Zelmer ZEW10A10PL User Manual

Zelmer ZEW10A10PL User Manual
Paħstwa pralka
Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwyşszej jakołci urzødzenia
gospodarstwa domowego marki Zelmer! Pralka wyróşnia siċ oszczċdnym zuşyciem
wody i energii elektrycznej.
Kaşde urzødzenie opuszczajøce nasz zakĭad jest starannie sprawdzane pod
wzglċdem dziaĭania i stanu.
Szczegóĭowe informacje:
www.zelmer.pl
Informacje o najblişszym serwisie znajdujø siċ tutaj lub w wykazie punktów
serwisowych (wedĭug modelu).
UŐytko
wanie
Przygotowanie
Sortowanie i wkĥadanie bielizny
Instalacja zgodnie z osobnø instrukcjø
ustawiania.
Przestrzegaú wskazówek producenta dotyczøcych pielċgnacji tkaniny!
Wedĭug danych na metkach.
Wedĭug rodzaju, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury prania.
Nie ĭadowaú do pralki wiċcej bielizny, niş ĭadunek maksymalny a strona 7.
Przestrzegaú waşnych wskazówek a strona 6!
Wkĭadaú do pralki na przemian duşe i maĭe sztuki bielizny!
Zamknøú drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek uwaşaú, aby nie
przytrzasnøú bielizny pomiċdzy drzwiczkami a gumowym koĭnierzem.
Kontrola pralki
– Nigdy nie wĭøczaú uszkodzonej pralki!
– Poinformowaú serwis o uszkodzeniu!
.
– Przestrzegaú przepisów bezpieczeįstwa pracy
zamieszczonych na stronie 8!
– Nie pozwalaú dzieciom na przebywanie bez
nadzoru w poblişu pralki!
– Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogø
Tylko suchymi rċkami!
obsĭugiwaú pralki!
Chwytaú tylko za wtyczkċ!
– Nie pozwalaú zwierzċtom domowym na
przebywanie w poblişu pralki!
– Niniejszy sprzċt nie jest przeznaczony do uşytku
przez osoby (dzieci) o ograniczonej zdolnołci
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby
nie majøcedołwiadczenia lub znajomołci
sprzċtu, chyba şe odbywa siċ to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcjø obsĭugi sprzċtu,
Przegródka II: Łrodek piorøcy do prania gĭównego, łrodek do
przekazanej przez osoby odpowiadajøce za ich
zmiċkczania wody, wybielacz, odplamiacz
bezpieczeįstwo.
Przegródka ~: pĭyn zmiċkczajøcy, krochmal
WĥoŐyú wtyczkĊ
sieciowø do gniazda
To urzødzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywø Europejskø 2012/19/UE oraz
polskø Ustawø z dnia 29 lipca 2005r. „O zuşytym sprzċcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekrełlonego
kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, şe sprzċt ten, po okresie jego
uşytkowania nie moşe byú umieszczany ĭøcznie z innymi odpadami pochodzøcymi z
gospodarstwa domowego. Uşytkownik jest zobowiøzany do oddania go
prowadzøcym zbieranie zuşytego sprzċtu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzøcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka,
tworzø odpowiedni system umoşliwiajøcy oddanie tego sprzċtu. Wĭałciwe
postċpowanie ze zuşytym sprzċtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siċ do
unikniċcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i łrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikajøcych z obecnołci skĭadników niebezpiecznych oraz niewĭałciwego
skĭadowania i przetwarzania takiego sprzċtu.
Strona
Uşytkowanie zgodne z przeznaczeniem .......................................1
Programy ..............................................................................................1
Ustawianie i dopasowywanie programu .......................................3
Przebieg prania ............................................................................. 3/4
Po praniu .............................................................................................4
Indywidualne ustawienia ..............................................................5/6
Waşne wskazówki ........................................................................... 6
Zestawienie programów ....................................................................7
Przepisy bezpieczeįstwa pracy ..................................................... 8
Parametry zuşycia .............................................................................8
Przed pierwszym praniem/Czyszczenie .........................................9
Wskazówki dotyczøce lampek kontrolnych ..................................9
Konserwacja .................................................................................... 10
Co robiú gdy ... ............................................................................... 11
baweĭna
Tkaniny odporne
2pĭukanie
z wirowaniem koįcowym
cwirowanie
Codpompowanie
bielizny upranej rċcznie.
wody pozostaĭej z pĭukania
mix
Róşne rodzaje bielizny
ÿüweĭna
Weĭna nadajøca siċ do prania
rċcznego/maszynowego
delikatne
Tkaniny delikatne
antyalergia
Tkaniny odporne
syntetyki
Tkaniny syntetyczne
Programator
WskaŎniki
stanu
Funkcje
dodatkowe
start/
pauza
1
3
do programu standardowego. Maksymalna pojemnołú zaĭadunkowa
a Zestawienie programów, strona 7.
mniej zagnieceį Specjalny przebieg wirowania z dodatkowym rozluŝnieniem bielizny.
Delikatne wirowanie koįcowe - koįcowa wilgotnołú bielizny lekko
podwyşszona.
Zabezpieczenie przed dzieúmi
#
na wyłwietlaczu
Uchwyt
drzwiczek
Wyĥøczanie
Ustawiú programator na wyĥøczenie.
ʑ
Zabezpieczyú pralkċ przed niezamierzonø zmianø ustawionych
funkcji.
WĤ./WYĤ.: Po wĭøczeniu/zakoįczeniu programu naciskaú
przez ok. 5 sekund przycisk Start/Pauza å.
Wskazówka: Zabezpieczenie przed dzieúmi moşe pozostaú
aktywowane do nastċpnego nastawienia programu, równieş gdy
pralka jest wyĭøczona!
Potem naleşy dezaktywowaú zabezpieczenie przed dzieúmi przed
startem programu i w razie potrzeby ponownie je aktywowaú po
starcie programu.
WaŐne wskazówki
Prawidĥowe obchodzenie siĊ z pralkø i tkaninami
– Bezwzglċdnie przestrzegaú wskazówek producenta dotyczøcych dozowania wszelkich
łrodków piorøcych, pielċgnacyjnych i czyszczøcych.
– Opróşniú kieszenie.
– Zwróciú zwĭaszcza uwagċ na usuniċcie elementów metalowych (spinacze biurowe itp.)
– Tkaniny delikatne (rajstopy, firanki, biustonosze na fiszbinach) praú w specjalnych siatkach.
– Zamknøú zamki bĭyskawiczne oraz zapiøú guziki przy połcieli.
– Usunøú szczoteczkø piasek z kieszeni i zakĭadek.
– Odpiøú şabki do firanek lub praú firanki w specjalnych siatkach do prania.
Bielizna zabrudzona w róŐnym stopniu
lekko
mocno
Krochmalenie
Nowe tkaniny praú po raz pierwszy oddzielnie.
Bez prania wstċpnego.
Plamy ew. wywabiú rċcznie. Wybraú baweĥna ~
Zaĭadowaú mniejszø ilołú bielizny.
Wybraú baweĥna ~
Prania nie naleşy wczełniej pĭukaú w pĭynie zmiċkczajøcym.
start/pauza
Krochmalenie pĭynnym krochmalem moşliwe jest we wszystkich programach. Krochmal wlaú
do przegródki na pĭyn zmiċkczajøcy (po jej ew. oczyszczeniu) w ilołci zalecanej przez
producenta ~.
W celu uruchomienia programu.
Farbowanie / Wywabianie farby
Farbowanie tylko w ilołci odpowiedniej dla warunków domowych. Sól moşe uszkodziú
powĭokċ ze stali nierdzewnej! Przestrzegaú zaleceį producenta łrodka barwiøcego!
Nie odbarwiaú bielizny w pralce automatycznej!
1
Program jest zakoħczony, gdy ...
... na wyłwietlaczu pojawia siċ §­Ê.
Przerwanie programu
3
Wybraú start /Pauza
Ochrona Ĺrodowiska / oszczĊdne uŐytkowanie
– Wykorzystaú maksymalnø ilołú bielizny odpowiedniø do kaşdego
wybranego programu.
– Tkaniny normalnie zabrudzone praú bez prania wstċpnego.
– Moşliwe ustawienia temperatury odwoĭujø siċ do zaleceį podawanych
na metkach dotyczøcych pielċgnacji tkanin. Rzeczywista temperatura
w urzødzeniu moşe odbiegaú od podanych informacji, co pozwala
uzyskaú optymalny rezultat prania, oszczċdzajøc jednoczełnie
energiċ.
– Łrodek piorøcy dozowaú zgodnie z zaleceniami producenta i
odpowiednio do twardołci wody.
– W przypadku suszenia bielizny w suszarce, wybraú odpowiedniø
prċdkołú wirowania, zgodnie z instrukcjø obsĭugi producenta suszarki.
Funkcje dodatkowe a
Indywidualne ustawienia, strona 5.
Indywidualne ustawieniaw
dodatkowe a oraz zestawienie programów, strona 7.
ʑ Funkcje
Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skutecznołci w stosunku
2 szybki
ʑ
Nie jest to konieczne w modelach z funkcjø Aqua-Stop
(odciċcie dopĭywu wody) a wskazówki w instrukcji
ustawiania, strona 7.
Panel obsĭugi
Gċste pĭyny do zmiċkczania i pĭukania rozcieįczaú wodø.
Zapobiega to zatkaniu przelewu.
Ustawianie i dopasowywanie programu
Programy
Szczegóĭowe zestawienie programów a strona 7.
ZakrĊciú kurek dopĥywu wody
Drzwiczki
Łrodek piorøcy dozowaú w zaleşnołci od:
ilołci bielizny, stopnia zabrudzenia, twardołci wody (informacje na ten
temat dostċpne sø w lokalnym Przedsiċbiorstwie Wodociøgowym) oraz
zaleceį producenta.
Wlaú łrodek piorøcy w pĭynie do odpowiedniego pojemnika dozujøcego i
wĭoşyú do bċbna.
Spis treĹci
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
– Usunøú ewentualne przypadkowe przedmioty niebezpieczeįstwo rdzewienia.
– Drzwiczki i szufladkċ na łrodki piorøce
pozostawiú otwarte, aby reszta wody mogĭa
odparowaú.
Szufladka na łrodki piorøce
z przegródkami I, II, ~
ĸrodki piorøce i pielĊgnacyjne
OdkrĊciú kurek
dopĥywu wody
Przed uruchomieniem pralki przeczytaú instrukcjċ obsĭugi
i oddzielnø instrukcjċ ustawiania!
Wyjmowanie bielizny
Otworzyú drzwiczki i wyjøú bieliznċ.
ʋ wyĭøcznie do uşytku domowego,
ʋ do tkanin nadajøcych siċ do prania w pralce oraz weĭny
nadajøcej siċ do prania rċcznego w wodzie,
ʋ do uşytku z zimnø wodø oraz dostċpnymi w handlu
łrodkami piorøcymi i pielċgnacyjnymi przeznaczonymi
do stosowania w pralkach.
o ochronnie Ĺrodowiska naturalnego
Pranie
Przed pierwszym praniem
naleşy raz wĭøczyú pralkċ bez bielizny a strona 9.
- - - - - ³¯¯¯*
wirowanie
Wybór prċdkońci wirowania (* w zaleţnońci od modelu)
³¤ - ›ž¤
koniec za
Koniec programu za...
Status indicators
Wyńwietlanie stanu przebiegu programu:
þüü«üü cü§­Ê
Pranie, pįukanie, wirowanie, czas trwania lub koniec programu
#üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
Zabezpieczenie przed dzieúmi a strona 5
2
2
Pokrywa serwisowa
W przypadku programów z wysokø temperaturø:
– Bieliznċ pozostawiú w pralce do ostygniċcia: Wybraú
pĥukanie 2.
– Wybraú start/pauza.
W przypadku programów z niskø temperaturø:
– Wybraú wirowanie lub odpompowanie C.
– Wybraú start/pauza.
Zmieniú program, gdy ...
... przez pomyĭkċ wybrany zostaĭ niewĭałciwy program:
– Ponownie wybraú program.
– Wybraú start /pauza. Nowy program zaczyna siċ od
poczøtku.
Programator do
wĭøczania i wyĭøczania
pralki oraz do wyboru
programu. Moşliwe jest
obracanie w obu
kierunkach.
Pranie
3
4
5
6
Programy dodatkowe
ÿüweĭna
30 °C
Zelmer Pro Sp.z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów/Polska
ZEW10A10PL
Niebezpieczeįstwo
poraşenia prødem!
– Wyciøgaú wtyczkċ sieciowø z gniazda chwytajøc za wtyczkċ, a nigdy za przewód.
– Nigdy nie wkįadaú ani nie wyciøgaú wtyczki z gniazda mokrymi rċkami.
Łmiertelne
niebezpieczeįstwo!
W przypadku starych urzødzeı:
– Wyciøgnøú wtyczkċ sieciowø z gniazda.
– Odciøú przewód zasilajøcy i usunøú razem z wtyczkø.
– Zniszczyú zamek drzwiczek. Dziċki temu wyklucza siċ niebezpieczeıstwo, ţe
dziecko mogįoby zatrzasnøú siċ w pralce i tym samym naraziú na
niebezpieczeıstwo utraty ţycia.
Obudowa pralki, panel obsĥugi
– Wįoţenie do pralki bielizny nasøczonej ńrodkami czyszczøcymi zawierajøcymi
rozpuszczalnik - np. odplamiacz, benzyna do usuwania plam - moţe spowodowaú
wybuch.
Rzeczy te naleţy uprzednio dokįadnie wypįukaú rċcznie.
Niebezpieczeįstwo obraşeį – Drzwiczki mogø siċ mocno nagrzaú.
ciaĭa!
– Zachowaú ostroţnońú przy odpompowaniu gorøcej wody ze ńrodkiem piorøcym.
– Nigdy nie stawaú na pralce.
– Nigdy nie opieraú siċ na otwartych drzwiczkach.
– Nie wkįadaú røk do bċbna, gdy siċ jeszcze obraca.
– Zachowaú ostroţnońú przy otwieraniu szufladki na ńrodki piorøce w trakcie prania!
Program
Zaĥadunek
energii***
Woda***
Sito w dopĥywie wody
Niebezpieczeħstwo poraŐenia prødem!
Zabezpieczenia przeciw zalaniu wodø nie wolno zanurzaú w wodzie (posiada zawór
elektromagnetyczny).
Pozbawienie ciłnienia wody w wċşu doprowadzajøcym wodċ:
1. Zakrċciú kurek dopĭywu wody!
2. Wybraú dowolny program (z wyjøtkiem programów wirowanie ,
odpompowanie s).
3. Wybraú start/pauza. Pralkċ pozostawiú wĭøczonø przez ok. 40 sekund.
4. Ustawiú programator na wyĥøczenie Wyciøgnøú wtyczkċ sieciowø z
gniazda.
5. Czyszczenie sita:
Odkrċciú wøş od kurka dopĭywu wody.
Wyczyłciú sito maĭø szczotkø.
Pozostawiú szufladkċ otwartø, aby reszta wody mogĭa odparowaú.
BĊben pralki
6 kg
0.30 kWh
68 l
[email protected]
baweįna 40 °C
6 kg
0.95 kWh
68 l
[email protected]
baweįna 60 °C
6 kg
1,60 kWh
68 l
[email protected]
Drzwiczki pralki powinny byú zawsze otwarte, aby bċben mógĭ wyschnøú.
Rdzawe plamy usuwaú łrodkiem czyszczøcym nie zawierajøcym chloru, nie stosowaú
druciaków.
baweįna 90 °C
6 kg
2.45 kWh
76 l
[email protected]
Odkamienianie
W przypadku prawidįowego dozowania ńrodków piorøcych odkamienianie nie jest konieczne. W razie potrzeby
stosowaú siċ do zaleceı producenta ńrodka do odkamieniania. Odpowiednie ńrodki do odkamieniania moţna zamówiú
za pońrednictwem naszej strony internetowej lub w punktach serwisowych (a strona 1).
3 kg
0.70 kWh
46 l
1Bh
2,5 kg
0.40 kWh
44 l
1h
delikatne 30 °C
2 kg
0.30 kWh
37 l
Bh
ÿüweįna 30 °C
2 kg
0.20 kWh
43 l
Bh
mix 40 °C
*
Ustawienie programu kontrolnego jest zgodne z obowiøzujøcø normø EN60456.
Wskazówka dotyczøca testów porównawczych: Programy kontrolne testowaú przy podanej pojemnońci zaįadunkowej i maksymalnej
prċdkońci wirowania.
Program
baweįna eco € ~ **
Zaĥadunek
Roczne zuŐycie
energii
Roczne zuŐycie wody
6/3 kg
153 kWh
10560 l
8
W pralce nie moşe znajdowaú siċ bielizna!
§: ³Å
§: ›´
#
Pozostaĥe
wskazania
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
i/lub w modelach Standard i Aqua-Secure:
Zdjøú wøş z tylnej łcianki pralki,
sito wyjøú obcċgami i wyczyłciú.
6. Podĭøczyú wøş i sprawdziú jego szczelnołú.
ʑ
Wskazówki na wyĹwietlaczu w zaleşnołci od modelu
§: ³µ
** Ustawienie programu do kontroli i etykietowania efektywnońci energetycznej z zimnø wodø (15 ºC) zgodnie z dyrektywø 60456 Ed.5
UE.
*** Wartońci te odbiegajø od podanych w zaleţnońci od cińnienia i twardońci wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju bielizny, jej ilońci oraz stopnia zabrudzenia, uţytego ńrodka piorøcego, wahaı napiċcia sieciowego oraz wybranych
funkcji dodatkowych.
7
1. Wysunøú, wkĭad nacisnøú w dóĭ i caĭkowicie wyjøú szufladkċ na łrodki
piorøce.
2. Wyjmowanie przegródki na łrodki piorøce w pĭynie: naciskaú na
przegródkċ palcami od doĭu do góry i wyprzeú jø.
3. Korytko i przegródkċ wyczyłciú wodø i szczoteczkø i wysuszyú.
4. Wĭoşyú przegródkċ tak, aby siċ zatrzasnċĭa (naĭoşyú cylinder na
prowadnicċ)
5. Wsunøú szufladkċ na łrodki piorøce.
baweįna 20 °C
syntetyki 40 °C*
Ustawiú programator na wyĥøczenie i wyciøgnøú wtyczkċ.
1. Otworzyú i zdjøú pokrywċ serwisowø przy uşyciu łrubokrċta.
2. Ostroşnie odkrċciú pokrywċ pompy (resztki wody).
3. Wyczyłciú wnċtrze, gwint pokrywy pompy oraz obudowċ pompy (wirnik
skrzydeĭkowy pompy musi daú siċ obracaú).
4. Pokrywċ pompy ponownie naĭoşyú i przykrċciú.
5. Wstawiú pokrywċ serwisowø i zamknøú.
Ustawiú programator na wyĥøczenie i wyciøgnøú wtyczkċ.
1. Poluzowaú obejmċ mocujøcø, ostroşnie wyjøú wøş odprowadzajøcy
wodċ (resztki wody).
2. Wyczyłciú wøş odprowadzajøcy wodċ oraz wspornik syfonu.
3. Ponownie wĭoşyú wøş odprowadzajøcy wodċ i zabezpieczyú zĭøcze
obejmø mocujøcø.
... gdy znajdujø siċ w niej resztki łrodka piorøcego lub pĭynu
zmiċkczajøcego.
Czas trwania programu***
ʑ
ʑ
Pompa odprowadzajøca wodĊ
WøŐ odprowadzajøcy wodĊ przy syfonie
Czyszczenie szufladki na Ĺrodki piorøce ...
w zaleşnołci od modelu
Co robiú gdy ...
Aby przy nastċpnym praniu zapobiec odpĭyniċciu łrodka piorøcego do odpĭywu, wlaú 1 litr
wody do przegródki II i wĭøczyú program odpompowanie s.
– Natychmiast usuwaú pozostaįońci ńrodków piorøcych.
– Przetrzeú wilgotnø, miċkkø ńciereczkø.
– Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.
– Opakowania, folie i czċńci opakowaı przechowywaú w miejscu niedostċpnym dla
dzieci.
Parametry zuŐycia
– Niebezpieczeįstwo poraşenia prødem!
Wyciøgnøú wtyczkċ sieciowø z gniazda.
– Niebezpieczeįstwo wybuchu! Nie stosowaú rozpuszczalników!
Czyszczenie
Niebezpieczeįstwo zatrucia! – Ńrodki piorøce i pielċgnacyjne przechowywaú w miejscu niedostċpnym dla dzieci.
Niebezpieczeįstwo
wybuchu!
Konserwacja
Nie wkĭadaú bielizny do pralki! Odkrċciú kurek dopĭywu wody. Przegródkċ II napeĭniú:
– ok. 1 litrem wody
– łrodkiem piorøcym (dozowanie wedĭug zaleceį producenta na lekkie zabrudzenia oraz
odpowiednio do twardołci wody)
Ustawiú programator na syntetyki I60 °C i wybraú start/pauza. Po zakoįczeniu programu
ustawiú programator na wyĥøczenie.
– Naleţy przeczytaú instrukcjċ obsįugi i ustawiania oraz wszystkie inne informacje doįøczone do pralki i postċpowaú
zgodnie z nimi.
– Zachowaú dokumenty i instrukcje dla póšniejszego uţytku.
Niebezpieczeįstwo
uduszenia!
9711 / 9001352861
2
2 kg
szybki.
* zredukowany zaįadunek przy funkcji dodatkowej
Programy bez prania wstċpnego - ńrodek piorøcy wsypaú do przegródki II, programy z praniem wstċpnym - ńrodek piorøcy rozdzieliú na przegródki I i II.
Bardzo delikatny program zapobiegajøcy zbieganiu siċ prania, dįuţsze przerwy w procesie prania (pranie moczy siċ)
, odpompowanie s
2
30 °C
delikatne
Moţna praú razem róţne rodzaje tkanin
szybki, 3 mniej zagnieceı;
Bez wirowania pomiċdzy pįukaniami
Delikatne tkaniny nadajøce siċ do prania w pralce, jak
jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z wįókien
mieszanych (np. firanki)
Tkaniny weįniane lub z domieszkø weįny nadajøce siċ
do prania rċcznego lub w pralce
pĭukanie 2, wirowanie
2.5 kg Tekstylia z baweįny lub tkaniny syntetyczne
40 °C
mix
3 kg
30, 40 °C
syntetyki
bawelna
Tkaniny syntetyczne z domieszkø baweįny lub lnu,
tkaniny syntetyczne lub z wįókien mieszanych
2 szybki*, 3 mniej zagnieceı
2 szybki, 3 mniej zagnieceı
2 szybki, 3 mniej zagnieceı
2 szybki*, 3 mniej zagnieceı
6 kg/
3,5 kg* Tkaniny odporne, baweįna lub len nadajøcy siċ do
gotowania
€~6 kg
20, 30, 40, 60, 90 °C
60 °C
baweĭna
antyalergia
Funkcje dodatkowe Wskazówki
Rodzaj prania
Maks.
°C
Programy
a Przestrzegaú tabeli parametrów zuşycia na stronie 8 oraz wskazówek na stronie 6!
Zestawienie programów
Przed pierwszym praniem
Przepisy bezpieczeħstwa pracy
– Niebezpieczeħstwo poparzenia!
Odczekaú, aş woda ostygnie!
– Zakrċciú kurek dopĭywu wody!
ʑ
Caĭkowicie odkrċciú kurek dopĭywu wody (woda zimna);
Wøş doprowadzajøcy wodċ jest zaĭamany/przyciċty;
Za niskie ciłnienie wody; Konserwacja, wyczyłciú sito a strona 10.
Zapchana pompa odprowadzajøca wodċ; Konserwacja, wyczyłciú pompċ odprowadzajøca
wodċ a strona 10.
Zapchany wøş odprowadzajøcy wodċ/rura odprowadzajøca wodċ; Konserwacja, wyczyłciú
przy syfonie wøş odprowadzajøcy wodċ a strona 10.
Na dnie pralki zbiera siċ woda, nieszczelnołú urzødzenia. Zakrċciú kurek dopĭywu wody.
Wezwaú serwis!
Aktywowane zabezpieczenie przed dzieúmi, dezaktywowaú a strona 5.
Wycieka woda
–
–
–
Woda nie dochodzi do pralki.
Ńrodek piorøcy nie przedostaje –
siċ do bċbna.
–
–
Nie moţna otworzyú drzwiczek. –
Prawidįowo przymocowaú / wymieniú na nowy wøţ odprowadzajøcy wodċ.
Dokrċciú zįøczkċ wċţa doprowadzajøcego wodċ.
Czy przycisk start/pauza zostaį nacińniċty?
Czy kurek dopįywu wody jest zakrċcony?
Czy sito nie jest zatkane? Oczyńciú sito a strona 10.
Czy wøţ doprowadzajøcy wodċ nie jest zaįamany/przyciċty?
Aktywna funkcja zabezpieczenia. Odczekaú ok. 2 minut.
Program nie wįøcza siċ.
Czy przycisk start/pauza zostaį nacińniċty?
Czy drzwiczki sø zamkniċte?
Wyczyńciú pompċ odprowadzajøcø wodċ a strona 10.
Wyczyńciú rurċ odprowadzajøcø wodċ i/lub wøţ odprowadzajøcy wodċ.
Brak usterki - poziom wody poniţej widocznego obszaru.
Woda z pralki nie jest
odprowadzana.
Woda w bċbnie pralki nie jest
widoczna.
Niezadowalajøcy wynik
wirowania.
Bielizna mokra/zbyt wilgotna.
Wielokrotne odwirowanie.
–
–
–
–
–
Pralka
– Bark usterki - system kontroli wywaţania bċbna przerwaį proces wirowania,
nierównomiernie rozįoţone pranie.
Porozkįadaú w bċbnie maįe i duţe sztuki bielizny.
– Czy wybrana prċdkońú wirowania nie jest za maįa? a strona 5.
– Brak usterki - zadziaįaį system kontroli wywaţania bċbna.
Resztki wody w przegródce ~c – Brak usterki - skutecznońú pįynu do pįukania tkanin jest zachowana.
na pįyn do pįukania tkanin.
– W razie potrzeby wyczyńciú dozownik a strona 9.
Nieprzyjemny zapach w pralce. – Wįøczyú program baweĭna 90 °C bez bielizny. Stosowaú zwykįy ńrodek piorøcy.
– Czy nie zastosowano zbyt duţej ilońci ńrodka piorøcego?
Jeńli z szufladki na ńrodki piorøce wydobywa siċ piana:
Wymieszaú 1 įyţkċ pįynu zmiċkczajøcego z ½ litra wody i wlaú do przegródki II
(nie stosowaú w przypadku odzieţy wierzchniej i puchowej!).
– Do nastċpnego prania uţyú mniejszej ilońci ńrodka piorøcego.
Bardzo gįońna praca, wibracje i – Czy nóţki sø stabilnie zamocowane?
"chodzenie" pralki podczas
Zabezpieczanie nóţek pralki a Instrukcja ustawiania.
wirowania.
– Czy zostaįy usuniċte zabezpieczenia transportowe?
Usuwanie zabezpieczeı transportowych a Instrukcja ustawiania.
Lampki kontrolne nie dziaįajø – Czy nastøpiįa przerwa w zasilaniu?
podczas pracy.
– Czy zadziaįaįy bezpieczniki? Wįøczyú/wymieniú bezpieczniki.
– Jeńli usterka ponownie wystøpi, naleţy wezwaú serwis.
Cykl prania przedįuţa siċ.
– Brak usterki - system kontroli wywaţania bċbna kilkakrotnie rozdziela bieliznċ.
– Brak usterki - aktywowany system kontroli piany - wįøczone jest dodatkowe
pįukanie.
Na bielišnie pozostajø resztki
– Zdarza siċ, ţe ńrodki nie zawierajøce fosforatu pozostawiajø ńlady
ńrodka piorøcego.
nierozpuszczalne w wodzie.
– Wybraú pĭukanie 2 lub wyszczotkowaú bieliznċ po praniu.
Jeńli usterki nie uda siċ usunøú we wįasnym zakresie (wyįøczanie/wįøczanie) lub urzødzenie wymaga naprawy:
– Ustawiú programator na wyĥøczenie i wyciøgnøú wtyczkċ z gniazda.
– Zakrċciú kurek dopįywu wody i wezwaú serwis aInstrukcja ustawiania.
Z szufladki na ńrodki piorøce
wydobywa siċ piana.
Wyĭøczyú urzødzenie, odczekaú 5 minut i wĭøczyú ponownie. Jełli wskazanie pojawi siċ
ponownie, wezwaú serwis.
9
10
11
pl Instrukcja obsługi
Paħstwa pralka
Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwyşszej jakołci urzødzenia
gospodarstwa domowego marki Zelmer! Pralka wyróşnia siċ oszczċdnym zuşyciem
wody i energii elektrycznej.
Kaşde urzødzenie opuszczajøce nasz zakĭad jest starannie sprawdzane pod
wzglċdem dziaĭania i stanu.
Szczegóĭowe informacje:
www.zelmer.pl
Informacje o najblişszym serwisie znajdujø siċ tutaj lub w wykazie punktów
serwisowych (wedĭug modelu).
UŐytko
wanie
Przygotowanie
ʋ wyĭøcznie do uşytku domowego,
ʋ do tkanin nadajøcych siċ do prania w pralce oraz weĭny
nadajøcej siċ do prania rċcznego w wodzie,
ʋ do uşytku z zimnø wodø oraz dostċpnymi w handlu
łrodkami piorøcymi i pielċgnacyjnymi przeznaczonymi
do stosowania w pralkach.
Instalacja zgodnie z osobnø instrukcjø
ustawiania.
Kontrola pralki
Nie
– Nigdy nie wĭøczaú uszkodzonej pralki!
– Poinformowaú serwis o uszkodzeniu!
.
– Przestrzegaú przepisów bezpieczeįstwa pracy
zamieszczonych na stronie 8!
– Nie pozwalaú dzieciom na przebywanie bez
nadzoru w poblişu pralki!
– Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogø
Tylko suchymi rċkami!
obsĭugiwaú pralki!
Chwytaú tylko za wtyczkċ!
– Nie pozwalaú zwierzċtom domowym na
przebywanie w poblişu pralki!
– Niniejszy sprzċt nie jest przeznaczony do uşytku
przez osoby (dzieci) o ograniczonej zdolnołci
fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby
nie majøcedołwiadczenia lub znajomołci
sprzċtu, chyba şe odbywa siċ to pod nadzorem
lub zgodnie z instrukcjø obsĭugi sprzċtu,
Przegródka II: Łrodek piorøcy do prania gĭównego, łrodek do
przekazanej przez osoby odpowiadajøce za ich
zmiċkczania wody, wybielacz, odplamiacz
bezpieczeįstwo.
Przegródka ~: pĭyn zmiċkczajøcy, krochmal
WĥoŐyú wtyczkĊ
sieciowø do gniazda
o ochronnie Ĺrodowiska naturalnego
To urzødzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywø Europejskø 2012/19/UE oraz
polskø Ustawø z dnia 29 lipca 2005r. „O zuşytym sprzċcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekrełlonego
kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, şe sprzċt ten, po okresie jego
uşytkowania nie moşe byú umieszczany ĭøcznie z innymi odpadami pochodzøcymi z
gospodarstwa domowego. Uşytkownik jest zobowiøzany do oddania go
prowadzøcym zbieranie zuşytego sprzċtu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzøcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka,
tworzø odpowiedni system umoşliwiajøcy oddanie tego sprzċtu. Wĭałciwe
postċpowanie ze zuşytym sprzċtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siċ do
unikniċcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i łrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikajøcych z obecnołci skĭadników niebezpiecznych oraz niewĭałciwego
skĭadowania i przetwarzania takiego sprzċtu.
OdkrĊciú kurek
dopĥywu wody
Przed uruchomieniem pralki przeczytaú instrukcjċ obsĭugi
i oddzielnø instrukcjċ ustawiania!
W
Spis treĹci
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
Strona
Uşytkowanie zgodne z przeznaczeniem .......................................1
Programy ..............................................................................................1
Ustawianie i dopasowywanie programu .......................................3
Przebieg prania ............................................................................. 3/4
Po praniu .............................................................................................4
Indywidualne ustawienia ..............................................................5/6
Waşne wskazówki ........................................................................... 6
Zestawienie programów ....................................................................7
Przepisy bezpieczeįstwa pracy ..................................................... 8
Parametry zuşycia .............................................................................8
Przed pierwszym praniem/Czyszczenie .........................................9
Wskazówki dotyczøce lampek kontrolnych ..................................9
Konserwacja .................................................................................... 10
Co robiú gdy ... ............................................................................... 11
Programy
Szczegóĭowe zestawienie programów a strona 7.
baweĭna
Tkaniny odporne
2pĭukanie
z wirowaniem koįcowym
cwirowanie
Codpompowanie
bielizny upranej rċcznie.
wody pozostaĭej z pĭukania
mix
Róşne rodzaje bielizny
ÿüweĭna
Weĭna nadajøca siċ do prania
rċcznego/maszynowego
delikatne
Tkaniny delikatne
antyalergia
Tkaniny odporne
syntetyki
Tkaniny syntetyczne
Programator
WskaŎniki
stanu
Funkcje
dodatkowe
s
p
Ochrona Ĺrodowiska / oszczĊdne uŐytkowanie
– Wykorzystaú maksymalnø ilołú bielizny odpowiedniø do kaşdego
wybranego programu.
– Tkaniny normalnie zabrudzone praú bez prania wstċpnego.
– Moşliwe ustawienia temperatury odwoĭujø siċ do zaleceį podawanych
na metkach dotyczøcych pielċgnacji tkanin. Rzeczywista temperatura
w urzødzeniu moşe odbiegaú od podanych informacji, co pozwala
uzyskaú optymalny rezultat prania, oszczċdzajøc jednoczełnie
energiċ.
– Łrodek piorøcy dozowaú zgodnie z zaleceniami producenta i
odpowiednio do twardołci wody.
– W przypadku suszenia bielizny w suszarce, wybraú odpowiedniø
prċdkołú wirowania, zgodnie z instrukcjø obsĭugi producenta suszarki.
- - - - - ³¯¯¯*
wirowanie
³¤ - ›ž¤
koniec za
Status indicators
1
Wybór prċdkońci wirowania (* w zaleţnońci od
Koniec programu za...
Wyńwietlanie stanu przebiegu programu:
þüü«üü cü§­Ê
Pranie, pįukanie, wirowanie, czas trwania lub ko
#üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
Zabezpieczenie przed dzieúmi a stro
2
Pranie
Przed pierwszym praniem
naleşy raz wĭøczyú pralkċ bez bielizny a strona 9.
Wyjmowanie bielizny
Otworzyú drzwiczki i wyjøú bieliznċ.
Sortowanie i wkĥadanie bielizny
Przestrzegaú wskazówek producenta dotyczøcych pielċgnacji tkaniny!
Wedĭug danych na metkach.
Wedĭug rodzaju, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury prania.
e ĭadowaú do pralki wiċcej bielizny, niş ĭadunek maksymalny a strona 7.
Przestrzegaú waşnych wskazówek a strona 6!
Wkĭadaú do pralki na przemian duşe i maĭe sztuki bielizny!
Zamknøú drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek uwaşaú, aby nie
przytrzasnøú bielizny pomiċdzy drzwiczkami a gumowym koĭnierzem.
– Usunøú ewentualne przypadkowe przedmioty niebezpieczeįstwo rdzewienia.
– Drzwiczki i szufladkċ na łrodki piorøce
pozostawiú otwarte, aby reszta wody mogĭa
odparowaú.
Szufladka na łrodki piorøce
z przegródkami I, II, ~
ZakrĊciú kurek dopĥywu wody
Drzwiczki
Nie jest to konieczne w modelach z funkcjø Aqua-Stop
(odciċcie dopĭywu wody) a wskazówki w instrukcji
ustawiania, strona 7.
Panel obsĭugi
ĸrodki piorøce i pielĊgnacyjne
Uchwyt
drzwiczek
Łrodek piorøcy dozowaú w zaleşnołci od:
ilołci bielizny, stopnia zabrudzenia, twardołci wody (informacje na ten
temat dostċpne sø w lokalnym Przedsiċbiorstwie Wodociøgowym) oraz
zaleceį producenta.
Wlaú łrodek piorøcy w pĭynie do odpowiedniego pojemnika dozujøcego i
wĭoşyú do bċbna.
Wyĥøczanie
Ustawiú programator na wyĥøczenie.
Gċste pĭyny do zmiċkczania i pĭukania rozcieįczaú wodø.
Zapobiega to zatkaniu przelewu.
Ustawianie i dopasowywanie programu
start/
pauza
Funkcje dodatkowe a
Indywidualne ustawienia, strona 5.
1
Program jest zakoħczony, gdy ...
... na wyłwietlaczu pojawia siċ §­Ê.
Przerwanie programu
3
Wybraú start /Pauza
modelu)
oniec programu
2
Pokrywa serwisowa
W przypadku programów z wysokø temperaturø:
– Bieliznċ pozostawiú w pralce do ostygniċcia: Wybraú
pĥukanie 2.
– Wybraú start/pauza.
W przypadku programów z niskø temperaturø:
– Wybraú wirowanie lub odpompowanie C.
– Wybraú start/pauza.
Zmieniú program, gdy ...
... przez pomyĭkċ wybrany zostaĭ niewĭałciwy program:
– Ponownie wybraú program.
– Wybraú start /pauza. Nowy program zaczyna siċ od
poczøtku.
Programator do
wĭøczania i wyĭøczania
pralki oraz do wyboru
programu. Moşliwe jest
obracanie w obu
kierunkach.
Pranie
ona 5
3
4
Indywidualne ustawieniaw
dodatkowe a oraz zestawienie programów, strona 7.
ʑ Funkcje
Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skutecznołci w stosunku
2 szybki
3
ʑ
ʑ
do programu standardowego. Maksymalna pojemnołú zaĭadunkowa
a Zestawienie programów, strona 7.
mniej zagnieceį Specjalny przebieg wirowania z dodatkowym rozluŝnieniem bielizny.
Delikatne wirowanie koįcowe - koįcowa wilgotnołú bielizny lekko
podwyşszona.
Zabezpieczenie przed dzieúmi
#
na wyłwietlaczu
Zabezpieczyú pralkċ przed niezamierzonø zmianø ustawionych
funkcji.
WĤ./WYĤ.: Po wĭøczeniu/zakoįczeniu programu naciskaú
przez ok. 5 sekund przycisk Start/Pauza å.
Wskazówka: Zabezpieczenie przed dzieúmi moşe pozostaú
aktywowane do nastċpnego nastawienia programu, równieş gdy
pralka jest wyĭøczona!
Potem naleşy dezaktywowaú zabezpieczenie przed dzieúmi przed
startem programu i w razie potrzeby ponownie je aktywowaú po
starcie programu.
WaŐne wskazówki
Prawidĥowe obchodzenie siĊ z pralkø i tkaninami
– Bezwzglċdnie przestrzegaú wskazówek producenta dotyczøcych dozowania wszelkich
łrodków piorøcych, pielċgnacyjnych i czyszczøcych.
– Opróşniú kieszenie.
– Zwróciú zwĭaszcza uwagċ na usuniċcie elementów metalowych (spinacze biurowe itp.)
– Tkaniny delikatne (rajstopy, firanki, biustonosze na fiszbinach) praú w specjalnych siatkach.
– Zamknøú zamki bĭyskawiczne oraz zapiøú guziki przy połcieli.
– Usunøú szczoteczkø piasek z kieszeni i zakĭadek.
– Odpiøú şabki do firanek lub praú firanki w specjalnych siatkach do prania.
Bielizna zabrudzona w róŐnym stopniu
lekko
mocno
Krochmalenie
Nowe tkaniny praú po raz pierwszy oddzielnie.
Bez prania wstċpnego.
Plamy ew. wywabiú rċcznie. Wybraú baweĥna ~
Zaĭadowaú mniejszø ilołú bielizny.
Wybraú baweĥna ~
Prania nie naleşy wczełniej pĭukaú w pĭynie zmiċkczajøcym.
start/pauza
Krochmalenie pĭynnym krochmalem moşliwe jest we wszystkich programach. Krochmal wlaú
do przegródki na pĭyn zmiċkczajøcy (po jej ew. oczyszczeniu) w ilołci zalecanej przez
producenta ~.
W celu uruchomienia programu.
Farbowanie / Wywabianie farby
Farbowanie tylko w ilołci odpowiedniej dla warunków domowych. Sól moşe uszkodziú
powĭokċ ze stali nierdzewnej! Przestrzegaú zaleceį producenta łrodka barwiøcego!
Nie odbarwiaú bielizny w pralce automatycznej!
5
6
Programy dodatkowe
ÿüweĭna
30 °C
Zelmer Pro Sp.z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów/Polska
ZEW10A10PL
– Naleţy przeczytaú instrukcjċ obsįugi i ustawiania oraz wszystkie inne informacje doįøczone do pralki i postċpowaú
zgodnie z nimi.
– Zachowaú dokumenty i instrukcje dla póšniejszego uţytku.
Niebezpieczeįstwo
poraşenia prødem!
– Wyciøgaú wtyczkċ sieciowø z gniazda chwytajøc za wtyczkċ, a nigdy za przewód.
– Nigdy nie wkįadaú ani nie wyciøgaú wtyczki z gniazda mokrymi rċkami.
Łmiertelne
niebezpieczeįstwo!
W przypadku starych urzødzeı:
– Wyciøgnøú wtyczkċ sieciowø z gniazda.
– Odciøú przewód zasilajøcy i usunøú razem z wtyczkø.
– Zniszczyú zamek drzwiczek. Dziċki temu wyklucza siċ niebezpieczeıstwo, ţe
dziecko mogįoby zatrzasnøú siċ w pralce i tym samym naraziú na
niebezpieczeıstwo utraty ţycia.
Niebezpieczeįstwo
uduszenia!
– Opakowania, folie i czċńci opakowaı przechowywaú w miejscu niedostċpnym dla
dzieci.
Niebezpieczeįstwo zatrucia! – Ńrodki piorøce i pielċgnacyjne przechowywaú w miejscu niedostċpnym dla dzieci.
Niebezpieczeįstwo
wybuchu!
– Wįoţenie do pralki bielizny nasøczonej ńrodkami czyszczøcymi zawierajøcymi
rozpuszczalnik - np. odplamiacz, benzyna do usuwania plam - moţe spowodowaú
wybuch.
Rzeczy te naleţy uprzednio dokįadnie wypįukaú rċcznie.
Niebezpieczeįstwo obraşeį – Drzwiczki mogø siċ mocno nagrzaú.
ciaĭa!
– Zachowaú ostroţnońú przy odpompowaniu gorøcej wody ze ńrodkiem piorøcym.
– Nigdy nie stawaú na pralce.
– Nigdy nie opieraú siċ na otwartych drzwiczkach.
– Nie wkįadaú røk do bċbna, gdy siċ jeszcze obraca.
– Zachowaú ostroţnońú przy otwieraniu szufladki na ńrodki piorøce w trakcie prania!
Parametry zuŐycia
Program
9711 / 9001352861
2
2 kg
* zredukowany zaįadunek przy funkcji dodatkowej
szybki.
Programy bez prania wstċpnego - ńrodek piorøcy wsypaú do przegródki II, programy z praniem wstċpnym - ńrodek piorøcy rozdzieliú na przegródki I i II.
Bardzo delikatny program zapobiegajøcy zbieganiu siċ prania, dįuţsze przerwy w procesie prania (pranie moczy siċ)
, odpompowanie s
2
30 °C
delikatne
Moţna praú razem róţne rodzaje tkanin
szybki, 3 mniej zagnieceı;
Bez wirowania pomiċdzy pįukaniami
Delikatne tkaniny nadajøce siċ do prania w pralce, jak
jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z wįókien
mieszanych (np. firanki)
Tkaniny weįniane lub z domieszkø weįny nadajøce siċ
do prania rċcznego lub w pralce
pĭukanie 2, wirowanie
2.5 kg Tekstylia z baweįny lub tkaniny syntetyczne
40 °C
mix
3 kg
30, 40 °C
syntetyki
bawelna
Tkaniny syntetyczne z domieszkø baweįny lub lnu,
tkaniny syntetyczne lub z wįókien mieszanych
2 szybki*, 3 mniej zagnieceı
2 szybki, 3 mniej zagnieceı
2 szybki, 3 mniej zagnieceı
2 szybki*, 3 mniej zagnieceı
6 kg/
3,5 kg* Tkaniny odporne, baweįna lub len nadajøcy siċ do
gotowania
€~6 kg
20, 30, 40, 60, 90 °C
60 °C
baweĭna
antyalergia
Funkcje dodatkowe Wskazówki
Rodzaj prania
Maks.
°C
Programy
a Przestrzegaú tabeli parametrów zuşycia na stronie 8 oraz wskazówek na stronie 6!
Zestawienie programów
Przepisy bezpieczeħstwa pracy
Zaĥadunek
w zaleşnołci od modelu
energii***
Woda***
68 l
Czas trwania programu***
[email protected]
baweįna 20 °C
6 kg
0.30 kWh
baweįna 40 °C
6 kg
0.95 kWh
68 l
[email protected]
baweįna 60 °C
6 kg
1,60 kWh
68 l
[email protected]
baweįna 90 °C
6 kg
2.45 kWh
76 l
[email protected]
3 kg
0.70 kWh
46 l
1Bh
2,5 kg
0.40 kWh
44 l
1h
delikatne 30 °C
2 kg
0.30 kWh
37 l
Bh
ÿüweįna 30 °C
2 kg
0.20 kWh
43 l
Bh
syntetyki 40 °C*
mix 40 °C
*
Ustawienie programu kontrolnego jest zgodne z obowiøzujøcø normø EN60456.
Wskazówka dotyczøca testów porównawczych: Programy kontrolne testowaú przy podanej pojemnońci zaįadunkowej i maksymalnej
prċdkońci wirowania.
Program
baweįna eco € ~ **
Zaĥadunek
Roczne zuŐycie
energii
Roczne zuŐycie wody
6/3 kg
153 kWh
10560 l
** Ustawienie programu do kontroli i etykietowania efektywnońci energetycznej z zimnø wodø (15 ºC) zgodnie z dyrektywø 60456 Ed.5
UE.
*** Wartońci te odbiegajø od podanych w zaleţnońci od cińnienia i twardońci wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju bielizny, jej ilońci oraz stopnia zabrudzenia, uţytego ńrodka piorøcego, wahaı napiċcia sieciowego oraz wybranych
funkcji dodatkowych.
7
8
Przed pierwszym praniem
Konserwacja
Nie wkĭadaú bielizny do pralki! Odkrċciú kurek dopĭywu wody. Przegródkċ II napeĭniú:
– ok. 1 litrem wody
– łrodkiem piorøcym (dozowanie wedĭug zaleceį producenta na lekkie zabrudzenia oraz
odpowiednio do twardołci wody)
Ustawiú programator na syntetyki I60 °C i wybraú start/pauza. Po zakoįczeniu programu
ustawiú programator na wyĥøczenie.
– Niebezpieczeįstwo poraşenia prødem!
Wyciøgnøú wtyczkċ sieciowø z gniazda.
– Niebezpieczeįstwo wybuchu! Nie stosowaú rozpuszczalników!
Czyszczenie
Obudowa pralki, panel obsĥugi
Pompa odprowadzajøca wodĊ
Ustawiú programator na wyĥøczenie i wyciøgnøú wtyczkċ.
1. Otworzyú i zdjøú pokrywċ serwisowø przy uşyciu łrubokrċta.
2. Ostroşnie odkrċciú pokrywċ pompy (resztki wody).
3. Wyczyłciú wnċtrze, gwint pokrywy pompy oraz obudowċ pompy (wirnik
skrzydeĭkowy pompy musi daú siċ obracaú).
4. Pokrywċ pompy ponownie naĭoşyú i przykrċciú.
5. Wstawiú pokrywċ serwisowø i zamknøú.
Aby przy nastċpnym praniu zapobiec odpĭyniċciu łrodka piorøcego do odpĭywu, wlaú 1 litr
wody do przegródki II i wĭøczyú program odpompowanie s.
– Natychmiast usuwaú pozostaįońci ńrodków piorøcych.
– Przetrzeú wilgotnø, miċkkø ńciereczkø.
– Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.
WøŐ odprowadzajøcy wodĊ przy syfonie
Ustawiú programator na wyĥøczenie i wyciøgnøú wtyczkċ.
1. Poluzowaú obejmċ mocujøcø, ostroşnie wyjøú wøş odprowadzajøcy
wodċ (resztki wody).
2. Wyczyłciú wøş odprowadzajøcy wodċ oraz wspornik syfonu.
3. Ponownie wĭoşyú wøş odprowadzajøcy wodċ i zabezpieczyú zĭøcze
obejmø mocujøcø.
Czyszczenie szufladki na Ĺrodki piorøce ...
... gdy znajdujø siċ w niej resztki łrodka piorøcego lub pĭynu
zmiċkczajøcego.
1. Wysunøú, wkĭad nacisnøú w dóĭ i caĭkowicie wyjøú szufladkċ na łrodki
piorøce.
2. Wyjmowanie przegródki na łrodki piorøce w pĭynie: naciskaú na
przegródkċ palcami od doĭu do góry i wyprzeú jø.
3. Korytko i przegródkċ wyczyłciú wodø i szczoteczkø i wysuszyú.
4. Wĭoşyú przegródkċ tak, aby siċ zatrzasnċĭa (naĭoşyú cylinder na
prowadnicċ)
5. Wsunøú szufladkċ na łrodki piorøce.
Sito w dopĥywie wody
Niebezpieczeħstwo poraŐenia prødem!
Zabezpieczenia przeciw zalaniu wodø nie wolno zanurzaú w wodzie (posiada zawór
elektromagnetyczny).
Pozbawienie ciłnienia wody w wċşu doprowadzajøcym wodċ:
1. Zakrċciú kurek dopĭywu wody!
2. Wybraú dowolny program (z wyjøtkiem programów wirowanie ,
odpompowanie s).
3. Wybraú start/pauza. Pralkċ pozostawiú wĭøczonø przez ok. 40 sekund.
4. Ustawiú programator na wyĥøczenie Wyciøgnøú wtyczkċ sieciowø z
gniazda.
5. Czyszczenie sita:
Odkrċciú wøş od kurka dopĭywu wody.
Wyczyłciú sito maĭø szczotkø.
Pozostawiú szufladkċ otwartø, aby reszta wody mogĭa odparowaú.
BĊben pralki
Drzwiczki pralki powinny byú zawsze otwarte, aby bċben mógĭ wyschnøú.
Rdzawe plamy usuwaú łrodkiem czyszczøcym nie zawierajøcym chloru, nie stosowaú
druciaków.
Odkamienianie
– Niebezpieczeħstwo poparzenia!
Odczekaú, aş woda ostygnie!
– Zakrċciú kurek dopĭywu wody!
W pralce nie moşe znajdowaú siċ bielizna!
i/lub w modelach Standard i Aqua-Secure:
W przypadku prawidįowego dozowania ńrodków piorøcych odkamienianie nie jest konieczne. W razie potrzeby
stosowaú siċ do zaleceı producenta ńrodka do odkamieniania. Odpowiednie ńrodki do odkamieniania moţna zamówiú
za pońrednictwem naszej strony internetowej lub w punktach serwisowych (a strona 1).
Zdjøú wøş z tylnej łcianki pralki,
sito wyjøú obcċgami i wyczyłciú.
6. Podĭøczyú wøş i sprawdziú jego szczelnołú.
Wskazówki na wyĹwietlaczu w zaleşnołci od modelu
§: ³Å
§: ³µ
§: ›´
#
Pozostaĥe
wskazania
Caĭkowicie odkrċciú kurek dopĭywu wody (woda zimna);
Wøş doprowadzajøcy wodċ jest zaĭamany/przyciċty;
Za niskie ciłnienie wody; Konserwacja, wyczyłciú sito a strona 10.
Zapchana pompa odprowadzajøca wodċ; Konserwacja, wyczyłciú pompċ odprowadzajøca
wodċ a strona 10.
Zapchany wøş odprowadzajøcy wodċ/rura odprowadzajøca wodċ; Konserwacja, wyczyłciú
przy syfonie wøş odprowadzajøcy wodċ a strona 10.
Na dnie pralki zbiera siċ woda, nieszczelnołú urzødzenia. Zakrċciú kurek dopĭywu wody.
Wezwaú serwis!
Aktywowane zabezpieczenie przed dzieúmi, dezaktywowaú a strona 5.
Wyĭøczyú urzødzenie, odczekaú 5 minut i wĭøczyú ponownie. Jełli wskazanie pojawi siċ
ponownie, wezwaú serwis.
9
10
Co robiú gdy ...
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
Wycieka woda
–
–
–
Woda nie dochodzi do pralki.
Ńrodek piorøcy nie przedostaje –
siċ do bċbna.
–
–
Nie moţna otworzyú drzwiczek. –
Prawidįowo przymocowaú / wymieniú na nowy wøţ odprowadzajøcy wodċ.
Dokrċciú zįøczkċ wċţa doprowadzajøcego wodċ.
Czy przycisk start/pauza zostaį nacińniċty?
Czy kurek dopįywu wody jest zakrċcony?
Czy sito nie jest zatkane? Oczyńciú sito a strona 10.
Czy wøţ doprowadzajøcy wodċ nie jest zaįamany/przyciċty?
Aktywna funkcja zabezpieczenia. Odczekaú ok. 2 minut.
Program nie wįøcza siċ.
Czy przycisk start/pauza zostaį nacińniċty?
Czy drzwiczki sø zamkniċte?
Wyczyńciú pompċ odprowadzajøcø wodċ a strona 10.
Wyczyńciú rurċ odprowadzajøcø wodċ i/lub wøţ odprowadzajøcy wodċ.
Brak usterki - poziom wody poniţej widocznego obszaru.
Woda z pralki nie jest
odprowadzana.
Woda w bċbnie pralki nie jest
widoczna.
Niezadowalajøcy wynik
wirowania.
Bielizna mokra/zbyt wilgotna.
Wielokrotne odwirowanie.
–
–
–
–
–
Pralka
– Bark usterki - system kontroli wywaţania bċbna przerwaį proces wirowania,
nierównomiernie rozįoţone pranie.
Porozkįadaú w bċbnie maįe i duţe sztuki bielizny.
– Czy wybrana prċdkońú wirowania nie jest za maįa? a strona 5.
– Brak usterki - zadziaįaį system kontroli wywaţania bċbna.
Resztki wody w przegródce ~c – Brak usterki - skutecznońú pįynu do pįukania tkanin jest zachowana.
na pįyn do pįukania tkanin.
– W razie potrzeby wyczyńciú dozownik a strona 9.
Nieprzyjemny zapach w pralce. – Wįøczyú program baweĭna 90 °C bez bielizny. Stosowaú zwykįy ńrodek piorøcy.
– Czy nie zastosowano zbyt duţej ilońci ńrodka piorøcego?
Jeńli z szufladki na ńrodki piorøce wydobywa siċ piana:
Wymieszaú 1 įyţkċ pįynu zmiċkczajøcego z ½ litra wody i wlaú do przegródki II
(nie stosowaú w przypadku odzieţy wierzchniej i puchowej!).
– Do nastċpnego prania uţyú mniejszej ilońci ńrodka piorøcego.
Bardzo gįońna praca, wibracje i – Czy nóţki sø stabilnie zamocowane?
"chodzenie" pralki podczas
Zabezpieczanie nóţek pralki a Instrukcja ustawiania.
wirowania.
– Czy zostaįy usuniċte zabezpieczenia transportowe?
Usuwanie zabezpieczeı transportowych a Instrukcja ustawiania.
Lampki kontrolne nie dziaįajø – Czy nastøpiįa przerwa w zasilaniu?
podczas pracy.
– Czy zadziaįaįy bezpieczniki? Wįøczyú/wymieniú bezpieczniki.
– Jeńli usterka ponownie wystøpi, naleţy wezwaú serwis.
Cykl prania przedįuţa siċ.
– Brak usterki - system kontroli wywaţania bċbna kilkakrotnie rozdziela bieliznċ.
– Brak usterki - aktywowany system kontroli piany - wįøczone jest dodatkowe
pįukanie.
Na bielišnie pozostajø resztki
– Zdarza siċ, ţe ńrodki nie zawierajøce fosforatu pozostawiajø ńlady
ńrodka piorøcego.
nierozpuszczalne w wodzie.
– Wybraú pĭukanie 2 lub wyszczotkowaú bieliznċ po praniu.
Jeńli usterki nie uda siċ usunøú we wįasnym zakresie (wyįøczanie/wįøczanie) lub urzødzenie wymaga naprawy:
– Ustawiú programator na wyĥøczenie i wyciøgnøú wtyczkċ z gniazda.
– Zakrċciú kurek dopįywu wody i wezwaú serwis aInstrukcja ustawiania.
Z szufladki na ńrodki piorøce
wydobywa siċ piana.
11
pl Instrukcja obsługi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement