Zelmer ZSM2001X (SM1400) User manual

Zelmer ZSM2001X (SM1400) User manual
ZSM2001X
SM2001/SM1400
OPIEKACZ DO KANAPEK
сэндвич-тостер
/ sandwich maker
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OPIEKACZ DO KANAPEK
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
3–5
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SENDVIČOVAČ
6–8
SK NÁVOD NA OBSLUHU
SENDVIČOVAČ
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SZENDVICSSÜTŐ
9–11
12–14
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
APARAT PENTRU
SANDVICIURI
15–17
СЭНДВИЧ-ТОСТЕР
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
УРЕД ЗА САНДВИЧИ
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ТОСТЕР ДЛЯ БУТЕРБРОДІВ
EN USER MANUAL
SANDWICH MAKER
18–20
21–23
24–26
27–29
A
4
1
3
5
6
4
2
B
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SM1400-001_v04
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
●
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Używaj urządzenie na stabilnej
i suchej powierzchni.
● Nie uruchamiaj urządzenia, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
przewodu zasilającego oraz gdy
obudowa lub wkładki są w sposób
widoczny uszkodzone. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzać wizualnie urządzenie.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa,
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. Może także
skutkować unieważnieniem gwarancji. W razie wystąpienia uszkodzenia
radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Nie dotykaj gorących powierzchni
SM1400-001_v04
●
●
●
urządzenia, uważaj na parę która
może wydobywać się z urządzenia
podczas pracy. Niebezpieczeństwo
oparzenia!
Nigdy nie zanurzaj żadnej części
opiekacza lub przewodu zasilająego
i wtyczki w wodzie lub innym płynie
w celu uniknięia porażnia prądem
elektrycznym.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób
i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i zapewni się nad nimi
odpowiedni nadzór.
Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
Kiedy opiekacz do kanapek nie
jest używany lub przed rozpoczęciem jego czyszczenia, wyciągnij
wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie
wystygnie.
Nie przykrywaj i nie wkładaj do
opiekacza opakowań z folii metalowych lub innych materiałów, grozi to
porażeniem prądem lub powstaniem
pożaru.
3
●● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
Nie dotykaj powierzchni oznaczonej
symbolem
.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód, nie przesuwaj urządzenia ciągnąc za przewód
przyłączeniowy.
●● Nie przeciągaj przewodu przyłączeniowego przez
ostre krawędzie oraz nie narażaj go na zgniecenie.
●● Nigdy nie pozwalaj, aby przewód zwisał przez krawędź
stołu lub blatu, dotykał gorących powierzchni lub był
pozwijany.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Podczas używania nie pozostawiaj urządzenia bez
dozoru, ponieważ pieczywo może się zapalić.
●● Do wyjmowania produktów używaj najlepiej drewnianych, nieostrych przyborów kuchennych. Przedmioty
wykonane z metalu takie jak nóż, widelec, itp. mogą
uszkodzić płyty grzejne.
●● Nigdy nie umieszczaj urządzenia na lub blisko palnika
gazowego lub elektrycznego lub tam, gdzie mogłby
się ono zetknąć z gorącym piekarnikiem lub kuchenką
mikrofalową.
●● Nigdy nie przykrywaj urządzenia gdy jest podłączone
do prądu lub jest gorące.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie
przeznaczone jest wyłącznie do użytku
domowego, wewnątrz pomieszczeń.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w spra­wie wymogów dotyczących
ekoprojektu.
4
Charakterystyka urządzenia
Opiekacz do kanapek umożliwia szybkie przygotowywanie ciepłych kanapek z nadzieniem. W opiekaczu można
opiekać jedną lub dwie kanapki z pieczywa tostowego.
Płyty grzejne opiekacza podzielone są na cztery trójkątne
obszary i pokryte są specjalną warstwą, która zabezpiecza
opiekanie kanapki przed przywarciem do powierzchni grzejnej. Na opiekaczu znajdują się dwie lampki kontrolne, które
sygnalizują:
–– czerwona – podłączenie urządzenia do sieci,
–– zielona – gotowość urządzenia do opiekania.
A
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
Pokrywa górna
Pokrywa dolna
Płyty grzejne
Zaczep
Lampka kontrolna czerwona
Lampka kontrolna zielona
Przygotowanie urządzenia do pracy
– pierwsze użycie
●● Wyjmij opiekacz do kanapek z opakowania.
●● Sprawdź czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada
napięciu w sieci.
urządzenie, przecierając jego wewnętrzne
powierzchnie lekko wilgotną ściereczką lub papierowym
ręcznikiem.
●● Powierzchnię płyt grzejnych nasmaruj niewielką ilością
oleju lub masła.
●● Otwarty opiekacz do kanapek włącz na około 5 minut,
celem wygrzania wszelkich pozostałości pochodzących
z procesu produkcyjnego.
●● Wyczyść
Przy włączeniu i używaniu opiekacza po raz
pierwszy, w miarę nagrzewania się elementów
grzejnych może występować lekki zapach „spalenizny”. Nie stanowi to żadnego zagrożenia ani
nie świadczy o niesprawności wyrobu. Zapach
powinien ustąpić po kilkukrotnym użyciu.
●● Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda
zasilającego i pozostaw opiekacz do całkowitego ostygnięcia.
●● Po ostygnięciu urządzenia, wytrzyj pozostałości oleju
z płyt grzejnych za pomocą papierowego ręcznika.
Obsługa i działanie opiekacza do kanapek
B
1 Postaw opiekacz do kanapek na suchej, płaskiej
powierzchni blisko gniazdka sieciowego.
2 Zamknij opiekacz i zablokuj zaczep.
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieciowego – lampka kontrolna czerwona zaświeci się.
SM1400-001_v04
4 Odczekaj około 3-4 minuty do chwili zaświecenia się
lampki kontrolnej zielonej, która to informuje, że płyty grzejne
osiągnęły temperaturę odpowiednią do opiekania.
Zielona lampka kontrolna będzie zaświecać się
i gasnąć – oznacza to, iż opiekacz utrzymuje
właściwą temperaturę opiekania.
Aby uzyskać złociście opieczone kanapki,
posmaruj zewnętrzne strony kanapki masłem.
5 Zwolnij zaczep i otwórz opiekacz.
6 Umieść przygotowane kanapki na dolnej płycie grzejnej.
7 Ostrożnie zamknij opiekacz, jeśli zajdzie taka potrzeba
użyj drewnianej łyżki do przytrzymania kanapek w miejscu.
W przypadku trudności z zamknięciem usuń nadmiar składników z kanapek.
Nie zamykaj opiekacza na siłę, gdyż może to
spowodować jego uszkodzenie.
Czas opiekania kanapek uzależniony jest
od indywidualnych preferencji użytkownika
i rodzaju pieczywa. Zazwyczaj czas opiekania
wynosi ok. 3-8 minut. Kontrola stanu opiekania
kanapek możliwa jest po zwolnieniu zaczepu
i podniesieniu pokrywy.
Uważaj na parę która może wydobywać się
z urządzenia podczas pracy a także w momencie otwierania opiekacza. Niebezpieczeństwo
oparzenia!
Czyszczenie i konserwacja opiekacza
●● Opiekacz do kanapek nie wymaga szczególnej konserwacji.
●● Opiekacz utrzymuj i przechowuj w czystości, gdyż ma on
kontakt z żywnością.
●● Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka i poczekaj do całkowitego ostygnięcia urządzenia.
●● Przetrzyj opiekacz miękką i lekko wilgotną szmatką,
a następnie wytrzyj go do sucha miękką, czystą ściereczką.
●● Nie stosuj środków czyszczących, które mogą porysować lub uszkodzić powierzchnie zewnętrzne i warstwę
ochronną płyt grzejnych.
●● Po każdorazowym użyciu opiekacza usuń z płyt grzejnych nagromadzone okruszki i resztki, a przy pomocy
papierowego ręcznika przetrzyj powierzchnię wkładek
opiekacza aby wchłonął i zebrał nagromadzony podczas
pieczenia tłuszcz.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
8 Zwolnij zaczep i otwórz opiekacz.
●● Wyjmij opieczone kanapki.
Do wyjmowania kanapek i resztek z opiekacza
używaj np. drewnianej łyżki. Ostre lub metalowe narzędzia mogą uszkodzić powierzchnię
płyt grzejnych.
Płyty grzejne opiekacza są gorące, zachowaj
szczególną ostrożność aby uniknąć ryzyka
oparzenia.
9 Po zakończeniu opiekania, wyłącz urządzenie i pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Aby wyłączyć urządzenie
wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
Bezpośrednio po zakończeniu opiekania
kanapki, nadzienie lub dodatki mogą być
gorące. Zachowaj szczególną ostrożność podczas spożywania, aby uniknąć ryzyka oparzenia.
SM1400-001_v04
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
5
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič používejte na stabilním
a suchém povrchu.
●● Přístroj nezapínejte, jsou-li napájecí
kabel, tělo přístroje nebo opékací
plotýnky zjevně poškozeny. Před
každým zapnutím ověřte vizuálně
stav spotřebiče.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte
na specializovaný servis.
●● Nedotýkejte se horkých ploch spotřebiče a dejte pozor na páru, která
může při provozu ze spotřebiče unikat. Nebezpečí opaření!
●● Nikdy neponořujte žádné díly sendvičovače a přívodní šňůru se zástrčkou do vody, ani do jiných tekutin.
Zabráníte tak úrazu elektrickým
proudem.
6
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání
přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit spotřebič
a provádět jeho údržbu nesmí děti
mladší 8 let, starším dětem musí být
zajištěn náležitý dohled.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
●● Když sendvičovač nepoužíváte, nebo
před jeho čištěním, vyjměte zástrčku
přívodní šňůry ze zásuvky a počkejte,
dokud spotřebič nevychladne.
●● Nepřikrývejte a nevkládejte přístroj
do balení z kovových fólií nebo
jiných materiálů z důvodu rizika
zasažení elektrických proudem nebo
vzniku požáru.
●● Teplota dostupných ploch může být
během provozu vyšší. Nedotýkejte se
ploch označených symbolem
.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●● Spotřebič
vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
šňůru, nemanipulujte spotřebičem tažením za přívodní
šňůru.
●● Nenatahujte přívodní šňůru přes ostré hrany a dejte
pozor, aby se nikde nepřiskřípla.
●● Nikdy nedovolte, aby přívodní šňůra visela přes okraj
stolu nebo pracovní desky, aby se dotýkala horkých
ploch, anebo byla zkroucená.
SM1400-001_v04
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Během používání neponechávejte spotřebič bez
dohledu, protože se pečivo může zapálit.
●● Pro vyjmutí produktů používejte dřevěné a neostré
kuchyňské náčiní. Předměty vyrobené z kovu, jako je
např. nůž, vidlička, atd. mohou poškodit pečící plochy.
●● Nikdy neumísťujte spotřebič na nebo blízko plynových
a elektrických hořáku a tam, kde by mohl mít kontakt
s horkou troubou nebo mikrovlnnou troubou.
●● Nikdy nepřikrývejte spotřebič když je připojený do sítě,
nebo je horký.
riérech.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Charakteristika přístroje
Sendvičovač umožňuje rychlou přípravu teplých sendvičů
s náplní. V sendvičovači lze opékat jeden nebo dva sendviče z toustového chleba. Pečící pochy jsou rozděleny na
čtyři trojúhelníkové plochy a jsou potaženy speciální vrstvou,
která zabezpečí opékané sendviče před přilnutím k pečící
ploše. Na sendvičovači se nacházejí dvě světelné kontrolky
které signalizují:
–– červená – připojení spotřebiče do sítě,
–– zelená – připravenost spotřebiče k použití.
A
Horní kryt
Dolní kryt
Pečící plochy
Spona
Červená kontrolka
Zelená kontrolka
Příprava spotřebiče k provozu – první použití
●● Odstraňte ze spotřebiče obaly.
●● Zkontrolujte, zda je napětí uvedené na spotřebiči shodné
SM1400-001_v04
lem odstranění všech zbytků pocházejících z výrobního
procesu.
Při prvním zapnutí a používání sendvičovače, můžete při ohřívání pečících ploch cítit
mírný zápach "připálení". To však není závada
výrobku a neoznačuje žádné jiné riziko. Zápach
by měl zmizet po opakovaném použití.
●● Vytáhněte zástrčku přívodní šňůry z elektrické zásuvky
Obsluha a provoz sendvičovače
●● Přístroj je určen výhradně pro domácí použití v inte-
s napětím v síti.
nebo másla.
●● Otevřený sendvičovač zapněte na cca 5 minut za úče-
a nechte sendvičovač zcela vychladnout.
vychladnutí otřete zbytky oleje z pečících ploch
pomocí papírového ručníku.
Informace o výrobku a pokyny
k použití
1
2
3
4
5
6
vlhkým hadříkem, nebo papírovým ručníkem.
●● Povrch pečících ploch namažte malým množství oleje
●● Po
POKYNY
Popis spotřebiče
●● Vyčistěte spotřebič otřením jeho vnitřních ploch lehce
B
1 Postavte sendvičovač na suchém a plochém povrchu
blízko elektrické zásuvky.
2 Uzavřete sendvičovač a zablokujte sponu.
3 Vložte zástrčku přívodní šňůry do elektrické zásuvky –
červená kontrolka se rozsvítí.
4 Počkejte cca 3-4 minuty, dokud se nerozsvítí zelená
kontrolka, která signalizuje, že pečící plochy dosáhly teplotu
vhodnou pro opékání.
Zelená kontrolka se bude rozsvěcet a zhasínat
- znamená to, že sendvičovač udržuje vhodnou
teplotu pro opékání.
Pro získání dozlatova opečených sendvičů,
namažte vnější strany chleba máslem.
5 Uvolněte sponu a otevřete sendvičovač.
6 Vložte připravené sendviče na dolní pečící plochu.
7 Opatrně uzavřete sendvičovač, jestli je to nutné použijte
dřevěnou špachtli k přidržení sendvičů na svém místě. V případě těžkostí s uzavřením, odstraňte nadměrné množství
náplně ze sendvičů.
Nezavírejte sendvičovač silou, jelikož ho
můžete poškodit.
Doba opékání sendvičů je závislá na individuálních potřebách uživatele a druhu pečiva.
Obvykle doba pečení trvá 3-8 minut. Můžete
zkontrolovat stav opečení sendvičů uvolněním
spony a zvednutím víka.
Dejte pozor na páru, která může ze spotřebiče
unikat během provozu, a také v okamžiku otevírání sendvičovače. Nebezpečí opaření!
8 Uvolněte sponu a otevřete sendvičovač.
7
●● Vyjměte opečené sendviče.
K vyjímání sendvičů a k odstraňování zbytků
ze sendvičovače používejte dřevěnou špachtli.
Ostré nebo kovové náčiní může poškodit
povrch pečících ploch.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Pečící plochy sendvičovače jsou horké, dbejte
zvýšené opatrnosti, abyste se neopařili.
9 Po ukončení opékání vypněte spotřebič a nechte
ho zcela vychladnout. Pro vypnutí spotřebiče vytáhněte
zástrčku přívodní šňůry z elektrické zásuvky.
Přímo po ukončení opékání sendviče mohou
být náplň nebo doplňky příliš horké. Dbejte
zvýšené opatrnosti při konzumaci, abyste se
neopařili.
Čištění a údržba opékače
●● Sendvičovač nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
●● Skladujte a udržujte opékač v čistotě, protože je ve styku
s potravinami.
●● Před čištěním vyjměte zástrčku přívodní šňůry z elektrické zásuvky a počkejte dokud spotřebič zcela nevychladne.
●● Otřete sendvičovač měkkým, mírně vlhkým hadříkem
a následně ho vytřete do sucha měkkou, čistou utěrkou.
●● Nepoužívejte čistící prostředky, které mohou poškrábat
nebo poškodit vnější povrchy a ochrannou vrstvu pečících ploten.
●● Po každém použití sendvičovače odstraňte z pečících
ploch nahromaděné drobečky a zbytky a pomocí papírového ručníku otřete povrch vložek sendvičovače tak,
aby nasákl a odstranil tuk, nahroměděný během pečení.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
8
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
SM1400-001_v04
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
●● Spotrebič používajte na stabilnom
a suchom povrchu.
●● Nezapínajte zariadenie, ak zistíte, že
je napájací kábel poškodený alebo
ak kryt či platničky sú viditeľným
spôsobom poškodené. Pred každým
zapnutím treba vizuálne skontrolovať zariadenie.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy sa obráťte na
špecializovaný servis.
●● Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča a zachovajte dostatočný odstup
od unikajúcej pary, ktorá počas činnosti spotrebiča môže vzniknúť.
Nebezpečenstvo popálenia!
SM1400-001_v04
●● Nikdy neponárajte žiadne súčasti
hriankovača, jeho napäťový kábel
alebo zástrčku do vody alebo inej
tekutiny, čím sa vyhnete zásahu
elektrickým prúdom.
●● Tento spotrebič môžu používať aj
deti vo veku viac ako 8 rokov alebo
osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním
tohto zariadenia, iba v prípade, ak
sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených
rizikách. Deti by sa so spotrebičom
nemali hrať. Spotrebič nesmú čistiť
alebo vykonávať jeho údržbu deti, je
to dovolené iba deťom, vo veku viac
ako 8 rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
●● V prípade, ak sendvičovač nepoužívate alebo pred jeho čistením,
zástrčku napäťového kábla vytiahnite zo elektrickej zásuvky a počkajte, kým spotreby vychladne.
●● Sendvičovač neprikrývajte a nevkladajte do obalov z alobalu alebo iných
materiálov: nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru.
●● Teplota dostupných častí spotrebiča môže byť počas jeho používania vyššia. Nedotýkajte sa povrchu,
ktorý je označený symbolom
.
9
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Spotrebič
zapájajte iba do zásuvky zdroja napätia
(iba so striedavým prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Zástrčku z elektrickej zásuvky nikdy nevyťahujte
potiahnutím za napäťový kábel, spotrebič nepresúvajte
potiahnutím za napäťový kábel.
●● Napäťový kábel by nemal prechádzať cez ostré okraje
a nemal by byť zaťažený inými predmetmi.
●● Napäťový kábel nesmie voľne visieť z okraja stola
alebo kuchynskej pracovnej dosky, nesmie sa dotýkať
žiadnych horúcich častí a nesmie byť stočený.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Počas používania, spotrebič nenechávajte bez dozoru,
pripravované pečivo by sa mohlo totiž vznietiť.
●● Pri vyberaní pripravovaných pokrmov používajte drevený, nie ostrý, kuchynský riad. Kovové predmety
také, ako sú nôž, vidlička a iné, by mohli poškodiť
zapekacie platne.
●● Spotrebič neumiestňujte v blízkosti plynového alebo
elektrického sporáka alebo tak, kde by mohol prísť do
styku s horúcim povrchom kuchynského sporáka alebo
mikrovlnej rúry.
●● Spotrebič neprikrývajte v prípade, ak je pripojený
k zdroju elektrického napätia alebo ak je horúci.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
●● Zariadenie je určené na použitie iba v domácnostiach,
v interiéroch.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Charakteristika zariadenia
Sendvičovač je určený na rýchlu prípravu teplých plnených
sendvičov. V sendvičovači môžete pripraviť jeden alebo dva
toastové sendivče. Zapekacie platne sú rozdelené do štyroch
trojuholníkových tvarov so špeciálne upraveným povrchom,
ktorý bráni pripáleniu sendvičov k povrchu zapekacích platní.
10
Na sendvičovači sú umiestnené dve kontrolné svetelné indikátory, ktoré signalizujú:
–– červený – pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti,
–– zelený – pripravenosť spotrebiča k zapekaniu.
A
Komponenty spotrebiča
1
2
3
4
5
6
Horné veko
Spodné veko
Zapekacie platne
Úchyt
Červený svetelný indikátor
Zelený svetelný indikátor
Príprava spotrebiča k činnosti – pred prvým
použitím
●● Sendvičovať vytiahnite z obalu.
●● Skontrolujte, či napätie, ktoré je uvedené na obale spotrebiča je zhodné s napätím vašej elektrickej siete.
●● Spotrebič vyčisťte tak, že jeho vnútorné plochy pretriete
nastrčenou utierkou alebo papierovým obrúskom.
●● Na povrch zapekacích platní naneste neveľké množstvo
oleja alebo masla.
●● Otvorený sendivčovač nechajte zapojený po dobu približne 5 minút, čím sa z jeho povrchu odstránia všetky
pozostatky z výrobného procesu.
Po zapojení sendvičovača k elektrickej sieti
a počas jeho prvého používania, z horúcich
častí spotrebiča môže vychádzať slabý zápach
„pripáleniny”. Tento zápach nepredstavuje
žiadne riziko a nie je nedostatkom výrobku.
Zápach by mal zmiznúť po niekoľkonásobnom
použití spotrebiča.
●● Zo zásuvky elektrickej siete vytiahnite zástrčku napäťového kábla a počkajte, kým sendvičovač úplne nevychladne.
●● Po vychladnutí spotrebiča, utrite zvyšky oleja zo zapekacích platní pomocou papierových utierok.
Obsluha a spôsob používania
sendivčovača
B
1 Sendivičovač umiestnite na suchý a rovný povrch v blízkosti zásuvky elektrickej siete.
2 Sendvičovač zatvorte a zaistite jeho poistku.
3 Zástrčku napäťového kábla zasuňte do elektrickej
zásuky – červený svetelný indikátor sa zasvieti.
4 Počkajte približne 3-4 minúty, kým sa na nezasvieti
zelený svetelný indikátor, ktorý informuje o tom, že zapekacie platne boli zohraté na požadovanú teplotu.
Zelený kontrolný indikátor sa bude priebežne
zapínať a zhasínať – informuje o stálom udržiavaní požadovanej teploty na zapekanie.
SM1400-001_v04
Ak chcete získať sendviče upečené dozlatista,
natrite ich z každej strany maslom.
5 Uvoľnite poistku a otvorte sendvičovač.
6 Pripravené sendviče umiestnite na spodnú zapekaciu
platňu.
7 Sendvičovač opatrne zatvorte, v prípade potreby použite drevenú varešku na pridŕžanie sendviča v požadovanej
polohe. Ak by ste so zatvorením sendvičovača mali problémy, zo sendviča vyberte niektorú jeho náplň.
Sendvičovač nikdy nezatvárajte nasilu, mohli
by ste ho poškodiť.
Doba zapekania sendvičov závisí od individuálnych požiadaviek používateľa a od druhu
pečiva. Zvyčajne, doba zapekania trvá približne
3-8 minút. Stav zapekania sendvičov môžete
skontrolovať po uvoľnení poistky a nadvihnutí
veka sendivčovača.
Nezabudnite, že zo spotrebiča počas jeho činnosti môže unikať para a pri otvorení sendvičovača by Vás mohla poraniť. Nebezpečenstvo
popálenia!
8 Uvoľnite poistku a otvorte sendvičovač.
●● Vyberte opečené sendviče.
Pri vyberaní sendvičov a zvyškov používajte
napríklad drevenú varešku. Ostré alebo kovové
predmety by mohli poškodiť povrch zapekacích platní.
Zapekacie platne sendivčovača sú horúce,
preto zachovajte zvýšenú ostražitosť, aby ste
sa vyhli riziku popálenia.
●● Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré môžu dorysovať
alebo poškodiť vonkajší povrch a ochrannú vrstvu ohrievacích platničiek.
●● Po každom použití sendvičovača odstráňte zo zapekacej
platne všetky omrvinky a zvyšky, a pomocou papierovej
utierky utrite povrch zapekacích platní tak, aby sa do
nich nasial prebytočný tuk zo zapekania.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
9 Po ukončení zapekania, vypnite spotrebič a nechajte
ho úplne vychladnúť. Spotrebič vypnete tak, že vytiahnete
zástrčku napäťového kábla zo zásuvky elektrickej siete.
Hneď po ukončení zapekania sendvičov, jeho
náplň alebo iné použité potraviny môžu byť
horúce. Pri ich konzumácii buďte zvlášť obozretný, aby ste sa vyhli riziku popálenia.
Čistenie a údržba sendvičovača
●● Sendvičovač si nevyžaduje osobitnúúdržbu.
●● Sendvičovač udržujte čistý, pretože má kontakt s potravinami.
tým, ako spotrebič začnete čistiť, vytiahnite
zástrčku napäťového kábla zo zásuvky elektrickej siete
a počkajte, kým úplne nevychladne.
●● Sendvičovač utrite mäkkou a mierne navlhčnou utierkou
a následne ho vytrite dosucha pomocou mäkkej, čistej
utierky.
●● Pred
SM1400-001_v04
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
11
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A szendvicssütő biztonságos használatára
vonatkozó utasítások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
●● A készüléket stabil és száraz felületen használja.
●● Ne használja a készüléket, ha
a hálózati csatlakozó kábele, a külső
burkolata vagy a betétek szemmel
láthatólag sérültek. A készülék minden egyes beindítása előtt végezze
el vizuális ellenőrzését.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Ne érjen a készülék forró felületeihez, ügyeljen a gőzre, ami üzem
közben kiléphet a készülékből. Égési
sérülés veszélye!
●● Az elektromos áramütések elkerülése érdekében soha ne merítse
a szendvicssütő semmilyen részét
12
vagy a hálózati kábelt a dugasszal
vízbe vagy más folyadékba.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják, és nem tarthatják karban, kivéve, ha elmúltak
8 évesek, és megfelelő felügyelet
vannak.
●● Az eszközt a hálózati kábelével
együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● Amikor a szendvicssütőt nem használja, vagy mielőtt elkezdi tisztítani,
húzza ki a hálózati kábel dugaszát
a dugaszolóaljzatból, és várja meg,
amíg a készülék kihűl.
●● Ne tegyen a szendvicssütőre vagy
a belsejébe alufóliát vagy más csomagolóanyagot, mivel az áramütést
vagy tüzet okozhat.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés
üzemel. Ne érjen a
felületekhez.
jellel jelölt
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása
a vagyontárgy sérülésével járhat
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
SM1400-001_v04
●● Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
a kábelnél fogva, ne mozgassa a készüléket a hálózati
kábelnél fogva.
●● Ne húzza át a hálózati kábelt éles peremeken, és ne
engedje, hogy megtörjön.
●● Soha ne engedje, hogy a kábel az asztal vagy a munkalap szélén keresztül lógjon, forró felületekhez érjen,
vagy fel legyen tekeredve.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Használat közben ne hagyja a készüléket felügyelet
nélkül, mivel a szendvics kigyulladhat.
●● A kész termék kivételéhez leginkább tompa, fából
készült eszközöket használjon. A fémből készült eszközök, mint kés, villa stb. kárt tehetnek a sütőlapban.
●● Soha ne használja a készüléket gázégőn vagy elektromos főzőlapon vagy annak közelében, illetve ott, ahol
a készülék forró sütővel vagy mikrohullámú sütővel
érintkezhet.
●● Soha ne takarja le a készüléket, amikor rá van kötve
az áramra vagy forró.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●● A készülék kizárólag háztartásbeli, helyiségekben történő használatra készült.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A készülék jellemzői
A szendvicssütővel melegszendvicseket lehet gyorsan
készíteni. A szendvicssütőben egy vagy két, szendvicskenyérből készült szendvicset lehet készíteni. A szendvicssütő sütőlapja négy háromszög alakú területre van osztva,
és speciális réteggel van bevonva, ami védi a szendvicset
attól, hogy letapadjon a sütőlaphoz. A sütőn két ellenőrző
lámpa található, amelyek a következőt jelzik:
–– vörös - a készülék csatlakoztatva van a hálózatra,
–– zöld - a készülék sütésre kész.
SM1400-001_v04
A készülék felépítése
1
2
3
4
5
6
A
Felső fedél
Alsó fedél
Sütőlap
Zárkapocs
Vörös ellenőrző lámpa
Zöld ellenőrző lámpa
A készülék előkészítése használatra – első
használat
●● Vegye ki a szendvicssütőt a csomagolásból.
●● Ellenőrizze, hogy a készüléken megadott
feszültség
megfeleljen a hálózat feszültségének.
●● Takarítsa ki a készüléket, törölje át a belső felületeit enyhén nedves törlőkendővel vagy papírtörölközővel.
●● A sütőlap felületét kenje meg egy kevés olajjal vagy vajjal.
●● A nyitott szendvicssütőt kapcsolja be körülbelül 5 percre,
hogy kiégessen minden gyártási maradékot.
A szendvicssütő első bekapcsolásakor és
használatakor, a fűtőelemek melegedésének
mértékében enyhe „égett szag” keletkezhet.
Ez nem jelent semmilyen veszélyt, sem a termék hibáját. A szagnak néhány használat után
meg kell szünnie.
●● Húzza ki a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból, és hagyja a szendvicssütőt teljesen kihűlni.
●● Miután kihűlt a készülék, egy papírtörölközővel törölje ki
a zsiradék maradékát a sütőlapról.
A szendvicssütő kezelése és működése
B
1 Állítsa a szendvicssütőt egy száraz, lapos felületre, közel
a hálózati dugaszolóaljzathoz.
2 Csukja le a szendvicssütőt, és zárja le a kapocszárral.
3 Dugja be a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatba - a vörös ellenőrző lámpa kigyullad.
4 Várjon körülbelül 3-4 percet, egészen addig, amíg a zöld
ellenőrző lámpa ki nem gyullad, ami arról tájékoztat, hogy
a sütőlapok elérték a sütéshez megfelelő hőmérsékletet.
Az ellenőrző lámpa világít és elalszik - ez azt
jelenti, hogy a szendvicsütő tartja a megfelelő
sütési hőmérsékletet.
Hogy a szendvics szép aranysárga legyen,
kenje meg a szendvics külső oldalát vajjal.
5 Engedje ki a kapocszárat, és nyissa ki a szendvicssütőt.
6 Helyezze az előkészített szendvicseket az alsó sütőlapot.
7 Óvatosan csukja le a szendvicssütőt, ha szükséges,
használjon egy fakanalat, hogy a szendvicsek a helyükön
maradjanak. Ha nehezen tudja csak lecsukni, vegye ki
a szendvicsekből a túl sok összetevőt.
13
Ne csukja le erővel a szendvicssütőt, mert
tönkremehet.
A szendvicsek sütési ideje a felhasználó egyéni
izlésétől és a kenyér fajtájától függ. Általában
a sütési idő 3-8 perc. Hogy milyen állapotban
vannak a szendvicsek, azt a zár kiengedésével
és a fedél felnyitásával lehet ellenőrizni.
Ügyeljen a gőzre, ami működés közben és felnyitáskor léphet ki a szendvicssütőből. Égési
sérülés veszélye!
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!
8 Engedje ki a kapocszárat, és nyissa ki a szendvicssütőt.
●● Vegye ki a megsült szendvicseket.
A szendvicseket és a maradékokat pl. egy
fakanállal vegye ki. Az éles vagy fém eszközök
megsérthetik a sütőlap felületét.
A szendvicssütő sütőlapjai forróak, legyen
különösen óvatos, hogy megelőzze az égési
sérüléseket.
9 A sütés befejezése után kapcsolja ki a készüléket,
és várja meg, amíg teljesen kihűl. A készülék kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
Közvetlenül a szendvicsek sütésének befejezése után a készülék vagy az adalékok forróak
lehetnek. Legyen különösen óvatos evés közben, hogy ne égesse meg magát.
A szendvicssütő tisztítása és karbantartása
●● A szendvicssütő nem kíván különösebb karbantartást.
●● A sütőt tartsa tisztán, mert az élelmiszerrel érintkezik
kapcsolatba.
●● A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati kábel
dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból, és várja meg,
amíg a készülék teljesen kihűl.
●● Törölje át a szendvicssütőt és puha és enyhén nedves
ronggyal, majd egy puha és száraz ronggyal törölje szárazra.
●● Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek megkarcolhatják, vagy megsérthetik annak külsejét, vagy
a belső sütőfelületet.
●● A szendvicssütő minden használata után a felgyűlt
morzsákat és maradékokat, majd egy papírtörölközővel törölje át a szendvicssütő betéteinek felületét, hogy
magába szívja, és összegyűjtse a sütés közben felgyülemlett zsiradékot.
14
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
SM1400-001_v04
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
●● Folosiţi dispozitivul pe o suprafaţă
stabilă şui uscată.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul în
cazul în care observaţi deteriorarea
cablului de alimentare sau ale carcasei şi ale sistemelor. Înainte de fiecare utilizare a prăjitorului, trebuie să
verificaţi vizual.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului trebuie efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile executate în mod
necorespunzător pot reprezenta un
real pericol pentru utilizator. In cazul
în care apar defecţiuni, adresaţi-vă
unui punct specializat de servis.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale
dispozitivului, fiţi atenţi la aburii care
sunt emanaţi de dispozitiv în timpul
funcţionării acestuia. Pericol de opărire!
SM1400-001_v04
●● Nu scufundaţi nici una dintre piesele
aparatului pentru sandviciuri nici
cablul de alimentare cu curent electric şi nici ştecherul în apă sau alte
lichide pentru a evita electrocutarea.
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care
nu cunosc echipamentul, în cazul
în care li se asigură supraveghere
sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă
şi înţeleg pericolele care pot apărea.
Nu permiteţi copiilor să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi conservarea
dispozitivului nu trebuie realizată
de către copii cu excepţia cazului în
care aceştia au peste 8 ani şi sunt
corespunzător supravegheate.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un
loc care nu se află la îndemâna copiilor care nu au împlinit vârsta de 8 ani.
●● Atunci când aparatul pentru sandviciuri nu este folosit sau înainte de
a începe curăţarea acestuia, scoateţi
din priză ştecherul cablului de alimentare cu curent electric şi aşteptaţi până ce dispozitivul se răceşte.
●● Nu acoperiţi şi nu aşezaţi în prăjitorul
pentru sandvişuri ambalaje din folii
metalice sau alte materiale; există
pericolul de electrocutare sau de
provocare de incendii.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune. Nu atingeţi
suprafeţele marcate cu simbolul
.
15
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu, nu mutaţi dispozitivul
dintr-un loc în altul trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu treceţi cablul de alimentare cu curent electric peste
muchii ascuţite şi aveţi grijă ca acesta să nu fie presat.
●● Niciodată nu permiteţi ca, cablul de alimentare să
atârne peste muchia mesei sau a blatului, să atingă
suprafeţe fierbinţi sau să fie răsucit.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● În timpul folosirii nu lăsaţi dispozitivul fără supraveghere deoarece pâinea poate să se aprindă.
●● Pentru scoaterea produselor folosiţi numai accesorii de
bucătărie din lemn care nu sunt ascuţite. Obiectele din
metal aşa cum ar fi cuţitul, furculiţa etc., pot deteriora
plitele de prăjit.
●● Niciodată nu amplasaţi dispozitivul deasupra sau în
apropierea zonei de gătit a aragazului pe gaz sau
a celui electric sau acolo unde acesta ar putea să
atingă cuptorul fierbinte sau cuptorul cu microunde.
●● Nu acoperiţi niciodată dispozitivul atunci când acesta
este conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric sau atunci când acesta este fierbinte.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi
indicaţii cu privire la utilizare
●● Aparatul este destinat numai utilizării casnice, în interiorul încăperilor.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Caracteristicile aparatului
Aparatul pentru sandviciuri permite pregătirea rapidă a sandviciurilor de diferite feluri. În aparatul pentru sandviciuri puteţi
prăji unul sau două sandviciuri. Plitele de prăjit ale aparatului
pentru sandviciuri sunt împărţite în patru zone triunghiulare
16
acoperite cu un strat special, care protejează sandviciurile prăjite împotriva lipirii acestora de suprafaţa de prăjit.
Pe capacul superior al aparatului pentru sandviciuri sunt
amplasate două lămpi de control care semnalizează:
–– lampa roşie – conectarea dispozitivului la reţeaua de alimentare cu curent electric,
–– lampa verde – semnalizează că dispozitivul este gata
pregătit pentru prăjire.
A
Construcţia dispozitivului
1
2
3
4
5
6
Capacul superior
Capacul inferior
Plite pentru prăjit
Clapă
Lampa de control roşie
Lampa de control verde
Pregătirea dispozitivului pentru funcţionare
– prima folosire
●● Scoateţi aparatul pentru sandviciuri din ambalaj.
●● Verificaţi dacă tensiunea care este trecută pe dispozitiv
corespunde cu cea care există în reţeaua de alimentare
cu curent electric a dvs.
●● Curăţaţi dispozitivul ştergând suprafeţele interne ale
acestuia cu o cârpă umedă sau cu un prosop de hârtie.
●● Suprafaţa plitelor de prăjit trebuie unsă cu ulei sau unt.
●● Aparatul pentru sandviciuri trebuie pornit pentru o perioadă de circa 5 minute cu capacul superior deschis, pentru a topi toate rămăşiţele care provin din procesul de
fabricaţie a dispozitivului.
Atunci când veţi porni şi folosi aparatul pentru
sandvişuri pentru prima dată, pe măsură ce
elementele de prăjit se vor încălzi poate apare
un miros delicat de "arsură". Acest fapt nu provoacă nici un fel de pericol şi nici nu înseamnă
că, dispozitivul este defect. Acest miros nu va
mai fi simţit după ce storcătorul va fi folosit de
mai multe ori.
●● Scoateţi ştecherul cablului de alimentare cu curent electric din priză şi lăsaţi aparatul pentru sandviciuri să se
răcească.
●● După ce dispozitivul s-a răcit, ştergeţi resturile de ulei de
pe plitele de prăjit cu ajutorul unui prosop de hârtie.
Deservirea şi funcţionarea aparatului
pentru sandviciuri
B
1 Amplasaţi aparatul pentru sandviciuri pe o suprafaţă
uscată şi plată, cât mai aproape de priza reţelei de alimentare cu curent electric.
2 Închideţi aparatul pentru sandviciuri şi blocaţi dispozitivul
de închidere.
SM1400-001_v04
3 Introduceţi în priza reţelei de alimentare cu curent electric ştecherul cablului de alimentare – lampa roşie de control
va începe să lumineze.
4 Aşteptaţi circa 3-4 minute până în momentul în care va
începe să lumineze lampa verde de control, care vă informează că, plitele de prăjit au atins temperatura corespunzătoare pentru prăjire.
Lampa verde de control se va aprinde şi se va
stinge - acest lucru înseamnă că, aparatul pentru sandviciuri menţine temperatura corespunzătoare pentru prăjire.
Pentru a obţine sandviciuri prăjite în auriu,
ungeţi cu unt feliile de pâine din exterior.
5 Eliberaţi dispozitivul de prindere şi deschideţi aparatul
pentru sandvişuri.
6 Puneţi sandviciurile pregătite pe plita de prăjit inferioară.
7 Închideţi cu atenţie aparatul pentru sandviciuri şi în caz
de nevoie folosiţi o lingură de lemn pentru a ţine pe loc sandviciurile. În cazul în care capacul superior al aparatului se
închide greu trebuie să faceţi sandviciuri mai subţiri.
Nu închideţi aparatul pentru sandviciuri cu
forţa deoarece acesta se poate deteriora.
Timpul de pregătire a sandviciurilor calde
depinde de preferinţele individuale ale utilizatorului şi de tipul pâinii folosite. De obicei
pregătirea sandviciurilor calde durează cca. 3-8
minute. Puteţi verifica cât de mult s-au prăjit
sandviciurile prin deblocarea dispozitivului de
prindere şi ridicarea capacului superior.
Fiţi atenţi la aburii care sunt emanaţi din dispozitiv în timpul funcţionării acestuia cât şi atunci
când deschideţi capacul superior al aparatului.
Pericol de opărire!
Imediat după ce au fost scoase din aparat
sandviciurile prăjite şi componentele acestora
pot fi fierbinţi. Trebuie să fiţi atenţi atunci când
le mâncaţi pentru a evita opărirea.
Curăţarea şi întreţinerea sandwich-makerului
●● Aparatul pentru sandviciuri nu necesită o întreţinere specială.
●● Menţineţi şi păstraţi sandwich-makerul curat deoarece
are contact cu alimentele.
de a începe curăţarea, scoateţi ştecherul din
priza de alimentare cu curent electric şi aşteptaţi până ce
dispozitivul se va răci definitiv.
●● Ştergeţi aparatul cu o cârpă moale delicat umedă, apoi
ştergeţi-l cu o cârpă curată, uscată.
●● Nu folosiţi detergenţi care pot zgâria sau deteriora suprafeţele externe şi stratul de protecţie al plitelor.
●● După fiecare folosire a aparatului pentru sandviciuri daţi
la o parte de pe pitele de prăjit firimiturile şi resturile, iar
cu ajutorul unui prosop de hârtie ştergeţi suprafaţa accesoriilor aparatului pentru ca acesta să absoarbă grăsimea care s-a strâns în timpul prăjirii.
●● Înainte
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
8 Eliberaţi dispozitivul de prindere şi deschideţi aparatul
pentru sandviciuri.
●● Scoateţi sandviciurile prăjite.
Pentru scoaterea sandviciurilor şi a resturilor
rămase în urma prăjirii folosiţi de ex. linguri
din lemn. Accesoriile ascuţite sau din metal pot
deteriora suprafaţa plitelor de prăjit.
Plăcile de prăjit ale aparatului sunt fierbinţi de
aceea trebuie să fiţi foarte atenţi pentru a evita
opărirea.
9 După ce pregătirea sandvişurilor calde a luat sfârşit,
deconectaţi dispozitivul şi lăsaţi-l să se răcească. Pentru
a deconecta dispozitivul trebuie să scoateţi ştecherul din
priza de alimentare cu curent electric.
SM1400-001_v04
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
17
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей продукции Zelmer.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит травмами
●● Используйте устройство на устойчивой и сухой поверхности.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод
или корпус нагревательного блока
имеют видимые повреждения.
Перед каждым включением необходимо произвести визуальный
осмотр прибора.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не прикасайтесь к горячей поверхности устройства, остерегайтесь
18
пара, который может вырваться
из устройства во время работы.
Опасность получения ожога!
●● Во избежание поражения электротоком не погружайте никакой
части тостера или кабеля питания
в воду или другую жидкость.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Дети не должны
чистить устройство и выполнять
другие действия по уходу за ним,
если им не исполнилось 8 лет
и они не находятся под надлежащим присмотром.
●● Устройство с кабелем питания
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
●● Когда тостер не используется,
либо перед его очисткой, выньте
вилку провода питания из розетки
и подождите, пока устройство
остынет.
●● Не накрывайте тостер и не кладите в него фольгу, посуду и другие предметы, так как они могут
стать причиной пожара или поражения электрическим током.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой,
когда оборудование работает.
Не прикасайтесь к поверхности,
обозначенной символом
.
SM1400-001_v04
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей
имущества
●● Всегда подключайте прибор к гнезду электрической
сети (исключительно переменного тока) с напряжением, соответствующим для данного прибора.
●● Не вынимайте вилки из гнезда за кабель, а также
не перемещайте таким образом устройство.
●● Не протягивайте кабеля питания через острые края
и не сминайте его.
●● Не допускайте, чтобы кабель питания свисал со
стола или рабочей поверхности, касался горячих
предметов или был скручен.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Во время использования не оставляйте устройство
без присмотра, потому что может произойти возгорание.
●● Для выемки продуктов лучше всего использовать
деревянную кухонную утварь без острых краев.
Такие металлические предметы, как нож, вилка
и т.п. могут повредить нагревательные поверхности.
●● Не ставьте устройство на или рядом с газовой или
электрической конфоркой либо там, где оно может
контактировать с горячей духовкой или микроволновой печью.
●● Не накрывайте устройство, когда оно подключено
к сети или горячее.
УКАЗАНИЯ
Информация о продукте
и указания по эксплуатации
●● Сэндвич-тостер предназначен исключительно для
домашнего пользования, внутри помещений.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Описание прибора
Тостер позволяет быстро приготовить горячие бутерброды с начинкой. В нем можно готовить одновременно
один или два бутерброда из хлеба для тостов. Нагревательные поверхности тостера разделены на четыре
треугольные зоны и имеют специальное антипригарное
покрытие. На тостере расположены две контрольные
лампочки, сигнализирующие:
–– красная – о подключении устройства к сети,
–– зеленая – о готовности устройства к работе.
SM1400-001_v04
Тостер состоит из
1
2
3
4
5
6
A
Верхняя крышка
Нижняя крышка
Нагревательные панели
Зажим-блокировка
Красная контрольная лампочка
Зеленая контрольная лампочка
Подготовка устройства к работе – первое
включение
●● Выньте тостер из упаковки.
●● Убедитесь в том, что напряжение,
указанное на
устройстве, соответствует напряжению в сети.
●● Слегка протрите внутренние поверхности устройства
влажной тряпкой или бумажным полотенцем.
●● Смажьте нагревательные панели небольшим количеством подсолнечного или сливочного масла.
●● Включите тостер и оставьте его приблизительно
на 5 минут открытым, чтобы испарились остатки
веществ, связанных с процессом производства.
При включении и первом использовании
тостера по мере нагрева рабочих поверхностей может появиться легкий запах
«горелого». Это не представляет никакой
угрозы и не свидетельствует о неисправности изделия. После нескольких включений запах должен исчезнуть.
●● Вытяните вилку провода питания из розетки и дайте
тостеру полностью остыть.
●● После того, как устройство остынет, вытрите бумажным полотенцем остатки масла с нагревательных
поверхностей.
Эксплуатация и работа тостера
B
1 Поставьте тостер на сухую плоскую поверхность
рядом с розеткой.
2 Закройте тостер и заблокируйте ручку.
3 Вставьте вилку кабеля питания в розетку – загорится
красная контрольная лампочка.
4 Подождите 3-4 минуты, пока не засветится зеленая
контрольная лампочка, свидетельствующая о том, что
нагревательные поверхности достигли соответствующей
рабочей температуры.
Зеленая контрольная лампочка будет
загораться и гаснуть – это означает, что
тостер сохраняет необходимую температуру приготовления.
Для получения на бутербродах золотистой корочки смажьте их сверху и снизу
сливочным маслом.
19
5 Разблокируйте ручку и откройте тостер.
6 Положите подготовленные бутерброды на нижнюю
нагревательную поверхность.
7 Осторожно закройте тостер и, если возникнет необходимость, придержите бутерброды с помощью деревянной ложки. Если при закрывании возникнут трудности, удалите часть начинки из бутербродов.
Закрывая тостер, не применяйте силу,
так как это может привести к его поломке.
Время приготовления бутербродов зависит от индивидуальных предпочтений
пользователя и вида хлеба. Обычно оно
составляет около 3-8 минут. Проверить
состояние бутербродов во время приготовления можно, разблокировав ручку
и подняв крышку.
Остерегайтесь пара, который может
вырваться из устройства во время
работы и в момент открытия тостера.
Опасность получения ожога!
●● Не рекомендуется использовать чистящие средства,
которые могут поцарапать или повредить внешнюю
поверхность корпуса, а также защитное покрытие
нагревательных пластин.
●● После каждого использования тостера удалите
с нагревательных панелей крошки и остатки продуктов, а затем протрите панели бумажным полотенцем,
чтобы оно впитало и собрало скопившийся во время
приготовления жир.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!
8 Разблокируйте ручку и откройте тостер.
●● Выньте готовые бутерброды.
Для того чтобы вынуть из тостера
бутерброды и остатки продуктов,
используйте напр. деревянную ложку.
Острые и металлические приборы могут
повредить поверхность нагревательных
панелей.
Панели тостера горячие, поэтому во избежание риска получения ожога соблюдайте
меры предосторожности.
9 По окончании работы выключите устройство и дайте
ему полностью остыть. Для выключения устройства
вытяните вилку провода питания из розетки.
Бутерброды и начинка могут быть горячими непосредственно после приготовления. Чтобы не обжечься, соблюдайте во
время еды меры предосторожности.
Чистка и хранение сэндвич-тостера
●● Тостер не требует особого ухода.
●● Сэндвич-тостер необходимо содержать
и хранить
в чистоте, поскольку он контактирует с продовольственными продуктами.
●● Перед его очисткой выньте вилку кабель питания
из розетки и подождите, пока устройство полностью
остынет.
●● Протрите тостер мягкой влажной тряпкой, а затем
вытрите насухо чистой сухой мягкой тканью.
20
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
SM1400-001_v04
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
●● Използвайте уреда върху стабилна и суха повърхност.
●● Не включвайте уреда, ако установите, че захранващия кабел
е повреден или корпусът или плочите са видимо повредени. Преди
всяко включване е необходимо
уредът да се провери визуално.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не докосвайте горещите повърхности на устройството, внимавайте на парата, която може да
излезе от машината по време на
работа. Опасност от изгаряне!
SM1400-001_v04
●● Не потапяйте никоя от частите на
сандвич машината или захранващия кабел и щепсела във
вода или друга течност, за да се
избегне токов удар.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Почистването на
уреда и извършването на други
действия по поддръжка, не трябва
да се извършват от деца, освен
ако не са завършили 8 години
и имат осигурен съответен надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Когато сандвич машината не
е в употреба или преди почистване,
извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта и изчакайте,
докато устройството изстине.
●● Не покривайте и не слагайте
в уреда за сандвичи опаковки от
метално фолио или други материали, това може да доведе до токов
удар или пожар.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока, когато уреда работи.
Не докосвайте повърхността означена със символа
.
21
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) съвместим с напрежението
както е посочено върху табелката на устройството.
●● Не изваждайте щепсела от контакта дърпайки за
кабела, не премествайте уреда чрез издърпване за
захранващия кабел.
●● Не издърпвайте захранващия кабел над остри
ръбове и не го сгъвайте или притискайте.
●● Не позволявайте кабела да виси над ръба на
масата или плота, да се допира до горещи повърхности или да бъде навит.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Когато използвате уреда, не го оставяйте без надзор, защото хлябът може да се запали.
●● За да извадите продуктите използвате най-добре
дървени, не остри кухненски прибори. Предмети,
изработени от метал, като например нож, вилица
и т.н. могат да повредят нагряващите се плочи.
●● Никога не поставяйте уреда върху или в близост
до газ горелка или електрически котлон, или там,
където може да влезе в контакт с гореща фурна
или микровълнова печка.
●● Никога не покривайте устройството, когато е включено или е горещо.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта
и указания касаещи неговото
използване
●● Уредът е предназначен само за домашно използване, в затворени помещения.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА
(ЕС) NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Характеристика на уреда
Сандвич машината Ви позволява бързо да приготвите
топли сандвичи с плънка. В сандвич машината можете
да приготвите един или два сандвичи с хляб за тостери. Нагряващите се плочи на сандвич машината са
разделени на четири триъгълни области и са покрити
22
със специално покритие, което предпазва препечените
сандвичи от залепване към нагряващата се повърхност.
На сандвич машината има две индикаторни светлини,
които показват:
–– червена – устройството е свързано към мрежата,
–– зелена – устройството е готово за изпичане.
A
Строеж на уреда
1
2
3
4
5
6
Горен капак
Долен капак
Нагряващи се плочи
Кука
Червен светлинен индикатор
Зелен светлинен индикатор
Подготовка на уреда за работа – първо
използване
●● Извадете машината за сандвичи от опаковката.
●● Проверете дали напрежението, посочено върху
уреда, отговаря на мрежовото напрежение.
уреда чрез избърсване на вътрешните
повърхности с леко влажна кърпа или хартиена
кърпа.
●● Повърхността на нагревателните плочи намажете
с малко олио или масло.
●● Отворената сандвич машина включете за около
5 минути, за да изгорят всякакви остатъци от производствения процес.
●● Почистете
Когато включите и използвате сандвич
машината за първи път, по време на
нагряването на нейните елементи може
да се появи лек мирис на "изгоряло". Това
не е опасно нито свидетелства за неизправност на уреда. Миризмата би трябва
да изчезне след няколко кратна употреба.
●● Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта оставете сандвич машина да се охлади напълно.
●● След охлаждане на уреда, избършете остатъците от
масло от нагревателните плочи с хартиена кърпа.
Поддръжка и експлоатация на
сандвич машината
B
1 Поставете сандвич машината върху суха и равна
повърхност, в близост до електрически контакт.
2 Затворете и заключете ключалката на сандвич машината.
3 Включете щепсела на захранващия кабел в контакта
– червеният светлинен индикатор светва.
4 Изчакайте около 3-4 минути, докато зеленият светлинен индикатор светне, което показва, че плочите достигат температура, подходяща за печене.
SM1400-001_v04
Зеленият индикатор ще свети и изгасва
- това означава, че машината поддържа
правилната температура за печене.
За да получите препечени на златно сандвичи, намажете с масло външните слоеве
на хляба.
5 Освободете бутона и отворете уреда.
6 Поставете приготвените сандвичи на долната нагряваща се плоча.
7 Внимателно затворете машината, ако е необходимо,
използвайте дървена лъжица, за да задържите сандвичите. Ако имате затруднения със затварянето отстранете част от съставките на сандвичите.
Не затваряйте уреда на сила, тъй като
това може да причини неговото повреждане.
Времето за печене на сандвичите зависи
от индивидуалните предпочитания на
потребителите и вида на хляба. Времето
за печене обикновено е около 3-8 минути.
Проверка на препичащите се сандвичи
е възможна след освобождаването на
заключващия бутон и повдигане на капака.
●● Преди
почистване, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и изчакайте уреда да се
охлади напълно.
●● Почистете сандвич машината с мека влажна кърпа
а след това избършете до сухо с мека, чиста кърпа.
●● Не употребявайте миещи средства, които могат да
издраскат или да повредят външните повърхности
и защитния слой на нагревателните плочи.
●● След всяка употреба на уреда, премахнете от нагревателните плочи натрупаните трохи и остатъци,
с помощта на хартиена кърпа избършете повърхността на плочите за да съберете натрупаната по
време на печене мазнина.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!
Внимавайте на парата, която може да
излезе от машината по време на работа
и когато я отваряте. Опасност от изгаряне!
8 Освободете бутона и отворете уреда.
●● Премахнете препечените сандвичи.
За да извадите сандвичите или остатъци
от продукти използвате най-добре дървена лопатка. Остри или метални прибори
могат да повредят нагревателните плочи.
Нагревателните плочи на сандвич машината са горещи, бъдете внимателни, за да
се избегнат изгаряния.
9 Когато завършите печенето, изключете уреда и оставете да се охлади напълно. За да изключите уреда извадете щепсела от контакта.
Веднага след изпичането на сандвичите,
пълнежа им може да е много горещ. Бъдете
особено внимателни, когато консумирате
за да се избегне риска от изгаряне.
Почистване и поддържане на тостера
●● Сандвич машината не изисква специална поддръжка.
●● Поддържайте и съхранявайте тостера чист, тъй като
той има контакт с храна.
SM1400-001_v04
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
23
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Використовуйте пристрій на стійкій
і сухій поверхні.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний кабель, корпус, чи
вкладки мають помітні пошкодження. Перед кожним запуском
перевірте візуально обладнання.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не торкайтеся гарячої поверхні
пристрою, стережіться пари, яка
може вирватися з пристрою під час
роботи. Небезпека отримання опіку!
24
●● Щоб уникнути ураження електрострумом не занурюйте жодної
частини тостера або проводу живлення у воду або іншу рідину.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями, особами
без досвіду роботи з приладом,
якщо буде здійснюватись контроль
або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними
із цим загрозами. Не дозволяти
дітям гратися з приладом. Діти не
повинні чистити пристрій та виконувати інші дії з догляду за ним,
якщо їм не виповнилося 8 років
і вони не перебувають під належним наглядом.
●● Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
●● Коли тостер не використовується, або перед його очищенням,
вийміть вилку проводу живлення
з розетки й почекайте, поки пристрій охолоне.
●● Не прикривайте і не покладайте
у тостер упакування з металевої
плівки або інших матералів, це
несе ризик ураження електричним
струмом або пожежі.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою, коли обладнання
працює. Не торкайтеся поверхні,
позначеної символом
.
SM1400-001_v04
УВАГА!
Недотримання загрожує
псуванням майна
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електричної
мережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
●● Не виймайте вилки з гнізда за провід, а також не
переміщуйте таким чином пристрій.
●● Не простягайте провід живлення через гострі краї
і не здавлюйте його.
●● Не допускайте, щоб провід звисав зі столу або
робочої поверхні, торкався гарячих предметів або
був скручений.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Під час використання не залишайте пристрій без
нагляду, тому що може статися загоряння.
●● Для виїмки продуктів краще всього використовувати дерев'яне кухонне начиння без гострих країв.
Такі металеві предмети, як ніж, вилка і т.п. можуть
пошкодити нагрівальні поверхні.
●● Не ставте пристрій на або поруч з газовою або
електричною конфоркою або там, де він може контактувати з гарячою духовкою або мікрохвильовою
піччю.
●● Не накривайте пристрій, коли він підключений до
мережі або гарячий.
ВКАЗІВКИ
Інформація про продукт
і вказівки по експлуатації
●● Обладнання призначене виключно для домашнього
використання, усередині приміщень.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Характеристика обладнання
Тостер дозволяє швидко приготувати гарячі бутерброди
з начинкою. У ньому можна готувати одночасно один або
два бутерброди з хліба для тостів. Нагрівальні поверхні
тостера поділено на чотири трикутні зони, і вони мають
спеціальне антипригарне покриття. На тостері розташовано дві контрольні лампочки, що сигналізують:
–– червона - про підключення пристрою до мережі,
–– зелена - про готовність пристрою до роботи.
SM1400-001_v04
Тостер складається з:
1
2
3
4
5
6
A
Верхня кришка
Нижня кришка
Нагрівальні панелі
Блокуюча защіпка
Червона контрольна лампочка
Зелена контрольна лампочка
Підготовка пристрою до роботи – перше
ввімкнення
●● Вийміть тостер з упаковки.
●● Переконайтеся в тому, що напруга, вказана на пристрої, із напругою у мережі.
●● Злегка протріть внутрішні поверхні пристрою вологою
ганчіркою або паперовим рушником.
нагрівальні панелі невеликою кількістю
соняшникової олії або вершкового масла.
●● Увімкніть тостер та залиште його приблизно на 5 хвилин відкритим, щоб випарувалися залишки речовин,
пов'язаних з процесом виробництва.
●● Змастіть
При ввімкненні і першому використанні
тостера у міру нагрівання робочих поверхонь може з'явитися легкий запах «горілого». Це не становить жодної загрози і не
свідчить про несправність виробу. Після
кількаразового використання пристрою
запах повинен зникнути.
●● Витягніть вилку проводу живлення з розетки і дайте
тостерові повністю охолонути.
●● Після того як пристрій охолоне, витріть паперовим
рушником залишки олії з нагрівальних поверхонь.
Експлуатація та робота тостера
B
1 Поставте тостер на суху пласку поверхню поруч
з розеткою.
2 Закрийте тостер і заблокуйте ручку.
3 Вставте вилку проводу живлення в розетку - загориться червона контрольна лампочка.
4 Почекайте 3-4 хвилини, поки не засвітиться зелена
контрольна лампочка, яка свідчить про те, що нагрівальні
поверхні досягли відповідної робочої температури.
Зелена контрольна лампочка буде загорятися й гаснути - це означає, що тостер
зберігає необхідну температуру приготування.
Для отримання на бутербродах золотистої скоринки змастіть їх зверху і знизу
вершковим маслом.
5 Розблокуйте ручку і відкрийте тостер.
25
6 Покладіть підготовлені бутерброди на нижню нагрівальну поверхню.
7 Обережно закрийте тостер і, якщо виникне необхідність, притримаєте бутерброди за допомогою дерев'яної
ложки. Якщо при закриванні виникнуть труднощі, видаліть частину начинки з бутербродів.
Закриваючи тостер, не застосовуйте
силу, оскільки це може призвести до його
пошкодження.
Час приготування бутербродів залежить
від індивідуальних уподобань користувача та виду хліба. Зазвичай він становить близько 3-8 хвилин. Перевірити стан
бутербродів під час приготування можна,
розблокувавши ручку і піднявши кришку.
Стережіться пари, яка може вирватися
з пристрою під час роботи і в момент відкриття тостера. Небезпека отримання
опіку!
8 Розблокуйте ручку і відкрийте тостер.
●● Вийміть готові бутерброди.
Для того щоб вийняти з тостера бутерброди і залишки продуктів, використовуйте
напр. дерев'яну ложку. Гострі та металеві
прилади можуть пошкодити поверхню
нагрівальних панелей.
Панелі тостера гарячі, тому щоб уникнути ризику отримання опіку, дотримуйтесь заходів обережності.
9 Після закінчення роботи вимкніть пристрій і дайте
йому повністю охолонути. Для вимкнення пристрою
витягніть вилку проводу живлення з розетки.
Бутерброди і начинка можуть бути гарячі
безпосередньо після приготування. Щоб
не обпектися, будьте під час їжі особливо
обережні.
Чищення та догляд за тостером
●● Після кожного використання тостера видаліть з нагрі-
вальних панелей крихти та залишки продуктів, а потім
протріть панелі паперовим рушником, щоб він увібрав
та видалив жир, що зібрався під час приготування.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
●● Тостер не вимагає особливого догляду.
●● Тостер слід утримувати та зберігати
у чистоті,
оскільки він має контакт з харчовими продуктами.
●● Перед його очищенням витягніть вилку проводу живлення з розетки й почекайте, поки пристрій повністю
охолоне.
●● Протріть тостер м'якою вологою ганчіркою, а потім
витріть насухо чистою сухою м'якою тканиною.
●● Не рекомендується використовувати засоби для
чищення, котрі можуть подряпати або пошкодити
зовнішню поверхню корпуса, а також захисне
покриття нагрівних пластин.
26
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник зберігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування
до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку
з конструкційною, торговельною, естетичною та іншими причинами.
SM1400-001_v04
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Safety precautions
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Always use the appliance on a dry
and stable work surface.
●● Do not operate the appliance, when
you find the supplying cord damaged
or when the casing or heating
plates are visibly damaged. Check
the appliance visually before each
operation.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can be repaired
by qualified staff only. Incorrectly
performed repair may cause serious
hazard to the user. In case of any
defects, it is advised to return the
appliance to an authorised service
facility.
●● Do not touch hot surfaces. Handle
with care as the appliance may
generate hot steam when operating.
Risk of burns!
●● Never immerse the sandwich maker
(or any part of it), supply cord and/
or plug in water or any other liquid to
avoid the risk of electric shock.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
SM1400-001_v04
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children unless they are older than
8 and supervised.
●● Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
●● When not in use and/or before
cleaning, unplug the appliance from
the socket and allow it to cool down.
●● Do not cover the sandwich maker with
or put into it packaging made of metal
foil or other materials, as it involves
a risk of electric shock or fire.
●● The temperature of accessible
surfaces may be high when the
appliance is operating. Do not touch
the surface marked with the
symbol.
WARNING!
Risk of property damage
●● The appliance must be plugged only to an alternating
current socket with power corresponding to the power
stated on the name plate of the appliance.
●● Never unplug or move the appliance by pulling the
supply cord.
●● Do not drag the supply cord over sharp edges. Do not
let it bend.
●● Never let the supply cord hang over sharp edges of
a table or worktop. Do not let it touch hot surfaces or
be knotted.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● Never leave the appliance unattended when in use as
bread may burn.
27
●● It is best to remove toasted bread with wooden, dull-
edged utensils. Metallic objects such as knives, forks,
etc. may damage cooking plates.
●● Never place the appliance on or near gas or electric
cookers or in places where it might touch a hot oven
or microwave.
●● Never cover the appliance when it is hot or connected
to the mains supply.
Product information and tips on
its use
●● The appliance is intended solely for household use,
indoors.
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
Characteristics of the appliance
With the sandwich maker you will be able to toast sandwiches
with filling quickly. The sandwich maker allows you to cook
one or two slices of bread for toasting at the same time.
The cooking plates are divided into four triangular zones
and covered with a specially designed layer to prevent the
sandwiches from sticking to the cooking plate. The sandwich
maker has two indicators:
–– red: the red light indicates that the appliance has been
connected to the mains supply,
–– green: you can use the appliance for toasting now.
1
2
3
4
5
6
A
Upper lid
Lower lid
Cooking plates
Catch
Red indicator
Green indicator
Before using for the first time
●● Remove your sandwich maker from the packaging.
●● Make sure that the voltage shown on the rating plate of
the appliance corresponds to that in the mains supply.
●● Clean the inside of the sandwich maker with a slightly
damp cloth or paper towel.
●● Brush the cooking zones with a small amount of oil or
butter.
28
the lid open to remove any remnants originating from the
manufacturing process.
When using the sandwich maker for the first
time, with the cooking zones getting hotter
you may notice a fine smoke haze. It is not
dangerous nor is it a sign that your appliance
is defective. The appliance should cease to
emit the haze after several cooking cycles.
●● Remove the plug from the mains socket, and allow the
TIP
Features of your sandwich maker
●● Pre-heat the sandwich maker for about 5 minutes with
sandwich maker to cool down fully.
●● When the appliance has cooled down, wipe the remnants
of oil away from the cooking plates with paper towel.
How to use and how your sandwich
maker works
B
1 Place your sandwich maker on a dry, even surface near
the mains socket.
2 Close and latch the toaster.
3 Plug the appliance into the mains socket. The red light
will come On.
4 Wait for about 3-4 minutes for the green indicator to
illuminate. The green light shows that the cooking plates
have reached the correct cooking temperature.
The green indicator will cycle On and Off. This
is a sign showing that the correct cooking
temperature is maintained.
To get golden brown sandwiches, spread the
outside of bread with butter.
5 Unlatch and open the toaster.
6 Place sandwiches on the lower cooking plate.
7 Close the lid carefully. If necessary, use a wooden
spatula to hold the sandwiches in place. If you cannot close
the lid properly, it means that the sandwiches are overfilled,
and you need to remove some of the filling.
Do not force the lid down. This can damage
your sandwich maker.
Toasting time depends on your taste and the
type of bread. Sandwiches are usually toasted
for ca. 3-8 minutes. You can unlatch and open
the lid to decide if you still want to toast your
sandwiches.
Be careful. The appliance may generate hot
steam when operating. The hot steam may also
escape when you open the lid. Risk of burns!
8 Unlatch and open the lid.
●● Remove the toasted sandwiches.
SM1400-001_v04
Use a wooden spatula to remove sandwiches
and remnants from the sandwich maker.
Sharp and/or metallic objects may damage the
cooking plates.
The cooking plates are hot. Be very careful to
avoid burns.
9 When you have finished the toasting, switch the
appliance off, and allow it to cool down fully. Remove the
plug from the mains socket to switch the appliance off.
Shortly after the toasting, the filling may still be
hot. When eating, take special care to avoid the
risk of burns.
Cleaning and maintenance of sandwich maker
●● Your
sandwich maker does not require any specific
maintenance.
●● Keep and store the sandwich maker clean, as it has
contact with food.
●● Unplug the appliance from the mains socket before
cleaning, and allow it to cool down fully.
●● Wipe your sandwich maker with a soft, slightly damp
cloth, and then dry it with a soft, clean cloth.
●● Do not use cleaners that may scratch or damage external
surfaces and a protective layer of the heating plates.
●● Remove crumbs and remnants from the plates after
each use, and then wipe the plates with paper towel. The
paper towel will absorb the grease accumulated during
the cooking.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
SM1400-001_v04
29
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
SM1400-001_v04
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
SM1400-001_v04
1
2
3
PL
1. Nienagrzewający się uchwyt 2. Podstawa
antypoślizgowa 3. Lampki kontrolne sygnalizujące
podłączenie urządzenia do sieci i gotowość do
opiekania
RU
1. Ненагревающаяся ручка 2. Нескользящее
основание 3. Контрольные лампочки,
сигнализирующие о подключении устройства
к сети и готовности к работе
CZ
1. Tepelně izolovaná rukojeť 2. Protiskluzová
podložka 3. Kontrolka signalizující připojení
spotřebiče do sítě a připravenost k použití
BG
SK
1. Rukoväť, ktorá sa nenahrieva 2. Protišmyková
podložka 3. Svetelné indikátory, ktoré signalizujú
pripojenie k elektrickej siete a pripravenosť
k zapekaniu
1. Не нагряваща се дръжка 2. Противохлъзгаща
се основа 3. Светлинни индикатори
сигнализират свързването на уреда с мрежата
и готовност за изпичане
UA
1. Ручка, що не нагрівається 2. Нековзна основа
3. Контрольні лампочки, що сигналізують про
підключення пристрою до мережі та готовність
до роботи
EN
1. Cool grip handle 2. Anti-slip base 3. Power on
and ready lights
HU
RO
1. Nem felmelegedő fogantyú 2. Csúszásgátló
talp 3. A hálózatra csatlakoztatást és a készülék
üzemkész állapotát jelző lámpák
1. Mâner care nu se încălzeşte 2. Bază
anti-alunecare 3. Lămpi de control care
semnalizează conectarea dispozitivului la reţeaua
de alimentare cu curent electric şi starea de
funcţionare
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
SM1400-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement