Zelmer | Flooris ZVC541HT (1006.0HT) | User manual | Zelmer Flooris ZVC541HT (1006.0HT) User Manual

Zelmer Flooris ZVC541HT (1006.0HT) User Manual
1
2
Flooris
Flooris
ODKURZACZ
vacuum cleaner
ODKURZACZ
vacuum cleaner
A
11
1
Wyjątkowo duża moc
i wygodne rozwiązania
2
Very high power
and convenient solutions
3
3
8
4
4
5
6
7
8
1
10
9
1. System parkowania z układem automatycznego
włączania Autostart 2. Duża pojemność worka 3 L
3. 360° obrotowy wąż – wygodne manewrowanie
4. Praktyczny organizer na akcesoria
RU
1. Система парковки с модулем автома-тического
выключателя Автостарт 2. Большой объём мешка 3 л
3. 360° поворотный шланг – удобное маневрирование 4. Практичный органайзер для аксессуаров
CZ
1. Parkovací systém s automatickým zapínáním
Autostart 2. Velký objem prachového sáčku 3 L
3. Hadice otočná o 360° – komfortní manipulace
4. Praktický organizér na příslušenství
BG
1. Система за паркиране със система за автоматично
включване Автостарт 2. Голяма вместимост на
торбичката 3 л 3. 360° въртящ се маркуч – удобно
маневриране 4. Практичен органайзер за аксесоари
1. Systém parkovania z automatickým zapájaním
Autostart 2. Veľký objem vrecka 3 L 3. 360° otáčavá
hadica – pohodlné manévrovanie 4. Praktický
organizér na príslušenstvo
UA
1. Parkolórendszer automatikus Autostart
bekapcsolással 2. Nagy méretű zsák 3 L
3. 360° forgatható cső – kényelmes manőverezés
4. Praktikus kelléktartó
KZ
1. Sistem de parcare cu sistem automat de pornire
Autostart 2. Sac de capacitate mare 3 L
3. Furtun rotativ 360° – manevrare confortabilă
4. Compartiment practic pentru accesorii
EN
SK
HU
1. Система паркування з модулем автоматичного
вмикання „Автостарт” 2. Великий об‘єм мішка 3 л
3. 360° поворотний шланг – зручне маневрування
4. Практичний органайзер для аксесуарів
1. Автостарт автоматты ґшіру модулі бар тўраќќа
ќою жїйесі 2. Ќаптыѕ їлкен кґлемі – 3 л
3. 360° бўрма шлангісі – ыѕєайлы ораєыту
4. Керек-жараќтарєа арналєан тиімді органайзер
1. Parking system with automatic switching on mode
2. High capacity of the bag – 3 L 3. 360° rotatable
hose – easy to manipulate 4. Practical organizer
for accessories
VC1006-003_v01
RO
www.goldenservice.zelmer.com
Flooris
PL
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ Typ VC1006
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6–10
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
VYSAVAČ Typ VC1006
WARIANT KOLORYSTYCZNY
colour variant / цветовая гамма / серія кольорів / колоритті желі
16–20
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PORSZÍVÓK VC1006 Típus 21–25
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ПИЛОСОС Тип VC1006
A
16
46–50
EN USER MANUAL
VC1006.0HT
max. 2200 W
VC1006.0ST
max. 2200 W
VC1006.0HP
max. 2200 W
VACUUM CLEANER Type VC1006 51–55
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
17
15
25
22
24
19
VC1006.0HT
max. 2400 W
21
B
41–45
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
ШАҢСОРҒЫШ VC1006 түрі
14
20
ПРАХОСМУКАЧКА Тип VC1006 36–40
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
ASPIRATORUL Tip VC1006 26–30
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
31–35
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
11–15
SK NÁVOD NA OBSLUHU
VYSÁVAČ Typ VC1006
ПЫЛЕСОС Typ VC1006
13
12
23
18
26
B
PL
E
1
2
A
B
3
1
4
2
3
4
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
5
6
7
5
8
6
7
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
8
●
min.
●
max.
9
10
11
12
F
●
C
1
2
●
3
●
1
2
3
4
●
G
●
●
5
6
7
8
1
2
3
4
D
1
2
3
5
A
6
7
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem
lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących
do oczu i uszu.
Nie wciągaj do odkurzacza żadnych płynów i wilgotnych zanieczyszczeń.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie
należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego
nadzoru.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
Odkurzacz podłącz do sieci prądu przemiennego 230 V,
zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi
przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem
izolacji przewodu.
Nie odkurzaj bez worka, filtrów oraz w przypadku ich
uszkodzenia.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych przedmiotów.
Sprawdzaj wąż ssący, rury i ssawki – znajdujące się
wewnątrz nich śmieci usuń.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek, itp.
Niedopuszczalne jest zasłanianie otworów wentylacyjnych odkurzacza w czasie odkurzania. Nagrzane
powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do
przegrzania silnika, powodując awarię, lub spowodować deformacje części z tworzyw sztucznych.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
●
Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Nie wymaga uziemienia
.
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Poziom mocy akustycznej: max. 78 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
8
6
VC1006-003_v01
Examples of problems while operating
the vacuum cleaner
PROBLEM
ACTION
A characteristic “fluttering”
of the vacuum cleaner is
heard which indicates the
opening of the safety
valve.
• The dust bag may be full – replace
the dust bag.
• Replace the dust bag even if it is not
full yet. In unfavorable conditions, fine
dust might have clogged the pores on
the surface of the dust bag.
• The suction tube, hose or nozzle is
blocked – clear all blockages.
The dust bag is damaged. Remove the dust bag and the filters.
The suction power of the Replace the dust bag and the filters,
vacuum cleaner is weak. check the suction tube, the hose and
the nozzle - remove the cause of the
clogging.
The bag loading indicator Remove the end of suction hose from
is operated.
the slot of front cover, and clean the
hose as well as the equipment elements
connected thereto.
The electrical installation Check if other appliances are not
fuse went out.
plugged to the same electrical circuit
as the vacuum cleaner. If the fuse
goes out repeatedly, return the vacuum
cleaner to a service point.
The vacuum cleaner does Return the vacuum cleaner to a service
not operate; the housing point.
or the cord is damaged.
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate
containers.
Return a worn out appliance to an appropriate
collecting point as the components of
the appliance may pose a threat to the
environment.
Do not dispose of with household waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his right to modify the product any time
in order to adjust it to the regulations, norms, directives or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons without notifying in
advance.
VC1006-003_v01
55
Worek/ilość
Filtr wylotowy
Rura ssąca
Ssawkoszczotka
Ssawka mała
Ssawka szczelinowa
Szczotka mała
Turboszczotka
Szczotka parkietowa „BNB”
Wskaźnik zapełnienia worka
Parksystem „Auto-start”
Zawór bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed brakiem worka
Typ
Zabezpieczenie termiczne silnika
Opcja
wykonania
i wyposażenie
Regulacja mocy ssania
TYPY ODKURZACZY VC1006
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
4
5
6
7
8
VC1006.0HP
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 szt. HEPA H13 Teleskopowa
+
+
+
+
–
+
VC1006.0ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 szt.
HEPA H11 Teleskopowa
+
+
+
+
+
–
VC1006.0HT
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 szt. HEPA H13 Teleskopowa
+
+
+
+
+
+
Wszystkie akcesoria można nabyć w: punktach serwisowych, sklepach AGD, sklepie internetowym.
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
●● rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
metalowych obiektów w pokoju,
●● zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
●● stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Przycisk zwijacza
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
Przycisk do otwierania pokrywy filtra
Pokrywa filtra wylotowego
Suwak regulacji mocy ssania
Wskaźnik zapełnienia worka
Przycisk włącz/wyłącz
Uchwyt
Zaczep pokrywy przedniej
Zasuwka – mechaniczny regulator siły ssania
Wąż ssący
Rura ssąca teleskopowa
Worek SAFBAG
Moduł worka SAFBAG (z zamontowanym workiem
SAFBAG)
VC1006-003_v01
16 Filtr wylotowy. Odkurzacz wyposażony jest tylko w jeden
filtr wylotowy (A lub B)
A Filtr wylotowy HEPA H11 (tylko w typie VC1006.0ST)
(zamontowany w odkurzaczu)
B Filtr wylotowy HEPA H13 (tylko w typach:
VC1006.0HT, VC1006.0HP) (zamontowany w odkurzaczu)
17 Osłona filtra wlotowego (zamontowana w odkurzaczu)
18 Filtr wlotowy (zamontowany w odkurzaczu)
19 Szczotka parkietowa „BNB” (Brush Natural Bristle) (tylko
w typach: VC1006.0HT, VC1006.0HP)
Służy do czyszczenia twardych, wrażliwych na porysowanie
powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli, parkietu, marmuru,
płytek, itp.
Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymalną skuteczność odkurzania i chroni przed
porysowaniem czyszczonej powierzchni.
20 Ssawka mała
21 Szczotka mała
22 Ssawka szczelinowa
23 Ssawkoszczotka przełączalna
24 Turboszczotka (tylko w typach: VC1006.0HT, VC1006.0ST)
25 Wieszak na akcesoria
26 Wkręty do przykręcenia wieszaka na akcesoria
Przygotowanie odkurzacza do użytku
B
1 Zakrzywioną końcówkę węża włóż w otwór odkurzacza
i lekko dociśnij. Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym wężu.
2 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą teleskopową. W tym celu naciśnij zatrzask „A” i wsuń rurę do uchwytu
węża tak, by zatrzask „A” zablokował się w otworze „B”.
7
3 Rurę ssącą teleskopową ustaw na żądaną długość przesuwając suwak zgodnie ze strzałką i wysuń/zsuń rurę.
4 Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią
ssawkę bądź szczotkę.
5 W celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna,
tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń
szczotkę wciskając przełącznik na ssawkoszczotce zgodnie
z rysunkiem
.
6 Akcesoria można umieścić w uchwycie na akcesoria
znajdującym się w rączce węża ssącego. Są one w każdej
chwili dostępne do użycia.
7 Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (3) i wyciągnij go z odkurzacza. Przewód wyciągaj płynnie (bez szarpania), żeby nie dopuścić do jego splątania i zablokowania
w obudowie odkurzacza.
Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego
zwróć uwagę na żółtą opaskę sygnalizującą
koniec wyciąganego przewodu. Dalsze próby
(szarpanie) mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
8 Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.
Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy worek
SAFBAG jest zamontowany w komorze odkurzacza a także
czy filtr wlotowy i wylotowy HEPA jest zamontowany w odkurzaczu.
9 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/
wyłącz” (8).
10 Odkurzacz wyposażony jest w elektroniczny regulator
mocy, który umożliwia płynną regulację mocy odkurzacza.
Regulacja mocy odbywa się za pomocą suwaka.
Przesunięcie suwaka w prawo lub w lewo spowoduje zwiększenie mocy ssania lub jej zmniejszenie.
Zaleca się następujące ustawienia suwaka:
– odkurzanie delikatnych przedmiotów np. firanki,
zasłony
– odkurzanie mebli tapicerowanych
– odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
– odkurzanie twardych powierzchni np. posadzki,
płytki, parkiet itp.
Pomimo zalecanych ustawień można indywidualnie dobrać
moc w zależności od odkurzanej powierzchni, skuteczności
odkurzania i siły przysysania ssawkoszczotki.
11 Odkurzacz wyposażony jest w funkcję „Parksystem
Auto-start”. Jest ona dostępna tylko w typach: VC1006.0HT,
VC1006.0ST, VC1006.0HP. Funkcja ta umożliwia chwilowe
wyłączenie odkurzacza przy użyciu haka mocującgo ssawkoszczotki, bez konieczności użycia przycisku wyłącznika.
W tym celu, w czasie pracy odkurzacza włóż hak mocujący
ssawkoszczotki w zaczep do mocowania ssawkoszczotki (2)
w pozycji poziomej odkurzacza. Nastąpi wówczas automatyczne wyłączenie odkurzacza.
8
12 Odkurzacz wyposażony jest także w mechaniczny regulator siły ssania (11), który znajduje się na rączce węża.
Można nim chwilowo nieznacznie skorygować siłę ssania,
bez konieczności regulacji suwakiem (6).
Demontaż filtrów
Przed wymianą filtrów upewnij się że odkurzacz jest wyłączony i wtyczka przewodu przyłączeniowego jest wyciągnięta z gniazda sieci.
C
FILTR WLOTOWY
1 Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (10) i otwórz ją.
2 Wyjmij z komory odkurzacza moduł worka SAFBAG.
3 Wysuń z prowadnic znajdujących się na tylnej ściance
komory odkurzacza osłonę filtra wlotowego z zamontowanym filtrem wlotowym.
4 Z osłony filtra wlotowego wyjmij filtr wlotowy.
5 Nowy filtr włóż do osłony filtra wlotowego (17), zwracając
uwagę, aby krawędzie filtra dokładnie przylegały do osłony
filtra.
6 Osłonę filtra wlotowego (17) z zamontowanym filtrem
wsuń do oporu w prowadnice na uprzednio zajmowane miejsce.
Uszkodzony filtr wlotowy wymieniaj zawsze na
nowy fabrycznie oryginalny.
7 Włóż do komory odkurzacza moduł worka SAFBAG.
8 Zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.
FILTR WYLOTOWY HEPA
D
Odkurzacze wyposażone są w filtr wylotowy klasy HEPA
(High Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Są to filtry o wyjątkowo wysokiej zdolności filtracji, wykonane
ze specjalnych włókien, które są w stanie zatrzymać prawie wszystkie cząsteczki kurzu. Klasy H11 i H13 określają
przepuszczalność danego filtra: filtr H11 zatrzymuje 95%
cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona, a filtr H13 aż 99,95%
wszystkich zanieczyszczeń.
1 W celu wymiany filtra wylotowego HEPA naciśnij zaczep
na pokrywie filtra wylotowego, następnie wysuń do góry
pokrywę filtra wylotowego z odkurzacza.
2 Wyjmij kasetę filtra wylotowego HEPA, w miejsce zużytej
– włóż nową. Filtr HEPA zapewnia skuteczne użytkowanie
przez około 1 rok.
3 Wsuń z góry pokrywę filtra wylotowego tak, aby boczne
zaczepy pokrywy weszły za prowadnice znajdujące się
w korpusie odkurzacza. Zaczep pokrywy filtra powinien się
zatrzasnąć.
VC1006-003_v01
Demontaż/montaż worka SAFBAG
E
1 Odkurzacz wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa,
który znajduje się w komorze zbiornika kurzu (worka).
Otwiera się samoczynnie, gdy nastąpi całkowite zatkanie
węża ssącego lub połączonych z nim elementów wyposażenia a także w przypadku nadmiernego zapełnienia worka
kurzem. Po otwarciu zaworu słychać charakterystyczne
„furgotanie” w odkurzaczu.
2 Zaświecenie się wskaźnika zapełnienia worka (7)
kiedy ssawka lub szczotka jest uniesiona nad czyszczoną
powierzchnią informuje, że zachodzi konieczność wymiany
worka. Wskaźnik zapełnienia worka kurzem może zadziałać w przypadku zapchania węża ssącego lub połączonych
z nim elementów wyposażenia.
3 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk „włącz/wyłącz” (8).
Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
4 Naciśnij na dwa boczne przyciski znajdujące się na
końcówce węża, następnie wyciągnij końcówkę węża
z otworu wlotowego odkurzacza.
5 Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (10), otwórz ją.
6 Wyjmij z komory odkurzacza moduł worka SAFBAG
(15).
7 Trzymając za moduł odegnij do góry przednią część
płytki worka i wysuń worek. Zamknij zatyczkę worka
SAFBAG, tak by zasłonić otwór zapełnionego worka. Wyrzuć
go do śmieci.
8 Wsuń płytkę nowego worka w kierunku pokazanym na
zdjęciu. Koniec płytki powinien się zatrzasnąć w gnieździe.
Zatyczka worka powinna znajdować się na wierzchu. Kierunek zakładania worka zaznaczony jest strzałką na worku.
●● Moduł worka SAFBAG wraz z zamontowanym workiem (15) włóż do zbiornika odkurzacza tak, aby występy
modułu worka SAFBAG trafiły w gniazda na ścianie
zbiornika. Zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia charakterystycznego „click” – uważaj by nie przytrzasnąć worka.
Nie odkurzaj bez modułu worka SAFBAG. Brak
modułu worka SAFBAG uniemożliwia zatrzaśnięcie pokrywy górnej odkurzacza.
Odkurzacze Zelmer wyposażone są w worki SAFBAG w ilości podanej w tabeli. Zaleca się wymianę worka, gdy zauważysz, że:
a) zaświeci się wskaźnik zapełnienia worka,
b) zadziała zawór bezpieczeństwa,
c) odkurzacz znacznie słabiej odkurza,
d) worek jest zapełniony.
VC1006-003_v01
Wieszak na akcesoria
F
Wieszak na akcesoria służy do powieszenia np. w szafie elementów wyposażenia: węża ssącego, ssawki małej, szczotki
małej, ssawki szczelinowej, ssawkoszczotki, turboszczotki
(lub szczotki parkietowej).
1 Połącz elementy wieszaka.
2 Przykręć wieszak do ściany np. szafy za pomocą czterech wkrętów.
3 Umieść elementy wyposażenia na wieszaku tak jak
pokazano na zdjęciu.
Zabezpieczenie termiczne silnika
W odkurzaczach: VC1006.0HT, VC1006.0ST, VC1006.0HP
zastosowano zabezpieczenie termiczne silnika odkurzacza.
Polega ono na tym, że przy zbyt dużym wzroście temperatury silnika nastąpi automatyczne wyłączenie odkurzacza.
Należy wówczas przyciskiem „włącz/wyłącz (8) wyłączyć
odkurzacz, odczekać ok. 40 min. (aż odkurzacz wystygnie)
i powtórnie go włączyć. Odkurzacz powinien zacząć pracować. Jeżeli to nie nastąpi należy go oddać do punktu serwisowego.
Wyposażenie specjalne
W punktach sprzedaży odkurzaczy można dokupić wyposażenie specjalne:
Szczotka parkietowa „BNB” (19)
Służy do czyszczenia twardych, wrażliwych na porysowanie
powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli, parkietu, marmuru,
płytek, itp.
Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymalną skuteczność odkurzania i chroni przed
porysowaniem czyszczonej powierzchni.
Turboszczotka Zelmer (24)
Może być stosowana z każdym typem odkurzacza ZELMER.
Służy do bardziej efektywnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Przy użytkowaniu turboszczotki stosuj się
do jej instrukcji obsługi.
Stosowanie turboszczotki zdecydowanie zwiększa skuteczność usuwania zanieczyszczeń włóknistych, takich jak:
sierść, włosy, nici itp. Szczególnie przydatna jest w mieszkaniach, w których przebywają zwierzęta (kot, pies), gdy usuwanie sierści z dywanów i wykładzin jest bardzo uciążliwe.
Zakończenie pracy, czyszczenie
i konserwacja
G
1 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (8).
2 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
3 Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (1). Przy tej
czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego
splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
4 Rozłącz rurę teleskopową ze ssawką lub szczotką.
9
5 Rozłącz rurę teleskopową z wężem. W celu wyjęcia rury
z uchwytu węża naciśnij na zatrzask „A” i jednocześnie
pociągnij za rurę w kierunku strzałki.
6 Naciśnij na dwa boczne przyciski znajdujące się na końcówce węża, następnie wyciągnij końcówkę węża z otworu
wlotowego odkurzacza.
7 Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym
lub poziomym w tym celu włóż hak mocujący ssawkoszczotki
w zaczep do mocowania ssawkoszczotki. Wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić
uwagę, by nie był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
8 Obudowę i komorę na worek w razie potrzeby przetrzyj
wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia
naczyń) wysusz lub wytrzyj do sucha.
Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji
odkurzacza
PROBLEM
CO ZROBIĆ
Słychać charakterystyczne
„furgotanie” odkurzacza
wskazujące na zadziałanie
zaworu bezpieczeństwa.
• Worek na kurz może być pełny –
wymień worek na nowy.
• Mimo, iż worek nie jest jeszcze pełny,
wymień go na nowy. W niesprzyjających warunkach drobny pył mógł
zatkać pory na powierzchni worka.
• Rura ssąca, wąż lub ssawka jest
zablokowana – usuń przyczyny zatkania.
Worek został uszkodzony.
Wymień worek i filtry.
Odkurzacz słabo odkurza.
Wymień worek i filtry, sprawdź rurę
ssącą, wąż i ssawkę – usuń przyczyny zatkania.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Zadziałał wskaźnik zapeł- Wyjmij końcówkę węża z gniazda
nienia worka kurzem.
pokrywy przedniej i oczyść wąż oraz
połączone z nim elementy wyposażenia.
Zadziałał
bezpiecznik Sprawdź czy wraz z odkurzaczem nie
instalacji elektrycznej.
są włączone inne urządzenia do tego
samego obwodu elektrycznego, jeżeli
zadziałanie bezpiecznika sieciowego
powtarza się, oddaj odkurzacz do
punktu serwisowego.
Odkurzacz nie pracuje, Oddaj odkurzacz do punktu serwisoobudowa jest uszkodzona wego.
lub uszkodzony jest przewód przyłączeniowy.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
10
VC1006-003_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli používat
i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
Bezpečnostní pokyny
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky.
●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací
v blízkosti součástek pohybujících se během provozu vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
●● Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat,
dbejte zejména na to, aby se sací hubice vysavače
nepřiblížila k očím nebo uším.
●● Nevysávejte vysavačem žádné tekutiny ani jiné vlhké
nečistoty.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají
žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat
spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím
poučení o možném riziku a seznámení s bezpečným
používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu,
že budou pod přísným dohledem.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Neprojíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí šňůru
– může dojít k poškození izolace.
●● Nevysávejte bez prachového sáčku, filtrů nebo došlo-li
k poškození prachového sáčku.
zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Kontrolujte sací hadici, trubice a sací hubice. Smetí
nacházející se uvnitř odstraňujte.
●● Nevysávejte drobné sypké látky jako je mouka, cement,
sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
●● Není dovoleno zakrývat ventilační otvory vysavače
během vysávání. V případě, že nebude možné odvádění ohřátého vzduchu, může dojít k přehřátí motoru
a následně k havárii nebo deformaci dílů z umělé
hmoty.
●● Nevysávejte
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Vysavač je určen pouze k domácímu použití.
●● Používejte vysavač pouze v interiérech a
pouze
k vysávání suchých povrchů. Koberce, které byly čištěny mokrou cestou, před vysáváním vysušte.
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.
Nezpůsobuje rušení rádiových a TV přijímačů.
Nevyžaduje uzemnění
.
Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hladina hluku: max. 78 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Elektrostatika
Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti
vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou.
Je to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho
vada.
Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:
●● vybíjet přístroj častým dotykem trubicí kovových předmětů v pokoji,
●● zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
●● používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.
●● Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým prou-
dem 230 V chráněné síťovým jističem 16 A.
zástrčku ze síťové zásuvky tahem za
napájecí kabel.
●● Nevytahujte
VC1006-003_v01
11
9
SAFBAG 2 ks
VC1006.0ST
+
+
+
+
+
+
VC1006.0HT
+
+
+
+
+
+
Konstrukce
12
10
11
12
13
14
15
16
17
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
–
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H11
Teleskopická
+
+
+
+
+
–
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
+
A
Tlačítko navíjení
Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
Zástrčka s napájecím kabelem
Tlačítko pro otevření víka filtru
Víko výstupního filtru
Šoupátko nastavení sacího výkonu
Ukazatel naplnění sáčku
Tlačítko zapni/vypni
Držák
Úchytka předního víka
Zarážka – mechanický regulátor síly sání
Sací hadice
Sací teleskopická trubice
Sáček SAFBAG
Modul sáčku SAFBAG (s namontovaným sáčkem
SAFBAG)
16 Výstupní filtr. Vysavač je vybaven pouze jedním výstupním filtrem (A nebo B)
A Výstupní filtr HEPA H11 (pouze v modelu
VC1006.0ST) (namontovaný ve vysavači)
B Výstupní filtr HEPA H13 (pouze v modelech:
VC1006.0HT, VC1006.0HP) (namontovaný ve vysavači)
17 Kryt filtru na vstupu (namontovaný ve vysavači)
18 Vstupní filtr (namontovaný ve vysavači)
19 Kartáč na parkety „BNB” (Brush Natural Bristle) (pouze
v modelech: VC1006.0HT, VC1006.0HP)
Je určen k čištění a leštění tvrdých povrchů citlivých na
poškrábání, např. dřevěných podlah, podlahových panelů,
parket, mramoru, obložení apod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Parketový kartáč BNB
8
+
Turbokartáč
7
+
Malý kartáč
6
+
Štěrbinová hubice
5
+
Malá polštářová hubice
4
+
Hubice s kartáčem
2
+
Sací trubice
Sáček/počet
1
VC1006.0HP
Výstupní filtr
Typ
Pojistka pro případ nevložení sáčku
Ukazatel zaplnění sáčku
Parksystém Auto-start
Bezpečnostní ventil
Regulace síly sání
Provedení
a vybavení
Termická pojistka motoru
TYPY VYSAVAČŮ VC1006
Jemné a měkké štětiny přírodního původu zajišťují maximální účinnost vysávání a chrání čištěné povrchy před
poškrábáním.
20 Malá polštářová hubice
21 Malý kartáč
22 Štěrbinová hubice
23 Přepínací sací hubice
24 Turbokartáč (pouze v modelech: VC1006.0HT,
VC1006.0ST)
25 Organizér na příslušenství
26 Šrouby k připevnění organizéru na příslušenství
Příprava vysavače k použití
B
1 Zakřivenou koncovku hadice vložte do sacího otvoru
vysavače a lehce přitlačte. Typické zacvaknutí potvrzuje
řádné nasazení hadice.
2 Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické trubici. Pro tento účel zmáčkněte západku „A” a zasuňte trubici do úchytu hadice tak, aby se západka „A” zablokovala
v otvoru „B”.
3 Teleskopickou sací trubici nastavte na požadovanou délku
posunutím šoupátka ve směru šipky a trubici vysuňte/zasuňte.
4 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací
hubici nebo kartáč.
5 Pro vysávání tvrdých podkladů – dřevěných, umělohmotných, dlážděných aj. podlah vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku
.
6 Příslušenství lze umístit v držáku na příslušenství nacházejícím se v rukojeti sací hadice. Takto je kdykoli použitelné.
7 Uchopte zástrčku přívodní šňůry (3) a vytáhněte ji
z vysavače. Přívodní šňůru vytahujte plynule (bez trhavého
pohybu), aby nedošlo k jejímu zamotání a zablokování uvnitř
vysavače.
VC1006-003_v01
Při vytahování napájecího kabelu věnujte
pozornost žlutému proužku signalizujícímu
konec vytahovaného kabelu. Další pokusy
(tahání) mohou vést k jeho poškození.
8 Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Před zapnutím vysavače se ujistěte, zda je sáček SAFBAG
namontován v komoře vysavače a zda vstupní a výstupní filtr
HEPA jsou taktéž namontovány ve vysavači.
9 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (8).
10 Vysavač je vybaven elektronickým regulátorem výkonu,
který umožňuje plynulé ovládání výkonu vysavače. Regulace výkonu se provádí pomocí šoupátka.
Přesuňte jedzdce regulátoru síly sání vpravo nebo vlevo, co
způsobí zvýšení výkonu sání nebo jeho snížení.
Doporučujeme následující nastavení regulátoru:
– vysávání jemných předmětů např. záclony,
závěsy
– vysávání čalouněného nábytku
– vysávání koberců a kobercových krytin
– vysávání tvrdých povrchů např. podlah, kachliček, parket atd.
Mimo doporučených nastavení, lze individuálně přizpůsobit
sílu v závislosti na vysávaném povrchu, výsledku vysávání
a síly přisání hubice.
11 Vysavač je vybaven funkcí „Parksystem Auto-start”. Je
dostupná pouze v modelech: VC1006.0HT, VC1006.0ST,
VC1006.0HP. Tato funkce umožňuje v každém okamžiku
vypnout vysavač pomocí háku připevňujícího sací hubice,
bez nutnosti použití tlačítka vypínače. Za tímto účelem,
během práce vysavače, vložte připevňující hák sací hubice
do výřezu pro upevnění sací hubice (2) v horizontální poloze
vysavače. Nastane automatické vypnutí vysavače.
12 Vysavač je vybaven mechanickým regulátorem síly sání
(11), který se nachází na rukojeti hadice. Lze ním v každém
okamžiku mírně upravit sílu sání, bez nutnosti regulace
pomocí jezdce (6).
Demontáž filtrů
Před výměnou filtrů se ujistěte, zda je vysavač vypnutý
a zástrčka napájecího kabelu je vytažena se síťové zásuvky.
C
VSTUPNÍ FILTR
1 Uvolněte zámek předního víka (10) a otevřete ho.
2 Vyjměte z komory vysavače modul sáčku SAFBAG.
3 Z vodicích lišt, které se nacházejí na zadní stěně komory
vysavače, vysuňte chránič vstupního filtru s připevněným
vstupním filtrem.
4 Z chrániče vstupního filtru vyjměte vstupní filtr.
5 Do chrániče vstupního filtru vložte nový filtr (17), přitom
dbejte na to, aby hrany filtru přesně přiléhaly k chrániči filtru.
VC1006-003_v01
6 Chránič vstupního filtru (17) s nainstalovaným filtrem
zasuňte až na doraz do vodicích lišt na jeho místo.
Poškozený vstupní filtr je nutno nahradit vždy
novým, originálním filtrem.
7 Do komory vysavače vložte modul sáčku SAFBAG.
8 Uzavřete víko vysavače zatlačením, až zazní typické
zacvaknutí.
VÝSTUPNÍ FILTR HEPA
D
Vysavače jsou vybaveny výstupním filtrem třídy HEPA (High
Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Jsou to filtry s vyjímečně vysokou filtrační schopností, vyrobené ze speciálních vláken, které jsou schopné zachytit
téměř všechny částečky prachu. Třídy H11 a H13 definují
propustnost daného filtru: filtr H11 zachycuje 95% částeček
o velikosti 0,3 mikronu, a filtr H13 až 99,95% všech nečistot.
1 Za účelem výměny výstupního filtru HEPA stisknětete
západku na víku výstupního filtru a následně vysuňte směrem nahoru víko výstupního filtru z vysavače.
2 Vyjměte kazetu výstupního filtru HEPA a na místo použité – vložte novou. Filtr HEPA zajistí efektivní používání po
dobu cca 1 roku.
3 Nasaďte zhora víko výstupního filtru tak, aby boční
západky víka zapadly do drážek, které se nacházejí na vysavači. Západka víka filtru se musí zaklapnout.
Demontáž/montáž sáčku SAFBAG
E
1 Vysavač je vybaven bezpečnostním ventilem, který se
nachází v komoře prachové nádoby (sáčku). Otevírá se
automaticky, pokud dojde k úplnému ucpání sací hadice
nebo k ní připojených prvků vybavení, a také v případě nadměrného zaplnění sáčku prachem. Po otevření ventilu je ve
vysavači slyšet typické „třepetání”.
2 Rozsvícení se indikátoru naplnění sáčku (7), kdy je
hubice nebo kartáč nad čištěným povrchem, informuje, že
je nutná výměna sáčku. Ukazatel naplnění sáčku prachem
se může zapnout v případě ucpání sací hadice, nebo s ní
propojených elementů příslušenství.
3 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (8),
vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
4 Zmáčkněte dvě boční tlačítka nacházející se na konci
hadice, pak vyjměte konec hadice z vstupního otvoru vysavače.
5 Uvolněte úchytku předního víka (10) a otevřete ji.
6 Vyjměte z komory vysavače modul sáčku SAFBAG (15).
7 Přidržujte modul, odchylte směrem nahoru přední část
destičky sáčku a vysuňte sáček. Uzavřete klapku sáčku
SAFBAG tak, aby jste zakryli otvor naplněného sáčku.
Vyhoďte ho do odpadků.
8 Zasuňte destičky nového sáčku směrem znázorněným
na obrázku. Konec destičky by se měl zacvaknout. Klapka
sáčku by se měla nacházet nahoře. Směr vložení sáčku je
označený šipkou na sáčku.
13
●● Modul sáčku SAFBAG spolu s namontovaným sáčkem
(15), vložte do zásobníku vysavače tak, aby výstupky
modulu sáčku SAFBAG zapadly do výřezů na stěnách
zásobníku. Uzavřete víko stisknutím, dokud neuslyšíte
charakteristické „click” – dávejte pozor, abyste nepřiskřípli sáček.
Nevysávejte bez modulu sáčku SAFBAG. Bez
modulu sáčku SAFBAG není možné uzavřít
horní víko vysavače.
Vysavače Zelmer jsou vybaveny prachovými sáčky SAFBAG
v počtu uvedeném v tabulce. Výměnu sáčku doporučujeme
v těchto případech:
a) rozsvítí se indikátor naplnění sáčku,
b) dojde k sepnutí bezpečnostního ventilu,
c) výkon vysavače se výrazně sníží,
d) prachový sáček je plný.
Organizér na příslušenství
F
Organizér na příslušenství slouží k pověšení, např. ve skříni,
elementů příslušenství: sací hadice, malé hubice, malého
kartáče, štěrbinové hubice, sací hubice, turbokartáče (nebo
kartáče na parkety).
1 Spojte elementy organizéru.
2 Přišroubujte organizér na stěnu např. skříně pomocí čtyř
šroubů.
3 Zavěste elementy příslušenství do organizéru tak, jak je
to znázorněno na obrázku.
Termická pojistka motoru
Ve vysavačích.: VC1006.0HT, VC1006.0ST, VC1006.0HP
byla použita termická pojistka motoru vysavače. Spočívá
v tom, že při příliš vysokém zvýšení teploty motoru nastane
automatické vypnutí vysavače. V takovém případě tlačítkem„zapni/vypni (8) vypněte vysavač, počkejte cca 40 min.
(dokud vysavač nevychladne) a opět ho zapněte. Vysavač
by se měl zapnout. Jestli se tak nestane, je nutné ho odevzdat do servisu.
Speciální vybavení
V prodejnách vysavačů lze zakoupit níže uvedené speciální
vybavení:
Kartáč na parkety „BNB” (19)
Slouží k čistění tvrdých, náchylných na poškrábání povrchů,
např. dřevěné podlahy, plovoucí podlahy, parkety, mramor
kachličky atd.
Jemné a měkké přírodní štětiny zajištují maximální efektivitu
vysávání a chrání před poškrábáním vysávaného povrchu.
Turbokartáč Zelmer (24)
Může se používat s každým typem vysavače ZELMER.
Je určen pro efektivnější vysávání koberců a kobercových
podlahových krytin. Při používání turbokartáče postupujte
podle návodu k obsluze.
14
Používání turbokartáče podstatně zvyšuje účinnost odstraňování vláknitých nečistot jako jsou srst, vlasy, nitě apod.
Je určen zejména pro byty, ve kterých pobývají zvířata (pes,
kočka), neboť odstraňování srsti z koberců a čalounění je
značně náročné.
G
Ukončení provozu, čištění a údržba
1 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (8).
2 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
3 Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (1).
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
4 Rozpojte teleskopickou trubici s hadicí nebo kartáčem.
5 Rozpojte teleskopickou trubici s hadicí. Pro vytažení trubice z držáku hadice zmáčkněte západku „A” a současně
zatáhněte za trubici ve směru šipky.
6 Zmáčkněte dvě boční tlačítka nacházející se na konci
hadice, poté vyjměte konec hadice z vstupního otvoru vysavače.
7 Vysavač lze přechovávat ve svislé nebo vodorovné
poloze. Pro tento účel zasuňte záchytný háček sací hubice
s kartáčem do úchytky pro zavěšení sací hubice s kartáčem.
Hadice může zůstat připevněná k vysavači, avšak tak, aby
se během uložení příliš neohýbala.
8 Kryt a komoru prachového sáčku v případě potřeby
otřete vlhkým hadříkem (může být navlhčen přípravkem na
mytí nádobí), vysušte a vytřete dosucha.
Nepoužívejte abrazivní přípravky a rozpouštědla.
Možné problémy v průběhu používání
vysavače
PROBLÉM
POSTUP ŘEŠENÍ
Je slyšet typické „třepetání“ vysavače, které
svědčí o sepnutí bezpečnostního ventilu.
• Prachový sáček může být plný –
vyměňte prachový sáček.
• Ačkoli prachový sáček ještě není
zcela plný, vyměňte jej za nový. Za
nepříznivých podmínek mohl drobný
prach ucpat póry na ploše sáčku.
• Sací trubice, hadice nebo hubice
je zablokovaná – odstraňte příčiny
ucpání.
Došlo k poškození pracho- Vyměňte sáček a filtry.
vého sáčku.
Vysavač vysává slabě.
Vyměňte sáček a filtry, zkontrolujte
sací trubici, hadici a sací hubici –
odstraňte příčiny ucpání.
Aktivoval se ukazatel zapl- Vyjměte koncovku hadice z otvoru
nění sáčku.
v předním víku a vyčistěte hadici
a s ní spojené součásti vybavení.
VC1006-003_v01
PROBLÉM
POSTUP ŘEŠENÍ
Vypadly pojistky.
Ověřte, zda spolu s vysavačem
nejsou do stejného obvodu elektrické
instalace zapnuta jiná zařízení. V případě, že se vypadnutí pojistek opakuje, odevzdejte vysavač do servisu.
Vysavač nefunguje, je Odevzdejte vysavač k opravě do
poškozen kryt nebo napá- servisu.
jecí kabel.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravit tak, aby vyhověl právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných
důvodů.
VC1006-003_v01
15
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
●● Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom
kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
●● Nevysávajte bez vrecka na prach, filtrov ani v prípade
ich poškodenia.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Kontrolujte saciu hadicu, trubice a nástavce – odstráňte
smeti, ktoré sa nachádzajú v ich vnútri.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, tonery do tlačiarní a kopírok, a pod.
●● Vetracie otvory sa počas vysávania nesmú zakrývať.
Horúci vzduch, ktorý neprúdi, môže zapríčiniť prehriatie motora a jeho poruchu alebo môže zapríčiniť deformáciu plastových častí.
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel,
kryt alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť
nebezpečenstvu dajte ho vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo
demontážou vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa
k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
●● Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá, dávajte pozor,
aby ste nepribližovali sacie nástavce k očiam a ušiam.
●● Nevysávajte žiadne tekutiny a iné vlhké nečistoty.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi ako aj
osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia,
môžu vykonávať prácu so zariadením pod dohľadom
alebo po dôkladnom oboznámení sa s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci so zariadením.
Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Spotrebič
môžu čistiť alebo konzervovať iba deti vo veku viac ako
osem rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Vysávač pripojte do elektrickej siete striedavého prúdu
230 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Vysávač je určený len k použitiu v dománosti.
●● Vysávač sa smie užívať iba vo vnútri miestností a iba
na vysávanie suchých povrchov. Koberce, ktoré boli
čistené namokro, sa musia pred vysávaním vysušiť.
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.
Neruší príjem signálu RTV.
Nevyžaduje uzemnenie
.
Vysávače ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
78 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Elektrostatika
Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie
je jeho poruchou.
Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:
●● často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti
a tak odelektrizujete zariadenie,
●● zväčšite vlhkosť vzduchu v miestnosti,
●● používajte všeobecne prístupné antielektrostatické
prostriedky.
napájací kábel.
16
VC1006-003_v01
Výstupný filter
Sacia trubica
Dvojpolohová hubica
Malá hubica
Štrbinová hubica
Malá kefa
Turbokefa
Kefa na parkety „BNB”
Vrecko/počet
Poistka prevádzky bez vrecka
Parksystém „Auto-štart”
Bezpečnostný ventil
Ukazovateľ naplnenia vrecka
Typ
Termické zabezpečenie motora
Prevedenie
a vybavenie
Regulácia sacieho výkonu
TYPY VYSÁVAČOV VC1006
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
4
5
6
7
8
9
VC1006.0HP
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
–
+
VC1006.0ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H11
Teleskopická
+
+
+
+
+
–
VC1006.0HT
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
+
Konštrukcia zariadenia
A
Tlačidlo navijaka
Úchytka na pripevnenie dvojpolohovej hubice
Zástrčka s napájacím káblom
Tlačidlo otvárania krytu filtra
Kryt výstupného filtra
Posuvný regulátor sacej sily
Ukazovateľ naplnenia vrecka
Tlačidlo zapni/vypni
Držiak
Zámok predného krytu
Prepínač – regulácia sacieho výkonu
Sacia hadica
Teleskopická sacia trubica
Vrecko SAFBAG
Modul vrecka SAFBAG (s namontovaným vreckom
SAFBAG)
16 Výstupný filter. Vysávač obsahuje iba jeden výstupný filter (A alebo B)
A Výstupný filter HEPA H11 (iba pre typ VC1006.0ST)
(namontovaný vo vysávači)
B Výstupný filter HEPA H13 (iba pre typ: VC1006.0HT,
VC1006.0HP) (namontovaný vo vysávači)
17 Ochrana vstupného filtra (namontovaná na vysávači)
18 Vstupný filter (namontovaný vo vysávači)
19 Kefa na parkety „BNB” (Brush Natural Bristle) (iba pre
typ: VC1006.0HT, VC1006.0HP)
Používa sa na čistenie a leštenie tvrdých povrchov náchylných na poškriabanie ako napr. drevené podlahy, podlahové
panely, parket, mramor, obkladačky a pod. Jemné a mäkké
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VC1006-003_v01
prírodné vlasy zaručujú maximálnu účinnosť vysávania
a chránia pred poškriabaním čisteného povrchu.
20 Malá hubica
21 Malá kefa
22 Štrbinová hubica
23 Dvojpolohová sacia kefa
24 Turbokefa (iba pre typ: VC1006.0HT, VC1006.0ST)
25 Vešiak na príslušenstvo
26 Skrutky na upevnenie vešiaka na príslušenstvo
Príprava vysávača na použitie
B
1 Zakrivenú koncovku hadice vložte do otvoru vysávača
a jemne ju pritlačte. Charakteristické kliknutie znamená, že
hadica zapadla na správne miesto.
2 Druhý koniec hadice (rukoväť) spojte s teleskopickou sacou trubicou. Za týmto účelom stlačte zámku „A“
a zasuňte trubicu do rukoväte hadice tak, aby zámka „A“
zapadla do otvoru „B“.
3 Teleskopickú saciu trubicu nastavte na požadovanú dĺžku
presunutím posuvného prepínača podľa šípky a vysuňte/
vsuňte trubicu.
4 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu
alebo kefu.
5 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy,
umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka
.
6 Príslušenstvo sa môže pripevniť na držiaku nachádzajúcom sa na rukoväti sacej hadice. Príslušenstvo je v každej
chvíli pripravené na použitie.
7 Chyťte za zástrčku prívodného kábla (3) a vytiahnite
kábel z vysávača. Kábel vytiahnite plynule (nevyťahujte
trhaním), aby sa kábel nezamotal a nezablokoval v puzdre
17
vysávača.
Pri vyťahovaní napájacieho kábla si všimnite
žlté označenie, ktoré znamená koniec odvíjaného kábla. Ďalšie pokusy (ťahanie) môžu priviesť k poškodeniu kábla.
8 Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Pred zapnutím vysávača sa uistite, či je vrecko SAFBAG
namontované v komore vysávača a či je vstupný aj výstupný
filter HEPA namontovaný na správnom mieste.
9 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (8).
10 Vysávač má elektronický regulátor sily, ktorý umožňuje
plynulú reguláciu sily vysávača. Saciu silu vysávača môžete
regulovať pomocou posuvného regulátora.
Posunutie spínača doprava alebo doľava umožňuje zvýšenie
alebo tiež prípadne zníženie sacieho výkonu.
Odporúča sa nasledujúce nastavenie spínača:
– vysávanie mäkkých materiálov ako napr.
záclony, závesy
– vysávanie čalúneného nábytku
– vysávanie kobercov a podlahových krytín
– čistenie tvrdých povrchov napr. podlahy,
obkladačky, parkety, apod.
Okrem toho je možné individuálne nastaviť sací výkon
s ohľadom na čistený povrch, účinnosť vysávania a saciu
silu sacej kefy.
11 Vysávač je vybavený funkciou „Parksystém Autoštart”. Je dostupná iba pre typ: VC1006.0HT, VC1006.0ST,
VC1006.0HP. Táto funkcia umožňuje krátke vypnutie vysávača pomocou háčika, ktorý pripevňuje saciu kefu, bez
nutnosti použitia tlačidla na vypínanie. Za týmto účelom, pri
vysávaní zasuňte háčik sacej kefy do západky na pripevnenie sacej kefy (2) vo vodorovnej polohe vysávača. Týmto
spôsobom sa vysávač vypne automaticky.
12 Vysávač je tiež vybavený mechanickou reguláciou
sacieho výkonu (11) na rukoväti hadice. Vďaka tomu je
možné mierne upraviť sací výkon, bez použitia spínača regulácie sacieho výkonu (6).
Demontáž filtrov
Pred výmenou filtrov sa uistite, že vysávač je vypnutý
a zástrčka napájacieho kábla je vytiahnutá zo sieťovej
zásuvky.
C
SACÍ FILTER
1 Uvoľnite hák predného krytu (10) a kryt otvorte.
2 Vyberte z komory vysávača modul vrecka SAFBAG.
3 Vysuňte ochranu sacieho filtra so zamontovaným sacím
filtrom z koľajničiek, ktoré sa nachádzajú na zadnej stene
komory vysávača.
18
4 Z ochrany sacieho filtra vyberte sací filter.
5 Nový filter vložte do ochrany sacieho filtra (17). Dávajte
pozor, aby okraje filtra starostlivo priliehali do ochrany filtra.
6 Ochranu sacieho filtra (17) so zamontovaným filtrom
vsuňte do koľajničiek až do konca na miesto, kde boli
predtým.
Poškodený sací filter vymeňte vždy za nový
originálny filter od výrobcu vysávača.
7 Vložte do komory vysávača modul vrecka SAFBAG.
8 Zatvorte kryt stlačením, až kým nepočujete charakteristické kliknutie.
VÝSTUPNÝ FILTER HEPA
D
Vysávače sú vybavené výstupným filtrom triedy HEPA. (High
Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Tieto filtre majú vynikajúco vysokú schopnosť filtrácie, sú
vyrobené zo špeciálnych vlákien, ktoré zadržujú takmer
všetky častice prachu. Trieda H11 a H13 určuje priepustnosť
daného filtra: filter H11 zachytí až 95% prachových častíc
s veľkosťou 0,3 mikrometra, filter H13 zachytí až 99,95%
všetkých nečistôt.
1 Pre výmenu výstupného filtra HEPA stlačte západku na
kryte výstupného filtra, ďalej vysuňte kryt výstupného filtra
smerom nahor z vysávača.
2 Vyberte kazetu výstupného filtra HEPA, do priehradky
vložte novú kazetu. Filter HEPA zaisťuje efektívne používanie cca 1 rok.
3 Zhora nasaďte kryt výstupného filtra takým spôsobom,
aby bočné západky krytu boli vsunuté za drážky, ktoré sú
umiestené v tele vysávača. Západka krytu filtra by mala
zacvaknúť.
Demontáž/montáž vrecka SAFBAG
E
1 Vysávač má bezpečnostný ventil, ktorý sa nachádza
v prachovej nádobe (vo vrecku). Bezpečnostný ventil sa
otvára samostatne, keď dôjde k úplnému zapchaniu sacej
hadice alebo s ňou spojených prvkov výbavy. Bezpečnostný
ventil sa tiež otvára, ak sa vrecko nadmerne naplní prachom.
Po otvorení ventilu budete počuť charakteristický „trepot” vo
vysávači.
2 Ukazovateľ naplneného prachového vrecka sa rozsvieti
(7) v prípade keď sacia kefa alebo hubica je zdvihnutá nad
čisteným povrchom a zasignalizuje, že je nevyhnutné vymeniť vrecko. Ukazovateľ zaplnenia prachového vrecka môže
aj signalizovať upchatie sacej hadice alebo spojených s ňou
iných časti príslušenstva.
3 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (8).
Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
4 Stlačte dve bočné tlačidlá nachádzajúce sa na koncovke
hadice, potom vytiahnite koncovku hadice z otvoru prívodu
vzduchu vo vysávači.
5 Uvoľnite zámku predného krytu (10), otvorte ho.
6 Vyberte z komory vysávača modul vrecka SAFBAG (15).
VC1006-003_v01
7 Držte modul a skloňte smerom nahor prednú časť vrecka
a vytiahnite vrecko. Zatvorte vrecko SAFBAG zátkou, aby
bol vstup zaplneného vrecka zakrytý. Vyhoďte ho do odpadkového koša.
8 Nasaďte novú doštičku vrecka do vysávača spôsobom
ukázaným na obrázku. Koncovka doštičky vrecka by mala
zapadnúť do správnej polohy. Zátka vrecka by mala byť
umiestená na hornej časti. Šípka uvedená na vrecku ukazuje
smer, akým by ste mali nasadiť vrecko.
●● Modul vrecka SAFBAG s namontovaným vreckom
(15) vložte do nádrže vysávača takým spôsobom, aby
výčnelky modulu vrecka SAFBAG zapadli do otvoru na
stene nádrže. Zatvorte stlačením krytu, až kým nepočujete charakteristický zvuk „click” – dajte si pozor, aby ste
neprirazili vrecko.
Nevysávajte bez modulu vrecka SAFBAG. Ak
nemáte modul vrecka SAFBAG, nemôžete pritlačiť horný kryt vysávača.
Vysávače Zelmer sú vybavené vreckami na prach SAFBAG
v počte uvedenom v tabuľke. Odporúčame vymeniť vrecko, ak:
a) rozsvieti sa ukazovateľ zaplneného vrecka,
b) sa zapne bezpečnostný ventil,
c) vysávač má značne nižší výkon,
d) prachové vrecko je plné.
Vešiak na príslušenstvo
F
Vešiak na príslušenstvo je určený na zavesenie napr. v skrini
častí príslušenstva ako: sacia hadica, malá hubica, malá
kefa, štrbinová kefa, sacia kefa, turbokefa (alebo kefa na
parkety).
1 Spojte časti vešiaka.
2 Namontujte vešiak na stenu napr. skrine pomocou štyroch skrutiek.
3 Umiestnite príslušenstvo na vešiak ako je ukázané na
obrázku.
Termické zabezpečenie motora
Vo vysávači: VC1006.0HT, VC1006.0ST, VC1006.0HP bolo
použité termické zabezpečenie motora vysávača. Spočíva to
v tom, že pri príliš vysokej teplote motora dochádza k automatickému vypnutiu vysávača. V takomto prípade je nutné
stlačením tlačidla „zapni/vypni (8) vypnúť vysávač. Počkajte
cca 40 minút (až sa vysávač ochladí) a späť ho zapnite.
Vysávač by mal začať pracovať. V prípade, že vysávač
nezačne pracovať, kontaktujte váš zákaznícky servis.
Špeciálne príslušenstvo
V predajniach s vysávačmi je možné kúpiť špeciálne príslušenstvo:
Kefa na parket „BNB” (19)
Je určená na čistenie tvrdých, citlivých na poškriabanie povrchov, napr. drevených podláh, panelov, parkiet, mramoru,
obkladačiek, apod.
VC1006-003_v01
Jemné a mäkké prírodné štetiny zaisťujú maximálnu účinnosť vysávania a ochranu pred poškriabaním čisteného
povrchu.
Turbokefa Zelmer (24)
Môže sa používať s každým typom vysávača ZELMER.
Je určená na efektívnejšie vysávanie kobercov a kobercových podlahových krytín. Pri používaní turbokefy postupujte
v súlade s jej návodom na obsluhu.
Používanie turbokefy podstatne zvyšuje účinnosť odstraňovania vláknitých nečistôt ako napr. srsť, vlasy, nite a pod.
Je určená najmä do bytov, kde sú zvieratá (mačka, pes).
Odstraňovanie srsti z kobercov a podlahových krytín je veľmi
náročné.
Ukončenie práce, čistenie a údržba
G
1 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (8).
2 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej
zásuvky.
3 Naviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (1).
Pridržte pritom kábel. Predídete tak zauzleniu kábla a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
4 Rozpojte teleskopickú trubicu s hubicou alebo kefou.
5 Rozpojte teleskopickú trubicu s hubicou. Pre vytiahnutie trubice z rukoväte hadice stlačte zámku „A“ a súčasne
potiahnite za trubicu v smere šípky.
6 Stlačte dve bočné tlačidlá nachádzajúce sa na koncovke
hadice, potom vytiahnite koncovku hadice z otvoru prívodu
vzduchu vo vysávači.
7 Vysávač môžete uchovávať v zvislej alebo vodorovnej
polohe, za týmto účelom vložte upevňovací hák dvojpolohovej hubice do úchytky na upevnenie dvojpolohovej hubice.
Hadicu môžete ponechať pripevnenú k vysávaču. Dávajte
však pozor, aby hadica nebola pri uchovávaní príliš ohnutá.
8 Teleso a komoru na vrecko v prípade potreby utrite
vlhkou prachovkou. Prachovku môžete zvlhčiť prostriedkom
na umývanie riadu. Teleso a komoru na vrecko vysušte alebo
utrite dosucha.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
Niektoré problémy pri prevádzke vysávača
PROBLÉM
RIEŠENIE
Je počuť charakteristický
trepot vysávača signalizujúci zapnutie sa bezpečnostného ventilu.
• Prachové vrecko môže byť plné –
vymeňte vrecko za nové.
• Aj keď vrecko nie je plné, vymeňte
ho za nové. V nevhodných podmienkach jemný prach mohol zapchať
póry na povrchu vrecka.
• Sacia teleskopická trubica, hadica
alebo sacia kefa je zablokovaná odstráňte príčinu upchatia.
Došlo k poškodeniu pra- Vymeňte vrecko a filtre.
chového vrecka.
19
PROBLÉM
RIEŠENIE
Vysávač slabo vysáva.
Vymeňte vrecko a filtre, skontrolujte
saciu trubicu, hadicu a hubicu –
odstráňte príčiny zapchatia.
Zapol sa ukazovateľ napl- Vyberte koncovku hadice zo zásuvky
nenia vrecka.
predného krytu a očistite hadicu
a s ňou spojené prvky výbavy.
Vypla sa poistka elektrickej Skontrolujte, či v tom istom obvode
inštalácie.
nie sú spolu s vysávačom zapnuté iné
spotrebiče, ak sa vypínanie poistky
opakuje, odovzdajte vysávač do servisu.
Vysávač nefunguje, poško- Odovzdajte vysávač do servisu.
dené je teleso alebo napájací kábel.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú
v dôsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
v dôsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
20
VC1006-003_v01
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel
láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket
a szervízbe.
●● Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg,
annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza
a gyártóra, a márkaszervízre vagy szakemberre.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése
előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki
a konnektorból.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka
csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés
előtt, ajánlatos kikapcsolni és áramtalanitani.
●● A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.
●● Ne szívjon fel a porszívóval semmiféle folyadékot és
nedves szennyeződést.
●● Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi vagy
értelmi képességeikben korlátozott személyek, valamint
azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és
ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy
a lehetséges veszélyek és a használat módjának előzetes ismertetése után használhatják azt. Nem szabad
megengedni, hogy a gyermekek játszanak a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet
mellett, tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A porszívót a 230 V feszültségű váltóáramú, 16 A-es
biztosítékkal rendelkező hálózatra csatlakoztassa.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
VC1006-003_v01
●● A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati
kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
●● Porzsák és szűrőbetétek nélkül valamint azok sérülése
esetén ne használja a készüléket.
●● A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
●● Ellenőrizze a szívótömlőt, a csöveket és a szívófejeket
- a bennük található szemetet távolítsa el.
●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt,
cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei, stb.
●● Tilos a porszívó szellőző nyílásait porszívózás közben letakarni. A felforrósodott levegő nem tud távozni,
ami a motor túlhevüléséhez vezethet, meghibásodást
okozva, vagy deformálhatja a műanyagból készült
alkatrészeket.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A porszívó kizárólag háztartási használatra készült.
●● A porszívó csak belső helyiségek és kizárólag száraz
felületek porszívózására használható. A nedvesen
tisztított szőnyegeket porszívózás előtt hagyja megszáradni.
Műszaki adatok
A porszívó típusa és műszaki paraméterei a névleges adattáblázaton vannak feltüntetve. A hálózati biztosíték 16 A.
Nem okoz RTV vételi zavarokat.
Földelést nem igényel
.
A ZELMER porszívók az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
Akusztikus teljesítmény szintje: max. 78 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
Elektrosztatika
Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom
esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja
a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent
hibát és nem veszélyezteti a készülék működését.
E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk
hogy:
●● érintse a készülék fém csövét a szobában található fém
tárgyakhoz,
●● növeljük a helység páratartalmát,
●● használjon antielektrosztatikus szereket.
21
Szívókefe
Kis szívófej
Résszívó
Kis kefe
Turbókefe
„BNB” parketta kefe
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 db
HEPA H13
Teleszkópos
+
+
+
+
–
+
VC1006.0ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 db
HEPA H11
Teleszkópos
+
+
+
+
+
–
VC1006.0HT
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 db
HEPA H13
Teleszkópos
+
+
+
+
+
+
Típus
A készülék szerkezeti felépítése
Porzsák/Mennyiség
2
+
Biztonsági szelep
1
VC1006.0HP
A motor hőv
Szívócső
Kimeneti szűrőbetét
A zsák hiánya estére való bebiztosítás
A porzsák telítettségét mutató kijelző
Parksystem „Auto-start”
A kivitelezés és felszereltség
szerinti
változat
Szabályozható szíváserősség
AZ VC1006 PORSZÍVÓ TÍPUSOK
A
Kábelbehúzó gomb
A szívókefeakasztó kampója
Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
Fedélnyitó nyomógomb
A kimeneti szűrő fedele
Szívóerőt szabályozó tolókapcsoló
A porzsák telítettségét mutató kijelző
Be-/Ki kapcsológomb
Fogantyú
Az elülső fedél kapcsa
Tolóka - a szíváserősség mechanikus szabályozásához
Szívótömlő
Teleszkópos szívócső
SAFBAG porzsák
SAFBAG porzsák-modul (beszerelt SAFBAG porzsákkal)
Kilépő szűrő. A porszívó csak egy kilépő szűrővel rendelkezik (A vagy B)
A A kilépő szűrő HEPA H11 (csak a VC1006.0ST típusokban) (a porszívóba szerelve)
B A kilépő szűrő HEPA H13 (csak a VC1006.0HT,
VC1006.0HP típusokban) (a porszívóba szerelve)
17 A bemeneti szűrő rácsa (a porszívóba szerelve)
18 Bemeneti szűrő (a porszívóba szerelve)
19 „BNB” (Brush Natural Bristle) padlókefe (csak
a VC1006.0HT, VC1006.0HP típusokban)
A kemény, karcolásra érzékeny felületek tisztítására és polírozására szolgál, mint pl. fapadlók, laminált padló, parketta,
márvány, járólapos padló, stb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
22
A kefe természetes eredetű finom és puha szőre a porszívózás maximális eredményességét biztosítja és a tisztított felületet megóvja a karcolásoktól.
20 Kis szívófej
21 Kis kefe
22 Résszívó
23 Átállítható szívókefe
24 Turbókefe (csak a VC1006.0HT, VC1006.0ST típusokban)
25 Akasztó a tartozékok számára
26 Csavar a tartozékok számára szolgáló akasztó rögzítéséhez
A porszívó használata előtti előkészületek
B
1 A tömlő hajlított végét helyezze be a porszívó nyílásába
és könnyedén nyomja be. A jellegzetes „kattanás” a tömlő
helyes rögzítését jelzi.
2 A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel. Ebből a célból az „A” kattanó zárat
nyomja meg és csúsztassa be a csövet a tömlő fogantyújába
úgy, hogy az „A” zár a „B” nyílásban rögzítve maradjon.
3 A teleszkópos szívócsövet állítsa be a megfelelő hosszúságra, a tolókapcsolót a nyílnak megfelelően mozgatva és
húzza ki/tolja be a csövet.
4 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
5 A fából, műanyagból, kerámialapokból stb. készült,
kemény felületű padlók porszívózása céljából tolja ki a kefét
a szívófejen található gomb
benyomásával, amint azt
a mellékelt ábra mutatja.
6 A tartozékokat a szívótömlő markolatában található
akasztóra is fel lehet helyezni. A tartozékok ilyenkor mindig
kéznél lehetnek.
VC1006-003_v01
7 Fogja meg a hálózati kábel dugaszát (3) és húzza ki
a porszívóból A kábelt folyamatosan húzza kifelé (rángatás nélkül), hogy ne gabalyodjon össze, és ne szoruljon be
a porszívó házába.
A hálózati kábel kihúzásakor figyeljen a kábelen található sárga jelre, ami azt jelenti, hogy
közeledik a kábel vége. A további próbálkozások (rángatás) a kábel sérülését okozhatják.
8 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
A porszívó beindítása előtt ellenőrizze, hogy a SAFBAG porzsák be van-e téve a porzsáktartóba, valamint a be- és kimeneti HEPA szűrőbetétek be vannak-e szerelve a porszívóba.
9 Indítsa be a porszívót a „Be-/Ki kapcsológombot” (8)
megnyomva.
10 A porszívó elektromos teljesítményszabályozóval van
ellátva, mely lehetővé teszi a teljesítmény folyamatos
szabályozásást. A teljesítményt a tolókapcsoló segítségével
állíthatja be.
Ha a tolókát jobbra vagy balra eltolja, azzal növekszik vagy
csökken a szívóerő.
Ajánlottak a tolóka a következő beállításai:
A szűrők kivétele
A szűrőbetétek cseréje előtt ellenőrizze, hogy a porszívó
ki van-e kapcsolva és a hálózati csatlakozó dugó ki van-e
húzva a konnektorból.
C
BEMENETI SZŰRŐ
1 Akassza ki az elülső fedő kapcsát (10) és nyissa ki.
2 A porszívó belsejéből vegye ki a SAFBAG porzsák-modult.
3 Húzza ki a porszívó tartályánák hátsó részében található
vezetősínekről a bemeneti szűrő fedelét, a hozzátartozó szűrővel együtt.
4 Vegye le a bemeneti szűrő fedelét a bemeneti szűrőről.
5 Tegye be az új szűrőt a szűrő burkolatába (17), ügyelve
arra, hogy a szűrő szélei a szűrő burkolatához pontosan
illeszkedjenek.
6 A bemeneti szűrő fedelét (17) a beszerelt szűrővel együtt
tolja a vezetősínre, majd tolja azt a helyére.
A sérült szűrőt minden esetben cserélje gyárilag újra.
– finom anyagok, pl. függönyök, sötétítő függönyök porszívózása
7 A porszívó belsejébe tegye be a SAFBAG porzsák-modult.
8 Zárja be a fedelet, megnyomva azt, egészen addig, amíg
jellegzetes „kattanást” nem hall – ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a zsákot.
– kárpitozott bútorok porszívózása
KILÉPŐ HEPA SZŰRŐ
– szőnyegek és szőnyegpadlók porszívózása
– kemény felületek, pl. kőpadlók, padlólapok,
parketták stb. porszívózása
Az ajánlott beállításokon túl a porszívózott felülettől, a porszívózás hatásfokától, és a szívó kefe szívóerejétől függően
ideálisan meg lehet választani a teljesítményt.
11 A porszívó el van látva „Parksystem Auto-start” funkcióval. Ez csak a VC1006.0HT, VC1006.0ST, VC1006.0HP típusokban található meg. Ez a funkció egy pillanatra kikapcsolja
a porszívót a szívó kefe rögzítő horgának használatakor,
anélkül, hogy használni kellene a kapcsolót. Ehhez a porszívó üzemelése közben, a porszívó vízszintes helyzetében,
akassza be a szívó kefét rögzítő horgot a szívó kefe rögzítésére szolgáló kampóba (2). Ekkor a porszívó automatikusan
kikapcsol.
12 A porszívó el van látva mechanikus szívóerő szabályozással is (11), amely a tömlő fogantyúján található. Ezzel
az adott időben kismértékben korrigálni lehet a szívóerőt,
anélkül, hogy a tolókával (6) történő szabályozásra szükség
lenne.
VC1006-003_v01
D
A porszívók HEPA (High Efficiency Particulate Air) H11, H13
osztályú kilépő szűrővel vannak ellátva.
Ezek kivételesen magas szűrési képességű, speciális szövetből készült szűrők, amelyek képesek megfogni a pornak
szinte minden szemcséjét. A H11 és H13 osztályok az adott
szűrő áteresztését jelölik: a H11 szűrő a 0,3 mikron méretű
szemcsék 95%-át, a H13 szűrő az összes szennyeződés
99,95%-át tartja vissza.
1 A kilépő HEPA szűrő cseréjét kezdje a kilépő szűrő
házának fedelén lévő kapoccsal, majd tolja ki felfelé a kilépő
szűrő fedelét a porszívóból.
2 Vegye ki a kilépő HEPA szűrő kazettáját, és az elhasznált helyére tegyen be újat. A HEPA szűrőt körülbelül 1 éven
keresztül lehet eredményesen használni.
3 Dugja be felülről a kilépő szűrő házának fedelét úgy,
hogy az oldalsó kapcsok bemenjenek a porszívó testén
található vezetősín mögé. A szűrő fedelének kapcsa be kell,
hogy kattanjon.
A SAFBAG porzsák kivétele/behelyezése
E
1 A porszívó biztonsági szeleppel rendelkezik, mely a portartály (zsák) kamrájában található. Magától kinyílik, ha
a szívócső vagy a hozzá kapcsolódó elemek bármelyikében
dugulás lép fel, vagy ha a porzsák túltelítődik. A szelep kinyílása után jellegzetes kelepelés hallható.
2 Ha kigyullad a porzsák telítettségének jelzése (7), amikor a szívófej vagy a kefe fel van emelve a tisztítandó felület
fölé, az azt jelzi, hogy elérkezett a zsák cseréjének ideje.
23
A porzsák telítettség jelzése működésbe léphet akkor is, ha
eltömődik a tömlő vagy a hozzá csatlakoztatott tartozék.
3 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (8)
megnyomva. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
4 Nyomja meg a tömlő végén található két oldalsó gombot,
majd húzza ki a tömlő végét a porszívó bemeneti nyílásából.
5 Az elülső fedél (10) kapcsát lazítsa meg, majd nyissa fel.
6 A porszívó belsejéből vegye ki a SAFBAG porzsákmodult (15).
7 A modulnál fogva hajtsa fel a porzsák lemezének első
részét, és húzza ki a zsákot. Zárja le a SAFBAG zsák kupakját, úgy hogy eltakarja a megtelt zsák nyílását. Dobja ki
a szemétbe.
8 Dugja be az új zsák lemezét a képen látható irányban.
A lemez végének be kell kattanni. A zsák kupakjának felfelé
kell lennie. A zsák behelyezésének iránya a zsákon nyíllal
van jelölve.
●● A SAFBAG zsák modulját a beszerelt zsákkal (15)
helyezze a porszívó tartályába úgy, hogy a SAFBAG
zsák modulján lévő kiszögelések beletaláljanak a tartály
falán lévő fészekbe. Zárja le a fedelet egészen addig
nyomva lefelé, amíg egy jellegzetes „klikk” hangot nem
hall - ügyeljen rá, hogy ne csípje be a zsákot.
Ne porszívózzon SAFBAG porzsák-modul nélkül. A SAFBAG porzsák-modul hiánya esetén
nem lehet becsukni a porszívó fedelét.
A Zelmer porszívók a táblázatban megadott mennyiségű
SAFBAG porzsákokkal vannak ellátva. A porzsák cseréjére
akkor van szükség, ha:
a) kigyullad a porzsák telítettségének jelzése,
b) a biztonsági szelep működésbe lép,
c) a porszívó sokkal kisebb teljesítménnyel működik,
d) a porzsák megtelt.
Akasztó a tartozékok számára
F
Az akasztó a tartozékok számára arra szolgál, hogy erre
lehessen pl. a szekrényben az alkatrészeket felakasztani:
a szívótömlőt, a kis szívófejet, a kis kefét, a résszívó fejet,
a szívó kefét, a turbókefét (vagy a parkettkefét).
1 Rakja össze az akasztó elemeit.
2 A négy csavar segítségével csavarozza fel az akasztót
pl. a szekrény falára.
3 Helyezze el a tartozékokat az akasztón úgy, ahogy
a képen látható.
A motor hőv
A VC1006.0HT, VC1006.0ST, VC1006.0HP porszívókban
a motor védelmére termikus védelmet alkalmaztak. Ez abból
áll, hogy a motor hőmérsékletének túl nagy emelkedése esetén a porszívó automatikusan kikapcsolódik. Ekkor a „bekapcsolás/kikapcsolás” kapcsolóval (8) ki kell kapcsolni a porszívót, várni kell kb. 40 percet (amíg a porszívó kihűl), és újra
be kell kapcsolni. A porszívónak el kell indulnia. Ha mégse
indulna el, akkor szervizbe kell adni.
24
Különleges tartozékok
A porszívók eladásával foglalkozó boltokban az alábbi különleges tartozékokat lehet megvásárolni:
„BNB” parkettkefe (19)
A kemény, karcolódásra érzékeny felületek, pl. fából készült
padlók, panelek, márvány, csempe stb. tisztítására szolgál.
A finom és puha, természetes szőrszálak biztosítják a porszívózás maximális hatásfokát, és védik a tisztítandó felületek a karcolásoktól.
Zelmer Turbókefe (24)
Az összes típusú ZELMER porszívóval használható. A szőnyegek és szőnyegpadlók hatékonyabb porszívózására
szolgál. A turbókefe használata során tartsa be a használati
utasításában leírtakat.
A turbókefe használata jelentősen megnöveli a rostszálas
szennyeződések, mint pl.: szőr, hajszálak, cérna stb., eltávolításának az eredményességét. Különösen hasznos olyan
lakásokban, ahol háziállatok (macska, kutya) vannak, mivel
a szőr eltávolítása a szőnyegekből és szőnyegpadlókból
igen körülményes.
A porszívózás befejezése után, tisztítás
és karbantartás
G
1 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (8)
megnyomva.
2 Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
3 Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gomb (1)
megnyomásával. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy megakadályozza annak összegabalyodását vagy
a dugó hozzáütődését a készülék falához.
4 Vegye le a teleszkópos csőről a szívófejet vagy a kefét.
5 Kapcsolja szét a teleszkópos csövet és a tömlőt. A cső
kivétele céljából a tömlő markolatából nyomja meg az „A”
kattanó zárat és egyidejűleg húzza a csövet a nyíl irányába.
6 Nyomja meg a tömlő végén található két oldalsó gombot,
majd húzza ki a tömlő végét a porszívó bemeneti nyílásából.
7 A porszívó függőleges és vízszintes helyzetben tárolható, e célból helyezze be a szívókefe kampóját a porszívón
található szívókefe-akasztóba. A tömlő a készülékhez kapcsolva maradhat, azonban figyelmet kell fordítani arra, hogy
a tárolás alatt ne legyen túlságosan megtörve.
8 A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség
esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet
nedvesíteni), hagyja megszáradni vagy törölje szárazra.
Ne használjon súroló- vagy oldószereket.
VC1006-003_v01
A porszívó használata során esetlegesen
előforduló hibák
PROBLÉMA
MIT KELL TENNI
A porszívó belsejéből a biztonsági szelep működésbe
lépésére utaló jellegzetes
„kelepelés” hallatszik.
• A porzsák megtelhetett – cserélje
ki a porzsákot újra.
• Annak ellenére, hogy a porzsák
még nincs megtelve, cserélje ki újra.
Kedvezőtlen feltételek mellett az
aprószemcsés por elzárhatta a zsák
felszínén található pórusokat.
• A szívócső, tömlő vagy a szívófej el van tömődve – távolítsa el
a dugulás okát.
A porzsák megsérült.
Cserélje ki a porzsákot és a szűrőket.
A porszívó szívóteljesítmé- Cserélje ki a porzsákot és a szűrőnye csökken.
ket, ellenőrizze a szívócsövet, tömlőt és a szívófejet – szüntesse meg
az dugulás okát.
Működébe lépett a porzsák Vegye ki a cső végét az elülső burtelítettségét mutató kijelző. kolati elemből, tisztítsa ki a csövet
és a hozzá tartozó elemeket.
Kiment a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a porszívóval
együtt ugyanarra az áramkörre
nincs-e más berendezés kapcsolva,
amennyiben a biztosíték ismét
működésbe lép, vigye szervízbe
a porszívót.
Kiment a biztosíték
Vigye szervízbe a porszívót.
A porszívó nem működik, a külső borítása vagy
a hálózati kábel sérült.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt
készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!
A gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
felhasználásából eredő esetleges károkért.
A gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
VC1006-003_v01
25
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţă
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimen-
tare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei. Într-o astfel de situaţie aduceţi aparatul la un
atelier de reparaţii.
●● Dacă cablul de alimentare nedetaşabil este defect,
trebuie înlocuit la un punct de service al producatorului, într-un atelier de reparaţii specializat sau de către
o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot
pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect,
vă recomandăm să vă adresaţi unui service specializat
al firmei.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte
de a trece la montarea, demontarea sau curăţarea
aparatului.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia
de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să
opriţi aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Nu folosiţi aspiratorul de praf pe oameni sau animale şi
aveţi o deosebită grijă să nu apropiaţi niplurile de aspirare de ochi sau de urechi.
●● Nu aspiraţi cu aspiratorul nici un fel de lichide sau
impurităţi umede.
●● Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât
şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere
sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copiii să se joace
cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat
şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt
ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
26
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Conectaţi
aspiratorul la reţeaua electrică de curent
alternativ de 230 V, prevăzută cu contact de protecţie
pentru reţeaua 16 A.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
●● Nu treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare
peste cablul de alimentare; riscaţi să deterioraţi stratul
izolator al cablului.
●● Nu folosiţi aspiratorul fără sac, fără filtre sau în cazul
deteriorării lor.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de
ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
●● Verificaţi furtunul, tuburile şi accesoriile – înlăturaţi
deşeurile care se găsesc înăuntru.
●● Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi,
precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante şi
copiatoare ş.a.m.d.
●● Nu este permisă sub nici o formă acoperirea orificiilor
de aerisire ale aspiratorului atunci când acesta se află
în stare de funcţionare. Aerul cald nu poate fi evacuat
ceea ce poate conduce la supraîncălzirea motorului,
care va conduce la avarie sau poate cauza deformarea
pieselor care sunt fabricate din materiale sintetice.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Aspiratorul este prevăzut pentru a fi folosit numai pentru uz casnic.
aparatul numai în încăperi şi numai pentru
aspirarea suprafeţelor uscate. Covoarele curăţate la
umed trebuie uscate înainte de aspirare.
●● Folosiţi
Date tehnice
Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A.
Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice.
Nu necesită împământare
.
Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Nivelul puterii acustice: max. 78 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
VC1006-003_v01
Accesoriu de aspirare cu perie
Accesoriu de aspirare mic
Accesoriu de aspirare îngust
Perie mică
Perie Turbo
Perie oentru parchet „BNB”
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
+
+
SAFBAG 2 buc.
HEPA H13
Telescopic
+
+
+
+
–
+
VC1006.0ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 buc.
HEPA H11
Telescopic
+
+
+
+
+
–
VC1006.0HT
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 buc.
HEPA H13
Telescopic
+
+
+
+
+
+
Sac/nr. bucăţi
Filtru evacuare
6
+
Siguranţă contra lipsei de sac
5
+
Parksistem „Auto-start”
4
+
Supapă de siguranţă
2
+
Protecţia termică a motorului
1
VC1006.0HP
Reglarea puterii de aspirare
Tub aspirare
Opţiune de
executare
şi accesorii
Indicator de umplere al sacului
TIPURI DE ASPIRATOARE VC1006
Tip
Electrostatică
Atunci când aspiraţi suprafeţe aflate in incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza.
Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul şi
nu reprezită un defect al aparatului.
Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:
●● descărcaţi sarcina electrică a aparatului atingând des cu
ţeava obiectele metalice din cameră,
●● măriţi umiditatea aerului din cameră,
●● să folosiţi substanţe anti-electrostatice disponibile pe
piaţă.
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului
Profilul de fixare a periei de aspirare
Ştecher cu cablu de alimentare
Buton pentru deschiderea capacului filtrului
Capacul filtrului de evacuare
Cursor pentru reglarea puterii de aspirare
Indicator de umplere a sacului
Buton de pornire/oprire
Mâner
Dispozitivul de închidere al capacului frontal
Şuber – regulator mecanic al puterii de aspirare
Furtun de aspirare
Tub telescopic de aspirare
Sac SAFBAG
Modulul pentru săculeţ SAFBAG (cu săculeţ SAFBAG
montat)
VC1006-003_v01
16 Filtrul de evacuare. Aspiratorul este echipat numai cu un
singur filtru de evacuare (A sau B)
A Filtrul de evacuare HEPA H11 (numai pentru tipul:
VC1006.0ST) (este montat în interiorul aspiratorului)
B Filtrul de evacuare HEPA H13 (numai pentru tipurile:
VC1006.0HT, VC1006.0HP) (este montat în interiorul
aspiratorului)
17 Carcasa filtrului de aspirare (montată în aspirator)
18 Filtru de intrare (montat în aspirator)
19 Peria pentru parchet „BNB” (Brush Natural Bristle)
(numai pentru tipurile: VC1006.0HT, VC1006.0HP)
Aceasta serveşte la curăţarea şi lustruirea suprafeţelor dure,
uşor de zgâriat, precum: podele din lemn, parchet, marmură,
gresie, pereţii, plăci din piatră naturală etc.
Firele moi şi delicate de origine naturală ale acestei perii asigură eficacitatea maximă de curăţare şi protejează suprafaţa
aspirată de zgârieturi.
20 Accesoriu de aspirare mic
21 Perie mică
22 Accesoriu de aspirare îngust
23 Perie de aspirare comutabilă
24 Turbo-perie (numai pentru tipurile: VC1006.0HT,
VC1006.0ST)
25 Suport pentru accesorii
26 Holţ-şurub pentru agăţarea suportului pentru accesorii
27
Pregătirea aspiratorului înainte
de folosire
B
1 Introduceţi capătul îndoit al furtunului în orificiul aspiratorului şi apăsaţi uşor. Dacă veţi auzi un „click” caracteristic,
înseamnă că furtunul este fixat corect.
2 Celălalt capăt al furtunului (mânerul) se asamblează cu
tubul telescopic de aspirare. Apăsaţi butonul „A” şi introduceţi ţeava în mânerul furtunului în aşa fel încât butonul „A”
să se blocheze în orificiul „B”.
3 Se stabileşte lungimea dorită a ţevii de aspirare telescopice deplasând glisorul în direcţia arătată de săgeţi şi deplasând ţevile în acelaşi timp.
4 La celălalt capăt al tubului de aspirare montaţi accesoriul
de aspirare sau peria corespunzătoare.
5 Pentru aspirarea suprafeţelor tari – podele din lemn, din
materiale plastice, gresie etc, scoateţi peria în afară apăsând
butonul de pe accesoriu de aspirare, aşa cum este indicat
.
6 Accesoriile se pot plasa în mânerul special care se
află pe furtunul de aspirare. Atunci sunt accesibile în orice
moment.
7 Apucaţi de ştecherul cablului de alimentare (3) şi scoateţi-l din aspirator. Cablul trebuie scos lin (fără să trageţi de
acesta) pentru a preveni încurcarea şi blocarea acestuia în
carcasa aspiratorului.
Când scoateţi cablul de alimentare ţineţi cont
de banda galbenă care semnalează terminarea
cablului derulat. Nu mai trageţi de cablu fiindcă
se poate deteriora.
8 Introduceţi ştecherul în priza retelei electrice.
Înainte de a porni aspiratorul, asiguraţi-vă că sacul SAFBAG
este fixat în compartimentul aspiratorului şi că filtrul de intrare
şi evacuare HEPA este montat în aparat.
9 Puneţi aspiratorul în funcţiune apăsând butonul „pornire/
oprire” (8).
10 Aspiratorul este echipat într-un regulator electric al puterii, care vă asigură o reglare fluentă a puterii de aspirare.
Reglarea puterii de aspirare o realizaţi cu ajutorul cursorului.
Mutarea fermoarului către dreapta sau stânga va conduce la
mărirea puterii de aspirare sau la micşorarea acesteia.
Se recomandă următoarele setări ale fermoarului:
– aspirarea obiectelor delicate cum ar fi de ex.
perdele, draperii
– aspirarea mobilierului tapiţat
– aspirarea covoarelor şi a mochetelor
– aspirarea suprafeţelor tari cum ar fi de ex.
podele, plăci ceramice, parchet etc.
În afară de setările recomandate puteţi, individual, să selectaţi puterea de aspirare în funcţie de suprafaţa aspirată, eficienţa de aspirare şi puterea de aspirare a periei.
28
11 Aspiratorul este echipat în funcţia „Parksistem Autostart”. Aceasta este accesibilă numai pentru modelele:
VC1006.0HT, VC1006.0ST, VC1006.0HP. Această funcţie
permite oprirea pentru un moment a aspiratorului prin folosirea cârligului de fixare a periei de aspirare, fără a fi nevoie
să folosiţi butonul întrerupătorului. În acest scop, în timpul
funcţionării aspiratorului, introduceţi cârligul de fixare a periei
de aspirare în ramificaţia de fixare a periei de aspirare (2) în
poziţia orizontală a aspiratorului. În acest moment va avea
loc oprirea automată a aspiratorului.
12 De asemenea, aspiratorul este echipat într-un regulator
mecanic al puterii de aspirare (11), care este amplasat pe
mânerul furtunului. Cu ajutorul acestuia aveţi posibilitatea de
a regal pentru moment puterea de aspirare fără a fi nevoie
sa folositi reglarea cu ajutorul fermoarului (6).
Demontarea filtrelor
Înaintea schimbării filtrelor, asiguraţi-vă că aspiratorul este
oprit şi că ştecherul cu cablul de alimentare este deconectat.
FILTRUL DE ADMISIE
C
1 Apăsaţi dispozitivul de închidere al capacului frontal (10)
şi deschideţi-l.
2 Scoateţi din compartimentul aspiratorului modulul săculeţului SAFBAG.
3 Extrageţi carcasa filtrului de admisie, împreună cu filtrul
montat, trăgând încet până iese din ghidajele de pe peretele
din spate al calei aspiratorului.
4 Scoateţi filtrul de admisie din carcasa sa.
5 Introduceţi noul filtru în apărătoarea filtrului de evacuare (17), fiind atent(ă) ca marginile filtrului să se potrivească
exact în apărătoare.
6 Introduceţi carcasa filtrului de admisie (17) cu filtrul instalat, până la capăt, în ghidajele din care aţi extras-o.
Odată defectat, filtrul de admisie trebuie înlocuit numai cu un alt filtru original.
7 Introduceţi modulul săculeţului SAFBAG în compartimentul aspiratorului.
8 Închideţi capacul aspiratorului, apăsând până veţi auzi
un click caracteristic. Aveţi grijă să nu prindeţi sacul.
D
FILTRUL DE EVACUARE HEPA
Aspiratoarele sunt echipate cu filtre de evacuare din clasa
HEPA (High Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Acestea sunt filtre care au o putere mare de filtrare, executate din fibre speciale care au capacitatea de a opri aproape
toate tipurile de particule de praf. Clasele H11 şi H13 determină permeabilitatea filtrului: filtrul H11 opreşte 95% din particulele de praf cu o mărime de 0,3 microni, iar filtrul H13
opreşte chiar şi până la 99,95% din toate impurităţile.
1 Pentru a schimba filtrul de evacuare HEPA apăsaţi pe
ramificaţia de pe capacul filtrului de evacuare, apoi trageţi în
sus capacul filtrului de evacuare de pe aspirator.
2 Scoateţi caseta filtrului de evacuare HEPA, în locul celei
VC1006-003_v01
uzate – introduceţi una nouă. Filtrul HEPA asigură utilizarea
eficientă pentru o perioadă de aproape 1 an.
3 Introduceţi de sus capacul filtrului de evacuare astfel
încât, ramificaţiile laterale ale capacului să intre în elementele de ghidare care se găsesc pe carcasa aspiratorului.
Ramificaţia capacului filtrului trebuie să se închidă automat.
Demontarea/montarea sacului SAFBAG
E
1 Aspiratorul este echipat cu o supapă de siguranţă, care
se află în interiorul sacului. Se activează automat atunci
când furtunul de aspirare sau elementele conectate cu el
vor fi total astupate, cât şi în cazul în care sacul aspiratorului
este umplut excesiv. Atunci când supapa se activează, aspiratorul va elibera un „freamăt” caracteristic.
2 Aprinderea indicatorului de umplere a pungii (7) atunci
când dispozitivul de aspirare sau peria se află deasupra
suprafeţei curăţate, vă informează că, trebuie să schimbaţi
punga pentru impurităţi. Indicatorul de umplere a pungii pentru praf poate să se aprindă în cazul în care este astupat furtunul de aspirare sau oricare din elementele echipamentului
care sunt unite cu acesta.
3 Opriţi aspiratorul cu butonul oprire/pornire (8). Deconectaţi aspiratorul din priză.
4 Apăsaţi cele două butoane laterale care se află la capătul
furtunului şi scoateţi-l din orificiul de intrare al aspiratorului.
5 Apăsaţi pe dispozitivul de închidere al capacului frontal
(10), şi deschideţi-l.
6 Scoateţi din compartimentul aspiratorului modulul săculeţului SAFBAG (15).
7 Ţinând cu mâna modulul îndoiţi în sus partea frontală
a plăcii pungii şi scoateţi-o în afară. Închideţi obturatorul pungii SAFBAG, pentru a astupa orificiul pungii pline Aruncaţi-l
la gunoi.
8 Introduceţi placa pungii noi în direcţia care este prezentată în imagine. Capătul plăcii ar trebui să se găsească în
orificiul special prevăzut. Obturatorul pungii trebuie să fie la
suprafaţă. Direcţia de fixare a pungii este marcată cu ajutorul
săgeţii de pe pungă.
●● Modulul pungii SAFBAG împreună cu punga montată (15)
trebuie introdus în aspirator astfel încât penele modulului
pungii SAFBAG să fie fixate în orificiile de pe peretele
rezervorului. Închideţi capacul prin apăsarea acestuia
până în momentul în care auziţi acel “clic” caracteristic aveţi grijă să nu prindeţi punga pentru impurităţi.
Nu aspiraţi fără să aveţi modulul pentru săculeţ
SAFBAG montat. Lipsa modulului pentru săculeţ SAFBAG nu permite închiderea capacului
superior al aspiratorului.
Aspiratoarele Zelmer sunt dotate cu sacii SAFBAG în cantităţi prezentate în tabel. Se recomandă înlocuirea sacului
când observaţi că:
a) se va aprinde indicatorul de umplere a pungii,
b) acţionează supapa de siguranţă,
c) aspiratorul funcţionează mult mai slab,
d) sacul este umplut.
VC1006-003_v01
Suport pentru accesorii
F
Suportul pentru accesorii este folosit pentru agăţarea de
ex. în dulap a elementelor echipamentului: furtunului de
aspirare, elementului mic de aspirare, periei mici, elementului îngust de aspirare, periei aspiratoare, turbo-periei (sau
a periei pentru aspirarea parchetului).
1 Conectaţi elementele suportului.
2 Prindeţi suportul pe peretele de ex. dulapului cu ajutorul
a patru holţ-şuruburi.
3 Amplasaţi elementele echipamentului pe suport aşa cum
este prezentat în imagine.
Protecţia termică a motorului
În cadrul aspiratoarelor: VC1006.0HT, VC1006.0ST,
VC1006.0HP a fost pusă în aplicare protecţia termică
a motorului aspiratorului. Aceasta are ca scop oprirea automată a aspiratorului în cazul în care creşte prea mult temperatura motorului acestuia. În acest caz trebuie să opriţi cu
ajutorul butonului „pornit/oprit (8) aspiratorul şi să aşteptaţi
circa 40 min. (până ce aspiratorul se va răci) şi apoi puteţi să
îl porniţi din nou. Aspiratorul ar trebui să înceapă din nou să
funcţioneze. În cazul în care aspiratorul nu porneşte trebuie
să îl duceţi la un punct de service.
Dotare specială
În punctele de comercializare a aspiratoarelor pot fi cumpărate accesorii care fac parte din dotarea specială:
Peria pentru parchet „BNB” (19)
Este folosită pentru curăţarea suprafeţelor dure, care sunt
sensibile la zgâriere, de ex. podele de lemn, panourilor de
podea, parchetului, marmurei plăcilor ceramice etc.
Părul natural delicat şi moale asigură o eficienţă maximală de
aspirare şi protejează împotriva zgârierii suprafeţei curăţate.
Perie turbo (24)
Aceasta poate fi folosită cu orice tip de aspirator ZELMER.
Serveşte la aspirarea mai eficace a covoarelor şi a mochetelor. Utilizând peria turbo trebuie să respectaţi instrucţiunile
de folosire a acesteia.
Întrebuinţarea periei turbo şi a celei electrice măreşte considerabil eficacitatea de înlăturare a impurităţilor fibroase,
precum: fire de blană, fire de păr, aţe etc. Aceste perii sunt
folositoare mai ales în apartamente unde se află şi animale
(pisici, câini), deoarece înlăturarea firelor de blană de pe
covoare şi mochete este foarte anevoioasă.
Încheierea utilizării, curăţare
şi conservare
G
1 Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (8).
2 Scoateţi ştecherul din priză.
3 Înfăşuraţi cablul apăsând butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului (1). Ţineţi cablul, astfel încât să nu se ajungă
la încâlcirea acestuia, iar ştecherul să nu lovească brusc de
carcasa aspiratorului.
29
4 Dezmembraţi ţeava telescopică de accesorii.
5 Dezmembraţi ţeava telescopică de furtun. Pentru
a scoate ţeava din mânerul furtunului apăsaţi butonul „A”
trăgând în acelaşi timp de ţeavă în direcţia arătată de
săgeată.
6 Apăsaţi cele două butoane de pe capătul furtunului iar
apoi scoateţi furtunul din orificiu.
7 Aspiratorul poate fi depozitat în poziţie verticală sau orizontală; pentru aceasta introduceţi cârligul de fixare al accesoriului perie de aspirare în clema de prindere a accesoriului
perie de aspirare. Furtunul poate rămâne fixat de aspirator,
însă trebuie să aveţi grijă ca acesta să nu fie îndoit puternic
în timpul depozitării.
8 Carcasa şi rezervorul pentru sacul de praf pot fi, în caz
de nevoie, şterse cu o cârpă umedă (poate fi îmbibată cu
detergent pentru vase), iar apoi uscate sau şterse.
Ecologie – Să avem grijă de mediu
înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aspiratorul împreună cu deşeurile comunale!
Nu folosiţi detergent pentru frecare şi nici diluanţi.
Problemele care pot apărea în timpul
exploatării aspiratorului
PROBLEMA
CUM PROCEDAŢI
Se aude un ”fâşâit” caracteristic al aspiratorului care
semnalizează acţionarea
supapei de siguranţă.
• Sacul poate fi plin – schimbaţi-l.
• Chiar dacă sacul nu este încă
plin, schimbaţi-l deoarece în condiţii
nefavorabile pulberea fină poate să
înfunde porii de pe suprafaţa sacului
şi să micşoreze considerabil puterea
de aspirare a aspiratorului.
• Ţeava de aspirare, furtunul sau
elementul de aspirare sunt blocate eliminaţi cauza astupării.
Sacul de praf este dete- Înlocuiţi sacul şi filtrele.
riorat.
Aspiratorul aspiră prost.
Înlocuiţi sacul şi filtrele, verificaţi ţevile
de aspirare, furtunul şi accesoriile,
înlăturaţi cauza astupării.
S-a activat indicatorul de Scoateţi furtunul de aspirare din capaumplere al sacului.
cul aspiratorului şi curătaţi furtunul şi
toate elementele conectate cu el.
A fost acţionată siguranţa Verificaţi dacă împreună cu aspirainstalaţiei electrice.
torul nu sunt conectate alte utilaje
la acelaşi circuit electric, dacă acţionarea siguranţei de reţea se repetă,
duceţi aspiratorul la un service.
Aspiratorul nu funcţio- Duceţi aspiratorul la un service.
nează, carcasa sau conductorul de racordare sunt
deteriorate.
30
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
a anunţa în prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
VC1006-003_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не включайте прибор, если питающий подсоеди-
нительный провод или корпус имеют видимые
повреждения. В таком случае отдайте прибор
в пункт сервисного обслуживания.
●● Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы
избежать аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Перед очисткой пылесоса, его сборкой и разборкой убедитесь, что прибор отключен от
сети.
●● Перед заменой оснащения или приближения
к движущимся частям следует выключить
устройство и отключить его от питания.
●● Не пылесосьте пылесосом людей и животных,
в особенности, не прикладывайте всасывающие
насадки к глазам или ушам.
●● Не втягивайте в пылесос никаких жидкостей или
жидких загрязнений.
●● Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными
способностями, а также не имеющие соответствующего опыта и знаний могут пользоваться прибором
только под присмотром взрослых или после ознакомления с указаниями по безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети
старше 8 лет могут производить очистку пылесоса
только под присмотром взрослых.
VC1006-003_v01
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Подключайте пылесос только к сети переменного
тока 230 V, защищенной предохранителем 16 A.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Запрещается
наезжать пылесосом на питающий
провод или прижимать его щеткой, т.к. это может
привести к повреждению изоляции провода.
●● Не пылесосьте без пылесборника, фильтров или
с поврежденным пылесборником.
●● Не допускайте до всасывания пылесосом спичек,
окурков, горячего пепла. Избегайте всасывания
острых предметов.
●● Проверяйте всасывающий шланг, трубы и насадки
– очищайте их от находящихся внутри них засоров.
●● Не используйте пылесос для всасывания муки,
цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров
и копиров или других мелких частиц.
●● Не допускается закрытие вентиляционных отверстий во время уборки. Нагретый воздух, не имеющий выхода, может привести к перегреву двигателя, что, в свою очередь, может привести к аварии
или деформации частей, выполненных из пластмассы.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Пылесос предназначен исключительно для домашнего использования.
пылесос только для уборки внутри
помещений и только для удаления пыли с сухих
поверхностей. Ковры после мокрой очистки перед
уборкой пылесосом необходимо высушить.
●● Используйте
Техническая характеристика
Тип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на информационной табличке спецификации изделия. Сетевой предохранитель 16 A. Не создаёт помех
при приёме радио- и телевизионных сигналов.
Не требует заземления
.
Пылесосы ZELMER отвечают требованиям действующих
норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрическое устройство низкого напряжения (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Уровень акустической мощности: max. 78 dB/A.
Устройство обозначено знаком CE на информационной
табличке спецификации.
31
Универсальная щётка пол/ковер
Малая насадка
Щелевая насадка
Мягкая щётка
Турбощётка
Щётка для паркета BNB
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
+
+
SAFBAG 2 шт.
HEPA H13
телескоп.
+
+
+
+
–
+
VC1006.0ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт.
HEPA H11
телескоп.
+
+
+
+
+
–
VC1006.0HT
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт.
HEPA H13
телескоп.
+
+
+
+
+
+
Электростатичность
Уборка пылесосом некоторых поверхностей в условиях
низкой влажности воздуха может вызвать незначительную наэлектризованность устройства. Это естественное
явление, оно не повреждает устройство и не является
его дефектом.
Для минимизирования этого явления рекомендуется:
●● разрядить устройство путём многократного касания
трубой металлических объектов в комнате,
●● увеличить влажность воздуха в помещении,
●● использовать общедоступные антиэлектростатические средства.
Устройство и оснащение пылесоса
A
1 Кнопка сматывания электрокабеля
2 Держатель для крепления универсальной щётки пол/
ковёр
3 Кабель питания с вилкой
4 Кнопка для открывания крышки фильтра
5 Крышка выпускного фильтра
6 Рычажок регулирования мощности всасывания
7 Индикатор заполнения пылесборника
8 Кнопка включить/выключить
9 Ручка для переноса
10 Захват передней крышки
11 Заслонка – механический регулятор мощности втягивания
12 Всасывающий шланг
13 Телескопическая всасывающая труба
14 Мешок SAFBAG
32
Выпускной фильтр
6
+
Пылесборник / Кол-во
5
+
Индикатор заполнения мешка
4
+
Функция «Парксистем»
2
+
Предохранительный клапан
1
VC1006.0HP
Тип
Термическая защита двигателя
Всасывающая труба
Защита от работы без пылесборника
Опции
исполнения
и оснащения
Регуляция мощности всасывания
ТИПЫ ПЫЛЕСОСОВ VC1006
15 Модуль мешка SAFBAG (с мешком SAFBAG)
16 Выходной фильтр. Пылесос оборудован только
одним выходным фильтром (A или B)
A Выходной фильтр HEPA H11 (исключительно для
модели VC1006.0ST) (вмонтирован в пылесос)
B Выходной фильтр HEPA H13 (только в моделях:
VC1006.0HT, VC1006.0HP) (вмонтирован в пылесос)
17 Корпус впускного фильтра (встроенный в пылесос)
18 Впускной фильтр (встроенный в пылесос)
19 Паркетная щетка „BNB” (Brush Natural Bristle) (только
в моделях: VC1006.0HT, VC1006.0HP)
Предназначена для чистки и полирования твёрдых
поверхностей, которые легко поцарапать, напр.: деревянных полов, панелей, паркета, мрамора, плиток, стен,
напольных покрытий из твёрдого натурального материала и т.п.
Тонкий и мягкий натуральный ворс обеспечивает максимальную эффективность пылеудаления и предохраняет
очищаемую поверхность от царапин.
20 Малая насадка
21 Мягкая щётка
22 Щелевая насадка
23 Всасывающая переключаемая щетка
24 Турбо-щетка (только в моделях: VC1006.0HT,
VC1006.0ST)
25 Вешалка для аксессуаров
26 Шурупы для прикручивания вешалки для аксессуаров
VC1006-003_v01
Подготовка пылесоса к работе
B
1 Изогнутый наконечник шланга вложите в отверстие
в пылесосе и слегка нажмите, пока не услышите характерный щелчок.
2 Второй конец шланга (рукоятку) соедините с всасывающей телескопической трубой. С этой целью нажмите
на кнопку «A» и вставьте трубу в рукоятку шланга таким
образом, чтобы кнопка «A» заблокировалась в отверстии «B».
3 Зафиксируйте длину телескопической трубы в необходимом рабочем положении, нажимая на кнопку регулирования и передвигая трубу в направлении, указанном
стрелками.
4 На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щётку или насадку.
5 Для чистки твёрдых поверхностей – деревянных
и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. - наиболее пригодна универсальная щётка с выдвинутым
ворсом
.
6 На всасывающей телескопической трубе имеется
удобный специальный держатель для крепления аксессуаров, что позволяет всегда иметь их под рукой.
7 Возьмитесь за вилку кабеля питания (3) и вытяните
его из пылесоса. Кабель вытягивайте плавно (без дергания), чтобы не допустить к его запутыванию и блокировки в корпусе пылесоса.
Не извлекайте кабель дальше жёлтой
отметки, которая сигнализирует конец
разматываемого кабеля, а также не дёргайте за кабель - это может привести
к его повреждению.
8 Вставьте вилку электрокабеля в розетку.
Перед включением пылесоса убедитесь, что в камере
пылесоса находится пылесборник SAFBAG, а также, что
в пылесосе установлены впускной и выпускной фильтры
HEPA.
9 Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (8).
10 Пылесос оснащён электронным регулятором мощности, который позволяет который позволяет плавно
регулировать мощность всасывания пылесоса. Регулирование мощности осуществляется с помощью рычажка
регулирования мощности.
Перемещение рычага направо или налево приведет к увеличению мощности втягивания или его уменьшению.
Рекомендуется следующая установка рычага:
– чистка нежных предметов, напр. тюли,
штор
– чистка гобеленовой мебели
– чистка твердых поверхностей напр. стяжки,
плитки, паркета и т.п.
Кроме рекомендованных установок, можно в индивидуальном порядке подобрать мощность в зависимости от
поверхности, предназначенной к чистке, эффективности
чистки и силы присасывания всасывающей щетки.
11 Пылесос оборудован функцией „Parksystem Autostart”. Она доступна только в моделях: VC1006.0HT,
VC1006.0ST, VC1006.0HP. Эта функция позволяет на
минутное выключение пылесоса при использовании гака,
закрепляющего всасывающую щетку, без необходимости использования кнопки выключателя. С этой целью,
во время работы пылесоса вложите гак, закрепляющий
всасывающую щетку, в защелку для крепления всасывающей щетки (2) в горизонтальной позиции пылесоса.
В этот момент наступит автоматическое выключение
пылесоса.
12 Пылесос оборудован механическим регулятором
силы всасывания (11), который находится на ручке
шланга. Можно им на время скорректировать силу всасывания без необходимости регулирования рычагом (6).
Замена фильтров
Прежде, чем приступить к замене фильтров, убедитесь,
что пылесос выключен, а вилка кабеля питания вынута
из розетки.
C
ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР
1 Освободите захват передней крышки (10)
и откройте её.
2 Извлеките из камеры пылесоса модуль пылесборника SAFBAG.
3 Выдвиньте из направляющих, расположенных на
задней стенке камеры пылесоса, защитный корпус впускного фильтра с установленным впускным фильтром.
4 Из защитного корпуса впускного фильтра выньте
впускной фильтр.
5 Новый фильтр вложите в крышку входного фильтра (17), обращая внимание, чтобы края фильтра тщательно прилегали к крышке фильтра.
6 Защитный корпус впускного фильтра (17) с установленным фильтром вставьте до упора в направляющие
на предыдущее место.
Повреждённый впускной фильтр следует
всегда заменять на новый оригинальный
заводской.
7 Вставьте модуль пылесборника SAFBAG в камеру
пылесоса.
8 Закройте крышку пылесоса, нажимая, пока не услышите характерный щелчок – обращайте внимание на то,
чтобы не защемить пылесборник.
– чистка ковров и ковровых покрытий
VC1006-003_v01
33
ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР HEPA
D
Пылесосы оборудованы выходным фильтром класса
HEPA (High Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Это фильтры с исключительно высокой фильтрацией,
изготовленные из специальных волокон, которые
в состоянии задержать практически все частички пороха.
Модели H11 и H13 описывают пропускную возможность
этого фильтра: фильтр H11 задерживает 95% частичек размером 0,3 микрона, а фильтр H13 - 99,95% всех
загрязнений.
1 С целью замены выходного фильтра HEPA нажмите
защелку на крышке выходного фильтра, потом высуньте
вверх крышку выходного фильтра из пылесоса.
2 Выньте кассету выходного фильтра HEPA, вместо
использованной – вложите новую. Фильтр HEPA обеспечивает эффективное использование в течении около
1 года.
3 Вложите сверху крышку выходного фильтра так,
чтобы боковые защелки вошли за выемки, которые находятся в корпусе пылесоса. Защелка фильтра должна
защелкнуться.
Замена пылесборника SAFBAG
E
1 Пылесос оборудован предохранительным клапаном,
который расположен в камере пылесборника (мешка).
Он автоматически открывается, когда произойдёт полное затыкание всасывающего шланга или соединённых
с ним элементов оборудования, а также в случае чрезмерного переполнения мешка пылью. После открывания
клапана прозвучит характерное „урчание” в пылесосе.
2 Загорание указателя заполнения мешка (7) когда
входное отверстие или втягивающая щетка находится
над поверхностью, предназначенной к чистке, информирует, что необходима замена мешка. Указатель заполнения мешка пылью может сработать в случае, когда забит
шланг или соединенные с ним части оборудования.
3 Выключите пылесос, нажимая на кнопку
включить/выключить (8). Выньте вилку электрокабеля
питания из розетки.
4 Нажмите на две кнопки, расположенные с боков наконечника шланга, и выньте шланг из отверстия в корпусе
пылесоса.
5 Освободите захват передней крышки (10) и откройте
крышку.
6 Извлеките из камеры пылесоса модуль пылесборника SAFBAG (15).
7 Держа за модуль, отогните вверх переднюю часть
плитки мешка и выньте мешок. Закройте затворку мешка
SAFBAG, так, чтобы заслонить отверстие заполненного
мешка. Выбросьте его в мусор.
8 Вложите новый мешок в направлении, указанном
на фото. Конец мешка должен защелкнуться в гнезде.
Затворка мешка должна находиться наверху. Направление вложения мешка обозначено стрелкой на мешке.
34
●● Модуль SAFBAG вместе с размещенным мешком (15)
вложите в контейнер пылесоса так, чтобы выступы
мешка SAFBAG попали в выемки на стене контейнера. Закройте крышку, нажимая на нее, до момента
характерного «клика» - следите за тем, чтобы не
перевернуть мешок.
Не пылесосьте без установленного мешка
SAFBAG. Отсутствие модуля мешка
SAFBAG делает невозможным захлопывание верхней крышки пылесоса.
Пылесосы Zelmer оснащены пылесборниками SAFBAG
в количестве, указанном в таблице. Замена пылесборника обязательна в случае, если заметите, что:
a) засветится указатель заполнения мешка,
b) сработает предохранительный клапан,
c) пылесос начнёт пылесосить слабее,
d) пылесборник заполнен.
Вешалка для аксессуаров
F
Вешалка для аксессуаров служит для размещения
в шкафе частей оборудования: шланга, малой насадки,
малой щетки, насадки для щелей, всасывающей щетки,
турбо-щетки (или щетки для паркета).
1 Объедините части вешалки.
2 Прикрутите вешалку к стене, напр. шкафа с помощью
четырех шурупов.
3 Разместите части оборудования на вешалке так, как
это показано на фото.
Термическая защита двигателя
В пылесосах: VC1006.0HT, VC1006.0ST, VC1006.0HP
использована термическая защита двигателя пылесоса.
Ее суть в том, что при каждом большом росте температуры двигателя наступит автоматическое выключение
пылесоса. В таком случае следует кнопкой «включение/
выключение» (8) выключить пылесос, подождать ок. 40
мин. (пока пылесос охладится) и повторно его включить.
Пылесос должен начать работать. Если это не наступит,
следует отдать его в сервисный центр.
Специальное оснащение
В тех торговых пунктах, где продаются пылесосы, можно
дополнительно приобрести специальное оснащение:
Щетка для паркета „BNB” (19)
Служит для чистки твердых, чувствительных к порисованию поверхностей, напр. подлог из дерева, панелей,
паркета, мрамора, плиток и т.п.
Нежный и мягкий ворс естественного происхождения
обеспечивает максимальную эффективность уборки
и защищает перед порисованием поверхности, предназначенной к уборке.
VC1006-003_v01
Турбощётка Zelmer (24)
Может использоваться с каждом типом пылесосов
ZELMER. Предназначена для более эффективной чистки
ковров и ковролина. В случае использования турбощётки
необходимо соблюдать инструкцию по ее обслуживанию.
Использование турбощётки значительно повышает
эффективность очистки от волокнистых загрязнений,
таких как: волосы, шерсть животных, нитки и т.п. Щётки
особенно пригодны для очистки помещений, в которых
пребывают животные (собаки, кошки), т.к. очень трудно
собрать шерсть с ковров или ковролина.
Окончание уборки, чистка и уход за
пылесосом
G
1 Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (8).
2 Выньте вилку электрокабеля питания из розетки.
3 Нажмите на кнопку сматывания электрокабеля (1)
и смотайте кабель питания. Выполняя эту операцию,
необходимо следить за тем, чтобы кабель не запутался
и чтобы вилка не ударилась резко о корпус пылесоса.
4 Отсоедините насадку или щётку от всасывающей
трубы и шланга.
5 Отсоедините трубу от рукоятки шланга. Для этой
цели одновременно нажмите на кнопку «A» и передвиньте трубу в направлении, указанном стрелкой.
6 Нажмите на две кнопки, расположенные с боков наконечника шланга, и выньте шланг из отверстия в корпусе
пылесоса.
7 Пылесос можно хранить в вертикальном или горизонтальном положении. Для этого вложите держатель,
который имеется на универсальной щетке, в специальное гнездо для крепления универсальной щетки. Шланг
может быть закреплен на пылесосе, однако необходимо
следить за тем, чтобы во время хранения он не был
сильно согнут.
8 В случае надобности корпус и камеру для пылесборника протрите влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья посуды), просушите или
вытрите насухо.
Запрещается использовать абразивные
чистящие средства, а также растворители.
Некоторые проблемы, появляющиеся
в ходе уборки пылесосом
ПРОБЛЕМА
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Слышится характерное «урчание» пылесоса, указывающее
на срабатывание предохранительного клапана.
• Проверить и заменить пылесборник.
• При очистке от мелкой пыли пылесборник может быть заполнен, хотя
показатель заполнения пылесборника
этого не сигнализирует. В данном
случае необходимо также опорожнить
пылесборник от скопившегося мусора.
• Трубка, шланг или входное отверстие заблокированы – уберите причины блокировки.
Повреждён пылесбор- Замените пылесборник и фильтры.
ник или фильтры.
Пылесос слабо пыле- Замените пылесборник и фильтры,
сосит.
проверьте всасывающие трубы, шланг
и насадку – устраните причину засорения.
Сработал индикатор Выньте наконечник шланга из гнезда
заполнения мешка.
в передней крышке и почистите шланг,
а также соединённые с ним элементы
оборудования.
Сработал предохра- Убедитесь, что вместе с пылесосом
нитель электросети.
в ту же самую электрическую цепь
не включены другие приборы, если
предохранитель будет срабатывать
вновь, обратитесь в пункт сервисного
обслуживания.
Пылесос не работает, Отдайте пылесос в ремонт в пункт
повреждён корпус или сервисного обслуживания.
кабель питания.
Экология – забота об окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
Для этого:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для
пластика.
Непригодный к эксплуатации пылесос отдавайте в соответствующий пункт утилизации, поскольку содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать
угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
VC1006-003_v01
35
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, кор-
пусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
●● Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя, в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуална опасност.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Преди почистване, сглобяване или разглобяване на уреда винаги изваждайте захранващия
кабел от електрическия контакт.
●● Преди замяна на оборудването или доближаване до частите, движещи се по време на
употреба, следва да изключите уреда и да го
изключите от захранването.
●● Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни,
а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
●● Не засмуквайте с прахосмукачката мокри замърсявания или течности.
●● Деца над осемгодишна възраст, лица с ограничени
умствени, сетивни или физически способности
и лица без опит и нужните знания могат да използват уреда само под надзора или след по-ранно
обяснение на възможните рискове и опасности
и инструкция за безопасна употреба на уреда. Не
позволявайте на деца да си играят с уреда. Деца
над осемгодишна възраст могат да почистват или
извършват действия по поддръжка на устройството
само под надзор.
36
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Включете прахосмукачката към ел. мрежа с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
прекарвайте прахосмукачката и приставките
й през захранващия кабел, тъй като по този начин
може да повредите изолацията на кабела.
●● Не почиствайте без торбичката, филтрите или
в случай че са повредени.
●● Не използвайте прахосмукачката за всмукване на:
клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте
да събирате с прахосмукачката остри предмети.
●● Проверете смукателния маркуч, тръбите и приставките - отстранете намиращите се в тях отпадъци.
●● Не почиствайте фин прах като напр. брашно,
цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
●● Не се разрешава запушването на вентилационните
отвори на прахосмукачката по врене на почистване
с нея. Нагретият въздух ако няма изход остава
в уреда и може да доведе до прегряване на мотора,
авария на прахосмукачката, или да деформира
елементите на уреда изработени от пластмаса.
●● Не
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Прахосмукачката
е предназначена само за
домашна употреба.
●● Използвайте прахосмукачката само вътре в помещенията и само за почистване на сухи повърхности. Килимите след мокро почистване трябва да се
изсушат преди използване на прахосмукачката.
Технически данни
Тип прахосмукачка и нейните технически параметри са
посочени върху информационната табелка. Предпазител на мрежата 16 А.
Не предизвиква смущения в радио- и телевизионния
сигнал.
Не се нуждае от заземяване
.
Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC)
– 2004/108/EC.
Ниво на акустична мощност: макс. 78 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE върху информационната табелка.
VC1006-003_v01
Торбичка / брой
Изходящ филтър
Смукателна тръба
Смукателна четка
Малка смукателна приставка
Приставка за фуги
Малка четка
Турбочетка
Четка за паркет „BNB”
Система за защита в случай на
липсваща торбичка
Показател за запълване на торбичката
Предпазен клапан
Система за паркиране “Автостарт”
Тип
Термичен предпазител на двигателя
Опция на
изпълнение
и принадлежности
Регулиране на мощността на
изсмукване
ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ VC1006
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
4
5
6
7
8
VC1006.0HP
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 бр. HEPA H13 Телескопична
+
+
+
+
–
+
VC1006.0ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 бр. HEPA H11 Телескопична
+
+
+
+
+
–
VC1006.0HT
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 бр. HEPA H13 Телескопична
+
+
+
+
+
+
Електростатика
При почистване с прахосмукачката на някои повърхности
в помещения с ниска влажност на въздуха, това може
да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.
За минимизация на това явление се препоръчва:
●● разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
●● повишаване на влажността на въздуха в помещението,
●● употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.
Устройство на уреда
A
Бутон за прибиране на кабела
Прикрепващ елемент за смукателната четка
Щепсел със захранващ кабел
Бутон за отваряне на капака на филтъра
Капак на изходящия филтър
Плъзгач за регулиране на смукателната мощност
Индикатор за запълване на торбичката
Бутон включване/изключване
Дръжка
Прикрепващ елемент на предния капак
Бутало – механичен регулатор на силата на изсмукване
12 Смукателен маркуч
13 Телескопична смукателна тръба
14 Торбичка SAFBAG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VC1006-003_v01
15 Модул на торбичката SAFBAG (с монтирана торбичка
SAFBAG)
16 Филтър на изхода. Прахосмукачката е снабдена само
с един изходен филтър (A или B)
A Изходен филтър HEPA H11 (само в моделите:
VC1006.0ST) (монтиран в прахосмукачката)
B Изходен филтър HEPA H13 (само в моделите:
VC1006.0HT, VC1006.0HP) (монтиран в прахосмукачката)
17 Предпазен елемент на входящия филтър (монтиран
в прахосмукачката)
18 Входящ филтър (монтиран в прахосмукачката)
19 Четка за паркет „BNB” (Brush Natural Bristle) (само
в моделите: VC1006.0HT, VC1006.0HP)
Служи за почистване и полиране на твърди, чувствителни към надраскване повърхности, напр. дървени
подове, панели, паркет, мрамор, плочки, стени и др.
Фината и мека четка от естествен косъм осигурява максимална ефективност на почистване и предпазва от
надраскване почистваната повърхност.
20 Малка смукателна приставка
21 Малка четка
22 Приставка за фуги
23 Превключваема изсмукваща чета
24 Турбо четка (само в моделите: VC1006.0HT,
VC1006.0ST)
25 Закачалка за аксесоари
26 Бурми за завинтване на закачалката за аксесоари
37
Подготовка на прахосмукачката
за използване
B
1 Пъхнете накрайника на маркуча в отвора на прахосмукачката и леко го натиснете. Щракването означава,
че маркучът е правилно монтиран.
2 Съединете другия край на маркуча (дръжката)
с телескопичната смукателна тръба. За тази цел натиснете затварящия механизъм „A” и пъхнете тръбата
в дръжката на маркуча така, че затварящият механизъм
„A” да щракне в отвора „B”.
3 Настройте телескопичната смукателна тръба
на желаната дължина, като преместите регулатора
съгласно стрелката и издърпате/ вкарате тръбата.
4 На другия край на смукателната тръба монтирайте
съответната смукателна приставка или четка.
5 За почистване на твърди подове - дървени подове,
изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете
четката с натискане на превключвателя на смукателната
четка съгласно рисунката
.
6 Асесоарите могат да се поставят на мястото за прикрепване на асесоари, намиращо се върху дръжката на
смукателния маркуч. Така те ще бъдат под ръка във
всеки момент.
7 Хванете щепсела на захранващия кабел (3) и го
извадете от прахосмукачката. Кабела изваждайте гладко
(без резки движения), за да предотвратите заплитането
и блокирането му в корпуса на прахосмукачката.
При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на жълтата черта, с която
е отбелязан краят на кабела. Опитите
кабелът да бъде издърпан по-нататък
могат да доведат до повреждането му.
8 Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.
Преди да задвижите прахосмукачката, уверете се дали
торбичката SAFBAG е поставена вътре в прахосмукачката, а също дали входящият и изходящият HEPA филтър е монтиран в прахосмукачката.
9 Задвижете прахосмукачката с натискане на бутона
„включване/изключване” (8).
10 Прахосмукачката е снабдена с електронния регулатор на мощност, който създава възможност от плавно
регулиране на мощност на прахосмукачката. Регулиране
на мощността се състои с помощта на плъзгача.
Преместването на плъзгача наляво или надясно ще
доведе до Увеличаване или намаляване на всмукателна
мощност.
Препоръчва се следната настройка на плъзгача:
– изчистване на малко замърсени предмети,
например: пердета, завеси
– изчистване на тапицирани мебели
38
– изчистване на килими и мокети
– изчистване на твърди настилки, например:
плочки, паркет, и др.
Въпреки препоръчваните настройки, можете индивидуално да изберете Мощността в зависимост от изчистваната повърхност, ефективността на изчистване И силата
на изсмукване на изсмукващата четка.
11 Прахосмукачката е снабдена с функцията „ Парк система Auto-start”. Достъпна само в моделите: VC1006.0HT,
VC1006.0ST, VC1006.0HP. Тази функция дава възможност за временно изключване на прахосмукачката при
използването на скобата за фиксиране на изсмукващата
четка, без да се налага да използвате бутона за изключване на захранването. За тази цел, по време на работа
на прахосмукачката, сложете фиксиращата скоба на четката в мястото за нейното закачване (2) в хоризонтална
позиция на прахосмукачката. Настъпва автоматично
изключване на прахосмукачката.
12 Прахосмукачката е снабдена също в механичен регулатор на силата на изсмукване (11), който се намира на
дръжката на тръбата. Можете с него временно да коригирате силата на изсмукването, без необходимост да
използвате плъзгача за регулиране (6).
Демонтаж на филтрите
Преди смяна на филтрите уверете се, че прахосмукачката е изключена и щепселът на захранващия кабел
е изваден от електрическия контакт.
C
ВХОДЯЩ ФИЛТЪР
1 Освободете кука на предния капак (10) и го отворете.
2 Извадете от вътрешността на прахосмукачката
модула на торбичката SAFBAG.
3 Изтеглете от намиращите се върху задната стена на
камера на прахосмукачката направляващи защита на
входящия филтър с монтирания входящ филтър.
4 Извадете входящия филтър от защита на входящия
филтър.
5 Поставете новия филтър в предпазния елемент на
входящия филтър (17), като внимавате ръбовете на
филтъра точно да прилягат към предпазния елемент на
филтъра.
6 Сложете защита на входящия филтър (17) с монтирания филтър до съпротивление в направляващите на
предишното им място.
Повредения входящ филтър сменявайте
винаги с нов, фабрично оригинален.
7 Сложете във вътрешността на прахосмукачката
модула на торбичката SAFBAG.
8 Затворете капака с натискане – ще чуете характерно
щракване, внимавайте да не защипете торбичката.
VC1006-003_v01
ИЗХОДЕН ФИЛТЪР HEPA
D
Прахосмукачката е снабдена с изходен филтър клас
HEPA (High Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Това са филтри с особено висока възможност за филтриране, изработени от специални влакна, които са в състояние да задържат почти всички частици на прахта.
Класът H11 и H13 определя ефективността на конкретния филтър: филтър H11 спира 95% частици с големина
0,3 микрони, а филтър H13 до 99,95% на всички видове
замърсявания.
1 За да замените изходящ филтър HEPA, натиснете
скобата на капака на филтъра, след това плъзнете нагоре
капака на изходящия филтър на прахосмукачката.
2 Извадете касетата на изходящия филтър HEPA,
в мястото на износената - поставете нова. HEPA филтър
осигурява ефективно използване за около 1 година.
3 Плъзнете отгоре капака на изходния филтър, така
че страничните куки на капака да влязат във водачите,
които се намират в корпуса на прахосмукачката. Скобата
на капака на филтъра трябва да “кликне”.
Демонтаж/монтаж на торбичката
SAFBAG
E
1 Прахосмукачката е снабдена с предпазен клапан,
който се намира в камера на резервоара (торбичката) за
прах. Той се отваря автоматично, когато настъпи пълно
запушване на смукателния маркуч или на съединените
с него елементи на оборудване, а също така в случай на
препълване на торбичката с прах. След отваряне на клапана се чува характерното «гърмене» в прахосмукачката.
2 Когато светне индикатора за напълнена торбичка (7)
и изсмукващата четка е над чистената повърхност това
означава, че има нужда от смяна на торбичката. Индикатора за напълнена торбичка с прах може да се включи
когато в случаите на запушен маркуч или тръба, или
свързаните с тях елементи от на прахосмукачката.
3 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (8). Извадете щепсела на захранващия кабел от ел. контакт.
4 Натиснете двата странични бутона, намиращи се
отстрани върху накрайника на маркуча, след това извадете накрайника на маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
5 Освободете механизма за прикрепване на предния
капак (10), отворете го.
6 Извадете от вътрешността на прахосмукачката
модула на торбичката SAFBAG (15).
7 Държейки модула, извийте нагоре предната част
на плочката на торбичката и изтеглете торбичката.
Затворете капачката на торбичката SAFBAG, така, че
да затворите отвора на пълната торбичка. Изхвърлете
я в кошчето за смет.
8 Вкарайте плочката на новата торбичка в джобчето по
посоката показана на снимката. Края на плочката трябва
да “кликне” в гнездото. Капачката на торбичката трябва
VC1006-003_v01
да на мира на горе. Посоката на слагане на торбичката
е маркирана със стрелка на торбичката.
●● Модула на торбичката SAFBAG заедно със сложената там торбичка (15) сложете в корпуса на прахосмукачката, така, че издатините в модула на торбичката SAFBAG да влязат във водачите на стените
на резервоара. Затворете капака натискайки го, до
момента когато чуете характерно “клик” – внимавайте да не притиснете торбичката.
Не ползвайте прахосмукачката без модул
на торбичката SAFBAG. Отсътствие
на модул на торбичката SAFBAG прави
затваряне на горния капак на прахосмукачката невъзможно.
Прахосмукачките Zelmer са снабдени с торбички SAFBAG
- виж броя, даден в таблицата. Препоръчва се торбичката да се смени, ако забележите, че:
a) ще светне индикатора за пълна торбичка,
б) предпазният клапан се задейства,
в) прахосмукачката почиства по-слабо,
г) торбичката е запълнена.
Закачалка за аксесоари
F
Закачалката за аксесоари служи за закачване, например
в Гардероба елементите на прахосмукачката: засмукващия маркуч, малка наставка, малка четка, наставка за
процепи, засмукваща четка, турбо четка (или четка за
паркет).
1 Свържете елементите на закачалката.
2 Завинтете закачалката на стената на (например) гардероба с помощта на четирите винта.
3 Закачете елементите на оборудването на закачалката, така, както е показано на снимката.
Термичен предпазител на двигателя
В прахосмукачките: VC1006.0HT, VC1006.0ST, VC1006.0HP
е приложено термично предпазване на мотора на прахосмукачката. То се изразява в това, че при прекалено
висока температура на мотора настъпва автоматично
изключване на прахосмукачката. При този случай,
с помощта на бутона „включи/изключи (8) изключете прахосмукачката, почакайте около 40 мин. (докато прахосмукачката не изстине) и отново я включете. Прахосмукачката би трябвало да започне работа. Ако това не стане
– занесете го до пункта за ремонт на прахосмукачки.
Специални асесоари
В магазините за продажба на прахосмукачки можете да
се снабдите със специални асесоари:
Четка за паркет „BNB” (19)
Служи за чистене на твърди, но чувствителни на
задрасквания повърхнини, например подови настилки от
дърво, панели, паркети, мраморни подови настилки или
от плочки, и др.
39
Нежните и меки влакна от натурален произход ще осигурят максимална охрана от задрасквания и едновременно
добре изчистена повърхност.
Турбочетка Zelmer (24)
Може да се използва с всеки тип прахосмукачка ZELMER.
Служи за по-ефективно почистване на килими и мокети.
При използване на турбочетката спазвайте нейната
инструкция за употреба.
Използването на турбочетката значително увеличава
ефективността на отстраняване на влакнести отпадъци
като напр. козина, косми, конци и др. Тя е особено подходяща за жилища, в които има животни (котки, кучета),
чиято козина трудно се отстранява от килимите и мокетите.
Приключване на работа, почистване
и поддръжка
G
1 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (8).
2 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
3 Приберете захранващия кабел с натискане на бутона
за прибиране на кабела (1). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането му
и внезапното удряне на щепсела в корпуса на прахосмукачката.
4 Отделете телескопичната тръба от смукателната
приставка или четка.
5 Отделете телескопичната тръба от маркуча. За да
извадите тръбата от дръжката на маркуча, натиснете
затварящия механизъм „A” и същевременно дръпнете
тръбата по посока на стрелката.
6 Натиснете двата странични бутона, намиращи се
отстрани върху накрайника на маркуча, след това извадете накрайника на маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
7 Прахосмукачката може да се съхранява във вертикално или хоризонтално положение; за тази цел пъхнете
издатината на смукателната четка в прикрепващия елемент за смукателната четка. Маркучът може да остане
монтиран в прахосмукачката, обаче внимавайте да не
е силно прегънат по време на съхранение.
8 В случай на необходимост изтрийте корпуса и резервоара за торбичката с мокра кърпа (можете да използвате препарат за миене на съдове) и ги подсушете.
Не използвайте абразивни средства или
разтворители.
Примерни проблеми по време
на използване на прахосмукачката
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Чува се характерно
“пърпорене” на прахосмукачката, което
означава, че е задействал предпазният
клапан.
• Торбичката за прах може да е пълна
– сменете торбичката с нова.
• Въпреки, че торбичката още не
е пълна, сменете я с нова. При неблагоприятни условия фин прах може да
е запушил порите на повърхността на
торбичката.
• Засмукващата тръба, маркуч или
наставка са запушени – премахнете
причината за запушването.
Торбичката е повредена.
Сменете торбичката и филтрите.
П р а х о с м у к а ч к а т а Сменете торбичката и филтрите, пропочиства слабо.
верете смукателната тръба, маркуча
и приставката – отстранете причината
за запушването.
Задействал е показа- Извадете накрайник на маркуча от
телят за запълване гнездо на предния капак и очистете марна торбичката.
куча и съединените с него елементи на
оборудване.
Задействал е пред- Проверете дали заедно с прахосмупазителят на ел. качката не са включени други уреди
инсталация.
към същата електрическа верига, ако
задействането на предпазителя на ел.
инсталация се повтаря, предадете прахосмукачката в сервиза.
Прахосмукачката не Занесете прахосмукачката в сервиз.
работи, корпусът или
захранващият кабел
са повредени.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
40
VC1006-003_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого приладу та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не
запускайте обладнання, якщо живильний
кабель, корпус або ручка мають помітні пошкодження. У такому випадку здайте обладнання
у сервісний центр.
●● Якщо невід’ємний живильний кабель буде пошкоджений, він підлягає заміні виробником або спеціалізованим сервісним центром, чи кваліфікованою
особою для попередження небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися до спеціалізованого
сервісного центру.
●● Перед очищенням обладнання, його монтажем
або демонтажем вийміть з’єднувальний провід
з розетки.
●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації, слід вимкнути прилад та відключити його
від електромережі.
●● Не очищувати пилососом людей та тварин, а особливо будьте обережними і не наближайте кінцівки
до очей та вух.
●● Не втягуйте в порохотяг жодних рідин або рідких
забруднень.
●● Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями,
а також особи, що не мають відповідного досвіду та
знань, можуть використовувати прилад виключно
під наглядом або після попереднього пояснення
можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та
виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років
за умови відповідного нагляду.
VC1006-003_v01
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Пилосос підключайте до мережі перемінного струму
230 V, захищеної мережним запобіжником 16 A.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Забороняється переїжджати пилососом та всмокту-
вальними щітками через мережний кабель, це може
привести до пошкодження ізоляції проводу.
●● Не збирайте пил без мішка і фільтрів та у випадку
їхнього пошкодження.
●● Забороняється збирати пилососом: сірники, недокурки сигарет, розжарену золу. Уникайте збору
гострих предметів.
●● Перевіряйте всмоктувальний шланг, труби і всмоктувальні насадки – видаліть сміття, що в них знаходиться.
●● Не збирайте пилососом дрібний пил як: мука,
цемент, гіпс, тонери принтерів і ксероксів та ін.
●● Не дозволяється закриття вентиляційних отворів
під час прибирання. Нагріте повітря, що не має
виходу, може призвести до перегрівання двигуна,
що, у свою чергу, спричинить аварію або деформацію частин, виконаних із пластмаси.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Пилосос
призначений виключно для домашнього
використання.
●● Користуйтесь пилососом тільки усередині приміщень і тільки для очищення сухих поверхонь.
Килими, що очищуються в мокрому виді необхідно
осушити.
Технічні дані
Тип пилососу та його технічні параметри вказані на
інформаційній табличці специфікації виробу. Мережний
запобіжник 16 A.
Не спричиняє перешкод у прийомі радіо-і телевізійного
сигналу.
Не вимагає заземлення
.
Пилососи ZELMER відповідають вимогам діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Рівеь акустичної потужності: max. 78 dB/A.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці
специфікації.
41
Мішок /кількість
Випускний фільтр
Всмоктувальна труба
Всмоктувальна щітка
Всмоктувальна щітка,
що перемикається
Щілинна насадка
Щітка мала
Турбощітка
Щітка паркетна „BNB”
Індикатор заповнення мішка
Захист від вмикання при відсутності
мішка
Запобіжний клапан.
Система паркування „Auto-start”
Тип
Термічний захист двигуна
Опція виготовлення
й оснащення
Регуляція потужності всмоктування
ТИПИ ПИЛОСОСІВ VC1006
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
4
5
6
7
8
VC1006.0HP
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13 Телескопічна
+
+
+
+
–
+
VC1006.0ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H11 Телескопічна
+
+
+
+
+
–
VC1006.0HT
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13 Телескопічна
+
+
+
+
+
+
Електростатичність
Прибирання пилососом деяких поверхонь в умовах
низької вологості повітря може викликати незначну наелектризованість приладу. Це природне явище, воно не
пошкоджує пристрій та не являється його дефектом.
Для мінімізації цього явища рекомендується:
●● розрядити пристрій шляхом багаторазового торкання
трубою металевих об‘єктів у кімнаті,
●● підвищення вологості повітря в приміщенні,
●● використання загальнодоступних антиелектростатичних засобів.
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
42
A
Кнопка змотувача
Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
Вилка з приєднувальним кабелем
Кнопка для відкривання кришки фільтра
Кришка випускного фільтра
Важіль регулювання потужності всмоктування
Індикатор наповнення пилозбірника
Кнопка вмикання/вимикання
Ручка
Зачіп передньої кришки
Заслонка – механічний регулятор потужності всмоктування
Всмоктувальний шланг
Всмоктувальна труба телескопічна
Мішок SAFBAG
Модуль мішка SAFBAG (зі встановленим мішком
SAFBAG)
16 Вихідний фільтр. Пилосос обладнаний лише одним
вихідним фільтром (A або B)
A Вихідний фільтр HEPA H11 (виключно для моделі
VC1006.0ST) (вмонтований в пилосос)
B Вихідний фільтр HEPA H13 (лише в моделях:
VC1006.0HT, VC1006.0HP) (вмонтований в пилосос)
17 Захист впускного фільтра (встановлений у пилососі)
18 Впускний фільтр (встановлений у пилососі)
19 Паркетна щітка „BNB” (Brush Natural Bristle) (лише
в моделях: VC1006.0HT, VC1006.0HP)
Призначена для чищення і полірування твердих, чутливих до утворення подряпин поверхонь, напр. дерев‘яних
підлог, панелей, паркету, мармуру, плиток та ін.
Делікатне і м’яке волосся натурального походження
забезпечує максимальну ефективність збору пилу і захищає від утворення подряпин на поверхні, що прибирається.
20 Всмоктувальна щітка, що перемикається
21 Щітка мала
22 Щілинна насадка
23 Всмоктувальна переключувана щітка
24 Турбощітка (лише в моделях: VC1006.0HT,
VC1006.0ST)
25 Відділення для аксесуарів
26 Шурупи для прикручування органайзера для аксесуарів
VC1006-003_v01
Підготування пилососу до роботи
B
1 Зігнутий наконечник шланга вставте в отвір пилососа
і легко дотисніть. Характерний звук „клік” свідчить про
правильне встановлення шланга.
2 Другий кінець шланга (тримач) з’єднайте з телескопічною трубою. З цією метою натисніть затискач „A”
i вставте трубу в тримач шланга так, щоб затискач „A”
заблокувався в отворі „B”.
3 Всмоктувальну телескопічну трубу встановіть на
потрібну довжину, пересуваючи повзунок згідно зі стрілкою і висуваючи/вставляючи трубу.
4 На другий кінець всмоктувальної труби надіньте відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
5 Для чищення твердих поверхонь – дерев‘яних підлог, пластмаси, керамічних плиток та ін. дістаньте щітку,
натискаючи перемикач на всмоктувальній щітці згідно
з малюнком
.
6 Аксесуари можна помістити у тримачі для аксесуарів,
що знаходиться у ручці всмоктувального шланга. Вони
у будь-який момент доступні для використання.
7 Візьміться за вилку кабеля живлення (3) і вийміть
його з пилососу. Кабель виймайте плавно (без шарпання), щоб не припустити до заплутування і блокування
в корпусі пилососу.
При витягуванні приєднувального кабелю
зверніть увагу на жовту смужку, що позначає кінець кабелю, який відмотується.
Подальші намагання (шарпання) можуть
привести до його пошкодження.
8 Вставте вилку кабелю у розетку електромережі.
Перед ввімкненням пилососу перевірте, чи мішок
SAFBAG встановлений у камері пилососу, а також чи
впускний і випускний фільтри HEPA встановлені у пилососі.
9 Увімкніть пилосос, натискаючи на кнопку
„вмикання/вимикання” (8).
10 Пилосос обладнаний електронним регулятором
потужності, котрий дає можливість плавно регулювати
потужність пилососа. Регулювання потужності відбувається за допомогою важеля.
Переміщення перемикача направо або наліво приведе до
збільшення потужності втягування або його зменшення.
Рекомендуєтся наступна установка перемикача:
– чистка тендітних предметів, напр. тюлі,
штор
– чистка гобеленових меблів
– чистка килимів і ковроліну
– чистка твердих поверхонь напр. стяжки,
плитки, паркету і т.п.
VC1006-003_v01
Крім рекомендованих установок, можна в індивідуальному порядку підібрати потужність в залежності від
поверхні, призначеної для чистки, ефективності чистки
і сили врисмоктування всмоктувальної щітки.
11 Пилосос обладнаний функцією „Parksystem Autostart”. Вона доступна лише в моделях: VC1006.0HT,
VC1006.0ST, VC1006.0HP. Ця функція дозволяє на
моментальне виключення пилососу з використанням
гачка, що зачіпляється за всмоктувальну щітку, без необхідності використання кнопки вимикача. З цією метою, під
час роботи пилососу вкладіть гачок, що закріплює всмоктувальну щітку, у защіпку для кріплення всмоктувальної
щітки (2) в горизонтальній позиції порохотягу. В цей
момент настане автоматичне виключення пилососу.
12 Порохотяг обладнаний механічним регулятором сили
всмоктування (11), який знаходиться на ручці шлангу.
Можна ним на якийсь час скоригувати силу всмоктування
без необхідності регулювання перемикачем (6).
C
ВПУСКНИЙ ФІЛЬТР
1 Звільніть затискач передньої кришки (10) та відкрийте її.
2 Вийміть з камери пилососу модуль пилозбірника
SAFBAG.
3 Витягніть з направляючих, що знаходяться на задній
стінці камери пилососа, захисний корпус впускного фільтра із встановленим впускним фільтром.
4 Із захисного корпусу впускного фільтра витягніть
впускний фільтр.
5 Новий фільтр встановіть у відсік вхідного фільтра (17), звертаючи увагу на те, щоб краї фільтра старанно прилягали до захисту фільтра.
6 Захисний корпус впускного фільтра (17) із установленим фільтром вставте до упору в направляючі на попереднє місце.
Пошкоджений впускний фільтр завжди
слід замінювати на новий оригінальний від
виробника.
7 Встановіть у камеру пилососу модуль мішка SAFBAG.
8 Закрийте кришку, натискаючи на неї до відчутного
характерного звуку „клік” – зверніть увагу, щоб не притиснути мішок.
ВИХІДНИЙ ФІЛЬТР HEPA
D
Пилососи обладнані вихідним фільтром классу HEPA
(High Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Ці фільтри із винятково високою концентрацією, виготовлені із спеціальних волокон, які в стані втримати
практично усі часточки пилу. Моделі H11 і H13 описують
пропускну здатність цього фільтру: фільтр H11 затримує 95% часточок розміром 0,3 мікрона, а фільтр H13 99,95% усіх забруднень.
1 З метою заміни вихідного фільтра HEPA натисніть
защіпку на кришці вихідного фільтру, потім дістаньте
вгору кришку вихідного фільтру із порохотягу.
43
2 Вийміть касету вихідного фільтру HEPA, замість використаної – вкладіть нову. Фільтр HEPA забезпечує ефективне використання впродовж близько 1 року.
3 Вкладіть зверху кришку вихідного фільтра таким
чином, щоб бокові защіпки увійшли в канальця, які знаходяться в корпусі пилососу. Защіпка фільтру повинна
зафіксуватися.
Демонтаж /монтаж мішка SAFBAG
E
1 Пилосос обладнаний запобіжним клапаном, котрий знаходиться в камері пилозбірника (мішка). Він відкривається
автоматично, коли буде повністю забитий всмоктуючий
шланг або поєднані з ним елементи обладнання, а також
у випадку надмірного заповнення мішка пилом. Після відкриття клапана у пилососі чути характерне „буркотіння”.
2 Загорання (вмикання) вказівника заповнення мішка
(7) Коли вхідний отвір або всмоктувальна щітка знаходяться над поверхнею, призначеною для чистки, інформує, що необхідна заміна мішка. Покажчик заповнення
мішка пилом може спрацювати у випадку, коли забитий
шланг або поєднані з ним частини обладнання.
3 Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (8). Витягніть вилку приєднувального кабелю
з розетки.
4 Натисніть на дві бокові кнопки, що знаходяться на
наконечнику шланга, витягніть наконечник шланга із
впускного отвору пилососа.
5 Звільніть замикач передньої кришки (10), відкрийте її.
6 Витягніть з камери пилососа модуль пилозбірника
SAFBAG (15).
7 Тримаючи модуль, відігніть угору передню частину
плитки мішка й вийміть мішок. Закрийте затворку мішка
SAFBAG, так, щоб заслонити отвір заповненого мішка.
Викиньте його у смітник.
8 Вкладіть новий мішок у напрямку, вказаному на фото.
Кінець мішка повинен зафіксуватися у гнізді. Затворка
мішка повинна знаходитися зверху. Напрям вкладання
мішка позначено стрілкою на мішку.
●● Модуль SAFBAG разом із розміщеним мішком (15)
вставте в контейнер так, щоб виступи мішка SAFBAG
потрапили в канальця на стіні контейнера. Закрийте
кришку, натискаючи на неї, до моменту характерного
«кліку» - слідкуйте за тим, щоб не перекинути мішок.
Не пилососьте без модуля мішка SAFBAG.
Відсутність модуля мішка SAFBAG унеможливить закривання верхньої кришки
пилососа.
Пилососи Zelmer обладнані мішками SAFBAG в кількості,
вказаній у таблиці. Рекомендується проводити заміну
мішка, якщо:
a) засвітиться покажчик заповнення мішка,
б) спрацює запобіжний клапан,
в) пилосос надто малоефективно збирає пил,
г) мішок переповнений.
44
Органайзер для аксесуарів
F
Органайзер для аксесуарів служить для разміщення
в шафі частин обладнання: шлангу, малої насадки, малої
щітки, насадки для щілин, всмоктувальної щітки, турбощітки (або щітки для паркету).
1 З’єднайте частини органайзера.
2 Прикрутіть органайзер до стіни, напр. шафи за допомогою чотирьох шурупів.
3 Размістіть частини обладнання на органайзері таким
чином, як це показано на фото.
Термічний захист двигуна
У пилососах: VC1006.0HT, VC1006.0ST, VC1006.0HP
використано термічний захист двигуна порохотягу. Його
суть полягає в тому, що при кожному великому рості
температури двигуна настає автоматичне виключення
пилососу. У такому випадку слід кнопкою «включення/
виключення» (8) виключити пилосос, зачекати близько
40 хв. (поки пилосос охолодиться) і повторно його включити. Пилосос повинен почати працювати. Якщо це не
настане, слід віддати його в сервісний центр.
Спеціальне обладнання
У пунктах продажу пилососів можна додатково придбати
спеціальне обладнання:
Щітка для паркету „BNB” (19)
Служить для чистки твердих, чутливих до подряпин
поверхонь, напр. підлог із дерева, панелей, паркету, мармуру, плиток і т.п.
Ніжний і м’який ворс природнього походження забезпечує
максимальну ефективність прибирання й захищає перед
подряпинами поверхні, призначеної для прибирання.
Турбощітка Zelmer (24)
Може застосовуватися з кожним типом пилососу
ZELMER. Призначена для більш ефективного збирання
пилу з килимів та килимових покриттів. При користуванні
турбощіткою необхідно дотримуватися цієї інструкції
з експлуатації.
Користування турбощіткою значно збільшує ефективність усування волокнистих забруднень, тобто: шерсть,
волосся, нитки та ін. Особливо придатна у приміщеннях,
де перебувають домашні тварини (кіт, пес), якщо усування шерсті з килимів та покриттів дуже тяжке.
Закінчення роботи, чищення
та догляд
G
1 Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку
„вмикання/вимикання” (8).
2 Витягніть вилку приєднувального кабелю з розетки.
3 Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи на
кнопку змотувача (1). При виконанні цієї дії притримайте
кабель, щоб запобігти його заплутуванню та раптовому
удару вилки в корпус пилососа.
VC1006-003_v01
4 Від’єднайте телескопічну трубу від всмоктувальної
насадки або щітки.
5 Від’єднайте телескопічну трубу від шлангу. Для
виймання труби з держателя шланга натисніть на кнопку
„A” i одночасно потягніть за трубу у напрямку стрілки.
6 Натисніть на дві бокові кнопки, що знаходяться на
наконечнику шланга, витягніть наконечник шланга із
впускного отвору пилососа.
7 Пилосос можна зберігати у вертикальному або горизонтальному положенні, з цією метою встановіть кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для
кріплення всмоктувальної насадки щітки. Шланг може
залишитися закріпленим до пилососу, але необхідно
звернути увагу, чи він не надто сильно зігнутий під час
його зберігання.
8 Корпус і камеру для мішка при необхідності слід протерти зволоженою ганчіркою (можна зволожити засобом
для миття посуду), висушити або витерти насухо.
Не застосовувати засоби для чищення,
a також розчинники.
Приклади проблем під час експлуатації
пилососу
ПРОБЛЕМА
ЩО ЗРОБИТИ, ЯКЩО
Чути
характерне
„тремтіння” пилососу,
яке вказує на спрацювання
запобіжного
клапану.
• Можливе переповнення пилозбірника – замініть мішок на новий.
• Хоча мішок ще не переповнений,
замініть його на новий. У несприятливих умовах дрібний пил міг закупорити
пори на поверхні мішка.
• Труба, шланг або вхідний отвір порохотягу заблоковані – усуньте причини
блокування.
Мішок пошкоджений.
Замініть мішок і фільтри.
Спостерігається нена- Замініть мішок та фільтри, перевірте
лежне збирання пилу всмоктувальну трубу, шланг і всмокпилососом.
тувальну насадку – усуньте причину
закупорки.
Екологія – дбаймо про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не важко, ні надто
дорого. З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) викиньте в контейнер для пластиків.
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні
компоненти, що містяться в пристрої можуть
створювати небезпеку для середовища.
Не викидайте разом з побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Спрацював індикатор Вийміть наконечник шланга з гнізда
заповнення мішка.
в передній кришці та почистіть шланг,
а також з‘єднані з ним елементи оснащення.
Спрацював запобіж- Необхідно перевірити чи разом з пилоник електросистеми. сосом не працює інше обладнання, що
підключене до цього ж самого електричного ланцюга, якщо спрацювання
запобіжника повторюється, віддайте
пилосос у сервісний центр.
Пилосос не працює, Віддайте пилосос у сервісний центр.
корпус пошкоджений
або пошкоджений приєднувальний кабель.
VC1006-003_v01
Завод - виробник: ТОВ “Зелмер Про”, Рогожніца 300,
36-060 Глогув Малопольскі, Польща.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник зберігає за собою право модифікувати прилад
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, торговельним, естетичним та
іншими причинами.
45
KZ
Құрметті тұтынушылар!
Біздің құрылғымызды таңдағаныңызбен құттықтаймыз
және Zelmer тауарлары тұтынушыларының арасында
болғаныңызды құптаймыз. Оңтайлы нәтижелерге жету
үшін тек Zelmer компаниясының түпнұсқалық аксессуарларын қолдануыңызға кеңес береміз. Олар осы өнім үшін
арнайы жасалған.
Қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты зейін сала
танысып шығуыңызды өтінеміз. Техникалық қауіпсіздік
ережелеріне ерекше назар аударған жөн. Құрылғыны
алдағы пайдалануда қолдана алу үшін, нұсқаулықты
сақтап қоюыңызды өтінеміз.
Қауіпсіздік нұсқаулары
Қауіпті! Назар аударыңыз!
Ережелерді сақтамау жарақаттарға
әкеледі
●● Егер
де қоректену сымдарына, розетка немесе
вилкаға көзге көрінерліктей зақым келсе, аспапты
қоспау керек.
●● Электр айырғы бұзған кезде жөндеу мəселері бойынша рұқсат етілген сервис орталығына немесе
рұқсат етілген кісіге жүгініңіз.
●● Аспаптың жөндеу мәселері теққана жарымды
қызметкер арқылы жасауы тиіс. Нашар жасаған
жөндеу қолданушыға қауіпті болуы мүмкін.
Әр қатемен арнаулы ZELMER сервис орталығына
жүгініңіз.
●● Шаңсорғышты тазалау, демонтажы/құрастыру
алдында əрқашан электр айырғыны розеткадан
шығарыңыз.
●● Жабдықтары ауыстыру мен тазалау алдында
шаңсорғышты сөндіріңіз.
●● Шаңсорғышпен адамдар мен айуандары тазалуға
тыйым салынады. Жұмыс кезінде аспапты беттен
жəне көзден қауіпсіз аралықта ұстаңыз.
●● Сұйықтықты немесе ылғалды лас нәрселерді шаң
сорғышпен сормау керек.
●● 8 жасқа дейінгі балалар, шектеулі психологиялық,
физикалық және интеллектуалдық мүмкіндіктерге
ие адамдар, сонымен қатар, қажетті тәжірибе
және білімге ие болмаған адамдар ересек
адамдардың қарауымен немесе қауіпсіз пайдалану
нұсқауларымен толық танысқаннан кейін құрылғыны
пайдалана алады. Балаларға құрылғымен ойнауға
мүмкіндік бермеңіз. 8 жастан асқан балалар ересек
адамдардың қарауымен ғана құрылғыны пайдалана
алады.
46
Назар аударыңыз!
Бұл талаптарды орындамау меншіктің
зақымдануына әкелуі мүмкін
●● Шаңсорғышты
16 А сақтандырғышқа ие, 230 В
айнымалы ток беретін қуат көзіне қосыңыз.
●● Сымынан тарту арқылы розеткадан айырды алып
тастамаңыз.
●● Қолданған кезде шаңсорғышпен электр сымды
басуға болмайды – сіз оны бұзыңыз мүмкін.
●● Шаң жинағыш құралынсыз, сүзгісіз немесе оларға
зақым келген жағдайда тазалау жұмыстарын
жүргізбеген жөн.
●● Шаңсорғышпен сірінкені, тұтынып тұрған күлді
тағыда өткір жəне кесетін заттарды қолдануға
тыйым салынады.
●● Ішінде қоқыстары бар шлангты, түтікшені және саптамаларды тексеру керек, оларды қоқыстан тазарту
керек.
●● Шаңсорғышпен жінішкедисперстік шаңды, мысалы:
сылақ, бетон, ұн немесе баспашы тонер жинауға
тыйым салынады.
●● Үйді жинастыру кезінде желдеткіш саңылауларын
жауып тастауға тыйым салынады. Шығуға жол
таба алмаған әрі қыздырылған ауа шаң сорғыш
қозғалтқышының қызып кетуіне апарады, ал бұл ең
алдымен пластмассадан жасалған бөлшектерінің
балқып кетуіне немесе апатты жағдайларға апаруы
мүмкін.
Кеңестер
Өнім туралы мағлұмат және оны
қолдану ұсыныстары
●● Шаңсорғыш
тек қана үйді жинастыру үшін
арналған.
●● Шаңсорғышты тек ғана құрғақ едендерді тазарту
үшін және бөлмелердің ішін тазалау үшін пайдалану керек. Шаңсорғышты пайдаланып жинастыру
жұмысының алдында сумен тазалғаннан кейінгі
кілемдерді алдын ала құрғату керек.
Электростатикалылық
Шаңсорғышпен кейбір жазықтықтарды төмен ауа
ылғалдығында жинау құрылғының аз электрленуін
туғызуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, ол құрылғыны
зақымдамайды және оның ақаулығы болып табылмайды.
Осындай жағдайларды азайтуға арналған ұсыныстар:
●● түтікпен бөлмедегі темір заттарды тигізіп шығу
арқылы құрылғыны тоғынан айыру,
●● бөлменің ылғалдығын арттыру,
●● қол жетімді антиэлектростатикалық құралдарды
қолдану.
VC1006-003_v01
Шаң жинау құрылғысы/мөлшері
Шығару түтікшесі
Сору түтікшесі
Сору щеткасы
Кіші саптама
Саңылауларға арналған саптама
Шағын щетка
Турбо-шетка
Паркетке арналған щетка „BNB”
Шаң жиналу құрылғысының толу индикаторы бар
Шаң жинағыш құрылғысының
болмағандығынан қорғанысы бар
«Авто-старт» орналастыру жүйесі бар
Қозғалтқыштың термиялық қорғанысы
Типі
Алдын ала сақтандырғыш қақпағы бар
Нұсқасы
Дайындалуы мен
жарықтандыруы
Соры қуаттылығын реттеу мүмкіндігі бар
ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ТИПІ - VC1006
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
4
5
6
7
8
VC1006.0HP
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 дана HEPA H13 Телескопиялық
+
+
+
+
–
+
VC1006.0ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 дана HEPA H11 Телескопиялық
+
+
+
+
+
–
VC1006.0HT
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 дана HEPA H13 Телескопиялық
+
+
+
+
+
+
Техникалық деректер
Шаңсорғыштың түрі мен оның техникалық деректері
аспаптың
суреттеуінде
жазылған.
Тораптың
сақтандырғыш 16 A.
Теледидар мен радионың жұмысын бұзбайды.
Жерге қосылуды талап етпейді
.
Шаңсорғыштар ағымдағы норма талаптарына жауап
береді.
Құрылғы мына директивалардың талаптарына сай келеді:
–– Төмен вольттық жабдық бойынша директива (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагниттік сыйысымдылық бойынша директива – (EMC) – 2004/108/EC.
Акустикалық қуат деңгейі: ең жоғарғы 78 dB/A.
Құрылғыға СЕ сәйкестік белгісі қойылған.
Аспаптың құрылысы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Сымды айналдыру басқышы
Сору щеткасын орналастыруға арналған бекіткіш
Қоректендіру кабелі бар вилка
Сүзгілеу ақпағын ашу үшін арналған басқыш
Шығарушы сүзгінің қақпағы
Сору қуатын таңдау қайта қосқышы
Шаң жинау құрылғысын толтыру индикаторы
Қосу/өшіру басқыштары
Тұтқасы
Алдыңғы қақпақтың бекіткіші
Жапқыш-тарту қуатының механикалық реттегіші
Шланг
VC1006-003_v01
A
13 Телескопиялық түтікше
14 Шаң жинау құрылғысы - SAFBAG
15 SAFBAG шаң жинау құрылғысының бекіткіші (SAFBAG
монтаждалған қапшығымен)
16 Сыртқа шығару сүзгісі. Шаңсорғыш тек қана бір ғана
сыртқа шығару сүзгісімен жабдықталған (А немесе В).
A Сыртқа шығару сүзгісі НЕРА Н11 (тек қана
VC1006.0ST үлгілері үшін арналған) (шаңсорғышқа
монтаждалған)
B Сыртқа шығару сүзгісі НЕРА Н13 (тек қана
VC1006.0HT, VC1006.0HP үлгілері үшін арналған)
(шаңсорғышқа монтаждалған)
17 Сыртқа шығару сүзгісінің жапқышы (шаңсорғышқа
монтаждалған)
18 Сыртқа шығару сүзгісі (шаңсорғышқа монтаждалған)
19 „BNB” (Brush Natural Bristle) пакетке арналған щетка
(тек қана VC1006.0HT, VC1006.0HP үлгілерінде)
Тек қана қатты, абразивті тозу мүмкіндіктері бар еден
беттерін тазалау үшін арналған, мысалы: ағаштан
жасалған едендер, панель, паркет, мрамор, және едендерге сызаттар түсіруден қорғайды.
Табиғи нәзік әрі жұмсақ қылшықтары бар жерлерді
оңтайлы тазартады
20 Кіші саптама
21 Кіші щетка
22 Саңылауларға арналған саптама
23 Соруға арналған реттелетін щеткасы
24 Турбо-щетка (тек қана VC1006.0HT, VC1006.0ST
үлгілерінде бар)
25 Керек жарақтарға арналған ілгіш тұтқасы
26 Керек жарақтарға арналған бұрауға арналған
бұрандалары
47
Шаңсорғышты пайдалануға дайындау
B
1 Шлангтың
майысқан
ұшын
шаңсорғыштың
саңылауына салу керек және жеңіл ғана қысу керек.
Тырсылдаған дыбыстың шығуы шлангтың дұрыс
салынғандығын білдіреді.
2 Шлангтың келесі ұшын (тұтқасын) телескопиялық
тұтқамен жалғау керек. Ол үшін «А» бекіткішін басу керек
және «А» бекіткіші «В» саңылауына барып блокадаланып
қалатындай етіп шланг тұтқасын дұрыстап салу керек.
3 Реттегішті бағдаршаның бағыты бойынша орналастыра отырып қажетті ұзындыққа сору телескопиялық
түтікшесін орнату керек және түтікшені суырып алу/салу
керек.
4 Түтікшенің басқа бір ұшына тиісті саптаманы немесе
щетканы орналастыру керек.
5 Керамика плиткалары, пластмассадан, ағаштан
жасалған едендер сияқты қатты едендерді жинастыру
үшін суретке сәйкес сору щеткасында орналасқан
басқышты басу арқылы щетканы шығару керек
.
6 Саптамаларды шлангтың тұтқасында орналасқан
керек жарақтарға арналған тұтқаға орналастыруға
болады. Олар пайдалану үшін кез келген уақытта қол
жетімді болады.
7 Қоректендіру кабелінің вилкасын (3) ұстап тұрып, оны
шаңсорғыштан тартып шығару керек. Кабельді шатасып
қалмауы үшін және шаңсорғыштың корпусында блокадаланып қалмауы үшін мұқият тартып алу керек.
Қоректендіру кабелін тарту кезінде
тартылатын кабельдің соңғы ұшын
көрсететін сары сақинаға назар аудару
керек. Оны одан әрі қарай тартқылаудың
соңы оның бұзылып қалуына апарады.
8 Кабельдің вилкасын желінің ұяшығына салу керек.
Шаңсорғышты қосу алдында SAFBAG шаң жанау
құрылғысының
шаңсорғышта
орнатылғандығына
және сонымен қатар НЕРА сыртқа шығару сүзгісінің
шаңсорғышта орнатылғандығына көз жеткізу керек.
9 «Қосу/өшіру» (8) басқышына басу арқылы
шаңсорғышты қосу керек.
10 Шаңсорғыш - шаңсорғыштың қуатын бірқалыпты
реттеуді қамтамасыз ететін электронды реттегішпен
қамтамасыз етілген.
Қуаттылықты реттеу бұру реттегішінің көмегімен жүзеге
асырылады. Бұру реттегішінің оңға немесе солға орналастыру тарту қуатының ұлғаюына немесе оның азаюына
апарады.
Реттегішті орнатудың төмендегі тәсілдері ұсынылады:
– нәзік заттарды, мысалы,
перделерді тазалау
тюльдер,
– қатты үстіңгі беттерді, мысалы, тұтастырғы,
плиталар, паркет және т.б. тазалау
Орнатудың осы ұсынылған тәсілдерінен өзге жеке
тәсілмен тазалайтын еденнің бетіне байланысты, сору
щеткасының сору күші мен тазалау тиімділігіне байланысты қуаттылықты таңдап алуға болады.
11 Шаңсорғыш «Auto-start орнату жүйесі» қызметімен
жабдықталған. Ол тек қана VC1006.0HT, VC1006.0ST,
VC1006.0HP үлгілерінде ғана қол жетімді болады. Бұл
қызмет өшіру басқыштарын пайдалану қажеттіліктерінсіз
ақ саптамалар орнатылатын тұтқаның көмегімен тазалау
кезінде үзіліс уақытында шаңсорғышты өшіруге мүмкіндік
береді. Ол үшін шаңсорғыштың жұмыс істеу уақытында
шаңсорғыштың көлденең жағдайына сору щеткасының
тұтқасына (2) сору саптамасының жұдырықшасын
салу керек. Осы уақытта шаңсорғыш автоматты түрде
өшіріледі.
12 Шаңсорғыш шлангтың тұтқасында орналасқан (11)
сору күшінің механикалық реттегішімен жабдықталған.
Осының арқасында уақытша қуаттылықтың реттегішімен
(6) реттеу қажеттілігінсіз сору күшін түзетуге болады.
Сүзгіні бөлшектеу
Сүзгілерді ауыстыруға кіріспес бұрын, шаңсорғыштың
сөндірілу, ал қоректендіру кабелінің айыры розеткадан
суырылғандығына көз жеткізіңіз.
C
КІРГІЗУ СҮЗГІСІ
1 Алдыңғы қақпақ қамтуын (10) босатыңыз және оны
ашыңыз.
2 Шаңсорғыш камерасынан SAFBAG шаңжинағыш
модулін алып тастаңыз.
3 Шаңсорғыштың артқы қабырғасында орналасқан
бағыттаушылардан орнатылған кіргізу сүзгісі бар кіргізу
сүзгісінің қорғаныс корпусын жылжытыңыз.
4 Кіргізу сүзгісі қорғаныс корпусынан кіргізу сүзгісін
алып тастаңыз.
5 Жаңа сүзгіні сүзгі шеті сүзгі қақпағына мұқият жақын
тұруына баса назар аудара отырып, кіргізу сүзгісі
қақпағына (17) орналастырыңыз.
6 Орнатылған сүзгісі бар кіргізу сүзгісінің (17) қорғаныс
корпусын алдыңғы орындағы бағыттаушыларға тіреуіне
дейін орналастырыңыз.
Бүлінген кіргізу сүзгісін үнемі жаңа
түпнұсқалық зауыттыққа ауыстыру
қажет.
7 Шаңсорғыш камерасына SAFBAG шаң жинағыш
модулін қойыңыз.
8 Сипатты сыртылды естімейінше баса отырып,
шаңсорғыш қақпағын жауып тастаңыз.
– гобелен жиһазын тазалау
– кілем және кілем үстіңгі беттерін тазалау
48
VC1006-003_v01
ШЫҒУ СҮЗГІСІ НЕРА
D
Шаңсорғыш НЕРА (High Efficiency Particulate Air) H11, H13
тобындағы шығу сүзгісімен жабдықталған.
Бұл сүзгілер толығымен шаңның барлық бөлшектерін
ұстап алу мүмкіндігі бар арнайы талшықтардан
дайындалған жоғарғы сүзгілеу мүмкіндігінен тұрады.
Н11 және Н13 үлгілері осындай сүзгінің өткізу мүмкіндігін
сипаттайды: Н11 сүзгісі көлемі 0,3 икронның 95% бөлігін
ұстап қалады, ал Н13 сүзгісі барлық қоқыстардың 99,95%
ұстап қалады.
1 НЕРА сыртқа шығару сүзгісін айырбастау мақсатымен
сыртқа шығару сүзгісінің қақпағындағы ілгешекке басу
керек, содан кейін шаңсорғыштан сыртқа шығару
сүзгісінің қақпағын жоғарыға жылжыту керек.
2 НЕРА сыртқа шығару сүзгісінің кассетасын суырып
алу керек, пайдаланғанның орнына жаңасын салу керек.
НЕРА сүзгісі шамамен 1 жылдың аралығында тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді.
3 Қабырғаларында
орналасқан
ілгешектері
шаңсорғыштың корпусында орналасқан қуыстарға
кіретіндей етіп, сыртқа шығару сүзгісінің қақпағын
жоғарыдан салу керек. Сүзгінің ілгешегінен тырсылдаған
дыбыс шығуы керек.
SAFBAG қапшығын монтаждау/
боршалау
E
1 Шаңсорғыш шаң (қапшық) үшін контейнердің камерасында орналасқан бітеуіштермен жабдықталған. Ол
шланг немесе онымен жалғанған жабдықтың бөлшектері
толығымен блокадаланған уақытта және сонымен қатар
қапшықтың шаңмен толығуы өз деңгейінен асып кеткен
жағдайда өздігінен ашылады. Бітеуішті ашқаннан кейін
шаңсорғыштан белгілі бір шудың дыбысы естіледі.
2 Қапшықтың толу индикаторының жануы (7) кіргізуге
тиісті саңылау немесе тарту шлангы тазалауға арналған
беттің үстінде болса, қапшықты ауыстыру қажеттілігі
туралы ақпараттар береді. Қапшықтың шаңмен толу
индикаторы шланг немесе онымен жалғанған жабдықтың
бөлшектері толығымен бітеліп қалған жағдайда жана
бастайды.
3 «Қосу/өшіру» (8) басқышына басу арқылы
шаңсорғышты өшіру керек. Желінің ұяшығынан
қоректендіру кабелінің вилкасын суырып алу керек.
4 Шлангтың ұштарында орналасқан екі бүйіріндегі
басқыштарды басу керек, содан кейін шаңсорғыштың
шығыс саңылауынан шлангтың ұшын суырып алу керек.
5 Алдыңғы қақпақтың (10) бекіткішін босату керек, оны
ашу керек.
6 Шаңсорғыштың
камерасынан
SAFBAG
(15)
қапшығының модулін суырып алу керек.
7 Модульді ұстап тұрып, қапшық тақтайшасының
алдыңғы бөлігін жоғарыға көтеру керек және қапшықты
суырып алу керек. Шаңмен толған қапшықтың саңылауын
бөгеттеу үшін SAFBAG қапшығының бекітпесін жабу
керек. Оны қоқысқа тастау керек.
VC1006-003_v01
8 Суретте көрсетілгендей бағытта жаңа қапшықты
салу керек. Қапшықтың ұшы ұяшыққа барып тырсылдап
бекітілуі керек. Қапшықтың бекітпесі жоғарыға қарап
тұруы керек.
●● SAFBAG модулін орналастырылған қапшықпен
(15) бірге SAFBAG қапшығының шығыңқы жері
контейнердің қабырғасындағы қуыстарға барып
түсетіндей етіп шаңсорғыштың контейнеріне салу
керек. Қақпақты белгілі бір тырсылдаған дыбыс
естілмейінше, оған басу арқылы жабу керек және
қапшықтың аударылып қалмауын қадағалау керек.
SAFBAG шаң жинау құрылғысының
модулінсіз тазалау жұмыстарын жүргізбеу
керек. SAFBAG шаң жинау құрылғысының
модулінің болмауынан шаңсорғыштың
жоғарғы қақпағын жабу мүмкін болмайды.
SAFBAG шаң жинау құрылғысының модулімен Zelmer
шаңсорғышы кестеде көрсетілгендей мөлшерде
жабдықталған. Мына төмендегі жағдайлар байқалған
болса, қапшықты ауыстыру керек:
a) Қапшықтың толу индикаторы жанған уақытта,
b) Алдын ала сақтандыру қақпағы жұмыс істесе,
c) Шаңсорғыштың тарту мүмкіндігі әлсіреген уақытта,
d) Қапшық толып кеткен жағдайда.
Керек жарақтарға арналған тұтқышы
F
Керек жарақтарға арналған тұтқышы орналастыру үшін
қызмет атқарады, мысалы: шкафқа жарықтандыру
элементтерін орналастыру үшін, шланг, кіші саптамаларды, кіші щетканы, кіші саптаманы, саңылауға
арналған саптаманы, сору щеткаларын, турбо-щетканы,
(паркетке арналған щетка).
1 Тұтқыштың бөлігін жалғау керек.
2 Тұтқышты қабырғаға бұрау керек, мысалы төрт
бұрандалардың көмегімен шкафқа.
3 Суретте көрсетілгендей етіп жабдықтың бөліктерін
тұтқышқа орналастыру керек.
Қозғалтқыштың термиялық қорғанысы
VC1006.0HT, VC1006.0ST, VC1006.0HP шаңсорғыштарында.
Шаңсорғыш
қозғалтқышының
термо
қорғанысы
пайдаланылған. Оның мәні мынада, қозғалтқыштың
әрбір температурасы аса жоғарылаған уақытта
шаңсорғыш автоматты түрде өшірілетін болады. Мұндай
жағдайда «Қосу/өшіру» (8) басқыштарының көмегімен
шаңсорғышты өшіріп тастау керек, шамамен 40 минуттай күте тұру керек (шаңсорғыш суымайынша) және оны
қайтадан қосу керек. Шаңсорғыш қайтадан жұмыс істеуі
керек. Егер де осыдан кейін жұмыс істемеген болса, оны
қызмет көрсету орталығына беру керек.
49
Арнайы жарықтандыру
Шаңсорғыштарды
сату
орындарында
арнайы
жарықтандыру бөлшектерін сатып алуға болады.
„BNB” (19) паркетке арналған щеткасы
Тек қана қатты, абразивті тозу мүмкіндіктері бар еден
беттерін тазалау үшін арналған, мысалы: ағаштан
жасалған едендер, панель, паркет, мрамор, және едендерге сызаттар түсіруден қорғайды.
Табиғи нәзік әрі жұмсақ қылшықтары бар жерлерді
оңтайлы тазартады
Zelmer (24) турбо-щетка
Zelmer шаңсорғышының кез келген типтерімен
пайдалануға болады.
Кілемдер мен ковроланды тиімді аса тазалау үшін
қолданылады. Турбо-щетканы пайдалану кезінде пайдалануы бойынша басшылықты оқып шығу керек. Турбощетканы пайдалану талшықтары мен қылшықтары бар
қоқыстарды тазалау тиімділігін арттырады, мысалы:
қылшықтар, жүн, шаш және жіп қалдықтары. Мұны
әсіресе үй жануарлары (ит, мысықтары) бар пәтерлерде
пайдалану тиімді, өйтені мұндай қылшықтарды тазарту
аса күрделі мәселе.
Жұмысты аяқтау, тазалау мен сақтау
G
1 Қосу/өшіру (8) басқышына басу арқылы шаңсорғышты
өшіру керек.
2 Желінің ұяшығынан қоректендіру кабелінің вилкасын
суырып алу керек.
3 Айналдыру (1) басқышына басу арқылы кабельді
бұрап айналдыру керек. Осы қызметті орындау барысында оның шатасып қалмауы үшін және шаңсорғыштың
корпусына соғылмауы үшін кабельді ұстап тұру керек.
4 Щеткадан немесе саптамадан телескопиялық
түтікшені ажыратып алу керек.
5 Шлангтан телескопиялық түтікшені ажыратып алу
керек. Шланг тұтқышынан түтікшені алып шығару үшін
«А» бекіткішіне басу керек және бір уақытта бағдаршаның
бағытымен түтікшені тарту керек.
6 Шлангтың ұшында орналасқан екі бүйірдегі
басқыштарды басу керек, содан кейін шаңсорғыштың
кіріс саңылауынан шлангтың ұшын суырып алу керек.
7 Шаңсорғышты көлденең немесе тік жағдайында
сақтауға болады, ол үшін сору щеткасын бекіткішіне
жұдырықшаны орналастыру керек. Шланг шаңсорғышқа
жалғаулы күйі қалуы мүмкін, бірақ та ол сақтау кезінде
қатты майысып қалмауы үшін аса мұқият болу керек.
8 Қажет болған жағдайда қапшыққа арналған корпус
пен камераны ылғал матамен сүртіп алу керек (ыдыс
жуу құралымен ылғалдануы мүмкін), содан кейін оны
құрғатып немесе құрғатып сүрту керек.
Тазалау үшін арналған ұнтақтар мен
ерітінділерді пайдаланудың қажеті жоқ.
50
Шаңсорғышты пайдалану кезінде пайда
болатын мәселелердің мысалы
ҚИЫНДЫҚ
НЕ ЖАСАУ ҚАЖЕТ
Алдын ала сақтандырғыш
қақпағының жарамсыздығын
көрсететін
шаңсорғышқа тән дыбыс
естілген уақытта.
• Қапшық толып қалуы мүмкін –
қапшықты жаңасына ауыстыру
керек.
• Қапшықтың толып қалуын күтпей
ақ оны жаңасына ауыстыру керек.
Аса қоласыз жағдайларда тым ұсақ
шаң тозаң қапшықтың бетіндегі
саңылауды бітеп тастауы мүмкін.
• Түтікше, шланг немесе кіріс
саңылауы блокадаланып қалған,
блокадалану себептерін жою керек.
Қапшық бұзылған. Қапшықты және
сүзгіні ауыстыру керек.
Шаң жинағыш немесе Шаң жинағыш және сүзгілерді
сүзгілер бүлінген.
ауыстырыңыз.
Шаңсорғыш шаңды әлсіз Шаң жинағыш және сүзгілерді
сорады.
ауыстырыңыз, сорғыш түтіктерді,
шлангіні және саптаманы тексеріңіз
– толып қалу себебін жойыңыз.
Қаптың толып кету инди- Алдыңғы қақпақ ұяшығынан шлангі
каторы жұмыс жасайды. ұштығын алып тастаңыз және
шлангіні, сонымен бірге онымен
жалғасқан қондырғы элементтерін
тазалаңыз.
Электр
сақтандырғышы
қосылған.
желісі Шаңсорғышпен
бірге
электр
іске желісіне
өзге
аспаптарының
қосылмағандығына көз жеткізіңіз,
егер сақтандырғыш қайта іске
қосылса, қызмет көрсету орнына
жүгініңіз.
Шаңсорғыш жұмыс жаса- Шаңсорғышты қызмет
майды, корпус немесе тармағына беріңіз.
қоректендіру
кабелі
бүлінген.
көрсету
Экология – ортаға қамқорлық жасайық
Әр пайдаланушы ортаға қамқорлық жасауы мүмкін. Бұл
аса көп күш салуды қажет етпейді. Сол үшін:
Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан
кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға
болмайды. Оның орнына бұл құралды
арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу
мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған
айналаны сақтауға себіңізді тигізесіз.
Күнделікті үй қоқысымен бірге тастамаңыз!
Өндіруші құралды тағайындалғанына сәйкес немесе онымен
дұрыс қолданбауының нәтижесінде мүмкін болған зиянға, жауап
бермейді.
Өндіруші кез келген уақытта заңға суйенген нормалардың,
нормативтік актілердің, директивтердің немесе кострукцинды өзгертулерді енгізу ушін, және де кострукциалы,
эстетикалық және басқа да себептермен алдын ала хабарламастан құралды модификациялау құқығын сақтайды.
VC1006-003_v01
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Important safety instructions
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return
the appliance to a service center.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Always unplug the appliance before cleaning,
assembling or dismantling.
●● Turn off the device and unplug it from an outlet
before replacing the equipment or approaching
moving parts during use.
●● Do not use the vacuum cleaner to clean people or
animals, pay special attention to keep the nozzles
away from eyes and ears.
●● Do not vacuum up any liquids or wet materials.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are aged from 8 years and above and supervised.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
●● Check the suction hose, the tubes and the nozzles –
remove the dirt from the inside.
not vacuum fine dust such as: flour, cement,
gypsum, toners for printers and copy machines etc.
●● Do not cover any of the vacuum cleaner’s vent holes
during operation. Heated air that cannot escape may
cause the engine to overheat and become damaged or
cause plastic parts to deform.
●● Do
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● The vacuum cleaner is intended for domestic use only.
●● Operate the appliance only in indoor spaces and
vacuum only dry surfaces. Before vacuuming dry the
carpets that were wet cleaned.
Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters
are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.
Does not cause interferences with audio/video devices.
Does not require grounding
.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of the
applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level: max. 78 dB/A
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Static electricity
In the process of vacuuming of some surfaces in areas of
low air humidity the device may become electrically charged.
It is a natural phenomenon – it does not damage the device,
and it is not considered to be a fault.
In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:
●● discharge the device by touching metal items in the room
with the pipe,
●● increase air humidity in the room,
●● use widely available antistatic agents.
●● Connect the vacuum cleaner only to a 230 V mains
supply equipped with a 16 A fuse.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the
cord, it may cause damage to the cord insulation.
●● Do not vacuum without the dust bag and the filters or if
they are damaged.
VC1006-003_v01
51
Dust bag / amount
Outlet filter
Suction tube
Combination brush
Small nozzle
Crevice nozzle
Small brush
Turbo brush
Parquet brush “BNB”
No bag protection
Bag loading indicator
Parksystem „Auto-start”
Safety valve
Overheating protection
Workmanship
and
equipment
option
Suction power regulator
VACUUM CLEANER VC1006 TYPES
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Type
1
2
4
5
6
7
8
VC1006.0HP
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 pieces HEPA H13 Telescopic
+
+
+
+
–
+
VC1006.0ST
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 pieces HEPA H11 Telescopic
+
+
+
+
+
–
VC1006.0HT
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 pieces HEPA H13 Telescopic
+
+
+
+
+
+
Appliance elements
A
Cord rewind button
Combination brush fastening
Plug and cord
Filter cover release button
Outlet filter cover
Suction power regulation slider
Dust bag full indicator
ON/OFF button
Handle
Front cover fastening
Slider – mechanical suction power regulator
Suction hose
Telescopic suction tube
SAFBAG dust bag
SAFBAG dust bag module (with the installed SAFBAG
dust bag)
16 Outlet filter. The vacuum cleaner is fitted with only one
outlet filter (A or B)
A HEPA H11 outlet filter (only in model VC1006.0ST)
(installed in the vacuum cleaner)
B HEPA H13 outlet filter (only in models VC1006.0HT
and VC1006.0HP) (installed in the vacuum cleaner)
17 Inlet filter casing (installed in the vacuum cleaner)
18 Inlet filter (installed in the vacuum cleaner)
19 Parquet brush “BNB” (Brush Natural Bristle) (only in
models VC1006.0HT and VC1006.0HP)
Is used to clean and polish hard, scratch sensitive surfaces
such as wooden floors, floor panels, parquet, marble, tiles, etc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
52
Delicate and soft natural bristles ensure maximum vacuum
effectiveness and protects against scratching the cleaned
surface.
20 Small nozzle
21 Small brush
22 Crevice nozzle
23 Switchable combination brush
24 Turbobrush (only in models VC1006.0HT and
VC1006.0ST)
25 Accessory holder
26 Holder screws
Preparing the vacuum cleaner
for operation
B
1 Insert the curved hose end in the opening of the vacuum
cleaner and gently press. A characteristic click indicates that
the hose has been properly installed.
2 Connect the other end of the hose (handle) with the
telescopic suction tube. In order to do so press the locking
device “A” and slide the tube into the hose handle so that
the locking device “A” is blocked in opening “B”.
3 Adjust the length of the telescopic suction tube by sliding
the slider according to the arrow and pull out/ pull the tube
together.
4 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other
end of the suction tube.
5 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors,
ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on
the combination brush according to the figure
.
6 The accessories may be attached to the accessory
holder in the suction hose handle. This way they will be
available for use at any time.
VC1006-003_v01
7 Pull the plug and cord (3) out of the vacuum cleaner. Do it
smoothly (do not tug) to avoid cord tangling and blocking in
the vacuum body.
While puling out the cord pay attention to the
yellow stripe which signals the end of the cord.
Further attempts (pulling on cord) may result in
damaging the cord.
8 Plug in the appliance.
Before operation make sure that the SAFBAG bag is installed
in the vacuum cleaner chamber and that inlet filter and the
HEPA outlet filter is installed in the appliance.
9 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (8).
10 The vacuum cleaner is equipped with electronic power
regulator allowing a stepless regulation of vacuum cleaner
power. The power regulation is performed with a slider.
Moving the slider right or left will increase or reduce
the suction power.
The following slider positions are recommended:
– for delicate fabrics such as curtains, etc.
– for upholstered furniture
– for carpets and floor coverings
– for hard surfaces such as floor, tiles,
parquet etc.
The power may also be adjusted individually depending on
the type of surface, vacuum effectiveness and suction power
of the switchable combination brush.
11 The vacuum cleaner is equipped with the “Parksystem
Auto-Start” function (available only in models VC1006.0HT,
VC1006.0ST and VC1006.0HP). It allows to switch the
appliance for a short time using the fastening hook of
the combination brush, without having to use the on/off
button. To do so, while the vacuum cleaner is in operation
insert the fastening hook of the combination brush to the
combination brush fastener (2) (the vacuum cleaner must be
in a horizontal position). The vacuum cleaner will be switched
off automatically.
12 The vacuum cleaner is also equipped with a mechanical
suction power regulator (11) located on the suction hose
handle. It can be used to adjust the suction power slightly for
a short time without having to use the slider (6).
Filter disassembly
Before changing the filters make sure that the vacuum cleaner
is switched off and unplugged from the mains supply.
C
INLET FILTER
1 Release the catch of front cover (10) and open it.
2 Remove the SAFBAG dust bag module from the vacuum
cleaner chamber.
VC1006-003_v01
3 Put out the cover of inlet filter together with installed inlet
filter from the guide rails located on back wall of vacuum
cleaner chamber.
4 Take out the inlet filter from the inlet filter cover.
5 Put the new filter into inlet filter cover (17). Pay attention
whether the edges of filter cling closely to the cover of filter.
6 The cover of inlet filter (17) together with installed filter
press home into guide rails to the previous location.
The damaged inlet filter should be replaced
with a new, genuine manufactured product
only.
7 Insert the SAFBAG dust bag module to the vacuum
cleaner chamber.
8 Close the cover by pressing it until you hear
a characteristic click – pay attention not to trap the dust bag.
HEPA OUTLET FILTER
D
The vacuum cleaners are equipped with a H11/H13 class
HEPA outlet filters.
HEPA filters are high-quality filters produced from special
fibres which are able to stop almost all dust particles.
The H11/H13 class indicates the permeability of the filter.
The H11 HEPA filter stops 95% of particles as small as 0.3
micron, and the H13 HEPA filter stops as much as 99.95%
of all impurities.
1 In order to replace the HEPA filter, press the blocking
mechanism of the outlet filter cover and slide up the cover of
the vacuum cleaner.
2 Remove the HEPA filter cassette and replace it with
a new one. The HEPA filter assures circa 1 year of effective
usage.
3 Slide the outlet filter cover back on in such a way that the
fastenings on the side of the cover fit into the sliders in the
vacuum cleaner housing. The filter cover fastening should
close.
SAFBAG dust bag disassembly/assembly
E
1 The vacuum cleaner is equipped with safety valve located
in chamber of dust container (bag). It opens automatically
in case of total stopping of suction hose or total stopping of
equipment elements connected thereto, as well as in case
of overfill of dust bag. After opening the valve one can hear
characteristic “whirr” sound inside the vacuum cleaner.
2 When the “Dust bag full” indicator light (7) comes on
when the nozzle or brush is above the floor, it indicates that
the bag needs to be replaced. The “Dust bag full” indicator
light may come on when the suction hose or connected
accessories become clogged.
3 Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off
button (8) and unplug the appliance.
4 Press the two side buttons on the end of the hose and
remove the hose end from the inlet opening of the vacuum
cleaner.
53
5 Release the front cover fastening (10) and open the
cover.
6 Remove the SAFBAG dust bag module from the vacuum
cleaner chamber (15).
7 While holding the module, pull the frontal part of the bag
plate upwards and remove the bag. Close the SAFBAG bag
cap to close the full bag. Dispose of the bag.
8 Slide the plate of the new bag in the direction shown in
the picture. The end of the plate should lock in the socket.
The bag cap should be on top. The direction is shown by an
arrow placed on the bag.
●● Put the SAFBAG module together with the assembled
bag (15) into the vacuum cleaner container so that the
cogs of the SAFBAG module fit into the holes in the
container wall. Press and close the cover until you hear
the characteristic clicking sound – be careful not to catch
the bag.
Do not vacuum without SAFBAG bag module
installed. The lack of SAFBAG bag module
disables to slam the upper cover of vacuum
cleaner.
ZELMER vacuum cleaners are equipped with SAFBAG dust
bags in the amount indicated in the table. It is recommended
to replace the dust bag if:
a) the “Dust bag full” indicator light will come on,
b) the safety valve activates,
c) the vacuum cleaner operates poorly,
d) the dust bag is full.
Accessory holder
F
The accessory holder allows hanging accessories (suction
tube, small nozzle, small brush, crevice nozzle, combination
brush, turbobrush or parquet brush) for example in the
closet.
1 Join the holder elements.
2 Screw the holder (for example to the wall of the closet)
using the four provided screws.
3 Fit the accessories onto the holder as shown in the
picture.
Overheating protection
Models VC1006.0HT, VC1006.0ST and VC1006.0HP have
an overheating protection device. If will automatically switch
off power to the motor if it overheats. If this happens, turn off
the vacuum by pressing the ON/OFF button (8). Allow the
vacuum cleaner to cool for approx. 40 min. and switch it on
again. If the vacuum cleaner does not start, return it to an
authorised service agent for repair.
54
Special accessories
The following special accessories may be purchased in retail
outlets:
Parquet brush “BNB” (19)
The parquet brush is used to clean and polish hard, scratch
sensitive surfaces such as wooden floors, floor panels,
parquet, marble, tiles, etc.
Delicate and soft natural bristles ensure maximum vacuum
effectiveness and protects against scratching the cleaned
surface.
Zelmer turbobrush (24)
May be used with all types of ZELMER vacuum cleaners.
Is used for an effective vacuuming of carpets and fitted
carpets. While using the turbobrush follow the instruction
manual.
The use of the turbobrush decidedly increases the
effectiveness of removing fibrous dirt such as: animal hair,
hair, threads etc. It is practically useful in households with
pets (cats, dogs), where removing the animal hair from the
carpets and floorings is very onerous.
End of operation cleaning
and maintenance
G
1 Switch off the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (8).
2 Unplug the appliance.
3 Wind the cord by pressing the cord rewind button (1).
While doing this hold the cord to make sure it is not tangled
and the plug does not hit the vacuum cleaner housing.
4 Disconnect the telescopic tube from the nozzle or brush.
5 Disconnect the telescopic tube from the hose. In order to
remove the tube from the hose handle press the “A” locking
device and pull the tube in the direction of the arrow.
6 Press the two side buttons on the end of the hose and
remove the hose end from the inlet opening of the vacuum
cleaner.
7 The vacuum cleaner may be stored vertically or
horizontally. In order to do so, insert the fastening hook of
the combination brush to the combination brush fastener.
The hose may be attached to the vacuum cleaner, however
you have to make sure that it is not excessively bent during
storing.
8 If necessary wipe the housing and the dust bag container
with a damp cloth (it may be soaked with dishwashing liquid)
and dry it or wipe until dry.
Do not use abrasive detergents or solvents.
VC1006-003_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising