Zelmer | ZSC1600X (SC1600) | User manual | Zelmer ZSC1600X (SC1600) User Manual

Zelmer ZSC1600X (SC1600) User Manual
1
2
ZSC1600X
ZSC1600X
PAROWAR
пароварка
/ steam cooker
PAROWAR
пароварка
/ steam cooker
A
17
20
16
14
19
15
13
12
Innowacyjny parowar pozwalający zachować
maksymalną ilość wartości odżywczych potraw
18
Инновационная пароварка сохраняет максимальное
количество питательных веществ блюд
3
11
Innovative steam maker maintaining
the maximum nurtition values of dishes
4
10
9
7
8
6
4
3
2
1. Moc: 2000 W 2. Zabezpieczenie przed
uruchomieniem bez wody 3. Zewnętrzny otwór
wlewowy wody 4. Elektroniczne sterowanie
z wyświetlaczem LCD
CZ
1. Výkon: 2000 W 2. Pojistka před zapnutím bez
vody 3. Vnější plnící otvor na vodu 4. Elektronické
ovládání s displejem LCD
SK
1. Výkon: 2000 W 2. Bezpečnostný prvok, ktorý
chráni spotrebič pred zapojením bez použitia vody
3. Vonkajší otvor pre nalievanie vody
4. Elektronické ovládanie s LCD displejom
HU
1. Мощность: 2000 Вт 2. Защита от запуска без
воды 3. Внешнее отверстие для залива воды
4. Электронное управление с LCD дисплеем
BG
1. Мощност: 2000 W 2. Защита срещу работа на
сухо 3. Външен отвор за вливане на вода
4. Електронно управление с LCD дисплей
UA
1. Потужність: 2000 Вт 2. Захист від ввімкнення
без води 3. Зовнішній отвір для заливу води
4. Електронне управління з LCD дисплеєм
EN
1. Power: 2000 W 2. Protection against
operation without water 3. Outer water inlet
4. Electronic operation with LCD display
1. Putere: 2000 W 2. Protecţie împotriva pornirii
fără apă 3. Orificiu extern pentru turnat apă
4. Control electronic cu ecran LCD
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PAROWAR
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6–13
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
PARNÍ HRNEC
SK NÁVOD NA OBSLUHU
PARNÝ HRNIEC
ПАРОВАРКА
47–55
21
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
14–21
УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА
ПАРОВАРКА
22
65–73
STEAM COOKER
74–81
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
APARAT DE GĂTIT CU ABURI 38–46
www.zelmer.com
26
37
EN USER MANUAL
30–37
24
25
56–64
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
22–29
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PÁROLÓ
5
23
1
SC1600-001_v03
RO
1. Teljesítmény: 2000 W 2. Védelem víz nélküli
beindítás ellen 3. Külső vízbetöltő nyílás 4. LCD
kijelző és elektronikus vezérlés
RU
SC1600
PL
www.zelmer.com
PL
B
1
2
3
7
8
9
C
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
1
2
3
10
11
12
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
4
D
5
E
6
F
13
2
3
I
G
4
15
H
1
1
14
2
5
3
6
1
4
2
5
3
6
● Zawsze umieszczaj urządzenie na
płaskiej, równej powierzchni.
● Odłączaj parowar od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany
oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
● Nie uruchamiaj parowaru, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa zespołu grzejnego jest
w sposób widoczny uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego.
6
● Przenosząc urządzenie zawierające
gorące produkty spożywcze, wodę
lub inne gorące płyny zachowaj
jak największą ostrożność. Unikaj
umieszczania rąk nad funkcjonującym parowarem.
● Pokrywę podnoś i zdejmuj ostrożnie, aby uniknąć oparzenia. Woda
powinna ściekać do parowaru.
● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
● Nie dotykaj gorących powierzchni
urządzenia, takich jak pokrywki,
pojemniki. Do przenoszenia gorących produktów zawsze używaj
rękawic kuchennych.
● Nie trzymaj rąk, twarzy ani innych
części ciała nad urządzeniem podczas pracy, ponieważ wytwarza parę.
Pokrywę podnoś powoli. Do sprawdzenia stanu produktów używaj
narzędzi o długich uchwytach.
● Nie włączaj parowaru w otoczeniu
palnych i/lub wybuchowych oparów.
● Stosowanie akcesoriów nie zalecanych przez producenta urządzenia
może spowodować obrażenia ciała.
● Nie zanurzaj zespołu grzejnego,
przewodu zasilającego ani wtyczki
w wodzie ani innych płynach.
● Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat ale wyłącznie pod nadzorem
lub po wcześniejszym zrozumiałym
objaśnieniu możliwych zagrożeń
i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych
nie powinny być wykonywane przez
dzieci, chyba że ukończyły 8 lat
SC1600-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising