Zelmer | ZEC26G4370 | User manual | Zelmer ZEC26G4370 User Manual

Zelmer ZEC26G4370 User Manual
Płyta gazowa
ZEC26G4370
[pl] Instrukcja obsługi
=(&*
1
1
2
2
1
2
! Ruszty
" Pokrętła
# Palnik pomocniczy o mocy do 1 kW
ë Spis treści
nuIrsp][ktalcojbłgi
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ................................... 3
Nowe urządzenie w Państwa domu.......................................... 5
Akcesoria..............................................................................................5
Palniki gazowe ........................................................................... 5
Zapalanie ręczne ................................................................................5
Zapalanie automatyczne....................................................................5
System zabezpieczający....................................................................5
Gaszenie palnika.................................................................................6
Zakres mocy gotowania ....................................................................6
Uwagi ....................................................................................................6
Rady dotyczące gotowania...............................................................6
Naczynia do gotowania ............................................................. 6
Odpowiednie naczynia.......................................................................6
Uwagi dotyczące obsługi ..................................................................6
Czyszczenie i konserwacja ....................................................... 7
Czyszczenie .........................................................................................7
Konserwacja ........................................................................................7
Rozwiązanie nietypowych sytuacji........................................... 7
Serwis techniczny...................................................................... 8
Warunki gwarancji ..............................................................................8
Informacje o opakowaniu i postępowaniu ze zużytym
urządzeniem ............................................................................... 9
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie środowiska
naturalnego ..........................................................................................9
2
$ Palnik półszybki o mocy do 1,75 kW
% Palnik szybki o mocy do 3 kW
& Palnik wok o podwójnym wieńcu płomieni o mocy do 3,3 kW
: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Proszę uważnie przeczytać poniższe
wskazówki. Jedynie po zapoznaniu się z ich
treścią będą Państwo potrafili obchodzić się
z posiadanym urządzeniem w sposób
skuteczny i bezpieczny. Proszę zachować
instrukcje użytkowania oraz związane z
instalacją, i przekazać je wraz z
urządzeniem w przypadku zmiany
właściciela.
Producent nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności w przypadku, gdy
zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji
nie będą przestrzegane.
Ilustracje przedstawione w niniejszej
instrukcji mają charakter orientacyjny.
Do momentu zamontowania nie należy
wyjmować urządzenia z opakowania
ochronnego. Jeżeli zostanie zauważone
jakiekolwiek uszkodzenie urządzenia, nie
należy go podłączać. Proszę wówczas
skontaktować się z naszym Serwisem
Technicznym.
Urządzenie spełnia wymogi klasy 3,
zgodnie z normą EN 30-1-1 dotyczącą
urządzeń gazowych: urządzenie do
zabudowy.
Przed zainstalowaniem nowej płyty
kuchenki należy upewnić się, że instalacja
zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji montażu.
Nie należy instalować urządzenia na
jachtach ani w przyczepach kempingowych.
To urządzenie powinno być użytkowane
wyłącznie w miejscach posiadających
odpowiednią wentylację.
Urządzenie nie jest przystosowane do pracy
z zewnętrznym zegarem sterującym ani z
systemem zdalnego sterowania.
Wszystkie czynności związane z
instalacją, podłączaniem, regulacją i
dostosowaniem urządzenia do innych
rodzajów gazu powinny być wykonywane
przez upoważnionego technika, z
uwzględnieniem wszystkich norm i
przepisów prawnych obowiązujących w
danym kraju oraz zaleceń lokalnych
dostawców energii elektrycznej i gazu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na
obowiązujące przepisy w zakresie
wentylacji.
Opisywane urządzenie zostało fabrycznie
dostosowane do rodzaju gazu wskazanego
na tabliczce znamionowej. W razie
konieczności jego zmiany, należy zapoznać
się z instrukcją montażu. W celu
dostosowania urządzenia do zasilania
innymi rodzajami gazu, zaleca się kontakt z
naszym Serwisem Technicznym.
Urządzenie zostało zaprojektowane
wyłącznie do użytku domowego;
niedozwolone jest jego użytkowanie w
zastosowaniach handlowych lub
profesjonalnych. Należy używać urządzenia
wyłącznie w celu gotowania, natomiast
nigdy w celu ogrzewania pomieszczeń.
Gwarancja będzie ważna wyłącznie w
przypadku przestrzegania przewidzianego
sposobu użytkowania urządzenia.
Nie pozostawiać włączonego urządzenia
bez nadzoru.
Nie należy używać innych pokrywek i
barierek ochronnych dla dzieci niż zalecane
przez producenta płyty kuchenki. W
przeciwnym razie mogą spowodować
wypadek, na przykład na skutek
nadmiernego nagrzania, zapalenia lub
oddzielenia się fragmentów materiału.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
osoby nie posiadające wystarczającego
doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają
pod nadzorem lub zostały pouczone, jak
bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i podstawowe zabiegi
konserwacyjne nie mogą być wykonywane
przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Niebezpieczeństwo deflagracji (szybkiej
reakcji spalania)!
Nagromadzenie w zamkniętym
pomieszczeniu większej ilości gazu bez
możliwości spalenia wiąże się z
niebezpieczeństwem deflagracji (szybkiej
reakcji spalania). Nie należy umieszczać
urządzenia w miejscach narażonych na
przeciągi, ponieważ mogą one powodować
gaśnięcie palników. Proszę uważnie
przeczytać niniejsze wskazówki i uwagi
dotyczące działania palników gazowych.
Niebezpieczeństwo zatrucia!
Korzystanie ze sprzętu do gotowania,
zasilanego gazem powoduje wydzielanie
3
ciepła, wilgoci i produktów spalania w
pomieszczeniu, w którym jest on
zainstalowany. Należy zatem zapewnić
prawidłową wentylację kuchni, zwłaszcza
gdy włączona jest płyta kuchenki: pamiętać,
aby otwory umożliwiające naturalną
wentylację pozostawały otwarte lub
zainstalować mechanizm zapewniający
wentylację mechaniczną (okap z
wyciągiem). Jeżeli urządzenie pracuje przez
dłuższy czas z dużą mocą, może okazać się
konieczne zastosowanie dodatkowej lub
skuteczniejszej wentylacji: należy otworzyć
okno lub zwiększyć moc systemu wentylacji
mechanicznej.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Strefy grzejne i przylegające do nich
miejsca bardzo się nagrzewają. Nigdy nie
należy dotykać gorących powierzchni.
Proszę uważać, aby dzieci w wieku poniżej
8 lat nie przebywały w pobliżu urządzenia.
Niebezpieczeństwo pożaru!
■ Strefy grzejne bardzo się nagrzewają. Nie
należy kłaść na płycie kuchenki
przedmiotów łatwopalnych. Nie należy
gromadzić przedmiotów na płycie
kuchenki.
■ Nie przechowywać ani nie używać
substancji chemicznych powodujących
korozję, par, substancji łatwopalnych lub
produktów nieprzeznaczonych do
spożycia pod urządzeniem bądź w jego
pobliżu.
■ Przegrzane tłuszcze lub oleje łatwo
zapalają się. Podczas ogrzewania tłuszczu
lub oleju, nie należy pozostawiać
urządzenia bez nadzoru. Jeśli substancje
te ulegną zapaleniu, nie należy gasić
ognia za pomocą wody. Nakryć naczynie
pokrywką w celu stłumienia ognia i
wyłączyć strefę grzejną.
Niebezpieczeństwo obrażeń!
■ Nagłe zmiany temperatury mogą
spowodować pęknięcie szklanego
elementu. W trakcie użytkowania płyty
kuchenki, należy chronić urządzenie przed
przeciągami i zalaniem zimnymi płynami,
■ Naczynia, które posiadają uszkodzenia,
mają nieodpowiednią wielkość,
przekraczają brzegi płyty kuchenki lub są
nieprawidłowo ustawione, mogą
spowodować poważne obrażenia. Należy
Niebezpieczeństwo pożaru!
Niebezpieczeństwo pożaru!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
4
przestrzegać rad i wskazówek
dotyczących naczyń do gotowania.
■ W przypadku awarii, odciąć zasilanie
elektryczne i dopływ gazu do urządzenia.
W celu naprawy, prosimy wezwać nasz
Serwis Techniczny.
■ Nie należy wykonywać żadnych zmian we
wnętrzu urządzenia. W razie potrzeby,
prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.
■ Jeśli jedno z pokręteł nie obraca się, nie
należy go obracać, używając siły. Prosimy
bezzwłocznie wezwać Serwis Techniczny,
aby wykonał naprawę lub wymianę
elementu.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
■ W celu oczyszczenia urządzenia, nie
należy używać maszyn do czyszczenia
parą wodną.
■ Szczeliny lub pęknięcia w szklanym
elemencie powodują ryzyko porażenia
prądem. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników. Powiadomić Serwis
Techniczny.
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nowe urządzenie w Państwa domu
Na stronie 2 znajduje się widok ogólny urządzenia, jak również
wartości mocy poszczególnych palników.
Ruszt dodatkowy "do kawy"
Do stosowania wyłącznie na
palniku pomocniczym i do
naczyń o średnicy poniżej
12 cm.
Akcesoria
Poniższe akcesoria można nabyć w Serwisie Technicznym:
Ruszt dodatkowy wok
Do stosowania wyłącznie na
palnikach wok, do naczyń z
wklęsłym dnem.
Zaleca się korzystanie z
rusztu dodatkowego wok w
celu przedłużenia żywotności
urządzenia.
--------
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy
akcesoria te nie są używane lub są używane w sposób
nieprawidłowy.
Palniki gazowe
Każde pokrętło posiada oznaczenie palnika, który obsługuje.
Zapalanie ręczne
1. Docisnąć pokrętło danego palnika i obrócić je w lewo w
wybrane położenie.
2. Przybliżyć do palnika zapalarkę lub płomień (zapaloną
świecę, zapałkę, itp.).
Zapalanie automatyczne
W przypadku płyty kuchenki zaopatrzonej w funkcję zapalania
automatycznego (świece zapłonowe):
1. Docisnąć pokrętło wybranego palnika i obrócić je w lewo w
W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia, należy
upewnić się, że ruszty oraz wszystkie elementy palników są
prawidłowo założone. Nie zamieniać miejscami nakładek
palników.
położenie o maksymalnej mocy.
Dociśnięcie pokrętła powoduje wytwarzanie iskier we
wszystkich palnikach. Zapala się płomień.
2. Zwolnić pokrętło.
3. Obrócić pokrętło w wybrane położenie.
Jeżeli płomień nie zapali się, obrócić pokrętło w położenie
zgaszonego płomienia i ponownie wykonać powyższe
czynności, przytrzymując pokrętło w pozycji dociśniętej dłużej
(do 10 sekund).
: Niebezpieczeństwo wybuchu!
Jeśli po upływie 15 sekund płomień nie zapala się, zgasić
palnik i otworzyć okno w pomieszczeniu. Odczekać co najmniej
minutę przed podjęciem kolejnej próby zapalenia palnika.
System zabezpieczający
W zależności od modelu, płyta kuchenki może być zaopatrzona
w system zabezpieczający (termopara), który blokuje dopływ
gazu do przypadkowo zgaszonych palników.
łZLHFD
WHUPRSDUD
5
Aby zapewnić uruchomienie tego mechanizmu:
1. W zwykły sposób zapalić palnik.
2. Przytrzymując mocno pokrętło, dociskać je przez 4 sekundy
po zapaleniu płomienia.
Gaszenie palnika
Obrócić odpowiednie pokrętło w prawo w położenie 0.
Zakres mocy gotowania
Pokrętła stopniowe umożliwiają regulację mocy gotowania w
zakresie od poziomu maksymalnego do poziomu minimalnego.
Położenie
Płomień duży
Płomień mały
Ú
ª
Pokrętło zakręcone
«
Minimalne otwarcie lub moc
żadnej anomalii; lecz jest to sygnał, że wyłączył się system
zabezpieczający.
Należy dbać o idealną czystość. Jeżeli świece są
zanieczyszczone, iskrownik jest niesprawny. Co pewien czas
świece należy czyścić szczoteczką wykonaną z materiału
innego niż metal. Należy pamiętać, aby nie narażać świec na
silne uderzenia.
Rady dotyczące gotowania
Palnik
Bardzo mocny – Średni
Mocny
Palnik wok
Doprowadzanie Podgrzewanie i utrzymywanie
do wrzenia, goto- gorącej temperatury: dania
wanie, smażenie, gotowe, dania gotowane
przyrumienianie,
paelle, dania
kuchni azjatyckiej (wok)
Maksymalne otwarcie lub moc i zapalanie elektryczne
Uwagi
Lekki gwizd słyszalny podczas pracy palnika jest zjawiskiem
naturalnym.
Na początku eksploatacji, normalnym zjawiskiem jest
wydzielanie specyficznego zapachu przez urządzenie. Jest to
zjawisko nieszkodliwe i nie wynika z usterki urządzenia. Z
czasem, zjawisko to zaniknie.
Płomień w kolorze pomarańczowym jest zwykłym zjawiskiem,
spowodowanym obecnością pyłu w otoczeniu, płynów
rozlanych na płycie kuchenki, itp.
Jeżeli płomień palnika przypadkowo zgaśnie, należy zakręcić
pokrętło palnika i odczekać przynajmniej 1 minutę przed
ponownym zapaleniem palnika.
Po upływie kilku sekund po zgaszeniu palnika można usłyszeć
charakterystyczny dźwięk (głuche uderzenie). Nie oznacza to
Słaby
Palnik szybki Eskalopki,
befsztyk, tortilla,
dania smażone
w głębokim
tłuszczu
Ryż,
beszamel,
potrawka z
mięsa
Gotowanie na
parze: ryby,
warzywa
Palnik półszybki
Ziemniaki na
parze, świeże
warzywa, zupy,
makarony
Podgrzewanie i utrzymywanie
gorącej temperatury gotowanych potraw oraz przygotowywanie delikatnych potraw
duszonych
Palnik
pomocniczy
Gotowanie:
dania duszone,
ryż z mlekiem,
karmel
Rozmrażanie i Topienie:
wolne gotowa- masło, czekonie: warzywa, lada, żelatyna
owoce, mrożonki
Naczynia do gotowania
Odpowiednie naczynia
Palnik
Minimalna średnica naczynia
Maksymalna średnica naczynia
Palnik wok
22 cm
30 cm
Palnik szybki
22 cm
26 cm
Palnik półszybki
14 cm
20 cm
Palnik pomocniczy 12 cm
16 cm
Uwagi dotyczące obsługi
Poniższe wskazówki pomogą Państwu zaoszczędzić energię
oraz zapobiec uszkodzeniu naczyń:
Używać naczyń o wielkości
dostosowanej do danego
palnika.
Nie używać małych naczyń na
dużych palnikach. Płomień nie
powinien dotykać bocznych
ścianek naczynia.
Nie należy używać
odkształconych naczyń, które
stoją w sposób niestabilny na
płycie kuchenki i mogą się
przewrócić.
Należy stosować wyłącznie
naczynia o płaskim i grubym
dnie.
6
Nie gotować bez przykrycia
lub z częściowo odsuniętą
pokrywką, gdyż w ten sposób
niepotrzebnie zużywa się
część energii.
Umieszczać naczynie na
palniku w położeniu dokładnie
centrycznym . W przeciwnym
razie może się ono wywrócić.
Nie stawiać dużych naczyń na
palnikach blisko pokręteł.
Może to spowodować
uszkodzenie pokręteł na
skutek wysokiej temperatury.
Stawiać naczynia na rusztach,
w żadnym wypadku nie
stawiać ich bezpośrednio na
palniku.
Przed użyciem palników
sprawdzić, czy ruszty i
nakładki palników są
prawidłowo założone.
Nie należy używać dwóch
palników lub dwóch źródeł
ciepła dla jednego naczynia.
Naczynia znajdujące się na
płycie kuchenki powinny być
przestawiane z zachowaniem
ostrożności.
Unikać dłuższego używania
płyt do grillowania, garnków z
kamionki, itd., wykorzystując
maksymalną moc urządzenia.
Nie należy uderzać w płytę
kuchenki ani umieszczać na
niej bardzo ciężkich
przedmiotów.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie
Po ostygnięciu urządzenia, oczyścić je przy użyciu gąbki i wody
z mydłem.
Po każdorazowym użyciu, odczekać, aż palnik ostygnie i
oczyścić powierzchnię wszystkich jego elementów. Nawet
najdrobniejsze zanieczyszczenia (resztki potraw, krople
tłuszczu, itp.) pozostawione na płycie kuchenki przylgną do niej,
co utrudni ich usunięcie. Aby zapewnić prawidłowe
wydobywanie się płomienia, otwory i rowki palnika powinny być
czyste.
Na skutek przesuwania niektórych naczyń mogą pozostać
ślady metalu na rusztach.
Oczyścić palniki i ruszty wodą z mydłem, pocierając
niemetalową szczoteczką.
Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia rusztów
wyposażonych w gumowe podkładki. Jeśli podkładki odpadną,
ruszt może porysować płytę kuchenki.
Zawsze dokładnie osuszać palniki i ruszty. Obecność kropli
wody lub wilgotnych miejsc na początku gotowania może
spowodować uszkodzenie emalii.
Po oczyszczeniu i wysuszeniu palników, sprawdzić, czy
nakładki są prawidłowo założone na dyfuzor.
Uwaga!
■
■
usunięcia zaschniętych resztek potraw z powierzchni płyty
kuchenki.
■
Nie używać noży, skrobaków lub podobnych narzędzi do
czyszczenia połączenia elementu szklanego z ozdobnymi
elementami palników, profilami metalowymi bądź pokrywy
szklanej lub aluminiowej (jeśli urządzenie jest w nie
wyposażone).
Konserwacja
Natychmiast usuwać rozlane płyny. W ten sposób zapobiegnie
się przyklejeniu resztek potraw i uniknie się wykonywania
niepotrzebnych czynności.
Nie należy przesuwać naczyń po szkle, gdyż mogą je one
zarysować. Z tego samego powodu nie należy dopuszczać, aby
na szklany element upadały twarde lub spiczaste przedmioty.
Nie należy uderzać w brzegi płyty kuchenki.
Ziarnka piasku (które sypią się na przykład podczas
oczyszczania warzyw) powodują zarysowanie szklanego
elementu.
Roztopiony cukier lub produkty spożywcze o wysokiej
zawartości cukru, rozlane na powierzchni płyty, należy
natychmiast usunąć ze strefy grzejnej za pomocą szklanego
skrobaka.
Nie używać urządzeń do czyszczenia parowego. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie płyty kuchenki.
Nigdy nie używać środków o właściwościach ściernych,
stalowych zmywaków, ostrych przedmiotów, noży itp. do
Rozwiązanie nietypowych sytuacji
Sposób rozwiązania problemów w niektórych nietypowych
sytuacjach jest bardzo prosty. Przed wezwaniem Serwisu
Technicznego, należy wziąć pod uwagę następujące rady:
Anomalia
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Funkcje elektryczne urządzenia nie działają.
Uszkodzony bezpiecznik.
Sprawdzić bezpiecznik w głównej skrzynce bezpieczników i wymienić go, jeżeli jest uszkodzony.
"Wyskoczył" wyłącznik termomagnetyczny lub róż- Sprawdzić na głównej tablicy rozdzielczej, czy nie
nicowo-prądowy.
"wyskoczył" wyłącznik termomagnetyczny lub różnicowo-prądowy.
Funkcja zapalania automa- Możliwe, że między świecami zapłonowymi a pal- Przestrzeń między świecą zapłonową a palnikiem
tycznego nie działa.
nikami znajdują się resztki potraw lub pozostało- powinna być czysta.
ści po czyszczeniu.
Palniki są mokre.
Starannie osuszyć nakładki palnika.
Nakładki palnika są nieprawidłowo założone.
Sprawdzić, czy nakładki palnika są prawidłowo
założone.
Urządzenie nie jest podłączone do uziemienia,
Proszę skontaktować się z instalatorem.
jest podłączone nieprawidłowo lub uziemienie jest
nieprawidłowo wykonane.
7
Anomalia
Możliwa przyczyna
Płomień wydobywający się Elementy palnika są nieprawidłowo założone.
z palnika jest nierówny.
Rowki palnika są zabrudzone.
Rozwiązanie
Założyć prawidłowo elementy palnika na odpowiednim palniku.
Oczyścić rowki palnika.
Strumień gazu wydobywa Dopływ gazu jest odcięty przez zawory pośrednie. Otworzyć ewentualne pośrednie zawory dopływu
się w nienaturalny sposób
gazu.
lub nie wydobywa się
Jeżeli kuchenka zasilana jest gazem z butli,
Wymienić butlę.
wcale.
sprawdzić, czy butla nie jest pusta.
W kuchni czuć zapach
gazu.
Jeden z kurków jest otwarty.
Zakręcić kurki.
Nieprawidłowe złącze butli.
Sprawdzić, czy złącze butli z gazem jest całkowicie
szczelne.
Możliwy wyciek gazu.
Zamknąć główny dopływ gazu, wywietrzyć
pomieszczenie i niezwłocznie powiadomić technika
uprawnionego w zakresie przeglądu i certyfikacji
instalacji gazowej. Przed ponownym użyciem,
sprawdzić, czy nie ma wycieku gazu w instalacji lub
w urządzeniu.
Palnik gaśnie natychmiast Pokrętło nie było dociskane wystarczająco długo. Po zapaleniu palnika, przytrzymać pokrętło docipo puszczeniu pokrętła.
śnięte o kilka sekund dłużej.
Rowki palnika są zabrudzone.
Serwis techniczny
W przypadku zwrócenia się o pomoc do naszego Serwisu
Technicznego, należy podać numer produktu (E­Nr) i numer
fabryczny (FD) urządzenia. Numery te znajdują się na tabliczce
znamionowej urządzenia, umieszczonej w dolnej części płyty
kuchenki; są również zamieszczone na etykiecie w instrukcji
obsługi.
Warunki gwarancji
Jeśli mimo starań producenta, urządzenie będzie posiadało
jakieś uszkodzenie lub nie będzie spełniało wymaganych norm
jakości, prosimy nas o tym bezzwłocznie poinformować.
Gwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku, gdy w
mechanizmie urządzenia nie były dokonywane żadne
modyfikacje, a urządzenie było używane zgodnie z
przeznaczeniem.
Warunki gwarancji mające zastosowanie to warunki ustalone
przez przedstawicielstwo naszej firmy w kraju, w którym
dokonano zakupu. Szczegółowe informacje na ten temat
można uzyskać w punktach sprzedaży. Aby skorzystać z
gwarancji, konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu
urządzenia.
Z zastrzeżeniem prawa do wprowadzania zmian.
8
Oczyścić rowki palnika.
Informacje o opakowaniu i postępowaniu ze zużytym
urządzeniem
Jeżeli na tabliczce znamionowej urządzenia pojawia się symbol
), należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie
środowiska naturalnego
Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia
29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być umieszczany
łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe
postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów, które
gwarantują skuteczne zabezpieczenie podczas transportu.
Materiały te w pełni podlegają recyklingowi, dzięki czemu
ogranicza się ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Zachęcamy Państwa do włączenia się w ochronę środowiska
naturalnego poprzez postępowanie zgodnie z poniższymi
zaleceniami:
■
■
■
wyrzucić opakowanie do odpowiedniego pojemnika
przeznaczonego na artykuły do recyklingu,
przed pozbyciem się zużytego urządzenia, należy wyłączyć
go z użytkowania. Informacje o adresie najbliższego punktu
zbiórki materiałów podlegających recyklingowi, gdzie należy
przekazać zużyte urządzenie, uzyskają Państwo w lokalnej
placówce administracji publicznej,
nie należy wylewać do zlewu oleju używanego do smażenia.
Zaleca się, aby zlać olej do zamkniętego naczynia i
przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, a w
przypadku jego braku, umieścić w pojemniku na śmieci (olej
zostanie wylany do kontrolowanego ścieku; nie jest to
wprawdzie najlepsze rozwiązanie, lecz dzięki niemu unikamy
skażenia wody).
9
*9001019083*
9001019083
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska
(A)
ZZZ]HOPHUSO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising