Zelmer ZEC26R35C0 User Manual

Zelmer ZEC26R35C0 User Manual
Płyta grzejna
ZEC26R35C0
[pl] Instrukcja obsługi
=(&5&2
‘
‘
‘
‘
ë Spis treści
nuIrsp][ktalcojbłgi
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ................................... 2
Przyczyny uszkodzeń .........................................................................4
Ochrona środowiska ................................................................. 4
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie środowiska
naturalnego ..........................................................................................4
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii .................................4
Opis urządzenia ......................................................................... 5
Panel sterowania.................................................................................5
Wskaźnik ciepła resztkowego ..........................................................5
Nastawianie płyty grzejnej ........................................................ 5
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej .............................................5
Nastawianie pola grzejnego .............................................................5
Tabela gotowania................................................................................6
Zabezpieczenie przed dziećmi.................................................. 7
Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia przed dziećmi...............7
Automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi...............................7
Timer ........................................................................................... 8
Pole grzejne powinno wyłączyć się automatycznie......................8
Automatyczny timer ............................................................................8
Minutnik.................................................................................................8
Automatyczne ograniczenie czasu .......................................... 8
Ustawienia podstawowe............................................................ 9
Zmiana ustawień podstawowych .....................................................9
Czyszczenie i konserwacja ..................................................... 10
Ceramika szklana ............................................................................ 10
Rama płyty grzejnej ......................................................................... 10
Usuwanie usterek .................................................................... 10
Serwis ....................................................................................... 11
: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję obsługi i montażu oraz
metryczkę urządzenia należy zachować do
późniejszego wglądu lub dla kolejnego
użytkownika.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć
wyłącznie specjalista z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja
nie obejmuje szkód wynikających z
niewłaściwego podłączenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Urządzenia należy
używać wyłącznie do przygotowywania
potraw i napojów. Nie zostawiać
włączonego urządzenia bez nadzoru.
Urządzenia używać wyłącznie w
zamkniętych pomieszczeniach.
2
Nie używać pokryw do płyt grzejnych. Mogą
one prowadzić do wypadków, np. w wyniku
przegrzania, zapłonu lub rozpryskiwania się
materiałów.
Nie używać nieodpowiednich systemów
zabezpieczających ani barierek dla dzieci.
Mogą one prowadzić do wypadków
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
osoby nie posiadające wystarczającego
doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone,
jak właściwie obsługiwać urządzenie i są
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba
że mają one ukończone 8 lat i są
nadzorowane przez osobę dorosłą.
Ø = cm
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
Niebezpieczeństwo pożaru!
■ Gorący olej lub tłuszcz może szybko
zapalić się. Nigdy nie pozostawiać
rozgrzanego tłuszczu lub oleju bez
nadzoru. Nigdy nie gasić ognia wodą.
Wyłączyć pole grzejne. Ostrożnie stłumić
ogień używając pokrywki, koca
gaśniczego lub podobnego przedmiotu.
■ Pola grzejne są bardzo gorące. Nigdy nie
odkładać łatwopalnych przedmiotów na
płytę grzejną. Nie używać płyty grzejnej do
przechowywania jakichkolwiek
przedmiotów.
■ Urządzenie jest bardzo gorące. Nie
przechowywać przedmiotów łatwopalnych
ani sprayów w szufladach znajdujących
się bezpośrednio pod płytą grzejną.
■ Płyta grzejna wyłącza się samoczynnie i
nie można jej uruchomić. Później może
włączyć się samoczynnie. Wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
■ Pola grzejne i ich otoczenie, zwłaszcza
ewentualnie znajdująca się rama płyty
grzejnej, bardzo się nagrzewają. Nie
dotykać gorących powierzchni. Nie
pozwalać dzieciom zbliżać się do
urządzenia.
■ Pole grzejne grzeje, lecz wskaźnik nie
działa. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
■ Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy
stanowią poważne zagrożenie.Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanych techników
serwisu.Jeśli urządzenie jest uszkodzone,
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub
wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
■ Wnikająca wilgoć może spowodować
porażenie prądem. Nie używać myjek
wysokociśnieniowych ani parowych.
■ Uszkodzone urządzenie może prowadzić
do porażenia prądem. Nigdy nie włączać
uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
■ Pęknięcia lub zarysowania ceramiki
szklanej mogą spowodować porażenie
prądem. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo obrażeń!!
Jeśli powierzchnia między polem grzejnym
a spodem garnka jest mokra, garnki mogą
nagle "podskoczyć". Pole grzejne i spód
garnka muszą być zawsze suche.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!!
Niebezpieczeństwo pożaru!!
Niebezpieczeństwo pożaru!!
Niebezpieczeństwo pożaru!!
Niebezpieczeństwo poparzenia!!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
3
Przyczyny uszkodzeń
Uwaga!
■
■
■
■
Szorstkie spody garnków i patelni uszkadzają ceramikę
szklaną.
■
Nie wolno stawiać pustych garnków na włączonym polu
grzejnym. Może dojść do uszkodzeń.
Jeśli na płytę spadną twarde lub ostre przedmioty, mogą
spowodować uszkodzenia.
Folia aluminiowa lub pojemniki z tworzyw sztucznych topią
się na gorącej płycie. Folia ochronna do kuchenek nie nadaje
się do osłony płyty grzejnej.
Nigdy nie wolno stawiać gorących patelni i garnków na
pulpicie obsługi, wskaźnikach lub ramie urządzenia. Może
dojść do uszkodzeń.
Zestawienie
Poniższa tabela zawiera zestawienie najczęściej występujących
uszkodzeń:
Uszkodzenie
Przyczyna
Środek zaradczy
Plamy
Potrawy, które wykipiały
Natychmiast należy usunąć pozostałości potraw za pomocą skrobaczki do
szkła.
Nieodpowiednie środki czyszczące
Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do ceramiki szklanej.
Sól, cukier i piasek
Nie wolno używać płyty grzejnej jako powierzchni roboczej lub miejsca do
odstawiania.
Szorstkie spody garnków i patelni
uszkadzają ceramikę szklaną.
Należy sprawdzić naczynia.
Nieodpowiednie środki czyszczące
Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do ceramiki szklanej.
Ścierające się garnki (np. z aluminium)
Garnki i patelnie unosić przy przesuwaniu.
Cukier, potrawy zawierające jego
duże ilości
Natychmiast należy usunąć pozostałości potraw za pomocą skrobaczki do
szkła.
Zarysowania
Przebarwienia
Pęknięcie
Ochrona środowiska
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie
środowiska naturalnego
■
Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia
29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być umieszczany
łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe
postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
■
■
4
Zawsze używać pokrywek pasujących do garnków. Podczas
gotowania bez pokrywki zużycie energii jest znacznie wyższe.
Szklana pokrywka umożliwia zaglądanie do garnka bez
podnoszenia jej.
Należy używać garnków i patelni z płaskim spodem.
Wypaczony spód zwiększa zużycie energii.
■
■
■
■
■
■
Średnice garnków i patelni należy dopasować do średnicy
pól grzejnych. Stawianie na polu grzejnym zbyt małych
garnków powoduje straty energetyczne. Należy pamiętać, że
producenci naczyń często podają średnicę góry garnka. Jest
ona z reguły większa niż średnica spodu.
Do małych ilości potraw należy używać małego garnka. Duży
garnek wypełniony niewielką zawartością zużywa dużo
energii.
Należy gotować w niewielkiej ilości wody. W ten sposób
oszczędza się energię. Warzywa zachowują witaminy i związki
mineralne.
Garnek powinien zakrywać możliwie największą powierzchnię
pola grzejnego.
W odpowiednim momencie należy przełączyć z powrotem na
niższy stopień mocy grzania.
Należy wybrać odpowiedni stopień mocy grzania do
dalszego gotowania. Ustawiając zbyt wysoki stopień mocy
grzania do dalszego gotowania marnuje się energię.
Należy wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzejnej. W
przypadku dłuższych czasów gotowania można wyłączyć
pole grzejne już 5-10 minut przed zakończeniem czasu
gotowania.
Opis urządzenia
Instrukcja obsługi dotyczy różnych płyt grzejnych. Na stronie 2
znajduje się zestawienie typów urządzeń wraz z wymiarami.
Panel sterowania
‚-Š
Stopnie mocy grzania
Wskazówki
■ Po dotknięciu symbolu włącza się odpowiadająca mu
funkcja.
•/œ
Ciepło resztkowe
■
‰‰
Timer
Wskaźniki
Powierzchnie obsługi
#
Włącznik główny
@
Zabezpieczenie przed dziećmi
$
Wybór pola grzejnego
[email protected]
Pola do ustawiania
0
Timer
■
Powierzchnie obsługi powinny być zawsze suche. Wilgoć
wpływa niekorzystnie na ich funkcjonowanie.
Nie stawiać garnków w pobliżu wskaźników ani czujników.
Układ elektroniczny może się przegrzać.
Wskaźnik ciepła resztkowego
Płyta grzejna wyposażona jest w dwustopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego dla każdego pola grzejnego.
Jeśli wskaźnik wyświetla •, wówczas pole grzejne jest jeszcze
gorące. Można na nim utrzymać ciepło niewielkiej potrawy lub
roztopić kuwerturę. Gdy pole grzejne ostygnie, na wskaźniku
pojawi się œ. Wskaźnik gaśnie, gdy pole grzejne ostygnie w
wystarczającym stopniu.
Nastawianie płyty grzejnej
Niniejszy rozdział opisuje, w jaki sposób nastawiać pola
grzejne. Tabela zawiera stopnie mocy grzania i czas gotowania
różnych potraw.
Stopień mocy grzania 9 = najwyższa moc
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej
Nastawianie stopnia mocy grzania
Włączenie i wyłączenie płyty grzejnej odbywa się za pomocą
włącznika głównego.
Płyta grzejna musi być włączona.
Włączanie: dotknąć symbol #. Rozbrzmiewa sygnał. Świeci się
lampka kontrolna nad włącznikiem głównym oraz wskaźniki ‹.
Płyta grzejna jest gotowa do pracy.
Wyłączanie: dotykać symbol #, aż zgaśnie lampka kontrolna
nad włącznikiem głównym oraz wskaźniki. Wszystkie pola
grzejne są wyłączone. Wskaźnik ciepła resztkowego świeci się
tak długo, aż pola grzejne ostygną w wystarczającym stopniu.
Każdy stopień mocy grzania posiada jeden stopień pośredni.
Jest on oznaczony punktem.
1. Dotknąć symbolu $, aby wybrać pole grzejne.
2. W ciągu następnych 10 sekund należy dotknąć symbolu +
lub -. Pojawia się ustawienie podstawowe.
Symbol + stopień mocy grzania 9
Symbol - stopień mocy grzania 4
Wskazówki
Płyta grzejna wyłącza się automatycznie, jeśli wszystkie pola
grzejne są wyłączone przez ponad 20 sekund.
■
■
Przez pierwsze 4 sekundy po wyłączeniu, ustawienia
przechowywane są w pamięci. Jeśli w tym czasie płyta
grzejna zostanie ponownie włączona, rozpoczyna ona pracę
z poprzednimi ustawieniami.
Nastawianie pola grzejnego
Za pomocą symboli + i - nastawia się odpowiedni stopień mocy
grzania.
3. Zmiana stopnia mocy grzania: dotykać symbolu + lub -, aż
pojawi się żądany stopień mocy grzania.
Stopień mocy grzania 1 = najniższa moc
5
Wyłączanie pola grzejnego
Wybrać pole grzejne za pomocą symbolu $. Dotykać symbol +
lub -, aż pojawi się ‹. Po ok. 10 sekundach pojawi się wskaźnik
ciepła resztkowego.
Wskazówki
Ostatnio nastawione pole grzejne pozostaje aktywowane.
Można je ustawić bez dokonywania nowego wyboru.
■
■
Pole grzejne jest regulowane poprzez włączanie się i
wyłączanie elementu grzewczego. Także przy najwyższej
mocy element grzewczy może się włączać i wyłączać.
Tabela gotowania
W poniższej tabeli zamieszczono kilka przykładów.
Do gotowania używać 9. stopnia mocy grzania.
Czasy gotowania i stopnie mocy grzania zależą od rodzaju,
wagi i jakości potraw. Dlatego możliwe są odchylenia.
Gęste potrawy od czasu do czasu zamieszać.
Stopień mocy grza- Dalsze gotowanie w
nia do dalszego
minutach
gotowania
Roztapianie
Czekolada, kuwertura
1-1
-
Masło, miód, żelatyna
1-2
-
Potrawa jednogarnkowa (np. zupa z soczewicy)
1-2
-
Mleko**
1-2
-
Kiełbaski podgrzewane w wodzie**
3-4
-
Szpinak mrożony
2-3
10-20 min
Gulasz mrożony
2-3
20-30 min
Kluski, knedle
4.-5.*
20-30 min
Ryba
4-5*
10-15 min
Białe sosy, np. sos beszamelowy
1-2
3-6 min
Sosy ubijane, np. sos bernaise, sos holenderski
3-4
8-12 min
Ryż (z dwiema miarkami wody)
2-3
15-30 min
Ryż na mleku
1-2
35-45 min
Ziemniaki w mundurkach
4-5
25-30 min
Gotowane ziemniaki
4-5
15-25 min
Potrawy mączne, makarony
6-7*
6-10 min
Potrawa jednogarnkowa, zupy
3-4
15-60 min
Warzywa
2-3
10-20 min
Warzywa mrożone
3-4
10-20 min
Gotowanie w szybkowarze
4-5
-
Zrazy zawijane
4-5
50-60 min
Pieczeń duszona
4-5
60-100 min
Gulasz
2-3
50-60 min
Podgrzewanie i utrzymywanie temperatury potraw
Rozmrażanie i podgrzewanie
Gotowanie na małym ogniu, powolne dogotowywanie
Gotowanie, gotowanie na parze, duszenie
Duszenie
* Dalsze gotowanie bez pokrywki
** Bez pokrywki
*** Często obracać
6
Stopień mocy grza- Dalsze gotowanie w
nia do dalszego
minutach
gotowania
Smażenie**
Sznycel, naturalny lub panierowany
6-7
6-10 min
Sznycel, mrożony
6-7
8-12 min
Kotlet, naturalny lub panierowany***
6-7
8-12 min
Stek (3 cm grubości)
7-8
8-12 min
Hamburgery, kotlety mielone (3 cm grubości)***
4-5
30-40 min
Pierś kurczaka (2 cm grubości)***
5-6
10-20 min
Pierś kurczaka, mrożona***
5-6
10-30 min
Ryba i filet rybny, naturalne
5-6
8-20 min
Ryba i filet rybny, panierowane
6-7
8-20 min
Ryba i filet rybny, panierowane i mrożone, np. paluszki rybne
6-7
8-12 min
Langusty i krewetki
7-8
4-10 min
Potrawy z patelni, mrożone
6-7
6-10 min
Naleśniki
6-7
smażenie ciągłe
Omlet
3-4
smażenie ciągłe
Jajka sadzone
5-6
3-6 min
Smażenie w głębokim tłuszczu (porcje po 150-200 g smażyć w sposób ciągły w 1-2
l oleju**)
8-9
Produkty mrożone, np. frytki, chicken nuggets
7-8
-
6-7
-
5-6
-
5-6
-
4-5
-
Krokiety
Mięso, np. kawałki kurczaka
Ryba panierowana lub w cieście piwnym
Warzywa, grzyby panierowane lub w cieście piwnym
Drobne wypieki, np. pączki, owoce w cieście piwnym
-
* Dalsze gotowanie bez pokrywki
** Bez pokrywki
*** Często obracać
Zabezpieczenie przed dziećmi
Dzięki zabezpieczeniu przed dziećmi można zapobiec
włączeniu płyty grzejnej przez dzieci.
Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia przed
dziećmi
Płyta grzejna musi być wyłączona.
Włączanie: dotykać symbolu @ przez ok. 4 sekundy. Lampka
kontrolna nad symbolem @ świeci się przez 10 sekund. Płyta
grzejna jest zablokowana.
Wyłączanie: dotykać symbolu @ przez ok. 4 sekundy.
Blokada została wyłączona.
Automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi
W momencie wyłączenia płyty grzejnej zabezpieczenie przed
dziećmi jest zawsze automatycznie aktywowane.
Włączanie i wyłączanie
Jak włączyć automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi,
zostało opisane w rozdziale Ustawienia podstawowe.
7
Timer
Automatyczny timer
Timer spełnia 2 różne funkcje:
■
Pole grzejne powinno wyłączyć się automatycznie.
■
Jako minutnik.
Pole grzejne powinno wyłączyć się
automatycznie
Dla wybranego pola grzejnego wprowadzić czas trwania. Po
upływie tego czasu pole grzejne wyłącza się automatycznie.
Nastawianie czasu trwania:
Pole grzejne musi być włączone.
1. Wybrać pole grzejne za pomocą symbolu $.
Dzięki tej funkcji możliwe jest ustawienie czasu trwania dla
wszystkich pól grzejnych. Po włączeniu każdego z pól
grzejnych rozpoczyna się odliczanie nastawionego dla niego
czasu. Po upływie tego czasu pole grzejne wyłącza się
automatycznie.
W jaki sposób włączyć automatyczny timer, zostało opisane w
rozdziale Ustawienia podstawowe.
Wskazówka: Możliwa jest zmiana czasu trwania lub wyłączenie
automatycznego timera dla danego pola grzejnego:
Wybrać pole grzejne. Dotknąć symbol 0 i zmienić czas
trwania za pomocą symbolu + lub - lub ustawić na ‹‹.
2. Dotknąć symbol 0. Na wskaźniku timera świeci się ‹‹.
Minutnik
3. Dotknąć symbol + lub -. Pojawia się proponowana wartość.
Za pomocą minutnika można nastawiać czas do 99 minut.
Minutnik działa niezależnie od innych ustawień.
Świeci się lampka kontrolna żądanego pola grzejnego.
Symbol +: 30 minut
Symbol -: 10 minut
Włączanie minutnika
Minutnik można włączyć na 2 różne sposoby:
■
■
Jeśli pole grzejne jest wybrane, dotknąć 2 razy symbolu 0 w
przeciągu 10 sekund.
Jeśli pole grzejne nie jest wybrane, dotknąć symbolu 0 .
Na wskaźniku timera świeci się ‹‹. Świeci się lampka
kontrolna obok symbolu V.
Nastawianie czasu
1. Dotknąć symbolu + lub -. Pojawia się proponowana wartość.
4. Dotykać symbol + lub -, aż na wskaźniku timera pojawi się
żądany czas trwania.
Czas trwania upływa. Jeśli czas trwania został nastawiony dla
kilku pól grzejnych, można na wyświetlaczu wywołać każdy z
nich. W tym celu wybrać symbol $ odpowiedniego pola
grzejnego.
Symbol +: 10 minut
Symbol -: 5 minut
2. Dotykać symbolu + lub -, aż na wskaźniku timera pojawi się
żądany czas trwania.
Czas upływa.
Po upływie nastawionego czasu rozlega się sygnał. Na
wskaźniku timera świeci się ‹‹ przez 10 sekund.
Po upływie nastawionego czasu
Wyświetlanie czasu
Po upływie nastawionego czasu trwania pole grzejne wyłącza
się. Na wskaźniku pola grzejnego świeci się ‹. Rozbrzmiewa
sygnał. Na wskaźniku timera świeci się ‹‹ przez 10 sekund.
Dotknąć dowolny symbol. Wskaźniki gasną, a sygnał milknie.
Za pomocą symbolu 0 wybrać minutnik. Wybrany czas
pojawia się na 10 sekund na wyświetlaczu.
Korekta lub kasowanie nastawionego czasu trwania
Korekta nastawionego czasu
Za pomocą symbolu 0 wybrać minutnik i wprowadzić nowe
ustawienia.
Wybrać pole grzejne. Dotknąć symbol 0 i zmienić czas
trwania za pomocą symbolu + lub - lub ustawić na ‹‹.
Automatyczne ograniczenie czasu
Jeśli pole grzejne użytkowane jest przez dłuższy czas bez
zmiany ustawienia, wówczas aktywowane zostanie
automatyczne ograniczenie czasu.
Nagrzewanie pola grzejnego zostanie przerwane. Na wskaźniku
pola grzejnego migają na przemian ” ‰ i wskaźnik ciepła
resztkowego •/œ.
Dotknięcie dowolnej powierzchni obsługi powoduje zgaśnięcie
wskaźnika. Można wprowadzić nowe ustawienia.
Kiedy aktywowane zostanie ograniczenie czasu, zależy od
ustawionego stopnia mocy grzania (od 1 do 10 godzin).
8
Ustawienia podstawowe
Urządzenie ma zaprogramowane różne ustawienia
podstawowe. Ustawienia te można dopasować do
indywidualnych potrzeb.
Wyświetlacz Funkcja
™‚
Automatyczne zabezpieczenie przed dziećmi
‹ wyłączone.*
‚ włączone.
™ƒ
Sygnał
‹ wyłączony sygnał potwierdzający i sygnał błędnej obsługi.
‚ włączony tylko sygnał błędnej obsługi.
ƒ włączony tylko sygnał potwierdzający.
„ włączony sygnał potwierdzający i sygnał błędnej obsługi.*
™†
Automatyczny timer
‹ wyłączone.*
‚-ŠŠ czas, po upływie którego wyłączają się pola grzejne.
™‡
Długość sygnału timera po upływie nastawionego czasu
‚ 10 sekund.*
ƒ n 30 sekund.
„ 1 minuta.
™Š
Czas wyboru pola grzejnego
‹ nieograniczony: w każdej chwili można nastawić ostatnio wybrane pole grzejne bez dokonywania nowego
wyboru.*
‚ ostatnio wybrane pole grzejne można nastawić w ciągu 10 sekund po dokonaniu wyboru, po upływie tego czasu
trzeba ponownie wybrać pole grzejne.
™‹
Przywrócenie ustawień podstawowych
‹ wyłączone.*
‚ włączone.
* Ustawienie podstawowe
Zmiana ustawień podstawowych
Płyta grzejna musi być wyłączona.
1. Włączyć płytę grzejną.
2. W ciągu następnych 10 sekund dotykać symbol @ przez
4 sekundy.
5. Dotykać symbol przez @ 4 sekundy.
Ustawienie zostało aktywowane.
Wyłączanie
Aby opuścić ustawienia podstawowe, należy wyłączyć płytę
grzejną włącznikiem głównym i ustawić na nowo.
Na wyświetlaczu po lewej stronie miga na zmianę ™ i ‚, a na
wyświetlaczu po prawej stronie świeci się ‹.
3. Tyle razy dotknąć symbol @ , aż z lewej strony wyświetlacza
pojawi się żądane wskazanie.
4. Dotykać symbol + lub - tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi
się żądane ustawienie.
9
Czyszczenie i konserwacja
Niniejszy rozdział zawiera wskazówki dotyczące właściwej
pielęgnacji płyty grzejnej.
Odpowiednie środki czyszczące i pielęgnacyjne można nabyć
w serwisie lub w naszym sklepie internetowym.
Ceramika szklana
Płytę grzejną należy czyścić po każdym użyciu. Dzięki temu
pozostałości po gotowaniu nie przywierają zbyt mocno.
Płytę grzejną czyścić dopiero wówczas, gdy wystarczająco
ostygnie.
Należy używać wyłącznie środków czyszczących
przeznaczonych do ceramiki szklanej. Przestrzegać wskazówek
producenta podanych na opakowaniu środka.
Nigdy nie używać:
■
nierozcieńczonego płynu do mycia naczyń
■
środków przeznaczonych do stosowania w zmywarce
■
środków do szorowania
■
żrących środków czyszczących, jak spray do piekarnika lub
odplamiacz
■
szorstkich gąbek
■
myjki wysokociśnieniowej lub parowej
Silne zabrudzenia najlepiej usuwać dostępną w sprzedaży
skrobaczką do szkła. Należy przestrzegać wskazówek
producenta.
Odpowiednią skrobaczkę do szkła można nabyć również w
serwisie lub w naszym sklepie internetowym.
Stosowanie specjalnych gąbek do czyszczenia ceramiki
szklanej zapewnia optymalny wynik czyszczenia.
Rama płyty grzejnej
Aby zapobiec uszkodzeniu ramy płyty grzejnej, należy
przestrzegać poniższych wskazówek:
■
Używać wyłącznie ciepłej wody z płynem do mycia naczyń.
■
Nowe zmywaki przed użyciem dokładnie wypłukać.
■
Nie używać środków do szorowania ani środków żrących.
■
Nie używać skrobaczki do szkła.
Usuwanie usterek
Przyczynami wystąpienia usterek są często drobiazgi. Przed
skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z
poniższymi wskazówkami.
Wskazanie
Usterka
Rozwiązanie problemu
Brak
Przerwa w zasilaniu.
Sprawdzić bezpiecznik urządzenia w skrzynce bezpiecznikowej. Poprzez
włączanie innych urządzeń elektrycznych sprawdzić, czy nie nastąpiła przerwa w zasilaniu.
Wszystkie
wskaźniki
migają
Powierzchnia obsługi jest wilgotna lub Wytrzeć do sucha powierzchnię obsługi lub zdjąć z niej przedmiot.
leży na niej jakiś przedmiot.
”ƒ
Układ elektroniczny uległ przegrzaniu i Odczekać, aż układ elektroniczny wystarczająco ostygnie. Następnie
odpowiednie pole grzejne zostało wyłą- dotknąć powierzchni obsługi pola grzejnego.
czone.
”…
Układ elektroniczny uległ przegrzaniu i Odczekać, aż układ elektroniczny wystarczająco ostygnie. Następnie
wszystkie pola grzejne zostały wyłądotknąć dowolnej powierzchni obsługi.
czone.
”‰
Pole grzejne było za długo użytkowane Można od razu ponownie włączyć pole grzejne.
i wyłączyło się.
Na wskaźnikach pól grzejnych miga -:
Jeśli po podłączeniu urządzenia do sieci lub po przerwie w
zasilaniu na wskaźnikach pól grzejnych miga -, elektronika jest
zakłócona. W celu usunięcia usterki należy powierzchnię
obsługi zasłonić krótko ręką.
10
Serwis
W razie konieczności naprawy urządzenia należy skontaktować
się z naszym serwisem.
Numer E i numer FD:
Serwisowi należy podać symbol produktu (E-Nr) oraz numer
fabryczny (FD) urządzenia. Tabliczka znamionowa z tymi
numerami znajduje się w metryczce urządzenia.
Należy pamiętać, że wezwanie pracownika serwisu w
przypadku nieprawidłowej obsługi urządzenia jest odpłatne
również w okresie gwarancyjnym.
11
*9000998589*
9000998589
() 940623
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska
ZZZ]HOPHUSO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement