Zelmer | ZSC1600X (SC1600) | User manual | Zelmer ZSC1600X (SC1600) User Manual

Zelmer ZSC1600X (SC1600) User Manual
i zapewni się nad nimi odpowiedni
nadzór. Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci poniżej 8 roku życia.
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
●● Nie zaleca się stosowania urządzenia do przygotowywania żywności
dla niemowląt.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Parowar
zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny, o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
●● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem
stołu lub blatu ani dotykać gorących powierzchni,
takich jak pokrywki, pojemniki.
●● Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed demontażem części.
●● Do mycia obudowy zespołu grzejnego nie używaj
agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nie umieszczaj urządzenia na gorących palnikach gazowych lub elektrycznych, w kuchenkach mikrofalowych,
rozgrzanym piecu ani bezpośrednio pod szafkami.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
SC1600-001_v03
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do
użytku domowego oraz podobnego
zastosowania w miejscach takich jak:
●● w sklepach, urzędach i innych
podobnych miejscach pracy;
●● w gospodarstwach rolnych;
●● w hotelach, motelach i innych
pomieszczeniach mieszkalnych;
●● w obiektach oferujących nocleg
ze śniadaniem.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Pamiętaj, aby poziom wody w zbiorniku zawsze znajdował się pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX. W takim
przypadku proces gotowania będzie przebiegał
poprawnie.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Parowar posiada atest dopuszczający do kontaktu z artykułami spożywczymi.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Panel sterowania
Zespół grzejny ze zbiornikiem na wodę
Generator pary umieszczony z tyłu
Generatory pary umieszczone z przodu
Wskaźnik poziomu wody
Schowek na przewód przyłączeniowy
Wlew wody
Tacka ociekowa
Pojemnik parowy przedni dolny (1)
Pojemnik parowy tylny dolny (2)
Przegroda pojemnika parowego dolnego
Pojemnik parowy przedni górny (3)
Pojemnik parowy tylny górny (4)
Przegroda pojemnika parowego górnego
Pokrywa mała prawa
Pokrywa mała lewa
Pokrywa duża
7
AKCESORIA
I Programy automatyczne
18 Ruszt
19 Pojemnik na ryż i kaszę
20 Pojemniki na sos (2 szt.)
– jaja
PANEL STEROWANIA
– ryby
21 Przycisk włącz/wyłącz
22 Przyciski wyboru generatorów pary
●● Przycisk
●● Przycisk
lewej stronie
– warzywa
– generator pary umieszczony z tyłu
– mięso
– generator pary umieszczony z przodu po
– kurczak
●● Przycisk
– ryż
– generator pary umieszczony z przodu po
prawej stronie
– delikatne gotowanie (zachowuje maksymalną
ilość składników odżywczych)
●● Przycisk
– generatory pary umieszczone z przodu
23 Wyświetlacz LCD
24 Przycisk
– wybór programu automatycznego
25 Przycisk
urządzenia
– program własny, możliwość zaprogramowania własnych ustawień
,
– uruchomienie/zatrzymanie pracy
26 Przycisk
– zwiększanie czasu gotowania
27 Przycisk
– zmniejszanie czasu gotowania
II Czas gotowania
III Wybrany program automatyczny
Przed pierwszym użyciem
●● Wyjmij urządzenie i wszystkie akcesoria z opakowania.
●● Usuń wszystkie samoprzylepne etykiety z urządzenia.
●● Zdejmij folię ochronną z panelu sterowania i z obudowy
WYŚWIETLACZ LCD – OPIS WSKAŹNIKÓW
II
– utrzymywanie temperatury
urządzenia.
wszystkie elementy urządzenia (oprócz zespołu
grzejnego ze zbiornikiem na wodę) ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Osusz je dokładnie.
●● Wnętrze zbiornika na wodę przetrzyj wilgotną szmatką.
●● Umyj
III
Zespołu grzejnego ze zbiornikiem na wodę,
przewodu przyłączeniowego i wtyczki, nie
zanurzaj w wodzie ani innym płynie.
●● Odwiń przewód przyłączeniowy ze schowka.
I
I
Przygotowanie urządzenia do pracy
B
NALEWANIE WODY
II
III
II
Upewnij się, że wtyczka przewodu przyłączeniowego jest wyciągnięta z gniazdka sieciowego.
1 Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni
z dala od przedmiotów/powierzchni, które mogą zostać
uszkodzone przez gorącą parę np. wiszących szafek, ścian.
2 Umieść przewód przyłączeniowy w wybraniu w obudowie.
3 Napełnij zbiornik wodą. Poziom wody w zbiorniku musi
zawierać się pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX.
Nie przekraczaj poziomu „MAX” oznaczonego
na bocznej ściance zbiornika na wodę.
8
SC1600-001_v03
Napełnienie zbiornika na wodę do poziomu
MAX pozwala na ok. 40 min pracy urządzenia
i 60 min utrzymywania temperatury, zaś napełnienie do poziomu MIN pozwala na ok. 10 min
pracy.
AKCESORIA – ZASTOSOWANIE PODCZAS GOTOWANIA
Do zbiornika na wodę nie dodawaj przypraw
ani żadnych płynów innych niż woda.
Ruszt
Chcąc uzyskać dodatkowe miejsce na produkty w pojemniku
parowym umieść ruszt, dzięki temu produkty będą mogły być
umieszczone zarówno na ruszcie jak i pod nim.
Ruszt umieszczony odwrotnie w pojemniku parowym może
służyć jako tacka, przy takim ułożeniu nogi rusztu posłużą
jako uchwyty do przenoszenia.
MONTAŻ TACKI OCIEKOWEJ I POJEMNIKÓW
C
1 Po napełnieniu zbiornika wodą (patrz „NALEWANIE
WODY”) załóż tackę ociekową na zespół grzejny tak, aby
dopasować otwory parowe do generatorów pary. Dociśnij
tackę ociekową do zespołu grzejnego.
Upewnij się, że tacka ociekowa przylega z każdej strony równo do zespołu grzejnego.
2 W przypadku gotowania produktów o różnym czasie
gotowania w pojemnikach parowych przednich można
zamontować przegrody.
Przegrody pojemników górnego i dolnego nie
są zamienne. Umieszczaj przegrody w pojemnikach tak aby strzałka przy napisie „up” była
skierowana do góry.
3 Włóż produkty do pojemników parowych.
Zaleca się umieszczanie w dolnych pojemnikach większych porcji potraw wymagających
dłuższego gotowania.
Produkty ułóż luźno w pojemnikach parowych,
tak aby nie blokować całkowicie przepływu
pary przez otwory w podstawie pojemników
parowych.
4 Umieść pojemniki parowe dolne na tacce ociekowej.
Dopasuj pojemniki do otworów parowych.
Parowar w zależności od ilości potraw przeznaczonych do gotowania może mieć założone
pojemniki parowe dolne i górne lub tylko dolne.
5 Jeżeli jest taka potrzeba, umieść górne pojemniki
parowe na dolnych.
Pojemniki parowe górne mają na uchwytach
„występy”.
Produkty umieszczaj bezpośrednio w pojemnikach parowych
lub jeśli zajdzie taka potrzeba skorzystaj z dołączonych do
urządzenia akcesoriów. Akcesoria mogą być wykorzystane
na różne sposoby.
D
Pojemnik na ryż i kaszę
Pojemnik przeznaczony jest do gotowania ryżu i kaszy.
E
F
Pojemniki na sos
Pojemniki są przeznaczone głównie do gotowania sosu,
mogą jednak służyć również do gotowania groszku a także
niewielkich porcji ryżu.
Działanie i obsługa parowaru
G
1 Po zamontowaniu wszystkich elementów (patrz „MONTAŻ TACKI OCIEKOWEJ I POJEMNIKÓW"), podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.
Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy,
na panelu sterowania na moment podświetlą
się wszystkie przyciski i wskaźniki.
2 Naciśnij przycisk
, aby uruchomić urządzenie.
Przycisk
będzie podświetlony i będą migać przyciski
wyboru generatora pary.
W przypadku braku działań przez 2 minuty
urządzenie wyłączy się.
3 Za pomocą przycisków
,
,
,
wybierz generator pary dla którego chcesz ustawić czas i program pracy. Podświetlenie wybranego przycisku zacznie migać.
Parowar posiada 3 niezależne generatory pary.
Wybór generatora pary, a także czas parowania
i program zależy od użytkownika.
Powyższe przyciski odpowiadają następującym generatorom pary:
Upewnij się, że górne pojemniki są umieszczone prawidłowo.
6 Przykryj pojemniki parowe odpowiednimi pokrywami.
Zwróć uwagę aby wypusty w pojemnikach parowych trafiły
we wcięcia w pokrywach.
SC1600-001_v03
9
4 Domyślnie ustawiony jest program P1 z menu automatycznego. Program gotowania można zmienić naciskając
przycisk
.
Urządzenie ma zaprogramowane 10 programów automatycznych z domyślnie ustawionym
czasem gotowania.
W zależności od tego jaki program chcesz
wybrać, konieczne może być kilkikrotne naciśnięcie przycisku
.
PROGRAM
POJEMNIK
URZĄDZENIA
ILOŚĆ, MASA
PRODUKTU
Możliwość ustawienia czasu gotowania.
Domyślnie ustawiona wartość 30.
Możliwość ustawienia czasu gotowania.
Domyślnie ustawiona wartość 20.
Program własny 1
Program własny 2
Jaja
Ryby
Warzywa
Mięso
Kurczak
Ryż
Lewy przedni
2 szt.
Prawy przedni
2 szt.
Tylny
4 szt.
Lewy przedni
100 g
Prawy przedni
100 g
Tylny
200 g
Lewy przedni
200 g
Prawy przedni
200 g
Tylny
400 g
Lewy przedni
200 g
Prawy przedni
200 g
Tylny
400 g
Lewy przedni
300 g
Prawy przedni
300 g
Tylny
600 g
Lewy przedni
75 g
Prawy przedni
75 g
Tylny
150 g
17
15
23
30
20
35
Ciągłe gotowanie przez 10 minut, następnie
przez 8 minut praca w trybie na przemian
30 sekund przerwy i 90 sekund grzanie.
Delikatne gotowanie
Utrzymywanie
temperatury
30
5 Wartości podane w tabeli nie uwzględniają czasu jaki
parowar potrzebuje by zacząć wytwarzać parę. Dlatego
jeżeli wynik gotowania nie będzie zadowalający, za pomocą
przycisków
potrzeb.
CZAS TRWANIA PROGRAMU [min]
i
dostosuj czas gotowania do własnych
W zależności od ustawień, generatory pary
mogą pracować jednocześnie w kilku konfiguracjach.
Maksymalny czas gotowania to 60 minut.
6 Powtórz czynności z punktów 3-5 dla kolejnego generatora pary.
10
SC1600-001_v03
12 Aby uruchomić urządzenie naciśnij ponownie przycisk
.
ZAKOŃCZENIE PRACY
13 Po zakończeniu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy i automatycznie uruchomi się program utrzymywania
temperatury
. Program domyślnie ustawiony jest na
60 minut, wartości tej nie można zmienić. Po upływie tego
czasu urządzenie automatycznie się wyłączy.
W dowolnym momencie za pomocą przycisku
można zatrzymać program utrzymania temeperatury
7 Po ustawieniu czasu i programu dla wybranych generatorów pary, naciśnij przycisk
, aby rozpocząć
gotowanie. Przyciski:
,
, a także przyciski
oznaczające wybrane generatory pary będą zapalone.
W trakcie gotowania liczby na wyświetlaczu
mrugają, co oznacza, że urządzenie pracuje.
Podczas korzystania z urządzenia nie dotykaj
pojemników parowych, pokryw, ani produktów
znajdujących się w pojemnikach parowych,
gdyż grozi to poparzeniem.
Nie wkładaj rąk do urządzenia podczas gotowania. Do sprawdzania postępów gotowania lub
mieszania używaj narzędzia z długim uchwytem.
ZMIANA USTAWIEŃ
8 Aby zmienić ustawienia czasu gotowania dla generatorów pary lub zatrzymać gotowanie w trakcie działania urządzenia naciśnij przycisk
sygnał dźwiękowy.
, rozlegnie się podwójny
W przypadku uruchomienia dodatkowego
generatora pary postępuj zgodnie z opisami
zawartymi w punktach 4-6.
W przypadku braku działań przez 10 minut
urządzenie wyłączy się.
9 Za pomocą przycisków
,
,
,
wybierz generator pary dla którego chcesz zmienić ustawienia.
10 Dostosuj czas gotowania do własnych potrzeb używając
w tym celu przycisków
i
.
11 W przypadku zmiany programu automatycznego na inny,
za pomocą przycisku
ustaw nowy program.
SC1600-001_v03
nie przyciskiem
i wyłączyć urządze.
14 Po zakończeniu gotowania wyciągnij wtyczkę przewodu
przyłączeniowego z gniazdka sieci.
15 Zdejmij pokrywy z pojemników, a następnie pojemniki
parowe z urządzenia.
Do zdejmowania pojemników parowych używaj
rękawic kuchennych.
Po zakończeniu pracy nie nachylaj się nad
urządzeniem przy zdjętych pokrywach, grozi to
poparzeniem.
Nie wyjmuj tacki ociekowej dopóki całkowicie
nie wystygnie.
Opróżniaj tackę ociekową po każdym gotowaniu.
Podczas wyjmowania tacki ociekowej zachowaj ostrożność, ponieważ woda w zbiorniku na
wodę i zebrany na tacce ociekowej płyn mogą
być wciąż bardzo gorące mimo ochłodzenia
innych części urządzenia.
DOLEWANIE WODY PODCZAS GOTOWANIA
H
W czasie pracy urządzenia, przez wskaźnik poziomu wody,
można sprawdzić ilość wody znajdującej się aktualnie
w zbiorniku na wodę. Jeżeli poziom wody będzie zbliżał się
do MIN, postępuj w następujący sposób:
W przypadku potraw wymagających długiego
gotowania, sprawdzaj regularnie poziom wody.
1 Wysuń wlew wody.
Spod wlewu wody może wydobywać się para.
Zachowaj ostrożność podczas nalewania wody,
aby uniknąć ryzyka oparzenia.
2 Napełnij zbiornik na wodę do poziomu MAX powoli wlewając wodę przez wlew na wodę.
11
Uważaj żeby nie rozlać wody podczas nalewania.
UTRZYMYWANIE TEMPERATURY
Czas trwania programu UTRZYMYWANIE TEMPERATURY zależy od tego czy program uruchomił
się automatycznie po zakończeniu gotowania,
czy został włączony przez użytkownika. W pierwszym przypadku program wyłączy się po 60 minutach zaś w drugim użytkownik ma możliwość
ustawienia czasu pracy w zakresie 30-60 minut
(domyślnie ustawiona jest wartość 30 minut).
3 Wsuń wlew wody.
Funkcje dodatkowe
ZABEZPIECZENIE PRZED
URZĄDZENIA BEZ WODY
URUCHOMIENIEM
Parowar posiada wbudowane zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia bez wody. Po upływie ok. 30 sekund
od uruchomienia (od naciśnięcia przycisku
)
rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi
. Wyłącz urządzenie naciskając przycisk
się napis
, następnie napełnij zbiornik wodą (patrz „NALEWANIE WODY”) i ponownie ustaw parametry gotowania (patrz
„Działanie i obsługa parowaru”).
ELEKTRONICZNY SYSTEM
POZIOMU WODY
MONITOROWANIA
Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny system monitorowania poziomu wody. Jeżeli poziom wody będzie za niski
rozlegnie się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawi się
napis
, a urządzenie automatycznie przerwie pracę.
Napełnij
zbiornik na wodę (patrz „DOLEWANIE WODY
●●
PODCZAS GOTOWANIA”).
●● Aby ponownie uruchomić urządzenie naciśnij przycisk
. Urządzenie zacznie kontynuować pracę.
PROGRAMY WŁASNE P1 i P2
Programów
i
można używać, aby zachować
najczęściej używane czasy gotowania. Na przykład jeżeli
często gotujesz mięso w parowarze przez 55 minut, ustaw
czas dla programu P1 lub P2 na 55 minut.
wybierz program automa●● Za pomocą przycisku
tyczny
lub
.
●● Ustaw preferowany czas gotowania za pomocą przycisków
i
.
●● Aby zachować ustawiony czas, naciśnij przycisk
.
Raz ustawiony program automatyczny
ma taką samą wartość dla wszystkich generatorów pary. Program automatyczny
trzeba zdefiniować indywidualnie dla każdego
generatora pary.
Ustawienia utrzymują się tak długo jak parowar jest podłączony do gniazdka sieciowego
(a dopływ prądu utrzymany).
12
MANUALNE
Potrawy gotowane na parze są najbardziej aromatyczne
i najzdrowsze natychmiast po przyrządzeniu (ugotowaniu).
Jeżeli jednak konieczne jest przechowanie żywności w cieple przez krótki czas, użyj programu automatycznego utrzymania temperatury
.
Za
pomocą
przycisku
●●
wybierz program
.
●● Domyślnie ustawiony czas dla tej funkcji wynosi 30 minut.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba za pomocą przycisków
i
dostosuj czas gotowania do własnych potrzeb.
Maksymalny czas do ustawienia to 60 minut.
Przed uruchomieniem programu utrzymywania temperatury upewnij się, że w zbiorniku na
wodę znajduje się odpowiednia ilość wody.
AUTOMATYCZNE
Po zakończeniu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy
i automatycznie na 60 minut uruchomi się program utrzymywania temperatury
. Po upływie 60 minut urządzenie automatycznie się wyłączy.
Przydatne rady
●● Gotowanie
w górnych pojemnikach parowych może
wymagać dłuższego czasu gotowania ze względu na
niższą temperaturę pary.
●● Jeżeli gotowane jest mięso, ryby lub drób, zawsze
umieszczaj wymienione produkty w dolnych pojemnikach parowych tak, aby soki z surowych lub częściowo
ugotowanych mięs nie skapywały na pozostałe potrawy.
●● Zaleca się, aby porcje produktów były podobnej wielkości. Jeżeli porcje są różnej wielkości konieczne jest
układanie ich warstwami, mniejsze kawałki układaj na
wierzchu.
●● Produkty w pojemnikach parowych nie powinny być ściśnięte. Między porcjami produktów zachowaj odstępy,
aby zapewnić maksymalny przepływ pary.
●● W przypadku gotowania dużych ilości produktów w połowie gotowania zdejmij pokrywę i zamieszaj potrawę
narzędziem z długim uchwytem, chroniąc dłonie przed
parą rękawicami kuchennymi.
SC1600-001_v03
●● Sól
i przyprawy dodawaj do pojemników parowych
dopiero po zakończeniu gotowania. Pozwoli to uniknąć
uszkodzenia generatorów pary umieszczonych w zbiorniku na wodę.
●● Płyn zbierający się na tacce ociekowej można zachować
i użyć go do przygotowania zup lub sosów.
●● Nie gotuj w urządzeniu mrożonego mięsa, drobiu i owoców
morza. Przed gotowaniem należy je dokładnie rozmrozić.
●● Do gotowania ryżu zaleca się użyć wody.
Informacje dodatkowe
●● Prawidłowe naciśnięcie przycisku będzie sygnalizowane
pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
pracy wyświetlacz LCD pozostaje cały czas
podświetlony.
●● Proces gotowania można w dowolnym momencie prze-
●● Podczas
rwać poprzez naciśnięcie przycisku
. Aby
kontynuować przerwaną pracę, naciśnij ponownie przycisk
.
Wszystkie części urządzenia (oprócz zespołu
grzejnego ze zbiornikiem na wodę) można
również myć na górnym poziomie zmywarki,
stosując krótki cykl mycia. Jednakże stałe ich
mycie w zmywarce może spowodować niewielką utratę połysku powierzchni zewnętrznej
i jej matowienie.
●● Wytrzyj do sucha każdy element.
Usuwanie kamienia ze zbiornika na wodę
Po 2-3 miesiącach używania urządzenia w zbiorniku na
wodę może odłożyć się kamień. Jest to normalne zjawisko. Ilość kamienia zależy od twardości wody. Konieczne
jest regularne usuwanie kamienia, aby zapewnić stałą ilość
wytwarzanej pary i wydłużyć okres eksploatacji parowaru.
●● Wlej do zbiornika na wodę 2 szklanki białego octu
(nie ciemnego) i jedną szklankę zimnej wody.
Nie używaj chemicznych substancji do usuwania kamienia, ani produktów do usuwania
kamienia dostępnych w handlu.
●● Czas pracy można ustawić poprzez pojedyncze naci- ●● Podłącz
śnięcie przycisków
i
jak również poprzez ich
dłuższe przytrzymanie.
●● Zakończenie pracy sygnalizowane jest pojedynczym
sygnałem dźwiękowym.
Czyszczenie i konserwacja
I
urządzenie do gniazdka sieci. Podczas tego
procesu tacka ociekowa, pojemniki parowe i pokrywy
powinny być zamontowane.
●● Ustaw czas gotowania na 20 minut.
Usuwanie kamienia będzie skuteczniejsze, jeśli
włączy się wszystkie generatory pary.
urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, odłącz paro●● Zawsze przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie ●● Gdy
war od zasilania i pozostaw do całkowitego ochłodzenia,
jest wyłączone, a wtyczka przewodu przyłączeniowego
jest wyciągnięta z gniazdka sieci.
1 Ściągnij pojemniki parowe i pokrywki pojemników.
2 Opróżnij pojemniki parowe.
3 Ostrożnie ściągnij tackę ociekową i wylej jej zawartość
do miski lub zlewu.
4 Jeżeli w zbiorniku na wodę nadal pozostaje woda, wylej
ją do miski lub zlewu w sposób pokazany na zdjęciu.
5 Zbiornik na wodę przetrzyj wilgotną szmatką.
Czyść urządzenie dopiero po jego całkowitym
wystygnięciu.
Zespołu grzejnego ze zbiornikiem na wodę,
przewodu przyłączeniowego i wtyczki nie zanurzaj w wodzie ani innym płynie.
Do mycia obudowy zespołu grzejnego ze zbiornikiem na wodę nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp.
Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne, takie jak:
podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
6 Umyj wszystkie części urządzenia (oprócz zespołu
grzejnego ze zbiornikiem na wodę) ciepłą wodą z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
SC1600-001_v03
a następnie wylej ostrożnie ocet.
●● Zbiornik przepłucz. W tym celu kilkakrotnie wlej zimną
wodę do zbiornika i wylej ją z niego. Osusz urządzenie.
Zespołu grzejnego ze zbiornikiem na wodę,
przewodu przyłączeniowego i wtyczki nie zanurzaj w wodzie ani innym płynie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
13
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosíme, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat bezpečnostním pokynům, aby se
předešlo nehodám či poškození přístroje během používání.
Návod k použití si uschovejte, abyste jej měli k dispozici
i později při používání spotřebiče.
Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím přístroje se důkladně seznamte
s obsahem celého návodu k použití.
NEBEZPEČÍ!/VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič vždy ustavujte na rovnou
plochu.
●● Pokud spotřebič nepoužíváte nebo
pokud se jej chystáte čistit, odpojte
jej z elektrické sítě.
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí
kabel, kryt nebo držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
●● Při přenášení spotřebiče s horkým
jídlem, vodou či jinými horkými tekutinami zachovávejte co největší opatrnost. Nedávejte ruce nad zapnutý
parní hrnec.
14
●● Pokličku zvedejte a sundávejte opatrně, abyste se neopařili. Voda by
měla stékat do parního hrnce.
●● Teplota dostupných ploch může být
vyšší v okamžiku, kdy je přístroj
v provozu.
●● Nedotýkejte se horkých povrchů
zařízení, jako jsou víka, nádoby.
K přenášení horkých věcí vždy používejte kuchyňské chňapky.
●● Během činnosti spotřebiče nedávejte nad něj ruce, obličej ani jiné
části těla, jelikož zařízení vytváří horkou páru. Pokličku zvedejte zvolna.
Ke zjištění stavu jídel používejte
nástroje s dlouhou rukojetí.
●● Nezapínejte parní hrnec v blízkosti
hořlavých či výbušných výparů.
●● Používání
příslušenství,
které
výrobce spotřebiče nedoporučil,
může způsobit zranění.
●● Neponořujte topnou jednotku, napájecí kabel a zástrčku do vody a jiných
tekutin.
●● Spotřebič mohou používat děti
starší 8 let výhradně pod dohledem,
nebo po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
Čistit spotřebič a provádět jeho
údržbu nesmí děti mladší 8 let, starším dětem musí být zajištěn náležitý
dohled. Spotřebič s přívodní šňůrou
uchovávejte v místě nedustupným
dětem mladším 8 let.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
SC1600-001_v03
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
●● Nedoporučuje se používat zařízení
pro přípravu pokrmů pro kojence.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete přístroj poškodit
●● Parní hrnec vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavé napětí) s ochranným kolíkem a napětím odpovídajícím hodnotám na výrobním štítku.
●● Zástrčku nevytahujte ze zásuvky za kabel.
●● Napájecí kabel nesmí viset přes hrany stolu nebo pracovní desky ani se dotýkat horkých povrchů, jako jsou
víka, nádoby.
●● Před demontáží dílů nechejte spotřebič vystydnout.
●● K mytí krytu topného bloku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky jako jsou různé emulze, mléka, prášek
atp. Mohou mj. setřít informační grafické symboly jako
dílky, znaménka, varovné symboly atp.
●● Spotřebič nestavte na horké plynové hořáky či elektrické plotýnky, do mikrovlnné trouby, na rozehřátá
kamna ani bezprostředně pod kuchyňskými skříňkami.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným účelům v takových
místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech,
kancelářích a jiných místech na
pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech
a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
Při používání v gastronomických zařízeních se mění
záruční podmínky.
●● Nezapomínejte, že se hladina vody v zásobníku má
pohybovat mezi ryskami Min a Max. Pak bude vaření
probíhat správně.
SC1600-001_v03
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Parní hrnec má atest připouštějící ke kontaktu s potravinami.
Konstrukce spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Ovládací panel
Ohřívací soustava s nádržkou na vodu
Generátor páry umístěný vzadu
Generátory páry umístěné zpředu
Ukazatel hladiny vody
Odkládací prostor pro připojovací kabel
Vtok vody
Odkapávací miska
Parní zásobník přední dolní (1)
Parní zásobník zadní dolní (2)
Přepážka dolního parního zásobníku
Parní zásobník přední horní (3)
Parní zásobník zadní horní (4)
Přepážka horního parního zásobníku
Víko malé pravé
Víko malé levé
Víko velké
PŘÍSLUŠENSTVÍ
18 Rošt
19 zásobník na rýži a kaši
20 Zásobníky na omáčku (2 ks)
OVLÁDACÍ PANEL
21 Tlačítko zapni/vypni
22 Tlačítka volby generátorů páry
●● Tlačítko
●● Tlačítko
– generátor páry umístěný zpředu na levé
●● Tlačítko
– generátor páry umístěný zpředu na pravé
●● Tlačítko
– generátory páry umístěné zpředu
straně
straně
23 Displej LCD
24 Tlačítko
25 Tlačítko
třebiče
– generátor páry umístěný vzadu
– volba automatického programu
– nastartování/zastavení práce spo-
26 Tlačítko
– prodloužení doby vaření
27 Tlačítko
– prodloužení doby vaření
15
DISPLEJ LCD – POPIS UKAZATELŮ
II
Ohřívací soustavy s nádržkou na vodu, připojovacího vodiče a zástrčky, neponořujte do vody
ani jiné kapaliny.
III
●● Odviňte připojovací vodič ze schránky.
B
Příprava spotřebiče k práci
I
I
II
III
II
NALÉVÁNÍ VODY
Ujistěte se, že zástrčka připojovacího vodiče je
vytáhnutá ze síťové zásuvky.
1 Postavte spotřebič na stabilní, rovné ploše v bezpečné
vzdálenosti od předmětů/ploch, které mohou být poškozené
horkou párou např. závěsných skřínek, stěn.
2 Umístěte připojovací vodič ve vyhloubení v plášti.
3 Naplňte nádržku vodou. Hladina vody v nádržce musí
být mezi značkami MIN a MAX.
Nepřekračujte hladinu „MAX” označenou na
boční stěnce nádržky na vodu.
I Automatické programy
– vlastní program, možnost naprogramování vlastních nastavení
,
– vejce
– ryby
– zelenina
– maso
– kuře
– rýže
– opatrné vaření (zachovává maximální množství výživných látek)
– udržování teploty
II Doba vaření
III Zvolený automatický program
Před prvním použitím
●● Vyjměte spotřebič a všechno příslušenství z balení.
●● Odstraňte všechny samolepicí etikety ze spotřebiče.
●● Sejměte ochrannou folii z panelu ovládání a z pláště
spotřebiče.
●● Umyjte všechny elementy spotřebiče (mimo ohřívací
soustavy s nádržkou na vodu) teplou vodou s dodatkem
přípravku na mytí nádobí. Důkladně je osušte.
●● Vnitřek nádržky na vodu vytřete vlhkým hadříkem.
16
Naplnění nádržky na vodu do hladiny MAX
umožňuje cca 40 min práce spotřebiče a 60 min
udržování teploty, a naplnění do hladiny MIN
umožňuje cca 10 min práce.
Do nádržky na vodu nedodávejte přísady ani
žádné jiné kapaliny než voda.
MONTAŻ ODKAPÁVACÍ MISKY A ZÁSOBNÍKŮ
C
1 Po naplnění nádržky vodou (viz „NALÉVÁNÍ VODY”)
vložte odkapávací misku na ohřívací soustavu tak, aby přizpůsobit parní otvory ke generátorům páry. Přitlačte odkapávací misku do ohřívací soustavy.
Ujistěte se, že odkapávací miska přiléhá
z každé strany rovně do ohřívací soustavy.
2 V případě vaření produktů s různou dobou vaření v předních parních zásobnících je možné namontovat přepážky.
Přepážky horních a dolních zásobníků nejsou
záměnné. Umístěte přepážky v zásobnících tak,
aby šipka při nápisu „up“ byla nasměrovaná
nahoru.
3 Vložte produkty do parních zásobníků.
Doporučuje se ukládání větších porcí pokrmů
vyžadujících delšího vaření v dolních zásobnících.
Produkty v parních zásobnících, položte volně,
tak aby úplně neblokovat průtok páry otvory
v základě parních zásobníků.
4 Umístěte dolní parní zásobníky na odkapávací misce.
Přizpůsobte zásobníky do parních otvorů.
SC1600-001_v03
Parní hrnec v závislosti od množství potrav
určených k vaření může mít založené dolní
a horní parní zásobníky anebo pouze dolní.
5 Jestliže je to potřebné, umístěte horní parní zásobníky
na dolních.
Horní parní zásobníky mají na úchytech
„výstupky".
Ujistěte se, že horní zásobníky jsou umístěné
správně.
6 Přikryjte parní zásobníky odpovídajícími víky. Věnujte
pozornost, aby výpustky v parních zásobnících trefily do
zářezů ve víkách.
Zazní jednotlivý zvukový signál, na panelu
ovládání se na okamžik podsvětlí všechna tlačítka a ukazatelé.
2 Stlačte tlačítko
V případě nečinnosti po dobu 2 minut se spotřebič vypne.
3 Pomocí tlačítek
,
,
,
zvolte
generátor páry, pro který chcete nastavit dobu a program
práce. Podsvětlení zvoleného tlačítka začne blikat.
Parní hrnec má 3 nezávislé generátory páry.
Volba generátoru páry, a také doba paření
a program závisí od uživatele.
PŘÍSLUŠENSTVÍ – POUŽITÍ V PRŮBĚHUVAŘENÍ
Produkty umístěte přímo v parních zásobnících, anebo pokud
to bude potřebné, použijte příslušenství připojené do spotřebiče. Příslušenství může být využité různým způsobem.
D
Rošt
Chcete-li získat dodatkové místo na produkty v parním
zásobníku, vložte rošt, díky tomu produkty budou moci být
umístěné jak na roště tak i pod ním.
Rošt umístěný v parním zásobníku obráceně, může sloužit
jako miska, v takové poloze nohy roštu poslouží jako úchyty
do přenášení.
Výše uvedená tlačítka odpovídají následujícím generátorům
páry:
E
Zásobník na rýži a kaši
Zásobník je určený do vaření rýže a kaše.
F
Zásobníky na omáčku
Zásobníky jsou určené hlavně do vaření omáčky, mohou ale
také sloužit rovněž do vaření hrášku, a také nevelkých porcí
rýže.
4 Implicitně je nastavený program P1 z automatického
menu. Program vaření je možné změnit stlačujíc tlačítko
.
V závislosti od toho, jaký program chcete zvolit,
může být nutné několikanásobné stlačení tlačítka
.
G
Činnost a obsluha parního hrnce
1 Po zamontování všech elementů (viz „MONTÁŽ ODKAPÁVACÍ MISKY A ZÁSOBNÍKŮ"), připojte spotřebič k odpovídajícímu zdroji napájení.
PROGRAM
NÁDOBA
ZAŘÍZENÍ
Spotřebič má zaprogramované 10 automatických programů s implicitně nastavenou dobou
vaření.
MNOŽSTVÍ,
MASA
PRODUKTU
Vlastní program 2
SC1600-001_v03
DÉLKA PROGRAMU [min.]
Možnost nastavení doby vaření. Implicitně
nastavená hodnota 30.
Možnost nastavení doby vaření. Implicitně
nastavená hodnota 20.
Vlastní program 1
Vejce
, pro nastartování spotřebiče.
Tlačítko
bude podsvětlené a budou blikat tlačítka volby
generátoru páry.
Levý přední
2 ks
Pravý přední
2 ks
Zadní
4 ks
17
17
PROGRAM
Ryby
Zelenina
Maso
Kuře
Ryż
NÁDOBA
ZAŘÍZENÍ
MNOŽSTVÍ,
MASA
PRODUKTU
Levý přední
100 g
Pravý přední
100 g
Zadní
200 g
Levý přední
200 g
Pravý přední
200 g
Zadní
400 g
Levý přední
200 g
Pravý přední
200 g
Zadní
400 g
Levý přední
300 g
Pravý přední
300 g
Zadní
600 g
Levý přední
75 g
Pravý přední
75 g
Zadní
150 g
DÉLKA PROGRAMU [min.]
15
23
30
20
35
Nepřetržité vaření 10 minut, poté 8 minut
práce v režimu střídavě 30 sekund přestávky
a 90 sekund ohřevu.
Opatrné vaření
Udržování teploty
30
5 Hodnoty uvedené v tabulce, neberou do úvahy dobu
jakou parní hrnec potřebuje, aby mohl vytvářet páru. Proto,
jestliže výsledek vaření nebude uspokojivý, přizpůsobte
pomocí tlačítek
i
dobu vaření do vlastní potřeby.
Maximální doba vaření to 60 minut.
6 Zopakujte činnosti z bodů 3-5 pro další generátor páry.
V závislosti od nastavení, generátory páry
mohou pracovat současně v několika konfiguracích.
7 Po nastavení doby a programu pro zvolené generátory
páry, stlačte tlačítko
, aby se začalo vaření.
Tlačítka:
,
, a takže tlačítka označující zvolené generátory páry budou rozsvícené.
Během vaření číslice na displeji blikají, znamená to, že zařízení je v provozu.
V průběhu používání spotřebiče nedotýkejte
parních zásobníků, vík, ani produktů nacházejících se v parních zásobnících, protože to hrozí
popařením.
18
SC1600-001_v03
Nevkládejte ruce do spotřebiče v průběhu
vaření. Do kontroly pokroku ve vaření anebo
míchání používejte nářadí s dlouhým úchytem.
ZMĚNA NASTAVENÍ
8 Pro změnu nastavení doby vaření pro generátory páry
anebo zastavení vaření v průběhu práce spotřebiče stlačte
tlačítko
, zazní dvojitý zvukový signál.
V případě nastartování dodatkového generátoru páry postupujte v souladu s instrukcemi
obsaženými v bodech 4-6.
V případě nečinnosti po dobu 10 minut se spotřebič vypne.
9 Pomocí tlačítek
,
,
,
generátor páry, pro který chcete změnit nastavení.
zvolte
10 Přizpůsobte dobu vaření do vlastních potřeb s použitím
pro tento cíl tlačítek
a
.
11 V případě změny automatického programu na jiný,
pomocí tlačítka
nastavte nový program.
12 Pro nastartování spotřebiče stlačte opětovně tlačítko
H
DOLÉVÁNÍ VODY BĚHEM VAŘENÍ
Během práce spotřebiče, je možné zkontrolovat množství
vody aktuálně se nacházející v nádržce na vodu v ukazateli
hladiny vody. Jestliže hladina vody se bude blížit do MIN,
postupujte následujícím způsobem:
V případě pokrmů vyžadujících dlouhé vaření,
pravidelně kontrolujte hladinu vody.
1 Vysuňte vtok vody.
Pod vtokem vody může unikat pára. Zachovejte
opatrnost v průběhu nalévání vody, pro vyhnutí
se riziku opaření.
2 Naplňte nádržku na vodu do úrovně MAX pomalu nalévajíce vodu vtokem na vodu.
Snažte se nerozlít vodu v průběhu nalévání.
3 Vsuňte vtok vody.
Dodatkové funkce
.
ZAKONČENÍ PRÁCE
13 Po zakončení vaření zazní zvukový signál a automaticky
se nastartuje program udržování teploty
. Program
je implicitně nastavený na 60 minut, tuto hodnotu není
možné změnit. Po uplynutí této doby se spotřebič automaticky vypne.
V libovolném okamžiku je možné pomocí tlačítka
zastavit program udržování teploty
a spotřebič vypnout tlačítkem
.
14 Po zakončení vaření vytáhněte zástrčku připojovacího
vodiče ze síťové zásuvky.
15 Sejměte víka ze zásobníků, a poté parní zásobníky ze
spotřebiče.
Do snímání parních zásobníků používejte
kuchyňské rukavice.
Po zakončení práce se nenaklánějte nad spotřebič při sejmutých víkách, může dojít k opaření.
Nevybírejte odkapávací misky, dokud úplně
nevychladnou.
Po každém vaření vyprázdněte odkapávací
tácek.
SC1600-001_v03
Během vylévání obsahu odkapávací misky
zachovejte opatrnost, protože voda v nádržce
na vodu a shromážděná tekutina na odkapávající misce může být horká mimo vychladnutí
jiných částí spotřebiče.
ZABEZPEČENÍ PŘED NASTARTOVÁNÍM SPOTŘEBIČE BEZ VODY
Parní hrnec má zamontované zabezpečení před nastartováním spotřebiče bez vody. Po uplynutí cca 30 sekund od
nastartování (od stlačení tlačítka
signál, a na displeji se ukáže nápis
) zazní zvukový
. Vypněte spotře-
bič stlačujíce tlačítko
, poté naplňte nádržku vodou
(viz „NALÉVÁNÍ VODY”) a opětovně nastavte parametry
vaření (viz „Činnost a obsluha parního hrnce”).
ELEKTRONICKÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ HLADINY VODY
Spotřebič je vybavený elektronickým systémem monitorování hladiny vody. Jestliže hladina vody bude příliš nízká,
zazní zvukový signál, na displeji se ukáže nápis
a spotřebič automaticky přeruší práci.
,
●● Naplňte
nádržku na vodu (viz „DOLÉVÁNÍ VODY
BĚHEM VAŘENÍ”).
●● Aby opětovně nastartovat spotřebič stlačte tlačítko
. Spotřebič začne pracovat.
VLASTNÍ PROGRAMY P1 a P2
Programy
i
je možné používat, pro zachování nejčastěji používané doby vaření. Například jestliže
často vaříte maso v patvaru po dobu 55 minut, nastavte
dobu pro program P1 anebo P2 na 55 minut.
19
●● Pomocí
tlačítka
anebo
.
zvolte automatický program
Vhodné rady
●● Vaření v horních parních zásobnících může vyžadovat
●● Nastavte preferovanou dobu vaření pomocí tlačítek
a
.
●● Pro zachování nastavené doby, stlačte tlačítko
.
Jednou
nastavený automatický program
má stejnou hodnotu pro všechny
generátory páry. Automatický program
je potřebné definovat individuálně pro každý
generátor páry.
Nastavení se udržují tak dlouho, jak dlouho
je parní hrnec připojený k síťové zásuvce
(a proud není přerušený).
UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY
Doba trvání programu UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY
závisí od toho, zda se program nastartoval
automaticky po zakončení vaření, anebo byl
zapnutý uživatelem. V prvním případě program
vypne po 60 minutách a v druhém má uživatel
možnost nastavení doby práce v rozsahu 30-60
minut (implicitně nastavenou hodnotou je 30
minut).
delší dobu vaření z důvodu nižší teploty páry.
●● Jestliže je vařené maso, ryby anebo drůbež, umístěte
vždy tyto produkty v dolních parních zásobnících tak,
aby šťáva ze surového anebo částečně uvařeného masa
neskapávala na zbývající pokrmy.
●● Doporučuje se, aby porce produktů byly podobné velikosti. Jestliže jsou porce různé velikosti, je nutné jejich
ukládání vrstvami, menší kousky ukládejte nahoru.
●● Produkty v parních zásobnících nemohou být stlačené.
Mezi porcemi produktů zachovejte odstupy, pro zajištění
maximálního průtoku páry.
●● V případě vaření velkého množství produktů, v polovině vaření sejměte víko a pokrmy zamíchejte nářadím
s dlouhým úchytem, chráníce dlaně před párou kuchyňskými rukavicemi.
●● Sůl a přísady přidávejte do parních zásobníků teprve
po zakončení vaření. Umožní to vyhnout se poškození
generátorů páry umístěných v nádržce na vodu.
●● Tekutinu, která se shromažďuje na odkapávací misce,
je možné zachovat a použít k přípravě polévek anebo
omáček.
●● V spotřebiči nevařte mražené maso, drůbež a mořské
plody. Před vařením je nutné důkladné rozmrazení.
Dodatkové informace
MANUÁLNÍ
●● Správné stlačení tlačítka bude signalizované jednotlivým
Pokrmy vařené na páře jsou nejvíce aromatické a nejzdravější okamžitě po přípravě (uvaření). Jestliže je ale nutné
přechování potravin v teple kratší dobu použijte automatic-
●● V průběhu práce displej LCD je celý čas podsvětlený.
●● Proces vaření je možné v libovolném okamžiku přerušit
kého programu udržování teploty
zvukovým signálem.
stlačením tlačítka
.
. Pro pokračování v přeru-
šené práci, stlačte opětovně tlačítko
.
zvolte program
.
●● Pomocí tlačítka
Dobu
provozu
můžete
nastavit
jedním
stiskem
tlačítek
●
●
●● Implicitně nastavené doby pro tuto funkci činí 30 minut.
Jestliže to bude potřebné pomocí tlačítek
i
způsobte doba vaření do vlastních nastavení.
při-
, jakož i jejich delším přidržením.
signálem.
Maximální doba do nastavení to 60 minut.
Čištění a konzervace
Před nastartováním programu udržování
teploty ujistěte se, že v nádržce na vodu se
nachází odpovídající množství vody.
AUTOMATICKÉ
Po zakončení vaření zazní zvukový signál a automaticky se
na 60 minut nastartuje program udržování teploty
Po uplynutí 60 minut se spotřebič automaticky vypne.
a
●● Zakončení práce je signalizované jednotlivým zvukovým
.
I
●● Vždy se před čištěním ujistěte, že spotřebič je vypnutý,
a zástrčka připojovacího vodiče je vytáhnutá ze síťové
zásuvky.
1 Stáhněte parní zásobníky a víka zásobníků.
2 Vyprázdněte parní zásobníky.
3 Opatrně stáhněte odkapávací misku a vylijte její obsah
do misky anebo dřezu.
4 Jestliže v nádržce na vodu nadále zůstává voda, vylijte ji
do misky anebo způsobem ukázaným na snímku.
5 Nádržku na vodu vytřete vlhkým hadříkem.
Spotřebič čistěte teprve po jeho úplném
vychladnutí.
20
SC1600-001_v03
Ohřívací soustavy s nádržkou na vodu, připojovacím vodičem a zástrčkou neponořujte do
vody ani jiné kapaliny.
K mytí pláště ohřívací soustavy s nádržkou
na vodu nepoužívejte agresivní detergenty
v podobě emulze, mléčka, pasty apod. Mohou
mezi jinými odstranit informační grafické symboly, jak: stupnice, označení, výstražné znaky
apod.
6 Umyjte všechny částí spotřebiče (mimo ohřívací soustavy s nádržkou na vodu) teplou vodou s dodatkem přípravku na mytí nádobí.
Všechny části spotřebiče (mimo ohřívací soustavy s nádržkou na vodu) je možné rovněž
mýt na horní úrovni myčky nádobí, při použití
krátkého cyklu mytí. Jednak jejich stálé mytí
v myčce nádobí může způsobit nevelkou ztrátu
lesku vnějšího povrchu a jeho matnění.
●● Vytřete do sucha každý element.
Odstraňování vodního kamene z nádržky na vodu
Po 2-3 měsících používání spotřebiče se v nádržce na vodu
může usadit vodní kámen. Je to normální jev. Množství
kamene závisí od tvrdosti vody. Je nutné pravidelné odstraňování kamene, aby bylo zajištěno stálé množství vytvářené
páry a prodloužené exploatační období parního hrnce.
●● Nalijte do nádržky na vodu 2 sklenice bílého octu
(ne tmavého) a jednu sklenici studené vody.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Nepoužívejte chemických přípravků k odstraňování kamene, ani výrobků k odstraňování
kamene dostupných na trhu.
●● Připojte spotřebič do síťové zásuvky. V průběhu tohoto
procesu odkapávací miska, parní zásobníky i víka
musí být zamontované.
●● Nastavte dobu vaření na 20 minut.
Odstraňování kamene bude účinnější, jestliže
se zapnou všechny generátory páry.
●● Pokud
spotřebič vydá zvukový signál, odpojte parní
hrnec od napájení a ponechejte do úplného vychladnutí,
a poté opatrně vylijte ocet.
●● Nádržku propláchněte. Pro její důkladné propláchnutí
několikrát nalijte studenou vodu do nádržky a vylijte ji
z něho. Osušte spotřebič.
Ohřívací soustavy s nádržkou na vodu, připojovacím vodičem a zástrčkou neponořujte do
vody ani jiné kapaliny.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
SC1600-001_v03
21
SK
Vážení klienti
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme Vás, aby ste si dôkladne prečítali túto inštrukciu
používania. Obzvlášť by ste sa mali sústrediť na pokyny
týkajúce sa bezpečnosti, tak aby ste sa počas používania
zariadenia vyhli nehodám a/alebo poškodeniu zariadenia.
Inštrukciu používaniu uschovajte, aby ste ju mohli využívať
taktiež aj počas ďalšieho používania zariadenia.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIA!
Ak ich nebudete dodržiavať,
môže dôjsť k poraneniu osôb
●● Vždy klaďte zariadenie na plochom,
rovnom povrchu.
●● Vyťahujte parný hrniec z elektrickej
zásuvky, ak nie je používaný, ako aj
pred začatím čistenia.
●● Nezapínajte parný hrniec, ak prívodné vedenie je poškodené alebo
ak výstuž vykurovacieho agregátu je
evidentne poškodená.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla, je
potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu,
v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste
sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne
spôsobilí zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy odporúčame, aby
ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Dávajte pozor pri prenášaní zariadenia, ktoré obsahuje horúce potravinár22
ske produkty, vodu alebo iné horúce
tekutiny. Snažte sa vyhýbať vkladaniu
rúk nad zapnutý parný hrniec.
●● Teplota prístupných častí sa môže
počas činnosti zariadenia zvýšiť.
●● Aby ste sa vyhli opareniu, dvíhajte
a odkladajte prikrývku opatrne. Voda
by mala stekať do parného hrnca.
●● Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia, ako sú pokrievka
a nádoby. Na prenášanie horúcich
materiálov používajte vždy kuchynské rukavice.
●● Nedržte ruky, tvár ani iné časti tela
nad zariadením počas jeho výkonu,
pretože vytvára paru. Pokrývku dvíhajte pomaly. Na skontrolovanie
stavu výrobkov používajte nástroje
s dlhšími držiakmi.
●● Nezapínajte parný hrniec pri zápalných a/alebo výbušných výparoch.
●● Používanie dodatkov, ktoré nie sú
odporúčané producentom zariadenia, Vás môžu poraniť.
●● Zahrievaciu jednotku, napájací kábel
a ani zástrčku neponárajte do vody,
alebo do iných kvapalín.
●● Spotrebič môžu používať deti vo veku
viac ako 8 rokov, ale výlučne pod stálym dozorom alebo po ich predošlom
starostlivom oboznámení s možnými
rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
Spotrebič nesmú čistiť alebo vykonávať jeho údržbu deti, je to dovolené
iba deťom, vo veku viac ako 8 rokov
a iba v prítomnosti zodpovednej
osoby. Spotrebič spolu s napäťovým
káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
SC1600-001_v03
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
●● V tomto zariadení neodporúčame
pripravovať stravu pre deti mladšie
ako jeden rok.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Parný hrniec vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete
(jedine premenlivého prúdu), ktorá je vybavená ochranným kolíkom s napätím, ktorý je v súlade s tým, ktorý je
uvedený na charakteristickej tabuľke zariadenia.
●● Nevyťahujte zástrčku z elektrickej zásuvky, ťahajúc za
vedenie.
●● Napájací kábel nesmie visieť pod stolom alebo kuchynskou doskou, a nesmie sa dotýkať horúcich povrchov
(pokrievky a nádob).
●● Pred demontážou častí nechajte zariadenie vychladnúť.
●● Na umývanie výstuže vykurovacieho agregátu nepoužívajte agresívne detergenty také ako emulzia,
mliečko, krémy atď. Môžu one okrem iného odstrániť
nanesené grafické informačné symboly, také ako:
mierka, označenia, výstražné znaky atď.
●● Neumiestňujte zariadenie na horúcich plynových alebo
elektrických sporákoch, v mikrovlných rúrach, vyhriatej
rúre, ani priamo pod skrinkami.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
SC1600-001_v03
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu
●● Zariadenie je určené na použitie
v domácnosti a na účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných
pracovných priestoroch,
●● pre hostí v hoteloch, moteloch aźiných ubytovacích zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
●● v penziónoch „bed and breakfast“.
V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického biznisu, v tomto prípade sa menia záručné
podmienky.
●● Pamätajte, aby sa úroveň vody v zásobníku vždy
nachádzala medzi označeniami Min a Max. V takom
prípade proces varenia bude prebiehať správne.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na charakteristickej tabličke výrobku.
Parný hrniec má atest pripúšťajúci kontakt s potravinami.
Konštrukcia spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Ovládací panel
Ohrievacia sústava s nádržkou na vodu
Generátor pary umiestený vzadu
Generátory pary umiestené spredu
Ukazovateľ hladiny vody
Schránka pre prípojný vodič
Vtok vody
Odkvapkávajúca tácka
Zásobník pary predný dolný (1)
Zásobník pary zadný dolný (2)
Priehradka dolného parného zásobníka
Zásobník pary predný horný (3)
Zásobník pary zadný horný (4)
Priehradka horného parného zásobníka
Veko malé pravé
Veko malé ľavé
Veko veľké
23
PRÍSLUŠENSTVO
I Automatické programy
18 Rošt
19 Zásobník na ryža a kašu
20 Zásobníky na omáčku (2 ks)
– vajcia
OVLÁDACÍ PANEL
– ryby
21 Tlačidlo zapni/vypni
22 Tlačidlá voľby generátorov pary
●● Tlačidlo
– zelenina
– generátor pary umiestený vzadu
– mäso
●● Tlačidlo
strane
– generátor pary umiestený spredu na ľavej
●● Tlačidlo
– generátor pary umiestený spredu na pra-
●● Tlačidlo
– generátory pary umiestené spredu
vej strane
23 Displej LCD
24 Tlačidlo
– vlastný program, možnosť naprogramovania vlastných nastavení
,
– kurča
– ryža
– opatrné varenie (zachováva maximálne
množstvo výživných látok)
– udržovania teploty
– voľba automatického programu
25 Tlačidlo
spotrebiča
– naštartovanie/zastavenie práce
26 Tlačidlo
– predlženie doby varenia
27 Tlačidlo
– skrátenie doby varenia
Pred prvým použitím
●● Vyjmite spotrebič a všetko príslušenstvo z obalu.
●● Odstráňte všetky samolepiace etikety zo spotrebiča.
●● Snímte ochrannú fóliu z panelu ovládania a z plášte
DISPLEJ LCD – OPIS UKAZOVATEĽOV
II
II Doba varenia
III Zvolený automatický program
spotrebiča.
všetky elementy spotrebiča (okrem ohrievacej
sústavy s nádržkou na vodu) teplou vodou s dodatkom
prípravku na umývanie riadu. Dôkladne je osušte.
●● Vnútro nádržky na vodu vytrite vlhkou handričkou.
●● Umyte
III
Ohrievacej sústavy s nádržkou na vodu, pripojovacieho vodiča a zástrčky, neponárajte do
vody ani inej kvapaliny.
I
I
●● Odviňte pripojovací vodič zo schránky.
Príprava spotrebiča k práci
B
NALIEVANIA VODY
II
III
II
Ubezpečte sa, že zástrčka pripojovacieho
vodiča je vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.
1 Postavte spotrebič na stabilnej, rovnej ploche v bezpečnej vzdialenosti od predmetov/plôch, ktoré môžu byť poškodené horúcou parou napr. závesných skriniek, stien.
2 Umiestite pripojovací vodič vo vyhĺbení v plášti.
3 Naplňte nádržku vodou. Hladina vody v nádržke musí
byť medzi značkami MIN a MAX.
Neprekračujte hladinu „MAX” označenú na
bočnej stene nádržky na vodu.
24
SC1600-001_v03
Naplnenie nádržky na vodu do hladiny MAX
umožňuje cca 40 min práce spotrebiča a 60 min
udržovania teploty, a naplnenie do hladiny MIN
umožňuje cca 10 min práce.
Do nádržky na vodu nedodávajte prísady ani
žiadne iné kvapaliny ako vodu.
MONTÁŽ ODKVAPKÁVAJÚCEJ TÁCKY
A ZÁSOBNÍKOV
C
1 Po naplneniu nádržky vodou (viď „NALIEVANIE VODY”)
vložte odkvapkávajúcu tácku na ohrievaciu sústavu tak,
aby prispôsobiť parné otvory do generátorov pary. Pritlačte
odkvapkávajúcu tácku do ohrievacej sústavy.
Ubezpečte sa, že odkvapkávajúca tácka prilieha
z každej strany rovne do ohrievacej sústavy.
2 V prípade varenia produktov s rôznou dobou varenia
v predných parných zásobníkoch je možné namontovať priehradky.
Priehradky horných a dolných zásobníkov nie
sú zámenné. Umiestite priehradky v zásobníkoch tak, aby šípka pri nápisu „up" bola nasmerovaná hore.
3 Vložte produkty do parných zásobníkov.
Odporúča sa ukladanie väčších porcií pokrmov vyžadujúcich dlhšieho varenia v dolných
zásobníkoch.
rodukty v parných zásobníkoch, položte slobodne, tak aby úplne neblokovali prietok pary
otvormi v základe parných zásobníkov.
4 Umiestite dolný zásobník pary na odkvapkávajúcej
tácke. Prispôsobte zásobníky do parných otvorov.
Parný hrniec v závislosti od množstva potráv
určených k vareniu môže mať založené dolné
a horné zásobníky pary alebo len dolný.
5 Ak je to potrebné, umiestite horné zásobníky pary na dolných.
Horné zásobníky pary majú na úchytoch
„výstupky”.
PRÍSLUŠENSTVO – POUŽITIE V PRIEBEHU
VARENIA
Produkty umiestite priamo v parných zásobníkoch, alebo pokiaľ
to bude potrebné, použite príslušenstvo pripojené do spotrebiča. Príslušenstvo môže byť využité rôznym spôsobom.
D
Rošt
Ak chcete získať dodatkové miesto na produkty v parnom
zásobníku, vložte rošt, vďaka tomu produkty budú môcť byť
umiestené tak na rošte ako aj pod ním.
Rošt umiestený obrátene v parnom zásobníku môže slúžiť
ako miska, v takej polohe nohy roštu poslúžia ako úchyty do
prenášania.
Zásobník na ryžu a kašu
Zásobník je určený do varenia ryže a kaše.
E
F
Zásobníky na omáčku
Zásobníky sú určené hlavne do varenia omáčky, môžu ale
taktiež slúžiť do varenia hrášku, a také neveľkých porcií ryže.
Činnosť a obsluha parného hrnce
G
1 Po zamontovaniu všetkých elementov (viď „MONTÁŽ
ODKVAPKÁVAJÚCEJ TÁCKY A ZÁSOBNÍKOV"), pripojte
spotrebič k odpovedajúcemu zdroju napájania.
Zaznie jednotlivý zvukový signál, na panelu
ovládania sa na okamih podsvietia všetky tlačidlá a ukazovatele.
2 Stlačte tlačidlo
, pre naštartovanie spotrebiča.
Tlačidlo
bude podsvietené a budú blikať tlačidlá voľby
generátoru pary.
V prípade nečinnosti po dobu 2 minút sa spotrebič vypne.
3 Pomocou tlačidiel
,
,
,
zvoľte
generátor pary, pre ktorý chcete nastaviť dobu a program
práce. Podsvietenie zvoleného tlačidlá začne blikať.
Parný hrniec má 3 nezávislé generátory pary.
Voľba generátoru pary, a taktiež doba parenia
a program závisí od užívateľa.
Hore uvedené tlačidlá odpovedajú nasledujúcim generátorom pary:
Ubezpečte sa, že horné zásobníky sú umiestené správne.
6 Prikryte zásobníky pary odpovedajúcimi vekami. Venujte
pozornosť, aby výpustky v parných zásobníkoch trafili do
zárezov vo vekách.
SC1600-001_v03
25
4 Program P1 je implicitne nastavený z automatického
menu. Program varenia je možné zmeniť stlačujúc tlačidlo
.
Spotrebič má naprogramované 10 automatických programov s implicitne nastavenou
dobou varenia.
V závislosti od toho, aký program chcete zvoliť,
môže byť nutné niekoľkonásobné stlačení tlačidla
.
PROGRAM
NÁDOBY
ZARIADENIA
MNOŽSTVO,
HMOTNOSŤ
PRODUKTU
Možnosť nastavení doby varenia. Implicitne
nastavená hodnota 30.
Možnosť nastavení doby varenia. Implicitne
nastavená hodnota 20.
Vlastný program 1
Vlastný program 2
Vajcia
Ryby
Zelenina
Mäso
Kurča
Ryža
Ľavá predná
2 ks
Pravá predná
2 ks
Zadná
4 ks
Ľavá predná
100 g
Pravá predná
100 g
Zadná
200 g
Ľavá predná
200 g
Pravá predná
200 g
Zadná
400 g
Ľavá predná
200 g
Pravá predná
200 g
Zadná
400 g
Ľavá predná
300 g
Pravá predná
300 g
Zadná
600 g
Ľavá predná
75 g
Pravá predná
75 g
Zadná
150 g
Udržovania teploty
5 Hodnoty uvedené v tabuľke neberú do úvahy dobu akú
parný hrniec potrebuje, aby mohol vytvárať paru. Preto, ak
výsledok varenia nebude uspokojivý, prispôsobte pomocou
i
17
15
23
30
20
35
Nepretržité varenia 10 minút, potom 8 minút
práce v režimu striedavo 30 sekúnd
prestávky a 90 sekúnd ohrevu.
Opatrné varenia
tlačidiel
DOBA TRVANIA PROGRAMU [min.]
dobu varenia pre vlastnú potrebu.
30
V závislosti od nastavenia, generátory pary
môžu pracovať súčasne v niekoľko konfiguráciách.
Maximálna doba varenia je 60 minút.
6 Zopakujte činnosti z bodov 3-5 pre ďalší generátor pary.
26
SC1600-001_v03
ZAKONČENÍ PRÁCE
13 Po zakončení varenia zaznie zvukový signál a automa-
ticky sa naštartuje program udržovania teploty
.
Program je implicitne nastavený na 60 minút, túto hodnotu
nie je možné zmeniť. Po uplynutí tejto doby sa spotrebič
automaticky vypne.
V ľubovoľnom okamihu je možné pomocou
tlačidla
zastaviť program udržova-
nia teploty
lom
7 Po nastaveniu doby a programu pre zvolené generátory
pary, stlačte tlačidlo
, aby sa začalo varenie.
Tlačidlá:
,
, a tiež tlačidlá označujúce zvolené generátory pary budú rozsvietené.
a spotrebič vypnúť tlačid-
.
14 Po zakončení varenia vytiahnite zástrčku pripojovacieho
vodiča zo sieťovej zásuvky.
15 Snímte veká zo zásobníkov, a potom zásobník pary zo
spotrebiča.
Do snímania parných zásobníkov používajte
kuchynské rukavice.
Počas varenia číslice na displeji blikajú, to znamená, že zariadenie je spustené.
Po zakončení práce sa nenakláňajte nad spotrebič pri sňatých vekách, môže dôjsť k obarení.
V priebehu používania spotrebiča nedotýkajte
parných zásobníkov, vek, ani produktov nachádzajúcich sa v parných zásobníkoch, pretože to
hrozí obarením.
Nevyberajte odkvapkávajúcu tácku, pokiaľ
úplne nevychladne.
Nevkladajte ruky do spotrebiča v priebehu
varenia. Do kontroly pokroku vo varení alebo
miešaní používajte náradie s dlhým úchytom.
ZMENA NASTAVENIA
8 Pre zmenu nastavenia doby varenia pre generátory pary
alebo zastavenie varenia v priebehu práce spotrebiča stlačte
tlačidlo
, zaznie dvojitý zvukový signál.
V prípade naštartovanie dodatkového generátoru pary postupujte v súlade s inštrukciami
obsiahnutými v bodoch 4-6.
V prípade nečinnosti po dobu 10 minút sa spotrebič vypne.
9 Pomocou tlačidiel
,
,
,
generátor pary, pre ktorý chcete zmeniť nastavenie.
zvoľte
10 Prispôsobte dobu varenia k vlastným potrebám s použitím pre tento cieľ tlačidiel
a
.
11 V prípade zmeny automatického programu na iný, pomocoutlačidla
nastavte nový program.
12 Pre naštartovanie spotrebiča stlačte opätovne tlačidlo
.
SC1600-001_v03
Po každom varení vylejte vodu z odkvapkávacej tácky.
V priebehu vyberania odkvapkávajúcej tácky
zachovajte opatrnosť, pretože voda v nádržke
na vodu a tekutina zhromaždená na odkvapkávajúcej tácke môže byť veľmi horúca okrem
vychladnutí iných častí spotrebiča.
DOLIEVANIA VODY V PRIEBEHU VARENIA
H
V priebehu práce spotrebiča, je možné skontrolovať množstvo vody aktuálne sa nachádzajúce v nádržke na vodu
v ukazovateli hladiny vody. Ak sa hladina vody bude blížiť do
MIN, postupujte nasledujúcim spôsobom:
V prípade pokrmov vyžadujúcich dlhé varenie,
pravidelne kontrolujte hladinu vody.
1 Vysuňte vtok vody.
Pod vtokom vody môže unikať para. Zachovajte opatrnosť v priebehu nalievania vody, pre
vyhnutí sa riziku obarenia.
2 Naplňte nádržku na vodu do úrovne MAX a pomaly
nalievajte vodu vtokom na vodu.
Snažte sa nerozliať vodu v priebehu nalievania.
3 Vsuňte vtok vody.
27
MANUÁLNE
Dodatkové funkcie
ZABEZPEČENIE PRED NAŠTARTOVANÍM SPOTREBIČA BEZ VODY
Parný hrniec má zamontované zabezpečenie pred naštartovaním spotrebiča bez vody. Po uplynutí cca 30 sekúnd od
naštartovanie (od stlačenia tlačidla
kový signál, a na displeji sa ukáže nápis
) zaznie zvu. Vypnite spot-
rebič stlačujúce tlačidlo
, potom naplňte nádržku vodou
(viď „NALIEVANIA VODY”) a opätovne nastavte parametre
varenia (viď „Činnosť a obsluha parného hrnca”).
Pokrmy varené na pare sú najviac aromatické a najzdravšie
okamžite po príprave (uvareniu). Ak je ale nutné prechovania
pokrmov v teple kratšiu dobu použite automatický program
udržovania teploty
zvoľte program
.
●● Pomocou tlačidla
●● Implicitne nastavené doby pre tuto funkciu sú 30 minút.
Ak to bude potrebné pomocou tlačidiel
i
sobte dobu varenia do vlastných nastavení.
Pred naštartovaním programu udržovania teploty sa ubezpečte, že v nádržke na vodu sa
nachádza odpovedajúce množstvo vody.
Spotrebič je vybavený elektronickým systémom monitorovania hladiny vody. Ak hladina vody bude príliš nízka, zaznie
, a spotrebič
●● Naplňte
nádržku na vodu (viď „DOLIEVANIE VODY
V PRIEBEHU VARENIA”).
●● Pre opätovné naštartovanie spotrebiča stlačte tlačidlo
. Spotrebič začne pracovať.
VLASTNÉ PROGRAMY P1 a P2
Programy
i
je možné používať, pre zachovanie najčastejšie používané doby varenia. Napríklad ak často
varíte mäso v parnom hrnci po dobu 55 minút, nastavte dobu
pre program P1 alebo P2 na 55 minút.
zvoľte automatický program
●● Pomocoutlačidla
alebo
.
●● Nastavte preferovanú dobu varenia pomocou tlačidiel
●● Pre
a
.
zachovania nastavenej doby, stlačte tlačidlo
.
Raz nastavený automatický program
má
jednakú hodnotu pre všetky generátory pary.
Automatický program
je potrebné definovať individuálne pre každý generátor pary.
Nastavenia sa udržujú tak dlho, ako dlho je
parný hrniec pripojený k sieťovej zásuvke
(a prúd nie je prerušený).
UDRŽOVANIE TEPLOTY
Doba trvania programu UDRŽOVANIE TEPLOTY
závisí od toho, či sa program naštartoval automaticky po zakončení varenia, alebo bol zapnutý
užívateľom. V prvom prípade program vypne po
60 minútach a v druhom má užívateľ možnosť
nastavení doby práce v rozsahu 30-60 minút
(implicitne nastavenou hodnotou je 30 minút).
28
prispô-
Maximálna doba do nastavenia je 60 minút.
ELEKTRONICKÝ SYSTÉM MONITOROVANIA HLADINY VODY
zvukový signál, na displeji sa ukáže nápis
automaticky preruší prácu.
.
AUTOMATICKÉ
Po zakončení varenia zaznie zvukový signál a automaticky sa na 60 minút naštartuje program udržovania teploty
vypne.
. Po uplynutí 60 minút sa spotrebič automaticky
Vhodné rady
●● Varenia v horných parných zásobníkoch môže vyžadovať dlhšiu dobu varenia z dôvodu nižšej teploty pary.
●● Ak je varené mäso, ryby alebo hydina, umiestite vždy
tieto produkty v dolných parných zásobníkoch tak, aby
šťava zo surového alebo čiastočne uvareného mäsa
nekvapkala na ostávajúce pokrmy.
●● Odporúča sa, aby porcie produktov boli podobnej veľkosti. Ak sú porcie rôznej veľkosti, je nutné ich ukladanie
vrstvami, menší kúsky ukladajte hore.
●● Produkty v parných zásobníkoch nemôžu byť stlačené.
Medzi porciami produktov zachovajte odstupy, pre
zabezpečenie maximálneho prietoku pary.
●● V prípade varenia veľkého množstva produktov, v polovine varenia snímte veko a pokrmy zamiešajte náradím
s dlhým úchytom, chrániac dlane pred parou kuchynskými rukavicami.
●● Soľ a prísady pridávajte do parných zásobníkov až po
zakončení varenia. Umožní to vyhnúť sa poškodení
generátorov pary umiestených v nádržke na vodu.
●● Tekutinu, ktorá sa zhromažďuje na odkvapkávajúcej
tácke, je možné zachovať a použiť k príprave polievok
alebo omáčok.
●● V spotrebiči nevarte mrazené mäso, hydina a morské
plody. Pred vareniam je nutné dôkladné rozmrazenie.
Dodatkové informácie
●● Správne stlačenie tlačidla bude signalizované jednotlivým zvukovým signálom.
●● V priebehu práce displej LCD je celý čas podsvietený.
SC1600-001_v03
●● Proces varenia je možné v ľubovoľnom okamihu prerušiť ●● Nalejte
stlačením tlačidla
. Pre pokračovania v pre-
rušenej práci, stlačte opätovne tlačidlo
.
●● Čas varenia môžete nastaviť jedným stlačením tlačidla
a
, ako aj podržaním tlačidla na dlhšie.
●● Zakončenie práce je signalizované jednotlivým zvukovým signálom.
Čistenie a konzervácia
I
●● Vždy sa pred čistením uistite, že spotrebič je vypnutý,
a zástrčka pripojovacieho vodiča je vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.
1 Stiahnite zásobník pary a veká zásobníkov.
2 Vyprázdnite zásobník pary.
3 Opatrne stiahnite odkvapkávajúcu misku a vylejte jej
obsah do misky alebo drezu.
4 Ak v nádržke na vodu naďalej ostáva voda, vylejte ju do
misky alebo spôsobom ukázaným na snímku.
5 Nádržku na vodu vytrite vlhkou handričkou.
Spotrebič čistite až po jeho úplnom vychladnutí.
Ohrievacej sústavy s nádržkou na vodu, pripojovacím vodičem a zástrčkou neponárajte do
vody ani inej kvapaliny.
K mytiu plášte ohrievacej sústavy s nádržkou
na vodu nepoužívajte agresívne detergenty
v podobe emulzie, mliečka, pasty apod. Môžu
medzi inými odstrániť informačné grafické
symboly, akými sú: stupnice, označenie,
výstražné znaky apod.
6 Umyte všetky časti spotrebiča (okrem ohrievacej sústavy
s nádržkou na vodu) teplou vodou s dodatkom prípravku na
umývanie riadu.
Všetky časti spotrebiča (okrem ohrievacej
sústavy s nádržkou na vodu) je možné taktiež umývať na hornej úrovni umývačky riadu,
pri použití krátkeho cyklu mytia. Ale ich stále
umývanie v umývačke riadu môže spôsobiť
neveľkú stratu lesku vonkajšieho povrchu
a jeho matnenie.
●● Vytrite do sucha každý element.
Odstraňovanie vodného kameňa z nádržky na vodu
Po 2-3 mesiacoch používania spotrebiča sa v nádržke na
vodu môže usadiť vodný kameň Je to normálny jav. Množstvo kameňa závisí od tvrdosti vody. Je nutné pravidelné
odstraňovania kameňa, aby bolo zabezpečené stále množstvo vytváranej pary a predlžené exploatačné obdobie parného hrnce.
SC1600-001_v03
do nádržky na vodu 2 poháre bieleho octu
(ne tmavého) a jeden pohár studenej vody.
Nepoužívajte chemických prípravkov k odstraňovania kameňa, ani výrobkov k odstraňovaniu
kameňa dostupných na trhu.
●● Pripojte spotrebič do sieťovej zásuvky. V priebehu tohto
procesu odkvapávacia tácka, zásobník pary a veka
musia byť zamontované.
●● Nastavte dobu varenia na 20 minút.
Odstraňovania kameňa bude účinnejšie, ak sa
zapnú všetky generátory pary.
●● Pokiaľ
spotrebič vydá zvukový signál, odpojte parný
hrniec od napájania a ponechajte do úplného vychladnutia, a potom opatrne vylejte ocot.
●● Nádržku prepláchnite. Pre jej dôkladné prepláchnutie
niekoľkokrát nalejte studenú vodu do nádržky a vylejte ju
z nej. Osušte spotrebič.
Ohrievacej sústavy s nádržkou na vodu, pripojovacím vodičem a zástrčkou neponárajte do
vody ani inej kvapaliny.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
29
HU
Tisztelt Vásárlók
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak, azért,
hogy a készülék használata során a baleseteket és/vagy
a készülék sérülését megelőzze. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is
rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
A berendezés használatbavétele előtt olvassa el a teljes kezelési útmutatót.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A készüléket mindig lapos, egyenes
felületre helyezze.
●● Használat után illetve tisztításkor
a párolót húzza ki a hálózati csatlakozóból.
●● Ne kapcsolja be a párolót, ha a hálózati kábel vagy a fűtőrész burkolata
szemmel láthatólag sérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervizhez.
●● Fokozottan ügyeljen a készülék
áthelyezésénél, ha a készülékben
forró élelmiszer, víz vagy más forró
folyadék található. Ne tegye a kezét
a működő ételpároló fölé.
30
●● Az égési sérülés elkerülése végett
a fedőt óvatosan emelje fel és vegye
le. A víznek az ételpárolóba kell
lecsurognia.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, amikor
a készülék működik.
●● Ne érjen hozzá a készülék forró felületeihez mint például a fedők, tartályok. Ha forró anyagokat kíván másik
helyre vinni, használjon mindig konyhai védőkesztyűt.
●● Az ételpároló működése közben
tartsa távol a kezét, arcát és más
testrészeit a készüléktől, mivel az
gőzt bocsát ki. A fedőt lassan emelje
fel. Az étel állapotának az ellenőrzéséhez használjon hosszú szárú eszközöket.
●● Az ételpárolót ne kapcsolja be tűzés/vagy robbanásveszélyes környezetben.
●● A készülék gyártója által nem javasolt tartozékok alkalmazása testi
sérülést okozhat.
●● A fűtőegységet, a hálózati vezetéket illetve a hálózati vezeték dugóját
soha ne merítse vízbe illetve egyéb
folyadékba.
●● A berendezést használhatják 8 évnél
idősebb gyermekek, de kizárólag
felügyelettel, vagy miután érthetően
kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik,
hogyan kell a készüléket biztonságosan használni. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják, és nem tarthatják karban, kivéve, ha elmúltak
8 évesek, és megfelelő felügyelet
alatt vannak. Az eszközt a hálózati
kábelével együtt tartsa a 8 év alatti
gyermekektől elzárva.
SC1600-001_v03
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
●● A készülék használata nem ajánlott
bébiételek elkészítéséhez.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● Az
ételpárolót mindig földelt (kizárólag váltóáramú)
hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek
feszültsége megegyezik a készülék névleges adattáblázatában megadott adattal.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a hálózati csatlakozóaljzatból.
●● A hálózati vezeték ne lógjon le asztalról illetve egyéb
felületről, és ne érintkezzen semmilyen forró felülettel,
mint például a fedők, tartályok.
●● A készülék tartozékainak a szétszerelése előtt várja
meg, míg azok kihűlnek.
●● A fűtőrész külső burkolatának mosogatásához ne
használjon erős vegyszereket, emulzió, folyékony
súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás,
jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
●● A készüléket ne tegye forró gázégőre vagy elektromos
főzőlapra, mikrohullámú sütőbe, felforrósodott tűzhelyre vagy közvetlenül a konyhaszekrények alá.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
SC1600-001_v03
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A berendezés otthoni és ehhez
hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és egyéb munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által történő
igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● Ügyeljen arra, hogy a víz szintje a víztartályban mindig a Min és Max jelek között legyen. Ilyen esetben
a főzési folyamat megfelelő lesz.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblázata
tartalmazza.
Az ételpároló rendelkezik egy, az élelmiszerekkel való érintkezést megengedő minőségtanusítvánnyal.
A készülék felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Vezérlőpanel
Fűtőegység a víztartállyal
Hátsó gőzgenerátorok
Hátsó gőzgenerátorok
Vízszintjelző
Tápkábel tároló
Vízbetöltő nyílás
Csepegtető tálca
Elülső alsó gőzkonténer (1)
Hátsó alsó gőzkonténer (2)
Alsó gőzkonténer válaszfala
Elülső felső gőzkonténer (3)
Hátsó felső gőzkonténer (4)
Felső gőzkonténer válaszfala
Jobboldali kis fedél
Baloldali kis fedél
Nagy fedél
31
TARTOZÉKOK
I Automatikus programok
18 Rostély
19 Rizs és kása tárolóedény
20 Szósz tároló edény (2 db)
– tojások
VEZÉRLŐPANEL
– halak
21 Bekapcsolás/kikapcsolás gomb
22 Gőzgenerátor kiválasztó gomb
●●
●●
●●
●●
– zöldségek
Kapcsológomb – hátsó gőzgenerátor
– hús
Kapcsológomb – elülső baloldali gőzgenerátor
– csirke
Kapcsológomb – elülső jobboldali gőzgenerátor
– rizs
Kapcsológomb – elülső gőzgenerátorok
– finom főzés (megtartja a maximális mennyiségű tápanyagot)
23 LCD kijelző
24
Gomb – automatikus programválasztó
25
gomb
– egyéni program, lehetőség van saját
beállítások elmentésére
,
– hőmérséklet megtartás
Gomb – a készülék bekapcsoló/kikapcsoló
26
Gomb – főzőidő hosszabbítása
27
Gomb – főzőidő rövidítése
II Főzőidő
III A kiválasztott automatikus program
Első használat előtt
●● Vegye ki a készüléket és tartozékait a csomagolásból.
●● Távolítson el minden öntapadós címkét a készülékről.
●● Vegye le a védőfóliát a vezérlőpanelról és a készülék-
LCD KIJELZŐ – AZ ELEMEK LEÍRÁSA
házról.
II
●● Mossa meg a készülék összes elemét (kivéve a fűtőegységet a víztartállyal) mosogatószeres meleg vízben.
Gondosan szárítsa meg.
●● A víztartály belsejét törölje meg egy nedves kendővel.
III
A fűtőegységet a víztartállyal, valamint a tápkábelt és a dugót ne merítse vízbe illetve más
folyadékba.
I
I
●● A tápkábelt vegye ki a tárolóból.
A készülék előkészítése használatra
B
VÍZBETÖLTÉS
II
III
II
Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel dugója ki
van-e húzva a konnektorból.
1 Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre, távol
olyan tárgyaktól/felületektől, melyeket károsíthat a forró gőz,
mint pl. függőszekrények, falak stb.
2 Illessze a tápkábelt a készülékházban található tápkábel
nyílásba.
3 Töltse fel a víztartályt vízzel. A víztartályban a vízszint
a MIN és MAX között kell hogy legyen.
Ne lépje túl a „MAX” szintet, ami a víztartály
oldalán van megjelölve.
32
SC1600-001_v03
Ha a víztartályt a MAX szintig feltölti vízzel, ez
körülbelül 40 perc főzést vagy 60 perc hőntartást, míg a MIN szintig való megtöltés kb. 10
perces használatot tesz lehetővé.
TARTOZÉKOK – FŐZÉS KÖZBENI HASZNÁLAT
A víztartályba ne tegyen főszereket, vagy egyéb
folyadékot - csak a víz megengedett.
Rostély
Ahhoz, hogy több hely legyen az ételek számára a gőzkonténerben, helyezzen rá a rostélyt, így a rostély alatt és felett is
elhelyezheti a párolandó ételeket.
Ha a rostélyt fordítva teszi fel akkor tálcaként szolgálhat,
ilyen felállásban a rostély lábai fogantyúként szolgálnak.
A CSEPEGTETŐTÁLCA ÉS TARTÁLYOK
FELSZERELÉSE
C
1 Miután a víztartályt feltöltötte vízzel (lásd „VÍZBETÖLTÉS”) tegye fel a csepegtetőtálcát a fűtőegysége úgy, hogy
a gőznyílások illeszkedjenek a gőzgenerátorhoz. A csepegtetőtálcát nyomja a fűtőegységhez.
Ellenőrizze, hogy a csepegtetőtálca minden
oldalán egyenletesen illeszkedik a fűtőegységhez.
2 Abban az esetben, amikor különböző főzőidejű termékeket főz, az elülső gőztartályokban válaszfalakat lehet felszerelni.
Az alsó és felső konténerek válaszfalai nem
cserélhetőek fel. A válaszfalakat a konténerekbe úgy kell beilleszteni, hogy az „up” feliratnál lévő nyíl felfelé nézzen.
3 Tegye az ételeket a gőzkonténerekbe.
Ajánlott az alsó konténerekbe a nagyobb men�nyiségű ételt rakni, mely hosszabb ideig tartó
főzést igényel.
Az ételeket helyezze el lazán a konténerekben, hogy ne akadályozza a gőzáteresztést
a gőzkonténerek alján található nyílásokon
keresztül.
4 A gőzkonténereket illessze a csepegtetőtálcára. A gőzkonténereket illessze a nyílásokra.
Az ételpárolóra az ételmennyiségtől függően
a felső és alsó gőzkonténereket illetve csak az
alsó gőzkonténereket lehet felszerelni.
5 Ha erre szükség van, illessze a felső gőzkonténereket az
alsókra.
Az ételeket helyezze közvetlenül a gőzkonténerekbe, vagy
ha erre szükség volna, vegye igénybe a készülék tartozékait.
A tartozékok különböző módon használhatóak.
D
Rizs és kása tárolóedény
Az edény rizs és kása főzésére szolgál.
E
F
Szósz tároló edény
Az edény szósz főzésére szolgál, de lehet benne borsót
illetve kismennyiségű rizst is főzni.
Az ételpároló kezelése és működése
G
1 Az összes elem felszerelését követően (lásd „A CSEPEGTETŐTÁLCA ÉS TARTÁLYOK FELSZERELÉSE"),
csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő áramforráshoz.
Egy egyszeri hangjelzés hallatszik, s a vezérlőpanelen egy pillanatra felvillan az összes gomb
és mutató.
2 Nyomja meg gombot a
a készülék bekapcsolásá-
hoz. A
gomb világítani fog s a gőzgenerátor választó
gombok villogni fognak.
Ha két percen belül nem lesz végrehajtva valamiféle művelet, akkor a készülék kikapcsol.
3 A
,
,
,
gombok segítségével
válassza ki azt a gőzgenerátort, amelyik számára be szeretné állítani a főzőidőt és a működési programot. A kiválasztott gomb megvilágítása elkezd villogni.
Az ételpároló 3 független gőzgenerátorral rendelkezik. A gőzgenerátor, főzőidő és program
kiválasztása a felhasználón múlik.
Az alábbi gombok a következő gőzgenerátorokért felelősek:
A felső gőzkonténerek a fogantyúikon „barázdások”.
Győződjön meg arról, hogy a felső gőzkonténerek jól illeszkednek.
6 A gőzkonténereket fedje le megfelelő fedővel. Ügyeljen arra, hogy a barázdák a konténerekben illeszkedjenek
a fedőn található nyílásokba.
SC1600-001_v03
33
4 Az alapértelmezett program a P1 az automatikus menüből. A főzőprogramot a
gomb megnyomásával lehet
megváltoztatni.
A készülék 10 automatikus főzőprogrammal
rendelkezik, ahol a főzőidő be van állítva.
Attól függően, hogy melyik programot szeretné
kiválasztani, lehet, hogy többször kell majd
megnyomni a
gombot.
PROGRAM
A KÉSZÜLÉK
KONTÉNERE
A TERMÉK
MENNYISÉGE,
SÚLYA
Főzőidő beállítás lehetősége. Az alapértelmezett érték 30.
Főzőidő beállítás lehetősége. Az alapértelmezett érték 20.
Autoprogram 1
Autoprogram 2
Tojások
Hal
Zöldségek
Hús
Csirke
Rizs
A PROGRAM IDŐTARTAMA [perc]
Bal elülső
2 db
Jobb elülső
2 db
Hátsó
2 db
Bal elülső
100 g
Jobb elülső
100 g
Hátsó
200 g
Bal elülső
200 g
Jobb elülső
200 g
Hátsó
400 g
Bal elülső
200 g
Jobb elülső
200 g
Hátsó
400 g
Bal elülső
300 g
Jobb elülső
300 g
Hátsó
600 g
Bal elülső
75 g
Jobb elülső
75 g
Hátsó
150 g
Finom főzés
Hőmérséklet
megtartás
5 Az alábbi táblázatban megadott értékek nem tartalmazzák a gőzfejlesztéshez szükséges időt. Ezért ha a főzési
eredmény nem lesz kielégítő, a
gombok segítségével állítsa be a főzőidőt saját igényei szerint.
17
15
23
30
20
35
Folytonos főzés 10 percen keresztül,
majd pedig 8 percig váltakozó üzemmód
– 30 másodperc szünet 90 másodperc
melegítést követően.
30
A beállításoktól függően, a gőzgenerátorok
egyszerre többféle konfigurációban is működhetnek.
A maximális főzőidő 60 perc.
6 Ismételje meg a 3-5 pontban foglaltakat a következő
gőzgenerátor számára.
34
SC1600-001_v03
12 A készülék bekapcsolása céljából ismételten nyomja
meg a
gombot.
A MUNKA BEFEJEZÉSE
13 A főzés befejezését követően egy hangjelzés lesz hallható, és a gép automatikusan átkapcsol hőntartás üzemmódra
. A program alapértelmezetten 60 percre
van beállítva, s ezt az értéket nem lehet megváltoztatni.
Ez idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
A
gomb segítségével bármely pilla-
natban le lehet állítani a hőntartást
ki lehet kapcsolni a készüléket
7 Miután beállította a gőzgenerátorok számára a főzőidőt
és programot, nyomja meg a
gombot, hogy
elkezdődjön a főzés.
,
, valamint a kiválasztott gőzgenerátorok gombjai világítani fognak.
Főzés közben a kijelzőn a számok villognak,
jelezve ezzel, hogy a készülék működik.
A készülék használata közben ne érjen a gőztartályokhoz, a fedőkhöz, valamint a gőztartályokban található ételekhez, ugyanis ez égési
sérülést okozhat.
Főzés közben ne tegye a kezét a készülékbe.
Az étel puhaságának ellenőrzéséhez illetve
keveréshez használjon hosszú nyelű eszközt.
BEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA
8 Hogy meg tudja változtatni a gőzgenerátorok főzőidejét, illetve meg tudja állítani a főzést a készülék működése
közben, nyomja meg a
hangjelzése lesz hallható.
gombot. Ekkor egy dupla
Egy további gőzgenerátor bekapcsolásához
ismételje meg a 4-6 pontban leírtakat.
Ha 10 percig nem végez műveletet, a készülék
kikapcsol.
9 A
,
,
,
gombok segítségével
válassza ki azt a gőzgenerátort, amelyik beállításait módosítani szeretné.
10 Állítsa be a főzőidőt saját igényei szerint a
gombok segítségével.
11 Ha az automatikus programot meg szeretné változtatni,
a
gomb segítségével segítségével állítson be egy új
programot.
SC1600-001_v03
és
.
14 A főzés befejezését követően húzza ki a dugót a hálózati
csatlakozóaljzatból.
15 Vegye le a fedőket a konténerekről, majd pedig a konténereket vegye ki a készülékből.
A gőzkonténerek eltávolítása céljából használjon edényfogó kesztyűt.
A főzés befejezését követően ne hajoljon
a levett fedőjű gőzkonténerek fölé, ez égési
sérülést okozhat.
Ne vegye ki a csepegtetőtálcát, míg az le nem
hűl.
Ürítse ki a csepegtető tálcát minden egyes
főzést követően.
A csepegtetőtálca kihúzása közben legyen
nagyon óvatos, ugyanis a víztartályban lévő víz
és a csepegtetőtálcán található folyadék forró
lehet még ha a készülék elemi le is hűltek.
VÍZ UTÁNTÖLTÉSE FŐZÉS KÖZBEN
H
A készülék működése közben, a vízszintjelzővel ellenőrizni
lehet a víztartályban lévő víz mennyiségét. Ha a vízszint
a MIN értékhez közeledik, a következő a teendő:
A hosszú főzőidőt igénylő ételek esetében
rendszeresen ellenőrizze a vízszintet.
1 Húzza ki a vízbetöltőt.
A vízbetöltő alól gőz szivároghat. Legyen óvatos a vízzel való feltöltésnél, az égési sérülések
elkerülése végett.
2 Öntse fel a víztartályt a MAX szintig, lassan töltve a vizet
a vízbetöltőbe.
35
Ügyeljen, hogy ne öntse mellé a vizet.
HŐNTARTÁS
A HŐNTARTÁS program időtartama attól függ,
hogy a főzést követően automatikusan aktiválódott-e vagy a felhasználó kapcsolta-e be.
Az első esetben a program kikapcsol 60 perc
elteltével, míg a másik esetben a felhasználó
beállíthatja az időtartamot 30-60 perc tartományban (az alapértelmezett érték 30 perc).
3 Tolja vissza a vízbetöltőt.
További funkciók
A KÉSZÜLÉK VÍZ NÉLKÜL TÖRTÉNŐ BEKAPCSOLÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA
Az ételpároló egy beépített biztonsági rendszerrel rendelkezik, mely megakadályozza a készülék víz nélkül történő
bekapcsolását. A bekapcsolástól eltelt kb. 30 másodpercet
követően (a
gomb megnyomásától számítva)
egy hangjelzés lesz hallható, s a kijelzőn megjelenik a felirat
. Kapcsolja ki a készüléket a
gombbal, majd
majd töltse fel a víztartályt (lásd „VÍZBETÖLTÉS”) és ismételten állítsa be a főzési paramétereket (lásd „AZ ÉTELPÁROLÓ KEZELÉSE ÉS MŰKÖDÉSE”).
ELEKTRONIKUS VÍZSZINTÉRZÉKELŐ RENDSZER
A készülék elektronikus vízszintérzékelő rendszerrel lett
felszerelve. Ha a vízszint túl alacsony lesz, egy hangjelzés
hallható, a kijelzőn megjelenik egy felirat
félbeszakítja a munkáját.
, s a készülék
●● Töltse
meg a víztartályt (lásd „VÍZ UTÁNTÖLTÉSE
FŐZÉS KÖZBEN”).
●● Hogy ismételten be tudja kapcsolni a készüléket, nyomja
meg a
folytatására.
gombot. A készülék készen a munka
P1 és P2 AUTÓPROGRAMOK
A
programokat leggyakrabban használt
főzőidők elmentésére lehet használni. Ha például gyakran
főz húst a készülékben 55 percig, állítsa be a P1 vagy P2
programot 55 percre.
●● A
matikus
●● A
főzőidőt
gomb megnyomásával válassza ki az autovagy
programot.
gombok megnyomásával állítsa be a kívánt
●● A beállítások elmentéséhez nyomja meg a
gombot.
A
egyszer beállított autóprogram
ugyanaz minden gőzgenerátor számára.
A
autóprogramot minden gőzgenerátor
számára külön kell beállítani.
A beállítások addig tárolódnak, amíg a készülék a hálózatra van csatlakoztatva (és abban
feszültség van).
36
MANUÁLISAN
A gőzön főtt ételek a legfinomabbak és legegészségesebbek
közvetlenül a megfőzést követően (főzés után). Ha szükség
lenne az étel hosszabb ideig tartó tárolására, használja
a hőntartás programot
●● A
.
gomb segítségével segítségével válassza ki
a programot
.
●● A funkció alapértelmezett értéke 30 perc. Ha szükség
lesz rá, a
gombok segítségével módosítsa
a főzőidőt a saját igénye szerint
A maximális főzőidő 60 perc.
A hőntartás program elindítása előtt ellenőrizze,
hogy van-e elegendő víz a víztartályban.
AUTOMATIKUS
A főzés befejezését követően egy hangjelzés hallható és
60 percre automatikusan bekapcsol a hőntartás program
. 60 perc elteltével a készülék automatikusan
kikapcsol.
Hasznos tippek
●● A felső gőzkonténerekben történő főzés hosszabb főzést
igényelhet a gőz alacsonyabb hőmérséklete miatt.
●● Ha húst, halat illetve csirkét főz, mindig helyezze őket az
alsó konténerekbe így a kifőtt lé nem csepeg az alattuk
lévő ételekre.
●● Ajánlott, hogy az adagok hasonló méretűek legyenek.
Ha az adagok különböző méretűek, rakja őket rétegekben, s a kisebb részeket tegye felülre.
●● Az étel a gőzkonténerekben ne legyen összenyomva.
Az étel adagok között hagyjon megfelelő helyet a gőz
számára.
●● Ha nagy mennyiségű ételt főz, a főzőidő felének elteltével vegye le a fedőt s egy hosszúnyelű eszköz segítségével keverje meg az ételt, eközben védje a kezét
edényfogó kesztyűvel.
●● A sót és fűszereket csak a főzés befejezését követően
adja hozzá az ételhez a tartályban. Ezáltal segít megelőzni a gőzgenerátorok meghibásodását.
●● A csepegtetőtálcán felhalmozódott folyadékot fel lehet
használni levesek illetve szószok készítéséhez.
SC1600-001_v03
●● Ne főzzön a készülékben fagyasztott termékeket: húst,
csirkét, tengergyümölcsét. Főzés előtt fel kell olvasztani.
További információk
●● A gomb megfelelő megnyomását egy egyszeri hangjelzés jelzi.
●● A működés közben az LCD kijelző világítani fog.
●● A munkát bármely pillanatban félbe lehet szakítani
a
gomb megnyomásával. A félbeszakított művelet folytatásához ismételten nyomja meg
a
gombot.
●● A munkaidőt be lehet állítani a és gombok egyszeri megnyomásával illetve hosszabb ideig tartó megnyomásával.
●● A munka befejezését egyszeri hangjelzés jelzi.
Tisztítás és karbantartás
I
●● A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy
a készülék ki lett kapcsolva, s a dugó ki lett húzva a hálózati csatlakozó aljzatból.
1 Vegye le a gőzkonténereket és a fedőket.
2 Ürítse ki a gőzkonténereket.
3 Óvatosan vegye le a csepegtetőtálcát és a rajta lévő
folyadékot öntse edénybe vagy a mosogatóba.
4 Ha a víztartályban még mindig van víz, öntse edénybe
vagy a mosogatóba a képen láthatóak szerint.
5 A víztartályt törölje meg nedves kendővel.
A készülék csakis a kihűlését követően tisztítható.
A fűtőegységet a víztartállyal, valamint a tápkábelt és a dugót ne merítse vízbe illetve más
folyadékba.
Vízkő eltávolítása a víztartályból
2-3 hónapos használatot követően a víztartályban vízkő
rakódhat le. Ez egy normális jelenség. A vízkőmennyiség
a vízkeménységtől függ. A vízkő rendszeres eltávolítása
alapfeltétele az ételpároló hosszú élettartamának megőrzéséhez és az állandó gőzmennyiség előállításához.
●● Öntsön 2 pohár fehér ecetet (ne sötétet) és egy pohár
hideg vizet a tartályba.
Ne használjon vegyszeres vízkőmentesítő szereket, illetve bolti vízkőmentesítőket.
●● Csatlakoztassa
a készüléket a hálózathoz. Ez alatt
a művelet alatt fel kell szerelni a csepegtetőtálcát, gőzkonténereket és fedőket.
●● A főzőidőt állítsa 20 percre.
A vízkőmentesítés eredményesebb lesz ha
bekapcsol minden gőzgenerátort.
●● Amikor a készülék hangjelzést ad áramtalanítsa a készüléket és hagyja lehűlni, majd pedig óvatosan öntse ki
belőle az ecetet.
●● Öblítse ki a víztartályt. E célból többszöri alkalommal
öntsön hideg vizet a tartályba és öntse azt ki. Szárítsa
meg a készüléket.
A fűtőegységet a víztartállyal, valamint a tápkábelt és a dugót ne merítse vízbe illetve más
folyadékba.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy ahelyi önkormányzatnál.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
A víztartályos fűtőegység házának a tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket,
mint pl. emulziók, paszták, krémek, stb. Ezek
eltávolíthatják az alkatrészen található fontos
információkat, mint pl. szintjelzők, jelzések,
figyelmeztető jelzések stb.
6 Mossa meg a készülék összes elemét (kivéve a fűtőegységet a víztartállyal) mosogatószeres meleg vízben.
A készülék összes eleme (kivéve a fűtőegységet a víztartállyal) tisztítható a mosogatógép
felső részén, rövid mosási ciklus használatával. A mosogatógép gyakori használata miatt
a felület mattá válhat és elvesztheti csillogását.
●● Töröljön szárazra minden elemet.
SC1600-001_v03
Az gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű
használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
37
RO
Stimaţi Clienţi
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie să acordaţi indicaţiilor privind siguranţa
folosirii aparatului, astfel încât, în timpul utilizării sale, să
preveniţi apariţia accidentelor, precum şi deteriorarea aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru
a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare
a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Ne-respectarea regulilor poate
provoca răni
●● Aşezaţi întotdeauna aparatul pe
o suprafaţă plată, fără denivelări.
●● Scoateţi întotdeauna din priza electrică aparatul de gătit cu aburi sau
înainte de a începe curăţarea sa.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul de
gătit cu aburi dacă este deteriorat
cablul de alimentare sau dacă observaţi deteriorări ale carcasei sistemului de încălzire.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune
în pericol viaţa utilizatorului. În cazul
unui defect, vă recomandăm să vă
adresaţi servisului specializat al firmei.
38
●● Aveţi o deosebită grijă când transportaţi aparatul care conţine produse alimentare fierbinţi, apă sub
alte lichide fierbinţi. Evitaţi să puneţi
mâna deasupra aparatului de gătit
cu aburi aflat în funcţiune.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul este în funcţiune.
●● Ridicaţi şi scoateţi cu grijă capacul,
pentru a evita arsurile. Trebuie să
goliţi apa din aparatul de gătit cu aburi.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale
dispozitivului, aşa cum ar fi capacele, recipientele. Pentru a transporta materialele fierbinţi, folosiţi
întotdeauna mănuşi de bucătărie.
●● Nu staţi cu mâinile, faţa sau alte părţi
ale corpului deasupra aparatului în
timpul funcţionării sale, deoarece se
formează aburi. Ridicaţi încet capacul. Pentru a verifica starea produselor, folosiţi ustensile care au coadă
lungă.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul de
gătit cu aburi într-un mediu cu aburi
combustibili sau explozibili.
●● Folosirea unor accesorii nerecomandate de producător poate provoca
răniri.
●● Nu scufundaţi ansamblul de încălzire, cablul de alimentare şi nici ştecherul în apă sau alte lichide.
●● Dispozitivul poate fi folosit de către
copii care au împlinit cel puţin 8 ani
dar numai sub supraveghere sau
după ce în prealabil le-au fost explicate în mod foarte clar pericolele care
pot avea loc şi instruirea acestora cu
privire la folosirea în siguranţă a dispozitivului. Curăţarea şi conservarea
SC1600-001_v03
dispozitivului nu trebuie realizată de
către copii cu excepţia cazului în care
aceştia au peste 8 ani şi sunt corespunzător supravegheate. Dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare
trebuiesc depozitate într-un loc care
nu se află la îndemâna copiilor care
nu au împlinit vârsta de 8 ani.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
●● Nu se recomandă folosirea dispozitivului pentru pregătirea mâncărurilor
pentru sugari.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate provoca
pagube materiale
●● Conectaţi
întotdeauna aparatul de gătit cu aburi la
priza unei reţele electrice (numai curent alternativ) prevăzute cu contact de protecţie, la o tensiunea corespunzătoare celei înscrise pe eticheta de specificaţii
tehnice a produsului.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
●● Cablul de alimentare nu poate atârna peste muchia
mesei sau a blatului şi nu poate atinge suprafeţe fierbinţi, aşa cum ar fi, capacele, recipientele.
●● Înainte de a trece la demontarea componentelor aparatului, lăsaţi-l să se răcească.
●● Pentru spălarea carcasei sistemului de înfierbântare,
nu folosiţi detergeţi agresivi, sub formă de emulsii,
lichide, paste. Acestea pot, printre altele, să şteargă
simbolurile grafice înscrise pe carcasă: scalele, codurile, semnele de avertizare ş.a.
SC1600-001_v03
●● Nu aşezaţi aparatul pe arzătoare cu gaz sau electrice
fierbinţi, în cuptorul cu microunde, în cuptorul înfierbântat sau direct sub dulapuri.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal
în magazine, birouri şi alte medii
de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte
clădiri de locuit,
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale
în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Retineţi faptul că nivelul apei din rezervorul pentru apă
trebuie să se situeze întotdeauna între marcajele Min
i Max. În aces caz, procesul de gătire se va desfăşura
în mod corespunzător.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe lista de specificaţii tehnice
a produsului.
Aparatul de gătit cu aburi posedă un certificat de atestare
care permite contactul acestuia cu articolele alimentare.
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Panoul de comandă
Ansamblu de încălzire cu rezervor pentru apă
Generator de aburi amplasat în partea din spate
Generatoare de aburi amplasate în partea frontală
Indicatorul nivelului de apă
Lăcaş pentru cablul de alimentare
Orificiu pentru turnat apă
Tavă pentru scurgeri
Recipient aburi frontal inferior (1)
Recipient aburi spate inferior (2)
Element despărţitor al recipientului de aburi inferior
39
12
13
14
15
16
17
Recipient aburi frontal superior (3)
Recipient aburi spate superior (4)
Element despărţitor al recipientului de aburi superior
Capac mic dreapta
Capac mic stânga
Capac mare
– menţinerea temperaturii
II Timpul de gătire
III Programul automat selectat
II
III
ACCESORII
18 Grătar
19 Recipient pentru orez şi terci
20 Recipiente pentru sos (2 buc.)
I
I
PANOUL DE COMANDĂ
21 Buton pornire/oprire
22 Butoane de selectare a generatoarelor de aburi
●● Buton
●● Buton
– generator de aburi amplasat în spate
tea stângă
II
III
II
– generator de aburi amplasat frontal pe par-
●● Buton
– generator de aburi amplasat frontal pe partea dreaptă
●● Buton
– generatoare de aburi amplasate frontal
23 Display LCD
24 Buton
– selectare program automat
25 Buton
– punerea în funcţiune/oprirea din
funcţionare a dispozitivului
26 Buton
– mărirea timpului de gătire
27 Buton
– micşorarea timpului de gătire
DISPLAY LCD – DESCRIEREA INDICATOARELOR
I Programe automate
– program propriu, posibilitatea de programare a propriilor setări
,
– ouă
– peşte
Înainte de prima folosire
●● Scoateţi aparatul şi toate accesoriile din ambalaj.
●● Îndepărtaţi toate etichetele auto-adezive de pe aparat.
●● Daţi la o parte folia de protecţie de pe panoul de
comandă şi carcasa aparatului.
●● Spălaţi toate elementele aparatului (în afara ansamblului de încălzire cu recipient pentru apă), cu apă caldă cu
adaos de detergent pentru spălat vase. Uscaţi-le foarte
bine.
●● Interiorul rezervorului pentru apă trebuie şters cu o cârpă
umedă.
Ansamblul de încălzire cu recipient pentru apă,
cablul de alimentare şi ştecherul nu trebuie
scufundate în apă şi în nici un altfel de lichid.
●● Scoateţi cablul de alimentare din lăcaşul special pregătit.
– legume
– carne
– carne de pui
– orez
– gătire delicată (păstrează cantitatea maximală de substanţe nutritive
40
SC1600-001_v03
Pregătirea aparatului pentru funcţionare
B
TURNARE APĂ
Asiguraţi-vă că, ştecherul cablului de alimentare este scos din priză.
1 Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă şi netedă,
departe de obiecte/suprafeţe care pot fi deteriorate de aburii
fierbinţi, de ex. dulapuri suspendate, pereţi.
2 Amplasaţi cablul de alimentare în orificiul care se află
sub aparat şi care nu va permite apăsarea acestuia de către
aparat.
3 Umpleţi rezervorul cu apă. Nivelul de apă din rezervor
trebuie să fie între marcajele MIN şi MAX.
Nu depăşiţi nivelul „MAX” care este marcat pe
peretele lateral al rezervorului pentru apă.
Umplerea rezervorului pentru apă până la nivelul MAX permite aprox. 40 de minute de funcţionare a aparatului şi 60 de minute de menţinere
a temperaturii, iar umplerea până la nivelul MIN
permite la o funcţionare de aprox 10 minute.
În rezervorul pentru apă nu adăugaţi condimente
şi nici un fel de alte lichide în afară de apă.
MONTAREA TĂVII DE SCURGERE ŞI
A RECIPIENTELOR
C
1 După ce aţi umplut rezervorul cu apă (vezi „TURNARE
APĂ”) montaţi tava de scurgere pe ansamblul de încălzire
astfel încât să corespundă perfect orificiile pentru aburi ale
generatoarelor de aburi. Amplasaţi bine tava de scurgere pe
ansamblul de încălzire.
Asiguraţi-vă că tava de scurgere aderă în mod
egal pe toate părţile ansamblului de încălzire.
2 În cazul gătirii produselor care au un timp diferit de fierbere, în recipientele cu aburi frontale puteţi monta despărţituri.
Despărţiturile recipientelor superior şi inferior
nu pot fi schimbate unul cu celălalt. Amplasaţi despărţiturile în recipiente în aşa fel încât
săgeata „up” să fie îndreptată în sus.
3 Introduceţi produsele în recipientele cu aburi.
Se recomandă, introducerea în recipientele
inferioare a produselor care necesită o gătire
mai lungă.
Produsele nu trebuie înghesuite în recipientele
cu aburi pentru a nu bloca în totalitate fluxul de
aburi prin orificiile de pe fundul recipientelor.
4 Amplasaţi recipientele inferioare pe tava de scurgere.
Potriviţi recipientele la orificiile pentru aburi.
SC1600-001_v03
În funcţie de cantitatea de produse care trebuie pregătite, aparatul de gătit cu aburi, poate
avea montate numai recipientele inferioare sau
numai cele superioare.
5 În cazul în care va fi nevoie amplasaţi recipientele superioare pe cele inferioare.
Recipientele superioare au pe mânere „pene”.
Asiguraţi-vă că, recipientele superioare sunt
amplasate corect.
6 Acoperiţi recipientele cu aburi cu capacele corespunzătoare. Aveţi grijă ca penele recipientelor cu aburi să intre
direct în orificiile speciale de pe capace.
ACCESORII – UTILIZAREA ACESTORA ÎN TIMPUL
PREGĂTIRII MÂNCĂRURILOR
Produsele trebuie amplasate direct în recipientele cu aburi
sau dacă va fi nevoie folosiţi accesoriile anexate la aparat.
Aceste accesorii pot fi folosite în diferite feluri.
D
Grătar
Pentru a putea obţine loc suplimentar pentru produse în recipientul cu aburi, montaţi grătarul şi datorită acestuia produsele pot fi amplasate atât pe grătar cât şi sub el.
Grătarul montat cu susul în jos în recipientul cu aburi poate
fi folosit ca tavă, iar în cazul unei astfel de amplasări picioarele grătarului pot fi folosite ca mânere pentru transportarea
produselor.
E
Recipient pentru orez şi terci
Recipientul acesta este destinat pentru pregătirea orezului
şi a terciului.
F
Recipiente pentru sos
Aceste recipiente sunt destinate în primul rând pentru pregătirea sosurilor, dar pot fi folosite, de asemenea, pentru pregătirea mazărei cât şi a unor porţii mici de orez.
Funcţionarea şi deservirea aparatului
pentru gătit cu aburi
G
1 După montarea tuturor elementelor (vezi „MONTAREA
TĂVII DE SCURGERE ŞI A RECIPIENTELOR"), conectaţi aparatul la sursa corespunzătoare de alimentare cu curent electric.
Veţi auzi un semnal sonor, pe panoul de
comandă se vor aprinde toate butoanele şi
indicatoarele.
2 Apăsaţi butonul
, pentru a porni aparatul. Butonul
va fi iluminat şi vor licări butoanele de selectare a generatorului de aburi.
În cazul nu în care nu veţi acţiona în nici un fel,
după 2 minute aparatul se va opri.
41
3 Cu ajutorul butoanelor
,
,
,
selectaţi generatorul de aburi pentru care doriţi să setaţi timpul şi programul de funcţionare. Iluminarea butonului ales va
începe să licărească.
Aparatul de gătit cu aburi posedă 3 generatoare
independente de aburi. Alegerea generatorului
cât şi a timpului de gătire cu aburi şi programul
depind de beneficiar.
4 La început este setat programul P1 din meniul automat.
Programul de pregătire a mâncărurilor poate fi schimbat prin
apăsarea butonului
.
În funcţie de programul pe care doriţi să îl alegeţi poate va fi nevoie să apăsaţi de mai multe
ori butonul
.
Butoanele de mai sus corespund următoarelor generatoare
de aburi:
Aparatul are programate 10 programe automate
implicit cu timpul de gătire pentru acestea.
PROGRAM
RECIPIENTUL
DISPOZITIVULUI
Programul propriu 1
Programul propriu 2
Ouă
Peşte
Legume
Carne
Carne de pui
Orez
Gătire delicată
Menţinerea
temperaturii
42
CANTITATE,
GREUTATEA DURATA DE TIMP A PROGRAMULUI [min.]
PRODUSULUI
Posibilitatea de setare a timpului de gătire.
Setare setată implicit 30.
Posibilitatea de setare a timpului de gătire.
Setare setată implicit 20.
Din stânga faţă
2 buc.
Din dreapta faţă
2 buc.
Din spate
4 buc.
Din stânga faţă
100 g
Din dreapta faţă
100 g
Din spate
200 g
Din stânga faţă
200 g
Din dreapta faţă
200 g
Din spate
400 g
Din stânga faţă
200 g
Din dreapta faţă
200 g
Din spate
400 g
Din stânga faţă
300 g
Din dreapta faţă
300 g
Din spate
600 g
Din stânga faţă
75 g
Din dreapta faţă
75 g
Din spate
150 g
17
15
23
30
20
35
Gătirea permanentă timp de 10 minute,
apoi timp de 8 minute funcţionarea în tribul
schimbător şi anume 30 de secunde pauză
şi 90 de secunde de încălzire.
30
SC1600-001_v03
5 Valorile trecute în tabel nu iau în considerare timpul de
care are nevoie aparatul pentru a începe producţia de aburi.
De aceea dacă rezultatul de pe urma gătirii nu este satisfăcător, atunci cu ajutorul butoanelor
pul de gătire la propriile nevoi.
şi
adaptaţi tim-
Timpul maximal de gătire este de 60 de minute.
6 Repetaţi activităţile din punctele 3-5 pentru următorul
generator de aburi.
În funcţie de setări, generatoarele de aburi pot
să funcţioneze concomitent în mai multe configuraţii.
SCHIMBARE SETĂRI
8 Pentru a schimba setările timpului de gătire pentru generatoarele de aburi sau pentru a opri întregul proces în timpul
funcţionării aparatului, apăsaţi butonul
un dublu semnal sonor.
, veţi auzi
În cazul în care doriţi să puneţi în funcţiune un
alt generator de aburi procedaţi în conformitate
cu cele descrise în punctele 4-6.
În cazul în care nu veţi realiza nici o acţiune
timp de 10 minute aparatul se va opri.
9 Cu ajutorul butoanelor
,
,
,
alegeţi generatorul de aburi pentru care doriţi să schimbaţi
setările.
10 Adaptaţi timpul de gătire la propriile nevoi prin folosirea
în acest scop a butoanelor
şi
.
11 În cazul schimbării programului automat cu un altul,
cu ajutorul butonului
setaţi noul program
12 Pentru a porni aparatul apăsaţi din nou butonul
.
SFÂRŞITUL MUNCII
13 După ce procesul de gătire a luat sfârşit veţi auzi un
semnal sonor şi automat va porni programul de menţinere
a temperaturii
. Programul este setat pentru 60 de
minute şi această valoare nu poate fi schimbată. După scurgerea acestui timp aparatul se va opri automat.
În orice moment cu ajutorul butonului
puteţi opri programul de menţinere
7 După ce aţi setat timpul şi programul pentru toate
generatoarele de aburi, apăsaţi butonul
, pen-
tru a începe fierberea. Butoanele:
,
, cât
şi butoanele care arată generatoarele de aburi alese vor şi
aprinse.
În timpul procesului de fierbere, cifrele de pe
display licăresc, ceea ce înseamnă că, dispozitivul se află în stare de funcţionare.
Atunci când folosiţi aparatul nu atingeţi recipientele cu aburi, capacele şi nici produsele din
recipiente deoarece vă puteţi opări.
Nu introduceţi mâinile în aparat în timpul procesului de gătire. Pentru verificarea nivelului
de pregătire a mâncărurilor sau pentru amestecare folosiţi obiecte cu coadă lungă.
SC1600-001_v03
a temperaturii
cu ajutorul butonului
şi puteţi opri aparatul
.
14 După ce procesul de gătire a luat sfârşit scoateţi ştecherul din priză.
15 Daţi la o parte mai întâi capacele recipientelor şi după
aceea recipientele de pe aparat.
Pentru scoaterea recipientelor folosiţi mănuşile
de bucătărie.
După ce aţi terminat aceste activităţi nu vă
apropiaţi cu faţa de aparat deoarece vă puteţi
opări.
Nu scoateţi tava de scurgere până ce aceasta
nu s-a răcit foarte bine.
Goliţi tava de scurgere după fiecare proces de
fierbere.
43
Atunci când veţi scoate tava de scurgere trebuie să fiţi foarte atenţi deoarece apa din rezervorul pentru apă cât şi cea de pe tava de scurgere poate fi încă foarte fierbinte chiar dacă
celelalte componente ale aparatului s-au răcit
deja.
TURNAREA APEI ÎN TIMPUL PROCESULUI
DE GĂTIRE
H
Atunci când aparatul se află în stare de funcţionare, cu ajutorul indicatorului nivelului de apă poate fi verificat nivelul
actual din rezervor. În cazul în care acest nivel se apropie de
MIN, procedaţi în felul următor:
PROGRAMELE PROPRII P1 şi P2
Programele
şi
pot fi folosite pentru a păstra
timpurile de pregătire a mâncărurilor cele mai frecvent folosite. De exemplu, în cazul în care gătiţi des carne în aparatul
de gătit cu aburi, setaţi timpul pentru programul P! sau P2
pentru 55 de minute.
●● Cu ajutorul butonului
alegeţi programul automat
sau
.
●● Setaţi timpul preferat de gătire cu ajutorul butoanelor
şi
1 Scoateţi în afară orificiul pentru turnarea apei.
De sub acesta pot să iasă aburi. Fiţi atenţi
atunci când turnaţi apă pentru a nu vă opări.
Setările sunt menţinute atât de mult timp cât
aparatul este conectat la priza de reţea (iar
fluxul de curent electric este menţinut permanent).
2 Umpleţi rezervorul pentru apă până la nivelul MAX prin
turnarea delicată a apei prin orificiul de umplere cu apă.
MENŢINEREA TEMPERATURII
Durata programului MENŢINEREA TEMPERATURII depinde de faptul dacă acest program
a pornit automat după ce procesul de gătire
a luat sfârşit sau dacă a fost pornit de beneficiar. În primul caz acest program se va opri
după scurgerea a 60 de minute iar în cel de
al doilea caz beneficiarul are posibilitatea de
setare a timpului în intervalul de la 30 până la
60 de minute (automat este setată valoare de 30
minute).
3 Împingeţi la loc orificiul pentru turnat apă.
Funcţii suplimentare
PROTECŢIA ÎMPOTRIVA PORNIRII APARATULUI
FĂRĂ APĂ
Aparatul de gătit cu aburi posedă o protecţie împotriva
pornirii aparatului fără apă. După scurgerea a aprox.
30de secunde de la pornire (de la apăsarea butonului
) veţi auzi un semnal sonor şi pe display va apare
mesajul
. Opriţi dispozitivul prin apăsarea butonului
, apoi umpleţi rezervorul pentru apă (vezi „TURNARE
APĂ”) şi setaţi din nou parametrii de gătire (vezi „Funcţionarea şi deservirea aparatului de gătit cu aburi”).
SISTEMUL ELECTRONIC DE MONITORIZARE
A NEVELULUI DE APĂ
Aparatul este echipat cu un sistem electronic de monitorizare
a nivelului de apă. În cazul în care nivelul de apă este foarte
mic veţi auzi un semnal sonor şi pe display va apare mesajul
, iar aparatul se va opri automat din funcţionare.
●● Umpleţi rezervorul pentru apă (vezi „TURNARE APĂ ÎN
TIM PUL PROCESULUI DE GĂTIRE”).
a porni din nou aparatul apăsaţi butonul
●● Pentru
. Aparatul va începe din nou să funcţioneze.
44
.
O dată setat programul automat
acesta
are aceeaşi valoare pentru toate generatoarele
de aburi. Programul automat
trebuie
definit individual pentru fiecare generator de
aburi.
În cazul produselor care trebuie gătite mult
timp verificaţi regulat nivelul de apă.
Aveţi grijă să nu vărsaţi apă în timpul umplerii.
.
●● Pentru a păstra timpul setat apăsaţi butonul
MANUALĂ
Mâncărurile pregătite cu ajutorul aburilor sunt cele mai gustoase, aromate şi sănătoase imediat după pregătirea lor
(fierbere) În cazul în care totuşi este necesară păstrarea
mâncărurilor la căldură o perioadă scurtă de timp, folosiţi
programul automat de menţinere a temperaturii
●● Cu
ajutorul butonului
.
alegeţi programul
.
setat automat pentru această funcţie este de
30 de minute. În cazul în care va fi nevoie, cu ajutorul
●● Timpul
butoanelor
priile nevoi.
şi
adaptaţi timpul de gătire la pro-
Timpul maximal de gătire este de 60 de minute.
Înainte de pornirea programului asiguraţi-vă
că, în rezervor pentru apă se află o cantitate
corespunzătoare de apă.
SC1600-001_v03
AUTOMATĂ
După ce procesul de gătire va lua sfârşit veţi auzi un semnal
sonor şi automat, pentru o perioadă de 60 de minute va porni
programul de menţinere a temperaturii
. După scurgerea a 60 de minute aparatul se va opri automat.
Sfaturi practice
●● Pregătirea mâncărurilor în recipientele superioare poate
necesita o perioadă mai lungă de timp deoarece acolo
temperatura aburilor este mai scăzută.
●● În cazul în care pregătiţi carne, peşte sau carne de
pasăre, întotdeauna trebuie să amplasaţi aceste produse în recipientele inferioare astfel încât sucurile din
aceste cărnuri să nu cadă pe celelalte produse
●● Se recomandă ca, porţiile de produse să fie asemănătoare în ceea ce priveşte cantitatea. În cazul în care porţiile sunt diferite trebuie neapărat să le aşezaţi stratificat,
bucăţile mai mici trebuie să se afle deasupra celor mari.
●● Produsele nu trebuie să fie înghesuite în recipientele cu
aburi. Între porţiile de produse trebuie să lăsaţi distanţă
pentru a permite fluxul maximal al aburilor.
●● În cazul în care pregătiţi cantităţi mari de produse cam
după scurgerea jumătăţii de timp de gătire daţi la o parte
capacul şi amestecaţi mâncare cu ajutorul unui dispozitiv
cu coadă lungă, protejaţi mâinile cu ajutorul mănuşilor de
bucătărie.
●● Sarea şi condimentele trebuie adăugate de abia după ce
procesul de gătire a luat sfârşit. Acest lucru va permite
evitarea defectării generatoarelor de aburi care se află în
rezervorul pentru apă.
●● Lichidul care se adună pe tava de scurgere poate fi păstrat şi folosit la pregătirea supelor sau a sosurilor.
●● Nu pregătiţi în aparatul de gătit cu aburi carnea, carnea
de pasăre şi fructele de mare congelate. Înainte de pregătire acestea trebuie foarte bine decongelate.
Informaţii suplimentare
Curăţarea şi întreţinerea
I
●● Întotdeauna înainte de curăţare asiguraţi-vă că, aparatul
este oprit, iar ştecherul este scos din priză.
1 Daţi la o parte recipientele pentru aburi şi capacele acestora.
2 Goliţi recipientele pentru aburi.
3 Daţi la o parte cu atenţie, tava c de scurgere şi vărsaţi
conţinutul acesteia în chiuvetă sau în alt recipient.
4 În cazul în care în rezervorul pentru apă mai există apă
aceasta trebuie vărsată în chiuvetă sau alt recipient aşa cum
este arătat în fotografie.
5 Rezervorul pentru apă trebuie şters cu o cârpă.
Aparatul poate fi curăţat după ce s-a răcit
foarte bine.
Ansamblul de încălzire cu recipient pentru apă,
cablul de alimentare şi ştecherul nu trebuie
scufundate în apă şi în nici un altfel de lichid.
Pentru spălarea carcasei ansamblului de
încălzire cu rezervor pentru apă nu folosiţi
detergenţi agresivi sub formă de emulsii, lapte
sau paste, etc. Acestea pot, printre altele, să
şteargă simbolurile grafice care se găsesc pe
carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri,
semne de avertizare etc.
6 Spălaţi toate elementele aparatului (în afara ansamblului
de încălzire cu recipient pentru apă), cu apă caldă cu adaos
de detergent pentru spălat vase.
Toate piesele aparatului (în afara ansamblului
de încălzire cu rezervor pentru apă) pot fi, de
asemenea, spălate în maşina de spălat vase pe
raftul superior, folosind ciclul de spălare cel
mai scurt. Dar spălarea lor continuă în maşina
de spălat vase poate conduce la pierderea
luciului şi mătuirea suprafeţei exterioare.
●● Apăsarea corectă a butonului va fi semnalizată de un ●● Ştergeţi bine fiecare element.
semnal sonor.
Înlăturarea calcarului din rezervorul pentru apă
●● În timpul funcţionării displayul LCD va fi mereu aprins.
2-3 luni de folosire în rezervorul pentru apă poate să se
●● Procesul de gătire poate fi oprit în orice moment prin După
depună calcar. Acest lucru este normal. Cantitatea de calcar
apăsarea butonului
. Pentru a porni din
nou procesul oprit trebuie să apăsaţi din nou butonul
.
●● Timpul de funcţionare poate fi setat prin apăsarea tastelor
şi
cât şi prin apăsarea acestora pentru o
perioadă mai lungă de timp.
●● Sfârşitul funcţionării este semnalizat cu ajutorul unui
semnal sonor.
depinde de duritatea apei. Este necesară înlpturarea regulată
a calcarului pentru a asigura o cantitate bună de aburi şi pentru a prelungi perioada de exploatare a aparatului.
●● Turnaţi în rezervor 2 pahare de oţet alb (nu închis la
culoare) şi un pahar de apă rece.
Nu folosiţi substanţe chimice pentru îndepărtarea calcarului şi nici produse de înlăturare
a calcarului care sunt accesibile pe piaţă.
●● Conectaţi dispozitivul la priză. În timpul acestui proces
tava de scurgere, recipientele cu aburi şi capacele
trebuie să fie montate.
●● Setaţi timpul de funcţionare de 20 de minute.
SC1600-001_v03
45
Îndepărtarea calcarului va fi mult mai eficientă
dacă vor funcţiona toate generatoarele de
aburi.
●● Atunci când aparatul va reda un semnal sonor, deconectaţi-l de la sursa de alimentare şi lăsaţi-l să se răcească,
apoi vărsaţi oţetul.
●● Rezervorul trebuie clătit. În acest scop turnaţi de mai
multe ori apă rece în rezervor şi apoi vărsaţi-o. Uscaţi
aparatul.
Ansamblul de încălzire cu recipient pentru apă,
cablul de alimentare şi ştecherul nu trebuie
scufundate în apă şi în nici un altfel de lichid.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia
mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici
dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen
(PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
46
SC1600-001_v03
RU
Уважаемые Пользователи
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
Перед тем как приступить к эксплуатации оборудования, ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Ставьте пароварку всегда только
на стабильную, ровную и плоскую
поверхность.
●● Всегда отсоединяйте прибор от
сети если Вы им не пользуетесь
или перед очисткой.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод
или корпус нагревательного блока
имеют видимые повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, во избежание
возникновения опасности, его должен заменить производитель либо
специализированная ремонтная
мастерская или другое квалифицированное лицо.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
SC1600-001_v03
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Соблюдайте осторожность при
перемещении пароварки, содержащей горячее блюдо, воду или другую горячую жидкость. Следите за
тем, чтобы Ваши руки и лицо находились на безопасном расстоянии
от работающей пароварки.
●● Следует также остерегаться горячего пара при открывании крышки.
Держите крышку так, чтобы вода
стекала в пароварку.
●● Когда оборудование работает,
температура открытых поверхностей может быть более высокой.
●● Не прикасаться к горячей поверхности устройства, такой как
крышки, контейнеры. Чтобы снять
крышку или горячие емкости, пользуйтесь кухонными прихватами.
●● Поскольку пароварка выпускает
горячий пар, следите за тем,
чтобы Ваше лицо и руки находились на безопасном расстоянии
от работающей пароварки. Снимайте крышку осторожно, чтобы
не обжечься паром. Для проверки
готовности продуктов необходимо
использовать кухонные приспособления с длинной ручкой.
●● Нельзя
включать
пароварку
в помещениях, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.
●● Во избежание телесных повреждений не используйте принадлежности, не рекомендованные изготовителем.
●● Не погружайте сетевой шнур, блок
питания и вилку в воду или другие
жидкости.
47
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям до 8 лет, если они не
прошли предварительного доступного инструктажа и будут делать
это без присмотра старших. Дети
не должны чистить устройство
и выполнять другие действия
по уходу за прибором, если им
не исполнилось 8 лет, и они не
находятся под надлежащим присмотром. Устройство с проводом питания должно храниться
в месте, недоступном для детей
младше 8 лет.
●● Лица с ограниченными физическими, психическими и мануальными возможностями, а также не
имеющие опыта работы, могут
пользоваться устройством только
при условии, что они будут делать
это исключительно под присмотром либо после обучения и ознакомления с инструкцией по эксплуатации прибора.
●● Не позволяйте детям играть
с устройством.
●● Не рекомендуется использовать
устройство при приготовлении
еды для младенцев.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
повреждением имущества
●● Подключайте пароварку только к сети переменного
тока с заземлением. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Сетевой шнур питания не должен свисать с края
стола или столешницы, не должен касаться горячих поверхностей, таких как крышки, контейнеры.
●● Прежде чем снять съемные детали, дайте пароварке полностью остыть.
48
●● Не рекомендуется использовать для мытья нагре-
вательного блока агрессивные детергенты в виде
молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут
поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не ставьте устройство на горячие газовые или
электрические приборы, не помещайте в микроволновые печи или духовки, не ставьте под навесными
шкафами и полками.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
СОВЕТЫ
Информация о продукте
и советы по эксплуатации
●● Устройство предназначено для
бытового использования и аналогичного применения в таких
местах, как:
●● кухни для персонала, в магазинах,
офисах и другой рабочей среде,
●● гостиницах, мотелях и других
жилых объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and
breakfast».
В случае использования устройства в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантии меняются.
●● Помните о том, что уровень воды в емкости должен
находиться между двумя отметками Мin и Мax на
стенке емкости. Только в этом случае процесс приготовления будет правильным.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Пароварка имеет допуск для контакта с пищевыми продуктами.
SC1600-001_v03
Описание устройства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Панель управления
Нагревательный блок с емкостью для воды
Парогенератор, расположенный сзади
Парогенератор, расположенный спереди
Индикатор уровня воды
Отсек для кабеля питания
Отверстие для вливания воды
Поддон для стекания
Передняя нижняя паровая чаша (1)
Задняя нижняя паровая чаша (2)
Перегородка нижней чаши
Передняя верхняя паровая чаша (3)
Задняя верхняя паровая чаша (4)
Перегородка верхней чаши
Крышка малая правая
Крышка малая левая
Крышка большая
АКСЕССУАРЫ
18 Решетка
19 Емкость для риса и каш
20 Емкость для соуса (2 шт.)
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
21 Кнопка включить/выключить
22 Кнопка выбора генераторов пара
●● Кнопка
●● Кнопка
– парогенератор расположенный сзади
– парогенератор расположенный спереди с левой стороны
●● Кнопка
– парогенератор расположенный спереди с правой стороны
●● Кнопка
– парогенератор расположенный спереди
23 Жидкокристаллический индикатор
24 Кнопка
– выбор автоматической программы
25 Кнопка
ства
– запуск/остановка работы устрой-
26 Кнопка
– увеличение времени приготовления
27 Кнопка
– сокращение времени приготовления
SC1600-001_v03
LCD-ДИСПЛЕЙ – ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ
II
III
I
I
II
III
II
I Автоматические программы
– собственная программа, возможность запрограммировать собственные настройки
,
– яйца
– рыба
– овощи
– мясо
– курица
– рис
– деликатная обработка (сохраняет максимальное количество питательных веществ)
– поддержание температуры
II Время приготовления
III Выбранная автоматическая программа
Первичная подготовка пароварки к работе
●● Освободите устройство и все аксессуары от упаковочного материала.
●● Удалите все самоклеящиеся этикетки.
●● Снимите защитную пленку с панели
управления
и корпуса устройства.
●● Все съемные детали (кроме нагревательного блока
с емкостью для воды) необходимо вымыть в теплой
воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
Сполоснуть и тщательно осушить.
49
●● Емкость для воды протрите внутри влажной тряпочкой.
Запрещено погружать в воду или любую
другую жидкость нагревательный блок
с емкостью для воды, кабель и вилку.
●● Размотайте спрятанный кабель.
Подготовка устройства для
эксплуатации
B
НАЛИВАНИЕ ВОДЫ
Убедитесь, что вилка сетевого кабеля
вынута из розетки.
1 Поставьте пароварку на стабильную, ровную поверхность, вдали от предметов/поверхностей, которые могут
быть повреждены горячим паром, напр. навесных шкафов, стен.
2 Вставьте соединительный кабель в углубление
в корпусе.
3 Наполните емкость водой. Уровень воды в емкости
должен находиться между отметками MIN и MAX.
Не превышайте уровень «MAX», помеченный на боковой стенке емкости для воды.
Наполнение емкости воды до уровня
MAX обеспечивает прибл. 40 мин работы
устройства и 60 мин поддерживания температуры, тогда как наполнение до уровня
MIN обеспечит прибл. 10 мин работы.
В емкость для воды запрещено добавлять
приправы либо другие жидкости.
УСТАНОВКА ПОДДОНА И ЧАШ
C
1 После заполнения емкости водой (см. «НАЛИВАНИЕ
ВОДЫ») установите поддон на нагревательный блок так,
чтобы отверстия для пара соответствовали парогенераторам. Прижмите поддон к нагревательному элементу.
Убедитесь, что поддон стал на свое
место и всех сторон прилегает к нагревательному блоку.
2 Если Вы готовите продукты с разным временем приготовления, в передних паровых чашах можно вставить
перегородки.
Перегородки верхней и нижней чаши не взаимозаменяемы. Поместите перегородки
в чашах так, чтобы стрелка у надписи
«up» была направлена вверх.
3 Вложите продукты в паровые чаши.
Крупные куски, требующие более длительной обработки, рекомендуется помещать
в нижних паровых чашах.
50
Продукты в чашах укладывайте свободно,
чтобы не перекрывать циркуляцию воздуха через отверстия в основании чаш.
4 Поставьте нижние чаши на поддон и установите их
так, чтоб они соответствовали паровым отверстиям.
Пароварка может быть использована
с верхними и нижними чашами, либо
только нижними, в зависимости от количества блюд, предназначенных для приготовления на пару.
5 В случае необходимости можно установить верхние
чаши на место нижних.
Верхние чаши имеют на ручках «выступы».
Убедитесь, что верхние чаши установлены правильно.
6 Накройте чаши соответствующими крышками. Обратите внимание на то, чтобы выступы в чашах попали
в пазы на крышках.
АКСЕССУАРЫ – ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для удобства приготовления к пароварке прилагаются
аксессуары, которые могут использоваться различными
способами.
D
Решетка
Для получения дополнительного места в чаше можно
установить решетку, благодаря чему продукты разместить как на решетке, так и под ней.
Если установить решетку вверх ногами, то получиться
поднос. В таком положении ножки решетки могут использоваться в качестве ручек для переноски.
Чаша для риса и каш
Чаша для приготовления риса и каши.
E
F
Чаши для соусов
Чаши предназначены в основном для приготовления
соуса, а также могут послужить и для приготовления
зеленого горошка и небольших порций риса.
Эксплуатация и техническое
обслуживание пароварки
G
1 После установки всех элементов (смотреть «УСТАНОВКА ПОДДОНА И ЧАШ») подключите устройство
к соответствующему источнику питания.
Вы услышите один звуковой сигнал, а на
панели управления одновременно замигают все кнопки и индикаторы.
SC1600-001_v03
2 Нажмите кнопку
, чтобы запустить устройство.
Кнопка
загорится и замигают кнопки выбора парогенератора.
В случае отсутствия действий в течение 2 минут, устройство автоматически
отключится.
3 При помощи кнопок
,
,
,
выберите парогенератор, для которого хотите установить
время и программу работы. Начнет мигать подсветка
выбранной кнопки.
В пароварке имеется 3 независимых
парогенератора. Выбор парогенератора,
а также время выработки пара и программы зависит от пользователя.
4 Программа P1 с автоматического меню установлена
по умолчанию. Программу приготовления можно изменить, нажимая кнопку
.
В зависимости от того, какую программу
Вы хотите выбрать, столько раз и нажимайте кнопку
.
Вышеупомянутые кнопки соответствуют следующим
парогенераторам:
ПРОГРАММА
КОНТЕЙНЕР
УСТРОЙСТВА
Собственная
программа 1
Собственная
программа 2
Яйца
Рыба
Овощи
Мясо
Курица
Рис
SC1600-001_v03
В пароварке запрограммировано 10 автоматических программ с установленным
временем приготовления по умолчанию.
КОЛИЧЕСТВО,
МАССА
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ [мин.]
ПРОДУКТА
Возможность настройки времени приготовления. Значение по умолчанию 30.
Возможность настройки времени приготовления. Значение по умолчанию 20.
Левый передний
2 шт.
Правый передний
2 шт.
Задний
4 шт.
Левый передний
100 г
Правый передний
100 г
Задний
200 г
Левый передний
200 г
Правый передний
200 г
Задний
400 г
Левый передний
200 г
Правый передний
200 г
Задний
400 г
Левый передний
300 г
Правый передний
300 г
Задний
600 г
Левый передний
75 г
Правый передний
75 г
Задний
150 г
17
15
23
30
20
35
51
ПРОГРАММА
КОНТЕЙНЕР
УСТРОЙСТВА
Деликатная
обработка
КОЛИЧЕСТВО,
МАССА
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ [мин.]
ПРОДУКТА
Непрерывная обработка в течение 10
минут, далее 8 минут работа в режиме
поочередного перерыв 30 секунд и 90
секунд нагрева.
Поддерживание
температуры
30
5 Значения, указанные в таблице, не учитывают
время, необходимое для выработки пара. Поэтому, если
результат приготовления Вас не устраивает, с помощью
кнопок
и
настройте время приготовления по
собственному усмотрению.
Максимальное время готовки 60 минут.
6 Повторите действия из пунктов 3-5 для следующего
парогенератора.
В зависимости от настроек, парогенераторы могут работать одновременно
в нескольких конфигурациях.
В процессе приготовления цифры на дисплее мигают, это значит, что устройство работает.
При использовании пароварки не прикасайтесь к паровым чашам, крышке и продуктам, находящихся в чашах, так как это
может привести к ожогам.
Не вставляйте руки в устройство в процессе его работы. Для проверки степени
приготовления либо для помешивания,
используйте кухонные приборы с длинной
ручкой.
ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
8 Для изменения настроек времени работы для парогенераторов либо остановки приготовления в процессе
работы устройства нажмите кнопку
чит двойной звуковой сигнал.
, прозву-
В случае подключения дополнительного
парогенератора, действуйте в соответствии с описаниями, содержащимися в пунктах 4-6.
В случае отсутствия действий в течение
10 мин, устройство выключится.
9 При помощи кнопок
,
,
,
выберите парогенератор для которого хотите изменить
настройки.
10 Настройте время приготовления используя кнопки
7 После настройки времени и программы для
выбранных
парогенераторов,
нажмите
кнопку
,
для
начала
процесса
приготовления.
и
.
11 В случае изменения автоматической программы на
другую, используя кнопку
настройте новую программу.
12 Для запуска устройства вновь нажмите кнопку
.
Кнопки:
,
, а также кнопки, обозначающие
выбранные парогенераторы будут гореть.
52
SC1600-001_v03
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
13 По истечении установленного времени приготовления раздастся звуковой сигнал и автоматически включиться программа поддерживания температуры
. Программа по умолчанию настроена на 60 минут, данное значение изменить не возможно. По завершении
этого времени устройство автоматически выключиться.
При помощи кнопки
можно
в любое время остановить программу
поддерживания температуры
либо выключить устройство нажатием
кнопки
.
14 После окончания приготовления пищи на пару,
выньте вилку кабеля с розетки.
15 Снимите крышки с чаш, и затем чаши с устройства.
Для снятия чаш используйте кухонные
рукавицы.
После окончания приготовления пищи на
пару, выньте вилку кабеля с розетки.
Не вынимайте поддон, пока он полностью
не остынет.
Поддон для стекания следует чистить
после каждого приготовления.
При вынимании поддона соблюдайте
осторожность! Жидкость в емкости для
воды и в самом поддоне могут быть очень
горячими, несмотря на охлаждение других
частей устройства.
ДОЛИВ ВОДЫ В ПРОЦЕССЕ ГОТОВКИ
H
Благодаря индикатору уровня воды можно прямо во
время приготовления пищи проверить в емкости для
воды ее количество. Если уровень воды приближается
к MIN, действуйте следующим образом:
Для блюд, требующих длительного приготовления, регулярно проверяйте уровень
воды.
1 Выдвиньте лейку для воды.
Из под лейки для заливания воды может
вырываться пар. При доливании воды
соблюдайте осторожность, чтобы не
обжечься.
2 Наполните емкость для воды до уровня MAX, медленно наливая воду через лейку.
SC1600-001_v03
Будьте осторожны, чтобы не разлить
воду.
3 Задвиньте лейку для воды.
Дополнительные функции
ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАПУСКА УСТРОЙСТВА
БЕЗ ВОДЫ
Пароварка имеет встроенную функцию защиту от запуска устройства без воды. Через 30 секунд после запуска
(после нажатия кнопки
) раздастся звуковой
сигнал, а на панели появиться надпись
. Выклю-
чите устройство, нажимая кнопку
, затем наполните емкость водой (смотреть «ДОЛИВ ВОДЫ») и опять
настройте параметры готовки (смотрите «Эксплуатация
и техническое обслуживание пароварки»).
ЭЛЕКТРОННАЯ
УРОВНЯ ВОДЫ
СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА
Устройство оснащено электронной системой мониторинга уровня воды. Если уровень воды слишком низкий,
раздастся звуковой сигнал, а на панели появиться надпись
, после чего устройство автоматически остановит работу.
●● Наполните
емкость для воды (смотреть «ДОЛИВ
ВОДЫ В ПРОЦЕССЕ ГОТОВКИ»).
●● Для повторного запуска устройства нажмите кнопку
. Устройство продолжит работу.
СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ P1 и P2
Программы
и
можно использовать, чтобы
сохранить наиболее часы готовки. На пример, если вы
часто готовите в пароварке мясо в течении 55 минут,
установите время для программы P1 или P2 на 55 минут.
●● С
помощью кнопки
выберите автоматическую программу
или
.
●● Установите желаемое время приготовления при
помощи кнопок
и
.
сохранения установленного времени, исполь-
●● Для
зуйте кнопку
.
Один раз установленная автоматическая
программа
имеет одинаковое значение для всех парогенераторов. Автоматическую программу
следует
определить индивидуально для каждого
парогенератора.
Настройки сохраняются до тех пор, пока
пароварка включена в сетевую розетку
(с постоянным электричеством).
53
ПОДДЕРЖИВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Время действия программы ПОДДЕРЖИВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ зависит от того,
была ли она автоматически включена
после завершения готовки, или же была
включена пользователем. В первом случае
программа выключиться через 60 минут,
во втором пользователь самостоятельно
сможет установить время работы в пределах 30-60 минут (по умолчанию установлено значение 30 минут).
РУЧНОЕ
Блюда, приготовленные на пару наиболее ароматны
и полезны, сразу же после приготовления. Если Вам
необходимо сохранить пищу теплой в течение некоторого времени, используйте автоматическую программу
поддерживание температуры
●● Используя
кнопку
.
выберите программу
.
●● Значение по умолчанию для данной функции установлено на 30 минут. В случае необходимости,
используя кнопки
и
, настройте время
готовки по собственному усмотрению.
в средине установленного времени снимите крышку
и перемешайте блюдо кухонным прибором с длинной
ручкой, предохраняясь таким образом от пара при
помощи кухонных рукавиц.
●● Соль и приправы добавляйте в блюда лишь после
окончания приготовления. Это позволит предотвратить повреждение парогенераторов, расположенных
в емкости для воды.
●● Жидкость, скопившуюся в поддоне, можно использовать для приготовления супов или соусов.
●● Не готовьте в пароварке замороженное мясо, птицу
и морепродукты. Данные продукты перед приготовлением следует полностью разморозить.
Дополнительная информация
●● Правильное нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом.
●● В процессе работы устройства, LCD-дисплей постоянно подсвечивается.
готовки можно прервать в любое время
●● Процесс
нажатием кнопки
. Для продолжения
работы - опять нажать кнопку
.
работы можно установить путем нажатия
●● Время
Максимальное время, которое можно установить составляет 60 минут.
отдельно кнопок
и
, а также путем их длительного нажатия.
●● О завершении работы сигнализирует звуковой сигнал.
Перед запуском программы поддерживания
температуры убедитесь, что в емкости
для воды достаточно жидкости.
●● Прежде чем начать очистку убедитесь, что устрой-
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
После завершения процесса приготовления прозвучит
звуковой сигнал и включиться программа поддерживания температуры
. Через 60 минут устройство
автоматически выключиться.
Полезные советы
●● Приготовление
пищи в верхних паровых чашах,
может требовать более длительного времени приготовления, из-за более низкой температуры пара.
●● Если Вы готовите мясо, рыбу или птицу, укладывайте перечисленные продукты в нижних чашах
так, чтобы соки из сырого или полуготового мяса не
капали на другие блюда.
●● Рекомендуется, чтобы порции продуктов были одинакового размера. Если порции разного размера, их
необходимо укладывать слоями, более мелкие куски
укладывайте сверху.
●● Продукты в чашах не должны быть сжаты. Оставляйте между порциями промежутки, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию пара.
54
●● При приготовления большого количества продуктов,
Очистка и консервация
I
ство выключено и вилка шнура электропитания
вынута из розетки.
1 Снимите паровые чаши и крышки чаш.
2 Опорожните чаши.
3 Осторожно снимите поддон и вылейте содержимое
в миску или мойку.
4 Если в емкости для воды осталась жидкость, слейте
ее в миску, как показано на фото.
5 Емкость для воды протрите влажной тряпкой.
Устройство можно чистить только после
полного остывания.
Не погружайте емкость для воды, шнур
электропитания и вилку в воду или иную
жидкость.
Для мытья корпуса нагревательного элемента не используйте агрессивные детергенты в виде эмульсии, молочка, паст
и т.д. Они могут уничтожить нанесенные
информационные графические обозначения, такие как: деления, символы, предупреждающие знаки и т.д.
SC1600-001_v03
6 Вымойте все части устройства (кроме нагревательного элемента с емкостью для воды) в теплой воде
с моющим средством для посуды.
Все части пароварки (кроме нагревательного элемента с емкостью для воды),
можно мыть в на верхней стойке посудомоечной машины, применяя короткий цикл
мытья. Однако, при таком частом режиме
внешняя поверхность частей может потерять блеск и приобрести матовый оттенок.
●● Вытрите насухо каждый элемент.
Удаление накипи из емкости для воды
После 2-3-ох месяцев постоянного использования
в емкости для воды может образоваться накипь. Это
нормальное явление. Количество накипи зависит от
жесткости воды. Необходимо регулярно удалять накипь,
чтобы обеспечить равномерную подачу пара и продлить
срок службы пароварки.
●● Налейте в емкость для воды 2 стакана белого уксуса
(не темного) и один стакан холодной воды.
Не используйте для удаления накипи химические вещества и имеющиеся в продаже
средства для удаления накипи.
●● Включите
устройство в электрическую розетку.
Во время этого процесса поддон, паровые чаши
и крышки должны находиться на своих местах.
●● Установите таймер на 20 минут.
Удаление накипи будет эффективным,
если включить все парогенераторы.
●● Когда устройство издаст звуковой сигнал, отключите
пароварку от электропитания и оставьте ее до полного охлаждения, и затем осторожно вылейте уксус.
●● Промойте емкость. Для этого несколько раз влейте
в нее холодную воду и вылейте. Высушите устройство.
Нагревательный блок с емкостью для
воды, шнур и вилку не погружать в воду
или иную жидкость.
Экология – Забота об окружающей среде
Каждый пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий.
С этой целью всего лишь сдавайте в макулатуру картонные упаковки. Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластмассы. Непригодный прибор
отдавайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в нем вредные компоненты могут создавать
угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
SC1600-001_v03
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пароварки не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
55
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Молим внимателно да прочетете настоящата инструкция за експлоатация. Особено внимание трябва да се
обърне относно указанията за безопасност така, че по
време на използване на уреда да се предотвратят злополуки и/или повреда на уреда. Съветваме Ви инструкцията за експлоатация да бъде запазена за да можете да
я ползвате при понататъшната експлоатация на уреда.
Указания относно безопасността
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на тази инструкция за
обслужване.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Пароварът винаги да се поставя
върху плочка и равна повърхност.
●● Изключвай паровара от електрическата мрежа, когато не се
използва както и преди започване
на почистването му.
●● Не включвай паровара, когато
захранващия кабел е повреден
или корпуса на нагревателното
устройство видимо е повреден.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неиз56
правност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
●● Пренасяйки уреда съдържащ
горещи хранителни продукти,
вода или други горещи течности,
бъди много внимателен. Избягвай
да държиш ръцете си над работещия паровар.
●● Капака повдигай и сваляй внимателно, за да не се опариш. Водата
трябва да изтича в паровара.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде по-висока когато уреда работи.
●● Не докосвайте горещите повърхности на уреда като капаци, контейнери. За пренасяне на горещи
материали винаги използвай кухненски ръкавици.
●● Не дръж ръцете, лицето както
и други части от тялото си над
уреда повреме на работата му,
понеже образува пара. Капака повдигай бавно. За проверка на състоянието на продуктите използвай
прибори с дълги дръжки.
●● Не включвай паровара в среда на
лесно запалими и/или избухливи
изпарения.
●● Използването на елементи които
не се препоръчват от производителя на уреда, може да доведе до
нараняване на тялото.
●● Не потапяйте нагревателния
модул, захранващия кабел и щепсела във вода или други течности.
●● Устройството може да се използва
от деца на възраст от най-малко
8 години, но само под надзор или
след като по-рано са разбрали
обясненията за възможните
SC1600-001_v03
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване
на уреда. Почистването на уреда
и извършването на други действия по поддръжка, не трябва да
се извършват от деца, освен ако
не са завършили 8 години и имат
осигурен
съответен
надзор.
Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
●● Не се препоръчва използване на
уреда за приготвяне на бебешки
храни.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Пароварът
винаги да се включва в щепселното
гнездо на електрическата мрежа (само променлив
ток) оборудвано със защитен щифт при напрежение дадено върху табелката на уреда.
●● Не изтегляй щепсела от гнездото чрез теглене на
кабела.
●● Захранващият кабел не може да виси над ръба на
масата или плота или да допира горещи повърхности като капаци, контейнери.
●● Остави уредът да изстине преди демонтиране на
съставните елементи.
●● За миенето на корпуса на нагревателното устройство не използвай агресивни детергенти във вид на
SC1600-001_v03
емулсии, пяна, паста и т.н. Между другото те могат
да заличат нанесените информационно графични
символи като: скала, обозначения, предупредителни знаци и т.н.
●● Не слагай уреда върху горещи газови или електрически котлони, в микровълнови печки, разгорещена
печка както и директно под шкафчета.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания относно ползването му
●● Уредът е предназначен за домашна
употреба и подобно приложение на
места като:
●● в кухни за персонал в магазини,
офиси и други работни среди,
●● от гости на хотели, мотели
и други жилищни обекти,
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
В случай, че се използва в заведение за обществено
хранене, условията на гаранцията се променят.
●● Помни, че водата в резервоара винаги трябва да
бъде между означенията Min i Max. В такъв случай
процеса на готвене ще протича правилно.
Технически данни
Техническите параметри са дадени върху табелката на
изделието.
Уредът за готвене на пара притежава сертификат за контакт с хранителни продукти.
Съставни елементи на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
Панел за управление
Нагревателен модул с резервоар за вода
Генератор на пара, разположен отзад
Генератор на пара, разположен отпред
Индикатор на нивото на водата
Място за прибиране на кабела
Наливник за наливане на вода
Тавичка за оттичане на вода
Преден, долен паров контейнер (1)
Заден, долен паров контейнер (2)
57
11
12
13
14
15
16
17
Преграда на долния паров контейнер
Преден, горен паров контейнер (3)
Заден, горен паров контейнер (4)
Преграда на горния паров контейнер
Малък, десен капак
Малък, ляв капак
Голям капак
I Автоматични програми
– програма на потребителя, възможност да програмиране на лични
настройки
,
– яйца
– риба
АКСЕСОАРИ
– зеленчуци
18 Скара
19 Контейнер за ориз и каша
20 Контейнер за сос (2 бр.)
– месо
– пиле
ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
– ориз
21 Бутон включи/изключи
22 Бутони за избор на генераторите на пара
– деликатно готвене (запазва максимално
количество хранителни вещества)
●● Бутон
●● Бутон
– генератор на пара, разположен отзад
– генератор на пара, разположен отпред
от лявата страна
●● Бутон
– генератор на пара, разположен отпред
от дясната страна
●● Бутон
– генератори на пара, разположени
отпред
23 LCD дисплей
24 Бутон
– избор на автоматична програма
25 Бутон
– увеличаване на времето за готвене
27 Бутон
– намаляване на времето за готвене
LCD ДИСПЛЕЙ – ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ
II
II Време за готвене
III Избрана автоматична програма
Преди първото използване
●● Извадете уреда и всички аксесоари от опаковката.
●● Отстранете всички самозалепващи етикети от уреда.
●● Снемете защитното фолио от панела за управление
и от корпуса на уреда.
– включване/изключване на уреда
26 Бутон
– поддържане на температура
III
●● Измийте всички елементи на уреда (освен нагревателния модул с резервоара за вода) с топла вода и препарат за миене на съдове. Старателно ги подсушете.
●● Избършете вътрешната повърхност на резервоара
за вода с влажна кърпа.
Не потапяйте във вода или в друга течност следните елементи: нагревателния
модул с резервоара за вода, свързващия
кабел и щепсела.
●● Развийте свързващия кабел от мястото за прибиране.
I
I
II
58
III
II
SC1600-001_v03
Приготвяне на уреда за работа
B
НАЛИВАНЕ НА ВОДА
Уверете се, че щепсела на свързващия
кабел е изключен от мрежовото гнездо.
1 Поставете уреда върху устойчива, равна повърхност,
далеч от предмети/повърхности, които могат да бъдат
повредени от горещата пара, например висящи шкафчета, стени.
2 Поставете свързващия кабел в предназначения за
него изрез на корпуса.
3 Напълнете резервоара с вода. Нивото на водата
в резервоара трябва да бъде в границите между означенията MIN и MAX.
Не надвишавайте нивото „MAX” означено
върху страничната стена на резервоара
за вода.
Напълването на резервоара за вода до
ниво MAX позволява на около 40 минути
работа на уреда и 60 минути поддържане
на температурата, а напълване с вода до
ниво MIN позволява на около 10 минути
работа.
В резервоара за вода не бива да добавяте
никакви подправки или течности, освен
вода.
МОНТАЖ НА ТАВИЧКАТА ЗА ОТТИЧАНЕ
И НА КОНТЕЙНЕРИТЕ
C
1 След напълване на резервоара с вода (вижте „НАЛИВАНЕ НА ВОДА”) поставете тавичката за оттичане на
вода върху нагревателния модул така, че да наместите
отворите за пара към генераторите на пара. Притиснете
тавичката за оттичане към нагревателния модул.
Уверете се, че тавичката допира равно от
всяка страна към нагревателния модул.
2 В случай на приготвяне на продукти с различно
време на готвене, можете да монтирате преградите
в паровите контейнери.
Преградите на горния и долния контейнер
не са взаимозаменяеми. Преградите в контейнерите трябва да бъдат така поставени, че стрелката при надписа „up” да
сочи нагоре.
3 Поставете продуктите в паровите контейнери.
Препоръчва се по-големите порции, които
се нуждаят от по-дълго готвене да се
поставят в долните контейнери.
SC1600-001_v03
Подредете продуктите свободно в паровите контейнери, така че преминаването
на потока пара през паровите отвори
в дъното на контейнерите да не бъде
изцяло блокирано.
4 Поставете долните парови контейнери върху тавичката за оттичане. Наместете контейнерите към паровите
отвори.
В зависимост от количеството на приготвяните ястия, в уреда може да бъдат
поставени горни и долни парови контейнери или само долни контейнери.
5 При необходимост поставете горните парови контейнери върху долните.
Дръжките на горните парови контейнери
са оборудвани със специални „издатини”.
Уверете се, дали горните контейнери са
поставени правилно.
6 Затворете паровите контейнери със съответните
капаци. Обърнете внимание издатините на контейнерите
да бъдат на предназначеното за тях място в капаците.
АКСЕСОАРИ – ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА
ГОТВЕНЕ
Поставяйте продуктите директно в паровите контейнери
или, ако има такава необходимост използвайте приложените към уреда аксесоари. Аксесоарите могат да се
използват по различни начини.
D
Скара
Ако желаете да осигурите допълнително място за продукти в паровата фурна, поставете скарата. Благодарение
на това ще можете да разположите продуктите както
върху скарата, така и под нея.
Поставена обратно в контейнера, скарата може да
изпълнява ролята на тава, а краката на скарата ще послужат като дръжки за пренасяне.
E
Контейнер за ориз и каша
Контейнерът е предназначен за приготвяне на ориз
и каша.
F
Контейнери за сос
Контейнерите са предназначени предимно за приготвяне
на сос, но могат да послужат и за готвене на грах или на
малки порции ориз.
Действие и обслужване на уреда за
готвене на пара
G
1 След монтиране на всички елементи (вижте „МОНТАЖ
НА ТАВИЧКАТА ЗА ОТТИЧАНЕ И НА КОНТЕЙНЕРИТЕ"),
включете уреда към съответния източник на захранване.
59
Ще чуете единичен звуков сигнал, а върху
панела за управление за момент ще бъдат
подсветени всички бутони и индикатори.
2 Натиснете бутон
, за да включите уреда. Буто-
нът
ще бъде подсветен и ще мигат бутоните за
избор на генератора на пара.
В случай на липса на действие в продължение на 2 минути, уредът ще се изключи.
3 С помощта на бутони
,
,
,
изберете генератора на пара, за който желаете да
настроите време и програма за работа. Подсветката на
избрания бутон ще започне да мига.
4 По подразбиране е настроена програма P1 от автоматичното меню. Програмата за готвене можете да смените с натискане на бутон
.
В зависимост от това, коя програма желаете да изберете, може да бъде необходимо
няколкократното натискане на бутон
.
Уредът е оборудван с 3 независими генератори на пара. Изборът на генератора
на пара, времето на генериране на парата
и програмата на работа зависи от потребителя.
Уредът е програмиран с 10 автоматични
програми с настроено по подразбиране
време на готвене.
Бутоните по-горе обслужват следните генератори на
пара:
ПРОГРАМА
КОНТЕЙНЕР
НА УРЕДА
Програма
на потребителя 1
Програма
на потребителя 2
Яйца
Риба
Зеленчуци
Месо
Пиле
60
КОЛИЧЕСТВО,
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ТЕГЛО НА
[мин]
ПРОДУКТА
Възможност за настройка на времето
за готвене. Настроена по подразбиране
стойност 30.
Възможност за настройка на времето
за готвене. Настроена по подразбиране
стойност 20.
Ляв преден
2 бр.
Десен преден
2 бр.
Заден
4 бр.
Ляв преден
100 г
Десен преден
100 г
Заден
200 г
Ляв преден
200 г
Десен преден
200 г
Заден
400 г
Ляв преден
200 г
Десен преден
200 г
Заден
400 г
Ляв преден
300 г
Десен преден
300 г
Заден
600 г
17
15
23
30
20
SC1600-001_v03
ПРОГРАМА
КОНТЕЙНЕР
НА УРЕДА
Ляв преден
Ориз
КОЛИЧЕСТВО,
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ТЕГЛО НА
[мин]
ПРОДУКТА
75 г
Десен преден
75 г
Заден
150 г
Деликатно готвене
35
Непрекъснато готвене в продължение на
10 минути, след което в продължение на
8 минути работа с редуване на режими
30 секунди пауза, 90 секунди нагряване.
Поддържане на
температурата
5 В стойностите, посочени в таблицата не е предвидено времето, необходимо за започване на генерирането на пара. Поради това, ако резултатът от готвенето
не е удовлетворяващ, настройте времето за готвене
в зависимост от Вашите нужди с помощта на бутони
и
.
Максимално време на готвене - 60 минути.
6 Повторете дейностите от точка 3-5 за поредния генератор на пара.
В зависимост от настройките, генераторите на пара могат да работят едновременно в няколко конфигурации.
30
7 След настройка на времето и програмата за избраните генератори на пара, натиснете бутон
, за
да започнете готвенето. Бутони:
,
и бутоните, съответстващи на избраните генератори на пара
ще бъдат подсветени.
По време на готвене цифрите върху дисплея мигат, което означава, че уредът
работи.
По време на използване на уреда не докосвайте паровите контейнери, капаците,
нито продуктите в контейнерите, тъй
като има опасност от изгаряне.
По време на готвене не поставяйте ръцете
в уреда. За да проверите степента на
готовност на ястието или за разбъркване
използвайте прибори с дълга дръжка.
ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ
8 За да смените настройките на времето за готвене за
генераторите на пара или да спрете готвенето по време
на действие на уреда, натиснете бутон
ще чуете двоен звуков сигнал.
,
В случай на включване на допълнителен
генератор на пара, постъпвайте съгласно
указанията от точки 4-6.
В случай на липса на действие в продължение на 10 минути, уредът ще се изключи.
9 С помощта на бутони
,
,
,
изберете генератора на пара, за който желаете да смените настройките.
10 Пригодете времето за готвене към своите нужди
с използването на бутони
SC1600-001_v03
и
.
61
11 В случай на смяна на автоматичната програма на
друга, настройте новата програма с бутон
.
12 За включване на уреда натиснете повторно бутон
2 Напълнете резервоара за вода до ниво MAX, като
бавно доливате вода през наливника.
.
ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТАТА
13 След завършване на готвенето, уредът ще издаде
звуков сигнал и автоматично ще се включи програмата
за поддържане на температурата
. Програмата е настроена по подразбиране на 60 минути и тази
настройка не може да бъде променена. След изтичане
на това време, уредът автоматично ще се изключи.
С помощта на бутон
можете
в произволен момент да спрете програмата за поддържане на температурата
и да изключите уреда с бутон
.
14 След завършване на готвенето извадете щепсела от
мрежовия контакт.
15 Снемете капака от контейнерите и след това снемете
паровите контейнери от уреда.
При снемането на контейнерите използвайте кухненски ръкавици.
След завършване на работата не се навеждайте над уреда при свалени капаци – има
опасност от изгаряне.
Не изваждайте тавичката за оттичане
докато не изстине напълно.
След всяко готвене изливайте течността
от тавичката за оттичане на вода.
При изваждане на тавичката внимавайте,
тъй като водата в резервоара за вода
и събраната течност в тавичката могат
все още да бъдат много горещи, въпреки
че другите елементи на уреда са охладени.
ДОБАВЯНЕ НА ВОДА ПО ВРЕМЕ НА
ГОТВЕНЕ
H
По време на работа на уреда можете да проверите
количеството вода в него чрез индикатора на нивото на
водата. Ако нивото на водата наближава ниво MIN, следвайте следните указания:
При приготвяне на ястия, които се нуждаят от дълго готвене редовно проверявайте нивото на водата.
1 Изтеглете наливника за вода.
62
Изпод него може да излиза пара. По време на
наливане на водата бъдете внимателни, за
да избегнете евентуално изгаряне.
Внимавайте да не разлеете водата по
време на доливане.
3 Пъхнете обратно наливника за вода.
Допълнителни функции
ЗАЩИТА СРЕЩУ ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА БЕЗ
ВОДА
Уредът е оборудван с вградена защита срещу включване
на уреда без вода. След изтичането на ок. 30 секунди
от включването (от натискането на бутон
) на
уреда, ще чуете звуков сигнал и върху дисплея ще се
появи надпис
. Изключете уреда с натискане на
бутон
, след което напълнете резервоара с вода
(вижте „НАЛИВАНЕ НА ВОДА”) и отново настройте параметрите на готвене (вижте „Действие и обслужване на
уреда за готвене на пара”).
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИРАНЕ
НА НИВОТО НА ВОДАТА
Уредът е оборудван с електронна система за мониториране на нивото на водата. Ако нивото на водата е твърде
ниско уредът ще генерира звуков сигнал, върху дисплея
ще се появи надпис
спре работа.
и уредът автоматично ще се
●● Напълнете резервоара за вода (вижте „ДОБАВЯНЕ
НА ВОДА ПО ВРЕМЕ НА ГОТВЕНЕ”).
●● С цел повторно включване на уреда натиснете бутон
работа.
. Уредът за готвене на пара ще продължи
ПРОГРАМИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ P1 И P2
Програмите
и
могат да бъдат използвани
с цел запазване на най-често използваните времена на
готвене. Например, ако често готвите месо в продължение на 55 минути, настройте времето за програма P1 или
P2 на 55 минути.
●● С помощта на бутон
изберете автоматична
програма
или
.
●● Настройте желаното време на готвене с помощта на
бутони
и
.
●● За да запазите настроеното време натиснете бутон
.
SC1600-001_v03
Веднъж настроена, автоматичната програма
има една и съща стойност
за всички генератори на пара. Автоматичната програма
трябва да бъде
дефинирана индивидуално за всеки генератор на пара.
Настройките са активни докато уреда
е включен към захранващата мрежа (и няма
прекъсване на тока).
ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Продължителността на активност на
програмата ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА зависи от това, дали програмата
се е включила автоматично след завършване на готвенето, или е била включена
от потребителя. В първия случай програмата се изключва след 60 минути,
а във втория случай потребителят има
възможност за настройка на времето на
работа в обхвата 30-60 минути (по подразбиране е настроена стойност 30 минути).
РЪЧНО
Готвените на пара ястия са най-ароматни и най-здравословни веднага след приготвянето. Ако все пак е необходимо съхраняване на ястието на топло за кратко време,
използвайте програмата за автоматично поддържане на
температурата
●● С
.
помощта на бутон
изберете програма
.
●● Настроеното време по подразбиране за тази функция е 30 минути. При необходимост настройте времето за готвене към Вашите нужди с помощта на
бутоните
и
.
Максималното време за настройка е 60
минути.
Преди да активирате програмата за поддържане на температурата се уверете, че
в резервоара има достатъчно количество
вода.
АВТОМАТИЧНО
След завършване на готвенето ще чуете звуков сигнал
и програмата за поддържане на температурата
автоматично ще се включи за 60 минути. След изтичане
на 60 минути уредът автоматично ще се изключи.
SC1600-001_v03
Полезни съвети
●● Приготвянето на храни в горните парови тенджери
може да изисква по-дълго време на готвене, поради
по-ниската температура на парата.
●● Ако приготвяте месо, риба или пилешко, винаги
поставяйте тези продукти в долните парови тенджери така, че капещия сок от суровото или частично
сварено месо да не капе върху останалите ястия.
●● Препоръчва се приготвяните порции продукти да
бъдат с еднаква големина. Ако порциите са с различни големини ще бъде необходимо нареждането
им на слоеве, като по-малките парчета нареждайте
най-отгоре.
●● Продуктите в паровите тенджери не бива да бъдат
наредени тясно. Запазете свободно разстояние
между порциите с цел осигуряване на максимално
преминаване на парата.
●● В случай на готвене на голямо количество продукти,
по средата на готвенето снемете капака и разбъркайте ястието с прибор с дълга дръжка, като предпазвате ръцете си от горещата пара използвайки
кухненски ръкавици.
●● Сол и подправки добавяйте в паровите контейнери
след завършване на готвенето. Това ще позволи
избягване на увреждането на генераторите на пара,
намиращи се в резервоара за вода.
●● Течността, която се събира в тавичката за оттичане
можете да запазите и да я използвате при приготвяне на супи или сосове.
●● Не приготвяйте в уреда замразено месо, пилешко
и морски дарове. Преди готвене на горе споменатите
продукти те трябва да се размразят напълно.
Допълнителни информации
●● Правилното
натискане на бутона се сигнализира
с единичен звуков сигнал.
●● По време на работа LCD дисплея е подсветен през
цялото време.
●● Процесът на готвене можете да прекъснете по всяко
време с натискане на бутон
. За да продължите прекъснатата работа трябва повторно да
натиснете бутон
.
●● Времето за работа можете да зададете с единично
натискане на бутоните
и
, както и чрез продължителното им натискане.
●● Завършването на работата се сигнализира с единичен звуков сигнал.
Почистване и поддръжка
I
●● Винаги преди почистване трябва да се уверите,
че уреда е изключен, а щепсела на кабела е изваден
от мрежовия контакт.
1 Снемете контейнерите за готвене и техните капаци.
63
2 Изпразнете контейнерите.
3 Внимателно извадете тавата за оттичане и излейте
нейното съдържание в съд или в мивката.
4 Ако в резервоара за вода все още има вода, излейте
я в мивката по начина, показан върху снимката.
5 Избършете резервоара за вода с влажна кърпа.
Почистете уреда след като изстине
напълно.
Не бива да потапяте във вода или в други
течности нагревателния модул с резервоара за вода, свързващия кабел и щепсела.
За миене на корпуса на нагревателния
модул с резервоара за вода не бива да
използвате агресивни детергенти във
формата на емулсии, лосиони, пасти и др.
Тези препарати могат да отстранят
нанесените графични символи като: скала,
означения, предупредителни знаци и др.
6 Измийте всички елементи на уреда (освен нагревателния модул с резервоара за вода) с топла вода и препарат за миене на съдове.
●● Когато
уредът генерира звуков сигнал, изключете захранването и оставете уреда да се охлади
напълно, след което внимателно излейте оцета.
●● Изплакнете резервоара. За тази цел няколкократно
налейте в резервоара студена вода и излейте. Подсушете уреда.
Не бива да потапяте във вода или в други
течности нагревателния модул с резервоара за вода, свързващия кабел и щепсела.
Екология – грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Всички елементи на уреда (освен нагревателния модул с резервоара за вода) могат
да се мият в горното ниво на съдомиялна
машина, използвайки кратък цикъл на
миене. Обаче постоянното миене в съдомиялна машина може да причини лека
загуба на блясъка на външната повърхност и нейното матиране.
●● Подсушете всички елементи.
Отстраняване на котлен камък от резервоара за вода
След 2-3 месеца използване на уреда в резервоара за
вода може да се натрупа котлен камък. Това е нормално
явление. Количеството на котлен камък зависи от твърдостта на водата. Необходимо е редовно отстраняване
на котления камък, с цел осигуряване на постоянно
генериране на пара и удължаване на експлоатационния
живот на уреда.
●● Налейте в резервоара за вода 2 чаши бял оцет
(не тъмен) и една чаша студена вода.
Не използвайте химически вещества,
нито достъпните на пазара продукти за
отстраняване на котлен камък.
●● Включете уреда към захранващата мрежа. По време
на този процес тавичката за оттичане, контейнерите и капаците трябва да са монтирани в уреда.
●● Настройте времето за готвене на 20 минути.
Отстраняването на котлен камък ще
бъде по-ефективно, ако се включат всички
генератори на пара.
64
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
SC1600-001_v03
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Уважно прочитайте інструкцію обслуговування. Основну
увагу приділіть вказівкам безпеки, так щоб під час використання пристрою запобігти поранень і/або пошкоджень
приладу. Збережіть інструкцію обслуговування, щоб мати
змогу скористатися з неї при подальшому використанні
приладу.
Вказівки безпеки
Перед початком використання приладу ознайомтесь зі змістом усієї інструкції з використання.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання правил
загрожує травамами
●● Завжди встановлюйте пароварку
на плоскій, рівній поверхні.
●● Вимкніть пароварку з розетки,
коли вона не використовується,
а також перед початком чищення.
●● Не вмикайте пароварку, якщо провід живлення, або корпус системи
нагрівання пошкоджено.
●● Якщо невідєднувальний провід
живлення буде пошкоджено, то,
з метою уникнення загрози, його
слід замінити у виробника чи
у працівника сервісної служби, або
іншої кваліфікованої особи.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може призвести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
SC1600-001_v03
●● При перенесенні приладу з гарячими продуктами, водою чи
іншими рідинами, бутьте дуже
обережні. Не тримайте руки над
пароваркою, коли вона працює.
●● Обережно припіднімайте і знімайте кришку, щоб уникнути опіків.
Вода повинна стікати в пароварку.
●● Коли обладнання працює температура відкритих поверхонь може
бути вищою.
●● Не торкайтесь гарячої поверхні
пристрою, такої як кришки, контейнери. Для перенесення гарячих
матеріалів завжди використовуйте
кухонні рукавички.
●● Не тримайте руки, обличчя та інші
частини тіла над приладом під час
його роботи, бо він утворює пар.
Кришку знімайте повільно. Щоб
перевірити готовність продуктів,
використовуйте кухонні інструменти з довгими ручками.
●● Не вмикайте пароварку в приміщеннях, де знаходяться легкозаймисті та вибухові рідини.
●● Використання аксесуарів, не
рекомендованих виробником приладу, може призвести до тілесних
пошкоджень.
●● Не занурюйте провід живлення,
блок і виделку у воду чи інші рідини.
●● Не дозволяйте користуватись приладом дітям до 8 років, якщо вони
не пройшли попереднього інструктажу та будуть робити це без
нагляду дорослих. Діти не мають
чистити прилад та виконувати інші
дії з догляду за ним, якщо їм не
виповнилося 8 років і вони не перебувають під належним наглядом.
65
Пароварка має зберігатися у місці,
недоступному для дітей молодших
8 років
●● Особи з обмеженими фізичними,
психічними та мануальними можливостями, а також ті, хто не
мають досвіду роботи з приладом,
можуть користуватись пароваркою за умови, якщо вони будуть
робити це виключно під наглядом
або після попереднього ознайомлення з інструкцією з безпечного
використання пристрою.
●● Не дозволяйте дітям гратись
з приладо.
●● Не рекомендується використовувати пароварку для приготування
їжі для немовлят.
УВАГА!
Недотримання правил загрожує
пошкодженню майна
●● Завжди вмикайте пароварку в розетку з перемінним
струмом із запобіжником.
виймайте вилку з розетки, тягнучи за провід
живлення.
●● Провід живлення не має звисати з краю столу або
стільниці, не повинен торкатись гарячих поверхонь,
таких як кришки, контейнери.
●● Перед демонтажем складових прилад має охолонути.
●● Не використовуйте агресивні детергенти, такі як
молочко, емульсії, пасти тощо для чищення корпусу системи нагрівання. Вони можуть пошкодити
поверхню та стерти нанесені графічні інформаційні
символи, такі як: ділення, позначки та попереджувальні знаки.
●● Не встановлюйте прилад на гарячих газових або
електричних плитах, на мікрохвильових печах та
духовках, не ставте під навісними шафами і полицями.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Не
66
ВКАЗІВКА
Інформація про прилад та
вказівки щодо використання
●● Прилад призначений для побутового використання і аналогічного
застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та іншому робочому
середовищі,
●● готелях, мотелях та інших житлових об’єктах,
●● агротуристичних господарствах,
●● пансіонатах типу «bed and
breakfast».
У разі використання приладу у професійному
середовищі, умови гарантії змінюються.
●● Пам’ятайте, що рівень води в ємності має завжди
знаходитись між двома позначками Min i Max на
стінці ємності. Тільки в такому разі процес приготування буде вірним.
Технічна характеристика
Технічні дані подано в таблиці.
Пароварка може контактувати з харчовими продуктами.
A
Опис пристрою
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Панель управління
Нагрівальний блок з ємністю для води
Парогенератор розташований позаду
Парогенератор розташований попереду
Індикатор рівня води
Відсік для проводу живлення
Отвір для доливання води
Піддон для стікання
Передня нижня парова чаша (1)
Задня нижня парова чаша (2)
Перегородка нижньої чаші
Передня верхня парова чаша (3)
Задня верхня парова чаша (4)
Перегородка верхньої чаші
Кришка мала права
Кришка мала ліва
Кришка велика
SC1600-001_v03
АКСЕСУАРИ
II
III
18 Решітка
19 Ємність для рису та каші
20 Ємність для соусу (2 шт.)
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
21 Кнопка включити/виключити
22 Кнопка вибору парогенераторів
●● Кнопка
●● Кнопка
– парогенератор розташований попереду
●● Кнопка
– парогенератор розташований попереду
●● Кнопка
– парогенератор розташований попе-
I
I
– парогенератор розташований позаду
зліва
II
справа
реду
III
II
23 LCD-дисплей
24 Кнопка
– вибір автоматичної програми
25 Кнопка
пристрою
– ввімкнення/вимкнення роботи
26 Кнопка
– збільшення часу приготування
27 Кнопка
– скорочення часу приготування
LCD-ДИСПЛЕЙ – ОПИС ІНДИКАТОРІВ
I Автоматичні програми
– власна програма, можливість
запрограмувати власні настройки
,
– яйця
– риба
– овочі
– м’ясо
– курка
– рис
– делікатна обробка (зберігає максимальну
кількість поживних речовин)
– підтримування температури
II Час приготування
III Обрана автоматична програма
Перед використанням пароварки вперше
●● Вийміть пароварку та всі аксесуари з упакування.
●● Видаліть всі самоклеючі етикетки.
●● Зніміть захисну плівку з панелі управління та корпусу
приладу.
●● Всі зйомні деталі (окрім нагрівального блоку з ємністю для води) необхідно ретельно промити в теплій
воді з додаванням засобу для миття посуду. Сполоснути та старанно висушити.
●● Внутрішню частину ємності для води протріть вологою ганчіркою.
Заборонено занурювати у воду чи іншу
рідину нагріваючий блок з ємністю для
води, кабель живлення та вилку.
●● Розмотайте захований кабель.
Підготовка приладу до експлуатації
B
НАЛИВАННЯ ВОДИ
Переконайтеся, що вилка кабелю живлення
вийнята з розетки.
1 Установіть прилад на стабільній, рівній поверхні,
подалі від предметів/поверхонь, які може пошкодити
гаряча пара, наприклад, стін та підвісних шафок.
2 Вставте кабель живлення у поглиблення в корпусі.
3 Наповніть ємність водою. Рівень води має знаходитись між позначками MIN / MAX.
Не перевищуйте рівень «MAX», позначений
боковій стінці ємності води.
SC1600-001_v03
67
Наповнення ємності води до рівня MAX
забезпечує прибл. 40 хв. роботи приладу
та 60 хв. підтримування температури,
тоді як наповнення до рівня MIN вистачить прибл. на 10 хв роботи.
У ємність для води заборонено додавати
приправи та інші рідини.
МОНТАЖ ПІДДОНА ТА ЧАШ
C
1 Після наповнення ємності водою (див. «НАЛИВАННЯ
ВОДИ») установіть піддон на нагрівний блок так, щоб
отвори для пари співпадали з парогенераторами. Притисніть піддон до нагрівного блоку.
Переконайтесь, що піддон став на своє
місце та з усіх сторін щільно прилягає до
нагрівального блоку.
2 Якщо Ви готуєте продукти з різним часом приготування, у передніх парових чашах можна встановити
перегородки.
Перегородки верхньої та нижньої чаш не
є взаємозамінні. Помістіть перегородки
в чашах так, щоб стрілка біля надпису «up»
була спрямована вгору.
3 Покладіть продукти в парові чаші.
Крупні шматки, які потребують більш
тривалого часу приготування, рекомендовано покласти у нижні парові чаші.
Продукти в парових чашах розкладайте
вільно, щоб не перекривати циркуляцію
повітря через отвори в основі чаш.
4 Нижні парові чаші поставте на піддон так, щоб вони
співпадали з паровими отворами.
Пароварка може працювати з верхніми та
нижніми чашами, або лише нижніми, залежно
від кількості страв, які Ви готуєте.
5 У разі необхідності, можна розташувати верхні парові
чаші на нижніх.
Верхні чаші мають на ручках «виступи».
D
Решітка
Бажаючи отримати додаткове місце в чаші можна встановити решітку, завдяки чому продукти розмістити як на
решітці, так і під нею.
Якщо встановити решітку догори ногами, то вийде піднос. У такому положенні ніжки решітки можна використовувати як ручки для перенесення.
Чаша для рису та каш
Чаша призначена для приготування рису та каш.
E
F
Чаші для соусів
Чаші переважно призначені для приготування соусу,
однак можуть служити і для приготування зеленого горошку чи невеликих порцій рису.
Експлуатація та технічне
обслуговування пароварки
G
1 Після встановлення всіх елементів (дивитись «МОНТАЖ ПІДДОНУ ТА ЧАШ») підключіть пристрій до відповідного джерела живлення.
Ви почуєте звуковий сигнал, а на панелі
управління одночасно ввімкнуться всі кнопки та індикатори.
2 Натисніть кнопку
, для ввімкнення приладу. Кно-
пка
загориться та замигають кнопки вибору парогенератора.
У разі відсутності дій протягом 2 хвилин,
пристрій відключиться.
3 За допомогою кнопок
,
,
,
виберіть парогенератор, на якому встановіть час та програму роботи. Загориться підсвітка обраної кнопки.
В пароварці є 3 незалежних парогенератора. Вибір парогенератора, а також час
вироблення пари і програми залежить від
користувача.
Вищезазначені кнопки відповідають наступним парогенераторам:
Переконайтеся, що верхні чаші встановлені правильно.
6 Накрийте чаші відповідними кришками. Зверніть увагу,
щоб виступи в чашах потрапили до пазів кришок.
АКСЕСУАРИ – ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОЦЕСІ
ПРИГОТУВАННЯ
Продукти розкладаються безпосередньо в чаші. Для
зручності приготування до пароварки додаються аксесуари, які можуть використовуватись у різний спосіб.
68
4 За умовчанням встановлена ​​програма P1 з автоматичного меню. Програму приготування можна змінити,
натискаючи кнопку
.
SC1600-001_v03
У пароварці за замовчуванням запрограмовано 10 автоматичних програм з встановленим часом приготування.
Залежно від того, яку програму Ви хочете
вибрати, стільки разів і натискайте кнопку
.
ПРОГРАМА
КОНТЕЙНЕР
ПРИСТРОЮ
КІЛЬКІСТЬ,
ВАГА
ПРОДУКТУ
Можливість налаштування часу приготування. Значення за замовчуванням 30.
Можливість налаштування часу приготування. Значення за замовчуванням 20.
Власна програма 1
Власна програма 2
Яйця
Риба
Овочі
М’ясо
Курка
Рис
Лівий передній
2 шт.
Правий передній
2 шт.
Задній
4 шт.
Лівий передній
100 г
Правий передній
100 г
Задній
200 г
Лівий передній
200 г
Правий передній
200 г
Задній
400 г
Лівий передній
200 г
Правий передній
200 г
Задній
400 г
Лівий передній
300 г
Правий передній
300 г
Задній
600 г
Лівий передній
75 г
Правий передній
75 г
Задній
150 г
Делікатна обробка
Підтримування
температури
5 Позначки, вказані у таблиці, не враховують часу,
необхідного для вироблення пари. Тому, якщо результат
готування Вас не влаштовує, за допомогою кнопок
та
ЧАС РОБОТИ ПРОГРАМИ [хв.]
17
15
23
30
20
35
Безперервна обробка протягом 10
хвилин, далі 8 хвилин робота в режимі
почергового перерви 30 секунд та 90
секунд нагріву.
30
Залежно від налаштувань, парогенератори
можуть працювати одночасно в декількох
конфігураціях.
налаштуйте час приготування на власний розсуд.
Максимальний час приготування 60 хвилин.
6 Повторіть дії з пунктів 3-5 для наступного парогенератора.
SC1600-001_v03
69
11 У разі зміни автоматичної програми на іншу, використовуючи кнопку
налаштуйте нову програму.
12 Для запуску приладу знову натисніть кнопку
.
ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ
13 Після завершення приготування прозвучить звуковий
сигнал і автоматично ввімкнеться програма підтримування температури
. Програма за замовчуванням налаштована на 60 хвилин, дане значення змінити
неможливо. По закінченні цього часу прилад автоматично відключиться.
7 Після налаштування часу та програми для обраних парогенераторів, натисніть кнопку
, для
початку процесу приготування. Кнопки:
,
,
а також кнопки, що означають вибрані парогенератори
будуть горіти.
У процесі приготування цифри на дисплеї
мигають, що свідчить про те, що пристрій працює.
Під час роботи приладу не торкайтеся
парових чаш, кришок та продуктів, які знаходяться в чашах, бо це може призвести
до опіків.
Не вставляйте руки у прилад у процесі його
роботи. Для перевірки стану приготування
страви чи перемішування, використовуйте
кухонне знаряддя з довгою ручкою.
ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ
8 Для зміни налаштувань часу роботи парогенераторів
або затримання приготування процесу роботи приладу,
натисніть кнопку
ковий сигнал.
, прозвучить подвійний зву-
У разі підключення додаткового парогенератора, дійте згідно описів, що містяться
в пунктах 4-6.
У разі відсутності дій протягом 10 хв.,
прилад вимкнеться.
9 За допомогою кнопок
,
,
,
виберіть парогенератор, для якого бажаєте змінити
налаштування.
10 Налаштуйте час приготування, використовуючи кнопки
70
и
За допомогою кнопки
можна
будь-якої миті зупинити програму підтримування температури
чи відключити прилад за допомогою натискання
кнопки
.
14 Після закінчення приготування страви витягніть вилку
кабелю з розетки електромережі.
15 Зніміть кришки з чаш, а потім і самі чаші.
Під час знімання парових чаш використовуйте кухонні рукавиці.
Після закінчення роботи не нахиляйтеся
над відкритою пароваркою – Ви можете
обпектися.
Не витягуйте піддон, поки він повністю не
охолоне.
Піддон для стікання слід чистити після
кожного приготування
Під час витягування піддону будьте обережні! Рідина у ємності для води і у самому
піддоні можуть бути дуже гарячі, незважаючи на охолодження інших частин приладу.
ДОЛИВАННЯ ВОДИ В ПРОЦЕСІ
ПРИГОТУВАННЯ
H
Завдяки індикатору рівня води можна прямо під час приготування їжі перевірити кількість води, яка знаходиться
в даний момент. Якщо рівень води наближається до MIN,
дійте наступним чином:
Для страв, що потребують тривалого
приготування, регулярно перевіряйте
рівень води.
1 Витягніть лійку для води.
.
SC1600-001_v03
Налаштування зберігаються до тих пір,
поки пароварка підключена до розетки
електромережі (з постійним електропостачанням).
З під отвору для заливання води може
вирватись пара. При доливанні води
будьте обережні, щоб уникнути ризику
отримання опіків.
2 Наповніть ємність для води до рівня MAX, повільно
наливаючи воду через отвір.
ПІДТРИМУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Час дії програми ПІДТРИМУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ залежить від того, чи була вона
автоматично ввімкнена після закінчення
готування або чи була ввімкнена користувачем. У першому випадку програма відключиться за 60 хвилин, у другому користувач зможе самостійно встановити час
роботи в межах 30-60 хвилин (за замовченням встановлено 30 хвилин).
Будьте обережні, щоб під час наливання не
розлити воду.
3 Засуньте лійку для води.
Додаткові функції
ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ЗАПУСКУ ПРИЛАДУ БЕЗ
ВОДИ
Пароварка має вбудовану функцію захисту від
ввімкнення приладу без води. За 30 секунд після натискання (після натиснення кнопки
) пролунає
звуковий сигнал, а на панелі з’явиться напис
.
Відключіть прилад, натискаючи кнопку
, наповніть
ємність водою (дивитися «ДОЛИВАННЯ ВОДИ») і знову
налаштуйте параметри приготування ( дивіться «Експлуатація та технічне обслуговування пароварки»).
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ
ВОДИ
Прилад оснащенний електронною системою моніторингу
рівня води. Якщо рівень води занадто низький, пролунає
звуковий сигнал, а на панелі з'явитися напис
, після
чого прилад автоматично завершить роботу.
●● Наповніть ємність для води (дивитись «ДОЛИВАННЯ
ВОДИ В ПРОЦЕСІ ПРИГОТУВАННЯ»).
●● Для повторного ввімкнення приладу натисніть кнопку
. Прилад продовжить роботу.
ВЛАСНІ ПРОГРАМИ P1 та P2
Програми
та
можна використовувати,
щоб зберегти найбільш використовувані години готування. Наприклад, якщо Ви часто готуєте в пароварці
м'ясо протягом 55 хвилин, встановіть час для програми
P1 або P2 на 55 хвилин.
●● За допомогою кнопки
виберіть автоматичну
програму
або
.
●● Налаштуйте бажаний час приготування за допомогою
кнопок
та
.
●● Для збереження налаштованого часу, використовуйте кнопку
.
Встановлена одного разу програма
має однакове значення для всіх парогенераторів. Автоматичну програму
слід
визначити індивідуально для кожного приладу.
SC1600-001_v03
РУЧНЕ
Страви, приготовані на парові, найбільш запашні та корисні
відразу після приготування. Якщо Вам необхідно зберегти
страву теплою протягом деякого часу, використовуйте автоматичну програму підтримування температури
●● За допомогою кнопки
.
виберіть програму
.
●● Значення за замовчуванням для даної функції встановлено на 30 хвилин. У разі необхідності, використо-
вуючи кнопки
та
, налаштуйте час приготування на власний розсуд.
Максимальний час, котрий можна налаштувати - 60 хвилин.
Перед ввімкненням програми підтримування температури, переконайтеся, що
в ємності для води достатньо рідини.
АВТОМАТИЧНЕ
Після завершення процесу приготування пролунає звуковий сигнал і ввімкнеться програма підтримування температури
вимкнеться.
. За 60 хвилин пристрій автоматично
Корисні поради
●● Приготування страви у верхніх парових чашах, може
вимагати довшого часу приготування з огляду на
нижчу температуру пари.
●● Якщо Ви готуєте м'ясо, рибу чи птицю, вкладайте згадані продукти у нижніх чашах так, щоб соки з сирого
чи напівготового м'яса не капали на інші страви.
●● Бажано, щоб порції продуктів були одного розміру.
Якщо порції різного розміру - їх необхідно укладати
шарами, а менші шматки класти зверху.
●● Продукти в парових чашах не мають бути стиснутими. Залишайте між порціями місце, щоб забезпечити максимальну циркуляцію пари.
71
●● У
разі приготування великої кількості продуктів,
у середині встановленого часу зніміть кришку та
перемішайте страву за допомогою кухонного приладу
з довгою ручкою, щоб не обпектися.
●● Сіль та приправи додавайте до страв лише після
закінчення приготування страви. Це дозволить запобігти пошкодженню парогенераторів, розташованих
в ємності для води.
●● Рідину, що збирається у піддоні, можна використовувати для приготування супів або соусів.
●● Не готуйте в пароварці заморожене м'ясо, птицю
та морепродукти. Перед приготуванням їх потрібно
належним чином розморозити.
Додаткова інформація
●● Правильне
натискання кнопки супроводжуватиметься одним звуковим сигналом.
●● Під час роботи пристрою LCD-дисплей постійно підсвічується.
●● Процес готування можна зупинити у будь-який час
натискаючи кнопку
. Для продовження -
знову натисніть кнопку
.
роботи можна встановити шляхом натискання
●● Час
окремо кнопок
i
, а також шляхом їх тривалого натискання.
●● Про завершення роботи сигналізує звуковий сигнал.
Очистка та зберігання
I
6 Вимийте всі частини приладу (крім ємності для води)
у теплій воді з миючим засобом для посуду.
Всі елементи пароварки (крім нагрівального блоку та ємності для води), можна
мити на верхній полиці посудомийної
машини, застосовуючи короткий цикл
миття. Однак, при такому постійному
режимі зовнішня поверхня може втрати
блиск та помутніти.
●● Витріть ретельно кожен елемент.
Усування накипу із ємності для води
За 2-3 місяці постійної експлуатації у ємності для води
може відкластися накип. Це нормальне явище. Кількість
накипу залежить від жорсткості води. Необхідно регулярно усувати накип, щоб забезпечити рівномірну подачу
пару та продовжити строк придатності пароварки.
●● Налийте в ємність для води 2 склянки білого оцту
(не темного) та одну склянку холодної води.
Не використовуйте для видалення накипу
хімічні речовини, та наявні у продажу
засоби для видалення накипу.
●● Підключіть
прилад в електричну розетку. Під час
цього процесу піддон, парові чаші та кришки
повинні знаходитися на своїх місцях.
●● Встановіть таймер на 20 хвилин.
Видалення накипу буде ефективним, якщо
ввімкнути всі парогенератори.
●● Перш ніж почати очищення, переконайтесь, що при- ●● Коли пролунає звуковий сигнал, відключіть пароварку
лад вимкнений, вилка шнуру електроживлення вийнята з розетки.
1 Зніміть парові чаші і кришки чаш.
2 Випорожніть чаші.
3 Обережно зніміть піддон і вилийте вміст в миску або
мийку.
4 Якщо в ємності для води залишиться рідина, злийте
її в миску або в мийку, так як показано на фото.
5 Ємність для води протріть вологою ганчіркою.
Прилад можна чистити лише після його
повного охолодження.
Нагрівальний блок з ємністю для води,
шнур та вилку не занурювати у воду або
іншу рідину.
Для миття корпусу нагрівального елементу не використовуйте агресивні миючі
засоби (емульсії, молочко, пасти тощо).
Вони можуть знищити нанесені інформаційні графічні позначення, такі як: ділення,
символи, попереджувальні знаки і тп.
72
від електроживлення і залиште її до повного охолодження, і потім обережно вилийте оцет.
●● Промийте ємність, для цього кілька разів влийте до
неї холодну воду і вилийте. Висушіть.
Нагрівний блок з ємністю для води, шнур
та вилку не занурювати в воду або іншу
рідину.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони навколишнього середовища. Це зовсім не складно і не потребує
особливих зусиль. Для цього слід віднести
до пункту прийому макулатури картонну
упаковку. Поліетиленові пакети (PE) викинути у контейнер для пластмаси. Зіпсований прилад
віддати у відповідний пункт прийому, бо шкідливі компоненті, які містяться в ньому, можуть загрожувати навколишньому середовищу.
Не викидайте прилад разом із побутовими відходами!
SC1600-001_v03
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту, згідно діючих вимог та правил
конкретного транспортного засобу.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби мають зберігатись в опалювальних складських приміщеннях, при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання приладу не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Виробник зберігає за собою право модифікувати виріб у будьякий час без попереднього повідомлення, з метою дотримування правових норм, положень, директив чи впровадження
конструктивних змін, а також у зв’язку з комерційними, естетичними, торгівельними та іншими причинами.
SC1600-001_v03
73
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special
attention to important safety instructions in order to prevent
accidents and/or avoid damage. Keep this User’s Guide for
future reference.
Important safety instructions
Before starting to use the appliance, become familiar
with the whole content of this user manual.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Always place the appliance on a flat
and even surface.
●● Unplug the food steamer when not in
use and before cleaning.
●● Never operate this appliance if it has
a damaged cord or if the housing
of the heating assembly is visibly
damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired by
qualified service personnel. Improper
servicing may cause a serious hazard
to the user. In case of defects please
contact a qualified service center.
●● Extreme caution must be used when
moving an appliance containing
hot food, water or other hot liquids.
Avoid reaching over the steamer
while operating.
●● Carefully lift and remove lid in order
to avoid burns. Allow water to drip
into steamer.
●● The temperature of accessible
74
surfaces may be high when the
appliance is operating.
●● Do not touch the hot appliance
surfaces, such as lids and containers.
Always use pot holders when
handling hot materials.
●● Do not place hands, face or other
parts of the body over the appliance,
as it generates steam. Slowly lift the
lid. Use utensils with long handgrips
to check the food.
●● Do not operate the food steamer in
the presence of flammable and/or
explosive fumes.
●● The use of accessory attachments
not recommended by the appliance
manufacturer may cause injuries.
●● Do not immerse the heating unit, power
cord or plug in water or other liquids.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● It is not recommended to use the
appliance to prepare food for infants.
SC1600-001_v03
WARNING!
Risk of property damage
●● Plug
the food steamer only to a grounded 230 V
electrical outlet of a voltage in accordance with the
voltage provided on the rating label.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Do not let the power cord hang over edge of table
or shelf, nor touch hot surfaces such as lids and
containers.
●● Allow the appliance to cool before dissembling.
●● Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the heating
assembly housing. They may remove the graphic
information symbols such as: as scales, marks,
warning signs etc.
●● Do not place the appliance on hot gas or electric rings,
in microwave ovens, in hot ovens or directly under
cupboards.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
HINT
Information on the product and
hints on its use
●● This appliance is intended to be used
in household and similar applications
such as:
●● in shops, offices and other similar
working environments;
●● in farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other
residential type environments;
●● in bed and breakfast type
environments.
In case it is used for food business purposes, the
warranty conditions shall change.
●● Make sure the water level is always between Min and
Max. This will ensure a proper cooking process.
Technical parameters
Design of the appliance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Control Panel
Heating unit with water reservoir
Steam generator located at the rear of the appliance
Steam generators located in the front of the appliance
Water level indicator
Power cord storage compartment
Water inlet
Drip tray
Lower front steam bowl (1)
Lower rear steam bowl (2)
Lower steam bowl separator
Upper front steam bowl (3)
Upper rear steam bowl (4)
Upper steam bowl separator
Right small lid
Left small lid
Large lid
ACCESSORIES
18 Grille
19 Rice and groat bowl
20 Sauce bowl (x2)
CONTROL PANEL
21 On / off button
22 Steam generator selection buttons
●●
●●
●●
button - steam generator located at the rear
button - steam generator located in front on the left
hand side
button - steam generator located in front on the right
hand side
●●
button - steam generators located in front
23 LCD display
24
button - automatic program selection
25
button - operation start / pause
26
button - extend cooking time
27
button - reduces cooking time
The technical parameters are indicated on the rating label.
The steam cooker is certified for contact with food.
SC1600-001_v03
75
LCD DISPLAY – DESCRIPTION OF INDICATORS
II
Do not immerse the heating unit with water
reservoir, power cord and plug in water or any
other liquid.
III
●● Unwind the power cord from the cord storage.
Preparing the appliance for operation
I
I
II
III
II
B
POUR WATER
Make sure that the power cord plug is pulled
out from the mains.
1 Place the appliance on a stable, even surface away from
objects / surfaces which may be damaged by hot steam,
e.g. wall-hung cabinets, walls.
2 Place the power cord in the notch of the housing.
3 Fill the reservoir with water. The water level in the
reservoir must be between the MIN and MAX marks.
Do not exceed the "MAX" level marked on the
side wall of the water reservoir.
I Automatic programs
– customised program, programmable
customised settings
,
– eggs
– fish
– vegetable
– meat
– chicken
– rice
– gentle cooking (retains maximum amount of
nutrients)
– keep warm function
II Cooking time
III Selected automatic program
Before first use
●● Remove the appliance and all accessories from the
packaging.
●● Remove all self-adhesive labels from the appliance.
●● Remove the protective film from the control panel and
appliance housing.
●● Wash all appliance elements (except for heating unit
with a water reservoir) with warm water and dishwashing
liquid. Dry thoroughly.
●● Wipe the interior of the water reservoir with a damp cloth.
76
Filling the water reservoir to the MAX level
allows for approximately 40 minutes of
appliance operation and 60 minutes of
keep warm function, whereas filling the
water reservoir to the MIN level allows for
approximately 10 minutes of operation.
Do not put any seasoning or any other liquids
than water into the water reservoir.
DRIP TRAY AND BOWLS ASSEMBLY
C
1 After filling the reservoir with water (see "POUR
WATER") fit the drip tray on the heating unit so that the
steam vents positions are adjusted to the steam generators.
Push the drip tray to the heating unit.
Make sure the drip tray evenly adheres to the
heating unit at each side.
2 When cooking products with different cooking times, the
front steam bowls may be fitted with separators.
Upper and lower bowl separators are not
interchangeable. Put the separators in bowls so
that the arrow at the "up" sign was facing up.
3 Put the products into the steam bowls.
It is recommended to use the lower bowls for
larger portions of food that requires longer
cooking.
Loosely place the products in the steam bowls,
so as not to completely block the flow of steam
through the vents in the base of steam bowls.
4 Place the lower steam bowls on a drip tray. Adjust the
bowls to the steam vents.
SC1600-001_v03
Depending on the number of meals to cook,
the steam cooker may be fitted with lower and
upper steam bowls or only lower bowls.
2 Press
button to switch on the appliance.
button will light up and the steam generator selection
buttons will flash.
5 If necessary, place the upper steam bowls onto the lower
ones.
If necessary, place the upper steam bowls onto
the lower ones.
Make sure that the upper bowls are placed
correctly.
When no button is pressed for 2 minutes, the
appliance turns off.
3 Using
,
,
,
buttons select
a steam generator for which you want to set the time and
operation program. The selected button will flash.
The steam cooker has 3 independent steam
generators. Selection of a steam generator,
as well as the steaming time and program
depends on the user.
6 Cover the steam bowls with the corresponding lids.
Ensure the tongues in steam bowls fit into notches in the lids.
ACCESSORIES – APPLICATION IN COOKING
Put the products directly in the steam bowls or if necessary
use the accessories included with the appliance. The
accessories may be used in various ways.
The above buttons correspond to the following of steam
generators:
D
Grille
To make more space for the products in the steam bowl,
place the grille so that the products may be put on the grille
and underneath it.
If you put the grille up side down in the bowl, it may serve as
a tray, in this position, grille feet serve as carrying handles.
E
Rice and groat bowl
This bowl is designed for cooking rice and groats.
F
Sauce bowls
The bowls are mainly designed for cooking sauce, but may also
be used for cooking peas, as well as small portions of rice.
Steam cooker functions and operation
4 P1 program from an automatic menu is a default
program. Cooking program may be changed by pressing
button.
Depending on which program you choose, you
may need to press
button several times.
G
1 After installing all the components (see "DRIP TRAY
AND BOWLS ASSEMBLY"), connect the appliance to
a suitable power source.
The appliance is programmed with 10 automatic
programs with a default cooking time.
You will hear a single beep, all the buttons and
indicators on the control panel will light up for
a moment.
PROGRAM
CONTAINER
AMOUNT,
PRODUCT
WEIGHT
Customised
program 1
Customised
program 2
Eggs
SC1600-001_v03
DURATION OF THE PROGRAMME [min]
Cooking time may be set. Default value
of 30.
Cooking time may be set. Default value
of 20.
Front left
2 pcs.
Front right
2 pcs.
Rear
4 pcs.
17
77
PROGRAM
Fish
Vegetables
Meat
Chicken
Rice
CONTAINER
AMOUNT,
PRODUCT
WEIGHT
Front left
100 g
Front right
100 g
Rear
200 g
Front left
200 g
Front right
200 g
Rear
400 g
Front left
200 g
Front right
200 g
Rear
400 g
Front left
300 g
Front right
300 g
Rear
600 g
Front left
75 g
Front right
75 g
Rear
150 g
Gentle cooking
DURATION OF THE PROGRAMME [min]
15
23
30
20
35
Continued cooking for 10 minutes, followed
by 8 minutes operation alternately nonheating for 30 seconds and 90 seconds of
heating.
Keep warm function
30
5 The values​given in the table do not include the time the
steam cooker requires to start generating steam. Therefore,
if the cooking result is not satisfactory, use the
and
buttons to adjust the cooking time to suit your needs.
The maximum cooking time is 60 minutes.
6 Repeat steps 3-5 for the next steam generator.
Depending on the setting, steam generators
can operate simultaneously in several
configurations.
7 After setting the time and program for the selected
steam generators, press
button to start cooking.
Buttons:
,
, as well as the buttons indicating
the selected steam generators will light up.
The numbers on the display blink during
cooking top indicate that the appliance is in
operation.
When using the appliance do not touch the
steam bowls, lids or the products inside the
steam bowls, as this may cause burns.
78
SC1600-001_v03
Do not put your hands into the appliance while
cooking. To check the progress of cooking or
mixing use a tool with a long handle.
CHANGE SETTINGS
8 To change the cooking time for the steam generators or
stop cooking during appliance operation, press
button. You will hear a double beep.
If an additional steam generator is activated,
follow the steps described in paragraphs 4-6.
When no button is pressed for 10 minutes, the
appliance turns off.
9 Using
,
,
,
buttons select
a steam generator for which you want to change the settings.
10 Adjust the cooking time to suit your needs using
and
buttons.
11 If changing an automatic program to a different one, use
button to set a new program.
12 To start the appliance, press
button again.
FINISH COOKING
13 After cooking is finished, you will hear a beep and the
keep warm function will start automatically
. The
program is set to 60 minutes as default, this value​cannot be
changed. After this time, the appliance turns off automatically.
At any time, by pressing
button the
keep warm function may be stopped
and the appliance may be switched of with
button.
14 After cooking is finished, pull out the power cord plug
from the mains.
15 Remove the lids from the bowls and then steam bowls
from the appliance.
Use oven gloves to remove the steam bowls.
After cooking is finished do not lean over the
appliance with the lids removed, as it may
cause skin burns.
Do not remove the drip tray until completely
cold.
Empty the drip tray each time you have finished
cooking.
SC1600-001_v03
Remove the drip tray with caution, because
water in the water reservoir and the fluid
collected in the drip tray may still be very hot
despite other parts of the appliance are cold.
H
TOP UP WATER WHILE COOKING
By means of the water level indicator, the amount of water
in the reservoir may be checked when the appliance is
operating. If the water level is approaching MIN, proceed as
follows:
For food that requires longer cooking, check
the water level on a regular basis.
1 Pull out the water inlet.
Steam may be escaping from underneath the
water inlet. Be careful when pouring water to
avoid the risk of burns.
2 Fill the water reservoir to the MAX level slowly pouring
water through the water inlet.
Be careful not to spill the water when pouring.
3 Push in the water inlet.
Additional Features
PROTECTION AGAINST STARTING THE APPLIANCE
WHEN THE WATER RESERVOIR IS EMPTY
The steam cooker has a built-in protection against starting
the appliance with no water in the water reservoir. After
approximately 30 seconds from starting (from pressing
button), you will hear a beep and the display
shows
. Switch off the appliance by pressing
button, then fill the reservoir with water (see "POUR
WATER") and re-set the cooking parameters (see "Steam
cooker functions and operation").
ELECTRONIC WATER LEVEL MONITORING SYSTEM
The appliance is equipped with an electronic system to
monitor the water level. If the water level is too low, an
acoustic signal will sound, the display will show
the appliance will stop automatically.
, and
●● Fill the water reservoir (see "TOP UP WATER WHILE
COOKING").
●● To restart the appliance, press
appliance will continue its operation.
button. The
P1 and P2 CUSTOMISED PROGRAMS
and
programs may be used to keep the
most frequently used cooking times. For example, if you
often cook meat in the steam cooker for 55 minutes, set the
time for P1 or P2 program for 55 minutes.
79
●● Using
button select the automatic program
or
.
and
●● Set the preferred cooking time using
buttons.
button.
●● To save the set time, press
Once set automatic program
has the
same value for all steam generators. Automatic
program
must be defined separately for
each steam generator.
Settings are kept for as long as the steam
cooker is plugged into the mains (and the
power supply is maintained).
KEEP WARM FUNCTION
Duration of the KEEP WARM program depends
on whether the program was activated
automatically when cooking time ended or
it has been enabled by the user. In the first
case, the program stops after 60 minutes and
in the other, the user is able to set the time in
the range of 30-60 minutes (default value is 30
minutes).
MANUAL
Steamed food is the most aromatic and healthy immediately
after preparation (cooking). If, however, it is necessary to
keep the food warm for a short time, use an automatic keep
warm program
.
button select
program.
●● Using
●● Default time for this function is 30 minutes. If necessary,
using the
and
suit your needs.
buttons, adjust cooking time to
The maximum time is 60 minutes.
Before starting the keep warm program, make
sure that there is sufficient water in the water
reservoir.
AUTOMATIC
After cooking is finished, you will hear a beep and the keep
warm function
will start for 60 minutes automatically.
After 60 minutes, the appliance turns off automatically.
Helpful hints
●● Cooking in the upper steam bowls may require a longer
●● It is recommended that portions of the products were
of similar size. If the portions are of different sizes, it is
necessary to stack them in layers, smaller pieces on top.
●● Products in steam bowls are not to be pressed. Keep
space between the product portions to provide maximum
steam flow.
●● When cooking large quantities of products, remove the
lid in the middle of cooking and stir the food with a tool
with a long handle wearing oven gloves to protect hands.
●● Add salt and seasoning to the steam bowls when
cooking is finished. This will prevent damage to the
steam generators located in the water reservoir.
●● Fluid collected in the drip tray may be kept and used to
prepare soups and sauces.
●● Do not cook frozen meat, poultry and seafood in the
appliance. These should be thoroughly defrosted before
cooking.
Additional information
●● Proper
pressing of a button will be confirmed with
a single beep.
●● During operation, the LCD display remains lit up all the
time.
●● The cooking process may be paused at any time by
pressing
program, press
button. To continue the paused
button.
●● You can set cook time by pressing the
buttons or by holding them down.
●● Program end is indicated by a single beep.
Cleaning and Maintenance
and
I
●● Before cleaning, always make sure that the appliance is
switched off and the power cord plug is pulled out from
the mains.
1 Remove the steam bowls and lids.
2 Empty the steam bowls.
3 Carefully remove the drip tray and pour the contents into
a bowl or sink.
4 If there is still some water in the water reservoir, pour it
into a bowl or sink, as shown on the picture.
5 Wipe the water reservoir with a damp cloth.
Clean the appliance only when it is completely
cold.
Do not immerse the heating unit with water
reservoir, power cord and plug in water or any
other liquid.
cooking time, due to lower steam temperature.
●● If you cook meat, fish or poultry, always place these
products in the lower steam bowls so that juices from
raw or partially cooked meat do not drip on other food.
80
SC1600-001_v03
Do not use strong detergents such as
emulsions, pastes, etc. to clean the housing of
the heating unit with the water reservoir. They
might for example remove graphic symbols,
such as: scale, marks, warning signs, etc.
6 Wash all appliance elements (except for heating unit with
a water reservoir) with warm water and dishwashing liquid.
All parts of the appliance (except for a heating
unit with a water reservoir) may also be
washed in the upper basket of the dishwasher,
using a short washing cycle. However, the
continuous washing in the dishwasher may
cause a slight loss of the external surface
gloss and its tarnishing.
●● Wipe each element dry.
Removing scales from the water reservoir
After 2-3 months of using the appliance, scales may built
up in the water reservoir. This is normal. The amount of
scales depends on the water hardness. Regular descaling
is necessary to ensure constant amount of generated steam
and to extend service life of the steam cooker.
●● Pour 2 cups of white vinegar (not dark) and a glass of
cold water into the water reservoir.
Do not use chemicals or descaling products
available on the market.
●● Connect the device to the mains. During this process,
drip tray, steam bowls and lids should be fitted.
●● Set the cooking time for 20 minutes
Descaling will be more efficient if you enable all
steam generators.
●● When the appliance beeps, unplug the steam cooker
from the power supply, allow to cool down completely
and carefully pour out vinegar.
●● Rinse the water reservoir. For this, pour cold water into
the reservoir and pour it out, repeat several times. Wipe
the appliance dry.
Do not immerse the heating unit with water
reservoir, power cord and plug in water or any
other liquid.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
SC1600-001_v03
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
81
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising