Zelmer | ZFP0900S (Prymus Mix 878) | User manual | Zelmer ZFP0900S (Prymus Mix 878) User Manual

Zelmer ZFP0900S (Prymus Mix 878) User Manual
PL
Instrukcja użytkowania
Roboty kuchenne
ZELMER
ZELMER S.A.
35-016 Rzeszów,
ul. Hoffmanowej 19, Polska
www.zelmer.pl
PL
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania ............. 2
Charakterystyka robota kuchennego ........................................................... 3
Dane techniczne .......................................................................................... 3
Typy robotów kuchennych ZELMER i ich wyposażenia .............................. 3
Opis urządzenia .......................................................................................... 3
Typ 877 i 878 – Elementy sterujące napędem ....................................... 4
Typ 880 – Elementy sterujące napędem ................................................ 4
Typ 881 – Elementy sterujące napędem ................................................ 5
Wyposażenie robota kuchennego ............................................................... 5
Zastosowanie wyposażenia ................................................................... 6
Przygotowanie robota do pracy, jego uruchomienie i praca ........................ 6
Typ 877 i 878 – Praca z malakserem ..................................................... 6
Typ 878 – Praca z pojemnikiem miksującym ......................................... 7
Typ 880 i 881 – Praca z malakserem ..................................................... 7
– Praca z nożem malaksera ............................................ 7
– Praca z tarczą trącą ...................................................... 7
Typ 880 i 881 – Praca z mieszaczem ciasta .......................................... 8
Typ 880 – Praca z kubkiem miksującym ................................................ 8
Wskazówki eksploatacyjne .......................................................................... 9
Po zakończeniu pracy ................................................................................. 9
Mycie, czyszczenie i konserwacja ............................................................... 9
Zalecane prędkości i czasy pracy robota z wyposażeniem ....................... 10
Typ 877 i 878 – Malakser – Nóż malaksera .............................................. 10
Typ 877 i 878 – Malakser – Tarcze trące ................................................... 11
Typ 878 – Pojemnik miksujący .................................................................. 12
Typ 880 і 881 – Malakser – Nóż malaksera .............................................. 17
Typ 880 і 881 – Mieszacz ciasta – Mieszak hakowy ................................. 19
Typ 880 і 881 – Mieszacz ciasta – Ubijak drutowy .................................... 19
Typ 880 – Kubek miksujący ....................................................................... 20
Ekologia – Zadbajmy o środowisko ........................................................... 21
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego
użytkowania
– Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać
również w trakcie późniejszego użytkowania.
– Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
– Robot kuchenny podłączaj jedynie do sieci prądu zmiennego 230 V.
– Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
2
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć
się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
– Przed przystąpieniem do pracy sprawdź, czy w pojemniku nie znalazł się
przypadkiem twardy przedmiot (np. łyżka).
– Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy nastawiony bieg nie
przekracza zakresu biegów dopuszczalnych dla wybranego narzędzia
(w robocie typ 880 prędkość dobierana jest automatycznie).
– Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed zbliżeniem do
części będących w ruchu podczas użytkowania.
– Przed myciem wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
– Do popychania produktu stosuj tylko popychacz.
– Do opróżniania pojemnika stosuj łopatkę będącą w wyposażeniu robota.
– Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu, ani zbyt silnym
jego popychaniem.
– Zwracaj uwagę na sygnalizację przegrzania silnika w typie 880.
– Nie zatrzymuj robota poprzez otwarcie pokrywy pojemnika lub obrócenie
pojemnika (hamowanie awaryjne). Powoduje to szybsze zużywanie się
napędu i należy tego unikać.
– Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury powyżej 60°C.
– Nie uruchamiaj kubka miksującego „na sucho” – bez produktu.
– Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z robotem w obecności
dzieci.
– Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez dozoru.
– Po zakończeniu pracy wyłącz robot wyłącznikiem, a wtyczkę przewodu
przyłączeniowego wyjmij z gniazdka sieci.
– Nóż malaksera jest bardzo ostry - przechowuj go zawsze w osłonie.
– Nóż miksujący (Typ 878) jest bardzo ostry – przechowuj go zawsze
w zbiorniku pojemnika.
– Nie zanurzaj napędu robota w wodzie, ani nie myj go pod bieżącą wodą.
– Nie myj kubka miksującego w zmywarce.
– Nie zanurzaj w wodzie korpusu głowicy ubijaka do piany ani mieszaka
hakowego, ani nie myj ich pod bieżącą wodą lub w zmywarce.
– Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci
emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
– Nie myj noży i tarcz bezpośrednio ręką.
– Do mycia metalowych części zwłaszcza ostrych noży i tarcz używaj
miękkiej szczoteczki.
– Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach powodują ciemnienie w/w części. Myj
je ręcznie, z użyciem płynów do naczyń.
– Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub
osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
– Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
– Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem aby upewnić się, że nie
bawią się urządzeniem.
Dane techniczne
Charakterystyka robota kuchennego
Urządzenie nie wymaga uziemienia.
Robot kuchenny ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na www.zelmer.pl.
Robot kuchenny jest wieloczynnościowym urządzeniem przeznaczonym do
użytku w gospodarstwie domowym. Części mające kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane zostały z materiałów dopuszczonych do kontaktu
z żywnością.
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy i ilość przetwarzanego produktu
– patrz: odpowiednie tabele.
Hałas urządzenia: Typ 877: z malakserem
85 dB/A
Typ 878: z malakserem
85 dB/A
Typ 878: z pojemnikiem miksującym
81 dB/A
Typ 880: z mieszaczem ciasta
78 dB/A
Typ 880: z malakserem
80 dB/A
Typ 880: z kubkiem miksującym
85 dB/A
Typ 881: z mieszaczem ciasta
78 dB/A
Typ 881: z malakserem
80 dB/A
Typy robotów kuchennych i ich wyposażenia
Malakser
Typ
877
878
880
881
Model
Tarcza trąca:
Nóż malaksera
877
877.1
878
880.0
881.0
881.2
+
+
+
+
+
+
Grube
plastry
Cienkie
plastry
Grube
wiórka
Cienkie
wiórka
Przecierająca
Do frytek
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
+
+
Pojemnik
miksujący
Mieszacz
ciasta
Kubek
miksujący
Obieraczka
do ziemniaków
O
O
+
-
+
+
O
+
-
O
O
O
O – dodatkowe wyposażenie do nabycia w sklepach
Opis urządzenia
Typ 877 i 878 – posiada:
– zabezpieczenie przed uruchomieniem robota bez lub z niedomkniętą pokrywą,
– układ zatrzymujący natychmiast urządzenie w przypadku próby otworzenia pokrywy lub zdjęcia pojemnika podczas pracy,
– regulację prędkości obrotowej,
– funkcję sterowania „PULS” (PULSE), umożliwiającą kontrolowanie stopnia rozdrobnienia produktu.
3
Elementy sterujące napędem
Pozycje zajmowane przez obrotową głowicę
sterującą oznaczają:
0 – urządzenie wyłączone,
1 – wolne obroty (obrót głowicą w prawo),
2 – szybkie obroty (obrót głowicą w prawo),
P – praca pulsacyjna (obroty jak na biegu 2); urządzenie pracuje tylko wtedy,
gdy głowicę sterującą obrócisz w lewo
i przytrzymasz ręką; po zwolnieniu głowica powraca do pozycji „0” i urządzenie przestaje pracować.
Głowica
sterująca
Napęd
Wyposażenie
Typ 880 posiada:
– zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem napędu w czasie,
gdy urządzenie nie jest gotowe do pracy,
– zabezpieczenie napędu przed uszkodzeniem na skutek przegrzania
– sygnalizacja przegrzania czerwoną lampką,
– zabezpieczenie przed uszkodzeniem w przypadku próby uruchomienia
z zablokowanym narzędziem – następuje wyłączenie robota i sygnalizacja czerwoną lampką; pojawia się symbol
na wyświetlaczu,
– zabezpieczenie w przypadku próby otworzenia pokrywy lub zdjęcia pojemnika podczas pracy – następuje natychmiastowe zatrzymanie robota,
– automatyczny dobór prędkości w zależności od zastosowanego wyposażenia – na wyświetlaczu podana jest informacja o aktualnie nastawionym
biegu,
– funkcję zmiany biegów w górę i dół,
– stabilizację prędkości obrotowej na każdym biegu,
– funkcje sterowania – PULSE, AUTOPULSE, TURBO,
– funkcję tzw. „Miękki Start” zabezpieczającą napęd przed przeciążeniem
w czasie pracy z mieszaczem ciasta.
Elementy sterujące napędem
1. Wyświetlacz – pokazuje „0” po włożeniu wtyczki przewodu do gniazdka.
Gdy urządzenie jest gotowe do pracy, wyświetlacz pokazuje numer wybranego biegu.
2. Lampka sygnalizacyjna – świeci na zielono, gdy urządzenie jest gotowe
do pracy. Kolor czerwony sygnalizuje włączenie urządzenia do sieci oraz
informuje, że nie jest ono gotowe do pracy z powodu:
а. niedokładnego zamocowania pojemnika wyposażenia,
4
Napęd z malakserem
3.
4.
5.
6.
7.
Napęd z pojemnikiem miksującym
b. chwilowego przegrzania napędu (światło czerwone pulsujące),
c. zablokowania narzędzia.
– służy do załączaPrzycisk
nia/wyłączania napędu.
Przyciski SPEED „+” i „–“ służą
do zmiany biegu na wyższy (+) lub
niższy (–). Przytrzymanie któregoś
z tych przycisków powoduje stopniową zmianę biegu w górę lub w dół
w zakresie biegów dostępnych dla
danego rodzaju wyposażenia.
Przycisk PULSE – pozwala na uruchomienie napędu na czas przytrzymania przycisku, co daje możliwość
pracy pulsacyjnej o dowolnym czasie pracy i przerwy.
Przycisk AUTO PULSE – pozwala
użyć funkcji polegającej na okresowym, automatycznym włączaniu się
i wyłączaniu napędu w sposób z góry zaprogramowany przez producenta, z prędkością aktualnie nastawioną (funkcja ta nie dotyczy mieszacza
ciasta).
Przycisk TURBO – pozwala na chwilowe zwiększenie prędkości obrotowej napędu do wartości większej o ok. 20% niż dostępna na najwyższym
biegu dla użytego rodzaju wyposażenia, na czas nie dłuższy niż 25 sek.
Typ 881 posiada:
– zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem napędu w czasie,
gdy urządzenie nie jest gotowe do pracy,
– zabezpieczenie w przypadku próby otworzenia pokrywy lub zdjęcia pojemnika podczas
pracy,
– funkcję zmiany biegów w górę i dół,
– stabilizację prędkości obrotowej na każdym
biegu,
– funkcje sterowania PULSE.
Elementy sterujące napędem
1. Pokrętło służy do zmiany prędkości.
2. Przełącznik 1/0/PULSE – służy do włączania i wyłączania napędu.
Opcja PULSE pozwala na uruchomienie napędu na czas przytrzymania
przełącznika, co daje możliwość pracy pulsacyjnej o dowolnym czasie
pracy i przerwy.
Typ 880.0
Wyposażenie robota kuchennego
Typ 877 oraz typ 878 (z pojemnikiem miksującym)
Typ 881.0
Niedopuszczalna jest zamiana noży między poszczególnymi elementami wyposażenia – malakserem a pojemnikiem miksującym. Może to
być przyczyną uszkodzenia urządzenia!!! Dla wizualnego odróżnienia
obydwu noży, wykonano je w innych kolorach.
5
Typ 881.2
Ubijak drutowy – służy do przygotowywania kremów oraz ubijania piany
z jaj i śmietany.
Popychacz dozownik mieszacza – służy do dozowania produktów sypkich
i zamykania leja wlotowego pokrywy.
Kubek miksujący i pojemnik miksujący – służy do sporządzania potraw
o konsystencji płynnej i półpłynnej, takich jak: zupy krem, sosy, koktajle, itp.
Typ 877, typ 878
Tarcze do plastrów, wiórek i przecierania są wymienne, mają kształt prostokątny, ostrza jednostronne (osobno do cięcia cienkiego, grubego i do przecierania).
Typ 880.0, typ 881.0, typ 881.2
Tarcze do plastrów i do wiórek mają kształt okrągły, ostrza dwustronne (jedna strona cięcie cienkie, druga strona cięcie grube).
Przygotowanie robota kuchennego do pracy, jego
uruchomienie i praca
Zastosowanie wyposażenia
Nóż malaksera (biały) – służy do obróbki mięsa surowego lub gotowanego.
Można nim również mieszać ciasto (patrz tabela w dalszej części instrukcji).
Tarcza do plastrów – służy do cięcia owoców i warzyw na plastry cienkie
i grube.
Tarcza do wiórków – służy do rozdrabniania na wiórki cienkie i grube owoców i warzyw.
Tarcza do frytek – służy do cięcia ziemniaków na frytki.
Tarcza do przecierania – służy do rozdrabniania warzyw i owoców na
miazgę.
Zabierak tarek – służy do mocowania wymiennych tarek.
Nóż miksujący (szary) – służy do sporządzania potraw o konsystencji płynnej lub półpłynnej (patrz tabela w dalszej części instrukcji).
Popychacz dozownik malaksera – służy do popychania produktu rozdrabnianego za pomocą tarcz tnących, dozowania produktów sypkich lub
płynnych oraz zamykania leja wlotowego pokrywy. Mały otwór w dnie popychacza pozwala na równomierne dozowanie płynów (np. oleju podczas
przygotowywania majonezu).
Mieszak hakowy – służy do przygotowywania ciężkich ciast zagniatanych.
6
– Przed pierwszym użyciem umyj części mające kontakt z przetwarzanym
produktem.
– Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci, na twardym, czystym i suchym
podłożu.
– Rozwiń odpowiednią długość przewodu przyłączeniowego, jego nadmiar
można wsunąć do wnętrza korpusu napędu przez otwór znajdujący się
w tylnej ścianie korpusu.
– W zależności od przewidywanego zakresu prac wybierz odpowiednie
wyposażenie.
Typ 877 i 878 – Praca z malakserem
– Ustaw pojemnik na napędzie tak, aby trójkątny
kołnierz w dnie pojemnika osiadł na trójkątnym
występie napędu.
W zależności od potrzeb:
● Zdejmij osłonę noża, włóż nóż malaksera (biały)
do pojemnika oraz umieść produkty w pojemniku.
■ Na zabieraku zamocuj
wybraną tarkę.
■ Załóż tarkę na trzpień,
zaczepy wsuń pod
krawędź zabieraka i dociśnij aż do zatrzaśnięcia zaczepu.
Typ 878 – Praca z pojemnikiem
miksującym
– Ustaw pojemnik miksujący na napędzie
tak, aby trójkątny kołnierz w dnie zbiornika osiadł na trójkątnym występie napędu.
– Włóż nóż miksujący (szary) do zbiornika.
– Włóż produkty do zbiornika.
– Załóż pokrywę. Zaczep pokrywy umieść w otworze
rękojeści zbiornika i ruchem zawiasowym opuść
pokrywę na zbiornik.
– Dociśnij do oporu pokrywę w miejscu oznakowanym, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Występ pokrywy powinien znaleźć się w gnieździe korpusu.
– Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do
gniazdka sieci.
– Obróć głowicę sterującą i ustaw ją na
odpowiednią prędkość pracy urządzenia (patrz tabela w dalszej części instrukcji).
Podczas pracy popychacz powinien znajdować się w leju malaksera lub pojemnika
miksującego.
Zapobiega to rozpryskiwaniu i rozchlapywaniu produktów.
W przypadku, gdy pojawią się inne znaki, wyjmij wtyczkę przewodu z gniazdka i włóż ja ponownie (nawet 3-krotnie), aż pojawi się cyfra „0”. Jeżeli po
wykonaniu tych czynności nadal nie pojawi się cyfra „0” oddaj urządzenie
do serwisu.
– W typie 880 jeśli w czasie pracy konieczny jest inny bieg niż wstępnie
nastawiony, naciskaj przycisk „+” lub „–“ aż do pojawienia się na wyświetlaczu numeru wymaganego biegu.
Biegi można zmieniać w czasie pracy.
Typ 880 i 881 – Praca z malakserem
– Załóż pojemnik malaksera na zaczepy mocujące napędu tak, by znak
na pojemniku znalazł się naprzeciw znaku ▲ na korpusie i obróć
go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do zatrzaśnięcia zaczepów (pozycja
).
Praca z nożem malaksera
– Postaw nóż z osłoną na twardej
powierzchni (postaw na osłonie).
– Naciśnij nóż i ruchem do góry zdejmij osłonę.
– Umieść nóż w pojemniku tak, by
połączył się z wałkiem napędu.
– Umieść we wnętrzu pojemnika
produkty przeznaczone do obróbki
wg wybranego przepisu.
– Załóż pokrywę na zaczepy mocujące pojemnika
na pokrywie znalazł się naprzetak, by znak
ciw znaku ▲ na pojemniku i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
).
aż do zatrzaśnięcia zaczepów (pozycja
Typ 880 – Kiedy pokrywa zostanie prawidłowo zamocowana, lampka sygnalizacyjna zmieni barwę
na zieloną – jest to sygnał o gotowości robota do
pracy. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra „6” określająca wstępnie nastawiony bieg.
– Włóż popychacz do leja pokrywy.
Typ 880 i 881
– Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci.
– W typie 880 zaświeci się czerwona lampka sygnalizacyjna. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra „0”.
(Typ 880) lub przełącznikiem w po– Włącz urządzenie przyciskiem
zycję „1” (Typ 881). Robot może być włączony również przełącznikiem
w pozycję „PULSE” (Typ 881) lub przyciskiem „PULSE” lub „AUTO
PULSE” (Typ 880).
■ Trzymając za środkowy trzpień umieść zabierak z tarką w pojemniku.
– Załóż pokrywę. Zaczep pokrywy umieść w otworze kołnierza pojemnika
i ruchem zawiasowym opuść pokrywę na pojemnik.
– Dociśnij do oporu pokrywę w miejscu oznakowanym, aż do usłyszenia
charakterystycznego kliknięcia. Występ pokrywy powinien znaleźć się
w gnieździe korpusu.
7
Praca z tarczą trącą
– Załóż wybraną tarczę tnącą na zaczepy zabieraka tarcz
tak, by ostrza przewidziane do pracy znalazły się na górze i obróć zabierak w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara aż do oporu.
– Umieść narzędzie w pojemniku tak, by połączyło się
z wałkiem napędu.
– Załóż pokrywę na zaczepy mocujące pojemnika tak, by znak
na pokrywie znalazł się naprzeciw znaku ▲ na pojemniku i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do zatrzaśnięcia zaczepów (pozycja
).
(Typ 880) lub przełącznikiem w po– Włącz urządzenie przyciskiem
zycję „1” (Typ 881). Robot może być włączony również przełącznikiem
w pozycję „PULSE” (Typ 881) lub przyciskiem „PULSE” lub „AUTO
PULSE” (Typ 880).
Lej pokrywy służy do dodawania składników stałych i płynnych do pojemnika. Podzielony jest na dwie części o różnej wielkości, szeroka dla produktów
większych, wąska dla produktów mniejszych. Obrabiane produkty podawaj
stopniowo, przesuwając je w leju powoli i ze stałym naciskiem za pomocą
popychacza.
Typ 880 і 881 – Praca z mieszaczem ciasta
– Załóż pojemnik mieszacza na zaczepy mocujące
napędu tak, by znak
na pojemniku znalazł się
naprzeciw znaku ▲ na korpusie i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
aż do zatrzaśnięcia zaczepów (pozycja
).
– Załóż uszczelkę na końcówkę leja centralnego
zbiornika i obróć zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
– Wybrane narzędzie robocze zamontuj na wałku
napędu. W przypadku użycia ubijaka drutowego,
najpierw zamocuj (do zatrzaśnięcia) ubijak drutowy na wałku głowicy ubijaka.
– Umieść we wnętrzu pojemnika produkty przeznaczone do obróbki wg wybranego przepisu.
– Załóż pokrywę na zaczepy mocujące pojemnika
tak, by znak
na pokrywie znalazł się naprzeciw znaku ▲ na pojemniku i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż
do zatrzaśnięcia zaczepów (pozycja
).
8
Typ 880
Kiedy pokrywa zostanie prawidłowo zamocowana, lampka sygnalizacyjna
zmieni barwę na zieloną – jest to sygnał o gotowości robota do pracy. Na
wyświetlaczu pojawi się cyfra „1” określająca wstępnie nastawiony bieg.
– Włóż popychacz do leja pokrywy.
– Włącz urządzenie przyciskiem
lub przyciskiem „PULSE”.
Początkowe obroty urządzenia są wolne, zwiększają się w czasie pracy, aż do uzyskania nastawionej prędkości – tzw. „Miękki start”.
Przy zbyt dużym obciążeniu mieszacza ciasta, elektroniczny system
.
wyłączy urządzenie, a na wyświetlaczu pojawi się symbol
W tym przypadku:
a po całkowitym zatrzymaniu urzą– Wyłącz urządzenie przyciskiem
dzenia otwórz pokrywę i ujmij z pojemnika nadmiar produktów.
lub przyciskiem „PULSE”.
– Włącz ponownie urządzenie przyciskiem
– Ujęte poprzednio produkty dodawaj stopniowo.
Typ 881
– Włóż popychacz do leja pokrywy.
– Włącz urządzenie przełącznikiem w pozycję „1” lub w położenie „PULSE”.
Nie używaj ubijaka do przygotowywania gęstych mas ucieranych (np. niektórych ciast piernikowych) – grozi to uszkodzeniem głowicy ubijaka.
Używając mieszaka hakowego pamiętaj o założeniu uszczelki na lej
miski. Jej brak może doprowadzić do przedostawania się ciasta na wałki napędowe.
Typ 880 – Praca z kubkiem miksującym
– Załóż pojemnik kubka miksującego na zaczepy mocujące napędu tak,
na pojemniku znalazł się naprzeciw znaku ▲ na korpusie
by znak
i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do
zatrzaśnięcia zaczepów (pozycja
).
– Umieść we wnętrzu pojemnika produkty przeznaczone do obróbki wg
wybranego przepisu.
– Upewnij się, czy w rowku przy obrzeżu pokrywy znajduje się prawidłowo
założona uszczelka.
Dwa prostokątne występy uszczelki służą do wyjmowania jej z pokrywy.
– Załóż pokrywę kubka miksującego na zaczepy mocujące pojemnika tak,
by znak
na pokrywie znalazł się naprzeciw znaku ▲ na pojemniku
i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do
zatrzaśnięcia zaczepów (pozycja
).
Kiedy pokrywa zostanie prawidłowo zamocowana,
lampka sygnalizacyjna zmieni barwę na zieloną – jest
to sygnał o gotowości robota do pracy. Na wyświetlaczu pojawi się liczba „10” określająca wstępnie nastawiony bieg.
– Wciśnij kubek – dozownik w otwór pokrywy.
. Robot może
– Włącz urządzenie przyciskiem
być włączony również przyciskiem „PULSE” lub
przyciskiem „AUTO PULSE”.
Wskazówki eksploatacyjne
– Robot kuchenny rozdrabnia produkty bardzo szybko. Włączaj go na krótki czas pracy. W ten sposób
produkty nie będą nadmiernie rozdrobnione.
– Nożem malaksera nie rozdrabniaj zbyt dużych kawałków. Przed włożeniem do pojemnika podziel produkt na kostki wielkości ok. 3 cm.
– Przy rozdrabnianiu: sera, masła, margaryny nie dopuszczaj do zbyt długiej pracy robota. Rozdrabniane produkty mogą się rozgrzać i rozpuścić.
– Jeżeli produkty przyklejają się do noża lub wewnętrznych ścianek pojemnika wyłącz urządzenie, zdejmij pokrywę i zgarnij produkty z noża
i ścianek pojemnika (najlepiej wykonaj to łopatką).
– Rozdrabnianie twardych produktów takich, jak: ziarna kawy, gałka muszkatołowa, kostki lodu, itp., może mieć wpływ na stan ostrza noża.
Tarcze do plastrów
1. Aby uzyskać plastry jednolite i okrągłe, grubsze warzywa wkładaj do
większego leja, natomiast cienkie - pojedynczo do mniejszego lub po kilka sztuk do większego.
2. Regularne plastry bez ścinków uzyskasz wtedy, gdy podczas napełniania
leja urządzenie jest wyłączone. Można w tym celu wykorzystać funkcję
„PULSE”.
3. Warzywa miękkie i soczyste krój przy mniejszej prędkości, natomiast
twarde – przy większej.
Do całkowitego zapełnienia pojemnika można jednorazowo pokroić 0,8 –
1 kg owoców lub warzyw.
Tarcze do wiórków
1. Lej możesz napełniać produktami przy pracującym urządzeniu.
2. Przy rozdrabnianiu produktów możesz korzystać ze wszystkich biegów,
przy czym do miękkich owoców i warzyw stosuj biegi niskie, do twardszych – wyższe.
Do całkowitego zapełnienia pojemnika można jednorazowo pokroić 0,8 –
1 kg owoców lub warzyw.
Tarcza do przecierania
1. Lej można napełniać produktami przy pracującym urządzeniu.
2. Po przetarciu ok. 0,5 kg produktów zatrzymaj urządzenie i zbierz miazgę
zgromadzoną na pokrywie.
Tarcza do frytek
1. Lej napełniaj produktami przy wyłączonym urządzeniu.
2. Uruchamiaj przy użyciu funkcji „PULSE”.
Do całkowitego zapełnienia pojemnika można jednorazowo pokroić 1 kg
ziemniaków.
Po zakończeniu pracy
– Wyłącz robot przyciskiem
(Typ 880) lub ustaw przełącznik w pozycję
„0” (Typ 881, Typ 877, Typ 878) i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci.
– Po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia otwórz pokrywę.
– Wyjmij używane narzędzie i opróżnij pojemnik lub zbiornik.
Mycie, czyszczenie i konserwacja robota kuchennego
– Po każdorazowym użyciu robota dokładnie umyj części wyposażenia
mające kontakt z przetwarzanym produktem w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, aby nie dopuścić do zaschnięcia resztek.
Wyposażenie można również myć w zmywarce do naczyń w temperaturze max 60°C z wyjątkiem: głowicy ubijaka, mieszaka hakowego, kubka
miksującego i innych części metalowych.
– Miksowanie ciepłej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń ułatwia mycie kubka miksującego.
– Korpus napędu robota przetrzyj wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do
mycia naczyń.
– Zabrudzenia w szczelinach lub narożach usuń szczoteczką do mycia butelek lub szczoteczką do zębów.
– Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
– Nóż malaksera przechowuj zawsze w osłonie a nóż miksujący (Typ 878)
w zbiorniku pojemnika.
9
Zalecane prędkości i czasy pracy robota z wyposażeniem
Podane czasy pracy są orientacyjne. Rzeczywisty czas pracy, zależy od jakości i ilości użytych produktów oraz od żądanego stopnia wymieszania lub rozdrobnienia.
Typ 877 i 878 – Malakser – Nóż malaksera
Produkt
Maks. ilość
Ciasto
drożdżowe*
500 g mąki,
150 g cukru,
125 g masła,
250 ml mleka
30 g drożdży, 3 jaja
Ciasto
ucierane
250 g mąki,
250 g cukru,
250 g masła,
6 jaj
Ciasto
kruche
Bieg
Czas pracy
Wymieszać drożdże z ciepłym mlekiem, 1 łyżkę cukru i 1 łyżkę mąki;
odczekać aż wyrośnie; dodać mąkę, jaja, tłuszcz i wyrabiać; odczekać ok.
30 min. aż ciasto wyrośnie. Piec 40 min. w temp. ok. 160°C.
2
60 s
Wszystkie składniki umieścić w pojemniku i wymieszać.
2
30 s
500 g mąki,
100 g cukru,
250 g masła, 4 żółtka
W pojemniku umieścić mąkę i pokrojone w kostkę masło. Wyrabiać ok. 30 s
do uformowania się drobnych okruchów. Dodać cukier i żółtka. Mieszać do
połączenia się składników.
2
30 – 45 s
Ciasto
biszkoptowe
4 jaja, 200 g mąki,
200 g cukru,
Ubić pianę z białek, dodać cukier, potem żółtka. Dodać mąkę i wymieszać.
2/1
3 min.
+15 s
Ciasto
naleśnikowe
350 g mąki,
500 ml mleka, 3 jaja
Wszystkie składniki umieścić w pojemniku i wymieszać.
2
30 s
Majonez
500 ml oleju, 2 jaja,
15 g octu,
2 łyżki musztardy
Jaja, musztardę, ocet i ok. 100 ml oleju umieścić w pojemniku. Mieszać
i dozować pozostałą część oleju (przez dziurkę w popychaczu).
2
3 min. (czas
dozowania
oleju)
Masa
maślana
400 g masła,
200 g cukru pudru,
2 żółtka
Wszystkie składniki umieścić w pojemniku i wymieszać.
1
3 min.
Mięso
500 g
Mięso pokroić na kawałki wielkości ok. 3 cm. Umieścić w pojemniku i siekać.
2
30 s
750 g
Uduszone w jarzynach i wystudzone mięso pokroić na kawałki ok. 3 cm.
Dodać namoczoną bułkę, jaja, przyprawy i rozdrobnić.
2
60 s
Pasztet
Przygotowanie
* Drożdżowe ciasto
Uwaga: Ciasto uzyskane wg powyższej receptury jest bardzo rzadkie, nie jest uformowane w kulę, nie odstaje od ręki ani ścianek pojemnika. Ciasto nie
przypomina konsystencją typowego ciasta drożdżowego, nie daje się formować, wałkować. Przygotowując placek drożdżowy wg powyższej receptury, po
wymieszaniu składników (wyrobieniu ciasta) należy przełożyć ciasto od razu do przygotowanej formy. Po upieczeniu uzyskuje się smaczną, pulchną, dobrze
wyrośniętą, słodką bułkę drożdżową.
10
Typ 877 i 878 – Malakser – Nóż malaksera
Produkt
Maks. ilość
Zupa – krem
500 ml wywaru,
150 g warzyw,
200 g mięsa
Zioła
2 pęczki (ok. 70 g)
Orzechy
500 g
Masło ziołowe
40 g masła,
1 pęczek zieleniny
Pasta do
chleba
500 g sera białego,
250 g ryby wędzonej
Czekolada
200 g
Przygotowanie
Bieg
Czas pracy
Ugotowane warzywa, mięso i ok. 1 szklanki wywaru umieścić w pojemniku
i rozdrabniać do czasu uzyskania właściwej konsystencji. Dodać pozostałą
część wywaru i krótko zamieszać.
2
1 – 2 min.
(zależy od
mięsa)
Umyte i wysuszone zioła umieścić w pojemniku.
2
90 s
Umieścić w pojemniku i siekać.
2
25 s
Umytą i wysuszoną zieleninę umieścić w pojemniku i siekać ok. 60 s. Dodać
masło i wyrobić.
2
60 s + 60 s
Składniki umieścić w pojemniku i wymieszać.
2
60 s
Czekoladę podzielić na kawałki wielkości ok. 3 cm. Umieścić w pojemniku
i rozdrobnić.
2
30 – 40 s
Typ 877 і 878 – Malakser – Tarcze trące
Produkt
Ogórki, pory,
marchew, itp.
Ziemniaki, selery,
itp.
Ser żółty
Marchew, buraki,
seler, jabłka itp.
Wyposażenie
Tarcza do
plastrów
Tarcza do
wiórek
Max.
ilość
Przygotowanie
Bieg
Czas
pracy
750 g
Pojedyncze sztuki umieścić w wąskim leju lub kilka sztuk w szerokim
leju. Lekko dociskać popychaczem i szatkować.
1 lub 2
-
750 g
Warzywa pokroić na kawałki mieszczące się w leju. Włożyć warzywa
do leja, lekko dociskać popychaczem i ścierać.
1 lub 2
-
750 g
Ser pokroić na kawałki mieszczące się w leju. Włożyć do leja, lekko
dociskać popychaczem i ścierać.
2
-
500 g
Warzywa pokroić na kawałki mieszczące się w leju. Napełnić lej
warzywami, lekko dociskać popychaczem i szatkować.
1 lub 2
-
2
-
1
-
Ziemniaki,
gotowane buraki,
marchew
Tarcza do
przecierania
750 g
Ziemniaki
Tarcza do
frytek
750 g
Warzywa pokroić na kawałki mieszczące się w leju. Napełnić lej
warzywami, lekko dociskać popychaczem i szatkować.
11
Typ 878 – Pojemnik miksujący
Produkt
Maks. ilość
Przygotowanie
Zupa krem
z cukini
1,25 kg cukini,
2 duże pory (białe
części), 60 g masła,
4 obrane ząbki czosnku,
80 ml śmietanki,
sól, pieprz,
ok.1 l bulionu
– Zetrzeć cukinię na tarce o dużych oczkach (polecamy malakser z tarczą
do wiórek).
– Pokroić pory na cienkie plasterki.
– Roztopić masło w garnku i dusić pory ok. 3 min, aż zmiękną.
– Dodać czosnek i cukinię i dusić ok. 5 min.
– Dodać szklankę bulionu i dusić ok. 20 min.
– Odstawić zupę, żeby ostygła.
– Zmiksować.
– Dodać resztę bulionu, śmietankę, przyprawić solą i pieprzem i podgrzać.
– Podawać z chlebem lub grzankami.
Zupa krem
Gazpacho
300 g gotowanych
warzyw,
100 g gotowanego
mięsa,
500 ml wywaru
1 puszka krojonych
pomidorów,
1 papryka czerwona,
1 papryka zielona,
1 ogórek, 1 cebula,
2 ząbki czosnku,
200 g białej bułki bez
skórki,
2 łyżki octu winnego,
4 łyżki oliwy,
sól, pieprz,
kostki lodu
– Wszystkie składniki umieścić w zbiorniku i miksować.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12
Cebulę obrać, opłukać i pokroić na kawałki (w kostkę).
Papryki umyć, oczyścić z nasion i ¾ każdej pokroić na kawałki.
Bułkę namoczyć w szklance zimnej wody.
Czosnek obrać i pokroić na drobniejsze kawałki.
Ogórek obrać i usunąć pestki.
Ogórek, pozostałe kawałki papryki pokroić w drobną kostkę, przełożyć
do miseczki i wstawić do lodówki.
Pomidory, cebulę, czosnek i ¾ każdej papryki zmiksować z octem, oliwą
i namoczoną bułką (razem z wodą).
Po zmiksowaniu przetrzeć przez sito, szczelnie nakryć i wstawić do
lodówki na co najmniej 2 godziny. Nie solić.
Przed podaniem doprawić solą i pieprzem.
Gazpacho powinno być bardzo zimne – można dodać kostki lodu lub
pokruszony w pojemniku lód.
Na talerzach położyć pokrojone w kostkę papryki i ogórek i wlać
gazpacho.
Bieg
Czas pracy
2
30 s
2
ok. 120 s
2
60 s
Typ 878 – Pojemnik miksujący
Produkt
Maks. ilość
Przygotowanie
Bieg
Czas pracy
Ciasto
naleśnikowe
500 ml mleka,
350 g mąki,
3 jaja
Wszystkie składniki umieścić w zbiorniku i miksować; po ok. 15 s przerwać
i zgarnąć mąkę ze ścianek zbiornika.
2
30 s
2
60 s
2
60 s
Chłodnik
jabłkowoselerowy
Zupa krem
z ryby
2 małe cebule,
1 średni seler,
3 zielone jabłka,
4 łyżki margaryny do
smażenia,
2 kostki bulionowe,
½ gałki muszkatołowej,
sól, pieprz
– Cebulę obrać, pokroić na kawałki i zeszklić na margarynie.
– Rozpuścić kostki rosołowe w 1 l wody.
– Obrać i umyć seler i zetrzeć na tarce o grubych oczkach (polecamy
malakser z tarczą do wiórek).
– Jabłka umyć, obrać, usunąć gniazda nasienne i rozdrobnić (można j. w.).
– Wrzucić jabłka i seler do zeszklonej cebuli i smażyć przez kilka minut.
– Dodać startą gałkę muszkatołową, wlać ½ bulionu i gotować ok. 20
minut.
– Zmiksować wszystko, dodać sól i pieprz do smaku.
– Po zmiksowaniu przetrzeć przez sito, jeśli zupa jest zbyt gęsta dodać
resztę bulionu i ewentualnie wodę.
– Jeszcze raz zagotować i wystudzić.
– Podawać na zimno.
4 płaty wędzonej ryby
(np. pstrąg, makrela),
1 szklanka śmietany,
1 cebula,
3 szklanki bulionu,
2 żółtka, 1 łyżka masła,
sok z jednej cytryny,
sól, pieprz
–
–
–
–
Cebulę zeszklić na maśle.
Rybę zmiksować ze śmietaną, żółtkami i przyprawami.
Wlać do garnka, dodać bulion i zagotować.
Podawać posypany koperkiem.
Sosy zimne (dipy) – do mięs zimnych lub grilowanych czy z founde, do warzyw (pokrojonych w słupki lub zapiekanych).
Jabłkowy
z curry
3 jabłka, 1 pudełko serka
homogenizowanego,
1 łyżka curry,
1 łyżeczka cukru, sól
– Jabłka umyć, obrać, usunąć gniazda nasienne, pokroić na ćwiartki
i miksować.
– Dodać pozostałe składniki i miksować (do uzyskania gładkiej masy).
– Podawać do mięs zimnych lub grilowanych czy z founde, do warzyw
(pokrojonych w słupki lub zapiekanych).
2
2
15 s
30 – 45 s
13
Typ 878 – Pojemnik miksujący
14
Produkt
Maks. ilość
Przygotowanie
Brokułowy
30 dkg brokułów,
szklanka majonezu,
2 – 3 ząbki czosnku,
sól, pieprz
– Brokuły wypłukać, ugotować do miękkości i osączyć na sitku.
– Brokuły, czosnek i połowę majonezu umieścić w zbiorniku i zmiksować.
– Dodać pozostały majonez, sól i pieprz i ponownie miksować przez kilka
sekund (5 s).
Pomidorowy
1 puszka krojonych,
pomidorów,
½ szklanki majonezu,
po 1 łyżce
sproszkowanej ostrej
i słodkiej papryki,
sól i pieprz
– Pomidory odcedzić i zmiksować.
– Dodać majonez i przyprawy i ponownie miksować.
Ogórkowy
(np. do
smażonych
kalafiorów)
1 długi ogórek,
2 łyżki grubej soli,
½ szklanki czarnych
oliwek,
45 g filetów anchois,
sok z ½ cytryny,
1 mała czerwona
papryka,
2 łyżki świeżej bazylii
Tapenada
(pasta do
maczania
chleba)
180 g filetów anchois,
360 g czarnych oliwek
bez pestek,
3 łyżki kaparów,
¾ łyżki oliwy z oliwek,
sok z ½ cytryny,
4 ząbki czosnku, pieprz
–
–
–
–
Ogórek obrać, przekroić na pół, wyjąć nasiona i posypać solą.
Po 5 min. ogórek opłukać wodą i osuszyć.
Paprykę opłukać, wypestkować i pokroić na mniejsze kawałki.
Wszystkie składniki umieścić w zbiorniku i miksować do uzyskania
jednolitej masy.
– Opłukać anchois pod wodą, żeby nie były słone.
– Anchois, oliwki, kapary, czosnek umieścić w zbiorniku i zmiksować przez
15 s.
– Zgarnąć odrzucone na ściankę pojemnika większe kawałki i ponownie
miksować dolewając przez dozownik oliwę.
– Po wrobieniu porcji oliwy dodać sok z cytryny i pieprz i ponownie przez
chwilę miksować.
Bieg
Czas pracy
2
60 s
2
2
30 s
15 s
2
2 min.
2
ok. 2 min.
Typ 878 – Pojemnik miksujący
Produkt
Maks. ilość
Orzechowy
z wiśniami
12 dag łuskanych
orzechów włoskich,
2 szklanki mleka,
1 łyżka cukru, 1 płaska
łyżeczka cynamonu,
1 łyżka żelatyny,
3 łyżki podduszonych,
wypestkowanych wiśni
Mus z kaszki
manny
½ l wody,
4 czubate łyżki kaszy
manny,
30 g mrożonych
truskawek lub malin,
4 łyżki cukru
Przygotowanie
Bieg
Czas pracy
2
2
2
30 s
15 s
15 s
2
2
30 s
30 s
2
2
30 s
30 s
Desery
Kremiki
kawowe
500 g białego sera,
8 łyżek cukru pudru,
8 łyżeczek kawy
rozpuszczalnej,
450 ml śmietany
kremówki,
80 g czarnej czekolady,
50 g masła
– Namoczyć żelatynę w niewielkiej ilości zimnej wody, włożyć do
większego naczynia z wrzącą wodą, aby się rozpuściła.
– Orzechy włożyć do zbiornika i miksować.
– Dodać cukier, mleko, cynamon i miksować.
– Na końcu dodać rozpuszczoną żelatynę i jeszcze miksować.
– Przelać do pucharków i odstawić do stężenia.
– Podawać obłożone wiśniami.
–
–
–
–
–
Ugotować kaszkę manną na wodzie.
Owoce i cukier umieścić w zbiorniku i miksować.
Przez dozownik wlewać kaszkę ciągle mieszając.
Przelać do miseczek i pozostawić do zastygnięcia.
Podawać z łyżką bitej śmietany, polany sokiem.
– Przygotować 6 filiżanek, każdą wyłożyć kwadratowym kawałkiem gazy,
tak aby brzegi gazy wystawały na zewnątrz.
– Ser, cukier i kawę umieścić w zbiorniku i miksować.
– Śmietanę wlewać przez dozownik, cały czas miksując.
– Filiżanki napełnić kremem (po napełnieniu każdą z nich stuknąć
kilka razy o blat, żeby masa dobrze się rozłożyła i żeby usunąć bańki
powietrza).
– Wstawić do zamrażalnika na ok. 1,5 h.
– Przed podaniem wyjąć kremiki na talerzyki deserowe, przewracając
każdą filiżankę do góry dnem.
– W rondelku rozpuścić czekoladę z 4 łyżkami wody i masłem.
– Dekoracyjnie polać kremiki sosem czekoladowym.
15
Typ 878 – Pojemnik miksujący
16
Produkt
Maks. ilość
Przygotowanie
Bieg
Czas pracy
30 – 45 s
2
30 – 45 s
Owoce
z musem
pistacjowym
– Żółtka, cukier, mąkę, pistacje i ½ mleka dokładnie zmiksować.
– Jeżeli nie mamy gotowej mączki pistacjowej to najpierw umieścić
w zbiorniku orzeszki pistacjowe i miksować je.(nie uzyskamy co prawda
mączki ale równomiernie i drobno posiekane orzeszki – bardzo nadają
się do przygotowania tego deseru).
– Drugą część mleka zagotować i gorące wlać do zbiornika (przez
dozownik), ciągle mieszając.
– Przelać miksturę do garnka i zagotować, mieszając dokładnie aż masa
zgęstnieje.
– Odstawić, żeby masa ostygła a następnie wstawić pod przykryciem do
lodówki.
– Przygotować owoce: z grejpfruta odkroić skórkę razem z błoną i wykroić
cząstki miąższu, banany i kiwi obrać i pokroić na kawałki, truskawki
odszypułkować, duże przeciąć na pół, z owoców pestkowych usunąć
pestki.
– Wymieszać owoce z cukrem waniliowym i ewentualnie rumem i odstawić
do lodówki na 2–3 godziny (przykryte folią).
– Owoce rozłożyć w miseczkach.
– Ubić w pojemniku śmietanę kremówkę – miksować.
– Wymieszać delikatnie śmietanę z musem pistacjowym i nakładać krem
na owoce.
2
Mus:
2 łyżki cukru,
3 żółtka,
2 łyżki mąki,
400 ml mleka,
60 g pistacji zmielonych
na proszek,
350 ml śmietany
kremówki
Owoce – mieszanka, np:
2 różowe grejpfruty,
4 kiwi,
2 banany,
100 g truskawek,
200 g wiśni (bez pestek)
lub inne (mango,
ananasy),
2 cukry waniliowe,
ewentualnie 2 łyżki rumu
2
45 – 60 s
Mrożona
babka
z twarożku
3 pudełka twarożku
homogenizowanego,
1 szklanka cukru pudru,
cukier waniliowy,
4 białka, garść
orzechów,
garść rodzynek,
10 dag wiśni
wypestkowanych,
mała paczka biszkoptów,
2 łyżki żelatyny
– Namoczyć żelatynę w niewielkiej ilości zimnej wody, włożyć do
większego naczynia z wrzącą wodą, aby się rozpuściła.
– W zbiorniku umieścić ser, cukier, orzechy i miksować.
– Dodać rozpuszczoną żelatynę, rodzynki i owoce i miksować.
– Przełożyć do miski i wymieszać z pianą z białek (pianę można ubić
w pojemniku, po opłukaniu go po masie).
– Przełożyć do formy babkowej z kominkiem spłukanej zimną wodą
i stawić do lodówki do stężenia.
– Przed podaniem zanurzyć formę na kilka sekund we wrzącej wodzie,
wyłożyć na talerz i przybrać biszkoptami.
2
2
cca 30 s
cca 10 s
Koktajl
400 g truskawek,
600 g kefiru,
2 łyżki cukru-pudru.
2
60 s
Wszystkie produkty umieścić w zbiorniku i miksować.
Typ 878 – Pojemnik miksujący
Produkt
Maks. ilość
Owocowy
koktajl mleczny
100 g bananów lub
innych owoców,
200 ml świeżego mleka,
50 g lodów waniliowych,
cukier puder do smaku
Przygotowanie
– Obrać banany i pokroić na kilka mniejszych kawałków.
– Wszystkie produkty umieścić w zbiorniku i miksować.
Bieg
Czas pracy
2
30 – 60 s
Typ 880 i 881 – Malakser – Nóż malaksera
Przygotowanie
Rodzaj pracy
Bieg
Czas
pracy
Ciągła
10 – 12
30 – 45 s
Ciągła
10 – 12
60 – 90 s
PULSE
6–9
25 – 30
razy
PULSE
12
25 – 30
razy
Ciągła
12
do 30 s
Ciągła
12
30 s
do 45 s
Produkt
Maks. ilość
Mięso (chude)
750 g
Pokroić na 2 – 3 cm kawałki.
Żółty ser
500 g
Pokroić na 2 – 3 cm kawałki.
Gotowane jajka
10 szt.
Całe jaja umieścić w pojemniku.
AUTOPULSE
Cebula
750 g
Pokroić na ćwiartki.
AUTOPULSE
Pokroić na ok. 3 cm kawałki.
Umyć, osuszyć, oberwać łodyżki.
Typ 880
Typ 881
Marchew
1000 g
Natka pietruszki
4 pęczki
Czekolada
400 g (4 tabliczki po 100 g)
Tabliczki czekolady połamać na kawałki.
Ciągła
12
Orzechy
1000 g
Usunąć twarde łuski.
Ciągła
12
do 60 s
Migdały
1000 g
Można przed rozdrobnieniem zdjąć skórkę.
Ciągła
12
do 60 s
Miksowane
napoje
1 litr (¾ litra płynu + owoce)
Sos tatarski
600 ml majonezu,
170 g pieczarek,
170 g korniszonów,
2 ugotowane jajka
Majonez
1,5 litra = (1 litr oleju
+ 4 jajka + sok z cytryny)
– Zmiksować owoce.
– Dodać płyn (mleko, kefir itp.).
AUTOPULSE
Ciągła
PULSE
Ciągła
10 – 12
12
do 30
razy
60 s
Wszystkie produkty umieścić w pojemniku.
AUTOPULSE
PULSE
12
5 razy
PULSE
ok. 15 s
10 – 12
30 s do
wyczerpania
oleju
+ 30 s
– Jaja i olej o temperaturze.pokojowej ubijać
z sokiem z cytryny.
– Dodawać olej (wlewać do mniejszej komory
popychacza, posiadającej w dnie otworek).
– Mieszanie końcowe.
Ciągła
17
Typ 880 i 881 – Malakser – Nóż malaksera
Produkt
Maks. ilość
Zupa jarzynowa
45 dkg ugotowanych warzyw, 15 dkg chudego mięsa,
3 szklanki wywaru
Ciasto
naleśnikowe
1,5 szklanki mleka,
1,5 szklanki wody,
3 szklanki mąki, 3 jajka
18
Przygotowanie
Rodzaj pracy
Typ 880
Typ 881
Bieg
Czas
pracy
– Rozdrobnić warzywa i mięso.
– Stopniowo dodawać wywar i mieszać.
Ciągła
Ciągła
8 – 10
8 – 10
30 – 45 s
30 – 45 s
Wszystkie produkty umieścić w pojemniku.
Ciągła
8 – 12
30 – 45 s
Ciągła
10
ok. 1 min.
10
6
4–6
ok. 2 min.
ok. 1 min.
2 min.
6
6
2
4 min
1 min
ok. 2 min
Sernik
1 kg sera
– Utrzeć masło (margarynę) z cukrem i żółtkami.
– Przez lej dodawać stopniowo ser pokrojony na
małe kawałki.
– Ucierać masę serową.
– Mieszaczem ciasta ubić pianę z białek.
– Połączyć masę serową z pianą i pozostałymi
składnikami i delikatnie wymieszać łyżką.
Ciasto
ucierane
3 szklanki mąki (ok. 450 g),
3 niepełne szklanki cukru
pudru (ok. 400 g),
400 g masła, 9 jaj,
1 łyżeczka proszku do
pieczenia
– Utrzeć masło (o temperaturze pokojowej) z cukrem i żółtkami.
– W misce mieszacza ciasta ubić pianę z białek.
– Wsypać mąkę, proszek i wymieszać.
– Ciasto przelać do dwóch keksówek.
– Piec 45 min. w temp. ok. 180°C.
Ciasto
drożdżowe*
500 g mąki, 150 g cukru,
125 g masła, 250 ml mleka,
30 g drożdży, 3 jaja
Wymieszać drożdże z ciepłym mlekiem, 1 łyżkę
cukru i 1 łyżkę mąki; odczekać aż wyrośnie;
dodać mąkę, jaja, tłuszcz i wyrabiać; odczekać ok.
30 min. aż ciasto wyrośnie. Piec 40 min. w temp.
ok. 160°C.
Ciągła
12
2 min.
Ciasto
pierogowe
500 g mąki, 1–2 jaja,
200 ml wody, 2 łyżki oleju
Wszystkie składniki umieścić w pojemniku malaksera i mieszać.
Ciągła
6
60 s
Farsz mięsny
500 g wołowiny ugotowanej
w wywarze jarzynowym,
2 ugotowane jajka
1 pokrojona w kostkę
i usmażona cebulka
sól, pieprz
– Ugotować mięso, pokroić w kostkę (ok. 3 cm).
– Jajka podzielić na ćwiartki.
– Wszystkie składniki umieścić w pojemniku malaksera i mieszać (jeżeli masa jest zbyt sucha
dolać wywar i zamieszać).
Ciągła
Ciągła
12
12
30 – 45 s
5s
Ciągła
Ciągła
Ciągła
Ciągła
Ciągła
Ciągła
Typ 880 і 881 – Mieszacz ciasta – Mieszak hakowy
Produkt
Maks. ilość
Przygotowanie
Rodzaj pracy
Typ 880
Typ 881
Bieg
Czas
pracy
Ciasto drożdzowe
1500 g mąki
– Umieścić w pojemniku mąkę, jaja, cukier.
– Przez lej w pokrywie wlewać mleko
z rozpuszczonym tłuszczem i drożdżami.
– Zagniatać.
Ciasto kruche
750 g mąki
– Wszystkie produkty umieścić w pojemniku.
Ciągła
5–6
2 min.
Ciasto
makaronowe
1000 g mąki
– Wszystkie produkty umieścić w pojemniku.
Ciągła
5–6
5 min.
Ciasto pierogowe
1000 g mąki
– Wszystkie produkty umieścić w pojemniku.
Ciągła
5–6
5 min.
Bieg
Czas pracy
Ciągła
Ciągła
Ciągła
Ciągła
4–6
4–6
4–6
1
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
Ciągła
Ciągła
Ciągła
4–6
4–6
1
4 min.
1 – 4 min.
30 s
Ciągła
4–6
4 min.
Ciągła
Ciągła
4–6
4–6
4 min.
1 min.
Ciągła
4–6
2 min.
Ciągła
Ciągła
1
5–6
30 s
5 min.
Typ 880 і 881 – Mieszacz ciasta – Ubijak drutowy
Produkt
Maks. ilość
Ciasto
biszkoptowe
z 8 jaj
Ciasto
ucierane
z 500 g
Sernik
1 kg sera
Przygotowanie
–
–
–
–
Ubić białka.
Dodać cukier puder.
Dodawać po 2 żółtka.
Dodawać mąkę.
– Margarynę o temp. pokojowej pokroić
w kostkę ok. 2 cm i utrzeć z cukrem.
– Dodawać stopniowo jajka.
– Dodawać mąkę.
– Masło o temp. pokojowej pokroić w kostkę ok.
2 cm i utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami.
– Dodawać po łyżce ser zmielony w maszynce
do mięsa.
– Dokończyć ucieranie masy serowej.
– Przełożyć masę serowa do innego naczynia.
– Umyć pojemnik mieszacza i ubijak drutowy.
– Ubić pianę z białek.
– Dodać pianę do masy serowej i delikatnie
wymieszać łyżką.
Rodzaj pracy
Typ 880
Typ 881
19
Typ 880 і 881 – Mieszacz ciasta – Ubijak drutowy
Produkt
Maks. ilość
Piana z białek
białka z 10 jaj
Bita śmietana
700 ml śmietany kremówki
(32–34% tłuszczu)
Przygotowanie
Rodzaj pracy
Typ 880
Typ 881
Bieg
Czas
pracy
Białka doprowadzić do temperatury pokojowej,
umieścić w pojemniku i ubijać.
Ciągła
4–6
do 2 min.
Śmietanę schłodzić do temp. 8 – 10°C, umieścić
w pojemniku, ubijać.
Ciągła
1–2
do 2 min.
Typ 880 – Kubek miksujący
Produkt
Maks. ilość
Koktajl owocowy
1 litr = 0,5 – 0,75 l mleka
+ owoce
– Rozdrobnić owoce.
– Dodać mleko, miksować.
Ciasto
naleśnikowe
1 litr = 1 szklanki mleka +
1 szklanka wody + 2 jaja
+ mąka
Wszystkie produkty umieścić równocześnie
w pojemniku i zmiksować.
Zupa jarzynowa
1 litr = 30 dag gotowanych
warzyw,
10 dag chudego miesa
2 szklanki wywaru
– Ugotować mięso i warzywa, ostudzić,
zmiksować.
– Dodać wywar.
Majonez
1 litr = 450 ml oleju +
3 żółtka + sok z cytryny
Sos tatarski
20
1 litr = majonez +
marynowane grzybki +
korniszony
Przygotowanie
– Żółtka ubić z sokiem z cytryny.
– Dodawać olej (wlewać do kubka w pokrywie).
– Dodać sól, cukier, ewentualnie śmietanę
i musztardę.
Sporządzić majonez j. w., dodać pokrojone
pozostałe składniki i ewentualnie jajko.
Rodzaj pracy
Bieg
Czas pracy
AUTOPULSE
Ciągła
10 – 12
12
5 – 10 razy
30 s
Ciągła
Zwiększać
od 8 – 12
do 30 s
AUTOPULSE
Ciągła
10 – 12
12
5 – 10 razy
30 – 40 s
Ciągła
Ciągła
10
10
AUTOPULSE
12
1 min do
wyczerpania
oleju + 30 s
5 razy
AUTOPULSE
12
5 razy
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być
zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
ZAKUP CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW:
– w punktach serwisowych,
– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:
– wyroby/akcesoria – sklep internetowy
– części zamienne
2. Zelmer S.A. – sprawy handlowe
3. Zelmer S.A. – obsługa gwarancyjna
www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
0 prefix 17 865-86-05, fax 865-82-47
0 prefix 17 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
0 prefix 17 865-82-88, e-mail: obslugag@zelmer.pl
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych,
norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising