Zelmer | ZHS16060 (HS1500) | User manual | Zelmer ZHS16060 (HS1500) User Manual

Zelmer ZHS16060 (HS1500) User Manual
HS1500
HS1500
PROSTOWNICA
DO WŁOSÓW
выпрямитель для волос
/ hair straightener
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PROSTOWNICA DO WŁOSÓW
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
3–9
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ŽEHLIČKA NA VLASY
10–16
SK NÁVOD NA OBSLUHU
ŽEHLIČKA NA VLASY
17–23
РЕСА ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА КОСА
46–52
ВИПРЯМЛЯЧ ВОЛОССЯ ВОЛОССЯ
53–60
EN USER MANUAL
24–30
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
PLACĂ PENTRU ÎNDREPTAT
PĂRUL
38–45
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HAJVASALÓ
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
BG ИНСТ РУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
31–37
HAIR STRAIGHTENER
61–67
2
3
1
4
7
5
6
2
6
HS1500-001_v01
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby
mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji prostownicy.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji
obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Niebezpieczeństwo oparzenia!
Przed rozpoczęciem pracy z niniejszym urządzeniem należy wysuszyć ręce.
Podczas pracy nie kładź prostownicy na mokrej powierzchni lub ubraniu.
Nie używaj podczas kąpieli.
Urządzenia nie używaj do włosów ociekających wodą. Włosy należy dokładnie wysuszyć ręcznikeim, nie pozostawiając nadmiernych ilości wody.
Jeżeli podczas używania wystąpi uszkodzenie, wyciągnij natychmiast wtyczkę zasilania i odeślij urządzenie do serwisu.
Nie używaj na zewnątrz lub tam, gdzie są stosowane produkty w aerozolu (atomizerze) lub gdzie podawany jest tlen.
Lakiery do włosów i spray zawierają materiały łatwopalne. Nie używaj ich podczas stosowania urządzenia.
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj benzyny, spirytusu lub agresywnych płynów czyszczących. Ryzyko pożaru.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on
być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
Jeżeli prostownica wpadnie do wody - nie sięgaj po nią! Wyjmij najpierw wtyczkę
urządzenia z gniazda sieci zasilającej. Po wyjęciu z wody nie używaj prostownicy!
Zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
HS1500-001_v01
3
●● Z urządzenia mogą korzystać dzieci (jednakże nie młodsze, niż ośmioletnie), osoby
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych oraz
osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, przy czym w takim
przypadku użytkowanie winno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych
zagrożeń i przekazaniu instrukcji umożliwiających bezpieczne korzystanie z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci jest dozwolone wyłącznie w przypadku dzieci powyżej ósmego roku życia i pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniego nadzoru nad nimi.
Urządzenie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby cierpiące
na niektóre choroby, np. epilepsję.
Nigdy nie używaj prostownicy jeżeli jej przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli nie działa ona prawidłowo, w przypadku jej upuszczenia lub uszkodzenia lub wpadnięcia do wody.
Sprawdzaj regularnie przewód przyłączeniowy. Izolacja nie może być uszkodzona
ani popękana.
Podczas pracy elementy prostownicy stają się gorące. Nie umieszczaj prostownicy
w pobliżu materiałów łatwopalnych, ze względu na ryzyko pożaru.
Unikaj kontaktu z oczami i ze skórą. Ryzyko poparzenia.
Zagrożenia istnieją również przy wyłączonej prostownicy. Zawsze odłączaj prostownicę od zasilania po jej użyciu lub w celu jej czyszczenia.
Gdy prostownica jest używana w łazience, po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdyż
bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy prostownica jest wyłączona.
OSTRZEŻENIE: Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien,
pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Gdy prostownica jest włączona, nigdy nie pozostawiaj jej bez nadzoru, gdyż istnieje
ryzyko pożaru.
●● Urządzenie odkładaj jedynie na powierzchnię odporną na ciepło.
●● Urządzenie można używać wyłącznie do stylizacji włosów ludzkich. Nie używaj go do
włosów sztucznych lub zwierzęcych. Elementów grzejnych urządzenia nie używaj do
suszenia jakichkolwiek innych przedmiotów.
4
HS1500-001_v01
●● Nigdy nie zanurzaj prostownicy, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie. Nigdy
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
nie odkładaj prostownicy, w taki sposób, że może ona wpaść do wody będąc wciąż
włączona.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do
wody lub być nią ochlapane.
Nigdy nie próbuj usuwać pyłu lub ciał obcych z wnętrza prostownicy do włosów używając ostrych przedmiotów (np. grzebienia).
Nigdy nie kładź prostownicy na miękkim podłożu, takim jak łóżko lub kanapa i innych
łatwopalnych rzeczach. Przechowuj bez włosów, itp.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Nie stosuj przedłużaczy sieciowych do nieniejszego urządzenia.
Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni oraz tak, aby nie stwarzał żadnego zagrożenia.
Kabel zasilający nie powinien dotykać płytek grzejnych.
Przed odłożeniem prostownicy do przechowywania zaczekaj aż ostygnie.
Urządzenie czyść wyłącznie przy użyciu lekko zwilżonej szmatki, po ostygnięciu
urządzenia.
Nie wyciągaj wtyczki zasilania przez ciągnięcie za przewód zasilający, a jedynie za
samą wtyczkę.
Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół prostownicy (ryzyko przerwania przewodu).
Nigdy nie przykrywaj prostownicy, ponieważ może to spowodować akumulację ciepła
w jej wnętrzu.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Prostownica powinna być stosowana jedynie do prostowania włosów.
●● Prostownica przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.
●● W przypadku oddawania prostownicy innej osobie, przekaż tej osobie
●●
●●
również
instrukcję.
Zawsze odłączaj prostownicę od sieci zasilającej po zakończeniu używania.
Używaj prostownicy jedynie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.
HS1500-001_v01
5
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Prostownica ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie zbudowane jest w II klasie izolacji, nie wymaga uziemienia
.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Budowa prostownicy
1 Płytki grzejne
2 Wskaźniki temperatury
3 Przyciski ustawiania temperatury
„+” – zwiększanie temperatury
„–” – zmniejszanie temperatury
4
5
6
7
Przycisk włącz/wyłącz
Przewód przyłączeniowy
Blokada zabezpieczająca
Dysza generatora jonów ujemnych
Obsługa i działanie prostownicy
TECHNOLOGIA JONOWA
Prostownica posiada wbudowany generator jonów ujemnych, który uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia. Wytwarzane w generatorze jony ujemne, zmniejszają
zjawisko gromadzenia się ładunków elektrycznych na włosach i zwiększają pochłanianie
wilgoci włosów, powodują że włosy zarówno łatwiej się rozczesują jak i są bardziej błyszczące.
URUCHOMIENIE
1 Przekręć blokadę zabezpieczającą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara w celu odblokowania prostownicy.
2 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci zasilającej.
6
HS1500-001_v01
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz
, aby uruchomić urządzenie. Zacznie
migać wskaźnik temperatury przy wartości domyślnej 160°C.
Wskaźnik temperatury miga do momentu osiągnięcia przez płyty grzejne
zadanej temperatury.
4 W celu zmiany temperatury naciśnij odpowiednio przycisk ustawiania temperatury,
„+” aby zwiększyć lub „–” aby zmniejszyć temperaturę.
Temperaturę można ustawić w zakresie od 120°C do 220°C.
Pojedyncze naciśnięcie przycisków ustawiania temperatury zwiększa lub
zmniejsza ustawioną temperaturę. Dostępnych jest 6 nastaw temperatury:
120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C i 220°C.
Po wybraniu temperatury z dostępnego zakresu jej wartość wskaże odpowiedni wskaźnik temperatury.
WYBÓR TEMPERATURY
Zmienne ustawienia temperatury umożliwiają dopasowanie temperatury
płytek grzejnych do struktury i rodzaju włosów, które chcemy modelować.
Zalecenia dotyczące wyboru prawidłowej temperatury:
●● Używaj niskich temperatur do miękkich, cienkich włosów, a wyższych temperatur do
grubszych i szorstkich włosów.
●● Rozpocznij od niskiej temperatury zobacz jak wyglądają włosy i jakie są w dotyku, jeśli
nie są wystarczająco wyprostowane zwiększ temperaturę i spróbuj ponownie, aż znajdziesz odpowiednią temperaturę dla swoich włosów.
Przy zbyt niskiej temperaturze włosy nie wyprostują się lub efekt nie będzie
trwały, zaś zbyt wysoka temperatura może je przypalić.
Aby nadmiernie nie niszczyć włosów zaleca się zrobienie godzinnej przerwy pomiędzy kolejnymi próbami.
UŻYWANIE PROSTOWNICY
Sekret uzyskania lśniących, prostych włosów leży w przygotowaniu.
1 Umyj włosy szamponem i nałóż odżywkę.
2 Wysusz całkowicie włosy i przeczesz.
HS1500-001_v01
7
3 Jeśli są one szczególnie falujące lub grube, użyj preparatu stylizującego do prostowania włosów. W przypadku stosowania takich preparatów, należy zapoznać się ze stosowną
instrukcją użycia.
4 Rozdziel włosy na pasma. Im cieńsze pasmo, tym lepszy będzie efekt prostowania.
5 Umieść pasmo włosów między płytkami grzejnymi u nasady włosów.
6 Przesuwaj prostownicą po paśmie włosów od nasady aż po same końce.
Nie przetrzymuj pasma włosów w prostownicy przez okres dłuższy niż
2 sekundy w jakimkolwiek miejscu na całej długości włosów.
Przewód przyłączeniowy o długości 1,8 m z możliwością obrotu o 360
stopni zapewnia elastyczność podczas pracy z urządzeniem.
7 Powtarzaj powyższą czynność aż do uzyskania pożądanego efektu.
8 Wykonaj czynności opisane w punktach od 5 do 7 dla każdego pasma włosów.
Urządzenie wyposażone jest w automatyczny wyłącznik zasilania, który
zadziała po ok. 60 minutach działania.
9 Po osiągnięciu pożądanego efektu stylizacji włosów, wyłącz urządzenie i odłącz je od
źródła zasilania.
Po zakończeniu stylizacji fryzury, odczekaj chwilkę aż włosy ostygną.
ZAKOŃCZENIE
1 Naciśnij przycisk włącz/wyłącz
. Wskaźniki temperatury zgaśnie.
2 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda zasilającego.
3 Połóż prostownicę na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę, aby ostygła przed
czyszczeniem i przechowywaniem.
4 Przechowuj urządzenie w pozycji zablokowanej. W tym celu zamknij prostownicę
(płytki grzejne stykają się) i przekręć blokadę zabezpieczającą w pozycję
.
Czyszczenie i konserwacja prostownicy
Dla zapewnienia ciągłości pracy prostownicy, urządzenie należy regularnie czyścić.
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz prostownicę i odłącz od źródła zasilania, odczekaj, aż całkowicie wystygnie.
8
HS1500-001_v01
Aby uniknąć nagromadzenia osadów na płytkach grzejnych czyść je po
każdorazowym użyciu.
1 Wszystkie części urządzenia czyść przy użyciu wilgotnej szmatki a następnie wytrzyj
do sucha.
Nie zanurzaj prostownicy w żadnych płynach.
2 Nie używaj środków żrących lub ściernych ani rozpuszczalników, ponieważ mogą
uszkodzić urządzenie i doprowadzić do starcia oznaczeń na prostownicy.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż
na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla
środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów: http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa: salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych: http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis):
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
HS1500-001_v01
9
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům
týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
i v průběhu používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozumitelné.
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s celým obsahem návodu k použití.
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se horkých povrchů přístroje.
●● Před použitím tohoto spotřebiče si osušte ruce.
●● Při práci nepokládejte přístroj na mokrou plochu nebo oblečení.
●● Přístroj nikdy nepoužívejte během koupání.
●● Spotřebič nepoužívejte na vlasy, ze kterých stéká voda. Vlasy je třeba důkladně osušit ručníkem a nenechat v nich příliš mnoho vody.
●● Pokud se při práci se spotřebičem objeví závada, vytáhněte ihned zástrčku ze
zásuvky a odevzdejte zařízení do opravny.
●● Přístroj nepoužívejte venku nebo tam, kde jsou používány (rozprašovány) spreje
nebo kyslík.
●● Laky a spreje na vlasy obsahují hořlaviny. Nepoužívejte je při práci se spotřebičem.
●● Při čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzín, alkohol nebo agresivní čisticí
prostředky. Hrozí nebezpečí požáru.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce,
specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena
●●
●●
10
oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se
obraťte na specializovaný servis.
Spadne-li přístroj do vody, vytáhněte nejprve napájecí šňůru ze zásuvky, než jej
začnete vytahovat. Nesahejte pro přístroj do vody. Poté již přístroj nelze používat.
Děti (avšak pouze starší osmi let), osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležité zkušenosti a znalosti, mohou používat spotřebič
HS1500-001_v01
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
pouze pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost, nebo po předchozím
poučení těchto osob o možném riziku a seznámení s bezpečeným používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na
spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu, že budou pod přísným
dohledem.
Spotřebič ukládejte na místě, kam nemají přístup děti.
Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej obsluhovaly osoby, které trpí některými
nemocemi, např. epilepsií.
Žehličku na vlasy nepoužívejte, pokud došlo k poškození napájecího kabelu nebo
zástrčky, pokud nepracuje správně, a také pokud spadla na zem do vody nebo byla
jinak poškozena.
Ověřujte pravidelně napájecí šňůru. Izolace nesmí být poškozená nebo popraskaná.
Spotřebič se při práci zahřívá. Nepokládejte žehličku v blízkosti hořlavých materiálů
kvůli nebezpečí požáru.
Zabraňte styku s očima a kůží. Nebezpečí popálení.
Ohrožení existuje i tehdy, je-li přístroj vypnut. Přístroj po použití a před čištěním vždy
odpojte od napájení.
Používáte-li žehličku na vlasy v koupelně, po jejím použití vytáhněte zástrčku ze
zásuvky, protože blízkost vody je nebezpečná také tehdy, pokud je žehlička vypnutá.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch,
bazénů a jiných vodních nádrží.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete výrobek poškodit
●● Spotřebič zapojujte vždy do elektrické zásuvky (pouze na střídavý proud) s napětím,
které odpovídá hodnotám na výrobním štítku přístroje.
●● Neponechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý. Riziko vzniku požáru.
●● Přístroj odkládejte pouze na plochy odolné působení tepla.
●● Spotřebiče lze používat pouze pro úpravu lidských vlasů. Nesmí se používat na
●●
●●
●●
umělé vlasy nebo zvířecí srst. Je zakázáno používat topné prvky spotřebiče na
sušení jakýchkoli jiných předmětů.
Nikdy neponořujte žehličku na vlasy, napájecí kabel ani zástrčku do vody. Neodkládejte žehličku na místo, odkud by mohla spadnout do vody v zapnutém stavu.
Neumísťujte ani nepřechovávejte přístroj v místech, kde může spadnout do vody
nebo být vodou postříkán.
Nikdy se nepokoušejte odstraňovat prach nebo cizí tělesa z vnitřku přístroje pomocí
ostrých předmětů (např. hřebene).
HS1500-001_v01
11
●● Žehličku neodkládejte nikdy na měkké povrchy, jako jsou postel, pohovka a jiné
snadno hořlavé předměty.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Pro tento spotřebič nepoužívejte prodlužovací kabely.
●● Napájecí kabel musí být uložen v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů takovým
způsobem, aby nepředstavoval žádné ohrožení.
●● Napájecí kabel se nesmí dotýkat topných destiček.
●● Před uložením žehličky na místo skladování počkejte, až vychladne.
●● Spotřebič lze čistit pouze mírně navlhčeným hadříkem po jeho vychladnutí.
●● Nevytahujte zástrčku tahem za napájecí šňůru, ale pouze za vlastní zástrčku.
●● Nenamotávejte napájecí šňůru kolem přístroje (riziko přetržení).
●● Přístroj nikdy ničím nezakrývejte, může docházet ke kumulaci tepla uvnitř přístroje.
UPOZORNĚNÍ
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Přístroj může být používán pouze na sušení vlasů.
●● Žehlička na vlasy je určena pouze pro domácí použití.
●● Pokud předáváte žehličku jiné osobě, předejte jí rovněž tento návod.
●● Po ukončení použití odpojte vždy přístroj z elektrické sítě.
●● Používejte žehličku na vlasy pouze v souladu s jejím určením, jak je uvedeno v tomto
návodu k obsluze.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Vysoušeč ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro požadavky týkající se ekoprojektu.
Spotřebič je vyroben v II. izolační třídě, nevyžaduje uzemnění
.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
12
HS1500-001_v01
Konstrukce žehličky
1 Topné destičky
2 Ukazatelé teploty
3 Tlačítka pro nastavení teploty
„+” – zvýšení teploty
„–” – snížení teploty
4 Tlačítko zapnout/vypnout
5 Napájecí kabel
6 Bezpečnostní blokáda
7 Tryska generátoru záporných iontů
Obsluha a provoz žehličky
IONTOVÁ TECHNOLOGIE
Žehlička je vybavena vestavěným generátorem záporných iontů, který se automaticky
spouští po zapnutí spotřebiče. Vytvářené záporné ionty neutralizují elektrický náboj ve vlasech a zvětšují absorpci vlhkosti, díky čemuž se vlasy více lesknou a snadněji rozčesávají.
ZAPÍNÁNÍ
1 Otočte bezpečnostní blokádu proti směru hodinových ručiček pro odblokování žehličky.
2 Vložte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.
3 Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout
pro zapnutí spotřebiče. Začne blikat
ukazatel teploty s předvolenou hodnotou 160°C.
Ukazatel teploty bliká, dokud topné destičky nedosáhnou zadanou teplotu.
4 Pro změnu teploty stiskněte příslušné tlačítko pro nastavení teploty, „+“ pro zvětšení
nebo „–“ pro zmenšení.
Teplotu lze nastavit v rozsahu od 120°C do 220°C.
Jedno stisknutí tlačítka pro nastavení teploty zmenšuje nebo zvětšuje
zadanou teplotu. Teplotu je možno nastavit do 6 hodnot: 120°C, 140°C,
160°C, 180°C, 200°C a 220°C.
HS1500-001_v01
13
Po volbě teploty z dostupného rozsahu bude její hodnota ukázána příslušným ukazatelem teploty.
VOLBA TEPLOTY
Možnost nastavení teploty umožňuje přizpůsobit teplotu topných destiček
podle struktury a druhu vlasů, které chceme formovat.
Doporučení pro volbu správné teploty:
●● Pro měkké, tenké vlasy používejte nízké teploty, pro silnější a drsné vlasy vyšší teploty.
●● Začněte s nízkou teplotou, pak zkontrolujte, jak vlasy vypadají a jaké jsou na dotek.
Pokud nejsou dostatečně narovnané, zvyšte teplotu a zkuste to ještě jednou, dokud
nezjistíte, jaká teplota je pro Vaše vlasy nejlepší.
Je-li teplota příliš nízká, vlasy se nenarovnají nebo výsledek nebude trvalý,
příliš vysoká teplota může vlasy popálit.
Aby nedošlo k přílišnému namáhání vlasů, doporučuje se udělat mezi jednotlivými zkouškami hodinovou přestávku.
POUŽÍVÁNÍ ŽEHLIČKY NA VLASY
Tajemství lesklých, rovných vlasů spočívá v přípravě.
1 Umyjte vlasy šamponem a naneste kondicionér.
2 Vlasy úplně vysušte.
3 Jsou-li vlasy velmi kadeřavé nebo silné, použijte stylizační přípravek pro žehlení vlasů.
Před použitím takových přípravků si prostudujte návod na jejich použití.
4 Rozdělte vlasy do pramenů, čím tenčí prameny vytvoříte, tím lepší bude výsledek
žehlení.
5 Vložte pramen vlasů mezi topné destičky u jejich kořínků.
6 Projeďte žehličkou celý pramen vlasů od kořínků až po konečky.
Nenechte pramen vlasů na jednom místě v žehličce na dobu delší než
2 vteřiny po celé délce.
Napájecí kabel o délce 1,8 m s možností otáčení o 360 stupňů zajišťuje
pohodlí při práci se spotřebičem.
7 Předcházející úkon opakujte až do dosažení požadovaného výsledku.
14
HS1500-001_v01
8 Úkony popsané v bodech 5 až 7 proveďte pro každý pramen vlasů.
Spotřebič je vybaven automatickým vypínačem napájení, který se aktivuje
po asi 60 minutách provozu.
9 Po dosažení požadovaného výsledku spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
Po dokončení formování účesu chvíli počkejte, až vlasy vychladnou.
ZÁVĚR
1 Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout
. Ukazatel teploty zhasne.
2 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
3 Položte žehličku na podložku odolnou vůči působení vysokých teplot, aby vychladla
před čištěním a uložením.
4 Spotřebič uchovávejte v zablokované poloze. Pro její dosažení zavřete žehličku (topné
destičky se sevřou) a otočte bezpečnostní blokádu do polohy
.
Čištění a údržba žehličky na vlasy
Pro zajištění bezporuchové práce žehličky je třeba spotřebič pravidelně čistit.
Před zahájením čištění žehličku vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické
zásuvky a počkejte, až úplně vychladne.
Aby nedocházelo k usazování nečistot na topných destičkách, je třeba je
vyčistit po každém použití žehličky.
1 Všechny části spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem a pak vytřete dosucha.
Neponořujte žehličku do žádných tekutin.
2 Nepoužívejte žíravé nebo brusné čistící prostředky ani rozpouštědla. Mohlo by dojít
k poškození spotřebiče.
HS1500-001_v01
15
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu
určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen
z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě
jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER –
viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce/dovozce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Výrobce/dovozce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením
nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
16
HS1500-001_v01
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania žehličky.
Bezpečnostné pokyny
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete zapríčiniť poranenie osôb
●● Riziko popálenia! Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia.
●● Skôr než začnete pracovať s týmto prístrojom, vysušte si ruky.
●● Počas prevádzky sa žehlička nesmie odkladať na mokrý povrch alebo odev.
●● Zariadenie sa nesmie používať počas kúpeľa.
●● Prístroj nepoužívajte na vlasy, z ktorých steká voda. Vlasy starostlivo vysušte uterákom. Nenechávajte na vlasoch priveľa vody.
●● Ak sa prístroj počas používania poškodí, vytiahnite ihneď elektrickú zástrčku a pošlite
prístroj do servisu.
●● Nesmie sa používať vonku a v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (rozprašovače) alebo kde sa podáva kyslík.
●● Laky na vlasy a spray obsahujú horľavé materiály. Ak používate prístroj, nepoužívajte laky na vlasy a spray.
●● Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte benzín, špiritus alebo agresívne čistiace tekutiny. Riziko požiaru.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo
●●
●●
špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste
predišli nebezpečenstvu.
Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne vykonaná
oprava môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy sa
obráťte na špecializovaný servis.
Ak žehlička spadne do vody, pred jej vybratím vytiahnite zástrčku z napájacej
zásuvky. Nesiahajte po zariadenie do vody. Potom sa žehlička nesmie používať.
HS1500-001_v01
17
●● Zariadenie môžu používať rovnako aj deti (nie však mladšie ako osem ročné)
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
a osoby s obmedzenými pohybovými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami,
ako aj osoby, ktoré nemajú dostatok potrebných skúsenosti a vedomosti. V takomto
prípade používanie spotrebiča by malo prebiehať pod dohľadom osôb, ktoré zodpovedajú za ich bezpečnosť alebo po ich predošlom poučení o možných rizikách spojených s jeho používaním a dôkladnom objasnení návodu na jeho použitie. Nedovoľte
deťom, aby sa so spotrebičom hrali. Deti môžu vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča, len ak sú staršie ako osem ročné a pri zabezpečení primeraného dohľadu.
Prístroj skladujte v mieste neprístupnom pre deti.
Tento prístroj nemôžu používať osoby, ktoré trpia na určité choroby, napr. epilepsie.
Nikdy nepoužívajte žehličku na vlasy, ak jej elektrický napájací kábel alebo zástrčka
sú poškodené, ak žehličku na vlasy nepracuje správne a ani v prípade, ak spadne do
vody alebo sa poškodí.
Pravidelne kontrolujte napájací vodič. Izolácia nesmie byť poškodená ani popraskaná.
Počas práce sa žehlička na vlasy zohrieva. Neklaďte žehličku na vlasy v blízkosti
horľavých materiálov vzhľadom na riziko požiaru.
Predchádzajte kontaktu žehličky na vlasy s očami a s pokožkou. Riziko popálenia.
Riziko je aj pri vypnutej žehličke. Vždy po použití a pred čistením odpojte žehličku
od napájania.
Keď ste používali žehličku na vlasy v kúpeľni, po použití vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď žehlička na vlasy je vypnutá.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchovacieho kúta, bazénov a podobných nádob s vodou.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Prístroj vždy zapnite do elektrickej zásuvky (výlučne striedavého prúdu) s napätím,
ktoré sa zhoduje s napätím uvedeným na výrobnom štítku prístroja.
●● Ak je žehlička zapnutá, nenechávajte ju bez dohľadu. Riziko vzniku požiaru.
●● Zariadenie odkladajte iba na povrchy, ktoré sú odolné voči teplu.
●● Prístroj môžete používať výlučne na štylizáciu ľudských vlasov. Prístroj nepoužívajte
●●
18
na umelé alebo zvieracie vlasy. Výhrevné prvky prístroja nepoužívajte na sušenie
akýchkoľvek iných predmetov.
Nikdy neponárajte žehličku na vlasy, napájací elektrický kábel alebo elektrickú zástrčku
do vode. Nikdy neodkladajte žehličku na vlasy tak, že môže spadnúť zapnutá do vody.
HS1500-001_v01
●● Neodkladajte ani neuchovávajte zariadenie na mieste, z ktorého môže spadnúť do
vody, alebo tam, kde je riziko ostriekania vodou.
●● Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať prach a cudzie telesá zvnútra žehličky na vlasy
s použitím ostrých predmetov (napr. hrebeňa).
●● Nikdy neodkladajte žehličku na vlasy na mäkké podklady, ako napr. posteľ alebo
pohovka alebo iné horľavé povrchy. Uchovávajte bez vlasov ap.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších časových vypínačov alebo
samostatného systému diaľkovej regulácie.
●● Nepoužívajte sieťové predlžovačky pre tento prístroj.
●● Držte napájací elektrický kábel ďaleko od horúcich povrchov a tak, aby nebol zdrojom nebezpečenstva.
●● Napájací elektrický kábel sa nesmie dotýkať výhrevných dosiek.
●● Pred uskladnením žehličky na vlasy, počkajte, kým vychladne.
●● Prístroj čistite výlučne mierne namočenou handričkou po jeho vychladnutí.
●● Nevyťahujte napájaciu zástrčku ťahaním za napájací vodič, vždy ťahajte za samotnú
zástrčku.
●● Napájací vodič neovíjajte o žehličku (riziko prerušenia vodiča).
●● Žehlička sa nikdy nesmie prikrývať, pretože to môže zapríčiniť akumuláciu tepla v jej
vnútri.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●● Žehličku používajte iba na sušenie vlasov.
●● Žehlička na vlasy je určená výlučne pre domáce použitie.
●● Ak odovzdávate žehličku na vlasy inej osobe, prosím odovzdajte jej aj návod na použitie.
●● Po použití žehličky ju vždy odpájajte od elektrickej siete.
●● Používajte žehličku v súlade s jej určením, podľa tohto návodu na obsluhu.
HS1500-001_v01
19
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Sušič ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES)
č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení
v domácnosti.
Prístroj je vyrobený v II. triede izolácie. Prístroj nemusíte uzemniť
.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Zloženie žehličky na vlasy
1 Výhrevné dosky
2 Ukazovateľ teploty
3 Tlačidlá nastavenia teploty
„+” – zväčšenie teploty
„–” – zmenšenie teploty
4
5
6
7
Tlačidlo zapni / vypni
Napájací elektrický kábel
Bezpečnostná blokáda
Dýza generátora záporných iónov
Obsluha a činnosť žehličky na vlasy
IÓNOVÁ TECHNOLÓGIA
Žehlička na vlasy má vstavaný generátor záporných iónov, ktorý sa zapína automaticky po
zapnutí prístroja. Záporné ióny vytvárané v generátore zmenšujú jav hromadenia sa elektrických nábojov na vlasoch, zväčšujú pohlcovanie vlhkosti vlasov, umožňujú vlasy ľahšie
rozčesať a zväčšujú lesk vlasov.
ZAPNUTIE
1 Pretočte bezpečnostnú blokádu proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Odblokujete
tak žehličku na vlasy.
2 Vložte zástrčku napájacieho elektrického kábla do elektrickej zásuvky.
20
HS1500-001_v01
3 Stlačte a podržte tlačidlo zapni/vypni
teploty pri prednastavenej hodnote 160°C.
. Prístroj sa zapne. Začne blikať ukazovateľ
Ukazovateľ teploty bliká do momentu, keď výhrevné dosky dosiahnu
zadanú teplotu.
4 Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte zodpovedajúce tlačidlo nastavenia teploty. Tlačidlom
„+” teplotu zväčšíte alebo tlačidlom „–” teplotu zmenšíte.
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu od 120°C do 220°C.
Jednotlivým krátkym stláčaním tlačidiel nastavenia teploty zväčšujete
alebo zmenšujete nastavenú teplotu. K dispozícii máte 6 nastavení teploty:
120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C i 220°C.
Po výbere teploty z možného rozsahu sa hodnota vybranej teploty zobrazí
na príslušnom ukazovateli teploty.
VOĽBA TEPLOTY
Zmenné nastavenia teploty umožňujú prispôsobiť teplotu výhrevných
dosiek štruktúre a druhu vlasov, ktoré chceme modelovať.
Odporúčania, ktoré sa týkajú výberu správnej teploty:
●● Používajte nízke teploty pre mäkké tenké vlasy a vyššie teploty pre hrubšie a drsné
vlasy.
●● Začnite od nízkej teploty. Pozrite sa ako vyzerajú vlasy a aké sú v dotyku. Ak vlasy
nie sú dostatočne vyrovnané, zväčšite teplotu a vyskúšajte žehličku opäť, až nájdete
vhodnú teplotu pre Vaše vlasy.
Pri veľmi nízkej teplote sa vlasy nevyrovnajú alebo efekt nebude trvalý. Pri
veľmi vysokej teplote sa vlasy môžu pripáliť.
Aby ste nadmerne nezničili Vaše vlasy, odporúčame Vám urobiť jednohodinovú prestávku medzi nasledujúcimi skúškami.
POUŽÍVANIE ŽEHLIČKY NA VLASY
Tajomstvo získania lesklých rovných vlasov je v príprave.
1 Umyte si vlasy šampónom a naložte výživu.
2 Vlasy do sucha vysušte a očešte ich.
HS1500-001_v01
21
3 Ak sú Vaše vlasy mimoriadne vlnité alebo hrubé, na vyrovnanie vlasov použite štylizujúci preparát. Ak budete používať takéto preparáty, oboznámte sa s príslušným návodom
na použitie.
4 Rozdeľte vlasy na pásma. Čím je pásmo tenšie, tým lepší bude efekt žehlenia.
5 Umiestnite pásmo vlasov medzi výhrevné dosky a násadu vlasov.
6 Presuňte žehličku na vlasy po páse vlasov od násady až po samé konce.
Nepridržiavajte pásma vlasov v žehličke na vlasy dlhšie než 2 sekundy
v akomkoľvek mieste na celej dĺžke vlasov.
Napájací elektrický kábel s dĺžkou 1,8 m a možnosťou obratu o 360 stupňov zabezpečuje elastickosť počas práce s prístrojom.
7 Opakujte vyššie uvedenú činnosť až získate požadovaný efekt.
8 Vykonajte činnosti opísané v bodoch od 5 do 7 pre každé pásmo vlasov.
Prístroj je vybavený automatickým vypínačom, ktorý sa zapne po asi 60
minútach činnosti prístroja.
9 Po dosiahnutí požadovaného efektu prístroj vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
Po ukončení štylizácie účesu chvíľku počkajte, kým vlasy ochladnú.
UKONČENIE
1 Stlačte tlačidlo zapni / vypni
. Ukazovateľ teploty zhasne.
2 Vytiahnite zástrčku napájacieho elektrického kábla zo zásuvky.
3 Položte žehličku na vlasy na povrch odolný voči vysokej teplote, aby žehlička vychladla
pred čistením a skladovaním.
4 Prístroj skladujte zablokovaný. Žehličku na vlasy zatvorte (výhrevné dosky sa dotýkajú)
a pretočte zabezpečujúcu blokádu do pozície
.
Čistenie a údržba žehličky na vlasy
Za účelom zabezpečenia stálosti práce žehličky na vlasy, prístroj pravidelne čistite.
Pred čistením vypnite žehličku na vlasy a odpojte z elektrickej zásuvky.
Počkajte, kým celkom vychladne.
Výhrevné dosky čistite po každom použití. Predídete tak nahromadeniu sa
usadenín.
22
HS1500-001_v01
1 Všetky časti prístroja čistite mokrou handričkou a následne poutierajte na sucho.
Neponárajte žehličku na vlasy do žiadnych tekutín.
2 Nepoužívajte agresívne alebo drsné prostriedky ani rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť prístroj.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú
recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte
do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho
oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
HS1500-001_v01
23
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói
között.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a hajvasaló
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Győződjön meg róla, hogy az alábbi utasításokat megértették.
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
●● Égési sérülés veszélye! Ne nyúljon a készülék forró felületeihez.
●● Mielőt használni kezdi az alábbi berendezést, szárítsa meg a kezét.
●● A működése közben a hajvasalót ne tegye nedves felületre vagy ruhára.
●● Ne használja fürdés közben.
●● Ne használja a készüléket víztől csöpögő hajhoz. Alaposan törölje meg a haját egy
törölközővel úgy, hogy ne maradjon rajta túl sok víz.
●● Ha használat közben sérülés jelentkezne, akkor húzza ki a készüléket azonnal
a hálózati csatlakozóból és küldje azt szervízbe.
●● A balesetveszély elkerülése céljából a készülék javítását bízza szakszervízre. Ez
a hálózati kábel cseréjére is vonatkozik.
●● A hajlakkok és spray-k gyúlékony anyagokat tartalmaznak. Ne használja őket
a készülék működése közben.
●● A készülék tisztításhoz nie használjon benzynt, tiszta szeszt, vagy maró hatású
tisztítószereket. Tűzveszély.
●● Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül
●●
●●
24
elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
Ha a hajvasaló a vízbe esik, mielőtt kivenné belőle, húzza ki a hálózati dugóját a konnektorból. Ne nyúljon érte a vízbe. Ezután a készüléket nem szabad használni.
A készüléket használhatják gyermekek (de csak nyolc évnél idősebbek), pszichikai,
érzékelési vagy mentális képességeikben korlátozott személyek, valamint azok,
HS1500-001_v01
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, azonban ilyen esetben
a biztonságukért felelős személynek mindig felügyelnie kell őket, vagy előzetesen
ismertetnie kell a lehetséges veszélyeket és a biztonságra vonatkozó szabályokat,
és át kell adnia a készülék biztonságos használatát lehetővé tevő útmutatót. Nem
szabad megengedni, hogy gyermekek játszanak a berendezéssel. Nyolc év feletti
gyermekek tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést, de kizárólag megfelelő
felügyelet mellett.
A készülékek tartsa gyermeketől elzárt helyen.
Az alábbi készülék nem használhatják bizonyos betegségekben szenvedők mint,
pl. epilepsziások.
Ne használja a hajvasalót, ha annak csatlakozókábele, vagy csatlakozója sérült,
ha hibásan működik, ha leejtette, vagy az vízbeesett.
A hálózati csatlakozó kábelt rendszeresen ellenőrizze. A szigetelése nem lehet sérült
vagy repedezett.
Működés közben a hajvasaló felforrósodik. Ne tegye a hajvasalót gyúlékony anyagok közelébe, mert tüzet okozhat.
Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. Égési sérülést okozhat.
A kikapcsolt hajvasaló is veszélyes lehet. A használata után vagy a tisztítása előtt
mindig ki kell kapcsolni a hálózati csatlakozó aljzatból.
Ha a hajvasalót a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a csatlakozóaljztaból,
mert a víz közéelsége, még kikpacsolt állapotban is veszélyes lehet.
VIGYÁZAT: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy
más hasonló víztartály közelében.
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével járhatt
●● A készüléket mindig a paraméter táblázatban feltűntetett értékeknek megfelelő para●●
●●
●●
●●
●●
méterekkel rendelkező elektromos csatlakozóaljzatba csatlakoztassa (csak váltóáramúba).
Ha a hajvasaló bekapcsolt állapotban van, ne hagyja felügyelet nélkül. Tűzveszély.
A készüléket kizárólag csak hőálló felületre tegye.
A készülék csak emberi haj formázására használható. Ne használja műhajhoz, vagy
állati szőrzethez. A felforrósodó elemeket ne használja más dolgok szárítására.
Soha ne merítse vízbe a hajvasalót, a csatlakozókábelt, vagy a csatlakozót. Soha ne
tegye le úgy a hajvasalót, hogy az vízbe eshessen míg ki nincs kapcsolva.
A készüléket ne tegye oda és ne tárolja olyan helyen, ahol vízbe eshet vagy víz
fröccsenhet rá.
HS1500-001_v01
25
●● Idegen tárgyakat vagy a port sohasem próbálja a hajvasaló belsejéből hegyes eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani.
●● A hajvasalót sohasem tegye puha felületre, mint pl. ágy vagy heverő vagy más gyúlékony tárgyakra. A készüléket haj stb. nélkül tegye el.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Ne használjon hosszabítót a készülékhez.
●● Tartsa a csatlakozókábelt forrófelületektől távol, hogy ne veszélyeztesse semmit.
●● A csatlakozókábel ne érje forró felületekhez.
●● Mielőtt elteszi, előbb várja meg míg kihűl.
●● A készüléket kizárólag enyhén nedves ronggyal tisztítsa, miután az kihűlt.
●● A hálózati dugót mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból, ne pedig a kábelt
húzva.
●● A hálózati kábelt sohasem tekerje a hajvasaló köré (a vezeték megtörhet).
●● A hajvasalót sohasem takarja le, mert a belsejében hőfelhalmozódás jöhet létre.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára vonatkozó információk
●● A hajvasalót csak haj szárítására használja.
●● A hajvasaló csak otthoni használatra alkalmas.
●● Ha másnak adja a hajvasalót, akkor adja át neki az alábbi használati utasítást is.
●● Használat után mindig kapcsolja ki a hajvasalót a hálózati konnektorból.
●● A hajvasalót csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A ZELMER hajszárító az érvényes szabványoknak megfelel.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK az
ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A készülék II. kat. izolációval rendelkezik, nem igényel földelt csatlakozót
.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
26
HS1500-001_v01
A hajvasaló részei
1 Fűtőlapok
2 Hőmérséklet visszajelzők
3 Hőmérsékletszabályozó gombok
„+” – hőmérséklet növelése
„–” – hőmérséklet csökkenése
4
5
6
7
Be- és kikapcsoló gomb
Csatlakozókábel
Biztonsági blokád
Negatívion generátor kifúvója
A hajvasaló használata és működése
ION TECHNOLÓGIA
A hajvasaló beépített negatívion generátorral van felszerelve, mely automatikusan működésbe lép a készülék bekapcsolásakor. A készülék által létrehozott negatív ionok csökkentik az elektromos töltések lerakódását a hajon és elősegítik a nedvesség felszívódását
a hajba, könnyebben fésülhetővé és még csillogóbbá téve azt.
BEKAPCSOLÁS
1 Fordítsa el a blokádot az óramutató járásával ellenkező irányba, hogy megszűntesse
a hajvasaló blokádját.
2 Csatlakoztassa a csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatba.
3 A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ki-/bekapcsoló gombot
. A hőmérséklet visszajelzője az előre beállított 160°C-nál villogni kezd.
A hőmérséklet visszajelzője addig villog, míg a hajvasaló lapja eléri a megfelelő hőmérsékletetl.
4 A hőmérséklet megváltoztatásához nyomja meg a megfelelő gombot „+” hogy növelje
vagy „–” hogy csökkentse a hőmérsékletet a hőmérséklet beállítás segítségével.
A hőmérséklet 120°C-tó 220°C -ig állítható.
A gombok egyszeri megnyomása csökkenti vagy növeli a beállított hőmérsékletet. 6-féle hőmérséklet érhető el: 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C
és 220°C.
HS1500-001_v01
27
Miután kiválasztotta a megfelelő hőmétsékletet annak értéke a hőmérséklet
visszajelzőn kerül kiírásra.
HŐMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA
A hőmérséklet szabályozása lehetővé teszi, hogy a fűtőlapok hőmérsékletét a formázni kívánt haj struktúrájához és típusához állítsuk be.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő hőmérsékletet:
●● Lágy, vékonyszálú hajhoz használjon alacsonyabb hőmérsékletet, míg durvább, erős
szálú hajhoz magasabb hőmérsékletet.
●● Kezdje előbb alacsony hőmérsékleten, majd nézze meg, milyen a haja valamint annak
állaga, ha nem eleggé egyenes, akkor növelje a hőmérsékletet és próbálja újra, míg
meg nem találja a hajának megfelelő hőmérsékletet.
Túl alacsony hőmérsékleten a haj nem egyenesedik ki, vagy a hatás nem
lesz tartós, míg a túl magas hőmérséklet megégetheti a haját.
Ha nem akarja túlságosan tönkretenni a haját hagyjon egy órányi pihenőidőt két próbálkozás között.
A HAJVASALÓ HASZNÁLATA
A csillogó egyenes haj fomrázásának titka az előkészületekben rejlik.
1 Mossa meg a haját samponnal és tegyen rá hajbalzsamot.
2 Szárítsa meg teljesen a haját és fésülje ki azt.
3 Ha különösen hullámos, vagy vastagszálú a haja, használjon hajstilizálót a haj
kiegyensítéséhez. Ilyen készítmények használata során, tartsa be az azokhoz tartozó
használati utasítást.
4 Válassza szét a haját tincsenként. Minél vékonyabbak, anál egyszerűbben lehet kivasalni őket.
5 Helyezze a hajfürtöt a két fűtőlap közé, a hajtőnél.
6 Húzza végig a a hajvasalót a hajfürtön egészen annak a végéig.
Ne tartsa a hajának egyetlen részét sem 2 másodpercnél hosszabb ideig
a hajvasaló fűtőlapjai között.
A csatlakozókábel 1,8 m hosszú és 360 fokban elforgatható, ami biztosítja
a készülék könnyű használatát.
28
HS1500-001_v01
7 Ismételje meg a fentieket addig, míg el nem éri a kívánt hatást.
8 Ismételje meg az 5., 6., és 7. pontokban foglaltakat minden hajfürt esetében.
A készülék autmatikus kikapcsolóval van ellátva, mely 60 perc működés
után kikapcsolja a készüléket.
9 A kívánt hatás elérése után, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozókábelt
a csatlakozóból.
A hajformázás befejezése után várja meg míg a haja kihűl.
A MUNKA BEFEJEZÉSE
1 Nyomja meg a be- és kikapcsoló
gombot. A visszajelző kialszik.
2 Húzza ki a csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatból.
3 Tegye a hajvasalót magas hőmérsékletnek ellenálló felületre, hogy kihűljön a tisztítás
és tárolás előtt.
4 Tárolja a készüléket leblokkkolt állapotban.E célból zárja le a hajvasalót (a fűtőlapok
érintkezhetnek) és fordítsa el a blokádot biztonságos helyzetbe
.
A hajvasaló tisztítása és karbantartása
A hajvasaló folyamatos munkájának biztosítása érdekében, a készüléket rendszeresen ki
kell tisztítani.
A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki hajvasalót és várja meg míg
kihűl.
Hogy megelőzze a fűtőlapon az esetleges lerakódásokat tisztítsa meg azt
minden használat után.
1 A készülék minden részét tisztítsa meg egy nedves ronggyal, majd törölje szárazra.
Ne merítse a hajvasalót semmilyen folyadékba.
2 Ne használjon maró, vagy durva felületű anyagot, sem oldószert a tisztításhoz, mert
megsértheti vele a készüléket.
HS1500-001_v01
29
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való
kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli
megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
30
HS1500-001_v01
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de
produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării plăcii pentru îndreptat părul.
Indicaţii privind siguranţa
Trebuie să vă asiguraţi că indicaţiile de mai jos au fost corect înţelese.
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu atenţie întregul manual de
instructiuni de ultilizare.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la leziuni
●● Pericol de arsuri! Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului.
●● Înainte de a începe să lucraţi cu acest aparat trebuie să uscaţi mâinile.
●● În timpul folosirii plăcii pentru îndreptat părul, nu o aşezaţi niciodată pe o suprafaţă
umedă sau pe haine.
●● Nu folosiţi placa pentru îndreptat părul în timp ce faceţi baie.
●● Nu folosiţi aparatul atunci când părul este foarte ud. Trebuie să uscaţi exact părul cu
prosopul, fără a lăsa cantităţi excesive de apă.
●● În cazul în care în timpul utilizării se ajunge la deteriorare, scoateţi imediat ştecherul
din priză şi trimiteţi aparatul la service.
●● Nu utilizaţi placa pentru îndreptat părul în exterior, acolo unde sunt folosite produse sub
formă de aerosoli (atomizoare) sau unde există o cantitate suplimentară de oxigen.
●● Fixativele pentru păr şi sprayul conţin materiale inflamabile. Nu le folosiţi
atunci când utilizaţi aparatul.
●● Nu folosiţi niciodată benzină, spirt sau lichide agresive de curăţare pentru
a curăţa aparatul. Risc de incendiu.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu
●●
un cablu nou la producător sau la un punct de servis specializat sau de către
personal calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului trebuie efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile executate în mod necorespunzător pot reprezenta un real pericol pentru utilizator.
In cazul în care apar defecţiuni, adresaţi-vă unui punct specializat de servis.
HS1500-001_v01
31
●● Dacă placa pentru îndreptat părul cade în apă, decuplaţi-o de la reţeaua electrică
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
înainte de a o scoate. Nu băgaţi imediat mâna în apă să o luaţi. Nu este permisă
folosirea în continuare a aparatului.
Acest dispozitiv poate fi folosit de către copii (copii care au depăşit vârsta de opt ani),
de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de către
persoane care nu au experienţă sau nu cunosc dispozitivul sau, cu excepţia cazului în
care utilizarea acestuia are loc sub supraveghere sau în conformitate cu instrucţiunea
de utilizare a dispozitivului, transmisă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa
acestora. Nu lăsaţi copii să se joace cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie
curăţat şi întreţinut de către copii dar numai în cazul în care aceştia au depăşit vârsta
de opt ani şi cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi corespunzător.
Aparatul trebuie păstrat într-un loc indisponibil pentru copii.
Acest aparat nu este destinat pentru utilizare de către persoane ce suferă de anumite boli, de ex. epilepsie.
Nu folosiţi niciodată placa pentru îndreptat părul în cazul în care cablul de alimentare
al acesteia sau ştecherul sunt deteriorate, dacă nu funcţionează corect, în cazul în
care a căzut, deteriorat sau a căzut în apă.
Verificaţi periodic cablul de alimentare. Izolaţia sa nu trebuie să prezinte nici deteriorări, nici, de asemenea, fisuri.
În timpul utilizării, placa pentru îndreptat părul se încălzeşte. Nu amplasaţi placa pentru îndreptat părul în apropierea materialelor inflamabile datorită riscului de incendiu.
Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. Risc de arsuri.
Placa pentru îndreptat părul poate reprezenta un pericol chiar şi atunci când nu este
în funcţiune. Scoateţi-o întotdeauna din priză după utilizarea sa sau când doriţi să
o curăţaţi.
În cazul în care utilizaţi placa pentru îndreptat părul în baie, după utilizare scoateţi
ştecherul din priză, deoarece apropierea apei constituie pericol chiar şi atunci când
placa pentru îndreptat părul este oprită.
AVERTIZARE: Nu folosiţi acest aparat în apropierea căzilor, duşurilor, piscinelor sau altor rezervoare asemănătoare cu apă.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea bunurilor
●● Cuplaţi mereu aparatul la priza reţelei electrice (doar cu curent alternativ) cu tensiunea conformă cu cea indicată pe placa nominală a aparatului.
●● Nu lăsaţi niciodată placa pentru îndreptat părul în funcţiune, fără supraveghere.
Există riscul de producere a incendiilor.
●● Aşezaţi aparatul numai pe o suprafaţă rezistentă la căldură.
32
HS1500-001_v01
●● Aparatul poate fi utilizat doar pentru aranjarea părului uman. Nu folosiţi aparatul pen●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
tru păr artificial sau al animalelor. Elementele de încălzire ale aparatului nu pot fi
utilizate pentru uscarea oricăror altor obiecte.
Nu cufundaţi niciodată în apă placa pentru îndreptat părul, cablul de alimentare sau
ştecherul. Nu lăsaţi niciodată placa pentru îndreptat părul astfel încât să existe posibilitatea de cădere în apă atunci când este pornită.
Nu aşezaţi şi nu păstraţi niciodată aparatul într-un loc în care poate cădea în apă sau
poate fi stropit cu apă.
Nu încercaţi niciodată să ştergeţi praful sau să scoateţi corpurile străine din interiorul
plăcii pentru îndreptat părul folosind obiecte ascuţite (de pildă, un pieptene).
Nu aşezaţi niciodată placa de îndreptat părul pe o suprafaţă moale, cum ar fi pe pat
sau pe canapea, nici pe obiecte care se pot aprinde uşor.
Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu comutatori de timp externi sau cu
un sistem separat de control de la distanţă.
Nu folosiţi prelungitoare de reţea pentru acest aparat.
Lăsaţi cablul de alimentare departe de suprafeţe fiebinţi astfel încât să nu constituie
niciun pericol.
Cablul de alimentare nu trebuie să atingă plăcile de încălzire.
Înainte de a depozita placa pentru îndreptat părul aşteptaţi până ce se răceşte.
Aparatul trebuie curăţat doar cu o pânză uşor umezită după ce se răceşte.
Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de cablul de alimentare; prindeţi
numai de ştecăr.
Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul plăcii pentru îndreptat părul (există riscul
de întrerupere a cablului).
Este interzisă acoperirea plăcii pentru îndreptat părul, indiferent cu ce obiect, deoarece ar putea provoca acumularea de căldură în interiorul său.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicatii cu privire la modul de utilizare
●● Placa pentru îndreptat părul trebuie folosită numai pentru uscarea părului.
●● Placa pentru îndreptat părul este destinată doar pentru uz casnic.
●● În cazul în care încredinţaţi placa pentru îndreptat părul unei alte persoane vă rugăm
să-i înmânaţi acestei persoane şi instrucţiunile.
●● Decuplaţi întotdeauna, după încheierea utilizării, placa pentru îndreptat părul de la
reţeaua de curent electric.
●● Folosiţi placa pentru îndreptat părul numai în conformitate cu destinaţia sa, aşa cum
este ea descrisă în instrucţiunile de faţă.
HS1500-001_v01
33
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Placa pentru îndreptat părul ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea
ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
Aparatul este construit în clasa II de izolare, nu trebuie să fie împământat
.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice
Structura aparatului
1 Plăci de încălzire
2 Indicatoare temperatură
3 Butoane de setare temperatură
„+” – pentru creşterea temperaturii
„–” – pentru scăderea temperaturii
4
5
6
7
Buton pornire/oprire
Cablu de alimentare
Blocadă de protecţie
Duză generator de ioni negativi
Operare şi utilizare placă pentru îndreptat părul
TEHNOLOGIE IONIZARE
Placa pentru îndreptat părul este dotată cu un generator de ioni negativi incorporat, care se
declanşează automat când porniţi aparatul. Ionii negativi creaţi în generator reduc fenomenul de acumulare a încărcăturilor electrice în păr şi măresc absorbţia de umiditate a părului
şi datorită acestui fapt părul poate fi periat mai uşor şi este mai strălucitor.
PORNIRE
1 Rotiţi blocada de protecţie în direcţia opusă mişcării acelor de ceas pentru a debloca
placa pentru îndreptat părul.
2 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priză.
3 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pornit/oprit
, pentru a porni aparatul. Indicatorul de
temperatură începe să lumineze intermitent la valoarea implicită de 160°C.
34
HS1500-001_v01
Indicatorul de temperatură luminează intermitent până ce placile de încălzire ating temperatura dorită.
4 Pentru a schimba temperatura apăsaţi corespunzător butonul de setare a temperaturii,
„+” pentru a o mări sau „–” pentru a micşora temperatura.
Temperatura poate fi setată în intervalul între 120°C şi 220°C.
Dacă apăsaţi o dată butonul de setare a temperaturii măriţi sau diminuaţi
temperatura setată. Sunt disponibile 6 setări de temperatură: 120°C, 140°C,
160°C, 180°C, 200°C şi 220°C.
După ce aţi selectat temperatura din intervalul disponibil valoarea acesteia
va fi indicată de indicatorul de temperatură corespunzător.
SELECTARE TEMPERATURĂ
Setările schimbătoare de temperatură permit adaptarea temperaturii plăcile
de încălzire la structura şi tipul părului pe care doriţi să-l modelaţi.
Recomandările referitoare la selectarea temperaturii corecte:
●● Evitaţi temperaturile mici pentru părul moale, subţiri şi temperaturile mari pentru părul
mai gros şi aspru.
●● Începeţi de la o temperatură scăzută şi vedeţi cum arată părul şi cum se simte la atin-
gere, în cazul în care nu sunt suficient îndreptate măriţi temperatura şi încercaţi din nou
până ce obţineţi temperatura adecvată pentru părul dumneavoastră.
La temperaturile foarte scăzute părul nu se îndreaptă sau efectul nu va fi
de durată în schimb temperatura prea ridicată în poate arde.
Pentru nu a deteriora excesiv părul se recomandă efectuarea unei pauze
de o oră înainte de probele ulterioare.
UTILIZARE PLACĂ PENTRU ÎNDREPTAT PĂRUL
Secretul obţinerii unui păr lucios şi drept constă în pregătire.
1 Spălaţi părul cu şampon şi aplicaţi condiţioner.
2 Uscaţi exact părul şi pieptănaţi-l.
3 În cazul în care este foarte ondulat sau gros folosiţi un preparat de stilizare pentru
îndreptarea părului. În caz de utilizare a unor asemenea preparate trebuie să citiţi instrucţiunile de utilizare corespuntătoare.
HS1500-001_v01
35
4 Împărţiţi părul în şuviţe. Cu cât şuviţa este mai subţire, cu atât este mai bun efectul de
îndreptare.
5 Introduceţi şuviţa de păr între plăcile de încălzire la baza părului.
6 Deplasaţi placa pentru îndreptare a părului pe şuviţa de păr dinspre bază spre capătul
părului.
Nu opriţi şuviţele de păr în placa de îndreptare a părului pentru o durată
mai mare de 2 secunde în orice loc pe toată lungimea părului.
Cablul de alimentare cu lungimea de 1,8 m cu posibilitatea de rotire la 360
de grade asigure flexibilitate în timpul utilizării aparatului.
7 Repetaţi activităţile de mai sus până ce obţineţi efectul dorit.
8 Efectuaţi activităţile descrise la punctele între 5 şi 7 pentru fiecare şuviţă de păr.
Aparatul este dotat cu un comutator automat de alimentare care se acţionează după aprox. 60 de minute de funcţionare.
9 După ce obţineţi efectul dorit, aparatul trebuie oprit şi decuplat de la sursa de alimentare.
După ce aţi terminat de stilizat frizura, aşteptaţi până ce părul se usucă.
SFÂRŞIT
1 Apăsaţi butonul pornit/oprit
. Indicatoarele de temperatură se sting.
2 Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priza de alimentare.
3 Aşezaţi placa pentru îndreptat părul pe o suprafaţă rezistentă la temperaturi ridicate ca
să se răcească până la curăţare şi depozitare.
4 Păstraţi aparatul la poziţia blocată. Pentru a face acest lucru închideţi placa pentru
îndreptat părul (plăcile de încălzire se ating) şi rotiţi blocada de protecţie la poziţia
.
Curăţare şi întreţinere placă pentru îndreptat părul
Pentru a asigura continuitatea de funcţionare a plăcii pentru îndreptat părul, aparatul trebuie curăţat în mod regulat.
Înainte de a efectua operaţiile de curăţare opriţi placa pentru îndreptat
părul şi decuplaţi-o de la sursa de alimentare, aşteptaţi până ce se răceşte
în totalitate.
36
HS1500-001_v01
Pentru a evita depunerile pe plăcile de încălzire trebuie să le curăţaţi după
fiecare utilizare.
1 Toate piesele aparatului trebuie curăţate cu o pânză umedă şi apoi ştergeţi până ce se
usucă.
Nu cufundaţi placa pentru îndreptat părul în niciun lichid.
2 Nu folosiţi substanţe corozive sau abrazive şi nici diluanţi deoarece acestea pot deteriora aparatul.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest
lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţio la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece
componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării
aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce
ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
HS1500-001_v01
37
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию.
Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации
Следует убедиться, что изложенные ниже указания поняты правильно.
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей
инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности угрожает
повреждениями тела
●● Будьте осторожны! Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.
●● Перед началом работы с данным устройством следует высушить руки.
●● Не кладите работающий выпрямитель на мокрую поверхность или на одежду.
●● Не используйте выпрямитель во время принятия ванны.
●● Запрещается использовать устройство для волос, с которых стекает вода.
●●
●●
●●
●●
●●
38
Волосы нужно хорошо высушить полотенцем, не оставляя чрезмерного количества воды.
Если во время использования устройство будет повреждено, следует немедленно вынуть штепсельную вилку питания и отправить устройство в пункт сервисного обслуживания.
Не используйте вне помещений или там, где применяются продукты в спрее
(атомизере) или где подается кислород.
Лаки для волос и спреи содержат легковоспламеняющиеся материалы.
Запрещается использовать их во время применения устройства.
Не используйте для чистки устройства бензин, спирт или агрессивные
чистящие жидкости. Риск пожара.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен
заменить производитель или специализированная ремонтная мастер-
HS1500-001_v01
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
ская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты.
Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
В случае, если выпрямитель упал в воду, не пытайтесь достать упавший в воду
прибор. Немедленно выньте вилку из розетки. Дальнейшее использование
выпрямителя запрещается.
Прибором могут пользоваться дети в возрасте не менее 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными либо психическими способностями,
а также лица, не обладающие достаточным опытом или знаниями, причем они
могут пользоваться прибором только под присмотром лиц, отвечающих за их
безопасность или после предоставления им информации о возможной опасности и в соответствии с инструкциями по безопасному применению прибора.
Не разрешайте детям играть с прибором. Уход и очистка прибора детьми допускаются лишь в случае, когда они старше восьми лет и находятся под присмотром.
Устройство следует хранить в месте, недоступном для детей.
Настоящее устройство не предназначено для использования лицами, страдающими некоторыми заболеваниями, нп., эпилепсией.
Запрещается использовать выпрямитель для волос в случае повреждения
кабеля питания или штепсельной вилки, если устройство работает неправильно, а также когда устройство повреждено или упало в воду.
Регулярно проверяйте питающий провод. Убедитесь, что изоляция провода не
имеет видимых повреждений.
Во время работы выпрямитель для волос становится горячим. Не ставьте
выпрямитель для волос поблизости от легковоспламеняющихся материалов
в связи с опасностью возникновения пожара.
Избегайте контакта с глазами и кожей. Опасность получения ожогов.
Всегда отключайте прибор от сети после использования и перед очисткой,
поскольку риск поражения электрическим током не исключен даже при выключенном выпрямителе.
Если выпрямитель для волос используется в ванной комнате, то после
его использования следует вынуть штепсельную вилку из электророзетки,
поскольку близость воды является угрозой даже тогда, когда выпрямитель для
волос выключен.
ВНИМАНИЕ: Не используйте этот прибор вблизи ванн,
душей, бассейнов и иных подобных резервуаров с водой.
HS1500-001_v01
39
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности угрожает
порчей имущества
●● Всегда следует подключать устройство к розетке электрической сети (только
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
40
переменного тока) с напряжением в соответствии с указанным на информационной табличке спецификации устройства.
Во избежание пожара никогда не оставляйте выпрямитель включенным в сеть.
Не кладите выпрямитель на поверхности, чувствительные к высоким температурам.
Устройство можно использовать исключительно для стилизации волос людей.
Не следует его использовать для искусственных волос или волос животных.
Нагревающие элементы устройства запрещается использовать для сушки
каких-либо иных предметов.
Запрещается окунать в воду выпрямитель для волос, кабель электропитания
или штепсельную вилку. Никогда ставьте выпрямитель для волос таким образом, чтобы он мог упасть в воду, пребывая во включенном состоянии.
Не кладите и не храните прибор там, где он может упасть в воду или на него
могут попасть водяные брызги.
Запрещается очищать выпрямитель от волос и других загрязнений с помощью
острых предметов (например, расчески).
Не кладите включенный выпрямитель на мягкие или другие легковоспламеняющиеся поверхности, например, кровать или диван.
Устройство не предназначено для работы с использованием внешних
выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
Запрещается использовать сетевые удлинители для подключения к настоящему устройству.
Кабель электропитания следует хранить подальше от горячих поверхностей,
а также так, чтобы он не представлял какой-либо угрозы.
Кабель электропитания не может касаться нагревающих пластин.
Перед помещением выпрямителя для волос на место хранения следует подождать, пока он остынет.
Устройство нужно чистить исключительно с помощью слегка увлажнённой тряпочки, после полного остывания устройства.
Не вытягивайте щепселя питания, потягивая за питающий провод, а единственно за сам щепсель.
Не обматывайте сетевой питающий провод вокруг прибора (во избежание
повреждения провода).
Никогда не накрывайте работающий выпрямитель, поскольку это может привести к аккумуляции тепла внутри него.
HS1500-001_v01
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте и указания по применению
●● Выпрямитель следует использовать единственно для выпрямления волос.
●● Выпрямитель для волос предназначен исключительно для домашнего пользования.
●● В случае передачи выпрямителя для волос другому лицу, просим также передать этому лицу настоящую инструкцию.
●● Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети, если им не пользуетесь.
●● Выпрямитель для волос предназначен исключительно для домашнего пользования. Используйте его только в целях, предусмотренных инструкцией.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Фен для волос ZELMER отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА № 1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Устройство построено во II классе изоляции, не требует заземления
.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Конструкция выпрямителя для волос
1 Нагревающие пластины
2 Указатели температуры
3 Кнопки установки температуры
„+” – увеличение температуры
„–” – уменьшение температуры
4
5
6
7
Кнопка включить/выключить
Присоединительный кабель
Предохранительная блокировка
Сопло генератора отрицательных йонов
HS1500-001_v01
41
Обслуживание и работа выпрямителя для волос
ЙОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Выпрямитель имеет встроенный генератор отрицательных йонов, который срабатывает автоматически после включения прибора. Образующиеся в генераторе отрицательные йоны уменьшают явление накопления электрических зарядов на волосах
и увеличивают поглощение влаги волосами, причиняются к тому, что волосы как
легче расчесываются, так и становятся более блестящими.
ВКЛЮЧЕНИЕ
1 Поверните предохранительную блокировку в направлении против часовой
стрелки, чтобы отблокировать выпрямитель.
2 Вставьте штепсельную вилку присоединительного кабеля в розетку питающей
электросети.
3 Нажмите на кнопку включить/выключить
и придержите ее, чтобы включить
устройство. Указатель температуры начнет мигать при предполагаемой величине
160°С.
Указатель температуры мигает, пока нагревающие пластины не
достигнут заданной температуры.
4 Для изменения температуры нажмите соответственно на кнопку установки температуры, «+» чтобы увеличить или «–», чтобы уменьшить температуру.
Температуру можно устанавливать в диапазоне от 120°C до 220°C.
Единичное нажатие на кнопку установки температуры увеличивает или уменьшает установленную температуру. Доступны
6 настроек температуры: 120°С, 140°С, 160°С, 180°С, 200°С и 220°С.
После выбора температуры из доступного диапазона ее величина
будет указана соответствующим указателем температуры.
42
HS1500-001_v01
ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ
Изменяемые установки температуры предоставляют возможность подбора температуры нагревающих пластин к структуре
и виду волос, которые нужно моделировать.
Рекомендации относительно выбора правильной температуры:
●● Используйте низкие температуры для мягких, тонких волос, а высокие температуры - для более толстых и твёрдых волос.
●● Начинайте с низкой температуры, посмотрите, как выглядят волосы и какие они
на ощупь, если недостаточно выпрямлены, то увеличьте температуру и попробуйте снова, пока не будет найдена температура, соответствующая волосам.
При слишком низкой температуре волосы не выпрямляются или
эффект не будет длительным, а слишком высокая температура
может их пережечь.
Чтобы чрезмерно не портить волосы, рекомендуется сделать
часовой перерыв между очередными попытками.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС
Секрет получения блестящих, прямых волос заключается в их подготовке.
1 Вымойте волосы шампунем и наложите питательный бальзам.
2 Полностью высушите и расчешите волосы.
3 Если они слишком волнистые или толстые, используйте препарат для стилиза-
ции при выпрямлении волос. В случае применения таких препаратов необходимо
ознакомиться с соответствующей инструкцией по их использованию.
4 Разделите волосы на пряди. Чем тоньше прядь, тем эффект выпрямления будет
лучше.
5 Поместите прядь волос между нагревающими пластинами у корней волос.
6 Передвигайте выпрямитель для волос по пряди волос от корней до самых кончи-
ков.
Не удерживайте прядь волос в выпрямителе для волос дольше
2 секунд в любом месте по всей длине волос.
Присоединительный кабель длиной 1,8 м с возможностью поворота
на 360 градусов обеспечивает эластичность во время работы
с устройством.
HS1500-001_v01
43
7 Повторяйте вышеуказанные действия до получения нужного эффекта.
8 Выполните действия, перечисленные в пунктах с 5 по 7 для каждой пряди волос.
Устройство оборудовано автоматическим выключателем электропитания, который срабатывает через ок. 60 минут эксплуатации.
9 После достижения требуемого эффекта устройство нужно выключить и отключить от источника электропитания.
После окончания стилизации причёски следует минутку подождать,
пока волосы остынут.
ОКОНЧАНИЕ
1 Нажмите на кнопку включить/выключить
. Указатель температуры потухнет.
2 Выньте штепсельную вилку присоединительного кабеля из розетки электросети.
3 Положите выпрямитель для волос на поверхности, стойкой к воздействию высокой температуры, чтобы он остыл перед чисткой и хранением.
4 Храните прибор в блокированном положении. Для этого закройте выпрямитель
(нагревающие пластины соприкасаются) и поверните предохранительную блокировку в положение
.
Чистка и консервация выпрямителя для волос
Для обеспечения продолжительной работы выпрямителя для волос, устройство
необходимо регулярно чистить.
Перед началом чистки выключите выпрямитель для волос
и отключите его от источника электропитания, подождите, пока
выпрямитель для волос полностью остынет.
Чтобы избежать накапливания отложений на нагревающих пластинах, их нужно чистить после каждого использования.
1 Все части устройства необходимо почистить с помощью влажной тряпочки,
а затем вытереть насухо.
Запрещается погружать выпрямитель для волос в какие-либо жидкости.
2 Не используйте едкие или абразивные вещества, а также растворители,
поскольку они могут повредить устройство.
44
HS1500-001_v01
Экология – Позаботимся об окружающей среде!
Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей
среды. Это не является ни трудным, ни слишком дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте на макулатуру, мешочки из
полиэтилена (PE) бросьте в контейнер для пластика, использованное
устройство отдайте в соответствующий пункт сбора, поскольку находящиеся в устройстве опасные компоненты могут быть угрозой для
окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Импортер/изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Импортер/изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое
время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми,
эстетическими или другими причинами.
HS1500-001_v01
45
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за
да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на пресата за
изправяне на коса.
Препоръки за безопасност
Бъдете сигурни, че изредените по долу указания са добре разбрани.
Преди да започнете използването на уреда, прочетете внимателно съдържанието на цялата инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването може да доведе до наранявания
●● Опасност от изгаряне! Не докосвайте горещите повърхности на уреда.
●● Преди да започнете работа с настоящия уред, трябва да изсушите ръцете.
●● По време на използване не слагайте уреда върху мокра повърхност или дреха.
●● Не използвайте уреда по време на къпане.
●● Не употребявайте уреда за коса, от която тече вода. Трябва щателно да изсушите косата с кърпа без да оставяте излишно количество вода.
●● Ако по време на употребата се появи повреда, веднага изключете щепсела от
захранването и пратете уреда за сервиз.
●● Не го използвайте навън или там, където се използват продукти под формата
на аерозол (пулверизатор) или където се подава кислород.
●● Лакове за коса и спрейове съдържат леснозапалими материали. Не ги
използвайте при употреба на уреда.
●● Никога не употребявайте за почистване на уреда бензин, спирт или агресивни миещи средства. Опасност от пожар.
●● Ако захранващия кабел се повреди, той следва да е заменен при произ●●
●●
46
водителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно
извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
Ако пресата падне във вода, преди да я извадите, изключете щепсела от
HS1500-001_v01
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
захранването. Не бъркайте във водата, за да я извадите. След това не бива
да използвате пресата.
Уредът може да бъде използван от деца (но не по-малки от осем години), хора
с намалени физически, сензорни или умствени способности и лица без съответния опит и знания за използването на този уред, но това трябва да се извършва
само под надзора на лица, отговорни за тяхната безопасност или след като
им е обяснено за възможните рискове и инструкциите за употреба на уреда,
позволяващи безопасното използване на оборудването. Не позволявайте на
деца да си играят с уреда. Почистване на уреда и извършване на действия по
поддръжката от децата се разрешава само за деца на възраст повече от осем
години и при условие, че са под адекватен надзор.
Уредът трябва да се съхранява на мястото, недостъпно за деца.
Настоящият уред не е предназначен за употреба от лицата, страдащи от определени болести, напр. епилепсия.
Никога не употребявайте пресата, ако захранващият й кабел или щепсел са
повредени, ако тя не работи правилно, в случай че я изпуснете, че се повреди
или падне във водата.
Редовно проверявайте захранващия кабел. Изолацията му не бива да бъде
повредена или напукана.
Пресата по време на работата става гореща. Не помествайте пресата близо до
леснозапалими материали поради опасност от пожар.
Избягвайте контакт с очите и с кожата. Опасност от опарване.
Съществува опасност дори при изключена преса. Винаги изключвайте пресата
от захранването след използването й или когато искате да я почистите.
Когато пресата се употребява в баня, извадете след употреба щепсела от гнездото, тъй като близостта с водата е опасна дори когато пресата е изключена.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не употребявайте настоящото устройство близо до вани, душове, басейни и подобни резервоари
на вода.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до материални щети
●● Винаги включвайте уреда към гнездото на електрическа мрежа (изключително
●●
●●
за променлив ток) с напрежение, съответстващо на посоченото върху табелката за технически данни на уреда.
Когато уредът е включен, никога не го оставяйте без наблюдение. Опасност
от пожар.
Поставяйте уреда само върху повърхност, устойчива на топлина.
HS1500-001_v01
47
●● Уредът може да се употребява изключително за стилизиране на човешка коса.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Не бива да се използва за изкуствени или животински коси. Нагревателните
елементи на уреда не трябва да се употребяват за сушене на каквито и да било
други предмети.
Никога не потапяйте пресата, захранващия кабел или щепсела във вода.
Никога не слагайте пресата по такъв начин, че да може да падне във вода,
когато остава включена.
Не слагайте и не съхранявайте уреда на място, от което може да падне във
вода или да се изпръска с вода.
В никакъв случай не изваждайте праха или чужди предмети от вътрешността
на пресата с помощта на остри инструменти (напр. С гребен).
Никога не поставяйте пресата за коса върху мека повърхност, като например
легло или диван или върху други леснозапалими предмети.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни
изключватели или на отделна система за дистанционна регулация.
Не употребявайте за настоящия уред мрежови удължители.
Дръжте захранващия кабел далече от горещите повърхности и така, че да не
създава никаква опасност.
Захранващият кабел не трябва да се докосва до нагревателните плочи.
Преди да сложите пресата за съхраняване изчакайте да изстине.
След употреба уредът трябва да изстине, след което се почиства с леко
навлажнена кърпичка.
Не изключвайте щепсела с дърпане за захранващия кабел, хванете самия щепсел.
Не навивайте захранващия кабел около пресата (има опасност от прекъсване
на проводника).
В никакъв случай не бива да покривате пресата с нищо, тъй като това може да
доведе до акумулиране на топлината във вътрешността й.
СЪВЕТ
Информация за продукта и насоки касаещи използването
●● Уредът се използва само за стилизиране на коса.
●● Пресата е предназначена изключително за домашна употреба.
●● В случай че предавате пресата на друго лице, предадете, моля, на това лице
и инструкцията.
●● Винаги изключвайте пресата от електричеството след приключване на използването й.
●● Използвайте пресата само съгласно предназначението й по начина, описан
в тази инструкция.
48
HS1500-001_v01
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Пресата ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС) NR 1275/2008 касаещ
изискванията за екопроектиране.
Уредът е построен с изоляция от II клас, не изисква заземяване
.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
Строеж на пресата
1 Нагревателни плочи
2 Индикатори на температура
3 Копчета за регулация на температура
„+” – увеличаване на температура
„–” – намаляване на температура
4
5
6
7
Копче включване/изключване
Присъединителен кабел
Предпазваща блокировка
Дюза на генератора на отрицателни йонове
Експлоатация и действие на пресата
ЙОННА ТЕХНОЛОГИЯ
Пресата има вграден генератор на отрицателни йонове, който се задвижва автоматично след включване на уреда. Произвежданите в генератора отрицателни йонове
намаляват явлението на натрупване на електрически заряди по косата и увеличават
поглъщане на влага от косата, са причина за това, че косата както по-лесно се разчесва, така и става по-лъскава.
ЗАДВИЖВАНЕ
1 Завъртете предпазващата блокировка в посока срещу часовниковата стрелка, за
да отблокирате пресата.
2 Сложете щепсела на присъединителния кабел към гнездото на захранващата
мрежа.
HS1500-001_v01
49
3 Натиснете и придръжте кнопката включване/изключване
, за да задвижите
уреда. Ще започне да мига индикаторът на температура до предполагаема величина
160°С.
Индикаторът на температура мига, докато нагревателните плочи
не достигнат зададената температура.
4 За промяна на температура натиснете съответното копче за регулация на температура, «+» за да увеличите или «–» за да намалите температурата.
Температурата може да се регулира в диапазон от 120°С до 220°С.
Единично натискане на копчетата за регулация на температура
увеличава или намалява поставената температура. Достъпни са
6 регулации на температурата: 120°С, 140°С, 160°С, 180°С, 200°С
и 220°С.
След избор на температурата от достъпния диапазон значението
й ще бъде показано от съответния индикатор на температура.
ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Променливи регулации на температурата създават възможност
за приспособяване на температура на нагревателните плочи към
структурата и вида на косата, която искаме да моделираме.
Препоръки относно избор на съответната температура:
●● Употребявайте ниски нива на температурата за мека, тънка коса, а по-високи
нива на температурата за по-дебела и корава коса.
●● Започнете от ниска температура, вижте как изглежда косата и каква е тя при
докосване, ако не е достатъчно изправена, увеличете температурата и се опитайте отново, докато намерите съответната температура за косата си.
При твърде ниска температура косата няма да се изправи или ефектът няма да бъде траен, пък твърде висока температура може да
я изгори.
За да избегнете излишно разрушаване на косата, препоръчва се да
направите един час пауза между поредните опити.
50
HS1500-001_v01
УПОТРЕБА НА ПРЕСАТА
Секретът на получаване на лъскава, права коса е в подготовка.
1 Измийте косата със шампоан и сложете подхранващ препарат.
2 Напълно изсушете косата и я срешете.
3 Ако тя е особено вълниста или дебела, употребете стилизиращ препарат за
изправяне на коса. В случай на употреба на такива препарати трябва да се запознаете със съответната инструкция за употреба.
4 Разделете косата на ивици. Колкото по-тънка е ивицата, толкова по-добър ще
бъде ефект от изправянето.
5 Поместете ивицата от коса между нагревателните плочи при корени на косата.
6 Премествайте пресата по ивицата от коса от корените чак до краищата.
Не дръжте ивицата от коса в пресата по-дълго време от 2 секунди
в каквото и да било място по цялата дължина на косата.
Присъединителният кабел с дължина 1,8 м с възможност за ротация с 360 градуса осигурява еластичност при работа с уреда.
7 Повтаряйте горепосоченото действие до получаване на желателния ефект.
8 Извършете действията, описани в точките 5 – 7, за всяка ивица от коса.
Уредът е снабден с автоматичен изключвател на захранването,
който ще задейства след ок. 60 минути действие.
9 След получаване на желателния ефект уредът трябва да се спре и изключи от
източник на захранването.
След приключване на стилизиране на фризурата изчакайте малко,
докато косата изстине.
ПРИКЛЮЧВАНЕ
1 Натиснете копчето включване/изключване
угасне.
. Индикаторът на температура ще
2 Извадете щепсел на присъединителния кабел от контакта.
3 Сложете пресата върху повърхност, устойчива към висока температура, за да
изстине преди почистване и съхраняване.
4 Съхранявайте уреда в блокираното положение. За целта затворете пресата
(нагревателните плочи се докосват) и завъртете предпазващата блокировка в положение
.
HS1500-001_v01
51
Почистване и поддържане на пресата
За да осигурите непрекъсната работа на пресата, трябва редовно да почиствате
уреда.
Преди да започнете почистването, изключете пресата и я изключете от източник на захранването, изчакайте напълно да изстине.
За да избегнете натрупване на утайки по нагревателните плочи,
чистете ги след всяка употреба.
1 Чистете всички части на уреда с използване на влажна кърпичка, а след това
избършете до сухо.
Не потапяйте пресата в никакви течности.
2 Не употребявайте разяждащи, абразивни средства или разтворители, тъй като те
могат да повредят уреда.
Eкология – Пазете околната среда!
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предадете за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предадете в съответния пункт за събиране на уреди,
тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от
използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна
експлоатация.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко
време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми, директиви или по конструкторски, търговски, естетически и други причини.
52
HS1500-001_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба
звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб за
необхідністю скористатися нею під час користування випрямлячем у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки були зрозумілими.
Перед початком використання приладу ознайомтеся із змістом усієї
інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує ураженнями
●● Небезпека опіку! Не доторкатися до гарячих поверхонь випрямляча.
●● Перед початком роботи з цим пристроєм слід висушити руки.
●● Під час користування випрямлячем не покладайте його на мокру поверхню або
одяг.
●● Не користуйтесь випрямлячем під час приймання ванни.
●● Забороняється використовувати пристрій для волосся, з котрого стікає вода.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Волосся потрібно добре висушити рушником, не залишаючи надмірної кількості
води.
Якщо під час використання пристрій буде пошкоджений, то необхідно негайно
витягнути штепсельну вилку електроживлення та відіслати пристрій у пункт сервісного обслуговування.
Не користуватися пристроєм назовні або там, де застосовуються аерозольні
засоби (у дозаторі) або у місцях, де подається кисень.
Лаки для волосся та спреї містять легкозаймисті матеріали. Забороняється їх використовувати під час користування пристроєм.
Ніколи не використовуйте для чищення пристрою бензин, спирт або агресивні рідини для чищення.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його
повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи
кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом.
HS1500-001_v01
53
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Неправильно проведений ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
Якщо випрямляч волосся впаде у воду, то перед його вийманням необхідно
спочатку витягнути штепсельну вилку із розетки електромережі. Не занурюйте
руку у воду по випрямляч волосся. Після витягування забороняється використовувати випрямляч волосся.
Цей прилад можуть використовувати діти від 8 років, особи із обмеженими
фізичними, сенсомоторними та психічними можливостями, а також особи, що
не мають відповідного досвіду та знань, і в такому випадку використання має
відбуватись виключно під наглядом осіб, що відповідають за їх безпеку, або
після попереднього пояснення можливих загроз та передачі інструкцій, які
уможливлюють безпечне використання приладу. Не слід дозволяти дітям грати
з приладом. Чистка приладу, а також виконання заходів по зберіганню дітьми
дозволено лише для дітей від восьми років і за умови запевнення відповідного
нагляду за ними.
Пристрій необхідно зберігати у місці, недоступному для дітей.
Цей пристрій не призначений для використання особами, котрі хворіють деякими захворюваннями, нп., епілепсією.
Забороняється використовувати випрямляч волосся у випадку пошкодження
кабелю живлення або штепсельної вилки, якщо пристрій працює неправильно,
а також коли пристрій пошкоджений або впав у воду.
Регулярно перевіряти живильний кабель. Ізоляція не може мати пошкоджень
і тріщин.
Під час праці випрямляч волосся стає гарячим. Не кладіть випрямляч волосся
поблизу легкозаймистих матеріалів у зв‘язку із небезпекою виникнення пожежі.
Уникайте контакту з очима та шкірою. Небезпека отримання опіків.
Небезпека існує також при виключеному випрямлячі. Завжди після користування або для очищування відключайте випрямляч від мережі.
Якщо випрямляч волосся використовується у ванній кімнаті, то після його використання необхідно витягнути штепсельну вилку із електророзетки, оскільки
близькість води становить загрозу навіть тоді, коли випрямляч волосся вимкнений.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється використовувати цей пристрій поблизу ванни, душових кабін, басейнів та подібних
водних резервуарів.
54
HS1500-001_v01
УВАГА!
Недотримання загрожує пошкодженням майна
●● Завжди необхідно підключати пристрій до розетки електричної мережі (тільки
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
перемінного струму) з напругою відповідно до вказаної на інформаційній
табличці специфікації пристрою.
Якщо випрямляч включений, не залишайте його без нагляду. Існує ризик
пожежі
Випрямляч покладайте тільки на термостійку поверхню.
Пристрій можна використовувати виключно для стилізації волосся людей. Не
слід його використовувати для штучного волосся або волосся тварин. Нагрівні
елементи пристрою забороняється використовувати для сушіння будь-яких
інших предметів.
Забороняється занурювати у воду випрямляч волосся, кабель електроживлення
або штепсельну вилку. Ніколи не ставте випрямляч волосся таким чином, щоб
він міг упасти в воду, перебуваючи у ввімкненому стані.
Не покладайте і не зберігайте пристрій у місці, звідки він може впасти в воду
або бути забризканим водою.
Не намагайтесь усувати пил або інородні тіла з середини випрямляча волосся
за допомогою гострих предметів (напр. гребінем).
Не кладіть випрямляч на м’які поверхні, тобто ліжко чи диван та на інші легкозаймисті речі.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачівтаймерів або окремої системи дистанційного управління.
Забороняється використовувати мережні продовжувачі для підключення до
цього пристрою.
Кабель електроживлення необхідно зберігати подалі від гарячих поверхонь,
а також так, щоб він не створював ніякої загрози.
Кабель електроживлення не повинен торкатися нагрівних пластин.
Перед поміщенням випрямляча волосся у місце зберігання необхідно зачекати,
доки він охолоне.
Пристрій потрібно чистити виключно за допомогою легко зволоженої ганчірки,
після того, як пристрій повністю охолоне.
Не виймайте вилку шляхом тягнення за кабель, тягніть тільки за вилку.
Забороняється змотувати кабель навколо пристрою існує (ризик прориву
кабелю).
Не закривайте випрямляч чим-небудь, тому що це може привести до акумуляції
тепла усередині пристрою.
HS1500-001_v01
55
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки, що стосуються експлуатації
●● Випрямляч використовувати тільки для сушіння волосся.
●● Випрямляч волосся призначений виключно для домашнього користування.
●● У випадку передачі випрямляча волосся іншій особі, просимо також передати
цій особі дану інструкцію.
●● Завжди відключайте випрямляч від мережі після закінчення користування.
●● Користуватися пристроєм тільки за його призначенням, вказаним у цій інструкції.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку випрямляча.
Випрямляч ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо вимог,
які стосуються екопроекту.
Пристрій збудований у II класі ізоляції, не потребує заземлення
.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначений знаком CE на щитку.
Будова випрямляча волосся
1 Нагрівні пластини
2 Індикатори температури
3 Кнопки встановлення температури
„+” – збільшення температури
„–” – зменшення температури
4
5
6
7
56
Кнопка увімкнути/вимкнути
Приєднувальний кабель
Запобіжна блокада
Сопло генератора негативно заряджених іонів
HS1500-001_v01
Обслуговування та праця випрямляча волосся
ТЕХНОЛОГІЯ ІОНІЗАЦІЇ
Випрямляч обладнаний вбудованим генератором негативно заряджених іонів, котрий
автоматично вмикається після вмикання пристрою. Іони, які виробляються у генераторі, знижують явище нагромадження електричних зарядів на волоссі та підвищують
поглинання волоссям вологи, призводять до того, що волосся легше розчісується та
виглядає більш блискучим.
ВМИКАННЯ
1 Щоб розблокувати випрямляч, поверніть запобіжну блокаду у напрямку, протилежному до руху годинникових стрілок.
2 Вставте штепсельну вилку приєднувального кабелю у розетку електромережі
живлення.
3 Натисніть та утримуйте кнопку увімкнути/вимкнути
для того, щоб увімкнути
пристрій. Почне пульсувати індикатор температури біля довільно установленого значення 160°C.
Індикатор температури пульсує до моменту досягнення нагрівними
пластинами заданої температури.
4 З метою зміни температури натисніть відповідно на кнопку установки температури: „+”, щоб збільшити, або „–”, щоб зменшити температуру.
Температуру можна встановлювати у діапазоні від 120°C до 220°C.
Одноразове натискання на кнопки установки температури збільшує або зменшує установлену температуру. Доступні 6 установок
температур: 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C та 220°C.
Після вибору температури з доступного діапазону її покаже відповідний індикатор температури.
HS1500-001_v01
57
ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
Змінні установки температури дають можливість підібрати температуру нагрівних пластин відповідно до структури та виду
волосся, котре потрібно моделювати.
Рекомендації відносно вибору правильної температури:
●● Використовуйте низькі температури для м‘якого, тонкого волосся, а високі температури - для більш товстого та жорсткого волосся.
●● Починайте від низької температури, подивіться, як виглядає волосся та яке воно
є на дотик, якщо недостатньо випрямлене, то збільште температуру і спробуйте
знову, доки не буде знайдена температура, яка відповідає вашому типу волосся.
При занадто низькій температурі волосся не випрямляється або
ефект не буде тривалим, натомість занадто висока температура
може його пошкодити.
Щоб не пошкодити волосся, рекомендується зробити годинну перерву між черговими спробами.
КОРИСТУВАННЯ ВИПРЯМЛЯЧЕМ ВОЛОССЯ
Секрет отримання блискучого, прямого волосся полягає у його підготовці.
1 Помийте волосся шампунем та нанесіть бальзам для волосся.
2 Повністю висушіть та розчешіть волосся.
3 Якщо воно надто хвилясте або жорстке, використовуйте засіб для стилізації при
випрямлянні волосся. У випадку застосування таких засобів потрібно ознайомитися
з відповідною інструкцією з їх застосування.
4 Розділіть волосся на пасма. Чим тонше пасмо, тим кращим буде ефект випрямляння.
5 Помістіть пасмо волосся між нагрівними пластинами біля коріння волосся.
6 Пересувайте випрямляч волосся по пасму від коріння до самих кінчиків.
Не тримайте пасмо волосся у випрямлячі волосся довше 2 секунд
у будь-якому місці по всій довжині волосся.
Приєднувальний кабель довжиною 1,8 м з можливістю повороту
на 360 градусів забезпечить еластичність під час роботи з пристроєм.
7 Повторюйте вищевказані дії до отримання потрібного ефекту.
58
HS1500-001_v01
8 Виконайте дії, перераховані в пунктах з 5 по 7, для кожного пасма волосся.
Пристрій оснащений автоматичним вимикачем електроживлення,
котрий спрацює через близько 60 хвилин експлуатації.
9 Після досягнення потрібного ефекту пристрій необхідно вимкнути та відключити від
джерела електроживлення.
Після закінчення стилізації зачіски слід зачекати хвилинку, доки
волосся охолоне.
ЗАКІНЧЕННЯ
1 Натисніть на кнопку увімкнути/вимкнути
. Індикатори температури погаснуть.
2 Витягніть штепсельну вилку приєднувального кабелю із розетки електромережі.
3 Покладіть випрямляч волосся на поверхню, стійку до впливу високої температури, щоб він охолов перед чищенням та зберіганням.
4 Зберігайте пристрій у заблокованому положенні. Для цього закрийте випрямляч
(нагрівні пластини доторкаються) та поверніть запобіжну блокаду у положення
.
Чищення та консервація випрямляча волосся
Для забезпечення тривалого використання випрямляча волосся, пристрій необхідно
регулярно чистити.
Перед початком чищення вимкніть випрямляч волосся та відключіть його від джерела електроживлення, зачекайте, доки випрямляч
волосся повністю охолоне.
Щоб уникнути нагромадження відкладень на нагрівних пластинах,
їх необхідно чистити після кожного використання.
1 Всі частини пристрою потрібно почистити за допомогою вологої ганчірки, а потім
витерти насухо.
Забороняється занурювати випрямляч волосся у будь-які рідини.
2 Не використовуйте їдкі або абразивні речовини, а також розчинники, оскільки
вони можуть пошкодити пристрій.
HS1500-001_v01
59
Екологія – давайте дбати про навколишнє середовище!
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи.
Це зовсім не складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його
конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього
середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
●●
●●
●●
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені застосуванням
приладу не за призначенням або неправильною експлуатацією.
Імпортер/виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та
інших причин.
60
HS1500-001_v01
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety
instructions. Keep this instruction manual for future reference.
Important safety instructions
Make sure that you understand all of the information below.
Please read the entire user manual before using the appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Injury risk! Do not touch hot surfaces of the appliance.
●● Do not operate this appliance if your hands are wet.
●● Do not place the hair straightener on wet surfaces or clothing while it is operating.
●● Do not use while bathing.
●● Do not use the appliance on wet hair. Always dry your hair with a towel, not to leave
excessive water.
●● In event of operating malfunction during use, remove the plug from the power socket
and arrange for the appliance to be sent for repair.
●● Never use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or
where oxygen is being administered.
●● Hair sprays contain flammable materials.
●● Do not clean the appliance with benzene, spirits or aggressive cleaning agents.
Risk of fire.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the
●●
●●
●●
producer or at a proper service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
The appliance can be repaired by qualified staff only. Incorrectly performed repair
may cause serious hazard to the user. In case of any defects, it is advised to return
the appliance to an authorised service facility.
If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water
while the unit is plugged in. Do not use a hair straightener that has fallen into water.
This appliance can be used by children aged 8 years and over as well as persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
HS1500-001_v01
61
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
knowledge only if they are properly supervised or have been given instruction on
the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless aged 8 years and above and properly supervised.
Keep the appliance out of reach of children.
This appliance is not intended for use by individuals who suffer from some types of
illnesses, such as epilepsy.
Never operate the hair straightener if the power cord or plug are damaged, in the
event of operating malfunction, if it has sustained a fall or is damaged, or it has been
submersed in water.
Check the cord regularly. The insulation cannot be damaged or broken.
The hair straightener becomes hot when in use. Do not place the hair straightener
near any flammable materials due to risk of fire.
Avoid contact with eyes and skin. Risk of burns.
Risks exist even if the hair straightener is switched off. Always unplug the appliance
from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
When the hair straightener is used in a bathroom, remove the plug from the power
socket since the proximity of water presents a danger even if the hair straightener is
switched off.
WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers,
basins or other vessels containing water.
WARNING!
Risk of property damage
●● Always connect the appliance to wall sockets (AC only) supplying the voltage
detailed on the rating plate.
●● Do not leave a switched on appliance unattended. Fire risk.
●● Place the appliance only on a heat –resistant surface.
●● The appliance is intended for the styling of human hair. Do not use it for synthetic or
animal hair. Do not use the heating elements to dry any other objects.
●● Do not immerse the hair straightener, power cord or plug in water. Never leave the
hair straightener unattended so it could be immersed in water while still switched on.
●● Do not place or store the appliance in a place where it can fall into water or be
splashed with it.
●● Never try to remove lint or foreign bodies from the inside of the hair straightener
using sharp objects (e.g. a comb).
●● Never place the hair straightener on a soft surface such as a bed or couch or on
other flammable materials. Store free of hair, etc.
62
HS1500-001_v01
●● The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
●● Do not use extension leads with this appliance.
●● Keep the power supply cord away from hot surfaces and route it carefully to avoid
any risks.
●● Do not let the power cord touch the heating plates.
●● Before storing the hair straightener let it cool down.
●● Clean the appliance only with a damp cloth when it is cool.
●● Do not unplug by pulling on cord. To unplug grasp the plug.
●● Do not wrap the cord around the appliance (risk of breaking the cord).
●● Do not cover the hair straightener as it might cause heat accumulating inside of it.
Tip
Product information user instructions
●● The hair straightener should only be used to style hair.
●● The hair straightener is intended for indoor use only.
●● In case the hair straightener is passed to another person, please also pass this
instruction manual with it.
●● Always unplug the hair straightener from the electrical outlet after use.
●● Use the appliance only for its intended use as described in this manual.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
ZELMER hair dryer fulfills the requirements of the existing norms.
This device complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design
requirements.
The appliance is built according to rules applicable to insulation class II, grounding is not
required
.
The appliance is in conformity with the requirements of the directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by the CE sign on the rating label.
HS1500-001_v01
63
Appliance description
1 Heating plates
2 Temperature indicators
3 Temperature setting buttons
„+” – temperature increasing
„–” – temperature decreasing
4
5
6
7
On / Off button
Power cord
Safety lock
Negative ion generator nozzle
Hair straightener operation
ION TECHNOLOGY
Hair straightener has a built-in negative ion generator that starts automatically when you
turn on the device. Negative ions produced in the generator reduce the accumulation of
electric charges on the hair and increase hair moisture absorption, they make the hair
easier to comb, as well as more glossy.
PREPARATION
1 To unlock the hair straightener, turn the safety lock anti-clockwise.
2 Plug the mains cable into the power socket.
3 Press and hold the On / Off button
to switch the appliance on. Temperature
indicator will start blinking at default temperature of 150°C.
Temperature indicator will blink until the heating plates reach the set
temperature.
4 To select the temperature press temperature setting buttons respectively: “+” to
increase and “–” to decrease the temperature.
Temperature setting can be adjusted from 120°C to 220°C.
Single pressing of the temperature setting buttons will increase or
decrease the temperature setting. 6 temperature settings are available:
120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C and 220°C.
64
HS1500-001_v01
Once the correct temperature is selected, its value will be indicated by the
corresponding temperature indicator.
Temperature setting
Temperature settings allow to adjust the temperature of heating plates to
the structure and hair type, which is to be styled.
Guidelines for selecting correct temperature:
●● Use lower temperature for soft, thin hair, and higher temperature for thicker and coarse
hair.
●● Start with lower temperature and check your hair; if more straightening is required
increase the temperature and try again to work out the correct temperature setting for
your hair.
Too low temperature may not straighten your hair or the result will not be
long lasting; too high temperature may burn your hair.
It is advisable to have one hour break between attempts not to damage
your hair.
HOW TO USE THE HAIR STRAIGHTENER
The secret to shiny, straight hair is in preparation.
1 Wash your hair with shampoo and apply hair conditioner.
2 Dry and brush your hair.
3 For particularly wavy or thick hair use hair straightening preparation. Follow
manufacturer’s instructions.
4 Section your hair off. The thinner the section the better the straightening results.
5 Starting close to the roots, clamp the section of hair between the heating plates.
6 Move the hair straightener through the sectioned hair from the roots to the ends.
Do not hold any section of hair in the straightener for more than 2 seconds
on the entire hair length.
1,8 m long, 360 degrees swivel power cord ensures ease of use of the
appliance.
7 Repeat the above step to achieve the desired results.
8 Repeat the steps 5 to 7 for each section of your hair.
HS1500-001_v01
65
The appliance is equipped with an automatic power switch, which is
activated after 60 minutes of use.
9 After the desired effect is achieved switch the appliance off and disconnect it from the
power source.
When your hair styling is finished, wait for your hair to cool down.
AFTER USE
1 Press the On / Off button
. Temperature indicator will turn off.
2 Remove the plug from the power socket.
3 Rest the hair straightener on a heat resistant surface and let it cool down before
cleaning and storing.
4 Store the appliance in a locked position. In order to do this, close the hair straightener
(heating plates touch each other) and turn the safety lock in position
.
Cleaning and maintenance
To ensure long-lasting operation of the hair straightener, clean the appliance regularly.
Before cleaning, turn off and unplug the hair straightener from the power
source, wait until the appliance is completely cool.
To avoid heating plates contamination, clean them after use.
1 Clean all parts of the appliance with damp cloth and then dry.
Do not immerse the hair straightener in any liquids.
2 Do not use corrosive or abrasive agents or solvents, as it may damage the appliance.
66
HS1500-001_v01
Ecology – Taking care of the environment!
Each user can contribute to protection of environment. It is neither difficult
nor too expensive. To do it:
Cartoon packaging is to be disposed of as waste paper. Polyethylene (PE)
foil packaging is to be placed in a container for plastic. Used appliance is to
be returned to a proper collection point, as dangerous parts of the appliance
can cause environmental hazard.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended
use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust
it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons,
without notifying in advance.
HS1500-001_v01
67
1
2
3
4
PL 1. 6 ustawień temperatury 120 - 220°C
2. Ruchome płytki pokryte powłoką ceramiczną
3. Wskaźnik temperatury LED 4. Blokada płytek ułatwia transport CZ 1. 6 nastavení teploty 120
- 220°C 2. Pohyblivé destičky pokryté keramickou vrstvou 3. Ukazatel teploty LED 4. Blokování
destiček usnadňuje dopravu SK 1. 6 nastavení teploty 120 - 220°C 2. Pohyblivé doštičky pokryté
keramickým povlakom 3. Ukazovateľ teploty LED 4. Blokáda doštičiek uľahčuje prepravu
HU 1. 6-fokozatú hőmérséklet szabályozás, 120 - 220°C 2. Mozgatható, kerámia bevonatú lapok
3. LED-es hőmérséklet kijelző 4. A lapok blokkolása megkönnyíti a szállítást RO 1. 6 setări de
temperatură 120 - 220°C 2. Plăci mobile acoperite cu peliculă ceramică 3. Indicator de temperatură
LED 4. Blocada plăcilor facilitează transportul RU 1. 6 настроек температуры 120 - 220°C
2. Подвижные пластинки, покрытые керамическим покрытием 3. Индикатор температуры
LED 4. Блокировка пластинок облегчает транспорт BG 1. 6 регулации на температура 120
- 220°C 2. Движими плочки, покрити с керамично покритие 3. Показател на температура LED
4. Блокиране на плочките улеснява транспорт UA 1. 6 установок температури 120 - 220°C
2. Рухомі пластини покриті керамічною оболонкою 3. Індикатор температури LED 4. Блокада
пластин полегшує транспортування EN 1. 6 temperature settings 120 - 220°C 2. Ceramic
coated movable plates 3. LED temperature indicator 4. Lockable plates for easy carriage
HS1500-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising