Zelmer | ZPI 6224UE | User manual | Zelmer ZPI 6224UE User Manual

Zelmer ZPI 6224UE User Manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Płyta indukcyjna Typ ZPI6224UE
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Indukční varná deska Typ ZPI6224UE
8–13
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Indukčná varná doska Typ ZPI6224UE
14–19
HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Indukciós főzőlap ZPI6224UE Típus
20–25
RO
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Plită cu inducţie Tip ZPI6224UE
26–31
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Индукционная варочная панель Tип ZPI6224UE
32–37
BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Индукционен плот Тип ZPI6224UE
38–43
UA
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
Індукційна плита Тип ZPI6224UE
44–49
EN
INSTRUCTION MANUAL
Induction hob Type ZPI6224UE
50–54
2–7
A
B
2
II
1
III
5
I
7
6
IV
3
2
6
4
8
9
PI-005_v02
PL
Szanowni Klienci!
●
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
●
Upewnij się, że poniższe wskazówki zostały zrozumiane.
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie używaj kuchenki indukcyjnej w celu ogrzewania
pomieszczeń i podgrzewania płynów lub materiałów
szkodliwych, lotnych itp.
Nie używaj kuchenki indukcyjnej w celu ogrzewania
zamkniętych puszek. Puszka może eksplodować.
Wcześniej usuń przynajmniej pokrywę.
Nie umieszczaj na kuchence przedmiotów metalowych, tj. noży, widelców, łyżek, pokrywek, gdyż mogą
stać się gorące. Istnieje liczna grupa drobnych przedmiotów, które mogą zostać potraktowane przez urządzenie, jako naczynie indukcyjne. W takim przypadku
kuchenka zacznie nagrzewać się i przenosić ciepło na
leżące na nim przedmioty.
Jeżeli powierzchnia płyty jest uszkodzona, wyłącz
prąd, aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
W przypadku zaniku napięcia, wszystkie nastawy
i wskazania zostają zresetowane. Zachowaj szczególną ostrożność, gdyż pole grzejne nagrzane przed
zanikiem napięcia nie będzie już nadzorowane przez
wskaźnik.
W razie wystąpienia usterek radzimy byś zwrócił się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Niektóre elementy nagrzewają się podczas trybu pracy
płyty.
Nie dotykaj gorących części urządzenia. Istnieje ryzyko
poparzenia! Pozostaw urządzenie do ochłodzenia
przed czyszczeniem.
PI-005_v02
●
Po zakończeniu użytkowania wyłącz pole grzejne
regulatorem i nie polegaj na wskazaniach detektora
naczyń.
Płyta indukcyjna może być niebezpieczna dla osób
z rozrusznikiem serca lub z innymi aktywnymi implantami.
Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aktywnego
implantu, gdyż powstające podczas pracy płyty pole
magnetyczne może zakłócić jego pracę.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie
należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego
nadzoru.
Urządzenie i jego elementy zewnętrzne nagrzewają się
podczas pracy. Nie należy dotykać elementów grzejnych. Korzystanie z urządzenia przez dzieci poniżej
ósmego roku życia jest dozwolone jedynie pod stałym
nadzorem.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Średnica dna naczynia indukcyjnego powinna być co
najmniej równa średnicy pola grzejnego, na którym ma
być używane.
Nigdy nie gotuj żywności w folii aluminiowej.
Nigdy nie stawiaj żywności opakowanej w folię aluminiową lub na tackach aluminiowych na płycie indukcyjnej, gdyż podgrzane aluminium stopi się i uszkodzi
urządzenie.
Na urządzeniu nie umieszczaj pustych pojemników,
naczyń.
Nigdy nie używaj płyty indukcyjnej z pustymi naczyniami.
Do mycia płyty nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Płyta indukcyjna jest wrazliwa na uderzenia punktowe
np. buteleczka z przyprawami, solniczka itp.
Cukier może reagować z płytą pozostawiając nieusuwalne plamy. Zawsze natychmiast usuwaj z płyty
plamy zawierające cukier.
Nie kładź na gorącą płytę wyrobów z aluminium lub
tworzyw sztucznych.
3
●
●
Niebezpieczeństwo pożaru: nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni płyty.
Nienadzorowane przygotowywanie potraw z użyciem
tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i może
grozić pożarem. NIGDY nie należy gasić tego rodzaju
pożaru wodą. Należy wyłączyć urządzenie i stłumić
ogień przy użyciu pokrywy, koca pożarowego lub
innego tym podobnego przedmiotu.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
●
●
Urządzenie może być użytkowane wewnątrz pomieszczeń.
Kuchenka indukcyjna przeznaczona jest do przygotowywania i podgrzewania potraw przy zastosowaniu
odpowiednich naczyń kuchennych.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Montaż i podłączenie płyty do instalacji
elektrycznej
MONTAŻ PŁYTY (Rys. A)
Montażu płyty może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiadający odpowiednie
uprawnienia.
Na rysunku przedstawione są niezbędne wymiary oraz sposób montowania płyty.
1 Wykonaj otwór w blacie zgodnie z wymiarami.
2 Włóż płytę do otworu i przymocuj ją od spodu do blatu za
pomocą wsporników i wkrętów.
● Nie montuj płyty nad piekarnikiem niewyposażonym
w wentylację lub w pobliżu urządzeń emitujących ciepło.
● Nie montuj płyty w pobliżu urządzeń lub przedmiotów,
wytwarzających pole magnetyczne (np. radio, telewizor, itp.).
● Upewnij się, że blat kuchenny wykonany jest z materiału
o odpowiedniej wytrzymałości cieplnej, by nie doszło do
jego odkształcenia spowodowanego nagrzewaniem się
płyty.
● Po zamontowaniu, upewnij się, że płyta indukcyjna jest
dobrze wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie są
zablokowane.
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Przed przyłączeniem płyty indukcyjnej do instalacji elektrycznej zapoznaj się z informacjami na tabliczce znamionowej i schemacie podłączenia urządzenia.
Należy pamiętać o konieczności podłączenia
obwodu ochronnego do zacisku listwy przyłą-
4
czeniowej, oznaczonego znakiem
. Instalacja elektryczna zasilająca płytę powinna być
zabezpieczona odpowiednio dobranym zabezpieczeniem a dodatkowo do zabezpieczenia
linii zasilającej może posiadać odpowiedni
wyłącznik umożliwiający odcięcie dopływu
prądu w sytuacji awaryjnej.
●
●
●
Instalacja elektryczna zasilająca płytę powinna być
zabezpieczona odpowiednio dobranym zabezpieczeniem.
Dodatkowo instalacja elektryczna musi posiadać odpowiedni wyłącznik umożliwiający odcięcie dopływu prądu
w sytuacji awaryjnej.
Nie skracaj kabla zasilającego.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
Kuchenka indukcyjna jest urządzeniem klasy I wyposażonym
w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl
Opis urządzenia
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Płyta indukcyjna Zelmer jest urządzeniem służącym do gotowania i podgrzewania potraw. Działa na zasadzie zjawiska
indukcji elektromagnetycznej. Pomiędzy powierzchnią płyty,
a umieszczonym na niej naczyniem indukcyjnym generowane jest pole magnetyczne wytwarzające w nim prądy
wirowe. Przepływ tych prądów powoduje nagrzewanie sie
naczynia oraz potrawy znajdującej się wewnątrz.
Płytę indukcyjną można stosować wyłącznie do garnków
i patelni przeznaczonych dla płyt indukcyjnych.
Wytworzenie pola magnetycznego zależy od materiału,
z którego wykonany jest spód garnka.
Wybierając naczynia, które posiadają
te znaki na dnie lub na opakowaniu
masz pewność, że są one przeznaczone do współpracy
z płytą indukcyjną.
Zalecane jest używanie garnków i patelni marki Zelmer
przeznaczonych do współpracy z płytami indukcyjnymi.
Zalety indukcji:
Bardzo krótki czas nagrzewania. Po zdjęciu naczynia
z płyty następuje automatyczne wstrzymanie nagrzewania.
●
PI-005_v02
●
Po ponownym postawieniu naczynia (w ciągu minuty) na
płytę następuje automatyczne wznowienie nagrzewania.
● Szybka reakcja przy zmianie mocy.
● Brak otwartego płomienia oraz żarzących sie elementów
znacznie ogranicza zagrożenie pożarowe.
● Ciepło wytwarzane jest tylko w garnku, przez co energia
zużywa się tylko do gotowania.
● Mniejsze zużycie energii.
● Skrócony czas gotowania.
Dodatkowa funkcja BOOSTER znacznie skraca czas
przygotowania potraw.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
(Rys. B)
Płyta ceramiczna
Wlot powietrza
Wylot powietrza
Panel sterowania
5 BOOSTER
6 Przyciski regulacji mocy
7 Przyciski TIMER
,
,
,
Praca z płytą
1 Włącz płytę przyciskiem
. Wszystkie wskaźniki będą
pokazywały wartość „ ”.
Jeżeli w ciągu 1 minuty od momentu naciśnięcia przycisku
ON/OFF nie zostanie wykonana żadna operacja, płyta przejdzie w stan czuwania.
2 Na wybranym polu grzejnym połóż naczynie.
3 Przyciskami
,
wybierz odpowiedni poziom mocy
(1-9). Domyślnie ustawiony jest poziom 4.
Jednoczesne naciśnięcie przycisków
,
na
danym polu grzejnym spowoduje ustawienie poziomu
mocy na 0 i tym samym pole grzejne przestanie grzać.
Po zdjęciu naczynia z pola grzejnego przestaje ono grzać
i na wskaźniku poziomu mocy przez 1 minutę miga symbol „ ”. Następnie pole grzejne wyłącza się (symbol „ ”).
Jeśli w trakcie migania symbolu „ ” postawisz z powrotem naczynie na polu grzejnym, automatycznie powróci
ono do grzania na poprzednio ustawionym poziomie.
4 Po skończonej pracy wyłącz płytę naciskając
Maksymalna moc całej płyty wynosi 3500 W.
W związku z tym płyta automatycznie redukuje
moc wyjściową, a maksymalna dopuszczalna
suma wszystkich poziomów mocy na poszczególnych polach wynosi 16. Na przykład 4/4/4/4
lub 9/0/7/0.
8 Przycisk blokady
9 Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ
Przygotowanie płyty do pracy
Po włączeniu urządzenia usłyszysz pojedynczy sygnał
dźwiękowy, wszystkie wskaźniki świetlne zapalą się na ok.
1 sekundę, a następnie wyłączą – będzie to oznaczać, że
płyta indukcyjna przeszła w tryb oczekiwania.
Dobór naczyń
Płyta indukcyjna wykrywa, czy znajdujące się na polu grzejnym naczynie jest przystosowane do pracy z płytą indukcyjną.
1 Połóż na polu grzejnym naczynie.
2 Jeżeli wskaźnik pokazuje symbol „ ”, naczynie nie
nadaje się do współpracy z płytą.
3 Jeżeli po wybraniu poziomu mocy możesz uruchomić
płytę, oznacza to, że naczynie może współpracować z płytą.
Pamiętaj, aby dno naczynia było płaskie, a jego
średnica była co najmniej równa średnicy pola
grzejnego, na którym ma być używane.
Aby sprawdzić czy dane naczynie nadaje się do używania na płycie indukcyjnej możesz wykorzystać magnes.
Jeżeli „przyczepia się” do dna naczynia, może ono być
wykorzystywane do gotowania indukcyjnego.
PI-005_v02
.
Wielkość i moc poszczególnych pól grzejnych
Pole
grzejne
Wielkość
I
∅
180 mm
II
∅
180 mm
III
∅
180 mm
IV
∅
140 mm
Tryb pracy
Maksymalna moc
Tryb zwykły
2000 W
Z funkcją
BOOSTER
2800 W
Tryb zwykły
1500 W
Z funkcją
BOOSTER
2000 W
Tryb zwykły
2000 W
Z funkcją
BOOSTER
2800 W
Tryb zwykły
1500 W
Z funkcją
BOOSTER
2000 W
WSKAŹNIK CIEPŁA
Przy używaniu płyty przez dłuższy czas, ciepło na danym
polu grzejnym utrzymuje się jeszcze przez chwilę po jej
wyłączeniu. Wyświetlający się symbol „ ” na wskaźniku
mocy danego pola grzejnego ostrzega przed przypadkowym
dotknięciem rozgrzanego miejsca.
5
WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWYCH OBIEKTÓW
Gdy na płycie pozostawiony zostanie obiekt nieprawidłowych
rozmiarów (nożyczki, nóż, widelec, klucze itp.) lub naczynie
niemagnetyczne, płyta automatycznie przejdzie w tryb oczekiwania.
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
Płyta posiada wbudowany czujnik, który mierzy temperaturę
wewnątrz płyty. W przypadku przekroczenia dozwolonej wartości temperatury płyta indukcyjna automatycznie wyłączy się.
●
śnij jednocześnie
,
.
Świecący symbol kropki przy wskaźniku mocy (np. „ ”
sygnalizuje przypisanie funkcji TIMER do danego pola
grzejnego.
nie wybierzesz żadnego
Jeżeli przed wciśnięciem
z pól grzejnych (w ciągu 5 sek.), to funkcja TIMER nie
zostanie przypisana do żadnego pola grzejnego. Po
upływie ustawionego czasu rozlegnie się jedynie sygnał
dźwiękowy trwający 30 sekund.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PŁYTY
W sytuacji, gdy dane pole grzejne pracuje, a Ty nie wykonujesz na nim żadnej operacji, płyta wyłączy się automatycznie
po upływie określonego czasu uzależnionego od poziomu
nastawionej mocy. Patrz tabela poniżej:
Poziom mocy
Czas
1-3
8 godzin
4-6
4 godziny
7-9
2 godziny
Funkcja BOOSTER działa maksymalnie 5 minut,
po czym pole grzejne wraca do poprzednio
ustawionego poziomu mocy.
Aby włączyć BOOSTER wskaźnik mocy na polu
grzejnym na którym dostępna jest funkcja musi
migać.
1 Wciśnij przycisk
.
2 Na wskaźniku poziomu mocy pola grzejnego wyświetli się
symbol „ ” i pole grzejne zacznie grzać z maksymalną mocą.
3 Wciśnij przycisk
, aby wyłączyć BOOSTER. Poziom
mocy na polu grzejnym wróci do poprzednio ustawionego.
W momencie aktywowania funkcji BOOSTER
na jednym z pól grzewczych pozostałe działające pola zostaną automatycznie wyłączone.
i
).
1 Wciśnij
, aby zablokować działanie przycisków.
2 Na wyświetlaczu funkcji TIMER pojawi się napis „
”.
3 Aby odblokować działanie przycisków, ponownie wciśnij
.
Pamiętaj o ciągłym utrzymywaniu płyty w czystości.
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz
urządzenie od zasilania.
●
●
●
●
●
Do czyszczenia płyty nie używaj sprzętu do czyszczenia
parą.
Lekkie zanieczyszczenia nawilż najpierw ciepłą wodą,
a następnie za pomocą gąbki przetrzyj do sucha.
Mocne zanieczyszczenia nawilż najpierw ciepłą wodą,
a następnie za pomocą specjalnej gąbki do czyszczenia
szkła przetrzyj do sucha.
Pozostałości kamienia i inne osady usuwaj nanosząc
na zabrudzone miejsce niewielką ilość specjalnego preparatu do czyszczenia szkła ceramicznego lub białego
octu winnego, a następnie zetrzyj go suchą szmatką.
Słodycze, stopione aluminium, tworzywa sztuczne
usuwaj za pomocą skrobaczki do szkła, a następnie
przetrzyj miejsce wilgotną szmatką. W razie potrzeby
użyj preparatu do czyszczenia szkła ceramicznego.
Wyświetlanie i kontrola błędów
Funkcja TIMER
1 Na wybranym polu grzejnym, przyciskami
wybierz odpowiedni poziom mocy.
,
2 W ciągu 5 sek. (czas migania wskaźnika mocy) wciśnij
ustaw odpowiedni czas (max. 120
min.). Przytrzymanie przycisku
lub
powoduje przeskok co 10 minut).
3 Potwierdź ustawienie ponownie wciskając
. Po upływie zadanego czasu usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy i pole grzejne wyłączy się.
6
Funkcja LOCK pozwala na zablokowanie działania wszystkich przycisków na płycie (za wyjątkiem przycisków
Czyszczenie i konserwacja
Funkcja BOOSTER polega na chwilowym zwiększeniu mocy
na danym polu grzejnym.
,
Funkcja LOCK
i przytrzymaj
Funkcja BOOSTER
i przyciskami
Aby anulować funkcję TIMER w trakcie jej działania wci-
Poniżej opisane są najczęstsze problemy oraz sposoby ich
rozwiązania.
W przypadku nieprawidłowego działania płyta indukcyjna
automatycznie włączy tryb ochronny i wyświetli jeden
z poniższych kodów:
F0/F1/F2 – BRAK WENTYLACJI – skontaktuj się z serwisem.
F3-F8 – AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY – skontaktuj
się z serwisem.
E1/E2 – NIEPRAWIDŁOWE NAPIĘCIE ZASILANIA – wyłącz
i włącz ponownie urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
PI-005_v02
E3/E4 – NIEPRAWIDŁOWA TEMPERATURA – sprawdź
naczynie.
E5/E6 – ZŁE ROZCHODZENIE SIĘ CIEPŁA – wyłącz i po
ostygnięciu włącz ponownie urządzenie.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie!
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska.
Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż
na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć
do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
●
●
●
●
●
Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla
dzieci!
Proszę udać się do punktu recyklingu w celu usunięcia
opakowania lub urządzenia. Należy odciąć kabel zasilający i zniszczyć urządzenie zamykające drzwiczki.
Opakowanie kartonowe jest produkowane z papieru
z recyklingu powinno zostać oddane do miejsca zbiórki
makulatury do recyklingu.
Zapewniając, że ten produkt został prawidłowo usunięty,
pomagacie Państwo zapobiegać negatywnym skutkom
dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wystąpić
w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami tego produktu.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
dotyczących recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt
z miejscowym urzędem lub firmą zajmującą się wywożeniem śmieci.
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
PI-005_v02
7
CZ
A
těsnění
proudění
vzduchu
B
2
II
1
III
5
I
7
6
IV
3
8
6
4
8
9
PI-005_v02
CZ
Vážení zákazníci!
●
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
●
Bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje se seznamte se zněním celého
návodu k použití.
Ujistěte se, že všechny níže uvedené pokyny jsou vám
srozumitelné.
●
Poraďte se s lékařem nebo výrobce aktivního implantátu, neboť magnetické pole vznikající během provozu
desky může rušit jeho činnost.
Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají
žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat
spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím
poučení o možném riziku a seznámení s bezpečeným
používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu,
že budou pod přísným dohledem.
Spotřebič a jeho vnější elementy se během provozu
ohřívají. Nedotýkejte se horkých varných zón. Děti
mladší osmi let mohou používat spotřebič pouze pod
stálým dohledem.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nepoužívejte indukční varnou desku k ohřívání místností, kapalin nebo škodlivých, těkavých materiálů
apod.
Nepoužívejte indukční varnou desku k ohřívání uzavřených konzerv. Konzervy mohou explodovat. Odstraňte
nejprve víko.
Neumísťujte na varné desce kovové předměty, tj. nože,
vidličky, lžíce, pokrývky – mohly by se stát horké. Existuje celá řada drobných předmětů, které by spotřebič
mohl považovat jako indukční nádoby. V takovýchto
případech se varná deska začne ohřívat a předávat
teplo předmětům na ní ležícím.
Je-li plocha varné desky poškozená, vypněte proud,
aby nedošlo k poranění elektrickým proudem.
Přístroj nezapínejte, je-li napájecí kabel nebo kryt
zjevně poškozen.
Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení.
V případě výpadku elektrického proudu, dojde k vymazání všech nastavení a ukazatelů. Dbejte zvláštní
opatrnosti, neboť varná plocha ohřátá před výpadkem
proudu již nebude indikována ukazatelem.
V případě poruchy se obraťte na specializovaný servis
ZELMER.
Některé díly se ohřívají během provozu varné desky.
Nedotýkejte se horkých dílů přístroje. Hrozí riziko
popálení! Před prováděním demontáže a před čištěním ponechte přístroj vychladnout.
Po ukončení používání vypněte varnou desku ovládačem a nespoléhejte na indikace detektoru nádobí.
Indukční varna deska může být nebezpečná pro osoby
s kardiostimulátorem nebo s jinými aktivními implantáty.
PI-005_v02
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Průměr dna indukčního nádobí se musí mít alespoň
takový průměr jaký má varná plocha, na které bude
nádobí použito.
Nikdy nevařte potraviny v alobalu.
Nikdy neumísťujte potraviny zabalené do alobalu nebo
umístěné na hliníkových táccích na indukční varné
desce, neboť zahřátý hliník se roztaví a spotřebič
poškodí.
Nepokládejte na spotřebič prázdné nádoby, nádobí.
Nikdy nepoužívejte indukční varnou desku s prázdným
nádobím.
K mytí varné plochy nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by
dojít k odstranění informačních a grafických symbolů,
jako jsou označení, výstražné symboly apod.
Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Keramická deska je citlivá na bobové nárazy, např. pád
nádobky s kořením, solničky apod.
Cukr může s deskou reagovat zanecháním neodstranitelných skvrn. Vždy z desky ihned odstraňte skvrny
obsahující cukr.
Nepokládejte na horkou desku hliníkové nebo plastové
výrobky.
Nebezpečí požáru: neodkládejte žádné předměty na
plochu desky.
Příprava pokrmů s použitím tuku nebo oleje bez
dozoru, může být nebezpečné a může dojít k požáru.
NIKDY nehaste tento druh požáru vodou. Vypněte
spotřebič a uhaste oheň pomocí poklice, požární deky
nebo jiného podobného předmětu.
9
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●
●
●
Spotřebič může být používán v interiérech.
Indukční varná deska je určená k přípravě a ohřívání
pokrmů s použitím vhodného kuchyňského nádobí.
Přístroj je určen pouze pro domácí použití. V případě
využití pro podnikání v gastronomii se záruční podmínky mění.
Montáž a připojení varné desky k elektrické síti
MONTÁŽ VARNÉ DESKY (Obr. A)
Montáž varné desky může provádět pouze
kvalifikovaný instalatér s příslušnými oprávněními.
Na obrázku jsou uvedeny potřebné rozměry a způsob montáže varné desky.
1 Proveďte otvor do kuchyňské linky podle uvedených rozměrů.
2 Vložte varnou desku do otvoru a upevněte ji k lince
zespoda pomoci vzpěr a vrutů.
● Nemontujte varnou desku nad troubou nevybavenou
ventilací nebo v blízkosti spotřebičů vyzařujících teplo.
● Nemontujte varnou desku v blízkosti zařízení nebo předmětů vytvářejících magnetické pole (např. rádio, televize
apod.).
● Ujistěte se, že kuchyňská linka je vyrobena z materiálu
s požadovanou tepelnou odolností, aby nedošlo k její
deformaci v důsledku nahřívání.
● Po namontování se ujistěte, že indukční varná deska je
dobře ventilována a přívod a odvod vzduchu je volný.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Před připojením varné desky k elektrické síti se
seznamte s informacemi na výrobním štítku a schématu
připojení spotřebiče.
Pamatujte o nutnosti připojení ochranného
obvodu ke svorkovnici označené znakem
.
Elektrická instalace napájející desku musí být
zabezpečená správně zvoleným zabezpečením
a dodatečně může mít spínač k zabezpečení
elektrického vedení, jež přeruší přívod elektrického proudu v případě nouze.
●
●
●
Elektrická síť napájející varnou desku musí být zajištěna
vhodně zvolenou ochranou.
Elektrická instalace musí být dodatečně vybavena vhodným vypínačem umožňujícím odpojení elektrického
proudu v havarijních situacích.
Nezkracuje napájecí kabel.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku.
Indukční varná deska je zařízením třídy I. vybaveným napájecím kabelem s ochranným vodičem.
Tento přístroj splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Popis přístroje
Přístroj je určen pouze pro domácí použití. V případě využití
pro podnikání v gastronomii se záruční podmínky mění.
Indukční varná deska Zelmer je přístrojem určeným k vaření
a ohřívání potravin. Pracuje na principu elektromagnetické
indukce. Mezi povrchem varné desky a na ní umístěným
indukčním nádobím se tvoří magnetické pole vytvářející
v něm vířivé proudy. Pohyb těchto proudů způsobuje ohřívání nádobí a pokrmů v něm umístěných.
Indukční varnou desku lze používat výhradně pro hrnce
a pánve určené pro indukční varné desky.
Tvorba magnetického pole závisí na přítomnosti materiálu,
ze kterého je vyrobeno dno nádobí.
Při výběru nádobí označeného touto
značkou na dně nebo na obalu budete
mít jistotu, že je určeno pro použití na indukčních varných
deskách.
Doporučujeme použití kuchyňského nádobí a pánví
značky Zelmer určených k použití na indukčních varných deskách.
Přednosti indukce:
Velmi krátké doba ohřívání. Po sundání nádobí z varné
desky dochází k automatickému přerušení ohřevu.
● Po opětovném umístění nádobí (v průběhu minuty)
na varnou desku dochází k automatickému obnovení
ohřevu.
● Rychlá reakce na změny výkonu.
● Absence otevřeného plamene a rozžhavených dílů
značně omezuje požární rizika.
● Teplo vzniká pouze v nádobí, energie je tak spotřebována pouze na vaření.
● Nižší spotřeba energie.
● Zkrácení doby vaření.
Dodatečná funkce BOOSTER značně zkracuje dobu přípravy pokrmů.
●
Konstrukce přístroje
1
2
3
4
(Obr. B)
Keramická deska
Přívod vzduchu
Odvod vzduchu
Ovládací panel
5 BOOSTER
10
PI-005_v02
6 Tlačítka pro nastavení výkonu
7 Tlačítka TIMER
,
,
Maximální příkon celé varné desky činí 3500
W. Proto deska automaticky redukuje výstupní
výkon a maximální přípustný součet všech
úrovní výkonu na jednotlivých polích činí 16.
Například 4/4/4/4 nebo 9/0/7/0.
,
8 Tlačítko pojistky
9 Tlačítko ZAPNI/VYPNI
Příprava varné desky k provozu
Po zapnutí přístroje zazní jednotlivý zvukový signál a veškeré světelné indikátory se rozsvítí na asi 1 vteřinu, poté se
vypnou – to znamená, že indukční varná deska přešla do
režimu připravenosti.
Příkon a velikost jednotlivých varných polí
Varná
plocha
Velikost
I
∅
180 mm
II
∅
180 mm
III
∅
180 mm
Výběr nádobí
Indukční varná deska ověřuje, zda nádobí nacházející se na
varné ploše je vhodné pro použití na indukční varné desce.
1 Umístěte na varnou plochu nádobí.
2 Ukazuje-li ukazatel symbol „ ”, nádobí není vhodné
k použití na varné desce.
3 Pokud po nastavení úrovně výkonu lze varnou plochu
zapnout, znamená to, že nádobí lze na varné ploše použít.
Dbejte na to, aby dno nádobí bylo ploché a jeho
průměr byl minimálně takový, jako je průměr
varné plochy, na které má být nádobí použito.
Pro ověření, zda je zvolené nádobí vhodné k použití na
indukční varné desce můžete použít magnet. Pokud se
magnet „chytá“ ke dnu nádobí, může být toto nádobí
použito k vaření na indukční varné desce.
Používání varné desky
1 Zapněte varnou desku tlačítkem
. Všechny ukazatele budou ukazovat hodnotu „ ”.
Pokud se během 1 minuty od okamžiku stisknutí tlačítka ON/
OFF neprovede žádná operace, deska přejde do pohotovostního stavu.
2 Umístěte nádobí na zvolenou varnou plochu.
3 Tlačítky
,
, zvolte požadovanou úroveň výkonu
(1-9). Výrobní nastavení je na stupni 4.
Současné zmáčknutí tlačítek
,
na dané varné
ploše způsobí nastavení úrovně výkonu na 0 a tím také
varná plocha přestane ohřívat.
Po sejmutí nádobí z varné plochy tato přestane ohřívat a
na ukazateli úrovně výkonu bliká po dobu 1 minuty symbol „ ”. Poté varná plocha se vypne (symbol „ ”).
Umístěte-li v průběhu blikání symbolu „ ” nádobí zpět
na varné ploše, tato automaticky začne znovu ohřívat na
předem zvoleném stupni výkonu.
4 Po ukončení práce vypněte varnou desku zmáčknutím
IV
∅
140 mm
Provozní
režim
Maximální výkon
Běžný režim
2000 W
S funkcí
BOOSTER
2800 W
Běžný režim
1500 W
S funkcí
BOOSTER
2000 W
Běžný režim
2000 W
S funkcí
BOOSTER
2800 W
Běžný režim
1500 W
S funkcí
BOOSTER
2000 W
INDIKÁTOR TEPLA
Po delším používání varné plochy se teplo na dané varné
ploše udržuje ještě nějakou dobu po jejím vypnutí. Symbol
„ ” zobrazený na ukazateli výkonu dané varné plochy varuje
před náhodným dotykem zahřátého místa.
ZJIŠŤOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH OBJEKTŮ
Je-li na varné ploše ponechán objekt nesprávných rozměrů
(nůžky, nůž, vidlička, klíče apod.) nebo nemagnetické nádobí,
přejde varná plocha automaticky do režimu připravenosti.
OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ
Varná deska je vybavena vestavěným čidlem, které měří teplotu varné desky. V případě překročení povolené teploty se
indukční varná deska automaticky vypne.
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ VARNÉ DESKY
V případě, že varná plocha pracuje a není používána, vypne
se automaticky po vypršení určité doby odvíjející se od
úrovně nastaveného výkonu. Viz tabulka níže:
Úroveň výkonu
Čas
1-3
8 hodin
4-6
4 hodiny
7-9
2 hodiny
.
PI-005_v02
11
Čištění a údržba
Funkce BOOSTER
Funkce BOOSTER umožňuje přechodné zvýšení výkonu
dané varné plochy.
Funkce BOOSTER pracuje maximálně 5 minut,
poté se varná plocha vrátí k předem nastavené
úrovni výkonu.
Pro vypnutí funkce BOOSTER musí ukazatel
výkonu varné plochy s touto funkcí blikat.
1 Zmáčkněte tlačítko
.
2 Na ukazateli úrovně výkonu varné plochy se zobrazí
symbol „ ” a varná plocha se začne ohřívat s maximálním
výkonem.
3 Zmáčkněte tlačítko
, pro vypnutí funkce BOOSTER.
Úroveň výkonu na varné ploše se vrátí k předchozímu nastavení.
Když na nějakém varném poli aktivujete funkci
BOOSTER, ostatní činná pole se automaticky
vypnou.
Funkce TIMER
1 Na zvolené varné ploše zvolte tlačítky
,
požadovanou úroveň výkonu.
2 Během 5 vteřin (doba blikání ukazatele výkonu) zmáčkněte
a tlačítky
,
nastavte požadovaný čas
(max. 120 min.). Přidržení tlačítka
nebo
způsobí
posun po 10 minutách).
3 Potvrďte nastavení opětovným zmáčknutím
. Po
vypršení zadaného času zazní jednotlivý zvukový signál
a varná plocha se vypne.
● Pro zrušení funkce TIMER za provozu zmáčkněte současně
,
.
Svítící symbol tečky u ukazatele výkonu (např. „ ” signalizuje přiřazení funkce TIMER k dané varné ploše.
žádnou varnou
Nezvolíte-li si před zmáčknutím
plochu (v průběhu 5 vteřin), funkce TIMER nebude přiřazena k žádné varné ploše. Po vypršení nastavené doby
zazní pouze zvukový signál v délce 30 vteřin.
Funkce LOCK
Funkce LOCK umožňuje zablokovat všechna tlačítka na
desce (s výjimkou tlačítek
a
).
1 Zmáčkněte
pro zablokování činnosti tlačítek.
2 Na displeji funkce TIMER se objeví nápis „
”.
3 Pro odblokování tlačítek, zmáčkněte opětovně a přidržte
12
.
Udržujte varnou desku stále čistou.
Před zahájením čištění odpojte zařízení od
zdroje napájení.
●
●
●
●
●
K čištění varné desky nepoužívejte pomůcky pro čištění
párou.
Mírné znečištění zvlhčete nejprve teplou vodou a poté
je houbou otřete dosucha.
Silné znečištění zvlhčete nejprve teplou vodou a poté je
speciální houbou na čištění skla otřete dosucha.
Zbytky vodního kamene a jiné usazeniny odstraňuje
nanášením malého množství speciálního přípravku
na čištění keramického skla na znečištěná místa nebo
použitím bílého vinného octu, poté čištěná místa otřete
suchou utěrkou.
Sladkosti, roztavený hliník, plasty odstraňujte pomoci
škrabky na sklo, poté tato místa přetřete vlhkou utěrkou.
V případě potřeby použijte přípravek pro čištění keramického skla.
Zobrazování a kontrola závad
Níže jsou uvedeny nejčastější problémy a způsoby jejich
řešení.
V případě chybné funkce se indukční varná deska automaticky zapne do ochranného režimu a zobrazí se jeden z níže
uvedených kódů:
F0/F1/F2 – NEPRACUJE VENTILACE – kontaktujte servis.
F3-F8 – PORUCHA TEPLOTNÍHO ČIDLA – kontaktujte
servis.
E1/E2 – CHYBNÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ – vypněte zařízení
a opětovně je zapněte. Bude-li problém přetrvávat, kontaktujte servis.
E3/E4 – NESPRÁVNÁ TEPLOTA – ověřte druh nádobí.
E5/E6 – CHYBNÉ ŠÍŘENÍ TEPLA – vypněte zařízení a po
vychladnutí je opětovně zapněte.
Nikdy neopravujte zařízení samostatně!
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj
tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. SpoPI-005_v02
třebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
●
●
●
●
●
Obalové materiály mohou být nebezpečné dětem!
Obal a zařízení odevzdejte ve sběrně za účelem recyklace. Odstřihněte napájecí kabel a zničte zařízení uzávěru dvířek.
Kartónový obal se vyrábí z recyklovaného papíru a je
třeba jej odevzdat do sběrny k opětovné recyklaci.
Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí,
které by se mohly projevit v případě nesprávného zacházení s odpadem tohoto výrobku.
Pro podrobné informace spojené s recyklací tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní úřad nebo firmu, která
se zabývá vývozem odpadu.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
PI-005_v02
13
SK
A
tesnenie
prúdenie
vzduchu
B
2
II
1
III
5
I
7
6
IV
3
14
6
4
8
9
PI-005_v02
SK
Vážení zákazníci!
●
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
●
Bezpečnostné pokyny
Pred začatím používania spotrebiča sa zoznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
●
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Indukčná varná doska sa nesmie používať za účelom
ohrievania priestorov a zohrievania škodlivých, prchavých a pod. tekutín a látok.
Indukčná varná doska sa nesmie používať na ohrievanie zatvorených plechoviek. Plechovka môže vybuchnúť. Pred zohrievaním odstráňte aspoň kryt.
Na varnú dosku neodkladajte kovové predmety, t.j.
nože, vidličky, lyžice, pokrievky, pretože sa môžu stať
horúce. Je veľký počet drobných predmetov, ktoré zariadenie môže detekovať ako indukčné nádoby. V takom
prípade sa varná doska začne rozohrievať a prenášať
teplo na predmety, ktoré sa na nej nachádzajú.
Ak je povrch varnej dosky poškodený, vypnite napájanie, čím predídete nebezpečenstvu úrazu elektrickým
prúdom.
Spotrebič sa nesmie zapínať, ak je prívodná šnúra
alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
Ak sa pevná prívodná šnúra poškodí, s cieľom predísť
nebezpečenstvu dajte ju vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade výpadku napätia budú vymazané všetky
nastavenia a ukazovatele. Buďte mimoriadne opatrní,
pretože varné pole rozohriate pred výpadkom napätia
už nebude kontrolované ukazovateľom.
V prípade poruchy sa obráťte na špecializovaný servis
ZELMER.
Niektoré prvky sa počas prevádzky varnej dosky rozohrievajú.
Nedotýkajte sa horúcich súčiastok zariadenia. Nebezpečenstvo popálenia! Pred čistením nechajte spotrebič
vychladnúť.
Po ukončení prevádzky vypnite varné pole regulátorom
a nespoliehajte sa na ukázania detektora nádob.
Indukčná varná doska môže byť nebezpečná pre
osoby s kardiostimulátorom a s aktívnymi implantátmi.
PI-005_v02
Obráťte sa na lekára alebo na výrobcu aktívneho
implantátu, pretože vznikajúce počas prevádzky varnej
dosky magnetické pole môže porušiť jeho chod.
Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočne
skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené
s používaním tohto zariadenia, môžu vykonávať prácu
so zariadením pod dohľadom alebo po dôkladnom
oboznámení sa s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci so zariadením. Zabráňte deťom, aby
sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo
konzervovať iba deti vo veku viac ako osem rokov
a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
Zariadenie a jeho vonkajšie súčasti sa počas prevádzky spotrebiča nahrievajú. Nedotýkajte sa telies
emitujúcich tepelnú energiu. Deti vo veku do osem
rokov môžu používať zariadenie výlučne pod stálym
dohľadom dospelej osoby.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Priemer dna indukčnej nádoby musí byť aspoň rovný
priemeru varného poľa, na ktorom sa bude používať.
Nikdy nevarte potraviny v hliníkovej fólii.
Nikdy nedávajte na indukčnú varnú dosku potraviny
zabalené do hliníkovej fólie alebo na hliníkových táckach, pretože sa rozohriaty hliník roztaví a poškodí
spotrebič.
Na spotrebič neodkladajte prázdne nádoby, riad.
Indukčná varná doska sa v žiadnom prípade nesmie
používať s prázdnymi nádobami.
Na umývanie varnej dosky sa nesmú používať silné
čistiace prostriedky ako emulzie, mliečka, pasty a pod.
Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné
grafické prvky, ako napr.: označenia, výstražné značky
a pod.
Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
Keramická varná doska nie je odolná voči bodovým
nárazom, napr. fľaštička s korením, soľnička a pod.
Cukor môže reagovať s doskou a zapríčiniť vznik
neodstrániteľných škvŕn. Vždy okamžite odstraňujte
z dosky znečistenia s obsahom cukru.
Neodkladajte na horúcu dosku výrobky z hliníka ani
z umelých hmôt.
Nebezpečenstvo vzniku požiaru: nenechávajte žiadne
predmety na povrchu varnej dosky.
Nekontrolovaná príprava jedál s použitím tukov alebo
oleja môže byť nebezpečná a môže spôsobiť vznik
požiaru. NIKDY nehaste takýto požiar vodou. Spotrebič vypnite a uhaste plameň použitím prikrývky, protipožiarnej deky alebo iného podobného predmetu.
15
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●
●
●
Spotrebič sa môže prevádzkovať v interiéroch.
Indukčná varná doska je určená na prípravu a zohrievanie jedál s použitím vhodných kuchynských nádob.
Spotrebič je určený na domáce použitie. V prípade
použitia v stravovacích zariadeniach sa záručné podmienky menia.
Montáž a pripojenie dosky k elektrickej
inštalácii
MONTÁŽ DOSKY (Obr. A.)
Montáž dosky môže vykonať iba odborne spôsobilý elektrikár, ktorý má príslušné oprávnenia.
Na obrázku sú uvedené nevyhnutné rozmery a spôsob montáže dosky.
1 Vyrežte v pracovnej doske otvor podľa uvedených rozmerov.
2 Vložte varnú dosku do otvoru a pripevnite ju zospodu
k pracovnej doske pomocou úchytiek a skrutiek.
● Nemontujte varnú dosku nad rúru, ktorá nemá vetranie
ani v blízkosti zariadení vyžarujúcich teplo.
● Nemontujte varnú dosku v blízkosti zariadení alebo
predmetov, ktoré generujú magnetické pole (napr. rádio,
televízor a pod.).
● Uistite sa, že kuchynská pracovná doska má požadovanú teplotnú odolnosť, aby nedošlo k jej deformácii
zapríčinenej rozohrievaním sa dosky.
● Po namontovaní sa uistite, že je zabezpečené dobré vetranie dosky: prívod a vývod vzduchu nie sú zakryté.
PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ INŠTALÁCII
Pred pripojením indukčnej varnej dosky k elektrickej
inštalácii sa zoznámte s informáciami uvedenými na
výrobnom štítku a schéme pripojenia.
Je potrebné, aby ste nezabudli na pripojenie
ochranného vodiča k svorke montážnej lišty,
ktorý je označený symbolom
. Inštalácia prívodu elektrického napätia by mala byť
zabezpečená starostlivo zvoleným bezpečnostným systémom a byť vybavená dodatočným
bezpečnostným vypínačom, ktorý by umožnil
prerušiť tok energie v prípade vzniku nebezpečenstva.
●
●
●
16
Elektrická inštalácia napájajúca varnú dosku musí byť
istená vhodným ističom.
Dodatočne musí byť elektrická inštalácia vybavená príslušným vypínačom, ktorý umožní vypnúť napájanie
v núdzovej situácii.
Napájací kábel sa nesmie skracovať.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
Indukčná varná doska je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom s ochranným vodičom.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Popis zariadenia
Spotrebič je určený na domáce použitie. V prípade použitia
v stravovacích zariadeniach sa záručné podmienky menia.
Indukčná varná doska Zelmer je zariadením, ktoré sa používa na varenie a zohrievanie jedál. Funguje pri využití
javu elektromagnetickej indukcie. Medzi povrchom dosky
a nachádzajúcou sa na ňom indukčnou nádobou sa generuje magnetické pole, v ktorom vznikajú vírivé prúdy. Prúdenie týchto prúdov vyvoláva zohrievanie sa nádoby a jedla,
ktoré sa v nej nachádza.
Indukčnú varnú dosku je možné používať iba s hrncami
a panvicami, ktoré sú určené na použitie s indukčnými
varnými doskami.
Vznik magnetického poľa závisí od materiálu, z ktorého je
vyrobené dno hrnca.
Vyberajte nádoby, ktoré majú toto
označenie na dne alebo na obale –
budete si istí, že sú určené na používanie na indukčných
varných doskách.
Odporúča sa používať hrnce a panvice značky Zelmer
určené na používanie na indukčných varných doskách.
Výhody indukcie:
Veľmi krátky čas rozohrievania sa. Po zdvihnutí nádoby
z varnej dosky dochádza k automatickému zastaveniu
ohrievania.
● Po opätovnom položení nádoby (v priebehu minúty) na
varnú dosku sa zohrievanie automaticky zapne.
● Rýchla reakcia pri zmene výkonu.
● Nepoužívanie otvoreného ohňa ani žieravých prvkov
značne obmedzuje riziko požiaru.
● Teplo sa generuje iba v hrnci, vďaka čomu sa energia
používa iba na varenie.
● Nižšia spotreba energie.
● Kratší čas varenia.
Dodatočná funkcia BOOSTER značne skracuje čas varenia jedál.
●
Konštrukcia spotrebiča
1
2
3
4
(Obr. B.)
Keramická varná doska
Prívod vzduchu
Vývod vzduchu
Ovládací panel
PI-005_v02
5 BOOSTER
6 Tlačidlo regulácie výkonu
7 Tlačidlo TIMER
,
,
8 Tlačidlo poistky
9 Tlačidlo ZAPNI/VYPNI
Príprava varnej dosky na prevádzku
Po zapnutí zariadenia počujete jeden zvukový signál, všetky
sveteľné ukazovatele sa rozsvietia na cca. 1 sekundu, potom
sa vypnú – to bude znamenať, že sa indukčná varná doska
prepla do pohotovostného režimu.
Výber nádob
Indukčná varná doska detekuje, či nádoba, ktorá sa nachádza na varnom poli, sa môže používať na indukčnej varnej
doske.
1 Na varné pole umiestnite nádobu.
2 Ak ukazovateľ zobrazuje symbol „ ”, nádoba nie je
vhodná na používanie na varnej doske.
3 Ak po nastavení výkonu môžete varnú dosku zapnúť,
to znamená, že sa nádoba môže používať na tejto varnej
doske.
Pamätajte sa, aby bolo dno nádoby ploché, a jej
priemer bol minimálne rovný priemeru varného
poľa, na ktorom sa má používať.
Pre overenie, či je daná nádoba vhodná na indukčnú
varnú dosku, môžete použiť magnet. Ak „sa prilepí“ ku
dnu nádoby, môžete ju používať na indukčné varenie.
Prevádzka varnej dosky
1 Zapnite dosku tlačidlom
. Všetky ukazovatele zobrazia hodnotu „ ”.
Ak počas 1 minúty od momentu vtlačenia tlačidla ON/OFF
nebude vykonaná žiadna operácia, doska prejde do pohotovostného režimu.
2 Na požadované pole položte nádobu.
3 Tlačidlami
,
, vyberte požadovaný výkon (1-9).
Výrobcom je nastavená hodnota 4.
Súčasné stlačenie tlačidiel
,
na danom varnom
poli prepne výkon na 0 a varné pole prestane hriať.
Po zdvihnutí nádoby z varného poľa, toto prestáva ohrievať a na ukazovateli výkonu po dobu 1 min. bliká symbol
„ ”. Potom sa varné pole vypne (symbol „ ”).
Ak počas blikania symbolu „ ” naspäť položíte nádobu
na varné pole, toto sa automaticky zapne a bude zohrievať s predtým nastaveným výkonom.
4 Po ukončení prevádzky vypnite varnú dosku stlačením
Maximálny výkon celej dosky je 3500 W.
V súvislosti z tým doska automatický redukuje
vstupný výkon, a maximálna dovolená suma
všetkých hladín výkonu na jednotlivé poľa je
16. Napríklad 4/4/4/4 alebo 9/0/7/0.
,
Výkon a veľkosť jednotlivých varných zón
Varné
pole
Veľkosť
I
∅
180 mm
II
∅
180 mm
III
∅
180 mm
IV
∅
140 mm
Režim práce
Maximálny výkon
Normálny režim
2000 W
S funkciou
BOOSTER
2800 W
Normálny režim
1500 W
S funkciou
BOOSTER
2000 W
Normálny režim
2000 W
S funkciou
BOOSTER
2800 W
Normálny režim
1500 W
S funkciou
BOOSTER
2000 W
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEPLA
Pri používaní dosky dlhší čas, sa vyššia teplota daného varného poľa udržiava ešte chvíľu o jeho vypnutí. Zobrazený
symbol „ ” na ukazovateli výkonu daného varného poľa
varuje pred náhodným dotknutím rozohriateho miesta.
DETEKCIA NESPRÁVNYCH PREDMETOV
Ak na dosku niekto položí predmet s nesprávnymi rozmermi
(nožičky, nôž, vidlička, kľúče a pod.) alebo nemagnetickú
nádobu, doska sa automaticky prepne do pohotovostného
režimu.
POISTKA PROTI PREHRIATIU
Doska má zabudovaný snímač, ktorý meria teplotu vo vnútri
dosky. V prípade prekročenia povolenej hodnoty teploty sa
indukčná varná doska automaticky vypne.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE VARNEJ DOSKY
V prípade, že dané varné pole je zapnuté, a Vy nič na ňom
nevaríte, sa doska automaticky vypne po uplynutí určenej
doby, ktorá závisí od úrovne nastaveného výkonu. Pozrite
nižšie uvedenú tabuľku:
Úroveň výkonu
Čas
1-3
8 hodín
4-6
4 hodiny
7-9
2 hodiny
.
PI-005_v02
17
Čistenie a údržba
Funkcia BOOSTER
Funkcia BOOSTER umožňuje dočasne zvýšiť výkon daného
varného poľa.
Funkcia BOOSTER funguje maximálne 5 minút,
následne varné pole sa vráti k predtým nastavenej úrovni výkonu.
●
●
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Na ukazovateli úrovne výkonu varného poľa sa zobrazí
symbol „ ” a varné pole začne zohrievať s maximálnym
výkonom.
3 Stlačte tlačidlo
pre vypnutie funkcie BOOSTER.
Úroveň výkonu na varnom poli sa prepne na predtým nastavenú.
V momente aktivovania funkcie BOOSTER na
jednom z varných polí, ostatné fungujúce poľa
budú automatický vypnuté.
,
nastavte požadovaný výkon.
2 V priebehu 5 sek. (čas blikania ukazovateľa výkonu)
a tlačidlami
,
nastavte požadovaný čas
(max. 120 min.). Pridržaním tlačidla
alebo
meníte
nastavený čas o 10 minút).
3 Potvrďte nastavenie stlačením
. Po uplynutí nastaveného času počujete jeden zvukový signál a varné pole sa
vypne.
● Pre zrušenie funkcie časovača TIMER počas jej fungovania stlačte súčasne
,
.
Rozsvietený symbol bodky pri ukazovateli výkonu (napr.
„ ” označuje priradenie funkcie TIMER k danému varnému poľu.
nevyberiete v priebehu 5 sek.
Ak pred stlačením
nijaké varné pole, tak funkcia TIMER nebude priradená
k žiadnemu varnému poľu. Po uplynutí nastaveného
času počujete iba zvukový signál trvajúci 30 sekúnd.
Funkcia LOCK
Funkcia LOCK umožňuje zablokovať všetky tlačidlá na varnej doske (okrem tlačidiel
a
).
1 Stlačte
, pre zablokovanie tlačidiel.
2 Na displeji funkcie TIMER sa zobrazí nápis „
”.
3 Pre odistenie tlačidiel opäť stlačte a pridržte
.
18
●
Na čistenie dosky sa nesmú používať parné čističe.
Jemné znečistenia navlhčite najprv teplou vodou,
a potom špongiou utrite dosucha.
Silné znečistenia navlhčite najprv teplou vodou, a potom
špeciálnou špongiou na čistenie skla utrite dosucha.
Zvyšky kameňa a iné usadeniny odstraňujte nanesením na znečistené miesto malého množstva špeciálneho prípravku na čistenie sklokeramických dosiek
alebo bieleho vinného octu, a potom ho zotrite suchou
handričkou.
Sladkosti, roztavený hliník, umelé hmoty odstraňujte
pomocou škrabky na sklo, a potom utrite miesto vlhkou
handričkou. V prípade potreby použite prípravok na čistenie sklokeramických dosiek.
Zobrazovanie a kontrola chýb
Funkcia TIMER
stlačte
Pred začatím čistenia odpojte napájanie zariadenia.
●
●
Pre zapnutie funkcie BOOSTER musí ukazovateľ výkonu na varnom poli s touto funkciou
blikať.
1 Na požadovanom varnom poli pomocou tlačidiel
Pamätajte sa, aby varná doska bola vždy čistá.
Nižšie uvádzame najčastejšie problémy a spôsoby ich riešenia.
V prípade nesprávneho fungovania sa indukčná varná doska
automaticky prepne do ochranného režimu a zobrazí jeden
z nižšie uvedených kódov:
F0/F1/F2 – CHYBA VETRANIE – obráťte sa na servis.
F3-F8 – PORUCHA SNÍMAČA TEPLOTY – obráťte sa na
servis.
E1/E2 – NESPRÁVNE NAPÁJACIE NAPÄTIE – vypnite
a opäť zapnite spotrebič. Ak problém nevyriešite, obráťte sa
na servis.
E3/E4 – NESPRÁVNA TEPLOTA – skontrolujte nádobu.
E5/E6 – NESPRÁVNA DISTRIBÚCIA TEPLA – vypnite a po
vychladení opäť zapnite spotrebič.
Nikdy neopravujte zariadenie sami!
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
PI-005_v02
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
●
●
●
●
●
Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti!
Prosím, choďte do recyklingového miesta, kde odstránia
obal alebo zariadenia. Odstrihnite elektrický prípojný
kábel a zničte zariadenie zamykajúce dvierka.
Kartónový obal je vyrábaný z recyklingového papieru.
Musíte ho odovzdať na miesto zberu starého papiera.
Zabezpečte správne odstránenie tohto výrobku. Pomáhate tak predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné
prostredie a zdravie ludí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávneho zaobchádzania s odpadmi tohto
výrobku.
Ak chcete získať viac podrobné informácie týkajúce
sa recyklingu tohto výrobku, prosíme, skontaktujte sa
s miestnym úradom alebo firmou, ktorá sa zaoberá vývozom smetí.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
PI-005_v02
19
HU
A
tömítés
légáramlat
B
2
II
1
III
5
I
7
6
IV
3
20
6
4
8
9
PI-005_v02
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
●
●
Biztonsági előírások
A készülék üzembehelyezése előtt ismerkedjen meg
a használati utasításban leírtakkal.
Az égési sérülések, áramütés vagy tűzveszély elkerülése végett tartsa be a biztonsági előírásokat.
●
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ne használja az indukciós tűzhelyet a helyiségek fűtésére valamint folyadékok vagy káros, lobbanó anyagok stb. melegítésére.
Ne használja az indukciós tűzhelyet zárt konzervdobozok felmelegítésére. A konzervdoboz felrobbanhat.
Előtte távolítsa el legalább a konzervdoboz fedelét.
Ne rakjon a főzőlapra fémtárgyakat, mint pl. kést, villát,
kanalat, fedőt, mivel azok felforrósodhatnak. Sok olyan
apró tárgy létezik, amelyeket a készülék indukciós edényeknek vélhet. Ilyen esetben a tűzhely elkezd felmelegedni és a hőt a rajta fekvő tárgyaknak kezdi átadni.
Ha a főzőlap felülete sérült, az áramütés elkerülése
céljából áramtalanítsa a készüléket.
Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele vagy a külső burkolata szemmel láthatólag sérült.
Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg,
annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza
a gyártóra, a márkaszervízre vagy szakemberre.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet.
Áramkimaradás esetén a készülék visszaáll az előző
beállításokra és kijelzésekre. Fokozatton ügyeljen, mivel
a kijelző nem fogja az áramkiramadás előtt felmelegedett főzőmezőre vonatkozó megfelelő értéket mutatni.
Meghibásodás esetén forduljon a ZELMER
szakszervízhez.
A készülék egyes elemei a főzőlap működése során
felmelegedhetnek.
Ne nyúljon a készülék forró részeihez. Égési sérülést
okozhat! A készülék tisztítása előtt várja meg, hogy az
kihűljön.
A készülék használata után kapcsolja ki a főzőlapot
a szabályozógombbal és hagyja figyelmen kívül az
edényérzékelő jelzéseit.
Az indukciós főzőlap a szívritmus-szabályzóval vagy
más aktív implantátummal rendelkező személyek számára veszélyes lehet.
PI-005_v02
Kérje ki az orvosa vagy az aktív implantátum gyártójának a tanácsát, mivel a főzőlap működése során
keletkező mágneses mező káros hatással lehet annak
működésére.
Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi vagy
értelmi képességeikben korlátozott személyek, valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal
és ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel,
vagy a lehetséges veszélyek és a használat módjának
előzetes ismertetése után használhatják a berendezést. Nem szabad megengedni, hogy a gyermekek
játszanak a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek,
megfelelő felügyelet mellett, tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést.
A berendezés és annak külső elemei üzem közben felmelegednek. Tilos a fűtőbetéteket megérinteni. Nyolc
év alatti gyerekek kizárólag állandó felügyelettel használhatják a készüléket.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Az indukciós edény átmérőjének legalább a használatára szánt főzőmező átmérőjével megegyezőnek kell
lennie.
Sohasem főzze az ételt alufóliában.
Sohasem tegye az alufóliába vagy alutálcára csomagolt ételt az indukciós főzőlapra, mivel a felforrósodott
alumínium megolvad és a készülék sérülését okozza.
A készülékre ne tegyen üres tálakat, edényeket.
Sohasem használjon az indukciós főzőlapon üres edényeket.
A főzőlap tisztításához ne használjon erős
detergenseket emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai
jelzéseket, mint pl.: jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
A kerámiás főzőlap igen érzékeny a kis alapfelületű mint pl. üvegből készült fűszeres tégely, sótartó stb. tárgyak általi ütésekre.
A cukor a főzőlappal olyan reakcióba léphet, ami eltávolíthatatlan nyomokat hagy maga után. A cukor által
okozott foltokat azonnal távolítsa el a főzőlapról.
A forró főzőlapra ne tegyen alumíniumból vagy
műanyagból készült tárgyakat.
Tűzveszély: ne hagyjon semmilyen tárgyat a lapon
hagyni.
A zsírral vagy olajjal készülő ételek felügyelet nélkül
történő készítése veszélyes lehet, és tüzet okozhat.
SOHA nem szabad az ilyenfajta tüzet vízzel oltani. Ki
kell kapcsolni a berendezést, és a tüzet a fedél használatával, tűzoltó pokróccal, vagy más, hasonló eszközzel kell elfojtani.
21
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●
●
●
A készülék csak helyiségekben használható.
Az indukciós tűzhely ételek elkészítésére és felmelegítésére szolgál megfelelő konyhai edények használata
mellett.
A készülék háztartásbeli használatra készült.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
A főzőlap felszerelése és csatlakoztatása az
elektromos hálózathoz
A FŐZŐLAP FELSZERELÉSE (A. ábra)
A főzőlap felszerelését csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező szerelő végezheti.
Az ábra a főzőlap felszereléséhez szükséges méreteket
valamint a készülék felszerelési módját ábrázolja.
1 A tartólapon vágja ki a méreteknek megfelelő nyílást.
2 Helyezze be a főzőlapot a nyílásba és rögzítse alulról
a tartólaphoz a támasztékok és csavarok segítségével.
● Ne szerelje fel a főzőlapot a szellőzőnyílással nem rendelkező sütő fölé vagy egyéb hőkibocsátó készülékek
közelébe.
● Ne szerelje fel a főzőlapot mágneses mezőket gerjesztő
tárgyak vagy készülékek (pl. rádió, televízió stb.) közelébe.
● Ellenőrizze, hogy a konyhabútor lapja a megfelelő hőállósági tulajdonsággal rendelkezzen, nehogy deformálódjon a főzőlap használata során.
● A felszerelése után ellenőrizze, hogy biztosítva van-e az
indukciós főzőlap megfelelő szellőzése, a levegő be- és
kimeneti nyílásai pedig nincsenek-e eldugulva.
CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ
Az indukciós főzőlapnak az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatása előtt ismerkedjen meg a készülék adattábláján feltüntetett információkkal valamint
a készülék mellékelt bekötési sémájával.
Ne felejtse el, hogy a biztosító áramkört csak
jellel elátott csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Az lapot működtető elektromos hálózat megfelelő biztosító rendszerrel kell, hogy
legyen ellátva, valamint megfelelő kikapcsolóval, mely lehetővé teszi veszélyhelyzet esetén
a készülék azonnali áramtalanítását
●
●
22
A főzőlap tápellátását biztosító elektromos hálózatnak
a megfelelő biztosítékkal kell rendelkeznie.
Ezen felül az elektromos hálózatnak a készülék azonnali
●
áramtalanítását biztosító kapcsolóval is kell rendelkeznie
üzemzavar esetére.
A hálózati csatlakozó kábelt ne rövidítse le.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
Az indukciós tűzhely az I. biztonsági osztályba tartozó készülék, amely földelt kábellel van felszerelve.
A készülék az érvényes szabványoknak megfelel
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
A készülék leírása
A készülék háztartásbeli használatra készült. A vendéglátóipari
felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
A Zelmer indukciós főzőlap az ételek főzésére és felmelegítésére szolgál. Az elektromágneses indukció elvén működik. A főzőlap felszíne és a rajta elhelyezett indukciós edény
között mágneses tér képződik, amely örvényes elektromos
mezőt hoz létre benne. Ezek az áramlatok okozzák, hogy az
edény valamint a benne lévő étel felmelegszik.
Az indukciós főzőlapon csak az indukciós főzésre alkalmas fazekak és serpenyők használhatók.
A mágneses mező képződése az edény fenekének az anyagától függ.
Olyan edény kiválasztásakor, amelynek
a fenekén vagy a csomagolásán ez
a jel található, biztos lehet abban, hogy az az indukciós tűzhelyen való használatra alkalmas.
Ajánlatos az indukciós főzőlapokon való használatra
alkalmas Zelmer márkájú fazekakat vagy serpenyőket
használni.
Az indukció előnyei:
Nagyon rövid ideig tartó felmelegedés. Az edény főzőlapról történő levétele után a lap automatikusan nem
melegít tovább.
● Az edény ismételt feltevése után (egy percen belül)
a főzőlapra a melegítés újból automatikusan beindul.
● Gyors reakció a teljesítmény-fokozat átállítására.
● A nyílt láng valamint parázsló elemek hiánya jelentős
mértékben korlátozza a tűzveszélyt.
● A hő csak az edényben képződik, aminek köszönhetően
az energia csak a főzésre használódik.
● Alacsonyabb energiafelhasználás.
● Rövidebb főzési idő.
A kiegészítő BOOSTER funkció jelentősen lerövidíti az
ételek elkészítési idejét.
●
PI-005_v02
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
(B. ábra)
Kerámia főzőlap
Légbemenet
Légkimenet
Kezelőpanel
5 BOOSTER
6 Teljesítmény-szabályozó gombok
7 TIMER gombok
,
,
Ha az edényt leveszi a főzőmezőről, a főzőmező nem
melegít tovább és a teljesítmény-fokozat kijelzőjén 1 percen keresztül a „ ” jelzés villog. Ezután a főzőmező
kikapcsol ( „ ” jel).
Ha a „ ” jel villogása alatt az edényt visszateszi a főzőmezőre, az automatikusan a melegítést az előzőleg beállított teljesítmény-fokozaton folytatja.
4 A használat után kapcsolja ki a főzőlapot a
megnyomva.
,
Az egész főzőlap maximális teljesítménye
3500 W. Ennek következtében a főzőlap automatikusan korlátozza a kimenő teljesítményt,
a főzőmezők teljesítmény-fokozatainak maximális megengedett összértéke pedig 16. Például 4/4/4/4 vagy 9/0/7/0.
8 Blokkoló gomb
9 BE-/KI kapcsológomb
A főzőlap üzembehelyezése előtti
előkészületek
A készülék bekapcsolása után egyszeri hangjelzés hallható,
a kijelző lámpái pedig kb. 1 másodpercre felgyulladnak,
majd kialszanak – ez arra utal, hogy az indukciós főzőlap
a készenléti üzemmódra váltott.
Az edények kiválasztása
Az indukciós főzőlap érzékeli, hogy a főzőmezőn az indukciós főzőlapon való használatra alkalmas edény található-e.
1 Helyezze a főzőmezőre az edényt.
2 Ha a kijelzőn a „ ” jelzés jelenik meg, az edény a főzőlapon való használatra nem alkalmas.
3 Ha a teljesítmény-fokozat kiválasztása után a főzőlap
beindítható, azt jelenti, hogy az edény a főzőlapon való
használatra alkalmas.
Ne felejtse el, hogy az edény feneke lapos
legyen, az átmérője pedig legalább a használatára szánt főzőmező átmérőjével megegyező
legyen.
Annak ellenőrzését, hogy az adott edény az indukciós
főzőlapon használható-e, mágnes segítségével végezheti el. Ha a mágnes az edény fenekéhez „tapad”, indukciós főzésre felhasználható.
A főzőlap üzemeltetése
1 Kapcsolja be a főzőlapot a
. gombbal. Az összes
kijelző a „ ” értéket fogja mutatni.
Ha az ON/OFF gomb megnyomásától számítva 1 percen
belül a készülék semmiféle műveletet nem végez, a főzőlap
a készenléti állapotra vált át.
2 Helyezze a kiválasztott főzőmezőre az edényt.
3 A
,
gombokkal válassza ki a megfelelő teljesítmény-fokozatot (1-9). A készülék alapbeállítása az 4. fokozat.
,
gombok egyidejű megnyomása azt okozza,
A
hogy az adott főzőmező a 0 fokozatra állítódik be és
ennek következtében a főzőmező nem melegít tovább.
PI-005_v02
gombot
Az egyes főzőmezők teljesítménye és mérete
Főzőmező
Méret
I
∅
180 mm
II
∅
180 mm
III
∅
180 mm
IV
∅
140 mm
Üzemmód
Maximális
teljesítmény
Szokásos üzemmód
2000 W
BOOSTER
funkcióval
2800 W
Szokásos üzemmód
1500 W
BOOSTER
funkcióval
2000 W
Szokásos üzemmód
2000 W
BOOSTER
funkcióval
2800 W
Szokásos üzemmód
1500 W
BOOSTER
funkcióval
2000 W
HŐFOK KIJELZÉSE
A főzőlap hosszabb ideig történő használata esetén az
adott főzőmező a kikapcsolása után egy ideig még tartja
a meleget. Az adott főzőmező teljesítmény-fokozat kijelzőjén
megjelenő „ ” jel a felmelegített hely véletlenszerű megérintésének az elkerülésére figyelmeztet.
A NEM KÍVÁNATOS TÁRGYAK ÉRZÉKELŐJE
Ha a főzőlapon a tipikustól eltérő méretű tárgy (olló, kés,
villa, kulcs stb.) vagy nem mágnesezhető edény található,
a főzőlap automatikusan a készenléti állapotra vált át.
TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM
A főzőlap egy beépített érzékelővel van felszerelve, amely
a főzőlap belsejének a hőmérsékletét méri. A megengedett
hőmérsékleti érték túllépése esetén az indukciós főzőlap
automatikusan kikapcsol.
A FŐZŐLAP AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSA
Abban az esetben, ha az adott főzőmező működik, viszont
Ön semmiféle műveletet nem végez rajta, a főzőlap a beállított teljesítmény-fokozattól függően egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol. Lásd az alábbi táblázatot:
23
Teljesítmény-fokozat
Idő
1-3
8 óra
4-6
4 óra
7-9
2 óra
LOCK funkció
A LOCK funkció lehetővé teszi a főzőlapon található összes
és
nyomógombok kivényomógomb blokkolását (a
telével).
1 A nyomógombok működésének a blokkolása céljából
BOOSTER funkció
A BOOSTER funkció az adott főzőmező teljesítményének
pillanatnyi növelésén alapul.
A BOOSTER funkció maximum 5 percig működik, ami után a főzőmező az előzőleg beállított
teljesítmény-fokozatra tér vissza.
A BOOSTER bekapcsolása céljából az adott
főzőmezőn - amely esetében ez a funkció
működik - a teljesítmény-kijelzőnek villognia
kell.
1 Nyomja be a
gombot.
2 A főzőmező teljesítmény-fokozat kijelzőjén megjelenik
a „ ” jelzés és a főzőmező a maximális teljesítménnyel kezd
el melegíteni.
3 A BOOSTER kikapcsolása céljából nyomja be a
gombot. A főzőmezőn megjelenő teljesítmény-fokozat viszszatér az előző beállítási fokozatra.
A BOOSTER funkció egyik főzőmezőn való
beindításának a pillanatában a többi működő
főzőmező automatikusan kikapcsol.
1 A kiválasztott főzőmezőn, a
,
gombokkal válaszsza ki a megfelelő teljesítmény-fokozatot.
2 5 másodperc alatt (a teljesítmény-fokozat villogási ideje
gombot és a
,
gombokkal
állítsa be a megfelelő időt (max. 120 perc). A
vagy
benyomva tartása az idő 10-10 perces átugrását okozza).
3 Erősítse meg a beállítást a
benyomásával. A beállított idő elteltével egyszeri hangjelzés hallható és a főzőmező
kikapcsol.
● A TIMER funkció törlése céljából a működése közben
nyomja be egyidejűleg a
,
gombokat.
A teljesítmény-kijelzőnél megjelenő világító pontjel
(pl. „ ”) azt jelzi, hogy a TIMER funkció az adott főzőmezőnek van tulajdonítva.
benyomása előtt a főzőmezők közül egyiket
Ha a
sem választja ki (5 másodperc alatt), a TIMER funkció
egyik főzőmezőnek sem lesz tulajdonítva. A beállított
idő elteltével csak egy 30 másodpercig tartó hangjelzés
hallatszik.
24
nyomja be ismét és tartsa benyomva a
gombot.
Tisztítás és karbantartás
Ne felejtse el a főzőlap állandó tisztán tartását.
A tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
●
●
●
●
●
TIMER funkció
alatt) nyomja be a
gombot.
nyomja be a
2 A TIMER funkciónak a kijelzőjén megjelenik a „
”
felirat.
3 A nyomógombok blokkolásának a feloldása céljából
A főzőlap tisztításához ne használjon gőzölős tisztító
készüléket.
A könnyű szennyeződéseket először nedvesítse be
meleg vízzel, majd szivaccsal törölje szárazra.
Az erős szennyeződéseket először nedvesítse be
meleg vízzel, majd egy speciális üvegtisztító szivaccsal
törölje szárazra.
A vízkőmaradványokat és egyéb lerakódásokat úgy
távolíthatja el, ha a szennyezett helyekre egy kis menynyiségű, a kerámiaüveg tisztítására szolgáló speciális
készítményt vagy fehér borecetet tesz, majd ezeket
a helyeket száraz törlőruhával letörli.
Az édességeket, megolvadt alumíniumot, műanyagot üvegkaparó segítségével távolítsa el, majd ezeket
a helyeket törölje le nedves törlőruhával. Szükség esetén használjon kerámiaüveg tisztítására szolgáló szert.
A hibák kijelzése és ellenőrzése
Az alábbiakban a leggyakrabban előforduló problémák és
azok megoldása olvasható.
A rendellenes működés esetén az indukciós főzőlap automatikusan bekapcsolja a védő üzemmódot és a kijelzőn megjelenik az alábbi kódok egyike:
F0/F1/F2 – SZELLŐZÉS HIÁNYA – lépjen kapcsolatba
a szervízzel.
F3-F8 – A HŐFOKÉRZÉKELŐ HIBÁJA – lépjen kapcsolatba
a szervízzel.
E1/E2 – NEM MEGFELELŐ FESZÜLTSÉG – kapcsolja ki,
majd kapcsolja be ismét a készüléket. Ha a probléma megismétlődik, lépjen kapcsolatba a szervízzel.
E3/E4 – NEM MEGFELELŐ HŐMÉRSÉKLET – ellenőrizze
az edényt.
E5/E6 – EGYENETLEN HŐELOSZTÁS – kapcsolja ki
a készüléket, majd a kihűlése után ismét kapcsolja be.
Sohasem javítsa a készüléket saját kezűleg!
PI-005_v02
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
●
●
●
●
●
A csomagoló anyagok gyermekek számára veszélyesek
lehetnek!
Kérjük a csomagoló anyagokat és a készüléket megfelelő hulladék visszaforgató pontban adja le. Szerelje le
a csatlakozó kábelt és az ajtózáró szerkezetet.
A csomagolópapír visszaforgatott (recycling) papírból
készült és ezért azt hulladék-visszaforgató helyre adja le.
A készülék megfelelő helyre történő leadásával hozzájárul a környezetet érő negatív hatások elkerüléséhez és
egyben óvja az emberek egészségét, melyet a helytelen
hulladékeltávolítás veszélyeztethet.
Ezen termék eltávolításához részletesebb információkért
forduljon a helyi önkormányzatokhoz, vagy hulladékelszállítással foglalkozó céghez.
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
PI-005_v02
25
RO
A
garnitură
circulaţia
aerului
B
2
II
1
III
5
I
7
6
IV
3
26
6
4
8
9
PI-005_v02
RO
Stimaţi Clienţi!
●
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
●
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe utilizarea aparatului, parcurgeţi în
întregime conţinutul instrucţiunilor de utilizare.
Respectaţi regulile de mai jos pentru a evita riscul de
arsuri, electrocutare sau incendiu.
●
Pericol! / Atenţionare!
Consultaţi-vă cu un medic sau cu producătorul implantului activ, deoarece în timpul utilizării plitei, polii magnetici
pot produce perturbări în funcţionarea implantului.
Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât
şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere
sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copii să se joace
cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat
şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt
ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
Aparatul şi componentele sale externe se încălzesc
în timpul funcţionării. Nu se recomandă atingerea elementelor de încălzire. Utilizarea aparatului de către
copiii care nu au atins încă vârsta de opt ani este permisă numai sub o supraveghere constantă.
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nu folosiţi aragazul cu inducţie pentru a încălzi încăperi sau a înfierbânta lichide sau materiale nocive, ce
se evaporă uşor etc.
Nu folosiţi aragazul cu inducţie pentru a încălzi cutii
închise. Cutia poate exploda. Desfaceţi cutia înainte
de încălzire şi, cel puţin, îndepărtaţi capacul.
Nu puneţi pe aragaz obiecte metalice, cum ar fi cuţite,
furculiţe, capace, pentru că se pot înfierbânta. Aparatul poate percepe multe obiecte mici drept vase de
inducţie. Într-o astfel de situaţie, aragazul începe să se
înfierbânte, transferând căldura obiectelor lăsate pe el.
Dacă suprafaţa plitei este deteriorată, deconectaţi
aparatul de sursa de alimentare cu energie electrică,
pentru a evita pericolul de electrocutare.
Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă observaţi deteriorări ale cablului de alimentare sau ale carcasei.
Pentru a evita orice pericol de accidente, dacă cablul
de alimentare fixat la aparat suferă deteriorări, acesta
trebuie înlocuit la producător, într-un atelier de reparaţii
specializat sau de către o persoană autorizată.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile efectuate în mod neadecvat pot pune grav în pericol viaţa utilizatorului.
În cazul unei căderi de tensiune, toate reglajele şi toţi
indicatorii vor fi resetaţi. Acţionaţi cu deosebită prudenţă, deoarece ochiurile de încălzire nu mai sunt controlate de indicatori în cazul căderii de tensiune.
În cazul în care apar defecţiuni, vă recomandăm să vă
adresaţi unui punct de servis specializat ZELMER.
Unele elemente se încălzesc în timpul funcţionării plitei.
Nu atingeţi părţile aparatului care s-au înfierbântat.
Există riscul să suferiţi arsuri! Lăsaţi aparatul să se
răcească înainte de curăţare.
După încheierea utilizării aparatului, închideţi ochiurile
de încălzire şi nu luaţi în considerare indicatorii detectorului de vase.
Plita de inducţie poate fi periculoasă pentru persoanele
cu aparat cardiac sau cu alte implanturi active.
PI-005_v02
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Diametrul fundului vasului de inducţie trebuie să fie cel
puţin egal cu diametrul ochiului de încălzire pe care va
fi utilizat.
Nu gătiţi niciodată alimente în folie de aluminiu.
Nu lăsaţi niciodată alimente împachetate în folie de
aluminiu sau în tăviţe de aluminiu pe plita cu inducţie,
deoarece aluminiul înfierbântat se topeşte şi produce
deteriorări ale aparatului.
Nu puneţi recipiente, vase goale pe aparat.
Nu folosiţi niciodată plita de inducţie cu vase goale.
Pentru spălarea plitei nu folosiţi detergenţi agresivi,
sub formă de emulsie, lichide, pastă etc. Aceste pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice de informare înscrise pe plită, cum ar fi: marcajele, semnele
de avertizare etc.
Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Placa ceramică este sensibilă la lovituri punctuale, de
ex. cu sticluţa cu condimente, cu solniţa etc.
Zahărul poate intra în reacţie cu plita, lăsând pete
permanente. Ştergeţi întotdeauna imediat de pe plită
petele ce conţin zahăr.
Nu puneţi pe plita fierbinte obiecte din aluminiu sau
materiale plastice.
Pericol de incendiu: a nu se păstra nici un fel de
obiecte pe suprafaţa plitei.
Pregătirea ne-supravegheată a mâncărurilor pentru
care este folosită grăsimea sau uleiul poate fi periculoasă şi poate cauza producerea de incendii. NICIODATĂ nu se recomandă stingerea unor astfel de
incendii cu ajutorul apei. Dispozitivul trebuie scos din
funcţiune şi apoi trebuie înăbuşit focul cu ajutorul unui
capac, unei pături împotriva incendiilor sau cu ajutorul
unui obiect similar.
27
●
●
●
Indicaţii
●
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●
Aparatul poate fi utilizat şi în afara spaţiului unei încăperi.
Aragazul cu inducţie este destinat preparării şi încălzirii
felurilor de mâncare, cu utilizarea vaselor de bucătărie
adecvate.
Aparatul este destinat folosirii casnice. În cazul în
care este utilizat în afaceri gastronomice, condiţiile de
garanţie se schimbă.
Montarea şi conectarea plitei la reţeaua
electrică
MONTAREA PLITEI (Desen A)
Montarea plitei poate fi făcută numai de către
un instalator care are autorizaţia corespunzătoare.
În desen sunt prezentate dimensiunile obligatorii şi modul de
montare a plitei.
1 Decupaţi un spaţiu în blat, în conformitate cu dimensiunile.
2 Introduceţi plita în acel spaţiu şi prindeţi-o de blat în partea din spate, cu ajutorul consolei şi al şuruburilor.
● Nu montaţi plita deasupra unui cuptor neprevăzut cu
instalaţie de ventilaţie sau în apropierea unui aparat care
emite căldură.
● Nu montaţi plita în apropierea aparatelor sau obiectelor
care creează câmpuri magnetice (de ex. radio, televizor).
● Asiguraţi-vă că blatul de bucătărie este executat dintr-un
material cu o rezistenţă adecvată la căldură, pentru a nu
se ajunge la deformarea sa în urma încălzirii plitei.
● După montare, asiguraţi-vă că plita cu inducţie este bine
ventilată, iar orificiul de aspirare şi de evacuare a aerului
nu sunt blocate.
CONECTAREA LA INSTALAŢIA ELECTRICĂ
Înainte de conectarea plitei de inducţie la instalaţia electrică, luaţi la cunoştinţă informaţiile înscrise pe eticheta
cu informaţii tehnice şi schema de conectare a aparatului.
Trebuie să ţineţi minte faptul că este necesar
să cuplaţi circuitul de protecţie la clema ależy
pamiętać o konieczności podłączenia obwodu
ochronnego la clema de prindere a bornei, care
este marcată cu semnul
. Instalaţia electric
care alimentează plita trebuie să fie protejată
corespunzător cu o protecţie adecvată şi în
mod adiţional pentru a proteja linia de alimenta
re puteţi folosi un întrerupător care facilitează
decuplarea alimentării cu curent în caz de
avariej.
28
●
Instalaţia electrică care alimentează plita trebuie să fie
asigurată cu un sistem de protecţie adecvat.
În plus, instalaţia electrică trebuie să aibă un întrerupător
adecvat care să permită întreruperea alimentării cu energie electrică în caz de avarie.
Nu tăiaţi cablul de alimentare.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt daţi în eticheta cu specificaţii tehnice.
Cuptorul cu inducţie este un aparat din clasa I, prevăzut cu
cablu de alimentare cu înveliş de protecţie.
Aparatul îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare
Aparatul este construit în conformitate cu cerinţele directivelor:
– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta de specificaţii
tehnice.
Descrierea aparatului
Aparatul este destinat folosirii casnice. În cazul în care este
utilizat în afaceri gastronomice, condiţiile de garanţie se
schimbă.
Plita cu inducţie Zelmer este un aparat care serveşte la
prepararea şi încălzirea felurilor de mâncare. Funcţionează
pe baza inducţiei electromagnetice. Între suprafaţa plitei şi
vasele de inducţie aşezate pe ea este generat un câmp magnetic care creează curenţi circulari. Circulaţia acestor curenţi
produce încălzirea vaselor şi a alimentelor din interiorul lor.
Plita de inducţie poate fi folosită numai pentru oale şi
tigăi special destinate plitelor de inducţie.
Crearea polului magnetic depinde de materialul din care este
făcut fundul tigăii.
Alegând vasele care poartă acest semn
pe fundul lor sau pe ambalaj, aveţi
siguranţa că sunt destinate folosirii cu plita cu inducţie.
Este indicată folosirea tigăilor şi a oalelor marca Zelmer
destinate utilizării cu plăci de destinate utilizării cu plăci
de inducţie.
Avantajele inducţiei:
Timp foarte scurt de încălzire. După luarea vaselor de pe
plită, se întrerupe în mod automat încălzirea.
● După reaşezarea vaselor (în decurs de un minut) pe
plită, reîncepe în mod automat încălzirea.
● Reacţie rapidă la schimbarea puterii.
● Absenţa focului deschis sau a elementelor care se înfierbântă reduce în mod semnificativ pericolul de incendiu.
● Căldura degajată e numai în oala, ceea ce face ca energia să fie folosită numai pentru gătit.
● Consum mai mic de energie.
● Scurtarea timpului de gătire.
Funcţia suplimentară BOOSTER micşorează în mod
semnificativ timpul de pregătire a felurilor de mâncare.
●
PI-005_v02
Construcţia aparatului
1
2
3
4
(Desen B)
Placă ceramică
Orificiu de aspirare a aerului
Orificiu de evacuare a aerului
Panou de comandă
5 BOOSTER
6 Butoane pentru reglarea puterii
7 Butoane TIMER
,
,
După ce luaţi vasul de pe ochiul de încălzire, acesta
încetează să se mai înfierbânte şi indicatorul nivelului de
putere va arăta, timp de 1 minut, simbolul „ ”. Pe urmă
ochiul de încălzire se închide (simbol „ ”).
Dacă, în timp ce clipeşte simbolul „ ”, aşezaţi din nou
vasul pe ochiul de încălzire, acesta se reîncălzeşte în
mod automat, revenind la nivelul stabilit mai devreme.
4 După încheierea utilizări opriţi plita apăsând butonul
Puterea maximă a întregii plite este de 3500 W.
Prin urmare, plita reduce în mod automat puterea iniţială, iar suma maximă admisă a tuturor
nivelelor de putere pe zone de încălzire este 16.
De exemplu 4/4/4/4 sau 9/0/7/0.
,
8 Buton blocadă
9 Buton PORNIT/OPRIT
Pregătirea plitei pentru utilizare
După pornirea aparatului, auziţi un singur semnal sonor şi
toţi indicatorii luminoşi luminează cca. 1 secundă, după care
se sting – aceasta semnifică faptul că plita a trecut în sistem
stand-by.
Puterea şi mărimea zonelor de încălzire
Ochiuri de
încălzire
Mărime
I
∅
180 mm
II
∅
180 mm
Alegerea vaselor
Plita cu inducţie detectează dacă vasele care se află pe
ochiurile de încălzire sunt indicate pentru utilizarea cu plita
de inducţie.
1 Aşezaţi vasul pe placa de încălzire.
2 Dacă indicatorul arată simbolul „ ”, vasul nu este potrivit
pentru utilizarea cu plita cu inducţie.
3 Dacă, după alegerea nivelului de putere, puteţi porni
plita, aceasta înseamnă că vasul este indicat pentru utilizarea cu plita cu inducţie.
Reţineţi că fundul vaselor trebuie să fie plat, iar
diametrul său trebuie să fie cel puţin egal cu
cel al ochiului de încălzire pe care va fi folosit.
Pentru a verifica dacă vasele respective sunt potrivite
pentru utilizarea cu plita cu inducţie, puteţi folosi un
magnet. Dacă magnetul „se prinde” de fundul vasului,
acesta poate fi utilizat pentru gătirea la plita cu inducţie.
Utilizarea plitei
1 Porniţi plita din butonul
. Toţi indicatorii vor arăta
valoarea „ ”.
„Dacă după un minut de la apăsarea butonului ON/OFF nu
se efectuează nicio operaţiune, plita va trece în modul de
aşteptare.”
2 Pe ochiul de încălzire pe care l-aţi ales, aşezaţi vasul.
3 Cu ajutorul butoanelor
,
, alegeţi nivelul corespunzător al puterii (1-9). Setarea implicită este nivelul 4.
.
III
∅
180 mm
IV
∅
140 mm
Mod de
funcţionare
Puterea maximă
Mod normal
2000 W
Cu funcţia
BOOSTER
2800 W
Mod normal
1500 W
Cu funcţia
BOOSTER
2000 W
Mod normal
2000 W
Cu funcţia
BOOSTER
2800 W
Mod normal
1500 W
Cu funcţia
BOOSTER
2000 W
INDICATORUL DE CĂLDURĂ
Atunci când plita de inducţie este folosită mai mult timp,
căldura din ochiul de încălzire respectiv se mai păstrează
pentru câteva momente după oprirea aparatului. Este afişat
simbolul „ ” pe indicatorul de putere al respectivului ochi
de încălzire, ca avertisment împotriva atingerii accidentale
a oraţiunii înfierbântate.
DETECTAREA OBIECTELOR NEADECVATE UTILIZĂRII CU PLITA CU INDUCŢIE
Când pe plită este aşezat un obiect de dimensiuni necorespunzătoare (foarfece, cuţite, furculiţe, chei etc.) sau un vas
nemagnetic, plita trece în mod automat în stand-by.
DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ ÎMPOTRIVA ÎNFIERBÂNTĂRII EXCESIVE
Plita este prevăzută cu un senzor incorporat care măsoară
temperatura din exteriorul său. În cazul în care este depăşită temperatura admisă, plita cu inducţie se închide în mod
automat.
Apăsarea în acelaşi timp a butoanelor
,
, conduce la setarea nivelului de putere într-un anumit ochi
de încălzire la 0 şi ochiul respectiv încetează să se mai
încălzească.
PI-005_v02
29
OPRIREA AUTOMATĂ A PLITEI CU INDUCŢIE
În situaţia în care ochiurile de încălzire sunt în funcţiune,
iar dumneavoastră nu efectuaţi nici o operaţiune, plita se
opreşte în mod automat după trecerea unui interval de timp
stabilit, în funcţie de nivelul de putere setat. A se vedea tabelul ce urmează:
Nivel de putere
Timp
1-3
8 ore
4-6
4 ore
7-9
2 ore
Funcţia BOOSTER
Funcţia BOOSTER constă în mărirea temporară a puterii
într-un anumit ochi de încălzire.
Funcţia BOOSTER funcţionează maximum
5 minute, după care ochiul de încălzire revine
la nivelul de putere setat anterior.
Pentru a porni BOOSTER, indicatorul de putere
pentru ochiul de încălzire pentru care este disponibilă funcţia trebuie să clipească.
1 Apăsaţi butonul
.
2 Pe indicatorul nivelului de putere al ochiului de încălzire
apare afişat simbolul „ ” şi ochiul de încălzire începe să se
încălzească la puterea maximă.
3 Apăsaţi butonul
, pentru a opri funcţia BOOSTER.
Nivelul de putere în ochiul de încălzire revine la valoarea
setată anterior.
În momentul activării funcţiei BOOSTER pe una
dintre zonele de încălzire, celelalte zone vor fi
oprite în mod automat.
Funcţia TIMER
1 Pentru ochiul de încălzire ales, din butoanele
,
alegeţi nivelul adecvat al puterii.
2 În decurs de 5 sec. (timp în care indicatorul de putere
clipeşte) apăsaţi
şi din butoanele
,
setaţi timpul
adecvat u (max. 120 min.). Menţinerea apăsată a butonului
sau
conduce la mărirea intervalului de timp cu câte
10 minute.
3 Confirmaţi setarea apăsând din nou
. După trecerea
timpului stabilit, veţi auzi un semnal sonor şi ochiurile de
încălzire se închid.
● Pentru a anula funcţia TIMER în timpul activării sale,
apăsaţi deodată butoanele
,
.
Simbolul puncte-puncte afişat de către indicatorul de
putere (de ex. „ ”) semnalizează activarea funcţiei
TIMER pentru un anumit ochi de încălzire.
30
Dacă după apăsarea
, nu alegeţi nici un ochi de
încălzire (în decurs de 5 sec.), atunci funcţia TIMER nu
va fi activată pentru nici un ochi de încălzire. După trecerea intervalului de timp stabilit, se va auzi un semnal
sonor care durează cca. 30 de secunde.
Funcţia LOCK
Funcţia LOCK permite blocarea funcţionării tuturor butoanelor de pe plita cu inducţie (cu excepţia butoanelor
şi
).
1 Apăsaţi
, pentru a bloca funcţionarea butoanelor.
2 Pe ecranul funcţiei TIMER va apărea afişat „
”.
3 Pentru a debloca funcţionarea butoanelor, apăsaţi din
nou şi menţineţi apăsat
.
Curăţare şi păstrare
Reţineţi că trebuie să menţineţi plita cu inducţie curată.
Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l de la
reţeaua electrică.
●
●
●
●
●
Pentru curăţarea plitei, nu folosiţi aparate de curăţare cu
aburi.
Când plita s-a murdărit uşor, umeziţi mai întâi zonele
ce urmează a fi curăţate cu puţină apă caldă, pe urmă
ştergeţi şi uscaţi cu un burete.
Când plita s-a murdărit mai tare, umeziţi mai întâi
zonele ce urmează a fi curăţate cu puţină apă caldă, pe
urmă ştergeţi şi uscaţi cu un burete pentru curăţat sticla.
Îndepărtaţi depunerile de calcar sau de altă natură
folosind în zonele ce urmează a fi curăţate puţin preparat
pentru curăţarea ceramicii sau oţet alb din vin, pe urmă
ştergeţi cu o cârpă uscată.
Îndepărtaţi dulciurile topite, aluminiul sau materialele
plastice topite cu ajutorul unui ştergător pentru sticlă, pe
urmă curăţaţi locul cu o cârpă umedă. Dacă este nevoie,
folosiţi puţin preparat pentru curăţarea ceramicii.
Afişarea şi controlul erorilor
În continuare sunt descrise cele mai frecvente probleme şi
modul de a le rezolva.
În cazul funcţionării necorespunzătoare a plitei cu inducţie,
automat se activează modul de protecţie şi va fi afişat unul
dintre codurile următoare:
F0/F1/F2 – LIPSĂ VENTILAŢIE – adresaţi-vă unui punct de
servis.
F3-F8 – AVARIA SENZORULUI DE TEMPERATURĂ – adresaţi-vă unui punct de servis.
E1/E2 – TENSIUNE DE ALIMENTARE NECOREZPUNZĂTOARE – opriţi şi reporniţi aparatul. Dacă problema persistă,
adresaţi-vă unui punct de servis.
E3/E4 – TEMPERATURĂ NECORESPUNZĂTOARE – verificaţi vasul.
PI-005_v02
E5/E6 – TRANSMITERE NECORESPUNZĂTOARE A CĂLDURII – opriţi şi reporniţi aparatul.
Nu reparaţi niciodată singur aparatul!
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
●
●
●
●
●
Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii!
Duceţi ambalajul sau aparatul la un punct de reciclare.
Tăiaţi cablul de alimentare şi distrugeţi dispozitivul de
închidere a uşii.
Ambalajul de carton este produs din hârtie provenită din
reciclare şi trebuie dus la locul de colectare al hârtiei.
Asigurându-vă că acest produs a fost predat spre reciclare, ajutaţi la prevenirea consecinţelor negative asupra
mediului şi asupra sănătăţii oamenilor, care ar putea
apărea în cazul unei dispuneri incorecte.
Pentru informaţii mai detaliate despre reciclare, adresaţivă autorităţilor locale sau firmelor, care adună gunoiul.
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
PI-005_v02
31
RU
A
уплотнение
мин. 76 см
мин. 5 см
мин. 0,5 см
мин. 2 см
протекание
воздуха
52 с
м
м
59 с
6 см
мин
.5с
м
49 с
м
м
56 с
м
м
.3с
мин
мин
.5с
мин
м
.5с
мин
.5с
м
B
2
II
1
III
5
I
7
6
IV
3
32
6
4
8
9
PI-005_v02
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Указания по технике безопасности
Прежде чем пользоваться варочной панелью, внимательно прочитайте настоящую инструкцию
по эксплуатации.
Следуйте этим правилам во избежание ожогов,
поражения электрическим током или пожара.
●
●
●
●
●
●
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●
●
●
●
●
●
●
●
Запрещается использовать индукционную варочную панель для обогрева помещений и подогрева
опасных, вредных, летучих и т.п. жидкостей или
материалов.
Не разогревайте на индукционной варочной панели
какие-либо жестяные консервные банки. Банка
может взорваться. Предварительно откройте хотя
бы крышку.
Не оставляйте на варочной панели ножи, вилки,
ложки, крышки и другие металлические предметы,
поскольку в случае случайного включения варочной
панели эти предметы быстро нагреются и могут
вызвать ожоги. Существует многочисленная группа
мелких предметов, которые индукционная варочная
панель может принять за посуду. Если эти предметы попадут на индукционную варочную панель,
она начнет нагреваться и переносить тепло на
лежащие на ней предметы.
В случае повреждения поверхности индукционной
варочной панели, во избежание поражения электрическим током необходимо немедленно отключить плиту от питающей сети.
Не включайте прибор, если питающий сетевой провод или корпус имеют видимые повреждения.
Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы
избежать аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для
пользователя.
В случае отключения электроэнергии все настройки
и показания сбрасываются. Будьте особенно осторожны, поскольку нагретые перед отключением
электроэнергии зоны нагрева перестанут контролироваться датчиками.
PI-005_v02
●
●
В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт
ZELMER.
Во время приготовления некоторые элементы
варочной панели могут сильно нагреваться.
Не прикасайтесь к горячим элементам варочной
панели. Во избежание ожогов перед очисткой или
прежде чем поместить прибор на хранение дайте
панели остыть!
По окончании приготовления всегда отключайте
зону нагрева при помощи регулятора мощности. Не
полагайтесь на показаниях индикатора посуды.
Индукционной варочной панелью не должны пользоваться лица со стимуляторами работы сердца
и активными имплантами.
В плите тепло генерируется под воздействием
электромагнитного поля, которое может быть
источником помех для их работы. О правильности
работы стимулятора работы сердца Вы можете
узнать у его производителя или врача.
Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными
способностями, а также не обладающие соответствующими опытом и знанием могут пользоваться
прибором исключительно под присмотром или
после получения соответствующих инструкции по
его безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям
играть с прибором. Допускается очистка прибора
и уход за нем детьми старше 8 лет исключительно
под соответствующим присмотром.
Во время работы прибор и его части нагреваются.
Не следует прикасаться к горячим поверхностям.
Использование прибора детьми до 8 лет разрешается только под постоянным присмотром.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●
●
●
●
●
●
Диаметр дна посуды, применяемой для индукционного нагрева, должен быть, по крайней мере,
равным диаметру зоны нагрева, на которой посуда
будет использоваться.
Не готовьте пищу в алюминиевой фольге.
Нельзя ставить на индукционную варочную панель
продукты в алюминиевых лотках или в алюминиевой фольге, так как этот материал может расплавиться и испортить поверхность плиты.
Не ставьте на варочную панель пустую посуду или
другие емкости.
Не нагревайте пустую посуду.
Не рекомендуется использовать для мытья
варочной панели агрессивные детергенты в виде
молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут
поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
33
●
●
●
●
●
●
Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
Керамическая панель боится точечных ударов
и может лопнуть, напр., в результате падения на
нее баночки с приправами, солонки и т.п.
Cахар может реагировать с поверхностью варочной панели, оставляя несмываемые пятна. Все, что
содержит сахар, лучше удалять сразу же.
Нельзя ставить на индукционную варочную панель
продукты в алюминиевой фольге, а также в алюминиевых или пластиковых лотках.
Опасность пожара: не хранить никаких предметов
на поверхности варочной панели.
Приготовление блюд с использованием жира или
масла без присмотра может быть опасно и угрожает пожаром. Такой пожар НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
нельзя тушить водой. Надо выключить прибор
и тушить огонь крышкой, противопожарным покрывалом или другим похожим предметом.
●
●
●
ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Прежде чем начать подсоединение индукционной
варочной панели к питающей электросети, необходимо ознакомиться с параметрами на заводском
щитке и схемой подсоединения прибора.
Нужно помнить о необходимости подключения предохранительного контура к зажиму
контактной планки, обозначенному значком
. Электропроводка, подающая питание на плиту, должна иметь подобранную
соответствующую защиту, а дополнительно к этой защите электропроводка
может быть оборудована соответствующим выключателем-автоматом, который
обеспечивает возможность отключения
подачи электропитания в случае аварийной ситуации.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●
●
●
Разрешается пользоваться варочной панелью
только в помещениях.
Для приготовления и подогрева пищи нужно
использовать посуду, предназначенную исключительно для приготовления на индукционной варочной панели.
Индукционная варочная панель предназначена
исключительно для домашнего пользования. В случае ее использования в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантии изменяются.
Mонтаж и подсоединение индукционной
варочной панели к питающей электросети
MOНТАЖ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ (Рис. A)
Moнтаж индукционной варочной панели
могут выполнять только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующие допуски.
На рисунке показаны необходимые размеры и способ
установки варочной панели.
1 Вырежьте в столешнице отверстие соответствующего размера.
2 Вставьте варочную панель в отверстие и прикрепите
снизу к столешнице при помощи скоб и болтов.
● Не устанавливайте индукционную варочную панель
вблизи источников тепла. При установке варочной
панели над встроенной духовкой духовка должна
быть оснащена соответствующей вентиляцией.
34
Не устанавливайте индукицонную варочную панель
вблизи устройств или предметов, генерирующих магнитное поле (напр., радиоприемников, телевизоров
и т.п.).
Убедитесь, что столешница изготовлена из термостойкого материала, который не деформируется под
воздействием высоких температур.
По окончании монтажа убедитесь, что варочная
панель хорошо вентилируется, а вход и выход воздуха не заблокированы.
●
●
●
Всегда подключайте варочную панель к электросети,
имеющей соответствующее заземление.
Дополнительно в питающей электросети должен
быть установлен соответствующий аварийный
выключатель, который в критических ситуациях автоматически отсоединит подачу тока.
Не укорачивайте подсоединительный электропровод.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Индукционная варочная панель имеет I класс изоляции.
Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
Индукционная варочная панель отвечает требованиям
действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
Oписание индукционной варочной панели
Индукционная варочная панель предназначена исключительно для домашнего пользования. В случае ее использования в профессиональном гастрономическом бизнесе
условия гарантии изменяются.
PI-005_v02
Индукционная варочная панель Zelmer предназначена
для приготовления и разогрева готовых блюд. Действие
индукционной варочной панели основано на принципе
электромагнитной индукции. Электромагнитное поле,
свободно проходящее через керамическую поверхность,
образует в дне посуды вихревой ток, сопровождающийся
выделением большого количества тепла, которое разогревает находящиеся внутри посуды продукты.
На индукционной варочной панели можно приготовлять пищу исключительно в кастрюлях и сковородах, предназначенных для индукционных варочных
панелей.
Генерирование магнитного поля зависит от материала,
из которого изготовлено дно посуды.
Выбирая посуду, которая имеет на
упаковке или на дне данный символ,
Вы можете быть уверены в том, что данная посуда предназначена для приготовления именно на индукционной
варочной панели.
Рекомендуем использовать кастрюли и сковороды
марки Zelmer, предназначенные для приготовления
на индукционной варочной панели.
Преимущества индукции:
● Очень короткое время нагрева. При снятии посуды
с поверхности панели нагрев моментально прекращается.
● Если поставить посуду снова на варочную панель
в течение минуты, то нагрев возобновится автоматически в соответствии с ранее заданными настройками.
● Отсутствие инерции при изменении мощности
нагрева.
● Отсутствие открытого огня и нагревающихся элементов значительно снижает риск возникновения пожара.
● Тепло генерируется непосредственно в дне посуды,
вследствие чего вся энергия расходуется только на
разогрев пищи.
● Значительная экономия энергии.
● Сокращенное время приготовления.
Дополнительная функция BOOSTER значительно
сокращает продолжительность приготовления блюд.
Устройство индукционной варочной
панели
(Рис. B)
1
2
3
4
Керамическая панель
Вход воздуха
Выход воздуха
Панель управления
5 BOOSTER
6 Кнопки регулировки мощности
7 Кнопки TIMER
,
,
8 Кнопка блокады
9 Кнопка ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ
PI-005_v02
,
Подготовка варочной панели к работе
При включении варочной панели раздается один звуковой сигнал, все индикаторы загораются на ок. 1 сек.,
а затем гаснут, указывая тем самым на то, что индукционная варочная панель перешла в режим ожидания
(состояние готовности).
Выбор посуды
Индукционная варочная панель сама распознает,
годится ли поставленная на панель посуда для индукционного приготовления или нет.
1 Поставьте посуду на зону нагрева.
2 Если на пульте управления появится символ „ ”, то
посуда не годится для приготовления на индукционной
варочной панели.
3 Если при нажатии на кнопку регулировки мощности
варочная панель включится, то это значит, что посуда
годится для приготовления на индукционной варочной
панели.
При приготовлении на индукционной варочной панели используйте посуду с плоским
дном. Диаметр дна посуды, применяемой
для индукционного нагрева, должен быть,
по крайней мере, равным диаметру зоны
нагрева, на которой посуда будет использоваться.
Проверить пригодность посуды для индукционной
панели можно, приложив к ее дну обычный магнит если он «прилипает» ко дну, посуда может использоваться для индукционного приготовления.
Приготовление на индукционной варочной
панели
1 Включите варочную панель при помощи кнопки
.
На всех индикаторах появится „ ”.
Если в течение 1 минуты с момента нажатия на кнопку
ON/OFF не будет выполнена ни одна операция, варочная панель перейдет в режим ожидания.
2 Поставьте посуду на зону нагрева.
3 Кнопками
,
выберите необходимый уровень
мощности (1-9). По умолчанию устанавливается уровень 4.
При одновременном нажатии на кнопки
,
данная зона нагрева немедленно возвращается на
нулевую установку уровня мощности, прекращая
тем самым нагрев.
После снятия посуды с панели, данная зона нагрева
прекращает нагревать, а на индикаторе уровня
мощности в течение 1 минуты пульсирует символ
„ ”. Затем зона нагрева отключается (символ „ ”).
Если снова поставить посуду на зону нагрева в то
время, пока пульсирует символ „ ”, то нагрев
возобновится автоматически в соответствии
с ранее заданными настройками.
35
4 После завершения приготовления варочную панель
необходимо выключить, нажимая на
.
Mаксимальная мощность всей варочной панели составляет 3500 W. В связи
с этим варочная панель автоматически
уменьшает выходную мощность, а максимальная допустимая сумма всех уровней
мощностей для отдельных зон нагрева
составляет 16. Например, 4/4/4/4 или 9/0/7/0.
Moщность и размер отдельных зон нагрева
Зона
нагрева
Размер
I
∅
180 мм
II
∅
180 мм
III
∅
180 мм
IV
∅
140 мм
Режим работы
Maксимальная
мощность
Обычный режим
2000 W
С функцией
BOOSTER
2800 W
Обычный режим
1500 W
С функцией
BOOSTER
2000 W
Обычный режим
2000 W
С функцией
BOOSTER
2800 W
Обычный режим
1500 W
С функцией
BOOSTER
2000 W
ДАТЧИК ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА
При длительном приготовлении индукционная варочная панель нагревается от посуды и тепло удерживается в течение некоторого времени после выключения
панели. Если Вы только что сняли кастрюлю с плиты
и поверхность под ней еще достаточно горячая, символ
„ ” на индикаторе уровня мощности данной зоны нагрева
информирует Вас об этом, предотвращая ожог.
РАСПОЗНАВАНИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ПОСУДЫ
Индукционная варочная панель способна распознавать
наличие на своей поверхности мелких предметов (ножниц, ножей вилок, ключей и т.п.) и посуды с неферромагнитным дном. В этом случае варочная панель просто не
включится и автоматически перейдет в режим ожидания.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Индукционная варочная панель имеет встроенный
датчик, который измеряет температуру внутри панели
и в случае превышения предельной температуры автоматически отключает нагрев.
AВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ
ПАНЕЛИ
В ситуации, если Вы включите индукционную зону
нагрева, но не поставите на ней посуду, варочная панель
автоматически отключится по истечении определенного
времени, в зависимости от установленного уровня мещности. См. таблицу ниже:
36
Уровень мощности
Время
1-3
8 час.
4-6
4 час.
7-9
2 час.
Функция BOOSTER
С помощью функции Booster можно увеличить мощность
зоны нагрева.
Варочная панель может работать
в режиме BOOSTER не более 5 минут,
после чего зона нагрева возвращается
к ранее заданному уровню мощности.
Функцию BOOSTER можно включить
только в том случае, если пульсирует
индикатор уровня мощности зоны нагрева,
на которой доступная данная функция.
1 Нажмите на кнопку
.
2 На индикаторе уровня мощности данной зоны
нагрева появится символ „ ” и зона нагрева начнет
нагрев с максимальной мощностью.
3 Чтобы включить функцию BOOSTER, нажмите на
кнопку
. Уровень мощности данной зоны нагрева возвратится к ранее заданному уровню мощности.
В случае включения функции BOOSTER для
одной из зон нагрева, остальные действующие зоны нагрева автоматически выключатся.
Функция TIMER
1 Кнопками
,
выберите уровень мощности
зоны нагрева.
2 Во время пульсирования индикатора мощности
(ок. 5 сек.) нажмите на
и при помощи кнопок
,
запрограммируйте необходимое время (макс. 120 мин.).
Придерживая кнопки
или
можно регулировать
время с периодом 10 мин.
3 Для подтверждения выбранного режима нажмите
на
. По истечении заданного времени раздастся одиночный звуковой сигнал и зона нагрева отключится.
● Для отмены функции TIMER нажмите одновременно
на
,
.
Светящийся символ точки около индикатора
мощности (напр. „ ”) сигнализирует, на какой зоне
нагрева установлен режим TIMER.
Если перед нажатием на
не будет выбрана ни
одна из зон нагрева (в теч. 5 сек.), то функция TIMER
не будет установлена ни на одной из зон нагрева.
PI-005_v02
По истечении заданного времени раздастся только
звуковой сигнал, который будет длиться 30 сек.
E5/E6 – ПЛОХОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕПЛА – выключите прибор, дайте ему остыть и включите снова.
Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор!
Функция LOCK
Функция LOCK позволяет заблокировать срабатывание
всех кнопок на варочной панели (за исключением кнопок
и
).
1 Нажмите на
, чтобы заблокировать срабатывание кнопок.
2 На дисплее функции TIMER появится надпись „
”.
3 Чтобы отблокировать кнопки, снова нажмите и придержите
.
Очистка и консервация
Всегда содержите варочную панель в чистоте.
Прежде чем приступить к очистке, отсоедините варочную панель от электросети.
●
●
●
●
●
Запрещается очищать поверхность индукционной
варочной панели с помощью пара, так как он может
повредить поверхность прибора.
Легкие загрязнения необходимо сначала смочить
теплой водой, a затем протереть досуха при помощи
губки.
Сильные загрязнения необходимо сначала смочить
теплой водой, а затем протереть досуха при помощи
специальной губки для очистки стекла.
Известковые и другие осадки можно удалить при
помощи белого уксуса или специального препарата
для очистки стеклокерамических поверхностей,
а затем протереть это место сухой тряпочкой.
Пригоревший сахар, расплавленный алюминий
или пластик следует удалять сразу, пока они еще
горячие, при помощи скребка для стеклокерамики,
а затем протереть это место влажной тряпочкой.
В случае необходимости используйте специальный
препарат для очистки стеклокерамических поверхностей.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий. С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для
пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
●
●
●
●
●
Упаковочные материалы могут являтсься опасными
для детей.
Отправьтесь в пункт рециклинга с целью утилизации упаковки или прибора. Следует отрезать питательный кабель и уничтожить прибор закрывающий
дверцу.
Картонная упаковка сделана из бумаги из рециклинга
и должна быть передана в пункт сбора макулатуры
для рециклинга.
Обеспечивая правильную утилизацию изделия вы
помогаете предотвращать отрицательное влияние на
природную среду и здоровье людей, которое могло
бы возникнуть в случае неправильного обращения
с отходами данного изделия.
Для получения более подробной информации по
рециклингу данного изделия обратитесь в местное учреждение или организацию, занимающуюся
вывозом мусора.
Отображение и контроль ошибок
Ниже описаны наиболее часто появляющиеся проблемы
и способы их устранения.
В случае появления сбоев в работе индукционной варочной панели автоматически включится режим защиты,
а на дисплее отобразится один из кодов ошибки:
F0/F1/F2 – ОТСУТСТВИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ – свяжитесь
с сервисом.
F3-F8 – AВАРИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ – свяжитесь
с ервисом.
E1/E2 – НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
– выключите и снова включите прибор. Если проблема
повторится, свяжитесь с сервисом.
E3/E4 – НЕПРАВИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА – проверьте
посуду.
PI-005_v02
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного
уведомления, с целью приведения в соответствие с нормами
закона, стандартами, директивами или из конструкционных,
коммерческих, эстетических и других соображений.
37
BG
A
уплътнител
těsnění
мин. 76 см
мин. 5 см
мин. 0,5 см
мин. 2 см
proudění
въздушен
vzduchu
поток
52 с
м
м
59 с
6 см
мин
.5с
м
49 с
м
м
56 с
м
м
.3с
мин
мин
.5с
мин
м
.5с
мин
.5с
м
B
2
II
1
III
5
I
7
6
IV
3
38
6
4
8
9
PI-005_v02
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
●
●
Препоръки за безопасност
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
Спазвайте долупосочените правила, за да избегнете риск от опарване, поражение от ток или
пожар.
●
●
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Не използвайте индукционната печка за отопление
на помещения и подгряване на вредни и летливи
течности или материали и др.
Не използвайте индукционната печка за подгряване
на затворени консервни кутии. Кутиите могат да
експлодират. Поне махнете предварително капака.
Не слагайте на печката метални предмети, т.е.
ножове, вилици, лъжици, капаци, тъй като те могат
да се нагреят. Има голям брой дребни предмети,
върху които уредът може да действа като върху
индукционен съд. В такъв случай печката ще започне да се нагрява и да предава топлина на лежащите върху нея предмети.
Ако повърхността на плота е напукана, изключете
електричеството, за да избегнете опасността от
токов удар.
Не включвайте уреда, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя, в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуална опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на прекъсване на захранването всички
настройки и индикации се анулират. Бъдете особено предпазливи, тъй като зоните, нагрени преди
прекъсване на захранването, не се сигнализират от
индикатора.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на ZELMER.
Някои елементи се нагряват по време на работния
режим на плота.
Не докосвайте горещите части на уреда. Има опас-
PI-005_v02
●
ност от изгаряне! Оставете уреда да изстине преди
почистване.
След приключване на използването изключете
нагревателната зона с помощта на регулатора и не
се доверявайте само на индикациите на детектора
на съдове.
Индукционният плот може да представлява опасност за хора с кардиостимулатор или други активни
импланти.
Консултирайте се с лекар или производителя на
активния имплант, тъй като образуващото се по
време на работата на плота магнитно поле може
да предизвика смущения в неговата работа.
Деца над осем годишна възраст, лица с ограничени
умствени, сетивни или физически способности
и лица без опит и нужните знания могат да използват уреда само под надзора или след по-ранно
обяснение на възможните рискове и опасности
и инструкция за безопасна употреба на уреда. Не
позволявайте на деца да си играят с уреда. Деца
над осем годишна възраст могат да почистват или
извършват действия по поддръжка на устройството
само под надзор.
Устройството и неговите външни части се нагорещяват по време на работа. Не докосвайте нагревателните елементи. Използването на устройство от
деца под осем годишна възраст е разрешено само
под постоянно наблюдение
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Диаметърът на дъното на индукционния съд трябва
да бъде поне равен на диаметъра на нагревателната зона, на която ще се използва.
Никога не приготвяйте храната в алуминиево фолио.
Никога не слагайте храна, опакована в алуминиево
фолио или на алуминиеви чинии върху индукционния плот, тъй като нагреният алуминий ще се разтопи и ще повреди уреда.
Не поставяйте върху уреда празни съдове.
Никога не използвайте индукционния плот с празни
съдове.
За миене на плота не използвайте прекалено силни
миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др. Те
могат да отстранят нанесените информационни
графични символи като напр.: обозначения, предупредителни знаци и др.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
Керамичният плот е чувствителен на точкови удари,
напр. от бутилка с подправки, солница и др.
Захарта може да реагира с плота, като остави неотстраними петна. Винаги отстранявайте веднага от
плота петната, съдържащи захар.
39
●
●
●
Не слагайте върху горещия плот алуминиеви или
пластмасови предмети.
Опасност от пожар: Да не се поставят никакви
предмети на повърхността на котлона.
При готвенето на ястия при които се използва мазнина или масло не оставяйте ястието без наблюдение, това може да бъде опасно и може да доведе
до пожар. НИКОГА не гасете тези пожари с вода.
Изключете уреда и потушете огъня с помощта на
капак, покривка, одеяло или друг подобен предмет.
ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ
Преди да свържете индукционния плот към електрическата инсталация се запознайте с данните
на информационната табелка и схемата за свързване на уреда.
Моля, не забравяйте да свържете защитната верига с клемата на клемната лента,
отбелязана със знак
. Електрическата
инсталация, захранваща котлона, трябва
да бъде обезпечена с правилно подбрана
защита, като допълнително може да се
добави прекъсвач, който да изключва тока
в случай на авария.
Указание
Информация за продукта и указания относно
ползването му
●
●
●
Уредът може да се използва вътре в помещения.
Индукционната печка е предназначена за приготвяне и претопляне на ястия, при което се използват
подходящи кухненски съдове.
Уредът е предназначен само за домашно използване. В случай че се използва в заведение за хранене, гаранционните условия се променят.
Монтаж и свързване на плота към
електрическата инсталация
МОНТАЖ НА ПЛОТА (Рис. А)
Монтажът на плота може да се извърши
само от квалифициран инсталатор със
съответната правоспособност.
На рисунката са представени подходящите размери
и начинът за монтиране на плота.
1 Направете отвор в кухненския плот съгласно размерите.
2 Сложете плота в отвора и го прикрепете отдолу към
кухненския плот с помощта на прикрепващите елементи
и винтовете.
● Не монтирайте плота над фурна без вентилация или
близо до уреди, излъчващи топлина.
● Не монтирайте плота близо до уреди или предмети,
създаващи магнитно поле (напр. радио, телевизор
и др.).
● Уверете се, че кухненският плот е изработен от материал с подходяща издръжливост на топлина, така
че да не се стигне до деформация, предизвикана от
нагряването на индукционния плот.
● След монтиране се уверете, че индукционният плот
има добра вентилация, а входящият и изходящият
отвор не са блокирани.
40
●
●
●
Електрическата инсталация, захранваща плота,
трябва да има подходящи предпазители.
Освен това електрическата инсталация трябва да
има подходящ прекъсвач, даващ възможност за спиране на захранването с ток при аварийна ситуация.
Не скъсявайте захранващия кабел.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Индукционната печка е уред от клас І, със захранващ
кабел с предпазно жило.
Уредът отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/ЕС.
– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Описание на уреда
Уредът е предназначен само за домашно използване.
В случай че се използва в заведение за хранене, гаранционните условия се променят.
Индукционният плот Zelmer е уред, който служи за
готвене и претопляне на ястия. Работи на принципа на
явлението на електромагнитна индукция. Между повърхността на плота и поставения върху него индукционен
съд се генерира магнитно поле, което създава в него
вихрови токове. Преминаването на тези токове води до
нагряване на съда и ястията, които се намират вътре
в него.
Индукционният плот може да се прилага само
с тенджери и тигани, предназначени за индукционни плотове.
Създаването на магнитно поле зависи от материала, от
който е изработено дъното на тенджерата.
PI-005_v02
Избирайки съдове, обозначени
с тези знаци на дъното или на опаковката, можете да бъдете сигурни, че те са предназначени за работа с индукционен плот.
Препоръчва се използването на тенджери и тигани
марка Zelmer, предназначени за работа с индукционни плотове.
Предимства на индукцията:
● Изключително кратко време на нагряване. След сваляне на съда от плота следва автоматично прекъсване на нагряването.
● След повторно поставяне на съда (в продължение на
една минута) на плота следва автоматично подновяване на нагряването.
● Бърза реакция при смяна на мощността.
● Липсата на открит пламък и силно нагряващи се елементи значително ограничава опасността от пожар.
● Топлината се генерира само в тенджерата, благодарение на което енергията се изразходва само за
готвене.
● По-малък разход на енергия.
● Кратко време на готвене.
Допълнителната функция BOOSTER значително
съкращава времето за приготвяне на ястията.
Устройство на уреда
1
2
3
4
(Рис. B)
Керамичен плот
Входящ отвор на въздуха
Изходящ отвор на въздуха
Контролен панел
5 BOOSTER
6 Бутони за регулиране на мощността
7 Бутони TIMER
,
,
,
8 Бутон за заключване
9 Бутон ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ
Подготовка на плота за работа
След включване на уреда ще чуете единичен звуков
сигнал, а всички светлинни индикатори ще светнат за
около 1 секунда, а след това ще се изключат – това
означава, че индукционният плот е преминал в режим
на очакване.
Избор на съдове
3 Ако след избиране на нивото на мощността можете
да включите плота, това означава, че съдът е подходящ
за работа с плота.
Не забравяйте, че дъното на съда трябва
да бъде плоско, а неговият диаметър
трябва да бъде поне равен на диаметъра
на нагревателната зона, на която ще се
използва.
За да проверите дали даденият съд е подходящ
за използване на индукционния плот, можете да
използвате магнит. Ако той се лепи към дъното
на съда, съдът може да се използва за индукционно
готвене.
Работа с плота
1 Включете плота с помощта на бутона
. Всички
индикатори ще показват стойността „ ”.
Ако в продължение на 1 минута от момента на натискане
на бутона ON/OFF не бъде извършена никаква операция,
плотът ще премине в състояние на готовност.
2 Поставете съда върху избраната нагревателна зона.
3 С помощта на бутоните
,
изберете подходящото ниво на мощността (1-9). По подразбиране
е настроено нивото 4.
,
,
Същевременното натискане на бутоните
на дадената нагревателна зона води до настройка
на нивото на мощността на 0 и по този начин
нагревателната зона престава да нагрява.
След сваляне на съда от нагревателната зона тя
престава да нагрява и на индикатора на нивото на
мощността в продължение на 1 минута премигва
символът „ ”. Следващата нагревателна зона се
изключва (символ „ ”).
Ако по време на премигване на символа „ ” сложите обратно съда на нагревателната зона, тя
автоматично ще започне да нагрява на предварително настроеното ниво.
4 След като приключите работа, изключете плота
с натискане на
.
Максималната мощност на целия плот
е 3500 W. Във връзка с това плотът автоматично редуцира изходната мощност,
а максималната допустима сума на всички
нива на мощност на отделните зони е 16.
Например 4/4/4/4 или 9/0/7/0.
Индукционният плот установява дали намиращият се на
нагревателната зона съд е пригоден за работа с индукционния плот.
1 Поставете съда върху нагревателната зона.
2 Ако индикаторът показва символа „ ”, съдът не
е подходящ за работа с плота.
PI-005_v02
41
Мощност и големина на отделните нагревателни зони
НагреваГолемина
телна зона
I
∅
180 мм
II
∅
180 мм
III
∅
180 мм
IV
∅
140 мм
Режим на работа
Максимална
мощност
Обикновен режим
2000 W
С функция
BOOSTER
2800 W
Обикновен режим
1500 W
С функция
BOOSTER
2000 W
Обикновен режим
2000 W
С функция
BOOSTER
2800 W
Обикновен режим
1500 W
С функция
BOOSTER
2000 W
ИНДИКАТОР ЗА ТОПЛИНА
За да включите BOOSTER, индикаторът
на мощността на нагревателната зона, на
която тази функция е достъпна, трябва
да премигва.
1 Натиснете бутона
.
2 На индикатора на нивото на мощността на нагревателната зона се изписва символ „ ” и нагревателната
зона започва да нагрява с максимална мощност.
3 Натиснете бутона
, за да изключите BOOSTER.
Нивото на мощността на нагревателната зона се връща
към предварително настроеното.
В момента на активиране на функцията
BOOSTER на една от нагревателните зони
действащите полета автоматично се
изключват.
Функция TIMER
При използване на плота продължително време топлината на дадената нагревателна зона се поддържа още
малко след изключването й. Изписаният на индикатора
на мощността на дадената нагревателна зона символ „ ”
предупреждава пред случайното докосване на нагряното
място.
1 На избраната нагревателна зона с бутоните
,
изберете подходящото ниво на мощност.
2 В продължение на 5 сек. (време на премигване на
ОТКРИВАНЕ НА НЕПРАВИЛНИ ОБЕКТИ
на бутоните
Когато на плота се постави обект с неправилни размери
(ножица, нож, вилица, ключове и др.) или немагнитен съд,
плотът автоматично преминава в режим на очакване.
(макс. 120 мин.). Задържането на бутона
или
води до прескачане през 10 минути).
3 Потвърдете настройката отново с натискане на
.
След изтичане на зададеното време ще чуете единичен
звуков сигнал и нагревателната зона ще се изключи.
● За да анулирате функцията TIMER по време на рабо-
ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ
Плотът притежава вграден датчик, който мери температурата вътре в плота. В случай че се надвиши допустимата стойност на температурата, индукционният плот
автоматично се изключва.
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОТА
Когато дадената нагревателна зона работи, а Вие
не извършвате на нея никакво действие, плотът се
изключва автоматично след изтичане на определено
време в зависимост от нивото на настроената мощност.
Виж таблицата по-долу:
Ниво на мощност
Време
1-3
8 часа
4-6
4 часа
7-9
2 часа
Функция BOOSTER
Функцията BOOSTER се състои във временно увеличаване на мощността на дадената нагревателна зона.
Функцията BOOSTER работи максимално
5 минути, след което нагревателната
зона се връща към предварително настроеното ниво на мощност.
42
индикатора на мощността) натиснете
,
и с помощта
настройте съответното време
тата й, натиснете същевременно
,
.
Светещият символ на точката при индикатора на
мощността (напр. „ ” сигнализира приписването на
функцията TIMER на дадената нагревателна зона.
Ако преди натискане на
не изберете никоя от
нагревателните зони (в продължение на 5 сек.),
функцията TIMER няма да бъде приписана на никоя
нагревателна зона. След изтичане на настроеното време ще се чуе само звуков сигнал, траещ
30 секунди.
Функция LOCK
Функцията LOCK дава възможност за блокиране на
работата на всички бутони на плота (освен бутоните
и
).
1 Натиснете
, за да блокирате работата на бутоните.
2 На дисплея на функцията TIMER се появява надпис
„
”.
3 За да отблокирате работата на бутоните, натиснете
отново и задръжте
.
PI-005_v02
Почистване и поддръжка
Не забравяйте да поддържате плота чист.
●
●
Преди да пристъпите към почистването,
изключете уреда от захранването.
●
●
●
●
●
Не използвайте за почистване на плота уреди за чистене с пара.
Леките замърсявания навлажнете първо с топла
вода, а след това ги изтрийте с помощта на гъба.
Силните замърсявания навлажнете първо с топла
вода, а след това ги изтрийте с помощта на специална гъба за почистване на стъкло.
Остатъците от воден камък и други отлагания отстранете с нанасяне на замърсеното място на
малко количество специален препарат за почистване
на керамично стъкло или бял винен оцет, а след това
го изтрийте със суха кърпа.
Сладки неща, разтопен алуминий, пластмаси
отстранете с помощта на инструмент за почистване
на стъкло, а след това изтрийте мястото с влажна
кърпа. В случай на необходимост използвайте препарат за почистване на керамично стъкло.
●
●
●
Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за
деца!
За да отстраните опаковката или устройството, обърнете се към пункта за рециклинг. Отрежете захранващия кабел и унищожете устройство за затваряне
на вратата.
Картонната опаковка е произведена от хартия от
рециклинг и следва да се предаде за рециклинг на
мястото за събиране на макулатура.
Като осигурявате правилно отстраняване на този
продукт, помагате да се предотвратят отрицателни
за околната среда и човешкото здраве последици,
които биха могли да се появят при неправилно обръщение с отпадъци от този продукт.
За да получите по-подробна информация относно
рециклинг на този продукт, свържете се, моля,
с локална администрация или с фирма, занимаваща
се с извозване на смет.
Сигнализиране и контрол на грешките
По-долу са описани най-честите проблеми и начините на
решаването им.
В случай на неправилна работа индукционният плот
автоматично включва защитен режим и изписва един от
следните кодове:
F0/F1/F2 – ЛИПСА НА ВЕНТИЛАЦИЯ – обърнете се към
сервиза.
F3-F8 – АВАРИЯ НА ДАТЧИКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА –
обърнете се към сервиза.
E1/E2 – НЕПРАВИЛНО ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ –
изключете и включете отново уреда. Ако проблемът не
бъде отстранен, обърнете се към сервиза.
E3/E4 – НЕПРАВИЛНА ТЕМПЕРАТУРА – проверете съда.
E5/E6 – ЛОШО ПРЕДАВАНЕ НА ТОПЛИНАТА – изключете и след изстиване включете отново уреда.
Никога не поправяйте уреда самостоятелно!
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
PI-005_v02
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
43
UA
A
прокладка
не менше
76 см
не менше 5 см
не менше 0,5 см
не менше 2 см
прохід
повітря
52 с
м
м
59 с
6 см
не м
енш
е5
см
49 с
м
6 см
5
е3
енш
не м
не м
енш
е5
м
B
2
II
1
III
5
I
7
6
IV
3
44
6
4
8
м
е5с
енш
не м
е5с
енш
не м
см
см
9
PI-005_v02
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Вказівки з безпеки
Перед початком користування, ознайомтесь
з повним змістом інструкції з обслуговування.
●
●
●
●
Дотримуйтесь вказаних нижче правил з метою
уникнення небезпеки отримання опіків, ураження
струмом і пожежі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Не вживайте індукційну плиту для опалення приміщень та підігрівання рідин або шкідливих летучих
матеріалів та ін.
Не вживайте індукційну плиту для нагрівання закритих банок. Банка можу вибухнути. Перед тим зніміть
принаймі кришку.
Не покладайте на плиту металеві предмети, тобто
ножі, вилки, ложки, кришки, тому що можуть стати
гарячими. Існує чисельна група дрібних предметів,
що можуть бути потрактовані обладнанням, як індукційний посуд. У такому випадку піч почне нагріватися
і віддавати тепло лежачим на ній предметам.
Якщо поверхня плити пошкоджена, виключіть
струм, для попередження можливості ураження
електричним струмом.
Не запускайте обладнання, якщо живильний провід
або корпус пошкоджені.
Якщо невід’ємний живильний кабель буде пошкоджений, він підлягає заміні виробником або спеціалізованим сервісним центром, чи кваліфікованою
особою для попередження небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача.
У разі зникнення напруги, усі настроювання та показання перевстановлюються. Дотримуйтесь особливої обережності, тому що нагрівне поле нагріте
перед зникненням напруги не буде контролюватися
індикатором.
У разі виявлення дефектів, радимо звернутися до
спеціалізованого сервісного центру ZELMER.
Деякі елементи нагріваються під час робочого
режиму плити.
Не доторкайтесь до гарячих поверхонь облад-
PI-005_v02
●
нання. Існує небезпека опіку! Залишіть обладнання
для охолодження перед його очищенням.
Після закінчення користування виключіть нагрівне
поле регулятором і не покладайтесь на показання
детектора посуду.
Індукційна плита може бути небезпечною для осіб
зі стимулятором серця або з іншими активними імплантами.
Проконсультуйтесь з лікарем або виробником
активного імпланту, тому що магнетичне поле, що
утворюється під час праці плити може порушити
його роботу.
Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями,
а також особи, що не мають відповідного досвіду та
знань, можуть використовувати прилад виключно
під наглядом або після попереднього пояснення
можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та
виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років
за умови відповідного нагляду.
Во время работы прибор и его части нагреваются.
Не следует прикасаться к горячим поверхностям.
Использование прибора детьми до 8 лет разрешается только под постоянным присмотром.
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Діаметр днища індукційної посудини повинна дорівнювати не менше діаметра нагрівного поля, на
якому буду використовуватися.
Ніколи не готуйте харчові продукти в алюмінієвій
плівці.
Ніколи не покладайте на індукційну плиту продукти,
упаковані в алюмінієву плівку або на алюмінієвих
підносах, тому що підігрітий алюміній розплавиться
і пошкодить обладнання.
Не покладайте на обладнанні порожні ємності чи
посуд.
Ніколи не користуйтесь індукційною плитою
з порожнім посудом.
Для миття плити не використовуйте агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення,
попереджувальні знаки та ін.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Керамічна плита чутлива до пунктирних ударів,
напр. пляшечка з приправами, сільниця та ін.
Цукор може вступати в реакцію з плитою, залишаючи стійкі плями. Завжди негайно усувайте з плити
плями, що містять цукор.
45
●
●
●
Не покладайте на гарячу плиту вироби із алюмінію
або пластмаси.
Опасность пожара: не хранить никаких предметов
на поверхности варочной панели.
Приготовление блюд с использованием жира или
масла без присмотра может быть опасно и угрожает
пожаром. Такой пожар НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя
тушить водой. Надо выключить прибор и тушить
огонь крышкой, противопожарным покрывалом или
другим похожим предметом.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
Перед підключенням індукційної плити до електромережі ознайомтесь з інформацією на щитку i схемі
підключення обладнання.
Нужно помнить о необходимости подключения предохранительного контура к зажиму
контактной планки, обозначенному значком
. Электропроводка, подающая питание
на плиту, должна иметь подобранную
соответствующую защиту, а дополнительно к этой защите электропроводка
может быть оборудована соответствующим выключателем-автоматом, который
обеспечивает возможность отключения
подачи электропитания в случае аварийной ситуации.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●
●
●
Обладнання може використовуватися усередині
приміщень.
Індукційна плита призначена для приготування та
підігріву страв при застосуванні відповідної кухонної посуди.
Обладнання призначене виключно для домашнього
використання. У разі його використання для цілей
бізнесу загального харчування, умови гарантії змінюються.
Монтаж та підключення плити до
електроустановки
МОНТАЖ ПЛИТИ (Рис. А)
Монтаж плити може проводитися тільки
кваліфікованою особою, що має відповідні
повноваження.
На рисунку вказані необхідні розміри та спосіб встановлення плити.
1 Виконайте отвір у стільниці відповідно до розмірів.
2 Вставте плиту в отвір i прикріпіть її знизу до стільниці
за допомогою кронштейнів та гвинтів.
● Не встановлюйте плиту над духовкою, неоснащеною
вентиляційною системою або поблизу обладнання,
що випромінює тепло.
● Не встановлюйте плиту поблизу обладнання або
предметів, що утворюють магнетичне поле (напр.
радіоприймач, телевізор та ін.).
● Упевніться, що стільниця кухонних меблів виготовлена з матеріалу відповідної теплової стійкості для
попередження її деформації внаслідок нагрівання
плити.
● Після встановлення, упевніться, що індукційна плита
оснащена надійною вентиляційною системою, а вхід
і вихід повітря незакупорені.
46
●
●
●
Електромережа, що живить індукційну плиту повинна
захищатися відповідно підібраним захистом.
Додатково електромережа повинна мати відповідний
вимикач для відсічення притоку струму в аварійній
ситуації.
Не змотуйте живильний кабель.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку.
Індукційна плита є обладнанням класу I, оснащеним приєднувальним кабелем з захисною жилою.
Обладнання виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Характеристика обладнання
Обладнання призначене виключно для домашнього
використання. У разі його використання для цілей бізнесу
загального харчування, умови гарантії змінюються.
Індукційна плита Zelmer є обладнанням, що служить для
готування і підігрівання страв. Працює за принципом
явища електромагнітної індукції. Між поверхнею плити,
та покладеним на ній індукційним посудом генерується
магнетичне поле, що утворює в ньому вихровий струм.
Протікання цього струму приводить до нагрівання посуду
та стави, яка міститься у середині.
Індукційну плиту можна застосовувати виключно
для горщиків та каструль, призначених для індукційних плит.
Утворення магнітного поля залежить від матеріалу,
з якого виготовлене днище горщика.
Вибираючи посуд, що має ці знаки на
дні, або на упакуванні маєте певність,
що вони призначені для праці з індукційною плитою.
PI-005_v02
Рекомендується вживати горщики та каструлі марки
Zelmer, призначені для праці з індукційними плитами.
Переваги індукції:
● Дуже короткий час нагрівання. Після зняття посуду
з плити відбувається автоматичне припинення нагрівання.
● Після повторного покладення посуду (протягом хвилини) відбувається автоматичне відновлення нагрівання плити.
● Швидка реакція при заміні потужності.
● Відсутність відкритого полум’я та жевріючих елементів значно обмежує пожежну небезпеку.
● Тепло генерується тільки у посуді, завдяки чому
енергія витрачається тільки з метою готування.
● Менша витрата енергії.
● Скорочений час готування.
Додаткова функція BOOSTER значно скорочує час
приготування страв.
Складові частини обладнання
1
2
3
4
(Рис. B)
Керамічна плита
Вхід повітря
Вихід повітря
Панель управління
5 BOOSTER
6 Кнопки регулювання потужності
7 Кнопки TIMER
,
,
,
Щоб переконатися, що даний посуд придатний для
використання на індукційній плиті можете вжити
магніт. Якщо він «причіпляється» до дна посуду,
він може використовуватися для індукційного
готування.
Робота з плитою
1 Уключіть плиту кнопкою
. Усі показники будуть
вказувати значення „ ”.
Якщо протягом 1 хвилини з моменту натиснення кнопки
ON/OFF не буде виконання жодна операція, плита перейде у режим очікування.
2 Покладіть посуд на вибране нагрівне поле.
3 Кнопками
,
виберіть відповідний рівень
потужності (1-9). Порвинне значення встановлене на 4.
Одночасне натиснення кнопок
,
, на даному
нагрівному полі приведе до встановлення рівня
потужності на 0 i тим самим припиняється процес
нагріву нагрівного поля.
Після зняття посуду з нагрівного поля воно перестає гріти і на показнику рівня потужності протягом 1 хвилини мигає символ „ ”. Потім нагрвне
поле виключається (символ „ ”).
Якщо під час мигання символу „ ” знову покладете
посуд на нагрівне поле, автоматично відновиться
процес нагріву на попередньо встановленому рівні.
4 Після закінчення праці виключіть плиту, натискаючи
8 Кнопка блокади
9 Кнопка ВКЛЮЧІТЬ/ВИКЛЮЧІТЬ
Максимальна потужність цілої плити складає 3500 W. У зв’язку з тим плита автоматично зменшує вихідну потужність,
a максимальна допустима сума всіх рівнів
потужності на окремих полях складає 16.
Наприкалад 4/4/4/4 або 9/0/7/0.
Підготовлення плити до праці
Після включення обладнання почуєте окремий звуковий сигнал, a всі світлові показники запаляться на бл.
1 секунду, a потім виключаться – це буде вказувати, що
індукційна плита перейшла у режим очікування.
Підбір посуду
Індукційна плита викриває, чи посуд, який знаходиться
на нагрівній плиті пристосований до роботи з індукційноюп литою.
1 Покладіть посуд на нагрівне поле.
2 Якщо показник вказує символ „ ”, посуд придатний
до праці з плитою.
3 Якщо після вибору рівня потужності можете запустити плиту, це вказує на те, що посуд може працювати
з плитою.
Пам’ятайте, щоб дно посуду було плоским,
a його діаметр складав не менше діаметра
нагрівного поля, на якому він буде використовуватися.
PI-005_v02
.
Потужність та розмір окремих нагрівних полей
Нагрівне
поле
Розмір
I
∅
180 мм
II
∅
180 мм
III
∅
180 мм
IV
∅
140 мм
Робочий режим
Потужність не
більше
Звичайний режим
2000 W
З функцією
BOOSTER
2800 W
Звичайний режим
1500 W
З функцією
BOOSTER
2000 W
Звичайний режим
2000 W
З функцією
BOOSTER
2800 W
Звичайний режим
1500 W
З функцією
BOOSTER
2000 W
47
ПОКАЗНИК ТЕПЛА
Функція TIMER
Під час користування плитою протягом довготривалого
часу, тепло на даному нагрівному полі зберігається
ще протягом хвилини після її виключення. Cимвол, що
висвітлюється „ ” на індикаторі потужності даного нагрівного поля перестерігає від випадкового доторкання до
розігрітого місця.
1 На вибраному нагрівному полі, кнопками
,
виберіть відповідний рівень потужності.
2 Протягом 5 сек. (час мигання показника потужності)
ВИЯВЛЕННЯ НЕВІДПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ
ний час (не більше 120 хвилин). Притримання кнопки
Якщо на плиті залишиться об’єкт невідповідних розмірів
(ножиці, ніж, вилка, ключі та ін.) або немагнітний посуд,
плита автоматично перейде у режим очікування
ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ
Плита оснащена убудованим датчиком, що вимірює
температуру усередині плити. У разі перевищення
допустимого значення температури індукційна плита
автоматично виключиться.
АВТОМАТИЧНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ ПЛИТИ
У ситуації, якщо дане нагрівне поле працює, a Ви не
виконуєте на ньому жодної дії, плита автоматично виключається через встановлений час, який залежить від рівня
встановленої потужності. Дивись таблиця нижче:
або
,
встановіть відповід-
приводить до стрибка через кожні 10 хвилин).
3 Підтвердіть настроювання знову натискаючи
.
Через завданий час почуєте окремий звуковий сигнал
i нагрівне поле виключиться.
● Щоб анулювати функцію TIMER під час її дії натисніть
одночасно
,
.
Символ крапки, що висвітлюється при індикаторі
потужності (напр. „ ” сигналізує присвоєння функції TIMER даному нагрівному полю.
не виберете жодного
Якщо перед натисненням
з нагрівних полей (протягом 5 сек.), тоді функція
TIMER не буде присвоєна жодному нагрівному полю.
Через встановлений час пролунає тільки звуковий
сигнал тривалістю 30 секунд.
Рівень потужності
Час
1-3
8 годин
4-6
4 години
Функція LOCK дозволяє заблокувати дію всіх кнопок на
7-9
2 години
плиті (за винятком кнопок
Функція BOOSTER
Функція BOOSTER полягає у короткочасному збільшенні
потужності на даному нагрівному полі.
Функція BOOSTER діє не більше 5 хвилин,
потім нагрівне поле повертається у попередньо встановлений режим потужності.
Щоб включити BOOSTER індикатор
потужності на нагрівному полі, на якому
доступна функція повинен мигати.
1 Натисніть кнопку
.
2 На індикаторі рівня потужності нагрівного поля запалиться символ „ ” i нагрівне поле почне гріти з максимальною силою.
3 Натисніть кнопку
, щоб виключити BOOSTER.
Рівень потужності на нагрівному полі повертається
у попередньо встановлений режим.
У момент активування функції BOOSTER
на одному з нагрівних полей інші діючі поля
будуть автоматично виключені.
Функція LOCK
та
).
1 Натисніть
, щоб заблокувати дію кнопок.
2 На дисплеї функції TIMER появиться напис „
”.
3 Щоб зняти блокаду кнопок, повторно натисніть і притримайте
.
Очищення і зберігання
Пам’ятайте про постійне утримання плити
у чистоті.
Перед початком очищування, відключіть
плиту від мережі.
●
●
●
●
●
48
i кнопками
натисніть
Для очищення плити не вживайте оснащення для
чищення парою.
Легке забруднення зволожіть зпочатку теплою
водою, a потім за допомогою губки протріть досуха.
Сильне забруднення зволожіть зпочатку теплою
водою, a потім за допомогою спеціальної губки для
чищення скла, протріть досуха.
Залишки каменю та інші осадки усувайте шляхом
нанесення на забруднене місце невелику кількість спеціального препарату для чищення керамічного скла або
білого винного оцту, a потім зітріть досуха ганчіркою.
Солодощі, розплавлений алюміній, пластмасу
усувайте за допомогою скребачки для скла, a потім
протріть місце зволоженою ганчіркою. За необхідністю
вжийте препарат для чищення керамічного скла.
PI-005_v02
Висвітлювання та контроль помилок
Нижче вказуються найчастіші проблеми та способи
їхнього вирішення.
У разі неправильної дії індукційна плита автоматично
включає захисний режим i висвітлює один з нижчевказаних кодів:
F0/F1/F2 – ВІДСУТНІСТЬ ВЕНТИЛЯЦІЇ – зв’яжіться з сервісним центром.
F3-F8 – АВАРІЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ – зв’яжіться
з сервісним центром.
E1/E2 – НЕПРАВИЛЬНА НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ – виключіть і повторно включіть обладнання. Якщо проблема не
зникне, зв’яжіться з сервісним центром.
E3/E4 – НЕПРАВИЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА – перевірте
посуд.
E5/E6 – НЕПРАВИЛЬНЕ РОЗХОДЖЕННЯ ТЕПЛА –
виключіть і після охолодження повторно включіть обладнання.
Забороняється проводити ремонт самостійно!
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
●
●
●
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
●
●
●
●
●
Матеріали упаковки можуть бути небезпечними для
дітей!
Просимо звернутися в пункт збору вторинної сировини (рециклінгу) з метою знищення упаковки або
пристрою. Слід відрізати кабель живлення та знищити пристрій, котрий закриває дверцята.
Картонна упаковка виготовляється з паперу, отриманого в результаті рециклінгу, і її необхідно здати
у пункт збору макулатури для вторинної переробки
(рециклінгу).
Гарантуючи факт, що цей товар був належним чином
знищений, Ви допомагаєте запобігти негативним
наслідкам для навколишнього середовища і здоров‘я
людей, які можуть виникнути у випадку неправильного поводження з відходами цього товару.
Для отримання більш детальної інформації щодо
рециклінгу цього товару, просимо сконтактуватися з
відповідною місцевою службою або фірмою, котра
займається вивезенням сміття.
PI-005_v02
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
49
EN
seal
A
airflow
B
2
II
1
III
5
I
7
6
IV
3
50
6
4
8
9
PI-005_v02
EN
Dear Customers!
●
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
●
Important safety instructions
Read the entire instruction manual before operating
the appliance.
Make sure you understand all of the information
provided below.
●
Please contact your doctor or the manufacturer of the
active implant as the magnetic field generated during
the operation of the hob may interfere with the implant.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are aged from 8 years and above and supervised.
The appliance and its accessible parts become hot
during use. Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8 years of age
shall be kept away unless continuously supervised.
Danger! / Warning!
Health hazard
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Never use the induction hob to heat rooms or to heat
liquids and materials that are harmful or volatile etc.
Never use the induction hob to heat sealed canned
food. The can may explode. Remove at least the lid
from the can.
Never place metal items on the induction hob such
as knives, forks, spoons, lids as they may become
hot. There is a considerable number of small items
which may be treated by the appliance as an induction
cooking utensil. In such a case the hob will start heating
and shall transfer heat to the items on the hob.
If the surface of the hob is damaged disconnect the
appliance from the mains supply to avoid the hazard
of an electric shock.
Do not operate the appliance if it has a damaged cord
or if the housing is visibly damaged.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user.
In the event of a voltage drop all settings and indications
shall be reset. Please take all necessary precautions
as the heating zone heated before the voltage drop
shall not be controlled by the indicator.
In case of defects please contact a qualified ZELMER
service center.
Some elements become hot when the hob is
operating.
Do not touch hot surfaces of the appliance. Scalding
risk! Allow the appliance to cool before cleaning.
After operation, switch off the heating zone with the
adjuster and do not rely on the indications of the utensil
detector.
The induction hob may be a hazard for persons with
a pacemaker or other active implants.
PI-005_v02
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
The diameter of the induction cooking utensil must
be at least equal to the diameter of the heating zone
used.
Never cook food products in aluminum foil.
Never place food products wrapped in aluminum foil
or in aluminum trays on the induction hob as heated
aluminum will melt and may damage the appliance.
Do not place empty containers and dishes on the
appliance.
Never use the induction hob with empty utensils.
Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the hob. They
may remove the graphic information symbols such as:
marks, warning signs etc.
The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
The ceramic hob is sensitive to strokes e.g. with
a seasoning container, salt cellar etc.
Sugar may react with the hob leaving non-removable
stains. Always remove all stains containing sugar from
the hob.
Do not place aluminum or plastic items on the hot hob.
Danger of fire: do not store items on the cooking
surfaces.
Unattended cooking on a hob with fat or oil can
be dangerous and may result in fire. NEVER try to
extinguish a fire with water, but switch off the appliance
and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
51
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●
●
●
The appliance may only be used indoors.
The induction cooker is designated to prepare and
heat food in appropriate utensils suitable for induction
cooking.
The appliance is intended for household use only. The
warranty conditions change if the appliance is used in
gastronomic business.
Hob assembly and installation to the mains
supply
HOB ASSEMBLY (Fig. A)
The hob may be installed only by a qualified
installer having a relevant authorization.
The dimensions and the manner of assembling the hob are
indicated in the figure.
1 Make an opening in the cabinet table top according to
the given dimensions.
2 Install the hob in the opening and fix the hob to the
cabinet table top using brackets and screws.
● Never install the hob above an oven which is not
equipped with a ventilation device or near heat
generating appliances.
● Do not install the hob near appliances or devices which
generate magnetic field (e.g. radio, TV, etc.).
● Make sure the cabinet table top is made of heat resistant
material to avoid its deformation caused by the heat
radiation from the hob.
● After installation, make sure the induction hob is well
ventilated and the air inlet and outlet are not blocked.
INSTALLATION TO THE MAINS SUPPLY
Before connecting the appliance to the mains supply
read the information on the rating label and on the
appliance connection scheme.
Please remember, there is an obligation to
connect a protection circuit to the clamp of
the connection terminal strip marked with the
sign. The wiring system powering the plate
should be protected by an appropriately chosen
safeguard, and additionally to protect the power
line it may have a proper switch cutting off the
power supply in case of emergency.
●
●
●
52
The mains supply must be equipped with an appropriate
fuse.
Additionally, the mains supply must be equipped with
an appropriate circuit breaker which disconnects the
appliance from the mains supply in emergency situations.
Do not shorten the cord.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
The induction hob is a I class appliance equipped with a cord
having a grounding wire.
The appliance meets the requirements of the applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Product description
The appliance is intended for household use only. The
warranty conditions change if the appliance is used in
gastronomic business.
Zelmer induction hob is designated to cook and heat
food products. It operates based on the principle of the
electromagnetic induction. Magnetic filed which creates
rotary currents is generated between the hob surface and the
induction utensil. The flow of such currents causes to utensil
as well as the food products inside the utensil to heat.
The induction hob may only be used with pans and
cooking pots designated for induction cooking.
The generation of the magnetic filed depends on the material
of the pot underside.
The selection of utensils marked by this
symbol on the underside or the
packaging ensures that the utensils are designated for use
with the induction hob.
It is recommended to use Zelmer pans and pots
designated for use with induction hobs.
The advantages of induction:
Very short heating time. The removal of the utensil from
the hob automatically stops the heating.
● After placing the utensil again on the hob (within
a minute), the hob will automatically restart heating.
● Fast reaction upon the change of power.
● Lack of open flame and glowing elements considerably
reduces fire risk.
● The heat is generated only in the pot thanks to which the
energy is used solely for cooking purposes.
● Lower energy consumption.
● Shorter cooking time.
The additional BOOSTER function considerably shortens
the cooking time.
●
Appliance parts
1
2
3
4
(Fig. C)
Ceramic plate
Air inlet
Air outlet
Control panel
5 BOOSTER
PI-005_v02
6 Power adjustment buttons
7 TIMER buttons
,
,
Power and size of the individual heating zones
,
8 Lock button
9 ON/OFF button
Heating
zone
Size
I
∅
180 mm
Operation mode
Maximum power
Normal mode
2000 W
Preparing the appliance for operation
After switching on the appliance a single beep will be heard
and all indicators will light for about 1 second – it means that
the induction hob is in the standby mode.
Selection of utensils
The induction hob detects if the utensil placed on the heating
zone is suitable for use with the appliance.
1 Place the utensil on the heating zone.
2 If the indicator shows the symbol “ ”, the utensil is not
suitable for use with the induction hob.
3 If it is possible to operate the appliance after setting the
power level, it means that the utensil may be used with the hob.
Make sure that the bottom of the utensil is flat
and that its diameter must be at least equal to
the diameter of the heating zone used.
You may use a magnet to check of the utensil is suitable for
use with the induction hob. If the magnet “attaches” to the
bottom of the utensil, it may be used for induction cooking.
1 Switch on the hob with the
button. All indicators will
show “ ”.
In case there is no operation within 1 minute since the
moment of pressing ON/OFF button, the plate shall charge
to stand-by mode.
2 Place the utensil in the selected heating zone.
3 Select the desired power level (1-9) using the
,
buttons. The default setting is 4.
,
buttons for the
If you simultaneously press the
given heating zone, the power setting will be reduced to
0 and the heating zone will stop operating.
After removing the utensil from the heating zone, the
heating zone stops operating and the symbol “ ” on the
power level indicator will flash for one minute. After that
the heating zone switches off (symbol “ ”).
If you place the utensil back on the heating zone
when the symbol “ ” is flashing, the heating zone will
automatically return to heating at the previous setting.
button.
The maximum power of the complete plate is 3500
W. Therefore the plate automatically reduces the
output power, and the maximum admissible sum
of all power levels of particular heating zones
amounts 16. For instance 4/4/4/4 or 9/0/7/0.
PI-005_v02
∅
180 mm
III
∅
180 mm
IV
∅
140 mm
2800 W
Normal mode
1500 W
BOOSTER
function
2000 W
Normal mode
2000 W
BOOSTER
function
2800 W
Normal mode
1500 W
BOOSTER
function
2000 W
HEAT INDICATOR
When using the hob for a longer period of time, the given
heating zone remains hot for some time after switching the
appliance off. The symbol “ ” on the power indicator of the
given heating zone warns against accidental touching of the
hot hob.
DETECTING IMPROPER ITEMS
If an item of an improper size (scissors, knife, fork, keys
etc.) or a non-magnetic utensil is placed on the hob, it will
automatically switch to the standby mode
OVERHEAT PROTECTION
Operating the hob
4 After operation, switch off the hob with the
II
BOOSTER
function
The hob is equipped with a built-in sensor, which measures
the temperature inside the hob. If the permitted temperature
value is exceeded, the induction hob will automatically
switch off.
AUTOMATIC SWITCH OFF
When the heating zone is switched on without any operation,
the hob will switch off automatically upon the lapse of a default
time depending on the set power level. See table below:
Power level
Time
1-3
8 hours
4-6
4 hours
7-9
2 hours
BOOSTER function
The BOOSTER function temporarily increases the power of
the given heating zone.
The BOOSTER function operates for a maximum
of 5 minutes and afterwards the heating zone
returns to the previous power setting.
To switch on the BOOSTER function, the power
indicator on given heating zone must flash.
1 Press the
button.
53
2 The symbol “ ” will appear on the power level indicator
and the heating zone will start operating with the maximum
power.
3 Press the
button to switch off the BOOSTER
function. The power level of the heating zone will return to
the previous setting.
When activating BOOSTER function for one
heating zone, the other heating zones in
operation are switched off automatically.
TIMER function
1 Select the desired power level of the selected heating
zone using the
,
buttons.
2 Press the
button within 5 seconds (when the power
indicator is flashing) and set the desired time (max. 120
minutes) with the
,
buttons. If you press and hold
the
or
button, the time will respectively increase or
decrease by 10 minutes.
3 Confirm the settings by pressing the
button. Upon
the lapse of the set time a single beep will be heard and the
heating zone will switch off.
● To cancel the TIMER function during operation,
simultaneously press the
,
buttons.
A glowing dot symbol next to the power indicator e.g.
“ ” indicates that the TIMER function is enabled for the
given heating zone.
If you do not select any heating zone (within 5 seconds)
before pressing the
button, the TIMER function will
not be set to any heating zone. After the lapse of the set
time, a 30-second beep will be heard.
LOCK function
The LOCK function enables to block all the buttons (except
for
and
buttons).
1 Press
to block the buttons.
2 The TIMER indicator will show the symbol “
”.
3 To unblock the buttons press and hold the
button.
Cleaning and maintenance
●
●
Display and control of errors
The most common problems together with the remedies are
described below.
In case of a malfunction, the induction hob will automatically
switch on the protective mode and one of the following codes
will be displayed:
F0/F1/F2 – NO VENTILATION – contact the service center.
F3-F8 – INCORRECT VOLTAGE – switch the appliance off
and switch it back on. If the problem persists, contact the
service center.
E3/E4 – INCORRECT TEMPERATURE – check the utensil.
E5/E6 – INCORRECT HEAT DISTRIBUTION – switch off the
appliance, allow to cool down and switch it back on.
Never attempt to repair the appliance by
yourself!
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
●
●
●
●
Remember to keep the hob clean.
Unplug the appliance and before cleaning.
●
●
●
54
Do not use steam jets to clean the hob.
Light dirt wipe the hob with a cloth socked in lukewarm
water wipe until dry with a sponge.
Heavy dirt wipe the hob with a cloth socked in lukewarm
water wipe until dry with a special sponge for cleaning
glass.
Limestone and other residue remove the dirt by
applying a small amount of special substance for
cleaning ceramic glass or white wine vinegar and next
wipe with a dry cloth.
Sweetmeat, melt aluminum, plastic remove by using
a special scraper suitable for cleaning glass and next
wipe with a damp cloth. If necessary use a special
substance for cleaning ceramic glass.
●
Packaging materials may be hazardous for children!
Please visit a recycling point to dispose of the packaging
or the device. The power cable should be cut off and the
door lock destroyed.
The cardboard box is produced from recycled paper and
should be handed over for recycling.
By making sure the product was properly removed,
you help to prevent any negative effects that may be
hazardous to the environment or human health caused
by improper waste management of the product.
For further information on recycling of our product,
please contact your local government or waste disposal
company.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
PI-005_v02
PI-005_v02
PI-005_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising