Zelmer | ZME 9031ED | User manual | Zelmer ZME 9031ED User Manual

Zelmer ZME 9031ED User Manual
Typ ZME9011EE
Typ ZME9021EE
Typ ZME9031ED
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Piekarnik elektryczny do zabudowy Typ ZME9011EE; ZME9021EE; ZME9031ED
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Vestavná elektrická trouba Typ ZME9011EE; ZME9021EE; ZME9031ED
10–17
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Elektrická zabudovateľná rúra Typ ZME9011EE; ZME9021EE; ZME9031ED
18–25
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Beépíthető elektromos sütő Típus ZME9011EE; ZME9021EE; ZME9031ED
26–33
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Cuptor electric incorporabil Tip ZME9011EE; ZME9021EE; ZME9031ED
34–41
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Встраиваемый электрический духовой шкаф Модель: ZME9011EE; ZME9021EE; ZME9031ED
42–49
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Електрическа фурна за вграждане Тип ZME9011EE; ZME9021EE; ZME9031ED
50–57
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
Електрична духовка для вбудовування Тип ZME9011EE; ZME9021EE; ZME9031ED
58–65
EN
USER MANUAL
Built-in electric oven Type ZME9011EE; ZME9021EE; ZME9031ED
66–73
2–9
PL
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .............................................................................2
Budowa piekarnika ............................................................................................................2
Panel sterowania ...............................................................................................................3
Stosowanie piekarnika .......................................................................................................3
Dane techniczne ................................................................................................................3
Instalacja ...........................................................................................................................3
Podłączenie do zasilania ...................................................................................................4
Obsługa piekarnika ............................................................................................................4
Czyszczenie i konserwacja ................................................................................................5
Rozwiązywanie problemów ...............................................................................................6
Tabele i wskazówki ............................................................................................................7
Ekologia-zadbajmy o środowisko ......................................................................................9
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
●
●
●
●
●
●
●
●
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Zawiera ona ważne wskazówki jak zainstalować, użytkować i serwisować bezpiecznie piekarnik.
Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby zapewnić łatwy dostęp do niej
w przyszłości.
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Nieprawidłowe podłączenie przewodu przyłączeniowego może spowodować ryzyko
wystąpienia porażenia prądem.
Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka powinna być łatwo dostępna.
Podczas pierwszego włączenia piekarnika może wydobywać się gryzący dym. Dzieje się tak, ponieważ pierwszy raz zostało podgrzane spoiwo paneli izolujących wokół
piekarnika.
Jest to zjawisko zupełnie normalne, jeśli pojawi się dym, należy zaczekać aż dym się
ulotni zanim włożysz potrawę do pieca.
Nie pozwól dzieciom podchodzić blisko piekarnika, gdy jest gorący, w szczególności,
gdy włączony jest grill.
Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone zanim wymienisz żarówkę, by zapobiec
porażeniu prądem.
OSTRZEŻENIE: Części dostępne mogą stać się gorące. Nie należy dopuszczać
dzieci do piekarnika.
●
●
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
●
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Instalacja i naprawa piekarnika powinna być wykonana wyłącznie przez uprawnionego
instalatora zgodnie ze wskazówkami producenta.
● Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie dla użytku domowego. Należy używać go
wyłącznie do przygotowania potraw, nigdy w innych celach.
● Należy stosować piekarnik jedynie po zainstalowaniu w zabudowie.
● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
● Nie używać szorstkich środków czyszczących lub ostrych metalowych przedmiotów do
czyszczenia szkła drzwiczek, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szkła.
● Nie należy używać pary do czyszczenia.
● Piekarnik może być używany wyłącznie w celu zgodnym z przeznaczeniem; można
go używać wyłącznie do przygotowywania potraw. Jakiekolwiek inne użycie, np. jako
forma ogrzewania, jest niewłaściwym użyciem piekarnika i dlatego jest niebezpieczne.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez
niewłaściwe lub nierozsądne korzystanie z piekarnika.
● Nie ciągnij za przewód, aby wyjąć wtyczkę z gniazda.
● Nie umieszczaj potraw lub pojemników bezpośrednio na dnie piekarnika. Zawsze stosuj blachę bądź ruszt.
● Nie dotykaj piekarnika mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
● Stosowanie nasadek, listwy lub przedłużaczy nie jest zalecane.
● Czynności instalacyjne, konserwacyjne i inne dotyczące piekarnika można wykonywać, gdy urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
● Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby
unikać dotykania gorących elementów wewnątrz piekarnika.
● Stosuj rękawiczki ochronne w przypadku konieczności wykonania czynności we wnętrzu gorącego piekarnika.
● Nie rozlewaj wody na dolnej ściance piekarnika, gdy jest on włączony, ponieważ można uszkodzić powłokę emaliowaną.
● Otwieraj ostrożnie drzwi piekarnika, aby uniknąć oparzenia się przez wydobywającą
się gorącą parę.
● Przewodniki przewodów zasilających muszą mieć przekrój znamionowy nie mniejszy
niż 3 x 1,5 mm².
● Jeśli nie stosujesz się do powyższych wskazówek, producent nie gwarantuje bezpieczeństwa piekarnika.
Urządzenie rozłączające należy zamontować na przewodach nieodłączalnych zgodnie
z regułami dotyczącymi przewodów.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji.
Budowa piekarnika
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
9
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Panel kontrolny
Przyciski sterujące
Uszczelka piekarnika
Element grilla
Chromowa rama podtrzymująca
(teleskopowa typ ZME9011EE, ZME9021EE)
Ruszt
Blacha do pieczenia mięs
Zawias
Drzwi
Otwory wentylacyjne
Przytwierdzenie do zabudowy
Ekran grilla
Ujście dymu
Lampka
Panel tylny
Wentylator
Blacha na ciasta (*)
Panel boczny
Szyba ze szkła hartowanego
(*) opcjonalnie
2
ME-004_v01
Panel sterowania
Dane techniczne
1 Wybór funkcji
2 Wyświetlacz elektroniczny
3 Wybór temperatury
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Piekarnik jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą
ochronną.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Typ ZME9011EE
Instalacja
1
2
3
Niniejsze informacje przeznaczone są dla wykwalifikowanego instalatora odpowiedzialnego za montaż i połączenia elektryczne. Jeśli dokonujesz instalacji piekarnika samodzielnie, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.
Wstaw piekarnik w przeznaczone dla niego miejsce w zabudowie kuchennej; można go
montować pod blatem lub w pionowej szafce. Zamocuj piekarnik w odpowiedniej pozycji śrubami używając dwóch otworów mocujących na obudowie. Aby zlokalizować otwory
mocujące otwórz drzwiczki piekarnika i zajrzyj do środka. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, podczas montażu piekarnika należy zachować odpowiednie wymiary i odległości
podane poniżej.
Typ ZME9021EE
1
2
3
Typ ZME9031ED
1
2
3
Funkcje piekarnika
UWAGA:
Aby rozpakować piekarnik należy pociągnąć klapkę umieszczoną na dolnej
części pudła i przesunąć ją, należy podnosić używając uchwytów bocznych
a nie uchwytu w drzwiach piekarnika.
● Wnęka w zabudowie kuchennej powinna mieć wymiary wskazane na rysunku,
o minimalnej głębokości 580 mm (patrz rys. 1 i rys. 2 ).
● Aby zainstalować piekarniki wielofunkcyjne w obudowie, tylna część zabudowy odpowiadająca zaciemnionemu obszarowi na rysunku 3 nie może mieć
żadnych elementów wystających (wzmocnienia, rury, gniazdka, itp.).
● Klej stosowany do przytwierdzania w meblach kuchennych oklein z tworzywa
sztucznego musi znosić temperaturę 85°C.
●
1
– Piekarnik wyłączony
– Tradycyjne
Stosowane do pieczenia biszkoptów i ciast, w których ciepło dostarczane musi być w sposób jednolity, aby uzyskać puszystą konsystencję.
– Tradycyjne z termoobiegiem
Odpowiedni do przygotowywania pieczenia mięs i wypieku ciast. Wentylator równomiernie
rozprowadza ciepło wewnątrz piekarnika.
– Grill
Do przygotowywania potraw, w których wymagane jest przypiekanie powierzchni. Dzięki
temu warstwa zewnętrzna może być przyrumieniona bez wpływu na środkową warstwę
potrawy. Idealne do przygotowywania potraw takich jak steki, żeberka, ryby, tosty.
– MaxiGrill
Wyższa moc umożliwia opiekanie większych powierzchni niż w przypadku zwykłego grilla,
a jednocześnie pozwala skrócić czas potrzebny do przyrumienienia potraw.
– MaxiGrill z termoobiegiem
Pozwala jednolicie upiec i jednocześnie przyrumienić powierzchnię potrawy. Idealny do grillowania. Szczególnie przydatny do pieczenia dużych porcji takich jak drób, dziczyzna, itp. Potrawę należy umieścić na ruszcie, a poniżej blachę na której zbierać się będzie sos i tłuszcz.
UWAGA! Podczas stosowania funkcji Grill, Maxi Grill i MaxiGrill z wentylatorem
drzwi muszą być zamknięte.
2
– Turbo
Wentylator rozprowadza ciepło wytwarzane przez grzałkę umieszczoną z tyłu piekarnika. Dzięki równomiernemu rozprowadzeniu ciepła można jednocześnie piec potrawy na
dwóch różnych poziomach.
Ten tryb pracy umożliwia rozmrażanie produktów żywnościowych. W tym celu należy wybrać ustawienie temperatury.
– Grzałka dolna
Grzeje tylko od dołu. Umożliwia podgrzewanie potraw, pieczenia ciast rosnących i temu
podobnych.
– Grzałka dolna z termoobiegiem
Ciepło rozprowadzane jest od dolnej części piekarnika. Funkcja ta jest idealna do przygotowywania ciast z owocami lub z nadzieniem z dżemu, bowiem wymagają one podgrzewania tylko od dołu. Nagrzewanie wstępne jest zawsze konieczne.
– Grill i grzałka dolna
Przydatny do pieczenia mięs, można stosować dla porcji o różnych rozmiarach.
UWAGA! Lampka kontrolna pozostaje włączona przy każdej funkcji piekarnika.
ME-004_v01
3
3
Obsługa piekarnika
USTAWIENIE CZASU NA ZEGARZE
Po podłączeniu piekarnika na zegarze pojawi się 12:00 i światełko zacznie migać nad
symbolem
.
i
należy ustawić właściwą godzinę na zegarze. Zostanie
Naciskając przyciski
ona zapisana i światełko zniknie.
STEROWANIE RĘCZNE
Po ustawieniu właściwej godziny, piekarnik jest gotowy do pracy. Następnie należy wybrać
ustawienie temperatury oraz funkcję piekarnika.
Aby wyłączyć piekarnik, należy ustawić sterowanie w pozycji
.
FUNKCJA PROGRAMATORA ELEKTRONICZNEGO ZEGARA
UWAGA! Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku błędnej instalacji, niewłaściwego i błędnego użytkowania.
Dla wszystkich piekarników, po przeprowadzeniu połączeń elektrycznych:
1 Wprowadzić piekarnik do obudowy kuchennej uważając na to, aby nie zablokować
przewodu przyłączeniowego i nie umieszczać go na górnej powierzchni piekarnika.
2 Przytwierdzić piekarnik do obudowy przy pomocy 4 śrub dostarczonych w zestawie,
wkręcanych w otwory widoczne po otwarciu drzwi.
3 Sprawdzić, czy ścianki piekarnika nie dotykają ścianek obudowy i czy zachowano odległość co najmniej 2 mm od sąsiednich elementów zabudowy.
Podłączenie do zasilania
Osoba wykonująca instalację powinna sprawdzić czy:
● Napięcie zasilania sieciowego odpowiadają wymaganiom podanym na tabliczce znamionowej.
● Instalacja elektryczna odpowiada mocy maksymalnej wskazanej na tabliczce znamionowej.
● Diagram połączenia jest pokazany na rysunku poniżej.
● Połączenie elektryczne posiada odpowiednie uziemienie zgodne z obowiązującymi
przepisami.
● Połączenie należy przeprowadzić z zastosowaniem wyłącznika wielobiegunowego
o wielkości odpowiadającej obciążeniu. Minimalna odległość między stykami musi
wynosić 3 mm, aby umożliwić rozłączenie w razie niebezpieczeństwa, podczas czyszczenia lub wymiany żarówki. W żadnym wypadku kabel uziemienia nie może przechodzić przez ten przełącznik.
Po podłączeniu zasilania należy sprawdzić, czy wszystkie elementy elektryczne piekarnika działają.
Funkcja ostrzegania: Funkcja ta wytwarza dźwięk ostrzegawczy w określonym czasie.
Czas pieczenia: Funkcja umożliwia zaprogramowanie piekarnika, aby działał przez określony okres czasu, po którym wyłączy się sam.
Koniec czasu pieczenia: Funkcja umożliwia ustawienie dokładnej godziny, o której piekarnik sam się wyłączy.
Czas trwania i automatyczne wyłączenie: Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu trwania pracy i godzinę, o której piekarnik sam się wyłączy. Funkcja ta pozwala na ustawienie
automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy piekarnika.
Lampka zegara: Lampka zegara może być wyłączona, gdy piekarnik nie jest używany.
FUNKCJE OSTRZEGANIA
1 Naciskaj przycisk MODE aż światełko nad symbolem
zacznie migać.
2 Wybierz godzinę, o której sygnał ma być słyszany naciskając przyciski
i
.
3 Dalej światełko pozostanie włączone wskazując, że alarm jest zaprogramowany.
4 Na koniec czasu zaprogramowanego alarm zadzwoni i światełko będzie migać.
5 Naciśnij którykolwiek przycisk, aby wyłączyć alarm, a wyświetlacz będzie pokazywać
ponownie bieżący czas.
PROGRAMOWANIE CZASU PIECZENIA
1 Naciskaj przycisk MODE aż wskaźnik nad symbolem
zacznie migać.
2 Wybierz czas trwania naciskając przyciski
i
.
3 Następnie wskaźnik, który migał zaświeci się, wskazując, że piekarnik wyłączy się automatycznie.
4 Zegar pokazywać będzie ponownie bieżący czas.
5 Wybierz temperaturę i funkcję piekarnika.
6 Gdy ustawiony czas minie, piekarnik wyłączy się, alarm zadzwoni, a wskaźnik zacznie
migać.
7 Naciśnij którykolwiek przycisk, aby wyłączyć alarm. Piekarnik włączy się ponownie.
8 Aby wyłączyć piekarnik, ustaw sterowanie w pozycji
.
PROGRAMOWANIE KOŃCA CZASU PIECZENIA
1 Naciskaj przycisk MODE, aż wskaźnik nad symbolem
zacznie migać.
2 Wybierz godzinę, o której pieczenie ma dobiec końca naciskając przyciski
i
.
3 Następnie wskaźnik, który migał zaświeci się, wskazując, że piekarnik wyłączy się automatycznie.
4 Zegar pokazywać będzie ponownie bieżący czas.
5 Wybierz temperaturę i funkcję piekarnika.
6 Gdy ustawiony czas minie, piekarnik wyłączy się, alarm zadzwoni, a wskaźnik zacznie
migać.
7 Naciśnij którykolwiek przycisk, aby wyłączyć alarm. Piekarnik włączy się ponownie.
8 Aby wyłączyć piekarnik, ustaw sterowanie w pozycji
.
PROGRAMOWANIE CZASU TRWANIA I AUTMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
1 Naciskaj przycisk MODE, aż wskaźnik nad symbolem
2 Wybierz czas trwania naciskając przyciski
i
.
3 Następnie wskaźnik, który migał zaświeci się.
4 Naciskaj przycisk MODE, aż wskaźnik nad symbolem
zacznie migać.
zacznie migać.
5 Wybierz godzinę, o której pieczenie ma dobiec końca naciskając przyciski
i
.
6 Następnie wskaźnik, który migał zaświeci się.
7 Wybierz temperaturę i funkcję piekarnika.
8 Piekarnik pozostanie wyłączony, a wskaźniki nad symbolami
oraz
będą
się świecić.
Piekarnik został zaprogramowany.
9 Gdy czas rozpoczęcia pracy nadejdzie, piekarnik włączy się i będzie działać przez cały
zaprogramowany czas.
4
ME-004_v01
10 Gdy zaprogramowany czas zakończenia pracy minie, piekarnik wyłączy się, alarm zadzwoni a wskaźnik nad symbolem
zacznie migać.
11 Naciśnij którykolwiek przycisk, aby wyłączyć alarm. Piekarnik włączy się ponownie.
12 Aby wyłączyć piekarnik, ustaw sterowanie w pozycji
.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYJMOWANIA RAM PODTRZYMUJĄCYCH
ORAZ PŁASKICH PANELI
1 Usunąć wszelkie akcesoria ze środka piekarnika.
2 Wyjmij ramy podtrzymujące B zwalniając uchwyt blokady C .
UWAGA! Naciskanie przycisku MODE powoduje pojawienie się symbolu funkcji programowanej na wyświetlaczu. Można ją zmienić naciskając przyciski
i
.
Po wybraniu żądanej funkcji wskaźnik nad odpowiednim symbolem zaświeci się.
W przypadku przerwy w dostawie prądu wszystkie programy elektronicznego zegara zostaną skasowane. Właściwa godzina musi być nastawiona ponownie i zegar – zaprogramowany powtórnie.
B
C
WŁĄCZANIE LAMPKI ZEGARA
Aby wyłączyć lampkę zegara naciśnij jednocześnie dwa przyciski, po kilku sekundach wyświetlacz zegara zgaśnie.
Aby ponownie go włączyć, naciśnij którykolwiek przycisk i bieżąca godzina pojawi się
z powrotem.
Ta funkcja może być użyta, gdy zegar pokazuje bieżącą godzinę i żadna funkcja nie jest
zaprogramowana (żaden symbol nie jest podświetlony).
3 Odkręć uchwyt blokady C i wysunąć panele płaskie.
C
Czyszczenie i konserwacja
Przetrzyj piekarnik wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń. Wysusz miękką szmatką.
Substancje żrące lub ścierne są nieodpowiednie. Jeśli jakiekolwiek tego typu substancje
wejdą w kontakt z frontem piekarnika należy natychmiast zmyć je z użyciem wody.
Wnętrze piekarnika należy myć, aby usunąć resztki potraw lub osad z tłuszczu ponieważ
mogą one powodować wydzielanie się dymu lub zapachów, oraz powstawanie plam.
UWAGA! Nieznaczne różnice w kolorze frontu urządzenia są spowodowane użyciem różnych materiałów, takich jak szkło, plastik i metal.
Urządzenia z frontami ze stali nierdzewnej – Zawsze natychmiast usuwaj plamy spowodowane przez kamień, tłuszcz, mąkę lub białko jaja.
Używaj produktów do pielęgnacji stali nierdzewnej. Przed zastosowaniem środka na całej
powierzchni, wypróbuj go najpierw na niewielkiej, mało widocznej powierzchni.
Urządzenia z frontami z aluminium – Używaj łagodnego detergentu do mycia szyb.
Przetrzyj powierzchnię miękką szmatką do mycia okien lub szmatką z mikrofibry, poziomymi ruchami bez naciskania. Agresywne produkty czyszczące, drapiące gąbki i szorstkie
szmatki nie są odpowiednie.
OSTRZEŻENIE! W przypadku czyszczenia urządzenie musi być wyłączone i zimne. Ze względów bezpieczeństwa nie czyścić urządzenia parą lub sprzętem pod
wysokim ciśnieniem. Agresywne produkty czyszczące, drapiące gąbki i szorstkie
szmatki nie są odpowiednie.
4 Aby zdjąć panel tylny, odkręć śrubę D .
D
UWAGA! Nie używaj żadnych, myjek trących, ostrych skrobaków lub środków
ściernych.
●
●
●
●
●
Nigdy nie używaj pary lub sprejów pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia urządzenia.
Nigdy nie używaj środków ściernych, drucianki lub ostrych przedmiotów do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika.
Jeśli po zakończeniu pieczenia resztki tłuszczu utrzymują się, można je wyeliminować
włączając pusty piekarnik na jedną godzinę przy temperaturze 200°C.
Powierzchnie ze stali nierdzewnej lub emaliowane czyścić ciepłą wodą z mydłem lub
odpowiednim markowym produktem. Nie zaleca się stosowania środków ściernych do
czyszczenia, ponieważ mogą zniszczyć powierzchnię i zepsuć wygląd piekarnika.
To bardzo ważne by czyścić piekarnik po każdym użyciu. Roztopiony tłuszcz odkłada
się na ściankach piekarnika podczas gotowania. Następnym razem po użyciu piekarnika ten tłuszcz może spowodować nieprzyjemny zapach lub może nawet wpłynąć
na efekt gotowania. Do czyszczenia używaj gorącej wody i detergentu, dokładnie wypłucz.
Do czyszczenia rusztu ze stali nierdzewnej używaj detergentów i metalowych myjek,
np. metalowych zmywaków z detergentem. Powierzchnie szklane, takie jak wierzch,
drzwiczki piekarnika oraz drzwiczki komory grzejnej muszą być czyszczone w czasie,
gdy są zimne. Uszkodzenia powstałe z powodu nie stosowania się do powyższych
zasad nie podlegają gwarancji.
ME-004_v01
5 Aby złożyć z powrotem elementy postępuj w kolejności odwrotnej.
UWAGA! Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy włączać piekarnika bez
panela tylnego osłaniającego wentylator.
5
STOSOWANIE SKŁADANEJ GRZAŁKI GRILLA (ZALEŻNIE OD MODELU)
Aby umyć górną część piekarnika:
● Odczekaj, aż piekarnik wystygnie całkiem.
● Przekręć śrubę A i zniżyć element grilla najbardziej jak jest to możliwe.
● Wymyj górną część piekarnika i przywrócić element grilla do oryginalnej pozycji.
4 Chwycić drzwi z obu stron. Pociągnąć drzwi piekarnika do przodu aż uwolnią się całkiem z zawiasów F .
F
A
F
Aby złożyć drzwi z powrotem należy postępować w kolejności odwrotnej.
WYMIANA ŻARÓWKI
MYCIE ŚCIANEK ZEWNĘTRZNYCH PIEKARNIKA ORAZ AKCESORIÓW
Zewnętrzne powierzchnie piekarnika oraz akcesoria należy myć ciepłą wodą z dodatkiem
płynu do mycia lub delikatnym detergentem.
UWAGA! Nigdy nie należy stosować metalowych skrobaków ani żadnych ścierających proszków, które mogą zarysować emalię. Powierzchnie ze stali nierdzewnej
należy myć ostrożnie stosując tylko gąbki lub ściereczki, które nie spowodują zarysowań.
UWAGA! Aby wymienić żarówkę, najpierw należy odłączyć piekarnik od sieci elektrycznej.
●
●
Odkręcić osłonę od podstawy lampki.
Wymienić żarówkę i nałożyć z powrotem osłonę.
Wymieniana żarówka musi być odporna na temperaturę do 300°C.
UWAGA! Myjąc powierzchnię zewnętrzną nie należy próbować zdejmować panelu
sterującego, bowiem to można zrobić jedynie wtedy, gdy piekarnik zostanie rozmontowany z obudowy.
CZYSZCZENIE DRZWI PIEKARNIKA
Zależnie od modelu, można usunąć drzwi, aby ułatwić ich czyszczenie. Aby to zrobić należy:
1 Szeroko otworzyć drzwi.
2 Całkiem przekręcić obydwa zaciski lub włożyć niewielkie szpilki do otworów E .
Rozwiązywanie problemów
E
Piekarnik nie działa
Należy sprawdzić połączenie do układu elektrycznego.
Sprawdź bezpieczniki i bieżący ogranicznik swojej instalacji.
Upewnij się, czy zegar jest w trybie ręcznego sterowania czy w trybie programowania.
Sprawdź pozycję funkcji i wybierania temperatury.
●
●
●
●
Wewnętrzna lampka piekarnika nie działa
Wymień żarówkę.
Sprawdź jej montaż zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
●
●
3 Zamykać drzwi, aż przestawią się do obu zacisków.
Wskaźnik nagrzewania nie działa
Wybierz temperaturę.
Wybierz ustawienie.
Powinien świecić tylko wtedy, gdy piekarnik nagrzewa się do ustawionej temperatury
pracy.
●
●
●
Dym wydziela się podczas pracy piekarnika
● Jest to normalne podczas pierwszego użycia.
● Od czasu do czasu należy myć piekarnik.
● Zmniejsz ilość tłuszczu lub oleju umieszczonego na blasze.
● Nie stosuj wyższych ustawień temperatury niż podane w tabelach funkcji piekarnika.
Nie osiągane są spodziewane wyniki pieczenia
Przejrzyj tabele funkcji piekarnika, aby uzyskać wskazówki dotyczące pracy z piekarnikiem.
●
UWAGA! Jeśli, niezależnie od naszych wskazówek, problem utrzymuje się należy
skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym.
6
ME-004_v01
Tabele i wskazówki
PRZYSTAWKI
WAGA
POZIOM WSADU
Pieczony ryż
0,35
1
Paszteciki
Warzywa w cieście,
np. pierogi, strucle
Zapiekanki warzywne
Pieczone ziemniaki
Pizza
Quiche
Nadziewane pomidory
TEMP.
CZAS
180-200
45-50
170-190
35-40
3
170-190
45-50
2
160-180
30-35
1
190-210
35-40
170-190
30-35
190-210
55-60
1,5
170-190
45-50
170-190
50-55
1
180-200
60-65
180-200
50-55
3
190-210
20-25
2
170-190
15-20
180-200
45-50
160-180
45-50
3
170-190
10-15
2
160-180
10-15
TEMP.
CZAS
180-200
30-35
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
180-200
20-25
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
2
2
Ruszt
Blacha
POZIOM WSADU
Pagrus czerwony
1,5
3
1
Sola
1
Okoniokształtne
Morszczuk
1
1,5
Łosoś zawinięty
w natłuszczonym
papierze
1
Pstrąg
1
ME-004_v01
Forma do Quiche
2
WAGA
Ryba zapiekana
w cieście
Płytkie naczynie
Blacha
3
0,75
1
Płytkie naczynie
żaroodporne
Płytkie naczynie
0,65
1,5
POJEMNIK
Blacha
1,5
RYBY
Dorado solona
FUNKCJA PIEKARNIKA
FUNKCJA PIEKARNIKA
Blacha
Blacha
3
2
3
Naczynie do
zapiekanek
Blacha
3
3
POJEMNIK
Blacha
Blacha
Blacha
3
2
Blacha
7
MIĘSO
Prosiak
Królik
Jagnięcina
Pieczeń
Polędwica
marynowana
Kurczak
Rostbef
Befsztyk
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
1
POZIOM WSADU
TEMP.
CZAS
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
180-200
35-40
160-180
30-35
TEMP.
CZAS
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
10-15
160-180
10-15
1
160-170
60-65
2
160-170
55-60
160-180
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
25-30
180-200
35-40
170-190
30-35
3
3
3
3
3
Ciasto biszkoptowe
0,5
2
Flan
Ciasteczka
Vol-au-vents
Babeczki
Pieczone jabłka
FUNKCJA PIEKARNIKA
0,25
0,5
1
Blacha
Blacha
Naczynie do
zapiekanek
Blacha
Blacha
POJEMNIK
Forma do ciast
Blacha
3
Forma do chleba
0,5
0,5
Blacha
Blacha
3
POZIOM WSADU
POJEMNIK
Blacha
3
WAGA
0,3
FUNKCJA PIEKARNIKA
3
CIASTA I DESERY
Rolada
8
WAGA
3
Blacha
Blacha
3
2
Blacha
Blacha
3
ME-004_v01
CIASTA I DESERY
WAGA
POZIOM WSADU
Pieczone banany
0,5
3
Ciasteczka francuskie
Ciasto ze śliwkami
Szarlotka
Sernik
0,25
FUNKCJA PIEKARNIKA
TEMP.
CZAS
170-190
15-20
170-190
10-15
180-200
20-25
170-190
20-25
170-190
60-65
160-180
50-55
170-190
50-55
160-180
45-50
180-200
45-50
170-190
35-40
2
0,5
Forma do ciast
Blacha
2
1
Naczynie do
zapiekanek
Blacha
2
1
POJEMNIK
2
Forma do ciast
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne.
W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla
środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!!!
Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci!
Proszę udać się do punktu recyklingu w celu usunięcia opakowania lub urządzenia.
Należy odciąć kabel zasilający i zniszczyć urządzenie zamykające drzwiczki.
● Opakowanie kartonowe jest produkowane z papieru z recyklingu powinno zostać oddane do miejsca zbiórki makulatury do recyklingu.
● Zapewniając, że ten produkt został prawidłowo usunięty, pomagacie Państwo zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wystąpić
w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami tego produktu.
● W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z miejscowym urzędem lub firmą zajmującą się wywożeniem
śmieci.
●
●
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
– w punktach serwisowych,
– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej:
– wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
– części zamienne:
www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
tel. 17 865-86-05, fax 17 865-82-47
2. Sprawy handlowe:
tel. 17 865-81-02
e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Biuro reklamacji:
tel. 17 865-82-88, 17 865-85-04
e-mail: reklamacje@zelmer.pl
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
ME-004_v01
9
CZ
Obsah
Bezpečnostní pokyny .......................................................................................................10
Popis trouby......................................................................................................................10
Ovládací panel ................................................................................................................. 11
Použití trouby.................................................................................................................... 11
Technické údaje ................................................................................................................ 11
Instalace ........................................................................................................................... 11
Zapojení do elektrické sítě ...............................................................................................12
Obsluha trouby ................................................................................................................12
Čištění a údržba ..............................................................................................................13
Řešení problémů .............................................................................................................14
Tabulky a pokyny .............................................................................................................15
Ekologie – pečujme o životní prostředí ............................................................................17
Bezpečnostní pokyny
●
●
●
●
●
●
●
●
Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci,
obsluhu a údržbu trouby.
Uschovejte tento návod na bezpečném místě, abyste k němu měli v budoucnu snadný
přístup.
Spotřebič zapojujte pouze do elektrické zásuvky (pouze střídavý proud) vybavené
ochranným kolíkem s napětím, které je shodné s napětím uvedeným na výrobním
štítku trouby.
Nesprávné zapojení napájecího kabelu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
Po instalaci spotřebiče musí být vidlice snadno přístupná.
Během prvního použití trouby se může objevit dusivý kouř. Je tomu tak proto, že
poprvé došlo k zahřátí pojiva izolačních panelů kolem trouby. Jde o naprosto normální
jev. Pokud se objeví kouř, je třeba počkat, až se kouř odvětrá, a teprve pak vložit
potravinu do trouby.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k troubě, pokud je horká, zejména ne v době,
kdy je zapnutý gril.
Před výměnou žárovky se ujistěte, že zařízení je vypnuté, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
VÝSTRAHA: Venkovní části trouby se mohou zahřívat. Nepouštějte děti blízko
k troubě.
●
Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze
poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●
●
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce,
specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena
oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad
se obraťte na specializovaný servis.
● Instalaci a opravy trouby musí provádět výhradně oprávněný technik v souladu
s pokyny výrobce.
● Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Používejte jej pouze k přípravě jídla,
nikdy k jiným účelům.
● Používejte troubu pouze po jejím nainstalování v kuchyňské lince.
● Dbejte na to, aby si se spotřebičem nehrály děti.
● K čištění skla dvířek nepoužívejte drsné čistící prostředky ani ostré kovové předměty,
protože mohou poškrábat povrch a to může způsobit popraskání skla.
● K čištění nepoužívejte páru.
● Troubu používejte pouze k účelu, pro který byla vyrobena; smí se používat pouze
k přípravě jídla. Jakékoli jiné použití, např. k vytápění místnosti, je v rozporu s účelem
použití a je proto nebezpečné. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo nerozumným používáním trouby.
● Při vytahování vidlice ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
● Nepokládejte potraviny nebo nádobí přímo na dno trouby. Vždy používejte plechy
nebo rošt.
● Nedotýkejte se trouby mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
● Nedoporučuje se používat nástavce, lišty ani prodlužovací kabely.
● Veškeré instalační, údržbářské a jiné práce spojené s troubou je možno provádět,
pokud je trouba odpojena od elektrické sítě.
● Spotřebič se během používání zahřívá. Doporučujeme opatrnost, aby nedošlo ke kontaktu s rozpálenými částmi uvnitř trouby.
● Pokud musíte provést nějaký úkon uvnitř horké trouby, nasaďte si ochranné rukavice.
● Nelijte vodu na dolní stěnu trouby, pokud je zapnutá, protože by mohlo dojít k poškození smaltovaného povrchu.
● Dvířka trouby otevírejte opatrně, aby nedošlo k popálení unikající horkou párou.
● Vodiče napájecího kabelu musí mít jmenovitý průřez alespoň 3 x 1,5 mm2.
● Pokud nebudou dodrženy tyto bezpečnostní pokyny, výrobce nezaručuje bezpečnost
trouby. Odpojovací zařízení je třeba instalovat na neodpojitelných vodičích v souladu
s platnými předpisy.
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu.
Popis trouby
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
9
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ovládací panel
Ovládací tlačítka
Těsnění trouby
Součást grilu
Pochrómovaný podpěrný rám
(teleskopický typ ZME9011EE, ZME9021EE)
Rošt
Plech na pečení masa
Závěs
Dvířka
Větrací otvory
Otvory pro montáž k lince
Grilovací plocha
Odsávání kouře
Lampa
Zadní panel
Ventilátor
Plech na pečení těsta (*)
Boční panel
Okénko z tvrzeného skla
(*) volitelné
10
ME-004_v01
Ovládací panel
Technické údaje
1 Volba funkce
2 Elektronický displej
3 Volba teploty
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Trouba je zařízením I. třídy a je vybavena napájecím kabelem s ochranným vodičem.
Zařízení splňuje požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky směrnic:
– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek byl označen značkou CE na výrobním štítku.
Typ ZME9011EE
Instalace
1
2
Následující informace jsou určeny pro kvalifikovaného technika, který zodpovídá za montáž a elektrické připojení. Pokud provádíte instalaci trouby samostatně, výrobce nezodpovídá za případnou škodu.
Vložte troubu na plánované místo v kuchyňské lince; můžete ji instalovat pod desku linky
nebo ve svislé skříňce. Upevněte troubu ve správné poloze šrouby pomocí dvou upevňovacích otvorů na plášti.
Pro nalezení upevňovacích otvorů otevřete dvířka trouby a nahlédněte dovnitř. Pro zajištění správného větrání je třeba při montáži trouby zachovat příslušné rozměry a vzdálenosti uvedené níže.
3
Typ ZME9021EE
1
2
3
Typ ZME9031ED
1
2
POZOR:
Pro vybalení trouby zatáhněte za klapku umístěnou v dolní části krabice a přemístěte ji. Troubu zvedejte pomocí držadel po stranách, nikdy za držadlo na
dvířkách trouby.
● Místo na troubu v kuchyňské lince musí mít rozměry uvedené na obrázku
a minimální hloubku 580 mm (viz obr. 1 a obr. 2 ).
● Aby bylo možné instalovat víceúčelovou troubu do linky, nesmí ze zadní části
linky (na obrázku č. 3 označena tmavou plochou) vyčnívat žádné součásti
(výztuhy, trubky, zásuvky apod.).
● Lepidlo používané pro lepení plastové dýhy na kuchyňský nábytek musí vydržet teplotu 85°C.
●
3
Funkce trouby
1
– Trouba je vypnutá
– Normální použití
Používá se pro pečení piškotů a moučníků, u kterých musí být teplo přiváděno stejnoměrně, aby bylo dosaženo nadýchané konzistence.
– Normální použití s horkovzdušným oběhem
Doporučuje se pro pečení masa a moučníků. Ventilátor rovnoměrně rozvádí teplo uvnitř
trouby.
– Gril
Vhodný k pečení jídel, u kterých se vyžaduje opečení povrchu. Díky tomu může být
vnější vrstva upečená dočervena, aniž by to mělo vliv na vnitřek jídla. Ideální pro přípravu
pokrmů, jako jsou steaky, žebírka, ryby, tousty.
– MaxiGril
Vyšší výkon umožňuje opékání větších povrchů než u obyčejného grilu, zároveň zkracuje
dobu nezbytnou pro opečení jídel.
– MaxiGril s horkovzdušným oběhem
Umožňuje rovnoměrné upečení a zároveň opečení povrchu jídla. Ideální pro grilování. Doporučuje se zvláště pro pečení velkých porcí, jako drůbež, zvěřina apod. Jídlo je třeba umístit na
roštu a pod rošt dát plech, kde se bude hromadit omáčka a tuk.
POZOR! Během používání funkcí Gril, Maxi Gril a Maxi Gril s horkovzdušným oběhem musí být dvířka zavřená.
2
– Turbo
Ventilátor rozvádí teplo vytvářené topným tělesem v zadní části trouby. Díky rovnoměrnému rozvedení tepla můžete péci jídlo na dvou úrovních současně.
Tento pracovní mód se používá k rozmrazování potravin. Pro tento účel je třeba vhodně
nastavit teplotu.
– Spodní topné těleso
Vydává teplo pouze zdola. Používá se k ohřívání jídla, pečení kynutého těsta apod.
– Spodní topné těleso s horkovzdušným oběhem
Teplo je rozváděno z dolní části trouby. Tato funkce je ideální pro pečení moučníků s ovocem nebo s nádivkou z džemu, protože vyžadují ohřev pouze zespoda. Vždy je nezbytné
předehřátí.
– Gril a spodní topné těleso
Doporučuje se k pečení masa, může se používat pro různě velké porce.
POZOR! Kontrolka svítí po zapnutí každé funkce trouby.
ME-004_v01
11
3
Obsluha trouby
NASTAVENÍ ČASU HODIN
Po připojení trouby k napájecímu zdroji se na hodinách objeví údaj 12:00 a nad symbolem
se rozbliká světélko.
Mačkáním tlačítek
zhasne.
a
nastavte na hodinách správný čas. Uloží se a světélko
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ
Po nastavení správného času je trouba připravena k práci. Pak je třeba nastavit teplotu
a funkci trouby.
Pro vypnutí trouby nastavte ovládání do polohy
.
FUNKCE PROGRAMOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH HODIN
POZOR! Výrobce nezodpovídá za škody, způsobené vadnou instalací, nesprávným používáním a špatnou obsluhou.
Pro všechny trouby, po provedení elektrického připojení:
1 Zasunout troubu do kuchyňské linky. Přitom je nutno dávat pozor na to, aby nedošlo
ke skřípnutí přívodního kabelu, a aby tento kabel neležel na horní části trouby.
2 Připevnit troubu k lince čtyřmi šrouby, které jsou součástí balení, a které je třeba
našroubovat do otvorů viditelných po otevření dvířek.
3 Zkontrolovat, zda se stěny trouby nedotýkají stěn kuchyňské linky a zda je zachována
vzdálenost alespoň 2 mm od sousedních součástí linky.
Připojení k napájení
Osoba, která provádí instalaci, je povinna zkontrolovat, zda:
● Síťové napětí odpovídá požadavkům uvedeným na továrním štítku.
● Je elektrická instalace dimenzována na maximální výkon uvedený na továrním štítku.
● Diagram připojení je uveden na obrázku níže.
● Elektrické připojení je vybaveno příslušným uzemněním v souladu s platnými předpisy.
● Připojení je třeba provést pomocí mnohopólového vypínače dimenzovaného na velikost zátěže. Minimální vzdálenost mezi kontakty musí být 3 mm, aby bylo možné jejich
rozpojení v případě nebezpečí, během čištění nebo výměny žárovky. Zemnící vodič
nesmí v žádném případě procházet tímto přepínačem.
Po připojení napájení je třeba zkontrolovat, zda všechny elektrické součásti trouby fungují.
Výstražná funkce: Při této funkci zazní po uplynutí určité doby varovný signál.
Doba pečení: Tato funkce umožňuje naprogramovat troubu tak, aby pracovala po nastavenou dobu a pak se sama vypnula.
Konec doby pečení: Tato funkce umožňuje nastavit přesnou hodinu, kdy se trouba sama
vypne.
Doba trvání a automatické vypnutí: Tato funkce umožňuje nastavit dobu trvání práce
a hodinu, kdy se trouba sama vypne. Tato funkce umožňuje nastavit automatické zahájení
a ukončení práce trouby.
Kontrolka hodin: Kontrolku hodin je možno vypnout, pokud troubu nepoužíváte.
VÝSTRAŽNÁ FUNKCE
1 Mačkejte tlačítko MODE tak dlouho, dokud nezačne blikat světélko nad symbolem
.
2 Pomocí tlačítek
a
nastavte hodinu, kdy má zaznít signál.
3 Světélko zůstane svítit na znamení, že byl naprogramován výstražný signál.
4 Po uplynutí naprogramované doby zazní signál a světélko se rozbliká.
5 Zvukový signál vypněte stisknutím libovolného tlačítka a na displeji se opět objeví normální čas.
PROGRAMOVÁNÍ DOBY PEČENÍ
1 Mačkejte tlačítko MODE tak dlouho, dokud se nerozbliká ukazatel nad symbolem
.
2 Pomocí tlačítek
a
nastavte dobu pečení.
3 Ukazatel, který blikal, začne svítit nepřerušovaně a signalizuje, že se trouba automaticky vypne.
4 Hodiny budou opět ukazovat normální čas.
5 Zvolte teplotu a funkci trouby.
6 Až nastavená doba uplyne, trouba se vypne, zazní zvukový signál a ukazatel začne
blikat.
7 Zvukový signál vypněte stisknutím libovolného tlačítka. Trouba se opět zapne.
8 Pro vypnutí trouby nastavte ovládání do polohy
.
NAPROGRAMOVÁNÍ KONCE DOBY PEČENÍ
1 Mačkejte tlačítko MODE tak dlouho, dokud se nerozbliká ukazatel nad symbolem
.
2 Pomocí tlačítek
a
zvolte hodinu, kdy má pečení skončit.
3 Ukazatel, který blikal, začne svítit nepřerušovaně a signalizuje, že se trouba automaticky vypne.
4 Hodiny budou opět ukazovat normální čas.
5 Zvolte teplotu a funkci trouby.
6 Až nastavená doba uplyne, trouba se vypne, zazní zvukový signál a ukazatel začne
blikat.
7 Zvukový signál vypněte stisknutím libovolného tlačítka. Trouba se opět zapne.
8 Pro vypnutí trouby nastavte ovládání do polohy
.
NAPROGRAMOVÁNÍ DOBY TRVÁNÍ A AUTOMATICKÉHO VYPÍNÁNÍ
1 Mačkejte tlačítko MODE tak dlouho, dokud se nerozbliká ukazatel nad symbolem
.
2 Pomocí tlačítek
a
nastavte dobu trvání.
3 Ukazatel, který blikal, začne svítit nepřerušovaně.
4 Mačkejte tlačítko MODE tak dlouho, dokud se nerozbliká ukazatel nad symbolem
.
5 Pomocí tlačítek
a
zvolte hodinu, kdy má pečení skončit.
6 Ukazatel, který blikal, začne svítit nepřerušovaně.
7 Zvolte teplotu a funkci trouby.
8 Trouba zůstane vypnutá a ukazatele nad symboly
a
budou svítit nepřerušovaně.
Trouba je naprogramovaná.
12
ME-004_v01
9 Až nastane doba zahájení práce, trouba se automaticky zapne a bude pracovat po
celou naprogramovanou dobu.
10 Když nastavená doba ukončení práce uplyne, trouba se vypne, zazní zvukový signál
a ukazatel nad symbolem
se rozbliká.
11 Zvukový signál vypněte stisknutím libovolného tlačítka. Trouba se opět zapne.
12 Pro vypnutí trouby nastavte ovládání do polohy
.
POSTUP PŘI VYNDÁVÁNÍ PODPĚRNÝCH RÁMŮ A PLOCHÝCH PANELŮ
1 Vyjměte z trouby veškeré příslušenství.
2 Vyjměte podpěrné rámy B povolením rukojeti zámku C .
B
C
POZOR! Po stisknutí tlačítka MODE se na displeji zobrazí symbol programované
a
. Po vybrání požadované
funkce. Můžete ji měnit mačkáním tlačítek
funkce se rozsvítí ukazatel na příslušným symbolem. Pokud dojde k výpadku napětí
v síti, všechny programy elektronických hodin se vymažou. Je třeba opět nastavit
přesný čas a vše znovu naprogramovat.
ZAPÍNÁNÍ KONTROLKY HODIN
Pro vypnutí kontrolky hodin stiskněte současně dvě tlačítka, po několika vteřinách displej
hodin zhasne.
Pro opětovné rozsvícení displeje stiskněte libovolné tlačítko a opět se objeví normální čas.
Tuto funkci lze použít, když hodiny ukazují normální čas a není naprogramována žádná
jiná funkce (nesvítí žádný symbol).
3 Odšroubujte rukojeť zámku C a vysuňte ploché panely.
C
Čištění a údržba
Otřete troubu hadříkem navlhčeným ve vodě s trochou přípravku na mytí nádobí. Vysušte
měkkým hadříkem. Žíravé a abrazivní látky jsou nevhodné. Pokud se jakákoli látka tohoto
druhu dostane do styku s předním panelem trouby, je třeba ji okamžitě umýt vodou.
Vnitřek trouby je nutno pravidelně čistit, abyste odstranili zbytky jídla nebo usazeniny tuku,
které mohou způsobovat uvolňování kouře nebo nežádoucího zápachu a vznik skvrn.
UPOZORNĚNÍ! Minimální rozdíly v barvě předního panelu zařízení jsou způsobeny
použitím různých materiálů, jako je sklo, umělá hmota a kov.
Spotřebiče s předním panelem z nerez oceli – Vždy ihned odstraňujte skvrny od vodního kamene, tuku, mouky nebo vaječného bílku. Používejte prostředky pro péči o nerezovou ocel. Před použitím prostředku na celé ploše jej nejdříve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.
Spotřebiče s předním panelem z hliníku – Používejte mírný prostředek na mytí oken.
Povrch otřete měkkým hadříkem na mytí oken nebo hadříkem z mikrofibry, vodorovnými
pohyby bez přitlačování. Nevhodné jsou agresivní čistící výrobky, abrazivní houby a drsné
utěrky.
VÝSTRAHA! Spotřebič musí být během čištění vypnutý a studený. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno čistit spotřebič párou nebo vysokotlakými čistícími
přístroji. Nevhodné jsou agresivní čistící výrobky, abrazivní houby a drsné utěrky.
4 Pro vyjmutí zadního panelu odšroubujte šroub D .
D
DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte žádné drsné mycí houby, škrabky ani jiné abrazivní prostředky.
●
●
●
●
●
K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte páru ani sprej pod vysokým tlakem.
K čištění skleněných dvířek trouby nikdy nepoužívejte drsné prostředky, drátěnky ani
jiné ostré předměty.
Pokud v troubě po ukončení pečení zůstanou zbytky tuku, můžete je odstranit zapnutím prázdné trouby na jednu hodinu na teplotu 200°C.
Povrchy z nerezové oceli nebo smaltované povrchy čistěte teplou vodou s mýdlem
nebo vhodným značkovým přípravkem. Nedoporučuje se používání drsných čistících
prostředků, protože mohou poškodit povrch a zkazit vzhled trouby.
Velmi důležité je čistit troubu po každém použití. Rozpuštěný tuk se během pečení
usazuje na stěnách trouby. Při příštím použití trouby může tento tuk způsobit nepříjemný zápach a může také ovlivnit výsledek pečení. K čištění používejte horkou vodu
a detergent, důkladně opláchněte.
K čištění roštu z nerezové oceli používejte detergenty a kovové mycí houby. Např.
kovové drátěnky s detergentem. Skleněné povrchy, jako je horní část, dvířka trouby
a dvířka topné komory je třeba čistit pouze, když jsou studené. Na poškození vzniklá
kvůli nedodržování výše uvedených pravidel se záruka nevztahuje.
5 Při opětovné montáži dílců postupujte v obráceném pořadí.
POZOR! Pro vlastní bezpečnost nikdy nezapínejte troubu bez zadního panelu,
který slouží jako kryt ventilátoru.
ME-004_v01
13
POUŽÍVÁNÍ SKLÁDACÍHO TOPNÉHO TĚLESA GRILU (PODLE MODELU)
Pro umytí horní části trouby:
● Počkejte, až trouba úplně vychladne.
● Pootočte šroubem A a snižte topné těleso grilu dolů, jak jen to je možné.
● Umyjte horní část trouby a vraťte topné těleso do původní polohy.
4 Uchopte dvířka z obou stran. Vytáhněte dvířka trouby směrem dopředu až se úplně
uvolní ze závěsů F .
F
A
F
Opětovnou montáž dvířek proveďte v opačném pořadí.
VÝMĚNA ŽÁROVKY
MYTÍ VNĚJŠÍCH STĚN TROUBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Venkovní stěny trouby a příslušenství myjte teplou vodu s přídavkem přípravku na mytí
nebo jemným detergentem.
POZOR! Nikdy nepoužívejte kovové škrabky ani žádný brusný prášek, které by
mohly poškodit smaltovaný povrch. Povrchy z nerezové oceli myjte opatrně mycí
houbou nebo utěrkou tak, aby nedošlo k jejich poškrábání.
POZOR! Před výměnou žárovky je třeba nejdříve odpojit troubu od napájecího
zdroje.
●
●
Odšroubovat kryt od základny lampičky.
Vyměnit žárovku a opět našroubovat kryt.
Náhradní žárovka musí být odolná vůči teplotám do 300°C.
POZOR! Při mytí venkovních stěn nezkoušejte odmontovávat ovládací panel. Je to
možné provést pouze tehdy, když je trouba vyjmuta z kuchyňské linky.
ČIŠTĚNÍ DVÍŘEK TROUBY
U některých modelů můžete odmontovat dveře, aby jejich čištění bylo snazší.
Postup:
1 Otevřete dvířka dokořán.
2 Úplně otočte obě svorky nebo vložte do otvorů E malé špendlíky.
Řešení problémů
E
Trouba nefunguje
Zkontrolujte připojení k elektrické síti.
Zkontrolujte pojistky a omezovač přepětí v elektroinstalaci.
Přesvědčte se, zda jsou hodiny v módu manuálního ovládání nebo v programovacím
módu.
● Zkontrolujte polohu funkce a volby teploty.
●
●
●
3 Zavírejte dvířka, až se posunou do obou svorek.
Lampička v troubě nefunguje
Vyměňte žárovku.
Zkontrolujte správnost její montáže v souladu s tímto návodem na obsluhu.
●
●
Ukazatel ohřívání nefunguje
Zvolte teplotu.
Zvolte nastavení.
Měl by svítit pouze tehdy, když se trouba zahřívá na nastavenou pracovní teplotu.
●
●
●
Při práci trouby z ní uniká kouř
Při prvním použití je to normální jev.
Troubu je třeba pravidelně čistit.
Snižte množství tuku nebo oleje na plechu.
Nepoužívejte vyšší teplotu než je uvedeno v tabulkách funkce trouby.
●
●
●
●
Výsledky pečení nejsou uspokojivé
Prostudujte si tabulku funkcí trouby a přečtěte si pokyny pro práci s troubou.
●
POZOR! Pokud se problém nepodaří vyřešit podle našich pokynů, kontaktujte
Autorizovanou servisní opravnu.
14
ME-004_v01
Tabulky a pokyny
PŘEDKRMY
HMOTNOST
ÚROVEŇ
Pečená rýže
0,35
1
Paštičky
Zelenina v těstě, např.
pirohy, štrůdly
Zapékaná zelenina
Pečené brambory
Pizza
Quiche
Nadívaná rajčata
TEPLOTA
ČAS
180-200
45-50
170-190
35-40
3
170-190
45-50
2
160-180
30-35
1
190-210
35-40
170-190
30-35
190-210
55-60
1,5
170-190
45-50
170-190
50-55
1
180-200
60-65
180-200
50-55
3
190-210
20-25
2
170-190
15-20
180-200
45-50
160-180
45-50
3
170-190
10-15
2
160-180
10-15
TEPLOTA
ČAS
180-200
30-35
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
180-200
20-25
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
2
2
3
Rošt
Plech
ÚROVEŇ
Pražman obecný
1,5
3
Jazyk mořský
Okounovité ryby
Štikozubec
1
1
1
1,5
Losos zabalený ve
vymaštěném papíru
1
Pstruh
1
ME-004_v01
Forma na Quiche
2
HMOTNOST
Ryba zapékaná v těstě
Mělká nádoba
Plech
0,75
1
Mělká žáruvzdorná
nádoba
Mělká nádoba
0,65
1,5
NÁDOBA
Plech
1,5
PŘEDKRMY
Mořan solený
FUNKCE TROUBY
FUNKCE TROUBY
Plech
Plech
3
2
3
Nádoba na
zapékaná jídla
Plech
3
3
NÁDOBA
Plech
Plech
Plech
3
Plech
2
15
MASO
Vepřové
Králík
Jehněčí
Pečeně
Marinovaná
svíčková
Kuře
Rostbíf
Biftek
HMOTNOST
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
1
ÚROVEŇ
TEPLOTA
ČAS
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
180-200
35-40
160-180
30-35
TEPLOTA
ČAS
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
10-15
160-180
10-15
1
160-170
60-65
2
160-170
55-60
160-180
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
25-30
180-200
35-40
170-190
30-35
3
3
3
3
3
3
ÚROVEŇ
Piškotové těsto
0,5
2
Nákyp
Sušenky
Vol-au-vents
Bábovičky
Pečená jablka
16
0,3
FUNKCE TROUBY
0,25
0,5
1
Plech
Plech
Nádoba na
zapékaná jídla
Plech
Plech
NÁDOBA
Forma na těsto
Plech
3
Forma na těsto
0,5
0,5
Plech
Plech
3
HMOTNOST
NÁDOBA
Plech
3
MOUČNÍKY A ZÁKUSKY
Roláda
FUNKCE TROUBY
3
Plech
Plech
3
2
Plech
Plech
3
ME-004_v01
MOUČNÍKY A ZÁKUSKY
HMOTNOST
ÚROVEŇ
Pečené banány
0,5
3
Moučníky z listového
těsta
0,25
Švestkový koláč
0,5
Jablečný koláč
Tvarohový koláč
1
1
FUNKCE TROUBY
TEPLOTA
ČAS
170-190
15-20
170-190
10-15
180-200
20-25
170-190
20-25
170-190
60-65
160-180
50-55
170-190
50-55
160-180
45-50
180-200
45-50
170-190
35-40
2
NÁDOBA
Nádoba na
zapékaná jídla
Plech
2
Forma na těsto
Plech
2
2
Forma na těsto
Ekologie – pečujme o životní prostředí
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické
likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER –
viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
●
●
●
●
●
Obalové materiály mohou být nebezpečné dětem!
Obal a zařízení odevzdejte ve sběrně za účelem recyklace. Odstřihněte napájecí kabel
a zničte zařízení uzávěru dvířek.
Kartónový obal se vyrábí z recyklovaného papíru a je třeba jej odevzdat do sběrny
k opětovné recyklaci.
Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a zdraví lidí, které by se mohly projevit v případě nesprávného zacházení s odpadem tohoto výrobku.
Pro podrobné informace spojené s recyklací tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
úřad nebo firmu, která se zabývá vývozem odpadu.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
ME-004_v01
17
SK
Obsah
Bezpečnostné pokyny ......................................................................................................18
Zloženie rúry .....................................................................................................................18
Ovládací panel..................................................................................................................18
Používanie rúry.................................................................................................................18
Technické údaje ................................................................................................................19
Inštalácia ..........................................................................................................................19
Pripojenie do elektrického napätia....................................................................................20
Obsluha rúry .....................................................................................................................20
Čistenie a údržba..............................................................................................................21
Riešenie problémov ..........................................................................................................22
Tabuľka a pokyny..............................................................................................................23
Ekológia – dbajme o životné prostredie............................................................................25
Bezpečnostné pokyny
●
●
●
●
●
●
●
●
Prečítajte si pozorne tento návod. Obsahuje dôležité pokyny ako bezpečne zainštalovať, používať a servisovať rúru.
Skladujte tento návod v bezpečnom mieste, aby ste mali k nemu ľahký prístup
v budúcnosti.
Zariadenie zapájajte vždy do zásuvky elektrickej siete (výlučne premenlivého prúdu),
ktorá má ochranný kolík s napätím. Napätie musí byť v súlade s napätím, ktoré je
uvedené na znamienkovej tabuľke (výrobnom štítku) ariadenia.
Nesprávne pripojenie elektrického pripájacieho kábla može zapríčiniť úraz elektrickým
prúdom.
Zástrčka musí byť po zainštalovaní zariadenia ľahko prístupná.
Počas prvého zapnutia rúry môžete cítiť ťažko znesiteľný dym. Deje sa tak, pretože
prvý raz bol podhriaty spoj izolujúcich panelov okolo rúry. Je to úplne normálny jav. Ak
sa objaví dym, počkajte do momentu, keď dym znikne, až potom vložte jedlo do rúry.
Nedovoľte deťom, aby prichádzali blízko k rúre, ak je horúca. Najmä vtedy nie, ak je
zapojený gril.
Skôr, než vymeníte žiarovku sa presvedčte, že zariadenie bolo vypnuté. Predídete tak
úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Prístupné časti sa môžu nahriať. Nedovoľte, aby sa deti približovali k rúre.
●
●
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich
nepoučila o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●
Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo
špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná
oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
● Inštaláciu a opravu rúry musí vykonať výlučne oprávnený inštalátor v súlade s pokynmi
výrobcu.
● Zariadenie je navrhnuté výlučne pre domáce používanie. Používajte ho výlučne na
prípravu jedál, nikdy nie na iné účely.
● Dávajte pozor na deti, aby sa nehrali so zariadením.
● Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové predmety na čistenia skla
dvierok. Môžu porysovať povrch, čo môže viesť k popukaniu skla.
● Nepoužívajte na čistenie paru.
● Rúra môže byť používaná výlučne na účely, na ktoré bola určená. Môžete ju používať výlučne na prípravu jedál. Akékoľvek iné použitie, napr. ako forma ohrievania je
nevhodným použitím rúry a preto je nebezpečné.
● Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek škody zapríčinené nevhodným alebo
nerozumným používaním rúry.
● Ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, neťahajte za kábel.
● Nedotýkajte sa rúry mokrými alebo vlhkými rukami alebo chodidlami.
● Používanie nástavcov, líšt alebo predlžovačiek sa neodporúča.
● Inštalačné, údržbárske a iné činnosti týkajúce sa rúry môžete vykonávať len ak je
zariadenie odpojené od elektrickej siete.
● Počas používania zariadenie sa zariadenia nahrieva. Odporúčame, zachovajte opatrnosť. Nedotýkajte sa horúcich prvkov vo vnútri rúry.
● Otvárajte opatrne dvierka rúry. Predídete tak opareniam horúcou parou, ktorá sa
dostáva von z rúry.
● Ak je elektrický kábel poškodený, musí byť okamžite vymenený. Počas výmeny kábla
postupujte v súlade s nasledujúcim návodom. Odstráňte elektrický kábel a nahraďte
ho káblom typu H05VVV-F alebo H05V2V2-F. Kábel musí vydržať požadované napätie pre rúru. Výmenu kábla musí vykonať technik s príslušnými kvalifikáciami.
● Uzemňujúci kábel (žlto-zelený) musí byť o 10 mm dlhší od elektrického kábla.
● Vodiče elektrických káblov musia mať znamienkový prierez minimálne 3 x 1,5 mm2.
● Ak nebudete dodržiavať vyššie uvedené pokyny, výrobca nezaručuje bezpečenstvo
rúry.
Rozpájacie zariadenie zamontujte pomocou neodpojiteľných káblov v súlade s pravidlami, ktoré sa týkajú káblov.
Pred začatím použivania zariadenie sa oboznámte s obsahom celého návodu.
Zloženie rúry
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
9
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kontrolný panel
Riadiace tlačítka
Tesnenie rúry
Prvok grila
Chrómový podporný rám (teleskopový typ ZME9011EE,
ZME9021EE)
Mriežka
Plech na pečenie mäsa
Záves
Dvere
Ventilačné otvory
Pripevnenie do nábytku
Predný panel grila
Odvod dymu
Kontrolka
Zadný panel
Ventilátor
Plech na koláče (*)
Bočný panel
Zmocnené sklo
(*) voliteľné
18
ME-004_v01
Ovládací panel
Technické údaje
1 Výber funkcií
2 Elektronický zobrazovač
3 Voľba teploty
Technické parametre sú úvedené v znamienkovej tabuľke výrobku.
Rúra je zariadením I triedy, ktoré má nasledovné vybavenie: prípojný elektrický kábel s
ochrannou žilou.
Zariadenie spľňa požiadavky platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami direktív:
– Elektrické nízkonapäťové zariadenie (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený znakom CE na znamienkovej tabuľke.
Typ ZME9011EE
Inštalácia
1
2
Tieto informácie sú určené pre vykvalifikovanégo inštalatóra, ktorý je zodpovedný za montáž a elektrické pripojenie. Ak vykonávate inštaláciu rúry samostatne, výrobca nezodpovedá za prípadné škody. Postavte rúru na vyznačené miesto do kuchynskej linky. Rúru
môžete montovať pod blatom alebo vo zvislej skrinke. Pripevnite rúru v príslušnej polohe
šrobami. Použite pritom dva pripevňujúce otvory na kryte.
Ak chcete nájsť pripevňujúce otvory, otvorte dvierka rúry a pozrite sa dovnútra. Zachovajte
vhodnú ventiláciu. Preto počas montáže rúry dodržujte príslušné rozmery a vzdialenosti
uvedené nižšie.
3
Typ ZME9021EE
1
2
3
Typ ZME9031ED
1
2
POZOR:
Ak chcete rozbaliť rúru, potiahnite klapku umiestnenú v dolnej časti krabice
a presuňte ju. Rúru zdvíhajte pomocou bočných držiakov a nie držiaku na dverách rúry.
● Medzera v kuchynskej linke musí mať rozmery uvedené na obrázky. Minimálna
hĺbka 580 mm (pozri obr. 1 a obr. 2 ).
● Ak chcete zainštalovať v kuchynskej linke viacfunkčné rúry, zadná časť
kuchynskej linky, ktorá zodpovedá zatemnenému povrchu na obrázku
3 , nemôže mať žiadne vystávajúce prvky (popdpory, rúry, elektrické zásuvky,
atď.). Lep, ktorý sa používa v kuchynskom nábytku na lepenie povrchov
z umelej hmoty, musí odolávať teplote 85°C.
●
3
1
Funkcie rúry
– Rúra vypnutá
– Tradičné
Používa sa na pečenie piškót a koláčov, pri ktorých teplo musí byť dodávané rovnomerne,
aby sme získali cesto dobre kyslo.
– Tradičné s termoobehom
Vhodné na pečenie mäsa a koláčov. Ventilátor rovnomerne rozvádza teplo vo vnútri rúry.
– Gril
Vhodné na prípravu jedál, v ktorých sa požaduje pripečenie povrchu. Vďaka tomu vonkajšia vrstva môže byť pripečená bez vplyvu na prostrednú vrstvu jedla. Je to ideálne na
prípravu takých jedál ako steky, rebierka, ryby, hrianky.
– Maxi Gril
Väčšia sila umožňuje opekanie väčších povrchov než je to v prípade obyčajného grila
a umožňuje tiež skrátiť potrebný čas na pripečenie jedál.
– Maxi Gril s termoobehom
Umožňuje rovnomerne upiecť a zároveň pripiecť povrch jedla. Je ideálny na grilovanie.
Obzvlášť vhodný na pečenie veľkých porcií ako sú hydina, divočina, atď. Jedlo umiestnite
na mriežke a pod mriežkou plech, na ktorom sa bude zbierať tuk.
POZOR! Počas používania funkcíi gril, maxi gril a maxi gril s termoobehom dvierka
musia byť zatvorené.
2
– Turbo
Zo zadu rúry je umiestnené vyhrievacie teleso. Ventilátor rozvádza toto teplo rovnomerne
po rúre. Vďaka tomu je možné zároveň piecť jedlá na dvoch rôznych úrovniach. Tento
spôsob práce umožňuje rozmrazovanie potravinárskych výrobkov. Musíte vybrať nastavenie teploty.
– Dolné vyhrievacie teleso
Vyhrieva len z dolu. Umožňuje ohrievanie jedál, pečenie kysnutých koláčov a podobne.
– Dolné vyhrievacie teleso s termoobehom
Teplo je rozvádzané z dolnej časti rúry. Táto funkcia je ideálna na prípravu koláčov s ovocím alebo džemovou náplňou, pretože vyžadujú len ohrievanie zo spodu. Úvodné ohrievanie je vždy potrebné.
– Grill a dolné vyhrievacie teleso
Je vhodné na pečenie mäsa. Môžeme ho pužívať pre porcie s rôznymi rozmermi.
POZOR! Kontrolka je zapnutá pri každej funkcii rúry.
ME-004_v01
19
3
Obsluha rúry
NASTAVENIE ČASU NA HODINÁCH
Po pripojení rúry sa objaví na hodinách čas 12:00 a svetielko začne mihotať nad symbolom
.
a
. Nastavíte tak správny čas na hodinách. Nastavený čas sa
Stlač tlačítka
zapíše a svetielko znikne.
RUČNÉ RIADENIE
Po nastavení správnej hodiny je rúra pripravená pracovať. Následne vyberte nastavenie
teploty a funkcie rúry.
Ak chcete rúru vypnúť, nastavte riadenie do polohy
.
FUNKCIA PROGRAMÁTORA ELEKTRONICKÝCH HODÍN
POZOR: Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku chybnej inštalácie a nesprávneho používania.
Pre všetky rúry po vykonaní elektrického pripojenia:
1 Vsuňte rúru do kuchynskej linky. Dávajte pozor na to, aby ste nezablokovali pripájací
elektrický kábel. Neumiestňujte pripájací elektrický kábel na hornom povrchu rúry.
2 Pripevnite rúru do linky pomocou 4 šrobov, ktoré sú dodávané v zostave. Šroby vložte
do otvorov viditeľných po otvoreniu dverí.
3 Preverte, či sa steny rúry nedotýkajú kuchynskej linky a či bola dodržaná vzdialenosť
aspoň 2 mm od susedných prvkov kuchynskej linky.
Pripojenie do elektrického napätia
Osoba, ktorá vykonuje inštaláciu, musí preveriť, či:
● Elektrické napätie v sieti zodpovedá požiadavkám uvedeným v znamienkovej tabuľke
(výrobnom štítku),
● Elektrická inštalácia zodpovedá maximálnemu odberu uvedenému v znamienkovej
tabuľke,
● Diagram pripojenia je uvedený na obrázku nižšie,
● Elektrické pripojenie má príslušné uzemnenie v súlade s platnými predpismi,
● Pri vykonaní pripojenie použite taký viacfázový vypínač, ktorá zodpovedá zaťaženiu.
Minimálna vzdialenosť medzi kontaktmi musí byť 3 mm. Umožní to rozpojenie v prípade nebezpečenstva, počas čistenia alebo výmeny žiarovky. V žiadnom prípade
nemôže uzemňujúci kábel prechádzať cez tento prepínač.
Po pripojení elektrického napätia preverte, či všetky elektrické prvky rúry pracujú.
Funkcia výstrahy: Táto funkcia vydáva výstražný signál v určitom čase.
Čas piečenia: Funkcia umožňuje zaprogramovať rúru, aby pracovala určitý čas, po ktorom sa sama vypne.
Koniec času pečenia: Funkcia umožňuje nastaviť presnú hodinu, o ktorej sa rúra sama
vypne.
Čas trwania a automatické vypnutie: Táto funkcia umožňuje nastaviť čas trvania práce
a hodinu, o ktorej sa rúra sama vypne. Funkcia dovoľuje nastaviť automatické začatie
a zakončenie práce rúry.
Kontrolka hodín: Kontrolka hodín môže byť vypnutá, ak sa rúra nepoužíva.
FUNKCIA VÝSTRAHY
1 Stlačte a podržte tlačítko MODE do času, keď kontrolka nad symbolom
začne
mihotať.
2 Stláčajte tlačítka
a
. Vyberiete tak hodinu, o ktorej chcete počuť signál.
3 Kontrolka zostane naďalej zapnutá. Kontrolka tak informuje, že poplach je zaprogramovaný.
4 Na koniec zaprogramovaného času poplach zazvoní a kontrolka bude mihotať.
5 Stlačte ktorékoľvek tlačítko. Vypnete tým poplach a zobrazovač bude opäť ukazovať
aktuálny čas.
PROGRAMOWANIE ČASU PEČENIA
1 Stlačte a podržte tlačítko MODE do času, keď ukazovateľ nad symbolom
začne
mihotať.
2 Stláčajte tlačítka
a
. Zvolíte tak hodinu, kedy sa má pečenie ukončiť.
3 Následne sa zasvieti ukazovateľ, ktorý sa doteraz mihal. Ukazovateľ tak informuje, že
rúra sa automaticky vypne.
4 Hodiny budú opäť ukazovať aktuálny čas.
5 Vyberte teplotu a funkciu rúry.
6 Keď nastavený čas minie, rúra sa vypne, poplach zazvoní a ukazovateľ začne mihať.
7 Stlačte ktorékoľvek tlačítko. Vypnete tým poplach. Rúra sa opätovne zapne.
8 Ak chcete vypnúť rúru, nastavte riadenie do polohy
.
PROGRAMOWANIE KONCA ČASU PEČENIA
1 Stlačte a podržte tlačítko MODE do času, keď ukazovateľ nad symbolom
začne
mihotať.
2 Stláčajte tlačítka
a
. Zvolíte tak hodinu, kedy sa má pečenie ukončiť.
3 Následne sa zasvieti ukazovateľ, ktorý sa doteraz mihal. Ukazovateľ tak informuje, že
rúra sa automaticky vypne.
4 Hodiny budú opäť ukazovať aktuálny čas.
5 Zvoľte teplotu a funkcie rúry.
6 Keď nastavený čas minie, rúra sa vypne, poplach zazvoní a ukazovateľ začne mihať.
7 Stlačte ktorékoľvek tlačítko. Vypnete tým poplach. Rúra sa opätovne zapne.
8 Ak chcete vypnúť rúru, nastavte riadenie do polohy
.
PROGRAMOWANIE ČASU TRVANIA A AUTMATICKÉHO VYPÍNANIA
1 Stlačte a podržte tlačítko MODE do času, keď ukazovateľ nad symbolom
mihotať.
2 Stláčajte tlačítka
a
. Zvolíte tak čas trvania pečenia.
3 Následne sa zasvieti ukazovateľ, ktorý sa doteraz mihal.
4 Stlačte a podržte tlačítko MODE do času, keď ukazovateľ nad symbolom
mihotať.
začne
začne
5 Stláčajte tlačítka
a
. Zvolíte tak hodinu, kedy sa má pečenie ukončiť.
6 Následne sa zasvieti ukazovateľ, ktorý sa doteraz mihal.
7 Zvoľte teplotu a funkcie rúry.
8 Rúra zostane naďalej vypnutá a ukazovatele nad symbolami
a
sa budú
svietiť.
Takto ste naprogramovali rúru.
9 Keď sa priblíži čas práce rúry, rúra sa zapne a bude pracovať celý zaprogramovaný čas.
20
ME-004_v01
10 Keď sa zaprogramovaný čas práce rúry skončí, rúra sa vypne, poplach zazvoní a ukazovateľ nad symbolom
začne mihotať.
11 Stlačte ktorékoľvek tlačítko. Vypnete tým poplach. Rúra sa opätovne zapne.
12 Ak chcete vypnúť rúru, nastavte riadenie do polohy
INŠTRUKCIE, KTORÉ SA TÝKAJÚ VYBERANIA PODPORNÝCH RÁM
1 Odstráňte všetky prídavné zariadania z vnútra rúry.
2 Vyberte podporné rámy B a povoľte držiak blokády C .
.
POZOR! Ak stláčate tlačítko MODE, objaví sa symbol programovanej funkcie na
B
C
zobrazovači. Funkciu môžete zmeniť, stláčajúc tlačítka
a
. Ak vyberiete
požadovanú funkciu, zasvieti sa ukazovateľ nad príslušným symbolom. V prípade
prerušenia dodávky elektrickej energie sa vynulujú všetky programy elektronických hodín. Musíte opätovne nastaviť správny čas a nanovo zaprogramovať
hodiny.
ZAPÍNANIE KONTROLKY HODÍN
Ak chcete vypnúť svetielko hodín, stlačte súčasne obe tlačítka. Po niekoľkých sekundách
zobrazovač hodín zhasne.
Ak chete zobrazovač hodín opäť zapnúť, stlačte ktorékoľvek tlačítko a aktuálny čas sa
znova objaví.
Túto funkciu môžete používať, keď hodiny ukazujú aktuálny čas a žiadna funkcia nie je
zaprogramovaná (nesvieti sa žiaden symbol).
3 Odkrúťte držiak blokády C a vysuňte ploché panele
C
Čistenie a údržba
Pretrite rúru vodou s trochou tekutiny na umývanie riadu. Vysušte mäkkou handričkou.
Žeravinové alebo šmirglujúce zložky nie sú vhodné. Ak akékoľvek zložky tohto typu sa
dotknú prednej časti rúry, umyte ich okamžite vodou.
POZOR: Neveľké farebné rozdiely na prednej časti zariadenia sú zapríčinené používaním rôznych materiálov ako napr. sklo, plasty a kov.
Zariadenia s prednými časťami z nehrdzavejúcej ocele – Vždy hneď odstraňujte škvrny
zapríčinene kameňom, tukom, m1iekom alebo vaječným bielkom. Používajte výrobky na
ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele. Pred použitím prostriedku na celom povrchu, ho najskôr vyskúšajte na malom, málo viditeľnom povrchu.
Zariadenia s prednými časťami z aluminium – Ak zariadenie čistíte, musí byť vypnuté
a studené. Z bezpečnostného hľadiska nečistite zariadenie parou alebo prístrojom pod
vysokým tlakom. Agresívne čistiace výrobky, drápajúce špongie a drsné handričky nie sú
vhodné.
UPOZORNENIE: Ak zariadenie čistíte, musí byť vypnuté a studené. Z bezpečnostného hľadiska nečistite zariadenie parou alebo prístrojom pod vysokým tlakom.
Agresívne čistiace výrobky, drápajúce špongie a drsné handričky nie sú vhodné.
4 Odkrúťte šrob D a vyberte zadný panel.
D
POZOR: Nepoužívajte žiadne trecie handričky, ostré škrabky alebo stieracie
prostriedky.
●
●
●
●
Nikdy nepoužívajte paru alebo spreje pod vysokým napätím na čistenie zariadenia.
Nikdy nepoužívajte stieracie prostriedky, drôtenky alebo ostré predmety na čistenia
sklenených dvierok rúry.
Povrch z nehrdzavejúcej ocele alebo emailované povrchy čistite teplou vodou
s mydlom alebo vhodným značkovým výrobkom.Neodporúčame používať stieracie
prostriedky na čistenie, pretože môžu zničiť povrch a pokaziť výzor rúry. Je veľmi
dôležité, aby ste rúru čistili po každom použití. Roztopený tuk sa odkladá na stenách
rúry počas varenia. Ak nabudúce použijeme rúru, tuk môže zapríčiniť nepríjemnú vôňu
alebo môže dokonca vplynúť na efekt varenia. Na čistenie používajte horúcu vodu
a detergent. Zariadenie starostlivo umyte.
Na čistenie roštu z nehrdzavejúcej ocele používajte detergenty a drôtenky, napr.
kovové dresy s detergentom. Sklenené povrchy ako napr. vrch, dvierka rúry a dvierka
vyhrievacej komory musia byť čistené v čase, keď sú studené. Na poškodenia, ktoré
vznikli v dôsledku nedodržiavania vyššie uvedených zásad, sa nevzťahuje záruka.
5 Ak chcete zložiť prvky naspäť, postupujte opačne.
POZOR! Pre Vaše bezpečenstvo nikdy nezapájajte rúru bez zadného panela, ktorý
chráni ventilátor.
ME-004_v01
21
POUŽÍVANIE ZLOŽENEJ VYHRIEVACEJ MRIEŽKY GRILA (V ZÁVISLOSTI
OD MODELU)
4 Chyťte dvere z oboch strán. Potiahnite dvere rúry dopredu až sa celkom uvolnia zo
závesov F .
Ak chcete umyť hornú časť rúry:
● Počkajte pokiaľ rúra úplne vychladne.
● Pretočte šrob A a znížte prvok grila do najnižšej možnej polohy.
● Vyberte hornú časť rúry a vráťte prvok grila do pôvodnej polohy.
F
A
F
Ak chcete zložiť dvere naspäť, postupujte opačne
VÝMENA ŽIAROVKY VO VNÚTRI RÚRY
POZOR: Ak chcete vymeniť žiarovku v rúre, odpojte rúru od elektrickúho napätia
a ak je to potrebné počkajte, pokiaľ rúra vychladne.
UMÝVANIE VONKAJŠÍCH STIEN RÚRY A PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ
Pretrite rúru vodou s trochou tekutiny na umývanie riadu. Vysušte mäkkou handričkou.
Žeravinové alebo šmirglujúce zložky nie sú vhodné. Ak akékoľvek zložky tohto typu sa
dotknú prednej časti rúry, umyte ich okamžite vodou.
●
●
Odkrúťte tienidlo a následne žiarovku.
Vymeňte žiarovku a založte naspäť tienidlo.
Žiarovka musí vydržať teploty do 300°C
POZOR: Nikdy nepoužívajte kovové škrabky ani stieracie prostriedky, ktoré môžu
porysovať emailu. Povrch z nehrdzavejúcej ocele čistite opatrne. Používajte len
špongiu alebo handričku. Neporysujete tak rúru.
POZOR: Ak umývate vonkajší povrch, neodstraňujte riadiaci panel. Riadiaci panel
môžete odstrániť len vtedy, ak rúru vymontujete z krytu.
ČISTENIE DVIEROK RÚRY
V závislosti od modelu môžete odstrániť dvere, aby ste si uľahčili ich čistenie.
1 Široko otvorte dvere.
2 Úplne pretočte oba zvierače alebo vložte do otvorov E malé špendlíky.
Riešenie problémov
E
Rúra nepracuje
Preverte pripojenie do elektrického napätia.
Preverte poistky a aktuálny obmedzovač napätia vo Vašej inštalácii.
Presvedčte sa, či hodiny sú w module ručného alebo automatického riadenia.
Preverte polohy funkcií a vyberanie teploty.
●
●
●
●
Vnútorná kontrolka rúry sa nesvieti
Vymeňte žiarovku.
Preverte montáž žiarovky v súlade s týmto návodom obsluhy.
●
●
3 Zatvárajte dvere až do momentu, keď sa prestavia do obidvoch zvieračov
Ukazovateľ nahrievania nepracuje
Zvoľte teplotu.
Zvoľte nastavenia.
Ukazovateľ by mal svietiť len vtedy, ak sa rúra nahrieva do nastavenej pracovnej teploty.
●
●
●
Dym wydziela się podczas pracy piekarnika
● Je to normálne počas prvého použitia.
● Občas rúru umyte.
● Zmenšite množstvo tuku alebo oleju, ktorý je na plechu.
● Nepoužívajte teploty vyššie než sú uvedené v tabuľkách funkcií rúry.
Nedosahujú sa očakávané výsledky pečenia
Prezrite tabuľku funkcií rúry a zistite pokyny týkajúce sa práce s rúrou.
●
POZOR! Ak nezávisle od vyššie uvedených pokynov problém pretrváva, skontaktujte sa s autorizovaným servisom.
22
ME-004_v01
Tabuľky a pokyny
STUDENÉ PREDJEDLÁ
VÁHA
ÚROVEŇ VKLADU
Pečená ryža
0,35
1
Paštéty
Zelenina v cestovine
napr. pierogi
Zeleninové zapekanky
Pečené zemiaky
Pizza
Quiche
Plnené rajčiny
TEPLOTA
ČAS
180-200
45-50
170-190
35-40
3
170-190
45-50
2
160-180
30-35
1
190-210
35-40
170-190
30-35
190-210
55-60
1,5
170-190
45-50
170-190
50-55
1
180-200
60-65
180-200
50-55
3
190-210
20-25
2
170-190
15-20
180-200
45-50
160-180
45-50
3
170-190
10-15
2
160-180
10-15
TEPLOTA
ČAS
180-200
30-35
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
180-200
20-25
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
2
2
3
Mriežka
Plech
ÚROVEŇ VKLADU
Červený pagrus
(druh morskej ryby)
1,5
3
Solená dorado
(druh ryby)
1
Zapekaná ryba
v cestovine
1
Sola (druh ryby)
1
1,5
Losos zavinutý
v tukovom papieri
1
Pstruh
1
ME-004_v01
Forma do quiche
2
VÁHA
Morská šťuka
Plytký riad
Plech
0,75
1
Plytký žiaruvzdorný
riad
Plytký riad
0,65
1,5
NÁDOBA
Plech
1,5
RYBY
Okoň (druh ryby)
FUNKCIA RÚRY
FUNKCIA RÚRY
Plech
Plech
3
2
Riad na zapekanky
3
Plech
3
3
NÁDOBA
Plech
Plech
Plech
3
Plech
2
23
MÄSO
Prasiatko
Králik
Jahňacina
Pečienka
Nakládaná sviečková
(kvalitné zadné mäso
prasiat a koní)
Kura
Rostbef
(medzirebrové mäso)
Steak
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
1
ÚROVEŇ VKLADU
TEPLOTA
ČAS
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
180-200
35-40
160-180
30-35
TEPLOTA
ČAS
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
10-15
160-180
10-15
1
160-170
60-65
2
160-170
55-60
160-180
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
25-30
180-200
35-40
170-190
30-35
3
3
3
3
3
Piškótové cesto
0,5
2
Flan (mexický dezert)
Zákusky
Vol-au-vents
FUNKCIA RÚRY
0,25
Babeczki
(malé koláčiky)
0,5
Pečené jablká
1
Plech
Plech
Riad na zapekanky
Plech
Plech
NÁDOBA
Forma na cesto
Plech
3
Forma na chlieb
0,5
0,5
Plech
Plech
3
ÚROVEŇ VKLADU
NÁDOBA
Plech
3
VÁHA
0,3
FUNKCIA RÚRY
3
KOLÁČE A DEZERTY
Roláda
24
VÁHA
3
Plech
Plech
3
2
Plech
Plech
3
ME-004_v01
KOLÁČE A DEZERTY
VÁHA
ÚROVEŇ VKLADU
Pečené banány
0,5
3
Francúzske zákusky
Koláče so slivkami
0,25
0,5
Šarlotka
(jablkový koláč)
1
Syrový koláč
1
FUNKCIA RÚRY
TEPLOTA
ČAS
170-190
15-20
170-190
10-15
180-200
20-25
170-190
20-25
170-190
60-65
160-180
50-55
170-190
50-55
160-180
45-50
180-200
45-50
170-190
35-40
NÁDOBA
Riad na zapekanky
2
Plech
2
Forma na cesto
Plech
2
2
Forma na cesto
Ekológia – dbajme o životné prostredie
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM
– združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
●
●
●
●
●
Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti!
Prosím, choďte do recyklingového miesta, kde odstránia obal alebo zariadenia.
Odstrihnite elektrický prípojný kábel a zničte zariadenie zamykajúce dvierka.
Kartónový obal je vyrábaný z recyklingového papieru. Musíte ho odovzdať na miesto
zberu starého papiera.
Zabezpečte správne odstránenie tohto výrobku. Pomáhate tak predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ludí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávneho zaobchádzania s odpadmi tohto výrobku.
Ak chcete získať viac podrobné informácie týkajúce sa recyklingu tohto výrobku, prosíme, skontaktujte sa s miestnym úradom alebo firmou, ktorá sa zaoberá vývozom
smetí.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia
v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných,
obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
ME-004_v01
25
HU
Tartalom
Biztonsági előírások .........................................................................................................26
A sütő felépítése ...............................................................................................................26
Vezérlőpanel .....................................................................................................................17
A sütő funkciói ..................................................................................................................27
Műszaki adatok.................................................................................................................27
Beszerelés ........................................................................................................................27
Csatlakoztatás az energiahálózatba.................................................................................28
A sütő használata .............................................................................................................28
Tisztítás és karbantartás ..................................................................................................29
Problémamegoldás...........................................................................................................30
Táblázatok és javaslatok ..................................................................................................31
Ökológia-védjük a környezetet .........................................................................................33
Biztonsági előírások
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Fontos javaslatokat tartalmaz a sütő
biztonságos beszerelésével, használatával és szervizelésével kapcsolatban.
Őrizze meg ezt a használati utasítást, hogy a jövőben is felhasználhassa.
A készüléket csak olyan biztonsági csatlakozóaljzatba (váltóáram) csatlakoztassa,
mely megfelel a készülék paramétertáblázatában leírtaknak.
A helytelenül szerelt csatlakozókábel áramütést okozhat.
Beszerelés utána csatlakozó könnyen elérhető helyen kell, hogy legyen.
Az első használat során fellépő csípős füst az izoláló anyag első felmelegítéséből
adódik.
Ez természetes jelenség, várja meg míg a füst kiszellőzik, majd ezután megkezdheti
a sütés.
Ne engedje, hogy gyermekek tartózkodjanak a forró sütő közelében, főleg, mikor
a grillsütő is be van kapcsolva.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva az égő kicserélése előtt,
hogy elkerülje az esetleges áramütés veszélyét.
VIGYÁZAT: A hozzáférhető felületek forróak lehetnek. Ne engedjen gyermekeket
a sütő közelébe
●
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy
a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan
utasítást adtak.
●
●
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk
megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
● A sütő beszerelését és javításást kizárólag szakember végezze a gyártó utasításainak
megfelelően.
● A készülék kizárólag házi használatra készült. Ételkészítésen kívül semmilyen más
célra ne használja.
● A sütőt csak beépítés után használja.
● Figyeljük arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
● Ne használjon durva felületű tisztítószereket, vagy éles fém eszközöket az ajtóüveg
tisztításához, mert azok megsérthetik azt, ami az üveg megrepedéséhez vezethet.
● Ne használjon párát a tisztításhoz.
● A sütő kizárólag rendeltetésének megfelelően, étel készítésre használható. Minden
más fajta használat, pl.: fűtés, nem rendeltetésszerű és ezért veszélyes lehet.
● A gyártó nem felel a sütő nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülésekért.
● A csatlakozó kihúzásához ne húzza magát a kábelt.
● Ne tegyen közvetlenül a sütő aljába étel, vagy tartókat. Használjon mindig sütőlapot,
vagy rácsot.
● Ne érjen vizes, vagy nedves kézzel, vagy lábbal a sütőhöz.
● Hosszabbító, vagy csatlakozóaljzatot módosító kiegészítők használata nem ajánlatos.
● Beszerelést, tisztítást, karbantartási munkákat csak áramtalanított készülékkel
végezzen.
● Működés közben a készülék felforrósodik. Vigyázzon, hogy ne érjen hozzá a készülék
forró belsőfelületeihez.
● Használjon védőkesztyűt, mikor a forró sütőbe nyúl.
● Ne öntse le vízzel a sütő alsó lapját, mikor az működésben van, mert megsérülhet
a porcelán felület.
● Óvatosan nyissa ki a sütő ajtaját, hogy elkerülje a forró pára okozta égési sérüléseket.
● A csatlakozókábelnek min. 3 x 1,5 mm² kell hogy legyen az átmérője.
● Ha nem tesz eleget a fentebb leírtaknak a gyártó nem garantálja a sütő biztonságos
működését.
A megszakítót a csatlakozókábelen, a vezetékek számára elírt normáknak megfelelően kell felszerelni.
Első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
A sütő felépítése
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
9
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Vezérlőpanel
Szabályozógombok
A sütő szigetelése
A grill része
Krómozott tartóállvány
(teleszkópos típusok ZME9011EE, ZME9021EE)
Sütőrács
Hússütőlap
Ajtópánt
Ajtó
Szellőzőnyílás
Rögzítő
Grillablak
Füstelszívó
Lámpa
Hátsó lap
Ventillátor
Tésztasütő tepsi (*)
Oldallap
Edzett üvegablak
(*) opcionális
26
ME-004_v01
Vezérlőpanel
Műszaki adatok
1 Funkciókapcsoló
2 Elektromos kijelző
3 Hőmérsékletszabályozó
A műszaki adatok a termék paramétertábláján találhatók.
A sütő I. osztályú termék, mely tartalmazza a szükséges földelt csatlakozókábelt.
A készülék megfelel a kötelező normáknak.
A készülék megfelel az következő direktíváknak:
– A készülék alacsony feszültségű LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A paramétertáblán CE jelzés van feltüntetve.
ZME9011EE típus
Beszerelés
1
2
Az alábbi információk szakképzett szerelőnek szólnak. Ha saját maga végzi a beszerelést
a gyátró nem vállal felelősséget a helytelen beszerelésől adódó károkért.
Állítsa a sütőt a neki szánt helyre a konyhaszekrényben; szerelhető függőleges állású
szekrény belsejében, vagy az elkészítő pult alatt. Rögzítse a sütőt a megfelelő pozícióba
csavarok segítségével a két rögzítő nyíláson.
A nyílásokhoz hozzáférni a sütő ajtajának kinyitásával lehet. Ahhoz, hogy biztosítsuk
a megfelelő szellőzést a beszerelés során vegyük figyelembe az alábbi méreteket.
3
ZME9021EE típus
FIGYELEM:
A sütö kicsomagolásához húzza meg, majd tolja el a doboz alján található
fedelet, kiemelni az oldalt található fogantyúk segítségével lehet, nem az ajtón
található fogantyúval.
● A beépítésre szánt térnek minimum 580 mm mélynek kell lennie: lásd 1 és
2 ábra.
● A többfunkciós sütők beépítésekor a beépítendő tér hátsó részében, lásd 3
ábra, nem lehetnek kiálló elemek (erősítések, csövek, csatlakozók, stb.).
● A konyhaszekrény ragasztásához használt ragasztónak min 85°C-ig hőállónak
kell lennie.
●
1
2
3
ZME9031ED típus
1
2
3
1
A sütő funkciói
– A sütő ki van kapcsolva
– Hagyományos
Sütemények készítéséhez, melyeknél a meleget minden irányból egyformán kell biztosítani, hogy könnyű legyen a sülő tészta állaga.
– Hagyományos hőforgatással
Húsok és sütemények készítéséhez. A ventillátor egyformán osztja el a hőt a sütőben.
– Grill
Olyan ételekhez, melyeket felszínét ropogósra kell sütni. Ennek köszönhetően a külső felszín a belső állagának változása nélkül pirítható. Kitűnő steakek, oldalas, halak és toast
sütéséhez.
– MaxiGrill
Nagyobb felületek grillezését teszi lehetővé a nagyobb hatásfoknak köszönhetően, egyben lerövidíti a grillezéshez szükséges időt.
– MaxiGrill hőforgatással
Lehetővé teszi az egyidejű sütést és grillezést. Ideális grillezéshez. Kifejezetten nagyobb
térfogatú ételek készítéséhez jó, mint pl.: szárnyasok, vadhúsok, stb. Az ételt a helyezze
a sütőrácsra, míg alá sütőlapot, melyre majd a zsír és a szaft lecsepeghet.
2
FIGYELEM! A Grill, Maxi Grill i MaxiGrill hőforgatással funkciók használatakor az
ajtónak zárva kell lennie.
– Turbo
A ventillátor lehetővé teszi a hátsó részben található fűtőszál által termelt hő egyenletes
elosztását. Ennek köszönhetően két szinten is lehet egyszerre sütni.
Ez a funkció lehetővé teszi fagyasztott ételek felolvasztását. Ehhez állítsa be a hőfokot.
– Alsó fűtőszál
Csak alulról melegít. Lehetővé teszi az ételek felmelegítését, valamint az élesztős tészták
sütését.
– Alsó fűtőszál hőforgatással
Ideális gyümölcstorták, lekváros sütemények készítéséhez, melyeket alulról kell sütni.
Sütés előtt elő kell melegíteni hozzá a sütőt.
– Grill és alsó fűtőszál
Hasznos húsok sütéséhez, különböző térfogatú ételekhez alkalmazható.
FIGYELEM! A jelzőfény minden funkció esetében világítani fog.
ME-004_v01
27
3
A sütő használata
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA AZ ÓRÁN
Amikor a sütő üzembe helyezésre kerül, megjelenik a 12:00 jelzés, valamint villogni kezd
a
jelzés feletti lámpa.
A
és
gombok segítségével állíthatja be a pontos időt. Beállítás utána a jelzés
nem világít tovább.
KÉZI BEÁLLíTÁS
A pontos idő beállítása utána a sütő készen áll a használatra. Következő lépésként állítsa
be a hőmérsékletet és a sütési funkciót.
A sütő kikapcsolásához állítsa azt
pozícióba.
AZ ELELKTROMOS ÓRA FUNKCIÓI
FIGYELEM! A gyártó nem felel a helytelen beszerelésből és használatból adódó
károkért.
Mindegyik sütő esetében az elektromos vezetékek csatlakoztatása után:
1 Helyezze be a sütőt a neki szánt helyre úgy, hogy az ne blokkolja az elektromos vezetékeket és azok ne feküdjenek a sütő felső lapján.
2 Nyissa ki a sütő ajtaját és az oldalán találhatónyílásokba csavarva rögzítse a sütőt
a helyére a négy hozzá járó csavar segítségével.
3 Ellenőrizze, hogy a sütő oldala ne érjen a szekrény falához és legyen a sütő, valamint
a szekrénytől a többi beépített elem min. 2 mm-ra legyen.
Csatlakoztatás az energiahálózathoz
A beszerelést végző személy ellenőrizze a következőket:
● A paramétertáblán találhatja a feszültség és áramerősség adatait.
● Az elektromos vezetékeknek ki kell bírniuk a paramétertáblán megadott maximális
áramerősség értékeket.
● Az alábbi ábrán megtalálhatja a csatlakoztatási rajzot.
● Az elektromos csatlakozóknak az aktuális normáknak megfelelő földeléssel kell rendelkezniük.
● Az elektromos csatlakoztatást több pólusú biztosíték segítségével végezze, mely megfelel a fellépő terhelésnek. Az érintkezők között a távolság min. 3 mm legyen, hogy
vészhelyzet, tisztítás vagy égő csere esetén szét lehessen kapcsolni. A földelt kábel
semmilyen körülmények között nem mehet ezen a kapcsolón keresztül.
Bekötés után, ellenőrizze, hogy a sütő minden elektromos alkatrésze megfelelően működik-e.
Jelző funkció: Ebben a funkcióban a beállított idő eltelte után a sütő hangjelzést ad.
Sütési idő: Ebben a funkcióban a sütő csak egy adott ideig működik, majd magától kikapcsol.
Sütés vége: Ebben a funkcióban előre megadott időpontban a sütő magától kikapcsol.
Időtartam és automatikus leállás: Ez a funkció lehetővé teszi a sütés időtartamának,
valamint a sütés befejezésének beállítását. Ez lehetővé teszi a sütés automatikus indítását és leállítását.
Az óra lámpája: Az óra lámpája kikapcsolható, mikor a sütő nem dolgozik.
JELZŐ FUNKCIÓ
1 Tartsa lenyomva a MODE-ot, míg a
jel felett a lámpa villogni nem kezd.
2 Állítsa be a a hangjelzés időpontját a gombok segítségével
.
3 A jelzőfény világítani fog, ezzel jelezve, hogy a jelzőfunkció be lett állítva.
4 A kijelölt időpontban megszólal a jelzés és a jelzőfény villogni kezd.
5 Nyomja meg bármelyik gombot, hogy leállítsa a hangjelzést, majd ez után megjelenik
a pontos idő.
SÜTÉSI IDŐ
1 Tartsa lenyomva a MODE-ot, míg a jel felett a lámpa
villogni nem kezd.
2 Állítsa be a kívánt időtartamot a gombok segítségével
.
3 Ekkor, az eddig villogó jelzés folyamatosan égni kezd jelezvén, hogy a sütő automatikusan kikapcsolt.
4 Az óra újra a pontos időt fogja mutatni.
5 Válassza ki a kívánt hőmérsékletet és a sütési funkciót.
6 Miután a beállított idő eltelt, a sütő kikapcsol, megszólal a hangjelzés és a jelzőfény
villogni kezd.
7 Nyomja meg bármelyik gombot és a hangjelzés elhallgat. A sütő újra bekapcsol.
8 A sütő kikapcsolásához állítsa be a
pozíciót.
SÜTÉS VÉGE
1 Tartsa lenyomva a MODE-ot, míg a jel felett a lámpa
villogni nem kezd.
2 Állítsa be a kívánt időt a gombok segítségével
.
3 Ekkor, az eddig villogó jelzés folyamatosan égni kezd jelezvén, hogy a sütő automatikusan kikapcsolt.
4 Az óra újra a pontos időt fogja mutatni.
5 Válassza ki a kívánt hőmérsékletet és a sütési funkciót.
6 Miután a beállított idő eltelt, a sütő kikapcsol, megszólal a hangjelzés és a jelzőfény
villogni kezd.
7 Nyomja meg bármelyik gombot és a hangjelzés elhallgat. A sütő újra bekapcsol.
8 A sütő kikapcsolásához állítsa be a
pozíciót.
IDŐTARTAM ÉS AUTOMATIKUS LEÁLLÁS
1 Tartsa lenyomva a MODE-ot, míg a
jel felett a lámpa villogni nem kezd.
2 Állítsa be a kívánt időtartamot a gombok segítségével
.
3 Ekkor az eddig villogó jelzés folymatosan villágítani kezd.
4 Tartsa lenyomva a MODE-ot, míg a
el felett a lámpa villogni nem kezd.
5
6
7
8
Állítsa be az sütési idő végét
a gombok segítségével.
Ekkor, az eddig villogó jelzés folymataosna égni kezd.
Válassza ki a kívánt hőmérsékletet és a sütési funkciót.
A sütő kikapcsol a
elek felett a jelzőfény égni kezd.
A sütő be van programozva.
9 A beállított sütési időpontban a sütő bekapcsol és a megadott időtartam át dolgozni fog.
10 Amikor a beállított idő eltelik a sütő kikapcsol, hangjelzést ad és a fényjelzés a
felett villogni kezd.
28
jel
ME-004_v01
11 Nyomja meg bármelyik gombot és a hangjelzés elhallgat. A sütő újra bekapcsol.
12 A sütő kikapcsolásához állítsa be a
pozíciót.
FIGYELEM! A MODE gomb megnyomásakor megjelenik a funkció a program
kijelzőn. Ezt a
i
gombok használatával megváltoztathatja. A megfelelő
funkció kiválasztása után a megfelelő funkció felett levő lámpa világítani kezd.
Áramkimaradás esetén az elektromos óra minden beállítása elveszik. Újra be kell
állítani a pontos időt az órán.
A TARTÓELEMEK ÉS AZ OLDALLAPOK KIVÉTELÉNEK LEĺRÁSA
1 Vegyen ki mindent a sütő belsejéből.
2 Vegye ki a tartókeretet B kiengedve a blokkoló elemet C .
B
C
AZ ÓRA LÁMPÁJÁNAK KIKAPCSOLÁSA
A kikapcsoláshoz nyomjon meg egyszerre két gombot és néhány másodpercen belül
a lámpa kialszik.
Az újbóli bekapcsoláshoz nyomjon le bármilyen gombot és a lámpa újra világítani fog.
Ez a funkció akkor használható, ha az óra a pontos időt mutatja és semmilyen funkció
sincs beállítva (egyetlen funkciójelző sem világít).
3 Tekerje ki a blokkoló elem fogóját C és vegye ki az oldallapot.
C
Tisztítás és karbantartás
Törölje át a sütő felületét enyhén mosogatószeres vízzel, majd törölje szárazra.
Maró és súrolószert tartalmazó szerek nem megfelelőek a tisztításhoz. Ha bármikor ilyen
jellegű szer kerül a sütő előlapjára azonnal mossa azt le vízzel.
A sütő belsejét mossa ki, hogy így eltávolítsa az ételmaradékokat és a zsírt, mely füstöt és
kellemetlen szagokat okozhat működés közben, valamint foltot hagyhat.
FIGYELEM! Az előlap színében jelentkező különbségek a felhasznált anyagok
különbségéből adódik pl.: üveg, műanyag, fém.
Rozsdamentes acél előlapú – Minden esetben azonnal törölje le a vízkő, zsír, liszt, tojásfehérje okozta foltokat. Használjon rozsdamentes acélhoz javasolt szereket. Használat
előbb próbálja ki azokat egy kevésbé látható helyen.
Alumínium előlapú – Használjon lágy üvegmosószert. Törölje át a felületet puha üvegmosó ronggyal vagy mikroszálas kendővel, de ne dörzsölje. Agresszív tisztítószerek,
durva szivacsok, rongyok nem megfelelőek.
VIGYÁZAT! A tisztítás során a sütő legyen kikapcsolva és teljesen kihűlve. Biztonsági okokból ne tisztítsa a készüléket párával, vagy magasnyomású eszközzel.
Agresszív tisztítószerek, durva szivacsok, rongyok szintén nem megfelelőek.
FIGYELEM! Ne használjon durva felületű szivacsokat, kendőket, vagy súrolóanyagokat.
●
●
●
●
●
●
4 Ahhoz, hogy levehesse a hátsó lapot, csavarja ki a csavart D .
D
Sose használjon párát, nagynyomású sprayeket a tisztításhoz.
Sose használjon súroló felületű anyagokat, éles tárgyakat a sütő üvegfelületének tisztításához.
Ha a sütés után zsír marad a sütö belső felületén, akkor azt a következőképpen távolíthatja el: kapcsolja be a sütőt üresen egy órára 200°C-on.
A rozsdamentes acélfelületeket és porcelán felületeket tisztítsa meleg vízzel és szappannal, vagy márkás erre a célra gyártott termékkel. Nem javasoljuk súrolójellegű
anyagok használatát, mert tönkretehetik a sütő kinézetét.
Fontos, hogy minden használat után elmossa a sütőt, mert le sütés alatt zsír rakódik
sütő falára. A következő használat során, az ilyen lerakódott zsír rossz szagokat okozhat és befolyásolhatja a sütést. A tisztításhoz használjon forró vizet és mosogatószert,
majd jól öblítse azt le.
A rozsdamentes sütőrács tisztításához használjon fémszálas szivacsot és mosogatószert. Az üvegfelületeket, mint az előlap, az ajtó, és a sütőkamra ajtaja, csak kihűlve
tisztítsa. A fenti utasításoknak nem megfelelő tisztításból adódó károkért a gyártó nem
vállal garanciát.
5 Ahhoz, hogy visszaszerelje kövesse az utasítás pontjait visszafelé.
FIGYELEM! A saját biztonsága érdekében, sose kapcsolja be a sütőt a ventillátort
botító hátsó lap nélkül.
ME-004_v01
29
AZ ÖSSZERAKHATÓ FŰTŐSZÁLŰ GRILL HASZNÁLATA (MODELLTŐL
FÜGGŐEN)
4 Fogja meg két oldalt az ajtót és húzza előre, addig míg az ki nem jön a pántjából F .
A sütő felső részének tisztítása:
● Várja meg, hogy teljesen kihűljön a sütő.
● Tekerje ki a csavart A hajtsa le a grillt amennyire csak lehet.
● Mossa le a felső részt és hajtsa fel a grillt az eredeti helyzetbe.
F
A
F
A visszahelyzéshez, kövesse az útmutatást fordított sorrendben.
ÉGŐCSERE
FIGYELEM! Az égőcsere előtt a sütőt áramtalanítani kell.
A SÜTŐ KÜLSŐ FALAINAK, VALAMINT MÁS ELEMEINEK TISZTÍTÁSA
A külső falakat langyos mosószeres, vagy más detergenst tartalmazó vizzel mossa le.
●
●
Csavarja ki az lámpaburkolatot.
Cserélje ki az égőt és tegye vissza a burkolatot.
Az új égőnek 300°C-ig hőállónak kell lennie.
FIGYELEM! Sose használjon fémes vakarókat, vagy súrolóport a tisztításhoz, mert
azok megsérthetik a sütő felületét. A rozsdamentes felületeket, csak puha szivacscsal, vagy ronggyal mossa, hogy ne sértse meg annak felületét.
FIGYELEM! A külső felület mosása során ne próbálja meg levenni a vezérlőpanelt,
mert azt csak a sütő szétszerelésekor lehet levenni.
A SÜTŐ AJTAJÁNAK TISZTĺTÁSA
Típustól függően az ajtó levehető, hogy könnyebben lehessen megtisztítani. Ezt a következőképpen teheti meg:
1 Nyissa ki az ajtót teljesen.
2 Teljesen tekerje be a pöcköket vagy tegyen egy gombostút a nyílásba E .
Problémamegoldás
E
A sütő nem működik
Ellenőrizze a belső elektromos vezetékek csatlakozását.
Ellenőrizze a hálozati biztosítékot.
Ellenőrizze, hogy az óra kézi beállításon van-e, vagy előre beprogramozottban.
Ellenőrizze a funkciót és a hőmérséklet szabályozást.
●
●
●
●
A sütő belső világítása nem működik
● Cserélje ki az égőt.
● Olvassa el a beszerelés menetét a használati utasításban.
3 Csukja be az ajtót annyira, hogy az elérje a pöcköket.
A melegítés visszajelzője nem működik
Válassza ki a hőmérsékletet.
Válassza ki a a beállításokat.
Csak addig ég, míg a sütő eléri a beállított hőfokot.
●
●
●
Füstöl a sütő
● Első használat során ez normális.
● Időnként mossa el a sütő belsejét.
● Csökkentse a sütőlapon a zsír, vagy olaj mennyiségét.
● Ne használjona sütő funkciók táblázatában megadott hőmérsékletnél magasabbat.
A sütés nem megfelelő
Nézze át a sütő funkciói táblázatát, hogy megtalálja a megfelelő hatás eléréséhez
szükségeset.
●
FIGYELEM! Ha mindezek ellénére a probléma nem szűnik meg keresse fel
a szakszervízt.
30
ME-004_v01
Táblázat és javaslatok
ELŐÉTELEK
SÚLY
POZĺCIÓ
Sült rizs
0,35
1
Pástétomok
Bundás zöldségek,
pl. pirog, rétesek
Rakott zöldség
Sült krumpli
Pizza
Quiche
Töltött paradicsom
HŐM.
IDŐ
180-200
45-50
170-190
35-40
3
170-190
45-50
2
160-180
30-35
1
190-210
35-40
170-190
30-35
190-210
55-60
1,5
170-190
45-50
170-190
50-55
1
180-200
60-65
180-200
50-55
3
190-210
20-25
2
170-190
15-20
180-200
45-50
160-180
45-50
3
170-190
10-15
2
160-180
10-15
HŐM.
IDŐ
180-200
30-35
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
180-200
20-25
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
2
2
3
Sütőrács
Sütőlap
POZĺCIÓ
Piros tengeri sügér
1,5
3
Nyelvhal
Sügérfélék
Hekk
1
1
1
1,5
Lazac zsírpapírban
sütve
1
Pisztráng
1
ME-004_v01
Quiche forma
2
SÚLY
Bundában sült hal
Lapos edény
Sütőlap
0,75
1
Alacsony hőálló
edény
Lapos edény
0,65
1,5
TARTÁLY
Sütőlap
1,5
HALAK
Sós aranymakra hal
SÜTÉSI FUNKCIÓ
SÜTÉSI FUNKCIÓ
Sütőlap
Sütőlap
3
2
3
Rakott krumplis
edény
Sütőlap
3
3
TARTÁLY
Sütőlap
Sütőlap
Sütőlap
3
Sütőlap
2
31
HÚSOK
Malac
Nyúl
Bárány
Sült
Pácolt bélszín
Csirke
Roastbeaf
Beefsteak
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
1
POZĺCIÓ
HŐM.
IDŐ
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
180-200
35-40
160-180
30-35
HŐM.
IDŐ
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
10-15
160-180
10-15
1
160-170
60-65
2
160-170
55-60
160-180
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
25-30
180-200
35-40
170-190
30-35
3
3
3
3
3
Piskótatészta
0,5
2
Flan
Sütemények
Vol-au-vents
Muffin
Sült alma
SÜTÉSI FUNKCIÓ
0,25
0,5
1
Sütőlap
Sütőlap
Rakott krumplis
edény
Sütőlap
Sütőlap
TARTÁLY
Tésztaforma
Sütőlap
3
Kenyérforma
0,5
0,5
Sütőlap
Sütőlap
3
POZĺCIÓ
TARTÁLY
Sütőlap
3
SÚLY
0,3
SÜTÉSI FUNKCIÓ
3
SÜTEMÉNYEK,
DESSZERTEK
Piskótatekercs
32
SÚLY
3
Sütőlap
Sütőlap
3
2
Sütőlap
Sütőlap
3
ME-004_v01
SÜTEMÉNYEK,
DESSZERTEK
SÚLY
POZĺCIÓ
Sült banán
0,5
3
Francia sütemény
Szilvás sütemény
Almáspite
Túróssütemény
0,25
0,5
1
1
SÜTÉSI FUNKCIÓ
HŐM.
IDŐ
170-190
15-20
170-190
10-15
180-200
20-25
170-190
20-25
170-190
60-65
160-180
50-55
170-190
50-55
160-180
45-50
180-200
45-50
170-190
35-40
TARTÁLY
Rakott krumplis
edény
Sütőlap
2
2
Tésztaforma
Sütőlap
2
2
Tésztaforma
Ökológia – védjük a természetet!
Minden felhasználó tehet a természet védelméért. Ez se nem nehéz, se
nem költséges. E célból a csomagolás kartondobozát adja át egy papírgyűjtő helynek.
A polietilén csomagolást (PE) dobja műanyag gyűjtőbe.
Az elhasznált készüléket adja át megfelelő hulladékgyűjtő helynek,
mivel a készülék a környezet számára veszélyes anyagokat tartalmaz
Ne dobja a készüléket kommunális hulladékgyűjtőbe!!!
● A csomagoló anyagok gyermekek számára veszélyesek lehetnek!
● Kérjük a csomagoló anyagokat és a készüléket megfelelő hulladék visszaforgató pontban adja le. Szerelje le a csatlakozó kábelt és az ajtózáró szerkezetet.
● A csomagolópapír visszaforgatott (recycling) papírból készült és ezért azt hulladékvisszaforgató helyre adja le.
● A készülék megfelelő helyre történő leadásával hozzájárul a környezetet érő negatív
hatások elkerüléséhez és egyben óvja az emberek egészségét, melyet a helytelen
hulladékeltávolítás veszélyeztethet.
● Ezen termék eltávolításához részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzatokhoz, vagy hulladékelszállítással foglalkozó céghez.
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából
vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
ME-004_v01
33
RO
Sumar
Indicaţii cu privire la măsurile de siguranţă.......................................................................34
Construcţia cuptorului .......................................................................................................34
Panoul de comandă..........................................................................................................35
Funcţiile cuptorului............................................................................................................35
Informaţii technice ............................................................................................................35
Instalarea ..........................................................................................................................35
Conectarea la sursa de alimentare...................................................................................36
Întrebuinţarea cuptorului ...................................................................................................36
Curăţarea si conservarea .................................................................................................37
Rezolvarea problemelor ...................................................................................................38
Tabele si indicaţii ..............................................................................................................39
Ecologia-ai grijă de mediul înconjurător ...........................................................................41
Indicaţii cu privire la măsurile de siguranţă
●
●
●
●
●
●
●
●
Va rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire. Conţin infromaţii importante
cu privire la instalarea, întrebuinţarea şi servisarea sigură a cuptorului.
Păstraţi instrucţiunile într-un loc sigur în aşa fel încât întotdeauna să vă fie la îndemână ca să le puteţi reciti.
Dispozitivul poate să fie conectat numai la reţeaua electrică (doar la curent alternativ)
dotată cu contact de protecţie şi la tensiunea corespunzătoare datelor înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a dispozitivului.
Conectarea în mod necorespunzător a cablului electric poate provoca riscul de electrocutare.
După ce cuptorul va fi instalat, ştecărul trebuie să se găsească într-un loc uşor accesibil.
În timpul primei întrebuinţări poate fi emanat un fum înţepător. Acest proces este provocat de către încălzirea pentru prima dată a umpluturii panelelor care izolează cuptorul.
Acest lucru este absolut normal, atunci când fumul va apărea trebuie să aşteptaţi până
se va emana şi apoi puteţi introduce mâncarea în cuptor.
Nu permiteţi copiilor să se apropie aproape de cuptor atunci când este fierbinte, mai
ales, atunci când este întrebuinţată funcţia grătar.
Asiguraţi-vă că cuptorul este deconectat înainte să schimbaţi becul, pentru a evita
electrocutarea.
ATENŢIE: Elementele accesibile pot deveni fierbinţi. Nu permiteţi copiilor să se
apropie de cuptor.
●
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi
fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă
sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această privinţă de
către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●
●
Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp externi sau cu
un sistem separat de control de la distanţă.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un
cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile
făcute incorect pot pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
● Instalarea şi reparaţiile cuptorului trebuie efectuate doar de către un instalator calificat
conform cu indicaţiile producătorului.
● Dispozitivul este conceput exclusiv pentru folosirea în scop caznic. Îl puteţi întrebuinţa
pentru prepararea mâncărurilor, niciodată cu alt scop.
● Cuptorul poate fi întrebuinţat doar după ce a fost incorporat.
● Trebuie să fiţi atenţi ca copiii să nu se joace cu dispozitivul.
● Pentru curăţarea geamul uşii nu folosiţi detergenţi agresivi sau elemente metelice
ascuţite deoarece puteţi zgâria suprafaţa de sticlă sau puteţi provoca crăparea sticlei.
● Nu întrebuinţaţi aburi pentru curăţare.
● Cuptorul poate fi întrebuinţat exclusiv în scopul pentru care a fost construit; poate fi
folosit exclusiv pentru pregătirea mâncărurilor. Orice altfel de întrebuinţare, de ex. ca
mijloc de încălzire, este necorespunzătoare şi de aceea este periculoasă. Producătorul nu răspunde pentru pagubele produse ca urmare a folosirii necorespunzătoare sau
neatente a cuptorului.
● Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate ştecărul din priză.
● Nu puneţi mâncărurile sau vasul direct pe fundul cuptorului. Folosiţi de fiecare dată
tava sau grătarul metalic.
● Nu atingeţi cuptorul cu mâinile sau piciorul uzi sau umede.
● Întrebuinţarea capacelor, şinelor sau a prelungitoarelor nu este recomandat.
● Activitatea de instalare, conservare sau de alt gen care privesc cuptorul le puteţi efectua atunci când dispozitivul este deconectat de la reţeaua electrică.
● În timpul utilizării dispozitivul devine fierbinte. Vă recomandăm să fiţi atenţi, să nu atingeţi elementele fiebinţi dinăuntrul cuptorului.
● Purtaţi mănuşi de protecţie în cazul în care este necesar să efectuaţi activităţi înăuntrul cuptorului fierbinte.
● Nu turnaţi apă pe peretele inferior al cuptorului când acesta este conectat deoarece
puteţi provoca deteriorarea învelişului emailat.
● Deschideţi cu atenţie uşa cuptorului ca să evitaţi opărirea cu aburii fierbinţi care se
emană.
● Cablurile cablului de alimentare trebuie să aibe în secţiune cel puţin 3 x 1,5 mm².
Dacă nu respectaţi indicaţiile de mai sus, producătorul nu garanteză siguranţa cuptorului.
Înainte de a începe întrebuinţarea dispozitivului citiţi cu atenţie până la capăt
instrucţiunile de folosire.
Construcţia cuptorului
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
9
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Panoul de comanzi
Butoanele de control
Manşonul cuptorului
Elementul grătarului
Ghidaje din crom pentru tăvi
(telescopic tip ZME9011EE, ZME9021EE)
Grătar
Tavă pentru coacerea cărnii
Balama
Uşă
Orificiu de ventilare
Sistem de fixare la unitate
Ecranul grillului
Orificiu pentru evecuare fum
Becul
Peretele din spate
Ventilatorul
Tava pentru prăjituri (*)
Peretele lateral
Geamul uşii din sticlă izolatoare
(*) opţional
34
ME-004_v01
Panoul de comandă
Informaţii tehnice
1 Selectarea funcţiei
2 Panou electric
3 Selectarea temperaturii
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta pentru specificaţii tehnice ale maşinii.
Maşina este un aparat din clasa I, dotat cu cablu de alimentare prevăzut cu contact de
protecţie.
Maşina îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Maşina corespunde cerinţelor directivelor:
– Aperat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Aparatul are înscris însemnul CE pe eticheta pentru specificaţii tehnice.
Tip ZME9011EE
Instalarea
1
2
Informaţiile de mai jos sunt destinate pentru instalatorul calificat care răspunde pentru
montarea şi conectarea electrică. Dacă instalaţi singur cuptorul, producătorul nu va răspunde pentru pagubele efectuate. Introduceţi cuptorul în locul prevăzut pentru el în bucătărie; îl puteţi introduce sub blat sau intr-un dulap de bucătărie vertical.
Introduceţi cuptorul în poziţia corespunzătoare fixând şuruburile în cele două orificii de
fixare. Pentru a localiza cele două orificii de fixare deschideţi uşa cuptorului şi uiteţi-vă
înăuntru. Pentru a asigura ventilarea corespunzătoare, în timpul montării cuptorului trebuie
păstrate mărimile şi distanţele corespunzătoare aşa cum sunt indicate mai jos.
3
Tip ZME9021EE
1
2
3
Tip ZME9031ED
1
2
3
Funcţiile cuptorului
ATENŢIE:
Pentru a despacheta cuptorul trebuie să trageţi clapa care se găseşte în partea
inferioară a cutii şi să o daţi la o parte, cuptorul trebuie ridicat folosind mânerele laterale nu de mânerul uşii cuptorului.
● Interiorul dulapului în care va fi instalat cuptorul trebuie să aibe dimensiunile
indicate în desen, având adâncimea minimală de 580 mm (vezi desenul 1 şi
desenul 2 ).
● Pentru a instala cuptorul multifuncţional în dulapul de bucătărie, partea din
spate a dulapului care corespunde părţii mai închise la culoare din desenul 3
nu poate avea nici un fel de element proeminent (armătură, ţeavă, prize, etc.)
● Lipiciul folosit pentru fixare în mobila de bucătărie a materialului artificial trebuie să suporte temperatura de 85°C.
●
1
– Oprire cuptor
– Tradiţional
De folosit pentru coacerea pandişpanului şi a prăjiturilor, atunci când căldura trebuie să fie
furnizată în mod egal pentru a obţine o consistenţă pufoasă.
– Tradiţional cu ventilaţie
De folosit pentru pregătirea fripturilor şi a prăjiturilor. Ventilatorul răspândeşte căldura uniform înăuntrul cuptorului.
– Grătar/Grill
Pentru pregătirea mâncărurilor care necesită doar o prăjire superficială. Permite rumenirea stratului exterior fără a afecta interiorul alimentelor. Ideal pentru alimente plate, precum fripturi, cotlete, peşte, pâine prăjită.
– MaxiGrătar/Grill
Puterea mai mare permite rumenirea unor suprafeţe mai mari decât în cazul grilului normal,
în acelaş timp permite scurtarea timpului care este necesar pentru rumenirea alimentelor.
– MaxiGrătar/Grill cu ventilaţie
Permite concomitent coacerea şi rumenirea suprafeţei alimentelor. Ideal pentru grătar.
Ideal pentru coacerea bucăţilor mari de carne cum ar fi carnea de pasăre, carne de vânat,
etc. Puneţi carnea pe grătar, iar dedesupt tava pe care se va scurge sosul şi grăsimea.
ATENŢIE! În timpul întrebuinţării funcţiei Grătar/Grill, MaxiGrătar/Grill şi MaxiGrătar/Grill cu ventilaţie uşa cuptorului trebuie să fie închisă.
2
– Turbo
Ventilatorul răspândeşte căldura generată de către elementul de încălzire care se găseşte
în partea din spate a cuptorului. Datorită faptului că caldura este răspândită concomitent în
mod uniform puteţi concomitent să coaceţi alimente pe două niveluri diferite.
Această funcţie permite decongelarea alimentelor. În acest scop trebuie să alegeţi nivelul
temperaturii.
– Elementul de încălzire inferior
Încălzeşte numai de jos. Adecvat pentru încălzirea alimentelor, dospirea aluatului şi a alimentelor similare.
– Elementul de încălzire inferior cu ventilaţie
Căldura este răspândită din partea de jos a cuptorului. Această funcţie este ideală pentru
prăjiturile cu fructe sau cu umplutură cu gem, deoarece necesită încălzirea doar din partea
inferioară. Încălzirea preliminară este întotdeauna necesară.
– Grătar/Grill şi elementul de încălzire inferior
Puteţi utiliza această funcţie pentru coacerea cărnii, de diferite mărimi.
ATENŢIE! Becul de control rămâne aprins în timpul utilizării fiecărei din funcţiile
cuptorului.
ME-004_v01
35
3
Întrebuinţarea cuptorului
SETAREA TIMPULUI LA CEASUL ELECTRIC
După ce cuptorul este conectat pe ceas se va arăta ora 12:00 şi luminiţa va începe să
pâlpâie deasupra simbolului
Apăsând butoanele
şi
înscrisă şi luminiţa va dispărea.
.
fixaţi ora corespunzătoare pe ceas. Ora va rămâne
REGLAREA MANUALĂ
După ce ora corectă este setată, cuptorul poate fi folosit. Apoi selectaţi o funcţie a cuptorului şi temperatura potrivită.
Pentru a opri cuptorul reglaţi butoanele la poziţia
.
FUNCŢIA DE PROGRAMANRE A CEASULUI ELECTRIC
ATENŢIE! Producătorul nu este răspunzător pentru pagubele rezultate din cauza
instalării greşite şi a întrebuinţării necorespunzătoare şi greşite.
Pentru toate cuptoarele, după ce sunt conectate la sursa de alimentare:
1 Introduceţi cuptorul în dulap de bucătărie astfel încât să nu blocaţi cablul electric şi
cablul să nu se găsească pe partea superioară a cuptorului.
2 Fixaţi cuptorul în dulapul de bucătărie folosind cele 4 şuruburi care sa află în cutia
cuptorului, fixând şuruburile în orificiile care să găsesc în carcasa cuptorului după ce deschideţi uşa.
3 Verificaţi dacă pereţii cuptorului nu ating pereţii dulapului şi dacă este păstrată distanţa
de cel puţin 2 mm de la celelalte dulapuri de bucătărie.
Conectarea la sursa de alimentare
Persoana care instalează cuptorul trebuie să verifice dacă:
● Tensiunea electrică corespunde paramentrilor înscrişi pe eticheta pentru specificaţii
tehnice.
● Instalaţia electrică corespunde puterii maxime indicate pe eticheta pentru specificaţii
tehnice.
● Diagrama conectării este arătată în desenul de mai jos.
● Conectarea electrică posedează împământarea care corespunde regulamentelor în
viguare.
● Conectarea trebuie realizată folosind cablu cu întrerupător multipolar cu deschiderea
contactelor de 3 mm, pentru a uşura deconectarea în caz de nesiguranţă, în timpul
curăţării sau schimbării becului. În nici un caz cablul împământării nu poate trece prin
acest întrerupător.
După ce cuptorul a fost conectat verificaţi dacă toate elementele electrice ale cuptorului
funcţionează.
Funcţia de alarmă: Această funcţie emite un sunet de alarmă la timpul fixat.
Timp coacere: Funcţia permite programarea cuptorului pentru a durată de coacere selectată, iar după terminarea acestei perioade cuptrul se va opri automat.
Sfârşitul timpului de coacere: Pentru coacerea până la un anumit timp setat; cuptorul se
va opri automat când se termină timpul setat.
Timp Coacere si Sfarsitul Timpului de Coacere: Pentru coacerea intr-un interval de
timp selectat şi terminarea coacerii la un timp selectat. Atunci când se selectează această
funcţie, cuptorul va porni automat la ora necesară pentru coacerea în intervalul de timp
setat (timpul de Coacere) şi oprirea automată la ora indicată (Sfârşitul Timpului de Coacere).
Becul ceasului: Bucul ceasului poate fi oprit atunci când cuptorul nu este întrebuinţat.
PROGRAMAREA ALARMEI
1 Apăsaţi butonul MODE până când luminiţa de deasupra simbolului
va începe să
pâlpâie.
2 Alegeţi ora la care vreţi ca alarma să sune apăsând butoanele
şi
.
3 Luminiţa va străluci permanent pentru a indica faptul că alarma a fost selectată şi
programată.
4 La terminarea perioadei setate va suna alarma iar luminiţa se va aprinde pâlpâind.
5 Apăsaţi orice buton pentru a dezactiva alarma iar ceasul va arăta din nou ora exactă.
PROGRAMAREA TIMPULUI DE COACERE
1 Apăsaţi butonul MODE până când luminiţa de deasupra simbolului
va începe
să pâlpâie.
2 Setaţi perioada de coacere apăsând butoanele
şi
.
3 Apoi luminiţa care mai înainte pâlpâia se va aprinde indicând astfel că cuptorul se va
opri automat.
4 Ceasul va arăta din nou ora exactă.
5 Setaţi temperatura şi funcţia cuptorului.
6 Când timpul setat se va termina, cuptorul se va opri, alarma va suna iar luminiţa va
începe să pâlpâie.
7 Apăsaţi orice buton pentru a dezactiva alarma. Cuptorul va porni din nou.
8 Pentru a opri cuptorul reglaţi butoanele la poziţia
.
PROGRAMAREA SFÂRŞITULUI TIMPULUI DE COACERE
1 Apăsaţi butonul MODE până când luminiţa de deasupra simbolului
va începe să
pâlpâie.
2 Alegeţi ora la care doriţi să se termine coacerea apăsând butoanele
şi
.
3 Apoi luminiţa care mai înainte pâlpâia se va aprinde indicând astfel că cuptorul se va
opri automat.
4 Ceasul va arăta din nou ora exactă.
5 Setaţi temperatura şi funcţia cuptorului.
6 Când timpul setat se va termina, cuptorul se va opri, alarma va suna iar luminiţa va
începe să pâlpâie.
7 Apăsaţi orice buton pentru a dezactiva alarma. Cuptorul va porni din nou.
8 Pentru a opri cuptorul reglaţi butoanele la poziţia
.
PROGRAMAREA TIMPULUI DE COACERE ŞI OPRIREA AUTOMATĂ
1 Apăsaţi butonul MODE până când luminiţa de deasupra simbolului
să pâlpâie.
2 Setaţi perioada de coacere apăsând butoanele
şi
.
3 Apoi luminiţa care mai înainte pâlpâia se va aprinde.
4 Apăsaţi butonul MODE până când luminiţa de deasupra simbolului
pâlpâie.
5 Alegeţi ora la care doriţi să se termine coacerea apăsând butoanele
6 Apoi luminiţa care mai înainte pâlpâia se va aprinde.
7 Setaţi temperatura şi funcţia cuptorului.
8 Cuptorul se va opri, iar luminiţele de deasupra simbulului
şi
Cuptorul este programat.
36
va începe
va începe să
şi
.
se vor aprinde.
ME-004_v01
9 La ora de incepere a coacerii, cuptorul va porni iar coacerea se va desfasura pe durata
selectata.
10 La ora de terminarea a coacerii setată, cuptorul se va opri automat, va suna alarma si
luminiţa de deasupra simbolului
va începe să pâlpâie.
11 Apăsaţi orice buton pentru a dezactiva alarma. Cuptorul va porni din nou.
12 Pentru a opri cuptorul reglaţi butoanele la poziţia
.
INSTRUCŢII CU PRIVIRE LA SCOATEREA GHIDAJULUI PENTRU TĂVI ŞI
A PEREŢILOR CUPTORULUI
1 Scoateţi toate accesoriile care se află în cuptor.
2 Scoateţi ghidajul pentru tăvi B şi daţi drumul la blocaj C .
B
C
ATENŢIE! Apăsând butonul MODE pe panoul electric va apărea simbolul funcşi
. După
ţiei programate. Puteţi schimba funcţia apăsând butoanele
ce aţi ales funcţia dorită luminiţa care se află daesupra simbolului respectiv se
va aprinde. În cazul unei pane de curent, toate setările ceasului electronic se vor
şterge. Este esenţial să setaţi ora şi să programaţi din nou ceasul.
APRINDEREA BECULUI CEASULUI
Pentru a stinge becul ceasului apăsaţi concomitent două butoane, după câteva secinde
panoul ceasului se va stinge.
Pentru a-l porni din nou apăsaţi oricare buton şi ora exactă va apărea din nou.
Această funcţie poate fi folosită atunci când ceasul arată ora exactă şi nici o funcţie nu
este setată (nici un simbol nu este luminat).
3 Deşurubaţi blocajul C şi scoateţi peretele lateral al cuptorului.
C
Curăţarea si conservarea
Ştergeţi cuptorul cu o cârpă moale umedă şi un pic de detergent pentru vase. Uscaţi apoi
cu o cârpă moale.
Substanţele acide sau granulate nu sunt corespunzătoare. Dacă acest gen de substanţe
vor intra în contact cu frontul cuptorului trebuie imediat să stergeţi locul cu apă curată.
Interiorul cuptorului trebuie spălat pentru a înlătura resturile alimentelor sau depuneri din
grăsime deoarece pot duce la emanarea fumului sau a mirosurilor şi pot duce la apariţia
petelor.
ATENŢIE! Diferenţe nesemnificative în culoarea frontului cuptorului sunt determinate de folosirea a diferite materiale, cum ar fi sticla, plastic şi metal.
Dispozitive cu frontul din oţel inoxidabil – Înlăturaţi imediat petele provocate de către
piatră, grăsimi, făină sau albuşul de ou. Folosiţi produse destinate pentru oşel inoxidabil.
Înainte de a aplica produsul pe toată suprafaţa, faceţi un test pe o suprafaţă mică într-un
loc puţin vizibil.
Dispozitive cu frontul din aluminiu – Folosiţi un detergent delicat pentru spălat geamuri.
Ştergeţi suprafaţa cu o cârpă moale pentru spălat geamuri sau cu o cârpă din microfibră,
cu mişcări orizontale fără să apăsaţi. Produsele de curăţat acide, bureţii şi cârpele care
zgârie nu sunt corespunzătoare.
4 Pentru a scoate peretele din spate deşurubaţi şurubul D .
D
ATENŢIE! În timpul ce curăţaţi dispozitivul trebie să fie oprit şi răcit. Pentru siguranţa Dumneavoastră nu curăţaţi dispozitivul cu aburi sau cu aparate sub tensiune înaltă. Produsele de curăţat acide, bureţii şi cârpele care zgârie nu sunt corespunzătoare.
ATENŢIE! Nu folosiţi nici un fel cârpe abrazive, elemente care zgărie sau substanţe
abrazive.
●
●
●
●
●
Pentru a curăţa dispozitivul nu folosiţi niciodată aburi sau şpreiuri sub tensiune înaltă.
Pentru a curăţa uşa de sticlă a cuptorului nu folosiţi niciodată substanţe abrazive,
bureţi cu sârme lub obiecte ascuţite.
Dacă după ce aţi terminat curăţarea resturile de grăsime persistă în continuare le
puteţi elimina pornind cuptorul gol pentru o oră la temperatura de 200°C.
Suprafeţele din oţel inoxidabil sau emaliat le puteţi curăţa cu apă caldă şi săpun sau
cu un produs destinat acestui tip de suprafeţe. Nu Vă recomandăm să folosiţi substanţe de curăţare care conţin elemente abrazive, deoarece pot strica şi deterioara
suprafaţa cuptorului. Este foarte important să curăţaţi cuptorul după fiecare întrebuinţare. Grăsimea topită se depune pe pereţii cuptorului în timpul utilizării lui. În timpul
următoarei utilizări aceste grăsimi pot provoca un miros urât sau pot duce la deteriorarea alimentelor care sa află în cuptor. Pentru a curăţa cuptorul folosiţi apă caldă şi
detergenţi, clătiţi bine.
Pentru curăţarea grătarului din oţel inoxidabil folosiţi detergenţi şi cârpe speciale metalice, de ex. burete metalic cu detergent. Suprafeţele din sticlă cum ar fi uşa exterioară
şi interioară a cuptorului trebuie curăţate atunci când s-au răcit. Pagubele cauzate
ca urmare a nerespectării regurilor de mai sus nu vor fi luate în considerare de către
producător.
ME-004_v01
5 Pentru a introduce elementele înapoi procedaţi în ordinea inversă.
ATENŢIE! Pentru siguranţa Dumneavoastră nu porniţi nicioadată cuptorul dacă
peretele din spate care acoperă ventilatorul nu este introdus in cuptor.
37
APLICAREA ELEMENTULUI DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR AL GRILULUI
(DEPINDE DE MODEL)
4 Apucaţi uşa de ambele capete. Trageţi în sus de uşa cuptorului pânâ vor ieşi din balamale F .
Pentru a spăla partea superioară a cuptorului:
● Aşteptaţi până ce cuptorul se va răcii complet.
● Deşurubaţi şurubul A şi coborâţi elementul de încălzire superior atât cât puteţi.
● Spălaţi partea superioară a cuptorului şi apoi introduceţi elementul de încălzire superior la locul iniţial.
F
A
F
Pentru a introduce uşa cuptorului înapoi procedaţi în ordinea inversă.
SCHIMBAREA BECULUI
ATENŢIE! Pentru a schimba becul trebuie să deconectaţi mai întâi cuptorul de la
sursa de alimentare.
CURĂŢAREA PEREŢILOR EXTERIORI AI CUPTORULUI ŞI A ACCESORIILOR
●
Părţile exterioare ale cuptorului şi accesoriile se spală cu apă caldă cu adaos de detergent
pentru vase sau detergent lichid delicat.
●
ATENŢIE! În nic un caz nu folosiţi elemente metalice sau detergenţi abrazivi care
pot zgâria emalia. Suprafeţele din oţel inoxidabil trebuie curăţate cu atenţie folosind bureţi sau cârpe care să nu zgârie suprafaţa cuptorului.
Îndepartati capacul becului prin rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic si
curatati-l.
Scimbaţi becul şi puneţi la loc capacul becului.
Noul bec trebuie să fie rezistent la temperaturi de până la 300°C.
ATENŢIE! Când spălaţi exteriorul cuptorului nu e nevoie să demontaţi panelul de
comandă; acest lucru poate fi făcut doar atunci când cuptorul va fi demontat.
CURĂŢAREA UŞII CUPTORULUI
În funcţie de modelul cuptorului se poate demonta uşa cuptorului în acest fel curăţarea lui
este mai simplă. Pentru a demonta uşa trebuie să:
1 Deschideţi larg uşa.
2 Desfaceti complet dispozitivele de prindere ale ambelor balamale sau introduceţi două
ace în orificiul E .
Rezolvarea problemolor
E
Cuptorul nu funcţionează
Verificaţi conectarea cuptorului la sursa de alimentare electrică.
Verificati sigurantele şi dispozitivele de protectie ale instalaţie Dumneavoastră.
Verificaţi dacă ceasul se află în tribul de setare manuală sau în tribul de programare.
Verificaţi poziţia funcţiei şi alegerea temperaturii.
●
●
●
●
Becul interior al cuptorului nu funcţionează
● Schimbaţi becul.
● Verificaţi montarea becului aşa cum este indicat în instrucţiunile de utilizare.
3 Închideţi uşa până va ieşi din dispozitivele de prindere.
Indicatorul de încălzire nu funcţionează
Alegeţi temperatura.
Alegeţi setările.
Ar trebui să strălucească numai atunci când cuptorul se încălzeşte până la temperatura setată.
●
●
●
În timpul funcţionării cuptorului se emană fum
Acest lucru este normal în timpul primei utilizări a cuptorului.
Din când în când cuptorul trebuie spălat.
Micşoraţi cantitatea de grăsime sau ulei care se află pe tavă.
Nu folosiţi temparaturi mai înalte decât cele indicate în tabela funcţiilor cuptorului.
●
●
●
●
Nu aţi obţinut rezultatele dorite
Verificaţi încă o dată tabela cu funcţiile cuptorului, pentru a obţine indicaţii cu privire la
funcţionarea cuptorului.
●
ATENŢIE! Dacă după ce aţi verificat toate indicaţiile de mai sus problema persistă
trebuie să contactaţi cu un punct de servis autorizat.
38
ME-004_v01
Tabele şi indicaţii
APERITIVE
CANTITATEA
NIVELUL
Orez prăjit
0,35
1
Plăcinte
Legume în aluat de
ex. tarte
Legume coapte
Cartofi copţi
Pizza
Quiche
Roşii umplute
TEMP.
DURATA DE COACERE
180-200
45-50
170-190
35-40
3
170-190
45-50
2
160-180
30-35
1
190-210
35-40
170-190
30-35
190-210
55-60
1,5
170-190
45-50
170-190
50-55
1
180-200
60-65
180-200
50-55
3
190-210
20-25
2
170-190
15-20
180-200
45-50
160-180
45-50
3
170-190
10-15
2
160-180
10-15
TEMP.
DURATA DE COACERE
180-200
30-35
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
180-200
20-25
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
Tavă
2
2
3
Tavă
Pagrus roşu
1,5
3
Biban
Merluciu
Somon învelit
Păstrăv
ME-004_v01
Formă pentru Quiche
2
NIVELUL
Sola
Tavă
0,75
1
1
1
1
1,5
1
1
Vas plat
Grătar
CANTITATEA
Peşte copt în aluat
Vas plat
0,65
1,5
FORMA DE COACERE
Vas plat oven proof
1,5
PEŞTE
Dorado sărat
FUNCŢIA CUPTORULUI
FUNCŢIA CUPTORULUI
Tavă
Tavă
3
2
Vas pentru copt
3
Tavă
3
3
FORMA DE COACERE
Tavă
Tavă
Tavă
3
Tavă
2
39
CARNE
Porc
Iepure
Miel
Carne friptă
Muşchi marinat
Pui
Rostbef
Antricot
CANTITATEA
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
1
NIVELUL
TEMP.
DURATA DE COACERE
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
180-200
35-40
160-180
30-35
TEMP.
DURATA DE COACERE
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
10-15
160-180
10-15
1
160-170
60-65
2
160-170
55-60
160-180
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
25-30
180-200
35-40
170-190
30-35
3
3
3
3
3
3
NIVELUL
Pandişpan
0,5
2
Flan
Prăjiturele
Vol-au-vents
Tarte
Mere coapte
40
0,3
FUNCŢIA CUPTORULUI
0,25
0,5
1
Tavă
Tavă
Vas pentru copt
Tavă
Tavă
FORMA DE COACERE
Formă pentru prăjituri
Tavă
3
Formă pentru pâine
0,5
0,5
Tavă
Tavă
3
CANTITATEA
FORMA DE COACERE
Tavă
3
PRĂJITURI ŞI DESERTURI
Ruladă
FUNCŢIA CUPTORULUI
3
Tavă
Tavă
3
2
Tavă
Tavă
3
ME-004_v01
PRĂJITURI ŞI DESERTURI
CANTITATEA
NIVELUL
Banane coapte
0,5
3
Prăjituri franţuzeşti
Prăjitură cu prune
Prăjitură cu mere
Prăjitură cu brânză
0,25
0,5
1
1
FUNCŢIA CUPTORULUI
TEMP.
DURATA DE COACERE
170-190
15-20
170-190
10-15
180-200
20-25
170-190
20-25
170-190
60-65
160-180
50-55
170-190
50-55
160-180
45-50
180-200
45-50
170-190
35-40
FORMA DE COACERE
Vas pentru copt
2
Tavă
2
Formă pentru prăjituri
Tavă
2
2
Formă pentru prăjituri
Ecologie – ne pasă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate să contribuie la protejarea mediului înconjurător. Nu este nici
scump, nici dificil. În acest scop, duceţi la maculatură ambalajul de carton.
Sacii din polietilenă (PE) aruncaţi-i în contenerul pentru plastic.
Predaţi dispozitivul uzat la punctul de colectare. Substanţele periculoase pe
care le conţine pot fi un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi dispozitivul uzat la gunoi!!!
Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii!
Duceţi ambalajul sau aparatul la un punct de reciclare. Tăiaţi cablul de
alimentare şi distrugeţi dispozitivul de închidere a uşii.
● Ambalajul de carton este produs din hârtie provenită din reciclare şi trebuie dus la
locul de colectare al hârtiei.
● Asigurându-vă că acest produs a fost predat spre reciclare, ajutaţi la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi asupra sănătăţii oamenilor, care ar putea apărea în cazul unei dispuneri incorecte.
● Pentru informaţii mai detaliate despre reciclare, adresaţi-vă autorităţilor locale sau firmelor, care adună gunoiul.
●
●
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare
prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
ME-004_v01
41
RU
Содержание
Указания по технике безопасности ...............................................................................42
Устройство духовки ........................................................................................................42
Панель управления ........................................................................................................43
Использование духовки..................................................................................................43
Технические характеристики .........................................................................................43
Установка ........................................................................................................................43
Подключение к источнику энергопитания .....................................................................44
Обслуживание духовки ..................................................................................................44
Очистка и уход ................................................................................................................45
Решение проблем ...........................................................................................................46
Таблицы и рекомендации ..............................................................................................47
Экология – давайте заботиться об окружающей среде ..............................................49
Указания по технике безопасности
●
●
●
●
●
●
●
●
Внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Она содержит важные указания по безопасной установке, использованию и сервисному обслуживанию
духовки.
Храните инструкцию в безопасном месте, чтобы обеспечить лёгкий доступ к ней
в будущем.
Бытовое устройство всегда подключайте к розетке электрической сети (исключительно переменного тока), оснащённой защитным штырём, с напряжением,
которое соответствует указанному на информационной табличке спецификации
устройства.
Неправильное подключение присоединительного кабеля может вызвать риск
поражения электрическим током.
После установки бытового устройства вилка должна быть легко доступна.
При первом включении духовки может выходить едкий дым. Это происходит
потому, что в первый раз было разогрето вяжущее вещество изоляционных
панелей вокруг духовки.
Это совершенно естественное явление. Если возникнет дым, то следует подождать, пока он улетучится, прежде чем положить блюдо в духовку.
Не разрешайте детям подходить близко к духовке, когда она горячая, в частности, когда включён гриль.
Во избежание поражения электрическим током, убедитесь, что устройство
выключено, прежде чем заменять лампочку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут нагреваться. Не следует
допускать детей к духовке.
●
●
●
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по
эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Устройство не предназначено для работы с использованием внешних
выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной
серьёзной опасности для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
● Установку и ремонт духовки должны быть проведены исключительно уполномоченным монтажником, согласно указаниям производителя.
● Бытовое устройство спроектировано исключительно для домашнего пользования. Его следует использовать единственно с целью приготовления пищи,
никогда в других целях.
● Следует обращать внимание на детей, чтобы не игрались оборудованием.
● Не используйте жёсткие средства для очистки или острые металлические предметы для очистки стекла дверцы, так как они могут исцарапать поверхность, что
приведёт к образованию трещин на стекле.
● Не следует применять пар для очистки.
● Духовка может быть использована исключительно согласно предназначению; её
можно использовать исключительно с целью изготовления блюд. Любое использование, например, как формы отопления является неправильным использованием духовки и поэтому опасно. Производитель не несёт ответственности за
какой-либо ущерб, вызванный ненадлежащим или неразумным использованием
духовки.
● Не тяните за провод, чтобы вынуть вилку из розетки.
● Не прикасайтесь к духовке мокрыми или влажными руками или ступнями.
● Не рекомендуется применять накладки, контактные планки или удлинители.
● Установку, уход и другие действия с духовкой можно осуществлять, когда устройство отключёно от электрической сети.
● При использовании бытовое устройство становится горячим. Рекомендуется
соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать прикосновения к горячим
элементам внутри духовки.
● Осторожно открывайте дверцу духовки, чтобы избежать ожога выходящим горячим паром.
● Если соединительный кабель повреждён, его следует немедленно заменить.
При замене кабеля следуйте нижеуказанным указаниям. Уберите кабель питания и замените его кабелем типа H05VVV-F или H05V2V2-F. Кабель должен
выдерживать ток, требуемый для духовки. Замена кабеля должна проводиться
техником с надлежащей квалификацией. Заземляющий кабель (жёлто-зелёный)
должен быть на 10 мм длиннее кабеля питания.
● Проводники кабеля питания должны иметь номинальное сечение не менее чем
3 x 1,5 мм².
● Если вы не соблюдаете вышеуказанных указаний, производитель не гарантирует безопасности духовки.
Распределительное устройство следует установить на неподлежащих отделению кабелях в соответствии с правилами, касающимися кабелей.
Перед началом использования бытового устройства ознакомьтесь
с содержанием всей инструкции.
Устройство духовки
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
9
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Контрольная панель
Кнопки управления
Уплотнитель духовки
Элемент гриля
Хромированная поддерживающая рамка
(телескопическая Тип ZME9011EE, ZME9021EE)
Решётка
Противень для запекания мяса
Дверная петля
Дверца
Вентиляционные отверстия
Монтажные отверстия для встраивания
Экран гриля
Отводное дымовое отверстие
Лампочка
Задняя панель
Вентилятор
Противень для кондитерских изделий (*)
Боковая панель
Окно из закалённого стекла
(*) опционально
42
ME-004_v01
Панель управления
Технические характеристики
1 Выбор функции
2 Электронный дисплей
3 Выбор температуры
Технические характеристики указаны на информационной табличке спецификации
изделия.
Духовка является устройством первого класса, оснащённым соединительным кабелем с защитной жилой и штепсельной вилкой с защитным штифтом.
Данное бытовое устройство соответствует требованиям действующих норм.
Устройство соответствует требованиям директив:
– Электрическое устройство низкого напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
– Электромагнитная совместимость (EMC) – 2004/108/EC.
Изделие обозначено знаком CE на информационной табличке спецификации.
Тип ZME9011EE
1
2
Установка
3
Тип ZME9021EE
1
2
3
Тип ZME9031ED
1
2
3
Функции духовки
– Духовка выключена
– Традиционная
Используется для выпечки бисквитов и кондитерских изделий, в которых тепло
должно подаваться одинаковым способом, чтобы получить пухлую консистенцию.
Настоящая информация предназначена для квалифицированного специалиста по
установке, который отвечает за установку и подключение к электросети. Если Вы
выполняете установку духовки самостоятельно, то производитель не несёт ответственности за возможный причинённый ущерб.
Вставьте духовку в предназначенное для неё место в застроенном кухонном наборе;
её можно установить под кухонной столешницей или в вертикальном шкафу. Прикрепите духовку в надлежащем положении с помощью винтов, используя два монтажные отверстия крепления в корпусе. Чтобы найти монтажные отверстия для крепления, откройте дверцу духовки и загляните внутрь. Для обеспечения необходимой
вентиляции следует соблюдать соответствующие размеры и расстояния, которые
указаны ниже.
ВНИМАНИЕ:
● Чтобы распаковать духовку, необходимо потянуть за крышку, расположенную в нижней части ящика, и передвинуть её, затем следует
поднять, используя боковые ручки, а не за ручку на дверце духовки.
● Ниша в кухонном наборе должна иметь размеры, указанные на рисунке,
с минимальной глубиной 580 мм (смотрите рис. 1 и рис 2 ).
● Для того, чтобы установить многофункциональную духовку в корпусе, задняя часть застройки, которая соответствует затемнённой
зоне на рисунке 3 , не может иметь никаких выступающих элементов
(усиления, трубы, розетки и др.).
● Клей, который был использован для прикрепления в кухонной мебели
ламината из пластика, должен выдерживать температуру 85°C.
1
– Традиционная с термоциркуляцией
Соответствующая для приготовления запечённого мяса и выпекания кондитерских
изделий. Вентилятор равномерно распределяет тепло внутри духовки.
– Гриль
Для приготовления блюд, в которых нужно припекать поверхность. Благодаря этому
внешний слой может быть подрумяненным без воздействия на внутренние слои
блюда. Идеальный для приготовления таких блюд, как стеки, рёбрышки, рыба, тосты.
– Макси-Гриль
Более высокая мощность позволяет запекать большие поверхности, чем в случае
обыкновенного гриля, и одновременно позволяет сократить время, необходимое
для подрумянивания блюд.
– Макси-Гриль с термоциркуляцией
Позволяет однородно запекать и одновременно подрумянивать поверхность блюд.
Идеальный для гриля. Особенно пригодный для запекания больших порций, таких
как птица, дичь и др. Блюдо следует разместить на решётке, а затем – на противне,
в котором будут собираться соус и жир.
ВНИМАНИЕ! Во время использования функций Гриль, Макси-Гриль и МаксиГриль с термоциркуляцией дверца должна быть закрытой.
– Турбо
Вентилятор распределяет тепло, которое излучает грелка, расположенная в задней части
духовки. Благодаря равномерному распределению тепла можно одновременно запекать
блюда на двух разных уровнях. Этот режим работы предоставляет возможность размораживать пищевые продукты. Для этого следует выбрать установку температуры.
2
– Нижняя грелка
Нагрев только снизу. Даёт возможность подогревать блюда, выпекать дрожжевое
тесто и тому подобное.
– Нижняя грелка с термоциркуляцией
Тепло распределяется от нижней части духовки. Эта функция идеальная для приготовления пирогов с фруктами или джемовой начинкой, поскольку они требуют подогрева только снизу. Предварительное нагревание необходимо всегда.
– Гриль и нижняя грелка
Применяется для запекания мяса, можно использовать для порций различных размеров.
Внимание! Контрольный индикатор остаётся включённым при каждой
функции духовки.
ME-004_v01
43
3
Обслуживание духовки
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НА ЧАСАХ
После подключения духовки на часах появится 12:00 и начнёт пульсирующе светится
над символом
.
и
на часах, следует установить нужное время. Оно
Нажимая на кнопки
будет записано и пульсирующий свет потухнет.
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
После установки соответствующего времени духовка готова к работе. Далее следует выбрать установку температуры и функции духовки.
Чтобы выключить духовку, нужно установить управление в положении
.
ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММАТОРА ЧАСОВ
ВНИМАНИЕ! Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый вследствие неправильной установки, ненадлежащей или неправильной эксплуатации.
Для всех духовок после выполнения электрических подключений необходимо:
1 Вставить духовку в кухонную застройку, обращая внимание на то, чтобы не
заблокировать соединительный кабель электропитания и не поместить его на верхней поверхности духовки.
2 Прикрепить духовку к мебельной застройке при помощи 4 шурупов, поставленных в комплекте, которые следует вкрутить в монтажные крепёжные отверстия,
заметные после открывания дверцы.
3 Проверить, не касаются ли стенки духовки стенок застройки, а также соблюдено
ли расстояние не меньше 2 мм от соседних элементов застройки.
Функция предупреждения: Эта функция издаёт предупреждающий звук в определённое время.
Время запекания: Функция предоставляет возможность запрограммировать
духовку так, чтобы она работала в течение определённого периода времени, после
чего выключится самостоятельно.
Окончание времени запекания: Функция даёт возможность установить точное
время, в котором духовка выключится самостоятельно.
Время продолжительности и автоматическое выключение: Эта функция даёт
возможность установить время продолжительности работы и время, в котором
духовка выключится самостоятельно. Эта функция позволяет установить автоматическое начало и окончание времени работы духовки.
Индикатор часов: Индикатор часов может быть выключен, если духовка не используется.
ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1 Нажмите на кнопку MODE и удерживайте, пока индикатор над символо
начнёт светится пульсирующе.
не
2 Выберите час, в котором должен прозвучать сигнал, нажимая на кнопки
Подключение к источнику энергопитания
Лицо, которое выполняет установку, должно проверить:
● Отвечает ли напряжение сети энергопитания требованиям, указанным на информационной табличке спецификации устройства.
● Отвечает ли система электросети максимальной мощности, указанной на информационной табличке спецификации устройства.
● Схема подключения показана на рисунке ниже.
● Имеет ли подключение к электросети соответствующее заземление согласно
действующим правилам и нормам.
● Подключение следует выполнить при помощи многополюсного выключателя,
величина которого соответствует нагрузке. Минимальное расстояние между контактами должно составлять не меньше 3 мм, чтобы была возможность отключения в случае опасности, во время чистки или замены лампочки. Ни в коем случае
кабель заземления не должен проходить через этот выключатель.
После подключения энергопитания следует проверить, все ли элементы духовки
работают.
и
.
3 Затем световой индикатор останется включённым, показывая, что запрограммирован сигнал тревоги.
4 По окончании запрограммированного времени прозвенит сигнал тревоги и индикатор начнёт пульсирующе светиться.
5 Нажмите на любую кнопку, чтобы выключить сигнал тревоги, а дисплей снова
будет показывать текущее время.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАПЕКАНИЯ
1 Нажмите на кнопку MODE и удерживайте, пока индикатор над символом
не начнёт светится пульсирующе.
2 Выберите продолжительность времени, нажимая на кнопки
и
.
3 Потом индикатор, который светился пульсирующе, начнёт светиться постоянно,
указывая на то, что духовка выключится автоматически.
4 Часы снова будут показывать текущее время.
5 Выберите температуру и функцию духовки.
6 Кода пройдёт установленное время, духовка выключится, прозвенит сигнал тревоги, а индикатор начтёт светиться пульсирующе.
7 Нажмите на любую кнопку, чтобы выключить сигнал тревоги. Духовка снова
включится.
8 Чтобы выключить духовку, установите управление в положение
.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАПЕКАНИЯ
1 Нажмите на кнопку MODE и удерживайте, пока индикатор над символом
начнёт светится пульсирующе.
2 Выберите время, когда запекание должно окончится, нажимая на кнопки
не
и
.
3 Потом индикатор, который светится пульсирующе, начнёт светиться постоянно,
указывая на то, что духовка выключится автоматически.
4 Часы снова будут показывать текущее время.
5 Выберите температуру и функцию духовки.
6 Когда пройдёт установленный период времени, то духовка выключится автоматически, прозвенит сигнал тревоги, а индикатор начнёт светиться пульсирующе.
7 Нажмите на любую кнопку, чтобы выключить сигнал тревоги. Духовка снова
включится.
8 Чтобы выключить духовку, установите управление в положение
.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ
1 Нажмите на кнопку MODE и удерживайте, пока индикатор над символом
не начнёт светится пульсирующе.
2 Выберите продолжительность времени, нажимая на кнопки
и
.
3 Потом индикатор, который светится пульсирующе, начнёт светиться постоянно.
44
ME-004_v01
4 Нажмите на кнопку MODE и удерживайте, пока индикатор над символом
начнёт светится пульсирующе.
5 Выберите время, когда запекание должно закончиться, нажимая на кнопки
не
и
.
6 Потом индикатор, который светится пульсирующе, начнёт светиться постоянно.
7 Выберите температуру и функцию духовки.
8 Духовка включится, а индикаторы над символами
и
будут светиться.
Духовка запрограммирована.
9 Когда наступит время начала работы, духовка включится и будет работать
в течение всего запрограммированного времени.
10 Когда придёт время окончания работы, то духовка выключится автоматически,
прозвенит сигнал тревоги, а индикатор над символом
начнёт светится пульсирующе.
11 Нажмите на любую кнопку, чтобы выключить сигнал тревоги. Духовка снова
включится.
12 Чтобы выключить духовку, установите управление в положение
.
●
ность и испортить вид духовки. Очень важно, чтобы чистить духовку после каждого использования. Расплавленный жир накапливается на стенках духовки во
время приготовления. На следующий раз после использования духовки этот жир
может вызвать неприятный запах или даже повлиять на результат приготовления. Для чистки используйте горячую воду и детергент, тщательно сполосните.
Для чистки решётки из нержавеющей стали используйте детергенты и металлические мочалки, например мочалки с детергентом. Стеклянные поверхности,
такие как верх, дверца духовки, а также дверца нагревательной камеры духовки
следует чистить, когда они холодны. Повреждения, вызванные несоблюдением
вышеуказанных правил, не подлежат гарантии.
ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫНИМАНИЮ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ РАМ И ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ
1 Удалите все аксессуары изнутри духовки.
2 Выньте поддерживающие рамы B , освободив петлю блокады C .
B
C
ВНИМАНИЕ! В результате нажатия на кнопку MODE на дисплее появится
символ программированной функции. Его можно заменить, нажимая на
и
. После выбора нужной функции засветится индикатор
кнопки
над соответствующим символом. В случае перерыва в подаче электроэнергии все программы электронных часов будут удалены. Нужное время
следует установить повторно, а часы – снова запрограммировать.
ВКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА ЧАСОВ
Чтобы выключить индикатор часов, нажмите одновременно на две кнопки, через
несколько секунд дисплей часов погаснет.
Для того, чтобы его повторно включить, нажмите на какую-либо кнопку, и снова
появится время.
Эта функция может использоваться, когда часы показывают текущее время и ни
одна функция не запрограммирована (никакой символ не светится).
3 Открутите петлю блокады C и выньте плоские панели.
C
Чистка и уход
Протрите духовку водой с добавкой жидкости для мойки посуды. Осушите мягкой
тряпкой. Едкие и абразивные вещества не подходят для мойки. Если какие-либо
вещества такого рода окажутся на лицевой поверхности духовки, их следует немедленно смыть водой. Внутреннюю часть духовки также следует мыть, чтобы удалить
остатки блюд или жирные отложения, поскольку они могут стать причиной появления дыма или запаха, а также возникновения пятен.
ВНИМАНИЕ: Небольшие различия цвета лицевой стороны бытового
устройства вызваны применением разных материалов, таких как стекло,
пластмасса и металл.
Устройства с лицевой стороной из нержавеющей стали – Всегда немедленно
убирайте пятна, вызванные минеральным осадком, жиром, мукой или яичным белком. Используйте средства для ухода за нержавеющей сталью. Перед применением
средства на всей поверхности, проверьте его сначала, применяя на маленькой,
мало заметной поверхности.
Приборы с лицевой стороной из алюминия – Используйте нежный детергент для
мойки стекол. Протрите поверхность мягкой тряпкой для мойки окон или тряпкой из
микро фибры, горизонтальными движениями, без нажима. Агрессивные средства
для чистки, царапающие губки и жесткие тряпки не подходят для очистки.
4 Чтобы снять заднюю панель, открутите шуруп D .
D
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При чистке устройство должно быть выключенное
и холодное. Из соображений безопасности нельзя чистить устройство
паром или оборудованием высокого давления. Агрессивные средства для
чистки, царапающие губки и жёсткие тряпки не подходят для чистки.
ВНИМАНИЕ! Не применяйте никаких трущих мочалок, острых скребков
или абразивных средств.
●
●
●
Никогда не применяйте пара или спреев высокого давления для чистки бытового
устройства.
Никогда не применяйте абразивных средств, мочалок из проволоки или острых
предметов для очистки стеклянной дверцы духовки.
Поверхности из нержавеющей стали или эмалированные нужно чистить тёплой
водой с мылом или соответственным фирменным средством. Не рекомендуется
применять абразивные вещества для чистки, так как они могут повредить поверх-
ME-004_v01
45
5 Чтобы снова сложить элементы, выполните действия в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ! Для собственной безопасности никогда нельзя включать
духовку без задней панели, которая прикрывает вентилятор.
4 Возьмитесь за дверцу с обеих сторон. Потяните дверцу вперёд, пока она не освободится из петель F .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДНОЙ ГРЕЛКИ ГРИЛЯ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МОДЕЛИ)
F
Чтобы помыть верхнюю часть духовки:
● Подождите, пока духовка полностью остынет.
● Поверните винт A и понизьте элемент гриля как можно ниже.
● Помойте верхнюю часть духовки и поверните элемент гриля в предыдущее
положение.
A
F
Чтобы вложить дверцу обратно, нужно выполнить действия в обратной последовательности.
ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ
ВНИМАНИЕ! Чтобы заменить лампочку, сначала следует отключить
духовку от электросети.
●
●
Открутить защитный колпак от основания лампочки.
Замените лампочку и закрутите обратно защитный колпак.
Лампочка на замену должна быть стойкой к температуре до 300°C.
МОЙКА ВНЕШНИХ СТЕНОК ДУХОВКИ И АКСЕССУАРОВ
Внешние поверхности духовки и аксессуары нужно мыть тёплой водой с добавлением жидкости для мытья посуды или нежных моющих средств.
ВНИМАНИЕ! Никогда не следует использовать металлические скребки
или какие-либо абразивные порошки, которые могут поцарапать эмаль.
Поверхность из нержавеющей стали следует мыть осторожно, применяя
только губки или тряпки, которые не вызывают царапин.
ВНИМАНИЕ! Во время мойки внешних поверхностей не следует стараться
снять панель управления, поскольку это можно сделать тогда, когда
духовка будет демонтирована из застройки.
ЧИСТКА ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ
В зависимости от модели, можно снять дверцу, чтобы облегчить её чистку. Для этого
нужно:
1 Широко открыть дверцу.
2 Полностью повернуть обе защёлки или вставить небольшие шпильки в отверстия E .
E
Решение проблем
Духовка не работает
Следует проверить подключения электрической системы.
Проверьте предохранители и текущий ограничитель своей системы.
Убедитесь, находятся ли часы в режиме ручного управления или в режиме программирования.
● Проверьте положение функции и выбор температуры.
●
●
●
Внутренняя лампочка духовки не работает
Замените лампочку.
Проверьте, установлена ли она в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
●
●
Датчик нагрева не работает
Выберите температуру.
Выберите установку.
Должен светиться только тогда, когда духовка нагревается до установленной
рабочей температуры.
●
●
●
3 Закрывать дверцу до момента, пока она полностью передвинется в обеих петлях.
Во время работы духовки выделяется дым
● Это нормальное явление во время первого использования.
● Периодически следует мыть духовку.
● Нужно уменьшить количество жира или растительного масла, налитого на противень.
● Не используйте более высокие установки температуры, чем те, которые приведены в таблице функций духовки.
Не достигаются ожидаемые результаты запекания
● Просмотрите таблицу функций духовки, чтобы получить указания относительно
работы с духовкой.
ВНИМАНИЕ! Если, несмотря на наши рекомендации, проблема продолжает
оставаться, необходимо связаться с Авторизированным Сервисным Пунктом.
46
ME-004_v01
Таблицы и рекомендации
ГАРНИРЫ
ВЕС
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛКИ
Печёный рис
0,35
1
Паштеты
Овощи в тесте нп.,
вареники, штруцли
Овощные запеканки
Печёный картофель
Пицца
Квише (Quiche)
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЯ
180-200
45-50
170-190
35-40
3
170-190
45-50
2
160-180
30-35
1
190-210
35-40
170-190
30-35
190-210
55-60
1,5
170-190
45-50
170-190
50-55
1
180-200
60-65
180-200
50-55
3
190-210
20-25
2
170-190
15-20
180-200
45-50
160-180
45-50
3
170-190
10-15
2
160-180
10-15
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЯ
180-200
30-35
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
180-200
20-25
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
2
2
3
ВЕС
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛКИ
Пагрус красный
1,5
3
1
Палтус (солея)
1
Окуневые
Мерлуза европейская
1
1,5
Лосось, завёрнутый
в жирную бумагу
1
Форель
1
ME-004_v01
Противень
2
РЫБА
Рыба, запечённая
в тесте
Неглубокая посуда
Решётка
0,75
1
Неглубокая жаростойкая посуда
Неглубокая посуда
0,65
1,5
ПОСУДА
Противень
1,5
Фаршированные
помидоры
Дорадо солёная
ФУНКЦИЯ ДУХОВКИ
Форма для Квише
(Quiche)
Противень
ФУНКЦИЯ ДУХОВКИ
Противень
Противень
3
2
3
Посуда для
запеканок
Противень
3
3
ПОСУДА
Противень
Противень
Противень
3
Противень
2
47
МЯСО
Поросёнок
Кролик
Ягнятина
Печёная грудинка
Вырезка
маринованная
Цыплёнок
Ростбиф
Бифштекс
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
1
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛКИ
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЯ
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
180-200
35-40
160-180
30-35
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЯ
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
10-15
160-180
10-15
1
160-170
60-65
2
160-170
55-60
160-180
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
25-30
180-200
35-40
170-190
30-35
3
3
3
3
3
Бисквитное тесто
0,5
2
Флан
(пирог с фруктами)
0,5
Пирожные
0,5
Волованы
(Vol-au-vents)
0,25
Бабки
0,5
Печёные яблоки
1
Противень
Противень
Противень
Посуда для
запеканок
Противень
Противень
Противень
3
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛКИ
ПОСУДА
Противень
3
ВЕС
0,3
ФУНКЦИЯ ДУХОВКИ
3
ПИРОЖНЫЕ
И ДЕСЕРТЫ
Рулет
48
ВЕС
ФУНКЦИЯ ДУХОВКИ
ПОСУДА
Форма для выпечки
Противень
3
Форма для хлеба
Противень
3
3
Противень
Противень
2
3
Противень
ME-004_v01
ПИРОЖНЫЕ
И ДЕСЕРТЫ
ВЕС
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛКИ
Печёные бананы
0,5
3
Французские
пирожные
0,25
Пирог со сливами
0,5
Яблочный пирог
(шарлотка)
1
Сырник
1
ФУНКЦИЯ ДУХОВКИ
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЯ
170-190
15-20
170-190
10-15
180-200
20-25
170-190
20-25
170-190
60-65
160-180
50-55
170-190
50-55
160-180
45-50
180-200
45-50
170-190
35-40
2
ПОСУДА
Посуда для
запеканок
Противень
2
Форма для теста
Противень
2
2
Форма для теста
Экология – давайте заботиться об окружающей среде
Каждый пользователь может поспособствовать охране природной среды. Это
несложно и не слишком дорого.
С этой целью:
Картонную упаковку сдайте в пункт сбора макулатуры.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбросьте в контейнер для пластмассовых отходов.
Использованный бытовой прибор сдайте в соответствующий пункт
хранения, так как содержащиеся в приборе опасные компоненты могут
являться угрозой для окружающей природной среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовым мусором!!!
● Упаковочные материалы могут быть опасными для детей.
● Обратитесь в пункт сбора вторсырья (рециклинга) с целью утилизации упаковки
или прибора. Следует отрезать кабель питания и уничтожить устройство, закрывающее дверцу.
● Картонная упаковка сделана из бумаги, полученной в результате переработки
вторсырья (рециклинга) и должна быть передана в пункт сбора макулатуры для
рециклинга.
● Обеспечивая правильную утилизацию изделия, вы помогаете предотвращать
отрицательное влияние на природную среду и здоровье людей, которое могло
бы возникнуть в случае неправильного обращения с отходами данного изделия.
● Для получения более подробной информации по рециклингу данного изделия,
обратитесь в местное учреждение или организацию, занимающуюся вывозом
мусора.
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент
без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
ME-004_v01
49
BG
Съдържание
Указания относно безопасност ......................................................................................50
Строеж на фурната.........................................................................................................50
Панел за управление .....................................................................................................51
Използване на фурната .................................................................................................51
Технически данни ...........................................................................................................51
Инсталиране ...................................................................................................................51
Подключване към захранването ...................................................................................52
Експлоатация на фурната ..............................................................................................52
Почистване и поддържане .............................................................................................53
Решаване на проблеми ..................................................................................................54
Таблици и указания ........................................................................................................55
Екология – пазете околната среда ................................................................................57
Указания относно безопасност
●
●
●
●
●
●
●
●
Прочетете внимателно настоящата инструкция. Тя съдържа важни указания, как
безопасно да инсталирате, употребявате и поддържате фурната.
Съхранявайте тази инструкция на сигурно място, за да осигурите лесен достъп
до нея за бъдещето.
Винаги подключвайте устройството към гнездо за електрическа мрежа (единствено за променлив ток), снабдено със защитен щифт и с напрежението, съответстващо на това върху табелка за технически данни на устройството.
Неправилно подключване на присъединителния кабел може да предизвика опасност от поражение от електрически ток.
След инсталиране на устройството щепселът следва да бъде лесно достъпен.
При първото включване на фурната може да излиза от нея парлив дим. Така
става затова, че за първи път се нагрява свързващият материал за изолационни панели наоколо фурната. Това е напълно нормално явление, ако се появи
димът, следва да почакате да се изпари преди да сложите ястието във фурната.
Не позволявайте децата да пребивават близо до фурната, когато тя е гореща,
особено когато грилът е включен.
Преди да смените лампичката, осигурете се дали устройството е изключено, за
да предотвратите поражение от ток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да станат горещи. Децата
не бива да се допускат до фурната.
●
●
●
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит
и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно
с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни
изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен
при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно
извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз на.
● Инсталиране и ремонт на фурната следва да се извърши изключително от специалист с правомощия съгласно указания на производителя.
● Устройството е проектирано изключително за домашна употреба. То следва да
се употребява единствено за приготвяне на ястия, никога за други цели.
● Следва да използвате устройството изключително след застрояване.
● Следва да обръщате внимание деца да не играят с устройството.
● Не употребявайте грапави миещи средства или остри метални предмети за
почистване на стъкло на вратата, тъй като те могат да издраскат повърхността,
което може да доведе до пукане на стъклото.
● За почистване не използвайте пара.
● Фурната може да се употребява изключително съгласно предназначението й;
тя може да се използва единствено за приготвяне на ястия. Каквато и да било
друга цел на използване, напр. като форма на отопление, съставя неправилна
употреба на фурната и затова е опасна. Производителят не носи отговорност за
каквито и да било щети, предизвикани от неправилно или неразумно използване
на фурната.
● Не дърпайте кабела, за да извадите щепсела от гнездото.
● Не помествайте ястия или съдове непосредствено по дъно на фурната. Винаги
използвайте тава или скара.
● Не се докосвайте до фурната с мокри или влажни ръце или крака.
● Не се препоръчва да употребявате наставки, рейки или удължители.
● Действията по инсталиране, поддържане и други действия, отнасящи се до фурната, могат да се извършват когато устройството е отключено от електрическата
мрежа.
● При използване устройството става горещо. Препоръчва се предпазливост, за
да избягвате докосване до горещите елементи вътре във фурната.
● При необходимост от извършване на действия вътре във горещата фурна
използвайте защитни ръкавици.
● Не разливайте вода по долната стена на фурната, когато е включена, тъй като
можете да повредите емайлираното покритие.
● Предпазливо отваряйте врата на фурната, за да избегнете опарване от излизащата гореща пара.
● Проводници на захранващите кабели следва да са с номинално сечение не помалко от 3 х 1,5 мм².
● Ако не спазвате горепосочените указания, производителят не гарантира безопасност на фурната. Прекъсващото устройство следва да е монтирано по неотключаемите кабели съгласно правилата относно кабели.
Преди да започнете да употребявате устройството, запознайте се със
съдържание на цялата инструкция.
Строеж на фурната
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
9
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Контролен панел
Копчета за управление
Уплътнение на фурната
Елемент на грил
Хромена поддържаща рама
(телескопична тип ZME9011EE, ZME9021EE)
Cкара
Тава за печене на месо
Панта
Врата
Вентилационни отвори
Закрепване за застрояване
Екран на грила
Изход за дим
Лампичка
Заден панел
Вентилатор
Тава за тесто (*)
Страничен панел
Закалено стъкло
(*) опционално
50
ME-004_v01
Панел за управление
Технически данни
1 Избор на функция
2 Електронен дисплей
3 Избор на температура
Техническите параметри са посочени в табелката за технически данни на изделието.
Фурна е устройство от I клас, снабдено с присъединителен кабел със защитна жила.
Устройството съответства на изисквания на действащите норми.
Устройството отговаря на изисквания на директивите:
– Електрическо устройство за ниско напрежение (LVD) – 2006/95/ЕС.
– Електромагнитна съвместимост (ЕМС) – 2004/108/ЕС.
Изделието е означено със знак СЕ върху табелката за технически данни.
Тип ZME9011EE
Инсталиране
1
2
3
Тип ZME9021EE
1
2
3
Тип ZME9031ED
1
2
3
Функции на фурната
– Фурната е изключена
– Традиционно
Използва се за печене на бисквити и тесто, където топлината следва да се доставя
по еднакъв начин, за да се получи пухкава консистенция.
Настоящата информация е предназначена за квалифициран специалист, отговарящ
за монтаж и електрически съединения. Ако инсталирате фурната самостоятелно,
производителят не носи отговорност за евентуални вреди.
Поставете фурната на предназначеното за нея място между кухненски мебели:
тя може да се монтира под плот или във вертикално шкафче. Закрепете фурната
в съответно положение с винтове, като използвате за закрепването двата отвора
по корпуса.
За да намерите закрепващите отвори, отворете врата на фурната и погледнете
вътре. За да осигурите съответна вентилация, при монтаж на фурната следва да се
спазват съответните долупосочени размери и разстояния.
ВНИМАНИЕ:
● За да разпаковате фурната, дръпнете тримера, поместен в долната
част на кутията и го преместете. Фурната вдигайте, като използвате страничните дръжки, а не дръжката във врата на фурната.
● Нишата в кухненски мебели следва да е с посочени върху рисунката
размери, с минимална дълбочина 580 мм (виж рис. 1 и рис. 2 ).
● За да инсталирате многофункционни фурни в корпус, задната част
за застрояване, съответстваща на затъмненото пространство на
рисунка 3 , не може да има никакви изпъкващи елементи (заякчения,
тръби, гнезда и др.)
● Лепилото, използуемо за закрепване на пластмасови облицовки в кухненските мебели, следва да издържа температура 85°С.
1
– Традиционно с термоциркулация
Подходящо за печене на месо и тесто. Вентилаторът равномерно разпределя топлината вътре във фурната.
– Грил
За приготвяне на ястия, при които се изисква припичане на повърхността. Благодарение на това външният слой може да се припече без това да влияе върху средния слой
на ястието. Идеални за приготвяне на ястията като бифтеци, ребра, риба, тостове.
– Макси грил
По-голяма мощност създава възможност от припичане на по-големи повърхности,
отколкото при обикновен грил, а едновременно позволява да се съкрати времето,
необходимо за припичане на ястията.
– Макси грил с термоциркулация
Позволява навсякъде еднакво да се изпече ястието и едновременно да се припече
повърхността му. Идеален за грилиране. Особено пригоден за печене на големи
порции, като птица, дивеч и др. Ястието следва да се помести върху скарата, а подолу една тава, в която ще се събира сос и мазнина.
ВНИМАНИЕ! При използване на функции Грил, Макси грил и Макси грил
с вентилатор вратата следва да е затворена.
– Турбо
Вентилаторът разпределя топлина, образувана от грейката, поместена отзад във
фурната. Благодарение на равномерно разпределяне на топлината можете едновременно да печете ястия на две различни нива.
Този режим на работа създава възможност от размразяване на хранителните продукти. За целта следва да изберете поставяне на температурата.
2
– Долна грейка
Нагрява само отдолу. Създава възможност от стопляне на ястия, печене на растещо
тесто и други подобни.
– Долна грейка с термоциркулация
Топлината се разпределя от долната част на фурната. Тази функция е идеална за
приготвяне на сладкиши с плодове или с пълнеж от конфитюр, тъй като те изискват
стопляне само отдолу. Винаги е необходимо предварително нагряване.
– Грил и долна грейка
Пригоден за печене на месо, може да се използва за порции с различни размери.
ВНИМАНИЕ! Контролната лампичка остава включена при всяка функция
на фурната.
ME-004_v01
51
3
Експлоатация на фурната
ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕТО В ЧАСОВНИКА
След подключване на фурната часовникът ще покаже 12:00 и лампичката над символ
ще започне да мига.
Като натискате копчетата
и лампичката ще угасне.
и
, поставете точното време. То ще се съхрани
РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ
След поставяне на точното време фурната е готова за работа. След това изберете
поставяне на температурата и функция на фурната.
За да изключите фурната, поставете управлението в положение
.
ФУНКЦИЯ НА ПРОГРАМАТОР НА ЕЛЕКТРОННИЯ ЧАСОВНИК
ВНИМАНИЕ: Производителят не отговаря за щетите, възникнали в резултат на погрешно инсталиране, неправилна и погрешна употреба.
За всички фурни след извършване на електрически съединения:
1 Поставете фурната сред кухненските мебели, като внимавате да не блокирате
присъединителния кабел и да не го помествате по горната повърхност на фурната.
2 Закрепете фурната в корпуса с помощта на 4 доставени в комплекта винта, като
ги завинтвате в видимите след отваряне на вратата отвори.
3 Проверете дали стени на фурната не се докосват до стени на мебелите и дали
е спазено разстояние най-малко 2 мм от съседни елементи на застрояването.
Подключване към захранването
Инсталиращото лице следва да провери дали:
● Мрежовото захранващо напрежение съответства на изисквания, посочени върху
табелката за технически данни;
● Електрическото оборудване съответства на посочената върху табелката за технически данни максимална мощност;
● Диаграма на съединението е показана върху рисунката по-долу;
● Електрическото съединение има съответно заземяване, отговарящо на действащите разпоредби;
● Съединението следва да се извърши с използване на многополюсен изключвател с размер, съответстващ на натоварването. Минимално разстояние между
контактите следва да съставя 3 мм, за да има възможност от разединяване при
опасност, по време на почистване или сменяване на лампичката. Кабелът за
заземяване не може в никакъв случай да се докосва до този изключвател.
След подключване към захранването следва да проверите дали работят всички
електрически елементи на фурната.
Функция на предупреждение: Тази функция генерира в определено време предупредителен звук.
Време на печене: Функцията създава възможност от програмиране на фурната, за
да работи в течение на определено време, след което ще се изключи сама.
Край на време на печенето: Функцията създава възможност от поставяне на точния час, в който фурната ще се изключи сама.
Времетраене и автоматично изключване: Тази функция създава възможност от
поставяне на времетраенето на работа и на часа, в който фурната ще се изключи
сама. Функцията позволява да поставите автоматично започване и приключване на
работа на фурната.
Лампичка на часовника: Лампичка на часовника може да е изключена, ако фурната
не се използва.
ФУНКЦИИ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1 Натискайте копчето MODE, докато лампичката над символ
започне да мига.
2 Изберете часа, в който да се чуе сигнал, като натискате копчетата
и
.
3 Лампичката ще остава включена, с което показва, че алармата е програмирана.
4 В края на програмираното време алармата ще звъни и ще мига лампичката.
5 Натиснете каквото и да е копче, за да изключите алармата, а върху дисплея пак
ще се покаже актуалното време.
ПРОГРАМИРАНЕ НА ВРЕМЕ НА ПЕЧЕНЕТО
1 Натискайте копчето MODE, докато показателят над символ
започне да мига.
2 Изберете времетраенето, като натискате копчетата
и
.
3 След това показателят, който е мигал, ще светне, като показва, че фурната ще
се изключи автоматично.
4 Часовникът отново ще показва актуалното време.
5 Изберете температурата и функция на фурната.
6 Когато изтече програмираното време, фурната ще се изключи, алармата ще
звъни и показателят ще започне да мига.
7 Натиснете каквото и да е копче, за да изключите алармата. Фурната повторно
ще се включи.
8 За да изключите фурната, поставете управлението в положение
.
ПРОГРАМИРАНЕ НА КРАЯ НА ВРЕМЕ НА ПЕЧЕНЕТО
1 Натискайте копчето MODE, докато показателят над символ
започне да мига.
2 Изберете часа, в който да приключи печенето, като натискате копчета
и
.
3 След това показателят, който е мигал, ще светне, като показва, че фурната ще
се изключи автоматично.
4 Часовникът отново ще показва актуалното време.
5 Изберете температурата и функция на фурната.
6 Когато изтече програмираното време, фурната ще се изключи, алармата ще
звъни и показателят ще започне да мига.
7 Натиснете каквото и да е копче, за да изключите алармата. Фурната повторно
ще се включи.
8 За да изключите фурната, поставете управлението в положение
.
ПРОГРАМИРАНЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО И НА АВТОМАТИЧНОТО
ИЗКЛЮЧВАНЕ
1 Натискайте копчето MODE, докато показателят над символ
започне да мига.
2 Изберете времетраенето, като натискате копчетата
и
3 След това показателят, който е мигал, ще светне.
4 Натискайте копчето MODE, докато показателят над символ
.
започне да мига.
5 Изберете часа, в който да приключи печенето, като натискате копчета
6 След това показателят, който е мигал, ще светне.
7 Изберете температурата и функция на фурната.
8 Фурната ще остава изключена, а показателите над символи
и
ще светят.
Фурната е програмирана.
52
и
.
będą
ME-004_v01
9 Когато дойде време за започване на работата, фурната ще се включи и ще
работи през цялото програмирано време.
10 Когато изтече програмираното време на приключване на работата, фурната ще
се изключи, алармата ще звъни и показателят над символ
ще започне да мига.
11 Натиснете каквото и да е копче, за да изключите алармата. Фурната повторно
ще се включи.
12 За да изключите фурната, поставете управлението в положение
.
ВНИМАНИЕ! Натискане на копчето MODE предизвиква появяване на символ на програмираната функция върху дисплея. Можете да я промените,
като натискате копчетата
и
. След избор на желаемата функция ще светне показателят над съответен символ. При прекъсване на
захранването всички програми на електронния часовник ще се изтрият.
Следва повторно да поставите актуалното време и пак да програмирате
часовника.
●
За почистване на скарата от неръждаема стомана използвайте детергенти
и метални шабъри, напр. метални шабъри с детергент. Стъклени повърхности,
като горната страна, врата на фурната и врата на нагревателната камера следва
да се почистват, когато са студени. Повредите, възникнали от неспазване на
горепосочените правила, не подлежат на гаранция.
ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ИЗВАЖДАНЕ НА ПОДДЪРЖАЩИТЕ РАМКИ
И НА ПЛОСКИТЕ ПАНЕЛИ
1 Извадете всякакви асесоари, които са вътре във фурната.
2 Извадете поддържащите рамки B , като освобождавате дръжка на блокировката C .
B
C
ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛАМПИЧКА НА ЧАСОВНИКА
За да изключите лампичка на часовника, натиснете едновременно две копчета, след
няколко секунди дисплей на часовника ще угасне.
За да го включите повторно, натиснете каквото и да е копче и пак ще се появи актуалното време.
Можете да използвате тази функция, когато часовникът показва актуалното време
и не е програмирана никаква функция (не е осветлен никакъв символ).
3 Отвийте дръжка на блокировката C и извадете плоските панели.
C
Почистване и поддържане
Протрете фурната с вода с малко миещо средство за съдове. Изсушете с меко парцалче.
Разяждащи или абразивни вещества са непригодни. Ако каквито и да било вещества
от този тип имат контакт с предната страна на фурната, следва незабавно да ги
измиете с използване на вода.
Фурната следва да се мие отвътре, за да премахнете остатъци от ястията или утайка
от мазнината, тъй като те могат да предизвикват отделяне на дим или миризми
и възникване на петна.
ВНИМАНИЕ! Незначителни разлики в цвят на предната страна на устройството са предизвикани от използване на различни материали, като
стъкло, пластмаса и метал.
Устройства с предната страна от неръждаема стомана – Винаги незабавно
отстранявайте петна, причинени от камък, мазнина, брашно или белтък на яйца.
Употребявайте продукти за поддържане на неръждаема стомана. Преди употреба
на средството за цялата повърхност изпробвайте го най-напред за малка, слабо
видима повърхност.
Устройства с предната страна от алуминий Използвайте мек миещ детергент за
стъкло. Протрете повърхността с меко парцалче за почистване на прозорци или
с кърпичка от микрофибра с хоризонтални движения без притискане. Агресивни
миещи средства, драскащи гъби и грапави кърпички са непригодни.
4 За да извадите задния панел, отвийте винт D .
D
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При почистване устройството трябва да е изключено и студено. С оглед на безопасност не почистваме устройството
с пара или с оборудване под високо налягане. Агресивни миещи средства,
драскащи гъби и грапави кърпички са непригодни.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте никакви драскащи гъби, остри шабъри или
абразивни средства.
●
●
●
●
За почистване на устройството никога не употребявайте пара или спрей под
високо налягане.
Никога не използвайте абразивни средства, телен шабър или остри предмети за
почистване на стъклена врата на фурната.
Ако след приключване на печенето остават остатъци от мазнина, можете да ги
премахнете, като включите празната фурна за един час при температура 200°С.
Повърхностите от неръждаема стомана или емайлирани почиствайте с топла
вода със сапун или съответен качествен продукт. Не се препоръчва да използвате за почистване абразивни средства, тъй като те могат да разрушат повърхността и да развалят външен вид на фурната. Много важно е да почиствате
фурната след всяка употреба. Разтопената мазнина се утаява при готвене по
стените на фурната. При следващата употреба на фурната тази мазнина може
да предизвика неприятна миризма или дори да повлияе върху ефект от готвенето. За почистване използвайте гореща вода и детергент, щателно изплакнете.
ME-004_v01
53
5 За да сглобите елементите обратно, постъпвайте с обратна последователност.
ВНИМАНИЕ! За собствената безопасност никога не включвайте фурната
без задния панел, прикриващ вентилатора.
4 Хванете вратата и от двете страни. Бутнете врата на фурната напред, докато тя
се освободи напълно от пантите F .
УПОТРЕБА НА СГЛОБЯЕМАТА ГРЕЙКА НА ГРИЛ (ЗАВИСИМО ОТ МОДЕЛ)
F
За да измиете горна част на фурната:
● Почакайте фурната напълно да изстине.
● Завъртете винт A и спуснете елемента на грил, доколкото е възможно.
● Измийте горна част на фурната и върнете елемента на грил в първоначалното
положение.
A
F
За да сглобите вратата обратно, постъпвайте с обратна последователност.
СМЕНЯВАНЕ НА ЛАМПИЧКАТА
ВНИМАНИЕ! За да смените лампичката, следва най-напред да отключите
фурната от електрическата мрежа.
●
●
Отвийте защитната тарелка от основание на лампичката.
Сменете лампичката и обратно сложите тарелката.
Новата лампичка следва да е устойчива към температура до 300°С.
ИЗМИВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ СТЕНИ НА ФУРНАТА И НА АСЕСОАРИТЕ
Външните повърхности на фурната и асесоарите следва да миете с топла вода
с добавка на миещо средство или с мек детергент.
ВНИМАНИЕ! Никога не следва да се употребяват метални шабъри или
каквито и да било абразивни прахове, които могат да издраскат емайла.
Повърхностите от неръждаема стомана следва да миете предпазливо,
като използвате само гъби или кърпички, които не предизвикват драскотини.
ВНИМАНИЕ! Като миете външната повърхност, не се опитвайте да сваляте панела за управление, тъй като можете да направите това изключително тогава, когато фурната е демонтирана от корпуса.
ПОЧИСТВАНЕ НА ВРАТА НА ФУРНАТА
Зависимо от модел, можете да отстраните вратата, за да улесните почистването й.
За да го направите, следва да:
1 Широко отворите вратата.
2 Напълно завъртите и двата притискача или сложите малки гвоздейчета в отворите E .
E
Решаване на проблеми
Фурната не работи
Проверете съединение с електрическата система.
Проверете предпазители и актуален ограничител на своето оборудване.
Осигурете се дали часовникът е в режима на ръчно управление или в режима на
програмиране.
● Проверете позиция на функциите и избор на температурата.
●
●
●
Вътрешната лампичка във фурната не функционира
Сменете лампичката.
Проверете монтажа й съгласно настоящата инструкция за експлоатация.
●
●
Показателят за нагряване не работи
Изберете температурата.
Изберете регулирането.
Той следва да свети само когато фурната се нагрява до определената работна
температура.
●
●
●
3 Затваряте вратата, докато се премести към двата притискача.
По време на работа на фурната се отделя дим
Това е нормално при първата употреба.
Фурната трябва от време на време да се мие.
Намалете количество на поместено в тавата масло или мазнина.
Не поставяйте по-висока температура, отколкото е посочено в таблиците на
функции на фурната.
●
●
●
●
Не се достигат очакваните резултати от печене
● Разгледайте таблиците на функции на фурната, за да получите указания относно
работа с фурната.
ВНИМАНИЕ! Ако проблемата продължава да същества, независимо от
нашите указания, свържете се с оторизиран сервизен пункт.
54
ME-004_v01
Таблици и указания
ПРЕДЯСТИЯ
ТЕГЛО
Печен ориз
0,35
Пелмени с месо
Зеленчуци в тесто
(напр. баница)
Печени зеленчуци
Печени картофи
Пица
Тарта
Пълнени домати
1
1,5
1
1,5
1,5
1
Риба припечена
в тесто
1
Сола
1
1
1,5
Сьомга, увита
в омаслена хартия
1
Пъстърва
1
ME-004_v01
180-200
45-50
170-190
35-40
3
170-190
45-50
2
160-180
30-35
190-210
35-40
170-190
30-35
190-210
55-60
170-190
45-50
170-190
50-55
180-200
60-65
180-200
50-55
3
190-210
20-25
2
170-190
15-20
180-200
45-50
160-180
45-50
3
170-190
10-15
2
160-180
10-15
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЕ
180-200
30-35
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
180-200
20-25
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
1
СЪД
Плитък
огнеустойчив съд
Тава
2
2
Плитък съд
3
Плитък съд
Тава
Скара
Тава за тарта
2
0,75
Червена риба
Хек
ВРЕМЕ
0,65
ТЕГЛО
Костур и подобни
ТЕМПЕРАТУРА
1,5
РИБА
Солена дорада
НИВО ЗА СЛАГАНЕ ФУНКЦИЯ НА ФУРНАТА
Тава
НИВО ЗА СЛАГАНЕ ФУНКЦИЯ НА ФУРНАТА
Тава
3
Тава
3
2
3
Плитък
огнеустойчив съд
Тава
3
3
СЪД
Тава
Тава
Тава
3
Тава
2
55
МЕСО
Прасе
Заек
Агнешко
Свинско печено
Мариновано филе
Пилешко
Говеждо печено
Бифтек
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
1
ТЕСТО И ДЕСЕРТИ
ТЕГЛО
Бисквит-тесто
0,5
Руло
Флан
Бисквити
Вол-о-венти
Пасти
Печени ябълки
56
ТЕГЛО
0,3
НИВО ЗА СЛАГАНЕ ФУНКЦИЯ НА ФУРНАТА
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЕ
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
180-200
35-40
160-180
30-35
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЕ
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
10-15
160-180
10-15
1
160-170
60-65
2
160-170
55-60
160-180
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
25-30
180-200
35-40
170-190
30-35
3
3
3
3
3
0,25
0,5
1
Тава
Плитък огнеустойчив
съд
Тава
Тава
СЪД
Тава за тесто
2
Тава
3
Тава за хляб
0,5
0,5
Тава
Тава
3
НИВО ЗА СЛАГАНЕ ФУНКЦИЯ НА ФУРНАТА
Тава
Тава
3
3
СЪД
3
Тава
Тава
3
2
Тава
Тава
3
ME-004_v01
ТЕСТО И ДЕСЕРТИ
ТЕГЛО
Печени банани
0,5
Френски бисквити
Тесто със сливи
Тесто с ябълки
Тесто със сирене
0,25
0,5
1
1
НИВО ЗА СЛАГАНЕ ФУНКЦИЯ НА ФУРНАТА
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЕ
170-190
15-20
170-190
10-15
180-200
20-25
170-190
20-25
170-190
60-65
160-180
50-55
170-190
50-55
160-180
45-50
180-200
45-50
170-190
35-40
3
2
СЪД
Плитък
огнеустойчив съд
Тава
2
Тава за тесто
Тава
2
2
Тава за тесто
Екология – пазете околната среда
Всеки потребител може да допринесе нещо за опазване на околната среда. Това не
е трудно нито много скъпо. За тази цел:
Картонни опаковки предадете за макулатура.
Полиетиленови (РЕ) торби хвърлете в контейнер за пластмаса.
Изразходваното устройство предадете в съответен пункт за складиране, тъй като намиращите се в устройството компоненти могат да съставят опасност за околната среда.
Не изхвърляйте устройството заедно с битови отпадъци!!!
● Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца!
● За да отстраните опаковката или устройството, обърнете се към пункта за
рециклинг. Отрежете захранващия кабел и унищожете устройство за затваряне
на вратата.
● Картонната опаковка е произведена от хартия от рециклинг и следва да се предаде за рециклинг на мястото за събиране на макулатура.
● Като осигурявате правилно отстраняване на този продукт, помагате да се
предотвратят отрицателни за околната среда и човешкото здраве последици,
които биха могли да се появят при неправилно обръщение с отпадъци от този
продукт.
● За да получите по-подробна информация относно рециклинг на този продукт,
свържете се, моля, с локална администрация или с фирма, занимаваща се
с извозване на смет.
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент,
без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
ME-004_v01
57
UA
Зміст
Рекомендації щодо техніки безпеки ..............................................................................58
Будова духовки ...............................................................................................................58
Панель управління..........................................................................................................59
Застосування духовки ....................................................................................................59
Технічні дані ....................................................................................................................59
Монтаж.............................................................................................................................59
Підключення до джерела енергопостачання ................................................................60
Обслуговування духовки ................................................................................................60
Чищення та догляд .........................................................................................................61
Вирішення проблем ........................................................................................................62
Таблиці та рекомендації .................................................................................................63
Екологія – піклуймося про навколишнє середовище ...................................................65
Транспортування і зберігання ........................................................................................65
Рекомендації щодо техніки безпеки
●
●
●
●
●
●
●
●
Уважно прочитайте дану інструкцію. Вона містить важливі рекомендації про те, як
безпечно установити, використовувати та обслуговувати духовку.
Зберігайте цю інструкцію в безпечному місці, щоб у майбутньому гарантувати
швидкий доступ до неї.
Пристрій завжди підключайте до розетки електричної мережі (виключно перемінного струму), обладнаної захисним штифтом, з напругою, яка відповідає вказаній
на інформаційній табличці специфікації пристрою.
Неправильне підключення приєднувального кабелю може призвести до ризику
виникнення ураження струмом.
Після монтажу пристрою штепсельна вилка повинна бути легко доступною.
Під час першого вмикання духовки може виходити їдкий дим. Відбувається так
тому, що перший раз нагрівається зв‘язуюча речовина ізоляційних панелей
довкола духовки. Це цілком нормальне явище, якщо з‘явиться дим, то перш ніж
вкладати всередину духовки страву, потрібно зачекати, доки дим вивітриться.
Не дозволяйте дітям близько підходити до духовки, коли вона гаряча, особливо
якщо ввімкнений гриль.
Перед тим, як замінити лампочку, переконайтеся в тому, що пристрій вимкнений,
щоб запобігти ураженню струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Доступні частини можуть нагріватися. Не слід підпускати дітей до духовки.
●
●
Не дозволяйте користуватися приладом особам (у т.ч. дітьми) з обмеженими
фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду
або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть
навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за
їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачівтаймерів або окремої системи дистанційного управління.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом.
Неправильно проведений ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
● Монтаж і ремонт духовки повинен проводити виключно уповноважений спеціаліст по монтажу відповідно до рекомендацій виробника.
● Пристрій запроектований виключно для домашнього користування. Слід його
використовувати виключно для випічки страв, ніколи для інших цілей. Необхідно
звертати увагу на дітей, щоб вони не гралися пристроєм.
● Не використовуйте шорсткі засоби для чищення або гострі металеві предмети
для чищення скла дверцят, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може
спричинити тріскання скла.
● Не слід використовувати для чищення пару.
● Духовка може використовуватися виключно з метою відповідно до призначення;
її можна використовувати тільки для випічки страв. Будь-яке інше використання,
наприклад, як форма обігрівання, являється невластивим використанням духовки і тому є небезпечним. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду,
заподіяну неналежним або нерозсудливим користуванням духовкою.
● Не тягніть за кабель для того, щоб вийняти штепсельну вилку з розетки.
● Не торкайтеся духовки мокрими чи вологими руками або ступнями.
● Не рекомендується застосування насадок, контактних планок або продовжувачів.
● Монтажні роботи, процедури по догляду та інші, що стосуються духовки, можна
виконувати тільки коли пристрій вимкнутий з електричної мережі.
● Під час користування обладнання стає гарячим. Рекомендується поводитися
обережно, щоб уникнути торкання гарячих елементів всередині духовки.
● Обережно відкривайте дверцята духовки, щоб запобігти одержанню опіків від
гарячої пари, яка звідти виходить.
● Якщо приєднувальний кабель пошкоджений, його слід негайно замінити. Під час
заміни кабелю поступайте згідно наступних інструкцій. Усуньте кабель живлення
і замініть його кабелем типу H05VVV-F або H05V2V2-F. Кабель повинен витримувати енергопостачання, необхідне для духовки. Заміна кабелю повинна бути
зроблена техніком з відповідною кваліфікацією. Заземлюючий провід (жовтозелений) повинен бути на 10 мм довший, ніж кабель живлення.
● Провідники2 кабелів живлення повинні мати номінальний переріз не менший, ніж
3 x 1,5 мм .
● Якщо Ви не будете дотримуватися вищевказаних рекомендацій, то виробник
не гарантує безпеки духовки. Розподілюючий пристрій слід замонтувати на
невід‘єднувальних кабелях згідно з правилами, що стосуються кабелів.
Перед початком користування ознайомтеся зі змістом всієї інструкції.
Будова духовки
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
9
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Контрольна панель
Кнопки управління
Ущільнювач духовки
Елемент гриля
Хромована рамка для підтримки
(телескопічна Тип ZME9011EE, ZME9021EE)
Решітка
Бритванна (лоток) для запікання м‘яса
Завіса
Дверцята
Вентиляційні отвори
Монтажні отвори для вбудовування
Екран гриля
Вивідний димовий отвір
Лампочка
Задня панель
Вентилятор
Бритванна (лоток) для тістечок (*)
Бічна панель
Шибка з гартованого скла
(*) опціонально
58
ME-004_v01
Панель управління
Технічні дані
1 Вибір функції
2 Електронний дисплей
3 Вибір температури
Технічні параметри наведені на інформаційній табличці специфікації виробу.
Духовка являється пристроєм класу I, обладнаним приєднувальним кабелем з захисною жилою та вилкою з захисним штифтом.
Пристрій відповідає вимогам діючих норм.
Пристрій відповідає вимогам директив:
– Електричний пристрій низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці специфікації.
Тип ZME9011EE
Монтаж
1
2
Дана інформація призначена для кваліфікованого спеціаліста по монтажу, який відповідає за монтаж та підключення до електромережі. Якщо Ви виконуєте монтаж
духовки самостійно, то виробник не несе відповідальності за можливу заподіяну
шкоду.
Вставте духовку в призначене для неї місце в забудованому кухонному наборі;
можна її установити під кухонною лядою або у вертикальній шафці. Закріпіть духовку
у відповідному положенні шурупами, використовуючи два монтажні отвори в корпусі.
Щоб знайти монтажні отвори, відкрийте дверцята духовки та зазирніть усередину.
Для забезпечення необхідної вентиляції під час монтажу духовки слід дотримуватися відповідних розмірів та відстаней, які наведені нижче.
3
Тип ZME9021EE
1
2
3
Тип ZME9031ED
1
2
3
УВАГА:
● Щоб розпакувати духовку, необхідно потягнути за кришку, розташовану в нижній частині ящика та пересунути її, а потім слід підняти,
використовуючи бічні ручки, а не ручку на дверцятах духовки.
● Ніша в забудові кухні повинна мати розміри, вказані на малюнку, з мінімальною глибиною 580 мм (дивіться мал. 1 та мал. 2 ).
● Для того, щоб установити багатофункційну духовку в корпусі, задня
частина забудови, що відповідає затемненій зоні на малюнку 3 , не
може мати жодних виступаючих елементів (підсилення, трубки, розетки та ін.).
● Клей, що використаний для закріплення в кухонних меблях ламінату
з пластика, повинен витримувати температуру 85°C.
Функції духовки
– Духовка вимкнена
1
– Традиційна
Використовується для випікання бісквітів та тістечок, у яких тепло повинне подаватися однаковим способом, щоб отримати пухку консистенцію.
– Традиційна з термообігом
Відповідна для приготування запеченого м‘яса та випікання тістечок. Вентилятор рівномірно розподіляє тепло всередині духовки.
– Гриль
Для приготування страв, у котрих потрібно припікати поверхню. Завдяки цьому
зовнішній шар може бути підрум‘янений без впливу на внутрішні шари страви. Ідеальний для приготування таких страв, як стейки, реберця, риба, тости.
– Максі-Гриль
Вища потужність дозволяє запікати більші поверхні, ніж у випадку звичайного гриля,
а одночасно дозволяє скоротити час, що необхідний для підрум‘янення страв.
– Максі-Гриль з термообігом
Дозволяє однорідно запікати та одночасно підрум‘янювати поверхню страв. Ідеальний для грилювання. Особливо придатний для запікання великих порцій, таких як
птиця, дичина та ін. Страву слід помістити на решітку, а потім – на бритванну (лоток),
на котрій буде збиратися соус та жир.
УВАГА! Під час використання функцій Гриль, Максі-Гриль та Максі-Гриль
з термообігом дверцята повинні бути закриті.
– Турбо
Вентилятор розподіляє тепло, яке виробляється нагрівачем, що розташований у
задній частині духовки. Завдяки рівномірному розподіленню тепла можна одночасно
запікати страви на двох різних рівнях.
Цей режим роботи дає можливість розморожувати продукти харчування. З цією
метою слід вибрати установку температури.
2
– Нижній нагрівач
Нагрівання тільки знизу. Дає можливість підігрівати страви, випікати дріжджове тісто
і тому подібне.
– Нижній нагрівач з термообігом
Тепло розподіляється від нижньої частини духовки. Ця функція ідеальна для приготування тістечок з фруктами або з джемовою начинкою, оскільки вони потребують
нагрівання тільки знизу. Попереднє нагрівання необхідне завжди.
– Гриль і нижній нагрівач
Придатний для запікання м‘яса, можна використовувати для порцій різної величини.
УВАГА! Контрольний індикатор залишається ввімкненим при кожній функції духовки
ME-004_v01
59
3
Обслуговування духовки
УСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ НА ГОДИННИКУ
Після підключення духовки на годиннику з‘явиться 12:00 і почне пульсуюче світитися
над символом
.
i
на годиннику слід установити потрібну годину.
Натискаючи на кнопки
Вона буде записана і пульсуюче світло згасне.
РУЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Після установлення відповідної години духовка готова до роботи. Далі слід вибрати
установлення температури та функції духовки.
Щоб вимкнути духовку, потрібно установити управління в положенні
.
ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОГРАМАТОРА ГОДИННИКА
УВАГА! Виробник не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок неправильного монтажу, неналежного або помилкового використання.
Для всіх духовок після виконання електричних підключень необхідно:
1 Вставити духовку в кухонну забудову, звертаючи увагу на те, щоб не заблокувати
приєднувальний кабель живлення і не розмістити його на верхній поверхні духовки.
2 Прикріпити духовку до забудови за допомогою 4 шурупів, які долучені в комплекті, котрі слід вкрутити в монтажні отвори, що помітні після відкривання дверцят.
3 Перевірити, чи стінки духовки не доторкаються до стінок забудови, і чи дотримано відстань не менше 2 мм від сусідніх елементів забудови.
Підключення до джерела енергопостачання
Особа, що виконує монтаж, повинна перевірити, чи:
● Напруга мережі енергопостачання відповідає вимогам, вказаним на інформаційній табличці специфікації пристрою.
● Електрична система електромережі відповідає максимальній потужності, вказаній на інформаційній табличці специфікації пристрою.
● Схема підключення показана на малюнку нижче.
● Підключення до електромережі має відповідне заземлення згідно чинних правил
і норм.
● Підключення слід виконати за допомогою багатополюсного вимикача, величина
якого відповідає навантаженню. Мінімальна відстань між контактами повинна
становити не менше 3 мм, щоб була можливість відключення у випадку небезпеки, під час чищення або заміни лампочки. Ні в якому разі кабель заземлення не
може проходити через цей вимикач.
Після підключення енергопостачання слід перевірити, чи всі елементи духовки працюють.
Функція попередження: Ця функція видає попереджувальний звук у визначений час.
Час запікання: Функція дає можливість запрограмувати духовку так, щоб вона працювала протягом визначеного періоду часу, після чого вимкнеться самостійно.
Закінчення часу запікання: Функція дає можливість установити точну годину,
о котрій духовка вимкнеться самостійно.
Час тривання і автоматичне вимикання: Ця функція дає можливість установити
час тривання праці та годину, о котрій духовка вимкнеться самостійно. Ця функція
дозволяє установити автоматичний початок та закінчення часу праці духовки.
Індикатор годинника: Індикатор годинника може бути вимкнений, якщо духовка не
використовується.
ФУНКЦІЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
1 Натисніть на кнопку MODE і утримуйте, доки індикатор над символом
почне пульсуюче світитися.
не
2 Виберіть годину, о котрій має пролунати сигнал, натискаючи на кнопки
i
.
3 Далі світловий індикатор залишиться ввімкненим, показуючи, що запрограмований сигнал тривоги.
4 Наприкінці запрограмованого часу продзвенить сигнал тривоги і почне пульсуюче
світитися індикатор.
5 Натисніть на будь-яку кнопку, щоб вимкнути сигнал тривоги, а дисплей знову
почне показувати поточну годину.
ПРОГРАМУВАННЯ ЧАСУ ЗАПІКАННЯ
1 Натисніть на кнопку MODE і утримуйте, доки індикатор над символом
почне пульсуюче світитися.
2 Виберіть час тривання, натискаючи на кнопки
i
.
3 Потім індикатор, котрий світився пульсуюче, почне світитися постійно, вказуючи
на те, що духовка вимкнеться автоматично.
4 Годинник знову буде показувати поточну годину.
5 Виберіть температуру і функцію духовки.
6 Коли мине установлений час, то духовка вимкнеться, продзвенить сигнал тривоги, а індикатор почне світитися пульсуюче.
7 Натисніть на будь-яку кнопку, щоб вимкнути сигнал тривоги. Духовка знову ввімкнеться.
8 Щоб вимкнути духовку, установіть управління в положення
.
ПРОГРАМУВАННЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЧАСУ ЗАПІКАННЯ
1 Натисніть на кнопку MODE і утримуйте, доки індикатор над символом
почне
пульсуюче світитися.
2 Виберіть годину, о котрій запікання повинно закінчитися, натискаючи на кнопки
i
.
3 Потім індикатор, котрий світився пульсуюче, почне світитися постійно, вказуючи
на те, що духовка вимкнеться автоматично.
4 Годинник знову буде показувати поточну годину.
5 Виберіть температуру і функцію духовки.
6 Коли мине установлений час, то духовка вимкнеться, продзвенить сигнал тривоги, а індикатор почне світитися пульсуюче.
7 Натисніть на будь-яку кнопку, щоб вимкнути сигнал тривоги. Духовка знову ввімкнеться.
8 Щоб вимкнути духовку, установіть управління в положення
.
ПРОГРАМУВАННЯ ЧАСУ ТРИВАННЯ І АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАННЯ
1 Натисніть на кнопку MODE і утримуйте, доки індикатор над символом
почне пульсуюче світитися.
2 Виберіть час тривання, натискаючи на кнопки
i
.
3 Потім індикатор, котрий світився пульсуюче, почне світитися постійно.
4 Натисніть на кнопку MODE і утримуйте, доки індикатор над символом
почне
пульсуюче світитися.
5 Виберіть годину, о котрій запікання повинне закінчитися, натискаючи на кнопки
i
60
.
ME-004_v01
6 Потім індикатор, котрий світився пульсуюче, почне світитися постійно.
7 Виберіть температуру і функцію духовки.
8 Духовка ввімкнеться, а індикатори над символами
та
будуть світитися.
Духовка запрограмована.
9 Коли надійде час початку роботи, духовка ввімкнеться і буде працювати протягом усього запрограмованого часу.
10 Коли мине запрограмований час закінчення роботи, то духовка вимкнеться, продзвенить сигнал тривоги, а індикатор над символом
почне пульсуюче світитися.
11 Натисніть на будь-яку кнопку, щоб вимкнути сигнал тривоги. Духовка знову ввімкнеться.
12 Щоб вимкнути духовка, установіть управління в положення
.
верх, дверцята духовки та дверцята нагрівальної камери необхідно чистити у той
час, коли вони холодні. Пошкодження, котрі виникли з приводу недотримання
вищевказаних правил, не підлягають гарантії.
ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИЙМАННЯ ПІДТРИМУЮЧИХ РАМ ТА ПЛАСКИХ
ПАНЕЛЕЙ
1 Усуньте всі аксесуари зсередини духовки.
2 Вийміть підтримуючі рами B , звільнивши завісу блокади C .
B
C
УВАГА! У результаті натискання на кнопку MODE на дисплеї появляється
символ програмованої функції. Можна його змінити, натискаючи на кнопки
i
. Після вибору потрібної функції індикатор над відповідним символом засвітиться. У випадку перерви в подачі електроенергії всі програми електронного годинника будуть скасовані. Потрібну годину слід
установити повторно, а годинник – повторно запрограмувати.
ВМИКАННЯ ІНДИКАТОРА ГОДИННИКА
Щоб вимкнути індикатор годинника, натисніть одночасно на дві кнопки, через кілька
секунд дисплей годинника погасне.
Для того, щоб повторно його ввімкнути, натисніть на будь-яку кнопку, і знову з‘явиться
поточна година.
Ця функція може використовуватися, коли годинник показує поточну годину і жодна
функція не запрограмована (жоден символ не світиться).
3 Відкрутіть завісу блокади C і висуньте пласкі панелі.
C
Чищення та догляд
Протріть духовку водою з невеликою кількістю рідини для миття посуду. Висушіть
м‘якою ганчіркою. Їдкі або абразивні речовини недопустимі. Якщо будь-яка речовина
такого типу ввійде в контакт з передньою частиною духовки, то потрібно негайно
її змити за допомогою води. Внутрішню частину духовки також слід мити, щоб усунути залишки страв або жирний осад, оскільки вони можуть стати причиною виділення диму чи запаху і виникнення плям.
УВАГА! Незначні різниці в кольорі передньої частини пристрою зумовлені
використанням різних матеріалів, таких як скло, пластик і метал.
Прилади з передньою частиною з нержавіючої сталі – Завжди негайно усувайте
плями, викликані каменем, жиром, мукою або білком яйця. Використовуйте засоби
для догляду за нержавіючою сталлю. Перед застосуванням засобу на всій поверхні
випробуйте його спочатку на невеликій, малопомітній поверхні.
Прилади з передньою частиною з алюмінію – Застосовуйте лагідні миючі засоби
для миття віконного скла. Протріть поверхню м‘якою ганчіркою для миття вікон або
ганчіркою з мікро фібри горизонтальними рухами без натискання. Агресивні засоби
для чищення, дряпаючі губки та шорсткі ганчірки недопустимі.
4 Щоб зняти задню панель, відкрутіть гвинт D .
D
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час чищення пристрій повинен бути вимкнений
і холодний. З огляду на безпеку не слід чистити пристрій парою або обладнанням під високим тиском. Агресивні засоби для чищення, дряпаючі губки
та шорсткі ганчірки недопустимі.
УВАГА! Не застосовуйте ніяких стираючих мийок, гострих дряпачок або
абразивних засобів.
●
●
●
●
●
Ніколи не використовуйте пару або спреї під високим тиском для чищення пристрою.
Ніколи не застосовуйте стираючі засоби, дротяні щітки або гострі предмети для
чищення скляних дверцят духовки.
Поверхні з нержавіючої сталі або емальовані поверхні слід чистити теплою
водою з милом або відповідним фірмовим засобом. Не рекомендується використовувати для чищення стираючі засоби, оскільки вони можуть знищити поверхню
та зіпсувати вигляд духовки. Дуже важливо чистити духовку після кожного користування. Розтоплений жир відкладається на стінках духовки під час випічки.
Наступним разом після користування духовкою цей жир може викликати неприємний запах або навіть може вплинути на результат випічки. Для чищення використовуйте гарячу воду та миючий засіб, ретельно сполосніть.
Для чищення решітки із нержавіючої сталі застосовуйте миючі засоби та металеві
мийки. Нп., металеві губки для миття з миючим засобом. Скляні поверхні, такі як
ME-004_v01
5 Щоб знову скласти елементи поступайте у зворотному порядку.
УВАГА! Для власної безпеки ніколи не потрібно вмикати духовку без
задньої панелі, котра прикриває вентилятор.
61
ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДАНОГО НАГРІВАЧА ГРИЛЯ (В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД МОДЕЛІ)
4 Візьміться за дверцята з обох боків. Потягніть дверцята вперед, аж доки вивільняться із завіс F .
Щоб помити верхню частину духовки:
● Почекайте, доки духовка повністю охолоне.
● Поверніть гвинт A та знизьте елемент гриля якомога нижче.
● Помийте верхню частину духовки і повернуть елемент гриля у попереднє положення.
F
A
F
Щоб скласти дверцята назад, потрібно поступати у зворотній послідовності.
ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ
УВАГА! Щоб замінити лампочку, спочатку слід відключити духовку від
електромережі.
МИТТЯ ЗОВНІШНІХ СТІНОК ДУХОВКИ ТА АКСЕСУАРІВ
Зовнішні поверхні духовки та аксесуари потрібно мити теплою водою з додатком
рідини для миття посуду або лагідних миючих засобів.
УВАГА! Ніколи не слід використовувати металеві скребки або будь-які
абразивні порошки, котрі можуть подряпати емаль. Поверхні з нержавіючої сталі слід потрібно мити обережно, застосовуючи тільки губки або
ганчірки, котрі не спричинять подряпин.
●
●
Відкрутіть захисний ковпак від основи лампочки.
Замініть лампочку та закрутіть назад захисний ковпак.
Замінна лампочка повинна бути стійкою на температуру до 300°C.
УВАГА! Під час миття зовнішніх поверхонь не слід намагатися зняти
панель управління, оскільки це можна зробити тоді, коли духовка буде
демонтована із забудування.
ЧИЩЕННЯ ДВЕРЦЯТ ДУХОВКИ
В залежності від моделі, можна зняти дверцята, щоб полегшити їх чищення. Для
цього слід:
1 Широко відчинити дверцята.
2 Повністю повернути обидві защіпки або вставте невеликі шпильки в отвори E .
Вирішення проблем
E
Духовка не працює
Необхідно перевірити підключення електричної системи.
Перевірте запобіжники та поточний обмежувач своєї системи.
Переконайтеся, чи годинник перебуває у режимі ручного управління, чи в режимі
програмуванні.
● Перевірте положення функції і вибору температури.
●
●
●
Внутрішня лампочка духовки не працює
Замініть лампочку.
Перевірте, чи вона установлена відповідно до даної інструкції з експлуатації.
●
●
3 Закривати дверцята, аж поки вони переставляться в обидві защіпки.
Датчик нагрівання не працює
Виберіть температуру.
Виберіть установку.
Повинен світити тільки тоді, коли духовка нагрівається до установленої робочої
температури.
●
●
●
Під час праці духовки виділяється дим
● Це нормальне явище під час першого використання.
● Періодично слід мити духовку.
● Слід зменшити кількість жиру або олії, налитого у бритванну (лоток).
● Не використовуйте вищі установки температури, ніж ті, котрі наведені в таблиці
функцій духовки.
Не досягаються очікувані результати запікання
● Перегляньте таблицю функцій духовки, щоб отримати вказівки відносно праці
з духовкою.
УВАГА! Якщо, не зважаючи на наші рекомендації, проблема надалі залишається, необхідно зв‘язатися з Авторизованим Сервісним Пунктом.
62
ME-004_v01
Таблиці та рекомендації
ГАРНІРИ
ВАГА
ПОЛОЖЕННЯ
ПОЛИЦІ
Печений рис
0,35
1
Паштети
Овочі в тісті нп.,
вареники, штруцлі
Овочеві запіканки
Печена картопля
Піца
Квіше (Quiche)
ТЕМПЕРАТУРА
ЧАС
180-200
45-50
170-190
35-40
3
170-190
45-50
2
160-180
30-35
1
190-210
35-40
170-190
30-35
190-210
55-60
1,5
170-190
45-50
170-190
50-55
1
180-200
60-65
180-200
50-55
3
190-210
20-25
2
170-190
15-20
180-200
45-50
160-180
45-50
3
170-190
10-15
2
160-180
10-15
ТЕМПЕРАТУРА
ЧАС
180-200
30-35
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
180-200
20-25
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
2
2
3
ВАГА
ПОЛОЖЕННЯ
ПОЛИЦІ
Пагрус червоний
1,5
3
Палтус (солея)
Окуневі
Мерлуза європейська
1
1
1
1,5
Лосось загорнутий
в жирний папір
1
Форель
1
ME-004_v01
Бритванна (лоток)
2
РИБА
Риба запечена в тісті
Неглибокий посуд
Решітка
0,75
1
Неглибокий жаростійкий посуд
Неглибокий посуд
0,65
1,5
ПОСУД
Бритванна (лоток)
1,5
Фаршировані
помідори
Дорадо солена
ФУНКЦІЯ ДУХОВКИ
Форма для
Квіше (Quiche)
Бритванна (лоток)
ФУНКЦІЯ ДУХОВКИ
Бритванна (лоток)
3
Бритванна (лоток)
2
Посуд для запіканок
3
Бритванна (лоток)
Бритванна (лоток)
3
3
ПОСУД
Бритванна (лоток)
Бритванна (лоток)
3
Бритванна (лоток)
2
63
М‘ЯСО
Порося
Кролик
Ягнятина
Печеня
Полядвиця
Маринована
Курча
Ростбіф
Біфштекс
ВАГА
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
1
ПОЛОЖЕННЯ
ПОЛИЦІ
ТЕМПЕРАТУРА
ЧАС
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
180-200
35-40
160-180
30-35
ТЕМПЕРАТУРА
ЧАС
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
10-15
160-180
10-15
1
160-170
60-65
2
160-170
55-60
160-180
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
25-30
3
3
3
3
3
3
ПОЛОЖЕННЯ
ПОЛИЦІ
Бісквітне тісто
0,5
2
64
0,3
Флан
(пиріг з фруктами)
0,5
Тістечка
0,5
Воловани
(Vol-au-vents)
0,25
Бабки
0,5
Бритванна (лоток)
Бритванна (лоток)
Бритванна (лоток)
Посуд для запіканок
Бритванна (лоток)
Бритванна (лоток)
Бритванна (лоток)
3
ВАГА
ПОСУД
Бритванна (лоток)
3
ТІСТЕЧКА І ДЕСЕРТИ
Рулет
ФУНКЦІЯ ДУХОВКИ
ФУНКЦІЯ ДУХОВКИ
ПОСУД
Форма для випічки
Бритванна (лоток)
3
Форма для хліба
3
Бритванна (лоток)
Бритванна (лоток)
3
2
Бритванна (лоток)
ME-004_v01
ТІСТЕЧКА І ДЕСЕРТИ
ВАГА
ПОЛОЖЕННЯ
ПОЛИЦІ
Печені яблука
1
3
Печені банани
Французькі тістечка
Пиріг зі сливами
0,5
0,25
0,5
Яблучний пиріг
(шарлотка)
1
Сирник
1
ФУНКЦІЯ ДУХОВКИ
ТЕМПЕРАТУРА
ЧАС
180-200
35-40
170-190
30-35
170-190
15-20
170-190
10-15
180-200
20-25
170-190
20-25
170-190
60-65
160-180
50-55
170-190
50-55
160-180
45-50
180-200
45-50
170-190
35-40
ПОСУД
Бритванна (лоток)
Посуд для запіканок
3
2
Бритванна (лоток)
Форма для тіста
2
2
Бритванна (лоток)
Форма для тіста
2
Екологія – піклуймося про навколишнє середовище
Кожен користувач може посприяти охороні навколишнього середовища. Це не важко,
ані надто дорого. З цією метою:
Картонні упаковки здайте на макулатуру.
Мішки з поліетилену (PE) викиньте у контейнер для пластика.
Використаний пристрій віддайте у відповідний пункт для зберігання,
оскільки небезпечні компоненти, що знаходяться в пристрої, можуть
бути загрозою для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовим сміттям!!!
● Матеріали упаковки можуть бути небезпечними для дітей!
● Просимо звернутися в пункт збору вторинної сировини (рециклінгу) з метою знищення упаковки або пристрою. Слід відрізати кабель живлення та знищити пристрій, котрий закриває дверцята.
● Картонна упаковка виготовляється з паперу, отриманого в результаті рециклінгу,
і її необхідно здати у пункт збору макулатури для вторинної переробки (рециклінгу).
● Гарантуючи факт, що цей товар був належним чином знищений, Ви допомагаєте запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров‘я
людей, які можуть виникнути у випадку неправильного поводження з відходами
цього товару.
● Для отримання більш детальної інформації щодо рециклінгу цього товару, просимо сконтактуватися з відповідною місцевою службою або фірмою, котра займається вивезенням сміття.
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
●
●
●
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання
обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
ME-004_v01
65
EN
Table of Contents
Safety instructions ...........................................................................................................66
Construction and design ... ...............................................................................................66
Control panel ... ................................................................................................................67
Operating the oven ... .......................................................................................................67
Technical data ..................................................................................................................67
Installation ... ....................................................................................................................67
Power supply ... ................................................................................................................68
Using the oven ................................................................................................................68
Cleaning and maintenance ... ...........................................................................................69
Problem solving ... ............................................................................................................70
Tips and tables ... .............................................................................................................71
Ecology – keeping it green ... ...........................................................................................73
Safety instructions
●
●
●
●
●
●
●
●
Read the following instruction manual. It contains important guidelines how to safely
install, use and maintain the oven.
Keep the instruction manual in safety for future reference.
The device should only be plugged to a power supply (alternating current only) with
a safety pin, according to the voltage provided on the rating plate of the device.
Improper connection of the cord may result in an electric shock.
After installing the device, the plug should be in an easily accessible position.
When using the oven for the first time, there is a possibility for an acrid smoke to come
out of the device. This is a one-time reaction caused by heating of the binding agent
used for insulation panels around the oven.
It is nothing out of the ordinary – you should just wait until the smoke is gone before
you put any dish inside the oven.
Do not let any children come near the oven when it is hot, and especially when the grill
function is on.
Make sure the device is off, before trying to exchange the light bulb to avoid
electrocution.
WARNING: Accessible elements may become hot. Do not let children play
anywhere near the oven.
●
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
●
●
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate
remote-control system.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the
producer or at a proper service point or by a qualified person in order to avoid any
hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service personnel. Improper
servicing may cause a serious hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
● Installation and repairs of the oven may be done only by an entitled installer, and only
according to the instructions of the producer.
● The device is designed for household use. It may be only used for preparing dishes,
any other purposes are forbidden.
● Only use the oven when it is installed within kitchen units.
● Do not let children play with the device.
● Do not use coarse cleaning agents or sharp metal tools to clean the glass door, as it
may result in scratches or even cracks.
● Do not use steam for cleaning purposes.
● The oven may only used according to its purpose – preparing dishes. Any other
use, e.g. for heating is wrong, and thus may be hazardous. The producer bears no
responsibility for any damages resulting from improper or careless use of the oven
● Do not pull the cable to take the plug out of the socket.
● Do not put containers or food on the floor of the oven. Always use the trays and grids.
● Do not touch the oven with wet or moistened hands or feet.
● Using extension cables or other types of adapters is not recommended.
● Any installation, maintenance and other works may only be carried out when the oven
is disconnected from the power supply.
● During use the oven is hot. We advise caution when touching any elements inside the
oven, as they will be hot.
● Use protective gloves if you need to work inside the hot oven.
● Do not spill water on the floor of the oven while it is working as this could damage the
enamel.
● Open the door of the oven carefully, in order to avoid burning with hot steam coming
from the inside.
● Power cable conductors must have nominalsection of minimum 3 x 1.5 mm.
● If you do not follow the guidelines above, the producer cannot guarantee you safety
when using the oven. The disconnecting system should be installed on the inseparable
cables in accordance to regulations on cables.
Before using the device be sure to read the entire manual.
Construction and design
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
9
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Control panel
Control button
Oven seal
Grill elements
Chrome supporting frame
(telescopic for ZME9011EE, ZME9021EE types)
Grate
Roasting tin
Hinges
Door
Air holes
Built-in fastening
Grill screen
Smoke outlet
Lamp
Back panel
Fan
Baking tin (*)
Side panel
Hardened glass
(*) optional
66
ME-004_v01
Control panel
Technical data
1 Function selection unit
2 Electronic display unit
3 Temperature selection unit
The technical parameters are given on the rating plate of our product.
The oven is an A-class device, equipped with a connection cable with a conductor and
a protective contact plug.
The dishwasher fulfills all the binding standards.
The dishwasher is designed in conformity with the directives:
– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
– The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive – 2004/108/EC.
The product is marked with the CE Marking on its rating plate.
Type ZME9011EE
Installation
1
2
The following information is addressed to a qualified installer responsible for the installation
and connection of the device. If you install the oven by yourself, the producer cannot be
held responsible for any possible damages.
Place the oven in a spot designed for it in the kitchen unit – underneath the kitchen top or
in a vertical unit. Secure the oven in the spot with screws using the two securing holes in
the casing. In order to find the installation holes open the oven door and look inside.
For proper air flow, pay attention to appropriate measurements and distances given
below.
3
Type ZME9021EE
1
2
3
Type ZME9031ED
1
2
3
ATTENTION:
In order to unpack the oven pull the flap situated at the bottom part of the box
and move it. To lift the device use the side handles, not the oven door ones.
● The alcove in the kitchen unit should be of appropriate size (see the picture
below), with minimum depth of 580 mm (see Fig. 1 i rys. 2 ).
● In order to install a multi-functional oven, the back of the unit, seen as the
darker area in the Fig. 3 may not have any elements sticking out (such as
reinforcements, pipes, sockets, etc.).
● The glue used for fixing plastic veneers in kitchen units should endure 85°C.
●
1
Oven modes
– Switch off oven
– Conventional
Used for baking cakes, when the heat should be distributed evenly to guarantee fluffiness.
– Conventional with fan
Best for preparing meat and baking cakes. The fan distributes air evenly inside the oven.
– Grill
For preparing dishes with browned surface. This way only the surface is browned without
the whole dish being overdone. The function is ideal for steaks, ribs, fish or pieces of
toast.
– MaxiGrill
More power gives you the ability to grill larger dishes in even shorter time.
– Maxi Grill with fan
Designed to evenly grill and brown any dish. Especially useful for large portions of food,
such as poultry or game dishes. The dish should be placed on the grate with a tin beneath
to collect all the gravy and grease.
ATTENTION! When using Grill, Maxi Grill and Maxi Grill with fan, the door of the
oven must be closed.
2
– Turbo
The fan distributes the heat produced by the heater in the back of the oven. In this mode it
is easy to prepare dishes on two different levels of the oven.
The mode is also used to defreeze products – you only need to select the appropriate
temperature.
– Lower heater
Only the bottom of the oven is heated up. The mode is designed to warm dishes up, bake
cakes and similar activities.
– Lower heater with Thermaflow
The heat is distributed from the bottom of the oven. The mode is ideal for baking fruit or
jam-filled cakes, as they need to be heated from the bottom. It is always necessary to
preheat the.
– Grill and lower heater
Handy when Trilling meat, may be adjusted to dish size.
ATTENTION! The control lamp stays on in each of the above modes.
ME-004_v01
67
3
Using the oven
SETTING THE TIME
After plugging the oven in, you will see 12:00 and a light flashing over the symbol
By pushing buttons
and
light will automatically go off.
.
you may set the right time. After the time is saved, the
OVERRIDE
After time setting, the oven is ready to use. You should select oven temperature and
mode.
.
In order to turn the oven off, set the controls to
PROGRAMMING THE CLOCK MODE
ATTENTION! The producer cannot be held responsible for any damages that occur
due to improper installation or misuse of the oven.
After connecting the oven, you should:
1 Put the oven into the unit paying attention not to block the cable or place it on the top
of the oven.
2 Secure the oven to the casing by four screws provided in the set driver into the holes
which can be seen when the door is open.
3 Check whether the walls of the oven are separated from the casing and if there is at
least 2mm from the elements of the units situated in the vicinity of the oven.
Power supply
The person responsible for the connection of the power supply should check whether:
● The voltage of the power supply corresponds to the requirements given on the rating
plate.
● Wiring corresponds to maximum power given on the rating plate.
● The connection diagram is proper to what is shown on the figure below.
● The connection is grounded according to the appropriate regulations.
● The connection is done by using a multi-pole switch appropriate to the load. The
distance between the contacts must be at least 3 mm, to allow disconnection in case
of danger or during light bulb cleaning/changing. In any case the grounding cable
should not pass through the switch.
After connecting the power, all electric elements should be checked to determine whether
they are properly working.
Warning mode: the mode products a warning sound in a given time.
Grilling time: the mode enables programming the oven to work for a given time, after
which it will automatically turn itself off.
Grilling time end: the mode enables you to establish a precise time, when the oven will
automatically turn itself off.
Duration time and automatic shutdown: this mode combines work duration with exact
time when the oven will automatically turn itself off. You can define automatically the
beginning and end of work of the oven.
Clock lamp: clock lamp may be turned off, when the oven is not used.
WARNING MODES
1 Press the MODE button until the light above the
symbol starts flashing.
2 Select the hour, when the sound signal will be heard by pressing the
and
buttons.
3 The light will stay turned on, indicating the alarm has been programmed.
4 At the end of programmed time, an alarm will be set off and a light will flash.
5 Push any button to turn the alarm off, and return the oven to displaying the current
time.
GRILLING TIME
1 Push the MODE button until the indicator above the
symbol starts flashing.
2 Select duration time by pushing the
and
buttons.
3 The flashing indicator will light up, informing you the oven will turn off automatically.
4 The clock will return to showing the current time.
5 Select oven temperature and mode.
6 When the given time passes, the oven will turn off, alarm signal will go off, and the
indicator will start flashing.
7 Push any button to turn the alarm off. The oven will turn on again.
8 In order to turn off the oven, place the settings in the
position.
GRILLING TIME END
1 Push the MODE button until the indicator above the
symbol starts flashing.
2 Select the time, when the oven needs to start working by pressing the
and
buttons.
3 The flashing indicator will light up, informing you the oven will turn off automatically.
4 The clock will return to showing the current time.
5 Select oven temperature and mode.
6 When the given time passes, the oven will turn off, alarm signal will go off, and the
indicator will start flashing.
7 Push any button to turn the alarm off. The oven will turn on again.
8 In order to turn off the oven, place the settings in the
position.
DURATION TIME AND AUTOMATIC SHUTDOWN
1 Push the MODE button until the indicator above the
symbol starts flashing.
2 Select duration time by pushing the
and
buttons.
3 You will see next that the indicator is no longer flashing, and is lit up.
4 Push the MODE button until the indicator above the
symbol starts flashing.
5 Select the time, when the oven needs to start working by pressing the
and
buttons.
6 You will see next that the indicator is no longer flashing, and is lit up.
7 Select oven mode and temperature.
8 The oven will remain turned on and the indicators above the
and
symbols
will be lit.
The oven has been successfully programmed.
9 When the time comes, the oven will start working for the programmed amount of time.
68
ME-004_v01
10 When the programmed duration ends, the oven will automatically turn off, the alarm
will go off and the indicator above the
symbol will start flashing.
11 Push any button to turn the alarm off. The oven will turn on again.
12 In order to turn off the oven, place the settings in the
REMOVING SUPPORTING FRAMES AND FLAT PANEL FRAMES
1 Remove all items from the inside of the oven.
2 Remove the supporting frames B by releasing the lock handle C .
position.
ATTENTION! Pushing the MODE button results in the appearance of programming
B
C
symbol on the display unit. It may be changed by the
and
buttons.
After selecting a given mode, an indicator above a given symbol will lit up. In case
of a power failure, all modes will be erased. The appropriate time should be set
again, and the clock should be reprogrammed.
TURNING THE CLOCK LAMP ON
In order to turn the clock lap on, press simultaneously both buttons – after a few seconds
the clock display will turn off.
In order to turn it on again, push any button – the current time will be displayed.
The mode may be used, when the clock displays the current time and no other mode is
programmed (no symbol is lit up).
3 Unscrew the lock handle C and pull out the flat panels.
C
Cleaning and maintenance
Wipe the oven with water and a little of dishwashing liquid. Dry with a soft cloth.
Caustic and abrasive agents are not suitable. If any such substances meet the front of the
oven, they should be immediately washed off with water.
ATTENTION! Minor differences in the coloring of the oven front are caused by use
of different materials, such as plastics, glass and metal.
Ovens with stainless steel fronts – Remove immediately any stains caused by stone,
fat, flower or egg white. Use stainless steel care agents. Before using an agent on the
surface, try it first on a smaller are that is not visible.
Ovens with aluminum fronts – Use a mild windowpane detergent. Wipe the surface with
vertical moves, adding no pressure to the movement by using a windowpane or microfiber
cloth. Aggressive cleaning agents, coarse sponges and cloths are not suitable for the
task.
WARNING! In order to clean the oven, it should be turned off and cold. Due to
safety reasons it is not advisable to clean the oven with steam or by using high
pressure. Aggressive cleaning agents, coarse sponges and cloths are not suitable
for the task.
ATTENTION! Do not use any scrapers, coarse sponges or abrasive agents.
●
●
●
●
4 In order to remove the back panel, unscrew bolt D .
D
Never use steam or high-pressured sprays to clean the oven.
Never use abrasive agents, scourers or sharp objects to clean the oven door.
Stainless steel or enameled surfaces need to be cleaned with warm water with soap or
a special quality product. It is not advisable to use abrasive cleaning agents, as they
can damage the surface and the design of the oven. It is important to clean the oven
after each use. Melted grease accumulates on the walls of the oven during cooking. It
may cause an unpleasant smell in the future or may even affect the dishes in the oven
Use hot water with detergent to clean the oven. Remember to rinse it thoroughly after
washing.
The stainless steel gridiron should be cleaned with detergents and metal scrapers.
Glass surfaces, such as the oven door and heating chamber may be cleaned only, if
they are cold. Any damages caused by negligence and ignoring the above rules are
not covered by the guarantee.
5 In order to assembler the oven back together, reverse the above activities.
ATTENTION! For safety reasons, it is forbidden to turn the oven on without the
back panel covering the fan.
ME-004_v01
69
USING THE FOLDAWAY GRILL HEATER (DEPENDENING ON OVEN TYPE)
4 Grab the door on both sides. Pull the door until they unhinge completely F .
In order to clean the upper part of the oven:
● Wait until the oven cools off.
● Turn bolt A and lower the grill element as low as possible.
● After cleaning the upper part of the oven, return the element to its original position.
F
A
F
In order to put the door back in its place, you should reverse the above actions.
CHANGING THE LIGHT BULB
ATTENTION! Before changing the light bulb, you must unplug the oven from the
power supply.
CLEANING OVEN OUTER WALLS AND ACCESSORIES
Outer areas of the oven and its accessories should be cleaned with warm water with an
added dishwashing liquid or a mild detergent.
●
●
Unscrew the guard at the base of the lamp.
Change the light bulb and put the guard back on.
The light bulb should withstand temperatures up to 300°C.
ATTENTION! It is not advisable to use abrasive cleaning agents, as they can
damage the surface and the design of the oven. Stainless metal surfaces should be
cleaned carefully only with a sponge or a cloth to avoid scratching the surface.
ATTENTION! While washing the outer surfaces, do not try to remove the control
panel, as it can only be done, when the casing of the oven is taken off.
CLEANING OVEN DOORS
Depending on oven type, you can remove the door to facilitate the clearing process. In
order to do it, you must:
1 Open the door wide.
2 Turn both clamps to the limit or place small needles into holes E .
Problem solving
E
The oven is not working:
Check whether the oven is plugged in.
Check fuses and limiter in your wiring.
Make sure which clock mode is on (override or programming).
Check set mode and temperature.
●
●
●
●
The inner lamp is not working:
Change the light bulb.
Check if it was properly installed according to this instruction manual.
●
●
3 Close the door until it shifts to both clamps.
Heat indicator is not working:
Select temperature.
Select mode.
The indicator should be on, only if the oven is heating up to a selected working
temperature.
●
●
●
Smoke is coming out of the oven:
● It is possible when using the oven for the first time.
● The oven should be cleaned once in a while.
● Reduce the amount of grease or oil on the tin.
● Do not use higher temperature ranges than given in the mode tables of this instruction
manual.
The dishes are undercooked:
● Use the mode tables of the oven to determine the right the appropriate combination of
dishes, modes and temperatures.
ATTENTION! If despite the above tips, the problem persists, you should contact
our Authorized Service Center.
70
ME-004_v01
Tips and tables
STARTERS
WEIGHT
OVEN LEVEL
Baked rice
0,35
1
Pasty
Vegetable Pastry
Vegetable Pie
Baked potatoes
Pizza
Quiche
Stuffed tomatoes
TEMP.
TIME
180-200
45-50
170-190
35-40
3
170-190
45-50
2
160-180
30-35
1
190-210
35-40
170-190
30-35
190-210
55-60
1,5
170-190
45-50
170-190
50-55
1
180-200
60-65
180-200
50-55
3
190-210
20-25
2
170-190
15-20
180-200
45-50
160-180
45-50
3
170-190
10-15
2
160-180
10-15
TEMP.
TIME
180-200
30-35
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
180-200
20-25
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
2
2
3
Ruszt
Tin
OVEN LEVEL
Red bream
1,5
3
Sole
Sea-bass
Hake
1
1
1
1,5
Salmon wrapped in
greased paper
1
Trout
1
ME-004_v01
Form for Quiche
2
WEIGHT
Fish pastry
Shallow dish
Tin
0,75
1
Shallow, heatproof
dish
Shallow dish
0,65
1,5
CONTAINER
Tin
1,5
FISH
Salted dorado
OVEN MODE
OVEN MODE
Tin
Tin
3
2
Gratin dish
3
Tin
3
3
CONTAINER
Tin
Tin
Tin
3
Tin
2
71
MEAT
Suckling pig
Rabbit
Lamb
Roast
Salted pork loin
Chicken
Roast beef
Beef steak
WEIGHT
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
1
OVEN LEVEL
TEMP.
TIME
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
180-200
35-40
160-180
30-35
TEMP.
TIME
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
10-15
160-180
10-15
1
160-170
60-65
2
160-170
55-60
160-180
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
25-30
180-200
35-40
170-190
30-35
3
3
3
3
3
3
OVEN LEVEL
Sponge cake
0,5
2
Flan
Cookies
Vol-au-vent
Cupcakes
Baked apples
72
0,3
OVEN MODE
0,25
0,5
1
Tin
Tin
Gratin dish
Tin
Tin
CONTAINER
Cake tin
Tin
3
Bread tin
0,5
0,5
Tin
Tin
3
WEIGHT
CONTAINER
Tin
3
CAKES & DESSERTS
Cake roll
OVEN MODE
3
Tin
Tin
3
2
Tin
Tin
3
ME-004_v01
CAKES & DESSERTS
WEIGHT
OVEN LEVEL
Baked bananas
0,5
3
French pastry
Plum tarts
Apple pies
Cheese cakes
0,25
0,5
1
1
OVEN MODE
TEMP.
TIME
170-190
15-20
170-190
10-15
180-200
20-25
170-190
20-25
170-190
60-65
160-180
50-55
170-190
50-55
160-180
45-50
180-200
45-50
170-190
35-40
CONTAINER
Gratin dish
2
Tin
2
Cake tin
Tin
2
2
Cake tin
Ecology – keeping it green
Everyone may contribute to saving the environment. It is neither hard nor expensive.
All you need to do is:
Hand over the cardboard box for recycling.
When throwing polyethylene (PE) bags out, make sure to use plastic waste
containers.
Hand over the used device to a waste disposal center, as it may contain
elements hazardous to the environment.
Do not throw out the device together with the rest of the waste!!!
●
●
●
●
●
Packaging materials may be hazardous for children!
Please visit a recycling point to dispose of the packaging or the device. The power
cable should be cut off and the door lock destroyed.
The cardboard box is produced from recycled paper and should be handed over for
recycling.
By making sure the product was properly removed, you help to prevent any negative
effects that may be hazardous to the environment or human health caused by
improper waste management of the product.
For further information on recycling of our product, please contact your local
government or waste disposal company.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use
or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to
law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
ME-004_v01
73
ME-004_v01
ME-004_v01
ME-004_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising