Zelmer ZPG 6074SP User Manual

Zelmer ZPG 6074SP User Manual
ZPG6074SP
ZPG6085SP
ZPG6114CP
ZPG6125CP
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Płyta gazowa Typ ZPG6074SP; ZPG6085SP; ZPG6114CP; ZPG6125CP
2–5
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Plynová varná deska Typ ZPG6074SP; ZPG6085SP; ZPG6114CP; ZPG6125CP
6–9
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Plynová varná doska Typ ZPG6074SP; ZPG6085SP; ZPG6114CP; ZPG6125CP
10–13
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Gázfőzőlap ZPG6074SP; ZPG6085SP; ZPG6114CP; ZPG6125CP Típus
14–17
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Plita pe gaz Tip ZPG6074SP; ZPG6085SP; ZPG6114CP; ZPG6125CP
18–21
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Газовая плита Tип ZPG6074SP; ZPG6085SP; ZPG6114CP; ZPG6125CP
22–25
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Газов плот Тип ZPG6074SP; ZPG6085SP; ZPG6114CP; ZPG6125CP
26–29
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
Газова плита Тип ZPG6074SP; ZPG6085SP; ZPG6114CP; ZPG6125CP
30–34
EN
USER MANUAL
Gas hob Type ZPG6074SP; ZPG6085SP; ZPG6114CP; ZPG6125CP
35–38
PL
A
B
C
D
7
8
9
10
11
6
2
2
2
3
1
3
5
2
4
5
PG-004_v01
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
●
●
●
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Urządzenie może być użytkowane wewnątrz pomieszczeń.
●
●
●
●
●
●
●
UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu z płyty mogą
wydobywać się nieznaczne ilości dymu oraz nieprzyjemny zapach.
UWAGA: Użytkowanie płyty gazowej powoduje
wydzielanie się ciepła i wilgoci w pomieszczeniu,
w którym jest zainstalowane. Zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia kuchennego: utrzymuj otwarte
naturalne otwory wentylacyjne lub zainstaluj mechaniczne urządzenie wentylacyjne (okap z mechanicznym wyciągiem).
●
●
●
●
●
Przedłużone intensywne używanie urządzenia może
wymagać dodatkowej wentylacji, np. otwarcia okna lub
bardziej efektywnej wentylacji np. zwiększenia poziomu
wentylacji mechanicznej tam, gdzie taka występuje.
Nie instaluj płyty w pobliżu urządzeń chłodniczych oraz
materiałów łatwopalnych (np. firanek, ręczników itp.).
Nie używaj aerozoli w pobliżu płyty.
Średnica dna naczynia powinna zawsze być większa od
średnicy korony palnika, na którym ma być ono używane.
Nie używaj płyty gazowej w celu ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania płynów lub materiałów szkodliwych,
lotnych itp.
UWAGA: Jeżeli powierzchnia płyty jest uszkodzona,
wyłącz prąd aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym.
●
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
● Uważaj, by elektryczny przewód przyłączeniowy nie
dotykał gorących części kuchenki.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
PG-004_v01
●
●
●
●
Dysze, pokrętła, ruszty stosuj tylko oryginalne, dostępne
w autoryzowanych punktach serwisowych.
W razie wystąpienia usterek radzimy byś zwrócił się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Niektóre elementy nagrzewają się podczas pracy płyty.
Nie dotykaj gorących części urządzenia. Istnieje ryzyko
poparzenia! Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed
czyszczeniem.
Nie pozostawiaj urządzenia z zapalonymi palnikami bez
nadzoru, zwłaszcza podczas smażenia, gdyż przegrzany
tłuszcz może się zapalić.
Do mycia płyty nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby niemające doświadczenia, lub znajomości sprzętu, chyba że
odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Zwracaj uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Uważaj na moment zagotowania, by nie dopuścić do
zalania palników.
Płyta ceramiczna jest wrażliwa na uderzenia punktowe
np. buteleczka z przyprawami, solniczka itp.
Cukier może reagować z płytą pozostawiając nieusuwalne plamy. Niezwłocznie usuwaj je z płyty.
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Montaż płyty
(Rys. A)
UWAGA: Montażu płyty może dokonać tylko uprawniony (autoryzowany) instalator posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Na rysunku przedstawione są niezbędne wymiary oraz sposób montowania płyty gazowej.
1 Wykonaj otwór w blacie zgodnie z wymiarami.
2 Zdejmij z płyty wszystkie nieprzymocowane elementy
(ruszty, przykrywki, korony palników itp.).
3 Obróć płytę. Odetnij z uszczelki 4 części o odpowiedniej
długości i przyklej je wzdłuż krawędzi płyty.
4 Włóż płytę do otworu i przymocuj ją od spodu za pomocą
wsporników.
● Urządzenie musi być zamontowane zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem budowlanym w zakresie instalacji urządzeń gazowych w pomieszczeniach mieszkalnych.
● Upewnij się, że blat stołu wykonany jest z materiału
o odpowiedniej wytrzymałości cieplnej, by nie doszło
do jego odkształcenia spowodowanego nagrzewaniem
się płyty.
3
Podłączenie do instalacji gazowej
i elektrycznej
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA EWENTUALNE SZKODY SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM
I PRZEPISÓW ORAZ PODŁĄCZENIEM PŁYTY PRZEZ
NIEUPRAWNIONĄ OSOBĘ.
UWAGA: Przyłączenia płyty zarówno do instalacji elektrycznej jak i gazowej może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający odpowiednie uprawnienia.
Przed przyłączeniem płyty do instalacji elektrycznej
i gazowej zapoznaj się z informacjami na tabliczce znamionowej urządzenia oraz w niniejszej instrukcji.
● Przed zainstalowaniem upewnij się, czy miejscowe
warunki dystrybucji (rodzaj gazu i jego ciśnienie) oraz
nastawienie urządzenia są odpowiednie.
● Warunki nastawienia gazu tego urządzenia podane są
na tabliczce znamionowej.
● Urządzenie to nie jest podłączane do przewodów odprowadzających spaliny. Powinno być zainstalowane i przyłączone zgodnie z aktualnymi przepisami instalacyjnymi.
W szczególności należy uwzględnić odpowiednie wymagania dotyczące wentylacji.
● Przewód giętki gazowy powinien być zamontowany
w taki sposób, aby nie stykał się z częściami ruchomymi
segmentu obudowy (np. szufladą) i nie przechodził przez
przestrzeń, w której nie ma wystarczającego miejsca.
● Instalacja elektryczna zasilająca płytę powinna być zabezpieczona odpowiednio dobranym zabezpieczeniem.
● Po zainstalowaniu płyty instalator ma obowiązek sprawdzić szczelność instalacji gazowej.
UWAGA: Instalator zobowiązany jest do wypełnienia
karty gwarancyjnej, będącej podstawą do uwzględnienia gwarancji.
Zmiana dysz na inny rodzaj gazu
(Rys. B)
UWAGA: Zmiany dysz może dokonać tylko uprawniony
(autoryzowany) instalator posiadający odpowiednie
kwalifikacje.
Fabrycznie płyta gazowa wyposażona jest w dysze przystosowane do gazu 2E G20 (20 mbar). Pozostałe rodzaje gazu
przedstawia tabela poniżej:
PALNIK
WOK
DUŻY
ŚREDNI
MAŁY
4
GAZ
CIŚNIENIE
2E (G20)
3B/P (G30)
2E (G20)
3B/P (G30)
2E (G20)
3B/P (G30)
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
20 mbar
37 mbar
20 mbar
37 mbar
20 mbar
37 mbar
OZNACZENIE
DYSZY
1.36
0.86
1.18
0.72
0.92
0.58
0.75
0.49
OBCIĄŻENIE
CIEPLNE
3300 W
2500 W
1500 W
1000 W
1 Zdejmij z palnika przykrywkę oraz koronę.
2 Wykręć dyszę za pomocą specjalnego klucza.
3 Wkręć odpowiednią dyszę w miejsce poprzedniej zgodnie z tabelą.
Po wymianie dysz wyreguluj palniki (patrz „REGULACJA
PŁOMIENIA”).
Po zmianie dysz naklej odpowiednią etykietę z rodzajem
gazu przy króćcu przyłączeniowym kolektora kuchenki.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej.
Płyta wyposażona jest w króciec gwintowany o średnicy
G1/2” służący do podłączenia do instalacji gazowej. W przypadku podłączenia do butli na gaz płynny (propan-butan) na
króciec nakręcana jest końcówka do węża ∅ 8 x 1mm.
Płyta gazowa jest urządzeniem klasy I wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną. Wymaga podłączenia
do gniazdka sieci wyposażonego w kołek ochronny.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenia spalające paliwa gazowe – 90/396/EEC,
93/68/EEC.
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Rys. D)
Palnik duży
∅ 100 mm
2,5 kW
Palnik średni
∅ 75 mm
1,5 kW
Palnik mały
∅ 55 mm
1,0 kW
Palnik WOK
∅ 130 mm
3,3 kW
Pokrętła palników z włącznikiem iskrownika
Ruszt palnika
Przykrywka palnika
Korona palnika
Korpus palnika
Iskrownik
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Regulacja płomienia
(Rys. C)
1 Włącz palnik i ustaw minimalny płomień .
2 Zdejmij pokrętło z trzpienia.
3 Za pomocą odpowiedniego śrubokręta wyreguluj płomień
przekręcając śrubę wewnątrz trzpienia.
Sprawdź, czy płomień nie gaśnie w przypadku szybkiego przełączania z maksymalnego płomienia
na
minimalny .
PG-004_v01
W przypadku gazu 3B/P (G30) śruba musi być dokręcona
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
●
Praca z płytą
Zapalanie
Przekręć (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara) odpowiednie pokrętło do pozycji . Wciśnij je do
oporu i po zapaleniu palnika przytrzymaj (nadal wciśnięte)
przez ok. 10 sekund.
Jeżeli po ok. 15 sekundach trzymania wciśniętego pokrętła w pozycji palnik nie zapali się, odczekaj minimum
1 minutę przed ponowną próbą.
Jeśli płomienie palnika zostały przypadkowo zgaszone,
wyłącz palnik przekręcając pokrętło w pozycję
i odczekaj min. 1 minutę przed jego ponownym zapaleniem.
Użytkowanie
By uzyskać maksymalną wydajność przy jak najmniejszym
zużyciu gazu stosuj się do poniższych wskazówek:
● stosuj naczynia o odpowiedniej średnicy dla danego palnika, patrz tabela poniżej:
PALNIK
ŚREDNICA NACZYNIA
WOK ∅ 130 mm
∅ 240-260 mm
DUŻY ∅ 100 mm
∅ 180-260 mm
ŚREDNI ∅ 75 mm
∅ 120-220 mm
MAŁY ∅ 55 mm
∅ 80-160 mm
● po doprowadzeniu do wrzenia ustaw pokrętło w pozycji
minimum .
● zawsze przykrywaj naczynie pokrywką.
● W przypadku przerwy w dostawie energii palniki możesz
zapalać przy użyciu zapałek.
● Nie stawiaj naczynia na dwóch palnikach jednocześnie.
● Używaj naczyń czystych i suchych oraz takich, których
wysokość stanowi ok. 2/3 średnicy.
● Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
●
a następnie za pomocą specjalnej gąbki do czyszczenia
szkła przetrzyj do sucha.
Pozostałości kamienia i inne osady usuwaj nanosząc
na zabrudzone miejsce niewielką ilość specjalnego preparatu do czyszczenia szkła ceramicznego lub białego
octu winnego, a następnie zetrzyj go suchą szmatką.
Słodycze, stopione aluminium, tworzywa sztuczne
usuwaj za pomocą skrobaczki do szkła, a następnie
przetrzyj miejsce wilgotną szmatką. W razie potrzeby
użyj preparatu do czyszczenia szkła ceramicznego.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska.
Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż
na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć
do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Czyszczenie i konserwacja
Pamiętaj o ciągłym utrzymywaniu płyty w czystości.
Ruszty, przykrywki oraz korony palników czyść przy użyciu
ciepłej wody z dodatkiem detergentu, następnie wszystkie
elementy wypłucz i osusz.
Wszystkie otwory w koronach palników muszą być
drożne, a przykrywki na nich muszą być prawidłowo
umieszczone.
Czyszczenie płyty szklanej
●
●
●
Do czyszczenia płyty szklanej nie używaj sprzętu do
czyszczenia parą.
Lekkie zanieczyszczenia nawilż najpierw ciepłą wodą,
a następnie za pomocą gąbki przetrzyj do sucha.
Mocne zanieczyszczenia nawilż najpierw ciepłą wodą,
PG-004_v01
Producent/importer nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub niewłaściwą jego obsługą. Producent/importer zastrzega sobie
prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm,
dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych
i innych.
5
CZ
těsnění
A
proudění
vzduchu
B
C
D
7
8
9
10
11
6
2
2
2
3
1
3
5
6
4
5
PG-004_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Bezpečnostní pokyny
●
●
●
Před použitím spotřebiče si přečtěte celý návod
k obsluze.
Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Při používání v gastronomických zařízeních se mění záruční
podmínky.
Spotřebič se smí používat v místnostech.
UPOZORNĚNÍ: Při prvním zapnutí může z desky vystupovat menší množství dýmu a nepříjemný pach.
UPOZORNĚNÍ: Při používání se v místnosti, kde je
varná deska instalována, uvolňuje teplo a vlhko.
Zajistěte dobré větrání kuchyňských prostor, udržujte
otevřené přirozené ventilační otvory nebo nainstalujte
mechanické větrací zařízení (digestoř).
●
●
●
●
●
Delší intenzivní používání může vyžadovat dodatečné
větrání, např. otevření okna nebo mechanickou účinnější
ventilaci, je-li taková možnost.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti chladírenských spotřebičů nebo hořlavých látek (např. záclon, ručníků atp.).
V blízkosti spotřebiče nepoužívejte aerosoly.
Průměr dna nádoby by měl vždy být větší než průměr
děliče plamene, na němž se má používat.
Spotřebič nepoužívejte k vytápění místností, ohřívání
škodlivých, prchavých apod. tekutin či materiálů.
UPOZORNĚNÍ: Poškodí-li se povrch varné desky,
spotřebič odpojte, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
●
Je-li přívodní šňůra poškozena nebo je-li viditelně poškozen plášť, spotřebič nezapínejte.
● Dbejte, aby se elektrická přívodní šňůra nedotýkala horkých částí spotřebiče.
Pokud se poškodí neodpojitelná napájecí šňůra, měla by
být vyměněna u výrobce, u specializovaného servisního
střediska nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo
ohrožení.
Opravy spotřebiče smí provádět pouze zaškolený personál. Nesprávně provedená oprava může vést k vážnému
ohrožení uživatele.
● Trysky, ovládací prvky, mřížky používejte pouze originální, které jsou dostupné v autorizovaných opravnách.
● V případě závad se obraťte na specializovaný servis.
● Některé části se během činnosti spotřebiče zahřívají.
● Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Hrozí nebezpečí
popálení! Před čištěním nechejte spotřebič vystydnout.
PG-004_v01
●
●
●
●
●
●
●
Nenechávejte spotřebič se zapálenými hořáky bez
dozoru, zejména během smažení, protože přehřátý tuk
se může vznítit.
K mytí varné desky nepoužívejte agresivní čisticí prostředky jako jsou různé emulze, mléka, pasty atp. Mohou
mj. setřít informační grafické symboly jako označení,
varovné symboly atp.
Tento spotřebič není určen k používání osobami se
sníženou fyzickou, citovou či psychickou způsobilostí
(včetně dětí), ani osobami nezkušenými či neseznámenými se spotřebičem, pokud by k tomu nedocházelo pod
dohledem či podle návodu k použití spotřebiče předaným
osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
Dbejte, aby si se spotřebičem nehrály děti.
Dávejte pozor na okamžik varu, aby se nezalily hořáky.
Spotřebič je citlivý na bodové údery, např. kořenkou,
slánkou atp.
Cukr může s varnou deskou reagovat a zanechat neodstranitelné skvrny. Odstraňujte je z desky neprodleně.
Ujistěte se, že rozumíte výše uvedeným pokynům.
Montáž desky
(Obr. A)
UPOZORNĚNÍ: Desku může namontovat pouze oprávněný (autorizovaný) příslušně kvalifikovaný technik.
Na obrázku jsou uvedeny potřebné rozměry a způsob montáže varné desky.
1 Vyřízněte v pracovní desce otvor podle rozměrů.
2 Sejměte z varné desky všechny nepřipevněné díly
(mřížky, víčka, děliče plamenů atp.).
3 Otočte desku. Odřízněte z těsnění 4 kusy příslušné délky
a přilepte je podél okraje desky.
4 Vložte varnou desku do vyříznutého otvoru a dole
ji pomocí nosníků připevněte.
● Spotřebič musí být instalován v souladu s aktuálně platnými stavebními předpisy v oblasti plynových spotřebičů
v obytných prostorech.
● Ujistěte se, že je kuchyňská pracovní deska zhotovena
z materiálu patřičné tepelné odolnosti, aby nedošlo k její
deformaci způsobené teplem.
Apojení varné desky k elektrické a plynové síti
VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ
ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEDODRŽENÍM PLATNÝCH
NOREM A PŘEDPISŮ A ZAPOJENÍM SPOTŘEBIČE
NEOPRÁVNĚNOU OSOBOU.
UPOZORNĚNÍ: Varnou desku může k elektrické i plynové instalaci zapojit pouze kvalifikovaný technik
s příslušnými oprávněními.
Před zapojením varné desky do elektrické i plynové sítě se
seznamte s údaji na výrobním štítku a s tímto návodem.
7
●
●
●
●
●
●
Před instalací se ujistěte, zda je seřízení spotřebiče
v souladu s místními distribučními podmínkami (druh
a tlak plynu).
Podmínky seřízení spotřebiče na plyn jsou uvedeny na
výrobním štítku.
Tento spotřebič se nepřipojuje k odvodu spalin. Spotřebič by se měl instalovat a připojovat v souladu s aktuálními instalačními předpisy. Zejména je zapotřebí dodržet
příslušné požadavky na ventilaci.
Plynový ohebný vodič by měl být instalován tak, aby se
nedotýkal pohyblivých dílů (např. zásuvka) a neprocházel prostorem, kde není dostatečné místo.
Elektrická síť, ke které je deska připojena, by měla být
chráněna odpovídajícím zabezpečením.
Po montáži má technik povinnost zkontrolovat těsnost
plynové instalace.
UPOZORNĚNÍ: Technik je povinen vyplnit záruční list,
který je podkladem při uplatňování záruky.
Změna trysek na jiný druh plynu
(Obr. B)
UPOZORNĚNÍ: Trysky může vyměnit pouze oprávněný
(autorizovaný) příslušně kvalifikovaný technik.
Z výroby je plynová varná deska vybavena tryskami přizpůsobenými plynu 2E (G20). Ostatní druhy plynu uvádí následující tabulka:
HOŘÁK
PLYN
TLAK
OZNAČENÍ
TRYSKY
TEPELNÉ
ZATÍŽENÍ
WOK
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.36
0.86
3300 W
VELKÝ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.18
0.72
2500 W
STŘEDNÍ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.92
0.58
1500 W
MALÝ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.75
0.49
1000 W
1 Z hořáku sejměte víčko a rozdělovač plamene.
2 Pomocí speciálního klíče vyšroubujte trysku.
3 Místo ní našroubujte příslušnou trysku podle tabulky.
Po výměně seřiďte hořáky (viz „SEŘÍZENÍ PLAMENE“).
Po výměně trysek nalepte příslušnou etiketu s druhem
plynu u přívodu plynu spotřebiče.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku.
Varná deska je vybavena přívodem se závitem o průměru
G1/2” sloužícímu k připojení k plynové instalaci. V případě
zapojení na plynovou láhev (propan-butan) se na přívod
šroubuje koncovka na hadici ∅ 8 × 1 mm.
Plynová varná deska je spotřebič třídy I, vybavený přívodním kabelem s ochranným vodičem. Je nutné ji zapojit do
zásuvky s ochranným kolíkem.
8
Spotřebič splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič vyhovuje požadavkům směrnic:
– Plynové spotřebiče – 90/396/EEC, 93/68/EEC.
– Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na výrobním štítku označen znakem CE.
Stavba spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Obr. D)
Velký hořák
∅ 100 mm
2,5 kW
Střední hořák
∅ 75 mm
1,5 kW
Malý hořák
∅ 55 mm
1,0 kW
WOK hořák
∅ 130 mm
3,3 kW
Ovládací knoflíky hořáků se zapalovačem
Mřížka na hořák
Víčko hořáku
Rozdělovač plamene
Hlava hořáku
Zapalovač
Pojistka plamene
Seřízení plamene
(Obr. C)
1 Zapalte hořák a nastavte nejmenší plamen .
2 Sejměte z trnu ovládací knoflík.
3 Pomocí vhodného šroubováku seřiďte plamen otáčením
šroubku uvnitř trnu.
Zkontrolujte, zda hořák nezhasíná, když rychle přepnete
z maximálního plamene na minimální .
V případě plynu 3B/P (G30) musí být šroub dotažen
(ve směru hodinových ručiček).
Práce s varnou deskou
Zapalování
Otočte příslušný ovládací knoflík proti směru hodinových
ručiček do polohy . Stiskněte jej na doraz a po zapálení
hořáku jej přidržte stále stisknutý asi 10 sekund.
Pokud se po asi 15 sekundách stisknutého knoflíku
v poloze hořák nezapálí, počkejte alespoň 1 minutu,
než to znovu zkusíte.
Pokud náhodou hořák zhasl, vypněte jej otočením knoflíku do polohy
a počkejte alespoň 1 minutu, než jej
znovu zapálíte.
Používání
Aby byla dosažena maximální účinnost při co nejmenší spotřebě plynu, dodržujte následující pokyny:
● používejte nádobí s přiměřeným průměrem pro daný
hořák, viz následující tabulka:
PG-004_v01
HOŘÁK
PRŮMĚR NÁDOBY
WOK ∅ 130 mm
∅ 240-260 mm
VELKÝ ∅ 100 mm
∅ 180-260 mm
STŘEDNÍ ∅ 75 mm
∅ 120-220 mm
MALÝ ∅ 55 mm
∅ 80-160 mm
● po uvedení do varu nastavte ovládání na minimum .
● vždy hrnec přikrývejte pokličkou.
● V případě přerušení dodávky elektřiny můžete hořáky
zapalovat zápalkami.
● Nestavte jednu nádobu na dva hořáky současně.
● Používejte čisté a suché nádoby a takové, jejichž výška
představuje asi 2/3 průměru.
● Nikdy neopravujte spotřebič vlastními silami.
Čištění a údržba
Udržujte stále varnou desku v čistotě.
Mřížky, víčka a rozdělovače plamene myjte teplou vodou
s příměsí saponátu, pak všechny díly opláchněte a nechejte
vyschnout.
Všechny otvory v rozdělovačích plamene musejí být
průchodné a víčka na nich správně ležet.
Ekologie – chraňme životní prostředí
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí
prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj
tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické
likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s.
Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Čištění skla
●
●
●
●
●
K čištění skla nepoužívejte parní čističe.
Lehké nečistoty nejprve navlhčete teplou vodou a pak
houbičkou vytřete do sucha.
Silné nečistoty nejprve navlhčete teplou vodou a pak
zvláštní houbičkou na čištění skla vytřete do sucha.
Zbytky kamene a další usazeniny odstraňujte tak, že
na znečištěné místo nanesete nevelké množství speciálního přípravku na čištění keramického skla nebo bílého
vinného octa a pak hadříkem vytřete do sucha.
Sladkosti, roztavený hliník, umělou hmotu odstraňujte
pomocí škrabky na sklo a pak místo přetřete vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte přípravek na čištění
keramického skla.
Výrobce/dovozce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče nebo které by bylo v rozporu s jeho určením. Výrobce/dovozce si vyhrazuje právo na úpravy
zařízení bez předchozího upozornění, aby jej přizpůsobil právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických a dalších důvodů.
PG-004_v01
9
SK
tesnenie
A
prúdenie
vzduchu
B
C
D
7
8
9
10
11
6
2
2
2
3
1
3
5
10
4
5
PG-004_v01
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
●
●
●
Bezpečnostné pokyny
●
●
●
Pred začatím používania spotrebiča sa zoznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
Spotrebič je určený na domáce použitie. V prípade použitia
v stravovacích zariadeniach sa záručné podmienky menia.
Spotrebič sa môže prevádzkovať v interiéroch.
POZOR: Pri prvom zapnutí sporáka môže vzniknúť
malé množstvo dymu a nepríjemný pach.
POZOR: Prevádzkovanie plynovej varnej dosky sa
spája s emisiou tepla a vlhkosti do miestnosti, v ktorej
je nainštalovaná. Zabezpečte dobré vetranie kuchyne:
nechajte otvorené otvory prirodzeného vetrania alebo
namontujte mechanické vetracie zariadenie (digestor
s ventilátorom).
●
●
●
●
●
Dlhodobá intenzívna prevádzka zariadenia si môže vyžadovať dodatočné vetranie, napr. otvorenie okna, alebo
zintenzívnenie vetrania, napr. zväčšenie mechanického
vetrania tam, kde je taká možnosť.
Varná doska sa nesmie inštalovať v blízkosti chladiarenských zariadení a horľavých látok (napr. záclony,
V blízkosti varnej dosky sa nesmú používať aerosóly.
Priemer dna nádoby musí byť v každom prípade väčší
od priemeru hornej časti horáka, na ktorom sa nádoba
bude používať.
Plynová varná doska sa nesmie používať za účelom
ohrievania priestorov a zohrievania škodlivých, prchavých a pod. tekutín a látok.
POZOR: Ak je povrch varnej dosky poškodený, vypnite napájanie, čím predídete nebezpečenstvu úrazu
elektrickým prúdom.
●
Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel
alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
● Dávajte si pozor, aby sa elektrický napájací kábel nedotýkal horúcich častí sporáka.
Ak sa pevná prívodná šnúra poškodí, s cieľom predísť
nebezpečenstvu ju dajte vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
● Používajte iba originálne, dostupné v autorizovaných
servisoch dýzy, otočné prepínače a rošty.
● V prípade poruchy sa obráťte na špecializovaný servis.
● Niektoré prvky sa počas prevádzky varnej dosky rozohrievajú.
PG-004_v01
●
●
●
●
●
Nedotýkajte sa horúcich prvkov spotrebiča. Nebezpečenstvo popálenia!. Pred čistením nechajte spotrebič
vychladnúť.
Spotrebič sa nesmie nechať s horiacimi horákmi bez
dohľadu, najmä pri vyprážaní, pretože sa môže prehriaty
tuk zapáliť.
Na umývanie varnej dosky sa nesmú používať silné
čistiace prostriedky ako emulzie, mliečka, pasty a pod.
Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné
grafické prvky, ako napr.: označenia, výstražné značky
a pod.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.
Dávajte si pozor pri uvádzaní pokrmov do varu, aby
nedošlo k zaliatiu horákov.
Keramická varná doska nie je odolná voči bodovým
nárazom, napr. fľaštičkou s korením, soľničkou a pod.
Cukor môže reagovať s doskou a zapríčiniť vznik neodstrániteľných škvŕn. Bezodkladne ich odstráňte z dosky.
Uistite sa, že ste pochopili hore uvedené poznámky.
Montáž dosky
(Obr. A)
POZOR: Montáž dosky môže vykonať iba odborne
spôsobilý (autorizovaný) inštalatér, ktorý má príslušné
oprávnenia.
Na obrázku sú uvedené nevyhnutné rozmery a spôsob montáže varnej plynovej dosky.
1 Vyrežte v pracovnej doske otvor podľa uvedených rozmerov.
2 Z dosky odstráňte všetky prvky, ktoré nie sú pripevnené
(rošty, klobúčiky, korunky a pod.).
3 Otočte dosku. Z tesnenia odrežte 4 kusy s požadovanou
dĺžkou, prilepte ich pozdĺž okraja dosky.
4 Vložte varnú dosku do otvoru a pripevnite ju zospodu
pomocou úchytiek.
● Spotrebič musí byť namontovaný v súlade s platnými
stavebnými predpismi týkajúcimi sa inštalácie plynových
spotrebičov v obytných miestnostiach.
● Uistite sa, že pracovná doska je vyrobená z materiálu
s požadovanou tepelnou odolnosťou, aby nedošlo k jej
deformácii zapríčinenej rozohrievaním sa dosky.
11
Pripojenie k plynovej a elektrickej sieti
VÝROBCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ
ŠKODY ZAPRÍČINENÉ NEDODRŽIAVANÍM PLATNÝCH
NORIEM A PREDPISOV A PRIPOJENÍM SPOTREBIČA
NEOPRÁVNENOU OSOBOU.
POZOR: Varnú dosku môže k elektrickej aj plynovej
inštalácii pripojiť iba odborne spôsobilý inštalatér,
ktorý má požadované oprávnenia.
Pred pripojením varnej dosky k elektrickej a plynovej
sieti sa zoznámte s informáciami uvedenými na výrobnom štítku a v tomto návode.
● Pred inštaláciou sa uistite, že miestne podmienky distribúcie (druh a tlak plynu) ako aj nastavenia spotrebiča sú
vhodné.
● Podmienky plynovej prípojky pre toto zariadenie sú uvedené na výrobnom štítku.
● Tento spotrebič sa nepripája do kanála odvodu spalín.
Musí sa inštalovať a pripojiť podľa aktuálnych predpisov
v tejto oblasti. Treba najmä zohľadniť príslušné požiadavky týkajúce sa vetrania.
● Plynová hadica sa musí pripojiť takým spôsobom, aby
sa nedotýkala pohyblivých častí kuchynskej linky (napr.
zásuvky) a neprechádzala príliš tesnými miestami.
● Elektrická inštalácia napájajúca varnú dosku musí byť
istená vhodným ističom.
● Po pripojení varnej dosky je inštalatér povinný overiť tesnosť plynovej siete.
POZOR: Inštalatér je povinný vyplniť záručný list,
ktorý je základom pri vybavovaní reklamácie.
Zmena dýz na iný druh plynu
(Obr. B)
POZOR: Zmenu dýz môže vykonať iba odborne spôsobilý (autorizovaný) inštalatér, ktorý má príslušné
oprávnenia.
Plynová varná doska je vybavená dýzami prispôsobenými
pre druh plynu 3E (G20). Ostatné druhy plynu sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke:
HORÁK
PLYN
TLAK
OZNAČENIE
DÝZY
TEPELNÉ
ZAŤAŽENIE
WOK
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.36
0.86
3300 W
VEĽKÝ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.18
0.72
2500 W
STREDNÝ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.92
0.58
1500 W
MALÝ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.75
0.49
1000 W
3 Priskrutkujte vhodnú dýzu na miesto pôvodnej podľa
tabuľky.
Po výmene dýz treba horáky nastaviť (pozrite „REGULÁCIA PLAMEŇA”.
Po výmene dýz nalepte vhodnú etiketu s uvedeným
druhom plynu pri prípojke varnej dosky.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku.
Doska je vybavená závitovou prírubou s priemerom G1/2“
pre pripojenie k plynovej siete. V prípade používania fliaš
s tekutým plynom (propán-bután) treba na prírubu priskrutkovať koncovku hadice ∅ 8 x 1mm.
Plynová varná doska je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom s ochranným vodičom. Vyžaduje si pripojenie do
elektrickej zásuvky vybavenej ochranným kolíkom.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
– Prostriedky na plynové palivo – 90/396/EEC, 93/68/EEC.
– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD)– 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Konštrukcia spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Veľký horák
∅ 100mm
Stredný horák
∅ 75mm
Malý horák
∅ 55mm
WOK horák
∅ 130 mm
Gombíky horákov so zapaľovaním
Rošt horáka
Klobúčik horáka
Korunka horáka
Telo horáka
Zapaľovač
Bezpečnostná poistka plynu
Regulácia plameňa
(Obr. D)
2,5 kW
1,5 kW
1,0 kW
3,3 kW
(Obr. C)
1 Zapnite horák a nastavte minimálny plameň .
2 Stiahnite gombík z čapu.
3 Pomocou vhodného skrutkovača nastavte plameň otočením skrutky vo vnútri čapu.
Ubezpečte sa, že plameň nehasne v prípade rýchleho
prepnutia z maximálneho plameňa na minimálny .
V prípade plynu 3B/P (G30) musí byť skrutka dotiahnutá
(v smere hodinových ručičiek).
1 Snímte z horáka klobúčik a korunku.
2 Odskrutkujte dýzu pomocou špeciálneho kľúča.
12
PG-004_v01
Prevádzka varnej dosky
●
Zapaľovanie
Otočte príslušný prepínač (proti smeru hodinových ručičiek)
do polohy . Stlačte ho na doraz a po zapálení horáka pridržte (stlačené) po dobu cca. 10 sekúnd.
Ak po cca. 15 sekundách pridržiavania gombíka v polohe
sa horák nezapáli, pred ďalším pokusom počkajte
minimálne 1 minútu.
Ak plameň horáka zhasol náhodne, vypnite horák otoa počkajte min. 1 minútu
čením prepínača do polohy
pred jeho opätovným zapálením.
Prevádzkovanie
Pre dosiahnutie maximálneho výkonu pri minimálnej spotrebe plynu dodržiavajte nižšie uvedené pokyny:
● používajte nádoby s priemerom vhodným pre daný
horák, rozmery si overte v nižšie uvedenej tabuľke:
HORÁK
PRIEMER NÁDOBY
WOK ∅ 130 mm
∅ 240-260 mm
VEĽKÝ ∅ 100 mm
∅ 180-260 mm
STREDNÝ ∅ 75 mm
∅ 120-220 mm
MALÝ ∅ 55 mm
∅ 80-160 mm
● po uvedení do varu nastavte prepínač do polohy minimum .
● nádobu vždy prikrývajte pokrievkou.
● V prípade výpadku elektrického napájania môžete horáky
zapaľovať zápalkami.
● Nádobu neumiestňujte na dvoch horákoch súčasne.
● Používajte čisté a suché nádoby, pričom ich výška by
mala tvoriť cca. 2/3 priemeru.
● Nikdy neopravujte spotrebič sami.
alebo bieleho vinného octu, a potom ho zotrite suchou
handričkou.
Sladkosti, roztavený hliník, umelé hmoty odstraňujte
pomocou škrabky na sklo, a potom utrite miesto vlhkou
handričkou. V prípade potreby použite prípravok na čistenie sklokeramických dosiek.
Ekológia – chráňme životné prostredie
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho
odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú
likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Čistenie a údržba
Pamätajte sa, aby varná doska bola vždy čistá.
Rošty, klobúčiky a korunky horákov čistite s použitím teplej
vody s prídavkom čistiaceho prostriedku, potom všetky prvky
opláchnite a vysušte.
Všetky otvory v korunkách horákov musia byť priechodné, a klobúčiky umiestnené správne.
Čistenie sklenej dosky
●
●
●
●
Na čistenie sklenenej dosky sa nesmú používať parné
čističe.
Jemné znečistenia navlhčite najprv teplou vodou,
a potom špongiou utrite dosucha.
Silné znečistenia navlhčite najprv teplou vodou, a potom
špeciálnou špongiou na čistenie skla utrite dosucha.
Zvyšky kameňa a iné usadeniny odstraňujte nanesením na znečistené miesto malého množstva špeciálneho prípravku na čistenie sklokeramických dosiek
PG-004_v01
Výrobca/Dovozca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy. Výrobca/Dovozca si vyhradzuje
právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných
dôvodov.
13
HU
tömítés
A
légáramlat
B
C
D
7
8
9
10
11
6
2
2
2
3
1
3
5
14
4
5
PG-004_v01
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
●
●
●
Biztonsági előírások
●
●
●
Használatba helyezés előtt kérjük olvassa el a teljes
használati utasítást.
A készülék otthoni használatra készült.. Gastronómiai
felhasználás esetén a garancia feltételei megvált-znak.
A készülék beltérben használható.
FIGYELEM: Az első használatkor a főzőlapból kis
mennyiségű füst és kellemetlen szag távozhat.
FIGYELEM: A gázfőzőlap használata alatt hő és nedvesség gyűl össze a konyhahelyiségben. A helyiség,
amelyben a készüléket be fogja építeni, jól működő
beáramló-kiáramló szellőztetéssel kell rendelkeznie:
Nyitva tartsa a szellőztető nyílásokat, vagy egy mechanikus szellőztető készüléket építsen be (pl. egy konyhai szagelszívót).
●
●
●
●
●
A készülék intenzív és hosszabb idejű használatakor kiegészítő szellőztetésre, pl. ablaknyitásra, vagy
ha-ékonyabb szellőztetésre, azaz a mechanikus szellőtetés nagyobb fokozatra állítására is szükség lehet.
A főzőlapot ne építse be hűtőgépek vagy éghető tárgyak
(pl. függönyök, törölközők, stb.) közelében.
A főzőlap közelében ne használjon aerozolt.
A főzőedény fenekének átmérőjének meg kell mindig
haladnia az égő átmérőjét.
A főzőlapot ne használja a beltér fűtésére, valamint
veszélyes, illékony, stb. folyadékok melegítésére.
FIGYELEM: Ha a főzőlap felülete megsérül, az -ramütés
elkerülése céljából azonnal húzza ki a kész-lék csatlakozó dugóját a konnektroból.
●
Ne kapcsolja be a készüléket, ha a csatlakozózsinór,
vagy maga a készülék láthatóan sérült állapotban van.
● Figyeljen arra, hogy az elektromos csatlakozózsinór
távol legyen a főzőlap forró elemeitől.
Ha készülékebe beépített csatlakozózsinór megsérül, azt
csak a gyártónál vagy képzett szerelőműhelyben javítassa, hogy elkerülje az esetleges sérülések lehetőségét.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet.
● Kizárólag csak az eredeti, márkaszervízben kapható
fúvókákat, szabályzógombokat, rácsokat használja.
● Ha a készülék működésében zavar lépne fel, azt javasoljuk, hogy egy márkaszervízhez forduljon.
● Bizonyos elemek felmelegedhetnek a főzőlap munkája
során.
PG-004_v01
●
●
●
●
●
Ne érintse meg a forró elemeket. Megégetheti magát!
Tisztítás előtt hagyja a készüléket kihűlni.
A begyújtott égőket ne hagyja felügyelet nélkül, főként
sütéskor, mivel a túlhevült zsíradék könnyen lángra kaphat.
A főzőlap tisztításához ne használjon erős tisztítószreket, emulziókat, tejeket, krémeket, mert azok
megsérthetik a főzőlapra felvitt információs ábrákat,
szimbolumokat, stb.
Ez a készülék nem a fizikailag, érzékileg vagy szellemileg korlátozott személyek (gyerekek) által való használatra készült, vagy olyan személyeknek, akik nem
rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,
hacsak a készülék használatára a biztonságukért felelős
személy felügyelete mellett kerül sor vagy előtte ellátja
őket a megfelelő kezelési utasításokkal.
Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
Nam szabad megengedni, hogy az étel kiforrjon, és
elöntse az égőket.
A főzőlap kerámia felülete különféle megütésekre érzékeny, pl. ételízesítő üveg, sótartó.
A lap felforrósodott felületén a cukor gyorsan olvad, aminek következtében tartós folt jöhet létre. A cukorfoltokat
rögtön el kell távolítani a főzőlap felületéről.
Ellenőrízze, a fenti utasításokat betartását.
A főzőlap beépítése
(A. ábra)
FIGYELEM: A főzőlap beépítését kizárólag csak megfelelő jogosultsággal rendelkező, képzett szakember
végezheti el.
Az ábra a főzőlap alapadatait, valamint a beépítési módját
mutatja.
1 A munkalapba a méreteknek megfelelő nyílást vágja.
2 Távolítsa el a főzőlapról a meg nem rögzített tárgyakat
(rácsokat, égőfedeleket, égőket, stb.).
3 Fordítsa meg a főzőlapot. A tömítésről vágjon megfelelő
méretű 4 darabot és ragassza fel azokat a főzőlap kerületére.
4 Helyezze el a főzőlapot a munkalap nyílásában és rögzítse azt alulról a szorítók segítségével.
● A készülék üzembe helyezésével kapcsolatos összes
műveletet a gázkészülékek lakóépületekben történő
szerelésére vonatkozó hatályos építési jog alapján kell
elvégezni.
● Ellenőrizze, hogy a munkalap egy megfelelő, hőálló
anyagból készült-e, hogy a főzőlap felmelegedése ne
okozza a munkalap deformálódását.
15
A főzőlap csatlakoztatása a gáz- valamint az
elektromos hálózathoz
A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A FŐZŐLAP NEM MEGFELELŐ VAGY A RENDELTETÉSÉTŐL
ELTÉRŐ HASZNÁLATÁBÓL, VALAMINT A FŐZŐLAP
JOGOSULATLAN SZEMÉLY ÁLTAL TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSÉBŐL KELETKEZŐ ESETLEGES KÁROKÉRT.
FIGYELEM: A főzőlap a gáz- valamint az elektromos
hálózathoz történő csatlakoztatását kizárólag csak
megfelelő jogosultsággal rendelkező, képzett szakember végezheti el.
A főzőlap a gáz- valamint az elektromos hálózathoz
történő csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el
a készülék adattábláján valamint a használati utasításban foglalt információkat.
● A készülék beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a rendelkezésére álló gázellátás (a gáz fajtája és nyomása) megfelel-e annak, amire a készülék gyárilag készült.
● A gáz fajtájára vonatkozó információ megtalálható
a készülék adattábláján.
● A készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezető készülékhez. A készülék beszerelésének valamint a gázhálózatra csatlakoztatásának meg kell felelnie az érvényben
lévő előírásoknak. Külön figyelmet kell frdítani a szellőztetésre vonatkozó követelményekre.
● A rugalmas gázvezetéket úgy kell vezetni, hogy megfelelő térfogatban legyen, és ne érintkezzen a munkalap
mozgós elemeivel (pl. fiók).
● Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelő földéssel
rendelkezik-e.
● A főzőlap beszerelése után a szerelő köteles ellenőrizni
a gázcsatlakozás tömítését.
FIGYELEM: A szerelő köteles a jótállási jegyet kitölteni, ami a jótállás érvényességének alapja.
A fúvókák cseréje
(B. ábra)
FIGYELEM: A fúvókák cseréjét kizárólag csak megfelelő jogosultsággal rendelkező, képzett szakember
végezheti el.
A főzőlap gyárilag a 2E (G20) típusú gázfajtának megfelelő
fúvókákkal rendelkezik. A többi gáznemet az alábbi adattábla
mutatja:
ÉGŐ
GÁZ
TÍPUSA
NYOMÁS
WOK
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.36
0.86
3300 W
NAGY
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.18
0.72
2500 W
KÖZEPES
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.92
0.58
1500 W
KICSI
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.75
0.49
1000 W
16
FÚVÓKA
TERMIKUS
REFERENCIA TELJESÍTMÉNY
1 Vegye le az égőfedeleket és koronákat az égőről.
2 Egy szakszerű kulcs segítségével csavarozza ki a fúvókát.
3 Csavarozza be az adattáblának megfelelő fúvókát.
A fúvókák cseréje után állítsa be az égőket, lásd ”A LÁNG
BEÁLLÍTÁSA”-t.
A fúvókák cseréje után a gázcsatlakozó melletti adattáblát cseréje ki az új gáznemnek megfelelő adattáblára.
Műszaki adatok
A készülék műszaki adatai a rajta található adattáblán találhatóak.
A főzőlap el van látva egy G1/2’’ átmérőjű csőcsonkkal,
amely a gázcsatlakoztatást szolgálja. A folyékony (propanbutan) gázpalackhoz történő csatlakoztatáskor rá kell csavarni anyára a rugalmas, ∅ 8 x 1mm-es csővéget.
A főzőlap I. osztályú készülék, mely biztonságos, földelt
csatlakozóval rendelkezik. Kizárólag csak egy bekötött védőérintkezővel rendelkező hálózati dugaszolóaljzatra lehet
csatlakoztatni.
A készülék megfelel az érvényes szabványoknak.
A készülék megfelel az alábbi direktíváknak:
– Gázkészülékek – 90/396/EEC, 93/68/EEC.
– Alacsonyfeszültségű berendezés (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék adattábláján a CE jelzés található.
A készülék felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(D. ábra)
Nagy égő
∅ 100 mm
2,5 kW
Közepes égő
∅ 75 mm
1,5 kW
Kis égő
∅ 55 mm
1,0 kW
WOK égő
∅ 130 mm
3,3 kW
Az égők az elektroszikrás gyújtó bekapcsolójával ellátott
szabályzógombja
Rács
Égőfedél
Égőkorona
Égőalja
Elektroszikrás gyújtó
A gázszökés elleni biztosítás
A láng beállítása
(C. ábra)
1 Gyújtsa be az égőt és állítsa a minimum pozícióba .
2 Vegye le a szabályzógombot.
3 Állítsa be a lángot úgy, hogy egy megfelelő csavarhúzóval állítsa a csap belsejében lévő csavart.
Ellenőrizze, hogy a láng nem alszik-e ki a nagylángról
a kislángra való gyors átváltásnál.
A 3B/P (G30) gáznem esetében a csavart az óramutató
járásának megfelelő irányban kell becsavarni.
PG-004_v01
●
Működés
Az égő meggyújtása
A kiválasztott égő szabályzógombáját fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányban és állítsa rá a pozícióra.
Nyomja be és tartsa benyomva a gáz meggyulladása után
kb. 10 másodpercig.
Ha az égő 15 másodperc elteltével sem gyullad be,
engedje fel a szabályzógombot, és várjon legalább 1 percet, mielőtt újra megprobálná begyújtani az égőt.
Ha az égő véletlenül kialszik, forgassa a szabályzógombot a
pozícióra, és várjon legalább 1 percet, mielőtt
újra megprobálná begyújtani az égőt.
A főzőlap használata
Az égő maximális hatékonyságának biztosítása érdekében,
vegye figyelembe az alábbi utasításokat:
● a használt égő méretére illő lábasokat és fazekakat
használjon, lásd az alábbi tábla:
ÉGŐ
EDÉNY ÁTMÉRŐJE
WOK ∅ 130 mm
∅ 240-260 mm
NAGY ∅ 100 mm
∅ 180-260 mm
KÖZEPES ∅ 75 mm
∅ 120-220 mm
KICSI ∅ 55 mm
∅ 80-160 mm
●
Kőmaradékok és más lerakódás eltávolításához speciális kerámiaüveg-tisztítószert vagy fehér szőlőecetet
használjon, utána száraz, enyhe ruhával törölje le.
Édesség, megolvadt alufólia, műanyag eltávolításához egy speciális vakarót használjon, utána nedves,
enyhe ruhával törölje le. Szükség esetén használjon
valamilyen kerámiaüveg-tisztítószert.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezetvédelemhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges.
Ebből a célből: A karton csomagolást adje le
a hulladékgyűjtő helyre, a polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő
gyűjtőhelyen adja le, mivel a kész-ülékben
a környezetre veszélyes anyagok találhatók.
Ne dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
● amint egy folyadék forrni kezd, állítsa a szabalyzógomot
a minimum pozícóra .
● mindig fedje le az edényt fedővel.
● Áramszünet esetén meggyújthatja az égőket gyúfa segítségével.
● Ne tegye egy edényt két égőre egyszerre.
● Mindig csak tiszta és száraz edényeket használjon, legjobb, ha magasságuk nem haladja meg a fenekük átmérőjének 2/3-át.
● Soha se kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket.
Tisztítás és karbantartás
Mindig tisztán tartsa a készüléket.
A rácsokat, az égőfedeleket valamint égőkoronákot tisztítószeres, meleg vízben mossa el, utána öblítse és szárazra
törölje.
Ellenőrizze, hogy az égőkorona nyílásai nincsenek-e
eltömődve, valamint a fedelek megfelelően maranak-e
az égőkön.
Az üveglapok tisztítása
●
●
●
Az üveglapokat ne tisztítsa gőzzel.
Apró beszennyezéseket először vizesítse meg meleg
vízzel, utána egy szivaccsal törölje szárazra.
Komoly beszennyezéseket először vizesítse meg
meleg vízzel, utána egy speciális üvegtisztító szivaccsal
törölje szárazra.
PG-004_v01
Gyártó/importőr nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet
a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez.
Gyártó/importőr fenntartja magának a jogot a termék módosítására
tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak,
szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós,
kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
17
RO
garnitură
A
circulaţia
aerului
B
C
D
7
8
9
10
11
6
2
2
2
3
1
3
5
18
4
5
PG-004_v01
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Indicaţii privind siguranţa
●
●
●
Înainte de a utiliza pentru prima dată aparatul, familiarizaţi-vă cu conţinutul instrucţiunilor de utilizare, citiţi-le
în întregime.
Aparatul este destinat utilizării casnice. În cazul în care
va fi folosit în afaceri gastronomic, condiţiile de garanţe
se modifică.
Aparatul poate fi fi utilizat în interiorul încăperilor.
ATENŢIE: Dacă puneţi plita în funcţiune pentru prima
dată, ea poate emana o cantitate mică de fum şi un
miros neplăcut.
ATENŢIE: Utilizarea plitei pe gaz conduce la eliminarea
de căldură şi umiditate în încăperea în care aceasta este
instalată. Asiguraţi o bună ventilaţie a spaţiului în care
se găteşte: folosiţi ventilaţia naturală, lăsând deschise
orificiile de ventilare sau instalaţi dispozitive mecanice
de ventilaţie (hotă cu mecanism de evacuare/ ventilare).
●
●
●
●
●
Folosirea îndelungată, intensivă a aparatului poate necesita o ventilaţie suplimentară şi mai eficientă, de exemplu
deschiderea ferestrelor sau mărirea nivelului de ventilare
mecanică, acolo unde aceasta există.
Nu instalaţi plita în apropierea aparatelor de răcire sau
a materialelor uşor inflamabile (de ex. perdele, prosoape etc.).
Nu folosiţi aerosoli în apropierea plitei.
Diametrul fundului vaselor utilizate pentru gătit trebuie să
fie întotdeauna mai mare decât diametrul arzătoarelor pe
care sunt aşezate.
Nu folosiţi plita pe gaz pentru a încălzi încăperea şi pentru încălzirea lichidelor sau a materialelor periculoase, ce
se evaporă.
ATENŢIE: Dacă suprafaţa plitei este deteriorată, decuplaţi aparatul de la curentul electric, pentru a evita
pericolul de electrocutare.
●
Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei.
● Evitaţi contactul cablului de alimentare cu porţiunile
ajunse la o temperatură ridicată ale aragazului.
Pentru a evita pericolele, dacă s-a produs deteriorarea
cablului de alimentare ataşat la aparat, acesta trebuie
înlocuit la producător, într-un atelier de reparaţii specializat sau de către o persoană calificată.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
o persoană calificată. Reparaţiile efectuate în mod
necorespunzător pot pune serios în pericol viaţa utilizatorului.
PG-004_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Folosiţi numai jicloare, butoane şi grătare originale, ce
pot fi achiziţionate în punctele de servis.
În cazul în care apar defecţiuni, vă sfătuim să mergeţi la
un punct de servis.
Unele componente se înfierbântă în timpul funcţionării
plitei.
Nu atingeţi părţile aparatului care s-au înfierbântat.
Există riscul provocării unor arsuri! Lăsaşi aparatul să se
răcească înainte de a-l curăţa.
Nu lăsaţi neesupravegheat aparatul cu arzătoarele
aprinse, mai ales în timpul prăjirii unor produse, când
grăsimea încinsă se poate aprinde.
Pentru spălarea plitei, nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsie, lichid sau pastă etc. Acestea pot
şterge diferitele simbolurile informative înscrise pe suprafeţe, cum ar fi: marcajele, semnele de avertizare etc.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale limitate,
de către persoane care nu posedă experienţa necesară
utilizării aparatului, dacă aceasta nu se face sub supraveghere şi în conformitate cu regulile de utilizare aduse
lor la cunoştinţă de către persoanele responsabile de
siguranţa lor.
Supravegheaţi copiii, pentru a-i împiedica să se joace la
aparat.
Fiţi atent(ă) la momentul când produsul ajunge la fierbere, pentru a evita scurgerea lichidelor pe arzătoare.
Plita ceramică este sensibilă la lovituri punctuale, de
exemplu cu sticluţa de condimente, cu solniţa etc.
Zahărul topit pe plită poate lăsa pete care nu se mai
şterg. De aceea, îndepărtaţi-l imediat de pe plită.
Asiguraţi-vă că aţi înţeles bine indicaţiile prezentate
mai sus.
Montarea plitei
(Desen A)
ATENŢIE: Montarea plitei poate fi efectuată numai de
către un instalator autorizat, care posedă calificarea
necesară.
În desen sunt prezentate dimensiunile obligatorii şi modul de
montare a plitei pe gaz.
1 Decupaţi blatul în conformitate cu dimensiunile menţionate.
2 Luaţi de pe plită toate elementele care nu sunt fixate
(grătare, capace, coroanele arzătoarelor etc.).
3 Întoarceţi plita. Tăiaţi din garnitură 4 bucăţi la lungimea
potrivită şi lipiţi-le pe marginile plitei.
4 Introduceţi plita în spaţiul decupat şi fixaţi partea de jos
cu ajutorul consolelor.
● Aparatul trebuie să fie montat în conformitate cu legislaţia în construcţie în vigoare din domeniul instalării aparatelor pe gaz în spaţii locuite.
● Asiguraţi-vă că blatul mesei este realizat dintr-un material cu o rezistenţă adecvată la căldură, pentru a nu se
ajunge la deformarea sa în urma înfierbântării plitei.
19
Racordarea la instalaţia de gaz şi la cea
electrică
Schimbarea jiclorului pentru alt tip de gaz
(Desen B)
PRODUCĂTORUL NU-ŞI ASUMĂ RESPOSABILITATEA
PENTRU EVENTUALELE DEFECŢIUNI PROVOCATE
DE NERESPECTAREA NORMELOR ŞI INDICAŢIILOR
OBLIGATORII ŞI DE RACORDAREA LA INSTALAŢIA DE
GAZ ŞI LA CEA ELECTRICĂ DE CĂTRE O PERSOANĂ
NEAUTORIZATĂ.
ATENŢIE: Schimbarea jiclorului poate fi efectuată
numai de către un instalator autorizat, care posedă
calificarea necesară.
ATENŢIE: Racordarea plitei atât la reţeaua electrică cât
şi la cea de gaz poate fi efectuată numai de către un
instalator care posedă calificarea necesară.
Înainte de racordarea plitei la instalaţia electrică şi la cea
de gaz, luaţi la cunoştinţă informaţiile cuprinse în fişa
de specificaţii tehnice a aparatului şi în instrucţiunile de
utilizare de faţă.
● Înainte de instalare, asiguraţi-vă că sunt corespunzătoare condiţiile locale de distribuţie (tipul gazului şi presiunea sa) şi amplasarea aparatului.
● Condiţiile alimentării cu gaz pentru acest aparat sunt
înscrise în tăbliţa cu specificaţii tehnice.
● Acest aparat nu poate fi racordat la reţele cu combustibili.
● Trebuie să fie instalate şi racordate în conformitate cu
normele de instalare în vigoare. Trebuie în special să
respectaţi întocmai cerinţele privitoare la ventilaţie.
● Furtunul pentru gaz trebuie să fie astfel montat încât să
nu intre în contact cu elementele mobile ale carcasei (de
ex. cu sertarele) şi să nu treacă printr-o încăpere unde
nu este loc suficient.
● Instalaţia electrică la care este racordată plita trebuie să
fie asigurată, cu o siguranţă corespunzătoare.
● După instalarea plitei, instalatorul are obligaţia de a verifica etanşeitatea
ATENŢIE: Instalatorul este obligat să completeze
formularul de garanţie pe baza căruia este eliberată
garanţia.
20
Din fabrică, jiclorul plitei pentru gaz este reglat pentru gaz
2E (G20). Celelalte tipuri de gaz sunt prezentate în tabelul
de mai jos:
ARZĂTOR
GAZ
PRESIUNE
INDICATORI
JIGLOARE
CĂLDURĂ
PRODUSĂ
WOK
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.36
0.86
3300 W
MARE
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.18
0.72
2500 W
MEDIU
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.92
0.58
1500 W
MIC
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.75
0.49
1000 W
1 Luaţi capacul sau coroana arzătorului.
2 Desfaceţi jiclorul cu ajutorul unei chei speciale.
3 Înşurubaţi jiclorul adecvat în locul celui de dinainte, în
conformitate cu tabelul anterior.
După schimbarea jiclorului, reglaţi arzătoarele (a se
vedea „REGLAREA FLĂCĂRII”)
După schimbarea jiclorului lipiţi eticheta corespunzătoare, cu tipul gazului pe cotul de racord al colectorului aragazului.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi în lista de specificaţii tehnice.
Plita este prevăzută cu un cot cu filet cu diametrul G1/2” ce
serveşte la racordarea la instalaţia de gaz. În cazul racordării
la o butelie de gaz lichid (propan-butan), la cot este înşurubat un cap pentru ∅ 8 x 1mm.
Plita pe gaz este un aparat din clasa I prevăzut cu cablu de
alimentare cu înveliş de protecţie. Este necesară conectarea
sa la o priză prevăzută cu contact de protecţie.
Aparatul îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
– Aparate funcţionând pe bază de gaz – 90/396/EEC,
93/68/EEC.
– Aparate electrice de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
PG-004_v01
Structura aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Desen D)
Arzător mare
∅ 100 mm
2,5 kW
Arzător mediu
∅ 75 mm
1,5 kW
Arzător mic
∅ 55 mm
1,0 kW
Arzător WOK
∅ 130 mm
3,3 kW
Butoanele arzătoarelor cu aprinzător
Grătar pentru arzător
Capac arzător
Coroana arzătorului
Corpusul arzătorului
Aprinzător
Element de siguranţă împotriva scurgerii de gaz
Reglarea flăcării
(Desen C)
1 Aprindeţi arzătorul şi reglaţi flacăra la minim .
2 Scoateţi butonul de pe ax.
3 Cu ajutorul unei şurubelniţe adecvate, reglaţi flacăra
rotind şurubul din interiorul axului.
Verificaţi dacă flacăra nu se stinge la trecerea rapidă de
la maxim la minim .
În cazul gazului 3B/P (G30) şurubul trebuie să fie desfăcut (în sensul acelor de ceasornic).
● acoperiţi întotdeauna vasul cu un capac.
În cazul unei pene în alimentarea cu energie, puteţi
aprinde arzătorul cu un chibrit.
● Nu aşezaţi vase pe două arzătoare în acelaşi timp.
● Folosiţi vase curate şi uscate, a căror înălţime se ridică
la cca. 2/3 din diametru.
● Nu reparaţi niciodată singur(ă) aparatul.
●
Curăţare şi păstrare
Reţineţi că trebuie să păstraţi mereu plita curată.
Curăţaţi grătarele, capacele şi coroanele arzătoarelor folosind apă caldă cu puţin detergent, pe urmă clătiţi toate elementele şi lăsaţi să se usuce.
Toate orificiile din coroanele arzătoarelor trebuie să fie
funcţionale, iar capacele trebuie să fie bine fixate pe ele.
Curăţarea plitei de sticlă
●
●
●
●
Utilizarea plitei
●
Aprinderea
Rotiţi (în sens invers acelor de ceasornic) butonul dorit în
poziţia . Apăsaţi-l până la capăt şi după aprinderea arzătorului menţineţi-l apăsat în continuare, circa 10 secunde.
Dacă după ce aţi ţinut apăsat circa 15 secunde butonul
în poziţia arzătorul nu se aprinde, aşteptaţi minimum
1 minut înainte de a încerca din nou.
Dacă flacăra arzătorului s-a stins din greşeală, închideţi
şi aşteptaţi miniarzătorul rotind butonul în poziţia
mum 1 minut înainte de a-l aprinde din nou.
Utilizare
Pentru a obţine maxima eficienţă folosind o minimă cantitate
de gaz, respectaţi următoarele indicaţii:
● folosiţi vase cu diametrul adecvat respectivului arzător;
consultaţi tabelul de mai jos:
ARZĂTOR
DIAMETRUL VASULUI
WOK ∅ 130 mm
∅ 240-260 mm
MARE ∅ 100 mm
∅ 180-260 mm
MEDIU ∅ 75 mm
∅ 120-220 mm
MIC ∅ 55 mm
∅ 80-160 mm
● după atingerea punctului de fierbere, aduceţi butonul în
poziţia minimum .
PG-004_v01
Pentru curăţarea plitei de sticlă nu folosiţi dispozitive de
curăţat cu aburi.
Pentru a îndepărta mudăria uşoară, umeziţi mai întâi cu
apă caldă, pe urmă ştergeţi cu un burete până la uscare.
Pentru a îndepărta murdăria mai puternică, umeziţi mai
întâi cu apă caldă, pe urmă, cu ajutorul unui burete special pentru curăţarea sticlei, ştergeţi până la uscare.
Pentru a îndepărta depunerile de calcar şi alte depuneri, curăţaţi turnând pe suprafaţa murdară o cantitate
mică de preparat pentru curăţarea sticlei ceramice sau
oţet alb de vin, pe urmă ştergeţi cu o cârpă uscată.
Pentru a îndepărta dulciurile, aluminiul topit, materialul plastic, folosiţi un raclor pentru sticlă, pe urmă ştergeţi suprafaţa cu o cârpă umedă. Dacă e necesar, folosiţi
un preparat pentru curăţarea sticlei ceramice.
Ecologia – să avem grijă de mediu
Fiecare utilizator poate contribui la protejarea mediului. Nu
este nici greu, nici costisitor. Pentru aceasta: duceţi ambalajele de carton la maculatură, sacii din polietilen
(PE) aruncaţi-le la containerele pentru plastic.
Duceţi aparatele uzate la un punct de colectare
specializat, deoarece componentele periculoase ale aparatelor pot reprezenta o ameninţare pentru mediu.
Nu aruncaţi aparatele împreună cu deşeurile menajere!!!!
Producătorul/importatorul nu răspunde de eventualele deteriorări
provocate de utilizarea neadecvată a produsului, în neconformitate
cu destinaţia sa sau de utilizarea sa necorespunzătoare. Producătorul/importatorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment, fără o înştiinţare prealabilă, pentru a se conforma prevederile legale, normelor, directivelor sau din motive de construcţie,
comerciale, estetice ş.a.
21
RU
A
уплотнение
600
510
мм
мм
мин. 76 см
мин
. 50
553
мм
мин. 5 см
мм
B
. 50
мм
мин. 0,5 см
мм
мин. 2 см
. 50
мин
мин
473
мм
мин
0 мм
. 10
протекание
воздуха
0 мм
. 10
мин
C
D
7
8
9
10
11
6
2
2
2
3
1
3
5
22
4
5
PG-004_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Указания по безопасности
●
●
●
Перед началом использования устройства ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по обслуживанию.
Устройство предназначено для домашнего применения. В случае использования для кулинарной промышленности условия гарантии изменяются.
Устройство может применяться в помещениях.
ВНИМАНИЕ: При первом включении плиты возможно появление небольшого количества дыма и
может ощущаться неприятный запах.
ВНИМАНИЕ: Использование газовой плиты вызывает выделение тепла и влажности в помещении,
в котором она установлена. Обеспечьте хорошую
вентиляцию кухонного помещения: содержите
открытыми натуральные вентиляционные
отверстия или установите механическое вентилирующее устройство (дымоотводный колпак
с механической вытяжкой).
●
●
●
●
●
Длительное интенсивное применение устройства
может требовать дополнительной вентиляции,
например, открытия окна или более эффективной
вентиляции, например, увеличения уровня механической вентиляции там, где она имеется.
Не устанавливайте плиту вблизи охладительных
устройств и легко воспламеняемых материалов
(например, занавесок, полотенец и т.п.).
Не используйте аэрозоли вблизи плиты.
Диаметр дна посуды должен быть всегда больше,
чем диаметр венца конфорки, на которой она будет
применяться.
Не используйте газовую плиту с целью обогревания
помещений и подогревания вредных, летучих жидкостей или материалов и т.п.
ВНИМАНИЕ: Если поверхность плиты повреждена,
отключите электричество, чтобы избежать возможности поражения электрическим током.
●
Не включайте прибор, если питающий провод или
корпус имеют видимые повреждения.
● Обратите внимание на то, чтобы провод подключения не прикасался к горячим частям плиты.
Если питающий неотсоединяемый провод будет
поврежден, то во избежание аварийных ситуаций
он должен быть заменен у производителя, в спеPG-004_v01
циализированной ремонтной мастерской или квалифицированным специалистом.
Ремонт устройства может выполняться только
квалифицированными специалистами. Неправильно выполненный ремонт может вызвать
серьезную угрозу для пользователя.
● Применяйте только оригинальные, доступные в авторизованных сервисных пунктах сопла, воротки,
решетки.
● В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
● Некоторые элементы нагреваются во время работы
плиты.
● Не прикасайтесь к горячим частям оборудования.
Существует риск ожога! Оставьте устройство охладиться перед очисткой.
● Не оставляйте устройства с зажженными горелками
без внимания, особенно во время жарки, поскольку
перегретый жир может загореться.
● Для мытья плиты не используйте агрессивные детергенты в виде эмульсии, молочка, паст и т.п. Они
могут, в частности, удалить нанесенные информационные графические символы такие, как: обозначения, предостерегающие знаки и т.п.
● Настоящее оборудование не предназначено для пользования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, чувственными или психическими
способностями или лицами, не имеющими опыта или
незнакомыми с устройством, за исключением ситуации, когда это проходит под надзором или согласно
инструкции по эксплуатации устройства, переданной
лицами, ответственными за их безопасность.
● Обратите внимание на детей, чтобы они не игрались
устройством.
● Обратите внимание на момент закипания, чтобы не
допустить заливания конфорок.
● Керамическая плита чувствительна к точечным ударам, например, баночкой со специями, солонкой и т.п.
● Сахар может войти в реакцию с плитой, оставляя неудалимые пятна. Немедленно удаляйте их с плиты.
Убедитесь, что вышеуказанные рекомендации
были поняты.
Монтаж плиты
(Рис. A)
ВНИМАНИЕ: Монтаж плиты может выполняться
только квалифицированным (авторизованным)
монтером.
На рисунке представлены необходимые размеры и способ монтажа газовой плиты.
1 Сделайте отверстие в столешнице согласно размерам.
2 Снимите с плиты все неприкрепленные элементы
(решетки, крышки, венцы конфорок и т.п.).
3 Поверните плиту. Отрежьте от уплотнителя 4 части
соответствующей длины и приклейте вдоль краев плиты.
23
4 Вложите плиту в отверстие и прикрепите ее снизу
при помощи держателей.
● Устройство должно быть установлено согласно актуальным действующим строительным правилам в области установки газовых устройств в жилых помещениях.
● Убедитесь, что столешница стола выполнена из
материала с соответствующей тепловой стойкостью,
чтобы не появилась деформация, вызванная нагреванием плиты.
Подключение к газовой и электрической
системе
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И ПОЛОЖЕНИЙ,
А ТАКЖЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПЛИТЫ НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ.
ВНИМАНИЕ: Подключение плиты, как к электрической, так и к газовой системе может выполнять
только квалифицированный монтер, имеющий
соответствующие полномочия.
Перед подключением плиты к электрической
и газовой системе ознакомьтесь с информацией на
щитке устройства и с настоящей информацией.
● Перед монтажом убедитесь, что местные условия
дистрибуции (вид газа и его давление), а также
настройки оборудования правильные.
● Условия настройки газа этого устройства указаны на
щитке.
● Устройство не подключается к трубопроводам, отводящим продукты сгорания. Устройство должно быть
установлено и подключено согласно актуальным
действующим правилам монтажа. В частности, следует учесть соответствующие требования по вентиляции.
● Гибкий газопровод должен быть установлен так,
чтобы не соприкасался с подвижными частями сегмента корпуса (например, с выдвижным ящиком)
и не проходил через пространство, в котором нет
достаточного места.
● Электрическая система, питающая плиту, должна
быть предохранена соответствующим способом
подобранным предохранением.
● После установки плиты монтер обязан проверить
герметичность газовой системы.
ВНИМАНИЕ: монтер обязан заполнить гарантийную карту, являющуюся основанием для предоставления гарантии.
24
Замена сопел на другой вид газа
(Рис. B)
ВНИМАНИЕ: Замена сопел может выполняться
только квалифицированным (авторизованным)
монтером.
На заводе плита оснащена соплами, приспособленными
для газа 2E (G20). Остальные виды газа представлены
в следующей таблице:
КОНФОРКА
ГАЗ
ДАВЛЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
СОПЛА
ТЕПЛОВАЯ
НАГРУЗКА
ВОК
2E (G20)
3B/P (G30)
20 мбар
37 мбар
1.36
0.86
3300 W
БОЛЬШАЯ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 мбар
37 мбар
1.18
0.72
2500 W
СРЕДНЯЯ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 мбар
37 мбар
0.92
0.58
1500 W
МАЛАЯ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 мбар
37 мбар
0.75
0.49
1000 W
1 Снимите с горелки крышку и венец.
2 Выкрутите сопло при помощи специального ключа.
3 Вкрутите соответствующее сопло на место предыдущего согласно таблице.
После замены сопел отрегулируйте горелки
(см. «РЕГУЛИРОВКА ПЛАМЕНИ».
После замены сопел наклейте соответствующую этикетку с видом газа на патрубке подключения коллектора плиты.
Технические характеристики
Технические параметры указаны на щитке устройства.
Плита оснащена патрубком с резьбой диаметром G1/2”,
предназначенным для подключения газовой системы.
В случае подключения баллона с жидким газом (пропанбутан) на патрубок навинчивается наконечник для
шланга ∅ 8 x 1 мм.
Газовая плита является устройством I класса, оснащенным проводом подключения с предохранительной
жилой. Требует подключения к сетевой розетке с предохранительным контактом.
Устройство соответствует требованиям действующих
норм.
Устройство соответствует требованиям директив:
– Устройства, сжигающие газовое топливо
– 90/396/EEC, 93/68/EEC.
– Электрическое низковольтное оборудование (LVD)
– 2006/95/EC.
– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Устройство обозначено знаком соответствия CE на
щитке.
PG-004_v01
Конструкция устройства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Рис. D)
Большая конфорка
∅ 100 мм
2,5 кВт
Средняя конфорка
∅ 75 мм
1,5 кВт
Малая конфорка
∅ 55 мм
1,0 кВт
ВОК конфорка
∅ 130 мм
3,3 кВт
Воротки конфорок с включателем зажигания
Решетка конфорки
Крышка конфорки
Корона конфорки
Корпус горелки
Прибор зажигания
Антипылевая защита газа
Регулировка пламени
(Рис. C)
1 Включите конфорку и установите минимальное
пламя .
2 Снимите вороток со стержня.
3 При помощи соответствующей отвертки отрегулируйте пламя, поворачивая болт внутри стержня.
Убедитесь, что пламя не гаснет в случае быстрого
переключения с максимального пламени на минимальное .
В случае газа 3B/P (G30) болт должен быть докручен (согласно направлению часовых стрелок).
● после доведения до кипения установите вороток
в позицию минимум .
● всегда накрывайте посуду крышкой.
● В случае перерыва в поставке энергии конфорки
можно зажигать при помощи спичек.
● Не ставьте посуду на двух конфорках одновременно.
● Используйте чистую и сухую посуду, высота которой
составляет примерно 2/3 диаметра.
● Никогда не ремонтируйте оборудование самостоятельно.
Очистка и консервация
Помните о постоянном содержании плиты
в чистоте.
Решетки, крышки и венцы конфорок следует чистить при
помощи теплой воды с добавкой детергента, затем все
элементы следует промыть водой и высушить.
Все отверстия в венцах конфорок должны быть
незатканными, а крышки на них правильно лежать.
Очистка стеклянной плиты
●
●
●
●
Работа с плитой
Зажигание
Поверните (в направлении, противоположном движению
часовых стрелок) соответствующий вороток в позицию .
Нажмите его до упора и после зажжения конфорки придержите (далее нажатым) в течение примерно 10 секунд.
Если через примерно 15 секунд держания нажатого
воротка в позиции конфорка не зажжется, подождите минимально 1 минуту перед очередной
пробой.
Если пламя конфорки было случайно погашено,
выключите конфорку, поворачивая вороток в позицию
и подождите минимально 1 минуту перед
его очередным зажиганием.
Эксплуатация
наименьшем расходе газа соблюдайте следующие рекомендации:
● используйте посуду с диаметром, соответствующим
для данной конфорки, смотрите таблицу ниже:
КОНФОРКА
ДИАМЕТР ПОСУДЫ
ВОК ∅ 130 mm
∅ 240-260 mm
БОЛЬШАЯ ∅ 100 мм
∅ 180-260 mm
СРЕДНЯЯ ∅ 75 мм
∅ 120-220 mm
МАЛАЯ ∅ 55 мм
∅ 80-160 mm
PG-004_v01
●
Для очистки стеклянной плиты не используйте оборудования для очистки паром.
Легкие загрязнения намочите сначала теплой водой,
а затем протрите при помощи губки на сухо.
Сильные загрязнения намочите сначала теплой
водой, а затем при помощи специальной губки для
чистки стекла вытрите на сухо.
Остатки камня и другие осадки удаляйте, нанося на
загрязненное место небольшое количество специального препарата для чистки керамического стекла
или белого винного уксуса, а затем протрите тряпочкой на сухо.
Сладкое, растопленный алюминий, пластик удаляйте
при помощи скребка для стекла, а затем протрите место
влажной тряпочкой. В случае необходимости используйте препарат для очистки керамического стекла.
Экология – забота об окружающей среде
Каждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью: картонные упаковки сдавайте в макулатуру,
полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика. Непригодное устройство отдайте в соответствующий
пункт по утилизации, т.к. содержащиеся
в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе
с коммунальными отходами!!!
Изготовитель/импортер не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
устройства не по назначению или неправильного обращения
с ним. Изготовитель/импортер сохраняет за собой право на
модификацию продукта в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных
изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим
причинам.
25
BG
A
уплътнител
600
510
мм
мм
мин. 76 см
мин
. 50
553
мм
мин. 5 см
мм
B
. 50
мм
мин. 0,5 см
мм
мин. 2 см
. 50
мин
мин
473
мм
мин
0 мм
. 10
въздушен
поток
0 мм
. 10
мин
C
D
7
8
9
10
11
6
2
2
2
3
1
3
5
26
4
5
PG-004_v01
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Препоръки за безопасност
●
●
●
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се
със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
Уредът е предназначен само за домашно използване. В случай че се използва в заведение за хранене, гаранционните условия се променят.
Уредът може да се използва вътре в помещения.
ВНИМАНИЕ: При първото включване плотът
може да изпуска незначителни количества дим
и да издава неприятна миризма.
ВНИМАНИЕ: Използването на газовия плот води
до отделяне на топлина и влага в помещението, в което е инсталиран. Осигурете добра
вентилация на кухненското помещение: поддържайте проходими естествените вентилационни
отвори или инсталирайте механичен вентилационен уред (аспиратор с механично действие).
●
●
●
●
●
При по-продължително интензивно използване на
уреда може да бъде необходима допълнителна вентилация, напр. отваряне на прозореца или по-ефективна вентилация, напр. увеличаване на нивото на
механичната вентилация, в случай че има такава.
Не инсталирайте плота близо до охлаждащи уреди или
леснозапалими материали (напр. пердета, кърпи и др.).
Не използвайте аерозоли близо до плота.
Диаметърът на дъното на съда трябва винаги да
бъде по-голям от диаметъра на пръстена на пламъка
на котлона, на който искате да го използвате.
Не използвайте газовия плот за отопление на помещения и подгряване на вредни и летливи течности
или материали и др.
ВНИМАНИЕ: Ако повърхността на плота е повредена, изключете електричеството, за да избегнете опасността от токов удар.
●
Не включвайте уреда, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
● Внимавайте електрическите кабели да не докосват
горещите елементи на печката.
Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя,
в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуалната опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
● Използвайте само оригинални дюзи, регулатори, подставки, достъпни в оторизираните сервизи.
PG-004_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз на.
Някои елементи се нагряват по време на работа на
плота.
Не докосвайте горещите части на уреда. Има опасност от изгаряне! Оставете уреда да изстине преди
почистване.
Не оставяйте уреда със запалени горелки без надзор, особено по време на пържене, тъй като прегрялата мазнина може да се запали.
За миене на плота не използвайте прекалено силни
миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др. Те
могат да отстранят нанесените информационни графични символи като напр.: обозначения, предупредителни знаци и др.
Този уред не е предназначен за използване от лица
(в това число деца) с ограничени физически, сетивни
или психически възможности, както и от лица без
опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно с инструкцията за
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
Внимавайте децата да не си играят с уреда.
Внимавайте течностите да не изкипят, за да не
залеят горелките.
Керамичният плот е чувствителен на точкови удари,
напр. от бутилка с подправки, солница и др.
Захарта може да реагира с плота, като остави неотстраними петна. Незабавно ги отстранявайте от плота.
Уверете се, че сте разбрали горепосочените
упътвания.
Монтаж на плота
(Рис. A)
ВНИМАНИЕ: Монтажът на плота може да се
извърши само от квалифициран (оторизиран)
инсталатор със съответната правоспособност.
На рисунката са представени подходящите размери
и начинът за монтиране на газовия плот.
1 Направете отвор в кухненския плот съгласно размерите.
2 Свалете от плота всички неприкрепени елементи
(подставки, капаци, пръстени на горелките и др.).
3 Обърнете плота. Отрежете от уплътнителя 4 части
със съответната дължина и ги залепете по дължината на
ръба на плота.
4 Сложете плота в отвора и го прикрепете отдолу
с помощта на прикрепващите елементи.
● Уредът трябва да бъде монтиран съгласно действащите правни разпоредби в областта на строителството относно инсталацията на газови уреди
в жилищните помещения.
● Уверете се, че кухненският плот е изработен от материал с подходяща издръжливост на топлина, така
че да не се стигне до деформация, предизвикана от
нагряването на газовия плот.
27
Включване към газовата и електрическата
инсталация
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ЕВЕНТУАЛНИ ЩЕТИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НЕСПАЗВАНЕТО НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМИ И РАЗПОРЕДБИ И СВЪРЗВАНЕТО НА ПЛОТА ОТ ЛИЦЕ БЕЗ
ПРАВОСПОСОБНОСТ.
Смяна на дюзите за друг вид газ
(Рис. B)
ВНИМАНИЕ: Смяната на дюзите може да се
извърши само от правоспособен (оторизиран)
инсталатор със съответната квалификация.
Газовият плот е снабден заводски с дюзи, пригодени за
газ 2E (G20). Другите видове газ са представени в таблицата по-долу:
ВНИМАНИЕ: Свързването на плота както към
електрическата, така и към газовата инсталация
може да извърши само от квалифициран инсталатор със съответната правоспособност.
ГОРЕЛКА
ГАЗ
ВОК
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.36
0.86
3300 W
Преди да свържете плота към електрическата
и газовата инсталация се запознайте с данните
на информационната табелка на уреда и в настоящата инструкция.
● Преди инсталиране се уверете, че местните условия за дистрибуция (видът газ и неговото налягане)
и настройките на уреда са подходящи.
● Условията за настройка на газа на този уред са
дадени на информационната табелка.
● Уредът не се свързва към канали за отвеждане на
изгорелите газове. Трябва да се инсталира и свърже
съгласно действащите разпоредби за инсталиране.
Особено важно е да се вземат предвид съответните
изисквания, отнасящи се за вентилацията.
● Гъвкавата газова връзка трябва да се монтира така,
че да няма контакт с подвижните сегменти на шкафовете (напр. с чекмеджето) и да не преминава през
пространство, където няма достатъчно място.
● Електрическата инсталация, захранваща плота,
трябва да има подходящи предпазители.
● След инсталиране на плота инсталаторът е длъжен
да провери дали газовата инсталация не изпуска.
ГОЛЯМА
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.18
0.72
2500 W
СРЕДНА
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.92
0.58
1500 W
МАЛКА
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.75
0.49
1000 W
ВНИМАНИЕ: Инсталаторът е длъжен да попълни
гаранционната карта, която е условие за валидността на гаранцията.
28
НАЛЯГАНЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОПЛИННО
НА ДЮЗАТА НАТОВАРВАНЕ
1 Свалете от котлона капачето и пръстена.
2 Развъртете дюзата с помощта на специален ключ.
3 Завъртете подходяща дюза на мястото на предишната съгласно таблицата.
След смяна на дюзата регулирайте горелките (виж
“РЕГУЛИРАНЕ НА ПЛАМЪКА”).
След смяна на дюзата залепете съответния
етикет с вида газ при свързващия накрайник на
колектора на печката.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка.
Печката има винтов накрайник с диаметър G1/2”, служещ за свързване към газовата инсталация. В случай на
свързване към бутилки с течен газ (пропан-бутан) върху
накрайника се завърта свързващ елемент за маркуч
∅ 8 x 1 мм.
Газовият плот е уред от клас І, със захранващ кабел
с предпазно жило. Трябва да се включи в ел. контакт
с предпазен щифт.
Уредът отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
– Устройства, изгарящи газообразни горива
– 90/396/EEC, 93/68/EEC.
– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
PG-004_v01
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Рис. D)
Голям газов котлон
∅ 100 mm
2,5 kW
Среден газов котлон
∅ 75 mm
1,5 kW
Малък газов котлон
∅ 55 mm
1,0 kW
ВОК газов котлон
∅ 130 mm
3,3 kW
Регулатори на газовите котлони с бутон за електрическо запалване
Подставка на горелката
Капаче на горелката
Пръстен на горелката
Корпус от горелката
Бутон за електрическо запалване
Защита от изтичане на газ
Регулиране на пламъка
(Рис. C)
1 Включете котлона и настройте минимален пламък .
2 Свалете регулатора от шипа.
3 С помощта на подходяща отвертка регулирайте пламъка, като завъртите болта вътре в шипа.
Проверете дали пламъкът не изгасва в случай на
на
бързо превключване от максималния пламък
минимален .
При газ 3B/P (G30) болтът трябва да бъде затегнат (по посока на часовниковата стрелка).
● след като ястието заври, настройте регулатора на
положение минимум .
● винаги слагайте капак на съда.
● В случай на прекъсване на електроснабдяването
горелките могат да се запалят с помощта на кибрит.
● Не бива да се поставя един съд върху два газови котлона едновременно.
● Използвайте чисти и сухи съдове, чиято височина
представлява около 2/3 от диаметъра.
● Никога не поправяйте уреда самостоятелно.
Почистване и поддръжка
Не забравяйте да поддържате плота чист.
Подставките, капачетата и пръстените на горелките
почиствайте с топла вода с миещ препарат, а след това
изплакнете и подсушете всички елементи.
Всички отвори в пръстените на горелките трябва
да бъдат проходими, а капачетата трябва да
бъдат правилно разположени върху тях.
Почистване на стъкления плот
●
●
●
●
Работа с плота
Запалване
Завъртете (по посока обратна на часовниковата стрелка)
съответния регулатор на положение . Натиснете го
докрай и след запалване на горелката задръжте (натиснат) в продължение на около 10 секунди.
Ако след около 15 секунди задържане на натиснатия
регулатор на положение горелката не се запали,
изчакайте минимум 1 минута, преди да опитате
отново.
Ако пламъкът на горелката е случайно загасен,
изключете горелката със завъртане на регулатора на положение
и изчакайте минимум
1 минута, преди отново да го запалите.
Използване
За да получите максимална ефективност при най-малък
разход на газ, спазвайте следните упътвания:
● използвайте съдове с подходящ диаметър за дадената горелка, виж таблицата по-долу:
ГАЗОВ КОТЛОН
ДИАМЕТЪР НА СЪДА
ВОК ∅ 130 mm
∅ 240-260 mm
ГОЛЯМ ∅ 100 мм
∅ 200-220 мм
ŚREDNI ∅ 75 мм
∅ 160-180 мм
СРЕДЕН ∅ 55 мм
∅ 100-140 мм
PG-004_v01
●
Не използвайте за почистване на стъкления плот
уреди за чистене с пара.
Леките замърсявания навлажнете първо с топла
вода, а след това ги изтрийте с помощта на гъба.
Силните замърсявания навлажнете първо с топла
вода, а след това ги изтрийте с помощта на специална гъба за почистване на стъкло.
Остатъците от воден камък и други отлагания отстранете с нанасяне на замърсеното място на малко
количество специален препарат за почистване на
керамично стъкло или бял винен оцет, а след това го
изтрийте със суха кърпа.
Сладки неща, разтопен алуминий, пластмаси отстранете с помощта на инструмент за почистване на
стъкло, а след това изтрийте мястото с влажна кърпа.
В случай на необходимост използвайте препарат за
почистване на керамично стъкло.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо.
За тази цел: картонените опаковки предайте за вторични суровини, полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса. Изхабения уред предайте в
съответния пункт за събиране на уреди, тъй
като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
Производителят/вносителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба. Производителят/вносителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби,
стандарти, директиви или по конструктивни, търговски,
естетически и други причини.
29
UA
прокладка
A
600
510
мм
мм
не менше
76 см
не м
енш
553
е 50
мм
мм
е 50
енш
не м
не м
енш
B
е 50
мм
не менше
5 см
0 мм
473
мм
мм
нше
е
не м
не менше
2 см
100
мм
прохід
повітря
е 10
нш
е ме
не менше
0,5 см
н
C
D
7
8
9
10
11
6
2
2
2
3
1
3
5
30
4
5
PG-004_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Вказівки з питань безпеки
●
●
●
Перед початком користування, ознайомтесь з повним
змістом інструкції з обслуговування.
Обладнання призначене виключно для домашнього
використання. У разі його використання для цілей
бізнесу загального харчування, умови гарантії змінюються.
Обладнання може використовуватися усередині приміщень.
УВАГА: При першому запуску з плити може виходити незначна кількість диму та неприємний
запах.
УВАГА: Користування газовою плитою приводить до виділення тепла та вологи у приміщенні,
у якому вона встановлена. Забезпечіть надійну
систему вентиляції кухонного приміщення:
утримуйте відкритими натуральні вентиляційні
отвори або встановіть механічне вентиляційне
обладнання (механічна витяжка).
●
●
●
●
●
Продовжене інтенсивне користування обладнанням
може вимагати додаткової вентиляції, напр. відкриття
вікна або більш ефективної вентиляції, напр. збільшення рівня механічної вентиляції у місцях наявності
такої.
Не встановлюйте плиту поблизу охолоджувального
обладнання та легкозаймистих матеріалів (напр.
занавісок, рушників та ін.).
Не вживайте аерозолів поблизу плити.
Діаметр днища посуду завжди повинен складати
більше, ніж діаметр вінця пальника, на якому ним
будуть користуватися.
Не вживайте газову плиту для опалення приміщень
та підігрівання рідин або шкідливих летучих матеріалів та ін.
УВАГА: Якщо поверхня плити пошкоджена,
виключіть струм, для попередження можливості
ураження електричним струмом.
●
Не запускайте обладнання, якщо живильний провід
або корпус помітно пошкоджені.
● Не допускайте, щоб електричний приєднувальний
кабель доторкався до гарячих частин печі.
Якщо невід’ємний живильний кабель буде пошкоджений, він підлягає заміні виробником або спеціалізованим сервісним центром, чи кваліфікованою
особою для попередження небезпеки.
PG-004_v01
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача.
● Вживайте тільки оригінальні сопла, регулятори,
решітки, доступні в авторизованих сервісних центрах.
● У разі виявлення дефектів, радимо звернутися до
спеціалізованого сервісного центру.
● Деякі елементи нагріваються під час робочого
режиму плити.
● Не доторкайтесь до гарячих поверхонь обладнання.
Існує небезпека опіку! Залишіть обладнання для охолодження перед його очищенням.
● Не залишайте обладнання із запаленими пальниками
без нагляду, особливо під час смаження, тому що
перегрітий жир може запалитися.
● Для миття плити не використовуйте агресивні миючі
засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін. Вони
можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні
символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні
знаки та ін.
● Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не
мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під
наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо
способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
● Не допускайте, щоб діти грали з обладнанням.
● Зверніть увагу на момент заварювання, щоб не
допускати заливання пальників.
● Керамічна панель чутлива до точкових ударів, напр.
пляшечка з приправами, сільниця та ін.
● Цукор може вступати в реакцію з плитою, залишаючи
стійкі плями. Негайно усувайте їх з поверхні плити.
Необхідно упевнитися, що вищенаведені вказівки
є зрозумілими.
Монтаж плити
(Рис. A)
УВАГА: Монтаж плити може проводитися тільки
уповноваженою (авторизованою) особою, що має
відповідну кваліфікацію.
На рисунку вказані необхідні розміри та спосіб встановлення газової плити.
1 Виконайте отвір у стільниці відповідно до розмірів.
2 Зніміть з плити будь-які неприкріплені елементи
(решітки, кришки, вінця пальників та ін.).
3 Поверніть плиту. Відріжте з прокладки 4 частини відповідної довжини і приклейте їх вздовж краю плити.
4 Встановіть плиту в отвір і прикріпіть її знизу за допомогою кронштейнів.
● Обладнання повинно бути встановлено згідно з акту-
31
●
ально діючим будівельним законодавством в області
встановлення газового обладнання у жилих приміщеннях.
Упевніться, що стільниця виготовлена з матеріалу
відповідної термостійкості, щоб не допускати до її
деформації внаслідок нагрівання плити.
Підключення до газової та електричної
системи
ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА МОЖЛИВІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В РЕЗУЛЬТАТІ
НЕДОТРИМАННЯ ДІЮЧИХ СТАНДАРТІВ ТА ПОЛОЖЕНЬ, А ТАКОЖ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЛИТИ НЕУПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ.
УВАГА: Підключення плити як до електричної,
так і газової мережі може проводитися тільки
кваліфікованою особою, що має відповідні повноваження.
Перед підключенням плити до електричної та газової мережі ознайомтесь з інформацією на щитку
обладнання, а також в цій інструкції.
● Перед встановленням упевніться, чи місцеві умови
дистриб’юції (вид газу та його тиск), а також настроювання обладнання є відповідними.
● Умови настроювання газу цього обладнання вказані
на щитку.
● Це обладнання непідключене до проводів, що відводять вихлопні гази. Повинно встановлюватися і підключатися згідно з актуально діючими положеннями
в області встановлення. Особливо слід врахувати
відповідні вимоги щодо системи вентиляції.
● Гнучкий газовий провід повинен встановлюватися
таким способом, щоб не доторкався до рухомих частин сегменту корпуса (напр. шухляди) i не проходив
через простір, в якому недостатньо місця.
● Електромережа, що живить керамічну панель повинна захищатися відповідно підібраним захистом.
● Після встановлення плити особа, що встановлює
зобов’язана перевірити щільність газової системи.
УВАГА: Особа, що встановлює зобов’язана заповнити гарантійний талон, що є підставою для
визнання гарантії.
32
Заміна сопіл іншим видом газу
(Рис. B)
УВАГА: Заміну сопіл може виконати тільки уповноважена (авторизована) особа, що має відповідну кваліфікацію.
Первинно газова плита оснащена соплами, пристосованими для газу 2E (G20). Інші види газу вказані у таблиці
нижче:
ПАЛЬНИК
ГАЗ
ТИСК
ПОЗНАЧЕННЯ
СОПЛА
ТЕПЛОВЕ
НАВАНТАЖЕННЯ
ВОК
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.36
0.86
3300 W
ВЕЛИКИЙ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.18
0.72
2500 W
СЕРЕДНІЙ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.92
0.58
1500 W
МАЛИЙ
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.75
0.49
1000 W
1 Зніміть з пальника кришку та вінець.
2 Вигвинтіть сопло за допомогою спеціального ключа.
3 Угвинтіть відповідне сопло у місце попереднього
згідно з таблицею.
Після заміни сопіл проведіть регулювання пальників (дивись ”РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛУМ’Я”).
Після заміни сопіл наклейте відповідну етикетку
з видом газу у приєднувального патрубка колектора печі.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку.
Плита оснащена різьбовим патрубком діаметром
G1/2”, що служить для підключення до газової системи.
У випадку підключення до балону з рідким газом (пропанбутан) на патрубок нагвинчується наконечник для шланга
∅ 8 x 1мм.
Газова плита є обладнанням класу I, оснащеним приєднувальним проводом із захисною жилою. Не вимагає підключення до розетки, оснащеної захисним штифтом.
Обладнання виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
– Обладнання спалювання газового палива
– 90/396/EEC, 93/68/EEC.
– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
PG-004_v01
Складові частини обладнання
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
(Рис. D)
Пальник великий
Ø 100 мм
2,5 kW
Пальник середній
Ø 75 мм
1,5 kW
Пальник малий
Ø 55 мм
1,0 kW
Пальник ВОК
Ø 130 мм
3,3 kW
Регулятори пальників з вимикачем електрозапалювання
Решітка пальника
Кришка пальника
Вінець пальника
Корпус пальника
Електрозапалювання
Захист від виходу газу
Регулювання полум’я
(Рис. C)
1 Включіть пальник і встановіть мінімальне полум’я .
2 Зніміть регулятор зі стрижня.
3 За допомогою відповідного гвинтоверта проведіть регулювання полум’я, повертаючи болт усередині стрижня.
Перевірте, чи полум’я не гасне у випадку швидкого
на мініперемикання з максимального полум’я
мальний .
У випадку газу 3B/P (G30) болт повинен бути затягнутий (відповідно до руху годинникових стрілок).
● після скип’ятіння установіть регулятор у положення
мінімум .
● завжди прикривайте посуд кришкою.
● У разі перерви у постачанні електроенергії пальники
можете запалювати за допомогою сірників.
● Не покладайте посуд на два пальники одночасно.
● Користуйтесь чистим і сухим посудом, а також таким,
висота, якого складає бл. 2/3 діаметру.
● Забороняється проводити ремонт обладнання самостійно.
Очищення і консервація
Пам’ятайте про постійне утримання плити
у чистоті.
Решітки, кришки та вінці пальників очищувати теплою
водою з миючим засобом, потім виполоскати й осушити
всі елементи.
Всі отвори у вінцях пальників повинні бути прохідними, a кришки правильно до них прилягати.
Чищення скляної плити
●
●
●
●
Робота з плитою
Запалювання
Поверніть (у напрямку, протилежному до руху годинникових
стрілок) відповідний регулятор у положення . Натисніть
його до упору і після запалювання пальника притримайте
(при постійно натиснутому) протягом бл. 10 секунд.
Якщо через бл. 15 секунд тримання натиснутого
регулятора у положенні пальник не запалиться,
зачекайте не менш 1 хвилину до повторної спроби.
Якщо полум’я пальника було випадково згашене,
виключіть пальник, повертаючи регулятор у полоi зачекайте не менш. 1 хвилину до його
ження
повторного запалювання.
Користування
Щоби отримати максимальну продуктивність при якнайменших витратах газу дотримуйтесь нижчевказаних
правил:
● користуйтесь посудом з відповідним діаметром для
даного пальника, дивись таблицю нижче:
ПАЛЬНИК
ДІАМЕТР ПОСУДУ
ВОК ∅ 130 mm
∅ 240-260 mm
ВЕЛИКИЙ ∅ 100 мм
∅ 180-260 mm
СЕРЕДНІЙ ∅ 75 мм
∅ 120-220 mm
МАЛИЙ ∅ 55 мм
∅ 80-160 mm
PG-004_v01
●
Для очищення скляної плити не вживайте оснащення
для чищення парою.
Легке забруднення зволожіть зпочатку теплою
водою, a потім за допомогою губки протріть досуха.
Сильне забруднення зволожіть зпочатку теплою
водою, a потім за допомогою спеціальної губки для
чищення скла, протріть досуха.
Залишки каменю та інші осадки усувайте шляхом
нанесення на забруднене місце невелику кількість
спеціального препарату для чищення керамічного
скла або білого винного оцту, a потім зітріть досуха
ганчіркою.
Солодощі, розплавлений алюміній, пластмасу
усувайте за допомогою скребачки для скла, a потім
протріть місце зволоженою ганчіркою. За необхідністю вжийте препарат для чищення керамічного
скла.
Екологія – дбаймо про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто
коштовним.
З цією метою: картонне упакування здайте
в макулатуру, мішки з поліетилену (PE)
викиньте у контейнер для пластиків. Зношене обладнання здайте у відповідний
пункт складування, тому, що небезпечні
компоненті, які містяться у ньому можуть
бути небезпечними для навколишнього
середовища.
Не викидайте разом з комунальними відходами!!!
33
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
●
●
●
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник/імпортер не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування. Виробник/імпортер
залишає за собою право модифікувати продукт у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для його приведення
у відповідність з положеннями, стандартами, директивами або
з інших конструкційних, торговельних, естетичних та інших
причин.
34
PG-004_v01
EN
seal
A
airflow
B
C
D
7
8
9
10
11
6
2
2
2
3
1
3
5
PG-004_v01
4
5
35
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Safety instructions
●
●
●
Please read all the manual carefully before you start
using the appliance.
The appliance is intended for domestic usage. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions shall be changed.
The appliance can be used indoor only.
●
●
●
●
●
●
●
REMARK: At first start-up of the plate an insignificant
amount of smoke and unpleasant odour can be
emitted.
●
ATTENTION: When in use a gas cooking appliance
will produce heat and moisture in the room in which
it has been installed. Ensure there is a continuous air
supply, keeping natural air inlets open or installing
a mechanical ventilation (cooker hood with a venting
hose).
●
●
●
●
●
●
When using the hob for a long period of time, the
ventilation should be improved, by opening a window or
increasing the mechanical ventilation speed.
Do not install the hob near the cooling or flammable
materials (i.e. curtains, towels etc.).
Do not use any aerosol near the hob.
The diameter of a cookware should be always bigger
than the diameter of the burner crown which shall be
used.
Do not use the gas hob in order to heat the rooms and
warming up harmful or volatile materials or liquids etc.
ATTENTION: In case the surface of the hob plate is
damaged, disconnect from the electricity to avoid he
hazard of electrical shock.
●
Do not start the appliance if the supplying cord is
damaged or the casing is visibly damaged.
● Take care that the power supply cord is not in contact
with hot parts of the hob.
In case the undetachable power supply cord is damaged,
it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or similarly qualified person in order to avoid
a hazard.
It can be refurbished by qualified staff only. Improper
refurbishment can cause serious hazard for the user.
● Use only genuine nozzles, grates, knob rings, available
in authorised service outlets.
36
●
In case of any defects, please contact service desk.
Some elements get hot during the hob operation.
Do not touch the hot parts of the appliance. Burns
hazard! Let the appliance cool down before cleaning.
Never leave the appliance unattended with ignited
burners, especially when frying, as the overheated fat
can cause fire.
Do not apply aggressive detergents like emulsion, milk,
paste, etc. for cleaning the hob. They can for instance
remove some information graphical marks such as
warning marks, etc.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Pay attention when the boiling starts to prevent spillage
of liquids on the burners.
The ceramic plate is sensitive for the spot impacts i.e.
a bottle with seasonings, salt-cellar, etc.
Sugar can react with the hob leaving the irremovable
stains. Remove from the hob immediately.
Make sure you understood the instructions above.
Hob instalation
(Fig. A)
ATTENTION: The hob installation can be executed only
by an authorised qualified installer.
The figure presents the necessary dimensions and the
method of gas hob assembling.
1 Make a cut-out in the counter according to the
dimensions.
2 Remove all separate (grates, caps, crowns of the
burners, etc.).
3 Turn the hob. Cut off 4 long enough pieces of the gasket
and glue them along the hob edge.
4 Insert the hob into the cut-out and fasten it from under
with brackets.
● The appliance must be installed according to the
construction law in force, within the scope of the gas
devices installation in living premises.
● Make sure the counter is made of heat resistant material,
so that it does not get deformed by the hob heating.
PG-004_v01
Gas and electrical connections
THE MANUFACTURER DOES NOT BEAR ANY
RESPONSIBILITY FOR POSSIBLE DAMAGED
CAUSED BY NON- OBSERVANCE OF STANDARDS
AND REGULATIONS IN FORCE AS WELL AS HOB
CONNECTION EXECUTED BY NOT AUTHORISED
PERSON.
REMARK: Connection of the hob both to electrical and
gas fitting can be executed by qualified authorised
installer only.
Before connecting the hob to the electrical and gas
fitting check the information on the nameplate and
herewith manual.
● Before installing make sure that the local distribution
conditions (the type of gas, its pressure) and the
appliance adjustment are compliant.
● The conditions of gas adjustment of the appliance are
indicated on the nameplate.
● The appliance is not connected to the fumes conduits.
It should be installed and connected according to
the binding installation regulations. The appropriate
requirements concerning ventilation should be taken into
consideration.
● The flexible gas connection shall be assembled such
way, that it is not in contact with the furniture parts in
move (i.e. drawer) and it shall be not located in the are
with not enough space.
● The wiring supplying the power to the hob shall be
secured with properly selected safety device.
● Upon installing the hob, the installer is obliged to check
the tightness of the gas fitting.
REMARK: The installer is obliged to fill in the warranty
card, which is the basis for the warranty and guaranty.
1 Remove the cap and crown.
2 Unscrew the nozzle using a special spanner.
3 Replace the nozzle screwing the appropriate one
according to the table.
After the nozzles exchange adjust the burners (see
”FLAME ADJUSTMENT”.
Upon nozzles replacement glue an adequate label
indicating the gas type near the end of shaft connecting
the hob manifold.
Technical specification
The technical parameters of the hob are indicated at the
nameplate of the appliance.
The hob is equipped with a shaft with threaded end of G1/2”
diameter for connecting to gas supply fitting. In case of
connection to LPG cylinder (propane –butane) the ending
of the flexible hose ∅ 8 x 1mm is screwed on the threaded
shaft end.
The gas hob is the 1st class appliance equipped with
a connecting cord with protecting stand. It requires
connection to the socket equipped with an earth pin.
the appliance meets the requirements of the standards in
force.
The appliance is in conformance with the requirements of the
following directives:
– Appliances burning gaseous fuels – 90/396/EEC,
93/68/EEC.
– Low Voltage Devices (LVD) – 2006/95/EC.
– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product has been labelled with CE mark on the
nameplate.
The appliance outline
BURNER
GAS
PRESSURE
NOZZLE
MARKING
THERMAL
CAPACITY
WOK
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.36
0.86
3300 W
LARGE
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
1.18
0.72
2500 W
Flame adjusting
MEDIUM
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.92
0.58
1500 W
SMALL
2E (G20)
3B/P (G30)
20 mbar
37 mbar
0.75
0.49
1000 W
Replacing the nozzles for the other
type of gas
(Fig. B)
ATTENTION: The hob nozzles replacing can be
executed only by an authorised qualified installer.
The gas hob is the nozzles are defaulted for 2E (G20) gas.
The other kinds of gas are:
PG-004_v01
(Fig. D)
Large burner
Ø 100 mm
2.5 kW
Medium burner
Ø 75 mm
1.5 kW
Small burner
Ø 55 mm
1.0 kW
WOK burner
Ø 130 mm
3.3 kW
Burner control knobs with electric ignition candle
Burner grate
Burner cap
Burner crown
Burner body
Ignition candle
Anti-gas flow security device
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Fig. C)
1 Switch on the burner and set the minimum flame .
2 Remove the ring knob from the spindle.
3 Adjust the flame turning the screw inside the spindle with
an appropriate screwdriver.
37
Check if the flame is not off in case of fast switching
from maximum to minimum flame.
In case of 3B/P (G30) gas, the screw must be screwed
until it turns(clockwise).
Hob operation
Ignition
Turn (counter clockwise) the adequate ring knob to position .
Press it until it moves and hold (still pressed) upon ignition of
the burner during approximately 10 seconds.
If after approx. 15 seconds of holding the knob pressed
in the burner shall not ignite, wait minimum 1 minute
before the next attempt.
In case the flame has been accidentally extinguish, switch
position and
off the burner turning the ring knob into
wait 1 minute before you switch it on again.
Usage
In order to obtain maximum efficiency with the minimum gas
consumption apply the tips below:
● use the cookware with a diameter adequate to the given
burner, see the table below:
BURNER
COOKWARE DIAMETER
WOK ∅ 130 mm
∅ 240-260 mm
LARGE ∅ 100 mm
∅ 180-260 mm
MEDIUM ∅ 75 mm
∅ 120-220 mm
SMALL ∅ 55 mm
∅ 80-160 mm
●
●
The remains of limestone and other sediments shall
be removed by application of a small amount of a special
preparation for ceramic glass cleaning or white vinegar,
and then remove it with dry cloth.
Sweets, melted aluminium, plastics, remove with
a scraper for glass and then clean the area with damp
cloth. If necessary use the liquid for ceramic glass
cleaning.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container,, put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic. When worn
out, dispose the appliance to particular
disposal centre, because of the dangerous
elements of this appliance, which can be
hazardous for natural environment.
Please do not dispose into domestic waste disposal!!!
● when it starts boiling set the ring knob in minimum
position .
● always cover the cookware with lids.
● In case of electricity supply break, you can ignite the
burners with matches.
● Do not place any cookware on two burners in the same
time.
● Use only dry and clean cookware, which height equal
approximately 2/3 of their diameter.
● Never try to repair the hob yourself.
Cleaning and maintenance
Remember to keep the hob clean on a regular basis.
The grates, caps and burner crown shall be washed with
warm water and detergent, then rinse and dry all elements.
All outlets in the hob burner crown must be permeable,
and the caps shall be well positioned on them.
Cleaning of the glass plate
●
●
●
38
Do not use the steam cleaning equipment to clean the
glass plate.
Easy dirtiness at first damp with warm water, then wipe
dry with a sponge.
Strong dirtiness at first damp with warm water, then
wipe dry with a special sponge for glass cleaning.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
PG-004_v01
PG-004_v01
PG-004_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement