Zelmer | ZSC1002L | User manual | Zelmer ZSC1002L User Manual

Zelmer ZSC1002L User Manual
PL
Możliwość uzupełniania wody podczas pracy.
CZ
Možnost doplnit vodu během provozu.
SK
Možnosť doplniť vodu počas práce.
HU
Vízfeltöltés lehetséges munkavégzés közben is.
RO
Posibilitatea de completare a apei în timpul funcţionării.
RU
Возможность допивать воду во время работы.
BG
Възможност за допълване на вода по време на работата.
UA
Можливість доливання води під час роботи.
EN
You can add water during operation.
PL
Łatwe przechowywanie – możliwość złożenia pojemników.
Snadné skladování – možnost složit nádoby.
SK
Jednoduché skladovanie – možnosť zložiť nádoby.
HU
Egyszerű tárolás – egymásba rakható edények.
RO
Depozitare facilă – posibilitatea de a pune împreună recipientele.
RU
Легкое хранение – все чаши вкладываются друг в друга.
BG
Лесно съхраняване – възможност за съхраняване на
съдовете един в друг.
UA
Легке зберігання – можливість складання ємностей.
EN
Easy storage – possibility of putting containers together.
PL
Wbudowane pojemniki na jajka.
CZ
Vestavěné nástavce na vejce.
SK
Vstavané nádoby na vajíčka.
HU
Beépített tojástartó.
RO
Recipiente pentru ouă încorporate.
RU
Встроенные контейнеры для яиц.
BG
Вградени съдове за яйца.
Вбудовані контейнери для яєць.
EN
Built-in egg containers.
SC1002
Parowar
Steam cooker
SC1002
Parowar
Steam cooker
CZ
UA
instrukcja
użytkowania
user
manual
Linia Produktów Product Line
Krajalnica
Slicer
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PAROWAR
Typ SC1002
SC1002-001_v02
CZ
ÉTELPÁROLÓ
RO
PARNÍ HRNEC
SK
RU
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ SC1002
UA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Tип SC1002
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
29–33
34–38
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ПАРОВАРКА
Тип SC1002
24–28
ПАРОВАРКА
14–18
Robot kuchenny
Food processor
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Тип SC1002
19–23
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Tip SC1002
9–13
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
ПАРОВАРКА
APARAT DE GĂTIT CU ABURI
PARNÝ HRNIEC
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
SC1002 Típus
4–8
NÁVOD K POUŽITÍ
Typ SC1002
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Czajnik
Electric kettle
EN
39–44
USER MANUAL
STEAM COOKER
Type SC1002
45–49
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
PL
A
3
8
9
1
4
10
5
13
7
6
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
2
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
B
●
●
1
2
3
4
●
●
5
6
7
8
●
●
●
●
9
10
11
12
●
C
●
●
1
2
3
użytkowanie winno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo
lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń
i przekazaniu instrukcji umożliwiających bezpieczne
korzystanie z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych
przez dzieci jest dozwolone wyłącznie w przypadku
dzieci powyżej ósmego roku życia i pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad nimi.
Uwaga!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
11
12
Szanowni Klienci!
4
4
Odłączaj parowar od gniazdka elektrycznego, gdy
nie jest on używany oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
Nie uruchamiaj parowaru, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudowa zespołu grzejnego jest
w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego.
Przenosząc urządzenie zawierające gorące produkty
spożywcze, wodę lub inne gorące płyny zachowaj jak
największą ostrożność. Unikaj umieszczania rąk nad
funkcjonującym parowarem.
Pokrywę podnoś i zdejmuj ostrożnie, aby uniknąć oparzenia. Woda powinna ściekać do parowaru.
Nie dotykaj gorących powierzchni. Do przenoszenia gorących materiałów zawsze używaj rękawic kuchennych.
Nie trzymaj rąk, twarzy ani innych części ciała nad
urządzeniem podczas pracy, ponieważ wytwarza parę.
Pokrywę podnoś powoli. Do sprawdzenia stanu produktów używaj narzędzi o długich uchwytach.
Nie włączaj parowaru w otoczeniu palnych i/lub wybuchowych oparów.
Stosowanie akcesoriów nie zalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci (jednakże nie
młodsze, niż ośmioletnie), osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, przy czym w takim przypadku
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Parowar zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny, o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem
stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed demontażem części.
Używanie parowaru ze zbyt małą ilością wody (poniżej poziomu Min), może spowodować przegrzanie
elementów grzejnych parowaru i w konsekwencji jego
uszkodzenie.
Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj zespołu
grzejnego w wodzie.
Do mycia obudowy zespołu grzejnego nie używaj
agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Nie umieszczaj urządzenia na gorących palnikach gazowych lub elektrycznych, w kuchenkach mikrofalowych,
rozgrzanym piecu ani bezpośrednio pod szafkami.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●
●
Plug the cooker into the power socket. During the
process the dripping tray (8), the steam bowls (3), (5),
(7), and the lid (1) should be in their places.
Set the cooking timer to 25 minutes.
If the vinegar starts boiling and spilling over,
turn off the cooking time dial, and unplug the
cooker from the socket. Then decrease the
amount of vinegar.
●
●
When you hear the sound, unplug the steam cooker from
the socket, and leave it to cool off completely. Next pour
out the vinegar.
Rinse the container with cold water – refilling and
emptying it several times. Wipe the device dry.
Do not use running water to clean the water
container housing the heating unit. Also, do
not immerse it in water.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
●
●
Przed rozpoczęciem użytkowania parowaru zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Parowar jest przeznaczony do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Pamiętaj, aby poziom wody w zbiorniku zawsze znajdował się pomiędzy oznaczeniami Min i Max. W takim przypadku proces gotowania będzie przebiegał poprawnie.
SC1002-001_v02
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
SC1002-001_v02
49
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Parowar jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Parowar spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMI­SJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl
Opis urządzenia
(Rys. A)
1 Pokrywa
2 Miska do przygotowywania zup, gotowania ryżu i kasz
3 Górna miska parowa (oznaczona na uchwytach do przenoszenia symbolem 3)
4 Odpinane dno górnej miski parowej
5 Środkowa miska parowa (oznaczona na uchwytach do
przenoszenia symbolem 2)
6 Odpinane dno środkowej miski parowej
7 Dolna miska parowa (oznaczona na uchwytach do przenoszenia symbolem 1)
8 Tacka ociekowa
9 Miejsce na zioła i przyprawy
10 Dyfuzor pary
11 Wlew wody ze wskaźnikami Min-Max
12 Pokrętło minutnika (60 minut) ze wskaźnikiem zasilania
13 Zbiornik na wodę
Przygotowanie parowaru do użycia
●● Wyjmij urządzenie i wszystkie akcesoria z opakowania.
●● Usuń wszystkie samoprzylepne etykiety.
●● Umyj wszystkie części (oprócz zbiornika na wodę
z zespołem grzejnym) ciepłą wodą z dodatkiem płynu do
mycia naczyń.
●● Dokładnie opłucz w/w części parowaru i osusz je.
●● Wnętrze zbiornika na wodę przetrzyj wilgotną szmatką.
Nie zanurzaj zbiornika na wodę w wodzie.
Działanie i obsługa parowaru
(Rys. B)
1 Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni z dala
od przedmiotów, które gorąca para może uszkodzić, na przykład ścian i wiszących szafek.
SC1002-001_v02
2 Wlej wodę bezpośrednio do zbiornika wody (13), do
poziomu pomiędzy oznaczeniem Min-Max (nie przekraczając
poziomu maksymalnego 1,1 litra). Uzupełniaj wodę w czasie
gotowania wlewając ją przez wlew wody.
3 Tackę ociekową (8) umieść na zbiorniku wody (13)
i upewnij się, czy leży na niej prawidłowo (płasko).
Na tacce ociekowej (8) w miejscu na zioła i przyprawy (9)
możesz położyć świeże lub suszone przyprawy, aby dodać
potrawom aromatu i zwiększyć ich zalety zdrowotne. Tymianek, kolendra, bazylia, koperek, curry i estragon, a także czosnek, kminek czy chrzan to tylko niektóre przyprawy wzmagające aromat potrawy tak bardzo, że sól nie jest już potrzebna.
Tackę ociekową (8) można również używać bez umieszczania na niej przypraw.
4 Włóż produkty do misek. Zaleca się wkładanie największych porcji wymagających dłuższego gotowania do dolnej
miski parowej (7).
Pojemność pojemników:
●● Górna miska parowa – 3,4 l
●● Środkowa miska parowa – 2,6 l
●● Dolna miska parowa – 2,5 l
Produkty przeznaczone do gotowania na parze
oczyść i ułóż luźno w miskach parowych, tak
aby nie odcinać całkowicie przepływu powietrza w sitach misek parowych.
Do zbiornika wody nie dodawaj soli, pieprzu,
przypraw, ziół, wina, rosołu ani żadnych płynów poza wodą z kranu.
5 Miskę/miski postaw na zbiorniku wody (13).
Parowar może mieć założone 1, 2 lub 3 miski parowe zależnie
od ilości produktów przeznaczonych do gotowania na parze.
Miski parowe (3), (5), (7) można łączyć wg rysunku przedstawionego w rozdziale „Budowa urządzenia” (stosując dwie
miski, ściągnij górną miskę parową (3); stosując jedną miskę,
ściągnij górną miskę parową (3) i środkową miskę parową
(5) z urządzenia).
Urządzenie może być wykorzystane do gotowania ryżu.
Włóż ryż oraz wlej wodę do miski na ryż zgodnie z proporcjami podanymi w Tabeli czasów gotowania a następnie włóż
miskę na ryż do miski parowej.
Urządzenie może być również wykorzystane do gotowania
jajek. Umieść jajka w dolnej misie parowej, w podstawie której znajdują się specjalne wgłębienia na jajka.
6 Przykryj urządzenie pokrywą.
7 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieci.
8 Ustaw pokrętło minutnika zgodnie z żądanym czasem
gotowania (patrz Tabela czasów gotowania). Maksymalny
czas do ustawienia to 60 minut. O włączeniu urządzenia
informuje zapalenie się niebieskiego ringu wokół pokrętła.
Para z urządzenia zacznie wydobywać się po ok. 50 sekundach od momentu włączenia urządzenia (gdy zbiornik wypełniony jest wodą do poziomu Max).
5
Jeżeli żądany czas gotowania wynosi mniej niż
3 minuty, najpierw przekręć pokrętło minutnika
w pozycję powyżej 5 minut, a następnie cofnij
do żądanego czasu gotowania.
Podczas korzystania z urządzenia nie dotykaj misek parowych, pokrywy, ani produktów
w miskach parowych, gdyż grozi to poparzeniem.
9 W czasie pracy urządzenia wskaźnik poziomu wody
informuje o ilości wody w zbiorniku. W razie potrzeby można
dolać wody w trakcie pracy urządzenia.
Gdy poziom wody spadnie poniżej poziomu
MIN, dolej wodę przez wlew wody.
10 Zakończenie ustawionego czasu gotowania sygnalizowane jest pojedynczym dźwiękiem, urządzenie automatycznie wyłączy się. Wskaźnik zasilania zgaśnie.
11 Aby wcześniej zakończyć pracę urządzenia ustaw pokrętło minutnika w pozycji „OFF”.
Nie wkładaj rąk do urządzenia podczas gotowania. Do sprawdzania postępów gotowania lub
mieszania używaj narzędzia z długim uchwytem.
●● Po zakończeniu gotowania na parze wyciągnij wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda sieci.
12 Za pomocą uchwytu pokrywy zdejmij ją a następnie zdejmij wszystkie miski ze zbiornika na wodę.
Przy zdejmowaniu misek parowych używaj
rękawic kuchennych.
Po zakończeniu pracy nie nachylaj się nad
urządzeniem przy zdjętej pokrywie, grozi to
poparzeniem.
Podczas wyjmowania tacki ociekowej (8)
zachowaj ostrożność, ponieważ woda w zbiorniku wody (13) i zebrany na tacce ociekowej
(8) płyn mogą być wciąż bardzo gorące mimo
ochłodzenia innych części urządzenia.
Dolewanie wody podczas gotowania
W przypadku potraw wymagających długiego gotowania:
●● Sprawdź poziom wody.
●● Gdy poziom wody spadnie poniżej poziomu Min, dolej
wodę przez wlew wody.
Przydatne rady
●● Gotowanie w górnej misce parowej (3) może wymagać
dłuższego czasu gotowania ze względu na niższą temperaturę pary w górnej części pracującego parowaru.
●● Zaleca się, aby porcje produktów były podobnej wielkości.
Jeżeli porcje są różnej wielkości i konieczne jest układanie
ich warstwami, mniejsze kawałki układaj na wierzchu.
●● Produkty w miskach parowych (3), (5), (7) nie powinny być
ściśnięte. Między porcjami produktów zachowaj odstępy,
aby zapewnić maksymalny przepływ pary.
●● W przypadku gotowania dużych ilości produktów w połowie gotowania zdejmij pokrywę (1) i zamieszaj potrawę
lub odwróć produkty na drugą stronę narzędziem z długim uchwytem, chroniąc dłonie przed parą rękawicami
kuchennymi.
●● Sól i przyprawy dodawaj do potraw dopiero po zakończeniu gotowania, po wyjęciu ich poza urządzenie. Pozwoli
to uniknąć uszkodzenia grzałki mieszczącej się w zbiorniku wody (13).
●● Płyn zbierający się na tacce ociekowej (8) można zachować i użyć go do przygotowania zup lub sosów.
●● Nie gotuj w urządzeniu mrożonego mięsa, drobiu i owoców
morza. Przed gotowaniem należy je dokładnie rozmrozić.
●● Miska do przygotowywania zup, gotowania ryżu i kasz
(2) jest także idealnym pojemnikiem na owoce, warzywa,
desery, przekąski, itp.
●● Miski parowe (3) i (5) posiadają odpinane dna, które
umożliwiają włożenie większej porcji potrawy niż może
zmieścić się w pojedynczej misce parowej.
Tabela czasów gotowania
Czasy gotowania podane w tabelach i przepisach mają wyłącznie charakter orientacyjny.
Czas gotowania może się zmieniać zależnie od
wielkości porcji, ich ułożenia w misce parowej,
świeżości produktów i indywidualnych preferencji. W miarę zapoznawania się z urządzeniem można zmieniać czasy gotowania.
Warzywa
●● Zielone, liściaste warzywa gotuj jak najkrócej, ponieważ szybko tracą kolor.
●● Mrożonych warzyw nie rozmrażaj przed gotowaniem.
6
Warzywo
Rodzaj
Waga/liczba sztuk
Sugerowane
przyprawy
Czas gotowania
[min.]
Karczochy
Świeże
3 średnie
Czosnek, Estragon,
Koperek
45-50
Szparagi
Świeże/Mrożone
(zielone)
400 g
Melisa, Liście
laurowe, Tymianek
13-15/16-18
Zalecenia
Natnij łodygi na
krzyż, aby ułatwić
wnikanie pary.
SC1002-001_v02
Warzywo
Rodzaj
Waga/liczba sztuk
Sugerowane
przyprawy
Czas gotowania
[min.]
Brokuły
Świeże/Mrożone
400 g
Czosnek, Zmielony
pieprz, Estragon
16-18/15-18
Marchew w talarkach
Świeża
400 g
Anyż, Mięta, Koperek
20-22
W połowie gotowania
zamieszać.
Kalafior
Świeży/Mrożony
400 g
Rozmaryn, Bazylia,
Estragon
16-18/18-20
W połowie gotowania
zamieszać.
Szpinak
Świeży/Mrożony
250 g
Trybula, Tymianek,
Czosnek
8-10/18-20
W połowie gotowania
zamieszać.
Fasola
Świeża
400 g
Kminek, Nasiona
kopru, Cząber
18-20
W połowie gotowania
zamieszać.
Groszek
Świeży/Mrożony
(łuskany)
400 g
Bazylia, Majeranek,
Mięta
10-12/15-18
W połowie gotowania
zamieszać.
Ziemniaki (połówki)
Świeże
400 g
Trybula, Szczypiorek,
Koperek
20-22
Zalecenia
Mięso i drób
●● Gotowanie na parze ma tę zaletę, że cały tłuszcz ścieka z mięsa. Temperatura podczas gotowania nie jest zbyt wysoka,
dlatego wybieraj miękkie, chude mięso i usuwaj z niego tłuszcz.
●● Podczas gotowania dodaj świeże zioła, aby nadać potrawie silniejszy aromat.
Produkt
Rodzaj
Waga/liczba sztuk
Sugerowane
przyprawy
Czas gotowania
[min.]
Zalecenia
Kurczak
Filet bez kości,
mięso na pieczeń
250 g (4 szt.)
450 g
Curry, Rozmaryn,
Tymianek
12-15
30-35
Starannie usuń
tłuszcz.
Wieprzowina
Polędwica, schab,
steki lub kotlety
schabowe
400 g
(4 szt.)
Curry, Melisa,
Tymianek
5-10
Starannie usuń
tłuszcz.
Wołowina
Rumsztyki, steki
z polędwicy lub
befsztyki
250 g
Curry, Papryka,
Tymianek
8-10
Starannie usuń
tłuszcz.
Ryby i owoce morza
●● Mrożone ryby można gotować bez rozmrażania, jeżeli przed gotowaniem się je rozdzieli, a czas gotowania wydłuży.
●● Podczas gotowania dodaj cząstki cytryny i zioła, aby wzmóc aromat potrawy.
Produkt
Rodzaj
Waga/liczba sztuk
Sugerowane przyprawy
Czas gotowania [min.]
Skorupiaki
Świeże
400 g
Majeranek, Melisa
8-10
Krewetki
Świeże
400 g
Melisa, Czosnek
6
Małże
Świeże
400 g
Melisa, Czosnek
8-10
Homar (ogon)
Mrożony
2 szt. po 400 g
Chrzan, Czosnek
20-22
250 g
Gorczyca, Ziele
angielskie, Majeranek
6-8/10-12
Filety rybne
Świeże/Mrożone
Ryż
Używaj miski do przygotowywania zup, gotowania ryżu i kasz (2). Jednocześnie z ryżem wlej potrzebną ilość wody.
Produkt
Rodzaj
Ilość/Ilość wody
Czas gotowania [min.]
Zalecenia
Ryż
Biały
200 g/300 ml
35-40
Dwie porcje
SC1002-001_v02
7
Czyszczenie i konserwacja
(Rys. C)
1 Zawsze przed czyszczeniem upewnij się czy pokrętło
minutnika znajduje się w pozycji „OFF” i wtyczka przewodu
przyłączeniowego jest wyciągnięta z gniazdka sieci.
Urządzenie można czyścić dopiero po jego całkowitym wystygnięciu.
2 Wyjmij miski parowe, tackę ociekową, opróżnij je oraz
wylej wodę ze zbiornika na wodę i przetrzyj zbiornik wilgotną
szmatką.
3 Umyj wszystkie części urządzenia (oprócz zbiornika na
wodę z zespołem grzejnym) ciepłą wodą z dodatkiem płynu
do mycia naczyń.
Wyżej wymienione elementy parowaru można również myć
na górnym poziomie zmywarki, stosując krótki cykl mycia.
Jednakże stałe ich mycie w zmywarce może spowodować
niewielką utratę połysku powierzchni zewnętrznej i jej matowienie.
4 Wytrzyj do sucha każdy element.
Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj
zbiornika na wodę z zespołem grzejnym
w wodzie.
Do mycia obudowy zespołu grzejnego nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą
one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Usuwanie kamienia ze zbiornika na wodę
Po 2-3 miesiącach nieprzerwanego używania w zbiorniku
wody z zespołem grzejnym (13) może się odłożyć kamień.
Jest to normalne zjawisko. Ilość kamienia zależy od twardości wody. Konieczne jest regularne usuwanie kamienia, aby
zapewnić stałą ilość wytwarzanej pary i przedłużyć okres
przydatności parowaru do użytku.
●● Napełnij zbiornik na wodę (13) białym (nie ciemnym)
octem do poziomu Max.
●● Zbiornik opłucz. W tym celu kilkakrotnie wlej zimną wodę
do zbiornika i wylej ją z niego. Osusz urządzenie.
Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj
zbiornika na wodę z zespołem grzejnym
w wodzie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Nie używaj chemicznych substancji do usuwania kamienia ani produktów do usuwania
kamienia dostępnych w handlu.
●● Podłącz
urządzenie do gniazdka elektrycznego. Podczas tego procesu tacka ociekowa (8), miski parowe (3),
(5), (7) i pokrywa (1) powinny znajdować się na swoich
miejscach.
●● Ustaw czas gotowania na 25 minut.
Jeżeli ocet zacznie kipieć i wylewać się na
podstawę, wyłącz regulator czasu gotowania
i odłącz urządzenie od sieci. Zmniejsz nieco
ilość octu.
●● Gdy urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, odłącz parowar od zasilania i pozostaw do całkowitego ochłodzenia,
a następnie wylej ocet.
8
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
SC1002-001_v02
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosíme, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat bezpečnostním pokynům, aby se
předešlo nehodám či poškození přístroje během používání.
Návod k použití si uschovejte, abyste jej měli k dispozici
i později při používání spotřebiče.
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Dodržujte níže uvedené zásady, abyste zabránili nebezpečí popálení, poranění elektrickým proudem nebo požáru.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Pokud spotřebič nepoužíváte nebo pokud se jej chystáte čistit, odpojte jej z elektrické sítě.
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● Při přenášení spotřebiče s horkým jídlem, vodou či jinými horkými tekutinami zachovávejte co největší opatrnost. Nedávejte ruce nad zapnutý parní hrnec.
●● Pokličku zvedejte a sundávejte opatrně, abyste se neopařili. Voda by měla stékat do parního hrnce.
●● Nedotýkejte se horkých ploch. K přenášení horkých
věcí vždy používejte kuchyňské chňapky.
●● Během činnosti spotřebiče nedávejte nad něj ruce, obličej ani jiné části těla, jelikož zařízení vytváří horkou
páru. Pokličku zvedejte zvolna. Ke zjištění stavu jídel
používejte nástroje s dlouhou rukojetí.
●● Nezapínejte parní hrnec v blízkosti hořlavých či výbušných výparů.
●● Používání příslušenství, které výrobce spotřebiče nedoporučil, může způsobit zranění.
●● Děti (avšak pouze starší osmi let), osoby s fyzickým,
senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
náležité zkušenosti a znalosti, mohou používat spotřebič pouze pod dohledem osob odpovědných za jejich
bezpečnost, nebo po předchozím poučení těchto osob
o možném riziku a seznámení s bezpečeným používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči
mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu, že
budou pod přísným dohledem.
SC1002-001_v02
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Parní hrnec vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavé napětí) s ochranným kolíkem a napětím odpovídajícím hodnotám na výrobním štítku.
●● Spotřebič vždy ustavujte na rovnou plochu.
●● Zástrčku nevytahujte ze zásuvky za kabel.
●● Přívodní kabel nesmí viset z okraje stolu nebo pracovní desky a nesmí se dotýkat horkých ploch.
●● Před demontáží dílů nechejte spotřebič vystydnout.
●● Používání parního hrnce s nedostatečným množstvím
vody (pod úrovní Min) může vést k přehřátí topných
prvků hrnce a v důsledku i k jeho poškození.
●● Nemyjte pod tekoucí vodou, ani nenamáčejte topný blok do vody.
●● K mytí krytu topného bloku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky jako jsou různé emulze, mléka, prášek
atp. Mohou mj. setřít informační grafické symboly jako
dílky, znaménka, varovné symboly atp.
●● Spotřebič nestavte na horké plynové hořáky či elektrické plotýnky, do mikrovlnné trouby, na rozehřátá kamna
ani bezprostředně pod kuchyňskými skříňkami.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového
ovládání.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Před použitím parního hrnce si přečtěte celý návod
k obsluze.
●● Parní hrnec je určen pro použití v domácnosti. Při používání v gastronomických zařízeních se mění záruční
podmínky.
●● Nezapomínejte, že se hladina vody v zásobníku má
pohybovat mezi ryskami Min a Max. Pak bude vaření
probíhat správně.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku
spotřebiče.
Parní hrnec je zařízení třídy I, vybavený přívodním kabelem
s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným kolíkem.
Parní hrnec splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Spotřebič vyhovuje požadavkům směrnic:
–– Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na výrobním štítku označen znakem CE.
9
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(Obr. A)
Poklička
Miska na přípravu polévek, vaření rýže a kaše
Horní parní miska (na držácích označená číslicí 3)
Odpojitelné dno horní parní misky
Prostřední parní miska (na držácích označená číslicí 2)
Odpojitelné dno prostřední parní misky
Dolní parní miska (na držácích označená číslicí 1)
Odkapávací miska
Prostor na bylinky a koření
Difuzér
Plnící otvor na vodu s ukazateli Min-Max
Otočný knoflík minutky (60 minut) s ukazatelem napájení
Zásobník na vodu
Příprava parního hrnce k práci
●● Vyjměte přístroj a veškerá příslušenství z obalu.
●● Odstraňte veškeré samolepící etikety.
●● Umyjte všechny díly (kromě nádrže na vodu s topným
systémem) teplou vodou s přídavkem přípravku na mytí
nádobí.
●● Důkladně opláchněte všechny výše uvedené díly a osušte je.
●● Vnitřek nádrže na vodu otřete vlhkou utěrkou.
Neponořuje nádrž na vodu do vody.
Provoz a obsluha parního hrnce
(Obr. B)
1 Postavte spotřebič na stabilní rovnou plochu daleko od
předmětů, které by mohla horká pára poškodit, například kuchyňských skříněk.
2 Do zásobníku (13) nalijte vodu do úrovně mezi znaménky Min-Max (nepřekračujte maximální úroveň 1,1 litru). Během vaření vodu doplňujte plnícím otvorem.
3 Odkapávací misku (8) položte na zásobník vody (13)
a přesvědčte se, zda na něm leží správně (rovně).
Na odkapávací misku (8) do prostoru na bylinky a koření (9)
můžete položit čerstvé nebo sušené koření, které pokrmům
dodá aroma a zvýší jejich zdravotní přednosti. Tymián, koriandr, bazalka, kopr, karí, estragon, ale také česnek, kmín
či křen jsou jen některá koření, které dodávají pokrmu tolik
aroma, že sůl není už zapotřebí.
Odkapávací miska (8) se může používat i bez koření.
4 Vložte do misek připravované pokrmy. Doporučuje se
vkládat největší porce vyžadující delší vaření do dolní parní
misky (7).
Obsah nádob:
●● Horní parní miska – 3,4 l
●● Prostřední parní miska – 2,6 l
●● Dolní parní miska – 2,5 l
10
Pokrmy určené k vaření na páře očistěte a volně položte do misek, aby nebylo zamezeno
proudění vzduchu otvory v miskách.
Do zásobníku na vodu nepřidávejte sůl, pepř,
koření, bylinky, víno, vývar ani žádné jiné tekutiny, kromě vody z vodovodu.
5 Misku/misky nasaďte na zásobník vody (13).
Parní hrnec může mít nasazenu 1, 2 nebo 3 parní misky
podle počtu pokrmů připravovaných na páře.
Parní misky (3), (5), (7) se mohou spojovat podle obrázku
uvedeného v kapitole „Stavba spotřebiče“ (při použití dvou
misek sejměte horní parní misku (3); při použití jedné misky
sejměte ze spotřebiče sejměte horní parní misku (3) a prostřední parní misku (5)).
Přístroj se může používat také k vaření rýže. Vložte rýži a nalijte vodu do misky na rýži v souladu s poměry uvedenými v Tabulce doby přípravy a poté vložte misku s rýží do parní misky.
Přístroj může být také použit k vaření vajec. Vložte vajíčka
v dolní parní misce, v jejímž podstavci se nacházejí zvláštní
prohlubně na vejce.
6 Zakryjte přístroj pokličkou.
7 Vložte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
8 Nastavte otočný knoflík minutky v souladu s požadovanou dobou vaření (viz Tabulka doby přípravy). Maximální
doba, kterou lze nastavit, je 60 minut. Zapnutí přístroje signalizuje rozsvícení modrého kroužku kolem otočného knoflíku. Pára začne z přístroje unikat po uplynutí asi 50 sekund
od okamžiku zapnutí přístroje (pokud je zásobník naplněn
vodou do úrovně Max).
Pokud požadovaná doba vaření činí méně než
3 minuty, nejdříve otočte knoflíkem minutky do
polohy nad 5 minut a pak zase zpátky na požadovanou dobu vaření.
Během provozu spotřebiče nesahejte na parní
misky, pokličky ani výrobků v parních miskách,
protože hrozí popálení.
9 Během provozu přístroje ukazatel hladiny vody informuje
o množství vody v zásobníku. V případě potřeby lze přidat
vodu také během provozu přístroje.
Pokud hladina vody klesne pod úroveň MIN,
dolijte vodu plnicím otvorem na vodu.
10 Ukončení nastavené doby vaření spotřebič oznámí jednotlivým pípnutím a automaticky se vypne. Ukazatel napájení zhasne.
11 Pro okamžité zastavení provozu spotřebiče uveďte otočný knoflík minutky do polohy „OFF“.
Během vaření nedávejte do zařízení ruce. Při
zjišťování, jak vaření postupuje, používejte nástroje s dlouhou rukojetí.
●● Po ukončení přípravy na páře vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
SC1002-001_v02
12 Pomoci držáku sundejte víko a následně všechny misky
z nádrže na vodu.
Při sundávání parních misek používejte kuchyňské rukavice.
Po ukončení práce se nenaklánějte nad spotřebič
po sundání pokličky, hrozí nebezpečí popálení.
Při vyjímání odkapávací misky (8) buďte opatrní, jelikož voda v zásobníku (13) a tekutina
v odkapávací misce (8) mohou být stále velmi horké, a to i přes vychladnutí jiných částí
spotřebiče.
Dolévání vody během vaření
V případě jídel vyžadujících delší vaření:
●● Zkontrolujte hladinu vody.
●● Pokud hladina vody klesne pod úroveň Min, dolijte vodu
plnícím otvorem.
●● Potraviny na parních miskách (3), (5), (7) by neměly být
namačkané. Mezi porcemi nechte volný prostor, aby bylo
zaručeno maximální proudění páry.
●● Při vaření většího množství jídla v polovině doby vaření sejměte pokličku (1) a zamíchejte jídlo nebo obraťte
potravinu na druhou stranu náčiním s dlouhou rukojetí.
Dlaně chraňte před párou kuchyňskými rukavicemi.
●● Sůl a koření přidávejte do jídla teprve po ukončení vaření, až po jejich vyjmutí ze spotřebiče. Zamezí se tím
poškození topného tělesa v zásobníku na vodu (13).
●● Tekutinu, která se hromadí na odkapávací misce (8) lze
použít k přípravě polévek nebo omáček.
●● Nevařte ve spotřebiči zmrazené maso, drůbež a mořské
plody. Před přípravou je nutné je nechat dobře rozmrazit.
●● Miska pro přípravu polévek, vaření rýže a kaše (2) je
také ideální nádobou na ovoce, zeleninu, moučníky,
malé pokrmy apod.
●● Parní misky (3) a (5) mají odpojitelné dno, které umožňuje vložení větší porce jídla než se vejde do jedné parní
misky.
Tabulka časů vaření
Praktické rady
●● Vaření v horní parní misce (3) může vyžadovat delší čas
přípravy vzhledem k nižší teplotě páry v horní části parního hrnce.
●● Doporučuje se mít jednotlivé porce podobné velikosti.
Pokud jsou porce různě veliké a je nutné je ukládat po
vrstvách, pak menší kousky dávejte nahoru.
Doby vaření uvedené v tabulkách a předpisech
jsou jen orientační. Doba vaření se může lišit
podle velikosti porcí, jejich uložení v misce,
čerstvosti přísad a osobních preferencí. Jak se
budete postupně seznamovat se spotřebičem,
doby vaření si upravíte.
Zelenina
●● Zelenou listovou zeleniny vařte co nejkratší dobu, jelikož rychle ztrácí barvu.
●● Mraženou zeleninu před vaření nerozmrazujte.
Zelenina
Druh
Hmotnost/počet
kusů
Doporučené koření
Doba vaření [min]
Artyčoky
Čerstvé
3 střední
Česnek, Estragon,
Kopr
45-50
Chřest
Čerstvý/mražený
(zelený)
400 g
Melisa, meduňka
Bobkový list, Tymián
13-15/16-18
Brokolice
Čerstvá/mražená
400 g
Česnek, Mletý pepř,
Estragon
16-18/15-18
Mrkev nakrájená na
kolečka
Čerstvá
400 g
Anýz, Máta, Kopr
20-22
V polovině vaření
zamíchat.
Květák
Čerstvý/mražený
400 g
Rozmarýn, Bazalka,
Estragon
16-18/18-20
V polovině vaření
zamíchat.
Špenát
Čerstvý/mražený
250 g
Kerblík, Tymián,
Česnek
8-10/18-20
V polovině vaření
zamíchat.
Fazole
Čerstvé
400 g
Kmín, Koprová
semínka, Saturejka
18-20
V polovině vaření
zamíchat.
Hrášek
Čerstvý/mražený
(loupaný)
400 g
Bazalka, Majoránka,
Máta
10-12/15-18
V polovině vaření
zamíchat.
Brambory
(překrojené na
poloviny)
Čerstvé
400 g
Kerblík, Pažitka,
Kopr
20-22
SC1002-001_v02
Doporučení
Nařízněte lodyhy
křížem, aby mohla
pára snáze pronikat.
11
Maso a drůbež
●● Vaření na páře má tu výhodu, že veškerý tuk stéká z masa. Teplota není během vaření příliš vysoká, proto vybírejte měkké libové maso a odstraňujte z něj tuk.
●● Během vaření přidávejte čerstvé bylinky, aby pokrm dostal výraznější aroma.
Pokrm
Druh
Hmotnost/počet
kusů
Doporučené koření
Doba vaření [min]
Doporučení
Kuře
Kuřecí řízek bez
kosti,
maso na pečení
250 g (4 ks)
450 g
Karí, Rozmarýn,
Tymián
12-15
30-35
Pečlivě odstraňte tuk.
Vepřové
Panenka, pečeně,
řízky nebo kotlety
400 g
(4 ks)
Karí, Melisa
meduňka, Tymián
5-10
Pečlivě odstraňte tuk.
Hovězí
Ramstek, plátky ze
svíčkové nebo biftek
250 g
Karí, Paprika, Tymián
8-10
Pečlivě odstraňte tuk.
Ryby a mořské plody
●● Mražené ryby se mohou vařit bez rozmrazování, musí se však před vařením rozdělit na jednotlivé kusy a doba vaření se
prodlouží.
●● Během vaření přidejte kousky citrónu a bylinky, aby se zvýraznilo aroma pokrmu.
Pokrm
Druh
Hmotnost/počet kusů
Doporučené koření
Doba vaření [min]
Korýši
Čerství
400 g
Majoránka
Melisa, meduňka
8-10
Krevety
Čerstvé
400 g
Melisa, meduňka, Česnek
6
Mlži, slávky
Čerstvé
400 g
Melisa, meduňka, Česnek
8-10
Humr (ocas)
Mražený
2 ks po 400 g
Křen, Česnek
20-22
Rybí filé
Čerstvé/mražené
250 g
Hořčičné semínko,
Nové koření, Majoránka
6-8/10-12
Rýže
Používejte misku na rýži (2). Zároveň s rýží nalijte potřebné množství vody.
Pokrm
Druh
Množství/množství vody
Doba vaření [min]
Doporučení
Rýže
Bílá
200 g/300 ml
35-40
Dvě porce
Čištění a údržba
(Obr. C)
1 Před každým čištěním se ujistěte, zda je otočný knoflík
minutky v poloze „OFF” a zda je vidlice napájecího kabelu
vytažena ze síťové zásuvky.
Přístroj lze čistit teprve poté, co úplně
vychladne.
2 Vyjměte parní misky, odkapávací misku, vyprázdněte je
a vylijte vodu ze zásobníku na vodu a otřete zásobník vlhkým hadříkem.
3 Umyjte všechny díly (kromě zásobníku na vodu s topným blokem) teplou vodou s přídavkem přípravku na mytí
nádobí.
Výše jmenované díly parního hrnce lze mýt také na horním
patře myčky na krátký cyklus. Jejich časté mytí v myčce však
může vést k nevelké ztrátě lesku vnějších ploch a k jejich
zmatnění.
4 Vytřete každý díl dosucha.
12
Nemyjte pod tekoucí vodou ani neponořujte zásobník na vodu s topným blokem do vody.
K mytí krytů topné soustavy nepoužívejte agresivní čisticí
přípravky ve formě emulzí, krémů, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních grafických symbolů, jako jsou
stupnice, označení, výstražné symboly apod.
Odstraňování kamene ze zásobníku na vodu
Po 2-3 měsících nepřetržitého používání se v zásobníku na
vodu s topným blokem (13) může usadit vodní kámen. Je
to normální jev. Množství kamene závisí na tvrdosti vody.
Kámen by se měl odstraňovat pravidelně, aby bylo zajištěno
stálé množství vytvářené páry, a aby se prodloužila životnost
parního hrnce.
●● Naplňte zásobník na vodu (13) bílým (nikoliv tmavým)
octem do úrovně Max.
K odstraňování kamene nepoužívejte chemické
látky ani přípravky na odstraňování kamene,
které jsou v prodeji v obchodech.
SC1002-001_v02
●● Zapojte
spotřebič do elektrické zásuvky. Odkapávací
miska (8), misky (3), (5), (7) a poklička (1) by měly být
na svých místech.
●● Nastavte dobu vaření na 25 minut.
Pokud ocet začne kypět a vylévat se na podstavec, vypněte ovládání času vaření a odpojte
přístroj od sítě. Odeberte trochu octa.
●● Jakmile z přístroje zazní zvukový signál, odpojte parní
hrnec od sítě a nechejte jej úplně vychladnout. Pak ocet
vylijte.
●● Vypláchněte zásobník na vodu. Za tímto účelem několikrát nalijte studenou vodu do zásobníku a zase ji vylijte.
Spotřebič pak vysušte.
Nemyjte přístroj pod tekoucí vodou. Neponořujte zásobník na vodu s topným blokem do vody.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
SC1002-001_v02
13
SK
Vážení klienti
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme Vás, aby ste si dôkladne prečítali túto inštrukciu používania. Obzvlášť by ste sa mali sústrediť na pokyny týkajúce sa bezpečnosti, tak aby ste sa počas používania zariadenia vyhli nehodám a/alebo poškodeniu zariadenia. Inštrukciu
používaniu uschovajte, aby ste ju mohli využívať taktiež aj
počas ďalšieho používania zariadenia.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti
UPOZORENIE: Dodržujte dole opísané pokyny. Uniknete tak možnému opareniu, úrazu elektrickým prúdom
alebo vzniku požiaru.
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Vyťahujte parný hrniec z elektrickej zásuvky, ak nie je
používaný, ako aj pred začatím čistenia.
●● Nezapínajte parný hrniec, ak prívodné vedenie je po-
škodené alebo ak výstuž vykurovacieho agregátu je
evidentne poškodená.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Dávajte pozor pri prenášaní zariadenia, ktoré obsahuje
horúce potravinárske produkty, vodu alebo iné horúce
tekutiny. Snažte sa vyhýbať vkladaniu rúk nad zapnutý
parný hrniec.
●● Aby ste sa vyhli opareniu, dvíhajte a odkladajte prikrývku opatrne. Voda by mala stekať do parného hrnca.
●● Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Na prenášanie horúcich materiálov používajte vždy kuchynské rukavice.
●● Nedržte ruky, tvár ani iné časti tela nad zariadením
počas jeho výkonu, pretože vytvára paru. Pokrývku
dvíhajte pomaly. Na skontrolovanie stavu výrobkov používajte nástroje s dlhšími držiakmi.
●● Nezapínajte parný hrniec pri zápalných a/alebo výbušných výparoch.
●● Používanie dodatkov, ktoré nie sú odporúčané producentom zariadenia, Vás môžu poraniť.
●● Zariadenie môžu používať rovnako aj deti (nie však
mladšie ako osem ročné) a osoby s obmedzenými pohybovými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatok potrebných
14
skúsenosti a vedomosti. V takomto prípade používanie
spotrebiča by malo prebiehať pod dohľadom osôb, ktoré zodpovedajú za ich bezpečnosť alebo po ich predošlom poučení o možných rizikách spojených s jeho
používaním a dôkladnom objasnení návodu na jeho
použitie. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali. Deti môžu vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča,
len ak sú staršie ako osem ročné a pri zabezpečení
primeraného dohľadu.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Parný
hrniec vždy pripájajte do zásuvky elektrickej
siete (jedine premenlivého prúdu), ktorá je vybavená ochranným kolíkom s napätím, ktorý je v súlade
s tým, ktorý je uvedený na charakteristickej tabuľke
zariadenia.
●● Vždy klaďte zariadenie na plochom, rovnom povrchu.
●● Nevyťahujte zástrčku z elektrickej zásuvky, ťahajúc za
vedenie.
●● Prívodné vedenie nemôže prevísať cez okraj stola alebo dosky a nemôže sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Pred demontážou častí nechajte zariadenie vychladnúť.
●● Užívanie parného hrnca s príliš malým množstvom
vody (nižšie ako úroveň Min) môže mať vplyv na prehriatie vykurovacích elementov parného hrnca a za
následok jeho poškodenie.
●● Neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte vykurovací agregát do vody.
●● Na umývanie výstuže vykurovacieho agregátu nepoužívajte agresívne detergenty také ako emulzia, mliečko, krémy atď. Môžu one okrem iného odstrániť nanesené grafické informačné symboly, také ako: mierka,
označenia, výstražné znaky atď.
●● Neumiestňujte zariadenie na horúcich plynových alebo
elektrických sporákoch, v mikrovlných rúrach, vyhriatej
rúre, ani priamo pod skrinkami.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Pred začatím používania parného hrnca sa oboznámte
s obsahom celej inštrukcie obsluhy.
●● Parný hrniec je určený na domáce použitie. V prípade
využívania na ciele gastronomického podnikania, sa
podmienky záruky menia.
●● Pamätajte, aby sa úroveň vody v zásobníku vždy nachádzala medzi označeniami Min a Max. V takom prípade proces varenia bude prebiehať správne.
SC1002-001_v02
Činnosť a obsluha parného hrnca
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na charakteristickej tabličke výrobku.
Parný hrniec je zariadením I. triedy, vybaveným prípojným
vedením s ochranným káblom a zástrčkou s ochranným
kontaktom.
Parný hrniec spĺňa požiadavky platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami direktív:
–– Elektrické zariadenie nízkeho napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická komatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označeným znakom CE na charakteristickej
tabuľke.
Opis prístroja
(Obr. A)
1 Vrchnák
2 Miska na prípravu polievok, varenie ryžu a kaše
3 Horná parná miska (označená na prenosných držiakoch
symbolom 3)
4 Odpínané dno hornej parnej misky
5 Stredná parná miska (označená na prenosných držiakoch symbolom 2)
6 Odpínané dno strednej parnej misky
7 Dolná parná miska (označená na prenosných držiakoch
symbolom 1)
8 Podnos na odkvapkávanie
9 Miesto pre liečivé rastliny a koreniny
10 Difúzor pary
11 Otvor na doplňovanie vody s ukazovateľmi Min-Max
12 Otočný prepínač minútovníka (60 minút) s ukazovateľom
napájania
13 Zásobník na vodu
Príprava parného hrnca na varenie
●● Vyberte spotrebič a príslušenstvo z obalu.
●● Odstráňte všetky samolepiace etikety.
●● Umyte všetky prvky (okrem zásobníka na vodu s ohrievacou sústavou) teplou vodou s prostriedkom na umývanie riadu.
●● Dôkladne opláchnite hore uvedené prvky parného hrnca
a vysušte ich.
●● Vnútornú časť zásobníka na vodu utrite vlhkou
handričkou.
Zásobník neponárajte do vody.
SC1002-001_v02
(Obr. B)
1 Postavte prístroj na stabilnom rovnom povrchu ďaleko
od predmetov, ktoré môže horúca para poškodiť ako sú napríklad steny a visiace skrine.
2 Vlejte vodu priamo do zásobníka vody (13), do úrovne
pomedzi označením Min-Max (neprekračujte maximálnu úroveň 1,1 litra). Počas varenia dopĺňajte vodu. Vodu dolievajte
cez otvor na doplňovanie vody.
3 Podnos na odkvapkávanie (8) položte na zásobník vody
(13). Presvedčte sa, že podnos na odkvapkávanie je na hladine vody položený správne (rovno).
Na podnose na odkvapkávanie (8) v mieste na liečivé rastliny
a koreniny (9) môžete položiť čerstvé alebo sušené koreniny.
Dodáte tak jedlám arómu a zväčšite ich zdravotné prednosti. Tymian, koriander, bazalka, kôpor, curry a palina dračia
a tiež cesnak, rasca alebo chren sú len niektoré koreniny
zväčšujúce arómu jedál tak veľmi, že soľ nie je už potrebná.
Podnos na odkvapkávanie (8) môžete používať aj bez toho,
aby ste na ňu položili koreniny.
4 Položte výrobky do misiek. Odporúčame Vám položiť
najväčšie porcie, ktoré musia byť varené dlhšie, do dolnej
parnej misky (7).
Objem nádob:
●● Horná parná miska – 3,4 l
●● Stredná parná miska – 2,6 l
●● Dolná parná miska – 2,5 l
Výrobky určené na varenie na pare očistite a položte voľno v parných miskách. Do sitiek parných misiek sa musí dostávať trocha vzduchu.
Do zásobníka vody nedodávajte soľ, korenie,
koreniny, liečivé rastliny, víno, vývar ani žiadne
tekutiny okrem vody z točky.
5 Misku/misky postavte na zásobník vody (13).
Na parný hrniec môžete založiť 1, 2 alebo 3 parné misky v závislosti od počtu výrobkov, ktoré sú určené na varenie na pare.
Parné misky (3), (5), (7) môžete spájať podľa obrázka, ktorý
sa nachádza v kapitole „Zloženie prístroja” (ak použijete dve
misky, stiahnite hornú parnú misku (3); ak použijete jednu
misku, stiahnite hornú parnú misku (3) a strednú parnú misku (5) z prístroja). Prístroj môžete použiť na varenie ryžu.
Položte ryžu a vlejte vodu do misky na ryžu podľa pomerov
uvedených v Tabuľke časov varenia a následne položte misku na ryžu do parnej misky.
Prístroj môžete použiť aj na varenie vajíčok. Položte vajíčka
v dolnej parnej miske. V jej dne sa nachádza špeciálne vyhĺbenie na vajíčka.
6 Prikryte prístroj vrchnákom.
7 Vložte zástrčku elektrického kábla do zásuvky.
8 Nastavte otočný prepínač minútovníka v súlade s požadovaným časom varenia (pozrite Tabuľku časov varenia). Maximálny čas, ktorý môžete nastaviť, je 60 minút. Ak sa rozsvieti
modrý kruh okolo otočného prepínača, prístroj je zapnutý.
15
Para začne z prístroja vychádzať po asi 50 sekundách od
momentu zapnutia prístroja (keď zásobník vody je vyplnená
vodou do úrovne Max).
Ak požadovaný čas varenia je menej než 3 minúty, najskôr pretočte otočný prepínač minútovníka do polohy viac než 5 minút a následne ho
vráťte na požadovaný čas varenia.
Počas používania prístroja sa nedotýkajte parných misiek, vrchnáka, ani výrobkov v parných
miskách. Môžete sa opariť.
9 Ak prístroj pracuje, ukazovateľ úrovne vody informuje
o množstve vody v zásobníku. V prípade potreby môžete
počas práce prístroja vodu doliať.
Keď úroveň vody klesne pod úroveň MIN, dolejte vodu cez otvor na doplňovanie vody.
10 Pri zakončení nastaveného času varenia budete počuť
jeden súvislý signál. Prístroj sa automaticky vypne. Ukazovateľ elektrického napätia zhasne.
11 Ak chcete skôr ukončiť prácu prístroja, nastavte otočný
prepínač minútovníka do polohy „OFF”.
Nevkladajte ruky do prístroja počas varenia. Ak
chcete skontrolovať postup varenia alebo zamiešať, používajte pomôcky s dlhým držiakom.
●● Po ukončení varenia na pare vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.
12 Pomocou držiaka stiahnite vrchnák a následne stiahnite
všetky misky zo zásobníka vody.
Pri sťahovaní parných misiek používajte kuchynské rukavice.
Ak skončíte pracovať, nenahýbajte sa nad prístrojom pri stiahnutom vrchnáku. Môžete sa opariť.
Dolievanie vody počas varenia
V prípade jedál, ktoré musia byť dlho varené:
●● preverte úroveň vody.
●● ak úroveň vody klesne pod úroveň Min, dolejte vodu cez
otvor na doplňovanie vody.
Užitočné rady
●● Varenie v hornej parnej miske (3) si môže vyžadovať dlh-
ší čas varenia vzhľadom na nižšiu teplotu pary v hornej
časti pracujúceho parného hrnca. Odporúčame Vám,
aby porcie výrobkov boli približne rovnako veľké. Ak porcie sú rôznej veľkosti a je potrebné ich ukladať vrstvami,
menšie kúsky ukladajte na vrchu.
●● Výrobky v parných miskách (3), (5), (7) nestláčajte. Medzi porciami výrobkov nechajte medzery. Zabezpečíte tak
maximálny prietok pary. Ak varíte veľké kusy výrobkov,
v polovici varenia stiahnite vrchnák (1) a zamiešajte jedlo alebo odvráťte výrobky na druhú stranu pomôckami
s dlhým držiakom. Chráňte si pritom dlane pred parou
kuchynskými rukavicami. Soľ a koreniny dodávajte do jedál až po ukončení varenia, keď jedlo vyberiete z prístroja. Predídete tak poškodeniu ohrievacej sústavy, ktorá sa
nachádza v zásobníku vody (13).
●● Tekutinu, ktorá sa zbiera na podnose na odkvapkávanie
(8) môžete odložiť a použiť do polievok alebo omáčok.
●● V prístroji nevarte mrazené mäso, hydinu a morské
ovocie. Zmrazené výrobky pred varením starostlivo rozmrazte. Miska na prípravu polievok, varenie ryže a kaše
(2) je tiež ideálnou nádobou na ovocie, zeleninu, dezerty,
snack, atď.
●● Parné misky (3) a (5) majú odpínané dná, ktoré umožňujú vložiť väčšie porcie jedla než sa zmestí v jednej parnej
miske.
Tabuľka časov varenia
Časy varenia sú uvedené v tabuľkách a prípisoch, majú výlučne orientačný charakter. Čas
varenia sa môže meniť v závislosti od veľkosti
porcie, jej uloženia v parnej miske, čerstvosti
výrobkov a individuálnych preferencií. Pri oboznamovaní sa so zariadením je možne meniť
čas varenia.
Počas vyberania podnosu na odkvapkávanie
(8) buďte opatrný, pretože voda v zásobníku
vody (13) a tekutina na podnose na odkvapkávanie (8) môžu byť stále veľmi horúce napriek
tomu, že iné časti prístroja už ochladili.
Zelenina
●● Zelenú, listnatú zeleninu varte najkratšie, pretože rýchlo stráca farbu.
●● Mrazenú zeleninu nerozmrazujte pred varením.
16
Zelenina
Druh
Váha/množstvo
kusov
Odporúčané
korenie
Cesnak, Estragón,
Kôpor
Artičoky
Čerstvé
3 priemerné
Špargle
Čerstvé/Mrazené
(zelené)
400 g
Medovka, Bobkové
listy, Tymián
13-15/16-18
Borkolice
Čerstvé/Mrazené
400 g
Cesnak, Mleté čierne
korenie, Estragón
16-18/15-18
Čas varenia [min.]
Odporúčania
45-50
Narežte hlúby
krížom, tým para
bude ľahšie prenikať.
SC1002-001_v02
Zelenina
Druh
Váha/množstvo
kusov
Odporúčané
korenie
Čas varenia [min.]
Mrkva na kolieska
Čerstvá
400 g
Aníz, Mäta, Kôpor
20-22
Karfiol
Čerstvý/Mrazený
400 g
Špenát
Čerstvý/Mrazený
250 g
Fazuľa
Čerstvá
400 g
Hrášok
Čerstvý/Mrazený
(lúskaný)
400 g
Zemiaky (polovičky)
Čerstvé
400 g
Rozmarín, Bazalka,
Estragón
Trebuľka, Tymián,
Cesnak
Rasca, Semienka
kôpru, Saturejka
Bazalka, Majoránka,
Mäta
Trebuľka, Pažítka,
Kôpor
16-18/18-20
8-10/18-20
18-20
10-12/15-18
Odporúčania
V polovici varenia
zemiešajte.
V polovici varenia
zemiešajte.
V polovici varenia
zemiešajte.
V polovici varenia
zemiešajte.
V polovici varenia
zemiešajte.
20-22
Mäso a hydina
●● Výhodou varenia na pare je to, že všetká masť steká z mäsa. Teplota počas varenia nie je príliš vysoká, preto by ste si
mali vyberať mäkké, chudé mäso a odstraňovať z neho mastnoty.
●● Počas varenia dodajte čerstvé bylinky, aby potraviny nasiakli silnejšou vôňou.
Výrobok
Kuracie mäso
Bravčovina
Hovädzina
Druh
Filé bez kosti, mäso
na pečeň
Sviečkovica,
rebierko, steky alebo
rezne z rebierka
Hovädzie rezne,
steky zo sviečkovice
alebo biftek
Váha/množstvo
kusov
250 g (4 ks.)
450 g
Odporúčané
korenie
Curry, Rozmarín,
Tymián
400 g
(4 ks.)
250 g
Čas varenia [min.]
Odporúčania
12-15
30-35
Starostlivo odstráňte
mastnotu.
Curry, Medovka,
Tymián
5-10
Starostlivo odstráňte
mastnotu.
Curry, Paprika,
Tymián
8-10
Starostlivo odstráňte
mastnotu.
Ryby a morské plody
●● Mrazené ryby je možné variť bez rozmrazovania, ak sa pred varením oddelia, čím sa čas varenia predĺži.
●● Počas varenia dodávajte kúsky citrónu a bylinky, aby ste zosilnili vôňu potravín.
Výrobok
Druh
Váha/množstvo kusov
Odporúčané korenie
Čas varenia [min.]
Kôrovce
Čerstvé
400 g
Majoránka, Medovka
8-10
Krewetky
Čerstvé
400 g
Medovka, Cesnak
6
Lastúrniky
Čerstvé
400 g
Medovka, Cesnak
8-10
Homár (chvost)
Mrazené
2 ks. po 400 g
Chrzan, Cesnak
20-22
250 g
Horčica , Čierne korenie,
Majoránka
6-8/10-12
Rybie filé
Čerstvé /Mrazené
Ryža
Používajte misky na ryžu (2). Zároveň s ryžou nalejte potrebné množstvo vody.
Výrobok
Druh
Množstvo/Množstvo vody
Čas varenia [min.]
Odporúčania
Ryža
Biela
200 g/300 ml
35-40
Dve porcie
Čistenie a údržba
(Obr. C)
1 Pred čistením sa vždy presvedčte, že otočný prepínač
minútovníka sa nachádza v polohe „OFF” a elektrická zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky.
Prístroj môžete čistiť až po jeho úplnom
ochladnutí.
SC1002-001_v02
2 Vyberte parné misky a podnos na odkvapkávanie. Vyprázdnite ich a vylejte vodu zo zásobníka vody. Pretrite ich
vlhkou handričkou.
3 Umyte všetky časti prístroja (okrem zásobníka vody
a ohrievacieho telesa) teplou vodou a čistiacim prostriedkom
na umývanie riadu. Vyššie uvedené prvky parného hrnca
môžete tiež umývať v hornej úrovni umývačky riadu. Použite pritom krátky cyklus umývania. Avšak neustále umývanie
17
v umývačke riadu, môže mať vplyv na stratu lesku vonkajšieho povrchu a jej matnutie.
4 Utrite každý prvok na sucho.
Neumývajte pod tečúcou vodou, ani neponárajte spolu s ohrievacou sústavou v zásobníku
vody.
Na umývanie krytu ohrievacej sústavy nepoužívajte agresívne
detergenty ako sú emulzie, mliečka, pasty atď. Agresívne detergenty môžu okrem iného odstrániť nanesené informačné grafické symbole ako sú: mierky, označenia, výstražné znaky, atď.
Odstránenie kameňa zo zásobníka vody
Po 2-3 mesiacoch stáleho používania v zásobníku vody
s ohrievacou sústavou (13) sa môže usadiť kameň. Je to
normálny jav. Veľkosť kameňa záleží od tvrdosti vody. Je
potrebné neustále odstraňovať kameň, aby ste zabezpečili
stále množstvo vytváranej pary a predĺžili obdobie používania parného hrnca.
●● Naplňte zásobník vody (13) bielym (nie tmavým) octom
do úrovne Max.
Nepoužívajte chemické zložky na odstraňovanie kameňa ani výrobky na odstraňovanie kameňa, ktoré sa predávajú v obchodoch.
●● Zapnite prístroj do elektrickej zásuvky. Počas tohto procesu podnos na odkvapkávanie (8), parné misky (3), (5),
(7) a vrchnák (1) musia byť na svojich miestach.
●● Nastavte čas varenia na 25 minút.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER
SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému ekologickej
likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie
výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Ak ocot začne kypieť a vylievať sa na podstavec, vypnite regulátor času varenia a odpojte
prístroje zo siete. Zmenšite trochu množstvo
octu.
●● Ak budete počuť zvukový signál, odpojte parný hrniec
z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
●● Následne ocot vylejte. Nádobu vymyte. Niekoľkokrát vlejte do nádoby studenú vodu a vylejte ju. Prístroj osušte.
Neumývajte pod tečúcou vodou ani neponárajte zásobník vody spolu s ohrievacou sústavou
vo vode.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
18
SC1002-001_v02
HU
Tisztelt Vásárlók
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak, azért,
hogy a készülék használata során a baleseteket és/vagy
a készülék sérülését megelőzze. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is
rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés vagy
tűzveszély elkerülése végett tartsa be a biztonsági
előírásokat.
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Az ételpárolót kapcsolja ki a konnektorból, ha nincs
használva valamint a tisztítása előtt.
●● Ne indítsa be az ételpárolót, ha a hálózati kábel vagy
a fűtőrész burkolata szemmel láthatólag sérült.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Ha a készülék forró élelmiszert, vizet vagy más forró
folyadékot tartalmaz, más helyre történő áthelyezésekor fokozottan ügyeljen. Ne tegye a kezét a működő
ételpároló fölé.
●● Az égési sérülés elkerülése végett a fedőt óvatosan
emelje fel és vegye le. A víznek az ételpárolóba kell
lecsurognia.
●● Ne érjen a forró felületekhez. Ha forró anyagokat
kíván másik helyre vinni, használjon mindig konyhai
védőkesztyűt.
●● Az ételpároló működése közben tartsa távol a kezét, arcát
és más testrészeit a készüléktől, mivel az gőzt bocsát ki.
A fedőt lassan emelje fel. Az étel állapotának az ellenőrzéséhez használjon hosszú fogantyús eszközöket.
●● Az ételpárolót ne kapcsolja be tűz- és/vagy robbanásveszélyes környezetben.
●● A készülék gyártója által nem javasolt tartozékok alkalmazása testi sérülést okozhat.
●● A készüléket használhatják gyermekek (de csak nyolc
évnél idősebbek), pszichikai, érzékelési vagy mentális
képességeikben korlátozott személyek, valamint azok,
akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással,
SC1002-001_v02
azonban ilyen esetben a biztonságukért felelős személynek mindig felügyelnie kell őket, vagy előzetesen
ismertetnie kell a lehetséges veszélyeket és a biztonságra vonatkozó szabályokat, és át kell adnia a készülék biztonságos használatát lehetővé tevő útmutatót.
Nem szabad megengedni, hogy gyermekek játszanak
a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést, de kizárólag
megfelelő felügyelet mellett.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● Az
ételpárolót mindig földelt (kizárólag váltóáramú)
hálózati konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek
feszültsége megegyezik a készülék névleges adattáblázatában megadott adattal.
●● A készüléket mindig lapos, egyenletes felületre helyezze.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● A hálózati csatlakozó kábel ne lógjon le az asztallapról
vagy a konyhabútor lapjáról és az nem érhet semmiféle forró felülethez.
●● A készülék tartozékainak a szétszerelése előtt várja
meg, míg azok kihűlnek.
●● A készülék túl kevés vízzel való használata (a Min
szint alatt), az ételpároló fűtőelemeinek a túlmelegedését és ennek következtében a készülék megsérülését
okozhatja.
●● Ne mossa el folyó víz alatt és ne merítse a fűtőrészt
vízbe.
●● A fűtőrész külső burkolatának a mosogatásához ne
használjon erős detergenseket, emulzió, folyékony
súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás,
jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
●● A készüléket ne tegye forró gázégőre vagy elektromos
főzőlapra, mikrohullámú sütőbe, felforrósodott tűzhelyre vagy közvetlenül a konyhaszekrények alá.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső
időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert
csatlakoztatni.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● Az ételpároló üzembehelyezése előtt ismerkedjen meg
a használati utasításban leírtakkal.
ételpároló haztartásbeli használatra készült.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● Ügyeljen arra, hogy a víz szintje a víztartályban mindig a Min és Max jelek között legyen. Ilyen esetben
a főzési folyamat megfelelő lesz.
●● Az
19
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblázata
tartalmazza.
Az ételpároló az I. biztonsági osztályba tartozó készülék, amely földelt kábellel és földelt hálózati dugóval van
felszerelve.
Az ételpároló az érvényes szabványoknak megfelel.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/
EK SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó
követelményekről.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A készülék leírása
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(A. ábra)
Fedő
Leves-, rizs- és kásafőző edény
Felső párolóedény (a fogókon 3. számmal jelölve)
A főzőedény lecsatolható alja
Középső párolóedény (fogókon 2. számmal jelölve)
A középső párolóedény lecsatolható alja
Alsó párolóedény (fogókon 1. számmal jelölve)
Csepegtetőtálca
Fűszertartó
Gőzképző
Vízfeltöltő Min-Max jelzővel
Percszámláló (60 perc) áramforrás visszajelzővel
Víztartály
Az ételpároló működés előtti előkészítése
●● Vegye
ki a készüléket és az összes tartozékát
a csomagolásból.
●● Távolítsa el az összes öntapadós címkét.
●● Mosogassa el az összes részt (a fűtőrészes víztartály
kivételével) folyékony mosogatószeres meleg vízben.
●● Az ételpároló fent említett részeit öblítse le alaposan,
majd szárítsa meg őket.
●● A víztartály belsejét törölje ki nedves ruhával.
A víztartályt ne merítse vízbe.
Az ételpároló működése és használata (B. ábra)
1 Tegye stabil, egyenletes felületre, távol olyan tárgyaktól,
amelyekben a forró gőz kárt okozhat, mint pl. fal és függő
szekrények.
2 Öntsön vizet közvetlenül a víztartályba (13) a Min és Max
jelzés közötti szintig (de ne lépje túl a maximálisan megengedett 1,1 l mennyiséget). A főzés során egészítse ki a vizet
a vízbeöntő nyíláson keresztül töltve.
20
3 A csepegtetőtálcát (8) tegye a víztartályra (13) és bizonyosodjon meg róla, hogy az megfelelően fekszik a helyén.
A csepegetető tálcán (8) a fűszertartóba (9) friss vagy szárított fűszereket is tehet, hogy az ételek aromásabbak és
egészségesebbek legyenek. Kakukkfű. koriander, bazsalikom, kapor, curry, tárkony, de fokhagyma, kömény, de akár
a torma is csak egy a sok aromát fokozó fűszereke közül,
melyek használata során a só, akár mellőzhető is.
A csepegetetőtálcát (8) fűszerek nélkül is használhatja.
4 Helyezze az ételt az edényekbe. A leghosszabb főzést
igénylő ételeket helyezze az alsó párolóedénybe (7).
Az edények űrtartalma:
●● Felső párolóedény – 3,4 l
●● Középső edény – 2,6 l
●● Alsó párolóedény – 2,5 l
A megfőzni szánt ételeket helyezze a párolóedénybe lazán úgy, hogy ne zárják el a párolóedény szűrőin keresztül áramló levegő útját..
A víztartályba csapvízen kívül ne tegyen semmilyen más adalékot, mint pl. sót, borsot,
fűszerek, fűszernövényeket, bort vagy húslét.
5 Edényt / edényeket tegye a víztartályra (13).
Az étlepárolót 1, 2 vagy 3 párolóedénnyel is lehet használni,
attól függően, hogy mennyi ételt szeretne megpárolni.
A főzőedények (3), (5), és a párolóedény (7) a „Készülék
leírásában” feltüntetett rajz szerint lehet kombinálva használni (két edényt használva, ekkor le kell venni a felső párolóedényt (3); Egy edény használva, ekkor le kell venni a felső
(3) és középső tárolóedényeket (5) a készülékről).
A készülék rizs főzésére is felhasználható. Szórja be a rizst
és öntse be a vizet a rizsestálba a Főzési idők táblázatában megadott arányban, majd tegye be a rizses tálat az
ételpárolóba.
A készülék tojás főzésére is használható. Tegye a tojásokat
az alsó párolóedény tojás főzésére alkalmas mélyedéseibe.
6 A készülékre tegye rá a fedőt.
7 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
8 Az időmérő beállítógombját állítsa a kívánt főzési időre
(ld. a Főzési idők táblázata). Maximálisan 60 perc állítható
be. A munka megkezdését a tekerőkapcsoló körül felgyulladó
kék működésjelző fény jelzi. A készülék kb. 50 mp el kezd
gőzt termelni (Ha a víztartály a Max jelzésig van feltöltve).
Ha a kívánt főzési idő 3 percnél kevesebb,
először fordítsa el az időmérő beállítógombját
a 5 perc feletti pozícióba, majd tekerje vissza
a kívánt főzési időre.
A készülék használata során ne nyúljon a párolóedényekhez, a fedőhöz, sem pedig a párolóedényekben lévő ételekhez, mert az égési sérülést okozhat.
SC1002-001_v02
9 A készülék működése közben a vízszint-jelző a víztartályban lévő víz mennyiségéről nyújt tájékoztatást. Szükség
esetén a készülék működése közben a vizet pótolni lehet.
Ha a víz szintje a Min szintnél lejjebb süllyed,
pótolja a vizet a beöntő nyíláson keresztül.
10 Az ételpárolás befejezését a készülék egyszeri hangjelzéssel jelzi , majd automatikusan leáll. Az áramforrás visszajelzője kialszik.
11 Ha a készüléket korábban kívánja leállítani, a percszámlálót állítsa a „OFF” pozícióba.
A készülék használata során ne nyúljon a párolóedénybe. Az ételek állapotát hosszúnyelű
eszközzel ellenőrizze
●● Az ételpárolás befejezése után húzza ki a csatlakozó
dugót a konnektorból.
12 Vegye le a fedőt a fogantyújánál fogva, majd a víztartályról vegye le az összes párolóedényt.
párolóedények levételekor használjon konyhai
védőkesztyűt.
A készülék használata után, ha a fedő le van
véve, ne hajoljon fölé, mert az égési sérülést
okozhat.
A csepegtetőtálca (8) kivétele során legyen
óvatos, mert a víz a víztartályban (13) és a csepegtetőtálcán (8) felgyülemlett folyadék még
mindig nagyon forró, annak ellenére hogy
a készülék többi része már kihűlt
Vízfeltöltés a főzés során
Hosszúfőzési idejű ételek esetében:
●● Ellenőrizze a vízszintet.
●● Ha a víz szintje a Min szintnél lejjebb süllyed, pótolja
a vizet a beöntő nyíláson keresztül.
Hasznos tanácsok
●● A felső főzőedényben (3) történő főzés több időt vehet
igénybe, mert itt alacsonyabb az ételpáró hőmérséklete.
●● Javasoljuk, hogy a főni kívánt ételek mennyisége legyen
lehetőleg hasonló. Ha azok különböznek érdemes őket
rétegesen elhelyezni, a kisebb darabokat téve felülre.
●● A főzőedényekben (3), (5), és a párolóedényben (7) az
ételek ne legyenek összenyomva. Az ételek adagjai között
hagyon teret, hogy a pára maximálisan átjárhassa azokat.
●● Nagy mennyiségű étel főzése során a főzés félidejében
vegye le a fedőt (1) és keverje meg az ételt, vagy fordítsa meg a ételdarabokat hosszúnyelű eszköz segítségével és konyhai védőkesztyűt használva.
●● A sót és a fűszereket a főzés befejezése után adja csak
az ételekhez, miután azokat kivette az ételpárolóból. ĺgy
megakadályozhatja a víztartályban (13) található fűtőrész sérülését.
●● A csepegtetőtálcán (8) felgyülemlett folyadék
felhasználhatólevesek és szószok készítéséhez.
●● Ne főzzön a készülékben fagyasztott húst, csirkét, vagy
tenger gyümölcseit. Főzés előtt alaposan olvassza fel
ezeket a termékeket.
●● A leves-, rizs- és kásafőző edény (2) ideális gyümölcs,
zöldség, édesség, vagy sós rágcsálnivalók, stb. tárolására.
●● A főzőedények (3) és (5) lecsatolható aljjal rendelkeznek, melynek köszönhetően nagyobb mennyiségű élelmiszer is az ételparolóba tehető, mint amennyi egy-egy
edényben elfér.
A főzési idők táblázata
A táblázatokban és ételreceptekben megadott
főzési idők kizárólag tájékoztató jellegűek.
A főzési idő az adagok nagyságától, azok elhelyezésétől a párolóedényekben, a termékek
frissességétől és egyéni igényektől függően
megváltozhat. A készülék egyre jobb megismerésének függvényében a főzési időt meg lehet
változtatni.
Zöldségek
●● A zöld, leveles zöldségeket a lehető legrövidebb ideig főzze, mivel azok gyorsan színüket veszítik.
●● A fagyasztott zöldségeket a főzés előtt ne olvassza fel.
Zöldség
Fajta
Súly/darabszám
Javasolt fűszerek
Főzési idő [perc]
45-50
Javaslatok
Articsóka
Friss
3 közepes
Fokhagyma,
Tárkony, Kapor
Spárga
Friss/Fagyasztott
(zöld)
400 g
Citromfű, Babérlevél,
Kakukkfű
13-15/16-18
Brokkoli
Friss/Fagyasztott
400 g
Fokhagyma, Őrölt
bors, Tárkony
16-18/15-18
Karikákra vágott
sárgarépa
Friss
400 g
Ánizs, Menta, Kapor
20-22
A főzési idő felénél
megkeverni.
Karfiol
Friss/Fagyasztott
400 g
Rozmaring,
Bazsalikom, Tárkony
16-18/18-20
A főzési idő felénél
megkeverni.
SC1002-001_v02
A szárait vágja
keresztbe, hogy
a gőz könnyebben
hozzájuk férjen.
21
Zöldség
Fajta
Súly/darabszám
Javasolt fűszerek
Főzési idő [perc]
Javaslatok
8-10/18-20
A főzési idő felénél
megkeverni.
Spenót
Friss/Fagyasztott
250 g
Turbolya, Kakukkfű,
Fokhagyma
Bab
Friss
400 g
Köménymag,
Kapormag, Csombor
18-20
A főzési idő felénél
megkeverni.
Zöldborsó
Friss/Fagyasztott
(kifejtett)
400 g
Bazsalikom,
Majoránna, Menta
10-12/15-18
A főzési idő felénél
megkeverni.
Burgonya
(félbevágott)
Friss
400 g
Turbolya,
Metélőhagyma,
Kapor
20-22
Hús és baromfi
●● Az étel párolásának az az előnye, hogy annak során a zsír a húsból lecsurog. A hőmérséklet a főzés során nem túl
magas, ezért puha, sovány húst válasszon ki és távolítsa el róla a zsírt.
●● A főzés alatt adja hozzájuk a friss fűszernövényeket, hogy az ételnek erősebb aromát biztosítsanak.
Étel
Fajta
Súly/darabszám
Javasolt fűszerek
Főzési idő [perc]
Javaslatok
Csirkehús
Csontozott filé,
sütnivaló hús
250 g (4 db)
450 g
Curry, Rozmaring,
Kakukkfű
12-15
30-35
Távolítsa el teljesen
a zsírt.
Sertéshús
Vesepecsenye, karaj,
szték és szeletelt
sertéskaraj
400 g
(4 db)
Curry, Citromfű,
Kakukkfű
5-10
Távolítsa el teljesen
a zsírt.
Marhahús
Hátszín, szték
vesepecsenyéből
vagy bifsztek
250 g
Curry, Paprika,
Kakukkfű
8-10
Távolítsa el teljesen
a zsírt.
Hal és tenger gyümölcse
●● A fagyasztott halat felolvasztás nélkül lehet főzni, ha a főzés előtt a darabokat egymástól elválasztja és a főzési időt
meghosszabbítja.
●● A főzés alatt az ételhez adjon citrom-darabokat és a fűszernövényeket, hogy az étel aromásabb legyen.
Étel
Fajta
Súly/darabszám
Javasolt fűszerek
Főzési idő [perc]
Rákfélék
Friss
400 g
Majoránna, Citromfű
8-10
Garnélarák
Friss
400 g
Citromfű, Fokhagyma
6
Kagylók
Friss
400 g
Citromfű, Fokhagyma
8-10
Homár (farok)
Fagyasztott
2 db 400 g-os
Torma, Fokhagyma
20-22
250 g
Mustármag, Szegfűbors,
Majoránna
6-8/10-12
Halfilék
Friss/Fagyasztott
Rizs
Használja a rizsestálat (2). Öntse a rizshez a szükséges vízmennyiséget.
Étel
Fajta
Súly/Vízmennyiség
Főzési idő [perc]
Javaslatok
Rizs
Fehér
200 g/300 ml
35-40
Két adag
Tisztítás és karbantartás
(C. ábra)
1 A tisztítás előtt mindig ellenőrizze, hogy az időmérő
beállítógombja a „OFF” pozícióban legyen, a hálózati csatlakozódugó pedig ki legyen húzva a konnektorból.
A készüléket csak a teljes kihűlése után szabad
tisztítani.
2 Vegye ki a párolóedényeket, a csepegtetőtálcát, ürítse ki
őket és öntse ki a vizet a víztartályból, majd pedig törölje le
a tartályt nedves ruhával.
22
3 Mosogassa el a készülék összes részét (a fűtőrészes
víztartály kivételével) folyékony mosogatószeres meleg
vízben.
Az ételpároló fent említett részeit a mosogatógép felső szintjén is el lehet mosogatni, a rövid mosogatási ciklust alkalmazva. A mosogatógépben történő folytonos mosogatásuk
viszont a felületük fényességének csökkenését és a színek
mattosodását okozhatja.
4 Mindegyik részt törölje szárazra.
SC1002-001_v02
A készüléket ne mosogassa folyó víz alatt és
a fűtőrészes víztartályt ne merítse vízbe.
A fűtőrész külső borításának a tisztításához ne használjon
erős detergenseket emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják
a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint
pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
A vízkő eltávolítása a víztartályból
A fűtőelemmel ellátott víztartály (13) két-három hónapos
folyamatos használata után elvízkövesedhet. Ez természetes jelenség. A vízkő mennyisége a víz keménységétől függ.
A vízkövet rendszersen el kell távolítani, hogy biztosítsuk
a termelt pára megfelelő mennyiségét, valamint meghos�szabbítsuk az ételpároló élettartamát.
●● Töltse fel a víztartályt (13) világos (nem sötét) ecettel
egészen Max jelig.
Ne használjon boltban kapható vízkőoldó szereket. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai jelzéseket,
mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető
jelek, stb.
●● Dugja be a készüléket a konnektorba. E folyamat alatt
a csepegtetőtálca (8), afőzőedények (3), (5), a párolóedény (7) és a fedő (1) a helzükön kell, hogy legyenek.
●● Állítsa be a készüléket 25 perc főzésre.
Ha az ecet forrni kezd és kifolyik az alaplapra,
kapcsolja ki percszámlálót és áramtalanítsa
a készüléket. Csökkentse az ecet mennyiségét.
●● Amikor a készülék hangjelzéssel jelez, kapcsolja ki és
áramtalanítsa az ételpárolót, majd hagyja teljesen kihűlni
és végül öntse ki az ecetet.
●● Öblítse el a tartályt. E célból töltse fel a tartályt hideg vízzel, majd öntse ki, ezt ismételje meg néhányszor. Szárítsa meg a készüléket.
A készüléket ne mosogassa folyó víz alatt és
a fűtőelemes víztartályt ne merítse vízbe.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
SC1002-001_v02
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
23
RO
Stimaţi Clienţi
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie să acordaţi indicaţiilor privind siguranţa folosirii
aparatului, astfel încât, în timpul utilizării sale, să preveniţi apariţia accidentelor, precum şi deteriorarea aparatului. Vă sfătuim
să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi
mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
AVERTIZARE: Respectaţi regulile de mai jos pentru
a evita riscul de arsuri, electrocutare sau incendiu.
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Scoateţi
întotdeauna din priza electrică aparatul de
gătit cu aburi sau înainte de a începe curăţarea sa.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul de gătit cu aburi dacă
este deteriorat cablul de alimentare sau dacă observaţi
deteriorări ale carcasei sistemului de încălzire.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
●● Aveţi o deosebită grijă când transportaţi aparatul care
conţine produse alimentare fierbinţi, apă sub alte
lichide fierbinţi. Evitaţi să puneţi mâna deasupra aparatului de gătit cu aburi aflat în funcţiune.
●● Ridicaţi şi scoateţi cu grijă capacul, pentru a evita arsurile. Trebuie să goliţi apa din aparatul de gătit cu aburi.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Pentru a transporta materialele fierbinţi, folosiţi întotdeauna mănuşi de bucătărie.
●● Nu staţi cu mâinile, faţa sau alte părţi ale corpului deasupra aparatului în timpul funcţionării sale, deoarece se
formează aburi. Ridicaţi încet capacul. Pentru a verifica
starea produselor, folosiţi ustensile care au coadă lungă.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul de gătit cu aburi într-un
mediu cu aburi combustibili sau explozibili.
●● Folosirea unor accesorii nerecomandate de producător
poate provoca răniri.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de către copii (copii care
au depăşit vârsta de opt ani), de către persoane cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de
către persoane care nu au experienţă sau nu cunosc
dispozitivul sau, cu excepţia cazului în care utilizarea
acestuia are loc sub supraveghere sau în conformitate
24
cu instrucţiunea de utilizare a dispozitivului, transmisă
de către persoanele răspunzătoare de siguranţa acestora. Nu lăsaţi copii să se joace cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat şi întreţinut de către
copii dar numai în cazul în care aceştia au depăşit
vârsta de opt ani şi cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi corespunzător.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Conectaţi
întotdeauna aparatul de gătit cu aburi la
priza unei reţele electrice (numai curent alternativ) prevăzute cu contact de protecţie, la o tensiunea corespunzătoare celei înscrise pe eticheta de specificaţii
tehnice a produsului.
●● Aşezaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă plată, fără
denivelări.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste colţul
mesei sau al blatului, nici să intre în contact cu suprafeţe fierbinţi.
●● Înainte de a trece la demontarea componentelor aparatului, lăsaţi-l să se răcească.
●● Utilizarea aparatului de gătit cu aburi cu o cantitate prea
mică de apă (sub nivelul Min) poate provoca supraîncălzirea elementelor de înfierbântare ale aparatului de
gătit cu aburi şi, în consecinţă, deteriorarea sa.
●● Nu spălaţi sub jet de apă sistemul de înfierbântare,
nici nu-l scufundaţi în apă.
●● Pentru spălarea carcasei sistemului de înfierbântare,
nu folosiţi detergeţi agresivi, sub formă de emulsii,
lichide, paste. Acestea pot, printre altele, să şteargă
simbolurile grafice înscrise pe carcasă: scalele, codurile, semnele de avertizare ş.a.
●● Nu aşezaţi aparatul pe arzătoare cu gaz sau electrice
fierbinţi, în cuptorul cu microunde, în cuptorul înfierbântat sau direct sub dulapuri.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Înainte de a începe utilizarea aparatului de gătit cu
aburi, parcurgeţi în întregime instrucţiunile de utilizare.
●● Aparatul de gătit cu aburi este destinat numai folosirii
casnice. În cazul în care doriţi să-l utilizaţi în afaceri
gastronomice, condiţiile garanţiei suportă modificări.
●● Retineţi faptul că nivelul apei din rezervorul pentru apă
trebuie să se situeze întotdeauna între marcajele Min
i Max. În aces caz, procesul de gătire se va desfăşura
în mod corespunzător.
SC1002-001_v02
Date tehnice
Funcţionare şi operare steamer
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe lista de specificaţii tehnice
a produsului.
Aparatul de gătit cu aburi este un aparat din clasa I, prevăzut
cu cablu de alimentare cu înveliş de protecţie şi ştecăr cu
contact de protecţie.
Aparatul de gătit cu aburi corespunde normelor în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Aparatul de gătit cu aburi îndeplineşte cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul ale înscris însemnul Cepe eticheta de specificaţii
tehnice.
Descriere aparat
(Des. A)
1 Capac
2 Recipient pentru pregătire supe, gotire orez şi cereale
3 Recipient steamer de sus (marcat pe mânerele de transportare cu simbolul 3)
4 Fund detaşabil recipient steamer de sus
5 Recipient steamer mijloc (marcat pe mânerele de transportare cu simbolul 2)
6 Fund detaşabil recipient steamer mijloc
7 Recipient steamer jos (marcat pe mânerele de transportare cu simbolul 1)
8 Tavă de scurgere
9 Loc pentru verdeţuri şi condimente
10 Difuzor de abur
11 Orificiu de turnare apă cu indicaţiile Min-Max
12 Mâner timer (60 minute) cu indicator de alimentare
13 Rezervor pentru apă
Pregătirea aparatului de gătit cu aburi pentru
utilizare
●● Scoateţi aparatul şi toate accesoriile din ambalaj.
●● Îndepărtaţi toate etichetele autocolante.
●● Spălaţi toate elementele (în afara recipientului pentru
apă cu sistemul de încălzire) cu apă caldă şi detergent
pentru vase.
●● Clătiţi bine elementele de mai sus şi lăsaţi-le să se
usuce.
●● Ştergeţi recipientul pentru apă din interior cu o cârpă
umedă.
Nu scufundaţi recipientul în apă.
SC1002-001_v02
(Des. B)
1 Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, plată departe
de obiecte pe care aburii fierbinţi le-ar putea deteriora, de
exemplu pereţii şi dulapurile suspendate.
2 Turnaţi apă direct în recipientul pentru apă (13), până la
nivelul dintre marcajul Min-Max (fără a depăşi nivelul maxim
de 1,1 litri). Completaţi nivelul de apă pe durata gătirii prin
orificiul pentru apă.
3 Tava de scurgere (8) trebuie amplasată pe recipientul pentru
apă (13) şi asiguraţi-vă că stă corespunzător pe acesta (plat).
Pe tava de scurgere (8) în locul pentru verdeţuri şi condimente (9) puteţi aşeza condimente proaspete sau uscate
pentru a acorda mâncării aromă şi pentru a-i spori proprietăţile sănătoase. Cimbrul, coriandrul, busuiocul, mărarul, curry
şi tarhonul, precum şi usturoiul, chimionul sau hreanul sunt
numai câteva dintre condimentele care îmbogăţesc aroma
mâncării atât de mult încât nu mai e nevoie de sare.
Tava de scurgere (8) poate fi folosită de asemenea fără
a aşeza pe aceasta condimente.
4 Introduceţi produsele în recipiente. Vă recomandăm să
introduceţi cele mai mari porţii care au nevoie de gătire mai
îndelungată în recipientul steamer de jos (7).
Capacitatea recipientelor:
●● Recipient steamer de sus – 3,4 l
●● Recipient steamer mijloc – 2,6 l
●● Recipient steamer jos – 2,5 l
Produsele pe care doriţi să le gătiţi cu aburi
trebuie curăţate şi aşezate liber în recipientele steamerului, astfel încât să nu tăiaţi cu
totul circuitul de aer în filtrele recipientelor
steamerului.
În rezervorul pentru apă nu adăugaţi sare,
piper, condimente, verdeţuri, vin, bulion sau
niciun alt lichid în afară de apă de la robinet.
5 Aşezaţi recipientul/recipientele pe rezervorul pentru
apă (13).
Steamerul poate funcţiona cu 1, 2 sau 3 recipiente în funcţie
de cantitatea de produse pe care doriţi să le gătiţi cu aburi.
Recipientele steamerului (3), (5), (7) pot fi cuplate conform
desenului prezentat în capitolul „Structură aparat” (atunci
când folosiţi două recipiente decuplaţi recipientul de sus (3);
atunci când folosiţi un recipient decuplaţi recipientul din mijloc (3) şi recipientul din mijloc (5) de la aparat).
Aparatul poate fi folosit pentru a fierbe orez. Introduceţi
orezul şi turnaţi apă în recipientul pentru orez conform proporţiilor indicate în Tabelul cu timpii de gătire şi apoi cuplaţi
recipientul pentru orez la steamer.
Aparatul poate fi folosit de asemenea pentru a fierbe ouă.
Aşezaţi ouăle în recipientul de jos în care se găsesc adâncituri speciale pentru ouă.
6 Acoperiţi aparatul cu capacul.
7 Introduceţi mufa cablului de alimentare în priza de reţea.
25
8 Setaţi butonul timerului conform duratei de gătire dorite
(vezi Tabelul cu timpii de gătire). Durata maximă care poate
fi setată este de 60 de minute. Pornirea aparatului este
indicată de aprinderea cercului albastru din jurul butonului.
Aburul din aparat începe să se emane după aprox. 50 de
secunde de la momentul la care aţi pornit aparatul (când
recipientul este umplut cu apă până la nivelul Max).
Dacă durata de fierbere este de mai puţin de
3 minute trebuie mai întâi să setaţi butonul la
o poziţie de peste 5 minute şi apoi să-l întoarceţi la durata dorită de gătire.
Atunci când folosiţi aparatul nu atingeţi recipientele, capacul şi nici produsele din recipiente
deoarece acest lucru poate provoca arsuri.
9 Atunci când aparatul este în funcţiune indicatorul nivelului de apă vă informează despre cantitatea de apă din rezervor. În cazul când este necesar puteţi să turnaţi apă în timpul
funcţionării aparatului.
Atunci când nivelul de apă scade sub nivelul
MIN, turnaţi apă prin orificiul de turnare apă.
10 Terminarea duratei setate de gătire este semnalizată cu
un singur semnal acustic, iar aparatul se opreşte automat.
Indicatorul de alimentare se opreşte.
11 Pentru a termina mai repede utilizarea aparatului setaţi
butonul timerului la poziţia „OFF”.
Nu introduceţi mâinile în aparat atunci când
este în funcţiune. Pentru a verifica modul în
care decurge gătirea folosiţi un instrument cu
mâner lung.
●● După ce terminaţi de gătit cu aburi scoateţi mufa cablului
de alimentare din priză.
12 Folosiţi mânerul capacului pentru a-l da jos şi apoi scoateţi toate recipientele de pe rezervorul pentru apă.
Când scoateţi recipientele steamerului folosiţi
mănuşi de bucătărie.
După ce s-a terminat programul nu vă aplecaţi
deasupra aparatului cu capacul îndepărtat,
acest lucru poate provoca arsuri.
Sfaturi practice
●● Gătitul
în recipientul de sus al steamerului (3) poate
necesita mai mult timp datorită temperaturii mai scăzute
a aburilor în partea de sus a steamerului în funcţiune.
●● Vă recomandăm ca porţiile de produse să fie de dimensiuni asemănătoare. Dacă porţiile sunt de dimensiuni
diferite şi este necesar să le aşezaţi în straturi, aşezaţi
bucăţile mai mici la suprafaţă.
●● Produsele din recipientele steamerului (3), (5), (7) nu trebuie să fie presate. Păstraţi nişte spaţii libere între porţiile de produse pentru a asigura circuitul maxim de abur.
●● În cazul în care gătiţi cantităţi mari de produse la jumătatea duratei de gătire scoateţi capacul (1) şi amestecaţi
mâncarea sau întoarceţi produsele pe cealaltă parte cu
o spatulă cu mâner lung şi protejaţi-vă mâinile de aburi
cu mănuşi de bucătărie.
●● Adăugaţi sarea şi condimentele la mâncare doar după ce
s-a terminat procesul de gătire şi după ce au fost scoase
din aparat. Acest lucru vă permite să evitaţi deteriorarea
încălzitorului situat în rezervorul pentru apă (13).
●● Lichidul care se strânge pe tava de scurgere (8) poate fi
păstrat şi folosit pentru pregătirea de supe sau sosuri.
●● Nu gătiţi în aparat carne congelată, pui congelaţi sau
fructe de mare congelate. Înainte de a le găti trebuie să
le decongelaţi cu atenţie.
●● Recipientul pentru gătit supe, orez şi cereale (2) este
de asemenea un recipient ideal pentru fructe, legume,
desert, gustări, etc.
●● Recipientele steamerului (3) şi (5) sunt prevăzute cu funduri detaşabile care vă permit să introduceţi cantităţi mai
mari de produse decât ar putea încăpea într-un singur
recipient al steamerului.
●● ainte de gătire, trebuie decongelate foarte bine.
Tabelul timpilor necesari pentru gătire
Timpii de gătire oferiţi în tabele şi în reţete
au un caracter orientativ. Timpul de gătire se
poate schimba în funcţie de cantitatea porţiilor,
de prospeţimea produselor, precum şi în funcţie de preferinţele utilizatorului. Pe măsură ce
vă obişnuiţi cu aparatul, puteţi schimba timpii
de gătire.
Aveţi mare atenţie atunci când scoateţi tava de
scurgere (8) deoarece apa din rezervorul pentru apă (13) şi lichidul care s-a depus pe tava de
scurgere (8) pot fi în continuare foarte fierbinţi
cu toate că celelalte părţi ale aparatului s-au
răcit.
Turnare apă pe durata funcţionării
În cazul mâncărurilor care au nevoie de gătire îndelungată:
●● Verificaţi nivelul de apă.
●● Când nivelul de apă scade sub nivelul Min turnaţi apă
prin orificiul de turnare apă.
26
SC1002-001_v02
Legume
●● Legumele verzi gătiţi-le un timp cât mai scurt, pentru că îşi pierd repede culoarea.
●● Nu decongelaţi legumele congelate înainte de gătire.
Legume
Felul
Cantitatea/nr. de
buc.
Condimente
propuse
Timp de gătire
[min.]
45-50
13-15/16-18
Anghinare
Proaspătă
3 medii
Usturoi, Tarhon,
Mărar
Sparanghel
Proaspăt/congelat
(verde)
400 g
Melisa, Frunze de
dafin, Cimbru
Broccoli
Proaspăt/congelat
400 g
Morcov rondele
Proaspăt
400 g
Conopidă
Proaspătă/Congelată
400 g
Spanac
Proaspăt/Congelat
250 g
Fasole
Proaspătă
400 g
Mazăre
Proaspătă/Congelată
(păstăi)
400 g
Cartofi (jumătăţi)
Proaspeţi
400 g
Usturoi, Piper
măcinat, Tarhon
Anason, Mentă,
Mărar
Rozmarin, Busuioc,
Tarhon
Asmăţui, Cimbru,
Usturoi
Chimen, Mărar,
Cimbru de grădină
Busuioc, Măghiran,
Mentă
Asmăţui, Ceapă
verde, Mărar
Rwecomandări
Aşezaţi tulpinile în
cruce, pentru a facilita
circulaţia aburului
16-18/15-18
20-22
16-18/18-20
8-10/18-20
18-20
10-12/15-18
La jumătatea timpului
de gătire amestecaţi
La jumătatea timpului
de gătire amestecaţi.
La jumătatea timpului
de gătire amestecaţi
La jumătatea timpului
de gătire amestecaţi
La jumătatea timpului
de gătire amestecaţi
20-22
Carne şi pui
●● Gătirea cu aburi are calitatea de a face ca toată grăsimea să se scurgă din carne. Temperatura în timpul gătirii nu este
foarte mare, de aceea alegeţi carne moale, slabă şi îndepărtaţi grăsimea.
●● Adăugaţi în timpul gătirii verdeţuri proaspete, pentru a-i da felului preparat o aromă mai puternică.
Produs
Tipul
Cantitatea/nr. de
bucăţi
Condimente
propuse
Timp de gătire
[min.]
Recomandări
Pui
File (fără os), carne
pt. prăjit
250 g (4 buc.)
450 g
Curry, Rozmarin,
Cimbru
12-15
30-35
Îndepărtaţi cu grijă
grăsimea.
Carne de porc
File, antricoate, steak
sau cotlet
400 g
(4 buc.)
Curry, Melisa,
Cimbru
5-10
Îndepărtaţi cu grijă
grăsimea.
Carne de vită
Rumpsteak, steak
file sau beafsteak
250 g
Curry, Ardei iute
cimbru
8-10
Îndepărtaţi cu grijă
grăsimea
Peşte şi fructe de mare
●● Gătiţi peştele congelat fără a-l decongela, dacă îl împărţiţi în bucăţi înainte de preparare şi se măreşte timpul de gătire.
●● În timpul gătirii, adăugaţi bucăţi de lămâie şi verdeţuri, pentru a da o aromă mai puternică felului preparat.
Produs
Felul
Cantitatea/nr. de bucăţi
Condimente propuse
Timp de gătire [min.]
Crustacee
Prospete
400 g
Măghiran, Melisa
8-10
Creveţi
Proaspeţi
400 g
Melisa, Usturoi
6
Stridii, midii ş.a
Proaspete
400 g
Melisa, Usturoi
8-10
Homar (coada)
Congelat
2 buc. a câte 400 g
Hrean, Usturoi
20-22
File de peste
Proaspăt/congelat
250 g
Muştar, Verdeţuri, Măghiran
6-8/10-12
Orez
Folosiţi vasul pentru orez (2). O dată cu orezul, adăugaţi cantitatea de apă necesară.
Produs
Felul
Cantitatea/nr. de bucăţi
Timp de gătire [min.]
Recomandări
Orez
Alb
200 g/300 ml
35-40
Două porţii
SC1002-001_v02
27
Curăţare şi întreţinere
(Des. C)
1 Mereu înainte de a curăţa asiguraţi-vă că butonul timerului se află la poziţia „OFF” şi mufa cablului de alimentare este
scoasă din priză.
Aparatul poate fi curăţat doar după ce s-a răcit
cu totul.
2 Scoateţi recipientele steamerului, tava de scurgere,
goliţi-le şi vărsaţi apa din rezervorul pentru apă şi ştergeţi
rezervorul pentru o pânză umedă.
3 Spălaţi toate piesele aparatului (în afară de rezervorul
pentru apă şi circuitul de încălzire) cu apă caldă cu puţin
detergent de spălat vase.
Aceste piese ale steamerului pot fi de asemenea spălate pe
sertarul de sus al maşinii de spălat vase, la ciclul scurt de
spălat. Totuşi spălatul frecent al acestora în maşina de spălat vase poate provoca pierderea de strălucire iar suprafaţa
exterioară poate deveni mată.
4 Ştergeţi fiecare piesă până când se usucă.
Nu spălaţi sub jet de apă, nu cufundaţi rezervorul pentru apă şi circuitul de încălzire în apă.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Nu spălaţi sub jet de apă, nu cufundaţi rezervorul pentru apă şi circuitul de încălzire în apă.
Pentru a spăla circuitul de încălzire nu folosiţi detergenţi
corozivi cum ar fi emulsiile, cremele, pastele etc. Acestea
pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice informative
inscripţionate cum ar fi: scara, marcările, semnele de atenţionare, etc.
Îndepărtare piatră din rezervorul pentru apă
După 2-3 luni de utilizare neîntreruptă în rezervorul pentru
apă cu circuitul de încălzire (13) se poate depune piatră.
Acesta este un fenomen normal. Cantitatea de piatră depinde
de duritatea apei. Este necesar să îndepărtaţi la intervale
regulate piatra pentru a asigura un flux constant de abur produs şi pentru a prelungi durata de viaţă a steamerului.
●● Umpleţi rezervorul pentru apă (13) cu oţet alb (nu închis
la culoare) până la nivelul Max.
Nu folosiţi substanţe chimice pentru a îndepărta piatra şi nicio altă substanţă pentru îndepărtare piatră din comerţ.
●● Cuplaţi aparatul la priză. Când faceţi acest lucru tava
de scurgere (8), recipientele steamerului (3), (5), (7) şi
capacul (1) trebuie să se afle la locurile lor.
●● Setaţi durata de gătire la 25 de minute.
În cazul în care oţetul începe să picure şi să
se scurgă pe suport, opriţi timerul şi decuplaţi
aparatul de la priză. Micşoraţi puţin cantitatea
de oţet.
●● Atunci când aparatul emite un semnal acustic decuplaţi
steamerul de la reţea şi lăsaţi-l să se răcească total iar
apoi vărsaţi oţetul.
●● Clătiţi rezervorul. Pentru a face acest lucru turnaţi de câteva
ori apă rece în rezervor şi vărsaţi-o. Uscaţi aparatul.
28
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
SC1002-001_v02
RU
Уважаемые Пользователи
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
ВНИМАНИЕ: Следуйте этим правилам во избежание ожогов, поражения электрическим током или
пожара.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Всегда отсоединяйте прибор от сети если Вы им не
пользуетесь или перед очисткой.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоедини-
тельный провод или корпус нагревательного блока
имеют видимые повреждения.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Соблюдайте осторожность при перемещении пароварки, содержащей горячее блюдо, воду или другую горячую жидкость. Следите за тем, чтобы Ваши
руки и лицо находились на безопасном расстоянии
от работающей пароварки.
●● Следует также остерегаться горячего пара при
открывании крышки. Держите крышку так, чтобы
вода стекала в пароварку.
●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Чтобы
снять крышку или горячие емкости, пользуйтесь
кухонными прихватами.
●● Поскольку пароварка вырабатывает горячий пар,
следите за тем, чтобы Ваши руки и лицо находились на безопасном расстоянии от работающей
пароварки. Снимайте крышку осторожно, чтобы не
обжечься паром. Для проверки готовности продуктов необходимо использовать кухонные прсипособления с длинной ручкой.
SC1002-001_v02
●● Нельзя включать пароварку в помещениях с содержанием в воздухе легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
●● Во избежание телесных повреждений не используйте принадлежности, не рекомендованные
изготовителем.
●● Прибором могут пользоваться дети в возрасте не
менее 8 лет, лица с ограниченными физическими,
сенсорными либо психическими способностями,
а также лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, причем они могут пользоваться
прибором только под присмотром лиц, отвечающих
за их безопасность или после предоставления им
информации о возможной опасности и в соответствии с инструкциями по безопасному применению
прибора. Не разрешайте детям играть с прибором.
Уход и очистка прибора детьми допускаются лишь
в случае, когда они старше восьми лет и находятся
под присмотром.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Подключайте пароварку только к сети переменного
тока с заземлением. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
●● Ставьте пароварку всегда только на стабильную,
ровную и плоскую поверхность.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприкасался с какой-либо горячей поверхностью, а также
не свисал с края стола или рабочей поверхности,
на которой установлен электроприбор.
●● Прежде чем снять съемные детали, дайте пароварке полностью остыть.
●● Использование пароварки с недостаточным количеством воды (ниже отметки Min) может привести
к перегреву нагревательных элементов и к повреждению пароварки.
●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не мойте под струей воды.
●● Не рекомендуется использовать для мытья нагревательного блока агрессивные детергенты в виде
молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут
поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не ставьте прибор на горячие газовые или электрические приборы, не помещайте в микроволновые
печи или духовки, не ставьте под навесными шкафами и полками.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
29
Подготовка пароварки к работе
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Прежде
чем пользоваться пароваркой, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по
эксплуатации.
●● Пароварка предназначена исключительно для
домашнего пользования. В случае использования
пароварки в профессиональном гастрономическом
бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Помните о том, что уровень воды в емкости должен
находиться между двумя отметками Мin и Мax на
стенке емкости. Только в этом случае процесс приготовления будет правильным.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Пароварка имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
Пароварка отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
Описание устройств
(Рис. A)
1 Крышка
2 Чаша для приготовления супов, риса и каш
3 Верхняя паровая чаша (обозначенная на ручках для
переноски символом 3)
4 Съемное дно верхней паровой чаши
5 Средняя паровой чаша (обозначенная на ручках для
переноски символом 2)
6 Съемное дно средней паровой чаши
7 Нижняя паровая чаша (обозначенная на ручках для
переноски символом 1)
8 Поддон для стекания
9 Отделение для пряностей и приправ
10 Паровой диффузор
11 Отверстие для вливания воды с индикаторами MinMax
12 Ручка таймера (60 минут) с индикатором питания
13 Емкость для воды3
30
●● Перед
использованием пароварки освободите все
детали и все прилагающиеся к ней принадлежности
от упаковочного материала.
●● Удалите все имеющиеся защитные пленки и наклейки.
●● Все съемные детали (кроме емкости для воды с нагревательным блоком) необходимо вымыть в теплой воде
с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Тщательно ополосните в/у детали пароварки чистой
водой и осушите.
●● Емкость для воды протрите внутри влажной
тряпочкой.
Запрещается погружать емкость для воды
в воду.
Эксплуатация и техническое
обслуживание пароварки
(Рис. B)
1 Поставьте устройство на стабильную, ровную поверхность, вдали от предметов, которые могут быть повреждены его паром, например, стен или навесных шкафов.
2 Влейте воду непосредственно в емкость для воды
(13), до уровня между отметками Min-Max (не более максимального уровня 1,1 литра). Добавляйте воду в процессе приготовления пищи, вливая ее в отверстие для
вливания воды (11).
3 Установите поддон (8) на емкость для воды (13) и убедитесь, что он правильно стал на свое место (плоско).
На поддоне (8) в отделение для пряностей и приправ (9)
можно положить свежие или сушеные приправы, чтобы
приготовляемые продукты были более ароматными, а их
питательные свойства – более высокими. Тимьян, кориандр, базилик, укроп, карри и эстрагон, а также чеснок,
тмин и хрен – это лишь некоторые из приправ, усиливающих аромат пищи настолько, что соль становится не
нужна.
Поддон (8) можно использовать также и без приправ.
4 Вложите продукты в чаши. Крупные куски, требующие
более длительной обработки, рекомендуется помещать
в нижнюю паровую чашу (7).
Вместимость контейнеров:
●● Верхняя паровая чаша – 3,4 л
●● Средняя паровая чаша – 2,6 л
●● Нижняя паровая чаша – 2,5 л
Предназначенные для приготовления на
пару продукты необходимо очистить
и свободно разложить в паровых чашах
так, чтобы не перекрывать циркуляцию
воздуха в решетках паровых чаш.
Не добавляйте в емкость для воды соль,
перец, пряности, приправы, зелень, вино,
бульон и не вливайте какие-либо другие жидкости, кроме обычной воды из-под крана.
SC1002-001_v02
5 Чашу/чаши поставьте на емкости для воды (13).
Пароварка может быть использована с 1, 2 или 3
чашами, в зависимости от количества продуктов, предназначенных для приготовления на пару.
Паровые чаши (3), (5), (7) можно соединять между собой
так, как это показано на рисунке в разделе «Устройство
пароварки» (применяя две чаши, снимите верхнюю паровую чашу (3); применяя одну чашу, снимите верхнюю (3)
и среднюю (5) паровые чаши).
Пароварку можно использовать для приготовления риса.
Положите рис в чашу для риса и влейте количество
воды, рекомендованное для приготовления риса в соответствии с Таблицей времени приготовления, а затем
поставьте чашу для риса в паровую чашу.
Устройство также может быть использован для варки
яиц. Поместите яйца в специальные углубления для яиц
в нижней части паровой чаши.
6 Накройте устройство крышкой.
7 Вставьте вилку сетевого провода в розетку.
8 Установите таймер в соответствии с желаемым временем приготовления (см. Таблицу времени приготовления). Максимальное время для установки составляет 60
минут. О включении устройства сигнализирует голубое
кольцо, светящееся вокруг ручки таймера. Устройство
начнет испускать пар через ок. 50 секунд после включения устройства (если емкость для воды наполнена до
отметки Max).
Если необходимое время приготовление меньше 3 минут, сначала установите ручку таймера в положение более
5 минут, а затем верните ее в положение,
соответствующее требуемому времени
приготовления.
При использовании пароварки не прикасайтесь к паровым чашам, к крышке и к продуктам, находящимся в паровых чашах,
поскольку это может привести к ожогам.
9 Во время работы индикатор уровня воды указывает
на количество воды в емкости. При необходимости
можно добавить воду в процессе работы устройства.
Если уровень воды опустится ниже
отметки MIN, добавьте воду через отверстие для воды.
10 По истечении установленного времени приготовления раздастся звуковой сигнал и устройство автоматически выключится. Индикатор питания отключается.
11 Для того чтобы выключить устройство раньше заданного времени, переведите рукоятку таймера в положение
«OFF».
Не вкладывайте руки в устройство во
время приготовления пищи. Для проверки
готовности или для перемешивания используйте инструмент с длинной ручкой.
SC1002-001_v02
●● После
окончания приготовления пищи на пару,
отключите шнур питания из розетки.
12 При помощи ручки снимите сначала крышку, а затем
снимите все чаши с емкости для воды.
При снятии паровых чашек используйте
кухонные рукавицы.
После окончания работы пароварки не
наклоняйтесь над ней при снятой крышке,
это грозит ожогами.
Во время снятия поддона (8) будьте осторожны, поскольку вода в емкости для воды
(13) и скопившаяся на поддоне (8) жидкость
могут оставаться горячими, несмотря на
то, что другие части устройства остыли.
Долив воды во время приготовления пищи
Для блюд, которые требуют длительного приготовления:
●● Проверьте уровень воды.
●● Если уровень воды упадет ниже отметки Min,
добавьте воду через отверстие для воды.
Полезные советы
●● Приготовление
пищи в верхней паровой чаше (3)
может требовать более длительного времени приготовления из-за более низкой температуры пара
в верхней части работающей пароварки.
●● Рекомендуется, чтобы порции продуктов были
одннакового размера. Если порции разного размера
и их необходимо укладывать слоями, более мелкие
куски укладывайте сверху.
●● Продукты в паровых чашах (3), (5), (7) не должны быть
сжаты. Между порциями продуктов оставляйте промежутки, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию пара.
●● При приготовлении большого количества продуктов,
в середине установленного времени приготовления
снимите крышку (1) и перемешайте блюдо или переверните продукты на другую сторону инструментом
с длинной ручкой, предохраняя руки от пара при
помощи кухонных рукавиц.
●● Соль и приправы добавляйте в блюда лишь после
окончания приготовления, после того как они будут
вынуты из пароварки. Это позволит предотвратить
повреждение нагревательного элемента, находящегося внутри емкости для воды (13).
●● Жидкость, накопившуюся на поддоне (8) можно
сохранить и использовать для приготовления супов
или соусов.
●● Не готовьте в пароварке замороженное мясо птицу
и морепродуктом. Перед приготовлением их следует
полностью разморозить.
●● Чаша для приготовления супов, риса и каш (2) также
является идеальной емкостью для фруктов, овощей,
десертов, закусок и т.д.
●● Паровые чаши (3) и (5) имеют съемное дно, это
позволяет вкладывать большие порции продуктов,
которые бы не поместились в одной чаше.
31
Рекомендации по приготовлению
Время приготовления, указанное в таблицах и рецептах – приблизительное, может изменяться
в зависимости от размера приготавливаемых продуктов, их расположения в емкости, свежести
и даже от Ваших личных предпочтений. По мере того, как Вы освоитесь с пароваркой, Вы сможете изменять время приготовления.
Овощи
●● Зеленые листовые овощи следует обрабатывать паром крайне короткое время, поскольку они легко теряют цвет.
●● Не размораживайте замороженные овощи перед приготовлением.
Овощи
Артишоки
Время
приготовления [мин.]
3 средних
Рекомендуемые
приправы
Чеснок, Эстрагон,
Укроп
400 г
Mелисса, Лавровый
лист, Tимьян
13-15/16-18
400 г
Чеснок, Черный перец
молотый, Эстрагон
16-18/15-18
Вид
Вес/кол-во
Свежие
Примечание
45-50
Броколли
Свежая/
Замороженная
(зеленая)
Свежая/
Замороженная
Морковь ломтики
Свежая
400 г
Анис, Mята, Укроп
20-22
Цветная капуста
Свежая/
Замороженная
Свежий/
Замороженный
400 г
16-18/18-20
250 г
Фасоль
Свежая
400 г
18-20
Зеленый горошек
Свежий/
Замороженный
(очищенный)
Розмарин, Базилик,
Эстрагон
Листья кервеля,
Tимьян, Чеснок
Тмин, Семена укропа,
Чабер
Перемешивать в
процессе приготовления.
Перемешивать в
процессе приготовления.
Перемешивать в
процессе приготовления.
Перемешивать в
процессе приготовления.
400 г
Базилик, Maйран,
Mята
10-12/15-18
Перемешивать в
процессе приготовления.
Свежий
400 г
Листья кервеля,
Зеленый лук, Укроп
20-22
Спаржа
Шпинат
Катофель
(половинки)
8-10/18-20
Надрежьте стебли крестнакрест, чтобы облегчить
обработку паром.
Mясо и птица
●● Во время приготовления мяса и птицы в пароварке весь жир вытапливается. Поскольку температура во время
приготволения не слишком высокая, отбирайте только постное мясо и обрезайте жир.
●● Во время приготовления можно добавить приправы или пряности.
Продукты
Вид
Вес/кол-во
Куры
Филе, мясо для
жаркого
Филейная часть,
карбонад, стейки
или эскалопы
Рамштексы, стейки
из говяжьего филе
или бифштексы
250 г (4 шт.)
450 г
Рекомендуемые
приправы
Карри, Розмарин,
Tимьян
400 г (4 шт.)
Карри, Meлисса,
Tимьян
5-10
Тщательно
обрежьте весь жир.
250 г
Карри, Паприка,
Tимьян
8-10
Тщательно
обрежьте весь жир.
Свинина
Говядина
Время
Примечание
приготовления [мин.]
12-15
Тщательно
30-35
обрежьте весь жир.
Рыба и морепродукты
●● Замороженную рыбу можно готовить в пароварке не размораживая, если перед обработкой паром ее разрезать
на куски. При этом продолжительность обработки паром следует увеличить.
●● Для улучшения вкуса положите на рыбу дольки лимона и добавьте зелень.
32
Продукты
Вид
Вес/кол-во
Ракообразные
Kреветки
Mоллюски
Омары (хвосты)
Свежие
Свежие
Свежие
Замороженные
400 г
400 г
400 г
2 шт. по 400 г
Рыба-филе
Свежая/Замороженная
250 г
Рекомендуемые
приправы
Mайоран, Meлисса
Meлисса, Чеснок
Meлисса, Чеснок
Хрен, Чеснок
Горчица, Душистый
перец, Maйоран
Время приготовления
[мин.]
8-10
6
8-10
20-22
6-8/10-12
SC1002-001_v02
Рис
Используйте чашу для риса (2). Залейте рис необходимым количеством воды.
Продукт
Вид
Количество риса/воды
Время приготовления
[мин.]
Примечание
Рис
Белый
200 г/300 мл
35-40
Две порции
Чистка и консервация
(Рис. C)
1 Перед чисткой убедитесь, что ручка таймера находится в положении «OFF», а вилка шнура электропитания вынута из розетки.
Устройство можно чистить только после
того, как оно полностью остынет.
2 Снимите паровые чаши и поддон, опорожните их
и слейте воду из емкости для воды и протрите ее влажной тряпкой.
3 Вымойте все части устройства (кроме емкости для
воды с нагревательным элементом) теплой водой
с добавлением жидкости для мытья посуды.
Вышеуказанные части пароварки можно также мыть
на верхней стойке посудомоечной машины, применяя
короткий цикл мытья. Однако, при частом мытье в посудомоечной машине внешняя поверхность частей может
потерять блеск и приобрести матовый оттенок.
4 Вытрите насухо каждый элемент.
Не погружайте емкость для воды с нагревательным элементом в воду и не мойте
ее под струей воды.
Не используйте для мытья нагревательного блока агрессивные детергенты в виде эмульсии, молочка, пасты
и т.п. Они могут уничтожить нанесенные информационные графические обозначения, такие как: деления,
символы,
Удаление накипи из емкости для воды
После 2-3 месяцев постоянного использования в емкости для воды с нагревательным элементом (13) может
образоваться накипь. Это нормальное явление. Количество накипи зависит от жесткости воды. Необходимо
регулярно удалять накипь, чтобы обеспечить равномерную подачу пара и продлить срок службы пароварки.
●● Наполните емкость для воды (13) белым (не темным)
уксусом до отметки Max.
Не используйте для удаления накипи химические вещества и имеющиеся в продаже
средства для удаления накипи.
●● Включите устройство в электрическую розетку. Во
время этого процесса поддон (8), паровые чаши
(3), (5), (7) и крышка (1) должны находится на своих
местах.
●● Установите таймер на 25 минут.
SC1002-001_v02
Если кипящий уксус начнет выплескиваться на подставку, выключите таймер
и отключите устройство от электросети.
Уменьшите немного количество уксуса.
●● Когда устройство издаст звуковой сигнал, отключите
электропитание пароварки и оставьте ее до полного
остывания, а затем вылейте уксус.
●● Промойте емкость. Для этого несколько раз влейте
в емкость холодную воду, а затем вылейте ее. Высушите устройство.
Не погружайте емкость для воды с нагревательным элементом в воду и не мойте
ее под струей воды.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
●● Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
●● Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
●● Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пароварки не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
33
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Молим внимателно да прочетете настоящата инструкция за експлоатация. Особено внимание трябва да се
обърне относно указанията за безопасност така, че по
време на използване на уреда да се предотвратят злополуки и/или повреда на уреда. Съветваме Ви инструкцията за експлоатация да бъде запазена за да можете да
я ползвате при понататъшната експлоатация на уреда.
●● Уредът може да бъде използван от деца (но не по-
малки от осем години), хора с намалени физически,
сензорни или умствени способности и лица без съответния опит и знания за използването на този уред,
но това трябва да се извършва само под надзора
на лица, отговорни за тяхната безопасност или след
като им е обяснено за възможните рискове и инструкциите за употреба на уреда, позволяващи безопасното използване на оборудването. Не позволявайте
на деца да си играят с уреда. Почистване на уреда
и извършване на действия по поддръжката от децата
се разрешава само за деца на възраст повече от осем
години и при условие, че са под адекватен надзор.
Указания относно безопасността
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте долупосочените
правила, за да избегнете риск от опарване, поражение от ток или пожар.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Изключвай
паровара от електрическата мрежа,
когато не се използва както и преди започване на
почистването му.
●● Не включвай паровара, когато захранващия кабел
е повреден или корпуса на нагревателното устройство видимо е повреден.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Пренасяйки уреда съдържащ горещи хранителни
продукти, вода или други горещи течности, бъди
много внимателен. Избягвай да държиш ръцете си
над работещия паровар.
●● Капака повдигай и сваляй внимателно, за да не се
опариш. Водата трябва да изтича в паровара.
●● Не пипай горещи повърхности. За пренасяне на
горещи материали винаги използвай кухненски
ръкавици.
●● Не дръж ръцете, лицето както и други части от
тялото си над уреда повреме на работата му,
понеже образува пара. Капака повдигай бавно. За
проверка на състоянието на продуктите използвай
прибори с дълги дръжки.
●● Не включвай паровара в среда на лесно запалими
и/или избухливи изпарения.
●● Използването на елементи които не се препоръчват от производителя на уреда, може да доведе до
нараняване на тялото.
34
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Пароварът
винаги да се включва в щепселното
гнездо на електрическата мрежа (само променлив
ток) оборудвано със защитен щифт при напрежение дадено върху табелката на уреда.
●● Пароварът винаги да се поставя върху плочка
и равна повърхност.
●● Не изтегляй щепсела от гнездото чрез теглене на
кабела.
●● Захранващият кабел не може да виси над ръба на
масата или плота, както и да се допира до гореща
повърхност.
●● Остави уредът да изстине преди демонтиране на
съставните елементи.
●● Използването на паровара с много малко количество вода (под нивото Min), може да доведе до
прегряване на нагревателните елементи на паровара и в резултат на това до повреждането му.
●● Не мий под течаща вода, както и не потапяй във
вода нагревателното устройство.
●● За миенето на корпуса на нагревателното устройство не използвай агресивни детергенти във вид на
емулсии, пяна, паста и т.н. Между другото те могат
да заличат нанесените информационно графични
символи като: скала, обозначения, предупредителни знаци и т.н.
●● Не слагай уреда върху горещи газови или електрически котлони, в микровълнови печки, разгорещена
печка както и директно под шкафчета.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Преди
използване на паровара се запознай със
съдържанието на цялата инструкция за обслужване.
SC1002-001_v02
●● Пароварът е предназначен за домашна употреба.
В случаите когато се използва с цел гастрономичния бизнес, гаранционните условия се променят.
●● Помни, че водата в резервоара винаги трябва да
бъде между означенията Min i Max. В такъв случай
процеса на готвене ще протича правилно.
Технически данни
Техническите параметри са дадени върху табелката на
изделието.
Пароварът е уред от клас I, оборудван със захранващ
кабел със защитна жица и щепсел със защитен контакт.
Пароварът изпълнява изискванията на съществуващите
норми.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Електрически уред с ниско напрежение (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Изделието е обозначено със знак CE върху табелката.
Описание на устройството
(Рис. А)
1 Капак
2 Чиния за приготвяне на супи, готвене на ориз и каша
3 Горна парна чиния (означена върху дръжките за пренасяне със символ 3)
4 Откопчаемо дъно на горната парна чиния
5 Средна парна чиния (означена върху дръжките за
пренасяне със символ 2)
6 Откопчаемо дъно на средната парна чиния
7 Долна парна чиния (означена върху дръжките за пренасяне със символ 1)
8 Табла за оттичане
9 Място за билки и подправки
10 Дифузор на пара
11 Наливен отвор за вода с показатели Мин-Макс
12 Върток на таймъра (60 минути) с показател за
захранване
13 Резервоар за вода
Подготовка на паровара за работа
●● Извадете уреда и всички негови принадлежности от
опаковката.
●● Отстранете всички самозалепващи се етикети.
●● Измийте всички части (освен резервоара за вода
с нагревателния модул) с топла вода с препарат за
миене на съдове.
●● Внимателно изплакнете частите на пароварката и ги
подсушете.
●● Изтрийте вътрешността на резервоара за вода
с влажна кърпа.
SC1002-001_v02
Не потапяйте резервоара за вода във вода.
Действие и обслужване на парната
тенджера
(рис. B)
1 Поставете устройството върху стабилна, ровна
повърхност, далече от предмети, които могат да
бъдат повредени от горещата пара, например от стени
и висещи шкафове.
2 Налейте вода непосредствено в резервоара за вода
(13), до ниво между означенията Мин-Макс (без да превишавате максималното ниво 1,1 литра). По време на
готвенето допълвайте водата, като я наливате чрез
наливния отвор.
3 Поместете таблата за оттичане (8) върху резервоара
за вода (13) и осигурете се, че тя лежи правилно (плоско)
върху него.
Върху таблата за оттичане (8) можете на мястото за билки
и подправки (9) да сложите пресни или сушени подправки,
за да добавите аромат на ястията и да увеличите техните
преимущества за здравето. Мащерка, кориандър, босилек, копър, къри, естрагон, а също така чесън, кимион или
хрян са само някои подправки, толкова усилващи аромата
на ястието, че повече няма нужда от сол.
Таблата за оттичане (8) може да се употребява и без
поместване на подправките върху нея.
4 Сложете продуктите в чиниите. Препоръчва се найголеми порции, изискващи по-дълго готвене, да се слагат в долната парна чиния (7).
Вместимост на съдовете:
●● Горна парна чиния – 3,4 л
●● Средна парна чиния – 2,6 л
●● Долна парна чиния – 2,5 л
родуктите, предназначени за готвене
с пара, очистете и свободно сложете
в парните чинии, за да не спирате напълно
течението на въздуха в ситата на парните чинии.
Не добавяйте в резервоара за вода сол,
черен пипер, подправки, билки, вино,
бульон или каквито и да било други течности освен прясна вода.
5 Поставете чинията/чиниите върху резервоара за
вода (13).
В парната тенджера могат да бъдат сложени 1, 2 или
3 парни чинии, в зависимост от количество продукти,
предназначени за готвене с пара.
Парните чинии (3), (5), (7) могат да се съчетават съгласно
рисунката, представена в главата «Строеж на устройството» (като употребявате две чинии, свалете горната
парна чиния (3), като употребявате една чиния, свалете
горната парна чиния (3) и средната парна чиния (5) от
устройството).
35
Устройството може да се употребява за готвене на ориз.
Сложете ориз и налейте вода в чинията за ориз съгласно
пропорциите, посочени в Таблицата на времена за готвене,
а след това сложете чинията с ориз в парната чиния.
Устройството може да се използва също така за готвене
на яйца. Поместете яйцата в долната парна чиния,
в основание на която се намират специални вдлъбнатини за яйца.
6 Прикрийте устройството с капака.
7 Сложете щепсела на захранващия кабел в мрежовото гнездо.
8 Поставете върток на таймъра съгласно желателното време на готвенето (виж Таблицата на времена за
готвене). Максималното време за поставяне е 60 минути.
За включване на устройството съобщава запалване на
синия пръстен наоколо въртока. Парата ще започне да
излиза от устройството след ок. 50 секунди от включването
му (ако резервоарът е напълнен с вода до нивото Макс).
Ако желателното време за готвене съставя по-малко от 3 минути, най-напред
завъртете въртока на таймъра в положение над 5 минути, а след това завъртете
го назад до желателното време за готвене.
При ползване на устройството не се
докосвайте до парните чинии, капака или
до продуктите в парните чинии, тъй като
има опасност от опарване.
9 По време на работа на устройството показателят за
нивото на вода съобщава за количество вода в резервоара. При необходимост можете да долеете вода по
време на работа на устройството.
Ако нивото на вода падне под ниво МИН,
долейте вода чрез наливния отвор.
10 Приключване на поставеното време за готвене се сигнализира с единичен звук, устройството ще се изключи
автоматично. Показателят на захранването ще угасне.
11 За да приключите работата на устройството по-рано,
поставете въртока на таймъра в положение «OFF”.
Не слагайте ръцете в устройството
по време на готвенето. За да проверите
напредване на готвенето или за бъркане употребявайте инструмент с дълга дръжка.
●● След приключване на готвене с пара извадете щепсела на захранващия кабел от мрежовото гнездо.
12 С помощта на дръжка на капака свалете го, а след
това свалете всички чинии от резервоара за вода.
При сваляне на парните чинии използвайте
кухненски ръкавици.
След приключване на работата не се
навеждайте над устройството при свален
капак, има опасност от опарване.
36
При изваждане на таблата за оттичане
(8) бъдете предпазливи, тъй като водата
в резервоара за вода (13) и течността,
събрана върху таблата за оттичане (8)
могат все още да бъдат много горещи,
въпреки на изстиване на другите части на
устройството.
Доливане на вода по време на готвенето
При ястията, изискващи дълго готвене:
●● Проверете нивото на вода.
●● Ако нивото на вода падне под нивото Мин, долейте
вода чрез наливния отвор.
Полезни съвети
●● Готвенето в горната парна чиния (3) може да изисква
по-дълго време поради по-ниската температура на
парата в горната част на работещата тенджера.
●● Препоръчва се порции на продуктите да бъдат
с подобна величина. Ако порциите са с различна
величина и е необходимо да се слагат на слоеве,
слагайте по-малките парчета нагоре.
●● Продуктите в парните чинии (3), (5), (7) не трябва да
бъдат стиснати. Съблюдавайте разстояние между
порции на продуктите, за да осигурите максимално
течение на парата.
●● При готвене на големи количества продукти в половина на готвенето свалете капака (1) и забъркайте
ястието или обърнете продуктите на другата страна
с инструмент с дълга дръжка, като защитавате дланите си от парата с кухненски ръкавици.
●● Солта и подправките добавяйте в ястията чак след
приключване на готвенето, след като ги извадите от
устройството. Това ще позволи да избегнете повреда
на грейката, разположена в резервоара за вода (13).
●● Течността, събираща се в таблата за оттичане (8)
можете да съхраните и да я употребите за приготвяне на супи или сосове.
●● Не гответе в устройството замразено месо, птица
и морски продукти. Те трябва преди готвенето
напълно да се размразят.
●● Чинията за приготвяне на супи, готвене на ориз
и каша (2) е също така идеален съд за плодове,
зеленчуци, десерти, мезе и др.
●● Парните чинии (3) и (5) имат откопчаеми дъна, които
създават възможност за слагане на по-голяма порция на ястието, отколкото се побира в единична
парна чиния.
Таблица за продължителността на готвене
Времената за готвенето посочвани в таблиците и рецептурниците имат само ориентировъчен характер. Времето за готвене
може да се променя в зависимост от големината на порциите, тяхното подреждане
в паровата тенджерка, свежестта на продуктите и индивидуалните предпочитания.
SC1002-001_v02
Зеленчуци
●● Зелените, листообразни зеленчуци да се готвят най- кратко, понеже бързо си загубват цвета.
●● Замразените зеленчуци не размразявай преди готвене.
Зеленчук
Вид
Тегло/брой
Препоръчвани
подправки
Време за готвене
[мин.]
Ангинар
Пресни
3 средни
Чесън, Естрагон,
Копър
45-50
Аспержи
Пресни/замразени
(зелени)
400 гр
Маточина, Дафинов
лист, Мащерка
13-15/16-18
Брокули
Пресни/замразени
400 гр
Чесън, Черен
пипер, Естрагон
16-18/15-18
Моркови на
кръгчета
Пресни
400 гр
Анасон, Мента,
Копът
20-22
По средата на
готвенето разбъркай
Карфиол
Пресен/замразен
400 гр
Розмарин, Босилек,
Естрагон
16-18/18-20
По средата на
готвенето разбъркай
Спанак
Пресен/замразен
250 гр
Трибула, Мащерка,
Чесън
8-10/18-20
По средата на
готвенето разбъркай
Фасул
Пресен
400 гр
Кимион, Семена
копър, Чубрица
18-20
По средата на
готвенето разбъркай
Зелен грах
Пресен/замразен
(на зърна)
400 гр
Мащерка,
Майорана, Мента
10-12/15-18
По средата на
готвенето разбъркай
Картофи
(половинки)
Пресни
400гр
Трибула, Зелен лук
Копър
20-22
Препоръки
Нарежи стеблата
за да се улесни
проникването на пара
Месо и пилета
●● Готвенето на пара има това преимущество, че цялата мазнина изтича. Температурата повреме на готвенето не
е много висо ка, затова избирай меко, крехко месо и отстранявай мазнината му.
●● Повреме на готвенето прибави пресни билки, за да придобие ястието по силен аромат.
Продукт
Вид
Тегло/брой
Препоръчвани
подправки
Време за готвене
[мин.]
Препоръки
Пиле
Филе без кост,
месо за печене
250 гр (4 бр.)
450 гр
Къри, Розмарин,
Мащерка
12-15
30-35
Старателно
отстрани мазнината
Свинско месо
Рибица, филе, стек
или пържоли
400 гр
(4 бр.)
Къри, Маточина,
Мащерка
5-10
Старателно
отстрани мазнината
Телешко месо
Рамстек, стек от
рибица или бифтек
250 гр
Къри, Червен
пипер, Мащерка
8-10
Старателно
отстрани мазнината
Риби и морски дарове
●● Замразена риба може да се готви без размразяване, ако преди готвенето се раздели и времето за готвене да се
удължи.
●● Повреме на готвенето прибави парчета лимон и билки, за да се усили аромата на ястието.
Продукт
Вид
Тегло/брой
Препоръчвани
подправки
Време за готвене
[мин.]
Ракообразни
Пресни
400 гр
Майорана, Маточина
8-10
Скариди
Пресни
400 гр
Маточина, Чесън
6
Миди
Пресни
400 гр
Маточина, Хрян
8-10
Омар (опашка)
Замразен
2 бр. по 400 гр
Хрян, Чесън
20-22
250 гр
Горчица, Бахар,
Майорана
6-8/10-12
Риба филе
Пресна/замразена
Ориз
Използвай съд за ориз (2). Едновременно с ориза налей необходимото количество вода.
Продукт
Вид
Колич./Колич. вода
Време за готвене [мин.]
Препоръки
Ориз
Бял
200 гр/300 мл
35-40
Две порции
SC1002-001_v02
37
Почистване и поддържане
(Рис. C)
1 Винаги преди почистването осигурете се дали въртокът на таймъра се намира в положение „OFF” и дали
щепселът на присъединителния кабел е изваден от мрежовото гнездо.
Устройството може да се почиства чак
след пълното му изстиване.
2 Извадете парните чинии, таблата за оттичане,
изпразнете ги, излейте вода от резервоара за вода
и протрийте резервоара с влажно парцалче.
3 Измийте всички части на устройството (освен резервоара за вода с нагревателния възел) с топла вода
с добавка на средство за миене на съдове.
Горепосочените елементи на парната тенджера можете
също да миете в горното ниво на миячна машина, като
употребявате кратък цикъл на миенето. Обаче постоянно
миене на тях в машината може да предизвика незначителна загуба на лъскавината на външната повърхност
и загуба на яркостта й.
4 Избършете всеки елемент насухо.
Не мийте под течаща вода или не потапяйте резервоара за вода с нагревателния
възел във вода.
●● Когато устройството издаде звуков сигнал, отключете
тенджерата от захранването и го оставете напълно
да изстине, а след това излейте оцета.
●● Изплакнете резервоара. За тази цел влейте няколко
пъти в резервоара студена вода и я излейте от него.
Изсушете устройството.
Не мийте под течаща вода или не потапяйте резервоара за вода с нагревателния
възел във вода.
Екология – грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
За измиване на корпуса на нагревателния възел не употребявайте агресивни детергенти във вид на емулсия,
мляко, пасти и др. Те могат, между друго, да премахнат
нанесените информационни графични символи, като:
скали, означения, предупредителни знаци и др.
Отстраняване на камъка от резервоара за вода
След 2 – 3 месеца непрекъсната употреба в резервоара
за вода с нагревателния възел (13) може да се отложи
камък. Това е нормално явление. Количество камък
зависи от твърдост на водата. Необходимо е редовно да
отстранявате камъка, за да осигурите постоянно количество образуваната пара и да удължите срока за експлоатационна пригодност на тенджерата.
●● Напълнете резервоара за вода (13) с бял (не тъмен)
оцет до ниво Макс.
Не употребявайте за отстраняване на
камъка химически вещества или общодостъпни продукти за отстраняване на
камъка.
●● Подключете
устройството към електрическото
гнездо. По време на този процес таблата за оттичане
(8), парните чинии (3), (5), (7) и капакът (1) трябва да
се намират на местата си.
●● Поставете време за готвенето за 25 минути.
Ако оцетът започне да кипи и да се излива
върху основанието, изключете регулатора за време за готвенето и отключете
устройството от мрежата. Малко намалете количество оцет.
38
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
SC1002-001_v02
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Уважно прочитайте інструкцію обслуговування. Основну
увагу приділіть вказівкам безпеки, так щоб під час використання пристрою запобігти поранень і/або пошкоджень
приладу. Збережіть інструкцію обслуговування, щоб мати
змогу скористатися з неї при подальшому використанні
приладу.
●● Цей
прилад можуть використовувати діти від
8 років, особи із обмеженими фізичними, сенсомоторними та психічними можливостями, а також
особи, що не мають відповідного досвіду та знань,
і в такому випадку використання має відбуватись
виключно під наглядом осіб, що відповідають за їх
безпеку, або після попереднього пояснення можливих загроз та передачі інструкцій, які уможливлюють
безпечне використання приладу. Не слід дозволяти
дітям грати з приладом. Чистка приладу, а також
виконання заходів по зберіганню дітьми дозволено
лише для дітей від восьми років і за умови запевнення відповідного нагляду за ними.
Вказівки безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтесь вказаних нижче
правил з метою уникнення небезпеки отримання
опіків, ураження струмом і пожежі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Вимкніть пароварку з розетки, коли вона не використовується, а також перед початком чищення.
●● Не вмикайте пароварку, якщо провід живлення, або
корпус системи нагрівання пошкоджено.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник
або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення
небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може призвести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● При перенесенні приладу з гарячими продуктами,
водою або іншими гарячими рідинами, бутьте дуже
обережні. Не тримайте рук над пароваркою, коли
вона працює.
●● Обережно припіднімайте і знімайте кришку, щоб
уникнути опіків. Вода повинна стікати в пароварку.
●● Не торкайтеся гарячих поверхонь. Для перенесення гарячих матеріалів завжди використовуйте
кухонні рукавички.
●● Не тримайте рук, обличчя і інших частин тіла над
приладом під час його роботим, так як він утворює
пару. Кришку знімайте повільно. Для того, щоб
перевірити чи ваші продукти уже готові, використовуйте інструменти з довгими ручками.
●● Не вмикайте пароварку в оточенні легко займистих
і вибухових парів.
●● Використання аксесуарів, не рекомендованих
виробником приладу, може призвести до тілесних
пошкоджень.
SC1002-001_v02
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Завжди вмикайте пароварку в розетку з перемінним
струмом із запобіжником.
●● Завжди встановлюйте пароварку на плоскій, рівній
поверхні.
виймайте вилку з розетки, тягнучи за провід
живлення.
●● Провід живлення не повинен звисати зі столу,
а також торкатися гарячих поверхонь.
●● Прилад повинен охолонути перед демонтажем його
складових.
●● Використання пароварки з малою кількістю води
(нище рівня Min), може привести до перегрівання
грійника і як наслідок, його пошкодження.
●● Не мийте під водою і не занурюйте систему
нагріванняю в воду.
●● Не використовуйте агресивні детергенти, такі як
емульсії, пасти ітд. для чищення корпусу системи
нагрівання. Вони можуть усунути нанесені графічні
інформаційні символи, такі як: поділки, позначки,
знаки безпеки, ітд.
●● Не встановлюйте прилад на гарячих газових або
електричних пальниках, в мікрохвильових печах, розігрітих печах, а також безпосередньо під шафками.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Не
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Перед
початком роботу з пароваркою, докладно
прочитайте усю інструкцію обслуговування.
●● Пароварка призначена для домашнього використання. У випадку використання пароварки з ціллю
гастрономічного бізнесу, умови гарантії змінюються.
●● Пам’ятайте, про те що рівень води повинен завжди
знаходитися між Min i Max. Тільки в такому випадку
процес приготування буде правильним.
39
Технічна характеристика
Робота та обслуговування пароварки (Мал. B)
Технічні дані подано в таблиці.
Пароварка є приладом І класу, укомплектована проводом живлення із захисноюжилкою і вилкою із
захиснимстиком.
Пароварка виконує вимоги відповідних норм.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низького струму (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнетична компатибільність (EMC)
– 2004/108/EC.
Виріб позначено знаком CE в табличці.
Опис пристрою
(Мал. A)
1 Кришка
2 Миска для приготування супів, варки рису та каш
3 Верхня парова миска (позначена на ручках для переноски символом 3)
4 Знімне дно верхньої парової миски
5 Середня парова миска (позначена на ручках для
переноски символом 2)
6 Знімне дно середньої парової миски
7 Нижня парова миска (позначена на ручках для переноски символом 1)
8 Піднос для стікання води
9 Місце для спецій і приправ
10 Паровий дифузор
11 Заливна горловина води із відмітками Min-Max
12 Ручка таймера (60 хвилин) з індикатором
електроживлення
13 Ємність для води
Підготування пароварки для роботи
●● Вийміть пароварку та всі аксесуари з упакування.
●● Усуньте всі самоклеючі етикетки.
●● Промийте всі частини (крім бункера для води з нагрівним блоком) теплою водою з додаванням засобу для
миття посуду.
●● Старанно сполосніть вищевказані частини пароварки
й осушіть їх.
●● Внутрішню частину бункера для води протріть зволоженою ганчіркою.
Не занурюйте бункер для води у воду.
40
1 Установіть пристрій на стабільній, рівній поверхні
подалі від предметів, котрі може пошкодити гаряча пара,
наприклад, стін та підвісних шафок.
2 Налийте воду безпосередньо у ємність для води
(13), до рівня між позначками Min-Max (не перевищуючи
максимального рівня 1,1 літра). Доливайте воду під час
варки, вливаючи її через заливну горловину води.
3 Піднос для стікання води (8) установіть на ємності
для води (13) та перевірте, чи він установлений на
ємкості правильно (горизонтально).
На підносі для стікання води (8) у місце для спецій і приправ (9) можна покласти свіжі або сушені приправи, щоб
додати стравам аромату та збільшити їх поживні властивості. Чебрець, коріандр, базилік духмяний, кріп, карі та
естрагон, а також часник, кмин або хрін - це лише деякі
приправи, котрі посилюють аромат страви настільки
сильно, що сіль уже не потрібна.
Піднос для стікання води (8) також можна використовувати без розміщення на ньому приправ.
4 Покладіть продукти у миски. Рекомендується найбільші порції, котрі потребують найдовшого часу для приготування, покласти у нижню парову миску (7).
Місткість контейнерів:
●● Верхня парова миска – 3,4 л
●● Середня парова миска – 2,6 л
●● Нижня парова миска – 2,5 л
Продукти, призначені для приготування на
парі, слід почистити та вільно розкласти
у парових мисках так, щоб не перекрити
повністю доступ повітря через сита парових мисок.
У ємність для води не додавайте сіль,
перець, приправи, спеції, вино, бульйон чи
будь-яку іншу рідину, крім питної води.
5 Миску/миски поставте на ємність для води (13).
У пароварці може бути встановлено 1, 2 або 3 парові
миски залежно від кількості продуктів, призначених для
приготування на парі.
Парові миски (3), (5), (7) можна з‘єднувати відповідно
до малюнку, представленого у розділі «Будова пристрою» (при використанні двох мисок слід зняти з пристрою верхню парову миску (3); при використанні однієї
миски слід зняти з пристрою верхню парову миску (3) та
середню парову миску (5)).
Пристрій можна використовувати для приготування рису.
Покладіть рис та налийте воду у миску для рису згідно
із пропорціями, вказаними у Таблиці часу приготування
страв, а потім установіть миску для рису в парову миску.
Пристрій також можна використовувати для приготування
яєць. Покладіть яйця у нижню парову миску, в дні котрої
знаходяться спеціальні виїмки для яєць.
6 Прикрийте пристрій кришкою.
SC1002-001_v02
7 Вставте штепсельну вилку кабелю електроживлення
у розетку електромережі.
8 Установіть ручку таймера відповідно до потрібного
часу приготування страви (дивіться Таблицю часу приготування страв). Максимальний можливий для установки
час - це 60 хвилин. Про увімкнення пристрою повідомляє
загоряння синього кільця-індикатора довкола ручки. Пара
з пристрою почне виходити через близько 50 секунд
з моменту вмикання пристрою (коли ємність заповнена
водою до рівня Max).
Якщо потрібний час приготування страви
становить менше, ніж 3 хвилини, то слід спочатку повернути ручку таймера у положення
більше 5 хвилин, а потім повернути назад до
потрібного часу приготування страви.
Під час користування пристроєм забороняється торкатися парових мисок, кришки
чи продуктів, що знаходяться у парових
мисках, оскільки це загрожує отриманням
опіків.
9 У процесі роботи пристрою відмітка рівня води інформує про кількість води у ємкості. При потребі можна
доливати воду під час роботи пристрою.
Коли рівень води знизиться нижче рівня
MIN, слід долити воду через заливну горловину води.
10 Про закінчення установленого часу приготування страви
сигналізує одноразовий звуковий сигнал, пристрій автоматично вимкнеться. Індикатор електроживлення згасне.
11 Для того, щоб раніше закінчити роботу пристрою,
установіть ручку таймера у положення «OFF».
Не кладіть руки в пристрій під час приготування страви. Для перевірки ходу
приготування страви або перемішування
використовуйте кухонне приладдя з довгою ручкою.
●● Після закінчення приготування страви на парі витягніть штепсельну вилку кабелю електроживлення
з розетки електромережі.
12 Зніміть кришку за допомогою її ручки, а потім зніміть
усі миски із ємкості для води.
Під час знімання парових мисок використовуйте кухонні рукавиці.
Після закінчення праці не нахиляйтеся над
пристроєм при знятій кришці, так як це
загрожує отриманням опіків.
Під час витягування підносу для стікання
води (8) будьте обережні, оскільки вода
у ємкості для води (13) та рідина, котра
SC1002-001_v02
зібрана на підносі для стікання води (8),
можуть надалі бути дуже гарячі, незважаючи на охолодження інших частин
пристрою.
Доливання води під час варки
У випадку страв, котрі потребують тривалого часу
приготування:
●● Перевірте рівень води.
●● Якщо рівень води знизиться нижче рівня Min, долийте
воду через заливний отвір води.
Корисні поради
●● Приготування
страви у верхній паровій мисці (3)
може вимагати довшого часу приготування з огляду
на нижчу температуру пари у верхній частині працюючої пароварки.
●● Рекомендується, щоб порції продуктів були подібного
розміру. Якщо порції різного розміру і необхідно їх
укладати шарами, то менші шматки кладіть зверху.
●● Продукти у парових мисках (3), (5), (7) не повинні
бути стиснуті. Між порціями продуктів слід дотримуватися інтервалів, щоб забезпечити максимальне
проходження пари.
●● У випадку приготування великої кількості продуктів
на половині часу приготування зніміть кришку (1) та
перемішайте страву або переверніть продукти на
другий бік інструментом з довгою ручкою, захищаючи
долоні від пари кухонними рукавицями.
●● Сіль та приправи додавайте до страв лише після
закінчення приготування страви, після їх виймання за
межі пристрою. Це дозволить уникнути пошкодження
нагрівального елементу (грілки), котра знаходиться
у ємності для води (13).
●● Рідину, що збирається на підносі для стікання води
(8), можна зберегти та використати для приготування
супів і соусів.
●● Не варіть у пристрої заморожене м‘ясо, птицю та
морепродукти. Перед приготуванням їх потрібно
належним чином розморозити. Миска для приготування супів, варіння рису та каш (2) являється також
ідеальним посудом для фруктів, овочів, десертів, легких закусок та ін.
●● Парові миски (3) і (5) мають знімне дно, котре надає
можливість вкладати більшу кількість порцій страви,
ніж може поміститися в окремій паровій мисці.
Таблиця часу готування
Час готування поданий в таблицях і рекомендаціях має тільки орієнтаційний характер. Час готування може змінюватися
в залежності від величини порції, їх поміщення в паровій посудині, свіжості продуктів, а також від індивідуальних уподобань.
В міру ознайомлення з приладом можна змінити час готування.
41
Овочі
●● Зелені, листяні овочі готуйте не довго, бо вони дуже швидко втрачають колір.
●● Не розморожуйте овочі перед їх приготуванням.
Овочі
Вид
Вага/кільк. штук
Рекомендовані
приправи
Час готування [хв.]
45-50
Рекомендації
Артишок
Свіжі
3 середні
Часник, Естрагон,
Кріп
Шпарагівка
Свіжі/Морожені
(зелені)
400 г
Меліса, Лавровий
лист, Чебрець
13-15/16-18
Броколі
Свіжі/Морожені
400 г
Часник, Зелений
перець, Естрагон
16-18/15-18
Морква
Свіжі
400 г
Аніс, М’ята, Кріп
20-22
В середній фазі
приготування
перемішайте
Цвітна капуста
Свіжі/Морожені
400 г
Розмарин, Базилік,
Естрагон
16-18/18-20
В середній фазі
приготування
перемішайте
Шпинат
Свіжі/Морожені
250 г
Цибуля, Чебрець,
Часник
8-10/18-20
В середній фазі
приготування
перемішайте
Фасоля
Свіжі
400 г
Кмин, Насіння
петрушки, Чомбер
18-20
В середній фазі
приготування
перемішайте
Горошок
Свіжі/Морожені
(чищений)
400 г
Базилік, Майоран,
М’ята
10-12/15-18
В середній фазі
приготування
перемішайте
Картопля
Свіжі
400 г
Цибуля, Зелена
цибуля, Кріп
20-22
Наріжте,
для кращого
проникнення пари
М’ясо i курятина
●● Готувати на парі корисно, тому що весь жир скапує в посудину. Температура під час готування не є дуже високою,
тому вибирайте м’яке, худе м’ясо і заберайте з нього жир.
●● Під час приготування додайте свіжу зелень, щоб страва отримала сильніший аромат.
Продукт
Вид
Вага/кільк. штук
Рекомендовані
приправи
Час готування [хв.]
Рекомендації
Курка
Філе без костей,
М’ясо для запікання
250 г (4 шт.)
450 г
Каррі, Розмарин,
Чебрець
12-15
30-35
Старанно відділіть
жир
Свинина
Полядвийя, відбивна
або котлети
400 г
(4 шт.)
Каррі, Меліса,
Чебрець
5-10
Старанно відділіть
жир.
Гов’ядина
Відбивні з полядвиці,
біфштекс
250 г
Каррі, Паприка,
Чебрець
8-10
Старанно відділіть
жир
Риба i морепродукти
●● Морожену рибу можна готувати без розморожування, якщо перед приготуванням вона не розділилася, час готування видовжиться.
●● Під час приготування додайте трошки лимона, щоб зміцнити аромат страви.
Продукт
Вид
Вага/кільк. штук
Рекомендовані
приправи
Час готування [хв.]
Устриці
Свіжі
400 г
Майоран, Меліса
8-10
Криветки
Свіжі
400 г
Меліса, Чиснок
6
Краби
Свіжі
400 г
Меліса, Чиснок
8-10
Омари (хвіст)
Морожені
2 шт. пo 400 г
Хрін, Чиснок
20-22
250 г
Гірчиця, Аглійська
зелень, Майоран
6-8/10-12
Рибне філе
42
Свіжі/Морожені
SC1002-001_v02
Рис
Використовуйте посудину для рису (2). Одночасно з рисом влийте потрібну кількість води.
Продукт
Вид
Кількість/кільк. води
Час готування [хв.]
Рекомендації
Рис
Білий
200 г/300 мл
35-40
Дві порції
Чищення і догляд
(Мал. C)
1 Завжди перед чищенням перевірте, чи ручка таймера знаходиться у положенні «OFF», а штепсельна
вилка приєднувального кабелю витягнута з розетки
електромережі.
Пристрій можна чистити лише після його
повного охолодження.
2 Вийміть парові миски, піднос для стікання води, випорожніть його, а також вилийте воду із ємкості для води
та протріть ємкість вологою ганчіркою.
3 Помийте всі частини пристрою (крім ємкості для
води з нагрівальним елементом (грілкою) теплою водою
з додаванням рідини для миття посуду.
Вищевказані елементи пароварки також можна мити на
верхньому рівні посудомийки, використовуючи короткий цикл миття. Однак, їх постійне миття у посудомийці
може призвести до незначної втрати блиску зовнішньої
поверхні та її помутніння.
4 Витріть на сухо кожен елемент.
Ємкість для води із нагрівальним елементом (грілкою) не можна мити під проточною водою ані занурювати ємкість у воду.
Для миття корпусу нагрівального елементу (грілки) не
використовуйте агресивні миючи засоби (детергенти)
у вигляді емульсій, молочка, паст тощо. Вони можуть,
серед іншого, усунути нанесені інформаційні графічні
символи, такі як: поділки, позначення, попереджувальні
значки та ін.
Усування каменю із ємкості для води
●● Установіть час варіння на 25 хвилин.
Якщо оцет почне кипіти та вихлюпуватися на підставку, вимкніть регулятор
часу приготування страви (таймер) та
відключіть пристрій від електромережі.
Потрібно дещо зменшити кількість оцту.
●● Коли
пристрій подасть звуковий сигнал, відключіть пароварку від електроживлення та залиште до
повного охолодження, а потім вилийте оцет.
●● Промийте ємкість. Для цього декілька разів налийте
в ємкість холодну воду та вилийте її. Висушіть
пристрій.
Ємкість для води із нагрівальним елементом (грілкою) не можна мити під проточною водою, ані занурювати ємкість у воду.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими
відходами!!!
Через 2-3 місяці безперервної експлуатації у ємкості для
води з нагрівальним елементом (грілкою) (13) може відкластися камінь. Це нормальне явище. Кількість каменю
залежить від твердості води. Необхідно регулярно усувати камінь, щоб забезпечити стабільну кількість утвореної пари та продовжити період придатності пароварки до
експлуатації
●● Наповніть ємкість для води (13) білим (не темним)
оцтом до рівня Max.
Не використовуйте для усування каменю
ні хімічні речовини, ані засоби для усування
каменю, доступні у торгівельній мережі.
●● Підключіть пристрій до розетки електромережі. Під
час цього процесу піднос для стікання води (8), парові
миски (3), (5), (7) і кришка (1) повинні знаходитися на
своїх місцях.
SC1002-001_v02
43
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
44
SC1002-001_v02
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention
to important safety instructions in order to prevent accidents
and/or avoid damage. Keep this User’s Guide for future
reference.
Important safety instructions
WARNING: Observe the following rules in order to
avoid danger of burns, electrocution or fire.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Unplug the food steamer when not in use and before
cleaning.
●● Never operate this appliance if it has a damaged cord or if
the housing of the heating assembly is visibly damaged.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Extreme caution must be used when moving an
appliance containing hot food, water or other hot liquids.
Avoid reaching over the steamer while operating.
●● Carefully lift and remove lid in order to avoid burns.
Allow water to drip into steamer.
●● Do not touch hot surfaces. Always use pot holders
when handling hot materials.
●● Do not place hands, face or other parts of the body
over the appliance, as it generates steam. Slowly lift
the lid. Use utensils with long handgrips to check the
food.
●● Do not operate the food steamer in the presence of
flammable and/or explosive fumes.
●● The use of accessory attachments not recommended
by the appliance manufacturer may cause injuries.
●● This appliance can be used by children aged 8 years
and over as well as persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge only if they are properly supervised
or have been given instruction on the safe use of
the appliance and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children unless
aged 8 years and above and properly supervised.
SC1002-001_v02
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Plug
the food steamer only to a grounded 230 V
electrical outlet of a voltage in accordance with the
voltage provided on the rating label.
●● Always place the appliance on a flat and even surface.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Make sure the cord does not hang over the table or
counter and does not touch any hot surface.
●● Allow the appliance to cool before dissembling.
●● Operating the food steamer with an insufficient amount of
water (below the Min level) may result in overheating of
the appliance’s heating elements and lead to its damage.
●● Do not wash the appliance under running water. Do
not immerse the heating assembly in water.
●● Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the heating
assembly housing. They may remove the graphic
information symbols such as: as scales, marks,
warning signs etc.
●● Do not place the appliance on hot gas or electric rings,
in microwave ovens, in hot ovens or directly under
cupboards.
●● The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
●● Make sure you have understood the above instructions.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● Please
read these instructions for use completely
before using the food steamer.
●● The food steamer is intended for household use only.
The warranty conditions change if the appliance is
used for commercial purposes.
●● Make sure the water level is always between Min and
Max. This will ensure a proper cooking process.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
The food steamer is a class I appliance equipped with a cord
having a grounding wire and a grounding plug.
The food steamer fulfills the requirements of the existing norms.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating label.
45
Description of the Device
(Fig. A)
1 Lid
2 Bowl for preparing soups, boiling rice, and groats
3 Top steam bowl (marked by the number “3” on the
carrying handles)
4 Detachable bottom of the top steam bowl
5 Middle steam bowl (marked by the number “2” on the
carrying handles)
6 Detachable bottom of the middle steam bowl
7 Bottom steam bowl (marked by the number “1” on the
carrying handles)
8 Dripping tray
9 Space for herbs and spices
10 Steam diffuser
11 Water inlet with Min-Max indicator
12 Timer dial (60 minutes) with power indicator
13 Water container
Preparing the food steamer for operation
●● Take
the appliance and all accessories out of the
packaging.
●● Remove all self-adhesive labels.
●● Wash all parts (apart from the water tank with heating
unit) in warm water with wash-up liquid.
●● Rinse the a/m parts of steam cooker thoroughly and dry
them.
●● Wipe the inner of the water tank with damp cloth.
Do not immerse the water tank in water.
Operating the Steam Cooker
(Fig. B)
1 Place the device on a stable, even ground, away from
any items which could be damaged by hot steam, e.g. walls
or hanging cupboards.
2 Pour water directly into the water container (13) to a level
indicated by the MIN-MAX indicator (without exceeding the
maximum level of 1.1 l). In order to replenish the amount of
water during cooking, pour it through the water inlet.
3 Place the dripping tray (8) on the water container (13),
and make sure it is secured (lays flat).
The dripping tray (8) has a space for herbs and spices (9),
where you may put fresh or dried spices to make your food
healthier and tastier. Thyme, coriander, basil, dill, curry, and
tarragon, as well as garlic, caraway or horseradish are only
a few examples of spices enhancing the aroma of a dish so
much, the addition of salt is unnecessary.
The dripping tray (8) may also be used without placing any
spices on it.
4 Place products into the bowls. We recommend you to put
the largest pieces requiring the longest time to prepare on
the bottom steam bowl (7).
46
Volume of containers:
●● Top steam bowl – 3.4 l
●● Middle steam bowl – 2.6 l
●● Bottom steam bowl – 2.5 l
The products for steam cooking should be
cleaned, and placed freely in the sieves of steam
bowls, in such a way that they do not clog up
the airflow in the sieves of steam bowls.
Do not add any salt, pepper, spices, herbs, wine
or broth into the water container apart from tap
water.
5 Place the bowl(s) on the water container (13).
The steam cooker may use 1, 2 or 3 steam bowls depending
on the number of products used for steam cooking.
The steam bowls (3), (5), (7) may be attached as shown on
the figure in the Device Construction chapter (while using
two bowls remove the top steam bowl (3); while using one
bowl remove the top steam bowl (3) and the middle steam
bowl (5)).
The steam cooker may be used for cooking rice. Put the rice
into the rice bowl, and pour the water into it according to the
ratios given in the Cooking Time Table, then place the rice
bowl into the steam bowl.
The steam cooker may also be used for boiling eggs. Place
the eggs in the appropriate spaces available in the bottom
steam bowl.
6 Cover the cooker with the lid.
7 Plug the power cord into the socket.
8 Set the desired time by means of the timer dial, and
according to the Cooking Time Table. Maximum time setting
is 60 minutes. As soon as the device is turned on, the blue
ring around the dial is lit. The steam starts escaping from the
device ca. 50 seconds after turning the cooker on (when the
container is filled with water to the MAX level).
If the needed cooking time is less than
3 minutes, first turn the timer dial to above
5 minutes, and only then back up to the needed
time value.
Do not touch the steam bowls, nor the lid or
the products inside the bowls while using the
steam cooker, or burns may result.
9 While it is working the cooker indicates its water level on
the indicator. You may add some water, if necessary.
If the water falls below the MIN level, add water
by means of the water inlet.
10 When the set time ends, you will hear a singular sound
going off, and after that, the cooker turns off. The power
indicator goes off to indicate this.
11 In order to end the cooking earlier, set the timer dial to
the OFF position.
SC1002-001_v02
Do not put your hands into the cooker during the
cooking process. To check the progress or stir the
products use a kitchen utensil with a long handle.
●● After finishing work unplug the power cord into the socket.
12 By using the handles remove the lid, and then remove all
the bowls from the water container.
When removing the steam bowls, always use
oven gloves.
After finishing work do not lean over the
cooker, when the lid is off, or burns may result.
While removing the dripping tray (8) remain
extra careful, as the water in the water container
(13), and the liquid gathered in the dripping tray
may be still hot in spite of other parts of the
cooker being already cool.
Adding water during cooking
While preparing food that needs longer time to cook:
●● Check water level.
●● If the water falls below the Min level, add water by means
of the water inlet.
Useful advice
●● Food prepared in the top steam bowl (3) may need more
time to be cooked due to a lower temperature of steam in
comparison to the top bowl.
●● We recommend you to have your products of similar size.
If the portions of food are different in size, it is necessary
to place them in layers with smaller pieces on top.
●● The products placed in steam bowls (3), (5), (7) should
not be squeezed. Keep space between the products to
maximize steam flow.
●● When cooking large quantities of products half way
through the process take the lid (1) off, and stir the food
or turn it over with a kitchen utensil with a long handle,
protecting your hands against steam by means of oven
gloves.
●● Salt and spices should be added to the dish only after the
cooking process is over, after taking the food out of the
cooker. This will protect the immersion heater situated in
the water container (13) from damaging.
●● The liquid gathered in the dripping tray (8) can be saved
and used to make soups or sauces.
●● Do not prepare frozen meat, poultry, and seafood in the
steam cooker. You should thoroughly defreeze them first.
●● The bowl for preparing soups, boiling rice, and grates
(2) is also an excellent container for fruits, vegetables,
desserts, snacks, etc.
●● The steam bowls (3) and (5) are equipped with
detachable bottoms, letting you put larger portions of
food, which would not fit into a single bowl.
Cooking time table
The cooking times indicated in the tables and
recipes are approximate. The cooking time may
vary depending on the size of the portion, its
arrangement in the steaming bowl, the food’s
freshness and individual preferences. You can
change the cooking times after familiarizing
yourself with the appliance.
Vegetables
●● Cook green leaf vegetables for as short as possible, as they quickly lose color.
●● Do not defrost frozen vegetables before cooking.
Vegetable
Type
Artichokes
Fresh
Weight/number
of pieces
3 medium
Suggested spices
Cooking time [min.]
Garlic, Tarragon, Dill
45-50
13-15/16-18
Asparagus
Fresh/Frozen (green)
400 g
Lemon balm, Bay
leaves, Thyme
Broccoli
Fresh/Frozen
400 g
Garlic, Crushed
pepper, Tarragon
16-18/15-18
Sliced carrots
Fresh
400 g
Anise, Mint, Dill
20-22
Cauliflower
Fresh/Frozen
400 g
Spinach
Fresh/Frozen
250 g
Beans
Fresh
400 g
Peas
Fresh/Frozen
(shelled)
400 g
Basil, Marjoram, Mint
10-12/15-18
Potatoes (halves)
Fresh
400 g
Chervil, Chives, Dill
20-22
SC1002-001_v02
Rosemary, Basil,
Tarragon
Chervil, Thyme,
Garlic
Caraway, Dill seeds,
Savory
16-18/18-20
8-10/18-20
18-20
Tips
Crisscross the stalks
to make it easier for
the steam to infiltrate.
Stir in the middle of
the cooking time.
Stir in the middle of
the cooking time.
Stir in the middle of
the cooking time.
Stir in the middle of
the cooking time.
Stir in the middle of
the cooking time.
47
Meat and poultry
●● Steam cooking has the advantage that all of the fat drips out of the meat. The cooking temperature is not too high,
therefore choose soft, lean meat and trim fat from meat.
●● Add fresh herbs during cooking to give the dish a stronger aroma.
Product
Type
Weight/number of
pieces
Suggested spices
Cooking time [min.]
Tips
Chicken
Boneless filet
roast meat
250 g (4 pieces)
450 g
Curry, Rosemary,
Thyme
12-15
30-35
Carefully trim fat.
Pork
Sirloin, loin, steaks or
pork chops
400 g
4 (pieces)
Curry, Lemon balm,
Thyme
5-10
Carefully trim fat.
Beef
Rump steaks, sirloin
steaks or steaks
250 g
Curry, Paprika,
Thyme
8-10
Carefully trim fat.
Fish and seafood
●● Frozen fish can be cooked without the need of defrosting if they are divided before cooking and the cooking time is
prolonged.
●● Add lemon pieces during cooking to strengthen the aroma of the dish.
Product
Type
Weight/number of
pieces
Suggested spices
Cooking time [min.]
Crustacean
Fresh
400 g
Marjoram, Lemon balm
8-10
Shrimps
Fresh
400 g
Lemon balm, Garlic
6
Clams
Fresh
400 g
Lemon balm, Garlic
8-10
Lobster (tail)
Frozen
2 pieces 400 g each
Horseradish, Garlic
20-22
Fish filets
Fresh/Frozen
250 g
Mustard seed, Allspice
6-8/10-12
Rice
Use the rice bowl (2). Pour a sufficient amount of water with the rice.
Product
Type
Amount/Amount of
water
Cooking time [min.]
Tips
Rice
White
200 g/300 ml
35-40
Two servings
Cleaning and maintenance
(Fig. C)
1 Before starting cleaning make sure the timer dial is in the
OFF position, and the cooker is unplugged from the power
socket.
The cooker may only be cleaned if it has cooled
off.
2 Remove the steam bowls, the dripping tray, and empty
them; pour the water out of the water container, and wipe it
clean with a wet cloth.
3 Wash all the parts of the cooker (apart from the water
container housing the heating unit) with warm water with an
addition of washing liquid.
All the above elements of the steam cooker may also be
washed on the top shelf of a washing machine in a short
washing program. However, by constantly using the washing
machine to clean the parts may lead to reducing their polish,
and dulling their surface.
4 Wipe each element dry.
48
Do not use running water to clean the water
container housing the heating unit. Also, do
not immerse it in water.
Do not use harsh detergents in lotions, creams, polishes,
etc. to clean the casing of the heating unit. They may remove
the information markings, such as scales, symbols, warning
signs, etc., from its surface.
Removing limescale from the water container
After 2-3 months of constant using, limescale may gather
inside of the water container with the heating unit (13).
It is nothing out of the ordinary. The amount of limescale
depends on the water hardness. It is necessary to remove
the limescale regularly in order to provide a constant amount
of produced steam, and prolong the life of the cooker.
●● Fill the water container (13) with white (not dark) vinegar
up to the MAX level.
Do not use chemical agents to remove
limestone or any other products for descaling
available on the market.
SC1002-001_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising