Zelmer | ZPI 6016UE | User manual | Zelmer ZPI 6016UE User Manual

Zelmer ZPI 6016UE User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Płyta indukcyjna Typ ZPI6016UE
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Indukční varná deska Typ ZPI6016UE
9–15
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Indukčná varná doska Typ ZPI6016UE
16–22
EN
INSTRUCTION MANUAL
Induction hob Type ZPI6016UE
23–29
2–8
A
B
2
III
II
1
Pole
grzejne
IV
I
3
9
2
7
6
Wielkość
I
∅ 140 mm
II
∅ 122 mm
III
∅ 220 mm
IV
∅ 140 mm
4
10
8
MOC I WIELKOŚĆ
POSZCZEGÓLNYCH PÓL GRZEJNYCH
Tryb pracy
Maksymalna moc
Typ ZPI6016UE
Tryb zwykły
1200 W
Z funkcją
BOOSTER
1500 W
Tryb zwykły
2300 W
Z funkcją
BOOSTER
2600 W
Tryb zwykły
1200 W
Z funkcją
BOOSTER
1500 W
Tryb zwykły
2300 W
Z funkcją
BOOSTER
2600 W
5
PI-006_v03
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
●
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
●
Upewnij się, że poniższe wskazówki zostały zrozumiane.
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie używaj płyty indukcyjnej w celu ogrzewania
pomieszczeń i podgrzewania płynów lub materiałów
szkodliwych, lotnych itp.
Nie używaj płyty indukcyjnej w celu ogrzewania
zamkniętych puszek. Puszka może eksplodować.
Wcześniej usuń przynajmniej pokrywę.
Nigdy nie gotuj żywności w folii aluminiowej.
Nie umieszczaj na kuchence przedmiotów metalowych, tj. noży, widelców, łyżek, pokrywek, gdyż mogą
stać się gorące. Istnieje liczna grupa drobnych przedmiotów, które mogą zostać potraktowane przez urządzenie, jako naczynie indukcyjne. W takim przypadku
kuchenka zacznie nagrzewać się i przenosić ciepło na
leżące na nim przedmioty.
Jeżeli powierzchnia płyty jest uszkodzona, wyłącz
prąd, aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
W przypadku zaniku napięcia, wszystkie nastawy
i wskazania zostają zresetowane. Zachowaj szczególną ostrożność, gdyż pole grzejne nagrzane przed
zanikiem napięcia nie będzie już nadzorowane przez
wskaźnik.
W razie wystąpienia usterek radzimy byś zwrócił się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Niektóre elementy nagrzewają się podczas trybu
pracy płyty.
Nie dotykaj gorących części urządzenia. Istnieje
PI-006_v03
●
ryzyko poparzenia! Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed czyszczeniem.
Po zakończeniu użytkowania wyłącz pole grzejne regulatorem i nie polegaj na wskazaniach detektora naczyń.
Płyta indukcyjna może być niebezpieczna dla
osób z rozrusznikiem serca lub z innymi aktywnymi implantami.
Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aktywnego implantu, gdyż powstające podczas pracy
płyty pole magnetyczne może zakłócić jego pracę.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych
lub mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać
z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się
urządzeniem. Dozwolone jest czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez
dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem
odpowiedniego nadzoru.
Urządzenie i jego elementy zewnętrzne nagrzewają
się podczas pracy. Nie należy dotykać elementów
grzejnych. Korzystanie z urządzenia przez dzieci
poniżej ósmego roku życia jest dozwolone jedynie pod
stałym nadzorem.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
Przed pierwszym użyciem usuń folię zabezpieczającą
z płyty grzejnej.
Średnica dna naczynia indukcyjnego powinna być co
najmniej równa średnicy pola grzejnego, na którym
ma być używane.
Nigdy nie stawiaj żywności opakowanej w folię aluminiową lub na tackach aluminiowych na płycie indukcyjnej, gdyż podgrzane aluminium stopi się i uszkodzi
urządzenie.
Niebezpieczeństwo pożaru: nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni płyty.
Nienadzorowane przygotowywanie potraw z użyciem
tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i może
grozić pożarem. NIGDY nie należy gasić tego rodzaju
pożaru wodą. Należy wyłączyć urządzenie i stłumić
ogień przy użyciu pokrywy, koca pożarowego lub
innego tym podobnego przedmiotu.
Na urządzeniu nie umieszczaj pustych pojemników,
naczyń.
Nigdy nie używaj płyty indukcyjnej z pustymi naczyniami.
Do mycia płyty nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
3
●
●
●
●
●
Do czyszczenia płyty nie używaj sprzętu do czyszczenia parą.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Płyta indukcyjna jest wrazliwa na uderzenia punktowe
np. buteleczka z przyprawami, solniczka itp.
Cukier może reagować z płytą pozostawiając nieusuwalne plamy. Zawsze natychmiast usuwaj z płyty
plamy zawierające cukier.
Nie kładź na gorącą płytę wyrobów z aluminium lub
tworzyw sztucznych.
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Przyłączenia płyty do instalacji elektrycznej
może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający odpowiednie uprawnienia.
Przed przyłączeniem płyty indukcyjnej do instalacji elektrycznej zapoznaj się z informacjami na tabliczce znamionowej i schemacie podłączenia urządzenia.
Należy pamiętać o konieczności podłączenia
obwodu ochronnego do zacisku listwy przyłączeniowej, oznaczonego znakiem
. Instalacja elektryczna zasilająca płytę powinna być
zabezpieczona odpowiednio dobranym zabezpieczeniem a dodatkowo do zabezpieczenia
linii zasilającej może posiadać odpowiedni
wyłącznik umożliwiający odcięcie dopływu
prądu w sytuacji awaryjnej.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
●
●
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystania go do celów gastronomicznych, warunki gwarancji zmieniają się.
Urządzenie może być użytkowane wewnątrz pomieszczeń.
Płyta indukcyjna przeznaczona jest do przygotowywania i podgrzewania potraw przy zastosowaniu odpowiednich naczyń kuchennych.
Montaż i podłączenie płyty do instalacji
elektrycznej
●
●
●
Do podłączenia płyty nie używaj przedłużaczy lub rozgałęźników, gdyż mogą powodować przegrzanie instalacji
i w efekcie mogą doprowadzić do powstania pożaru.
Kabel zasilający nie może dotykać gorących elementów
płyty. Musi być umieszczony tak, aby jego temperatura
w żadnym miejscu nie przekraczała 75°C.
Nie zginaj, ani nie skracaj kabla zasilającego.
Instalator zobowiązany jest do wypełnienia
karty gwarancyjnej, będącej podstawą do
uwzględnienia gwarancji.
SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA
MONTAŻ PŁYTY (Rys. A)
Montażu płyty może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający odpowiednie
uprawnienia.
Na rysunku przedstawione są niezbędne wymiary oraz sposób montowania płyty.
1 Wykonaj otwór w blacie zgodnie z wymiarami.
2 Włóż płytę do otworu i przymocuj ją od spodu do blatu za
pomocą wsporników i wkrętów.
● Nie montuj płyty nad piekarnikiem niewyposażonym
w wentylację lub w pobliżu urządzeń emitujących ciepło.
● Nie montuj płyty w pobliżu urządzeń lub przedmiotów,
wytwarzających pole magnetyczne (np. radio, telewizor, itp.).
● Upewnij się, że blat kuchenny wykonany jest z materiału
o odpowiedniej wytrzymałości cieplnej, by nie doszło do jego
odkształcenia spowodowanego nagrzewaniem się płyty.
● Po zamontowaniu, upewnij się, że płyta indukcyjna jest
dobrze wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie są
zablokowane.
220-240 V~
32 A
400V 2N~
16 A
Bezpieczna odległość pomiędzy płytą grzewczą, a szafką zamocowaną powyżej powinna
wynosić minimum 760 mm.
4
PI-006_v03
2 x 230 V 2L+2N~
16 A
Rysunek poniżej przedstawia sposób w jaki nie
należy podłączać urządzenia.
400 V 3~
16 A
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej.
Płyta indukcyjna jest urządzeniem klasy I wyposażonym
w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl
Opis urządzenia
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Płyta indukcyjna Zelmer jest urządzeniem służącym do gotowania i podgrzewania potraw. Działa na zasadzie zjawiska
indukcji elektromagnetycznej. Pomiędzy powierzchnią płyty,
a umieszczonym na niej naczyniem indukcyjnym generowane jest pole magnetyczne wytwarzające w nim prądy
wirowe. Przepływ tych prądów powoduje nagrzewanie sie
naczynia oraz potrawy znajdującej się wewnątrz.
Płytę indukcyjną można stosować wyłącznie do garnków
i patelni przeznaczonych dla płyt indukcyjnych.
Zalety płyty indukcyjnej:
● Bardzo krótki czas nagrzewania. Po zdjęciu naczynia
z płyty następuje automatyczne wstrzymanie nagrzewania.
● Po ponownym postawieniu naczynia (w ciągu minuty) na
płytę następuje automatyczne wznowienie nagrzewania.
● Brak otwartego płomienia oraz żarzących sie elementów
znacznie ogranicza zagrożenie pożarowe.
● Ciepło wytwarzane jest tylko w garnku, przez co energia
zużywa się tylko do gotowania.
● Mniejsze zużycie energii.
● Skrócony czas gotowania.
Dodatkowa funkcja BOOSTER znacznie skraca czas
przygotowania potraw.
Dostępna jest na wszystkich (czterech) polach grzejnych.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
(Rys. B)
Płyta szklana
Wlot powietrza
Wylot powietrza
Panel sterowania
5 BOOSTER
6 Przyciski regulacji mocy
,
7 Przycisk TIMER
8 Przycisk blokady
9 Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ
10 Przyciski wyboru pól grzejnych
,
,
,
Przygotowanie płyty do pracy
Po włączeniu urządzenia usłyszysz pojedynczy sygnał
dźwiękowy, wszystkie wskaźniki świetlne zapalą się na
ok. 1 sekundę, a następnie wyłączą – oznacza to, że płyta
indukcyjna jest gotowa do pracy.
Obsługa panelu dotykowego
●
●
●
●
Przyciski reagują na dotyk, dlatego przy włączaniu funkcji nie trzeba używać siły.
Naciskaj przyciski całym palcem, nie tylko samym opuszkiem.
Każde poprawne naciśnięcie przycisków będzie sygnalizowane pojedynczym dźwiękiem.
Przed użyciem upewnij się, że panel dotykowy jest
czysty, suchy i nie przesłaniają go żadne obiekty
(np. sztućce lub ściereczki). Nawet niewielka warstwa
wody może utrudnić obsługę panelu.
Wybierając naczynia, które posiadają
te znaki na dnie lub na opakowaniu
masz pewność, że są one przeznaczone do współpracy
z płytą indukcyjną.
Zalecane jest używanie garnków i patelni marki Zelmer
przeznaczonych do współpracy z płytami indukcyjnymi.
PI-006_v03
5
●
Dobór naczyń
Płyta indukcyjna wykrywa, czy znajdujące się na polu grzejnym naczynie jest przystosowane do pracy z płytą indukcyjną.
Aby sprawdzić czy dane naczynie nadaje się do używania na
płycie indukcyjnej możesz wykorzystać magnes. Jeżeli „przyczepia się” do dna naczynia, może ono być wykorzystywane
do gotowania indukcyjnego. Jeżeli nie posiadasz magnesu:
1 Nalej wody do naczynia, które chcesz sprawdzić.
2 Postępuj zgodnie z rozdziałem „Praca z płytą – ROZPOCZĘCIE GOTOWANIA”.
3 Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się symboll „ ”, a woda
zacznie się gotować, oznacza to, że naczynie nadaje się do
użycia z płytą indukcyjną.
ZAKOŃCZENIE GOTOWANIA
1 Naciśnij na panelu symbol pola grzejnego, które zamierzasz wyłączyć.
2 Aby wyłączyć pole grzejne:
●
Przyciskami
lub
WSKAŹNIK CIEPŁA
W tym celu naciśnij symbol pola na panelu (np.
4 Przyciskami
,
).
wybierz odpowiedni poziom
,
należy nacisnąć w trakcie
mocy (1-9). Przyciski
migania poziomu mocy przy wybranym polu grzejnym.
● Jeżeli na wskaźniku poziomu mocy zacznie migać symbol „ ” na zmianę z poziomem mocy grzania, oznacza
to, że:
● Naczynie zostało umieszczone na złym polu grzejnym.
● Naczynie nie jest przystosowane do pracy z płytą
indukcyjną
● Naczynie jest za małe lub nie znajduje się na środku
pola grzejnego.
Jeżeli płyta jest włączona i nie działa żadne pole grzejne,
to po 1 minucie bezczynności urządzenie automatycznie
przejdzie w tryb oczekiwania.
Poziom mocy może zostać zmieniony w dowolnym
momencie gotowania.
ustaw poziom mocy na war-
,
należy nacisnąć w trakcie
tość „ ”. Przyciski
migania poziomu mocy przy wybranym polu grzejnym.
Przy stawianiu naczyń, czy innej zmianie ich
położenia należy je podnieść, nie należy ich
przesuwać, gdyż można w ten sposób przypadkowo porysować szklaną powierzchnię płyty.
1 Włącz płytę przyciskiem
, rozlegnie się pojedynczy
sygnał dźwiękowy. Wszystkie wskaźniki będą pokazywały
wartość „ ” lub „ ”. Płyta znajduje się w stanie oczekiwania.
2 Na wybranym polu grzejnym połóż naczynie.
Upewnij się, że dno naczynia i powierzchnia pola grzejnego
są czyste i suche.
3 Włącz pole grzejne na którym położone jest naczynie.
6
bolu „ ” naczynie zostanie ponownie postawione na
polu grzejnym, automatycznie powróci ono do grzania na
poprzednio ustawionym poziomie.
●
ROZPOCZĘCIE GOTOWANIA
●
migać będzie symbol „ ”. Po tym czasie pole grzejne
wyłączy się (symbol „ ”). Jeśli w trakcie migania sym-
Nie używaj naczyń z ostrymi krawędziami.
Pamiętaj, aby dno naczynia było płaskie, a jego
średnica była co najmniej równa średnicy pola
grzejnego, na którym ma być używane.
Praca z płytą
●
Po zdęciu naczynia z pola grzejnego przestanie ono
grzać, na wskaźniku poziomu mocy przez 1 minutę
Naciśnij równocześnie przycisk
i
, na wyświetlaczu pojawi się „ ”.
3 Po skończonej pracy wyłącz płytę naciskając
.
Przy używaniu płyty przez dłuższy czas, ciepło na danym
polu grzejnym utrzymuje się jeszcze przez chwilę po jej
wyłączeniu. Wyświetlający się symbol „ ” na wskaźniku
mocy danego pola grzejnego ostrzega przed przypadkowym
dotknięciem rozgrzanego miejsca. Symbol zniknie ze wskaźnika, kiedy powierzchnia pola ochłodzi się do bezpiecznej
temperatury. Funkcja ta pomaga również w oszczędzaniu
energii – pole wciąż gorące można wykorzystać powtórnie
do podgrzewania.
WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWYCH OBIEKTÓW
Gdy na płycie pozostawiony zostanie obiekt nieprawidłowych
rozmiarów (nożyczki, nóż, widelec, klucze itp.) lub naczynie
niemagnetyczne, płyta automatycznie przejdzie w tryb oczekiwania.
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
Płyta posiada wbudowany czujnik, który mierzy temperaturę
wewnątrz płyty. W przypadku przekroczenia dozwolonej
wartości temperatury płyta indukcyjna automatycznie wyłączy się.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PŁYTY
W sytuacji, gdy dane pole grzejne pracuje, a Ty nie wykonujesz na nim żadnej operacji, płyta wyłączy się automatycznie
po upływie określonego czasu uzależnionego od poziomu
nastawionej mocy. Patrz tabela poniżej:
Poziom mocy
Czas
1-3
8 godzin
4-6
4 godziny
7-9
2 godziny
Po zdjęciu naczynia z płyty nastąpi natychmiastowe wyłączenie funkcji grzania, płyta wyłączy się samoczynnie po
2 minutach.
PI-006_v03
Funkcja BOOSTER
Funkcja BOOSTER polega na zwiększeniu mocy na danym
polu grzejnym.
Funkcja BOOSTER działa maksymalnie 5 minut, po czym pole
grzejne wraca do poprzednio ustawionego poziomu mocy,
chyba, że przed wyłączeniem funkcji BOOSTER poziom mocy
ustawiony był na 0, wtedy po wyłączeniu funkcji BOOSTER
pole ustawi się na poziom mocy 9.
URUCHOMIENIE FUNKCJI BOOSTER
1 Wybierz pole grzejne, dla którego chcesz włączyć funkcję BOOSTER. W tym celu naciśnij symbol pola na panelu
).
(np.
2 Naciśnij przycisk
.
3 Na wskaźniku poziomu mocy pola grzejnego wyświetli
się symbol „ ”, pole grzejne zacznie grzać z maksymalną
mocą.
WYŁĄCZENIE FUNKCJI BOOSTER
1 Naciśnij na panelu symbol pola grzejnego, dla którego
chcesz wyłączyć funkcję BOOSTER.
2 Aby wyłączyć funkcję BOOSTER:
●
Naciśnij przycisk
lub
. Poziom mocy na polu
grzejnym wróci do poprzednio ustawionego, chyba, że
przed wyłączeniem funkcji BOOSTER poziom mocy ustawiony był na 0, wtedy po wyłączeniu funkcji BOOSTER
pole ustawi się na poziom mocy 1.
●
Naciśnij równocześnie przycisk
i
, pole grzejne
wyłączy się, na wyświetlaczu pojawi się „ ”. Funkcja
BOOSTER wyłączy się automatycznie.
Funkcja BOOSTER może działać dla dowolnego pola grzejnego.
Równocześnie z funkcji BOOSTER mogą korzystać trzy dowolne pola grzejne.
Funkcja TIMER
Funkcję TIMER można używać na dwa sposoby:
● Może służyć jako minutnik. W tym przypadku po upływie
zadanego czasu TIMER nie wykonuje żadnej czynności
(nie wyłącza pól grzejnych).
● Możesz ustawić funkcję TIMER, aby po upływie zadanego czasu, wyłączyć określone pole grzejne.
MINUTNIK
1 Naciśnij przycisk
, wskaźnik zaświeci się a na
wyświetlaczu pojawi się „ ”.
2 Przyciskami TIMER’a ustaw odpowiedni czas. Pojedyncze naciśnięcie przycisków
lub
zmniejsza lub
zwiększa czas o minutę, dłuższe przytrzymanie przycisków
powoduje przeskok co 10 minut (po przekroczeniu wartości 99 licznik wróci do wartości 0). Ustawiony czas można
PI-006_v03
anulować poprzez równoczesne naciśnięcie przycisków
i
, na wyświetlaczu pojawi się „
”.
3 Po ustawieniu czasu wskaźnik będzie migał przez 5 sekund,
po czym ustawiony czas zostanie zatwierdzony. Ustawiony
czas można również zatwierdzić naciskając przycisk TIMER.
4 Po upływie zadanego czasu rozlegnie się trwający 30
sekund sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wartość „ ”.
Podczas trwającego odliczania, ustawiony czas
może zostać zmieniony. W tym celu naciśnij przycisk TIMER, ustawiony czas zostanie skasowany,
nowy czas może być ponownie nastawiony.
Minutnik nie ma wpływu na proces gotowania oraz ustawienia poziomu mocy pól grzejnych.
CZASOWE WYŁĄCZANIE POLA GRZEJNEGO
1 Wybierz pole grzejne, dla którego chcesz ustawić czasowe wyłącznie. W tym celu naciśnij symbol pola na panelu
(np.
).
2 Naciśnij przycisk
, wskaźnik zaświeci się a na
wyświetlaczu pojawi się „ ”.
3 Przyciskami TIMER’a ustaw odpowiedni czas. Pojedyncze naciśnięcie przycisków
lub
zmniejsza lub
zwiększa czas o minutę, dłuższe przytrzymanie przycisków
powoduje przeskok co 10 minut (po przekroczeniu wartości 99 licznik wróci do wartości 0). Ustawiony czas można
anulować poprzez równoczesne naciśnięcie przycisków
i
, na wyświetlaczu pojawi się „
”.
4 Po ustawieniu czasu wskaźnik będzie migał przez
5 sekund, po czym ustawiony czas zostanie zatwierdzony.
Ustawiony czas można również zatwierdzić naciskając przycisk TIMER. Świecąca kropka przy wskaźniku poziomu mocy
pola grzejnego informuje, że jest do niego przypisany TIMER.
5 Po upływie zadanego czasu pole grzejne automatycznie
wyłączy się.
Podczas trwającego odliczania, ustawiony czas
może zostać zmieniony. W tym celu naciśnij przycisk TIMER, ustawiony czas zostanie skasowany,
nowy czas może być ponownie nastawiony.
Jeżeli pozostałe pola grzejne zostały wcześniej
włączone, nadal będą pracować.
Jeżeli czasowe wyłączanie jest ustawione dla więcej niż jednego pola grzejnego:
1 Przy polach z ustawioną funkcją TIMER pojawią się
kropki. Wyświetlacz będzie pokazywał czas pola, które wyłączy się najwcześniej. Przy polu grzejnym którego aktualny
czas jest wyświetlany, będzie świeciła się kropka „ ”.
2 Po upłynięciu zadanego czasu, pole grzejne do którego
czas był przypisany wyłączy się. Na wyświetlaczu pojawi się
czas kolejnego pola grzejnego z ustawionym czasem wyłączenia, przy symbolu pola zaświeci się kropka.
7
Funkcja LOCK
Funkcja LOCK pozwala na zablokowanie działania wszyst-
E5/E6 – ZŁE ROZCHODZENIE SIĘ CIEPŁA – wyłącz i po
ostygnięciu włącz ponownie urządzenie.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie!
kich przycisków na płycie (za wyjątkiem
i
) w celu
uniknięcia przypadkowego włączenia płyty np. przez dzieci.
1 Wciśnij
, aby zablokować działanie przycisków. Na
wskaźniku sterowania czasem wyświetli się symbol „
”.
2 Aby odblokować działanie przycisków, ponownie wciśnij
.
i przytrzymaj
Jeśli podczas działania funkcji LOCK wyłączysz płytę
przyciskiem
, to aby ponownie ją włączyć, odblokuj
płytę wciskając i przytrzymując przycisk
nie wciśnij przycisk
, a następ-
.
Czyszczenie i konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz
urządzenie od zasilania.
Dla zachowania estetycznego wyglądu a także należytego stanu technicznego, czyść płytę systematycznie.
● Do czyszczenia płyty nie używaj sprzętu do czyszczenia
parą.
● Lekkie zanieczyszczenia nawilż najpierw ciepłą wodą,
a następnie za pomocą gąbki przetrzyj do sucha.
● Mocne zanieczyszczenia nawilż najpierw ciepłą wodą,
a następnie za pomocą specjalnej gąbki do czyszczenia
szkła przetrzyj do sucha.
● Pozostałości kamienia i inne osady usuwaj nanosząc
na zabrudzone miejsce niewielką ilość specjalnego preparatu do czyszczenia szkła ceramicznego lub białego
octu winnego, a następnie zetrzyj go suchą szmatką.
● Słodycze, stopione aluminium, tworzywa sztuczne
usuwaj za pomocą skrobaczki do szkła, a następnie
przetrzyj miejsce wilgotną szmatką. W razie potrzeby
użyj preparatu do czyszczenia szkła ceramicznego.
Wyświetlanie i kontrola błędów
Poniżej opisane są najczęstsze problemy oraz sposoby ich
rozwiązania.
W przypadku nieprawidłowego działania płyta indukcyjna
automatycznie włączy tryb ochronny i wyświetli jeden
z poniższych kodów:
F0/F1/F2 – BRAK WENTYLACJI – skontaktuj się z serwisem.
F3-F8 – AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY – skontaktuj
się z serwisem.
F9-FE – AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY IGBT – skontaktuj się z serwisem.
E1/E2 – NIEPRAWIDŁOWE NAPIĘCIE ZASILANIA – wyłącz
i włącz ponownie urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
E3/E4 – NIEPRAWIDŁOWA TEMPERATURA – sprawdź
naczynie.
8
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska.
Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż
na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć
do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
●
●
●
●
●
Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla
dzieci!
Proszę udać się do punktu recyklingu w celu usunięcia
opakowania lub urządzenia. Należy odciąć kabel zasilający i zniszczyć urządzenie zamykające drzwiczki.
Opakowanie kartonowe jest produkowane z papieru z
recyklingu powinno zostać oddane do miejsca zbiórki
makulatury do recyklingu.
Zapewniając, że ten produkt został prawidłowo usunięty,
pomagacie Państwo zapobiegać negatywnym skutkom
dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wystąpić
w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami tego produktu.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
dotyczących recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt
z miejscowym urzędem lub firmą zajmującą się wywożeniem śmieci.
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
PI-006_v03
CZ
A
těsnění
proudění
vzduchu
B
2
III
II
1
Varná
zóna
IV
I
3
9
PI-006_v03
7
6
Rozměr
I
∅ 140 mm
II
∅ 122 mm
III
∅ 220 mm
IV
∅ 140 mm
4
10
8
VÝKON A ROZMĚRY
JEDNOTLIVÝCH VARNÝCH ZÓN
Režim práce
Maximální výkon
Typ ZPI6016UE
Běžný režim
1200 W
S funkcí
BOOSTER
1500 W
Běžný režim
2300 W
S funkcí
BOOSTER
2600 W
Běžný režim
1200 W
S funkcí
BOOSTER
1500 W
Běžný režim
2300 W
S funkcí
BOOSTER
2600 W
5
9
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme
vás mezi spotřebiteli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které
bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Bezpečnostní pokyny
●
●
●
Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte
celý návod k použití.
Ujistěte se, že všechny níže uvedené pokyny jsou vám
srozumitelné.
●
Nebezpečí! / Varování!
Nedodržením pokynů ohrožujete své zdraví
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10
Nepoužívejte indukční desku k vytápění místností
a ohřevu škodlivých nebo těkavých látek a materiálů
atd.
Nepoužívejte indukční desku k ohřevu uzavřených
plechovek. Plechovka může vybuchnout. Před ohřátím sejměte alespoň víko.
Nikdy nevařte potraviny v hliníkové fólii.
Neodkládejte na desce kovové předměty, např. nože,
vidličky, lžíce, poklice, jelikož se mohou ohřát. Existuje
velká skupina drobných předmětů, které může spotřebič považovat jako indukční náčiní. V takovém případě
se deska začne ohřívat a přenášet teplo na předměty,
které na ní leží.
Jestliže je povrch desky poškozený, vypněte elektriku,
abyste se nevystavili nebezpečí úrazu el. proudem.
Nezapínejte spotřebič, pokud je přívodní kabel poškozený nebo jestli je spotřebič jinak viditelně poškozen.
Jesliže je neoddělitelný kabel poškozený, je nutné ho
vyměnit u výrobce nebo ve specializovaném servisu
proškoleným personálem, vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený
personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli
velmi vážným nebezpečím úrazu.
V případě výpadku elektřiny, budou všechna nastavení resetovaná. Zachovejte zvláštní opatrnost, kdy
je varná zóna nahřátá před výpadkem elektřiny. Její
teplota nebude kontrolovaná ukazatelem.
V případě výskytu závady doporučujeme, abyste se
obrátili na autorizovaný servis ZELMER.
Některé elementy se nahřívají během režimu práce
desky.
Nedotýkejte horké části zařízení. Hrozí nebezpečí
opaření! Nechte desku před čištěním dobře vychladnout.
Když ukončíte práci na indukční desce, vypněte varnou zónu tlačítkem a nespoléhejte se na označení
detektoru nádobí.
Indukční vařič může být nebezpečný osobám
s kardiostimulátory a s aktivními implantáty.
Magnetické pole vznikající během provozu vařiče,
může jejich práci ovlivňovat. Ohledně správné
práce kardiostimulátoru se kontaktujte s jeho
výrobcem, nebo vaším lékařem.
Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají
žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat
spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím
vysvětlení možných ohrožení a poučení bezpečeného
používání spotřebiče. Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči
mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu, že
budou pod přísným dohledem.
Spotřebič a jeho vnější elementy se během práce ohřívají. Nedotýkejte se varných zón. Děti mladší osmi let
mohou používat spotřebič pouze pod stálým dozorem.
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete spotřebič
poškodit
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Před prvním použitím sejměte ochrannou fólii z varné
desky.
Průměr varné indukční nádoby musí být minimálně
shodný s velikostí varné zóny, na které má být používána.
Nikdy neodkládejte potraviny balené v hliníkové fólii
nebo na hliníkokvých táccích na indukční desce. Hliník se pod vlivem tepla roztaví a poškodí spotřebič.
Nebezpečí požáru: nikdy neodkládejte žádné předměty na povrch desky.
Příprava pokrmů s použitím tuku nebo oleje bez
dozoru může být nebezpečná a může dojít k požáru.
NIKDY nehaste tento druh požáru vodou. Vypněte
spotřebič a uhaste oheň pomocí poklice, požární deky
nebo jiného podobného předmětu.
Na spotřebič neodkládejte prázdné nádoby a náčiní.
Vyvarujte se ohřevu prázdných varných nádob.
K mytí desky nepoužívejte agresivní čistící přípravky
v podobě emulsí, mléka, pasty atd. Mohou mimo jiné
odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako
jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
K čištění desky nepoužívejte parní čistič.
Spotřebič není určen pro činnost pomocí vnějšího
časového spínače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
Indukční deska je citlivá na bodové udeření např. lahvičkou s kořením, slánkou atd.
Cukr může trvale poškodit povrch desky. Odstraňte
vždy okamžitě skvrny obsahující cukr.
Nepokládejte na horkou desku hliníkové a plastové
předměty.
PI-006_v03
●
Informace o výrobku a pokyny k použití
●
Odborný technik má povinnost vyplnit záruční
list, který je podkladem pro uplatnění záruky.
černá
šedá
hnědá
černá
černá
2 x 230 V 2L+2N~
16 A
hnědá
Bezpečná vzdálenost mezi varnou deskou
a nad ní pověšenou skřínkou, musí být minimálně 760 mm.
400V 2N~
16 A
hnědá
Na obrázku jsou znázorněny potřebné rozměry a způsob
montáže desky.
1 Vyřízněte otvor v pracovní desce shodně s rozměry.
2 Vložte desku do otvoru a připevněte jí zespodu do
kuchyňské linky pomocí podpěrek a šroubů.
● Neinstalujte desku nad troubou, která nemá ventilaci ani
poblíž spotřebičů vytvářejících teplo.
● Neinstalujte desku v blízkosti spotřebičů nebo předmětů,
které vytvářejí magnetické pole (např. rádio, televizor
atd.).
● Ujistěte se, že pracovní deska je vyhotovená z materiálu
o náležité tepelné odolnosti, aby nedošlo k jejímu zkroucení pod vlivem nahřáté desky.
● Po montáži se ujistěte, že ventilace indukční desky je
v pořádku, a že ventilační otory nejsou ničím blokovány.
šedá
Montáž indukční desky může provádět pouze
oprávněný odborný technik.
220-240 V~
32 A
modrá
MONTÁŽ DESKY (Obr. A)
modrá
Montáž a připojení desky do elektrické
instalace
modrá
SCHÉMA PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE
šedá
●
●
zeleno-žlutá
●
Spotřebič je určen pouze k domácímu použití. V případě, že bude používán k obchodním účelů, změní se
podmínky záruky.
Spotřebič je určený pro použití v uzavřených místnostech.
Indukční deska je určená k vaření a ohřevu potravin
při použití vhodných varných nádob.
zeleno-žlutá
●
K připojení desky nepoužívejte prodlužovačky ani rozdělovače, jelikož mohou způsobit přehřátí instalace
a v důsledku mohou způsobit požár.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých elementů
desky. Musí být umístěný tak, aby jeho teplota v žádném
místě nepřesahovala hodnotu 75°C.
Neohýbejte, ani nezkracujte přívodní kabel.
zeleno-žlutá
Pokyny
PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ INSTALACE
Připojení desky do elektrické sítě instalace může
provádět pouze odborně oprávněný technik.
PI-006_v03
černá
hnědá
ědá
ššedá
400 V 3~
16 A
modrá
Pamatujte o nutnosti připojení ochranného
obvodu ke svorkovnici označené znakem
.
Elektrická instalace napájející desky musí být
zabezpečená správně zvoleným bezpečnostním prvkem a dodatečně může mít spínač,
který přeruší přívod elektrického proudu v případě nouze.
Níže
znázorněný
obrázek
představuje
nesprávný způsob připojení spotřebiče.
zeleno-žlutá
Před připojením indukční desky do elektrické sítě instalace si pozorně přečtěte informace na typovém štítku
a na schématu montáže spotřebiče.
11
Technické údaje
Technické parametry uvedené na typovém štítku.
Indukční deska je zařízením I třídy s přívodním kabelem s
ochranným vodičem.
Spotřebič splňuje požadavky platných norem
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
– Elektický přístroj nízkého napětí (LVD)
– 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
– 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
Popis spotřebiče
Spotřebič je určen k domácímu použití.
V případě, že bude používán ke gastronomickým obchodním
účelům, změní se záruční podmínky.
Indučkční deska je spotřebič, jež slouží k vaření a ohřevu
potravin. Pracuje na principu elektromagnetické indukce.
Mezi povrchem desky vařiče a na něj umístěnou indukční
varnou nádobou, je generováno magnetické pole vytvářející
teplo, které umožňuje ohřev potravin uvnitř varné nádoby.
Indukční desku lze používat pouze ve spolupráci s hrnci
a pánvemi, jež jsou určečné pro indukční desky.
Při volbě varných nádob, které mají na
dně nebo na obale toto označení, máte
jistotu, že jsou určeny ke spolupráci s indukčním vařičem.
Doporučujeme používat hrnce a pánve značky Zelmer,
určné pro spolupráci s indukčními deskami.
Výhody indukční desky:
Velmi krátká zahřívací doba. Po sejmutí varné nádoby
z desky nastane automatické přerušení ohřevu.
● Po opětovném postavení nádoby (v průběhu minuty) na
desce, nastane automatické obnovení ohřevu.
● Žádný otevřený oheň a žádné žhavé prvky výrazně snižují nebezpečí požáru.
● Vytvářené teplo je pouze v hrnci, čímž se energie spotřebovává pouze na vaření.
● Menší spotřeba energie.
● Kratší doba vaření.
Doplňujícíc funkce BOOSTER značně zkracuje dobu přípravy potravin.
Dostupná je na všech (čtyřech) varných zónách.
●
Konstrukce spotřebiče
1
2
3
4
(Obr. B)
Skleněná deska
Přívod vzduchu
Vývod vzduchu
Ovládací panel
5 BOOSTER
6 Tlačítka regulující výkon
,
7 Tlačítko TIMER
8 Tlačítko pojistky
9 Tlačítko ZAPNI/VYPNI
10 Tlačítka volby varných zón
,
,
,
Příprava desky k provozu
Po zapnutí spotřebiče uslyšíte jeden zvukový signál, všechny
světelné ukazatele se na 1 vteřinu rozstvítí a následně zhasnou – znamená to, že je deska připravená k použití.
Obsluha dotykového panelu
●
●
●
●
Tlačítka reagují na dotek, proto není nutné při zapínání
jednotlivých funkcí vyvíjet sílu.
Stiskněte vždy tlačítka celým prstem, ne pouze jenom
jeho koncem.
Každé správné stisknutí tlačítek bude signalizováno jedním zvukovým signálem.
Před použitím desky se ujistěte, že je dotykový panel
čistý a suchý, a že ho nezakrývají žádné objekty (např.
příbory nebo utěrky). Dokonce malé množství vody může
komplikovat činnost panelu.
Výběr nádobí
Indukční deska zjistí, zda je varná nádoba, jež se nachází na
varné zóně, vhodná pro spolupráci s indukční deskou.
Chcete-li provést test, zda je daná varná nádoba vhodná pro
použití na indukčním vařiči, přiložte k jejímu dnu magnet. Jestliže se „přichytí” ke dnu nádoby, můžete jí použít na indukční
vařič. Jestliže nemáte magnet:
1 Nalejte do varné nádoby, kterou chcete zkontrolovat
vodu.
2 Postupujte shodně s kapitolou „Práce s deskou – ZAHÁJENÍ VAŘENÍ”.
3 Jesliže se na displeji nezobrazí symbol „ ” a voda se
začne vařit, znamená to, že je nádoba vhodná pro použití na
indukční desce.
Nepoužívejte nádobí s ostrými hranami.
Dbejte na to, aby dno nádoby bylo ploché
a jeho průměr byl minimálně shodný s průměrem varné zóny, na které má být použito.
12
PI-006_v03
Při manipulaci s nádobami, např. při změně
jejich pozice, je vždy nadzvedněte. Posunováním po ploše, můžete poškrábat skleněný
povrch desky.
Práce s deskou
ZAHÁJENÍ VAŘENÍ
1 Zapněte desku tlačítkem
uslyšíte jeden zvukový
signál. Všechny ukazetele zobrazí hodnotu „ ”, nebo „ ”.
Deska se nachází v pohotovostním režimu.
2 Na zvolené varné zóně postavte nádobu.
Ujistěte se, že dno nádoby a povrch varného pole jsou čisté
a suché.
3 Zapněte varnou zónu, na které stojí nádoba. Za tímto
účelem stiskněte symbol zóny na panelu (např
4 Tlačítky
,
).
zvolte požadovaný stupeň výkonu
(1-9). Tlačítka
,
stiskněte během blikání stupně
výkonu na vybrané varné zóně.
● Jestliže na ukazateli stupně výkonu začne střídavě blikat
●
●
●
symbol „ ” se stupněm výkonu ohřevu, znamená to že:
● Nádoba byla postavená na špatné varné zóně.
● Nádoba není určená pro spolupráci s indukční deskou.
● Nádoba je příliš malá nebo se nenachází uprostřed
varné zóny.
Jestliže je deska zapnutá a nefunguje žádná varná zóna,
po 1 minutě nečinnosti, přejde spotřebič automaticky do
pohotovostního režimu.
Stupeň výkonu může být změněn v libovolné chvíli v průběhu vaření.
Po odebrání nádoby z varné zóny, přestane zóna hřát a na
ukazateli stupně výkonu bude 1 minutu blikat symbol „ ”.
Po této době se varná zóna vypne (symbol „ ”). Jestliže v průběhu blikání symbolu „ ” bude nádoba opět
postavená na varné zóně, automaticky se obnoví ohřev
na předem nastaveném stupni výkonu.
1 Stiskněte na panelu symbol varné zóny, kterou si přejete
vypnout.
2 Pro vypnutí varné zóny:
Tlačítky
nebo
nastavte úroveň výkonu na hod-
,
stiskněte ve chvíli blikání
notu „ ”. Tlačítka
stupně výkonu u vybrané varné zóny.
●
Stiskněte zároveň tlačítka
a
, na displeji se zobrazí „ ”.
3 Po ukončení práce vypněte desku stisknutím
.
PI-006_v03
Při delším používání desky, se teplo na dané varné zóny udržuje ještě delší dobu pro jejím vypnutí. Zobrazený symbol „ ”
na ukazateli výkonu dané varné zóny varuje před náhodným dotknutím horkého místa. Symbol zhasne ve chvíli, kdy
povrch desky vychladne na bezpečnou teplotu. Tato funkce
mimo jiné napomáhá úspoře el. energie – horkou varnou
zónu lze dále použít k ohřevu.
ZJIŠTĚNÍ NEVHODNÝCH OBJEKTŮ
Ponecháte-li na desce objekt nevhodných rozměrů (nůžky,
nůž, vidlička, klíče atd.), nebo nemagnetickou nádobu, deska
automaticky přechází do pohotovostního režimu.
POJISTKA PŘED PŘEHŘÁTÍM
Deska má teplotní čidlo, které měří teplotu uvnitř desky.
V případě překročení dovolené teplotní hodnoty se indukční
deska automaticky vypne.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ DESKY
V situaci, kdy daná varná zóna pracuje a není na ní vykonávána žádná operace, se deska automaticky vypne po uplynutí určené doby, v závislosti na stupni nastaveného výkonu.
Viz. tabelka níže:
Úroveň výkonu
Doba
1-3
8 hodin
4-6
4 hodiny
7-9
2 hodiny
Po sejmutí nádoby z desky nastane okamžité vypnutí funkce
ohřevu, deska se sama vypne po 2 minutách.
Funkce BOOSTER
Funkce BOOSTER spočívá na zvýšení výkonu na dané
varné zóně.
Funkce BOOSTER působí maximálně 5 minut, po čemž se
varná zóna vrátí na předem nastavený stupeň výkonu, pokud
nebyl před vypnutím funkce BOOSTER stupeň výkonu
nastavený na 0, tehdy se po vypnutí funkce BOOSTER
zóna nastaví na úroveň výkonu 9.
SPUŠTĚNÍ FUNKCE BOOSTER
UKONČENÍ VAŘENÍ
●
INDIKÁTOR ZBYTKOVÉHO TEPLA
1 Vyberte varnou zónu, na které si přejete zapnout funkci
BOOSTER. Za tímto účelem stiskněte symbol zóny na
).
panelu (např
2 Stiskněte tlačítko
.
3 Na ukazateli stupně výkonu varné zóny se zobrazí symbol „ ”, varná zóna začně hřát na maximálním výkonu.
VYPNUTÍ FUNKCE BOOSTER
1 Stiskněte na panelu symbol varné zóny, pro kterou si
přejete vypnout funkci BOOSTER.
2 Pro vypnutí funkce BOOSTER:
13
●
Stiskněte tlačítko
nebo
. Stupeň výkonu na
varné zóně se vrátí na předem nastavený stupeň, pokud
nebyl před vypnutím funkce BOOSTER nastaven stupeň
výkonu na 0, tehdy se po vypnutí funkce BOOSTER
zóna nastaví na stupeň výkonu 1.
●
a
, varná zóna se
Stiskněte zároveň tlačítko
vypne, na displeji se zobrazí „ ”. Funkce BOOSTER se
vypne automaticky.
Funkce BOOSTER může být zapnuta na libovolné varné zóně.
Zároveň může být funkce BOOSTER používaná
na libovolných třech varných zónách.
Funkce TIMER
Funkce TIMER lze použít dvěma způsoby:
● Může sloužit jako minutka. V tomto případě po uplynutí
zadaného času TIMER nevykonává žádnou činnosti
(nevypne varné zóny).
● Můžete nastavit funkci TIMER tak, aby se po uplynutí
zadaného času vypnula daná varná zóna.
MINUTKA
1 Stiskněte tlačítko
, ukazatel se rozsvítí a na displeji
se zobrazí „ ”.
2 Tlačítky TIMER’u nastavte příslušný čas. Jednotlivé
nebo
snížíte nebo zvýšíte dobu
stisknutí tlačítek
práce o minutu, delší přidržení tlačítek posunuje čas o 10
minut (po překročení hodnoty 99 se počítadlo vrátí do hodnoty 0). Nastavený čas lze anulovat současným stisknutím
tlačítek
a
, na displeji se zobrazí „
”.
3 Po nastavení času, ukazatel bude 5 vteřin blikat, po čemž
nastavený čas bude potvrzený. Nastavený čas lze také potvrdit
stisknutím tlačítka TIMER.
4 Po uplynutí zadaného času, se ozve 30-ti vteřinový zvukový signál a na displeji se zobrazí hodnota „ ”.
Během trvání odpočítávání, můžete nastavený
čas změnit. Za tímto účelem stiskněte tlačítko
TIMER, nastavený čas bude anulovaný a nový
čas může být opět nastavený.
3 Tlačítky TIMER’u nastavte příslušný čas. Jedno stisknutí
tlačítek
nebo
sníží nebo zvýší čas o minutu, delší
přidržením tlačítek posunete čas o 10 minut (po překročení
hodnoty 99, se počítadlo vrátí do hodnoty 0). Natavený čas
lze anulovat současným stisknutím tlačítek
a
, na
displeji se zobrazí „
”.
4 Po nastavení času ukazatel bude 5 vteřin blikat, po čemž
bude nastavený čas potvrzený. Nastevený čas lze také potvrdit stisknutím tlačítka TIMER. Rozvícená kontrolka na ukazateli stupně výkonu varné zóny informuje, že je k této zóně
přiřazen TIMER.
5 Po uplynutí zadaného času se varná zóna automaticky
vypne.
Během trvání odpočítávání můžete nastavený
čas změnit. Za tímto účelem stiskněte tlačítko
TIMER, nastavený čas bude anulovaný a nový
čas může být opět nastavený.
Jestliže byly zbývající zóny dříve zapnuty,
budou i nadále v provozu.
Jestliže je časové vypnutí nastavené na více než jednu varnou zónu:
1 Při zónách s nastavenou funkcí TIMER se rozsvítí kontrolky. Displej bude zobrazovat čas zóny, která se vypne jako
první. U varné zóny, jejíž aktuální čas je zobrazen, bude rozsvícená kontrolka „ ”.
2 Po uplynutí zadaného času, varná zóna, ke které byl čas
přiřazen, se vypne. Na displeji se zobrazí čas další varné
zóny, s nastaveným časem vypnutí a u symbolu se rozsvítí
kontrolka.
Funkce LOCK
Funkce LOCK umožňuje zablokovat všechna tlačítka na
desce (s vyjímkou
a
) za účelem zabránění náhodnému zapnutí desky, např. dětmi.
1 Stiskněte
pro zablokování tlačítek. Na ukazateli
ovladače času se zobrazí symbol „
”.
2 Pro odblokování tlačítek opět stiskněte a přidržte
.
Jestliže v době, kdy fuknce LOCK je aktivní, vypnete
Minutka nemá vliv na proces vaření a nastavení stupně
výkonu varných zón.
desku tlačítkem
ČASOVÉ VYPNUTÍ VARNÉ ZÓNY
stiskněte tlačítko
, pro její opětovné zapnutí odblo-
kujte desku stisknutím a přidržením tlačítka
, a poté
.
1 Zvolte varnou zónu, pro kterou si přejete nastavit časové
vypnutí. Za tímto účelem stiskněte symbol zóny na panelu
(např.
).
2 Stiskněte tlačítko
se zobrazí „ ”.
14
, ukazatel se rozsvítí a na displeji
PI-006_v03
Čištění a údržba
Před čištěním odpojte spotřebič z napájecího
zdroje.
Pro zachování estetického vzhledu a dobrého technického stavu čistěte desku pravidelně.
● K čištění desky nepoužívejte parní čistič.
● Malé znečištění navlhčete nejdříve teplou vodou
a následně pomocí houbičky vytřete do sucha.
● Velké znečištění navlhčete nejdříve teplou vodou
a následně pomocí speciální houbičky na čištění skla
vytřete do sucha.
● Zbytky kamene a jiných usazenin odstraňujte nanášením na znečištěné místo malé množství speciálního čistícího přípravku na keramické sklo nebo bílého vinného
octu a násladně vytřete hadříkem do sucha.
● Sladkosti, roztavený hliník, umělé hmoty. Odstraňujte
pomocí škrabky na sklo a následně místo vytřete vlhkým
hadříkem. V případě nutnosti použijte přípravek na čištění keramického skla.
Displej a kontrola chyb
Níže jsou popsány nejčastější problémy a způsoby jejich
řešení.
V případně poruchy indukční deska automaticky zapne
ochranný režim a zobrazí jeden z níže uvedených kódů:
F0/F1/F2 – BEZ VENTILÁTORU – kontaktujte servis.
F3-F8 – PORUCHA ČIDLA TEPLOTY – kontaktujte servis.
F9-FE – PORUCHA ČIDLA TEPLOTY IGBT – kontaktujte
servis.
E1/E2 – NESPRÁVNÉ NAPĚTÍ – vypněte a opět zapněte
spotřebič. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte servis.
E3/E4 – NESPRÁVNÁ TEPLOTA – zkontrolujte varnou
nádobu.
E5/E6 – NESPRÁVNÉ ROZPTÝLENÍ TEPLA – vypněte a po
vychladnutí opět zapněte spotřebič.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí
prostředky elektrospotřebičů Zelmer jsou recklovatelné
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte
prostřednictvím k tomu určených recyklačních
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně
vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
● Obalové materiály mohou být nebezpečné dětem!
● Obal a zařízení odevzdejte ve sběrně za účelem recyklace. Odstřihněte napájecí kabel a zničte zařízení uzávěru dvířek.
● Kartónový obal se vyrábí z recyklovaného papíru a je
třeba jej odevzdat do sběrny k opětovné recyklaci.
● Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí,
které by se mohly projevit v případě nesprávného zacházení s odpadem tohoto výrobku.
● Pro podrobné informace spojené s recyklací tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní úřad nebo firmu, která
se zabývá vývozem odpadu.
Nikdy neopravujte spotřebič samostatně!
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
PI-006_v03
15
SK
A
tesnenie
prúdenie
vzduchu
B
2
III
II
1
Varná
plocha
IV
I
3
9
16
7
6
Rozmer
I
∅ 140 mm
II
∅ 122 mm
III
∅ 220 mm
IV
∅ 140 mm
4
10
8
VÝKON A ROZMERY
JEDNOTLIVÝCH OHREVNÝCH PLÔCH
Režim práce
Maximálny výkon
Typ ZPI6016UE
Riadny režim
1200 W
S funkciou
BOOSTER
1500 W
Riadny režim
2300 W
S funkciou
BOOSTER
2600 W
Riadny režim
1200 W
S funkciou
BOOSTER
1500 W
Riadny režim
2300 W
S funkciou
BOOSTER
2600 W
5
PI-006_v03
SK
Vážený zákazník!
●
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
●
●
Bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
●
●
Nebezpečenstvo! / Varovanie!
Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môžete
spôsobiť poranenia osôb.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nepoužívajte indukčnú varnú dosku za účelom ohrievania priestorov a zohrievania plynov alebo škodlivých, prchavých látok a pod.
Nepoužívajte indukčnú varnú dosku za účelom zohrievania uzatvorených konzerv. Konzerva môže explodovať.
Pre zohrievaním konzervy otvorte jej uzáver.
Nikdy nevarte potraviny zabalené v hliníkovej fólii.
Na varnú dosku neklaďte kovové predmety, ako sú
nože, vidličky, lyžice, pokrievky, ktoré by sa mohli
nahriať. Jestvuje široká škála drobných predmetov s
ktorými varná doska môže pracovať ako s indukčnými
nádobami. V takomto prípade varná doska sa začne
zohrievať a prenášať teplo na na nej položené predmety.
V prípade, že povrch varnej dosky bol poškodený,
vypnite prívod elektrického prúdu, aby ste sa vyhli
riziku poranenia osôb elektrickým napätím.
Spotrebič nezapínajte, ak je napájací kábel poškodený, alebo je viditeľne poškodená jeho izolácia.
V prípade, že prívodový kábel je poškodený je
potrebné, aby bol vymenený priamo u výrobcu spotrebiča alebo v špecializovanom stredisku opráv, resp.
inou kvalifikovanou osobou, čím sa vyhnete riziku
vzniku nebezpečenstva.
Opravu zariadenia môžu vykonať iba kvalifikované
osoby. Nesprávne vykonaná oprava zariadenia môže
predstavovať vážne riziko pre jeho používateľa.
V prípade výpadku elektrického prúdu, všetky nastavenia a pokyny budú anulované. Zachovajte osobitnú
pozornosť v prípade, ak je varná plocha nahriata
pred prerušením prívodu elektrického napätia, platňa
nebude pracovať podľa predošlých nastavení.
V prípade výskytu poruchy kontaktuje špecializované
servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
Niektoré súčasti spotrebiča sa počas činnosti platní
nahrievajú.
PI-006_v03
●
Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Predstavujú riziko popálenia! Pre čistením spotrebič nechajte
vychladnúť.
Po ukončení práce, spotrebič vypnite otočením regulátora a nespoliehajte sa na údaje z indikátora umiestnených nádob.
Indukčná plocha môže predstavovať riziko pre
osoby s kardiostimulátorom alebo inými aktívnymi
implantátmi.
Poraďte sa s lekárom alebo výrobcom aktívneho
implantátu, keďže magnetické pole, ktoré vzniká
počas činnosti varnej dosky môže mať vplyv na
jeho činnosť.
Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočne
skúsenosti alebo nie dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, môžu tento spotrebič používať
výlučne pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po
ich oboznámení s možnými rizikami práce a ich poučení o bezpečnosti pri práci so spotrebičom. Zabráňte
deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie zariadenia ako aj jeho konzerváciu môžu vykonávať deti vo
veku viac ako osem rokov, a to iba pod dozorom zodpovednej osoby.
Zariadenie a jeho vonkajšie súčasti sa počas prevádzky spotrebiča nahrievajú. Nedotýkajte sa telies
emitujúcich tepelnú energiu. Deti vo veku menej ako
osem rokov môžu používať toto zariadenie výlučne
pod stálym dohľadom dospelej osoby.
Pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●
●
●
●
●
●
●
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte ochrannú
fóliu z varnej dosky.
Priemer dna indukčnej nádoby by mal byť minimálne
totožný s priemerom varnej plochy, na ktorej má byť
používané.
Na indukčnej varnej doske nikdy nevarte potraviny
zabalené v hliníkovej fólii alebo na hliníkových táckach, nahriaty hliník sa môže roztopiť a poškodiť tak
zariadenie.
Nebezpečenstvo požiaru: na povrchu platne neuskladňujte žiadne predmety.
Nekontrolovaná príprava pokrmov s použitím tuku
alebo oleja môže predstavovať riziko vzniku požiaru.
NIKDY nehaste takýto požiar vodou. V takomto prípade je potrebné spotrebič vypnúť, stíšiť plameň a pri
hasení použiť prikrývku, protipožiarnu deku alebo iný
podobný predmet.
Na spotrebič neklaďte prázdne nádoby, riad.
Nikdy nepoužívajte indukčnú varnú dosku ak sú na nej
umiestnené prázdne nádoby.
17
●
Pokyny
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
zariadenia.
●
●
PRIPOJENIE K ROZVODOM ELEKTRICKÉHO
NAPÄTIA
Pripojenie varnej dosky k rozvodom elektrického napätia môže vykonať iba kvalifikovaná
osoba, ktorá je držiteľom príslušného oprávnenia.
Pred pripojením indukčnej varnej dosky k rozvodom
elektrického napätia sa podrobne oboznámte s informáciami na výrobnom štítku a na schéme zapojenia na
zariadení.
Je potrebné, aby ste nezabudli na pripojenie
ochranného vodiča k svorke montážnej lišty,
ktorý je označený symbolom
. Inštalácia prívodu elektrického napätia by mala byť
zabezpečená starostlivo zvoleným typom
ochrany spotrebiča spolu s bezpečnostným
systémom ochrany ako je bezpečnostný istič,
ktorý v prípade vzniku poruchy preruší prívod
elektrického napätia.
Spotrebič je určený k použitiu v domácnosti.
V prípade používania spotrebiča na podnikateľské
účely v rámci poskytovania stravovacích služieb,
záručné podmienky v takomto prípade podliehajú
zmenám.
Spotrebič sa môže používať vo vnútorných priestoroch.
Indukčná varná doska je určená k príprave a zohrievaniu jedál s použitím vhodného kuchynského riadu.
●
Inštalácia a pripojenie varnej dosky k prívodu
elektrického napätia
●
●
●
INŠTALÁCIA VARNEJ DOSKY (Obr. A)
Inštaláciu varnej dosky môže vykonať iba kvalifikovaná osoba, ktorá je držiteľom príslušného
oprávnenia.
Na obrázku sú znázornené požadované rozmery a spôsob
inštalácie indukčnej varnej dosky.
1 Do pracovnej dosky kuchynskej linky vyrežte otvor s uvedenými rozmermi.
2 Do otvoru vložte varnú dosku a zospodu ju pripevnite
pomocou kotviacich konzol a skrutiek.
● Vyhnite sa inštalácii varnej dosky nad sporákom, ktorý
nie je vybavený ventilačným systémom alebo v blízkosti
zariadení, ktoré emitujú do okolia teplo.
● Varnú dosku neinštalujte v blízkosti zariadení alebo
predmetov, ktoré emitujú magnetické pole (napr. rádia,
televízor a pod.)
18
●
Na pripojenie varnej dosky nepoužívajte predlžovacie
káble alebo rozdvojky, ktoré by mohli zapríčiniť prehriatie
napájacieho systému a v konečnom dôsledku spôsobiť
vznik požiaru.
Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí varnej
dosky. Kábel musí byť umiestnený tak, aby jeho teplota
po celej jeho dĺžke nepresahovala 75°C.
Neohýnajte, ani neskracujte prívodový kábel.
Technik je povinný vyplniť údaje v záručnom
liste, ktorý je povinným dokladom pre akceptovanie záruky.
SCHÉMA ZAPOJENIA SPOTREBIČA
220-240 V~
32 A
čierny
●
Bezpečná vzdialenosť medzi varnou doskou
a skrinkou nad ňou by mala byť minimálne
760 mm.
hnedý
●
●
Ubezpečte sa, že pracovná doska kuchynskej linky je
vyhotovená z materiálu s dostatočnou tepelnou odolnosťou, aby nedošlo k jej deformácií, spôsobenej emitovaným teplom z varnej dosky.
Po inštalácií skontrolujte či indukčný varič má zabezpečenú dostatočnú ventiláciu, a prísun a odsávanie vzduchu nie sú zablokované.
sivý
●
●
modrý
●
Pri umývaní plášťa nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky ako sú rôzne emulzie, krémy, pasty a iné.
Môžu okrem iného odstrániť aplikované informačné
grafické symboly ako sú: označenia, výstražné značky
a pod.
Na čistenie varnej dosky nepoužívajte parné zariadenia.
Tento spotrebič nie je určený na prácu s použitím
externých časových spínačov alebo externej sústavy
diaľkového ovládania.
Indukčná varná doska je citlivá na poškodia spôsobených nárazom drobných predmetov, napr. sklenenej
nádoba s koreninami, soľničky a pod.
Cukor pri styku s varnou plochou môže reagovať a
zanechať na nej neodstrániteľné škvrny. V prípade
vzniku škvŕn, ktoré obsahujú cukor, sa ich pokúste
odstrániť čím skôr.
Na rozohriatú varnú plochu neklaďte materiály s obsahom hliníka alebo umelohmotné materiály.
zeleno-žltý
●
PI-006_v03
čierny
čierny
hnedý
sivý
hnedý
modrý
zeleno-žltý
modrý
sivý
2 x 230 V 2L+2N~
16 A
zeleno-žltý
400V 2N~
16 A
čierny
hnedý
edý
ssivý
modrý
400 V 3~
16 A
zeleno-žltý
V nižšie uvedenom obrázku je uvedený spôsob
ako by sa spotrebič pripájať nemal.
Technické údaje
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku.
Indukčná varná doska je spotrebičom I triedy, ktorý je vybavený prívodovým káblom s nulovým vodičom na uzemnenie.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
– Elektrické zariadenie nízkeho napätia (LVD)
– 2006/95/ES.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/ES.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou CE.
Opis zariadenia
Spotrebič je určený k použitiu v domácnosti.
V prípade používania spotrebiča na podnikateľské účely
v rámci poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky v takomto prípade podliehajú zmene.
Indukčná varná doska Zelmer je zariadením, ktoré slúži
k vareniu a zohrievaniu jedál. Pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie. Medzi povrchom platne a dnom na nej
umiestnenej indukčnej nádoby sa vytvára magnetické pole, v
ktorých sú prítomné vírivé prúdy. Prítomnosť týchto prúdov
spôsobuje zohrievanie nádoby a v nej umiesteného obsahu.
Indukčnú varnú dosku môžete používať iba spolu
s nádobami a panvicami, ktoré sú určené pre indukčné
variče.
PI-006_v03
Pri výbere varných nádob, na ktorých
sú uvedené tieto značky, na ich dne
alebo na balení, si môžete byť istí o vhodnosti nádob pre
indukčné variče.
Odporúčame používať nádoby a panvice značky Zelmer,
ktoré sú určené pre použitie s indukčnými varičmi.
Výhody indukčnej varnej dosky:
● Veľmi krátka doba zohrievania. Po odňatí nádoby z varnej nádoby z indukčnej dosky sa ohrievanie automaticky
zastaví.
● Po opätovnom postavení varnej nádoby (v priebehu jednej minúty) na varnú dosku sa ohrievanie automaticky
obnoví.
● Neprítomnosť otvoreného ohňa a prvkov emitujúcich
tepelné žiarenie minimalizuje riziko vzniku požiaru.
● Teplo vzniká iba vo varnej nádobe, preto je energia využívaná výlučne na účely varenia.
● Nižšia spotreba energie.
● Skrátená doba varenia.
Dodatočná funkcia BOOSTER výrazne skracuje čas
na prípravu jedál.
Touto funkciou sú vybavené všetky (štyri) varné plochy.
Zloženie spotrebiča
1
2
3
4
(Obr. B)
Sklenená doska
Prívod vzduchu
Odsávanie vzduchu
Ovládací panel
5 BOOSTER
6 Tlačidlá pre nastavenie výkonu
,
7 Tlačidlo TIMER
8 Blokovacie tlačidlo
9 Tlačidlo ZAPNI/VYPNI
10 Tlačidlá voľby varenej plochy
,
,
,
Uvedenie varnej dosky do prevádzky
Po vypnutí zariadenie zaznie krátky zvukový signál, všetky
svetelné indikátory sa zasvietia po dobu približne 1 sekundy
a následne zhasnú - to znamená, že indukčná varná doska
je pripravená k prevádzke.
Obsluha dotykového panela
●
●
●
●
Tlačidlá reagujú na dotyk, preto pri zapínaní jednotlivých
funkcií nie je potrebné vyvíjať silu.
Tlačidlá stláčajte celou plochou prstu, nie iba jeho špičkou.
Každé správne stlačenie tlačidiel bude oznámené krátkym zvukovým signálom.
Pred použitím sa ubezpečte, či dotykový panel je čistý,
suchý a nezacláňajú ho žiadne predmety (napr. príbor
alebo utierky). Dokonca aj tenká vrstva vody môže spôsobiť ťažkosti s obsluhou panelu.
19
●
Voľba nádob
Indukčná varná doska dokáže identifikovať, či na varnej ploche je umiestnená nádoba určená pre použitie na indukčných
varných doskách.
Ak chcete overiť či daná nádoba je vhodná pre použitie na
indukčnej varnej doske môžete na ňu priložiť magnet. V prípade, že magnet sa na dno nádoby „prilepí“, takáto nádoba
je vhodná k indukčnému vareniu. Ak nemáte k dispozícii magnet:
1 Do nádoby, ktorú chcete overiť nalejte vodu.
2 Postupujte podľa pokynov v kapitole „Obsluha varnej
dosky – ZAČATIE VARENIA”.
3 V prípade ak sa na displeji nezobrazí symbol „ ”, a voda
sa začne vari, znamená to, že zvolená nádoba je vhodná pre
použitie na indukčnej varnej doske.
Nepoužívajte príbor s ostrými hranami.
Dbajte na to, aby dno používaných nádob bolo
ploské a jeho priemer bol minimálne rovnaký
ako priemer varnej plochy, na ktorom má byť
používané.
Pri kladení varných nádob, alebo zmene ich
umiestnenia je potrebné ich nadvihnúť a nie
ich presúvať, čo by mohlo viesť k porisovaniu
skleneného povrchu varnej dosky.
Obsluha varnej dosky
ZAČATIE VARENIA
1 Zapnite varnú dosku tlačidlom
, zaznie krátky zvukový
signál. Všetky indikátory budú ukazovať hodnotu „ ” alebo
„ ”. Varná doska je nastavená do pohotovostného režimu.
2 Na zvolenú varnú plochu položte varnú nádobu.
Uistite sa, či dno nádoby a povrch varnej plochy sú čisté
a suché.
3 Zapnite varnú plochu, na ktorej je položená varná
nádoba. Pre tento účel stlačte symbol plochy na panely
(napr
).
4 Tlačidlom
,
zvoľte príslušnú hodnotu výkonu
,
je potrebné stlačiť počas toho, ako
(1-9). Tlačidlo
ukazovatele hodnoty výkonu zvolenej varnej plochy blikajú.
● V prípade, že na indikátory výkonu začne, pri zmene hod-
●
20
nôt výkonu varenia, blikať symbol „ ”, znamená to, že:
● Nádoba bola umiestnená na zlej varnej ploche.
● Nádoba nie je vhodná na prácu s indukčným varičom.
● Nádoba je príliš malá alebo nie je umiestnená v strede
varnej plochy.
Ak varná doska je zapnutá a žiadna varná plocha sa
nezačne nahrievať, po uplynutí 1 minúty nečinnosti,
sa zariadenie automaticky nastaví do pohotovostného
režimu.
●
Úroveň výkonu môže byť zmenená kedykoľvek aj počas
varenia.
Po odobratí nádoby z varnej plochy, plocha prestane
hriať, na indikátore úrovne výkonu bude po dobu
1 minúty blikať symbol „ ”. Po uplynutí tejto doby sa
varná plocha vypne (symbol „ ”). Ak počas blikania symbolu „ ” nádobu opäť položíte na varnú plochu, varná
plocha sa automaticky zapne a začne hriať na pred tým
nastavenej úrovni výkonu.
UKONČENIE VARENIA
1 Na kontrolnom panely stlačte symbol príslušnej varnej
plochy, ktorú chcete vypnúť.
2 Ak zvolenú varnú plochu chcete vypnúť:
●
alebo
Tlačidlami
nastavte úroveň výkonu na
hodnotu „ ”. Tlačidlá
,
je potrebné stlačiť počas
toho ako ukazovatele hodnoty výkonu zvolenej varnej
plochy blikajú.
●
Naraz stlačte tlačidlá
a
, na displeji sa zobrazí „ ”.
3 Po ukončení činnosti varnú dosku vypnite stlačením
.
INDIKÁTORY TEPLOTY
Ak je varná doska používaná dlhšiu dobu, teplo sa na danej
ploche udržuje určitú dobu, aj po jej vypnutí. Symbol „ ”
zobrazený na indikátory výkonu zvolenej varnej plochy,
varuje pred nežiaducim dotykom rozohriatej plochy. Symbol na indikátory zhasne potom ako povrch danej plochy
ochladne na bezpečnú teplotu. Táto funkcia rovnako slúži k
šetreniu energie - plocha je aj naďalej horúca a môžete ju
ešte využiť na zohrievanie pokrmu.
IDENTIFIKÁCIA NEŽIADÚCICH PREDMETOV
V prípade, že na varnú dosku umiestnite predmet s nevyhovujúcimi rozmermi (nožnice, nôž, vidličku, kľúče a pod.)
alebo nemagnetickú nádobu, varná doska sa automaticky
nastaví do pohotovostného režimu.
ZABEZPEČENIE PRED PREHRIATÍM
Varná doska je vybavená detektorom, ktorý meria teplotu vo
vnútri varnej dosky. V príde prekročenia prípustnej teploty
indukčná varná doska sa automaticky vypne.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE VARNEJ DOSKY
V prípade, ak zvolená varná plocha hreje a Vy na nej nevykonávate žiadnu činnosť, varná doska sa automaticky vypne
po uplynutí určitej doby, ktorá závisí od nastaveného výkonu.
Pozri nižšie uvedenú tabuľku:
Úroveň výkonu
Doba
1-3
8 hodín
4-6
4 hodiny
7-9
2 hodiny
Po odobratí nádoby z varnej dosky sa režim varenia okamžite vypne, varná doska sa automaticky vypne po 2 minútach.
PI-006_v03
Funkcia BOOSTER
Funkcia BOOSTER spočíva vo zvýšení výkonu na danej
varnej ploche.
Funkcia BOOSTER je činná po dobu najviac 5 minút, po
uplynutí ktorej varná plocha sa nastaví na pôvodný výkon,
iba ak pred vypnutím funkcie BOOSTER hodnota výkonu
bola nastavená na 0, v takomto prípade po vypnutí funkcie
BOOSTER sa výkon plochy nastaví na hodnotu 9.
SPUSTENIE FUNKCIE BOOSTER
1 Zvoľte varnú plochu, na ktorú chcete aplikovať funkciu
BOOSTER. Pre tento účel stlačte symbol plochy na panely
ník ppokračuje znova od hodnoty 0). Nastavený čas môžete
anulovať súčasným stlačením tlačidiel
a
, na displeji
sa zobrazí symbol „
”.
3 Po nastavení požadovanej doby ukazovateľ bude blikať po
dobu 5 sekúnd, a nastavený čas bude potvrdený. Nastavený
čas môžete takisto potvrdiť stlačením tlačidla TIMER.
4 Po uplynutí zvolenej doby zaznie zvukový signál v trvaní 30
sekúnd zvukový signál a na displeji sa zobrazí hodnota „ ”.
Počas odpočítavania nastavený čas môžete zmeniť. Stlačte tlačidlo TIMER, nastavený čas bude
vynulovaný, môžete nastaviť nový čas.
).
(napr.
2 Stlačte tlačidlo
.
3 Na indikátore výkonu zvolenej varnej plochy sa zobrazí
ČASOVÉ VYPNUTIE VARNÉHO POĽA
sa symbol „ ”, varná plocha začne hriať pri maximálnom
výkone.
1 Zvoľte varnú plochu, na ktorej chcete nastaviť časové
vypnutie varného poľa. Pre tento účel stlačte symbol plochy
VYPNUTIE FUNKCIE BOOSTER
na panely (napr.
1 Na ovládacom panely stlačte symbol príslušnej varnej
plochy, ktorej funkciu BOOSTER si želáte vypnúť.
2 Ak chcete vypnúť funkciu BOOSTER:
2 Stlačte tlačidlá
, indikátor sa zasvieti a na displeji sa
zobrazí symbol „ ”.
3 Tlačidlom TIMER nastavte požadovanú dobu. Jednot-
●
Stlačte tlačidlo
alebo
. Hodnota výkonu na varenej ploche sa vráti do pôvodného nastavenia, iba ak
pred vypnutím funkcie BOOSTER hodnota výkonu bola
nastavená na 0, v takomto prípade po vypnutí funkcie
BOOSTER sa výkon plochy nastaví na hodnotu 1.
alebo
zníži alebo zvýši dobu
livé stlačenie tlačidiel
o jednu minútu, dlhšie pridŕžanie tlačidiel spôsoby zmenu
doby o každých 10 minút (po prekročení hodnoty 99 číselní
sa pokračuje znova od hodnoty 0). Nastavený čas môžete
●
Naraz stlačte tlačidlá
a
, varná plocha sa vypne
a na displeji sa zobrazí „ ”. Funkcia BOOSTER sa
vypína automaticky.
”.
sa zobrazí „
4 Po nastavení doby ukazovateľ bude blikať po dobu 5
sekúnd a nastavený čas bude potvrdený. Nastavený čas
môžete takisto potvrdiť stlačením tlačidla TIMER. Zasvietená
kontrolka vedľa indikátora nastaveného výkonu danej varnej
plochy informuje o aktivácii funkcie TIMER.
5 Po uplynutí zvolenej doby sa varná plocha automaticky
vypne.
Funkcia BOOSTER sa dá nastaviť pre ľubovoľnú varnú plochu.
Súčasne môžete funkciu BOOSTER využiť na
troch ľubovoľných varných plochách.
Funkcia TIMER
Funkciu TIMER môžete využiť dvomi spôsobmi:
● Môže byť použitá ako minútovník. V takomto prípade po
uplynutí zvolenej doby TIMER nevykoná žiadnu inú činnosť (nevypne varné plochy).
● Funkciu TIMER môžete nastaviť tak, aby po uplynutí zvolenej doby, sa automaticky vypli zvolené varné plochy.
MINÚTOVNÍK
1 Stlačte tlačidlo
, ukazovateľ sa zasvieti a na displeji
sa zobrazí symbol „ ”.
2 Tlačidlami TIMER a nastavte požadovanú dobu. Jednotlivé stlačenie tlačidiel
alebo
zníži alebo zvýši dobu
o jednu minútu, dlhšie pridŕžanie tlačidiel spôsoby zmenu
doby o každých 10 minút (po prekročení hodnoty 99 číselPI-006_v03
Minútovník nemá vplyv na režim varenia ani na nastavenie
výkonu varných plôch.
).
anulovať súčasným stlačením tlačidiel
a
, na displeji
Počas odpočítavania, nastavený čas môže byť
zmenený. Stlačte tlačidlo TIMER, nastavený čas
bude vynulovaný, nový čas môžete opätovne
nastaviť.
Ak ostatné varné plochy boli predtým zapnuté,
budú ďalej pracovať.
Ak časové vypnutie je nastavené pre viac ako jednu varnú
plochu:
1 Na varných plochách s nastavenou funkciou TIMER sa
zobrazia príslušné indikátory. Indikátor zobrazí dobu varnej
plochy, ktorá sa vypne ako prvá. Vedľa indikátora varnej plochy,
ktorej čas je zobrazený, bude svietiť svetelná kontrolka „ ”.
2 Po uplynutí zvolenej doby, varná plocha, ktorej doba bola
zobrazená sa vypne. Na displeji sa zobrazí čas nasledujúcej
varnej plochy so zostávajúcim časom do jej vypnutia. Vedľa
symbolu varnej plochy sa zasvieti svetelná kontrolka.
21
Funkcia LOCK
Funkcia LOCK umožňuje zablokovať činnosť všetkých
tlačidiel na varnej doske (okrem
a
) čo zabráni
náhodnému zapnutiu varnej dosky napr. deťmi.
1 Stlačte
, čím zablokujete prácu s tlačidlami. Na indi”.
kátory nastavenia času sa zobrazí symbol „
2 Ak chcete tlačidlá aktivovať, znovu stlačte a pridržte tla.
čidlo
Ak počas činnosti funkcie LOCK vypnete varnú dosku
tlačidlom
, aby ste ju mohli znova zapnúť, odblo-
kujte varnú dosku stlačením a pridržaním tlačidla
a následne stlačte tlačidlo
,
.
Čistenie a údržba
Pred samotným čistením spotrebiča odpojte
zariadenie zo zdroja elektrického napätia.
Pre zachovanie estetického vzhľadu a dobrého technického stavu, vykonávajte čistenie spotrebiča pravidelne.
● Na umývanie varnej dosky nepoužívajte zariadenia na
paru.
● Drobné nečistoty najprv navlhčite teplou vodou
a následne, pomocou špongie, varnú dosku utrite do
sucha.
● Veľké nečistoty najprv navlhčite teplou vodou
a následne, pomocou špeciálnej špongie na čistenie
skla, varnú dosku utrite do sucha.
● Vodný kameň a ostatné usadeniny odstráňte nanesením na znečistené miesto malého množstva špeciálneho
prostriedku na čistenie sklokeramickej dosky alebo bieleho vínneho octu, a následne ju vytrite do sucha čistou
utierkou.
● Sladkosti, roztopený hliník, umelé hmoty odstráňte
pomocou škrabky na sklo a potom znečistenú plochu
utrite navlhčenou utierkou. V prípade potreby použite
prípravok na čistenie sklokeramickej dosky.
Indikácia a kontrola chyb
Nižšie sú uvedené najčastejšie problémy spolu so spôsobom
ich odstránenia.
V prípade nesprávnej činnosti indukčná varná doska sa
automaticky prepne do ochranného režimu a zobrazí sa
jeden z nižšie uvedených kódov:
F0/F1/F2 – CHYBA VO VENTILÁCII – kontaktujte servisné
stredisko.
F3-F8 – PORUCHA TEPELNÉHO SENZORA – kontaktujte
servisné stredisko.
F9-FE – PORUCHA TEPELNÉHO SENZORA IGBT – skontaktujte servisné stredisko.
E1/E2 – NESPRÁVNE NAPÄTIE – vypnite a znovu zapnite
zariadenie. Ak sa problém neodstráni, kontaktujte servisné
stredisko.
22
E3/E4 – NESPRÁVNA TEPLOTA – skontrolujte varnú
nádobu.
E5/E6 – NEDOSTATOČNÉ ROZLOŽENIE TEPLOTY – vypnite a po ochladnutí zariadenie znovu zapnite.
Nikdy neopravujte spotrebič sami!
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
● Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti!
● Prosím, choďte do recyklingového miesta, kde odstránia
obal alebo zariadenia. Odstrihnite elektrický prípojný
kábel a zničte zariadenie zamykajúce dvierka.
● Kartónový obal je vyrábaný z recyklingového papieru.
Musíte ho odovzdať na miesto zberu starého papiera.
● Zabezpečte správne odstránenie tohto výrobku. Pomáhate tak predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné
prostredie a zdravie ludí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávneho zaobchádzania s odpadmi tohto
výrobku.
● Ak chcete získať viac podrobné informácie týkajúce
sa recyklingu tohto výrobku, prosíme, skontaktujte sa
s miestnym úradom alebo firmou, ktorá sa zaoberá vývozom smetí.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
PI-006_v03
EN
A
seal
airflow
B
2
III
II
1
POWER AND SIZE OF COOKING ZONES
Cooking
zone
IV
I
3
9
PI-006_v03
7
6
Maximum power
Mode of
operation
Type ZPI6016UE
Normal mode
1200 W
with BOOSTER
function
1500 W
Normal mode
2300 W
with BOOSTER
function
2600 W
I
∅ 140 mm
II
∅ 122 mm
Normal mode
1200 W
III
∅ 220 mm
with BOOSTER
function
1500 W
Normal mode
2300 W
IV
∅ 140 mm
with BOOSTER
function
2600 W
4
10
8
Size
5
23
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and
welcome to the group of Zelmer product users.
In order to achieve the best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
●
●
Safety instructions
Please read the entire user manual carefully before
using your appliance.
Make sure you understand all of the information
provided below.
●
Danger! / Warning!
Risk of injury
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
24
Never use the induction hob to heat rooms or liquids
and materials that are harmful or volatile etc.
Never use the appliance for heating sealed canned
food. There is a risk a can may explode on heating. At
any rate, remove the lid before heating.
Never cook food products in aluminium foil.
Do not place any metal items, such as knives, forks,
spoons, lids, on the cooker, as they may become hot.
There are a lot of small objects that can be identified
by the appliance as an induction vessel. In such case
the induction hob will start to heat and distribute the
heat on the objects placed on it.
If the surface of the hob is damaged, unplug the
appliance to avoid the risk of electric shock.
Do not operate the appliance if the power cord is
damaged or if there is visible damage to the housing.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
The appliance can only be repaired by qualified
service personnel. Improper servicing may pose
serious hazard to the user.
In the event of a voltage drop all settings and
indications shall be reset. Please take all necessary
precautions as the cooking zone heated-up before the
voltage drop shall not be controlled by the indicator.
In case of defects please contact a qualified ZELMER
service centre.
Some elements become hot when the hob is
operated.
Do not touch hot surfaces of the appliance. Risk of
burns! Allow the appliance to cool before cleaning
After you have finished using the appliance, turn off the
heating zone using the control buttons and do not rely
on the readings of the vessel detector.
The induction hob may be dangerous for a person
who has a pacemaker or other active implants.
Before using the induction hob, consult the
pacemaker manufacturer or a doctor regarding the
proper operation of the pacemaker or other active
implants, as their operation may be disrupted by
the magnetic field generated by the induction hob.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are aged from 8 years and above and supervised.
The appliance and its external elements become hot
when the hob is operated. Do not touch any heating
elements. Use of the appliance by children below 8 is
only allowed if constantly supervised.
Warning!
Risk of property damage
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Before the first use, remove the protective plastic
packaging from the hob.
The diameter of the cooking vessel must be at least
equal to the diameter of the cooking zone.
Never place food products wrapped in aluminium
foil or in aluminium trays on the induction hob as the
aluminium will melt on heating and may damage the
appliance.
Never store any items on the hob. Risk of fire.
Unattended cooking on a hob with fat or oil can
be dangerous and may result in fire. NEVER try to
extinguish this kind of fire with water. Instead, switch
off the appliance and cover the flame with a lid, fire
blanket etc.
Do not place empty containers or cookware on the
appliance.
Never use the induction hob with empty cookware.
Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. for cleaning the hob.
They may remove the graphic information symbols
such as markings, warning signs etc.
Do not use steam cleaning equipment to clean the
appliance.
The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
The induction hob is sensitive for spot impacts caused
by i.e. a bottle with seasonings, salt-cellar, etc.
Sugar may react with the hob leaving non-removable
stains. Always remove all sugar stains from the hob
immediately as they occur.
Do not place aluminium or plastic items on the hot hob.
PI-006_v03
Hint
Tips and Information about the Product and
its Use
●
●
●
This appliance is intended for household use only. The
warranty conditions change if the appliance is used
catering business purposes.
The appliance may only be used indoors.
The induction hob is intended for preparing and heating
food with the use of appropriate cooking vessels.
●
●
●
Do not use any extension cords for connecting the hob,
as they may cause the installation to overheat and cause
fire.
The power cord must not touch any hot elements of the
hob. It must be laid so that its temperature does not
exceed 75°C in any place.
The power cord must not be bent or squashed.
The installer is obliged to fill in the warranty
card which is a basis for warranty claims.
APPLIANCE CONNECTION DIAGRAM
CONNECTING THE APPLIANCE TO THE MAINS
SUPPLY
black
brown
black
black
brown
blue
grey
brown
grey
blue
2 x 230 V 2L+2N~
16 A
blue
For safety reasons, the distance between the
hob and a cabinet mounted above it should be
at least 760 mm.
400V 2N~
16 A
grey
The dimensions and assembling instructions are presented
in the figures above.
1 Cut out an opening in the worktop according to the
dimensions shown in the figures.
2 Place the hob in the opening and fix to worktop using
brackets and screws.
● Never install the hob above ovens without ventilation
function or near devices which generate heat.
● Never install the hob near devices or objects that
generate magnetic fields (e.g. radio, tv, etc.).
● Make sure the worktop is made of suitable heat resistant
material to avoid deformation due to heat produced by
the hob.
● After installation, make sure that the hob is well ventilated
and that the air inlet and outlet are not obstructed.
220-240 V~
32 A
green-yellow
The appliance may be installed only by
a certified installation technician.
green-yellow
INSTALLATION OF THE HOB (Fig. A)
green-yellow
Installation and Connection to the Mains
The device may be connected to the mains only
by a certified technician.
PI-006_v03
black
inappropriate
brown
wn
ggrey
400 V 3~
16 A
shows
blue
The earthing wire must be connected to the
terminal marked with the symbol
. The
electrical installation supplying the hob should
be protected with a properly selected safety
device and, in addition, it should be equipped
with a suitable switch enabling the current to
be cut off in an emergency situation.
The figure below
connection of wires.
green-yellow
Before connecting the appliance to the mains supply
read the information on the rating label and the appliance
connection diagram.
25
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
The induction hob is a class 1 appliance equipped with
a power cord with grounding plug.
The appliance satisfied the requirements of relevant
standards.
The appliance complies with the following directives:
– Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the rating label.
Appliance description
This appliance is intended for household use only. The
warranty conditions change if the appliance is used catering
business purposes.
The Zelmer induction hob is an appliance used for cooking
and heating foods. It works on the principle of electromagnetic
induction. A magnetic field generated between the surface of
the hob plate and the pan placed on it produces heat which
allows the food inside the pan to be heated.
The induction hob can be used only with pots and pans
that are suitable for induction cooking.
By selecting a pan with these symbols
on the pan bottom or on its packaging
you will be sure that it is suitable for induction hob use.
You are advised to use Zelmer pots and pans which are
suitable for induction hob use.
Induction Advantages:
● Very short heating time. Once the pan is moved away
the hob plate will stop heating.
● After putting the pan back on the hob plate (within one
minute) the heating will be automatically restored.
● No open flame and burning elements significantly lowers
the fire hazard.
● Heat is generated in the pot only, therefore the energy is
used for cooking only.
● Lower energy consumption.
● Shorter cooking time.
The additional BOOSTER function significantly shortens
the cooking time.
It is available for all the four heating zones.
Appliance Elements
1
2
3
4
(Fig. B)
Glass hob
Air inlet
Air outlet
Control panel
5 BOOSTER
6 Power control buttons
,
7 TIMER button
8 Lock button
9 ON/OFF button
10 Heating zone selection buttons
,
,
,
Preparing the Appliance for Use
After switch-on, you will hear a single beep and all indicators
will light for about 1 second. This means that the appliance is
in a standby mode.
Touch Panel
●
●
●
●
All buttons are touch-sensitive. No force is required to
operate the panel.
When touching the buttons, use the entire surface of
finger ends, not just the tips.
A single sound will be heard each time a button is
pressed successfully.
Before use, make sure that the touch panel is dry, clean
and accessible (i.e. not obstructed by cutlery, napkins
etc). Even a thin layer of water may prevent operation
of the panel.
Selection of cookware
The induction hob detects if the pot put on the heating zone
is suitable for induction cooking.
In order to make sure that a given pan is suitable for induction
cooking you can use a magnet. If the magnet holds to the
pan base, the pan can be used for induction cooking. If you
do not have a magnet:
1 Pour some water into the vessel that you want to check.
2 Follow the instructions contained in the Operating the
Hob – ‘START OF COOKING’ section.
3 If the symbol „ ” does not appear on the display and
water starts to boil, this means that the vessel is suitable for
induction cooking.
Never use vessels with sharp edges. The base
of the vessel must be flat, and its diameter at
least equal to the diameter of the cooking zone
on which it is to be used.
When putting or moving vessels around the
hob, make sure that you pick them up and
not slide them, as this may scratch the glass
surface of the hob.
26
PI-006_v03
HEAT INDICATOR
Operating the Hob
When using the hob for a longer period of time, the cooking
START OF COOKING
1 Switch on the hob by pressing the
button. There will
be a single beep. All indicators will show „ ” or „ ”. The hob
is now in standby mode.
2 Place your cooking vessel on one of the cooking zones.
Make sure that the base of the vessel and the surface of the
heating zone are clean and dry.
3 Switch on the heating zone with the vessel on it by
pressing the symbol of the zone on the panel (e.g.
4 Using the
,
).
buttons select the appropriate power
,
should be pressed when
level (1-9). The buttons
the power level flashes next to the selected heating zone.
●
●
●
●
If the symbol „ ” starts flashing interchangeably with the
heating power on the power indicator, it means that:
● The vessel was placed on the wrong heating zone.
● The vessel is not suitable for induction cooking.
● The vessel is too small or is not placed centrally on the
heating zone.
The appliance will automatically go to standby mode if no
cooking zone is used for 1 minute after switch-on.
The power level can be changed at any time during
cooking.
After taking a vessel off the heating zone, the heating
zone will stop heating and the symbol „ ”.will flash on
the power level indicator for 1 minute. After this time, the
heating zone will turn off (symbol „ ”). If the vessel is put
back on the heating zone when the symbol „ ” flashes,
it will automatically resume heating at the previously set
power level.
END OF COOKING
1 Press on the panel the symbol of the heating zone that
you wish to turn off.
2 To turn off the heating zone:
●
Using buttons
or
set the power level to „ ”. The
buttons
,
should be pressed when the power
level flashes next to the selected heating zone.
●
Press simultaneously buttons
and
will show „ ”.
3 After use, turn off the hob by pressing
, The display
.
zone remains hot for a while after switch off. Symbol „ ”
displayed on the power indicator for a given cooking zone
warns against touching the hot surface of the hob. The
symbol will disappear once the cooking zone has cooled
to a safe temperature. This feature also helps you to save
energy, as the cooking zone which is still hot may be used
for further cooking.
UNSUITABLE OBJECT DETECTION
When an object of unsuitable size is left on the hob (scissors,
knife, fork, keys, etc.) or a non-magnetic vessel is put on the
hob, the hob will automatically switch to the stand-by mode.
OVERHEAT PROTECTION
The hob is equipped with a built-in sensor for measuring
temperature levels inside the device. When acceptable
temperature value is exceeded, the appliance turns off
automatically.
AUTOMATIC SWITCH OFF
When a heating zone is switched on but no operations are
performed with it by the user, it will switch off automatically
after the lapse of a default time depending on the power level
(see table below):
Power level
Time
1-3
8 hours
4-6
4 hours
7-9
2 hours
After taking a pan off the heating zone, heating will turn
off immediately and the hob will turn off automatically after
2 minutes.
BOOSTER function
The BOOSTER function allows you to increase the power of
a given heating zone.
The BOOSTER function works for max. 5 minutes. After
this time the heating zone returns to the previously set
power level, unless power was set to 0 before activating
the BOOSTER function, in which case after turning on the
BOOSTER function the heating zone will be set to power
level 9.
TURNING ON THE BOOSTER FUNCTION
1 Choose the heating zone for which you want to turn on
the BOOSTER function. For this purpose press the symbol
of the heating zone on the panel (e.g.
2 Press the
).
button.
3 The symbol „ ”, will be shown on the display of the
power level indicator of the selected heating zone. The
heating zone will heat at maximum power.
PI-006_v03
27
COOKING TIMER
TURNING OFF THE BOOSTER FUNCTION
1 Press on the panel the symbol of the heating zone for
which you want to turn off the BOOSTER function.
2 To turn off the BOOSTER function:
1 Select the heating zone for which you want to set the
cooking timer. For this purpose press on the panel the
●
2 Press button
, The indicator will light and the display
will show „ ”.
3 Set the time using the TIMER buttons. Adjust time one
●
Press button
or
. The power level on the heating
zone will return to the previous setting, unless before
turning off the BOOSTER function the power level was
set to 0, in which case after turning off the BOOSTER
function the heating zone will be set to power 1.
Press buttons
and
, at the same time. The
heating zone will turn off and the display will show „ ”.
The BOOSTER function will be turned off automatically.
The BOOSTER function may be turned on for
any of the heating zones.
It is possible to use the BOOSTER function for
up to three heating zones at the same time.
TIMER function
symbol of the heating zone (e.g.
minute forward/backward by single press of
1 Press button
, The indicator will light and the display
will show „ ”.
2 Set the time using the TIMER buttons. Adjust time one
minute forward/backward by single press of
or
buttons. Press and hold
or
to make 10 minute
forward/backward time adjustments (the counter goes back
to 0 after 99). The time setting may be cancelled by pressing
and
at the same time „
” will be displayed.
3 After setting the time, the indicator will blink for 5 seconds
after which the time setting is saved. The set time may also
be confirmed by pressing the TIMER button.
4 After the lapse of the preset time, an alarm will sound for
30 seconds and the indicator will display „ ”.
During countdown, the preset time can be
changed. For this purpose, press the TIMER
button. The preset time will be cancelled and you
can set a new time.
The COUNTDOWN TIMER function does not affect the
cooking process and cooking zone power settings.
28
or
or
to make 10 minute
buttons. Press and hold
forward/backward time adjustments (the counter goes back
to 0 after 99). The time setting may be cancelled by pressing
and
at the same time. „
” will be displayed.
4 After setting the time, the indicator will blink for 5 seconds
after which the time setting is saved. The set time may also
be confirmed by pressing the TIMER button. A lighting dot at
the power level indicator of the heating zone informs you that
the TIMER is engaged for that zone.
5 The cooking zone will be switched off automatically after
the lapse of the preset time.
During countdown, the preset time can be
changed. For this purpose, press the TIMER
button. The preset time will be cancelled and
you can set a new time.
The TIMER function can be used as:
● countdown timer – In this case no action is performed
after the lapse of the preset time (cooking zones do not
switch off).
● cooking timer – one cooking zone is switched off after
the lapse of the preset time.
COUNTDOWN TIMER
).
If the remaining heating zones were previously
turned on, they will continue to heat.
If the cooker timer is preset for more than one heating zone:
1 Dots will be displayed next to the heating zones with
the preset TIMER function. The display will show the time of
the zone which turns off first. A dot „ ” will light next to the
heating zone whose current time is displayed.
2 The cooking zone will switch off automatically when the
preset cooking time has expired. The display will show the
time of the next heating zone with set cooking time, and
a dot will light next to the symbol of the heating zone.
LOCK function
The LOCK function enables you to lock all buttons except
and
) to prevent children from accidentally switching
on the appliance.
1 Press
to lock the buttons. The symbol „
” will be
displayed on the time indicator.
2 To unlock the buttons, press and hold
.
If the appliance is switched off with LOCK function on,
to switch it back on first unlock the hob by pressing and
holding
, and then press
button.
PI-006_v03
Cleaning and Maintenance
Always unplug the appliance before cleaning.
Remember to clean the appliance on a regular basis to
keep it looking nice and in good working order.
● Do not use steam cleaning equipment to clean the
appliance.
● For slight dirt, first damp with warm water, then wipe dry
with a sponge.
● For persistent dirt, first damp with warm water, then
wipe dry with a special sponge for cleaning glass
surfaces.
● Clean remains of limestone and other residue using
small amounts of a special ceramic glass cleaner or
white vinegar, then wipe with dry cloth.
● For sweets, melt aluminium and plastic, first remove
by using a special scraper for ceramic hobs, then wipe
with a damp cloth. If necessary, use a ceramic glass
cleaner.
Error Display and Control
Below are the most frequent problems and solutions.
In the event of inappropriate operation, the induction hob will
automatically turn on the protection mode and display one of
the following codes:
F0/F1/F2 – NO VENTILATION – contact the service centre.
F3-F8 – TEMPERATURE SENSOR FAILURE – contact the
service centre.
F9-FE – IGBT TEMPERATURE SENSOR FAILURE –
contact the service centre.
E1/E2 – INCORRECT SUPPLY VOLTAGE – turn off the
appliance and turn it on again. If the problem persists,
contact the service centre.
E3/E4 – INCORRECT TEMPERATURE – check the cooking
vessel.
E5/E6 – WRONG HEAT DISTRIBUTION – turn off the
appliance, allow to cool and turn on again.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling
paper container; put the polyethylene (PE)
bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
●
●
●
●
●
●
Packaging materials may be hazardous for children!
Please visit a recycling point to dispose of the packaging
or the device. The power cable should be cut off and the
door lock destroyed.
The cardboard box is produced from recycled paper and
should be handed over for recycling.
By making sure the product was properly removed,
you help to prevent any negative effects that may be
hazardous the environment
or human health caused by improper waste management
of the product.
For further information on recycling of our product,
please contact your local government or waste disposal
company.
Never attempt to repair the induction hob on
your own!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
PI-006_v03
29
PI-006_v03
PI-006_v03
PI-006_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising