Zelmer | ZEC26I15C0 | User manual | Zelmer ZEC26I15C0 User Manual

Zelmer ZEC26I15C0 User Manual
Płyta grzejna
ZEC2.I15..
[pl] Instrukcja obsługi i montażu
ZEC2.I15..
‘
‘
‘
‘
‘
: :
‘
: :
‘
: :
,(&
2
Ø = cm
ë Spis treści
nuIrsp][ktalcojbmiłgnatżu
INSTRUKCJA MONTAŻU ...........................................................4
Montaż.....................................................................................4
Ważne wskazówki..........................................................................6
Przygotowanie mebli do montażu, rysunki 1/2/3/4 ...............6
Instalacja urządzenia, rysunki 5/6 ..............................................7
Zmiana natężenia prądu podłączenia 13 / 16 / 20 amperów,
rysunek 7.........................................................................................7
Demontaż urządzenia....................................................................7
INSTRUKCJA OBSŁUGI .............................................................8
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ...............................8
Przyczyny uszkodzeń ....................................................................9
Ochrona środowiska ...........................................................10
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie środowiska
naturalnego .................................................................................. 10
Rady dotyczące oszczędzania energii.................................... 10
Gotowanie indukcyjne .........................................................10
Zalety gotowania indukcyjnego................................................ 10
Naczynia ....................................................................................... 10
Informacje na temat urządzenia .........................................11
Panel sterowania......................................................................... 11
Strefy grzejne ............................................................................... 11
Wskaźnik ciepła resztkowego .................................................. 12
Programowanie płyty kuchenki ..........................................12
Włączanie i wyłączanie płyty kuchenki ................................... 12
Programowanie strefy grzejnej ................................................. 12
Tabela gotowania........................................................................ 13
Funkcja zabezpieczenia dzieci ...........................................14
Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia dzieci...................... 14
Automatyczna funkcja zabezpieczenia dzieci ....................... 14
Funkcja Powerboost ............................................................14
Włączanie .................................................................................... 14
Wyłączanie ................................................................................... 14
Funkcja programowania czasu...........................................15
Automatyczne wyłączanie strefy grzejnej ............................... 15
Zegar z powiadomieniem akustycznym ................................. 15
Automatyczne ograniczenie czasu działania ....................15
Ustawienia podstawowe......................................................16
Dostęp do ustawień podstawowych........................................ 17
Konserwacja i czyszczenie .................................................17
Płyta kuchenki ............................................................................. 17
Rama płyty kuchenki.................................................................. 17
Usuwanie usterki .................................................................17
Zwykły hałas podczas działania urządzenia.......................... 18
Serwis ...................................................................................19
3
INSTRUKCJA MONTAŻU
Montaż
‘
[
ƒ
5
%
'
ƒ&
(
$
PLQ
%
PLQ
PLQ
$ &
'
PLQ
PLQ
PLQ PLQ
PLQ
&
D
(
PLQ 4
E
PLQ PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
PLQ
D
E
PLQ
PLQ
PLQ
5
91a
/
1
9
9
D
E
F
G
Ważne wskazówki
Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo podczas użytkowania
zapewnione jest wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie
zostało zainstalowane poprawnie pod względem technicznym i
zgodnie z niniejszą instrukcją montażu. Za szkody powstałe w
wyniku nieodpowiedniego montażu odpowiedzialna będzie
osoba instalująca.
Podłączenie elektryczne: powierzać wyłącznie
upoważnionemu technikowi specjaliście. Należy przestrzegać
rozporządzeń miejscowej firmy dostarczającej energię
elektryczną.
Rodzaj podłączenia: urządzenie posiada stopień ochrony I i
można go używać wyłącznie z uziemionym przyłączem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe
funkcjonowanie urządzenia i ewentualne szkody spowodowane
przez niewłaściwą instalację elektryczną.
Instalacja: urządzenie powinno być podłączone do instalacji
stałej, w której należy zastosować odłączniki od instalacji stałej,
zgodnie z normami dotyczącymi instalacji.
Montaż w zabudowie pod blatem: płyty indukcyjne mogą być
instalowane wyłącznie na szafkach, piekarnikach z systemem
wymuszonej wentylacji tej samej marki lub na zmywarkach do
naczyń tej samej marki. Pod płytą kuchenki nie mogą być
instalowane lodówki, piekarniki bez systemu wentylacji lub
pralki.
6
Kabel zasilania: nie zaciskać kabla zasilania ani nie
przeprowadzać go przy ostrych brzegach. Jeśli poniżej
zamontowany jest piekarnik, przeprowadzić kabel przy tylnych
rogach piekarnika aż do puszki przyłączeniowej. Kabel
zasilania należy ułożyć w ten sposób, aby nie dotykał
nagrzanych części płyty kuchenki lub piekarnika.
Blat: płaski, poziomy, stabilny. Postępować zgodnie ze
wskazówkami producenta blatu.
Gwarancja: nieprawidłowo wykonana instalacja, podłączenie
lub montaż powoduje utratę ważności gwarancji produktu.
Wskazówka: Wszelkie czynności wewnątrz urządzenia,
włącznie z wymianą kabla zasilania, powinny zostać wykonane
przez odpowiednio przeszkolonych pracowników technicznych
Serwisu Technicznego.
Przygotowanie mebli do montażu,
rysunki 1/2/3/4
Meble w zabudowie: odporne na temperaturę minimum 90°C.
Otwór: usunąć wióry po wykonaniu wycięcia.
Powierzchnie wycięcia: uszczelnić materiałem odpornym na
wysoką temperaturę.
Montaż na szafce, rysunek 2a
Jeśli płyta została zainstalowana na szafce, wówczas
przedmioty metalowe znajdujące się w szafce mogą nagrzać
się do wysokiej temperatury z powodu recyrkulacji powietrza
wypływającego z systemu wentylacji płyty. W tym przypadku,
zaleca się zastosowanie podpory przedzielającej.
Podpora przedzielająca: można użyć drewnianego panelu
(rysunek 3) lub nabyć odpowiednie akcesorium w naszym
Serwisie Technicznym. Kod referencyjny opisywanego
akcesorium to 686002.
Blat: powinien mieć grubość minimum 20 mm.
Odstęp między górną częścią zabudowy, a górną częścią
szafki powinien wynosić 65 mm.
Montaż na piekarniku, rysunek 2b
Blat: powinien mieć grubość minimum 30 mm.
Wskazówka: Sprawdzić możliwości montażu w instrukcji
montażu piekarnika, jeśli trzeba zwiększyć odstęp między płytą
grzewczą a piekarnikiem.
Wentylacja: Odstęp między piekarnikiem a płytą grzewczą
powinien wynosić co najmniej 5 mm.
Montaż nad zmywarką do naczyń
Należy zamontować akcesorium przedzielające. O to
akcesorium można poprosić w naszym Serwisie Technicznym.
Kod referencyjny opisywanego akcesorium to 686002.
Blat: powinien mieć grubość minimum 20 mm i maksimum
40 mm.
Odstęp między górną częścią zabudowy i górną częścią
zmywarki do naczyń powinien wynosić:
■
■
60 mm, w przypadku instalowania na zmywarce
kompaktowej.
65 mm, w przypadku instalowania na zmywarce
niekompaktowej.
Zmiana natężenia prądu podłączenia
13 / 16 / 20 amperów, rysunek 7
Przed rozpoczęciem użytkowania płyty, należy sprawdzić, czy
natężenie prądu podłączenia płyty jest prawidłowe.
Aby zmienić natężenie prądu w płycie, wykonać następujące
czynności:
1. Włączyć płytę kuchenki za pomocą wyłącznika głównego. Nie
ustawiać żadnych naczyń na strefach grzejnych.
2. W ciągu następnych 60 sekund, ustawić we wszystkich
strefach grzejnych odpowiedni poziom mocy, zgodnie z
wymaganym natężeniem prądu podłączenia, patrz tabela.
Poziom mocy
Natężenie prądu podłączenia w amperach
‚
20 A
ƒ
16 A
„
13 A
3. Wyłączyć strefy grzejne, jedna po drugiej, rozpoczynając od
prawej dolnej strefy grzejnej, a następnie w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Na wyświetlaczu bocznych stref grzejnych po prawej stronie
pokazuje się wybrane natężenie prądu podłączenia.
5. Wyłączyć płytę kuchenki za pomocą wyłącznika głównego.
Wybrane natężenie prądu podłączenia zostało prawidłowo
zapisane w pamięci.
Wentylacja, rysunek 4
Demontaż urządzenia
Mając na względzie odpowiednią wentylację płyty, należy
zapewnić:
Wyjąć płytę kuchenki, wypychając ją od dołu.
■
■
Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
otwór w górnej części tylnej ścianki mebla (rysunek 4a).
Uwaga!
odstęp między tylną częścią mebla a ścianką kuchenki
(rysunek 4b).
Możliwość uszkodzenia urządzenia! Nie próbować wyjmować
urządzenia, stosując dźwignię od góry.
Instalacja urządzenia, rysunki 5/6
Wskazówka: Podczas montażu płyty grzewczej używać rękawic
ochronnych. Powierzchnie, które nie są widoczne, mogą mieć
ostre krawędzie.
Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić jego
działanie.
■
■
Napięcie, patrz tabliczka znamionowa.
Podłączyć obowiązkowo według schematu podłączenia
(rysunek 6).
1. Brązowy
2. Niebieski
3. Żółto-zielony
7
INSTRUKCJA OBSŁUGI
: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję obsługi i montażu oraz
metryczkę urządzenia należy zachować do
późniejszego wglądu lub dla kolejnego
użytkownika.
Sprawdzić stan urządzenia po wyjęciu z
opakowania. W przypadku, gdy urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu, nie
należy go podłączać, lecz skontaktować się
z Serwisem Technicznym i zgłosić na
piśmie zaistniałe uszkodzenia, gdyż w
przeciwnym przypadku utraci się prawo do
jakiegokolwiek rodzaju odszkodowania.
Niniejsze urządzenie powinno być
zamontowane zgodnie z załączonymi
instrukcjami montażu.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Urządzenia należy
używać wyłącznie do przygotowywania
potraw i napojów. Nie zostawiać
włączonego urządzenia bez nadzoru.
Urządzenia używać wyłącznie w
zamkniętych pomieszczeniach.
Nie używać pokryw do płyt grzejnych. Mogą
one prowadzić do wypadków, np. w wyniku
przegrzania, zapłonu lub rozpryskiwania się
materiałów.
Nie używać nieodpowiednich systemów
zabezpieczających ani barierek dla dzieci.
Mogą one prowadzić do wypadków
Urządzenie nie jest przystosowane do pracy
z zewnętrznym zegarem sterującym ani z
systemem zdalnego sterowania.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
osoby nie posiadające wystarczającego
doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone,
jak właściwie obsługiwać urządzenie i są
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba
że mają one ukończone 8 lat i są
nadzorowane przez osobę dorosłą.
8
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
W przypadku posiadania rozrusznika serca
lub podobnego urządzenia medycznego,
należy szczególnie uważać podczas
użytkowania lub podczas zbliżania się
działających kuchenek indukcyjnych.
Skonsultować się z lekarzem lub
producentem urządzenia medycznego w
celu upewnienia się, czy spełnia
obowiązujące normy, oraz poinformowania
się o ewentualnych niekompatybilnościach.
Niebezpieczeństwo pożaru!
■ Gorący olej lub tłuszcz może szybko
zapalić się. Nigdy nie pozostawiać
rozgrzanego tłuszczu lub oleju bez
nadzoru. Nigdy nie gasić ognia wodą.
Wyłączyć pole grzejne. Ostrożnie stłumić
ogień używając pokrywki, koca
gaśniczego lub podobnego przedmiotu.
■ Pola grzejne są bardzo gorące. Nigdy nie
odkładać łatwopalnych przedmiotów na
płytę grzejną. Nie używać płyty grzejnej do
przechowywania jakichkolwiek
przedmiotów.
■ Urządzenie jest bardzo gorące. Nie
przechowywać przedmiotów łatwopalnych
ani sprayów w szufladach znajdujących
się bezpośrednio pod płytą grzejną.
■ Płyta grzejna wyłącza się samoczynnie i
nie można jej uruchomić. Później może
włączyć się samoczynnie. Wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
■ Pola grzejne i ich otoczenie, zwłaszcza
ewentualnie znajdująca się rama płyty
grzejnej, bardzo się nagrzewają. Nie
dotykać gorących powierzchni. Nie
pozwalać dzieciom zbliżać się do
urządzenia.
■ Pole grzejne grzeje, lecz wskaźnik nie
działa. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo pożaru!!
Niebezpieczeństwo pożaru!!
Niebezpieczeństwo pożaru!!
Niebezpieczeństwo poparzenia!!
Niebezpieczeństwo poparzenia!!
Metalowe przedmioty bardzo szybko
nagrzewają się na płycie grzejnej. Nigdy
nie odkładać na płytę grzejną metalowych
przedmiotów, takich jak noże, widelce,
łyżki i pokrywki.
■ Po każdorazowym użyciu, zawsze
wyłączać płytę kuchenki za pomocą
głównego wyłącznika. Nie należy czekać,
aż płyta kuchenki wyłączy się
automatycznie z powodu braku naczynia.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
■ Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy
stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie
przeszkoleni technicy serwisu mogą
przeprowadzać naprawy i wymieniać
uszkodzone przewody przyłączeniowe.
Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
■ Wnikająca wilgoć może spowodować
porażenie prądem. Nie używać myjek
wysokociśnieniowych ani parowych.
■ Uszkodzone urządzenie może prowadzić
do porażenia prądem. Nigdy nie włączać
uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
■ Pęknięcia lub zarysowania ceramiki
szklanej mogą spowodować porażenie
prądem. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
■
Niebezpieczeństwo pożaru!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Niebezpieczeństwo awarii!
Płyta jest wyposażona w wentylator
umieszczony w dolnej części. Jeśli pod
płytą kuchenki znajduje się szuflada, nie
należy używać jej do przechowywania
drobnych przedmiotów lub papierów,
ponieważ mogą one zostać wessane i
spowodować uszkodzenie wentylatora lub
osłabić działanie funkcji chłodzenia.
Pomiędzy zawartością szuflady i wejściem
wentylatora należy pozostawić minimum
2 cm prześwitu.
Niebezpieczeństwo obrażeń!!
■ W przypadku gotowania w kąpieli wodnej
może dojść do rozpryśnięcia płyty grzejnej
i naczynia w wyniku przegrzania. Naczynie
w kąpieli wodnej nie powinno
bezpośrednio dotykać dna wypełnionego
wodą garnka. Używać wyłącznie
żaroodpornych naczyń do gotowania.
■ Jeśli powierzchnia między polem grzejnym
a spodem garnka jest mokra, garnki mogą
nagle "podskoczyć". Pole grzejne i spód
garnka muszą być zawsze suche.
Niebezpieczeństwo obrażeń!!
Przyczyny uszkodzeń
Uwaga!
■
■
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!!
■
■
■
Chropowate dna naczyń mogą porysować płytę kuchenki.
Nigdy nie umieszczać pustych naczyń w strefach grzejnych.
Może to spowodować uszkodzenia.
Nigdy nie umieszczać gorących naczyń na panelu
sterowania, polach wskaźników i ramie płyty kuchenki. Może
to spowodować uszkodzenia.
Upadek twardych lub spiczastych przedmiotów na płytę
kuchenki może spowodować uszkodzenia.
Pozostawienie folii aluminiowej oraz naczyń z plastiku na
strefie grzejnej spowoduje ich stopienie. Nie zaleca się
używania foli ochronnej na płycie kuchenki.
Ogólny widok
W poniższej tabeli przedstawione są najczęstsze uszkodzenia:
Uszkodzenia
Przyczyna
Działanie
Plamy
Rozlane potrawy
Usunąć natychmiast rozlane potrawy za pomocą skrobaka do szkła.
Nieodpowiednie środki czyszczące
Należy używać środków czyszczących odpowiednich do płyty kuchenki.
Sól, cukier i piasek
Nie używać płyty kuchenki jako tacy lub powierzchni do pracy.
Szorstkie dna naczyń zarysowują
powierzchnię witroceramiczną
Sprawdzić naczynia.
Nieodpowiednie środki czyszczące
Należy używać środków czyszczących odpowiednich do płyty kuchenki.
Tarcie naczyń
Przy przemieszczaniu garnków i patelni należy je podnosić.
Zarysowania
Odbarwienia
Odpryski
Cukier, substancje z wysoką zawarto- Usunąć natychmiast rozsypane składniki potrawy za pomocą skrobaka do
ścią cukru
szkła.
9
Ochrona środowiska
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie
środowiska naturalnego
Rady dotyczące oszczędzania energii
■
Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia
29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być umieszczany
łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe
postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
■
■
■
■
■
Zawsze używać pokrywki odpowiedniej dla każdego garnka.
Gdy gotuje się bez przykrycia, zużywa się dużo więcej
energii. Stosować szklaną pokrywkę, aby móc zaglądać do
naczynia, bez konieczności podnoszenia pokrywki.
Używać naczyń o płaskim dnie. Naczynia nie posiadające
płaskiego dna powodują większe zużycie energii.
Średnica dna naczyń powinna odpowiadać wielkości strefy
grzejnej. Uwaga: producenci naczyń zazwyczaj wskazują
górną średnicę naczynia, która najczęściej jest większa od
średnicy podstawy naczynia.
Używać małego naczynia do gotowania małych ilości potraw.
Duże, nie do końca wypełnione naczynie wymaga użycia
dużej ilości energii.
Przy gotowaniu, używać małej ilości wody. W ten sposób
oszczędza się energię i zachowuje się wszystkie witaminy i
minerały w warzywach.
Wybrać najniższy poziom mocy pozwalający na podtrzymanie
gotowania. Przy zbyt wysokim poziomie mocy, zużywa się
niepotrzebnie energię.
Gotowanie indukcyjne
Zalety gotowania indukcyjnego
Gotowanie indukcyjne stanowi radykalną zmianę w tradycyjnym
sposobie podgrzewania, gdyż ciepło wytwarza się
bezpośrednio w naczyniu. Z tego względu metoda ta posiada
szereg korzyści:
■
■
■
■
Oszczędność czasu przy gotowaniu i smażeniu, dzięki
bezpośredniemu ogrzewaniu naczynia.
Oszczędność energii.
Łatwiejsza konserwacja i czyszczenie. Potrawy, które
wykipiały, nie przypalają się tak szybko.
Czujnik ciepła i bezpieczeństwa; zasilanie płyty jest włączane
lub odcinane natychmiast po dotknięciu elementu
sterującego. Indukcyjna strefa grzejna przestaje wydzielać
ciepło, jeśli zdejmuje się naczynie bez uprzedniego
wyłączenia strefy.
Naczynia
Do gotowania indukcyjnego można używać wyłącznie naczyń
ferromagnetycznych, z materiałów takich jak:
■
stal emaliowana
■
żeliwo
■
specjalne naczynia ze stali nierdzewnej do gotowania
indukcyjnego.
Aby stwierdzić, czy naczynia są odpowiednie, należy sprawdzić,
czy podstawa naczynia przyciąga magnes.
10
Istnieje inny rodzaj naczyń dostosowanych do podgrzewania
indukcyjnego, których dno nie jest w całości ferromagnetyczne.
W przypadku stosowania dużych
naczyń z dnem ferromagnetycznym o mniejszej średnicy,
nagrzewa się wyłącznie część
ferromagnetyczna, co powoduje, że nie można uzyskać równomiernego rozprowadzenia
ciepła w naczyniu.
Elementy aluminiowe umieszczone w podstawie naczyń
zmniejszają obszar ferromagnetyczny, w związku z tym dostarczona ilość ciepła może być
mniejsza lub mogą wystąpić problemy z wykryciem naczynia, a
nawet może zdarzyć się, że
naczynie nie zostanie wykryte.
Aby uzyskać dobre wyniki gotowania, zaleca się, aby średnica
części ferromagnetycznej naczynia była dostosowana do wielkości strefy grzejnej. Jeśli naczynie
nie zostaje wykryte w strefie
grzejnej, należy wypróbować je
w strefie grzejnej o bezpośrednio
mniejszej średnicy.
Nieodpowiednie naczynia
Nigdy nie używać płyt rozpraszających ciepło ani naczyń z:
■
cienkiej, zwykłej stali
■
szkła
■
gliny
■
miedzi
■
aluminium
wskaźniku będzie migał. Postawić odpowiednie naczynie, aby
spowodować wyłączenie migania. Po upływie ponad 90
sekund, strefa grzejna wyłączy się automatycznie.
Puste naczynia lub naczynia z cienkim dnem
Charakterystyka dna naczynia
Charakterystyka dna naczyń może mieć wpływ na jednolitość
wyniku gotowania. Naczynia zrobione z materiałów, które
pomagają rozprowadzać ciepło takie jak naczynia typu
"sandwich" ze stali nierdzewnej, rozpraszają ciepło jednolicie,
oszczędzając czas i energię.
Brak naczynia lub nieodpowiednia wielkość
Jeśli nie postawi się naczynia w wybranej strefie grzejnej lub
jeśli jest ono wykonane z nieodpowiedniego materiału lub
posiada niewłaściwą wielkość, poziom mocy wyświetlony na
Nie podgrzewać pustych naczyń ani nie używać naczyń z
cienkim dnem. Płyta kuchenki posiada wewnętrzny system
zabezpieczeń, jednak puste naczynie może nagrzać się tak
szybko, że funkcja "wyłączenie automatyczne" nie będzie miała
czasu na reakcję i może osiągnąć bardzo wysoką temperaturę.
Dno naczynia mogłoby nawet stopić się i uszkodzić szkło płyty
kuchenki. W tym przypadku, nie dotykać naczynia i wyłączyć
strefę grzejną. Jeśli po ostygnięciu nie będzie działała, należy
skontaktować się z Serwisem Pomocy Technicznej.
Wykrywanie naczynia
Każda strefa grzejna posiada minimalną granicę wykrywania
naczynia, która zmienia się w zależności od rodzaju materiału, z
którego jest zrobione używane naczynie. Z tego powodu należy
używać strefy grzejnej, której wielkość najlepiej odpowiada
średnicy naczynia.
Informacje na temat urządzenia
Na stronie 2 znajdują się informacje o wielkości i mocy pól
grzejnych.
Panel sterowania
Powierzchnie sterowania
Wskaźniki
#
Wyłącznik główny
‹
Wydajność
$
Wybór strefy grzejnej
‚- Š
Poziomy mocy
A/@
Wybór ustawień
›
Funkcja Powerboost
Boost
Funkcja Powerboost
•/œ
Ciepło resztkowe
0
Funkcja programowania czasu
‹‹
Funkcja programowania czasu
@
Funkcja zabezpieczenia dzieci
Powierzchnie sterowania
Dotknięcie symbolu powoduje włączenie odpowiedniej funkcji.
Wskazówka: Powierzchnie sterowania powinny być zawsze
suche. Wilgoć może wpłynąć na działanie urządzenia.
Strefy grzejne
Strefa grzejna
$ Pojedyncza strefa grzejna
Należy stosować naczynia odpowiedniej wielkości.
Używać wyłącznie naczyń odpowiednich do gotowania indukcyjnego - patrz rozdział "Odpowiednie naczynia".
11
Wskaźnik ciepła resztkowego
Płyta kuchenki jest zaopatrzona we wskaźnik ciepła
resztkowego dla każdej strefy grzejnej. Wskazuje on, które
strefy grzejne jeszcze są gorące. Należy unikać dotykania strefy
grzejnej sygnalizowanej przez ten wskaźnik.
Pomimo, że płyta jest wyłączona, wskaźnik œ/•pozostaje
zapalony, dopóki strefa grzejna jest gorąca.
Zdjęcie naczynia przed wyłączeniem strefy grzejnej powoduje
naprzemienne wyświetlanie wskaźnika œ/• oraz wybranego
poziomu mocy.
Programowanie płyty kuchenki
W tym rozdziale opisany jest sposób programowania strefy
grzejnej. W tabeli podane są poziomy mocy oraz czasy
gotowania różnych potraw.
Wybrać strefę grzejną i naciskać symbol + lub - do momentu,
gdy pojawi się żądany poziom mocy.
Włączanie i wyłączanie płyty kuchenki
Wyłączenie strefy grzejnej
Do włączania i wyłączania płyty kuchenki służy wyłącznik
główny.
Wybrać strefę grzejną, a następnie naciskać symbol + lub - do
momentu, gdy pojawi się ‹.
Włączanie: nacisnąć symbol #. Zostaje uruchomiony sygnał
dźwiękowy. Zapala się wskaźnik umieszczony obok wyłącznika
głównego oraz wskaźniki ‹ stref grzejnych. Płyta kuchenki jest
gotowa do działania.
Strefa grzejna wyłącza się i pojawia się wskaźnik ciepła
resztkowego.
Wyłączanie: naciskać symbol # do momentu, gdy zgasną
wskaźniki. Wszystkie strefy grzejne zostają wyłączone.
Wskaźnik ciepła resztkowego pozostanie zapalony do
momentu ostygnięcia stref grzejnych.
Wskazówki
■ Płyta kuchenki wyłącza się automatycznie, kiedy wszystkie
strefy grzejne pozostają wyłączone przez ponad 20 sekund.
■
Wybrane ustawienia pozostają zapisane w pamięci przez
pierwsze 4 sekundy po wyłączeniu płyty. Jeżeli w tym czasie
płyta kuchenki zostanie ponownie włączona, zostaną
zastosowane poprzednie ustawienia.
Programowanie strefy grzejnej
Wybrać żądany poziom mocy za pomocą symboli + i -.
Poziom mocy 1 = moc minimalna.
Poziom mocy 9 = moc maksymalna.
Każdy poziom mocy posiada stopień pośredni. Jest on
oznaczony kropką.
Wybór strefy grzejnej i poziomu mocy
Płyta kuchenki powinna być włączona.
1. Wybrać strefę grzejną za pomocą symbolu $.
2. W ciągu kolejnych 10 sekund nacisnąć symbol + lub -.
Pojawi się ustawienie podstawowe:
Symbol +: poziom mocy 9
Symbol -: poziom mocy 4
Poziom mocy został wprowadzony.
12
Zmiana poziomu mocy
Wskazówki
■ Jeśli w strefie grzejnej nie umieszczono naczynia, wybrany
poziom mocy będzie migać. Po pewnym czasie, strefa
grzejna wyłącza się.
■
Jeśli w strefie grzejnej umieszczono naczynie przed
włączeniem płyty, zostanie ono wykryte po upływie
20 sekund po naciśnięciu wyłącznika głównego, a strefa
grzejna zostanie automatycznie włączona. Po wykryciu
naczynia, w ciągu następnych 20 sekund wybrać poziom
mocy, w przeciwnym razie strefa grzejna wyłączy się.
Pomimo umieszczenia kilku naczyń, po włączeniu płyty
kuchenki zostanie wykryte tylko jedno naczynie.
Tabela gotowania
W poniższej tabeli podane zostały różne przykłady.
Na początku gotowania, użyć poziomu mocy 9.
Często mieszać, gdy podgrzewa się purée, kremy lub gęste
sosy.
Poziom mocy
Topienie
Czekolada, kuwertura czekoladowa
1-1.
Masło, miód, żelatyna
1-2
Podgrzewanie i podtrzymywanie stałej temperatury
Gęsta zupa warzywna z kawałkami warzyw (np. soczewica)
1-2
Mleko**
1.-2.
Kiełbaski gotowane w wodzie**
3-4
Rozmrażanie i odgrzewanie
Szpinak głęboko mrożony
3-4
Gulasz głęboko mrożony
3-4
Gotowanie na wolnym ogniu, doprowadzanie do wrzenia na wolnym ogniu
Klopsiki ziemniaczane*
4.-5.
Ryba*
4-5
Białe sosy, np. beszamelowy
1-2
Sosy ubijane, np. sos bearneński, sos holenderski
3-4
Doprowadzanie do wrzenia, gotowanie na parze, przysmażanie
Ryż (z podwójną ilością wody)
2-3
Ryż na mleku
1.-2.
Ziemniaki
4-5
Makaron*
6-7
Danie jednogarnkowe mięsne, zupy
3.-4.
Warzywa
2.-3.
Warzywa głęboko mrożone
3.-4.
Danie jednogarnkowe mięsne w szybkowarze
4.-5.
Duszenie
Rolada mięsna
4-5
Sztufada
4-5
Gulasz
3.-4.
Smażenie w małej ilości tłuszczu**
Sznycle, kotlety (naturalne lub panierowane)
6-7
Befsztyk (3 cm grubości)
7-8
Pierś kurczaka (2 cm grubości)***
5-6
Hamburgery, klopsiki mięsne (3 cm grubości)***
4.-5.
Ryba lub filet z ryby naturalny
5-6
Ryba lub filet z ryby panierowany
6-7
Krewetki duże i małe
7-8
Dania głęboko mrożone, np. potrawy z patelni
6-7
Naleśniki
6-7
Tortilla
3.-4.
* Gotowanie bez przykrycia
** Bez przykrycia
*** Często obracać
13
Poziom mocy
Smażenie w głębokim tłuszczu** (porcja 150-200g w 1-2 l oleju)
Produkty głęboko mrożone, np. frytki, nuggets z kurczaka
8-9
Krokiety głęboko mrożone
7-8
Mięso, np. kawałki kurczaka
6-7
Ryba, warzywa lub grzyby, panierowane lub w cieście piwnym, np. pieczarki
6-7
Desery, np. pączki, owoce w cieście piwnym
4-5
* Gotowanie bez przykrycia
** Bez przykrycia
*** Często obracać
Funkcja zabezpieczenia dzieci
Płyta kuchenki może być zabezpieczona przed niezamierzonym
włączeniem, aby uniemożliwić włączenie stref grzejnych przez
dzieci.
Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia dzieci
Płyta kuchenki powinna być wyłączona.
Włączanie: naciskać symbol @ przez około 4 sekundy.
Wskaźnik umieszczony obok symbolu @ świeci się przez
10 sekund. Płyta kuchenki zostaje zablokowana.
Automatyczna funkcja zabezpieczenia dzieci
Za pomocą tej funkcji, zabezpieczenie dzieci jest automatycznie
uruchamiane po wyłączeniu płyty kuchenki.
Włączanie i wyłączanie
W rozdziale Ustawienia podstawowe, podano informacje
dotyczące aktywacji automatycznej funkcji zabezpieczenia
dzieci.
Wyłączanie: naciskać symbol @ przez około 4 sekundy.
Blokada została wyłączona.
Funkcja Powerboost
Korzystając z funkcji Powerboost, można zagrzać duże ilości
wody dużo szybciej niż w przypadku zastosowania poziomu
mocy Š.
Wyłączanie
Funkcję tę posiadają wszystkie strefy grzejne.
2. Nacisnąć symbol Boost.
Włączanie
Płyta kuchenki powinna być włączona, lecz nie powinna być
uruchomiona żadna strefa grzejna.
1. Wybrać strefę grzejną.
2. Nacisnąć symbol Boost.
Wyświetla się wskaźnik ›
Funkcja została włączona.
Wskazówka: Gdy po uruchomieniu funkcji Powerboost zostanie
włączona jakaś strefa grzejna, w polu wskaźników strefy
grzejnej będzie migać › i Š; a następnie zostanie ustawiony
poziom mocy Š. Funkcja Powerboost zostanie wyłączona.
14
1. Wybrać strefę grzejną.
Wskaźnik › zniknie, a strefa grzejna powróci do poziomu
mocy Š.
Funkcja została wyłączona.
Wskazówka: W pewnych okolicznościach, funkcja Powerboost
może się wyłączyć automatycznie, w celu ochrony
podzespołów elektronicznych wewnątrz płyty.
Funkcja programowania czasu
Funkcja ta może być używana na dwa różne sposoby:
■
w celu automatycznego wyłączania strefy grzejnej,
■
jako minutnik
Automatyczne wyłączanie strefy grzejnej
Strefa grzejna zostanie automatycznie wyłączona po upływie
zaprogramowanego czasu.
Programowanie czasu gotowania.
Płyta kuchenki powinna być włączona:
1. Wybrać strefę grzejną i żądany poziom mocy.
2. Nacisnąć symbol 0. Wyświetla się wskaźnik Ú strefy
grzejnej. Na wyświetlaczu funkcji programowania czasu
pokazuje się ‹‹.
3. Nacisnąć symbol + lub -. Pojawi się ustawienie podstawowe:
Symbol +: 30 minut.
Symbol -: 10 minut.
Po upływie zaprogramowanego czasu
Strefa grzejna wyłącza się. Słychać sygnał ostrzegawczy i na
wyświetlaczu funkcji programowania czasu wyświetla się ‹‹
przez 10 sekund. Wyświetla się wskaźnik strefy grzejnej Ú.
Nacisnąć symbol 0, wówczas zgasną wskaźniki i wyłączy się
sygnał dźwiękowy.
Wskazówki
Jeśli zaprogramowano określony czas gotowania dla różnych
stref grzejnych, na wyświetlaczu funkcji programowania
czasu gotowania pojawia się zawsze czas wybranej strefy
grzejnej.
■
■
Maksymalny czas gotowania, jaki można zaprogramować,
wynosi 99 minut.
Zegar z powiadomieniem akustycznym
Zegar z powiadomieniem akustycznym umożliwia
zaprogramowanie czasu w zakresie do 99 minut. Ustawienia
zegara nie zależą od innych ustawień. Ta funkcja nie wyłącza w
sposób automatyczny strefy grzejnej.
Zasady programowania
1. Minutnik można wybrać na dwa różne sposoby:
■
■
Jeśli wybrana została strefa grzejna: dwukrotnie nacisnąć
symbol 0.
Jeśli nie wybrano strefy grzejnej: Nacisnąć symbol 0.
Zapala się wskaźnik Ú umieszczony obok symbolu W. W
polu wskaźników funkcji programowania czasu pokazuje
się ‹‹.
2. Nacisnąć symbol + lub -. Pojawi się ustawienie podstawowe.
4. Przyciskać symbol + lub - do momentu, gdy pojawi się
żądany czas gotowania.
Po upływie kilku sekund, rozpocznie się odliczanie
zaprogramowanego czasu gotowania.
Wskazówka: Można automatycznie zaprogramować ten sam
czas gotowania dla wszystkich stref grzejnych.
Zaprogramowany czas będzie upływać w sposób niezależny
dla każdej strefy grzejnej.
W rozdziale Ustawienia podstawowe znajdują się informacje
dotyczące automatycznego programowania czasu gotowania.
Zmiana lub usunięcie ustawienia czasu
Wybrać strefę grzejną. Nacisnąć symbol 0 i zmienić czas
gotowania za pomocą symbolu + lub -, lub ustawić na ‹‹.
Symbol +: 10 minut.
Symbol -: 05 minut.
3. Ustawić żądany czas za pomocą symboli + lub -.
Po upływie kilku sekund, rozpocznie się odliczanie
zaprogramowanego czasu.
Zmiana lub usunięcie ustawienia czasu
Nacisnąć kilkakrotnie symbol 0 do momentu wyświetlenia
wskaźnika Ú umieszczonego obok symbolu W. Zmienić czas
za pomocą symbolu lub ustawić na ‹‹ za pomocą
symboli + lub -.
Po upływie zaprogramowanego czasu
Włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu
funkcji programowania czasu pokazuje się ‹‹. Po 10
sekundach wskaźniki gasną.
Po naciśnięciu symbolu 0, wskaźniki gasną i wyłącza się
sygnał dźwiękowy.
Automatyczne ograniczenie czasu działania
Jeśli strefa grzejna pracuje przez dłuższy czas bez zmian
ustawień, zostaje uruchomiona funkcja automatycznego
ograniczenia czasu działania.
Strefa grzejna przestaje się nagrzewać. W polu wskaźników
danej strefy grzejnej migają na przemian ”, ‰ oraz wskaźnik
ciepła resztkowego œ/•.
Po naciśnięciu dowolnego symbolu wskaźnik gaśnie. Obecnie
można ponownie programować strefę grzejną.
Po włączeniu automatycznego ograniczenia czasu działania,
funkcja ta działa w zależności od wybranego poziomu mocy (od
1 do 10 godzin).
15
Ustawienia podstawowe
Urządzenie posiada różne ustawienia podstawowe. Ustawienia
te można dostosowywać do potrzeb użytkownika.
Wskaźnik
Funkcja
™‚
Automatyczna funkcja zabezpieczenia dzieci
‹ Wyłączona.*
‚ Włączona.
™ƒ
Sygnały dźwiękowe
‹ Sygnał potwierdzenia i sygnał błędu wyłączone.
‚ Włączony tylko sygnał błędu.
ƒ Włączony tylko sygnał potwierdzenia.
„ Wszystkie sygnały włączone.*
™†
Automatyczne programowanie czasu gotowania.
‹ Wyłączone.*
‚-ŠŠ Czas automatycznego wyłączenia
™‡
Czas trwania sygnału ostrzegawczego funkcji programowania czasu
‚ 10 sekund*.
ƒ 30 sekund.
„ 1 minuta.
™ˆ
Funkcja Power-Management (zarządzania mocą)
‹ = Wyłączona.*
‚ = 1000 W. moc minimalna.
‚.= 1500 W.
ƒ = 2000 W.
...
Š lub Š. = maksymalna moc płyty.**
™Š
Czas wyboru strefy grzejnej
‹ Nieograniczony: pozostaje wybrana ostatnia zaprogramowana strefa grzejna.*
‚ Ograniczony: strefa grzejna pozostanie wybrana tylko przez 10 sekund.
™‹
Powrót do ustawień domyślnych
‹ Ustawienia użytkownika.*
‚ Powrót do ustawień fabrycznych.
*Ustawienie fabryczne
**Maksymalna moc płyty zależy od konfiguracji natężenia prądu podłączenia, wykonanej w instalacji. Aby nie przekroczyć maksymalnej wartości, płyta została wyposażona w serię podzespołów, które automatycznie sterują mocą, rozdzielając ją między włączone strefy grzejne, zależnie od potrzeb.
16
Dostęp do ustawień podstawowych
4. Następnie wybrać żądane ustawienie za pomocą symboli +
i -.
Płyta kuchenki powinna być wyłączona.
1. Włączyć płytę kuchenki.
2. W ciągu kolejnych 10 sekund, nacisnąć i przytrzymać
symbol @ przez 4 sekundy.
5. Ponownie nacisnąć symbol @, przytrzymując przez ponad 4
sekundy.
Ustawienia zostały prawidłowo zapisane w pamięci.
W polu wskaźników wyświetla się na przemian ™ i ‚ oraz ‹
jako wstępnie zdefiniowane ustawienie.
3. Nacisnąć kilkakrotnie symbol @ do momentu, gdy wyświetli
Zakończenie
Aby zakończyć ustawienia podstawowe, wyłączyć płytę
kuchenki za pomocą wyłącznika głównego.
się wskaźnik żądanej funkcji.
Konserwacja i czyszczenie
Rady i wskazówki zamieszczone w tym rozdziale mogą być
pomocne w celu zapewnienia optymalnego czyszczenia i
konserwacji płyty kuchenki
■
■
Produktów powodujących korozję jak spraye do piekarników
lub środki usuwające plamy
Gąbek, które mogą zarysować powierzchnię
Wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących lub urządzeń
na parę
Płyta kuchenki
■
Czyszczenie
Najlepszym sposobem usunięcia szczególnie odpornych
zabrudzeń jest użycie skrobaka do szkła. Przestrzegać
wskazówek producenta.
Płytę należy czyścić po każdym gotowaniu. Pozwala to uniknąć
przypalenia przyklejonych resztek. Nie należy czyścić płyty
kuchenki dopóki nie jest dostatecznie zimna.
Używać wyłącznie środków czyszczących odpowiednich do płyt
kuchenki. Przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu
produktu.
Nigdy nie stosować:
Odpowiednie skrobaki do szkła można nabyć w naszym
Serwisie Technicznym lub w sklepie online.
Rama płyty kuchenki
Aby uniknąć uszkodzenia ramy płyty kuchenki, należy mieć na
uwadze następujące wskazówki:
■
Nierozcieńczonego środka do zmywarek
■
Detergentu do zmywarek
■
■
Materiałów ściernych
■
■
Używać wyłącznie ciepłej wody z małą ilością mydła
Nigdy nie używać ostrych przedmiotów ani materiałów
ściernych
Nie używać skrobaka do szkła
Usuwanie usterki
Zazwyczaj usterki mają miejsce na skutek drobnych
niedopatrzeń. Przed skontaktowaniem się z Serwisem
Technicznym, należy wziąć pod uwagę następujące porady i
sugestie.
Wskaźnik
Usterka
Sposób usunięcia usterki
brak
Przerwa w dostawie prądu.
Zaobserwować na innych domowych urządzeniach
elektrycznych, czy nastąpiła przerwa w dostawie prądu.
Urządzenie nie zostało podłączone zgodnie
ze schematem połączeń.
Upewnić się, że urządzenie zostało podłączone zgodnie ze schematem połączeń.
Usterka układu elektronicznego.
Jeśli powyższe działania nie rozwiązują problemu,
należy skontaktować się z Serwisem Technicznym.
* Jeśli komunikat nie znika, skontaktować się z Serwisem Technicznym.
Nie wolno stawiać gorących naczyń na panelu sterowania.
17
Wskaźnik
Usterka
Wskaźniki migają
Panel sterowania jest wilgotny lub znajduje się Wysuszyć powierzchnię panelu sterowania lub usunąć
na nim jakiś przedmiot.
znajdujący się na nim przedmiot.
Sposób usunięcia usterki
Wskaźnik - miga w polach Wystąpiła usterka w układzie elektronicznym. Na krótką chwilę przykryć dłonią powierzchnię steruwskaźników stref grzejnych
jącą w celu potwierdzenia usterki.
“§ + numer / š + numer / Usterka układu elektronicznego.
¡ + numer
Odłączyć płytę kuchenki od sieci elektrycznej. Odczekać około 30 sekund i ponownie podłączyć płytę
kuchenki do sieci.*
”‹ / ”Š
Wewnętrzna usterka działania urządzenia.
Odłączyć płytę kuchenki od sieci elektrycznej. Odczekać około 30 sekund i ponownie podłączyć płytę
kuchenki do sieci.*
”ƒ
Układ elektroniczny uległ przegrzaniu i spowodował wyłączenie odpowiedniej strefy
grzejnej.
Odczekać, aż ostygnie układ elektroniczny. Następnie
nacisnąć dowolny symbol na płycie kuchenki.*
”…
Układ elektroniczny uległ przegrzaniu i spowodował wyłączenie wszystkich stref grzejnych.
Ӡ + poziom mocy i
sygnał ostrzegawczy
W strefie panelu sterowania znajduje się
gorące naczynie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że układ elektroniczny uległ przegrzaniu.
Zdjąć naczynie. Wskaźnik usterki gaśnie w chwilę później. Można kontynuować gotowanie.
czy
”† oraz sygnał ostrzegaw- W strefie panelu sterowania znajduje się
Zdjąć naczynie. Odczekać kilka sekund. Nacisnąć
gorące naczynie. Strefa grzejna wyłączyła się dowolną powierzchnię sterowania. Gdy zgaśnie wskaźw celu zabezpieczenia układu elektronicznik usterki, można kontynuować gotowanie.
nego.
—‚
Nieprawidłowe (zbyt wysokie) napięcie zasila- Należy skontaktować się z dystrybutorem energii eleknia.
trycznej.
—ƒ / —„
Strefa grzejna uległa przegrzaniu i wyłączyła
się w celu ochrony płyty kuchenki.
Odczekać do momentu, gdy układ elektroniczny
wystarczająco ostygnie i ponownie włączyć strefę
grzejną.
* Jeśli komunikat nie znika, skontaktować się z Serwisem Technicznym.
Nie wolno stawiać gorących naczyń na panelu sterowania.
Zwykły hałas podczas działania urządzenia
Technologia grzania indukcyjnego oparta jest na tworzeniu pól
elektromagnetycznych, które powodują, że ciepło generowane
jest bezpośrednio w dnie naczynia. I właśnie wspomniane pola
elektromagnetyczne, zależnie od konstrukcji naczynia, mogą
powodować pewne dźwięki lub wibracje, jak te opisane poniżej:
Głęboki szmer jak w transformatorze
Ten hałas pojawia się w czasie gotowania przy wysokim
poziomie mocy. Jego przyczyną jest duża ilość energii, która
jest przekazywana z płyty kuchenki do naczynia. Ten hałas
znika lub słabnie po zmniejszeniu poziomu mocy.
Hałas wentylatora
W celu prawidłowej pracy układu elektronicznego, płyta
kuchenki powinna działać z zachowaniem kontroli temperatury.
W tym celu, płyta kuchenki jest wyposażona w wentylator, który
włącza się, gdy zostanie wykryta wysoka temperatura.
Wentylator może również działać na skutek inercji, po
wyłączeniu płyty kuchenki, jeśli wykryta temperatura wciąż jest
zbyt wysoka.
Miarowe dźwięki, podobne do dźwięku przesuwających się
wskazówek zegara
Gwizd o niskiej częstotliwości
Ten hałas występuje tylko wtedy, gdy działają 3 strefy grzejne
lub więcej, natomiast zanika lub zmniejsza się po wyłączeniu
jednej ze stref grzejnych.
Ten hałas występuje, kiedy naczynie jest puste. Ten hałas
znika, gdy wlewa się wodę lub wkłada potrawę do naczynia.
Opisane dźwięki są normalnymi zjawiskami związanymi z
technologią indukcyjną i nie oznaczają awarii.
Trzaskanie
Ten hałas występuje w przypadku naczyń, które składają się z
wielu warstw różnych materiałów. Jest on spowodowany
wibracjami, które pojawiają się na powierzchniach łączenia
poszczególnych warstw materiałów. Hałas ten pochodzi z
naczynia. Ilość i sposób gotowania potraw może powodować
zmianę intensywności hałasu.
Gwizdy o wysokiej częstotliwości
Ten hałas występuje przede wszystkim w naczyniach
składających się z wielu warstw różnych materiałów, które
poddawane są działaniu maksymalnej mocy grzewczej przy
jednoczesnym użyciu dwóch stref grzejnych. Gwizdy te zanikają
lub są rzadsze natychmiast po zmniejszeniu mocy.
18
Serwis
W razie konieczności naprawy urządzenia należy skontaktować
się z naszym serwisem.
Numer E i numer FD:
Serwisowi należy podać symbol produktu (E-Nr) oraz numer
fabryczny (FD) urządzenia. Tabliczka znamionowa z tymi
numerami znajduje się w metryczce urządzenia.
Należy pamiętać, że wezwanie pracownika serwisu w
przypadku nieprawidłowej obsługi urządzenia jest odpłatne
również w okresie gwarancyjnym.
19
*9001003068*
9001003068
(01) 940709
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska
ZZZ]HOPHUSO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising