Zelmer 177 T User manual

Zelmer 177 T User manual
PL
2–6
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SOKOWIRÓWKA
Typ 177
CZ
7–10
NÁVOD K POUŽITÍ
ODŠŤAVOVAČ
Typ 177
SK
11–14
NÁVOD NA OBSLUHU
ODŠŤAVOVAČ
Typ 177
HU
15–18
RO
19–22
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
LÉCENTRIFUGA
177 Típus
STORCĂTOR DE FRUCTE
Model 177
BG
28–32
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
Тип 177
UA
33–37
ІНСТРУКЦІЯ
З КОРИСТУВАННЯ
СОКОВИТИСКАЧ
Модель 177
RU
23–27
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКОВЫЖИМАЛКА
Tип 177
EN
38–41
USER MANUAL
JUICE EXTRACTOR
Type 177
PL
Szanowni Klienci!
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić
wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
Sokowirówka jest urządzeniem służącym do szybkiego odwirowania soków z owoców i warzyw
z jednoczesnym oddzieleniem odpadów. Prędkość odwirowania została dobrana tak, aby uzyskać
optymalne parametry jakościowe wyciskanych soków. Sok zawiera drobne frakcje owoców (warzyw) korzystnych dla zdrowia, lecz mogących powodować mniejszą klarowność soku. Jest to efekt
zamierzony, gdyż producent sokowirówki uznał, iż ważniejsze jest zachowanie jak największych
wartości odżywczych, zdrowotnych i dietetycznych otrzymywanego soku, niż jego klarowność. Ilość
soku uzyskanego z 1 kg surowca zależy od jego stopnia świeżości, jak również czystości sitka i stanu tarczy rozdrabniającej (np. dla świeżej marchwi) wynosi 50-60%). Części mające kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane zostały z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
sokowirówki
– Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
– Sokowirówkę podłączaj jedynie do sieci prądu zmiennego 230 V.
– Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób
widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
– Nie używaj sokowirówki, gdy sitko wirujące jest uszkodzone.
– Przed uruchomieniem sokowirówki sprawdź czy pokrywa jest dobrze zamocowana zamkami
(klamrami spinającymi).
– Nie zwalniaj zamków (klamer spinających), gdy sokowirówka pracuje i wiruje sito.
– Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
– Przed czyszczeniem sokowirówki, jej montażem lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
– Do popychania produktu stosuj tylko popychacz.
– Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu, ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
– Natychmiast wyłącz sokowirówkę, gdy zauważysz silne wibracje lub zmniejszenie obrotów. Oczyść
sito i jego obudowę.
– Przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci gdy nastąpi zablokowanie produktu w leju zasypowym
lub na tarczy rozdrabniającej. Usuń przyczynę zablokowania.
– Natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci, gdy do napędu sokowirówki dostał się
jakikolwiek płyn. Oddaj sokowirówkę do przeglądu w punkcie serwisowym.
– Nie narażaj sokowirówki na działanie temperatury powyżej 60°C.
– Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z sokowirówką w obecności dzieci.
– Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez dozoru.
– Nie stawiaj sokowirówki na mokrej powierzchni.
– Po zakończeniu pracy przewód przyłączeniowy wyjmij z gniazdka sieci.
– Nie zanurzaj napędu sokowirówki w wodzie, ani nie myj go pod bieżącą wodą.
– Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
– Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
2
– Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp.
Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
– Do mycia sita z ostrą tarczą rozdrabniającą używaj szczotki o twardym włosiu.
– Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne środki czyszczące stosowane
w tych urządzeniach powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
15 minut
Czas przerwy przed ponownym użyciem
30 minut
Hałas urządzenia
78 dB/A
Sokowirówki typ 177.B, 177.T i 177.TSL nie wymagają uziemienia.
Sokowirówki ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Opis urządzenia
Sokowirówka posiada obudowę z tworzywa, elektroniczny stabilizator prędkości oraz funkcję czyszczenia sita (model 177.T i 177.TSL).
Otwór do
usuwania
resztek
Lej zasypowy
Sito z tarczą
rozdrabniającą
Popychacz
Miska
Obudowa
sita
Pokrywa
Wylew
miski
Szczotka
(tylko w wersji
typ 177.TSL)
Zbiornik
resztek
Klamra
spinająca
Przewód
przyłączeniowy
Zaczep
klamry
spinającej
Elementy oznaczone znakiem
Wyłącznik
Pojemnik
(tylko w wersji
typ 177.T oraz
typ 177.TSL)
można myć w zmywarce w temperaturze max. 60°C.
Przygotowanie sokowirówki do pracy
– Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowirówkę, umyj i wysusz części mające kontakt z przetwarzanym produktem.
– Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci, na twardym, czystym i suchym podłożu.
– Chwyć z dwóch stron od dołu za klamry (zamki) spinające i odciągnij je od obudowy napędu.
3
– Podnieś klamry (zamki) do góry zwalniając z zaczepów pokrywę i opuść je do dołu.
– Zdejmij pokrywę z popychaczem.
– Chwyć za wylew miski odprowadzający sok i zdejmij miskę, sito wraz z jego obudową.
Montaż sokowirówki
– Załóż na napęd miskę tak, aby w cztery otworki od dołu weszły bolce umieszczone w rogach
napędu.
– Nałóż obudowę sita tak, aby otwór do usuwania resztek, znajdował się po przeciwnej stronie
wylewu miski.
– Wciśnij w środek obudowy sito, sprawdzając czy jest dobrze osadzone i czy łatwo się obraca.
– Nałóż pokrywę tak, aby jej część wystająca nakrywała otwór na odpady (resztki).
– Połącz nałożone elementy sokowirówki zaciskając zamki (klamry) spinające.
– Obie klamry (zamki) unieś do góry i włóż ich zaczepy do gniazd w pokrywie.
– Dociśnij klamry (zamki) do obudowy napędu (słychać charakterystyczny trzask).
– Pod wylew miski podstaw odpowiedniej wysokości naczynie.
Uruchomienie sokowirówki i praca z nią
– Sprawdź, czy wyłącznik wciśnięty jest w pozycji „0”.
– Włóż wtyczkę przewodu do gniazdka sieci i uruchom sokowirówkę wyłącznikiem.
– Wkładaj do leja zasypowego produkt przeznaczony do odwirowania i lekko dociskaj go popychaczem.
Czyszczenie sita – model 177.T, model 177.TSL
Nadmierne nagromadzenie się miąższu podczas odwirowywania może być przyczyną wystąpienia
drgań sokowirówki. W tym przypadku:
– Naciśnij przycisk „Turbo” przez ok.1,5 – 2 s – silnik pracuje wtedy na wysokich obrotach, które
pomagają oczyścić sito.
– Po zwolnieniu przycisku „Turbo” ponownie naciśnij wyłącznik w pozycję „ON” – silnik powróci do
normalnego toku pracy.
Funkcja „Turbo” może być stosowana jedynie w 10 sek. odstępach.
Po zakończeniu pracy (odwirowywania soku)
– Wyłącz sokowirówkę wyłącznikiem.
– Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci.
– Zdemontuj części sokowirówki – jak do pierwszego mycia.
4
Czyszczenie i konserwacja sokowirówki
– Po każdorazowym użyciu sokowirówki dokładnie ją umyj nie dopuszczając do zaschnięcia soku
i resztek z owoców i warzyw.
– Korpus napędu sokowirówki przetrzyj wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
– Umyj po zakończeniu pracy pozostałe elementy wyposażenia: miskę, pokrywę, obudowę sita,
zbiornik resztek i popychacz w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń kuchennych.
Można również je myć w zmywarce do naczyń w temperaturze max 60°C (z wyjątkiem sita).
– Wyjątek stanowi sito. Myj go wyłącznie szczotką o twardym włosiu w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń kuchennych. Do mycia sita nie stosuj żadnych metalowych szczotek!
– Zabrudzenia w szczelinach lub w narożach usuń szczoteczką do mycia butelek lub szczoteczką
do zębów.
– Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić przebarwienie elementów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
– Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
– Zmontuj sokowirówkę w sposób jaki opisano wcześniej.
Zwracaj szczególną uwagę na przeźroczyste (transparentne) części z tworzyw. Są one wrażliwe na uderzenia i upadek. Łatwo wtedy mogą ulec uszkodzeniu.
Co zrobić gdy:
Sokowirówka nie pracuje:
– Oddaj sokowirówkę do punktu serwisowego.
Sokowirówka słabo oddziela sok, wpada w drgania i wibracje:
– Wyłącz urządzenie, oczyść sito z osadzonych na siatce filtracyjnej resztek. Dodatkowo w przypadku zapełnienia zasobnika na resztki opróżnij go.
– W przypadku mechanicznego uszkodzenia sita wymień je na nowe.
Jak odwirowywać sok z owoców i warzyw:
–
–
–
–
Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ mogłyby uszkodzić sokowirówkę.
Wymyj starannie owoce i warzywa przeznaczone na sok.
Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed użyciem, gdyż szybko tracą swoją świeżość.
Odwirowywanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich gruszek jest kłopotliwe. Z miąższu tych
owoców tworzy się gąbczasta masa, która zatyka otwory sitka. Owoce te możesz przerabiać
mieszając je w małych ilościach z innymi owocami lub warzywami, należy wówczas częściej
czyścić sito.
– Wyciskając sok z winogron należy wrzucać całe grona do leja zasypowego, po usunięciu zdrewniałej łodygi.
– Warzywa i owoce nie mieszczące się do leja pokrój wcześniej na mniejsze kawałki.
– Owoce i warzywa wrzucaj do otworu leja zasypowego dopiero po uruchomieniu sokowirówki.
– Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do wartości odżywczych owoców i warzyw
z tym, że pozbawione są one błonnika usuniętego w procesie odwirowania soku.
Sok uzyskany z niektórych owoców i warzyw posiada tendencje do samozagęszczania. Stan
taki wynika z właściwości użytych produktów i jest niezależny od sokowirówki. Otrzymany
sok może być nieklarowny, ale właśnie taki jest najbardziej wartościowy i pożądany do celów
spożywczych.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne,
ani zbyt kosztowne. W tym celu:
– Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę.
– Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
– Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące
się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
5
ZAKUP CZĘSCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW
– w punktach serwisowych,
– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej:
– wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
– części zamienne:
2. Sprawy handlowe:
3. Biuro reklamacji:
www.zelmer.pl, e-mail: [email protected]
tel. 17 865-86-05, fax 17 865-82-47
tel. 17 865-81-02, e-mail: [email protected]
tel. 17 865-82-88, 17 865-85-04, e-mail: [email protected]
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu
dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
6
CZ
Vážení zákazníci!
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím
se bezpečnosti. Návod k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího
používání přístroje.
Charakteristika přístroje
Odšťavňovač je zařízením, které slouží k rychlému odšťavnění ovoce a zeleniny se současným
oddělením zbytků. Rychlost odšťavňování byla uzpůsobena tak, aby bylo dosaženo optimálních
kvalitativních parametrů získávaných šťáv. Šťáva obsahuje drobné frakce ovoce (zeleniny), které
jsou zdraví prospěšné, mohou však snižovat čirost šťávy. Jedná se o záměr, neboť výrobce odšťavňovače uznal, že důležitější je zachování maximální výživné hodnoty, zdravotního a dietitického
efektu získávané šťávy nebo její průzračnost. Množství šťávy získané z 1 kg suroviny závisí na
stupni čerstvosti surovin, čistotě síta a stavu drtícího kotouče (například u čerstvé mrkve představuje 50-60%). Části, které přicházejí do styku se zpracovávanými surovinami, jsou vyrobeny z materiálů schválených pro kontakt s potravinami.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání přístroje
– Nevytahujte elektrickou vidlici ze síťové zásuvky tahem za napájecí kabel.
– Přístroj připojujte pouze k elektrické síti se střídavým proudem 230 V.
– Přístroj nezapínejte, je-li napájecí kabel nebo kryt zjevně poškozen.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava
může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se obraťte na
specializovaný servis.
– Nepoužívejte přístroj, je-li odstřeďující síto poškozeno!
– Před spuštěním přístroje ověřte, zda je kryt dobře upevněn a uzamčen (stahovacími svorkami).
– Neuvolňujte úchytky (stahovacích svorek), je-li odšťavňovač v provozu a síto rotuje.
– Před výměnou příslušenství nebo před manipulací v blízkosti součástek pohybujících se během
provozu vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
– Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
– K zatlačení surovin používejte pouze pěchovadlo.
– Přístroj nepřetěžujte nadměrným množstvím surovin ani příliš silným tlačením (pěchovadlem).
– Vypněte zařízení, zjistíte-li silné vibrace nebo snížení otáček. Očistěte síto a kryt.
– Přerušte práci a přístroj odpojte ze sítě, dojde-li k zablokování surovin v plnicím otvoru nebo na
drtícím kotouči. Odstraňte příčiny blokace.
– Ihned přerušte práci a odpojte přístroj ze sítě, pronikne-li do přístroje jakákoliv tekutina. Přístroj
předejte k prohlídce do servisu.
– Nevystavujte přístroj působení teplot vyšších 60°C.
– Dbejte zvláštní opatrnosti při práci s přístrojem v přítomnosti dětí.
– Nenechávejte přístroj zapojený do sítě bez dozoru.
– Neumísťujte přístroj na mokré povrchy.
– Po skončení práce vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
– Neponořujte pohon přístroje ve vodě ani jej nemyjte pod tekoucí vodou.
– Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem,
nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost.
– Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
– K mytí krytu nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo
by dojít k odstranění informačních a grafických symbolů, jako jsou dílce, označení, výstražné
symboly apod.
– K mytí síta s ostrým drtícím kotoučem používejte kartáč s tvrdými vlasci.
– Nemyjte kovové díly v myčce. Agresívní čisticí přípravky používané v těchto přístrojích
způsobují černání těchto dílů. Myjte je ručně s použitím tradičních mycích přípravků.
7
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Přípustná doba nepřerušeného provozu
15 minut
Délka přestávky před opětovným použitím
30 minut
Hlučnost přístroje
78 dB/A
Odšťavňovače typ 177.B, 177.T a 177.TSL nemusí být vybaveny uzemněním.
Odšťavňovače ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Popis zařízení
Odšťavňovač je vybaven krytem z plastu, elektronickým stabilizátorem rychlosti a funkcí čištění síta
(Typ 177.T a 177.TSL).
Otvor pro
odstraňování
zbytků
Plnicí otvor
Sítko s drticím
kotoučem
Pěchovadlo
Mísa
Kryt síta
Kryt
Výlevka
mísy
Kartáč (pouze
u verze
typ 177.TSL)
Nádoba na
zbytky
Stahovací
svorka
Úchytka
stahovací svorky
Vypínač
Napájecí kabel
Části označené tímto znakem
Nádoba (pouze
u verze
typ 177.T a typ
177.TSL)
je možné mýt v myčce v maximální teplotě 60°C.
Příprava přístroje k použití
– Před prvním použitím demontujte odšťavňovač, umyjte a vysušte díly, které přicházejí do styku
s produktem.
– Umístěte pohon v blízkosti zásuvky, na tvrdém, čistém a suchém podloží.
– Uchopte ze dvou stran zespoda za stahovací svorky (uzávěry) a odtáhněte je od krytu pohonu.
– Zvedněte svorky (uzávěry) směrem nahoru, uvolněte kryt z úchytek a svorky skopte dolů.
– Sundejte kryt s pěchovadlem.
– Uchopte výlevku mísy odvádějící šťávu a sundejte místu, síto spolu s jeho krytem.
8
Montáž odšťavňovače
– Nasaďte na pohon tak, aby se do čtyř otvorů zespoda kolíky umístěné v rozích pohonu.
– Nasaďte kryt síta tak, aby otvor pro odstraňování zbytků se nacházej na protější straně výlevky
mísy.
– Zmáčkněte doprostřed krytu síta, ověřte, zda je dobře usazené a snadno se otáčí.
– Nasaďte kryt tak, aby jeho vyčnívající část kryla otvor na zbytky.
– Spojte nasazené díly odšťavňovače zamáčknutím stahovacích svorek.
– Obě stahovací svorky zvedněte nahoru a vložte jejich úchytky do prohlubní v krytu.
– Domáčkněte svorky v krytu pohonu (zazní typické zacvaknutí).
– Pod výlevku mísy umístěte nádobu odpovídající výšky.
Zapnutí a provoz odšťavňovače
– Ověřte, zda je vypínač zamáčknutý v poloze „0”.
– Vložte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky a zapněte odšťavňovač vypínačem.
– Vložte do plnicího otvoru suroviny určené k odšťavňování a lehce je tlačce pěchovadlem.
Čištění síta – typ 177.T, typ 177.TSL
Nadměrné hromadění dužiny během odšťavňování může být příčinou vibrování odšťavňovače. Dojde-li k tomu, postupujte následovně:
– Zmáčkněte tlačítko „Turbo” po dobu 1,5 – 2 s – motor pracuje ve vysokých otáčkách, které pomáhají síto očistit.
– Po uvolnění tlačítka „Turbo” zmáčkněte opětovně vypínač do polohy „ON” – motor se vrátí do
normálního pracovního režimu.
Funkce „Turbo” může být používána pouze v 10 sekundových intervalech.
Po vypnutí přístroje (odstředění šťávy)
– Vypněte odšťavňovač vypínačem.
– Vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze síťové zásuvky.
– Rozložte díly odšťavňovače – jak v případě prvního mytí.
Čištění a údržba přístroje
– Po každém použití umyjte odšťavňovač důkladně, zabraňte zaschnutí šťávy a zbytků ovoce a zeleniny.
– Tělo pohonu přístroje otřete vlhkým hadříkem s přípravkem na mytí nádobí.
9
– Po použití umyjte i ostatní díly vybavení – mísu, kryt, kryt síta, nádobu na zbytky a pěchovadlo
– ve vlažné vodě s přípravkem na mytí kuchyňského nádobí. Tyto díly lze také mýt v myčce na
nádobí do teploty max. 60°C (s výjimkou síta).
– Výjimkou je síto. Síto myjte výhradně kartáčem s tvrdým vlascem v teplé vodě s přípravkem na
mytí nádobí. K mytí síta nepoužívejte žádné kovové kartáče!
– Zašpinění ve štěrbinách nebo rozích odstraňte kartáčkem na mytí láhví nebo zubním kartáčkem.
– Vlivem dlouhodobého používání může docházet k obarvení plastových dílů. Tento jev nelze považovat za vadu.
– Po umytí důkladně vysušte všechny díly.
– Složte přístroj, jak je uvedeno výše.
Věnujte zvláštní pozornost průhledným (transparentním) plastovým dílům. Jsou citlivé na
nárazy a pády. Snadno může dojít k jejich poškození.
Pokyny pro případ poruchy
Odšťavňovač není funkční:
– Přístroj odevzdejte k opravě do servisu.
Odšťavňovač slabě odděluje šťávu, vibruje:
– Vypněte přístroj, očistěte síto ze zbytků dužiny usazené na filtračním sítě. V případě, že dojde
k naplnění nádoby na zbytky, vysypte je.
– V případě, že dojde k mechanickému poškození síta, vyměňte je za nové.
Jak odstředit šťávu z ovoce a zeleniny?
–
–
–
–
Pecky z ovoce odstraňte, mohly by přístroj poškodit.
Ovoce a zeleninu určenou k odšťavňování pečlivě omyjte.
Jahody myj bezprostředně před použitím, neboť rychle ztrácejí čerstvost.
Odstředění šťávy ze švestek, malin, měkkých hrušek je problematické. Z dužiny tohoto ovoce se
vytváří houbovitá hmota, která ucpává otvory síta. Ovoce tohoto druhu zpracovávejte mícháním
v malém množství s jiným ovocem nebo zeleninou, v těchto případech nutné síto čistit častěji.
– Při odšťavňování hrozna vkládejte hrozno do plnicího otvoru po odstranění zdřevnatělé lodyhy.
– Kusy zeleniny a ovoce, které se do plnicího otvoru nevejdou, pokrájejte na menší kousky.
– Ovoce a zeleninu vhazujte do plnicího otvoru teprve po zapnutí odšťavňovače.
– Výživová hodnota čerstvých šťáv se blíží výživové hodnotě ovoce a zeleniny s tím, že je odstraněna vláknina odstraněná během odšťavňování.
Šťáva získána z některých druhů ovoce a zeleniny houstne. Vyplývá to z užitných vlastností
produktů nezávisle na práci odšťavňovače. Získaná šťáva nemusí být čirá, ale právě taková
je nejhodnotnější a nejžádanější z hlediska výživy.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD,
PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci
výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy
osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM
ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo
v rozporu z návodem k obsluze. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez
předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
10
SK
Vážení zákazníci!
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky
spotrebiča.
Charakteristika zariadenia
Odšťavovač je zariadenie, ktoré slúži na rýchle odstredenie šťavy z ovocia a zeleniny pri súčasnom
oddelení odpadu. Rýchlosť odstreďovania je nastavená tak, aby boli získané čo najlepšie kvalitatívne parametre odstredenej šťavy. Šťava obsahuje jemnú dužinu, ktorá je prospešná pre zdravie,
ale môže znižovať jej čírosť. Je to zámerný efekt, pretože sa výrobca odšťavovača rozhodol, že je
dôležitejšie zachovanie čo najvyšších výživových, zdravotných a dietetických hodnôt šťavy, a nie jej
čírosť. Množstvo šťavy získanej z 1 kg suroviny závisí od stupňa jej čerstvosti, ako aj čistoty sitka
a stavu drviaceho kotúča (napr. pre čerstvú mrkvu je 50-60%). Časti, ktoré prichádzajú do styku so
spracovávanými surovinami, sú vyrobené z materiálov, ktoré sú schválené pre styk s potravinami.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej prevádzky odšťavovača
– Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel.
– Odšťavovač pripájajte iba k zásuvke striedavého prúdu 230 V.
– Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava
môže byť príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy odporúčame, aby
ste sa obrátili na špecializovaný servis.
– Nepoužívajte odšťavovač, ak je rotujúce sito poškodené.
– Pred spustením odšťavovača skontrolujte, či je kryt dobre pripevnený uzatváracími sponami.
– Zámky (spínacie spony) neuvoľňujte, ak je odšťavovač v prevádzke a sito rotuje.
– Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho
používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
– Pred čistením odšťavovača, montážou alebo demontážou vždy vytiahnite napájací vodič zo sieťovej zásuvky.
– Na tlačenie surovín používajte iba napchávadlo.
– Nepreťažujte zariadenie príliš veľkým množstvom surovín a ich príliš silným tlačením napchávadlom.
– Okamžite vypnite odšťavovač, ak zistíte silné vibrácie alebo zníženie otáčok. Vyčistite sito a jeho kryt.
– Prerušte prácu a odpojte zariadenie od siete, ak surovina zapchá plniacu trubicu alebo drviaci
kotúč. Odstráňte príčinu zapchatia.
– Okamžite prerušte prácu a odpojte zariadenie od siete, ak do pohonu odšťavovača prenikla akákoľvek tekutina. Odšťavovač dajte skontrolovať v servise.
– Nevystavujte odšťavovač pôsobeniu teploty vyššej ako 60°C.
– Buďte mimoriadne opatrní počas prevádzky odšťavovača za prítomnosti detí.
– Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dohľadu.
– Odšťavovač sa nesmie umiestňovať na mokrom povrchu.
– Po zakončení používania zariadenia odpojte prívodný kábel zo sieťovej zásuvky.
– Neponárajte pohon odšťavovača do vody, ani ho neumývajte tečúcou vodou.
– Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba
zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
– Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
– Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty a pod. Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné grafické prvky, ako napr.:
mierky, označenia, výstražné značky a pod.
– Na umývanie sitka s ostrým drviacim kotúčom používajte tvrdú kefu.
– Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu. Agresívne čistiace prostriedky, ktoré
sa v týchto zariadeniach používajú, spôsobia, že tieto prvky tmavnú. Umývajte ich ručne,
používajte tradičné tekuté čistiace prostriedky na umývanie riadu.
11
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Prípustný čas nepretržitej prevádzky
15 minút
Minimálna prestávka pred opätovným spustením
30 minút
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 78 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Odšťavovače typ 177.B, 177.T a 177.TSL si nevyžadujú uzemnenie.
Odšťavovače ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Popis zariadenia
Odšťavovač má plastové teleso, elektronický stabilizátor rýchlosti a funkciu čistenia sita (model
177.T a 177.TSL).
Otvor na
odstraňovanie
odpadov
Plniaca trubica
Sito s drviacim
kotúčom
Napchávadlo
Misa
Kryt filtra
Kryt
Výlevka
misy
Kefa
(iba v prevedení
typ 177.TSL)
Nádoba na
odpady
Spínacia
spona
Úchytka
spínacej spony
Napájací kábel
Prvky označene symbolom
Vypínač
Nádoba
(iba v prevedení
typ 177.T a typ
177.TSL)
môžete umývať v umývačke riadu v teplote max. 60°C.
Príprava odšťavovača na prevádzku
– Pred prvým použitím rozmontujte odšťavovač, umyte a vysušte súčiastky, ktoré prichádzajú do
styku so spracovávaným výrobkom.
– Odšťavovač umiestnite v blízkosti sieťovej zásuvky na pevný, čistý a suchý podklad.
– Uchyťte z dolnej strany spony nachádzajúce sa na obidvoch stranách a ich odtiahnite od telesa
pohonu.
– Zdvihnite spony smerom hore a uvoľnite kryt zo zámkov, spony spustite dolu.
– Snímte kryt s napchávadlom.
– Uchopte za výlevku misy na odtekanie šťavy a snímte misu, sito spolu s jeho krytom.
12
Montáž odšťavovača
– Na pohon nasaďte misu tak, aby do štyroch otvorov v dolnej časti zapadli kolíky umiestnené
v rohoch pohonu.
– Naložte kryt sita tak, aby sa otvor na odstraňovanie odpadu nachádzal na opačnej strane výlevky misy.
– Vtlačte dovnútra krytu sito a skontrolujte, či správne zapadlo a či sa ľahko otáča.
– Naložte vrchný kryt tak, aby jeho vyčnievajúca časť prekrývala otvor na odpad (zvyšky).
– Spojte naložené prvky odšťavovača a zopnite spínacie spony.
– Obidve spony zodvihnite hore a vložte ich zámky na príslušné miesta v kryte.
– Pritlačte spony k telesu pohonu (počujete charakteristické cvaknutie).
– Pod výlevku misy postavte nádobu s primeranou výškou.
Spustenie a prevádzka odšťavovača
– Skontrolujte, či je vypínač stlačený v polohe „0”.
– Vložte zástrčku vodiča do zásuvky siete a zapnite odšťavovač vypínačom.
– Do plniacej trubice vkladajte surovinu, ktorú chcete odstreďovať, a jemne ju pritlačte napchávadlom.
Čistenie sita – model 177.T, model 177.TSL
Ak sa na site usadí príliš veľa dužiny pri odšťavovaní, môže to byť príčinou vzniku vibrácií odšťavovača. V takom prípade:
– Stlačte tlačidlo „Turbo” po dobu cca. 1,5 – 2 s – motor pracuje na vysokých otáčkach, čo umožňuje očistiť sito.
– Po uvoľnení tlačidla „Turbo” opäť prepnite vypínač do polohy „ON” – motor bude fungovať v normálnom režime.
Funkcia „Turbo” sa môže používať iba v 10 sekundových intervaloch.
Po ukončení práce (odšťavovania)
– Vypnite odšťavovač vypínačom.
– Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
– Rozložte časti odšťavovača – ako v prípade prvého umývania.
Čistenie a údržba odšťavovača
– Po každom použití odšťavovača ho dôkladne umyte, šťava a zvyšky ovocia a zeleniny nesmú
zaschnúť.
– Teleso pohonu odšťavovača utrite vlhkou prachovkou s prostriedkom na umývanie riadu.
– Po ukončení odšťavovania umyte ostatné prvky príslušenstva: misu, kryt, kryt sita, nádobu na
odpad a napchávadlo v teplej vode s prostriedkom na umývanie kuchynského riadu. Môžete ich
umývať v umývačke riadu v max. teplote 60°C (okrem sita).
13
– Výnimkou je sito. Umývajte ho iba kefou s tvrdými vlasmi v teplej vode s prostriedkom na umývanie kuchynského riadu. Na umývanie sita sa nesmú používať žiadne kovové kefy!
– Znečistenia v škárach a v rohoch odstráňte kefou na fľaše alebo zubnou kefkou.
– Pod vplyvom dlhodobého používania sa plastové prvky môžu zafarbiť. Nepovažujte to za chybu
výrobku.
– Po umytí dôkladne osušte všetky časti.
– Zložte odšťavovač hore uvedeným spôsobom.
Mimoriadnu pozornosť venujte priezračným (transparentným) plastovým prvkom. Nie sú
odolné voči úderu a pádu. Môžu sa vtedy ľahko poškodiť.
Pokyny v prípade poruchy:
Odšťavovač nefunguje:
– Odšťavovač dajte skontrolovať v servise.
Odšťavovač odstreďuje málo šťavy, kmitá, vibruje:
– Vypnite zariadenie, očistite sito z usadených na filtračnej mriežke zvyškov. Dodatočne v prípade,
že sa naplní nádoba na odpady, vysypte ich.
– V prípade mechanického poškodenia sita, je nevyhnutné ho vymeniť za nové.
Ako odšťavovať ovocie a zeleninu:
–
–
–
–
Z ovocia obsahujúceho kôstky je potrebné ich odstrániť, pretože môžu poškodiť odšťavovač.
Dôkladne umyte ovocie a zeleninu, ktoré budete odšťavovať.
Bobuľové ovocie umývajte priamo pred použitím, keďže rýchlo stráca svoju čerstvosť.
Odšťavovanie sliviek, čučoriedok, malín, mäkkých hrušiek je problematické. Z dužiny tohto ovocia
sa tvorí pórovitá hmota, ktorá upcháva otvory sita. Toto ovocie je možné používať na prípravu
šťavy ich primiešavaním v malých množstvách k inému ovociu alebo zelenine a je potrebné aj
častejšie čistiť sito.
– Pri odšťavovaní hrozna do plniacej trubice vkladajte celé hrozno po odstránení zdrevnatenej stopky.
– Zeleninu a ovocie, ktoré sa nezmestia do trubice rozrežte vopred na menšie kúsky.
– Ovocie a zeleninu vhadzujte do otvoru plniacej trubice až po zapnutí odšťavovača.
– Výživová hodnota surových štiav je blízka výživovej hodnote ovocia a zeleniny, pričom v procese
odstreďovania je šťava zbavená časti vlákniny.
Šťava získavaná z určitých druhov ovocia a zeleniny môže samočinne hustnúť. Vyplýva to
z vlastností použitých surovín a nezávisí od zariadenia. Získaná šťava môže nebyť číra, ale
práve takáto šťava je najhodnotnejšia a najvhodnejšia na potravinárske účely.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne
starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk.
Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od
elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku
patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné
opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER
– viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho nesprávneho používania. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo
z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
14
HU
Tisztelt Vásárlók!
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék későbbi használata
során is rendelkezésre álljon.
A készülék jellemzői
A gyümölcscentrifuga a gyümölcsök valamint zöldségek levének gyors kipréselésére szolgál
a hulladékanyagok egyidejű elkülönítése mellett. A centrifugálás sebessége úgy lett megválasztva,
hogy az így nyert levek megőrizzék optimális minőségi paramétereiket. A rostos levek a gyümölcsök
(zöldségek) egészségre nézve hasznos apró részecskéit tartalmazzák, amelyek azonban azt okozzák, hogy az így nyert lé nem annyira áttetsző. Ez azonban szándékosan történik így, mivel a gyümölcscentrifuga gyártója szerint fontosabb az így nyert levek táp-, egészségügyi és diétás értékének lehető legnagyobb mértékű megőrzése, mint azok tisztasága. Az 1 kg alapanyagból nyerhető lé
mennyisége annak frissességétől, továbbá a szűrőszita tisztaságától és a reszelőtárcsa állapotától
függ (pl. a sárgarépa esetében az 50-60%-ot tesz ki). A feldolgozandó termékekkel kapcsolatba
kerülő részek olyan anyagokból készültek, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek.
A gyümölcscentrifuga biztonsági és kezelési utasításai
– Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a hálózati konnektorból.
– A gyümölcscentrifugát csak a váltóáramú, 230 V feszültségű konnektorhoz csatlakoztassa.
– Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó kábele vagy a külső burkolata szemmel láthatólag sérült.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni
a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a
szakszervízhez.
– Ne használja a gyümölcscentrifugát, ha a forgó szűrőszita sérült.
– A gyümölcscentrifuga beindítása előtt ellenőrizze, hogy a fedele jól záródik-e (a szorítókapcsokkal).
– A zárakat (szorítókapcsokat) sohasem lazítsa meg a készülék működése közben, vagy amikor
a szűrőszita még forgásban van.
– Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés előtt, ajánlatos kikapcsolni és áramtalanitani.
– A gyümölcscentrifuga tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt a hálózati csatlakozó dugót
mindig húzza ki a konnektorból.
– Az anyag benyomására csak a tolókát használja.
– A készüléket ne terhelje túl nagy mennyiségű alapanyaggal, vagy az anyagok erőteljes benyomásával (a tolóka segítségével).
– A gyümölcscentrifugát azonnal kapcsolja ki, ha erős vibrálást vagy a fordulatszám csökkenését
veszi észre. Tisztítsa ki a szűrőszitát és annak burkolatát.
– Állítsa le a készüléket és húzza ki a hálózati dugót, ha az anyagok az adagolótölcsérben vagy
a reszelőtárcsán eldugulnak. Szüntesse meg a dugulás okát.
– Azonnal állítsa le a készüléket és húzza ki a hálózati dugót, ha a gyümölcscentrifuga hajtóművébe bármilyen folyadék került. Ellenőrzés céljából vigye el a készüléket a szervízbe.
– Ne tegye ki a gyümölcscentrifugát 60°C-nál magasabb hőmérséklet hatásának.
– Ha gyermekek tartózkodnak a közelben, a készülék működtetése fokozott óvatosságot igényel.
– A konnektorba kapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
– A gyümölcscentrifugát ne tegye nedves felületre.
– A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket
is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy
által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.
– Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
– A külső borítás tisztításához ne használjon erős detergenseket emulzió, folyékony súroló vagy
tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető jelek, stb.
15
– Az éles reszelőtárcsás szűrőszita mosogatásához használjon kemény szőrű kefét.
– A fém részeket ne mosogassa mosogatógépben. Az erős tisztítószerek ezekben a készülékekben a fenti elemek színét sötétebbé változtatják. Kézzel, hagyományos folyékony mosogatószerekkel mossa azokat.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
Megengedett folyamatos működési idő
15 perc.
Az ismételt beindítás előtti várakozási idő
30 perc.
Lwa
78 dB/A
A 177.B, 177.T és 177.TSL típusú gyümölcscentrifugák földelést nem igényelnek.
A ZELMER gyümölcscentrifugák az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A készülék leírása
A gyümölcscentrifuga az alábbiakkal rendelkezik: műanyagból készült külső borítás, elektronikus
sebességstabilizátor valamint a szűrőszita tisztításának funkciója (177.T és 177.TSL modell).
Hulladék-eltávolító nyílás
Adagolótölcsér
Reszelőtárcsás
szűrőszita
Tolóka
Tál
Szűrőszita
burkolata
A tál
kifolyócsöve
Fedél
Kefe (csak
a 177.TSL típus
esetében)
Anyagmaradványok
tartálya
Szorítókapocs
Kikapcsológomb
Hálózati csatlakozó
kábel
A
A szorítókapocs
kampója
Edény (csak a 177.T
valamint 177.TSL
típus esetében)
jelzésű részek max. 60°C-on mosogatógépben mosogathatók.
A gyümölcscentrifuga üzembehelyezése előtti előkészületek
– Az első használat előtt szerelje szét a gyümölcscentrifugát, a feldolgozandó anyagokkal kapcsolatba kerülő részeket mosogassa el és szárítsa meg.
– A hajtóművet helyezze konnektor közelébe, szilárd, tiszta és száraz felületre állítva.
– Fogja meg két oldalról alulról a szorítókapcsokat (zárakat) és húzza el őket a hajtómű borításától.
– Emelje felfelé a szorítókapcsokat (zárakat), a fedelet a kampókból kiengedve, majd eressze őket le.
– Vegye le a fedelet a tolókával együtt.
– Fogja meg a lékivezető tál kifolyócsövét és vegye le a tálat, a szűrőszitát a külső borításával együtt.
16
A gyümölcscentrifuga összeszerelése
– A hajtóműre helyezze rá a tálat úgy, hogy a négy mélyedésébe pontosan illeszkedjenek a hajtómű sarkain található peckek.
– Helyezze fel a szűrőszita borítását úgy, hogy az anyagmaradványok eltávolítására szolgáló nyílás
a tál kifolyócsövével ellentétes oldalon helyezkedjen el.
– A szűrőszitát nyomja be a burkolatába, ellenőrizve, hogy pontosan illeszkedjen és szabadon forogjon.
– A fedelet úgy helyezze fel, hogy annak kiálló része befedje a hulladékok (anyagmaradványok)
nyílását.
– A gyümölcscentrifuga egymásra tett részeit csatlakoztassa egymáshoz a zárakat (szorítókapcsokat) rögzítve.
– Mindkét szorítókapcsot (zárat) emelje fel és azok kampóit helyezze be a fedélen található mélyedésekbe.
– Rögzítse a kapcsokat (zárakat) a hajtómű borításához (jellegzetes kattanás hallatszik).
– A tál kifolyócsöve alá tegyen egy megfelelő magasságú edényt.
A gyümölcscentrifuga beindítása és működése
– Ellenőrizze, hogy a kikapcsológomb a „0” pozícióban legyen.
– Dugja be a hálózati csatlakozó dugót a konnektorba és indítsa be a gyümölcscentrifugát a kapcsológombbal.
– Tegye be az adagolótölcsérbe a centrifugálásra szánt terméket és könnyedén nyomja be a tolókával.
A szűrőszita tisztítása – 177.T modell, 177. TSL modell
Ha a szűrőszitán a centrifugálás során túl nagy mennyiségű pép gyűlik össze, ez a készülék rezgését okozhatja. Ebben az esetben:
– Nyomja be a „Turbo” gombot kb. 1,5 – 2 másodpercre – a készülék motorja ekkor magas fordulatszámon működik, ami segít a szűrőszita tisztításában.
– A „Turbo” gomb kiengedése után a kapcsológombot ismét nyomja az „ON” pozícióba – a készülék motorja visszatér a normális üzemmódba.
A „Turbo” funkció ismételt bekapcsolására csak 10 másodperces időközökkel kerülhet sor.
Használat (a lé centrifugálása) után
– Kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát a kapcsológombbal.
– Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
– Szerelje szét a gyümölcscentrifuga részeit – hasonlóan az első mosogatásnál leírtakhoz.
17
A gyümölcscentrifuga tisztítása és karbantartása
– A gyümölcscentrifugát minden egyes használata után alaposan mosogassa el, hogy a lé
és a gyümölcs- valamint zöldségmaradványok ne száradjanak rá.
– A gyümölcscentrifuga hajtóművének a borítását törölje le mosogatószerrel benedvesített ruhával.
– A használat után mosogatószeres meleg vízben mosogassa el a többi részt: a tálat, a fedelet,
a szűrőszita burkolatát, az anyagmaradványok tartályát és a tolókát. Mosogathatók mosogatógépben is max. 60°C-on (a szűrőszita kivételével).
– Az egyedüli kivétel a szűrőszita. Kizárólag kemény szőrű kefével, mosogatószeres meleg vízben
mosogassa. A szűrőszita mosogatásához ne használjon drótkefét!
– A résekben vagy sarkokban található szennyeződést üvegmosó- vagy fogkefe segítségével távolítsa el.
– Hosszan tartó használat következtében a műanyagból készült részek elszíneződhetnek. Ezt ne
tartsa a készülék hibájának.
– Mosogatás után szárítsa meg alaposan az összes részt.
– Szerelje össze a gyümölcscentrifugát a korábban leírtak szerint.
Különösen ügyeljen az átlátszó (transzparens) műanyag részekre. Azok ütődésre, nyomásra
különösen érzékenyek. Ilyen esetben könnyen megsérülhetnek.
Mit kell tenni, ha:
A gyümölcscentrifuga nem működik:
– A gyümölcscentrifugát vigye el a szervízbe.
A gyümölcscentrifuga gyengén különíti el a levet, rezegni és vibrálni kezd:
– Kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa meg a szűrőszitát a rajta lerakódott anyagmaradványoktól.
Ezen kívül, az anyagmaradványok edényét, ha megtelt, ürítse ki.
– A szűrőszitát mechanikus sérülése esetén cserélje ki újra.
Hogyan történik a gyümölcs- és zöldséglevek készítése:
– A magvas gyümölcsökből távolítsa el a magvakat, mert azok a gyümölcscentrifuga sérülését
okozhatják.
– A lének szánt gyümölcsöt és zöldséget alaposan mossa meg.
– A bogyós gyümölcsöket közvetlenül a felhasználás előtt mossa, mert gyorsan elveszítik frissességüket.
– A lé készítése szilvából, áfonyából, málnából, puha körtéből nehézségbe ütközhet. Ezeknek
a gyümölcsöknek a húsából szivacsos massza képződik, ami a szűrőszita nyílásainak eldugulását okozza. Ezeket a gyümölcsöket kis mennyiségben más gyümölcsökkel vagy zöldségekkel
keverve lehet feldolgozni, de akkor gyakrabban kell a szűrőszitát tisztítani.
– Szőlőlevet készítve az adagolótölcsérbe egész fürtöt kell szórni, a fürt fás szára nélkül.
– Ha a zöldségek vagy gyümölcsök nem férnek az adagolótölcsérbe, előtte vágja őket össze kisebb darabokra.
– A gyümölcsöket és zöldségeket az adagolótölcsérbe csak a készülék beindítása után szórja.
– A nyers levek tápértéke megközelíti a gyümölcsök és zöldségfélék tápértékét, azzal a különbséggel, hogy azok a lé centrifugálásakor elveszítik rosttartalmukat.
Egyes gyümölcs- és zöldségfélékből nyert levek könnyen maguktól is besűrűsödnek.
Ez a felhasznált termékek jellemző tulajdonságainak a következménye, függetlenül a gyümölcscentrifugától. A belőlük nyert lé zavaros lehet, de éppen az ilyen a legértékesebb
és élelmezési szempontból a leghasznosabb.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után a használt készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt !!!
Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez.
A garancia nem terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi javítás állapítható meg. Gyártó
fenntartja magának a jogot a termék módosítására tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak,
szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
18
RO
Stimaţi Clienţi!
Vǎ rugǎm sǎ citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţǎ. O atenţie deosebitǎ se cuvine acordatǎ
indicaţiilor privind siguranţa. Vǎ rugǎm sǎ pǎstraţi aceste instrucţiuni de utilizare pentru a le putea
folosi şi mai tîrziu, în timpul utilizǎrii ulterioare a aparatului.
Caracteristicile aparatului
Storcǎtorul de fructe şi legume este un aparat ce serveşte la stoarcerea rapidǎ a sucului din fructe
şi legume, separând totodatǎ resturile. Viteza de stoarcere a fost stabilitǎ astfel încât sǎ fie atinşi
parametrii optimi de calitate ai sucurilor. Sucul conţine fragmente mici de fructe (legume) benefice
pentru sǎnǎtate, care pot totuşi sǎ-i dea un aspect uşor tulbure. Este un efect scontat, deoarece
producǎtorul storcǎtorului de fructe şi legume recunoaşte ca fiind mai importantǎ pǎstrarea valorilor
nutritive, benefice pentru sǎnǎtate şi dietetice ale sucului obţinut decât calitatea. Cantitatea de suc
obţinutǎ dintr-un kg de produse proaspete de prelucrat depinde de gradul de prospeţime al fructelor
şi legumelor, precum şi de curǎţenia sitei şi de starea plǎcii de mǎrunţire. (de ex., pentru morcovi
proaspeţi, se ridicǎ la 50-60%). Pǎrţile care intrǎ în contact cu produsele prelucrate sunt executate
din materiale adecvate contactului cu produsele alimentare de acest tip.
Indicaţii privind siguranţa şi utilizarea adecvată a storcătorului de fructe
şi legume
– Nu scoateţi ştecǎrul din priza electricǎ trǎgând de cablul de alimentare.
– Conectaţi storcǎtorul de fructe şi legume numai la o reţea electricǎ de curent alternativ de 230 V.
– Nu puneţi în funcţiune aparatul dacǎ cablul de alimentare este deteriorat sau dacǎ carcasa
prezintǎ deteriorǎri vizibile.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la
producător sau la un punct de servis specializat sau de către personal calificat pentru a evita
situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute
incorect pot pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă
adresaţi servisului specializat al firmei.
– Nu folosiţi storcǎtorul de fructe şi legume atunci cînd sita de storcere este deterioratǎ.
– Înainte de punerea în funcţiune a storcǎtorului de fructe şi legume, verificaţi dacǎ capacul este
bine fixat în elementele de închidere (cu clapele de prindere).
– Nu deschideţi dispozitivele de închidere (clapele de prindere) atunci când storcǎtorul de fructe
şi legume lucreazǎ şi sita se roteşte.
– Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie
să opriţi aparatul şi să-l scoateţi din priză.
– Înainte de a curǎţa storcǎtorul de fructe şi legume, de a-l monta sau demonta, scoateţi întotdeauna cablul de alimentare din priza electricǎ.
– Pentru presarea produselor de prelucrare, folosiţi întotdeauna dispozitivul de presare.
– Nu supraîncǎrcaţi aparatul cu o cantitate prea mare de produse de prelucrat, nici nu presaţi prea
puternic produsele (cu dispozitivul de presare).
– Închideţi imediat aparatul dacǎ sesizaţi vibraţii puternice sau o încetinire a mişcǎrii de rotaţie.
Curǎţaţi sita şi carcasa ei.
– Opriţi utilizarea aparatului şi scoateţi-l din prizǎ dacǎ intervine blocarea produselor în pâlnia de
alimentare sau pe placa de mǎrunţire. Îndepǎrtaţi cauza blocǎrii.
– Opriţi imediat utilizarea aparatului şi deconectaţi imediat aparatul de la reţeaua electricǎ dacǎ în unitatea-motor a pǎtruns lichid de orice fel. Duceţi aparatul la verificare într-un punct de servis specializat.
– Nu expuneţi aparatul la acţiunea unor temperaturi mai mari de 60°C.
– Fiţi deosebit de atent(ǎ) când folosiţi aparatul în preajma copiilor.
– Nu lǎsaţi aparatul conectat la reţeaua electricǎ, fǎrǎ supraveghere.
– Nu amplasaţi storcǎtorul de fructe şi legume pe o suprafaţǎ umedǎ.
– Dupǎ încheierea utilizǎrii aparatului, scoateţi cablul de alimentare din priza electricǎ.
– Nu cufundaţi unitatea-motor a storcǎtorului în apǎ, nici nu o spǎlaţi sub jet de apǎ.
– Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care copii) cu abilitǎţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre persoanele care nu au experienţǎ sau nu ştiu sǎ foloseascǎ
aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele rǎspunzǎtoare de siguranţa lor.
19
– Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.
– Pentru spǎlarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formǎ de emulsie, lichide, pastǎ etc.
Acestea pot, printre altele, şterge simbolurile grafice înscrise pe carcasǎ, precum: scale, simboluri, semne de avertizare etc.
– Pentru spǎlarea sitei cu placǎ de tǎiere, folosiţi o perie cu peri aspri.
– Nu spǎlaţi componentele metalice ale aparatului în maşina de spǎlat vase. Substanţele agresive de curǎţare utilizate în aceste maşini pot provoca înnegrirea componentelor
amintite. Spǎlaţi-le manual, folosind detergenţi pentru vase tradiţionali.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Timpul permis ale folosirii fără întrerupere
15 minut
Durata pauzei înainte de urmǎtoarea utilizare
30 minut
Zgomotul produs de aparat
78 dB/A
Storcǎtoarele de tip 177.B, 177.T şi 177.TSL nu necesitǎ împǎmântare.
Storcǎtoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în vigoare.
– Aparaturǎ electricǎ de joasǎ tensiune (LVD) – 2006/95/EC
– Compatibilitate electromagneticǎ (EMC) – 2004/108/EC
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Descrierea aparatului
Storcǎtorul posedǎ carcasǎ din material plastic, stabilizator de vitezǎ electronic şi funcţia de curǎţare
a sitei (model 177.T şi 177.TSL).
Orificiu pentru
îndepǎrtarea
resturilor
Pâlnie de alimentare
Sitǎ cu placǎ de
mǎrunţire
Dispozitiv
de presare
Vas
Carcasa sitei
Parte de
turnare în
vas
Capac
Perie (numai
pentru modelul
177.TSL)
Recipient
pentru
resturi
Clapǎ de
prindere
Clipsul clemei
de prindere
Întrerupǎtor
Cablu de
alimentare
Elementele marcate cu semnul
Recipient
(numai pentru
modelele 177.T
şi 177.TSL)
pot fi spǎlate în maşina de spǎlat, la o temperaturǎ de maximum 60°C.
Pregătirea storcătorului de fructe şi legume pentru utilizare
– Înainte de prima utilizare, demontaţi storcǎtorul de fructe şi legume, spǎlaţi şi şi lǎsaţi sǎ se usuce
componentele care intrǎ în contact cu produsele de prelucrat.
– Aşezaţi unitatea-motor în apropierea prizei reţelei electrice, pe o suprafaţǎ tare, curatǎ şi uscatǎ.
– Prindeţi de ambele pǎrţi, de jos, de clapele de prindere (de închidere) şi desfaceţi-le de la carcasa
unitǎţii-motor.
– Ridicaţi clapele (dispozitivele de închidere) şi desfaceţi capacul din aceste elemente de prindere;
lǎsaţi-le pe urmǎ în jos.
20
– Luaţi capacul cu dispozitivul de presare.
– Prindeţi partea de scurgere a sucului a vasului, luaţi vasul, sita împreunǎ cu carcasa sa.
Montarea storcătorului de fructe şi legume
– Montaţi vasul la unitatea – motor astfel încât în cele patru deschizǎturi din partea ale sale de jos
sǎ intre profilele din colţurile unitǎţii-motor.
– Montaţi carcasa sitei astfel încât orificiul pentru eliminarea resturilor sǎ se afle în partea opusǎ
pǎrţii pentru scurgerea sucului a vasului.
– Apǎsaţi în mijlocul carcasei sitei, pentru a vǎ asigura cǎ aceasta din urmǎ este bine fixatǎ şi se
roteşte uşor.
– Montaţi capacul astfel încât partea sa ieşitǎ în exterior sǎ acopere orificiul pentru resturi.
– Montaţi componentele storcǎtorului apǎsând elementele de prindere (clamele de prindere).
– Ridicaţi ambele elemente de prindere (clape) şi introduceţi profilele lor în deschizǎturile din capac.
– Apǎsaţi dispozitivele de prindere (închidere) în carcasa aparatului (pânǎ se aude un „click” caracteristic).
– Sub orificiul de scurgere a sucului de la baza vasului, aşezaţi un recipient cu înǎlţimea adecvatǎ.
Punerea în funcţiune a storcătorului de fructe şi legume şi utilizarea sa
– Verificaţi dacǎ întrerupǎtorul este în poziţia „0”.
– Introduceţi ştecǎrul cablului de alimentare în priza reţelei electrice şi porniţi storcǎtorul de fructe
şi legume apǎsând pe întrerupǎtor.
– Introduceţi în pâlnia de alimentare produsul de prelucrat şi apǎsaţi-l cu dispozitivul de presare.
Curăţarea sitei – model 177.T, model 177.TSL
Excesul de pastǎ de legume/ fructe adunat în timpul producerii sucului prin stoarcere poate fi cauza
apariţiei unor trepidaţii puternice ale storcǎtorului. În aceastǎ situaţie:
– Apǎsaţi butonul „Turbo” cca.1,5 – 2 s – motorul funcţioneazǎ atunci la o vitezǎ de rotaţie mare,
care ajutǎ la curǎţarea sitei.
– Dupǎ ce butonul „Turbo” nu mai este apǎsat, apǎsaţi din nou întrerupǎtorul, în poziţia „ON” – motorul revine la viteza normalǎ de lucru.
Funcţia „Turbo” poate fi utilizatǎ numai la un interval de 10 secunde.
După încheierea utilizării aparatului (producerea sucului)
– Opriţi storcǎtorul apǎsând întrerupǎtorul.
– Scoateţi ştecǎrul cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
– Demontaţi componentele storcǎtorului – procedaţi ca la prima spǎlare a aparatului.
21
Curăţarea şi păstrarea storcătorului de fructe şi legume
– Dupǎ fiecare utilizare a storcǎtorului de fructe şi legume, spǎlaţi-l cu atenţie; nu lǎsaţi şi resturile
de fructe şi legume sǎ se usuce în aparat.
– Ştergeţi corpul unitǎţii-motor cu o cârpǎ umedǎ, cu detergent lichid pentru vase.
– Dupǎ încheierea utilizǎrii, spǎlaţi celelalte componente: vasul, capacul, carcasa sitei, recipientul pentru resturi şi dispozitivul de presare cu apǎ caldǎ şi detergent lichid pentru vasele de bucǎtǎrie. Puteţi
de asemenea sǎ le spǎlaţi în maşina de spǎlat la temperatura maximǎ de 60°C (cu excepţia sitei).
– Sita trebuie curǎţatǎ în mod diferit. Spǎlaţi-o, curǎţaţi-o cu o perie cu peri aspri, apǎ cǎlduţa şi detergent pentru vase. Nu folosiţi nici un fel de perie metalicǎ pentru curǎţarea sitei!
– Murdǎria adunatǎ în colţuri, în spaţiile mici curǎţaţi-o cu o perie pentru spǎlarea sticlelor sau cu
o periuţǎ de dinţi.
– Ca efect al folosirii îndelungate a aparatului, poate surveni pǎtarea componentelor din materiale
plastice. Acest lucru nu constituie o defecţiune a apartului.
– Dupǎ spǎlare, lǎsaţi toate componentele sǎ se usuce bine.
– Montaţi storcǎtorul de fructe şi legume aşa cum s-a indicat mai devreme.
Fiţi deosebit de atent(ǎ) la componentele transparente din materiale plastice. Sunt sensibile
la lovire şi se pot deteriora uşor prin cǎdere, la impactul cu alte obiecte.
Ce trebuie făcut atunci când:
Storcǎtorul de fructe şi legume nu funcţioneazǎ:
– Duceţi-l la un punct specializat de servis.
Storcǎtorul produce cu greutate suc, trepideazǎ şi vibreazǎ puternic:
– Opriţi aparatul, curǎţaţi sita de resturile depuse pe plasa de filtrere. În plus, dacǎ s-a umplut recipientul pentru resturi, goliţi-l.
– Dacǎ s-a produs deteriorarea mecanicǎ a sitei, schimbaţi-o cu una nouǎ.
Cum produceţi sucul prin stroarcerea fructelor şi a legumelor:
– Scoateţi sâmburii din fructele cu sâmburi, pentru cǎ acestea pot deteriora storcǎtorul.
– Spǎlaţi cu grijǎ fructele şi legumele din care doriţi sǎ preparaţi suc.
– Spǎlaţi fructele de pǎdure de tipul afinelor imediat înainte de stoarcerea lor, pentru cǎ acestea îşi
pierd repede prospeţimea.
– Stoarcerea sucului din prune, afine, fragi, pere moi este dificilǎ. Pasta rezultatǎ din aceste fructe
formeazǎ o masǎ compactǎ, ce poate astupa orificiile sitei. Puteţi prepara suc din aceste fructe, amestecându-le în cantitǎţi mici cu alte fructe sau legume; în aceastǎ situaţie trebuie sǎ spǎlaţi mai des sita.
– Pentru a stoarce sucul din struguri, trebuie sǎ introduceţi boabele întregi în pâlnia de alimentare,
dupǎ ce aţi îndepǎrtat ciorchinele.
– Legumele şi fructele mai mari, trebuie tǎiate în bucǎţi pentru a încǎpea în pâlnia de alimentare.
– Introduceţi fructele şi legumele în orificiul pâlniei de alimentare dupǎ ce aparatul a fost pus în funcţiune.
– Valoarea nutritivǎ a sucurilor naturale este apropiatǎ de cea a legumelor şi fructelor utilizate, cu
precizarea cǎ a fost eliminatǎ celuloza, în procesul storcerii sucului.
Sucul obţinut din unele fructe şi legume are tendinţa de a se îngroşa. Acest fapt derivǎ din
proprietǎţile produselor folosite şi nu depinde de funcţionarea şi proprietǎţile storcǎtorului.
Sucul obţinut poate fi tulbure, dar tocmai acest lucru indicǎ faptul cǎ este proprietǎţi nutritive mai înalte şi calitǎţile dorite de consumator.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu
este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de
nerespectarea regulilor de întrebuinţare. Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără un
anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme, directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte motive.
22
RU
Уважаемые Пользователи!
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Характеристика соковыжималки
Соковыжималка это электрический прибор, предназначенный для быстрого получения сока
из фруктов и овощей с автоматическим отделением отходов. Скорость отжима подобрана таким образом, чтобы можно было получать оптимальные качественные параметры отжимаемых соков. Сок содержит мелкие частицы мякоти фруктов (овощей), которые полезны для
здоровья, но делают сок менее прозрачным. Это не является дефектом. Изготовитель соковыжималки считает более важным сохранение как можно большего количества полезных
питательных и диетических свойств, чем его прозрачность. Количество отжимаемого сока из
1 кг фруктов зависит от их размеров, чистоты ситечка и состояния дисковой терки (напр. для
свежей моркови составляет 50-60%). Детали, соприкасающиеся с фруктами и овощами, выполнены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами.
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации
соковыжималки
– Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
– Подключайте соковыжималку к сети переменного тока 230 V.
– Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или специализированная ремонтная мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной серьёзной опасности для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
– Не используйте соковыжималку с поврежденной центрифугой (вращающимся ситечком).
– Перед включением соковыжималки убедитесь, что крышка соковыжималки прочно закрыта
с помощью запорного устройства (защелок).
– Пока соковыжималка работает и вращается ситечко, не открывайте запорное устройство
(защелки).
– Перед заменой оснащения или приближения к движущимся частям следует выключить
устройство и отключить его от питания.
– Перед очисткой соковыжималки, ее сборкой или разборкой всегда отключайте прибор от
электросети.
– Для проталкивания продуктов всегда используйте прилагающийся к соковыжималке толкатель.
– Не перегружайте прибор чрезмерным количеством продукта и не проталкивайте его слишком быстро (толкателем).
– Немедленно выключите соковыжималку, как только заметите сильную вибрацию или уменьшение оборотов. Очистите ситечко и его корпус.
– Некоторые твердые овощи/фрукты могут заблокироваться в загрузочном лотке или на дисковой терке. Если это произошло, немедленно выключите соковыжималку и удалите препятствие.
– Немедленно прервите работу и отключите прибор от сети, если в привод соковыжималки
попадет вода или любая другая жидкость. В этом случае рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
– Чтобы не допустить до перегрева мотора, не подвергайте соковыжималку воздействию
температуры выше 60°C.
– Если во время работы прибора рядом находятся дети, необходимо проявлять особую осторожность.
– Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра.
– Не ставьте соковыжималку на мокрую поверхность.
23
– После использования всегда отключайте прибор от питающей сети.
– Не погружайте прибор в воду и не мойте под струей воды.
– Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока
они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
– Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
– Не рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть
надписи: графические символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
– Для мытья металлических деталей, особенно ситечка с острой дисковой теркой, используйте твердую щеточку.
– Не мойте металлические элементы в посудомоечных машинах. Агрессивные моющие
средства, которые используются для мытья в этих бытовых устройствах, вызывают
потемнение в/у элементов. Рекомендуем мыть их вручную с использованием традиционных жидкостей для мытья посуды.
Техническая характеристика
Технические данные прибора указаны на заводском щитке.
Допустимое время непрерывной работы
15 мин.
Интервал между очередным включением
30 мин.
Уровень шума
78 dB/A
Соковыжималки тип 177.B, 177.T и 177.TSL не требуют заземления.
Соковыжималки ZELMER отвечают требованиям соответствующих норм.
Приборы отвечают требованиям директив:
– Директива по низковольтному оборудованию (LVD) – 2006/95/EC
– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC
Приборы маркированы знаком соответствия СЕ.
Oписание прибора
Соковыжималка имеет пластиковый корпус, электронный стабилизатор скорости и функцию
очистки ситечка (модель 177.T и 177.TSL).
Отверстие
для удаления
мякоти
Засыпной бункер
Ситечко
с дисковой теркой
Толкатель
Чаша
Корпус
ситечка
Крышка
Носик
Щетка (только
в версии
тип 177.TSL)
Контейнер
для мякоти
Защелка
запорного
устройства
Питающий
электропровод
Зацеп
запорного
устройства
Элементы, обозначенные символом
ре макс. 60°C.
24
Выключатель
Кувшин-мерка
(только в версии
тип 177.T и тип
177.TSL)
можно мыть в посудомоечной машине при температу-
Подготовка соковыжималки к работе
– Перед первым включением соковыжималки разберите ее и вымойте съемные детали, которые будут соприкасаться с перерабатываемыми продуктами.
– Поставьте соковыжималку вблизи розетки в чистом и сухом месте на твердом основании.
– Возьмитесь снизу с обеих сторон за защелки запорного устройства и оттяните от корпуса
привода.
– Поднимите защелки запорного устройства вверх, освободите крышку от защелок и опустите
защелки снова вниз.
– Снимите крышку вместе с толкателем.
– Придерживая за носик, снимите чашу и ситечко вместе с корпусом.
Сборка соковыжималки
– Установите чашу на привод таким образом, чтобы четыре выступа на верхней поверхности
привода совпали с отверстиями снизу крышки.
– Вставьте корпус ситечка таким образом, чтобы отверстие для удаления мякоти и носик находились с противоположных сторон.
– Надавливая на ситечко, установите его в центре корпуса и убедитесь, что оно плотно закреплено и свободно вращается.
– Накройте крышку таким образом, чтобы ее выступающая часть прикрыла отверстие для
удаления мякоти.
– Закрепите установленные элементы соковыжималки с помощью запорного устройства.
– Поднимите вверх обе защелки запорного устройства и вставьте их зацепы в соответствующие места в крышке.
– Прижмите защелки запорного устройства к корпусу (услышите характерный щелчок).
– Подставьте под носик кувшин подходящего размера.
Первое включение соковыжималки и ее обслуживание
– Убедитесь, что выключатель находится в нажатом положении «0».
– Вложите вилку электропровода в розетку и включите соковыжималку выключателем.
– Фрукты и овощи закладывайте в загрузочную горловину аккуратно, с помощью толкателя.
Очистка ситечка – модель 177.T, модель 177.TSL
В случае, если на ситечке скопилось чрезмерное количество мякоти и соковыжималка начинает вибрировать, необходимо:
– Нажать на кнопку «Turbo» и держать ок. 1,5 – 2 сек – двигатель будет работать на высоких
оборотах, которые помогают очистить ситечко.
25
– Отжать кнопку «Turbo» и снова нажать на выключатель (до положения «ON») – двигатель
возвратится к ранее установленной скорости.
ВНИМАНИЕ! Функцию «TURBO» можно включить снова только через 10 секунд.
Окончание работы (выжимания сока)
– Выключите соковыжималку выключателем.
– Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
– Разберите соковыжималку – как для первого мытья.
Очистка и консервация соковыжималки
– Если мякоть засохнет в фильтре, она может забить мельчайшие фильтрующие отверстия.
Сразу после использования соковыжималки промойте все съемные детали, чтобы удалить
с них мякоть.
– Привод соковыжималки протирайте влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством
для мытья посуды).
– Остальные детали соковыжималки: чашу, крышку, корпус ситечка, контейнер для мякоти
и толкатель можно мыть в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. Также
можно мыть в посудомоечной машине при темп. макс. 60°C (за исключением ситечка).
– Мойте ситечко исключительно прилагаемой твердой щеточкой в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. Категорически запрещается использовать для мытья металлические щетки!
– Загрязнения из щелей и углов устраните с помощью ерша для мытья бутылок или зубной
щетки.
– При длительном пользовании пластмассовые части соковыжималки могут окраситься. Это
не является дефектом.
– После мытья дайте деталям обсохнуть.
– Соберите соковыжималку способом, описанным ранее.
Особое внимание обращайте на прозрачные (транспарентные) пластиковые детали, которые можно легко повредить.
Что сделать, если:
Соковыжималка не работает:
– Oбратитесь в специализированный сервисный пункт.
Соковыжималка выжимает сок слабо, начинает вибрировать:
– Выключите прибор и очистите от скопившейся в ситечке мякоти. Опорожните также контейнер для мякоти.
– В случае механического повреждения ситечка обязательно замените его новым.
Советы по выжиманию сока из овощей и фруктов:
– Выжимать сок из фруктов с твердыми семенами или косточками можно, только предварительно удалив косточки, чтобы не повредить соковыжималку.
– Овощи и фрукты, предназначенные для сока, необходимо вымыть и ошпарить кипятком на
дуршлаге.
– Ягоды мойте непосредственно перед приготовлением сока, т.к. они быстро теряют свою
свежесть.
– Выжимать сок из слив, черники, малины, мягких груш трудно. В процессе их переработки
в ситечке скапливается излишняя мякоть, которая затыкает отверстия ситечка. Эти фрукты
можно использовать для приготовления сока, смешивая их в небольшом количестве с другими фруктами или овощами. Чаще очищайте ситечко.
– Также можно выжимать сок из винограда. Для этого в засыпной бункер закладывайте целые кисти винограда, предварительно оторвав твердые стебли.
– Крупные и твердые фрукты необходимо порезать на куски такого размера, чтобы они свободно проходили через загрузочный бункер.
– Овощи и фрукты закладывайте в загрузочный бункер только после включения соковыжималки.
26
– Свежевыжатые соки обладают почти такими же питательными свойствами, как и свежие
фрукты или овощи, однако при отжиме из фруктов удаляется значительная часть клетчатки.
Некоторые соки имеют тенденцию к самозагустеванию. Это связано с их свойствами и не зависит от прибора. Полученный сок может быть непрозрачным, но
именно такие соки содержат максимальное количество полезных веществ и особенно рекомендуются для употребления.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды.
Это не требует особенных усилий. С этой целью:
– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный
для пластика.
– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования устройства не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию устройства в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
27
BG
Уважаеми клиенти!
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на
препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да
я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Характеристика на уреда
Сокоизстисквачката е уред, който служи за бързо изстискване на сокове от плодове и зеленчуци с едновременно отделяне на отпадъците. Скоростта на изстискване е настроена така, че
да се постигнат оптимални параметри на качеството на изстискваните сокове. Сокът съдържа
малки частици от плодовете (зеленчуците), полезни за здравето, които обаче правят сока мътен. Това е нарочен ефект, тъй като производителят на сокоизстисквачката е преценил, че поважно е запазването на колкото е възможно по-голямата хранителна, здравословна и диетична стойност на получения сок, отколкото неговата прозрачност. Количеството на сока, получен
от 1 кг суровини, зависи от това, колко са пресни плодовете, както и от чистотата на цедката
и състоянието на раздробяващия диск (напр. за пресните моркови е 50-60%). Частите, които
влизат в контакт с преработваните суровини, са изработени от материали, разрешени за контакт с хранителни продукти.
Препоръки за безопасност и правилно използване на
сокоизстисквачката
– Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
– Включвайте сокоизстисквачката само към електрически контакт с променлив ток 230 V.
– Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице,
за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз на.
– Не използвайте сокоизстисквачката, когато въртящата се цедка е повредена.
– Преди да включите сокоизстисквачката, проверете дали капакът й е добре прикрепен със
затварящия механизъм (скоби).
– Не отваряйте затварящия механизъм (скобите), когато сокоизстисквачката работи и цедката се върти.
– Преди замяна на оборудването или доближаване до частите, движещи се по време на употреба, следва да изключите уреда и да го отключите от захранването.
– Преди почистване, сглобяване или разглобяване на сокоизстисквачката винаги изваждайте захранващия кабел от електрическия контакт.
– За натъпкване на продуктите използвайте само буталото.
– Не претоварвайте уреда с прекалено голямо количество продукти нито с прекалено силното им натискане (с буталото).
– Веднага изключете уреда, когато забележите силни вибрации или намаляване на оборотите и почистете цедката. Почистете цедката и корпуса й.
– Прекъснете работа и изключете уреда от тока, когато продуктите блокират във входящия
отвор или на диска за раздробяване. Отстранете причината за блокирането.
– Веднага прекъснете работа и изключете уреда от тока, когато в задвижващия механизъм на
сокоизстисквачката е проникнала някаква течност. Занесете сокоизстисквачката за преглед
в сервиза.
– Не излагайте сокоизстисквачката на влиянието на температура над 60°C.
– Бъдете особено внимателни по време на работа със сокоизстисквачката в присъствието на
деца.
– Не оставяйте уреда без наблюдение включен към захранването.
– Не поставяйте сокоизстисквачката върху мокра повърхност.
– След приключване на работа извадете захранващия кабел от електрическия контакт.
– Не потапяйте задвижващия механизъм на сокоизстисквачката във вода и не го мийте под
течаща вода.
28
– Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда,
освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на
уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
– Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
– За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати - емулсии, млека,
пасти и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като напр.: скали,
обозначения, предупредителни знаци и др.
– За миене на цедката с острия раздробяващ диск използвайте четка с твърд косъм.
– Не мийте металните части в съдомиялна машина. Прекалено силните почистващи
препарати, използвани в тези уреди, предизвикват потъмняване на металните части.
Мийте ги ръчно, с обикновен препарат за миене на съдове.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Допустимо време на непрекъсната работа
15 минути
Почивка преди повторно използване
30 минути
Ниво на шум на уреда
78 dB/A
Сокоизстисквачките тип 177.B, 177.T и 177.TSL нямат нужда от заземяване.
Сокоизстисквачките ZELMER отговарят на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC
– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
Декларацията за съвместимост CE се намира на www.zelmer.pl.
Описание на уреда
Сокоизстисквачката има пластмасов корпус, електронен стабилизатор на скоростта и функция за почистване на цедката (модел 177.T и 177.TSL).
Отвор за
отстраняване
на отпадъците
Подаваща фуния
Цедка
с раздробяващ диск
Бутало
Корпус на
цедката
Купа
Капак
Улей на
купата
Четка (само
във версия тип
177.TSL)
Контейнер
за отпадъци
Затваряща
скоба
Захранващ кабел
Прикрепващ
елемент на
затварящата
скоба
Елементите обозначени със знак
макс. 60°C.
Превключвател
Съд (само
във версия
тип 177.T
и тип 177.TSL)
могат да се мият в съдомиялна машина при температура
29
Приготвяне на сокоизстисквачката за работа
– Преди първото използване разглобете сокоизстисквачката, измийте и изсушете частите, които влизат в контакт с преработвания продукт.
– Поставете задвижващия механизъм близо до електрическия контакт, върху твърда, чиста
и суха повърхност.
– Хванете от двете страни отдолу скобите (затварящия механизъм) и ги дръпнете встрани от
корпуса на задвижващия механизъм.
– Вдигнете скобите (затварящия механизъм) нагоре, за да освободите от прикрепващите елементи капака, после ги свалете надолу.
– Свалете капака с буталото.
– Хванете за улея за отвеждане на сока на купата и свалете купата, цедката и нейния корпус.
Монтаж на сокоизстисквачката
– Поставете купата върху задвижващия механизъм така, че в четирите отвора отдолу да влязат шиповете, разположени в ъглите на задвижващия механизъм.
– Поставете корпуса на цедката така, че отворът за отстраняване на отпадъците да се намира на срещуположната страна на улея на купата.
– Натиснете в средата на корпуса на цедката, проверете дали е добре поставена и дали се
върти лесно.
– Сложете капака така, че издадената му част да покрива отвора за отпадъци (остатъци).
– Съединете сглобените елементи на сокоизстисквачката, като натиснете скобите (затварящия механизъм).
– Вдигнете двете скоби и поставете прикрепващите им елементи във вдлъбнатините в капака.
– Натиснете скобите към корпуса на задвижващия механизъм (ще чуете характеристично
щракване).
– Сложете под улея на купата съд с подходяща височина.
Пускане на сокоизстисквачката и работа с нея
– Проверете дали превключвателят е натиснат на положение „0”.
– Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт и включете сокоизстисквачката с превключвателя.
– Слагайте във входящия отвор продуктите, предназначени за изстискване, и леко ги натискайте с буталото.
30
Почистване на цедката – модел 177.T, модел 177.TSL
Прекаленото натрупване на пулпа по време на изстискване може да причини вибрации на
сокоизстисквачката. В такъв случай:
– Натиснете бутона „Turbo” за около 1,5 – 2 сек. – тогава двигателят работи на високи обороти, които помагат да се почисти цедката.
– След пускане на бутона „Turbo” отново натиснете превключвателя на положение „ON” –
двигателят ще заработи нормално.
Функцията „Turbo” може да се прилага само в интервал от 10 секунди.
След приключване на работа (изстискване на сока)
– Изключете сокоизстисквачката с превключвателя.
– Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
– Разглобете сокоизстисквачката на части - както при първото измиване.
Почистване и поддръжка на сокоизстисквачката
– След всяко използване на сокоизстисквачката я измивайте добре и не допускайте сокът
и остатъците от плодове и зеленчуци да засъхнат на нея.
– Изтрийте корпуса на задвижващия механизъм на сокоизстисквачката с влажна кърпа с препарат за миене на съдове.
– След приключване на работа измийте останалите принадлежности: купата, капака, корпуса на цедката, контейнера за отпадъци и буталото с топла вода с препарат за миене на
кухненски съдове. Принадлежностите могат да се мият и в съдомиялна машина при макс.
температура 60°C (с изключение на цедката).
– Изключение прави цедката. Мийте я само с четката с твърд косъм с топла вода с препарат
за миене на кухненски съдове. За миене на цедката не използвайте никакви метални четки!
– Замърсяванията в улеите и ъглите отстранете с четка за миене на бутилки или четка за зъби.
– При продължително използване цветът на пластмасовите елементи може да се промени.
Това не се смята за дефект.
– След измиване внимателно изсушете всички части.
– Сглобете сокоизстисквачката по начина, описан по-горе.
Обърнете особено внимание на прозрачните пластмасови части. Те са чувствителни на удари и падане. Лесно могат да се повредят при такъв случай.
Решаване на проблеми
Сокоизстисквачката не работи:
– Занесете сокоизстисквачката в сервиз.
Сокоизстисквачката слабо отделя сок, попада във вибрации:
– Изключете уреда, почистете цедката от натрупалите се на филтъра отпадъци. Освен това,
в случай че контейнерът за отпадъци се е запълнил, изпразнете го.
– В случай на механична повреда на цедката сменете я с нова.
Начин на изстискване на сок от плодове и зеленчуци:
– Извадете костилките от костилковите плодове, тъй като те могат да повредят сокоизстисквачката.
– Старателно измийте плодовете и зеленчуците, предназначени за сок.
– Семчестите плодове мийте непосредствено преди използване, тъй като бързо губят своята
свежест.
– Изстискването на сок от сливи, боровинки, малини, меки круши е трудно. От пулпата на
тези плодове се образува гъбеста маса, която запушва отворите на цедката. Тези плодове
могат да се преработват, като се смесят в малки количества с други плодове или зеленчуци, в такъв случай цедката трябва да се чисти по-често.
– При изстискване на сок от грозде целите зърна се пускат в подаващата фуния след отстраняване на чепките им.
– Зеленчуците и плодовете, които не се събират във фунията, трябва предварително да се
нарежат на по-малки парчета.
31
– Плодовете и зеленчуците се пускат в отвора на подаващата фуния едва след включване на
сокоизстисквачката.
– Хранителната стойност на суровите сокове е подобна на хранителната стойност на плодовете и зеленчуците, те обаче са лишени от част от целулозата, отстранена в процеса на
изстискване на сок.
Сокът, получен от някои плодове и зеленчуци, сам се сгъстява. Това е резултат от
свойствата на използваните продукти и не зависи от сокоизстисквачката. Полученият сок може да бъде мътен, но именно такъв сок е най-ценен и желан за хранителни цели.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка
в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове
изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване,
защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Производителят не носи отговорност за каквито и да е повреди, които са резултат от неволна или
неправилна употреба. Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за
да отговори на законовите регулации, норми, директиви или поради конструктивни, търговски, естетически или други основания, без да съобщава за това предварително.
32
UA
Шановні Клієнти!
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути
на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під
час користування у майбутньому.
Характеристика обладнання
Соковитискач є обладнанням, призначеним для швидкого центрифугування соків з овочів та
фруктів з одночасним сепаруванням відходів. Швидкість центрифугування була підібрана таким чином, щоб досягнути оптимальних якісних параметрів соків, що вижимаються. Сік містить
дрібні фракції овочів та фруктів. Вони корисні для здоров`я, але можуть впливати на зменшення прозорості соку. Це задуманий ефект, тому що виробник соковижималки вважає, що важливіше зберегти якнайбільш харчових і дієтичних цінностей, корисних для здоров`я, ніж добиватися його прозорості. Кількість соку, що отримується з 1 кг сировини, залежить від ступені його
свіжості, а також чистоти сита і стану роздрібнюючого диску (напр. для свіжої моркви складає
50-60%). Деталі, що мають контакт з сировиною, що переробляється виготовлені із матеріалів,
дозволених для контакту з харчовими продуктами.
Вказівки з безпеки і відповідного користування соковитискачем
– Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід;
– Соковитискач підключайте тільки до мережі перемінного струму 230 V.
– Не запускайте обладнання, якщо живильний провід або корпус пошкоджені.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до виникнення серйозної небезпеки для
користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
– Не користуйтесь соковитискачем, якщо було виявлено пошкодження роторного ситечка.
– Перед запуском соковитискача, треба перевірити чи кришка належним чином закріплена
замками (зчіплюючими клямрами).
– Не звільняйте замки (зчіплюючі клямри), якщо соковитискач працює i сито обертається.
– Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації, слід вимкнути прилад та відключити його від електромережі.
– Перед очищенням соковитискача, його монтажом або демонтажом завжди вийміть приєднувальний провід з розетки.
– Для подачі продукту, користуйтеся тільки штовхачем.
– Не допускайте перевантаження обладнання надмірною кількістю продукту, чи надто сильним штовханням (штовхачем).
– Негайно виключити соковитискач при виявленні сильних вібрацій або зменшення оборотів.
Очистіть сито і його корпус.
– Необхідно припинити роботу і відключити обладнання від мережі, якщо виникне закупорка продукту у завантажувальній лійці або на роздрібнюючому диску. Виключіть причину закупорки.
– Негайно припиніть роботу і відключіть обладнання від мережі, якщо у привід соковитискача
потрапила будь-яка рідина. Здайте соковитискач у сервісний центр для його огляду.
– Не піддавайте обладнання дії температури більш 60ºC.
– Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи з соковитискачем у присутності дітей.
– Не залишайте підключене до мережі обладнання без нагляду.
– Не встановлюйте соковитискач на мокрій поверхні.
– Після закінчення роботи, вийміть приєднувальний провід з розетки.
– Не занурюйте привід соковитискача у воду, не мийте його проточною водою.
– Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо
вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
– Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
33
– Для миття корпусу не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, молочка,
пасти та ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто:
шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.;
– Для миття сита з гострим роздрібнюючим диском, вживайте щітку з твердим ворсом.
– Не мийте металеві частини у посудомийних машинах. Агресивні миючі засоби, що застосовуються для очищення цих приладів, приводять до потемніння вищевказаних частин.
Мийте їх ручним способом, з застосуванням традиційних засобів для миття посуду.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Допустимий час безперервної праці
Тривалість перерви перед повторним використанням
Шум обладнання
15 хвилин
30 хвилин
78 dB/A
Соковитискачі тип 177.B, 177.T i 177TSL не вимагають заземлення.
Соковитискачі ZELMER виконують вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC
– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Характеристика обладнання
Соковитискач має пластмасовий корпус, електронний стабілізатор швидкості та функцію очищення сита (модель 177.T i 177.TSL).
Oтвір для
усування
відходів
Завантажувальна
лійка
Сито з роздрібнюючим диском
Штовхач
Миска
Корпус сита
Кришка
Вилив
миски
Щітка
(тільки у версії
тип 177.TSL)
Бункер для
відходів
Зчіплююча
клямра
Приєднувальний
кабель
Елементи позначені знаком
Зачіп
зчіплюючої
клямри
Вимикач
Ємність (тільки
у версії тип
177.T та тип
177.TSL)
можна мити у посудомийній машині при температурі не більш 60°C.
Підготовлення соковитискача до праці
– Перед першим використанням розберіть соковитискач, очистіть і осушіть частини, що мають контакт з продуктом, який перероблюяється;
– Привід установіть поблизу розетки, на твердій, чистій і сухій основі.
– Схопіть з двох сторін внизу за зчіплюючі клямри (замки) і відтягніть їх від корпусу приводу.
– Піднесіть клямри (замки) уверх, звільнюючи з зачепів кришку i спустіть їх униз.
– Зніміть кришку зі штовхачем.
– Схопіть зв вилив миски для відведення соку і зніміть миску, сито разом з його корпусом.
34
Монтаж соковитискача
– Встановіть на привід миску так, щоб у чотирі отвори знизу увійшли болти, розміщені у кутах
приводу.
– Встановіть корпус сита так, щоб отвір для усування відходів знаходився з протилежного
боку лійки миски.
– Втисніть усередину корпусу сито, забезпечіть його належне встановлення і перевірте чи легко обертається.
– Установіть кришку так, щоб її виступаюча частина закрила отвір для відходів.
– З’єднайте встановлені елементи соковитискача, затискаючи зчіплюючі замки (клямри).
– Обидві клямри (замки) піднесіть уверх і покладіть їхні зачепи у гнізда у кришці.
– Дотисніть клямри (замки) до корпусу приводу (чути характериний тріск).
– Під отвір миски для виливання встановіть ємність відповідною висотою.
Запуск соковитискача і користування ним
– Перевірте чи вимикач знаходиться у положенні „0”.
– Вставте вилку кабелю в розетку і запустіть соковитискач за допомогою вимикача.
– Покладіть у завантажувальну лійку продукт, призначений для центрифугування, легко притискаючи штовхачем.
Очищування сита – модель 177.T, модель 177.TSL
Надмірне нагромадження м’якоті під час центрифугування може бути причиною вібрацій соковитискача. У такому випадку:
– Натисніть кнопку „Turbo” протягом бл.1,5 – 2 с. – двигун працює тоді на високих оборотах,
що дозволяє очистити сито.
– Після звільнення кнопки „Turbo” повторно натисніть вимикач у положення „ON” – двигун повертається у нормальний робочий режим.
Функція „Turbo” може застосовуватися тільки у 10 сек. проміжках.
Після закінчення роботи (центрифугування соку)
– Виключіть соковитискач вимикачем.
– Вийміть вилку приєднувального проводу з розетки.
– Проведіть демонтаж частин соковитискача – як у випадку першого миття.
Очищення і зберігання соковитискача
– Після кожного користування соковитискачем, треба його старанно очистити, не допускаючи
до висихання соку або залишків овочів та фруктів.
35
– Корпус приводу соковитискача протріть вологою ганчіркою з доданням засобу для миття
посуди.
– Після закінчення праці, очистіть інші елементи оснащення: миску, кришку, корпус сита, бункер для відходів i штовхач, у теплій воді з доданням засобу для миття кухонної посуди. Можна їх також мити у посудомийній машині при температурі не більш 60ºC (за винятком сита).
– За винятком сита. Сито мийте виключно щіткою з твердим ворсом, у теплій воді з доданням засобу для миття кухонної посуди. Не допускається очищувати сито металевими щітками!
– Забруднення у щілинах або кутах усунути щіткою для миття пляшок або зубною щіткою.
– Внаслідок довготривалого користування, може виникнути зміна кольорів пластмасових елементів. Цього не треба вважати недоліком.
– Після очищення, старанно осушіть всі частини.
– Установіть соковитискач за вказаним вище способом.
Зверність особливу увагу на прозорі (транспарентні) пластмасові деталі. Вони чутливі до ударів і падіння. Легко піддаються пошкодженню.
Що зробити якщо:
Соковитискач не працює:
– Здайте соковитискач у сервісний центр.
Соковитискач сепарує сік неналежним чином, спостерігаються коливання і вібрації:
– Виключіть обладнання, очистіть сито від нагромаджених на фільтраційній сітці відходів. Додатково у разі заповнення бункера для відходів, спорожніть його.
– У разі механічного пошкодження сита – замініть новим.
Як центрифугувати сік з овочів та фруктів:
–
–
–
–
Усунути кісточки фруктів, тому що вони можуть пошкодити соковитискач.
Старанно очистіть овочі і фрукти, призначені для виготовлення соку.
Ягідні фрукти мийте прямо перед переробкою, тому що вони швидко втрачають свіжість.
Центрифугування соку зі слив, чорниць, малин, м’яких груш є проблемним. З м’якоті цих
фруктів утворюється губчаста маса, яка закупорює отвори сита. Ці фрукти можна переробляти, змішуючи їх у невеликій кількості з іншими фруктами або овочами, тоді рекомендується частіше очищувати сито.
– При переробці винограду, кидайте цілі грона у завантажувальну лійку, після усунення
одерев’янілого стебла.
– Овочі і фрукти, що не поміщаються у лійку, поріжте на менші шматки.
– Овочі і фрукти кидайте в отвір завантажувальної лійки щойно після запуску соковитискача.
– Харчова цінність свіжих соків наближається до харчової цінності овочів і фруктів, але вони
позбавлені клітковини, що усувається під час центрифугування соку.
Сік, отриманий з деяких овочів і фруктів має схильність до самозгущення. Такий
стан виникає з властивостей вжитих продуктів i не залежить від соковитискача.
Отриманий сік може бути непрозорим, але власне такий вважається найбільш корисним для здоров’я i рекомендується для харчового призначення.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім
не складно і не потребує витрат. Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт
прийому макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
36
Транспортування і зберігання
– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог
та правил які діють на конкретному виді транспорту.
– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині
тарнспорного засобу.
– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах
або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні
відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів)
у транспортних засобах зазначені на упаковці.
– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі
+5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені застосуванням приладу не за призначенням
або неправильною експлуатацією. Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
37
EN
Dear Customers!
Please read these instructions carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep
this User’s Guide for future reference.
Product features
The juice extractor is an appliance used to quickly extract juice from fruits and vegetables, separating the pulp at the same time. The speed has been set to obtain optimal quality parameters of the
extracted juices. The juice contains small fractions of fruits (vegetables) which are beneficial for
health, but which can slightly reduce the juice clarity. It is an intended effect, the manufacturer of the
juice extractor came to the conclusion that it is more important to retain the nutritional, health and
dietetic value of the extracted juice rather than its clarity. The amount of the juice received from 1kg
of the product depends on the products’ freshness as well as on the cleanliness of the sieve and the
state of the grinding disc (e.g. for fresh carrot) and equals 50-60%. The parts having contact with the
processed products were made of materials approved for food contact.
Important safety instructions
– Do not unplug by pulling on cord.
– Plug the juice extractor only to a 230 V AC electrical outlet.
– Do not operate the appliance if it has a damaged cord or if the housing is visibly damaged.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should be replaced by the producer or at
a proper service point or by a qualified person in order to avoid any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service personnel. Improper servicing may
cause a serious hazard to the user. In case of defects please contact a qualified service
center.
– Do not use the juice extractor if the rotating sieve is damaged.
– Check if the lid is properly attached with the clams before operating the appliance.
– Do not release the clams when the appliance is operating and the sieve is rotating.
– Turn off the device and unplug it from an outlet before replacing the equipment or approaching
moving parts during use.
– Always unplug the appliance before cleaning, assembling or dismantling.
– Use only the pusher to push the product.
– Do not overload the appliance with too much product or by pushing it too hard.
– Switch off the appliance immediately after noticing strong vibrations or reduced speed. Clean the
sieve and its housing.
– Stop the operation and unplug the appliance if the product is blocked in the feeding tube or on the
grinding disc. Remove the cause of the blockage.
– Immediately stop operation and unplug the appliance if any liquid has entered into the motor of
the juice extractor. Return the juice extractor to a service point for inspection.
– Do not expose the juice extractor to temperatures over 60°C.
– Pay special attention while operating the appliance in the presence of children.
– Do not leave a plugged in appliance unattended.
– Do not place the juice extractor on a wet surface.
– Unplug the appliance after operation.
– Do not immerse the motor into water. Do not wash it under running water.
– This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
– Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
– Do not use abrasive detergents such as emulsions, cream cleaners, polishes, etc. to clean the
housing. They may remove the graphic information symbols such as: scales, marks, warning
signs etc.
– Use a hard bristle brush to clean the sieve and the grinding disc.
– Do not wash metal parts in the dishwasher. Aggressive detergents used in the dishwasher
cause these parts to darken. Wash them manually using traditional dishwashing liquids.
38
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
The permissible time of continuous operation
15 minutes
Break before further use
30 minutes
Noise
78 dB/A
Juice extractors types 177.B, 177.T and 177.TSL do not require grounding.
ZELMER juice extractors meet the requirements of the applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the directives:
– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC
– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Product description
The juice extractor is equipped with a plastic housing, electronic speed stabilizer and a sieve cleaning function (model 177.T and 177.TSL).
Pulp
removing
opening
Feeding tube
Sieve with
grinding disc
Pusher
Bowl
Sieve
housing
Lid
Bowl
discharge
Brush
(only in type
177.TSL)
Pulp
container
Clamp
Clamp fastener
Cord
Elements marked with
Switch
Container
(only in type
177.T and type
177.TSL)
symbol may be washed in a dishwasher at the temp. of max. 60°C.
Before operation
– Before the first use, dismantle the juice extractor, wash and dry the parts that have contact with
the processed product.
– Place the motor on a hard, clean and dry surface near the electrical outlet.
– Grasp the clamps on both sides of the appliance and pull them away from the motor housing.
– Lift the clamps, release the lid and lower the clamps.
– Remove the lid together with the pusher.
– Grab the bowl discharge channeling the juice, remove the bowl and the sieve together with its
housing.
39
Juice extractor assembly
– Assemble the bowl on the motor so that the four openings at the bottom fit the bolts situated in the
corners of the motor.
– Assemble the sieve housing so that the pulp removing opening is situated opposite the bowl
discharge.
– Press the sieve to the center of the housing and check if is properly installed and if it rotates easily.
– Assemble the lid so that the protruding part covers the pulp opening.
– Join the elements by closing the clamps.
– Lift both clamps and insert the fastenings in the openings of the lid
– Press the clamps to the housing (you will hear a characteristic click).
– Place an appropriate utensil under the bowl discharge.
Operating the juice extractor
– Check if the switch is in the „0” position.
– Plug in the appliance and switch it on.
– Place the product to be processed into the feeding tube and gently press with the pusher.
Cleaning the sieve – model 177.T, model 177.TSL
If too much pulp gathers during the extraction, it can cause the appliance to vibrate. In such a case:
– Press and hold the „Turbo” button for 1.5–2 seconds – the motor will operate on high gear which
will help to clean the sieve.
– After releasing the „Turbo” button, place the switch in the „ON” position – the motor will return to
normal operation.
The „Turbo” function may be used only in 10 second intervals.
After operation
– Switch off the appliance
– Unplug the appliance.
– Dismantle the parts – as in the case of the initial wash.
Cleaning and maintenance
– Wash the juice extractor thoroughly after each use. Do not allow the juice and fruit or vegetable
pulp to dry.
– Wipe the housing with a damp cloth with dishwashing liquid.
40
– Wash the remaining attachments after operation: the bowl, lid, sieve housing, pulp container, and
pusher in warm water with dishwashing liquid. The above-indicated parts may also be washed in
the dishwasher in the maximum temperature of 60°C (apart from the sieve).
– Do not wash the sieve in the dishwasher. Wash it using a hard bristle brush in warm water with
dishwashing liquid. Do not use any metal brushes to wash the sieve!
– Remove the dirt from the slots and the corners using a bottle brush or a toothbrush.
– Plastic elements may discolor as a result of excessive use. Do not teat this as a fault.
– Dry all parts thoroughly after washing.
– Assemble the juice extractor as indicated above.
Pay special attention to transparent plastic parts. They are very sensitive to strokes and
dropping. They can be damaged easily.
What to do when:
The juice extractor does not work:
– Return the juice extractor to a service point.
The juice extractor poorly extracts juice and vibrates:
– Unplug the appliance, clean the sieve from the pulp. If necessary, empty the pulp container.
– Replace the sieve in case of its mechanical damage.
How to extract juice from fruits and vegetables:
–
–
–
–
Remove stones from fruits as they may damage the juice extractor.
Carefully wash the fruits and vegetables to be processed.
Wash berries directly before processing, as they quickly lose freshness.
Extracting juice from plums, blueberries, raspberries and soft pears is troublesome. The pulp
of these fruits blocks the openings of the sieve. You can process these fruits by mixing them in
small quantities with other fruits and vegetables. In such a case the sieve has to be cleaned more
often.
– While extracting juice from grapes, insert whole fruits into the feeding tube, without the stem.
– Cut bigger fruits and vegetables into pieces before processing.
– Insert the fruits and vegetables into the feeding tube after switching on the appliance.
– The nutritional value of the raw juices is similar to the nutritional value of the fruits and vegetables,
except that the juice does not contain fiber which is removed during juice processing.
Juice obtained from some fruits and vegetables has a tendency to concentrate. This is due
to the characteristics of the used products and it is not influenced by the juice extractor. The
obtained juice might not be clear, but this kind of juice has the most nutritional value.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or inappropriate
handling. The manufacturer reserves his rights for modifying the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it in advance.
41
177-123
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement