Zelmer | ZEC26I15C1 | User manual | Zelmer ZEC26I15C1 User Manual

Zelmer ZEC26I15C1 User Manual
Płyta grzejna
ZEC26I15C1
[pl] Instrukcja obsługi
‹
”
Ž
œ
‘
: :
”
‘
: :
œ
‘
: :
Ž‹
,(&
2
Ø = cm
pl
Spis treści
a j c ku r t sn I ] l p [
8 Używanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . 4
( Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . 5
] Przyczyny uszkodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7 Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
i gu ł s bo
{ Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi
(FAQ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3 Co robić w razie usterki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD) . . .21
Rady dotyczące oszczędzania energii . . . . . . . . . . . . . 7
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
f Gotowanie za pomocą indukcji. . . . . . . . . . . . . . 7
Zalety gotowania za pomocą indukcji . . . . . . . . . . . . . 7
Naczynia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
* Informacje na temat urządzenia . . . . . . . . . . . . . 9
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pola grzewcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wskaźnik ciepła resztkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1 Obsługa urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Włączanie i wyłączanie płyty grzewczej . . . . . . . . . . . 10
Nastawianie pola grzewczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zalecenia dotyczące gotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
O Funkcje zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Programowanie czasu gotowania. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Minutnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
v Funkcja PowerBoost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Aktywacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dezaktywacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A Zabezpieczenie przed dziećmi . . . . . . . . . . . . . 14
Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia dzieci . . . . . . 14
Automatyczna funkcja zabezpieczenia dzieci. . . . . . . 14
b Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa . . . . 14
Q Ustawienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Przejście do ustawień podstawowych: . . . . . . . . . . . . 16
t Test naczyń do gotowania. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
D Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Płyta kuchenki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rama płyty grzewczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3
pl
Używanie zgodne z przeznaczeniem
8Używanie zgodne
z przeznaczeniem
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję obsługi i montażu oraz
metryczkę urządzenia należy zachować do
późniejszego wglądu lub dla kolejnego
użytkownika.
Sprawdzić stan urządzenia po wyjęciu z
opakowania. W przypadku, gdy urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu, nie
należy go podłączać, lecz skontaktować się z
Serwisem Technicznym i zgłosić na piśmie
zaistniałe uszkodzenia, gdyż w przeciwnym
przypadku utraci się prawo do jakiegokolwiek
rodzaju odszkodowania.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć
wyłącznie specjalista z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie
obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego
podłączenia.
Niniejsze urządzenie powinno być
zamontowane zgodnie z załączonymi
instrukcjami montażu.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku w gospodarstwie domowym i
podobnych otoczeniach. Urządzenia należy
używać wyłącznie do przygotowywania potraw
i napojów. Proces przygotowywania potraw i
napojów należy nadzorować. Krótki proces
przygotowywania potraw i napojów należy
nadzorować ciągle. Urządzenia używać
wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku na
wysokości do 4000 metrów nad poziomem
morza.
Nie używać pokryw do płyt grzejnych. Mogą
one prowadzić do wypadków, np. w wyniku
przegrzania, zapłonu lub rozpryskiwania się
materiałów.
Nie używać nieodpowiednich systemów
zabezpieczających ani barierek dla dzieci.
Mogą one prowadzić do wypadków
Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z
zewnętrznym zegarem sterującym ani z
systemem zdalnego sterowania.
me i nezcanzez rp z endogz e i nawyżU
4
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadające
wystarczającego doświadczenia lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanych z tym
zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że
mają one ukończone 8 lat i są nadzorowane
przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
W przypadku posiadania rozrusznika serca lub
podobnego urządzenia medycznego, należy
szczególnie uważać podczas użytkowania lub
podczas zbliżania się działających kuchenek
indukcyjnych. Skonsultować się z lekarzem lub
producentem urządzenia medycznego w celu
upewnienia się, czy spełnia obowiązujące
normy, oraz poinformowania się o
ewentualnych niekompatybilnościach.
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
(Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!
awt sńezce i pzeb ecązcy t od i kwózaksw enżaW
Gorący olej lub tłuszcz może szybko zapalić
się. Nigdy nie pozostawiać rozgrzanego
tłuszczu lub oleju bez nadzoru. Nigdy nie
gasić ognia wodą. Wyłączyć pole grzejne.
Ostrożnie stłumić ogień używając pokrywki,
koca gaśniczego lub podobnego
przedmiotu.
Niebezpieczeństwo
■
Pola grzejne sąpożaru!!
bardzo gorące. Nigdy nie
odkładać łatwopalnych przedmiotów na
płytę grzejną. Nie używać płyty grzejnej do
przechowywania jakichkolwiek
przedmiotów.
Niebezpieczeństwo
■
Urządzenie jestpożaru!!
bardzo gorące. Nie
przechowywać przedmiotów łatwopalnych
ani sprayów w szufladach znajdujących się
bezpośrednio pod płytą grzejną.
Niebezpieczeństwo
pożaru!!się samoczynnie i nie
■
Płyta grzejna wyłącza
można jej uruchomić. Później może włączyć
się samoczynnie. Wyłączyć bezpiecznik w
skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
■
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
■
Pola grzejne i ich otoczenie, zwłaszcza
ewentualnie znajdująca się rama płyty
grzejnej, bardzo się nagrzewają. Nie
dotykać gorących powierzchni. Nie
pozwalać dzieciom zbliżać się do
urządzenia.
Niebezpieczeństwo
poparzenia!!
■
Pole grzejne grzeje,
lecz wskaźnik nie
działa. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo
poparzenia!!
■
Metalowe przedmioty
bardzo szybko
nagrzewają się na płycie grzejnej. Nigdy nie
odkładać na płytę grzejną metalowych
przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki
i pokrywki.
Niebezpieczeństwo
pożaru!
■
Po każdorazowym
użyciu, zawsze wyłączać
płytę kuchenki za pomocą głównego
wyłącznika. Nie należy czekać, aż płyta
kuchenki wyłączy się automatycznie z
powodu braku naczynia.
pl
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
■
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy
stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie
przeszkoleni technicy serwisu mogą
przeprowadzać naprawy i wymieniać
uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli
urządzenie jest uszkodzone, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo
porażenia
■
Wnikająca wilgoć
może prądem!
spowodować
porażenie prądem. Nie używać myjek
wysokociśnieniowych ani parowych.
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
■
Uszkodzone urządzenie
może prowadzić do
porażenia prądem. Nigdy nie włączać
uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik
w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać
serwis.
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!!
■
Pęknięcia lub zarysowania
ceramiki
szklanej mogą spowodować porażenie
prądem. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo awarii!
Płyta jest wyposażona w wentylator
umieszczony w dolnej części. Jeśli pod płytą
kuchenki znajduje się szuflada, nie należy
używać jej do przechowywania drobnych
przedmiotów lub papierów, ponieważ mogą
one zostać wessane i spowodować
uszkodzenie wentylatora lub osłabić działanie
funkcji chłodzenia.
Pomiędzy zawartością szuflady i wejściem
wentylatora należy pozostawić minimum 2 cm
prześwitu.
: Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
obrażeń!!
■
W przypadku gotowania w kąpieli wodnej
może dojść do rozpryśnięcia płyty grzejnej i
naczynia w wyniku przegrzania. Naczynie w
kąpieli wodnej nie powinno bezpośrednio
dotykać dna wypełnionego wodą garnka.
Używać wyłącznie żaroodpornych naczyń
do gotowania.
Niebezpieczeństwo
obrażeń!!
■
Jeśli powierzchnia
między polem grzejnym
a spodem garnka jest mokra, garnki mogą
nagle "podskoczyć". Pole grzejne i spód
garnka muszą być zawsze suche.
5
pl
Przyczyny uszkodzeń
]Przyczyny uszkodzeń
Uwaga!
■
Chropowate dna naczyń mogą porysować płytę
kuchenki.
■
Nigdy nie umieszczać pustych naczyń w strefach
grzejnych. Może to spowodować uszkodzenia.
■
Nigdy nie umieszczać gorących naczyń na panelu
sterowania, polach wskaźników i ramie płyty
kuchenki. Może to spowodować uszkodzenia.
■
Upadek twardych lub spiczastych przedmiotów na
płytę kuchenki może spowodować uszkodzenia.
■
Pozostawienie folii aluminiowej oraz naczyń z
plastiku na strefie grzejnej spowoduje ich stopienie.
Nie zaleca się używania foli ochronnej na płycie
kuchenki.
ńe z do k z s u y n y z c y z r P
Przegląd
W poniższej tabeli opisane są najczęściej występujące
uszkodzenia:
Uszkodzenia
Plamy
Przyczyna
Potrawy, które wykipiały.
Nieodpowiednie środki czyszczące.
Zarysowania
Sól, cukier i piasek.
Przebarwienia
Naczynia z chropowatymi spodami zadrapują płytę
grzewczą.
Nieodpowiednie środki czyszczące.
Wgłębienie
Ścierające się garnki.
Cukier, potrawy zawierające jego duże ilości.
6
Rozwiązanie problemu
Natychmiast należy usunąć pozostałości potraw za pomocą skrobaczki do
szkła.
Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do płyt
grzewczych tego typu.
Nie wolno używać płyty grzewczej jako powierzchni roboczej lub miejsca
do odstawiania.
Należy sprawdzić naczynia do gotowania.
Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do płyt
grzewczych tego typu.
Garnki i patelnie unosić przy przesuwaniu.
Natychmiast należy usunąć pozostałości potraw za pomocą skrobaczki do
szkła.
Ochrona środowiska
7Ochrona środowiska
Rozdział ten zawiera informacje na temat oszczędzania
energii i utylizacji urządzenia.
aks iwodor ś anorhcO
pl
fGotowanie za pomocą
indukcji
Zalety gotowania za pomocą indukcji
i j ckudn i ącom p az e i nawo t oG
Rady dotyczące oszczędzania energii
■
■
■
■
■
■
Zawsze używać pokrywki odpowiedniej dla każdego
garnka. Gdy gotuje się bez przykrycia, zużywa się
dużo więcej energii. Stosować szklaną pokrywkę,
aby móc zaglądać do naczynia, bez konieczności
podnoszenia pokrywki.
Używać naczyń o płaskim dnie. Naczynia nie
posiadające płaskiego dna powodują większe
zużycie energii.
Średnica dna naczyń powinna odpowiadać wielkości
strefy grzejnej. Uwaga: producenci naczyń zazwyczaj
wskazują górną średnicę naczynia, która najczęściej
jest większa od średnicy podstawy naczynia.
Używać małego naczynia do gotowania małych
ilości potraw. Duże, nie do końca wypełnione
naczynie wymaga użycia dużej ilości energii.
Przy gotowaniu, używać małej ilości wody. W ten
sposób oszczędza się energię i zachowuje się
wszystkie witaminy i minerały w warzywach.
Wybrać najniższy poziom mocy pozwalający na
podtrzymanie gotowania. Przy zbyt wysokim
poziomie mocy, zużywa się niepotrzebnie energię.
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego
Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz
polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.
11688) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do
oddania go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Gotowanie za pomocą indukcji radykalnie różni się od
metod tradycyjnych, ponieważ ciepło wytwarzane jest
bezpośrednio w naczyniu. Indukcja ma wiele zalet,
między innymi:
■
■
■
■
Oszczędność czasu podczas gotowania i smażenia.
Oszczędność energii.
Łatwiejsza konserwacja i czyszczenie. Potrawy, które
wykipiały, nie przypalają się tak szybko.
Kontrola temperatury i bezpieczeństwo; płyta
grzewcza zwiększa lub zmniejsza dopływ ciepła,
zależnie od wykonanej czynności. Indukcyjne pole
grzewcze natychmiast przerywa dopływ ciepła, jeżeli
naczynie zostało zdjęte z pola grzewczego bez
uprzedniego wyłączenia pola.
Naczynia
Do gotowania za pomocą indukcji używać wyłącznie
naczyń ferromagnetycznych, na przykład:
■
■
■
naczyń ze stali emaliowanej
naczyń żeliwnych
specjalnych naczyń ze stali nierdzewnej
przeznaczonych do gotowania indukcyjnego.
W celu sprawdzenia, czy naczynie nadaje się do
gotowania za pomocą indukcji, należy zapoznać się ze
wskazówkami zamieszczonymi w rozdziale ~ "Test
naczyń do gotowania".
W celu uzyskania zadowalającego rezultatu gotowania
należy dopilnować, aby ferromagnetyczna powierzchnia
spodu garnka odpowiadała wielkości pola grzewczego.
Jeżeli naczynie ustawione na polu grzewczym nie
zostanie rozpoznane, postawić je na polu grzewczym o
mniejszej średnicy.
‘FP
‘FP
‘FP
Spód niektórych naczyń indukcyjnych nie jest
całkowicie ferromagnetyczny:
■
Jeżeli spód naczynia indukcyjnego jest tylko
częściowo ferromagnetyczny, nagrzewana będzie
wyłącznie powierzchnia o właściwościach
ferromagnetycznych. Konsekwencją może być
nierównomierne rozprowadzanie ciepła.
Powierzchnia nieposiadająca właściwości
ferromagnetycznych może mieć zbyt niską
temperaturę, co negatywnie wpływa na gotowanie.
7
pl
■
Gotowanie za pomocą indukcji
Jeżeli materiał, z którego wykonany jest spód
naczynia zawiera między innymi aluminium,
powierzchnia o właściwościach ferromagnetycznych
jest mniejsza. Może się zdarzyć, że naczynie nie
będzie odpowiednio gorące lub nie zostanie
rozpoznane.
Nieodpowiednie naczynia
Nigdy nie używać płyt rozpraszających ciepło ani
naczyń z:
■
■
■
■
■
cienkiej, zwykłej stali
szkła
gliny
miedzi
aluminium
Właściwości spodu naczynia
Właściwości spodu naczynia mogą mieć wpływ na
rezultat gotowania. Używać garnków i patelni
wykonanych z materiałów, które zapewniają
równomierne rozprowadzanie ciepła w naczyniu, np.
garnków z dnem typu "sandwich" ze stali nierdzewnej,
co gwarantuje oszczędność czasu i energii.
Używać naczyń z płaskim dnem, nierówności na
spodzie naczynia mają negatywny wpływ na
przewodzenie ciepła.
Brak naczynia lub nieodpowiednia wielkość
Jeśli nie postawi się naczynia w wybranej strefie
grzejnej lub jeśli jest ono wykonane z
nieodpowiedniego materiału lub posiada niewłaściwą
wielkość, poziom mocy wyświetlony na wskaźniku
będzie migał. Postawić odpowiednie naczynie, aby
spowodować wyłączenie migania. Po upływie ponad 90
sekund, strefa grzejna wyłączy się automatycznie.
Puste naczynia lub naczynia z cienkim dnem
Nie podgrzewać pustych naczyń ani nie używać naczyń
z cienkim dnem. Płyta kuchenki posiada wewnętrzny
system zabezpieczeń, jednak puste naczynie może
nagrzać się tak szybko, że funkcja "wyłączenie
automatyczne" nie będzie miała czasu na reakcję i
może osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. Dno
naczynia mogłoby nawet stopić się i uszkodzić szkło
płyty kuchenki. W tym przypadku, nie dotykać naczynia i
wyłączyć strefę grzejną. Jeśli po ostygnięciu nie będzie
działała, należy skontaktować się z Serwisem Pomocy
Technicznej.
8
System rozpoznawania naczyń
Każde pole grzewcze posiada dolną granicę możliwości
rozpoznania naczyń, która zależy od średnicy
powierzchni ferromagnetycznej oraz od materiału, z
którego wykonany jest spód naczynia. Dlatego należy
zawsze używać pola grzewczego, które najbardziej
pasuje do średnicy spodu naczynia.
Informacje na temat urządzenia
pl
*Informacje na temat
urządzenia
Informacje na temat wielkości i mocy pól grzewczych
znajdują się w~ Strona 2
a i nezdąz ru t ame t an e j camro f n I
Panel sterowania
Wskaźniki
Powierzchnie obsługi
Włącznik główny
#
$
A/@
m
0
@
‹
‚-Š
•/œ
›
‹‹
Wybór pola grzewczego
Pola do ustawiania
Funkcja PowerBoost
Funkcja Timer
Tryb pracy
Stopnie mocy grzania
Ciepło resztkowe
Funkcja PowerBoost
Timer
Zabezpieczenie przed dziećmi
Powierzchnie obsługi
Po dotknięciu symbolu włącza się odpowiadająca mu
funkcja.
Wskazówki
■
Pulpit obsługi powinien być zawsze czysty i suchy.
Wilgoć ujemnie wpływa na ich działanie.
■
Nie zbliżać naczyń do wskaźników ani czujników.
Układ elektroniczny może się przegrzać.
Pola grzewcze
Pola grzewcze
Pojedyncze pole grzewcze
$
Używać naczyń odpowiedniej wielkości
Używać wyłącznie naczyń przystosowanych do gotowania na płycie indukcyjnej, patrz rozdział ~ "Gotowanie za pomocą indukcji"
Wskaźnik ciepła resztkowego
Płyta grzewcza wyposażona jest we wskaźnik ciepła
resztkowego dla każdego pola grzewczego. Wskaźnik
ten informuje o tym, że pole grzewcze jest nadal
gorące. Nie dotykać pola grzewczego, dopóki świeci
się wskaźnik ciepła resztkowego.
W zależności od wartości ciepła resztkowego na
wyświetlaczu widoczne są następujące symbole:
■
■
W przypadku zdjęcia naczynia z pola grzewczego
podczas gotowania, na przemian miga wskaźnik ciepła
resztkowego i wybrany stopień mocy grzania.
Po wyłączeniu pola grzewczego świeci się wskaźnik
ciepła resztkowego. Dopóki pole grzewcze nie ostygnie,
wskaźnik ciepła resztkowego świeci się, nawet jeśli
płyta grzewcza jest wyłączona.
Symbol •: wysoka temperatura
Symbol œ: niska temperatura
9
pl
Obsługa urządzenia
1Obsługa urządzenia
W tym rozdziale opisany jest sposób nastawiania pola
grzewczego. Tabela zawiera stopnie mocy grzania i
czas gotowania różnych potraw.
Nastawianie pola grzewczego
Za pomocą symboli @ i A wybrać żądany stopień mocy
grzania.
a i nezdąz ru agu ł sbO
Włączanie i wyłączanie płyty grzewczej
Włączenie i wyłączenie płyty grzewczej odbywa się za
pomocą włącznika głównego.
Włączanie: Dotknąć symbol #. Rozlega się sygnał.
Świeci się wskaźnik przy włączniku głównym oraz
wskaźniki pól grzewczych ‹. Płyta grzewcza jest
gotowa do pracy.
Wyłączanie: Dotykać symbol #, aż zgaśnie wskaźnik.
Wszystkie pola grzewcze są wyłączone. Wskaźnik
ciepła resztkowego świeci się tak długo, aż pola
grzewcze ostygną w wystarczającym stopniu.
Wskazówki
■
Płyta grzewcza wyłącza się automatycznie, jeśli
wszystkie pola grzewcze są wyłączone przez ponad
20 sekund.
■
Ustawienia pozostają zapisane w pamięci przez 4
sekundy po wyłączeniu płyty grzewczej. Jeśli w tym
czasie płyta grzewcza zostanie ponownie włączona,
rozpocznie pracę z poprzednimi ustawieniami.
■
Maksymalna moc płyty grzewczej zależy od rodzaju
przyłącza sieciowego. Aby nie przekroczyć
maksymalnej wartości, płyta grzewcza
automatycznie rozdziela całkowitą moc na włączone
pola grzewcze.
Jeśli funkcja Power Management jest aktywowana,
moc pojedynczego pola grzewczego może na jakiś
czas spaść poniżej wartości zadanej.
Stopień mocy grzania ‚ = najniższa moc.
Stopień mocy grzania Š = najwyższa moc.
Każdy stopień mocy grzania posiada jeden stopień
pośredni. Jest on oznaczony kropką.
Wybór pola grzewczego i stopnia mocy grzania
Płyta grzewcza musi być włączona.
1. Wybrać pole grzewcze za pomocą symbolu $.
2. W ciągu następnych 10 sekund należy dotknąć
symbol@ lub A. Pojawi się następujące ustawienie
podstawowe:
Symbol @: stopień mocy grzania Š
Symbol A: stopień mocy grzania …
Stopień mocy grzania został ustawiony.
Zmiana stopnia mocy grzania
Wybrać pole grzewcze i dotykać symbol @ lub A, aż
pojawi się żądany stopień mocy grzania.
Wyłączanie pola grzewczego
Wybrać pole grzewcze, a następnie dotykać symbol @
lub A, aż pojawi się ‹.
Pole grzewcze wyłącza się i pojawia się wskaźnik ciepła
resztkowego.
Wskazówki
Jeśli w strefie grzejnej nie umieszczono naczynia,
wybrany poziom mocy będzie migać. Po pewnym
czasie, strefa grzejna wyłącza się.
■
Jeśli w strefie grzejnej umieszczono naczynie przed
włączeniem płyty, zostanie ono wykryte po upływie
20 sekund po naciśnięciu wyłącznika głównego, a
strefa grzejna zostanie automatycznie włączona. Po
wykryciu naczynia, w ciągu następnych 20 sekund
wybrać poziom mocy, w przeciwnym razie strefa
grzejna wyłączy się.
Pomimo umieszczenia kilku naczyń, po włączeniu
płyty kuchenki zostanie wykryte tylko jedno naczynie.
■
10
Obsługa urządzenia
pl
Zalecenia dotyczące gotowania
Zalecenia
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Podczas podgrzewania potraw purée, zup kremów
oraz gęstych sosów od czasu do czasu zamieszać.
W celu podgrzania ustawić stopień mocy 8 - 9.
W przypadku gotowania w naczyniu z pokrywką
zmniejszyć stopień mocy grzania w momencie
pojawienia się pary między pokrywką a naczyniem.
W celu uzyskania właściwego rezultatu gotowania
wydobywanie się pary nie jest konieczne.
Po zakończeniu gotowania pozostawić naczynie
zamknięte aż do momentu podania na stół.
Podczas gotowania w szybkowarze przestrzegać
wskazówek producenta.
Nie wydłużać czasu gotowania potraw, aby
zachować ich wartości odżywcze. Za pomocą
zegara funkcyjnego można ustawić optymalny czas
gotowania.
Aby rezultat gotowania sprzyjał zdrowiu, należy
unikać dymienia oleju.
W celu zrumienienia potraw należy smażyć je małymi
porcjami.
Naczynia mogą podczas gotowania osiągać wysokie
temperatury. Wskazane jest używanie łapek
kuchennych.
Zalecenia dotyczące gotowania odznaczającego się
efektywnością energetyczną znajdują się w rozdziale
~ "Ochrona środowiska"
Tabela gotowania
W tabeli podane są stopnie mocy grzania odpowiednie
do przyrządzania poszczególnych potraw. Czas
gotowania może być zróżnicowany w zależności od
rodzaju, wagi, grubości i jakości potraw.
Stopień
Czas gotowamocy grzania nia (min)
Roztapianie
Czekolada, kuwertura
Masło, miód, żelatyna
1 - 1.
1-2
-
Podgrzewanie i utrzymywanie ciepła
Potrawa jednogarnkowa, np. zupa z soczewicy
Mleko*
Kiełbaski podgrzewane w wodzie*
1. - 2
1. - 2.
3-4
-
Rozmrażanie i podgrzewanie
Szpinak, mrożony
Gulasz, mrożony
3-4
3-4
15 - 25
35 - 55
4. - 5.
4-5
1-2
3-4
20 - 30
10 - 15
3-6
8 - 12
Gotowanie na małym ogniu, powolne dogotowywanie
Kopytka*
Ryba*
Białe sosy, np. sos beszamelowy
Sosy ubijane, np. sos bernaise, sos holenderski
* Bez pokrywki
** Wielokrotnie obracać
***Podgrzewanie na stopniu mocy grzania 8 - 8.
11
pl
Obsługa urządzenia
Stopień
Czas gotowamocy grzania nia (min)
Gotowanie, gotowanie na parze, duszenie
Ryż (z podwójną ilością wody)
Ryż na mleku***
Ziemniaki w mundurkach
Gotowane ziemniaki
Potrawy mączne, makarony*
Potrawa jednogarnkowa
Zupy
Warzywa
Warzywa, mrożone
Gotowanie w szybkowarze
2. - 3.
2-3
4. - 5.
4. - 5.
6-7
3. - 4.
3. - 4.
2. - 3.
3. - 4.
4. - 5.
15 - 30
30 - 40
25 - 35
15 - 30
6 - 10
120 - 180
15 - 60
10 - 20
7 - 20
-
Duszenie
Zrazy zawijane
Pieczeń duszona
Gulasz***
4-5
4-5
3-4
50 - 65
60 - 100
50 - 60
Duszenie / Pieczenie z małą ilością oleju*
Sznycel, naturalny lub panierowany
Sznycel, mrożony
Kotlet, naturalny lub panierowany**
Stek (grubość 3 cm)
Pierś kurczaka (grubość 2 cm)**
Pierś kurczaka, mrożona**
Kotlety mielone (3 cm grubości)**
Hamburgery (2 cm grubości)**
Ryba i filet rybny, naturalne
Ryba i filet rybny, panierowane
Ryba, panierowana i mrożona, np. paluszki rybne
Scampi, krewetki
Podsmażanie świeżych warzyw i grzybów
Potrawy z patelni, warzywa, mięso pokrojone w paski na sposób azjatycki
Potrawy mrożone, np. potrawy na patelnię
Naleśniki (smażyć kolejno)
Omlety (smażyć kolejno)
Jajka sadzone
6-7
6-7
6-7
7-8
5-6
5-6
4. - 5.
6-7
5-6
6-7
6-7
7-8
7-8
7-8
6-7
6. - 7.
3. - 4.
5-6
6 - 10
8 - 12
8 - 12
8 - 12
10 - 20
10 - 30
20 - 30
10 - 20
8 - 20
8 - 20
8 - 15
4 - 10
10 - 20
15 - 20
6 - 10
3-6
3-6
8-9
7-8
6-7
6-7
6-7
4-5
-
Smażenie w głębokim tłuszczu* (150-200 g na 1 porcję w 1-2 l oleju, smażyć porcjami)
Produkty mrożone, np. frytki, nuggetsy z kurczaka
Krokiety, mrożone
Mięso, np. kawałki kurczaka
Ryba, panierowana lub w cieście piwnym
Warzywa, grzyby panierowane lub w cieście piwnym, tempura
Drobne wypieki, np. pączki, racuchy, owoce w cieście piwnym
* Bez pokrywki
** Wielokrotnie obracać
***Podgrzewanie na stopniu mocy grzania 8 - 8.
12
Funkcje zegara
OFunkcje zegara
Płyta grzewcza ma zaprogramowane dwie funkcje
timera:
a r a g e z e j c k n uF
■
■
Programowanie czasu gotowania
Minutnik
Programowanie czasu gotowania
Pole grzewcze wyłączy się automatycznie po upływie
ustawionego czasu.
Sposób nastawiania:
1. Wybrać pole grzewcze i żądany stopień mocy
grzania.
2. Dotknąć symbolu 0. Na wskaźniku pola
grzewczego świeci się Ú. Na wskaźniku timera
pojawia się ‹‹.
3. Dotknąć symbolu @ lub A. Pojawia się ustawienie
podstawowe:
Symbol @: 30 minut.
Symbol A: 10 minut.
4. Za pomocą symboli
gotowania.
@ lub A wybrać żądany czas
Po kilku sekundach rozpoczyna się odliczanie czasu.
Wskazówka: Dla wszystkich pól grzewczych można
automatycznie ustawić taki sam czas gotowania.
Ustawiony czas odliczany jest niezależnie dla każdego
pola grzewczego.
Informacje dotyczące automatycznego programowania
czasu gotowania znajdują się w rozdziale
~ "Ustawienia podstawowe"
Zmiana lub kasowanie ustawienia czasu
Wybrać pole grzewcze. Dotknąć symbolu 0 i za
pomocą symbolu @ lub A zmienić ustawienie czasu
gotowania lub ustawić czas na ‹‹.
pl
Po upływie zaprogramowanego czasu
Strefa grzejna wyłącza się. Słychać sygnał
ostrzegawczy i na wyświetlaczu funkcji programowania
czasu wyświetla się ‹‹ przez 10 sekund. Wyświetla się
wskaźnik strefy grzejnej Ú. Nacisnąć symbol 0,
wówczas zgasną wskaźniki i wyłączy się sygnał
dźwiękowy.
Wskazówki
■
W przypadku zaprogramowania czasu gotowania dla
kilku pól grzewczych na wskaźniku timera zawsze
pojawia się informacja dotycząca wybranego pola
grzewczego.
■
Czas gotowania można nastawić do 99 minut.
Minutnik
Za pomocą minutnika można nastawiać czas do 99
minut.
Minutnik działa niezależnie od pól grzewczych oraz
innych ustawień. Ta funkcja nie wyłącza automatycznie
pola grzewczego.
Sposób nastawiania
1. Minutnik można ustawić dwoma różnymi sposobami:
– Jeśli pole grzewcze zostało wybrane, dwukrotnie
dotknąć symbolu 0.
– Jeśli nie wybrano pola grzewczego: dotknąć
symbolu 0.
Świeci się wskaźnik Ú obok symbolu W. Na
wskaźniku timera pojawia się ‹‹.
2. Dotknąć symbolu @ lub A. Pojawia się ustawienie
podstawowe.
Symbol @: 10 minut.
Symbol A: 05 minut.
3. Za pomocą symbolu @ lub A ustawić żądany czas.
Po kilku sekundach rozpoczyna się odliczanie czasu.
Zmiana lub kasowanie ustawionego czasu
Kilkakrotnie dotknąć symbolu 0, aż obok symbolu W
zaświeci się wskaźnik Ú. Zmienić ustawienia czasu lub
za pomocą symbolu @ lub A ustawić czas na ‹‹.
Po upływie zaprogramowanego czasu
Włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Na
wyświetlaczu funkcji programowania czasu pokazuje się
‹‹. Po 10 sekundach wskaźniki gasną.
Po naciśnięciu symbolu 0, wskaźniki gasną i wyłącza
się sygnał dźwiękowy.
13
pl
Funkcja PowerBoost
vFunkcja PowerBoost
Zastosowanie funkcji PowerBoost umożliwia podgrzanie
dużych ilości wody szybciej niż przy użyciu stopnia
mocy grzania Š.
t so BrewoP a j cknuF
Ta funkcja dostępna jest dla wszystkich pól grewczych,
jeśli nie jest włączone żadne z pól. W przeciwnym razie
na wskaźniku stopni mocy grzania miga › i Š.
AZabezpieczenie przed
dziećmi
Dzięki zabezpieczeniu przed dziećmi można zapobiec
włączeniu płyty grzewczej przez dzieci.
imće i zd dez rp e i nezce i pzebaZ
Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia
dzieci
Aktywacja
Płyta kuchenki powinna być wyłączona.
1. Wybrać pole grzewcze.
2. Dotknąć symbolu m.
Włączanie: naciskać symbol @ przez około 4
sekundy. Wskaźnik umieszczony obok symbolu @
świeci się przez 10 sekund. Płyta kuchenki zostaje
zablokowana.
Na wyświetlaczu świeci się ›.
Funkcja została aktywowana.
Wskazówka: Jeśli funkcja PowerBoost jest aktywowana
i zostanie włączone pole grzewcze, na wskaźniku stopni
mocy grzania migają › i Š; następnie zostanie
automatycznie włączony stopień mocy grzania Š.
Funkcja PowerBoost zostanie dezaktywowana.
Dezaktywacja
1. Wybrać pole grzewcze.
2. Dotknąć symbolu m.
Wskaźnik › gaśnie, a pole grzewcze przełącza się z
powrotem na stopień mocy grzania Š.
Funkcja została dezaktywowana.
Wskazówka: W pewnych warunkach funkcja
PowerBoost może się automatycznie wyłączyć, aby
chronić elementy elektroniczne wewnątrz płyty
grzewczej.
Wyłączanie: naciskać symbol @ przez około
4 sekundy. Blokada została wyłączona.
Automatyczna funkcja zabezpieczenia dzieci
Za pomocą tej funkcji, zabezpieczenie dzieci jest
automatycznie uruchamiane po wyłączeniu płyty
kuchenki.
Włączanie i wyłączanie
Sposób włączenia automatycznego zabezpieczenia
przed dziećmi został opisany w rozdziale
~ "Ustawienia podstawowe"
bAutomatyczny wyłącznik
bezpieczeństwa
Jeżeli pole grzewcze jest używane przez dłuższy czas i
nie dokonano żadnej zmiany ustawień, aktywowany
zostanie automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.
Pole grzewcze przestaje grzać. Na wskaźniku pola
grzewczego migają na przemian ”, ‰ i wskaźnik ciepła
resztkowego œ lub •.
awt sńezce i pzeb k i nzcą ł yw ynzcy t amo t uA
Dotknięcie dowolnego symbolu powoduje wyłączenie
wskaźnika. Można wprowadzić nowe ustawienia pola
grzewczego.
Moment aktywowania automatycznego wyłącznika
bezpieczeństwa zależy od ustawionego stopnia mocy
grzania (po upływie 1 do 10 godzin). .
14
Ustawienia podstawowe
pl
QUstawienia podstawowe
Urządzenie ma wprowadzonych wiele ustawień
podstawowych. Ustawienia te można dopasować do
indywidualnych potrzeb.
ewo a t sdop a i ne iwa t sU
Wskaźnik Funkcja
™‚
Zabezpieczenie przed dziećmi
‹
‚
ƒ
™ƒ
Sygnały dźwiękowe
‹
‚
ƒ
„
™†
Ręcznie*.
Automatycznie.
Funkcja została dezaktywowana.
Sygnał potwierdzający i sygnał informacji o usterce są wyłączone.
Włączony jest tylko sygnał informacji o usterce.
Włączony jest tylko sygnał potwierdzający.
Wszystkie sygnały są włączone.*
Automatyczne programowanie czasu gotowania
‹‹
Wyłączone.*
‹‚-ŠŠ Czas do automatycznego wyłączenia.
™‡
Czas trwania sygnału końcowego timera
‚
ƒ
„
™ˆ
10 sekund.*
30 sekund.
1 minuta.
Funkcja Power Management. Ograniczenie całkowitej mocy płyty grzewczej
‹
‚
‚.
Wyłączone. Maksymalna moc płyty grzewczej.*/**
1000 W - minimalna moc.
1500 W
...
„
„.
…
….
3000 W - zalecane przy 13 amperach.
3500 W - zalecane przy 16 amperach.
4000 W
4500 W - zalecane przy 20 amperach.
...
Š lub Š. Maksymalna moc płyty grzewczej.**
™Š
Czas wyboru pola grzewczego
‹
‚
™‚ƒ
Sprawdzanie naczyń do gotowania, rezultatów gotowania
‹
‚
ƒ
™ƒ„
Nieograniczony: Ostatnio ustawione pole grzewcze pozostaje wybrane.*
Ograniczony: Pole grzewcze pozostaje wybrane tylko przez kilka sekund.
Nieodpowiednie
Nieoptymalne
Odpowiednie
Automatyczne zarządzanie w przypadku ograniczenia mocy
‹
‚
Wyłączone.*
Włączone (nie można łączyć z funkcją ™ˆ).
*Ustawienie fabryczne
**Maksymalna moc płyty grzewczej jest widoczna na tabliczce znamionowej.
15
Ustawienia podstawowe
pl
Wskaźnik Funkcja
™‹
Przywracanie ustawień fabrycznych
‹
‚
Ustawienia indywidualne.*
Przywrócenie ustawień fabrycznych.
*Ustawienie fabryczne
**Maksymalna moc płyty grzewczej jest widoczna na tabliczce znamionowej.
Przejście do ustawień podstawowych:
6. Dotykać symbolu
Płyta grzewcza musi być wyłączona.
Ustawienia zostały zapisane.
1. Włączyć płytę grzewczą.
2. W ciągu następnych 10 sekund naciskać
Wyjście z ustawień podstawowych
Wyłączyć płytę kuchenki za pomocą wyłącznika
głównego.
symbol @ przez ok. 4 sekundy.
Pierwsze cztery wskaźniki podają informacje o
produkcie. Dotknąć symbolu @ lub A , aby zobaczyć
poszczególne wskaźniki.
Informacje o produkcie
Indeks działu obsługi klienta (KI)
Numer fabryczny
Numer fabryczny 1
Numer fabryczny 2
Wskaźnik
‹‚
”š
Š†.
‹.†
3. Ponowne dotknięcie symbolu
@ powoduje
przejście do ustawień podstawowych.
Na wskaźnikach migają na przemian ™ i ‚ oraz
pojawia się ‹ jako ustawienie wstępne.
4. Wielokrotnie dotykać symbolu
@, aż pojawi się
żądana funkcja.
5. Następnie za pomocą symboli @ i A wybrać żądane
ustawienie.
16
@ przez co najmniej 4 sekundy.
Test naczyń do gotowania
tTest naczyń do gotowania
Ta funkcja umożliwia sprawdzenie szybkości i jakości
procesu gotowania w zależności od naczynia.
Wynik jest wartością referencyjną i zależy od
właściwości naczynia oraz zastosowanego pola
grzewczego.
a i nawo t og od ńyzcan t seT
1. Zimy garnek z ok. 200 ml wody postawić pośrodku
pola grzewczego, którego średnica jest najbardziej
zbliżona do średnicy spodu garnka.
2. Przejść do ustawień podstawowych i wybrać
ustawienie ™‚ ƒ.
3. Dotknąć symbolu @ lub A. Na wskaźniku pola
grzewczego miga A.
Funkcja została aktywowana.
Po 20 sekundach na wskaźniku pola grzewczego
pojawia się wynik dotyczący jakości i szybkości
procesu gotowania.
DCzyszczenie
Odpowiednie środki czyszczące i pielęgnacyjne można
nabyć w serwisie lub w naszym sklepie internetowym.
e i nezczsyzC
Płyta kuchenki
Czyszczenie
Po zakończeniu gotowania należy zawsze wyczyścić
płytę grzewczą. Zapobiega to przypaleniu pozostałości
potraw. Płytę grzewczą czyścić dopiero wówczas, gdy
zgaśnie wskaźnik ciepła resztkowego.
Do czyszczenia płyty grzewczej używać wilgotnego
zmywaka, a następnie wytrzeć do sucha ściereczką w
celu uniknięcia osadów z kamienia.
Należy używać wyłącznie środków czyszczących
przeznaczonych do płyt grzewczych tego typu. Należy
przestrzegać wskazówek producenta podanych na
opakowaniu produktu.
W żadnym wypadku nie używać:
■
■
■
■
■
■
Sprawdzić wynik za pomocą poniższej tabeli:
Wynik
‹ Naczynie nie nadaje się do użycia na tym polu grzewczym i dlatego nie zostanie podgrzane.*
‚ Naczynie podgrzewa się wolniej niż powinno i proces gotowania
nie przechodzi optymalnie.*
ƒ Naczynie podgrzewa się prawidłowo i proces gotowania przebiega właściwie.
* Jeśli dostępne jest mniejsze pole grzewcze, jeszcze raz przetestować
naczynie na mniejszym polu.
Aby ponownie aktywować funkcję, wybrać symbol @ lub
A.
Wskazówki
Jeżeli wybrane pole grzewcze jest znacznie mniejsze
od średnicy naczynia do gotowania, nagrzewana
będzie prawdopodobnie tylko środkowa część
naczynia, co może mieć niekorzystny wpływ na
rezultat gotowania.
■
Informacje na temat tej funkcji znajdują się w
rozdziale ~ "Ustawienia podstawowe".
■
Informacje na temat rodzaju, wielkości oraz sposobu
ustawiania naczyń znajdują się w
rozdziale ~ "Gotowanie za pomocą indukcji".
■
pl
nierozcieńczonych płynów do mycia naczyń
środków czyszczących do zmywarek
środków do szorowania
żrących środków czyszczących, takich jak spray do
piekarnika lub odplamiacz
szorstkich gąbek
myjki wysokociśnieniowej lub parowej
Uporczywe zabrudzenia najlepiej usuwać dostępną w
sprzedaży skrobaczką do szkła. Należy przestrzegać
wskazówek producenta.
Odpowiednie skrobaczki do szkła można nabyć w
serwisie lub w naszym sklepie internetowym.
Stosowanie specjalnych gąbek do czyszczenia płyt
grzewczych z ceramiki szklanej zapewnia optymalny
wynik czyszczenia.
Możliwe osady
Osad z kamienia i
pozostałości wody
Płytę grzewczą należy czyścić dopiero wówczas, gdy ostygnie. Do czyszczenia można
używać środków czyszczących przeznaczonych do płyt grzewczych z ceramiki szklanej.*
Cukier, skrobia
Natychmiast usunąć. Użyć skrobaczki do
ryżowa lub plastik
szkła. Ostrożnie: niebezpieczeństwo poparzenia.*
* Następnie wyczyścić wilgotnym zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Wskazówka: Aby uniknąć powstawania plam, nie
stosować środków czyszczących, dopóki płyta
grzewcza jest gorąca. Upewnić się, że wszystkie
pozostałości używanych środków czyszczących zostały
usunięte.
17
pl
Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi (FAQ)
Rama płyty grzewczej
Aby zapobiec uszkodzeniu ramy płyty grzewczej, należy
przestrzegać poniższych wskazówek:
■
■
■
■
Używać wyłącznie ciepłej wody z detergentem.
Nowe zmywaki przed użyciem dokładnie wypłukać.
Nie używać żrących środków czyszczących ani
środków do szorowania.
Nie używać skrobaczek do szkła ani ostrych
przedmiotów.
{Najczęściej zadawane
pytania oraz odpowiedzi
(FAQ)
)QAF( i zde iwopdo zaro a i na t yp enaw daz j e i cśęzc j aN
Użytkowanie
Dlaczego nie mogę włączyć płyty grzewczej i dlaczego świeci się symbol zabezpieczenia przed dziećmi?
Aktywowane zostało zabezpieczenie przed dziećmi.
Informacje na temat tej funkcji znajdują się w rozdziale ~ "Zabezpieczenie przed dziećmi"
Dlaczego migają wskaźniki i słychać sygnał?
Usunąć z pulpitu obsługi płyny lub resztki pożywienia. Usunąć wszystkie przedmioty pozostawione na pulpicie obsługi.
Instrukcja dotycząca dezaktywacji sygnału znajduje się w rozdziale ~ "Ustawienia podstawowe"
Odgłosy
Dlaczego podczas gotowania słychać różne odgłosy?
Zależnie od właściwości spodu naczynia do gotowania podczas użytkowania płyty grzewczej mogą powstawać różnego rodzaju odgłosy.
Odgłosy te są normalnym zjawiskiem związanym ze specyfiką technologii indukcyjnej i nie sygnalizują uszkodzenia.
Możliwe odgłosy:
Głębokie buczenie przypominające odgłos transformatora:
Powstaje podczas gotowania z użyciem wysokiego stopnia mocy grzania. Odgłos zanika lub wycisza się po zmniejszeniu stopnia mocy
grzania.
Cichy gwizd:
Występuje, gdy naczynie do gotowania jest puste. Odgłos zanika po nalaniu wody lub umieszczeniu w naczyniu produktów spożywczych.
Trzaski:
Odgłos ten występuje w przypadku naczyń, które składają się z warstw różnych materiałów lub w przypadku stosowania naczyń różnej
wielkości i wykonanych z różnych materiałów. Natężenie odgłosu jest może być zróżnicowane w zależności od ilości oraz sposobu przyrządzania potraw.
Wysokie tony gwiżdżące:
Mogą powstawać w przypadku jednoczesnego użytkowania dwóch pół grzewczych przy ustawieniu najwyższego stopnia mocy grzania.
Odgłosy gwizdania zanikają lub stają się słabsze w przypadku zmniejszenia stopnia mocy grzania.
Odgłos wentylatora:
Płyta grzewcza jest wyposażona w wentylator, który włącza się w przypadku wykrycia zbyt wysokiej temperatury. Wentylator może pracować również po wyłączeniu płyty grzewczej, jeżeli wynik pomiaru temperatury będzie nadal za wysoki.
Rytmiczne tony przypominające tykanie zegara:
Odgłos ten występuje wyłącznie, gdy włączone są trzy lub więcej pól grzewczych. Odgłos zanika lub wycisza się po wyłączeniu jednego z
pól grzewczych.
18
Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi (FAQ)
pl
Naczynia
Jakie naczynia nadają się do gotowania na indukcyjnej płycie grewczej?
Informacje na temat naczyń przeznaczonych do gotowania za pomocą indukcji znajdują się w rozdziale ~ "Gotowanie za pomocą
indukcji"
Dlaczego pole grzewcze nie nagrzewa się i miga stopień mocy grzania?
Pole grzewcze, na którym stoi naczynie, nie jest włączone.
Upewnić się, że pole grzewcze, na którym stoi naczynie, jest włączone.
Naczynie jest za małe w stosunku do włączonego pola grzewczego lub nie nadaje się do gotowania za pomocą indukcji.
Informacje na temat rodzaju, wielkości oraz ustawiania naczyń znajdują się w rozdziale ~ "Gotowanie za pomocą indukcji"
Dlaczego proces nagrzewania naczynia trwa tak długo, względnie naczynie nie nagrzewa się w wystarczającym stopniu mimo ustawienia
wysokiego stopnia mocy grzania?
Naczynie jest za małe w stosunku do włączonego pola grzewczego lub nie nadaje się do gotowania za pomocą indukcji.
Informacje na temat rodzaju, wielkości oraz ustawiania naczyń znajdują się w rozdziale ~ "Gotowanie za pomocą indukcji"
Czyszczenie
W jaki sposób czyścić płytę grzewczą?
Optymalne rezultaty można osiągnąć przy użyciu specjalnych środków do czyszczenia ceramiki szklanej. Nie należy stosować żrących
środków czyszczących ani środków do szorowania, płynów do zmywarek (koncentratów) ani szorstkich ściereczek.
Szczegółowe informacje na temat czyszczenia i pielęgnacji płyty grzewczej znajdują się w rozdziale ~ "Czyszczenie"
19
pl
Co robić w razie usterki?
3Co robić w razie usterki?
Przyczyny usterek są z reguły łatwe do usunięcia. Przed
skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się
ze wskazówkami w tabeli.
? i k re t su e i zar w ć i bor oC
Wskaźnik
Brak
Możliwa przyczyna
Przerwa w zasilaniu.
Urządzenie nie zostało podłączone zgodnie ze
schematem połączeń.
Usterka układu elektronicznego.
Migają wskaźniki
Na wskaźnikach pól grzewczych miga Ù
”ƒ
”…
”† + stopień mocy grzania i
sygnał
”† i sygnał
”‚ / ”‡
”‰
“Š‹‹‹
“Š‹‚‹
—…‹‹
Pulpit obsługi jest wilgotny lub leży na nim jakiś
przedmiot.
Wystąpiła usterka układu elektronicznego.
Układ elektroniczny uległ przegrzaniu i odpowiednie pole grzewcze zostało wyłączone.
Układ elektroniczny uległ przegrzaniu i wszystkie
pola grzewcze zostały wyłączone.
W pobliżu pulpitu obsługi stoi gorący garnek. Istnieje ryzyko przegrzania układu elektronicznego.
Odczekać, aż układ elektroniczny wystarczająco ostygnie.
Następnie dotknąć dowolnego symbolu na płycie grzewczej.
Usunąć garnek. Wskazanie usterki wkrótce zgaśnie. Można kontynuować gotowanie.
Usunąć garnek. Odczekać kilka sekund. Dotknąć dowolnej
powierzchni obsługi. Gdy wskazanie usterki zgaśnie, można kontynuować gotowanie.
Płyta grzewcza nie jest prawidłowo podłączona
Odłączyć płytę grzewczą od sieci elektrycznej. Upewnić się, że
została podłączona zgodnie ze schematem połączeń.
Wskazówki
Jeżeli na wskaźniku pojawi się “, przytrzymać
naciśnięty czujnik odpowiedniego pola grzewczego,
aby móc odczytać kod usterki.
■
Jeżeli dany kod usterki nie został wymieniony w
tabeli, odłączyć płytę grzewczą od sieci elektrycznej,
odczekać 30 sekund i ponownie podłączyć. Jeżeli
wskazanie pojawi się ponownie, skontaktować się z
pracownikiem serwisu i podać dokładny kod usterki.
20
W celu potwierdzenia usterki przykryć na chwilę pulpit obsługi
ręką.
W pobliżu pulpitu obsługi stoi gorący garnek.
Pole grzewcze zostało wyłączone w celu zabezpieczenia układu elektronicznego przed przegrzaniem.
Pole grzewcze uległo przegrzaniu i zostało wyłączone w celu ochrony blatu roboczego.
Pole grzewcze było użytkowane bez przerwy
przez dłuższy czas.
Napięcie robocze jest nieprawidłowe, wykracza
poza normalny zakres roboczy.
Nie stawiać gorących garnków na pulpicie obsługi.
■
Usunięcie usterki
Sprawdzić za pomocą innych urządzeń elektrycznych, czy w sieci
elektrycznej nie wystąpiło zwarcie.
Upewnić się, że urządzenie zostało podłączone zgodnie ze schematem połączeń.
Jeżeli usterki nie można usunąć we własnym zakresie, skontaktować się z pracownikiem serwisu.
Wytrzeć do sucha pulpit obsługi lub zdjąć z niego przedmiot.
Odczekać, aż układ elektroniczny wystarczająco ostygnie i
ponownie włączyć pole grzewcze.
Aktywowany został automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.
Patrz rozdział
Skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej.
Serwis
pl
4Serwis
Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy
skontaktować się z naszym serwisem. Pracownicy
serwisu znajdą odpowiednie rozwiązanie, co pozwoli
również uniknąć zbędnych przyjazdów personelu
technicznego.
s iwreS
Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny
(nr FD)
Serwisowi należy podać symbol produktu (E-Nr) oraz
numer fabryczny (FD) urządzenia.
Tabliczka znamionowa z tymi numerami znajduje się:
■
■
Na karcie urządzenia.
Na dolnej części płyty grzewczej.
Numer E jest widoczny również na szklanej powierzchni
płyty grzewczej. Wykaz punktów serwisowych (KI) oraz
numer fabryczny (FD) można również sprawdzić,
wchodząc w ustawienia podstawowe. Informacje na ten
temat są podane w rozdziale~ "Ustawienia
podstawowe".
Należy pamiętać, że wezwanie pracownika serwisu w
przypadku nieprawidłowej obsługi urządzenia jest
odpłatne również w okresie gwarancyjnym.
Dane kontaktowe punktów serwisowych w
poszczególnych krajach znajdują się w dołączonym
wykazie punktów serwisowych.
21
%6+6SU]ÛW*RVSRGDUVWZD'RPRZHJR6S]RR
$O-HUR]ROLPVNLH
:DUV]DZD32/$1'
*9001168277*
9001168277
961212(01)
ZZZ]HOPHUSO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising