Zelmer ZEC26G4371 User Manual

Zelmer ZEC26G4371 User Manual
Płyta gazowa
ZEC26G4371
[pl] Instrukcja obsługi
=(&*
1
2
1
2
! Ruszty
" Pokrętła
# Palnik oszczędny o mocy do 1 kW
$ Palnik zwykły o mocy do 1,75 kW
% Palnik szybki o mocy do 3 kW
& Minipalnik Wok do 3,3 kW
2
1
2
pl
Spis treści
a j c ku r t sn I ] l p [
8 Używanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . 3
( Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . 4
* Informacje na temat urządzenia . . . . . . . . . . . . . 6
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ä Palniki gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zapalanie ręczne . . . . . . . .
Zapalanie automatyczne . .
System zabezpieczający . .
Gaszenie palnika . . . . . . . .
Zakres mocy gotowania . . .
Uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rady dotyczące gotowania
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.6
.6
.7
.7
.7
.7
.7
Å Naczynia do gotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Odpowiednie naczynia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uwagi dotyczące obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Czyszczenie oraz przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 Co robić w razie usterki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Warunki gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7 Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
i gu ł s bo
8Używanie zgodne
z przeznaczeniem
Proszę uważnie przeczytać poniższe
wskazówki. Jedynie po zapoznaniu się z ich
treścią będą Państwo potrafili obchodzić się z
posiadanym urządzeniem w sposób skuteczny
i bezpieczny. Proszę zachować instrukcje
użytkowania oraz związane z instalacją, i
przekazać je wraz z urządzeniem w przypadku
zmiany właściciela.
Producent nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności w przypadku, gdy
zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie
będą przestrzegane.
Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji
mają charakter orientacyjny.
Do momentu zamontowania nie należy
wyjmować urządzenia z opakowania
ochronnego. Jeżeli zostanie zauważone
jakiekolwiek uszkodzenie urządzenia, nie
należy go podłączać. Proszę wówczas
skontaktować się z naszym Serwisem
Technicznym.
Urządzenie spełnia wymogi klasy 3, zgodnie z
normą EN 30-1-1 dotyczącą urządzeń
gazowych: urządzenie do zabudowy.
Przed zainstalowaniem nowej płyty kuchenki
należy upewnić się, że instalacja zostanie
wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji montażu.
Nie należy instalować urządzenia na jachtach
ani w przyczepach kempingowych.
To urządzenie powinno być użytkowane
wyłącznie w miejscach posiadających
odpowiednią wentylację.
Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z
zewnętrznym zegarem sterującym ani z
systemem zdalnego sterowania.
Wszystkie czynności związane z instalacją,
podłączaniem, regulacją i dostosowaniem
urządzenia do innych rodzajów gazu
powinny być wykonywane przez
upoważnionego technika, z uwzględnieniem
wszystkich norm i przepisów prawnych
obowiązujących w danym kraju oraz zaleceń
lokalnych dostawców energii elektrycznej i
gazu. Należy zwrócić szczególną uwagę na
me i nezcanzez rp z endogz e i nawyżU
3
pl
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
obowiązujące przepisy w zakresie
wentylacji.
Opisywane urządzenie zostało fabrycznie
dostosowane do rodzaju gazu wskazanego na
tabliczce znamionowej. W razie konieczności
jego zmiany, należy zapoznać się z instrukcją
montażu. W celu dostosowania urządzenia do
zasilania innymi rodzajami gazu, zaleca się
kontakt z naszym Serwisem Technicznym.
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie
do użytku domowego; niedozwolone jest jego
użytkowanie w zastosowaniach handlowych
lub profesjonalnych. Należy używać
urządzenia wyłącznie w celu gotowania,
natomiast nigdy w celu ogrzewania
pomieszczeń. Gwarancja będzie ważna
wyłącznie w przypadku przestrzegania
przewidzianego sposobu użytkowania
urządzenia.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku na
wysokości do 2000 metrów nad poziomem
morza.
Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez
nadzoru.
Nie należy używać innych pokrywek i barierek
ochronnych dla dzieci niż zalecane przez
producenta płyty kuchenki. W przeciwnym
razie mogą spowodować wypadek, na
przykład na skutek nadmiernego nagrzania,
zapalenia lub oddzielenia się fragmentów
materiału.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadające
wystarczającego doświadczenia lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanych z tym
zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że
mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane
przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
4
(Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
awt sńezce i pzeb ecązcy t od i kwózaksw enżaW
deflagracji (szybkiej reakcji spalania)!
Nagromadzenie w zamkniętym pomieszczeniu
większej ilości gazu bez możliwości spalenia
wiąże się z niebezpieczeństwem deflagracji
(szybkiej reakcji spalania). Nie należy
umieszczać urządzenia w miejscach
narażonych na przeciągi, ponieważ mogą one
powodować gaśnięcie palników. Proszę
uważnie przeczytać niniejsze wskazówki i
uwagi dotyczące działania palników
gazowych.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
zatrucia!
Korzystanie ze sprzętu do gotowania,
zasilanego gazem powoduje wydzielanie
ciepła, wilgoci i produktów spalania w
pomieszczeniu, w którym jest on
zainstalowany. Należy zatem zapewnić
prawidłową wentylację kuchni, zwłaszcza gdy
włączona jest płyta kuchenki: pamiętać, aby
otwory umożliwiające naturalną wentylację
pozostawały otwarte lub zainstalować
mechanizm zapewniający wentylację
mechaniczną (okap z wyciągiem). Jeżeli
urządzenie pracuje przez dłuższy czas z dużą
mocą, może okazać się konieczne
zastosowanie dodatkowej lub skuteczniejszej
wentylacji: należy otworzyć okno lub zwiększyć
moc systemu wentylacji mechanicznej.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
■
Strefy grzejne i przylegające do nich
miejsca bardzo się nagrzewają. Nigdy nie
należy dotykać gorących powierzchni.
Proszę uważać, aby dzieci w wieku poniżej
8 lat nie przebywały w pobliżu urządzenia.
Niebezpieczeństwo
poparzenia!
■
Jeśli butla nie stoi
pionowo, płynny propan/
butan może przedostać się do urządzenia.
W rezultacie przy palnikach mogą tworzyć
się słupy ognia. Podzespoły mogą ulec
uszkodzeniu i z czasem stać się
nieszczelne, co w konsekwencji prowadzi
do niekontrolowanego wypływu gazu. W
takiej sytuacji istnieje poważne ryzyko
poparzeń. Butle z płynem należy stosować
zawsze w pozycji pionowej.
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!
Strefy grzejne bardzo się nagrzewają. Nie
należy kłaść na płycie kuchenki
przedmiotów łatwopalnych. Nie należy
gromadzić przedmiotów na płycie kuchenki.
Niebezpieczeństwo
pożaru!
■
Nie przechowywać
ani nie używać
substancji chemicznych powodujących
korozję, par, substancji łatwopalnych lub
produktów nieprzeznaczonych do spożycia
pod urządzeniem bądź w jego pobliżu.
Niebezpieczeństwo
pożaru!
■
Przegrzane tłuszcze
lub oleje łatwo zapalają
się. Podczas ogrzewania tłuszczu lub oleju,
nie należy pozostawiać urządzenia bez
nadzoru. Jeśli substancje te ulegną
zapaleniu, nie należy gasić ognia za
pomocą wody. Nakryć naczynie pokrywką
w celu stłumienia ognia i wyłączyć strefę
grzejną.
■
pl
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
■
W celu oczyszczenia urządzenia, nie należy
używać maszyn do czyszczenia parą
wodną.
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
■
Pęknięcia lub zarysowania
szklanej płyty
mogą spowodować porażenie prądem.
Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
zranienia!
■
Odpryski lub pęknięcia w płycie szklanej
stanowią zagrożenie. Niezwłocznie wyłączyć
wszystkie palniki oraz elektryczne elementy
grzewcze. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub
wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Odciąć dopływ gazu. Nie
dotykać powierzchni urządzenia. Nigdy nie
włączać uszkodzonego urządzenia.
Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo
obrażeń!
■
Nagłe zmiany temperatury
mogą
spowodować pęknięcie szklanego
elementu. W trakcie użytkowania płyty
kuchenki, należy chronić urządzenie przed
przeciągami i zalaniem zimnymi płynami,
Niebezpieczeństwo
■
Naczynia, któreobrażeń!
posiadają uszkodzenia,
mają nieodpowiednią wielkość,
przekraczają brzegi płyty kuchenki lub są
nieprawidłowo ustawione, mogą
spowodować poważne obrażenia. Należy
przestrzegać rad i wskazówek dotyczących
naczyń do gotowania.
Niebezpieczeństwo
obrażeń!
■
W przypadku awarii,
odciąć zasilanie
elektryczne i dopływ gazu do urządzenia. W
celu naprawy, prosimy wezwać nasz Serwis
Techniczny.
Niebezpieczeństwo
obrażeń! żadnych zmian we
■
Nie należy wykonywać
wnętrzu urządzenia. W razie potrzeby,
prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.
Niebezpieczeństwo
obrażeń!nie obraca się, nie
■
Jeśli jedno z pokręteł
należy go obracać, używając siły. Prosimy
bezzwłocznie wezwać Serwis Techniczny,
aby wykonał naprawę lub wymianę
elementu.
5
pl
Informacje na temat urządzenia
*Informacje na temat
urządzenia
Urządzenie wraz z parametrami mocy palników
wymienione jest w zestawieniu modeli. ~ Strona 2
ÄPalniki gazowe
Każde pokrętło posiada oznaczenie palnika, który
obsługuje.
ewozag i k i n l aP
a i nezdąz ru t ame t an e j camro f n I
Akcesoria
Poniższe akcesoria można nabyć w Serwisie
Technicznym:
Ruszt dodatkowy wok
Do stosowania wyłącznie na palnikach wok, do naczyń z wklęsłym dnem.
Zaleca się korzystanie z rusztu
dodatkowego wok w celu przedłużenia żywotności urządzenia.
„
W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia,
należy upewnić się, że ruszty oraz wszystkie elementy
palników są prawidłowo założone. Nie zamieniać
miejscami nakładek palników.
Nakładka pod kawiarkę
Przeznaczony wyłącznie do stosowania na najmniejszym palniku w przypadku naczyń o
średnicy poniżej 12 cm.
--------
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku,
gdy akcesoria te nie są używane lub są używane w
sposób nieprawidłowy.
Zapalanie ręczne
1. Docisnąć pokrętło danego palnika i obrócić je w
lewo w wybrane położenie.
2. Przybliżyć do palnika zapalarkę lub płomień
(zapaloną świecę, zapałkę, itp.).
Zapalanie automatyczne
W przypadku płyty kuchenki zaopatrzonej w funkcję
zapalania automatycznego (świece zapłonowe):
1. Docisnąć pokrętło wybranego palnika i obrócić je w
lewo w położenie o maksymalnej mocy.
Dociśnięcie pokrętła powoduje wytwarzanie iskier we
wszystkich palnikach. Zapala się płomień.
2. Zwolnić pokrętło.
3. Obrócić pokrętło w wybrane położenie.
Jeżeli płomień nie zapali się, obrócić pokrętło w
położenie zgaszonego płomienia i ponownie wykonać
6
Palniki gazowe
powyższe czynności, przytrzymując pokrętło w pozycji
dociśniętej dłużej (do 10 sekund).
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo wybuchu!
Jeśli po upływie 15 sekund płomień nie zapala się,
zgasić palnik i otworzyć okno w pomieszczeniu.
Odczekać co najmniej minutę przed podjęciem kolejnej
próby zapalenia palnika.
pl
Po upływie kilku sekund po zgaszeniu palnika można
usłyszeć charakterystyczny dźwięk (głuche uderzenie).
Nie oznacza to żadnej anomalii; lecz jest to sygnał, że
wyłączył się system zabezpieczający.
Należy dbać o idealną czystość. Jeżeli świece są
zanieczyszczone, iskrownik jest niesprawny. Co pewien
czas świece należy czyścić szczoteczką wykonaną z
materiału innego niż metal. Należy pamiętać, aby nie
narażać świec na silne uderzenia.
System zabezpieczający
Płyta kuchenki jest zaopatrzona w system
zabezpieczający (termoparę), który blokuje dopływ
gazu do przypadkowo zgaszonych palników.
1
2
świeca
termopara
Aby zapewnić uruchomienie tego mechanizmu:
1. W zwykły sposób zapalić palnik.
2. Przytrzymując mocno pokrętło, dociskać je przez 4
sekundy po zapaleniu płomienia.
Gaszenie palnika
Obrócić odpowiednie pokrętło w prawo w położenie 0.
Rady dotyczące gotowania
Palnik
Bardzo mocny –
Mocny
Palnik wok
Doprowadzanie do
wrzenia, gotowanie, smażenie,
przyrumienianie,
paelle, dania
kuchni azjatyckiej
(wok)
Palnik szybki Eskalopki,
befsztyk, tortilla,
dania smażone w
głębokim tłuszczu
Palnik półZiemniaki na
szybki
parze, świeże
warzywa, zupy,
makarony
Palnik
Gotowanie: dania
oszczędny
duszone, ryż z mlekiem, karmel
Średni
Słaby
Podgrzewanie i utrzymywanie
gorącej temperatury: dania
gotowe, dania gotowane
Ryż, beszamel,
potrawka z
mięsa
Gotowanie na
parze: ryby,
warzywa
Podgrzewanie i utrzymywanie
gorącej temperatury gotowanych
potraw oraz przygotowywanie
delikatnych potraw duszonych
Rozmrażanie i Topienie:
wolne gotowa- masło, czekonie: warzywa,
lada, żelatyna
owoce, mrożonki
Zakres mocy gotowania
Pokrętła stopniowe umożliwiają regulację mocy
gotowania w zakresie od poziomu maksymalnego do
poziomu minimalnego.
Płomień duży
Ú
ª
Płomień mały
«
Położenie
Pokrętło zakręcone
Maksymalne otwarcie lub moc i zapalanie
elektryczne
Minimalne otwarcie lub moc
Uwagi
Lekki gwizd słyszalny podczas pracy palnika jest
zjawiskiem naturalnym.
Na początku eksploatacji, normalnym zjawiskiem jest
wydzielanie specyficznego zapachu przez urządzenie.
Jest to zjawisko nieszkodliwe i nie wynika z usterki
urządzenia. Z czasem, zjawisko to zaniknie.
Płomień w kolorze pomarańczowym jest zwykłym
zjawiskiem, spowodowanym obecnością pyłu w
otoczeniu, płynów rozlanych na płycie kuchenki, itp.
Jeżeli płomień palnika przypadkowo zgaśnie, należy
zakręcić pokrętło palnika i odczekać przynajmniej 1
minutę przed ponownym zapaleniem palnika.
7
pl
Naczynia do gotowania
Naczynia znajdujące się na
płycie kuchenki powinny
być przestawiane z
zachowaniem ostrożności.
Nie należy uderzać w płytę
kuchenki ani umieszczać
na niej bardzo ciężkich
przedmiotów.
Nie należy używać dwóch
palników lub dwóch źródeł
ciepła dla jednego
naczynia.
Unikać dłuższego
używania płyt do
grillowania, garnków z
kamionki, itd.,
wykorzystując maksymalną
moc urządzenia.
ÅNaczynia do gotowania
Odpowiednie naczynia
a i nawo t og od a i nyzcaN
Palnik
Palnik Wok
Minimalna średnica
naczynia
22 cm
Maksymalna średnica naczynia
30 cm
Palnik szybki
Palnik zwykły
Palnik oszczędny
22 cm
14 cm
12 cm
26 cm
20 cm
16 cm
Uwagi dotyczące obsługi
Poniższe wskazówki pomogą Państwu zaoszczędzić
energię oraz zapobiec uszkodzeniu naczyń:
Używać naczyń o wielkości
dostosowanej do danego
palnika.
Nie używać małych naczyń
na dużych palnikach.
Płomień nie powinien
dotykać bocznych ścianek
naczynia.
Nie należy używać
odkształconych naczyń,
które stoją w sposób
niestabilny na płycie
kuchenki i mogą się
przewrócić.
Należy stosować wyłącznie
naczynia o płaskim i
grubym dnie.
Nie gotować bez
przykrycia lub z częściowo
odsuniętą pokrywką, gdyż
w ten sposób
niepotrzebnie zużywa się
część energii.
Umieszczać naczynie na
palniku w położeniu
dokładnie centrycznym . W
przeciwnym razie może się
ono wywrócić.
Nie stawiać dużych naczyń
na palnikach blisko
pokręteł. Może to
spowodować uszkodzenie
pokręteł na skutek
wysokiej temperatury.
Stawiać naczynia na
rusztach, w żadnym
wypadku nie stawiać ich
bezpośrednio na palniku.
Przed użyciem palników
sprawdzić, czy ruszty i
nakładki palników są
prawidłowo założone.
8
2Czyszczenie oraz przegląd
Czyszczenie
dą l gez rp zaro e i nezczsyzC
Po ostygnięciu urządzenia, oczyścić je przy użyciu
gąbki i wody z mydłem.
Po każdorazowym użyciu, odczekać, aż palnik ostygnie
i oczyścić powierzchnię wszystkich jego elementów.
Nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia (resztki potraw,
krople tłuszczu, itp.) pozostawione na płycie kuchenki
przylgną do niej, co utrudni ich usunięcie. Aby zapewnić
prawidłowe wydobywanie się płomienia, otwory i rowki
palnika powinny być czyste.
Na skutek przesuwania niektórych naczyń mogą
pozostać ślady metalu na rusztach.
Oczyścić palniki i ruszty wodą z mydłem, pocierając
niemetalową szczoteczką.
Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia
rusztów wyposażonych w gumowe podkładki. Jeśli
podkładki odpadną, ruszt może porysować płytę
kuchenki.
Zawsze dokładnie osuszać palniki i ruszty. Obecność
kropli wody lub wilgotnych miejsc na początku
gotowania może spowodować uszkodzenie emalii.
Po oczyszczeniu i wysuszeniu palników, sprawdzić, czy
nakładki są prawidłowo założone na dyfuzor.
Uwaga!
Nie używać urządzeń do czyszczenia parowego.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie płyty
kuchenki.
■
Nigdy nie używać środków o właściwościach
ściernych, stalowych zmywaków, ostrych
przedmiotów, noży itp. do usunięcia zaschniętych
resztek potraw z powierzchni płyty kuchenki.
■
Nie używać noży, skrobaków lub podobnych
narzędzi do czyszczenia połączenia elementu
szklanego z ozdobnymi elementami palników,
profilami metalowymi bądź pokrywy szklanej lub
aluminiowej (jeśli urządzenie jest w nie wyposażone).
■
Co robić w razie usterki?
Konserwacja
Natychmiast usuwać rozlane płyny. W ten sposób
zapobiegnie się przyklejeniu resztek potraw i uniknie się
wykonywania niepotrzebnych czynności.
Nie należy przesuwać naczyń po szkle, gdyż mogą je
one zarysować. Z tego samego powodu nie należy
dopuszczać, aby na szklany element upadały twarde
pl
lub spiczaste przedmioty. Nie należy uderzać w brzegi
płyty kuchenki.
Ziarnka piasku (które sypią się na przykład podczas
oczyszczania warzyw) powodują zarysowanie szklanego
elementu.
Roztopiony cukier lub produkty spożywcze o wysokiej
zawartości cukru, rozlane na powierzchni płyty, należy
natychmiast usunąć ze strefy grzejnej za pomocą
szklanego skrobaka.
3Co robić w razie usterki?
Pojawiające się usterki można w niektórych
przypadkach łatwo usunąć. Przed skontaktowaniem się
z serwisem należy zapoznać się z poniższymi
wskazówkami:
? i k re t su e i zar w ć i bor oC
Anomalia
Funkcje elektryczne urządzenia nie działają.
Możliwa przyczyna
Uszkodzony bezpiecznik.
Rozwiązanie
Sprawdzić bezpiecznik w głównej skrzynce bezpieczników
i wymienić go, jeżeli jest uszkodzony.
"Wyskoczył" wyłącznik termomagnetyczny lub różniSprawdzić na głównej tablicy rozdzielczej, czy nie "wyskocowo-prądowy.
czył" wyłącznik termomagnetyczny lub różnicowo-prądowy.
Funkcja zapalania automatycz- Możliwe, że między świecami zapłonowymi a palnikami Przestrzeń między świecą zapłonową a palnikiem powinna
nego nie działa.
znajdują się resztki potraw lub pozostałości po czyszcze- być czysta.
niu.
Palniki są mokre.
Starannie osuszyć nakładki palnika.
Nakładki palnika są nieprawidłowo założone.
Sprawdzić, czy nakładki palnika są prawidłowo założone.
Urządzenie nie jest podłączone do uziemienia, jest podłą- Proszę skontaktować się z instalatorem.
czone nieprawidłowo lub uziemienie jest nieprawidłowo
wykonane.
Płomień wydobywający się z Elementy palnika są nieprawidłowo założone.
Założyć prawidłowo elementy palnika na odpowiednim
palnika jest nierówny.
palniku.
Rowki palnika są zabrudzone.
Oczyścić rowki palnika.
Strumień gazu wydobywa się Dopływ gazu jest odcięty przez zawory pośrednie.
Otworzyć ewentualne pośrednie zawory dopływu gazu.
w nienaturalny sposób lub nie Jeżeli kuchenka zasilana jest gazem z butli, sprawdzić, Wymienić butlę.
wydobywa się wcale.
czy butla nie jest pusta.
W kuchni czuć zapach gazu. Jeden z kurków jest otwarty.
Zakręcić kurki.
Nieprawidłowe złącze butli.
Sprawdzić, czy złącze butli z gazem jest całkowicie
szczelne.
Możliwy wyciek gazu.
Zamknąć główny dopływ gazu, wywietrzyć pomieszczenie
i niezwłocznie powiadomić technika uprawnionego w
zakresie przeglądu i certyfikacji instalacji gazowej. Przed
ponownym użyciem, sprawdzić, czy nie ma wycieku gazu
w instalacji lub w urządzeniu.
Palnik gaśnie natychmiast po Pokrętło nie było dociskane wystarczająco długo.
Po zapaleniu palnika, przytrzymać pokrętło dociśnięte o
puszczeniu pokrętła.
kilka sekund dłużej.
Rowki palnika są zabrudzone.
Oczyścić rowki palnika.
9
pl
Serwis
4Serwis
W przypadku zwrócenia się o pomoc do naszego
Serwisu Technicznego, należy podać numer produktu
(E­Nr) i numer fabryczny (FD) urządzenia. Numery te
znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia,
umieszczonej w dolnej części płyty kuchenki; są
również zamieszczone na etykiecie w instrukcji obsługi.
Dane kontaktowe punktów serwisowych w
poszczególnych krajach znajdują się w dołączonym
wykazie punktów serwisowych.
s iwreS
7Ochrona środowiska
Jeżeli na tabliczce znamionowej urządzenia znajduje się
symbol ), należy przestrzegać poniższych wskazówek.
aks iwodor ś anorhcO
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego
Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz
polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.
11688) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do
oddania go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Warunki gwarancji
Jeśli mimo starań producenta, urządzenie będzie
posiadało jakieś uszkodzenie lub nie będzie spełniało
wymaganych norm jakości, prosimy nas o tym
bezzwłocznie poinformować. Gwarancja zachowuje
ważność tylko w przypadku, gdy w mechanizmie
urządzenia nie były dokonywane żadne modyfikacje, a
urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki gwarancji mające zastosowanie to warunki
ustalone przez przedstawicielstwo naszej firmy w kraju,
w którym dokonano zakupu. Szczegółowe informacje
na ten temat można uzyskać w punktach sprzedaży.
Aby skorzystać z gwarancji, konieczne jest
przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.
Z zastrzeżeniem prawa do wprowadzania zmian.
Opakowanie urządzenia zostało wykonane z
materiałów, które gwarantują skuteczne zabezpieczenie
podczas transportu. Materiały te w pełni podlegają
recyklingowi, dzięki czemu ogranicza się ich negatywny
wpływ na środowisko naturalne. Zachęcamy Państwa
do włączenia się w ochronę środowiska naturalnego
poprzez postępowanie zgodnie z poniższymi
zaleceniami:
■
■
■
10
wyrzucić opakowanie do odpowiedniego pojemnika
przeznaczonego na artykuły do recyklingu,
przed pozbyciem się zużytego urządzenia, należy
wyłączyć go z użytkowania. Informacje o adresie
najbliższego punktu zbiórki materiałów
podlegających recyklingowi, gdzie należy przekazać
zużyte urządzenie, uzyskają Państwo w lokalnej
placówce administracji publicznej,
nie należy wylewać do zlewu oleju używanego do
smażenia. Zaleca się, aby zlać olej do zamkniętego
naczynia i przekazać do odpowiedniego punktu
zbiórki odpadów, a w przypadku jego braku,
umieścić w pojemniku na śmieci (olej zostanie
wylany do kontrolowanego ścieku; nie jest to
wprawdzie najlepsze rozwiązanie, lecz dzięki niemu
unikamy skażenia wody).
%6+6SU]ÛW*RVSRGDUVWZD'RPRZHJR6S]RR
$O-HUR]ROLPVNLH
:DUV]DZD32/$1'
*9001080139*
9001080139
961222(B)
ZZZ]HOPHUSO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement