Zelmer | ZSC1100V (37Z010) | User manual | Zelmer ZSC1100V (37Z010) User Manual

Zelmer ZSC1100V (37Z010) User Manual
lub nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, ale wyłącznie
pod nadzorem lub po wcześniejszym
zrozumiałym objaśnieniu możliwych
zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Parowar
zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny, o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
●● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem
stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
●● Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed demontażem części.
.
●● Wyłączaj urządzenie przyciskiem
●● Używanie parowaru ze zbyt małą ilością wody (poniżej poziomu Min), może spowodować przegrzanie
elementów grzejnych parowaru i w konsekwencji jego
uszkodzenie.
●● Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj zespołu
grzejnego w wodzie.
●● Do mycia obudowy zespołu grzejnego nie używaj
agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nie umieszczaj urządzenia na gorących palnikach gazowych lub elektrycznych, w kuchenkach mikrofalowych,
rozgrzanym piecu ani bezpośrednio pod szafkami.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do
użytku domowego oraz podobnego
zastosowania w miejscach takich jak:
37Z010-001_v03
●● w sklepach, urzędach i innych
podobnych miejscach pracy;
●● w gospodarstwach rolnych;
●● w hotelach, motelach i innych
pomieszczeniach mieszkalnych;
●● w obiektach oferujących nocleg
ze śniadaniem.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Pamiętaj, aby poziom wody w zbiorniku zawsze znajdował się pomiędzy oznaczeniami Min i Max. W takim przypadku proces gotowania będzie przebiegał poprawnie.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Pokrywa z otworami na parę
Miska na produkty np. ryż, zupa
Górna miska parowa
Środkowa miska parowa
Dolna miska parowa
Tacka ociekowa
Miejsce na zioła i przyprawy
Dyfuzor pary
Zbiornik wody z zespołem grzejnym
Przycisk włącz/wyłącz
Przycisk wyboru trybu: utrzymywanie temperatury
Przycisk wyboru trybu: jaja/mięso
Przycisk wyboru trybu: ryby/warzywa
Przycisk wyboru trybu: kurczak
Przycisk wyboru trybu: ryż
Przycisk wyboru trybu: zupa
Regulator czasu gotowania z wyświetlaczem
Przygotowanie parowaru do pracy
●● Wyjmij urządzenie i wszystkie akcesoria z opakowania.
●● Usuń wszystkie samoprzylepne etykiety.
●● Umyj pokrywę (1), miski parowe (3), (4), (5), tackę ociekową (6), dyfuzor pary (8) ciepłą wodą z dodatkiem płynu
do mycia naczyń.
●● Dokładnie opłucz w/w części parowaru i osusz je.
●● Wnętrze zbiornika na wodę (9) przetrzyj wilgotną szmatką.
5
B
Działanie i obsługa parowaru
5 Miskę/miski postaw na zbiorniku wody (9) i przykryj urządzenie pokrywą (1).
Parowar może mieć założone 1, 2 lub 3 miski parowe zależnie od ilości produktów przeznaczonych do gotowania na
parze.
Miski parowe (3), (4), (5) można łączyć wg rysunku przedstawionego w rozdziale „Budowa urządzenia” (stosując
dwie miski, ściągnij górną miskę parową (3); stosując jedną
miskę, ściągnij górną miskę parową (3) i środkową miskę
parową (4) z urządzenia).
Urządzenie może być wykorzystane do gotowania ryżu.
Włóż ryż oraz wlej wodę do miski na ryż zgodnie z proporcjami podanymi w TABELI CZASÓW GOTOWANIA
a następnie włóż miskę na ryż do miski parowej.
Urządzenie może być również wykorzystane do gotowania
jajek.
1 Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni
z dala od przedmiotów, które gorąca para może uszkodzić,
na przykład ścian i wiszących szafek.
2 Wlej wodę bezpośrednio do zbiornika wody (9), do
poziomu pomiędzy oznaczeniem MIN – MAX (nie przekraczając poziomu maksymalnego 1,2 litra). Uzupełniaj wodę
w czasie gotowania wlewając ją przez wlew wody.
3 Tackę ociekową (6) umieść na zbiorniku wody (9)
i sprawdź, czy leży na niej płasko.
Na tacce ociekowej (6) w miejscu na zioła i przyprawy (7)
połóż świeże lub suszone przyprawy, aby dodać potrawom
aromatu i zwiększyć ich zalety zdrowotne. Tymianek, kolendra, bazylia, koperek, curry i estragon, a także czosnek,
kminek czy chrzan to tylko niektóre przyprawy wzmagające
aromat potrawy tak bardzo, że sól nie jest już potrzebna.
Tackę ociekową (6) można również używać bez umieszczania na niej przypraw.
4 Włóż produkty do misek. Zaleca się wkładanie największych porcji wymagających dłuższego gotowania do dolnej
miski (5).
Pojemność pojemników:
●● Górna miska parowa – 3,4 l
●● Środkowa miska parowa – 2,6 l
●● Dolna miska parowa – 2,5 l
Podczas korzystania z urządzenia nie dotykaj
obudowy zbiornika wody z zespołem grzejnym
(9), misek parowych (3), (4), (5) ani pokrywy (1),
ponieważ są one bardzo gorące.
6 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieci.
Urządzenie przejdzie do trybu gotowości i wyda sygnał
dźwiękowy.
7 Wybierz tryb gotowania odpowiednim przyciskiem. Urządzenie jest zaprogramowane do gotowania różnych produktów spożywczych.
Produkty przeznaczone do gotowania na parze
oczyść i ułóż luźno w miskach parowych, tak
aby nie odcinać całkowicie przepływu powietrza w sitach misek parowych.
Do zbiornika wody nie dodawaj soli, pieprzu,
przypraw, ziół, wina, rosołu ani żadnych płynów poza wodą z kranu.
Sugerowany
czas [min.]
Utrzym. temp.
Jaja/mięso
Ryby/warzywa
Kurczak
Ryż
Zupa
10
15
20
30
42
60
Po wciśnięciu przycisku wyboru trybu rozlegnie się sygnał
dźwiękowy, a przycisk wybranego trybu zacznie migać. Na
wyświetlaczu regulatora czasu gotowania (17) pojawi się
zaprogramowany czas, jaki pozostał do zakończenia gotowania. Wybrany tryb włączy się i urządzenie będzie funkcjonować przez ustawiony czas.
8 Aby zmienić tryb gotowania:
●● jednokrotnie wciśnij przycisk wybranego trybu; rozlegnie się
wówczas sygnał dźwiękowy, a przycisk przestanie migać;
●● wybierz żądany tryb, wciskając jednokrotnie inny przycisk
tak, aby rozległ się sygnał dźwiękowy; przycisk kolejnego,
wybranego trybu zacznie wówczas migać i tryb włączy
się, i będzie funkcjonował przez zadany czas.
6
9 W trakcie trwania danego trybu jest możliwość dowolnej
regulacji, za pomocą regulatora czasu gotowania (17) czasu
pracy urządzenia. Aby zmienić czas gotowania obróć pokrętło regulatora czasu gotowania w prawo (+) lub lewo (–).
Każdy pojedynczy ruch pokrętłem regulatora czasu gotowania (17) w prawo lub lewo wydłuża lub skraca zaprogramowany czas gotowania dla określonego rodzaju pożywienia
o jedną minutę. Maksymalny możliwy czas gotowania na
parze ustawiany za pomocą regulatora czasu gotowania (17)
wynosi 99 minut.
Aby przerwać pracę urządzenia, wciśnij przycisk
(10)
lub ponownie wciśnij przycisk wybranego trybu.
37Z010-001_v03
●● Po zakończeniu zaprogramowanej operacji.
●● Gdy wybrany program nie zostanie potwierdzony
Nie wkładaj rąk do urządzenia podczas gotowania. Do sprawdzania postępów gotowania lub
mieszania używaj narzędzia z długim uchwytem.
10 Po zakończeniu ustawionego czasu gotowania urządzenie wyda dwukrotny dźwięk i automatycznie przejdzie do
trybu utrzymywania temperatury. Przycisk
będzie migał.
Po 20 minutach utrzymywania temperatury wydawany jest
pięciokrotny sygnał dźwiękowy i urządzenie automatycznie
wyłącza się.
11 Po zakończeniu gotowania na parze wyciągnij wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda sieci.
12 Za pomocą rączki pokrywy zdejmij ją a następnie zdejmij
wszystkie miski ze zbiornika na wodę.
Podczas wyjmowania tacki ociekowej (6)
zachowaj ostrożność, ponieważ woda w zbiorniku wody (9) i zebrany na tacce ociekowej
(6) płyn mogą być wciąż bardzo gorące mimo
ochłodzenia innych części urządzenia.
Dolewanie wody podczas gotowania
W przypadku potraw wymagających długiego gotowania:
●● Gdy poziom wody spadnie poniżej poziomu minimalnego, rozlegnie się ciągły sygnał dźwiękowy; symbol
zacznie migać.
●● Sprawdź poziom wody.
●● Gdy poziom wody spadnie poniżej poziomu MIN, dolej
wodę przez wlew wody.
poziom wody przekroczy poziom MIN, sygnał
dźwiękowy zostanie przerwany, a symbol
przestanie migać.
●● Gdy
po
automatycznym włączeniu trybu utrzymywania temperatury.
Aby ponownie włączyć urządzenie, wystarczy wcisnąć przycisk
.
Przydatne rady
●● Gotowanie w górnej misce parowej (3) może wymagać
dłuższego czasu gotowania ze względu na niższą temperaturę pary w górnej części pracującego parowaru.
●● Zaleca się, aby porcje produktów były podobnej wielkości. Jeżeli porcje są różnej wielkości i konieczne jest
układanie ich warstwami, mniejsze kawałki układaj na
wierzchu.
●● Produkty w miskach parowych (3), (4), (5) lub misce na
produkty (2) nie powinny być ściśnięte. Między porcjami
produktów zachowaj odstępy, aby zapewnić maksymalny przepływ pary.
●● W przypadku gotowania dużych ilości produktów w połowie gotowania zdejmij pokrywę (1) i zamieszaj potrawę
narzędziem z długim uchwytem, chroniąc dłonie przed
parą rękawicami kuchennymi.
●● Sól i przyprawy dodawaj do misek parowych (3), (4),
(5) dopiero po zakończeniu gotowania. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia grzałki mieszczącej się w zbiorniku
wody (9).
●● Płyn zbierający się na tacce ociekowej (6) można zachować i użyć go do przygotowania zup lub sosów.
●● Nie gotuj w urządzeniu mrożonego mięsa, drobiu i owoców morza. Przed gotowaniem należy je dokładnie rozmrozić.
Automatyczne wyłączanie urządzenia
Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy jest podłączone
do sieci i pozostawione bez nadzoru.
Parowar wyłącza się automatycznie po minucie, wydając
dwukrotny sygnał dźwiękowy w następujących sytuacjach:
Tabela czasów gotowania
Czasy gotowania podane w tabelach i przepisach mają wyłącznie charakter orientacyjny. Czas gotowania
może się zmieniać zależnie od wielkości porcji, ich ułożenia w misce parowej, świeżości produktów i indywidualnych preferencji. W miarę zapoznawania się z urządzeniem można zmieniać czasy gotowania.
Warzywa
●● Zielone, liściaste warzywa gotuj jak najkrócej, ponieważ szybko tracą kolor.
●● Mrożonych warzyw nie rozmrażaj przed gotowaniem.
Warzywo
Rodzaj
Waga/liczba sztuk
Sugerowane
przyprawy
Czas gotowania
[min.]
Karczochy
Świeże
3 średnie
Czosnek, Estragon,
Koperek
45-50
Szparagi
Świeże/Mrożone
(zielone)
400 g
Melisa, Liście
laurowe, Tymianek
13-15/16-18
37Z010-001_v03
Zalecenia
Natnij łodygi na krzyż, aby
ułatwić wnikanie pary.
7
Warzywo
Rodzaj
Waga/liczba sztuk
Sugerowane
przyprawy
Czas gotowania
[min.]
Brokuły
Świeże/Mrożone
400 g
Czosnek, Zmielony
pieprz, Estragon
16-18/15-18
Marchew
w talarkach
Świeża
400 g
Anyż, Mięta, Koperek
20-22
W połowie gotowania
zamieszać.
Kalafior
Świeży/Mrożony
400 g
Rozmaryn, Bazylia,
Estragon
16-18/18-20
W połowie gotowania
zamieszać.
Szpinak
Świeży/Mrożony
250 g
Trybula, Tymianek,
Czosnek
8-10/18-20
W połowie gotowania
zamieszać.
Fasola
Świeża
400 g
Kminek, Nasiona
kopru, Cząber
18-20
W połowie gotowania
zamieszać.
Groszek
Świeży/Mrożony
(łuskany)
400 g
Bazylia, Majeranek,
Mięta
10-12/15-18
W połowie gotowania
zamieszać.
Ziemniaki (połówki)
Świeże
400 g
Trybula, Szczypiorek,
Koperek
20-22
Zalecenia
Mięso i drób
●● Gotowanie na parze ma tę zaletę, że cały tłuszcz ścieka z mięsa. Temperatura podczas gotowania nie jest zbyt wysoka,
dlatego wybieraj miękkie, chude mięso i usuwaj z niego tłuszcz.
●● Podczas gotowania dodaj świeże zioła, aby nadać potrawie silniejszy aromat.
Produkt
Rodzaj
Waga/liczba sztuk
Sugerowane
przyprawy
Czas gotowania
[min.]
Zalecenia
Kurczak
Filet bez kości,
mięso na pieczeń
250 g (4 szt.)
450 g
Curry, Rozmaryn,
Tymianek
12-15
30-35
Starannie usuń
tłuszcz.
Wieprzowina
Polędwica, schab, steki
lub kotlety schabowe
400 g
(4 szt.)
Curry, Melisa,
Tymianek
5-10
Starannie usuń
tłuszcz.
Wołowina
Rumsztyki, steki
z polędwicy lub befsztyki
250 g
Curry, Papryka,
Tymianek
8-10
Starannie usuń
tłuszcz.
Ryby i owoce morza
●● Mrożone ryby można gotować bez rozmrażania, jeżeli przed gotowaniem się je rozdzieli, a czas gotowania wydłuży.
●● Podczas gotowania dodaj cząstki cytryny i zioła, aby wzmóc aromat potrawy.
Produkt
Rodzaj
Waga/liczba sztuk
Sugerowane przyprawy
Czas gotowania [min.]
Skorupiaki
Świeże
400 g
Majeranek, Melisa
8-10
Krewetki
Świeże
400 g
Melisa, Czosnek
6
Małże
Świeże
400 g
Melisa, Czosnek
8-10
Homar (ogon)
Mrożony
2 szt. po 400 g
Chrzan, Czosnek
20-22
Filety rybne
Świeże/Mrożone
250 g
Gorczyca, Ziele
angielskie, Majeranek
6-8/10-12
Ryż
Używaj miski na ryż (2). Jednocześnie z ryżem wlej potrzebną ilość wody.
8
Produkt
Rodzaj
Ilość/Ilość wody
Czas gotowania [min.]
Zalecenia
Ryż
Biały
200 g/300 ml
35-40
Dwie porcje
37Z010-001_v03
Czyszczenie i konserwacja
C
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od
sieci i pozostaw je do całkowitego ochłodzenia.
2 Wyjmij miski parowe, tackę ociekową, opróżnij je oraz
wylej wodę ze zbiornika na wodę i przetrzyj zbiornik wilgotną
szmatką.
3 Umyj wszystkie części urządzenia (oprócz zbiornika na
wodę z zespołem grzejnym) ciepłą wodą z dodatkiem płynu
do mycia naczyń.
Wyżej wymienione elementy parowaru można również myć
na górnym poziomie zmywarki, stosując krótki cykl mycia.
Jednakże stałe ich mycie w zmywarce może spowodować
niewielką utratę połysku powierzchni zewnętrznej i jej matowienie.
4 Wytrzyj do sucha każdy element.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj
zbiornika na wodę z zespołem grzejnym
w wodzie.
Do mycia obudowy zespołu grzejnego nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą
one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Usuwanie kamienia ze zbiornika na wodę
Po 2-3 miesiącach nieprzerwanego używania w zbiorniku
wody z zespołem grzejnym (9) mogą się odłożyć związki
chemiczne. Jest to normalne zjawisko. Ilość kamienia zależy
od twardości wody. Konieczne jest regularne usuwanie
kamienia, aby zapewnić stałą ilość wytwarzanej pary i przedłużyć okres przydatności parowaru do użytku.
●● Napełnij zbiornik wody (9) białym (nie ciemnym) octem
do poziomu maksymalnego.
Nie używaj chemicznych substancji do usuwania kamienia ani produktów do usuwania
kamienia dostępnych w handlu.
●● Podłącz
urządzenie do gniazdka elektrycznego. Podczas tego procesu tacka ociekowa (6), miski parowe (3),
(4), (5) i pokrywa (1) powinny znajdować się na swoich
miejscach.
●● Ustaw czas gotowania na 25 minut.
Jeżeli ocet zacznie kipieć i wylewać się na
podstawę, wyłącz regulator czasu gotowania
i odłącz urządzenie od sieci. Zmniejsz nieco
ilość octu.
●● Gdy urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, odłącz parowar od zasilania i pozostaw do całkowitego ochłodzenia,
a następnie wylej ocet.
●● Kilkakrotnie opłucz zbiornik wody z zespołem grzewczym zimną wodą i osusz go.
37Z010-001_v03
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
9
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosíme, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat bezpečnostním pokynům, aby se
předešlo nehodám či poškození přístroje během používání.
Návod k použití si uschovejte, abyste jej měli k dispozici
i později při používání spotřebiče.
Bezpečnostní pokyny
Před použitím parního hrnce si přečtěte celý návod
k obsluze.
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Spotřebič vždy ustavujte na rovnou
plochu.
●● Pokud spotřebič nepoužíváte nebo
pokud se jej chystáte čistit, odpojte
jej z elektrické sítě.
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí
kabel, kryt nebo držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
●● Při přenášení spotřebiče s horkým
jídlem, vodou či jinými horkými tekutinami zachovávejte co největší opa10
trnost. Nedávejte ruce nad zapnutý
parní hrnec.
●● Pokličku zvedejte a sundávejte opatrně, abyste se neopařili. Voda by
měla stékat do parního hrnce.
●● Nedotýkejte se horkých ploch. K přenášení horkých věcí vždy používejte
kuchyňské chňapky.
●● Během činnosti spotřebiče nedávejte nad něj ruce, obličej ani jiné
části těla, jelikož zařízení vytváří horkou páru. Pokličku zvedejte zvolna.
Ke zjištění stavu jídel používejte
nástroje s dlouhou rukojetí.
●● Nezapínejte parní hrnec v blízkosti
hořlavých či výbušných výparů.
●● Používání příslušenství, které výrobce
spotřebiče nedoporučil, může způsobit zranění.
●● Spotřebič mohou používat děti
starší 8 let výhradně pod dohledem,
nebo po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
Čistit spotřebič a provádět jeho
údržbu nesmí děti mladší 8 let, starším dětem musí být zajištěn náležitý
dohled. Spotřebič s přívodní šňůrou
uchovávejte v místě nedustupným
dětem mladším 8 let.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
37Z010-001_v03
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Parní hrnec vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavé napětí) s ochranným kolíkem a napětím odpovídajícím hodnotám na výrobním štítku.
●● Zástrčku nevytahujte ze zásuvky za kabel.
●● Přívodní kabel nesmí viset z okraje stolu nebo pracovní desky a nesmí se dotýkat horkých ploch.
●● Před demontáží dílů nechejte spotřebič vystydnout.
.
●● Spotřebič vypínejte tlačítkem
●● Používání parního hrnce s nedostatečným množstvím
vody (pod úrovní Min) může vést k přehřátí topných
prvků hrnce a v důsledku i k jeho poškození.
●● Nemyjte pod tekoucí vodou, ani nenamáčejte
topný blok do vody.
●● K mytí krytu topného bloku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky jako jsou různé emulze, mléka, prášek
atp. Mohou mj. setřít informační grafické symboly jako
dílky, znaménka, varovné symboly atp.
●● Spotřebič nestavte na horké plynové hořáky či elektrické plotýnky, do mikrovlnné trouby, na rozehřátá
kamna ani bezprostředně pod kuchyňskými skříňkami.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným účelům v takových
místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech,
kancelářích a jiných místech na
pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech
a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
Při používání v gastronomických zařízeních se mění
záruční podmínky.
●● Nezapomínejte, že se hladina vody v zásobníku má
pohybovat mezi ryskami Min a Max. Pak bude vaření
probíhat správně.
37Z010-001_v03
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Stavba spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Poklička s otvory na páru
Miska na např. rýži či polévku
Horní miska
Prostřední miska
Dolní miska
Odkapávací miska
Prostor na bylinky a koření
Difuzér
Zásobník vody s topným blokem
10 Tlačítko zapnout/vypnout
11 Tlačítko módu (funkce): udržování teploty
12 Tlačítko módu (funkce): vejce/maso
13 Tlačítko módu (funkce): ryby/zelenina
14 Tlačítko módu (funkce): kuře
15 Tlačítko módu (funkce): rýže
16 Tlačítko módu (funkce): polévka
17 Ovládání doby vaření s displejem
Příprava parního hrnce k práci
●● Vybalte z krabice spotřebič a veškeré příslušenství.
●● Odstraňte všechny samolepky.
●● Teplou vodou s příměsí saponátu umyjte pokličku (1),
misky (3), (4), (5), odkapávací misku (6), difuzér (8).
●● Všechny části důkladně opláchněte a nechejte oschnout.
●● Vnitřek zásobníku na vodu (9) přetřete vlhkým hadříkem.
Činnost a obsluha parního hrnce
B
1 Postavte spotřebič na stabilní rovnou plochu daleko od
předmětů, které by mohla horká pára poškodit, například
kuchyňských skříněk.
2 Do zásobníku (9) nalijte vodu do úrovně mezi znaménky
MIN – MAX (nepřekračujte maximální úroveň 1,2 litru).
Během vaření vodu doplňujte plnícím otvorem.
3 Odkapávací misku (6) položte na zásobník vody (9)
a přesvědčte se, zda leží rovně.
Na odkapávací misku (6) do prostoru na bylinky a koření (7)
položte čerstvé nebo sušené bylinky či koření, které pokrmům dodá aroma a zvýší jejich zdravotní přednosti. Tymián,
koriandr, bazalka, kopr, karí, estragon, ale také česnek,
kmín či křen jsou jen některé bylinky a koření, které dodávají
pokrmu tolik aroma, že sůl není už zapotřebí.
Odkapávací miska (6) se může používat i bez bylinek a koření.
11
Misky (3), (4), (5) se mohou sesazovat podle obrázku uvedeného v kapitole „Stavba spotřebiče“ (při použití dvou misek
sejměte horní misku (3); při použití jedné misky sejměte ze
spotřebiče odložte horní (3) i prostřední misku (4)).
Přístroj může být také použit k vaření rýže. Vložte rýži
a nalijte vodu do mísy na rýži v poměru k údajům uvedeným
v TABULCE DOBY PŘÍPRAVY a poté vložte misku s rýží do
parní mísy.
Přístroj může být také použit k vaření vajec.
4 Vložte do misek připravované pokrmy. Doporučuje
se největší porce vyžadující delší vaření vkládat do dolní
misky (5).
Obsah nádob:
●● Horní parní miska – 3,4 l
●● Prostřední parní miska – 2,6 l
●● Dolní parní miska – 2,5 l
Pokrmy určené k vaření na páře očistěte
a volně položte do misek, aby nebylo zamezeno proudění vzduchu otvory v miskách.
Během práce spotřebiče se nedotýkejte pláště
zásobníku vody s topným blokem (8), misek
(3), (4), (5) ani pokličky (1), jelikož jsou značně
horké.
Do zásobníku na vodu nepřidávejte sůl, pepř,
koření, bylinky, víno, vývar ani žádné jiné tekutiny, kromě vody z vodovodu.
6 Vložte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. Spotřebič
přejde do pohotovostního režimu a pípne.
7 Příslušným tlačítkem zvolte vhodnou funkci vaření. Spotřebič má různé programy na vaření různých pokrmů.
5 Misku či misky nasaďte na zásobník vody (9) a přikryjte
pokličkou (1).
Parní hrnec může mít nasazenu 1, 2 nebo 3 misky podle
počtu připravovaných pokrmů na páře.
Doporučovaný
čas [min]
Udržování teploty
Vejce/maso
Ryby/zelenina
Kuře
Rýže
Polévka
10
15
20
30
42
60
Po stisknutí tlačítka volby programu se ozve zvukový signál a
tlačítko vybraného programu začne blikat. Na displeji (17) se
objeví naprogramovaný čas, který zbývá do konce přípravy.
Zvolený program se zapne a zařízení bude příslušnou dobu v
činnosti.
8 Změna programu:
●● stiskněte jedenkrát tlačítko zvoleného programu; ozve se
pípnutí a tlačítko přestane blikat;
●● stiskněte jednou jiné tlačítko s požadovaným programem, ozve se pípnutí; tlačítko nově zvoleného programu
začne blikat a program bude po zadanou dobu pracovat.
9 Během daného programu je možné pomocí ovládání
času vaření (17) libovolně upravovat délku vaření. Změnit
délku vaření můžete provést otáčením ovládání vpravo (+)
nebo vlevo (-). Každý pohyb knoflíkem délky vaření (17)
vpravo nebo vlevo prodlužuje nebo zkracuje naprogramovanou dobu vaření pro daný druh jídla o jednu minutu. Maximální možný nastavitelný čas vaření na páře pomocí ovládání (17) činí 99 minut.
Činnost spotřebiče můžete přerušit tlačítkem
(10)
nebo opětovným stiskem tlačítka zvolené funkce.
Během vaření nedávejte do zařízení ruce. Při
zjišťování, jak vaření postupuje, používejte
nástroje s dlouhou rukojetí.
Po 20 minutách udržování teploty spotřebič pětkrát pípne
a automaticky se vypne.
11 Po ukončení přípravy na páře vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
12 Pomoci rukojeti sundejte víko a následně všechny mísy
z nádrže na vodu.
Během vyjímání odkapávací misky (6) buďte opatrní, jelikož voda v zásobníku (9) i tekutina v odkapávací misce (6) mohou být stále velmi horké, a to
i přes vystydnutí jiných částí spotřebiče.
Dolévání vody během vaření
V případě jídel vyžadujících delší vaření:
●● Když hladina vody klesne pod minimální úroveň, spotřebič začne vydávat stálý zvukový signál a začne blikat
symbol
.
●● Zkontrolujte hladinu vody.
●● Když hladina vody klesne pod úroveň MIN, dolijte vodu
doplňovacím otvorem.
●● Když voda překročí úroveň MIN, zvukový signál se přeruší a přestane blikat symbol
.
10 Po ukončení nastavené doby vaření spotřebič dvakrát
pípne a automaticky přejde do stavu udržování teploty. Tlačítko
bude blikat.
12
37Z010-001_v03
Automatické vypínání spotřebiče
Spotřebič se vypíná samočinně, když je zapojen do sítě
a ponechán bez dohledu.
Hrnec se vypíná automaticky po minutě a přitom dvakrát
pípne v následujících situacích:
●● Po ukončení naprogramované činnosti.
●● Když není potvrzen zvolený program po automatickém
zapnutí programu udržování teploty.
Spotřebič můžete opětovně zapnout stisknutím tlačítka
.
Tipy
●● Vaření v horní misce (3) může vyžadovat delší čas přípravy
●● Jídlo na miskách (3), (4), (5) nebo v misce (2) by nemělo
být stlačeno. Mezi porcemi nechávejte prostor, aby tudy
mohla proudit pára.
●● Při vaření většího množství jídla v polovině doby sejměte
pokličku (1), jídlo zamíchejte vařečkou s delší rukojetí
a ruce si přitom chraňte kuchyňskými rukavicemi.
●● Sůl a koření přidávejte do misek (3), (4), (5) až po ukončení vaření. Zamezí se tím poškození topného tělesa
v zásobníku s vodou (9).
●● Tekutinu na odkapávací misce (6) je možné použít k přípravě polévek nebo omáček.
●● Ve spotřebiči nevařte zmrazené maso, drůbež a mořské
plody. Před přípravou je nutné je nechat dobře rozmrazit.
vzhledem k nižší teplotě páry v horní části parního hrnce.
●● Doporučuje se mít jednotlivé porce podobné velikosti.
Pokud jsou porce různě veliké a je nutné je ukládat po
vrstvách, pak menší kousky dávejte nahoru.
Tabulka časů vaření
Doby vaření uvedené v tabulkách a předpisech jsou jen orientační. Doba vaření se může lišit podle velikosti
porcí, jejich uložení v misce, čerstvosti přísad a osobních preferencí. Jak se budete postupně seznamovat
se spotřebičem, doby vaření si upravíte.
Zelenina
●● Zelenou listovou zeleniny vařte co nejkratší dobu, jelikož rychle ztrácí barvu.
●● Mraženou zeleninu před vaření nerozmrazujte.
Zelenina
Druh
Hmotnost/počet
kusů
Doporučené koření
Doba vaření [min]
45-50
Doporučení
Artyčoky
Čerstvé
3 střední
Česnek, Estragon,
Kopr
Chřest
Čerstvý/mražený
(zelený)
400 g
Melisa, meduňka
Bobkový list, Tymián
13-15/16-18
Brokolice
Čerstvá/mražená
400 g
Česnek, Mletý pepř,
Estragon
16-18/15-18
Mrkev nakrájená na
kolečka
Čerstvá
400 g
Anýz, Máta, Kopr
20-22
V polovině vaření
zamíchat.
Květák
Čerstvý/mražený
400 g
Rozmarýn, Bazalka,
Estragon
16-18/18-20
V polovině vaření
zamíchat.
Špenát
Čerstvý/mražený
250 g
Kerblík, Tymián,
Česnek
8-10/18-20
V polovině vaření
zamíchat.
Fazole
Čerstvé
400 g
Kmín, Koprová
semínka, Saturejka
18-20
V polovině vaření
zamíchat.
Hrášek
Čerstvý/mražený
(loupaný)
400 g
Bazalka, Majoránka,
Máta
10-12/15-18
V polovině vaření
zamíchat.
Brambory
(překrojené na
poloviny)
Čerstvé
400 g
Kerblík, Pažitka,
Kopr
20-22
37Z010-001_v03
Nařízněte lodyhy
křížem, aby mohla
pára snáze pronikat.
13
Maso a drůbež
●● Vaření na páře má tu výhodu, že veškerý tuk stéká z masa. Teplota není během vaření příliš vysoká, proto vybírejte
měkké libové maso a odstraňujte z něj tuk.
●● Během vaření přidávejte čerstvé bylinky, aby pokrm dostal výraznější aroma.
Pokrm
Druh
Hmotnost/počet
kusů
Doporučené koření
Doba vaření [min]
Doporučení
Kuře
Kuřecí řízek bez
kosti,
maso na pečení
250 g (4 ks)
450 g
Karí, Rozmarýn,
Tymián
12-15
30-35
Pečlivě odstraňte tuk.
Vepřové
Panenka, pečeně,
řízky nebo kotlety
400 g
(4 ks)
Karí, Melisa
meduňka, Tymián
5-10
Pečlivě odstraňte tuk.
Hovězí
Ramstek, plátky ze
svíčkové nebo biftek
250 g
Karí, Paprika, Tymián
8-10
Pečlivě odstraňte tuk.
Ryby a mořské plody
●● Mražené ryby se mohou vařit bez rozmrazování, musí se však před vařením rozdělit na jednotlivé kusy a doba vaření se
prodlouží.
●● Během vaření přidejte kousky citrónu a bylinky, aby se zvýraznilo aroma pokrmu.
Pokrm
Druh
Hmotnost/počet kusů
Doporučené koření
Doba vaření [min]
8-10
Korýši
Čerství
400 g
Majoránka
Melisa, meduňka
Krevety
Čerstvé
400 g
Melisa, meduňka, Česnek
6
Mlži, slávky
Čerstvé
400 g
Melisa, meduňka, Česnek
8-10
Humr (ocas)
Mražený
2 ks po 400 g
Křen, Česnek
20-22
250 g
Hořčičné semínko,
Nové koření, Majoránka
6-8/10-12
Rybí filé
Čerstvé/mražené
Rýže
Používejte misku na rýži (2). Zároveň s rýží nalijte potřebné množství vody.
Pokrm
Druh
Množství/množství vody
Doba vaření [min]
Doporučení
Rýže
Bílá
200 g/300 ml
35-40
Dvě porce
Čistění a údržba
C
1 Než přistoupíte k čistění, odpojte spotřebič od sítě
a nechejte jej vystydnout.
2 Vyjměte parní mísy, odkapávací tácek, vyprázdněte je vy
vylijte vodu z nádrže na vodu a otřete nádrž vlhkou utěrkou.
3 Umyjte všechny díly (kromě nádrže na vodu s topným
systémem) teplou vodou s přídavkem přípravku na mytí
nádobí.
Výše jmenované díly parního hrnce lze také mýt na horním patře myčky na krátký cyklus. Avšak jejich časté mytí
v myčce může vést k nevelké ztrátě lesku vnějších ploch,
k jejich zmatnění.
4 Vytřete každý díl dosucha.
Nemyjte pod tekoucí vodou ani neponořujte
nádrž na vodu s topným systémem do vody.
14
K mytí krytů topné soustavy nepoužívejte agresivní čisticí
přípravy ve formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít
k odstranění informačních grafických symbolů, jako jsou
dílce, označení, výstražné symboly apod.
Odstraňování kamene ze zásobníku na vodu
Po 2-3 měsících nepřetržitého používání se v zásobníku na
vodu s topným blokem (9) mohou usadit chemické sloučeniny. To je běžný jev. Množství kamene záleží na tvrdosti
vody. Kámen by se měl odstraňovat pravidelně, aby bylo
zajištěno stálé množství vytvářené páry a prodloužila se
životnost parního hrnce.
●● Naplňte zásobník na vodu (9) bílým (nikoliv tmavým)
octem na maximální úroveň.
K odstraňování kamene nepoužívejte chemické
látky ani výrobky na odstraňování kamene,
které jsou v prodeji v obchodech.
37Z010-001_v03
●● Zapojte
spotřebič do elektrické zásuvky. Odkapávací
miska (6), misky (3), (4), (5) a poklička (1) by měly být
na svých místech.
●● Nastavte čas vaření na 25 minut.
Pokud ocet začne kypět a vylévat se na podstavec, vypněte ovládání času a odpojte zařízení
od sítě. Odeberte trochu octa.
●● Až zařízení pípne, odpojte parní hrnec od sítě a nechejte
jej úplně vystydnout a pak ocet vylijte.
●● Několikrát zásobník na vodu s topným blokem vypláchněte studenou vodou a nechejte vyschnout.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
37Z010-001_v03
15
SK
Vážení klienti
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme Vás, aby ste si dôkladne prečítali túto inštrukciu
používania. Obzvlášť by ste sa mali sústrediť na pokyny
týkajúce sa bezpečnosti, tak aby ste sa počas používania
zariadenia vyhli nehodám a/alebo poškodeniu zariadenia.
Inštrukciu používaniu uschovajte, aby ste ju mohli využívať
taktiež aj počas ďalšieho používania zariadenia.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti
Pred začatím používania parného hrnca sa oboznámte
s obsahom celej inštrukcie obsluhy.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Vždy klaďte zariadenie na plochom,
rovnom povrchu.
●● Vyťahujte parný hrniec z elektrickej
zásuvky, ak nie je používaný, ako aj
pred začatím čistenia.
●● Nezapínajte parný hrniec, ak prívodné vedenie je poškodené alebo
ak výstuž vykurovacieho agregátu je
evidentne poškodená.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
16
●● Dávajte pozor pri prenášaní zariadenia, ktoré obsahuje horúce potravinárske produkty, vodu alebo iné horúce
tekutiny. Snažte sa vyhýbať vkladaniu
rúk nad zapnutý parný hrniec.
●● Aby ste sa vyhli opareniu, dvíhajte
a odkladajte prikrývku opatrne. Voda
by mala stekať do parného hrnca.
●● Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
Na prenášanie horúcich materiálov
používajte vždy kuchynské rukavice.
●● Nedržte ruky, tvár ani iné časti tela
nad zariadením počas jeho výkonu,
pretože vytvára paru. Pokrývku dvíhajte pomaly. Na skontrolovanie
stavu výrobkov používajte nástroje
s dlhšími držiakmi.
●● Nezapínajte parný hrniec pri zápalných a/alebo výbušných výparoch.
●● Používanie dodatkov, ktoré nie sú
odporúčané producentom zariadenia, Vás môžu poraniť.
●● Spotrebič môžu používať deti vo veku
viac ako 8 rokov, ale výlučne pod stálym dozorom alebo po ich predošlom
starostlivom oboznámení s možnými
rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
Spotrebič nesmú čistiť alebo vykonávať jeho údržbu deti, je to dovolené
iba deťom, vo veku viac ako 8 rokov
a iba v prítomnosti zodpovednej
osoby. Spotrebič spolu s napäťovým
káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne pod
37Z010-001_v03
stálym dozorom alebo po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách
bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Parný hrniec vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete
(jedine premenlivého prúdu), ktorá je vybavená ochranným kolíkom s napätím, ktorý je v súlade s tým, ktorý je
uvedený na charakteristickej tabuľke zariadenia.
●● Nevyťahujte zástrčku z elektrickej zásuvky, ťahajúc za
vedenie.
●● Prívodné vedenie nemôže prevísať cez okraj stola
alebo dosky a nemôže sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Pred demontážou častí nechajte zariadenie vychladnúť.
.
●● Vypínajte zariadenie tlačítkom
●● Užívanie parného hrnca s príliš malým množstvom
vody (nižšie ako úroveň Min) môže mať vplyv na prehriatie vykurovacích elementov parného hrnca a za
následok jeho poškodenie.
●● Neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte
vykurovací agregát do vody.
●● Na umývanie výstuže vykurovacieho agregátu nepoužívajte agresívne detergenty také ako emulzia,
mliečko, krémy atď. Môžu one okrem iného odstrániť
nanesené grafické informačné symboly, také ako:
mierka, označenia, výstražné znaky atď.
●● Neumiestňujte zariadenie na horúcich plynových alebo
elektrických sporákoch, v mikrovlných rúrach, vyhriatej
rúre, ani priamo pod skrinkami.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Zariadenie je určené na použitie
v domácnosti a na účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných
pracovných priestoroch,
37Z010-001_v03
●● pre hostí v hoteloch, moteloch aźiných ubytovacích zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
●● v penziónoch „bed and breakfast“.
V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického
biznisu, v tomto prípade sa menia záručné podmienky.
●● Pamätajte, aby sa úroveň vody v zásobníku vždy
nachádzala medzi označeniami Min a Max. V takom
prípade proces varenia bude prebiehať správne.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na charakteristickej tabličke výrobku.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Stavba zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Pokrývka s otvormi na paru
Miska na výrobky napr. ryža, polievka
Horná parná miska
Stredná parná miska
Dolná parná miska
Odtoková tácka
Miesto na byliny a korenie
Dyfuzér pary
Zásobník vody s vykurovacím agregátom
10 Tlačítko zapni/vypni
11 Tlačítko výberu spôsobu: udržiavanie teploty
12 Tlačítko výberu spôsobu: vajíčka/mäso
13 Tlačítko výberu spôsobu: ryby/zelenina
14 Tlačítko výberu spôsobu: kuracie mäso
15 Tlačítko výberu spôsobu: ryža
16 Tlačítko výberu spôsobu: polievka
17 Regulátor času varenia so zobrazením
Príprava parného hrnca na varenie
●● Vyberte zariadenie a všetky dodatky z balenia.
●● Odstráňte všetky samolepiace etikety.
●● Umyjte pokrývku (1), parné misky (3), (4), (5), odtokovú
tácku (6), dyfuzér pary (8) teplou vodou s trochou puru
na umývanie riadu.
●● Dôkladne opláchnite vyššie uvedené časti parného
hrnca a vysušte ich.
●● Vnútro zásobníka na vodu (9) pretrite vlhkou handričkou.
17
Pôsobenie a obsluha parného hrnca
B
Do zásobníka vody nedodávajte soľ, čierne
korenie, korenie, bylinky, víno, rôsol ani žiadne
tekutiny okrem vody z vodovodu.
1 Postavte zariadenie na stabilnom, rovnom povrchu,
ďaleko od predmetov, ktoré horúca para môže poškodiť,
napríklad steny a visiace skrinky.
2 Nalejte vodu priamo do zásobníka (9), na úroveň medzi
označením MIN – MAX (neprekračujte maximálnu úroveň 1,2
litra). Počas varenia dopĺňajte vodu, nalievajúc ju cez vtok vody.
3 Odtokovú tácku (6) umiestnite na zásobníku vody (9)
a skontrolujte, či je na nej položená plocho.
Na odtokovej tácke (6) na mieste na bylinky a korenie (7)
položte čerstvé alebo sušené korenie, aby ste jedlu dodali
vôňu a zvýšili ich zdravotné výhody. Tymián, koriander,
bazalka, curry a estragón, a taktiež cesnak, rasca alebo
chren to je iba niekoľko korení, ktoré posilňujú vôňu jedla
tak, že soľ vôbec nie je potrebná.
Odtokovú tácku (6) je môžné taktiež používať bez umiesťňovania korenia.
4 Vložte výrobky do misiek. Odporúča sa ukladanie najväčších porcií, ktoré si vyžadujú dlhší čas na prípravu, do
dolnej misky (5).
Objem nádob:
●● Horná parná miska – 3,4 l
●● Stredná parná miska – 2,6 l
●● Dolná parná miska – 2,5 l
5 Misku/misky postavte na zásobníku vody (9) a prikryte
zariadenie pokrývkou (1).
Parný hrniec môže mať poukladané 1, 2 alebo 3 parné
misky, v závislosti od množstva výrobkov určených na varenie na pare.
Parné misky (3), (4), (5) je možné spájať podľa obrázku uvedeného v kapitole „Stavba zariadenia“ (pri používaní dvoch
misiek, stiahnite hornú parnú misku (3); pri používaní jednej
misky, stiahnite hornú parnú misku (3) a strednú parnú misku
(4) zo zariadenia).
Spotrebič môžete použiť na varenie ryže. Vsypte ryžu
a nalejte vodu do nádoby na ryžu v pomere uvedenom
v TABUĽKE ČASOV VARENIA, potom nádobu na ryžu
vložte do parnej nádoby.
Spotrebič môžete tiež použiť na varenie vajec.
Počas používania zariadenia sa nedotýkajte
výstuže zásobníka vody s vykurovacím agregátorom (9), parných misiek (3), (4), (5) ani
pokrývky (1), pretože sú veľmi horúce.
6 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.
Zariadenie prejde do spôsobu varenia a zapípa.
7 Vyberte spôsob varenia vhodným tlačítkom. Zariadenie
je naprogramované na varenie rôznych potravinárskych produktov.
výrobky určené na varenie na pare očistite
a položte voľno na parných miskách tak, aby
sa nezabránilo celkovému prieplyvu vzduchu
v sitkách parných misiek.
Odporúčaný čas
[min.]
Udrž. tepl.
Vajíčka/mäso
Ryby/zelenina
Kuracie mäso
Ryža
Polievka
10
15
20
30
42
60
Po stlačení tlačítka výberu spôsobu, zariadenie zapípa a tlačítko zvoleného spôsobu začne blikať. Na obrazovke regulátora času varenia (17) sa zobrazí naprogramovaný čas,
aký zostal do ukončenia varenia. Zvolený spôsob sa zapne
a zariadenie bude fungovať počas stanoveného času.
8 Aby ste mohli zmeniť spôsob varenia:
●● raz stlačte zvolený spôsob; zariadenie zapípa a tlačítko
prestane blikať;
●● vyberte žiadaný spôsob, stlačte raz iné tlačítko tak, aby
zariadenia zapípalo; tlačítko nasledujúceho, zvoleného
spôsobu, začne vtedy blikať a spôsob sa zapne a bude
pracovať počas stanoveného času.
9 Počas trvania daného spôsobu existuje možnosť ľubovoľnej regulácie, pomocou regulátora času varenia (17)
času práce zariadenia. Aby ste mohli zmeniť čas varenia,
obráťte kľuku regulátora času varenia vpravo (+) alebo vľavo
(-). Každý jednotlivý pohyb kľukou regulátora času varenia
(17) vpravo alebo vľavo predlžuje alebo skracuje naprogra-
18
movaný čas varenia pre určený druh jedla o jednu minútu.
Maximálny možný čas varenia na pare, nastavený pomocou
regulátora času varenia (17) predstavuje 99 minút.
Aby ste prerušili prácu zariadenia, stlačte tlačítko
(10)
alebo opäť tlačítko zvoleného spôsobu.
Neklaďte ruky do zariadenia počas varenia. Na
kontrolu postupu varenia alebo na miešanie
používajte prístroje s dlhým držiakom.
10 Po uplynutí nastaveného času varenia, zariadenie dvakrát zapípa a automaticky prejde na spôsob udržiavania teploty. Tlačítko
bude blikať.
Po 20 minútach udržiavania teploty, zariadenie päťkrát
zapípa a automaticky sa vypne.
11 Po ukončení varenia v pare vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z napájacej siete.
12 Uchopte rukoväť vrchnáka a zložte ho, potom zložte zo
zásobníka vody všetky nádoby.
37Z010-001_v03
Počas vyberania odtokovej tácky (6) budte
opatrný, pretože voda v zásobníku vody (9)
a tekutina nachádzajúca sa na odtokovej tácke
(6) môžu byť ešte stále horúce, aj keď iné časti
už vychladli.
Dolievanie vody počas varenia
V prípade potravín, ktoré si vyžadujú dlhší čas na varenie:
●● Ak úroveň vody spadne pod minimálnu úroveň, ozve sa
dlhý zvukový signál; symbol
začne blikať.
●● Skontrolujte úroveň vody.
●● Ak úroveň vody spadne pod úroveň MIN, dolejte vodu
cez vtok vody.
●● Ak úroveň vody prekročí úroveň MIN, zvukový signál
bude prerušený a symbol
prestane blikať.
Automatické vypnutie zariadenia
Zariadenie sa vypína automaticky, ak je pripojené do siete
a je ponechané bez dohľadu.
Parný hrniec sa vypína automaticky po minúte, pri čom sa
ozve dojnásobný zvukový signál v nasledujúcich situáciách:
●● Po ukončení zvolenej operácie.
●● Ak zvolený program nebol potvrdený po automatickom
zapnutí spôsobu udržiavania teploty.
Aby ste mohli opäť zapnúť zariadenie, stačí stlačiť tlačítko
.
Užitočné rady
●● Varenie v hornej parnej miske (3) si môže vyžadovať
dlhší čas na varenie vzhľadom na nižšiu teplotu pary
v hornej časti parného hrnca.
●● Odporúča sa, aby porcie výrobkov mali podobnú veľkosť. Ak sú porcie rôznej veľkosti a vyžaduje sa ich ukladanie vrstvami, menšie kúsky sa ukladajú navrchu.
●● Výrobky v parných miskách (3), (4), (5) alebo v miskách
na výrobky (2) by nemali byť stlačené. Medzi porciami
výrobkov zachovávajte odstupy, aby bol zabezpečený
maximálny prieplyv pary.
●● V prípade varenia väčšieho množstva výrobkov, v polovici varenia odložte pokrývku (1) a pomiešajte potraviny
nástrojom s dlhým držiakom, chrániac si pri tom kuchynskými rukavicami dlane pred parou.
●● Soľ a korenie dodávajte do parných misiek (3), (4), (5) až
po ukončení varenia. To umožní vyhnutiu sa poškodenia
ohrievadla, nachádzajúceho sa v zásobníku vody (9).
●● Tekutinu zbierajúcu sa na odtokovej tácke (6) je možné
uchovať a použiť na prípravu polievok alebo omáčok.
●● V zariadení nevarte mrazené mäso, hydinu a morské
plody. Pred varením je portebné ich dôkladne umyť.
Tabuľka časov varenia
Časy varenia sú uvedené v tabuľkách a prípisoch, majú výlučne orientačný charakter. Čas varenia sa môže
meniť v závislosti od veľkosti porcie, jej uloženia v parnej miske, čerstvosti výrobkov a individuálnych preferencií. Pri oboznamovaní sa so zariadením je možne meniť čas varenia.
Zelenina
●● Zelenú, listnatú zeleninu varte najkratšie, pretože rýchlo stráca farbu.
●● Mrazenú zeleninu nerozmrazujte pred varením.
Zelenina
Druh
Váha/množstvo
kusov
Odporúčané
korenie
Čas varenia [min.]
45-50
Artičoky
Čerstvé
3 priemerné
Cesnak, Estragón,
Kôpor
Špargle
Čerstvé/Mrazené
(zelené)
400 g
Medovka, Bobkové
listy, Tymián
13-15/16-18
Borkolice
Čerstvé/Mrazené
400 g
Cesnak, Mleté čierne
korenie, Estragón
16-18/15-18
Mrkva na kolieska
Čerstvá
400 g
Aníz, Mäta, Kôpor
20-22
Karfiol
Čerstvý/Mrazený
400 g
Špenát
Čerstvý/Mrazený
250 g
Fazuľa
Čerstvá
400 g
37Z010-001_v03
Rozmarín, Bazalka,
Estragón
Trebuľka, Tymián,
Cesnak
Rasca, Semienka
kôpru, Saturejka
16-18/18-20
8-10/18-20
18-20
Odporúčania
Narežte hlúby
krížom, tým para
bude ľahšie prenikať.
V polovici varenia
zemiešajte.
V polovici varenia
zemiešajte.
V polovici varenia
zemiešajte.
V polovici varenia
zemiešajte.
19
Zelenina
Druh
Váha/množstvo
kusov
Hrášok
Čerstvý/Mrazený
(lúskaný)
400 g
Zemiaky (polovičky)
Čerstvé
400 g
Odporúčané
korenie
Bazalka, Majoránka,
Mäta
Trebuľka, Pažítka,
Kôpor
Čas varenia [min.]
Odporúčania
10-12/15-18
V polovici varenia
zemiešajte.
20-22
Mäso a hydina
●● Výhodou varenia na pare je to, že všetká masť steká z mäsa. Teplota počas varenia nie je príliš vysoká, preto by ste si
mali vyberať mäkké, chudé mäso a odstraňovať z neho mastnoty.
●● Počas varenia dodajte čerstvé bylinky, aby potraviny nasiakli silnejšou vôňou.
Výrobok
Kuracie mäso
Bravčovina
Hovädzina
Druh
Filé bez kosti, mäso
na pečeň
Sviečkovica,
rebierko, steky alebo
rezne z rebierka
Hovädzie rezne,
steky zo sviečkovice
alebo biftek
Váha/množstvo
kusov
250 g (4 ks.)
450 g
Odporúčané
korenie
Curry, Rozmarín,
Tymián
400 g
(4 ks.)
250 g
Čas varenia [min.]
Odporúčania
12-15
30-35
Starostlivo odstráňte
mastnotu.
Curry, Medovka,
Tymián
5-10
Starostlivo odstráňte
mastnotu.
Curry, Paprika,
Tymián
8-10
Starostlivo odstráňte
mastnotu.
Ryby a morské plody
●● Mrazené ryby je možné variť bez rozmrazovania, ak sa pred varením oddelia, čím sa čas varenia predĺži.
●● Počas varenia dodávajte kúsky citrónu a bylinky, aby ste zosilnili vôňu potravín.
Výrobok
Druh
Váha/množstvo kusov
Odporúčané korenie
Čas varenia [min.]
Kôrovce
Čerstvé
400 g
Majoránka, Medovka
8-10
Krewetky
Čerstvé
400 g
Medovka, Cesnak
6
Lastúrniky
Čerstvé
400 g
Medovka, Cesnak
8-10
Homár (chvost)
Mrazené
2 ks. po 400 g
Chrzan, Cesnak
20-22
Rybie filé
Čerstvé /Mrazené
250 g
Horčica , Čierne korenie,
Majoránka
6-8/10-12
Ryža
Používajte misky na ryžu (2). Zároveň s ryžou nalejte potrebné množstvo vody.
Výrobok
Druh
Množstvo/Množstvo vody
Čas varenia [min.]
Odporúčania
Ryža
Biela
200 g/300 ml
35-40
Dve porcie
Čistenie a konzervácia
C
1 Pred čistením odpojte zariadenie zo siete a nechajte ho
úplne vychladnúť.
2 Vyberte párne nádoby, podnos na odkvapkávanie,
vyprázdnite ich, vylejte vodu zo zásobníka na vodu a zásobník utrite vlhkou handričkou.
3 Umyte všetky prvky spotrebiča (okrem zásobníka na
vodu s ohrievacou sústavou) teplou vodou s prostriedkom na
umývanie riadu.
Vyššie uvedené elementy parného hrnca je možné taktiež
umývať na hornej úrovny umývačky riadu, využívajúc pri tom
krátky cyk­lus umývania. Avšak neustále umývanie v umývačke riadu, môže mať vplyv na stratu lesku vonkajšieho
povrchu a jej matnutie.
4 Každý prvok utrite dosucha.
20
Zásobník na vodu s ohrievacou sústavou sa
nesmú umývať pod tečúcou vodou ani sa
nesmú ponárať do vody.
Na umývanie telesa ohrievacej sústavy nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky ako emulzia, mliečko, pasta a pod. Tieto
prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné grafické prvky,
ako napr.: mierky, označenia, výstražné značky a pod.
Odstraňovanie vodného kameňa zo zásobníka na
vodu
Po 2-3 mesiacoch neustáleho používania v zásobníku vody
s vyhrievacím agregátom (9) sa môžu oddeliť chemické
zlúčeniny. Je to normálny jav. Množstvo vodného kameňa
závisí do tvrdosti vody. Je nutné pravidelné odstraňovanie
vodného kameňa, aby ste zabezpečili potrebné množstvo
37Z010-001_v03
vytváranej pary a predĺžili obdobie spotreby parného hrnca
na používanie.
●● Naplňte zásobník vody (9) bielym (alebo tmavým) octom
do maximálnej úrovne.
Nepoužívajte chemické substancie na odstraňovanie vodného kameňa ani výrobkov na
odstraňovanie vodného kameňa, ktoré sú
voľne dostupné.
●● Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Počas tohto procesu odtoková tácka (6), parné misky (3), (4), (5) a pokrývka
(1) by sa mali nachádzať každá na svojom mieste.
●● Nastavte čas varenia na 25 minút.
Ak ocot začne vrieť a vylievať sa na základ,
vypnite regulátor času varenia a odpojte zariadenie z elektriky. Trochu zmenšite množstvo
octu.
●● Keď zariadenie zapípa, odpojte parný hrniec z elektriky
a nechajte ho, aby úplne vychladol a následne vylejte ocot.
●● Niekoľkokrát studenou vodou opláchnite zásobník vody
spolu s vyhrievacím agregátorom a vysušte ho.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly
a baliace prostriedky elektrospotrebičov
ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali
byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový
obal odovzdajte do zberne starého papiera.
Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www. envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
37Z010-001_v03
21
HU
Tisztelt Vásárlók
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak, azért,
hogy a készülék használata során a baleseteket és/vagy
a készülék sérülését megelőzze. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is
rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Az ételpároló üzembehelyezése előtt ismerkedjen meg
a használati utasításban leírtakkal.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A készüléket mindig lapos, egyenletes felületre helyezze.
●● Az ételpárolót kapcsolja ki a konnektorból, ha nincs használva valamint
a tisztítása előtt.
●● Ne indítsa be az ételpárolót, ha
a hálózati kábel vagy a fűtőrész burkolata szemmel láthatólag sérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Ha a készülék forró élelmiszert, vizet
vagy más forró folyadékot tartalmaz,
más helyre történő áthelyezésekor fokozottan ügyeljen. Ne tegye
a kezét a működő ételpároló fölé.
22
●● Az égési sérülés elkerülése végett
a fedőt óvatosan emelje fel és vegye
le. A víznek az ételpárolóba kell
lecsurognia.
●● Ne érjen a forró felületekhez. Ha
forró anyagokat kíván másik helyre
vinni, használjon mindig konyhai
védőkesztyűt.
●● Az ételpároló működése közben
tartsa távol a kezét, arcát és más
testrészeit a készüléktől, mivel az
gőzt bocsát ki. A fedőt lassan emelje
fel. Az étel állapotának az ellenőrzéséhez használjon hosszú fogantyús
eszközöket.
●● Az ételpárolót ne kapcsolja be tűzés/vagy robbanásveszélyes környezetben.
●● A készülék gyártója által nem javasolt tartozékok alkalmazása testi
sérülést okozhat.
●● A berendezést használhatják 8 évnél
idősebb gyermekek, de kizárólag
felügyelettel, vagy miután érthetően
kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik,
hogyan kell a készüléket biztonságosan használni. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják, és nem tarthatják karban, kivéve, ha elmúltak
8 évesek, és megfelelő felügyelet
vannak. Az eszközt a hálózati kábelével együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyaráz37Z010-001_v03
ták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● Az
ételpárolót mindig földelt (kizárólag váltóáramú)
hálózati konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek
feszültsége megegyezik a készülék névleges adattáblázatában megadott adattal.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● A hálózati csatlakozó kábel ne lógjon le az asztallapról
vagy a konyhabútor lapjáról és az nem érhet semmiféle forró felülethez.
●● A készülék tartozékainak a szétszerelése előtt várja
meg, míg azok kihűlnek.
gombbal kapcsolja ki.
●● A készüléket a
●● A készülék túl kevés vízzel való használata (a Min
szint alatt), az ételpároló fűtőelemeinek a túlmelegedését és ennek következtében a készülék megsérülését
okozhatja.
●● Ne mossa el folyó víz alatt és ne merítse a fűtőrészt
vízbe.
●● A fűtőrész külső burkolatának a mosogatásához ne
használjon erős detergenseket, emulzió, folyékony
súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás,
jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
●● A készüléket ne tegye forró gázégőre vagy elektromos
főzőlapra, mikrohullámú sütőbe, felforrósodott tűzhelyre vagy közvetlenül a konyhaszekrények alá.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A berendezés otthoni és ehhez
hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és egyéb munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által történő
igénybevételre,
37Z010-001_v03
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● Ügyeljen arra, hogy a víz szintje a víztartályban mindig a Min és Max jelek között legyen. Ilyen esetben
a főzési folyamat megfelelő lesz.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblázata
tartalmazza.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
Gőzáteresztő lyukacsos fedő
Terméktál pl. rizsnek, levesnek
Felső párolóedény
Középső párolóedény
Alsó párolóedény
Csepegtetőtálca
A fűszerek és gyógynövények helye
Gőzképző
Víztartály fűtőrésszel
Be-/Ki kapcsológomb
11 Üzemmód kiválasztó-gomb: hőfok-megőrzés
12 Üzemmód kiválasztó-gomb: tojás/hús
13 Üzemmód kiválasztó-gomb: hal/zöldségek
14 Üzemmód kiválasztó-gomb: csirke
15 Üzemmód kiválasztó-gomb: rizs
16 Üzemmód kiválasztó-gomb: leves
17 A főzési idő kijelzős szabályozója
Az ételpároló működés előtti előkészítése
●● Vegye ki a készüléket és összes tartozékát a csomagolásából.
●● Távolítsa el az összes öntapadós címkét.
●● Mossa el a fedőt (1), a párolóedényeket (3), (4), (5), csepegtetőtálcát (6), gőzképzőt (8) folyékony mosogatószeres meleg vízben.
●● Az ételpároló fent említett részeit öblítse el alaposan
majd szárítsa meg őket.
●● A víztartály (9) belsejét törölje ki nedves ruhával.
23
Az ételpároló működése és kezelése
B
A víztartályba ne szórjon sót, borsot, fűszereket, gyógynövényeket, ne öntsön bele bort,
húslevest és egyéb folyadékot, a csapvíz kivételével.
1 A készüléket tegye stabil, egyenletes felületre, távol
olyan tárgyaktól, amelyekben a forró gőz kárt okozhat, mint
pl. fal és függő szekrények.
2 Öntse be a vizet közvetlenül a víztartályba (9), a MIN –
MAX jelzések közötti szintig (ne haladja meg a maximális
1,2 literes szintet). Az étel készítése közben a víztöltő nyíláson keresztül pótolja a vizet.
3 A csepegtetőtálcát (6) tegye a víztartályra (9) és ellenőrizze, hogy az azon vízszintes helyzetben van-e.
A csepegtetőtálcán (6) a fűszerek és gyógynövények
helyére (7) tegye a friss vagy szárított fűszereket, hogy azok
a készített ételeknek megfelelő aromát adjanak és fokozzák
azoknak az egészségre nézve fontos előnyeit. A kakukkfű,
koriander, bazsalikom, kapor, curry és tárkony, valamint
fokhagyma, köménymag és a torma, ezek csak a fűszerek
közül egyesek, amelyek az étel aromáját olyan nagy mértékben befolyásolják, hogy a só már nem szükséges.
A csepegtetőtálcát (6) használhatja fűszerek elhelyezése
nélkül is rajta.
4 Tegye be a termékeket az edényekbe. A hosszabb párolási
időt igénylő termékeket ajánlatos az alsó edénybe helyezni (5).
Az edények űrtartalma:
●● Felső párolóedény – 3,4 l
●● Középső edény – 2,6 l
●● Alsó párolóedény – 2,5 l
5 Az edényt/edényeket helyezze a víztartályra (9)
és a készülékre tegye rá a fedőt (1)
Az ételpárolóba a párolásra szánt termékek mennyiségétől
függően 1, 2 vagy 3 párolóedényt tehet.
A párolóedényeket (3), (4), (5) „A készülék szerkezeti felépítése” c. fejezetben bemutatott ábra szerint lehet összeilleszteni (két edényt alkalmazva, vegye le a felső párolóedényt
(3); ha egy edényt kíván használni, a készülékről vegye le
a felső (3) és középső párolóedényt (4)).
A készülék rizs főzésére is felhasználható. Szórja be a rizst
és öntse be a vizet a rizses tálba A FŐZÉSI IDŐK TÁBLÁZATÁBAN megadott arányban, majd tegye be a rizses tálat az
ételpárolóba.
A készülék tojás főzésére is használható.
A készülék használata közben ne érjen a fűtőrészes (9) víztartály burkolatához, a párolóedényekhez (3), (4), (5), vagy a fedélhez (1), mivel
azok nagyon forrók.
6 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
A készülék a készenléti állapotra tér át és hangjelzést ad.
7 A megfelelő nyomógombbal válassza ki a főzési módot.
A készülék a különféle élelmiszerek főzésére van beprogramozva.
A párolásra szánt termékekekt tisztítsa meg
és helyezze el őket lazán a párolóedényekben,
úgy, hogy a párolóedények lyukacsos fenekén
ne zárják el teljesen a légáramlást.
Javasolt idő
[perc]
Hőfok-megőrzés
Tojás/hús
Hal/zöldségek
Csirke
Rizs
Leves
10
15
20
30
42
60
A főzési mód kiválasztási gombjának a benyomása után
hangjelzés hallható, a kiválasztott mód nyomógombja villogni kezd. A főzési idő szabályozójának a kijelzőjén (17)
megjelenik a beprogramozott idő, ami a fennmaradt főzési
időt jelzi. A kiválasztott mód bekapcsol és a készülék a beállított időn keresztül fog működni.
8 A főzési mód megváltoztatása céljából:
●● nyomja be egyszer a kiválasztott üzemmód nyomógombját; ekkor hangjelzés hallható, a nyomógomb pedig
már nem villog tovább;
●● válassza ki a kívánt üzemmódot, egy másik gombot egyszer benyomva, úgy, hogy hangjelzés legyen hallható;
a következő, kiválasztott üzemmód nyomógombja ekkor
elkezd villogni és az üzemmód beindul, ami a beprogramozott időn keresztül fog működni.
24
9 Az adott üzemmód működése során lehetőség van
a készülék működési idejének módosítására a főzési idő
szabályozójának (17) a segítségével. A főzési idő megváltoztatása céljából fordítsa el az idő szabályozó-gombját jobbra
(+) vagy balra (-). A főzési idő szabályozó-gombjának (17)
minden egyes jobbra vagy balra történő elfordítása egy-egy
perccel meghosszabbítja vagy lerövidíti az adott étel beprogramozott főzési idejét. A főzési idő szabályozó-gombjának
(17) a segítségével beállított maximális párolási idő 99 perc.
A készülék működésének a félbeszakítása céljából nyomja
be a
(10) gombot vagy nyomja be ismét a kiválasztott
üzemmód gombját.
A főzés során ne dugja be a kezét a készülékbe.
A főzés menetének az ellenőrzése vagy keverés
céljából használjon hosszú fogantyúval rendelkező eszközöket.
37Z010-001_v03
10 A beállított főzési idő eltelte után a készülék kettős hangjelzést ad és automatikusan átáll a hőfok-megőrzési módra.
A
gomb villogni kezd.
A hőfok-megőrzési mód 20 perce után ötszörös hangjelzés
hallható és a készülék automatikusan kikapcsol.
11 Az ételpárolás befejezése után húzza ki a csatlakozó
dugót a konnektorból.
12 Vegye le a fedőt a fogantyújánál fogva, majd a víztartályról vegye le az összes párolóedényt.
A csepegtetőtálca (6) kivételekor fokozottan ügyeljen, mivel a víztartályban (9) lévő és
a csepegtetőtálcán (6) összegyűlt víz még mindig nagyon forró lehet, annak ellenére, hogy
a készülék egyéb részei már kihűltek.
A víz pótlása a főzés alatt
A hosszú főzést igénylő ételek esetén:
●● Ha a vízszint a minimális szint alá esik, folytonos hangjelzés hallható; a
jel elkezd villogni.
●● Ellenőrizze a víz szintjét.
●● Ha a víz szintje a MIN
szint alá esik, a vízbetöltőn
keresztül töltsön hozzá vizet.
●● Ha a vízszint a MIN jel fölé kerül, a hangjelzés megszűnik, a
jel pedig nem villog tovább.
A készülék automatikus kikapcsolása
A készülék automatikusan kikapcsol, ha a konnektorhoz van
csatlakoztatva és felügyelet nélkül marad.
Az ételpároló az alábbi szituációkban egy perc után automatikusan kikapcsol, kettős hangjelzést adva:
●● A beprogramozott működési mód befejezése után.
●● Ha a kiválasztott program megerősítése a hőfok-megőrzés automatikus bekapcsolása után elmarad.
A készülék ismételt bekapcsolása céljából elegendő a
gombot benyomni.
Hasznos tanácsok
●● A
felső párolóedényben (3) történő főzés hosszabb
főzési időt igényelhet a működő ételpároló felső részében uralkodó alacsonyabb hőmérséklet miatt.
●● Javasoljuk, hogy az ételadagok egyforma nagyságúak
legyenek. Ha az ételadagok különféle nagyságúak és
azokat több rétegben kell elhelyezni, a kisebb darabokat
tegye felülre.
●● Az ételpároló edényekben (3), (4), (5) vagy a terméktálban (2) lévő ételeket nem szabad szorosan betenni.
Az ételadagok között tartson távolságot, hogy a gőz
maximális áramlása megfelelő módon biztosítva legyen.
●● Nagyobb mennyiségű termékek főzése esetén a főzési
idő felénél vegye le a fedőt (1) és az ételt keverje meg
hosszú nyelű eszközzel, a kezét a gőztől védőkesztyűvel
védve.
●● A sót és a fűszereket a párolóedényekbe (3), (4), (5)
csak a főzés befejezése után szórja. Ezzel megelőzi
a víztartályban (9) található vízforraló sérülését.
●● A csepegtetőtálcán (6) összegyűlő vizet nem muszáj
kiönteni, az felhasználható levesek vagy szószok készítésére.
●● A készülékben ne főzzön fagyasztott húst, baromfit és
tenger gyümölcsét. A főzés előtt azokat teljesen fel kell
olvasztani.
A főzési idők táblázata
A táblázatokban és ételreceptekben megadott főzési idők kizárólag tájékoztató jellegűek. A főzési idő az
adagok nagyságától, azok elhelyezésétől a párolóedényekben, a termékek frissességétől és egyéni igényektől függően megváltozhat. A készülék egyre jobb megismerésének függvényében a főzési időt meg
lehet változtatni.
Zöldségek
●● A zöld, leveles zöldségeket a lehető legrövidebb ideig főzze, mivel azok gyorsan színüket veszítik.
●● A fagyasztott zöldségeket a főzés előtt ne olvassza fel.
Zöldség
Fajta
Súly/darabszám
Javasolt fűszerek
Főzési idő [perc]
45-50
Javaslatok
Articsóka
Friss
3 közepes
Fokhagyma,
Tárkony, Kapor
Spárga
Friss/Fagyasztott
(zöld)
400 g
Citromfű, Babérlevél,
Kakukkfű
13-15/16-18
Brokkoli
Friss/Fagyasztott
400 g
Fokhagyma, Őrölt
bors, Tárkony
16-18/15-18
Karikákra vágott
sárgarépa
Friss
400 g
Ánizs, Menta, Kapor
20-22
A főzési idő felénél
megkeverni.
Karfiol
Friss/Fagyasztott
400 g
Rozmaring,
Bazsalikom, Tárkony
16-18/18-20
A főzési idő felénél
megkeverni.
37Z010-001_v03
A szárait vágja keresztbe,
hogy a gőz könnyebben
hozzájuk férjen.
25
Zöldség
Fajta
Súly/darabszám
Javasolt fűszerek
Főzési idő [perc]
Javaslatok
8-10/18-20
A főzési idő felénél
megkeverni.
Spenót
Friss/Fagyasztott
250 g
Turbolya, Kakukkfű,
Fokhagyma
Bab
Friss
400 g
Köménymag,
Kapormag, Csombor
18-20
A főzési idő felénél
megkeverni.
Zöldborsó
Friss/Fagyasztott
(kifejtett)
400 g
Bazsalikom,
Majoránna, Menta
10-12/15-18
A főzési idő felénél
megkeverni.
Burgonya
(félbevágott)
Friss
400 g
Turbolya,
Metélőhagyma,
Kapor
20-22
Hús és baromfi
●● Az étel párolásának az az előnye, hogy annak során a zsír a húsból lecsurog. A hőmérséklet a főzés során nem túl
magas, ezért puha, sovány húst válasszon ki és távolítsa el róla a zsírt.
●● A főzés alatt adja hozzájuk a friss fűszernövényeket, hogy az ételnek erősebb aromát biztosítsanak.
Étel
Fajta
Súly/darabszám
Javasolt fűszerek
Főzési idő [perc]
Javaslatok
Csirkehús
Csontozott filé,
sütnivaló hús
250 g (4 db)
450 g
Curry, Rozmaring,
Kakukkfű
12-15
30-35
Távolítsa el teljesen
a zsírt.
Sertéshús
Vesepecsenye, karaj,
szték és szeletelt
sertéskaraj
400 g
(4 db)
Curry, Citromfű,
Kakukkfű
5-10
Távolítsa el teljesen
a zsírt.
Marhahús
Hátszín, szték
vesepecsenyéből
vagy bifsztek
250 g
Curry, Paprika,
Kakukkfű
8-10
Távolítsa el teljesen
a zsírt.
Hal és tenger gyümölcse
●● A fagyasztott halat felolvasztás nélkül lehet főzni, ha a főzés előtt a darabokat egymástól elválasztja és a főzési időt
meghosszabbítja.
●● A főzés alatt az ételhez adjon citrom-darabokat és a fűszernövényeket, hogy az étel aromásabb legyen.
Étel
Fajta
Súly/darabszám
Javasolt fűszerek
Főzési idő [perc]
8-10
Rákfélék
Friss
400 g
Majoránna, Citromfű
Garnélarák
Friss
400 g
Citromfű, Fokhagyma
6
Kagylók
Friss
400 g
Citromfű, Fokhagyma
8-10
Homár (farok)
Fagyasztott
2 db 400 g-os
Torma, Fokhagyma
20-22
250 g
Mustármag, Szegfűbors,
Majoránna
6-8/10-12
Halfilék
Friss/Fagyasztott
Rizs
Használja a rizsestálat (2). Öntse a rizshez a szükséges vízmennyiséget.
Étel
Fajta
Súly/Vízmennyiség
Főzési idő [perc]
Javaslatok
Rizs
Fehér
200 g/300 ml
35-40
Két adag
Tisztítás és karbantartás
C
1 A készüléket a tisztítása előtt kapcsolja ki a konnektorból
és várja meg, míg teljesen kihűl.
2 Vegye ki a párolóedényeket, a csepegtetőtálcát, ürítse ki
őket és öntse ki a vizet a víztartályból, majd pedig törölje le
a tartályt nedves ruhával.
3 Mosogassa el a készülék összes részét (a fűtőrészes víztartály kivételével) folyékony mosogatószeres meleg vízben.
26
Az ételpároló fent említett részeit a mosogatógép felső szintjén is el lehet mosogatni, a rövid mosogatási ciklust alkalmazva. A mosogatógépben történő folytonos mosogatásuk
viszont a felületük fényességének a csökkenését és a szín
tompulását okoz­hatja.
4 Mindegyik részt törölje szárazra.
A készüléket ne mosogassa folyó víz alatt és
a fűtőrészes víztartályt ne merítse vízbe.
37Z010-001_v03
A fűtőrész külső borításának a tisztításához ne használjon
erős detergenseket emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják
a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint
pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
A vízkő eltávolítása a víztartályból
A 2-3 hónapos folyamatos használat után a fűtőrészes víztartályban (9) kémiai vegyületek halmozódhatnak fel. Ez normális jelenség. A vízkő mennyisége a víz keménységi fokától
függ. A megfelelő mennyiségű gőz képzésének a biztosítása
és az ételpároló élettartamának a meghosszabbítása céljából a vízkő rendszeres eltávolítása elengedhetetlen.
●● Töltse meg a víztartályt (9) a maximum szintig fehér
(nem sötét) ecettel.
A vízkő eltávolításához ne használjon vegyszereket, sem pedig a kereskedelmi forgalomban
beszerezhető vízkőmentesítő szereket.
●● Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz. E folyamat
alatt a csepegtetőtálcának (6), a párolóedényeknek (3),
(4), (5) és a fedőnek (1) a helyükön kell lenniük.
●● A főzési időt állítsa be 25 percre.
Ha az ecet forrni kezd és a talprészre ömlik
ki, kapcsolja ki a főzési idő szabályozóját,
a készüléket pedig kapcsolja ki a konnektorból.
Csökkentse némileg az ecet mennyiségét.
●● Ha a készülék hangjelzést ad, az ételpárolót kapcsolja
ki a konnektorból és várja meg, míg teljesen kihűl, majd
öntse ki az ecetet.
●● A fűtőrészes víztartályt öblítse ki néhányszor hideg vízzel, majd szárítsa meg.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
37Z010-001_v03
27
RO
Stimaţi Clienţi
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie să acordaţi indicaţiilor privind siguranţa
folosirii aparatului, astfel încât, în timpul utilizării sale, să
preveniţi apariţia accidentelor, precum şi deteriorarea aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru
a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare
a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe utilizarea aparatului de gătit cu
aburi, parcurgeţi în întregime instrucţiunile de utilizare.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Aşezaţi întotdeauna aparatul pe
o suprafaţă plată, fără denivelări.
●● Scoateţi întotdeauna din priza electrică aparatul de gătit cu aburi sau
înainte de a începe curăţarea sa.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul de
gătit cu aburi dacă este deteriorat
cablul de alimentare sau dacă observaţi deteriorări ale carcasei sistemului de încălzire.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune
în pericol viaţa utilizatorului. În cazul
unui defect, vă recomandăm să vă
adresaţi servisului specializat al
firmei.
28
●● Aveţi o deosebită grijă când transportaţi aparatul care conţine produse alimentare fierbinţi, apă sub
alte lichide fierbinţi. Evitaţi să puneţi
mâna deasupra aparatului de gătit
cu aburi aflat în funcţiune.
●● Ridicaţi şi scoateţi cu grijă capacul,
pentru a evita arsurile. Trebuie să
goliţi apa din aparatul de gătit cu
aburi.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Pentru a transporta materialele fierbinţi,
folosiţi întotdeauna mănuşi de bucătărie.
●● Nu staţi cu mâinile, faţa sau alte părţi
ale corpului deasupra aparatului în
timpul funcţionării sale, deoarece se
formează aburi. Ridicaţi încet capacul. Pentru a verifica starea produselor, folosiţi ustensile care au coadă
lungă.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul de
gătit cu aburi într-un mediu cu aburi
combustibili sau explozibili.
●● Folosirea unor accesorii nerecomandate de producător poate provoca
răniri.
●● Dispozitivul poate fi folosit de către
copii care au împlinit cel puţin 8 ani
dar numai sub supraveghere sau
după ce în prealabil le-au fost explicate în mod foarte clar pericolele
care pot avea loc şi instruirea acestora cu privire la folosirea în siguranţă a dispozitivului. Curăţarea şi
conservarea dispozitivului nu trebuie
realizată de către copii cu excepţia cazului în care aceştia au peste
8 ani şi sunt corespunzător supravegheate. Dispozitivul împreună cu
cablul de alimentare trebuiesc depo37Z010-001_v03
zitate într-un loc care nu se află la
îndemâna copiilor care nu au împlinit
vârsta de 8 ani.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Conectaţi
întotdeauna aparatul de gătit cu aburi la
priza unei reţele electrice (numai curent alternativ) prevăzute cu contact de protecţie, la o tensiunea corespunzătoare celei înscrise pe eticheta de specificaţii
tehnice a produsului.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste colţul mesei
sau al blatului, nici să intre în contact cu suprafeţe fierbinţi.
●● Înainte de a trece la demontarea componentelor aparatului, lăsaţi-l să se răcească.
.
●● Închideţi aparatul folosind butonul
●● Utilizarea aparatului de gătit cu aburi cu o cantitate prea
mică de apă (sub nivelul Min) poate provoca supraîncălzirea elementelor de înfierbântare ale aparatului de
gătit cu aburi şi, în consecinţă, deteriorarea sa.
●● Nu spălaţi sub jet de apă sistemul de înfierbântare,
nici nu-l scufundaţi în apă.
●● Pentru spălarea carcasei sistemului de înfierbântare,
nu folosiţi detergeţi agresivi, sub formă de emulsii,
lichide, paste. Acestea pot, printre altele, să şteargă
simbolurile grafice înscrise pe carcasă: scalele, codurile, semnele de avertizare ş.a.
●● Nu aşezaţi aparatul pe arzătoare cu gaz sau electrice
fierbinţi, în cuptorul cu microunde, în cuptorul înfierbântat sau direct sub dulapuri.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
37Z010-001_v03
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal
în magazine, birouri şi alte medii
de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte
clădiri de locuit,
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”
În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale
în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Retineţi faptul că nivelul apei din rezervorul pentru apă
trebuie să se situeze întotdeauna între marcajele Min
i Max. În aces caz, procesul de gătire se va desfăşura
în mod corespunzător.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe lista de specificaţii tehnice
a produsului.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Structura aparatului de gătit cu aburi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Capac cu orificii pentru aburi
Vas pentru produse, de ex.: orez, supă
Vasul de sus al aparatului de gătit cu aburi
Vasul din mijloc al aparatului de gătit cu aburi
Vasul de jos al aparatului de gătit cu aburi
Placă de scurgere
Loc pentru verdeţuri şi condimente
Difuzor de abur
Recipient pentru apă cu sistem de înfierbântare
Buton de Pornire/Oprire
Buton pentru alegerea regimului: păstrarea temperaturii
12 Buton pentru alegerea regimului: ouă/carne
13 Buton pentru alegerea regimului peşte/legume
14 Buton pentru alegerea regimului: pui
15 Buton pentru alegerea regimului: orez
16 Buton pentru alegerea regimului: supă
17 Potenţiometru pentru reglarea timpului de gătire cu display
29
Pregătirea aparatului de gătit cu aburi pentru
utilizare
Spălaţi produsele pe care doriţi să le gătiţi la
aburi şi aşezaţi-le în vasele aparatului de gătit
cu aburi la o oarecare distanţă unele de altele,
pentru a nu împiedica circulaţia aerului prin
sitele vaselor.
(3), (4), (5), placa de scurgere (6), difuzorul de aburi (8)
cu apă caldă şi detergent pentru vase.
●● Clătiţi bine componentele aparatului de gătit cu aburi
numite mai înainte şi lăsai-le să se usuce.
●● Ştergeţi recipientul pentru apă din interior (9) cu o cârpă
umedă.
Nu adăugaţi sare, piper, verdeţuri, vin, zeamă
sau orice alte lichide – în afară de apă de la
robinet – în recipientul pentru apă.
●● Scoateţi aparatul şi toate accesoriile din ambalaj.
●● Îndepărtaţi toate etichetele autocolante.
●● Spălaţi capacul (1), vasele aparatulului de gătit cu aburi
Funcţionarea şi întreţinerea aparatului
de gătit cu aburi
5 Aşezaţi vasul/vasele pe recipientul pentru apă (8) şi acoperiţi cu capacul aparatului (1).
În aparatul de gătit cu aburi puteţi pune 1, 2 sau 3 vase pentru gătirea cu aburi, în funcţie de cantitatea de produse destinată preparării în acest mod.
Vasele pentru gătirea cu aburi (3), (4), (5) pot fi folosite
împreună, potrivit desenului prezentat în secţiunea „Structura aparatului” (pentru a folosi două vase, trageţi vasul de
sus (3) din aparat; pentru a folosi un vas, trageţi vasul de sus
(3) şi vasul din mijloc (4) din aparat).
Cu aparatul de gătit cu aburi puteţi pregăti şi orez. În vasul
pentru orez puneţi orez şi apă conform proporţiilor din
TABELUL TIMPILOR NECESARI PENTRU GĂTIRE iar apoi
aşezaţi-l în vas pentru gătirea cu aburi.
Aparatul poate fi folosit şi pentru fiertul ouălor.
B
1 Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, fără denivelări,
departe de obiectele care ar putea fi deteriorate de aburul
fierbinte, spre exemplu pereţii şi dulapurile suspendate.
2 Turnaţi direct apă în recipientul pentru apă (9), până la
un nivel cuprins între marcajele MIN – MAX (fără a depăşi
nivelul maxim de 1,2 litri). Completaţi cu apă în timpul gătirii,
turnând-o prin orificiul pentru apă.
3 Aşezaţi placa de scurgere (6) deasupra recipientului pentru apă (9) şi verificaţi dacă este este bine aşezată, orizontal.
Pe placa de scurgere (6) în locul pentru verdeţuri şi condimente
(7) aşezaţi condimente uscate sau proaspete, pentru a-i da
felului preparat aromă şi pentru a-i mări calităţile nutritive, benefice sănătăţii. Cimbrul, busuiocul, mărarul, tarhonul sau curry,
precum şi usturoiul, chimionul sau hreanul sunt câteva dintre
câteva dintre condimentele care dau felurilor pregătite o aromă
atât de puternică, încât sarea nu mai este necesară.
Puteţi folosi placa de scurgere (6) şi fără a pune pe ea condimente.
4 Aşezaţi produsele în vase. Se recomandă ca porţiile mai
mari, care necesită un timp de gătire mai mare, să fie aşezate în vasul de jos (5).
Capacitatea recipientelor:
●● Recipient steamer de sus – 3,4 l
●● Recipient steamer mijloc – 2,6 l
●● Recipient steamer jos – 2,5 l
Timpul propus
[min.]
6 Conectaţi aparatul la reţeaua electrică. Aparatul trece în
regim „gata de funcţionare” şi emite un semnal sonor.
7 Alegeţi regimul de funcţionare folosind butonul adecvat.
Aparatul este programat pentru gătirea unor diferite produse
alimentare.
Păstrarea temp.
ouă/carne
peşte/legume
pui
orez
supă
10
15
20
30
42
60
După apăsarea butonului pentru alegerea regimului de
gătire, se aude un semnal sonor, iar butonul pentru regimul ales începe să clipească. Pe display-ul potenţiometrului pentru reglarea timpului de gătire (17) este afişat timpul
programat care a mai rămas până la încheierea gătirii. Se
activează regimul stabilit şi aparatul începe să funcţioneze
potrivit timpului de gătire fixat.
8 Pentru a schimba regimul de gătire:
30
În timpul utilizării aparatului, nu atingeţi carcasa
recipientului pentru apă cu sistem de înfierbântare (8), vasele pentru gătirea cu aburi (3), (4), (5)
nici capacul (1), deoarece sunt foarte fierbinţi.
●● Apăsaţi o dată butonul regimului de gătire ales; se va
auzi un semnal sonor, iar butonul încetează să mai clipească.
●● Alegeţi regimul de gătire dorit, apăsând o dată un alt
buton, astfel încât să se audă un semnal sonor; următorul buton, al regimului de gătire ales, începe să clipească, regimul respectiv se activează şi va funcţiona
potrivit timpului de gătire ales.
37Z010-001_v03
9 Cât se desfăşoară funcţionarea în regimul de gătire
ales, există posibilitatea unei reglări pe parcurs a timpului
de funcţionare a aparatului, cu ajutorul potenţiometrului pentru reglarea timpului de gătire. Pentru a schimba timpul de
gătire, rotiţi potenţiometrul pentru reglarea timpului de gătire
(17) la dreapta sau la stânga, mărind sau micşorând timpul
deja fixat de gătire, pentru un anumit tip de alimente, cu un
minut. Timpul maxim de gătire cu aburi care poate fi stabilit
cu ajutorul potenţiometrului pentru regarea timpului de gătire
se ridică la 99 de minute.
Pentru a întrerupe funcţionarea aparatului, apăsaţi butonul
(10) sau apăsaţi în continuare butonul regimului
d egătire ales.
Nu introduceţi mâna în aparat în timpul gătirii.
Pentru a verifica gradul de gătire sau pentru
a amesteca, folosiţi ustensile cu coadă lungă.
10 După trecere timpului stabilit de gătire, aparatul emite un
dublu semnal sonor şi trece în mod automat în regim de păstrare a temperaturii. Butonul
începe să clipească.
După 20 de minute de păstrare a temperaturii, aparatul
emite un semnal sonor multiplu (de cinci ori) şi se închide
în mod automat.
11 După ce aţi folosit aparatului, decuplaţi-l de la reţeaua
electrică.
12 Scoateţi capacul ţinându-l de mâner şi apoi scoateţi
toate vasele de gătit cu aburi de pe recipientul pentru apă.
Când scoateţi placa de scurgere (6), fiţi atent
(ă), deoarece apa din recipientul pentru apă (9),
precum şi lichidul strâns pe placa de scurgere
(6) pot fi în continuare foarte fierbinţi, deşi alte
părţi ale aparatului s-au răcit.
●● Pentru a pune în funcţiune în continuare aparatul, este
de ajuns să apăsaţi butonul
.
Indicaţii utile
●● Gătirea în vasul de sus pentru gătirea cu aburi (3) poate
necesita un timp mai mare de gătire, din cauza temperaturii mai mici a aburului în partea superioară a aparatului
de gătit cu aburi.
●● Se recomandă ca porţiile de produse alimentare să fie
aproximativ de aceeaşi mărime. Dacă porţiile sunt de
mărimi diferite şi este necesară aşezarea lor în mai
multe straturi, aşezaţi mai puţine bucăţi în partea de sus.
●● Nu tebuie să aşezaţi produsele din vasele pentru gătirea
cu aburi (3), (4), (5) sau vasele pentru produse (2) fără
a lăsa deloc spaţii între ele. Lăsaţi spaţii între porţiile de
produse, pentru a asigura o maximă circulaţie a aburului.
●● În cazul în care se gătesc cantităţi mari de produse, la
jumătatea perioadei de gătire, scoateţi capacul (1) şi
amestecaţi felul de preparat cu o ustensilă de bucătărie
cu coadă lungă; protejaţi-vă mâinile de abur cu mănuşi
de bucătărie.
●● Sarea şi condimentele se adaugă în vasele pentru gătirea cu aburi (3), (4), (5) abia după încheierea gătirii. Astfel se evită deteriorarea rezistenţei din recipientul pentru
apă (9).
●● Lichidul care se adună pe placa de scurgere (6) poate
fi păstrat şi folosit la prepararea supelor sau a sosurilor.
●● Nu gătiţi în aparatul de gătit cu aburi carne, pui sau
fructe de mare în stare congelată. Înainte de gătire, trebuie decongelate foarte bine.
Adăugarea apei în timpul gătirii
În cazul felurilor care necesită un timp mai lung de gătire:
●● Când nivelul apei scade sub nivelul minim, se aude un
semnal sonor continuu, iar simbolul
începe să
clipească.
●● Verificaţi nivelul apei.
●● Când nivelul apei scade sub nivelul MIN, adăugaţi apă
prin orificiul pentru apă.
●● Când nivelul apei trece de nivelul MIN, semnalul sonor
se opreşte, iar simbolul
pească
încetează să mai cli-
Oprirea automată a aparatului
Aparatul se opreşte în mod automat atunci când este conectat la reţeaua electrică şi lăsat fără supraveghere.
Aparatul de gătit cu aburi se închide în mod automat după un
minut, emiţând un dublu semnal sonor, în următoarele situaţii:
●● După încheierea operaţiunii programate.
●● Când programul ales nu a fost confirmat după activarea
automată a regimului de păstrare a temperaturii.
37Z010-001_v03
31
Tabelul timpilor necesari pentru gătire
Timpii de gătire oferiţi în tabele şi în reţete au un caracter orientativ. Timpul de gătire se poate schimba în
funcţie de cantitatea porţiilor, de prospeţimea produselor, precum şi în funcţie de preferinţele utilizatorului.
Pe măsură ce vă obişnuiţi cu aparatul, puteţi schimba timpii de gătire.
Legume
●● Legumele verzi gătiţi-le un timp cât mai scurt, pentru că îşi pierd repede culoarea.
●● Nu decongelaţi legumele congelate înainte de gătire.
Legume
Felul
Cantitatea/nr. de
buc.
Condimente
propuse
Timp de gătire
[min.]
Anghinare
Proaspătă
3 medii
Usturoi, Tarhon,
Mărar
45-50
Sparanghel
Proaspăt/congelat
(verde)
400 g
Melisa, Frunze de
dafin, Cimbru
13-15/16-18
Broccoli
Proaspăt/congelat
400 g
Usturoi, Piper
măcinat, Tarhon
16-18/15-18
Morcov rondele
Proaspăt
400 g
Anason, Mentă,
Mărar
20-22
La jumătatea timpului
de gătire amestecaţi
Conopidă
Proaspătă/Congelată
400 g
Rozmarin, Busuioc,
Tarhon
16-18/18-20
La jumătatea timpului
de gătire amestecaţi.
Spanac
Proaspăt/Congelat
250 g
Asmăţui, Cimbru,
Usturoi
8-10/18-20
La jumătatea timpului
de gătire amestecaţi
Fasole
Proaspătă
400 g
Chimen, Mărar,
Cimbru de grădină
18-20
La jumătatea timpului
de gătire amestecaţi
Mazăre
Proaspătă/Congelată
(păstăi)
400 g
Busuioc, Măghiran,
Mentă
10-12/15-18
La jumătatea timpului
de gătire amestecaţi
Cartofi (jumătăţi)
Proaspeţi
400 g
Asmăţui, Ceapă
verde, Mărar
20-22
Rwecomandări
Aşezaţi tulpinile în
cruce, pentru a facilita
circulaţia aburului
Carne şi pui
●● Gătirea cu aburi are calitatea de a face ca toată grăsimea să se scurgă din carne. Temperatura în timpul gătirii nu este
foarte mare, de aceea alegeţi carne moale, slabă şi îndepărtaţi grăsimea.
●● Adăugaţi în timpul gătirii verdeţuri proaspete, pentru a-i da felului preparat o aromă mai puternică.
Produs
Tipul
Cantitatea/nr. de
bucăţi
Condimente
propuse
Timp de gătire
[min.]
Recomandări
Pui
File (fără os), carne
pt. prăjit
250 g (4 buc.)
450 g
Curry, Rozmarin,
Cimbru
12-15
30-35
Îndepărtaţi cu grijă
grăsimea.
Carne de porc
File, antricoate, steak
sau cotlet
400 g
(4 buc.)
Curry, Melisa,
Cimbru
5-10
Îndepărtaţi cu grijă
grăsimea.
Carne de vită
Rumpsteak, steak
file sau beafsteak
250 g
Curry, Ardei iute
cimbru
8-10
Îndepărtaţi cu grijă
grăsimea
Peşte şi fructe de mare
●● Gătiţi peştele congelat fără a-l decongela, dacă îl împărţiţi în bucăţi înainte de preparare şi se măreşte timpul de gătire.
●● În timpul gătirii, adăugaţi bucăţi de lămâie şi verdeţuri, pentru a da o aromă mai puternică felului preparat.
32
Produs
Felul
Cantitatea/nr. de bucăţi
Condimente propuse
Timp de gătire [min.]
Crustacee
Prospete
400 g
Măghiran, Melisa
8-10
Creveţi
Proaspeţi
400 g
Melisa, Usturoi
6
Stridii, midii ş.a
Proaspete
400 g
Melisa, Usturoi
8-10
Homar (coada)
Congelat
2 buc. a câte 400 g
Hrean, Usturoi
20-22
File de peste
Proaspăt/congelat
250 g
Muştar, Verdeţuri, Măghiran
6-8/10-12
37Z010-001_v03
Orez
Folosiţi vasul pentru orez (2). O dată cu orezul, adăugaţi cantitatea de apă necesară.
Produs
Felul
Cantitatea/nr. de bucăţi
Timp de gătire [min.]
Recomandări
Orez
Alb
200 g/300 ml
35-40
Două porţii
Curăţare şi conservare
C
1 Înainte de începerea curăţării aparatului, deconectaţi-l
de la reţeaua electrică şi lăsaţi-l să se răcească complet.
2 Scoateţi vasele pentru gătirea cu abur şi placa de scurgere, goliţi-le. Goliţi recipientul pentru apă şi frecaţi-l cu
o cârpă umedă.
3 Spălaţi toate elementele aparatului de gătit cu aburi
(în afara recipientului pentru apă cu sistem de încălzire) cu
apă caldă cu detergent.
Elementele aparatului de gătit cu aburi pomenite mai înainte
pot fi spălate şi în partea de sus a maşinii de spălat vase,
reglând un ciclu scurt de spălare. Totuşi, spălarea lor constantă în maşina de spălat poate provoca o oarecare pierdere a luciului şi le poate face mate.
4 Uscaţi bine fiecare element.
Nu spălaţi sub jet de apă nici nu scufundaţi în
apă sistemul de încălzire cu recipientul pentru
apă.
Pentru spălarea carcasei sistemului de încălzire, nu folosiţi
detergenţi agresivi, sub formă de emulsii, lapte, paste etc.
Acestea pot, printre altele, şterge simbolurile grafice înscrise
pe carcasă, de exemplu: scalele, marcajele, semnele de
avertizare. ş.a.m.d.
Dacă oţetul începe să fiarbă şi să curgă pe postament, aduceţi la zero potenţiometrul pentru
reglarea timpului de gătire şi scoateţi aparatul
din priză. Micşoraţi cantitatea de oţet folosită.
●● Când aparatul emite un semnal sonor, decuplaţi aparatul de gătit cu aburi de la priza electrică şi lăsaţi-l să se
răcească total. Pe urmă, goliţi-l de oţet.
●● Spălaţi de câteva ori recipientul pentru apă cu sistem de
înfierbântare şi lăsaţi-l să se usuce.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Îndepărtarea depunerilor de calcar din recipientul
pentru apă
După 2-3 luni de folosire neîntreruptă a aparatului, în recipientul pentru apă cu sistem de înfierbântare (9) se pot acumula depuneri de substanţe chimice. Acesta este un fenomen normal. Cantitatea de depuneri de calcar depinde de
duritatea apei. Trebuie să îndepărtaţi în mod periodic depunerile de calcar, pentru a asigura o cantitate constantă de
aburi produşi şi pentru a prelungi durata de utilizare a aparatului de gătit cu aburi.
●● Turnaţi în recipientul pentru apă (9) oţet alb (nu cel închis
la culoare), până la nivelul maxim.
Nu folosiţi substanţe chimice pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, nici produse pentru
îndepărtarea depunerilor de calcar care se află
în comerţ.
●● Conectaţi aparatul la reţeaua electrică. În timpul acestui
proces, placa de scurgere (6), vasele pentru gătirea cu
aburi (3), (4), (5) i capacul (1) trebuie să fie montate la
locul lor.
●● Fixaţi timpul de gătire la 25 de minute.
37Z010-001_v03
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
33
RU
Уважаемые Пользователи
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
Прежде чем пользоваться пароваркой, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по
эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Ставьте пароварку всегда только
на стабильную, ровную и плоскую
поверхность.
●● Всегда отсоединяйте прибор от
сети если Вы им не пользуетесь
или перед очисткой.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод
или корпус нагревательного блока
имеют видимые повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать
серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться
34
в специализированный сервисный
пункт.
●● Соблюдайте осторожность при
перемещении пароварки, содержащей горячее блюдо, воду или другую горячую жидкость. Следите за
тем, чтобы Ваши руки и лицо находились на безопасном расстоянии
от работающей пароварки.
●● Следует также остерегаться горячего пара при открывании крышки.
Держите крышку так, чтобы вода
стекала в пароварку.
●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Чтобы снять крышку или
горячие емкости, пользуйтесь
кухонными прихватами.
●● Поскольку пароварка вырабатывает горячий пар, следите за тем,
чтобы Ваши руки и лицо находились на безопасном расстоянии
от работающей пароварки. Снимайте крышку осторожно, чтобы
не обжечься паром. Для проверки
готовности продуктов необходимо
использовать кухонные прсипособления с длинной ручкой.
●● Нельзя включать пароварку в помещениях с содержанием в воздухе
легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
●● Во избежание телесных повреждений не используйте принадлежности, не рекомендованные изготовителем.
●● Устройством могут пользоваться
дети в возрасте от 8 лет при условии, что они будут это делать
исключительно под присмотром
либо после предварительного
понятного объяснения возможных
37Z010-001_v03
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
Дети не должны чистить устройство и выполнять другие действия
по уходу за ним, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся
под надлежащим присмотром.
Устройство с проводом питания
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также не
имеющие опыта работы с устройством, при условии, что они будут
это делать исключительно под
присмотром либо после предварительного понятного объяснения возможных угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Подключайте пароварку только к сети переменного
тока с заземлением. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприкасался с какой-либо горячей поверхностью, а также
не свисал с края стола или рабочей поверхности,
на которой установлен электроприбор.
●● Прежде чем снять съемные детали, дайте пароварке полностью остыть.
.
●● Прибор включается кнопкой
●● Использование пароварки с недостаточным количеством воды (ниже отметки Min) может привести
к перегреву нагревательных элементов и к повреждению пароварки.
37Z010-001_v03
●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не мойте под струей воды.
●● Не рекомендуется использовать для мытья нагре-
вательного блока агрессивные детергенты в виде
молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут
поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не ставьте прибор на горячие газовые или электрические приборы, не помещайте в микроволновые
печи или духовки, не ставьте под навесными шкафами и полками.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
СОВЕТЫ
Информация о изделии и рекомендации по его применению
●● Устройство предназначено для
бытового использования и аналогичного применения в таких
местах, как:
●● кухни для персонала, в магазинах,
офисах и другой рабочей среде,
●● гостиницах, мотелях и других
жилых объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and
breakfast».
В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Помните о том, что уровень воды в емкости должен
находиться между двумя отметками Мin и Мax на
стенке емкости. Только в этом случае процесс приготовления будет правильным.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Устройство пароварки
A
1 Крышка с отверстиями для вывода пара
2 Чаша для продуктов, напр., риса, супа
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Верхняя паровая корзина
Средняя паровая корзина
Нижняя паровая корзина
Поддон для излишков сока и жира
Отделение для пряностей и приправ
Паровой диффузор
Емкость для воды с нагревательным блоком
Кнопка включения/выключения
Кнопка выбора режима: поддержание пищи в теплом
состоянии
Кнопка выбора режима: яйца/мясо
Кнопка выбора режима: рыба/овощи
Кнопка выбора режима: курица
Кнопка выбора режима: рис
Кнопка выбора режима: суп
Таймер с дисплеем
Подготовка пароварки к работе
●● Перед
использованием пароварки освободите все
детали и все прилагающиеся к нему принадлежности
от упаковочного материала.
●● Удалите все имеющиеся защитные пленки
и наклейки.
●● Крышку (1), паровые корзины (3), (4), (5), поддон для
излишков сока и жира (6) и паровой диффузор (8)
следует мыть в теплой воде с добавлением жидкости
для мытья посуды.
●● Тщательно ополосните в/у детали пароварки чистой
водой и осушите.
●● Емкость для воды (9) протрите внутри влажной тряпочкой.
Принцип действия и обслуживание
пароварки
B
1 Поставьте пароварку на стабильную, ровную и плоскую поверхность. Не располагайте прибор вблизи предметов, чувствительных к воздействию горячего пара,
напр., вблизи стен или навесных шкафов.
2 Наполните емкость для воды (9) до уровня между
отметками MIN – MAX (не превышайте максимального
уровня 1,2 литра). Воду можно добавлять не останавливая процесса готовки. Для этого имеется специальное
устройство в основании прибора.
3 Установите поддон (6) на емкость для воды (9) и убедитесь, что он прочно встал на свое место.
Положите в поддон (6), в специальное отделение для
пряностей и приправ (7) свежие или сушеные приправы,
чтобы приготовляемые продукты были более вкусными
и ароматными и чтобы повысить их питательные свойства. Тимьян, кориандр, базилик, укроп, карри и эстрагон, a также чеснок, тмин и хрен – это только некоторые
36
специи, которые усиливают аромат продуктов до такой
степени, что даже нет надобности в добавлении соли.
Поддон (6) можно использовать также и без приправ.
4 Продукты, требующие более длительной обработки,
или крупные куски кладите в нижнюю паровую корзину (5).
Вместимость контейнеров:
●● Верхняя паровая чаша – 3,4 л
●● Средняя паровая чаша – 2,6 л
●● Нижняя паровая чаша – 2,5 л
Предназначенные для приготовления на
пару продукты необходимо очистить
и свободно разложить на паровых лотках
так, чтобы не перекрывать доступ воздуха к паровым корзинам.
Нельзя добавлять в воду соль, перец, пряности, приправы, зелень, вино, бульон или
какие-либо другие жидкости, кроме обычной воды из-под крана.
5 Поставьте корзину/корзины на емкость для воды (9)
и закройте крышкой (1).
В пароварке легко можно приготовить одновременно
несколько блюд, используя 1, 2 или 3 паровые корзины
в зависимости от количества продуктов, предназначенных для приготовления на пару.
Паровые корзины (3), (4), (5) можно устанавливать так,
как это показано на рисунке в разделе «Устройство пароварки» (если Вам необходимы две корзины, снимите
верхнюю паровую корзину (3); если необходима одна
корзина – снимите верхнюю (3) и среднюю паровые корзины (4)).
Пароварку можно также использовать для приготовления
риса. Положите рис в чашу для риса и долейте количество
воды, рекомендованное для приготовления риса. Установите паровую корзину, в нее поставьте чашу для риса.
В пароварке можно также варить яйца.
Во избежание ожогов во время приготовления избегайте прикосновения к емкости
для воды с нагревательным блоком (9),
паровым корзинам (3), (4), (5) и крышке (1).
6 Вложите вилку сетевого провода в розетку. Раздастся звуковой сигнал и прибор перейдет в режим
готовности.
7 Нажмите на соответствующую кнопку, чтобы выбрать
режим приготовления. Пароварку можно запрограммировать на приготовление различных продуктов.
37Z010-001_v03
Рекомендованное
время приготовления [мин.]
Поддержание
температуры
Яйца/мясо
Рыба/овощи
Курица
Рис
Суп
10
15
20
30
42
60
После нажатия кнопки выбора режима раздастся звуковой сигнал и начнет пульсировать кнопка данного
режима. На дисплее таймера (17) отобразится время,
оставшееся до конца приготовления. Включится выбранный режим и пароварка начнет приготовление пищи.
8 Чтобы сменить режим приготовления:
●● нажмите один раз на кнопку выбранного режима; раздастся звуковой сигнал и кнопка перестанет пульсировать;
●● выберите нужный режим, нажимая один раз на соответствующую кнопку так, чтобы прозвучал звуковой
сигнал; начнет пульсировать кнопка нового, выбранного режима, включится данный режим и пароварка
будет работать столько времени, сколько задано.
9 Чтобы изменить время приготовления, переведите
рукоятку таймера вправо (+) или влево (-). Kаждый поворот рукоятки таймера (17) вправо или влево увеличивает или уменьшает запрограммированное время приготовления на одну минуту. Maксимальное возможное
время приготовления на пару, которое можно установить
с помощью таймера (17), составляет 99 минут.
Чтобы прервать работу пароварки, нажмите на кнопку
(10) или вновь нажмите на кнопку выбранного
режима.
Следите за тем, чтобы Ваши руки и лицо
находились на безопасном расстоянии
от работающей пароварки. Для проверки
готовности продуктов или перемешивания необходимо использовать кухонные
приспособления с длинной ручкой.
10 По окончании заданного времени раздается двойной
звуковой сигнал и пароварка автоматически переходит
в режим поддержания пищи в теплом состоянии. Начнет
пульсировать кнопка
.
Через 20 минут поддержания тепла раздастся пятикратный звуковой сигнал и прибор автоматически выключится.
11 Когда пища будет готова, выньте вилку питающего
электропровода из розетки.
12 Сначала снимите крышку при помощи ручки, и только
затем снимите с емкости воды все чаши.
Соблюдайте осторожность с горячими
жидкостями, находящимися в поддоне
для излишков сока и жира (6) и емкости
(9), которые могут быть еще горячими,
несмотря на то, что остальные детали
пароварки остыли.
37Z010-001_v03
Долив воды во время приготовления
В случае, если продукты требуют длительного приготовления:
●● если уровень воды понизится ниже минимального,
раздастся непрерывный звуковой сигнал и начнет
пульсировать символ
,
●● проверьте уровень воды,
●● в случае необходимости долейте воду через специальное отверстие,
●● когда уровень воды превысит уровень MIN, прекратится звуковой сигнал и перестанет пульсировать
символ
.
Aвтоматическое выключение пароварки
Подсоединенный к сети прибор автоматически выключается, когда остается без надзора.
Пароварка автоматически выключается через 1 минуту
и издает двойной звуковой сигнал в следующих случаях:
●● по окончании запрограммированного приготовления,
●● если избранная программа не будет подтверждена
после автоматического включения режима поддержания пищи в теплом состоянии.
Чтобы вновь включить прибор, достаточно нажать на
кнопку
.
Полезные советы
●● Для приготовления пищи в верхней паровой корзине
(3) может потребоваться больше времени, поскольку
в верхней части пароварки температура пара ниже.
●● Рекомендуется, чтобы порции продуктов были приблизительно одной величины. Если же по рецепту требуются кусочки различной величины, их нужно укладывать слоями: снизу крупные, сверху небольшие.
●● Продукты в паровых корзинах (3), (4), (5) или в чаше
(2) необходимо свободно разложить так, чтобы не
перекрывать доступ пара к паровым корзинам.
●● В случае приготовления большого количества продуктов, по прошествии половины времени, установленного на таймере, можно снять крышку (1) и перемешать продукты каким-либо приспособлением
с длинной ручкой. При открывании крышки защищайте руки от ожогов, надевая кухонные рукавицы.
●● В продукты, уложенные в паровые корзины (3), (4),
(5), не следует добавлять воду, соль, приправы до
полного приготовления, потому что это может вывести из строя нагревательный элемент, который находится в емкости для воды (9).
37
●● Излишки сока и жира, которые собираются на под- ●● Рыбу, морепродукты, птицу и мясо необходимо раздоне (6), могут послужить отличной основой для
соусов и подливок.
морозить до приготовления в пароварке.
Рекомендации по приготовлению
Время приготовления, указанное в таблицах и рецептах – приблизительное, может изменяться
в зависимости от размера приготавливаемых продуктов, их расположения в емкости, свежести
и даже от Ваших личных предпочтений. По мере того, как Вы освоитесь с пароваркой, Вы сможете изменять время приготовления.
Овощи
●● Зеленые листовые овощи следует обрабатывать паром крайне короткое время, поскольку они легко теряют цвет.
●● Не размораживайте замороженные овощи перед приготовлением.
Овощи
Вид
Вес/кол-во
Рекомендуемые
приправы
Время
приготовления [мин.]
Артишоки
Свежие
3 средних
Чеснок, Эстрагон,
Укроп
45-50
Спаржа
Свежая/
Замороженная
(зеленая)
400 г
Mелисса, Лавровый
лист, Tимьян
13-15/16-18
Броколли
Свежая/
Замороженная
400 г
Чеснок, Черный перец
молотый, Эстрагон
16-18/15-18
Морковь ломтики
Свежая
400 г
Анис, Mята, Укроп
20-22
Перемешивать в процессе
приготовления.
Цветная капуста
Свежая/
Замороженная
400 г
Розмарин, Базилик,
Эстрагон
16-18/18-20
Перемешивать в процессе
приготовления.
Шпинат
Свежий/
Замороженный
250 г
Листья кервеля,
Tимьян, Чеснок
8-10/18-20
Перемешивать в процессе
приготовления.
Фасоль
Свежая
400 г
Тмин, Семена укропа,
Чабер
18-20
Перемешивать в процессе
приготовления.
Зеленый горошек
Свежий/
Замороженный
(очищенный)
400 г
Базилик, Maйран,
Mята
10-12/15-18
Перемешивать в процессе
приготовления.
Катофель
(половинки)
Свежий
400 г
Листья кервеля,
Зеленый лук, Укроп
20-22
Примечание
Надрежьте стебли крестнакрест, чтобы облегчить
обработку паром.
Mясо и птица
●● Во время приготовления мяса и птицы в пароварке весь жир вытапливается. Поскольку температура во время
приготволения не слишком высокая, отбирайте только постное мясо и обрезайте жир.
●● Во время приготовления можно добавить приправы или пряности.
38
Продукты
Вид
Вес/кол-во
Рекомендуемые
приправы
Время
приготовления [мин.]
Примечание
Куры
Филе, мясо для жаркого
250 г (4 шт.)
450 г
Карри, Розмарин,
Tимьян
12-15
30-35
Тщательно
обрежьте весь жир.
Свинина
Филейная часть, карбонад,
стейки или эскалопы
400 г (4 шт.)
Карри, Meлисса,
Tимьян
5-10
Тщательно
обрежьте весь жир.
Говядина
Рамштексы, стейки из говяжьего филе или бифштексы
250 г
Карри, Паприка,
Tимьян
8-10
Тщательно
обрежьте весь жир.
37Z010-001_v03
Рыба и морепродукты
●● Замороженную рыбу можно готовить в пароварке не размораживая, если перед обработкой паром ее разрезать
на куски. При этом продолжительность обработки паром следует увеличить.
●● Для улучшения вкуса положите на рыбу дольки лимона и добавьте зелень.
Продукты
Вид
Вес/кол-во
Рекомендуемые
приправы
Время приготовления
[мин.]
Ракообразные
Свежие
400 г
Mайоран, Meлисса
8-10
Kреветки
Свежие
400 г
Meлисса, Чеснок
6
Mоллюски
Свежие
400 г
Meлисса, Чеснок
8-10
Омары (хвосты)
Замороженные
2 шт. по 400 г
Хрен, Чеснок
20-22
Рыба-филе
Свежая/Замороженная
250 г
Горчица, Душистый
перец, Maйоран
6-8/10-12
Рис
Используйте чашу для риса (2). Залейте рис необходимым количеством воды.
Продукт
Вид
Количество риса/воды
Время приготовления
[мин.]
Примечание
Рис
Белый
200 г/300 мл
35-40
Две порции
Очистка и консервация
C
1 Перед очисткой отключите пароварку от сети и дайте
ей полностью остыть.
2 Снимите паровые корзины и поддон для сока и жира.
Опорожните их и слейте воду из емкости для воды,
а затем протрите ее вляжной тряпочкой.
3 Промойте все съемные детали (кроме емкости для
воды с нагревательным блоком) в теплой воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
Вышеуказанные детали пароварки можно также мыть
на верхней стойке посудомоечной машины. Рекомендуется выби­рать кратковременную низкотемпературную
программу. Однако при частом мытье в посудомоечной
машине поверхность деталей может потускнеть и приобрести матовый оттенок.
4 Вытрите насухо каждый элемент.
Не погружайте емкость для воды с нагревательным элементом в воду и не мойте
под струей воды.
Не рекомендуется использовать для мытья нагревательного блока агрессивные детергенты в виде молочка,
пасты, эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
явление. Поэтому регулярно раз в 2-3 месяца накипь
необходимо удалять, чтобы продлить срок службы пароварки и обеспечить равномерную подачу пара.
●● Наполните емкость для воды (9) белым (не темным)
уксусом до максимального уровня.
Запрещается использовать химические
растворы и средства для удаления накипи,
доступные в продаже.
●● Вложите вилку в розетку питающей сети. При уда-
лении накипи поддон для излишков сока и жира (6),
паровые корзины (3), (4), (5) и крышка (1) должны
оставаться на своих местах.
●● Установите таймер на 25 минут.
Если кипящий уксус начнет выплескиваться на основание, выньте вилку из
розетки, выключите таймер, подождите
пока прибор немного остынет и отлейте
излишек уксуса.
●● Когда прозвучит звуковой сигнал, выньте вилку из
розетки, дайте пароварке полностью остыть, а затем
вылейте уксус.
●● Промойте емкость для воды несколько раз холодной
водой и осушите.
Удаление накипи из емкости для воды
После того, как Вы воспользовались Вашей пароваркой
несколько раз (в зависимости от жесткости воды в вашей
местности), на нагревательном элементе в емкости
для воды (9) образуется слой накипи. Это нормальное
37Z010-001_v03
39
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
40
37Z010-001_v03
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Молим внимателно да прочетете настоящата инструкция за експлоатация. Особено внимание трябва да се
обърне относно указанията за безопасност така, че по
време на използване на уреда да се предотвратят злополуки и/или повреда на уреда. Съветваме Ви инструкцията за експлоатация да бъде запазена за да можете да
я ползвате при понататъшната експлоатация на уреда.
Указания относно безопасността
Преди използване на паровара се запознай със
съдържанието на цялата инструкция за обслужване.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Пароварът винаги да се поставя
върху плочка и равна повърхност.
●● Изключвай паровара от електрическата мрежа, когато не се
използва както и преди започване
на почистването му.
●● Не включвай паровара, когато
захранващия кабел е повреден
или корпуса на нагревателното
устройство видимо е повреден.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
37Z010-001_v03
неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Пренасяйки уреда съдържащ
горещи хранителни продукти,
вода или други горещи течности,
бъди много внимателен. Избягвай
да държиш ръцете си над работещия паровар.
●● Капака повдигай и сваляй внимателно, за да не се опариш. Водата
трябва да изтича в паровара.
●● Не пипай горещи повърхности.
За пренасяне на горещи материали винаги използвай кухненски
ръкавици.
●● Не дръж ръцете, лицето както
и други части от тялото си над
уреда повреме на работата му,
понеже образува пара. Капака повдигай бавно. За проверка на състоянието на продуктите използвай
прибори с дълги дръжки.
●● Не включвай паровара в среда на
лесно запалими и/или избухливи
изпарения.
●● Използването на елементи които
не се препоръчват от производителя на уреда, може да доведе до
нараняване на тялото.
●● Устройството може да се използва
от деца на възраст от най-малко
8 години, но само под надзор или
след като по-рано са разбрали
обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване
на уреда. Почистването на уреда
и извършването на други действия по поддръжка, не трябва да
се извършват от деца, освен ако
не са завършили 8 години и имат
41
осигурен
съответен
надзор.
Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали
обясненията за възможните рискове
и указанията и инструкциите за безопасно използване на уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Пароварът
винаги да се включва в щепселното
гнездо на електрическата мрежа (само променлив
ток) оборудвано със защитен щифт при напрежение дадено върху табелката на уреда.
●● Не изтегляй щепсела от гнездото чрез теглене на
кабела.
●● Захранващият кабел не може да виси над ръба на
масата или плота, както и да се допира до гореща
повърхност.
●● Остави уредът да изстине преди демонтиране на
съставните елементи.
.
●● Изключвай уреда с бутон
●● Използването на паровара с много малко количество вода (под нивото Min), може да доведе до
прегряване на нагревателните елементи на паровара и в резултат на това до повреждането му.
●● Не мий под течаща вода, както и не потапяй във
вода нагревателното устр ойство.
●● За миенето на корпуса на нагревателното устройство
не използвай агресивни детергенти във вид на емулсии, пяна, паста и т.н. Между другото те могат да заличат нанесените информационно графични символи
като: скала, обозначения, предупредителни знаци и т.н.
●● Не слагай уреда върху горещи газови или електрически котлони, в микровълнови печки, разгорещена
печка както и директно под шкафчета.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
42
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт и указания относно ползването му
●● Уредът е предназначен за домашна
употреба и подобно приложение
на места като:
●● в кухни за персонал в магазини,
офиси и други работни среди,
●● от гости на хотели, мотели
и други жилищни обекти,
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
В случай, че се използва в заведение за обществено
хранене, условията на гаранцията се променят.
●● Помни, че водата в резервоара винаги трябва да
бъде между означенията Min i Max. В такъв случай
процеса на готвене ще протича правилно.
Технически данни
Техническите параметри са дадени върху табелката на
изделието.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА
(ЕС) NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
A
Съставни елементи на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Капак с отвори за пара
Съд за продукти като например: ориз, супа
Горна парна тенджерка
Средна парна тенджерка
Долна парна тенджерка
Тава за събиране на течности
Място за билки и подправки
Дифузьор за пара
Резервоар с вода с нагревателно устройство
Бутон включи/изключи
Бутон за избиране на: поддържане на температура
12
13
14
15
16
17
Бутон за избор на режим: яйца/месо
Бутон за избор на режим: риба/зеленчуци
Бутон за избор на режим: пиле
Бутон за избор на режим: ориз
Бутон за избор на режим: супа
Регулатор за времето на готвене с дисплей
37Z010-001_v03
Продуктите предназначени за готвене
върху пара да се почистят и сложат свободно в паровите тенджерки, така, че да
има цялостно преминаване на въздуха през
отворите на паровите тенджерки.
Подготовка на паровара за работа
●● Извади уреда и всички елементи от опаковката.
●● Отстрани всички залепени етикети.
●● Измий капака (1), парови тенджерки (3), (4), (5), тава
(6), дифизор за пара (8) с топла вода с препарат за
миене на съдове.
●● Внимателно изплакни горепосочените елементи и ги
подсуши.
●● Вътрешността на резервоара за вода (9) избърши
с влажна кърпичка.
Действие и обслужване на паровара
В резервоара не слагай сол черен пипер,
подправки, билки, вино, бульон както
и други течности освен чешмяна вода.
5 Тенджерка/Тенджерки постави върху резервоара за
вода (9) и сложи капака (1) върху уреда.
Върху паровара могат да бъдат сложени 1,2 или 3 тенджерки в зависимост от количеството продукти за готвене.
Тенджерките (3), (4), (5) могат да се свързват лесно
съгласно рис. в раздел „Съставни елементи” (използвайки две тенджерки, свали горната (3); използвайки
една тенджерка, свали горната тенджерка (3) и средната
тенджерка (4) от уреда).
Уредът може да се използва за варене на ориз. Сложете
ориза и налейте вода в купата за ориз съгласно пропорциите, дадени в ТАБЛИЦАТА НА ВРЕМЕТО НА ВАРЕНЕ,
а след това сложете купата за ориз в купата за варене
на пара.
Уредът може да се използва също за варене на яйца.
B
1 Постави уреда върху стабилна и равна повърхност
далеч от предмети, които могат да бъдат повредени от
парата, например стени и висящи шкафчета.
2 Директно налей вода в резервоара за вода (9), до ниво
между обозначенията MIN – MAX (без да се превишава
максимално ниво от 1,2 литра). Допълвай водата повреме
на варенето, наливайки я чрез наливен отвор за вода.
3 Тавата (6) да се постави върху резервоара (9) и провери дали е легнала правилно.
Върху тава (6) на мястото за билки и подправки (7) да
се сложат пресни или сушени подправки, за да придават
аромат и да бъдат по-здравословни. Мащерка, коляндър, копър, къри и естрагон, както и чесън, кимион или
хрян, това са само някои от подправките които обогатяват аромата на ястието,толкова много че солта вече
е излишна.
Тавата (6) може също да се използва без да бъдат поставени в нея подправки.
4 Постави продукта в тенджерките.Препоръчва се
големите парчета които се варят най- дълго да бъдат
сложени в долната тенджерка (5).
Вместимост на съдовете:
●● Горна парна чиния – 3,4 л
●● Средна парна чиния – 2,6 л
●● Долна парна чиния – 2,5 л
Препоръчително
време [мин.]
6 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт. Уредът ще премине в режим на готовност и ще издаде звуков сигнал.
7 Избери режим на готвене със съответния бутон. Уредът е програмиран за готвене на различни хранителни
продукти.
Поддърж. темп.
Яйца/месо
Риби/зеленчици
Пиле
Ориз
Супа
10
15
20
30
42
60
След натискане на бутона за избор на режима ще се
издаде звуков сигнал, а бутонът на избрания режим ще
започне да премигва. Върху дисплея на регулатора за
времето (17) ще се появи зададенотото време останало
до края на готвенето.Избрания режим ще се изключи
и уредът ще работи през зададеното време.
8 За да се промени режим на готвенето:
●● веднъж натисни бутон на избрания режим, тогава ще
се чуе звуков сигнал, а бутонът ще спре да премигва;
37Z010-001_v03
Повреме на използване на уреда не пипай
корпуса на резервоара за вода с нагревателно устройство (8), паровите тенджерки (3), (4), (5) както и капак (1), понеже
те са много горещи.
●● избери
желания режим, натискайки веднъж друг
бутон така, че да се чуе звуков сигнал; бутонът на
следващия избран режим тогава ще започне да
премигва и режимът ще се включи и ще работи през
зададеното време.
9 Повреме на функциониране на дадения режим има
възможност за всякаква регулация, с помощта на регулатора за времето (17). За да се промени времето на
готвене завърти врътката на регулатора за времето
43
на готвене надясно (+) или наляво (–). Всяко едно единично движение с врътката на регулатора за времето на
готвене (17) надясно или наляво удължава или намалява
програмираното време за готвене за различни видове
ястия с една минута. Максималното възможно време за
готвене на парата нагласено с помощта на регулатора за
времето на готвене (17) е 99 минути.
За да прекъснеш работата на уреда, натисни бутон
(10) или повторно натисни бутона на избрания
режим.
Не слагай ръцете си в уреда повреме на
готвенето. За проверка на готвените
продукти или разбъркването им използвай
прибори с дълги дръжки.
10 След завършване на нагласянето на времето на
готвене, уредът ще издаде два пъти звуков сигнал
и автоматично ще премине в режим на поддържане на
температурата. Бутонът
ще премигва.
След 20 минути на поддържане на температурата ще
бъде издаден 5 кратен звуков сигнал и уредът ще се
изключи сам.
11 След приключване на варенето на пара извадете
щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
12 С помощта на дръжката на капака я свалете, а след
това свалете всички купи от резервоара за вода.
Повреме на изваждане на тавата (6) внимавай, понеже водата в резервоара (8)
и събраната течност в товата събираща
течности (6) могат да бъдат още много
горещи независимо, че другите елементи
на уреда са изстинали.
Доливане на вода повреме на готвенето
●● След завършване на зададената операция.
●● Когато избраната програма няма да бъде
потвърдена след автоматичното изключване на режима за
поддържане на температурата.
Отново да бъде включен уреда, стига само да се натисне
бутонът
.
Полезни съвети
●● Готвенето в горната парова тенджерка (3) може да
изисква по- дълго време за готвене поради това, че
температурата на парата в горната част на работещия паровар е по-ниска.
●● Препоръчва се порциите на продуктите да бъдат
приблизително с еднаква големина. Когато порциите са с различна големина е необходимо да бъдат
нареждани в слоеве, по- малките парчета слагай
отгоре.
●● Продуктите в паровите тенджерки (3), (4), (5) или
в тенджерката за продукти (2) не трябва да се натъпкани. Между порциите от продуктите остави разстояние за да се осигури максимално преминаване на
парата.
●● В случай на готвене на големи количества продукти
по средата на готвенето свали капака (1) и разбъркай
ястието с прибор с дълги дръжки.
●● Сол и подправки прибавяй в паровите тенджерки (3),
(4), (5) чак след завършване на готвенето. Това ще
позволи да се избегне повреждане на нагревателя
намиращ се в резервоара за водата (9).
●● Събиращата се течност в тавата (6) може да се
запази и да се използва за подготвяне на супи
и сосове.
●● Не готви в уреда замразено месо, пилета и морски
дарове. Преди готвенето трябва да се размразят
напълно.
В случай когато ястията изискват дълго готвене:
●● Когато нивото на водата падне под MIN, ще се
издаде непрекъснат звуков сигнал; символът
ще започне да мига.
●● Провери нивото на водата.
●● Когато нивото на водата падне под нивото MIN,
долей вода през наливника за вода.
●● Когато нивото на водата надвиши нивото MIN звуковият сигнал ще бъде прекъснат и символът
спре да премигва.
ще
Автоматично изключване на уреда
Уредът се изключва автоматично, когато е включен в ел.
мрежата и оставен без надзор.
Пароварът се изключва автоматично след една
минута,издавайки двукратен звуков сигнал в следните
ситуации:
44
37Z010-001_v03
Таблица за продължителността на готвене
Времената за готвенето посочвани в таблиците и рецептурниците имат само ориентировъчен
характер. Времето за готвене може да се променя в зависимост от големината на порциите,
тяхното подреждане в паровата тенджерка, свежестта на продуктите и индивидуалните предпочитания.
Зеленчуци
●● Зелените, листообразни зеленчуци да се готвят най- кратко, понеже бързо си загубват цвета.
●● Замразените зеленчуци не размразявай преди готвене.
Зеленчук
Вид
Тегло/брой
Препоръчвани
подправки
Време за готвене
[мин.]
Ангинар
Пресни
3 средни
Чесън, Естрагон,
Копър
45-50
Аспержи
Пресни/замразени
(зелени)
400 гр
Маточина, Дафинов
лист, Мащерка
13-15/16-18
Брокули
Пресни/замразени
400 гр
Чесън, Черен
пипер, Естрагон
16-18/15-18
20-22
По средата на
готвенето разбъркай
Препоръки
Нарежи стеблата
за да се улесни
проникването на пара
Моркови на
кръгчета
Пресни
400 гр
Анасон, Мента,
Копът
Карфиол
Пресен/замразен
400 гр
Розмарин, Босилек,
Естрагон
16-18/18-20
По средата на
готвенето разбъркай
Спанак
Пресен/замразен
250 гр
Трибула, Мащерка,
Чесън
8-10/18-20
По средата на
готвенето разбъркай
Фасул
Пресен
400 гр
Кимион, Семена
копър, Чубрица
18-20
По средата на
готвенето разбъркай
Зелен грах
Пресен/замразен
(на зърна)
400 гр
Мащерка,
Майорана, Мента
10-12/15-18
По средата на
готвенето разбъркай
Картофи
(половинки)
Пресни
400 гр
Трибула, Зелен лук
Копър
20-22
Месо и пилета
●● Готвенето на пара има това преимущество, че цялата мазнина изтича. Температурата повреме на готвенето не
е много висо ка, затова избирай меко, крехко месо и отстранявай мазнината му.
●● Повреме на готвенето прибави пресни билки, за да придобие ястието по силен аромат.
Продукт
Вид
Тегло/брой
Препоръчвани
подправки
Време за готвене
[мин.]
Препоръки
Пиле
Филе без кост,
месо за печене
250 гр (4 бр.)
450 гр
Къри, Розмарин,
Мащерка
12-15
30-35
Старателно
отстрани мазнината
Свинско месо
Рибица, филе, стек
или пържоли
400 гр
(4 бр.)
Къри, Маточина,
Мащерка
5-10
Старателно
отстрани мазнината
Телешко месо
Рамстек, стек от
рибица или бифтек
250 гр
Къри, Червен
пипер, Мащерка
8-10
Старателно
отстрани мазнината
Риби и морски дарове
●● Замразена риба може да се готви без размразяване, ако преди готвенето се раздели и времето за готвене да се
удължи.
●● Повреме на готвенето прибави парчета лимон и билки, за да се усили аромата на ястието.
Продукт
Вид
Тегло/брой
Препоръчвани
подправки
Време за готвене
[мин.]
Ракообразни
Пресни
400 гр
Майорана, Маточина
8-10
Скариди
Пресни
400 гр
Маточина, Чесън
6
37Z010-001_v03
45
Продукт
Вид
Тегло/брой
Препоръчвани
подправки
Време за готвене
[мин.]
Миди
Пресни
400 гр
Маточина, Хрян
8-10
Омар (опашка)
Замразен
2 бр. по 400 гр
Хрян, Чесън
20-22
Риба филе
Пресна/замразена
250 гр
Горчица, Бахар,
Майорана
6-8/10-12
Ориз
Използвай съд за ориз (2). Едновременно с ориза налей необходимото количество вода.
Продукт
Вид
Колич./Колич. вода
Време за готвене [мин.]
Препоръки
Ориз
Бял
200 гр/300 мл
35-40
Две порции
Почистване и консервация
C
1 Преди започване на почистването изключи уреда от
ел. мрежата и го остави напълно да изстине.
2 Извадете купите за варене на пара, тавичката за оттичане на вода, изпразнете я и излейте водата от резервоара за вода и изтрийте резервоара с влажна кърпа.
3 Измийте всички части на уреда (освен резервоара за
вода с нагревателния модул) с топла вода с препарат за
миене на съдове.
Горепосочените елементи на паровара, могат да се мият
в горното ниво на миялна машина, използвайки кратък
цикъл на миене. Честото им миене в миялната машина
може да доведе до лека загуба на блясъка на външната
повърхност и ма­тирането и.
4 Подсушете всички елементи.
Резервоарът за вода с нагревателната
система не бива да се мие с течаща вода
и не бива да се потапя във вода.
За миене на корпуса на нагревателния модул не използвайте прекалено силни миещи препарати - емулсии,
млека, пасти и др. Те могат да отстранят нанесените
информационни символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
Отстраняване на котлен камък от резервоара
за вода
След 2-3 месеца на непрекъснато употребяване в резервоара (9) могат да се образуват химически съединения.
Това е нормално явление. Количеството на котления
камък зависи от твърдостта на водата. Необходимо
е системно отстраняване на котления камък, за да се
гарантира постоянно количество на образуваната пара
и да се удължи живота на уреда.
●● Напълни резервоара за вода (9) със светъл оцет до
максимално ниво.
Не използвай химически субстанции за
отстраняване на котления камък както
и продукти за отстраняване на котлен
камък достъпни на пазара.
46
●● Включи уреда в щепселното гнездо. Повреме на този
процес тавата събираща течности (6), паровите тенджерки (3), (4), (5) и капак (1) трябва да се намират
на своите места.
●● Нагласи времето за готвене на 25 мин.
Когато оцета започне да кипи и да се
излива върху основата, изключи регулатора за времето на готвене и изключи
уреда от ел. мрежата. Намали малко количеството на оцета.
●● Когато уредът издаде звуков сигнал, изключи паровара от захранването и го остави до напълно охлаждане, а след това излей оцета.
●● Няколкократно изплакни резервоара за водата
с нагревателно устройство със студена вода и го
изсуши.
Екология – грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
37Z010-001_v03
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Уважно прочитайте інструкцію обслуговування. Основну
увагу приділіть вказівкам безпеки, так щоб під час використання пристрою запобігти поранень і/або пошкоджень
приладу. Збережіть інструкцію обслуговування, щоб мати
змогу скористатися з неї при подальшому використанні
приладу.
Вказівки безпеки
Перед початком роботу з пароваркою, докладно
прочитайте усю інструкцію обслуговування.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Завжди встановлюйте пароварку
на плоскій, рівній поверхні.
●● Вимкніть пароварку з розетки,
коли вона не використовується,
а також перед початком чищення.
●● Не вмикайте пароварку, якщо провід живлення, або корпус системи
нагрівання пошкоджено.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може призвести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
37Z010-001_v03
●● При перенесенні приладу з гарячими продуктами, водою або
іншими гарячими рідинами, бутьте
дуже обережні. Не тримайте рук
над пароваркою, коли вона працює.
●● Обережно припіднімайте і знімайте кришку, щоб уникнути опіків.
Вода повинна стікати в пароварку.
●● Не торкайтеся гарячих поверхонь.
Для перенесення гарячих матеріалів завжди використовуйте кухонні
рукавички.
●● Не тримайте рук, обличчя і інших
частин тіла над приладом під час
його роботим, так як він утворює
пару. Кришку знімайте повільно.
Для того, щоб перевірити чи ваші
продукти уже готові, використовуйте інструменти з довгими ручками.
●● Не вмикайте пароварку в оточенні
легко займистих і вибухових парів.
●● Використання аксесуарів, не
рекомендованих виробником приладу, може призвести до тілесних
пошкоджень.
●● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років за умови, що
вони будуть робити це виключно
під наглядом або після попереднього зрозумілого пояснення
можливих загроз та інструктажу
з безпечного використання пристрою. Діти не повинні чистити
пристрій та виконувати інші дії
з догляду за ним, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під належним наглядом.
Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
47
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Завжди вмикайте пароварку в розетку з перемінним
струмом із запобіжником.
виймайте вилку з розетки, тягнучи за провід
живлення.
●● Провід живлення не повинен звисати зі столу,
а також торкатися гарячих поверхонь.
●● Прилад повинен охолонути перед демонтажем його
складових.
.
●● Вимикайте прилад кнопкою
●● Використання пароварки з малою кількістю води
(нище рівня Min), може привести до перегрівання
грійника і як наслідок, його пошкодження.
●● Не мийте під водою і не занурюйте систему
нагріванняю в воду.
●● Не використовуйте агресивні детергенти, такі як
емульсії, пасти ітд. для чищення корпусу системи
нагрівання. Вони можуть усунути нанесені графічні
інформаційні символи, такі як: поділки, позначки,
знаки безпеки, ітд.
●● Не встановлюйте прилад на гарячих газових або
електричних пальниках, в мікрохвильових печах,
розігрітих печах, а також безпосередньо під шафками.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Не
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Прилад призначений для побутового використання і аналогічного
застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та іншому робочому
середовищі,
●● готелях, мотелях та інших житлових об’єктах,
●● агротуристичних господарствах,
●● пансіонатах типу «bed and
breakfast».
У випадку його використання для цілей діяльності із
загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● Пам’ятайте, про те що рівень води повинен завжди
знаходитися між Min i Max. Тільки в такому випадку
процес приготування буде правильним.
Технічна характеристика
Технічні дані подано в таблиці.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
A
Будова пристрою
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Кришка з отворами для пари
Посудина на продукти нп. рис, зупа
Верхня парова посудина
Середня парова посудина
Нижня парова посудина
Піддон стікання
Місце для зелені і приправ
Дифузор пари
Збірник на воду з системою нагрівання
Кнопка ввімкнення/вимкнення
11 Кнопка вибору режиму: утримання температури
12 Кнопка вибору режиму: яйця/м’ясо
13 Кнопка вибору режиму: риба/овочі
14 Кнопка вибору режиму: курка
15 Кнопка вибору режиму: рис
16 Кнопка вибору режиму: зупа
17 Регулятор часу готування з висвітлювачем
48
37Z010-001_v03
Приготування пароварки для роботи
Продукти призначені для готування на
парі, очистіть і розкладіть в парових
посудинах, так щоб вони не перешкоджали
проходженню повітря через сита парових
посудин.
●● Витягніть прилад і усі складові частини з упакування.
●● Усуньте усі наклеєні етикетки.
●● Вимийте кришку (1), парову посудину (3), (4), (5),
піддон стікання (6), дифузор пари (8) теплою водою
з додатком плину для миття посуду.
●● Докладно прополоскайте усі складові частини пароварки і просушіть їх.
●● Протріть збірник на воду (9) вологою ганчіркою.
Спосіб дії і обслуговування пароварки
Не додавайте сіль, перець, приправи,
зелень, вино, а також інші рідини крім води
з крану в збірник на воду.
5 Посудину/посудини встановіть на збірнику на воду (9)
i накрийте прилад кришкою (1).
На пароварку можна замонтувати 1, 2 або 3 парові посудини, в залежності від кількості продуктів призначених
для приготування на парі.
Парові посудини (3), (4), (5) можна з’єднувати відповідно
до малюнку показаного в розділі „Будова приладу” (використовуючи дві посудини, зніміть верхню парову миску
(3); використовуючи одну миску, зніміть верхню парову
посудину (3) i середню парову посудину (4) з приладу).
Пароварка може використовуватися для готування рису.
Покладіть рис та влийте воду у миску для рису згідно
з пропорціями, вказаними у ТАБЛИЦІ ЧАСУ ГОТУВАННЯ, a потім покладіть миску для рису у парову миску.
Пароварка може використовуватися також для готування
яєць.
B
1 Встановіть прилад на стабільній, рівній поверхні на
віддалі від предметів, які може пошкодити гаряча пара.
2 Влийте воду безпосередньо в збірник на воду (9), до
рівня між позначками MIN – MAX (не перевищуйте максимальний рівен 1,2 літри). Доливайте воду під час готування в спеціальну лійку.
3 Піддон стікання (6) помістіть на збірнику води (9)
i переконайтеся чи він лежить на ньому плоско.
На піддоні стікання (6) в місці на зелень і приправи (7)
покладіть свіжі або сушені приправи, щоб додати стравам аромат і збільшити їх живильну вартість. Чебрець,
коріандр, базилік, кріп, каррі, естрагон, а також чиснок,
кмин або хрін – це тільки деякі приправи, які підсилюють
аромат страв так, що солі уже не потрібно.
Піддон стікання (6) можна також використовувати без
додавання приправ.
4 Вкладіть продукти в посудину. Більші порції, які вимагають більшого часу для приготування, рекомендується
поміщати в нижню посудину (5).
Місткість контейнерів:
●● Верхня парова миска – 3,4 л
●● Середня парова миска – 2,6 л
●● Нижня парова миска – 2,5 л
Рекомендований
час [хв.]
6 Уставте вилку приєднувального проводу до розетки.
Прилад перейде до режиму готовності і видасть звуковий
сигнал.
7 Виберіть режим готування відповідною кнопкою.
Пароварка запрограмована для готування різних споживчих продуктів.
Утрим. темп.
Яйця/м’ясо
Риба/овочі
Курка
Рис
Зупа
10
15
20
30
42
60
Після втиснення кнопки вибору режиму пролунає звуковий сигнал, а кнопка вибраного режиму почне миготіти.
На висвітлювачі регулятора часу готування (16) появиться запрограмований час, який залишився до закінчення готування. Ввімкнеться вибраний режим і прилад
буде працювати напротязі встановленого часу.
8 Щоб змінити режим готування:
●● одноразово натисніть на кнопку вибраного режиму;
пролунає звуковий сигнал, а кнопка перестане миготіти;
37Z010-001_v03
Під час використання приладу не торкайтеся корпусу збірника води з системи
нагрівання (8), парових посудин (3), (4), (5)
і кришки (1), тому що вони є дуже гарячі.
●● виберіть
потрібний режим, натискаючи одноразово
іншу кнопку так, щоб пролунав звуковий сигнал; кнопка
вибраного режиму почне миготіти, режим ввімкнеться
і буде працювати на протязі зазначеного часу.
9 Під час дії даного режиму можна використовувати
довільні регуляції, за допомогою регулятора часу готування (16) часу роботи приладу. Щоб змінити час готування, поверніть регулятор часу готування вправо (+)
або вліво (-). Кожен одноразовий рух регулятора (16)
вправо або вліво продовжує або скорочує запрограмований час готування на одну хвилину. Максимально мож-
49
ливий час готування на парі встановлений за допомогою
регулятора часу готування (16) становить 99 хвилин.
Щоб перервати роботу приладу, натисніть кнопку
(9) або знову натисніть кнопку вибраного режиму.
Не вкладайте руки до приладу під час готування. Для перевірки ступеня приготування або помішування, використовуйте
інструменти з довгими ручками.
10 Після закінчення встановленого часу готування пролунає дворазовий дзвінок і прилад автоматично перейде
до режиму утримання температури. Кнопка
буде
миготіти.
Після 20 хвилин утримання температури пролунає
п’ятиразовий звуковий сигнал і прилад автоматично
вимкнеться.
11 Після закінчення готування на парі, вийміть вилку
приєднувального кабелю з розетки.
12 За допомогою ручки кришки зніміть її, а потім зніміть
всі миски з бункеру для води.
Під час витягування піддону скапування (6)
бутьте обережні, тому що вода в збірнику
на води (8) i зібрана в піддоні скапування (6)
рідина може бути дуже гаряча, навіть якщо
інші частини пароварки уже охолонули.
Доливання води під час готування
У випадку страв, які вимагають довшого часу для приготування:
●● Коли рівень води спаде нище позначки мінімуму, пролунає довгий звуковий сигнал; знак
почне миготіти.
●● Перевірте рівень води.
●● Коли рівень води спаде нище позначки MIN, долийте
воду за допомогою лійки для вливання води.
рівень води перетне позначку MIN, звуковий
сигнал перерветься, а знак
перестане миготіти.
●● Коли
Автоматичне вимкнення приладу
Прилад вимикається автоматично, коли є ввімкненим
і залишається без нагляду.
Пароварка вимикається автоматично після хвилини
і лунає звуковий сигнал в таких ситуаціях:
●● Після закінчення запрограмованої операції.
●● Коли вибрана програма не була підтверджена після
автоматичного ввімкнення режиму утримання температури.
Щоб знову ввімкнути прилад, потрібно натиснути кнопку
.
Корисні поради
●● Готування в верхній паровій посудині (3) може вима-
гати довшого часу через нищу температуру пари
в верхній частині пароварки.
●● Рекомендується, щоб порції продуктів були однокової
величини. Якщо порції різні, їх потрібно вкладати слоями, менші частини кладіть зверху.
●● Продукти в парових посудинах (3), (4), (5) або посудині на продукти (2) не повинні бути стиснутими. Між
порціями залишайте відступи для доброго проходження пари.
●● У випадку приготування великої кількості продуктів
в середній фазі готування зніміть кришку (1) i помішайте страву інструментом з довгою ручкою, бережіть долоні, використовуйте кухонні рукавички.
●● Сіль і приправи додавайте в парові посудини (3), (4),
(5) тільки після закінчення готування. Так ви уникнете
пошкодження грійника в збірнику на води (9).
●● Рідину, яка збирається в піддоні скапування (6)
можна використати для приготування зупи або соусу.
●● Не готуйте в пароварці мороженого м’яса, курятини
і морепродуктів. Перед приготуванням їх потрібно
докладно розморозити.
Таблиця часу готування
Час готування поданий в таблицях і рекомендаціях має тільки орієнтаційний характер. Час готування може змінюватися в залежності від величини порції, їх поміщення в паровій посудині, свіжості продуктів, а також від індивідуальних уподобань. В міру ознайомлення з приладом можна
змінити час готування.
Овочі
●● Зелені, листяні овочі готуйте не довго, бо вони дуже швидко втрачають колір.
●● Не розморожуйте овочі перед їх приготуванням.
50
Овочі
Вид
Вага/кільк. штук
Рекомендовані
приправи
Час готування
[хв.]
Артишок
Свіжі
3 середні
Чиснок, Естрагон,
Кріп
45-50
Шпарагівка
Свіжі/Морожені
(зелені)
400 г
Меліса, Лавровий
лист, Чебрець
13-15/16-18
Рекомендації
Наріжте, для кращого
проникнення пари
37Z010-001_v03
Овочі
Вид
Вага/кільк. штук
Рекомендовані
приправи
Час готування
[хв.]
16-18/15-18
Рекомендації
Броколі
Свіжі/Морожені
400 г
Чиснок, Зелений
перець, Естрагон
Морква
Свіжі
400 г
Аніс, М’ята, Кріп
20-22
В середній фазі приготування перемішайте
Цвітна капуста
Свіжі/Морожені
400 г
Розмарин, Базилік,
Естрагон
16-18/18-20
В середній фазі приготування перемішайте
Шпинат
Свіжі/Морожені
250 г
Трибуля, Чибрець,
Чиснок
8-10/18-20
В середній фазі приготування перемішайте
Фасоля
Свіжі
400 г
Кмин, Насіння
петрушки, Чомбер
18-20
В середній фазі приготування перемішайте
Горошок
Свіжі/Морожені
(чищений)
400 г
Базилік, Майоран,
М’ята
10-12/15-18
В середній фазі приготування перемішайте
Картопля
Свіжі
400 г
Трибуля, Зелена
цибуля, Кріп
20-22
М’ясо i курятина
●● Готувати на парі корисно, тому що весь жир скапує в посудину. Температура під час готування не є дуже високою,
тому вибирайте м’яке, худе м’ясо і заберайте з нього жир.
●● Під час приготування додайте свіжу зелень, щоб страва отримала сильніший аромат.
Продукт
Вид
Вага/кільк. штук
Рекомендовані
приправи
Час готування [хв.]
Рекомендації
Курка
Філе без костей,
М’ясо для запікання
250 г (4 шт.)
450 г
Каррі, Розмарин,
Чебрець
12-15
30-35
Старанно відділіть
жир
Свинина
Полядвийя, відбивна
або котлети
400 г
(4 шт.)
Каррі, Меліса,
Чебрець
5-10
Старанно відділіть
жир.
Гов’ядина
Відбивні з полядвиці,
біфштекс
250 г
Каррі, Паприка,
Чебрець
8-10
Старанно відділіть
жир
Риба i морепродукти
●● Морожену рибу можна готувати без розморожування, якщо перед приготуванням вона не розділилася, час готування видовжиться.
●● Під час приготування додайте трошки лимона, щоб зміцнити аромат страви.
Продукт
Вид
Вага/кільк. штук
Рекомендовані
приправи
Час готування [хв.]
8-10
Устриці
Свіжі
400 г
Майоран, Меліса
Криветки
Свіжі
400 г
Меліса, Чиснок
6
Краби
Свіжі
400 г
Меліса, Чиснок
8-10
Омари (хвіст)
Морожені
2 шт. пo 400 г
Хрін, Чиснок
20-22
250 г
Гірчиця, Аглійська
зелень, Майоран
6-8/10-12
Рибне філе
Свіжі/Морожені
Рис
Використовуйте посудину для рису (2). Одночасно з рисом влийте потрібну кількість води.
Продукт
Вид
Кількість/кільк. води
Час готування [хв.]
Рекомендації
Рис
Білий
200 г/300 мл
35-40
Дві порції
37Z010-001_v03
51
Чищення і консервація
C
1 Перед початком чищення вимкніть прилад з розетки
і залиште його до повного охолодження.
2 Вийміть парові миски, піднос для стікання, спорожніть
їх та вилийте воду з бункера для води і проторіть бункер
зволоженою ганчіркою.
3 Умийте всі частини пароварки (крім бункера для води
з нагрівним блоком) теплою водою з доданням засобу
для миття посуду.
Вище перераховані елементи можна також мити на
верхньому рівні посудомийної машини, використовуючи
короткий цикл миття. Але стале їх миття в посудомийній
машині може привести до втрати блиску.
4 Витріть досуха кожен елемент.
Не мийте під проточною водою, не занурюйте бункер для води з нагрівним блоком
у воду.
Для миття корпусу нагрівного блоку не використовувати
агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, молочка,
пасти та ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення,
попереджувальні знаки та ін.
Усунення каменя зі збірника на воду.
Після 2-3 місяців безперервного використання в збірнику
на воду з системою нагрівання (9) може утворитися вапняковий наліт. Це нормальне явище. Кількість каменя
залежить від твердості води. Необхідним є регулярне
чищення каменя, щоб запевнити сталу кількість пари
і продовжити час придатності пароварки для використання.
●● Наповніть збірник на воду (9) оцтом до максимального рівня.
Не використовуйте хімічні речовини
а також інші продукти для усування каменя
доступні в продажі.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
●● Ввімкніть прилад в розетку. Під час цього процесу
усі складові пароварки повинні знаходитися на своїх
місцях.
●● Встановіть час готування на 25 хвилин.
Якщо оцет почне кипіти і виливатися на
підставку, вимкніть регулятор часу готування і витягніть прилад з розетки. Зменшіть кількість оцту.
●● Коли пролунає звуковий сигнал, вимкніть пароварку
і залиште її до повного охолодження, а потім вилийте
оцет.
●● Декілька разів прополоскайте збірник на воду з системою нагрівання холодною водою і висушіть його.
52
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
37Z010-001_v03
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention
to important safety instructions in order to prevent accidents
and/or avoid damage. Keep this User’s Guide for future
reference.
Important safety instructions
Please read these instructions for use completely
before using the food steamer.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● Always place the appliance on a flat
and even surface.
●● Unplug the food steamer when not in
use and before cleaning.
●● Never operate this appliance if it has
a damaged cord or if the housing
of the heating assembly is visibly
damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified
service center.
●● Extreme caution must be used when
moving an appliance containing
hot food, water or other hot liquids.
Avoid reaching over the steamer
while operating.
●● Carefully lift and remove lid in order
to avoid burns. Allow water to drip
into steamer.
37Z010-001_v03
●● Do not touch hot surfaces. Always
use pot holders when handling hot
materials.
●● Do not place hands, face or other
parts of the body over the appliance,
as it generates steam. Slowly lift the
lid. Use utensils with long handgrips
to check the food.
●● Do not operate the food steamer in
the presence of flammable and/or
explosive fumes.
●● The use of accessory attachments
not recommended by the appliance
manufacturer may cause injuries.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
53
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Plug
the food steamer only to a grounded 230 V
electrical outlet of a voltage in accordance with the
voltage provided on the rating label.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Make sure the cord does not hang over the table or
counter and does not touch any hot surface.
●● Allow the appliance to cool before dissembling.
to switch on the appliance.
●● Press
●● Operating the food steamer with an insufficient
amount of water (below the Min level) may result in
overheating of the appliance’s heating elements and
lead to its damage.
●● Do not wash the appliance under running water.
Do not immerse the heating assembly in water.
●● Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the heating
assembly housing. They may remove the graphic
information symbols such as: as scales, marks,
warning signs etc.
●● Do not place the appliance on hot gas or electric rings,
in microwave ovens, in hot ovens or directly under
cupboards.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● This appliance is intended to be used
in household and similar applications
such as:
●● in shops, offices and other similar
working environments;
●● in farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other
residential type environments;
●● in bed and breakfast type
environments.
In case it is used for food business purposes, the
warranty conditions shall change.
●● Make sure the water level is always between Min and
Max. This will ensure a proper cooking process.
54
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
A
Product features
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lid with steam openings
Food bowl e.g. for rice, soup
Upper steaming bowl
Middle steaming bowl
Lower steaming bowl
Drip tray
Flavor scenter screen
Steam diffuser
Water container with heating assembly
On/Off button
11 Mode selection button: keep warm
12 Mode selection button: eggs/meat
13 Mode selection button: fish/vegetables
14 Mode selection button: chicken
15 Mode selection button: rice
16 Mode selection button: soup
17 Timer with display
Preparing the food steamer for operation
●● Unpack the appliance and all accessories.
●● Remove all self-adhesive labels.
●● Wash the lid (1), steaming bowls (3), (4), (5), drip tray (6), and
steam diffuser (8) in warm water with dishwashing liquid.
●● Rinse the above-mentioned parts thoroughly and dry.
●● Wipe the inside of the water container (9) with a damp cloth.
How to use
B
1 Place the appliance on a stable, even surface away from
objects that may be damaged by hot steam such as walls or
cupboards.
2 Pour water directly to the water container (9) up to the
level between the marks MIN – MAX (do not exceed the
maximum level of 1.2 liter). Add water during cooking by
pouring it through the water inlet.
3 Place the drip tray (6) on the water container (9) and
check if it lays flat on the container.
Add fresh or dried herbs to the flavor scenter screen (7) on
the drip tray (6) in order to spice up healthy foods. Thyme,
coriander, basil, dill, curry and tarragon are just a few herbs
along with garlic, caraway or horseradish that enhance the
flavor of the dish with no salt needed. You may use the drip
tray (6) without adding herbs to the flavor scenter if you prefer.
4 Place the food in the bowls. We recommend putting the
largest food portions that require longer cooking to the lower
bowl (5).
37Z010-001_v03
Volume of containers:
●● Top steam bowl – 3.4 l
●● Middle steam bowl – 2.6 l
●● Bottom steam bowl – 2.5 l
The appliance can be also used for boiling eggs.
Never touch the housing of the water container
with the heating assembly (8), steaming bowls
(3), (4), (5) and the lid (1) during operation as
they are very hot.
Clean and place the food for steaming loosely
in the steaming bowls so that the airflow in
the steaming bowl sieves is not completely
blocked.
6 Plug the supply cord to the mains supply outlet. The
appliance will switch to the standby mode and you will hear
a beep.
7 Select the desired cooking mode by pressing the
appropriate button. The appliance is programmed to cook
various foods.
Do not add salt, pepper, spices, herbs, stock
and any other liquids apart from tap water to
the water container.
5 Place the bowl/bowls on the water container (9) and
cover the appliance with the lid (1).
The food steamer can be used with 1, 2 or 3 steaming bowls
depending on the amount of food to be steamed.
The steaming bowls (3), (4), (5) can be combined according
to the figure in chapter “Product features” (while using two
bowls remove the upper steaming bowl (3); while using one
steaming bowl remove the upper steaming bowl (3) and the
middle steaming bowl (4) from the appliance).
The appliance can be used for rice boiling. Put the rice in,
pour the water into the rice bowl, in proportions according to
the STEAMING TIME TABLE, next place the rice bowl inside
the steaming bowl.
Recommended
time [min.]
Keep warm
Eggs/meat.
Fish/vegetables.
Chicken.
Rice
Soup
10
15
20
30
42
60
After pressing the mode selection button you will hear a beep
and the selected mode button will begin to flash. You will see
the programmed time that is left until the end of cooking on
the timer display (16) The selected mode will switch on and
the appliance will operate for the set time.
8 In order to change the cooking mode:
●● press the selected mode button once; you will hear
a beep and the button will stop flashing;
●● select the desired mode by pressing the appropriate
button once so that you hear a beep; the selected button
will start to flash, the mode will switch on and will operate
for the selected time.
9 It is possible to freely control the operation time of the
appliance while a given mode is in operation by using the
timer (16). In order to change the cooking time turn the timer
knob right (+) or left (-). Each individual turn of the timer
knob (16) to the right or to the left extends or shortens the
programmed cooking time for the given type of food by one
minute. The maximum steaming time that can be set by
means of the timer (16) is 99 minutes.
To stop the operation press
(9) or press the button of
the selected mode once again.
37Z010-001_v03
Do not put hands into the appliance during
cooking. Use kitchen utensils with long
handgrips to check or stir the food.
10 After the selected cooking time is up you will hear
a double beep and the appliance will automatically switch to
the keep warm mode. The
button will flash.
After 20 minutes of keeping the temperature you will hear
five beeps and the appliance will automatically switch off.
11 After steaming unplug the supplying cord from the mains
supply outlet.
12 Remove the lid using its handle, then remove all the
bowls from the water tank.
Pay special attention while removing the drip
tray (6) as water in the water container (8) and
the liquid on the drip tray may still be very
hot, although other parts of the appliance are
already cool.
55
Adding water during cooking
In case of dishes that require long cooking:
●● When the water level drops below the minimum level you
will hear a continuous beep and the
symbol will
begin to flash.
●● Check the water level.
●● If the water level drops below the MIN level, add water
through the water inlet.
●● When the water level exceeds the MIN level, the beeping
will stop and the
symbol will stop flashing.
Automatic switch off
The appliance switches off automatically if it is plugged in
and left unattended.
The food steamer switches off automatically after one minute,
you will hear a double beep in the following situations:
●● When the programmed operation has ended.
●● If the selected program is not confirmed after the keep
warm mode is automatically switched on.
Press
to switch the appliance on once again.
Useful tips
●● Cooking in the upper steaming bowl (3) may require
a longer cooking time due to the fact that the steam
temperature is lower in the upper part of the food
steamer.
●● We recommend cooking food portions of similar sizes.
Always place small food pieces on top if the portions are
of various sizes and it is necessary to arrange them in
levels.
●● Food in the steaming bowls (3), (4), (5) or food bowl (2)
should not be tightly arranged. Provide spaces between
the food portions to allow a maximum steam flow.
●● When cooking large food portions lift the lid (1) in
the middle of the cooking time and stir the food using
a utensil with long handgrips. Use kitchen grips to protect
hands from steam.
●● Add salt and spices to the steaming bowls (3), (4), (5)
when cooking is finished. Thanks to this the heating
element inside the water container (9) will not be
damaged.
●● The liquid that gathers on the drip tray (6) can be stored
and used to prepare soups and sauces.
●● Do not cook frozen meat, poultry and seafood in the
appliance. Defrost these products thoroughly before
cooking.
Cooking time table
The cooking times indicated in the tables and recipes are approximate. The cooking time may vary
depending on the size of the portion, its arrangement in the steaming bowl, the foods’ freshness and
individual preferences. You can change the cooking times after familiarizing yourself with the appliance.
Vegetables
●● Cook green leaf vegetables for as short as possible, as they quickly lose color.
●● Do not defrost frozen vegetables before cooking.
Vegetable
Type
Weight/number
of pieces
Suggested spices
Cooking time [min.]
Artichokes
Fresh
3 medium
Garlic, Tarragon, Dill
45-50
Asparagus
Fresh/Frozen (green)
400 g
Lemon balm, Bay
leaves, Thyme
13-15/16-18
Broccoli
Fresh/Frozen
400 g
Garlic, Crushed
pepper, Tarragon
16-18/15-18
Sliced carrots
Fresh
400 g
Anise, Mint, Dill
20-22
Stir in the middle of
the cooking time.
Cauliflower
Fresh/Frozen
400 g
Rosemary, Basil,
Tarragon
16-18/18-20
Stir in the middle of
the cooking time.
Spinach
Fresh/Frozen
250 g
Chervil, Thyme,
Garlic
8-10/18-20
Stir in the middle of
the cooking time.
Beans
Fresh
400 g
Caraway, Dill seeds,
Savory
18-20
Stir in the middle of
the cooking time.
Peas
Fresh/Frozen
(shelled)
400 g
Basil, Marjoram, Mint
10-12/15-18
Stir in the middle of
the cooking time.
Potatoes (halves)
Fresh
400 g
Chervil, Chives, Dill
20-22
56
Tips
Crisscross the stalks
to make it easier for
the steam to infiltrate.
37Z010-001_v03
Meat and poultry
●● Steam cooking has the advantage that all of the fat drips out of the meat. The cooking temperature is not too high,
therefore choose soft, lean meat and trim fat from meat.
●● Add fresh herbs during cooking to give the dish a stronger aroma.
Product
Type
Weight/number of
pieces
Suggested spices
Cooking time [min.]
Tips
Chicken
Boneless filet
roast meat
250 g (4 pieces)
450 g
Curry, Rosemary,
Thyme
12-15
30-35
Carefully trim fat.
Pork
Sirloin, loin, steaks or
pork chops
400 g
4 (pieces)
Curry, Lemon balm,
Thyme
5-10
Carefully trim fat.
Beef
Rump steaks, sirloin
steaks or steaks
250 g
Curry, Paprika,
Thyme
8-10
Carefully trim fat.
Fish and seafood
●● Frozen fish can be cooked without the need of defrosting if they are divided before cooking and the cooking time is
prolonged.
●● Add lemon pieces during cooking to strengthen the aroma of the dish.
Product
Type
Weight/number of
pieces
Suggested spices
Cooking time [min.]
Crustacean
Fresh
400 g
Marjoram, Lemon balm
8-10
Shrimps
Fresh
400 g
Lemon balm, Garlic
6
Clams
Fresh
400 g
Lemon balm, Garlic
8-10
Lobster (tail)
Frozen
2 pieces 400 g each
Horseradish, Garlic
20-22
Fish filets
Fresh/Frozen
250 g
Mustard seed, Allspice
6-8/10-12
Rice
Use the rice bowl (2). Pour a sufficient amount of water with the rice.
Product
Type
Amount/Amount of
water
Cooking time [min.]
Tips
Rice
White
200 g/300 ml
35-40
Two servings
Cleaning and maintenance
C
1 Unplug and allow the appliance to cool before cleaning.
2 Remove the steaming bowls, dripping tray, empty them
and empty the water tank, clean the tank with damp cloth.
3 Wash all the parts of the appliance (apart of the water tank
with the heating unit) with warm water and wash-up liquid.
The parts mentioned above can be also washed in the
upper level of the dishwasher, using a short washing cycle.
However, washing these parts regularly in the dishwasher
may result in the loss of shine on their outside surfaces and
their tarnishing.
4 Dry each element.
Do not wash under running water or immerse
in water the water tank with the heating unit.
Do not use aggressive detergents such as emulsion,
cleaning milk, cleaning pastes, etc. They can remove the
graphic information symbols, such as: scales, marking,
warning signs, etc.
37Z010-001_v03
Removing lime scale from the water container
After 2-3 months of constant use chemical compounds may
accumulate in the water container with the heating assembly
(9). This is a normal situation. The amount of lime scale
depends on the water hardness. It is necessary to regularly
remove lime scale in order to provide an equal amount of
generated steam and to extend the lifespan of the appliance.
●● Fill the water container (9) with white vinegar (not dark
vinegar) up to the maximum level.
Do not use lime scale removing chemical
substances or lime scale removers available on
the market.
●● Plug the appliance. During this process the drip tray (6),
steaming bowls (3), (4), (5) and the lid (1) should be
installed in proper places.
●● Set the cooking time for 25 minutes.
If the vinegar starts to boil over and spill on
the base, switch off the timer and unplug the
appliance. Reduce the amount of vinegar.
57
●● When you hear a beep, unplug the appliance, allow to
cool and pour out the vinegar.
the water container with the heating assembly
several times with cold water and dry.
●● Rinse
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
58
37Z010-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising