Zelmer | 477 A | User manual | Zelmer 477 A User Manual

Zelmer 477 A User Manual
PL
CZ
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
HU
RO
RU
BG
Възможност за употреба на блендер и на ударна мелячка.
477
477
UA
EN
Sokowirówka
Juice Extractor
Sokowirówka
Juice Extractor
PL
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
Безопасна експлоатация.
UA
EN
PL
Linia Produktów Product Line
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
Голям режещ диск и цедка, гарантиращи висок капацитет.
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
UA
SOKOWIRÓWKA
Typ 477
EN
STORCĂTOR DE FRUCTE
4–9
ODŠŤAVOVAČ
СОКОВЫЖИМАЛКА
10–14
SK NÁVOD NA OBSLUHU
477-005
15–19
Тип 477
38–43
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
LÉCENTRIFUGA
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
32–37
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
477 Típus
Tип 477
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ODŠŤAVOVAČ
Typ 477
26–31
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Typ 477
Tip 477
СОКОВИТИСКАЧ
20–25
Тип 477
44–49
LT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
DUONKEPĖ
Tipas 477
50–54
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
MAIZES CEPŠANAS MAŠĪNA
Tips 477
55–59
ET KASUTUSJUHEND
LEIVAKÜPSETAJA
Mudel 477
60–64
EN USER MANUAL
JUICE EXTRACTOR
Type 477
65–69
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
d
b
7
c
PL
5
4
8
a
6
3
1
i
g
2
h
f
B
2
3
4
5
C
1
Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję użytkowania. Szczególną uwagę poświęć wskazówkom dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania urządzenia zapobiec
wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia urządzenia. Instrukcję
zachowaj, aby można było z niej korzystać również w trakcie
późniejszego użytkowania.
Charakterystyka sokowirówki
e
1
Szanowny Kliencie!
2
3
4
5
D
Sokowirówka jest elektrycznym urządzeniem służącym
do szybkiego odwirowywania soków z owoców i warzyw
z automatycznym oddzieleniem odpadów. W sokowirówce
następuje roztarcie surowca, a następnie odwirowanie soku
z rozdrobnionej masy. Prosta i łatwa obsługa podnosi walory
użytkowe urządzenia. Elektroniczny stabilizator prędkości
zapewnia stałą prędkość obrotów niezależnie od obciążenia,
dzięki czemu zapewnione jest uzyskanie jednolitej konsystencji soku. Sokowirówka posiada 2 prędkości odwirowania
(dla owoców twardych i miękkich), które zostały dobrane tak,
aby uzyskać optymalne parametry jakościowe wyciskanych
soków. Zachowanie maksymalnej zawartości cząstek miąższu owocowego, błonnika, które zawierają witaminy, pektyny,
enzymy i minerałów w soku powoduje jego mniejszą klarowność. Jest to efekt zamierzony, gdyż Producent sokowirówki
uznał, iż ważniejsze jest zachowanie jak największych wartości odżywczych, zdrowotnych i dietetycznych otrzymywanego soku niż jego klarowność. Sokowirówka wyposażona
jest dodatkowo w funkcję automatycznego czyszczenia sita.
W razie potrzeby (w przypadku nadmiernego nagromadzenia się miąższu na sicie powodującego drgania sokowirówki) możesz użyć przycisku turbo (b). W tym celu wciśnij
na dłużej (min. 3 s) przycisk turbo. Silnik pracuje wtedy na
maksymalnych obrotach przez ok. 2 sekundy. Po tym czasie
funkcja turbo wyłączy się automatycznie, a silnik powróci do
poprzednich obrotów. Funkcja turbo może być stosowana
jedynie w 10 sekundowych odstępach. Sokowirówka może
nieprzerwanie pracować 15 minut. Ilość uzyskanego soku
np. z 1 kg surowca zależy od jego stopnia świeżości, jak
również czystości sita i stanu tarczy rozdrabniającej. Części
mające kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane są
z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
●
6
7
1
2
E
●
●
●
●
1
2
3
4
4
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Przed uruchomieniem urządzenia odwiń z napędu odpowiednią długość przewodu przyłączeniowego.
Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
Urządzenie podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu
przemiennego 230 V.
Nie uruchamiaj wyrobu, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
● Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
elementy wyposażenia.
● Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
● Przed czyszczeniem urządzenia, montażem lub jej
demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
● Natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci,
gdy do napędu dostał się jakikolwiek płyn. Oddaj urządzenie do przeglądu w punkcie serwisowym.
● Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury powyżej 60°C.
● Nie uruchamiaj urządzenia „na sucho” – bez produktu.
● Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z sokowirówką w obecności dzieci.
● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
● Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez
dozoru.
● Nie stawiaj urządzenia na mokrej powierzchni.
● Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
● Nie zanurzaj napędu sokowirówki w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne, symbole
graficzne takie, jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
● Nie używaj sokowirówki, gdy sito wirujące jest uszkodzone.
● Przed uruchomieniem sokowirówki sprawdź czy pokrywa
jest dobrze zamocowana klamrami.
● Nie zwalniaj klamer mocujących, gdy sokowirówka pracuje i wiruje sito, gdyż zadziała zabezpieczenie i wyłączy
urządzenie.
● Do popychania produktu stosuj tylko popychacz.
Tomato juice
Ripe and fresh tomatoes produce juice
of an excellent quality. Tomato juice may
be mixed with all other vegetable juices.
It contains a lot of vitamin A and C.
Two glasses of this juice covers a daily demand of vitamin C.
Salt and pepper enhance the taste of the juice.
Beetroot juice
Beetroot juice in combination with orange juice
gives a drink of an excellent taste. This juice in
a pure form may be drunk only upon a doctor’s
recommendation.
Black elder juice
The juice is rich in nutritive elements, it has
diaphoretic properties and is used to treat
a cold. When preparing preserves, it may be
mixed with other fruit juices.
Blackcurrant juice
Blackcurrant juice has a specific fragrance,
high acidity and noticeable tartness. Due to its
chemical composition and a content of vitamins,
it is one of the best juices. It should be mixed
with juices of low acidity or with water, honey
or sugar.
Special health recipes
Cabbage juice
This juice is applied in treatment of gastric
ulcers, however only upon a doctor’s
recommendation. When mixed with carrot
juice, it may be drunk by those with sensitive
stomach.
Spinach juice
This juice is highly hematopoietic,
however due to a strong smell it is
recommended to mix it with carrot juice.
Spinach juice, carrot juice and celery
juice mixed in equal amounts give
a tasty drink.
Celery juice
Do not use celery leaves because of
their bitter taste. The juice from a root of
a celery is very tasty. It can be mixed with
other vegetable juices. It should be drunk in
smaller amounts than carrot juice. Adding
apple juice or lemon improves the taste of the juice.
Cucember juice
It is naturally bland and it should be mixed
with apple, carrot or celery juice. Cucumber
juice is used for skin care. It also filters
kidneys. It is recommended for slimming
treatment.
Apple juice
Juice made from fresh and ripe apples has
a pleasant fragrance and taste and it is rich in
vitamins A and B and valuable mineral salts.
A high content of pectin in the juice makes
that it has properties supporting digestion. Fresh apple juice
is used to treat podagra and rheumatism. It is, generally
speaking, an excellent nutriment.
Blackberry juice
Blackberry juice with a small amount of sugar
and mineral water makes a very refreshing
drink. Due to a big content of vitamins and
microelements, it gives energy, especially to
elderly people.
Energy drink
6 carrots
2 apples
½ of beetroot
Body detox juice
4 carrots
½ of cucumber
1 beetroot
”Strong breath” drink
1 handful of spinach
1 handful of parsley
2 celeries
4 carrots
”Timeless regulator”
juice
2 apples
1 hard pear
¼ of lemon or a handful of
spinach
6 carrots
”Sunny” drink
2 apples
6 strawberries
”Love” drink
3 big tomatoes
½ of cucumber
1 celery
¼ of lemon
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing
into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for
plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
69
●● Natychmiast wyłącz sokowirówkę, gdy zauważysz silne ●● Nie używaj sokowirówki bez zbiornika resztek.
wibracje lub zmniejszenie obrotów. Oczyść sito i jego ●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
obudowę.
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem), gdyż
gwałtowny nadmiar poziomu soku w dzióbku miski soko●● Przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci gdy nastąpi
zablokowanie produktu w leju zasypowym lub na tarczy
rozdrabniającej. Usuń przyczynę zablokowania.
●● Do mycia sita z ostrą tarczą rozdrabniającą używaj
szczoteczki o twardym włosiu.
wej może doprowadzić do powstania zjawiska wypływania soku spod pokrywy lub do zbiornika resztek.
INFORMACJE O OWOCACH I WARZYWACH
Owoce/warzywa
Prędkość odwirowywania
Owoce/warzywa
Prędkość odwirowywania
Ananasy
II
Marchew
II
Borówka amerykańska
I
Melony
I
Brzoskwinie
I
Morele
I
Buraki ćwikłowe
I
Nektarynki
I
Gruszki
I
Ogórki
I
I
Jabłka
I
Owoc kiwi
Kapusta
II
Pomidory
I
Koper włoski
I
Seler
II
Maliny
I
Winogrona
I
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy napędu
15 minut
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem
30 minut
Czas przerwy przed ponownym użyciem turbo 10 sekund
Hałas urządzenia (LWA)
75 dB/A
Zakres prędkości
1 bieg, 2 bieg
Sokowirówka typ 477 zbudowana jest w II klasie izolacji
.
Nie wymaga podłączenia do gniazdka sieci wyposażonego
w kołek ochronny.
Urządzenie firmy ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
(Rys. A)
1 Napęd
a Przycisk włącz/wyłącz power
b Przycisk bieg 1 – bieg 2/turbo
c Lampka kontrolna
d Przycisk pulse (nie ma zastosowania przy sokowirówce)
e Zabierak
f Przyssawka
g Przewód przyłączeniowy
2 Miska sokowa
h Dzióbek
i Okap miski
3 Korpus miski
4 Sito
5 Pokrywa
6 Klamry mocujące
7 Popychacz
8 Zbiornik resztek
5
Przygotowanie sokowirówki do pracy
(demontaż)
(Rys. B)
Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowirówkę, umyj
części mające kontakty z przetwarzanym produktem.
1 Sokowirówkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym, czystym i suchym podłożu.
2 Pociągnij klamry (6) od dołu tak, aby zeskoczyły z wgłębień na pokrywie (5).
3 Wyjmij popychacz (7), pokrywę (5).
4 W dalszej kolejności zdejmij miskę (2) razem z korpusem (3) oraz sitem (4). W tym celu obróć korpus miski (3)
w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do oporu
i unieś w górę korpus z miską i sitem.
5 Na końcu rozłącz miskę (2) z korpusem (3).
●● Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu) dokładnie
umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Można również je myć w zmywarkach do naczyń w temp.
max. 60°C (z wyjątkiem sita i napędu). Po dokładnym
osuszeniu przystąp do montażu czystych elementów.
Przygotowanie sokowirówki do pracy
(montaż)
(Rys. C)
1 Załóż na napęd korpus miski (3), tak aby klamra (6) była
nieznacznie z lewej strony przycisków na napędzie i obróć
w lewo do oporu (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara),
tak aby klamra znalazła się nad przyciskami.
2 Nałóż na korpus (3) miskę (2) tak, aby dzióbek (h) znalazł się we wcięciu korpusu (3).
3 Włóż do środka sito (4), lekko naciśnij, sprawdzając czy
jest dobrze osadzone i czy łatwo się obraca.
4 Nałóż pokrywę (5) i zapnij klamry (6).
5 Do leja zasypowego włóż popychacz (7).
6 Pod pokrywę (5) wsuń zbiornik resztek (8) następująco:
ustaw ukośnie zbiornik i umieść go pod okapem miski (3)
i pokrywą (5), potem dosuń go do napędu (1).
7 Pod dzióbkiem (h) umieść pojemnik na sok.
●● W pobliżu urządzenia przygotuj wymyte owoce i warzywa
przeznaczone do odwirowania soku.
Uruchomienie sokowirówki
i praca z nią
(Rys. E)
1 Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieci.
Urządzenie posiada dodatkowe zabezpieczenie. Jeżeli
urządzeine jest włączone do gniazdka sieciowego
i jest włączony przycisk power (a) oraz, gdy lampka
„pulsuje” kolorem czerwonym świadczy to o tym,
że niewłaściwie zamontowano albo korpus (3) albo
klamry (6) na pokrywie. W takim stanie urządzenie nie
można uruchomić. Ponownie sprawdź poprawność
montażu dopóki lampka (c) nie będzie świecić na
kolor niebieski.
6
2 Naciśnij przycisk power (a) – sokowirówka będzie pracować na 1 biegu, lampka kontrolna będzie świecić kolorem
niebieskim. Jest to bieg zalecany do owoców miękkich np.
pomidory, maliny, melony, ogórki, itp.
3 Jeżeli potrzebna jest praca na 2 biegu (wyższe obroty
dla owoców twardych np. marchewka, seler, itp.) naciśnij (na
krótko, max. 2 s) przycisk (b) – lampka (c) będzie świecić się
na czerwono światłem ciągłym.
Kiedy zajdzie potrzeba powrotu na 1 bieg naciśnij na krótko
przycisk (b) i sokowirówka powróci do 1 biegu, lampka kontrolna będzie świecić na niebiesko światłem ciągłym.
Po naciśnięciu przycisku power sokowirówka zawsze
zaczyna pracować na 1 biegu. Przykładowa tabela
zawierająca dokładne informacje na temat dobrania odpowiedniego biegu dla konkretnych owoców
i warzyw znajduje się w instrukcji na stronie 5.
●● Do
leja zasypowego wkładaj odpowiedniej wielkości
owoce lub warzywa (w razie potrzeby, należy je pokroić
na odpowiedniej wielkości kawałki) i lekko dociskaj je
popychaczem.
Do popychania produktów nie wolno używać palców
lub stosować innych przedmiotów.
4 W razie potrzeby (w przypadku nadmiernego nagromadzenia się miąższu na sicie powodującego drgania sokowirówki) możesz użyć przycisku turbo (b), w tym celu wciśnij
na dłużej (ok. 3 s) przycisk turbo. Silnik pracuje wtedy na
maksymalnych obrotach przez ok. 2 sekundy. Po tym czasie
funkcja turbo wyłączy się automatycznie, a silnik powróci do
poprzednich obrotów.
UWAGA! Ponowne użycie funkcji turbo może nastąpić
po min. 10 sekundach.
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem),
gdyż gwałtowny nadmiar poziomu soku w dzióbku
miski może doprowadzić do powstania zjawiska wypływania soku spod pokrywy lub do zbiornika resztek.
Po zakończeniu pracy
(odwirowywaniu soku)
(Rys. D)
1 Wyłącz sokowirówkę, naciśnij przycisk (a), lampka (c)
zgaśnie.
2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
●● Po zatrzymaniu się silnika przystąp do demontażu sokowirówki w celu umycia części (patrz pkt. „Przygotowanie
sokowirówki do pracy”).
●● Opróżnij zbiornik resztek (8) z nagromadzonych wytłoczyn.
Nie dopuszczaj do przepełnienia zbiornika resztek (8).
W czasie jego wyciągania nadmiar wytłoczyn w momencie przechylenia zbiornika może z niego wypaść.
Zasady konserwacji sokowirówki
Jak robić soki z warzyw i owoców
●● Po każdorazowym użyciu sokowirówki należy ją dokład- ●● Owoce i warzywa przeznaczone do wyciskania soków
nie umyć nie dopuszczając do zasychania soku i resztek
owoców.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub rogach usuń szczoteczką
do mycia butelek lub szczoteczką do mycia zębów.
●● Napęd czyść wilgotną ściereczką skropioną środkiem do
mycia naczyń. Następnie wytrzyj go do sucha.
W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie się
woda lub sok należy przerwać pracę i oddać urządzenie do kontroli w punkcie serwisowym.
●● Elementy wyposażenia takie, jak: miska sokowa (2), korpus miski (3), pokrywa (5), popychacz (7) oraz pojemnik
resztek (8) myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń.
●● Można również je myć w zmywarkach do naczyń w temp.
max. 60°C.
●● Wyjątek stanowi sito (4). Do jego mycia stosuj wyłącznie
szczoteczkę o twardym włosiu. Do mycia sita nie stosuj żadnych metalowych szczotek!
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
●● Zabarwienia powstałe z marchwi można usunąć przecierając je szmatką nasączoną olejem jadalnym.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
●● Zmontuj sokowirówkę w sposób opisany wcześniej
(patrz. pkt. „Przygotowanie sokowirówki do pracy”).
●● Zwiń przewód w schowku znajdującym się w podstawie
napędu sokowirówki.
Zwracaj szczególną uwagę na przezroczyste (transparentne) części z tworzyw. Są one wrażliwe na uderzenia i upadki. Łatwo wtedy mogą ulec uszkodzeniu.
Co zrobić, gdy ...
Urządzenie nie pracuje:
●● Włącz innego typu urządzenie do gniazdka i sprawdź
czy działa.
●● Oddaj urządzenie do punktu serwisowego.
Sokowirówka słabo oddziela sok, wpada w drgania
i wibracje:
●● Użyj funkcji turbo. Jeżeli w dalszym ciągu powyższy problem występuje wyłącz urządzenie, oczyść sito z nagromadzonych na siatce filtracyjnej resztek. Dodatkowo,
w przypadku zapełnienia zbiornika resztek, opróżnij go.
●● W przypadku mechanicznego uszkodzenia sita, bezwzględnie wymień je na nowe.
powinny być świeże oraz starannie umyte. Przygotowanie warzyw polega na ich oczyszczeniu z piasku i ziemi
pod bieżącą wodą i obraniu. Publikacje na temat robienia soków zalecają moczenie warzyw przez 5 minut
w wodzie z dodatkiem soli i kwasku cytrynowego.
●● Warzywa w ten sposób przygotowane nie ciemnieją
w procesie rozdrabiania i sok z nich ma naturalny kolor.
●● Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed użyciem, gdyż
szybko tracą swoją świeżość.
●● Dobór warzyw i owoców zależy od pory roku, od upodobań smakowych, zaleceń zdrowotnych. Na wartość
odżywczą soków z warzyw i owoców ma wpływ sposób
postępowania przy ich sporządzaniu.
●● Soki przygotowuje się z soczystych gatunków warzyw
i owoców, które powinny być dojrzałe, świeże, ponieważ
uzyskuje się z nich najwięcej soku o doskonałym smaku
i aromacie.
●● Do sporządzania napojów nadają się następujące
warzywa: pomidory, marchew, seler, buraki, pietruszka,
cebula, kapusta, ogórki, czarna rzepa, rabarbar, itp. Dla
celów dietetycznych można przygotowywać soki z sałaty,
szpinaku, pora i innych warzyw.
●● Takie warzywa, jak: rzodkiew, szczypiorek, nać pietruszki, koper, rzeżuchę dodaje się do napojów drobno
pokrojone.
●● Soki owocowe można otrzymywać prawie ze wszystkich
gatunków owoców.
●● Jabłka, brzoskwinie, morele i śliwki powinny być po umyciu sparzone wrzątkiem w cedzaku kuchennym.
●● Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ
mogłyby uszkodzić sokowirówkę.
●● Wyciskanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich
gruszek i jabłek oraz innych owoców jest kłopotliwe.
Z miąższu tych owoców tworzy się gąbczasta masa,
która zatyka otwory sitka. Owoców tych można używać
do wyciskania soku mieszając je w małych ilościach
z innymi owocami lub warzywami i należy częściej czyścić sito.
●● Warzywa korzeniowe i owoce twarde należy pokroić na
kawałki mieszczące się w leju zasypowym.
●● Owoce i warzywa wrzuca się do otworu leja zasypowego
dopiero po uruchomieniu sokowirówki.
●● W razie zablokowania surowca w leju zasypowym lub
na tarczy rozdrabniającej sita, użyj funkcji turbo. Jeżeli
w dalszym ciągu powyższy problem występuje, wyłącz
urządzenie, rozbierz i oczyść.
●● Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do
wartości odżywczych owoców i warzyw, z tym że
pozbawione są one części błonnika usuniętego w procesie odwirowywania soku. Dlatego też soki mogą być
spożywane przez osoby, które ze względu na dolegliwości przewodu pokarmowego nie mogą jeść surowych
warzyw.
●● Napoje z soków zalecane są szczególnie w żywieniu
dzieci i osób starszych.
7
●● Wskazane
jest, aby w trakcie spożywania soków
z warzyw popijać je niewielką ilością wody, gdyż są one
bardzo esencjonalne. Jeśli soki nie są rozcieńczone,
dzienna dawka nie powinna przekraczać pół szklanki.
●● Soki owocowe są łatwiejsze do trawienia, można je pić
w dużych ilościach: od 3 do 4 szklanek dziennie między
posiłkami.
●● Soki powinny być spożywane natychmiast po ich sporządzeniu i pite małymi łykami. Sok pity wolno miesza się
ze śliną co pomaga w jego trawieniu. Pity zbyt szybko
i w nadmiernych ilościach nie jest właściwie przyswajany.
●● Nie powinno się łączyć owoców z warzywami z wyjątkiem
jabłek. Nie należy łączyć melonów z innymi owocami.
●● Soków nie przechowuje się do późniejszego spożycia.
●● Soki z warzyw mogą być rozcieńczone letnią przegotowaną wodą, wodą mineralną, mlekiem lub serwatką,
dosładzane lub w inny sposób doprawiane do smaku.
●● Z soków można sporządzać koktajle niskoalkoholowe.
●● Do napojów warzywnych można stosować przyprawy
aromatyczne: pieprz, koper, kminek, gałkę muszkatołową, tymianek, majeranek, a do napojów owocowych:
wanilię, cynamon i goździki. Aby uzyskać pełny aromat
przypraw, należy je przed dodaniem do napoju dokładnie rozdrobnić. Powinny być one stosowane w niewielkich ilościach, aby zachować naturalny smak i zapach
produktów, z jakich sporządzany jest napój. Z uwagi na
niską wartość kaloryczną, napoje z owoców i warzyw są
bardzo wskazane dla osób odchudzających się.
●● Napoje owocowe i warzywne podaje się o temperaturze
pokojowej lub oziębione kostkami lodu.
●● Dodatkami do napojów warzywnych mogą być słone
paluszki, krakersy i grzanki a do napojów owocowych
herbatniki, ciasta, biszkopty.
●● Sok uzyskiwany z niektórych owoców i warzyw posiada
tendencje do samo zagęszczania. Stan taki wynika
z właściwości użytych produktów i jest niezależny od
urządzenia.
Świeże soki to zdrowie
Sok z marchwi
Przyspiesza przemianę materii, gdyż zawiera
zestaw mikroelementów i witamin niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Witamina A wytworzona z karotenu poprawia
wzrok. Składniki tego soku niwelują szkodliwe
działanie nikotyny, przywracają skórze jej naturalny zdrowy kolor. Pół szklanki soku z marchwi i pół szklanki
mleka jest zalecane dla małych dzieci. Sok z marchwi
w połączeniu z sokiem z jabłek jest wskazany jako napój
wzmacniający dla osób starszych.
Sok pomidorowy
Dojrzałe i świeże pomidory dają sok doskonałej jakości. Można mieszać sok pomidorowy ze wszystkimi innymi sokami warzywnymi.
8
Zawiera dużo witaminy A i C. Dwie szklanki soku pokrywają
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Walory smakowe
soku pomidorowego podnosi doprawienie go solą i pieprzem.
Sok z buraków
Sok z buraków czerwonych w połączeniu
z sokiem z pomarańczy daje napój o wyśmienitym smaku. Sok ten w czystej postaci może być
spożywany tylko z przepisu lekarza.
Sok z kapusty
Jest stosowany w leczeniu wrzodów
żołądka, ale tylko z przepisu lekarza. Zmieszany z sokiem z marchwi, nadaje się do
picia nawet dla tych, którzy mają wrażliwy
żołądek.
Sok szpinakowy
Sok ten jest silnie krwiotwórczy, lecz
z powodu ostrego smaku zalecane jest
mieszanie go z sokiem z marchwi. Sok
szpinakowy, marchwiowy i selerowy
w równych ilościach po zmieszaniu daje
smaczny napój.
Sok z selera
Do soku nie powinno się używać liści selera,
gdyż dają one gorzki smak. Sok z korzenia
selera jest bardzo smaczny. Można go łączyć
z sokiem z innych warzyw. Powinien być spożywany w mniejszych ilościach niż sok z marchwi. Dodanie soku z jabłek lub cytryny poprawia smak.
Sok ogórkowy
Jest z natury mdły i trzeba go mieszać z sokiem
jabłkowym, marchwiowym lub selerowym. Sok
ogórkowy stosowany jest w pielęgnacji skóry.
Ma działanie oczyszczające nerki. Zaleca się
go przy kuracji odchudzającej.
Sok jabłkowy
Sok ze świeżych dojrzałych jabłek ma przyjemny aromat i smak, jest bogaty w witaminy A
i B oraz cenne sole mineralne. Duża zawartość
pektyn w soku sprawia, że ma on właściwości
wspomagające trawienie. Świeży sok jabłkowy
stosowany jest przeciwko podagrze i reumatyzmowi. Jest
on, ogólnie biorąc, doskonałym środkiem odżywczym.
Sok z czarnych porzeczek
Sok z czarnych porzeczek ma specyficzny aromat, dużą kwasowość i wyraźną cierpkość. Ze
względu na skład chemiczny i zawartość witamin jest to jeden z najlepszych soków. Należy
go mieszać z sokami o małej kwasowości lub
z wodą, miodem czy cukrem.
Sok z bzu czarnego
Sok jest bogaty w składniki odżywcze, ma
właściwości napotne i może być stosowany
przy przeziębieniu. Przygotowując przetwory można go łączyć z innymi sokami
owocowymi.
Sok jeżynowy
Sok jeżynowy z niewielką ilością cukru
i wody mineralnej daje bardzo orzeźwiający
napój. Ze względu na dużą zawartość witamin i mikroelementów działa wzmacniająco,
zwłaszcza u ludzi starszych.
Specjalne przepisy zdrowotne
Napój wzmacniający
6 marchewek
2 jabłka
½ buraka
Sok oczyszczający
organizm
4 marchewki
½ ogórka
1 burak
Napój „mocny oddech”
1 garść szpinaku
1 garść pietruszki
2 selery
4 marchewki
Sok „wieczny regulator”
2 jabłka
1 twarda gruszka
¼ cytryny lub garść
szpinaku
6 marchewek
Napój „słoneczny”
2 jabłka
6 truskawek
Napój „miłosny”
3 duże pomidory
½ ogórka
1 seler
¼ cytryny
Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej:
–– wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
–– części zamienne:
tel. 17 865-86-05, fax 17 865-82-47
2. Sprawy handlowe:
tel. 17 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Biuro reklamacji:
tel. 17 865-82-88, 17 865-85-04,
e-mail: reklamacje@zelmer.pl
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne,
ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki
z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na
plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
9
CZ
Vážení zákazníci!
Přečtěte si důkladně tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti, aby během
používání nedošlo k nehodám a poškození přístroje. Návod
k použití si uschovejte pro pozdější použití v průběhu používání výrobku.
Charakteristika odšťavňovače
Odšťavňovač je elektrickým zařízením k rychlé extrakci šťávy
z ovoce a zeleniny s automatickým oddělováním odpadů.
V zařízení dochází k rozdrcení surovin a odstředění šťávy
z rozdrcené hmoty. Obsluha je jednoduchá a snadná, což
je velice výhodné a žádoucí. Elektronický stabilizátor rychlosti zajišťuje stálou rychlost otáček, nehledě na zatížení, co
umožňuje získání jednotné konzistence šťávy. Odšťavňovač
pracuje ve dvou rychlostech – pro ovoce měkké a tvrdé.
Rychlost je zvolená takovým způsobem, aby jakostní parametry šťávy byly optimální. Šťáva obsahuje kousky ovocné
dřeně a vlákniny, které obsahují vitaminy, pektiny, enzymy
a minerály a proto šťáva není tak čirá. Je to záměr výrobce,
který zastává názor, že důležitější je udržet maximální výživnou, zdravotní a dietetickou hodnotu šťávy a čirost není tak
podstatná.
Odšťavňovač je vybaven dodatečnou funkcí čistění síta.
Když stisknete tlačítko turbo, motor bude pracovat cca
3 sekundy na nejvyšších otáčkách. Čistění síta pomocí této
funkce je účelné v případě vzniku vibrací v důsledku přebytečného shromáždění ovocné/zeleninové dřeně. Funkce
turbo se může využívat v 10 sekundových intervalech.
Odšťavňovač může pracovat nepřetržitě po dobu 15 minut.
Množství vylisované šťávy z 1 kg suroviny je závislé na tom,
jestli surovina byla čerstvá, jestli síto bylo správně očištěné
a jaký je stav odšťavňovací mřížky. Součásti, které mají kontakt se surovinou opracovanou v zařízení, jsou vyráběné
z materiálů vhodných pro kontakt s potravinami.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
●● Nevytahujte elektrickou vidlici ze síťové zásuvky tahem
za napájecí kabel.
●● Před spuštěním přístroje odmotejte z pohonu potřebnou
délku napájecího kabelu.
●● Umístěte přístroj v blízkosti síťové zásuvky na tvrdém,
stabilním podkladu tak, aby ventilační otvory v krytu
nebyly zakryty.
●● Zařízení připojujte pouze k elektrické síti se střídavým
proudem 230 V.
●● Přístroj nezapínejte, je-li napájecí kabel nebo kryt zjevně
poškozen.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad
se obraťte na specializovaný servis.
10
●● Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Při pou-
žívání v gastronomických zařízeních se mění záruční
podmínky.
●● Před prvním použitím přístroje umyjte důkladně veškeré
příslušenství.
●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací
v blízkosti součástek pohybujících se během provozu vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit
od napájení.
●● Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži,
vytáhněte vždy napájecí kabel ze zásuvky.
●● Pronikne-li do přístroje jakákoliv tekutina, ihned přerušte
práci a odpojte přístroj ze sítě. Přístroj předejte k prohlédnutí do servisu.
●● Nevystavujte přístroj působení teploty překračující 60°C.
●● Nespouštějte přístroj „na sucho” – bez produktu.
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při práci s přístrojem v přítomnosti dětí.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Nenechávejte přístroj zapojený do sítě bez dozoru.
●● Neumísťujte přístroj na mokré povrchy.
●● Po skončení práce vytáhněte napájecí kabel ze síťové
zásuvky.
●● Neponořujte pohon přístroje ve vodě ani jej nemyjte pod
tekoucí vodou.
●● K mytí krytu nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve
formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních a grafických symbolů, jako jsou dílce,
označení, výstražné symboly apod.
●● Nepoužívejte přístroj, je-li síto poškozeno!
●● Před spuštěním přístroje ověřte, zda je kryt dobře upevněn a uzamčen svorkami.
●● Neuvolňujte stahovací svorky, je-li odšťavňovač v provozu a sítko rotuje; došlo by k sepnutí pojistky a vypnutí
přístroje.
●● K tlačení surovin používejte pouze pěchovadlo.
●● Vypněte zařízení, zjistíte-li silné vibrace nebo snížení
otáček. Očistěte sítko a kryt.
●● Přerušte práci a přístroj odpojte ze sítě, dojde-li k zablokování surovin v plnicím otvoru nebo na drticím kotouči.
Odstraňte příčiny blokace.
●● K mytí síta s ostrým drticím kotoučem používejte kartáč
s tvrdými vlasci.
●● Nepoužívejte odšťavňovač bez nádoby na dřeň.
●● Nezatěžujte přístroj nadměrným množstvím produktu
ani příliš silným tlačením, protože z důvodu nadměrného
množství šťávy v misce může dojít k přelití přes kryt nebo
do nádoby s dužinou.
POKYNY K ZÍSKÁVÁNÍ ŠŤÁVY Z OVOCE A ZELENINY
Ovoce/zelenina
Rychlostní stupeň
Ovoce/zelenina
Rychlostní stupeň
Ananas
II
Mrkev
II
Americké borůvky
I
Meloun
I
Broskve
I
Meruňky
I
Červená řepa
I
Nektarinky
I
Hrušky
I
Okurky
I
Jablka
I
Kivi
I
Zelí
II
Rajčata
I
Kopr
I
Celer
II
Maliny
I
Hroznové víno
I
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Přípustná doba nepřerušeného provozu
15 minut
Délka přestávky před opětovným použitím
30 minut
Délka přestávky před opětovným použitím turbo 10 sekund
Hlučnost přístroje (LWA)
75 dB/A
Rychlostní stupně
I bieg, II bieg
Odšťavňovač typu 477 je vyhotoven v II. třídě izolace
.
Odšťavovač typ 477 nevyžaduje připojení k síti s ochranným
zemnicím kolíkem.
Přístroj firmy ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Konstrukce
(Obr. A)
1 Pohon
a Tlačítko zapni/vypni power
b Tlačítko stupeň 1 – stupeń 2/turbo
c Signalizační kontrolka
d Tlačítko pulse (u odšťavňovače se nepoužívá)
e Stěrka
f Přísavka
g Napájecí kabel
2 Mísa na šťávu
h Nálevka
i Výlevka mísy
3 Tělo mísy
4 Síto
5 Kryt
6 Stahovací svorky
7 Pěchovadlo
8 Nádoba na dřeň
Uvedení odšťavňovače do provozu
(demontáž)
(Obr. B)
Před prvním použitím rozmontujte zařízení, umyjte součástky, které přichází do styku s potravinami.
1 Odšťavňovač umístíme na tvrdém, čistém a suchém
podkladu poblíž zásuvky s elektrickým.
2 Proudempopotáhnete bezpečnostní ramena (6) zespodu
tak, aby sjely z vhloubení na krytu (5).
3 Vytáhněte tlačítko (7), kryt (5).
4 Potom sundejte mísu (2) včetně těla (3) a filtru (4).
Otočte tělo mísy (3) doprava ve směru hodinových ručiček
na doraz a uneste tělo s mísou a sítem. Potom odpojte mísu
(2) od těla (3).
5 Demontované součástky vyjma pohonu důkladně umyjte
v teplé vodě s přídavkem saponátu. Je možné je taky umývat v myčkách v teplotě do 60°C (kromě síta a pohonné jednotky). Čisté součástky pečlivě osušte a opět smontujte.
Uvedení odšťavňovače do provozu
(montáž)
(Obr. C)
1 Založte na motorový blok tělo mísy (3) takovým způsobem, aby bezpečnostní rameno (6) se nacházelo nepatrně
vlevo od tlačítek a otočte doleva na doraz (proti směru hodinových ručiček), až bezpečnostní rameno bude nad tlačítky.
2 Naložte mísu (2) na tělo (3) tak, aby hubička (h) se
nacházela v prohloubení těla (3).
3 Vložte filtr dovnitř (4), lehce přitlačte, zkontrolujte, jestli
pevně sedí a lehce se otáčí.
4 Naložte kryt (5) a správně uzamkněte bezpečnostní
ramena (6).
5 Do trubice vložte tlačítko (7).
6 Pod krytem (5) umístěte nádržku na dužinu (8) následujícím způsobem: Dejte šikmo nádrž a umístěte ji pod okapem
misky (3) a krytem (5) a potom ho dosuňte až k motorovému
bloku (1).
7 Pod hubičkou (h) umístěte nádobu na šťávu.
●● V blízkosti přístroje připravte omyté ovoce a zeleninu
určenou k odstředění šťávy.
11
Uvedení odšťavňovače do provozu
a provoz zařízení
(Obr. E)
1 Zapojte přístroj do elektrické sítě a ujistěte se, že nesvítí
červená lampička (přerušovaným světlem).
Zařízení je vybaveno dodatečným zabezpečením. Jestli
zařízení je zapojeno do sítě a je zapnuté tlačítko power
(a) a lampička svítí červeně přerušovaným světlem,
znamená to, že je nesprávně smontované buďto tělo
(3) nebo bezpečnostní rameno (6) na krytu. V takovém
stavu se zařízení nemůže zapnout. Opět zkontrolujte
správnost montáže, pokud lampička (c) nebude svítit
modře.
2 Stiskněte tlačítko power (a) – a odšťavňovač bude pracovat s 1 rychlostí a lampička bude svítit modře. Je to rychlost doporučovaná pro ovoce.
3 Jestli hodláte pracovat na 2 rychlosti (tvrdší ovoce
a zelenina, například mrkev, červená řepa, jablka atd.)
stlačte krátce (maximálně 2 sekundy) tlačítko (b) – lampička
(c) bude svítit nepřerušovaným, červeným světlem. Jestli se
chcete vrátit do 1 rychlostního stupně, stiskněte krátce tlačítko (b) a zařízení bude opět pracovat s 1 rychlostí, kontrolní lampička bude svítit nepřerušovaným modrým světlem.
Odšťavňovač začíná práci vždy na 1 rychlostním
stupni. Tabulka s doporučovanými rychlostními stupni
přizpůsobenými konkrétním ovocím a zelenině je uvedená na stránce 11.
●● Do trubice vkládejte ovoce nebo zeleninu přiměřené velikosti (v případě nutnosti je třeba je nakrájet na kousky)
a lehce je přitlačujte tlačítkem.
Pro vkládání potravin do trubice nepoužívejte prsty,
vidličku, nebo jiné předměty.
4 V případě nutnosti (přebytečného množství dřeně na
filtru způsobujícího vibrace odšťavňovače) můžete použít tlačítko turbo (b) – stlačte na cca 3 sekundy tlačítko (b). Motor
bude pracovat na maximálních otáčkách po dobu 2 sekund.
Po této době funkce turbo se automaticky vypne a motor se
vrátí k dřívější rychlosti otáček.
POZOR! Opětovné použití funkce turbo je možné
teprve po 10 sekundách.
Nezatěžujte přístroj nadměrným množstvím produktu
ani příliš silným tlačením, protože z důvodu nadměrného množství šťávy v misce může dojít k přelití přes
kryt nebo do nádoby s dužinou.
12
Po zakončení práce (odstředění šťávy) (Obr. D)
1 Vypněte odšťavňovač, stiskněte tlačítko (a), lampička (c)
zhasne.
2 Po použití vytáhněte zástrčku ze sítě.
●● Po zastavení motoru začněte odšťavňovač demontovat a umyjte součástky (viz: příprava odšťavňovače
k exploataci).
●● Vyprázdněte nádržku na dužinu (8) a vyhoďte shromážděné zbytky.
Nedopusťte k shromáždění přebytečného množství
dužiny v nádrži (8). Jestli bude nádržka přeplněná, ve
chvíli jejího naklonění z ní mohou zbytky vypadnout.
Údržba odšťavňovače
●● Po každém použití zařízení je třeba je důkladně umýt
a nedopustit k zasychání zbytků šťávy a ovoce.
●● Nečistoty v štěrbinách nebo v rozích odstraňte pomocí
kartáče na umývání lahví nebo kartáčkem na zuby.
blok čistěte vlhkým hadříkem s přídavkem
saponátu. Utřete dosucha.
●● Motorový
V případě, že do motorového bloku se dostane voda
nebo šťáva, je třeba práci přerušit a nechat zařízení
zkontrolovat v servisním středisku.
●● Příslušenství – mísa na šťávu (2), tělo (podstavec) mísy
(3), kryt (5), tlačítko (7) a nádržka na dužinu se umývá
v teplé vodě s přídavkem saponátu.
●● Je možné umývání v myčkách na nádobí v teplotě
do 60°C.
●● Výjimkou je filtr (4). K mytí používejte pouze tvrdý
kartáč.
●● Používaný kartáč nesmí být kovový!
●● Po dlouhodobém používání se může stát, že součástky
z umělé hmoty se zabarví. Nepovažujte to za závadu.
●● Zabarvení od mrkve se může odstranit potíráním hadříkem namočeném v jedlém oleji.
●● Po umytí všechny části důkladně osušte.
●● Poskládejte odšťavňovač dříve popsaným způsobem
(viz: „Příprava odšťavňovače k provozu”).
●● Smotejte šňůru a uschovejte ji v k tomu určeném místě
v podstavci odšťavňovače.
Věnujte zvláštní pozornost průsvitným (transparentním součástem odšťavňovače. Jsou zvláště citlivé na
údery a spadnutí. Mohou se snadno poškodit.
Pokyny pro případ poruchy
Přístroj nefunguje:
●● Zapněte do zásuvky jiný přistroj a ověřte, zda funguje.
●● Odevzdejte přístroj do servisu.
Odšťavňovač odšťávňuje málo, vibruje:
●● Použijte funkci turbo. Pokud problém přetrvává, vypněte
přístroj, očistěte síto ze zbytků dužiny usazené na filtračním sítě. V případě, že dojde k naplnění nádoby na
zbytky, vysypte je.
●● V případě mechanického poškození síta, vyměňte síto
bezpodmínečně za nové.
Jak extrahovat šťávu ze zeleniny a ovoce
●● Ovoce
a zelenina musí být čerstvé a pečlivě umyté.
Zeleninu je třeba očistit z písku a zeminy pod tekoucí
vodou, oloupat. Doporučuje se namočit zeleninu ve vodě
s přídavkem kyseliny citrónové po dobu 5 minut. Takto
připravená zelenina netmavne v průběhu rozmělňování
a šťáva má přirozenou barvu.
●● Šťavnaté a jemné ovoce umýváme přímo před extrakcí,
poněvadž rychle ochabnou.
●● Volba ovoce a zeleniny je závislá na tom, jaké máme
roční období, vkus, zdravotní doporučení. Výživná hodnota ovoce a zeleniny je velice závislá na způsobu jejich
připravování.
●● Šťávu připravujeme se šťavnatých druhů ovoce a zeleniny, které by měly být čerstvé a zralé – takové ovoce
a zelenina nám poskytnou nejvíce aromatické šťávy
výborné chuti.
●● K přípravě nápojů použijeme následující zeleninu: rajčata,
mrkev, celer, červená řepa, petržel, cibule, zelí, okurky,
černá řepa, rebarbora atd. Pro dietní účely můžeme připravit šťávu ze salátu, špenátu, pórku a další zeleniny.
●● Je třeba přidávat nadrobno pokrájenou zeleninu takovou
jak: ředkvičku, pažitku, petrželovou nať, kopr a řeřišnici.
●● Ovocnou šťávu můžeme připravit z ovoce každého
druhu.
●● Jablka, broskve, meruňky a švestky se musí po umytí
přelít na cedníku vřelou vodou.
●● Z ovoce odstraňujeme pecky – mohly by poškodit
odšťavňovač.
●● Lisování šťávy ze švestek, borůvek, malin, měkkých hrušek a jablek je dost obtížné. Dužina těchto ovocí vytváří
houbovitou hmotu, která ucpává otvory filtru. Tyto ovoce se
mohou lisovat v menším množství, smíšené s jiným ovocem nebo zeleninou a podstatně častěji se musí čistit filtr.
●● Kořenová zelenina a tvrdé ovoce se může lisovat po
nakrájení na kousky, které se vejdou do trubice.
●● Zeleninu a ovoce můžeme vkládat do trubice teprve po
uvedení odšťavňovače do chodu.
●● V případě zablokování potravin v trubici nebo na mřížce
použijte funkci turbo. Jestli se problém takto nevyřeší,
vypněte zařízení, rozmontujte je a očistěte.
●● Výživná hodnota syrové šťávy je podobná do hodnoty
syrového ovoce a zeleniny, jenže je zbavená části
vlákniny, která se odděluje během odstřeďování šťávy.
Proto je šťáva vhodná pro lidi, kteří nemohou ze zdravotních důvodů požívat syrovou zeleninu.
●● Ovocné a zeleninové šťávy jsou zvláště žádoucí ve
výživě dětí a starších osob.
●● Doporučuje se zapíjení zeleninové šťávy čistou vodou,
poněvadž šťáva je hodně zkondenzovaná. Denní dávka
šťávy nemůže překročit půl skleničky.
●● Ovocné šťávy jsou lehce stravitelné a mohou se požívat
ve větším množství – 3-4 sklenice mezi jídlem.
●● Šťávu musíme ihned spotřebovat. Pijeme malými hlty
– šťáva se musí smíchat se slinou, co pomáhá v jejím
trávení. Jestli budete pít šťávu příliš rychle a v nepřiměřeném množství, nebude dobře stravitelná.
●● Nemělo by se míchat ovoce se zeleninou, vyjma jablek.
Žluté melouny se nemají míchat s jiným ovocem.
●● Šťáva se nesmí uschovávat k pozdějšímu použití.
●● Zeleninovou šťávu můžete ředit vlažnou převařenou
vodou, minerálkou, mlékem nebo syrovátkou, může se
přisladit nebo nějak okořenit.
●● Šťáva může posloužit k přípravě nízkoalkoholických nápojů.
●● K zeleninovým nápojům je možno přidávat aromatická
koření: pepř, kopr, kmín, muškátový ořech, tymián, majoránku, k ovocným šťávám: vanilku, skořici a hřebíček.
Pro lepší a plnější aróma je třeba koření před přidáním
k nápojům důkladně rozdrtit. Je vhodné používat přiměřené množství koření – pro udržení přirozeného aróma
a chuti původních produktů, ze kterých nápoj vyrábíme.
Ovocné a zeleninové nápoje jsou žádoucí při odtučňovacích dietách z důvodu jejich nepatrné kalorické hodnoty.
●● Zeleninové a ovocné nápoje se servíruje v pokojové teplotě nebo s kostkami ledu.
●● K zeleninovým šťávám můžeme servírovat slané tyčinky,
krekery a topinky, k ovocným – sušenky, piškoty a různé
moučníky.
●● Některé šťávy mají schopnost se po vylisování zahušťovat. Je to závislé na produktech, ze kterých vyrábíme
šťávu a odšťavňovač na to nemá žádný vliv.
Čerstvé šťávy pro Vaše zdraví
Mrkvová šťáva
Zrychluje látkovou výměnu, poněvadž obsahuje
sadu mikroprvků a vitamínů, nutných k správné
funkci organizmu.
Vitamín A se vytváří z karotenu a dobře působí
na zrak. Niveluje nepříznivý vliv nikotinu na lidský organizmus a dává kůží krásnou, přirozenou a zdravou
barvu. Půl skleničky mrkvové šťávy denně a půl skleničky
mléka je doporučováno ve výživě malých dětí. Mrkvová
šťáva ve spojení s jablkovou jsou výborné jako posilňující
nápoj pro starší lidi.
Rajčatová šťáva
Zralá a čerstvá rajčata můžete proměnit
v dokonalou šťávu. Můžete ji míchat s každou jinou zeleninovou šťávou. Obsahuje
vitamíny A a C. Dvě skleničky šťávy stačí
jako denní dávka vitamínu C. Chuťová hodnota se značně
vylepší po přidání soli a pepře.
13
Šťáva z červené řepy
Šťáva z červené řepy ve spojení s pomerančovou šťávou dává chuťově výborný nápoj. Čistá
šťáva se může požívat pouze při doporučení
lékařem.
Šťáva z zelí
Používá se při žaludečních nemocech,
ale jen při doporučení lékařem. Smíchána
s mrkvovou šťávou se může pít i v případě
citlivého žaludku.
Špenátová šťáva
Působí silně krvetvorně a má ostrou,
výraznou chuť. Proto se doporučuje její
míchání s mrkvovou šťávou. Velice dobře
chutná směs špenátové, mrkvové a celerové šťávy, smíchaná ve stejném poměru.
Šťáva z celera
Nepoužívá se celerové listy, poněvadž jsou
nahořklé. Šťáva z kořenů je velice chutná.
Může se smíchat se šťávou z jiných druhů
zeleniny. Požívá se v menších dávkách než
mrkvová šťáva. Chuť se zlepší přidáním jablečné šťávy nebo citrónu.
Okurková šťáva
Je fádní a proto se doporučuje smíšení s jablečnou šťávou. Používá se k ošetřování pleti.
Očisťuje ledviny. Doporučovaná při odtučňovací kúře.
Jablečná šťáva
Jablečná šťáva z čerstvých zralých jablek má
příjemnou chuť a je aromatická. Obsahuje
vitamíny A a B a cenné minerální látky. Vysoký
obsah pektinů ve šťávě má příznivý vliv na
trávící procesy. Čerstvá jablečná šťáva se používá jako lék
proti revma a dně.
Rybízová šťáva
Rybízová šťáva má specifickou vůni, je kyselá
a trpká. Je to jedna z nejhodnotnějších ovocných
šťáv co se týče obsahu vitamínů a minerálních
látek. Je vhodné ji míchat s málo kyselými šťávami, s vodou, sladit medem nebo cukrem.
Ostružinová šťáva
Ostružinová šťáva s přídavkem cukru a minerální vody je výjimečně osvěžujícím nápojem.
Doporučuje se pro starší lidi, poněvadž je
posilňuje díky obsahu vitamínů a mikroprvků.
Bezinková šťáva
Bezinková šťáva obsahuje mnoho výživných
látek, kromě toho má léčivé účinky – je dobrá
proti nachlazení. Může se míchat s jinými
ovocnými šťávami.
14
Speciální recepty
Posilující nápoj
6 mrkviček
2 jablka
½ řepy
Nápoj pročišťující
organismus
4 mrkvičky
½ okurky salátovky
1 cukrová řepa
Nápoj „silný dech”
Hrst špenátu
Hrst petržele
2 celery
4 mrkvičky
Nápoj „upravující
metabolismus”
2 jablka
1 tvrdá hruška
¼ citrónu
6 mrkviček
„Slunečný” nápoj
2 jablka
6 jahod
Nápoj „lásky”
3 velká rajčata
½ okurky salátovky
1 celer
¼ citrónu
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí
prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
SK
Vážený zákazník!
Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu
pozornosť venujte bezpečnostným pokynom tak, aby ste sa
pri prevádzke zariadenia vyhli úrazom a/alebo jeho poškodeniu. Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadné neskoršie
použitie počas prevádzky spotrebiča.
Charakteristika odšťavovača
Odšťavovač je elektrické zariadenie, ktoré slúži na rýchle
odstredenie šťavy z ovocia a zeleniny pri automatickom
oddelení odpadu. V odšťavovači sa jednotlivé kúsky ovocia
alebo zeleniny drvia a potom z takto vzniknutej hmoty sa
odstreďuje šťava. Jednoduchá a spoľahlivá prevádzka zvyšuje úžitkovú hodnotu. Elektronická stabilizácia rýchlosti zaisťuje stálu otáčkovú rýchlosť nezávislé od zaťaženia, vďaka
čomu sa dosahuje rovnorodá konzistencia šťavy. Odšťavovač má 2 rýchlosti odstreďovania (pre tvrdé a mäkké ovocie),
ktoré sú prispôsobené pre dosiahnutie optimálnej kvality
odstredenej šťavy. Zachovanie maximálneho obsahu častíc
ovocnej dužiny, vlákniny, ktoré obsahujú vitamíny, pektín,
enzýmy a minerály, v šťave je príčinou jej nižšej čírosti. Je to
zámerný efekt, pretože sa výrobca odšťavovača rozhodol, že
je dôležitejšie zachovanie čo najvyšších výživových, zdravotných a dietetických hodnôt šťavy a nie jej čírosť. Odšťavovač je dodatočne vybavený funkciou automatického čistenia
sita. Pri stlačení tlačidla turbo motor pracuje po dobu cca.
3 sekúnd na vysokých otáčkach. Vysoké otáčky umožňujú
očistiť sito v prípade, že vzniknú vibrácie vyplývajúce z príliš
veľkého množstva nahromadenej dužiny. Funkcia turbo sa
môže používať iba v 10 sekundových intervaloch. Odšťavovač môže nepretržite pracovať 15 minút. Množstvo šťavy
získanej z 1 kg suroviny závisí od jej čerstvosti, čistoty sitka
a stavu drviaceho kotúča. Časti, ktoré prichádzajú do styku
so spracovávanými surovinami, sú vyrobené z materiálov
schválených pre styk s potravinami.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Pred zapnutím zariadenia odviňte z pohonu požadovanú
dĺžku napájacieho kábla.
●● Umiestnite pohon v blízkosti napájacej zásuvky na pev-
nom, stabilnom povrchu tak, aby ste neprikryli vetracie
otvory v telese.
●● Zariadenie pripájajte iba k zásuvke striedavého prúdu
230 V.
●● Výrobok sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel alebo
teleso viditeľným spôsobom poškodené.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Zariadenie je určené len pre domáce používanie. V prí-
pade, ak bude používané za účelom gastronomického
biznisu, v tomto prípade sa menia záručné podmienky.
●● Pred prvým použitím zariadenia dôkladne umyte prvky
príslušenstva.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa
k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
●● Pred čistením, montážou alebo demontážou zariadenia
vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Okamžite prerušte prevádzku a odpojte zariadenie od
siete, ak do pohonu zariadenia prenikla akákoľvek tekutina. Zariadenie dajte skontrolovať do servisu.
●● Nevystavujte zariadenie a príslušenstvo pôsobeniu teploty vyššej ako 60°C.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať „na sucho” – bez produktov.
●● Buďte mimoriadne opatrní počas prevádzky odšťavovača za prítomnosti detí.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost‘ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial‘ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost‘ neposkytne dohl‘ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Nenechávajte zariadenie pripojené do siete bez dohľadu.
●● Zariadenie sa nesmie umiestňovať na mokrom povrchu.
●● Po ukončení prevádzky vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Neponárajte pohon odšťavovača do vody, ani ho neumývajte tečúcou vodou.
●● Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace
prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty a pod. Tieto
prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné grafické
prvky.
●● Nepoužívajte odšťavovač, ak je rotujúce sito poškodené.
●● Pred spustením odšťavovača skontrolujte, či je kryt
dobre pripevnený sponami.
●● Neuvoľňujte pripevňujúce spony, ak je odšťavovač v prevádzke a sitko rotuje, pretože sa zapne poistka a vypne
zariadenie.
●● Na tlačenie surovín používajte iba napchávadlo.
●● Okamžite vypnite odšťavovač, ak zistíte silné vibrácie
alebo zníženie otáčok. Vyčistite sito a jeho kryt.
●● Prerušte prácu a odpojte zariadenie od siete, ak surovina
zapchá plniacu trubicu alebo drviaci kotúč. Odstráňte príčinu zapchatia.
●● Na umývanie sitka s ostrým drviacim kotúčom používajte
tvrdú kefu.
●● Nepoužívajte odšťavovač bez nádoby na dužinu.
●● Nepreťažujte zariadenie nadmerným množstvom surovín
ani ich príliš silným tlačením (napchávadlom), pretože
prudké zvýšenie hladiny šťavy vo výlevke misy na šťavu
môže byť príčinou vytekania šťavy spopod krytu a unikania do nádoby na odpadky.
15
INFORMÁCIE O OVOCÍ A ZELENINE
Ovocie a zelenina
Rýchlosť odstreďovania
Rýchlosť odstreďovania
Ananás
II
Mrkva
II
Americká brusnica
I
Melóny
I
Broskyne
I
Marhule
I
Cvikla
I
Mandarínky
I
Hrušky
I
Uhorky
I
Jablká
I
Kiwi
I
Kapusta
II
Paradajky
I
Taliansky kôpor
I
Zeler
II
Maliny
I
Hrozno
I
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Prípustný čas nepretržitej prevádzky pohonu
15 minút
Prestávka pred opätovným zapnutím
30 minút
Prestávka pred opätovným zapnutím turbo
10 sekúnd
Rozsah rýchlostí
I. rýchlosť, II. rýchlosť
Hluk zariadenia (LWA):
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
75 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Odšťavovač typ 477 je vyrobený v II. triede izolácie
.
Odšťavovač typ 477 nevyžadujú uzemnenie.
Zariadenia značky ZELMER vyhovujú požiadavkám platných
noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Konštrukcia zariadenia
(Obr. A)
1 Pohon
a Tlačidlo zapni/vypni power
b Tlačidlo 1 rýchlostný stupeň – 2 rýchlostný stupeň/
turbo
c Kontrolná lampa
d Tlačidlo pulse (nepoužíva sa pri odšťavovači)
e Unášač
f Prísavka
g Napájací kábel
2 Misa na šťavu
h Výlevka
i Odkvapkávač misy
3 Teleso misy
16
Ovocie a zelenina
4
5
6
7
8
Sito
Kryt
Pripevňujúce spony
Napchávadlo
Nádoba na dužinu
Príprava odšťavovača na prevádzku
(demontáž)
(Obr. B)
Pred prvým použitím rozmontujte odšťavovač, umyte súčiastky,
ktoré prichádzajú do styku so spracovávaným výrobkom.
1 Odšťavovač umiestnite v blízkosti sieťovej zásuvky
na tvrdý, čistý a suchý podklad.
2 Potiahnite spony (6) zdola tak, aby zoskočili z prehĺbení
na kryte (5).
3 Vyberte napchávadlo (7) a kryt (5).
4 Potom snímte misu (2) spolu s telesom (3) a sitom (4).
Za týmto účelom otočte teleso misy (3) doprava (v smere
hodinových ručičiek) na doraz i zdvihnite teleso s misou
a sitom hore.
5 Na koniec oddeľte misu (2) od telesa (3).
●● Demontované súčiastky (okrem pohonu) dôkladne
umyte v teplej vode s čistiacim prostriedkom. Môžete ich
umývať v umývačke riadu v max. teplote 60°C (s výnimkou sita a pohonu). Po dôkladnom osušení môžete začať
montovať čisté súčiastky.
Príprava odšťavovača na prevádzku
(montáž)
(Obr. C)
1 Na pohon naložte teleso misy (3) tak, aby sa spona (6)
nachádzala na ľavej strane v blízkosti tlačidiel na pohone
a otočte doľava na doraz (proti smeru hodinových ručičiek)
tak, aby sa spona našla nad tlačidlami.
2 Na teleso (3) naložte misu (2) tak, aby sa výlevka (h)
našla v záreze telesa (3).
3 Vložte dovnútra sito (4), jemne stlačte a skontrolujte,
či správne zapadlo a či sa ľahko otáča.
4 Naložte kryt (5) a zopnite spony (6).
5 Do plniacej trubice vložte napchávadlo (7).
6 Pod kryt (5) vsuňte nádobu na odpadky (8) nasledujúcim
spôsobom: nádobu držte šikmo a dajte ju pod odkvapkávač
misy (3) a kryt (5), potom ho prisuňte k pohonu (1).
7 Pod výlevku (h) dajte nádobu na šťavu.
●● V blízkosti zariadenia pripravte ovocie a zeleninu, ktoré
budete odšťavovať.
Spustenie a prevádzka odšťavovača
(Obr. E)
1 Vložte zástrčku kábla do siete a uistite sa, že blikajúca
kontrolka (c) nesvieti červenou farbou.
Zariadenie je vybavené dodatočnou poistkou. Ak je
zariadenie pripojené do sieťovej zásuvky a je zapnuté
tlačidlo power (a) a ak kontrolka bliká červenou farbou,
znamená, že teleso (3) alebo spony boli nesprávne
namontované na kryte. V takom stave sa zariadenie
nedá spustiť. Opätovne skontrolujte správnosť montáže, až kým sa kontrolka (c) nerozsvieti namodro.
2 Stlačte tlačidlo power (a) – odšťavovač zapne 1 rýchlostný stupeň, kontrolka bude svietiť namodro. Je rýchlosť
odporúčaná pre ovocie.
3 Ak potrebujete zapnúť 2 rýchlostný stupeň (vyššie otáčky
pre tvrdé ovocie, napr. mrkva, zeler, cvikla, jablká a pod.)
stlačte (krátko, max. 2 sek.) tlačidlo (b) – kontrolka (c) bude
svietiť nepretržite na červeno.
V prípade potreby prepnúť späť na 1 stupeň, krátko stlačte
tlačidlo (b) – odšťavovač sa prepne na 1 stupeň, kontrolka
bude svietiť namodro neprerušovaným svetlom.
Odšťavovač sa vždy nazačiatku zapína na 1 stupeň.
Ukážková tabuľka s presnými informáciami o rýchlosti
vhodnej pre daný druh ovocia a zeleniny sa nachádza
na strane 16.
●● Do plniacej trubice vkladajte ovocie alebo zeleninu primeranej veľkosti (v prípade potreby ich rozrežte na kúsky s primeranou veľkosťou) a jemne ich pritláčajte napchávadlom.
Na pritlačovanie produktov sa nesmú používať prsty
ani iné predmety.
4 V prípade potreby (v prípade, že sa priveľa dužiny usadí
na site, čo bude príčinou vibrácií odšťavovača) môžete použiť
tlačidlo turbo: stlačte dlhšie (cca. 3 sek.) tlačidlo (b). Motor
v takom prípade pracuje s maximálnymi otáčkami po dobu cca.
2 sekundy. Po tomto čase sa funkcia turbo vypne automaticky,
a motor bude pracovať s predchádzajúcou rýchlosťou.
POZOR! Opätovné zapnutie funkcie turbo je možné po
min. 10 sekundách.
Nepreťažujte zariadenie nadmerným množstvom surovín ani ich príliš silným tlačením (napchávadlom), pretože prudké zvýšenie hladiny šťavy vo výlevke misy
na šťavu môže byť príčinou vytekania šťavy spopod
krytu a unikania do nádoby na odpadky.
Po ukončení práce (odšťavovania)
(Obr. D)
1 Vypnite odšťavovač, stlačte tlačidlo (a), kontrolka (c)
zhasne.
2 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej
zásuvky.
●● Po zastavení sa motora začnite s demontážou odšťavovača s cieľom umyť jednotlivé súčiastky (pozri bod „Príprava odšťavovača na prevádzku”).
●● Vyprázdnite nádobu na odpadky (8), odstráňte zvyšky
použitých surovín.
Nádoba na odpadky (8) sa nesmie preplniť. Pri jej
vyberaní v šikmej polohe nadmerné množstvo odpadkov môže vypadnúť.
Zásady údržby odšťavovača
●● Po
každom použití odšťavovača ho dôkladne umyte,
šťava a zvyšky ovocia a zeleniny nesmú zaschnúť.
●● Znečistenia v škárach alebo v rohoch odstráňte kefou na
fľaše alebo zubnou kefkou.
●● Pohon čistite vlhkou prachovkou s prostriedkom na umývanie riadu. Potom ho utrite dosucha.
V prípade, že dovnútra pohonu prenikne voda alebo
šťava, prerušte prevádzku a dajte zariadenie skontrolovať v servise.
●● Príslušenstvo: misa na šťavu (2), teleso misy (3), kryt
(5), napchávadlo (7) a nádoba na odpadky (8) umývajte
v teplej vode s prostriedkom na umývanie riadu.
●● Môžete ich umývať v umývačke riadu v max. teplote
60°C.
●● Výnimkou je sito (4). V jeho prípade používajte iba tvrdú
kefu. Na umývanie sita sa nesmú používať žiadne
kovové kefy!
●● Po dlhodobom používaní sa plastové prvky môžu zafarbiť. Nie je to chyba výrobku.
●● Znečistenia zo šťavy z mrkvy je možné odstrániť utierajúc
jednotlivé časti prachovkou navlhčenou jedlým olejom.
●● Po umytí dôkladne osušte všetky časti.
●● Zložte odšťavovač spôsobom, ktorý je popísaný vyššie
(pozri bod „Príprava odšťavovača na prevádzku”).
●● Zviňte kábel v kryte, ktorý sa nachádza v podstavci
pohonu odšťavovača.
Mimoriadnu pozornosť venujte priezračným (transparentným) plastovým prvkom. Nie sú odolné voči úderu
a pádu. Môžu sa vtedy ľahko poškodiť.
Ako na to?
Zariadenie nefunguje:
●● Zapnite iné zariadenie do elektrickej zásuvky a skontrolujte, či funguje.
●● Odovzdajte zariadenie do servisu.
17
Odšťavovač odšťavuje málo šťavy, vibruje:
●● Použite funkciu turbo. Ak sa naďalej vyskytuje hore uvedený problém, vypnite zariadenie, očistite sito z dužiny,
ktorá sa nachádza na filtračnej mriežke. Dodatočne
v prípade, že sa naplní nádoba na dužinu, vysypte ju.
●● V prípade mechanického poškodenia sita, je nevyhnutné
ho vymeniť za nové.
Ako odšťavovať zeleninu a ovocie
●● Ovocie a zelenina, ktoré budete odšťavovať, musia byť
čerstvé a dôkladne umyté. Zeleninu očistite z piesku
a zeme pod tečúcou vodou a ošúpte ju. Zdroje venované
odšťavovaniu odporúčajú močiť zeleninu po dobu cca.
5 minút vo vode s prísadou soli a kyseliny citrónovej.
●● Vďaka tomu pripravovaná zelenina nestmavne pri drvení
a jej šťava bude mať prirodzenú farbu.
●● Bobuľové ovocie umývajte priamo pred použitím, nakoľko
rýchlo stráca svoju čerstvosť.
●● Zeleninu a ovocie vyberajte podľa ročného obdobia, chuti
a zdravotných odporúčaní. Výživovú hodnotu ovocných
a zeleninových štiav ovplyvňuje spôsob ich prípravy.
●● Šťavu pripravujte zo šťavnatých druhov zeleniny a ovocia, ktoré musí byť zrelé a čerstvé, pretože práve z nich
získate najviac šťavy s dokonalou chuťou a arómou.
●● K príprave nápojov je vhodná nasledujúca zelenina: paradajky, mrkva, zeler, cvikla, petržlen, cibuľa, kapusta, uhorky,
čierna reďkev, rebarbora a pod. Na diétne účely je možné
pripravovať šťavy zo šalátu, špenátu, póru a inej zeleniny.
●● Zelenina ako: reďkovka, pažítka, petržlenová vňať, kôpor,
žerucha sa pridáva k nápojom nadrobno posekaná.
●● Ovocnú šťavu môžete získať z takmer všetkých druhov
ovocia.
●● Jablká, broskyne, marhule a slivky po umytí musíte spariť vriacou vodou v kuchynskom cedidle.
●● Z ovocia obsahujúceho kôstky je potrebné ich odstrániť,
nakoľko by mohli odšťavovač poškodiť.
●● Odšťavovanie sliviek, čučoriedok, malín, mäkkých hrušiek, jabĺk a iného ovocia je problematické. Z dužiny tohto
ovocia sa tvorí pórovitá hmota, ktorá upcháva otvory sita.
Toto ovocie je možné používať na prípravu šťavy ich primiešavaním v malých množstvách k inému ovociu alebo
zelenine a je potrebné aj častejšie čistiť sito.
●● Koreňovú zeleninu a tvrdé ovocie rozrežte na kúsky,
ktoré sa zmestia do plniacej trubice.
●● Ovocie a zeleninu vhadzujte do otvoru plniacej trubice až
po zapnutí odšťavovača.
●● V prípade zablokovania suroviny v plniacej trubici alebo
na drviacom kotúči sita, použite funkciu turbo. Ak sa
naďalej vyskytuje hore uvedený problém, vypnite zariadenie, rozoberte a vyčistite sito.
●● Výživová hodnota surových štiav je blízka výživovej hodnote ovocia a zeleniny, pričom v procese odstreďovania
je šťava zbavená časti vlákniny. Vďaka tomu šťavy môžu
piť osoby, ktoré vzhľadom na problémy s tráviacim traktom nesmú jesť surovú zeleninu.
●● Nápoje zo štiav sa odporúčajú najmä pri výžive detí
a starších osôb.
18
●● Pri
konzumovaní zeleninových štiav sa odporúča ich
zapíjať malým množstvom vody, pretože sú veľmi husté.
Ak šťavy nie sú rozriedené, denná dávka nesmie presiahnuť polovicu pohára.
●● Ovocné šťavy sú ľahšie stráviteľné, je možné ich piť vo
veľkých množstvách: 3 až 4 poháre denne medzi jednotlivými jedlami.
●● Šťava sa musí konzumovať ihneď po jej pripravení a piť
malými hltmi. Šťava, ktorá sa pije pomaly, sa zmiešava
so slinami, čo napomáha jej trávenie. Príliš rýchle pitie
vo veľkých množstvách spôsobuje nevhodné prijímanie
šťavy organizmom.
●● Nesmie sa kombinovať ovocie so zeleninou okrem jabĺk.
Melóny sa nesmú kombinovať s iným ovocím.
●● Šťavu neodkladajte na neskoršiu konzumáciu.
●● Zeleninové šťavy sa môžu riediť vlažnou prevarenou
vodou, minerálnou vodou, mliekom alebo srvátkou, môžu
sa dodatočne sladiť alebo dochucovať iným spôsobom.
●● Zo štiav môžete pripravovať kokteily s nízkym obsahom
alkoholu.
●● K zeleninovým nápojom môžete pridávať aromatické
korenie: čierne korenie, kôpor, rasca, muškátový oriešok,
tymián, majorán a k ovocným šťavám: vanilku, škoricu
a klinčeky. Pre bohatšiu arómu korenín, pred ich pridaním do nápoja ich dôkladne rozdrvte. Mali by sa používať
v malých množstvách, pre zachovanie prirodzenej chuti
a vône surovín, z ktorých ste pripravili nápoj. Pre svoju
nízku kalorickú hodnotu sa nápoje z ovocia a zeleniny
odporúčajú osobám, ktoré chcú schudnúť.
●● Ovocné a zeleninové nápoje sa podávajú pri izbovej teplote alebo chladené kockami ľadu.
●● K zeleninovým nápojom sa môžu podávať slané tyčinky,
slané pečivo a hrianky, k ovocným nápojom sušienky,
zákusky a piškóty.
●● Šťava získavaná z určitých druhov ovocia a zeleniny
má tendenciu hustnúť. Vyplýva to z vlastností použitých
surovín a nezávisí od zariadenia.
Čerstvá šťava je zdravá
Mrkvová šťava
Zrýchľuje látkovú premenu, pretože obsahuje mikroelementy a vitamíny nevyhnutné na
správne fungovanie organizmu.
Vitamín A vytvorený z karotínu zlepšuje zrak.
Zložky tejto šťavy tlmia škodlivý účinok nikotínu,
vracajú pokožke jej prirodzenú zdravú farbu. Pol pohára
mrkvovej šťavy a pol pohára mlieka sa odporúča pre malé
deti. Mrkvová šťava v spojení s jablkovou šťavou sa odporúča ako posilňujúci nápoj pre staršie osoby.
Paradajková šťava
Z dozretých a čerstvých paradajok sa získava šťava vynikajúcej kvality. Paradajkovú
šťavu je možné miešať so všetkými inými
zeleninovými šťavami.
Obsahuje veľa vitamínu A a C. Dva poháre šťavy pokrývajú
dennú dávku vitamínu C. Chuťové hodnoty paradajkovej
šťavy vylepšuje dochutenie soľou a čiernym korením.
Cviklová šťava
Spojením šťavy z cvikly s pomarančovou šťavou vzniká nápoj výbornej chuti. Táto šťava sa
v čistej podobe môže konzumovať iba na odporúčanie lekára.
Šťava z kapusty
Používa sa pri liečbe žalúdočných vredov,
avšak iba na odporúčanie lekára. Zmiešaná
s mrkvovou šťavou je vhodná na pitie aj pre
tých, ktorí majú citlivý žalúdok.
Špenátová šťava
Táto šťava je silne krvotvorná, avšak pre
jej ostrú chuť sa odporúča zmiešavať
s mrkvovou šťavou. Zmiešaním v rovnakých množstvách špenátovej, mrkvovej
a zelerovej šťavy vznikne chutný nápoj.
Šťava zo zelera
Na prípravu sa nesmú používať zelerové listy,
pretože dávajú horkú chuť. Šťava zo zelerového korenia je veľmi chutná. Môžete ju miešať
so šťavou z inej zeleniny. Mal by sa konzumovať v menších množstvách ako mrkvová šťava.
Pridanie jablkovej alebo citrónovej šťavy zlepšuje chuť.
Uhorková šťava
Je prirodzene mdlá a preto sa musí zmiešať
s jablkovou, mrkvovou alebo zelerovou šťavou.
Uhorková šťava sa používa na ošetrovanie
pokožky. Očisťuje obličky. Odporúča sa pri
zoštíhľujúcej kúre.
Jablková šťava
Šťava z čerstvých zrelých jabĺk má príjemnú
arómu a chuť, ja bohatá na vitamíny A a B a tiež
vzácne minerálne soli. Veľký obsah pektínu
v šťave spôsobuje, že má vlastnosti podporujúce
trávenie. Čerstvá jablková šťava sa používa proti
dne a reumatizmu. Je vynikajúcim výživovým prípravkom.
Černicová šťava
Černicová šťava s malým množstvom cukru
a minerálnej vody je veľmi osviežujúci
nápoj. Vzhľadom na veľký obsah vitamínov
a mikroelementov pôsobí posilňujúco najmä
u starších ľudí.
Šťava z bázy čiernej
Šťava je bohatá na výživové zložky, pomáha
vylučovať pot a môže sa používať pri prechladnutí. Pri spracovávaní sa môže miešať
s inými ovocnými šťavami.
Šťava z čiernych ríbezlí
Šťava z čiernych ríbezlí má špecifickú arómu,
vysokú kyslosť a výrazne trpkastú chuť. Vzhľadom na chemické zloženie a obsah vitamínov je
to jedna z najlepších štiav. Je potrebné ju miešať
so šťavami s nízkou kyslosťou alebo s vodou,
medom alebo cukrom.
Špeciálne recepty pre Vaše zdravie
Posilňujúci nápoj
6 mrkiev
2 jablká
½ cvikly
Šťava na prečistenie
organizmu
4 mrkvy
½ uhorky
1 cvikla
Nápoj „silné vydýchnutie”
2 hrste špenátu
1 hrsť petržlenu
2 zelery
4 mrkvy
Šťava „večerný regulátor”
2 jablká
1 tvrdá hruška
¼ citróna alebo hrsť
špenátu
6 mrkiev
„Slnečný” nápoj
2 jablká
6 jahôd
Nápoj ”lásky”
3 veľké paradajky
½ uhorky
1 zeler
¼ citróna
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na
ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER
SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov
u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov.
Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
19
HU
Tisztelt Vásárló!
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak,
hogy a készülék használata során a baleseteket megelőzze
és/vagy a készülék megsérülését elhárítsa. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata
során is rendelkezésre álljon.
A gyümölcscentrifuga jellemzői
A gyümölcscentrifuga egy olyan elektromos készülék, amely
a gyümölcsök valamint zöldségek levének gyors kipréselésére szolgál a hulladékanyagok automatikus elkülönítése mellett. A készülék az alapanyagot összezúzza, majd
a feldarabolt anyagmasszából kipréseli a levet. A készülék
egyszerű és könnyű kezelése a használati értékeit növeli.
A fordulat-sebesség elektronikus vezérlésű stabilizátora az
állandó fordulat-sebességet biztosítja, függetlenül a megterheléstől, aminek következtében egységes állagú ivólevet
nyerhetünk. A gyümölcscentrifuga 2 centrifugálási sebességfokozattal rendelkezik (a kemény és puha gyümölcsök
számára), amelyek úgy lettek megválasztva, hogy a kipréselt ivólevek optimális minőségi paramétereit nyerjük. Az
ivólevek a gyümölcshúsnak a maximális mennyiségét, vitaminokat, pektineket, enzimeket és ásványi anyagokat tartalmazó apró részecskéit, rostjait megőrzik, amelyek azonban
azt okozzák, hogy az így nyert lé nem annyira áttetsző. Ez
azonban szándékosan történik így, mivel a gyümölcscentrifuga gyártója szerint fontosabb az így nyert levek táp-,
egészségügyi és diétás értékének lehető legnagyobb mértékű megőrzése, mint azok tisztasága. A gyümölcscentrifuga
a szűrőszita automatikus tisztítási funkciójával is rendelkezik. A turbo gombot megnyomva a hajtómű kb. 3 másodpercig magas fordulatszámmal működik. A magas fordulatszám segít a szűrőszita tisztításában akkor is, ha a túl nagy
mennyiségű gyümölcshús felhalmozódása következtében
a készülék rezegni kezd. A turbo funkciót csak 10 másodperces időközönként lehet alkalmazni. A gyümölcscentrifuga
folyamatosan legfeljebb 15 percig működhet. A nyerhető lé
mennyisége, pl. 1 kg alapanyagból, annak frissességétől,
továbbá a szűrőszita tisztaságától és a reszelőtárcsa állapotától függ. A feldolgozandó termékekkel kapcsolatba kerülő
részek olyan anyagokból készültek, amelyek élelmiszerekkel
érintkezhetnek.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a hálózati konnektorból.
készülék beindítása előtt a hajtóműről tekerje le
a működtetéséhez szükséges megfelelő hosszúságú
csatlakozó kábelt.
●● A hajtóművet helyezze konnektor közelébe, szilárd, tiszta
és száraz felületre állítva, a készülék burkolatán található
szellőzőnyílásokat szabadon hagyva.
●● A készüléket csak a váltóáramú, 230 V feszültségű konnektorhoz csatlakoztassa.
●● A
20
●● Ne
használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele vagy a külső burkolata szemmel láthatólag sérült.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék háztartásbeli használatra készült.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
●● A készülék első használata előtt mosogassa el a tartozékok részeit.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka
csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés előtt,
ajánlatos kikapcsolni és áramtalanitani.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt
mindig húzza ki a csatlakozó kábel dugóját a konnektorból.
●● Azonnal állítsa le a készüléket és húzza ki a hálózati
dugót, ha a készülék hajtóművébe bármilyen folyadék került. Ellenőrzés céljából vigye el a készüléket
a szervízbe.
●● Ne tegye ki a készüléket 60°C-nál magasabb hőmérséklet hatásának.
●● A készüléket sohasem indítsa be „szárazon” – alapanyagok nélkül.
●● Ha gyermekek tartózkodnak a közelben, a készülék
működtetése fokozott óvatosságot igényel.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek
(beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha
a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős
személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást
adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● A konnektorba kapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet
nélkül.
●● A készüléket ne tegye nedves felületre.
●● Használat után a hálózati kábelt húzza ki a konnektorból.
●● A gyümölcscentrifuga hajtóművét ne merítse vízbe és
azt ne mosogassa folyó víz alatt.
●● A külső borítás tisztításához ne használjon erős
detergenseket emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs jelzéseket.
●● Ne használja a gyümölcscentrifugát, ha a forgó szűrőszita sérült.
●● A gyümölcscentrifuga beindítása előtt ellenőrizze, hogy
a fedelet a szorítókapcsok megfelelően rögzítik-e.
●● Ne lazítsa meg a szorítókapcsokat a gyümölcscentrifuga
működése közben, ha a szűrőszita forog, mivel akkor
a biztosíték működésbe lép és a készüléket kikapcsolja.
●● Az anyag benyomására csak a tolókát használja.
●● A gyümölcscentrifugát azonnal kapcsolja ki, ha
erős
vibrálást vagy a fordulatszám csökkenését veszi észre.
Tisztítsa ki a szűrőszitát és annak burkolatát.
●● Állítsa le a készüléket és húzza ki a hálózati dugót, ha
az anyagok az adagolótölcsérben vagy a reszelőtárcsán
eldugulnak. Szüntesse meg a dugulás okát.
●● Az éles reszelőtárcsás szűrőszita mosogatásához használjon kemény szőrű kefét.
●● Ne használja a gyümölcscentrifugát az anyagmaradványok tartálya nélkül.
●● A készüléket ne terhelje meg túl nagy mennyiségű alapanyaggal, vagy az anyagok erőteljes benyomásával
(a tolóka segítségével), mivel a túlzott mennyiségű lé
felgyülemlése a léfelfogó tál kifolyó nyílásában azt okozhatja, hogy a lé a fedél alól vagy kifolyik, vagy pedig az
anyagmaradványok tartályába kerül.
INFORMÁCIÓK GYÜMÖLCSRŐL ÉS ZÖLDSÉGRŐL
Gyümölcs/Zöldség
Centrifugálás sebessége
Gyümölcs/Zöldség
Centrifugálás sebessége
Ananász
II
Sárgarépa
II
Amerikai áfonya
I
Sárgadinnye
I
Barack
I
Sárgabarack
I
Cékla
I
Barack
I
Körte
I
Uborka
I
Alma
I
Kivi
I
Káposzta
II
Paradicsom
I
Olasz kapor
I
Zeller
II
Málna
I
Szőlő
I
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A hajtómű megengedett folyamatos működési ideje 15 perc.
Az ismételt beindítás előtti várakozási idő
30 perc.
A turbo ismételt használata előtti várakozási idő
10 másodperc.
L­WA:
75 dB/A
Sebességi tartományok
I. sebesség, II. sebesség
A 496 típusú gyümölcscentrifuga a II. szigetelési osztályba
tartozik
.
Nem igényel földelt konnektorhoz való csatlakoztatást.
A ZELMER készülékek az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
A készülék szerkezeti felépítése
(A. ábra)
1 Hajtómű
a a power be-/ki kapcsológomb
b 1 fokozat – 2 fokozat nyomógombja/turbo
c jelzőlámpa
d pulse nyomógomb (a gyümölcscntrifuga esetében
nem alkalmazott)
e fogantyú
f szívókorong
g hálózati csatlakozó kábel
2 Léfelfogó tál
h kifolyó nyílás
i a tál külső pereme
3 A tál oldalfala
4 Szűrőszita
5 Fedél
6 Szorítókapcsok
7 Tolóka
8 Anyagmaradványok tartálya
21
A gyümölcscentrifuga üzembehelyezése
előtti előkészületek (szétszerelés) (B. ábra)
A gyümölcscentrifugát az első használata előtt szerelje szét,
a feldolgozandó anyagokkal érintkező részeket pedig mosogassa el.
1 A gyümölcscentrifugát helyezze konnektor közelébe, szilárd, tiszta és száraz felületre.
2 Húzza a szorítókapcsokat (6) alulról felfelé úgy, hogy
a fedél (5) mélyedéseiből kiugorjanak.
3 Vegye le a tolókát (7), fedelet (5).
4 Ezután vegye le a tálat (2) együtt az edénytartóval (3) és
a szűrőszitával (4). Ebből a célból fordítsa el az edénytartót
(3) jobbra (az óramutató járásával megegyezően) egészen
ütközésig és emelje fel az edénytartót a tállal és a szűrőszitával együtt.
5 Végül a tálat (2) vegye ki az edénytartóból (3).
●● A szétszerelt részeket (a hajtómű kivételével) mossa el
alaposan mosogatószeres meleg vízben. Mosogatógépben is mosogathatók max. 60°C hőmérsékleten (a szűrőszita és a hajtómű kivételével). A megszárításuk után
szerelje össze a tiszta elemeket.
A gyümölcscentrifuga üzembehelyezése
előtti előkészületek (összeszerelés) (C. ábra)
1 A hajtóműre helyezze rá az edénytartót (3) úgy, hogy
a kapocs (6) a hajtómű nyomógombjaitól egy kicsit balra
legyen és fordítsa el balra ütközésig (az óramutató járásával
ellenkező irányba), úgy, hogy a kapocs a nyomógombok fölé
kerüljön.
2 Tegye rá az edénytartóra (3) a tálat (2) úgy, hogy a kifolyó nyílása (h) az edénytartó (3) vájatába kerüljön.
3 Tegye be a szűrőszitát (4), nyomja meg könnyedén,
ellenőrizve, hogy jól illeszkedjen és szabadon forogjon.
4 Tegye fel a fedelet (5) és rögzítse a kapcsokat (6).
5 Az adagolótölcsérbe helyezze be a tolókát (7).
6 A fedél (5) alá tolja be az anyagmaradványok tartályát
(8) a következő módon: állítsa a tartályt ferde helyzetbe és
tegye be a tál külső pereme (3) és a fedél (5) alá, majd tolja
be a hajtóműhöz (1).
7 A kifolyó nyílás alá (h) tegye be az ivólé edényét.
●● Az ivólének szánt, alaposan megtisztított gyümölcsöt és
zöldséget tegye a készülék közelébe.
A gyümölcscentrifuga beindítása
és működése
(E. ábra)
1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz és
ellenőrizze, hogy nem villog-e piros színnel a jelzőlámpa (c).
A készülék egy pótbiztosítékkal is rendelkezik. Ha
a készülék a konnektorhoz van csatlakoztatva és
a power (a) gomb be van kapcsolva, valamint a lámpa
piros színnel „villog”, ez arra utal, hogy az edénytartó
(3) vagy a szorítókapcsok (6) a fedélen nem megfelelően lettek felszerelve. Ebben a helyzetben ellenőrizze a részek felillesztését és igazítsa meg őket, míg
a lámpa (c) nem fog kék színnel világítani.
2 Nyomja meg a power (a) gombot – a gyümölcscentrifuga az 1 fokozaton fog működni, a lámpa pedig kék színnel
világít. Ez a fokozat ajánlott a gyümölcsök préseléséhez.
3 Ha a 2 fokozaton történő működés szükséges (magasabb fordulatszám a kemény gyümölcsökhöz vagy zöldségekhez, mint pl. sárgarépa, zeller, cékla, alma stb.) nyomja
meg (rövid ideig, max. 2 s) a gombot (b) – a jelzőlámpa (c)
piros színnel folyamatosan fog világítani.Ha szükség van az
1 fokozatra való visszatérésre, nyomja meg röviden a nyomógombot (b) és a gyümölcscentrifuga visszatér az 1 fokozatra, a jelzőlámpa kék színnel folyamatosan fog világítani.
A gyümölcscentrifuga mindig az 1 fokozaton kezd
működni. A konkrét gyümölcsök és zöldségek feldolgozásának megfelelő működési fokozat kiválasztására
vonatkozó információkat tartalmazó táblázat a 21.
oldalon található.
●● Az
adagolótölcsérbe megfelelő nagyságú gyümölcsöt
és zöldséget tegyen (szükség esetén vágja össze őket
a megfelelő nagyságú darabokra) és könnyedén nyomja
be őket a tolóka segítségével.
A termékeket nem szabad kézzel vagy egyéb eszközökkel benyomni.
4 Szükség esetén (ha a szűrőszitán túl nagy mennyiségű anyag gyűlik össze, ami a készülék rezgését okozza)
használhatja a turbo gombot. Ebből a célból nyomja meg
hosszabb ideig (kb. 3 s) a nyomógombját (b). A gyümölcscentrifuga motorja ekkor kb. 2 másodpercig a maximális
fordulatszámon működik. Ezután a turbo funkció automatikusan kikapcsolódik, a hajtómű pedig visszatér a korábbi
fordulatszámra.
FIGYELEM! A turbo funkció ismételt használatára legalább 10 másodperc.
A készüléket ne terhelje meg túl nagy mennyiségű
alapanyaggal, vagy az anyagok erőteljes benyomásával (a tolóka segítségével), mivel a túlzott mennyiségű
lé felgyülemlése a léfelfogó tál kifolyó nyílásában azt
okozhatja, hogy a lé a fedél alól vagy kifolyik, vagy
pedig az anyagmaradványok tartályába kerül.
22
Használat (a lé centrifugálása) után (D. ábra)
1 Kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát, nyomja meg a nyomógombot (a), a lámpa (c) kialszik.
2 Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
●● A készülék motorjának a leállása után kezdje meg
a gyümölcscentrifuga szétszerelését, hogy a részeit
el lehessen mosogatni (ld. „A gyümölcscentrifuga
üzembehelyezése előtti előkészületek” c. pontot).
●● Az anyagmaradványok tartályából (8) ürítse ki az ott felgyülemlett kisajtolt anyagmaradványokat.
Ne engedje meg, hogy az anyagmaradványok tartálya
(8) túlságosan megteljen. A kivétele során ugyanis
a felesleges kisajtolt anyagmaradványok az edény
megdöntésekor kiszóródhatnak belőle.
A gyümölcscentrifuga karbantartási szabályai
●● A készüléket minden egyes használata után alaposan el
kell mosogatni, hogy a lé és a gyümölcsmaradványok ne
száradjanak rá.
●● A résekben vagy sarkokban felgyülemlett szennyeződést
távolítsa el üvegmosó kefe vagy fogkefe segítségével.
●● A gyümölcscentrifuga hajtóművének a burkolatát törölje
le kevés mosogatószerrel benedvesített ruhával. Ezután
törölje szárazra.
Abban az esetben, ha a hajtóműbe víz vagy ivólé kerül,
a készüléket azonnal állítsa le és ellenőrzés céljából
vigye el a szervízbe.
●● Az olyan elemeket, mint: léfelfogó tál (2), edénytartó (3),
fedél (5), tolóka (7) valamint az anyagmaradványok tartálya (8), mosogassa mosogatószeres meleg vízben.
●● Mosogathatók mosogatógépben is max. 60°C-on.
●● Kivételt képez a szűrőszita (4). A mosogatásához kizárólag kemény szőrű kefét használjon. A szűrőszita mosogatásához ne használjon fém kefét!
●● Hosszan tartó használat következtében a műanyagból
készült részek elszíneződhetnek. Ezt ne tartsa a készülék hibájának.
●● A sárgarépa által okozott elszíneződést étolajjal átitatott
ruhával törölve lehet eltávolítani.
●● A mosogatás után alaposan szárítsa meg az összes
alkatrészt.
●● Szerelje össze a gyümölcscentrifugát a korábban leírtak
szerint (ld. „A gyümölcscentrifuga üzembehelyezése
előtti előkészületek” c. pontot).
●● Tekerje fel a hálózati kábelt és tegye be a gyümölcscentrifuga hajtóműve alaprészében található rekeszbe.
Különösen ügyeljen az átlátszó (transzparens)
műanyag részekre. Azok ütődésre és esésre nagyon
érzékenyek. Ilyen esetben könnyen megsérülhetnek.
Mit kell tenni, ha ...
A készülék nem működik:
●● Csatlakoztasson egy másik készüléket a konnektorhoz
és ellenőrizze, hogy működik-e.
●● Vigye el a készüléket a szervízbe.
A gyümölcscentrifuga gyengén különíti el a levet,
rezegni és vibrálni kezd:
●● Használja a turbo funkciót. Ha a továbbiakban is fellép ez
a probléma, kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa meg a szitát
a szűrőhálóján felhalmozódott anyagmaradványoktól. Ezen
kívül, ürítse ki az anyagmaradványok tartályát, ha az megtelt.
●● A szűrőszita mechanikus sérülése esetén azt feltétlenül
cserélje ki újra.
Hogyan készítsünk zöldség- és
gyümölcsleveket
●● A feldolgozásra szánt gyümölcsöknek és zöldségeknek
frissnek kell lenniük és felhasználás előtt tisztára kell
őket mosni. A zöldségek előkészítésekor a rajtuk lévő
homokot és földet el kell távolítani, majd folyó víz alatt,
még hámozatlanul meg kell őket mosni. Az ivólevek
készítésére vonatkozó szakirodalom szerint ajánlatos
a felhasználásuk előtt 5 percig sós-citromsavas vízben
áztatni őket. A zöldségek színe ily módon az aprításuk
során nem sötétedik és a belőlük nyert ivólé megtartja
természetes színét.
●● A bogyós gyümölcsöket közvetlenül a felhasználásuk előtt
mossa, mivel azok gyorsan elveszítik frissességüket.
●● A zöldségek és gyümölcsök megválasztása az évszaktól,
a kedvelt ízektől és egészségügyi szempontoktól függ.
A zöldségekből és gyümölcsökből készített ivólevek tápértékére befolyással van az elkészítési módjuk.
●● Az ivóleveket a lédús, érett, friss zöldségekből és gyümölcsökből kell készíteni, mivel azokból lehet nyerni a legnagyobb mennyiségű tökéletes ízű és aromájú ivólevet.
●● Az italok készítésére az alábbi zöldségek alkalmasak:
paradicsom, sárgarépa, zeller, cékla, petrezselyem,
hagyma, káposzta, uborka, fekete retek, rebarbara stb.
Diétás célokra készíthető még ivólé salátából, spenótból,
póréhagymából és más zöldségfélékből is.
●● Az olyan zöldségféléket, mint: retek, metélőhagyma,
petrezselyemzöld, kapor, zsázsa, apróra vágva az italhoz kell adni.
●● Gyümölcslevet majdnem az összes gyümölcsből lehet
készíteni.
●● Az almát, őszibarackot, kajszibarackot és szilvát
a mosásuk után le kell forrázni, majd konyhai szűrőtálban leszűrni.
●● A magvas gyümölcsökből távolítsa el a magvakat, mert
azok a gyümölcscentrifuga sérülését okozhatják.
●● Az ivólé készítése szilvából, áfonyából, málnából, puha
körtéből és almából valamint más gyümölcsökből nehézségekbe ütközhet. Ezeknek a gyümölcsöknek a húsából
szivacsos massza képződik, ami elzárja a szűrőszita
23
nyílásait. Ezeket a gyümölcsöket kis mennyiségben más
gyümölcsökkel vagy zöldségekkel keverve lehet feldolgozni, de akkor gyakrabban kell a szűrőszitát tisztítani.
●● A gyökeres zöldségeket és kemény gyümölcsöket olyan
darabokra kell felvágni, hogy beférjenek az adagoló tölcsérbe.
●● A gyümölcsöket és zöldségeket az adagolótölcsérbe
csak a készülék beindítása után szórja.
●● Az alapanyagnak az adagolótölcsérben vagy a szita
darabolótárcsáján való megakadása esetén használja
a turbo funkciót. Ha a probléma továbbra sem szűnik
meg, kapcsolja ki a készüléket, szedje szét és tisztítsa
meg.
●● A nyers levek tápértéke megközelíti a gyümölcsök és
zöldségfélék tápértékét, azzal a különbséggel, hogy
azok a lé centrifugálásakor elveszítik rosttartalmuk egy
részét. Ezért az ivóleveket olyan személyek is fogyaszthatják, akik emésztőrendszeri panaszaik miatt nem ehetnek friss zöldségeket.
●● A természetes ivólevek fogyasztása különösen a gyermekeknek és idősebb személyeknek javasolt.
●● Ajánlatos a zöldségekből készült ivóleveket kis men�nyiségű vízzel fogyasztani, mivel azok nagyon tömények. Ha az italok nincsenek felhígítva, napi adagjuk
ne haladja meg a fél pohárnyit.
●● A gyümölcslevek könnyebben emészthetők és nagyobb
mennyiségben fogyaszthatók: napi 3-4 pohárral étkezések között.
●● Az ivóleveket közvetlenül az elkészítésük után kell
fogyasztani, apró nyeletekben. A lassú ütemben fogyasztott ivólé a nyállal keveredik, ami segít az emésztésben.
A túl gyorsan és nagy mennyiségben fogyasztott ital
nehezen szívódik fel.
●● A gyümölcsöket, az alma kivételével, ne keverje zöldségekkel. A sárgadinnyét ne keverje más gyümölcsökkel.
●● Az ivóleveket a későbbi fogyasztásra nem lehet eltenni.
●● A zöldségekből készített ivóleveket langyos, előtte felforralt vízzel, ásványvízzel, tejjel vagy tejsavóval lehet
hígítani, ízlés szerint cukorral vagy más anyagokkal
lehet ízesíteni.
●● Az ivólevekből alacsony alkoholtartalmú koktélok készíthetők.
●● A zöldségekből készült italokat aromás fűszerekkel lehet
ízesíteni: borssal, kaporral, köménymaggal, szerecsendióval, kakukkfűvel, majorannával, a gyümölcsleveleket
pedig: vaníliával, fahéjjal és szegfűszeggel. A fűszereket
a tökéletes aromájuk elnyerése céljából az italhoz való
hozzáadásuk előtt darabokra kell törni. Kis mennyiségben kell őket használni, hogy az italok megőrizzék az
alapanyaguk természetes ízét és illatát. Az alacsony kalóriaértékük miatt a gyümölcsökből és zöldségekből készített ivólevek fogyasztása a fogyókúrázóknak javasolt.
●● A gyümölcsleveket és zöldségekből készült ivóleveket
szobahőmérsékleten vagy jégkockákkal szolgáljuk fel.
●● A zöldségekből készült ivólevekhez sós ropit, sós kekszet és pirítóst, a gyümölcslevekhez pedig kekszet, teasüteményt és piskótát ajánlunk.
24
A friss ivólevek az egészség forrásai
Sárgarépalé
Meggyorsítja az anyagcserét, mivel mikroelemeket és a szervezet megfelelő működéséhez
elengedhetetlen vitaminokat tartalmaz.
A karotinból keletkező A-vitamin a látást javítja.
Ennek az ivólénak az alkotóelemei csökkentik a nikotin káros hatását, a bőrnek visszaadják természetes, egészséges színét. A kis gyermekeknek egy fél
pohár sárgarépalé és fél pohár tej fogyasztása javasolt.
A sárgarépalé az almalével összekapcsolva az idősebb személyek számára a szervezet erősítésére szolgál.
Paradicsomlé
Az érett és friss paradicsom tökéletes minőségű ivólevet biztosít. A paradicsomlevet
minden más, zöldségből nyert ivólével lehet
keverni. Sok A- és C-vitamint tartalmaz. Két
pohár ivólé fedezi a szervezet napi C-vitamin szükségletét.
A paradicsomlé ízét só és bors hozzáadásával lehet javítani.
Céklalé
A céklalé és narancslé keveréke kitűnő ízű italt
eredményez. Natúr formájában csak orvosi
tanácsra fogyasztható.
Káposztalé
A gyomorfekély kezelésére használt,
de csak orvosi tanácsra fogyasztható.
Sárgarépalével keverve még az érzékeny
gyomrú személyek is fogyaszthatják.
Spenótlé
Ez az ivólé erősen vérképző hatású,
viszont a tömény íze miatt ajánlatos
sárgarépalével keverni. Az egyenlő
arányban kevert spenót-, sárgarépa- és
zellerlé finom italt biztosít.
Zellerlé
Az ivólé készítésekor a zellerlevél használatát mellőzni kell, mivel attól az ital íze keserű
lesz. A zellergyökérből készült ital nagyon
finom. Más zöldségfélékből készült ivólevekkel keverhető. A sárgarépalétől kisebb men�nyiségben fogyasztható. Alma- vagy citromlé hozzáadása
javítja az ízét.
Uborkalé
Természeténél fogva émelygős ízű, ezért
alma-, sárgarépa-, vagy zellerlével kell
keverni. Az uborkalevet bőrápolásra is lehet
használni. Vesetisztító hatása van. Fogyasztása fogyókúra esetén javasolt.
Almalé
Az érett almából nyert ivólének kellemes
zamata és íze van, A- és B-vitaminban valamint értékes ásványi sókban gazdag. A magas
pektintartalma miatt emésztést javító tulajdonságokkal rendelkezik. A friss almalé köszvényes és reumás panaszok ellen alkalmazható. Általánosságban véve, tökéletes tápszer.
Szederlé
Bodzalé
A szederlé kevés cukor és ásványvíz hozzáadásával nagyon frissítő ital. A magas vitaminés mikroelemtartalma következtében a szervezetre nézve erősítő hatású, különösen idősebb
emberek esetében.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás
után a használt készüléket szétszerelni,
a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos
nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
A bodzalé tápanyagokban gazdag, az
izzasztó hatása következtében pedig megfázás esetén alkalmazható. Eltevéskor más
gyümölcslevekkel keverhető.
Feketeribizlilé
A feketeribizlilének sajátos aromája van, magas
savtartalommal és markáns fanyar ízzel rendelkezik. A vegyi összetétele és a vitamintartalma
következtében az egyik legjobb ital. Alacsony
savtartalmú italokkal vagy vízzel, mézzel, cukorral kell keverni.
Különleges egészség-receptek
Erősítő ital
6 sárgarépa
2 alma
½ cékla
Szervezettisztító lé
4 sárgarépa
½ uborka
1 cékla
„Erős lélegzet” ital
1 csomó spenót
1 csomó petrezselyem
2 zeller
4 sárgarépa
„Örökös szabályozó” lé
2 alma
1 kemény körte
¼ citrom vagy egy csomó
spenót
6 sárgarépa
„Napsütéses” ital
2 alma
6 szamóca
„Szerelmes” ital
3 nagy paradicsom
½ uborka
1 zeller
¼ citrom
Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez. A garancia nem
terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi
javítás állapítható meg.
Gyártó fenntartja magának a jogot a termék módosítására tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak, szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
25
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa, pentru ca în timpul utilizării aparatului să evitaţi
accidentele şi/ sau deteriorările aparatului. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea folosi şi mai târziu,
în timpul utilizării ulterioare a aparatului.
Caracteristicile storcătorului
Storcătorul este un aparat electric care serveşte la prepararea rapidă, prin stoarcere, a sucurilor din legume şi fructe,
cu separarea automată a pulpei de fructe/legume. Fructele
şi legumele sunt fărâmiţate în storcător, pe urmă se stoarce
sucul din pasta rezultată. Comenzile simple şi uşoare măresc
valoarea de utilizare a aparatului. Stabilizatorul electronic de
viteză asigură o viteză constantă de rotaţie, independent
de tensiunea electrică, datorită căreia se obţine o consistenţă uniformă a sucului. Storcătorul de fructe/legume este
prevăzut cu două viteze de stoarcere (pentru fructe/legume
tari şi moi), care au fost alese astfel încât să se obţină cei
mai optimi parametric de calitate ai sucurilor obţinute prin
stoarcere. Păstrarea conţinutului maxim de pulpă de fructe,
celuloză, care conţine vitamine, pectine, enzime şi minerale
face ca sucul să fie tulbure. Dar acesta este un efect avut
în vedere de Producătorul de storcătoare de legume/fructe,
pentru care mai importantă este păstrarea celor mai înalte
proprietăţi nutritive, benefice sănătăţii şi dietetice ale sucului
obţinut decât limpezimea sa. Apăsând butonul turbo, motorul funcţionează cca. 3 secunde la viteza maximă de rotaţie.
Viteza maximă de rotaţie ajută la curăţarea sitei în cazul în
care apare o mişcare neregulată datorată adunării unei cantităţi prea mari de pulpă de fructe/legume.
Funcţia turbo poate fi utilizată numai timp de 10 secunde.
Storcătorul de fructe/legume poate funcţiona fără pauză 15
minute. Cantitatea de suc obţinut – de ex. dintr-un kilogram
de fructe/legume – depinde de gradul de prospeţime a produselor, precum şi de cât de curată este sita şi de starea plăcii de mărunţire. Componentele care au contact cu produsele
de prelucrat sunt realizate din materiale potrivite contactului
cu produsele alimentare.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
●● Nu scoateţi ştecărul din priza electrică trăgând de cablul
de alimentare.
●● Înainte de punerea în funcţiune a aparatului, desfăşuraţi
lungimea necesară a cablului de alimentare din unitateamotor.
●● Aşezaţi unitatea-motor în apropierea prizei reţelei electrice, pe o suprafaţă tare, astfel încât să nu acoperiţi orificiile de ventilare din carcasă.
●● Conectaţi aparatul numai la o reţeau electrică de curent
alternativ de 230 V.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă observaţi deteriorări
ale cablului de alimentare sau ale carcasei.
26
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
●● Acest dispozitiv este destinat utilizării casnice. În cazul în
care este întrebuinţat cu scopuri comerciale în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Înainte de prima utilizare a aparatului, spălaţi cu atenţie
elementele accesoriilor.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia
de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să
opriţi aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Înainte de curăţarea aparatului, de montarea sau demontarea sa, scoateţi întotdeauna cablul de alimentare din
priza reţelei electrice.
●● Întrerupeţi imediat utilizarea aparatului şi decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică în cazul în care, în unitateamotor a pătruns orice fel de lichid. Duceţi aparatul la un
punct de servis.
●● Nu expuneţi aparatul la o temperatură mai mare de
60°C.
●● Nu folosiţi aparatul „gol” – fără produsele de prelucrat.
●● Fiţi deosebit de atent atunci când folosiţi aparatul în
preajma copiilor.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost
instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
●● Nu lăsaţi aparatul conectat la reţeaua electrică, fără
supraveghere.
●● Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă umedă.
●● După încheierea utilizării, scoateţi cablul de alimentare
din priza reţelei electrice.
●● Nu cufundaţi unitatea-motor în apă, nici nu o spălaţi sub
jet de apă.
●● Nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsie,
lichide, paste etc. pentru spălarea carcasei. Acestea pot,
printre altele, şterge însemnele informative înscrise pe
carcasă.
●● Nu folosiţi storcătorul de fructe/legume dacă sita rotativă
este deteriorată.
●● Înainte de punerea în funcţiune a storcătorului de fructe/
legume, verificaţi dacă capacul este bine prins
●● Nu desfaceţi clapele de fixare atunci când storcătorul de
fructe/legume funcţionează, iar sita se învârte, pentru că se
va declanţa sistemul de siguranţă şi aparatul se va opri.
●● Pentru presarea produsului, folosiţi numai dispozitivul de
presare.
●● Opriţi imediat storcătorul când sesizaţi vibraţii prea puter- ●● Nu folosiţi storcătorul de fructe/legume fără recipientul
nice sau încetinirea mişcării de rotaţie. Curăţaţi sita şi
carcasa sa.
●● Opriţi utilizarea storcătorului de fructe/legume şi scoateţi
aparatul din priza reţelei electrice atunci când intervine
blocarea produsului în pâlnie sau pe discul de mărunţire.
Îndepărtaţi cauzele blocării.
●● Pentru spălarea sitei cu disc lamă pentru mărunţire folosiţi periuţele cu păr tare.
pentru resturi.
●● Nu supraîncărcaţi aparatul cu o cantitate prea mare de
produse, nici nu le apăsaţi prea puternic (cu dispozitivul
de presare-dozare), deoarece prezenţa unei cantităţi
excesive de suc în ciocul vasului poate conduce la apariţia unui fenomen nedorit, la scurgerea sucului sub capacul aparatului şi în recipientul pentru pasta de fructe/
legume rezultată.
INFORMAŢII DESPRE FRUCTE ŞI LEGUME
Fructe/Legume
Viteza de stoarcere
Fructe/Legume
Viteza de stoarcere
Ananas
II
Morcov
II
Afine americane
I
Pepeni galbeni
I
Piersici
I
Caise
I
Sfecle
I
Nectarine
I
Pere
I
Castraveţi
I
Mere
I
Kiwi
I
Varză
II
Roşii
I
Pătrunjel
I
Ţelină
II
Zmeure
I
Struguri
I
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Durata permisă de funcţionare neîntreruptă a unităţii-motor:
15 minute
Durata pauzei necesare înainte de următoarea utilizare
30 minute
Durata pauzei necesare înainte de următoarea utilizare
turbo
10 secunde
Zgomotul aparatului (LWA)
75 dB/A
Trepte de viteză
viteza I, viteza II
Storcătorul de fructe de tip 477 este realizat în clasa a II-a de
izolare
.
Nu impune conectarea la o priză electrică prevăzută cu contact de protecţie.
Aparatele produse de firma ZELMER îndeplinesc cerinţele
normelor în vigoare.
Aparatul este în acord cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Structura aparatului
(Desen A)
1 Unitatea-motor
a Buton pornire/oprire power
b Buton viteza 1 – viteza 2/turbo
c Beculeţ de control
d Buton pulse (nu se aplică pentru storcător)
e Element mobil de strângere
f Ventuză de prindere
g Cablu electric
2 Vas pentru suc
h Cioc de scurgere
i Profil pentru marginea vasului
3 Corpul vasului
4 Sită
5 Capac
6 Clape de fixare
7 Dispozitiv de presare
8 Vas pentru strângerea resturilor
27
Pregătirea storcătorului de fructe/legume
pentru utilizare (demontare
(Desen B)
Punerea în funcţiune a storcătorului
de fructe/legume şi utilizarea sa
(Desen E)
Înainte de prima utilizare, demontaţi storcătorul de fructe/
legume, spălaţi componentele care intră în contact cu produsele de prelucrat.
1 Aşezaţi storcătorul de fructe/legume în apropierea unei
prize electrice, pe o suprafaţă tare, curată şi uscată.
2 Trageţi de clemele de prindere (6) în spate, până acestea ies din profilurile din capac (5).
3 Scoateţi dispozitivul de dozare/presare (7), capacul (5).
4 În continuare, în ordine, scoateţi vasul (2) împreună cu
corpul vasului (3) şi sita (4). Pentru aceasta, rotiţi corpul vasului spre stânga (3) (în sensul mişcării acelor de ceasornic),
până simţiţi rezistenţă şi trageţi în sus corpul cu vasul şi sita.
5 La sfârşit, scoateţi vasul (2) din corp (3).
●● Spălaţi bine componentele demontate (cu excepţia unităţii-motor), cu apă caldă şi detergent pentru vase. Puteţi,
de asemenea, să le spălaţi în maşina de spălat, la o temperatură maximă de 60°C (cu excepţia sitei şi a unităţii
motoare). După ce le-aţi lăsat să se usuce bine, treceţi la
montarea elementelor curate.
1 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priză şi asiguraţi-vă că beculeţul de control (c) (care clipeşte) nu s-a
aprins în culoarea roşie.
Pregătirea storcătorului de fructe/legume
pentru utilizare (montare)
(Desen C)
1 Aşezaţi vasul pe unitatea-motor (3) astfel încât clema de
prindere să se afle puţin înspre partea stângă şi rotiţi spre
stânga până simţiţi rezistenţă (în sens invers mişcării acelor
de ceasornic), astfel încât clema de prindere (6) să se afle
deasupra butoanelor.
2 Fixaţi vasul (2) la corpul aparatului (3), astfel încât „ciocul” vasului (h) să se afle în fanta corpului (3).
3 Introduceţi în interior sita (4), apăsaţi uşor, verificând
dacă este bine aşezată şi se învârte uşor.
4 Montaţi capacul (5) şi prindeţi-l în clemele de prindere (6).
5 Puneţi dispozitivul de dozare/presare (7) în pâlnia de alimentare.
6 Aşezaţi recipientul colector pentru pasta de fructe/
legume (8) sub capac (5) în modul următor: înclinaţi recipientul şi aşezaţi-l sub profilul de turnare al vasului (3), pe urmă
aşezaţi-l pe unitatea-motor (1).
7 Sub „ciocul” vasului (h) aşezaţi vasul pentru suc.
●● Aşezaţi în apropierea storcătorului fructele şi legumele
spălate, din care doriţi să extrageţi sucul.
Aparatul posedă un sistem de protecţie suplimentar.
Dacă aparatul este conectat la reţeaua electrică şi s-a
apăsat pe butonul power (a) şi beculeţul „clipeşte”
în culoarea roşie, aceasta înseamnă că nu au fost
montate corespunzător fie capacul (3), fie clemele de
prindere (6). Nu puteţi pune în funcţiune aparatul astfel montat. Verificaţi în continuare dacă montarea s-a
făcut în mod corespunzător, până când beculeţul (c) se
aprinde în culoarea albastră.
2 Apăsaţi butonul power (a) – storcătorul de fructe/legume
se pune în funcţiune, la viteza 1, se aprinde în culoarea
albastră. Această viteză este recomandată pentru stoarcerea fructelor.
3 Dacă este necesară utilizarea aparatului la viteza a 2-a
(viteză de rotaţie mai mare, pentru fructele şi legumele tari,
de ex. Morcovii, ţelina, sfecla, merele ş.a), apăsaţi (scurt, cel
mult 2 sec.) butonul (b) – lampa (c) se va aprinde în culoarea roşie (lumină constantă).
Când e nevoie să se revină la viteza 1, apăsaţi scurt butonul
(b) şi storcătorul de fructe revine la viteza 1, beculeţul de
control se va aprinde în lumină (constantă) albastră.
Storcătorul de fructe/legume începe întotdeauna să
lucreze la viteza 1 Tabelul cu exemple, conţinând informaţii exacte despre alegerea vitezei adecvate pentru
unele fructe şi legume se găseşte la pagina 27.
●● Introduceţi în pâlnia de alimentare o cantitate corespunzătoare de fructe sau de legume (dacă este necesar,
trebuie să le tăiaţi în bucăţi potrivite) şi apăsaţi-o uşor cu
dispozitivul de dozare/presare.
Pentru a presa produsele de prelucrat, nu este voie să
folosiţi degetele sau alte.
4 Dacă se dovedeşte necesar (în cazul în care pulpa de
fructe/legume se strânge în exces pe sită şi produce vibraţii
ale storcătorului) puteţi folosi butonul turbo; pentru aceasta,
apăsaţi mai mult (cca. 3 secunde) butonul (b). Motorul
lucrează atunci la viteza maximă de rotaţie cca. 2 secunde.
După acest interval, funcţia turbo se închide în mod automat,
iar revine la viteza de rotaţie anterioară.
ATENŢIE! Pentru a utiliza din nou funcţia turbo, trebuie
să lăsaţi să treacă cel puţin 10 secunde.
Nu supraîncărcaţi aparatul cu o cantitate prea mare de
produse, nici nu le apăsaţi prea puternic (cu dispozitivul de presare-dozare), deoarece prezenţa unei cantităţi excesive de suc în ciocul vasului poate conduce
la apariţia unui fenomen nedorit, la scurgerea sucului
sub capacul aparatului şi în recipientul pentru pasta
de fructe/ legume rezultată.
28
După încheierea utilizării
(producerea sucului prin stoarcere) (Desen D)
1 Scoateţi storcătorul de fructe/legume din funcţie, apăsaţi
butonul (a), beculeţul (c) se stinge.
2 Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza electrică.
●● După oprirea motorului, treceţi la demontarea storcătorului
de fructe, pentru a spăla componentele (a se vedea pct.
„Pregătirea storcătorului de fructe pentru utilizare”).
●● Goliţi recipientul pentru strângerea pastei de legume/
fructe rezultate (8) de resturile adunate.
Nu lăsaţi să se umple prea mult recipientul pentru
strângerea pastei de legume/fructe. Dacă este prea
plin, atunci când doriţi să transportaţi recipientul, conţinutul său se poate vărsa.
Curăţarea şi păstrarea storcătorului de
legume/fructe
●● După fiecare utilizare, spălaţi atent storcătorul; nu lăsaţi
să se usuce în el suc şi resturi de legume şi fructe.
●● Îndepărtaţi resturile strânse în fante şi colţuri cu o periuţă
pentru curăţat sticle sau cu o periuţă de dinţi.
●● Ştergeţi unitatea-motor a storcătorului cu o cârpă şi puţin
detergent lichid pentru vase. Pe urmă, ştergeţi până se
usucă.
În cazul în care a pătruns apă sau suc în interiorul unităţii-motor, trebuie să opriţi funcţionarea aparatului şi
să-l duceţi spre verificare la un punct de servis.
●● Spălaţi accesoriile precum vasul pentru suc (2), corpul
vasului (3), capacul (5), dispozitivul de dozare/presare
(7) s recipientul pentru pasta de fructe/legume (8) cu apă
caldă şi detergent pentru vase.
●● Le puteţi spăla, de asemenea, în maşina de spălat, la
temp. max. 60°C.
●● Cu excepţia sitei (4). Pentru spălarea acesteia, folosiţi
numai o periuţă cu peri tari. Nu folosiţi pentru spălarea
sitei nici o periuţă de metal!
●● Datorită folosirii îndelungate, e posibil ca elementele din
material plastic să-şi piardă culoarea. Acest fapt nu constituie o defecţiune a aparatului.
●● Pentru a îndepărta petele portocalii-roşcate de morcov şi
portocale, ştergeţi cu o cârpă şi puţin ulei comestibil.
●● După ce aţi spălat toate componentele storcătorului,
lăsaţi-le să se usuce bine.
●● Remontaţi storcătorul în modul descris anterior (a se
vedea pct. „Pregătirea storcătorului de fructe/legume
pentru utilizare”).
●● Strângeţi cablul de alimentare şi aşezaţi-l în compartimentul aflat la baza unităţii-motor a storcătorului de
legume/fructe.
Aveţi o deosebită grijă cu elementele transparente din
materiale plastice. Acestea sunt sensibile la loviri şi se
pot deteriora uşor la şocuri.
Ce facem când ...
Aparatul nu funcţionează:
●● Conectaţi un alt tip de aparat la reţeaua electrică şi verificaţi dacă priza electrică funcţionează.
●● Duceţi aparatul la un punct de servis.
Storcătorul de fructe/legume stoarce slab sucul, vibrează
puternic:
●● Folosiţi funcţia turbo. Dacă problema amintită anterior
persistă, opriţi aparatul, curăţaţi sita de filtrare de resturi.
●● În plus, în cazul în care recipientul pentru resturi s-a
umplut, goliţi-l.
●● În cazul deteriorării mecanice a sitei, aceasta trebuie
neapărat înlocuită.
Cum să produceţi sucuri din fructe şi din
legume
●● Fructele
şi legumele din care se doreşte prepararea
sucului prin stoarcere trebuie să fie proaspete şi spălate
cu grijă. Pregătirea legumelor constă în curăţarea lor de
nisip şi pământ, sub jet de apă. Publicaţii care se referă
la tema preparării sucurilor recomandă ţinerea legumelor
în apă cu sare şi acid citric timp de 5 minute.
●● Legumele astfel pregătite nu se înnegresc în procesul de
mărunţire, iar sucul va păstra culoarea lor naturală.
●● Fructele de felul zmeurei trebuie spălate imediat înainte
de stoarcerea lor, deoarece îşi pierd foarte repede prospeţimea.
●● Alegerea legumelor şi fructelor depinde de perioada
anului, de preferinţele individuale şi de prescripţiile pentru sănătate. Valoarea nutritivă a sucurilor de legume şi
fructe depinde şi de modul lor de pregătire înainte de
utilizare.
●● Sucurile se prepară din fructe şi legume coapte, zemoase, proaspete, pentru că astfel se obţine din ele mai
mult suc, cu un gust şi arome deosebite.
●● Pentru prepararea băuturilor sunt potrivite următoarele legume: roşiile, morcovii, sfecla, ţelina, pătrunjelul,
ceapa, varza, castraveţii, ridichea neagră ş.a.
●● Legume precum ridichea, ceapa verde, pătrunjel frunze,
mărar, loboda se adaugă tăiate fin la băuturi.
●● Sucuri de fructe pot fi preparate din aproape toate felurile
de fructe.
●● După spălare, merele, piersicile, morelele, prunele trebuie să fie opărite într-un vas de bucătărie după spălare.
●● Scoateţi sâmburii fructelor, deoarece aceştia pot deteriora storcătorul de fructe.
●● Stoarcerea sucului din prune, zmeură, pere moi şi mere
şi din alte fructe este dificilă. Pulpa acestor fructe ajunge
să formeze o masă compactă, densă, care înfundă
ochiurile sitei. Puteţi folosi aceste fructe amestecândule cu cantităţi mici de alte fructe şi legume şi curăţând
frecvent sita.
●● Legumele rădăcinoase şi fructele tari trebuie tăiate în
bucăţi care să încapă în pâlnia de alimentare.
29
●● Introduceţi fructele şi legumele în pâlnia de alimentare
abia după ce storcătorul de a fost pus în funcţiune.
●● Dacă s-a blocat produsul de prelucrat în sita de alimentare sau pe placa de mărunţire, folosiţi funcţia turbo.
Dacă problema semnalată persistă, opriţi aparatul, desfaceţi-l şi curăţaţi-l.
●● Valoarea nutritivă a sucurilor proaspete este apropiată
de cea a legumelor şi a fructelor, cu precizarea că a fost
eliminată în procesul de preparare a sucurilor o parte din
celuloză. De aceea, sucurile pot fi consumate de către
persoane care, datorită unor afecţiuni ale aparatului
digestiv, nu pot consuma legume în stare proaspătă.
●● Sucurile sunt recomandate în special în dieta copiilor şi
a bătrânilor.
●● Se recomandă ca, atunci când sunt foarte concentrate,
să se adauge puţină apă la suc. Dacă sucurile nu sunt
diluate, doza zilnică nu trebuie să depăşească a jumătate de pahar.
●● Sucurile de fructe sunt uşor de digerat, se pot bea în
cantităţi mari, până la 3–4 pahare, între mese.
●● Sucurile trebuie consumate imediat după prepararea lor
şi băute cu înghiţituri mici. Sucul băut încet se amestecă
cu saliva, ceea ce ajută la digerarea sa. Băute repede şi
în cantităţi mari, nu se asimilează în mod corespunzător.
●● Nu trebuie să amestecaţi fructele cu legumele, cu excepţia merelor. Nu trebuie să amestecaţi pepenele galben
cu alte fructe.
●● Sucurile proaspete nu pot fi păstrate pentru a fi servite
mai târziu.
●● Sucurile din legume pot fi diluate cu apă încălzită, cu
apă minerală, lapte sau zer, îndulcite sau altfel preparate
după gust.
●● Sucurile pot fi folosite la prepararea coktailurilor slab
alcoolizate.
●● La băuturile din legume se pot adăuga condimente şi
plante aromatizante: piper, pătrunjel, nucşoare, măghiran, chimion ş.a. La sucurile din fructe se pot adăuga:
vanilie, scorţişoară şi flori uscate, aromatizate. Pentru
a obţine aroma dorită, sucurile trebuie dizolvate în mod
corespunzător înainte de servire. Trebuie servite în cantităţi nu prea mari, pentru a se păstra gustul şi aromele
naturale ale produselor. Ţinând seama de conţinutul
lor redus în calorii, băuturile din fructe şi legume sunt
foarte recomandate pentru persoanele care doresc să
slăbească.
●● Sucurile de legume şi fructe se servesc la temperatura
camerei sau cu cuburi de gheaţă.
●● Sucurile de legume pot fi consumate împreună cu stiksuri, krakers şi pâine prăjită, iar la sucurile de fructe pot fi
consumate biscuiţi pentru ceai, prăjituri, alţi biscuiţi.
●● Sucurile obţinute din anumite fructe şi legume au tendinţa de a îngroşa. Faptul acesta derivă din proprietăţile
produselor folosite şi nu depinde de starea aparatului.
30
Sucurile proaspete înseamnă sănătate
Sucul de morcovi
Acesta grăbeşte transformarea materiei, deoarece conţine un ansamblu de microelemente şi
de vitamine indispensabile pentru funcţionarea
organismului.
Vitamina A, extrasă din caroten, îmbunătăţeşte
vederea. Elementele acestui suc diminuează
efectele nocive ale nicotinei, îi redă pielii culoarea sa naturală şi sănătoasă. Jumătate de pahar de suc de morcovi cu
jumătate de pahar de lapte se recomandă copiilor mici. Sucul
din morcovi, împreună cu sucul de mere, este recomandat
ca întăritor pentru persoanele în vârstă.
Sucul de roşii
Din roşiile coapte şi proaspete se obţine un suc
de o calitate deosebită. Sucul de roşii poate fi
amestecat cu orice alte sucuri de legume.
Are un conţinut bogat în vitaminele A şi C.
Două pahare de suc acoperă necesarul zilnic de vitamina C.
Puteţi îmbogăţi gustul sucului, adăugându-I sare şi piper.
Sucul de sfeclă
Sucul de sfeclă de sfeclă roşie, în combinaţie
cu cel de roşii, are un gust delicios. Sucul pur
de sfeclă roşie poate fi consumat numai la
recomandarea medicului.
Sucul de varză
Este utilizat în tratarea afecţiunilor stomacului, dar numai la recomandarea medicului.
Amestecat cu sucul de morcovi, poate fi
băut chiar de către cei care au un stomac
sensibil.
Sucul din spanac
Sucul acesta are un conţinut ridicat
de fier (de aici gustul său specific,
extrem de puternic) şi, de aceea, se
recomandă amestecarea sa cu suc de
morcovi. Amestecând sucul de spanac
cu cel din ţelină, în proporţii variabile, se pot obţine băuturi
cu un gust delicios.
Sucul din ţelină
La prepararea sucului nu trebuie utilizate
frunzele de ţelină, pentru că acestea dau
un gust amar. Poate fi amestecat cu suc din
alte legume. Trebuie să fie servit în cantităţi
mai mici decât sucul de roşii. Gustul poate
fi îmbunătăţit dacă se adaugă suc de mere sau de lămâie.
Sucul de castraveţi
Prin natura sa, este un suc fad, de aceea
trebuie amestecat cu suc de mere, de morcovi sau de ţelină. Sucul de castraveţi este
indicat în îngrijirea pielii. Curăţă rinichii. Este
indicat în curele de slăbire.
Sucul de mere
Sucul din mere coapte are o aromă şi un gust
plăcute, este bogat în vitaminele A şi B şi în
preţioase săruri minerale. Conţinutul bogat în
pectine al sucului îi conferă acestuia proprietatea de a ajuta digestia. Sucul proaspăt de mere
este utilizat în tratamentul gutei şi al. reumatismului. Este, în
general vorbind, un excelent nutritiv.
Sucul din coacăze
Sucul din coacăze are o aromă specifică, are
o aciditate crescută şi un gust acrişor. Datorită
compoziţiei sale chimice şi a conţinutului său în
vitamine, este unul dintre cele mai bune sucuri.
Trebuie să-l amestecaţi cu sucuri cu o aciditate
scăzută sau cu apă, cu zahăr sau miere de
albine.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu
este nici dificil, nici scump. În acest scop:
cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Sucul de mure
Din sucul de mure, cu o cantitate mică de
zahăr şi apă se obţine o băutură foarte răcoritoare. Ţinând seama de conţinutul său în vitamine şi microelemente, acţionează ca un întăritor şi se recomandă persoanelor în vârstă.
Sucul din soc
Este bogat în elemente nutritive, are proprietatea de a mări transpiraţia şi poate fi folosit
împotriva gripei. Poate fi amestecat cu alte
sucuri de fructe.
Reţete speciale pentru sănătate
Băutură învigorătoare
6 morcovi
2 mere
½ sfeclă
Sucul pentru curăţarea
organismului
4 morcovi
½ castravete
1 sfeclă
Băutura „respiraţie
puternică”
1 pumn de spanac
1 pumn de pătrunjel
2 ţeline
4 morcovi
Sucul „regulator etern”
2 mere
1 pară tare
¼ lămâie sau un pumn de
spanac
6 morcovi
Băutura „soarelui”
2 mere
6 căpşuni
Băutura „dragostei”
3 roşii mari
½ castravete
1 ţelină
¼ lămâie
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
31
RU
Уважаемые Пользователи!
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Характеристика соковыжималки
Соковыжималка это электрический прибор, предназначенный для быстрого получения сока из фруктов и овощей с автоматическим отделением отходов. В соковыжималке фрукты и овощи измельчаются и растираются,
а затем из них выжимается сок. Простое и несложное
обслуживание повышает эксплуатационные свойства
соковыжималки. Электронный стабилизатор скорости
обеспечивает постоянную скорость оборотов, независимо от нагрузки, благодаря чему гарантируется получение однородной консистенции сока. Соковыжималка
имеет 2 скорости отжима (для твердых и мягких фруктов), которые подобраны таким образом, чтобы можно
было получить сок высокого качества. Свежевыжатые
соки содержат максимальное количество витаминов,
пектина, энзимов и минералов и поэтому они менее прозрачные. Изготовитель соковыжималки считает более
важным сохранение как можно большего количества
полезных питательных и диетических свойств, чем его
прозрачность. Соковыжималка имеет также функцию
автоматической очистки ситечка. При нажатии кнопки
turbo двигатель работает около 3 секунд на высоких
оборотах. Высокие обороты помогают очищать ситечко
в случае, если начинаются вибрации, связанные с чрезмерным накоплением мякоти. Функцию turbo можно
включать с 10 секундными перерывами. Соковыжималка
не должна работать без перерыва дольше 15 минут.
Количество отжимаемого сока, напр. из 1 кг фруктов
зависит от их размеров, чистоты ситечка и состояния
дисковой терки. Детали, соприкасающиеся с фруктами
и овощами, выполнены из материалов, допускающих
контакт с пищевыми продуктами.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
●● Не
вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Перед включением прибора отмотайте питающий
провод на соответствующую длину.
●● Поставьте корпус с приводом вблизи сетевой
розетки на твердой, чистой и сухой поверхности так,
чтобы вентиляционные отверстия в корпусе не были
закрыты.
●● Подключайте прибор только к сети переменного тока
230 V.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения.
32
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной
серьёзной опасности для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в
специализированный сервисный пункт.
●● Прибор предназначен исключительно для домашнего
пользования. В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия
гарантия изменяются.
●● Перед первым включением прибора тщательно промойте все элементы оснащения.
●● Избегайте прикосновения к движущимся частям,
а также всегда выключайте прибор перед сменой
оснащения.
●● Перед очисткой прибора, сборкой или разборкой
всегда отключайте прибор от электросети.
●● Немедленно прервите работу и отключите прибор от
сети, если в привод прибора попадет вода или любая
другая жидкость. В этом случае рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не подвергайте прибор воздействию температуры
выше 60°С.
●● Запрещается включать прибор «всухую» – без продуктов.
●● Если во время работы прибора рядом находятся
дети, необходимо проявлять особую осторожность.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации
прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
●● Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
●● Не ставьте прибор на мокрую поверхность.
●● После использования всегда отключайте прибор от
питающей сети.
●● Не погружайте привод прибора в воду и не мойте под
струей воды.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не используйте соковыжималку с поврежденной центрифугой (вращающимся ситечком).
●● Перед включением соковыжималки убедитесь, что
крышка соковыжималки установлена на место,
а защелки запорного устройства плотно закреплены.
●● Пока соковыжималка работает и вращается центри-
фуга не окрывайте запорное устройство, т.к. в этом
случае сработает защита и прибор выключится.
●● Для проталкивания продуктов всегда используйте
прилагающийся к соковыжималке толкатель.
●● Немедленно выключите соковыжималку, как только
заметите сильную вибрацию или уменьшение оборотов. Очистите ситечко и его корпус.
●● Некоторые твердые овощи/фрукты могут заблокироваться в загрузочном лотке или на дисковой терке.
Если это произошло, немедленно выключите соковыжималку и удалите препятствие.
●● Для мытья металлических деталей, особенно ситечка
с острой дисковой теркой, используйте щеточку
с жестким ворсом.
●● Не пользуйтесь соковыжималкой без контейнера для
мякоти.
●● Не перегружайте прибор чрезмерным количеством
продукта и не проталкивайте его слишком быстро
(толкателем), т.к. при резком чрезмерном повышении уровня сока в носике чаши сок может вылиться
из-под крышки или в контейнер для макоти.
ИНФОРМАЦИЯ О ФРУКТАХ И ОВОЩАХ
Фрукты/овощи
Скорость измельчения
Aнанасы
Фрукты/овощи
Скорость измельчения
Mорковь
II
Черника
I
Дыни
I
Персики
I
Абрикосы
I
Красная свекла
I
Нектарины
I
Груши
I
Oгурцы
I
Яблоки
I
Киви
I
Kaпуста
II
Помидоры
I
Фенкул
I
Сельдерей
II
Maлина
I
Виноград
Техническая характеристика
Технические данные прибора указаны на заводском
щитке.
Допустимое время непрерывной работы
15 мин.
Интервал между очередными включениями
30 мин.
Интервал между очередными включениями
функции turbo
10 сек.
Уровень шума (LWA)
75 dB/A
Диапазон скорости:
I скорость, II скорость
Соковыжималка тип 477 имеет II класс изоляции
.
Не требует подсоединения к розетке с заземлением.
Приборы фирмы ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
Устройство прибора
(Рис. A)
1 Привод
a Кнопка вкл./выкл. «power»
b Кнопка скорость 1 – скорость 2/«turbo»
c Индикатор
d Кнопка «pulse» (в соковыжималке не применяется)
e Вал привода
f Присос
g Питающий провод
2 Чаша
h Носик
i Козырек чаши
3 Kорпус чаши
4 Ситечко
5 Крышка
6 Запорное устройство
7 Толкатель
8 Контейнер для мякоти
33
Подготовка соковыжималки к работе
(разборка)
(Рис. B)
Первое включение соковыжималки
и ее обслуживание
(Рис. E)
Перед первым включением соковыжималки разберите
ее и вымойте съемные детали, которые будут соприкасаться с перерабатываемыми продуктами.
1 Поставьте соковыжималку вблизи розетки в чистом
и сухом месте на твердом основании.
2 Потяните вниз защелки запорного устройства (6),
чтобы они соскочили из желобков на крышке соковыжималки (5).
3 Выньте толкатель (7), снимите крышку (5).
4 Затем снимите чашу (2) вместе с корпусом (3)
и ситечком (4). Для этого нужно повернуть корпус чаши
(3) вправо (по часовой стрелке) до упора и поднять вверх
корпус вместе с чашей и ситечком.
5 В конце извлеките чашу (2) из корпуса (3).
●● Разобрав прибор, все съемные детали (за исключением привода) необходимо вымыть в горячей воде
с моющим средством или в посудомоечной машине
при темп. макс. 60°C (за исключением ситечка и привода). Прежде чем приступить к сборке прибора,
дайте обсохнуть чистым деталям.
1 Вложите вилку электропровода в розетку и убедитесь, что индикатор (c) не пульсирует красным цветом.
Подготовка соковыжималки к работе
(сборка)
(Рис. C)
1 Установите на привод корпус чаши (3) так, чтобы
защелка (6) находилась несколько слева от кнопок
управления на приводе, и поверните влево до упора
(против часовой стрелки) так, чтобы защелка оказалась
над кнопками.
2 Установите чашу (2) в корпус (3) так, чтобы носик (h)
точно совпал с углублением на корпусе (3).
3 Вложите внутрь ситечко (4) и убедитесь, что оно
установлено прочно и легко вращается.
4 Закройте крышку (5) и защелкните запорное устройство (6).
5 Вставьте толкатель (7) в загрузочный бункер.
6 Под крышку (5) вставьте контейнер для мякоти (8)
следующим образом: немного наклонив контейнер
вставьте его под козырек чаши (3) и крышку (5), затем
придвиньте его к приводу (1).
7 Поставьте под носик (h) кувшин для сока.
●● Тщательно вымойте фрукты или овощи, из которых
будете выжимать сок, и положите их вблизи прибора.
Прибор имеет дополнительную защиту. Если
прибор подсоединен к розетке питающей сети
и включена кнопка power (a), а индикатор пульсирует красным цветом, то это свидетельствует
о том, что или неправильно установлен корпус
(3), или запорные защелки (6) на крышке. В таком
состоянии прибор не включится. Проверьте еще
раз правильность сборки, пока индикатор (c) не
начнет светиться синим цветом.
2 Нажмите на кнопку power (a) – соковыжималка будет
работать на 1 скорости, индикатор светится синим цветом. Эта скорость рекомендуется для мягких фруктов.
3 2 скорость рекомендуется для выжимания сока из
твердых овощей и фруктов, таких как: груши, яблоки,
морковь и т.п. В этом случае нажмите на кнопку (b)
(коротко, макс. 2 сек.) – индикатор (c) будет светиться
непрерывным красным цветом.
Если возникнет необходимость перейти снова на 1 скорость, коротко нажмите на кнопку (b) и соковыжималка
возвратится на 1 скорость, индикатор будет светиться
непрерывным синим цветом.
Соковыжималка всегда начинает работу на 1 скорости. Примерная таблица с информацией на
тему выбора скорости для конкретных фруктов
и овощей приведена на 33 странице.
●● Фрукты и овощи закладывайте в загрузочный бункер
аккуратно, с помощью толкателя (в случае надобности порежьте на куски такого размера, чтобы они
свободно проходили через загрузочный бункер).
Никогда не загружайте продукты руками или
с помощью каких-либо предметов. Используйте
специальный толкатель
4 В случае надобности (если на ситечке скопилось
чрезмерное количество мякоти и соковыжималка начинает вибрировать), можете воспользоваться кнопкой
turbo (b). Для этого нажмите на кнопку (b) и придержите
ок. 3 секунд. Двигатель будет работать на максимальных
оборотах ок. 2 сек. Затем функция turbo выключается
автоматически, а двигатель снова переходит к работе на
прежних оборотах.
ВНИМАНИЕ! Функцию turbo можно включить снова
только через 10 секунд.
Не перегружайте прибор чрезмерным количеством
продукта и не проталкивайте его слишком быстро
(толкателем), т.к. при резком чрезмерном повышении уровня сока в носике чаши сок может вылиться
из-под крышки или в контейнер для макоти.
34
Окончание работы
(выжимания сока)
(Рис. D)
1 Выключите соковыжималку, нажимая на кнопку (a),
индикатор (c) погаснет.
2 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
●● Когда двигатель остановится, разберите соковыжималку и промойте все съемные детали (см. пкт.
«Подготовка соковыжималки к работе»).
●● Oпорожните контейнер для мякоти (8).
Следите за тем, чтобы контейнер для мякоти (8) не
переполнялся, так как это может привести к неправильной работе или повреждению устройства.
Правила консервации соковыжималки ●● Если мякоть засохнет в фильтре, она может забить
мельчайшие фильтрующие отверстия, и таким образом снизить производительность соковыжималки.
Сразу после использования промойте съемные
детали, чтобы удалить с них мякоть.
●● Загрязнения из щелей и углов устраните с помощью
ерша для мытья бутылок или зубной щетки.
●● Привод соковыжималки протирайте влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья
посуды), затем просушите или вытрите насухо.
В случае, если в привод соковыжималки попала вода
или любая другая жидкость, немедленно прервите
работу и отключите прибор от сети. В этом случае рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Чашу (2), корпус чаши (3), крышку (5), толкатель (7)
и контейнер для мякоти (8) можно мыть в теплой
воде с добавлением средства для мытья посуды.
●● Также можно мыть в посудомоечной машине при
темп. макс. 60°C.
●● Исключением является ситечко (4). Мойте его прилагаемой нейлоновой щеточкой. Категорически запрещается использовать для мытья металлические
щетки!
●● При переработке продуктов с большим содержанием
пигмента (например, моркови) пластмассовые части
могут окраситься. Это не является дефектом.
●● Перед тем как мыть окрасившиеся части, протрите
их салфеткой, смоченной растительным маслом.
●● После мытья дайте деталям обсохнуть.
●● Соберите соковыжималку способом, описанным
ранее (см. пкт. «Подготовка соковыжималки
к работе»).
●● Смотайте электропровод и уложите его в специальное отделение в основании привода соковыжималки.
Особое внимание обращайте на прозрачные
(транспарентные) пластиковые детали, которые можно легко повредить.
Что сделать, если ...
Прибор не работает:
●● Проверьте исправность источника питания путем
подключения к этому источнику другого прибора.
●● Обратитесь в специализированный сервисный пункт.
Соковыжималка выжимает сок слабо, начинает
вибрировать:
●● Воспользуйтесь функцией «turbo». Если в дальнейшем проблема повторится, выключите прибор и очистите от скопившейся в ситечке мякоти. Опорожните
также контейнер для мякоти
●● В случае механического повреждения ситечка обязательно замените его новым.
Советы по выжиманию сока из овощей
и фруктов
●● Фрукты и овощи предназначенные для переработки,
должны быть свежими. Их необходимо тщательно
отмыть от песка и земли под проточной водой и очистить от кожицы. Публикации на тему приготовления
соков рекомендуют мочить овощи в теч. 5 минут
в соленой воде с добавлением лимонной кислоты.
●● Таким образом подготовленные овощи не темнеют
в процессе измельчения и выжатый из них сок сохраняет натуральный цвет.
●● Ягоды мойте непосредственно перед приготовлением сока, т.к. они быстро теряют свою свежесть.
●● Выбор овощей и фруктов зависит от времени года,
от вкусовых навыков, рекомендаций относительно
питания. Питательные свойства овощных и фруктовых соков зависят от способа их приготовления.
●● Выжимайте соки только из сочных сортов овощей
и фруктов, которые должны быть свежими и спелыми. Получите из них больше вкусного и ароматного сока.
●● Для приготовления напитков годятся следующие
овощи: помидоры, морковь, сельдерей, красная
свекла, петрушка, лук, капуста, огурцы, редька,
ревень и т.п. В диетических целях можно приготовить
сок из шпината, салата, лука-порея и других овощей.
●● Tакие овощи, как: редиска, зеленый лук, зелень
петрушки, укроп, сердечник перед приготовлением
сока необходимо мелко порезать.
●● Фруктовые соки можно приготовить почти из всех
сортов фруктов.
●● Яблоки, персики, абрикосы и сливы необходимо
вымыть и ошпарить кипятком на дуршлаге.
●● Выжимать сок из фруктов с твердыми семенами или
косточками можно, только предварительно удалив
косточки.
●● Выжимать сок из слив, черники, малины, мягких груш
и яблок, а также других мягких фруктов трудно. В процессе их переработки в ситечке скапливается излишняя мякоть, которая затыкает отверстия ситечка.
Эти фрукты можно использовать для приготовления
35
сока только смешивая их в небольшом количестве
с другими фруктами или овощами. Чаще очищайте
ситечко.
●● Корнеплоды и твердые фрукты необходимо порезать
на куски такого размера, чтобы они свободно проходили через загрузочный бункер.
●● Овощи и фрукты закладывайте в загрузочный бункер
только после включения соковыжималки.
●● Некоторые твердые овощи/фрукты могут заблокироваться в загрузочном лотке или на дисковой терке.
В этом случае включите функцию turbo. Если в дальнейшем проблема повторится, выключите прибор,
разберите и очистите.
●● Свежевыжатые соки обладают почти такими же
питательными свойствами, как и свежие фрукты или
овощи, однако при отжиме из фруктов удаляется значительная часть клетчатки. Поэтому соки могут пить
даже те, кому противопоказано употребление сырых
овощей и фруктов.
●● Напитки из свежих соков особенно рекомендуются
детям и пожилым людям.
●● Свежевыжатые овощные соки рекомендуется разбавлять небольшим количеством воды. Если сок не
разбавлен, то дневная норма не должна превышать
пол стакана.
●● Фруктовые соки перевариваются и усваиваются
легче, их можно пить в больших количествах: от 3 до
4 стаканов в день между едой.
●● Сок необходимо выпить непосредственно после приготовления. Пить сок нужно небольшими глотками,
смешивая со слюной – таким образом усвоится
больше полезных элементов. Сок, который выпиваем слишком быстро и в большом количестве,
усваивается хуже.
●● Не рекомендуется смешивать овощи с фруктами,
кроме яблок. Также не рекомендуется сочетать дыню
с фруктами.
●● Свежеприготовленные соки не рекомендуется хранить.
●● Овощные соки можно разбавлять теплой кипяченой
водой, минеральной водой, молоком или сывороткой,
добавлять в них сахар или приправлять по вкусу.
●● Из соков можно приготовить безалкогольные коктейли.
●● Для приготовления овощных напитков можно использовать ароматные специи: перец, укроп, мускатный
орех, тмин, майран, а для фруктовых напитков:
ваниль, корицу и гвоздики. Чтобы напиток был ароматнее, специи перед употреблением необходимо
тщательно измельчить. Используйте их в небольшом количестве, чтобы сохранить натуральный вкус
и запах продуктов, из которых приготовлен напиток.
Поскольку фруктовые и овощные напитки содержат
мало калорий, особенно рекомендуется их пить во
время похудения.
●● Фруктовые и овощные напитки можно подавать
и охлажденными с кусочками льда, и комнатной температуры.
36
●● К овощным сокам можно подать соленую соломку,
крекеры и гренки, а к фруктовым сокам печенье,
пирожные и бисквит.
●● Некоторые соки имеют тенденцию к самозагустеванию. Это связано с их свойствами и не зависит от
прибора.
Свежий сок из полезных овощей и фруктов
Морковный сок
Морковный сок содержит особенно высокий
процент каротина, который в организме превращается в витамин А.
Укрепляет зрение. Способствует уменьшению вредного воздействия никотина. Придает
коже свежий, здоровый вид. Маленьким детям рекомендуется смесь пол стакана молока с пол стаканом морковного сока. Сок из моркови и яблок рекомендуется пожилым людям как общеукрепляющее средство.
Томатный сок
Из свежих, спелых помидоров получается превосходный сок. Томатный сок
можно смешивать со всеми овощными
соками.
Два стакана сока обеспечивают дневную потребность
в витамине C. Для улучшения вкуса томатного сока
можно добавить в него соль и перец. Содержит большое
количество витаминов A и C. Ускоряет обмен веществ,
т.к. содержит различные микроэлементы и витамины,
необходимые для правильного функционирования организма.
Сок из красной свеклы
Сок из красной свеклы, смешанный с апельсиновым соком – это превосходный, вкусный напиток. В чистом виде сок можно употреблять только по рекомендации врача.
Капустный сок
Сок из капусты благоприятно действует
на язвенный процесс слизистой оболочки желудка, но пить его можно исключительно после консультации с врачом.
Смесь морковного и капустного соков могут пить даже
те, у кого чувствительный желудок.
Сок из шпината
Сок из шпината это сильное кроветворное средство. Имеет острый вкус
и поэтому рекомендуется смешивать
его с морковным соком. Напиток из
сока из шпината, сельдерея и морковного сока (в равных пропорциях) – это очень вкусный
напиток.
Сок из сельдерея
Для приготовления сока из сельдерея не
рекомендуется использовать листья из-за
их горьковатого вкуса, а сок из корней
сельдерея очень вкусный. Сок из корней
сельдерея можно смешивать с другими
овощными соками. Его можно пить в количествах меньших, чем морковный сок. Чтобы улучшить вкус, можно
добавить немного яблочного или лимонного сока.
Огуречный сок
Огуречный сок в чистом виде имеет
пресный вкус, поэтому его смешивают
с яблочным, морковным соком или соком
из сельдерея. Используется в препаратах
по уходу за кожей. Является одним из лучших естественных мочегонных средств. Рекомендуется
при похудении.
Яблочный сок
Сок из свежих, спелых яблок имеет приятный аромат и вкус, богат витаминами А
и В. Содержит большое количество органических солей, минеральных веществ
и пектина, который оказывает благотворное влияние на кишечник. Свежевыжатый яблочный сок
рекомендуется при ревматизме и подагре. Является превосходным общеукрепляющим средством.
Ежевичный сок
Ежевичный сок, смешанный с минеральной водой и подсластенный сахаром –
это очень освежающий напиток. В связи
с большим содержанием витаминов
и микроэлементов действует общеукрепляюще. Особенно рекомендуется в пожилом возрасте.
Сок из бузины
Сок из черной бузины содержит большое
количество питательных веществ. Используется как потогонное средство при простудах. Сок можно смешивать с другими
фруктовыми соками.
Специальные рецепты
Укрепляющий напиток
6 морковок
2 яблока
½ красной свеклы
Сок для детоксикации
организма
4 морковки
½ огурца
1 красная свекла
Напиток „Сильное
Дыхание”
1 горсть шпината
1 горсть петрушки
2 сельдерея
4 морковки
Сок „Вечный регулятор”
2 яблока
1 твердая груша
¼ лимона или горсть
шпината
6 морковок
Напиток „Солнечный”
2 яблока
6 клубник
Напиток „Любовный”
3 крупных помидора
½ огурца
1 сельдерей
¼ лимона
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный
для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Сок из черной смородины
Сок из черной смородины является одним из
лучших источников витаминов. Имеет специфический запах и обладает терпким вкусом.
Поскольку сок из черной смородины имеет
высокую кислотность, то перед употреблением
его необходимо смешивать с соками с низкой
кислотностью или добавлять мед или сахар.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования устройства
не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
устройства в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
37
BG
Уважаеми Клиенти!
Прочетете внимателно тази инструкция за употреба.
Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност, така че по време на използване на уреда да
избегнете нещастните случаи и/ или повредата на уреда.
Моля запазете инструкцията, за да можете да я ползвате
и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Характеристика на сокоизстисквачката
Сокоизстисквачката е електрически уред, който служи
за бързо изстискване на сокове от плодове и зеленчуци с автоматично отделяне на отпадъците. В сокоизстисквачката суровините се смачкват, а след това се
изстисква сокът от раздробената маса. Простата и лесна
употреба увеличава потребителската стойност на уреда.
Електронният стабилизатор на скоростта осигурява
постоянна скорост на оборотите независимо от натоварването, благодарение на което се осигурява получаване
на хомогенна консистенция на сока. Сокоизстисквачката
има 2 скорости на изстискване (за твърди и меки плодове), които са настроени така, че да се постигнат оптимални параметри на качеството на приготвяните сокове.
Запазването на максималното съдържание на частиците
на плодовата пулпа, целулозата, които съдържат витамини, пектин, ензими и минерали в сока е причина за
това той да не бъде така бистър. Това е нарочен ефект,
тъй като производителят на сокоизстисквачката е преценил, че по-важно е запазването на колкото е възможно
по-голямата хранителна, здравословна и диетична
стойност на получения сок отколкото неговата прозрачност. Сокоизстисквачката има допълнително функция
за автоматично почистване на цедката. При натискане
на бутона turbo двигателят работи около 3 секунди на
високи обороти. Високите обороти помагат да се почисти
цедката, когато се появят вибрации, възникнали в резултат от прекаленото натрупване на пулпа. Функцията
turbo може да се прилага само в интервал от 10 секунди.
Сокоизстисквачката може да работи непрекъснато 15
минути. Количеството на сока, получен от 1 кг суровини
зависи от това, колко пресни са плодовете, както и от
чистотата на цедката и състоянието на раздробяващия
диск. Частите, които влизат в контакт с преработваните
продукти, са изработени от материали, разрешени за
контакт с хранителни продукти.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Преди пускане на уреда отвийте от двигателя захранващия кабел на съответната дължина.
●● Поставете двигателя близо да електрически контакт
върху твърда, стабилна повърхност така, че да не
покривате вентилационните отвори в корпуса.
●● Включвайте уреда само към електрически контакт
с променлив ток 230 V.
38
●● Не
включвайте уреда, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя. В
случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз на.
●● Уредът е предназначен за ползване в домашни условия. В случай, че се използва в заведение за обществено хранене, условията на гаранцията се променят.
●● Преди първото използване на уреда внимателно
измийте принадлежностите.
●● Преди замяна на оборудването или доближаване
до частите, движещи се по време на употреба,
следва да изключите уреда и да го отключите от
захранването.
●● Преди почистване, сглобяване или разглобяване
на уреда винаги изваждайте захранващия кабел от
електрическия контакт.
●● Веднага прекъснете работа и изключете уреда от
тока, когато в задвижващия механизъм на уреда
е проникнала някаква течност. Занесете уреда за
преглед в сервиза.
●● Не излагайте уреда на влиянието на температура
над 60°C.
●● Не включвайте уреда без продукти.
●● Бъдете особено внимателни по време на работа със
сокоизстисквачката в присъствието на деца.
●● Този уред не е предназначен за използване от лица
(в това число деца) с ограничени физически, сетивни
или психически възможности, както и от лица без
опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно с инструкцията за
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Не оставяйте уреда без наблюдение включен към
захранването.
●● Не поставяйте уреда върху мокра повърхност.
●● Преди приключване на работа винаги изваждайте
захранващия кабел от електрическия контакт.
●● Не потапяйте задвижващия механизъм на сокоизстисквачката във вода и не го мийте под течаща вода.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено силни
миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др. Те
могат да отстранят нанесените графични информационни символи.
●● Не използвайте сокоизстисквачката, когато въртящата се цедка е повредена.
●● Преди да включите сокоизстисквачката, проверете
дали капакът й е добре прикрепен с прикрепващите
елементи.
●● Не сваляйте прикрепващите елементи, когато соко- ●● За
изстисквачката работи и цедката се върти, тъй като
ще се задейства защитата и уредът ще се изключи.
●● За натъпкване на продуктите използвайте само буталото.
●● Веднага изключете уреда, когато забележите силни
вибрации или намаляване на оборотите. Почистете
цедката и корпуса й.
●● Прекъснете работа и изключете уреда от тока, когато
продуктите блокират в подаващата фуния или на
диска за раздробяване. Отстранете причината за
блокирането.
миене на цедката с острия раздробяващ диск
използвайте четка с твърд косъм.
●● Не използвайте сокоизстисквачката без контейнера
за отпадъци.
●● Не претоварвайте уреда с прекалено голямо количество продукти и не натъпквайте продуктите прекалено силно (с буталото), тъй като прекалено високото ниво на сока в устието на купата за сок може да
доведе до изтичане на сок под капака или в контейнера за отпадъци.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
Плодове/Зеленчуци
Центрофугираща скорост
Плодове/Зеленчуци
Центрофугираща скорост
Ананаси
II
Моркови
II
Боровинки
I
Дини
I
Праскови
I
Пъпеши
I
Червено цвекло
I
Нектарини
I
Круши
I
Краставици
I
Ябълки
I
Киви
I
Зеле
II
Домати
I
Копър
I
Кервиз
II
Малини
I
Грозде
I
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Допустимо време на непрекъсната работа на двигателя
15 минути
Почивка преди повторно използване
30 минути
Почивка преди повторно използване на turbo 10 секунди
Ниво на шум (LWA)
75 dB/A
Скоростен обхват
I скорост, II скорост
Сокоизстисквачката тип 477 е конструирана съгласно ІІ
клас изолация
.
Тя не трябва да се включва в ел. контакт с предпазен
щифт.
Уредите на фирма ZELMER отговарят на изискванията
на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на уреда
(Рис. A)
1 Задвижващ механизъм
a бутон включване/изключване power
b Бутон скорост 1 – скорост 2/turbo
c Контролна лампа
d Бутон pulse (няма приложение при сокоизстисквачката)
e Хващач
f Вакуумно закрепване
g Захранващ кабел
2 Купа за сок
h Устие
i Ръб на купата
3 Корпус на купата
4 Цедка
5 Капак
6 Прикрепващи елементи
7 Бутало
8 Контейнер за отпадъци
39
Приготвяне на сокоизстисквачката
за работа (разглобяване)
(Рис. B)
Преди първото използване разглобете сокоизстисквачката, измийте частите, които влизат в контакт с преработвания продукт.
1 Поставете сокоизстисквачката близо до електрическия контакт, върху твърда, чиста и суха повърхност.
2 Дръпнете прикрепващите елементи (6) от долу така,
че да изскочат от вдлъбнатините в капака (5).
3 Извадете буталото (7), капака (5).
4 След това свалете купата (2) заедно с корпуса (3)
и цедката (4). За тази цел завъртете корпуса на купата
(3) надясно (по посока на часовниковата стрелка) докрай
и повдигнете нагоре корпуса с купата и цедката.
5 Накрая свалете купата (2) от корпуса (3).
●● Разглобените части (с изключение на задвижващия механизъм) измийте с топла вода с препарат за миене на съдове. Можете също да ги миете
в съдомиялна машина при макс. температура 60°C
(с изключение на ситото и задвижването). След внимателно изсушаване преминете към сглобяване на
чистите елементи.
Приготвяне на сокоизстисквачката
за работа (сглобяване)
(Рис. C)
1 Поставете върху задвижващия механизъм корпуса
на купата (3), така че прикрепващият елемент (6) да се
намира малко по-вляво от бутоните на задвижващия
механизъм, и го завъртете наляво докрай (по посока
обратна на часовниковата стрелка), така че прикрепващият елемент да се намира над бутоните.
2 Поставете върху корпуса (3) купата (2) така, че устието (h) да се намира в изреза на корпуса (3).
3 Поставете вътре цедката (4), леко я натиснете, проверете дали е добре поставена и дали се върти лесно.
4 Поставете капака (5) и прикрепващите елементи (6).
5 Сложете във входящия отвор буталото (7).
6 Пъхнете под капака (5) контейнера за отпадъци (8)
по следния начин: наклонете контейнера и го поставете
под ръба на купата (3) и капака (5), след това го приближете към задвижващия механизъм (1).
7 Сложете под устието (h) съд за сока.
●● Близо до уреда пригответе измитите плодове
и зеленчуци, предназначени за изстискване на сок.
Пускане на сокоизстисквачката
и работа с нея
(Рис. E)
1 Пъхнете щепсела на кабела в електрическия контакт
и се уверете, че пулсиращата лампа (c) не свети червено.
Уредът има допълнителна защита. Ако уредът
е включен в електрическия контакт и е натиснат
бутонът power (a) и когато лампата „пулсира”
с червена светлина, това означава, че е неправилно сглобен или корпусът (3), или прикрепващите елементи (6) на капака. При това положение
уредът не може да се включи. Проверете отново
дали уредът е правилно сглобен, докато лампата
(c) не светне със синя светлина.
2 Натиснете бутона power (a) – сокоизстисквачката ще
работи на 1 скорост, контролната лампа ще свети със синя
светлина. Това е скорост, препоръчителна за плодове.
3 Ако искате да включите на 2 скорост (на по-високи
обороти за твърди плодове и зеленчуци, напр. морков,
целина, червено цвекло, ябълки и др.), натиснете (за
малко, максимум 2 сек.) бутона (b) - лампата (c) ще светне с червена непрекъсната светлина.
Когато искате да се върнете на 1 скорост, натиснете за
малко бутона (b) и сокоизстисквачката ще се върне на
1 скорост, контролната лампа ще свети със синя непрекъсната светлина.
Сокоизстисквачката винаги започва работа на
1 скорост. Примерна таблица с подробна информация относно избора на подходяща скорост за
конкретни видове плодове и зеленчуци се намира
нa 39 стр.
●● Във входящия отвор слагайте плодове или зеленчуци с подходяща големина (в случай на нужда ги
нарежете на парчета със съответната големина)
и леко ги натискайте с буталото.
За натъпкване на продуктите не използвайте
пръстите си или други предмети.
4 В случай на нужда (при прекомерно натрупване на
пулпа в цедката, което води до вибрации на сокоизстисквачката) можете да използвате бутона turbo (b), за тази
цел натиснете за по-дълго (около 3 сек.) бутона turbo
(b). Тогава двигателят работи на максимални обороти за
около 2 секунди. След това време функцията turbo се
изключва автоматично, а двигателят се връща към предишните обороти.
ВНИМАНИЕ! Функцията turbo може да се използва
повторно след минимум 10 секунди.
Не претоварвайте уреда с прекалено голямо
количество продукти и не натъпквайте продуктите прекалено силно (с буталото), тъй като
прекалено високото ниво на сока в устието на
купата за сок може да доведе до изтичане на сок
под капака или в контейнера за отпадъци.
40
След приключване на работа
(изстискване на сока)
(Рис. D)
1 Изключете сокоизстисквачката, натиснете бутона (а),
лампата (c) ще изгасне.
2 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
●● След спиране на двигателя разглобете сокоизстисквачката, за да измиете частите й (виж т. „Приготвяне на сокоизстисквачката за работа”).
●● Изпразнете контейнера за отпадъци (8) от събралите
се изстискани остатъци.
Не допускайте контейнерът за отпадъци да се
препълни (8). По време на изваждането му остатъците от изстисканите продукти могат да се
изсипят в момента на накланяне на контейнера.
Правила за поддържане на
сокоизстисквачката
●● След
всяко използване на сокоизстисквачката
я измивайте добре и не допускайте сокът и остатъците от плодове да засъхнат.
●● Замърсяваниета в улеите и ъглите отстранете
с четка за миене на бутилки или четка за зъби.
●● Почиствайте задвижващия механизъм с кърпа
навлажнена с препарат за миене на съдове. След
това го подсушете.
В случай че във вътрешността на задвижващия
механизъм проникне вода или сок, прекъснете
работа и занесете уреда за проверка в сервиз.
●● Принадлежности като: купата за сок (2), корпуса на
купата (3), капака (5), буталото (7) и контейнера за
отпадъци (8) мийте с топла вода с препарат за миене
на съдове.
●● Можете също да ги миете в съдомиялна машина при
макс. температура 60°C.
●● Изключение прави цедката (4). За миенето й използвайте само четка с твърд косъм. За миене на цедката не използвайте никакви метални четки!
●● При продължително използване може да се стигне
до промяна на цвета на пластмасовите елементи.
Това не се смята за дефект.
●● Оцветяването от моркови можете лесно да отстраните с кърпа, навлажнена с олио.
●● След измиване внимателно изсушете всички части.
●● Сглобете сокоизстисквачката по начина, описан погоре (виж т. „Приготвяне на сокоизстисквачката за
работа”).
●● Навийте кабела на мястото му в основата на задвижващия механизъм на сокоизстисквачката.
Обърнете особено внимание на прозрачните
пластмасови части. Те са чувствителни на удари
и падане. Лесно могат да се повредят при такъв
случай.
Решаване на проблеми
Уредът не работи:
●● Включете друг уред в контакта и проверете дали
работи.
●● Занесете уреда в сервиза.
Сокоизстисквачката слабо отделя сок, попада във
вибрации:
●● Използвайте функцията turbo. Ако горепосоченият
проблем продължава да се появява, изключете
уреда, почистете цедката от събралите се на филтъра остатъци. Освен това, в случай че контейнерът
за отпадъци се е запълнил, изпразнете го.
●● В случай на механична повреда на цедката тя трябва
непременно да се смени с нова.
Приготвяне на сок от зеленчуци и плодове
●● Зеленчуците и плодовете, предназначени за изстиск-
ване на сокове, трябва да бъдат пресни и добре
измити. Подготовката на зеленчуците се състои
в почистването им от пясъка и пръстта под течаща
вода и обелването им. Публикациите на тема приготвяне на сокове препоръчват накисване на зеленчуците в продължение на 5 минути във вода със сол
и лимонена киселина.
●● Зеленчуците, приготвени по този начин, не потъмняват в процеса на раздробяване и сокът от тях има
естествен цвят.
●● Семчестите плодове мийте непосредствено преди
използване, тъй като бързо губят своята свежест.
●● Изборът на плодове и зеленчуци зависи от сезона,
от вкусовите предпочитания и здравословните
препоръки. Хранителната стойност на соковете от
зеленчуци и плодове зависи от начина на приготвянето им.
●● Соковете се приготвят от сочни зеленчуци и плодове,
които трябва да бъдат узрели, свежи, тъй като от тях
се получава най-много сок с идеален вкус и аромат.
●● За приготвяне на напитки са подходящи следните
зеленчуци: домати, моркови, целина, червено цвекло,
пащърнак, лук, зеле, краставици, черна ряпа, ревен
и др. За диетични цели може да се приготвя сок от
маруля, спанак, праз лук и други зеленчуци.
●● Зеленчуци като напр.: ряпа, див чесън, магданоз,
копър, горва се прибавят към напитките ситно нарязани.
●● Плодови сокове могат да се приготвят от почти
всички видове плодове.
●● Ябълките, прасковите, кайсиите и сливите след
измиване трябва да се попарят с вряла вода в решетъчен съд.
●● Извадете костилките от костилковите плодове, тъй
като те могат да повредят сокоизстисквачката.
●● Изстискването на сок от сливи, ягоди, малини, меки
круши и ябълки и други подобни плодове е трудно. От
пулпата на тези плодове се образува гъбеста маса,
която запушва отворите на цедката. Тези плодове
41
могат да се използват за изстискване на сок, смесени
в малки количества с други плодове или зеленчуци
и цедката трябва да се чисти по-често.
●● Кореноплодните зеленчуци и твърдите плодове
трябва да се нарежат на парчета, по-малки от входящия отвор.
●● Плодовете и зеленчуците се пускат във входящия
отвор едва след включване на сокоизстисквачката.
●● В случай на блокиране на суровините във входящия отвор или на раздробяващия диск на цедката,
използвайте функцията turbo. Ако този проблем продължава да се появява, изключете уреда, разглобете
го и го почистете.
●● Хранителната стойност на суровите сокове е подобна
на хранителната стойност на плодовете и зеленчуците, те обаче са лишени от част от целулозата,
отстранена в процеса на изстискване на сок. Затова
соковете могат да се консумират от лица, които
заради проблеми с хранителната система не могат
да ядат сурови зеленчуци.
●● Напитките от сокове се препоръчват особено при
хранене на деца и възрастни хора.
●● Препоръчително е по време на консумиране на
сокове от зеленчуци да се пие по малко вода, тъй
като те са много гъсти. Ако соковете не са разредени,
дневната дажба не бива да надвишава половин
чаша.
●● Плодовите сокове са по-лесноусвоими, могат да се
пият в големи количества: от 3 до 4 чаши дневно
между храненията.
●● Соковете трябва да се консумират веднага след приготвянето им и да се пият на малки глътки. Когато
сокът се пие бавно, той се смесва със слюнката,
което помага за усвояването му. Ако се пие прекалено бързо и в прекалено големи количества, не се
усвоява както трябва.
●● Не бива да се съчетават плодове със зеленчуци
с изключение на ябълките. Не бива пъпешите да се
съчетават с други плодове.
●● Соковете не бива да се съхраняват за консумиране
по-късно.
●● Соковете от зеленчуци могат да се разреждат
с хладка преварена вода, минерална вода, мляко или
суроватка, да се подслаждат или да се подправят.
●● От соковете могат да се приготвят нискоалкохолни
коктейли.
●● За зеленчуковите напитки могат да се използват подправки за аромат: черен пипер, копър, ким, индийско
орехче, мащерка, майорана, а за плодовите напитки:
ванилия, канела и карамфил. За по-пълен аромат на
подправките те трябва да се раздробят на малки парченца преди добавяне към напитката. Използвайте
ги в малки количества, за да запазите естествения
вкус и аромат на продуктите, от които е приготвена
напитката. Предвид ниското си калорично съдържание напитките от плодове и зеленчуци се препоръчват за хора, които искат да отслабнат.
42
●● Плодовите и зеленчуковите напитки се сервират със
стайна температура или охладени с кубчета лед.
зеленчуковите напитки могат да се сервират
солети, сухи бисквитки и препечени филийки, а към
плодовите напитки – бисквити, сладкиши, пандишпан.
●● Сокът, получен от някои плодове и зеленчуци, сам се
сгъстява. Това е резултат от свойствата на използваните продукти и не зависи от уреда.
●● Към
Пресните сокове са здраве
Сок от моркови
Ускорява обмяната на веществата, тъй като
съдържа редица микроелементи и витамини,
необходими за правилното функциониране
на организма.
Каротенът се преобразува във витамин
А, който подобрява зрението. Съставките на този сок
отстраняват вредното въздействие на никотина, възстановяват естествения здрав цвят на кожата. Половин
чаша сок от моркови и половин чаша мляко се препоръчва за малки деца. Сокът от моркови, съчетан със сок
от ябълки, се препоръчва за подсилване на организма
на възрастните хора.
Доматен сок
От зрели, пресни домати се получава
сок с идеално качество. Доматеният сок
може да се смесва с всички останали
зеленчукови сокове.
Съдържа много витамин A и C. Две чаши сок покриват
дневната нужда от витамин C. Вкусовите качества на
доматения сок се подобряват, ако той се подправи със
сол и черен пипер.
Сок от червено цвекло
Сокът от червено цвекло, съчетан с портокалов сок, е напитка с изключителен вкус. Този
сок в чист вид може да се консумира само
по лекарско предписание.
Сок от зеле
Прилага се при лечение на стомашна
язва, но само по лекарско предписание.
Смесен със сок от моркови е подходящ
за пиене дори за тези, които имат чувствителен стомах.
Сок от спанак
Този сок е изключително полезен за
кръвообразуването, но поради острия му вкус е препоръчително да се
смесва със сок от моркови. От сока от
спанак, моркови и целина в еднаква
пропорция след смесване се получава вкусна напитка.
Сок от целина
За сока не бива да се използва зелената
част на целината, тъй като тя придава
горчив вкус. Сокът от корена на целината
е много вкусен. Може да се съчетава със
сока от други зеленчуци. Трябва да се
консумира в по-малки количества отколкото сока от моркови. Добавянето на сок от ябълки или лимон поправя
вкуса му.
Сок от краставици
Има блудкав вкус и затова трябва да се
смесва със сок от ябълки, моркови или
целина. Сокът от краставици се използва
за грижа за кожата. Подпомага пречистването на бъбреците. Препоръчва се при
диета за отслабване.
Ябълков сок
Сокът от пресни, зрели ябълки има приятен аромат и вкус, богат е на витамин A
и B и ценни минерални соли. Поради високото съдържание на пектин в сока той има
свойството да подпомага храносмилането.
Пресният ябълков сок се прилага срещу подагра и ревматизъм. Най-общо казано, това е идеален хранителен
продукт.
Сок от къпини
Сокът от къпини с малко количество
захар и минерална вода е изключително
освежаваща напитка. Предвид голямото
съдържание на витамини и микроелементи действа подсилващо, особено при
възрастните хора.
Сок от черен бъз
Сокът е богат на хранителни съставки,
подпомага изпотяването и може да се
използва при настинка. При приготвяне
на зимнина може да се съчетава с други
плодови сокове.
Специални здравословни рецепти
Енергийна напитка
6 моркова
2 ябълки
½ червено цвекло
Сок за детоксикация на
организма
4 моркова
½ краставица
1 червено цвекло
Напитка „Силно
дихание”
1 шепа спанак
1 шепа магданоз
2 кервиза
4 моркова
Сок „Вечен регулатор”
2 ябълки
1 твърда круша
¼ лимон или шепа
спанак
6 моркова
„Слънчева” напитка
2 ябълки
6 ягоди
„Любовна” напитка
3 големи домата
½ краставица
1 кервиз
¼ лимон
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Сок от касис
Сокът от касис има специфичен аромат,
висока киселинност и осезаем тръпчив вкус.
Благодарение на химическия си състав
и съдържанието на витамини той е един от
най-добрите сокове. Трябва да се смесва
със сокове с ниска киселинност или с вода,
мед или захар.
Производителят не носи отговорност за каквито и да
е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.
Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
43
UA
Шановний Клієнте!
Старанно прочитайте цю інструкцію з обслуговування.
Особливу увагу зверніть на вказівки з безпеки так, щоб
під час користування обладнанням попередити нещасливі події i/або уникнути пошкодження обладнання. Збережіть інструкцію, щоб за необхідністю скористатися нею
під час користування у майбутньому.
Характеристика соковижималки
Соковитискувач – це електричний пристрій, який використовується для швидкого витискання соків з фруктів
і овочів, з функцією автоматичного відділенням рештків.
В соковитискачу проходить розтирання сировини, а пізніше витискання соку з роздрібненої маси. Простий i легкий в обслуговуванні. Електронний стабілізатор швидкості запевнює сталу швидкість обертань, незалежно від
нагрузки, завдяки чому ми можемо отримувати сік однакової консистенції. Соковитискувач оснащено 2 швидкостями витискання (для твердих і м’яких фруктів), які
були підібрані так, щоб отримувати соки найвищої якості
з високим вмістом вітамінів, пектинів, ензимів і мінералів.
Це завірений ефект, виробник соковитискувача переконаний, що найважливішим є те, щоб сік мав як найвищу
живильну і дієтичну вартість, а також позитивно впливав
на наше здоров’я. Соковитискувач оснащено додатковою
функцією автоматичного очищення сита. Натискаючи
кнопку turbo двигун протягом майже 3 секунд працює на
високих обертах. Високі оберти допомагають очистити
сито у випадку, коли з’являються коливання, викликані
надмірним нагромадженням м’якоті. Функцію turbo можна
використовувати тільки з 10 секундним інтервалом. Соковитискач може працювати без перерви протягом 15
хвилин. Кількість отриманого соку, нп. з 1 кг сировини,
залежить від її свіжості, а також чистоти сита і стану лез
подрібнювання. Деталі, які контактують з сировиною,
виконано з матеріалів допущених до контакту з харчами.
Вказівки з безпеки і відповідного
користування
●● Не витягайте вилку з розетки, тримаючи за провід.
●● Перед запуском обладнання відмотайте з приводу
відповідну довжину приєднувального кабелю.
●● Привід установіть поблизу розетки, на твердій стабільній основі, щоб не закривати вентиляційних отворів в корпусі.
●● Обладнання підключайте тільки до розетки перемінного струму 230 V.
●● Не запускайте обладнання, якщо живильний провід
або корпус помітно пошкоджені.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
44
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Обладнання призначене для домашнього використання. У випадку його використання для цілей
діяльності із загального харчування, умови гарантії
змінюються.
●● Перед першим користуванням кухонним комбайном
старанно вимийте елементи оснащення.
●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації, слід вимкнути прилад та відключити його від
електромережі.
●● Перед очищенням обладнання, його монтажом або
демонтажом завжди вийміть приєднувальний провід
з розетки.
●● Негайно припиніть роботу і відключіть обладнання
від мережі, якщо у привід потрапила будь-яка рідина.
Здайте обладнання у сервісний центр для його огляду.
●● Не піддавайте обладнання дії температури більш
60°C.
●● Не запускайте обладнання „у сухому виді” – без продукту.
●● Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи
з соковитискачем у присутності дітей.
●● Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не
мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під
наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо
способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Не залишайте підключене до мережі обладнання без
нагляду.
●● Не встановлюйте обладнання на мокрій поверхні.
●● Після закінчення роботи, вийміть приєднувальний
провід з розетки.
●● Не занурюйте привід соковитискача у воду, не мийте
його проточною водою.
●● Для миття корпусу не використовуйте агресивні миючі
засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін. Вони
можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні
символи.
●● Не користуйтесь соковитискачем, якщо було виявлено пошкодження роторного ситечка.
●● Перед запуском соковитискача, треба перевірити чи
кришка належним чином закріплена клямрами.
●● Не звільняйте зчіплюючі клямри, якщо соковижималка
працює i сито обертається, тому що задіє захисний
механізм і прилад виключиться.
●● Для подачі продукту, користуйтеся тільки штовхачем.
●● Негайно виключіть соковитискач при виявленні сильних вібрацій або зменшення оборотів. Очистіть сито
і його корпус.
●● Необхідно
припинити роботу і відключити обладнання від мережі, якщо виникне закупорка продукту
у завантажувальній лійці або на роздрібнюючому
диску. Виключіть причину закупорки.
●● Для миття сита з гострим роздрібнюючим диском,
вживайте щітку з твердим ворсом.
●● Не запускайте соковитискач без встановленої ємності
для віходів.
●● Не
допускайте перевантаження обладнання надмірною кількістю продукту, чи надто сильним його
штовханням (штовхачем), тому, що раптовий надмір
рівня соку у носику миски для соку може привести
до виникнення явища виходу соку з-під кришки або
в ємність для відходів.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
Овочі/фрукти
Швидкість роботи
Овочі/фрукти
Швидкість роботи
Ананаси
II
Морква
II
Чорниці
I
Диня
I
Персики
I
Абрикоси
I
Буряки
I
Нектарини
I
Груші
I
Огірки
I
I
Яблука
I
Ківі
Капуста
II
Помідори
I
Фенхель
I
Селера
II
Малина
I
Виноград
I
Технічні дані
Складові частини обладнання
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Допустимий час безперервної праці приводу 15 хвилин
Тривалість перерви перед повторним використанням
30 хвилин
Тривалість перерви перед повторним
використанням турбо
10 секунд
Шум обладнання (LWA)
75 dB/A
Діапазон швидкості
I швидкість, II швидкість
Соковитискувач типу 477 побудовано з ізоляції II класу
.
Не вимагає підключення до розетки з запобіжником.
Обладнання фірми ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
(Мал. A)
1 Привід
a кнопка включіть/виключіть power
b кнопка хід 1 – хід 2/turbo
c контрольна лампочка
d кнопка pulse (не застосовується при соковитискачі)
e забираючий пристрій
f присосок
g приєднувальний кабель
2 Миска для соку
h носик
i піддашок миски
3 Корпус миски
4 Сито
5 Кришка
6 Кріпильні клямри
7 Штовхач
8 Ємність для відходів
45
Приготування соковитискувача
до роботи (демонтаж)
(Мал. B)
Перед першим використанням розмонтуйте соковитискувач, помийте комплектуючі, які контактують з продуктом.
1 Встановіть соковитискувач біля розетки на твердій,
чистій і сухій поверхні.
2 Потягніть затискачі (6) знизу так, щоб вони зіскочили
з заглибин на покритті (5).
3 Витягніть попихач (7), кришку (5). Потім зніміть миску
(2) разом з корпусом (3) і ситом (4).
4 З цією метою поверніть корпус миски (3) вправо
(в напрямку за годинниковою стрілкою) до упору і підніміть вгору корпус з мискою і ситом.
5 Потім роз’єднайте миску (2) з корпусом (3).
●● Розмонтовані комплектуючі (за винятком приводу)
докладно вимийте в теплій воді з плином для миття
посуду. Можна також мити в посудомийці при температурі max. 60°C (за винятком сита і приводу). Після
очищення змонтуйте чисті комплектуючі.
Приготування соковитискувача
до роботи (монтаж)
(Мал. C)
1 Вкладіть на привід корпус миски (3), так щоб затискачі
(6) були трошки лівіше від кнопок на приводі і поверніть
вліво до упору (в напрямку проти годинникової стрілки),
так щоб затискачі розмістилися під кнопками.
2 Встановіть на корпус (3) миску (2) так, щоб дзьобик
(h) розмістився в розрізі корпусу (3).
3 Вкладіть всередину сито (4), легко натисніть, перевіряючи чи воно добре посаджене і чи легко обертається.
4 Накрийте кришкою (5) і закрийте затискачі (6).
5 В лійку засипання вкладіть попихач (7).
6 Під кришку (5) всуньте збірник рештків (8): встановіть
похило збірник і помістіть його під піддашок миски (3)
i кришку (5), потім підіпхніть його до приводу (1).
7 Під дзьобиком (h) встановіть ємкість для соку.
●● Поблизу обладнання підготуйте вимиті овочі і фрукти
призначені для центрифугування соку.
Запуск соковитискувача
і робота з ним
(Мал. E)
1 Ввімкніть вилку в розетку і переконайтеся чи не світиться червоним кольором пульсаційна лампочка (c).
Пристрій оснащено додатковим захистом. Якщо
пристрій ввімкнено в розетку і натиснуто кнопку
power (a), а лампочка пульсує червоним кольором
– це сигнал про неправильне замонтування або
корпусу (3), або затискачів (6) на кришці. В такому
стані пристрій не можна запустити. Перевірте ще
раз поправність монтажу до часу поки лампочка (c)
не буде горіти синім кольором.
46
2 Натисніть кнопку power (a) – соковитискувач працюватиме на 1 швидкості, контрольна лампочка буде світитися синім кольором. Ця швидкість рекомендована для
фруктів.
3 Якщо потрібно ввімкнути 2 швидкість (вищі обороти
для твердих фруктів і овочів, нп. морква, селера, буряки,
яблука, ітд.) натисніть (коротко, max. 2 с.) кнопку (b) –
лампочка (c) буде світитися червоним кольором.
Якщо потрібно повернутися до 1 швидкості, натисніть
коротко кнопку (b) i соковитискувач повернеться до
1 швидкості, контрольна лампочка буде світитися синім
кольором.
Соковитискувач завжди розпочинає роботу на
1 швидкості. Таблиця з докладною інформацією на
тему підбору відповідної швидкості для конкретних фруктів і овочів розміщено нa 45 сторінці.
●● В
лійку засипання вкладіть відповідної величини
фрукти або овочі (в разі потреби їх потрібно порізати
на шматки) і легко дотискайте їх попихачем.
Забороняється попихати продукти пальцями або
використовувати при цьому інші предмети.
4 В разі потреби (при надмірному нагромадженні
м’якоті на ситі, яке викликає тремтіння соковитискувача)
можете використати кнопку turbo, з цією метою натисніть
довше ніж на 3 секунди кнопку (b). При цьому двигун працює на максимальних обертах майже 2 секунди. Після
цього функція turbo автоматично вимкнеться, а двигун
повернеться до попередніх обертів.
УВАГА! Наступне ввімкнення функції turbo дозволяється мінімум після 10 секунд.
Не допускайте перевантаження обладнання надмірною кількістю продукту, чи надто сильним
його штовханням (штовхачем), тому, що раптовий надмір рівня соку у носику миски для соку
може привести до виникнення явища виходу соку
з-під кришки або в ємність для відходів.
Після закінчення роботи
(витискання соку)
(Мал. D)
1 Вимкніть соковитискувач, натисніть кнопку (a), лампочка (c) погасне.
2 Витягніть вилку проводу живлення з розетки.
●● Після зупинки двигуна приступіть до демонтажу
соковитискувача, з ціллю очищення комплектуючих
(дивіться пункт. „Приготування соковитискувача
до роботи”).
●● Очистіть збірник рештків (8) від нагромаджень.
Не допускайте переповнення збірника рештків (8).
Під час його витягнення надмір рештків може
з нього випасти.
Принцип консервації соковитискувача
●● Після
кожного використання соковитискувача його
потрібно докладно вимити, не допускаючи до засихання соку і рештків фруктів.
●● Забруднення в щілинах усуньте щіткою для миття
банок або ж щіткою для миття зубів.
●● Привід потрібно чистити вологою ганчіркою скропленою засобом для миття посуду. Потім протріть на
сухо.
У випадку, коли всередину приводу потрапить сік
або вода, потрібно негайно припинити роботу
і віддати пристрій для огляду в сервісний пункт.
●● Такі
комплектуючі, як: миска для соку (2), корпус
миски (3), кришка (5), попихач (7) і збірник рештків (8),
мийте в теплій воді з плином для миття посуду.
●● Можна також мити в посудомийках при температурі
max. 60°C.
●● Винятком є сито (4). Для нього використовуйте
виключно тверду ворсяну щітку. Не використовуйте
для миття сита металевих щіток!
●● Після довготривалого використання комплектуючі
виконані зі штучних матеріалів можуть поміняти колір.
Не трактуйте це як ваду.
●● Забарвлення після моркви можна усунути, протираючи ганчіркою зволоженою олією.
●● Після миття докладно висушіть усі комплектуючі.
●● Зберіть соковитискувач так, як це було описано
раніше (дивіться пункт. „Приготування соковитискувача для роботи”).
●● Змотайте провід в сховку, розміщеному в підставці
приводу соковитискувача.
Звертайте особливу увагу на прозорі (транспарентні) комплектуючі. Вони вразливі на удари
і падіння. Це може привести до їх пошкодження.
Що зробити якщо:
Обладнання не працює:
–– Підключіть до розетки обладнання іншого типу і перевірте чи працює.
–– Здайте обладнання у сервісний центр.
Соковитискач сепарує сік неналежним чином, спостерігаються коливання і вібрації:
–– Застосуйте функцію turbo. Якщо все ж таки існує
вищевказана проблема, виключіть обладнання, очистіть сито від нагромаджених на фільтраційній сітці відходів.
–– Додатково у разі заповнення бункера для відходів,
спорожніть його.
–– У разі механічного пошкодження сита, абсолютно
замініть його новим.
Як приготувати соки з овочів і фруктів
●● Фрукти і овочі призначені для витискання соку повинні
бути свіжими і старанно вимитими. Приготування овочів полягає на їх очищенні під водою від піску і землі,
а також очищення від шкірки. Публікації на тему приготування соків рекомендують замочувати овочі протягом 5 хвилин у воді з сіллю і лимонною кислотою.
●● Овочі, приготовані таким способом, не темніють в процесі подрібнення і сік з них має натуральний колір.
●● Ягоди мийте безпосередньо перед вживанням бо
вони швидко втрачають свою свіжість.
●● Підбір овочів і фруктів залежить від пори року, а також
від вподобань. На живильну вартість соків з овочів
і фруктів має також вплив спосіб їх приготування.
●● Соки готуються з соковитих сортів овочів і фруктів, які
повинні бути доспілими і свіжими, так як саме з них
ми отримуємо найбільше соку з досконалим смаком
і ароматом.
●● Для приготування соків підходять такі овочі: помідори,
морква, селера, буряки, петрушка, цибуля, капуста,
огірки, чорна редька, румбам бар ітд. Для дієтичних
цілей можна готувати соки з салату, шпинату, пори
і інших овочів.
●● Такі овочі, як: кріп, петрушка і інші додаються до
напоїв дрібно нарізаними.
●● Фруктові соки можна отримувати майже з усіх сортів
фруктів.
●● Яблука, персики, абрикоси і сливки після миття
потрібно ошпарити.
●● Кісточки обов’язково потрібно вибирати, щоб не
пошкодити соковитискувач.
●● Приготування соку зі слив, ягід, малини, дрібних грушок і яблук, а також з інших фруктів є дуже кропітке.
З м’якоті цих фруктів утворюється губчаста маса, яка
затикає отвори сита. Ці фрукти можна використовувати для витискання соку, змішуючи їх в малих кількостях з іншими фруктами або овочами, при цьому
потрібно частіше чистити сито.
●● Овочі коренеплоди і тверді фрукти потрібно порізати
на малі шматки.
●● Фрукти і овочі поміщайте в отвір лійки засипання
тільки після ввімкнення соковитискувача.
●● В разі заблокування продукту в лійці або на лезі
подрібнення, використайте функцію turbo. Якщо нічого
не зміниться, вимкніть пристрій, розберіть і очистіть.
●● Живильна вартість свіжих соків є приближеною до
живильної вартості фруктів і овочів. Тому вони є дуже
корисними для осіб у яких є проблеми з перетравленням свіжих овочів.
●● Напої з соків особливо потрібні в живленні дітей
і старших осіб.
●● Рекомендується під час споживання соків з овочів
запивати їх не великою кількістю води, вони дуже
насичені. Якщо соки не є розведені, то денна норма
не може перевищувати половини склянки.
●● Фруктові соки є легшими для перетравлення, їх
можна пити в більших кількостях: від 3 до 4 склянок
вдень між прийманням їжі.
47
●● Соки потрібно споживати одразу після їх приготуванні
малими ковтками. Сік, який ви п’єте помалу змішується з вашою слиною, що допомагає травленню.
Сік, який ви п’яте швидко в великих кількостях не правильно засвоюється.
●● Не потрібно мішати фрукти з овочами, за виключенням
яблук. Не потрібно мішати дині з іншими фруктами.
●● Не залишайте соки на пізніше.
●● Соки з овочів можуть бути розведені літньою водою,
мінеральною водою, молоком або сироваткою, цукровані або в інший спосіб доведені до смаку.
●● З соків можна готувати слабоалкогольні коктейлі.
●● Для овочевих напоїв можна використовувати ароматичні приправи: перець, кріп, кмин, a для фруктових: ваніль і гвоздику. Щоб отримати повний аромат
приправ, перед додаванням їх потрібно докладно
подрібнити. Потрібно використовувати в невеликих
кількостях, щоб залишився натуральний смак і запах
продуктів, з яких ви готуєте напій. З погляду на низьку
калорійність, напої рекомендовані для осіб, які мають
проблеми з надмірною вагою.
●● Фруктові і овочеві напої подаються при кімнатній температурі або охолоджені шматками льоду.
●● Додатками для овочевих напоїв можуть бути солоні
палички, крекер і грінки, а для фруктових напоїв тістечка, печиво, бісквіт.
●● Соки отримані з деяких фруктів і овочів можуть загусати. Такий стан виникає з властивостей використаних продуктів і не залежить від пристрою.
Свіжі соки – це здоров’я
Сік з моркви
Пришвидшує заміну матерії, містить мікроелементи і вітаміни потрібні для правильного
функціонування організму.
Вітамін A з каротину позитивно впливає на
зір. Складники цього соку протидіють шкідливому впливу нікотину, повертають шкірі
натуральний і здоровий колір. Для дітей рекомендується
пити морквяний сік в поєднанні з молоком, по пів склянки.
Морквяний сік в поєднанні з яблучним є дуже корисним
для старших людей.
Томатний сік
Достиглі і свіжі помідори дають сік досконалої якості. Його можна змішувати
з усіма іншими овочевими соками.
Містить багато вітаміну A i C. Дві склянки соку покривають денну необхідну норму вітаміну С. Смакові властивості томатного соку можна підкреслити сіллю і перцем.
Сік з буряків
Сік з червоних буряків в поєднанні з апельсиновим соком дає напій з надзвичайним
смаком. Цей сік можна вживати тільки за
приписом лікаря.
48
Сік з капусти
Використовується при лікуванні язви
шлунка, але тільки за приписом лікаря.
В поєднанні з морквяним соком можна
пити також особам з вразливими шлунками.
Шпинатний сік
Цей сік дуже добре відновлює кров,
але через гострий смак, його рекомендується вживати в поєднанні з морквяним соком. Шпинатний сік, морквяний, а також сік з селери в поєднанні
дають смачний напій.
Сік з селери
Для соку не потрібно використовувати
листя селери, тому що вони дають гіркий
смак. Сік з кореня селери є дуже смачним.
Його можна поєднувати з соками інших
овочів. Потрібно споживати в менших
кількостях ніж сік з моркви. Додавання соку з яблук або
лимонів покращує смак.
Сік з огірків
Його потрібно змішувати з яблучним,
морквяним або селеровим смаками. Сік
з огірків використовується для очищення
шкіри, а також нирок. Рекомендується при
корекції фігури.
Сік з яблук
Сік зі свіжих, достиглих яблук має приємний аромат і смак, багатий на вітамін A i B,
а також цінні мінеральні солі. Високий вміст
пектинів в соку впливає на покращення
травлення. Свіжий яблучний сік використовується проти
ревматизму і подагри. Є дуже поживним.
Сік з ожини
Сік з ожини з невеликою кількістю цукру
і мінеральної води дає надзвичайно
енергетичний напій. З погляду на високий
вміст вітамінів і мікроелементів є доброю
підтримкою для організму, особливо для
старших людей.
Сік з чорного бозу
Цей сік багатий на живильні мінерали, використовується при застуді. Його можна поєднувати з іншими фруктовими соками.
Сік зі смородини
Сік зі смородини має специфічний аромат,
є кислий і терпкий. Дивлячись на хімічний
склад і вміст вітамінів – це один з найкращих
соків. Їх потрібно змішувати з менш кислими
соками або з водою, медом чи цукром.
Спеціальні правила здоров’я
Напій для зміцнення
організму
6 шт. моркви
2 яблука
½ буряка
Сік для очищення
організму
4 шт. моркви
½ огірка
1 буряк
Напій „Здоровий дух”
1 жменя шпинату
1 жменя петрушки
2 селери
4 шт. Моркви
Сік „Вічний двигун”
2 яблука
1 тверда груша
¼ лимона або жменя
шпинату
6 шт. Моркви
Напій „Сонячний”
2 яблука
6 полуниць
Напій „Кохання”
3 великі помідори
½ огірка
1 селера
¼ лимона
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
49
LT
Gerbiamieji klientai!
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas, kad
prietaiso naudojimo metu išvengtumėte nelaimingų atsitikimų
Ir/ar mechanizmo gedimų. Išsaugokite naudojimo instrukciją,
kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio
eksploatacijos metu.
Prietaiso charakteristika
Sulčiaspaudė – tai elektrinis prietaisas, skirtas greitai išspausti
sultis iš vaisių ir daržovių, automatiškai atskiriantis produktų
likučius. Sulčiaspaudėje žaliavos yra sutrinamos, o po to iš
susmulkintos masės išskiriamos sultys. Paprastas ir lengvas
aptarnavimas gerina prietaiso kokybines savybes. Elektroninis greičio stabilizatorius užtikrina reikiamas variklio apsukas,
nepriklausomai nuo apkrovimo, todėl viso spaudimo metu
yra gaunamos vienodos konsistencijos sultys. Sulčiaspaudė
turi 2 sukimosi greičius (kietesniems ir minkštiems vaisiams),
kurie buvo parinkti taip, kad būtų pasiekti optimalūs kokybiniai
išspaustų sulčių parametrai. Sultys, kadangi jose išsaugoma
maksimali koncentracija vaisių minkštimo, skaidulų, kuriose
sukaupti vitaminai, pektinas, enzimai ir mineralai, yra mažai
skaidrios. Taip yra todėl, kad prietaiso gamintojas pritaria nuomonei, jog kuo didesnės maistinės ir sveikatinamosios sulčių
vertės išsaugojimas yra gerokai svarbiau nei jų skaidrumas.
Taip pat sulčiaspaudė pasižymi sietelio automatinio valymo
funkcija. Prireikus (sietelyje susikaupus per daug minkštimo,
dėl ko prietaisas ima trūkčioti) galima pasinaudoti turbo mygtuku. Tam kiek ilgiau (mažiausiai 3 sek.) palaikykite nuspaustą
mygtuką turbo. Tuo metu variklis maždaug 2 sekundes dirbs
maksimaliais apsisukimais. Po to funkcija turbo išsijungs
automatiškai, o variklio darbas grįš į ankstesnį režimą. Funkcija turbo gali būti naudojama ne dažniau kaip 10 sekundžių
intervalais. Sulčiaspaudė gali nepertraukiamai dirbti 15 minučių. Išspaustų sulčių kiekis, pvz., iš 1 kg žaliavos, priklauso
nuo vaisių šviežumo, o taip pat nuo sietelio švarumo ir smulkinimo disko būklės. Elementai, besiliečiantys su perdirbamais
produktais, yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių kontaktuoti
su maisto produktais.
Sulčiaspaudės naudojimo ir saugumo
nuorodos
●● Netraukite kištuko iš lizdo tempdami už laido.
●● Prieš paleidžiant prietaisą atvyniokite iš korpuso atitinkamą ilgį maitinimo laido.
●● Padėkite pavarą ant stabilaus paviršiaus šalia maitinimo
lizdo taip, kad neuždengti prietaiso gaubte esančių ventiliacinių angų.
●● Sulčiaspaudę junkite tik į 230 V kintamosios elektros srovės tinklą.
●● Nejunkite prietaiso, jeigu pažeistas maitinimo laidas arba
yra matomi žymūs korpuso pažeidimai.
Jeigu neišjungiamas tiekimo kebelis sugadins tai, kad
išvengtų pavojų privaloma jį pakeisti pas gamintoją
arba specializuotame taisymo punkte, arba kvalifikuoto
asmens.
50
Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Netinkamai atlikti taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, kreipkitės į specializuotą
firmos servisą.
●● Prietaisas skirtas namų buitiniams darbams. Prietaisą
naudojant komerciniams tikslams, prietaiso garantiniai
nuostatai keičiasi.
●● Prieš pirmą prietaiso panaudojimą, kruopščiai nuplaukite
jo detales.
●● Prieš keisdami elementus ar liesdami darbo metu
judančias dalis, išjunkite prietaisą.
●● Prieš valydami sulčiaspaudę, išardydami ar surinkdami
ją, visuomet ištraukite maitinimo laidą iš tinklo lizdo.
●● Nedelsiant nutraukite darbą ir išjunkite prietaisą iš tinklo,
jei į sulčiaspaudės pavarą patektų kokio nors skysčio.
Pristatykite prietaisą į servisą apžiūrai.
●● Saugokite sulčiaspaudę nuo aukštesnės nei 60°C temperatūros.
●● Nejunkite prietaiso „sausai“ – be produktų.
●● Būkite ypač atsargūs, dirbdami su prietaisu, kai netoliese
yra vaikų.
●● Šis prietaisas neskirtas naudotis žmonėms (tame tarpe
vaikams) su ribotais fiziniais, jusliniais ar psichiniais
gebėjimais ar neturintiems pakankamai žinių ar patirties,
be asmens, atsakingo už jų saugumą, priežiūros arba
šiam nesupažindinus jų su prietaiso naudojimo principu.
●● Būkite atsargūs ir neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
●● Niekuomet naudojimo metu nepalikite prietaiso be priežiūros.
●● Nestatykite sulčiaspaudės ant šlapio paviršiaus.
●● Baigę darbą, maitinimo laido kištuką ištraukite iš tinklo lizdo.
●● Nemerkite sulčiaspaudės į vandenį ir neplaukite jos po
vandens sroce.
●● Korpuso plovimui nenaudokite agresyvių emulsijos, pienelio, pastos konsistencijos ir pan. valiklių. Be viso kito, jie
gali panaikinti ant korpuso esančius grafinius simbolius –
atžymas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Nenaudokite sulčiaspaudės, jei pažeistas sietelis.
●● Prieš įjungdami sulčiaspaudę įsitikinkite, kad dangtis
gerai pritvirtintas kabėmis.
●● Neatkabinkite tvirtinimo kabių, kol sulčiaspaudė veikia
ir sukasi sietelis, kadangi suveiks apsauga ir prietaisas
išsijungs.
●● Produktams stumti naudokite tiktai stūmoklį.
●● Neperkraukite prietaiso per dideliu kiekiu produktų, taip
pat nestumkite jų per stipriai (stūmokliu).
●● Nedelsiant išjunkite sulčiaspaudę, jei pajusite stiprią
vibraciją ar pastebėsite sulėtėjusias apsukas. Išvalykite
sietelį ir jo gaubtą.
●● Nutraukite darbą ir išjunkite prietaisą iš tinklo, jei žaliava
užstrigtų piltuve ar smulkinimo diske. Pašalinkite strigimo
priežastį.
●● Sieteliui su smulkinimo ašmenų disku plauti naudokite
šepetėlį standžiais šereliais.
●● Nenaudokite sulčiaspaudės be likučių rinktuvo.
●● Neperkraukite prietaiso per dideliu kiekiu produktų, taip
pat nestumkite jų per stipriai (stūmokliu), nes sulčių perteklius indo snapelyje gali sukelti sulčių išsiliejimą arba
patekimą į likučių rinktuvo perpylimą.
INFORMACIJA APIE VAISIUS IR DARŽOVES
Vaisiai/daržovės
Sukimosi greitis
Vaisiai/daržovės
Sukimosi greitis
Ananasai
2
Morkos
2
Aukštoji šilauogė
1
Melionai
1
Persikai
1
Abrikosai
1
Cvikliniai runkeliai
1
Nektarinai
1
Kriaušės
1
Agurkai
1
Obuoliai
1
Kiviai
1
Kopūstai
2
Pomidorai
1
Paprastasis pankolis
1
Salierai
2
Avietės
1
Vynuogės
1
Techniniai duomenys
Prietaiso pavara pritaikyta dirbti sulčiaspaudės, maišymo
dubenėlio, arba kavos malūnėlio režimu.
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
Leistina mechanizmo nepertraukiamo darbo
trukmė pagal režimo tipą:
15 minučių
Pertraukos prieš kitą darbo seansą trukmė
30 minučių
Pertraukos prieš kitą darbo seansą turbo
režimu trukmė
10 sekundžių
Prietaiso keliamas triukšmas (LWA)
75 dB/A
Sulčiaspaudė pasižymi II klasės izoliacija, todėl jai nebūtina
naudoti lizdą su įžeminimu.
ZELMER firmos prietaisas atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
Sulčiaspaudės sandara
(A. pav.)
1 Sulčiaspaudės pavara
a Mygtukas įjung./išjung. power
b Mygtukas 1 greitis – 2 greitis/turbo
c Signalinė lemputė
d Mygtukas pulse (nenaudojamas sulčiaspaudei)
e Diskasukis
f Siurbtukas
g Maitinimo laidas
2 Sulčių dubuo
h Snapelis
i Indo gaubtas
3 Indo korpusas
4
5
6
7
8
Sietelis
Dangtis
Tvirtinimo kabės
Stūmoklis
Likučių rinktuvas
Sulčiaspaudės parengimas darbui
(Išardymas)
(B. pav.)
Prieš pirmą naudojimą sulčiaspaudę išardykite ir nuplaukite
dalis, besiliečiančias su apdorojama žaliava.
●● Sulčiaspaudę pastatykite greta maitinimo tinklo lizdo ant
kieto, švaraus ir sauso pagrindo
1 Pakelkite tvirtinimo kabes (6) iš apačios taip, kad jos
iššoktų iš dangtyje (5) esančių įgilinimų.
2 Išimkite stūmoklį (7), nuimkite dangtį (5).
3 Toliau nuimkite dubenį (2) kartu su korpusu (3) bei sieteliu (4). Tam dubens korpusą (3) reikia pasukti dešinėn (laikrodžio rodyklės kryptimi) iki galo ir pakelti korpusą su dubeniu
ir sieteliu aukštyn.
4 Galiausiai atskirkite dubenį (2) ir korpusą (3).
●● Nuardytas dalis (išskyrus pavarą) kruopščiai nuplaukite
vandeniu su trupučiu indų plovimo skysčio. Taip pat jas
galima plauti indaplovėse, bet ne aukštesnėje kaip 60°C
temperatūroje (išskyrus sietelį ir pavarą). Kruopščiai
nusausintas dalis vėl surinkite į komplektą.
Sulčiaspaudės parengimas darbui
(surinkimas)
(C. pav.)
1 Ant pavaros uždėkite dubens korpusą (3) taip, kad kabė
(6) būtų šiek tiek į kairę nuo mygtukų, esančių ant pavaros,
ir pasukite iki galo kairėn (prieš laikrodžio rodyklę) taip, kad
kabė atsidurtų virš mygtukų.
2 Ant korpuso (3) uždėkite dubenį (2) taip, kad snapelis (h)
atsidurtų korpuso (3) įgilinime.
3 Į vidų įdėkite sietelį (4), lengvai paspauskite, patikrindami, ar tinkamai įstatytas ir gerai sukasi.
51
4 Uždenkite dangtį (5) ir užkabinkite kabes (6).
5 Į piltuvą įdėkite stūmoklį (7).
6 Po dangčiu (5) pakiškite likučiams skirtą talpą (8):
paverskite talpą ir patalpinkite ją po dubens gaubtu (3) ir
dangčiu (5), o po to pristumkite ją prie pavaros (1).
7 Po snapeliu (h) patalpinkite sulčių indą.
●● Prie sulčiaspaudės sudėkite nuplautus vaisius ir daržoves išspausti sultimis.
Sulčiaspaudės paleidimas
ir darbas su ja
(E. pav.)
1 Laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
Prietaisas turi papildomą apsaugą. Jeigu sulčiaspaudė
yra įjungta į tinklą ir nuspaustas mygtukas power (a),
o lemputė pulsuoja raudonai, tai signalizuoja, jog arba
korpusas (3), arba kabės (6) ant dangčio yra sumontuoti netinkamai. Tokios būklės prietaisas negali būti
jungiamas. Tikrinkite elementų sumontavimą, kol lemputė (c) nepradės šviesti mėlynai.
2 Nuspauskite mygtuką power (a) – sulčiaspaudė ims
dirbti 1 greičiu, o signalinė lemputė švies mėlyna spalva. Šis
greitis rekomenduojamas minkštiems vaisiams, pvz., pomidorams, avietėms, melionams, agurkams ir pan.
3 Jeigu prireikia 2 greičio (didesni apsisukimai skirti kietesniems vaisiams, pvz., morkoms, salierams ir pan.), paspauskite (trumpai, ilgiausiai 2 sek.) mygtuką (b) – lemputė (c)
užsižiebs pastovia raudona šviesa.
Prireikus grįžti prie 1 greičio, trumpai nuspauskite mygtuką
(b) ir sulčiaspaudė grįš prie 1 greičio, o signalinė lemputė vėl
degs pastovia mėlyna šviesa.
Nuspaudus mygtuką power, sulčiaspaudė visuomet
pradeda dirbti 1 greičiu. Pavyzdinė lentelė su informacija apie tinkamo greičio parinkimą konkrečioms vaisių ir daržovių rūšims rasite 51 puslapyje.
●● Į piltuvą dėkite reikiamą kiekį vaisių ar daržovių (prireikus susmulkinkite juos mažesniais gabalėliais) ir, lengvai
spausdami, stumkite stūmokliu.
Produktams stumti nesinaudokite pirštais ar kitais
daiktais.
4 Prireikus (sietelyje susikaupus per daug minkštimo, dėl
ko prietaisas ima trūkčioti) galima pasinaudoti turbo mygtuku. Tam kiek ilgiau (maždaug 3 sek.) palaikykite nuspaustą
mygtuką turbo (b). Tuo metu variklis maždaug 2 sekundes
dirbs maksimaliais apsisukimais. Po to funkcija turbo išsijungs automatiškai, o variklio darbas grįš į ankstesnį režimą.
DĖMESIO! Funkcija turbo gali būti naudojama ne dažniau kaip 10 sekundžių intervalais.
Neperkraukite prietaiso per dideliu kiekiu produktų, taip
pat nestumkite jų per stipriai (stūmokliu), kadangi dėl
staigiai pakilusio sulčių lygio dubens snapelyje sultys
gali išsiveržti iš po dangčio arba patekti į likučių rinktuvą.
52
Darbo pabaiga (sulčių spaudimo)
(D. pav.)
1 Išjunkite sulčiaspaudę, nuspauskite mygtuką (a) ir lemputė (c) užges.
2 Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
●● Varikliui sustojus, sulčiaspaudę išardykite, kad galėtumėte nuplauti (žiūr. skyrių „Sulčiaspaudės parengimas
darbui”).
●● Ištuštinkite likučių rinktuvą (8) nuo susikaupusių
išspaudų.
Neleiskite likučių rinktuvui (8) persipildyti. Išimant jį,
išspaudų perteklius palenkus talpą gali išbirti.
Sulčiaspaudės priežiūros principai
●● Po
kiekvieno sulčiaspaudės panaudojimo, ją reikia
kruopščiai nuplauti iš išdžiovinti, kad sultys ir vaisių likučiai nepridžiūtų.
●● Nešvarumus, susikaupusius tarpeliuose ir kampuose,
valykite šepečiu, skirtu buteliams, arba dantų šepetėliu.
●● Pavarą valykite drėgnu skudurėliu su šiek tiek indų plovimo skysčio. Po to sausai nuvalykite.
Į pavaros vidų patekus vandens ar sulčių, nedelsiant
nutraukite darbą ir prietaisą pristatykite į servisą patikrinimui.
●● Sudedamąsias
dalis, tokias kaip sulčių dubuo (2),
dubens korpusas (3), dangtis (5), stūmoklis (7) ir likučių
rinktuvas (8), plaukite šiltame vandenyje su šiek tiek indų
plovimo skysčio.
●● Taip pat jas galima plauti indaplovėje, ne aukštesnėje
kaip 60°C temperatūroje.
●● Sietelis (4) yra išimtis. Jam plauti naudokite standžių
šerelių šepetėlį. Sietelio plovimui jokių būdu nenaudokite metalinių šepečių!
●● Po ilgesnio sulčiaspaudės naudojimo plastikinės jos
dalys gali pakeisti spalvą. Tai neturi būti laikoma trūkumu. Spalvą, atsiradusią dėl morkų, galima pašalinti
skudurėliu, suvilgytu aliejuje.
●● Išplautas sulčiaspaudės sudedamąsias dalis gerai
išdžiovinkite.
●● Surinkite sulčiaspaudę anksčiau aprašytu būdu (žiūr.
skyrių „Sulčiaspaudės parengimas darbui”).
●● Suvyniokite laidą į ertmę, esančią sulčiaspaudės pavaros apačioje.
Ypač atsargiai elkitės su dalimis, pagamintomis iš
skaidraus plastiko. Jos yra neatsparios sutrenkimams
ir kritimui ir gali sutrūkti.
Ką daryti, jei ...
Sulčiaspaudė neveikia:
●● Į tinklo lizdą įjunkite kitą prietaisą ir patikrinkite, ar veikia.
●● Pristatykite sulčiaspaudę į servisą.
Sulčiaspaudė išskiria mažai sulčių, trūkčioja ir vibruoja:
●● Pasinaudokite funkcija turbo. Jeigu aukščiau nurodyta
problema kartojasi, išjunkite prietaisą , išvalykite sietelį
nuo susikaupusių filtravimo likučių. Be to, prisipildžius
likučių rinktuvui, ištuštinkite jį.
●● Esant mechaniniams sietelio pažeidimams, būtinai
pakeiskite jį nauju.
Kaip ruošti vaisių ir daržovių sultis
●● Spausti skirti vaisiai ir daržovės turi būti švieži ir gerai
nuplauti. Daržovės paruošiamos, nuvalant jas nuo smėlio ir žemių, nuplaunant tekančiu vandeniu ir nulupant.
Publikacijose apie sulčių gaminimą yra rekomenduojama 5 minutes pamirkyti daržoves vandenyje su šiek
tiek druskos ir citrinos rūgšties. Taip paruoštos daržovės
apdorojimo metu netamsėja, o iš jų išspaustos sultys
nepraranda natūralios spalvos.
●● Uoginius vaisius plaukite tiesiogiai prieš apdorojimą,
kadangi jie greitai praranda šviežumą.
●● Vaisių ir daržovių pasirinkimas priklauso nuo metų laiko,
kulinarinių pomėgių, sveikatos poreikių. Nuo ruošimo
būdo priklauso vaisių ir daržovių sulčių maistinė vertė.
●● Sultys spaudžiamos iš sultingų vaisių ir daržovių rūšių,
žaliava turi būti prinokusi, subrendusi, šviežia, kadangi
iš tokios medžiagos gaunama daugiausiai ir geriausio
skonio bei aromato sulčių.
●● Gėrimams ruošti tinka šios daržovės: pomidorai, morkos,
salierai, burokėliai, petražolės, svogūnai, kopūstai, agurkai, juodieji ridikai, rabarbarai ir pan. Dietiniais tikslais
galima daryti sultis i salotų, špinatų, porų ir kitų daržovių.
●● Tokios daržovės kaip ridikai, svogūnų laiškai, petražolės lapeliai, krapai, pipirnė, į gėrimus dedami smulkiai
supjaustyti.
●● Vaisių sultys gali būti spaudžiamos beveik iš visų rūšių
vaisių.
●● Nuplautus obuolius, persikus, abrikosus ir slyvas, įdėjus
į koštuvą, reikia nuplikyti verdančiu vandeniu.
●● Iš vaisių turi būti pašalinti kauliukai, kad nepakenktų sulčiaspaudei.
●● Spausti sultis iš slyvų, uogų, aviečių, minkštų kriaušių ir
obuolių bei kitų vaisių yra gana sudėtinga. Iš šių vaisių
minkštimo gaunama porėta masė, kuri užkemša sietelio
angas. Šiuos vaisius sultims spausti galima naudoti, maišant juos mažais kiekiais su kitais vaisiais ar daržovėmis.
Taip pat reikia dažniau valyti sietelį.
●● Šaknines daržoves ir kietesnius vaisius reikia supjaustyti
gabalėliais, telpančiais į sulčiaspaudės piltuvą.
●● Vaisiai ir daržovės metami į piltuvą tiktai tuomet, kai sulčiaspaudė jau veikia.
●● Žaliavai užstrigus piltuve ar smulkinimo diske, pasinaudokite turbo funkcija. Jeigu aukščiau aprašyta problema
kartojasi, išjunkite prietaisą, išardykite jį ir išvalykite.
●● Šviežių
neapdorotų sulčių maistinė vertė yra beveik
tolygi vaisių ir daržovių maistinei vertei, tik tiek, jog neturi
dalies skaidulinių medžiagų, kurios buvo pašalintos sulčių filtravimo metu. Todėl sultis tinka vartoti žmonėms,
turintiems virškinamojo trakto negalavimų ir dėl to negalintiems valgyti žalių daržovių.
●● Sulčių gėrimai ypač rekomenduojami vaikų ir vyresnio
amžiaus žmonių mitybai.
●● Vartojant daržovių sultis rekomenduojama užgerti jas
nedideliu kiekiu vandens, kadangi jos yra gana koncentruotos. Jeigu sultys neskiedžiamos, dienos dozė neturi
viršyti pusės stiklinės.
●● Vaisių sultys virškinamos lengviau, jas galima gerti dideliais kiekiais: nuo 3 iki 4 stiklinių per dieną tarp valgių.
●● Sultys turi būti suvartojamos nedelsiant po išspaudimo ir
geriamos mažais gurkšneliais.
●● Geriamos sultys lengvai maišosi su seilėmis ir dėl to yra
geriau virškinamos. Greitai ir pernelyg dideliais kiekiais
geriamos sultys įsisavinamos nevisiškai.
●● Nereikėtų maišyti vaisių su daržovėmis, išimtis yra tiktai
obuoliai. Nereikia maišyti melionų su kitais vaisiais.
●● Sultys neturi būti paliekamos vėlesniam suvartojimui.
●● Daržovių sultis galima skiesti drungnu virintu vandeniu,
mineraliniu vandeniu, pienu arba išrūgomis, saldinti ar
kitaip paskaninti.
●● Iš sulčių galima gaminti silpnus alkoholinius kokteilius.
●● Daržovių gėrimams galima naudoti aromatinius prieskonius – pipirus, krapus, kmynus, muskato riešutus,
čiobrelius, mairūną, o vaisių gėrimams – vanilę, cinamoną ir gvazdikėlius. Kad prieskonių aromatas geriau
atsiskleistų, prieš berdami į gėrimus kruopščiai juos
susmulkinkite. Prieskoniai vartojami nedideliais kiekiais,
kad neužgožtų natūralaus vaisių ir daržovių skonio bei
aromato. Dėl mažo kaloringumo vaisių ir daržovių gėrimai ypač tinka norintiems sulieknėti.
●● Vaisių ir daržovių gėrimai patiekiami kambario temperatūros arba atšaldyti ledo kubeliais.
●● Kaip daržovių gėrimų užkandis tinka sūrūs piršteliai, krekeriai ir skrebučiai, o prie vaisinių gėrimų geriausiai tinka
sausainiai, pyragaičiai, biskvitai.
●● Kai kurių vaisių ir daržovių sultys turi savybę savaime
tirštėti. Taip atsitinka dėl žaliavos savybių ir visiškai
nepriklauso nuo įrenginio.
Šviežios sultys – sveikata
Morkų sultys
Paspartina medžiagų apykaitą, kadangi turi
mikroelementų ir vitaminų sąstatą reikalingą taisyklingam organizmo funkcionavimui.
Iš karoteno pagamintas vitaminas A pagerina
regėjimą. Šių sulčių komponentai niveliuoja
kenksmingą nikotino poveikį, sugrąžina odai jos
natūralią sveiką išvaizdą. Pusė stiklinės morkų sulčių ir pusė
stiklinės pieno rekomenduojama mažiems vaikams. Morkų
sultys kartu su obuolių sultimis yra rekomenduojamos, kaip
stiprinantis gėrimas, pagyvenusiems asmenims.
53
Pomidorų sultys
Sunokę ir švieži pomidorai duoda puikios
kokybės sultis. Pomidorų sultis galima maišyti su visomis kitomis daržovių sultimis.
Turi daug vitaminų A ir C. Dvi stiklinės sulčių
patenkina vitamino C paros poreikį. Pomidorų sulčių skonį
galima pagardinti įberiant pagal skonį druskos ir pipirų.
Burokėlių sultys
Raudonųjų burokėlių sultys mišinyje su apelsinų sultimis duoda puikaus skonio gėrimą.
Pačios burokėlių sultys gali būti geriamos tik
pagal gydytojo nurodymus.
Kopūstų sultys
Yra geriamos gydant skrandžio opas, tačiau
vien tik pagal gydytojo nurodymus. Mišinyje
su morkų sultimis tinka gerti net ir turintiems
jautrų skrandį.
Špinato sultys
Šios sultys stipriai skatina kraujodarą,
tačiau dėl aštraus skonio rekomenduojama maišyti jas su morkų sultimis. Špinato, morkų ir salierų sultys sumaišius
lygiomis dalimis duoda gardų gėrimą.
Salierų sultys
Sultims gaminti nepatartina vartoti saliero
lapų, nes duoda kartų skonį. Saliero šaknų
sultys yra labai skanios. Galima jas jungti
su kitų daržovių sultimis. Turi būti geriamos
mažesniais negu morkų sultys kiekiais. Skonį
pagerina obuolių arba citrinos sulčių priedas.
Agurkų sultys
Jos yra natūraliai beskonios ir reikia jas maišyti
su obuolių, morkų arba salierų sultimis. Agurkų
sultys yra vartojamos odos puoselėjimui. Turi
inkstų valymo poveikį. Rekomenduojamos liesinimo procedūrose.
Obuolių sultys
Šviežių sunokusių obuolių sultys turi malonų
kvapą ir skonį, yra turtingos vitaminų A ir B bei
vertingų mineralinių druskų. Didelio pektinų
kiekio dėka sultys turi virškinimą skatinantį
poveikį. Šviežios obuolių sultys yra taikomos
gydant podagrą ir reumatizmą. O bendrai
imant, tai puikus maistingas produktas.
Gervuogių sultys
Gervuogių sultys su nedideliu cukraus ir mineralinio vandens kiekiu duoda labai gaivinantį
gėrimą. Didelio vitaminų ir mikroelementų kiekio
dėka veikia stiprinančiai ypač pagyvenusių žmonių atveju.
54
Juodojo šeivamedžio sultys
Sultys yra turtingos maistinių komponentų,
turi prakaito varomąsias savybes ir gali
būti taikomos peršalimų atvejais. Ruošiant
maisto gaminius galima jas jungti su kitomis
vaisių sultimis.
Juodųjų serbentų sultys
Juodųjų serbentų sultys turi specifinį aromatą,
didelį rūgštingumą ir ryškų gaižumą. Dėl cheminės sudėties ir turimo vitaminų kiekio, tai
vienos iš geriausių sulčių. Reikia jas maišyti
su mažo rūgštingumo sultimis arba su vandeniu, medum arba cukrum.
Specialūs receptai sveikatai
Stiprinantis gėrimas
6 morkos
2 obuoliai
½ burokėlio
Organizmą valančios
sultys
4 morkos
½ agurko
1 burokėlis
Gėrimas „stiprus
iškvėpis”
1 sauja špinato
1 sauja petražolių
2 salierai
4 morkos
Sultys „amžinas
reguliatorius”
2 obuoliai
1 kieta kriaušė
¼ citrinos arba sauja
špinato
6 morkos
„Saulės” gėrimas
2 obuoliai
6 braškės
„Meilės” gėrimas
3 dideli pomidorai
½ agurko
1 salieras
¼ citrinos
Ekologija – Rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą.
Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko
atliekoms skirtą konteinerį.
Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi
prietaise esančios pavojingos medžiagos
gali kenkti aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis!!!
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, prekybos, estetinėmis
ir kitomis sąlygomis.
LV
Cienījamie Pircēji!
Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Īpašu uzmanību
pievērsiet drošības norādījumiem, lai ierīces lietošanas laikā
izvairītos no negadījumiem un/vai izvairītos no ierīces bojāšanas. Lietošanas instrukciju lūdzam saglabāt, lai vajadzības
gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Ierīces raksturojums
Sulas spiede ir elektriskais aparāts, kurš domāts ātrai augļu
un dārzeņu sulas iegūšanai ar atkritumu automātisko atda­
lījumu. Sulas spiedē augļi un dārzeņi sasmalcinās un pēc
tam no viņiem izspiežas sula. Vienkārša un nesarežģīta
apkalpošana paaugstina sulas spiedes ekspluatācijas īpašī­
bas. Elektriskais ātruma stabilizators nodrošina patstāvīgus
ātruma apgriezienus, neatkarīgi no slodzes, pateicoties kam
tiek garantēta vienveidīgas sulas konsistences iegūšana.
Sulas spiedei ir 2 izspiešanas ātrumi (cietiem un mīkstiem
augļiem), kuri atlasīti tādā veidā, lai varētu dabūt augstas
kvalitātes sulu. Svaigi izspiestās sulās ir maksimālais dau­
dzums vitamīnu, pektīna, enzīmu un minerālu un tāpēc viņas
ir mazāk caurredzamas. Sulas spiedes ražotājs uzskata, ka
svarīgāk ir saglabāt pēc iespējas vairāk noderīgas barības
un diētiskās vielas nekā viņas caurredzamību. Sulas spiedei
piemīt tāda funkcija kā sietiņa automātiskā attīrīšana. Nepieciešamības gadījumā (ja uz sietiņa sakrājies liels daudzums
mīkstumu masas un sulas spiede sāk vibrēt) variet izmantot
turbo (b) pogu. Lai to izdarītu ilgāk (ap. 3 s) paspiediet turbo
pogu. Dzinējs strādās uz maksimāliem apgriezieniem apmēram 2 sek. Pēc tam laikam turbo funkcija izslēgsies automātiski, bet dzinējs no jauna pāriet uz iepriekšējo darba režīmu.
Turbo funkciju var ieslēgt no jauna tikai pēc 10 s. Sulas
spiede nedrīkst darbo­ties bez pārtraukuma vairāk par 15 min.
Izspiestās sulas daudzums, piem. no 1 kg augļu atkarīgs no
viņu izmēriem, sietiņa tīrības un rīves diska stāvokļa. Detaļas,
kuras ir saskarsmē ar augļiem un dārzeņiem, izgatavotas no
mate­riāliem, kas paredzētas pārtikas produktu pārstrādei.
Drošības un pareizas lietošanas nosacījumi
●● Neizņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas
velkot aiz vada.
●● Pirms ierīces ieslēgšanas novelciet no pievada piemērotu barošanas vada garumu.
●● Pievadu uzstādiet pie elektrotīkla kontaktligzdas uz cietas, stabilas virsmas tā, lai neapsegtu ventilācijas atveres apakšdaļā.
●● Ierīci pieslēdziet tikai maiņstrāvas elektrotīkla kontaktligzdai 230 V.
●● Nelietojiet produktu, ja bojāts barošanas vads, vai apakšdaļai ir redzami bojājumi.
Ja neizslēdzamais jaudas kabelis tika bojāts tad, lai
izvairītos no bīstamības tas ir jāmaina pie ražotāja, vai
speciālajā servisa punktā, vai pie kvalificētas personas.
Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas briesmas lietotājam.
Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Ierīce plānota lietošanai mājās apstākļos. Gadījumā, kad
ierīce ir lietojama gastronomiska uzņēmuma vajadzībām,
garantijas noteikumi pārmainās.
●● Pirms pirmās ierīces lietošanas rūpīgi notīriet aprīkojuma
elementus.
●● Pirms aprīkojuma izmaiņas vai tuvošanās kustīgiem
elementiem lietošanas laikā, jāizslēdz un jāatvieno
ierīce no elektrotīkla.
●● Pirms ierīces tīrīšanas, salikšanas un izjaukšanas vienmēr
atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla kontaktligzdas.
●● Nekavējoties pārtrauciet darbu un atvienojiet ierīci no elektrotīkla ja pievadā ir ienācis jebkurš šķidrums. Tādā gadījumā nododiet ierīci servisa punktā tehniskajai apskatei.
●● Nelietojiet ierīci temperatūras apstākļos virs 60°C.
●● Neieslēdziet ierīci bez ūdens - bez produkta.
●● Pievērsiet īpašu uzmanību lietojot sulas spiedi bērnu
klātbūtnē.
●● Šo ierīci nevar izmantot personas (arī bērni) ar fiziskiem,
maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja tie ir atstāti bez uzraudzības
vai nelieto ierīci pēc instrukcijas, kas jāpadod par viņu
drošību atbildīgai personai.
●● Jāpievērš uzmanība, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
●● Neatstājiet elektrotīklam pieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
●● Neuzstādiet ierīci uz mitras virsmas.
●● Pēc darba beigšanas izņemiet barošanas vadu no elektrotīkla kontaktligzdas.
●● Neiegremdējiet sulas spiedes pievadu ūdenī, un netīriet
to zem tekoša ūdens.
●● Apakšdaļas tīrīšanai nelietojiet nekādus agresīvus mazgāšanas līdzekļus kā emulsija, tīrīšanas pieniņš, pasta
un līdzīgi. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju,
grafiskos simbolus kā: skalas, apzīmējumi, brīdinājuma
zīmogi, un līdzīgas.
●● Neizmantojiet sulas spiedi ar bojātu centrifūgu.
●● Pirms sulas spiedes ieslēgšanas pārliecināties, ka sulas
spiedes vāks ir pareizi piestiprināts ar spraudēm.
●● Kamēr sulas spiede darbojas un griežas centrifūga,
neatlaidiet stiprināšanas spraudes, jo šajā gadījumā
nostrādās aizsardzība un aparāts izslēgsies.
●● Izsargājaties saskarsmes no kustīgām daļām un vienmēr
izslēdziet aparātu pirms aprīkojuma maiņas.
●● Produktu ievietošanai vienmēr izmantojiet tikai stampātāju.
●● Ja pamanīsiet stipru vibrāciju vai apgriezienu samazinājumu, nekavējoties izslēdziet sulas spiedi. Notīriet sietiņu
un tā korpusu.
●● Produkti var iesprūst iekraušanas kastē vai rīves diskā.
Ja tas ir noti­cis, tad nekavējoties izslēdziet sulas spiedi
un novērsiet šķēršļus.
●● Sietiņa ar aso rīves disku mazgāšanai, izmantojiet cieto
birsti.
●● Nelietojiet sulas spiedi bez atkritumu spaiņa.
●● Aparātu nedrīkst pārslogot ar pārlieku produktu dau­
dzumu un nespiediet viņu pārāk ātri (ar stampātāju).
Ja sulas līmenis trauka deguntiņā tiks pārpildīts, sula var
izliet no vāka apakšējas puses vai uz atkritumu spaini.
55
INFORMĀCIJA PAR AUGĻIEM UN DĀRZEŅIEM
Augļi/dārzeņi
Smalcināšanas ātrums
Augļi/dārzeņi
Smalcināšanas ātrums
Ananāsi
2
Burkāni
2
Krūmmellenes
1
Melones
1
Persiki
1
Aprikozes
1
Bietes
1
Persiki
1
Bumbieres
1
Gurķi
1
Āboli
1
Kivi
1
Kāposti
2
Tomāti
1
Fenheļa
1
Selerija
2
Avenes
1
Vīnogas
1
Tehniskie dati
Ierīces pievads ir piemērots sadarbībai ar sulas spiedi, maisīšanas krūzi un kafijas dzirnaviņām.
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Pieļaujamais pievada nepārtraukta darba laiks 15 minušu
Pārtraukuma laiks pirms atkārtotas izmantošanas 30 minušu
Pārtraukuma laiks pirms atkārtotas turbo izmantošanas
10 sekunžu
Ierīces troksnis (LWA)
75 dB/A
Ierīce ir konstruēta ar II klases izolāciju, nepieprasa iezemējumu.
ZELMER ierīces atbilst spēkā esošo normu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Elektriska zemsprieguma ierīce (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
Sulas spiedes uzbūve
1 Sulas spiedes pievads
a Ieslēgšanas/izslēgšanas poga power
b Poga ātrums 1 – ātrums 2/turbo
c Kontrollampiņa
d Pulse poga (nav lietojuma sulu spiedē)
e Lāpstiņa
f Piesūceknis
g Barošanas elektriskais vads
2 Sulu trauks
h Deguntiņš
i Trauka dzega
3 Trauka korpuss
4 Sietiņš
5 Vāks
56
(Zīm. A)
6 Spraudes
7 Stampātājs
8 Atkritumu spainis
Sulas spiedes sagatavošana darbam
(izjukšana)
(Zim. B)
Pirms pirmās sulas spiedes ieslēgšanas izjauciet viņu un
izmazgājiet ārā ņemamas detaļas, kuras būs saskarsmē ar
pārstrādājamiem produktiem.
●● Nolieciet sulas spiedi rozetes tuvumā tīrā un sausā vietā
uz cietās pamatnes.
1 Pavelciet spraudes (6) uz leju, lai izņemtu tās no renītes
uz sulas spiedes vāka (5).
2 Izņemiet stampātāju (7) un vāku (5).
3 Pēc tam noņemiet trauku (2) kopā ar korpusu (3) un sietiņu (4). Lai to izdarītu, pagrieziet trauka korpusu maksimāli
uz labo pusi (pēc pulksteņa rādītāja virziena) un paceliet korpusu ar trauku un sietiņu uz augšu.
4 Beigās atvienojiet trauku (2) no korpusa (3).
●● Izjaucot aparātu, visas noņemamas detaļas (izņemot dzinēju) nepieciešams izmazgāt karstā ūdenī ar mazgājamo
līdzekli. Tās var arī mazgāt trauku mazgājamā mašīnā pie
maksimālās temperatūras 60°C (izņemot sietiņu un pievadu). Pirms aparāta salikšanas, ļaujet detaļām nožūt.
Sulas spiedes sagatavošana darbam
(salikšana)
(Zim. C)
1 Uzstādiet trauka korpusu (3) uz pievadu tā, lai spraude
(6) būtu mazliet labajā pusē no pogām uz pievada un pagrieziet maksimāli uz kreiso pusi (pret pulksteņa rādītāja virzienu) tā, lai spraude būtu virs pogām.
2 Uzstādiet trauku (2) uz korpusa (3) tā, lai deguntiņš (h)
būtu korpusa (3) padziļinājumā.
3 Ievietojiet sietiņu (4) un pārliecinieties, ka tas ir uzstādīts
stabili un viegli griežas.
4 Aiztaisīt vāku (5) uz aizpogāt spraudes (6).
5 Ielieciet stampātāju (7) iekraušanas bunkurā.
6 Zem vāka (5) ievietojiet atkritumu spaini (8): pagrieziet
spaini lai būtu slīpi un ievietojiet to zem trauka (3) dzegas un
vāciņa (5), pēc tam pievelciet to pievadam (1).
7 Zem deguntiņa (h) ievietojiet sulu trauku.
●● Sagatavojiet un novietojiet pie aparāta tīrus augļus un
dārzeņus paredzētus sulas izspiešanai.
Sulas spiedes pirmā ieslēgšana
un viņas apkalpošana
(Zim. E)
1 Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Ierīcei ir papilda aizsardzība. Ja ierīce ir pieslēgta elektrotīklam un power poga (a) ir ieslēgta, un ja lampiņa
„pulsē” sarkanā krasā, tas nozīmē, ka korpuss (3) vai
spiedes (6) uz vāka ir slikti saliktas. Tādā stāvoklī ierīci
nevar ieslēgt. Vēl reiz pārbaudiet salikšanas pareizību
līdz momentam, kad lampiņa (c) spīd zilā krasā.
2 Paspiediet power pogu (a) – sulas spiede darbosies
1 ātrumā, kontrollampiņa spīdēs zilā krasā. Tas ātrums ir
piemērots mīkstiem augļiem piem. Tomāti, avenes, melones,
gurķi, un t.t.
3 Ja nepieciešama darbība 2 ātrumā (lielāki apgriezieni
cietiem augļiem piem. Burkāni, selerija un t.t.) paspiediet
(īsam laikam, maks. 2 s.) pogu (b) – lampiņa (c) spīdēs sarkanā krasā, nemitīgā gaismā.
Ja ir vajadzība griezties 1 ātrumā paspiediet īsam laikam
pogu (b) un sulu spiede aizgriezīsies 1 ātrumā, kotrollampiņa spīdēs zilā krasā, nemitīgā gaismā.
Paspiežot power pogu sulu spiede vienmēr sāk darboties 1 ātrumā. Piemēra tabula ar informāciju par
ātruma izvēle konkrētiem augļiem un dārzeņiem parādīta 56 lpp.
●● Augļus un dārzeņus ielieciet iekraušanas bunkurā akurāti ar stampātāja palīdzību (ja ir vajadzība, sagrieziet
tos piemērota lieluma gabaliņos).
Nekādā gadījumā nestumiet produktus ar pirkstiem vai
citiem priekšmetiem.
4 Nepieciešamības gadījumā (ja uz sietiņa sakrājies liels
daudzums mīkstumu masas un sulas spiede sāk vibrēt),
variet izmantot pogu turbo (b), lai to izdarītu ilgāk (ap. 3s)
paspiediet turbo pogu (b). Dzinējs strādās uz maksimāliem
apgriezieniem apmēram 2 sek. turbo funkcija izslēdzas
automātiski, bet dzinējs no jauna pāriet uz iepriekšējo darba
režīmu.
Darba beigas (sulas izspiešanas)
(Zim. D)
1 Izslēdziet sulas spiedi pārslēdzot izslēdzēju (a) lampiņa
(c) aizdegsies.
2 Izņemiet barošanas elektriskā vada dakšu no rozetes.
●● Kad dzinējs apstāsies, izjauciet sulas spiedi un izmazgā-
jiet visas izjaucamās detaļas (sk. punktu „Sulas spiedes
sagatavošana darbam”).
●● Iztukšojiet atkritumu spainis (8) no mīkstumiem.
Sekojiet tam, lai atkritumu spainis (8) nebūtu pārpildīts.
Izņemot spaini, un pēc tam noliecot to, liels daudzums
mīkstmu var no tā izkrist.
Sulas spiedes glabāšanas un uzturēšanas
noteikumi
●● Pēc sulas spiedes izmantošanas rūpīgi nomazgāijet to,
lai sula un mīkstā masa neizžūtu.
●● Netīrumus no šķirbām un stūriem iztīriet ar pudeļu tīrīšanas birstes vai zobu birstes palīdzību.
●● Sulas spiedes pievadu tīriet ar lupatiņu ar trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam noslaukiet sausu.
Gadījumā ja sulas spiedes iekšā nokļuvis ūdens vai
jebkurš cits šķidrums, nekavējoties pārtrauciet darbu
un nododiet aparātu specializētā servisa centrā.
●● Sulu trauku (2), trauka korpusu (3), vāku (5), stampātāju
(7) un atkritumu spaini (8) drīkst mazgāt siltā ūdenī ar
trauku mazgājamo līdzekli.
●● Tāpat arī var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā pie
maksimālās temperatūras 60°C.
●● Izņēmums ir sietiņš (4). Mazgājiet viņu ar cietu birsti.
Kategoriski aizliegts mazgāšanai izmantot metāliskās birstes!
●● Ilgtermiņa lietošanas dēļ, plastmasa daļas var iekrāsoties. Tas nav defekts.
●● Daļas nokrāsojušās no burkāniem noslauciet ar lupatiņu,
samitrinātu ar augu eļļu.
●● Pēc mazgāšanas dodiet detaļām nožūt.
●● Salieciet sulas spiedi ar iepriekš aprakstītu paņēmienu
(sk. punktu „Sulas spiedes sagatavošana darbam”).
●● Satiniet elektrisko vadu un ievietojiet to speciāli tam
domātā nodalījumā.
Īpašu uzmanību pievērsiet uz caurspīdīgām (transparentiem) plastika detaļām, kuras var viegli sabojāt.
UZMANĪBU! Funkciju turbo var ieslēgt no jauna tikai
pēc 10 sek.
Aparātu nedrīkst pārslogot ar pārlieku produktu daudzumu un nespiediet viņu pārāk ātri (ar stampātāju).
Ja sulas līmenis trauka deguntiņā tiks pārpildīts, sula
var izliet no vāka apakšējas puses vai uz atkritumu
spaini.
57
Ko darīt ja...
Ierīce nedarbojas:
●● Pieslēdziet citu ierīci elektrotīklam un pārbaudiet vai darbojas.
●● Jāgriežas specializētā servisa centrā.
Sulas spiede izspiež sulu vāji, sāk vibrēt:
●● Izmantojiet turbo funkciju. Ja turpmāk problēma atkārtosies, izslēdziet aparātu un iztīriet no sakrātas mīkstuma
masas sietiņā. Kā arī, atlieku konteinera piepildīšanās
gadījumā iztukšojiet to.
●● Sietiņa mehāniska bojājuma rezultātā, obligāti to nomainiet ar jaunu.
Padomi sulas spiešanai no augļiem un
dārzeņiem
●● Augļiem un dārzeņiem, kas domāti pārstrādei ir jābūt
svaigiem. Tos nepieciešams rūpīgi nomazgāt no smilts
un zemes zem tekoša ūdens un nomizot. Publikācijas
par sulas spiešanas un pagatavošanas tēmu rekomendē
5 minūtes mērcēt dārzeņus sāļā ūdenī, kur ir arī pievienota citronskābe.
●● Tādā veidā sagatavotie dārzeņi nepaliek tumši sasmalcināšanas procesā un no tiem izspiestā sula saglabā
dabīgu krāsu.
●● Ogas mazgājiet tieši pirms sulas pagatavošanas, jo tās
ātri zaudē savu svaigumu.
●● Dārzeņu un augļu izvēle ir atkarīga no gadalaika, no garšas iemaņām, rekomendācijām, kas attiecas uz ēšanu.
Garšas īpašības augļu un dārzeņu sulām ir atkarīgas no
sulu pagatavošanas veida.
●● Lai iegūtu vairak garšīgas un aromātiskas sulas, spiediet
sulu tikai no sulīgām augļu un dārzeņu šķirnēm. Augliem
un dārzeņiem jābūt svaigiem un nobriedušiem.
●● Priekš dzierienu pagatavošanas ir derīgi sekojoši dārzeņi:
tomāti, burkāni, selerija, sarkanās bietes, pētersīļi, sīpoli,
kāposti, gurķi, kāļi utt. Priekš diētiskiem mērķiem var
pagatavot sulu no spinātiem, salātu lapām un citi dārzeņi.
●● Tādi dārzeņi kā redīsi, lociņi, pētersīļu zaļumi, dilles
pirms pagatavošanas ir smalki jāsagriež.
●● Augļu sulas var pagatavot gandrīz no visām augļu šķirnēm.
●● Āboli, persiki, aprikozes un plūmes ir jānomazgā un
jāaplej ar verdošu ūdeni caurdurī.
●● Izspiest sulu no augļiem kam cietas sēkliņas vai kauliņi,
var tikai pēc kauliņu un sēkliņu izņemšanas.
●● Izspiest sulu no mīkstiem augļiem – plūmēm, mellenēm,
avenēm, mīkstiem āboliem un bumbieriem, kā arī no
citiem mīkstiem augļiem, ir grūti. To pārstrādes laikā sietiņā sakrājas liekā masa, kas aizsit ciet atveres sietiņā.
Šos augļus var izmantot tikai pagatavojot sulu kopā ar
cietiem augļiem un dārzeņiem, piejaucot tos nelielā daudzumā. Biežāk attīriet sietiņu.
●● Tāpat var izspiest sulu no vīnogām. Priekš tam iekraušanas bunkurā ievietojot veselus vīnogu ķekarus, ogas
pirms tam atraujot no stiebriem.
58
●● Cietus augļus nepieciešams sagriezt tāda izmēra gabalos, lai tos varētu brīvi ievietot cauri iekraušanas bunkuram. Tādus augļus kā ābolus un bumbierus var pārstrādāt kopā ar mizu un serdi.
●● Dārzeņi un augļi tiek ievietoti iekraušanas bunkurā tikai
pēc sulas spiedes ieslēgšanas.
●● Daži cietie dārzeņi/augļi var aizdambēties iekraušanas
bunkurā vai uz diska rīves. Šajā gadījumā ieslēdziet
funkciju turbo. Ja turpmāk problēma atkārtosies, izslēdziet aparātu, izjauciet un iztīriet.
●● Svaigi izspiestām sulām piemīt gandrīz tādas pašas
barības īpašības kā svaigiem dārziņiem un augļiem.
Tāpēc sulas var dzert pat tie, kam ir aizliegts lietot uzturā
svaigus dārzeņus un augļus.
●● Dzērieni no svaigām sulām īpaši ieteicami bērniem un
vecākiem cilvēkiem.
●● Svaigi izspiestās dārzeņu sulas ieteicams šķaidīt ar
nelielu ūdens daudzumu.
●● Ja sula nav atšķaidīta, tad dienas norma nedrīkst pārsniegt pus glāzi.
●● Augļu sulas vieglāk pārstrādājas, tāpēc viņas var dzert
lielos daudzumos: no 3 līdz 4 glāzēm dienā starp ēšanu
reizem.
●● Sulu nepieciešams izdzert uzreiz pēc tās pagatavošanas. Sula jādzer nelieliem malciņiem, sajaucot ar siekalam – tādā veidā pārstrādasies vairāk veselīgu elementu.
Sula, kuru izdzeram pārāk ātri un lielā daudzumā, pārstrādājas sliktāk.
●● Nav ieteicams jaukt kopā dārzeņus ar augļiem, izņemot
ābolus. Kā arī nav ieteicams jaukt kopā meloni ar augļiem.
●● Svaigi pagatavotās sulas nav ieteicams glabāt.
●● Dārzeņu sulas var atšķaidīt ar siltu vārītu ūdeni, minerālūdeni, pienu, pievienojot cukuru vai garšvielas pēc
garšas.
●● No sulām var pagatavot bezalkoholiskos kokteiļus.
●● Dārzeņu dzērienu pagatavošanai var izmantot aromātiskās piedevas: pipari, dilles, muskata rieksti, ķimenes,
bet augļu dzērieniem: vaniļa, kanēlis, krustnagliņas. Lai
dzēriens būtu aromātiskāks, piedevas pirms lietošanas
nepieciešams kārtīgi sasmalcināt. Izmantojiet tas nelielā
daudzumā, lai saglabātu produktu dabīgo garšu un
smaržu, no kuriem pagatavots dzēriens. Tā kā augļu un
dārzeņu dzērieni satur maz kalorijas, īpaši ieteicams tas
dzert diētas laikā.
●● Augļu un dārzeņu dzērienus var pasniegt kā atdzesētus
ar ledus gabaliņiem, tā arī istabas temperatūrā.
●● Pie dārzeņu sulām var pasniegt sāļu salmiņu, krekerus un grauzdiņus. Pie augļu sulām cepumus, biskvītu,
kūkas.
●● Dažām sulām ir tendence sabiezēt. Tas ir saistīts ar viņu
īpašībām un nav atkarīgs no sulu spiedes.
Svaiga sula no veselīgiem dārzeņiem un
augļiem
Burkānu sula
Paātrina vielmaiņu, jo satur mikroelementu un
vitamīnu, nepieciešamu organisma pareizai
funkcionēšanai.
Ā vitamīns no karotīna uzlabo redzi. Sulu sastāvdaļas likvidē nikotīna kaitīgu darbību, āda saņem
dabisku veselīgu krāsu. Bērniem rekomendējam
dzert burkānu sulas pus glāzi un piena pus glāzi. Burkānu
sula kopā ar ābolu sulu ir rekomendēta kā nostiprināšanas
dzēriens pavecām personām.
Tomātu sula
Gatavi un svaigi tomāti dod lielisko sulu. To
var samaisīt ar visām citām dārzeņu sulām.
Satur daudz A un C vitamīnu. Sulas divas
glāzes apmierina dienas pieprasījumu uz C vitamīnu. Garša
raksturlīknes var būt uzlabotas ar sāli un piparkrūmu.
Biešu sula
Sula no sarkanām bietēm, kopā ar apelsīnu
sulu, dod lielisku dzērienu. Biešu sula tīrā formā
var būt pieņemta tikai pēc ārsta noteikšanas.
Kāpostu sula
Ir lietota kuņģu čūlas ārstēšanā, bet tikai pēc
ārsta noteikšanas. Samaisīto ar burkānu
sulu var dzert arī personas ar jūtīgu kuņģu.
Spinātu sula
Palīdz asins izveidošanai, bet saskaņā
ar asu garšu, rekomendējam to samaisīt ar burkānu sulu. Spinātu, burkānu un
seleriju sulas, samaisītas vienādos daudzumos, dod garšīgu dzērienu.
Kazeņu sula
Kazeņu sula ar mazliet cukuru un minerālūdens
dod ļoti svaigu dzērienu. Pateicoties vitamīnu un
mikroelementu augstu saturu, ir rekomendēta
kā pastiprināšanas dzēriens sevišķi pavecām
personām.
Sula no melnā plūškoka
Sula ir ļoti bagātā ar uztura elementiem, ir
sviedrējamais līdzeklis, var būt lietota sasaldēšanā. Sagatavošot konservētus produktus, var to samaisīt ar citām augļu sulām.
Upeņu sula
Upeņu sulai ir specifiskā smarža, augstais skābums un redzamu šķērmumu. Pēc ķīmiska
sastāva un vitamīnu satura tā ir viena no vislabākajām sulām. Rekomendējam to samaisīt ar mazi
skābām sulām vai ar ūdens, medu vai cukuru.
Speciālas veselīgas receptes
Stiprinošs dzēriens
6 burkāni
2 āboli
½ bietes
Organisma tīrīšanas sula
4 burkāni
½ gurķa
1 biete
Dzēriens „stipra elpa”
1 spinātu saujiņa
1 pētersīļu saujiņa
2 selerijas
4 burkāni
Sula „mūža regulētājs”
2 āboli
1 cieta bumbiere
¼ citrona vai spinātu
saujiņa
6 burkāni
„Saulains” dzēriens
2 āboli
6 dārza zemenes
„Mīlestības” dzēriens
3 lieli tomāti
½ gurķa
1 selerija
¼ citrona
Ekoloģija – Rūpes par apkārtējo vidi
Seleriju sula
Sulai nelietot seleriju lapu, jo būs rūgta. Sula
no seleriju saknes ir ļoti garšīga. To var samaisīt ar citām dārzeņu sulām. Dzert mazākos
daudzumos, nekā burkānu sulu. Samaisīšana
ar ābolu vai citronu sulu uzlabo garšu.
Gurķu sula
Parasti ir bez garšas, tāpēc to jāsamaisa ar
ābolu, burkānu vai seleriju sulu. Gurķu sula ir
lietota ādas kopšanai. Palīdz notīrīt nieres. Ir
rekomendēta novājēšanas dietā.
Katrs lietotājs var ienest savu ieguldījumu
vides aizsardzībā. Tas nepieprasa īpašas
pūles. Ar šo mērķi: kartona iepakojumus
nododiet makulatūrā, polietilēna maisus
(PE) metiet ārā konteinerā, kurš ir domāts
priekš plastikāta.
Nevajadzīgu ierīci atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā,
jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var radīt draudus
apkārtējai videi.
Ābolu sula
Nemetiet ārā sulas spiedi kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
Sulai no svaigiem gataviem āboliem ir patīkams aromāts un garša, sula ir bagāta ar A un
B vitamīniem, kā arī vērtīgiem minerālsāļiem.
Pektīnu augsts saturs sulā palīdz labai sagremošanai. Svaiga ābolu sula ir lietota podagras un reimatisma
saslimšanās. Ābolu sula, vispār, ir lieliska barošanas viela.
Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts
izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā
momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu,
kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
59
ET
Austatud kliendid!
Lugege alljärgnev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Pöörake
erilist tähelepanu ohutusjuhistele, et vältida seadme kasutamise ajal õnnetusjuhtumeid ja/ning mitte kahjustada seadet.
Hoidke kasutusjuhend alles, et seda saaks hiljem seadme
kasutamise ajal lugeda.
Seadme kirjeldus
Mahlapress on elektriseade, mis on ette nähtud puu- ja
juurviljamahlade kiireks valmistamiseks. Seadmesse on
sisse ehitatud viljaliha automaateraldaja. Kõigepealt seade
peenestab puu- ja köögiviljad ning seejärel pressib sellest
segust mahla. Elektrooniline kiiruse stabilisaator tagab
pideva pöördekiiruse sõltumata koormusest, tänu sellele
tuleb mahl ühtlase konsistentsiga. Mahla optimaalse kvaliteedi tagamiseks on seadmesse sisse ehitatud 2-kiiruseline
süsteem (üks kiirus pehmete ja teine kõvade viljade jaoks).
Võimalikult rohke viljalihaosakeste, mis sisaldab vitamiine,
kaaliumi, pektiine, ensüüme ja mineraalaineid, säilitamine
mahla koostises põhjustab mahla vähese läbipaistvuse. See
on taotluslik, sest Tootja arvates on olulisem säilitada võimalikult palju toite-, tervislikke ja dieetilisi väärtusi värskeltpressitud mahlas, kui selle läbipaistvust. Seadmel on lisaks sõela
automaatne isepuhastusfunktsioon. Vajadusel (juhul, kui
sõel on viljalihaga ülekoormatud) võib kasutada turbofunktsiooni. Selleks vajutage pikemalt (min. 3 sek.) turbo nuppu.
Sel juhul töötab mootor maksimaalsetel pööretel umbes
2 sekundit. Pärast lülitub turbofunktsioon automaatselt välja
ning mootor hakkab töötama tavalistel pööretel. Turbofunktsiooni tuleb kasutada 10-sekundilise vaheajaga. Mahlapress
võib katkestamata töötada maksimaalselt 15 minutit. Mahla
kogus, nt ühe kilo puuvilja kohta, sõltub nii viljade värskusest
kui ka sõela puhtusest ja lõikeketta seisundist. Töödeldava
toorainega kokkupuutuvad osad on valmistatud materjalist,
mis võib toiduga kokku puutuda.
Ohutu ja sihipärase kasutamise juhised
●● Ärge tõmmake pistikut pesast välja juhtmest tirides.
●● Enne seadme kasutamist kerige ühendusjuhe välja vajalikus pikkuses.
●● Asetage ajam seinakontakti lähedale kõvale pinnale nii,
et korpusel olevad ventilatsiooniavad oleksid vabad.
●● Ühendage seade ainult 230 V elektrivõrku.
●● Ärge lülitage seadet tööle, kui toitejuhe on vigastatud või
kui korpusel on nähtavad kahjustused.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses
või spetsialisti poolt.
Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada kasutajale
tõsist ohtu. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
●● Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes.
Juhul, kui kasutate seadet gastronoomiaga seotud asutustes, muutuvad garantii tingimused.
60
●● Enne seadme esmakordset kasutamist peske varustuse
osad hoolikalt puhtaks.
●● Enne varustuse vahetamist või seadme liikuvatele
osadele lähenemist seadme töötamise ajal lülitage
seade välja ja eemaldage elektrivõrgust.
●● Enne seadme puhastamist, kokku- või lahtimonteerimist
eemaldage alati ühendusjuhe elektrivõrgu pistikupesast.
●● Kui ajamist imbus välja ükskõik milline vedelik, katkestage koheselt seadme töö, eemaldage elektrivõrgust
ning viige seade hoolduskeskusesse ülevaatusele.
●● Ärge ohustage seadet töötades tingimustes temperatuuriga üle 60°C .
●● Ärge lülitage seadet sisse tühjalt, ilma tooteta.
●● Olge mahlapressiga töötamisel laste juuresolekul eriti
ettevaatlik.
●● Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise
või vaimse puudega isikutele (kaasa arvatud lapsed),
või isikutele, kellel ei ole kogemust või teadmisi seadme
kohta, välja arvatud juhul, kui see toimub nende ohutuse
eest vastutava isiku järelvalvel või kooskõlas tema antud
juhistega.
●● Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
●● Ärge jätke elektrivõrku lülitatud seadet ilma järelevalveta.
●● Ärge asetage seadet märjale pinnale.
●● Pärast töö lõpetamist eemaldage ühendusjuhe elektrivõrgu pistikupesast.
●● Ärge asetage mahlapressi vette ega peske seda voolava
vee all.
●● Ärge kasutage korpuse pesemiseks agressiivseid detergente, nagu emulsioon, piim, pasta jne. Need võivad
kustutada pealetrükitud graafilise info, nagu: jaotused,
tähendused, hoiatusmärgid jne.
●● Ärge kasutage mahlapressi, kui sõel on vigastatud.
●● Enne mahlapressi sisse lülitamist kontrollige, kas kaas
on klambritega korralikult kinni.
●● Ärge avage kinnitusklambreid, kui mahlapress töötab
ning sõel käib ringi, seade lülitub siis turvalisuse huvides
välja.
●● Toote lükkamiseks kasutage ainult tõukurit.
●● Ärge koormake seadet toiduainetega üle ega rakendage
selle lükkamiseks (tõukuriga) jõudu.
●● Lülitage seade koheselt välja, kui märkate tugevat vibreerimist või pöörete vähenemist. Puhastage sõel ja
selle korpus.
●● Katkestage töö ja eemaldage seade elektrivõrgust, kui
sisestamislehter või lõikeketas on tootest ummistunud.
●● Terava lõikekettaga sõela pesemiseks kasutage tugevate harjastega harja.
●● Ärge kasutage mahlapressi ilma viljalihakogujata.
●● Ärge koormake seadet toiduainetega üle ega rakendage
selle lükkamiseks (tõukuriga) jõudu, kuna mahla üleliigne
kogus mahlaanumas võib põhjustada mahla väljavalgumise kaane vahelt või selle sattumise viljalihakogujasse.
TEAVE PUU- JA KÖÖGIVILJADE KOHTA
Puu-/juurviljad
Pöörlemiskiirus
Puu-/juurviljad
Pöörlemiskiirus
Ananassid
2
Porgandid
2
Kultuurmustikas
1
Melonid
1
Virsikud
1
Aprikoosid
1
Peedid
1
Nektariinid
1
Pirnid
1
Kurgid
1
Õunad
1
Kiivi viljad
1
Kapsas
2
Tomatid
1
Tillid
1
Seller
2
Vaarikad
1
Viinamarjad
1
Tehnilised andmed
Seadme ajam on mõeldud töötamiseks mahlapressina, kausiga mikserina ja kohviveskina.
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Seadme katkestamatuks kasutamiseks ettenähtud aeg
15 minutit
Vaheaeg enne taaskasutamist:
30 minutit
Vaheaeg enne turbofunktsiooni taaskasutamist: 10 sekundit
Helivõimsuse tase (LWA)
75 dB/A
Seade kuulub isolatsiooni II klassi, mis ei vaja maandamist.
ZELMERi seadmed vastavad nõutavatele normidele.
Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega:
–– Madalapingeline elektriseade (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE tähisega andmesildil.
Seadme osad
(joonis A)
1 Mootor
a Sisse/väljal üliti – power
b Kiiruse regulaator 1 käik – 2 käik/turbo
c Märgutuli
d Pulse nupp (ei ole kasutusel mahlapressil)
e Mahlakoguja
f Iminapp
g Toitejuhe
2 Mahlaanum
h Tila
i Anuma rant
3 Anuma korpus
4 Sõel
5 Kaas
6 Kinnitusklambrid
7 Tõukur
8 Viljalihakoguja
Seadme tööks ettevalmistamine
(koostvõtmine)
(joonis B)
Enne esmakordset kasutamist võtke mahlapress koost lahti,
peske toiduga kokkupuutuvaid detaile.
●● Asetage mahlapress kindlale, puhtale ja kuivale, pistikupesa läheduses asuvale pinnale.
1 Tõmmake kinnitusklambrid (6) alt välja.
2 Eemaldage tõukur (7) ja kaas (5).
3 Võtke välja anum (2) koos korpuse (3) ja sõelaga (4).
Selleks keerake anuma korpus (3) lõpuni paremale (päripäeva) ja tõstke korpus koos anuma ja sõelaga üles.
4 Lõpuks ühendage anum (2) korpusest (3) lahti.
●● Peske lahtivõetud osad (välja arvatud mootor) soojas
vees, kasutades nõudepesuvahendit. Neid võib pesta ka
nõudepesumasinas max. temperatuuril 60°C (välja arvatud sõela ja ajamit). Pärast korralikku kuivamist pange
puhtad detailid kokku.
Seadme tööks ettevalmistamine
(kokkupanek)
(joonis C)
1 Asetage anuma korpus mootori peale, nii et klamber (6)
oleks klambrinupu vasakult poolt mootoril ning keerake seda
lõpuni vastupäeva, nii et klamber oleks nuppude kohal.
2 Asetage anum (2) korpuse peale, nii et tila (h) ühilduks
korpuse avaga.
3 Paigaldage sõel kaussi sisse, vajutage õrnalt kontrollimaks, et sõel on õigesti paigaldatud ja keerleb vabalt.
4 Asetage peale kaas (5) ning kinnitage klambrid (6).
5 Sisestage tõukur (7) lehtrisse.
6 Asetage viljalihakoguja (8) kaane alla (5), tehes järgmised toimingud: asetage viljalihakoguja väikse kaldega anuma
(3) randi külge ning seejärel ühendage anum mootoriga.
7 Asetage tila (h) alla nõu mahla jaoks.
●● Seadme lähedal valmistage mahla pressimiseks ette
pestud puu- ja juurviljad.
61
Seadme käivitamine ja selle
kasutamine
(joonis E)
1 Asetage toitejuhtme pistik seinakontakti.
Seade on varustatud lisakaitsmega. Kui seade on
sisse lülitatud ja vilgub punane märgutuli, tähendab
see seda, et korpus (3) või kinnitusklambrid (6) on
valesti paigaldatud. Sellisel juhul ei tohi seadet kasutada. Kontrollige kõik osad üle ja vajadusel paigaldage
need uuesti, kuni hakkab põlema sinine märgutuli.
2 Vajutage power nupule (a) – mahlapress hakkab tööle
esimesel käigul, sinine märgutuli süttib põlema. Esimene
käik on ette nähtud pehmete viljade jaoks (tomatid, vaarikad,
melonid, kurgid jms).
3 Teise käigu valimiseks (kõrgemad pöörded kõvade puuja köögiviljade jaoks, nt porgand, seller jms) vajutage (lühidalt, maksimaalselt 2 sek.) nupule (b) – punane tuli (c) süttib
põlema.
Esimese käigu lülitamiseks vajutage korraks nupule (b) –
sinine tuli süttib põlema.
Power nupule vajutamisel töötab seade alati esimesel
käigul. Mahla eraldumise orienteeruvad kiirused on
toodud leheküljel 61.
●● Sisestage lehtrisse vastava suurusega viljad (vajadusel
lõigake neid väiksemateks tükkideks) ja vajutage need
õrnalt tõukuriga alla.
Ärge kasutage sõrmi ega muid esemeid toiduainete
tõukamiseks.
4 Vajadusel (kui sõel on viljalihaga ülekoormatud) kasutage
turbofunktsiooni. Selleks vajutage pikemalt (min. 3 sek.) turbo
(b) nuppu. Sel juhul mootor töötab maksimaalsetel pööretel
umbes 2 sekundit. Pärast lülitub turbofunktsioon automaatselt
välja ning mootor hakkab töötama tavalistel pööretel.
TÄHELEPANU! Turbofunktsiooni võib uuesti kasutada
10 sekundi pärast.
Ärge koormake seadet toiduainetega üle ega rakendage selle tõukamiseks (tõukuriga) jõudu, kuna mahla
üleliigne kogus tilas võib põhjustada mahla väljavalgumise kaane alt või selle sattumise viljalihakogujasse.
Pärast lõpetamist
(joonis D)
1 Lülitage seade välja, vajutage nupule (a), märgutuli
kustub.
2 Võtke toitejuhtme pistik vooluvõrgust välja.
●● Kui mootor enam ei tööta, võtke mahlapress koost lahti
seadme detailide pesemiseks (vt pkt „Seadme tööks
ettevalmistamine”).
●● Tühjendage viljalihakoguja (8).
Vältige viljalihakoguja (8) ületäitumist. Kui anum on liiga
täis, võib osa viljalihast tühjendamisel välja valguda.
62
Seadme hooldus
●● Peske
seade pärast igakordset kasutamist. Vältige
mahla ja viljajääkide kuivamist seadmes.
●● Eemaldage mustus raskesti ligipääsetavates kohtades
hambaharjaga.
Juhul, kui vesi või mahl satub mootorisse, katkestage
töö ja viige seade teeninduspunkti ülevaatamiseks.
●● Puhastage mootor nõudepesuvahendis niisutatud lapiga.
Seejärel kuivatage see korralikult kuiva lapiga. Puhastage seadme sellised osad nagu mahlaanum (2), anuma
korpus (3), kaas (5), tõukur (7) ja viljalihakoguja soojas
vees, kasutades nõudepesuvahendit.
●● Neid osi võib pesta ka nõudepesumasinas max. temperatuuril 60°C.
●● Sõela (4) puhastamiseks kasutage kõvade harjastega
harja. Ärge kasutage sõela puhastamiseks metallharja!
●● Pärast seadme pikaajalist kasutamist võib juhtuda, et
seadme kunstmaterjalist detailid muudavad oma värvi.
See ei ole toote defekt.
●● Porgandiplekkide eemaldamiseks kasutage toiduõli.
●● Pärast pesemist kuivatage korralikult kõik seadme osad.
●● Pange mahlapress kokku (vt pkt „Seadme tööks ettevalmistamine”).
●● Kerige toitejuhe kokku ja asetage seda seadme mootoriosa põhjas asuvasse hoiukohta.
Olge hoolikad läbipaistvate kunstmaterjalist tarvikutega. Neid ei tohi maha pillata ega lõhkuda.
Mida teha, kui...
Seade ei tööta:
●● Ühendage mõni teine seade elektrivõrku ja vaadake, kas
hakkab tööle.
●● Viige seade teeninduspunkti.
Mahlapress ei pressi mahla korralikult ning vibreerib:
●● Kasutage turbofunktsiooni. Kui see ei aita, lülitage seade
välja, puhastage sõel sinna kogunenud jääkidest. Juhul,
kui viljalihakoguja on täis, tühjendage see.
●● Kui sõel on saanud vigastada, vahetage see viivitamatult
uue vastu.
Mahlade valmistamine
●● Töötlemiseks ettenähtud puu- ja juurviljad peavad olema
värsked ja korralikult pestud. Puhastage puu- ja köögiviljad liivast ja mullast, peske jooksva vee all ja koorige.
Väljaanded mahla valmistamise kohta soovitavad enne
töötlemist hoida puu- ja köögivilju umbes 5 minutit vees,
lisades sinna soola ja sidrunimahla. Sellisel viisil töödeldud köögiviljad ei tumene ning nendest valmistatud mahlal on loomulik värv.
●● Peske marjad vahetult enne töötlemist.
●● Puu- ja köögiviljade väljavalimine sõltub aastaajast, mait-
seeelistusest, arsti ettekirjutustest. Puu- ja köögiviljade
toiteväärtust mõjutab see, kuidas neid töödeldakse.
●● Mahla valmistatakse mahlastest puu- ja köögiviljade
sortidest; need peavad olema küpsed ja värsked, sest
nendest saab valmistada rohkem mahla ja neil on täiuslik maitse ja aroom.
●● Mahla pressimiseks sobivad järgmised köögi- ja juurviljad: tomatid, porgandid, seller, punapeet, petersell, sibul,
kapsas, kurk, rõigas, rabarber. Dieedi eesmärgil võib
valmistada mahla salatist, spinatist, porrulaugust ja muudest köögi- ja juurviljadest.
●● Selliseid köögivilju nagu redis, till, petersell, jürilill lisatakse jooki peenelt lõigatuna.
●● Peaaegu kõiki puuviljamahlu võib säilitada.
●● Õunad, virsikud, aprikoosid ja ploomid tuleb pärast pesemist asetada sõelaga kuuma vette.
●● Eemaldage kividega puuviljadest ja marjadest kivid, sest
nad võivad seadet rikkuda.
●● Ploomidest, mustikatest, vaarikatest, pehmetest pirnidest, õuntest ja muudest puuviljadest mahla pressimine
on keerukam. Nende viljaliha moodustab sõela avasid
ummistava massi. Lõigake sellised puuviljad väiksemateks tükkideks ja laske läbi seadme, segades muude
puu- või köögiviljadega. Puhastage sõela pidevalt.
●● Lõigake juur- ja puuviljad sellisteks tükkideks, et nad
mahuksid lehtrisse.
●● Kallake puu- ja köögiviljad lehtrisse alles pärast seadme
käivitamist.
●● Kui toit jääb lehtrisse või lõiketera ümber kinni, kasutage
turbofunktsiooni. Kui selline probleem tekib edaspidi, lülitade seade välja, võtke koost lahti ja puhastage.
●● Mahla toiteväärtus on umbes samasugune nagu puuja köögiviljadel, vahe on ainult selles, et töötlemise ajal
kaotab mahl osa kiudainetest. Sellepärast võivad valmistatud mahla tarbida isikud, kes ei saa süüa tooreid puuja köögivilju seedimisprobleemide tõttu.
●● Mahlajoogid on eriti soovitavad tarbimiseks lastele ja
eakatele inimestele.
●● Kuna köögiviljamahlad on väga tummised, on soovitatav
juua kõrvale natuke vett. Kui mahl on lahjendamata, siis
päevanorm ei tohi ületada poolt klaasi.
●● Puuviljamahlad on seedimisele kergemad, neid võib juua
suuremates kogustes: 3–4 klaasi päevas söögikordade
vahel.
●● Mahla tuleb juua kohe pärast valmistamist. Jooge mahla
väikeste lonksudega. Aeglaselt juues seguneb mahl süljega, mis aitab seda seedida. Liiga kiiresti ja liiga suures
koguses joodud mahl ei ole omastatav.
●● Puuvilju (välja arvatud õunu) ei tohi segada köögiviljadega. Melonit ei tohi segada teiste puuviljadega.
●● Ärge säilitage mahla hiljem tarbimiseks.
●● Köögiviljamahlasid võib lahjendada leige keeduveega,
mineraalveega, piimaga või vadakuga, magustades või
maitsestades neid oma maitse järgi.
●● Mahladest võib valmistada lahjasid alkoholikokteile.
●● Köögiviljamahladele võib lisada järgmisi maitseaineid:
pipart, tilli, köömneid, muskaatpähklit, aed-liivateed,
majoraani ja puuviljamahladele vaniljet, kaneeli ja nelki.
Maitseainete aroomi väljatoomiseks tuleb neid eelenevalt
jahvatada. Mahla loomuliku maitse ja lõhna säilitamiseks
ärge kasutage maitseaineid suures koguses. Kuna mahlad on madala kalorsusega, siis on need soovitatavad
kaalujälgijatele.
●● Mahla serveeritakse toatemperatuuril või jäätükkidega
jahutatuna.
●● Köögiviljamahlade kõrvale võib süüa soolapulki, soolaküpsiseid ja röstsaia ja puuviljamahlade kõrvale küpsiseid, kooke, biskviiti.
●● Mõnedest puu- ja köögiviljadest valmistatud mahl võib
muutuda paksemaks. See on puu- või köögivilja omaduse, mitte seadme pärast.
Tervislik värske mahl
Porgandimahl
Kiirendab ainevahetust, kuna sisaldab palju
mikroelemente ja vitamiine, mis on organismile
hädavajalikud.
Karoteenist toodetav A-vitamiin parandab nägemist. Selle mahla koostisosad neutraliseerivad
nikotiini kahjulikku mõju ja annavad nahale
tagasi loomuliku värvitooni. Pool klaasi porgandimahla ja
sama palju piima on tervislikuks joogiks väikestele lastele.
Porgandimahl koos õunamahlaga on tugevdavaks joogiks
vanematele inimestele.
Tomatimahl
Küpsetest ja värsketest tomatitest saab
suurepärase kvaliteediga mahla. Tomatimahla võib segada kõikide teiste juurviljamahladega.
Sisaldab palju A- ja C-vitamiini. Kaks klaasi tomatimahla
katab päevase C-vitamiini vajaduse. Tomatimahla maitset
võib parandada soola ja pipra lisamisega.
Peedimahl
Peedimahl koos apelsinimahlaga annab suurepäraste maitseomadustega joogi. Sellist mahla
puhtana võib juua ainult arsti soovitusel.
Kapsamahl
Kasutatakse maohaavandite raviks, aga ainult
arsti nõuandel. Porgandimahlaga segatuna
sobib joogiks isegi tundliku maoga isikutele.
Spinatimahl
Spinatimahl mõjub väga positiivselt
vereloomele. Kuna mahl on vürtsika
maitsega, on soovitatav seda segada
porgandimahlaga. Segades võrdses
koguses spinati-, porgandi- ja sellerimahla, tuleb väga maitsev jook.
63
Sellerimahl
Mahla tegemiseks ei maksa kasutada selleri
lehti, kuna nad on väga mõru maitsega. Selleri juure mahl on aga väga maitsev. Seda
võib segada muudest juurviljadest valmistatud mahlaga. Sellerimahla tohib juua väiksemates kogustes kui porgandimahla. Õunavõi sidrunimahla lisamine parandab maitset.
Kurgimahl
Mahl on loomult maitsetu ja seda tuleb
segada kas õuna-, porgandi- või sellerimahlaga. Kurgimahla kasutatakse naha hooldamiseks. Puhastab neerusid ning on soovitatav kaalujälgijatele.
Õunamahl
Värsketest küpsetest õuntest mahlal on meeldiv lõhn ja maitse, see sisaldab rikkalikult A- ja
B-vitamiine ja hinnalisi mineraalsoolasid. Mahla
kõrge pektiinisisalduse tõttu on sellel seedimist
soodustav toime. Värsket mahla kasutatakse
podagra ja reumatismi raviks. Õunamahl on suurepärase
toiteväärtusega.
Põldmarjamahl
Põldmarjamahl koos vähese hulga suhkru ja
mineraalveega annab väga ergutava joogi. Tänu
suurele vitamiinide ja mikroelementide sisaldusele omab tugevdavat toimet, eriti vanemate
inimeste puhul.
Leedrimarjamahl
Mahlas on rikkalikult toitvaid koostisaineid,
sellel on higistamist esile kutsuv toime, seega
võib teda kasutada külmetuse korral. Hoidiste
valmistamiseks sobib koos teiste puuviljamahladega.
Spetsiaalsed tervislikud retseptid
Tugevdav jook
6 porgandit
2 õuna
½ peeti
Organismi puhastav
mahl
4 porgandit
½ kurki
1 peet
Jook „tugev hingus”
1 peotäis spinatit
1 peotäis peterselli
2 sellerit
4 porgandit
Mahl „hea reguleerija”
2 õuna
1 kõva pirn
¼ sidrunit või peotäis
spinatit
6 porgandit
„Päikeseline” jook
2 õuna
6 aedmaasikat
„Armu” jook
3 suurt tomatit
½ kurki
1 sellerit
¼ sidrunit
Keskkonnakaitse
Iga inimene võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole
raske, ega kulukas. Selleks:
Andke papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid visake plastikmaterjalide
konteinerisse.
Andke kasutatud seade üle vastavasse
ladustamiskohta, kuna seadmes olevad
ohtlikud elemendid võivad kahjustada keskkonda.
Ärge visake seadet tavalise olmeprügi hulka!!!
Mustsõstramahl
Mustsõstramahlal on spetsiifiline lõhn, sellel on väga hapu ja üsna terav maitse. Oma
keemiliste koostise ja vitamiinisisalduse tõttu
on see üks tervislikumaid mahlu. Mustsõstramahla tuleks segada vähem hapumate mahlade või mee- või suhkruveega.
Tootja ei vastuta toote selle ebaotstarbekohasest kasutamisest või
ebaõigest hooldusest põhjustatud kahjude eest.
Tootja jätab endale õiguse muuta toodet mistahes ajal sellest eelnevalt teavitamata, eesmärgiga kohandada toodet vastavalt õiguseeskirjadele, standarditele ja direktiividele või konstruktsioonilistel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel põhjustel.
64
EN
Dear Customer!
Please, read these instructions carefully. Special attention
should be paid to the information concerning safety in order
to avoid accidents and damages of the appliance. It is
recommended to keep this manual for further use.
Characteristics of the juice extractor
The juice extractor is an electrical appliance for fast fruit and
vegetable juice centrifuging with automatic separation of
pulp. The raw material is first pulped and next the juice is
centrifuged from the pulp. A simple and easy operation of the
appliance enhance its utility advantages. An electronic speed
stabilizer ensures a constant rotation speed irrespectively of
loading, which guarantees obtaining of juice even consistency.
The juice extractor is equipped with 2 centrifuging speeds
(for hard and soft fruit) which were chosen to obtain the
optimal quality parameters for squeezed juices. Keeping the
maximal content of fruit pulp and fibre containing vitamins,
pectin, enzymes and minerals in the juice results in its lower
clarity. This is an intended effect since the Producer of the
juice extractor decided that it is more important to keep the
highest possible nutritious, health and dietetic values of the
obtained fruit than its clarity. The juice extractor is additionally
equipped with filter self-cleaning function. After pressing the
turbo button, the engine works for about 3 seconds with high
rotation. High rotation helps to clean the filter in the event of
vibrations resulting from excessive pulp accumulation. The
turbo function may be used in 10-second intervals only. The
juice extractor may work for 15 minutes without any break.
The quantity of juice obtained, e.g. from 1 kg of a raw material
depends on its freshness as well as on filter cleanliness and
the state of the pulping blade. The parts in contact with the
processed raw materials are made of materials permitted for
contact with food.
Safety operation instructions
●● Do not disconnect the plug from the socket by pulling
a cord.
●● Before starting the appliance, uncoil appropriate amount
of power supplying cord.
●● Place the motor body near a socket on a flat, stable surface
so that the vent holes of the appliance are not covered.
●● The appliance must be plugged only to an alternating
current 230 V grounded socket.
●● Do not operate the appliance if the power supplying cord
is damaged or the casing is visibly damaged.
If the non-detachable part of the cord is damaged, it should
be replaced by the producer or at a proper service point
or by a qualified person in order to avoid any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● The appliance is intended for domestic use. In case it is
used for food business purposes, the warranty conditions
shall change.
●● Before the first use, wash thoroughly all elements of the
equipment.
off the device and unplug it from an outlet
before replacing the equipment or approaching
moving parts during use.
●● Before cleaning, assembling or disassembling the
appliance, always unplug it first.
●● Immediately stop the operation and unplug the appliance
if any liquid gets into the motor. Return the appliance
to an authorised service facility for examination and
servicing.
●● Do not expose the appliance to temperatures exceeding
60°C.
●● Do not turn on the appliance if empty, without any
products in.
●● Be particularly cautions when the juice extractor is used
in the presence of children.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
●● Do not leave the appliance unattended when it is plugged
to a socket.
●● Do not put the appliance on wet surface.
●● Unplug the appliance after use.
●● Do not immerse the juice extractor’s motor in water, nor
rinse it with running water.
●● Do not use aggressive detergents for washing the casing,
such as emulsion, cleaning milk or paste which may,
among others, remove informative symbols and signs.
●● Do not use the juice extractor if the spinning strainer is
damaged.
●● Make sure that the lid is clamped securely in place before
motor is turned on.
●● Do not unfasten clamps when the juice extractor is in
operation and the strainer is spinning because the safety
system will cause the appliance to stop.
●● Use the pusher only to push food into the feeder opening.
●● Immediately turn off the juice extractor if you notice
strong vibrations or the rotation speed is reduced. Clear
the strainer and its cover.
●● Turn the motor off and unplug the appliance if food is
blocked in the feeder opening or on the grinding blades.
Remove the cause of blocking.
●● Use hard bristle brush for cleaning the strainer with sharp
grinding blade.
●● Do not use the juice extractor without pulp collector.
●● Do not overload the appliance with extensive amount
of product or do not push it to strong (with a pusher),
because a sudden increase of juice amount in the bowl
spout can cause the juice overflow out of the lid or into
pulp collector.
●● Turn
65
INFORMATION ON FRUIT AND VEGETABLES
Fruit/vegetables
Centrifuging speed
Fruit/vegetables
Centrifuging speed
Pineapples
II
Carrots
II
Blueberries
I
Melons
I
Peaches
I
Apricots
I
Beetroots
I
Nectarines
I
Pears
I
Cucumbers
I
Apples
I
Kiwi
I
Cabbage
II
Tomatoes
I
Fennel
I
Celery
II
Raspberries
I
Grapes
I
Technical specifications
Technical parameters are indicated on the appliance’s name
plate.
Admissible continuous operating time of the motor with
15 minutes
A break between successive uses
30 minutes
A break between successive turbo uses
10 seconds
The appliance’s noise level (LWA)
75 dB/A
Speed range
I gear, II gear
The juice extractor type 477 is constructed in II class
insulation
.
It does not require connection to the grounded socket.
ZELMER appliances meet the requirements of effective
standards.
The appliance meets the requirements of the following
directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
Construction of the appliance
(Fig. A)
1 Motor
a power on/off button
b gear 1 – gear 2 / turbo button
c indicator light
d pulse button (does not apply in case of juice extractor)
e skimmer
f sucker
g power supplying cord
2 Juice container
h spout
i cover
3 Body of the juice collector
4 Strainer
66
5
6
7
8
Lid
Clamps
Pusher
Pulp container
Preparation of the juice extractor for
operation (disassembling)
(Fig. B)
Before using the juice extractor for the first time, disassemble
it and wash parts in contact with the processed product.
1 Place the juice extractor near the socket on the firm,
clean and dry surface.
2 Pull down the clamps (6) so that the tracks moved out of
grooves of the lid (5).
3 Take the pusher (7) and the lid (5) out.
4 Then remove the juice collector (2) including the body
(3) and the filter (4). To this end, turn the body (3) right
(clockwise) to the limit and raise the body with the juice
collector and the filter.
5 Finally, disassemble the juice collector (2) from the body (3).
●● Wash the disassembled parts (except the motor unit)
carefully in hot water and wash-up liquid. You can also
clean them in a dishwasher in max temp. 60°C (except
for the strainer and the motor unit). After drying them
carefully, start assembling the clean parts.
Preparation of the juice extractor for
operation (assembling)
(Fig. C)
1 Put the body of the juice collector (3) on the motor unit
so that a clamp (6) is placed slightly on the left of the buttons
on the motor and turn left to the limit (anticlockwise) so that
a clamp is placed over the buttons.
2 Put the juice container (2) on the body (3) so that the lip
(h) was placed in the cutting of the body (3).
3 Put the filter (4) inside, press it slightly and check if it is
well mounted and rotates easily.
4 Put the lid (5) and close the clamps (6).
5 Put the pusher (7) to the feeding tube.
6 Insert the pulp container (8) under the lid (5) in the
following way: lean the pulp container and place it under
a cover of the juice collector (3) and the lid (5), and next push
it towards the motor (1).
7 Place the juice collector under the lip (h).
●● Place washed fruit and vegetables prepared for juice
extraction near the appliance.
Start-up of the juice extractor
and operation
(Fig. E)
1 Plug the juice extractor.
The appliance has an additional protection. If it is
plugged and the button power (a) is on and if the
switch is pulsating red, it means that either the body
(3) or the clamps (6) were improperly placed on the lid.
In such a situation the appliance cannot be started.
Check again whether the assembly is proper until the
lamp (c) turns blue.
2 Press the button power (a) – the juice extractor will
operate on gear 1 and the control lamp will turn blue. It is
a gear recommended for fruit.
3 If you need operations on gear 2 (high rotation for hard
fruit like carrots, celeries, beetroots, apples, etc.), press (for
a short time, max. 2 sec.) the button (b) – the lamp (c) will
shine red with a continuous light. If it is necessary to return
to gear 1, press for a short time the button (b) and the juice
extractor will return to gear 1, the control lamp will shine blue
with a continuous light.
The juice extractor always start working on gear 1.
An examplar table containing detailed information
about selecting a relevant gear for specific fruit and
vegetables may be found on page 66.
●● Put fruit or vegetables of relevant size into the feeding
tube (if necessary, they should be cut into pieces of
relevant size) and press them slightly with the pusher.
You must not push the products with your fingers or
other objects.
4 In case of the necessity (in case of excessive accumulation
of the pulp on the filter, which causes juice extractor vibrations)
you can use turbo button. To this end, press the button (b)
for a longer time (about 3 sec.). The engine operates in such
a case on maximal rotation for approximately 2 seconds. After
this time, the turbo function switches off automatically, and the
engine returns to previous rotation.
ATTENTION! Repeated usage of turbo function can
take place after min. 10 seconds.
Do not overload the appliance with extensive amount
of product or do not push it to strong (with a pusher),
because a sudden increase of juice amount in the bowl
spout can cause the juice overflow out of the lid or into
pulp collector.
After operation (centrifuging of juice) (Fig. D)
1 Switch the juice extractor off, turning the button (a), the
lamp (c) will go out.
2 Unplug the appliance.
●● After the engine stops, start to disassemble the juice
extractor in order to wash the parts (see „Preparation of
the juice extractor for operation”).
●● Remove the accumulated pulp from the pulp container (8).
Prevent the excess of the pulp container (8). The
excessive pulp can pour out while leaning the
container during removing.
Juice extractor maintenance rules
●● Clean the juice extractor carefully after each usage, to
prevent drying of juice and fruit remains.
●● Remove the dirt from the corners with a bottle brush or
tooth brush.
the motor with a damped cloth sprinkled with
washing up liquid. Then dry it.
●● Clean
When water or juice gets into the motor, stop operation
and bring the appliance to the service centre for
inspection.
●● The
following elements of the equipment: the juice
collector (2), the lid (5), the pusher (7) and the pulp
container (8) should be washed in hot water with
wash-up liquid.
●● You can also clean them in dishwashers in maximum
temperature 60°C.
●● The exception is the filter (4). It should be washed with
a hard brush only. Do not use any metal brushes to
clean the filter!
●● As a result of a long use of the appliance, some plastic
elements can change their colour. Do not treat it as
a defect.
●● Colour from carrots can be removed by cleaning the
surface with a cloth moistened with edible oil.
●● Dry carefully all parts after cleaning.
●● Assemble the juice extractor according to the instructions
described above (see “Preparation of the juice
extractor for operation”).
●● Roll the supplying cord inside the compartment located
in the base of the juice extractor motor.
Pay special attention to transparent plastic parts.
They are sensitive to hits and falls. They may easily
be damaged then.
What to do when …
The appliance does not work:
–– Plug another appliance into the socket and check whether
it works properly.
–– Return the appliance to authorized service facility.
67
The juice extractor extracts little juice, wobbles and
vibrates:
–– Use turbo function. If the a/m problem still exists, turn off
the appliance and clean the strainer of food remains.
Additionally, if the pulp container is full, empty it.
–– In case of any mechanical damages of the strainer, it is
necessary to replace it with a new one.
Vegetable and fruit juices preparation
●● Fruits
and vegetables intended for juice extraction
should be fresh and cleaned carefully. Vegetables should
be cleaned from sand and soil with running water and
peeled. Publications on making juices recommend to
soak vegetables for 5 minutes in water with salt and citric
acid.
●● Vegetables prepared in this way do not get darker during
the process of grinding and juice made of them has
a natural colour.
●● Berry fruits should be washed directly before using
because they lose freshness quickly.
●● The selection of vegetables and fruit depends on
the season of the year, taste preferences and health
recommendations. Nutritive values of vegetable and fruit
juices also depend on the way of preparation.
●● Juices should be prepared from juicy vegetables and
fruits, which should be ripe and fresh to get the juice of
an excellent taste and fragrance.
●● The following vegetables are suitable for juice preparation:
tomatoes, carrots, celeries, beetroots, parsnips, onions,
cabbage, cucumbers, black turnip, rhubarb, etc. For
dietetic purposes juices may be prepared from lettuce,
spinach, leek and other vegetables.
●● Such vegetables as radish, chives, parsley, dill and cress
are added to drinks in a finely cut form.
●● Fruit juices may be obtained from almost all kinds of
fruits.
●● Apples, peaches, apricots and plums should be scalded
in a colander after washing.
●● Remove pips, seeds or stones from fruits containing
them because they could damage the juice extractor.
●● Extracting juice from plums, blueberries, raspberries, soft
pears and apples and other fruits is inconvenient. The
flesh of these fruits becomes a spongy pulp which blocks
holes of the filter. You can use these fruits for extracting
juice mixing a small amount of them with other fruit or
vegetables and the filter should be cleaned more often
in such a case.
●● Root vegetables and hard fruits should be cut into pieces
which could fit in the feeding tube.
●● Fruits and vegetables are put into the feeding tube only
after starting of the juice extractor.
●● If the raw material gets stuck in the feeding tube or on
the pulping blade of the filter, use the turbo function.
If the above problem still exists, switch the appliance off,
disassemble it and clean.
●● Nutritive values of fresh juices is similar to nutritive
68
values of fruit and vegetables, however a part of fibre
is eliminated during the process of juice centrifuging.
that is why juices may be drunk by persons who, due
to complaints of their digestive tract cannot eat raw
vegetables.
●● Drinks from fruits are specially recommended for children
and elderly people nourishment.
●● It is recommended to drink a small amount of water while
drinking vegetable juices, which are very strong. If the
juices are not diluted, a daily portion should not exceed
a half of glass.
●● Fruit juices are easier to digest so they may be drunk in
big amounts: from 3 to 4 glasses a day between meals.
●● Juices should be drunk immediately after extraction
and drunk in sips. When drinking juice slowly, it mixes
with saliva which helps to digest it. Drunk too fast and in
excessive amounts, the juice is not absorbed properly.
●● Except apples, fruit should not be mixed with vegetables.
Melons should not be mixed with other fruit.
●● Juices should not be stored for later consumption.
●● Vegetable juices may be diluted with lukewarm boiled
water, mineral water, milk or whey, you may add sugar or
flavor them in a different way.
●● You may prepare low-alcoholic cocktails from juices.
●● Vegetable juices may be flavoured with fragrance spices
such as pepper, dill, caraway, nutmeg, thyme, marjoram
whereas fruit drinks may be flavoured with vanilla,
cinnamon and clove. In order to get a full fragrance of
spices, they should be finely ground before being added
to a drink. They should be used in small amounts in order
to keep a natural taste and fragrance of products from
which a drink has been made. Due to a low caloric value
of fruit and vegetable drinks are highly recommended for
people on a diet.
●● Fruit and vegetable drinks should be served in room
temperature or they should be cooled with ice cubes.
●● Salty sticks, crackers and croutons can be snacks to go
with vegetable drinks and teacakes, cakes and biscuits
to go with fruit drinks.
●● The juice obtained from certain fruit and vegetables has
a tendency to self-condensing. Such phenomena results
from the properties of used products and is irrespective
of the application.
Fresh juice is healthy
Carrot juice
It accelerates metabolism since it contains
microelements and vitamins necessary for the
body to function properly.
Vitamin A, produced from carotene, improves
sight. The ingredients of this juice eliminate
harmful effects of nicotine, restores the natural healthy colour
of the skin. Half a glass of carrot juice and half a glass of milk
is recommended for little children. Carrot juice in combination
with apple juice is recommended as an energizing drink for
elderly people.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising