Zelmer | DOT ZVC122EK (VC1002) | User manual | Zelmer DOT ZVC122EK (VC1002) User Manual

Zelmer DOT ZVC122EK (VC1002) User Manual
A
PL
CZ
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
HU
RO
RU
BG
UA
DOT
3
5
Odkurzacz
Vacuum cleaner
DOT
EN
2
1
4
Odkurzacz
Vacuum cleaner
PL
7
CZ
6
SK
HU
RO
8
RU
BG
UA
EN
Wariant kolorystyczny Colour variant
9
1
PL
3
CZ
2
SK
HU
15
RO
14
RU
13
BG
www.goldenservice.zelmer.com
UA
EN
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ
Typ VC1002
VC1002-002_v01
CZ
PORSZÍVÓK
RO
VYSAVAČ
SK
RU
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ VC1002
Тип VC1002
18–21
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Tip VC1002
UA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Tип VC1002
26–29
30–33
16
18
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Тип VC1002
EN
19
17
ПИЛОСОС
22–25
ПЫЛЕСОС
14–17
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПРАХОСМУКАЧКА
ASPIRATORUL
10–13
VYSÁVAČ
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
VC1002 Típus
6–9
NÁVOD K POUŽITÍ
Typ VC1002
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
10
12
USER MANUAL
VACUUM CLEANER
Type VC1002
20
11
34–37
38–41
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
21
B
PL
E
1
2
3
4
1
2
3
4
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
5
6
7
8
5
6
7
8
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
9
9
10
10
11
12
C
●
●
●
1
2
3
13
4
14
15
●
F
●
●
5
6
7
1
2
3
4
D
1
2
3
4
5
6
7
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub
demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania, należy
wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących
do oczu i uszu.
Nie wciągaj do odkurzacza żadnych płynów i wilgotnych zanieczyszczeń.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie
należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego
nadzoru.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Odkurzacz podłącz do sieci prądu przemiennego
220-240 V, zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym
16 A.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi
przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem
izolacji przewodu.
Nie odkurzaj bez worka, filtrów oraz w przypadku ich
uszkodzenia.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych przedmiotów.
Sprawdzaj wąż ssący, rury i ssawki – znajdujące się
wewnątrz nich śmieci usuń.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek, itp.
Niedopuszczalne jest zasłanianie otworów wentylacyjnych odkurzacza w czasie odkurzania. Nagrzane
powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do
przegrzania silnika, powodując awarię, lub spowodować deformacje części z tworzyw sztucznych.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
........................................................................
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
........................................................................
Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Nie wymaga uziemienia
.
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Poziom mocy akustycznej: 82 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
8
6
Notes
VC1002-002_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
●● rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
metalowych obiektów w pokoju,
●● zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
●● stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
Przycisk zwijacza
Suwak regulacji mocy ssania
Przycisk włącz/wyłącz
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
Uchwyt
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
Pokrywa filtra wylotowego
Wskaźnik zapełnienia worka
Uchwyt pokrywy przedniej
Wąż ssący
Filtr wlotowy (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr wylotowy „Mikrofiltr” (zamontowany w odkurzaczu)
Rura ssąca teleskopowa z hakiem mocującym
Worek wielokrotnego użytku (1 szt.)
Worek SAFBAG (1 szt.)
Uchwyt worka
Szczotka mała
Ssawka szczelinowa
Ssawka mała
Ssawkoszczotka przełączalna
Szczotka parkietowa „BNB” (Brush Natural Bristle)
(wyposażenie specjalne – do kupienia w punktach sprzedaży odkurzaczy)
Przygotowanie odkurzacza do użytku
B
1 Naciśnij boczny przycisk znajdujący się na końcówce
węża ssącego.
2 Końcówkę węża ssącego włóż do otworu odkurzacza.
Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym wężu.
3 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą.
4 Rurę ssącą teleskopową ustaw na żądaną długość przesuwając suwak zgodnie ze strzałką i wysuń/zsuń rurę.
5 Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią
ssawkę bądź szczotkę.
VC1002-002_v01
6 W ssawkoszczotce przełączalnej w celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń szczotkę wciskając przełącznik
na ssawkoszczotce zgodnie z rysunkiem
.
7 Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (6) i wyciągnij go z odkurzacza.
Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego
zwróć uwagę na żółtą opaskę sygnalizującą
koniec wyciąganego przewodu. Dalsze próby
(szarpanie) mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
8 Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.
Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy worek jest
zamontowany w komorze odkurzacza a także czy filtr wlotowy i wylotowy jest zamontowany w odkurzaczu.
9 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/
wyłącz” (3).
10 Odkurzacz wyposażony jest w elektroniczny regulator
mocy, który umożliwia płynną regulację mocy odkurzacza.
Regulacja mocy odbywa się za pomocą suwaka. Przesunięcie suwaka zgodnie z jego oznaczeniem (
lub
)
spowoduje zwiększenie mocy ssania lub jej zmniejszenie.
Demontaż filtrów
Przed wymianą filtrów upewnij się że odkurzacz jest wyłączony i wtyczka przewodu przyłączeniowego jest wyciągnięta z gniazda sieci.
C
FILTR WLOTOWY
1 Złap za uchwyt pokrywy przedniej (9), otwórz ją.
2 Z komory odkurzacza wysuń worek (patrz punkt E).
3 Z korpusu wysuń filtr wlotowy (11).
4 Jeśli filtr wlotowy (11) zostanie zabrudzony, istnieje
możliwość przepłukania filtra (11) pod bieżącą wodą. Przed
ponownym montażem pamiętaj, aby osuszyć w/w filtr.
Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne
jest zakładanie wilgotnego filtra wlotowego (11).
5 Załóż nowy/przepłukany filtr wlotowy (11) zwracając
uwagę, aby cały filtr został wsunięty w gniazdo.
6 Do komory odkurzacza wsuń worek (patrz punkt E).
7 Zamknij pokrywę przednią odkurzacza.
Uszkodzony filtr wlotowy wymieniaj zawsze na
nowy fabrycznie oryginalny.
FILTR WYLOTOWY „MIKROFILTR”
D
1 Naciśnij blokadę w pokrywie filtra wylotowego, następnie
wysuń pokrywę filtra wylotowego z odkurzacza.
2 Wyjmij zużyty filtr wylotowy (12).
●● Jeśli filtr wylotowy (12) zostanie zabrudzony, istnieje
możliwość przepłukania filtra (12) pod bieżącą wodą.
Przed ponownym montażem pamiętaj, aby osuszyć
w/w filtr.
7
3 Włóż nowy/przepłukany filtr w uprzednio zajmowane
miejsce.
Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne
jest zakładanie wilgotnego filtra wylotowego.
4 Załóż pokrywę tak, aby dwa występy znajdujące się
w dolnej części pokrywy trafiły w otwory w korpusie odkurzacza, następnie zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.
Uszkodzony filtr wylotowy wymieniaj zawsze
na nowy fabrycznie oryginalny.
Demontaż/montaż worka
E
Odkurzacz DOT wyposażony jest zarówno w worek SAFBAG
(1 szt.) jak i w worek wielokrotnego użytku (1 szt.).
1 Całkowite przysłonięcie wskaźnika zapełnienia worka
przysłoną koloru czerwonego kiedy ssawka lub szczotka
jest uniesiona nad czyszczoną powierzchnią informuje, że
zachodzi konieczność wymiany worka. Wskaźnik zapełnienia
worka kurzem może zadziałać w przypadku zapchania węża
ssącego lub połączonych z nim elementów wyposażenia.
2 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (3).
3 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
4 Złap za uchwyt pokrywy przedniej (9), otwórz ją.
5 Naciśnij boczny przycisk znajdujący się na końcówce
węża, następnie wyjmij końcówkę węża z otworu wlotowego
odkurzacza.
6 Zwolnij zaczep blokujący uchwyt worka zgodnie ze
strzałką na zaczepie a następnie wyjmij worek z uchwytem
do góry.
7 Wysuń płytkę worka z uchwytu. Zapełniony worek wyrzuć
do śmieci.
8 Uwaga! Nie wyrzucaj do śmieci uchwytu worka.
9 Wsuń płytkę nowego worka w uchwyt i przesuń do końca
uchwytu.
10 Włóż uchwyt z nowym workiem w gniazdo korpusu
i zablokuj zaczepem blokującym.
Starannie umieść worek, tak aby otwór w płytce
worka, naszedł na gumowy kołnierz w komorze
odkurzacza.
11 Zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia
charakterystycznego „click” – uważaj by nie przytrzasnąć
worka.
Korzystanie z worka wielokrotnego użytku:
12 Zwolnij zaczep płytki worka zgodnie ze strzałką umiesz­
czoną na zaczepie a następnie wyjmij cały worek do góry.
13 Zsuń listwę zamykającą znajdującą się w tylnej części
worka i wysyp zanieczyszczenia.
8
Silnie zabrudzony worek można wyprać
w wodzie z niewielką ilością środka piorącego.
Jeżeli worek był prany, musi być wysuszony
przed założeniem.
14 Załóż listwę zamykającą na tylną część opróżnionego
worka.
15 Wsuń worek w uprzednio zajmowane miejsce.
Starannie umieść worek, tak aby otwór w płytce
worka, naszedł na gumowy kołnierz w komo­rze
odkurzacza.
●● Zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia cha­
rakterystycznego „click” – uważaj by nie przytrzasnąć
worka.
Nie odkurzaj bez zamontowanego worka. Brak
worka uniemożliwia zatrzaśnięcie pokrywy
przedniej odkurzacza.
Zaleca się wymianę worka, gdy zauważysz, że:
a) czerwone pole przesłoni wskaźnik zapełnienia worka,
b) odkurzacz znacznie słabiej odkurza,
c) worek jest zapełniony.
Wyposażenie specjalne
W punktach sprzedaży odkurzaczy można dokupić wyposażenie specjalne:
Szczotka parkietowa „BNB” (Brush Natural Bristle) (21)
Służy do czyszczenia i polerowania twardych, wrażliwych na
porysowanie powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli, parkietu, marmuru, płytek, itp.
Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymalną skuteczność odkurzania i chroni przed
porysowaniem czyszczonej powierzchni.
Zakończenie pracy, czyszczenie
i konserwacja
F
1 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (3).
2 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
3 Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (1). Przy tej
czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego
splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
4 Rozłącz rurę ssącą ze ssawką lub szczotką.
5 Rozłącz rurę ssącą z wężem.
6 Naciśnij boczny przycisk znajdujący się na końcówce
węża, następnie wyjmij końcówkę węża z otworu wlotowego
odkurzacza.
7 Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym
lub poziomym. Wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by nie był on mocno
zgięty w czasie przechowywania.
VC1002-002_v01
Przechowywanie poziome:
–– włóż hak mocujący ssawkoszczotki w zaczep do mocowania ssawkoszczotki umieszczony z tyłu odkurzacza
obok wyjścia przewodu przyłączeniowego.
Przechowywanie pionowe:
–– na rurę teleskopową nałóż ssawkoszczotkę,
–– włóż hak mocujący znajdujący się na rurze teleskopowej
w zaczep do mocowania ssawkoszczotki znajdujący się
na spodzie odkurzacza obok kółka przedniego.
8 Obudowę i komorę na worek w razie potrzeby przetrzyj
wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia
naczyń) wysusz lub wytrzyj do sucha.
Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Przykładowe problemy podczas eksploatacji
odkurzacza
PROBLEM
CO ZROBIĆ
Worek został uszkodzony.
Wymień worek i filtry.
Odkurzacz słabo odkurza.
Wymień worek i filtry, sprawdź rurę
ssącą, wąż i ssawkę – usuń przyczyny zatkania.
Zadziałał bezpiecznik insta- Sprawdź czy wraz z odkurzaczem nie
lacji elektrycznej.
są włączone inne urządzenia do tego
samego obwodu elektrycznego, jeżeli
zadziałanie bezpiecznika sieciowego
powtarza się, oddaj odkurzacz do
punktu serwisowego.
Odkurzacz nie pracuje, Oddaj odkurzacz do punktu serwisoobudowa jest uszkodzona wego.
lub uszkodzony jest przewód przyłączeniowy.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
VC1002-002_v01
9
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli používat
i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
Bezpečnostní pokyny
Nebezpečí!/Pozor!
●● Neprojíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí šňůru
– může dojít k poškození izolace.
●● Nevysávejte bez prachového sáčku, filtrů nebo došlo-li
k poškození prachového sáčku.
zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Kontrolujte sací hadici, trubice a sací hubice. Smetí
nacházející se uvnitř odstraňujte.
●● Nevysávejte drobné sypké látky jako je mouka, cement,
sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
●● Není přípustné blokovat výstupní otvory vysavače
během vysávání. Teplý vzduch bez možnosti úniku
může způsobit přehřátí motoru a poruchu vysavače
nebo deformaci umělohmotných částí.
●● Nevysávejte
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky.
●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací
v blízkosti součástek pohybujících se během provozu
vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
●● Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat,
dbejte zejména na to, aby se sací hubice vysavače
nepřiblížila k očím nebo uším.
●● Nevysávejte tekutiny ani vlhkou nečistotu.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají
žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat
spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím
poučení o možném riziku a seznámení s bezpečným
používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu,
že budou pod přísným dohledem.
Pozor!
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Vysavač je určen pouze k domácímu použití.
●● Používejte vysavač pouze v interiérech a
pouze
k vysávání suchých povrchů. Koberce, které byly čištěny mokrou cestou, před vysáváním vysušte.
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.
Nezpůsobuje rušení rádiových a TV přijímačů.
Nevyžaduje uzemnění
.
Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hladina hluku: 82 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Elektrostatika
Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti
vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou. Je
to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.
Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:
●● vybíjet přístroj častým dotykem trubicí kovových předmětů v pokoji,
●● zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
●● používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým prou-
dem 220-240 V chráněné síťovým jističem 16 A.
zástrčku ze síťové zásuvky tahem za
napájecí kabel.
●● Nevytahujte
10
VC1002-002_v01
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
Tlačítko navíjení
Šoupátko nastavení sacího výkonu
Tlačítko zapni/vypni
Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
Držák
Zástrčka s napájecím kabelem
Víko výstupního filtru
Ukazatel naplnění sáčku
Držadlo předního víka
Sací hadice
Vstupní filtr (namontovaný ve vysavači)
Výstupní filtr „Mikrofiltr“ (namontovaný ve vysavači)
Teleskopická sací trubice se záchytným háčkem
Sáček pro vícenásobné použití (1 ks)
Sáček SAFBAG (1 ks)
Držák sáčku
Malý kartáč
Štěrbinová hubice
Malá hubice
Přepojitelná hubice s kartáčem
Parketový kartáč BNB (Brush Natural Bristle) (speciální
vybavení – k zakoupení v prodejnách s vysavači)
Příprava vysavače k použití
B
1 Stiskněte postranní tlačítko na nástavci sací hadice.
2 Nástavec sací hadice vložte do otvoru ve vysavači.
Správnou montáž hadice potvrdí typické „cvaknutí“.
3 Druhý konec hadice (rukojeť) spojte se sací trubicí.
4 Teleskopickou sací trubici nastavte na požadovanou
délku posunutím šoupátka ve směru šipky a trubici vysuňte/
zasuňte.
5 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací
hubici nebo kartáč.
6 Pro vysávání tvrdých podkladů – dřevěných, umělohmotných, dlážděných aj. podlah vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku
.
7 Uchopte vidlici napájecího kabelu (6) a vytáhněte jej
z vysavače.
Při vytahování napájecího kabelu věnujte
pozornost žlutému proužku signalizujícímu
konec vytahovaného kabelu. Další pokusy
(tahání) mohou vést k jeho poškození.
9 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (3).
10 Vysavač je vybaven elektronickým regulátorem sacího
výkonu, který umožňuje plynulé ovládání sacího výkonu
vysavače. Regulace výkonu se provádí pomocí šoupátka.
Posunutím šoupátka v souladu s označením (
nebo
)
dojde ke zvýšení nebo zmenšení sacího výkonu.
Demontáž filtrů
Před výměnou filtrů se ujistěte, zda je vysavač vypnutý
a zástrčka napájecího kabelu je vytažena se síťové zásuvky.
C
VSTUPNÍ FILTR
1 Uchopte držadlo předního víka (9) a otevřete je.
2 Z komory vysavače vysuňte sáček (viz bod E).
3 Z pláště vysuňte vstupní filtr (11).
4 Pokud dojde ke znečištění vstupního filtru (11), je možno
jej propláchnout pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží
nezapomeňte tento filtr důkladně vysušit.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno vkládat vlhký vstupní filtr (11).
5 Vložte nový/umytý vstupní filtr (11) a přitom dbejte na to,
aby byl filtr do přihrádky vložen celý.
6 Do komory vysavače zasuňte sáček (viz bod E).
7 Zavřete přední víko vysavače.
Poškozený vstupní filtr je nutno nahradit vždy
novým, originálním filtrem.
VÝSTUPNÍ FILTR „MIKROFILTR“
D
1 Stiskněte zámek krytu výstupního filtru a vysuňte kryt
filtru z vysavače.
2 Vyjměte opotřebovaný výstupní filtr (12).
●● Pokud došlo k znečištění výstupního filtru (12), můžete
filtr (12) propláchnout pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží nezapomeňte tento filtr vysušit.
3 Vložte nový/propláchnutý filtr na původní místo.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno vkládat vlhký výstupní filtr.
4 Nasaďte víko tak, aby dva výstupky v dolní části víka
zapadly do otvorů v plášti vysavače. Pak zavřete víko tak, že
je zatlačíte, dokud neuslyšíte typické „cvaknutí“.
Poškozený výstupní filtr je nutno nahradit vždy
novým, originálním filtrem.
8 Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Před zapnutím vysavače se ujistěte, zda je sáček namontován v komoře vysavače a zda vstupní a výstupní filtr jsou
taktéž namontovány ve vysavači.
VC1002-002_v01
11
Demontáž/montáž sáčku
E
Vysavač DOT je vybaven jak sáčkem SAFBAG (1 ks) tak
sáčkem na vícenásobné použití (1 ks).
1 Úplné zakrytí ukazatele zaplnění sáčku červenou clonou v situaci, kdy je sací hubice nebo kartáč zvednutá nad
čištěným povrchem, oznamuje, že je nutno vyměnit sáček.
Ukazatel zaplnění sáčku prachem se může aktivovat také
v případě ucpání sací hadice nebo s ní spojených součástí
vybavení.
2 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (3).
3 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
4 Uchopte držadlo předního víka (9) a otevřete je.
5 Stiskněte postranní tlačítko na nástavci hadice a vyjměte
nástavec hadice ze vstupního otvoru vysavače.
6 Uvolněte zámek blokující držák sáčku podle šipky na
zámku a pak vyjměte sáček držákem vzhůru.
7 Vysuňte destičku sáčku z držáku. Naplněný sáček
vyhoďte do odpadu.
8 Pozor! Nevyhazujte držák sáčku.
9 Zasuňte destičku nového sáčku do držáku a přesuňte na
konec držáku.
10 Vložte držák s novým sáčkem do přihrádky v plášti
a zajistěte blokovacím zámkem.
Umístěte sáček pečlivě tak, aby otvor v destičce sáčku dosedl na těsnící manžetu v komoře
vysavače.
11 Zavřete víko tak, že je zatlačíte, dokud neuslyšíte typické
„cvaknutí“. Pozor, abyste nepřimáčkli sáček.
Pokud budete používat sáček pro vícenásobné použití:
12 Uvolněte úchytku destičky sáčku podle šipky umístěné
na úchytce a pak vytáhněte celý sáček směrem nahoru.
13 Stáhněte uzavírací lištu v zadní části sáčku a vysypejte
z něj nečistoty.
Velmi znečištěný sáček lze vyprat ve vodě
s malým množstvím pracího prostředku.
Vypraný sáček je třeba před vložením dobře
vysušit.
14 Nasaďte uzavírací lištu na zadní část vyprázdněného
sáčku.
15 Vložte sáček opět na jeho místo.
Umístěte sáček pečlivě tak, aby otvor v destičce sáčku dosedl na těsnící manžetu v komoře
vysavače.
●● Zavřete víko tak, že je zatlačíte, dokud neuslyšíte typické
„cvaknutí“. Pozor, abyste nepřimáčkli sáček.
12
Nevysávejte bez nainstalovaného sáčku. Bez
sáčku nelze zaklapnout přední víko vysavače.
Výměnu sáčku doporučujeme v těchto případech:
a) červené pole zakryje ukazatel zaplnění sáčku,
b) výkon vysavače se výrazně sníží,
c) prachový sáček je plný.
Speciální vybavení
V prodejnách vysavačů lze zakoupit níže uvedené speciální
vybavení:
Parketový kartáč BNB (Brush Natural Bristle) (21)
Je určen k čištění a leštění tvrdých povrchů citlivých na
poškrábání, např. dřevěných podlah, podlahových panelů,
parket, mramoru, obložení apod.
Jemné a měkké štětiny přírodního původu zajišťují maximální účinnost vysávání a chrání čištěné povrchy před
poškrábáním.
Příprava vysavače k použití
F
1 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (3).
2 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
3 Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (1).
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
4 Rozpojte sací trubici a hubici nebo kartáč.
5 Rozpojte sací trubici a hadici.
6 Stiskněte postranní tlačítko na nástavci hadice a vyjměte
nástavec hadice ze vstupního otvoru vysavače.
7 Vysavač lze skladovat ve vodorovné poloze. Pro tento
účel zasuňte záchytný háček sací hubice s kartáčem do
úchytky pro její upevnění. Hadice může zůstat připevněná
k vysavači, avšak je třeba dbát na to, aby se během skladování příliš neohýbala.
Skladování ve vodorovné poloze:
–– zasuňte záchytný háček sací hubice s kartáčem do
úchytky pro její upevnění, umístěné v zadní části vysavače vedle otvoru pro napájecí šňůru.
Skladování ve svislé poloze:
–– na teleskopickou trubici nasaďte sací hubici s kartáčem,
–– zasuňte záchytný háček na teleskopické trubici do
úchytky pro upevnění sací hubice s kartáčem, která
se nachází ve spodní části vysavače vedle předního
kolečka.
8 Kryt a komoru prachového sáčku v případě potřeby
otřete vlhkým hadříkem (může být navlhčen přípravkem na
mytí nádobí), vysušte a vytřete dosucha.
Nepoužívejte abrazivní přípravky a rozpouštědla.
VC1002-002_v01
Možné problémy v průběhu používání vysavače
PROBLÉM
POSTUP ŘEŠENÍ
Došlo k poškození pracho- Vyměňte sáček a filtry.
vého sáčku.
Vysavač vysává slabě.
Vyměňte sáček a filtry, zkontrolujte
sací trubici, hadici a sací hubici –
odstraňte příčiny ucpání.
Vypadly pojistky.
Ověřte, zda spolu s vysavačem nejsou
do stejného obvodu elektrické instalace zapnuta jiná zařízení. V případě,
že se vypadnutí pojistek opakuje, odevzdejte vysavač do servisu.
Vysavač nefunguje, je Odevzdejte vysavač k opravě do
poškozen kryt nebo napá- servisu.
jecí kabel.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
VC1002-002_v01
13
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel,
kryt alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť
nebezpečenstvu dajte ho vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo
demontážou vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej
zásuvky.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa
k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického
napätia.
●● Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá, dávajte pozor,
aby ste nepribližovali sacie nástavce k očiam a ušiam.
●● Nevysávajte tekutiny a vlhkú špinu.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi ako
aj osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo
nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto
zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením
pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení sa
s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci
so zariadením. Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba
deti vo veku viac ako osem rokov a iba v prítomnosti
zodpovednej osoby.
14
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Vysávač pripojte do elektrickej siete striedavého prúdu
220-240 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
napájací kábel.
●● Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom
kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
●● Nevysávajte bez vrecka na prach, filtrov ani v prípade
ich poškodenia.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Kontrolujte saciu hadicu, trubice a nástavce – odstráňte
smeti, ktoré sa nachádzajú v ich vnútri.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, tonery do tlačiarní a kopírok, a pod.
●● Je nepripustné zakryvat ventilacné otwory vysavaca
pocas vysavania. Ak zohriaty vzduch nie je odvadzany,
motor sa może prehriat a sposobit havariu alebo
poskodenie umelohmotnych casti.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
jeho používania
●● Vysávač je určený len na domáce použitie.
●● Vysávač sa smie užívať iba vo vnútri miestností a iba
na vysávanie suchých povrchov. Koberce, ktoré boli
čistené namokro, sa musia pred vysávaním vysušiť.
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.
Neruší príjem signálu RTV.
Nevyžaduje uzemnenie
.
Vysávače ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
82 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
VC1002-002_v01
Elektrostatika
Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie
je jeho poruchou.
Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:
●● často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti
a tak odelektrizujete zariadenie,
●● zväčšite vlhkosť vzduchu v miestnosti,
●● používajte všeobecne prístupné antielektrostatické
prostriedky.
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
Tlačidlo navijaka
Posuvný regulátor sacej sily
Tlačidlo zapni/vypni
Úchytka na pripevnenie dvojpolohovej hubice.
Držiak
Zástrčka s napájacím káblom
Kryt výstupného filtra
Ukazovateľ naplnenia vrecka
Držiak predného krytu
Sacia hadica
Vstupný filter (namontovaný vo vysávači)
Výstupný filter „Mikrofilter“ (namontovaný vo vysávači)
Sacia teleskopová rúra s pripevňujúcim hákom
Vrecko viacnásobného používania (1 kus)
Vrecko SAFBAG (1 kus)
Držiak vrecka
Malá kefa
Štrbinová hubica
Malá hubica
Dvojpolohová hubica
Kefa na parkety „BNB“ (Brush Natural Bristle) (špeciálna
výbava – môžete kúpiť v predajných miestach vysávačov)
Príprava vysávača na použitie
B
1 Stlačte bočné tlačidlo, ktoré sa nachádza na koncovke
sacej hadice.
2 Koncovku sacej hadice vložte do otvoru vysávača. Charakteristické „kliknutie“ je znamením, že hadica bola správne
zamontovaná.
3 Spojte druhý koniec hadice (držiak) a saciu rúru.
4 Teleskopickú saciu trubicu nastavte na požadovanú dĺžku
presunutím posuvného prepínača podľa šípky a vysuňte/
vsuňte trubicu.
5 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu
alebo kefu.
VC1002-002_v01
6 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy,
umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka
.
7 Chyťte zástrčku napájacieho kábla (6) a vytiahnite napájací kábel z vysávača
Pri vyťahovaní napájacieho kábla si všimnite
žlté označenie, ktoré znamená koniec odvíjaného kábla. Ďalšie pokusy (ťahanie) môžu priviesť k poškodeniu kábla.
8 Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Pred zapnutím vysávača sa uistite, či je vrecko namontované
v komore vysávača a či je vstupný aj výstupný filter namontovaný na správnom mieste.
9 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (3).
10 Vysávač má elektronický regulátor sacej sily. Tento regulátor umožňuje plynulú reguláciu sacej sily vysávača. Regulácia sily sa uskutočňuje pomocou posuvného regulátora.
Posun posuvného regulátora v súlade s jeho označením
zapríčiní zväčšenie (
alebo
) zmenšenie sacej sily.
Demontáž filtrov
Pred výmenou filtrov sa uistite, že vysávač je vypnutý a zástrčka
napájacieho kábla je vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.
C
SACÍ FILTER
1 Chyťte za držiak predného krytu (9). Kryt otvorte.
2 Z komory vysávača vysuňte vrecko (pozri bod E).
3 Z korpusu vysuňte vstupný filter (11).
4 Ak sa vstupný filter (11) zašpiní, prepláchnite ho (11) pod
tečúcou vodou. Pred opätovnou montážou vyššie uvedený
filter osušte.
Z bezpečnostných dôvodov je neprípustné
zakladať vlhký vstupný filter (11).
5 Založte nový/prepláchnutý vstupný filter (11). Dávajte
pozor, aby bol celý filter vsunutý dovnútra.
6 Vložte vrecko do komory vysávača (pozri bod E).
7 Zatvorte predný kryt vysávača.
Poškodený sací filter vymeňte vždy za nový
originálny filter od výrobcu vysávača.
VÝSTUPNÝ FILTER „MIKROFILTER”
D
1 Stlačte blokádu na kryte výstupného filtra. Následne
vysuňte kryt výstupného filtra z vysávača.
2 Vyberte použitý výstupný filter (12).
●● Ak sa výstupný filter (12) zašpiní, môžete ho prepláchnuť
(12) pod tečúcou vodou. Pred opätovnou montážou hore
uvedený filter vysušte.
3 Vložte nový/prepláchnutý filter na pôvodné miesto.
bezpečnostných dôvodov je neprípustné zakladať vlhký výstupný filter.
15
4 Založte kryt tak, aby dva háčiky, ktoré sa nachádzajú
v dolnej časti krytu, zapadli do otvorov v telese vysávača.
Následne kryt zatvorte. Stlačte kryt, až budete počuť charakteristické „kliknutie“.
Poškodený výstupný filter vymeňte vždy za
nový originálny filter od výrobcu.
Demontáž/montáž vrecka
E
Vysávač DOT je vybavený vreckom SAFBAG (1 ks) ako aj
vreckom na viacnásobné použitie (1 ks).
1 Ak nasávacia koncovka alebo kefka je zdvihnutá nad
čistený povrch a ukazovateľ naplnenia vrecka prachom sa
úplne zacloní červenou clonou, vymeňte vrecko. Ukazovateľ naplnenia vrecka prachom je taktiež zaclonený červenou
clonou, ak sa zapchá nasávacia hadica alebo s ňou spojené
prvky výbavy.
2 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (3).
3 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
4 Chyťte za držiak predného krytu (9). Kryt otvorte.
5 Stlačte bočné tlačidlo, ktoré sa nachádza na koncovke
sacej hadice. Následne vyberte koncovku hadice zo vstupného otvoru vysávača.
6 Uvoľnite zámok blokujúci držiak vrecka v smere šipky na
zámku a potom vytiahnite vrecko držiakom hore.
7 Vytiahnite doštičku vrecka z držiaka. Plné vrecko vyhoďte
do odpadu.
8 Pozor! Nevyhadzujte držiak vrecka.
9 Vložte doštičku nového vrecka do držiaku a presuňte na
koniec držiaku.
10 Vložte držiak s novým vreckom do komory vysávača
a zaistite blokovacím zámkom.
Starostlivo vložte vrecko. Otvor vo vrchnej
časti vrecka sa musí natiahnuť na gumový
golier v komore vysávača.
11 Zatvorte kryt. Stlačte kryt až do momentu, keď budete
počuť charakteristické kliknutie. Dávajte pozor, aby ste
vrecko nepritlačili.
Ak používate vrecko viacnásobného použitia:
12 Uvoľnite háčik vrchnej časti vrecka v súlade so šípkou,
ktorá je umiestnená na háčiku a následne vyberte celé
vrecko smerom hore.
13 Zasuňte uzatváraciu lištu, ktorá sa nachádza v dolnej
časti vrecka a vysypte špinu.
Silno zašpinené vrecko môžete vyprať vo vode
s malým množstvom pracieho prostriedku.
Ak vrecko bolo prané, musíte ho pred založením vysušiť.
14 Založte uzatváraciu lištu na zadnú časť vyprázdneného
vrecka.
16
15 Zasuňte vrecko do polohy, v ktorej bolo predtým.
Starostlivo vložte vrecko. Otvor vo vrchnej
časti vrecka sa musí natiahnuť na gumový
golier v komore vysávača.
●● Zatvorte kryt. Stlačte kryt až budete počuť charakteristické „kliknutie“. Dávajte pritom pozor, aby ste vrecko
nezabuchli.
Nevysávajte bez zamontovaného vrecka. Ak
vrecko nie je vložené, nemôžete zabuchnúť
predný kryt vysávača.
Odporúčame vymeniť vrecko, ak spozorujete, že:
a) ukazovateľ naplnenia vrecka sa prekryje červenou clonou,
b) vysávač má značne nižší výkon,
c) prachové vrecko je plné.
Špeciálne príslušenstvo
V predajniach s vysávačmi je možné kúpiť špeciálne príslušenstvo:
Kefa na parkety „BNB“ (Brush Natural Bristle) (21)
Používa sa na čistenie a leštenie tvrdých povrchov náchylných na poškriabanie ako napr. drevené podlahy, podlahové
panely, parket, mramor, obkladačky a pod. Jemné a mäkké
prírodné vlasy zaručujú maximálnu účinnosť vysávania
a chránia pred poškriabaním čisteného povrchu.
Ukončenie práce, čistenie a údržba
F
1 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (3).
2 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
3 Naviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (1).
Pridržte pritom kábel. Predídete tak zauzleniu kábla a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
4 Rozpojte saciu rúru a štrbinový nástavec (kefu).
5 Rozpojte saciu rúru a hadicu.
6 Stlačte bočné tlačidlo, ktoré sa nachádza na koncovke
hadice. Následne vyberte koncovku hadice zo vstupného
otvoru vysávača.
7 Vysávač môžete skladovať vo vodorovnej polohe. Vložte
pripevňujúci hák sacej kefy do háku, ktorý slúži na pripevnenie sacej kefy. Hadica môže zostať pripevnená k vysávaču.
Dávajte však pozor, aby hadica počas skladovania nebola
veľmi skrútená.
Vodorovné skladovanie:
–– Založte pripevňujúci hák sacej kefky do háčika pripevnenia sacej kefky. Háčik pripevnenia sacej kefky je umiestnený zozadu vysávača vedľa výstupu pripájacieho kábla.
Zvislé skladovanie:
–– založte saciu kefku na teleskopovú rúru,
–– založte pripevňujúci hák, ktorý sa nachádza na teleskopovej rúre, do háčika pripevnenia sacej kefky. Háčik pripevnenia sacej kefky je umiestnený na spodku vysávača
vedľa predného kolieska.
VC1002-002_v01
8 Teleso a komoru na vrecko v prípade potreby utrite
vlhkou prachovkou. Prachovku môžete zvlhčiť prostriedkom
na umývanie riadu. Teleso a komoru na vrecko vysušte alebo
utrite dosucha.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
Niektoré problémy pri prevádzke vysávača
PROBLÉM
RIEŠENIE
Došlo k poškodeniu pra- Vymeňte vrecko a filtre.
chového vrecka.
Vysávač slabo vysáva.
Vymeňte vrecko a filtre, skontrolujte
saciu trubicu, hadicu a hubicu –
odstráňte príčiny zapchatia.
Vypla sa poistka elektrickej Skontrolujte, či v tom istom obvode
inštalácie.
nie sú spolu s vysávačom zapnuté iné
spotrebiče, ak sa vypínanie poistky
opakuje, odovzdajte vysávač do servisu.
Vysávač nefunguje, poško- Odovzdajte vysávač do servisu.
dené je teleso alebo napájací kábel.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
VC1002-002_v01
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
17
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel
láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket
a szervízbe.
●● Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg,
annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza
a gyártóra, a márkaszervízre vagy szakemberre.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt
a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki a konnektorból.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozékának
cseréje vagy mozgatható tartozékhoz közeledés előtt,
ajánlatos kikapcsolni és áramtalanítaní.
●● A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.
●● Ne porszívozzon fel folyadékot és nedves szennyeződéseket.
●● Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi
vagy értelmi képességeikben korlátozott személyek,
valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy a lehetséges veszélyek és a használat módjának előzetes ismertetése után használhatják azt. Nem
szabad megengedni, hogy a gyermekek játszanak
a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet mellett, tisztíthatják és karbantarthatják
a berendezést.
18
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A
porszívót a 220-240 V feszültségű váltóáramú,
16 A-es biztosítékkal rendelkező hálózatra csatlakoztassa.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati
kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
●● Porzsák és szűrőbetétek nélkül, valamint azok sérülése esetén, ne használja a készüléket.
●● A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
●● Ellenőrizze a szívótömlőt, a csöveket és a szívófejeket
- a bennük található szemetet távolítsa el.
●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt,
cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tonerei, stb.
●● Nem szabad a porszívó szellőző nyílásait működés
közben eltakarni. A felmelegedett levegő, ha nem tud
kijutni a porszívóból, túlmelegítheti a porszívó motorját,
ami meghibásodáshoz vezethet, vagy deformálhatja
a külső burkolat műanyag elemeit.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A porszívó csak házi használatra való.
●● A porszívó csak belső helyiségek és kizárólag száraz
felületek porszívózására használható. A nedvesen
tisztított szőnyegeket porszívózás előtt hagyja megszáradni.
Műszaki adatok
A porszívó típusa és műszaki paraméterei a névleges adattáblázaton vannak feltüntetve. A hálózati biztosíték 16 A.
Nem okoz RTV vételi zavarokat.
Földelést nem igényel
.
A ZELMER porszívók az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
Zajszint: LWA = 82 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
VC1002-002_v01
Elektrosztatika
Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom
esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja
a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent
hibát és nem veszélyezteti a készülék működését.
E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk
hogy:
●● érintse a készülék fém csövét a szobában található fém
tárgyakhoz,
●● növeljük a helység páratartalmát,
●● használjon antielektrosztatikus szereket.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
Kábelbehúzó gomb
Szívóerőt szabályozó tolókapcsoló
Be-/Ki kapcsológomb
A szívókefeakasztó kampója
Fogantyú
Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
A kimeneti szűrő fedele
A porzsák telítettség mutató kijelző
Az elülső fedél fogantyúja
Szívótömlő
Bemeneti szűrő (a porszívóba szerelve)
Kimeneti szűrő „Mikrofilter” (a porszívóba szerelve)
Teleszkópos szívócső akasztókampóval
Többször használatos zsák (1 db.)
SAFBAG porzsák (1 db.)
A zsák fogantyúja
Kis kefe
Résszívó
Kis szívófej
Átállítható szívókefe
„BNB” (Brush Natural Bristle) parketta kefe (speciális felszerelés – megvásárolható a porszívó forgalmazójánál)
A porszívó használata előtti előkészületek
B
1 Nyomja be a szívócső végén található oldalsó gombot.
2 Helyezze a szívócső végét a porszívó nyílásába. Jellegzetes kattanás jelzi a szívócső helyes felszerelését.
3 A tömlő másik végét (fogantyút) csatlakoztassa a szívócsőre.
4 A teleszkópos szívócsövet állítsa be a megfelelő hosszúságra, a tolókapcsolót a nyílnak megfelelően mozgatva és
húzza ki/tolja be a csövet.
5 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
6 A fából, műanyagból, kerámialapokból stb. készült,
kemény felületű padlók porszívózása céljából tolja ki a kefét
VC1002-002_v01
a szívófejen található gomb benyomásával, amint azt a mellékelt
ábra mutatja.
7 Fogja meg az elektromos csatlakozót (6) és húzza ki
a kábelt a porszívóból.
A hálózati kábel kihúzásakor figyeljen a kábelen található sárga jelre, ami azt jelenti, hogy
közeledik a kábel vége. A további próbálkozások (rángatás) a kábel sérülését okozhatják.
8 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
A porszívó beindítása előtt ellenőrizze, hogy a porzsák be
van-e téve a porzsáktartóba, valamint a be- és kimeneti szűrőbetétek be vannak-e szerelve a porszívóba.
9 Indítsa be a porszívót a „Be-/Ki kapcsológombot” (3)
megnyomva.
10 A porszívó elektromos teljesítményszabályozóval van
ellátva, mely lehetővé teszi a porszívó szívóerejének szabályozását. A szabályozást a tolókapcsoló segítségével végezheti. A tolókapcsoló megfelelő eltolásával (
vagy
)
növelheti, vagy csökkentheti a szívóerőt.
A szűrők kivétele
A szűrőbetétek cseréje előtt ellenőrizze, hogy a porszívó
ki van-e kapcsolva és a hálózati csatlakozó dugó ki van-e
húzva a konnektorból.
C
BEMENETI SZŰRŐ
1 Fogja meg az elülső burkolólap fogantyúját (9), és nyissa
ki azt.
2 Vegye ki a porszívó kamrájából a porzsákot (lásd
E pont).
3 A porszívótestből tolja ki a bemeneti szűrőt (11).
4 Ha a bemeneti szűrő (11) szennyezett, folyó vízben ki
lehet azt (11) öblíteni. Újbóli beszerelés előtt szárítsa meg
a szűrőt.
Biztonsági okokból nem szabad nedvesen vis�szatenni a bemeneti szűrőt (11).
5 Tegyen be új/kiöbített bemeneti szűrőt (11) ügyelve, hogy
az egész szűrő a helyére kerüljön.
6 Helyezzen új porzsákot a porszívó kamrájába. (lásd
E pont).
7 Csukja le a porszívó elülső fedelét.
A sérült szűrőt minden esetben cserélje gyárilag újra.
KIMENETI SZŰRŐ „MIKROFILTR”
D
1 Nyomja be a kimeneti szűrő fedelén található zárókapcsot,
majd húzza ki a kimenti szűrő fedelét a porszívóból.
2 Vegye ki az elhasznált kimeneti szűrőt (12).
●● Ha a kimenti szűrő (12) szennyeződik, folyóvízben ki
lehet azt (12) öblíten. Újbóli behelyezés előtt győződjön
meg róla, hogy megszáradt-e a fent említett szűrő.
19
3 Helyeze be az új/kiöblített szűrőt a helyére.
Biztonsági okoból nem szabad a szűrőt nedvesen visszaszereleni.
4 Helyezze vissza úgy a fedelet, hogy anna alsó oldalán
kiálló két bütyök a porszívótesten található nyílásokba essen,
majd nyomja le a fedelet, míg meg nem hallja a jellegzetes
kattanó hangot.
sérült szűrőt minden esetben cserélje gyárilag
újra.
A zsák ki- és beszerelése
E
A DOT porszívó mind SAFBAG zsákkal (1 db.), mind többször használható zsákkal (1 db.) fel van szerelve.
1 Ha a porzsák telítettségét mutató kijelzőn csak piros szín
látható, mikor a szívófejet vagy kefét a porszívózandó felület
felett tartjuk, akkor a porzsák cserére szorul. A porzsák telítettségét mutató kijelző, akkor is telítettséget jelez, ha a szívócső, vagy a hozzá kapcsolódó elemek bármelyike eldugul.
2 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (3)
megnyomva.
3 Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
4 Fogja meg az elülső burkolólap fogantyúját (9) és nyissa
ki azt.
5 Nyomja meg a szívócső végén található oldalsó gombot,
majd vegye ki a cső végét a porszívó nyílásából.
6 Engedje ki zsák beakasztó kallantyúját és a beakasztón
található nyílnak megfelelően vegye ki a zsákot fogantyúval
felfelé.
7 Tolja ki a zsák fogantyújának zárólemezét. A tele zsákot
ürítse ki a szemeteskosárba.
8 Figyelem ! Ne dobja ki a szemétbe a zsák fogantyúját.
9 Helyezze vissza az új zsák fogantyújába a zárólemezt és
tolja a helyére.
10 Helyezze a fogantyút a zsákkal együtt a porszívótestben
előzőleg elfoglalt helyére és zárja le a beakasztó kallantyú
segítségével.
Pontosan tegye a helyére a zsákot úgy, hogy
a zsák lapján található nyílás a gumigyűrűre
kerüljön a porszívó kamrájában.
11 Csukja le a fedelét míg meg nem hallja a jellegzetes
kattanó hangot - vigyázzon, hogy ne csípje be a zsákot.
Többször használatos zsák esetében:
12 Engedje ki a zsák beakasztóját a nyílnak megfelelő
irányba, majd vegye ki az egész zsákot felfelé.
13 Tolja el a zsák hátsó részében található zárólemezt és
öntse ki a a szemetet a zsákból.
Az erősen szennyezett zsákot egy kevés mosószert tartalmazó vízzel ki lehet mosni.
20
Ha kimosta a zsákot, akkor behelyezés előtt
szárítsa azt meg.
14 Tolja a helyére a zárólapot a zsák hátsó részében.
15 Tegye a zsákot vissza a helyére.
Pontosan tegye a helyére a zsákot, úgy, hogy
a a zsák lapján található nyílás a gumigyűrűre
kerüljön a porszívó kamrájában.
●● Csukja le a burkolólapot, a helyére nyomva azt, míg meg
nem hallja a jellegzetes kattanást – figyeljen, hogy ne
csípje oda a zsákot.
Ne porszívózzon porzsák nélkül. Porzsák hiányában a porszívó elülső fedelét nem lehet
lecsukni.
Cserélje ki a zsákaot, ha:
a) piros szín tölti ki a zsák telítettségét mutató kijkelzőt,
b) a porszívó sokkal kisebb teljesítménnyel működik,
c) a porzsák megtelt.
Különleges tartozékok
A porszívók eladásával foglalkozó boltokban az alábbi különleges tartozékokat lehet megvásárolni:
„BNB” (Brush Natural Bristle) parketta kefe (21)
A kemény, karcolásra érzékeny felületek tisztítására és polírozására szolgál, mint pl. fapadlók, laminált padló, parketta,
márvány, járólapos padló, stb. A kefe természetes eredetű
finom és puha szőre a porszívózás maximális eredményességét biztosítja és a tisztított felületet megóvja a karcolásoktól.
A porszívózás befejezése után, tisztítás
és karbantartás
F
1 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (3)
megnyomva.
2 Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
3 Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gomb (1)
megnyomásával. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy megakadályozza annak összegabalyodását vagy
a dugó hozzáütődését a készülék falához.
4 Kapcsolj le a szívócsőről a szívófejet vagy kefét.
5 Kapcsolja le a szívótömlőről a szívócsövet.
6 Nyomja meg a szívócső végén található oldalsó gombot,
majd vegye ki a cső végét a porszívó nyílásából.
7 A porszívó álló helyzetben tárolható e célből akassza
a szívókefe kampóját a szívókefe tartójába. A szívótömlőt
a porszóvór szerelve lehet hagyni, de figyeljen, hogy az ne
legyen túlzottan megtörve a tárolás alatt.
Vízszintes tárolás:
–– Tegye a szívókefe kampóját a szívókefe beakasztójába,
a porszívó hátoldalán, a csatlakozó kábel mellett.
VC1002-002_v01
Függőleges tárolás:
–– Tegye a szívókefét a teleszkópos csőre,
–– Tegye a tekeszkópos cső kampóját a szívókefe beakasztójába, a porszívó alfelén, az elülső gyűrű mellett.
8 A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség
esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet
nedvesíteni), hagyja megszáradni vagy törölje szárazra.
Ne használjon súroló- vagy oldószereket.
A porszívó használata során esetlegesen
előforduló hibák
PROBLÉMA
MIT KELL TENNI
A porzsák megsérült.
Cserélje ki a porzsákot és a szűrőket.
A porszívó szívóteljesítmé- Cserélje ki a porzsákot és a szűrőnye csökken.
ket, ellenőrizze a szívócsövet, tömlőt
és a szívófejet – szüntesse meg az
dugulás okát.
Kiment a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a porszívóval együtt
ugyanarra az áramkörre nincs-e más
berendezés kapcsolva, amennyiben
a biztosíték ismét működésbe lép,
vigye szervízbe a porszívót .
A porszívó nem működik, Vigye szervízbe a porszívót .
a külső borítása vagy
a hálózati kábel sérült.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt
készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
VC1002-002_v01
21
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţă
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimen-
tare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei. Într-o astfel de situaţie aduceţi aparatul la un
atelier de reparaţii.
●● Dacă cablul de alimentare nedetaşabil este defect,
trebuie înlocuit la servisul producătorului, într-un atelier
de reparaţii specializat sau de către o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot
pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect,
vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al
firmei.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte de
a trece la montarea, demontarea sau curăţarea aparatului.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia
de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să opriţi
aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Nu folosiţi aspiratorul de praf pe oameni sau animale şi
aveţi o deosebită grijă să nu apropiaţi niplurile de aspirare de ochi sau de urechi.
●● Nu aspiraţi cu aparatul nici un lichid sau mizerie
umedă.
●● Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât
şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere
sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copiii să se joace
cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat
şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt
ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
22
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Conectaţi
aspiratorul la reţeaua electrică de curent
alternativ de 220-240 V, prevăzută cu contact de protecţie pentru reţeaua 16 A.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
●● Nu treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare
peste cablul de alimentare; riscaţi să deterioraţi stratul
izolator al cablului.
●● Nu folosiţi aspiratorul fără sac, fără filtre sau în cazul
deteriorării lor.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de
ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
●● Verificaţi furtunul, tuburile şi accesoriile – înlăturaţi
deşeurile care se găsesc înăuntru.
●● Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi,
precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante şi
copiatoare ş.a.m.d.
●● Se interzice acoperirea orificiilor de vantilaţie ale aspiratorului în timp ce aspiraţi. Aerul încălzit care nu are
ieşire poate duce la supraîncălzirea motorului, ceea ce
cauzează avaria acestuia, sau poate provoca deformarea pieselor din plastic.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Aspiratorul este destinat pentru a fi întrebuinţat în scop
casnic.
●● Folosiţi
aparatul numai în încăperi şi numai pentru
aspirarea suprafeţelor uscate. Covoarele curăţate la
umed trebuie uscate înainte de aspirare.
Date tehnice
Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A. Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice.
Nu cere legare la pământ
.
Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul produs de aparat: 82 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe plăcuţă de fabricaţie.
VC1002-002_v01
Electrostatică
Atunci când aspiraţi suprafeţe aflate in incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza.
Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul şi
nu reprezită un defect al aparatului.
Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:
●● descărcaţi sarcina electrică a aparatului atingând des cu
ţeava obiectele metalice din cameră,
●● măriţi umiditatea aerului din cameră,
●● să folosiţi substanţe anti-electrostatice disponibile pe
piaţă.
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
Butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului
Cursor pentru reglarea puterii de aspirare
Buton de pornire/oprire
Buton de fixare a periei de aspirare
Mâner
Ştecher cu cablu de alimenta re
Capacul filtrului de evacuare
Indicator de umplere a sacului
Mânerul capacului frontal
Furtun de aspirare
Filtru de evacuare (montat în aparat)
Filtru evacuare „Microfiltru” (montat în aparat)
Tub telescopic de aspirare cu cârlig pentru fixare
Sac pentru multiple întrebuinţări (1 bucată)
Sac SAFBAG (1 bucată)
Suport sac
Perie mică
Accesoriu de aspirare îngust
Accesoriu de aspirare mic
Accesoriu de aspirare-perie comutatoare
Perie „BNB” (Brush Natural Bristle) (echipament special
– se cumpără la punctele de desfacere aspiratoare)
Pregătirea aspiratorului înainte
de folosire
B
1 Apăsaţi butonul lateral care se află la capătul furtunului
de aspirare.
2 Capătul furtunului de aspirare trebuie introdus în orificiul
aspiratorului. Veţi auzi un clinchet ceea ce înseamnă că furtunul este montat în mod corect.
3 Conectaţi celălalt capăt al furtunului (mânerul) cu ţeava
de aspirare.
4 Se stabileşte lungimea dorită a ţevii de aspirare telescopice deplasând glisorul în direcţia arătată de săgeţi şi deplasând ţevile în acelaşi timp.
VC1002-002_v01
5 La celălalt capăt al tubului de aspirare montaţi accesoriul
de aspirare sau peria corespunzătoare.
6 Pentru aspirarea suprafeţelor tari – podele din lemn, din
materiale plastice, gresie etc, scoateţi peria în afară apăsând
butonul de pe accesoriu de aspirare, aşa cum este indicat
.
7 Apucaţi ştecherul cablului de alimentare (6) şi derulaţi-l
din aspirator.
Când scoateţi cablul de alimentare ţineţi cont
de banda galbenă care semnalează terminarea
cablului derulat. Nu mai trageţi de cablu fiindcă
se poate deteriora.
8 Introduceţi ştecherul în priza de reţeaua electrică.
Înainte de a porni aspiratorul, asiguraţi-vă că sacul este fixat
în compartimentul aspiratorului şi că filtrul de intrare şi evacuare este montat în aparat.
9 Puneţi aspiratorul în funcţiune apăsând butonul „pornire/
oprire” (3).
10 Aspiratorul este echipat într-un regulator electric al
puterii, care vă asigură o reglare fluentă a puterii de aspirare. Reglarea puterii de aspirare o realizaţi cu ajutorul cursorului. Mişcarea cursorului în conformitate cu indicatoarele
(
sau
) va duce la mărirea sau micşorarea puterii de
aspirare.
Demontarea filtrelor
Înaintea schimbării filtrelor, asiguraţi-vă că aspiratorul este
oprit şi că ştecherul cu cablul de alimentare este deconectat.
C
FILTRUL DE ADMISIE
1 Apucaţi de mânerul capaculi frontal (9) şi deschideţi-l.
2 Scoateţi din compartimentul aspiratorului modulul săculeţului (vezi punctul E).
3 Scoateţi filtrul de intrare din corp (11).
4 Dacă filtrul de evacuare (11) se va murdării, există posibilitatea să clătiţi filtrul sub apă curentă. Înainte să montaţi
filtrul la loc aveţi grijă ca filtrul să fie bine uscat.
Din motive de siguranţă nu este admis să întebuinţaţi filtrul de evacuare (11) când este înca
umed.
5 Introduceţi filtrul de evacuare (11) nou/spălat fiind atenţi
ca intregul filtru să fie introduc în carcasa filtrului.
6 Introduceţi săculeţul în compartimentul aspiratorului (vezi
punctul E).
7 Închideţi capacul din faţă al aspiratorului.
Odată defectat, filtrul de admisie trebuie înlocuit numai cu un alt filtru original.
23
FILTRU DE EVACUARE „MICROFILTRU”
D
1 Apăsaţi sistemul de fixare din capacul filtrului de evacuare, apoi scoateţi capacul filtrului de evacuare din aspirator.
2 Scoateţi filtrul de evacuare uzat (12).
●● Dacă filtrul de evacuare (12) se va murdări, există posibilitatea să clătiţi filtrul (12) sub un jet de apă. Înainte de
a-l monta la loc asiguraţi-vă că filtrul sus-menţionat este
bine uscat.
3 Introduceţi filtrul nou/clătit în locul pe care îl ocupa anterior.
Din motive de siguranţă nu se permite introducerea unui filtru de evacuare umed.
4 Aşezaţi capacul astfel încât cele două elemente de agăţare din partea de jos a capacului să intre în orificiile corespunzătoare din aspirator, apoi închideţi capacul apăsându-l
până auziţi sunetul “clic” caracteristic.
Schimbaţi mereu filtrul de evacuare uzat cu
unul nou-fabricat, original.
Demontarea/montarea sacului
E
Aspiratorul DOT este dotat atât cu sacul SAFBAG (1 buc.)
cât şi cu sac de folosinţă multiplă (1 buc.).
1 Dacă indicatorul de umplere al sacului va deveni pe
toată suprafaţa roşu, atunci când aveţi peria cu furtunul de
aspirare deasupra suprafeţei aspirate, înseamnă că trebuie
să schimbaţi sacul aspiratorului. Indicatorul de umplere al
sacului se va activa în cazul în care furtunul de aspirare sau
elementele conectate cu el se vor astupa.
2 Opriţi aspiratorul cu butonul oprire/pornire (3).
3 Deconectaţi aspiratorul din priză.
4 Apucaţi de mânerul capaculi frontal (9) şi deschideţi-l.
5 Apăsaţi butonul lateral care se află la capătul furtunului
de aspirare, apoi scoateti capatul furtunului din orificiul de
aspirare al aspiratorului.
6 Eliberaţi clema ce blochează suportul sacului conform
săgeţii de pe clemă şi apoi scoateţi sacul cu suportul în sus.
7 Scoateţi placa sacului din suport. Aruncaţi sacul plin la
coşul de gunoi.
8 Atenţie! Nu aruncaţi la coşul de gunoi suportul
sacului.
9 Introduceţi placa sacului nou în suport şi deplasaţi până
la capătul suportului.
10 Introduceţi suportul cu sacul nou în soclul carcasei şi blocaţi cu clema de blocare.
Introduceţi sacul cu atentie astfel încat orificiul
sacului să nimereasca gulerul din carcasa aspiratorului.
11 Închideţi capacul, apăsând până ce se aude un “clic”
caracteristic şi având grijă sa nu ciupiţi sacul.
24
În cazul folosirii sacului pentru multiple intrebuinţări:
12 Eliberaţi plăcuţa de carton a sacului în direcţia săgeţilor
de pe plăcuţă iar apoi scoateţi sacul trăgând în sus.
13 Eliberaţi clama care se află în partea inferioară a sacului
şi aruncaţi murdăria din el.
Dacă sacul este foarte murdar îl puteţi spăla în
apă cu detergent.
Dacă sacul a fost spălat trebuie bine uscat
inainte să il intrebuinţaţi din nou.
14 Puneţi la loc clama care închide sacul în partea inferioară.
15 Introduceţi sacul la locul lui în carcasa aspiratorului.
Introduceţi sacul cu atenţie astfel încât orificiul
sacului să nimerească gulerul din carcasa aspiratorului.
●● Inchideţi capacul apasând până veţi auzi un „clic“ caracteristic şi având grijă să nu ciupiţi sacul.
Nu aspiraţi fără să aveţi săculeţ pentru praf
montat. Lipsa săculeţului nu permite închiderea capacului superior al aspiratorului.
Este indicat să schimbaţi sacul atunci când veţi observa că:
a) pe indicatorul de umplere al sacului se va arăta culoarea
roşie,
b) aspiratorul funcţionează mult mai slab,
c) sacul este umplut.
Dotare specială
În punctele de comercializare a aspiratoarelor pot fi cumpărate accesorii care fac parte din dotarea specială:
Perie „BNB” (Brush Natural Bristle) (21)
Aceasta serveşte la curăţarea şi lustruirea suprafeţelor dure,
uşor de zgâriat, precum: podele din lemn, parchet, marmură,
gresie, pereţii, plăci din piatră naturală etc. Firele moi şi delicate de origine naturală ale acestei perii asigură eficacitatea maximă de curăţare şi protejează suprafaţa aspirată de
zgârieturi.
Încheierea utilizării, curăţare
şi conservare
F
1 Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (3).
2 Scoateţi ştecherul din priză.
3 Înfăşuraţi cablul apăsând butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului (1). Ţineţi cablul, astfel încât să nu se ajungă
la încâlcirea acestuia, iar ştecherul să nu lovească brusc de
carcasa aspiratorului.
4 Decuplaţi ţeava de aspirare de doză sau de perie.
5 Decuplaţi ţeava de aspirare de furtun.
6 Apăsaţi butonul lateral care se află la capătul furtunului
de aspirare, apoi scoateti capatul furtunului din orificiul de
aspirare al aspiratorului.
VC1002-002_v01
7 Aspiratorul poate fi păstrat în poziţie orizontală, în acest
scop plasaţi cârligul de fixare al periei de aspirare în locaşul
de fixare al periei de aspirare. Furtunul poate rămâne fixat în
aspirator, trebuie totuşi avut grijă ca să nu se flexeze prea
puternic pe timpul stocării.
Păstrarea orizontală:
–– Introduceţi cârligul de fixare al periei de aspirare în locaşul de fixare al periei de aspirare care se află în spatele
aspiratorului lângă cablul de alimentare.
Păstrarea verticală:
–– la capătul tubului telescopic introduceţi peria de aspirare,
–– Introduceţi cârligul de fixare care sa află pe tubul telescopic în locaşul de fixare al periei de aspirare care se afla
sub aspirator lângă roata din faţă.
8 Carcasa şi rezervorul pentru sacul de praf pot fi, în caz
de nevoie, şterse cu o cârpă umedă (poate fi îmbibată cu
detergent pentru vase), iar apoi uscate sau şterse.
Ecologie – Să avem grijă de mediu
înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aspiratorul împreună cu deşeurile comunale!!!
Nu folosiţi detergent pentru frecare şi nici diluanţi.
Problemele care pot apărea în timpul
exploatării aspiratorului
PROBLEMA
CUM PROCEDAŢI
Sacul de praf este dete- Înlocuiţi sacul şi filtrele.
riorat.
Aspiratorul aspiră prost.
Înlocuiţi sacul şi filtrele, verificaţi ţevile
de aspirare, furtunul şi accesoriile,
înlăturaţi cauza astupării.
A fost acţionată siguranţa Verificaţi dacă împreună cu aspiratorul
instalaţiei electrice.
nu sunt conectate alte utilaje la acelaşi
circuit electric, dacă acţionarea siguranţei de reţea se repetă, duceţi aspiratorul la un service.
Aspiratorul nu funcţio- Duceţi aspiratorul la un service.
nează, carcasa sau conductorul de racordare sunt
deteriorate.
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
VC1002-002_v01
25
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по технике безопасности
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил техники безопасности может привести к травмам
●● Не включайте прибор, если сетевой кабель или корпус имеют видимые повреждения. В таком случае
отдайте прибор в пункт сервисного обслуживания.
●● Во избежание возникновения аварийных ситуаций
ремонт поврежденного сетевого кабеля следует
доверить специалистам.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для
пользователя. В случае возникновения неисправности следует обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Перед очисткой, сборкой и разборкой пылесоса
убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
●● Перед заменой запасных частей и приближением
пылесоса к движущимся объектам необходимо
выключить прибор и отсоединить его от источника
питания.
●● Запрещается использовать пылесос для очистки
людей и животных, а также прикладывать всасывающие насадки к глазам и ушам.
●● Не втягивайте пылесосом никаких жидкостей или
влажных загрязнений.
●● Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными
способностями, а также не имеющие соответствующего опыта и знаний могут пользоваться прибором
только под присмотром взрослых или после ознакомления с указаниями по безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети
старше 8 лет могут производить очистку пылесоса
только под присмотром взрослых.
26
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба имуществу
●● Подключайте пылесос только к сети переменного
тока 220-240 V, защищенной предохранителем 16 A.
●● Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур.
●● Во избежание повреждения изоляции сетевого
кабеля не наезжайте на него пылесосом или не
прижимайте щеткой.
●● Запрещается пользоваться пылесосом без пылесборника, фильтров или с поврежденным пылесборником.
●● Не используйте пылесос для уборки спичек, окурков и тлеющего пепла. Избегайте всасывания
острых предметов.
●● Проверяйте всасывающий шланг, трубы и насадки
– очищайте их от находящихся внутри них засоров.
●● Не используйте пылесос для всасывания муки,
цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров
и копиров или других мелких частиц.
●● Недопустимо заслонять вентиляционные отверстия
пылесоса во время очистки. Нагретый воздух, если
у него нет выхода, может привести к перегреву двигателя, причиняясь к аварии, или вызвать деформации пластмассовых частей.
Советы
Информация о приборе и указания по эксплуатации
●● Пылесос
предназначен только для домашнего
использования.
●● Используйте пылесос только для уборки внутри
помещений и только для удаления пыли с сухих
поверхностей. Перед использованием пылесоса
ковры после мокрой очистки следует высушить.
Техническая характеристика
Тип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на информационной табличке спецификации изделия. Сетевой предохранитель 16 A. Не создаёт помех
при приёме радио- и телевизионных сигналов.
Не требует заземления
.
Пылесосы ZELMER отвечают требованиям действующих
норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрическое устройство низкого напряжения (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Уровень шума: 82 дБ/A.
Устройство обозначено знаком CE на информационной
табличке спецификации.
VC1002-002_v01
Электростатика
Уборка пылесосом некоторых поверхностей в условиях
низкой влажности воздуха может вызвать незначительную наэлектризованность устройства. Это естественное
явление, оно не повреждает устройство и не является
его дефектом.
Для минимизирования этого явления рекомендуется:
●● разрядить устройство путём многократного касания
трубой металлических объектов в комнате,
●● увеличить влажность воздуха в помещении,
●● использовать общедоступные антистатические средства.
Устройство и оснащение пылесоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
Кнопка сматывания электрокабеля
Рычажок регулирования мощности всасывания
Кнопка включить/выключить
Держатель для крепления универсальной щётки пол/
ковёр
Ручка для переноса
Кабель питания с вилкой
Крышка выпускного фильтра
Индикатор заполнения мешка
Ручка передней крышки
Всасывающий шланг
Впускной фильтр (встроенный в пылесос)
Выпускной фильтр „Микрофильтр” (встроенный
в пылесос)
Всасывающая телескопическая труба с держателем
для крепления
Мешок многоразового использования (1 шт.)
Пылесборник SAFBAG (1 шт.)
Держатель мешка
Мягкая щётка
Щелевая насадка
Малая насадка
Универсальная щётка пол/ковер с переключателем
Щётка для паркета BNB (Brush Natural Bristle)
(специальное оснащение – можно купить в точках по
продажи пылесосов)
Подготовка пылесоса к работе
B
1 Нажмите на боковую кнопку, расположенную на наконечнике всасывающего шланга.
2 Наконечник всасывающего шланга вставьте в отверстие пылесоса. Характерный щелчок свидетельствует
о правильной установке шланга.
3 Второй конец всасывающего шланга (рукоятку) соедините с всасывающей трубой.
VC1002-002_v01
4 Зафиксируйте длину телескопической трубы в необходимом рабочем положении, нажимая на кнопку регулирования и передвигая трубу в направлении, указанном
стрелками.
5 На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щётку или насадку.
6 Для чистки твёрдых поверхностей – деревянных
и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. - наиболее пригодна универсальная щётка с выдвинутым
ворсом
.
7 Возьмите вилку присоединительного кабеля (6)
и вытяните его из пылесоса.
Не извлекайте кабель дальше жёлтой
отметки, которая сигнализирует конец
разматываемого кабеля, а также не дёргайте за кабель – это может привести
к его повреждению.
8 Вставьте вилку электрокабеля в розетку.
Перед включением пылесоса убедитесь, что в камере
пылесоса находится пылесборник, а также, что в пылесосе установлены впускной и выпускной фильтры.
9 Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (3).
10 Пылесос оснащён электронным регулятором мощности всасывания, который позволяет плавно регулировать
мощность всасывания пылесоса. Регулирование мощности осуществляется с помощью рычажка регулирования
мощности. Передвижение рычажка согласно его обозначению (
или
) приведёт к увеличению мощности
всасывания или её уменьшению.
Замена фильтров
Прежде, чем приступить к замене фильтров, убедитесь,
что пылесос выключен, а вилка кабеля питания вынута
из розетки.
C
ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР
1 Возьмитесь за ручку передней крышки (9), откройте её.
2 Из камеры пылесоса высуньте мешок (смотрите
пункт E).
3 Высуньте из корпуса впускной фильтр (11).
4 Если впускной фильтр (11) загрязнится, то существует возможность промыть фильтр (11) под проточной
водой. Перед повторной установкой следует помнить,
чтобы высушить вышеуказанный фильтр.
В связи с требованиями техники безопасности запрещается установка влажного
впускного фильтра (11).
5 Установите новый/промытый впускной фильтр (11),
обращая внимание на то, чтобы фильтр полностью был
вставлен в гнездо.
6 Вставьте мешок в камеру пылесоса (смотрите
пункт E).
27
7 Закройте переднюю крышку пылесоса.
Повреждённый впускной фильтр следует
всегда заменять на новый оригинальный
заводской.
ВЫПУСКНОЙ ФИЛЬТР «МИКРОФИЛЬТР»
D
1 Нажмите на блокаду в крышке выпускного фильтра,
затем высуньте крышку выпускного фильтра из пылесоса.
2 Выньте использованный выпускной фильтр (12).
●● Если выпускной фильтр (12) загрязнится, то можно
промыть фильтр (12) под проточной водой. Перед
повторной установкой следует помнить о том, чтоб
высушить вышеуказанный фильтр.
3 Вставьте новый/промытый фильтр на прежнее место.
В связи с требованиями техники безопасности запрещается установка влажного
выпускного фильтра.
4 Установите крышку выпускного фильтра так, чтобы
два выступа, которые расположены в нижней части
крышки, попали в отверстия в корпусе пылесоса, а затем
закройте крышку, нажимая на неё, пока не услышите
характерный щелчок.
Повреждённый выпускной фильтр следует
всегда заменять новым оригинальным
заводским.
Замена пылесборника
E
Пылесос DOT снабжен как мешком SAFBAG ( 1 шт.), так
и мешком многократного употребления (1 шт.).
1 Полное прикрытие индикатора заполнения мешка
заслонкой красного цвета во время, когда всасывающая
насадка или щётка подняты над очищаемой поверхностью, информирует о возникновении необходимости
замены мешка. Индикатор заполнения мешка пылью
может сработать в случае затыкания всасывающего
шланга или соединённых с ним элементов оснащения.
2 Выключите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (3).
3 Выньте вилку электрокабеля питания из розетки.
4 Возьмитесь за ручку передней крышки (9),
откройте её.
5 Нажмите на боковую кнопку, расположенную на наконечнике шланга, затем выньте наконечник шланга из
впускного отверстия пылесоса.
6 Освободите зацепку, блокирующую держатель
мешка согласно стрелке на зацепке, а потом выньте
мешок с держателем вверх.
7 Выдвиньте плитку мешка из держателя. Наполненный мешок выбросьте в мусорной ящик.
8 Внимание! Не выбрасывайте держателя мешка
в мусорной ящик.
28
9 Всуньте плитку нового мешка в держатель и передвиньте к концу держателя.
10 Вложите держатель с новым мешком в гнездо корпуса и блокируйте его блокирующей зацепкой.
Старательно расправьте мешок таким
образом, чтобы отверстие в пластинке
мешка накрыло резиновый манжет в камере
пылесоса.
11 Закройте крышку, нажимая на неё, пока не услышите
характерный щелчок – обращайте внимание на то, чтобы
не защемить мешок.
В случае применения мешка многоразового использования:
12 Освободите защёлку пластинки мешка согласно
стрелке, указанной на защёлке, а затем выньте мешок
полностью вверх.
13 Сдвиньте закрывающую планку, расположенную
в задней части мешка, и высыпьте загрязнения.
Сильно загрязнённый мешок можно промыть в воде с небольшим количеством
моющего средства.
Если мешок был промыт, его следует
высушить перед установкой.
14 Установите закрывающую планку на заднюю часть
опорожнённого мешка.
15 Вставьте мешок на предыдущее место.
Старательно расправьте мешок таким
образом, чтобы отверстие в пластинке
мешка накрыло резиновый манжет в камере
пылесоса.
●● Закройте крышку, нажимая на неё, пока не услышите
характерный щелчок – обращайте внимание на то,
чтобы не защемить мешок.
Не пылесосьте без установленного мешка.
Отсутствие мешка сделает невозможным
закрывание передней крышки пылесоса.
Замена мешка обязательна в случае, если Вы заметите, что:
a) красное поле прикроет индикатор заполнения мешка,
b) пылесос начнёт пылесосить слабее,
c) пылесборник заполнен.
Специальное оснащение
В тех торговых пунктах, где продаются пылесосы, можно
дополнительно приобрести специальное оснащение:
Щётка для паркета BNB (Brush Natural Bristle) (21)
Предназначена для чистки и полирования твёрдых
поверхностей, которые легко поцарапать, напр.: деревянных полов, панелей, паркета, мрамора, плиток, стен,
VC1002-002_v01
напольных покрытий из твёрдого натурального материала и т.п. Тонкий и мягкий натуральный ворс обеспечивает максимальную эффективность пылеудаления
и предохраняет очищаемую поверхность от царапин.
Окончание уборки, чистка и уход за
пылесосом
F
1 Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (3).
2 Выньте вилку электрокабеля питания из розетки.
3 Нажмите на кнопку сматывания электрокабеля (1)
и смотайте кабель питания. Выполняя эту операцию,
необходимо следить за тем, чтобы кабель не запутался
и чтобы вилка не ударилась резко о корпус пылесоса.
4 Отсоедините всасывающую трубу от насадки или
щётки.
5 Рассоедините всасывающую трубу и шланг.
6 Нажмите на боковую кнопку, расположенную на наконечнике шланга, затем выньте наконечник шланга из
впускного отверстия пылесоса.
7 Пылесос можно хранить в вертикальном положении.
Для этого вложите держатель, который имеется на универсальной щётке-насадке, в специальное гнездо для
крепления универсальной щётки-насадки. Шланг может
быть закреплён на пылесосе, однако необходимо следить за тем, чтобы во время хранения он не был сильно
согнут.
Горизонтальное хранение:
–– вставьте держатель универсальной щётки-насадки
в специальное гнездо для крепления универсальной щётки-насадки в задней части пылесоса рядом
с выходным отверстием присоединительного кабеля.
Вертикальное хранение:
–– на телескопическую трубу наденьте универсальную
щётку-насадку,
–– вставьте держатель для крепления, расположенный
на телескопической трубе в специальное гнездо для
крепления универсальной щётки-насадки, которое
находится в нижней части пылесоса рядом с передним колесом.
8 В случае надобности корпус и камеру для
пылесборника протрите влажной тряпочкой (может быть
увлажнена средством для мытья посуды), просушите
или вытрите насухо.
Запрещается использовать абразивные
чистящие средства, а также растворители.
VC1002-002_v01
Некоторые проблемы, появляющиеся
в ходе уборки пылесосом
ПРОБЛЕМА
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Повреждён пылесборник Замените пылесборник и фильтры.
или фильтры.
Пылесос слабо пыле- Замените пылесборник и фильтры,
сосит.
проверьте всасывающие трубы,
шланг и насадку – устраните причину засорения.
Сработал предохрани- Убедитесь, что вместе с пылесотель электросети.
сом в ту же самую электрическую
цепь не включены другие приборы,
если предохранитель будет срабатывать вновь, обратитесь в пункт
сервисного обслуживания.
Пылесос не работает, Отдайте пылесос в ремонт в пункт
повреждён корпус или сервисного обслуживания.
кабель питания.
Экология – забота об окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий.
Для этого:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Непригодный к эксплуатации пылесос отдавайте в соответствующий пункт утилизации, поскольку содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать
угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
29
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, кор-
пусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
●● Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя, в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуална опасност.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на ZELMER.
●● Преди почистване, сглобяване или разглобяване
на уреда винаги изваждайте захранващия кабел от
електрическия контакт.
●● Преди замяна на оборудването или доближаване
до частите, движещи се по време на употреба,
следва да изключите уреда и да го отключите от
захранването.
●● Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни,
а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
●● Не всмуквайте с прахосмукачката никакви течности
или влажни замърсявания.
●● Деца над осемгодишна възраст, лица с ограничени
умствени, сетивни или физически способности
и лица без опит и нужните знания могат да използват уреда само под надзора или след по-ранно
обяснение на възможните рискове и опасности
и инструкция за безопасна употреба на уреда. Не
позволявайте на деца да си играят с уреда. Деца
над осемгодишна възраст могат да почистват или
извършват действия по поддръжка на устройството
само под надзор.
30
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Включете прахосмукачката към ел. мрежа с променлив ток 220-240 V с мрежов предпазител 16 A.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане на
кабела.
прекарвайте прахосмукачката и приставките
й през захранващия кабел, тъй като по този начин
може да повредите изолацията на кабела.
●● Не почиствайте без торбичката, филтрите или
в случай че те са повредени.
●● Не използвайте прахосмукачката за всмукване на:
клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте
да събирате с прахосмукачката остри предмети.
●● Проверете смукателния маркуч, тръбите и приставките - отстранете намиращите се в тях отпадъци.
●● Не почиствайте фин прах като напр. брашно,
цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
●● Недопустимо е да се закриват по време на почистването вентилационни отвори на прахосмукачката.
Нагретият въздух, когато няма изход, може да
доведе до прегряване на двигателя, с което да предизвика авария, или да предизвика деформация на
пластмасовите части.
●● Не
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Прахосмукачката
е предназначена само за
домашна употреба.
●● Използвайте прахосмукачката само вътре в помещенията и само за почистване на сухи повърхности. Килимите след мокро почистване трябва да се
изсушат преди използване на прахосмукачката.
Технически данни
Тип прахосмукачка и нейните технически параметри са
посочени върху информационната табелка. Предпазител на мрежата 16 А. Не предизвиква смущения в радиои телевизионния сигнал.
Не се нуждае от заземяване
.
Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Ниво на шум: 82 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE върху информационната табелка.
VC1002-002_v01
Електростатика
При почистване с прахосмукачката на някои повърхности
в помещения с ниска влажност на въздуха, това може
да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.
За минимизация на това явление се препоръчва:
●● разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
●● повишаване на влажността на въздуха в помещението,
●● употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
A
Бутон за прибиране на кабела
Плъзгач за регулиране на смукателната мощност
Бутон включване/изключване
Прикрепващ елемент за смукателната четка
Дръжка
Щепсел със захранващ кабел
Капак на изходящия филтър
Показател за запълване на торбичката
Дръжка на предния капак
Смукателен маркуч
Входящ филтър (монтиран в прахосмукачката)
Изходящ филтър „Микрофилтър” (монтиран в прахосмукачката)
Телескопична смукателна тръба с кука за закрепване
Торбичка за многократна употреба (1 бр.)
Торбичка SAFBAG (1 бр.)
Дръжка на торбичката
Малка четка
Приставка за фуги
Малка смукателна приставка
Смукателна четка с превключване
Четка за паркет “BNB” (“Brush Natural Bristle”) (специално оборудване – достъпно на местата за продажба
на прахосмукачки)
Подготовка на прахосмукачката
за използване
B
1 Натиснете страничното копче, намиращо се върху
накрайник на смукателния маркуч.
2 Накрайник на смукателния маркуч сложете в отвор
на прахосмукачката. Характерното «клик» свидетелства
за правилно монтиране на маркуча.
3 Втория край на маркуч (дръжката) съединете със
смукателната тръба.
VC1002-002_v01
4 Настройте телескопичната смукателна тръба
на желаната дължина, като преместите регулатора
съгласно стрелката и издърпате/ вкарате тръбата.
5 На другия край на смукателната тръба монтирайте
съответната смукателна приставка или четка.
6 За почистване на твърди подове - дървени подове,
изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете
четката с натискане на превключвателя на смукателната
четка съгласно рисунката
.
7 Хванете щепсела на присъединителния кабел (6)
и го изтеглете от прахосмукачката.
При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на жълтата черта, с която
е отбелязан краят на кабела. Опитите
кабелът да бъде издърпан по-нататък
могат да доведат до повреждането му.
8 Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.
Преди да задвижите прахосмукачката, уверете се дали
торбичката е поставена вътре в прахосмукачката, а също
дали входящият и изходящият филтър е монтиран в прахосмукачката.
9 Задвижете прахосмукачката с натискане на бутона
„включване/изключване” (3).
10 Прахосмукачката е снабдена с електронен регулатор
на смукателна мощност, който създава възможност от
плавно регулиране на смукателната мощност на прахосмукачката. Регулиране на мощността се състои с помощта на плъзгача. Преместване на плъзгача съгласно
означението му (
или
) ще предизвика увеличение или намаление на смукателната мощност.
Демонтаж на филтрите
Преди смяна на филтрите уверете се, че прахосмукачката е изключена и щепселът на захранващия кабел
е изваден от електрическия контакт.
C
ВХОДЯЩ ФИЛТЪР
1 Хванете дръжка на предния капак (9) и го отворете.
2 Изтеглете торбичката от камера на прахосмукачката
(виж точка Е).
3 Изтеглете от корпуса входящия филтър (11).
4 Ако входящият филтър (11) се замърси, има възможност от изплакване на филтъра (11) под течаща вода.
Преди повторен монтаж помнете да изсушите гореспоменатия филтър.
По съображения на безопасност недопустимо е да се слага входящия филтър влажен (11).
5 Сложете новия/изплакнатия входящ филтър (11), като
обръщате внимание да го пъхнете в гнездото изцяло.
6 Пъхнете торбичката в камера на прахосмукачката
(виж точка Е).
31
7 Затворете предния капак на прахосмукачката.
Повредения входящ филтър сменявайте
винаги с нов, фабрично оригинален.
ИЗХОДЯЩ ФИЛТЪР „МИКРОФИЛТЪР”
D
1 Натиснете блокировката в капака на изходящия филтър, след това изтеглете капака на изходящия филтър от
прахосмукачката.
2 Извадете изразходвания изходящ филтър (12).
●● Ако изходящият филтър (12) се замърси, има възможност за изплакване на филтъра (12) под течаща
вода. Преди повторен монтаж помнете да изсушите
горепосочения филтър.
3 Сложете новия/изплакнатия филтър на предишното
му място.
По съображения на безопасност е недопустимо да се слага изходящия филтър влажен.
4 Сложете капака така, че двете намиращи се в долната
част на капака издатини да попаднат в отвори в корпуса
на прахосмукачката, след това затворете капака, като го
натискате, докато чуете характерното «клик».
Повредения изходящ филтър сменявайте
винаги с нов, фабрично оригинален.
Демонтаж/монтаж на торбичката
E
Прахосмукачка DOT е снабдена както с торбичка
SAFBAG (1 бр.), така и с торбичка за многократна употреба (1 бр.).
1 Пълно прикриване на показателя за запълване на торбичката с прах с бленда в червен цвят, когато смукачката
или четката са вдигнати над почистваната повърхност,
съобщава, че има необходимост от смяна на торбичката.
Показателят за запълване на торбичката с прах може да
задейства в случай на запушване на смукателния маркуч
или на съединените с него елементи на оборудване.
2 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (3).
3 Извадете щепсела на захранващия кабел от ел. контакт.
4 Хванете дръжка на предния капак (9) и го отворете.
5 Натиснете страничното копче, намиращо се върху
накрайник на маркуча, след това извадете накрайник на
маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
6 Освободете куката, блокираща дръжка на торбичката
съгласно стрелка върху куката, а след това извадете
торбичката с дръжката нагоре.
7 Изтеглете плочка на торбичката от дръжката. Напълнената торбичка изхвърлете в кофа за отпадъци.
8 Внимание! Не изхвърляйте в кофата дръжка на
торбичката.
32
9 Пъхнете плочка на новата торбичка в дръжката и я
преместете до края на дръжката.
10 Сложете дръжката с новата торбичка в гнездо на корпуса и я блокирайте с блокиращата кука.
Щателно поместете торбичката така, че
отворът в плочка на торбичката да прикрие гумения фланец в камера на прахосмукачката.
11 Затворете капака, като го натискате, докато чуете
характерното «клик» - внимавайте да не прищипнете
торбичката.
При ползване на торбичката за многократна употреба:
12 Освободете куката на плочка на торбичката съгласно
поместената върху куката стрелка, а след това извадете
цялата торбичка нагоре.
13 Свалете намиращата се в задната част на торбичката летва и изсипете замърсяванията.
Силно замърсена торбичка можете да
изперете с вода с малко количество миещо
средство.
Ако торбичката беше прана, преди слагането тя трябва да се изсуши.
14 Сложете затварящата летва върху долната част на
изпразнената торбичка.
15 Пъхнете торбичката на предишното й място.
Щателно поместете торбичката така, че
отворът в плочка на торбичката да прикрие гумения фланец в камера на прахосмукачката.
●● Затворете
капака, като го натискате, докато чуете
характерното «клик» - внимавайте да не прищипнете
торбичката.
Не почиствайте без монтирана торбичка.
Липса на торбичката прави заключване на
предния капак на прахосмукачката невъзможно.
Препоръчва се сменяване на торбичката, ако забележите, че:
a) червеното поле ще прикрие показателя за запълване
на торбичката,
б) прахосмукачката почиства по-слабо,
в) торбичката е запълнена.
VC1002-002_v01
Специални асесоари
В магазините за продажба на прахосмукачки можете да
се снабдите със специални асесоари:
Четка за паркет “BNB” (“Brush Natural Bristle”) (21)
Служи за почистване и полиране на твърди, чувствителни към надраскване повърхности, напр. дървени
подове, панели, паркет, мрамор, плочки, стени и др.
Фината и мека четка от естествен косъм осигурява максимална ефективност на почистване и предпазва от
надраскване почистваната повърхност.
Приключване на работа, почистване
и поддръжка
F
1 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (3).
2 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
3 Приберете захранващия кабел с натискане на бутона
за прибиране на кабела (1). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането му
и внезапното удряне на щепсела в корпуса на прахосмукачката.
4 Разединете смукателната тръба и смукателната
четка.
5 Разединете смукателната тръба и маркуча.
6 Натиснете страничното копче, намиращо се върху
накрайник на маркуча, след това извадете накрайник на
маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
7 Прахосмукачката може да се съхранява в хоризонтално положение. За целта сложете закрепващата кука
на смукателната четка в куката за закрепване на смукателната четка. Маркучът може да остане прикрепен към
прахосмукачката, обаче следва да обърнете внимание
да не е силно сгънат при съхраняването.
Хоризонтално съхраняване:
–– сложете закрепващата кука на смукателната четка
в куката за закрепване на смукателната четка,
поместена на задната страна на прахосмукачката до
изхода на присъединителния кабел.
Вертикално съхраняване:
–– сложете смукателната четка върху телескопичната
тръба,
–– сложете намиращата се по телескопичната тръба
закрепваща кука в куката за закрепване на смукателната четка, намираща се на долната страна на прахосмукачката до предното колело.
8 В случай на необходимост изтрийте корпуса
и резервоара за торбичката с мокра кърпа (можете
да използвате препарат за миене на съдове) и ги
подсушете.
Не използвайте абразивни средства или
разтворители.
VC1002-002_v01
Примерни проблеми по време на
използване на прахосмукачката
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Торбичката е повредена. Сменете торбичката и филтрите.
Прахосмукачката
почиства слабо.
Сменете торбичката и филтрите,
проверете смукателната тръба,
маркуча и приставката – отстранете причината за запушването.
Задействал е предпази- Проверете дали заедно с прахосмутелят на ел. инсталация. качката не са включени други уреди
към същата електрическа верига,
ако задействането на предпазителя
на ел. инсталация се повтаря, предадете прахосмукачката в сервиза.
Прахосмукачката
не Занесете прахосмукачката в серработи, корпусът или виз.
захранващият кабел са
повредени.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не е
трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете
в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
33
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не запускайте обладнання, якщо кабель живлення,
корпус або ручка мають помітні пошкодження.
У такому випадку здайте обладнання у сервісний
центр.
●● Якщо невід’ємний кабель живлення буде пошкоджений, він підлягає заміні виробником або спеціалізованим сервісним центром, чи кваліфікованою
особою для запобігання небезпеці.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися до спеціалізованого
сервісного центру.
●● Перед чищенням обладнання, його монтажем або
демонтажем витягніть приєднувальний провід
з розетки.
●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації,
слід вимкнути прилад та відключити його від електромережі.
●● Не чистити пилососом людей та тварин, а особливо
будьте обережними і не наближайте наконечників
до очей та вух.
●● Не всмоктуйте у пилосос ніяку рідину та вологе
забруднення.
●● Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями,
а також особи, що не мають відповідного досвіду та
знань, можуть використовувати прилад виключно
під наглядом або після попереднього пояснення
можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та
виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років
за умови відповідного нагляду.
34
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Пилосос підключайте до мережі перемінного струму
220-240 V, захищеної мережним запобіжником 16 A.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Забороняється переїжджати пилососом та всмокту-
вальними щітками через мережний кабель, це може
привести до пошкодження ізоляції проводу.
●● Не збирайте пил без мішка і фільтрів та у випадку
їхнього пошкодження.
●● Забороняється збирати пилососом: сірники, недопалки сигарет, гарячий попіл. Уникайте збору
гострих предметів.
●● Перевіряйте всмоктувальний шланг, труби і всмоктувальні насадки – видаліть сміття, що в них знаходиться.
●● Не збирайте пилососом дрібний пил як: мука,
цемент, гіпс, тонери принтерів і ксероксів та ін.
●● Забороняється прикривати вентиляційні отвори
пилососа під час прибирання. Нагріте повітря, не
маючи виходу, може спричинити перегрів мотора
і його аварію або викликати деформацію пластикових частин.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Пилосос
призначений виключно для домашнього
використання.
●● Користуйтесь пилососом тільки усередині приміщень і тільки для очищування сухих поверхонь.
Килими після мокрої чистки перед чищенням пилососом необхідно висушити.
Технічні дані
Тип пилососу та його технічні параметри вказані на
інформаційній табличці специфікації виробу. Мережний запобіжник 16 A. Не спричиняє перешкод у прийомі
радіо-і телевізійного сигналу.
Не вимагає заземлення
.
Пилососи ZELMER відповідають вимогам діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Рівень шуму: 82 дБ/A.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці
специфікації.
VC1002-002_v01
Електростатичність
Прибирання пилососом деяких поверхонь в умовах низької вологості повітря може викликати незначну наелектризованістьпристрою. Це природне явище, воно не
пошкоджує пристрій та не являється його дефектом.
Для мінімізації цього явища рекомендується:
●● розрядити пристрій шляхом багаторазового торкання
трубою металевих об‘єктів у кімнаті,
●● підвищити вологості повітря в приміщенні,
●● використати загальнодоступні антиелектростатичні
засоби.
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
Кнопка змотувача
Важіль регулювання потужності всмоктування
Кнопка вмикання/вимикання
Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
Ручка
Вилка з приєднувальним кабелем
Кришка випускного фільтра
Індикатор заповнення мішка
Ручка передньої кришки
Всмоктувальний шланг
Впускний фільтр (встановлений у пилососі)
Випускний фільтр „Мікрофільтр” (встановлений
у пилососі)
Телескопічна всмоктувальна труба з кріпильним гаком
Мішок багаторазового використання (1 шт.)
Мішок SAFBAG (1 шт.)
Зачіп мішка
Щітка мала
Щілинна насадка
Всмоктувальна насадка мала
Всмоктувальна щітка, що переключається
Паркетна щітка „BNB” (Brush Natural Bristle) (спеціальне оснащення – можна купити у пунктах продажу
пилососів)
Підготовлення пилососу до роботи
B
1 Натисніть на бічну кнопку, котра знаходиться на наконечнику всмоктувального шлангу.
2 Наконечник всмоктувального шлангу вставте в отвір
пилососа. Характерний звук „клік” свідчить про те, що
шланг установлений правильно.
3 Другий кінець всмоктувального шланга (держатель)
з’єднайте зі всмоктувальною трубою.
4 Всмоктувальну телескопічну трубу встановіть на
потрібну довжину, пересуваючи золотник згідно зі стрілкою і висуваючи/засуваючи трубу.
VC1002-002_v01
5 На другий кінець всмоктувальної труби надіньте відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
6 Для чищення твердих поверхонь – дерев‘яних підлог, пластмаси, керамічних плиток та ін. висуньте щітку,
натискаючи перемикач на всмоктувальній щітці згідно
з малюнком
.
7 Візьміться за вилку приєднувального кабелю (6)
і витягніть його з пилососа.
При витягуванні приєднувального кабелю
зверніть увагу на жовту смужку, що позначає кінець кабелю, який відмотується.
Подальші намагання (шарпання) можуть
привести до його пошкодження.
8 Вставте вилку кабелю у розетку електромережі.
Перед ввімкненням пилососу перевірте, чи мішок встановлений у камері пилососу, а також чи впускний і випускний фільтри встановлені у пилососі.
9 Увімкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (3).
10 Пилосос обладнаний електронним регулятором
потужності, котрий дає можливість плавно регулювати потужність всмоктування пилососа. Регулювання
потужності відбувається за допомогою важеля. Пересування важеля згідно з його позначенням (
або
)
приведе до збільшення потужності всмоктування або
її зменшення.
Демонтаж фільтрів
Перед заміною фільтрів упевніться, що пилосос вимкнений i вилка приєднувального кабелю витягнена з розетки.
C
ВПУСКНИЙ ФІЛЬТР
1 Візьміться за ручку передньої кришки (9), відкрийте її.
2 З камери пилососа висуньте мішок (дивіться
пункт E).
3 З корпусу висуньте впускний фільтр (11).
4 Якщо впускний фільтр (11) забрудниться, існує можливість промивання фільтра (11) під проточною водою.
Перед повторною установкою слід пам‘ятати про те, щоб
висушити вищевказаний фільтр.
З огляду на техніку безпеки забороняється
установлювання вологого впускного фільтра (11).
5 Установіть новий/промитий впускний фільтр (11),
звертаючи увагу на те, щоб фільтр повністю ввійшов
у гніздо.
6 Засуньте мішок у камеру пилососа (дивіться пункт E).
7 Закрийте передню кришку пилососа.
Пошкоджений впускний фільтр завжди
слід замінювати на новий оригінальний від
виробника.
35
ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР „МІКРОФІЛЬТР”
D
1 Натисніть на блокаду в кришці випускного фільтра,
потім висуньте кришку випускного фільтра із пилососа.
2 Витягніть використаний випускний фільтр (12).
●● Якщо випускний фільтр (12) забрудниться, то можна
промити фільтр (12) під проточною водою. Перед
повторною установкою слід пам‘ятати про те, щоб
висушити вищевказаний фільтр.
3 Вставте новий/промитий фільтр на попереднє місце.
У зв‘язку із вимогами техніки безпеки забороняється встановлювати вологий випускний фільтр.
4 Установіть кришку випускного фільтра так, щоб два
виступи, котрі знаходяться в нижній частині кришки,
потрапили в отвори на корпусі пилососа, а потім закрийте
кришку, натискаючи на неї, поки не почуєте характерний
звук «клік».
Пошкоджений випускний фільтр завжди
слід міняти на новий оригінальний фабричний.
Демонтаж /монтаж мішка
E
Пилосос DOT оснащений мішком SAFBAG (1 шт.) та мішком багаторазового використання (1 шт.).
1 Повне прикриття індикатора заповнення мішка
заслінкою червоного кольору у момент, коли насадкавсмоктувач або щітка піднята над поверхнею, що чиститься, інформує про те, що мішок заповнений і необхідно замінити його на новий. Індикатор заповнення
мішка/пилозбірника може спрацювати у випадку затикання всмоктуючого шлангу або поєднаних з ним елементів обладнання.
2 Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (3).
3 Витягніть вилку приєднувального кабелю з розетки.
4 Візьміться за ручку передньої кришки (9), відкрийте її.
5 Натисніть на бокову кнопку, котра знаходиться на
наконечнику шланга, потім витягніть наконечник шланга
з впускного отвору пилососа.
6 Звільніть зачіп блокади мішка згідно зі стрілкою, яка
зображена на зачепі, а потім витягніть мішок зачепом
вгору.
7 Висуньте пластинку мішка з зачепу. Заповнений
мішок необхідно викинути на смітник.
8 Увага! Не викидайте зачіп мішка.
9 Вставте пластинку нового мішка у зачіп та засуньте
до кінця зачепу.
10 Вставте зачіп з новим мішком у гніздо корпуса та
заблокуйте за допомогою зачепу блокади.
36
Старанно установіть мішок так, щоб
отвір у пластинці мішка накрив гумовий
манжет у камері пилососа.
11 Закрийте кришку, натискаючи на неї до моменту, коли
пролунає характерний звук „клік” – зверніть увагу, щоб не
притиснути мішок.
У випадку користування мішком багаторазового
використання:
12 Звільніть затискач пластинки мішка згідно зі стрілкою,
що знаходиться на затискачі, а потім витягніть увесь
мішок угору.
13 Відсуньте вбік закриваючу пластинку, котра знаходиться в задній частині мішка, і висипте забруднення.
Сильно забруднений мішок можна промити
у воді з невеликою кількістю миючого
засобу.
Якщо мішок був промитий, то його слід
висушити перед установкою.
14 Установіть закриваючу пластинку на задню частину
випорожненого мішка.
15 Вставте мішок на попереднє місце.
Старанно установіть мішок так, щоб
отвір у пластинці мішка накрив гумовий
манжет у камері пилососа.
●● Закрийте кришку, натискаючи на неї до моменту, коли
пролунає характерний звук „клік” – зверніть увагу,
щоб не притиснути мішок.
Не пилососьте без установленого мішка.
Відсутність мішка робить неможливим
закривання передньої кришки пилососа.
Рекомендується заміняти мішок у випадках, коли Ви
помітите, що:
a) червоне поле прикриє індикатор заповнення мішка,
б) пилосос надто малоефективно збирає пил,
в) мішок переповнений.
Спеціальне обладнання
У пунктах продажу пилососів можна додатково придбати
спеціальне обладнання:
Паркетна щітка „BNB” (Brush Natural Bristle) (21)
Призначена для чищення і полірування твердих, чутливих до утворення подряпин поверхонь, напр. дерев‘яних
підлог, панелей, паркету, мармуру, плиток та ін. Делікатне і м’яке волосся натурального походження забезпечує максимальну ефективність збору пилу і захищає від
утворення подряпин на поверхні, що прибирається.
VC1002-002_v01
Закінчення роботи, чищення та догляд
F
1 Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (3).
2 Витягніть вилку приєднувального кабелю з розетки.
3 Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи на
кнопку змотувача (1). При виконанні цієї дії притримайте
кабель, щоб запобігти його заплутуванню та раптовому
удару вилки в корпус пилососа.
4 Від‘єднайте всмоктувальну трубу від насадки або
щітки.
5 Роз‘єднайте всмоктувальну трубу і шланг.
6 Натисніть на бокову кнопку, котра знаходиться на
наконечнику шланга, потім витягніть наконечник шланга
з впускного отвору пилососа.
7 Пилосос можна зберігати у горизонтальному положенні, з цією метою встановіть кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для кріплення всмоктувальної насадки - щітки. Шланг може залишитися
прикріпленим до пилососа, але необхідно звернути увагу,
чи він не надто сильно зігнутий під час зберігання.
Горизонтальне зберігання:
–– вставте кріпильний гак насадки – щітки у зачіп для кріплення насадки – щітки, котрий знаходиться у задній
частині пилососа поряд з вихідним отвором приєднувального кабелю.
Вертикальне зберігання:
–– на телескопічну трубу надіньте насадку - щітку,
–– вставте кріпильний гак, що знаходиться на телескопічній трубі, у зачіп для кріплення насадки – щітки,
котрий знаходиться у нижній частині пилососа поряд
з переднім колесом.
8 Корпус і камеру для мішка при необхідності слід
протерти зволоженою ганчіркою (можна зволожити
засобом для миття посуду), висушити або витерти насухо.
Не застосовувати засоби для шурування,
a також розчинники.
Приклади проблем під час експлуатації
пилососу
ПРОБЛЕМА
ЩО ЗРОБИТИ, ЯКЩО
Мішок пошкоджений.
Замініть мішок і фільтри.
ПРОБЛЕМА
ЩО ЗРОБИТИ, ЯКЩО
Пилосос не працює, кор- Віддайте
пус пошкоджений або центр.
пошкоджений приєднувальний кабель.
пилосос
у
сервісний
Екологія – дбаймо про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не важко, ні надто
дорого. З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) викиньте в контейнер для пластиків.
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні
компоненти, що містяться в пристрої можуть
створювати небезпеку для середовища.
Не викидайте разом з комунальними відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Спостерігається нена- Замініть мішок та фільтри, перележне збирання пилу вірте всмоктувальну трубу, шланг
пилососом.
і всмоктувальну насадку – усуньте
причину закупорки.
Спрацював запобіжник Необхідно перевірити чи разом
електросистеми.
з пилососом не працює інше обладнання, що підключене до цього
ж самого електричного ланцюга,
якщо спрацювання запобіжника
повторюється, віддайте пилосос
у сервісний центр.
VC1002-002_v01
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та
іншими причинами.
37
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Important safety instructions
●● Do not vacuum without the dust bag and the filters or if
they are damaged.
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
●● Check the suction hose, the tubes and the nozzles –
remove the dirt from the inside.
not vacuum fine dust such as: flour, cement,
gypsum, toners for printers and copy machines etc.
●● It is forbidden to cover up the air holes of the vacuum
cleaner while it is working. Otherwise, the hot air has no
way of exiting the vacuum cleaner, and this may lead
to motor overheating causing a failure or a deformation
of the plastic parts.
●● Do
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return
the appliance to a service center.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Always unplug the appliance before cleaning,
assembling or dismantling.
●● Turn off the device and unplug it from an outlet before
replacing the equipment or approaching moving parts
during use.
●● Do not use the vacuum cleaner to clean people or
animals, pay special attention to keep the nozzles
away from eyes and ears.
●● Do not use the vacuum cleaner to clean liquids or other
damp dirt.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are aged from 8 years and above and supervised.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Connect
the vacuum cleaner only to a 220-240 V
mains supply equipped with a 16 A fuse.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the
cord, it may cause damage to the cord insulation.
38
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● The vacuum cleaner is for household use only.
●● Operate the appliance only in indoor spaces
and
vacuum only dry surfaces. Before vacuuming dry the
carpets that were wet cleaned.
Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters
are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.
Does not cause interferences with audio/video devices.
Does not require grounding
.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of the
applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level: 82 dB/A.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Static electricity
In the process of vacuuming of some surfaces in areas of
low air humidity the device may become electrically charged.
It is a natural phenomenon – it does not damage the device,
and it is not considered to be a fault.
In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:
●● discharge the device by touching metal items in the room
with the pipe,
●● increase air humidity in the room,
●● use widely available antistatic agents.
VC1002-002_v01
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
Cord rewind button
Suction power regulation lider
ON/OFF button
Combination brush fastening
Handle
Plug and cord
Outlet filter cover
Bag repletion indicato
Front cover handle
Suction hose
Inlet filter (installed in the vacuum cleaner)
“Microfilter” outlet filter (installed in the vacuum cleaner)
Telescopic suction tube with a fastening hook
Reusable bag (1 item)
SAFBAG dust bag (1 item)
Holder of the bag
Small brush
Crevice nozzle
Small nozzle
Switchable combination brush
Parquet brush “BNB” (additional equipment – may be
bought in retail centers)
Preparing the vacuum cleaner
for operation
B
1 Press the side button on the end of the suction hose.
2 Place the end of the suction hose in the vacuum cleaner.
You should hear a distinctive click, if you do it right.
3 Attach the other end of the hose (the handle) to the
suction tube.
4 Adjust the length of the telescopic suction tube by sliding
the slider according to the arrow and pull out/ pull the tube
together.
5 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other
end of the suction tube.
6 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors,
ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on
the combination brush according to the figure
.
7 Pull the plug and cord (6) out of the vacuum cleaner.
While pulling out the cord, pay attention to the
yellow stripe which signals the end of the cord.
Further attempts (pulling on cord) may result in
damaging the cord.
9 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (3).
10 The vacuum cleaner is equipped with an electronic
suction power controller. The power adjustment is done by
means of a slider. By shirting the slider in a given direction,
you decrease
or increase
suction.
Filter disassembly
Before changing the filters make sure that the vacuum
cleaner is switched off and unplugged from the mains
supply.
C
INLET FILTER
1 Open the front cover handle (9).
2 Pull the bag out of the chamber (see p. E).
3 Remove the inlet filter (11) out of the housing.
4 If the inlet filter (11) is dirty, it may be rinsed with running
water. Remember to dry the filter, before its reinstallation.
Due to safety reasons, it is vital never to install
a damp inlet filter (11).
5 Install a new/the rinsed inlet filter (11), making sure that
the whole filter is in the socket.
6 Insert a bag into the vacuum cleaner chamber (see
p. E).
7 Close the front cover of the vacuum cleaner.
The damaged inlet filter should be replaced with
a new, genuine manufactured product only.
OUTLET FILTER „MICROFILTER”
D
1 Press the lock and open the cap of the outlet filter, then
pull the cap out of the cleaner.
2 Take the used outlet filter out (12).
●● If the outlet filter (12) is dirty wash it in running water.
Remember to dry the filter before putting it into the
cleaner.
3 Put new/washed filter into the cleaner.
Due to safety precautions never put wet outlet
filter into the cleaner.
4 Put the cap so as to two ledges in the lower part of the
cap match the holes in the cleaner body, close the cap by
pressing it until you hear a characteristic “click”.
Damaged outlet filter should be always replaced
with a new original one.
8 Plug in the appliance.
Before operation make sure that the bag is installed in the
vacuum cleaner chamber and that inlet filter and the outlet
filter is installed in the appliance.
VC1002-002_v01
39
Dust bag disassembly/assembly
E
DOT vacuum cleaner is equipped with both SAFBAG bag
(1 piece) as well as a reusable bag (1 piece).
1 Total covering up of bag loading indicator by the red
cover in case the sucker or the brush is upraised over
the cleaned surface informs, that change of dust bag is
necessary. The bag loading indicator may operate in case
of suction hose stopping or in case of stopping of equipment
elements connected thereto.
2 Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off
button (3).
3 Unplug the appliance.
4 Open the front cover handle (9).
5 Press the side button on the end of the hose, then
remove the end of the hose from the inlet hole of the vacuum
cleaner.
6 Release the hook locking the bag holder according to
the arrow on the hook and then remove the bag with the
handle up.
7 Put out the bag plate from the holder. Dump the filled bag
into the garbage.
8 Caution! Do not throw the bag holder.into the trash.
9 Slide the plate of a new bag into the handle and slide it
until the end of the handle.
10 Insert the handle with the new bag into the seat of casing
and lock it with the locking hook.
Carefully place the bag in such a way that the
hole in the bag plate was placed over the rubber
collar in the chamber of the vacuum cleaner.
11 Close the cover until you hear the characteristic clicking
sound – be careful not to catch the bag.
In case of using a reusable bag:
12 Release the bag fastening according to the arrow on it
and then pull the bag up to remove it.
13 Slid the closing board on the back part of the bag down
and empty out the contents.
If the bag is very dirt, you can wash it in water
with a little amount of washing agent.
If the bag was washed, it should be dried before
it is used again
14 Place the closing board on the back part of the emptied
bag.
15 Slid the bag into its place.
Carefully place the bag in such a way that the
hole in the bag plate was placed over the rubber
collar in the chamber of the vacuum cleaner.
●● Close the cover by pressing it until you hear a distinctive
click – be careful not to get the bag caught.
40
Do not vacuum without bag. In case if there is
no bag in the vacuum cleaner, the front cover
of the vacuum cleaner cannot be locked.
You should replace the bag, if:
a) the red field covers the bag full indicator,
b) the vacuum cleaner operates poorly,
c) the dust bag is full.
Special accessories
The following special accessories may be purchased in retail
outlets:
Parquet brush “BNB” (21)
Is used to clean and polish hard, scratch sensitive surfaces
such as wooden floors, floor panels, parquet, marble, tiles, etc.
Delicate and soft natural bristles ensure maximum vacuum
effectiveness and protects against scratching the cleaned
surface.
End of operation cleaning
and maintenance
F
1 Switch off the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (3).
2 Unplug the appliance.
3 Wind the cord by pressing the cord rewind button (1).
While doing this hold the cord to make sure it is not tangled
and the plug does not hit the vacuum cleaner housing.
4 Disconnect the suction tube from the suction nozzle or
brush.
5 Disconnect the suction tube from the hose.
6 Press the side button on the end of the hose, then
remove the end of the hose from the inlet hole of the vacuum
cleaner.
7 The vacuum cleaner may be stored in a vertical position
– just place the fastening hook of the combination brush
into the fastening of the combination brush. The hose may
be connected to the vacuum cleaner. Yet it is necessary to
make sure it is not bent to hard during storing time.
Horizontal storage:
–– place the fastening hook of the combination brush into
its fastening placed at the back of the vacuum cleaner,
near the cord exit.
Vertical storage:
–– place the combination brush on the telescopic tube,
–– place the fastening hook on the telescopic tube into the
fastening of the combination brush placed on the bottom
of the vacuum cleaner, near the front wheel.
8 If necessary wipe the housing and the dust bag container
with a damp cloth (it may be soaked with dishwashing liquid)
and dry it or wipe until dry.
Do not use abrasive detergents or solvents.
VC1002-002_v01
Examples of problems while operating the
vacuum cleaner
PROBLEM
ACTION
The dust bag is damaged.
Remove the dust bag and the filters.
The suction power of the Replace the dust bag and the filters,
vacuum cleaner is weak.
check the suction tube, the hose and
the nozzle - remove the cause of the
clogging.
The electrical installation Check if other appliances are not
fuse went out.
plugged to the same electrical circuit
as the vacuum cleaner. If the fuse
goes out repeatedly, return the vacuum
cleaner to a service point.
The vacuum cleaner does Return the vacuum cleaner to
not operate; the housing or a service point.
the cord is damaged.
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate
containers.
Return a worn out appliance to an appropriate
collecting point as the components of
the appliance may pose a threat to the
environment.
Do not dispose of with household waste!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
VC1002-002_v01
41
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising