Zelmer ZFP1000W (FP1000) User Manual

Zelmer ZFP1000W (FP1000) User Manual
żenia. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja
sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
●● Nie stawiaj urządzenia na mokrej
powierzchni.
●● Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z daleka od płyt grzewczych
i palników.
●● Nie wkładaj twardych przedmiotów
(łyżeczka, ł opatka, itp.) do misy
podczas pracy urządzenia.
●● Używanie akcesoriów innych niż
rekomendowane przez producenta
może spowodować pożar, porażenie
prądem lub uszkodzenia ciała.
●● Nie wolno ocierać elektrycznego
przewodu zasilającego o ostre krawędzie ani gorące powierzchnie.
●● Urządzenia nie wolno dotykać wilgotnymi rękoma, wkładać pod strumień bieżącej wody ani zanurzać
w cieczach.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą
one między innymi usunąć naniesione informacyjne
symbole graficzne takie, jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
ZFP1000W-001_v04
●● Nie myj metalowych części w zmywarce. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tego typu urządzeniach powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie
pod bieżącą wodą z użyciem płynu do mycia naczyń
i miękkiej szczoteczki.
●● Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewnątrz
pomieszczeń.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie
i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
zarobkowego lecz skonstruowane z przeznaczeniem
do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstwa
domowego itp.
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●● zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
●● przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach
mieszkalnych,
●● gospodarstwa agroturystyczne,
●● pensjonaty typu „bed and breakfast”.
●● Używaj tylko dla takiej ilości produktów i czasu przygotowania, które są typowe dla gospodarstwa domowego; patrz rozdział „Przepisy/składniki/przygotowanie“.
●● Urządzenie nie wymaga przeglądów ani konserwacji.
●● Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie materiały
opakowaniowe i dokładnie umyj elementy wyposażenia.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
7
Opis urządzenia
Miska z wyposażeniem/narzędzia
Otwórz składane kartki z rysunkami.
Korpus urządzenia
1 Przełącznik obrotowy
= stop
= włączenie chwilowe (najwyższa liczba obrotów,
przytrzymaj przełącznik) – funkcja pulse
Zakresy 1–2, prędkość robocza:
= niska liczba obrotów,
= wysoka liczba obrotów.
2 Schowek na przewód zasilający
3 Otwory wentylacyjne
4 Nóżki z przyssawkami
Urządzenie ustawiaj na gładkim i czystym blacie roboczym.
Miska z wyposażeniem/narzędzia
5 Miska
Nałóż i przekręć aż do oporu w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara (nosek miski w wycięciu na
korpusie urządzenia podstawowego).
6 a Pokrywka
Nałóż (strzałkę na pokrywie na strzałkę na uchwycie)
i przekręć aż do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara (nosek pokrywy na wycięciu w korpusie urządzenia, strzałki na pokrywie i obudowie pokrywają się).
b Otwór wsypowy
Wyjmij popychacz i włóż produkty.
c Popychacz (= miarka)
Popychanie produktów przeznaczonych do cięcia i tarcia.
7 a Nóż uniwersalny
b Tarcza do ubijania
8 a Uchwyt tarcz
do zamocowania tarcz.
b Tarcza do cięcia – grubo/cienko
c Tarcza do tarcia na wiórki – grubo/drobno
d Tarcza do przecierania
Obsługa
Urządzenie i wyposażenie należy przed pierwszym użyciem
dokładnie wyczyścić, patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“.
Przygotowanie
●● Korpus
urządzenia postaw na gładkiej i czystej
powierzchni. Otwory wentylacyjne nie mogą być zasłonięte.
●● Wtyczkę włóż do gniazdka sieciowego.
8
Niebezpieczeństwo zranienia obracającymi się
narzędziami!
Podczas pracy urządzenia nie wolno wkładać
rąk do miski (po wyłączeniu urządzenia napęd
pracuje jeszcze przez krótki czas). Narzędzia
wymieniaj tylko wtedy, jeżeli napęd jest wyłączony i nieruchomy.
●● Miskę (5) nałóż na korpus maszyny i przekręć aż do
oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara (nosek miski w wycięciu na korpusie urządzenia
podstawowego).
●● Załóż narzędzie (7/8) tak, jak opisano w odpowiednim
rozdziale. Wybór narzędzi patrz „Przepisy/składniki/przygotowanie“.
●● Włóż składniki tak, jak opisano w odpowiednim rozdziale. Wybór narzędzi patrz „Przepisy/składniki/przygotowanie“.
●● Nałóż pokrywę (6a) (strzałkę na pokrywie na strzałkę na
uchwycie) i przekręć aż do oporu w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, (nosek pokrywy na wycieciu w korpusie urzadzenia).
Strzałki muszą się dokładnie pokrywać – jak pokazano
na rysunku.
●● Pokrętło przełącznika nastaw na żądaną prędkość, patrz
„Przepisy/składniki/przygotowanie“.
Urządzenie daje się włączyć tylko wtedy, jeżeli
miska i pokrywa są założone i zablokowane
(obydwa noski w wycięciu na korpusie urządzenia podstawowego, strzałki na pokrywie
i obudowie pokrywają się).
Nóż uniwersalny
do rozdrabniania, siekania i zagniatania.
Niebezpieczeństwo zranienia ostrymi nożami!
Nóż chwytaj tylko za uchwyt z tworzywa sztucznego (górna część).
●● Załóż nóż (7a).
●● Włóż składniki.
●● Nałóż pokrywę (6a) z popychaczem (6c).
●● Pokrętło przełącznika (1) nastaw na żądaną prędkość,
patrz „Przepisy/składniki/przygotowanie“.
●● W celu dodania składników przekręć przełącznik obrotowy do pozycji
.
●● Wyjmij popychacz (6c) i włóż składniki przez otwór wsypowy (6b).
Podczas rozdrabniania i siekania stopień rozdrabniania wzrasta z czasem przeróbki.
ZFP1000W-001_v04
Tarcza do ubijania
do bitej śmietany, piany z białek, do mieszania.
●● Załóż tarczę do ubijania (7b).
●● Włóż składniki.
●● Nałóż pokrywę (6a) z popychaczem (6c).
●● Pokrętło przełącznika (1) nastaw na żądaną prędkość,
patrz „Przepisy/składniki/przygotowanie“.
●● W celu dodania składników nastaw pokrętło na stopień .
●● Wyjmij popychacz i (6c) włóż składniki przez otwór wsypowy (6b).
Tarcze do rozdrabniania
– Tarcza do cięcia (8b)
np. do cięcia ogórków, kapusty, buraków, kalarepy.
– Tarcza do tarcia na wiórki (8c)
np. do tarcia marchewki, selera.
– Tarcza do przecierania (8d)
np. ziemniaków
Niebezpieczeństwo zranienia ostrymi nożami!
Tarcze rozdrabniające chwytaj tylko za uchwyt
z tworzywa sztucznego.
Noże mogą się stępić.
Tarcz do rozdrabniania nie używaj do tarcia
twardego sera.
●● Załóż uchwyt tarcz (8a).
●● Załóż tarczę do rozdrabniania (8b/8c/8d).
Odpowiednia strona do cięcia/tarcia musi być zwrócona
do góry.
●● Nałóż pokrywę (6a).
●● Pokrętło przełącznika nastaw na żądaną prędkość, patrz
„Przepisy/składniki/przygotowanie“.
●● Włóż produkty przeznaczone do cięcia lub tarcia (6b)
i popychaj popychaczem (6c) nie używając siły.
Większość produktów można przerabiać przy
zakresie prędkości ; tylko twarde produkty
wymagają zakresu prędkości .
Po pracy
.
●● Pokrętło przełącznika nastaw na zakres
●● Pokrywę przekręć aż do oporu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdejmij.
●● Miskę przekręć aż do oporu w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i zdejmij.
●● Wyjmij narzędzie.
ZFP1000W-001_v04
Usuwanie drobnych usterek
Usterka
Urządzenia nie można włączyć.
Przyczyna
Miska lub pokrywa nie są zablokowane.
Usunięcie usterki
Miskę/pokrywę załóż prawidłowo i zablokuj.
Ponownie włącz urządzenie.
W przypadku wystąpienia innych usterek proszę zwrócić się
do naszego punktu serwisowego.
Czyszczenie i konserwacja
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Korpusu urządzenia nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani myć pod bieżącą wodą.
Powierzchnia urządzenia może ulec uszkodzeniu. Nie stosuj żadnych szorujących środków
czyszczących.
Czyszczenie korpusu urządzenia
●● Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
●● Urządzenie wytrzyj wilgotną ścierką.
●● W razie potrzeby użyj trochę płynu do mycia naczyń.
Czyszczenie miski i wyposażenia
Niebezpieczeństwo zranienia ostrymi nożami!
Noże i tarcze do rozdrabniania chwytaj tylko za
uchwyty z tworzywa sztucznego.
Wszystkie części można myć w zmywarce do naczyń. Zwróć
uwagę, aby części z tworzywa sztucznego nie zostały zablokowane w zmywarce, ponieważ mogą ulec deformacji. Noże
umieść otworem na dół w taki sposób, aby nie uszkodziły
innych elementów.
Przy tarciu marchewki, czerwonej kapusty itp. elementy
z tworzywa sztucznego zabarwiają się na czerwono. Można
je wyczyścić za pomocą kilku kropel oleju jadalnego.
Przechowywanie
●● Nałóż miskę z narzędziami (rysunek 5).
●● Przewód zasilający nawiń na uchwyt (rysunek 2).
9
Przepisy/składniki/przygotowanie
Narzędzie
Zakres
Czas
1/2
Zioła i zielenina (z wyjątkiem szczypiorku)
Ilość: 10 do 50 g
●● Zioła lub zieleninę włóż do suchej miski.
P
2/P
10
Przepisy/składniki/przygotowanie
Cebula, czosnek
Ilość: od 1 cebuli, poćwiartowanej, do 300 g
od 1 ząbka czosnku do 300 g
●● Siekaj, aż do odpowiedniego stopnia rozdrobnienia.
wielokrotnie po
2 sekundy
Warzywa lub ziemniaki, surowe
(do zupy, sosu, farszu)
Ilość: 50 do 300 g
●● Jarzyny podziel na większe kawałki i włóż do miski.
2
Twardy ser (np. parmezan)
Ilość: 10 do 200 g
●● Ser pokój w kostkę i siekaj do żądanego stopnia rozdrobnienia.
2
Bułka tarta
Ilość: 1–4 suche bułki
●● Bułki pokrój na ćwiartki i siekaj do żądanego stopnia rozdrobnienia.
2
Mięso, wątroba (na mięso siekane, tatar itd.)
Ilość: 10 do 500 g
●● Usuń kości, chrząstki, skórę i ścięgna. Mięso pokrój w kostkę.
Ciasta mięsne, farsze i pasztety:
●● Mięso (wołowina, wieprzowina, cielęcina, drób, jak również ryba itd.) włóż do
miski razem z pozostałymi składnikami i przyprawami i mieszaj aż do
wyrobienia ciasta.
2
ok. 1 min
Ciasto drożdżowe
maks. 500 g mąki
30 g drożdży
250 ml ciepłego mleka
1 jajko + 1 żółtko
cukier waniliowy
40 g cukru
60 g tłuszczu (letniego)
otarta skórka z ½ cytryny (aromat skórki cytrynowej)
●● Wszystkie składniki powinny mieć taką samą temperaturę.
●● Jeżeli ciasto jest już gładkie, pozostaw je w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.
2
ok. 1 min
Ciasto ucierane
4 jajka
250 g cukru
1 paczka cukru waniliowego
250 g masła lub margaryny (o temperaturze pokojowej)
maks. 500 g mąki
1 paczka proszku do pieczenia
125 ml mleka
●● Ciasto mieszaj tak długo, aż będzie całkiem gładkie i bez grudek.
ZFP1000W-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement