Zelmer ZSM2102X (26Z013) User manual

Zelmer ZSM2102X (26Z013) User manual
ZSM2102X
ZSM2102
OPIEKACZ DO KANAPEK
сандвич-тостер
/ sandwich maker
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OPIEKACZ DO KANAPEK
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2–4
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SENDVIČOVAČ
5–7
SK NÁVOD NA OBSLUHU
SENDVIČOVAČ
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SZENDVICSSÜTŐ
8–10
11–13
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
PRĂJITOR PENTRU
SANDVIŞURI
14–16
САНДВИЧ-ТОСТЕР
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
УPEД ЗA CAНДВИЧИ
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ТOCTEP ДЛЯ БУТЕРБРОДІВ
EN USER MANUAL
SANDWICH MAKER
17–19
20–22
23–25
26–28
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i
osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane
z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Czyszczenie
urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych nie powinny
być wykonywane przez dzieci, chyba
że ukończyły 8 lat i zapewni się nad
nimi odpowiedni nadzór.
●● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
●● Używaj urządzenie na stabilnej
i suchej powierzchni.
●● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
2
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa,
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. Może także
skutkować unieważnieniem gwarancji. W razie wystąpienia uszkodzenia
radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Nie dotykaj gorących powierzchni
urządzenia, uważaj na parę która
może wydobywać się z urządzenia
podczas pracy. Niebezpieczeństwo
oparzenia!
●● Nigdy nie zanurzaj żadnej części
opiekacza lub przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie lub innym
płynie w celu uniknięcia porażnia
prądem elektrycznym.
●● Kiedy opiekacz do kanapek nie jest
używany lub przed rozpoczęciem jego
czyszczenia, wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
i poczekaj, aż urządzenie wystygnie.
●● Nie przykrywaj i nie wkładaj do
opiekacza opakowań z folii metalowych lub innych materiałów, grozi to
porażeniem prądem lub powstaniem
pożaru.
●● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
Nie dotykaj powierzchni oznaczonej
symbolem
.
GW26-008_v08
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód, nie przesuwaj urządzenia ciągnąc za przewód
przyłączeniowy.
●● Nie przeciągaj przewodu przyłączeniowego przez
ostre krawędzie oraz nie narażaj go na zgniecenie.
●● Nigdy nie pozwalaj, aby przewód zwisał przez krawędź
stołu lub blatu, dotykał gorących powierzchni lub był
pozwijany.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Podczas używania nie pozostawiaj urządzenia bez
dozoru, ponieważ pieczywo może się zapalić.
●● Do wyjmowania produktów używaj najlepiej drewnianych, nieostrych przyborów kuchennych. Przedmioty
wykonane z metalu takie jak nóż, widelec, itp. mogą
uszkodzić płyty grzejne.
●● Nigdy nie umieszczaj urządzenia na lub blisko palnika
gazowego lub elektrycznego lub tam, gdzie mogłby
się ono zetknąć z gorącym piekarnikiem lub kuchenką
mikrofalową.
●● Nigdy nie przykrywaj urządzenia gdy jest podłączone
do prądu lub jest gorące.
●● Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwach domowych położonych maksymalnie 2000 m nad poziomem morza.
kane kanapki przed przywarciem do powierzchni grzejnej.
Połączenie elementów metalowych z częściami z tworzyw
sztucznych stanowi o ciekawym wyglądzie zewnętrznym
opiekacza. Na opiekaczu znajdują się dwie lampki kontrolne,
które sygnalizują:
–– pomarańczowa – podłączenie urządzenia do sieci,
–– zielona – gotowość urządzenia do zapiekania.
Budowa opiekacza kanapek
1
2
3
4
5
6
7
Lampka koloru zielonego
Lampka koloru pomarańczowego
Korpus górny
Korpus dolny
Zaczep
Płyta grzejna dolna
Płyta grzejna górna
1 2
5
3
4
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Opiekacz
jest urządzeniem klasy I, wyposażonym
w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę
ze stykiem ochronnym.
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
domowego, wewnątrz pomieszczeń.
6
7
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Charakterystyka urządzenia
Opiekacz kanapek umożliwia szybkie przygotowywanie
ciepłych kanapek z nadzieniem. W opiekaczu można zapiekać jedną lub dwie kanapki z pieczywa tostowego. Płyty
grzejne opiekacza podzielone są na cztery trójkątne obszary
i pokryte są specjalną warstwą, która zabezpiecza zapieGW26-008_v08
3
Obsługa i działanie opiekacza kanapek
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM OPIEKACZA:
●● Wyjmij go z opakowania.
●● Sprawdź czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada
napięciu w sieci.
●● Wyczyść urządzenie, przecierając jego zewnętrzne
i wewnętrzne powierzchnie lekko wilgotną ściereczką lub
papierowym ręcznikiem.
Przy włączeniu i używaniu opiekacza po raz
pierwszy, w miarę nagrzewania się elementów grzej­nych może występować lekki zapach
„spalenizny”. Nie stanowi to żadnego zagrożenia ani nie świadczy o niesprawności wyrobu.
Zapach powinien ustąpić po kilkukrotnym
użyciu.
●● Włącz go na około 15 minut, celem usunięcia wszelkich
pozostałości pochodzących z procesu produkcyjnego.
Następnie wyłącz opiekacz i pozostaw do całkowitego
ostygnięcia.
W TRAKCIE DALSZEGO UŻYTKOWANIA OPIEKACZA:
●● Postaw go na suchej, płaskiej powierzchni blisko
gniazdka sieciowego.
●● Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieciowego (zaświecą się wówczas obie lampki kontrolne – pomarańczowa i zielona).
●● Odczekaj do chwili zgaśnięcia lampki koloru zielonego
(trwa to około 3–4 minut), co oznacza, że płyty grzejne
osiągnęły temperaturę pozwalającą na zapiekanie.
●● Od tego momentu zielona lampka kontrolna będzie
zaświecać się i gasnąć – oznacza to, iż opiekacz utrzymuje właściwą temperaturę opiekania.
Czyszczenie i konserwacja opiekacza
●● Opiekacz kanapek nie wymaga szczególnej konserwacji.
●● Opiekacz utrzymuj i przechowuj w czystości, gdyż ma on
kontakt z żywnością.
rozpoczęciem czyszczenia opiekacza wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
i poczekaj do całkowitego ostygnięcia urządzenia.
●● Najpierw przetrzyj opiekacz miękką i lekko wilgotną
szmatką, a następnie wytrzyj go do sucha miękką, czystą ściereczką.
●● Nie stosuj środków czyszczących, które mogą porysować lub uszkodzić powierzchnie zewnętrzne i warstwę
ochronną płyt grzejnych.
●● Po każdorazowym użyciu opiekacza usuń z płyt grzejnych nagromadzone okruszki i resztki, a przy pomocy
papierowego ręcznika przetrzyj powierzchnię z wkładek
opiekacza aby wchłonął i zebrał nagromadzony podczas
pieczenia tłuszcz.
●● Przed
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
PRZYGOTOWANIE KANAPEK:
●● Otwórz opiekacz.
●● Połóż kromkę pieczywa tostowego, o grubości około
1 cm stroną posmarowaną masłem lub innym tłuszczem,
na płycie grzejnej dolnej opiekacza.
●● Nałóż na położoną kromkę dodatki.
●● Przykryj dodatki drugą kromką chleba stroną posmarowaną do góry, ostrożnie zamknij opiekacz. W przypadku
trudności z zamknięciem opiekacza, usuń nadmiar
dodatków. Opiekacz nie może zamykać się z trudnością, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
●● Po upływie kilku minut (czas zapiekania zależy od przepisu wg którego przygotowywane są kanapki i od upodobań użytkownika) otwórz opiekacz i ostrożnie wyjmij
zapiekaną kanapkę.
Przy spożywaniu kanapek bezpośrednio po
zakończeniu opiekania należy uważać, aby
nie poparzyć się, gdyż kanapki, nadzienie, czy
dodatki mogą być gorące.
4
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
GW26-008_v08
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit spotřebič
a provádět jeho údržbu nesmí děti
mladší 8 let, starším dětem musí být
zajištěn náležitý dohled.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
●● Spotřebič používejte na stabilním
a suchém povrchu.
●● Přístroj nepoužívejte pokud napájecí
kabel nebo kryt je zjevně poškozen.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. NeodGW26-008_v08
borně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte
na specializovaný servis.
●● Nedotýkejte se horkých ploch spotřebiče a dejte pozor na páru, která
může při provozu ze spotřebiče unikat. Nebezpečí opaření!
●● Nikdy neponořujte žádné díly sendvičovače a přívodní šňůru se zástrčkou
do vody, ani do jiných tekutin. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem.
●● Když sendvičovač nepoužíváte, nebo
před jeho čištěním, vyjměte zástrčku
přívodní šňůry ze zásuvky a počkejte,
dokud spotřebič nevychladne.
●● Nepřikrývejte a nevkládejte přístroj
do balení z kovových fólií nebo
jiných materiálů z důvodu rizika
zasažení elektrických proudem nebo
vzniku požáru.
●● Teplota dostupných ploch může být
během provozu vyšší. Nedotýkejte se
ploch označených symbolem
.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Spotřebič
vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
šňůru, nemanipulujte spotřebičem tažením za přívodní
šňůru.
●● Nenatahujte přívodní šňůru přes ostré hrany a dejte
pozor, aby se nikde nepřiskřípla.
●● Nikdy nedovolte, aby přívodní šňůra visela přes okraj
stolu nebo pracovní desky, aby se dotýkala horkých
ploch, anebo byla zkroucená.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Během používání neponechávejte spotřebič bez
dohledu, protože se pečivo může zapálit.
5
●● Pro
1 2
vyjmutí produktů používejte dřevěné a neostré
kuchyňské náčiní. Předměty vyrobené z kovu, jako je
např. nůž, vidlička, atd. mohou poškodit pečící plochy.
●● Nikdy neumísťujte spotřebič na nebo blízko plynových
a elektrických hořáku a tam, kde by mohl mít kontakt
s horkou troubou nebo mikrovlnnou troubou.
●● Nikdy nepřikrývejte spotřebič když je připojený do sítě,
nebo je horký.
●● Spotřebič je určený výlučně k používání v domácnostech lokalizovaných maximálně 2000 m nad hladinou
moře.
5
3
4
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Sendvičovač je zařízením třídy I. vybaveným napájecím kabelem s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
●● Přístroj je určen výhradně pro domácí použití v interiérech.
6
7
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
Charakteristika přístroje
Přístroj umožňuje rychlou přípravu teplých, plněných sendvičů. V sendvičovači lze zapékat jeden nebo dva sendviče
z toustového pečiva. Ohřívané plochy přístroje jsou rozděleny na čtyři trojúhelníkové plochy a pokryté teflonovou vrstvou chránicí sendviče před přichycením k ohřívanému povrchu. Kombinace kovových prvků a plastových dílů vytváří
zajímavý vzhled přístroje. Na přístroji se nacházejí dvě kontrolky, které signalizují:
–– oranžová – připojování přístroje k síti,
–– zelená – přístroj je připraven k opékání.
Popis opékače topinek
1
2
3
4
5
6
7
6
Zelená kontrolka
Oranžová kontrolka
Horní těleso
Spodní těleso
Spona
Spodní pečící plotna
Horní pečící plotna
Obsluha a provoz opékače topinek
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM OPÉKAČE:
●● Vyjměte přístroj z obalu.
●● Zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí
s napětím v síti.
●● Přístroj vyčistěte. Otřete venkovní a vnitřní plochy lehce
navlhčenou utěrkou nebo papírovým ručníkem.
Při prvním zapnutí a použití opékače se při
zahřívání ploten může objevit lehký zápach
„spáleniny“. Nejde o žádné ohrožení ani o vadu
výrobku. Zápach by měl zmizet po několikerém
použití.
●● Zapněte přístroj asi na 15 minut za účelem odstranění
všech zbytků pocházejících z výrobního procesu. Pak
opékač vypněte a nechte jej úplně vychladnout.
DALŠÍ PROVOZ OPÉKAČE:
●● Postavte přístroj na suchou a rovnou podložku v blízkosti
síťové zásuvky.
●● Zapněte vidlici napájecí šňůry do síťové zásuvky (rozsvítí se obě kontrolky – oranžová a zelená).
●● Počkejte, dokud nezhasne zelená kontrolka (po uplynutí
cca 3-4 minut), což znamená, že se pečící plotny zahřály
na teplotu vhodnou pro opékání.
GW26-008_v08
●● Od této chvíle se bude zelená kontrolka rozsvěcet a zhasínat – znamená to, že opékač udržuje optimální teplotu
opékání.
PŘÍPRAVA TOPINEK:
●● Otevřete opékač.
●● Položte plátek toustového chleba silný asi 1 cm stranou
potřenou máslem nebo jiným tukem na spodní pečící
plotnu opékače.
●● Na plátek chleba položte náplň.
●● Náplň zakryjte druhým plátkem chleba stranou potřenou máslem nahoru a opatrně zavřete opékač. Pokud
vznikne problém s uzavřením opékače, odstraňte část
náplně. Při zavírání opékače nesmí docházet k problémům, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
●● Po uplynutí několika minut (doba opékání závisí na
předpisu, podle kterého jsou tousty připravovány a podle
vkusu uživatele) otevřete opékač a opatrně vyjměte opékaný toust.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Pokud budete jíst tousty ihned po upečení,
dávejte pozor, abyste se nepopálili, protože
opékaný chléb, náplň a obloha mohou být ještě
horké.
Čištění a údržba opékače
●● Opékač topinek nevyžaduje zvláštní údržbu.
●● Skladujte a udržujte opékač v čistotě, protože je ve styku
s potravinami.
●● Před zahájením čištění opékače vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky a počkejte, až přístroj
úplně vychladne.
●● Opékač nejdřív otřete měkkým, lehce navlhčeným hadříkem a pak jej vytřete do sucha měkkou, čistou utěrkou.
●● Nepoužívejte čistící prostředky, které mohou poškrábat
nebo poškodit vnější povrchy a ochrannou vrstvu pečících ploten.
●● Po každém použití opékače odstraňte z pečících ploten
nahromaděné drobty a zbytky jídla. Papírovým ručníkem
otřete plochy ploten opékače tak, aby se setřel a vsákl
tuk, nahromaděný během pečení.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
GW26-008_v08
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
7
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Tento spotrebič môžu používať aj
deti vo veku viac ako 8 rokov alebo
osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním
tohto zariadenia, iba v prípade, ak
sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených
rizikách. Deti by sa so spotrebičom
nemali hrať. Spotrebič nesmú čistiť
alebo vykonávať jeho údržbu deti, je
to dovolené iba deťom, vo veku viac
ako 8 rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
●● Spotrebič používajte na stabilnom
a suchom povrchu.
●● Nepoužívajte zariadenie, ak sú
napájací kábel alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
8
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy sa obráťte na
špecializovaný servis.
●● Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča a zachovajte dostatočný odstup
od unikajúcej pary, ktorá počas činnosti spotrebiča môže vzniknúť.
Nebezpečenstvo popálenia!
●● Nikdy neponárajte žiadne súčasti
hriankovača, jeho napäťový kábel
alebo zástrčku do vody alebo inej
tekutiny, čím sa vyhnete zásahu
elektrickým prúdom.
●● V prípade, ak sendvičovač nepoužívate alebo pred jeho čistením,
zástrčku napäťového kábla vytiahnite zo elektrickej zásuvky a počkajte, kým spotreby vychladne.
●● Sendvičovač neprikrývajte a nevkladajte do obalov z alobalu alebo iných
materiálov: nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru.
●● Teplota dostupných častí spotrebiča môže byť počas jeho používania vyššia. Nedotýkajte sa povrchu,
ktorý je označený symbolom
.
GW26-008_v08
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky zdroja napätia (iba
so striedavým prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na
výrobnom štítku spotrebiča.
●● Zástrčku z elektrickej zásuvky nikdy nevyťahujte
potiahnutím za napäťový kábel, spotrebič nepresúvajte
potiahnutím za napäťový kábel.
●● Napäťový kábel by nemal prechádzať cez ostré okraje
a nemal by byť zaťažený inými predmetmi.
●● Napäťový kábel nesmie voľne visieť z okraja stola
alebo kuchynskej pracovnej dosky, nesmie sa dotýkať
žiadnych horúcich častí a nesmie byť stočený.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Počas používania, spotrebič nenechávajte bez dozoru,
pripravované pečivo by sa mohlo totiž vznietiť.
●● Pri vyberaní pripravovaných pokrmov používajte drevený, nie ostrý, kuchynský riad. Kovové predmety
také, ako sú nôž, vidlička a iné, by mohli poškodiť
zapekacie platne.
●● Spotrebič neumiestňujte v blízkosti plynového alebo
elektrického sporáka alebo tak, kde by mohol prísť do
styku s horúcim povrchom kuchynského sporáka alebo
mikrovlnej rúry.
●● Spotrebič neprikrývajte v prípade, ak je pripojený
k zdroju elektrického napätia alebo ak je horúci.
●● Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti do nadmorskej výšky maximálne 2000 metrov
nad morom.
Charakteristika zariadenia
Sendvičovač umožňuje rýchle pripravenie teplých obložených chlebíčkov. V sendvičovači je možné opekať jeden
alebo dva sendviče z hriankového chleba. Ohrievacie platničky sendvičovača sú rozdelené do štyroch trojuholníkov
a majú teflónový povrch, ktorý zamedzuje prilepovaniu sa
sendviča k ohrievacím platničkám. Spojenie kovových prvkov a plastov tvorí zaujímavý dizajn sendvičovača. Na sendvičovači sa nachádzajú dve signalizačné kontrolky:
–– pomarančová – zapnutie zariadenia do elektrickej siete,
–– zelená – pohotovostný stav sendvičovača.
Opis sendvičovača
1
2
3
4
5
6
7
Zelená kontrolka
Pomarančová kontrolka
Horné teleso
Dolné teleso
Úchyt
Dolná ohrievacia platnička
Horná ohrievacia platnička
1 2
5
3
4
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Sendvičovač
je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom s ochranným vodičom a zástrčkou
s ochranným kontaktom.
●● Zariadenie je určené na použitie iba v domácnostiach,
v interiéroch.
6
7
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
GW26-008_v08
9
Obsluha a práca sendvičovača
PRED PRVÝM POUŽITÍM SENDVIČOVAČA:
●● Vyberte sendvičovač z obalu.
●● Preverte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá
napätiu v sieti.
●● Vyčistite zariadenie. Ľahko pretrite vnútorný a vonkajší
povrch zariadenia mokrou handričkou alebo papierovým
uterákom.
Pri prvom zapnutí a používaní opekača sa pri
nahrievaní ohrievacích prvkov môže uvoľňovať ľahká vôňa „spáleniny”. Nepredstavuje to
žiadnu hrozbu ani nie je dôkazom poruchovosti
výrobku. Vôňa by mala ustúpiť po niekoľkých
použitiach zariadenia.
●● Zapnite
zariadenie na asi 15 minút. Odstránite tak
nahromadený prach od momentu výrobného procesu.
Následne sendvičovač vypnite a nechajte ho úplne
vychladnúť.
POČAS ĎALŠIEHO POUŽÍVANIA SENVIČOVAČA:
●● Postavte ho na suchom rovnom povrchu blízko elektrickej zásuvky.
●● Vložte elektrickú zástrčku do elektrickej zásuvky (vtedy
sa zasvietia obe kontrolky – pomarančová a zelená).
●● Počkajte, kým zhasne zelená kontrolka (trvá to asi 3-4
minúty). Znamená to, že ohrievacie dosky dosiahli teplotu, ktorá umožňuje sendvičovať.
●● Od tejto chvíle sa zelená kontrolka bude zapínať a vypínať, čo znamená, že sendvičovač udržiava požadovanú
teplotu opekania.
PRÍPRAVA SENDVIČOV:
●● Otvorte sendvičovač.
●● Položte krajec chleba hrúbky asi 1 cm stranou, ktorá je
potretá maslom alebo iným tukom na dolnej vyhrievacej
doske sendvičovač.
●● Naložte prílohy na položený krajec chleba.
●● Prikryte prílohy druhým krajcom chleba natretou stranou
smerom hore. Opatrne zatvorte sendvičovač. V prípade problémov s zatvorením sendvičovača, odstráňte
prebytočné prílohy. Sendvičovač sa nesmie zatvárať
s problémami, pretože by to mohlo zapríčiniť jeho
poškodenie.
●● Po niekoľkých minútach (čas opekania závisí od predpisu, podľa ktorého sú pripravované sendviče a od chuti
užívateľa) otvorte sendvičovač a opatrne vyberte sendvič.
Pri jedení sendvičov priamo po skončení opekania dávajte pozor, aby ste sa nepoparili, pretože sendviče, náplň alebo prílohy môžu byť
horúce.
10
Čistenie a údržba sendvičovača
●● Sendvičovač si nevyžaduje osobitnú údržbu.
●● Sendvičovač udržujte čistý, pretože má kontakt s potravinami.
●● Pred začiatkom čistenia sendvičovača vyberte elektrickú
zástrčku z elektrickej zásuvky a počkajte, kým zariadenie
úplne vychladne.
●● Najskôr pretrite sendvičovač mäkkou mierne mokrou
handričkou. Následne zariadenie do sucha vyutierajte
mäkkou čistou handričkou.
●● Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré môžu dorysovať
alebo poškodiť vonkajší povrch a ochrannú vrstvu ohrievacích platničiek.
●● Po každom použití sendvičovača odstráňte z ohrievacích
dosiek nahromadené odrobinky a papierovým uterákom
pretrite povrch z vložiek sendvičovača. Papierový uterák
zotrie nahromadený tuk počas pečenia.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW26-008_v08
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A szendvicssütő biztonságos használatára
vonatkozó utasítások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött
gyermekek, valamint fizikai, értelmi
képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát
nem ismerő személyek csak akkor
használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára
vonatkozó, és a vele járó veszélyekre
vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem
játszhatnak a berendezéssel. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják,
és nem tarthatják karban, kivéve, ha
elmúltak 8 évesek, és megfelelő felügyelet vannak.
●● Az eszközt a hálózati kábelével
együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● A készüléket stabil és száraz felületen használja.
●● Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó kábele vagy a külső
burkolata szemmel láthatólag sérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
GW26-008_v08
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Ne érjen a készülék forró felületeihez, ügyeljen a gőzre, ami üzem
közben kiléphet a készülékből. Égési
sérülés veszélye!
●● Az elektromos áramütések elkerülése érdekében soha ne merítse
a szendvicssütő semmilyen részét
vagy a hálózati kábelt a dugasszal
vízbe vagy más folyadékba.
●● Amikor a szendvicssütőt nem használja, vagy mielőtt elkezdi tisztítani,
húzza ki a hálózati kábel dugaszát
a dugaszolóaljzatból, és várja meg,
amíg a készülék kihűl.
●● Ne tegyen a szendvicssütőre vagy
a belsejébe alufóliát vagy más csomagolóanyagot, mivel az áramütést
vagy tüzet okozhat.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés
üzemel. Ne érjen a
felületekhez.
jellel jelölt
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
a kábelnél fogva, ne mozgassa a készüléket a hálózati
kábelnél fogva.
●● Ne húzza át a hálózati kábelt éles peremeken, és ne
engedje, hogy megtörjön.
11
●● Soha ne engedje, hogy a kábel az asztal vagy a munkalap szélén keresztül lógjon, forró felületekhez érjen,
vagy fel legyen tekeredve.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Használat közben ne hagyja a készüléket felügyelet
nélkül, mivel a szendvics kigyulladhat.
●● A kész termék kivételéhez leginkább tompa, fából
készült eszközöket használjon. A fémből készült eszközök, mint kés, villa stb. kárt tehetnek a sütőlapban.
●● Soha ne használja a készüléket gázégőn vagy elektromos főzőlapon vagy annak közelében, illetve ott, ahol
a készülék forró sütővel vagy mikrohullámú sütővel
érintkezhet.
●● Soha ne takarja le a készüléket, amikor rá van kötve
az áramra vagy forró.
●● A készülék csakis háztartásbeli használatra alkalmas
maximálisan 2000 méteres tengerszint feletti magasságban.
4
5
6
7
A készülék alsó része
Zárkapocs
Alsó fűtőlap
Felső fűtőlap
1 2
5
3
4
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A
szendvicssütő az I. biztonsági osztályba tartozó
készülék, amely földelt kábellel és földelt hálózati
dugóval van felszerelve.
●● A készülék kizárólag háztartásbeli, helyiségekben történő használatra készült.
6
7
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A készülék jellemzői
A szendvicssütő lehetővé teszi a melegszendvicsek
gyors elkészítését. A szendvicssütőben egy vagy két
toastkenyérből készült szendvicset lehet sütni. A szendvicssütő sütőlapjai négy darab háromszögalakú részre vannak
felosztva és különleges tapadásmentes bevonattal rendelkeznek. A fémből készült elemeknek a műanyag részekkel
való összekapcsolása a szendvicssütőnek érdekes külsőt
biztosít. A szendvicssütőn két működésjelző lámpa található,
amelyek az alábbiakat jelzik:
–– narancssárga – a készülék hálózatba kapcsolása,
–– zöld – a készülék sütésre kész.
A szendvicssütő felépítése
1 Zöld lámpa
2 Narancssárga lámpa
3 A készülék felső része
12
A szendvicssütő működése és használata
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:
●● Vegye ki a csomagolásból
●● Ellenőrizze, hogy a készüléken feltűntetett, valamint
a hálózati feszültség megegyezik-e.
●● Törölje át nedves ruhával vagy papír törlőkendővel, mind
a külső, mind a belső felületeket.
A sütő első bekapcsolása és használata során,
miután a készülék sütőelemei átforrósodnak
enyhe „égett” szagot érezhet. Ez nem jelent
veszélyt és nem a készülék meghibásodása
okozza. Ez a szag néhány használat után
elmúlik.
●● Kapcsolja be kb. 15 percre, hogy eltűntessen minden,
a termék készítése során, keletkezett szennyeződést.
Ezután kapcsolja ki és hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
GW26-008_v08
KÖVETKEZŐ HASZNÁLATOK SORÁN:
●● Tegye száraz, sima felületre közel a hálózati konnektorhoz.
●● Csatlakoztassa a készülék csatlakozóját a hálózati
konnektorba (felgyullad mind a két visszajelző lámpa –
narancssárga és zöld).
●● Várja meg, míg a zöld lámpa kialszik (ez kb. 3-4 perc),
ez azt jelzi, hogy a sütőlapok elérték a sütéshez szükséges hőmérsékletet.
●● Ezután a zöld lámpa időről-időre ki- és bekapcsol, ez azt
jelenti, hogy a sütő tartja a sütési hőmérsékletet.
SZENDVICSEK KÉSZÍTÉSE:
●● Nyissa ki a sütőt.
●● Tegyen egy szelet, 1cm vastag toast kenyeret, megvajazott, vagy megzsírozott felével lefelé, az alsó sütőlapra.
●● Tegye rá a töltelékeket.
●● Végül a töltelékekre tegye rá a másik szelet toastot,
megvajazott felével felfelé és óvatosan csukja be a sütőt.
Ha nehezen záródik, vegyen ki a töltelékekből. A sütő
nem záródhat nehezen, mert az a készülék sérüléséhez vezethet.
●● Néhány perc elteltével (a sütés ideje a felhasznált töltelékektől és a felhasználó ízlésétől függően) nyissa ki
a sütőt és óvatosan vegye ki a szendvicset.
A sütés után közvetlenül fogyasztott szendvicsek és a töltelékük forró, vigyázzon, hogy ne
égesse meg magát.
A szendvicssütő tisztítása és karbantartása
●● A szendvicssütő nem igényel különös karbantartást.
●● A sütőt tartsa tisztán, mert az élelmiszerrel érintkezik
kapcsolatba.
●● A sütőt, tisztítása előtt húzza ki a konnektorból és várja
meg míg teljesen kihűl.
●● Előbb törölje át egy nedves, puha ruhával, majd törölje
szárazra egy tiszta, puha ruhával.
használjon olyan tisztítószereket, amelyek megkarcolhatják, vagy megsérthetik annak külsejét, vagy
a belső sütőfelületet.
●● Minden használat után tisztítsa meg a sütőfelületet az
esetleges morzsáktól és szennyeződésektől, majd egy
papír törlőkendő segítségével törölje át, hogy felszívja
a sütés során kifolyt zsírt.
●● Ne
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően van
jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt
készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális
ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
GW26-008_v08
Az Gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
13
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care
nu cunosc echipamentul, în cazul
în care li se asigură supraveghere
sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă
şi înţeleg pericolele care pot apărea.
Nu permiteţi copiilor să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi conservarea
dispozitivului nu trebuie realizată
de către copii cu excepţia cazului în
care aceştia au peste 8 ani şi sunt
corespunzător supravegheate.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de
alimentare trebuiesc depozitate întrun loc care nu se află la îndemâna
copiilor care nu au împlinit vârsta de
8 ani.
●● Folosiţi dispozitivul pe o suprafaţă
stabilă şui uscată.
●● Nu folosiţi aparatul dacă observaţi
deteriorări ale cablului de alimentare
sau ale carcasei sale.
14
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului trebuie efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile executate în mod
necorespunzător pot reprezenta un
real pericol pentru utilizator. In cazul
în care apar defecţiuni, adresaţi-vă
unui punct specializat de servis.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale
dispozitivului, fiţi atenţi la aburii care
sunt emanaţi de dispozitiv în timpul
funcţionării acestuia. Pericol de opărire!
●● Nu scufundaţi nici una dintre piesele
aparatului pentru sandviciuri nici
cablul de alimentare cu curent electric şi nici ştecherul în apă sau alte
lichide pentru a evita electrocutarea.
●● Atunci când aparatul pentru sandviciuri nu este folosit sau înainte de
a începe curăţarea acestuia, scoateţi
din priză ştecherul cablului de alimentare cu curent electric şi aşteptaţi până ce dispozitivul se răceşte.
●● Nu acoperiţi şi nu aşezaţi în prăjitorul
pentru sandvişuri ambalaje din folii
metalice sau alte materiale; există
pericolul de electrocutare sau de
provocare de incendii.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune. Nu atingeţi
suprafeţele marcate cu simbolul
.
GW26-008_v08
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu, nu mutaţi dispozitivul
dintr-un loc în altul trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu treceţi cablul de alimentare cu curent electric peste
muchii ascuţite şi aveţi grijă ca acesta să nu fie presat.
●● Niciodată nu permiteţi ca, cablul de alimentare să
atârne peste muchia mesei sau a blatului, să atingă
suprafeţe fierbinţi sau să fie răsucit.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● În timpul folosirii nu lăsaţi dispozitivul fără supraveghere deoarece pâinea poate să se aprindă.
●● Pentru scoaterea produselor folosiţi numai accesorii de
bucătărie din lemn care nu sunt ascuţite. Obiectele din
metal aşa cum ar fi cuţitul, furculiţa etc., pot deteriora
plitele de prăjit.
●● Niciodată nu amplasaţi dispozitivul deasupra sau în
apropierea zonei de gătit a aragazului pe gaz sau
a celui electric sau acolo unde acesta ar putea să
atingă cuptorul fierbinte sau cuptorul cu microunde.
●● Nu acoperiţi niciodată dispozitivul atunci când acesta
este conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric sau atunci când acesta este fierbinte.
●● Aparatul este destinat doar pentru uz în gospodării
situate la altitudinea maximă de 2000 m peste nivelul
mării.
Caracteristicile aparatului
Prăjitorul pentru sandvişuri permite prepararea rapidă a unor
sandvişuri calde, cu un conţinut divers. În prăjitor pot fi prăjite unul sau două sandvişuri sau două sandvişuri cu toasturi.
Plăcile care se înfierbântă sunt compartimentate în trei spaţii
triunghiulare şi acoperite cu un strat special, care împiedică
sandvişurile prăjite să se lipească de suprafaţa care se
înfierbântă. Combinarea elementelor metalice cu cele din
materiale plastic contribuie la aspectul plăcut, interesant
al prăjitorului pentru sandvişuri. Pe prăjitor sunt amplasate
două beculeţe de control care indică:
–– portocaliu – aparatul este conectat la reţea,
–– verde – aparatul este pregătit pentru prăjire.
Construcţie Sandwich-maker
1
2
3
4
5
6
7
Lampă culoare verde
Lampă culoare portocalie
Carcasă superioară
Carcasă inferioară
Clapă
Plită superioară
Plită inferioară
1 2
5
3
4
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
●● Prăjitorul pentru pîine este un aparat din clasa I, prevăzut cu cablu de alimentare cu înveliş de protecţie şi
ştecăr cu contact de protecţie.
●● Aparatul este destinat numai utilizării casnice, în interiorul încăperilor.
6
7
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
GW26-008_v08
15
Utilizarea şi funcţionarea Sandwich-makerului
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A SANDWICHMAKERULUI:
●● Scoateţi-l din ambalaj.
●● Verificaţi dacă tensiunea indicată pe sandwich-maker
corespunde tensiunii din reţea.
●● Curăţaţi aparatul, ştergeţi suprafeţele externe şi cele
interne ale acestuia cu o pânză umedă sau cu un prosop
de hârtie.
La prima utilizare a sandwich-makerului,pe
măsură ce plitele se încălzesc este posibil să
apară un miros uşor de „ars”. Acest lucru nu
este niciun pericol şi nu înseamnă că aparatul
este defect. Mirosul ar trebui să dispară după
ce aparatul va fi folosit de câteva ori.
●● Porniţi-l pentru aproximativ 15 minute, pentru a îndepărta substanţele rămase din procesul de producţie. Apoi
opriţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească.
ÎN TIMPUL UTILIZĂRII ULTERIOARE A SANDWICHMAKERULUI:
●● Aşezaţi-l pe o suprafaţă uscată, plată, aproape de priza
de reţea.
●● Introduceţi mufa cablului de alimentare în priza de reţea
(se vor aprinde atunci ambele lămpi de control – portocalie şi verde).
●● Aşteptaţi până ce lampa verde se stinge (durează aproximativ 3–4 minute), ceea ce înseamnă că plitele au
atins temperatura care permite prăjirea.
●● Începând cu acest moment lampa verde de control se
va aprinde şi se va stinge – ceea ce înseamnă că sandwich-makerul menţine temperatura corespunzătoare
pentru prăjire.
PREGĂTIRE SANDWICHURI:
●● Deschideţi sandwich-makerul.
●● Aşezaţi o felie de pâine pentru toaster, cu grosimea de
aproximativ 1 cm cu partea unsă cu unt, sau altă grăsime pe plita inferioară a sandwich-makerului.
●● Aşezaţi alte produse pe acea felie.
●● Acoperiţi produsele cu o altă felie unsă de pâine, iar apoi
închideţi cu atenţie sandwich-makerul. În cazul în care
aveţi dificultăţi la închiderea sandwich-makerului, scoateţi surplusul de produse. Sandwich makerul nu trebuie să se închidă greu deoarece acest lucru poate
să-l deterioreze.
●● După câteva minute (durata de prăjire durează în funcţie
de reţeta conform căreia este pregătit sandwichul şi de
preferinţele utilizatorului) deschideţi sandwich-makerul şi
scoateţi cu grijă sandwichul prăjit.
Consumaţi cu grijă sandwichurile care de-abia
au fost prăjite,ca să nu vă frigeţi, deoarece
sadwichurile,umplutura, sau celelalte produse
pot fi fierbinţi.
16
Curăţarea şi întreţinerea sandwich-makerului
●● Sandwich-makerul nu necesită îngrijire specială.
●● Menţineţi şi păstraţi sandwich-makerul curat deoarece
are contact cu alimentele.
●● Înainte să începeţi curăţarea sandwich-makerului scoateţi mufa cablului de alimentare din priză şi aşteptaţi
până ce aparatul se răceşte complet.
●● Ştergeţi aparatul cu o pânză moale şi umedă, iar apoi
ştergeţi-l până ce este uscat cu o pânză moale şi curată.
●● Nu folosiţi detergenţi care pot zgâria sau deteriora suprafeţele externe şi stratul de protecţie al plitelor.
●● După fiecare utilizare îndepărtaţi de pe plită firimiturile
şi resturile adunate şi ştergeţi suprafaţa cu un prosop
de hârtie pentru a strânge grăsimea adunată în timpul
prăjirii.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW26-008_v08
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Дети не должны
чистить устройство и выполнять
другие действия по уходу за ним,
если им не исполнилось 8 лет
и они не находятся под надлежащим присмотром.
●● Устройство с кабелем питания
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
●● Используйте устройство на устойчивой и сухой поверхности.
●● Не включайте прибор, если электрический кабель питания или корпус имеют видимые повреждения.
GW26-008_v08
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать
серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться
в специализированный сервисный
пункт.
●● Не прикасайтесь к горячей поверхности устройства, остерегайтесь
пара, который может вырваться
из устройства во время работы.
Опасность получения ожога!
●● Во избежание поражения электротоком не погружайте никакой
части тостера или кабеля питания
в воду или другую жидкость.
●● Когда тостер не используется,
либо перед его очисткой, выньте
вилку провода питания из розетки
и подождите, пока устройство
остынет.
●● Не накрывайте тостер и не кладите в него фольгу, посуду и другие предметы, так как они могут
стать причиной пожара или поражения электрическим током.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой,
когда оборудование работает.
Не прикасайтесь к поверхности,
обозначенной символом
.
17
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Всегда подключайте прибор к гнезду электрической
сети (исключительно переменного тока) с напряжением, соответствующим для данного прибора.
●● Не вынимайте вилки из гнезда за кабель, а также
не перемещайте таким образом устройство.
●● Не протягивайте кабеля питания через острые края
и не сминайте его.
●● Не допускайте, чтобы кабель питания свисал со
стола или рабочей поверхности, касался горячих
предметов или был скручен.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Во время использования не оставляйте устройство
без присмотра, потому что может произойти возгорание.
●● Для выемки продуктов лучше всего использовать
деревянную кухонную утварь без острых краев.
Такие металлические предметы, как нож, вилка
и т.п. могут повредить нагревательные поверхности.
●● Не ставьте устройство на или рядом с газовой или
электрической конфоркой либо там, где оно может
контактировать с горячей духовкой или микроволновой печью.
●● Не накрывайте устройство, когда оно подключено
к сети или горячее.
●● Устройство предназначено исключительно для
использования в домохозяйствах, расположенных
на высоте максимум 2000 м над уровнем моря.
Описание прибора
Сэндвич-тостер предназначен для быстрого приготовления горячих сэндвичей (бутербродов) с начинкой. Можно
приготовить один или сразу два сэндвича. Нагревательные пластины тостера для 4-х треугольных бутербродов покрыты антипригарным тефлоновым покрытием.
Сочетание металлических и пластиковых элементов
придает прибору интересный внешний вид. На корпусе
сэндвич-тостера имеются два светоиндикатора, которые
сигнализируют:
–– оранжевый – подсоединение устройства к сети,
–– зелёный – готовность устройства к работе.
Устройство сэндвич-тостера
1
2
3
4
5
6
7
Светоиндикатор зелёного цвета
Светоиндикатор оранжевого цвета
Верхний корпус
Нижний корпус
Зажим-блокировка
Нижняя нагревательная пластина
Верхняя нагревательная пластина
1 2
5
3
4
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Сэндвич-тостер имеет I класс изоляциии. Питающий электрокабель и вилка имеют заземление.
●● Сэндвич-тостер предназначен исключительно для
домашнего пользования, внутри помещений.
6
7
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
18
GW26-008_v08
Обслуживание и принцип действия
сэндвич-тостера
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЭНДВИЧТОСТЕРА:
●● Выньте его из упаковки.
●● Убедитесь, что напряжение питания, указанное на
устройстве, соответствует напряжению электросети.
●● Очистите устройство, протирая его внешние и внутренние поверхности слегка увлажнённой тряпочкой
или бумажным полотенцем.
При первом включении, а также при
использовании сэндвич-тостера в первый
раз по мере нагревания нагревательных
элементов может возникнуть лёгкий
запах «горелого». Это ни в коем случае не
опасно и не свидетельствует о неисправности изделия. Запах должен исчезнуть
после нескольких использований.
●● Включите устройство на около 15 минут для того,
чтобы устранить всевозможные остатки от производственного процесса. Затем выключите сэндвичтостер и дайте ему полностью остыть.
В ХОДЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭНДВИЧТОСТЕРА:
●● Поставьте его вблизи розетки электросети на сухой,
ровной поверхности.
●● Вставьте штепсельную вилку присоединительного
сетевого кабеля питания в розетку электросети
(одновременно загорятся оба светоиндикатора –
оранжевый и зелёный).
●● Подождите до момента, когда погаснет светоиндикатор зелёного цвета (длительность ожидания около
3–4 минут), это указывает на то, что нагревательные
пластины разогрелись до температуры, позволяющей запекать продукты в сэндвич-тостере.
●● С этого момента зелёный светоиндикатор будет
загораться и гаснуть – это указывает на то, что сэндвич-тостер поддерживает надлежащую температуру
запекания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЭНДВИЧЕЙ И ТОСТОВ:
●● Откройте сэндвич-тостер.
●● Положите на нижнюю нагревательную пластину
сэндвич-тостера ломтик тостового хлеба толщиной
около 1 см стороной, которая намазана маслом или
другим жиром.
●● Наложите на этот ломтик хлеба начинку.
●● Накройте начинку вторым ломтиком хлеба намазанной стороной вверх, осторожно закройте сэндвичтостер. В случае, если возникнут трудности с закрытием сэндвич-тостера, удалите часть начинки.
Сэндвич-тостер не может закрываться с трудом,
поскольку это может привести к его повреждению.
GW26-008_v08
●● По
истечении нескольких минут (время запекания
зависит от рецепта, согласно которому готовятся
сэндвичи и от вкуса пользователя) откройте сэндвичтостер и осторожно выньте запеченный сэндвич.
В случае употребления сэндвичей непосредственно после окончания запекания
следует
соблюдать
осторожность,
чтобы не обжечься, поскольку сэндвичи,
начинка и другие ингредиенты могут
быть горячими.
Чистка и консервация сэндвич-тостера
●● Сэндвич-тостер не требует особой консервации.
●● Сэндвич-тостер необходимо содержать и хранить
в чистоте, поскольку он контактирует с продовольственными продуктами.
●● Перед началом чистки сэндвич-тостера выньте штепсельную вилку присоединительного сетевого кабеля
из розетки электросети и подождите, пока устройство
полностью остынет.
●● Протрите корпус сэндвич-тостера сначала мягкой
и слегка влажной тряпочкой, а затем вытрите его
насухо мягкой чистой тряпочкой.
●● Не рекомендуется использовать чистящие средства,
которые могут поцарапать или повредить внешнюю
поверхность корпуса, а также защитное покрытие
нагревательных пластин.
●● Каждый раз после использования сэндвич-тостера
следует удалить с нагревательных пластин скопившиеся крошки и остатки, а при помощи бумажного
полотенца нужно протереть поверхность вкладок
сэндвич-тостера, чтобы впитать и собрать жир,
оставшийся после запекания.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
19
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Почистването на
уреда и извършването на други
действия по поддръжка, не трябва
да се извършват от деца, освен
ако не са завършили 8 години
и имат осигурен съответен надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Използвайте уреда върху стабилна и суха повърхност.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
20
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не докосвайте горещите повърхности на устройството, внимавайте на парата, която може да
излезе от машината по време на
работа. Опасност от изгаряне!
●● Не потапяйте никоя от частите на
сандвич машината или захранващия кабел и щепсела във
вода или друга течност, за да се
избегне токов удар.
●● Когато сандвич машината не
е в употреба или преди почистване, извадете щепсела на
захранващия кабел от контакта
и изчакайте, докато устройството
изстине.
●● Не покривайте и не слагайте
в уреда за сандвичи опаковки от
метално фолио или други материали, това може да доведе до токов
удар или пожар.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока, когато уреда работи.
Не докосвайте повърхността означена със символа
.
GW26-008_v08
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) съвместим с напрежението
както е посочено върху табелката на устройството.
●● Не изваждайте щепсела от контакта дърпайки за
кабела, не премествайте уреда чрез издърпване за
захранващия кабел.
●● Не издърпвайте захранващия кабел над остри
ръбове и не го сгъвайте или притискайте.
●● Не позволявайте кабела да виси над ръба на
масата или плота, да се допира до горещи повърхности или да бъде навит.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Когато използвате уреда, не го оставяйте без надзор, защото хлябът може да се запали.
●● За да извадите продуктите използвате най-добре
дървени, не остри кухненски прибори. Предмети,
изработени от метал, като например нож, вилица
и т.н. могат да повредят нагряващите се плочи.
●● Никога не поставяйте уреда върху или в близост
до газ горелка или електрически котлон, или там,
където може да влезе в контакт с гореща фурна
или микровълнова печка.
●● Никога не покривайте устройството, когато е включено или е горещо.
●● Уредът е предназначен само за ползване в домакинствата, разположени максимално на 2000 м
надморска височина.
към нагревателната плоча. Съчетанието на метални
елементи с пластмасови части прави уреда за сандвичи
интересен на външен вид. На уреда за сандвичи има две
контролни лампи, които сигнализират съответно:
–– портокалена – подключване на устройството към
мрежата,
–– зелена – устройството е готово за опичане.
Строеж на тостера за сандвичи
1
2
3
4
5
6
7
Лампичка в зелен цвят
Лампичка в портокален цвят
Горен корпус
Долен корпус
Кука
Долна нагревателна плоча
Горна нагревателна плоча
1 2
5
3
4
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Уредът за сандвичи е уред от клас І, със захранващ
6
7
кабел с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт.
●● Уредът е предназначен само за домашно използване, в затворени помещения.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Характеристика на уреда
Уредът за сандвичи дава възможност за бързо приготвяне на топли сандвичи с плънка. В уреда за сандвичи
могат да се препекат един или два сандвича от хляб
за тостер. Нагревателните плочи на уреда за сандвичи
са разделени на четири триъгълника и имат специална
повърхност, която предпазва сандвичите от залепване
GW26-008_v08
Обслужване и действие на тостера за
сандвичи
ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА НА ТОСТЕРА:
●● Извадете го от опаковката.
●● Проверете дали напрежението, посочено върху
устройството, съответства на мрежовото напрежение.
●● Почистете устройството, като протирате неговите
вътрешни и външни повърхности с леко овлажнено
парцалче или с хартиена кърпа.
21
При първото включване и употреба на
тостера по време на нагряване на нагревателните елементи може да се появи
лека миризма на «изгоряло». Това не съставя никаква опасност и не свидетелства
за дефект на изделието. Миризмата би
трябвало да изчезне след няколкократна
употреба.
●● Включете го за около 15 минути, за да премахнете
всякакви остатъци, произлизащи от производствения
процес. След това изключете тостера и го оставете
напълно да изстине.
ПО ВРЕМЕ НА ПО-НАТАТЪШНАТА УПОТРЕБА НА
ТОСТЕРА:
●● Поставете го върху суха, плоска повърхност близо до
мрежовото гнездо.
●● Сложете щепсела на присъединителния кабел в мрежовото гнездо (тогава ще светнат и двете контролни
лампички – портокалена и зелена).
●● Изчакайте, докато угасне зелената лампичка (това
продължава около 3–4 минути), което означава, че
нагревателните плочи достигнаха температура, позволяваща опичане.
●● От този момент зелената контролна лампичка ще се
запалва и угасва – това означава, че тостерът поддържа съответната температура на опичането.
ПРИГОТВЯНЕ НА САНДВИЧИ:
●● Отворете тостера.
●● Сложете филия тостов хляб с дебелина около 1 см
със страната, смазана с масло или друга мазнина,
върху долната нагревателна плоча на тостера.
●● Върху сложената филия сложете добавките.
●● Прикрийте добавките с друга филия хляб със смазана страна нагоре, предпазливо затворете тостера.
В случай на трудности със затваряне на тостера
отстранете излишни добавки. Тостерът не може да
се затваря с трудност, тъй като това може да предизвика повредата му.
●● След изтичане на няколко минути (време на опичане
зависи от рецепта, според която се приготвят сандвичите, и от предпочитания на потребителя) отворете
тостера и предпазливо извадете опечения сандвич.
●● Преди започване на почистване на тостера извадете
щепсела на присъединителния кабел от гнездото
и почакайте устройството напълно да изстине.
●● Най-напред протрете тостера с меко и леко влажно
парцалче, а след това го изтрийте насухо с мека,
чиста кърпичка.
●● Не употребявайте миещи средства, които могат да
издраскат или да повредят външните повърхности
и защитния слой на нагревателните плочи.
●● След всяка употреба на тостера премахнете от
нагревателните плочи натрупаните трохи и остатъци,
а с помощта на хартиена кърпичка протрете повърхността на вложките на тостера, за да тя абсорбира
и събере натрупаната при печенето мазнина.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно,
нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за
рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!
При консумиране на сандвичите непосредствено след приключване на опичането
следва да внимавате да не се опарите,
тъй като сандвичите, пълнежът или
добавките могат да бъдат горещи.
Почистване и поддържане на тостера
●● Тостерът за сандвичи не изисква особено поддържане.
●● Поддържайте и съхранявайте тостера чист, тъй като
той има контакт с храна.
22
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW26-008_v08
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями, особами
без досвіду роботи з приладом,
якщо буде здійснюватись контроль
або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними
із цим загрозами. Не дозволяти
дітям гратися з приладом. Діти не
повинні чистити пристрій та виконувати інші дії з догляду за ним,
якщо їм не виповнилося 8 років
і вони не перебувають під належним наглядом.
●● Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
●● Використовуйте пристрій на стійкій
і сухій поверхні.
●● Не користуйтесь обладнанням,
якщо живильний провід або корпус
помітно пошкоджені.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
GW26-008_v08
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не торкайтеся гарячої поверхні
пристрою, стережіться пари, яка
може вирватися з пристрою під
час роботи. Небезпека отримання
опіку!
●● Щоб уникнути ураження електрострумом не занурюйте жодної
частини тостера або проводу живлення у воду або іншу рідину.
●● Коли тостер не використовується, або перед його очищенням,
вийміть вилку проводу живлення
з розетки й почекайте, поки пристрій охолоне.
●● Не прикривайте і не покладайте
у тостер упакування з металевої
плівки або інших матералів, це
несе ризик ураження електричним
струмом або пожежі.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою, коли обладнання
працює. Не торкайтеся поверхні,
позначеної символом
.
23
УВАГА!
Недотримання правил
безпеки загрожує
пошкодженням майна
●● Прилад
завжди підключайте до гнізда електричної
мережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
●● Не виймайте вилки з гнізда за провід, а також не
переміщуйте таким чином пристрій.
●● Не простягайте провід живлення через гострі краї
і не здавлюйте його.
●● Не допускайте, щоб провід звисав зі столу або
робочої поверхні, торкався гарячих предметів або
був скручений.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Під час використання не залишайте пристрій без
нагляду, тому що може статися загоряння.
●● Для виїмки продуктів краще всього використовувати дерев'яне кухонне начиння без гострих країв.
Такі металеві предмети, як ніж, вилка і т.п. можуть
пошкодити нагрівальні поверхні.
●● Не ставте пристрій на або поруч з газовою або електричною конфоркою або там, де він може контактувати з гарячою духовкою або мікрохвильовою піччю.
●● Не накривайте пристрій, коли він підключений до
мережі або гарячий.
●● Пристрій призначено виключно для використання
у домогосподарствах, розташованих на висоті, не
більшій ніж 2000 м над рівнем моря.
тостера для бутербродів встановлені два контрольні
індикатори, котрі сигналізують:
–– оранжевий – підключення пристрою до електромережі,
–– зелений – готовність пристрою до роботи.
Будова тостера для бутербродів
1
2
3
4
5
6
7
Індикатор зеленого кольору
Індикатор оранжевого кольору
Верхній корпус
Нижній корпус
Блокуюча защіпка
Нижня нагрівна пластина
Верхня нагрівна пластина
1 2
5
3
4
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо використання
●● Тостер є обладнанням класу I, оснащений кабелем
та вилкою з заземленням.
●● Обладнання призначене виключно для домашнього
використання, усередині приміщень.
6
7
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Характеристика обладнання
Тостер для бутербродів надає можливість швидко обжарити бутерброди з начинокю. У тостері можна обжарювати один або два бутерброди із спеціального хліба для
тостів. Нагрівні плити тостера розділені на чотири трикутні зони з тефлоновим покриттям, що захищає обжарені бутерброди від пригорання до нагрівної поверхні.
Поєднання металевих елементів з пластмасовими частинами надає цікавий зовнішній вигляд тостера. На корпусі
24
Обслуговування та принцип дії тостера для
бутербродів
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТОСТЕРА:
●● Вийміть його із упаковки.
●● Перевірте, чи напруга, вказана на пристрої, відповідає напрузі електромережі.
●● Почистіть пристрій, протираючи його зовнішні та
внутрішні поверхні легко зволоженою ганчіркою або
паперовим рушником.
GW26-008_v08
При першому ввімкненні, а також при використанні тостера перший раз по мірі нагрівання нагрівних елементів може виникнути
легкий запах «горілого». Це ні в якому разі
не є небезпечним і не свідчить про несправність виробу. Запах повинен зникнути після
кількаразового використання.
●● Увімкніть пристрій на близько 15 хвилин для того,
щоб усунути будь-які рештки, котрі походять від
виробничого процесу. Після цього вимкніть тостер
і залишіть його до цілковитого охолодження.
ПІД ЧАС ПОДАЛЬШОГО КОРИСТУВАННЯ ТОСТЕРОМ:
●● Установіть його поблизу розетки електромережі на
сухій, рівній поверхні.
●● Вставте штепсельну вилку приєднувального мережного кабелю живлення в розетку електромережі
(одночасно засвітяться обидва індикатори – оранжевий та зелений).
●● Почекайте, доки погасне індикатор зеленого кольору
(тривалість чекання близько 3–4 хвилин), це вказує
на те, що нагрівні пластини розігрілися до температури, котра дозволяє запікати продукти в тостері.
●● З цього моменту зелений індикатор буде засвічуватися та гаснути – це вказує на те, що тостер підтримує потрібну температуру запікання.
ПРИГОТОВЛЕННЯ БУТЕРБРОДІВ:
●● Відкрийте тостер.
●● Покладіть на нижню нагрівну пластину тостера скибку
хліба для тостів товщиною близько 1 см стороною,
котра намазана маслом або іншим жиром.
●● Накладіть на цей шматок хліба начинку.
●● Прикрийте начинку другою скибкою хліба намазаною стороною вгору, обережно закрийте тостер.
У випадку виникнення труднощів з закриванням
тостера, усуньте частину начинки. Тостер не може
закриватися із труднощами, оскільки це може призвести до його пошкодження.
●● Через декілька хвилин (час запікання залежить від
рецепту, згідно якого готують бутерброди, а також
від уподобань користувача) відкрийте тостер та обережно вийміть запечений бутерброд.
У випадку споживання бутербродів безпосередньо після закінчення запікання
слід бути обережним, щоб не попектися,
оскільки бутерброди, начинка та інші
додатки можуть бути гарячими.
Чищення та догляд за тостером
●● Тостер для бутербродів не потребує особливої консервації.
●● Тостер слід утримувати та зберігати у чистоті,
оскільки він має контакт з харчовими продуктами.
●● Перед початком чищення тостера необхідно витягнути штепсельну вилку приєднувального мережного
GW26-008_v08
кабелю із розетки електромережі та почекати, доки
він повністю охолоне.
●● Спочатку слід протерти корпус тостера м‘якою та
легко зволоженою ганчіркою, а потім витерти його
досуха м‘якою чистою ганчіркою.
●● Не рекомендується використовувати засоби для
чищення, котрі можуть подряпати або пошкодити
зовнішню поверхню корпуса, а також захисне
покриття нагрівних пластин.
●● Кожен раз після користування тостером слід усунути
з нагрівних пластин нагромаджені крихти та рештки,
а за допомогою паперового рушника потрібно
витерти поверхню вставок тостера, щоб зібрати жир,
котрий залишився після запікання.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
25
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this
instruction manual for future reference.
Safety precautions
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children unless they are older than
8 and supervised.
●● Keep the appliance and its cord
out of reach of children less than
8 years.
●● Always use the appliance on a dry
and stable work surface.
●● Do not use the appliance if the power
cord is damaged or the sandwich
maker case is visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can be repaired
by qualified staff only. Incorrectly
performed repair may cause serious
26
hazard to the user. In case of any
defects, it is advised to return the
appliance to an authorised service
facility.
●● Do not touch hot surfaces. Handle
with care as the appliance may
generate hot steam when operating.
Risk of burns!
●● Never immerse the sandwich maker
(or any part of it), supply cord and/
or plug in water or any other liquid to
avoid the risk of electric shock.
●● When not in use and/or before
cleaning, unplug the appliance from
the socket and allow it to cool down.
●● Do not cover the sandwich maker with
or put into it packaging made of metal
foil or other materials, as it involves
a risk of electric shock or fire.
●● The temperature of accessible
surfaces may be high when the
appliance is operating. Do not touch
the surface marked with the
symbol.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● The appliance must be plugged only to an alternating
current socket with power corresponding to the power
stated on the name plate of the appliance.
●● Never unplug or move the appliance by pulling the
supply cord.
●● Do not drag the supply cord over sharp edges. Do not
let it bend.
●● Never let the supply cord hang over sharp edges of a table
or worktop. Do not let it touch hot surfaces or be knotted.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● Never leave the appliance unattended when in use as
bread may burn.
●● It is best to remove toasted bread with wooden, dulledged utensils. Metallic objects such as knives, forks,
etc. may damage cooking plates.
GW26-008_v08
●● Never place the appliance on or near gas or electric
1 2
3
cookers or in places where it might touch a hot oven
or microwave.
●● Never cover the appliance when it is hot or connected
to the mains supply.
●● The appliance is designed for use only in households
located up to 2000 m above sea level.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
5
4
●● The sandwich maker is a class I appliance equipped
with a connecting cord with a protective conductor and
a plug with an earth pin.
●● The appliance is intended solely for household use,
indoors.
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
6
7
Characteristics of the appliance
A maker enables a quick preparation of warm es with filling.
One or two slices of toasting bread can be toasted at a time.
The heating plates of the sandwich maker are divided into
four triangular spaces and are covered with a teflon coating
which prevents the sandwiches toasted from adhering to the
heating plate. Connecting metal elements with parts made
of plastics creates an interesting exterior of the sandwich
maker. There are two control lights on the sandwich maker
which signal as follows:
–– orange – connection to the power supply,
–– green – ready to toast.
Construction of sandwich maker
1
2
3
4
5
6
7
Green colour lamp
Orange colour lamp
Upper body
Lower body
Catch
Lower heating plate
Upper heating plate
Operation and functioning of the sandwich
maker
BEFORE FIRST USE OF SANDWICH MAKER:
●● Remove from the pack.
●● Check whether the voltage indicated on the device
corresponds to the voltage on the power supply network.
●● Clean the device, wiping its external and internal surfaces
with a damp cloth or paper towel.
When you turn on and use the grill for the first
time, as far as heating up the heating elements
may be a slight "smell of burning". This is
not a threat or evidence of malfunction of the
product. The smell should disappear after
several use.
●● Turn it on for about 15 minutes to remove any leavings
from the manufacturing process. Then turn off the
sandwich maker and allow to cool completely.
DURING FURTHER USE OF SANDWICH MAKER:
●● Put it on a dry, flat surface near an AC outlet.
●● Insert the plug into an AC outlet (the two indicator lights orange and green - will turn on).
●● Wait until the green light goes out (it takes about 3-4
minutes), which means that the heating plates have
reached the temperature that allows for roasting.
GW26-008_v08
27
●● Since then, the green indicator light will turn on and off
- this means that sandwich maker maintains a proper
temperature of grill cooking.
SANDWICH PREPARATION:
●● Open the sandwich maker.
●● Place a slice of toasted bread, with a thickness of about
1 cm, buttered side or another fat, on the bottom plate of
sandwich maker.
●● Apply the add-ons onto a lying piece.
●● Cover the add-ons with another slice of bread, buttered
side up, then carefully close the sandwich maker. If you
have difficulty closing the sandwich maker, remove
excess of fillings. Sandwich maker cannot be closed
with difficulty, as this may damage it.
●● After a few minutes (baking time depends on the type of
recipe you apply to prepare sandwiches and the user's
preferences), open the sandwich maker and carefully
remove the toasted sandwich.
When eating sandwiches immediately after
cooking, be careful not to get burnt, as
sandwiches, filling or add-ons may be hot.
Cleaning and maintenance of sandwich maker
●● Sandwich maker does not require special maintenance.
●● Keep and store the sandwich maker clean, as it has
contact with food.
●● Before cleaning the sandwich maker, remove the plug
from the socket and wait for completely cool down of the
device.
●● First, wipe the sandwich maker with a soft damp cloth,
then wipe it dry with a soft, clean cloth.
●● Do not use cleaners that may scratch or damage external
surfaces and a protective layer of the heating plates.
●● After each use of sandwich maker, remove from heating
plates the accumulated crumbs and leftovers, and with
a paper towel, wipe the surface of grill inserts to absorb
and collect the fat accumulated during cooking.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing
into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for
plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
28
GW26-008_v08
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
GW26-008_v08
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
GW26-008_v08
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
GW26-008_v08
1
2
3
4
PL
1. Nienagrzewający się uchwyt 2. Wskaźnik
gotowości do pracy 3. Schowek na przewód
4. Łatwe czyszczenie płytek z powłoką
nieprzywierającą
RU
1. Ненагревающаяся ручка 2. Индикатор
готовности к работе 3. Отсек для хранения
сетевого шнура 4. Формы с антипригарным
покрытием легко чистить
CZ
1. Termoizolační madlo 2. Ukazatel připravenosti
k práci 3. Prostor pro kabel 4. Snadné čištěni
s nepřilnavým povrchem
BG
SK
1. Nezohrievajúci sa držiak 2. Ukazovateľ
pripravenosti k práci 3. úložný priestor na napájací
kábel 4. Ľahké čistenie vďaka nepriľnavému povrchu
1. Ненагряваща се дръжка 2. Индикатор на
готовност за работа 3. Mясто за прибиране на
кабела 4. Лесно почистване на плочите
с незалепващо покритие
UA
1. Hőszigetelt fogantyú 2. Használatra kész kijelző
3. Kábeltartó 4. A tapadásmentes lapok könnyű
tisztítása
1. Ручка, що не нагрівається 2. Індикатори
нагріву 3. Зручне зберігання кабелю 4. Легке
чищення поверхні з антипригарним покриттям
EN
1. Cool handle 2. Ready to use indicator 3. Cord
compartment 4. Easy to clean plates with non-stick
coating
HU
RO
1. Mânerul nu se încălzeşte 2. Indicator pentru
faza gata de funcţionare 3. Locaş pentru cordonul
de alimentare 4. Curăţarea simplă a plăcilor
antiadezive
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
GW26-008_v08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement