Zelmer | ZME 8101SD | User manual | Zelmer ZME 8101SD User Manual

Zelmer ZME 8101SD User Manual
Typ ZME8101SD
Typ ZME8121SE
Typ ZME8131SD
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Piekarnik elektryczny do zabudowy Typ ZME8101SD, ZME8121SE, ZME8131SD
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Vestavná elektrická trouba Typ ZME8101SD, ZME8121SE, ZME8131SD
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Elektrická zabudovateľná rúra Typ ZME8101SD, ZME8121SE, ZME8131SD
EN USER MANUAL
Built-in electric oven Type ZME8101SD, ZME8121SE, ZME8131SD
2–7
8–13
14–19
20–24
PL
Szanowny Kliencie!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów
Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę
należy poświęcić wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania urządzenia zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia urządzenia.
Instrukcję użytkowania radzimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również
w trakcie późniejszego użytkowania urządzenia.
Niniejsza instrukcja zawiera rozdziały dotyczące instrukcji bezpieczeństwa, instrukcji działania, instrukcji instalowania oraz wskazówki jak rozwiązać problem, itp.
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . ............................................................................2
Panel sterowania . ..............................................................................................................2
Dane techniczne . ...............................................................................................................3
Instalacja ............................................................................................................................3
Podłączenie do zasilania . ..................................................................................................4
Otwory wentylacyjne ..........................................................................................................4
Obsługa piekarnika . ...........................................................................................................4
Ustawianie zegara .........................................................................................................4
Ustawianie funkcji ..........................................................................................................4
Funkcja zapytania . ........................................................................................................4
Funkcja blokady przed dziećmi . ....................................................................................4
Funkcja przypominania . ................................................................................................4
Start/Pauza/Anulowanie funkcji .....................................................................................5
Funkcja oszczędzania energii . ......................................................................................5
Specyfikacja . .................................................................................................................5
Czyszczenie i konserwacja ................................................................................................5
Zewnętrzna powierzchnia drzwiczek .............................................................................5
Samooczyszczanie katalityczne ....................................................................................5
Wymiana żarówki wewnątrz piekarnika . ............................................................................5
Akcesoria . ..........................................................................................................................5
Tabele i wskazówki . ...........................................................................................................6
Ekologia – zadbajmy o środowisko ....................................................................................7
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Zawiera ona ważne wskazówki jak zainstalować, użytkować i serwisować bezpiecznie piekarnik.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Nieprawidłowe podłączenie przewodu przyłączeniowego może spowodować ryzyko
wystąpienia porażenia prądem.
●● Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone zanim wymienisz żarówkę, by zapobiec porażeniu prądem.
●● Części dostępne mogą stać się gorące. Nie należy dopuszczać dzieci do
piekarnika.
●● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
●● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
●● Nie ciągnij za przewód, aby wyjąć wtyczkę z gniazda.
●● Nie dotykaj piekarnika mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
●● Czynności instalacyjne, konserwacyjne i inne dotyczące piekarnika można wykonywać, gdy urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
●● Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się zachowanie ostrożności,
aby unikać dotykania gorących elementów wewnątrz piekarnika.
●● Otwieraj ostrożnie drzwi piekarnika, aby uniknąć oparzenia się przez wydobywającą
się gorącą parę.
●● Jeśli przewód jest uszkodzony musi zostać natychmiast wymieniony. Podczas
wymiany przewodu postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami. Usuń przewód
zasilający i zastąp go przewodem typu H05VVV-F lub H05V2V2-F.
Przewód musi wytrzymać zasilanie wymagane dla piekarnika. Wymiana przewodu
musi zostać wykonana przez technika o odpowiednich kwalifikacjach.
Przewód uziemiający (żółto-zielony) musi być o 10 mm dłuższy od przewodu
zasilającego.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu prze-
miennego) wyposażonego w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Instalacja i naprawa piekarnika powinna być wykonana wyłącznie przez uprawnionego instalatora zgodnie ze wskazówkami producenta.
●● Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie dla użytku domowego. Należy używać go
wyłącznie do przygotowania potraw, nigdy w innych celach.
●● Nie używać szorstkich środków czyszczących lub ostrych metalowych przedmiotów do czyszczenia szkła drzwiczek, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może
doprowadzić do popękania szkła.
●● Nie należy używać pary do czyszczenia.
●● Piekarnik może być używany wyłącznie w celu zgodnym z przeznaczeniem; można
go używać wyłącznie do przygotowywania potraw. Jakiekolwiek inne użycie, np.
jako forma ogrzewania, jest niewłaściwym użyciem piekarnika i dlatego jest niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez niewłaściwe lub nierozsądne korzystanie z piekarnika.
●● Stosowanie nasadek, listwy lub przedłużaczy nie jest zalecane.
●● Przewodniki przewodów zasilających muszą mieć przekrój znamionowy nie mniejszy niż 3 x 1,5 mm².
●● Urządzenie rozłączające należy zamontować na przewodach nieodłączalnych zgodnie z regułami dotyczącymi przewodów.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby zapewnić łatwy dostęp do niej
w przyszłości.
●● Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka powinna być łatwo dostępna.
●● Podczas pierwszego włączenia piekarnika może wydobywać się gryzący
dym.
Dzieje się tak, ponieważ pierwszy raz zostało podgrzane spoiwo paneli izolujących
wokół piekarnika.
Jest to zjawisko zupełnie normalne, jeśli pojawi się dym, należy zaczekać aż dym się
ulotni zanim włożysz potrawę do pieca.
●● Jeśli nie stosujesz się do powyższych wskazówek, producent nie gwarantuje bezpieczeństwa piekarnika.
●● Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji.
Panel sterowania
2
ME-008_v01
Lampka: Najlepszy model wyposażony jest w dodatkową lampkę, wiec
możesz widzieć co dzieje się wewnątrz nie otwierając drzwiczek.
Rozmrażanie: Powietrze w temperaturze pokojowej zostaje wprawione
w ruch przez mocny nadmuch dzięki czemu krąży wokół potrawy. Jest to
łagodny sposób skracania czasu rozmrażania delikatnych potraw takich jak
ryba lub drób.
Termoobieg: Element w kształcie pierścienia wokół wentylatora stale
wytwarza gorące powietrze, które następnie jest rozprowadzane po wnętrzu piekarnika zapewniając stałą temperaturę. Jest to metoda efektywna
i oszczędna, szczególnie doskonała w przypadku pieczenia na kilku poziomach jednocześnie.
Grill i nawiew: Ciepło jest rozprowadzane przez element grilla i bezpośrednio dotyka powierzchni potrawy, w tym samym czasie wentylator rozprowadza gorące powietrze w piekarniku. Ta metoda pozwala zaoszczędzić 30-40% energii i uzyskać efekt równomiernej chrupkości. Idealna do
mięsa i drobiu by uzyskać efekt rożna.
Grillowanie całej powierzchni: element podczerwieni oraz górna grzałka
pracują równocześnie zapewniając grillowanie całej powierzchni oraz precyzyjną kontrolę temperatury.
Grillowanie na podczerwień: jedynie wewnętrzny element grilla włącza
się i wyłącza utrzymując temperaturę. Idealne w przypadku małych ilości
lub tylko środkowej powierzchni potrawy.
Pieczenie konwencjonalne: Górna i dolna grzałka pracują w tym samym
czasie zapewniając pieczenie metodą konwencjonalną. Dzięki naturalnemu
przewodzeniu ciepłe powietrze przechodzi na środek piekarnika.
Grzanie z dołu: grzałka dolna zamontowana w dolnej części piekarnika
dostarcza bardziej skoncentrowane ciepło od spodu potrawy. Idealne do
podstawy pizzy by uzyskać chrupiący spód.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Piekarnik jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą
ochronną.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Instalacja
Wstaw piekarnik w przeznaczone dla niego miejsce w zabudowie kuchennej; można go
montować pod blatem lub w pionowej szafce. Zamocuj piekarnik w odpowiedniej pozycji
śrubami używając dwóch otworów mocujących na obudowie.
Aby zlokalizować otwory mocujące otwórz drzwiczki piekarnika i zajrzyj do środka. Aby
zapewnić odpowiednią wentylację, podczas montażu piekarnika należy zachować odpowiednie wymiary i odległości podane poniżej.
Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego technika. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zniszczenia spowodowane niewłaściwym montażem.
Wymiar [mm]
A
C
E
G
600+2
590+2
24+2
25+2
Wymiar [mm]
B
D
F
560+2
90
5
Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku błędnej instalacji,
niewłaściwego i błędnego użytkowania.
Aby piekarnik prawidłowo pracował konieczna jest właściwa obudowa.
Panele zabudowy obok piekarnika muszą być z materiałów odpornych na
działanie wysokich temperatur. Upewnij się, że klej użyty do szafek zrobionych z drewna oklejanego może wytrzymać temperaturę 120ºC. Tworzywa
sztuczne lub kleje, które nie mogą wytrzymać takich temperatur będą
topnieć i deformować szafkę. Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, gdy urządzenie jest zabudowane, elementy elektryczne muszą
być całkowicie zaizolowane. Wszystkie osłony muszą być dobrze przymocowane, by nie dało się ich usunąć bez specjalnych narzędzi.
Usuń tył szafki lub wykonaj otwory pokazane na rysunkach instalacyjnych,
aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza wokół piekarnika. Z tyłu
znajduje się przewód przyłączeniowy. Przed przyłączeniem do sieci należy
sprawdzić czy napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce
znamionowej urządzenia.
ME-008_v01
3
Podłączenie do zasilania
Obsługa piekarnika
Przy piekarniku zainstaluj wyłącznik w miejscu łatwo dostępnym, odległość między stykami musi wynosić co najmniej 3 mm.
Przed podłączeniem przewodu przyłączeniowego do sieci elektrycznej sprawdź czy sieć
elektryczna ma wystarczającą moc w stosunku do maksymalnej mocy pobieranej przez
piekarnik, która jest podana na tabliczce znamionowej.
��������������������������������������������������������������������
Podczas instalacji należy wziąć pod uwagę pozycję przewodu zasilającego. Należy unikać temperatury powyżej 50ºC w jakimkolwiek punkcie
przewodu. Piekarnik spełnia normy bezpieczeństwa ustalone przez organy
regulacyjne.
Piekarnik jest bezpieczny w użyciu jedynie, jeśli został odpowiednio uziemiony zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi odnośnie bezpieczeństwa przewodów. Musisz zapewnić właściwe uziemienie piekarnika.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia osób, zwierząt lub własności spowodowane nieprawidłowym uziemieniem piekarnika.
Napięcie i częstotliwość zostały określone na tabliczce znamionowej. Układ
okablowania i przewodów musi wytrzymać maksymalną moc elektryczną
wymaganą dla piekarnika. Określona jest ona na tabliczce znamionowej.
�����������������������������������������������������������������
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skorzystaj z usługi wykwalifikowa������
nego specjalisty.
W celu podłączenia kabla:
1 Odkręć osłonę tabliczki zaciskowej.
2 Odkręć śruby przytrzymujące kabel i trzy śruby styków L-N3 Zamocuj kabelki pod główkami śrub.
4 Po zamocowaniu przewodu przykręć osłonę.
USTAWIENIE ZEGARA
Gdy piekarnik zostaje podłączony do zasilania, początkowo wyświetla się „00:00”, alarm
wyda jednokrotny sygnał dźwiękowy i urządzenie przejdzie w stan oczekiwania.
1 Naciśnij przycisk
, zaczną świecić cyfry godzin.
2 Naciśnij przycisk „–” lub „+”, aby ustawić właściwą godzinę pomiędzy 0-23.
3 Naciśnij przycisk
, zaczną świecić cyfry minut.
4 Naciśnij przycisk „–” lub „+”, aby ustawić właściwe cyfry minut pomiędzy 0-59.
5 Naciśnij przycisk
, aby zakończyć ustawianie zegara. Zacznie świecić pulsacyjnie
„:” i wyświetli się godzina.
USTAWIENIE FUNKCJI
1 Naciśnij przycisk „<” lub „>”, aby wybrać żądaną funkcję. Zaświeci się odpowiedni
wskaźnik.
2 Naciśnij przycisk „–” lub „+”, aby ustawić czas pieczenia.
3 Naciśnij przycisk
, aby ustawić temperaturę.
4 Naciśnij przycisk „–” lub „+”, aby ustawić funkcję pieczenia.
5 Naciśnij przycisk
, aby zatwierdzić rozpoczęcie pieczenia.
Nagrzewanie się piekarnika do wybranej temperatury sygnalizowanie jest
miganiem wartości temperatury.
Kiedy piekarnik osiągnie wybraną temperaturę wartość przestanie migać
i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Kiedy piekarnik jest gorący świeci się symbol
na wyświetlaczu.
6 Jeśli pominiesz punkty od 2 do 4, naciśnij przycisk
, aby potwierdzić bezpośrednio start pieczenia. Ustawienie czasu będzie automatyczne i wynosi 9 godzin zaś automatyczne ustawienie temperatury zostanie wyświetlone na wyświetlaczu LED.
1 Wartości progowe do ustawiania czasu przyciskami kodującymi są
następujące:
0 - 9 godzin
: 1 minuta
2 Wartość progowa ustawiania temperatury wynosi 5 stopni Celcjusza.
3 Naciśnij przycisk „–” lub „+”, aby ustawić czas pieczenia, podczas pieczenia. Następnie naciśnij przycisk
, aby rozpocząć pieczenie. Jeśli
nie naciśniesz
w ciągu 3 sekund, piekarnik powróci do poprzedniego
czasu i będzie kontynuować pieczenie.
4 Naciśnij przycisk
i następnie przycisk „–” lub „+”, aby wyregulować temperaturę podczas pieczenia. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
Następnie naciśnij przycisk
, aby rozpocząć pieczenie. Jeśli nie naci-
śniesz
w ciągu 3 sekund, piekarnik powróci do poprzedniej temperatury i będzie kontynuować pieczenie.
FUNKCJA ZAPYTANIA
Podczas procesu pieczenia, możesz użyć funkcji zapytania. Po 3 sekundach urządzenie
powróci do normalnego trybu pracy.
1 Podczas trybu pieczenia naciśnij przycisk
, aby wyświetlił się obecny czas.
2 Jeśli zegar został nastawiony, naciśnij przycisk
godzina.
, aby dowiedzieć się, która jest
FUNKCJA BLOKADY PRZED DZIEĆMI
Otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne
Blokada: W trybie oczekiwania naciskaj przyciski
i
równocześnie przez
3 sekundy. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy oznaczający rozpoczęcie blokady przed
dziećmi i zaświeci się wskaźnik
.
Anulowanie blokady: W trybie blokady naciskaj
i
równocześnie przez
3 sekundy. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady.
FUNKCJA PRZYPOMINANIA
Piekarnik wyposażony jest w 9-godzinny alarm. Funkcja ta przypomina, że nadszedł
czas na rozpoczęcie gotowania. Alarm można ustawić na określony czas – od 1 minuty
do 9 godzin. Alarm można ustawić jedynie w stanie gotowości (stand-by). Aby ustawić
alarm, postępuj według następujących kroków:
1 Naciśnij przycisk ustawienia alarmu
.
2 Naciśnij przycisk „–” lub „+”, aby ustawić godzinę alarmu.
Wentylator pracuje nadal do 15 minut od zakończenia pracy piekarnika.
4
3 Naciśnij ponownie przycisk ustawienia alarmu
.
4 Naciśnij przycisk „–” lub „+”, aby ustawić minutę alarmu.
5 Aby rozpocząć odliczanie czasu naciśnij przycisk
.
ME-008_v01
Jeśli upłynie ustawiony czas, rozlegnie się alarm 10 razy, a następnie
symbol
zniknie z wyświetlacza. Możesz wykasować alarm podczas
procesu ustawiania, naciskając przycisk stop. Jeśli natomiast alarm
został już nastawiony, możesz go wykasować naciskając dwukrotnie przycisk „stop”.
START/PAUZA/ANULOWANIE FUNKCJI
1 Jeżeli został ustawiony czas gotowania, naciśnij przycisk
wanie. Jeśli gotowanie zostało przerwane, naciśnij przycisk
2 Podczas procesu pieczenia naciśnij przycisk
3 Naciśnij przycisk
3 Trzymaj drzwiczki pod kątem 15 stopni, chwyć je obiema rękami i wyciągnij je z zawiasów ku sobie.
, aby rozpocząć goto, aby je kontynuować.
, aby przerwać pieczenie.
dwukrotnie, aby anulować pieczenie. FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII
1 W trybie oczekiwania naciśnij przycisk
przez 3 sekundy, wyświetlacz LED wyłączy się i przejdzie w tryb oszczędzania energii.
2 Jeśli w trybie oczekiwania nie będzie żadnych działań przez 10 minut, wyświetlacz
LED wyłączy się i przejdzie w tryb oszczędzania energii.
3 W trybie oszczędzania energii naciśnij jakikolwiek przycisk (pomijając przycisk ustawiania zegara
) aby wyjść z trybu oszczędzania energii.
SPECYFIKACJA
1 Gdy ustawiony został programator pieczenia, a w ciągu 5 minut nie naciśnięto przy-
cisk
, zostanie wyświetlona aktualna godzina. Ustawienie zostanie anulowane.
2 Sygnał dźwiękowy słychać po skutecznym naciśnięciu. Po nieskutecznym naciśnięciu
nie będzie odpowiedzi.
3 Sygnał dźwiękowy zabrzmi pięć razy by przypomnieć, że pieczenie jest zakończone.
Czyszczenie i konserwacja
Jeśli wyciągając drzwiczki sięgniesz do zawiasu istnieje ryzyko skaleczenia.
Instalując drzwiczki piekarnika:
1 Wstaw zawiasy w odpowiednie otwory po obu stronach i przechyl drzwiczki w dół. Gdy
drzwiczki znajdą się w odpowiedniej pozycji odsłonią się elementy zawiasu.
2 Zamknij uchwyt zawiasu.
3 Zamknij drzwiczki piekarnika.
Wymiana żarówki wewnątrz piekarnika
Aby wymienić żarówkę w piekarniku odłącz go od zasilania
i jeśli to konieczne, poczekaj, aż piekarnik ostygnie. Odkręć
klosz, a następnie żarówkę.
Wymień ją na identyczną (230 V – 25 W), która może
wytrzymać bardzo wysokie temperatury (300°C).
Dla zachowania dobrego wyglądu i niezawodności urządzenia należy dbać o jego
czystość.
Nieznaczne różnice w kolorze frontu urządzenia są spowodowane użyciem różnych materiałów, takich jak szkło, plastik i metal.
Części, które mają kontakt z żywnością powinny być czyszczone regularnie.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, odłącz urządzenie od zasilania.
Zaczekaj aż wnętrze urządzenia wystygnie. Lekko ciepłe elementy łatwiej
czyścić.
Nigdy nie pozostawiaj kwaśnych substancji (kwasek cytrynowy, ocet) na częściach ze stali
nierdzewnej.
Do czyszczenia nie używaj sprzętu pod wysokim ciśnieniem lub urządzeń do czyszczenia
parą.
Nigdy nie używaj środków ściernych, drucianki lub ostrych przedmiotów do czyszczenia
szklanych drzwiczek i metalowych powierzchni piekarnika.
Powierzchnie ze stali nierdzewnej lub emaliowane należy czyścić ciepłą
wodą z mydłem lub odpowiednim markowym produktem.
Do mycia powierzchni szklanych używaj detergentów do mycia szyb
i miękkiej szmatki.
Akcesoria
Półki-Ruszt
Wkładka do stawiania patelni na grilla,
naczyń, blach na ciasta lub elementów
do opiekania lub grillowania.
Wspornik półek
Wsporniki z szynami na półki po prawej i lewej
stronie piekarnika mogą być wyjmowane w celu
czyszczenia ścian bocznych.
CZYSZCZENIE DRZWICZEK PIEKARNIKA
Brytfanna uniwersalna
Do gotowania dużych ilości potraw takich jak torty
z lejącym ciastem, ciasta, zamrożone potrawy,
itp., lub do zbierania tłuszczu/sosu z mięsa.
W celu wygodnego dostępu podczas mycia wnętrza piekarnika można wyjąć drzwi
piekarnika.
1 Otwórz drzwiczki, aby znalazły się w pozycji poziomej.
2 Przesuń uchwyt zawiasu po obu stronach do pozycji całkowicie otwartej.
Prowadnice teleskopowe
(ZME8121SE)
ME-008_v01
5
Tabele i wskazówki
Potrawa
Pozycja półki
Ciastka
Metoda gotowania
Temp. [°C]
Czas [min.]
3
160
20-30
Biszkopt
2
160
25-35
Szarlotka
2
190
50-70
Szarlotka
1+3
190
50-70
Ciastka
3
160
20-30
Ciastka
1+3
160
20-30
Zapiekanki*
4
240
1-3
Burgery**
4
240
10-20
7-17
* podgrzewanie 10 min. ** podgrzewanie 5 min., 1 strona 10-20 min., 2 strona 7-17 min.
Odniesienie do EN 60350
Potrawa
Waga
Pozycja półki
Herbatniki
–
3
Ciasto
–
Rolada biszkoptowa
Metoda gotowania
Temp [°C]
Czas [min.]
Naczynie
1 strona
2 strona
180
15-25
–
Blacha do pieczenia
2
170
23-35
–
Blacha do pieczenia
–
3
200
10-18
–
Blacha do pieczenia
Herbatniki
–
1+3
180
15-30
–
Blacha do pieczenia
Kiełbaski
400 g
4
240
5-10
3-6
Ruszt
Tosty
4 porcje
4
240
4-7
–
Ruszt
Tosty
9 porcji
4
240
4-7
–
Ruszt
Wołowina
1000 g
2
210
10-20
5-15
Ruszt*
Wieprzowina
1000 g
2
190
19-29
11-21
Ruszt
Kurczak
1300 g
2
180
35-45
15-25
Naczynie ceramiczne
+Ruszt
Burgery
1000 g
4
240
10-20
5-10
Ruszt*
Filety wieprzowe
1000 g
4
240
15-25
10-20
Ruszt*
Kiełbaski
400 g
4
240
4-8
3-5
Ruszt
Filety wołowe
1000 g
4
240
10-20
5-15
Ruszt*
* Wstaw brytfannę uniwersalną na poziom 1
6
ME-008_v01
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne.
W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż
znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!!!
●● Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci!
●● Proszę udać się do punktu recyklingu w celu usunięcia opakowania lub urządzenia.
Należy odciąć kabel zasilający i zniszczyć urządzenie zamykające drzwiczki.
●● Opakowanie kartonowe jest produkowane z papieru z recyklingu powinno zostać
oddane do miejsca zbiórki makulatury do recyklingu.
●● Zapewniając, że ten produkt został prawidłowo usunięty, pomagacie Państwo zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wystąpić
w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami tego produktu.
●● W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z miejscowym urzędem lub firmą zajmującą się wywożeniem
śmieci.
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zabudowa.zelmer.pl
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
ME-008_v01
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Prosíme o důkladné přečtění tohoto návodu k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům, abyste během používání zařízení zabránili úrazům nebo poškození
zařízení.
Doporučujeme zachovat tento návod pro případné budoucí nahlédnutí.
Tento návod obsahuje bezpečnostní pokyny, návod k použití, návod k instalaci, pokyny
k řešení problémů apod.
Obsah
Bezpečnostní pokyny..........................................................................................................8
Ovládací panel.....................................................................................................................8
Technické údaje...................................................................................................................9
Instalace..............................................................................................................................9
Připojení k napájení...........................................................................................................10
Ventilační otvory................................................................................................................10
Použití trouby.....................................................................................................................10
Nastavení hodin............................................................................................................10
Nastavení funkcí...........................................................................................................10
Funkce dotazu..............................................................................................................10
Funkce dětského zámku...............................................................................................10
Funkce připomínání......................................................................................................10
Start/Pauza/Storno....................................................................................................... 11
Funkce úspory energie................................................................................................. 11
Specifikace................................................................................................................... 11
Čištění a údržba................................................................................................................ 11
Vnější povrch dvířek..................................................................................................... 11
Katalytické samočištění................................................................................................ 11
Výměna žárovky ve troubě................................................................................................ 11
Příslušenství...................................................................................................................... 11
Tabulky a pokyny...............................................................................................................12
Ekologie – dbejme na životní prostředí.............................................................................13
Přečtěte si důkladně tento návod, který obsahuje důležité pokyny k bezpečné
instalaci, použití a servisu trouby.
Bezpečnostní pokyny
Nebezpečí! / Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nesprávné
připojení napájecího přívodu může způsobit poranění elektrickým
proudem.
●● Před výměnou žárovky zkontolujte, zda je zařízení vypnuto, abyste zabránili poranění elektrickým proudem.
●● Přístupné části se mohou být horké. Zabraňte přístupu dětí k troubě.
●● Přístroj není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu
k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost tomu, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Pokud dojde k poškození neodpojitelného napájecího kabelu, musí být vyměněn
u výrobce nebo v servisu, či kvalifikovanou osobou pro zabránění nezpezpečí.
●● Opravy přístroje smí provádět pouze řádně proškolená osoba. Nesprávně prove-
dená oprava může způsobit nebezpečí pro uživatele. V případě poškození doporučujeme se obrátit na servisní středisko.
●● Nevytahujte vidlici napájecího přívodu taháním za kabel.
●● Nedotýkejte se trouby mokrýma nebo vlhkýma rukama či nohama.
●● Instalaci, údržbu a jiné činnosti spojené s troubou lze provádět, pokud je spotřebič
odpojen z elektrické sítě.
●● Během používání se spotřebič stává horký. Zachovejte opatrnost, abyste zabránili
styku s horkými prvky uvnitř trouby.
●● Zachovejte opatrnost při otvírání dvířek trouby, abyste zabránili opaření párou.
●● Pokud je kabel poškozen, musí být neodkladně vyměněn. Výměna musí být provedena v souladu s těmito pokyny: Odstraňte napájecí kabel a nahraďte jej kabelem
typ H05VVV-F lub H05V2V2-F.
●● Kabel musí vydržet napájení vyžadované pro troubu. Výměna kabelu musí být provedena kvalifikovanou osobou.
●● Uzemňovací kabel (žlutozelený) musí být delší o 10 mm než napájecí kabel.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození majetku
●● Zařízení připojujte do zásuvky elektrické sítě (pouze střídavého proudu) vybavené
uzemněním, s napětím shodným s napětím uvedeným na povinném štítku.
●● Zařízení není určeno pro práci s použitím vnějších časových vypínačů nebo vnějších
dálkových ovladačů.
●● Instalace a oprava trouby by měla být prováděna pouze kvalifikovanou osobou dle
pokynů výrobce.
●● Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Má být používáno pouze k přípravě
jídla, nikoli za jiným účelem.
●● K čištění skla dvířek nepoužívejte drsné detergenty ani kovové předměty, protože
mohou způsobit poškrábání povrchu a prasknutí skla.
●● K čištění nepoužívejte páru.
●● Trouba smí být používána pouze v souladu s jejím určením, tj. pro přípravu jídla.
Jakékoliv jiné použití, např. vytápění, je nesprávné a proto nebezpečné. Výrobce
není odpovědný za jakékoliv škody způsobené nesprávným nebo neopatrným použitím trouby.
●● Použití nástavců, lišt nebo prodlužovacích kabelů se nedoporučuje.
●● Minimální průřez vodičů napájecích kabelů musí činit 3 x 1,5 mm2.
●● Rozpojovací zařízení musí být nainstalováno na neodpojitelných kabelech dle pravidel platných pro kabely.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Uchovávejte tento návod na bezpečném místě, abyste k němu měli snadný přístup.
●● Po instalaci zařízení vidlice musí být snadno přístupná.
●● Po prvním zapnutí trouby se může objevit ostrý kouř. Je to důsledkem prvního
ohřevu pojiva izolačních panelů kolem trouby. Je to normální jev. Počkejte, až kouř
zmizí, než vložíte jídlo do trouby.
●● Pokud narušíte výše uvedené pokyny, výrobce nezajišťuje bezpečnost použití
trouby.
●● Před prvním zprovozněním zařízení seznamte se z obsahem celého návodu
k použití.
Ovládací panel
8
ME-008_v01
Osvětelní: Nejlepší model je vybaven dodatečným osvětlením, díky němuž
můžete pozorovat, co se děje uvnitř, bez otvírání dvířek.
Rozmrazování: Vzduch v pokojové teplotě je uveden do pohybu silným
proudem, díky čemuž krouží kolem jídla. Je to jemný způsob zrychlení rozmrazování citlivých druhů jídla (např. ryb a drůbeže).
Termooběh: Prvek ve tvaru prstenu kolem ventilátoru stále vytváří horký
vzduch, který je pak rozváděn po vnitřku trouby a zajišťuje stálou teplotu.
Je to účinná a úsporná metoda, zejména v případě současného pečení na
několika úrovních.
Gril a přívod vzduchu: Teplo je rozváděno přes grilovací prvek a přímo
se dotýká povrchu jídla, zatímco ventilátor rozvádí horký vzduch v troubě.
Tato metoda umožňuje ušetřit 30-40% energie a docílit efektu rovnoměrně
opečeného, křupavého jídla. Je ideální pro získání efektu rožně u masa
a drůbeže.
Grilování celého povrchu: prvek infračerveného tepla a horní topné
těleso pracjí současně a zajišťují grilování celého povrchu a přesnou kontrolu teploty.
Infračervené grilování: pouze vnitřní grilovací prvek se zapíná a vypíná,
což zajišťuje udržení teploty. Ideální v případě Ideální v případě úpravy
malého množství jídla nebo pouze pro střední propečení povrchu jídla.
Běžné pečení: horní a spodní topné těleso pracují současně a zajišťují
pečení běžnou metodou. Díky přirozené vodivosti teplý vzduch prochází
dovnitř doprostřed trouby.
Spodní ohřev: topné těleso nainstalované v dolní části trouby ohřívá
hlavně spodní části jídla. Tato metoda je ideální pro získání křupavého
těsta pizzy.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na povinném štítku produktu.
Trouba je zařízením 1. třídy, vybaveným napájecím kabelem s bezpečnostní žilou.
Zařízení splňuje požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky směrnic:
–– Nízkonapěťové elektrické zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elekromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Produkt má označení CE na povinném štítku.
Instalace
Umístěte troubu na určené místo v kuchyňském nábytku. Lze jej nainstalovat pod deskou
nebo ve svislé skříňce. Upevněte troubu šrouby v příslušné poloze pomocí dvou upevňovacích otvorů na krytu.
Pro nalezení upevňovacích otvorů otevřte dvířka trouby a podívejte se dovnitř. Pro zajištění správné ventilace zachovejte během montáže níže uvedené rozměry a vzdálenosti.
Zařízení by mělo být nainstalováno kvalifikovanou osobou. Výrobce není odpovědný za
veškeré úrazy a škody způsobené nesprávnou montáží.
Rozměr [mm]
A
C
E
G
600+2
590+2
24+2
25+2
Rozměr [mm]
B
D
F
560+2
90
5
Výrobce není odpovědný za škody způsobené nesprávnou instalací
a nesprávným použitím.
Aby trouba správně fungovala, je nutné zajistit správný kryt. Panely
vestavby vedle trouby musí být vyrobeny z teploodolných materiálů. Zkontrolujte, zda lepidlo použité ve skříňkách z oblepeného dřeva může vydržet
teplotu 120°C. Umělá hmota nebo lepidlo, které nemůže vydržet takové
teploty, může se tavit a deformovat skříňku. Dle platných bezpečnostních
norem, pokud je zařízení ve vestavbě, elektrické prvky musí být plně izolovány. Všechny kryty musí být správně upevněny, aby nebylo možné je
odstranit bez speciálního nářadí.
Odstraňte zadní část skříňky nebo zhotovte otvory znázorněné na instalačních výkresech, abyste zajistili správný oběh vzduchu kolem trouby.
V zadní části se nachází napájecí kabel. Před připojením k síti je nutné
zkontrolovat, zda je napětí v síti shodné s napětím uvedeným na povinném
štítku zařízení.
ME-008_v01
9
Připojení k napájení
Použití trouby
U trouby nainstalujte vypínač na snadno přístupném místě. Vzdálenost mezi styky musí
činit min. 3 mm.
Před připojením napájecího kabelu k elektrické síti zkontrolujte, zda elektrická síť má
postačující výkon ve vztahu k maximálnímu výkonu trouby, uvedenému na povinném
štítku.
Při instalaci je nutné zohlednit polohu napájecího přívodu. Vyhýbejte se
teplotě vyšší než 50°C v jakémkoliv místě kabelu. Trouba splňuje bezpečnostní normy ustanovené příslušnými orgány.
Trouba je bezpečná pouze v případě, že byla řádně uzemněna dle platných
právních požadavků na bezpečnost přívodů. Musíte zajistit správné uzemnění trouby. Výrobce není odpovědný za jakékoliv škody a úrazy lidí, zvířat
nebo majetku způsobené nesprávným uzemněním trouby.
Napětí a frekvence jsou uvedeny na povinném štítku. Systém vedení a přívodu musí vydržet maximální elektrický výkon vyžadovaný pro troubu.
Maximální výkon je uveden na povinném štítku.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, použijte služby kvalifikované osoby.
Pro připojení kabelu:
1 Odšroubujte kryt svorkovnice.
2 Uvolněte upevňovací šrouby kabelu a tři šrouby styků L-N3 Upevněte kabely pod hlavami šroubů.
4 Po připevnění kabelu přišroubujte kryt.
NASTAVENÍ HODIN
Po připojení trouby k napájení bude zobrazeno „00:00“, signalizace vytvoří jeden zvukový
signál a zařízení bude ve stavu očekávání.
1 Stiskněte tlačítko
, začnou svítit číslice hodin.
2 Stiskněte tlačítko „–” nebo „+” pro nastavení správné hodiny mezi 0-23.
3 Stiskněte tlačítko
, začnou svítit číslice minut.
4 Stiskněte tlačítko „–” nebo „+” pro nastavení správných minut mezi 0-59.
5 Stiskněte tlačítko
se čas.
pro ukončení nastavení hodin. Začne blikat „:” a zobrazí
NASTAVENÍ FUNKCE
1 Stiskněte tlačítko „<” nebo „>” pro volbu požadované funkce. Začne svítit příslušný
ukazatel.
2 Stiskněte tlačítko „–” nebo „+” pro nastavení doby pečení.
3 Stiskněte tlačítko
pro nastavení teploty.
4 Stiskněte tlačítko „–” nebo „+” pro nastavení funkce pečení.
5 Stiskněte tlačítko
pro potvrzení pečení.
Ohřev trouby na zvolenou teplotu je signalizován blikáním hodnoty
teploty.
Jakmile trouba dosáhne požadovanou teplotu, hodnota přestane blikat
a zazní jeden zvukový signál.
Pokud je trouba horká, na displeji svítí symbol
.
6 Pokud vynecháte body 2 až 4, stisknutím tlačítka
přímo potvrdíte zahájení
pečení. Nastavení času proběhne automaticky a bude činit 9 hodin, automatické nastavení teploty se zobrazí na LED displeji.
1 Mezní hodnoty pro nastavení doby kódovacími tlačítky:
0 - 9 hodin
: 1 minuta
2 Mezní hodnota nastavení teploty činí 5°C.
3 Nastavit dobu pečení během pečení můžete stisknutím tlačítka „–”nebo
„+”. Pak stisknutím tlačítka
začněte pečení. Pokud to neuděláte
během 3 vteřin, trouba se vrátí k předchozímu nastavení doby pečení
a bude pokračovat v pečení.
4 Stisknutím tlačítka
a pak tlačítka „–” nebo „+” můžete upravit teplotu během pečení. Rozsvítí se příslušný ukazatel.
Pak stisknutím tlačítka
začněte pečení. Pokud to neuděláte
během 3 vteřin, trouba se vrátí k předchozímu nastavení teploty a bude
pokračovat v pečení.
FUNKCE DOTAZU
Během pečení můžete použít funkci dotazu. Po 3 vteřinách se zařízení vrátí k normálnímu
způsobu práce.
1 Během pečení stiskněte tlačítko
, aby se zobrazila aktuální doba.
2 Pokud byly hodiny nastaveny, stiskněte tlačítko
pro informaci, kolik je hodin.
FUNKCE DĚTSKÉHO ZÁMKU
Ventilační otvory
Ventilační otvory
Dětský zámek: v režimu očekávání stiskněte současně tlačítka
a
po dobu
3 vteřin. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který znamená zapnutí dětského zámku, začne
svítit ukazatel
.
Stornování zámku: V režimu dětského zámku stiskněte současně tlačítka
a
po
dobu 3 vteřin. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který znamená uvolnění zámku.
FUNKCE PŘIPOMÍNÁNÍ
Trouba je vybavena 9-hodinovou signalizací. Tato funkce připomíná, že je nutné začít
pečení. Signalizaci lze nastavit na určitou dobu – od 1 minuty do 9 hodin. Signalizaci
lze nastavit pouze v režimu připravenosti k práci (stand-by). Pro nastavení signalizace
proveďte tyto činnosti:
1 Stiskněte tlačítko nastavení signalizace
.
2 Stiskněte tlačítko „–“ nebo „+“ pro nastavení hodiny signálu.
3 Opětovně stiskněte tlačítko nastavení signalizace
.
4 Stiskněte tlačítko „–“ nebo „+“ pro nastavení minuty signálu.
5 Odpočítávání času spusťte stisknutím tlačítka
.
Ventilátor pokračuje v práci do 15 minut od ukončení práce trouby.
10
ME-008_v01
Po uplynutí nastavené doby signál zazní desetkrát a potom symbol
zmizí z displeje. Můžete zrušit signalizaci během procesu nastavení stisknutím tlačítka stop. Pokud signalizace již byla nastavena, můžete ji zrušit
dvojitým stisknutím tlačítka „stop“.
START/PAUZA/STORNO
1 Pokud byla nastavená doba pečení, stiskněte tlačítko
pečení přerušeno, stiskněte tlačítko
2 Během pečení stiskněte tlačítko
3 Dvojitým stisknutím tlačítka
3 Držte dvířka pod úhlem 15°, uchopte je oběma rukama a vyjměte ze závěsů směrem
k sobě.
pro pečení. Pokud bylo
pro pokračování.
pro přerušení pečení.
bude pečení stornováno. FUNKCE ÚSPORY ENERGIE
1 V režimu očekávání stiskněte tlačítko
po dobu 3 vteřin, LED displej se vypne
a projde do režimu úspory energie.
2 Pokud v režimu očekávání po dobu 10 minut nebude provedena žádná činnost, LED
displej se vypne a přejde do režimu úspory energie.
3 V režimu úspory energie stiskněte kterékoli tlačítko (kromě tlačítka pro nastavení
hodin
) pro opuštění režimu úspory energie.
SPECIFIKACE
1 Pokud byl nastaven program pečení a po dobu 5 minut nebylo stisknuto tlačítko
,
bude zobrazen aktuální čas a nastavení bude stornováno.
2 Zvukový signál je slyšet po účinném stisknutí. Po neúčinném stisknutí odpověď
nebude.
3 Zvukový signál zazní pětkrát pro připomenutí, že je pečení ukončeno.
Čištění a údržba
Pro udržení dobrého vzhledu a spolehlivosti zařízení je nutné dbát na jeho čistotu.
Nepatrné rozdíly barvy přední části zařízení jsou způsobeny použitím různých materiálů:
skla, plastu a kovu.
Části, které se dostávají do styku s jídlem, by měly být čištěny pravidelně.
Pokud při vyjímání dvířek sáhnete na závěs, je nebezpečí úrazu.
Při instalaci dvířek trouby:
1 Vložte závěsy do příslušných otvorů na obou stranách a nakloňte dvířka dolů.
Až dvířka budou ve správné poloze, budou odhaleny prvky závěsu.
2 Zavřete úchyt závěsu.
3 Zavřete dvířka trouby.
Výměna žárovky uvnitř trouby
Pro výměnu žárovky ve troubě odpojte zařízení ze sítě
a pokud to je nutné, nechte troubu vychladnout. Vyšroubujte stínidlo a potom žárovku.
Žárovku vyměňte za stejnou (230 V – 25 W), která může
vydržet velmi vysoké teploty (300°C).
Před čištěním vždy odpojte zařízení ze sítě.
Nechte vnitřek zařízení vychladnout. Lehce teplé prvky se snadněji čistí.
Nikdy nenechávejte kyselé látky (citronová kyselina, ocet) na částích z nerezové oceli.
K čištění nepoužívejte vysoký tlak ani páru.
Nikdy nepoužívejte drsné a ostré předměty k čištění skleněných dvířek a kovových povrchů trouby.
Příslušenství
Police-rošt
Vložka pro umístění pánve, nádobí, plechů na pečení nebo grilovacích prvků.
Povrchy z nerezové oceli nebo emailované je nutné čistit teplou vodou
s mýdlem nebo vhodným detergentem.
K mytí skleněných povrchů používejte detergenty na mytí skla a měkký
hadřík
ČIŠTĚNÍ DVÍŘEK TROUBY
Pro pohodlný přístup při mytí vnitřku trouby můžete vyjmout dvířka trouby.
1 Otevřte dvířka tak, aby byly ve vodorovné poloze.
2 Posuňte úchyt závěsu na obou stranách do úplně otevřené polohy.
Vzpěra na police
Vzpěry s kolejnicemi na obou stranách trouby lze
vyjímat pro čištění bočních stěn.
Univerzální pekáč
Na přípravu velkého množství jídel, např. dortů
s měkkým těstem, buchet, mražených jídel apod.
nebo na sbírání tuku z masa.
Teleskopová vodicí lišta
(ZME8121SE)
ME-008_v01
11
Tabulky a pokyny
Jídlo
Poloha police
Sušenky
Metoda pečení
Teplota [°C]
Doba [min.]
3
160
20-30
Piškoty
2
160
25-35
Jablečný závin
2
190
50-70
Jablečný závin
1+3
190
50-70
Sušenky
3
160
20-30
Sušenky
1+3
160
20-30
Zapékaná jídla*
4
240
1-3
Burgry**
4
240
10-20
7-17
* ohřev 10 min. ** ohřev 5 min., 1. strana 10-20 min., 2. strana 7-17 min.
Odkaz na EN 60350
Jídlo
Hmotnost
Poloha police
Čajové sušenky
–
3
Buchta
–
Piškotová roláda
Metoda pečení
Teplota [°C]
Doba [min.]
Nádoba
1. strana
2. strana
180
15-25
–
Plech
2
170
23-35
–
Plech
–
3
200
10-18
–
Plech
Čajové sušenky
–
1+3
180
15-30
–
Plech
Klobása
400 g
4
240
5-10
3-6
Rošt
Topinky
4 ks
4
240
4-7
–
Rošt
Topinky
9 ks
4
240
4-7
–
Rošt
Hovězí maso
1000 g
2
210
10-20
5-15
Rošt*
Vepřové maso
1000 g
2
190
19-29
11-21
Rošt
Kuře
1300 g
2
180
35-45
15-25
Keramická nádoba
+ Rošt
Burgry
1000 g
4
240
10-20
5-10
Rošt*
Vepřové filé
1000 g
4
240
15-25
10-20
Rošt*
Klobása
400 g
4
240
4-8
3-5
Rošt
Hovězí filé
1000 g
4
240
10-20
5-15
Rošt
* Vložte univerzální pekáč na 1. úroveň
12
ME-008_v01
Ekologie – pečujme o životní prostředí
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE,
PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER –
viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
●● Obalové materiály mohou být nebezpečné dětem!
●● Obal a zařízení odevzdejte ve sběrně za účelem recyklace. Odstřihněte napájecí kabel
a zničte zařízení uzávěru dvířek.
●● Kartónový obal se vyrábí z recyklovaného papíru a je třeba jej odevzdat do sběrny
k opětovné recyklaci.
likvidací tohoto výrobku pomáháte zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a zdraví lidí, které by se mohly projevit v případě nesprávného zacházení s odpadem tohoto výrobku.
●● Pro podrobné informace spojené s recyklací tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
úřad nebo firmu, která se zabývá vývozem odpadu.
●● Správnou
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
ME-008_v01
13
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme Vás, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Osobitnú pozornosť venujte
bezpečnostným pokynom. Predídete tak nehodám a/alebo poškodeniu zariadenia počas
jeho používania.
Odporúčame Vám, zachovajte si návod na obsluhu, aby ste si mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania zariadenia.
Tento návod na obsluhu obsahuje kapitoly, ktoré sa týkajú bezpečnostného návodu, pracovného návodu, inštalačného návodu a pokyny ako riešiť problém, atď.
Obsah
Bezpečnostné pokyny.......................................................................................................14
Riadiaci panel....................................................................................................................14
Technické údaje.................................................................................................................15
Inštalácia...........................................................................................................................15
Pripojenie do elektrického napätia.....................................................................................16
Ventilačné otvory...............................................................................................................16
Obsluha rúry......................................................................................................................16
Nastavenie času...........................................................................................................16
Nastavenie funkcií........................................................................................................16
Funkcia dopytovania.....................................................................................................16
Funkcia blokády pred deťmi..........................................................................................16
Funkcia pripomínania...................................................................................................17
Štart / Prestávka / Zrušenie funkcií...............................................................................17
Funkcia úspory energie................................................................................................17
Špecifikácia...................................................................................................................17
Čistenie a údržba...............................................................................................................17
Vonkajší povrch dvierok................................................................................................17
Katalytické samočistenie..............................................................................................17
Výmena žiarovky vo vnútri rúry.........................................................................................17
Prídavné zariadenia (Príslušenstvo)..................................................................................17
Tabuľky a pokyny...............................................................................................................18
Ekológia – dbajme sa o životné prostredie........................................................................19
Prečítajte si pozorne tento návod. Návod obsahuje dôležité pokyny ako bezpečne
zainštalovať, používať a servisovať rúru.
Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Nesprávne zapojenie prívodného elektrického kábla môže spôsobiť poranenie elek-
trickým prúdom.
●● Skôr než vymeníte žiarovku, presvedčte sa, že spotrebič je vypnutý. Predídete tak
poraneniu elektrickým prúdom.
●● Prístupné časti rúry sa môžu nahrievať. Dávajte pozor, aby sa deti nepribližovali
k rúre.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad
alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Ak sa poškodí elektrický neodpojiteľný prípojný kábel, musí ho vymeniť výrobca
alebo špecializovaný opravárenský servis alebo vykvalifikovaná osoba. Uniknete tak
prípadnému poraneniu.
●● Opravu zariadenia môže vykonávať len preškolený personál. Nesprávne vykonaná
oprava môže vážne ohroziť užívateľa. Ak zistíte chyby, obráťte sa na špecializovaný
servis.
●● Ak chcete vytiahnuť elektrickú zástrčku zo zásuvky, neťahajte za kábel.
●● Nedotýkajte sa rúry mokrými alebo vlhkými rukami alebo chodidlami.
●● Inštalačné, údržbárske a iné činnosti týkajúce sa rúry môžete vykonávať len ak je
zariadenie odpojené od elektrickej siete.
●● Počas používania zariadenie sa zariadenia nahrieva. Odporúčame Vám, zachovajte
opatrnosť. Nedotýkajte sa horúcich prvkov vo vnútri rúry.
●● Otvárajte opatrne dvierka rúry. Predídete tak opareniam horúcou parou, ktorá sa
dostáva von z rúry.
●● Ak je elektrický kábel poškodený, musí byť okamžite vymenený. Počas výmeny kábla
postupujte v súlade s nasledujúcim návodom. Odstráňte elektrický kábel a nahraďte
ho káblom typu H05VVV-F alebo H05V2V2-F. Kábel musí vydržať požadované
napätie pre rúru. Výmenu kábla musí vykonať technik s príslušnými kvalifikáciami.
●● Uzemňujúci kábel (žlto-zelený) musí byť o 10 mm dlhší od elektrického kábl
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete poškodiť majetok
●● Spotrebič vždy zapnite do elektrickej zásuvky výlučne striedavého napätia. Elek-
trická zásuvka musí mať ochranný kolík a napätie, ktoré zodpovedá napätiu uvedenému na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Spotrebič nepoužívajte spolu s vonkajšími časovými vypínačmi alebo osobitnou
diaľkovou reguláciou.
●● Inštaláciu a opravu rúry musí vykonať výlučne oprávnený inštalátor v súlade
s pokynmi výrobcu.
●● Spotrebič je navrhnutý výlučne pre domáce používanie. Používajte ho výlučne na
prípravu jedál, nikdy nie na iné účely.
●● Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové predmety na čistenia
skla dvierok. Môžu porysovať povrch, čo môže viesť k popukaniu skla.
●● Nepoužívajte na čistenie paru.
●● Rúra môže byť používaná výlučne na účely, na ktoré bola určená. Môžete ju používať výlučne na prípravu jedál. Akékoľvek iné použitie, napr. ako forma ohrievania
je nevhodným použitím rúry a preto je nebezpečné. Výrobca nie je zodpovedný za
akékoľvek škody zapríčinené nevhodným alebo nerozumným používaním rúry.
●● Používanie nástavcov, líšt alebo predlžovačiek sa neodporúča.
●● Vodiče elektrických káblov musia mať prierez minimálne 3 x 1,5 mm2.
●● Rozpojiteľný spotrebič zamontujte pomocou neodpojiteľných káblov v súlade s pravidlami, ktoré sa týkajú káblov.
Pokyn
Informácie o výrobku a pokyny na používanie
●● Uchovajte si tento návod v bezpečnom mieste, aby ste v budúcnosti mali k nemu
ľahký prístup.
●● Zástrčka musí byť po zainštalovaní zariadenia ľahko prístupná.
●● Počas prvého zapnutia rúry môžete cítiť ťažko znesiteľný dym. Deje sa tak, pretože
prvý raz bol zohriaty spoj izolujúcich panelov okolo rúry. Je to úplne normálny jav.
Ak sa objaví dym, počkajte do momentu, keď dym zanikne, až potom vložte jedlo
do rúry.
●● Ak nebudete dodržiavať vyššie uvedené pokyny, výrobca nezaručuje bezpečnosť
rúry.
●● Pred začatím používania spotrebiča sa oboznámte s obsahom celého návodu.
Riadiaci panel
14
ME-008_v01
Kontrolka: Najlepší model má kontrolku, môžete teda vidieť, čo sa deje vo
vnútri rúry bez toho, aby ste otvárali dvierka.
Rozmrazovanie: Začne fúkať vzduch s izbovou teplotou a krúžiť okolo jedla.
Toto je mierny spôsob skrátenia času rozmrazovania jemných jedál ako napr.
ryba alebo hydina.
Termoobeh: Prvok v tvare prsteňa stále vytvára okolo ventilátora horúci
vzduch. Horúci vzduch je následne rozvádzaný vo vnútri rúry a zabezpečuje tak stálu teplotu. Je to efektívna a úsporná metóda, obzvlášť vynikajúca, ak pečiete súčasne na niekoľkých úrovniach.
Gril a vzduchová ventilácia: Prvok grilu rozvádza teplo, ktoré sa priamo
dotýka povrchu jedla. V tom istom čase ventilátor rozvádza horúci vzduch
v rúru. Táto metóda dovoľuje usporiť 30-40% energie a získať efekt rovnomernej chrupkavosti. Je to ideálne k mäsu a hydine, keď chcete získať
efekt roštu.
Grilovanie celého povrchu: prvok infračerveného žiarenia a horný
ponorný varič (elektrická špirála) pracujú zároveň. Zabezpečujú grilovanie
celého povrchu a presnú kontrolu teploty.
Grilovanie na infračervenom žiarení: zapína a vypína sa len vnútorný
prvok grilu a udržuje tak teplotu. Je to ideálne v prípade malého množstva
alebo len pre strednú časť povrchu jedla.
Konvenčné pečenie: Horný a dolný ponorný varič pracujú v tom istom
čase. Zabezpečujú tak pečenie konvenčnou metódou. Vďaka prirodzenému prenosu tepla teplý vzduch prechádza do stredu rúry.
Ohrievanie z dolu: ponorný varič, ktorý je zamontovaný v dolnej časti rúry,
dodáva teplejší vzduch od spodku jedla. Je to ideálne pre spodok pizzi, ak
chcete získať chrupiacy spodok.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku. Rúra je zariadením I triedy,
ktoré má elektrický prívodný kábel s ochrannou žilou.
Spotrebič spĺňa požiadavky platných noriem. Spotrebič je v súlade s požiadavkami
direktív:
–– Elektrické nízkonapäťové spotrebič (LVD) – 2006/95/EC
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený znakom CE na výrobnom štítku.
Inštalácia
Vložte rúru na určené miesto v kuchynskej linke. Môžete ju zamontovať pod blatom alebo
vo zvislej skrinke. Zamontujte rúru do príslušnej polohy šrobami. Použite dva pripevňujúce otvory na kryte. Ak chcete nájsť pripevňujúce otvory, otvorte dvierka rúry a pozrite sa
dovnútra. Ak chcete zabezpečiť vhodnú ventiláciu, dodržujte počas montáže rúry príslušné
rozmery a vzdialenosti uvedené nižšie.
Zariadenie musí zainštalovať vykvalifikovaný technik. Výrobca nezodpovedá za úrazy
a zničenia zapríčinené nevhodnou montážou.
Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku zlej inštalácie,
nesprávneho a zlého používania.
Wymiar [mm]
A
C
E
G
600+2
590+2
24+2
25+2
Wymiar [mm]
B
D
F
560+2
90
5
Ak má rúra správne pracovať, je potrebný vhodný kryt. Panely kuchynskej
linky vedľa rúry musia byť z materiálov, ktoré sú odolné voči pôsobeniu
vysokých teplôt. Presvedčte sa, že lep použitý v drevených lepených skrinkách vydrží teplotu 120°C. Umelé hmoty alebo lepidlá, ktoré nemôžu vydržať takúto teplotu, sa budú topiť a deformovať skrinku. V súlade s platnými bezpečnostnými normami, ak je zariadenie vstavané, elektrické prvky
musia byť celkom zaizolované. Všetky ochranné kryty musia byť dobre
pripevnené, aby nemohli byť odstránené bez špeciálneho náradia.
Odstráňte zadnú časť skrinky alebo urobte otvory zobrazené na inštalačných obrázkoch. Zabezpečíte tak dostatočný prísun vzduchu okolo rúry.
Na zadnej strane rúry sa nachádza prípojný elektrický kábel. Pred pripojením rúry do siete preverte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu, ktoré je
uvedené na výrobnom štítku spotrebiča.
ME-008_v01
15
Pripojenie do elektrického prúdu
Obsluha rúry
Vypínač zainštalujte pri rúre na ľahko prístupným mieste. Vzdialenosť medzi kontaktmi
musí byť aspoň 3 mm.
Pred pripojením prípojného elektrického kábla do elektrickej siete preverte, či elektrická
sieť má postačujúcu napätie v pomere k maximálnemu príkonu, ktorú odoberá rúra. Maximálna príkon, ktorý odoberá rúra, je uvedený na výrobnom štítku.
Počas inštalácie zoberte do úvahy polohu elektrického kábla. Predchádzajte teplotám viac než 50°C v akokoľvek bode kábla. Rúra spĺňa bezpečnostné normy, ktoré určili regulačné orgány.
Rúra je bezpečná v používaní len vtedy, ak bola zodpovedajúco uzemnená
v súlade s platnými právnymi požiadavkami ohľadne bezpečnosti káblov.
Musíte zabezpečiť vhodné uzemnenie rúry. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody alebo zranenie osôb a zvierat alebo vlastností zapríčinené
nesprávnym uzemnením rúry.
Napätie a frekvencia sú uvedené na výrobnom štítku. Systém kabeláže
a rozloženie káblov musia vydržať maximálny elektrický príkon, ktorý je
pre rúru požadovaný. Príkon je uvedený na výrobnom štítku.
Ak máte akékoľvek pochybnosti, využite služby vykvalifikovaného
špecialistu.
Ak chcete pripojiť kábel:
1 Odšrobujte kryt schémy spojenia koncoviek.
2 Odkrúťte šroby, ktoré pridržiavajú kábel a tri šroby kontaktov L-N3 Pripevnite káble pod hlavičkami šrobov.
4 Po pripevnení elektrického kábla zašrobujte kryt.
NASTAVENIE HODÍN
Keď je rúra zapojená do elektrického prúdu, na displeji na začiatku sa zobrazuje „00:00”.
Alarm vydá jeden zvukový signál a spotrebič prejde do stavu čakania.
1 Stlačte tlačidlo
, začnú sa svietiť číslice hodín.
2 Stlačte tlačidlo „–” alebo „+”. Nastavíte tak správnu hodinu medzi 0-23.
3 Stlačte tlačidlo
, začnú sa svietiť číslice minút.
4 Stlačte tlačidlo „–” alebo „+”. Nastavíte tak správne minúty medzi 0-59.
5 Stlačte tlačidlo
Ukončíte tak nastavovanie hodín. Začne sa svietiť pulzujúci znak
„:” a zobrazí sa hodina.
NASTAVENIE FUNKCIÍ
1 Stlačte tlačidlo „<” alebo „>”. Zvolíte tak požadovanú funkciu. Zasvieti sa príslušný
ukazovateľ.
2 Stlačte tlačidlo „–” alebo „+”. Nastavíte čas pečenia.
3 Stlačte tlačidlo
. Nastavíte teplotu.
4 Stlačte tlačidlo „–” alebo „+”. Nastavíte funkcie pečenia.
5 Stlačte tlačidlo
. Potvrdíte začiatok pečenia.
Ak sa rúra zahrieva na vybranú teplotu, hodnota teploty bliká.
Keď rúra dosiahne vybranú teplotu, hodnota teploty prestane blikať
a budete počuť jeden zvukový signál.
Keď je rúra horúca, na displeji sa svieti symbol
.
6 Ak preskočíte body od 2 do 4, stlačte tlačidlo
. Potvrdíte tak okamžitý štart pečenia. Čas sa automaticky nastaví na 9 hodín. Teplota sa automaticky nastavení a zobrazí
LED displeji.
1 Prahové hodnoty pre účely nastavenia času kódujúcimi tlačidlami sú
nasledujúce:
0 - 9 hodín
: 1 minúta
2 Prahová hodnota nastavenia teploty predstavuje 5‘Celsia.
3 Stlačte tlačidlo „–” alebo „+”, ak chcete počas pečenia nastaviť čas
pečenia. Následne stlačte tlačidlo
. Rúra začne piecť. Ak tlačidlo
nestlačíte v priebehu 3 sekúnd, rúra sa vráti na predchádzajúci čas a bude
ďalej piecť.
4 Stlačte tlačidlo
a následne tlačidlo „–” alebo „+”. Nastavíte tak
teplotu počas pečenia. Zasvieti sa príslušný ukazovateľ.
Následne stlačte tlačidlo
. Rúra začne piecť. Ak tlačidlo
nestlačíte v priebehu 3 sekúnd, rúra sa vráti na predchádzajúcu teplotu a bude
ďalej piecť.
FUNKCIA DOPYTOVANIA
Počas procesu pečenia môžete použiť funkciu dopytovania. Po 3 sekundách sa spotrebič
vráti do normálneho režimu práce.
1 Počas režimu pečenia stlačte tlačidlo
. Zobrazí sa aktuálny čas.
2 Ak hodiny už sú nastavené, stlačte tlačidlo
. Dozviete sa, ktorá je hodina.
FUNKCIA BLOKÁDY PRED DEŤMI
Ventilačné otvory
Ventilačné otvory
Blokáda: V režime čakania stláčajte súčasne tlačidlá
a
asi 3 sekundy. Budete
počuť dlhý zvukový signál, ktorý znamená začiatok blokády pred deťmi a zasvieti sa ukazovateľ
.
Zrušenie blokády: V režime blokády stláčajte súčasne tlačidlá
a
asi 3 sekundy.
Budete počuť dlhý zvukový signál, ktorý znamená uvoľnenie blokády.
FUNKCIA PRIPOMÍNANIA
Rúra má 9-hodinový alarm. Táto funkcia pripomína, že prišiel čas začať variť. Alarm
môžete nastaviť na určitý čas – od 1 minúty do 9 hodín. Alarm môžete nastaviť len v
pohotovostnom stave (stand-by). Ak chcete nastaviť alarm, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1 Stlačte tlačidlo
nastavenia alarmu.
2 Stlačte tlačidlo „–” lub „+”. Nastavíte hodinu alarmu.
3 Opätovne stlačte tlačidlo
nastavenia alarmu.
4 Stlačte tlačidlo „–” lub „+”. Nastavíte minútu alarmu.
5 Ak chcete začať odpočítavať čas, stlačte tlačidlo
.
Keď rúra prestane pracovať, ventilátor naďalej pracuje ešte asi 15 minút.
16
ME-008_v01
Ak prejde nastavený čas, budete alarm počuť 10 krát a následne sa symbol
stratí z displeja. Alarm môžete zrušiť počas procesu nastavovania.
Stlačte tlačidlo stop. Keď ste však už alarm nastavili, môžete ho tiež zrušiť.
Stlačte dvakrát tlačidlo „stop”.
ŠTART / PRESTÁVKA / ZRUŠENIE FUNKCIÍ
1 Ak ste už nastavili čas varenia a chcete začať variť, stlačte tlačidlo
šili varenie a chcete pokračovať, stlačte tlačidlo
. Ak ste preru-
.
2 Ak chcete počas procesu pečenia prerušiť pečenie, stlačte tlačidlo
3 Stlačte tlačidlo
3 Držte dvierka oboma rukami pod uhlom 15 stupňov a vytiahnite ich zo závesov smerom k sebe.
.
dvakrát, ak chcete zrušiť pečenie.
FUNKCIA ÚSPORY ENERGIE
1 V režime čakania stlačte tlačidlo
asi 3 sekundy, displej LED sa vypne a prejde do
režimu úspory energie.
2 Ak v režime čakania nebudete vykonávať žiadne činnosti asi 10 minút, displej LED sa
vypne a prejde do režimu úspory energie.
3 V režime úspory energie stlačte akékoľvek tlačidlo (okrem tlačidla nastavenia
hodín
). Vyjdete tak z režimu úspory energie.
ŠPECIFIKÁCIA
1 Keď ste už nastavili programátor pečenia a v priebehu 5 minút ste nestlačili tlači-
dlo
, zobrazí sa aktuálna hodina. Nastavenie sa zruší.
2 Zvukový signál je počuť po silnom stlačení. Po slabom stlačení spotrebič neodpovie.
3 Zvukový signál zaznie päťkrát, aby pripomenul, že pečenie sa skončilo.
Čistenie a údržba
Ak chcete udržať dobrý vzhľad a bezporuchovosť spotrebiča, dbajte o jeho čistotu.
Neveľké farebné rozdiely na prednej časti spotrebiča sú zapríčinené používaním rôznych
materiálov ako napr. sklo, plasty a kov.
Časti, ktoré majú kontakt s potravinami, musíte pravidelne čistiť.
Ak pri vyťahovaní dvierok vložíte prsty pod závesy (pod pánty), môžete sa zraniť.
Pri inštalácii dvierok rúry:
1 Postavte závesy do príslušných otvorov po oboch stranách a prechýľte dvierka nadol. Ak sa dvierka nájdu v príslušnej polohe, budete vidieť prvky závesu.
2 Zatvorte držiak závesu.
3 Zatvorte dvierka rúry.
Výmena žiarovky vo vnútri rúry
Ak chcete vymeniť žiarovku v rúre, odpojte rúru od elektrického napätia a ak je to potrebné počkajte, pokiaľ rúra
vychladne. Odkrúťte tienidlo a následne žiarovku.
Vymeňte žiarovku na žiarovku s podobnými vlastnosťami
(230 V – 25 W), ktorá môže vydržať veľmi vysoké teploty
(300°C).
Skôr než začnete čistiť, odpojte spotrebič z elektrického napätia.
Počkajte, kým vnútro spotrebiča vychladne. Mierne teplé prvky sa ľahšie
čistia.
Nikdy nenechávajte kyslé zložky (kyselina citrónová, ocot) na častiach z nehrdzavejúcej
ocele.
Na čistenie nepoužívajte náradie pod vysokým tlakom alebo zariadenia čistiace parou.
Nikdy nepoužívajte šmirgle, drôtenky alebo ostré predmety na čistenia sklenených dvierok
a kovových povrchov rúry.
Povrch z nehrdzavejúcej ocele alebo emailované povrchy čistite teplou
vodou s mydlom alebo vhodným značkovým výrobkom.
Na umývanie sklenených povrchov používajte detergenty na umývanie
okien a mäkkú handričku.
ČISTENIE DVIEROK RÚRY
Ak chcete mať počas umývania pohodlný prístup do vnútra rúry, môžete vybrať
dvierka rúry.
1 Otvorte dvierka tak, aby sa nachádzali vo vodorovnej polohe.
2 Presuňte držiak závesu po oboch stranách do celkom otvorenej polohy.
Prídavné zariadenia
Polička-Rošt
Vložka pre položenie panvice na gril, pre
položenie riadu, plechov na cesto alebo
prvkov na opekanie alebo grilovanie.
Podpora poličiek
Podpory s koľajničkami na poličky po pravej
a ľavej strane rúry môžete vyberať, ak chcete čistiť bočné steny.
Univerzálny pekáč
Pre varenie veľkého množstva jedál ako sú napr.:
torty s tečúcim cestom, koláče, mrazené potraviny,
atď. alebo pre zbierania tuku / šťavy z mäsa.
Teleskopové koľajničky (vodiace lišty)
(ZME8121SE)
ME-008_v01
17
Tabuľky a pokyny
Jedlo
Poloha poličky
Zákusky
Metóda varenia
Teplota [°C]
Čas [min.]
3
160
20-30
Piškóta
2
160
25-35
Jablkový koláč
2
190
50-70
Jablkový koláč
1+3
190
50-70
Zákusky
3
160
20-30
Zákusky
1+3
160
20-30
Zapekanky*
4
240
1-3
Burgery**
4
240
10-20
7-17
* ohrievanie 10 min. ** ohrievanie 5 min., 1 strana 10-20 min., 2 strana 7-17 min.
Odvolávka na EN 60350
Jedlo
Hmotnosť
Poloha poličky
Čajové kekse
–
3
Koláče
–
Piškótová roláda
Metóda varenia
Teplota [°C]
Čas [min.]
Riad
1 strana
2 strana
180
15-25
–
Plech na pečenie
2
170
23-35
–
Plech na pečenie
–
3
200
10-18
–
Plech na pečenie
Čajové kekse
–
1+3
180
15-30
–
Plech na pečenie
Klobásky
400 g
4
240
5-10
3-6
Rošt
Toasty
4 porcie
4
240
4-7
–
Rošt
Toasty
9 porcii
4
240
4-7
–
Rošt
Hovädzie mäso
1000 g
2
210
10-20
5-15
Rošt *
Prasacie mäso
1000 g
2
190
19-29
11-21
Rošt
Kura
1300 g
2
180
35-45
15-25
Keramický riad +Rošt
Burgery
1000 g
4
240
10-20
5-10
Rošt *
Prasacie filety
1000 g
4
240
15-25
10-20
Rošt *
Klobásky
400 g
4
240
4-8
3-5
Rošt
Hovädzie filety
1000 g
4
240
10-20
5-15
Rošt *
* Vložte univerzálny hlboký pekáč na úroveň 1
18
ME-008_v01
Ekológia – dbajme o životné prostredie
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy
ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
●● Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti!
●● Prosím, choďte do recyklingového miesta, kde
odstránia obal alebo zariadenia.
Odstrihnite elektrický prípojný kábel a zničte zariadenie zamykajúce dvierka.
●● Kartónový obal je vyrábaný z recyklingového papieru. Musíte ho odovzdať na miesto
zberu starého papiera.
●● Zabezpečte správne odstránenie tohto výrobku. Pomáhate tak predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ludí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávneho zaobchádzania s odpadmi tohto výrobku.
●● Ak chcete získať viac podrobné informácie týkajúce sa recyklingu tohto výrobku, prosíme, skontaktujte sa s miestnym úradom alebo firmou, ktorá sa zaoberá vývozom
smetí.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia
v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných,
obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
ME-008_v01
19
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to any guidelines concerning
safety, in order to minimize any danger of accidents and/or to avoid damaging the
appliance while operating it.
Please save this user manual for future reference.
This user manual contains information on safety, operation, installation, problemsolving,etc.
Table of Contents
Operational Safety Guidelines...........................................................................................20
Control Panel.....................................................................................................................20
Technical Data...................................................................................................................21
Installation.........................................................................................................................21
Connecting to a Power Source..........................................................................................22
Air Holes............................................................................................................................22
Operating the Oven...........................................................................................................22
Setting the Clock...........................................................................................................22
Setting Functions..........................................................................................................22
Information Function.....................................................................................................22
Children Safety Lock.....................................................................................................22
Alarm Function..............................................................................................................22
Starting/Pausing/Cancelling Functions ........................................................................23
Energy Saving Function................................................................................................23
Specification.................................................................................................................23
Cleaning and Maintenance................................................................................................23
Outer Surface of the Door.............................................................................................23
Catalyst Self-cleaning...................................................................................................23
Changing the Lightbulb inside the Oven............................................................................23
Accessories.......................................................................................................................23
Tables and Guidelines.......................................................................................................24
Ecology – keeping it green................................................................................................24
Read this user manual carefully. It includes guidelines on how to safely install,
use, and service the oven.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Incorrect connection of the power cord may cause the risk of electric shock.
●● Make sure the appliance has been unplugged before changing the lightbulb to
prevent the risk of electric shock.
●● Accessible parts may become hot. Do not let children near the oven.
●● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
●● If the non-detachable power cable has been damaged, to prevent hazard, it may
only be replaced by the producer or in a specialist repair center or by a qualified
technician.
●● Any repairs of the appliance may only be performed by qualified technicians.
●● An improper repair may be hazardous to the user. In case of any faults, visit
a specialist service center.
●● Do not pull the cord to unplug the appliance.
●● Do not touch the oven with wet or moist hands or feet.
●● Any installation, maintenance or other actions involving
the oven may only be
performed when the appliance is unplugged from the power source.
●● The appliance becomes hot when used. We recommend remaining careful not to
touch hot elements inside the oven.
●● Please be extremely careful when opening the oven door to avoid scalding with hot
steam coming from the inside.
●● If the power cord is damaged, it needs to be replaced immediately. When replacing
the power cord, please follow these instructions: Remove the power cord, and
replace it with a H05VVV-F or H05V2V2-F cord.
●● The power cord has to withstand the required voltage needed to power the oven.
The power cord may only be replaced by a qualified technician.
●● The earth conductor (green-and-yellow) has to be 10 mm longer than the power
cord.
Caution!
Not observance can result in damage to possessions
●● The
appliance should be plugged into a power socket with alternating current
equipped with a safety pin, and voltage compatible with the one given on the rating
plate of the appliance.
●● The appliance is not designed to work with external time switches or separate
remote control systems.
●● Installation and repair works may only be performed by a qualified technician
following the guidelines of the producer.
●● The appliance is designed for domestic use only. It should be used only to prepare
food, never to other purposes.
●● Do not use coarse cleaning agents or sharp metal objects to clean the glass door, as
they may scratch the surface, and the glass may crack.
●● Do not use steam cleaners.
●● The oven may only be used for what it was intended; you may only use it to prepare
food. Any other use of the oven, e.g. as a heating appliance is incorrect, and
therefore considered hazardous. The producer cannot be held responsible for any
damages caused by incorrect or unreasonable use of the oven.
●● We recommend not using any extension cords, adaptors or power strips.
●● The conductors of power cables must have a nominal cross-section not smaller than
3 x 1.5 mm².
●● The disconnector should be installed on the non-detachable cables according to the
regulations concerning cables.
Suggestion
Information on the product and suggestions for its use
●● Store this user manual in a safe place for future reference.
●● After the installation of the appliance is done, its plug should be easily accessible.
●● During first use an acrid smoke may come out of the oven. It is a result of heating up
the binder of insulating panels around the oven for the first time.
●● It is perfectly normal, and if smoke does appear, you need to wait until it goes away
before putting food into the oven.
●● If you do not obey the above guidelines, the producer cannot guarantee safety use
of the oven.
●● Make sure you read this instruction manual in whole, before you start operating the
appliance.
Control Panel
20
ME-008_v01
Lamp: The newest model is equipped with an additional lamp, so you can
see what is happening inside the oven without opening the door.
Defrosting: Room-temperature air is set in motion by a strong forced
airflow, which makes it circulate around the food. It is a gentle way to
reduce the time needed to defrost delicate dishes, such as fish or poultry.
Thermaflow: A ring-shaped element around the fan constantly produces
hot air, which is circulated next inside the oven providing fixed temperature.
It is both an effective and economical mode, especially efficient for cooking
on several levels at the same time.
Fan-Assisted Grill: The heat is circulated by the grill element, and directly
touches the surface of the dish, in the same time the fan distributes the
air in the oven. This mode saves up to 30-40% of energy, and makes the
food evenly crispy. It is ideal for achieving spit-roasted-effect for meat and
poultry.
Full Grill: The infrared element and top heater work simultaneously grilling
the whole food surface, and giving precise control over temperature.
Infrared Grill: only the inner grill element turns on and off keeping
temperature at fixed level. The mode is ideal for little portions of food or for
cooking only the middle part of a dish.
Conventional Cooking: The top and bottom heater work simultaneously
which means the oven is heated up conventionally. Natural conduction
makes the hot air go through the middle of the oven.
Bottom Heating: the bottom heater provides more concentrated heat to
the bottom of the dish. This mode is ideal for heating up pizza base to
crisp.
Technical Data
The technical data is given on the rating plate of the appliance.
The oven is a 1st class appliance, equipped with a power cable with a protective conduct.
The appliance fulfills all the current standards.
The appliance is in conformity with the following directives:
–– Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The rating plate of the appliance has the CE mark on it.
Installation
Place the oven in the desired and appropriate unit in the kitchen; it may also be installed
under the work surface or in a vertical unit. Install the oven in the appropriate position by
means of screws situated into two fastening holes in the casing.
In order to locate the fastening holes open the oven doors, and look inside. In order to
provide appropriate ventilation, please make sure the correct dimensions and distances
are observed during the installation of the oven
The appliance should be installed by a qualified technician. The producer cannot be held
responsible for any damages and accidents caused by incorrect installation of the oven.
Dimensions [mm]
A
C
E
G
600+2
590+2
24+2
25+2
Dimensions [mm]
B
D
F
560+2
90
5
The producer cannot be held responsible for any damages caused by
wrong installation, as well as an improper use or misuse of the oven.
The oven may only function properly with an appropriate casing. The
paneling of units situated near the oven has to be made from heatresistant materials. Make sure that the adhesive used in wooden-veneer
units withholds the temperature of 120°C. Plastics and adhesives which
do not withstand such temperature are going to melt and deform the unit.
According to current safety regulations, if the appliance is built-in, all its
electrical elements have to be completely insulated. All protections have to
be well secured, so that they cannot be removed without special tools.
Remove the back of the unit, and make the holes presented in the
installation figures in order to provide the necessary air flow around
the oven. The power cord is situated in the back. Before connecting the
appliance to a power source, you have to check, if the voltage in the mains
corresponds to the one given on the rating plate of the appliance.
ME-008_v01
21
Connecting to a Power Source
Operating the Oven
Install an easily-accessible switch near the oven. The distance between the contacts
should be no less than 3 mm.
Before connecting the power cord into the power source, make sure the mains has enough
power in comparison to the maximum power needed by the oven, given on the rating plate
of the appliance.
Take into account the position of the power cord during the installation.
Avoid exposing the power cord at any point to temperatures over 50ºC.
The oven fulfills all safety standards established by the authorities.
The oven is only safe to use, when it has been grounded according to
current legal regulations on cable safety. Make sure the oven is grounded
correctly. The producer cannot be held responsible for any damages or
injuries of people, animals or property caused by incorrect grounding of
the oven.
The voltage and frequency are determined on the rating plate. The wiring
system has to withstand the maximum electric power required for the
oven. It is determined on the rating plate.
If in any doubt, call in a qualified technician.
SETTING THE CLOCK
When the oven is connected to a power source, firstly “00:00” displays, and you hear
a single sound signal, after which the appliance goes into stand-by mode.
1 Press the
button to make the hour digits light up.
2 Press the „–” or „+” button to set a desired hour between 0 and 23.
3 Press the
button to make the minute digits light up.
4 Press the „–” or „+” button to set a desired minute between 0 and 59.
5 Press the
button to finish setting the clock. The “:” between the digits starts
flashing and the time is displayed.
SETTING FUNCTIONS
1 Press the „<” or „>” button to select a given function. The given indicator will light up.
2 Press the „–” or „+” button to set the cooking time.
3 Press the
button to set the temperature.
4 Press the „–” or „+” button to set the cooking mode.
5 Press the
button to start cooking.
A flashing temperature value indicates that the oven is heating to the
desired temperature.
In order to connect the cord:
1 Unscrew the casing of the terminal board.
2 Remove the screws holding the cord, and three contact screws L-N3 Place the wires underneath the screw heads.
4 After securing the cable, screw the casing.
When the oven reaches the desired temperature, it will stop flashing and
you will hear a single beep.
When the oven is hot, the
symbol will light up on the display.
6 If you wish to skip steps 2 to 4, press
in order to confirm immediate start of
baking. The time will be set automatically for 9 hours, whereas the automatic temperature
setting will be displayed on the LED display.
1 Threshold values for setting time with panel buttons:
0 - 9 hours
: 1 minute
2 The threshold value of setting temperature is 5 degrees Celsius.
3 Press “–” or “+” in order to set the baking time whilst baking. Then
press
to begin baking. If nothing is pressed
within 3 seconds,
the oven will return to the previous time and will continue baking.
4 Press the
button and then click “-” or “+” to adjust the temperature
whilst baking. The corresponding indicator will light up.
Then press
to begin baking. If nothing is pressed
within
3 seconds, the oven will return to the previous temperature and will
continue baking.
INFORMATION FUNCTION
You may use the information function during cooking. After 3 seconds the appliance comes
back to its regular work mode.
1 During cooking mode press the
button to display current timer.
2 If the clock has been set, press the
button to see what time it is.
CHILDREN SAFETY LOCK
Air Holes
Air holes
Activating the lock: In stand-by mode press the
and the
button simultaneously
for 3 seconds. You will hear a sound signal and see the
indicator light up confirming
the children safety lock has been activated.
Deactivating the lock: In locked mode press the
and the
button simultaneously
for 3 seconds. You will hear a sound signal confirming the children safety lock has been
deactivated.
ALARM FUNCTION
The oven has a 9-hour alarm function. The function reminds you to start cooking. The
alarm timer may be set between 1 minute and 9 hours. The alarm may only be set in
stand-by mode. In order to set the alarm, follow these steps:
1 Press the alarm set button
.
2 Press the “–” or “+” buttons to set the hour of the alarm
3 Press the alarm set button
again.
4 Press the “–” or “+” buttons to set the minute of the alarm.
5 In order to start the countdown, press the
The fan works up to 15 minutes after the oven stops working.
22
button.
If the set time passes, a sound signal is heard 10 times, and the
indicator disappears from the LED. You can cancel the alarm during
programming by pressing the stop button. If the alarm has already been
set, you can cancel it by pressing the stop button twice.
ME-008_v01
STARTING/PAUSING/CANCELLING FUNCTIONS
1 If the cooking time has been set, press the
been paused, press the
button to start cooking. If cooking has
3 Hold the door at a 15-degree angle, grab it with both hand, and unhinge it by pulling
towards you.
button to continue.
2 Press the
button during cooking to pause cooking.
3 Press the
button twice to cancel cooking.
ENERGY SAVING FUNCTION
1 In stand-by mode press the
button for 3 seconds – the LED will turn off, and the
go into energy saving mode.
2 If there are no actions in energy saving mode for 10 minutes, the LED turns off, and go
into energy saving mode.
3 In energy saving mode, press any key (apart from the clock setting
button) to
leave the energy saving mode.
SPECIFICATION
1 When the cooking setting is selected, and the
button has not been pushed within
5 minutes, the current time will be displayed. The setting will be cancelled.
2 A sound signal goes off after a registered push of a button. If there is no sound signal,
the push was not registered.
3 A sound signal goes off 5 times to remind you the cooking has finished.
Cleaning and Maintenance
In order to keep the appearance and reliability of the appliance, it is important to keep
it clean.
Slight differences in color of the front of the appliance are caused by using different
materials, such as glass, plastic, and metal.
Parts which come into contact with food products should be cleaned regularly.
Unplug the appliance before cleaning it.
Do not touch the hinges, when you remove the door, as you may cut yourself.
Installing the oven door:
1 Put the hinges in the correct holes on both sides, and tilt the door downwards. When
the door is in the right position, you will see the elements of the hinges.
2 Close the hinge handles.
3 Close the oven door.
Changing the Lightbulb inside the Oven
In order to change the lightbulb inside the oven, unplug the
appliance, and if it is necessary, wait the interior to cool off.
Unscrew the lampshade first, and then the lightbulb.
Replace it with an identical one (230 V, 25 W), which can
withstand high temperatures (300°C).
Make sure the interior has cooled off. Elements that are still warm are
easier to clean.
Never leave acid fluids (citric acid, vinegar) on stainless steel parts.
Do not use steam or high-pressure cleaners.
Never use abrasive agents, scourers or other coarse items to clean the glass door and
metal parts of the oven.
Accessories
Stainless steel and enameled surfaces should be cleaned with warm water
with addition soap or a special premium product.
Use glass-dedicated detergents and a soft cloth to clean glass surfaces.
Grate-shelves
A shelf for putting a grilling pan, dishes,
baking tins and trays or other accessories
for baking or grilling.
CLEANING THE OVEN DOOR
In order to have a better access during cleaning the oven interior, you may remove the
oven door.
1 Open the door to a horizontal position.
2 Open wide the hinge handles on both sides.
Shelf Bracket
Brackets with runners for both left and right
shelves of the oven may be removed for cleaning
the sides.
Universal Tray
Used for cooking large amounts of food, such as
layer cakes with runny dough, pies, frozen dishes,
etc. or for collecting sauce/gravy.
Telescopic Runners
(ZME8121SE)
ME-008_v01
23
Tables and Guidelines
Dish
Shelf Level
Cookies
Cooking Mode
Temp. [°C]
Time [min.]
3
160
20-30
Sponge Cake
2
160
25-35
Apple Pie
2
190
50-70
Apple Pie
1+3
190
50-70
Cookies
3
160
20-30
Cookies
1+3
160
20-30
Casseroles*
4
240
1-3
Hamburgers**
4
240
10-20
7-17
* 10-minute heating-up ** 5-minute heating up, 1st side 10-20 minutes, 2nd side 7-17 minutes
Reference to EN 60350
Dish
Weight
Shelf Level
Biscuits
–
3
Cake
–
Sponge Cake Roll
Cooking Mode
Temp. [°C]
Time [min.]
Ovenware
1 side
2nd side
180
15-25
–
Baking Tray
2
170
23-35
–
Baking Tray
–
3
200
10-18
–
Baking Tray
Biscuits
–
1+3
180
15-30
–
Baking Tray
Sausages
400 g
4
240
5-10
3-6
Gridiron
Pieces of Toast
4 pieces
4
240
4-7
–
Gridiron
Pieces of Toast
9 pieces
4
240
4-7
–
Gridiron
Beef
1000 g
2
210
10-20
5-15
Gridiron*
Pork
1000 g
2
190
19-29
11-21
Gridiron
Chicken
1300 g
2
180
35-45
15-25
Ceramicware
+ Gridiron
Hamburgers
1000 g
4
240
10-20
5-10
Gridiron*
Pork Fillets
1000 g
4
240
15-25
10-20
Gridiron*
Sausages
400 g
4
240
4-8
3-5
Gridiron
Beef Fillets
1000 g
4
240
10-20
5-15
Gridiron*
st
* place the universal tray on the 1st level
Ecology – keeping it green
Everyone may contribute to saving the environment. It is neither hard nor expensive.
All you need to do is:
Hand over the cardboard box for recycling. When throwing polyethylene (PE)
bags out, make sure to use plastic waste containers. Hand over the used
device to a waste disposal center, as it may contain elements hazardous to
the environment.
Do not throw out the device together with the rest of the waste!!!
●● Packaging materials may be hazardous for children!
●● Please visit a recycling point to dispose of the packaging or the device. The power
cable should be cut off and the door lock destroyed.
24
●● The cardboard box is produced from recycled paper and should be handed over for
recycling.
●● By making sure the product was properly removed, you help to prevent any negative
effects that may be hazardous the environment
●● or human health caused by improper waste management of the product.
●● For further information on recycling of our product, please contact
government or waste disposal company.
your local
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use
or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to
law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
ME-008_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising