Zelmer | ZSC1100V (37Z010) | User manual | Zelmer ZSC1100V (37Z010) User Manual

Zelmer ZSC1100V (37Z010) User Manual
1
2
ZSC1100V
ZSC1100V
PAROWAR
пароварка
/ steam cooker
PAROWAR
пароварка
/ steam cooker
Parowar zapewniający zdrowe i łatwe przyrządzanie potraw.
Пароварка для простого и здорового приготовления блюд.
A steam cooker that ensures easy preparation of healthy food.
PL
1. Moc: 900 W 2. Sygnalizacja niskiego poziomu
wody 3. Aromatyzer na zioła i przyprawy
4. Możliwość uzupełnienia wody w trakcie pracy
CZ
1. Výkon: 900 W 2. Signalizace nízké hladiny vody
3. Aroma centrum - prostor na bylinky a koření
4. Možnost doplnění vody při provozu
SK
HU
1. Teljesítmény: 900 W 2. Túl alacsony vízszint
jelzése 3. Aromásító gyógynövényekhez és
fűszerekhez 4. Üzemelés közben is fel lehet
tölteni a vizet
1. Putere: 900 W 2. Indicator nivel apă
3. Aromatizator pentru plante şi condimente
4. Posibilitatea de adăugare a apei în timpul
funcţionării
RU
1. Мощность: 900 Вт 2. Сигнализатор
недостаточного уровня воды 3. Ароматизатор
для специй и приправ 4. Возможность
добавления воды в процессе работы
BG
1. Мощност: 900 W 2. Сигнализация за ниско
ниво на водата 3. Съд за билки и подправки
4. Възможност за доливане на вода по време на
готвене
UA
1. Потужність: 900 Вт 2. Звукова сигналізація
недостатнього рівня води 3. Спеціальне
відділення для спецій та приправ 4. Можливість
додавання води в процесі роботи
EN
1. Power: 900 W 2. Low water level indication
3. Herbs and spices infuser 4. The possibility to
refill the water tank during operation
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
37Z010-001_v03
RO
1. Výkon: 900 W 2. Signalizátor malého množstva
vody 3. Rozptyľovač arómy na bylinky a korenie
4. Možnosť dolievania vody počas varenia
4
SC1100/37Z010
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PAROWAR
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–9
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
PARNÍ HRNEC
УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА
41–46
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
16–21
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PÁROLÓ
34–40
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
10–15
SK NÁVOD NA OBSLUHU
PARNÝ HRNIEC
ПАРОВАРКА
ПАРОВАРКА
47–52
EN USER MANUAL
22–27
STEAM COOKER
53–58
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
APARAT DE GĂTIT CU ABURI 28–33
www.zelmer.com
A
PL
7
6
1
3
8
9
4
14
15
16
10
11
12
13
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
2
5
17
Przed rozpoczęciem użytkowania parowaru zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
B
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
1
5
9
2
6
10
3
7
11
4
8
12
C
1
2
3
4
● Zawsze umieszczaj urządzenie na
płaskiej, równej powierzchni.
● Odłączaj parowar od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany
oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
● Nie uruchamiaj parowaru, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa zespołu grzejnego jest
w sposób widoczny uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego.
4
● Przenosząc urządzenie zawierające
gorące produkty spożywcze, wodę
lub inne gorące płyny zachowaj
jak największą ostrożność. Unikaj
umieszczania rąk nad funkcjonującym parowarem.
● Pokrywę podnoś i zdejmuj ostrożnie, aby uniknąć oparzenia. Woda
powinna ściekać do parowaru.
● Nie dotykaj gorących powierzchni.
Do przenoszenia gorących materiałów
zawsze używaj rękawic kuchennych.
● Nie trzymaj rąk, twarzy ani innych
części ciała nad urządzeniem podczas pracy, ponieważ wytwarza parę.
Pokrywę podnoś powoli. Do sprawdzenia stanu produktów używaj
narzędzi o długich uchwytach.
● Nie włączaj parowaru w otoczeniu
palnych i/lub wybuchowych oparów.
● Stosowanie akcesoriów nie zalecanych przez producenta urządzenia
może spowodować obrażenia ciała.
● Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat ale wyłącznie pod nadzorem
lub po wcześniejszym zrozumiałym
objaśnieniu możliwych zagrożeń
i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych
nie powinny być wykonywane przez
dzieci, chyba że ukończyły 8 lat
i zapewni się nad nimi odpowiedni
nadzór. Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci poniżej 8 roku życia.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej,
37Z010-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising