Zelmer 176.6 B User Manual

Zelmer 176.6 B User Manual
2-11
22-31
12-21
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
NÁVOD K POUŽITÍ
SOKOWIRÓWKA
TYP 176.6
ODŠŤAVOVAČ
TYP 176.6
32-41
42-51
NÁVOD NA POUŽITIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
EN - USER'S MANUAL
ODŠŤAVOVAČ
TYP 176.6
LÉCENTRIFUGA
TÍPUS 176.6
JUICE EXTRACTOR
TYPE 176.6
PL - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Szanowni Klienci!
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby
mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Spis treści
Charakterystyka urządzenia ........................................................................... 2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
sokowirówki .................................................................................................... 3
Dane techniczne ............................................................................................. 4
Budowa sokowirówki ...................................................................................... 4
Przygotowanie sokowirówki do pracy (demontaż, montaż) ............................ 5
Uruchomienie sokowirówki i praca z nią ......................................................... 6
Po zakończeniu pracy (odwirowania soku) .................................................... 6
Zasady konserwacji sokowirówki .................................................................... 7
Co zrobić, gdy ... ............................................................................................. 7
Jak robić soki z warzyw i owoców .................................................................. 8
Świeże soki to zdrowie ................................................................................... 9
Specjalne przepisy zdrowotne ........................................................................ 11
Ekologia - Zadbajmy o środowisko ................................................................. 11
Charakterystyka urządzenia
Sokowirówka typ 176.6 jest elektrycznym urządzeniem służącym do szybkiego
odwirowywania soków z owoców i warzyw z automatycznym oddzieleniem
odpadów. W sokowirówce następuje roztarcie surowca a następnie odwirowanie
soku z rozdrobnionej masy. Prosta i łatwa obsługa podnosi walory użytkowe
urządzenia. Elektroniczny stabilizator prędkości zapewnia stałą prędkość obrotów
niezależnie od obciążenia, dzięki czemu zapewnione jest uzyskanie jednolitej
konsystencji soku. Zachowanie maksymalnych zawartości witamin, pektyn,
enzymów i minerałów w soku powoduje jego mniejszą klarowność. Jest to efekt
zamierzony, gdyż Producent sokowirówki uznał, iż ważniejsze jest zachowanie jak
największych wartości odżywczych, zdrowotnych i dietetycznych otrzymywanego
soku niż jego klarowność. Sokowirówka posiada zabezpieczenie uniemożliwiające
jej włączenie w przypadku niekompletnego montażu urządzenia. Sokowirówka
wyposażona jest dodatkowo w funkcję automatycznego czyszczenia sita.
Naciskając przycisk TURBO silnik pracuje przez 1,5 ÷ 2 sekund na wysokich
obrotach. Wysokie obroty pomagają oczyścić sito w przypadku, gdy pojawią się
drgania wynikłe z nadmiernego nagromadzenia się miąższu. Funkcja TURBO może
być stosowana jedynie w 10 sekundowych odstępach. Sokowirówka może
nieprzerwanie pracować 15 minut. Ilość uzyskanego soku np. z 1 kg surowca zależy
od jego stopnia świeżości, jak również czystości sita i stanu tarczy rozdrabniającej.
Części mające kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane są z materiałów
dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństw a i właściwego użytkowania
sokowirówki
−
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
−
Sokowirówkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu zmiennego 230 V wyposażonego
w kołek ochronny.
−
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa
jest w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on
być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Napraw
urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo
wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu
serwisowego ZELMER.
−
Nie używaj sokowirówki, gdy sito wirujące jest uszkodzone.
−
Przed uruchomieniem sokowirówki sprawdź czy pokrywa jest dobrze zamocowana
kabłąkiem.
−
Nie zwalniaj kabłąka, gdy sokowirówka pracuje i wiruje sito, gdyż zadziała zabezpieczenie
i wyłączy urządzenie.
−
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających się
podczas użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
−
Przed czyszczeniem sokowirówki, montażem lub jej demontażem zawsze wyjmij
przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
−
Do popychania produktu stosuj tylko popychacz.
−
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu, ani zbyt silnym jego popychaniem
(popychaczem).
−
Natychmiast wyłącz sokowirówkę, gdy zauważysz silne wibracje lub zmniejszenie
obrotów. Oczyść sito i jego obudowę.
−
Przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci gdy nastąpi zablokowanie produktu
w leju zasypowym lub na tarczy rozdrabniającej. Usuń przyczynę zablokowania.
−
Natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci, gdy do napędu sokowirówki
dostał się jakikolwiek płyn. Oddaj sokowirówkę do przeglądu w punkcie serwisowym.
−
Nie narażaj sokowirówki na działanie temperatury powyżej 60OC.
−
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z sokowirówką w obecności dzieci.
−
Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez dozoru.
−
Nie stawiaj sokowirówki na mokrej powierzchni.
−
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
−
Nie zanurzaj napędu sokowirówki w wodzie, ani nie myj go pod bieżącą wodą.
−
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji,
mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne
symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
−
Do mycia metalowych części zwłaszcza sita z ostrą tarczą rozdrabniającą używaj
miękkiej szczoteczki.
Nie używaj sokowirówki bez zbiornika resztek.
−
−
Dla ułatwienia obsługi możesz do pojemnika resztek włożyć worek foliowy, który
wraz z odpadami po zakończeniu pracy sokowirówki wyrzuć do kosza.
3
−
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
−
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
15 minut
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem
30 minut
Czas przerwy przed ponownym użyciem TURBO
10 sekund
Hałas urządzenia LWA
75 dB/A
Sokowirówka typ 176.6 zbudowana jest w I klasie izolacji i jest wyposażona w przewód
przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczką ze stykiem ochronnym.
Wymaga podłączenia do gniazdka sieci wyposażonego w kołek ochronny.
Sokowirówka spełnia wymagania odpowiednich norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
2006/95/EC
−
Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) −
−
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) −
2004/108/EC
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl.
Budowa sokowirówki
2
9
7
5
d
b
8
4
10
6
a
3
1
e
c
1. Napęd sokowirówki
a) wyłącznik (TURBO) I-0-II (ON)
b) zabierak
c) przyssawka
2. Miska
d) dzióbek
3. Wkładka miski
e) żeberko
4. Sito
5. Pokrywa
6. Kabłąk
7. Popychacz
4
8. Zbiornik resztek
9. Nakładka zbiornika
resztek
10. Szczotka
Przygotowanie sokowirówki do pracy
(demontaż, montaż)
Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowirówkę, umyj
części mające kontakty z przetwarzanym produktem.
Sokowirówkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na
twardym, czystym i suchym podłożu.
Pociągnij kabłąk (6) w dół tak, aby jego rolki wyskoczyły
z wgłębień na pokrywie (5) z poz. 1 w poz. 2.
Wyjmij popychacz (7), zdejmij pokrywę (5). W dalszej
kolejności zdejmij miskę (2) razem z wkładką (3) oraz
sitem (4).
Na końcu rozłącz miskę (2) z wkładką (3).
Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu) dokładnie
umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Można również je myć w zmywarkach do
naczyń w temp. max. 60°C (z wyjątkiem sita i napędu).
Po dokładnym osuszeniu przystąp do montażu czystych
elementów.
Załóż na napęd (1) miskę (2) tak, aby
w 4 wgłębieniach na spodzie miski (2)
znalazły się 4 występy umieszczone
na górnej powierzchni napędu (1).
Nałóż na miskę (2) wkładkę miski (3) tak, aby żeberko (e)
wkładki miski (3) znalazło się we wcięciu miski (2)
znajdującym się nad dzióbkiem.
Włóż do środka sito (4) sprawdzając czy jest dobrze
osadzone i czy łatwo się obraca.
Nałóż pokrywę (5) tak, aby żeberko (e) wkładki miski (3)
znalazło się we wcięciu pokrywy (5).
Podnieś do góry kabłąk (6) tak, aby jego rolki wskoczyły do
wgłębień na pokrywie (5) z poz. 2 na poz. 1 (słychać będzie
charakterystyczny trzask).
Do leja zasypowego włóż popychacz (7) tak, aby wybranie
w nim w kształcie litery “V” trafiło w nóż znajdujący się
w leju zasypowym.
Zwróć uwagę na poprawność
montażu. Żeberko (e) wkładki miski
(3) powinno znaleźć się w jednej
linii z wycięciem w misce (2) oraz
wycięciem w pokrywie (5).
5
1
2
Nałóż nakładkę (9) na zbiornik resztek (8) i całość wsuń tak, aby wylot pokrywy (5)
znajdował się wewnątrz otworu nakładki (9).
Umieść pojemnik na sok.
Uruchomienie sokowirówki i praca z nią
Sprawdź, czy wyłącznik ustawiony jest w pozycji „0” (OFF).
Włóż wtyczkę przewodu do gniazdka sieci i uruchom sokowirówkę wyłącznikiem (a)
- ON (II).
Do leja zasypowego wkładaj owoce lub warzywa i lekko dociskaj je popychaczem.
Do popychania produktów nie wolno używać palców lub stosować innych przedmiotów.
W razie potrzeby (w przypadku nadmiernego nagromadzenia się miąższu na sicie
powodującego drgania sokowirówki) możesz użyć przycisku TURBO (I). Silnik
pracuje wtedy na maksymalnych obrotach przez ok. 2 sekundy. Po tym czasie
funkcja TURBO wyłączy się automatycznie, a silnik powróci do poprzednich obrotów.
UWAGA! Ponowne użycie funkcji TURBO może nastąpić po min. 10 sekundach.
Wyciśnięty sok nagromadzony w pojemniku przelej do wcześniej przygotowanych
szklanek, filiżanek, itp.
Po zakończeniu pracy (odwirowywaniu soku)
Wyłącz sokowirówkę ustawiając wyłącznik (a) w pozycji „0” (OFF).
Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci.
Po zatrzymaniu się silnika przystąp do demontażu sokowirówki w celu umycia
części (patrz pkt. „Przygotowanie sokowirówki do pracy”).
Opróżnij zbiornik resztek z nagromadzonych wytłoczyn.
6
Zasady konserwacji sokowirówki
Po każdorazowym użyciu sokowirówki należy ją dokładnie umyć nie dopuszczając
do zasychania soku i resztek owoców.
Zabrudzenia w szczelinach lub rogach usuń szczoteczką do mycia butelek lub
szczoteczką do mycia zębów.
Napęd czyść wilgotną ściereczką skropioną środkiem do mycia naczyń. Następnie
wytrzyj go do sucha.
W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie się woda lub sok należy przerwać
pracę i oddać urządzenie do kontroli w punkcie serwisowym.
Elementy wyposażenia takie, jak: miska sokowa, wkładka miski, pokrywa,
popychacz oraz pojemnik na sok myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń.
Można również je myć w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C.
Wyjątek stanowi sito (4). Do jego mycia stosuj wyłącznie szczoteczkę
o twardym włosiu (10), będącą na wyposażeniu sokowirówki. Do
mycia sita nie stosuj żadnych metalowych szczotek!
Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić zjawisko przebarwienia
elementów wykonanych z tworzywa sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
Zabarwienia powstałe z marchwi można usunąć przecierając je szmatką nasączoną
olejem jadalnym.
Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
Zmontuj sokowirówkę w sposób opisany wcześniej (patrz. pkt. „Przygotowanie
sokowirówki do pracy”).
Zwracaj szczególną uwagę na przezroczyste (transparentne) części z tworzyw.
Są one wrażliwe na uderzenia i upadki. Łatwo wtedy mogą ulec uszkodzeniu.
Co zrobić, gdy ...
Sokowirówka nie pracuje:
−
Oddaj sokowirówkę do punktu serwisowego.
Sokowirówka słabo oddziela sok, wpada w drgania i wibracje:
−
Użyj funkcji TURBO. Jeżeli w dalszym ciągu powyższy problem występuje wyłącz
urządzenie, oczyść sito z nagromadzonych na siatce filtracyjnej resztek.
Dodatkowo, w przypadku zapełnienia zbiornika resztek, opróżnij go.
−
W przypadku mechanicznego uszkodzenia sita, bezwzględnie wymień je na nowe.
7
Jak robić soki z warzyw i owoców
Owoce i warzywa przeznaczone do wyciskania soków powinny być świeże oraz
starannie umyte. Przygotowanie warzyw polega na ich oczyszczeniu z piasku i ziemi
pod bieżącą wodą i obraniu. Publikacje na temat robienia soków zalecają moczenie
warzyw przez 5 minut w wodzie z dodatkiem soli i kwasku cytrynowego.
Warzywa w ten sposób przygotowane nie ciemnieją w procesie rozdrabiania i sok
z nich ma naturalny kolor.
Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed użyciem, gdyż szybko tracą swoją świeżość.
Dobór warzyw i owoców zależy od pory roku, od upodobań smakowych, zaleceń
zdrowotnych. Na wartość odżywczą soków z warzyw i owoców ma wpływ sposób
postępowania przy ich sporządzaniu.
Soki przygotowuje się z soczystych gatunków warzyw i owoców, które powinny być
dojrzałe, świeże, ponieważ uzyskuje się z nich najwięcej soku o doskonałym smaku
i aromacie.
Do sporządzania napojów nadają się następujące warzywa: pomidory, marchew,
seler, buraki, pietruszka, cebula, kapusta, ogórki, czarna rzepa, rabarbar, itp. Dla
celów dietetycznych można przygotowywać soki z sałaty, szpinaku, pora i innych
warzyw.
Takie warzywa, jak: rzodkiew, szczypiorek, nać pietruszki, koper, rzeżuchę dodaje
się do napojów drobno pokrojone.
Soki owocowe można otrzymywać prawie ze wszystkich gatunków owoców.
Jabłka, brzoskwinie, morele i śliwki powinny być po umyciu sparzone wrzątkiem
w cedzaku kuchennym.
Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ mogłyby uszkodzić sokowirówkę.
Wyciskanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich gruszek i jabłek oraz innych
owoców jest kłopotliwe. Z miąższu tych owoców tworzy się gąbczasta masa, która
zatyka otwory sitka. Owoców tych można używać do wyciskania soku mieszając je
w małych ilościach z innymi owocami lub warzywami i należy częściej czyścić sito.
Można wyciskać też w małej ilości soki z winogron, ale należy wrzucić całe grona do
leja zasypowego po usunięciu zdrewniałej łodygi.
Warzywa korzeniowe i owoce twarde należy pokroić na kawałki mieszczące się
w leju zasypowym. Jabłka kroi się na części (jeżeli wielkość jabłek nie pozwala na
umieszczenie ich w całości w leju zasypowym) nie obierając i nie wyjmując gniazd.
Owoce i warzywa wrzuca się do otworu leja zasypowego dopiero po uruchomieniu
sokowirówki.
W razie zablokowania surowca w leju zasypowym lub na tarczy rozdrabniającej
sita, użyj funkcji TURBO. Jeżeli w dalszym ciągu powyższy problem występuje,
wyłącz urządzenie, rozbierz i oczyść.
Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do wartości odżywczych owoców
i warzyw, z tym że pozbawione są one części błonnika usuniętego w procesie
odwirowywania soku. Dlatego też soki mogą być spożywane przez osoby, które ze
względu na dolegliwości przewodu pokarmowego nie mogą jeść surowych warzyw.
Napoje z soków zalecane są szczególnie w żywieniu dzieci i osób starszych.
Wskazane jest, aby w trakcie spożywania soków z warzyw popijać je niewielką
ilością wody, gdyż są one bardzo esencjonalne. Jeśli soki nie są rozcieńczone,
dzienna dawka nie powinna przekraczać pół szklanki.
8
Soki owocowe są łatwiejsze do trawienia, można je pić w dużych ilościach: od 3 do 4
szklanek dziennie między posiłkami.
Soki powinny być spożywane natychmiast po ich sporządzeniu i pite małymi łykami.
Sok pity wolno miesza się ze śliną co pomaga w jego trawieniu. Pity zbyt szybko
i w nadmiernych ilościach nie jest właściwie przyswajany.
Nie powinno się łączyć owoców z warzywami z wyjątkiem jabłek. Nie należy łączyć
melonów z innymi owocami.
Soków nie przechowuje się do późniejszego spożycia.
Soki z warzyw mogą być rozcieńczone letnią przegotowaną wodą, wodą mineralną,
mlekiem lub serwatką, dosładzane lub w inny sposób doprawiane do smaku.
Z soków można sporządzać koktajle niskoalkoholowe.
Do napojów warzywnych można stosować przyprawy aromatyczne: pieprz, koper,
kminek, gałkę muszkatołową, tymianek, majeranek, a do napojów owocowych:
wanilię, cynamon i goździki. Aby uzyskać pełny aromat przypraw, należy je przed
dodaniem do napoju dokładnie rozdrobnić. Powinny być one stosowane
w niewielkich ilościach, aby zachować naturalny smak i zapach produktów, z jakich
sporządzany jest napój. Z uwagi na niską wartość kaloryczną, napoje z owoców
i warzyw są bardzo wskazane dla osób odchudzających się.
Napoje owocowe i warzywne podaje się o temperaturze pokojowej lub oziębione
kostkami lodu.
Dodatkami do napojów warzywnych mogą być słone paluszki, krakersy i grzanki
a do napojów owocowych herbatniki, ciasta, biszkopty.
Sok uzyskiwany z niektórych owoców i warzyw posiada tendencje do samo
zagęszczania. Stan taki wynika z właściwości użytych produktów i jest niezależny
od urządzenia.
Świeże soki to zdrowie
Sok z marchwi
Przyspiesza przemianę materii, gdyż zawiera zestaw mikroelementów i witamin
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Witamina A wytworzona z karotenu poprawia wzrok. Składniki tego soku niwelują
szkodliwe działanie nikotyny, przywracają skórze jej naturalny zdrowy kolor. Pół szklanki
soku z marchwi i pół szklanki mleka jest zalecane dla małych dzieci. Sok z marchwi
w połączeniu z sokiem z jabłek jest wskazany jako napój wzmacniający dla osób starszych.
Sok pomidorowy
Dojrzałe i świeże pomidory dają sok doskonałej jakości. Można mieszać sok
pomidorowy ze wszystkimi innymi sokami warzywnymi.
Zawiera dużo witaminy A i C. Dwie szklanki soku pokrywają dzienne zapotrzebowanie na
witaminę C. Walory smakowe soku pomidorowego podnosi doprawienie go solą i pieprzem.
Sok z buraków
Sok z buraków czerwonych w połączeniu z sokiem z pomarańczy daje napój
o wyśmienitym smaku. Sok ten w czystej postaci może być spożywany tylko
z przepisu lekarza.
9
Sok z kapusty
Jest stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, ale tylko z przepisu lekarza.
Zmieszany z sokiem z marchwi, nadaje się do picia nawet dla tych, którzy mają
wrażliwy żołądek.
Sok szpinakowy
Sok ten jest silnie krwiotwórczy, lecz z powodu ostrego smaku zalecane jest
mieszanie go z sokiem z marchwi. Sok szpinakowy, marchwiowy i selerowy
w równych ilościach po zmieszaniu daje smaczny napój.
Sok z selera
Do soku nie powinno się używać liści selera, gdyż dają one gorzki smak. Sok
z korzenia selera jest bardzo smaczny. Można go łączyć z sokiem z innych
warzyw. Powinien być spożywany w mniejszych ilościach niż sok z marchwi.
Dodanie soku z jabłek lub cytryny poprawia smak.
Sok ogórkowy
Jest z natury mdły i trzeba go mieszać z sokiem jabłkowym, marchwiowym lub
selerowym. Sok ogórkowy stosowany jest w pielęgnacji skóry. Ma działanie
oczyszczające nerki. Zaleca się go przy kuracji odchudzającej.
Sok jabłkowy
Sok ze świeżych dojrzałych jabłek ma przyjemny aromat i smak, jest bogaty
w witaminy A i B oraz cenne sole mineralne. Duża zawartość pektyn w soku
sprawia, że ma on właściwości wspomagające trawienie. Świeży sok jabłkowy
stosowany jest przeciwko podagrze i reumatyzmowi. Jest on, ogólnie biorąc,
doskonałym środkiem odżywczym.
Sok jeżynowy
Sok jeżynowy z niewielką ilością cukru i wody mineralnej daje bardzo
orzeźwiający napój. Ze względu na dużą zawartość witamin i mikroelementów
działa wzmacniająco, zwłaszcza u ludzi starszych.
Sok z bzu czarnego
Sok jest bogaty w składniki odżywcze, ma właściwości napotne i może być
stosowany przy przeziębieniu. Przygotowując przetwory można go łączyć z innymi
sokami owocowymi.
Sok z czarnych porzeczek
Sok z czarnych porzeczek ma specyficzny aromat, dużą kwasowość i wyraźną cierpkość.
Ze względu na skład chemiczny i zawartość witamin jest to jeden z najlepszych soków.
Należy go mieszać z sokami o małej kwasowości lub z wodą, miodem czy cukrem.
10
Specjalne przepisy zdrowotne
Napój wzmacniający
6 marchewek
2 jabłka
½ buraka
Napój ”miłosny”
3 duże pomidory
½ ogórka
1 seler
¼ cytryny
Sok oczyszczający organizm
4 marchewki
½ ogórka
1 burak
Sok ”wieczny regulator”
2 jabłka
1 twarda gruszka
¼ cytryny lub garść szpinaku
6 marchewek
Napój ”słoneczny”
2 jabłka
6 truskawek
Napój ”mocny oddech”
1 garść szpinaku
1 garść pietruszki
2 selery
4 marchewki
Ekologia - Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani
trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na
makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
DANE KONTAKTOWE:
zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http: //www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Producent zastrzega sobie
prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu
dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
11
CZ - NÁVOD K POUŽITÍ
Vážení zákaznici!
Dříve než přistoupíte k přípravě nápojů, důkladně si přečtěte tento návod k obsluze.
Svou pozornost věnujte zejména bezpečnostním podmínkám. Tento návod
doporučujeme uschovat pro případ čerpání informaci v pozdější době.
Obsah
Charakteristika odšťavovače ........................................................................... 12
Bezpečnostní pokyny a pokyny ke správnému
používání odšťavovače .................................................................................... 13
Technické údaje ............................................................................................... 14
Popis přístroje .................................................................................................. 14
Příprava odšťavovače (demontáž, montáž) ..................................................... 15
Uvedení do provozu a obsluha odšťavovače .................................................. 16
Ukončení práce (odšťavování) ........................................................................ 16
Čištění a údržba .............................................................................................. 17
Jak postupovat v případě, že ... ....................................................................... 17
Jak získávat šťávy z ovoce a zeleniny ............................................................. 18
Čerstvé šťávy pro zdraví .................................................................................. 19
Speciální recepty pro zdravý životní styl .......................................................... 21
Ekologicky vhodná likvidace ............................................................................ 21
Charakteristika odšťavovače
Odšťavovač typ 176.6 je elektrický spotřebič pro snadné a rychlé získání šťávy
z čerstvé zeleniny nebo ovoce s automatickou separaci odpadu. V odšťavovači
dochází k rozdrcení plodů a následnému oddělení šťávy od dužiny. Snadná obsluha
zvyšuje užitkové vlastnosti odšťavovače. Díky elektronickému stabilizátoru je
zajištěná stála rychlost otáček, nezávisle na zatížení přístroje a tím i jednotná
konzistence šťávy. Látky obsažené v získané šťávě (vitamíny, pektin, enzymy
a minerály) mohou způsobovat menší průzračnost získaných šťáv. Výrobce záměrně
preferuje hodnoty zdravotní, dietetické a výživné před estetickými hodnotami získané
šťávy. Přístroj je vybaven bezpečnostním prvkem, který zabraňuje uvedení
odšťavovače do chodu v případě nesprávného nebo nekompletního složení.
Odšťavovač je vybaven funkci automatického čištění sítka, zmáčknutím tlačítka
TURBO se motor roztočí na maximální otáčky, na dobu 1,5 ÷ 2 vteřiny. Tuto funkci
použijte v případě, že dojde k vibracím způsobeným nahromaděním dužiny na sítku.
Funkci TURBO lze opět použít po 10 vteřinách. Nepřetržitý provoz odšťavovače je
maximálně 15 minut. Množství šťávy získané z 1 kg ovoce nebo zeleniny závisí na
tom, jak čerstvé jsou potraviny a v jakém stavu je sítko a třecí kotouč. Části
odšťavovače, které přicházejí do styku se zpracovávanými surovinami, jsou vyrobeny
z materiálu schválených pro přímý kontakt s potravinami.
12
Bezpečnostní pokyny a pokyny ke správnému používání
odšťavovače
Nevytahujte zástrčku ze zásuvky zatažením za šňůru.
−
Připojte odšťavovač pouze k síti střídavého napětí 230V.
−
Nezapínejte spotřebič v případě, že přívodní šňůra je poškozená, je poškozen kryt
−
nebo konstrukce spotřebiče.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce,
specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravu přístroje muže provádět pouze kvalifikovaný pracovník, v případě
opravy v průběhu záruční lhůty, opravu musí provést pracovník
autorizovaného servisu. Neoprávněný a špatně provedený zásah do přístroje
může způsobit ohrožení zdraví uživatele. V případě jakéhokoliv poškození nebo
poruchy přístroje doporučujeme vyhledat autorizovaný servis.
Nepoužívejte odšťavovač, pokud je poškozeno odstředivé sítko.
−
Dříve než uvedete odšťavovač do chodu, přesvědčte se, je li kryt odšťavovače dobře
−
upevněn a zajištěn zámkem.
Nepovolujte zámek v případě, že odšťavovač je ještě v provozu a sítko se točí, došlo
−
by k aktivaci bezpečnostního prvku a vypnutí přístroje.
Před výměnou příslušenství nebo před manipulací v blízkosti součástek pohybujících
−
se během provozu vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
Čištění a údržbu odšťavovače provádějte vždy až po vyjmutí přívodní šňůry ze sítě.
−
K posouvání ovoce nebo zeleniny v plnicím otvoru používejte výhradně nacpávač.
−
Nepřetěžujte přístroj příliš velkým množstvím potravin a netlačte nacpávačem na
−
potraviny příliš silně.
Dojde li v průběhu práce s odšťavovačem k silným vibracím, vypněte přístroj, očistěte
−
sítko a další části.
V případě ucpání plnicího otvoru nebo třecího kotouče ovocem či zeleninou, vypněte
−
přístroj, vyjměte přívodní šňůru ze zásuvky a odstraňte příčinu zablokování.
V případě, že se dovnitř pohonné jednotky dostane voda, šťáva nebo jakákoliv jiná
−
tekutina je nutno přístroj okamžitě vypnout a odevzdat jej ke kontrole do
specializovaného servisu.
Pohonnou jednotku ani další části odšťavovače nevystavuje působení teploty vyšší,
−
než 60°C.
Buďte zvlášť opatrní při práci s odšťavovačem v přítomnosti dětí.
−
Nenechávejte odšťavovač pod napětím bez dozoru.
−
Nepokládejte odšťavovač na mokré povrchy.
−
Po ukončení práce s odšťavovačem vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
−
Neponořujte pohonnou jednotku odšťavovače ve vodě ani jej neomývejte pod tekoucí
−
vodou.
K čištění odšťavovače nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako emulze, pasty
−
apod. Mohlo by dojít např. k odstranění popisů na přístroji, grafických značek apod.
Při čištění kovových části odšťavovače, zejména v případě čištění sítka, používejte
−
jemné kartáčky.
Nepoužívejte odšťavovač bez nádobky na drť.
−
Pro usnadnění můžete do nádoby na dužinu vložit plastový sáček, ten po ukončení
−
práce snadno vyjmete a zároveň s odpadem vyhodíte do odpadkového koše.
13
−
Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu
k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
−
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na typovém štítku přístroje.
Přípustná doba nepřetržitého provozu
15 minut
Délka přestávky před opětovným použitím
30 minut
10 vteřin
Délka přestávky před opětovným použitím funkce TURBO
Hlučnost přístroje LWA
75 dB/A
Odšťavovač typ 176.6 je vyroben v třídě izolace I a je vybavený kabelem s ochranným
vodičem a zástrčkou s ochranným kontaktem.
Tento přístroj je nutno připojit do síťové zásuvky s ochranným kolíkem.
Přístroj odpovídá požadavkům příslušných norem.
Zařízení splňuje podmínky nařízení:
- Nízkonapěťové elektrické zařízení (LDV) – 2006/95/EC
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC
Výrobek je označen značkou CE na výrobním štítku.
Popis přístroje
2
9
5
7
d
b
8
4
10
6
a
3
1
e
c
1. Pohonná jednotka
odšťavovače
a) přepínač (TURBO) I-0-II (ON)
b) spojka
c) přísavné nožky
2. Miska
d) výlevka
3. Kroužek misky 8. Zásobník na dužinu
e) pérko
9. Víko zásobníku na
4. Sítko
dužinu
5. Kryt
10. Kartáč
6. Zámek
7. Nacpávač
14
Příprava odšťavovače (demontáž, montáž)
Před prvním použitím rozmontujte jednotlivé díly
odšťavovače a umyjte veškeré díly, které budou v kontaktu
s potravinami.
Pohonnou jednotku postavte v blízkosti síťové zásuvky
na tvrdém, suchém a čistém podkladu.
Zatáhněte zámek (6) směrem dolů tak, aby válečky
zámku vyjely z drážek krytu (5), z polohy 1 do polohy 2.
Vyjměte nacpávač (7), sejměte kryt (5). Dále vyjměte
misku (2) zároveň s kroužkem (3) a sítkem (4).
Nakonec oddělte od sebe kroužek misky (3) a misku (2).
Jednotlivé části (kromě pohonné jednotky) umyjte
důkladně v teplé vodě, použijte čisticí přípravek na mytí
nádobí. Části odšťavovače můžete umýt také v myčce
nádobí při teplotě max. 60°C (kromě pohonné jednotky
a sítka). Jednotlivé díly důkladně osušte a smontujte.
Na pohonnou jednotku (1) nasaďte misku (2)
tak, aby 4 prvky vyčnívající z horní části
pohonné jednotky (1) zapadly do jamek na
spodní části misky (2).
Na misku (2) nasaďte kroužek misky (3) tak, aby pérko (e)
zajelo do drážky misky (2), která je nad výlevkou.
Nasaďte sítko (4) zkontrolujte jestli je dobře nasazeno a jestli
se volně otáčí.
Nasaďte kryt (5) tak, aby pérko (e) nacházející se na kroužku
misky (3) zajelo do drážky krytu (5).
Zvedněte zámek (6) tak, aby válečky zámku zapadly do
drážek krytu (5) z polohy 2 do polohy 1 (uslyšíte
charakteristické cvaknutí).
Do plnicího otvoru vložte nacpávač (7) tak, aby jeho výřez ve
tvaru písmena „V“ byl na stejné straně jako nůž umístěný
v plnicím otvoru krytu (5).
Zkontrolujte správné sestavení
jednotlivých dílů. Pérko (e), které je
na kroužku misky (3) musí být svisle
s drážkou v misce (2) a drážkou
v krytu (5).
15
1
2
Nasaďte víko (9) na zásobník na dužinu (8) a celek přiložte tak, aby se trubice (5)
nacházela uvnitř (9).
Umístěte nádobku na šťávu.
Uvedení do provozu a obsluha odšťavovače
Zkontrolujte je li vypínač v poloze „0” (OFF).
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky a podle potřeby přepněte vypínač (a) do polohy
ON (II).
Do plnicího otvoru postupně vkládejte zeleninu nebo ovoce určené ke zpracování
a lehce je posouvejte nacpávačem.
K posouvání produktů v plnícím otvoru nikdy nepoužívejte prsty ani žádné jiné
předměty kromě nacpávače.
V případě potřeby (usazení nadměrného množství dužiny na sítku způsobuje vibrace)
použijte tlačítko TURBO (I). Motor po dobu cca 2 vteřin pracuje v maximálních
otáčkách. Potom se funkce TURBO automaticky vypne otáčky motoru klesnou na
původní hodnotu.
UPOZORNĚNÍ: Opakované použití funkce TURBO je možné teprve po 10 vteřinách.
Šťávu z nádobky nalijte do předem připravených skleniček, šálků, apod.
Ukončení práce (odšťavování)
Vypněte odšťavovač přepnutím vypínače (a) do polohy „0” (OFF).
Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
Jakmile se motor přestane otáčet, můžete přistoupit k demontáži odšťavovače
a k čištěni jednotlivých části, postupujte podle pokynů uvedených v odstavci
„Příprava odšťavovače”.
Vyprázdněte zásobník na dřeň.
16
Čištění a údržba
Po každém použití odšťavovače jej důkladně umyjte a nedopusťte, aby zbytky
zeleniny nebo ovoce zaschly na povrchu jednotlivých dílů odšťavovače.
Zbytky usazené v rozích nebo v mezerách odstraňte kartáčem na lahve nebo
kartáčkem na zuby.
Pohonnou jednotku otřete vlhkým hadříkem s použitím čisticího prostředku na
nádobí a potom jej vytřete do sucha.
V případě, že se dovnitř pohonné jednotky dostane voda, šťáva nebo jakákoliv jiná
tekutina, je nutno přístroj okamžitě vypnout a odevzdat jej ke kontrole do
specializovaného servisu.
Díly odšťavovače myjte v teplé vodě pomoci prostředků na mytí nádbí, pak je
důkladně opláchněte a vysušte.
Veškeré díly kromě sítka a pohonné jednotky můžete mýt v myčce nádobí při teplotě
max. 60°C.
Sítko (4) umyjte kartáčkem (10), který je součásti příslušenství.
K mytí sítka nepoužívejte žádné drátěné kartáče ani drátěnky!
Po dlouhodobém používaní, muže dojít k změně barevného odstínu některých
plastových části odšťavovače, nepovažujte to za vadu.
Barevné změny způsobené mrkvi lze snadno odstranit použitím hadříku napuštěného
jedlým olejem.
Po umytí důkladně osušte všechny části.
Odšťavovač smontujte dle pokynů uvedených v odstavci „Příprava odšťavovače”.
Průhledné (transparentní) plastové části přístroje jsou křehké a při nárazu
nebo pádu na zem může dojít k jejích poškozeni.
Jak postupovat v případě, že …
Odšťavovač nelze zprovoznit:
−
Odevzdejte přístroj do specializovaného servisu.
Odšťavovač produkuje málo šťávy, vibruje nebo cuká:
−
Použijte funkci TURBO. Pokud však tento problém přetrvává, vypněte odšťavovač,
vyčistěte sítko, odstraňte usazené zbytky, případně vyprázdněte zaplněný zásobník.
−
V případě mechanického poškození sítka jej bezpodmínečně vyměňte za nové.
17
Jak získávat šťávy z ovoce a zeleniny
Ovoce a zelenina určená k odšťavování by měla být čerstvá a pečlivě umytá. Pod
tekoucí vodou odstraňte z potravin zbytky hlíny a písku, případně odstraňte slupku
nebo pecky. V publikacích na téma přípravy ovocných šťáv se doporučuje namočit
zeleninu na 5 minut do mírně osolené vody s přídavkem kyseliny citrónové. Takto
připravené produkty v průběhu přípravy netmavnou a šťáva si zachová přirozenou
barvu.
Dužinaté ovoce myjte bezprostředně před použitím, jelikož tyto rychle ztrácejí svou
svěžest.
Volba zeleniny a ovoce závisí na ročním období, na chuťových preferencích
spotřebitele, zdravotních doporučeních apod. Na výživnou hodnotu šťáv z ovoce
a zeleniny má vliv postup při jejích zpracování.
Nejkvalitnější šťávy dokonalé chuti a se silným aroma, získáte ze šťavnatých druhů
zeleniny a ovoce, které musí být zralé a čerstvé.
K přípravě nápojů jsou vhodné zejména tyto druhy zeleniny: rajčata, mrkev, celer,
červená řepa, petržel, cibule, zelí, okurky, rebarbora apod. Pro dietní účely lze
připravit šťávy ze salátu, špenátu, pórku a dalších druhů zeleniny.
Zeleninu typu: ředkev, pažitka, nať petržele, kopr, řeřichu, přidávejte do hotových
nápojů jemně nakrájené.
Ovocné šťávy lze získat téměř ze všech druhů ovoce.
Jablka, broskve, meruňky a švestky přelijte před odšťavováním vařící vodou.
Z peckovitých druhů ovoce odstraňte pecky, které by mohly poškodit odšťavovač.
Je obtížné získat šťávu z ovoce typu: švestka, jahoda, malina, měkká hruška apod.,
jelikož tyto druhy ovoce vytvářejí tuhou hmotu, která okamžitě ucpává sítko
odšťavovače. Doporučujeme je proto přidávat v malém množství k jiným druhům
ovoce, ze kterého získáváte šťávu a častěji kontrolovat průchodnost sítka.
Šťávu z hroznového vína nejlépe získáte vložením celého hroznu (bez dřevnaté
lodyhy) do plnícího otvoru.
Kořenovou zeleninu a některé druhy tvrdého ovoce pokrájejte na kousky, které se
bez potíží vejdou do plnicího otvoru. Pokud jsou jablka větší, než průměr plnicího
otvoru, pokrájejte je na čtvrtky, není nutno je loupat ani odstraňovat jádřinec.
Zeleninu a ovoce vkládejte do plnícího otvoru teprve po zapnutí odšťavovače.
Pokud dojde k zablokování plnicího otvoru nebo kotouče, použijte funkci TURBO.
Pokud však tento problém přetrvává, vypněte odšťavovač, rozeberte jej a odstraňte
příčinu zablokování.
Výživná hodnota šťávy se blíží výživné hodnotě ovoce nebo zeleniny z níž je
připravená, v procesu přípravy šťávy dochází pouze k částečnému odstranění
vlákniny. Konzumace šťávy je proto vhodná pro osoby, které z důvodu onemocnění
trávicího traktu nemohou konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu.
Nápoje připravené z čerstvého ovoce nebo zeleniny, jsou doporučovány zejména
jako doplňková výživa pro děti nebo starší osoby.
Zeleninové šťávy doporučujeme zapíjet čistou vodou nebo přímo ředit malým
množstvím vody. Šťávy jsou velmi koncentrované, nekonzumujte proto více než půl
sklenice denně, případně konzultujte se svým lékařem doporučenou denní dávku
šťávy, vyrobené z jednotlivých druhů zeleniny.
18
Ovocné šťávy jsou snadněji stravitelné, proto je můžete konzumovat ve větším
množství, doporučujeme 3 - 4 sklenice denně mezi jednotlivými jídly.
Připravenou šťávu ihned konzumujte, pijte ji pomalu, po malých doušcích.
Nekombinujte ovoce se zeleninou, výjimkou mohou být pouze jablka. Šťávu z melounů
nemíchejte s žádnou jinou šťávou.
Neskladujte vyrobené šťávy pro pozdější konzumaci.
Šťávy můžete ředit vlažnou převařenou vodou, minerálkou, mlékem, můžete je
dosladit nebo jiným způsobem dochutit.
Šťávu lze použít k přípravě sladkých alkoholických nápojů.
Zeleninové šťávy můžete ochutit aromatickým kořením např.: pepřem, kmínem,
koprem, muškátovým oříškem, tymiánem, majoránkou. Ovocné šťávy můžete ochutit
např.: vanilkou, skořici, hřebíčkem apod. Pro získání plného aroma je nutno koření
nejdříve rozmělnit a pak přidat do nápojů, používejte však jen malé množství, aby byla
zachována původní chuť ovocné nebo zeleninové šťávy. Ovocné a zeleninové šťávy
jsou z hlediska nízké kalorické hodnoty vhodné pro osoby, které drží dietu.
Ovocné a zeleninové šťávy podávejte v pokojové teplotě nebo s ledem. K zeleninovým
šťávám můžete podávat tyčinky, slané oplatky a slané pečivo, k ovocným pak sladké
oplatky, sladké pečivo, čajové pečivo, cukroví apod.
Šťávy z některých druhů ovoce nebo zeleniny mají tendenci k houstnutí, toto je
vlastnost určitého druhu ovoce či zeleniny a odšťavovač na tento jev nemá žádný
vliv.
Čerstvé šťávy pro zdraví
Mrkvová šťáva
Díky vysokému obsahu betakaroténu snižuje riziko onemocnění rakovinou, chrání
pokožku a má příznivý vliv na náš zrak.
Obsahuje minerální látky a vitaminy, které jsou nezbytné pro správnou funkci organismu
a zároveň zrychlují látkovou výměnu. Látky obsažené ve šťávě z mrkve snižují vliv nikotinu
na organismus člověka. Mrkvová šťáva smíchaná se šťávou jablečnou je doporučována
jako posilující nápoj pro starší lidi.
Rajčatová šťáva
Čerstvé a zralé rajčata jsou zdrojem šťávy vysoké kvality. Rajčatovou šťávu
můžete smíchat se šťávou z kteréhokoliv druhu zeleniny.
Obsahuje vitamín A a C. Dvě sklenice šťávy pokryjí denní potřebu vitamínu C. Chuť
rajčatové šťávy můžete vylepšit špetkou pepře a soli.
Šťáva z červené řepy
Šťáva z červené řepy a pomeranče je velmi chutná a zdravá. Čistou šťávu
z červené řepy konzumujte pouze na lékařské doporučení.
19
Šťáva ze zelí
Tato šťáva se používá při léčení žaludečních vředů, ale pouze po konzultaci
s lékařem. Přidáte li však ještě mrkvovou šťávu, můžete jej konzumovat i při
podrážděném žaludku.
Špenátová šťáva
Tato šťáva příznivě působí na tvorbu krve, ale z důvodu ostré chuti ji
doporučujeme míchat se šťávou z mrkve. Smícháte li šťávu špenátovou,
mrkvovou a celerovou v různých poměrech získáte chutný nápoj.
Šťáva z celeru
Při výrobě šťávy z celeru nepoužívejte listy, tyto by způsobily hořkou chuť nápoje.
Šťáva z kořene celeru je chutná a ještě ji vylepšíte, přidáte li šťávu jablečnou nebo
pár kapek citrónu. Šťávu z celeru doporučujeme konzumovat v menším množství
než šťávu mrkvovou.
Okurková šťáva
Je poněkud mdlé chuti a je nutno ji míchat s jablečnou, mrkvovou nebo celerovou
šťávou. Okurková šťáva se používá při péči o pokožku. Pročišťuje ledviny a je
doporučována při zeštíhlující dietě.
Jablečná šťáva
Šťáva z čerstvých a zralých jablek má příjemné aroma i chuť, obsahuje
hodně vitamínů A a B a minerální látky. Obsah pektinu ve šťávě příznivě
působí na trávení. Jablečná šťáva je používána při podpůrné léčbě některých
nemocí, např. revmatismu. Celkově je tato šťáva hodnotným doplňkem
každodenní stravy.
Šťáva ostružinová
Stačí přidat trochu cukru a naředit vodou, výsledkem je velmi chutný a osvěžující
nápoj s velkým množstvím vitamínů. Tento nápoj posiluje organismus a je proto
vhodný zejména pro starší lidi.
Šťáva z černého bezu
Je výživná a bohatá na minerály. Doporučujeme používat při nachlazení. Vhodná
jako součást jiných ovocných šťáv.
Šťáva z černého rybízu
Šťáva z černého rybízu má specifické aroma, je poněkud trpká a kyselá. S ohledem
na blahodárné účinky pro organismus člověka je tento nápoj, díky obsahu minerálu
a vitamínů, považován za jeden z nejkvalitnějších. Doporučujeme míchat se
šťávami ze sladkých druhů ovoce nebo vodou, medem a cukrem.
20
Speciální recepty pro zdravý životní styl
Posilující nápoj
6 mrkviček
2 jablka
½ řepy
Nápoj ”lásky”
3 velká rajčata
½ okurky salátovky
1 celer
¼ citrónu
Nápoj pročišťující organismus ”Slunečný” nápoj
4 mrkvičky
2 jablka
½ okurky salátovky
6 jahod
1 cukrová řepa
Nápoj ”upravující metabolismus” Nápoj ”silný dech”
Hrst špenátu
2 jablka
Hrst petržele
1 tvrdá hruška
2 celery
¼ citrónu
4 mrkvičky
6 mrkviček
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení.
Obal z kartonu lze odevzdat do sběren s tarého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PEHD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu,
doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj
tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním
středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na
ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o.
je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení
u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska
ZELMER viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím
spotřebiče v rozporu s návodem k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění
konstrukčních, estetických nebo jiných změn za účelem přizpůsobení výrobku požadavkům
norem, nařízení nebo z důvodů obchodních a dalších, bez předchozího oznámení těchto změn.
21
SK - NÁVOD NA POUŽITIE
Vážení klienti!
Žiadame Vás o pozorné prečítanie tohto návodu na použitie. Osobitnú pozornosť je
potrebné venovať bezpečnostným pokynom. Návod na použitie žiadame uchovať,
aby ho bolo možné použiť aj počas doby ďalšieho používania výrobku.
Obsah
Charakteristika zariadenia ............................................................................... 22
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho používania odšťavovača ......... 23
Technické údaje ............................................................................................... 24
Konštrukcia odšťavovača ................................................................................. 24
Príprava odšťavovača na prácu (montáž, demontáž) ..................................... 25
Zapnutie odšťavovača a práca s nim .............................................................. 26
Po ukončení práce (odšťavení šťavy) .............................................................. 26
Zásady údržby odšťavovača ............................................................................ 27
Čo urobiť, ak ... ................................................................................................ 27
Ako pripraviť šťavy zo zeleniny a ovocia ......................................................... 28
Čerstvé šťavy - to je zdravie ............................................................................ 29
Špeciálne zdravotnícke recepty ....................................................................... 31
Ekologicky vhodná likvidácia ........................................................................... 31
Charakteristika zariadenia
Odšťavovač typ 176.6 je elektrické zariadenie určené na rýchle odstredenie
štiav z ovocia a zeleniny s automatickým oddelením odpadu.
V odšťavovači dochádza k rozdrveniu suroviny a následném odstredeniu šťavy
z rozdrvenej hmoty. Jednoduchá a ľahká obsluha zvyšuje úžitkové prednosti
zariadenia. Elektronický stabilizátor rýchlosti zaručuje stálu rýchlosť otáčok nezávisle
od zaťaženia, vďaka čomu je zaručené dosiahnutie stálej konzistencie šťavy.
Uchovanie maximálneho obsahu vitamínov, pektínu, enzýmov a minerálov v šťave
spôsobuje jeho menšiu čírosť. Je to zámerný efekt, pretože výrobca odšťavovača
uznal, že dôležitejšie je uchovať čo najvyššie výživové, zdravotné a dietetické
hodnoty získavanej šťavy, ako jej čírosť. Odšťavovač má ochranu proti prípadnému
zapnutiu pre prípad nekompletnej montáže zariadenia. Odšťavovač je dodatočne
vybavený funkciou automatického čistenia sita. Stlačením tlačidla TURBO motor
pracuje 1,5 až 2 sekundy s vysokými otáčkami. Vysoké otáčky pomáhajú očistiť sito
v prípade, ak sa objavia vibrácie vyvolané prílišným nahromadením dužiny. Funkcia
TURBO sa môže používať len v 10 sekundových intervaloch. Odšťavovač môže
pracovať bez prestávky 15 minút. Množstvo získanej šťavy napríklad z 1 kg suroviny
závisí od stupňa čerstvosti, ako aj čistoty sita a stavu drviaceho kotúča.
Časti, ktoré prichádzajú do kontaktu so spracovávanými surovinami, sú vyhotovené
z materiálov dovolených pre kontakt s potravinami.
22
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho používania odšťavovača
Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za prívodnú šnúru.
−
Odšťavovač zapájajte len do zásuvky siete striedavého prúdu 230 V vybavenej
−
ochranným kolíkom.
Nezapínajte zariadenie, ak je prívodná šnúra poškodená alebo kryt je poškodený
−
viditeľným spôsobom.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo
špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste
predišli nebezpečenstvu.
Zariadenie smie opravovať len preškolený personál. Nesprávne vykonaná
oprava môže znamenať vážne ohrozenie pre užívateľa. V prípade výskytu závad
odporúčame obrátiť sa na špecializované servisné stredisko.
Nepoužívajte odšťavovač, ak je poškodené odstredivé sito.
−
Pred zapnutím odšťavovača skontrolujte, či je veko dobré upevnené skobou.
−
Neuvoľňujte skobu, ak odšťavovač pracuje a sito odstreďuje, pretože zaúčinkuje
−
ochrana a zariadenie vypne.
Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa k pohyblivým častiam zariadenia
−
počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
Pred čistením, montážou alebo demontážou odšťavovača vždy vytiahnite prívodnú
−
šnúru zo sieťovej zásuvky.
Na vtláčanie produktu používajte len posúvač.
−
Nepreťažujte zariadenie nadmerným množstvom produktu ani príliš silným
−
posúvaním (posúvačom).
Odšťavovač okamžite vypnite, ak spozorujete silné vibrácie alebo pokles otáčok.
−
Očistite sito a jeho kryt.
Ak dôjde k zablokovaniu produktu v násypke alebo na drviacom kotúči odšťavovača
−
odstráňte príčinu zablokovania.
Ak sa do pohonu odšťavovača dostane akákoľvek tekutina, okamžite prerušte prácu
−
a odpojte zariadenie od siete. Odovzdajte odšťavovač do servisu na prehliadku.
Nevystavujte odšťavovač pôsobeniu teploty vyššej ako 60OC.
−
Buďte zvlášť opatrní pri práci s odšťavovačom v prítomnosti detí.
−
Nenechávajte zariadenie zapnuté v sieti bez dozoru.
−
Neodkladajte odšťavovač na mokrý povrch.
−
Po ukončení práce vyberte prívodnú šnúru zo sieťovej zásuvky.
−
Neponárajte pohon odšťavovača do vody, ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.
−
Na umývanie krytu nepoužívajte agresívne detergenty vo forme emulzií, mliečka,
−
pást a pod. Môžu odstrániť okrem iného informačné grafické symboly také ako
napríklad: stupnice, označenia, výstražné značky a pod.
Na umývanie kovových častí, hlavne sita s ostrým drviacim kotúčom, používajte
−
mäkkú kefku.
Nepoužívajte odšťavovač bez nádobky na odpad.
−
Pre uľahčenie obsluhy môžete do nádoby pre zbytky vložiť fóliový sáčok, ktorý spolu
−
s odpadmi po ukončení práce odšťavovača vyhodíte do odpadkového koša.
23
−
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost'ami, alebo s nedostatkom
skúseností a vedomostí, pokial' im osoba zodpovedná za ich bezpečnost'
neposkytne dohl'ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
−
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Dovolený čas nepretržitej práce
Čas prestávky medzi opätovným použitím
Čas prestávky medzi opätovným použitím TURBO
15 minut
30 minut
10 sekúnd
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 75 dB(A), čo predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Odšťavovač 176.6 je konštruovaný v I. triede izolácie a je vybavený prívodnou šnúrou
s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Vyžaduje zapojenie do sieťovej zásuvky vybavenej ochranným kolíkom.
Odšťavovač spĺňa požiadavky príslušných noriem.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám smerníc:
−
Nízkonapäťové elektrické zariadenie (LVD) −
2006/95/EC
−
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) −
2004/108/EC
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Konštrukcia odšťavovača
2
9
5
7
d
b
8
4
10
6
a
3
1
e
c
1. Pohon odšťavovača
a) prepínač (TURBO) I-0-II (ON)
b) unášač
c) časť na prisatie
2. Misa
d) lievik
3. Vložka misy
e) rebro
4. Sito
5. Veko
6. Skoba
7. Posúvač
24
8. Zásobník na zbytky
9. Veko zásobníka na
zvyšky
10. Kefka
Príprava odšťavovača na prácu (demontáž,
montáž)
Pred prvým použitím rozoberte odšťavovač, umyte časti,
ktoré prichádzajú do kontaktu so spracovávaným produktom.
Odšťavovač postavte v blízkosti napájacej zásuvky na
tvrdý, čistý a suchý podklad.
Potiahnite skobu (6) smerom nadol tak, aby jej valčeky
vyskočili z priehlbín na veku (5) z polohy 1 do polohy 2.
Vyberte posúvač (7), zdemontujte veko (5). Ďalej vyberte
misku (2) spolu s vložkou (3) a sitom (4).
Nakoniec rozpojte misku (2) a vložku (3).
Zdemontované časti (s výnimkou pohonu) dôkladne
umyte v teplej vode prostriedkom na umývanie riadu.
Môžete ich taktiež umyť v umývačkách riadu pri teplote
max. 60°C (okrem sitka a pohonnej jednotky). Po
dôkladnom vysušení pristúpte k montáži čistých prvkov.
Na pohon (1) založte misku (2) tak, aby v 4
priehlbinách v spodnej časti misky (2) sa
nachádzali 4 výstupky umiestnené na hornej
ploche pohonu (1).
Založte misku (2) na vložku misky (3) tak, aby rebro (e) vložky
misky (3) sa nachádzalo v záreze misky (2) nachádzajúcom
sa nad lievikom.
Vložte do stredu sito (4) a skontrolujte, či je správne osadené
i či sa ľahko otáča.
Založte veko (5) tak, aby rebro (e) vložky misky (3) sa
nachádzalo v zárezu veka (5).
Zdvihnite hore skobu (6) tak, aby jej valčeky zapadli do
priehlbín na veku (5) z pozície 2 do pozície 1 (bude počuť
charakteristické cvaknutie).
Do násypky vložte posúvač (7) tak, aby jeho priehlbina v tvare
písmena „V“ trafila do noža nachádzajúceho sa v násypke.
Venujte pozornosť správnej
montáži. Rebro (e) vložky misky (3)
by sa malo nachádzať v jednej
priamke so zárezom na miske (2)
a taktiež so zárezom na veku (5).
25
1
2
Nasaďte veko (9) na zásobník na zvyšky (8) a celok vsuňte tak, aby sa výstup krytu
(5) nachádzal vo vnútri otvoru veka (9).
Umiestnite nádobu na šťavu.
Zapnutie odšťavovača a práca s nim
Skontrolujte, či je vypínač nastavený do polohy „0” (OFF).
Vložte zástrčku prívodnej šnúry do sieťovej zásuvky a zapnite odšťavovač
vypínačom (a) - ON (II).
Do násypky vkladajte ovocie alebo zeleninu a ľahko ich pritláčajte posúvačom.
Na tlačenie produktov nepoužívajte prsty alebo iné predmety.
V prípade potreby (v prípade nadmerného nahromadenia sa dužiny na site
vyvolávajúce vibrácie odšťavovača) môžete použiť tlačidlo TURBO (I). Vtedy
motor pracuje s maximálnymi otáčkami po dobu 2 sekúnd. Po tejto dobe sa funkcia
TURBO automaticky vypne a motor sa vráti do predchádzajúcich otáčok.
POZOR! Opätovné použitie funkcie TURBO môže nastať minimálne po 10 sekundách.
Odstredenú šťavu nahromadenú v nádobe prelejte do predtým pripravených
pohárov, šálok atď.
Po ukončení práce (odstredení šťavy)
Vypnite odšťavovač nastavením vypínača (a) do polohy „0” (OFF).
Vyberte zástrčku prívodnej šnúry zo sieťovej zásuvky.
Po zastavení motora pristúpte k demontáži odšťavovača za účelom umytia dielov
(pozri bod „Príprava odšťavovača na prácu”).
Vyprázdnite zásobník na zbytky od nahromadených odpadkov.
26
Zásady údržby odšťavovača
Po každom použití odšťavovača je potrebné ho dôkladne umyť nedovoľujúc
zaschnutie šťavy a zbytkov ovocia.
Znečistenie v škárach alebo rohoch odstráňte kefkou na umývanie fliaš alebo
zubnou kefkou.
Pohon očistite vlhkou utierkou navlhčenou prostriedkom na umývanie riadu.
Následne ho vyutierajte do sucha.
V prípade, že sa do vnútra pohonu dostane voda alebo šťava, je potrebné prácu
prerušiť a odovzdať zariadenia na kontrolu do servisu.
Časti vybavenia také ako: miska na šťavu, vložka misky, veko, posúvač a taktiež
nádoba na šťavu, umývajte v teplej vode s prísadou prostriedku na umývanie riadu.
Taktiež je možné ich umývať v umývačkách riadu pri teplote maximálne 60°C.
Výnimkou je sito (4). Na jeho umývanie používajte výlučne kefku
s tvrdý štetinami (10) ktorá je vo výbave odšťavovača.
Na umývanie sita nepoužívajte žiadne kovové kefky!
Dlhodobým používaním môže nastať jav prefarbenia častí zhotovených z plastickej
látky. Nepovažujte to za chybu.
Zafarbenie, ktoré vzniklo z mrkvy, je možné odstrániť utieraním utierkou napustenou
jedlým olejom.
Po umytí všetky časti dôkladne osušte.
Zmontujte odšťavovač spôsobom opísaným predtým (pozri bod „Príprava
odšťavovača na prácu”).
Osobitnú pozornosť venujte priezračným (transparentným) umelohmotným
častiam. Sú náchylne na údery a pády. Ľahko sa môžu poškodiť.
Čo urobiť, ak ...
Odšťavovač nepracuje:
−
Odovzdajte odšťavovač do servisu.
Odšťavovač slabo oddeľuje šťavu, skáče a vibruje:
−
Použite funkciu TURBO. Ak problém naďalej pretrváva, vypnite zariadenie, očistite
sito od nahromadených na filtračnej sieťke zbytkov. Dodatočne, v prípade zaplnenia
zásobníka na zbytky, ho vyprázdnite.
−
V prípade mechanického poškodenia sita ho bezpodmienečne vymeňte za nové.
27
Ako pripraviť šťavy zo zeleniny a ovocia
Ovocie a zelenina, určené na vytlačenie šťavy, musia byť čerstvé a dôkladne umyté.
Príprava zeleniny spočíva v jej očistení od piesku a zeminy pod tečúcou vodou a jej
oškriabaní. Publikácie na tému prípravy štiav odporúčajú namáčať zeleninu na 5
minút do vody s prísadou soli alebo kyseliny citrónovej. Pripravená týmto spôsobom
počas drvenia netmavne a šťava z nej má prirodzenú farbu.
Bobuľovité ovocie umývajte tesne pred použitím, nakoľko rýchlo stráca svoju
čerstvosť.
Výber zeleniny a ovocia závisí od ročného obdobia, od chuti a zdravotných
odporúčaní. Na výživovú hodnotu štiav zo zeleniny a ovocia má vplyv spôsob
postupu pri ich príprave.
Šťavy sa pripravujú zo šťavnatých druhov zeleniny a ovocia, ktoré musí byť zrelé,
čerstvé, pretože sa z nich získava najviac šťavy výbornej chuti a arómy.
Na prípravu nápojov je vhodná nasledujúca zelenina: paradajky, mrkva, zeler,
cvikla, petržlen, cibuľa, kapusta, uhorky, čierna repa, rebarbora atď.. Na diétne
účely je možné pripravovať šťavy zo šalátu, špenátu, póru a inej zeleniny.
Zelenina taká ako: reďkovka, pažítka, petržlenová vňať, kôpor, režucha, sa pridáva
do nápojov porezaná na drobno.
Ovocné šťavy je možné získavať takmer zo všetkých druhov ovocia.
Jablká, broskyne, marhule a slivky musia byť po umytí sparené vriacou vodou
v kuchynskom cedidle.
Z ovocia obsahujúceho kôstky je potrebné ich odstrániť, nakoľko by mohli
odšťavovač poškodiť.
Vytláčanie šťavy zo sliviek, čučoriedok, malín, mäkkých hrušiek a jabĺk a taktiež
iného ovocia, je problematické.
Z dužiny tohto ovocia sa tvorí hmota, ktorá upcháva otvory sita. Toto ovocie je
možné používať na prípravu šťavy ich primiešavaním v malých množstvách k inému
ovociu alebo zelenine a je potrebné aj častejšie čistenie sita.
V malom množstve je možné taktiež vytláčať šťavu z hrozna, avšak je potrebné do
násypky vhodiť celé strapce po odstránení drevitej byle.
Koreňovú zeleninu a tvrdé ovocie je potrebné porezať na kúsky, ktoré vojdú do
otvoru násypky. Jablká sa režú na kúsky (ak veľkosť jabĺk neumožňuje ich vloženie
do otvoru v násypke vcelku) bez zbavenia jadierok.
Ovocie a zelenia sa vhadzuje do otvoru násypky až po zapnutí odšťavovača.
V prípade zablokovania suroviny v otvore násypky alebo na drviacom kotúči sita
použite funkciu TURBO. Ak aj naďalej pretrváva vyššie uvedený problém,
zariadenie rozoberte a vyčistite ho.
Výživová hodnota surových štiav je blízka výživovej hodnote ovocia a zeleniny s tým,
že sú zbavené častí blán odstránených v procese odstreďovania šťavy. Preto šťavy
môžu konzumovať osoby, ktoré vzhľadom na problémy s tráviacim traktom nemôžu
konzumovať surovú zeleninu.
Nápoje zo štiav sa odporúčajú zvlášť pri výžive detí a starších osôb.
Pri konzumovaní zeleninových štiav sa odporúča ich zapíjať neveľkým množstvom
vody, nakoľko obsahujú veľa esencií. Ak šťavy nie sú zriedené, denná dávka
nesmie prekročiť polovicu pohára.
28
Ovocné šťavy sú ľahšie stráviteľné, je možné ich piť vo veľkých množstvách: od 3 do
4 pohárov denne medzi jednotlivými jedlami.
Šťavy sa musia konzumovať ihneď po ich príprave a piť malými hltmi. Šťava, ktorá
sa pije pomaly, sa zmiešava so slinami, čo napomáha tráveniu šťavy. Príliš rýchle
pitie a vo veľkých množstvách spôsobuje nevhodné prijímanie organizmom.
Nemalo by sa kombinovať ovocie so zeleninou, okrem jabĺk. Nesmú sa kombinovať
melóny s iným ovocím.
Šťavy neodkladajte na neskoršiu konzumáciu.
Zeleninové šťavy sa môžu riediť vlažnou prevarenou vodou, minerálnou vodou,
mliekom alebo srvátkou, môžu sa prisladzovať alebo dochucovať iným spôsobom.
Zo šťavy je možné pripravovať kokteily s nízkym obsahom alkoholu.
Pri zeleninových nápojoch je možné používať aromatické koreniny: čierne korenie,
kôpor, kmín, muškátový orech, tymián, majoránku a pri ovocných nápojoch: vanilku,
škoricu a klinčeky. Pre dosiahnutie úplnej arómy korenín je potrebné ich pred
pridaním do nápoja dôkladne rozdrviť. Musia sa používať v neveľkých množstvách
pre udržanie prirodzenej chute a vône produktov, z ktorých sa nápoj pripravuje.
Vzhľadom na nízku kalorickú hodnotu sa nápoje z ovocia a zeleniny veľmi
odporúčajú osobám, ktoré chcú schudnúť.
Ovocné a zeleninové nápoje sa podávajú pri izbovej teplote alebo chladené
kockami ľadu. K zeleninovým nápojom sa môžu podávať slané tyčinky, slané pečivo
a hrianky a k ovocným nápojom čajové pečivo, zákusky a piškóty.
Šťava získavaná z niektorého ovocia a zeleniny má tendenciu hustnúť. Takýto stav
vyplýva z vlastností použitých produktov a nezávisí od zariadenia.
Čerstvé šťavy - to je zdravie
Mrkvová šťava
Urýchľuje látkovú výmenu, pretože obsahuje súbor mikroprvkov a vitamínov,
nevyhnutných pre správnu činnosť organizmu.
Vitamín A vytvorený z karoténu zlepšuje zrak. Zložky tejto šťavy tlmia škodlivý účinok
nikotínu, vracajú pokožke jej prirodzenú zdravú farbu. Pol pohára mrkvovej šťavy a pol
pohára mlieka sa odporúča pre malé deti. Mrkvová šťava v spojení s jablčnou šťavou sa
odporúča ako posilňujúci nápoj pre staršie osoby.
Paradajková šťava
Z dozretých a čerstvých paradajok sa získava šťava vynikajúcej kvality.
Paradajkovú šťavu je možné miešať so všetkými ostatnými zeleninovými šťavami.
Obsahuje veľa vitamínu A a C. Dva poháre šťavy pokrývajú dennú dávku vitamínu C.
Chuťové hodnoty paradajkovej šťavy vylepšuje jej dochutenie soľou a čiernym korením.
Cviklová šťava
Spojením šťavy z cvikly s pomarančovou šťavou vzniká nápoj výbornej chuti. Táto
šťava sa v čistej podobe môže konzumovať len na lekársky predpis.
29
Šťava z kapusty
Používa sa pri liečbe žalúdočných vredov, avšak len na lekársky predpis.
Zmiešaná s mrkvovou šťavou je vhodná na pitie aj pre tých, ktorí majú citlivý
žalúdok.
Špenátová šťava
Táto šťava je silne krvotvorná, avšak z dôvodu ostrej chuti sa odporúča
zmiešavať ju s mrkvovou šťavou. Zmiešaním v rovnakých množstvách
špenátovej, mrkvovej a zelerovej šťavy vzniká chutný nápoj.
Šťava zo zelera
Na šťavu sa nesmú používať zelerové listy, pretože dávajú horkú chuť. Šťava zo
zelerového koreňa je veľmi chutná. Je možné ju kombinovať so šťavami z inej
zeleniny. Musí sa konzumovať v menších množstvách ako mrkvová šťava.
Pridávanie jablčnej šťavy alebo citróna zlepšuje chuť.
Uhorková šťava
Prirodzene je mdlá a preto ju treba zmiešavať s jablčnou, mrkvovou alebo
zelerovou šťavou. Uhorková šťava sa používa na ošetrovanie pokožky. Má
očisťujúcu účinok pre ľadviny. Odporúča sa pri diétnej kúre.
Jablčná šťava
Šťava z čerstvých, zrelých jabĺk má príjemnú arómu a chuť, je bohatá na vitamíny
A a B a taktiež vzácne minerálne soli. Veľký obsah pektínu v šťave spôsobuje, že
má vlastnosti podporujúce trávenie. Čerstvá jablčná šťava sa používa proti lámke
a reume. Je vo všeobecnosti vynikajúcou výživovou látkou.
Černicová šťava
Černicová šťava s neveľkým množstvom cukru a minerálnej vody je veľmi
osviežujúci nápoj. Vzhľadom na veľký obsah vitamínov a mikroprvkov pôsobí
posilňujúco zvlášť u starších ľudí.
Šťava z bázy čiernej
Šťava je bohatá na výživné zložky, má potiace účinky a môže sa používať pri
prechladnutiach. Jej spracovaním sa môže kombinovať s inými ovocnými
šťavami.
Šťava z čiernych ríbezlí
Šťava z čiernych ríbezlí má špecifickú arómu, vysokú kyslosť a výraznú trpkosť.
Vzhľadom na chemické zloženie a obsah vitamínov je jedna z najlepších štiav. Je
potrebné ju miešať so šťavami s nízkou kyslosťou alebo vodou, medom alebo
cukrom.
30
Špeciálny zdravotné recepty
Posilňujúci nápoj
6 mrkiev
2 jablká
½ cvikly
Nápoj ”lásky”
3 veľké paradajky
½ uhorky
1 zeler
¼ citróna
Šťava na prečistenie organizmu ”Slnečný” nápoj
2 jablká
4 mrkvy
6 jahôd
½ uhorky
1 cvikla
Šťava ”večerný regulátor”
Nápoj ”silné vydýchnutie”
2 jablká
2 hrste špenátu
1 tvrdá hruška
1 hrsť petržlenu
¼ citróna alebo hrsť špenátu
2 zelery
6 mrkiev
4 mrkvy
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov
ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie.
Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PEHD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný. Informujte sa láskavo na Vašej
obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na
ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do
systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie
výrobcov. Viac na www.envidom.sk
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody zapríčinené používaním zariadenia nezhodným
s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo na modifikáciu výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho
upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo
z konštrukčných, obchodných, estetických a iných dôvodov.
31
HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tisztelt vevők!
Kérjük figyelmesen elolvasni a jelen kezelési utasítást. Különös figyelmet fordítani kell
a biztonsági előírásokra.
A kezelési utasítást kérjük megőrizni, hogy a későbbiekben is igénybe vehessék.
Tartalomjegyzék
Készülék jellemzése ........................................................................................
Lécentrifuga biztonsági előírásai és rendes használata .................................
Műszaki adatok ...............................................................................................
Lécentrifuga felépítése ....................................................................................
Lécentrifuga előkészítése a munkához (szétszerelés, összeszerelés) ...........
Lécentrifuga indítása és a vele való munkavégzés .........................................
Munkabefejezés után (lécentrifugálás után) ...................................................
Lécentrifuga karbantartási szabályai ...............................................................
Mit csináljunk, ha ... ........................................................................................
Hogyan készítsünk a zöldség - és gyümölcsleveket .......................................
Friss lé az egészség .......................................................................................
Különleges egészségügyi receptek ................................................................
Környezetvédelem - óvjuk környezetünket .....................................................
32
33
34
34
35
36
36
37
37
38
39
41
41
Készülék jellemzése
176.6 típusú lécentrifuga a gyümölcsökből és zöldségekből való lé gyors
centrifugálására és egyidejű hulladék elválasztására szolgáló villamos készülék.
A lécentrifugában a nyersanyag szétmorzsálása történik és belőle a lé
centrifugálása. Egyszerű és könnyű kezelése emeli a készülék használati értékét.
Elektronikus fordulatszabályozó a terheléstől függetlenül állandó fordulatszámot
biztosítja, aminek köszönhetően a lé állandó állaga biztosított. A vitaminok, pektinek,
enzimek, és ásványi anyagok a lében való megőrzése a lé derültségét csökkenti.
Ez ervszerű effektus, mert a centrifuga Gyártója úgy döntött, hogy fontosabb
a kinyert lé minél magasabb mértékű táp-, egészégi és diabetikus értékének
a megőrzése, mint a derültsége. A lécentrifuga fel van szerelve a nem komplett
összeszerelése esetén működő indítás gátlóval. A lécentrifuga ezen kívül a szita
automatikus tisztítási funkcióval van felszerelve. TURBÓ nyomógomb
megnyomásával a motor 1,5 ÷ 2 másodpercig magas fordulatszámon működik.
A magas fordulata segít a szita tisztításában, amikor rezgések jelentkeznek a túlzott
növénybél képzése esetén. A TURBÓ funkció csak 10 másodpercenként vehető
igénybe. A lécentrifuga folyamatosan 15 percig dolgozhat. A kinyert lé mennyisége,
pl. az 1 kg alapanyagból, függ a frissesség fokától, a szita tisztaságától és a morzsoló
tárcsa állapotától. A feldolgozott anyaggal kontaktusban lévő alkatrészek az
élelmiszerrel való kontaktusra engedélyezett anyagból készültek.
32
Lécentrifuga biztonsági előírásai és rendes használata
Ne húzd ki a dugaszt a kábelnél fogva a dugaszolóaljzatból.
−
Lécentrifugát csak a váltóáramú 230V védőcsappal ellátott dugaszolóaljzatra szabad
−
csatlakozni.
Ne kapcsold be a készüléket, ha az elektromos kábele sérült vagy a burkolata láthatóan
−
sérült.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek
ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását csak a szakképzett személyzet végezheti. A nem
szakszerűen végzett javítás komoly veszélyt jelenthet a felhasználó számára.
Hiba esetén a szakszerviz pontjához fordulni.
Ne használd a lécentrifugát, ha a forgó szita sérült.
−
A lécentrifuga indítása előtt ellenőrizd, hogy a fedele jól van-e az ívelt szorító
−
segítségével lerögzítve.
Ne engedj ki a szorítót, amíg a lécentrifuga működik, és a szita forog, mert biztosítás
−
működésbe lép és kikapcsolja a készüléket.
A felszerelés csere előtt vagy a működés közben forgásban lévő alkatrészek
−
megérintése előtt kapcsold ki a készüléket.
A lécentrifuga tisztítása, összeszerelése vagy szétszerelése előtt mindig húzd ki
−
a csatlakozó kábel a hálózati aljzatból.
A terméket csak erre a célra való tolóval told.
−
Ne terheld túl a készüléket túlzott nyersanyag mennyiséggel vagy túl erős betolással
−
(tolóval).
Amennyiben erős rázást vagy fordulatszám csökkentését észlelsz, azonnal kapcsold
−
ki a lécentrifugát. Tisztítsd ki a szitát és a burkolatát.
Amikor a termék eltömi az elvezető nyákot vagy ráragad a morzsoló tárcsára,
−
szakítsd meg a munkát és kapcsold le a készüléket a hálózatról. Hárítsd el az okot.
Azonnal szakítsd meg a munkát és kapcsold le a készüléket a hálózatról, ha
−
a lécentrifuga hajtásába bármilyen folyadék belekerült. Nézesd át a lécentrifugát
egy szakszervizzel.
Ne tedd ki a lécentrifugát 60ºC - nál magasabb hőhatásnak.
−
Különös óvatosságot kell betartani a lécentrifuga gyerekek közelében való
−
használatakor.
Ne hagyd őrizet nélkül a hálózatra kötött készüléket.
−
Ne állítsd fel a lécentrifugát nedves alapra.
−
Munkabefejezés után a kapcsoló kábelt húzd ki a hálózati aljzatból.
−
Lécentrifuga hajtását ne merítsd be a vízbe, se ne mosd a folyóvíz alatt.
−
A burkolata mosásához ne használj agresszív, emulzió, tej, pászta alakú detergenseket.
−
Ezek többek között eltávolíthatják a tájékoztató grafikai jeleket, mint pl.: osztások,
jelölések, figyelmeztető jelek, stb.
A fém lakatrészek, különösen az éles morzsoló tárcsa mosásához használj puha
−
kefét.
A gyümölcscentrifugát ne használja az anyagmaradványok tartálya nélkül.
−
A kezelés egyszerűsítése érdekében a hulladék tartályba betehetsz egy fóliazsákot,
−
amelyet a munkabefejezés után a hulladékkal együtt kidobhatsz.
33
−
Ez a készülék nem a fizikailag, érzékileg vagy szellemileg korlátozott személyek
(gyerekek) által való használatra készült, vagy olyan személyeknek, akik nem
rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a készülék
használatára a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett kerül sor vagy
előtte ellátja őket a megfelelő kezelési utasításokkal.
A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül és ügyeljen arra, hogy a készülékkel ne
−
játsszanak.
Műszaki adatok
A műszaki paraméterek a termék adat tábláján vannak megadva.
Szünetmentes munka megengedett ideje
Szünet idő az ismételt igénybevétel előtt
Szünet idő a TURBÓ ismételt igénybevétele előtt
Lwa
15 perc
30 perc
10 másodperc
75 dB/A
176.6 típusú lécentrifuga I szigetelés osztályban készült és védőérrel és védő
érintkezős dugasszal ellátott csatlakozó kábellel rendelkezik.
Lécentrifuga megfelel a vonatkozó szabványok előírásainak.
Készülék megfelel az alábbi direktíváknak:
−
Alacsonyfeszültségű villamos készülékek (LVD) −
2006/95/EC
−
Elektromágneses kompatibilitás (EMC) −
2004/108/EC
A termék CE jellel az adattáblán megjelölve.
Lécentrifuga felépítése
2
9
7
5
d
b
8
4
10
6
a
3
1
e
c
1. Lécentrifuga hajtása
a) kapcsoló (TURBO) I-0-II (ON)
b) elszedő
c) szívó tappancs
2. Tálca
d) kiömlő
3. Tálcabetét
e) borda
4. Szita
5. Fedél
6. Ívelt szorító
7. Toló
34
8. Hulladéktartály
9. A hulladéktartály
kiegészítő edénye
10. Kefe
Lécentrifuga előkészítése a munkához
(szétszerelése, összeszerelése)
Első használat előtt szedd szét a lécentrifugát és mosd
meg a feldolgozandó anyaggal érintkező alkatrészeit.
A lécentrifugát helyezd el merev, tiszta és száraz alapon
a hálózati csatlakozó közelében.
Húzd meg az ívelt szorítót (6) lefelé úgy, hogy a görgők
ugorjanak ki a fedélben lévő bemélyedésekből (5) az 1
helyzetből a 2 helyzetbe.
Vedd ki a tolót (7), vedd le a fedelet (5). Utána vedd le
a tálcát (2) együtt a tálcabetéttel (3) és szitával (4).
A végén bontsd szét a tálcát (2) és a tálcabetétet (3).
A szétszerelt alkatrészeket (kivéve a hajtást) pontosan
mosd meg meleg vízben mosogató folyadék adalékkal.
Ezt a műveletet elvégezhetjük mosogatógépben is max.
60ºC hőmérsékleten (a szita és hajtást kivételével).
Pontos szárítás után megkezdheted a tiszta elemek
összeszerelését.
Tedd fel a hajtásra (1) tálcát (2) úgy, hogy
a tálca (2) alján lévő 4 bemélyedésben
illeszkedjen a hajtás (1) tetején található 4
kiálló rész.
Tedd rá a tálcára (2) a tálcabetétet (3) úgy, hogy a tálcabetétet
(3) bordája (e) a kifolyó felett található tálca (2) bemélyedésbe
kerüljön.
Tedd be a szitát (4) ellenőrizve, hogy jól van-e elhelyezve
és könnyen forog-e.
Helyezd rá a fedelet (5) úgy, hogy a tálcabetétet (3) bordája
(e) a fedél (5) bevágásába kerüljön.
Emeld felfelé az ívelt szorítót (6) úgy, hogy a görgői
beugorjanak a
fedélen (5) lévő bemélyedésekbe a 2
helyzetből az 1 helyzetbe (hallatszik jellegzetes kattanás).
A töltő tölcsérbe tedd a tolót (7) úgy, hogy a “V” alakú kivágás
a lefolyóban található késre kerüljön.
Figyeld az összeszerelés helyességét.
A tálcabetét (3) bordája (e) egy
vonalban kell, legyen a tálcán (2)
és a fedélen (5) található kivágásokkal.
35
1
2
Helyezze rá a kiegészítő edényt (9) a hulladéktartályra (8) és az egészet együtt tolja be
úgy, hogy a fedél kimeneti nyílása (5) a kiegészítő edény (9) nyílásában legyen.
Helyezd el a létartályt úgy.
Lécentrifuga indítása és a vele való munkavégzés
Ellenőrizd a kapcsoló „0” (OFF) helyzetben lévő voltát.
Dugd be a csatlakozó kábelt a hálózati aljzatba és indítsd el a lécentrifugát
a kapcsoló (a) - ON (II).
A töltőtölcsérbe tedd be a gyümölcsöt vagy a zöldséget, és könnyen told meg a tolóval.
A termékek tolásához nem szabad újakat sem más tárgyakat használni.
Szükség esetén (ha a szitán túlzott mennyiségű gyümölcs-(zöldség) hús gyűlik
össze és a lécentrifuga rezgését okozza) igénybe veheted a TURBÓ nyomógombot
(I). Akkor a motor körülbelül 2 másodpercig legmagasabb fordulatszámon működik.
Ez idő elmúltával a TURBÓ üzemmód kikapcsol és a motor az előző fordulatszámra
visszatér.
FIGYELEM! A TURBÓ funkció ismételt igénybevétele csak min. 10 másodperc
elteltével lehetséges.
A tartályban összegyűlt lét töltsd át a korábban előkészített poharakba, csészékbe,
stb.
Munkabefejezés után (lécentrifugálás után)
Kapcsold ki a lécentrifugát az (a) kapcsoló „0” (OFF) helyzetbe való állítással.
Húzd ki a csatalakozó kábelt a hálózati aljzatból.
A motor leállása után kezd meg a lécentrifuga szétszerelését mosás céljából (lásd
„Lécentrifuga előkészítése a munkához” című pontot).
Ürítsd ki a hulladéktartályt az összegyűlt maradványoktól.
36
Lécentrifuga karbantartási szabályai
Lécentrifugát mindenkori használata után pontosan meg kell mosni és nem engedni
a lé és gyümölcsmaradéknak rászáradni.
Résekben és sarkokban lévő koszt az üvegmosó - vagy fogkefe segítségével
távolítsuk el.
A hajtást edénymosogató szerrel megnedvesített rongy segítségével áttörölni.
Utána szárazra törölni.
Abban az esetben, ha a hajtás belsejébe víz vagy lé kerül bele, a készülék
munkáját meg kell szüntetni és a készüléket egy szakszervizzel átnézetni.
A felszerelés olyan elemeit, mint: létálca, tálcabetét, fedél, toló és létartály
mosogatószer adalékos meleg vízben kell mosogatni.
A fenti műveletet elvégezhetjük mosogatógépben is max. 60ºC hőmérsékleten.
Kivételt képez szita (4). A mosásához kizárólag kemény kefe (10)
használható, amely a lécentrifuga felszerelését képezi. A szita
mosásához ne használj semmilyen fémkefét!
Hosszú ideig tartó használat során a műanyagból készült alkatrészek
elszíneződhetnek. Ez nem hiba.
Sárgarépa okozta elszíneződések étolajjal átitatott ruha törlésével eltávolíthatók.
Mosás után minden alkatrészt pontosan szárítsd ki.
Szereld össze a lécentrifugát a korábban leirt módón (lásd a „Lécentrifuga
előkészítése a munkához” című pontot).
Különös figyelmet fordítsd az átlátszó műanyagból készült alkatrészekre.
Ezek érzékenyek az ütésre és esésre. Ilyenkor könnyen sérülhetnek.
Mit csináljunk, ha ...
Lécentrifuga nem működik:
−
Vidd el a lécentrifugát a szakszervizbe.
Lécentrifuga gyengén termeli a levet, rezgésbe és vibrációba jön:
−
Vedd igénybe a TURBÓ funkciót. Amennyiben a probléma nem szűnik meg, kapcsold
ki a készüléket, tisztítsd meg a szitát a szűrő hálón összegyűlt maradványoktól. Azon
kívül, ha a hulladéktartály megtelt, ürítsd ki.
−
A szitát mechanikai sérülése esetén feltétlenül ki kell cserélni.
37
Hogyan készítsünk a zöldség- és gyümölcsleveket
A levek készítésére szánt gyümölcs és zöldség friss és alaposan megmosva
legyen. A zöldség előkészítése a rajtuk lévő homok és föld folyóvíz segítségével
történő eltávolításából és pucolásból áll. Levek készítésére vonatkozó
szakriadalom javasolja a zöldségek 5 percig tartó áztatását só és citromsav tartalmú
vízben. Az így előkészített zöldségek feldolgozásuk során nem sötétednek
és a levük természetes színű.
Bogyós gyümölcsöket közvetlenül felhasználás előtt mossuk meg, mivel gyorsan
elveszítik a frissességüket.
A gyümölcs és a zöldség kiválasztása függ az évszaktól, egyéni ízléstől,
egészségügyi javallatoktól. A gyümölcsből és zöldségből készélt levek tápértékét
befolyásolja az elkészítésük módja.
A leveket nedvdús gyümölcs és zöldség fajtáiból szokás készíteni, amelyek érettek,
frissek legyenek, mivel így legtöbb, nagyszerű ízű és zamatú lé nyerhető ki.
Italok készítésre az alábbi zöldségek alkalmasak: paradicsom, sárgarépa, zeller,
cékla, petrezselyem, hagyma, káposzta, uborka, fekete répa, rebarbara, stb.
Diabetikus célkora készíthetők levek salátából, spenótból, póréhagymából és más
zöldségekből.
Olyan zöldségek, mint: retek, metélőhagyma, petrezselyem zöldje, kapor, zsázsa
apróra darabolva hozzáadhatók az italokhoz.
Gyümölcslevek jóformán minden gyümölcsfajtából készíthetők.
Almát, őszibarackot, sárgabarackot és szilvát mosás után konyhai szűrőn le kell forrázni.
Magot tartalmazó gyümölcsből ezeket el kell távolítani, mert megsérthetik
a lécentrifugát.
Levek készítése szilvából, áfonyából, málnából, puha körtéből és almából és más
gyümölcsökből körülményes. Ezek húsából szivacsos massza képződik, amely
elzárja a szita nyílásait. Ezeket a gyümölcsöket használhatjuk a levek készítéséhez
kis mértékben adagolva őket más gyümölcsökkel vagy zöldségekkel, és sűrűbben
tisztítjuk a szitát.
Kis mennyiségben kinyomható a szőlőlé, de a tölcsérbe a szemeket a száráról
letépve kell betölteni.
Gyökér zöldségeket és kemény gyümölcsöt a tölcsérbe beférő méretűre kell
szétaprítani. Az almát darabokra kell felvágni (amennyiben a méretük nem engedi
teljes egészében a tölcsérben elhelyezni) pucolás és magtáska kiszedése nélkül.
Gyümölcsöt és zöldséget a tölcsérbe csak a lécentrifuga elindítása után szabad
betenni.
A nyersanyag a tölcsérben vagy a szita morzsoló tárcsáján való megakadása
esetén igénybe kell venni a TURBÓ funkciót. Amennyiben a probléma nem szűnik
meg, kapcsold ki a készüléket, szedd szét i tisztítsd meg.
A nyers levek tápértéke megközelíti a gyümölcs és zöldség tápértekét, azzal hogy
kevesebb rostot tartalmaznak, amely a centrifugálás során kiválik. Ezért a leveket
olyan személyek fogyaszthatják, akik az emésztő rendszer betegségei miatt nem
fogyaszthatják a friss zöldséget.
Levek javasoltak a gyerekek és idősebb személyek táplálkozásában.
Javasolt, hogy zöldség leveket kis mennyiségű vízzel fogyasszunk, mert ezek nagy
esszencia tartalmúak. Ha a leveket nem hígítjuk a napi adag félpohárnyit ne
haladjon meg.
38
Gyümölcslevek könnyebben emészthetőek, ezért nagy mennyiségben
fogyaszthatók: napi 3-4 pohár az étkezések között.
Leveket azonnal az elkészítésük után kell fogyasztani és kis kortyokkal. Lassan
fogyasztott lé könnyen keveredik a nyállal, ami elősegíti az emésztését. Túl gyorsan
és túlzott mennyiségben fogyasztott nem megfelelően emésztődik fel.
Nem ajánlatos zöldség és gyümölcs keverése kivéve az almát. Nem ajánlatos
dinnyét más gyümölccsel keverni.
Leveket nem tárolunk a későbbi fogyasztáshoz.
Zöldségből készült levek langyos forralt vízzel, ásványvízzel, tejjel vagy tejsavóval
hígíthatók, cukrozhatók vagy más módón ízesíthetőek.
Levekből alacsony alkoholtartalmú koktélok készíthetőek.
Zöldséglevekhez aromás ízesítők alkalmazhatók: bors, kapor, kömény,
szerencsedió, kakukkfű, majoránna, gyümölcslevekhez meg: vanillin, fahéj
és szegfűszeg. Ahhoz, hogy a fűszerek teljes aromáját kinyerjük az italhoz való
adagolásuk előtt pontosan fel kell őket aprítani.
Kis mennyiségben kell őket használni, hogy megőrizzük az ital eredeti izét
és zamatát, amelyet az alapul szolgáló termékek kölcsönözik neki. Tekintettel a kis
kalória értékre, a gyümölcsből és zöldségből készült italok javasoltak a fogyókúrázó
személyeknek.
Gyümölcs és zöldség italokat szobahőmérsékleten vagy jégkockákkal lehűtve
tálalunk. Zöldséglevek kiegészítőjeként szolgálhatnak sóspálcikák és pirittósok
szolgálhatnak, gyümölcslevekhez meg teasütemények, sütemények és piskóták.
Némelyik gyümölcs- és zöldséglé önsűrűsödő tulajdonsággal bír. Ez az állapot
a felhasznált anyagoktól függ és független a készüléktől.
Friss lé az egészség
Sárgarépalé
Gyorsítja az anyagcserét, mivel tartalmazza a mikroelemek és vitaminok
együttesét, amelyek a szervezet megfelelő működését biztosítják.
Karoténból keletkezett A vitamin javítja a látást. A lé összetevői csökkentik a nikotin káros
hatását, visszaadják a bőrnek a természetes jó színét. Fél pohár sárgarépalé és fél pohár
tej javasolt kis gyerekeknek. Sárgarépalé almalével erősítő italként javasolt az idősebb
személyek számára.
Paradicsomlé
Érett és friss paradicsom nagyszerű minőségű levet ad. Paradicsomlé minden
más zöldséglével keverhető.
Sok A és C vitamint tartalmaz. Napi két pohár kielégíti a C-vitamin napi szükségletét.
Paradicsomlé izét javítja só és bors hozzáadása.
Céklalé
Céklalé narancslével való kombinációja nagyszerű ízű ital ad. Tiszta alakban
csak az orvos előírására fogyasztható.
39
Káposztalé
Alkalmazott gyomorfekély gyógyításban, de csak az orvos utasítására.
Sárgarépalével keverve italként alkalmas azok részére is, akiknek érzékeny
gyomruk van.
Spenótlé
Ez a lé erős vérképző tulajdonságokkal rendelkezik, de erős íze miatt javasolt
sárgarépalével való keverése. Spenótlé, sárgarépalé és zellerlé egyenlő
keveréke nagyon ízletes ital eredményez.
Zellerlé
A lé készítéséhez nem ajánlatos a zeller zöldjét használni, mert keserű ízt adnak.
Gyökeréből készült lé azonban nagyon ízletes. Keverhető más zöldségből
készült levekkel. Kisebb mennyiségben fogyasztható, mint sárgarépalé. Almalé
vagy citromlé adaléka javítja az izét.
Uborkalé
Magában ízetlen és keverendő almalével, sárgarépalével vagy zellerlével.
Uborkalevet bőrápolásban alkalmaznak. Vesetisztító hatású. Javasolt
fogyókúránál.
Almalé
Friss, érett almából készült lé kellemes ízű és illatú, A és B vitamin - valamint
értékes ásványi sógazdag. Lé magas pektin tartalma erősíti az emésztést.
Friss almalét alkalmaznak podagra és reuma kezelésében. Szélesen vett
értelemben nagyszerű tápszer.
Szederlé
Szederlé kis mennyiségű cukorral és ásványvízzel nagyon jó frissítő italt ad.
Tekintettel vitaminok és mikroelemek magas tartalmára erősítő hatású, főleg
idősebb személyek esetén.
Fekete orgonalé
Tápláló összetevőkben gazdag, izzasztó hatású, alkalmazható megfázások
kezelésében. Más gyümölcslevekkel keverhető.
Fekete ribizlilé
Fekete ribizlilé különös aromájú, savanyú és keserű. Tekintettel a vegyi
összetételére és vitaminok tartalmára a levek között egyik legjobbika. Keverendő
kis savanyúság tartalmú levekkel vagy vízzel, mézzel illetve cukorral.
40
Különleges egészségügyi receptek
Erősítő ital
6 sárgarépa
2 alma
½ cékla
”Szerelmes” ital
3 nagy paradicsom
½ uborka
1 zeller
¼ citrom
Szervezettisztító lé
4 sárgarépa
½ uborka
1 cékla
”Örökös szabályozó” lé
2 alma
1 kemény körte
¼ citrom vagy egy csomó spenót
6 sárgarépa
”Napsütéses” ital
2 alma
6 szamóca
”Erős lélegzet” ital
1 csomó spenót
1 csomó petrezselyem
2 zeller
4 sárgarépa
Környezetvédelem - óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való
kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen. A fém
alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt !!!
A készülék nem a rendeltetésének megfelelő alkalmazásából vagy kezeléséből származó
károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
A gyártó fenntartja magának jogot a termék mindenkori módosítására, a korábbi előrejelzés
nélkül, a jogi előírásokhoz, szabványokhoz, direktívákhoz való alkalmazkodás céljából illetve
szerkezeti, kereskedelmi, esztétikai vagy más okok miatt.
41
EN - USER'S MANUAL
Dear Clients!
Please read these instructions carefully. We would like to draw your special attention
to Safety Operation Instructions. Keep this user's manual for further reference.
Content
Appliance characteristic ...................................................................................
Safety Operation Instructions ..........................................................................
Specifications ..................................................................................................
Part names ......................................................................................................
Preparations for operation (disassembling, assembling) .................................
Start-up and operation .....................................................................................
After operation (juice centrifuging) ...................................................................
Juice extractor maintenance rules ...................................................................
What to do when ... ..........................................................................................
Fruit and vegetable juices preparation .............................................................
Fresh juice is healthy .......................................................................................
Special Health Recipes ....................................................................................
Ecology - Environment protection ....................................................................
42
43
44
44
45
46
46
47
47
48
49
51
51
Appliance characteristic
Juice extractor type 176.6 is an electrical appliance for fast fruit and vegetable juice
centrifuging including automatic pulp separation.
The raw material is pulped and then the juice is centrifuged from the pulp. The usage
advantages are increased due to the easy and simple operation. Electronic speed
stabilizer provides constant rotation speed independent on loading, which allows juice
even consistency obtaining. Keeping the maximal content of vitamins, pectin,
enzymes and minerals causes the lower juice clarity. This is an intended effect, as the
juice extractor Manufacturer decided, that keeping the highest nutrient, pro-health and
dietetic values of a juice is more important than its clarity. The juice extractor is
equipped with special safety system preventing starting it in case of incomplete
appliance assembling. The juice extractor is additionally equipped with filter selfcleaning function. After pressing TURBO button the engine operates 1,5 ÷ 2 seconds
with high rotation. High rotation helps to clean the filter in case the vibration occurring
due to excessive pulp accumulation. TURBO function can be used in 10 seconds
intervals only. The juice extractor can operate 15 minutes without any break. The
quantity of juice obtained from i.e. 1kg of a raw material, depends on its freshness, as
well as on filter cleanness and pulping blade condition.
The parts in contact with processed raw materials are made of materials permitted for
contact with food.
42
Safety Operation Instructions
Do not disconnect the plug from the socket pulling the cord.
−
The juice extractor must be plugged to alternating current 230V grounded receptacle.
−
Do not start up the appliance when the supplying cord is damaged or the casing is
−
visibly damaged.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the
producer or at a proper service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards. The appliance can be refurbished by trained staff only. Improper
refurbishment can cause the serious hazard to the user. In case of any defects
occurrence, contact the qualified service agent immediately.
Do not use the juice extractor when the filter is damaged.
−
Before you start the juice extractor up, check the lid if it is locked well with the locking
−
bar.
Do not unfasten the locking bar during juice extractor operation and the filter wiring,
−
as in such case the safety system will switch the appliance off.
Turn off the device and unplug it from an outlet before replacing the equipment or
−
approaching moving parts during use.
Unplug always before cleaning, assembling or disassembling.
−
To push the product use the pusher only.
−
Do not overload the appliance with excessive amount of product or to strong pushing
−
(with pusher).
Switch the juice extractor off immediately, when you notice strong vibrations or
−
rotation decrease. Clean the filter and its casing.
Stop the operation and unplug the appliance when the product is blocked in chute or
−
pulping blade. Unblock it.
Be especially careful with the juice extractor operation in the presence of children.
−
Stop the operation immediately and unplug the appliance when any liquid gets into
−
the motor. Bring the juice extractor to the service for inspection.
Do not expose the juice extractor to temperatures over 60ºC.
−
Do not leave the appliance plugged unattended.
−
Do not place the juice extractor on the wet surface.
−
Unplug after operation.
−
Do not immerse the motor in water neither clean it under running water.
−
Do not clean the casing with aggressive detergents, such as emulsion, milk, paste,
−
etc. They can remove the graphic symbols such as: scales, labels, caution signs,
etc.
Clean the metal parts, especially the filter including the sharp pulping blade with soft
−
brush.
Do not use the juice extractor without the pulp collector.
−
To make the maintenance easier, you can put the plastic bag into the pulp collector,
−
which you can remove to the rubbish bin after operation.
43
−
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
−
Specifications
The technical parameters are quoted on the nameplate of the product
Admissible time of non-stop operation
15 minutes
An interval between repeated operation
30 minutes
An interval between repeated TURBO usage
10 seconds
Noise generated by the appliance LWA
75 dB/A
The juice extractor type 176.6 is built in I class insulation and it is equipped
with supplying cord with grounding wire and grounding plug.
It must be plugged into grounded receptacle.
The juice extractor meets applicable norms requirements.
The appliance meets the requirements of the directives:
−
Low voltage electrical device (LVD) −
2006/95/EC
−
Electromagnetic compatibility (EMC) −
2004/108/EC
The product is marked with CE symbol on the nameplate.
Part names
2
9
5
7
d
b
8
4
10
6
a
3
1
e
c
1. Juice extractor motor
a) (TURBO) I-0-II (ON) switch
b) skimmer
c) vacuum cup
2. Bowl
d) juice spout
3. Bowl insert
e) fin
4. Filter
5. Lid
6. Locking bar
7. Pusher
44
8. Pulp collector
9. Pulp collector cover
10. Brush
Preparations for operation (disassembling,
assembling)
Disassemble the juice extractor before first usage and
clean the parts in contact with processed product.
Place the juice extractor near the socket on the firm,
clean and dry surface.
Pull down the locking bar (6) so that the tracks moved out
of grooves of the lid (5) from position 1 to position 2.
Take the pusher (7) out and remove the lid (5). Then
remove the bowl (2) including the insert (3) and filter (4).
Finally, disassemble the insert (3) from the bowl (2).
Wash the disassembled parts (apart from the motor)
carefully in hot water and wash-up liquid. You can clean
them in dishwasher in max temp. 60ºC (apart from the
motor and filter). After drying carefully start assembling
the clean parts.
Align the bowl (2) to the motor (1), so that the 4
buckles from the upper part of the motor (1)
were placed inside the 4 grooves in the bottom
of the bowl (2).
Align the insert (3) to the bowl (2) so that the fin (e) of the insert
(3) is placed in the cutting of the bowl (2) over the juice spout.
Put the filter (4) inside and check if it is well mounted and
rotates easily.
Put the lid (5) so that the fin (e) of the insert (3) was placed in
the cutting of the lid (5).
Pull the locking bar (6) up, so that the rolls moved into grooves
of the lid (5) from position 2 to position 1 ( you will hear
a characteristic clicking sound).
Put the pusher (7) into the chute so that the V-shaped hole
was put on the knife inside the chute.
We call your attention to proper
assembling. The fin (e) of the insert
(3) should be in the same line as the
cutting on the bowl (2) and the
cutting in the lid (5).
45
1
2
Insert the pulp collector cover (9) on the pulp collector (8) so, that the outlet of the lid
(5) was placed inside the cover inlet (9).
Put the juice collector.
Start-up and operation
Check if the switch is turned to „0” (OFF) position.
Plug the juice extractor in and start it up with the switch (a) - ON (I).
Put some fruit or vegetables into chute and press them slightly with the pusher.
You mustn't push the products with your fingers or other objects.
In case of the necessity (In case of excessive accumulation of the pulp on the filter,
which causes juice extractor vibrations) you can use TURBO button (I). The engine
operates in such case on maximal rotation for approximately 2 seconds. After this
time, the TURBO function switches off automatically, and the engine returns to
previous rotation.
ATTENTION! Repeated usage of TURBO function can take place after min. 10
seconds.
Pour the extracted juice into glasses or cups prepared in advance.
After operation (juice centrifuging)
Switch the juice extractor off, turning the switch (a) to position „0” (OFF).
Unplug the appliance.
After the motor stops start to disassemble the juice extractor in order to wash the
parts (see „Preparing for operation”).
Remove the accumulated pulp from the pulp collector.
46
Juice extractor maintenance rules
Clean carefully after each usage, to prevent drying of juice and fruit remains.
Remove the dirt from the corners with a bottle brush or tooth brush.
Clean the motor with damped cloth sprinkled with washing up liquid. Then dry it.
When water or juice getting into the motor, stop operation immediately and bring the
appliance to service for inspection.
The following elements of the equipment: juice bowl, insert, lid, pusher and the juice
collector should be washed in hot water with wash-up liquid.
You can clean them in dishwashers in maximum temperature 60ºC.
The exception is a filter (4). It should be washed with hard brush
(10) only, which is included to this juice extractor equipment. Do
not use any metal brushes to clean the filter!
Some elements can change their colour after long-term usage. It is not a defect.
Colour from carrot can be removed by cleaning the surface with a cloth immersed in
edible oil.
Dry carefully all parts after cleaning.
Assemble the juice extractor according to instruction mentioned above (see
„Preparing for operation”).
Pay a special attention to transparent plastic parts. They are the most
sensitive for hits and falls. They can be easily damaged then.
What to do when ...
The juice extractor does not work:
−
Bring the juice extractor to service agent.
The juice extractor extracts little juice or vibrates:
−
Use the TURBO function. If the problem still exists, switch the appliance off; clean
the filter from accumulated pulp.
Additionally, empty the pulp collector if it is full.
−
In case of mechanical filter damage, implicitly replace it with a new one.
47
Fruit and vegetable juices preparation
Fruit and vegetables for juice extraction, should be fresh and washed carefully.
Vegetables should be cleaned from sand and soil with running water and peeled.
Publications concerning juice preparation, recommend to deep the vegetables into
water with salt and citric acid for 5 minutes. Such prepared vegetables do not get
darker during processing and their juice has natural colour.
Berry fruits should be washed directly before using, so that they do not loose their
freshness.
The selection of fruit and vegetables depends on the season of the year, taste likes
or health recommendations. The way of preparation influences the nutritive value.
Juices should be made of juicy kinds of fruits and vegetables, which should be ripe
and fresh, to get the juice of the perfect flavour and fragrance.
The following vegetables are good for juice preparation: tomatoes, carrots, celeries,
beetroots, parsleys, onions, cabbages, cucumbers, black turnip, rhubarb, etc. You
can also prepare juice of lettuce, spinach, leek and other vegetables as part of diet.
The following vegetables can be added to juices chopped: radish, chives, green
parsley, dill, cress.
Fruit juice can be made of almost all kinds of fruit.
Apples, peaches, apricots and plums should be blanched with boiling water on the
strainer.
Remove the stones from the fruit, which have it, to prevent damages of the juice
extractor.
Juice extracting of plums, blueberries, soft pears, apples or other fruit is
inconvenient. The flesh of these fruit becomes a spongy pulp, which blocks the filter
holes. You can use these fruit mixing a small amount of them with other fruit or
vegetables, it is also necessary to clean the filter more often.
You can extract a small amount of grapes juice, but it is necessary to put whole
bunch to the chute after removing ligneous stalk.
Cut the radical vegetables and hard fruit into pieces small enough for the chute. Cut
the apples into pieces (if they are not small enough to put them whole into the chute)
without peeling and removing seed cavity.
Put the fruit or vegetables into the chute after you start up the juice extractor.
In case the product is blocked in the chute or on the filter pulping blade, use the
TURBO function. If the problem still exists, switch the appliance off, disassemble
and clean.
The fresh juice nutritive value is close to fruit and vegetables nutritive value, but part
of fibre is eliminated during juice centrifuging process. That is why the juice can be
consumed by people, who can not eat raw vegetables due to digestions problems.
Juice drinks are specially recommended for children and elderly people
nourishment.
It is recommended to have a small amount of water while drinking vegetable juices,
which are very strong. If the juices are not diluted, a daily dose should not exceed
a half of glass.
48
Fruit juices are easier to digest so it is possible to drink a big amount of them: 3 up to
4 glasses per day between meals.
Juices should be consumed immediately after preparing, and drunk in sips. When
drinking juice slowly, it mixes with saliva, which makes digestion easier. Drunk too
fast and in too big quantity the juice is not properly absorbed.
You should not mix fruit with vegetables apart from apples. Melon juice shouldn't be
mixed with other fruit juices.
You shouldn't store juice for later consumption.
Vegetable juices can be diluted with lukewarm, boiled water, mineral water, milk,
whey, sweeten, or flavoured another way.
You can prepare chasers of juice.
The following fragrance spices can be used for vegetable juices: pepper, dill,
caraway, nutmeg, thyme, marjoram, and for fruit juices: vanilla, cinnamon and clove.
It is necessary to mince the spices carefully to obtain full fragrance. The spices
should be used in small amount to keep natural fragrance and flavour of the juice
basic products. Due to low caloricity, fruit and vegetable juices are recommended for
people on a slimming diet.
Fruit and vegetable juices are served in room temperature or cooled with ice cubes.
Salty sticks, crackers and toasts can be good snacks for vegetable juices, as
biscuits, cakes, sponge cakes for fruit juices.
The juice obtained of some fruit and vegetables has tendency to self-condensing.
Such phenomena results from the properties of used products and does not depend
on the appliance.
Fresh juice is healthy
Carrot juice
It precipitates metabolism, as it contains microelements and vitamins necessary for
organism proper functioning. A vitamin being a product of carotene improves the
sight.
The elements of this juice level the harmful influence of nicotine restore the natural, healthy
colour of skin. A half glass of carrot juice and half glass of milk is recommended for small
children. Carrot juice mixed with apple juice is recommended as an energy drink for elderly
people.
Tomato juice
Ripe and fresh tomatoes give an excellent quality juice. You can mix it with all other
vegetable juices. The juice contains a lot of A and C vitamins. Two glasses cover
a daily demand on C vitamin. Flavour it with salt and pepper to improve the taste.
Beetroot juice
Beetroot juice mixed with orange juice gives a drink of an excellent taste. This
juice in pure form can be consumed on doctor's recommendation only.
49
Cabbage juice
It is applied to cure gastric ulcer but on doctor's recommendation only. Mixed
with carrot juice is good to drink even for people with sensitive stomach.
Spinach juice
This is a strong haematinic juice, but due to the strong taste it is
recommended to mix it with carrot juice. Spinach juice mixed in equal amount
with carrot juice and celery juice gives a tasty drink.
Celery juice
Do not use celery leaves because of their bitter taste. Celery- root juice is very
tasty.
You can mix it with other vegetable juices. It should be consumed in smaller
amount than carrot juice. Apple or lemon juice adding will improve the taste.
Cucumber juice
The juice is naturally insipid and it is necessary to mix it with apple, carrot or celery
juice. It is used for skin care. It filters kidneys. It is recommended for a slimming diet.
Apple juice
The juice made of fresh and ripe apples has nice fragrance and flavour, it is rich in
A and B vitamins and very valuable mineral salts. Big amount of pectin makes the
juice improve digestion.
Fresh apple juice is used against podagra and rheumatism. It is a general great
nutriment.
Blackberry juice
The blackberry juice with small amount of sugar and mineral water is a great
refreshment. Due to a big amount of vitamins and microelements it gives energy
especially to elderly people.
Elderberry juice
The juice is rich in nutritive elements, has diaphoretic properties and can be used
during cold. When preparing preserves you can mix it with other fruit juices.
Black currant juice
Black currant juice is characterised by specific fragrance, big acidity and
significant sourness. Due to its chemical content and vitamins it is one of the best
juices. It should be mixed with other low-acid juices or with water, honey and
sugar.
50
Special Health Recipes
Energy drink
6 carrots
2 apples
½ of beetroot
”Love” drink
3 big tomatoes
½ of cucumber
1 celery
¼ of lemon
Body detox juice
4 carrots
½ of cucumber
1 beetroot
”Sunny” drink
2 apples
6 strawberries
”Timeless regulator” juice
”Strong breath” drink
2 apples
1 handful of spinach
1 hard pear
1 handful of parsley
¼ of lemon or a handful of spinach 2 celeries
6 carrots
4 carrots
Ecology - Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor
expensive. In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper
container; put the polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural
environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use
or inappropriate handling. The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade
aesthetic or other reasons, without notifying it in advance.
51
176-145_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement