Zelmer ZJE1900X (476) User manual

Zelmer ZJE1900X (476) User manual
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
●● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
●● Do popychania produktu stosuj tylko
popychacz.
●● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z sokowirówką
w obecności dzieci.
●● Nie stawiaj sokowirówki na mokrej
powierzchni.
●● Nie używaj sokowirówki bez zbiornika resztek.
●● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Natychmiast
wyłącz sokowirówkę, gdy zauważysz
silne wibracje lub zmniejszenie obrotów. Oczyść sito
i jego obudowę.
●● Przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci gdy nastąpi
zablokowanie produktu w leju zasypowym lub na tarczy rozdrabniającej. Usuń przyczynę zablokowania.
●● Natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od
sieci, gdy do napędu sokowirówki dostał się jakikolwiek płyn. Oddaj sokowirówkę do przeglądu w punkcie
serwisowym.
●● Nie narażaj sokowirówki na działanie temperatury
powyżej 60°C.
●● Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez
dozoru.
●● Nie zanurzaj napędu sokowirówki w wodzie, ani nie
myj go pod bieżącą wodą.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem),
gdyż gwałtowny nadmiar poziomu soku w dzióbku
miski sokowej może doprowadzić do powstania zjawiska wypływania soku spod pokrywy lub do zbiornika
resztek.
●● Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
●● Do mycia metalowych części zwłaszcza sita z ostrą
tarczą rozdrabniającą używaj miękkiej szczoteczki.
●● Dla ułatwienia obsługi możesz do pojemnika resztek włożyć worek foliowy, który wraz z odpadami po
zakończeniu pracy sokowirówki wyrzuć kosza.
●● Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
elementy wyposażenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Sokowirówkę
podłączaj jedynie do gniazdka sieci
prądu zmiennego 230 V wyposażonego w kołek
ochronny.
476-015_v01
5
Budowa sokowirówki
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
15 minut
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem
30 minut
Czas przerwy przed ponownym użyciem TURBO 10 sekund
Hałas urządzenia (LWA)
75 dB/A
Zakres prędkości
I bieg, II bieg
Sokowirówka ZJE1900X zbudowana jest w I klasie izolacji i jest wyposażona w przewód przyłączeniowy z żyłą
ochronną i wtyczką ze stykiem ochronnym.
Wymaga podłączenia do gniazdka sieci wyposażonego
w kołek ochronny.
Sokowirówka spełnia wymagania odpowiednich norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność
elektromagnetyczna
(EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
INFORMACJE O OWOCACH I WARZYWACH
6
Owoce/warzywa
Prędkość odwirowywania
Ananasy
II
Borówka amerykańska
I
Brzoskwinie
I
Buraki ćwikłowe
I
Gruszki
I
Jabłka
I
Kapusta
II
Koper włoski
I
Maliny
I
Marchew
II
Melony
I
Morele
I
Nektarynki
I
Ogórki
I
Owoc kiwi
I
Pomidory
I
Seler
II
Winogrona
I
A
1 Napęd sokowirówki
a wyłącznik I-0-II
b przycisk TURBO
c zabierak
d przyssawka
e przewód przyłączeniowy
2 Miska
f dzióbek
3 Wkładka miski
g żeberko
4 Sito
5 Pokrywa
6 Kabłąk
7 Miska na drobne owoce
8 Popychacz
9 Pojemnik na sok
10 Separator piany
11 Pokrywka pojemnika
12 Zbiornik resztek
13 Szczotka
14 Uszczelka
Przygotowanie sokowirówki do pracy
(demontaż)
B
Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowirówkę, umyj części mające kontakt z przetwarzanym produktem.
1 Sokowirówkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym, czystym i suchym podłożu.
2 Pociągnij kabłąk (6) w dół tak, aby jego rolki wyskoczyły
z wgłębień na pokrywie (5) z poz. 1 w poz. 2.
3 Wyjmij popychacz (8), zdejmij miskę (7), pokrywę (5).
4 W dalszej kolejności zdejmij miskę (2) razem
z wkładką (3) oraz sitem (4).
5 Następnie rozłącz miskę (2) z wkładką (3).
6 Na końcu ściągnij uszczelkę (14) z miski (2), gdyż nie
zaleca się mycia miski (2) z nałożoną uszczelką (14), ale
dopiero po ich rozłączeniu.
Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu)
dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń. Można również je myć
w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C
(z wyjątkiem sita i napędu). Po dokładnym
osuszeniu przystąp do montażu czystych elementów.
476-015_v01
Przygotowanie sokowirówki do pracy
(montaż)
C
1 Zamocuj uszczelkę (14) w misce (2) płaską powierzchnią
do góry.
2 Załóż na napęd (1) miskę (2) z uszczelką (14) tak, aby
dzióbek (f) leżał dokładnie we wgłębieniu obudowy napędu
(1) oraz aby w 4 wgłębieniach na spodzie miski (2) znalazły się 4 występy umieszczone na górnej powierzchni
napędu (1).
3 Nałóż na miskę (2) wkładkę miski (3) tak, aby żeberko (g)
wkładki miski (3) znalazło się we wcięciu miski (2) znajdującym się nad dzióbkiem.
4 Włóż do środka sito (4) sprawdzając czy jest dobrze osadzone i czy łatwo się obraca.
5 Nałóż pokrywę (5) tak, aby żeberko (g) wkładki miski (3)
znalazło się we wcięciu pokrywy (5).
6 Zwróć uwagę na poprawność montażu. Żeberko (g)
wkładki miski (3) powinno znaleźć się w jednej linii z wycięciem w misce (2) oraz wycięciem w pokrywie (5).
7 Podnieś do góry kabłąk (6) tak, aby jego rolki wskoczyły
do wgłębień na pokrywie (5) z poz. 2 na poz. 1 (słychać
będzie charakterystyczny trzask).
8 W razie potrzeby na lej zasypowy pokrywy (5) załóż
miskę na drobne owoce (7).
9 Do leja zasypowego włóż popychacz (8) tak, aby wybranie w nim w kształcie litery “V” trafiło w nóż znajdujący się
w leju zasypowym.
10 Pod pokrywę (5) wsuń zbiornik resztek (12) następująco:
ustaw ukośnie zbiornik i umieść go pod okapem wkładki
miski (3) i pokrywą (5), potem dosuń go do napędu (1).
11 Umieść pojemnik na sok (9) tak, aby dzióbek sokowirówki (f) znajdował się wewnątrz pojemnika (9).
Uruchomienie sokowirówki i praca z nią
D
●● Sprawdź, czy wyłącznik ustawiony jest w pozycji „0”.
1 Włóż wtyczkę przewodu do gniazdka siecii uruchom
sokowirówkę wyłącznikiem (a) ustawiając w zależności od
potrzeb 1. bieg (poz. I – niskie obroty dla owoców miękkich
np. maliny, pomidory, ogórek, melony, itp.) lub 2. bieg (poz. II
– wysokie obroty dla owoców twardych, np. marchew, seler,
buraki, jabłka, itp.).
Przykładowa tabela zawierająca dokładne informacje na temat dobrania odpowiedniego biegu
dla konkretnych owoców i warzyw znajduje się
na stronie 6.
2 Do leja zasypowego wkładaj owoce lub warzywa i lekko
dociskaj je popychaczem.
Do popychania produktów nie wolno używać
palców lub stosować innych przedmiotów.
W razie potrzeby (w przypadku nadmiernego nagromadzenia się miąższu na sicie powodującego drgania sokowirówki)
476-015_v01
możesz użyć przycisku TURBO (b). Silnik pracuje wtedy na
maksymalnych obrotach przez ok. 2 sekundy. Po tym czasie
funkcja TURBO wyłączy się automatycznie, a silnik powróci
do poprzednich obrotów.
Ponowne użycie funkcji TURBO może nastąpić
po min. 10 sekundach.
●● Przy
odwirowywaniu soku z małych owoców użyj
miski (7) na drobne owoce, którą nałóż na lej zasypowy
pokrywy (5).
●● Wyciśnięty sok nagromadzony w pojemniku przelej do
wcześniej przygotowanych szklanek, filiżanek, itp.
3 Pojemnik na sok (9) wyposażony został w separator
piany (10), której zadaniem jest zatrzymanie gęstszych frakcji soku i piany.
Zalecamy jednak soki w naturalnej postaci,
mniej klarowne. Należy więc wyjąć z kubka
separator piany.
Po zakończeniu pracy
(odwirowywaniu soku)
E
1 Wyłącz sokowirówkę ustawiając wyłącznik (a) w pozycji „0”.
2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
●● Po zatrzymaniu się silnika przystąp do demontażu sokowirówki w celu umycia części (patrz pkt. „Przygotowanie sokowirówki do pracy”).
●● Opróżnij zbiornik resztek z nagromadzonych wytłoczyn.
Nie dopuszczaj do przepełnienia zbiornika
resztek. W czasie jego wyciągania nadmiar
wytłoczyn w momencie przechylenia zbiornika
może z niego wypaść.
Zasady konserwacji sokowirówki
●● Po każdorazowym użyciu sokowirówki należy ją dokładnie umyć nie dopuszczając do zasychania soku i resztek
owoców.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub rogach usuń szczoteczką
do mycia butelek lub szczoteczką do mycia zębów.
●● Napęd czyść wilgotną ściereczką skropioną środkiem do
mycia naczyń. Następnie wytrzyj go do sucha.
W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie
się woda lub sok należy przerwać pracę i oddać
urządzenie do kontroli w punkcie serwisowym.
●● Elementy wyposażenia takie, jak: miska sokowa, wkładka
miski, pokrywa, miska na drobne owoce, popychacz oraz
pojemnik na sok z pokrywką i separatorem piany myj
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Można również je myć w zmywarkach do naczyń w temp.
max. 60°C.
7
●● Wyjątek stanowi sito (4). Do jego mycia stosuj wyłącznie ●● Takie
szczoteczkę o twardym włosiu (13), będącą na wyposażeniu sokowirówki. Do mycia sita nie stosuj żadnych
metalowych szczotek!
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
●● Zabarwienia powstałe z marchwi można usunąć przecierając je szmatką nasączoną olejem jadalnym.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
●● Zmontuj sokowirówkę w sposób opisany wcześniej
(patrz. pkt. „Przygotowanie sokowirówki do pracy”).
●● Zwiń przewód w schowku znajdującym się w podstawie
napędu sokowirówki.
Zwracaj szczególną uwagę na przezroczyste
(transparentne) części z tworzyw. Są one wrażliwe na uderzenia i upadki. Łatwo wtedy mogą
ulec uszkodzeniu.
Co zrobić, gdy ...
Sokowirówka nie pracuje:
●● Oddaj sokowirówkę do punktu serwisowego.
Sokowirówka słabo oddziela sok, wpada w drgania
i wibracje:
●● Użyj funkcji TURBO. Jeżeli w dalszym ciągu powyższy problem występuje wyłącz urządzenie, oczyść sito z nagromadzonych na siatce filtracyjnej resztek. Dodatkowo, w przypadku zapełnienia zbiornika resztek, opróżnij go.
●● W przypadku mechanicznego uszkodzenia sita, bezwzględnie wymień je na nowe.
Jak odwirowywać sok z owoców i warzyw:
●● Owoce i warzywa przeznaczone do wyciskania soków
powinny być świeże oraz starannie umyte. Przygotowanie warzyw polega na ich oczyszczeniu z piasku i ziemi
pod bieżącą wodą i obraniu. Publikacje na temat robienia
soków zalecają moczenie warzyw przez 5 minut w wodzie
z dodatkiem soli i kwasku cytrynowego. Warzywa w ten
sposób przygotowane nie ciemnieją w procesie rozdrabiania i sok z nich ma naturalny kolor.
●● Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed użyciem, gdyż
szybko tracą swoją świeżość.
●● Dobór warzyw i owoców zależy od pory roku, od upodobań smakowych, zaleceń zdrowotnych. Na wartość
odżywczą soków z warzyw i owoców ma wpływ sposób
postępowania przy ich sporządzaniu.
●● Soki przygotowuje się z soczystych gatunków warzyw
i owoców, które powinny być dojrzałe, świeże, ponieważ
uzyskuje się z nich najwięcej soku o doskonałym smaku
i aromacie.
●● Do sporządzania napojów nadają się następujące
warzywa: pomidory, marchew, seler, buraki, pietruszka,
cebula, kapusta, ogórki, czarna rzepa, rabarbar, itp. Dla
celów dietetycznych można przygotowywać soki z sałaty,
szpinaku, pora i innych warzyw.
8
warzywa, jak: rzodkiew, szczypiorek, nać pietruszki, koper, rzeżuchę dodaje się do napojów drobno
pokrojone.
●● Soki owocowe można otrzymywać prawie ze wszystkich
gatunków owoców.
●● Jabłka, brzoskwinie, morele i śliwki powinny być po umyciu sparzone wrzątkiem w cedzaku kuchennym.
●● Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ
mogłyby uszkodzić sokowirówkę.
●● Wyciskanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich
gruszek i jabłek oraz innych owoców jest kłopotliwe.
Z miąższu tych owoców tworzy się gąbczasta masa,
która zatyka otwory sitka. Owoców tych można używać
do wyciskania soku mieszając je w małych ilościach
z innymi owocami lub warzywami i należy częściej czyścić sito.
●● Można wyciskać też w małej ilości soki z winogron, ale
należy wrzucić całe grona do leja zasypowego po usunięciu zdrewniałej łodygi.
●● Warzywa korzeniowe i owoce twarde należy pokroić
na kawałki mieszczące się w leju zasypowym. Jabłka
kroi się na części (jeżeli wielkość jabłek nie pozwala na
umieszczenie ich w całości w leju zasypowym) nie obierając i nie wyjmując gniazd.
●● Owoce i warzywa wrzuca się do otworu leja zasypowego
dopiero po uruchomieniu sokowirówki.
●● W razie zablokowania surowca w leju zasypowym lub na
tarczy rozdrabniającej sita, użyj funkcji TURBO. Jeżeli
w dalszym ciągu powyższy problem występuje, wyłącz
urządzenie, rozbierz i oczyść.
●● Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do wartości odżywczych owoców i warzyw, z tym że pozbawione
są one części błonnika usuniętego w procesie odwirowywania soku. Dlatego też soki mogą być spożywane
przez osoby, które ze względu na dolegliwości przewodu
pokarmowego nie mogą jeść surowych warzyw.
●● Napoje z soków zalecane są szczególnie w żywieniu
dzieci i osób starszych.
●● Wskazane jest, aby w trakcie spożywania soków
z warzyw popijać je niewielką ilością wody, gdyż są one
bardzo esencjonalne. Jeśli soki nie są rozcieńczone,
dzienna dawka nie powinna przekraczać pół szklanki.
●● Soki owocowe są łatwiejsze do trawienia, można je pić
w dużych ilościach: od 3 do 4 szklanek dziennie między
posiłkami.
●● Soki powinny być spożywane natychmiast po ich sporządzeniu i pite małymi łykami. Sok pity wolno miesza się
ze śliną co pomaga w jego trawieniu. Pity zbyt szybko
i w nadmiernych ilościach nie jest właściwie przyswajany.
●● Nie powinno się łączyć owoców z warzywami z wyjątkiem
jabłek. Nie należy łączyć melonów z innymi owocami.
●● Soków nie przechowuje się do późniejszego spożycia.
●● Soki z warzyw mogą być rozcieńczone letnią przegotowaną wodą, wodą mineralną, mlekiem lub serwatką,
dosładzane lub w inny sposób doprawiane do smaku.
●● Z soków można sporządzać koktajle niskoalkoholowe.
476-015_v01
●● Do
napojów warzywnych można stosować przyprawy
aromatyczne: pieprz, koper, kminek, gałkę muszkatołową, tymianek, majeranek, a do napojów owocowych:
wanilię, cynamon i goździki. Aby uzyskać pełny aromat
przypraw, należy je przed dodaniem do napoju dokładnie rozdrobnić. Powinny być one stosowane w niewielkich ilościach, aby zachować naturalny smak i zapach
produktów, z jakich sporządzany jest napój. Z uwagi na
niską wartość kaloryczną, napoje z owoców i warzyw są
bardzo wskazane dla osób odchudzających się.
●● Napoje owocowe i warzywne podaje się o temperaturze
pokojowej lub oziębione kostkami lodu.
●● Dodatkami do napojów warzywnych mogą być słone
paluszki, krakersy i grzanki a do napojów owocowych
herbatniki, ciasta, biszkopty.
●● Sok uzyskiwany z niektórych owoców i warzyw posiada
tendencje do samo zagęszczania. Stan taki wynika
z właściwości użytych produktów i jest niezależny od
urządzenia.
Świeże soki to zdrowie
Sok z marchwi
Przyspiesza przemianę materii, gdyż zawiera
zestaw mikroelementów i witamin niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Witamina A wytworzona z karotenu poprawia
wzrok. Składniki tego soku niwelują szkodliwe
działanie nikotyny, przywracają skórze jej naturalny zdrowy kolor. Pół szklanki soku z marchwi i pół szklanki
mleka jest zalecane dla małych dzieci. Sok z marchwi
w połączeniu z sokiem z jabłek jest wskazany jako napój
wzmacniający dla osób starszych.
Sok pomidorowy
Dojrzałe i świeże pomidory dają sok doskonałej jakości. Można mieszać sok pomidorowy ze wszystkimi innymi sokami warzywnymi.
Zawiera dużo witaminy A i C. Dwie szklanki soku pokrywają
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Walory smakowe
soku pomidorowego podnosi doprawienie go solą i pieprzem.
Sok z buraków
Sok z buraków czerwonych w połączeniu
z sokiem z pomarańczy daje napój o wyśmienitym smaku. Sok ten w czystej postaci może być
spożywany tylko z przepisu lekarza.
Sok z kapusty
Jest stosowany w leczeniu wrzodów żołądka,
ale tylko z przepisu lekarza. Zmieszany
z sokiem z marchwi, nadaje się do picia
nawet dla tych, którzy mają wrażliwy żołądek.
476-015_v01
Sok szpinakowy
Sok ten jest silnie krwiotwórczy, lecz
z powodu ostrego smaku zalecane jest
mieszanie go z sokiem z marchwi. Sok
szpinakowy, marchwiowy i selerowy
w równych ilościach po zmieszaniu daje
smaczny napój.
Sok z selera
Do soku nie powinno się używać liści selera,
gdyż dają one gorzki smak. Sok z korzenia
selera jest bardzo smaczny. Można go
łączyć z sokiem z innych warzyw. Powinien
być spożywany w mniejszych ilościach niż
sok z marchwi. Dodanie soku z jabłek lub
cytryny poprawia smak.
Sok ogórkowy
Jest z natury mdły i trzeba go mieszać
z sokiem jabłkowym, marchwiowym lub
selerowym. Sok ogórkowy stosowany jest
w pielęgnacji skóry. Ma działanie oczyszczające nerki. Zaleca się go przy kuracji odchudzającej.
Sok jabłkowy
Sok ze świeżych dojrzałych jabłek ma przyjemny aromat i smak, jest bogaty w witaminy A
i B oraz cenne sole mineralne. Duża zawartość
pektyn w soku sprawia, że ma on właściwości
wspomagające trawienie. Świeży sok jabłkowy
stosowany jest przeciwko podagrze i reumatyzmowi. Jest
on, ogólnie biorąc, doskonałym środkiem odżywczym.
Sok z czarnych porzeczek
Sok z czarnych porzeczek ma specyficzny aromat, dużą kwasowość i wyraźną cierpkość.
Ze względu na skład chemiczny i zawartość
witamin jest to jeden z najlepszych soków.
Należy go mieszać z sokami o małej kwasowości lub z wodą, miodem czy cukrem.
Sok z bzu czarnego
Sok jest bogaty w składniki odżywcze, ma
właściwości napotne i może być stosowany
przy przeziębieniu. Przygotowując przetwory
można go łączyć z innymi sokami owocowymi.
Sok jeżynowy
Sok jeżynowy z niewielką ilością cukru i wody
mineralnej daje bardzo orzeźwiający napój.
Ze względu na dużą zawartość witamin
i mikroelementów działa wzmacniająco,
zwłaszcza u ludzi starszych.
9
Specjalne przepisy zdrowotne
Napój wzmacniający
6 marchewek
2 jabłka
½ buraka
Sok oczyszczający
organizm
4 marchewki
½ ogórka
1 burak
Napój „mocny oddech”
1 garść szpinaku
1 garść pietruszki
2 selery
4 marchewki
Sok „wieczny regulator”
2 jabłka
1 twarda gruszka
¼ cytryny lub garść
szpinaku
6 marchewek
Napój „słoneczny”
2 jabłka
6 truskawek
Napój „miłosny”
3 duże pomidory
½ ogórka
1 seler
¼ cytryny
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
10
476-015_v01
CZ
Vážení zákaznici!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Charakteristika odšťavovače
Odšťavovač ZJE1900XRU je elektrický spotřebič pro snadné
a rychlé získání šťávy z čerstvé zeleniny nebo ovoce s automatickou separaci odpadu. V odšťavovači dochází k rozdrcení plodů a následnému oddělení šťávy od dužiny. Snadná
obsluha zvyšuje užitkové vlastnosti odšťavovače. Díky elektronickému stabilizátoru je zajištěná stála rychlost otáček,
nezávisle na zatížení přístroje a tím i jednotná konzistence
šťávy. Podle typu ovoce (měkké nebo tvrdé) lze přepínat
mezi dvěma stupni rychlosti odšťávování, odstředivá rychlost
jednotlivých stupňů je zvolená tak, aby bylo možné dosáhnout optimálních kvalitativních parametrů získané šťávy.
Látky obsažené v získané šťávě (vitamíny, pektin, enzymy
a minerály) mohou způsobovat menší průzračnost získaných
šťáv. Výrobce záměrně preferuje hodnoty zdravotní, dietetické a výživné před estetickými hodnotami získané šťávy.
Přístroj je vybaven bezpečnostním prvkem, který zabraňuje
uvedení odšťavovače do chodu v případě nesprávného
nebo nekompletního složení. Odšťavovač je vybaven funkci
automatického čištění sítka, zmáčknutím tlačítka TURBO se
motor roztočí na maximální otáčky, na dobu 1,5÷2 vteřiny.
Tuto funkci použijte v případě, že dojde k vibracím způsobeným nahromaděním dužiny na sítku. Funkci TURBO lze
opět použít po 10 vteřinách. Nepřetržitý provoz odšťavovače
je maximálně 15 minut. Množství šťávy získané z 1 kg ovoce
nebo zeleniny závisí na tom, jak čerstvé jsou potraviny
a v jakém stavu je sítko a třecí kotouč. Části odšťavovače,
které přicházejí do styku se zpracovávanými surovinami,
jsou vyrobeny z materiálu schválených pro přímý kontakt
s potravinami.
476-015_v01
Bezpečnostní pokyny a pokyny ke správnému
používání odšťavovače
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozumitelné.
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Nezapínejte spotřebič v případě, že
přívodní šňůra je poškozená, je poškozen kryt nebo konstrukce spotřebiče.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
●● Nepoužívejte odšťavovač, pokud je
poškozeno odstředivé sítko.
●● Dříve než uvedete odšťavovač do
chodu, přesvědčte se, je li kryt odšťavovače dobře upevněn a zajištěn
zámkem.
●● Nepovolujte zámek v případě, že
odšťavovač je ještě v provozu a sítko
se točí, došlo by k aktivaci bezpečnostního prvku a vypnutí přístroje.
●● Před výměnou příslušenství nebo
před manipulací v blízkosti součástek pohybujících se během provozu
vysavače je nutno spotřebič vypnout
a odpojit od napájení.
11
●● Vždy odpojte spotřebič z napájecího
zdroje když se nachází bez dozoru,
a také před montáží, demontáží
a čištěním.
●● K posouvání ovoce nebo zeleniny
v plnicím otvoru používejte výhradně
nacpávač.
●● Buďte zvlášť opatrní při práci
s odšťavovačem v přítomnosti dětí.
●● Nepokládejte odšťavovač na mokré
povrchy.
●● Nepoužívejte odšťavovač bez
nádobky na drť.
●● Spotřebič by neměly používat děti.
Uchovávejte spotřebič a přívodní
šňůru mimo dosah dětí.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky zatažením za šňůru.
●● Připojte odšťavovač pouze k síti střídavého napětí 230 V.
●● Dojde li v průběhu práce s odšťavovačem k silným
vibracím, vypněte přístroj, očistěte sítko a další části.
●● V případě ucpání plnicího otvoru nebo třecího kotouče
ovocem či zeleninou, vypněte přístroj, vyjměte přívodní
šňůru ze zásuvky a odstraňte příčinu zablokování.
●● V případě, že se dovnitř pohonné jednotky dostane
voda, šťáva nebo jakákoliv jiná tekutina je nutno přístroj okamžitě vypnout a odevzdat jej ke kontrole do
specializovaného servisu.
●● Pohonnou jednotku ani další části odšťavovače nevystavuje působení teploty vyšší, než 60°C.
●● Nenechávejte odšťavovač pod napětím bez dozoru.
12
●● Neponořujte pohonnou jednotku odšťavovače ve vodě
ani jej neomývejte pod tekoucí vodou.
●● K čištění odšťavovače nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako emulze, pasty apod. Mohlo by dojít např.
k odstranění popisů na přístroji, grafických značek apod.
●● Nezatěžujte přístroj nadměrným množstvím produktu
ani příliš silným tlačením, protože z důvodu nadměrného množství šťávy v misce může dojít k přelití přes
kryt nebo do nádoby s dužinou.
●● Umístěte přístroj v blízkosti síťové zásuvky na tvrdém,
stabilním podkladu tak, aby ventilační otvory v krytu
nebyly zakryty.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Při používání v gastronomických zařízeních se mění záruční
podmínky.
●● Po ukončení práce s odšťavovačem vyjměte zástrčku
ze síťové zásuvky.
●● Při čištění kovových části odšťavovače, zejména v případě čištění sítka, používejte jemné kartáčky.
●● Pro usnadnění obsluhy můžete do nádoby na zbytky
vložit fóliový sáček, který pak po ukončení práce
s odšťavovačem vyhoďte i s odpadem do koše.
●● Před prvním použitím přístroje umyjte důkladně veškeré příslušenství.
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na typovém štítku přístroje.
Přípustná doba nepřetržitého provozu
15 minut
Délka přestávky před opětovným použitím
30 minut
Délka přestávky před opětovným použitím
funkce TURBO
10 vteřin
Hlučnost přístroje (LWA)
75 dB/A
Rychlostní stupně
I bieg, II bieg
Odšťavovač ZJE1900XRU je vyroben v třídě izolace I a je
vybavený kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou
s ochranným kontaktem.
Tento přístroj je nutno připojit do síťové zásuvky s ochranným kolíkem.
Přístroj odpovídá požadavkům příslušných norem.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Zařízení splňuje podmínky nařízení:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích
napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na výrobním štítku.
CE prohlášení o shodě se nachází na stránkách
www.zelmer.com.
476-015_v01
POKYNY K ZÍSKÁVÁNÍ ŠŤÁVY Z OVOCE A ZELENINY
Ovoce/zelenina
Rychlostní stupeň
Ananas
II
Americké borůvky
I
Broskve
I
Červená řepa
I
Hrušky
I
Jablka
I
Zelí
II
Kopr
I
Maliny
I
Mrkev
II
Meloun
I
Meruňky
I
Nektarinky
I
Okurky
I
Kivi
I
Rajčata
I
Celer
II
Hroznové víno
I
Popis přístroje
1 Pohonná jednotka odšťavovače
a přepínač I-0-II
b tlačítko TURBO
c spojka
d přísavné nožky
e přívodní šňůra
2 Miska
f výlevka
3 Kroužek misky
g pérko
4 Sítko
5 Kryt
6 Zámek
7 Násypná miska
8 Pěchovadlo
9 Nádobka na šťávu
10 Separátor pěny
11 Víko nádobky na šťávu
12 Zásobník na dužinu
13 Kartáč
14 Těsnění
476-015_v01
Příprava odšťavovače (demontáž)
B
Před prvním použitím rozmontujte jednotlivé
díly odšťavovače a umyjte veškeré díly, které
budou v kontaktu s potravinami.
1 Pohonnou jednotku postavte v blízkosti síťové zásuvky
na tvrdém, suchém a čistém podkladu.
2 Zatáhněte zámek (6) směrem dolů tak, aby válečky
zámku vyjely z drážek krytu (5), z polohy 1 do polohy 2.
3 Vyjměte pěchovadlo (8), sejměte násypnou misku (7),
kryt (5).
4 Dále vyjměte misku (2) zároveň s kroužkem (3) a sítkem (4).
5 Pak oddělte misku (2) a vložky (3).
6 Nakonec z misky (2) stáhněte těsnění (14), protože se
nedoporučuje mýt misku (2) s nasazeným těsněním (14), ale
každý díl zvlášť.
Jednotlivé části (kromě pohonné jednotky)
umyjte důkladně v teplé vodě, použijte čisticí
přípravek na mytí nádobí. Části odšťavovače
můžete umýt také v myčce nádobí při teplotě
max. 60°C (kromě pohonné jednotky a sítka).
Jednotlivé díly důkladně osušte a smontujte.
Příprava odšťavovače (montáž)
A
C
1 Nasaďte těsnění (14) do misky (2) plochou částí nahoru.
2 Na pohonnou jednotku (1) nasaďte misku (2) s těsněním
(14) tak, aby výlevka (f) byla umístěna přímo v prohloubení
krytu pohonné jednotky (1) a zároveň 4 prvky vyčnívající
z horní části pohonné jednotky (1) zapadly do jamek na
spodní části misky (2).
3 Na misku (2) nasaďte kroužek misky (3) tak, aby pérko
(g) zajelo do drážky misky (2), která je nad výlevkou.
4 Nasaďte sítko (4) zkontrolujte jestli je dobře nasazeno
a jestli se volně otáčí.
5 Nasaďte kryt (5) tak, aby pérko (g) nacházející se na
kroužku misky (3) zajelo do drážky krytu (5).
6 Zkontrolujte správné sestavení jednotlivých dílů. Pérko
(g), které je na kroužku misky (3) musí být svisle s drážkou
v misce (2) a drážkou v krytu (5).
7 Zvedněte zámek (6) tak, aby válečky zámku zapadly do
drážek krytu (5) z polohy 2 do polohy 1 (uslyšíte charakteristické cvaknutí).
8 Podle potřeby nasaďte na plnicí otvor krytu (5) násypnou
misku (7).
9 Do plnicího otvoru vložte pěchovadlo (8) tak, aby jeho
výřez ve tvaru písmena „V“ byl na stejné straně jako nůž
umístěný v plnicím otvoru krytu (5).
10 Pod kryt (5) vložte zásobník na dužinu (12) takto: zásobník vložte zešikma pod límec kroužku misky (3) a kryt (5),
následně dosuňte směrem k pohonné jednotce (1).
11 Umístěte nádobku na šťávu (9) tak, aby výlevka (f) byla
uvnitř nádobky (9).
13
Uvedení do provozu a obsluha
odšťavovače
D
●● Zkontrolujte je li vypínač v poloze „0”.
1 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky a podle potřeby
přepněte vypínač (a) do polohy I (menší otáčky) nebo do
polohy II (vyšší otáčky).
Tabulka určující vhodný rychlostní stupeň pro
jednotlivé druhy ovoce nebo zeleniny je na
str. 13 tohoto návodu k obsluze.
2 Do plnicího otvoru postupně vkládejte zeleninu nebo
ovoce určené ke zpracování a lehce je posouvejte nacpávačem.
K posouvání produktů v plnícím otvoru nikdy
nepoužívejte prsty ani žádné jiné předměty
kromě nacpávače.
V případě potřeby (usazení nadměrného množství dužiny na
sítku způsobuje vibrace) použijte tlačítko TURBO (b). Motor
po dobu cca 2 vteřin pracuje v maximálních otáčkách. Potom
se funkce TURBO automaticky vypne otáčky motoru klesnou
na původní hodnotu.
Opakované použití funkce TURBO je možné
teprve po 10 vteřinách.
●● Pokud hodláte zpracovat drobné ovoce, nasaďte násypnou misku (7) pro drobné ovoce na plnicí otvor krytu (5).
●● Šťávu z nádobky nalijte do předem připravených skleniček, šálků, apod.
3 Nádobka na šťávu (9) obsahuje separátor pěny (10),
který zachytává hustší šťávu a pěnu.
Doporučujeme však separátor pěny odstranit
a konzumovat šťávu v její přirozené podobě,
nedbaje na její hustší konzistenci.
Ukončení práce (odšťavování)
E
1 Vypněte odšťavovač přepnutím vypínače (a) do
polohy „0”.
2 Vyjměte zástrčku ze zásuvky.
●● Jakmile se motor přestane otáčet, můžete přistoupit
k demontáži odšťavovače a k čištěni jednotlivých části,
postupujte podle pokynů uvedených v odstavci „Příprava odšťavovače”.
●● Vyprázdněte zásobník na dřeň.
Nedopusťte k přeplnění zásobníku na dřeň.
Manipulace s přeplněným zásobníkem je pak
obtížná a při jeho vyjímání může dojít k vysypání části jeho objemu.
14
Čištění a údržba
●● Po
každém použití odšťavovače jej důkladně umyjte
a nedopusťte, aby zbytky zeleniny nebo ovoce zaschly
na povrchu jednotlivých dílů odšťavovače.
●● Zbytky usazené v rozích nebo v mezerách odstraňte kartáčem na lahve nebo kartáčkem na zuby.
●● Pohonnou jednotku otřete vlhkým hadříkem s použitím
čisticího prostředku na nádobí a potom jej vytřete do
sucha.
V případě, že se dovnitř pohonné jednotky
dostane voda, šťáva nebo jakákoliv jiná tekutina,
je nutno přístroj okamžitě vypnout a odevzdat jej
ke kontrole do specializovaného servisu.
●● Díly odšťavovače myjte v teplé vodě pomoci prostředků
na mytí nádbí, pak je důkladně opláchněte a vysušte.
●● Veškeré díly kromě sítka a pohonné jednotky můžete
mýt v myčce nádobí při teplotě max. 60°C.
●● Sítko (4) umyjte kartáčkem (13), který je součásti příslušenství. K mytí sítka nepoužívejte žádné drátěné kartáče ani drátěnky!
●● Po dlouhodobém používaní, muže dojít k změně barevného odstínu některých plastových části odšťavovače,
nepovažujte to za vadu.
●● Barevné změny způsobené mrkvi lze snadno odstranit
použitím hadříku napuštěného jedlým olejem.
●● Po umytí důkladně osušte všechny části.
●● Odšťavovač smontujte dle pokynů uvedených v odstavci
„Příprava odšťavovače”.
●● Přívodní šňůru smotejte do schránky, v podstavci
pohonné jednotky odšťavovače.
Průhledné (transparentní) plastové části přístroje jsou křehké a při nárazu nebo pádu na
zem může dojít k jejích poškozeni.
Jak postupovat v případě, že …
Odšťavovač nelze zprovoznit:
●● Odevzdejte přístroj do specializovaného servisu.
Odšťavovač produkuje málo šťávy, vibruje nebo cuká:
●● Použijte funkci TURBO. Pokud však tento problém přetrvává, vypněte odšťavovač, vyčistěte sítko, odstraňte usazené zbytky, případně vyprázdněte zaplněný zásobník.
●● V případě mechanického poškození sítka jej bezpodmínečně vyměňte za nové.
Jak získávat šťávy z ovoce a zeleniny
●● Ovoce a zelenina určená k odšťavování by měla být
čerstvá a pečlivě umytá. Pod tekoucí vodou odstraňte
z potravin zbytky hlíny a písku, případně odstraňte
slupku nebo pecky. V publikacích na téma přípravy ovocných šťáv se doporučuje namočit zeleninu na 5 minut
do mírně osolené vody s přídavkem kyseliny citrónové.
Takto připravené produkty v průběhu přípravy netmavnou a šťáva si zachová přirozenou barvu.
476-015_v01
●● Dužinaté ovoce myjte bezprostředně před použitím, jeli- ●● Připravenou šťávu ihned konzumujte, pijte ji pomalu, po
kož tyto rychle ztrácejí svou svěžest.
malých doušcích.
●● Volba zeleniny a ovoce závisí na ročním období, na chu- ●● Nekombinujte ovoce se zeleninou, výjimkou mohou být
ťových preferencích spotřebitele, zdravotních doporučeních apod. Na výživnou hodnotu šťáv z ovoce a zeleniny
má vliv postup při jejích zpracování.
●● Nejkvalitnější šťávy dokonalé chuti a se silným aroma,
získáte ze šťavnatých druhů zeleniny a ovoce, které
musí být zralé a čerstvé.
●● K přípravě nápojů jsou vhodné zejména tyto druhy zeleniny: rajčata, mrkev, celer, červená řepa, petržel, cibule,
zelí, okurky, rebarbora apod. Pro dietní účely lze připravit
šťávy ze salátu, špenátu, pórku a dalších druhů zeleniny.
●● Zeleninu typu: ředkev, pažitka, nať petržele, kopr, řeřichu, přidávejte do hotových nápojů jemně nakrájené.
●● Ovocné šťávy lze získat téměř ze všech druhů ovoce.
●● Jablka, broskve, meruňky a švestky přelijte před odšťavováním vařící vodou.
●● Z peckovitých druhů ovoce odstraňte pecky, které by
mohly poškodit odšťavovač.
●● Je obtížné získat šťávu z ovoce typu: švestka, jahoda,
malina, měkká hruška apod., jelikož tyto druhy ovoce
vytvářejí tuhou hmotu, která okamžitě ucpává sítko
odšťavovače. Doporučujeme je proto přidávat v malém
množství k jiným druhům ovoce, ze kterého získáváte
šťávu a častěji kontrolovat průchodnost sítka.
●● Šťávu z hroznového vína nejlépe získáte vložením
celého hroznu (bez dřevnaté lodyhy) do plnícího otvoru.
●● Kořenovou zeleninu a některé druhy tvrdého ovoce
pokrájejte na kousky, které se bez potíží vejdou do plnicího otvoru. Pokud jsou jablka větší, než průměr plnicího
otvoru, pokrájejte je na čtvrtky, není nutno je loupat ani
odstraňovat jádřinec.
●● Zeleninu a ovoce vkládejte do plnícího otvoru teprve po
zapnutí odšťavovače.
●● Pokud dojde k zablokování plnicího otvoru nebo kotouče,
použijte funkci TURBO. Pokud však tento problém přetrvává, vypněte odšťavovač, rozeberte jej a odstraňte příčinu zablokování.
●● Výživná hodnota šťávy se blíží výživné hodnotě ovoce
nebo zeleniny z níž je připravená, v procesu přípravy
šťávy dochází pouze k částečnému odstranění vlákniny.
Konzumace šťávy je proto vhodná pro osoby, které
z důvodu onemocnění trávicího traktu nemohou konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu.
●● Nápoje připravené z čerstvého ovoce nebo zeleniny,
jsou doporučovány zejména jako doplňková výživa pro
děti nebo starší osoby.
●● Zeleninové šťávy doporučujeme zapíjet čistou vodou
nebo přímo ředit malým množstvím vody. Šťávy jsou
velmi koncentrované, nekonzumujte proto více než půl
sklenice denně, případně konzultujte se svým lékařem
doporučenou denní dávku šťávy, vyrobené z jednotlivých
druhů zeleniny.
●● Ovocné šťávy jsou snadněji stravitelné, proto je můžete
konzumovat ve větším množství, doporučujeme 3–4
sklenice denně mezi jednotlivými jídly.
476-015_v01
pouze jablka. Šťávu z melounů nemíchejte s žádnou
jinou šťávou.
●● Neskladujte vyrobené šťávy pro pozdější konzumaci.
●● Šťávy můžete ředit vlažnou převařenou vodou, minerálkou, mlékem, můžete je dosladit nebo jiným způsobem
dochutit.
●● Šťávu lze použít k přípravě sladkých alkoholických nápojů.
●● Zeleninové šťávy můžete ochutit aromatickým kořením
např.: pepřem, kmínem, koprem, muškátovým oříškem,
tymiánem, majoránkou. Ovocné šťávy můžete ochutit
např.: vanilkou, skořici, hřebíčkem apod. Pro získání
plného aroma je nutno koření nejdříve rozmělnit a pak
přidat do nápojů, používejte však jen malé množství, aby
byla zachována původní chuť ovocné nebo zeleninové
šťávy. Ovocné a zeleninové šťávy jsou z hlediska nízké
kalorické hodnoty vhodné pro osoby, které drží dietu.
●● Ovocné a zeleninové šťávy podávejte v pokojové teplotě
nebo s ledem. K zeleninovým šťávám můžete podávat
tyčinky, slané oplatky a slané pečivo, k ovocným pak
sladké oplatky, sladké pečivo, čajové pečivo, cukroví
apod.
●● Šťávy z některých druhů ovoce nebo zeleniny mají tendenci k houstnutí, toto je vlastnost určitého druhu ovoce
či zeleniny a odšťavovač na tento jev nemá žádný vliv.
Čerstvé šťávy pro zdraví
Mrkvová šťáva
Zrychluje látkovou výměnu, poněvadž obsahuje
sadu mikroprvků a vitamínů, nutných k správné
funkci organizmu.
Vitamín A se vytváří z karotenu a dobře působí
na zrak. Niveluje nepříznivý vliv nikotinu na lidský organizmus a dává kůží krásnou, přirozenou
a zdravou barvu. Půl skleničky mrkvové šťávy denně a půl
skleničky mléka je doporučováno ve výživě malých dětí.
Mrkvová šťáva ve spojení s jablkovou jsou výborné jako
posilňující nápoj pro starší lidi.
Rajčatová šťáva
Zralá a čerstvá rajčata můžete proměnit
v dokonalou šťávu. Můžete ji míchat s každou jinou zeleninovou šťávou. Obsahuje
vitamíny A a C. Dvě skleničky šťávy stačí
jako denní dávka vitamínu C. Chuťová hodnota se značně
vylepší po přidání soli a pepře.
Šťáva z červené řepy
Šťáva z červené řepy ve spojení s pomerančovou šťávou dává chuťově výborný nápoj. Čistá
šťáva se může požívat pouze při doporučení
lékařem.
15
Šťáva z zelí
Používá se při žaludečních nemocech, ale
jen při doporučení lékařem. Smíchána
s mrkvovou šťávou se může pít i v případě
citlivého žaludku.
Špenátová šťáva
Působí silně krvetvorně a má ostrou,
výraznou chuť. Proto se doporučuje její
míchání s mrkvovou šťávou. Velice dobře
chutná směs špenátové, mrkvové a celerové šťávy, smíchaná ve stejném
poměru.
Šťáva z celeru
Nepoužívá se celerové listy, poněvadž jsou
nahořklé. Šťáva z kořenů je velice chutná.
Může se smíchat se šťávou z jiných druhů
zeleniny. Požívá se v menších dávkách než
mrkvová šťáva. Chuť se zlepší přidáním jablečné šťávy nebo citrónu.
Okurková šťáva
Je fádní a proto se doporučuje smíšení s jablečnou šťávou. Používá se k ošetřování pleti.
Očisťuje ledviny. Doporučovaná při odtučňovací kúře.
Jablečná šťáva
Jablečná šťáva z čerstvých zralých jablek má
příjemnou chuť a je aromatická. Obsahuje vitamíny A a B a cenné minerální látky. Vysoký
obsah pektinů ve šťávě má příznivý vliv na trávící procesy. Čerstvá jablečná šťáva se používá jako lék
proti revma a dně.
Rybízová šťáva
Rybízová šťáva má specifickou vůni, je kyselá
a trpká. Je to jedna z nejhodnotnějších ovocných
šťáv co se týče obsahu vitamínů a minerálních
látek. Je vhodné ji míchat s málo kyselými šťávami, s vodou, sladit medem nebo cukrem.
Ostružinová šťáva
Ostružinová šťáva s přídavkem cukru a minerální vody je výjimečně osvěžujícím nápojem.
Doporučuje se pro starší lidi, poněvadž je
posilňuje díky obsahu vitamínů a mikroprvků.
Speciální recepty pro zdravý životní styl
Posilující nápoj
6 mrkviček
2 jablka
½ řepy
Nápoj pročišťující
organismus
4 mrkvičky
½ okurky salátovky
1 cukrová řepa
Nápoj „silný dech”
Hrst špenátu
Hrst petržele
2 celery
4 mrkvičky
Nápoj „upravující
metabolismus”
2 jablka
1 tvrdá hruška
¼ citrónu
6 mrkviček
„Slunečný” nápoj
2 jablka
6 jahod
Nápoj „lásky”
3 velká rajčata
½ okurky salátovky
1 celer
¼ citrónu
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Bezinková šťáva
Bezinková šťáva obsahuje mnoho výživných
látek, kromě toho má léčivé účinky – je dobrá
proti nachlazení. Může se míchat s jinými
ovocnými šťávami.
Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné škody způsobené
nevhodným použitím spotřebiče v rozporu s návodem k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění konstrukčních, estetických
nebo jiných změn za účelem přizpůsobení výrobku požadavkům
norem, nařízení nebo z důvodů obchodních a dalších, bez předchozího oznámení těchto změn.
16
476-015_v01
SK
Vážení klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Charakteristika zariadenia
Odšťavovač ZJE1900XRU je elektrické zariadenie určené na
rýchle odstredenie štiav z ovocia a zeleniny s automatickým
oddelením odpadu. V odšťavovači dochádza k rozdrveniu
suroviny a následném odstredeniu šťavy z rozdrvenej hmoty.
Jednoduchá a ľahká obsluha zvyšuje úžitkové prednosti
zariadenia. Elektronický stabilizátor rýchlosti zaručuje stálu
rýchlosť otáčok nezávisle od zaťaženia, vďaka čomu je zaručené dosiahnutie stálej konzistencie šťavy. Odšťavovač má
dve rýchlosti odstreďovania (pre tvrdé a mäkké ovocie), ktoré
boli zvolené tak, aby sa dosiahli optimálne kvalitatívne parametre odstredených štiav. Uchovanie maximálneho obsahu
vitamínov, pektínu, enzýmov a minerálov v šťave spôsobuje
jeho menšiu čírosť. Je to zámerný efekt, pretože výrobca
odšťavovača uznal, že dôležitejšie je uchovať čo najvyššie
výživové, zdravotné a dietetické hodnoty získavanej šťavy,
ako jej čírosť. Odšťavovač má ochranu proti prípadnému
zapnutiu pre prípad nekompletnej montáže zariadenia.
Odšťavovač je dodatočne vybavený funkciou automatického
čistenia sita. Stlačením tlačidla TURBO motor pracuje 1,5 až
2 sekundy s vysokými otáčkami. Vysoké otáčky pomáhajú
očistiť sito v prípade, ak sa objavia vibrácie vyvolané prílišným nahromadením dužiny. Funkcia TURBO sa môže používať len v 10 sekundových intervaloch. Odšťavovač môže
pracovať bez prestávky 15 minút. Množstvo získanej šťavy
napríklad z 1 kg suroviny závisí od stupňa čerstvosti, ako
aj čistoty sita a stavu drviaceho kotúča. Časti, ktoré prichádzajú do kontaktu so spracovávanými surovinami, sú vyhotovené z materiálov dovolených pre kontakt s potravinami.
476-015_v01
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania odšťavovača
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie
uvedeným pokynom.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
●● Nezapínajte zariadenie, ak je prívodná šnúra poškodená alebo kryt je
poškodený viditeľným spôsobom.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
●● Nepoužívajte odšťavovač, ak je
poškodené odstredivé sito.
●● Pred zapnutím odšťavovača skontrolujte, či je veko dobré upevnené
skobou.
●● Neuvoľňujte skobu, ak odšťavovač
pracuje a sito odstreďuje, pretože zaúčinkuje ochrana a zariadenie vypne.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred
priblížením sa k pohyblivým častiam
zariadenia počas jeho používania,
17
zariadenie vypnite a odpojte ho od
elektrického napätia.
●● Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané bez
dozoru dosplej osoby, pred jeho montážou, demontážou alebo čistením.
●● Na vtláčanie produktu používajte len
posúvač.
●● Buďte zvlášť opatrní pri práci
s odšťavovačom v prítomnosti detí.
●● Neodkladajte odšťavovač na mokrý
povrch.
●● Nepoužívajte odšťavovač bez
nádobky na odpad.
●● Spotrebič by nemali používať deti.
Spotrebič a jeho napäťový kábel
skladujte mimo dosahu detí.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne pod
stálym dozorom alebo po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách
bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad
hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
prívodnú šnúru.
zapájajte len do zásuvky siete striedavého prúdu 230 V vybavenej ochranným kolíkom.
●● Odšťavovač okamžite vypnite, ak spozorujete silné
vibrácie alebo pokles otáčok. Očistite sito a jeho kryt.
●● Odšťavovač
18
●● Ak dôjde k zablokovaniu produktu v násypke alebo na
drviacom kotúči odšťavovača odstráňte príčinu zablokovania.
●● Ak sa do pohonu odšťavovača dostane akákoľvek tekutina, okamžite prerušte prácu a odpojte zariadenie od
siete. Odovzdajte odšťavovač do servisu na prehliadku.
●● Nevystavujte odšťavovač pôsobeniu teploty vyššej ako
60°C.
●● Nenechávajte zariadenie zapnuté v sieti bez dozoru.
●● Neponárajte pohon odšťavovača do vody, ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.
●● Na umývanie krytu nepoužívajte agresívne detergenty
vo forme emulzií, mliečka, pást a pod. Môžu odstrániť
okrem iného informačné grafické symboly také ako
napríklad: stupnice, označenia, výstražné značky a pod.
●● Nepreťažujte zariadenie nadmerným množstvom surovín ani ich príliš silným tlačením (napchávadlom), pretože prudké zvýšenie hladiny šťavy vo výlevke misy na
šťavu môže byť príčinou vytekania šťavy spopod krytu
a unikania do nádoby na odpadky.
●● Umiestnite pohon v blízkosti napájacej zásuvky na
pevnom, stabilnom povrchu tak, aby ste neprikryli vetracie otvory v telese.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
●● Zariadenie je určené len pre domáce používanie. V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického
biznisu, v tomto prípade sa menia záručné podmienky.
●● Po ukončení práce vyberte prívodnú šnúru zo sieťovej
zásuvky.
●● Na umývanie kovových častí, hlavne sita s ostrým
drviacim kotúčom, používajte mäkkú kefku.
●● Pre uľahčenie obsluhy môžete do nádoby pre zbytky
vložiť fóliový sáčok, ktorý spolu s odpadmi po ukončení
práce odšťavovača vyhodíte do odpadkového koša.
●● Pred prvým použitím zariadenia dôkladne umyte prvky
príslušenstva.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Dovolený čas nepretržitej práce
15 minut
Čas prestávky medzi opätovným použitím
30 minut
Čas prestávky medzi opätovným použitím TURBO 10 sekúnd
Rozsah rýchlostíI. rýchlosť, II. rýchlosť
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
75 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Odšťavovač ZJE1900XRU je konštruovaný v I. triede izolácie a je vybavený prívodnou šnúrou s ochranným vodičom
a zástrčkou s ochranným kontaktom.
476-015_v01
Vyžaduje zapojenie do sieťovej zásuvky vybavenej ochranným kolíkom.
Odšťavovač spĺňa požiadavky príslušných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám smerníc:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Prehlásenie o zhode CE sa nachádza na stránkach
www.zelmer.com.
INFORMÁCIE O OVOCÍ A ZELENINE
Ovocie a zelenina
Rýchlosť odstreďovania
Ananás
Americká brusnica
Broskyne
Cvikla
Hrušky
Jablká
Kapusta
Taliansky kôpor
Maliny
Mrkva
Melóny
Marhule
Mandarínky
Uhorky
Kiwi
Paradajky
Zeler
Hrozno
II
I
I
I
I
I
II
I
I
II
I
I
I
I
I
I
II
I
Konštrukcia odšťavovača
1 Pohon odšťavovača
a prepínač I-0-II
b tlačidlo TURBO
c unášač
d časť na prisatie
e prívodná šnúra
2 Misa
f lievik
3 Vložka misy
g rebro
4 Sito
5 Veko
6 Skoba
476-015_v01
7
8
9
10
11
12
13
14
Miska na drobné ovocie
Posúvač
Nádoba na šťavu
Separátor peny
Veko nádoby
Zásobník na zbytky
Kefka
Tesnenie
Príprava odšťavovača na prácu
(demontáž)
B
Pred prvým použitím rozoberte odšťavovač,
umyte časti, ktoré prichádzajú do kontaktu so
spracovávaným produktom.
1 Odšťavovač postavte v blízkosti napájacej zásuvky na
tvrdý, čistý a suchý podklad.
2 Potiahnite skobu (6) smerom nadol tak, aby jej valčeky
vyskočili z priehlbín na veku (5) z polohy 1 do polohy 2.
3 Vyberte posúvač (8), zdemontujte misku (7), veko (5).
4 Ďalej vyberte misku (2) spolu s vložkou (3) a sitom (4).
5 Ďalej rozpojte misku (2) a vložku (3).
6 Nakoniec vyberte tesnenie (14) z misky (2), pretože sa
neodporúča umývať misku (2) s naloženým tesnením (14),
ale až po ich rozpojení.
Zdemontované časti (s výnimkou pohonu)
dôkladne umyte v teplej vode prostriedkom na
umývanie riadu. Môžete ich taktiež umyť v umývačkách riadu pri teplote max. 60°C (okrem
sitka a pohonnej jednotky). Po dôkladnom
vysušení pristúpte k montáži čistých prvkov.
Príprava odšťavovača na prácu
(montáž)
A
C
1 Namontujte tesnenie (14) na misku (2) plochým povrchom smerom hore.
2 Na pohon (1) založte misku (2) s tesnením (14) tak,
aby lievik (f) sa nachádzal presne v priehlbine krytu pohonu
(1) a taktiež aby v 4 priehlbinách v spodnej časti misky (2)
sa nachádzali 4 výstupky umiestnené na hornej ploche
pohonu (1).
3 Založte misku (2) na vložku misky (3) tak, aby rebro (g)
vložky misky (3) sa nachádzalo v záreze misky (2) nachádzajúcom sa nad lievikom.
4 Vložte do stredu sito (4) a skontrolujte, či je správne osadené i či sa ľahko otáča.
5 Založte veko (5) tak, aby rebro (g) vložky misky (3) sa
nachádzalo v zárezu veka (5).
6 Venujte pozornosť správnej montáži. Rebro (g) vložky
misky (3) by sa malo nachádzať v jednej priamke so zárezom na miske (2) a taktiež so zárezom na veku (5).
19
7 Zdvihnite hore skobu (6) tak, aby jej valčeky zapadli do
priehlbín na veku (5) z pozície 2 do pozície 1 (bude počuť
charakteristické cvaknutie).
8 V prípade potreby na násypku veka (5) založte misku na
drobné ovocie (7).
9 Do násypky vložte posúvač (8) tak, aby jeho priehlbina
v tvare písmena „V“ trafila do noža nachádzajúceho sa
v násypke.
10 Pod veko (5) vsuňte zásobník na zvyšky (12) následovne:
uložte šikmo zásobník a umiestnite ho pod odkvap vložky
misky (3) a veko (5), následne ho prisuňte k pohonu (1).
11 Umiestnite nádobu na šťavu (9) tak, aby lievik odšťavovača (f) sa nachádzal vo vnútri nádoby (9).
Zapnutie odšťavovača a práca s nim
●● Skontrolujte, či je vypínač nastavený do polohy „0”.
D
1 ložte zástrčku prívodnej šnúry do sieťovej zásuvky
a zapnite odšťavovač vypínačom (a) nastavením v závislosti
od potreby 1. rýchlosť (poloha I - nízke otáčky) alebo 2. rýchlosť (poloha II - vysoké otáčky).
Tabuľka príkladov obsahujúca presné informácie týkajúce sa voľby vhodnej rýchlostí pre
konkrétne ovocie a zeleninu sa nachádza na
strane 19.
2 Do násypky vkladajte ovocie alebo zeleninu a ľahko ich
pritláčajte posúvačom.
Na tlačenie produktov nepoužívajte prsty alebo
iné predmety.
V prípade potreby (v prípade nadmerného nahromadenia sa
dužiny na site vyvolávajúce vibrácie odšťavovača) môžete
použiť tlačidlo TURBO (b). Vtedy motor pracuje s maximálnymi otáčkami po dobu 2 sekúnd. Po tejto dobe sa funkcia
TURBO automaticky vypne a motor sa vráti do predchádzajúcich otáčok.
Opätovné použitie funkcie TURBO môže nastať
minimálne po 10 sekundách.
●● Pri
odstreďovaní šťavy z malého ovocia používajte
misku (7) na drobné ovocie, ktorú založte na násypku.
●● Odstredenú šťavu nahromadenú v nádobe prelejte do
predtým pripravených pohárov, šálok atď.
3 Nádoba na šťavu (9) je vybavená separátorom peny (10),
úlohou ktorého je zastavenie hustejších frakcií šťavy a peny.
Odporúčame šťavy v prírodnej podobe, menej
číre. Preto je potrebné vybrať z pohára separátor peny.
Po ukončení práce (odstredení šťavy)
E
1 Vypnite odšťavovač nastavením vypínača (a) do
polohy „0”.
2 Vyberte zástrčku prívodnej šnúry zo sieťovej zásuvky.
20
●● Po zastavení motora pristúpte k demontáži odšťavovača
za účelom umytia dielov (pozri bod „Príprava odšťavovača na prácu”).
●● Vyprázdnite zásobník na zbytky od nahromadených
odpadkov.
Nedovoľte preplnenie zásobníka na zbytky.
Počas jeho vyberania môže prebytok zbytkov
v momente prehnutia zásobníka z neho vypadnúť.
Zásady údržby odšťavovača
●● Po každom použití odšťavovača je potrebné ho dôkladne
umyť nedovoľujúc zaschnutie šťavy a zbytkov ovocia.
●● Znečistenie v škárach alebo rohoch odstráňte kefkou na
umývanie fliaš alebo zubnou kefkou.
●● Pohon očistite vlhkou utierkou navlhčenou prostriedkom
na umývanie riadu. Následne ho vyutierajte do sucha.
V prípade, že sa do vnútra pohonu dostane
voda alebo šťava, je potrebné prácu prerušiť
a odovzdať zariadenia na kontrolu do servisu.
●● Časti vybavenia také ako: miska na šťavu, vložka misky,
veko, miska na drobné ovocie, posúvač a taktiež nádoba
na šťavu s vekom a separátorom peny, umývajte v teplej
vode s prísadou prostriedku na umývanie riadu.
●● Taktiež je možné ich umývať v umývačkách riadu pri teplote maximálne 60°C.
●● Výnimkou je sito (4). Na jeho umývanie používajte
výlučne kefku s tvrdý štetinami (13) ktorá je vo výbave
odšťavovača. Na umývanie sita nepoužívajte žiadne
kovové kefky!
●● Dlhodobým používaním môže nastať jav prefarbenia častí
zhotovených z plastickej látky. Nepovažujte to za chybu.
●● Zafarbenie, ktoré vzniklo z mrkvy, je možné odstrániť
utieraním utierkou napustenou jedlým olejom.
●● Po umytí všetky časti dôkladne osušte.
●● Zmontujte odšťavovač spôsobom opísaným predtým
(pozri bod „Príprava odšťavovača na prácu”).
●● Naviňte prívodnú šnúru do skrýše nachádzajúcej sa
v podstavci pohonu odšťavovača.
Osobitnú pozornosť venujte priezračným
(transparentným) umelohmotným častiam.
Sú náchylne na údery a pády. Ľahko sa môžu
poškodiť.
Čo urobiť, ak ...
Odšťavovač nepracuje:
●● Odovzdajte odšťavovač do servisu.
Odšťavovač slabo oddeľuje šťavu, skáče a vibruje:
●● Použite funkciu TURBO. Ak problém naďalej pretrváva,
vypnite zariadenie, očistite sito od nahromadených na
filtračnej sieťke zbytkov. Dodatočne, v prípade zaplnenia
zásobníka na zbytky, ho vyprázdnite.
●● V prípade mechanického poškodenia sita ho bezpodmienečne vymeňte za nové.
476-015_v01
Ako pripraviť šťavy zo zeleniny a ovocia
●● Ovocie
a zelenina, určené na vytlačenie šťavy, musia
byť čerstvé a dôkladne umyté. Príprava zeleniny spočíva
v jej očistení od piesku a zeminy pod tečúcou vodou a jej
oškriabaní. Publikácie na tému prípravy štiav odporúčajú
namáčať zeleninu na 5 minút do vody s prísadou soli alebo
kyseliny citrónovej. Pripravená týmto spôsobom počas
drvenia netmavne a šťava z nej má prirodzenú farbu.
●● Bobuľovité ovocie umývajte tesne pred použitím,
nakoľko rýchlo stráca svoju čerstvosť.
●● Výber zeleniny a ovocia závisí od ročného obdobia, od
chuti a zdravotných odporúčaní. Na výživovú hodnotu
štiav zo zeleniny a ovocia má vplyv spôsob postupu pri
ich príprave.
●● Šťavy sa pripravujú zo šťavnatých druhov zeleniny
a ovocia, ktoré musí byť zrelé, čerstvé, pretože sa z nich
získava najviac šťavy výbornej chuti a arómy.
●● Na prípravu nápojov je vhodná nasledujúca zelenina:
paradajky, mrkva, zeler, cvikla, petržlen, cibuľa, kapusta,
uhorky, čierna repa, rebarbora atď.. Na diétne účely je
možné pripravovať šťavy zo šalátu, špenátu, póru a inej
zeleniny.
●● Zelenina taká ako: reďkovka, pažítka, petržlenová vňať,
kôpor, režucha, sa pridáva do nápojov porezaná na
drobno.
●● Ovocné šťavy je možné získavať takmer zo všetkých
druhov ovocia.
●● Jablká, broskyne, marhule a slivky musia byť po umytí
sparené vriacou vodou v kuchynskom cedidle.
●● Z ovocia obsahujúceho kôstky je potrebné ich odstrániť,
nakoľko by mohli odšťavovač poškodiť.
●● Vytláčanie šťavy zo sliviek, čučoriedok, malín, mäkkých
hrušiek a jabĺk a taktiež iného ovocia, je problematické.
●● Z dužiny tohto ovocia sa tvorí hmota, ktorá upcháva otvory
sita. Toto ovocie je možné používať na prípravu šťavy
ich primiešavaním v malých množstvách k inému ovociu
alebo zelenine a je potrebné aj častejšie čistenie sita.
●● V malom množstve je možné taktiež vytláčať šťavu
z hrozna, avšak je potrebné do násypky vhodiť celé
strapce po odstránení drevitej byle.
●● Koreňovú zeleninu a tvrdé ovocie je potrebné porezať
na kúsky, ktoré vojdú do otvoru násypky. Jablká sa režú
na kúsky (ak veľkosť jabĺk neumožňuje ich vloženie do
otvoru v násypke vcelku) bez zbavenia jadierok.
●● Ovocie a zelenia sa vhadzuje do otvoru násypky až po
zapnutí odšťavovača.
●● V prípade zablokovania suroviny v otvore násypky alebo
na drviacom kotúči sita použite funkciu TURBO. Ak aj
naďalej pretrváva vyššie uvedený problém, zariadenie
rozoberte a vyčistite ho.
●● Výživová hodnota surových štiav je blízka výživovej hodnote ovocia a zeleniny s tým, že sú zbavené častí blán
odstránených v procese odstreďovania šťavy. Preto šťavy
môžu konzumovať osoby, ktoré vzhľadom na problémy
s tráviacim traktom nemôžu konzumovať surovú zeleninu.
●● Nápoje zo štiav sa odporúčajú zvlášť pri výžive detí
a starších osôb.
476-015_v01
●● Pri
konzumovaní zeleninových štiav sa odporúča ich
zapíjať neveľkým množstvom vody, nakoľko obsahujú
veľa esencií. Ak šťavy nie sú zriedené, denná dávka
nesmie prekročiť polovicu pohára.
●● Ovocné šťavy sú ľahšie stráviteľné, je možné ich piť vo
veľkých množstvách: od 3 do 4 pohárov denne medzi
jednotlivými jedlami.
●● Šťavy sa musia konzumovať ihneď po ich príprave a piť
malými hltmi. Šťava, ktorá sa pije pomaly, sa zmiešava
so slinami, čo napomáha tráveniu šťavy. Príliš rýchle
pitie a vo veľkých množstvách spôsobuje nevhodné prijímanie organizmom.
●● Nemalo by sa kombinovať ovocie so zeleninou, okrem
jabĺk. Nesmú sa kombinovať melóny s iným ovocím.
●● Šťavy neodkladajte na neskoršiu konzumáciu.
●● Zeleninové šťavy sa môžu riediť vlažnou prevarenou
vodou, minerálnou vodou, mliekom alebo srvátkou, môžu
sa prisladzovať alebo dochucovať iným spôsobom.
●● Zo šťavy je možné pripravovať kokteily s nízkym obsahom alkoholu.
●● Pri zeleninových nápojoch je možné používať aromatické
koreniny: čierne korenie, kôpor, kmín, muškátový orech,
tymián, majoránku a pri ovocných nápojoch: vanilku,
škoricu a klinčeky. Pre dosiahnutie úplnej arómy korenín
je potrebné ich pred pridaním do nápoja dôkladne rozdrviť. Musia sa používať v neveľkých množstvách pre udržanie prirodzenej chute a vône produktov, z ktorých sa
nápoj pripravuje. Vzhľadom na nízku kalorickú hodnotu
sa nápoje z ovocia a zeleniny veľmi odporúčajú osobám,
ktoré chcú schudnúť.
●● Ovocné a zeleninové nápoje sa podávajú pri izbovej teplote alebo chladené kockami ľadu. K zeleninovým nápojom sa môžu podávať slané tyčinky, slané pečivo a hrianky
a k ovocným nápojom čajové pečivo, zákusky a piškóty.
●● Šťava získavaná z niektorého ovocia a zeleniny má tendenciu hustnúť. Takýto stav vyplýva z vlastností použitých produktov a nezávisí od zariadenia.
Čerstvé šťavy – to je zdravie
Mrkvová šťava
Zrýchľuje látkovú premenu, pretože obsahuje
mikroelementy a vitamíny nevyhnutné na
správne fungovanie organizmu.
Vitamín A vytvorený z karotínu zlepšuje zrak.
Zložky tejto šťavy tlmia škodlivý účinok nikotínu,
vracajú pokožke jej prirodzenú zdravú farbu. Pol
pohára mrkvovej šťavy a pol pohára mlieka sa odporúča pre
malé deti. Mrkvová šťava v spojení s jablkovou šťavou sa
odporúča ako posilňujúci nápoj pre staršie osoby.
Paradajková šťava
Z dozretých a čerstvých paradajok sa získava šťava vynikajúcej kvality. Paradajkovú
šťavu je možné miešať so všetkými inými
zeleninovými šťavami.
Obsahuje veľa vitamínu A a C. Dva poháre šťavy pokrývajú
dennú dávku vitamínu C. Chuťové hodnoty paradajkovej
šťavy vylepšuje dochutenie soľou a čiernym korením.
21
Cviklová šťava
Spojením šťavy z cvikly s pomarančovou šťavou vzniká nápoj výbornej chuti. Táto šťava sa
v čistej podobe môže konzumovať iba na odporúčanie lekára.
Šťava z kapusty
Používa sa pri liečbe žalúdočných vredov,
avšak iba na odporúčanie lekára. Zmiešaná
s mrkvovou šťavou je vhodná na pitie aj pre
tých, ktorí majú citlivý žalúdok.
Špenátová šťava
Táto šťava je silne krvotvorná, avšak pre
jej ostrú chuť sa odporúča zmiešavať
s mrkvovou šťavou. Zmiešaním v rovnakých množstvách špenátovej, mrkvovej
a zelerovej šťavy vznikne chutný nápoj.
Šťava zo zelera
Na prípravu sa nesmú používať zelerové listy,
pretože dávajú horkú chuť. Šťava zo zelerového korenia je veľmi chutná. Môžete ju miešať
so šťavou z inej zeleniny. Mal by sa konzumovať v menších množstvách ako mrkvová šťava.
Pridanie jablkovej alebo citrónovej šťavy zlepšuje chuť.
Uhorková šťava
Je prirodzene mdlá a preto sa musí zmiešať
s jablkovou, mrkvovou alebo zelerovou šťavou. Uhorková šťava sa používa na ošetrovanie pokožky. Očisťuje obličky. Odporúča sa pri
zoštíhľujúcej kúre.
Jablková šťava
Šťava z čerstvých zrelých jabĺk má príjemnú
arómu a chuť, ja bohatá na vitamíny A a B a tiež
vzácne minerálne soli. Veľký obsah pektínu
v šťave spôsobuje, že má vlastnosti podporujúce
trávenie. Čerstvá jablková šťava sa používa proti
dne a reumatizmu. Je vynikajúcim výživovým prípravkom.
Černicová šťava
Černicová šťava s malým množstvom cukru
a minerálnej vody je veľmi osviežujúci nápoj.
Vzhľadom na veľký obsah vitamínov a mikroelementov pôsobí posilňujúco najmä u starších ľudí.
Šťava z bázy čiernej
Šťava je bohatá na výživové zložky, pomáha
vylučovať pot a môže sa používať pri prechladnutí. Pri spracovávaní sa môže miešať
s inými ovocnými šťavami.
Šťava z čiernych ríbezlí
Šťava z čiernych ríbezlí má špecifickú arómu,
vysokú kyslosť a výrazne trpkastú chuť. Vzhľadom na chemické zloženie a obsah vitamínov je
to jedna z najlepších štiav. Je potrebné ju miešať
so šťavami s nízkou kyslosťou alebo s vodou,
medom alebo cukrom.
22
Špeciálny zdravotné recepty
Posilňujúci nápoj
6 mrkiev
2 jablká
½ cvikly
Šťava na prečistenie
organizmu
4 mrkvy
½ uhorky
1 cvikla
Nápoj „silné vydýchnutie”
2 hrste špenátu
1 hrsť petržlenu
2 zelery
4 mrkvy
Šťava „večerný regulátor”
2 jablká
1 tvrdá hruška
¼ citróna alebo hrsť
špenátu
6 mrkiev
„Slnečný” nápoj
2 jablká
6 jahôd
Nápoj ”lásky”
3 veľké paradajky
½ uhorky
1 zeler
¼ citróna
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody zapríčinené používaním
zariadenia nezhodným s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo na modifikáciu výrobku kedykoľvek bez
predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických a iných dôvodov.
476-015_v01
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Caracteristicile aparatului
Storcătorul de fructe ZJE1900XRU este un aparat electric
care serveşte la stoarcerea rapidă a sucurilor din fructe şi
legume, îndepărtând automat resturile. În storcătorul de
fructe are loc fărâmiţarea produsului iar după aceea stoarcerea sucului din masa fărâmiţată. Manipularea simplă şi
uşoară face ca aparatul să fie foarte util. Stabilizatorul electric al vitezei asigură viteza constantă a rotaţiilor, nedepinzând de încărcătură, de aceea obţinerea sucului de o consistenţă uniformă este asigurată. Storcătorul de fructe are
2 viteze de stoarcere (pentru fructele tari şi moi), care au
fost alese în aşa fel încât să se obţină un suc cu parametri
de calitate. Păstrarea la maximum a vitaminelor, pectinelor,
enzimelor şi mineralelor face ca sucul să fie puţin clar. Acest
efect este intenţionat deoarece producătorul storcătorului de
fructe a ajuns la concluzia că mai importantă este păstrarea
valorilor nutritive şi dietetice cât mai înalte decât claritatea
lui. Storcătorul de fructe conţine o siguranţă care nu permite
punerea în funcţiune în cazul în care aparatul nu este montat
aşa cum trebuie. În plus, storcătorul de fructe are funcţia de
curăţare automată a sitei. Apăsând butonul TURBO motorul
funcţionează timp de 1,5÷2 secunde cu viteză mare. Viteza
mare permite curăţarea sitei în cazul în care vor apărea
vibraţii rezultate în urma îngrămădirii unei cantităţi de pulpă
prea mare. Funcţia TURBO poate fi refolosită doar în cazul
unor pauze de 10 secunde. Storcătorul de fructe poate fi
folosit fară întrerupere timp de 15 minute. Cantitatea de suc
obţinută de ex. dintr-un kg de fructe depinde de prospeţimea
lor, de cât de curată este sita i starea discului de feliere. Părţile care intră în contact cu materia primă folosită sunt efectuate dintr-un material care poate intra în contact direct cu
alimentele.
476-015_v01
Indicaţii cu privire la măsurile de siguranţă
şi folosirea corespunzătoare a storcătorului
de fructe
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
●● Nu porniţi aparatul dacă cablul electric este deteriorat sau carcasa aparatului este în vreun fel deteriorată.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui
defect, vă recomandăm să vă adresaţi
servisului specializat al firmei.
●● Nu folosiţi storcătorul de fructe dacă
sita de stoarcere este defectată.
●● Înainte de a pune în funcţiune storcătorul de fructe verificaţi dacă capacul este bine fixat cu balamaua.
●● Nu trageţi balamaua când storcătorul
de fructe funcţionează şi sita stoarce
deoarece siguranţa va fii pusă în
funcţiune şi aparatul va termina să
funcţioneze.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau
de a vă apropia de părţile în mişcare
în timpul utilizării trebuie să opriţi
aparatul şi să-l scoateţi din priză.
23
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Pentru a împinge produsul folosiţi
numai împingătorul.
●● Fiţi foarte atenţi când în timpul funcţionării storcătorului de fructe sunt
copii în preajmă.
●● Nu puneţi storcătorul de fructe pe
suprafaţe umede.
●● Nu folosiţi storcătorul de fructe fără
recipientul petru resturi.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
ATENŢIE!
●● Când observaţi vibraţii puternice sau micşorarea rotaţiilor, deconectaţi imediat storcătorul de fructe. Curăţaţi
sita şi carcasa ei.
●● Întrerupeţi lucrul şi deconectaţi aparatul de la reţea
dacă produsul s-a blocat în pâlnie sau în discul de feliere. Înlăturaţi cauza blocării.
●● Întrerupeţi lucrul şi deconectaţi aparatul de la reţea
dacă în sistemul de propulsie al storcătorului de fructe
a ajuns orice fel de lichid. Storcătorul de fructe trebuie
dus la un service pentru verificare.
●● Nu expuneţi storcătorul de fructe să funcţioneze la
tempereturi mai mari de 60°C.
●● Nu lăsaţi aparatul conectat la reţea fără supraveghere.
●● Nu cufundaţi sistemul de propulsie al storcătorului de
fructe în apă şi nu spălaţi-l direct sub jetul de apă.
●● Pentru a spăla carcasa nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsie, paste, etc. Printre altele pot
înlătura simbolurile grafice informaţionale ca de ex.:
liniile gradate, însemnările, semnele de avertizare etc.
●● Nu supraîncărcaţi aparatul cu o cantitate prea mare de
produse, nici nu le apăsaţi prea puternic (cu dispozitivul de presare-dozare), deoarece prezenţa unei cantităţi excesive de suc în ciocul vasului poate conduce
la apariţia unui fenomen nedorit, la scurgerea sucului
sub capacul aparatului şi în recipientul pentru pasta de
fructe/legume rezultată.
●● Aşezaţi unitatea-motor în apropierea prizei reţelei electrice, pe o suprafaţă tare, astfel încât să nu acoperiţi
orificiile de ventilare din carcasă.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi
indicaţii cu privire la utilizare
●● Acest dispozitiv este destinat utilizării casnice. În cazul
în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● După ce aţi terminat lucrul scoateţi aparatul din priză.
●● Pentru a spăla părţiile metalice în special sita şi discul
de feliere folosiţi o periuţă moale.
●● Pentru a vă uşura munca, în recipientul pentru resturi
puteţi pune o pungă de plastic, pe care după ce aţi
terminat o puteţi arunca la gunoi împreună cu resturile
adunate.
●● Înainte de prima utilizare a aparatului, spălaţi cu atenţie elementele accesoriilor.
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●● Nu
scoateţi niciodată aparatul din priză trăgând de
cablu.
●● Conectaţi storcătorul de fructe doar la priza electrică
de 230 V cu contact de protecţie.
24
476-015_v01
Construcţia storcătorului de fructe
Informaţii tehnice
Parametrii tehnici sunt indicaţi pe tăbliţa caracteristică a produsului.
Timpul permis al folosirii fără întrerupere
15 minute
Durata pauzei înainte de o a doua întrebuinţare
30 minute
Durata pauzei înainte de o a doua folosire TURBO 10 secunde
Zgomotul aparatului (LWA)
75 dB/A
Trepte de viteză
viteza I, viteza II
Storcătorul de fructe ZJE1900XRU este construit în clasa I
de izolare şi este dotat cu o conductă de ataşare cu o vână
de siguranţă şi priză cu contact de siguranţă.
Necesită conectarea la priza electrică cu contact de protecţie.
Storcătorul de fructe îndeplineşte cerinţele normelor corespunzătoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Aparatul a fost însemnat cu semnul CE pe tăbliţa cu caracteristici.
Declaraţia de conformitate CE o veţă găsi pe site-ul
www.zelmer.com.
1 Sistemul de propulsie
a întrerupătorul I-0-II
b butonul TURBO
c roata motrice
d elementul aspirator (de absorbire)
e cablu electric
2 Vasul
f ciocul
3 Inelul vasului
g muchia de siguranţă
4 Sita
5 Capacul
6 Balamaua
7 Vasul pentru fructe mărunte
8 Împingătorul
9 Recipient pentru suc
10 Separatorul de spumă
11 Capacul recipientului
12 Recipientul pentru resturi
13 Peria
14 Garnitura
INFORMAŢII DESPRE FRUCTE ŞI LEGUME
Pregătirea storcătorului de fructe
pentru întrebuinţare (demontarea)
Fructe/Legume
Viteza de stoarcere
Ananas
II
Afine americane
I
Piersici
I
Sfecle
I
Pere
I
Mere
I
Varză
II
Pătrunjel
I
Zmeure
I
Morcov
II
Pepeni galbeni
I
Caise
I
Nectarine
I
Castraveţi
I
Kiwi
I
Roşii
I
Ţelină
II
Struguri
I
476-015_v01
A
B
Inainte de prima întrebuinţare demontează storcătorul de fructe, spală părţile care vor fii în
contact direct cu fructele şi legumele.
1 Puneţi storcătorul de fructe aproape de priză pe o suprafaţă tare, curată şi uscată.
2 Trageţi balamaua (6) în jos astfel încât rotiţele ei să sară
din adânciturile de pe capac (5) din poz. 1 în poz. 2.
3 Scoateţi împingătorul (8), ridicaşi vasul pentru fructe
mărunte (7), capacul (5).
4 În continuare ridicaţi vasul (2) împreună cu inelul vasului (3) şi sita (4).
5 Pe urma desfaceţi vasul (2) din inelul sau (3).
6 La sfârşit scoateţi garnitura (14) de la vas (2), deoarece
nu se recomanda spalarea vasului (2) cu garnitura (14) montata, ci numai dupa scoaterea acesteia.
Părţile demontate (cu excepţia sistemului de
propulsare) spălaţi-le bine în apă caldă cu
adaos de detergent lichid pentru spălarea
vaselor. Pot fi de asemenea spălate în maşina
de spălat vase la temperatură max. de 60°C
(cu excepţia sistemului de propulsare şi sitei).
După ce s-au uscat puteţi începe să montaţi
elementele curate.
25
Pregătirea storcătorului de fructe
pentru întrebuinţare (montarea)
C
1 Montaţi garnitura (14) în tub (2) cu suprafaţa netedă deasupra.
2 Pe sistemul de propulsie (1) puneţi vasul (2) cu garnitura
(14) montata, astfel încât ciocul (f) sa se afle exact în adâncitura carcasei sistemului de propulsie (1) şi în cele 4 adâncituri de pe fundul vasului (2) sa intre cele 4 profile aflate pe
partea de sus a sistemului de propulsie (1).
3 Puneţi pe vas (2) inelul vasului (3) astfel încât muchia de
siguranţă (g) a inelului vasului (3) să se găsească în tăietura
vasului care se află deasupra ciocului.
4 Puneţi sita (4) înăuntru verificând dacă este bine fixată şi
dacă se învârte cu uşurinţă.
5 Fixaţi capacul (5) astfel încât muchia de siguranţă (3) să
se găsească în tăietura capacului (5).
6 Fiti atent daca montarea este corecta. Muchia de siguranta (g) a inelului vasului (3) trebuie sa se gaseasca în aceeasi linie cu taietura vasului (2) si cu taietura capacului (5).
7 Ridicaţi în sus balamaua (6) astef încât rotiţele ei să se
fixeze în adânciturile de pe capac (5) din poz. 2 în poz. 1
(o să auziţi un sunet caracteristic).
8 Dacă este nevoie pe pâlnia capacului (5) puteţi pune
vasul pentru fructe mărunte (7).
9 În pâlnie bagaţi împingâtorul (8) astfel încât partea inferioară în forma literei “V” să atingă cuţitul care se găseşte în
pâlnie.
10 Sub capac (5) pune recipientul pentru resturi (12) în felul
următor: apleacă recipientul şi pune-l sub jgheabul inelului
vasului (3) şi capac (5), şi apoi împinge-l în faţă spre sistemul de propulsare (1).
11 Fixaţi recipientul pentru suc (9) astfel încât ciocul strocătorului de fructe (f) să se găsească înăuntrul recipientului (9).
Punerea în funcţiune a storcătorului
de fructe şi întrebuinţarea lui
D
●● Verificaţi dacă întrerupătorul este fixat în poziţia „0”.
1 Puneţi cablul electric în priză şi cu ajutorul întrerupătorului (a), pune în funcţiune storcătorul de fructe în funcţie de
nevoi la viteza 1 (nivelul I - rotaţii rare) sau viteza 2 (nivelul
II - rotaţii dese).
Tabla care conţine informaţii exacte despre alegerea vitezei corespunzătoare pentru fructe şi
legume o găsiţi la pagina 25.
2 Puneţi fructele sau legumele în pâlnie şi împingeţi-le
uşor cu împingătorul.
Pentru a împinge produsele nu aveţi voie să
folosiţi degetele sau alte obiecte.
Dacă este nevoie (în cazul în care pe sită se va depune
o cantitate prea mare de pulpă care va produce vibraţii) poţi
26
folosi butonul TURBO (b). Motorul funcţionează atunci la
rotaţii maxime timp de aproximativ 2 secunde. După accea
funcţia TURBO se va încheia automat, iar motorul va reveni
la rotaţiile precedente.
Puteţi refolosi funcţia TURBO după minimum
10 secunde.
●● Pentru
stoarcerea sucului din fructe mărunte folosiţi
vasul pentru fructe mărunte (7), pe care îl fixaţi pe pâlnia
capacului (5).
●● Sucul stors care se află în recipient vărsaţi-l în cănile,
paharele pregăti-te mai devreme.
3 În recipientul pentru suc se află un separator de spumă
(10), care opreşte părţile dese ale sucului şi spuma.
Vă recomandăm totuşi sucurile în forma lor
naturală, mai puţin clare. Deci trebuie să scoateţi separatorul de spumă din recipient.
După teminarea întrebuinţării
(stoarcerii sucului)
E
1 Deconectaţi storcătorul de fructe apăsând întrerupătorul
(a) în poziţia „0”.
2 Scoateţi cablul electric din priză.
●● După ce motorul s-a oprit puteţi începe să demontezi
storcătorul de fructe pentru a spăla elementele (vezi
punctul „Pregătirea storcătorului de fructe pentru
întrebuinţare”).
●● Aruncaţi resturile din recipientul pentru resturi.
Aveţi grijă ca recipientul pentru resturi să nu
fie prea plin. În momentul în care o să vreţi să
scoateţi recipientul, resturile pot cădea.
Regurile conservării storcătorului de fructe
●● După fiecare folosire storcătorul de fructe trebuie spălat
cu exactitate nepermiţând uscarea sucului şi resturilor
fructelor.
●● Murdăria din fisuri şi colţuri îndepărtaţi-o cu peria pentru
spălat sticle sau cu periuţa de spălat dinţi.
●● Sistemul de propulsie ştergeţi-l cu o cârpă umedă cu
puţin detergent pentru spălarea vaselor. Apoi stergeţi-l
cu o cârpă uscată.
În cazul în care înăuntrul sistemului de propulsie va ajunge apă sau suc, întrerupeţi lucrul şi
duceţi aparatul la control la un punct de service.
●● Elementele storcătorului de fructe, cum ar fi:vasul, inelul
vasului, capacul, vasul pentru fructe mărunte, împingătorul şi recipientul pentru suc cu capac şi separator de
spumă, spălaţi-le în apă caldă cu adaos de detergent
pentru vase.
●● Pot fi de asemenea spălate în maşina de spălat vase la
temperatură max. de 60°C.
476-015_v01
●● Cu excepţia sitei (4). Pentru a spăla sita puteţi folosi ●● Legume cum ar fi ridichiile, ceapă de iarnă, pătrunjel,
numai o perie dură (13) pe care o găseşti în cutia storcătorului de fructe. Pentru a spăla sita nu folosiţi nici un
fel de perii metalice!
●● Cu timpul elementele de plastic se vor decolora. Este un
proces normal.
●● Decolorările produse de morcovi pot fii înşăturate cu
o cârpă îmbibată în ulei alimentar.
●● După spălare toate părţile trebuie să se usuce.
●● Montaţi storcătorul de fructe aşa cum a fost descris
mai înainte (vezi punctul „Pregătirea storcătorului de
fructe pentru întrebuinţare”).
●● Puneţi cablul în compartimentul de stocare cablu care
se află la baza sistemului de propulsie a storcătorului de
fructe.
Fiţi atent în special cu părţile de plastic transparente. Sunt sensibile la lovituri şi căderi.
Atunci se pot strica foarte uşor.
Ce să faci dacă ...
Storcătorul de fructe nu mai funcţionează:
●● Duceţi storcătorul de fructe la service.
Storcătorul de fructe stoarce slab sucul, vibrează şi se
mişcă:
●● Folosiţi funcţia TURBO. Dacă problema persistă deconectează aparatul, curăţă resturile care se află pe filrul
sitei. Dacă recipintul pentru resturi este plin, goleşte-l.
●● În cazul unei defeţiuni mecenice a sitei, neapărat schimbaţi sita defectă cu una nouă.
Cum să faceţi suc din legume şi fructe
●● Fructele şi legumele destinate stoarcerii trebuie să fie
proaspete şi foarte bine spălate. Pregătirea legumelor
constă în curăţarea de nisip şi pământ sub un jet de
apă şi decojirea. Publicaţiile despre producerea sucurilor recomandă înmuierea legumelor timp de 5 minute în
apă cu adaos de sare şi acid citric. Legumele pregătite în
acest fel nu îşi schimbă culoarea în timpul procesului de
stoarcere şi sucul are o culoare naturală.
●● Fructele cum ar fi afinele, murele trebuie spălate la scurt
timp înainte de folosire deoarece îşi pierd repede prospeţimea.
●● Alegerea fructelor şi legumelor depinde de anotimp, de
gusturi, de recomandări. Valorile nutritive ale sucurilor
din fructe şi legume sunt influenţate de felul în care sunt
pregătite.
●● Sucurile trebuie pregătite din legume şi fructe suculente,
coapte, prospete, deoarece în acest fel veţi obţine din
ele sucuri cu un gust bun şi aromat.
●● Pentru producerea de sucuri următoarele legume sunt
corespunzătoare: roşii, morcovi, ţeline, sfecle, pătrunjel,
ceapă, varză, ridichii negre, rabarbar etc.
●● În scopuri dietetice puteţi pregătii sucuri din salată, spanac, praz şi alte legume.
476-015_v01
mărar se adaugă în sucuri tăiate mărunt.
●● Sucurile de fructe le puteţi obţine aproape din orice fel
de fructe.
ce spălaţi merele, piersicile, caisele şi prunele
puneţi-le în strecurătoare şi opăriţi-le.
●● Trebuie să îndepărtaţi sâmburii din fructele care îi conţin
deoarece pot defecta storcătorul de fructe.
●● Stoarcerea sucurilor din prune, afine, zmeure, pere, mere
şi alte fructe moi este dificilă. Din pulpa acestor fructe
veţi obţine o masă spongioasă, care astupă orifiicile sitei.
Aceste fructe pot folosite în cantităţi mici împreună cu
alte fructe sau legume iar sita trebuie curăţată des.
●● Puteţi stoarce suc din cantităţi mici de struguri. În pâlnie
puneţi boabele întregi de struguri după ce aţi îndepărtat
tulpinile lemnoase.
●● Legumele rădăcinoase şi fructele tari trebuie să le tăiaţi
în bucăţi asfel încât să încapă în pâlnie. Merele se taie în
bucăţi (dacă mărime lor nu permite introducerea în întregime în pâlnie) fără să le decojiţi.
●● Introduceţi fructele şi legumele în pâlnie abia după ce aţi
pus în funcţiune storcătorul de fructe.
●● În cazul în care produsul se blochează în pâlnie sau pe
discul de feliere, foloseşte-te de funcţia TURBO. Dacă
problema persistă, deconectează aparatul, demonteazăl şi curăţă-l.
●● Valorile nutritive ale sucurilor sunt aproape aceleaşi ca
ale fructelor şi legumelor, doar că nu conţin fibre care au
fost îndepărtate în timpul stoarcerii. De aceea sucurile
pot fii consumate de persoanele care au probleme digestive şi nu pot consuma legume prospete.
●● Băuturile din sucuri sunt recomendate în special copiilor
şi persoanelor în vârstă.
●● Se recomandă ca în timpul consumării sucurilor din
legume să beţi puţină apă deoarece sunt foarte concentrate. Dacă sucurile nu sunt diluate, nu ar trebuie să beţi
mai mult de jumătate de pahar pe zi.
●● Sucurile din fructe sunt mai uşor de digerat şi le puteţi
bea în cantităţi mari: de la 3 la 4 pahare pe zi între mese.
●● Sucurile trebuie consumate imediat după preparare şi
băute încet. Sucul băut încet se amestecă cu saliva şi
este mai uşor digerat. Băut prea rapid şi în cantităţi prea
mari nu este digerat în mod corespunzător.
●● Fructele şi legumele nu trebuie amestecate, cu excepţia
merelor. Nu trebuie să amestecaţi pepenele galben cu
alte fructe.
●● Sucurile nu se păstreză pentru a fi consumate mai târziu.
●● Sucurile din legume pot fi diluate cu apă fiartă, apă minerală, lapte sau zer, îndulcite sau condimenate după gust.
●● Din sucuri puteţi prepara coctailuri cu un mic adaos de
alcool.
●● Pentru sucurile din legume puteţi folosi condimente aromatice: piper, mărar, chimen, cimbru, magheran, iar petru
sucurile din fructe: vanilie, cinamon, cuişoare. Pentur
a obţine un aromat din plin trebuie să mărunţiţi condimentele înainte de folosire. Trebuie folosite în cantităţi nu prea
mari pentru a păstra gustul şi mirosul natural al sucurilor.
●● După
27
Sucurile din fructe şi legume au puţine calorii şi de accea
sunt recomandate persoanelor care ţin cură de slăbire.
●● Sucurile de fructe şi legume se servesc la temperatura
camerei sau răcite cu cuburi de gheaţă.
●● Sucurile de legume pot fi servite cu crachersi, snecksuri,
iar cele de fructe cu pişcoturi, biscuiţi, prăjituri.
●● Sucurile obţinute din unele fructe şi legume au o tendenţă de a se îndesa. Acest fapt rezultă din caracteristicele produselor folosite şi nu are nimic în comun cu
storcătorul de fructe.
Sucurile proaspete înseamnă sănătate
Sucul de morcovi
Acesta grăbeşte transformarea materiei, deoarece conţine un ansamblu de microelemente şi
de vitamine indispensabile pentru funcţionarea
organismului.
Vitamina A, extrasă din caroten, îmbunătăţeşte
vederea. Elementele acestui suc diminuează efectele nocive
ale nicotinei, îi redă pielii culoarea sa naturală şi sănătoasă.
Jumătate de pahar de suc de morcovi cu jumătate de pahar
de lapte se recomandă copiilor mici. Sucul din morcovi,
împreună cu sucul de mere, este recomandat ca întăritor
pentru persoanele în vârstă.
Sucul de roşii
Din roşiile coapte şi proaspete se obţine un
suc de o calitate deosebită. Sucul de roşii
poate fi amestecat cu orice alte sucuri de
legume.
Are un conţinut bogat în vitaminele A şi C. Două pahare de
suc acoperă necesarul zilnic de vitamina C. Puteţi îmbogăţi
gustul sucului, adăugându-I sare şi piper.
Sucul de sfeclă
Sucul de sfeclă de sfeclă roşie, în combinaţie
cu cel de roşii, are un gust delicios. Sucul pur
de sfeclă roşie poate fi consumat numai la
recomandarea medicului.
Sucul de varză
Este utilizat în tratarea afecţiunilor stomacului, dar numai la recomandarea medicului.
Amestecat cu sucul de morcovi, poate fi
băut chiar de către cei care au un stomac
sensibil.
Sucul din spanac
Sucul acesta are un conţinut ridicat de
fier (de aici gustul său specific, extrem
de puternic) şi, de aceea, se recomandă amestecarea sa cu suc de morcovi. Amestecând sucul de spanac cu
cel din ţelină, în proporţii variabile, se pot obţine băuturi cu
un gust delicios.
28
Sucul din ţelină
La prepararea sucului nu trebuie utilizate
frunzele de ţelină, pentru că acestea dau un
gust amar. Poate fi amestecat cu suc din alte
legume. Trebuie să fie servit în cantităţi mai
mici decât sucul de roşii. Gustul poate
fi îmbunătăţit dacă se adaugă suc de mere sau de lămâie.
Sucul de castraveţi
Prin natura sa, este un suc fad, de aceea
trebuie amestecat cu suc de mere, de morcovi sau de ţelină. Sucul de castraveţi este
indicat în îngrijirea pielii. Curăţă rinichii.
Este indicat în curele de slăbire.
Sucul de mere
Sucul din mere coapte are o aromă şi un gust
plăcute, este bogat în vitaminele A şi B şi în
preţioase săruri minerale. Conţinutul bogat în
pectine al sucului îi conferă acestuia proprietatea de a ajuta digestia. Sucul proaspăt de mere
este utilizat în tratamentul gutei şi al. reumatismului. Este, în
general vorbind, un excelent nutritiv.
Sucul din coacăze
Sucul din coacăze are o aromă specifică, are
o aciditate crescută şi un gust acrişor. Datorită
compoziţiei sale chimice şi a conţinutului său în
vitamine, este unul dintre cele mai bune sucuri.
Trebuie să-l amestecaţi cu sucuri cu o aciditate
scăzută sau cu apă, cu zahăr sau miere de albine.
Sucul de mure
Din sucul de mure, cu o cantitate mică de
zahăr şi apă se obţine o băutură foarte răcoritoare. Ţinând seama de conţinutul său în vitamine şi microelemente, acţionează ca un întăritor şi se recomandă persoanelor în vârstă.
Sucul din soc
Este bogat în elemente nutritive, are proprietatea de a mări transpiraţia şi poate fi folosit împotriva gripei. Poate fi amestecat cu
alte sucuri de fructe.
Reţete sănătoase speciale
Băutură învigorătoare
6 morcovi
2 mere
½ sfeclă
Sucul pentru curăţarea
organismului
4 morcovi
½ castravete
1 sfeclă
Băutura „respiraţie
puternică”
1 pumn de spanac
1 pumn de pătrunjel
2 ţeline
4 morcovi
Sucul „regulator etern”
2 mere
1 pară tare
¼ lămâie sau un pumn de
spanac
6 morcovi
476-015_v01
Băutura „soarelui”
2 mere
6 căpşuni
Băutura „dragostei”
3 roşii mari
½ castravete
1 ţelină
¼ lămâie
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
476-015_v01
29
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Описание прибора
Соковыжималка ZJE1900XRU это электрический прибор, предназначенный для быстрого получения сока
из фруктов и овощей с автоматическим отделением
отходов. В соковыжималке фрукты и овощи измельчаются и растираются, а затем из них выжимается сок.
Простое и несложное обслуживание повышает эксплуатационные свойства соковыжималки. Электронный стабилизатор скорости обеспечивает постоянную
скорость оборотов, независимо от нагрузки, благодаря
чему гарантируется получение однородной консистенции сока. Соковыжималка имеет 2 скорости отжима (для
твердых и мягких фруктов), которые подобраны таким
образом, чтобы можно было получить сок высокого
качества. Свежевыжатые соки содержат максимальное
количество витаминов, пектина, энзимов и минералов
и поэтому они менее прозрачные. Изготовитель соковыжималки считает более важным сохранение как можно
большего количества полезных питательных и диетических свойств, чем его прозрачность. Перед началом
работы всегда убедитесь, что соковыжималка правильно
и полностью собрана. Устройство не включится, пока не
будет правильно собрано. Соковыжималка имеет также
функцию автоматической очистки ситечка. При нажатии
кнопки TURBO двигатель работает около 1,5÷2 сек. на
высоких оборотах. Высокие обороты помогают очищать
ситечко в случае, если начинаются вибрации, связанные
с чрезмерным накоплением мякоти. Функцию TURBO
можно включать с 10 секундными перерывами. Соковыжималка не должна работать без перерыва дольше 15
минут. Количество отжимаемого сока, напр. из 1 кг фруктов зависит от их размеров, чистоты ситечка и состояния
дисковой терки. Детали, с оприкасающиеся с фруктами
и овощами, выполнены из материалов, допускающих
контакт с пищевыми продуктами.
30
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации соковыжималки
Перед началом эксплуатации прибора для приготовления ознакомьтесь с содержанием всей
инструкции по эксплуатации.
Следует убедиться, что ниже указанные указания
понятны.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит травмами
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Не используйте соковыжималку
с поврежденной центрифугой
(вращающимся ситечком).
●● Перед включением соковыжималки
убедитесь, что крышка соковыжималки установлена на место,
а ручка запорного устройства поднята в вертикальное рабочее положение.
●● Пока соковыжималка работает
и вращается центрифуга, не опу476-015_v01
скайте ручку запорного устройства, т.к. в этом случае сработает
защита и прибор выключится.
●● Перед заменой оснащения или
приближения к движущимся
частям следует выключить устройство и отключить его от питания.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается
без присмотра, а также перед
монтажом, демонтажем или его
чисткой.
●● Для проталкивания продуктов
всегда используйте прилагающийся к соковыжималке толкатель.
●● Если во время работы прибора
рядом находятся дети, необходимо
проявлять особую осторожность.
●● Не ставьте соковыжималку на
мокрую поверхность.
●● Не используйте соковыжималку
без контейнера для мякоти.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также не
имеющие опыта работы с устройством, при условии, что они будут
это делать исключительно под
присмотром либо после предварительного понятного объяснения
возможных угроз и инструктажа по
безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
476-015_v01
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей
имущества
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Подключайте соковыжималку к сети переменного
тока 230 V с заземлением.
●● Немедленно выключите соковыжималку, как только
заметите сильную вибрацию или уменьшение оборотов. Очистите ситечко и его корпус.
●● Некоторые твердые овощи/фрукты могут заблокироваться в загрузочном лотке или на дисковой
терке. Если это произошло, немедленно выключите соковыжималку и удалите препятствие.
●● Немедленно прервите работу и отключите прибор
от сети, если в привод соковыжималки попадет
вода или любая другая жидкость. В этом случае
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Чтобы не допустить до перегрева мотора, не подвергайте соковыжималку воздействию температуры выше 60°C.
●● Не оставляйте работающую соковыжималку без
присмотра.
●● Не погружайте прибор в воду и не мойте под струей
воды.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не перегружайте прибор чрезмерным количеством
продукта и не проталкивайте его слишком быстро
(толкателем), т.к. при резком чрезмерном повышении уровня сока в носике чаши сок может вылиться
из-под крышки или в контейнер для макоти.
●● Поставьте корпус с приводом вблизи сетевой
розетки на твердой, чистой и сухой поверхности
так, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе не
были закрыты.
УКАЗАНИЯ
Информация о продукте
и указания по эксплуатации
●● Прибор предназначен исключительно для домаш-
него пользования. В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● После использования всегда отключайте прибор от
питающей сети.
●● Для мытья металлических деталей, особенно
ситечка с острой дисковой теркой, используйте мягкую щеточку.
31
●● Чтобы
Вам не пришлось мыть контейнер для
мякоти, заранее вставьте в него пакет для заморозки продуктов или обычный пластиковый пакет.
Закончив выжимать сок, просто выкиньте пакет
с мякотью в мусорное ведро.
●● Перед первым включением прибора тщательно
промойте все элементы оснащения.
Техническая характеристика
Технические данные прибора указаны на заводском
щитке.
Допустимое время непрерывной работы
15 мин.
Интервал между очередным включением
30 мин.
Интервал между очередными включениями
функции TURBO
10 сек.
Уровень шума (LWA)
75 dB/A
Диапазон скорости:
I скорость, II скорость
Соковыжималка ZJE1900XRU имеет I класс изоляции.
Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
Запрещается включать соковыжималку в розетку, которая не имеет заземления.
Соковыжималка отвечает требованиям соответствующих норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при
определенных уровнях напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
ИНФОРМАЦИЯ О ФРУКТАХ И ОВОЩАХ
32
Фрукты/овощи
Скорость измельчения
Aнанасы
II
Черника
I
Персики
I
Красная свекла
I
Груши
I
Яблоки
I
Kaпуста
II
Фенкул
I
Maлина
I
Mорковь
II
Дыни
I
Абрикосы
I
Нектарины
I
Oгурцы
I
Киви
I
Фрукты/овощи
Скорость измельчения
Помидоры
I
Сельдерей
II
Виноград
I
Устройство соковыжималки
A
1 Привод соковыжималки
a выключатель I-0-II
b кнопка TURBO
c лопасти
d присос
e питающий электропровод
2 Чаша фильтра
f носик
3 Фильтр
g ребрышко
4 Ситечко
5 Крышка
6 Ручка запорного устройства
7 Лоток для мелких фруктов
8 Толкатель
9 Кувшин для сока
10 Сепаратор пены
11 Крышка кувшина
12 Контейнер для мякоти
13 Щеточка
14 Уплотнение
Подготовка соковыжималки
к работе (разборка)
B
Перед первым включением соковыжималки
разберите ее и вымойте съемные детали,
которые будут соприкасаться с перерабатываемыми продуктами.
1 Поставьте соковыжималку вблизи розетки в чистом
и сухом месте на твердом основании.
2 Возьмитесь обеими руками за ручку запорного устройства (6) и потяните вниз, чтобы вынуть его из желобков
на крышке соковыжималки (5) из пол. 1 в пол. 2.
3 Выньте толкатель (8), снимите лоток для фруктов (7)
и крышку (5).
4 Затем снимите чашу фильтра (2) вместе с фильтром
(3) и ситечком (4).
5 Отсоедините чашу фильтра (2) от фильтра.
6 В конце снимите уплотнение (14) с чаши фильтра
(2), поскольку не рекомендуется мыть чашу (2) вместе
с уплотнением (14), a только после их разъединения.
476-015_v01
Разобрав прибор, все съемные детали (за
исключенимем двигателя) необходимо
вымыть в горячей воде с моющим средством. Крышку соковыжималки, чашу
фильтра, контейнер для мякоти, фильтр,
лоток для мелких фруктов, толкатель,
кувшин для сока можно мыть в посудомоечной машине при темп. макс. 60°C. Прежде
чем приступить к сборке прибора, дайте
обсохнуть чистым деталям.
Подготовка соковыжималки
к работе (разборка)
C
1 Вложите уплотнение (14) в чашу (2) плоской стороной вверх.
2 Установите чашу фильтра (2) с уплотнением (14)
на привод (1) так, чтобы носик (f) точно совпал с углублением на корпусе привода (1) и чтобы 4 выступа на
верхней поверхности привода (1) совместились с 4 углублениями на дне чаши фильтра (2).
3 Вложите фильтр (3) в чашу фильтра (2) так, чтобы
ребрышко (g) фильтра (3) совпало с углублением на
чаше фильтра (2), расположенном над носиком.
4 Вставьте ситечко (4) и убедитесь, что оно установлено прочно и легко вращается.
5 Закройте крышку (5) так, чтобы ребрышко (g) фильтра
(3) совпало с желобком на крышке соковыжималки (5).
6 Обращайте внимание на правильность сборки.
Ребрышко (g) фильтра (3) должно находиться на одной
линии с углублением на чаше фильтра (2) и желобком на
крышке (5).
7 Возьмитесь обеими руками за ручку запорного
устройства (6) и потяните вверх из пол. 2 в пол. 1, чтобы
его ролики попали в желобки на крышке соковыжималки
(5) (услышите характерный щелчок).
8 В случае надобности наденьте на засыпной бункер
(5) лоток для мелких фруктов (7).
9 Вставьте толкатель (8) в загрузочный бункер, совместив канавку в форме буквы «V» на толкателе с небольшим выступом в загрузочном бункере.
10 Установите контейнер для мякоти (12). Немного
наклонив контейнер вставьте его под фильтр (3)
и крышку (5), затем придвиньте его к приводу (1).
11 Кувшин для сока (9) поставьте так, чтобы носик соковыжималки (f) находился внутри кувшина (9).
Первое включение соковыжималки
и ее обслуживание
D
скорость: скорость 1 (поз. I - низкие обороты) или скорость 2 (поз. II - высокие обороты).
Примерная таблица с информацией на
тему выбора скорости для конкретных
фруктов и овощей приведена на 32 стр.
2 Фрукты и овощи закладывайте в загрузочный бункер
аккуратно, с помощью толкателя.
Ни в коем случае не проталкивайте продукты в шахту руками или металлическими предметами. Используйте для этой
цели только прилагающийся к соковыжималке толкатель.
В случае надобности (если на ситечке скопилось чрезмерное количество мякоти и соковыжималка начинает вибрировать), можете воспользоваться кнопкой
TURBO (b). Двигатель будет работать на максимальных
оборотах ок. 2 сек. Функция TURBO выключается автоматически, а двигатель снова переходит к работе на
прежних оборотах.
Функцию TURBO можно включить снова
только через 10 секунд.
●● Если
хотите приготовить сок из мелких фруктов,
наденьте на загрузочный бункер лоток для мелких
фруктов (7).
●● Выжатый сок перелейте из кувшина в заранее приготовленные стаканы, бокалы и т.п.
3 Кувшин для сока (9) оснащен сепаратором пены (10),
который помогает избавиться от пены и густых фракций.
Рекомендуем пить соки в их натуральном
виде, не осветленными. Чтобы налить сок
с пеной, просто выньте из кувшина сепаратор пены.
Окончание работы (выжимания сока)
E
1 Выключите соковыжималку, переключая выключатель (a) в положение «0».
2 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
●● Клгда двигатель остановится, разберите соковыжималку и промойте все съемные детали (см. пкт.
«Подготовка соковыжималки к работе»).
●● Oпорожните контейнер для мякоти.
Следите за тем, чтобы контейнер для
мякоти не переполнялся, так как это
может привести к неправильной работе
или повреждению устройства.
Правила консервирования соковыжималки
●● Убедитесь, что выключатель установлен в положе- ●● Если мякоть засохнет в фильтре, она может забить
ние «0».
1 Вложите вилку электропровода в розетку и включите
соковыжималку выключателем (a). В зависимости от
типа фруктов и овощей выберите подходящую для них
476-015_v01
мельчайшие фильтрующие отверстия, и таким образом снизить производительность соковыжималки.
Сразу после использования промойте съемные
детали, чтобы удалить с них мякоть.
33
●● Загрязнения из щелей и углов устраните с помощью
ерша для мытья бутылок или зубной щетки.
●● Привод соковыжималки протирайте влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья
посуды), затем просушите или вытрите насухо.
В случае, если в привод соковыжималки
попала вода или любая другая жидкость,
немедленно прервите работу и отключите прибор от сети. В этом случае рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Чашу фильтра, фильтр, лоток для мелких фруктов,
толкатель, кувшин, крышку кувшина и сепаратор
пены можно мыть в теплой воде с добавлением
средства для мытья посуды.
●● Также можно мыть в посудомоечной машине при
темп. макс. 60°C.
●● Исключением является ситечко (4). Мойте его прилагаемой нейлоновой щеточкой (13). Категорически
запрещается использовать для мытья металлические щетки!
●● При переработке продуктов с большим содержанием
пигмента (например, моркови) пластмассовые части
могут окраситься. Это не является дефектом
●● Перед тем как мыть окрасившиеся части, протрите
их салфеткой, смоченной растительным маслом.
●● После мытья дайте деталям обсохнуть.
●● Соберите соковыжималку способом, описанным ранее
(см. пкт. «Подготовка соковыжималки к работе»).
●● Смотайте электропровод и уложите его в специальное отделение в основании привода соковыжималки.
Особое внимание обращайте на прозрачные
(транспарентные)
пластиковые
детали, которые можно легко повредить.
Что сделать, если ...
Соковыжималка не работает:
●● Обратитесь в специализированный сервисный пункт.
Соковыжималка выжимает сок слабо, начинает
вибрировать:
●● Воспользуйтесь функцией TURBO. Если в дальнейшем проблема повторится, выключите прибор и очистите от скопившейся в ситечке мякоти. Опорожните
также контейнер для мякоти.
●● В случае механического повреждения ситечка обязательно замените его новым.
Советы по выжиманию сока из овощей
и фруктов
●● Фрукты и овощи, предназначенные для переработки,
должны быть свежими. Их необходимо тщательно
отмыть от песка и земли под проточной водой и очистить от кожицы. Публикации на тему приготовления
соков рекомендуют мочить овощи в теч. 5 минут
34
в соленой воде с добавлением лимонной кислоты.
Таким образом подготовленные овощи не темнеют
в процессе измельчения и выжатый из них сок сохраняет натуральный цвет.
●● Ягоды мойте непосредственно перед приготовлением сока, т.к. они быстро теряют свою свежесть.
●● Выбор овощей и фруктов зависит от времени года,
от вкусовых навыков, рекомендаций относительно
питания. Питательные свойства овощных и фруктовых соков зависят от способа их приготовления.
●● Выжимайте соки только из сочных сортов овощей
и фруктов, которые должны быть свежими и спелыми. Получите из них больше вкусного и ароматного сока.
●● Для приготвления напитков годятся следующие овощи:
помидоры, морковь, сельдерей, красная свекла,
петрушка, лук, капуста, огурцы, редька, ревень и т.п.
●● В диетических целях можно приготовить сок из шпината, салата, лука-порея и других овощей.
●● Tакие овощи, как: редиска, зеленый лук, зелень
петрушки, укроп, сердечник перед приготовлением
сока необходимо мелко порезать.
●● Фруктовые соки можно приготовить почти из всех
сортов фруктов.
●● Яблоки, персики, абрикосы и сливы необходимо
вымыть и ошпарить кипятком на дуршлаге.
●● Выжимать сок из фруктов с твердыми семенами или
косточками можно, только предварительно удалив
косточки.
●● Выжимать сок из слив, черники, малины, мягких
груш и яблок, а также других мягких фруктов трудно.
В процессе их переработки в ситечке скапливается излишняя мякоть, которая затыкает отверстия
ситечка. Эти фрукты можно использовать для приготовления сока только смешивая их в небольшом
количестве с другими фруктами или овощами. Чаще
очищайте ситечко.
●● Также можно выжимать сок из винограда. Для этого
в засыпной бункер закладывайте целые кисти винограда, предварительно оторвав твердые стебли.
●● Корнеплоды и твердые фрукты необходимо порезать на куски такого размера, чтобы они свободно
проходили через загрузочный бункер. Такие фрукты,
как яблоки или груши можно переработать вместе
с кожурой и сердцевиной.
●● Овощи и фрукты закладывайте в загрузочный бункер
только после включения соковыжималки.
●● Некоторые твердые овощи/фрукты могут заблокироваться в загрузочном лотке или на дисковой терке.
В этом случае включите функцию TURBO. Если
в дальнейшем проблема повторится, выключите прибор, разберите и очистите.
●● Свежевыжатые соки обладают почти такими же
питательными свойствами, как и свежие фрукты или
овощи, однако при отжиме из фруктов удаляется значительная часть клетчатки. Поэтому соки могут пить
даже те, кому противопоказано употребление сырых
овощей и фруктов.
476-015_v01
●● Напитки из свежих соков особенно рекомендуются
детям и пожилым людям.
●● Свежевыжатые овощные соки рекомендуется разбавлять небольшим количеством воды. Если сок не
разбавлен, то дневная норма не должна превышать
пол стакана.
●● Фруктовые соки перевариваются и усваиваются
легче, их можно пить в больших количествах: от 3 до
4 стаканов в день между едой.
●● Сок необходимо выпить непосредственно после
приготовления. Пить сок нужно небольшими глотками, смешивая со слюной - таким образом усвоится
больше полезных элементов. Сок, который выпиваем слишком быстро и в большом количестве, усваивается хуже.
●● Не рекомендуется смешивать овощи с фруктами,
кроме яблок. Также не рекомендуется сочетать дыню
с фруктами.
●● Свежеприготовленные соки не рекомендуется хранить.
●● Овощные соки можно разбавлять теплой кипяченой
водой, минеральной водой, молоком или сывороткой, добавлять в них сахар или приправлять по вкусу.
●● Из соков можно приготовить безалкогольные коктейли.
●● Для приготовления овощных напитков можно использовать ароматные специи: перец, укроп, мускатный
орех, тмин, майран, а для фруктовых напитков:
ваниль, корицу и гвоздики. Чтобы напиток был ароматнее, специи перед употреблением необходимо
тщательно измельчить. Используйте их в небольшом количестве, чтобы сохранить натуральный вкус
и запах продуктов, из которых приготовлен напиток.
Поскольку фруктовые и овощные напитки содержат
мало калорий, особенно рекомендуется их пить во
время похудения.
●● Фруктовые и овощные напитки можно подавать
и охлажденными с кусочками льда, и комнатной температуры. К овощным сокам можно подать соленую
соломку, крекеры и гренки, а к фруктовым сокам
печенье, пирожные и бисквит.
●● Некоторые соки имеют тенденцию к самозагустеванию. Это связано с их свойствами и не зависит от
прибора.
Свежий сок из полезных овощей и фруктов
Морковный сок
Морковный сок содержит особенно высокий
процент каротина, который в организме превращается в витамин А.
Укрепляет зрение. Способствует уменьшению вредного воздействия никотина. Придает
коже свежий, здоровый вид. Маленьким детям рекомендуется смесь пол стакана молока и пол стакана морковного сока. Сок из моркови и яблок рекомендуется пожилым людям как общеукрепляющее средство.
476-015_v01
Томатный сок
Из свежих, спелых помидоров получается
превосходный сок. Томатный сок можно
смешивать со всеми овощными соками.
Два стакана сока обеспечивают дневную
потребность в витамине C. Для улучшения вкуса томатного сока можно добавить в него соль и перец. Содержит
большое количество витаминов A и C. Ускоряет обмен
веществ, т.к. содержит различные микроэлементы
и витамины, необходимые для правильного функционирования организма.
Сок из красной свеклы
Сок из красной свеклы, смешанный с апельсиновым соком – это превосходный, вкусный напиток. В чистом виде сок можно употреблять только по рекомендации врача.
Капустный сок
Сок из капусты благоприятно действует
на желудок, но пить его можно исключительно после консультации с врачом.
Смесь морковного и капустного соков
могут пить даже те, у кого чувствительный желудок.
Сок из шпината
Сок из шпината это сильное кроветворное средство. Имеет острый вкус
и поэтому рекомендуется смешивать
его с морковным соком. Напиток из
сока из шпината, сельдерея и морковного сока (в равных пропорциях) – это очень вкусный
напиток.
Сок из сельдерея
Для приготовления сока из сельдерея не
рекомендуется использовать листья из-за
их горьковатого вкуса, а сок из корней
сельдерея очень вкусный. Сок из корней
сельдерея можно смешивать с другими
овощными соками. Его можно пить в количествах меньших, чем морковный сок. Чтобы улучшить вкус, можно
добавить немного яблочного или лимонного сока.
Огуречный сок
Огуречный сок в чистом виде имеет пресный вкус, поэтому его смешивают
с яблочным, морковным соком или соком
из сельдерея. Используется в препаратах
по уходу за кожей. Является одним из
лучших естественных мочегонных средств. Рекомендуется при похудении.
35
Яблочный сок
Сок из свежих, спелых яблок имеет приятный аромат и вкус, богат витаминами А и В.
Содержит большое количество органических солей, минеральных веществ и пектина, который оказывает благотворное влияние на
кишечник. Свежевыжатый яблочный сок рекомендуется
при ревматизме и подагре. Является превосходным
общеукрепляющим средством.
Сок из черной смородины
Сок из черной смородины является одним из
лучших источников витаминов. Имеет специфический запах и обладает терпким вкусом.
Поскольку сок из черной смородины имеет
высокую кислотность, то перед употреблением его необходимо смешивать с соками
с низкой кислотностью или добавлять мед
или сахар.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Ежевичный сок
Ежевичный сок, смешанный с минеральной водой и с добавлением сахара – это
очень освежающий напиток. В связи
с большим содержанием витаминов
и микроэлементов действует общеукрепляюще.
Особенно рекомендуется
в пожилом возрасте.
Сок из бузины
Сок из черной бузины содержит большое
количество
питательных
веществ.
Используется как потогонное средство
при простудах. Сок можно смешивать
с другими фруктовыми соками.
Специальные рецепты
Укрепляющий напиток
6 морковок
2 яблока
½ красной свеклы
Сок для детоксикации
организма
4 морковки
½ огурца
1 красная свекла
Напиток «Сильное
Дыхание»
1 горсть шпината
1 горсть петрушки
2 сельдерея
4 морковки
Сок «Вечный регулятор»
2 яблока
1 твердая груша
¼ лимона или горсть
шпината
6 морковок
Напиток «Солнечный»
2 яблока
6 клубник
Напиток «Любовный»
3 крупных помидора
½ огурца
1 сельдерей
¼ лимона
36
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования устройства
не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
устройства в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
476-015_v01
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Описание на уреда
Сокоизстисквачката ZJE1900XRU е електрически уред
за бързо получаване на сок от плодове и зеленчуци
с автоматично отделяне на отпадъците. Във сокоизстисквачката суровината се смачква и след това сокът
се изцежда от кашата с центрофуга. Предимствата
на употребата (на този продукт) са в простото и лесно
обслужване. Електронният стабилизатор на скоростта
осигурява постоянна скорост на оборотите, независимо
от натоварването, благодарение на което се гарантира
получаването на еднородна консистенция на сока.
Сокоизстисквачката има 2 центрофугиращи скорости
(за меки и твърди плодове), които са подбрани за постигане на оптимално качество на изстисквания сок. Прясно
изстисканите сокове съдържат максимално количество
витамини, пектин, ензими и минерали и затова те са
по-малко прозрачни. Това е един планиран ефект, тъй
като Производителят смята съхранението на колкото
може по-голямо количество хранителни, здравословни
и диетични свойства на сока за по-важно от неговата
прозрачност. Сокоизстисквачката е снабдена със специална система за превенция срещу включването й в случай, че монтирането й е непълно. Допълнително сокоизстисквачката е снабдена със самопочистващ филтър.
При натискане на бутона ТУРБО двигателят работи
1,5÷2 сек. на високи обороти. Високите обороти помагат за почистване на филтъра в случай, че се появят
вибрации, свързани с прекомерно натрупване на каша.
Функцията ТУРБО може да бъде включвана само през
10-секундни интервали. Сокоизстисквачката работи
без прекъсване 15 минути. Качеството на получения
от например 1 кг плодове сок зависи от това колко са
пресни, от чистотата на филтъра и състоянието на мачкащото стъргало. Частите, които влизат в контакт със
суровините, са направени от материали, допускащи контакт с храна.
476-015_v01
Правила за безопасна работа
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
Бъдете сигурни, че изредените по долу указания са
добре разбрани.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
●● Не включвайте уреда, когато
захранващият кабел или обвивката му видимо са повредени.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не използвайте сокоизстисквачката, когато филтърът е повреден.
●● Преди да включите сокоизстисквачката проверете дали капакът
е затворен добре със затварящата дръжка.
●● Не освобождавайте дръжката
в процеса на работа на сокоизстисквачката и при филтриране,
тъй като в този случай системата
за безопасност ще изключи уреда.
●● Преди замяна на оборудването
или доближаване до частите,
37
движещи се по време на употреба,
следва да изключите уреда и да го
отключите от захранването.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● За избутване на плодовете
използвайте само приложеното
към уреда бутало.
●● Бъдете особено внимателни,
когато работите с уреда в присъствието на деца.
●● Не поставяйте уреда върху мокра
повърхност.
●● Не използвайте сокоизстисквачката без контейнер за отпадъците.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●● Незабавно
изключете сокоизстисквачката, когато
забележите силни вибрации или снижаване на оборотите. Почистете филтъра и неговия корпус.
●● Спрете работа и изключете уреда от мрежата,
когато в бункерчето или диска на стъргалото
заседне продукт. Отблокирайте го.
●● Спрете незабавно работа и прекъснете захранването, когато в мотора попаднат някакви течности.
Занесете сокоизстисквачката в сервиз за преглед.
●● Не излагайте уреда на температура, по-висока от
60°С.
●● Не оставяйте включен уред без наблюдение.
●● Не потапяйте двигателя във вода, както и не го
почиствайте под течаща вода.
●● Не почиствайте корпуса с агресивни почистващи препарати като емулсия, мляко, паста и пр.
Те могат да изтрият графичните символи като:
скали, етикети, предупредителни знаци и т.н.
●● Не претоварвайте уреда с прекалено голямо
количество продукти и не натъпквайте продуктите
прекалено силно (с буталото), тъй като прекалено
високото ниво на сока в устието на купата за сок
може да доведе до изтичане на сок под капака или
в контейнера за отпадъци.
●● Поставете двигателя близо да електрически контакт върху твърда, стабилна повърхност така, че да
не покривате вентилационните отвори в корпуса.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта
и указания касаещи неговото
използване
●● Уредът
е предназначен за ползване в домашни
условия. В случай, че се използва в заведение за
обществено хранене, условията на гаранцията се
променят.
●● Изключете захранването след приключване на
работа.
●● Почиствайте металните части, по-специално филтъра и мачкащото стъргало с мека четка.
●● За по-лесна поддръжка можете да поставите
в контейнера за отпадъци найлонов плик, който да
изхвърляте в кофата за боклук след изстискването
на сока.
●● Преди първото използване на уреда внимателно
измийте принадлежностите.
●● Не
изключвайте щепсела от контакта, дърпайки
кабела.
●● Сокоизстисквачката трябва да бъде свързана със
заземен контакт с напрежение 230 V.
38
476-015_v01
Спецификации
Наименования на частите
Техническите параметри са означени на табелата на
продукта.
Допустимо време за непрекъснато функциониране
15 минути
Интервал между две поредни включвания
30 минути
Интервал между две поредни включвания
на ТУРБО функцията
10 секунди
Генериран шум при работа на уреда (LWA)
75 dB/A
Скоростен обхват
I скорост, II скорост
Сокоизстисквачката ZJE1900XRU е с изолационен клас
І и е снабдена със захранващ кабел със заземени жица
и щепсел.
Тя трябва да бъде свързана със заземен контакт.
Сокоизстисквачката отговаря на изискванията на законно
определените стандарти.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Сокоизстисквачката отговаря на следните директиви:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива за електромагнитната съвместимост (EMC)
– 2004/108/EC.
Продуктът е маркиран със знака за съответствие на СЕ.
Декларацията за съответствие CE ще намерите на сайта
www.zelmer.com.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
Плодове/Зеленчуци
Центрофугираща скорост
Ананаси
II
Боровинки
I
Праскови
I
Червено цвекло
I
Круши
I
Ябълки
I
Зеле
II
Копър
I
Малини
I
Моркови
II
Дини
I
Пъпеши
I
Нектарини
I
Краставици
I
Киви
I
Домати
I
Кервиз
II
Грозде
I
476-015_v01
A
1 Мотор
a I-0-II превключвател
b ТУРБО бутон
c цедка
d вакуумна чаша
e захранващ кабел
2 Чаша на филтъра
f чучур
3 Втулка на чашата на филтъра
g ребро
4 Филтър
5 Капак
6 Затваряща дръжка
7 Чаша за малки плодове
8 Бутало
9 Контейнер за сока
10 Сепаратор за пяната
11 Капак на контейнера
12 Контейнер за отпадъците
13 Четка
14 Уплътнител
Подготовка за работа (демонтаж)
B
Разглобете сокоизстисквачката преди
включването й за пръв път и почистете
частите, влизащи в контакт с обработвания продукт.
1 Поставете сокоизстисквачката близо до контакт
върху твърда, чиста и суха повърхност.
2 Дръпнете затварящата дръжка (6) надолу така, че
да я извадите от жлебовете на капака (5), премествайки
я от позиция 1 в позиция 2.
3 Извадете буталото (8) и махнете чашата за малки
плодове (7) и капака (5).
4 След това махнете чашата на филтъра (2), включително втулката (3) и филтъра (4).
5 След това свалете вложката (3) от купата (2).
6 Накрая свалете уплътнителя (14) от купата (2), тъй
като не се препоръчва купата (2) да се мие с поставен
уплътнител (14), а едва след свалянето му.
Измийте внимателно разглобените части
(отделно от мотора) с гореща вода и течен
препарат. Можете да ги миете в миялна
машина при максимална температура 60°С
(отделно от мотора и филтъра). След
изсушаване внимателно започнете монтирането на почистените части.
39
Подготовка за работа (монтаж)
C
1 Поставете уплътнителя (14) в купата (2) с плоската
повърхност нагоре.
2 Подредете чашата на филтъра (2) с уплътнителя
(14) и двигателя (1) така, че чучура (е) да попадне точно
в жлеба на корпуса на двигателния механизъм (1), а 4-те
катарами в горната част на двигателя (1) да съвпаднат
с 4-те жлеба на дъното на чашата на филтъра (2).
3 Поставете втулката (3) във филтърната чаша (2)
така, че реброто (g) на втулката (3) да влезе във вдлъбнатината на чашата (2), разположена над чучура.
4 Поставете филтъра (4) вътре и проверете дали
е сложено правилно и се върти лесно.
5 Поставете капака (5) така, че реброто (g) на втулката
(3) да съвпадне с вдлъбнатината на капака (5).
6 Внимавайте за правилността на монтажа. Реброто
(g) на филтъра (3) трябва да е на една линия с вдлъбнатината на филтърната чаша (2) и вдлъбнатината на
капака (5).
7 Дръпнете затварящата дръжка (6) нагоре така, че
ролките да влязат в жлебовете на капака (5), премествайки я от позиция 2 в позиция 1 (ще чуете характерно
щракване).
8 Когато е необходимо, поставете чашата за малки
плодове (7) в бункерчето на капака (5).
9 Поставете буталото (8) в бункерчето така, че V-образният отвор да съвпадне с острието във вътрешността му.
10 Поставете контейнера за отпадъците (12) под капака
(5) по следния начин: наклонете контейнера и го наместете под втулката (3) и капака (5), след това го бутнете
към мотора (1).
11 Поставете контейнера за сока (9) така, че чучура (е)
да влиза в контейнера.
Пускане и начин на управление
D
●● Проверете дали превключвателя е в позиция „0”.
1 Включете сокоизстисквачката в мрежата и установете превключвателя (а) на необходимата скорост (позиция І - ниски обороти; позиция ІІ - високи обороти).
Примерна таблица, включваща точна
информация за избора на подходяща скорост за отделните плодове и зеленчуци,
има на стр. 39.
2 Сложете някакви плодове или зелечуци в бункерчето
и ги натиснете леко с буталото.
Не трябва да натискате продуктите
с пръсти или други средства.
Ако е необходимо (в случай на претоварване на филтъра с отпадъци, което причинява вибрации на сокоизстисквачката), можете да използвате ТУРБО бутона (b).
В този случай моторът работи при максимални обороти
40
приблизително 2 секунди. След това ТУРБО функцията
се изключва автоматично и моторът се връща на предишните обороти.
Повторно включване на ТУРБО функцията
е допустимо след минимум 10 секунди.
●● Когато
изстисквате сок от малки плодове, използвайте чашата за малки плодове (7), поставяйки
я върху бункерчето.
●● Излейте изстискания сок в предварително подготвени стъклени или не стъклени чаши.
3 Контейнерът за сок (9) е снабден със сепаратор за
пяна (10), който прегражда гъстата част на сока от пяната.
Препоръчваме сока в натуралния му вид,
по-малко прозрачния. За да получите
такъв сок, е необходимо да махнете сепаратора за пяна.
Край на работата (изцеждане на сока)
E
1 Изключете сокоизстисквачката, завъртайки превключвателя (а) на позиция „0”.
2 Прекъснете захранването на уреда.
●● След като моторът спре, започнете демонтиране на
сокоизстисквачката, за да измиете частите й (виж
„Подготовка за работа”).
●● Изхвърлете акумулираните отпадъци от контейнера.
Избягвайте претоварването на контейнера за отпадъци. Прекомерните отпадъци
може да изтекат при накланянето на контейнера по време на преместването му.
Правила за поддръжка на
сокоизстисквачката
●● Почиствайте внимателно след всяка употреба, за да
предотвратите засъхване на сок и плодови остатъци.
●● Премахвайте мръсотията от ъглите с четка за миене
на бутилки или четка за зъби.
●● Почиствайте мотора с влажна кърпа, напоена с миещ
препарат. След това го изсушете.
Когато в мотора попадне вода или сок,
спрете работа незабавно и занесете уреда
за преглед в сервиз.
●● С гореща вода и миещ препарат могат да бъдат мити
следните елементи: чашата за сок, втулката, капака,
чашата за малки плодове, буталото и контейнера за
сок, включително сепаратора за пяна.
●● Можете да ги миете и в съдомиялна машина при максимална температура 60°С.
●● Филтърът (4) прави изключение. Той може да се мие
само с твърда четка (13), която е включена в оборудването на сокоизстисквачката. Не използвайте каквито
и да са метални четки за почистване на филтъра!
476-015_v01
●● Възможно е някои елементи да променят цвета си ●● Махнете костилките от плодовете, които имат такива,
при продължителна употреба. Това не е дефект.
за да предотвратите повреда на сокоизстисквачката.
●● Оцветяване от моркови може да бъде премахнато ●● Извличането на сок от сливи, боровинки, меки круши,
чрез почистване с кърпа, напоена с готварско олио.
●● Изсушете внимателно частите след почистване.
●● Монтирайте сокоизстисквачката, следвайки горепосочените инструкции (виж „Подготовка за работа”).
●● Навийте захранващия кабел в основата на мотора.
Обръщайте специално внимание на прозрачните пластмасови части. Те са найчувствителни към удар и падане. В тези
случаи те могат лесно да се повредят.
Какво да се направи, когато ...
Сокоизстисквачката не работи:
●● Занесете сокоизстисквачката на сервизен техник.
Сокоизстисквачката извлича малко сок или вибрира:
●● Използвайте ТУРБО функцията. Ако проблемът още
съществува, изключете уреда; почистете филтъра
от натрупаните отпадъци. Допълнително изпразнете
контейнера за отпадъци, ако е пълен.
●● В случай на механично увреждане на филтъра
същият безусловно трябва да се смени с друг.
Приготвяне на плодови и зеленчукови
сокове
●● Изстискваните плодове и зеленчуци трябва да бъдат
пресни и внимателно измити. Зеленчуците трябва
да бъдат изчистени от пясък и пръст с течаша вода
и обелени. Публикациите, касаещи приготвянето на
сок, препоръчват зеленчуците да бъдат потапяни във
вода със сол и лимонова киселина за 5 минути. Така
те няма да потъмнеят в процеса на обработването
им и сока от тях ще запази натуралния си цвят.
●● Безкостилковите плодове трябва да бъдат измивани
непосредствено преди употреба, за да не изгубят
свежестта си.
●● Изборът на плод или зеленчук зависи от годишния
сезон, вкусовите предпочитания и здравословните
препоръки. Начинът на приготвяне влияе върху хранителните качества.
●● Сокове се правят от сочни видове плодове и зеленчуци, които трябва да бъдат узрели и пресни, за да
бъде получен сок с перфектен вкус и аромат.
●● Подходящи за приготвяне на сок са следните зеленчуци: домати, моркови, кервиз, червено цвекло, магданоз, лук, зеле, краставици, черна ряпа, ревен и т.н.
Можете също като диетична храна да приготвяте сок
от маруля, спанак, праз-лук и други зеленчуци.
●● Зеленчуци като дребен лук, зелен магданоз, копър,
кресон, трябва да бъдат нарязвани.
●● Може да се приготвя сок от почти всички видове плодове.
●● Ябълките, прасковите, кайсиите и сливите трябва да
бъдат попарвани с гореща вода върху цедка.
476-015_v01
ябълки или други меки плодове, е трудно. В процеса
на преработката им се натрупва много отпадък,
който задръства филтъра. Можете да използвате
тези продукти, миксирайки малка част от тях с други
плодове или зеленчуци. Необходимо е също почесто да почиствате филтъра.
●● Възможно е да извличате малки количества сок от
грозде, но е необходимо да поставите цял грозд след
като махнете дървесинното стъбло.
●● Нарязвайте кореноплодните зеленчуци и твърдите
плодове на парчета, достатъчно малки, за да бъдат
поставени в бункерчето. Нарязвайте ябълките на
парчета (ако те не са достатъчно малки, за да бъдат
поставени цели в бункерчето), без да ги белите и да
махате семето и сърцевината.
●● Поставете плодовете или зеленчуците в бункерчето
след включване на сокоизстисквачката.
●● В случай, че продуктът блокира в бункерчето или
филтърния диск, използвайте ТУРБО функцията.
Ако проблемът още съществува, изключете уреда,
демонтирайте го и го почистете.
●● Хранителните качества на прясно изцедения сок са
близки до тези на плодовете и зеленчуците, но в процеса на центрофугиране част от фибрите се елиминират. Ето защо сокът може да бъде консумиран от
хора, които поради храносмилателни проблеми не
могат да ядат сурови зеленчуци.
●● Соковите напитки се препоръчват на деца и възрастните.
●● Препоръчително е зеленчуковите сокове да се разреждат с малко вода, тъй като те са много силни. Ако
не са разредени, дневната им норма не бива да надвишана половин чаша.
●● Плодовите сокове се смилат по-лесно, тъй че е възможно да се пият в големи количества: от 3 до 4 чаши
на ден между яденетата.
●● Соковете трябва да бъдат консумирани непосредствено след приготвянето им и на глътки. Когато
пиете сока бавно, той се смесва със слюнката, което
улеснява смилането му. Изпитият твърде бързо
и в голямо количество сок не се абсорбира добре.
●● Не трябва да смесвате зеленчуци с плодове, освен
ябълките. Сокът от пъпеш не трябва да се смесва
с други плодови сокове.
●● Не трябва да съхранявате сока за по-късна консумация.
●● Зеленчуковите сокове могат да бъдат разреждани
с хладка, гореща и минерална вода, с мляко, суроватка, да бъдат подслаждани или овкусявани по друг
начин.
●● От соковете можете да приготвяте безалкохолни коктейли.
●● За зеленчуковите сокове могат да се използват
следните подправки: пипер, копър, кимион, индийско орехче, мащерка, риган, а за плодовите: вани-
41
лия, канела и карамфил. Необходимо е да смелите
добре подправките, за да получите истински аромат.
Те трябва да се използват в малки количества, за да
се съхрани натуралния аромат и вкус на началния
плодов продукт. Заради ниската им калоричност плодовите и зеленчуковите сокове се препоръчват на
хората, подлагащи се на диети за отслабване.
●● Плодовите и зеленчуковите сокове се сервират при
стайна температура или охладени с кубчета лед.
●● Добра добавка към зеленчуковите сокове са солетите, сухите твърди бисквити
●● и препечените филийки, а към плодовите сокове
меките бисквити, тортите и кексовете.
●● Някои плодови и зеленчукови сокове имат тенденцията да се самосгъстяват. Този феномен е резултат
от свойствата на използваните продукти и не зависи
от уреда.
Пресният сок е здравословен
Сок от моркови
Ускорява обмяната на веществата, тъй като
съдържа редица микроелементи и витамини,
необходими за правилното функциониране
на организма.
Каротенът се преобразува във витамин
А, който подобрява зрението. Съставките на този сок
отстраняват вредното въздействие на никотина, възстановяват естествения здрав цвят на кожата. Половин
чаша сок от моркови и половин чаша мляко се препоръчва за малки деца. Сокът от моркови, съчетан със сок
от ябълки, се препоръчва за подсилване на организма
на възрастните хора.
Доматен сок
От зрели, пресни домати се получава сок
с идеално качество. Доматеният сок
може да се смесва с всички останали
зеленчукови сокове.
Съдържа много витамин A и C. Две чаши сок покриват
дневната нужда от витамин C. Вкусовите качества на
доматения сок се подобряват, ако той се подправи със
сол и черен пипер.
Сок от червено цвекло
Сокът от червено цвекло, съчетан с портокалов сок, е напитка с изключителен вкус. Този
сок в чист вид може да се консумира само
по лекарско предписание.
Сок от зеле
Прилага се при лечение на стомашна
язва, но само по лекарско предписание.
Смесен със сок от моркови е подходящ
за пиене дори за тези, които имат чувствителен стомах.
42
Сок от спанак
Този сок е изключително полезен за
кръвообразуването, но поради острия
му вкус е препоръчително да се
смесва със сок от моркови. От сока от
спанак, моркови и целина в еднаква пропорция след
смесване се получава вкусна напитка.
Сок от целина
За сока не бива да се използва зелената
част на целината, тъй като тя придава
горчив вкус. Сокът от корена на целината
е много вкусен. Може да се съчетава със
сока от други зеленчуци. Трябва да се
консумира в по-малки количества отколкото сока от моркови. Добавянето на сок от ябълки или лимон поправя
вкуса му.
Сок от краставици
Има блудкав вкус и затова трябва да се
смесва със сок от ябълки, моркови или
целина. Сокът от краставици се използва
за грижа за кожата. Подпомага пречистването на бъбреците. Препоръчва се при
диета за отслабване.
Ябълков сок
Сокът от пресни, зрели ябълки има приятен
аромат и вкус, богат е на витамин A и B
и ценни минерални соли. Поради високото
съдържание на пектин в сока той има свойството да подпомага храносмилането.
Пресният ябълков сок се прилага срещу подагра и ревматизъм. Най-общо казано, това е идеален хранителен
продукт.
Сок от къпини
Сокът от къпини с малко количество захар
и минерална вода е изключително освежаваща напитка. Предвид голямото
съдържание на витамини и микроелементи действа подсилващо, особено при
възрастните хора.
Сок от черен бъз
Сокът е богат на хранителни съставки,
подпомага изпотяването и може да се
използва при настинка. При приготвяне на
зимнина може да се съчетава с други плодови сокове.
Сок от касис
Сокът от касис има специфичен аромат,
висока киселинност и осезаем тръпчив вкус.
Благодарение на химическия си състав
и съдържанието на витамини той е един от
най-добрите сокове. Трябва да се смесва със
сокове с ниска киселинност или с вода, мед
или захар.
476-015_v01
Специални здравословни рецепти
Енергийна напитка
6 моркова
2 ябълки
½ червено цвекло
Сок за детоксикация на
организма
4 моркова
½ краставица
1 червено цвекло
Напитка „Силно
дихание”
1 шепа спанак
1 шепа магданоз
2 кервиза
4 моркова
Сок „Вечен регулатор”
2 ябълки
1 твърда круша
¼ лимон или шепа спанак
6 моркова
„Слънчева” напитка
2 ябълки
6 ягоди
„Любовна” напитка
3 големи домата
½ краставица
1 кервиз
¼ лимон
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не носи отговорност за каквито и да
е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.
Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
476-015_v01
43
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Характеристика пристрою
Соковитискач ZJE1900XUA це електричний пристрій,
призначений для швидкого витискання соку з фруктів і овочів з автоматичним відокремленням рештків
м΄якоті. Соковитискач розтирає сировину та витискає сік
з розтертої маси. Простота та легкість обслуговування
забезпечує високі експлуатаційні властивості пристрою.
Електронний стабілізатор швидкості підтримує постійну
швидкість обертання, незалежно від навантаження, що
дозволяє отримати сік однорідної консистенції. Соковитискач має 2 швидкості (для твердих та м’яких фруктів),
які забезпечують оптимальні якісні параметри готових
соків. Збереження максимального вмісту вітамінів, пектинів, ензимів та мінералів у готовому соку робить його
непрозорим. Виробник свідомо пішов на це, вважаючи,
що збереження харчових, поживних і дієтичних властивостей готового соку має набагато більше значення, ніж
його прозорість. Соковитискач оснащений запобіжником,
який не дозволяє увімкнути пристрій у випадку відсутності елементів обладнання. Крім цього, соковитискач
має функцію автоматичного очищення сита. Після натискання кнопки Turbo двигун протягом 1,5-2 секунд двигун
працює на великих обертах, що дозволяє вичистити сито
у випадку, коли внаслідок накопичення великої кількості
м΄якоті пристрій починає вібрувати. Функцію Turbo можна
вмикати лише з 10-секундними перервами. Соковитискач
розрахований на 15 хвилин безперервної роботи. Кількість соку, яку можна отримати з 1 кг сировини, залежить
від свіжості продукту, а також від чистоти сита і стану
подрібнювального диска. Елементи, що безпосередньо
контактують з сировиною, виготовлено з матеріалів, які
дозволені для застосування з харчовими продуктами.
44
Правила техніки безпеки та вказівки щодо
правильноговикористання соковитискача
Перед початком експлуатації приладу для приготування ознайомтесь із змістом усієї інструкції
з експлуатації.
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки зрозумілі.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Забороняється вмикати пристрій
з пошкодженим проводом живлення або корпусом.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Забороняється використовувати
соковитискач з пошкодженим
обертальним ситом.
●● Перед увімкненням слід переконатися, що кришка надійно закріплена за допомогою фіксатора.
●● Не відпускайте спускову скобу під
час роботи соковитискача та обертання сита, оскільки тоді спрацює запобіжний захист і пристрій
вимкнеться.
476-015_v01
●● Перед заміною елементів або при
контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації,
слід вимкнути прилад та відключити його від електромережі.
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Для подавання сировини застосовуйте штовхач.
●● Будьте особливо обережні, якщо
соковитискач працює в присутності дітей.
●● Не ставте соковитискач на мокру
поверхню.
●● Не користуватися соковижималкою без баку для рештків.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
УВАГА!
Недотримання загрожує
псуванням майна
●● Забороняється
витягати штепсель з електророзетки, тягнучи за провід.
476-015_v01
●● Соковитискач
підключається до мережі змінного
струму 230 В, розетка має бути обладнана заземляючим контактом.
●● У випадку появи сильної вібрації або зменшення
обертів соковитискач слід негайно вимкнути та
очистити сито і корпус сита.
●● Якщо сировина заб’є завантажувальну камеру або
подрібнювальний диск, слід припинити роботу і відключити пристрій від електромережі, після чого усунути причину заблокування.
●● Якщо в привід соковитискача потрапить будь-яка
рідина, слід негайно припинити роботу і відключити
пристрій від електромережі. Такий прилад має пройти огляд у сервісному центрі.
●● Не слід наражати соковитискач на вплив температури, яка перевищує 60°С.
●● Забороняється залишати без нагляду пристрій, підключений до електромережі.
●● Забороняється занурювати привід соковитискача
у воду або мити його під проточною водою.
●● Для миття корпуса не рекомендується застосовувати Їдкі миючі засоби, такі як пасти, креми, емульсії, що можуть стерти інформаційні графічні позначки: шкали, позначення, застережні знаки тощо.
●● Не допускайте перевантаження обладнання надмірною кількістю продукту, чи надто сильним його
штовханням (штовхачем), тому, що раптовий надмір рівня соку у носику миски для соку може привести до виникнення явища виходу соку з-під
кришки або в ємність для відходів.
●● Привід установіть поблизу розетки, на твердій стабільній основі, щоб не закривати вентиляційних
отворів в корпусі.
ВКАЗІВКИ
Інформація про продукт
і вказівки по експлуатації
●● Обладнання
призначене для домашнього використання. У випадку його використання для цілей
діяльності із загального харчування, умови гарантії
змінюються.
●● Після завершення роботи витягніть штепсель проводу живлення з електророзетки.
●● Для миття металевих елементів, зокрема сита
з гострим подрібнювальним диском, слід застосовувати м’яку щітку.
●● Для полегшення прибирання у бак для рештків
м΄якоті можна покласти поліетиленовий мішок для
сміття, щоб після закінчення роботи викинути його
разом з відходами.
●● Перед першим користуванням соковижималки старанно вимийте елементи оснащення.
45
Технічні параметри
Конструкція соковитискача
Технічні параметри наведені на інформаційній наклейці,
яка знаходиться на нижній частині виробу.
Допустимий час безперервної роботи
15 хвилин
Час перерви перед повторним використанням 30 хвилин
Час перерви перед повторним використанням
функції ТURBO
10 секунд
Шум пристрою (LWA)
75 дб/А
Діапазон швидкості
I швидкість, II швидкість
Соковитискач ZJE1900XUA належить до І класу ізоляції
і оснащений шнуром живлення з заземлюючою жилою
і вилкою з заземлюючим контактом.
Вимагає підключення до розетки з заземленням.
Соковитискачі відповідають вимогам чинних стандартів.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
На інформаційній наклейці пристрій позначений символом СЕ.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
46
Овочі/фрукти
Швидкість роботи
Ананаси
II
Чорниці
I
Персики
I
Буряки
I
Груші
I
Яблука
I
Капуста
II
Фенхель
I
Малина
I
Морква
II
Диня
I
Абрикоси
I
Нектарини
I
Огірки
I
Ківі
I
Помідори
I
Селера
II
Виноград
I
A
1 Привід соковитискача
a вимикач I-0-II
b кнопка TURBO
c муфта
d присоска
e провід живлення
2 Ємність
f носик
3 Вставка ємності
g паз
4 Сито
5 Кришка
6 Дуга - фіксатор
7 Миска для дрібних фруктів
8 Штовхач
9 Кухоль для соку
10 Сепаратор піни
11 Кришка кухля
12 Бак для рештків м΄якоті
13 Щіточка
14 Прокладка
Підготовка соковитискача
до роботи (демонтаж)
B
Перед першим використанням розберіть
соковитискач, вимийте і висушіть елементи, які контактують з сировиною.
1 Поставте соковитискач поблизу електророзетки на
тверду, чисту і суху поверхню.
2 Потягніть за дугу - фіксатор (6) вниз так, щоб її ролики
вискочили з заглиблень у кришці (5) з положення
1 у положення 2.
3 Витягніть штовхач (8), зніміть кришку (5).
4 Після цього витягніть ємність (2) разом з вставкою (3)
та ситом (4).
5 Далі роз’єднайте миску (2) з вкладкою (3).
6 Накінець зніміть прокладку (14) з миски (2), тому що
не рекомендується мити миску (2) зі встановленою прокладкою (14), але щойно після їхнього роз’єднання
Вимийте усі демонтовані елементи (за
винятком приводу) у гарячій воді з додаванням рідини для миття кухонного
посуду. Складові елементи можна також
мити у посудомийній машині при температурі не більше 60°С (за винятком і приводу
сита). Коли вони добре висохнуть, можна
приступити до монтажу соковитискача.
476-015_v01
Підготовка соковитискача
до роботи (монтаж)
C
1 Закріпіть прокладку (14) у мисці (2) плоскою поверхнею уверх.
2 Надіньте ємність (2) з прокладкою (14) на привід (1)
так, щоб носик (f) потрапив у заглиблення у корпусі приводу (1). При цьому 4 заглиблення на дні ємності (2) мають
стати на 4 виступи на верхній поверхні приводу (1).
3 Поставте на ємність (2) вставку ємності (3) так,
щоб паз вставки (3) потрапив в отвір у ємності (2) над
носиком.
4 Вставте всередину сито (4), перевірте правильність
встановлення і легкість обертання.
5 Надіньте кришку (5) так, щоб паз вставки ємності (3)
потрапив в отвір у кришці (5).
6 Зверніть увагу на правильність встановлення паза
(g) вставки ємності (3), який має опинитися на одній
лінії з заглибленням у ємності (2) та заглибленням
у кришці (5).
7 Підніміть догори дугу-фіксатор (6), щоб її ролики
заскочили у заглиблення на кришці (5), з положення
2 у положення 1 (до характерного клацання).
8 При потребі надіньте на завантажувальну камеру (5)
ємність для дрібних фруктів (7).
9 Вставте штовхач (8) у завантажувальну камеру, щоб
заглиблення у штовхачі у вигляді літери «V» співпало
з перегородкою у камері.
10 Поставте під кришку (5) бак для рештків м΄якоті
(12): поставте бак під нахилом і вставте його під кришку
вставки ємності (3) та кришки (5), після чого підсуньте бак
ближче до приводу (1).
11 Поставте кухоль для соку (9) так, щоб кінчик носика
(f) опинився всередині кухля (9).
Увімкнення соковитискача та його
експлуатація
Знову скористатися функцією TURBO
можна не раніше, ніж через 10 секунд.
●● Витискаючи сік з дрібних фруктів застосовуйте відповідну ємність (7), яка встановлюється на завантажувальну камеру.
●● Вилийте готовий сік з кухля у заздалегідь підготовані
склянки, фужери тощо.
3 Кухоль (9) має сепаратор піни (10), який допомагає
відділити залишки овочів або фруктів та піну.
Однак, ми рекомендуємо вживати соки
у натуральній формі, які є менш прозорими.
Тому радимо витягнути сепаратор піни
з кухля.
Після завершення роботи
(приготування соку)
E
1 Вимкніть соковитискач за допомогою вимикача (а)
- положення «0».
2 Витягніть штепсель проводу живлення з електророзетки.
●● Після зупинки двигуна розберіть соковитискач, щоб
вимити складові елементи (див. розділ «Підготовка
соковитискача до роботи»).
●● Усуньте відходи з бака
Не допускайте переповнення бака для відходів. Під час демонтажу, коли бак опиняється під нахилом, надлишки відходів
будуть висипатися.
Правила догляду за соковитискачем
D
●● Перевірте, чи вимикач знаходиться у положенні «0».
1 Вставте штепсель проводу живлення в електророзетку, увімкніть соковитискач за допомогою вимикача (а)
та в залежності від потреб переключіть його у положення:
1 (І шв.: повільні оберти) або 2 (ІІ шв.: великі оберти).
Таблиця відповідності швидкостей конкретним овочам і фруктам знаходиться на
сторінці 46.
2 Подавайте у завантажувальну камеру овочі або
фрукти і злегка натискайте на штовхач.
Забороняється підштовхувати продукти
пальцями або іншими предметами.
При потребі (у випадку надмірного накопичення м’якоті на
ситі, що спричиняє вібрацію соковитискача) можна скористатися функцією TURBO (b), коли двигун працює на
476-015_v01
максимальних обертах протягом близько 2 секунд. Після
цього функція TURBO автоматично вимикається, а двигун знову працює з попередньо заданою швидкістю.
●● Після кожного використання ретельно вимийте при-
стрій, не допускаючи засихання соку і залишків овочів
і фруктів.
●● Забруднені шви або кути вичистіть щіточкою для
миття пляшок або зубною щіткою.
●● Корпус приводу соковитискача протріть вологою
серветкою з додаванням рідини для миття посуду та
витріть його насухо.
Якщо всередину приводу потрапить вода
або сік, слід припинити експлуатацію та
звернутися у сервісний центр для перевірки пристрою.
●● Робочі
елементи: ємність, вставку ємності, кришку,
ємність для дрібних фруктів, штовхач та кухоль для
соку з кришкою і сепаратором піни слід вимити у гарячій
воді з додаванням рідини для миття кухонного посуду.
●● Вказані елементи можна також мити у посудомийній
машині при температурі не більше 60°С (за винятком
сита).
47
●● Сито
(4) дозволяється мити лише за допомогою
щітки з жорстким ворсом (13), яка входить у комплект
поставки соковитискача. Для миття сита забороняється застосовувати металеві щітки!
●● Внаслідок тривалого використання пластмасові елементи можуть змінити колір. Це нормальне явище,
яке не є недоліком пристрою.
●● Плями від моркви можна усунути за допомогою серветки, змоченої харчовою олією.
●● Добре висушіть усі вимиті елементи.
●● Зберіть соковитискач, як описано вище (див. розділ
«Підготовка соковитискача до роботи»).
●● Змотайте провід і сховайте його у кишеньку в основі
приводу соковитискача.
Будьте особливо обережні з прозорими
пластмасовими елементами. Не допускайте ударів і падінь, які можуть спричинити пошкодження.
Що робити, якщо виникнуть проблеми ...
Соковитискач не працює:
●● Зверніться у сервісний центр.
Соковитискач погано витискає сік, дрижить і вібрує:
●● Скористайтеся функцією TURBO. Якщо проблема не
зникне, вимкніть пристрій, очистіть сито від залишків,
що накопичилися на фільтраційній сітці. Крім цього,
перевірте та спорожніть бак для м΄якоті.
●● У випадку механічного пошкодження сита обов’язково
замініть його на нове.
Як робити овочеві та фруктові соки
●● Овочі
та фрукти, з яких робиться сік, мають бути
свіжими і чистими. Овочі слід очистити від піску та
землі, миючи під проточною водою. У кулінарних книгах рекомендується замочити овочі на 5 хвилин у воді
з сіллю та лимонною кислотою. Завдяки цьому овочі
не будуть темніти під час подрібнення, а готовий сік
збереже натуральний колір.
●● Ягоди слід вимити безпосередньо перед приготуванням соку, адже вони швидко втрачають свіжість.
●● Вибір овочів та фруктів залежить від пори року, смакових уподобань, рекомендацій дієтологів. На харчову цінність овочевих і фруктових соків впливає спосіб приготування.
●● Соки слід робити з соковитих плодів, які мають бути
стиглими і свіжими, адже це дозволяє отримати максимум соку з прекрасним смаком та ароматом.
●● Для приготування напоїв найкраще підходять: помідори, морква, селера, буряки, петрушка, цибуля,
капуста, огірки, чорна ріпа, ревінь тощо. Для дієтичних цілей можна зробити сік з салату, шпинату,
порею та інших овочів.
●● Такі овочі, як редис, зелена цибуля, петрушка, кріп,
слід додавати до напоїв дрібно порізаними.
●● Фруктовий сік можна приготувати практично з усіх
видів фруктів.
48
●● Вимиті
яблука, персики, абрикоси та сливи слід
облити окропом.
●● Необхідно усунути кісточки, які можуть пошкодити
соковитискач.
●● Приготування соку зі слив, ягід, малини, м’яких грушок, яблук та інших фруктів вимагає багато зусиль.
З м’якоті цих фруктів утворюється маса, яка забиває отвори сита. Рекомендується змішувати ці овочі
з іншими і частіше чистити сито.
●● Можна робити невеликі кількості виноградного соку,
кладучи у лійку цілі виногрона, попередньо усунувши
тверді гілки.
●● Тверді овочі і фрукти слід порізати на куски, які проходять крізь завантажувальну камеру. Яблука також слід
порізати (якщо їх розмір перевищує розміри камери),
але можна не чистити від шкірки і серцевини.
●● Овочі і фрукти слід вкладати у лійку лише після увімкнення соковитискача.
●● У випадку блокування завантажувальної камери або
подрібнювального диска сита скористайтеся функцією TURBO. Якщо проблема не зникне, вимкніть
пристрій, розберіть його та очистіть.
●● Харчова цінність свіжих соків наближається до харчової цінності овочів і фруктів, хоча соки позбавлені
клітковини, яка усувається під час витискання. Тому
соки можуть пити люди, які з огляду на шлункові хвороби не можуть їсти сирі овочі.
●● Напої з соків особливо рекомендовані дітям та людям
похилого віку.
●● Овочеві соки бажано запивати невеликою кількістю
води, адже вони є дуже концентрованими. Денна
норма нерозведеного соку не повинна перевищувати
пів склянки.
●● Фруктові соки перетравлюються краще і їх можна
пити багато - від 3 до 4 склянок протягом дня між прийомами їжі.
●● Сік необхідно пити відразу після приготування
маленькими ковтками. Сік, який п’ється повільно,
змішується зі слиною, що сприяє травленню. У протилежному випадку напій засвоюється значно гірше.
●● Не слід змішувати овочі та фрукти, за винятком яблук.
Також не можна змішувати з іншими плодами.
●● Соки не підлягають зберіганню.
●● Овочеві соки можна розвести прохолодною кип’яченою
або мінеральною водою, молоком, сироваткою. Можна
додати цукру або інші приправи за смаком.
●● З соків можна готувати слабоалкогольні коктейлі.
●● До овочевих соків можна додавати ароматичні приправи: перець, кріп, кмин, мускатний горіх, чебрець,
майоран, а до фруктових ваніль, корицю і гвоздику.
Щоб отримати максимальний аромат приправ, перед
тим, як додати у напій, їх слід розмолоти. Приправи
використовуються у незначних кількостях, щоб зберегти натуральний смак і запах продуктів, з яких готується напій. З огляду на низьку калорійність овочеві
і фруктові соки особливо рекомендовані людям, які
прагнуть позбутися зайвої ваги.
476-015_v01
●● Овочеві і фруктові соки подаються кімнатної температури або з льодом.
●● До овочевих соків можна подати солоні палички, крекери та грінки, до фруктових - печиво або бісквіти.
●● Сік, отриманий з деяких видів овочів і фруктів, може
загуснути. Це явище обумовлене властивостями
сировини і не залежить від соковитискача.
Свіжі соки – це здоров’я!
Сік з моркви
Містить мікроелементи і вітаміни потрібні для
правильного функціонування організму.
Вітамін А (каротин) позитивно впливає на
зір. Складники цього соку протидіють шкідливому впливу нікотину, повертають шкірі
натуральний і здоровий колір. Для дітей рекомендується
пити морквяний сік в поєднанні з молоком, по пів склянки.
Морквяний сік в поєднанні з яблучним є дуже корисним
для старших людей.
Томатний сік
Достиглі і свіжі помідори дають сік досконалої якості. Його можна змішувати
з усіма іншими овочевими соками.
Містить багато вітаміну A i C. Дві склянки соку забезпечують денну норму вітаміну С. Смакові властивості томатного соку можна підкреслити сіллю і перцем.
Сік з буряків
Сік з червоних буряків в поєднанні з апельсиновим соком створює напій з надзвичайним смаком. Цей сік можна вживати тільки за
призначенням лікаря.
Сік з огірків
Його потрібно змішувати з яблучним,
морквяним або селеровим смаками. Сік
з огірків використовується для очищення
шкіри, а також нирок. Рекомендується при
корекції фігури.
Сік з яблук
Сік зі свіжих, достиглих яблук має приємний
аромат і смак, багатий на вітамін A i B,
а також цінні мінеральні солі. Високий вміст
пектинів в соку впливає на покращення
травлення. Свіжий яблучний сік використовується проти
ревматизму і подагри. Є дуже поживним.
Сік з ожини
Сік з ожини з невеликою кількістю цукру
і мінеральної води дає надзвичайно
енергетичний напій. З погляду на високий
вміст вітамінів і мікроелементів є доброю
підтримкою для організму, особливо для
старших людей.
Сік з чорного бозу
Цей сік багатий на живильні мінерали, використовується при застуді. Його можна поєднувати з іншими фруктовими соками.
Сік зі смородини
Сік зі смородини має специфічний аромат,
смак кислий і терпкий. Дивлячись на хімічний
склад і вміст вітамінів – це один з найкращих
соків. Його потрібно змішувати з менш кислими соками або з водою, медом чи цукром.
Сік з капусти
Використовується при лікуванні виразки
шлунка, але тільки за призначенням
лікаря. В поєднанні з морквяним соком
можна пити також особам з вразливими
шлунками.
Шпинатний сік
Цей сік дуже добре відновлює кров,
але через гострий смак, його рекомендується вживати в поєднанні з морквяним соком. Шпинатний сік, морквяний, а також сік з селери в поєднанні
створюють смачний напій.
Сік з селери
Для соку не потрібно використовувати
листя селери, тому що вони дають гіркий
присмак. Сік з кореня селери є дуже смачним. Його можна поєднувати з соками
інших овочів. Потрібно споживати в менших кількостях ніж сік з моркви. Додавання соку з яблук
або лимонів покращує смак.
476-015_v01
Спеціальні рецепти здорових напоїв
Напій для зміцнення
організму
6 шт. моркви
2 яблука
½ буряка
Сік для очищення
організму
4 шт. моркви
½ огірка
1 буряк
Напій «Здоровий дух»
1 жменя шпинату
1 жменя петрушки
2 селери
4 шт. Моркви
Сік «Вічний двигун»
2 яблука
1 тверда груша
¼ лимона або жменя
шпинату
6 шт. Моркви
Напій «Сонячний»
2 яблука
6 полуниць
Напій «Кохання»
3 великі помідори
½ огірка
1 селера
¼ лимона
49
Екологія – давайте дбати про довкілля!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури та викинути поліетиленові
пакети у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені
застосуванням пристрою не за призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних, естетичних та інших причин.
50
476-015_v01
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Appliance characteristic
Juice extractor ZJE1900XRU is an electrical appliance for
fast fruit and vegetable juice centrifuging including automatic
pulp separation. The raw material is pulped and then the
juice is centrifuged from the pulp. The usage advantages
are increased due to the easy and simple operation.
Electronic speed stabilizer provides constant rotation speed
independent on loading, which allows juice even consistency
obtaining. The juice extractor is equipped with 2 centrifuging
speeds (for soft and hard fruit), which have been selected
to obtain the optimal quality parameters for squeezed juice.
Keeping the maximal content of vitamins, pectin, enzymes
and minerals causes the lower juice clarity. This is an
intended effect, as the juice extractor Manufacturer decided,
that keeping the highest nutrient, pro-health and dietetic
values of a juice is more important than its clarity. The juice
extractor is equipped with special safety system preventing
starting it in case of incomplete appliance assembling.
The juice extractor is additionally equipped with filter selfcleaning function. After pressing TURBO button the engine
operates 1,5÷2 seconds with high rotation. High rotation
helps to clean the filter in case the vibration occurring due to
excessive pulp accumulation. TURBO function can be used
in 10 seconds intervals only. The juice extractor can operate
15 minutes without any break. The quantity of juice obtained
from i.e. 1kg of a raw material, depends on its freshness, as
well as on filter cleanness and pulping blade condition. The
parts in contact with processed raw materials are made of
materials permitted for contact with food.
476-015_v01
Safety operation instructions
Read this manual carefully before you use the
appliance.
Make sure that you understand the below safety
precautions.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Do not start up the appliance when
the supplying cord is damaged or the
casing is visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified
service center.
●● Do not use the juice extractor when
the filter is damaged.
●● Before you start the juice extractor
up, check the lid if it is locked well
with the locking bar.
●● Do not unfasten the locking bar
during juice extractor operation and
the filter wiring, as in such case
the safety system will switch the
appliance off.
●● Turn off the device and unplug it
from an outlet before replacing the
equipment or approaching moving
parts during use.
●● Always unplug the appliance from
the electrical outlet when it is left
unattended and before assembling,
disassembling and cleaning.
51
●● To push the product use the pusher
only.
●● Be especially careful with the juice
extractor operation in the presence
of children.
●● Do not place the juice extractor on
the wet surface.
●● Do not use the juice extractor without
the pulp collector.
●● This product is not intended for use
by children. Keep the appliance
and the power cable out of reach of
children.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
WARNING!
Risk of property damage
●● Do not disconnect the plug from the socket pulling the
cord.
●● The
juice extractor must be plugged to alternating
current 230 V grounded receptacle.
●● Switch the juice extractor off immediately, when you
notice strong vibrations or rotation decrease. Clean the
filter and its casing.
●● Stop the operation and unplug the appliance when
the product is blocked in chute or pulping blade.
Unblock it.
●● Stop the operation immediately and unplug the
appliance when any liquid gets into the motor. Bring
the juice extractor to the service for inspection.
●● Do not expose the juice extractor to temperatures over
60°C.
●● Do not leave the appliance plugged unattended.
●● Do not immerse the motor in water neither clean
it under running water.
52
●● Do not clean the casing with aggressive detergents,
such as emulsion, milk, paste, etc. They can remove
the graphic symbols such as: scales, labels, caution
signs, etc.
●● Do not overload the appliance with extensive amount
of product or do not push it to strong (with a pusher),
because a sudden increase of juice amount in the bowl
spout can cause the juice overflow out of the lid or into
pulp collector.
●● Place the motor body near a socket on a flat, stable
surface so that the vent holes of the appliance are not
covered.
TIP
Product information and tips on
its use
●● The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions shall change.
●● Unplug after operation.
●● Clean the metal parts, especially the filter including the
sharp pulping blade with soft brush.
●● To make the maintenance easier, you can put the
plastic bag into the pulp collector, which you can
remove to the rubbish bin after operation.
●● Before the first use, wash thoroughly all elements of
the equipment.
Specifications
The technical parameters are quoted on the nameplate of
the product.
Admissible time of non-stop operation
15 minutes
An interval between repeated operation
30 minutes
An interval between repeated TURBO usage 10 seconds
Noise generated by the appliance (LWA)
75 dB/A
Speed range:
I gear, II gear
The juice extractor ZJE1900XRU is built in I class insulation
and it is equipped with supplying cord with grounding wire
and grounding plug.
It must be plugged into grounded receptacle.
The juice extractor meets applicable norms requirements.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
The appliance meets the requirements of the directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific
voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the nameplate.
For CE marking declaration of conformity please visit the
manufacturer’s website at www.zelmer.com.
476-015_v01
INFORMATION ON FRUIT AND VEGETABLES
Fruit/vegetables
Centrifuging speed
Pineapples
II
Blueberries
I
Peaches
I
Beetroots
I
Pears
I
Apples
I
Cabbage
II
Fennel
I
Raspberries
I
Carrots
II
Melons
I
Apricots
I
Nectarines
I
Cucumbers
I
Kiwi
I
Tomatoes
I
Celery
II
Grapes
I
Part names
1 Juice extractor motor
a I-0-II switch
b TURBO button
c skimmer
d vacuum cup
e supply cord
2 Bowl
f juice spout
3 Bowl insert
g fin
4 Filter
5 Lid
6 Locking bar
7 Bowl for small fruits
8 Pusher
9 Juice collector
10 Foam separator
11 Lid of collector
12 Pulp collector
13 Brush
14 Gasket
476-015_v01
Preparations for operation
(disassembling)
B
Disassemble the juice extractor before first
usage and clean the parts in contact with
processed product.
1 Place the juice extractor near the socket on the firm,
clean and dry surface.
2 Pull down the locking bar (6) so that the tracks moved
out of grooves of the lid (5) from position 1 to position 2.
3 Take the pusher (8) out and remove the bowl (7) and
lid (5).
4 Then remove the bowl (2) including the insert (3) and
filter (4).
5 Then, disassemble the insert (3) from the bowl (2).
6 Finally, remove the gasket (14) from the bowl (2),
as washing the bowl (2) with the gasket (14) on is not
recommended, but only after disassembling it.
Wash the disassembled parts (apart from the
motor) carefully in hot water and wash-up
liquid. You can clean them in dishwasher in
max temp. 60ºC (apart from the motor and
filter). After drying carefully start assembling
the clean parts.
A
Preparations for operation
(assembling)
C
1 Assemble the gasket (14) into the bowl (2) making sure
that the flat surface of the gasket (14) is facing the top.
2 Align the bowl (2) with the gasket (14) to the motor (1),
so that the juice spout (f) was placed exactly in the casing
(1) groove and 4 buckles from the upper part of the motor
(1) were placed inside the 4 grooves in the bottom of the
bowl (2).
3 Align the insert (3) to the bowl (2) so that the fin (g) of the
insert (3) is placed in the cutting of the bowl (2) over the juice
spout.
4 Put the filter (4) inside and check if it is well mounted and
rotates easily.
5 Put the lid (5) so that the fin (g) of the insert (3) was
placed in the cutting of the lid (5).
6 We call your attention to proper assembling. The fin (g)
of the insert (3) should be in the same line as the cutting on
the bowl (2) and the cutting in the lid (5).
7 Pull the locking bar (6) up, so that the rolls moved into
grooves of the lid (5) from position 2 to position 1 (you will
hear a characteristic clicking sound).
8 Each time insert a bowl for small fruit (7) on the feeder
opening of the cover (5).
9 Put the pusher (8) into the chute so that the V-shaped
hole was put on the knife inside the chute.
53
10 Put the pulp collector (12) under the lid (5) in the
following way: lean the collector and place it under the insert
(3) and lid (5), then push it towards the motor (1).
11 Put the juice collector (9) so that the juice spout (f) was
inside the collector (9).
Start-up and operation
●● Check if the switch is turned to „0” position.
D
1 Plug the juice extractor in and start it up with the switch
(a) setting as necessary gear 1 (position I – low rotation) or
gear 2 (position II – high rotation).
Such exemplar table including exact
information on selection of appropriate gear for
particular fruit and vegetables is on page 53.
2 Put some fruit or vegetables into chute and press them
slightly with the pusher.
You mustn’t push the products with your
fingers or other objects.
In case of the necessity (In case of excessive accumulation
of the pulp on the filter, which causes juice extractor
vibrations) you can use TURBO button (b). The engine
operates in such case on maximal rotation for approximately
2 seconds. After this time, the TURBO function switches off
automatically, and the engine returns to previous rotation.
Repeated usage of TURBO function can take
place after min. 10 seconds.
●● When centrifuging juice of small fruits, use the bowl for
small fruits (7), put it on the chute.
●● Pour the extracted juice into glasses or cups prepared
in advance.
3 The juice collector (9) is equipped with foam separator
(10), which task is to stop the thicker particles of juice and
foam.
We recommend natural version of juice,
less clear. In order to obtain such a juice it is
necessary to remove the foam separator.
After operation (juice centrifuging)
E
1 Switch the juice extractor off, turning the switch (a) to
position „0”.
2 Unplug the appliance.
●● After the motor stops start to disassemble the juice
extractor in order to wash the parts (see „Preparing for
operation”).
●● Remove the accumulated pulp from the pulp collector.
Prevent the excess of the pulp collector. The
excessive pulp can pour out while leaning the
collector during removing.
54
Juice extractor maintenance rules
●● Clean carefully after each usage, to prevent drying of
juice and fruit remains.
●● Remove the dirt from the corners with a bottle brush or
tooth brush.
the motor with damped cloth sprinkled with
washing up liquid. Then dry it.
●● Clean
When water or juice getting into the motor, stop
operation immediately and bring the appliance
to service for inspection.
●● The following elements of the equipment: juice bowl,
insert, and lid, bowl for small fruits, pusher and the juice
collector including foam separator should be washed in
hot water with wash-up liquid.
●● You can clean them in dishwashers in maximum
temperature 60°C.
●● The exception is a filter (4). It should be washed with
hard brush (13) only, which is included to this juice
extractor equipment. Do not use any metal brushes to
clean the filter!
●● Some elements can change their colour after long-term
usage. It is not a defect.
●● Colour from carrot can be removed by cleaning the
surface with a cloth immersed in edible oil.
●● Dry carefully all parts after cleaning.
●● Assemble the juice extractor according to instruction
mentioned above (see „Preparing for operation”).
●● Roll the supplying cord inside the base of juice extractor
motor.
Pay a special attention to transparent plastic
parts. They are the most sensitive for hits and
falls. They can be easily damaged then.
What to do when ...
The juice extractor does not work:
●● Bring the juice extractor to service agent.
The juice extractor extracts little juice or vibrates:
●● Use the TURBO function. If the problem still exists, switch
the appliance off; clean the filter from accumulated pulp.
Additionally, empty the pulp collector if it is full.
●● In case of mechanical filter damage, implicitly replace it
with a new one.
Fruit and vegetable juices preparation
●● Fruit and vegetables for juice extraction, should be fresh
and washed carefully. Vegetables should be cleaned
from sand and soil with running water and peeled.
Publications concerning juice preparation, recommend to
deep the vegetables into water with salt and citric acid for
5 minutes. Such prepared vegetables do not get darker
during processing and their juice has natural colour.
●● Berry fruits should be washed directly before using,
so that they do not loose their freshness.
476-015_v01
●● The selection of fruit and vegetables depends on the ●● You shouldn’t store juice for later consumption.
season of the year, taste likes or health recommendations. ●● Vegetable juices can be diluted with lukewarm, boiled
The way of preparation influences the nutritive value.
water, mineral water, milk, whey, sweeten, or flavoured
another way.
●● Juices should be made of juicy kinds of fruits and
vegetables, which should be ripe and fresh, to get the ●● You can prepare chasers of juice.
juice of the perfect flavour and fragrance.
●● The following fragrance spices can be used for vegetable
●● The following vegetables are good for juice preparation:
juices: pepper, dill, caraway, nutmeg, thyme, marjoram,
tomatoes, carrots, celeries, beetroots, parsleys, onions,
cabbages, cucumbers, black turnip, rhubarb, etc. You
can also prepare juice of lettuce, spinach, leek and other
vegetables as part of diet.
●● The following vegetables can be added to juices
chopped: radish, chives, green parsley, dill, cress.
●● Fruit juice can be made of almost all kinds of fruit.
●● Apples, peaches, apricots and plums should be blanched
with boiling water on the strainer.
●● Remove the stones from the fruit, which have it, to
prevent damages of the juice extractor.
●● Juice extracting of plums, blueberries, soft pears, apples
or other fruit is inconvenient. The flesh of these fruit
becomes a spongy pulp, which blocks the filter holes.
You can use these fruit mixing a small amount of them
with other fruit or vegetables, it is also necessary to
clean the filter more often.
●● You can extract a small amount of grapes juice, but it
is necessary to put whole bunch to the chute after
removing ligneous stalk.
●● Cut the radical vegetables and hard fruit into pieces
small enough for the chute. Cut the apples into pieces
(if they are not small enough to put them whole into the
chute) without peeling and removing seed cavity.
●● Put the fruit or vegetables into the chute after you start
up the juice extractor.
●● In case the product is blocked in the chute or on the filter
pulping blade, use the TURBO function. If the problem
still exists, switch the appliance off, disassemble and
clean.
●● The fresh juice nutritive value is close to fruit and
vegetables nutritive value, but part of fibre is eliminated
during juice centrifuging process. That is why the juice
can be consumed by people, who can not eat raw
vegetables due to digestions problems.
●● Juice drinks are specially recommended for children and
elderly people nourishment.
●● It is recommended to have a small amount of water while
drinking vegetable juices, which are very strong. If the
juices are not diluted, a daily dose should not exceed
a half of glass.
●● Fruit juices are easier to digest so it is possible to drink
a big amount of them: 3 up to 4 glasses per day between
meals.
●● Juices should be consumed immediately after preparing,
and drunk in sips. When drinking juice slowly, it mixes
with saliva, which makes digestion easier. Drunk too fast
and in too big quantity the juice is not properly absorbed.
●● You should not mix fruit with vegetables apart from
apples. Melon juice shouldn’t be mixed with other fruit
juices.
476-015_v01
and for fruit juices: vanilla, cinnamon and clove. It is
necessary to mince the spices carefully to obtain full
fragrance. The spices should be used in small amount
to keep natural fragrance and flavour of the juice basic
products. Due to low caloricity, fruit and vegetable juices
are recommended for people on a slimming diet.
●● Fruit and vegetable juices are served in room temperature
or cooled with ice cubes.
●● Salty sticks, crackers and toasts can be good snacks for
vegetable juices, as biscuits, cakes, sponge cakes for
fruit juices.
●● The juice obtained of some fruit and vegetables has
tendency to self-condensing. Such phenomena results
from the properties of used products and does not
depend on the appliance.
Fresh juice is healthy
Carrot juice
It accelerates metabolism since it contains
microelements and vitamins necessary for the
body to function properly.
Vitamin A, produced from carotene, improves
sight. The ingredients of this juice eliminate
harmful effects of nicotine, restores the natural healthy
colour of the skin. Half a glass of carrot juice and half
a glass of milk is recommended for little children. Carrot
juice in combination with apple juice is recommended as an
energizing drink for elderly people.
Tomato juice
Ripe and fresh tomatoes produce juice of an
excellent quality. Tomato juice may be mixed
with all other vegetable juices. It contains
a lot of vitamin A and C.
Two glasses of this juice covers a daily demand of vitamin C.
Salt and pepper enhance the taste of the juice.
Beetroot juice
Beetroot juice in combination with orange juice
gives a drink of an excellent taste. This juice in
a pure form may be drunk only upon a doctor’s
recommendation.
Cabbage juice
This juice is applied in treatment of gastric
ulcers, however only upon a doctor’s
recommendation. When mixed with carrot
juice, it may be drunk by those with sensitive
stomach.
55
Spinach juice
This juice is highly hematopoietic,
however due to a strong smell it is
recommended to mix it with carrot juice.
Spinach juice, carrot juice and celery
juice mixed in equal amounts give a tasty
drink.
Celery juice
Do not use celery leaves because of their
bitter taste. The juice from a root of a celery
is very tasty. It can be mixed with other
vegetable juices. It should be drunk in
smaller amounts than carrot juice. Adding
apple juice or lemon improves the taste of the juice.
Cucember juice
It is naturally bland and it should be mixed with
apple, carrot or celery juice. Cucumber juice is
used for skin care. It also filters kidneys. It is
recommended for slimming treatment.
Apple juice
Juice made from fresh and ripe apples has
a pleasant fragrance and taste and it is rich in
vitamins A and B and valuable mineral salts.
A high content of pectin in the juice makes that
it has properties supporting digestion. Fresh apple juice is
used to treat podagra and rheumatism. It is, generally
speaking, an excellent nutriment.
”Strong breath” drink
1 handful of spinach
1 handful of parsley
2 celeries
4 carrots
”Timeless regulator”
juice
2 apples
1 hard pear
¼ of lemon or a handful of
spinach
6 carrots
”Sunny” drink
2 apples
6 strawberries
”Love” drink
3 big tomatoes
½ of cucumber
1 celery
¼ of lemon
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive. In order to do it: put the cardboard
packing into recycling paper container; put
the polyethylene (PE) bags into container for
plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
Blackberry juice
Blackberry juice with a small amount of sugar
and mineral water makes a very refreshing
drink. Due to a big content of vitamins and
microelements, it gives energy, especially to
elderly people.
Black elder juice
The juice is rich in nutritive elements, it has
diaphoretic properties and is used to treat
a cold. When preparing preserves, it may be
mixed with other fruit juices.
Blackcurrant juice
Blackcurrant juice has a specific fragrance, high
acidity and noticeable tartness. Due to its
chemical composition and a content of vitamins,
it is one of the best juices. It should be mixed
with juices of low acidity or with water, honey or
sugar.
Special health recipes
Energy drink
6 carrots
2 apples
½ of beetroot
56
Body detox juice
4 carrots
½ of cucumber
1 beetroot
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
476-015_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement