Zelmer ZEW10E20PL User Manual

Zelmer ZEW10E20PL User Manual
Pralka
ZEW...
pl Instrukcja obsługi i ustawiania
Nowa pralka
Zasady prezentacji
Gratulujemy decyzji zakupu pralki marki
Zelmer.
: Ostrożnie!
Zachęcamy do przeczytania instrukcji
obsługi i zapoznania się z zaletami
nowej pralki.
Każde urządzenie opuszczające nasz
zakład zostało starannie sprawdzone
pod kątem działania i stanu, aby
sprostać wysokim wymaganiom jakości
urządzeń marki Zelmer.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji oraz zapoznania się z ofertą
naszych produktów, wyposażenia
dodatkowego, części zamiennych oraz
usług serwisowych można odwiedzić
naszą stronę internetową www.zelmer.pl
lub skontaktować się z serwisem.
Instrukcja obsługi i ustawiania
przedstawia różne modele; różnice są
wskazane w odpowiednich miejscach.
Przed uruchomieniem pralki należy
przeczytać instrukcję obsługi i
ustawiania!
2
Taka kombinacja symbolu i hasła
ostrzegawczego wskazuje na sytuację,
która jest potencjalnie niebezpieczna.
Niezachowanie środków ostrożności
może prowadzić do obrażeń lub śmierci.
Uwaga!
To hasło ostrzegawcze wskazuje na
sytuację, która jest potencjalnie
niebezpieczna. Niezachowanie środków
ostrożności może spowodować szkody
materialne lub zanieczyszczenie
środowiska.
Wskazówka / Rada
Wskazówki odnośnie optymalnej
eksploatacji urządzenia / przydatne
informacje.
1. 2. 3. / a) b) c)
Poszczególne etapy działania są
oznaczone cyframi lub literami.
■
/-
Elementy wykazów są oznaczone
punktorem lub myślnikiem.
pl
Spis treści
plInstrukcjaobsługi ustawiania
8 Przeznaczenie urządzenia. . . . . .4
( Instrukcje bezpieczeństwa . . . . .5
Dzieci/inne osoby/zwierzęta .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie/konserwacja. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..5
..6
..9
. 10
7
Ochrona środowiska . . . . . . . . .12
Opakowanie/zużyte urządzenie . . . . 12
Wskazówki dotyczące oszczędności 12
5
Ustawianie i podłączanie . . . . .12
Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ustawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bezpieczne ustawienie urządzenia . . 13
Powierzchnia ustawienia . . . . . . . . . . 13
Ustawienie na cokole lub na
drewnianym stropie belkowym . . . . . 14
Ustawienie urządzenia pod blatem
kuchennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Usunięcie blokad transportowych . . . 14
Długości węży i przewodów . . . . . . . 15
Przyłącze wody . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Dopływ wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odpływ wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wypoziomowanie urządzenia . . . . . . 17
Podłączenie do sieci elektrycznej . . . 18
Przed pierwszym praniem. . . . . . . . . 18
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Y Najważniejsze informacje w
skrócie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
* Informacje na temat urządzenia21
Pralka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pulpit obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Z Pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Przygotowanie prania . . . . . . . . . . . . 23
Sortowanie prania . . . . . . . . . . . . . . . 23
Krochmalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Farbowanie/Odbarwianie . . . . . . . . .24
Namaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
C Środek piorący
. . . . . . . . . . . . . 24
Wybór prawidłowego środka
piorącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Oszczędzanie energii i środka
piorącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
0 Wstępne ustawienia
programów. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Temperatura °C . . . . . . . . . . . . . . . .26
0 Prędkość wirowania . . . . . . . . . . .26
5 Koniec za . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
\ Dodatkowe ustawienia
programów. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ù Płukanie Extra . . . . . . . . . . . . . . .27
1 Obsługa urządzenia . . . . . . . . . 27
Przygotowanie pralki do pracy . . . . .27
Wybór programu/włączanie urządzenia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Zmiana wstępnych ustawień programów
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Wybór dodatkowych ustawień
programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Wkładanie prania do bębna . . . . . . .28
Dozowanie środków piorących i
pielęgnacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . .28
Włączenie programu . . . . . . . . . . . . .29
Zabezpieczenie przed dziećmi . . . . .30
Dokładanie prania . . . . . . . . . . . . . . .30
Zmiana programu . . . . . . . . . . . . . . .30
Zatrzymanie programu . . . . . . . . . . .30
Zakończenie programu przy opcji - - - Wirowanie stop . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Koniec programu. . . . . . . . . . . . . . . .31
Wyjmowanie prania/wyłączanie
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
H
Sensoryka . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Automatyka wagowa . . . . . . . . . . . . .31
System kontroli wyważenia . . . . . . . .31
3
pl
Przeznaczenie urządzenia
2
Czyszczenie i konserwacja . . . 32
Obudowa urządzenia/panel obsługi 32
Bęben pralki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Odkamienianie. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Szufladka na środki piorące i obudowa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zapchana pompa wody . . . . . . . . . . 33
Zapchany wąż odpływowy przy
podłączeniu do syfonu. . . . . . . . . . . 34
Zapchane sito w wężu dopływowym 34
8 Przeznaczenie
urządzenia
■
ainezdąruinezcaPr
■
3 Usterka, co robić?
. . . . . . . . . . 35
Odblokowanie awaryjne. . . . . . . . . . 35
Wskazówki na wyświetlaczu . . . . . . 35
Usterka, co robić? . . . . . . . . . . . . . . 36
■
4 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
J Dane techniczne . . . . . . . . . . . . 38
■
■
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku w warunkach
domowych.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w żadnym miejscu
narażonym na ujemne temperatury
ani na zewnątrz. Istnieje ryzyko, że w
przypadku zamarznięcia pozostałej
w nim wody urządzenie ulegnie
uszkodzeniu. Zamarznięte węże
mogą ulec rozerwaniu/rozsadzeniu.
Urządzenie może być używane
wyłącznie do prania w warunkach
domowych, rzeczy nadających się
do prania maszynowego lub tkanin
wełnianych do prania ręcznego
(patrz etykieta na danym
egzemplarzu). Zabrania się używania
urządzenia do celów niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
Urządzenie nadaje się do pracy z
kablami zasilającymi zimną oraz z
powszechnie dostępnymi
detergentami i środkami
(odpowiednimi do używania w
pralkach automatycznych).
Urządzenie jest przeznaczone do
użytkowania na wysokości do 4000
m n.p.m.
Przed włączeniem urządzenia:
Sprawdzić, czy nie ma na nim
widocznych uszkodzeń. Nie użytkować
urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Jeśli
zaistnieją jakieś problemy, prosimy o
zwrócenie się do wyspecjalizowanego
dealera lub naszego punktu obsługi
klienta.
Należy zapoznać się i postępować
według instrukcji obsługi i instalacji oraz
wszelkich pozostałych informacji
dołączonych do urządzenia.
Należy zachować tę dokumentację do
późniejszego użytku lub do użytku
przyszłego właściciela.
4
Instrukcje bezpieczeństwa
( Instrukcje
■
bezpieczeństwa
Poniższe informacje dotyczące
bezpieczeństwa i ostrzeżenia
służą zminimalizowaniu ryzyka
obrażeń i szkód materialnych w
Twoim otoczeniu.
Tym niemniej, ważne jest
podjęcie czynności
zapobiegawczych oraz
zachowanie odpowiedniej
ostrożności podczas montażu,
konserwacji, czyszczenia oraz
użytkowania urządzenia.
watsńezcipbejckurtsnI
Dzieci/inne osoby/zwierzęta
■
■
: Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!
Dzieci oraz inne osoby, które
nie są w stanie ocenić ryzyka
wiążącego się z używaniem
urządzenia mogą ulec zranieniu
lub znaleźć się w sytuacjach
zagrożenia życia. Dlatego
należy pamiętać:
■
■
pl
To urządzenie może być
używane przez dzieci
powyżej 8 lat oraz osoby z
obniżonym poziomem
możliwości fizycznych,
sensorycznych lub
umysłowych, a także osoby
bez doświadczenia czy
wiedzy o bezpiecznym
używaniu urządzenia pod
warunkiem, że osoby te
rozumieją potencjalne
ryzyko, jakie wiąże się z
używaniem tego urządzenia.
Dzieciom należy zabronić
zabawy tym urządzeniem.
Nie zezwalać dzieciom na
czyszczenie ani na
konserwację urządzenia bez
nadzoru osoby dorosłej.
Należy pilnować, aby dzieci
w wieku poniżej 3 lat oraz
zwierzęta nie przebywały w
pobliżu urządzenia.
Dzieci ani osoby, które nie są
w stanie ocenić ryzyka nie
mogą bez nadzoru
pozostawać w pobliżu
urządzenia.
: Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!
Dzieci mogą zatrzasnąć się w
urządzeniach, znajdując się tym
samym w sytuacji zagrożenia
życia.
5
pl
■
■
Instrukcje bezpieczeństwa
Nie umieszczać urządzenia
za drzwiami, ponieważ może
to utrudnić otwarcie drzwi
urządzenia bądź też
spowodować, że ich otwarcie
będzie w ogóle niemożliwe.
Gdy urządzenie osiągnie
kres swojego okresu
eksploatacyjnego, wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka przed
odcięciem kabla
zasilającego, a następnie
zniszczyć zamek znajdujący
się na drzwiach urządzenia.
: Ostrzeżenie
Ryzyko uduszenia się!
Jeżeli pozwolimy dzieciom
bawić się opakowaniem/folią
lub częściami opakowania,
będą mogły się tym owinąć lub
naciągnąć na głowę i może
dojść do uduszenia.
Chronić z dala od dzieci
opakowanie/folię lub części
opakowania.
: Ostrzeżenie
Ryzyko zatrucia!
Środki piorące i preparaty do
tkanin mogą spowodować
zatrucie w przypadku ich
spożycia.
W razie przypadkowego
połknięcia środka, należy
zasięgnąć porady lekarza.
Środki piorące i preparaty do
tkanin należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
6
: Ostrzeżenie
Ryzyko oparzenia!
Jeśli rzeczy są prane w
wysokich temperaturach, szkło
drzwiczek urządzenia staje się
gorące.
Uniemożliwić dzieciom
dotykanie rozgrzanych drzwi
urządzenia.
: Ostrzeżenie
Podrażnienie oczu/skóry!
Kontakt ze środkami piorącymi
i zmiękczającymi może
spowodować podrażnienie
oczu lub skóry.
W razie dostania się do oczu/
kontaktu ze skórą środka
piorącego lub preparatu do
tkanin, dokładnie przepłukać
oczy/skórę. Środki piorące i
preparaty do tkanin należy
przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
Instalacja
: Ostrzeżenie
Ryzyko porażenia prądem/
ryzyko pożaru/ ryzyko szkód
materialnych/ ryzyko dla
urządzenia!
Jeżeli urządzenie nie zostało
prawidłowo zamontowane,
może dojść do niebezpiecznej
sytuacji. Należy upewnić się,
czy:
Instrukcje bezpieczeństwa
■
■
■
■
■
■
Napięcie w gniazdku jest
zgodne z napięciem
określonym na urządzeniu
(tabliczka identyfikacyjna).
Poziomy obciążenia oraz
wymagana ochrona
bezpiecznika są określone
na tabliczce identyfikacyjnej.
Urządzenie jest podłączone
tylko i wyłącznie do źródła
prądu zmiennego za pomocą
zgodnego ze standardami
krajowymi, odpowiednio
zamontowanego gniazdka z
uziemieniem.
Kabel do podłączenia do
sieci elektrycznej oraz
gniazdko z uziemieniem
pasują do siebie oraz że
system uziemienia został
odpowiednio zamontowany.
Przekrój przewodu jest
dostatecznie duży.
Dostęp do wtyczki sieciowej
jest zawsze zapewniony.
W przypadku
wykorzystywania
stacjonarnego wyłącznika
nadmiarowo-prądowego
używać jedynie tego
wyłącznika, który ma
następujące oznaczenie: z.
Obecność tego oznaczenia
jest jedynym sposobem na
upewnienie się, że spełnione
zostały wszystkie możliwe
niezbędne wymagania.
pl
materialnych/ryzyko dla
urządzenia!
Jeżeli kabel do podłączenia do
sieci elektrycznej był
modyfikowany lub uległ
uszkodzeniu, może to
skutkować porażeniem
prądem, zwarciem lub
pojawieniem się ognia z racji
jego przegrzania.
Przewód zasilający nie jest
skręcony, zgnieciony lub
zmodyfikowany i nie styka się z
żadnym źródłem ciepła.
: Ostrzeżenie
Ryzyko pożaru/ryzyko szkód
materialnych/uszkodzenia
urządzenia!
Używanie przedłużaczy lub
rozgałęźników może zakończyć
się pożarem wskutek
przegrzania lub zwarcia.
Podłączyć urządzenie
bezpośrednio do odpowiednio
zamontowanego gniazdka z
uziemieniem. Nie używać
przedłużaczy, rozgałęźników
ani listew wielogniazdkowych.
: Ostrzeżenie
Ryzyko porażenia prądem/
ryzyko pożaru/ryzyko szkód
7
pl
Instrukcje bezpieczeństwa
: Ostrzeżenie
Ryzyko dla zdrowia/ryzyko
szkód materialnych/
uszkodzenia urządzenia!
■
Urządzenie może wibrować
lub przemieszcać się w
trakcie użytkowania, co
potencjalnie może
skutkować obrażeniami lub
szkodami materialnymi.
Ustawić urządzenie na
czystej, równej i twardej
powierzchni przy pomocy
poziomicy, a następnie
przytwierdzić w
wypoziomowanej pozycji
wykorzystując wkęcane
podstawki.
Ryzyko dlW
a zdrowiprzypadku
a/ryzyko szkód materialnych/uszkodzeni
a urządzenia!
■
pochwycenia
jednego z wystających
elementów urządzenia (np.
drzwi) w celu podniesienia
urządzenia bądź jego
przesunięcia, element taki
może się oderwać i
spowodować obrażenia.
Nie chwytać za żadne
wystające elementy
urządzenia w celu jego
przesunięcia.
: Ostrzeżenie
Ryzyko odniesienia obrażeń!
■
Urządzenie jest bardzo
ciężkie. Jego podnoszenie
może spowodować
obrażenia.
Nie podnosić tego
urządzenia samodzielnie.
Ryzyko odniesienia obrażeń!
Urządzenie to posiada ostre
krawędzie, które mogą
spowodać okaleczenie dłoni.
Nie chwytać urządzenia za
ostre krawędzie. Podnosić je
jedynie po założeniu rękawic
ochronnych.
Ryzyko
odni
esienia obrażeń!przewody lub kable
■
Jeżeli
elektryczne nie są
poprowadzone prawidłowo,
można się o nie potknąć i
odnieść obrażenia.
Poprowadzić przewody i
kable tak, aby nie stanowiły
zagrożenia potknięcia.
■
Uwaga!
Szkody materialne/
uszkodzenie urządzenia
■
Jeżeli poziom wody jest zbyt
wysoki lub zbyt niski,
urządzenie może nie działać
poprawnie, co może
spowodować szkody
materialne lub uszkodzenie
urządzenia.
Upewnić się, że woda
dostarczana jest pod
ciśnieniem min. 100 kPa (1
bar) i nie przekraczającym
1000 kPa (10 bar).
Szkody
materi
alne/uszkodzeniwęże
e urządzenia dostarczające
■
Jeżeli
wodę zostały zmodyfikowane
lub uszkodzone, może to
spowodować szkody
materialne lub uszkodzenie
urządzenia.
Węże dostarczające wodę
nie mogą być skręcone,
zgniecione, zmodyfikowane
ani przecięte.
Szkody materialne/uszkodzenie urządzenia
8
Instrukcje bezpieczeństwa
Użycie węży innych marek
do podłączenia urządzenia
do źródła wody może
spowodować szkody
materialne lub uszkodzenie
urządzenia.
Używać jedynie węży
dostarczanych wraz z
urządzeniem, lub
oryginalnych węży
zapasowych przeznaczonych
do tego urządzenia.
Szkody
materi
alne/uszkodzenie urządzenia jest
■
Urządzenie
zabezpieczane na czas
transportu za pomocą
urządzeń blokujących. Jeżeli
przed przystąpieniam do
użytkowania urządzenia
blokady używane podczas
transportu nie zostaną
usunięte, może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Przed przystąpieniem do
użytkowania urządzenia po
raz pierwszy należy usunąć
wszystkie blokady używane
podczas transportu.
Dopilnować, aby zachować
oddzielnie blokady do
transportu. Jeżeli urządzenie
będzie ponownie
transportowane, dla
uniknięcia jego uszkodzenia
należy ponownie
zamontować blokady do
transportu.
■
pl
Obsługa
: Ostrzeżenie
Ryzyko eksplozji/ryzyko
pożaru!
Prane rzeczy, na których
zastosowano środki czyszczące
zawierające rozpuszczalniki, np.
odrdzewiacze, rozpuszczalniki
do czyszczenia, stwarzają
ryzyko wybuchu w bębnie.
Przed przystąpieniem do prania
w maszynie, dokładnie
przepłukać wodą przeznaczone
do prania rzeczy.
: Ostrzeżenie
Ryzyko zatrucia!
Trujące opary mogą być
wydzielane przez środki do
czyszczenia zawierające
rozpuszczalniki, np.
rozpuszczalnik do czyszczenia.
Nie używać środków do
czyszczenia zawierających
rozpuszczalniki.
: Ostrzeżenie
Ryzyko odniesienia obrażeń!
■
Opieranie się/siedzenie na
drzwiach urządzenia, gdy są
otwarte, może skutkować
przewróceniem się
urządzenia i spowodować
obrażenia.
Nie opierać się o otwarte
drzwiczki urządzenia.
Ryzyko
odni
esienia obrażeń!
■
Wchodzenie
na urządzenie
może prowadzić do złamania
się jego blatu i spowodować
obrażenia.
Nie wchodzić na urządzenie.
9
pl
Instrukcje bezpieczeństwa
Ryzyko
odni
esienia obrażeń!
■
Sięganie
do bębna, gdy
nadal się obraca naraża
dłonie na zranienie.
Należy poczekać, aż bęben
przestanie się obracać.
: Ostrzeżenie
Ryzyko poparzenia!
Podczas prania w wysokich
temperaturach istnieje ryzyko
poparzenia w wyniku kontaktu z
gorącym roztworem wody i
środka piorącego (np. podczas
spuszczania gorącego roztworu
do umywalki).
Nie wkładać rąk do gorącego
roztworu wody ze środkiem
piorącym.
: Ostrzeżenie
Podrażnienie oczu/skóry!
Środki piorące i preparaty do
tkanin mogą rozprysnąć, jeśli
szufladka na środki piorące
pozostanie otwarta podczas
pracy urządzenia.
W razie dostania się do oczu/
kontaktu ze skórą środka
piorącego lub preparatu do
tkanin, dokładnie przepłukać
oczy/skórę. W razie
przypadkowego połknięcia
środka, należy zasięgnąć
porady lekarza.
Uwaga!
Szkody materialne/
uszkodzenie urządzenia
■
Jeżeli ilość prania
przekracza określoną
ładowność, urządzenie może
nie działać poprawnie albo
może to spowodować
szkody materialne lub
uszkodzenie urządzenia.
Nie przekraczać
maksymalnej ładowności
suchego prania. Pilnować,
aby nie były przekraczane
limity ładowności dla
poszczególnych programów
→. Dodatkowy arkusz z
instrukcjami obsługi i
montażu.
Szkody
materi
alne/uszkodzenienieodpowiedniej
urządzenia
■
Wlanie
ilości środka piorącego lub
środka czyszczącego do
urządzenia może
spowodować szkody
materialne lub uszkodzenie
urządzenia.
Używać środków piorących/
płynów zmiękczających
zgodnie z instrukcjami
producenta.
Czyszczenie/konserwacja
: Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!!
Urządzenie jest zasilane
prądem elektrycznym. Kontakt
z elementami znajdującymi się
pod napięciem oznacza ryzyko
porażenia prądem. Dlatego
należy pamiętać:
10
Instrukcje bezpieczeństwa
■
■
■
■
■
■
Wyłączyć urządzenie.
Odłączyć urządzenie od
zasilania prądem (wyciągnąć
wtyczkę).
Nigdy nie chwytać wtyczki
wilgotnymi rękami.
W momencie usuwania
wtyczki z gniazdka, zawsze
chwytać za wtyczkę a nie za
kabel, ponieważ w
przeciwnym przypadku może
to spowodować uszkodzenie
kabla.
Nie wprowadzać modyfikacji
technicznych do urządzenia
ani jego elementów.
Wszelkie naprawy lub inne
prace na urządzeniu powinny
być wykonywane jedynie
przez nasz punkt serwisowy
lub przez elektryka. To samo
odnosi się do wymiany kabla
elektrycznego (jeśli
konieczne).
Zapasowe kable elektryczne
mogą być zamówione w
naszym punkcie
serwisowym.
: Ostrzeżenie
Ryzyko zatrucia!
Trujące opary mogą być
wydzielane przez środki do
czyszczenia zawierające
rozpuszczalniki, np.
rozpuszczalnik do czyszczenia.
Nie używać środków do
czyszczenia zawierających
rozpuszczalniki.
pl
: Ostrzeżenie
Ryzyko porażenia prądem/
ryzyko szkód materialnych/
uszkodzenia urządzenia!
Jeżeli wilgoć dostanie się do
urządzenia, może to
spowodować zwarcie.
Do czyszczenia urządzenia nie
nalezy używać myjki
ciśnieniowej ani oczyszczacza
parowego.
: Ostrzeżenie
Ryzyko dla zdrowia/ryzyko
szkód materialnych/
uszkodzenia urządzenia!
Użycie części zamiennych oraz
akcesoriów innych marek jest
niebezpieczne i może
spowodować uszkodzenie
zdrowia, szkód materialnych
lub też uszkodzenie urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa
należy używać jedynie
oryginalnych części
zamiennych.
Uwaga!
Szkody materialne/
uszkodzenie urządzenia
Środki czyszczące i środki
impregnujące do tkanin (np.
odplamiacze, spryskiwacze do
prania wstępnego itp.) mogą
spowodować uszkodzenia w
przypadku zetknięcia się z
powierzchniami urządzenia.
Dlatego należy pamiętać:
■
Aby takie środki nie stykały
się z powierzchnią
urządzenia.
11
pl
■
■
Ochrona środowiska
Czyścić urządzenie jedynie
wodą i wilgotną szmatką.
Natychmiast suwać
wszystkie środki piorące,
spryskiwacze i inne
pozostałe rzeczy.
■
W przypadku suszenia prania w
suszarce bębnowej wybrać
prędkość wirowania według
instrukcji obsługi producenta
suszarki.
5 Ustawianie i
7 Ochrona środowiska
Opakowanie/zużyte
urządzenie
podłączanie
Zakres dostawy
einazcąłdopienawiUts
akswodirśanOhc
)
Opakowanie należy usunąć zgodnie z
wymogami ochrony środowiska.
Urządzenie jest oznakowane zgodnie z
europejską dyrektywą 2012/19/UE o
zużytych urządzeniach elektrycznych i
elektronicznych (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Wytyczne w niej zawarte dotyczą
obowiązujących w Europie zasad
odbioru i utylizacji zużytych urządzeń.
#
+
Wskazówki dotyczące
oszczędności
■
■
■
12
Wykorzystywać maksymalny wsad
danego programu.
Zestawienie programów ~
Załącznik do instrukcji obsługi i
ustawiania
Normalnie zabrudzone tkaniny prać
bez prania wstępnego.
Możliwe ustawienia temperatury
odnoszą się do zaleceń podawanych
na metkach dotyczących pielęgnacji
tkanin. Rzeczywista temperatura
w urządzeniu może odbiegać od
podanych informacji, co pozwala
uzyskać optymalny rezultat prania,
oszczędzając jednocześnie energię.
3
( Uchwyt do mocowania węża
odpływowego
0 Przewód sieciowy
8 Wąż dopływowy w przypadku modeli
AquaStop/Aqua-Secure
Ustawianie i podłączanie
@ Siatka*:
■
Instrukcja obsługi i ustawiania
■
Wykaz punktów serwisowych*
■
Gwarancja*
■
Zaślepki do otworów po usunięciu
zabezpieczeń transportowych
■
Klucz płaski*
H Wąż odpływowy
P Wąż dopływowy w przypadku modelu
Standard
* w zależności od modelu
Wskazówki
Sprawdzić, czy urządzenie nie uległo
uszkodzeniu podczas transportu.
Nigdy nie włączać uszkodzonego
urządzenia. W razie jakichkolwiek
zastrzeżeń należy zwrócić się do
punktu zakupu urządzenia lub
do naszego serwisu.
■
Wilgotność w bębnie jest skutkiem
kontroli końcowej.
■
Dodatkowo do podłączenia węża
odpływowego do syfonu potrzebna jest
opaska zaciskowa ∅ 24 - 40 mm
(sklepy specjalistyczne).
Potrzebne narzędzia
■
Poziomnica do wypoziomowania
urządzenia
■
Klucz do śrub o:
– rozmiarze 13 do odkręcenia
zabezpieczeń transportowych
oraz
– rozmiarze 17 do wyregulowania
nóżek urządzenia
Ustawienie
Wskazówka: Wilgotność w bębnie
spowodowana jest fabryczną kontrolą
końcową.
pl
Bezpieczne ustawienie
urządzenia
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zranienia!
Pralka jest bardzo ciężka. Podczas
podnoszenia/transportu urządzenia
należy zachować ostrożność,
używać rękawic ochronnych.
■
Podczas podnoszenia pralki
za wystające elementy (na przykład
za drzwi) te mogą się zerwać i zranić
użytkownika.
Nie podnosić pralki za wystające
elementy.
■
Nieprawidłowe rozłożenie węży i
przewodów powoduje wystąpienie
niebezpieczeństwa potknięcia się i
zranienia.
Węże i przewody ułożyć w taki
sposób, aby nie można było się o
nie potknąć.
■
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia
■
Zamarznięte węże mogą się
przerwać lub pęknąć.
Nie ustawiać pralki w miejscach
zagrożonych wystąpieniem ujemnej
temperatury, ani w miejscach
działania czynników
atmosferycznych.
Wskazówka: W razie wątpliwości zlecić
podłączenie wykwalifikowanemu
fachowcowi.
Powierzchnia ustawienia
Wskazówka: Stabilne ustawienie jest
ważne, aby pralka nie przesuwała się
podczas pracy!
■
Powierzchnia ustawienia musi być
twarda i równa.
■
Nieprzydatne są miękkie podłogi/
wykładziny podłogowe.
13
pl
Ustawianie i podłączanie
Ustawienie na cokole lub na
drewnianym stropie belkowym
Usunięcie blokad
transportowych
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia
Pralka może się przesuwać podczas
wirowania i spaść z cokołu.
Nóżki pralki koniecznie przymocować
uchwytami.
Nr art. WMZ2200, WX975600,
Z7080X0
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia
■
Urządzenie jest zabezpieczane na
czas transportu za pomocą blokad.
Jeśli blokady transportowe nie
zostaną zdjęte, urządzenie może
ulec uszkodzeniu, gdy zostanie
włączone.
Przed użyciem urządzenia po raz
pierwszy, należy sprawdzić, czy
calkowicie zdjęto wszystkie blokady
transportowe. Przechowywać
blokady w bezpiecznym miejscu.
■
Aby zapobiec uszkodzeniu
urządzenia, jeśli w przyszłości będzie
transportowane w inne miejsce,
należy uprzednio zamontować
blokady transportowe.
Wskazówka: W przypadku
drewnianych stropów belkowych pralkę
należy ustawić:
■
możliwie w rogu,
■
na wodoodpornej płycie drewnianej
(o grubości min. 30 mm), która jest
przykręcona do podłogi.
Ustawienie urządzenia pod
blatem kuchennym
: Ostrzeżenie
Zagrożenie życia!
Kontakt z elementami znajdującymi się
pod napięciem wiąże się
z niebezpieczeństwem porażenia
prądem.
Odłączyć urządzenie od sieci
elektrycznej.
Wskazówki
■
Wymagana jest wnęka o szerokości
60 cm.
■
Pralkę można ustawić wyłącznie pod
ciągłym blatem roboczym, stabilnie
połączonym z sąsiadującymi
szafkami.
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Po usunięciu płyty górnej urządzenia w
celu wykonania montażu pod blatem
roboczym/w zabudowie, należy
bezwzględnie zastąpić ją pokrywą
blaszaną*.
* Nr art. WMZ2420, WZ10190
14
Wskazówka: Śruby skręcone razem z
tulejami należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu.
1. Wyjąć przewody z uchwytów.
2. Wyjąć kabel sieciowy z uchwytów.
Odkręcić i zdjąć wszystkie cztery
śruby blokad transportowych.
Usunąć tuleje.
Ustawianie i podłączanie
3. Założyć nakładki. Umocować
dokładnie nakładki na swoich
miejscach, naciskając na haczyki
zatrzasków.
pl
Porada:
Do nabycia w sklepach
specjalistycznych/serwisie:
■
przedłużenie węża do
zabezpieczenia przeciw zalaniu
wodą (AquaStop) lub węża
doprowadzającego zimną wodę (ok.
2,50 m); nr art. WMZ2380,
WZ10130, Z7070X0
■
dłuższy wąż dopływowy (ok. 2,20 m)
do modelu Standard; nr części dla
serwisu 00353925
Przyłącze wody
: Ostrzeżenie
Długości węży i przewodów
Przyłącze lewostronne
Uwaga!
Szkody spowodowane przez wodę
Miejsca podłączenia węża
dopływowego i odpływowego znajdują
się pod wysokim ciśnieniem wody. Aby
zapobiec przeciekom oraz szkodom
spowodowanym przez wodę, należy
bezwzględnie przestrzegać wskazówek
zawartych w niniejszym rozdziale.
aFP
PLQFP
aFP
PDNVFP
Zagrożenie życia!
Kontakt z elementami znajdującymi się
pod napięciem wiąże się
z niebezpieczeństwem porażenia
prądem.
Nie zanurzać w wodzie zabezpieczenia
przeciw zalaniu wodą AquaStop
(posiada zawór elektromagnetyczny).
aFP
Podczas podłączania przestrzegać
poniższych wskazówek
Przyłącze prawostronne
Wskazówki
Poza wymienionymi wskazówkami
obowiązują osobne przepisy
właściwego przedsiębiorstwa
wodociągowego i zakładu
energetycznego.
■
Pralkę zasilać wyłącznie zimną wodą
pitną.
■
Nie podłączać pralki do baterii
mieszakowej bezciśnieniowego
podgrzewacza wody.
■
aFP
PDNVFP
aFP
PLQFP
aFP
15
pl
■
■
Ustawianie i podłączanie
Stosować wyłącznie nowy,
dołączony lub zakupiony
w specjalistycznym sklepie wąż
dopływowy.
W razie wątpliwości zlecić
podłączenie wykwalifikowanemu
fachowcowi.
Dopływ wody
Wskazówki
■
Węża dopływowego nie wolno
zginać, zaciskać, modyfikować ani
przecinać (wytrzymałość nie będzie
wówczas gwarantowana).
■
Złączki przykręcać wyłącznie
ręcznie. Zbyt mocne dokręcenie
złączek za pomocą narzędzia
(obcęgi) może spowodować
uszkodzenie gwintów.
Optymalne ciśnienie wody w sieci
wodociągowej
co najmniej 100 kPa (1 bar)
maksymalnie 1000 kPa (10 bar)
■
■
Przy odkręconym zaworze wody
przepływa co najmniej 8 l/min.
Przy wyższym ciśnieniu wody
zainstalować zawór redukcyjny.
Przyłącze
Podłączyć wąż dopływowy do zaworu
wody (¾" = 26,4 mm) oraz do
urządzenia (w modelach z systemem
AquaStop nie jest to konieczne, wąż jest
zainstalowany na stałe):
■
Model: Standard
16
■
Model: Aqua-Secure
■
Model: AquaStop
Ostrożnie otworzyć zawór wody
i sprawdzić przy tym szczelność
w miejscach podłączenia.
Wskazówka: Połączenie śrubowe jest
pod ciśnieniem wody.
Odpływ wody
Uwaga!
Szkody spowodowane przez wodę
Jeżeli podczas odpompowywania, na
skutek wysokiego ciśnienia wody, wąż
odpływowy wysunie się z umywalki lub z
miejsca podłączenia, odpompowywana
woda może spowodować szkody.
Należy zabezpieczyć wąż odpływowy
przed wysunięciem się.
Wskazówki
Nie zginać ani nie rozciągać
na długość węża odpływowego.
■
Różnica wysokości pomiędzy
powierzchnią ustawienia i odpływem:
min. 60 cm - maks. 100 cm
■
Ustawianie i podłączanie
Możliwości ułożenia węża
odpływowego:
■
Odpływ do umywalki
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Podczas prania w wysokich
temperaturach może dojść
do poparzenia gorącym roztworem
środka piorącego, na przykład
podczas odpompowywania
gorącego roztworu do umywalki.
Nie dotykać gorącego roztworu
środka piorącego.
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia/
uszkodzenia tkanin
Gdy końcówka węża odpływowego
zostanie zanurzona w
odpompowywanej wodzie, może
dojść do zasysania
odpompowywanej wody z powrotem
do urządzenia, a w konsekwencji do
uszkodzenia urządzenia/tkanin.
Zwrócić uwagę na to, aby:
– korek nie zatykał odpływu
umywalki.
– końcówka węża odpływowego
nie była zanurzona w
odpompowywanej wodzie.
– woda odpływała wystarczająco
szybko.
■
pl
Wypoziomowanie urządzenia
Urządzenie wypoziomować za pomocą
poziomnicy.
Głośne odgłosy pracy, wibracje
i przesuwanie się pralki mogą być
skutkiem nieprawidłowego ustawienia!
1. Nakrętki zabezpieczające odkręcić
kluczem płaskim w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
2. Sprawdzić za pomocą poziomnicy i
ewentualnie skorygować
wypoziomowanie pralki.
Wyregulować wysokość urządzenia,
kręcąc nóżkami.
Wszystkie cztery nóżki urządzenia
muszą stać stabilnie na podłożu.
3. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą
do obudowy.
Przytrzymać przy tym nóżkę
urządzenia, nie zmieniając jej
wysokości.
Nakrętki zabezpieczające wszystkich
czterech nóżek muszą być mocno
dokręcone do obudowy!
Odpływ do syfonu
W miejscu podłączenia założyć
opaskę zaciskową Ø 24-40 mm
(sklepy specjalistyczne).
17
pl
Ustawianie i podłączanie
Podłączenie do sieci
elektrycznej
: Ostrzeżenie
Zagrożenie życia!
Kontakt z elementami znajdującymi się
pod napięciem wiąże się
z niebezpieczeństwem porażenia
prądem.
■
Nigdy nie chwytać wtyczki mokrymi
rękoma.
■
Przewód sieciowy wyciągać
chwytając wyłącznie za wtyczkę,
nigdy za przewód, ponieważ może
on ulec uszkodzeniu.
■
Nigdy nie wyciągać wtyczki podczas
pracy urządzenia.
Należy przestrzegać poniższych
wskazówek i upewnić się, że:
Wskazówki
■
Napięcie sieciowe i napięcie podane
na pralce (tabliczka znamionowa) są
zgodne.
Parametry przyłącza oraz wymagane
bezpieczniki są podane na tabliczce
znamionowej.
■
Pralka zostanie podłączona do sieci
prądu zmiennego poprzez
prawidłowo zainstalowane gniazdo
z uziemieniem.
■
Wtyczka i gniazdo sieciowe pasują
do siebie.
■
Przekrój poprzeczny przewodu jest
wystarczający.
■
Instalacja uziemiająca jest
prawidłowo zainstalowana.
■
Wymiana przewodu sieciowego
(o ile konieczna) zostanie
przeprowadzona przez
wykwalifikowanego elektryka.
Zapasowy przewód sieciowy jest
dostępny w serwisie.
■
Do wykonania instalacji nie
wykorzystano żadnych rozgałęziaczy
i/lub przedłużaczy.
18
■
■
■
W przypadku zastosowania
wyłącznika różnicowoprądowego
jest on oznaczony znakiem z.
Tylko ten znak gwarantuje spełnienie
aktualnie obowiązujących przepisów.
Wtyczka sieciowa jest zawsze
dostępna.
Przewodu sieciowego nie wolno
zginać, ściskać, modyfikować,
przecinać ani narażać na styczność
ze źródłami ciepła.
Przed pierwszym praniem
Pralka została poddana dokładnej
kontroli przed opuszczeniem
fabryki.W celu usunięcia resztek wody
pozostałych po kontroli urządzenia przy
pierwszym praniu włączyć program bez
wkładania prania.
Wskazówki
Pralka musi być prawidłowo
ustawiona i podłączona (od
~ Strona 12).
■
Nigdy nie włączać uszkodzonego
urządzenia. Skontaktować się z
serwisem. ~ Strona 38
■
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sprawdzić pralkę.
Włożyć wtyczkę do gniazda.
Odkręcić zawór wody.
Włączyć urządzenie.
Zamknąć drzwi (nie wkładać
prania!).
Wybrać program Bawełna 90 °C.
Otworzyć szufladkę na środki
piorące.
Wlać ok. 1 litra wody do przegródki
II.
Dodać uniwersalny środek piorący
do przegródki II – dozować zgodnie
z zaleceniami producenta dla
lekkiego zabrudzenia.
Wskazówka: Aby zapobiec
wytwarzaniu się piany użyć tylko
połowy zalecanej ilości środka
piorącego. Nie stosować środków
do prania wełny i tkanin delikatnych.
Ustawianie i podłączanie
10. Zamknąć szufladkę na środki
piorące.
11. Nacisnąć przycisk start.
12. Po zakończeniu programu wyłączyć
urządzenie.
Pralka jest teraz gotowa do
normalnego użytkowania.
Transport
np. przestawianie urządzenia w domu
Czynności przygotowawcze:
1. Zakręcić zawór wody.
2. Zmniejszyć ciśnienie wody w
przewodzie doprowadzającym.
3. Spuścić resztki roztworu środka
piorącego.
4. Odłączyć pralkę od zasilania.
5. Wymontować przewody.
pl
Przed ponownym włączeniem
urządzenia:
Wskazówki
■
Blokady transportowe muszą być
usunięte.
■
Aby zapobiec przedostaniu się
niezużytego środka piorącego
bezpośrednio do spustu podczas
kolejnego prania: wlać 1 litr wody do
przegródki II i włączyć program
Odpompowanie.
Zamontowanie blokad
transportowych:
1. Zdjąć nakładki i odłożyć w
bezpieczne miejsce.
W razie potrzeby użyć śrubokręta.
2. Założyć wszystkie cztery tuleje.
Zamocować kabel sieciowy w
uchwytach. Włożyć i dokręcić śruby.
19
pl
Najważniejsze informacje w skrócie
Y Najważniejsze informacje w skrócie
eicórkswemjcarofniezsjinwżaN
1
@
Włożyć wtyczkę do
gniazda.
--------
2
@
Odkręcić zawór wody
(w modelach bez
systemu AquaStop).
@
Wybrać program.
--------
3
@
4
@
--------
20
Posortować pranie.
Włożyć pranie.
Uważać, aby nie
przytrzasnąć prania
między ramą drzwi a
gumowym kołnierzem.
Zamknąć drzwi.
@
Włączyć program.
Ewentualnie wybrać
dodatkowe
ustawienia.
W razie potrzeby
zmienić wstępne
ustawienia programu.
@
Otworzyć drzwi
i wyjąć pranie.
Otworzyć drzwi.
@
@
@
Koniec programu
@
@
@
Wsypać środek
piorący.
--------
@
@
Ustawić
programator na Û.
Zamknąć zawór
wody (przy modelach
bez systemu
AquaStop).
Informacje na temat urządzenia
pl
* Informacje na temat urządzenia
Pralka
ainezdąrumtanemjcarofnI
#
6
(
0
7
Szufladka na środki piorące
~ Strona 28
Pulpit obsługi/wyświetlacz
~ Strona 23
@
Pokrywa serwisowa
8
Drzwi z uchwytem
9S Otwieranie drzwi
9T Zamykanie drzwi
21
pl
Informacje na temat urządzenia
Pulpit obsługi
W tym przeglądzie podane są możliwe wstępne ustawienia programów oraz
ustawienia dodatkowe, które różnią się w zależności od modelu.
#
( Programator do wyboru
programu oraz włączania/
wyłączania pralki
0 Wskaźniki stanu,
Wskaźniki przebiegu programu:
! Gotowe do pracy
Þ Pranie/aktywne
Ù Płukanie
0 Wirowanie
y Gotowe
8 możliwość wyboru dodatkowych
ustawień programu (w zależności
od modelu),
Przegląd wszystkich dodatkowych
ustawień programów
@ Przycisk start umożliwia
włączenie, zatrzymanie (np. w celu
dołożenia prania) lub przerwanie
programu
H Wstępne ustawienia programów
mogą zostać zmienione
Przegląd wszystkich wstępnych
ustawień programów
P Wyświetlacz do wprowadzania
ustawień i podawania informacji
22
+
3
Pranie
pl
Wyświetlacz
Wskazówka: W tabeli podane są możliwe ustawienia oraz informacje ukazujące się
na wyświetlaczu – ustawienia oraz informacje różnią się w zależności od modelu.
Możliwe ustawienia oraz informacje dotyczące wybranego programu (* w zależności od modelu)
’©–š - 90 °C
Temperatura
w °C (stopnie Celsjusza); ’©–š = zimna
- - - - ...1400* 0
Prędkość wirowania
w obr./min (obroty na minutę);
- - - - = bez wirowania końcowego
‹ : ‹‹
Czas trwania programu
po wyborze programu w h:min (godziny:minuty)
1 - 24 h
Koniec za
zakończenie programu po upływie ... h (h=godzina)
@
Zabezpieczenie przed
dziećmi
~ Strona 30
Z Pranie
■
Przygotowanie prania
■
einaPr
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia/uszkodzenia
tkanin
Drobne przedmioty (np. monety,
spinacze biurowe, igły, gwoździe) mogą
uszkodzić pranie oraz elementy pralki.
Z tego względu należy przestrzegać
następujących zaleceń odnośnie
przygotowania prania:
■
Opróżnić kieszenie.
■
■
Usunąć wszelkiego rodzaju
metalowe elementy (spinacze
biurowe itp.).
Tkaniny delikatne prać w siatkach
ochronnych (np. pończochy,
biustonosze na fiszbinach).
■
Zamknąć zamki błyskawiczne oraz
zapiąć guziki przy pościeli.
Usunąć szczoteczką piasek z
kieszeni i zakładek.
Odpiąć zawieszki firanek lub prać
firanki w specjalnych siatkach.
Sortowanie prania
Pranie należy posortować zgodnie ze
wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji
tkanin oraz informacjami
umieszczonymi przez producenta na
metkach według:
■
rodzaju tkaniny/włókien.
■
koloru:
Wskazówka: Pranie może
zafarbować lub nie doprać się. Białe
i kolorowe rzeczy należy prać
osobno.
Nowe kolorowe rzeczy prać pierwszy
raz oddzielnie.
■
zabrudzenia:
W jednym cyklu prania należy prać
rzeczy o takim samym stopniu
zabrudzenia.
Przykładowe stopnie zabrudzenia:
23
pl
■
Środek piorący
– lekki: bez prania wstępnego, w
razie potrzeby wybrać program z
ustawieniem á szybki
– normalny
– silny: włożyć mniej prania,
wybrać program z praniem
wstępnym
– plamy: plamy należy wywabić/
wstępnie usunąć, dopóki są
świeże. Najpierw nasączyć
roztworem wody i mydła/nie
wcierać. Następnie prać
poplamione rzeczy przy użyciu
odpowiedniego programu.
Usunięcie uporczywych/
zaschniętych plam może
wymagać wielokrotnego prania.
Symbole na metkach/naszywkach:
Liczby umieszczone w symbolach
wskazują maksymalną temperaturę
prania, którą można nastawić
w przypadku danej tkaniny.
– M: tkanina przeznaczona do
normalnego procesu prania, np.
przy użyciu programu Bawełna.
– U : konieczny jest delikatny
proces prania; np. przy użyciu
programu Syntetyki.
– V : konieczny jest bardzo
delikatny proces prania; np. przy
użyciu programu Delikatne/
Jedwab
– W : tkanina wymaga prania
ręcznego; np. Program W/
Wełna.
– Ž : nie nadaje się do prania w
pralce.
Krochmalenie
Farbowanie/Odbarwianie
Farbowanie jest możliwe wyłącznie w
zakresie odpowiadającym warunkom
domowym. Sól może uszkodzić
powłokę ze stali nierdzewnej! Należy
przestrzegać zaleceń producenta
środka barwiącego.
Nie odbarwiać prania w pralce!
Namaczanie
1. Napełnić przegródkę II środkiem do
namaczania/środkiem piorącym
zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Ustawić programator na program
Bawełna 30 °C.
3. W celu włączenia programu
nacisnąć przycisk start.
4. Po upływie ok. 10 minut ponownie
nacisnąć przycisk start w celu
przerwania przebiegu programu.
5. Po upływie żądanego czasu
namaczania ponownie nacisnąć
przycisk start, jeśli program ma być
kontynuowany, lub zmienić program.
Wskazówki
Włożyć pranie jednakowego koloru.
■
Dodatkowy środek piorący nie jest
potrzebny; do prania użyty zostanie
roztwór środka do namaczania.
■
C Środek piorący
Wybór prawidłowego środka
piorącego
ycąroipkedŚr
Wskazówka: Pranie nie powinno mieć
kontaktu z płynem zmiękczającym.
Krochmalenie płynnym krochmalem jest
możliwe w przypadku wszystkich
programów. Krochmal, w ilości
zalecanej przez producenta, wlać do
przegródki M (po jej ewentualnym
wyczyszczeniu).
24
Decydujące znaczenie dla wyboru
prawidłowego środka piorącego,
temperatury oraz cyklu prania mają
informacje na metce/naszywce. ~
także www.sartex.ch
Na stronie www.cleanright.eu można
znaleźć wiele innych pożytecznych
informacji na temat środków piorących,
Środek piorący
pielęgnacyjnych oraz środków
czyszczących przeznaczonych do
użytku domowego.
■
■
■
■
■
Uniwersalny środek piorący z
rozjaśniaczami optycznymi
przeznaczony do białych tkanin z lnu
albo bawełny, odpornych na wysoką
temperaturę prania
Wybrać program Bawełna / zimna
woda - maks. 90 °C.
Środek piorący do tkanin
kolorowych bez wybielacza oraz
rozjaśniacza optycznego
przeznaczony do kolorowych tkanin
z lnu albo bawełny
Wybrać program Bawełna / zimna
woda - maks. 60 °C.
Środek piorący do tkanin
kolorowych/delikatnych bez
rozjaśniaczy optycznych
przeznaczony do kolorowych tkanin
z włókien syntetycznych, syntetyków
Wybrać program Syntetyki / zimna
woda - maks. 60 °C.
Środek piorący do tkanin
delikatnych
przeznaczony do wrażliwych,
delikatnych tkanin, jedwabiu lub
wiskozy
Wybrać program Delikatne/Jedwab
/ zimna woda - maks. 40 °C.
Środek piorący do wełny
przeznaczony do wełny
Wybrać program Wełna / zimna
woda - maks. 40 °C.
Oszczędzanie energii i środka
piorącego
W przypadku lekko i normalnie
zabrudzonych tkanin możliwe jest
oszczędzanie energii (zmniejszenie
temperatury prania) i środków
piorących.
pl
Oszczędzanie
Stopień zabrudzenia/Wskazówka
Zredukowana
temperatura,
ilość środka piorącego zgodnie z
zaleceniami dozowania
lekki
Zabrudzenia i plamy nie są widoczne. Ubrania mają nieświeży zapach, np.:
■
lekkie ubrania letnie/
odzież sportowa
(noszona przez kilka
godzin)
■
koszulki, koszule, bluzki,
(noszone do 1 dnia)
■
pościel i ręczniki
gościnne (używane przez
1 dzień)
normalny
Widoczne są zabrudzenia lub
nieliczne lekkie plamy, np.:
■
koszulki, koszule, bluzki
(przepocone, wielokrotnie noszone)
■
pościel, ręczniki (używane do 1 tygodnia)
Temperatura
według metki/
naszywki, ilość
środka piorącego
według zaleceń
dozowania/
mocne zabrudzenie
silny
Zabrudzenia oraz/albo plamy
wyraźnie widoczne, np. ręczniki do wycierania naczyń,
ubranka/bielizna dla niemowląt, odzież robocza.
Wskazówka: Przy dozowaniu środków
piorących/pomocniczych/
pielęgnacyjnych oraz czyszczących
należy bezwzględnie przestrzegać
zaleceń producenta i powyższych
wskazówek. ~ Strona 30
25
pl
Wstępne ustawienia programów
0 Wstępne ustawienia
programów
Wskazówka: W tym przeglądzie
znajdują się możliwe wstępne
ustawienia programów – ustawienia
różnią się w zależności od modelu.
mawórgopinewatsunpęW
Wstępne ustawienia programów są
ustawione fabrycznie dla wszystkich
programów i ukazują się
na wyświetlaczu przy wyborze danego
programu.
Temperatura °C
(Temp. °C)
Przed uruchomieniem oraz w trakcie
trwania programu można, w zależności
od stopnia zaawansowania programu,
zmienić wstępne ustawienie
temperatury (w °C).
Tyle razy naciskać przycisk temperatury,
aż na wyświetlaczu pojawi się żądana
temperatura.
Maksymalna wartość ustawianej
temperatury zależy od wybranego
programu.
Zestawienie programów ~ Załącznik
do instrukcji obsługi i ustawiania
0 Prędkość wirowania
(Wirowanie, 0)
Przed uruchomieniem oraz w trakcie
trwania programu można, w zależności
od stopnia zaawansowania programu,
zmienić wstępne ustawienie prędkości
wirowania (w obr./min; obroty na
minutę).
W tym celu naciskać przycisk prędkości
wirowania tyle razy, aż na wyświetlaczu
pojawi się żądana prędkość wirowania.
Maksymalna wartość prędkości
wirowania zależy od wybranego
programu oraz modelu pralki.
26
Ustawienie - - - - Wirowanie stop (bez
wirowania końcowego). Po ostatnim
płukaniu pranie pozostaje w wodzie.
- - - - Wirowanie stop(bez wirowania
końcowego) można wybrać w celu
uniknięcia zagnieceń, jeśli po
zakończeniu programu pranie nie
zostanie od razu wyjęte z pralki.
Zestawienie programów ~ Załącznik
do instrukcji obsługi i ustawiania
5 Koniec za
(Gotowe za, 5)
Przy wyborze programu wyświetlany jest
czas trwania danego programu.
Czas trwania programu jest
automatycznie dopasowywany w trakcie
jego przebiegu. Zmiana wstępnych
ustawień programu względnie
dodatkowych ustawień programu
powoduje zmianę czasu trwania
programu.
Przed uruchomieniem programu
można zaprogramować czas
zakończenia programu (Koniec za) w
odstępach godzinowych (h=godzina) –
maksymalnie do 24 godzin.
1. Wybrać żądany program.
Wskazówka: Na wyświetlaczu
widoczny jest czas trwania
programu.
2. Tyle razy naciskać przycisk Koniec
za, aż na wyświetlaczu pojawi się
żądana liczba godzin.
3. Nacisnąć przycisk start.
Ustawienie czasu Koniec za zostało
aktywowane. Wybrany program zostanie
włączony automatycznie i zakończy się
po upływie wybranej liczby godzin.
Po włączeniu programu na wyświetlaczu
widoczny jest czas trwania programu,
np. 2:30 (godziny:minuty).
Wskazówka: Czas trwania programu
jest wliczony w zaprogramowany czas
zakończenia (Koniec za).
Dodatkowe ustawienia programów
\ Dodatkowe ustawienia
Wybór programu/włączanie
urządzenia
Wskazówka: W tym przeglądzie
znajdują się możliwe dodatkowe
ustawienia programów – ustawienia
różnią się w zależności od modelu.
Wskazówka: W celu wprowadzenia
ustawień programu, należy
dezaktywować zabezpieczenie przed
dziećmi, jeśli zostało wcześniej
aktywowane.
programów
mawórgopinewatsuokDad
Ù Płukanie Extra
Dodatkowy cykl płukania. W rejonach z
bardzo miękką wodą lub w celu
dodatkowego poprawienia efektu
płukania.
1 Obsługa urządzenia
Wskazówka: Pralkę należy prawidłowo
ustawić i podłączyć. od ~ Strona 12
Przed pierwszym praniem
przeprowadzić jednorazowo program
prania bez włożenia jakichkolwiek
rzeczy. ~ Strona 18
ainezdąruagOłsb
Przygotowanie pralki do pracy
Wskazówki
■
Nigdy nie włączać uszkodzonej
pralki!
■
Poinformować serwis! ~ Strona 38
1.
2.
3.
4.
Włożyć wtyczkę do gniazda.
Odkręcić zawór wody.
Otworzyć drzwi.
Sprawdzić, czy bęben jest całkowicie
opróżniony. Ewentualnie opróżnić.
pl
Wybrać żądany program za pomocą
programatora. Programator można
obracać w obie strony.
Urządzenie jest włączone.
Na wyświetlaczu pojawia się:
■
czas trwania programu,
■
wstępnie ustawiona temperatura,
■
wstępnie ustawiona prędkość
wirowania.
Zmiana wstępnych ustawień
programów
Wstępne ustawienia programów można
stosować lub je zmienić.
W tym celu naciskać na odpowiedni
przycisk tyle razy, aż wyświetli się
żądane ustawienie. Następnie nacisnąć
przycisk start, aby włączyć program.
Ustawienia zostają aktywowane bez
potwierdzenia.
Po wyłączeniu urządzenia nie pozostają
zapisane w pamięci.
Wstępne ustawienia programów
~ Strona 26
Zestawienie programów od ~
Załącznik do instrukcji obsługi
i ustawiania
27
pl
Obsługa urządzenia
Wybór dodatkowych ustawień
programów
Wybór dodatkowych ustawień umożliwia
optymalne dopasowanie procesu prania
do specyfiki pranych rzeczy.
Ustawienia można aktywować lub
dezaktywować w zależności od stopnia
zaawansowania programu.
Lampki kontrolne przycisków świecą
się, jeśli dane ustawienie jest aktywne.
Ustawienia nie pozostają zapisane
w pamięci po wyłączeniu urządzenia.
Dodatkowe ustawienia ~ Strona 27
Zestawienie programów od ~
Załącznik do instrukcji obsługi
i ustawiania
Wkładanie prania do bębna
: Ostrzeżenie
Zagrożenie życia!
Włożenie do pralki tekstyliów
nasączonych środkami czyszczącymi
zawierającymi rozpuszczalnik – np.
odplamiaczem, benzyną do usuwania
plam – może spowodować wybuch.
Pranie należy uprzednio dokładnie
wypłukać ręcznie.
Wskazówki
■
Wkładać duże i małe sztuki prania.
Rzeczy różnej wielkości lepiej się
rozmieszczają podczas wirowania.
Pojedyncze rzeczy mogą
doprowadzić do braku wyważenia
wsadu bębna.
■
Przestrzegać zaleceń dotyczących
maksymalnego wsadu.
Przepełnienie ma negatywny wpływ
na rezultat prania i sprzyja
powstawaniu zagnieceń.
1. Rozłożyć posortowane pranie
przed włożeniem do bębna.
2. Przy zamykaniu drzwi uważać, aby
nie przytrzasnąć prania pomiędzy
ramą drzwi a gumowym kołnierzem.
28
Miga lampka kontrolna przycisku start,
a na wyświetlaczu nadal widoczne są
wstępne ustawienia programu. Zmiana
ustawień jest możliwa.
Dozowanie środków piorących
i pielęgnacyjnych
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia
Środki do czyszczenia oraz do
wstępnego usuwania plam (na przykład
odplamiacze, spraye do wstępnego
zmiękczania plam itp.) mogą być
przyczyną uszkodzenia powierzchni
pralki.
Nie dopuszczać do kontaktu
wymienionych środków z
powierzchniami pralki. Ewentualne
resztki sprayu oraz inne pozostałości/
krople natychmiast wytrzeć wilgotną
ściereczką.
Dozowanie
Środki piorące i pielęgnacyjne dozować
w zależności od:
■
twardości wody (informacje na ten
temat dostępne są w lokalnym
przedsiębiorstwie wodociągowym)
■
wskazówek producenta podanych
na opakowaniu
■
ilości prania
■
stopnia zabrudzenia ~ Strona 25
Napełnianie
: Ostrzeżenie
Podrażnienia oczu/skóry!
Podczas otwierania szufladki na środki
piorące w trakcie pracy urządzenia
Obsługa urządzenia
może wyprysnąć środek piorący/
pielęgnacyjny.
Zachować ostrożność przy otwieraniu
szufladki.
W przypadku kontaktu ze środkiem
piorącym/pielęgnacyjnym dokładnie
przemyć oczy lub skórę.
W razie przypadkowego połknięcia
środka należy zasięgnąć porady
lekarza.
Wskazówki
■
Przy dozowaniu środków piorących/
pomocniczych/pielęgnacyjnych oraz
czyszczących należy bezwzględnie
przestrzegać wskazówek
producenta.
■
Gęste płyny zmiękczające oraz
usztywniacze rozcieńczyć niewielką
ilością wody. Zapobiega to zatkaniu
przelewu.
■
Wlać płynny środek piorący do
odpowiedniego pojemnika
dozującego i włożyć do bębna.
pl
1. Wysunąć do oporu szufladkę na
środki piorące.
2. Napełnić środkiem piorącym i/lub
pielęgnacyjnym.
3. Zamknąć szufladkę na środki
piorące.
Dozownik* środków piorących w
płynie
*w zależności od modelu
W celu właściwego dozowania środka
piorącego w płynie prawidłowo
zamocować dozownik:
1. Wysunąć szufladkę na środki
piorące. Wkładkę nacisnąć w dół i
całkowicie wyjąć szufladkę.
2. Dozownik przesunąć do przodu,
zatrzasnąć i opuścić.
3. Ponownie włożyć szufladkę.
Napełnić odpowiednie przegródki
środkiem piorącym i pielęgnacyjnym:
Wskazówka: Nie stosować dozownika
przy środkach o żelowej konsystencji
lub proszkach do prania, jak również
przy programach z praniem wstępnym
lub ustawionym czasem zakończenia
programu (Koniec za).
Dozownik* A
środków piorących w płynie
Przegródka II
środek piorący do prania
zasadniczego, środek do
zmiękczania wody, wybielacz,
odplamiacz
Przegródka i
zmiękczacz, krochmal,
nie przekraczać oznaczenia
Max
Przegródka I
środek piorący dla prania
wstępnego
W modelach bez dozownika wlać
środek piorący w płynie do
odpowiedniego pojemnika dozującego i
włożyć do bębna.
Włączenie programu
Nacisnąć przycisk start. Świeci się
lampka kontrolna i włącza się program.
Na wyświetlaczu widoczny jest w trakcie
programu czas do jego zakończenia
(Koniec za) lub po włączeniu programu
prania czas jego trwania. Kontrolki
przebiegu programu wskazują stopień
29
pl
Obsługa urządzenia
jego zaawansowania. ~ Strona 23
Wskazówka: Nacisnąć @
(zabezpieczenie przed dziećmi) aby
zapobiec przypadkowej zmianie
ustawień programu.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Możliwość zabezpieczenia pralki przed
przypadkową zmianą ustawionych
funkcji przez aktywowanie
zabezpieczenia przed dziećmi po
uruchomieniu programu.
W celu aktywacji/dezaktywacji
naciskać przez ok. 5 sekund przycisk
start. Na wyświetlaczu pojawia się
symbol @.
■
Świeci się @: zabezpieczenie przed
dziećmi jest włączone.
■
Miga @: zmieniono ustawienie
programatora przy włączonym
zabezpieczeniu przed dziećmi.
W celu uniknięcia przerwania
programu ustawić programator
w poprzednim położeniu. Symbol
zaświeci się ponownie.
Wskazówka: Po zakończeniu
programu i wyłączeniu urządzenia
zabezpieczenie przed dziećmi pozostaje
nadal aktywne. Należy je
zdezaktywować przed uruchomieniem
nowego programu.
Dokładanie prania
Po uruchomieniu programu można
w razie potrzeby dołożyć lub wyjąć
pranie:
1. Nacisnąć przycisk start w celu
przerwania programu.
Miga lampka kontrolna przycisku
start, urządzenie sprawdza, czy
dołożenie prania jest możliwe.
30
Wskazówka: Podczas dokładania
prania nie można pozostawiać
otwartych drzwi przez dłuższy czas z pranych rzeczy mogłaby wyciekać
woda.
2. W celu kontynuowania programu
nacisnąć ponownie przycisk start.
Zmiana programu
Jeśli przez pomyłkę uruchomiony został
niewłaściwy program, można go
zmienić w sposób opisany poniżej:
1. Nacisnąć przycisk start w celu
przerwania programu.
2. Ustawić inny program.
3. Ponownie nacisnąć przycisk start.
Nowy program zaczyna się
od początku.
Zatrzymanie programu
1. Nacisnąć przycisk start w celu
przerwania programu.
2. Schładzanie prania: ustawić program
Płukanie.
3. Ponownie nacisnąć przycisk start.
Włącza sie program płukania.
Po zakończeniu programu można wyjąć
pranie.
Zakończenie programu przy
opcji - - - - Wirowanie stop
Na wyświetlaczu pojawia się - - - Wirowanie stop (bez wirowania
końcowego) i miga lampka kontrolna
przycisku start.
Aby zakończyć program:
1. Wybrać program Wirowanie lub
Odpompowanie.
2. Nacisnąć przycisk start.
Sensoryka
Koniec programu
Na wyświetlaczu pojawia się “Ÿš i miga
lampka kontrolna przycisku start.
Jeśli dodatkowo miga lampka kontrolna
Þ Pranie/aktywne, pralka wykryła zbyt
dużą ilość piany w trakcie trwania
programu prania i automatycznie
uruchomiła dodatkowy cykl płukania w
celu usunięcia piany.
Wskazówka: Przy następnym praniu z
tym samym wsadem należy zastosować
mniej środka piorącego.
Wyjmowanie prania/
wyłączanie urządzenia
1. Otworzyć drzwi i wyjąć pranie.
Wskazówka: Jeżeli drzwi nie dają
się otworzyć, urządzenie jest nadal
zablokowane. Należy poczekać, aż
program zostanie zakończony.
2. Ustawić programator w pozycji Wył.
Urządzenie jest wyłączone.
3. Zamknąć zawór wody.
Wskazówka: Nie jest to konieczne
w przypadku modeli wyposażonych
w system AquaStop.
Zakres dostawy ~ Strona 12
Wskazówki
Nie pozostawiać w bębnie żadnych
rzeczy. Pozostawione w bębnie
pranie może się przy następnym
praniu zbiec lub zafarbować inne
rzeczy.
■
Usunąć wszelkie przypadkowe
przedmioty znajdujące się
ewentualnie w bębnie lub w obrębie
kołnierza gumowego –
niebezpieczeństwo rdzewienia.
■
■
■
■
pl
Drzwi urządzenia i szufladkę
na środki piorące pozostawić
otwarte, aby reszta wody mogła
wyschnąć.
Zawsze wyjmować pranie.
Zawsze poczekać do końca
programu, ponieważ urządzenie
może być jeszcze zablokowane.
H Sensoryka
Automatyka wagowa
akyrosSne
System automatyki wagowej
dopasowuje optymalne zużycie wody
dla każdego programu w zależności od
rodzaju tkaniny i wsadu.
System kontroli wyważenia
Automatyczny system kontroli
wyważenia rozpoznaje brak wyważenia
załadunku bębna i równomiernie
rozmieszcza pranie poprzez kilkukrotne
próby rozpoczęcia wirowania.
Ze względów bezpieczeństwa prędkość
obrotowa zostaje obniżona lub
wirowanie zostaje przerwane, jeśli
dochodzi do bardzo niekorzystnego
rozmieszczenia prania.
Wskazówka: Do bębna wkładać małe i
duże sztuki prania (od ~ Strona 36).
31
pl
Czyszczenie i konserwacja
2 Czyszczenie i
konserwacja
: Ostrzeżenie
Zagrożenie życia!
Kontakt z elementami znajdującymi się
pod napięciem wiąże się
z niebezpieczeństwem porażenia
prądem.
Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć
wtyczkę.
ajwcresnokienzcsCy
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia!
Używanie środków czyszczących
zawierających rozpuszczalnik, np.
benzynę ekstrakcyjną, może być
przyczyną wydzielania się trujących
oparów.
Nie stosować środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki.
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia
Środki czyszczące zawierające
rozpuszczalnik, np. benzynę
ekstrakcyjną, mogą uszkodzić
powierzchnie oraz elementy urządzenia.
Nie stosować środków czyszczących
zawierających rozpuszczalniki.
Obudowa urządzenia/panel
obsługi
■
■
■
■
32
Obudowę i pulpit obsługi czyścić
miękką, wilgotną ściereczką.
Nie używać szorstkich ściereczek,
gąbek ani szorujących środków
czyszczących (środków do
czyszczenia stali nierdzewnej).
Natychmiast usuwać pozostałości
środków piorących.
Czyszczenie strumieniem wody jest
zabronione.
Bęben pralki
Gumowy kołnierz wycierać do sucha za
pomocą ściereczki. Drzwi pozostawić
otwarte, aby bęben mógł wyschnąć.
Stosować środki czyszczące
niezawierające chloru, nie używać
druciaków.
Wskazówka: W celu utrzymania pralki
w czystości regularnie stosować
program Bawełna90 °C.
Odkamienianie
Wskazówka: W urządzeniu nie może
znajdować się pranie!
W przypadku prawidłowego dozowania
środka piorącego, odkamienianie nie
jest konieczne. W razie potrzeby
stosować się do zaleceń producenta
środka do odkamieniania. Odpowiednie
środki do odkamieniania można
zamówić za pośrednictwem naszej
strony internetowej lub w serwisie.
~ Strona 38
Szufladka na środki piorące i
obudowa
W przypadku pozostałości środka
piorącego lub środka do zmiękczania
tkanin:
1. Wysunąć szufladkę na środki
piorące. Wkładkę nacisnąć w dół i
całkowicie wyjąć szufladkę z
obudowy.
2. Wyjmowanie wkładki: Wkładkę
nacisnąć palcem od dołu do góry.
Czyszczenie i konserwacja
3. Korytko i wkładkę umyć wodą przy
użyciu szczoteczki, a następnie
wysuszyć. Usunąć również
pozostałości środka piorącego i
płynu zmiękczającego z obudowy.
4. Włożyć wkładkę tak, aby się
zatrzasnęła (nałożyć cylinder na
prowadnicę).
5. Wsunąć szufladkę na środki piorące.
Wskazówka: Pozostawić szufladkę
otwartą, aby reszta wody mogła
odparować.
pl
4. W przypadku modeli:
– z wężem spustowym: zdjąć wąż
spustowy z uchwytu i wyjąć
zatyczkę.
Spuścić roztwór środka
piorącego do odpowiedniego
naczynia.
Wcisnąć zatyczkę i ponownie
umieścić wąż spustowy w
uchwycie.
Zapchana pompa wody
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Roztwór środka piorącego jest gorący
podczas prania w wysokich
temperaturach. Dotknięcie gorącego
roztworu środka piorącego może
spowodować poparzenie.
Odczekać, aż roztwór środka piorącego
ostygnie.
1. Zamknąć zawór wody, aby nie
zwiększać ilości wody, która
musiałaby zostać spuszczona przez
pompę.
2. Wyłączyć urządzenie. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda.
3. Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
– bez węża spustowego:: ostrożnie
odkręcić pokrywę pompy, aż
zacznie wypływać roztwór środka
piorącego.
Gdy pokrywa serwisowa napełni
się do połowy, przykręcić
pokrywę pompy i opróżnić
pokrywę serwisową.
Czynności powtarzać, aż do
całkowitego spuszczenia wody.
5. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy i
spuścić resztki wody.
Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywy
oraz obudowę pompy. Wirnik
skrzydełkowy pompy musi dać się
obracać.
Wstawić pokrywę pompy na miejsce
i dokręcić.Uchwyt musi znajdować
się w pozycji pionowej.
33
pl
Czyszczenie i konserwacja
Zapchane sito w wężu
dopływowym
: Ostrzeżenie
6. Wstawić, zatrzasnąć i zamknąć
pokrywę serwisową.
Wskazówka: Aby przy następnym
praniu zapobiec odpłynięciu środka
piorącego do odpływu: wlać 1 litr wody
do przegródki II i włączyć program
Odpompowanie.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nie zanurzać w wodzie zabezpieczenia
przeciw zalaniu wodą AquaStop
(posiada zawór elektromagnetyczny).
Najpierw zmniejszyć ciśnienie wody
w wężu dopływowym:
1. Zamknąć zawór wody.
2. Wybrać dowolny program (z
wyjątkiem programów Płukanie/
Wirowanie/Odpompowanie).
3. Nacisnąć przycisk start. Pozostawić
program uruchomiony na ok. 40
sekund.
4. Ustawić programator w pozycji Wył.
Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
5. Wyczyścić filtr przy zaworze wody:
Odłączyć wąż od zaworu wody.
Oczyścić filtr małą szczoteczką.
Zapchany wąż odpływowy
przy podłączeniu do syfonu
1. Wyłączyć urządzenie. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda.
2. Poluzować opaskę zaciskową.
Ostrożnie wyjąć wąż odpływowy i
spuścić resztki wody.
3. Wyczyścić wąż odpływowy oraz
króciec syfonu.
4. Ponownie zamontować wąż
odpływowy i zabezpieczyć opaską
zaciskową w miejscu podłączenia.
34
6. W modelach Standard i Aqua-Secure
wyczyścić filtr z tyłu urządzenia:
Zdjąć wąż z tylnej ścianki
urządzenia,
Wyjąć filtr obcęgami i wyczyścić.
7. Podłączyć wąż i sprawdzić
szczelność.
Usterka, co robić?
3 Usterka, co robić?
Odblokowanie awaryjne
?ćiborc,akreUts
np. w przypadku awarii zasilania
Program będzie kontynuowany z chwilą
ponownego włączenia zasilania.
Aby mimo to wyjąć pranie, drzwi można
otworzyć w następujący sposób:
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas prania przy wysokich
temperaturach może dojść do
poparzenia w przypadku kontaktu z
gorącym roztworem środka piorącego i
pranymi rzeczami.
Ewentualnie pozostawić do ostygnięcia.
pl
Uwaga!
Szkody spowodowane przez wodę
Wyciekająca woda może spowodować
szkody.
Nie otwierać drzwi, jeśli przez okienko
widać wodę.
1. Wyłączyć urządzenie. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda.
2. Spuścić wodę z pralki
3. Pociągnąć odblokowanie awaryjne w
dół przy pomocy narzędzia i puścić.
Następnie można otworzyć drzwi.
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zranienia!
Przy wkładaniu rąk do obracającego się
bębna może dojść do zranienia.
Nie wkładać rąk do obracającego się
bębna.
Poczekać, aż bęben się całkowicie
zatrzyma.
Wskazówki na wyświetlaczu
Wskaźnik
Przyczyna/rozwiązanie problemu
E3
■
E5
■
■
■
E6
Prawidłowo zamknąć drzwi; pranie mogło utkwić między ramą drzwi a gumową
uszczelką.
Całkowicie odkręcić zawór wody. ~ Strona 16
Wąż dopływowy jest zagięty/przycięty.
Zbyt niskie ciśnienie wody. Wyczyścić filtr. ~ Strona 34
■
Pompa wody zapchana. Wyczyścić pompę wody. ~ Strona 33
Zapchany/-a wąż odpływowy/rura odpływowa. Wyczyścić wąż odpływowy przy
podłączeniu do syfonu. ~ Strona 34
E2
■
Usterka silnika. Wezwać serwis!~ Strona 38
@
■
Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne, dezaktywować.~ Strona 30
Inne wskazania
■
■
Wyłączyć urządzenie, poczekać 5 sekund i ponownie włączyć. Jeśli wskazanie
pojawi się ponownie, wezwać serwis! ~ Strona 38
35
pl
Usterka, co robić?
Usterka, co robić?
Usterki
Przyczyna/rozwiązanie problemu
Wycieka woda.
■
■
Brak poboru wody.
Środek piorący nie jest
spłukiwany do bębna.
Nie można otworzyć
drzwi.
■
■
■
■
■
■
■
■
Program nie włącza się.
■
■
■
Woda po praniu nie jest
odpompowywana.
Woda w bębnie pralki nie
jest widoczna.
Wynik wirowania nie jest
zadowalający.
Pranie mokre/zbyt wilgotne.
Kilkukrotne próby rozpoczęcia wirowania.
Czas trwania programu
jest dłuższy niż zwykle.
Resztki wody
w przegródce na środek
pielęgnacyjny.
36
Czy naciśnięty został przycisk start?
Czy zawór wody jest odkręcony? ~ Strona 16
Czy filtr nie jest zapchany? Wyczyścić filtr. ~ Strona 34
Czy wąż dopływowy nie jest zagięty lub zaciśnięty?
Funkcja zamka zabezpieczającego jest aktywna. Czy program został przerwany? ~ Strona 30
Czy @ (zabezpieczenie przed dziećmi) jest aktywne? Dezaktywować.
~ Strona 30
- - - - Czy wybrano Wirowanie stop (bez wirowania końcowego)?
Czy otwieranie jest możliwe tylko poprzez odblokowanie awaryjne?
~ Strona 35
Czy naciśnięto przycisk start w celu przerwania programu lub wybrano
ustawienie Koniec za?
Czy drzwi są zamknięte?
Czy @ (zabezpieczenie przed dziećmi) jest aktywne? Dezaktywować.
~ Strona 30
■
- - - - Czy wybrano Wirowanie stop (bez wirowania końcowego)?
Wyczyścić pompę wody. ~ Strona 33
Wyczyścić rurę odpływową i/lub wąż odpływowy.~ Strona 34
■
Brak usterki – poziom wody poniżej okienka drzwi.
■
■
■
■
■
■
■
■
Podczas cyklu prania
zmienia się czas trwania
programu.
Prawidłowo podłączyć/wymienić wąż odpływowy. ~ Strona 16
Dokręcić złącze śrubowe węża dopływowego. ~ Strona 16
■
■
■
Brak usterki – system kontroli wyważenia przerwał wirowanie z powodu
nierównomiernego rozłożenia prania.
Do bębna wkładać małe i duże sztuki bielizny.
Czy wybrano program z ustawieniem Łatwe prasowanie?
Czy wybrano zbyt niską prędkość wirowania?
Brak usterki – system kontroli wyważenia podejmuje próby wyrównania
wyważenia.
Brak usterki – system kontroli wyważenia podejmuje próby wyrównania
wyważenia poprzez wielokrotne rozmieszczanie prania.
Brak usterki – system kontroli piany aktywny – włączenie dodatkowego
cyklu płukania.
Brak usterki - przebieg programu jest optymalnie dostosowywany do
danego prania. Może to spowodować zmianę czasu trwania programu
widocznego na wyświetlaczu.
Brak usterki – nie wywiera to wpływu na działanie środka pielęgnacyjnego.
W razie potrzeby wyczyścić wkładkę oraz szufladkę na środki piorące.
~ Strona 32
Usterka, co robić?
Usterki
W pralce tworzą się nieprzyjemne zapachy.
Miga lampka kontrolna
Þ Pranie/aktywne.
Ewentualnie z szufladki
na środki piorące wydobywa się piana.
Głośne odgłosy pracy,
wibracje i przesuwanie się
pralki podczas wirowania.
Przyczyna/rozwiązanie problemu
■
■
■
■
■
Odgłosy podczas wirowania i odpompowywania.
Wyświetlacz/lampki kontrolne nie działają podczas pracy urządzenia.
Na praniu pozostają
resztki środka piorącego.
pl
■
■
■
■
■
■
Włączyć program Bawełna 90°C bez wkładania prania. Zastosować uniwersalny środek piorący.
Zastosowano zbyt dużo środka piorącego? Wymieszać 1 łyżkę stołową
płynu do płukania z 1/2 l wody i wlać do przegródki II (nie stosować w przypadku odzieży wierzchniej i puchowej!). Przy następnym praniu zmniejszyć
ilość środka piorącego.
Czy urządzenie zostało wypoziomowane? Wypoziomować urządzenie.
~ Strona 17
Czy nóżki urządzenia są stabilnie zamocowane? Stabilnie ustawić nóżki.
~ Strona 17
Czy usunięto wszystkie zabezpieczenia transportowe? Usunąć zabezpieczenia transportowe.
Wyczyścić pompę wody ~ Strona 33
Zanik zasilania sieciowego?
Czy zadziałały bezpieczniki? Włączyć/wymienić bezpieczniki.
Jeśli usterka wystąpi ponownie, wezwać serwis. ~ Strona 38
Czasami zdarza się, że środki bez zawartości fosforanów pozostawiają
ślady nierozpuszczalne w wodzie.
Wybrać program Płukanie lub wyszczotkować rzeczy po praniu.
Jeśli usunięcie usterki we własnym zakresie nie jest możliwe (po wyłączeniu/włączeniu) lub gdy konieczna
jest naprawa urządzenia:
■
Ustawić programator w pozycji Wył. Urządzenie jest wyłączone.
■
Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
■
Zamknąć zawór wody i wezwać serwis.~ Strona 38
37
pl
Serwis
4 Serwis
J Dane techniczne
Jeśli usterek nie uda się usunąć we
własnym zakresie (Usterka, co robić?
~ Strona 36), należy zwrócić się do
naszego serwisu. ~ okładka
Pracownicy serwisu znajdą odpowiednie
rozwiązanie, co pozwoli również uniknąć
zbędnych przyjazdów techników.
Pracownikowi serwisu należy podać
symbol produktu (E-Nr.) oraz numer
fabryczny urządzenia (FD).
swiSre
(1U
Symbol produktu
)'
Numer fabryczny
Dane te można odczytać (* w zależności
od modelu):
wewnątrz drzwi*/otwarta pokrywa
serwisowa* oraz na tylnej ściance
urządzenia.
Warto zaufać kompetencjom
producenta.
W razie usterki prosimy o kontakt z
nami. Dzięki temu mają Państwo
gwarancję, że naprawy zostaną
wykonane przez przeszkolonych
techników serwisu, którzy dysponują
oryginalnymi częściami zamiennymi.
38
Wymiary:
850 x 600 x 590 mm
(wysokość x szerokość x głębokość)
Waga:
68 - 75 kg (w zależności od modelu)
Przyłącze sieciowe:
Napięcie sieciowe 220-240 V, 50Hz
Prąd znamionowy 10 A
Moc znamionowa 2000-2300 W
Ciśnienie wody:
100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Pobór mocy przy wyłączonym
urządzeniu:
0,20 W
Pobór mocy w trybie gotowości
(urządzenie nie jest wyłączone):
1,90 W
enzcihtDena
6
*9001228049*
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183,
PL 02-222 Warszawa
9001228049 (9611)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement