Zelmer | ZPG 6004SZ | User manual | Zelmer ZPG 6004SZ User Manual

Zelmer ZPG 6004SZ User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Płyta gazowa Typ ZPG6004SZ
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Plynová varná deska Typ ZPG6004SZ
8–13
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Plynová varná doska Typ ZPG6004SZ
14–19
EN
USER MANUAL
Gas hob Type ZPG6004SZ
20–25
2–7
PL
A
B
D
C
1
6
2
7
5
8
3
10
9
4
2
4
PG-005_v01
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
●
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Upewnij się, że poniższe wskazówki zostały zrozumiane.
objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego
nadzoru.
Użytkowanie płyty gazowej powoduje wydzielanie się
ciepła i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia
kuchennego: utrzymuj otwarte naturalne otwory wentylacyjne lub zainstaluj mechaniczne urządzenie wentylacyjne (okap z mechanicznym wyciągiem).
Uwaga!
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie używaj aerozoli w pobliżu płyty.
Nie używaj płyty gazowej w celu ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania płynów lub materiałów szkodliwych, lotnych itp.
Nigdy nie używaj plastikowych lub aluminiowych
naczyń na płycie.
Jeżeli powierzchnia płyty jest uszkodzona, wyłącz prąd
aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy byś zwrócił się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Niektóre elementy nagrzewają się podczas pracy
płyty.
Nie dotykaj gorących części urządzenia. Istnieje ryzyko
poparzenia! Pozostaw urządzenie do ochłodzenia
przed czyszczeniem.
Nienadzorowane przygotowywanie potraw z użyciem
tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i może
grozić pożarem. NIGDY nie należy gasić tego rodzaju
pożaru wodą. Należy wyłączyć urządzenie i stłumić
ogień przy użyciu pokrywy, koca pożarowego lub
innego tym podobnego przedmiotu.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym
PG-005_v01
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Przed pierwszym użyciem usuń elementy opakowania
i folię zabezpieczającą z płyty grzejnej.
Przedłużone intensywne używanie urządzenia może
wymagać dodatkowej wentylacji, np. otwarcia okna lub
bardziej efektywnej wentylacji np. zwiększenia poziomu
wentylacji mechanicznej tam, gdzie taka występuje.
Nie instaluj płyty w pobliżu urządzeń chłodniczych oraz
materiałów łatwopalnych (np. firanek, ręczników itp.).
Średnica dna naczynia powinna zawsze być większa
od średnicy korony palnika, na którym ma być ono
używane.
Uważaj, by elektryczny przewód przyłączeniowy nie
dotykał gorących części kuchenki.
Dysze, pokrętła, ruszty stosuj tylko oryginalne,
dostępne w autoryzowanych punktach serwisowych.
Nie pozostawiaj urządzenia z zapalonymi palnikami
bez nadzoru, zwłaszcza podczas smażenia, gdyż
przegrzany tłuszcz może się zapalić.
Do mycia płyty nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.
Urządzenie i jego elementy zewnętrzne nagrzewają się
podczas pracy. Nie należy dotykać elementów grzejnych. Korzystanie z urządzenia przez dzieci poniżej
ósmego roku życia jest dozwolone jedynie pod stałym
nadzorem.
Uważaj na moment zagotowania, by nie dopuścić do
zalania palników.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
●
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Urządzenie może być użytkowane wewnątrz pomieszczeń.
3
●
●
Przy pierwszym uruchomieniu z płyty mogą wydobywać się nieznaczne ilości dymu oraz nieprzyjemny
zapach.
Ponieważ wysoka temperatura może źle wpływać
na łatwo psującą się żywność, przedmioty z tworzyw
sztucznych a także aerozole, nie przechowuj ich powyżej lub poniżej płyty.
Instalacja
WSKAZÓWKI OGÓLNE
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY
SPOWODOWANE
NIEPRZESTRZEGANIEM
OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW
ORAZ PODŁĄCZENIEM PŁYTY PRZEZ NIEUPRAWNIONĄ OSOBĘ.
Montażu płyty może dokonać tylko uprawniony
(autoryzowany) instalator posiadający odpowiednie uprawnienia.
1 Urządzenie musi być zamontowane w pomieszczeniu
kuchennym, spełniającym wymagania określone przez przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 89 poz. 484).
Pomieszczenie kuchenne powinno mieć:
● odpowiednią kubaturę, która zapewni, że maksymalne
obciążenie cieplne pochodzące od zainstalowanych
urządzeń gazowych nie przekroczy 930 W/m³,
● minimalną wysokość 2,2 m,
● sprawną wentylację nawiewowo-wywiewną (co najmniej
1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny),
● zapewniony dopływ powietrza (jeżeli nie posiada okna)
poprzez otwory wykonane w ścianach zewnętrznych
o powierzchni min 0,016 m²,
● zapewnione odprowadzenie spalin, np. poprzez sprawny
kanał kominowy o minimalnym boku 0,14 m.
2 Ściana przylegająca do płyty powinna być wykonana
z materiałów niepalnych.
3 W celu ograniczenia ujemnego wpływu przeciągów na
pracę palników, płyty nie należy montować na linii oknodrzwi.
4 Zabrania się zawieszania szafek kuchennych bezpośrednio nad płytą. Odległość pomiędzy bocznymi krawędziami
płyty a bocznymi krawędziami górnych szafek powinna
wynosić min 50 mm.
5 Dla odpowiedniej absorpcji i odprowadzania oparów kuchennych zaleca się montaż okapu kuchennego.
Odległość pomiędzy okapem i płytą powinna wynosić min
700 mm.
Montaż płyty
Montażu płyty może dokonać tylko uprawniony
(autoryzowany) instalator posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Na rysunku przedstawione są niezbędne wymiary oraz sposób montowania płyty gazowej.
1 Przed wycięciem otworu w blacie, upewnij się, czy odległość pomiędzy tylną krawędzią płyty a ścianą wynosi min
55 mm. Wykonaj otwór w blacie zgodnie z wymiarami.
2 Zdejmij z płyty wszystkie nieprzymocowane elementy
(ruszty, przykrywki, korony palników itp.).
3 Obróć płytę. Odetnij z uszczelki 4 części o odpowiedniej długości, usuń taśmę zabezpieczającą klej i przyklej je
wzdłuż krawędzi płyty.
4 Włóż płytę do otworu i dociśnij tak, aby uszczelka dobrze
przylegała do blatu. Umocuj płytę w blacie od spodu za
pomocą wsporników.
● Urządzenie musi być zamontowane zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem budowlanym w zakresie instalacji urządzeń gazowych w pomieszczeniach mieszkalnych.
● Upewnij się, że blat stołu wykonany jest z materiału
o odpowiedniej wytrzymałości cieplnej, by nie doszło
do jego odkształcenia spowodowanego nagrzewaniem
się płyty.
Podłączenie płyty gazowej
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY
SPOWODOWANE
NIEPRZESTRZEGANIEM
OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW
ORAZ PODŁĄCZENIEM PŁYTY PRZEZ NIEUPRAWNIONĄ OSOBĘ.
Przyłączenia płyty do instalacji gazowej może
dokonać tylko wykwalifikowany instalator
posiadający odpowiednie uprawnienia.
Przed przystąpieniem do czynności podłączania do instalacji gazowej i elektrycznej zawór
gazu powinien być zamknięty.
Przed przyłączeniem płyty do instalacji elektrycznej i gazowej zapoznaj się z informacjami
na tabliczce znamionowej urządzenia oraz
w niniejszej instrukcji.
PODŁĄCZANIE PŁYTY DO INSTALACJI GAZOWEJ
●
●
4
(Rys. A)
Przed zainstalowaniem upewnij się, czy miejscowe
warunki dystrybucji (rodzaj gazu i jego ciśnienie) oraz
nastawienie urządzenia są odpowiednie.
Warunki nastawienia gazu tego urządzenia podane są
na tabliczce znamionowej.
PG-005_v01
●
●
●
Urządzenie to nie jest podłączane do przewodów odprowadzających spaliny. Powinno być zainstalowane i przyłączone zgodnie z aktualnymi przepisami instalacyjnymi.
W szczególności należy uwzględnić odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji.
Przewód giętki gazowy powinien być zamontowany
w taki sposób, aby nie stykał się z częściami ruchomymi
segmentu obudowy (np. szufladą) i nie przechodził przez
przestrzeń, w której nie ma wystarczającego miejsca.
Po zainstalowaniu płyty instalator ma obowiązek sprawdzić szczelność instalacji gazowej.
PODŁĄCZANIE PŁYTY DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Gniazdo sieciowe, do którego będzie podłączone urządzenie powinno być łatwo dostępne
dla użytkownika.
Zwróć uwagę, aby podczas użytkowania płyty
przewód zasilający nie dotykał gorących palników.
Należy pamiętać o konieczności podłączenia
obwodu ochronnego do zacisku listwy przyłączeniowej, oznaczonego znakiem
. Instalacja elektryczna zasilająca płytę powinna być
zabezpieczona odpowiednio dobranym zabezpieczeniem a dodatkowo do zabezpieczenia
linii zasilającej może posiadać odpowiedni
wyłącznik umożliwiający odcięcie dopływu
prądu w sytuacji awaryjnej.
●
●
●
Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej znajdującej się na
obudowie urządzenia.
Płyta jest przystosowana do zasilania prądem przemiennym o napięciu 230 V, 50 Hz i powinna być podłączona
do gniazda sieciowego wyposażonego w prawidłowo
podłączony styk ochronny.
W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej, podłączenie płyty do gniazda bez styku ochronnego grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Instalator zobowiązany jest do wypełnienia
karty gwarancyjnej, będącej podstawą do
uwzględnienia gwarancji.
Zmiana dysz na inny rodzaj gazu
(Rys. B)
Zmiany dysz może dokonać tylko uprawniony
(autoryzowany) instalator posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Fabrycznie płyta gazowa wyposażona jest w dysze przystosowane do gazu 2E (G20).
Rodzaj gazu, jego ciśnienie a także obciążenie cieplne
i oznaczenie dyszy dla poszczególnych palników, przedstawia tabela poniżej:
PG-005_v01
PALNIK
DUŻY
ŚREDNI
MAŁY
GAZ
CIŚNIENIE
2E (G20)
3B/P (G30)
2E (G20)
3B/P (G30)
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
20 mbar
37 mbar
20 mbar
37 mbar
OZNACZENIE
DYSZY
1.18
0.72
0.92
0.58
0.75
0.49
OBCIĄŻENIE
CIEPLNE
2500 W
1500 W
1000 W
1 Zdejmij z palnika przykrywkę oraz koronę.
2 Wykręć dyszę za pomocą specjalnego klucza.
3 Wkręć odpowiednią dyszę w miejsce poprzedniej zgodnie z tabelą.
Po wymianie dysz wyreguluj palniki (patrz „REGULACJA
PŁOMIENIA”).
Po zmianie dysz naklej odpowiednią etykietę
z rodzajem gazu przy króćcu przyłączeniowym
kolektora kuchenki.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej.
Płyta wyposażona jest w króciec gwintowany o średnicy
G1/2” służący do podłączenia do instalacji gazowej. W przypadku podłączenia do butli na gaz płynny (propan-butan) na
króciec nakręcana jest końcówka do węża ∅ 8 x 1 mm.
Płyta gazowa jest urządzeniem klasy I wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną. Wymaga podłączenia
do gniazdka sieci wyposażonego w kołek ochronny.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenia spalające paliwa gazowe – 90/396/EEC,
93/68/EEC.
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Rys. D)
Palnik duży
∅ 100 mm 2,5 kW
Palnik średni
∅ 75 mm 1,5 kW
Palnik mały
∅ 55 mm 1,0 kW
Pokrętła palników z włącznikiem iskrownika
Ruszt palnika
Przykrywka palnika
Korona palnika
Korpus palnika
Iskrownik
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
5
Regulacja płomienia
(Rys. C)
Regulację płomienia powinien wykonać uprawniony (autoryzowany) instalator posiadający
odpowiednie kwalifikacje.
1 Zapal palnik i ustaw minimalny płomień .
2 Zdejmij pokrętło z trzpienia.
3 Za pomocą odpowiedniego śrubokręta wyreguluj płomień przekręcając śrubę wewnątrz trzpienia. W rezultacie
otrzymasz mały, jednolity płomień dookoła palnika.
W przypadku gazu 3B/P (G30) śruba musi być dokręcona
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4 Załóż pokrętło na trzpień.
Sprawdź, czy płomień nie gaśnie w przypadku szybkiego przełączania z maksymalnego płomienia
na
minimalny .
5 Zgaś palnik, przekręcając pokrętło w pozycję .
Praca z płytą
Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie gotowania z użyciem tłuszczu lub podczas smażenia,
ponieważ przegrzany tłuszcz może się zapalić.
●
●
●
●
●
W przypadku przerwy w dostawie energii, palniki możesz
zapalać przy użyciu zapalarki lub zapałek, zachowaj przy
tym szczególną ostrożność.
Nie stawiaj naczynia na dwóch palnikach jednocześnie.
Używaj naczyń czystych i suchych oraz takich, których
wysokość stanowi ok. 2/3 średnicy.
Nie obsługuj płyty mokrymi rękami.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
Czyszczenie i konserwacja
ZAPALANIE
Przekręć odpowiednie pokrętło (w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara) do pozycji . Wciśnij je do oporu.
Po zapaleniu palnika przytrzymaj wciśnięte pokrętło przez
ok. 10 sekund.
Jeżeli po ok. 15 sekundach trzymania wciśniętego pokrętła w pozycji palnik nie zapali się, odczekaj minimum
1 minutę przed ponowną próbą. Jeśli po kilku próbach
nadal nie udało się odpalić palnika, sprawdź czy korona
i pokrywka palnika są prawidłowo zamontowane.
Jeśli płomienie palnika zostały przypadkowo zgaszone,
wyłącz palnik przekręcając pokrętło w pozycję
i odczekaj min. 1 minutę przed jego ponownym zapaleniem.
Aby zgasić płomień, przekręć pokrętło w pozycję
.
Jeżeli nie używasz płyty, upewnij się, czy pokrętła znajdują się w pozycji zamkniętej .
UŻYTKOWANIE
Przed pierwszym użyciem usuń z płyty materiały i folie zabezpieczające.
By uzyskać maksymalną wydajność przy jak najmniejszym
zużyciu gazu stosuj się do poniższych wskazówek:
● stosuj naczynia o płaskim dnie i średnicy odpowiedniej
dla danego palnika, patrz tabela poniżej:
6
● po doprowadzeniu do wrzenia ustaw pokrętło w pozycji
minimum .
● w czasie gotowania zawsze przykrywaj naczynie
pokrywką, zapobiega to gromadzeniu się nadmiernej ilości oparów w pomieszczeniu kuchennym.
● W przypadku korzystania z naczyć o średnicy mniejszej
niż zalecana, płomień będzie rozprzestrzeniał się poza
dno naczynia, powodując przegrzanie uchwytów a w niektórych przypadkach nawet przypalenie.
PALNIK
ŚREDNICA NACZYNIA
DUŻY
∅ 180-260 mm
ŚREDNI
∅ 120-220 mm
MAŁY
∅ 80-160 mm
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz
urządzenie od zasilania.
Dla zachowania estetycznego wyglądu a także należytego
stanu technicznego, czyść płytę systematycznie.
● Przed przystąpieniem do czyszczenia, zdejmij z płyty
ruszty i wierzchnie elementy palników.
● Powierzchnię płyty, emaliowane powierzchnie i obudowy
palników, czyść za pomocą wilgotnej szmatki zmoczonej
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
unikaj nadmiaru wody.
● Silne zabrudzenia można usuwać specjalnymi środkami
do czyszczenia płyt ceramicznych i stali nierdzewnej.
● Do czyszczenia płyty i pokręteł nie stosuj gruboziarnistych środków rysujących powierzchnię, ostrych przedmiotów, drucianych gąbek, proszków i agresywnych
środków chemicznych.
● Resztki potraw najlepiej usuwać za pomocą drewnianej
łopatki lub specjalnego skrobaka, zwracaj uwagę, aby
nie zarysować powierzchni płyty.
● Stopiony cukier, aluminium i tworzywa sztuczne usuwaj
natychmiast (w stanie gorącym) z powierzchni płyty.
Cukier topi się szybko na rozgrzanej powierzchni, czego
skutkiem mogą być trwałe plamy.
● W trakcie czyszczenia nie dopuszczaj do przedostania
się wody pod płytę.
● Zabrudzone ruszty wymocz w ciepłej wodzie z dodatkiem
detergentu a następnie umyj i wytrzyj do sucha.
CZYSZCZENIE PALNIKÓW
W przypadku zalania palników potrawą a także okresowo,
usuwaj nalot i zanieczyszczenia z palników gazowych,
iskrowników i zabezpieczeń przeciwwypływowych gazu.
PG-005_v01
Czyszczenie palników rozpocznij od zdjęcia korony palnika
i przykrywki palnika.
● Koronę palnika i przykrywkę wymocz w ciepłej wodzie
z dodatkiem detergentu a następnie umyj i wytrzyj do
sucha.
● Do przetykania otworów w koronie palnika możesz użyć
stalowego drucika. Po umyciu sprawdź czy otwory płomieniowe są drożne.
● Zwróć uwagę, aby korpus palnika w pobliżu dysz był
utrzymany w czystości. Zabrudzenie dysz może spowodować ich zatykanie się. Skutkiem czego palnik będzie
palił się słabym płomieniem lub w ogóle nie będzie się
palił.
● Dysze należy czyścić przecierając je pędzelkiem zwilżonym w rozpuszczalniku.
● Wyczyszczone elementy dokładnie osusz, gdyż zawilgnione mogą nie zapalić gazu lub spowodować jego
nieprawidłowe spalanie.
● Wysuszone elementy załóż w uprzednio zajmowane
miejsce, zwróć uwagę aby nie uszkodzić iskrowników
i zabezpieczeń przeciwwypływowych gazu.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji
PROBLEM
CO ROBIĆ
Płomień pali się
nierówno
● Upewnij się, czy dysza nie jest
przytkana.
● Sprawdź, czy otwory w koronie są
drożne.
● Sprawdź, czy korona i pokrywka
palnika zostały prawidłowo zamontowane.
Brak iskry
● Upewnij się, że płyta podłączona
jest do źródła zasilania.
● Sprawdź, czy nie nastąpiła przerwa w dostawie prądu dla domu
i okolicy.
● Sprawdź, czy korona i pokrywka
palnika zostały prawidłowo zamontowane.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska.
Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż
na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć
do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
●
●
●
●
●
Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla
dzieci!
Proszę udać się do punktu recyklingu w celu usunięcia
opakowania lub urządzenia. Należy odciąć kabel zasilający i zniszczyć urządzenie zamykające drzwiczki.
Opakowanie kartonowe jest produkowane z papieru
z recyklingu powinno zostać oddane do miejsca zbiórki
makulatury do recyklingu.
Zapewniając, że ten produkt został prawidłowo usunięty,
pomagacie Państwo zapobiegać negatywnym skutkom
dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wystąpić
w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami tego produktu.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
dotyczących recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt
z miejscowym urzędem lub firmą zajmującą się wywożeniem śmieci.
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
PG-005_v01
7
CZ
těsnění
A
proudění
vzduchu
B
D
C
1
6
2
7
5
8
3
10
9
4
8
4
PG-005_v01
CZ
Vážení zákazníci!
●
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme
vás mezi spotřebiteli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které
bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Používáním plynové desky se vytváří teplo a vlhkost
v místnosti, ve které je spotřebič instalován. Ujistěte
se, zda je v takové místnosti řádná ventilace: mějte
stále otevřené ventilační otvory, nebo nainstalujte
mechanické ventilační zařízení. (digestoř s mechanickým odsavačem).
Bezpečnostní pokyny
Pozor!
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod
k použití.
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič
poškodit
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozumitelné.
●
●
Nebezpečí! / Varování!
Nedodržením pokynů ohrožujte své zdraví
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nepoužívejte aerosolové spreje v blízkosti desky.
Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnostní a ohřevu
škodlivých a těkavých látek a materiálů atd.
Na desce nikdy nepoužívejte plastové ani hliníkové
nádoby.
Jestliže je povrch desky poškozený, odpojte zástrčku
z elektrické sítě. Vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nezapínejte spotřebič, pokud je přívodní kabel poškozený, nebo pokud je spotřebič jinak viditelně poškozen.
Jesliže je neoddělitelný kabel poškozený, je nutné ho
vyměnit u výrobce nebo ve specializovaném servisu
proškoleným personálem, vyvarujete se tak nebezpečí
úrazu.
Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený
personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli
velmi vážným nebezpečím úrazu.
V případě vyskytu závad vám doporučujeme, abyste
se obrátili na autorizovaný servis firmy ZELMER.
Některé elementy se během provozu ohřívají
Nedotýkejte horké části zařízení. Hrozí nebezpečí opaření! Nechte desku před čištěním dobře vychladnout.
Příprava pokrmů s použitím tuku nebo oleje bez
dozoru, může být nebezpečné a může dojít k požáru.
NIKDY nehaste tento druh požáru vodou. Vypněte
spotřebič a uhaste oheň pomocí poklice, požární deky
nebo jiného podobného předmětu.
Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým
nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají žádné
zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím poučení
o možném riziku a seznámení s bezpečeným používáním spotřebiče. Malé děti by měly být pod dozorem,
aby si se spotřebičem nehrály. Čistit a provádět údržbu
na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za
předpokladu, že budou pod přísným dohledem.
PG-005_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
Před prvním použitím odstraňte všechny obaly
a ochrannou fólii z varné desky.
Prodloužené, intenzivní používání spotřebiče, může
vyžadovat doplňující ventilaci, např. otevření okna,
nebo efektivnější ventilaci, např. zvýšení úrovně
mechanické ventilace tam, kde je taková digestoř nainstalovaná.
Neinstalujte desku v blízkosti chladících spotřebičů
a hořlavých materiálů (např. záclon, ručníků atd.).
Průměr dna varné nádoby musí být vždy větší než průměr kounky hořáku, na které bude nádoba používaná.
Dbejte, aby se přívodní kabel nedotýkal horkých částí
sporáku.
Trysky, knoflíky a mřížky používejte pouze originální,
jež jsou dostupné v autorizovaných servisech.
Neponechávejte přístroj se zapálenými hořáky bez
dozoru, zvláště během smažení. Přehřátý tuk se může
vznítit.
K mytí desky nepoužívejte agresivní čistící přípravky
v podobě emulsí, mléka, pasty atd. Mohou mimo jiné
odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako
jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd
Spotřebič a jeho vnější elementy se během provozu
ohřívají. Nedotýkejte se horkých varných zón. Děti
mladší osmi let mohou používat spotřebič pouze pod
stálým dohledem.
Dejte si pozor na okamžik varu, aby se nedošlo k zalití
hořáku.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●
●
●
●
Spotřebič je určen pouze k domácímu použití. V případě, že bude používán k obchodním účelů, změní se
podmínky záruky.
Spotřebič je určený pro použití v uzavřených místnostech.
Při prvním uvedením do provozu, se z desky může
mírně kouřit a můžete ucítit nepříjemný zápach.
Jelikož může mít vysoká teplota nepříznivý vliv na
snadno kazitelné potraviny, předměty z umělé hmoty
a také aerosoly, nepřechovávejte je nad, nebo pod
deskou.
9
Instalace
VŠEOBECNÉ POKYNY
VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM
PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A ZA PŘIPOPOJENÍ DESKY NEOPRÁVNĚNOU OSOBOU.
Montáž desky může provést pouze oprávněný
(autorizovaný) technik s příslušnými kvalifikacemi.
1 Spotřebič musí být instalován v kuchyňské místnosti,
která splňuje podmínky předpisů Stavebního zákona
(Sb. zák. č. 89 poz. 484).
Kuchyň musí mít:
● požadovanou kubaturu, která zajistí, že maximální
tepelná zátěž, pocházející z nainstalovaných plynových
zařízení nepřekročí 930 W/m³,
● minimální výška 2,2 m,
● řádnou přiváděcí a odváděcí ventilaci (výměna vzduchu
nejméně 1,5 x během hodiny),
● zajištěný přísun vzduchu (jestliže místnost nemá okna)
otvory, provedenými ve vnějších stěnách o ploše min.
0,016 m2,
● zajištěno odvádění spalin, např. vhodným komínem
o minimálním rozměru strany 0,14 m.
2 Přilehlá stěna k desce musí být vyhotovená s nehořlavých materiálů.
3 Za účelem omezení negativního vlivu na činnost hořáků,
by varná deska neměla být instalována v průtahu mezi
oknem a dveřmi.
4 Je zakázáno pověsit kuchyňské skříňky přímo nad deskou. Vzdálenost mezi bočními hranami desky a bočními hranami skříňky musí být min. 50 mm.
5 Doporučujeme instalovat nad varnou deskou digestoř,
která bude absorbovat nebo odvádět tyto výpary. Vzdálenost
mezi digestoří a deskou by měla být Nejman 700 mm.
Montáž desky
Připojení plynové desky
VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM
PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A ZA PŘIPOPOJENÍ DESKY NEOPRÁVNĚNOU OSOBOU.
Připojení desky do plynové instalace, může
provádět pouze odborný technik s příslušnými
kvalifikacemi.
Před připojením spotřebiče k plynové a elektrické instalace, musí být kohoutek uzávěru
plynu uzavřený.
Před připojením desky k elektrické a plynové
instalaci, se seznamte s údaji na typovém štítku
spotřebiče a v tomto návodu.
PŘIPOJENÍ DESKY K PLYNOVÉ INSTALACI
●
●
●
●
(Obr. A)
Montáž desky může provést pouze oprávněný
(autorizovaný) technik s příslušnými kvalifikacemi.
Na obrázku jsou představeny nezbytné rozměry a způsob
montáže plynové desky.
1 Před výřezem otvoru v pracovní desce s ujistěte, zda
vzdálenost mezi okraji desky a stěnou je min. 55 mm. Vyřízněte otvor v pracovní desce shodně s rozměry.
2 Sejměte z desky všechny nepřipevněné elementy
(mřížky, víčka, korunky hořáků atd.).
3 Otočte desku. Ustřihněte z těsnící pásky 4 části s příslušnou délkou, odstraňte pásku zabezpečující lepidlo a přilepte je podél hrany desky.
10
4 Vložte desku do otvoru a přitiskněte tak, aby těsnění
dobře přiléhalo do pracovní desky. Připevněte desku v pracovní desce zespodu pomocí podpěrek.
● Spotřebič musí být motnovaný v souladu s platným
stavebním zákonem pro instalaci plynových spotřebičů
v bytových jednotkách.
● Ujistěte se, že pracovní deska je vyrobena z materiálu
o příslušné tepelné odolnosti, aby nedošlo k její deformaci způsobené nahřívaním desky.
●
Před istalací se ujistěte, že lokální podmínky distribuce
(druh plynu a jeho tlak) jsou shodné s nastavením spotřebiče.
Podmínky nastavení plynu u tohoto spotřebiče, jsou uvedeny na typovém štítku.
Tento spotřebič není připojený k potrubí odvádějícímu
spaliny. Mělo by být nainstalováno a připojeno v souladu
s platnými předpisy o instalaci. Zvláště je nutné zohlednit
příslušné požadavky týkacící se ventilace.
Ohebné plynové potrubí musí být montováno tak, aby se
nedotýkalo pohyblivých elementů vnějšího krytu (např.
zásuvka) a neprocházelo místem, ve kterém nemá
dostatečné množství prostoru.
Po instalaci desky má odborný technik povinnost zkontrolovat těsnost plynové instalace.
PŘIPOJENÍ DESKY K ELEKTRICKÉ INSTALACI
Elektrická zásuvka, ke které bude spotřebič připojen, musí být uživateli snadno dostupná.
Dejte pozor, aby se během používání desky
napájecí kabel nedotýkal horkých hořáků.
Pamatujte o nutnosti připojení ochranného
obvodu ke svorkovnici označené znakem
.
PG-005_v01
Elektrická instalace napájející desku musí být
zabezpečená správně zvoleným zabezpečením
a dodatečně může mít spínač k zabezpečení
elektrického vedení, jež přeruší přívod elektrického proudu v případě nouze.
●
●
●
Ujistěte se, že napětí v el. síti je shodné s napětím
uvedeným na typovém štítku, jež se nachází na vnější
straně spotřebiče.
Deska je určená pro napájení střídavým proudem
o napětí 230 V, 50 Hz a musí být připojena do elektrické
zásuvky s řádně připojeným ochranným kontaktem.
V případě, že je deska připojena k eletrické instalaci bez
ochranného kontaktu, hrozí v případě poškození elektrické instalace úraz el. proudem.
Odborný technik má povinnost vyplnit záruční
list, který je podkladem pro uplatnění záruky.
Změna trysek na jiný druh plynu
(Obr. B)
Změny trysek může provést pouze oprávněný
(autorizovaný) technik s příslušnými kvalifikacemi.
Plynová deska má trysky přizpůsobené na plyn 2E (G20).
Druh plynu, jeho tlak, tepelná zátěž a označení trysek pro
jednotlivé hořáky, je znázorněno v níže uvedené tabulce:
HOŘÁK
PLYN
TLAK
OZNAČENÍ
TRYSKY
TEPELNÉ
ZATÍŽENÍ
VELKÝ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.18
0.72
2500 W
STŘEDNÍ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.92
0.58
1500 W
MALÝ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.75
0.49
1000 W
1 Sejměte z hořáku víčko a korunku.
2 Vyšroubujte trysku pomocí speciálního klíče.
3 Zašroubujte příslušnou trysku na místo té předchozí
shodně s tabulkou.
Po výměně trysek seřiďte hořáky (viz. „REGULACE PLAMENE”).
Po změně trysek nalepte příslušnou nálepku
s druhem plynu na propojovacím potrubí kolektoru trouby.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku.
Varná deska je vybavena trubkovým přípojným hrdlem
o průměru G1/2”, jež slouží k připojení k plynové instalaci.
V případě připojení k plynové láhvi na tekutý plyn (propanbutan), se na hrdlo přišroubuje násadka na pružné potrubí
∅ 8 x 1 mm.
PG-005_v01
Varná plynová deska je spotřebič I třídy, vybavený přívodním
kabelem s ochranným vodičem. Vyžaduje připojení do el.
sítě s ochranným kolíkem.
Spotřebič splňuje požadavky platných norem
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
– Spotřebiče na plynná paliva – 90/396/EEC, 93/68/EEC.
– Elektický přístroj nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
Konstrukce spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Obr. D)
Velký hořák
∅ 100 mm 2,5 kW
Střední hořák
∅ 75 mm 1,5 kW
Malý hořák
∅ 55 mm 1,0 kW
Knoflíky hořáků s elektrickou jiskrou
Mřížka hořáku
Víčko hořáku
Korunka hořáku
Tělo hořáku
Zapalovač
Pojistka proti úniku plynu
Regulace plamene
(Obr. C)
Regulaci plamene může provést pouze oprávněný (autorizovaný) technik s příslušnými kvalifikacemi.
1 Zapalte hořák a nastavte na minimální plamen .
2 Sejměte otočný knoflík z trnu.
3 Pomocí příslušného šroubováku seřiďte plamen otáčením ventilu uvnitř trnu. Výsledkem obdržíte malý, rozvnoměrný plamen kolem hořáku.
V případě plynu 3B/P (G30) musí být šroub přišroubovaný shodně ve směru hodinových ručiček.
4 Nasaďte otočný knoflík na trn.
Zkontrolujte, zda plamen nezhasne v případě rychlého
přechodu z maximálního plamene na minimální .
5 Vypněte hořík otočením knoflíku do pozice .
Práce s deskou
ZAPÁLENÍ
Otočte knoflík (proti směru hodinových ručiček) do pozice .
Stiskněte jej na doraz. Po zapálení hořáku přidržte stisknutý
otočný knoflík cca 10 vteřin.
Jestliže se po cca 15 vteřinách stisknutého knoflíku
v poloze
hořák nezapálí, počkejte min. 1 minutu
a činnost opakujte. Jestliže se vám po několika pokusech nepodařilo zapálit hořák, zkontrolujte, zda korunka
a víčko hořáku jsou správně nainstalovány.
11
Jesliže plameny hořáku náhodně zhasly, vypněte hořák
otočením knoflíku do pozice
a čekejte min. 1 minutu,
před jeho opětovným zapálením.
Jestliže si přejete uhasit plamen, otočte knoflík do
polohy .
Jestliže nepoužíváte desku, ujistěte se, že jsou všechny
knoflíky v uzaveřené poloze .
POUŽITÍ
Před prvním použitím odstraňte z desky
ochranné obaly a fólie.
Za účelem získat maximální výkon při co nejmenší spotřebě
plynu, dodržujte níže uvedené pokyny:
● používejte varné nádoby s plochým dnem a průměru, jež
odpovídá příslušnému hořáku, viz tabulka níže:
HOŘÁK
ŚPRŮMĚR NÁDOBY
VELKÝ
∅ 180-260 mm
STŘEDNÍ
∅ 120-220 mm
MALÝ
∅ 80-160 mm
● kdy objem nádoby dosáhne varu, nastavte otočný knoflík
do pozice minimum .
● během vaření vždy přikryjte varnou nádobu poklicí, předcházíte tak hromazení nadměrného množství výparů
v kychyni.
● V případě používání varných nádob o průměru menším, než je doporučeno, bude se plamen šířit mimo dno
nádoby, co způsobí nahřátí úchytů a v některých případech i jejich připálení.
Dbejte zvýšené opatrnosti během vaření při použití tuku, nebo během smažení. Přehřátý tuk se
může vznítit.
●
●
●
●
●
V případě výpadku elektrického proudu, můžete hořáky
zapálit pomocí zapalovače nebo zápalek. Při této činnosti dbejte zvýšené opatrnosti.
Nestavte varnou nádobu současně na dva hořáky.
Používejte čisté a suché varné nádoby, jejichž výška
tvoří cca 2/3 průměru.
Neobsluhujte desku mokrýma rukama.
Nikdy samostatně neopravujte spotřebič.
●
●
●
●
●
●
Silné nečistoty lze odstranit speciálními prostředky, jež
jsou určené k čištění sklokeramických desek a nerezové
oceli.
K čištění desky a otočných knoflíků nepoužívejte hrubé
čistící prostředky, které mohou poškrábat povrch, ostré
předměty, drátěnky, písek a jiné agresivní chemické prostředky.
Zbytky potravin je nejlepší odstranit pomocí dřevěné
lopatičky nebo speciální škrabky. Dávejte pozor, abyste
nepoškrábali povrch desky.
Roztavený cukr, hliník a umělou hmotu odstraňujte okamžitě
(v horkém stavu) z povrchu desky. Cukr se rychle roztaví na
rozpáleném povrchu a mohou vzniknout trvalé fleky.
Během čištění dávejte pozor, aby voda nepronikla pod
desku.
Znečištěné mřížky namočte do teplé vody se seponátem
a následně umyjte a vytřete dosucha.
ČIŠTĚNÍ HOŘÁKŮ
V případě, že vám potraviny vykypí na hořáky, odstraňujte
usazeniny a nečistoty z plynových hořáků, zapalovačů
a pojistek proti úniku plynu.
Čištění hořáků začínejte od sejmutí korunky hořáku a víčka
hořáku.
● Korunku hořáku a víčko namočte do teplé vody se saponátem a následně umyjte a vytřete dosucha.
● K protažení otvorů v korunce hořáku můžete použít ocelový drátek. Po umytí zkontrolujte, zda jsou otvory plamenů průchodné.
● Dbejte na to, aby tělo hořáku v blízkosti trysek bylo vždy
čisté. Nečistoty mohou trysky ucpat, co může způsobit,
že hořák bude mít velmi malý, anebo žádný plamen.
● Trysky čistěte štětečkem navlhčeným v rozpouštědle.
● Vyčištěné elementy důkladně osušte. Kdyby zůstaly vlhké,
mohou nezapálit plyn, nebo způsobit špatné spalování.
● Osuště elementy a vložte je na původní místo. Dbejte na to,
abyste nepoškodili zapalovače a pojistky proti úniku plynu.
Příklady problémů při provozu
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Plamen hoří
nerovnoměrně
● Ujistěte se, zda není ucpaná
tryska.
● Zkontrolujte, zda otvory v korunce
jsou průchodné.
● Zkontrolujte, zda korunka a víčko
hořáku jsou správně nainstalovány.
Nejiskří
● Ujistěte se, že je deska připojená
do napájecího zdroje.
● Zkontrolujte,
zda
nedošlo
k výpadku el. proudu ve vašem
domu a v okolí.
● Zkontrolujte, zda korunka a víčko
hořáku jsou správně nainstalovány.
Čištění a údržba
Před zahájením čištění odpojte spotřebič ze
zdroje napájení.
Pro zachování estetického vzhledu a jejího dobrého technického stavu, čistěte desku pravidelně.
● Před zahájením čištění, sejměte z desky mřížky, a vrchní
části hořáků.
● Povrch desky, smaltované povrchy a kryty hořáků, čistěte
pomocí vhkého hadříku, namočeného do teplé vody se
saponátem na nádobí. Nepoužívejte velké množství vody.
12
PG-005_v01
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí
prostředky elektrospotřebičů Zelmer jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte
prostřednictvím k tomu určených recyklačních
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně
vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
●
●
●
●
●
Obalové materiály mohou být nebezpečné dětem!
Obal a zařízení odevzdejte ve sběrně za účelem recyklace. Odstřihněte napájecí kabel a zničte zařízení uzávěru dvířek.
Kartónový obal se vyrábí z recyklovaného papíru a je
třeba jej odevzdat do sběrny k opětovné recyklaci.
Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí,
které by se mohly projevit v případě nesprávného zacházení s odpadem tohoto výrobku.
Pro podrobné informace spojené s recyklací tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní úřad nebo firmu, která
se zabývá vývozem odpadu.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
PG-005_v01
13
SK
tesnenie
A
prúdenie
vzduchu
B
D
C
1
6
2
7
5
8
3
10
9
4
14
4
PG-005_v01
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov odporúčame
Vám používať výlučne originálne doplnky k spotrebičom spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre
tento výrobok.
Bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
●
●
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
žívaním tohto zariadenia, môžu tento spotrebič používať výlučne pod dohľadom zodpovednej osoby alebo
po ich oboznámení s možným rizikom a so zásadami
bezpečnosti pri práci so spotrebičom. Zabráňte deťom,
aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie zariadenia ako
aj jeho konzerváciu môžu vykonávať deti vo veku viac
ako osem rokov, s podmienkou stáleho dozoru zodpovednej osoby.
Používaním plynovej platne sa do okolia, v ktorom je
nainštalované emituje teplo a vlhkosť.
Zabezpečte dostatočné vetranie kuchynského prostredia: dbajte na to, aby prirodzené ventilačné otvory boli
otvorené alebo nainštalujte mechanické ventilačné
zariadenie (digestor s ventilačným vývodom).
Pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
Nebezpečenstvo! / Varovanie!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nepoužívajte aerosólové spreje v blízkosti varnej dosky.
Nepoužívajte varnú dosku za účelom ohrievania
priestorov a zohrievania plynov alebo škodlivých,
prchavých látok, a pod.
Na varnej doske nikdy nepoužívajte plastový alebo
hliníkový riad.
V prípade, že povrch varnej dosky bol poškodený, vypnite prívod elektrického prúdu, aby ste sa vyhli riziku
poranenia elektrickým napätím.
Spotrebič nezapínajte, ak je napájací kábel poškodený,
alebo je viditeľne poškodená jeho izolácia.
V prípade, že napájací kábel bude poškodený je
potrebné, aby bol vymenený priamo u výrobcu spotrebiča alebo v špecializovanom stredisku opráv, resp.
inou inou kvalifikovanou osobou, čím sa vyhnete riziku
vzniku nebezpečenstva.
Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované
osoby. Nesprávne vykonaná oprava zariadenia môže
predstavovať vážne riziko pre jeho používateľa.
V prípade výskytu poruchy kontaktuje špecializované
servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
Niektoré súčasti spotrebiča sa počas činnosti platní
zohrievajú.
Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Existuje
nebezpečenstvo popálenia! Pre čistením spotrebič
nechajte vychladnúť.
Nekontrolovaná príprava pokrmov s použitím tuku
alebo oleja môže predstavovať riziko vzniku požiaru.
NIKDY nehaste takýto požiar vodou. V takomto prípade je potrebné spotrebič vypnúť stíšiť plameň a pri
hasení použiť prikrývku, protipožiarnú deku alebo iný
podobný predmet.
Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočne
skúsenosti alebo nie dostatočne oboznámené s pou-
PG-005_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pred prvým použitím zo spotrebiča odstráňte obal
a ochrannú fóliu, ktorou je zabezpečená varná doska.
Dlhodobé a intenzívne používanie spotrebiča môže
vyžadovať zabezpečenie dodatočnej ventilácie, napr.
otvorenie okna alebo inej účinnej ventilácie napr. zvýšenie výkonu mechanickej ventilácie, ak je to možné.
Varnú dosku neinštalujte v blízkosti chladiacich zariadení a ľahko horľavých materiáloch (napr. pri záclonách, ručníkoch a pod.).
Priemer dna nádoby by mal byť vždy väčší ako priemer
rozdeľovača horáku, na ktorom bude použité.
Dbajte na to, aby sa prívodový elektrický kábel nedotýkal horúcich častí varnej dosky.
Používajte iba originálne horáky, otočné regulátory
a rošty, ktoré sú dostupné v autorizovaných servisných
strediskách.
Nenechávajte zariadenie s horiacimi horákmi bez
dozoru, zvlášť počas vyprážania. Prehriaty tuk by
mohol začať horieť.
Pri umývaní plášťa nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky ako sú rôzne emulzie, krémy, pasty a iné.
Môžu okrem iného odstrániť aplikované informačné
grafické ako sú: označenia, výstražné značky a pod.
Zariadenie a jeho vonkajšie súčasti sa počas prevádzky spotrebiča nahrievajú. Nedotýkajte sa telies
emitujúcich tepelnú energiu. Deti vo veku menej ako
osem rokov môžu používať toto zariadenie výlučne
pod stálym dozorom dospelej osoby.
Dohliadnite na stav varenia, aby v prípade vyvretia
tekutín nedošlo k zaliatiu horákov.
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
●
Spotrebič je určený k použitiu v domácnosti. V prípade
používania spotrebiča na podnikateľské účely v rámci
poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky
sa v takomto prípade podliehajú zmene.
15
●
●
●
Spotrebič sa môže používať vo vnútorných priestoroch.
Po prvom použití z varných platní môže vychádzať
neveľké množstvo dymu a môžete cítiť nepríjemný
zápach.
Zvýšená teplota môže mať negatívny vplyv na potraviny, ktoré podliehajú rýchlemu znehodnoteniu vplyvom tepla, rovnako ako na umelohmotné predmety
a roztoky, preto vyššie uvedené predmety neuskladňujte nad alebo pod varnou doskou.
Inštalácia
VŠEOBECNÉ POKYNY
VÝROBCA NEZODPOVEDÁ ZA PRÍPADNÉ
ŠKODY SPÔSOBENÉ NEDODRŽIAVANÍM
ZÁVÄZNÝCH NORIEM A PREDPISOV ALEBO
ZAPRÍČINENÉ INŠTALÁCIOU SPOTREBIČA
NEOPRÁVNENOU OSOBOU.
Inštaláciu varnej platne môže vykonať iba
oprávnený (autorizovaný) technik, ktorý je držiteľom príslušného osvedčenia.
1 Zariadenie musí byť nainštalované v kuchynskom,
prostredí, ktoré vyhovuje požiadavkám podľa predpisov platného Stavebného zákona (Zbierka zákonov č. 89, čl. 484).
Kuchynské prostredie by malo mať:
● dostatočný objem priestoru, vďaka ktorému maximálne
tepelné zaťaženie emitované z inštalovaného plynového
spotrebiča, neprekročí hodnotu 930 W/m³,
● minimálnu výšku 2,2 m, dostatočnú ventiláciu prívodu
a odvodu vzduchu (minimálne 1,5 násobok výmeny
vzduchu v priebehu jednej hodiny),
● zabezpečený prívod vzduchu (v prípade, že kuchyňa nie
je vybavená oknom) prostredníctvom otvorov v obvodovej stene s priemerom minimálne 0,016 m²,
● zabezpečené odvádzanie spalín, napr. cez vyhovujúci
komínový odvod s prierezom minimálne 0,14 m.
2 Stena, ktorá prilieha k varnej doske by mala byť zhotovená z nehorľavých materiálov.
3 S cieľom zamedziť vplyvu prievanu na činnosť horákov,
varnú dosku neinštalujte v úrovni medzi oknom a drevami.
4 Neodporúča sa umiestňovať kuchynské skrinky v tesnej
blízkosti varnej dosky. Vzdialenosť bočných okrajov varnej
dosky a bočných okrajov horných skriniek kuchynskej linky
by mala byť minimálne 50 mm.
5 Pre správnu absorpciu a odvádzanie výparov z varnej dosky, odporúčame inštaláciu kuchynského digestora.
Vzdialenosť digestora od varnej dosky by mala byť minimálne 700 mm.
Inštalácia varnej dosky
Inštaláciu varnej dosky môže vykonať iba
oprávnený (autorizovaný) technik, ktorý je držiteľom príslušného osvedčenia.
Na obrázku sú znázornené požadované rozmery a spôsob
inštalácie plynovej varnej dosky.
1 Pred vyrezaním otvoru do pracovnej dosky kuchynskej
linky, sa presvedčte, či vzdialenosť medzi zadným okrajom
varnej dosky a stenou je minimálne 55 mm. Otvor do pracovnej dosky vyrežte podľa uvedených rozmerov.
2 Z varnej dosky odoberte všetky neupevnené časti (rošty,
veká, rozdeľovače horákov a pod.).
3 Otočte varnú dosku. Odstrihnite z tesnenia 4 časti s dostatočnou dĺžkou, odstránite pásku, ktorá je aplikovaná na lepiacej ploche a prilepte tesnenia pozdĺž okraja varnej dosky.
4 Varnú dosku vložte do otvoru a pritlačte ju tak aby dobre
priliehala k pracovnej doske kuchynskej linky. Pomocou konzol pripevnite varnú dosku zospodu.
● Zariadenie musí byť nainštalované v súlade s platnými
predpismi stavebného zákona pre oblasť inštalácie plynových zariadení v bytových priestoroch.
● Ubezpečte sa, že pracovná doska kuchynskej linky je
vyhotovená z materiálu s dostatočnou tepelnou odolnosťou, aby nedošlo k jej deformácii vplyvom pôsobenia
tepla z nahriatej varnej dosky.
Zapojenie plynovej varnej dosky
VÝROBCA NEZODPOVEDÁ ZA PRÍPADNÉ
ŠKODY SPÔSOBENÉ NEDODRŽIAVANÍM
ZÁVÄZNÝCH NORIEM A PREDPISOV ALEBO
ZAPRÍČINENÉ INŠTALÁCIOU SPOTREBIČA
NEOPRÁVNENOU OSOBOU.
Pripojenie varnej dosky k plynovému rozvodu
môže vykonať výlučne kvalifikovaný inštalatér,
ktorý je držiteľom príslušného oprávnenia.
Pred samotnou inštaláciou zariadenia k rozvodom elektrického napätia a plynovému rozvodu
plynový uzáver musí byť uzavretý.
Pred pripojením varnej dosky k rozvodom
elektrického napätia a plynovému rozvodu sa
podrobne oboznámte s informáciami uvedenými na výrobnom štítku spotrebiča a tohto
návodu na použitie.
PRIPOJENIE VARNEJ DOSKY K PLYNOVÉMU
ROZVODU
●
●
16
(Obr. A)
Pred zapojením varnej dosky sa presvedčte o lokálnych
podmienkach rozvodu plynu (druh plynu a jeho tlak),
ktoré by mali vyhovovať parametrom spotrebiča.
Požadované parametre plynu pre tento spotrebič sú uvedené na výrobnom štítku.
PG-005_v01
●
●
●
Spotrebič nie je pripojený k zariadenia pre odvádzanie
spalín. Takéto zariadenie by malo byť nainštalované a pripojené v súlade s platnými predpismi vzťahujúcimi sa na
podobné inštalácie. Osobitne je potrebné dbať na dodržiavanie príslušných predpisov týkajúcich sa ventilácie.
Plynovú hadicovú spojku je potrebné napojiť tak, aby sa
nedotýkala s pohyblivými časťami vonkajších stien (napr.
zásuviek) a neprechádzala skrz priestor, v ktorom nie je
zabezpečený dostatočný priestor.
Po namontovaní varnej dosky príslušný technik je
povinný overiť tesnenie plynového pripojenia.
PRIPOJENIE VARNEJ DOSKY K ROZVODOM
ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA
Zásuvka rozvodu elektrického napätia, ku
ktorej pripojíte zariadenie by malo byť ľahko
dostupné pre prácu s ním.
Dbajte na to, aby počas používania varnej
dosky sa prívodný kábel nedotýkal horúcich
horákov.
Je potrebné, aby ste nezabudli na pripojenie
ochranného vodiča k svorke montážnej lišty,
ktorý je označený symbolom
. Inštalácia prívodu elektrického napätia by mala byť
zabezpečená starostlivo zvoleným bezpečnostným systémom a byť vybavená dodatočným
bezpečnostným vypínačom, ktorý by umožnil
prerušiť tok energie v prípade vzniku nebezpečenstva.
●
●
●
Ubezpečte sa, že napätie v elektrickej sieti vyhovuje
napätiu podľa údajov na výrobnom štítku, ktorý je umiestnený na vonkajšom plášti zariadenia.
Varná doska je prispôsobená pre striedavý prúd s napätím 230 V, 50 Hz a má byť pripojená k zásuvke rozvodu
elektrického napätia vybavenej vyhovujúcim ochranným
kolíkom.
V prípade poškodenia elektrického inštalácie, pripojenie varnej dosky k elektrickej zásuvke bez ochranného
kolíka môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.
Technik je povinný vyplniť údaje v záručnom
liste, ktorý je povinným dokladom pre akceptovanie záruky.
Výmena trysiek pre iný druh plynu
(Obr. B)
Výmenu trysiek môže vykonať iba oprávnený
(autorizovaný) technik, ktorý je držiteľom príslušného osvedčenia.
Plynová varná doska je vyrábaná s tryskami, ktoré sú prispôsobené pre prácu s plynom 2E (G20).
Typ plynu, jeho tlak, tepelné zaťaženie a typové označenie
jednotlivých horákov sú opísané v nižšie uvedenej tabuľke:
PG-005_v01
HORÁK
PLYN
TLAK
OZNAČENIE
DÝZY
TEPELNÉ
ZAŤAŽENIE
VEĽKÝ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.18
0.72
2500 W
STREDNÝ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.92
0.58
1500 W
MALÝ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.75
0.49
1000 W
1 Z varnej dosky odoberte veko a rozdeľovač.
2 Vymeňte trysku pomocou špeciálneho kľúča.
3 Nasaďte správnu trysku na predošlé miesto podľa údajov v tabuľke.
Po výmene trysiek nastavte horáky (pozri „NASTAVENIE
PLAMEŇA”).
Po výmene trysiek nalepte príslušnú etiketu
s uvedeným druhom plynu na pripojovacie
hrdlo prívodu k varnej doske.
Technické údaje
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku.
Varná doska je vybavená pripojovacím hrdlom so závitom
s priemerom G1/2”, ktorý slúži na pripojenie prívodu plynu.
V prípade pripojenia k tlakovým nádobám na plyn (propánbután) na na pripojovacie hrdlo sa nainštaluje koncovka na
trubicu s prierezom ∅ 8 x 1 mm.
Plynová varná doska je spotrebičom I triedy, ktorý je vybavený prívodovým káblom nulovým vodičom na uzemnenie.
Vyžaduje si pripojenie k zásuvke rozvodu elektrickej energie
vybavenej bezpečnostným kolíkom.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
– Spotrebič na plynové palivo – 90/396/EEC, 93/68/EEC.
– Elektrické zariadenie nízkeho napätia (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou CE.
Zloženie spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Obr. D)
Veľký horák
∅ 100mm
2,5 kW
Stredný horák
∅ 75mm
1,5 kW
Malý horák
∅ 55mm
1,0 kW
Otočené regulátory horákov s elektronickým zapaľovaním
Rošt horáka
Veko horáka
Rozdeľovač horáka
Teleso horáka
Elektronické zapaľovanie
Termoelektrická poistka úniku plynu
17
Nastavenie plameňa
(Obr. C)
Nastavenie intenzity plameňa môže vykonať
iba oprávnený (autorizovaný) technik, ktorý je
držiteľom príslušného osvedčenia.
1 Zapáľte horák a nastavte plameň na minimum .
2 Odoberte otočný regulátor zo strmeňa.
3 Pomocou príslušného skrutkovača nastavte plameň
otočením skrutky vo vnútri strmeňa. Výsledkom by mal byť
malý, neprerušovaný plameň okolo horáku.
V prípade plynu typu 3B/P (G30) skrutka musí byť otočená v smere pohybu hodinových ručičiek.
4 Nasaďte regulátor na strmeň.
Skontrolujte, či plameň nezhasína v prípade rýchlej
regulácie otočením z maximálneho plameňa na minimálny .
5 Zhasnite horák otočením regulátora do polohy .
Buďte zvlášť opatrný počas varenia s použitím
tuku alebo počas vyprážania, prehriaty tuk by
mohol začať horieť.
●
●
●
●
●
Práca z varnou platňou
ZAPÁLENIE HORÁKOV
Otočte príslušný regulátor (v smere proti chodu hodinových
ručičiek) do polohy . Stlačte regulátor dovnútra. Po zapálení horáka pridržte stlačený regulátor po dobu približne 10
sekúnd.
Ak sa po približne 15 sekundách stlačeného otočného
regulátora do polohy
horák nezapáli, pred ďalším
pokusom počkajte minimálne 1 minútu. V prípade, že
napriek niekoľkým pokusom sa Vám horák nepodarí
zapáliť, skontrolujte, či hlavica a veko horáka sú založené správne.
Ak plameň horáka sa uhasil, vypnite horák otočením
a počkajte minimálne 1 minútu
regulátora do polohy
pre jeho opätovným zapálením.
Ak chcete plameň zahasiť, otočte otočný regulátor do
polohy .
Ak nepoužívate varnú dosku, uistite sa, že otočné regulátory sú nastavené v zatvorenej polohe .
POUŽITIE
Pred prvým použitím z varnej dosky odstráňte
ochranné predmety a fóliu.
Aby ste získali čo najväčšiu výdatnosť spotrebiča pri najmenšej spotrebe plynu riaďte sa nižšie uvedenými pokynmi:
● používajte nádoby s plochým dnom s priemerom, ktorý
vyhovuje zvolenému horáku, pozri údaje v nižšie uvedenej tabuľke:
18
● po uvedení obsahu do varu nastavte regulátor do polohy
na minimum .
● počas varenie majte nádobu stále prikrytú pokrievkou,
čím predídete nadmernému nahromadeniu výparov
v priestoroch kuchyne.
● V prípade, že budete používať nádoby s priemerom
menším ako je odporúčaný priemer, plameň sa dostane
mimo okraje dna nádoby, čím môže dôjsť k zohriatiu
držiakov nádoby alebo dokonca, v niektorých prípadoch,
k ich zapáleniu.
HORÁK
PRIEMER NÁDOBY
VEĽKÝ
∅ 180-260 mm
STREDNÝ
∅ 120-220 mm
MALÝ
∅ 80-160 mm
V prípade, prerušenia distribúcie elektrickej energie,
horáky môžete zapáliť pomocou zápaliek, pričom dbajte
na zachovanie bezpečnosti.
Neklaďte varnú nádobu súčasne na dvoch horákoch.
Používajte čisté a suché nádoby, a nádoby, ktorých
výška predstavuje približne 2/3 ich priemeru.
Varnú dosku neobsluhujte mokrými rukami.
Nikdy neopravujte spotrebič sami.
Čistenie a údržba
Pred samotným čistením spotrebiča odpojte
zariadenie zo zdroja elektrického napätia.
Pre zachovanie estetického vzhľadu a dobrého technického
stavu, vykonávajte čistenie spotrebiča pravidelne.
● Pred samotným začatím čistenia, odoberte z varnej
dosky rošty a vrchné súčasti horákov.
● Povrch varnej dosky, smaltovaný povrch a obvod horákov, očistite pomocou navlhčenej handričky, ktorú namočíte v teplej vode s pridaním prostriedku na umývanie
kuchynského riadu, bez nadmerného použitia vody.
● Príliš znečistené plochy môžete umyť použitím špeciálnych mycích prostriedkov na umývanie keramických
dosiek a nehrdzavejúcej ocele.
● Na čistenie dosky a otočných regulátorov nepoužívajte
hrubozrnné čistiace prostriedky, ktoré by na ploche mohli
spôsobiť ryhy alebo ostré predmety, drôtené predmety,
prášky a agresívne chemické prostriedky.
● Zvyšok jedál najlepšie odstránite pomocou drevenej
varešky alebo špeciálnej škrabky, pričom dbajte nato,
aby ste nepoškrabali povrch dosky.
● Roztopený cukor, hliník a umelú hmotu odstráňte z povrchu hneď ako je to možné (ešte kým sú horúce). Cukor
sa na horúcom povrchu roztápa rýchlo a môže spôsobiť
trváce škvrny.
● Počas čistenia dbajte na to, aby sa pod varnú dosku
nedostala voda.
● Znečistené rošty umyte v teplej vode s použitím čistiaceho prostriedku, potom ich opláchnite a utrite dosucha.
PG-005_v01
ČISTENIE HORÁKOV
Vykonajte v prípade zatečenia horákov pripravovaným
pokrmom alebo priebežne odstránením nanesenej špiny
a nečistôt na plynových horákoch, elektrických zapaľovačov
a termoelektrických poistiek.
Čistenie horákov začnite odobratím rozdeľovača a veka
horáku.
● Rozdeľovač a veko horáka namočte do teplej vody
s pridaním čistiaceho prostriedku, potom ich opláchnite
a utrite dosucha.
● Na pretláčanie otvorov v rozdeľovači horáka môžete
použiť oceľový drôtik. Po umytí skontrolujte či plameňové otvory sú priechodné.
● Skontrolujte teleso horáka v blízkosti trysiek, či je dostatočne čistý. Znečistenie trysiek môže spôsobiť ich zablokovanie. Dôsledkom čoho horák bude horieť slabým
plameňom alebo sa vôbec nezapáli.
● Trysky sa čistia štetcom namočeným do riedidla.
● Čisté súčasti horáka dôkladne vysušte, pretože vlhké
predmety by mohli zabrániť horeniu plynu alebo byť príčinou jeho nedokonalého spaľovania.
● Vysušené súčasti založte na príslušné miesta, dbajte na
to, aby ste nepoškodili elektrické zapaľovače a termoelektrické poistky.
Príklady porúch počas používania spotrebiča
PROBLÉM
ČO SPRAVIŤ
Plameň nehorí
rovnomerne
● Uistite sa, či tryska nie je upchaná.
● Skontrolujte, či otvory v hlavici
horáku sú priechodné.
● Skontrolujte, či hlavica a veko
horáka sú založené správne.
Zapaľovač
nevytvára iskru
● Skontrolujte, či varná doska je
zapojená k prívodu elektrickej
energie.
● Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie
v domácnosti alebo vo vašom
okolí.
● Skontrolujte, či hlavica a veko
horáka sú založené správne.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
●
●
●
●
●
Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti!
Prosím, choďte do recyklingového miesta, kde odstránia
obal alebo zariadenia. Odstrihnite elektrický prípojný
kábel a zničte zariadenie zamykajúce dvierka.
Kartónový obal je vyrábaný z recyklingového papieru.
Musíte ho odovzdať na miesto zberu starého papiera.
Zabezpečte správne odstránenie tohto výrobku. Pomáhate tak predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné
prostredie a zdravie ludí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávneho zaobchádzania s odpadmi tohto
výrobku.
Ak chcete získať viac podrobné informácie týkajúce
sa recyklingu tohto výrobku, prosíme, skontaktujte sa
s miestnym úradom alebo firmou, ktorá sa zaoberá vývozom smetí.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
PG-005_v01
19
EN
seal
A
airflow
B
D
C
1
6
2
7
5
8
3
10
9
4
20
4
PG-005_v01
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance and
welcome to the group of Zelmer product users.
In order to achieve the best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Warning!
Risk of property damage
●
●
Safety instructions
Please read this user manual carefully and make sure
you understand it.
Danger!
Risk of injury
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Do not use aerosols near the hob.
Never use the appliance to heat rooms, or liquids and
materials that are harmful or volatile.
Never use any plastic or aluminium cookware on the
hob.
If the surface of the hob is damaged, immediately
unplug the appliance to avoid the risk of electric shock.
Do not operate the appliance if the power cord is
damaged or if there is visible damage to the housing.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may pose serious
hazard to the user.
In case of defects please contact a qualified ZELMER
service centre.
Some elements become hot when the hob is operated.
Do not touch hot surfaces of the appliance. Risk of
burns! Allow the appliance to cool before cleaning.
Unattended cooking on a hob with fat or oil can
be dangerous and may result in fire. NEVER try to
extinguish a fire with water. Switch off the appliance
and then cover the flame with, e.g. a lid, fire blanket
or similar item.
This appliance is not intended for use by children under
eight, or by persons with impaired physical, sensory
or mental abilities, or those with lack of experience
or knowledge, unless they are given supervision or
instruction on how to use the appliance by a person
responsible for their safety. Prevent children from
playing with the appliance. Cleaning and user
maintenance should not be done by children unless
they are aged over 8 years and supervised.
Using the gas hob causes heat and moisture in the
room where it is installed. Ensure good ventilation of
the kitchen – keep open natural ventilation holes, or
install mechanical ventilation equipment (ventilation
hood with mechanical exhaust).
PG-005_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
Before first use, remove all packaging material and
protective film from the hob.
Intensive or long-term use of the appliance may require
additional ventilation, e.g. opening the windows or
increasing the effectiveness of mechanical ventilation,
if available.
Do not install the hob in the vicinity of cooling devices
and/or flammable materials (curtains, towels, etc.).
Cookware base diameter should always be larger
than the diameter of the burner crown on which the
cookware is to be used.
Do not let the power cord touch any hot surfaces.
Always use original nozzles, knobs and pan supports,
available from authorised service centres.
Do not leave the appliance unattended with burners
on, especially when frying, as overheated fat may
catch fire.
Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. for cleaning the hob.
They may remove the graphic information symbols,
such as markings, warning signs, etc.
The appliance and its external elements become hot
when the hob is operated. Never touch any heating
elements. Children under 8 may use the appliance only
if constantly supervised.
Watch out when water boils to prevent burners from
flooding.
Hint
Tips and Information about the Product and
its Use
●
●
●
●
This appliance is intended for household use only. The
warranty conditions change if the appliance is used for
catering business purposes.
The appliance may only be used indoors.
When operating the hob for the first time, a small
amount of smoke and unpleasant odour may come out
of the hob.
Never store any perishable food, plastic objects
or aerosols above or below the hob, because high
temperature may affect their quality.
21
Installation
GENERAL INSTRUCTIONS
THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR
ANY DAMAGE CAUSED BY A FAILURE TO
OBSERVE APPLICABLE STANDARDS AND
REGULATIONS, OR BY INSTALLING THE HOB
BY AN UNAUTHORISED PERSON.
The appliance may be installed only by
a certified installation technician.
1 The appliance must be installed in a kitchen meeting the
requirements specified by Building Law regulations (Journal
of Law No. 89 item 484). The kitchen:
● should have appropriate volume, ensuring that the
maximum thermal load from the installed gas appliances
is not more than 930 W/m³,
● should have a minimum height of 2.2 m,
● should have supply and exhaust ventilation (allowing at
least 1.5 times exchange of air in an hour),
● should have air inflow (if there is no window) through
holes made in external walls, with a minimum area of
0.016 m²,
● should have fumes exhaust, e.g. through an operating
chimney duct with a minimum size of 0.14 m.
2 The wall adjacent to the hob should be made of
inflammable materials.
3 In order to limit the negative impact of drafts on the
burners, the hob should not be installed on the window-door
line.
4 Kitchen cabinets must not be mounted directly above the
hob. The distance between the side edges of the hob and
the side edges of the cabinets should be at least 50 mm.
5 To ensure appropriate absorption and exhaust of kitchen
fumes, it is recommended that a ventilation hood is installed.
The distance between the hob and the ventilation hood
mounted above it should be at least 700 mm.
Installation of the hob
(Fig. A)
The appliance may be installed only by
a certified installation technician.
The dimensions and assembling instructions are presented
in the figures above.
1 Before cutting an opening in the worktop, make sure
that the distance between the rear edge of the hob and the
wall is at least 55 mm. Cut out the opening in the worktop in
accordance with the dimensions.
2 Remove all unattached elements from the hob (pan
supports, burner caps, crowns, etc.).
3 Turn the hob upside down. Cut off 4 pieces of the
appropriate length from the seal, remove the protective tape
and stick them along the hob edges.
22
4 Place the hob in the opening and press firmly so that the
seal fits closely to the worktop. Fix the hob to the worktop
from the bottom with the use of fixing clamps.
● The appliance must be installed in accordance with
applicable building regulations regarding the installation
of gas devices in residential facilities.
● Make sure the worktop is made of suitable heat resistant
material to avoid deformation due to heat produced by
the hob.
Connecting the gas hob
THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR
ANY DAMAGE CAUSED BY A FAILURE TO
OBSERVE APPLICABLE STANDARDS AND
REGULATIONS, OR BY INSTALLING THE HOB
BY AN UNAUTHORISED PERSON.
The hob must be connected to the gas system
only by a certified installation technician.
Before proceeding with connecting the hob to
the electrical and gas mains, make sure that
the gas valve is closed.
Before connecting the appliance to the
electrical and gas mains, read the information
on the rating label and in this manual.
CONNECTING THE HOB TO THE GAS MAINS
●
●
●
●
●
Before installation, make sure that the local distribution
conditions (gas type and pressure) and appliance
settings are appropriate.
The gas setting conditions for this appliance are given on
the rating label.
This appliance is not to be connected to exhaust pipes.
It should be installed and connected in accordance with
applicable installation regulations. Especially, appropriate
ventilation requirements should be met.
The flexible gas pipe should be mounted in such a way
as to not touch any moving parts of furniture (e.g.
a drawer) and should not go through spaces with not
enough room.
After installing the hob, the technician is obliged to check
the tightness of the gas installation.
CONNECTING THE HOB TO THE ELECTRICAL
MAINS
The socket to which the appliance is to be
connected should be easily accessible to the
user.
Make sure that the power cable does not touch
the hot burners when using the hob.
PG-005_v01
The earthing wire must be connected to the
terminal marked with the symbol
. The
electrical installation supplying the hob should
be protected with a properly selected safety
device and, in addition, it should be equipped
with a suitable switch enabling the current to
be cut off in an emergency situation.
●
●
●
Make sure that the mains voltage corresponds to the
voltage on the rating label located on the appliance
casing.
The hob is designed to be connected to a 230 V 50 Hz
AC electricity supply and should be connected to a mains
socket equipped with a properly connected earthing
contact.
If the electrical installation is damaged, connecting the
hob to the socket without an earthing contact will create
the risk of electric shock.
The installer is obliged to fill in the warranty
card, which is the basis for warranty claims.
Changing the nozzles for different
type of gas
(Fig. B)
Nozzles can be changed only by a certified
installation technician.
The gas hob is equipped with nozzles adapted for use with
2E (G20) gas.
Type of gas and gas pressure, as well as thermal power and
designation of nozzles for particular burners are shown in the
table below:
BURNER
GAS
PRESSURE
NOZZLE
MARKING
THERMAL
CAPACITY
LARGE
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.18
0.72
2500 W
MEDIUM
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.92
0.58
1500 W
SMALL
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.75
0.49
1000 W
1 Remove the burner cap and crown.
2 Unscrew the nozzle using a special spanner.
3 Replace the nozzle with that for a new type of gas
according to the table.
After changing the nozzles, adjust the burners (see
“FLAME ADJUSTMENT”).
After changing the nozzles affix an appropriate
label showing the new type of gas at the hob
connecting pipe.
PG-005_v01
Technical Parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
The hob is equipped with a threaded connecting pipe
G1/2’’ used for connecting to the gas mains. In the case of
connecting the hob to liquid gas (propane-butane) tanks the
fitting for ∅ 8 x 1 mm hose must first be screwed onto the
connecting pipe.
The gas hob is a class 1 appliance equipped with a power
cord with an earthing wire. It must be connected to the mains
socket equipped with an earthed pin.
The appliance satisfies the requirements of relevant
standards.
The appliance complies with the following directives:
– Appliances burning gaseous fuels (GAD) – 90/396/EEC,
93/68/EEC.
– Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with the CE symbol on the rating label.
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Large burner
Ø 100 mm
Medium burner
Ø 75 mm
Small burner
Ø 55 mm
Burner knobs with ignition switch
Pan support
Burner cap
Burner crown
Burner base
Ignitor
Flame failure safety device
Flame adjustment
(Fig. D)
2.5 kW
1.5 kW
1.0 kW
(Fig. C)
Flame adjustment should be performed by
a certified installation technician.
1 Light the burner and set it to the minimum flame .
2 Remove the knob from the shaft.
3 Use a special screwdriver and adjust the flame by turning
the screw inside the shaft. As a result you will obtain a small,
uniform flame around the burner.
In the case of 3B/P (G30) gas the screw must be fully
screwed in (clockwise).
4 Replace the knob
Make sure that when the knob is turned rapidly from
maximum to minimum , the flame does not go out.
5 Turn off the burner by turning the knob to position .
23
Cleaning and maintenance
Operating the hob
LIGHTING
Turn the appropriate knob left to position . Press it all the
way in. After the burner is lit, hold the knob pressed in for
approx. 10 seconds.
If after approx. 15 seconds of holding the knob pressed
in the position the burner is not lit, wait at least one
minute and try again. If after a few attempts the burner
still cannot be lit, check if the burner crown and the cap
are put on correctly.
If the flame of the burner is accidentally put out, turn the
burner off by turning the knob to position , and wait
one minute before turning the burner on again.
To put out the flame, turn the knob to the
position.
When you are not using the hob, make sure that the
knobs are in the closed position .
USING THE APPLIANCE
Before first use, remove all packaging material
and protective film from the hob.
For maximum efficiency and best gas consumption, follow
the recommendations below:
● use cookware with a flat bottom and a diameter
appropriate for a given burner, see table below:
BURNER
COOKWARE DIAMETER
LARGE
∅ 180-260 mm
MEDIUM
∅ 120-220 mm
SMALL
∅ 80-160 mm
● after reaching the boiling temperature, set the knob to
the minimum position .
● during cooking, always cover the dish with a lid. This
prevents excessive vapour from accumulating in the room.
● If you use cookware with diameter lower than
recommended, the flame will go around the sides of the
dish causing the handles to overheat and in some cases
to burn.
Overheated fats and oils may easily catch
fire. Therefore, dishes prepared with fat or oil
should only be cooked under supervision.
●
●
●
●
●
24
In the case of power shortage, burners can be ignited
using a gas lighter or matches. Take extra care when
igniting burners with a gas lighter or matches.
Do not put a dish on two burners at the same time.
Use only clean, dry cookware with a height of approx.
2/3 of its diameter.
Never operate the hob with wet hands.
Never leave the appliance unattended with gas burners
turned on.
Before proceeding with cleaning, disconnect
the hob from the power supply.
In order to look nice and work properly the hob should be
systematically cleaned.
● Before cleaning, remove pan supports and external
burner elements from the hob.
● Hob surface, enamelled surfaces and burner casings
should be cleaned using a damp cloth soaked in warm
water with a washing-up liquid. Avoid using too much
water.
● Strong dirt may be removed using special detergents for
cleaning ceramic hobs and stainless steel.
● Do not use any coarse-grained abrasive agents, sharp
objects, wire sponges, powders and/or aggressive
chemicals for cleaning the hob and knobs.
● Residues of food can best be removed by using
a wooden spatula or a special scrapper, while being
careful not to scratch the hob surface.
● Molten sugar, aluminium and plastics should be removed
immediately (when warm) from the surface of the hob.
Sugar melts quickly on hot surfaces and may result in
permanent stains.
● When cleaning, do not let water get under the hob.
● Place dirty pan supports in warm water with a detergent,
then wash and dry them.
CLEANING THE BURNERS
In the case of food spillage, and periodically, remove tarnish
and dirt from the gas burners, ignitors and flame failure
safety devices.
Start cleaning burners by taking off the burner crowns and
the burner caps.
● Put the burner crowns and caps in warm water with
a detergent, then wash and dry them.
● Use a steel wire to unclog the holes in the burner crown.
After washing, check if the flame holes are clear.
● Make sure that the burner base near the nozzles is
always kept clean. Dirty nozzles may cause clogging and
the burner’s flame will be weak, or will not light at all.
● The nozzles should be cleaned by brushing them with
a brush soaked in a solvent.
● Cleaned elements should be dried thoroughly, as wet
elements may prevent the gas from being ignited, or may
cause its incorrect burning.
● Replace the dried elements, being careful not to damage
any of the ignitors or flame failure safety devices.
PG-005_v01
Troubleshooting
PROBLEM
TIP
Flame is
uneven
● Make sure that the nozzle is not
clogged.
● Check if the holes in the crown are
not blocked.
● Check if the burner crown and the
cap are put on correctly.
No ignition
● Make sure the hob is plugged in.
● Check if there is a power outage
at home or in the neighbourhood.
● Check if the burner crown and the
cap are put on correctly
Ecology – Protect the environment
Each user can contribute to protecting the environment. It is
neither difficult nor too expensive. To this end:
Have the carton packaging recycled at the recycling centre,
put the plastic bags into the plastic (PE) waste container.
When worn out, bring the appliance to the
appropriate waste collection centre as some
of its components can be hazardous to the
environment.
Do not dispose of together with household
wastes!!!
●
●
●
●
●
●
Packaging materials may be hazardous for children!
Please visit a recycling point to dispose of the packaging
or the device. The power cable should be cut off and the
door lock destroyed.
The cardboard box is produced from recycled paper and
should be handed over for recycling.
By making sure the product was properly removed,
you help to prevent any negative effects that may be
hazardous the environment
or human health caused by improper waste management
of the product.
For further information on recycling of our product,
please contact your local government or waste disposal
company.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
PG-005_v01
25
PG-005_v01
PG-005_v01
PG-005_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising