Zelmer ZEW10N00PL User Manual

Zelmer ZEW10N00PL User Manual
Pralka
ZEW...
pl Instrukcja obsługi i ustawiania
Nowa pralka
Uwaga!
Gratulujemy decyzji zakupu pralki marki
Zelmer.
To hasło ostrzegawcze wskazuje
na sytuację, która jest potencjalnie
niebezpieczna. Niezachowanie środków
ostrożności może spowodować szkody
materialne lub zanieczyszczenie
środowiska.
Zachęcamy do przeczytania instrukcji
obsługi i zapoznania się z zaletami
nowej pralki.
Każde urządzenie opuszczające nasz
zakład zostało starannie sprawdzone
pod kątem działania i stanu, aby
sprostać wysokim wymaganiom jakości
urządzeń marki Zelmer.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji oraz zapoznania się z ofertą
naszych produktów, wyposażenia
dodatkowego, części zamiennych oraz
usług serwisowych można odwiedzić
naszą stronę internetową www.zelmer.pl
lub skontaktować się z serwisem.
Instrukcja obsługi i ustawiania
przedstawia różne modele; różnice są
wskazane w odpowiednich miejscach.
Przed uruchomieniem pralki należy
przeczytać instrukcję obsługi i
ustawiania!
Zasady prezentacji
: Ostrożnie!
Taka kombinacja symbolu i hasła
ostrzegawczego wskazuje na sytuację,
która jest potencjalnie niebezpieczna.
Niezachowanie środków ostrożności
może prowadzić do obrażeń lub śmierci.
2
Wskazówka / Rada
Wskazówki odnośnie optymalnej
eksploatacji urządzenia / przydatne
informacje.
1. 2. 3. / a) b) c)
Poszczególne etapy działania są
oznaczone cyframi lub literami.
■
/-
Elementy wykazów są oznaczone
punktorem lub myślnikiem.
pl
Spis treści
plInstrukcjaobsługi ustawiania
8 Przeznaczenie urządzenia. . . . . .4
( Instrukcje bezpieczeństwa . . . . .5
Dzieci/inne osoby/zwierzęta .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie/konserwacja. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..5
..6
..9
. 11
7 Ochrona środowiska . . . . . . . . .12
Opakowanie/zużyte urządzenie . . . . 12
Porady praktyczne energooszczędnego
użytkowania urządzenia . . . . . . . . . . 13
5 Ustawienie i podłączenie
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Dołączone do urządzenia . . . . . . . . . 13
Instrukcje bezpieczeństwa . . . . . . . . 14
Powierzchnia montażowa . . . . . . . . . 15
Montaż na podstawie lub podłodze z
drewnianych belek . . . . . . . . . . . . . . 15
Instalacja na podeście z szufladą . . . 15
Montaż urządzenia w aneksie
kuchennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Usunięcie blokad transportowych . . . 16
Długości przewodu i kabla . . . . . . . . 16
Doprowadzenie wody . . . . . . . . . . . . 17
Odprowadzenie wody . . . . . . . . . . . . 18
Poziomowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Podłączenie do prądu. . . . . . . . . . . . 19
Przed pierwszym użyciem pralki . . . . 20
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
*
Prezentacja urządzenia . . . . . . 22
Pralka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . 23
Panel wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . 23
Z Rzeczy do prania . . . . . . . . . . . .25
Przygotowanie prania . . . . . .
Sortowanie rzeczy do prania.
Krochmalenie . . . . . . . . . . . .
Farbowanie/wybielanie . . . . .
Namaczanie . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 25
. 25
. 26
. 26
. 26
C
Środek piorący . . . . . . . . . . . . . 27
Prawidłowy wybór środka
piorącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Oszczędność energii i środków
piorących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
0 Ustawienia domyślne
programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wirowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Gotowe za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
\ Dodatkowe ustawienia
programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
szybki / eko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
1
Obsługa urządzenia . . . . . . . . . 30
Przygotowanie pralki do użytku . . . . .30
Włączenie urządzenia/wybór
programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Zmiana ustawień domyślnych
programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Wybieranie dodatkowych ustawień
programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Umieszczanie rzeczy do prania w
bębnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Odmierzanie i napełnianie środkiem
piorącym i preparatami do tkanin . . .31
Rozpoczęcie programu . . . . . . . . . . .32
Zabezpieczenie przed dostępem
dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Dodawanie/wyjmowanie prania . . . . .33
Zmiana programu . . . . . . . . . . . . . . .34
Anulowanie programu . . . . . . . . . . . .34
Koniec programu podczas
zatrzymania płukania . . . . . . . . . . . . .34
Koniec programu. . . . . . . . . . . . . . . .34
Wyjmowanie rzeczy po upraniu/
wyłączanie urządzenia. . . . . . . . . . . .34
H Czujniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Automatyczne wykrywanie wagi
wsadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
System wykrywania
nierównomiernego rozłożenia
wsadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
3
pl
Przeznaczenie urządzenia
Q Ustawienia urządzenia . . . . . . . 35
2 Czyszczenie i konserwacja . . . 36
Obudowa urządzenia/panel
sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bęben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odkamienianie. . . . . . . . . . . . . . . . .
Szufladka na środek piorący
i obudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zablokowana pompa
odprowadzania wody. . . . . . . . . . . .
Przewód spustowy przy syfonie jest
zapchany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr w doprowadzeniu wody jest
zapchany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
36
8 Przeznaczenie
urządzenia
■
Przenaci urządenia
■
37
38
39
39
3 Usterki i sposób ich usuwania 40
■
Otwieranie awaryjne. . . . . . . . . . . . . 40
Informacje na panelu wyświetlacza . 41
Usterki i sposób ich usuwania. . . . . 41
4 Serwis posprzedażny . . . . . . . . 44
J Dane techniczne . . . . . . . . . . . . 44
r Gwarancja Aqua-Stop . . . . . . . 45
■
■
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku w warunkach
domowych.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w żadnym miejscu
narażonym na ujemne temperatury
ani na zewnątrz. Istnieje ryzyko, że
w przypadku zamarznięcia
pozostałej w nim wody urządzenie
ulegnie uszkodzeniu. Zamarznięte
węże mogą ulec rozerwaniu/
rozsadzeniu.
Urządzenie może być używane
wyłącznie do prania w warunkach
domowych, rzeczy nadających się
do prania maszynowego lub tkanin
wełnianych do prania ręcznego
(patrz etykieta na danym
egzemplarzu). Zabrania się używania
urządzenia do celów niezgodnych
z jego przeznaczeniem.
Urządzenie jest przystosowane
do działania z użyciem wody
wodociągowej i z zastosowaniem
dostępnych w sprzedaży środków
piorących i zmiękczających
(przeznaczonych do pralek
automatycznych).
Urządzenie jest przeznaczone
do użytkowania na wysokości
do 4000 m n.p.m.
Przed włączeniem urządzenia:
Sprawdzić, czy nie ma na nim
widocznych uszkodzeń. Nie użytkować
urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Jeśli
zaistnieją jakieś problemy, prosimy
o zwrócenie się do wyspecjalizowanego
dealera lub naszego punktu obsługi
klienta.
4
Instrukcje bezpieczeństwa
Należy zapoznać się i postępować
według instrukcji obsługi i instalacji oraz
wszelkich pozostałych informacji
dołączonych do urządzenia.
Należy zachować tę dokumentację
do późniejszego użytku lub do użytku
przyszłego właściciela.
■
( Instrukcje
bezpieczeństwa
Poniższe informacje dotyczące
bezpieczeństwa i ostrzeżenia
służą zminimalizowaniu ryzyka
obrażeń i szkód materialnych
w Twoim otoczeniu.
Tym niemniej, ważne jest
podjęcie czynności
zapobiegawczych oraz
zachowanie odpowiedniej
ostrożności podczas montażu,
konserwacji, czyszczenia oraz
użytkowania urządzenia.
Instrukcjebzpiceństwa
Dzieci/inne osoby/zwierzęta
: Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!
Dzieci oraz inne osoby, które
nie są w stanie ocenić ryzyka
wiążącego się z używaniem
urządzenia mogą ulec zranieniu
lub znaleźć się w sytuacjach
zagrożenia życia. Dlatego
należy pamiętać:
■
■
■
■
pl
To urządzenie może być
używane przez dzieci
powyżej 8 lat oraz osoby
z obniżonym poziomem
możliwości fizycznych,
sensorycznych lub
umysłowych, a także osoby
bez doświadczenia czy
wiedzy o bezpiecznym
używaniu urządzenia pod
warunkiem, że osoby te
rozumieją potencjalne
ryzyko, jakie wiąże się
z używaniem tego
urządzenia.
Dzieciom należy zabronić
zabawy tym urządzeniem.
Nie zezwalać dzieciom na
czyszczenie ani na
konserwację urządzenia
bez nadzoru osoby dorosłej.
Należy pilnować, aby dzieci
w wieku poniżej 3 lat oraz
zwierzęta nie przebywały
w pobliżu urządzenia.
Dzieci ani osoby, które nie są
w stanie ocenić ryzyka nie
mogą bez nadzoru
pozostawać w pobliżu
urządzenia.
: Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!
Dzieci mogą zatrzasnąć się w
urządzeniach, znajdując się tym
samym w sytuacji zagrożenia
życia.
5
pl
■
■
Instrukcje bezpieczeństwa
Nie umieszczać urządzenia
za drzwiami, ponieważ może
to utrudnić otwarcie drzwi
urządzenia bądź też
spowodować, że ich otwarcie
będzie w ogóle niemożliwe.
Gdy urządzenie osiągnie
kres swojego okresu
eksploatacyjnego, wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka przed
odcięciem kabla
zasilającego, a następnie
zniszczyć zamek znajdujący
się na drzwiach urządzenia.
: Ostrzeżenie
Ryzyko uduszenia się!
Jeżeli pozwolimy dzieciom
bawić się opakowaniem/folią
lub częściami opakowania,
będą mogły się tym owinąć lub
naciągnąć na głowę i może
dojść do uduszenia.
Chronić z dala od dzieci
opakowanie/folię lub części
opakowania.
: Ostrzeżenie
Ryzyko zatrucia!
Środki piorące i preparaty
do tkanin mogą spowodować
zatrucie w przypadku ich
spożycia.
W razie przypadkowego
połknięcia środka, należy
zasięgnąć porady lekarza.
Środki piorące i preparaty
do tkanin należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
6
: Ostrzeżenie
Ryzyko oparzenia!
Jeśli rzeczy są prane w
wysokich temperaturach, szkło
drzwiczek urządzenia staje się
gorące.
Uniemożliwić dzieciom
dotykanie rozgrzanych drzwi
urządzenia.
: Ostrzeżenie
Podrażnienie oczu/skóry!
Kontakt ze środkami piorącymi
i zmiękczającymi może
spowodować podrażnienie
oczu lub skóry.
W razie dostania się do oczu/
kontaktu ze skórą środka
piorącego lub preparatu do
tkanin, dokładnie przepłukać
oczy/skórę. Środki piorące
i preparaty do tkanin należy
przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
Instalacja
: Ostrzeżenie
Ryzyko porażenia prądem /
pożaru/ szkód materialnych/
uszkodzenia urządzenia!
Jeżeli urządzenie nie zostało
prawidłowo zamontowane,
może dojść do niebezpiecznej
sytuacji. Upewnić się, że:
Instrukcje bezpieczeństwa
■
■
■
■
■
Napięcie w gniazdku jest
zgodne z napięciem
określonym na urządzeniu
(tabliczka identyfikacyjna).
Poziomy obciążenia oraz
wymagana ochrona
bezpiecznika są określone
na tabliczce identyfikacyjnej.
Urządzenie jest podłączone
tylko i wyłącznie do źródła
prądu zmiennego poprzez
gniazdko wtykowe z bolcem
ochronnym, które zostało
prawidłowo zainstalowane.
Swobodny dostęp do
gniazdka wtykowego musi
być zapewniony przez cały
czas.
Wtyczka do sieci zasilającej
oraz gniazdko wtykowe z
bolcem ochronnym pasują
do siebie oraz że instalacja
uziemiająca została
prawidłowo wykonana.
Przekrój poprzeczny kabla
w instalacji jest odpowiedni.
Swobodny dostęp do wtyczki
sieciowej musi być
zapewniony przez cały czas.
Jeśli nie jest to możliwe,
w celu zapewnienia
zgodności z odpowiednimi
przepisami w zakresie
bezpieczeństwa, do instalacji
podłączonej na stałe należy
wbudować przełącznik
(2-biegunowy wyłącznik)
zgodny z przepisami
dotyczącymi instalacji
elektrycznych.
■
pl
W przypadku zastosowania
stacjonarnego wyłącznika
nadmiarowo-prądowego,
używać tylko takiego
wyłącznika, który ma
następujące oznaczenie: z.
Obecność tego oznaczenia
jest jedynym sposobem na
upewnienie się, że spełnia
on wymagania wszystkich
obowiązujących przepisów.
: Ostrzeżenie
Ryzyko porażenia prądem/
ryzyko pożaru/ryzyko szkód
materialnych/ryzyko dla
urządzenia!
Jeżeli kabel do podłączenia
do sieci elektrycznej był
modyfikowany lub uległ
uszkodzeniu, może to
skutkować porażeniem
prądem, zwarciem lub
pojawieniem się ognia z racji
jego przegrzania.
Przewód zasilający nie jest
skręcony, zgnieciony lub
zmodyfikowany i nie styka się
z żadnym źródłem ciepła.
7
pl
Instrukcje bezpieczeństwa
: Ostrzeżenie
Ryzyko pożaru/ryzyko szkód
materialnych/uszkodzenia
urządzenia!
Używanie przedłużaczy lub
rozgałęźników może zakończyć
się pożarem wskutek
przegrzania lub zwarcia.
Podłączyć urządzenie
bezpośrednio do odpowiednio
zamontowanego gniazdka z
uziemieniem. Nie używać
przedłużaczy, rozgałęźników
ani listew wielogniazdkowych.
: Ostrzeżenie
Ryzyko dla zdrowia/ryzyko
szkód materialnych/
uszkodzenia urządzenia!
■
Urządzenie może wibrować
lub przemieszać się w
trakcie użytkowania, co
potencjalnie może
skutkować obrażeniami lub
szkodami materialnymi.
Ustawić urządzenie na
czystej, równej i twardej
powierzchni przy pomocy
poziomicy, a następnie
przytwierdzić w
wypoziomowanej pozycji
wykorzystując wkręcane
podstawki.
Ryzyko dla zdrowia/ryzyko szkód materialnych/uszkodzenia urządzenia!
8
■
W przypadku pochwycenia
jednego z wystających
elementów urządzenia (np.
drzwi) w celu podniesienia
urządzenia bądź jego
przesunięcia, element taki
może się oderwać
i spowodować obrażenia.
Nie chwytać za żadne
wystające elementy
urządzenia w celu jego
przesunięcia.
: Ostrzeżenie
Ryzyko odniesienia obrażeń!
■
Urządzenie jest bardzo
ciężkie. Jego podnoszenie
może spowodować
obrażenia.
Nie podnosić tego
urządzenia samodzielnie.
Ryzyko odni
esienia obrażeń!
■
Urządzenie
to posiada ostre
krawędzie, które mogą
spowodować okaleczenie
dłoni.
Nie chwytać urządzenia za
ostre krawędzie. Podnosić je
jedynie po założeniu rękawic
ochronnych.
Ryzyko odni
esienia obrażeń!przewody lub kable
■
Jeżeli
elektryczne nie są
poprowadzone prawidłowo,
można się o nie potknąć
i odnieść obrażenia.
Poprowadzić przewody
i kable tak, aby nie stanowiły
zagrożenia potknięcia.
Instrukcje bezpieczeństwa
Uwaga!
Szkody materialne/
uszkodzenie urządzenia
■
Jeżeli poziom wody jest zbyt
wysoki lub zbyt niski,
urządzenie może nie działać
poprawnie, co może
spowodować szkody
materialne lub uszkodzenie
urządzenia.
Upewnić się, że woda
dostarczana jest pod
ciśnieniem min. 100 kPa
(1 bar) i nie przekraczającym
1000 kPa (10 bar).
Szkody
materi
alne/uszkodzeniwęże
e urządzenia dostarczające
■
Jeżeli
wodę zostały zmodyfikowane
lub uszkodzone, może to
spowodować szkody
materialne lub uszkodzenie
urządzenia.
Węże dostarczające wodę
nie mogą być skręcone,
zgniecione, zmodyfikowane
ani przecięte.
Szkody
materi
alne/uszkodzeniewęży
urządzenia innych marek
■
Użycie
do podłączenia urządzenia
do źródła wody może
spowodować szkody
materialne lub uszkodzenie
urządzenia.
Używać jedynie węży
dostarczanych wraz
z urządzeniem, lub
oryginalnych węży
zapasowych przeznaczonych
do tego urządzenia.
Szkody materialne/uszkodzenie urządzenia
■
pl
Urządzenie jest
zabezpieczane na czas
transportu za pomocą
urządzeń blokujących. Jeżeli
przed przystąpieniem do
użytkowania urządzenia
blokady używane podczas
transportu nie zostaną
usunięte, może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Przed przystąpieniem do
użytkowania urządzenia po
raz pierwszy należy usunąć
wszystkie blokady używane
podczas transportu.
Dopilnować, aby zachować
oddzielnie blokady do
transportu. Jeżeli urządzenie
będzie ponownie
transportowane, dla
uniknięcia jego uszkodzenia
należy ponownie
zamontować blokady do
transportu.
Obsługa
: Ostrzeżenie
Ryzyko eksplozji/ryzyko
pożaru!
Prane rzeczy, na których
zastosowano środki czyszczące
zawierające rozpuszczalniki, np.
odrdzewiacze, rozpuszczalniki
do czyszczenia, stwarzają
ryzyko wybuchu w bębnie.
Przed przystąpieniem do prania
w maszynie, dokładnie
przepłukać wodą przeznaczone
do prania rzeczy.
9
pl
Instrukcje bezpieczeństwa
: Ostrzeżenie
Ryzyko zatrucia!
Trujące opary mogą być
wydzielane przez środki do
czyszczenia zawierające
rozpuszczalniki, np.
rozpuszczalnik do czyszczenia.
Nie używać środków do
czyszczenia zawierających
rozpuszczalniki.
: Ostrzeżenie
Ryzyko odniesienia obrażeń!
■
Opieranie się/siedzenie na
drzwiach urządzenia, gdy są
otwarte, może skutkować
przewróceniem się
urządzenia i spowodować
obrażenia.
Nie opierać się o otwarte
drzwiczki urządzenia.
Ryzyko
odni
esienia obrażeń!
■
Wchodzenie
na urządzenie
może prowadzić do złamania
się jego blatu i spowodować
obrażenia.
Nie wchodzić na urządzenie.
Ryzyko
odni
esienia obrażeń!
■
Sięganie
do bębna, gdy
nadal się obraca naraża
dłonie na zranienie.
Należy poczekać, aż bęben
przestanie się obracać.
: Ostrzeżenie
Ryzyko poparzenia!
Podczas prania w wysokich
temperaturach istnieje ryzyko
poparzenia w wyniku kontaktu
z gorącym roztworem wody
i środka piorącego (np.
podczas spuszczania gorącego
roztworu do umywalki).
10
Nie wkładać rąk do gorącego
roztworu wody ze środkiem
piorącym.
: Ostrzeżenie
Podrażnienie oczu/skóry!
Środki piorące i preparaty do
tkanin mogą rozprysnąć, jeśli
szufladka na środki piorące
pozostanie otwarta podczas
pracy urządzenia.
W razie dostania się do oczu/
kontaktu ze skórą środka
piorącego lub preparatu do
tkanin, dokładnie przepłukać
oczy/skórę. W razie
przypadkowego połknięcia
środka, należy zasięgnąć
porady lekarza.
Uwaga!
Szkody materialne/
uszkodzenie urządzenia
■
Jeżeli ilość prania
przekracza określoną
ładowność, urządzenie może
nie działać poprawnie albo
może to spowodować
szkody materialne lub
uszkodzenie urządzenia.
Nie przekraczać
maksymalnej ładowności
suchego prania. Pilnować,
aby nie były przekraczane
limity ładowności dla
poszczególnych programów
→. Dodatkowy arkusz
z instrukcjami obsługi
i montażu.
Szkody materialne/uszkodzenie urządzenia
Instrukcje bezpieczeństwa
■
Wlanie nieodpowiedniej
ilości środka piorącego lub
środka czyszczącego do
urządzenia może
spowodować szkody
materialne lub uszkodzenie
urządzenia.
Używać środków piorących/
płynów zmiękczających
zgodnie z instrukcjami
producenta.
Czyszczenie/konserwacja
: Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!!
Urządzenie jest zasilane
prądem elektrycznym. Kontakt
z elementami znajdującymi się
pod napięciem oznacza ryzyko
porażenia prądem. Dlatego
należy pamiętać:
■
■
■
■
Wyłączyć urządzenie.
Odłączyć urządzenie od
zasilania prądem (wyciągnąć
wtyczkę).
Nigdy nie chwytać wtyczki
wilgotnymi rękami.
W momencie usuwania
wtyczki z gniazdka, zawsze
chwytać za wtyczkę a nie za
kabel, ponieważ w
przeciwnym przypadku może
to spowodować uszkodzenie
kabla.
Nie wprowadzać modyfikacji
technicznych do urządzenia
ani jego elementów.
■
■
pl
Wszelkie naprawy lub inne
prace na urządzeniu powinny
być wykonywane jedynie
przez nasz punkt serwisowy
lub przez elektryka. To samo
odnosi się do wymiany kabla
elektrycznego (jeśli
konieczne).
Zapasowe kable elektryczne
mogą być zamówione w
naszym punkcie
serwisowym.
: Ostrzeżenie
Ryzyko zatrucia!
Trujące opary mogą być
wydzielane przez środki do
czyszczenia zawierające
rozpuszczalniki, np.
rozpuszczalnik do czyszczenia.
Nie używać środków do
czyszczenia zawierających
rozpuszczalniki.
: Ostrzeżenie
Ryzyko porażenia prądem/
szkód materialnych/
uszkodzenia urządzenia!
Jeżeli wilgoć dostanie się do
urządzenia, może to być
przyczyną zwarcia.
Do czyszczenia urządzenia nie
należy używać myjki
ciśnieniowej, oczyszczacza
parowego, węża ani pistoletu
na parę.
11
pl
Ochrona środowiska
: Ostrzeżenie
Ryzyko dla zdrowia/ryzyko
szkód materialnych/
uszkodzenia urządzenia!
Użycie części zamiennych oraz
akcesoriów innych marek jest
niebezpieczne i może
spowodować uszkodzenie
zdrowia, szkód materialnych
lub też uszkodzenie urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa
należy używać jedynie
oryginalnych części
zamiennych.
Uwaga!
Szkody materialne/
uszkodzenie urządzenia
Środki czyszczące i środki
impregnujące do tkanin (np.
odplamiacze, spryskiwacze do
prania wstępnego itp.) mogą
spowodować uszkodzenia w
przypadku zetknięcia się z
powierzchniami urządzenia.
Dlatego należy pamiętać:
■
■
■
12
Aby takie środki nie stykały
się z powierzchnią
urządzenia.
Czyścić urządzenie jedynie
wodą i wilgotną szmatką.
Natychmiast suwać
wszystkie środki piorące,
spryskiwacze i inne
pozostałe rzeczy.
7 Ochrona środowiska
Opakowanie/zużyte
urządzenie
Ochronaśdwiska
)
To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz
polską Ustawą z dnia 11
września 2015r.
„O zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym”
(Dz.U. z dn. 23. 10. 2015 r.
poz. 11688) symbolem
przekreślonego kontenera na
odpady. Takie oznakowanie
informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie
z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym
lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą
odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego
sprzętu. Właściwe
postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności
składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Ustawienie i podłączenie urządzenia
Porady praktyczne
energooszczędnego
użytkowania urządzenia
■
■
■
■
■
■
W celu uzyskania optymalnych
oszczędności energii i wody, należy
wkładać do pralki maksymalną ilość
rzeczy do prania, niezależnie od
programu.
Przegląd programów
~ Załącznik do instrukcji obsługi
i montażu.
Średnio zabrudzone rzeczy należy
prać bez prania wstępnego.
Oszczędzać energię i środki piorące
w przypadku prania lekko i średnio
zabrudzonych rzeczy.
~ "Środek piorący" na stronie 27
Temperatury, które można wybrać,
odnoszą się do podanych na
metkach tekstyliów. Temperatury
podczas prania w pralce mogą
różnić się od podanych, aby uzyskać
optymalną kombinację oszczędności
energii i rezultatu prania.
W celu oszczędzania energii,
urządzenie przełącza się na tryb
oszczędzania energii. Panel
wyświetlacza gaśnie po kilku
minutach i miga przycisk start/
pauza í.
~ "Panel wyświetlacza"
na stronie 23
Jeśli pranie ma być następnie
suszone w suszarce, należy wybrać
prędkość wirowania zgodną z
zaleceniami producenta suszarki.
pl
5 Ustawienie i
podłączenie
urządzenia
Dołączone do urządzenia
Ustawieni podłączeniurządenia
Wskazówki
■
Należy sprawdzić, czy pralka nie
została uszkodzona podczas
transportu. Nigdy nie używać
uszkodzonego urządzenia. W
przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń,
należy skontaktować się firmą
dealerską, w której urządzenie
zostało zakupione lub z naszym
serwisem posprzedażnym.
■
Wilgoć we wnętrzu bębna pozostała
po końcowych testach urządzenia.
Bęben i przewody dostarczane z
urządzeniem mogą się różnić w
zależności od modelu.
■
Standardowy
13
pl
■
Ustawienie i podłączenie urządzenia
Aqua-Secure
#
■
Aqua-Stop
#
H Torebka:
■
Instrukcja obsługi i montażu +
załącznik do instrukcji obsługi
i montażu
■
Katalog z lokalizacjami
serwisu posprzedażnego*
■
Gwarancja*
■
Zaślepki nakładek na otwory
po zdjęciu blokad
transportowych
■
Miarka* do środka piorącego
w płynie
■
Złączka z podkładką
uszczelniającą od 21 mm =
½" do 26,4 mm = ¾" *
P Przewód doprowadzania wody w
modelu standardowym
*
w zależności od modelu,
Dodatkowo jest potrzebny zacisk
przewodu (o średnicy 24 - 40 mm
diameter, dostępny w sklepach
specjalistycznych), w celu podłączenia
przewodu spustowego wody do syfonu.
+
Przydatne narzędzia
Poziomnica do wypoziomowania
urządzenia
■
Klucz z:
– WAF13 do odkręcenia
zamocowań transportowych, i
– WAF17 do wyrównania nóżek
urządzenia
3
Instrukcje bezpieczeństwa
■
( Kable zasilania
0 Przewód spustowy wody z
kolankiem
8 Przewód doprowadzania wody w
modelu Aqua-Secure
@ Przewód doprowadzania wody w
modelu Aqua-Stop
14
: Ostrzeżenie
Ryzyko odniesienia obrażeń!
Pralka jest bardzo ciężka.
Należy zachować ostrożność
podczas podnoszenia/transportu
pralki; założyć rękawice ochronne.
■
Jeśli pralka jest podnoszona przy
wykorzystaniu jej wystających
elementów (np. drzwiczek pralki),
elementy te mogą się zerwać i
spowodować obrażenia.
Nie podnosić pralki, trzymając za jej
wystające elementy.
■
Ustawienie i podłączenie urządzenia
■
Jeśli przewód i kable zasilania nie są
prawidłowo poprowadzone, istnieje
ryzyko potknięcia się lub porażenia
prądem.
Ułożyć elastyczne przewody i kable
w taki sposób, aby wyeliminować
ryzyko potknięcia się o nie.
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia
Zamarznięte przewody mogą ulec
rozerwaniu/rozsadzeniu.
Nie należy montować pralki w
miejscach, gdzie istnieje ryzyko
wystąpienia temperatury poniżej 0°C.
Uwaga!
Szkody spowodowane przez rozlaną
wodę
Miejsca podłączenia przewodów
doprowadzania i spustu wody są pod
wysokim ciśnieniem. W celu uniknięcia
wycieków lub szkód spowodowanych
przez rozlaną wodę, należy postępować
zgodnie ze wskazówkami znajdującymi
się w tym rozdziale.
Wskazówki
Oprócz opisanych tutaj zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa,
lokalny dostawca wody i energii
elektrycznej może określić specjalne
wymagania w tym zakresie.
■
W razie wątpliwości, należy zlecić
podłączenie urządzenia specjaliście.
■
Powierzchnia montażowa
Wskazówka: Pralka musi być
ustawiona równo i stabilnie, w taki
sposób, aby nie mogła się przesuwać.
■
Podłoże w miejscu montażu
urządzenia powinno być twarde
i równe.
■
Miękkie podłogi/podłogi pokryte
wykładziną lub dywanem nie są
odpowiednim podłożem.
pl
Montaż na podstawie lub
podłodze z drewnianych belek
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia
Pralka może "wędrować", przechylać
lub przewrócić się podczas wirowania.
Nóżki urządzenia muszą być
zabezpieczone uchwytami mocującymi.
Nr zamówienia WMZ 2200,
WX 975600, Z 7080X0
Wskazówka: Na podłogach z
drewnianych belek pralkę należy
ustawiać:
■
w rogu, jeśli to możliwe,
■
na przykręconej do podłogi
wodoodpornej, drewnianej płycie (o
grubości min. 30 mm).
Instalacja na podeście z
szufladą*
Nr zamówienia: WMZ 20490, WZ
20490, WZ 20520
Montaż urządzenia w aneksie
kuchennym
: Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!
Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli
elementy pod napięciem zostaną
dotknięte.
Nie zdejmować pokrywy urządzenia.
Wskazówki
■
Wymagana szerokość wnęki wynosi
60 cm.
■
Ustawiać pralkę tylko pod
jednoczęściowym blatem, który jest
w bezpieczny sposób
przymocowany do przylegających
szafek.
*
W zależności od modelu
15
pl
Ustawienie i podłączenie urządzenia
Usunięcie blokad
transportowych
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia
■
Urządzenie jest zabezpieczane na
czas transportu za pomocą blokad.
Jeśli blokady transportowe nie
zostaną zdjęte, urządzenie może
ulec uszkodzeniu, gdy zostanie
włączone.
Przed włączeniem urządzenia po raz
pierwszy, należy sprawdzić, czy
wszystkie blokady transportowe
zostały zdjęte. Blokady należy
przechowywać w bezpiecznym
miejscu.
■
Aby zapobiec uszkodzeniu
urządzenia, jeśli w przyszłości będzie
transportowane w inne miejsce,
należy uprzednio zamontować
blokady transportowe.
Wskazówka: Śruby skręcone razem
z tulejami należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu.
2. Wyjąć kabel sieciowy z uchwytów.
Odkręcić i zdjąć wszystkie cztery
śruby blokad transportowych.
Usunąć tuleje.
3. Założyć nakładki. Zablokować
dokładnie nakładki na swoich
miejscach, naciskając na haczyki
zatrzasków.
Długości przewodu i kabla
■
Podłączenie z lewej strony
16
PLQFP
1. Wyjąć przewody z uchwytów.
PD[FP
aFP
aFP
aFP aFP
Ustawienie i podłączenie urządzenia
■
Podłączenie z prawej strony
■
aFP
aFP aFP
PD[FP
aFP
PLQFP
■
* w zależności od modelu
Porada: Następujące akcesoria można
nabyć w punktach serwisowych lub w
sklepach specjalistycznych:
■
Przedłużenie do Aqua-Stop i
przewodu doprowadzenia zimnej
wody (ok. 2,50 m); nr zamówienia
WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0
■
Dłuższy przewód doprowadzania
wody (ok. 2,20 m) do modeli
standardowych; numer elementu dla
serwisu: 00353925
Doprowadzenie wody
: Ostrzeżenie
Ryzyko porażenia prądem!
System Aqua-Stop jest wyposażony w
zawór elektryczny. Istnieje ryzyko
porażenia prądem, jeśli zawór
bezpieczeństwa Aqua-Stop zostanie
zanurzony w wodzie. Nie zanurzać
zaworu bezpieczeństwa Aqua-Stop w
wodzie.
Wskazówki
■
Pralka powinna być zasilana
wyłącznie zimną wodą.
■
Nie należy podłączać pralki do kranu
z ciepłą i zimną wodą
bezciśnieniowego bojlera do
podgrzewania wody.
■
■
■
pl
Nie podłączać przewodu
doprowadzania wody, który nie jest
fabrycznie nowy. Używać przewodu
dostarczonego razem z pralką lub
zakupionego w specjalistycznym
punkcie sprzedaży.
Nie zginać lub zgniatać przewodu
doprowadzania wody.
Przewód doprowadzania wody nie
może być zmieniany (skracany,
przecinany), w przeciwnym razie
jego wytrzymałość nie będzie
zapewniona.
Połączenia śrubowe należy
dokręcać wyłącznie ręcznie. W
przypadku zbyt mocnego dokręcenia
połączeń śrubowych przy pomocy
narzędzia (kombinerki), może
nastąpić uszkodzenie gwintów.
Przy podłączaniu do zaworu 21 mm
= ½", najpierw założyć złączkę* z
podkładką uszczelniającą od 21 mm
= ½" do 26,4 mm = ¾".
ê
PLQPP
ë
Optymalne ciśnienie wody w sieci
wodociągowej
Co najmniej 100 kPa (1 bar)
Maksymalnie 1000 kPa (10 bar)
Kiedy zawór wody jest otwarty, przepływ
wody wynosi przynajmniej 8 l/min.
Jeśli ciśnienie wody jest wyższe od
podanego, należy zamontować zawór
redukujący ciśnienie.
*
dostarczaną w zależności od
modelu,
17
pl
Ustawienie i podłączenie urządzenia
Podłączenie
Podłączyć przewód doprowadzania
wody do zaworu (¾" = 26,4 mm) i do
urządzenia (nie jest to konieczne dla
modeli Aqua-Stop, ponieważ jest to
zamontowane na stałe):
■
Model: Standardowy
■
■
Model: Aqua­Secure
Model: Aqua-Stop
Wskazówka: Ostrożnie odkręcić zawór
wody, sprawdzając szczelność
połączeń. Połączenie gwintowe
pozostaje pod ciśnieniem wody
dostarczanej z sieci wodociągowej.
18
Odprowadzenie wody
Uwaga!
Szkody spowodowane przez rozlaną
wodę
Jeśli ze względu na wysokie ciśnienie
wody przewód spustowy wysuwa się
z umywalki lub z miejsca podłączenia,
w trakcie spuszczania wody, każda ilość
wypływającej wody może spowodować
uszkodzenia.
Zabezpieczyć przewód spustowy, aby
się nie wysuwał.
Wskazówki
■
Nie zginać węża spustowego wody,
ani nie obciążać wzdłużnie.
■
Różnica wysokości pomiędzy
powierzchnią montażu i spustem
powinna wynosić: min. 60 cm, maks.
100 cm
Przewód spustowy wody można
poprowadzić w następujący sposób:
■
Wylot w zlewie
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas prania w wysokich
temperaturach, istnieje ryzyko
poparzenia w wyniku kontaktu
z gorącą wodą (np. podczas
spuszczania gorącej wody do
umywalki).
Nie wkładać rąk do gorącej wody.
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia/tkaniny
Jeśli koniec przewodu spustowego
jest zanurzony w spuszczanej
wodzie, woda może zostać zassana
z powrotem do urządzenia i może
zniszczyć urządzenie/tkaninę.
Należy upewnić się, czy:
– Zlew nie jest zatkany tak, że
woda nie może odpływać.
– Koniec przewodu spustowego nie
jest zanurzony w spuszczanej
wodzie.
Ustawienie i podłączenie urządzenia
– Woda spływa w wystarczająco
szybkim tempie.
■
Odprowadzenie do syfonu
Miejsce podłączenia musi być
zabezpieczone za pomocą zacisku
przewodu o średnicy 24-40 mm
(dostępny w specjalistycznych
punktach sprzedaży).
Poziomowanie
Należy wypoziomować urządzenie
za pomocą poziomnicy.
Nieprawidłowe wypoziomowanie może
powodować duży hałas, drgania
i "przemieszczanie się" urządzenia.
1. Poluzować nakrętki blokujące,
odkręcając je zgodnie z ruchem
wskazówek zegara za pomocą
klucza.
2. Użyć poziomnicy, aby sprawdzić
wypoziomowanie pralki i skorygować
w razie potrzeby. Wyregulować
wysokość, obracając nóżkę
urządzenia.
Wszystkie cztery nóżki urządzenia
powinny stać w sposób stabilny na
podłożu.
3. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą
do obudowy.
Wykonując tę czynność, trzymać
mocno za nóżkę i nie regulować jej.
pl
Nakrętki zabezpieczające na
wszystkich nóżkach urządzenia
muszą zostać mocno dokręcone do
obudowy.
Podłączenie do prądu
: Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!
Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli
elementy pod napięciem zostaną
dotknięte.
■
Nigdy nie należy dotykać ani trzymać
wtyczki wilgotnymi rękami.
■
Kabel zasilania wyciągać trzymając
za wtyczkę, a nigdy za sam kabel,
ponieważ to może go uszkodzić.
■
Nigdy nie wyjmować wtyczki z
gniazdka zasilania podczas pracy
urządzenia.
Zapoznać się z podanymi informacjami i
sprawdzić, czy:
Wskazówki
■
Napięcie zasilania i napięcie podane
na pralce (tabliczka znamionowa) są
takie same.
Parametry mocy przyłączeniowej i
wymaganego bezpiecznika są
podane na tabliczce znamionowej
urządzenia.
■
Pralka jest podłączona do źródła
prądu przemiennego, za pomocą
prawidłowo zainstalowanego,
uziemionego gniazdka.
■
Wtyczka pasuje do gniazdka
zasilania.
19
pl
■
■
■
■
■
■
■
■
20
Ustawienie i podłączenie urządzenia
Przekrój poprzeczny kabla jest
odpowiedni.
System uziemienia jest prawidłowo
zainstalowany.
Kabel zasilania może być
wymieniany tylko przez
wykwalifikowanego elektryka (w
razie potrzeby). Wymienne kable
zasilania są dostępne w punktach
serwisowych.
Nie należy używać więcej niż jednej
wtyczki/złącza, ani przedłużacza.
Jeśli jest stosowany wyłącznik
różnicowo-prądowy, należy używać
tylko zgodnego z wyświetlanym
symbolem z.
Tylko wyłączniki oznaczone tym
symbolem gwarantują zgodność
z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
Wtyczka zasilania jest dostępna
przez cały czas.
Kabel zasilania nie jest zagięty,
przygnieciony, zmieniony lub
przecięty.
Kabel zasilania nie styka się ze
źródłami ciepła.
Przed pierwszym użyciem
pralki
Przed opuszczeniem fabryki, pralka
została dokładnie sprawdzona. Aby
usunąć wszelkie pozostałości po
produkcji i spuścić wodę, która mogła
pozostać po testach, należy włączyć
pierwszy cykl prania bez żadnego
wsadu.
Wskazówka: Pralka musi być
prawidłowo zainstalowana i
podłączona. ~ Strona 13
1. Urządzenie należy sprawdzić.
Wskazówka: Nigdy nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Skontaktować się z serwisem
posprzedażnym.
2. Zdjąć folię zabezpieczającą z blatu
i panelu sterowania.
3. Włożyć wtyczkę do gniazdka
zasilania.
4. Odkręcić zawór wody.
5. Nie wkładać żadnych rzeczy do
prania. Zamknąć drzwiczki.
6. Włączyć program bawełna 90 °C.
7. Otworzyć szufladkę na środek
piorący.
8. Wlać ok. 1 litra wody do przegródki
II.
9. Wlać standardowy środek piorący
do przegródki II.
Wskazówka: Aby zapobiec
nadmiernemu tworzeniu się piany,
użyć tylko połowę ilości środka
piorącego, zalecanej przez
producenta. Nie używać środków
piorących przeznaczonych do tkanin
wełnianych lub delikatnych.
10. Zamknąć szufladkę na środek
piorący.
11. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
12. Kiedy program zakończy się,
wyłączyć urządzenie.
Pralka jest teraz gotowa do użytku.
Ustawienie i podłączenie urządzenia
Transport
np. przestawianie urządzenia w domu
Czynności przygotowawcze:
1. Zakręcić zawór wody.
2. Zmniejszyć ciśnienie wody w
przewodzie doprowadzającym.
~ "Filtr w doprowadzeniu wody jest
zapchany" na stronie 39
3. Spuścić resztki roztworu środka
piorącego.
~ "Zablokowana pompa
odprowadzania wody" na stronie 38
4. Odłączyć urządzenie od zasilania.
5. Wymontować przewody.
pl
Przed ponownym włączeniem
urządzenia:
Wskazówki
■
blokady transportowe muszą być
usunięte.
~ "Usunięcie blokad
transportowych" na stronie 16
■
Aby zapobiec przedostaniu się
niezużytego środka piorącego
bezpośrednio do spustu podczas
kolejnego prania: wlać 1 litr wody do
przegródki II i włączyć program
odpompowanie.
Zamontowanie blokad
transportowych:
1. Zdjąć nakładki i odłożyć w
bezpieczne miejsce.
W razie potrzeby użyć śrubokręta.
2. Założyć wszystkie cztery tuleje.
Zamocować kabel sieciowy w
uchwytach. Włożyć i dokręcić śruby.
21
pl
Prezentacja urządzenia
* Prezentacja urządzenia
Pralka
Prezntacjurządenia
#
(
0
8
@
22
Szufladka na środek piorący
Panel obsługi/wyświetlacza
Drzwiczki do wkładania prania, z uchwytem
Klapka serwisowa
Prezentacja urządzenia
pl
Panel sterowania
Panele sterowania różnią się w zależności od modelu
( Programy ~ Załącznik do
instrukcji obsługi i montażu.
0 Programator
8 Panel wyświetlacza do
wykonywania ustawień i
podawania informacji
Panel wyświetlacza
Wskazówka: W tabeli przedstawiono
możliwe opcje ustawień i informacji na
wyświetlaczu; różnią się one w
zależności od modelu.
Przycisk
Wskazanie
na wyświetlaczu
Opis
Możliwe do wybrania
Wirowanie
(
- - -, ‹ W obr./min; ‹ = bez
‚…‹‹** Z cyklu wirowania, tylko
odpompowanie wody;
- - - = Przerwanie płukania
Gotowe za
0
np. ƒ:„‹
Czas trwania programu
zależy od wyboru programu w h:min
(godziny:minuty)
‚ - ƒ… h
Koniec programu (czas
prania “Gotowe za”) po
...h (godz.)
#
* w zależności od modelu
** w zależności od wybranego programu, ustawień i modelu
23
pl
Przycisk
Prezentacja urządzenia
Wskazanie
na wyświetlaczu
8
@
Opis
Wskazanie
na wyświetlaczu
Opis
Dodatkowe ustawienia programu:
~ Strona 29
ì
Zawór
áö
szybki / eko
start/
pauza í
Przycisk do rozpoczynania programu, przerywania programu, np. w
celu dołożenia rzeczy do
prania, i anulowania programu
* w zależności od modelu
** w zależności od wybranego programu, ustawień i modelu
Więcej informacji na panelu
wyświetlacza
Wskazanie
Opis
na wyświetlaczu
‰** kg
Zalecany wsad
Etap programu:
Û
Pranie
'
Płukanie
Z
Wirowanie
“Ÿš
Koniec programu
- - - Z Koniec programu podczas Zatrzymania płukania
®
Drzwiczki pralki
~ "Dodawanie/wyjmowanie prania"
na stronie 33
~ "Usterki i sposób ich
usuwania" na stronie 40
* w zależności od modelu
** w zależności od wybranego programu, ustawień i modelu
24
~ "Usterki i sposób ich
usuwania" na stronie 40
E
Blokada zabezpieczająca przed dostępem
dzieci
~ "Zabezpieczenie
przed dostępem dzieci"
na stronie 33
~ "Usterki i sposób ich
usuwania" na stronie 40
“: - -
Wyświetlanie usterek
~ "Informacje na panelu
wyświetlacza"
na stronie 41
‹-…
Ustawianie sygnału
~ "Ustawienia urządzenia" na stronie 35
* w zależności od modelu
** w zależności od wybranego programu, ustawień i modelu
Wskazówka: Tryb oszczędzania
energii
W celu oszczędzania energii,
urządzenie przełącza się na tryb
oszczędzania energii. Panel
wyświetlacza gaśnie po kilku minutach i
miga przycisk start/pauza í. Nacisnąć
jakikolwiek przycisk, aby włączyć panel.
Tryb oszczędzania energii nie włączy
się, jeśli włączony jest program.
Rzeczy do prania
Z Rzeczy do prania
Przygotowanie prania
Rzecydoprani
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia/tkaniny
Przedmioty obce (np. monety, spinacze,
szpilki, gwoździe) mogą zniszczyć prane
rzeczy lub uszkodzić podzespoły pralki.
Dlatego też, przygotowując swoje rzeczy
do prania, należy zastosować się do
poniższych wskazówek:
■
Opróżnić kieszenie.
■
■
■
■
■
Sprawdzić, czy nie ma metalowych
przedmiotów (np. spinaczy) i
ewentualnie je wyjąć.
Delikatne elementy odzieży prać w
odpowiedniej siatce lub torbie
(rajstopy, biustonosze z fiszbinami
itd.).
Zdjąć zaczepy z zasłon/firanek lub
umieścić firanki w woreczku.
Zasunąć wszystkie zamki
błyskawiczne, zapiąć wszystkie
guziki.
Oczyścić kieszenie i kołnierzyki z
piasku.
pl
Sortowanie rzeczy do prania
Rzeczy do prania należy posortować
zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi
pielęgnacji tkanin oraz zaleceniami
producentów umieszczonymi na
metkach, w zależności od:
■
rodzaju materiału/włókna
■
koloru
Wskazówka: Prane rzeczy mogą się
odbarwić lub nie zostać dobrze
wyprane. Białą i kolorową odzież
należy prać oddzielnie.
Nowe, kolorowe materiały należy
uprać oddzielnie przy pierwszym
praniu.
■
Zabrudzenie
Należy prać razem rzeczy o takim
samym stopniu zabrudzenia.
Kilka przykładów stopnia
zabrudzenia:
~ "Oszczędność energii i środków
piorących" na stronie 27
– Lekko zabrudzone: bez prania
wstępnego; w razie potrzeby
wybrać ustawienie Time Perfect
– Średnio zabrudzone
– Mocno zabrudzone: wkładać
mniej rzeczy do prania; wybrać
program z praniem wstępnym
– Plamy: należy je usuwać/
polewać odplamiaczem, kiedy są
świeże. Najpierw skropić wodą z
mydłem; nie trzeć. Następnie
uprać rzeczy nastawiając
odpowiedni program prania.
Uporczywe lub zaschnięte plamy
mogą czasami zostać usunięte
dopiero po kilkakrotnym praniu.
25
Rzeczy do prania
pl
■
Symbole na metkach
Wskazówka: Liczby na metkach
oznaczają maksymalną możliwą
temperaturę prania.
M
N
O
W
Ž
Nadają się do normalnego
procesu prania;
np. z programem Bawełna
Wymagane jest delikatne
pranie;
np. z programem Syntetyki
Konieczne jest specjalne
delikatne pranie; np. z
programem Delikatne/
Jedwab
Przeznaczone do prania
ręcznego; np. z programem
Wełna
Nie prać w pralce.
Krochmalenie
Wskazówka: Nie należy stosować
zmiękczacza tkanin.
Krochmalenie z użyciem płynnego
krochmalu jest możliwe między innymi
w przypadku takich programów jak
płukanie i bawełna. Napełnić
krochmalem przegródkę M (w razie
potrzeby najpierw ją oczyścić), zgodnie
z zaleceniami producenta.
Farbowanie/wybielanie
Ilość barwnika powinna być
dostosowana do użytku domowego. Sól
może spowodować korozję stali
nierdzewnej. Należy zawsze
przestrzegać zaleceń producenta
barwnika.
Nie używać pralki do wybielania ubrań.
26
Namaczanie
1. Napełnić środkiem do namaczania/
środkiem piorącym przegródkę II,
zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Wybrać żądany program.
3. Nacisnąć przycisk start/pauza í,
aby rozpocząć wykonywanie
programu.
4. Po ok. dziesięciu minutach, nacisnąć
przycisk start/pauza í, aby
przerwać wykonywanie programu.
5. Po upływie żądanego czasu
namaczania, nacisnąć ponownie
przycisk start/pauza í, aby
kontynuować lub zmienić program.
Wskazówki
■
Wkładać rzeczy do prania w tym
samym kolorze.
■
Nie jest wymagany żaden dodatkowy
środek piorący; roztwór do
namaczania jest wykorzystywany do
prania.
Środek piorący
C Środek piorący
Prawidłowy wybór środka
piorącego
Środekpirący
Informacje podane na metkach mają
zasadnicze znaczenie dla prawidłowego
wyboru środka piorącego, temperatury
i postępowania z rzeczami do prania.
~ Patrz również na www.sartex.ch
Na stronie www.cleanright.eu, można
znaleźć więcej informacji na temat
środków piorących, preparatów do
tkanin i odplamiaczy, przeznaczonych
do użytku w gospodarstwach
domowych.
■
■
■
■
Standardowy środek piorący z
rozjaśniaczami optycznymi
Odpowiedni do prania białych
rzeczy, nadających się do
gotowania, wykonanych z lnu lub
bawełny
Program: Bawełna/
zimna - maks. 90 °C
Środek piorący do rzeczy
kolorowych bez wybielaczy lub
rozjaśniaczy optycznych
Odpowiedni do prania kolorowych
rzeczy, wykonanych z lnu lub
bawełny
Program: Bawełna/
zimna - maks. 60 °C
Środek piorący do rzeczy
kolorowych/z delikatnych tkanin
bez rozjaśniaczy optycznych
Odpowiedni do prania kolorowych
rzeczy, wykonanych z włókien
sztucznych, syntetyków łatwych do
prasowania
Program: Syntetyki/
zimna - maks. 60 °C
Środek piorący do delikatnych
tkanin
Odpowiedni do delikatnych, cienkich
tkanin, jedwabiu lub wiskozy
Program: Delikatne/Jedwab
zimna - maks. 40 °C
■
pl
Środek piorący do rzeczy
wełnianych
Odpowiedni do prania wełny
Program Wełna/
zimna - maks. 40 °C
Oszczędność energii i
środków piorących
W przypadku lekkiego i średniego
zabrudzenia, można zaoszczędzić
energię (niższa temperatura prania) i
środek piorący.
Oszczędność
Stopień zabrudzenia/uwagi
Niższa temperatura i ilość środka
piorącego zgodna
z zaleceniami
Lekko zabrudzone
Brak widocznego zabrudzenia
lub plam. Odzież trochę przesiąknięta zapachem ciała np.:
■
lekka odzież sportowa/
letnia (noszona kilka
godzin)
■
podkoszulki, koszule
bluzki (noszone najwyżej
jeden dzień)
■
bielizna pościelowa, ręczniki dla gości (używane
przez jeden dzień)
Średnio zabrudzone
Widoczne zabrudzenie lub kilka lekkich plam, np.:
■
podkoszulki, koszule i
bluzki (przepocone, wielokrotnie noszone)
■
ręczniki, pościel (używane nie dłużej niż
tydzień)
Temperatura jak
podano na metce,
a ilość środka piorącego, jak zalecono do silnego
zabrudzenia
Mocno zabrudzone
Brud i/lub plamy bardzo
widoczne np. ściereczki,
odzież niemowlęca, ubrania
robocze
27
pl
Ustawienia domyślne programu
Wskazówka: Podczas dozowania
wszelkiego typu środków piorących/
dodatków/preparatów do tkanin i
odplamiaczy, należy zawsze stosować
się do wskazówek i informacji podanych
przez producenta.
~ "Odmierzanie i napełnianie
środkiem piorącym i preparatami do
tkanin" na stronie 31
0 Ustawienia domyślne
programu
Ustawienia domyślne programu, dla
wszystkich programów, są ustawiane
fabrycznie i wyświetlane na panelu
wyświetlacza po wybraniu danego
programu.
Można zmienić ustawienia domyślne,
kilkakrotnie naciskając odpowiednie
przyciski, aż zostaną wyświetlone
żądane ustawienia na panelu
wyświetlacza.
Ustawiendomyślneprogamu
Wskazówka: Naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku powoduje
automatyczne przejście pomiędzy
wartościami ustawień, aż do ostatniej
wartości. Jeszcze jedno naciśnięcie
przycisku daje możliwość ponownego
zmieniania wartości ustawień.
Dostępne ustawienia są różne w
zależności od modelu.
W załączniku do instrukcji obsługi
i montażu urządzenia można znaleźć
wykaz wszystkich dostępnych ustawień
dla każdego programu.
28
Wirowanie
(Z, Prędkość wirowania, Wirowanie, Z
wirowanie)
W zależności od etapu programu,
można zmienić prędkość wirowania,
(w obr./min, obrotach na minutę), przed
i w trakcie trwania programu.
Ustawienie ‹: woda z płukania jest
odpompowywana, ale nie ma
wirowania. Rzeczy pozostają mokre
w bębnie, np. w przypadku rzeczy,
których nie można odwirowywać.
Ustawienie - - -: (Zatrzymanie
płukania) = bez wirowania końcowego.
Rzeczy pozostają w wodzie po
końcowym płukaniu.
Można wybrać opcję "Zatrzymanie
płukania", aby uniknąć zagnieceń, jeśli
rzeczy nie zostaną wyjęte z pralki
natychmiast po zakończeniu programu.
~ "Koniec programu podczas
zatrzymania płukania" na stronie 34
Wskazówka: Maksymalna prędkość
wirowania, jaką można wybrać zależy
od modelu i wybranego programu.
Gotowe za
(Gotowe za, koniec za f)
Przed rozpoczęciem programu, można
wstępnie wybrać koniec programu
(czas prania "Gotowe za") w odstępach
godzinowych (h = godz.), do maks. 24
godzin.
W tym celu:
1. Wybrać program.
Czas trwania programu jest
wyświetlany dla wybranego np. ƒ:„‹
(godziny:minuty).
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
Gotowe za, aż pojawi się żądana
liczba godzin.
3. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
Drzwiczki zostaną zablokowane.
Dodatkowe ustawienia programu
Wybrana liczba godzin (np. ‰ h) jest
pokazywana na panelu wyświetlacza
i po rozpoczęciu programu czas jest
odliczany. Wtedy jest wyświetlany
czas trwania programu.
Wskazówka: Wybrany czas prania
"Gotowe za" obejmuje czas trwania
programu.
W trakcie odliczania timera, można w
opisany poniżej sposób zmienić
wybraną wcześniej liczbę godzin:
1. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
2. Za pomocą przycisku Gotowe za
zmienić liczbę godzin.
3. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
W trakcie odliczania timera można w
razie potrzeby dołożyć lub wyjąć rzeczy
z prania.
Wskazówka: Długość programu jest
regulowana automatycznie w trakcie
jego wykonywania.
Niektóre czynniki mogą mieć wpływ na
długość wykonywania programu np.:
■
ustawienia programu,
■
dozowanie środka piorącego
(dodatkowe cykle płukania ze
względu na nadmierne tworzenie się
piany),
■
typ/wielkość pranych rzeczy
(dłuższe pranie w przypadku
większego wsadu i bardziej
nasiąkliwych rzeczy),
■
nierównomiernie rozłożony wsad
(np. prześcieradła) jest odpowiednio
rozmieszczany za pomocą kilku cykli
ruchów bębna po włączeniu
programu,
■
wahania mocy,
■
ciśnienie wody (prędkość dopływu).
pl
\ Dodatkowe ustawienia
programu
Dostępne ustawienia są różne w
zależności od modelu.
W załączniku do instrukcji obsługi
i montażu urządzenia można znaleźć
wykaz wszystkich dostępnych ustawień
dla każdego programu.
Dodatkweusaienprogamu
szybki / eko
(á ö, Speed Eco, Time Eco Perfect,
szybki / eko)
Przycisk z dwoma możliwymi
ustawieniami do przystosowania
wybranego programu:
■
Time Perfect
Pranie wykonywane jest w krótszym
czasie i rezultat prania jest taki sam,
ale zużywa się więcej energii, niż
przy wybranym programie, bez
ustawienia Time Perfect.
Wskazówka: Nie przekraczać
maksymalnego ciężaru wsadu.
■
Eco Perfect
Zoptymalizowane zużycie energii
podczas prania, dzięki zmniejszeniu
temperatury i wydłużeniu czasu
trwania programu, podczas gdy
rezultat prania jest taki sam, jak dla
wybranego programu bez ustawienia
Eco Perfect.
Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
szybki / eko zostaje wybrane ustawienie
Time Perfect. Po ponownym
naciśnięciu przycisku, ustawienie Eco
Perfect staje się aktywne. Odpowiedni
symbol pojawia się na wyświetlaczu,
gdy to ustawienie jest aktywne. Po
ponownym naciśnięciu przycisku, żadne
ustawienie nie jest aktywne.
29
pl
Obsługa urządzenia
1 Obsługa urządzenia
Przygotowanie pralki do
użytku
Obsługarządenia
Wskazówki
■
Pralka musi być prawidłowo
zamontowana i podłączona.
~ "Ustawienie i podłączenie
urządzenia" na stronie 13
■
Przed pierwszym użyciem pralki,
włączyć cykl prania bez wkładania
rzeczy.
~ "Przed pierwszym użyciem
pralki" na stronie 20
1. Włożyć wtyczkę do gniazdka
zasilania.
2. Odkręcić zawór wody.
3. Otworzyć drzwiczki.
4. Sprawdzić, czy woda z bębna
została całkowicie odpompowana.
Spuścić wodę w razie potrzeby.
Włączenie urządzenia/wybór
programu
Wskazówka: Jeśli została włączona
blokada zabezpieczająca przed
dziećmi, należy ją wyłączyć przed
ustawieniem programu.
~ "Zabezpieczenie przed dostępem
dzieci" na stronie 33
Aby wybrać żądany program należy
użyć programatora. Programator można
obracać w dowolnym kierunku.
Na wyświetlaczu pokazywana jest na
przemian długość programu i
maksymalny wsad (gdy drzwiczki są
otwarte).
30
Zmiana ustawień domyślnych
programu
Można korzystać z ustawień
domyślnych lub je zmieniać.
W tym celu należy kilkakrotnie nacisnąć
odpowiedni przycisk, aż zostanie
wyświetlone żądane ustawienie.
Ustawienia stają się aktywne bez
konieczności potwierdzenia.
Nie są zapisywane podczas wyłączania
urządzenia.
~ "Ustawienia domyślne programu"
na stronie 28
Przegląd programów ~ Załącznik do
instrukcji obsługi i montażu.
Wybieranie dodatkowych
ustawień programu
Wybierając dodatkowe ustawienia
można lepiej dostosować proces prania
do swoich rzeczy.
Te ustawienia można wybrać lub z nich
zrezygnować, zależnie od
zaawansowania wykonywanego
programu.
Kontrolka przycisku świeci się, gdy
ustawienie jest aktywne.
Te ustawienia nie są zapisywane
podczas wyłączania urządzenia.
~ "Dodatkowe ustawienia programu"
na stronie 29
Przegląd programów ~ Załącznik do
instrukcji obsługi i montażu.
Obsługa urządzenia
pl
Umieszczanie rzeczy do
prania w bębnie
~ "Dodatkowe ustawienia programu"
na stronie 29
: Ostrzeżenie
Odmierzanie i napełnianie
środkiem piorącym i
preparatami do tkanin
Ryzyko utraty życia!
Umieszczenie w pralce rzeczy, na
których zastosowano środki czyszczące
zawierające rozpuszczalniki, np.
odrdzewiacze, rozpuszczalniki do
czyszczenia, stwarza ryzyko wybuchu.
Przed włożeniem rzeczy do pralki,
należy dokładnie wypłukać je ręcznie.
Wskazówki
■
Do prania należy wkładać rzeczy o
różnych rozmiarach. Rzeczy do
prania o różnych rozmiarach same
rozmieszczą się lepiej podczas cyklu
wirowania. Pojedyncze rzeczy do
prania mogą spowodować brak
wyważenia urządzenia.
■
Należy przestrzegać zalecanej
maksymalnej wagi wsadu.
Przeładowanie pralki ma negatywny
wpływ na rezultat prania i powoduje
zagniecenia.
1. Wkładać do bębna wstępnie
posortowane i rozłożone rzeczy do
prania.
2. Należy upewnić się, czy żadne
rzeczy do prania nie zostały
przytrzymane pomiędzy drzwiczkami
pralki i gumową uszczelką, a
następnie zamknąć drzwiczki.
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia
Środki czyszczące i środki
impregnujące do tkanin (np.
odplamiacze, spryskiwacze do prania
wstępnego itp.) mogą spowodować
uszkodzenia w przypadku zetknięcia się
z powierzchniami pralki.
Nie dopuścić, aby te środki zetknęły się
z powierzchnią pralki. Jeśli to
konieczne, należy natychmiast wytrzeć
pozostałości rozpylanego środka oraz
inne resztki/kropelki wilgotną szmatką.
Dozowanie
Środki piorące i preparaty do tkanin
należy dozować odpowiednio do:
■
twardości wody (informację o
twardości można uzyskać w
przedsiębiorstwie wodociągowym),
■
zaleceń producenta podanych na
opakowaniu,
■
ilości rzeczy do prania,
■
stopnia zabrudzenia
Napełnianie
: Ostrzeżenie
Kontrolka przycisku start/pauza í
miga wskazując, że można zacząć
program prania. Możliwa jest zmiana
ustawień.
~ "Ustawienia domyślne programu"
na stronie 28
Podrażnienie oczu/skóry!
Środki piorące i preparaty do tkanin
mogą rozprysnąć, jeśli szufladka na
środek piorący pozostanie otwarta
podczas pracy urządzenia.
Ostrożnie otwierać szufladę.
W razie dostania się do oczu/kontaktu
ze skórą środka piorącego lub
preparatu do tkanin, należy dokładnie
przepłukać oczy/umyć skórę.
W razie przypadkowego połknięcia
środka, należy zasięgnąć porady
lekarza.
31
pl
Obsługa urządzenia
Wskazówka: Gęste płyny do
zmiękczania tkanin i środki do płukania
należy rozcieńczać małą ilością wody.
To zapobiegnie zatkaniu się rur pralki.
2. Przesunąć miarkę do przodu, złożyć
ją do dołu i zatrzasnąć w tym
położeniu.
3. Ponownie wsunąć szufladkę.
Środki piorące i preparaty do tkanin
należy wsypywać/wlewać do
odpowiednich przegródek:
Miarka A*
Przegródka II
Przegródka i
Przegródka I
Do dozowania
środka piorącego w
płynie
Środek piorący do
prania głównego,
płyn zmiękczający
wodę, wybielacz,
odplamiacz
Płyn do zmiękczania
tkanin, krochmal w
płynie;
nie przekraczać
maks. poziomu.
Środek piorący do
prania wstępnego
* w zależności od modelu
1. Wysunąć szufladkę na środki
piorące tak daleko, jak to możliwe.
2. Napełnić środkiem piorącym i/lub
preparatem do tkanin.
3. Zamknąć szufladkę na środek
piorący.
Miarka* do dozowania środka
piorącego w płynie
Położenie miarki przy odmierzaniu
prawidłowej ilości środka piorącego w
płynie:
1. Wysunąć szufladkę na środki
piorące. Nacisnąć wkładkę w dół i
całkowicie wyjąć szufladkę.
* w zależności od modelu
32
Wskazówka: Nie korzystać z miarki w
przypadku środków piorących w postaci
żelu i proszku, ani przy programach z
praniem wstępnym lub gdy wybrany
został przycisk czasu prania "Gotowe
za".
W modelach bez miarki, wlać środek
piorący do odpowiedniego pojemnika i
umieścić go w bębnie.
Rozpoczęcie programu
Nacisnąć przycisk start/pauza í.
Świeci się kontrolka i program zostaje
włączony.
Na panelu wyświetlacza jest
pokazywany czas prania "Gotowe za",
gdy program jest wykonywany lub czas
trwania programu i symbole
zaawansowania programu, gdy
program prania został włączony.
~ "Panel sterowania" na stronie 23
Kontrola piany
Jeśli zostanie użyta zbyt duża ilość
środka piorącego, podczas cyklu prania
może wytworzyć się nadmierna ilość
piany. Z szufladki na środki piorące
może również wypływać piana. Aby
usunąć nadmierną ilość piany,
urządzenie automatycznie włącza
dodatkowe cykle płukania. Wydłuża to
czas wykonywania programu.
Obsługa urządzenia
Można również usunąć pianę
samodzielnie. Wymieszać jedną łyżkę
stołową zmiękczacza tkanin z 1/2 litra
wody i wlać do przegródki II. Tego
roztworu nie powinno się stosować w
przypadku prania okryć wierzchnich,
ubrań sportowych, puchowych lub
rzeczy wypełnionych pierzem.
Wskazówka: Aby zapobiec
powstawaniu zbyt dużej ilości piany,
należy dodać mniej środka piorącego
do następnego cyklu prania przy takim
samym wsadzie.
Zabezpieczenie przed
dostępem dzieci
(3sek. E)
Można zablokować pralkę,
zabezpieczając się przed przypadkową
zmianą ustawionych funkcji.
Aby włączyć/wyłączyć, należy nacisnąć
i przytrzymać jednocześnie przez ok.
trzy sekundy przyciski Wirowanie
i Gotowe za. Symbol E pojawia się na
panelu wyświetlacza.
■
E świeci się: blokada
zabezpieczająca przed dostępem
dzieci jest włączona.
■
E miga: blokada zabezpieczająca
przed dostępem dzieci jest włączona
i programator został odpowiednio
ustawiony. Jeśli programator
zostanie ponownie ustawiony na
początkowy program, symbol świeci
się ponownie.
Wskazówki
■
Aby uniknąć zakończenia programu,
nie ustawiać programatora poza
położenie wyłączenia. Jeśli
urządzenie zostanie wyłączone
podczas wykonywania programu i
jest aktywne zabezpieczenie przed
dostępem dzieci, program będzie
kontynuowany po ponownym
włączeniu urządzenia.
■
■
pl
Aby wyjąć rzeczy z prania po
zakończeniu programu, należy
wyłączyć zabezpieczenie przed
dostępem dzieci.
Zabezpieczenie przed dostępem
dzieci pozostaje aktywne, nawet gdy
pralka zostanie wyłączona.
Dodawanie/wyjmowanie
prania
Po rozpoczęciu programu, można w
razie potrzeby dołożyć lub wyjąć rzeczy
z prania.
Nacisnąć przycisk start/pauza í, aby
przerwać wykonywanie programu.
Kontrolka przycisku start/pauza í
miga i pralka sprawdza, czy możliwe
jest dołożenie lub wyjęcie rzeczy z
prania.
■
■
Jeśli symbol ® znika z panela
wyświetlacza, drzwiczki pralki są
odblokowane. Można dołożyć lub
wyjąć rzeczy z prania.
Wskazówki
– Nie pozostawiać otwartych
drzwiczek zbyt długo podczas
dokładania/wyjmowania rzeczy,
ponieważ może wypłynąć woda z
prania.
– Podczas wkładania/wyjmowania
rzeczy, wyświetlacz wsadu nie
jest aktywny.
Nacisnąć przycisk start/pauza í,
aby kontynuować wykonywanie
programu.
Jeśli symbol ® świeci się na panelu
wyświetlacza, nie jest możliwe
dokładanie lub wyjmowanie rzeczy.
Wskazówka: Ze względów
bezpieczeństwa, drzwiczki pralki
pozostają zamknięte, gdy poziom
wody lub temperatura są wysokie,
lub gdy bęben się obraca.
33
pl
Obsługa urządzenia
Zmiana programu
Koniec programu
Jeśli przez pomyłkę został wybrany
niewłaściwy program, można go
zmienić w następujący sposób:
1. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
2. Wybrać inny program.
3. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
Nowy program zaczyna się od
początku.
“Ÿš pojawia się na panelu
wyświetlacza, a kontrolka przycisku
start/pauza í gaśnie.
Anulowanie programu
W programach wykonywanych przy
wysokiej temperaturze:
1. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
2. W celu schłodzenia prania: wybrać
płukanie.
3. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
W programach wykonywanych przy
niskiej temperaturze:
1. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
2. Wybrać odpompowanie.
3. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
Koniec programu podczas
zatrzymania płukania
- - - Z pojawia się na panelu
wyświetlacza, a kontrolka przycisku
start/pauza í miga.
Kontynuować program za pomocą:
■
naciśnięcia przycisku start/pauza í
(rzeczy zostaną odwirowane z
prędkością ustawioną domyślnie*)
lub
■
wybierając prędkość wirowania lub
ustawiając programator na
odpompowanie, a następnie
naciskając przycisk start/pauza í.
Wyjmowanie rzeczy po
upraniu/wyłączanie
urządzenia
1. Ustawić programator w położeniu
wyłączenia. Urządzenie jest
wyłączone.
2. Otworzyć drzwiczki i wyjąć uprane
rzeczy.
3. Zakręcić zawór wody.
Wskazówka: Niewymagane w
modelach Aqua-Stop.
Wskazówki
Zawsze trzeba poczekać, aż
zakończy się program, ponieważ
urządzenie może nadal być
zablokowane.
■
Na koniec programu urządzenie
przełącza się na tryb oszczędzania
energii. Panel gaśnie i miga przycisk
start/pauza í. Nacisnąć jakikolwiek
przycisk, aby włączyć panel.
■
Nie pozostawiać żadnych rzeczy w
bębnie. Przy następnym praniu
mogą one skurczyć się lub
zafarbować inne rzeczy.
■
Wyjąć wszelkie obce przedmioty z
bębna i gumowej uszczelki - ryzyko
zardzewienia.
■
■
*
34
w zależności od wybranego
programu ~ Przegląd programów
można znaleźć w załączniku do
instrukcji obsługi i montażu
urządzenia
Wytrzeć do sucha gumową
uszczelkę i drzwiczki pralki.
Czujniki
■
Szufladkę na środki piorące i
drzwiczki należy pozostawić otwarte,
tak aby pozostała woda mogła
wyparować.
pl
Q Ustawienia urządzenia
Możliwa jest zmiana następujących
ustawień:
■
głośność informacyjnych sygnałów
dźwiękowych (np. na koniec
programu) i/lub
■
głośność sygnałów dźwiękowych
przycisków.
Ustawienurządenia
W celu zmiany tych ustawień trzeba
aktywować tryb ustawień.
H Czujniki
Automatyczne wykrywanie
wagi wsadu
Czujnik
Funkcja automatycznego wykrywania
wagi wsadu idealnie dopasowuje
zużycie wody do każdego programu,
w zależności od typu tkaniny i wsadu.
System wykrywania
nierównomiernego rozłożenia
wsadu
Automatyczny system wykrywania
nierównomiernego rozłożenia wsadu
wykrywa brak wyważenia i równomiernie
rozmieszcza rzeczy do prania,
kilkakrotnie włączając i wyłączając
obroty bębna.
Jeśli rzeczy do prania są bardzo
nierówno rozłożone, to ze względów
bezpieczeństwa zostaje zmniejszona
prędkość wirowania, albo nie jest
wykonywany cykl wirowania.
Wskazówka: Należy równomiernie
rozłożyć w bębnie małe i duże rzeczy
do prania.
~ "Usterki i sposób ich usuwania"
na stronie 40
1/2/3/4...
położenia programatora
Aktywacja trybu ustawień
1. Ustawić programator w położeniu 1.
Pralka jest włączona.
2. Nacisnąć przycisk start/pauza í i
jednocześnie przekręcić
programator w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, do
położenia 2. Zwolnić przycisk.
Tryb ustawień jest aktywny, a ustawiona
wstępnie głośność informacyjnych
sygnałów dźwiękowych pojawia się na
panelu wyświetlacza (np. na koniec
programu).
Zmiana głośności
■
Aby zmienić głośność
informacyjnych sygnałów
dźwiękowych, należy użyć przycisku
Gotowe za, gdy programator
pozostaje w położeniu 2.
■
Aby zmienić głośność sygnałów
dźwiękowych przycisków, należy
przekręcić programator do położenia
3. Aby ponownie zmienić głośność,
użyć przycisku Gotowe za.
35
pl
Czyszczenie i konserwacja
‹ = wył., ‚ = cicho,
ƒ = średnio, „ = głośno,
… = bardzo głośno
Wyjście z trybu ustawień
Teraz można zakończyć procedurę i
ustawić programator w położeniu
wyłączenia. Ustawienia zostały
zapamiętane.
2 Czyszczenie i
konserwacja
Wskazówki
■
Upewnić się, czy pomieszczenie,
w którym ustawiono pralkę jest
dobrze wentylowane.
■
Pozostawiać drzwiczki i lekko
uchylone i szufladki na środek
piorący otwarte, gdy pralka nie jest
używana.
■
Od czasu do czasu włączać pranie
z programem bawełna 60 °C
i środkiem piorącym.
Obudowa urządzenia/panel
sterowania
■
:Ostrzeżenie
Czysceni konserwacj
Ryzyko utraty życia!
Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli
elementy pod napięciem zostaną
dotknięte.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazda zasilania.
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia!
Środki do czyszczenia zawierające
rozpuszczalnik mogą wytwarzać trujące
opary np. rozpuszczalnik do
czyszczenia.
Nie używać środków do czyszczenia
zawierających rozpuszczalniki.
Uwaga!
Uszkodzenie urządzenia
Środki do czyszczenia zawierające
rozpuszczalnik np. rozpuszczalnik do
czyszczenia, mogą zniszczyć
powierzchnie i podzespoły urządzenia.
Nie używać środków do czyszczenia
zawierających rozpuszczalniki.
Należy zapobiegać osadzaniu się
pozostałości środka piorącego i
powstawaniu nieprzyjemnych
zapachów, stosując się do poniższych
instrukcji:
36
■
■
Obudowę i panel sterowania należy
przetrzeć miękką, wilgotną
ściereczką.
Resztki środków piorących należy
natychmiast usuwać.
Nie czyścić urządzenia wodą pod
ciśnieniem.
Bęben
Używać środków czyszczących
niezawierających chloru; nie używać
wełny stalowej.
Jeśli z pralki wydobywa się
nieprzyjemny zapach, albo trzeba
oczyścić bęben, należy włączyć
program bawełna 90 °C, bez wsadu.
Dodać środek piorący.
Odkamienianie
Odkamienianie nie musi być konieczne,
jeśli środek piorący jest prawidłowo
dozowany. Gdy jednak zajdzie
konieczność wykonania tej czynności,
należy postępować zgodnie ze
wskazówkami producenta środka do
usuwania kamienia. Odpowiednie
odkamieniacze można nabyć za
pomocą naszej strony internetowej lub
w naszym punkcie serwisu.
~ Strona 44
Czyszczenie i konserwacja
pl
Szufladka na środek piorący i
obudowa
Po wykonaniu cyklu prania, w szufladce
na środek piorący lub na jej obudowie
mogą pozostać resztki środka
piorącego lub zmiękczacza do tkanin.
Aby usunąć te pozostałości należy:
1. Wysunąć szufladkę na środki
piorące. Nacisnąć wkładkę w dół i
całkowicie wyjąć szufladkę.
4. Włożyć wkładkę i zatrzasnąć na
miejscu.
a) Wsunąć cylinder na kołek
prowadzący.
2. Wyjąć wkładkę.
a) Pociągnąć palcem wkładkę od
dołu do góry.
b) Jeśli jest używana miarka* do
środka piorącego w płynie,
pociągnąć wkładkę do góry.
b) Jeśli jest używana miarka* do
środka piorącego w płynie,
przesunąć ją do przodu, złożyć
do dołu i zatrzasnąć w tym
położeniu.
5. Wsunąć szufladkę na środki piorące.
3. Oczyścić szufladkę na środek
piorący i wkładkę, używając wody i
szczotki, a następnie osuszyć.
Oczyścić również wnętrze obudowy.
*
w zależności od modelu,
37
pl
Czyszczenie i konserwacja
Wskazówka: Pozostawić otwartą
szufladkę na środki piorące tak, aby
pozostała w niej woda mogła
wyparować.
Zablokowana pompa
odprowadzania wody
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Woda jest bardzo gorąca, gdy pranie
odbywa się w wysokich temperaturach.
Kontakt z gorącą wodą, może
spowodować poparzenie.
Odczekać, aż woda ostygnie.
Po ostygnięciu wody:
1. Zakręcić zawór wody, aby przestała
dopływać i mogła być spuszczona
za pomocą pompy odprowadzania
wody.
2. Wyłączyć urządzenie. Wyjąć wtyczkę
z gniazdka zasilania.
3. Otworzyć i wymontować klapkę
serwisową.
4. Zdjąć przewód spustowy z uchwytu.
Zdjąć korek uszczelniający i
pozwolić, aby woda wypłynęła do
odpowiedniego pojemnika.
Założyć z powrotem korek
uszczelniający i umieścić przewód
spustowy w uchwycie.
38
5. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy;
pozostała woda może wypłynąć na
zewnątrz.
Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywy
pompy i obudowę pompy. Wirnik w
pompie odprowadzania wody musi
mieć swobodę obrotu.
Z powrotem założyć pokrywę pompy
i dokręcić ją mocno. Uchwyt musi
znajdować się pionowo.
6. Założyć z powrotem klapkę
serwisową, zablokować na miejscu i
zamknąć.
Wskazówka: Aby zapobiec
przedostaniu się nie zużytego środka
piorącego bezpośrednio do spustu
podczas kolejnego prania: wlać 1 litr
wody (bez środka piorącego) do
przegródki II i włączyć program
odpompowanie. Kolejne pranie
wykonać jak zwykle.
Czyszczenie i konserwacja
Przewód spustowy przy
syfonie jest zapchany
1. Wyłączyć urządzenie. Wyjąć wtyczkę
z gniazdka zasilania.
2. Poluzować zacisk przewodu.
Ostrożnie wyjąć przewód spustowy;
pozostała woda może wypłynąć na
zewnątrz.
3. Oczyścić przewód spustowy i
króciec przyłączeniowy syfonu.
pl
5. Oczyścić filtr przy zaworze:
Odłączyć przewód od zaworu wody.
Oczyścić filtr małą szczoteczką.
6. W przypadku modeli standardowych
i Aqua-Secure oczyścić filtr
znajdujący się z tyłu urządzenia:
Wyjąć przewód z tylnej obudowy
urządzenia.
Używając kombinerek, należy wyjąć
filtr i oczyścić go.
4. Podłączyć ponownie przewód
spustowy i zabezpieczyć połączenie
za pomocą zacisku.
Filtr w doprowadzeniu wody
jest zapchany
: Ostrzeżenie
7. Włożyć filtr, podłączyć przewód i
sprawdzić czy woda nie wycieka.
Ryzyko porażenia prądem!
System Aqua-Stop jest wyposażony w
zawór elektryczny. Istnieje ryzyko
porażenia prądem, jesli zawór
bezpieczeństwa Aqua-Stop zostanie
zanurzony w wodzie. Nie zanurzać
zaworu bezpieczeństwa Aqua-Stop w
wodzie.
Najpierw zmniejszyć ciśnienie wody w
przewodzie doprowadzającym:
1. Zakręcić zawór wody.
2. Wybrać dowolny program (oprócz
płukanie/wirowanie/
odpompowanie).
3. Nacisnąć przycisk start/pauza í.
Pozostawić włączony program przez
ok. 40 sekund.
4. Ustawić programator w położeniu
wyłączenia. Odłączyć wtyczkę ze
źródła prądu.
39
pl
Usterki i sposób ich usuwania
3 Usterki i sposób ich
usuwania
Otwieranie awaryjne
Usterki spoóbichuswani
np. na wypadek przerwy w zasilaniu
Wskazówka: Program będzie
kontynuowany po przywróceniu
zasilania.
: Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas prania w wysokich
temperaturach, istnieje ryzyko
poparzenia w wyniku kontaktu z
gorącym roztworem wody i środka
piorącego oraz przy dotykaniu pranych
rzeczy.
Jeśli to możliwe, należy odczekać aż
woda i rzeczy ostygną.
: Ostrzeżenie
Ryzyko odniesienia obrażeń!
Sięganie do środka obracającego się
bębna może spowodować obrażenia
rąk.
Nie wkładać rąk do bębna, gdy się
obraca. Poczekać, aż bęben przestanie
się obracać.
40
Uwaga!
Szkody spowodowane przez rozlaną
wodę
Każdy wyciek wody może spowodować
zniszczenia. Nie otwierać drzwiczek
pralki, jeśli przez szkło widać wodę.
Jeśli trzeba wyjąć rzeczy z prania,
można otworzyć drzwiczki pralki w
następujący sposób:
1. Wyłączyć urządzenie. Wyjąć wtyczkę
z gniazdka zasilania.
2. Spuścić wodę.
3. Pociągnąć dźwignię awaryjnego
zwolnienia w dół za pomocą
narzędzia.
Teraz można otworzyć drzwiczki
pralki.
Usterki i sposób ich usuwania
pl
Informacje na panelu wyświetlacza
Wyświetlacz
Przyczyna/rozwiązanie
® świeci się
■
■
® miga
■
■
■
ì świeci się
■
■
■
“: ‚‰
■
■
Temperatura jest za wysoka. Poczekać, aż temperatura spadnie.
Poziom wody jest za wysoki. Niemożliwe jest dołożenie rzeczy do prania.
W razie potrzeby, natychmiast zamknąć drzwiczki. Nacisnąć przycisk start/
pauza í, aby kontynuować wykonywanie programu.
Rzeczy do prania mogły zostać przytrzymane. Ponownie otworzyć i zamknąć
drzwiczki, a następnie nacisnąć przycisk start/pauza í.
W razie potrzeby, docisnąć zamknięte drzwiczki lub wyjąć trochę rzeczy
z prania i następnie znowu zamknąć drzwiczki.
W razie potrzeby wyłączyć urządzenie i ponownie włączyć; ustawić program
i wykonać swoje indywidualne ustawienia; uruchomić program.
Całkowicie odkręcić zawór zimnej wody,
Przewód dopływu wody jest skręcony/przytrzaśnięty,
Ciśnienie wody jest za niskie. Oczyścić filtr. ~ Strona 39
Zablokowana pompa odprowadzania wody. Oczyścić pompę odprowadzania
wody. ~ Strona 38
Zablokowany przewód/rura spuszczania wody. Oczyścić przewód spustowy
wody przy syfonie. ~ Strona 39
“: ƒ„
Woda zbiera się na płycie podstawy urządzenia, urządzenie jest nieszczelne. Zakręcić zawór wody. Skontaktować się z serwisem posprzedażnym. ~ Strona 44
“: „ƒ
miga naprzemiennie z “Ÿš na koniec programu.
To nie jest usterka - system wykrywania nieprawidłowego rozłożenia wsadu zatrzymał cykl wirowania, z powodu nierównomiernego ułożenia rzeczy do prania.
Rozłożyć równomiernie w bębnie duże i małe rzeczy do prania. W razie potrzeby,
ponownie odwirować pranie.
E
Blokada zabezpieczająca przed dostępem dzieci jest aktywna – wyłączyć ją.
~ Strona 33
Inne wyświetlane
symbole
Wyłączyć urządzenie, odczekać pięć sekund i ponownie włączyć. Jeśli symbol
pojawi się ponownie, należy skontaktować się z serwisem posprzedażnym.
~ Strona 44
*
w zależności od modelu
Usterki i sposób ich usuwania.
Usterki
Woda wycieka z
urządzenia.
Pralka nie napełnia się
wodą.
Środek piorący nie jest
podawany.
Przyczyna/rozwiązanie
■
■
■
■
■
■
Podłączyć prawidłowo przewód spustowy lub go wymienić.
Dokręcić połączenie śrubowe przewodu spustowego.
Czy został naciśnięty przycisk start/pauza í?
Czy zawór wody jest odkręcony?
Czy filtr może być zapchany? Oczyścić filtr. ~ Strona 39
Czy przewód dopływu wody nie jest skręcony lub przytrzaśnięty?
41
pl
Usterki i sposób ich usuwania
Usterki
Nie można otworzyć
drzwiczek.
Przyczyna/rozwiązanie
■
■
■
■
Program nie włącza się.
■
■
■
■
Po rozpoczęciu programu występują nagłe
szarpnięcia lub wstrząsy
bębna.
Woda nie jest odpompowywana.
Funkcja bezpieczeństwa jest aktywna.
Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa, drzwiczki pralki pozostają
zamknięte, gdy poziom wody lub temperatura są wysokie (patrz
~ "Anulowanie programu" na stronie 34), lub gdy bęben się obraca.
Czy blokada zabezpieczająca przed dostępem dzieci E jest aktywna?
Wyłączyć ją. ~ Strona 33
Czy wybrano - - - (Wstrzymanie płukania = bez końcowego wirowania)?
~ Strona 34
Czy otwarcie drzwiczek jest możliwe tylko za pomocą funkcji otwierania
awaryjnego? ~ Strona 40
Czy został naciśnięty przycisk start/pauza í ? ~ Strona 32
Czy wybrano Gotowe za?
Czy drzwiczki są zamknięte?
Czy blokada zabezpieczająca przed dostępem dzieci E jest aktywna?
Wyłączyć ją. ~ Strona 33
To nie jest usterka – wewnętrzny test silnika może spowodować szarpnięcia lub
wstrząsy bębna, zaraz po włączeniu programu prania.
■
■
■
Czy wybrano - - - (Wstrzymanie płukania = bez końcowego wirowania)?
~ Strona 34
Oczyścić pompę odprowadzania wody. ~ Strona 38
Oczyścić rurę odprowadzania wody i/lub przewód spustowy wody.
~ Strona 39
Nie widać wody w bębnie. To nie jest usterka – poziom wody jest poniżej widocznego obszaru.
Wynik wirowania nie jest
zadowalający.
Pranie jest mokre/zbyt
wilgotne.
Cykl wirowania został
przeprowadzony kilkakrotnie.
Program trwa dłużej niż
zwykle.
■
■
To nie jest usterka – system wykrywania nieprawidłowego rozłożenia
wsadu zatrzymał cykl wirowania z powodu nierównomiernego rozłożenia
prania.
Należy równomiernie rozłożyć w bębnie małe i duże rzeczy do prania.
Czy wybrana prędkość nie jest za niska?
To nie jest usterka – system nieprawidłowego rozłożenia wsadu reguluje brak
wyważenia.
■
■
To nie jest usterka – system wykrywania nierównomiernego rozłożenia
wsadu reguluje brak wyważenia ponawiając próby odpowiedniego rozmieszczenia wsadu.
To nie jest usterka – system kontroli piany jest aktywny – został włączony
cykl płukania.
Czas trwania programu
To nie jest usterka – sekwencja programu została zoptymalizowana dla
zmienia się w czasie trwa- konkretnego procesu prania. To może zmienić długość wykonywania
nia cyklu prania.
programu, pokazywaną na panelu wyświetlacza.
Pozostałość wody w przegródce na preparaty do
tkanin i.
42
■
■
To nie jest usterka – nie ma wpływu na efekt zastosowania preparatu do
tkanin.
W razie potrzeby oczyścić wkładkę.
Usterki i sposób ich usuwania
pl
Usterki
Przyczyna/rozwiązanie
Nieprzyjemny zapach lub
tłuste zabrudzenia
wewnątrz pralki.
Włączyć program bawełna 90 °C, bez wsadu.
Zastosować proszek do prania lub środek piorący z wybielaczem.
Wskazówka: Aby zapobiec nadmiernemu tworzeniu się piany, użyć tylko
połowę ilości środka piorącego zalecanej przez producenta. Nie używać
środków piorących przeznaczonych do tkanin wełnianych lub delikatnych.
Z szufladki na środki
wypływa piana.
Czy nie użyto zbyt dużo środka piorącego? ~ "Kontrola piany" na stronie 32
Głośne dźwięki, drgania i
„przesuwanie się" pralki
podczas cykli wirowania
i/lub odpompowania
wody.
Poziom hałasu podczas odpompowania jest różny od tego, który powstaje
podczas prania.
■
■
■
Panel wyświetlacza/kontrolki nie świecą się w
trakcie pracy urządzenia.
Na upranych rzeczach
pozostały resztki środków piorących.
Symbol ® świeci się na
wyświetlaczu w trybie
Pauza.
W trybie Pauza, symbol
® gaśnie na wyświetlaczu.
■
■
■
■
■
■
■
Czy urządzenie jest wypoziomowane? Wypoziomować urządzenie.
~ Strona 19
Czy nóżki urządzenia są zamocowane? Zamocować nóżki urządzenia.
~ Strona 19
Czy blokady transportowe zostały zdjęte? Zdjąć blokady transportowe.
~ Strona 16
Czy wystąpiła przerwa w zasilaniu?
Czy bezpieczniki nie są przepalone? Włożyć/wymienić bezpieczniki.
Jeśli usterka wystąpi kilkakrotnie, należy skontaktować się z serwisem
posprzedażnym. ~ Strona 44
Niektóre bezfosforanowe środki piorące zawierają nierozpuszczalny
w wodzie osad.
Wybrać płukanie lub po praniu oczyścić tkaninę szczotką.
Poziom wody jest za wysoki. Nie można dołożyć rzeczy do prania.
W razie potrzeby, natychmiast zamknąć drzwiczki.
Nacisnąć przycisk start/pauza í, aby kontynuować wykonywanie
programu.
Drzwiczki są odblokowane. Można dołożyć rzeczy do prania.
Jeśli nie można samodzielnie usunąć usterki (po włączeniu i wyłączeniu urządzenia) lub jeśli niezbędna jest
naprawa:
■
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
■
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z serwisem posprzedażnym. ~ Strona 44
43
pl
Serwis posprzedażny
4 Serwis posprzedażny
J Dane techniczne
Jeśli nie można naprawić usterki
samodzielnie, prosimy skontaktować się
z serwisem posprzedażnym.
Zawsze znajdziemy właściwe
rozwiązanie, aby uniknąć
niepotrzebnych wizyt specjalistów.
Kontaktując się z serwisem
posprzedażnym prosimy podać nr
produktu (E-Nr.) oraz numer fabryczny
(FD) umieszczony na urządzeniu.
Wymiary:
850 x 600 x 550 mm
(wysokość x szerokość x głębokość)
Waga
63-83 kg (w zależności od modelu)
Podłączenie do sieci:
Napięcie sieciowe 220-240 V, 50 Hz
Prąd znamionowy 10 A
Moc znamionowa 2300 W
Ciśnienie wody:
100-1000 kPa (1-10 bar)
Zużycie energii podczas wyłączenia:
0,12 W
Zużycie energii podczas trybu
gotowości do użytku (tryb czuwania):
0,50 W
Serwisporzedażny
(1U
E-nr
FD
)'
Numer produktu
Numer seryjny
Te informacje można znaleźć (w
zależności od modelu):
■
po wewnętrznej stronie drzwiczek
lub na klapce serwisowej
■
z tyłu urządzenia
Należy zaufać wiedzy producenta.
I skontaktować się z nami. Dzięki temu
można mieć pewność, że naprawy będą
wykonywane przez wykwalifikowany
personel serwisowy przy użyciu
oryginalnych części zamiennych.
44
Danetchizne
Gwarancja Aqua-Stop
pl
r Gwarancja Aqua-Stop
Dotyczy tylko urządzeń z funkcją
Aqua-Stop
GwarncjAqua-Stop
Dodatkowo, do roszczeń gwarancyjnych
zgłaszanych dostawcy na podstawie
umowy sprzedaży oraz naszej gwarancji
na urządzenie, będziemy wypłacać
odszkodowania w przypadku
wystąpienia następujących warunków:
1. Jeśli uszkodzenia spowodowane
wyciekiem wody zostały
spowodowane usterką naszego
systemu Aqua-Stop, wypłacimy
odszkodowanie za w/w szkody
klientom użytkującym nasze
urządzenie w gospodarstwach
domowych.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji
jest ważna przez cały okres
eksploatacji urządzenia.
3. Warunkiem wstępnym, w przypadku
wszystkich roszczeń z tytułu
gwarancji, jest prawidłowe
zamontowanie urządzenia z
systemem Aqua-Stop i podłączenie
go zgodnie z instrukcją obsługi; to
również dotyczy prawidłowego
zamontowania przedłużenia Aquastop (oryginalne akcesoria).
Nasza gwarancja nie obejmuje
uszkodzonych przewodów
doprowadzających wodę lub
połączeń prowadzących do złącza
Aqua-Stop na zaworze.
4. Urządzenia z Aqua-Stop nie muszą
być nadzorowane podczas pracy,
ani zabezpieczane przez zamknięcie
zaworu po jej zakończeniu.
Zawór należy zamknąć tylko w
przypadku dłuższej nieobecności,
np. kilkutygodniowego urlopu.
45
6
6
*9001347778*
9001347778 (9710)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement