących do
oczu i uszu.
Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
Odkurzacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 230 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Nie dopuszczaj do zamoczenia wtyczki przewodu
przyłączeniowego.
Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem izolacji przewodu.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych przedmiotów.
●● Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek itp.
●● Nie wciągaj do odkurzacza środków żrących, toksycznych, benzyny, nafty i innych palnych lub wybuchowych cieczy.
●● Pompkę można włączyć tylko wtedy, gdy w zbiorniku
płynu czyszczącego znajduje się roztwór płynu czyszczącego i wody. Jego brak objawia się głośną pracą
pompki.
●● W czasie pracy nie dopuszczaj do przewrócenia lub
zalania odkurzacza wodą.
●● Nie wystawiaj odkurzacza na działanie czynników
atmosferycznych (deszcz, mróz).
●● Nie używaj odkurzacza bez nałożonego filtra piankowego w zespole filtracyjnym.
●● Nie pozostawiaj podłączonego do sieci zasilającej
i pracującego odkurzacza.
●● Odkurzacz może pracować tylko w położeniu naturalnym tj. gdy stoi jest na czterech kółkach, na podłożu.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
●● Okresowo czyść kółka jezdne. Brud gromadzący się
na osiach kółek może powodować trudności w ich
obracaniu.
●● Przez progi i inne nierówności podłoża, odkurzaczem
należy przejeżdżać ostrożnie tak, aby nie doprowadzić
do nadmiernego falowania wody w zbiorniku. Mogłoby
to spowodować wyrzucenie niewielkiej ilości wody na
zewnątrz.
TYPY ODKURZACZY
Worek / ilość
Filtr wylotowy
Wąż ssący
Rury ssące teleskopowe
Ssawkoszczotka
Ssawka mała
Ssawka szczelinowa
Szczotka mała
Szczotka parkietowa
Turboszczotka
Ssawka rozpylająca duża
Ssawka rozpylająca mała
Ssawka do materaców
Ssawka do zbierania
wody
Elektroniczna regulacja
mocy
Opcja
wykonania
i wyposażenie
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ZVC764CT
ANTI-ODOUR
SAFBAG 1 szt.
EPA E10
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
ZVC764AP
ANTI-ALLERGY
HEPA H13
SAFBAG 1 szt.
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
VIB
1
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
●● rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
metalowych obiektów w pokoju,
●● zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
●● stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
Charakterystyka odkurzacza
Odkurzacz przeznaczony jest do zbierania zanieczyszczeń
z podłogi, dywanów, płytek ceramicznych, szczelin w boazerii, listw podłogowych, grzejników. Odkurzacz służy również
do odkurzania materaców, mebli, zasłon, firanek oraz do
zbierania cieczy i czyszczenia na mokro: płytek, posadzek,
dywanów, wykładzin podłogowych i tapicerki.
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Poziom mocy akustycznej: 85 dB(A).
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Uchwyt
Przycisk otwierania pokrywy zbiornika
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
Schowek na akcesoria
Wskaźnik pracy pompki
Włącznik/wyłącznik pompki
Przycisk włącz/wyłącz
Przyciski zmiany mocy +/-
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Wskaźnik poziomu mocy
Przycisk zwijacza
Wskaźnik zatkania wlotu powietrza
Szczotka parkietowa
Ssawkoszczotka przełączalna z separatorem drobnych
przedmiotów
Turboszczotka
Ssawka do materaców
Szczotka mała
Ssawka mała
Ssawka szczelinowa
Rura ssąca teleskopowa
Wąż ssący
Koszyk z zamontowanym workiem SAFBAG
Moduł filtra wodnego:
A Zespół filtracyjny
B Przegroda
Zbiornik
Zbiornik płynu czyszczącego
Zespół spryskiwacza – nakładka na rękojeść węża ssącego
Ssawka rozpylająca duża
Ssawka rozpylająca mała
Ssawka do zbierania wody
Listwa gumowa nasuwana na ssawkę rozpylajacą dużą
Zestaw do prania
Filtr piankowy I (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr piankowy II (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr silnika (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr wylotowy EPA E10 / HEPA H13 (zamontowany
w odkurzaczu)
Przygotowanie odkurzacza do użytku
B
1 Włóż końcówkę węża ssącego do otworu odkurzacza,
tak aby znaki na końcówce węża i obudowie odkurzacza
leżały naprzeciw siebie i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji .
2 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą teleskopową.
3 Trzymając za pierścień na rurze teleskopowej, poprzez
wsunięcie lub rozsunięcie rury ustaw odpowiednią dla siebie
długość.
4 Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią
ssawkę bądź szczotkę.
5 Do odkurzania tradycyjnego z workiem SAFBAG,
odkurzania z wykorzystaniem modułu filtra wodnego stosuj
następujące ssawki i szczotki: ssawkoszczotkę przełączalną z separatorem drobnych przedmiotów, ssawkę małą,
szczotkę małą, ssawkę szczelinową, ssawkę do materaców,
szczotkę parkietową lub turboszczotkę.
8
6 W ssawkoszczotce z separatorem drobnych przedmiotów
możesz zamontować koszyk w celu zbierania drobnych elementów. W tym celu zdejmij nakładkę koszyka i włóż koszyk.
7 W celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna,
tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń
szczotkę wciskając przełącznik na ssawce zgodnie z rysunkiem
.
8 Odkurzacz wyposażony jest w schowek na akcesoria.
Schowek otwiera/zamyka się za pomocą suwaka. W celu
otworzenia/zamknięcia schowka przesuń suwak w dół/górę
i wyciągnij/schowaj żądaną ssawkę.
9 Odkurzacz można przechowywać w położeniu poziomym
w tym celu włóż hak mocujący ssawkoszczotki w zaczep do
mocowania ssawkoszczotki. Wąż może pozostać zamoco­
wany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by nie
był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
10 Zamknij pokrywę.
11 Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (4) i wyciągnij go z odkurzacza.
●● Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.
Zanim uruchomisz odkurzacz przyciskiem
włącz/wyłącz (8) upewnij się czy w zbiorniku
zamontowany jest odpowiedni moduł (patrz
punkt C, E lub F).
12 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/wyłącz” (8).
W celu przygotowania odkurzacza do pracy na mokro
dodatkowo:
13 Zamontuj zespół spryskiwacza – nakładkę na rękojeść
węża ssącego (26).
●● Zamocuj zaczepy wężyka do węża ssącego i rury ssącej
teleskopowej.
14 Połącz końcówkę wężyka (tulejkę) z rurą ssącą teleskopową, zaś drugą stronę końcówki wężyka włóż w ssawkę
rozpylającą małą bądź dużą aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.
15 Do odkurzania i czyszczenia na mokro lub zbierania
wody stosuj następujące ssawki: ssawkę rozpylającą dużą,
ssawkę rozpylającą małą lub ssawkę do zbierania wody.
16 Przesuń zaślepkę zaworu króćca w dół.
●● Włóż króciec wężyka do zaworu w obudowie odkurzacza.
●● Upewnij się czy zaczepy króćca dokładnie zatrzasnęły
się w wybraniu gniazda.
Przy trudnościach w łączeniu ww. elementów zwilż uszczelki np. wazeliną techniczną,
wodą, itp.
Funkcje odkurzacza
ODKURZANIE TRADYCYJNE Z WORKIEM SAFBAG
C
1 Trzymając wciśnięty przycisk otwierania pokrywy zbiornika (2) podnieś pokrywę zbiornika do góry.
2 Włóż do zbiornika koszyk z zamontowanym workiem
SAFBAG (22). Upewnij się, że koszyk jest włożony prawidłowo tzn. znajduje się w rowkach zbiornika i nastąpiło przesunięcie blokady zabezpieczającej. Rozłóż worek w zbiorniku.
Nie wolno wkładać koszyka z zamontowanym
workiem SAFBAG do mokrego zbiornika. Jeżeli
zbiornik jest mokry wewnątrz należy go osuszyć.
Worek SAFBAG nie może ulec zamoczeniu.
3 Przykryj zbiornik zespołem filtracyjnym.
Jeżeli koszyk z workiem SAFBAG nie jest założony prawidłowo, blokada zabezpieczająca
uniemożliwi przykrycie zbiornika zespołem filtracyjnym.
●● Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.
4 Odkurzacz domyślnie uruchomi się na takim poziomie
mocy, na jakim pracował w chwili ostatniego wyłączenia.
Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy +/- (9) ustaw
żądaną wartość mocy.
Odkurzacz wyposażony jest w funkcję zapamiętywania ustawionego poziomu mocy.
W czasie wyłączenia odkurzacza przyciskiem
„włącz/wyłącz” (8) nastąpi zapamiętanie
aktualnie ustawionego poziomu mocy. Przy
następnym włączeniu odkurzacz uruchomi się
na takim poziomie mocy, na jakim pracował
w chwili ostatniego wyłączenia.
Odkurzacz wyposażony jest w funkcję ustawienia jasności świecenia diod wskaźnika
poziomu mocy (10) i wskaźnika zatkania wlotu
powietrza (12) na panelu sterowania. Żeby
ustawić żądaną jasność świecenia diod należy
jednocześnie nacisnąć przyciski zmiany mocy
+ i – (9), a następnie trzymając je wciśnięte
włączyć odkurzacz przyciskiem „włącz/wyłącz”
(8). Zapalą się wtedy diody poziomów mocy
MIN, 2, MAX, a silnik odkurzacza pozostanie
wyłączony. Następnie przyciskami zmiany
mocy +/– (9) można odpowiednio zwiększać lub
zmniejszać jasność świecenia diod wskaźnika
(10) i wskaźnika (12). Nie ma możliwości zmiany
jasności świecenia diody wskaźnika pracy
pompki (6). Po ustawieniu żądanej jasności
świecenia diod należy wyłączyć zasilanie odkurzacza poprzez naciśnięcie przycisku „włącz/
wyłącz” (8). W ten sposób wychodzimy z trybu
ustawiania jasności świecenia diod, a ustawiony poziom jasności zostanie zapamiętany.
Odkurzacz wyposażony jest w funkcję ograniczania mocy jeżeli otwór wlotowy będzie
zatkany lub worek SAFBAG będzie zapełniony. Objawia się to pulsacyjnym ograniczeniem mocy silnika i zaświeceniem wskaźnika
zatkania otworu wlotu powietrza (12) podczas
działania odkurzacza na pełnej mocy. W takiej
sytuacji wyłącz odkurzacz naciskając przycisk
włącz/wyłącz (8), wyciągnij wtyczkę z gniazdka
sieci i udrożnij rury bądź wymień worek
SAFBAG.
D
Demontaż/montaż worka SAFBAG
1 Zdejmij ze zbiornika zespół filtracyjny i wyciągnij koszyk
z zamontowanym workiem SAFBAG (22).
2 Odegnij do góry płytkę worka SAFBAG i wysuń worek
z prowadnicy.
3 Wsuń płytkę nowego worka SAFBAG w prowadnicę
zgodnie ze strzałką nadrukowaną na worku i przesuń ją do
końca, aż płytka zablokuje się w prowadnicy.
4 Włóż do zbiornika koszyk z zamontowanym workiem
SAFBAG (22) i przykryj zbiornik zespołem filtracyjnym –
zgodnie z pkt. C2 i C3.
Jeżeli worek SAFBAG nie zostanie zamontowany w koszyku, blokada zabezpieczająca
uniemożliwi przykrycie zbiornika zespołem filtracyjnym.
ODKURZANIE Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU
FILTRA WODNEGO
E
1 Trzymając wciśnięty przycisk otwierania pokrywy zbiornika (2) podnieś pokrywę zbiornika do góry.
2 Włóż przegrodę do zbiornika. Upewnij się, że przegroda
jest włożona prawidłowo tzn. znajduje się w rowkach zbiornika i nastąpiło przesunięcie blokady zabezpieczającej.
3 Napełnij zbiornik wodą w ilości 1,3–1,5 litra. Poziom
wody powinien mieścić się w przedziale oznaczonym na
ściance zbiornika.
Nie uruchamiaj urządzenia bez wody w zbiorniku podczas odkurzania z wykorzystaniem
modułu filtra wodnego.
4 Przykryj zbiornik zespołem filtracyjnym.
Jeżeli przegroda nie jest założona prawidłowo,
blokada zabezpieczająca uniemożliwi przykrycie zbiornika zespołem filtracyjnym.
●● Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.
●● Odkurzacz domyślnie uruchomi się na takim poziomie
mocy, na jakim pracował w chwili ostatniego wyłączenia.
Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy +/- (9)
ustaw żądaną wartość mocy.
Nie pracuj zbyt długo bez zmiany wody w zbiorniku.
9
ODKURZANIE I CZYSZCZENIE NA MOKRO
Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU FILTRA WODNEGO
Przed przystąpieniem do czyszczenia na mokro odkurz
dokładnie powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia.
Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy zbiornik
jest pusty i moduł filtra wodnego wraz z filtrami są czyste.
1 Trzymając wciśnięty przycisk otwierania pokrywy zbiornika (2) podnieś pokrywę zbiornika do góry.
2 Wyjmij z odkurzacza zbiornik wraz z modułem filtra wodnego (zespół filtracyjny i przegrodę).
3 Wyjmij zbiornik płynu czyszczącego (25) pociągając go
do siebie za uchwyt a następnie unosząc do góry.
4 Otwórz zatyczkę wlewu i napełnij zbiornik płynu czyszczącego (25) środkiem czyszczącym (mieszaniną płynu
czyszczącego G 500 O Tens (31) i zimnej wody) w ilościach
podanych na etykiecie płynu:
–– „G 500 O Tens” firmy BUZIL, Niemcy.
●● Zatkaj zatyczką otwór zbiornika płynu czyszczącego.
F
Przed rozpoczęciem czyszczenia dywanu na
mokro, sprawdź trwałość kolorów dywanu.
Na białą szmatkę nanieś niewielką ilość przygotowanego roztworu i czyść dywan w najmniej
widocznym miejscu. Jeżeli szmatka zafarbuje
oznacza to, że dywan nie ma trwałych kolorów
i nie może być czyszczony przy pomocy płynu
czyszczącego G 500 O Tens.
5 Włóż zbiornik płynu czyszczącego (25) w uprzednio
zajmowane miejsce i dociśnij go w celu dokładnego zamocowania (postępując w sposób odwrotny do wyjmowania).
6 Włóż zbiornik wraz z modułem filtra wodnego (zespół
filtracyjny i przegroda) do odkurzacza.
Dla zabezpieczenia przed powstawaniem piany lub przy
jej powstawaniu, podczas czyszczenia wlej do zbiornika
tylnego środek antypieniący (31) zalecany przez firmę
ZELMER, w ilościach podanych na etykiecie:
–– „G 478 Buz® Defoam” firmy BUZIL, Niemcy.
●● Przygotuj odkurzacz do użytku zgodnie z pkt. B.
Do odkurzania na mokro stosuj tylko i wyłącznie ssawkę rozpylającą małą bądź dużą.
●● Odkurzacz domyślnie uruchomi się na takim poziomie
mocy, na jakim pracował w chwili ostatniego wyłączenia.
Poprzez naciśnięcie przycisków zmiany mocy +/- (9)
ustaw żądaną wartość mocy.
7 Wciśnij włącznik/wyłącznik pompki (7).
Pompkę można włączyć tylko wtedy, gdy
w zbiorniku płynu czyszczącego znajduje się
roztwór płynu czyszczącego i wody. Jego brak
objawia się głośną pracą pompki.
W przypadku stwierdzenia, że mimo włączenia pompki
ssawka nie rozpyla wody, sprawdź poprawność zamocowania: zbiornika płynu czyszczącego (mocno go dociśnij),
10
zamocowanie króćca w zaworze w podstawie odkurzacza
lub zamocowanie końcówki wężyka w ssawce rozpylającej,
sprawdź czy dysza rozpylająca ssawki jest drożna.
8 Wciśnij w rękojeści węża przycisk regulujący dopływ
wody do ssawki.
Pulsacyjne naciskanie przycisku powoduje chwilowe zwalnianie dopływu wody do ssawki natomiast naciśnięcie i przesunięcie przycisku do tyłu powoduje stały dopływ wody do
ssawki.
Na rękojeści znajduje się również suwak służący do regulacji
siły ssania. Otworu tego nie należy odsłaniać w czasie zasysania wody oraz czyszczenia na mokro.
Nie rozpryskuj roztworu płynu czyszczącego
zbyt długo w jednym miejscu dywanu, aby go
nie przemoczyć.
●● Czyszczenie dywanu prowadź w taki sposób, aby w trakcie czyszczenia i bezpośrednio po nim nie chodzić po
wyczyszczonej powierzchni. Po oczyszczeniu części
dywanu przerwij spryskiwanie i osusz go wykonując
ssawką ruchy posuwisto-zwrotne. Powtórz te czynności
aż cała powierzchnia dywanu zostanie osuszona.
●● Po zakończeniu spryskiwania wyłącz pompkę oraz
wciśnij na chwilę przycisk regulujący dopływ wody do
ssawki w celu „rozładowania ciśnienia”.
Odkurzacz wyposażony jest w pływak, który
automatycznie zablokuje ssanie, jeżeli filtr
piankowy II (33) będzie mocno zabrudzony
lub poziom cieczy przekroczy poziom maksymalny. Objawia się to pulsacyjnym ograniczeniem mocy silnika i zaświeceniem wskaźnika
zatkania otworu wlotu powietrza (12). W takiej
sytuacji wyłącz odkurzacz naciskając przycisk
włącz/wyłącz (8), wyciągnij wtyczkę z gniazdka
sieci, wyczyść filtr i opróżnij zbiornik.
Nie dopuszczaj do przemoczenia dywanu. Może
to doprowadzić do jego trwałego odkształcenia
(pofałdowania).
ZBIERANIE WODY Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU
FITRA WODNEGO
Chcąc zastosować odkurzacz do zasysania cieczy w zbiorniku należy go przygotować podobnie jak w przypadku odkurzania z wykorzystaniem modułu filtra wodnego z wyjątkiem:
1. Zbiornik powinien być pusty (bez wody).
2. Stosować ssawki rozpylające (dużą lub małą), ssawkę
rozpylającą dużą z nakładką zgarniającą lub ssawkę do
zbierania wody.
Nie uruchamiaj odkurzacza z pełnym zbiornikiem! Nie zasysaj jednorazowo dużych porcji
cieczy (np. wężem zanurzonym w wodzie).
Jeżeli w czasie zasysania poziom cieczy przekroczy poziom
maksymalny, pływak automatycznie zablokuje ssanie. Maksymalna pojemność zbiornika to ok. 5 l. W takiej sytuacji
postępuj w sposób opisany poprzednio w części dotyczącej
zablokowania ssania spowodowanego zabrudzonym filtrem
piankowym (pulsacyjne obroty silnika).
ZAKOŃCZENIE PRACY, CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA
●● Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz
(8), wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
●● Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (11). Przy
tej czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do
jego splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
●● Obróć końcówkę węża do pozycji pokrycia się wierzchołków znaków na końcówce węża i obudowie odkurzacza, a następnie wyciągnij wąż z otworu.
●● Wyjmij króciec wężyka naciskając czerwony przycisk na
zaworze i pociągnij go do siebie.
●● Odłącz rurę teleskopową od węża i ssawki lub szczotki.
●● Wylej brudną wodę ze zbiornika.
●● Zaleca się po każdym użyciu odkurzacza dokładne umycie zbiornika, filtrów (demontaż poniżej) oraz przegrody
– kilkakrotnie zmieniając wodę.
●● Po odkurzaniu na mokro dokładnie umyj wszystkie elementy wyposażenia używane w tym procesie (wąż, rury,
akcesoria).
Pozostawienie ww. części nieumytych lub ich
niedokładne umycie może spowodować utratę
zdolności filtracyjnych wkładek i pianki oraz
przyczynia się do rozwoju bakterii i roztoczy.
Dokładnie wysusz wszystkie umyte części
przed ponownym montażem.
DEMONTAŻ FILTRÓW
G
FILTR PIANKOWY I
1 Otwórz pokrywę zespołu filtracyjnego pociągając ją za
uchwyt do góry.
2 Wyciągnij, umyj filtr pod bieżącą wodą, wysusz i włóż
w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Zamknij pokrywę zespołu filtracyjnego naciskając ją, aż
do usłyszenia charakterystycznego „click”.
FILTR WYLOTOWY EPA E10 / HEPA H13
I FILTR SILNIKA
Filtr powietrza wylotowego EPA E10 / HEPA H13 powinien
być wymieniany po ok. 30 godzinach pracy (6 miesięcy), lub
wcześniej w przypadku silnego zabrudzenia.
1 Przesuń suwak blokady osłony filtra w dół i otwórz
osłonę filtra.
2 Wyjmij i wymień filtr EPA E10 / HEPA H13 na nowy, gdy
zostanie zabrudzony.
3 Wyjmij i wymień filtr silnika na nowy, gdy zostanie zabrudzony.
4 Jest możliwość przepłukania filtra EPA E10 / HEPA H13
oraz filtra powietrza chłodzącego pod bieżącą wodą. Przed
ponownym montażem pamiętaj, aby osuszyć ww. filtry.
●● Zamknij osłonę filtra i przesuń suwak blokady w górę.
I
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
H
FILTR PIANKOWY II
Przed demontażem filtra zaleca się założenie gumowych
rękawic ochronnych.
1 Chwyć palcami filtr piankowy i ściągnij go z korpusu
zespołu filtracyjnego.
2 Umyj filtr pod bieżącą wodą, wysusz i włóż w uprzednio
zajmowane miejsce.
Pianki filtracyjnej nie pierz ręcznie przez wyżymanie ani w pralkach. Unikaj zgniatania, rozciągania i deformowania. Po oczyszczeniu piankę
wysusz w temperaturze pokojowej. Nigdy nie
susz pianki na grzejnikach, kaloryferach, piecach, itp.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
11
CZ
Vážení zákazníci,
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Před čištěním a údržbou přístroje,
jeho montáži nebo demontáži,
vytáhněte vždy zástrčku napájecího
kabelu ze zásuvky.
●● Před výměnou příslušenství nebo
před manipulací v blízkosti součástek pohybujících se během provozu
vysavače je nutno spotřebič vypnout
a odpojit od napájení.
●● Tento spotřebič mohou používat
děti starší 8 let, osoby s fyzickým,
senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležité
zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled
nebo budou poučeny o bezpečném
používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály.
Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod
dohledem.
12
●● Přístroj nezapínejte, je-li napájecí
kabel nebo kryt zjevně poškozen.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte
na specializovaný servis.
●● Nedotýkejte se přístroje mokrýma
rukama, je-li zapojen do napájecí sítě.
●● Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí
nebo zvířat, dbejte zejména na to,
aby se sací hubice vysavače nepřiblížila k očím nebo uším.
●● Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě
a jen do nadmořské výšky 2000 m.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým proudem 230 V chráněné síťovým jističem 16.
zástrčku ze síťové zásuvky tahem za
napájecí kabel.
●● Zabraňte ponoření do vody zástrčky napájecího
kabelu.
●● Neprojíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí kabel
– může dojít k poškození izolace kabelu.
●● Nevysávejte zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Nevysávejte drobný prach jako je mouka, cement,
sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
●● Nevysávejte hořlavé a toxické látky, benzin, naftu
a jiné hořlavé a výbušné kapaliny.
●● Čerpadlo lze zapnout pouze tehdy, je-li v nádrži čisticího přípravku roztok čisticího přípravku a vody. Jeho
absence se projevuje hlasitým provozem čerpadla.
●● Dbejte, aby během provozu nedošlo k převrácení nebo
polití vysavače vodou.
●● Nevystavujte vysavač působení atmosférických vlivů
(déšť, mráz).
●● Nepoužívejte vysavač bez pěnového filtru ve filtračním
dílu.
●● Neponechávejte zapnutý a pracující vysavač.
●● Vysavač může pracovat pouze v neutrální poloze,
tj. v poloze na čtyřech kolečkách na podkladu.
●● Nevytahujte
Elektrostatika
POKYNY
Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti
vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou.
Je to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.
Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:
●● vybíjet přístroj častým dotykem trubicí kovových předmětů v pokoji,
●● zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
●● používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti.
●● Čas od času vyčistěte kola. Nečistoty, které se hromadí na ose kola, mohou ztěžovat jejich otáčení.
prahy a jiné nerovnosti podlahy projíždějte
s vysavačem opatrně tak, aby nedocházelo k nadměrnému zvlnění vody v nádrží. Mohlo by to vést k vylití
menšího množství vody vně vysavače.
●● Přes
TYPY VYSAVAČE
Sáček / počet
Filtr na výstupu
Sací hadice
Sací teleskopické trubice
Sací hubice
Malá hubice
Štěrbinová hubice
Malý kartáč
Parketový kartáč
Turbokartáč
Velká vodní hubice
Malá vodní hubice
Hubice na čištění matrací
Hubice pro vysávání vody
Elektronické ovládání výkonu
Typ
provedení
a výbavy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ANTI-ODOUR
SAFBAG 1 ks.
EPA E10
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
VIB
1
ZVC764CT
ZVC764AP
ANTI-ALLERGY
HEPA H13
SAFBAG 1 ks.
Popis přístroje
Vysavač je určen k vysávání nečistot z podlah, koberců,
keramických obkladů, spár v dřevěném obložení, podlahových lišt, topných těles. Vysavač je určen také k vysávání nábytku, závěsů, záclon, k vysávání tekutin a k mokrému čištění obkladů, podlah, koberců, podlahových krytin
a čalounění.
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.
Nezpůsobuje rušení rádio a TV přijímačů.
Hlučnost přístroje: 85 dB(A).
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
Držák
Tlačítko pro otevírání víka nádrže
Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
Zástrčka s napájecím kabelem
Schránka na příslušenství
Ukazatel provozu čerpadla
Vypínač čerpadla
A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Tlačítko zapni/vypni
Tlačítko nastavení výkonu +/Ukazatel úrovně výkonu
Tlačítko navíjení
Ukazatel ucpání přívodu vzduchu
Parketový kartáč
Sací hubice dvoupolohová se separátorem drobných
předmětů
Turbokartáč
Hubice na čištění matrací
Malý kartáč
Malá hubice
Štěrbinová hubice
Sací teleskopická trubice
Sací hadice
Modul s namontovaným sáčkem SAFBAG
Modul vodního filtru:
A Filtrační sada
B Přihrádka
Komora
Nádrž čisticího přípravku
13
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Modul postřikovače – násada na rukojeť sací hadice
Velká vodní hubice
Malá vodní hubice
Hubice pro vysávání vody
Gumová lišta k velké vodní hubici
Prací souprava
Pěnový filtr I (vložený do vysavače)
Pěnový filtr II (vložený do vysavače)
Filtr motoru (vložený do vysavače)
Filtr EPA E10 / HEPA H13 na výstupu (vložený do vysavače)
Příprava vysavač k použití
B
1 Nasaďte konec sací hadice do otvoru vysavače tak, aby
se značky a konci hadice a krytu vysavače nacházely
naproti sobě a otočte je ve směru hodinových ručiček do
polohy .
2 Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické trubici.
3 Pohodlnou délku trubice nastavíte tak, že uchopíte prstenec na teleskopické trubici a budete zasunovat nebo vysunovat trubku.
4 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací
hubici nebo kartáč.
5 K tradičnímu vysávání se sáčkem SAFBAG, vysávání
s použitím modulu vodního filtru používejte následující sací
hubice a kartáče: sací hubice polohovatelná se separátorem
drobných předmětů, malou sací hubici, malý kartáč, štěrbinou hubicí, parketový kartáč nebo turbokartáč.
6 U sací hubice se separátorem drobných předmětů
můžete namontovat košík pro odchytávání drobných předmětů. Pro tento účel sejměte víko košíku a košík nasaďte.
7 Pro vysávání tvrdých podkladů – podlah dřevěných,
z umělých hmot, dlážděných apod. vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku
.
8 Vysavač je vybaven přihrádkou na příslušenství. Přihrádka se otevírá/zavírá posuvem. Při otevírání/zavírání
přihrádky posuňte posuv nahoru/dolů a vytáhněte/vložte
požadovanou hubici.
9 Vysavač můžeme skladovat ve vodorovné poloze;
za tímto účelem zasuňte záchytný háček sací trubice s kartáčem do úchytky pro její upevnění. Hadice může zůstat připevněna k vysavači, avšak je třeba dbát na to, aby se během
skladování příliš neohýbala.
10 Víko uzavřete.
11 Chyťte zástrčku napájecího kabelu (4) a vyjměte ho
z vysavače.
●● Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Než vysavač spustíte tlačítkem zapnout/
vypnout (8), ujistěte se, zda je v nádobě instalován příslušný modul (viz bod C, E nebo F).
12 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (8).
14
Při přípravě vysavače k mokrému provozu proveďte dále:
13 Namontujte modul postřikovače – násadu na rukojeť sací
hadice (26).
●● Upevněte úchyty hadičky k sací hadici a teleskopické
trubici.
14 Spojte konec hadičky (objímku) s teleskopickou trubicí,
druhý konec hadičky vložte do malé nebo velké vodní hubice
a zatlačte dokud nezacvakne.
15 K vysávání a čištění na mokro nebo vysávání vody používejte následující hubice: velkou vodní hubici, malou vodní
hubicí nebo hubici pro vysávání vody.
16 Přesuňte krytku ventilu směrem dolů.
●● Vložte hrdlo hadičky do ventilu v krytu vysavače.
●● Ujistěte se, zda úchytky hrdla zacvakly přesně v profilu.
V případě potíží se spojením výše uvedených
dílů navlhčete těsnění například technickou
vazelínou, vodou apod.
Funkce vysavače
TRADIČNÍ VYSÁVÁNÍ SE SÁČKEM SAFBAG
C
1 Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.
2 Do komory vložte modul s namontovaným sáčkem
SAFBAG (22). Ujistěte se, že modul je vložen správně, tzn.
že je zasunutý v zářezech komory a pojistná západka se
přesunula. Sáček vytáhněte nahoru.
Modul s namontovaným sáčkem SAFBAG
nevkládejte do mokré komory. Pokud je komora
uvnitř mokrá, vysušte ji. Sáček SAFBAG se
nesmí namočit.
3 Komoru zakryjte skupinou filtrů.
Pokud jste modul se sáčkem SAFBAG nevložili správně, pojistná západka neumožní zakrýt
komoru skupinou filtrů.
●● Připravte vysavač k použití podle bodu B.
4 Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem,
s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím
tlačítek pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou úroveň výkonu.
Vysavač je vybaven funkcí zapamatování
nastavené úrovně výkonu. V okamžiku vypnutí
vysavače tlačítkem „zapni/vypni” (8) dojde
k zapamatování aktuálně nastavené úrovně
výkonu. Po dalším zapnutí se vysavač zapne
se stejnou úrovní výkonu, s kterou pracoval
v okamžiku posledního vypnutí.
Vysavač je vybaven funkcí nastavení intenzity svícení diod ukazatele úrovně výkonu
(10) a ukazatele ucpání přívodu vzduchu (12)
na ovládacím panelu. Pro nastavení požadované intenzity svícení diod je třeba současně
zmáčknout tlačítka nastavení výkonu + a – (9),
podržet je zmáčknutá a zapnout vysavač tlačítkem „zapni/vypni” (8). Tehdy se rozsvítí diody
úrovně výkonu MIN, 2, MAX a motor vysavače se vypne. Pak můžete tlačítky nastavení
výkonu +/- (9) příslušně zvýšit nebo zmenšit
intenzitu svícení diod ukazatele (10) a ukazatele
(12). Nelze změnit intenzitu svícení diody ukazatele provozu čerpadla (6). Po nastavení požadované intenzity svícení diod je třeba vypnout
napájení vysavače zmáčknutím tlačítka „zapni/
vypni” (8). Touto cestou opustíte režim nastavení intenzity svícení diod a nastavená intenzita svícení zůstane uložena v paměti.
Vysavač je vybaven funkcí omezování výkonu,
je-li vstupní otvor ucpaný nebo sáček SAFBAG
se naplní. To se projevuje pulzačním omezením výkonu motoru a rozsvícením ukazatele
ucpání otvoru pro přívod vzduchu (12) při provozu vysavače na plný výkon. V této situaci
vysavač vypněte zmáčknutím tlačítka zapni/
vypni (8), vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky
a zprůchodněte trubice nebo vyměňte sáček
SAFBAG.
D
Demontáž/montáž sáčku SAFBAG
1 Sejměte z komory skupinu filtrů a vytáhněte modul
s namontovaným sáčkem SAFBAG (22).
2 Odehněte nahoru čelo sáčku SAFBAG a sáček vysuňte
z vodicí drážky.
3 Zasuňte čelo nového sáčku SAFBAG do vodicí drážky
ve směru šipky vytištěné na sáčku a přesuňte čelo na doraz,
až se zablokuje ve vodicí drážce.
4 Do komory vložte modul s namontovaným sáčkem
SAFBAG (22) a komoru zakryjte skupinou filtrů – v souladu
s bodem C2 a C3.
Pokud sáček SAFBAG nebude namontován
v modulu, pojistná západka neumožní zakrýt
komoru skupinou filtrů.
VYSÁVÁNÍ S VYUŽITÍM MODULU VODNÍHO FILTRU
E
1 Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.
2 Do komory vložte přihrádku. Ujistěte se, že přihrádka
je správně vložená, tzn. nachází se v zářezech komory
a pojistná západka se přesunula.
3 Naplňte vodní nádrž vodou v množství 1,3–1,5 litru.
Úroveň vody se musí pohybovat v rozmezí vyznačeném na
stěně nádrže.
Nespouštějte zařízení bez vody v nádrži při
vysávání s použitím modulu vodního filtru.
4 Přikryjte nádrž filtračním modulem.
Pokud přihrádka není správně vložená, pojistná
západka neumožní zakrýt komoru skupinou filtrů.
●● Připravte vysavač k použití podle bodu B.
●● Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem,
s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím tlačítek pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou úroveň výkonu.
Nepracujte příliš dlouhou bez výměny vody
v nádrži.
F
VYSÁVÁNÍ A MOKRÉ ČIŠTĚNÍ
Před zahájením mokrého čištění vysajte důkladně plochu
určenou k čištění.
Před zapnutím vysavače se ujistěte, zda nádrž je prázdná
a modul vodního filtru s filtry jsou čisté.
1 Zmáčkněte tlačítko pro otevírání víka nádrže (2) a zvedněte víko nádrže nahoru.
2 Vyjměte z vysavače nádrž s modulem vodního filtru
(filtrační sada a přihrádka).
3 Vyjměte nádrž s čisticím přípravkem (25) zatažením za
držák k sobě, poté zvedněte nahoru.
4 Otevřete zátku plnicího otvoru a naplňte nádrž na čisticí
přípravek (25) čisticím přípravkem (roztokem čisticího přípravku G 500 O Tens (31) s vodou) v množství uvedeném na
etiketě přípravku:
–– „G 500 O Tens” firmy BUZIL, Německo.
●● Uzavřete zátkou plnicí otvor nádrž čisticího přípravku.
Před zahájením čištění koberce na mokro
prověřte jeho barevnou stálost. Na bílý hadřík
naneste malé množství připraveného roztoku
a vyčistěte nejméně viditelné místo na koberci.
Pokud se hadřík obarví, znamená to, že barvy
koberce nejsou stálé a nelze jej čistit čisticím
přípravkem G 500 O Tens.
5 Vložte nádrž s čisticím roztokem (25) na původní místo
a dotlačte ji a přesně upevněte (postupujte v opačném
pořadí jako u vytahování).
6 Vložte vodní z module vodního filtru (filtrační sada a přihrádka) do vysavače.
Pro zamezení vzniku pěny nebo při její tvorbě během
čištění nalijte do zadní nádrže neutralizátor pěny (30)
doporučený firmou ZELMER, v množství uvedeném na
etiketě:
–– „G 478 Buz® Defoam” firmy BUZIL, Německo.
●● Připravte vysavač k použití podle bodu B.
K mokrému vysávání používejte pouze
a výhradně malou nebo velkou vodní hubici.
15
●● Vysavač bude po zapnutí pracovat s takovým výkonem,
s kterým pracoval před posledním vypnutím. Zmáčknutím tlačítek pro změnu výkonu +/- (9) nastavte požadovanou úroveň výkonu.
7 Zmáčkněte vypínač čerpadla (7).
Čerpadlo lze zapnout pouze tehdy, je-li v nádrži
čisticího přípravku roztok čisticího přípravku
a vody. Jeho absence se projevuje hlasitým
provozem čerpadla.
V případě, že i po vypnutí čerpadla hubice vodu nepřivání,
ověřte způsobe upevnění: nádrže čisticího roztoku (pevně
jej dotlačte), upevnění hrdla ve ventilu v podstavci vysavače
nebo upevnění hadičky v hubici, ověřte, zda rozstřikovací
tryska je průchodná.
8 Zmáčkněte v rukojeti hadice tlačítko regulující přívod
vody k hubici.
Pulzační mačkání tlačítka způsobí dočasné přerušení přívodu vody do hubice, naproti tomu zmáčknutí a přesunutí
tlačítko dozadu umožní stálý přívod vody k hubici.
Na rukojeti se nachází také posuv pro regulaci sací síly. Tento
otvor nezakrývejte při nasávání vody a mokrém čištění.
Neaplikujte čisticí roztok příliš dlouho na jednom místě koberce, aby nedošlo k jeho promočení.
●● Koberec čistěte tak, abyste během práce nebo přímo po
jejím ukončení nešlapali po vyčištěné ploše. Po vyčištění
části koberce přerušte postřikování a koberec vysušte
hubící pohybem tam a zpět. Opakujte tento postup
dokud nebude vysušená celá plocha koberce.
●● Po ukončení postřikování vypněte čerpadlo a zmáčkněte
na chvíli tlačítko regulující přívod vody k hubici pro „uvolnění tlaku”.
Vysavač vybaven plovákem, který automaticky
zablokuje vysávání, bude-li pěnový filtr II (33)
silně zašpiněn nebo úroveň kapaliny překročí
maximální úroveň. To se projevuje pulzačním
omezením výkonu motoru a rozsvícením ukazatele ucpání otvoru pro přívod vzduchu (12).
V této situaci vysavač vypněte zmáčknutím
tlačítka zapni/vypni (8), vyjměte zástrčku ze
síťové zásuvky, vyčistěte filtr a vyprázdněte
nádrž.
Dbejte, aby nedošlo k promočení koberce.
Mohlo by to vést k jeho stálé deformaci (záhyby).
VYSÁVÁNÍ VODY
Chcete-li použít vysavač k vysávání tekutin, nutno vysavač
připravit podobně, jako v případě použití modulu vodního
filtru s touto výjimkou:
1. Nádrž musí být prázdná (bez vody).
2. Použijte ploché vodní hubice (velkou a malou), vodní
hubici velkou s násadou pro stahování nebo hubici pro
vysávání vody.
16
Nezapínejte vysavač s plnou nádrží! Nevysávejte jednorázově velké množství tekutin (např.
hadicí ponořenou do vody).
Překročí-li v době nasávání hladina kapaliny maximální
úroveň, plovák automaticky nasávání zablokuje. Maximální
objem nádrže činí 5 l. V této situaci postupujte způsobem
uvedeným v části týkající se zablokování nasávání způsobenému zašpiněným pěnovým filtrem (pulzační otáčky motoru).
UKONČENÍ PROVOZU, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
●● Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (8),
vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
●● Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (11).
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho
zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
●● Otočte konec hadice tak, aby byly v zákrytu značky
na konci hadice a krytu vysavače, poté vyjměte hadici
z otvoru.
●● Vyjměte hrdlo hadičky zmáčknutím červeného tlačítka na
ventilu a zatáhněte jej k sobě.
●● Rozpojte teleskopickou trubici a hadicí a hubicí nebo
kartáčem.
●● Vylijte špinavou vodu z nádrže.
●● Doporučujeme po každém použití vysavače důkladně
umýt nádrž, filtry (demontáž níže) a přihrádky – několikrát vyměnit vodu.
●● Po mokrém vysávání umyjte důkladně všechny díly
vybavení použité během tohoto procesu (hadice, trubice,
příslušenství).
Ponechání výše uvedených dílů neumytých
nebo umytých zběžně může způsobit ztrátu filtračních schopností vložek a pěny a k množení
bakterií a roztočů. Vysušte důkladně všechny
umyté díly před opětovnou montáží.
DEMONTÁŽ FILTRŮ
G
PĚNOVÝ FILTR I
1 Otevřete víko filtračního modulu zatažením za držák
směrem nahoru.
2 Vyjměte, umyjte filtr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte
na původní místo.
●● Uzavřete víko filtračního modulu zatlačením, uslyšíte
typické zacvaknutí.
H
PĚNOVÝ FILTR II
Před demontáží filtru doporučujeme použití gumových
ochranných rukavic.
1 Chyťte prsty pěnový filtr a stáhněte jej z korpusu filtračního modulu.
2 Umyjte filtr pod tekoucí vodou, vysušte a vložte na
původní místo.
Filtrační pěnu neperte neždímejte a neperte
v pračkách. Vyvarujte se mačkání, roztahování
a vzniku deformací. Po vyčištění pěnu vysušte
při pokojové teplotě. Nikdy nesušte pěnu na
topných tělesech, radiátorech, kamnech apod.
FILTR EPA E10 / HEPA H13 NA VÝSTUPU A FILTR
CHLADICÍHO VZDUCHU
Filtr EPA E10 / HEPA H13 na výstupu vzduchu by měl být
vyměňován po asi 30 hodinách provozu (6 měsíců) nebo
dříve v případě silného zašpinění.
1 Zatlačte posuv víka filtru směrem dolů a víko filtru otevřete.
2 Vyjměte a vyměňte filtr EPA E10 / HEPA H13 za nový,
bude-li zašpiněn.
3 Vyjměte a vyměňte filtr motoru za nový, bude-li zašpiněn.
4 Filtr EPA E10 / HEPA H13 a filtr chladicího vzduchu lze
propláchnout pod tekoucí vodou. Před opětovným použitím
výše uvedené filtry vysušte.
●● Uzavřete víko filtru a přesuňte posuv nahoru.
I
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – odpadní elektrické a elektronické
spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení
a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná maloobchodní prodejna.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
17
SK
Vážení Klienti,
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Pred čistením a údržbou spotrebiča,
jeho montážou alebo demontážou
vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred
priblížením sa k pohyblivým častiam
zariadenia počas jeho používania,
zariadenie vypnite a odpojte ho od
elektrického napätia.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti
vo veku viac ako 8 rokov alebo osoby
s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby,
ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú pod stálym
dozorom a po ich predošlom poučení
o bezpečnom používaní spotrebiča
18
a s tým spojených rizikách. Deti by sa
so spotrebičom nemali hrať. Čistenie
a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú
napájací kábel alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne
spôsobilí zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy odporúčame, aby
ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Zariadenie sa nesmie dotýkať mokrými rukami, ak je pripojené do
napájacej siete.
●● Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá,
dávajte pozor, aby ste nepribližovali
sacie nástavce k očiam a ušiam.
●● Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote
a do nadmorskej výšky 2000 m.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Vysávač pripájajte iba do elektrickej siete striedavého
prúdu 230 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Zástrčka napájacieho kábla nikdy nesmie byť mokrá.
●● Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom
kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, toner do tlačiarne a kopírky a pod.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať žieravé a toxické
prostriedky, benzín, petrolej a iné horľavé alebo
výbušné tekutiny.
●● Čerpadlo je možné zapnúť iba v prípade, ak sa
v nádržke na tekutý čistiaci prostriedok nachádza čistiaci prostriedok rozriedený vodou. V prípade, že nie je,
čerpadlo pracuje hlučne.
●● Počas prevádzky sa vysávač nesmie prevrátiť alebo
Elektrostatika
zaliať vodou.
●● Vysávač nevystavujte pôsobeniu poveternostných
podmienok (dážď, mráz).
●● Vysávač bez namontovaného penového filtra vo filtračnej sústave sa nesmie prevádzkovať.
●● Nenechávajte zapnutý a fungujúci vysávač.
●● Vysávač môže fungovať len v prirodzenej polohe,
t.j. keď sa nachádza štyrmi kolieskami na povrchu.
Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie
je jeho poruchou.
Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:
●● často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti
a tak odelektrizujete zariadenie,
●● zväčšite vlhkosť vzduchu v miestnosti,
●● používajte všeobecne prístupné antielektrostatické prostriedky.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
Vlastnosti vysávača
Vysávač je určený na vysávanie nečistôt z podlahy, kobercov, keramických obkladačiek, škár v drevených obkladoch,
podlahových líšt, radiátorov. Vysávač slúži tiež na vysávanie nábytku, závesov, záclon a na vysávanie tekutín a čistenie namokro obkladačiek, dlažieb, kobercov, podlahovín
a čalúnenia.
●● Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.
●● Pravidelne čistite kolieska vysávača. Znečistenia usadzujúce sa na osi kolieska môžu sťažiť ich otáčanie sa.
prahy a iné nerovnosti podkladu prechádzajte
vysávačom opatrne tak, aby ste nezapríčinili príliš silné
vlnenie vody v nádobe. Mohlo by to zapríčiniť únik
malého množstva vody.
●● Cez
TYPY VYSÁVAČOV
Vrecko / počet
Výstupný filter
Sacia hadica
Teleskopické sacie trubice
Hubicokefu
Malá hubica
Štrbinová hubica
Malá kefa
Parketová kefa
Turbokefa
Veľká rozprašovacia hubica
Malá rozprašovacia hubica
Dýza na čistenie matracov
Hubica na vysávanie vody
Elektronická regulácia výkonu
Prevedenie
a vybavenie
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ANTI-ODOUR
SAFBAG 1 ks.
EPA E10
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
VIB
1
ZVC764CT
ZVC764AP
ANTI-ALLERGY
HEPA H13
SAFBAG 1 ks.
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.
Neruší príjem signálu RTV.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
Držiak
Tlačidlo otvárania krytu nádržky
Úchytka na pripevnenie dvojpolohovej hubice
Zástrčka s napájacím káblom
A
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Schránka na príslušenstvo
Ukazovateľ prevádzky čerpadla
Prepínač čerpadla
Tlačidlo zapni/vypni
Tlačidlá zmeny výkonu +/Ukazovateľ úrovne výkonu
Tlačidlo navijaka
Ukazovateľ zapchatia prívodu vzduchu
Parketová kefa
Dvojpolohová hubica s filtrom na drobné predmety
Turbokefa
Dýza na čistenie matracov
19
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Malá kefa
Malá hubica
Štrbinová hubica
Teleskopická sacia trubica
Sacia hadica
Košík s namontovaným vreckom SAFBAG
Modul vodného filtra:
A Filtračná sústava
B Priečka
Nádrž
Nádržka na tekutý čistiaci prostriedok
Sústava ostrekovača – nástavec na rukoväť sacej hubice
Veľká rozprašovacia hubica
Malá rozprašovacia hubica
Hubica na vysávanie vody
Gumená lišta k veľkej rozprašovacej hubici
Čistiaca súprava
Penový filter I (namontovaný vo vysávači)
Penový filter II (namontovaný vo vysávači)
Filter motora (namontovaný vo vysávači)
Výstupný EPA E10 / HEPA H13 filter (namontovaný vo
vysávači)
Príprava vysávača na použitie
B
1 Vložte koniec sacej hadice do otvoru vysávača tak, aby
znaky
na konci hadice a telese vysávača boli proti sebe
a otočte ju v smere hodinových ručičiek do položky .
2 Druhý koniec hadice (rukoväť) spojte s teleskopickou
sacou trubicou.
3 Držte tlačidlo na teleskopickej trubici a vsunutím alebo
vysunutím trubice nastavte jej dĺžku tak, aby Vám vyhovovala.
4 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu
alebo kefu.
5 Pre tradičné vysávanie s vreckom SAFBAG, vysávanie
s použitím modulu vodného filtra používajte tieto hubice
a kefy: dvojpolohovú hubicu s filtrom na drobné predmety, malú
hubicu, štrbinovú hubicu, parketovú hubicu alebo turbokefu.
6 Do hubice s filtrom na drobné predmety môžete namontovať košík na zachytenie drobných predmetov. S týmto cieľom zložte nástavec košíka a vložte košík.
7 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy,
umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka
.
8 Vysávač je vybavený úložným priestorom na príslušenstvo. Úložný priestor sa otvára/zatvára pomocou posuvného
prepínača. S cieľom otvoriť/zatvoriť úložný priestor, presuňte
posuvný prepínač nadol/nahor a vyberte/schovajte hubicu.
9 Vysávač môžete skladovať vo vodorovnej polohe.
20
Založte pripevňujúci háčik nasávacej kefky do háčika, ktorý
slúži na pripevnenie nasávacej kefky. Hadicu môžete nechať
namontovanú do vysávača. Dávajte však pozor, aby hadica
počas skladovania nebola veľmi zohnutá.
10 Zatvorte kryt.
11 Uchopte zástrčku napájacieho kábla (4) a vytiahnite ho
z vysávača.
●● Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Pred zapnutím vysávača tlačidlom zapni/vypni
(8) sa uistite, či je v nádržke namontovaný príslušný modul (pozri bod C, E alebo F).
12 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (8).
S cieľom pripraviť vysávač na prácu namokro dodatočne:
13 Namontujte sústavu ostrekovača – nástavec na rukoväť
sacej hubice (26).
●● Pripevnite úchytky hadičky k sacej hadici a teleskopickej
sacej trubici.
14 Spojte koniec hadičky (rúrku) s teleskopickou sacou trubicou, a druhý koniec hadičky vložte do malej alebo veľkej
rozprašovacej hubice – počujete charakteristické cvaknutie.
15 Pre vysávanie alebo čistenie namokro alebo vysávanie
vody používajte tieto hubice: veľkú rozprašovaciu hubicu,
malú rozprašovaciu hubicu alebo hubicu na vysávanie vody.
16 Presuňte záslepku ventilu koncovky nadol.
●● Vložte koncovku hadičky do ventilu v telese vysávača.
●● Uistite sa, či úchytky koncovky dobre zapadli do zárezov
otvoru.
V prípade ťažkostí pri spájaní týchto prvkov
navlhčite tesnenie napr. technickou vazelínou,
vodou ap.
Funkcie vysávača
TRADIČNÉ VYSÁVANIE S VRECKOM SAFBAG
C
1 Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2)
a zdvihnite kryt nádržky nahor.
2 Do nádrže vložte košík s namontovaným vreckom
SAFBAG (22). Uistite sa, či je košík vložený správne, tzn. či
sa nachádza v drážkach nádrže a či zapadli bezpečnostné
blokády. Rozložte vrecko v nádrži.
Košík s namontovaným vreckom SAFBAG sa
nesmie vkladať do mokrej nádrže. Ak je nádrž
vo vnútri mokrá, musí sa predtým osušiť.
Vrecko SAFBAG sa v žiadnom prípade nesmie
zamočiť.
3 Prikryte nádržku filtračnou sústavou.
Ak je košík s vreckom SAFBAG vložený
nesprávne, bezpečnostná blokáda znemožňuje
nasadenie filtračnej jednotky na nádrž.
●● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.
4 Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia. Stlačením tlačidiel
zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu výkonu.
Vysávač má funkciu zapamätania nastavenej
úrovne výkonu. Pri vypnutí vysávača tlačidlom
„zapni/vypni” (po poľsky „włącz/wyłącz”) (8)
sa uloží do pamäti aktuálne nastavená úroveň
výkonu. Pri nasledujúcom zapnutí sa vysávač
zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval
v momente posledného vypnutia.
Vysávač má na riadiacom paneli funkcie nastavenia jasu svietenia diód ukazovateľa úrovne
výkonu (10) a ukazovateľa zapchania prívodu
vzduchu (12). Ak chcete nastaviť požadovaný
jas svietenia diód, stlačte súčasne tlačidlá
zmeny výkonu + a – (9), podržte ich stlačené
a zapnite vysávač tlačidlom „zapni/vypni”
(8). Rozsvietia sa vtedy diódy úrovni výkonov
MIN, 2, MAX a motor vysávača zostane vypnutý. Následne tlačidlami zmeny výkonu +/- (9)
môžete zodpovedajúco zväčšiť alebo zmenšiť
jas svietenia diód ukazovateľa (10) a ukazovateľa (12). Nemáte možnosť zmeniť jas svietenia
diódy ukazovateľa prevádzky čerpadla (6). Po
nastavení požadovaného jasu svietenia diód
stlačte tlačidlo „zapni/vypni” (8). Vypnete tak
vysávač z elektrického napätia. Takto vychádzame z režimu nastavenia jasu svietenia diód.
Nastavená úroveň jasu sa uloží do pamäti.
Vysávač je vybavený funkciou obmedzovania
výkonu, ak prívod vzduchu bude zapchatý alebo
vrecko SAFBAG bude naplnené. Príznakom
toho je pulzné obmedzenie výkonu motora a rozsvietenie ukazovateľa zapchatia prívodu vzduchu (12) počas fungovania vysávača s plným
výkonom. V takejto situácii vypnite vysávač
stlačením tlačidla zapni/ vypni (8), vytiahnite
zástrčku z napájacej zásuvky a spriechodnite
trubice alebo vymeňte vrecko SAFBAG.
D
Demontáž/ montáž vrecka SAFBAG
1 Zložte z nádrže filtračnú jednotku a vytiahnite košík
s namontovaným vreckom SAFBAG (22).
2 Ohnite doštičku vrecka SAFBAG smerom hore a vysuňte
vrecko z vodiacej lišty.
3 Vsuňte doštičku nového vrecka SAFBAG do vodiacej
lišty v smere šípky natlačenej na vrecku a presuňte ju do
konca, kým sa doštička nezapadne do vodiacej lišty.
4 Do nádrže vložte košík s namontovaným vreckom
SAFBAG (22) a nádrž prikryte filtračnou jednotkou – podľa
pokynov uvedený v bodoch C2 a C3.
Ak vrecko SAFBAG nie je v košíku namontované, bezpečnostná blokáda znemožňuje nasadenie filtračnej jednotky na nádrž.
VYSÁVANIE S POUŽITÍM MODULU VODNÉHO
FILTRA
E
1 Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2)
a zdvihnite kryt nádržky nahor.
2 Do nádrže vložte priečku. Uistite sa, či je priečka vložená
správne, tzn. či sa nachádza v drážkach nádrže a či zapadli
bezpečnostné blokády.
3 Naplňte nádržku vodou v množstve 1,3–1,5 litra. Úroveň
vody sa musí nachádzať v rozsahu označenom na stene
nádržky.
Nezapínajte zariadenie bez vody v nádržke
počas vysávania s použitím modulu vodného
filtra.
4 Prikryte nádržku filtračnou sústavou.
Ak je priečka vložená nesprávne, bezpečnostná blokáda znemožňuje nasadenie filtračnej jednotky na nádrž.
●● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.
●● Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia. Stlačením tlačidiel zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu
výkonu.
Nepracujte príliš dlho bez zmeny vody
v nádržke.
F
VYSÁVANIE A ČISTENIE NA MOKRO
Pred začatím čistenia namokro dôkladne vysajte plochu
určenú na čistenie.
Pred zapnutím vysávača sa uistite, že je nádržka prázdna
a modul vodného filtra s filtrami je čistý.
1 Pridržte stlačené tlačidlo otvárania krytu nádržky (2)
a zdvihnite kryt nádržky nahor.
2 Vyberte z vysávača nádržku spolu s modulom vodného
filtra (filtračnú sústavu a priečku).
3 Vyberte nádržku na tekutý čistiaci prostriedok (25) potiahnutím ju k sebe za úchytku a následne zdvihnutím nahor.
4 Otvorte zátku plniaceho otvoru a naplňte zásobník na
čistiaci prostriedok (25) čistiacim prostriedkom (roztokom
čistiaceho prostriedku G 500 O Tens (31) s vodou) v množstve uvedenom na etikete prostriedku:
–– „G 500 O Tens” firmy BUZIL, Nemecko.
●● Zapchajte zátkou otvor nádržky na tekutý čistiaci prostriedok.
Pred začiatkom čistenia koberca na mokro
preverte jeho farebnú stálosť. Na bielu handričku naneste malé množstvo pripraveného
roztoku a vyčistite najmenej viditeľné miesto
na koberci. Ak sa handrička zafarbí, znamená
to, že farby koberca nie sú stále a nemožno ho
čistiť čistiacim prostriedkom G 500 O Tens.
21
5 Vložte nádržku na tekutý čistiaci prostriedok (25) na jej
miesto a pritlačte ju s cieľom dôkladne ju pripevniť (postupujte opačným spôsobom ako pri vyberaní).
6 Vložte nádržku spolu s modulom vodného filtra (filtračnú
sústavu a priečku) do vysávača.
Ak chcete zabrániť vzniku peny, vlejte počas čistenia do
zadnej nádoby proti peniaci prostriedok (30), ktorý odporúča firma ZELMER v množstvách uvedených na etikete:
–– „G 478 Buz® Defoam” firmy BUZIL, Niemcy.
●● Pripravte vysávač na použitie podľa bodu B.
Pre vysávanie namokro používajte len veľkú
alebo malú rozprašovaciu hubicu.
●● Vysávač sa zapne na takej úrovni výkonu, na akej pracoval v momente posledného vypnutia. Stlačením tlačidiel zmeny výkonu +/- (9) nastavte požadovanú hodnotu
výkonu.
7 Stlačte spínač/ vypínač čerpadla (7).
Čerpadlo sa môže zapnúť len vtedy, ak sa
v nádržke na tekutý čistiaci prostriedok nachádza roztok tekutého čistiaceho prostriedku
a vody. Príznakom jeho nedostatku je hlučná
práca čerpadla.
V prípade zistenia, že aj napriek zapnutia čerpadla hubica
nerozprašuje vodu, skontrolujte správne pripevnenie:
nádržky na tekutý čistiaci prostriedok (silne ju stlačte), pripevnenie koncovky vo ventile v telese vysávača alebo pripevnenie konca hadičky v rozprašovacej hubici, skontrolujte
priechodnosť rozprašovacej dýzy hubice.
8 Stlačte v rukoväti hadice tlačidlo regulácie prívodu vody
do hubice.
Pulzné stlačovanie tlačidla spôsobí dočasné spomalenie
prívodu vody do hubice, a stlačenie a presunutie tlačidla
dozadu vyvoláva nepretržitý prívod vody do hubice.
Na rukoväti sa nachádza aj posuvný prepínač regulácie
sacieho výkonu. Tento otvor sa nesmie otvárať počas vysávania vody a čistenia namokro.
Nerozprašujte roztok tekutého čistiaceho prostriedku príliš dlho na jednom mieste koberca,
aby ste ho nepremočili.
●● Koberec
čistite tak, aby ste počas práce alebo bezprostredne po jej ukončení nešliapali po vyčistenej
ploche. Po vyčistení časti koberca prerušte rozprašovanie a osušte ho sacou hubicou priamočiarym vratným
pohybom. Opakujte tieto kroky, kým celý povrch koberca
nebude osušený.
●● Po ukončení rozprašovania vypnite čerpadlo a stlačte na
chvíľu tlačidlo regulácie prívodu vody do hubice s cieľom
znížiť tlak.
Vysávač je vybavený plavákom, ktorý automatický blokuje vysávanie, ak je penový filter II
(33) príliš špinavý alebo hladina tekutiny prevyšuje maximálnu úroveň. Príznakom toho je
22
pulzné obmedzenie výkonu motora a rozsvietenie ukazovateľa zapchatia prívodu vzduchu
(12). V takejto situácii vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/ vypni (8), vytiahnite zástrčku
z napájacej zásuvky, vyčistite filter a vyprázdnite nádržku.
Nesmiete koberec premočiť. Toto môže priviesť k jeho trvalej deformácii (zvlneniu).
ZBIERANIE VODY
Ak chcete použiť vysávač na vysávanie tekutín do nádržky,
musíte ho pripraviť podobne ako v prípade vysávania s použitím modulu vodného filtra s týmto rozdielom, že:
1. Nádržka by mala byť prázdna (bez vody).
2. Používajte rozprašovacie hubice (veľkú alebo malú),
veľkú rozprašovaciu hubicu s nástavcom na zbieranie
alebo hubicu na vysávanie vody.
Nezapínajte vysávač s plnou nádržkou! Nevysávajte veľké dávky tekutín naraz (napr. hadicou ponorenou do vody).
Ak počas vysávania prevýši hladina tekutiny maximálnu
úroveň, plavák automaticky zablokuje vysávanie. Maximálny
objem nádržky je cca 5 l. V takejto situácii postupujte hore
uvedeným spôsobom v časti týkajúcej sa zablokovania vysávania spôsobeného zašpineným penovým filtrom (pulzné
otáčky motora).
UKONČENIE PRÁCE, ČISTENIE A ÚDRŽBA
●● Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (8), vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky,
●● Zviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (11).
Pri tom pridržte kábel, čím predídete jeho zauzleniu
a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
●● Otočte koniec hadice do polohy, keď sa prekryjú špičky
znakov na konci hadice a na telese vysávača, a potom
vytiahnite hadicu z otvoru.
●● Vytiahnite koncovku hadičky stlačením červeného tlačidla na ventile a potiahnite ju k sebe.
●● Rozpojte teleskopickú trubicu a hadicu ako aj hubicu
alebo kefu.
●● Vylejte špinavú vodu z nádržky.
●● Odporúča sa po každom použití vysávača dôkladne
umyť nádržku, filtre (demontáž je opísaná nižšie)
a priečku – vymeňte vodu niekoľkokrát.
●● Po vysávaní namokro dôkladne umyte všetky prvky príslušenstva používané v tomto procese (hadicu, trubice,
príslušenstvo).
Ak necháte tieto časti neumyté alebo nedôkladne umyté, vložky a penový filter môžu stratiť svoju filtračnú schopnosť a sa môžu začať
rozvíjať baktérie a roztoče.
Dôkladne vysušte všetky umyté časti pred opätovnou montážou.
DEMONTÁŽ FILTROV
G
PENOVÝ FILTER I
1 Otvorte kryt filtračnej sústavy potiahnutím ho za úchytku
nahor.
2 Vyberte a umyte filter pod tečúcou vodou, potom ho
vysušte a vložte na jeho miesto.
●● Zatvorte kryt filtračnej sústavy stlačením tak, že počujete
charakteristické cvaknutie.
H
PENOVÝ FILTER II
Pred demontážou filtra sa odporúča založiť si gumené
ochranné rukavice.
1 Uchopte penový filter prstami a vyberte ho z telesa filtračnej sústavy.
2 Umyte filter pod tečúcou vodou, vysušte ho a vložte ho
na jeho miesto.
Filtračná pena sa nesmie prať ručne žmýkaním ani prať v práčke. Vyhýbajte sa stlačovaniu, rozťahovaniu a deformovaniu. Po očistení
penového filtra ho vysušte pri izbovej teplote.
Nikdy nesušte penový filter na ohrievačoch,
radiátoroch, peciach ap.
VÝSTUPNÝ EPA E10 / HEPA H13 FILTER A FILTER
CHLADIACEHO VZDUCHU
Výstupný EPA E10 / HEPA H13 filter vzduchu by sa mal
vymeniť po asi 30 hodinách práce (6 mesiacov) alebo skôr
v prípade silného znečistenia.
1 Presuňte posuvný prepínač blokovania krytu filtra nadol
a otvorte kryt filtra.
2 Vyberte a vymeňte EPA E10 / HEPA H13 filter za nový,
ak je špinavý.
3 Vyberte a vymeňte filter motora za nový, ak je špinavý.
4 Je možnosť opláchnuť EPA E10 / HEPA H13 filter a filter
chladiaceho vzduchu pod tečúcou vodou. Pred opätovnou
montážou nezabudnite vysušiť tieto filtre.
●● Zatvorte kryt filtra a presuňte posuvný prepínač blokovania nahor.
I
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
23
HU
Tisztelt Vásárló,
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék tisztítása, karbantartása,
össze- vagy szétszerelése előtt
a hálózati csatlakozó dugót mindig
húzza ki a konnektorból.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka csere vagy mozgatható
tartozékhoz közeledés előtt, ajánlatos
kikapcsolni és áramtalanitani.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne
tartsák karban gyerekek.
24
●● Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó kábele vagy a külső
burkolata szemmel láthatólag sérült.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Ne nyúljon a készülékhez nedves
kézzel, amikor az az elektromos
hálózathoz van csatlakoztatva.
●● A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
a szívófej ne kerüljön szem vagy fül
közelébe.
●● A készülék csakis zárt helyiségekben, szobahőmérsékleten történő
használatra alkalmas, maximálisan
2000 méteres tengerszint feletti
magasságban.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A porszívót kizárólag a 230 V feszültségű váltóáramú,
16 A-es biztosítékkal rendelkező elektromos hálózatra
kapcsolja.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó dugasz száraz maradjon.
●● A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati
kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
●● A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt,
cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei stb.
●● A porszívóval ne szívjon fel maró, mérgező anyagokat,
benzint, petróleumot és más gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat.
●● A szivattyút csak akkor szabad bekapcsolni, ha a tisztítófolyadék-tartályban a tisztítófolyadék vizes oldata található. Annak hiányát a szivattyú hangos működése jelzi.
●● A használat alatt ügyeljen arra, hogy a készülék ne
Elektrosztatika
boruljon fel és a porszívót ne öntse el víz.
●● A porszívót ne tegye ki atmoszférikus hatásoknak
(eső, fagy).
●● Ne használja a porszívót a szűrőrészbe behelyezhető
habszivacs-szűrő nélkül.
●● A bekapcsolt és működő porszívót sohasem hagyja
felügyelet nélkül.
●● A porszívó csak természetes helyzetében működhet,
azaz amikor a négy kerekén áll, a talajon.
Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom
esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja
a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent
hibát és nem veszélyezteti a készülék működését.
E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk
hogy:
●● érintse a készülék fém csövét a szobában található fém
tárgyakhoz,
●● növeljük a helység páratartalmát,
●● használjon antielektrosztatikus szereket.
JAVASLAT
A porszívó leírása
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
A porszívó a padlóról, szőnyegről, kerámia-lapokról, a lampéria,
a padló szegélylécei, radiátorok réseiből a szennyeződések
összegyűjtésére szolgál. A porszívó a bútorok, sötétítő függönyök, függönyök porszívózására, továbbá folyadékok felszívására valamint nedves tisztítás céljaira szolgál: csempék, padlólapok, szőnyegek, szőnyegpadlók és kárpit tisztítására.
●● Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való
alkalmazásra készült.
tisztítsa meg a készülék kerekeit.
A kerekek tengelyén felgyülemlő piszok azok forgását
akadályozhatja.
●● A küszöbökön vagy más egyenetlen felületeken a porszívóval óvatosan úgy kell közlekedni, hogy a víz túlságosan ne hullámozzon a tartályban. Ez kisebb men�nyiségű víznek a tartályból való kiömléséhez vezethet.
●● Időszakonként
Műszaki adatok
A porszívó típusa és a műszaki paraméterei a készülék névleges adattábláján vannak feltüntetve. Hálózati biztosíték 16 A.
Az RTV vételében nem okoz zavart.
A készülék zajszintje: LWA = 85 dB(A).
A TÍPUSÚ PORSZÍVÓK
Porzsák / mennyiség
Kimeneti szűrő
Szívócső
Teleszkópos szívócsövek
A szívókefére
Kis szívófej
Résszívó
Kis kefe
Parketta kefe
Turbókefe
Nagy szóró- szívófej
Kis szóró- szívófej
Matractisztító szívófej
Vízfelszívó fej
Elektronikus teljesítményszabályozást
A kivitelezés és
felszereltség
szerinti
változat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ZVC764CT
ANTI-ODOUR
SAFBAG 1 db.
EPA E10
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
ZVC764AP
ANTI-ALLERGY
HEPA H13
SAFBAG 1 db.
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
VIB
1
A porszívó felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fogantyú
A tartályfedél nyitógombja
A szívókefeakasztó kampója
Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
Tartozék-rekesz
A szivattyú működésjelzője
A szivattyú be-/ki-kapcsológombja
Be/Ki kapcsológomb
Teljesítmény szabályozó gombjai +/-
A
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Teljesítmény-fokozat kijelzője
Kábelbehúzó gomb
A légbementi nyílás eldugulásának kijelzője
Parketta kefe
Az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt átállítható
szívókefe
Turbókefe
Matractisztító szívófej
Kis kefe
Kis szívófej
25
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Résszívó
Teleszkópos szívócső
Szívótömlő
Kosár a felszerelt SAFBAG porzsákkal
Vízszűrős modul:
A Szűrőegység
B Elválasztó lemez
Tartály
Tisztítófolyadék-tartály
Szórófejes egység – a szívócső markolatának a végére
helyezhető rész
Nagy szóró-szívófej
Kis szóró-szívófej
Vízfelszívó fej
A nagy szóró-szívófej gumi éle
Mosószett
Habszivacs-szűrő I (a porszívóba szerelve)
Habszivacs-szűrő II (a porszívóba szerelve)
Motor szűrője (a porszívóba szerelve)
EPA E10 / HEPA H13 kimeneti szűrő (a porszívóba szerelve)
A porszívó használata előtti előkészületek
B
1 A szívótömlő végét helyezze be a porszívó nyílásába
úgy, hogy a tömlő végén és a porszívón található jelek
negymással szemben legyenek és fordítsa el az óramutató
járásával megegyezően a
pozícióba.
2 A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel.
3 A gyűrűnél fogva állítsba be a csövet az Önnek a megfelelő hosszúságúra, kihúzva vagy összetolva azt.
4 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
5 A SAFBAG porzsákkal történő hagyományos porszívózáshoz, a vízszűrős modul felhsználásával történő takarításhoz az alábbi szívófejeket és keféket használja: az apróbb
tárgyak szeparátorával felszerelt átállítható szívókefét, kis
szívófejet, kis kefét, résszívót, parketta kefét vagy turbókefét.
6 Az apróbb tárgyak szeparátorával felszerelt átállítható
szívókefébe az apró elemek összegyűjtésére egy kiskosár
szerelhető. Ebből a célból vegye le a kiskosár rátétjét majd
helyezze be a kosarat.
7 A kemény felületek – fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb. porszívózása céljából tolja ki a kefét a szívófejen
található gomb
benyomásával, amint azt a mellékelt
ábra mutatja.
8 A porszívó egy tartozék-rekesszel van felszerelve.
A rekesz egy tolókapcsoló segítségével nyitható/zárható.
A rekesz nyitása/zárása céljából tolja el a tolókapcsolót
le-/felfelé és húzza ki/tolja be a megfelelő tartozékot.
26
9 A porszívó vízszintes helyzetben tárolható, e célból
helyezze a szívókefe akasztókampóját a szívókefe beakasztójába. A porszívócsövet felszerelve hagyhatja, de figyeljen
oda, hogy az ne legyen erősen meghajlítva a tárolás során.
10 Zárja be a fedelet.
11 Fogja meg a hálózati csatlakozó kábel dugóját (4) és
húzza ki a kábelt a porszívóból.
●● Csatlakoztassa a hálózati vezeték dugóját a konnektorhoz.
Mielőtt beindítja a porszívót a Be/Ki kapcsológombbal (8), ellenőrizze, hogy a tartályba be
van-e szerelve a megfelelő modul (ld. C, E vagy
F pont).
12 Indítsa be a porszívót a „be-/ki-kapcsológomb” megnyomásával (8).
A nedves takarításhoz való előkészület céljából a fentieken kívül:
13 Szerelje fel a szórófejes egységet – a szívócső végére
helyezhető részt (26).
●● Erősítse fel a kifolyócső kapcsait a szívótömlőre és
a teleszkópos szívócsőre.
14 A kifolyócső egyik végét (tokját) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel, a kifolyócső másik végét pedig dugja
be a kis vagy a nagy szóró-szívófejbe, míg jellegzetes „kattanó” hangot nem hall.
15 A porszívózáshoz és nedves takarításhoz vagy a víz
felszívásához az alábbi szívófejeket használja: nagy szórószívófejet, kis szóró-szívófejet vagy a vízfelszívó fejet.
16 A csatlakozó szelepének a zárókupakját tolja lefelé.
●● Dugja be a kifolyócső csatlakozóját a porszívón található
szelepbe.
●● Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kapcsai az aljzat mélyedésébe beugorjanak.
Ha a fenti elemek csatlakoztatása során nehézségek merülnek fel, nedvesítse be a tömítőket,
pl. vazelinnal vízzel stb.
A porszívó funkciói
HAGYOMÁNYOS PORSZÍVÓZÁS SAFBAG
PORZSÁKKAL
C
1 A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje
fel a fedelet.
2 Tegye a tartályba a SAFBAG porzsákkal felszerelt kosarat. (22). Győződjön meg arról, hogy a kosár megfelelően
lett-e berakva, vagyis hogy tartály barázdáiban található-e,
s a biztonsági blokád elmozdult-e. Nyissa szét a zsákot
a tartályban.
Ne tegye a kosarat a beszerelt SAFBAG porzsákkal a vizes tartályba. Ha a tartály belül nedves, meg kell szárítani. A SAFBAG porzsák nem
nedvesedhet át.
3 Zárja le a a tartályt a szűrőegységgel.
Ha a SAFBAG porzsákos kosár nem kerül
a helyére, a biztonsági blokád nem engedi
a tartályra szerelni a szűrőegységet.
●● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak
megfelelően.
4 A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyenen a kikapcsolás pillanatában
működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak +/- (9)
a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítmény-fokozatot.
A porszívók teljesítmény-fokozat memóriával vannak ellátva. A porszívó bekapcsolás /
kikapcsolás gombjának (8) megnyomásával
az aktuálisan használt teljesítmény-fokozatot
a porszívó a memóriájában tárolja. A következő
használat esetén, bekapcsoláskor az előzőleg
megjegyzett teljesítmény-fokozaton indul újra.
A porszívók teljesítmény-fokozat kijelző diódájának (10) és légbemeneti nyílás eldugulás
kijelzőjének (12) fényereje állítható a vezérlőpanelen keresztül. A diódák megfelelő fényerejének beállítása céljából nyomja le egyidejűleg
a teljesítmény-fokozat kiválasztásának + és –
gombját (9), majd továbbra is lenyomva tartva
őket, kapcsolja be a porszívót a „bekapcsolás/
kikapcsolás” gombbal (8). Ekkor felgyulladnak
a teljesítmény-fokozat kijelző MIN, 2, MAX diódái és a porszívó kikapcsolt állapotban marad.
Ezután a teljesítmény-fokozat kiválasztásának
+ és – gombjainak (9) segítségével beállíthatja
a (10) és (12) diódáknak a fényerejét. A pumpa
kijelzőjének (6) fényereje nem állítható. Miután
kiválasztotta a megfelelő fényerőt, kapcsolja ki
a porszívót a „bekapcsolás/kikapcsolás” gomb
megnyomásával (8). ĺgy kilép a kijelzők fényerejének beállításából, melyet a porszívó, ekkor
megjegyez.
A porszívó a teljesítmény korlátozó funkciójával rendelkezik arra az estre, ha a porszívó
bemeneti nyílása eldugul vagy a SAFBAG porzsák megtelik. Ezt a motor teljesítményének
egyenetlen, pulzáló csökkenése és a légbemeneti nyílás eldugulását jelző (12) lámpának
a felvillanása jelzi, amikor a porszívó a legmagasabb teljesítmény-fokozaton működik.
Ebben az esetben kapcsolja ki a porszívót
a Be/Ki kapcsológombot megnyomva (8),
húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból és
távolítsa el a dugulást okozó tárgyakat a csőből vagy cserélje ki a SAFBAG porzsákot.
D
A SAFBAG porzsák kivétele/behelyezése
1 Vegye le a tartályról a szűrőegységet és húzza ki
a SAFBAG (22) porszákkal felszerelt kosarat.
2 Hajlítsa felfele a SAFBAG porzsák lemezét és húzza ki
a porzsákot a sínéből.
3 Csúsztassa az új SAFBAG porzsák lemezét a sínbe
a porzsákon található nyílnak megfelelően és húzza egészen a végéig, míg a lemez le nem lesz blokkolva a sínen.
4 Tegye a tartályba a SAFBAG (22) porzsákkal felszerelt
kosarat s takarja el a tartályt a szűrőrendszerrel – a C2 és
C3 pontoknak megfelelően.
Ha a SAFBAG porzsák nem lesz felszerelve
a kosáron, a biztonsági blokád nem engedi
a tartályra szerelni a szűrőegységet.
PORSZÍVÓZÁS A VÍZSZŰRŐS MODUL
FELHASZNÁLÁSÁVAL
E
1 A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje
fel a fedelet.
2 Illessze az elválasztó lemezt a tartályba. Győződjön meg
arról, hogy az elválasztó lemez megfelelően lett-e beszerelve, vagyis hogy a tartályon található barázdákba illik,
s hogy a biztonsági blokád elmozdult-e.
3 Töltse meg a tartályt 1,3–1,5 liter vízzel. A víz szintjének
a tartály falán található jelzések között kell lennie.
A vízszűrős modul alkalmazásával történő porszívózás során ne indítsa be a készüléket, ha
a tartályban nincs víz.
4 Zárja le a a tartályt a szűrőegységgel.
Ha az elválasztó lemez nem lett megfelelően
beszerelve, a biztonsági blokád nem engedi
a tartályra szerelni a szűrőegységet.
●● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak
megfelelően.
●● A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyenen a kikapcsolás pillanatában működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak
+/- (9) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítményfokozatot.
Ne használja túl sokáig a porszívót a víz cseréje nélkül a tartályban.
F
PORSZÍVÓZÁS ÉS NEDVES TAKARÍTÁS
A nedves takarítás megkezdése előtt porszívózza fel alaposan a tisztítandó felületet.
A porszívó beindítása előtt ellenőrizze, hogy a tartály üres-e,
a vízszűrő modul és a szűrők pedig tiszták-e.
1 A tartályfedél nyitógombját (2) benyomva tartva emelje
fel a fedelet.
2 Vegye ki a porszívóból a tartályt a vízszűrő modullal
együtt (a szűrőegységet és az elválasztó lemezt).
3 Vegye ki a tisztítófolyadék-tartályt (25), a fogantyút először maga felé húzva, majd felfelé emelve.
4 Nyissa ki a beöntőnyílás fedelét és töltse fel a tisztítószeres tartályt (25) tisztítószerrel (G 500 O Tens (31) és hideg víz
keverékével), a tisztítószer cimkéjén megadott mennyiséggel:
–– „G 500 O Tens”, BUZIL, Németország.
27
●● A
tisztítófolyadék-tartály
a kupakkal.
beöntőnyílását
zárja
be
A szőnyeg nedves tisztításának megkezdése
előtt, ellenőrizze a szőnyeg színének tartósságát. Nedvesítsen be egy darab fehér rongyot
az előre elkészített tisztítószerrel és tisztítsa
meg vele a szőnyeget a legkevésbé szembeötlő
helyen. Ha a rongy elszíneződik, az azt jelenti,
hogy a szőnyeg színe nem tartós és nem lehet
G 500 O Tens segítségével tisztítani.
5 Tegye be a tisztítófolyadék-tartályt (25) a korábbi helyére
és nyomja be, hogy rögzítve legyen (a kivételével szemben
fordított sorrendben).
6 Helyezze be a tartályt a vízszűrős modullal (szűrőegység
és elválasztó lemez) együtt a porszívóba.
A habképződés megelőzésére, vagy annak megjelenésekor, öntsön tisztítás közben a hátulsó tartályba
a ZELMER cég által javasolt habképződést gátló folyadékot, a cimkén feltüntetett mennyiségben:
–– a német BUZIL cég által gyártott „G 478 Buz® Defoam”.
●● Készítse elő a porszívót a használatra a B. pontnak
megfelelően.
A nedves takarításhoz kizárólag csak a kis
vagy nagy szóró-szívófejet használja.
●● A porszívó bekapcsolás után olyan teljesítmény-fokozaton fog dolgozni, mint amilyenen a kikapcsolás pillanatában működött. A teljesítmény szabályozó gombjainak
+/- (8) a megnyomásával állítsa be a kívánt teljesítményfokozatot.
7 Nyomja be a szivattyú be-/ki-kapcsológombját (7).
A szivattyút csak akkor lehet bekapcsolni, ha
a tisztítófolyadék-tartályban a tisztítófolyadék
vizes oldata található. Annak hiányát a szivat�tyú hangos működése jelzi.
Ha azt tapasztalja, hogy a szivattyú bekapcsolása ellenére
a szívófej a vizet nem permetezi, ellenőrizze a rögzítéseket:
a tisztítófolyadék-tartályét (nyomja be erősen), a kifolyócső
csatlakozójának a felerősítését a szelephez a porszívó alsó
részén vagy a kifolyócső végének az illesztését a szóró-szívófejhez, ellenőrizze, hogy a szóró-szívófej fúvókája nincs-e
eldugulva.
8 A tömlő markolatán nyomja be a víznek a szívófej irányába történő áramlását szabályozó gombot.
A nyomógomb pulzáló nyomkodásával a víz pillanatnyi
áramlását lehet elindítani a szívófej felé, míg a gomb megnyomásával és hátrafelé tolásával a víz folyamatosan fog
áramlani a szívófejbe.
A markolaton egy tolókapcsoló is található, ami a szívóerő
szabályozására szolgál. Ennek a nyílását ne takarja be a víz
szívásakor vagy a nedves takarítás alatt.
A tisztítóoldatot ne fröcskölje szét túl sokáig
a szőnyeg egy helyén, nehogy átázzon.
28
●● A szőnyegtisztítást úgy végezze, hogy sem tisztítás közben, sem közvetlenül utána ne járjon a tisztított felületen.
A szőnyeg egy részének a tisztítása után szakítsa félbe
a spriccelést és a szívófej segítségével, toló-húzó mozdulatokkal szárítsa meg. Ismételje meg ezeket a műveleteket mindaddig, míg a szőnyeg megszárad.
●● A spriccelés befejezése után kapcsolja ki a szivattyút és
nyomja be egy pillanatra a víznek a szívófej irányába
történő áramlását szabályozó gombot, hogy a „nyomást
kiegyenlítse”.
A porszívó egy úszóval van felszerelve, amely
automatikusan leállítja a szívást, ha a habszivacs-szűrő II (33) túlságosan szennyezett vagy
a folyadék szintje a maximális szintet meghaladja. Ezt a motor teljesítményének egyenetlen,
pulzáló csökkenése és a légbemeneti nyílás
eldugulását jelző (12) lámpának a felvillanása
jelzi. Ebben az esetben kapcsolja ki a porszívót a Be/Ki kapcsológombot megnyomva (8),
húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból,
tisztítsa ki a szűrőt és ürítse ki a tartályt.
Ügyeljen arra, hogy a szőnyeg ne ázzon át.
Az a tartós deformálódását (hullámosodását)
okozhatja.
VÍZ ÖSSZEGYŰJTÉSE
Ha a porszívóval folyadékokat kíván felszívni a tartályba,
a készüléket ugyanúgy kell előkészíteni, mint a vízszűrős
modul használata esetén, azzal a kivétellel, hogy:
1. A tartálynak üresnek kell lennie (víz nélkül).
2. A szóró-szívófejeket (kis vagy nagy szívófejet), a vízfelszedő rátéttel felszerelt nagy szóró-szívófejet vagy a vízfelszívó fejet használja.
Ne indítsa be a porszívót, ha a tartály tele van!
Ne szívjon fel egyszerre nagy mennyiségű
folyadékot (pl. a vízbe merített tömlővel).
Ha a folyadék felszívása közben a folyadékszint eléri a maximális szintet, az úszó a szívást automatikusan leállítja. A tartály maximális térfogata kb. 5 l. Az ilyen esetben a korábban
a szennyezett habszivacs-szűrő által okozott szívás-leállásra vonatkozó részben leírtak szerint járjon el (a motor
egyenetlen fordulatszám-váltakozása).
A PORSZÍVÓZÁS BEFEJEZÉSE, TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
●● A Be/Ki kapcsológomb (8) megnyomásával kapcsolja ki
a porszívót és a hálózati dugót húzza ki a konnektorból.
●● Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gombot (11)
megnyomva. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy annak összegabalyodását vagy a dugónak a készülék falához történő hozzáütődését meggátolja.
●● Fordítsa el a tömlő végét addig a pozícióig, míg a jelek
a tömlő végén és a porszívón egybeesnek, majd a tömlőt
húzza ki a nyílásból.
●● Vegye ki a kifolyócső csatlakozóját a szelepen lévő piros
gombot megnyomva, majd húzza ki maga felé.
●● Kapcsolja szét a tömlőt és a teleszkópos csövet valamint
a szívófejet vagy a kefét.
●● Öntse ki a piszkos vizet a tartályból.
●● Ajánlatos a porszívó minden egyes használata után
a tartályt valamint az elválasztó lemezeket alaposan
kimosni, a szűrőket megtisztítani (a szűrők kivételére
vonatkozó információ alább olvasható) – többször is cserélve a vizet.
●● A nedves takarítás után az összes használatba vett
alkatrészt alaposan tisztítsa meg (tömlő, csövek, tartozékok).
A fenti részek tisztításának az elmulasztása
vagy azok nem alapos elmosása a szűrőbetétek és a habszivacs szűrőképességének
a csökkenését okozhatja, továbbá elősegíti
a baktériumok és atkák fejlődését.
Az összes elmosott részt az ismételt beszerelésük előtt alaposan szárítsa meg.
A SZŰRŐK KIVÉTELE
4 A EPA E10 / HEPA H13 szűrő és a hűtőlevegő szűrője
öblíthető és folyó víz alatt mosható. Az újbóli behelyezésük
előtt ne felejtse el őket megszárítani.
●● Csukja be a védőrácsot és a tolózárat tolja el felfelé.
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
G
HABSZIVACS-SZŰRŐ I
1 Nyissa ki a szűrőegység fedelét a fogantyúját felfelé
húzva.
2 Húzza ki a szűrőt, mossa el folyó víz alatt, szárítsa meg
és tegye vissza a korábbi helyére.
●● Zárja be a szűrőegység fedelét, azt megnyomva, míg
jellegzetes „kattanást” nem hall.
H
HABSZIVACS-SZŰRŐ II
A szűrő kiszerelése előtt ajánlatos gumikesztyűt húzni.
1 Az ujjaival fogja meg a habszivacs-szűrőt és húzza le
a szűrőegységről.
2 Mossa el a szűrőt folyó víz alatt, szárítsa meg és tegye
vissza a korábbi helyére.
A habszivacs-szűrőt kézi mosásakor ne csavarja ki, és ne mossa mosógépben. Ne nyomkodja, ne húzza és ügyeljen arra, hogy ne
deformálódjon. A tisztítás után a habszivacsot
szobahőmérsékleten szárítsa. Sohasem szárítsa a habszivacsot hősugárzón, radiátoron,
kályhán stb.
I
EPA E10 / HEPA H13 KIMENETI SZŰRŐ ÉS
A HŰTŐLEVEGŐ SZŰRŐJE
A távozó levegő EPA E10 / HEPA H13 szűrőjét kb. 30 órás
(6 hónapos) használat után, vagy erős szennyezettsége
esetén ennél korábban ki kell cserélni.
1 Tolja el a szűrő védőrácsának a tolózárját lefelé és
nyissa ki a szűrőtartót.
2 Vegye ki és cserélje újra a EPA E10 / HEPA H13 szűrőt,
ha az már nagyon szennyezett.
3 Vegye ki és cserélje újra a motor szűrőjét, ha az már
nagyon szennyezett.
Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez. A garancia nem
terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi
javítás állapítható meg.
Gyártó fenntartja magának a jogot a termék módosítására tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak, szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
29
RO
Stimaţi Clienţi,
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţă
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie să-l
schimbaţi la producător sau la angajatul din service sau de către o persoană
calificată pentru a evita pericolul.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua
electrică înainte de a trece la montarea, demontarea, curăţarea şi întreţinerea aparatului.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau
de a vă apropia de părţile în mişcare
în timpul utilizării trebuie să opriţi
aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care nu
cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
30
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă
cablul de alimentare este deteriorat
sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui
defect, vă recomandăm să vă adresaţi
servisului specializat al firmei.
●● Nu atingeţi aparatul cu mâinile
umede, dacă acesta este conectat la
reţeaua de alimentare.
●● Nu folosiţi aspiratorul de praf pe
oameni sau animale şi aveţi o deosebită grijă să nu apropiaţi niplurile
de aspirare de ochi sau de urechi.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Conectaţi aspiratorul de praf la reţeaua electrică de
curent alternativ de 230 V, prevăzută cu contact de
protecţie pentru reţeaua 16 A.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
●● Aveţi grijă să nu udaţi ştecherul sau cablul de alimentare.
●● Nu treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare
peste cablul de alimentare; riscaţi să deterioraţi stratul
izolator al cablului.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de
ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
●● Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi,
precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante şi
copiatoare ş.a.m.d.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator substanţe caustice,
toxice, benzină, petrol sau alte lichide explozive sau
inflamabile.
●● Puteţi porni pompa numai când recipientul pentru
lichidul de curăţare este umplut cu soluţia lichidului de
curăţare cu apă. Pompa funcţionează zgomotos dacă
recipientul este gol.
●● În timpul folosirii aspiratorului aveţi grijă să nu-l răstur-
Electrostatică
naţi sau să nu-l udaţi cu apa.
●● Nu expuneţi aspiratorul la acţiunea agenţilor atmosferici (ploaie, zăpadă).
●● Nu folosiţi aspiratorul fără filtrul de sepiolit montat în
ansamblul de filtrare.
●● Nu lăsaţi aspiratorul pornit nesupravegheat.
●● Aspiratorul poate funcţiona doar aşezat în poziţie
normală, adică când este aşezat pe cele patru roţi pe
o suprafaţă netedă.
Atunci când aspiraţi suprafeţe aflate in incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza.
Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul şi
nu reprezită un defect al aparatului.
Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:
●● descărcaţi sarcina electrică a aparatului atingând des cu
ţeava obiectele metalice din cameră,
●● măriţi umiditatea aerului din cameră,
●● să folosiţi substanţe anti-electrostatice disponibile pe piaţă.
INDICAŢII
Descrierea aspiratorului
Aspiratorul este destinat aspirării impurităţilor de pe podea,
covoare, gresie, fisuri în boazerie, panouri şi radiatoare.
Cu aparatul se pot aspira de asemenea mobilă, perdele sau
draperii. Poate servi la strângerea lichidelor vărsate sau la
curăţare la umed a faianţei, gresiei, covoarelor, mochetelor
şi tapiţeriei.
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Acest
aparat este rezervat în exclusivitate uzului
menajer şi domeniului casnic.
●● Curăţaţi periodic rotiţele de deplasare. Murdăria care
se poate aduna pe axul rotiţelor poate provoca dificultăţi în mişcarea lor.
●● Treceţi cu grijă aspiratorul peste praguri şi alte denivelări, pentru a nu se ajunge la tulburarea excesivă
a apei în rezervor, deoarece acest lucru poate să provoace scurgerea de apă în exterior.
Date tehnice
Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A.
Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice.
Zgomotul produs de aparat: 85 dB(A).
TIPURI DE ASPIRATOARE
Sacul / cantitate
Filtru de ieşire
Furtun de aspirare
Tuburi telescopice de
aspirare
Aspirare-periere
Accesoriu de aspirare mic
Accesoriu de aspirare
pentru spaţii înguste
Perie mică
Perie pentru podele
Perie turbo
Accesoriu de aspirare
– pulverizare mare
Accesoriu de aspirare
– pulverizare mic
Duză pentru curăţat
saltele
Accesoriu de aspirare
pentru strângerea apei
Reglarea electronică
a puterii de aspirare
Opţiune de
executare şi
accesorii
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ZVC764CT
ANTI-ODOUR
SAFBAG 1 buc.
EPA E10
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
ZVC764AP
ANTI-ALLERGY
HEPA H13
SAFBAG 1 buc.
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
VIB
1
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mâner
Buton pentru deschiderea capacului de recipient
Buton de fixare a periei de aspirare
Ştecher cu cablu de alimentare
Compartiment pentru accesorii
Indicator de funcţionare a pompei
Buton de pornire/oprire a pompei
Buton de pornire/oprire
Buton de schimbare a puterii +/-
A
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Indicatorul nivelului de putere
Butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului
Indicator de astupare a orificiului de intrarea aerului
Perie pentru podele
Accesoriu de aspirare-perie comutatoare cu separator
de obiecte mici
Perie turbo
Duză pentru curăţat saltele
Perie mică
Accesoriu de aspirare mic
31
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Accesoriu de aspirare pentru spaţii înguste
Tub telescopic de aspirare
Furtun de aspirare
Coş cu sac SAFBAG montat
Modulul filtrării cu apa:
A Ansamblu de filtrare
B Despărţitură
Rezervor
Recipientul pentru lichidul de curăţare
Ansamblul stropitorului – piesa suplimentară pentru
mânerul furtunului de aspirare
Accesoriu de aspirare – pulverizare mare
Accesoriu de aspirare – pulverizare mic
Accesoriu de aspirare – strângere de apă
Accesoriu îngust din cauciuc pentru accesoriul de aspirare – pulverizare mare
Set pentru spălat
Filtru de sepiolit I (montat în interiorul aspiratorului)
Filtru de sepiolit II (montat în interiorul aspiratorului)
Filtrul motorului (montat în interiorul aspiratorului)
Filtru de ieşire EPA E10 / HEPA H13 (montat în interiorul
aspiratorului)
Pregătirea aspiratorului înainte de folosire
B
1 Introduceţi furtunul de aspirare în orificiul pentru aspirare, în aşa fel încât semnele de la capătul furtunului şi
de pe carcasă să fie vizavi, apoi rotiţi-l în sensul acelor de
ceasornic, ca să ajungă în poziţia .
2 Celălalt capăt al furtunului (mânerul) se asamblează cu
tubul telescopic de aspirare.
3 Ţineţi inelul de pe ţeava telescopică şi mişcaţi ţeava pentru a o ajusta la lungimea dorită.
4 La celălalt capăt al tubului de aspirare montaţi accesoriul
de aspirare sau peria corespunzătoare.
5 Pentru aspirarea tradiţională cu sacul SAFBAG sau pentru aspirarea cu modulul filtrării cu apa, folosiţi următoarele
accesorii de aspirare sau perii: accesoriu de aspirare-perie
comutatoare cu separator de obiecte mici, accesoriu de
aspirare mic, perie mică, accesoriu de aspirare pentru spaţii
înguste, perie pentru podele, perie turbo.
6 În accesoriu de aspirare-perie cu separator de obiecte
mici puteţi să montaţi un coşuleţ pentru adunarea obiectelor
mici. În acest scop scoateţi capacul şi introduceţi coşuleţul.
7 Pentru aspirarea suprafeţelor tari – podele din lemn, din
materiale plastice, gresie ş.a.m.d., scoateţi peria în afară
apăsând butonul de pe accesoriu de aspirare, aşa cum este
indicat
.
8 Aspiratorul are un compartiment pentru accesorii. Compartimentul se deschide şi se închide cu ajutorul glisorului.
Deplasaţi glisorul sus sau jos pentru a scoate / a introduce
accesoriul necesar.
32
9 Aspiratorul poate fi depozitat în poziţie orizontală;
în acest scop introduceţi cârligul care fixează periile în clama
care fixează periile. Furtunul poate să rămână fixat de aspirator, trebuie totuşi să fiţi atenţi să nu fie foarte îndoit în timpul depozitării.
10 Închideţi capacul.
11 Prindeţi ştecherul cablului de alimentare (4) şi trageţi-l
din aspirator.
●● Introduceţi ştecherul în priză de reţeaua electrică.
Înainte de a porni aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8) asiguraţi-vă că în recipientul este montat modulul potrivit (vezi pct. C,
E sau F).
12 Puneţi aspiratorul în funcţiune apăsând butonul „pornire/
oprire” (8).
Pentru a pregăti aspiratorul pentru lucru la umed, în plus
trebuie să:
13 Montaţi ansamblul stropitorului – piesa suplimentară
pentru mânerul furtunului de aspirare (26).
●● Fixaţi agăţătoarele furtunului mic la furtunul de aspirare
şi la tubul telescopic de aspirare.
14 Cuplaţi capătul furtunului mic (mufa) cu tubul telescopic
de aspirare, şi introduceţi celălalt capăt al furtunului mic în
accesoriu de aspirare–pulverizare mic sau mare, până când
veţi auzi sunetul caracteristic „click”.
15 Pentru aspirarea şi curăţarea la uscat sau pentru strângerea apei utilizaţi următoarele perii: accesoriul de aspirarepulverizare mare, accesoriul de aspirare-pulverizare mic sau
accesoriul pentru strângerea apei.
16 Deplasaţi obturatorul supapei ştuţului de racordare
în jos.
●● Introduceţi ştuţul de reacordare al furtunului mic în
supapă din carcasa aspiratorului.
●● Asiguraţi-vă că agăţătoarele ştuţului s-au închis bine.
În cazul problemelor cu racordarea elementelor
de mai sus, umeziţi garniturile, de exemplu cu
vaselină tehnică, apă ş.a.m.d.
Funcţiile aspiratorului
ASPIRARE TRADIŢIONALĂ CU SACUL SAFBAG
C
1 Ţinând butonul de deschidere al capacului recipientului
(2) ridicaţi capacul recipientului.
2 Introduceţi în rezervor coşul cu sacul SAFBAG (21) montat. Asiguraţi-vă că, coşul este introdus corect, şi anume se
află în canelurile rezervorului şi blocada de siguranţă a fost
deplasată. Desfaceţi sacul în rezervor.
Este interzisă introducerea coşului cu sacul
SAFBAG montat, în rezervorul umed. În cazul
în care rezervorul este umed în interior acesta
trebuie uscat. Sacul SAFBAG nu poate fi umed.
3 Acoperiţi recipientul cu ansamblul de filtrare.
În cazul în care coşul cu sacul SAFBAG nu este
montat corect, blocada de siguranţă nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de
filtrare.
●● Pregătiţi aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.
4 Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de
putere la care a funcţionat atunci când a fost oprit ultima
oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii +/- (9)
setaţi valoarea dorită a puterii.
Aspiratorul este dotat cu funcţia de memorare
a nivelului de putere setat. Atunci când opriţi
aspiratorul cu butonul de „pornire/oprire” (8)
nivelul de putere setat actual se va porni. La
următoarea pornire aparatul se va porni la acelaşi nivel de putere la care a funcţionat ultima
dată la care a fost oprit.
Aspiratorul este dotat cu funcţia de setate
a intensităţii de strălucire a diodelor de indicare a nivelului de putere (10) şi a indicatorului
de blocare a orificiului de aer (12) de pe panoul
de comandă. Pentru a seta intensitatea dorită
de strălucire a diodelor trebuie să apăsaţi
simultan butoanele de schimbare a nivelului
de putere + şi – (9), iar apoi ţinându-le apăsate
porniţi aspiratorul cu butonul „pornire/oprire”
(8). Atunci se vor aprinde diodele nivelului de
putere MIN, 2, MAX, iar motorul aspiratorului se
va opri. Apoi cu butoanele de schimbare a nivelului de putere +/– (9) puteţi mări sau diminua
corespunzător intensitatea de strălucire a diodelor indicatorului (10) şi a indicatorului (12).
Nu există podibilitatea de schimbare a intensităţii de strălucire a diodei pompei (6). Supă
setarea intensităţii de strălucire dorite trebuie
să opriţi alimentarea aspiratorului prin apăsarea butonului de „pornire/oprire” (8). Astfel veţi
ieşi din modul de setare a intensităţii de strălucire a diodelor, iar nivelul setat de strălucire va
fi memorat.
Aspiratorul este dotat cu funcţia reducerii puterii dacă orificiul de intrare va fi astupat sau
dacă sacul SAFBAG va fi plin. Aceasta se manifestă prin reducerea pulsativă a puterii motorului şi aprinderea indicatorului de astupare
a orificiului de intrarea aerului (12) în timpul
funcţionării aspiratorului cu întreaga putere.
În acest caz trebuie să opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8), scoateţi ştecherul din priză, curăţaţi tuburile sau schimbaţi
sacul SAFBAG.
D
Demontarea/montarea sacului SAFBAG
1 Daţi la o parte de pe rezervor ansamblul de filtrare şi
scoateţi coşul cu sacul SAFBAG (22) montat.
2 Îndoiţi în sus plăcuţa sacului SAFBAG şi scoateţi sacul
din dispozitivul de ghidare
3 Introduceţi plăcuţa unui nou sac SAFBAG în dispozitivul
de ghidare în conformitate cu săgeata care este imprimată
pe sac şi împingeţi până la capăt, până în momentul în care
plăcuţa se blochează în dispozitivul de ghidare.
4 Introduceţi în rezervor coşul cu socul SAFBAG (22) montat, şi acoperiţi rezervorul cu ansamblul de filtrare – în conformitate cu pct. C2 şi C3.
În cazul în care sacul SAFBAG nu va fi montat
în coş, blocada de siguranţă nu va permite acoperirea rezervorului cu ansamblul de filtrare.
ASPIRARE CU FOLOSIREA MODULULUI
FILTRĂRII CU APA
1 Ţinând butonul de deschidere al capacului recipientului
(2) ridicaţi capacul recipientului.
2 Introduceţi despărţitura în rezervor. Asiguraţi-vă că despărţitura este introdusă corect, şi anume se află în canelurile
rezervorului şi blocada de siguranţă a fost deplasată.
3 Umpleţi recipientul cu 1,3–1,5 litri de apă. Nivelul apei
trebuie să se afle întotdeauna între marcajele min şi max de
pe pereţii recipientului.
E
Nu puneţi în funcţiune aparatul fără apă în recipient când aspiraţi folosind modulul filtrării cu
apa.
4 Acoperiţi recipientul cu ansamblul de filtrare.
În cazul în care despărţitura nu este montată
corect, blocada de siguranţă nu va permite
acoperirea rezervorului cu ansamblul de filtrare.
●● Pregătiţi aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.
●● Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de
putere la care a funcţionat atunci când a fost oprit ultima
oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii
+/- (9) setaţi valoarea dorită a puterii.
Nu lucraţi prea mult timp fără schimbarea apei
din recipient.
ASPIRARE ŞI CURĂŢARE CU FOLOSIREA
MODULULUI DE LUCRU „LA UMED”
Înaintea curăţării la umed, aspiraţi bine suprafaţa care
urmează să fie curăţată.
Înainte să porniţi aspiratorul, asiguraţi-vă că recipientul este
gol şi că modulul filtrării cu apa şi filtrele sunt curate.
1 Ţinând butonul de deschidere al capacului recipientului
(2) ridicaţi capacul recipientului.
F
33
2 Scoateţi din aspirator recipientul împreună cu modulul
filtrării cu apa (ansamblu de filtrare şi separare).
3 Scoateţi recipientul pentru lichidul de curăţare (25) trăgând spre voi cu mânerul iar apoi ridicaţi-l.
4 Deschideţi capacul orificiului de turnare şi umpleţi rezervorul pentru lichid de curăţare (25) cu substanţa de curăţare
(amestec de lichid de curăţare G 500 O Tens (31) şi apă
rece) în cantităţile indicate pe eticheta lichidului:
–– „G 500 O Tens” firma BUZIL, Germania.
●● Astupaţi cu dop orificiul recipientului pentru lichidul de
curăţare.
Înainte de a începe curăţarea umedă a covorului trebuie să verificaţi durabilitatea culorilor
acestuia. Aplicaţi o cantitate mică din soluţia
pregătită pe o pânză albă şi curăţaţi covorul în
locul cel mai puţin vizibil. În cazul în care pânza
se colorează înseamnă că durabilitatea culorilor este scăzută şi că nu puteţi curăţa covorul
cu lichidul de curăţare G 500 O Tens.
5 Introduceţi recipientul pentru lichidul de curăţare (25) la
loc şi apăsaţi-l ca să fie bine fixat (faceţi invers faţă de scoaterea recipientului).
6 Introduceţi recipientul împreună cu modulul filtrării cu
apa (ansamblu de filtrare şi separare) în aspirator.
Pentru a vă asigura împotriva formării spumei, înainte de
formarea acesteia sau atunci când se formează în timpul
curăţării, turnaţi în rezervorul din spate preparatul antispumă (31) recomandat de firma ZELMER, în cantităţile
recomandate pe etichetă:
–– „G 478 Buz® Defoam” produs de firma BUZIL, Germania.
●● Pregătiţi aspiratorul pentru utilizare, conform punctului B.
Pentru aspirarea la umed, folosiţi numai accesoriul de aspirare-pulverizare mic sau mare.
●● Aspiratorul se va porni implicit la un asemenea nivel de
putere la care a funcţionat atunci când a fost oprit ultima
oară. Prin apăsarea butoanelor de schimbare a puterii
+/- (9) setaţi valoarea dorită a puterii.
7 Apăsaţi butonul de pornire/oprire a pompei (7).
Puteţi porni pompa numai când recipientul
pentru lichidul de curăţare este umplut cu soluţia lichidului de curăţare cu apă. Pompa funcţionează zgomotos dacă recipientul este gol.
Dacă constataţi că deşi aţi pornit pompa, accesoriul de
aspirare-pulverizare nu pulverizează apa, verificaţi dacă aţi
fixat corect: recipientul pentru lichidul de curăţare (apăsaţi-l
puternic), ştuţul în supapă din baza aspiratorului sau capătul
furtunului mic în accesoriul de aspirare-pulverizare. Verificaţi
dacă jiclorul de pulverizare nu este astupat.
8 Apăsaţi butonul care reglează fluxul apei în accesoriul
de aspirare-pulverizare de pe mânerul furtunului.
34
Apăsarea pulsativă a butonului cauzează slăbirea momentană a fluxului de apă iar apăsarea butonului şi glisarea lui în
spate cauzează fluxul constant al apei.
Pe mâner se găseşte glisorul cu care puteţi regla puterea de
aspirare. Acest orificiu nu poate fi deschis în timpul aspirării
apei şi în timpul curăţării la umed.
Nu stropiţi covorul cu soluţia lichidului de
curăţare prea mult timp într-un loc ca să nu-l
udaţi prea tare.
●● Curăţatul covorului trebuie efectuat astfel încât să nu călcaţi direct suprafaţa curăţată în timp ce efectuaţi acest
lucru. După ce curăţaţi o parte din covor, întrerupeţi
stropirea şi uscaţi-l cu mişcări înainte şi înapoi. Repetaţi
această activitate până când toată suprafaţa covorului va
fi uscată.
●● După ce terminaţi stropirea, opriţi pompa şi apăsaţi pentru o clipă butonul de reglare a fluxului de apă, pentru
a „descărca presiunea”.
Aspiratorul este dotat cu un plutitor, care blochează automat aspirarea, dacă filtrul de sepiolit II (33) va fi foarte murdăr sau dacă nivelul
de lichid va depăşi nivelul maxim. În acest caz
puterea motorului va fi redusă în mod pulsativ şi se va aprinde indicatorul de astuparea
orificiului de intrarea aerului (12). În această
situaţie opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului
pornire/oprire (8), scoateţi ştecherul de la priză,
curăţaţi filtrul şi goliţi recipientul.
Nu udaţi covorul prea tare. În caz contrar puteţi
să-l deformaţi permanent (ondulare).
STRÂNGERE DE APĂ
Dacă vreţi să folosiţi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor, trebuie să-l pregătiţi ca în cazul folosirii aspiratorului cu
modulul filtrării cu apa, cu excepţiile următoare:
1. Recipientul trebuie să fie gol (fără apă).
2. Folosiţi accesoriile de aspirare-pulverizare (mare sau
mică), accesoriul de aspirare-pulverizare mare cu piesa
de ştergere sau accesoriul pentru strângerea apei.
Nu puneţi în funcţiune aspiratorul cu recipientul plin! Nu aspiraţi dintro dată cantităţi mari de
apă (de exemplu cu furtunul scufundat în apă).
Dacă în timpul aspirării nivelul lichidului va depăşi nivelul
maxim, plutitorul va bloca automat aspirarea. Capacitatea
maximă a recipientului este de cca. 5 l. În această situaţie
acţionaţi ca în cazul descris mai sus, referitor la blocarea
aspirării din cauza filtrului sepiolit murdar (turaţii pulsative ale
motorului).
ÎNCHEIEREA UTILIZĂRII, CURĂŢARE ŞI CONSERVARE
●● Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8),
scoateţi ştecherul din priză.
●● Înfăşuraţi cablul apăsând butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului (11). Ţineţi cablul, astfel încât să nu
se ajungă la încâlcirea acestuia, iar ştecherul să nu
lovească brusc de carcasa aspiratorului.
●● Trageţi capătul furtunului până ce semnele de pe furtunul
şi carcasa aspiratorului se vor suprapune , apoi scoateţi furtunul din orificiu.
●● Scoateţi ştuţul de racordare al furtunului mic, apăsând
butonul roşu pe supapă, şi trageţi-l spre voi.
●● Dezasamblaţi tubul telescopic de aspirare şi accesorii de
aspirare sau perii.
●● Vărsaţi apa murdară din recipient.
●● Se recomandă spălarea recipientului, filtrelor (demontarea este descrisă mai jos) şi separatorului după fiecare
folosire a aspiratorului, schimbând apa de câteva ori.
●● După ce terminaţi să curăţaţi la umed, spălaţi foarte atent
toate componentele folosite (furtunuri, tuburi, accesorii).
Lăsarea componentelor de mai jos nespălate
sau spălate necorespunzător poate duce la
pierderea capabilităţilor de filtrare şi la dezvoltarea bacteriilor şi acarienilori.
Uscaţi bine toate componentele spălate înainte
să le montaţi din nou.
DEMONTAREA FILTRELOR
4 Există posibilitatea de a clăti filtrul EPA E10 / HEPA H13
şi filtrul aerului de răcire sub un jet de apă. Uscaţi-le bine
înaintea montării la loc.
●● Închideţi caseta filtrului şi deplasaţi glisorul blocadei
în sus.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
G
FILTRUL SEPIOLIT I
1 Deschideţi capacul ansamblului de filtrare, trăgând de
mâner în sus.
2 Scoateţi filtrul, spălaţi-l sub jet de apă, uscaţi-l şi puneţi
la loc.
●● Închideţi capacul ansamblului de filtrare, apăsaţi-l puternic până când veţi auzi sunetul caracteristic „click”.
H
FILTRUL SEPIOLIT II
Înaintea demontării vă recomandăm să vă puneţi mănuşi de
protecţie din cauciuc.
1 Prindeţi cu degetele filtrul sepiollit şi scoateţi-l de pe corpul ansamblului de filtrare.
2 Spălaţi filtrul sub jet de apă, uscaţi-l şi puneţi la loc.
Nu spălaţi spuma de filtrare de mână
(nu o stoarceţi) şi nici în maşină de spălat.
Evitaţi să o întindeţi, şifonaţi, deformaţi. După
curăţare uscaţi-o la temperatură camerei.
Nu o uscaţi pe radiatoare, sobe ş.a.m.d.
FILTRUL DE IEŞIRE EPA E10 / HEPA H13
ŞI FILTRUL AERULUI DE RĂCIRE
Filtrul de ieşire a aerului EPA E10 / HEPA H13 trebuie să
fie schimbat după cca. 30 de ore de lucru (6 luni), sau mai
devreme dacă este foarte murdar.
1 Deplasaţi glisorul blocadei casetei filtrului în jos şi deschideţi caseta filtrului.
2 Scoateţi filtrul EPA E10 / HEPA H13 uzat şi introduceţi-l
pe cel nou.
3 Scoateţi şi schimbaţi filtrul motorului, dacă este deja
murdar.
I
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
35
RU
Уважаемые Клиенты,
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Перед очисткой и уходом за пылесосом, его сборкой и разборкой
убедитесь, что пылесос отключен
от сети.
●● Перед заменой оснащения или
приближения к движущимся
частям следует выключить устройство и отключить его от питания.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора
детьми без присмотра взрослых.
36
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в пециализированный сервисный пункт.
●● Не прикасайтесь к пылесосу и вилке
питающего сетевого провода
мокрыми или влажными руками.
●● Не пылесосьте пылесосом людей
и животных, в особенности, не
прикладывайте
всасывающие
насадки к глазам или ушам.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Подключайте пылесос только к сети переменного
тока 230 V, защищенной предохранителем 16 A.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
допускайте до замокания вилки питающего
электропровода.
●● Запрещается наезжать пылесосом на питающий
провод или прижимать его щеткой, т.к. это может
привести к повреждению изоляции провода.
●● Не допускайте до всасывания пылесосом спичек,
окурков, горячего пепла, а также острых предметов.
●● Не используйте пылесос для всасывания муки,
цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров
и копиров или других мелких частиц.
●● Запрещается использовать пылесос для всасывания едких, ядовитых, легковоспламеняющихся или
горючих жидкостей, таких как бензин и керосин.
●● Не
●● Насос можно включать только в том случае, если
СОВЕТЫ
в контейнере для детергентов имеется раствор
чистящей жидкости и воды. Отсутствие жидкости сигнализируется повышенным уровнем шума
насоса.
●● Если пылесос перевернулся или опрокинулся,
немедленно верните его в вертикальное положение. Не допускайте до залития пылесоса водой.
●● Не подвергайте пылесос воздействию атмосферных факторов (дождь, мороз).
●● Запрещается использовать пылесос без
cепараторной пенки в фильтрующем модуле.
●● Не оставляйте включенный и работающий пылесос
без присмотра.
●● Пылесос может работать только в горизонтальном
положении, то есть, стоя на основании на четырех
колесах.
Информация об изделии
и рекомендации по его
применению
●● Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях.
●● Регулярно очищайте колесики. Грязь, которая нака-
пливается на оси колесика, может препятствовать
их вращению.
●● Соблюдайте осторожность, переезжая пылесосом через пороги и другие неровности, чтобы не
допустить до расплескивания воды из контейнера
наружу.
TИПЫ ПЫЛЕСОСОВ
Всасывающий шланг
Телескопические
всасывающие трубы
Универсальная щетка
Малая насадка
Щелевая насадка
Мягкая щетка
Щетка для паркета
Турбощетка
Распылительная насадка
большая
Распылительная насадка
малая
Насадка для матрасов
Всасывающая насадка для
сбора воды
Электронный регулятор
мощности
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ZVC764CT
ANTI-ODOUR
SAFBAG 1 шт.
EPA E10
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
ZVC764AP
ANTI-ALLERGY
HEPA H13
SAFBAG 1 шт.
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
VIB
1
Пылесборник / Кол-во
Выходной фильтр
Опции
исполненения
и оснащения
Электростатичность
Уборка пылесосом некоторых поверхностей в условиях
низкой влажности воздуха может вызвать незначительную наэлектризованность устройства. Это естественное
явление, оно не повреждает устройство и не является
его дефектом.
Для минимизирования этого явления рекомендуется:
●● разрядить устройство путём многократного касания
трубой металлических объектов в комнате,
●● увеличить влажность воздуха в помещении,
●● использовать общедоступные антиэлектростатические средства.
Описание пылесоса
Пылесос предназначен для удаления загрязнений с пола,
ковровых покрытий, керамических плиток, в щелях буазери, с напольных покрытий, обогревателей. Пылесосом
также можно чистить матрасы, мебель, шторы, тюль,
собирать жидкости и делать влажную уборку: кафеля,
полов, ковров, напольных покрытий и обивки.
Техническая характеристика
Tип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на заводском щитке. Сетевой предохранитель 16 A.
Не вызывает помех при приеме телевизионных программ.
Уровень шума: 85 дБ(A).
Устройство и оснащение пылесоса
A
1 Ручка для переноса
2 Кнопка для открывания крышки пылесоса
3 Держатель для крепления универсальной щётки пол/
ковёр
4 Питающий провод с вилкой
5 Отделение для аксессуаров
6 Индикатор работы насоса
7 Выключатель насоса
8 Кнопка включить/выключить
9 Регулятор мощности +/-
37
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Уровни мощности всасывания
Кнопка сматывания электропровода
Индикатор засорения воздухозаборного отверстия
Щетка для паркета
Насадка с фильтром для задержки мелких предметов
Tурбощетка
Насадка для матрасов
Мягкая щетка
Малая насадка
Щелевая насадка
Телескопическая всасывающая труба
Всасывающий шланг
Корзина с установленным пылесборником SAFBAG
Mодуль водяного фильтра (аквафильтра):
A Фильтрующий элемент
B Перегородка
Камера
Контейнер для детергентов
Распылительная система – накладка на рукоятку
всасывающего шланга
Распылительная насадка большая
Распылительная насадка малая
Всасывающая насадка для сбора воды
Резиновое уплотнение для большой распылительной насадки
Cтиральный состав
Сепараторная пенка I (вмонтирована в пылесос)
Сепараторная пенка II (вмонтирована в пылесос)
Фильтр защиты двигателя (вмонтирован в пылесос)
Выходной фильтр EPA E10 / HEPA H13 (вмонтирован
в пылесос)
Подготовка пылесоса к работе
B
1 Вставьте наконечник всасывающего шланга в отверстие в контейнере таким образом, чтобы знаки
на
наконечнике шланга и корпусе пылесоса оказались
напртив друг друга, и поверните наконечник по часовой
стрелке до положения .
2 Второй конец шланга (рукоятку) соедините с телескопической всасывающей трубой.
3 Держась за кольцо на телескопической трубе, путём
засовывания или высовывания трубы установите соответствующую для себя длину.
4 На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щетку или насадку.
5 Для традиционной чистки с мешком-пылесборником
SAFBAG, для чистки с применением водяного фильтра
применяются следующие насадки и щетки: переключаемая всасывающая щетка с сепаратором мелких предметов, малая насадка, малая щетка, насадка для щелей,
насадка для матрасов, паркетная щетка или турбощетка.
38
6 Для задержки мелких предметов в щетке можно
установить специальный фильтр. Для этого снимите
накладку фильтра и вложите фильтр.
7 Для очистки твердых поверхностей – деревянных
и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. - наиболее пригодна универсальная щетка с выдвинутым
ворсом
.
8 В пылесосе имеется специальное отделение для
аксессуаров. Отделение открывается и закрывается
при помощи задвижки. Для того, чтобы открыть/закрыть
отделение, передвиньте движок защелки вниз/вверх
и выньте/уберите нужную насадку.
9 Пылесос можно хранить в горизонтальном положении; для этого вставьте держатель универсальной
щётки-насадки в специальное гнездо для крепления
универсальной щётки-насадки. Шланг может быть закреплён на пылесосе, однако необходимо следить за тем,
чтобы во время хранения он не был сильно согнут.
10 Закройте крышку.
11 Придерживая за вилку, выньте питающий электропровод (4) из пылесоса.
●● Вложите вилку электропровода в розетку.
Прежде чем включить пылесос кнопкой
включить/выключить (8), убедитесь, что
в камере установлен соответствующий
модуль (см. разд. C, E или F).
12 Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (8).
С целью подготовки пылесоса к мокрой очистке:
13 Наденьте распылительную накладку на рукоятку всасывающего шланга (26).
●● Прикрепите жидкостный шланг к всасывающему
шлангу и всасывающей трубе при помощи специальных держателей.
14 Вставьте наконечник жидкостного шланга (штуцер)
с телескопической всасывающей трубой, а второй конец
шланга соедините с малой или большой распылительной насадкой, пока не услышите характерный щелчок «клик».
15 Для сбора воды и мокрой очистки используйте следующие насадки: большую распылительную насадку,
малую распылительную насадку и насадку для сбора
воды.
16 Передвиньте заслонку штуцера вниз.
●● Вставьте сединительный штуцер в жидкостный клапан в основании пылесоса.
●● Убедитесь, что штуцер правильно закреплен в жидкостном клапане.
Если появятся трудности при подсоединении в/у элементов, то необходимо
увлажнить уплотнительные прокладки,
напр., смазать вазелином или увлажнить
водой и т.п.
Функции пылесоса
ТРАДИЦИОННАЯ УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЫЛЕСБОРНИКА SAFBAG
1 Придерживая нажатую кнопку (2), откройте крышку
камеры пылесборника.
2 Вставьте в камеру корзину с пылесборником SAFBAG
(22). Убедитесь, что корзина установлена в правильном
положении, т.е. вставлена в пазы камеры и передвинута
защитная блокировка. Разложите пылесборник в камере.
C
Запрещается вставлять корзину с пылесборником SAFBAG в мокрую камеру. Если
камера внутри мокрая, ее нужно осушить.
Пылесборник SAFBAG не должен намокнуть.
3 Вставьте фильтрующий элемент.
Если корзина с пылесборником SAFBAG
установлена неправильно, защитная блокировка не даст возможности закрыть
камеру фильтрующим элементом.
●● Подготовьте
пылесос к работе в соответствии
с пкт. B.
4 Пылесос включится на таком уровне мощности
всасывания, на каком он работал в момент последнего
выключения. При помощи регулятора мощности +/- (9)
установите требуемый уровень мощности.
Пылесос оснащен функцией запоминания
заданного уровня мощности всасывания. Во время выключения пылесоса при
помощи кнопки «включить/выключить»
(8) произойдет запоминания текущего
заданного уровня мощности всасывания.
При следующем включении пылесос включится на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент
последнего выключения.
Пылесос оснащен функцией установки
яркости свечения индикатора уровня
мощности всасывания (10) и индикатора
засорения воздухозаборного отверстия
(12) на панели управления. Для установки
яркости свечения индикаторов следует
одновременно нажать кнопки регулировки
мощности + и – (9), а затем, удерживая
кнопки нажатыми, включить пылесос при
помощи кнопки «включить/выключить» (8).
Загорятся индикаторы уровня мощности
всасывания MIN, 2, MAX, а двигатель пылесоса останется выключенным. Затем при
помощи регулятора мощности +/– (9) следует уменьшить или увеличить яркость
свечения индикатора (10) и индитора (12).
Нельзя изменить яркость свечения инди-
катора работы насоса (6). После установки
требуемой яркости свечения индикаторов
следует отключить питание пылесоса при
помощи кнопки «включить/выключить» (8).
Таким образом пылесос выйдет из режима
установки яркости свечения индикаторов,
а заданный уровень запомнится.
Пылесос оснащен функцией уменьшения
мощности в случае, когда полностью
засоряется всасывающий шланг или подсоединенные к нему элементы оснащения,
а также в случае чрезмерного заполнения
пылесборника SAFBAG. Это сигнализируется кратковременным уменьшением мощности двигателя и свечением индикатора
засорения воздухозаборного отверстия
(12) в то время, как пылесос работает
на полную мощность. В таком случае
необходимо выключить пылесос кнопкой
включить/выключить (8), вынуть вилку из
сетевой розетки и очистить трубы или
заменить пылесборник SAFBAG.
D
Замена пылесборника SAFBAG
1 Снимите с камеры фильтрующий элемент и извлеките корзину с пылесборником SAFBAG (22).
2 Приподнимите вверх пластинку пылесборника
SAFBAG и извлеките его из направляющих.
3 Вставьте пластинку нового пылесборника SAFBAG
в направляющие согласно стрелке, указанной на пылесборнике, и протяните ее до упора, пластинка должна
заблокироваться в направляющих.
4 Вставьте в камеру корзину с пылесборником
SAFBAG (22) и накройте камеру фильтрующим элементом – как указано в п. C2 и C3.
Если пылесборник SAFBAG не будет установлен в корзине, защитная блокировка не
позволит закрыть камеру фильтрующим
элементом.
УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯ
ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА
E
1 Придерживая нажатую кнопку (2), откройте крышку
камеры пылесборника.
2 Вставьте в камеру перегородку. Убедитесь, что перегородка правильно установлена, т.е. вставлена в пазы
камеры и передвинута защитная блокировка.
3 Залейте в контейнер воду в количестве 1,3–1,5 л.
Уровень воды должен находиться между отметками на
стенке контейнера.
Запрещается включать пылесос без
воды во время очистки с использованием
модуля водяного фильтра.
39
4 Вставьте фильтрующий элемент.
Если перегородка установлена неправильно, защитная блокировка не даст возможности закрыть камеру фильтрующим
элементом.
●● Подготовьте
пылесос к работе в соответствии
с пкт. B.
●● Пылесос включится на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент последнего
выключения. При помощи регулятора мощности +/(9) установите требуемый уровень мощности.
Не используйте пылесос слишком долго
без смены воды в контейнере.
F
МОКРАЯ ОЧИСТКА ОТ ПЫЛИ
Перед мокрой очисткой поверхности следует тщательно
пропылесосить.
Прежде чем включить пылесос, убедитесь, что контейнер пустой, модуль водяного фильтра и сами фильтры
чистые.
1 Придерживая нажатую кнопку (2), откройте крышку
камеры пылесборника.
2 Извлеките из камеры модуль водяного фильтра.
3 Извлеките контейнер для детергентов (25), слегка
потягивая его за ручку по направлению к себе и вытягивая вверх.
4 Откройте затычку наливной горловины и наполните
резервуар для моющего средства (25) моющим средством (смесью моющего средства G 500 O Tens (31)
и холодной воды) в количестве, указанном на этикетке
средства:
–– «G 500 O Tens» фирмы BUZIL, Германия.
●● Закройте колпачком заливное отверстие в контейнере для детергентов.
До начала мокрой очистки ковра проверьте прочность цветов ковра. Нанесите на белую тряпку небольшое количество
подготовленного
раствора
и чистите ковер в самом невидимом
месте. Если тряпка оцветится, это означает, что цвета ковра непрочны и нельзя
чистить ковер при помощи моющего средства G 500 O Tens.
5 Вставьте контейнер для детергентов (25) на свое
место и прижмите, чтобы он плотно осел (действуйте
в обратной очередности, чем при вынимании).
6 Вставьте контейнер с модулем водяного фильтра
(фильтрующий элемент и перегородку) в пылесос.
Для предотвращения образования пены или
в случае её образования во время уборки влейте
в задний резервуар средство против пены (31),
рекомендуемое компанией ZELMER, в количествах,
указанных на этикетке:
40
–– «G 478 Buz® Defoam» компании BUZIL, Германия.
●● Подготовьте пылесос к работе в соответствии
с пкт. B.
Для мокрой очистки можно использовать
исключительно распылительные насадки
– малую или большую.
●● Пылесос включится на таком уровне мощности всасывания, на каком он работал в момент последнего
выключения. При помощи регулятора мощности +/(9) установите требуемый уровень мощности.
7 Включите насос, нажимая на кнопку включить/выключить (7).
Насос можно включать только в том случае, если в контейнере для детергентов
имеется раствор чистящей жидкости
и воды. Отсутствие жидкости сигнализируется повышенным уровнем шума насоса.
Если окажется, что несмотря на включенный насос
насадка не распыляет воду, проверьте правильность
установки контейнера для детергентов (необходимо его
сильно прижать) и закрепление штуцера в основании
пылесоса или крепление наконечника шланга к распылительной насадке, убедитесь, что нет необходимости
в очистке сопла.
8 Нажмите на рукоятке шланга кнопку подачи воды
в насадку
Нажимая и отпуская кнопку можно прерывать подачу
воды в насадку, а нажатие и передвижение кнопки назад
вызывает непрерывную подачу воды в насадку.
На рукоятке имеется отверстие с клапаном для регулирования мощности всасывания воздуха. Не рекомендуется заслонять это отверстие во время всасывания воды
и при мокрой очистке.
Не распыляйте моющий раствор слишком
долго в одном месте. Нельзя допускать,
чтобы промокла основа ковра.
●● Проводите
очистку ковра таким образом, чтобы
во время очистки и непосредственно после нее не
ходить по очищенной поверхности. Очистив фрагмент ковра, прервите распыление чистящего средства и осушите это место с помощью всасывающей
насадки. Повторяйте эту операцию, пока вся поверхность ковра не будет сухой. Передвигайте насадку по
ковру возвратно-поступательными движениями.
●● Окончив распыление, выключите насос и и коротко
нажмите на кнопку регулирования подачи воды
в насадку с целью «разрядки давления».
Пылесос оснащен предохранительным
поплавком,
который
автоматически
заблокирует всасывание в случае, если
сепараторная пенка II (33) сильно загрязнена или уровень жидкости поднимется
выше максимальной отметки. Это сигна-
лизируется кратковременным уменьшением мощности двигателя и свечением
индикатора засорения воздухозаборного
отверстия (12). В таком случае необходимо выключить пылесос кнопкой
включить/выключить (8), вынуть вилку
из сетевой розетки, очистить фильтр
и опорожнить контейнер.
Нельзя допускать, чтобы промокла основа
ковра. Это может довести до его деформации (появления волн).
ВСАСЫВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ
Чтобы использовать пылесос для всасывания жидкости,
необходимо подготовить его как для уборки с использованием модуля водяного фильтра, однако, помните, чтобы:
1. Контейнер был всегда пустым (без воды).
2. Использовать распылительные насадки (большую или
малую), распылительную насадку с резиновой уплотнительной накладкой или насадку для сбора воды.
Категорически запрещается включать
пылесос с полным контейнером Не всасывайте за один раз большое количество
жидкости (напр. шлангом, погруженным
в воду).
Если во время всасывания уровень жидкости превысит
максимальный уровень, предохранительный поплавок
автоматически заблокирует всасывание. Максимальняа
емкость контейнера – это ок. 5 л. В таком случае следует
поступать также, как описано в разделе о блокировке
всасывания, вызванной загрязнением сепараторной
пенки (прерывистая работа двигателя).
ОКОНЧАНИЕ УБОРКИ, ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ
●● Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (8)
и выньте вилку питающего электропровода из розетки.
●● Нажмите на кнопку сматывания электропровода (11)
и смотайте питающий провод. Выполняя эту операцию необходимо следить за тем, чтобы провод не
спутался и чтобы вилка не ударилась резко о корпус
пылесоса.
●● Поверните наконечник шланга так, чтобы совпали
знаки на наконечнике шланга и на корпусе пылесоса, и выньте шланг из корпуса.
●● Нажмите на красную кнопку на клапане и выньте
наконечник шланга.
●● Разъедините всасывающие трубы, а также отсоедините насадку или щетку от шланга.
●● Вылейте грязную воду из контейнера.
●● После каждой уборки рекомендуется тщательно промыть контейнер, фильтр (демонтаж описан ниже)
и перегородку, меняя несколько раз воду.
●● После мокрой уборки тщательно промойте все
используемые в этом процессе элементы (шланг,
трубы, аксессуары).
Если после уборки в/у элементы не будут
вымыты или будут вымыты нетщательно, то это может привести к потери
фильтрационных свойств вкладышей
и пенки, а также стать причиной развития
бактерий и пылевых клещей.
Не собирайте пылесос, пока не будут осушены все его элементы.
ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
G
СЕПАРАТОРНАЯ ПЕНКА I
1 Oткройте крышку фильтрующего вкладыша.
2 Извлеките сепараторную пенку, промойте под проточной водой, просушите и вложите на прежнее место.
●● Закройте крышку фильтрационного вкладыша, нажимая, пока не услышите характерный щелчок - «клик».
H
СЕПАРАТОРНАЯ ПЕНКА II
При замене фильтра рекомендуем пользоваться резиновыми перчатками.
1 Возьмитесь пальцами за сепараторную пенку и снимите ее с корпуса фильтрационного вкладыша.
2 Промойте пенку под проточной водой, просушите
и вложите на прежнее место.
Запрещается стирать сепараторную
пенку в стиральных машинах, а также
выкручивать при ручной стирке. Не сминайте и не растягивайте пенку, не допускайте до ее деформирования. Очищенную
пенку просушите при комнатной температуре. Не сушите пенку на радиаторах, обогревателях, печках и других источниках
тепла и т.п.
ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР EPA E10 / HEPA H13
И ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Выходной воздушный фильтр EPA E10 / HEPA H13 необходимо заменять новым через oколо 30 часов работы
пылесоса (6 месяцев), а в случае сильного загрязнения
еще раньше.
1 Освободите зацеп, фиксирующий корпус фильтра,
и откройте крышку фильтра.
2 Извлеките отработанный выходной фильтр EPA E10 /
HEPA H13 и замените его новым.
3 Извлеките отработанный воздушный фильтр
системы охлаждения двигателя и замените его новым.
4 При загрязнении фильтра EPA E10 / HEPA H13 и воздушного фильтра их можно промыть под струей воды.
Перед повторным использованием не забывайте тщательно просушить в/у фильтры.
●● Закройте крышку фильтра и зафиксируйте.
I
41
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования устройства
не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
устройства в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
42
BG
Уважаеми Клиенти,
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Преди почистване и поддръжка на
уреда, сглобяване или разглобяване винаги изваждайте захранващия кабел от електрическия
контакт.
●● Преди замяна на оборудването
или доближаване до частите, движещи се по време на употреба,
следва да изключите уреда и да го
отключите от захранването.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не докосвайте уреда с мокри
ръце, когато уредът е включен
към ел. мрежата.
●● Не почиствайте с прахосмукачката
хора и животни, а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Включвайте прахосмукачката само към ел. мрежа
с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Внимавайте щепселът на захранващия кабел да не
се намокри.
прекарвайте прахосмукачката и приставките
й през захранващия кабел, тъй като по този начин
може да повредите изолацията на кабела.
●● Не използвайте прахосмукачката за всмукване на:
клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте
да събирате с прахосмукачката остри предмети.
●● Не почиствайте фин прах като напр. брашно,
цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
●● Не
43
●● Не
УКАЗАНИЕ
засмуквайте с прахосмукачката разяждащи
и токсични вещества, бензин, нафта и други запалими или избухливи течности.
●● Помпата може да се включи само когато в резервоара за течен почистващ препарат има разтвор
на течния почистващ препарат с вода. Признак за
липсата му е шумната работа на помпата.
●● По време на работа внимавайте прахосмукачката
да не се обърне или залее с вода.
●● Не излагайте прахосмукачката на въздействието
на атмосферните условия (дъжд, студ).
●● Не използвайте прахосмукачката без филтъра от
пяна във филтърния модул.
●● Не оставяйте прахосмукачката включена и работеща.
●● Прахосмукачката може да работи само в естествено положение, т.е. когато е поставена с четирите
си колелца върху повърхността.
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Този уред е предназначен само за битова употреба
в домашни условия.
●● Почиствайте периодически колелцата. Замърсяването на оста на колелцата може да направи трудно
въртенето им.
●● Прекарвайте прахосмукачката през прагове и други
неравности на пода внимателно, така че да не предизвикате разплискване на водата в резервоара.
Това би могло да доведе до изтичане на известно
количество вода навън.
ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ
Торбичка / брой
Изходящ филтър
Смукателен маркуч
Телескопични
смукателни тръби
Смукателната четка
Малка смукателна
приставка
Приставка за фуги
Малка четка
Четка за паркет
Турбочетка
Голяма разпръскваща
приставка
Малка разпръскваща
приставка
Смукателна приставка
за събиране на вода
Смукачка за почистване
на дюшеци
Електронно регулиране
на мощността
Опция на
изпълнение
и принадлежности
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ZVC764CT
ANTI-ODOUR
SAFBAG 1 бр.
EPA E10
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
ZVC764AP
ANTI-ALLERGY
HEPA H13
SAFBAG 1 бр.
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
VIB
1
Електростатика
При почистване с прахосмукачката на някои повърхности
в помещения с ниска влажност на въздуха, това може
да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.
За минимизация на това явление се препоръчва:
●● разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
●● повишаване на влажността на въздуха в помещението,
●● употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.
Характеристика на прахосмукачката
Прахосмукачката е предназначена за събиране на
отпадъци от подове, килими, керамични плочки, фуги
в дървени облицовки, подови первази и радиатори.
Прахосмукачката служи също за почистване на прах
от мебели, завеси, пердета и за събиране на течности
и мокро почистване на плочки, подове, килими, мокети
и тапицерия.
44
Технически данни
Типът прахосмукачка и нейните технически параметри
са дадени на информационната табелка. Предпазител
на мрежата 16 А.
Не предизвиква смущения в радио- и телевизионния
сигнал.
Ниво на шум: 85 dB(A).
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Дръжка
Бутон за отваряне на капака на резервоара
Прикрепващ елемент за смукателната четка
Щепсел със захранващ кабел
Място за прибиране на принадлежностите
Индикатор за работата на помпата
Включвател/ изключвател на помпата
Бутон включване/ изключване
Бутони за промяна на мощността +/Индикатор на нивото на мощност
A
11 Бутон за прибиране на кабела
12 Индикатор за запушване на входящия отвор на въздуха
13 Четка за паркет
14 Смукателна четка с превключване със сепаратор за
дребни предмети
15 Турбочетка
16 Смукачка за почистване на дюшеци
17 Малка четка
18 Малка смукателна приставка
19 Приставка за фуги
20 Телескопична смукателна тръба
21 Смукателен маркуч
22 Кошница с монтирана торбичка SAFBAG
23 Модул на водния филтър:
A Филтрационна система
B Преграда
24 Резервоар
25 Резервоар за течен почистващ препарат
26 Система за пръскане – приставка на дръжката на
смукателния маркуч
27 Голяма разпръскваща приставка
28 Малка разпръскваща приставка
29 Смукателна приставка за събиране на вода
30 Гумена лента за голямата разпръскваща приставка
31 Cъстав за пране
32 Филтър от пяна І (монтиран в прахосмукачката)
33 Филтър от пяна ІІ (монтиран в прахосмукачката)
34 Филтър на двигателя (монтиран в прахосмукачката)
35 Изходящ филтър EPA E10 / HEPA H13 (монтиран
в прахосмукачката)
Подготовка на прахосмукачката за
използване
B
1 Пъхнете края на смукателния маркуч в отвора на
прахосмукачката така, че знаците на края на маркуча
и на корпуса на прахосмукачката да бъдат разположени
един срещу друг и го завъртете по посока на часовниковата стрелка на положение .
2 Съединете другия край на маркуча (дръжката)
с телескопичната смукателна тръба.
3 Като държите пръстена върху телескопичната тръба,
поставете съответната за себе си дължина с бутане или
изтегляне на тръбата.
4 На другия край на смукателната тръба монтирайте
съответната смукателна приставка или четка.
5 За традиционно почистване с торбичка SAFBAG,
почистване с помощта на модула на водния филтър
използвайте следните смукателни приставки и четки:
смукателна четка с превключване със сепаратор за
дребни предмети, малка смукателна приставка, малка
четка, приставка за фуги, четка за паркет или турбочетка.
6 На смукателната четка със сепаратор за дребни
предмети можете да монтирате кошче с цел събиране
на малки предмети. За тази цел свалете приставката на
кошчето и поставете кошчето.
7 За почистване на твърди подове – дървени подове,
изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете
четката с натискане на превключвателя на смукателната
четка съгласно рисунката
.
8 Прахосмукачката има място за прибиране на принадлежностите. Мястото за прибиране на принадлежности
се отваря/ затваря с помощта на плъзгач. За да отворите/ затворите мястото за прибиране на принадлежностите преместете плъзгача надолу или нагоре и извадете/ приберете дадената смукателна приставка.
9 Прахосмукачката може да се съхранява в хоризонтално положение; за тази цел сложете куката за закрепване на смукателната четка в запънката за закрепване
на смукателната четка. Маркучът може да остане прикрепен към прахосмукачката, обаче следва да се обърне
внимание да не е силно сгънат при съхраняването.
10 Затворете капака.
11 Хванете щепсела на захранващия кабел (4) и го
издърпайте от прахосмукачката.
●● Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.
Преди да включите прахосмукачката
с помощта на бутона включване/ изключване (8), уверете се, че в резервоара е монтиран съответният модул (виж точка C,
E или F).
12 Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона
„включване/изключване” (8).
За подготовка на прахосмукачката за мокро почистване допълнително:
13 Монтирайте системата за пръскане – приставката на
дръжката на смукателния маркуч (26).
●● Монтирайте прикрепващите елементи към смукателния маркуч и телескопичната смукателна тръба.
14 Съединете края на маркуча (тръбичката) с телескопичната смукателна тръба, а другия край на маркуча
пъхнете в малката или голямата разпръскваща приставка - ще чуете характерно щракване.
15 За почистване на прах и мокро почистване или събиране на вода използвайте следните приставки: голяма
разпръскваща приставка, малка разпръскваща приставка или смукателна приставка за събиране на вода.
16 Преместете капачето на клапана на накрайника
надолу.
●● Пъхнете накрайника на маркуча в клапана в корпуса
на прахосмукачката.
45
●● Уверете се, че прикрепващите елементи на накрай-
ника са добре прикрепени във вдлъбнатината на
гнездото.
В случай на трудности при съединяването
на тези елементи намажете уплътнителя
с технически вазелин, вода и др.
Функции на прахосмукачката
ТРАДИЦИОННО ПОЧИСТВАНЕ С ТОРБИЧКА
SAFBAG
C
1 Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на
резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
2 Поставете кошницата с монтирана торбичка SAFBAG
(21) в резервоара. Уверете се, дали кошницата е поставена правилно, тоест, дали се намира в предназначените за нея улеи на резервоара и предпазния фиксатор
се е преместил. Отворете торбичката в резервоара.
Кошница с монтирана торбичка SAFBAG
да не се поставя в мокър резервоар. Ако
резервоарът е мокър от вътрешната
страна, трябва да го подсушите. Торбичката SAFBAG не бива да се намокря.
3 Покрийте резервоара с филтрационната система.
Ако кошницата с торбичка SAFBAG
е поставена неправилно, предпазният фиксатор ще възпрепятства затварянето на
резервоара с филтрационната система.
●● Пригответе
прахосмукачката за използване
съгласно т. B.
4 Прахосмукачката ще се задвижи по подразбиране
на такова ниво на мощността, на каквото е работила
в момента на последно изключване. С натискане на
бутоните за променяне на мощността +/- (9) настройте
желаната стойност на мощността.
Прахосмукачката е снабдена с функцията
за запаметяване на настроеното ниво на
мощност. При изключване на прахосмукачката с бутона включване/изключване
(8) актуално настроеното ниво на мощност ще бъде съхранено. При следващото
включване прахосмукачката ще се задвижи
на такова ниво на мощността, на каквото
е работила в момента на последното
изключване.
Прахосмукачката е снабдена с функцията
за настройване на яркост на светване на
диодовете на индикатора на нивото на
мощността (10) и на индикатора за запушване на входящия отвор на въздуха (12)
върху пулта за управление. За да настроите желаната яркост на светване на дио-
46
довете, натиснете едновременно бутоните за променяне на мощността + и – (9),
a след това, като ги държите натиснати,
включете прахосмукачката с бутона
включване/изключване (8). Тогава ще светнат диодовете на нива на мощността MIN,
2, MAX, a двигателят на прахосмукачката
ще остане изключен. След това с бутоните за променяне на мощността +/– (9)
можете съответно да увеличавате или
да намалявате яркостта на светване на
диодовете на индикатора (10) и на индикатора (12). Няма възможност за променяне на яркостта на светване на диода на
индикатора за работата на помпата (6).
След настройване на желаната яркост на
светване на диодовете изключете захранването на прахосмукачката с натискане на
бутона включване/изключване (8). По този
начин се излиза от режима на настройване на яркост на светване на диодовете,
а настроеното ниво на яркост ще бъде
съхранено.
Прахосмукачката има функция за ограничаване на мощността, ако входящият
отвор е запушен или торбичката SAFBAG
е пълна. Тя се състои в пулсиращо ограничаване на мощността на двигателя
и светване на индикатора за запушване на
входящия отвор на въздуха (12) по време
на работа на прахосмукачката с пълна
мощност. В тази ситуация изключете
прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (8), извадете щепсела от електрическия контакт и почистете тръбата или сменете торбичката
SAFBAG.
D
Демонтаж/монтаж на торбичката SAFBAG
1 Свалете от резервора филтрационната система и извадете кошницата с монтираната торбичка
SAFBAG (22).
2 Повдигнете нагоре плочката на торбичката SAFBAG
и изтеглете торбичката от водача.
3 Пъхнете плочката на нова торбичка SAFBAG във
водача съгласно посоката на стрелката върху торбичката и я придвижете докрай, докато се фиксира във
водача.
4 Поставете кошницата с монтирана торбичка SAFBAG
(22) в резервоара и го затворете с филтрационната система – съгласно т. C2 и C3.
Ако торбичката SAFBAG не бъде монтирана в кошницата, предпазният фиксатор
ще възпрепятства затварянето на резервоара с филтрационната система.
ПОЧИСТВАНЕ С ПОМОЩТА НА МОДУЛА НА
ВОДНИЯ ФИЛТЪР
E
1 Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на
резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
2 Поставете преградата в резервоара. Уверете се,
дали преградата е поставена правилно, тоест, дали се
намира в предназначените за нея улеи на резервоара
и предпазния фиксатор се е преместил.
3 Напълнете резервоара с 1,3–1,5 л вода. Нивото на
водата трябва да бъде в интервала, обозначен на стената на резервоара.
Не пускайте уреда без вода в резервоара
при почистване с помощта на модула на
водния филтър.
4 Покрийте резервоара с филтрационната система.
Ако преградата е поставена неправилно,
предпазният фиксатор ще възпрепятства затварянето на резервоара с филтрационната система.
●● Пригответе
прахосмукачката за използване
съгласно т. B.
●● Прахосмукачката ще се задвижи по подразбиране
на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последно изключване. С натискане на бутоните за променяне на мощността +/- (9)
настройте желаната стойност на мощността.
Не почиствайте прекалено дълго без
смяна на водата в резервоара.
СЪБИРАНЕ НА ПРАХ И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ
С ПОМОЩТА НА МОДУЛА НА ВОДНИЯ ФИЛТЪР
Преди да пристъпите към мокрото почистване, щателно
почистете повърхността, предназначена за почистване.
Преди да пуснете прахосмукачката се уверете, че резервоарът е празен и модулът на водния филтър заедно
с филтрите е чист.
1 Задръжте натиснат бутона за отваряне на капака на
резервоара (2) и вдигнете капака на резервоара нагоре.
2 Извадете от прахосмукачката резервоара заедно
с модула на водния филтър (филтрационната система
и преградата).
3 Извадете резервоара за течен почистващ препарат
(25), като го дръпнете към себе си за дръжката, а след
това го вдигнете нагоре.
4 Отворете запушалка на наливния отвор и напълнете
резервоара за течен почистващ препарат (25) с миещото
средство (смес от миещо средство G 500 O Tens (31)
и студена вода) в количеството, посочено върху етикета
на средство:
–– „G 500 O Tens“ от фирма BUZIL, Германия.
●● Запушете със запушалка отвора на резервоара за
течен почистващ препарат.
F
Преди да започнете мокро почистване на
килима, проверете трайност на цветовете
му. Нанесете върху бяло парцалче малко
количество приготвен разтвор и почиствайте килима на най-невидимото място.
Ако парцалчето ще се оцвети, това означава, че цветовете на килима не са трайни
и той не може да се почиства с помощта на
миещото средство G 500 O Tens.
5 Поставете резервоара за течен почистващ препарат
(25) на предишното му място и го притиснете, така че
точно да се прикрепи (постъпете по начин, обратен на
изваждането).
6 Поставете резервоара заедно с модула на водния
филтър (филтрационната система и преградата) в прахосмукачката.
За предотвратяване на възникване на пяна или
при възникването й, влейте при почистването
в задния резервоар средство против образуване на
пяна (31), препоръчвано от фирма ZELMER, в посоченото върху етикета количество:
–– „G 478 Buz® Defoam” фирма BUZIL, Германия.
●● Пригответе прахосмукачката за използване
съгласно т. B.
За мокро почистване използвайте само
малката или голямата разпръскваща приставка.
●● Прахосмукачката
ще се задвижи по подразбиране
на такова ниво на мощността, на каквото е работила в момента на последно изключване. С натискане на бутоните за променяне на мощността +/- (9)
настройте желаната стойност на мощността.
7 Натиснете включвателя/изключвателя на помпата (7).
Помпата може да се включи само когато
в резервоара за течен почистващ препарат има разтвор на течния почистващ
препарат с вода. Признак за липсата му
е шумната работа на помпата.
В случай че установите, че въпреки включването на помпата приставката не разпръсква вода, проверете дали
са правилно поставени: резервоарът за течен почистващ препарат (натиснете го силно), прикрепването на
накрайника в клапана в корпуса на прахосмукачката или
прикрепването на края на маркуча в разпръскващата
приставка, проверете проходимостта на дюзата на разпръскващата приставка.
8 Натиснете бутона за регулиране на притока на вода
към приставката, намиращ се на дръжката на маркуча.
Пулсиращото натискане на бутона води до временно
забавяне на притока на вода към приставката, а натискането и преместването на бутона назад води до постоянен приток на вода към приставката.
47
На дръжката се намира също регулатор на смукателната
мощност. Този отвор не бива да се отваря по време на
засмукване на вода или мокро почистване.
Не разпръсквайте разтвора на почистващия препарат прекалено дълго на
едно и също място на килима, за да не се
намокри прекалено много.
●● Извършвайте почистване на килима по такъв начин,
че по време на почистването и директно след него
да не влизате върху почистваната повърхност. След
почистване на част от килима прекъснете разпръскването и го подсушете с приставката с постъпателно-възвратни движения. Повтаряйте това, докато
цялата повърхност на килима не бъде подсушена.
●● След приключване на разпръскването изключете
помпата и с цел изпускане на налягането натиснете
за кратко бутона за регулиране на притока на вода
към приставката.
Прахосмукачката е снабдена с поплавък,
който автоматично блокира засмукването, ако филтърът от пяна ІІ (33) е прекалено силно замърсен или нивото на
течност надвиши максималното ниво.
Настъпва пулсиращо ограничаване на мощността на двигателя и светване на индикатора за запушване на входящия отвор на
въздуха (12). В тази ситуация изключете
прахосмукачката с натискане на бутона
включване/ изключване (8), извадете щепсела от електрическия контакт, почистете филтъра или изпразнете резервоара.
Килимът не бива да се мокри прекалено
силно. Това може да доведе до трайното
му деформиране (нагъване).
СЪБИРАНЕ НА ВОДА С ПОМОЩТА НА МОДУЛА НА
ВОДНИЯ ФИЛТЪР
За прилагане на прахосмукачката за събиране на течности в резервоара е необходимо тя да се подготви
подобно на почистването с помощта на модула на
водния филтър с тази разлика, че:
1. Резервоарът трябва да бъде празен (без вода).
2. Прилагат се разпръскващите приставки (голяма или
малка), голямата разпръскваща приставка със събиращия накрайник или приставката за събиране на
вода.
Не пускайте прахосмукачката с пълен
резервоар! Не засмуквайте наведнъж
големи количества течност (напр. с маркуч, потопен във вода).
Ако по време на засмукване нивото на течността надвиши максималното ниво, поплавъкът автоматично
блокира засмукването. Максималният обем на резервоара е около 5 л. В тази ситуация следвайте указанията
48
дадени по-горе в частта, отнасяща се за блокирането на
засмукването, причинено от замърсения филтър от пяна
(увеличаване на оборотите на двигателя).
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА, ПОЧИСТВАНЕ
И ПОДДРЪЖКА
●● Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/ изключване (8), извадете щепсела на
захранващия кабел от ел. контакта.
●● Приберете захранващия кабел с натискане на бутона
за прибиране на кабела (11). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането
му и внезапното удряне на щепсела в корпуса на
прахосмукачката.
●● Завъртете накрайника на маркуча на положение, при
което се покриват върховете на знаците на накрайника на маркуча и корпуса на прахосмукачката,
а след това извадете маркуча от отвора.
●● Извадете накрайника на маркуча, като натиснете
червения бутон на клапана и го издърпате към
себе си.
●● Отделете телескопичната тръба от маркуча и от смукателната приставка или четка.
●● Излейте мръсната вода от резервоара.
●● Препоръчва се след всяко използване на прахосмукачката добре да се измият резервоарът, филтрите
(по-долу е даден начинът на демонтаж) и преградата
– като се смени няколко пъти водата.
●● След мокро почистване внимателно измийте всички
принадлежности използвани при този процес (маркуч, тръби, принадлежности).
Оставянето на тези части неизмити или
недобре измити може да доведе до загуба
на филтриращата способност на вложките и пяната и да доведе до развитие на
бактерии и акари.
Внимателно изсушете всички измити
части, преди да ги монтирате отново.
ДЕМОНТАЖ НА ФИЛТРИТЕ
G
ФИЛТЪР ОТ ПЯНА І
1 Отворете капака на филтрационната система, като
я дръпнете за дръжката нагоре.
2 Извадете и изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го поставете на предишното му място.
●● Затворете капака на филтрационната система, като
го натиснете - ще чуете характерно щракване.
H
ФИЛТЪР ОТ ПЯНА ІІ
Преди демонтаж на филтъра се препоръчва да се сложат гумени защитни ръкавици.
1 Хванете с пръсти филтъра от пяна и го извадете от
корпуса на филтрационната система.
2 Изплакнете филтъра с течаща вода, изсушете го и го
поставете на предишното му място.
Филтърната пяна не се пере нито ръчно
с мачкане, нито в пералня. Избягвайте
да я мачкате, разтягате и деформирате.
След почистване изсушете филтъра при
стайна температура. Никога не сушете
филтъра върху радиатори, печки и др.
ИЗХОДЯЩ EPA E10 / HEPA H13 ФИЛТЪР
И ФИЛТЪР НА ОХЛАЖДАЩИЯ ВЪЗДУХ
EPA E10 / HEPA H13 филтърът на изходящия въздух
трябва да се сменя след около 30 часа работа (6 месеца)
или по-рано, в случай че силно се замърси.
1 Преместете плъзгача на фиксатора на предпазителя
на филтъра надолу и отворете предпазителя на филтъра.
2 Извадете и сменете EPA E10 / HEPA H13 филтъра
с нов, когато се замърси.
3 Извадете и сменете филтъра на двигателя с нов,
когато се замърси.
4 Има възможност за изплакване на EPA E10 / HEPA H13
филтъра и филтъра на охлаждащия въздух с течаща
вода. Преди отново да монтирате филтрите, не забравяйте да ги изсушите.
●● Затворете предпазителя на филтъра и преместете
плъзгача на фиксатора нагоре.
I
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Производителят не носи отговорност за каквито и да
е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.
Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
49
UA
Шановні Клієнти,
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Перед очищенням та доглядом за
обладнанням, його монтажем або
демонтажем вийміть провід живлення з розетки.
●● Перед заміною елементів або при
контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації,
слід вимкнути прилад та відключити його від електромережі.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та
пов’язаними із цим загрозами.
Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення
50
чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний провід або корпус
пошкоджені.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не доторкайтесь до пилососу
мокрими руками, якщо він підключений до мережі живлення.
●● Не очищувати пилососом людей
та тварин, а особливо будьте обережними і не наближайте наконечників до очей та вух.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Пилосос підключайте тільки до мережі перемінного
струму 230 V, захищеної мережним запобіжником
16 A.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Не допускайте до змочення вилки приєднувального
кабелю.
●● Забороняється переїжджати пилососом та всмоктувальними щітками через мережний кабель, це може
привести до пошкодження ізоляції проводу.
●● Забороняється збирати пилососом: сірники, недокурки сигарет, розжарену золу. Уникайте збору
гострих предметів.
●● Не збирайте пилососом дрібний пил як: мука,
цемент, гіпс, тонери принтерів і ксероксів та ін.
●● Не збирайте пилососом їдкі, токсичні засоби, бензин,
нафту та інші вогне- та вибухонебезпечні речовини.
●● Насосик можна включити тільки тоді, якщо у баку
очищувального засобу знаходиться розчин очищувальної рідини та води. Його відсутність проявляється в голосній роботі насосика.
●● Під час роботи не допускайте перекидання або
залиття пилососу водою.
●● Не залишайте обладнання під впливом атмосферних факторів (дощ, мороз).
●● Не вживайте пилосос без встановленого пінкового
фільтра у фільтраційному блоці.
●● Не залишайте включений і працюючий пилосос.
●● Пилосос може працювати тільки у натуральному
положенні, тобто якщо він встановлений на чотирьох коліщатках, на основі.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Цей
прилад призначений тільки для побутового
використання.
●● Періодично очищувати коліщатка, що їздять. Бруд,
що нагромаджується на осі коліщатка може привести до труднощів при їхньому обертанні.
●● Через пороги та інші нерівності підлоги слід переїжджати обережно так, щоб не привести до надмірного
хвилювання води в бункері. Це могло би привести
до виливання невеликої кількості води назовні.
ТИПИ ПИЛОСОСІВ
Мішок /кількість
Вихідний фільтр.
Всмоктувальний шланг
Всмоктувальні труби
телескопічні
Щітку-усмоктувач
Всмоктувальна насадка
мала
Щілинна насадка
Щітка мала
Щітка паркетна
Турбощітка
Всмоктувальна насадка розпилювач велика
Всмоктувальна насадка розпилювач мала
Насадка для матраців
Всмоктувальна насадка
для збирання води
Електронне регулювання
потужності
Опція
виготовлення
й оснащенні
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ZVC764CT
ANTI-ODOUR
SAFBAG 1 шт.
EPA E10
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
ZVC764AP
ANTI-ALLERGY
HEPA H13
SAFBAG 1 шт.
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
VIB
1
Електростатичність
Прибирання пилососом деяких поверхонь в умовах низької вологості повітря може викликати незначну наелектризованістьпристрою. Це природне явище, воно не
пошкоджує пристрій та не являється його дефектом.
Для мінімізації цього явища рекомендується:
●● розрядити пристрій шляхом багаторазового торкання
трубою металевих об‘єктів у кімнаті,
●● підвищення вологості повітря в приміщенні,
●● використання загальнодоступних антиелектростатичних засобів.
Характеристика пилососу
Пилосос призначений для очищення підлоги, килимових
покриттів, керамічних плиток, в щілинах буазері, підлогових покриттів, обігрівачів від забруднень. Пилососом
також можна чистити матраци, меблі, штори, гардини,
збирати рідини і робити вологе прибирання: кахлю, підлог, килимів, підлогових покриттів і оббивки.
Технічні дані
Тип пилососу та його технічні параметри вказані на
щитку. Захист мережі 16 A.
Не приводить до завад у прийомі RTV.
Рівень шуму: 85 дБ(A).
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
Ручка
Кнопка для відкриття кришки бункера
Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
Вилка з приєднувальним кабелем
Сховище для аксесуарів.
Індикатор роботи насосика
Вмикач/вимикач насосика
Кнопка включіть/виключіть
Кнопки зміни сили всмоктування +/Індикатор рівня сили всмоктування
Кнопка змотувача
Індикатор закупорення входу повітря
Паркетна щітка
51
14 Всмоктувальна щітка, що переключається з сепаратором дрібних предметів
15 Турбощітка
16 Насадка для матраців
17 Щітка мала
18 Всмоктувальна насадка мала
19 Щілинна насадка
20 Всмоктувальна труба телескопічна
21 Всмоктувальний шланг
22 Кошик з вмонтованим мішком SAFBAG
23 Модуль водного фільтра:
A Фільтраційний блок
B Перегородка
24 Бункер
25 Бак очищувальної рідини
26 Блок обприскувача – накладка на рукоятку всмоктувального шланга
27 Всмоктувальна насадка – розпилювач велика
28 Всмоктувальна насадка – розпилювач мала
29 Всмоктувальна насадка для збирання води
30 Гумова планка для всмоктувальної великої насадки
– розпилювача
31 Набір для прання
32 Пінковий фільтр І (встановлений в пилосос)
33 Пінковий фільтр ІІ (встановлений в пилосос)
34 Фільтр двигуна (встановлений в пилосос)
35 Вихідний фільтр EPA E10 / HEPA H13 (встановлений
в пилосос)
Підготовлення пилососу до праці
B
1 Вставте кінцівку всмоктувального шланга до отвору
пилососу так, щоб знаки
на наконечнику шланга
і корпусі пилососу знаходилися напроти один одного
і поверніть її згідно з рухом годинникових стрілок
у положення .
2 Другий наконечник шланга (держатель) з’єднайте
з телескопічною трубою.
3 Тримаючись за кільце на телескопічній трубі, шляхом
всування або висування труби установіть відповідну для
себе довжину.
4 На другому кінці всмоктувальної труби встановіть відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
5 Для традиційної чистки з мішком-пилозбірником
SAFBAG, для чистки із застосуванням водяного фільтра
використовуються наступні насадки і щітки: перемикаюча
всмоктувальна щітка з сепаратором дрібних предметів,
мала насадка, мала щітка, насадка для щілин, насадка
для матраців, паркетна щітка або турбощітка.
6 У всмоктувальну насаду - щітку с сепаратором дрібних предметів можна також установити корзину для збирання дрібних елементів. З цією метою зніміть накладку
корзини і вставте корзину.
52
7 Для очищування твердих основ – підлог з деревини,
пластмаси, керамічних плиток та ін., висуньте щітку,
натискаючи перемикач на всмоктувальній насадці згідно
з рисунком
.
8 Пилосос оснащений сховищем для аксесуарів.
Сховище відкривається/закривається за допомогою
золотника. Для відкриття/закриття сховища пересуньте
золотник униз/уверх і витягніть /сховайте потрібну всмоктувальну насадку.
9 Пилосос можна зберігати у горизонтальному положенні; з цією метою вставте кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для кріплення всмоктувальної
насадки – щітки. Шланг може залишатися прикріпленим
до пилососа, але необхідно звернути увагу, чи він не
надто сильно зігнутий під час зберігання.
10 Закрийте кришку.
11 Схопіть вилку приєднувального кабелю (4) i витягніть
його із пилососу.
●● Уставте вилку кабелю до мережної розетки.
Перед тим як запустити пилосос кнопкою включіть/виключіть (8) упевніться чи
у баку встановлений відповідний модуль
(дивись пункт C, E або F).
12 Запустіть пилосос, натискаючи кнопку «включіть/
виключіть» (8).
Для підготування пилососу до праці у мокрому виді
додатково:
13 Встановіть блок обприскувача – накладку на рукоятку
всмоктувального шланга (26).
●● Закріпіть зачепи змійки до всмоктувального шланга
i всмоктувальної телескопічної труби.
14 З’єднайте наконечник змійки (втулку) зі всмоктувальною телескопічною трубою, а другий бік наконечника
змійки вставте у вмоктувальну насадку – розпилювач
малу або велику доки не почуєте характерний звук «click».
15 Для збирання пилу і прибирання у мокрому виді
або збирання води використовуйте накі всмоктувальні
насадки: велику всмоктувальну насадку – розпилювач,
малу всмоктувальну насадку – розпилювач або насадку
для збирання води.
16 Пересуньте заглушку клапана патрубка униз.
●● Вставте патрон змійки до клапана в корпусі пилососу.
●● Упевніться чи зачепи патрубка старанно защемилися
у виступі гнізда.
У разі труднощів при з’єднуванні вищевказаних елементів зволожіть прокладки
напр. технічним вазеліном, водою та ін.
Функції пилососу
C
ТРАДИЦІЙНЕ ПРИБИРАННЯ З МІШКОМ SAFBAG
1 Тримаючи натиснуту кнопку відкриття кришки бункера (2) піднесіть кришку бункера уверх.
2 Вставте в бункер кошик з мішком SAFBAG (22). Переконайтеся, що кошик встановлено в правильному положенні, тобто вставлений в пази бункеру і пересунуте
захисне блокування. Розкладіть мішок в бункері.
Забороняється вставляти кошик з мішком SAFBAG в мокрий бункер. Якщо бункер
всередині мокрий, його потрібно осушити.
Мішок SAFBAG не повинен намокнути.
3 Прикрийте бункер фільтраційним блоком.
Якщо кошик з мішком SAFBAG встановлено
неправильно, захисне блокування не дасть
можливості закрити бункер фільтраційним блоком.
●● Підготуйте
пилосос для користування ним
згідно з п. B.
4 Пилосос за замовчуванням ввімкнеться на такому
рівні сили всмоктування, на якому він працював під час
останнього ввімкнення. Шляхом натиснення кнопок зміни
сили всмоктування +/- (9) встановіть потрібне значення
потужності.
Пилосос обладнаний функцією пам’яті
встановленого рівня сили всмоктування.
У момент вимкнення пилососу за допомогою кнопки «ввімкнути/вимкнути» (8) пилосос запам’ятає актуальний рівень сили
всмоктування. Під час наступного ввімкнення пилосос розпочне роботу з такого
рівня сили всмоктування, яка була задана
у момент попереднього вимкнення.
Пилосос обладнаний функцією настроювання рівня яскравості світла світлодіодів індикатора рівня сили всмоктування (10) та індикатора закупорення
входу повітря (12) на панелі управління.
Для того, щоб виконати настроювання
бажаної яскравості діодів, необхідно одночасно натиснути на кнопки зміни рівня
сили всмоктування + та – (9), а потім,
утримуючи їх у натиснутому положенні,
ввімкнути пилосос за допомогою кнопки
«ввімкнути/вимкнути» (8). Під час настроювання запаляться світлодіоди MIN, 2,
MAX рівнів сили всмоктування, а мотор
пилососа залишатиметься вимкнутим.
Після цього за допомогою кнопок зміни
сили всмоктування +/– (9) можна відповідно
збільшувати або зменшувати рівень яскравості світла світлодіодів індикатора (10)
та індикатора (12). Можливість зміни рівня
яскравості світла світлодіода роботи
насосика (6) відсутня. Після вибору бажаного рівня яскравості світла світлодіодів
необхідно вимкнути живлення пилососу
шляхом натискання кнопки «ввімкнути/
вимкнути» (8). Таким чином відбувається
вихід з режиму настроювання рівня яскравості світла світлодіодів, а встановлений
рівень запам’ятається пилососом.
Пилосос оснащений функцією обмеження
потужності якщо вхідний отвір буде
закупорений або мішок SAFBAG буде переповнений. Це проявляється пульсаційним
обмеженням потужності двигуна i запаленням індикатора закупорення отвору
входу повітря (12) під час роботи пилососу при повній потужності. У цій ситуації
виключіть пилосос, натискаючи кнопку
включіть/виключіть (8), витягніть вилку
з розетки мережі i відновіть проходимість
труб або замініть мішок SAFBAG.
D
Демонтаж/монтаж мішка SAFBAG
1 Зніміть з бункеру фільтраційний блок і витягніть
кошик з мішком SAFBAG (22).
2 Припідніміть вверх пластинку мішка SAFBAG і витягніть його з направляючих.
3 Вставте пластинку нового мішка SAFBAG в направляючі відповідно до стрілки, зазначеної на мішку, і протягніть її до упору, пластинка повинна заблокуватись
в направляючих.
4 Вставте в бункер кошик з мішком SAFBAG (22)
і закрийте бункер фільтраційним блоком - як вказано в п.
C2 i C3.
Якщо мішок SAFBAG не буде встановлено
в кошик, захисне блокування не дозволить
закрити бункер фільтраційним блоком.
ПРИБИРАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЯ
ВОДНОГО ФІЛЬТРА
1 Тримаючи натиснуту кнопку відкриття кришки бункера (2) піднесіть кришку пилозбирника уверх.
2 Вставте в камеру перегородку. Переконайтеся, що
перегородка правильно встановлена, тобто вставлена
в пази бункеру і пересунуто захисне блокування.
3 Наповніть бункер водою в кількості 1,3–1,5 літра.
Рівень води повинен міститися у межах, позначених на
стінці бункера.
E
Не запускайте обладнання без води у бункері під час прибирання з використанням
модуля водного фільтра.
4 Прикрийте бункер фільтраційним блоком.
Якщо перегородка встановлена неправильно, захисне блокування не дасть можливості закрити бункер фільтраційним
блоком.
●● Підготуйте пилосос для користування ним згідно
з п. B.
53
●● Пилосос
за замовчуванням ввімкнеться на такому
рівні сили всмоктування, на якому він працював під
час останнього ввімкнення. Шляхом натиснення
кнопок зміни сили всмоктування +/- (9) встановіть
потрібне значення потужності.
Не працюйте надто довго без заміни води
в бункері.
F
ЗБИРАННЯ ПИЛУ І ЧИЩЕННЯ У МОКРОМУ ВИДІ
Перед чищенням у мокрому виді старанно усуньте пил
з поверхні, яка призначена для чищення.
Перед запуском пилососу упевніться, чи бункер пустий
і модуль водного фільтра разом з фільтрами чистий.
1 Тримаючи натиснуту кнопку відкриття кришки бункера (2) піднесіть кришку бункера уверх.
2 Вийміть із пилососу бункер з модулем водного фільтра (фільтраційний блок i перегородку).
3 Вийміть бункер для засобу (25), потягаючи його до
себе за ручку а потім піднімаючи уверх.
4 Відкрийте корок заливного отвору та наповніть резервуар рідини для чищення (25) засобом для чищення
(сумішшю рідини для чищення «G 500 O Tens» (31) та
холодної води) у кількості, вказаній на етикетці рідини:
–– «G 500 O Tens» компанії BUZIL, Німеччина.
●● Закрийте затичкою отвір бункера очищувального
засобу.
Перед початком мокрого чищення килима
необхідно перевірити стійкість кольорів
килима. З цією метою нанесіть на білу ганчірку невелику кількість приготованого розчину та почистіть килим у найменш помітному місці. Якщо ганчірка забарвиться, це
означає, що килим не має стійких кольорів
і його не можна чистити за допомогою
рідини для чищення «G 500 O Tens».
5 Встановіть бункер очищувального засобу (25) у відповідному попередньому місці і дотисніть його для стараннішого кріплення (діяти у порядку, протилежному до
виймання).
6 Встановіть у пилосос бункер разом з модулем водного фільтра (фільтраційний блок i перегородка).
Для того, щоб запобігти появі піни або під час
її появи, під час чистки налийте у задній контейнер, рекомендований фірмою ZELMER, засіб для
піногасіння (31), у об’ємі вказаному на етикетці:
–– «G 478 Buz® Defoam» фірми BUZIL, Німеччина.
●● Підготуйте пилосос для користування ним згідно
з п. B.
Для прибирання у мокрому виді використовуйте тільки всмоктувальну насадку –
розпилювач малу або велику.
●● Пилосос
за замовчуванням ввімкнеться на такому
рівні сили всмоктування, на якому він працював під
54
час останнього ввімкнення. Шляхом натиснення
кнопок зміни сили всмоктування +/- (9) встановіть
потрібне значення потужності.
7 Натисніть вмикач/вимикач насосика (7).
Насосик можна включити тільки тоді,
якщо у баку очищувального засобу знаходиться розчин очищувальної рідини
та води. Його відсутність проявляється
в голосній роботі насосика.
У разі виявлення, що попри включення насосика всмоктувальна насадка не розпиляє воду, перевірте правильність закрілення баку очищувального засобу (сильно
його дотисніть), закріплення патрубка у клапані в підставі
пилососу або закріплення кінцівки змійки у всмоктувальній насадці - розпилювачі, перевірте чи сопло для розпилення є прохідним.
8 Натисніть у рукояті шланга кнопку для регулювання
притоку води до всмоктувальної насадки.
Пульсаційне натиснення кнопки приводить до короткочасного звільнення притоку води до всмоктувальної насадки,
натомість натиснення і пересування кнопки назад приводить до притоку води до всмоктувальної насадки.
На рукояті знаходиться також золотник, що служить
для регулювання сили всмоктування. Цей отвір непотрібно відкривати під час всмоктування води та чищення
у мокрому виді.
Не розпилюйте розчину очищувального
засобу надто довго в одному місці килиму,
не допускайте його надмірного змочення.
●● Чищення
килима виконуйте таким чином, щоб під
час чищення та безпосередньо після його закінчення
не ходити по почищеній поверхні. Після очищення
частини килиму припиніть обприскування і осушіть
його виконуючи всмоктувальною насадкою плавко
- зворотній рух. Повторіть ці дії, поки ціла поверхня
килиму буде осушеною.
●● Після закінчення обприскування виключіть насосик
та натисніть на хвилину кнопку, яка регулює притік
води до всмоктувальної насадки для «розвантаження
тиску».
Пилосос оснащений поплавком, який автоматично блокує всмоктування, якщо пінковий фільтр II (33) буде сильно забруднений
або рівень рідини перевищить максимальний рівень. Це проявляється пульсаційним
обмеженням потужності двигуна i запаленням індикатора закупорення отвору входу
повітря (12). У цій ситуації виключіть пилосос, натискаючи кнопку включіть/виключіть (8), витягніть вилку з розетки мережі,
очистіть фільтр та спорожніть бункер.
Не допускайте надмірного змочення
килиму. Це може привести до його стійкої
деформації (зморщення).
ЗБИРАННЯ ВОДИ
Якщо хочете використати пилосос для всмоктування
рідини у бункері потрібно його підготувати як у випадку
прибирання з використанням модуля водного фільтра за
винятком:
1. Бункер повинен бути спорожненим (без води).
2. Використовувати всмоктувальні насадки - розпилювачі (велику або малу), велику всмоктувальну насадку
– розпилювач з накладкою для згортання або всмоктувальну насадку для збирання води.
Не запускайте пилосос з переповненим
бункером! Не всмоктуйте одноразово
велику порцію рідини (напр. шлангом, зануреним у воді).
Якщо під час всмоктування рівень рідини перевищить
максимальний рівень, поплавок автоматично заблокує
всмоктування. Максимальний об’єм бункеру це бл. 5 л.
У цій ситуації слід діяти способом, попередньо вказаним
у частині, що стосується заблокування всмоктування
внаслідок забруднення пінкового фільтра (пульсаційні
обороти двигуна).
ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ, ОЧИЩЕННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ
●● Виключіть пилосос, натискаючи кнопку включіть/
виключіть (8), вийміть вилку приєднувального кабелю
з розетки.
●● Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи кнопку
змотувача (11). При виконанні цієї дії притримайте
кабель, щоб попередити його сплутання та раптове
вдарення вилки в корпус пилососу.
●● Поверніть наконечник шланга у положення співпадання вершин знаків на наконечнику шланга i корпусі пилососу, a потім витягніть шланг з отвору.
●● Вийміть патрубок змійки, натискаючи червону кнопку
на клапані і потягніть його до себе.
●● Роз’єднайте телескопічну трубу зі шлангом та всмоктувальною насадкою або щіткою.
●● Вилийте забруднену воду з бункеру.
●● Рекомендується після кожного користування пилососом старанно очистити бункер, фільтри (демонтаж
нижче) та перегородку – декілька разів замінювати
воду.
●● Після прибирання у мокрому виді старанно очистіть
будь-які елементи оснащення, що використовуються
під час цього процесу (щланг, труби, аксесуари).
Залишення вищевказаних части неочищеними або їхнє нестаранне очищення може
привести до втрати роботоздатності
фільтраційних вкладок і пінки, а також
стане причиною розвитку бактерій та
сапрофітів.
Старанно осушіть будь-які умиті частини
перед повторним встановленням.
ДЕМОНТАЖ ФІЛЬТРІВ
G
ПІНКОВИЙ ФІЛЬТР І
1 Відкрийте кришку фільтраційного блоку, потягаючи
її за ручку уверх.
2 Вийміть, очистіть фільтр під проточною водою, осушіть і встановіть у попереднє місце.
●● Закрийте кришку фільтраційного блоку, натискаючи
її, доки не почуєте характерний звук «click».
H
ПІНКОВИЙ ФІЛЬТР ІІ
Перед демонтажем фільтра рекомендується вдягнути
гумові захисні рукавички.
1 Схопіть пальцями пінковий фільтр i зніміть його з корпусу фільтраційного блоку.
2 Очистіть фільтр під проточною водою, осушіть і встановіть у попереднє місце.
Фільтраційну пінку не можна прати ручним
способом шляхом вижимання чи у пральній
машині. Не допускайте м’яття, розтягування та деформування. Після очищення
осушіть пінку при кімнатній температурі.
Ніколи не сушіть пінку на нагрівниках, калориферах, печах та ін.
ВИХІДНИЙ ФІЛЬТР EPA E10 / HEPA H13
ТА ФІЛЬТР ОХОЛОДЖУЮЧОГО ПОВІТРЯ
Фільтр вихідного повітря EPA E10 / HEPA H13 повинен
замінюватися через бл. 30 робочих годин (6 місяців), або
раніше у разі сильного забруднення.
1 Пересуньте золотник блокади захисту фільтра униз
і відкрийте захист фільтра.
2 Вийміть і замініть фільтр EPA E10 / HEPA H13 новим
у разі забруднення.
3 Вийміть і замініть фільтр двигуна новим у разі
забруднення.
4 Є можливість прополоскати фільтр EPA E10 / HEPA H13
та фільтр охолоджуючого повітря під проточною водою.
Перед повторним встановленням пам’ятайте, щоб осушити вищевказані фільтри.
●● Закрийте захист фільтра і пересуньте золотник блокади уверх.
I
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
55
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
56
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Important safety instructions
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● Always the plug must be removed
from the socket-outlet before
cleaning, maintaining, assembling or
dismantling the appliance.
●● Turn off the device and unplug it
from an outlet before replacing the
equipment or approaching moving
parts during use.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Do not operate the appliance if it has
a damaged cord or if the housing is
visibly damaged.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified
service center.
●● Do not touch the appliance with wet
hands when it is connected to the
mains supply.
●● Do not use the vacuum cleaner to
clean people or animals, pay special
attention to keep the nozzles away
from eyes and ears.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Connect the vacuum cleaner only to a 230 V mains
supply equipped with a 16 A fuse.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Do not allow the plug to have contact with water.
●● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the
cord, it may cause damage to the cord insulation.
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
not vacuum fine dust such as: flour, cement,
gypsum, toners for printers and copy machines etc.
●● Do not pick up corrosive and toxic materials, petrol,
kerosene and other flammable or explosive liquids.
●● The pump may only be switched on when the
cleaning liquid container is filled with the solution of
cleaning liquid and water. The lack of cleaning liquid is
manifested in a loud operation of the pump.
●● During operation pay attention not to knock the
vacuum cleaner over or to spill water on the appliance.
●● Do not expose the vacuum cleaner to atmospheric
conditions (rain, frost).
●● Do not use the vacuum cleaner without the foam filter
installed in the filtration unit.
●● Do not leave a switched on and operating vacuum
cleaner unattended.
●● The vacuum cleaner may only operate in a natural
position i.e. when it is placed with four wheels on the
surface.
●● Do
57
Static electricity
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● This appliance is intended for domestic use only.
●● Periodically clean the wheels. The dirt which
accumulates on the wheel axis may cause difficulties
in the wheel movement.
●● Move the vacuum cleaner carefully on doorsteps and
uneven surfaces, not to cause an excessive rippling of
the water inside the tank. This might lead to a slight
water overflow.
In the process of vacuuming of some surfaces in areas of
low air humidity the device may become electrically charged.
It is a natural phenomenon – it does not damage the device,
and it is not considered to be a fault.
In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:
●● discharge the device by touching metal items in the room
with the pipe,
●● increase air humidity in the room,
●● use widely available antistatic agents.
Outlet filter
Suction hose
Telescopic suction tubes
Suction-brush
Small nozzle
Crevice nozzle
Small brush
Parquet brush
Turbo brush
Large atomizing nozzle
Small atomizing nozzle
Mattress nozzle
Water pick up nozzle
Electronic power control
Workmanship
and
equipment
option
Dust bag / amount
VACUUM CLEANER TYPES
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VIB
1
ZVC764CT
ANTI-ODOUR
EPA E10
SAFBAG 1 piece
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
ZVC764AP
ANTI-ALLERGY
HEPA H13
SAFBAG 1 piece
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
Appliance features
The vacuum cleaner is designed to collect dirt from the
floor, carpets, ceramic tiles, cracks in the panelling, skirting
boards and radiators. The vacuum cleaner is also ideal for
vacuuming mattresses, furniture, curtains, and to collect
liquids and for wet cleaning of tiles, floors, carpets, floor
liners and upholstery.
Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters
are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.
Does not interfere with radio and TV reception.
Noise level: 85 dB(A).
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
58
Handle
Container lid opening button
Combination brush fastening
Plug and cord
Accessory compartment
Pump operation indicator
Pump switch
A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ON/OFF button
Power adjustment button +/Power level indicator
Cord rewind button
Clogged air inlet indicator
Parquet brush
Combination brush with small item separator
Turbo brush
Mattress nozzle
Small brush
Small nozzle
Crevice nozzle
Telescopic suction tube
Suction hose
SAFBAG dust bag holder
Water filter module:
A Filtration unit
B Partition
Container
Cleaning liquid container
Spray unit – suction hose handle attachment
Large atomizing nozzle
28
29
30
31
32
33
34
35
Small atomizing nozzle
Water pick up nozzle
Rubber slat to the large atomizing nozzle
Washing set
Foam filter I (installed in the vacuum cleaner)
Foam filter II (installed in the vacuum cleaner)
Motor filter (installed in the vacuum cleaner)
EPA E10 / HEPA H13 outlet filter (installed in the vacuum
cleaner)
Preparing the vacuum cleaner for
operation
B
1 Insert the end of the suction hose to the vacuum cleaner
opening so that the markings on the hose end and on the
vacuum cleaner housing are opposite each other and turn
the hose clockwise to the position .
2 Connect the other end of the hose (handle) with the
telescopic suction tube.
3 Hold the ring on the pipe and set chosen length putting it
in or out.
4 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other
end of the suction tube.
5 Use the following nozzles and brushes for traditional
SAFBAG using the water filter module: combination
carpet & floor brush with small objects separator, small
nozzle, small brush, crevice nozzle, mattress nozzle, parquet
brush or turbo brush.
6 You may assemble a basket for picking up small objects
in the combination brush with small item separator. In order
to do so remove the basket cover and insert the basket.
7 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors,
ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on
the nozzle according to the figure
.
8 The vacuum cleaner is equipped with an accessory
compartment. The compartment opens/closes with the use
of a slider. To open/close the compartment side the slider
downwards/upwards and take out/ put away the desired
nozzle.
9 The vacuum cleaner may be stored in a horizontal
position; in order to this, place the fastening hook of the
combination nozzle/brush into its fastening. The hose may
be left attached to the vacuum cleaner, but it is important to
pay attention not to leave it heavily bent during storage.
10 Close the lid.
11 Grab the plug (4) and pull the cord out of the vacuum
cleaner.
●● Plug in the appliance.
Before switching on the vacuum cleaner
with the on/off button (8), make sure that the
appropriate module is installed in the container
(see section C, E, or F).
12 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (8).
In order to prepare the vacuum cleaner for wet operation
additionally:
13 Assemble the spray unit – the suction hose handle
attachment (26).
●● Attach the hose fastenings to the suction hose and the
telescopic suction tube.
14 Attach the end of the hose (sleeve) to the telescopic
suction tube and insert the other end of the hose in the small
atomizing nozzle or the large atomizing nozzle until you hear
a characteristic click.
15 Use the following nozzles for the wet vacuuming and wet
cleaning function or to pick up water: large atomizing nozzle,
small atomizing nozzle or the water pick up nozzle.
16 Slide the stub pipe valve plug downwards.
●● Insert the stub pipe of the hose to the valve in the
vacuum cleaner housing.
●● Make sure the stub pipe fastenings snap shut.
In case of difficulties in connecting the above
mentioned elements moisten the gaskets e.g.
with technical vaseline, water, etc.
Vacuum cleaner functions
TRADITIONAL CLEANING WITH SAFBAG DUST BAG
C
1 Press and hold the container lid opening button (2) and
lift the container lid.
2 Put the SAFBAG holder (22) into the container. Make
sure the holder is inserted correctly in the container guide
slots and the safety lock is engaged. Unfold the bag in the
container.
Do not put SAFBAG holder into a wet container.
Thoroughly dry a wet container. SAFBAG dust
bag must not get wet.
3 Cover the container with the filtration unit.
If the SAFBAG holder is not attached properly,
the safety lock will prevent covering the
container with the filtration unit.
●● Prepare the vacuum cleaner for operation according
to section B.
4 The vacuum cleaner starts at the same power level it had
been working before it was turned off. Set the desired power
value by pressing the power adjustment buttons +/- (9).
The vacuum cleaner is equipped with a power
level memory function. When you turn off the
vacuum cleaner using the ON/OFF button
(8), the power level is going to be stored in
memory. After the vacuum cleaner is turned
on next time, it is going to start working at the
same power level it had been working before it
was turned off.
59
The vacuum cleaner is equipped with the
adjustment function for LED brightness of
the power level indicator (10) and the clogged
air inlet indicator (12) situated on the control
panel. To set demanded brightness of LEDs
you should simultaneously press the power
adjustment buttons + and – (9), and then
holding them down you should turn on the
vacuum cleaner by pressing the “ON / OFF”
button (8). The LED for power levels MIN, 2,
and MAX turn on, and the motor stays turned
off. Next by pressing the power adjustment
buttons +/– (9) you can respectively increase
or decrease the brightness of power level
indicator (10), and the clogged air inlet
indicator (12). It is not possible to change LED
brightness for the pump operation indicator
(6). After setting a desired LED brightness, it is
necessary to turn off the vacuum cleaner using
the ON/OFF button (8). In this way you leave
the LED brightness adjustment function mode,
and the set LED brightness level is stored.
The vacuum cleaner is equipped with a power
limiting function should the inlet opening be
clogged or the SAFBAG dust bag full. It is
manifested by a pulsing limitation of the motor
power and the lighting up of the clogged air
inlet indicator (12) while the vacuum cleaner is
operating at full power. In such a case switch
off the vacuum cleaner by pressing the on/off
button (8), unplug the appliance and clear the
tubes or replace the SAFBAG dust bag.
D
SAFBAG dust bag disassembly/assembly
1 Remove the filtration unit from the container and pull out
the SAFBAG holder (22).
2 Lift the SAFBAG tab and slide the dust bag from the
holder guide.
3 Slide the new SAFBAG tab all the way into the holder
guide as directed by the arrow printed on the bag until tab
locks in the guide.
4 Put the SAFBAG holder (22) in the container and cover with
the filtration unit in accordance with paragraphs C2 and C3.
If the SAFBAG dust bag is not properly attached
to the holder, the safety lock will prevent
covering the container with the filtration unit.
VACUUM CLEANING WITH THE USE OF THE
WATER FILTER MODULE
1 Press and hold the container lid opening button (2) and
lift the container lid.
2 Insert the partition in the container. Make sure the
partition is inserted correctly in the container guide slots and
the safety lock is engaged.
E
60
3 Fill the container with 1,3–1,5 liter of water. The water level
should be in the range marked on the wall of the container.
Do not operate the appliance with an empty
container while vacuum cleaning with the use
of the water filter module.
4 Cover the container with the filtration unit.
If the partition is not inserted properly, the
safety lock will prevent covering the container
with the filtration unit.
●● Prepare the vacuum cleaner for operation according
to section B.
vacuum cleaner starts at the same power level
it had been working before it was turned off. Set the
desired power value by pressing the power adjustment
buttons +/- (9).
●● The
Do not operate the appliance for too long
without replacing the water in the container.
F
WET VACUUMING AND WET CLEANING
Before using the wet cleaning function thoroughly vacuum
the surface to be cleaned.
Before operating the vacuum cleaner make sure the
container is empty and the water filter module and the filters
are clean.
1 Press and hold the container lid opening button (2) and
lift the container lid.
2 Remove the container together with the water filter
module (filtration unit and partition) from the vacuum cleaner.
3 Remove the cleaning liquid container (25) by pulling it by
the handle and lifting it upwards.
4 Open the filler cap and fill the cleaning liquid container
(25) with cleaning agent (a mixture of cleaning fluid G 500
O Tens (31) and cold water). Use the amounts stated on the
fluid bottle label:
–– “G 500 O Tens” manufactured by BUZIL, Germany.
●● Close the filler hole of cleaning liquid container with the
cap.
Before wet cleaning the carpet, check the
colour fasteness of cleaned carpet . Put a small
amount of prepared solution on white cloth and
clean manually the carpet at least visible place.
If the cloth is dyed, it means that the carpet
colours are not permanent and the carpet
cannot be cleaned using cleaning fluid G 500
O Tens.
5 Insert the cleaning liquid container (25) back to the
previous position and press the container to fix it correctly
(proceed in the reverse order as in case of removing the
container).
6 Insert the container together with the water filter module
(filtration unit and partition) to the vacuum cleaner.
For protection against the formation of foam or at its
formation, when cleaning fill the rear container with an
anti-foaming agent (31) recommended by the company
ZELMER, in the amounts specified on the label:
–– “G 478 Buz® Defoam” manufactured by company BUZIL,
Germany.
●● Prepare the vacuum cleaner for operation according
to section B.
Use only the large or small atomizing nozzle for
wet vacuum cleaning.
●● The
vacuum cleaner starts at the same power level
it had been working before it was turned off. Set the
desired power value by pressing the power adjustment
buttons +/- (9).
7 Press the pump switch (7).
The pump may only be switched on when
the cleaning liquid container is filled with the
solution of cleaning liquid and water. The lack
of cleaning liquid manifests in a loud operation
of the pump.
If the nozzle does not atomize water although the pump
is switched on, check if the following items are correctly
installed: the cleaning liquid container (press the container),
the fastening of the stub pipe in the valve in the base of
the vacuum cleaner or the fastening of the hose end in the
atomizing nozzle, check if the atomizing nozzle is not clogged.
8 Press the button adjusting the inflow of water to the
nozzle on the hose handle.
If you press the button in a pulsating manner, the water shall
temporarily flow in a slower manner to the nozzle, if you
press and slide the button backwards, the water shall be
continuously supplied to the nozzle.
The handle is also equipped with a slider to adjust the
suction power. Do not uncover this opening while picking up
water or using the wet cleaning function.
Do not spray the cleaning liquid in one place
on the carpet for too long in order not to soak
the carpet.
●● You should to clean the carpet in such a way that during
and immediately after cleaning nobody walks on the
cleaned surface. After cleaning one part of the carpet
stop the spraying process and dry the carpet by sliding
the nozzle back and forth. Repeat until the whole surface
of the carpet is dried.
●● After ending the spraying process switch off the pump
and press the button adjusting the water inflow to the
nozzle for a moment to “release the pressure”.
The vacuum cleaner is equipped with a float
which will automatically block the suction if
the foam filter II (33) is heavily dirty or the liquid
exceeds the maximum level. It is manifested
by a pulsing limitation of the motor power and
the lighting up of the clogged air inlet indicator
(12). In such a case switch off the vacuum
cleaner by pressing the on/off button (8), unplug
the appliance, clean the filter and empty the
container.
Make sure the carpet is not soaked. It may
lead to a permanent deformation of the carpet
(folding).
PICKING UP WATER
If you want to use the vacuum cleaner to vacuum liquid in
the container, the vacuum cleaner should be prepared as in
the case of vacuum cleaning with the use of the water filter
module except that:
1. The container should be empty (without water).
2. You are to use atomizing nozzles (large or small), large
atomizing nozzle with the gathering attachment or the
nozzle for picking up water.
Do not operate the vacuum cleaner with a full
container! Do not vacuum large amounts of
liquid at a time (e.g. with the hose immersed
into water).
If the water exceeds the maximum level during vacuuming,
the float will automatically block the suction. The maximum
capacity of the container is about 5 l. In such a case proceed
in the manner described above in the part concerning the
blocking of suction caused by a dirty foam filter (pulsating
motor speed).
END OF OPERATION CLEANING AND MAINTENANCE
●● Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off
button (8) and unplug the appliance.
●● Wind the cord by pressing the cord rewind button (9).
While doing this hold the cord to make sure it is not
tangled and the plug does not hit the vacuum cleaner
housing.
●● Turn the end of the hose until the tops of the marks
on the end of the hose end and on the vacuum cleaner
housing are in the same position and pull the hose out
of the opening.
●● Remove the stub pipe of the hose by pressing the red
button on the valve and pull the stub pipe.
●● Disconnect the telescopic tube from the hose and the
nozzle or brush.
●● Pour the dirty water out of the container.
●● It is recommended to wash the container, filters
(disassembly below) and partition thoroughly after each
use – changing water several times.
●● After using the wet cleaning function thoroughly wash
all attachments used in this process (hose, tubes,
accessories).
If you do not clean the above-mentioned parts
or clean them insufficiently it may lead to the
loss of the filtration capabilities of the inserts
and foam and cause the formation of bacteria
and mites.
61
Dry all the cleaned parts thoroughly before
reassembly.
FILTER DISASSEMBLY
G
FOAM FILTER I
1 Open the lid of the filtration unit by pulling the handle
upwards.
2 Take out the filter, wash it under running water, dry and
reinsert.
●● Close the filtration unit lid by pressing it until you hear
a characteristic click.
H
FOAM FILTER II
It is recommended to wear rubber protective gloves while
dismantling the filter.
1 Grab the foam filter with your fingers and remove it from
the filtration unit body.
2 Wash under running water, dry and reinsert.
Do not hand wash the filter foam, do not wring
it, do not wash it in washing machines. Avoid
crumpling, stretching and deforming. After
cleaning dry the foam in room temperature.
Never dry the foam on heaters, stoves, etc.
I
EPA E10 / HEPA H13 OUTLET FILTER
AND COOLING AIR FILTER
The EPA E10 / HEPA H13 outlet filter should be replaced
after about 30 hours of operation (6 months) or earlier in
case of heavy dirt.
1 Slide the slider of the filter cover interlock downwards
and open the filter cover.
2 Remove and replace the EPA E10 / HEPA H13 filter with
a new one when the filter becomes dirty.
3 Remove and replace the motor filter with a new one
when the filter becomes dirty.
4 It is possible to rinse the EPA E10 / HEPA H13 filter and
the cooling air filter under running water. Remember to dry
the above mentioned filters before reassembly.
●● Close the filter cover and slide the interlock slider
upwards.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
62
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
PL
1
2
3
4
1. Specjalna ssawka do szybkiego i higienicznego odkurzania
materaców 2. Pranie dywanów i tapicerki 3. Zbieranie
płynów 4. Odkurzanie klasyczne workowe lub bezworkowe
z filtrem wodnym
CZ 1. Speciální hubice na rychlé a hygienické vysávání matrací
2. Praní koberců a čalounění 3. Vysávání tekutin 4. Klasické
vysávání se sáčkem nebo bez sáčku s vodním filtrem
SK 1. Špeciálna sacia hubica na rýchle a hygienické vysávanie
matracov 2. Tepovanie kobercov a čalúnenia 3. Vysávanie
rozliatych tekutín 4. Klasické vysávanie – vreckové alebo
bezvreckové s vodným filtrom
HU 1. A specilális csővéga gyors és higénikus matrac tisztításhoz
2. Szőnyeg- és kárpittisztítás 3. Folyadékok felszívása
4. Klasszikus porzsákos vagy porzsák nélküli, vízszűrős
porszívózás
RO 1. Duză specială pentru aspirarea rapidă şi igienică a saltele
2. Spălarea covoarelor şi a tapiţeriei 3. Strângerea lichidelor
4. Aspirare clasică cu sac sau fără sac cu filtru de apă
RU 1. Специальная всасывающая насадка для быстрой
и гигиеничной уборки матрасов 2. Стирка ковров
и дорожек 3. Собирание жидкостей 4. Классическая
уборка с использованием мешка или без него
с аквафильтром
BG 1. Специално смукало за бързо и хигиенично почистване
на матраци 2. Пране на килими и тапицерии 3. Събиране
на течности 4. Класическо почистване със или без
торбичка с воден филтър
UA 1. Спеціальна насадка для швидкого та гігієнічного
прибирання матраців 2. Миття килимів та доріжок
3. Збір рідин 4. Класичне прибирання з використанням
мішка або без нього з аквафільтром
EN 1. Special nozzle for quick and hygienic mattresses vacuuming
2. Washing carpets and upholstery 3. Picking up liquids
4. Classic dust bag vacuuming or bagless vacuuming with
water filter
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Компания «Zelmer» заботится об окружающей среде. Данная инструкция напечатана на бумаге, которая на 100% состоит из материалов
вторичной переработки.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising