Zelmer ZJE1000S (JE1000) User manual

Zelmer ZJE1000S (JE1000) User manual
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
●● Nie myj sita w zmywarce. Agresywne środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
elementy wyposażenia.
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●● zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
●● przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach
mieszkalnych,
●● gospodarstwa agroturystyczne,
●● pensjonaty typu „bed and breakfast”.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urzą­
dzenia.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
●● Natychmiast wyłącz sokowirówkę, gdy zauważysz
silne wibracje lub zmniejszenie obrotów. Oczyść sito
i jego obudowę.
●● Przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci gdy nastąpi
zablokowanie produktu w leju zasypowym lub na tarczy rozdrabniającej. Usuń przyczynę zablokowania.
●● Natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od
sieci, gdy do napędu sokowirówki dostał się jakikolwiek płyn. Oddaj sokowirówkę do przeglądu w punkcie
serwisowym.
●● Nie narażaj sokowirówki na działanie temperatury
powyżej 60°C.
●● Nie zanurzaj napędu sokowirówki w wodzie, ani nie
myj go pod bieżącą wodą.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
●● Do mycia sita z ostrą tarczą rozdrabniającą używaj wyłącznie będącej na wyposażeniu rządzenia
szczotki (16).
JE1000-001_v07
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
10 minut
Czas przerwy przed ponownym użyciem
15 minut
Hałas urządzenia (LWA)
80 dB/A
Opis urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Napęd sokowirówki
Przyssawki
Przewód przyłączeniowy
Pokrętło wyłącznika, bieg 1, bieg 2
Klamry spinające
Zaczepy
Zabierak
Miska
Dzióbek
Zbiornik resztek
Sito
Pokrywa
Popychacz
Pojemnik na sok
Separator piany
Szczotka
5
Przygotowanie sokowirówki do pracy
(demontaż)
B
Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowirówkę, umyj i wysusz części mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
1 Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci, na twardym,
czystym i suchym podłożu.
2 Chwyć z dwóch stron od dołu za klamry spinające (5)
i odciągnij je od obudowy napędu.
3 Podnieś klamry spinające (5) do góry zwalniając pokrywę
(12) i opuść je do dołu.
4 Wyjmij zbiornik resztek (10), popychacz (13). Zdejmij
pokrywę (12) oraz miskę (8) razem z sitem (11).
Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu)
dokład­nie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń. Można również je myć
w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C
(z wyjątkiem sita i napędu). Po dokładnym
osuszeniu przystąp do montażu czystych elementów.
Montaż sokowirówki
C
1 Nałóż miskę (8) na napęd (1) tak, aby dzióbek (9) trafił
w otwór w korpusie napędu.
2 Załóż sitko (11) na zabierak (7), dociśnij do zauważalnego oporu, a następnie sprawdź czy jest dobrze osadzone
i czy łatwo się obraca.
3 Nałóż pokrywę (12) na miskę (8).
4 Obie klamry spinające (5) unieść do góry i nałóż na
zaczepy (6) znajdujące się na pokrywie.
5 Dociśnij klamry spinające (5) do obudowy napędu (1)
(słychać charakterystyczny trzask).
6 Pod pokrywę (12) zamontuj zbiornik resztek (10)
w następujący sposób: ustaw ukośnie zbiornik (10) i umieść
go pod okapem miski (8), potem dosuń do napędu (1). Pod
dzióbek (9) podstaw pojemnik na sok (14).
Niewłaściwe zamontowanie któregoś z elementów urządzenia (miski z pokrywą, zbiornika
resztek, klamer spinających), bądź pominięcie
któregoś z nich skutkuje zadziałaniem zabezpieczenia i niemożnością uruchomienia sokowirówki.
Uruchomienie sokowirówki i praca z nią
D
●● Sprawdź, czy wyłącznik ustawiony jest w pozycji „0”.
●● Wyciągnij na odpowiednią długość przewód przyłącze-
niowy ze schowka. Jego nadmiar możesz wsunąć do
wnętrza korpusu napędu przez otwór znajdujący się
z boku sokowirówki.
1 Włóż wtyczkę przewodu (3) do gniazdka sieci i uruchom
sokowirówkę wyłącznikiem (4) ustawiając w zależności od
6
potrzeb 1. bieg (poz. I - niskie obroty dla owoców miękkich
np. maliny, pomidory, ogórek, melony, itp.) lub 2. bieg (poz.
II - wysokie obroty dla owoców twardych, np. marchew, seler,
jabłka, itp.).
Przykładowa tabela zawierająca dokładne informacje na
temat dobrania odpowiedniego biegu dla konkretnych
owoców i warzyw znajduje się na stronie 8.
2 Wkładaj do leja zasypowego pokrywy (12) produkt
przeznaczony do odwirowania i lekko dociskaj go popychaczem (13).
Do popychania produktów nie wolno używać
palców lub stosować innych przedmiotów.
●● Wyciśnięty sok nagromadzony w pojemniku przelej do
wcześniej przygotowanych szklanek, filiżanek, itp.
●● Pojemnik na sok (14) wyposażony został w separator
piany (15), której zadaniem jest zatrzymanie gęstszych
frak­cji soku i piany podczas wylewania soku.
Zalecamy jednak soki w naturalnej postaci,
mniej kla­rowne. Należy więc wyjąć z kubka
separator piany.
Po zakończeniu pracy
(odwirowywania soku)
E
1 Wyłącz sokowirówkę wyłącznikiem (4) ustawiając go
w pozycji „0”.
2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci.
●● Zdemontuj części sokowirówki – jak do pierwszego mycia
(Przygotowanie sokowirówki do pracy (demontaż) Rys. B).
Nie dopuszczaj do przepełnienia zbiornika
resztek. W czasie jego wyciągania nadmiar
wytłoczyn w momen­cie przechylenia zbiornika
może z niego wypaść.
Czyszczenie i konserwacja sokowirówki
●● W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie się woda
lub sok należy przerwać pracę i oddać urządze­nie do
kontroli w punkcie serwisowym.
●● Po każdorazowym użyciu sokowirówki dokładnie ją umyj
nie dopuszczając do zaschnięcia soku i resztek z owoców i warzyw.
●● Korpus napędu sokowirówki przetrzyj wilgotną szmatką
z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Elementy wyposażenia takie, jak:zbiornik resztek, miska,
pokrywa, popychacz oraz pojemnik na soki z separatorem piany myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płnu do
mycia naczyń. Moża również je myć w zmywarkach do
naczyń w temp. max. 60°C.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub w narożach usuń
szczotką (16). Po zatrzymaniu się silnika przystąp do
demontażu sokowirówki w celu umycia części (patrz
Rys. B). Opróżnij zbiornik resztek z nagromadzonych
wytłoczyn. Do mycia sita stosuj wyłącznie szczotkę (16),
JE1000-001_v07
będącą na wyposażeniu sokowirówki. Do mycia sita nie
stosuj żadnych metalowych szczotek!
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić przebarwienie elementów wykonanych z tworzywa
sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
●● Zabarwienia powstałe z marchwi można usunąć przecierając je szmatką nasączoną olejem jadalnym.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
●● Zmontuj sokowirówkę w sposób jaki opisano wcześniej
(patrz Rys. C).
●● Schowaj przewód w schowku znajdującym się w podstawie napędu sokowirówki.
Co zrobić gdy:
Sokowirówka nie pracuje:
●● Włącz innego typu urządzenie do tego gniazdka, do którego była podłączona sokowirówka i sprawdź czy działa.
●● Oddaj sokowirówkę do punktu serwisowego.
Sokowirówka słabo oddziela sok, wpada w drgania
i wibracje:
●● Wyłącz urządzenie, oczyść sito z osadzonych na siatce
filtracyjnej resztek. Dodatkowo w przypadku zapełnienia
zasobnika na resztki opróżnij go.
●● W przypadku mechanicznego uszkodzenia sita wymień je na
nowe.
Jak przygotować zdrowy, pyszny sok?
●● Owoce
i warzywa przeznaczone do odwirowywania
soków powinny być świeże oraz starannie umyte. Przygotowanie warzyw polega na ich oczyszczeniu z piasku
i ziemi pod bieżącą wodą i obraniu. Publikacje na temat
robienia soków zalecają moczenie warzyw przez 5 minut
w wodzie z dodatkiem soli i kwasku cytrynowego.
Warzywa w ten sposób przygotowane nie ciemnieją
w procesie rozdrabniania i sok z nich ma naturalny kolor.
●● Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed użyciem, gdyż
szybko tracą swoją świeżość.
●● Dobór warzyw i owoców zależy od pory roku, od upodobań smakowych, zaleceń zdrowotnych. Na wartość
odżywczą soków z warzyw i owoców ma wpływ sposób
postępowania przy ich sporządzaniu.
●● Soki przygotowuje się z soczystych gatunków warzyw i owoców, które powinny być dojrzałe, świeże, ponieważ uzyskuje
się z nich najwięcej soku o doskonałym smaku i aromacie.
●● Do sporządzania napojów nadają się następujące
warzywa: pomidory, marchew, seler, buraki, pietruszka,
cebula, kapusta, ogórki, czarna rzepa, rabarbar, itp.
●● Takie warzywa, jak: rzodkiew, szczypiorek, nać pietruszki,
koper, rzeżuchę dodaje się do napojów drobno pokrojone.
●● Soki owocowe można otrzymywać prawie ze wszystkich
gatunków owoców.
●● Jabłka, brzoskwinie, morele i śliwki powinny być po umyciu sparzone wrzątkiem w cedzaku kuchennym.
●● Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ
JE1000-001_v07
mogłyby uszkodzić urządzenie.
●● Odwirowywanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich
gruszek i jabłek oraz innych owoców jest kłopotliwe. Z
miąższu tych owoców tworzy się gąbczasta masa, która
zatyka otwory sitka. Owoców tych można używać do
wyciskania soku mieszając je w małych ilościach z innymi
owocami lub warzywami i należy częściej czyścić sito.
●● Warzywa korzeniowe i owoce twarde należy pokroić na
kawałki mieszczące się w leju zasypowym. Jabłka kroi
się na części, (jeżeli wielkość jabłek nie pozwala na
umieszczenie ich w całości w leju zasypowym) nie obierając i nie wyjmując gniazd.
●● Owoce i warzywa wrzuca się do otworu leja zasypowego
dopiero po uruchomieniu sokowirówki.
●● Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do wartości odżywczych produktów, z których zostały przygotowane.
●● Napoje z soków zalecane są szczególnie w żywieniu
dzieci i osób starszych.
●● Wskazane jest, aby w trakcie spożywania soków
z warzyw popijać je niewielką ilością wody, gdyż są one
bardzo esencjonalne. Jeżeli soki nie są rozcieńczone,
dzienna dawka nie powinna przekraczać pół szklanki.
●● Nie powinno się łączyć owoców z warzywami z wyjątkiem
jabłek. Nie należy łączyć melonów z innymi owocami.
●● Soków nie przechowuje się do późniejszego spożycia.
●● Do napojów warzywnych można stosować przyprawy
aromatyczne: pieprz, koper, kminek, gałkę muszkatołową, tymianek, majeranek, a do napojów owocowych:
wanilie, cynamon i goździki. Aby uzyskać pełny aromat
przypraw, należy je przed dodaniem do napoju dokładnie rozdrobnić. Powinny być one stosowane w niewielkich ilościach, aby zachować naturalny smak i zapach
produktów, z jakich sporządzany jest napój. Z uwagi na
niską wartość kaloryczną, napoje z owoców i warzyw są
bardzo wskazane dla osób odchudzających się.
●● Napoje owocowe i warzywne podaje się w temperaturze
pokojowej lub oziębione kostkami lodu.
Świeże soki to zdrowie
Sok z marchwi
Przyspiesza przemianę materii, gdyż zawiera
zestaw mikroelementów i witamin niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Witamina A wytworzona z karotenu poprawia
wzrok. Składniki tego soku niwelują szkodliwe
działanie nikotyny, przywracają skórze jej naturalny zdrowy kolor. Pół szklanki soku z marchwi i pół szklanki
mleka jest zalecane dla małych dzieci. Sok z marchwi
w połączeniu z sokiem z jabłek jest wskazany jako napój
wzmacniający dla osób starszych.
Sok pomidorowy
Dojrzałe i świeże pomidory dają sok doskonałej jakości. Można mieszać sok pomidorowy
ze wszystkimi innymi sokami warzywnymi.
Zawiera dużo witaminy A i C. Dwie szklanki soku pokrywają
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Walory smakowe
soku pomidorowego podnosi doprawienie go solą i pieprzem.
7
Sok z buraków
Sok z buraków czerwonych w połączeniu
z sokiem z pomarańczy daje napój o wyśmienitym smaku. Sok ten w czystej postaci może być
spożywany tylko z przepisu lekarza.
Sok z kapusty
Jest stosowany w leczeniu wrzodów żołądka,
ale tylko z przepisu lekarza. Zmieszany
z sokiem z marchwi, nadaje się do picia
nawet dla tych, którzy mają wrażliwy żołądek.
Sok szpinakowy
Sok ten jest silnie krwiotwórczy, lecz
z powodu ostrego smaku zalecane jest
mieszanie go z sokiem z marchwi. Sok
szpinakowy, marchwiowy i selerowy
w równych ilościach po zmieszaniu daje
smaczny napój.
Sok z selera
Do soku nie powinno się używać liści selera,
gdyż dają one gorzki smak. Sok z korzenia
selera jest bardzo smaczny. Można go
łączyć z sokiem z innych warzyw. Powinien
być spożywany w mniejszych ilościach niż
sok z marchwi. Dodanie soku z jabłek lub
cytryny poprawia smak.
Sok z czarnych porzeczek
Sok z czarnych porzeczek ma specyficzny aromat, dużą kwasowość i wyraźną cierpkość.
Ze względu na skład chemiczny i zawartość
witamin jest to jeden z najlepszych soków.
Należy go mieszać z sokami o małej kwasowości lub z wodą, miodem czy cukrem.
Specjalne przepisy zdrowotne
Napój wzmacniający
6 marchewek
2 jabłka
½ buraka
Sok oczyszczający
organizm
4 marchewki
½ ogórka
1 burak
Napój „mocny oddech”
1 garść szpinaku
1 garść pietruszki
2 selery
4 marchewki
Sok „wieczny regulator”
2 jabłka
1 twarda gruszka
¼ cytryny lub garść
szpinaku
6 marchewek
Napój „słoneczny”
2 jabłka
6 truskawek
Napój „miłosny”
3 duże pomidory
½ ogórka
1 seler
¼ cytryny
Sok ogórkowy
Jest z natury mdły i trzeba go mieszać
z sokiem jabłkowym, marchwiowym lub
selerowym. Sok ogórkowy stosowany jest
w pielęgnacji skóry. Ma działanie oczyszczające nerki. Zaleca się go przy kuracji odchudzającej.
Sok jabłkowy
Sok ze świeżych dojrzałych jabłek ma przyjemny aromat i smak, jest bogaty w witaminy A
i B oraz cenne sole mineralne. Duża zawartość
pektyn w soku sprawia, że ma on właściwości
wspomagające trawienie. Świeży sok jabłkowy
stosowany jest przeciwko podagrze i reumatyzmowi. Jest
on, ogólnie biorąc, doskonałym środkiem odżywczym.
Sok jeżynowy
Sok jeżynowy z niewielką ilością cukru i wody
mineralnej daje bardzo orzeźwiający napój.
Ze względu na dużą zawartość witamin
i mikroelementów działa wzmacniająco,
zwłaszcza u ludzi starszych.
Sok z bzu czarnego
Sok jest bogaty w składniki odżywcze, ma
właściwości napotne i może być stosowany
przy przeziębieniu. Przygotowując przetwory
można go łączyć z innymi sokami owocowymi.
8
Informacje o owocach i warzywach
Owoce/warzywa
Prędkość odwirowywania
I
Ananasy
Borówka amerykańska
Brzoskwinie
Buraki ćwikłowe
Gruszki
Jabłka
Kapusta
Koper włoski
Maliny
Marchew
Melony
Morele
Nektarynki
Ogórki
Owoc kiwi
Pomidory
Seler
Winogrona
II
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
JE1000-001_v07
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
JE1000-001_v07
9
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Charakteristika spotřebiče
Odšťavovač je přístroj sloužící k rychlému získání šťávy
z ovoce a zeleniny při současné separaci odpadů. Rychlost
odšťavování byla přizpůsobená tak, aby byly zachovány
optimální jakostní parametry připravovaných šťáv. Šťáva
obsahuje zdraví prospěšné kousky dužniny ovoce (zeleniny). I přestože mohou snížit průzračnost šťávy, se výrobce
odšťavovače rozhodl, že důležitější je zachovat co nejvyšší
nutriční, zdravotní a dietetickou hodnotu získané šťávy, než
její průzračnost. Množství šťávy z 1 kg suroviny záleží na
její čerstvosti, ale i na čistotě sítka a stavu kotouče drtiče
(např. svěží mrkve vynáší 50-60%). Díly, které mají kontakt
se zpracovávanými surovinami, byly vyhotoveny z materiálů
schválených pro styk s potravinami.
Bezpečnostní pokyny a správné použití
odšťavovače
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s celým
obsahem návodu k použití.
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Nepoužívejte spotřebič, je-li přívodní
kabel nebo plášť spotřebiče viditelně
poškozen.
●● Jestliže je neoddělitelný kabel
poškozený, je nutné ho vyměnit
u výrobce nebo ve specializovaném
servisu proškoleným personálem,
vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči
může pouze proškolený personál.
Nesprávně provedená oprava představuje pro uživatele nebezpečí velmi
vážného úrazu. V případě výskytu
závady doporučujeme, abyste se
obrátili na odborný servis.
10
●● Nepoužívejte spotřebič, je-li otočné
sítko poškozeno.
●● Před zapnutím odšťavovače se ujistěte, že je víko s plnícím otvorem
dobře připevněno zámky (uzavírací
západky).
●● Nevyjmujte zásobník na dužninu,
ani neuvolňujte zámky (uzavírací
západky), když je odšťavňovač v provozu.
●● K pěchování produktu používejte
pouze pěchovadlo.
●● Před výměnou příslušenství, nebo
před přiblížením k pohyblivým dílům
během použití, vypněte spotřebič
a odpojte ho ze zásuvky.
●● Vždy odpojte spotřebič z napájecího
zdroje když se nachází bez dozoru,
a také před montáží, demontáží
a čištěním.
●● Dbejte zvýšené opatrnosti během
práce s odšťavovačem v přítomnosti
dětí.
●● Spotřebič by neměly používat děti.
Uchovávejte spotřebič a přívodní
šňůru mimo dosah dětí.
●● Nenechávejte spotřebič bez dozoru
zapojený do zásuvky.
●● Nestavte odšťavovač na mokrý povrch.
●● Po ukončení práce vyjměte přívodní
kabel ze zásuvky.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
JE1000-001_v07
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●● Pohonnou
jednotku postavte poblíž el. zástrčky na
tvdé stabilní plošte tak, aby nebyly zakryty ventilační
otvory v plášti.
●● Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
●● Spotřebič vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Nezatěžujte spotřebič nadměrným množstvím produktu, ani příliš silným pěchováním (pěchovadlem).
●● Okamžitě vypněte odšťavovač, když si povšimnete vibrací nebo snížení otáček. Vyčistěte sítko a jeho plášť.
●● Přeruště práci a odpojte spotřebič ze zásuvky, když
se zablokuje otvor na ovoce nebo v drtící kotouč.
Odstraňte příčinu zablokování.
●● Okamžitě přerušte práci a odpojte spotřebič ze
zásuvky, jestliže se do pohonné jednotky odšťavovače
dostane jakákoliv tekutina. Odneste odšťavovač ke
kontrole do servisu.
●● Nevystavujte odšťavovač teplotám vyšším než 60°C.
●● Neponořujte pohonnou jednotku odšťavovače do vody,
ani ji nemyjte pod tekoucí vodou.
●● K čištění pláště nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo jiné
odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako
jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
●● K čištění sítka s ostrým drtícím kotoučem používete
pouze kartáček, který je součástí příslušenství (16).
●● Nemyjte sítka v myčce. Agresivní čistící prostředky,
používané v těchto spotřebičích, způsobují ztmavnutí
zmíněných dílů. Myjte je ručně při použití tradičních
prostředků na mytí nádobí.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Před prvním použitím důkladně umyjte všechny díly
příslušenství.
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích
a jiných místech na pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
Při používání v gastronomických zařízeních se mění
záruční podmínky.
JE1000-001_v07
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Maximální doba nepřetržitého provozu je
10 minut
Časový interval před opětovným použitím jsou
15 minut
Hlučnost spotřebiče (LWA)
80 dB/A
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Pohonná jednotka odšťavovače
Přísavky
Přívodní kabel
Tlačítko vypínače, rychlost 1, rychlost 2
Uzavírací západky
Úchyty
Hřídel
Miska
Výlevka
Zásobník na dužninu
Síto
Víko s plnícím otvorem
Pěchovadlo
Nádoba na šťávu
Separátor pěny
Kartáček
Příprava odšťavovače k použití
(demontáž)
B
Před prvním použitím demontujte odšťavovač,
umyjte a osušte díly, které mají kontakt se zpracovávaným produktem.
1 Pohonnou jednotku postavte poblíž el. zásuvky na tvrdý,
čistý a suchý povrch.
2 Uchopte zespodu ze dvou stran uzavírací západky (5)
a odtáhněte je od pláště pohonu.
3 Nadzvedněte uzavírací západky (5) směrem nahoru,
uvolněte víko (12) a spusťe je dolů.
4 Vyjměte zásobník na dužninu a (10), pěchovadlo (13).
Sejměte víko (12) a misku (8) zároveň se sítem (11).
Demontované díly (kromě pohonu) důkladně
umyjte v teplé vodě s prostředkem na mytí
nádobí. Lze je také umýt v myčce při teplotě
max. 60°C (mimo sítka a pohonu). Po důkladném osušení můžete zahájit montáž čistých dílů.
Montáž odšťavovače
C
1 Nasaďte misku (8) na pohon (1) tak, aby byla výlevka (9)
nasazena na otvor v plášti pohonu.
2 Nasaďte síto (11) na hřídel (7), přitiskněte, dokud neucítíte odpor a následně zkontrolujte, zde je dobře nasazeno
a zda se snadno otáčí.
11
3 Nasaďte víko (12) na misku (8).
4 Obě uzavírací západky (5) nadzvedněte a nasaďte na
úchyty (6) nacházející se na víku.
5 Přitiskněte uzavírací západky (5) k plášti pohonné jednotky (1) (uslyšíte charakteristické zaklapnutí).
6 Pod víko (12) připevněte zásobník na dužninu (10)
následujícím způsobem: uchopte kolmo zásobník (10)
a vložte ho pod misku (8), poté ho dosuňte do pohonné jednotky (1). Pod výlevku (9) podstavte nádobu na šťávu (14).
Nesprávná montáž kteréhokoliv z elementů
spotřebiče (misky s víkem, nádoby na dužninu, uzavíracích západek), nebo vynechání
některého z nich, zapne bezpečnostní pojistku
a nebude možné zapnout odšťavovač.
Zapnutí odšťavovače a provoz
D
●● Zkontrolujte, zda je vypínač nastaven do polohy „0”.
●● Vyjměte na potřebnou délku přívodní kabel z přihrádky.
Přebytečný kabel zasuňte dovnitř pohonné jednotky
otvorem, jenž se nachází na boční straně odšťavovače.
1 Vložte zástrčku kabelu (3) do el. zásuvky a zapněte
odšťavovač vypínačem (4) nastavte jej v závislosti na vašich
potřebách 1. rychlost (poloha I – nízké otáčky pro měkké
plody, např. maliny, rajčata, okurky, melouny, atd.) nebo 2.
rychlost (poloha. II – vysoké otáčky pro tvrdé plody, např.
mrkev, celer, červená řepa, jablka atd.).
Tabulka příkladů, nacházející se na straně 13, obsahuje
přesné informace týkající se jednotlivých rychlostí pro
jednotlivé ovoce a zeleninu.
2 Vložte do plnícího otvoru (12) produkt určený ke zpracování a jemně přitlačte pěchovadlem (13).
K pěchování produktů nepoužívejte prsty, ani
jiné předměty.
●● Získanou šťávu přelejte z nádoby do předem připravené
sklenice, šálku atd.
Dbejte na to, aby se nepřeplnil zásobník na
dužninu. Během vytahování zásobníku může
příliš velké množství vypadnout.
Čištění a údržba odšťavovače
●● V případě, kdy dovnitř pohonné jednotky pronikne voda
nebo šťáva, přerušte práci a odevzdejte spotřebič ke
kontrole do servisu.
●● Po každém použití odšťavovač důkladně umyjte a nedovolte, aby na něm zasychaly zbytky šťávy, ovoce a zeleniny.
●● Plášť dšťavovače otřete vlhkým hadříkem s malým
množstvím přípravku na mytí nádobí.
●● Jednotlivé díly příslušenství, jako je zásobník na dužninu, miska, víko, pěchovadlo a nádoba na šťavy se
separátorem, myjte v teplé vodě s malým množstvím
prostředku na nádobí. Lze je také umýt v myčce o teplotě max. 60°C.
●● Znečištění v drážkách nebo rozích odstraňte kartáčkem (16). Po zastavení motoru můžete zahájit demontáž odšťavovače za účelem umytí jednotlivých dílů
(viz Obr. B). Vyprázdněte zásobník na dužninu z nahromazených odpadů. K mytí sítka používejte pouze kartáček (16), jež je součástí vybavení odšťavovače. K čištění
síta nepoužívejte žádné kovové kartáče!
●● Z důvodu dlouhodobého používání se mohou díly
z umělé hmoty zabarvit. Tento jev není závada.
●● Zabarvení vzniklé z mrkve lze odstranit hadříkem namočeným do jedlého oleje.
●● Po umytí důkladně osušte všechny díly.
●● Sestavte odšťavovač stejným způsobem jako dříve
(viz Obr. C).
●● Smotejte kabel v přihrádce, jež se nachází zespod
odšťavovače.
Co dělat když:
Odšťavovač se nechce zapnout:
●● Nádoba na šťávu (14) je vybavena separátorem pěny ●● Připojte jiný spotřebič do zásuvky, do které byl zapojen
odšťavovač a zkontrolujte zda zásuvka funguje.
(15), jehož úkolem je zachycení hustších frakcí šťávy
a pěny během vylévání šťávy.
●● Odneste odšťavovač do servisu.
Doporučujeme však šťávu v přirozené, méně
průzračné, formě. Za tímto účelem vyjměte
separátor pěny.
Po ukončení práce (po získání šťávy)
E
1 Vypněte odšťavovač tlačítkem (4) nastavte ho do
plohy „0”.
2 Vyjměte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky el. sítě.
●● Demontujte díly odšťavovače – stejný postup jako před
prvním mytím (Příprava odšťavovače k použití (demontáž) Obr. B).
12
Odšťavovač produkuje málo šťávy, začíná vibrovat:
●● Vypněte spotřebič, vyčistěte síto z usazených na síťce
zbytků dužniny. Jestliže je naplněný zásobník na dužninu, vyprázdněte ho.
●● V případě mechanického poškození sítka, jej vyměňte
za nové.
Jak připravit zdravou chutnou šťávu?
●● Ovoce a zelenina určené k výrobě šťáv, musí být čerstvé a dobře umyté. Před přípravou zeleninové šťávy,
je nutné zeleninu nejdříve důkladně očistit z písku a hlíny
pod tekoucí vodu a následně ji oloupat. Publikace na
téma přípravy šťáv, doporučují namáčení zeleniny 5 min.
ve vodě s malým množstvím soli a kyseliny citrónové.
JE1000-001_v07
Zelenina připravená tímto způsobem netmavne během
přípravy a šťáva má přirozenou barvu.
●● Bobuloviny umyjte těsně před použitím, jelikož rychle
ztrácí čerstvost.
●● Výběr zeleniny a ovoce závisí na ročním období, vlastních chutích a zdravotních doporučeních. Na nutrickou
hodnotu šťáv z ovoce a zeleniny má vliv způsob její přípravy.
●● Šťávy se připravují ze šťavnatých druhů ovoce a zeleniny, které musí být zralé a čerstvé, jelikož z nich můžete
získat nejvíce šťávy dokonalé chuti a vůně.
●● K přípravě nápojů je vhodná následující zelenina: rajčata, mrkev, celer, červená řepa, petržel, cibule, zelí,
okurky, černá řepa, rebarbora atd.
●● Taková zelenina jako: ředkvička, pažitka, petrželová nať,
kopr a řeřicha se do nápojů dodávají jemně nakrájené.
●● Ovocnou šťávu lze připravit téměř ze všech druhů ovoce.
●● Jablka, broskve, meruňky a švestky musí být přelité
vroucí vodou na kuchyňském sítu.
●● Z ovoce odstraňte pecky, mohly by poškodit spotřebič.
●● Příprava šťávy ze švestek, borůvek, malin, měkkých
hrušek a jablek a dalšího měkkého ovoce je těžké.
Z dužniny tohoto ovoce se tvoří houbovitá hmota, která
ucpává otvory sítka. Toto ovoce lze použít k přípravě
šťávy pouze v malém množství, mícháním s jiným ovocem nebo zeleninou a je nutné častěji čistit sítko.
●● Kořenovou zeleninu a tvrdé ovoce je nutné nakrájet na
kousky, tak aby se vešly do plnícího otvoru. Jablka se
krájí na části (jestliže velikost jablek nedovoluje vložit
je vcelku do plnícího otvoru) bez loupání a vyjmování
jádřince.
●● Ovoce a zelenina se vkládá do plnícího otvoru teprve po
zapnutí dšťavovače.
●● Nutriční hodnota čerstvých šťáv je podobná nutričním
hodnotám produktů, ze kterých je šťáva připravená.
●● Nápoje ze šťáv jsou zvláště doporučovány při výživě dětí
a strarších osob.
●● Doporučujeme během pití šťáv ze zeleniny zapíjet je
malým množstvím vody, jelikož jsou velmi esencionální.
Jestliže nejsou šťávy ředěné, neměla by denní dávka
překročit půl sklenice.
●● Nemělo by se míchat ovoce se zeleninou, kromě jablek.
Není vhodné míchat melouny s jiným ovocem.
●● Šťávy by se neměly přechovávat pro pozdější konzumaci.
●● Zeleninové nápoje lze okořenit aromatickým kořením:
pepř, kopr, kmín, muškátový oříšek, tymián, majoránka
a ovocne nápoje: vanilka, hřebíček, skořice. Pro získání
plného aroma koření, je nutné ho před přidáním důkladně
rozdrtit. Koření by mělo být používáno v malém množství
aby byla zachována přirozená chuť a vůně produktů,
ze kterých je připraven nápoj. Z důvodu nízké kalorické
hodnoty, jsou ovocné a zeleninové nápoje vhodné při
redukční dietě.
●● Ovocné a zeleninové nápoje pijte při pokojové teplotě
nebo chlazené kostkami ledu.
JE1000-001_v07
Čerstvá šťáva je zdravá
Mrkvová šťáva
Zrychluje metabolismus, jelikož obsahuje celou
řadu mikroelementů a vitamínů nezbytných pro
správnou funkci organizmu.
Vitamín A vytvořený z karotenu zlepšuje zrak.
Složky této šťávy odstraňují škodlivé působení
nikotinu a obnovují přirozený zdravý vzhled
pokožky. Polovina sklenice mrkvové šťávy a půl sklenice
mléka se doporučuje malým dětem. Mrkvová šťáva ve spojení s jablečnou šťávou je vhodná jako posilující nápoj pro
starší osoby.
Tomatová šťáva
Zralá a čerstvá rajčata poskytují šťávu dokonalé kvality. Lze míchat tomatovou šťávu se
všemi jinými zeleninovými šťávami.
Obsahuje velké množství vitamínu A a C.
Dvě sklenice šťávy pokrývají denní potřebu vitamínu C. Chuťové hodnoty tomatové šťávy zvyšuje ochucení solí a pepřem.
Šťáva z červené řepy
Šťáva z červené řepy ve spojení s pomerančovou šťávou, poskytne nápoj výjimečné chuti.
Tato šťáva v čisté formě může být konzumována pouze za souhlasu lékaře.
Šťáva ze zelí
Je používaná k léčení při žaludečních vředech, ale pouze na doporučení lékaře. Smíchaná s mrkvovou šťávou je poživatelná
i pro ty, kteří mají citlivější žaludek.
Špenátová šťáva
Tato šťáva je silně krvetvorná, ale
z důvodu její výrazné chuti je doporučeno míchat ji s mrkvovou šťávou. Špenátová, mrkvová a celerová šťáva promíchaná ve stejných dílech tvoří velmi
chutný nápoj.
Celerová šťáva
Na šťávu by se neměly používat listy celeru,
jelikož mají nahořklou chuť. Šťáva z celerového kořene je velmi chutná. Lze ji míchat se
šťavami z jiné zeleniny. Měla by být konzumována v menším množství než mrkvová
šťáva. Přidání jablečné šťávy nebo citronu
zlepšuje chuť.
Okurková šťáva
Je sama o sobě nijaká a je nutné ji smíchat
z jablečnou, mrkvovou nebo celerovou šťávou. Okurková šťáva je používáná při péči
o pokožku. Má čistící účinky na játra.
Je doporučována při redukční dietě.
13
Jablečná šťáva
Šťáva z čerstvých zralých jablek má příjemnou
vůni a chuť, je bohatá na vitamíny A a B
a obsahuje důležité minerální látky. Velký
obsah pektinů ve šťávě způsobuje, že má hodnoty napomáhající trávení. Čerstvá jablečná
šťáva se používá proti dně a revmatizmu. Je všeobecně
dokonalým výživným prostředkem.
Ostružinová šťáva
Ostružinová šťáva s malým množstvím cukru
a minerální vody tvoří velmi osvěžující nápoj.
Z důvodu vysokého obsahu vitamínů a mikroelementů má posilující účinek, zvláště pro
starší osoby.
Šťáva z černého bezu
Šťáva má velmi bohaté nutriční hodnoty, má
potící vlastnosti a může být používaná při
nachlazení. Vhodná jako součást jiných ovocných šťáv.
Šťáva z černého rybízu
Šťáva z černého rybízu má specifickou vůni, je
kyselá a výrazně trpká. Vzhledem k chemickému
složení a obsahu vitamínů je to jedna z nejlepších šťáv. Je nutné ji míchat se šťávami s nízkou
kyselostí nebo s vodou, medem a cukrem.
Informace o ovoci a zelenině
Ovoce/zelenina
Rychlost odstředění
I
Ananasy
Kanadská borůvka
Broskve
Červená řepa
Hrušky
Jablka
Zelí
Kopr
Maliny
Mrkev
Melouny
Meruňky
Nektarinky
Okurky
Kiwi
Rajčata
Celer
Hroznové víno
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
II
●
●
●
●
●
Ekologicky vhodná likvidace
Speciální recepty pro zdraví
Energy drink
6 mrkví
2 jablka
½ červené řepy
Šťáva na pročištění těla
4 mrkve
½ okurky
1 červená řepa
Nápoj „silný dech”
1 hrst špenátu
1 hrst petrželky
2 celery
4 mrkve
Šťáva „upravuje látkovou
přemenu”
2 jablka
1 tvrdá hruška
¼ citronu nebo hrst
špenátu
6 mrkví
Nápoj „slunečný”
2 jablka
6 jahod
Nápoj „lásky”
3 velká rajčata
½ okurky
1 celer
¼ citronu
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte
prostřednictvím k tomu určených recyklačních
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně
vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě
jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním
středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních stře­
discích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití
přístroje v rozporu s jeho určením nebo v rozporu s návodem k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizpůsobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z konstrukčních, obchodních, estetických a jiných důvodu.
14
JE1000-001_v07
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Funkcie spotrebiča
Odšťavovač je zariadenie pre rýchle odstredenie šťavy
z ovocia a zeleniny pri súčasnom triedení odpadu. Rýchlosť
odstreďovania je nastavená tak, aby bolo možné získať najlepšiu kvalitu pripravovanej šťavy. Šťava obsahuje drobné
kúsky ovocia (zeleniny), ktoré sú prospešné pre zdravie, ale
môžu byť príčinou slabej čírosti šťavy. Ide o zámer výrobcu
odšťavovača, ktorý uznal, že dôležitejšie je zachovať čo najvyššie vyživovacie, zdraviu prospešné a dietetické hodnoty
získanej šťavy, ako jej čírosť. Množstvo získanej šťavy z 1 kg
suroviny závisí od jej čerstvosti, rovnako ako od čistoty mikrosieťového filtra a sekacieho noža (napr. pri čerstvej mrkve
50-60%). Jednotlivé komponenty, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, sú vyrobené z materiálov vhodných pre styk s potravinami.
Bezpečnostné pokyny a pokyny pre správne
používanie odšťavovača
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
●● Spotrebič nezapínajte, ak je napájací kábel poškodený, alebo je viditeľne poškodená jeho izolácia.
●● V prípade, že napájací kábel bude
poškodený je potrebné, aby bol
vymenený priamo u výrobcu spotrebiča alebo v špecializovanom stredisku opráv, resp. inou kvalifikovanej
osoby, čím sa vyhnete riziku vzniku
nebezpečenstva.
JE1000-001_v07
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované osoby.
Nesprávne vykonaná oprava zariadenia môže znamenať vážne riziko
pre jeho používateľa. V prípade
poruchy kontaktuje špecializované
servisného strediska.
●● Spotrebič nepoužívajte, ak otáčací
mikrosieťový filter je poškodený.
●● Pred zapojením odšťavovača skontrolujte, či veko spotrebiča je správne
zatvorené zámkami (spínacími svorkami).
●● Nevyťahujte nádobu na dužinu a neuvoľňujte zámky (spínacie svorky)
počas prevádzky odšťavovača.
●● Suroviny tlačte výlučne zatláčadlom.
●● Pred výmenou nástavca alebo pred
stykom s pohyblivý časťami zariadenia, spotrebič vypnite a odpojte od
zdroja napätia.
●● Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané
bez dozoru dosplej osoby, pred jeho
montážou, demontážou alebo čistením.
●● Pri práci so spotrebičom v prítomnosti detí, zachovajte mimoriadnu
ostražitosť.
●● Spotrebič by nemali používať deti.
Spotrebič a jeho napäťový kábel
skladujte mimo dosahu detí.
●● Nenechávajte spotrebič zapojený
k zdroju napätia bez dohľadu.
●● Odšťavov ač neklaďte na mokrom
povrchu.
●● Po ukon čení práce, vytiahnite prívodový kábel zo zásuvky rozvodu
napätia.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnos15
ťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Hnaciu jednotku umiestnite v blízkosti zdroja napätia
na pevnej ploche tak, aby nedošlo k upchatiu vetracích
otvorov na vonkajšom plášti spotrebiča.
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky rozvodu elektrického
napätia potiahnutím za kábel.
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky zdroja napätia (iba
so striedavým prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na
výrobnom štítku spotrebiča.
●● Nepreťažujte zariadenie nadmerným množstvom surovín, alebo príliš silným tlačením (zatláčadlom).
●● Odšťavovač vypnite hneď potom, ako začne silno
vibrovať alebo sa výrazne zníži rýchlosť jeho otáčok.
Očistite filter a jeho vonkajší plášť.
●● Prerušte činnosť a vytiahnite spotrebič zo zásuvky
zdroja napätia, v prípade, že dôjde k upchatiu podávacej trubice alebo zablokovaniu sekacieho noža.
Odtráňte príčinu zablokovania.
●● Okamžite prerušte činnosť a vytiahnite spotrebič zo
zásuvky zdroja napätia, v prípade, že do pohonnej
jednotky odšťavovača vnikla akákoľvek tekutina.
V takomto prípade odšťavovač odovzdajte do najbližšieho servisného strediska.
●● Nevystavujte odšťavovač pôsobeniu teploty vyššej ako
60°C.
●● Pohonnú jednotku odšťavovača nikdy neponárajte do
vody a neumývajte ju pod tečúcou vodou.
●● Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, výstražné znaky a pod.
●● Mikrosieťový filter spolu s ostrým rezacím nožom
umývajte iba pomocou kefky, ktorá je súčasťou spotrebiča (16).
●● Mikrosieťový filter neumývajte v umývačke riadu. Dráždivé čistiace prostriedky, ktoré sa používajú v týchto
16
zariadeniach, spôsobujú stmavnutie vyššie uvedených
komponentov. Odporúčame ručné umývanie s použitím tradičných čistiacich prostriedkov.
POKYNY
●● Pred
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
prvým použitím spotrebiča dôkladne umyte
všetky jeho komponenty.
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na
účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
●● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického biznisu, v tomto prípade sa menia záručné
podmienky.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Maximálna doba nepretržitej prevádzky
10 minút
Prestávka pred ďalším použitím (minimálne)
15 minút
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
80 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Popis spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Pohonná jednotka odšťavovača
Prísavky
Prívodový kábel
Vypínač, 1. stupeň, 2. stupeň
Spínacie svorky
Držiaky
Hriadeľ
Miska
Výlevka
Nádoba na dužinu
Mikrosieťový filter
Veko
Zatláčadlo
Nádoba na šťavu
Odlučovač peny
Kefka
JE1000-001_v07
Príprava odšťavovača k prevádzke
(demontáž)
B
Pred prvým použitím odšťavovač rozoberte,
umyte a vysušte komponenty, ktoré prichádzajú bezprostredne do styku so surovinami.
1 Pohonnú jednotku umiestnite v blízkosti zdroja napätia,
na tvrdom, čistom a suchom podklade.
2 Zospodu, z obidvoch strán chyťte spínacie svorky (5)
a odistite ich od vonkajšieho plášťa pohonnej jednotky.
3 Nadvihnite spínacie svorky (5) smerom nahor, čím uvoľníte veko (12) a potom ich pustite nadol.
4 Vytiahnite nádobu na dužinu (10) a zatláčadlo (13). Vyberte
veko (12) a misku (8) spolu s mikrosieťovým filterom (11).
Demontované komponenty (okrem pohonnej
jednotky), dôkladne umyte v teplej vode s pridaním čistiaceho prostriedku na umývanie
riadu. Komponenty môžete umývať aj v umývačkách riadu pri teplote max. 60°C (okrem
mikrosieťového filtra a pohonnej jednotky).
Po dôkladnom osušení, očistené komponenty
môžete zložiť.
Montáž odšťavovača
C
1 Misku nasaďte (8) na pohonnú jednotku (1) tak, aby
výlevka (9) bola umiestnená v otvore v tela pohonnej jednotky.
2 Sitko nasaďte (11) na hriadeľ (7), zatlačte ho na doraz
a následne skontrolujte, či je sitko umiestnené v správnej
polohe a či sa ľahko otáča.
3 Na misku (12) nasaďte veko (8).
4 Obidve spínacie svorky (5) zdvihnite nahor a umiestnite
ich na držiaky, (6) ktoré sú na veku.
5 Spínacie svorky pritlačte (5) k plášťu pohonnej jednotky
(1) (budete počuť typické kliknutie).
6 Pod veko (12) umiestnite nádobu na odpadky (10) nasledujúcim spôsobom: nádobu nakloňte (10) a položte ju pod
výtok misky (8), potom ju pritlačte k pohonnej jednotke (1).
Pod ústie výlevky (9) umiestnite nádobu na šťavu (14).
Pri nesprávnom nasadení niektorého z dielov zariadenia (miska z vekom, nádoba na
odpadky, spínacie svorky), alebo v prípade,
že ich do zariadenia neumiestnite, sa aktivuje
bezpečnostný systém a odšťavovač nebudete
môcť uviesť do činnosti.
Uvedenie odšťavovača do činnosti
a jeho použitie
D
●● Skontrolujte, či je vypínač nastavený v polohe „0”.
●● Z krytu zariadenia vytiahnite prívodový káble v požadovanej dĺžke. Jeho odstávajúcu časť môžete vsunúť
JE1000-001_v07
naspäť do telesa pohonnej jednotky cez otvor, ktorý sa
nachádza na boku odšťavovača.
1 Zástrčku prívodového kábla zasuňte (3) do elektrickej
zásuvky a zapnite odšťavovač tak, že vypínač (4) nastavíte,
podľa potreby, do polohy 1. stupeň (úroveň I - nízke otáčky
pre mäkké ovocie také, ako sú napríklad maliny, paradajky,
uhorky, melóny a pod.) alebo 2. stupeň (úroveň II - vysoké
otáčky pre tvrdšie ovocie, ako sú: mrkva, zeler, červená
repa, jablká a pod.).
V tabuľke príkladov na strane 18 nájdete podrobnejšie
informácie o tom, aký rýchlostný stupeň je potrebné
zvoliť pre konkrétny druh ovocia alebo zeleniny.
2 Do dávkovača, ktorý je umiestnený vo veku (12) vložte
produkt, ktorý chcete odšťavovať a jemne ho zatláčajte
pomocou zatláčadla (13).
Produkty nikdy nezatláčajte prstami alebo
inými predmetmi.
●● Šťavu z ovocia alebo zeleniny, ktorá sa nazhromaždila
v nádobe prelejte do vopred pripravených pohárov, šálok
a pod.
●● V nádobe na šťavu (14) je umiestnený odlučovač peny
(15), ktorého úlohou je zachytávanie hustejších usadenín šťavy alebo peny, ktorá vzniká počas prípravy šťavy.
Odporúčame však, aby ste pripravené šťavy
pili v ich prirodzenej, menej čírej forme. Z
nádoby preto vyberte odlučovač peny.
Po ukončení práce
(odšťavení ovocia/zeleniny)
E
1 Vypnite odšťavovač nastavením vypínača (4) do
polohy „0”.
2 Zástrčku prívodového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
●● Z odšťavovača odoberte jednotlivé súčasti – podľa postupu,
ktorý bol opísaný v kapitole o prvom umytí zariadenia (Príprava odšťavovača k prevádzke (demontáž) Obr. B).
Zabráňte tomu, aby sa nádoba na odpadky preplnila. Ak by sa v ňom nachádzalo príliš veľa dužiny,
mohli by počas vyberania nádoby, z nej vypadnúť.
Čistenie a údržba odšťavovača
●● V prípade, ak by do pohonnej jednotky vnikla voda alebo
šťava, je potrebné činnosť okamžite prerušiť a spotrebič
zaniesť na kontrolu do najbližšieho servisného strediska.
●● Po každom použití odšťavovač umyte tak, aby nedošlo
k zaschnutiu šťavy a zbytkov ovocia a zeleniny.
●● Telo pohonnej jednotky odšťavovača utrite navlhčenou
handričkou s pridaním prostriedku na umývanie riadu.
●● Jednotlivé súčasti spotrebiča, ako sú: nádoba na
odpadky, miska, veko, zatláčadlo a nádoba na šťavu
z odlučovačom peny, umyte v teplej vode s pridaním prostriedku na umývanie riadu. Komponenty môžete umývať aj v umývačkách riadu pri teplote max. 60°C.
17
●● Znečistenie záhybov alebo pri spojoch odstráňte pomo- ●● Ovocné šťavy môžeme pripraviť takmer zo všetkých drucou kefky (16). Po zastavení motorčeka môžete začať
rozoberať odšťavovač, a následne uvoľnené komponenty umyte (pozri Obr. B). Z nádoby na odpadky
vysypte nazhromaždenú dužinu. Na umývanie sitka používajte iba kefku (16), ktorá je súčasťou balenia. Na umývanie sitka nepoužívajte žiadne kovové kefky!
●● Vplyvom dlhodobého používania odšťavovača môže
dôjsť k zafarbeniu jeho umelohmotných častí. Toto zafarbenie nepredstavuje nedostatok spotrebiča.
●● Sfarbenie, ktorého príčinou je odšťavovanie mrkvy môže
odstrániť pomocou handričky namočenej v jedlom oleji.
●● Po umytí všetky časti dôkladne osušte.
●● Odšťavovač zložte naspäť spôsobom, ako je opísané
vyššie (pozri Obr. C).
●● Prívodový kábel zasuňte do krytu, ktorý je umiestnený
v základni pohonnej jednotky.
Čo v prípade ak:
Odšťavovač nevykonáva činnosť:
●● K zásuvke zdroja napätia, ku ktorej bol zapojený odšťavovač zapojte iný spotrebič a overte jeho činnosť.
●● Odšťavovač odovzdajte do servisného strediska.
Odšťavovač nedostatočne odšťavuje, silno vibruje:
●● Spotrebič vypnite, zo sitka odstráňte všetky usadeniny. V prípade, že nádoba na odpadky je zaplnená, vyprázdnite ju.
●● V prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu sitka,
vymeňte ho za nové.
Ako pripravíte zdravý a chutný nápoj?
●● Ovocie
a zelenina, ktorú chcete odšťavovať by mali
byť čerstvé a dôkladne umyté. Príprava zeleniny spočíva v odstránení piesku a zeminy pod tečúcou vodou
a v odstránení šupiek. Rôzne publikácie na tému prípravy štiav odporúčajú nechať zeleninu namočiť na
5 minút vo vode s pridaním soli a citrónovej šťavy. Zelenina pripravená týmto spôsobom počas ošťavovania
nestmavne a z nej pripravená šťava si zachová svoju
prirodzenú farbu.
●● Bobuľové ovocie umyte bezprostredne pred jeho spracovaní, keďže rýchlo stráca svoju čerstvosť.
●● Pri výbere zeleniny a ovocia sa riadime ročným obdobím, podľa našej chuti a zdraviu prospešných vlastností.
Vyživovaciu hodnotu pripravenej šťavy zo zeleniny
a ovocia ovplyvňuje spôsob, akým je pripravená.
●● Šťavu pripravujeme zo šťavnatých druhov ovocia a zeleniny, ktoré by mali byť dozreté a čerstvé, pretože z nich
sa dá získať čo najviac šťavy s vynikajúcimi chuťovými
a aromatickými vlastnosťami.
●● Vhodné na prípravu nápojov sú nasledujúce druhy zeleniny: pradajky, zeler, repa, petržlen, cibuľa, kapusta,
uhorky, čierne repa, rebarbora, a pod.
●● Zelenina ako napríklad: reďkovka, pažítka, petržlenová
vňať, fenikel, či žerucha pridávame do štiav nadrobno
nasekané.
18
hov ovocia.
●● Jablká, broskyne, marhule a slivky, by mali byť po ich
očistení zaliate vriacou vodou cez cedítko.
ovocia, ktoré obsahuje kôstky najprv odstránime
kôstky, ktoré by mohli spotrebič poškodiť.
●● Odstredenie šťavy zo sliviek, čučoriedok, malín, mäkkých hrušiek a jabĺk, ale aj iného ovocia je dosť náročné.
Dužina týchto plodov je zložená z hubovitej hmoty, ktorá
upcháva filtračné otvory. Toto ovocie môžete odšťavovať
pri zmiešaní ich malého množstva s iným ovocím, alebo
zeleniny, pričom je potrebné častejšie vyčistiť sitko.
●● Koreňovú zeleninu a tvrdé ovocie je potrebné nakrájať
na malé kúsky a po ich zmiešaní ich postupné dávať do
dávkovača. Jablká krájame na menšie kúsky (v prípade,
že kvôli ich veľkosti nie je možné ich vložiť do dávkovača
v celku), pričom šupku neodstraňujeme a nevyberáme
z nich jadrá.
●● Ovocie a zeleninu pridávame do dávkovača až po
zapnutí odšťavovača.
●● Vyživovacia hodnota surovej šťavy je takmer totožná
z vyživovacou hodnotou produktov, z ktorých boli šťavy
pripravené.
●● Nápoje pripravené zo štiav sú zvlášť vhodné pre deti
a staršie osoby.
●● Odporúča sa šťavu pripravenú zo zeleniny zapiť malým
dúškom vody, vzhľadom na jej silnú aromatickosť. V prípade, že šťavu nezriedite, jej denná dávka by nemala
byť väčšia ak pol pohára.
●● Neodporúča sa kombinovať ovocie so zeleninou,
s výnimkou jabĺk. Nekombinujte taktiež melón s inými
druhmi ovocia.
●● Šťavy neskladujte pre neskoršie použitie.
●● K príprave zeleninových nápojov môžete použiť aromatické prísady: čierne korenie, kôpor, rascu, muškátový
orech, tymián, majoránku, a k príprave ovocných nápojov: vanilku, škoricu a klinčeky. Aby ste z korenín získali
čo najvýraznejšiu arómu, pred ich použitím ich dôkladne
rozdrobte. Mali by byť používané v malom množstve tak,
aby sa zachovala prirodzená chuť a aróma použitých
produktov, z ktorých je nápoj pripravený. Vzhľadom na
nízky obsah kalórií, nápoje z ovocia a zeleniny sú zvlášť
vhodné pre osoby, ktoré sa rozhodli chudnúť.
●● Ovocné a zeleninové nápoje podávame pri ich izbovej
teplote alebo chladené kockami ľadu.
●● Z
JE1000-001_v07
Čerstvá šťava je zdravá
Šťava z mrkvy
Urýchľuje metabolizmus, pretože obsahuje
vysoké množstvo stopových prvkov a vitamínov
nevyhnutných pre správne fungovanie organizmu.
Vitamín A, ktorý vzniká z karoténu pozitívne
vplýva na Váš zrak. Zložky tejto šťavy eliminujú
škodlivé účinky nikotínu, vracajú pokožke jej prirodzenú zdravú farbu. Pre malé deti sa odporúča podávať
polovicu pohára mrkvovej šťavy a pol hrnčeka mlieka. Mrkvová šťava v kombinácii so šťavou z jabĺk, sa odporúča ako
stimulujúci nápoj pre seniorov.
Paradajková šťava
Zrelé a čerstvé paradajky sú základom pre
vysoko kvalitný šťavnatý nápoj. Paradajkovú
šťavu môžete zmiešať so šťavou z iných druhov zeleniny.
Obsahuje vysoké množstvo vitamínov A a C. Dva poháre
tejot šťavy pokrývajú dennú potrebu vitamínu C. Chuťové
vlastnosti paradajkovej šťavy môžeme zvýrazniť soľou
a čiernym korením.
Šťava z červenej repy
Zo šťavy z červenej repy v kombinácii so šťavou z pomaranča získame náboj s vynikajúcimi
chuťovými vlastnosťami. Šťavu vo svojej
nezriedenej podobe môžete užívať len na
lekársky predpis.
Šťava z kapusty
Odporúča sa pri liečbe žalúdočných vredov,
ale iba na lekársky predpis. V kombinácii
s mrkvovou šťavou, je vhodná aj pre ľudí
s citlivým žalúdkom.
Šťava zo špenátu
Táto šťava podporuje krvotvorbu, ale
kvôli svojej výraznej chuti ju odporúčame
zmiešať s mrkvovou šťavou. Zo šťavy zo
špenátu, mrkvy a zeleru, v ich rôznej
kombinácii, získame chutný nápoj.
Šťava zo zeleru
Šťavu by sme nemali pripravovať zo zelerovej vňate, ktorá by jej mohla pridať horkú
chuť. Šťava z koreňa zeleru je vynikajúce
chuťové vlastnosti. Môžete ju kombinovať so
šťavami z iných druhov zeleniny. Konzumujeme ju v menšom množstve ako mrkvovú šťavu. Pridaním
jablčnej šťavy alebo citrónu zlepšíme jej chuť.
Jablčná šťava
Šťava z čerstvých a zrelých jabĺk má príjemnú
vôňu a chuť. Je bohatá na vitamíny A a B
a vzácne minerálne látky. Vysoký obsah pektínu blahodárne pôsobí na zažívacie ústrojenstvo. Čerstvá jablčná šťava sa využíva pri liečbe dny a reumatizmu. Vo všeobecnosti je bohatým zdrojom živín.
Šťava z černíc
Šťava z černíc s pridaním neveľkého množstva cukru a minerálnej vody patrí medzi
veľmi osviežujúce nápoje. Vzhľadom k vysokému obsahu vitamínov a stopových prvkov,
regeneruje organizmus, a to najmä u starších
ľudí.
Šťava z bazy čiernej
Šťava je bohatá na živiny, podporuje procesy
potenia a môže sa používať pri prechladnutí.
Môžeme ju pripravovať spolu s inými ovocnými šťavami.
Šťava z čiernych ríbezlí
Šťava z čiernych ríbezlí má špecifický arómu,
vysokú kyslosť a má výrazne trpkú chuť. Vzhľadom na zloženie chemických látok a obsah vitamínom je to jedna z najlepších ovocných štiav.
Odporúčame ju zmiešať s menej kyslými šťavami alebo s vodou, medom alebo cukrom.
Recepty na rôzne zdravotné problémy
Posilňujúci nápoj
6 mrkiev
2 jablká
½ červenej repy
Detoxikačný nápoj
4 mrkvy
½ uhorky
1 červená repa
Nápoj „hlboký nádych”
1 hrsť špenátu
1 hrsť petržlenu
2 zelery
4 mrkvy
Nápoj „dokonalá
rovnováha”
2 jablká
1 tvrdá hruška
¼ citrónu alebo hrsť
špenátu
6 mrkiev
„Slnečný” nápoj
2 jablká
6 jahôd
Nápoj „lásky”
3 väčšie paradajky
½ uhorky
1 zeler
¼ citróna
Uhorková šťava
V prirodzenom stave má mdlú chuť, preto
odporúčame zmiešať ju s jablčnou šťavou,
šťavou z mrkvy alebo zeleru. Uhorková
šťava sa používa pri starostlivosti o pleť.
Čistí obličky. Odporúča sa pri odtučnovacích
kúrach.
JE1000-001_v07
19
Informácie o ovocí a zelenine
Ovocie/zelenina
Ananás
Čučoriedky
Broskyne
Červená repa
Hrušky
Jablká
Kapusta
Fenikel
Maliny
Mrkva
Melón
Marhule
Nektárinky
Uhorky
Kiwi
Paradajky
Zeler
Hrozno
Rýchlosť odstreďovania
I
II
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali
byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte
do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD,
PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z
prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej
šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servis­
ných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doru­
čené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
20
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
JE1000-001_v07
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és
köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy
kizárólag a Zelmer cég eredeti alkatrészeit használja.
Ezeket kifejezetten ehhez a termékhez tervezték. Kérjük,
olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. A használati
utasítást, kérjük, úgy őrizze meg, hogy a későbbi használat
közben is bele tudjon nézni.
A készülék jellemzői
A gyümölcscentrifuga rendeltetése gyümölcsökből és zöldségekből lé gyors kinyerése, a hulladékok egyidejű szétválasztásával. A centrifugálás sebessége úgy lett megválasztva,
hogy a kifacsart lé a lehető legjobb minőségű legyen. A lé
tartalmazza a gyümölcsök (zöldségek) egészségre hasznos
apró frakcióit, amelyek azonban csökkenthetik a lé tisztaságát. Ez szándékos, mivel a gyümölcscentrifuga gyártója úgy
gondolta, hogy fontosabb a lé lehető legjobb táp-, egészségi
és dietétikai értékéinek megőrzése, mint a szűrtsége. Az 1 kg
nyersanyagból kinyert lé függ a nyersanyag frissességétől,
a szita tisztaságától, és a daraboló tárcsa állapotától (pl. friss
répánál ez 50-60%). A feldolgozandó alapanyaggal kapcsolatba kerülő alkatrészek olyan anyagból készültek, amelyek
élelmiszerrel közvetlenül érintkezhetnek.
A biztonságra és a gyümölcscentrifuga helyes
használatára vonatkozó tanácsok
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
●● Ne indítsa be a készüléket, ha
a hálózati kábel vagy a ház látható
módon sérült.
●● Ha a nem kihúzható hálózati vezeték
megsérül, azt, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében, a gyártónál vagy
szakszervizben, illetve egy szakemberrel újra kell cseréltetni.
●● A készüléket kizárólag képzett személyzet javíthatja. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt jelenthet
a berendezés használója számára.
JE1000-001_v07
Meghibásodás esetén forduljon
szakszervizhez.
●● Ne használja a készüléket, ha
a forgó szita sérült.
●● A gyümölcscentrifuga üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a fedél
a záró kapcsokkal jól rögzítve van-e.
●● Ne távolítsa el a tartályból a maradékot, és ne is nyissa ki a záró kapcsokat, ha a gyümölcscentrifuga üzemel.
●● A termék betolásához kizárólag
a tömőeszközt használja.
●● Tartozékcsere előtt, vagy ha használat közben mozgó alkatrészekhez
közelít, ki kell kapcsolni a készüléket, és áramtalanítani kell.
●● Mindig csatlakoztassa le a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összerakás, szétszedés vagy
tisztítás előtt.
●● Különösen óvatosan járjon el a gyümölcscentrifugával gyermekek jelenlétében.
●● Gyermekek a készüléket nem használhatják. Tartsa a készüléket a hálózati kábellel gyermekektől elzárva.
●● Ne hagyja a hálózatra csatlakoztatott berendezést felügyelet nélkül.
●● Ne állítsa a gyümölcscentrifugát
nedves alapfelületre.
●● A munka befejezése után a hálózati
kábelt húzza ki a hálózati dugaszolóaljzatból.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehet21
séges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
FIGYELEM!
Be nem tartása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● A motort állítsa a hálózati dugaszolóaljzat közelében
szilárd felületre, úgy, hogy ne takarja le a burkolaton
található szellőző nyílásokat.
●● Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
a kábelnél fogva.
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Ne terhelje túl a berendezést túl sok termékkel, sem
pedig annak (a tömőeszközzel történő) túl erős tolásával.
●● Azonnal kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát, ha erős
vibrációt észlel, vagy csökken a fordulatszám. Tisztítsa
meg a szitát és annak burkolatát.
●● Szakítsa meg a munkát, és válassza le a berendezést
a hálózatról, ha a termék beszorul a beöntő tölcsérbe
vagy a daraboló tárcsába. Szüntesse meg a beszorulás okát.
●● Azonnal hagyja abba a munkát, és válassza le
a berendezést a hálózatról, ha a gyümölcscentrifuga
motorjához valamilyen folyadék jutott. Szakszervizben
ellenőriztesse a gyümölcscentrifugát.
●● Ne tegye ki a készüléket 60°C-nál magasabb hőmérsékletnek.
●● Ne merítse a gyümölcscentrifuga motorját víz alá, és
ne mosogassa folyóvízben.
●● A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív
detergenseket emulzió, tej, paszta stb. formájában.
Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan információkat, mint: mércék, jelölések, figyelmeztető jelzések stb.
●● Az éles daraboló tárcsával rendelkező szita mosogatásához használja a tartozékok között található, puha
kefét (16).
●● Ne mosogassa a szitát mosogatógépben. Az ezekben
a berendezésekben alkalmazott agresszív tisztítószerek a fenti alkatrészek mattosodásához vezet. Mosogassa őket kézzel, hagyományos mosogatószerekkel.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●● A
készülék első használatbavétele előtt alaposan
mosogassa el a tartozékait.
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és
egyéb munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei
által történő igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján vannak megadva.
A megengedett folyamatos üzemidő
10 mp.
Szünet az ismételt üzembe helyezés előtt
15 mp.
A berendezés zaja (LWA)
80 dB/A
A
A berendezés leírása
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A gyümölcs- és zöldségcentrifuga motorja
Tapadókorongok
Hálózati kábel
Kapcsoló nyomógomb, 1 sebesség, 2 sebesség
Zárókapcsok
Rögzítő fülek
Menesztő
Tál
Kifolyó
Rostgyűjtő tartály
Szita
Fedél
Tömőeszköz
Légyűjtő edény
Hableválasztó
Tisztítókefe
A gyümölcscentrifuga előkészítése
a munkához (szétszerelés)
B
Első használatbavétel előtt szedje szét a gyümölcscentrifugát, és mossa el a feldolgozandó
termékkel érintkező alkatrészeket.
1 A gyümölcscentrifuga motorját állítsa kemény, tiszta és
száraz felületre.
22
JE1000-001_v07
2 Fogja meg két oldalt alulról a zárókapcsokat (5) és húzza
le a motorról.
3 Emelje fel a zárókapcsokat (5) kinyitva így a fedelet (12)
és engedje le őket.
4 Vegye ki a rostgyűjtő tartályt (10) és a tömőeszköz (13).
Vegye le a fedelet (12) és a tálat (8) a szűrővel együtt (11).
A leszerelt részeket (a hajtómű kivételével)
alaposan mossa el meleg, mosogatószeres
vízben. Mosogatógépben is el lehet őket mosogatni max. 60°C hőmérsékleten (a hajtómű és
a szűrő kivételével). Miután alaposan megszárította őket, rakja össze az elemeket.
A gyümölcscentrifuga összeszerelése
C
1 Tegye fel a tálat (8) a motorra (1) úgy, hogy a csőr (9)
a motor házában lévő nyílásba kerüljön.
2 Tegye fel a szűrőt (11) a menesztőre (7), nyomja be az
érezhető ellenállásig, majd ellenőrizze, hogy jól van elhelyezve, és könnyen forog.
3 Tegye fel a fedelet (12) a tálra (8).
4 Mindkét zárókapcsot (5) emelje fel, és tegye a fedélen
található rögzítő fülekre (6).
5 Nyomja le a zárókapcsokat (5) a motor házához (1)
(a jellegzetes kattanás hallatszik).
6 A fedél (12) alá helyezze be a hulladékgyűjtő tartályt (10)
a következő módon: döntse meg a tartályt (10) a tál gyűjtőfedele alatt (8), majd nyomja a motorhoz (1). A cső (9) alá
állítsa be a légyűjtő tartályt (14).
A készülék valamelyik alkatrészének (tál
a fedéllel, rostgyűjtő tartály, zárókapocs) nem
megfelelő beszerelése, vagy valamelyikük kihagyása üzembe helyezi a védelmet, és a gyümölcscentrifuga nem indul el.
A gyümölcscentrifuga üzembe helyezése
és a munka vele
D
●● Ellenőrizze, hogy a kapcsoló „0” helyzetben van.
●● Húzzon ki a rekeszből megfelelő hosszúságú hálózati
kábelt. A felesleget visszadughatja a testbe a gyümölcscentrifuga oldalán található nyíláson keresztül.
1 Dugja be a hálózati kábel dugaszát (3) a hálózati dugaszolóaljzatba, és indítsa be a gyümölcscentrifugát a kapcsolóval, (4) azt szükség szerint az 1. sebességre (I. poz.
- alacsony fordulatszám puha gyümölcsökhöz, pl. málnához,
paradicsomhoz, sárgadinnyéhez stb.) vagy a 2. sebességre
(II. poz. - magas fordulatszám kemény gyümölcsökhöz, mint
sárgarépa, zeller, cékla, alma stb.) állítva.
Az egyes konkrét gyümölcsökhöz és zöldségekhez aján­
lott sebességek táblázata a 23. oldalon található.
2 Helyezzen a fedélben található betöltő tölcsérbe (12)
a centrifugálásra szánt terméket, és könnyedén nyomja be
a tömőeszközzel (13).
JE1000-001_v07
A termékek betolásához nem szabad az ujját
vagy más tárgyat használnia.
●● A kipréselt és az edénybe összegyűlő lét öntse át egy
korábban odakészített pohárba, csészébe stb.
●● A légyűjtő tartály (14) el van látva egy hableválasztóval
(15), aminek az a feladata, hogy felfogja a lé sűrűbb frakcióit és a habot az átöntéskor.
Ajánljuk azonban, hogy a lét természetes állapotban, kevésbé tisztítva fogyassza. Ki kell
tehát venni a bögrét a hableválasztóból.
A munka (a lé kicentrifugálása)
végeztével
E
1 Kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát a kapcsoló (4) „0”
helyzetbe állításával.
2 Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
●● Szedje szét a gyümölcscentrifugát – mint az első elmosogatásakor (A gyümölcscentrifuga felkészítése a használatra (szétszerelés) B ábra).
Ne hagyja, hogy a rostgyűjtő tartály túltöltődjön. Az eltávolításakor a kicentrifugált rost
feleslege a tartály megdöntésekor kieshet.
Karbantartás és tisztítás
●● Ha a hajtómű belsejébe víz vagy gyümölcslé kerülne,
hagyja abba a munkát, és szervizbe a készüléket ellenőrzésre.
●● A gyümölcscentrifugát minden használat után alaposan
mossa el, ne engedje meg, hogy a gyümölcs vagy zöldség maradéka beleszáradjon.
●● A gyümölcscentrifuga burkolatát mosogatószeres vízzel
nedvesített ronggyal törölje át.
●● A tartozékokat, azaz a rostgyűjtő tartályt, tálat, fedelet,
tömőeszközt, valamint a légyűjtő tartályt a hableválasztóval meleg, mosogatószeres vízben mossa el. Mosogatógépben is el lehet őket mosogatni max. 60°C hőmérsékleten.
●● A résekben vagy a sarkokban lerakódott szennyeződést a kefével tisztítsa ki (16). Miután a motor megállt,
kezdje meg a gyümölcscentrifuga szétszerelését, hogy
elmoshassa az alkatrészeit (lásd B ábra). A rostgyűjtő
tartályból ürítse ki a felgyülemlett, kicentrifugált rostot.
A szűrő tisztításához kizárólag a gyümölcscentrifugához
mellékelt kefét (16) használja. A szűrő elmosásához na
használjon semmiféle fémből készült kefét!
●● Hosszú használat során a műanyagból készült elemek
színe megváltozhat. Ez nem tekintendő hibának.
●● A sárgarépa által okozott elszíneződést meg lehet szüntetni, ha étolajjal átitatott ronggyal átdörzsöli.
●● Elmosás után alaposan szárítson meg minden alkatrészt.
23
●● Szerelje össze a gyümölcscentrifugát ugyanolyan módon,
mint ahogy az korábban le volt írva (lásd C ábra).
●● Tekerje fel a hálózati vezetéket a gyümölcscentrifuga
motorjának talpában található rekeszbe.
Mit kell tenni, ha:
A gyümölcscentrifuga nem működik:
●● Dugjon be egy más típusú készüléket ugyanabba a hálózati dugaszolóaljzatba, amibe a gyümölcscentrifuga be
volt dugva, hogy ellenőrizni lehessen, működik-e.
●● Adja a gyümölcscentrifugát szervizbe.
A gyümölcscentrifuga gyengén választja ki a lét, remeg
és vibrál:
●● Kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa meg a szűrőt a hálóra
rakodott rostdaraboktól. Ezen kívül, a megtelt a hulladékgyűjtő edény, ürítse ki.
●● Amennyiben a szűrő sérült, cserélje ki újra.
Hogyan kell finom, egészséges lét készíteni?
●● A lé kinyerésre szánt gyümölcsnek és zöldségnek frissnek kell lennie, és alaposan meg kell azt mosni. A zöldség előkészítése azt jelenti, hogy folyó vízzel le kell
mosni róla a homokot és földet, majd meg kell hámozni.
A lé készítésre vonatkozó publikációk azt ajánlják, hogy
áztassa a zöldséget 5 percig citromsavas és sós vízben.
Az ilyen módon előkészített zöldség nem sötétedik be
a darabolás során, és a belőle létrejött lének természetes színe van.
●● A bogyós gyümölcsöket közvetlenül a felhasználás előtt
mossa meg, mert gyorsan elveszítik frissességüket.
●● A zöldségek és gyümölcsök választéka függ az évszaktól, az ízléstől és az egészségügyi ajánlásoktól függ.
A zöldség- és gyümölcslék tápértékék befolyásolja, hogy
milyen módszerrel készítik őket.
●● A léket lédús zöldség- és gyümölcsfajtákból készítik,
amelyeknek érettnek, frissnek kell lenniük, mivel az
ilyenekből lehet a legtöbb, kitűnő ízű és aromájú lét
kinyerni.
●● Italokat a következő zöldségekből lehet készíteni: paradicsom, sárgarépa, zeller, cékla, petrezselyem gyökér,
hagyma, káposzta, uborka, fekete répa, rebarbara stb.
●● Az olyan zöldségeket, mint a retek, újhagyma, petrezselyem zöldje, kapor, zsázsát apróra vágva kell az italokhoz adni.
●● Gyümölcslét majdnem mindegyik gyümölcsből lehet
készíteni.
●● Az almát, őszibarackot, sárgabarackot megmosás után
forró vízzel le kell forrázni egy konyhai szedőszűrőben.
●● A csonthéjas magot tartalmazó gyümölcsökből távolítsa
el a magot, mivel károsíthatják a készüléket.
●● Szilvából, áfonyából, málnából, puha körtéből és almából, valamint más hasonló gyümölcsből körülményes
gyümölcslét készíteni. Ezeknek a gyümölcsöknek
a húsából szivacsos massza keletkezik, ami eltömi
a szűrő nyílásait. Ezekből a gyümölcsökből úgy lehet lét
24
készíteni, hogy kisebb mennyiségekben más gyümölcshöz vagy zöldséghez kell keverni, és előtte ki kell tisztítani a szűrőt.
●● A gyökeres zöldségeket és a kemény gyümölcsöket fel
kell kockázni olyan apró darabokra, ami belefér a feltöltő
tölcsérbe. Az almát darabokra kell vágni (ha az alma
mérete nem teszi lehetővé, hogy egészben lehessen
a feltöltő tölcsérbe rakni), nem kell meghámozni, és nem
kell kivágni a magházat.
●● A gyümölcsöt és zöldséget csak akkor kell a feltöltő tölcsérbe dobni, amikor beindította a gyümölcscentrifugát.
●● A nyers lé tápértéke csaknem megegyezik azoknak
a nyersanyagoknak a tápértékével, amelyből készül.
●● A zöldség- és gyümölcslék különösen a gyermekek és
idősebb személyek étrendjében ajánlottak.
●● Ajánlott a zöldségekből készült lét a fogyasztása után
egy kevés vízzel leöblíteni, mivel ezek a lék nagyon
tömények. Ha a lé nincs felhígítva, a napi adag nem
haladhatja meg a fél pohárnyit.
●● Nem ajánlatos a gyümölcsleveket zöldséglevekkel
összekeverni, kivéve az almát. Sárgadinnyét ne keverjen
más gyümölcsökkel.
●● A léket nem ajánlott későbbi fogyasztásra eltenni.
●● A zöldséglevekhez lehet aromás fűszereket, borsot,
kaprot, köményt, mustármagot, kakukkfüvet, majoránnát, a gyümölcslevekhez pedig vaníliát, fahéjat és
szegfűszeget használni. A fűszerek teljes aromájának
kinyeréséhez apróra kell őket vágni, mielőtt a léhez adja.
A fűszereket csak kis mennyiségben szabad használni,
hogy a lé megőrizze a természetes ízét és illatát azoknak
a nyersanyagoknak, amiből készült. Az alacsony kalóriatartalmára tekintettel, a gyümölcsökből és zöldségekből
készült italok nagyon ajánlottak a fogyókúrázóknak.
●● A zöldség- és gyümölcsleveket szobahőmérsékleten
vagy jégkockákkal lehűtve kell fogyasztani.
A friss zöldség- és gyümölcslé csupa egészség
Sárgarépalé
Gyorsítja az anyagcserét, mivel egy sor, a szervezet működéséhez nélkülözhetetlen mikroelemet és vitamint tartalmaz.
A karotinból előállított A vitamin javítja a látást.
Ennek a lének az összetevői semlegesítik
a nikotin káros hatását, és visszaadják a bőrnek
az egészséges színét. Fél pohár répalé és fél pohár tej ajánlott kisgyermekek számára. Almalével kevert répalé ajánlott
idősebbek számára, mint roboráló ital.
Paradicsomlé
Az érett és friss paradicsomból kitűnő minőségű lé készíthető. A paradicsomlét bármilyen más zöldségből készült lével keverni
lehet.
Sok A és C vitamint tartalmaz. Két pohár paradicsomlé fedezi
a napi C vitamin szükségletet. A paradicsomlé élvezeti értékét fokozza, ha megsózzák és megborsozzák.
JE1000-001_v07
Céklalé
A vörös céklából készült lé narancslével
keverve kitűnő ízű ital. Tiszta céklalé kizárólag
orvosi rendelvényre fogyasztható.
Káposztalé
Gyomorfekély kezelésére alkalmazzák, de
kizárólag orvosi rendelvényre. Répalével
keverve még azok is ihatják, akiknek érzékeny a gyomruk.
Spenótlé
Ez a lé erősen vérképző, de az erős íze
miatt ajánlott répalével keverni. A spenótból, sárgarépából és zellerből készült
lét egyenlő arányban keverve finom ital
nyerhető.
Zellerlé
A léhez nem szabad a zeller leveleit használni, mivel keserű ízt adnak. A zeller gyökeréből készült lé viszont nagyon finom.
Keverni lehet más zöldségekből készült
lével. Kisebb mennyiségben kell fogyasztani,
mint a répalét. Ha almalét vagy citromot ad
hozzá, azzal javítja az ízét.
Feketeribizlilé
Feketeribizlilének specifikus az aromája, nagy
a savassága és kifejezetten fanyar. A kémiai
összetétele és a vitamintartalma miatt egyike
a legjobb gyümölcsléknek. Keverni kell kisebb
savtartalmú gyümölcslevekkel vagy vízzel, mézzel illetve cukorral.
Speciális egészségügyi előírások
Erősítő italok
6 sárgarépa
2 alma
½ cékla
A szervezetet tisztító lé
4 sárgarépa
½ uborka
1 cékla
„Mély lélegzet” ital
1 marék spenót
1 marék petrezselyem
2 zeller
4 sárgarépa
„Örök szabályzó” lé
2 alma
1 kemény körte
¼ citrom vagy egy marék
spenót
6 sárgarépa
„Napos” ital
2 alma
6 eper
„Szerelmes” ital
3 nagy paradicsom
½ uborka
1 zeller
¼ citrom
Uborkalé
Természetétől fogva fojtós, ezért keverni kell
almalével, répalével vagy zellerlével.
Az uborkalét bőrápolásra használják. Vesetisztító hatású. Ajánlott fogyasztani fogyókúrázáskor is.
Tudnivalók a gyümölcsökről és zöldségekről
Gyümölcsök/zöldségek
Almalé
A friss, érett almából készült lének kellemes az
íze és az aromája, gazdag A és B vitaminban
és értékes ásványi sókban. A lének a nagy
pektintartalma miatt emésztést segítő hatás
van. A friss almalét fogyasztják köszvény és
reuma ellen is. Általában véve kitűnő tápanyag.
Szederlé
A kevés cukrot és ásványvizet tartalmazó
szederléből rendkívül frissítő ital készíthető.
A nagy vitamin- és mikroelem tartalom miatt
erősítő hatású, főként idősebb személyek
számára.
Bodzalé
A bodzalé tápanyagokban gazdag, izzasztó
hatású, megfázás esetén fogyasztható. Befőttek készítésekor lehet keverni más gyümölcsök levével.
JE1000-001_v07
Centrifugálási sebesség
I
Ananász
Fürtös áfonya
Őszibarack
Cékla
Körte
Alma
Káposzta
Édeskömény
Málna
Sárgarépa
Sárgadinnye
Sárgabarack
Nektarin
Uborka
Kiwi
Paradicsom
Zeller
Szőlő
II
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
25
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetéstől eltérő használatból
vagy a nem megfelelő kezelésből eredő esetleges károkért.
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokhoz, szabványokhoz, direktívákhoz való igazodás érdekében, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból bármikor, előzetes
értesítés nélkül módosítson a terméken.
26
JE1000-001_v07
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm
bun găsit printre beneficiarii produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile originale ale companiei
Zelmer.
Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare.
O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor cu privire la
siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul
utilizării ulterioare a dispozitivului.
Trăsături caracteristice ale dispozitivului
Storcătorul este un dispozitiv care este destinat pentru stoarcerea rapidă a sucurilor de fructe şi legume cu separarea
concomitentă a resturilor. Viteza de stoarcere a fost selectată
în aşa fel încât, să puteţi obţine parametrii optimali în ceea
ce priveşte calitatea sucurilor. Sucul conţine fracţiuni mărunte
de fructe (legume) care sunt foarte benefice pentru sănătate,
dar care cauzează o mai mică claritate a sucului. Acest efect
este bine gândit, deoarece producătorul storcătorului a ajuns
la concluzia că, mult mai importantă este păstrarea unor
valori nutritive, de sănătate şi dietetice cât mai bogate a sucului obţinut, decât claritatea acestuia. Cantitatea de suc care
poate fi obţinută din 1 kg de materie primă depinde de gradul
de prospeţime, cât şi de gradul de curăţenie al sitei şi starea
discului de mărunţire (de ex. pentru morcovul proaspăt este
de 50-60%). Piesele care intră în contact direct cu materia
primă sunt fabricate din materiale care au fost aprobate pentru a intra în contact direct cu produsele alimentare.
Indicaţii cu privire la siguranţa şi folosirea
corectă a storcătorului
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
●● Nu porniţi dispozitivul dacă, conductorul de alimentare este deteriorat sau
carcasa este deteriorată în mod vizibil.
●● În cazul în care cablul de alimentare
ne-detaşabil este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit la producător sau
într-un atelier de reparaţii specializat
de către o persoană calificată, cu
scopul de a evita pericolul.
JE1000-001_v07
●● Dispozitivul poate fi reparat numai
de către persoane calificate în acest
domeniu. Reparaţia care este realizată incorect poate cauza un pericol serios pentru utilizator. În cazul
în care aţi observat defecţiuni luaţi
legătura cu punctul de service.
●● Nu folosiţi dispozitivul dacă sita rotativă este defectă.
●● Înainte de a pune în funcţiune storcătorul verificaţi dacă capacul este
bine fixat cu ajutorul dispozitivelor de
închidere (cleme de prindere).
●● Nu scoateţi recipientul pentru resturi
şi nici nu deschideţi dispozitivele de
închidere (clemele de prindere), atunci
când storcătorul este în funcţiune.
●● Pentru împingerea produselor folosiţi
numai dispozitivul special prevăzut.
●● Înainte de a înlocui echipamentul sau
înainte de a vă apropia de piesele
care sunt în mişcare în timpul utilizării, dispozitivul trebuie oprit şi, de asemenea, trebuie decuplat de la sursa
de alimentare cu curent electric.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Păstraţi o deosebită prudenţă atunci
când folosiţi storcătorul în prezenţa
copiilor.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Nu lăsaţi dispozitivul în priză fără
supraveghere.
27
●● Nu amplasaţi storcătorul pe suprafeţe umede.
●● După ce utilizarea dispozitivul a luat
sfârşit scoateţi ştecherul conductorului din reţeaua de alimentare cu
curent electric.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●● Transmisia
trebuie amplasată în apropierea prizei
reţelei cu curent electric pe o suprafaţă dură, stabilă
astfel încât să nu fie acoperite orificiile de aerisire din
carcasă.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu.
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu supraîncărcaţi dispozitivul cu o cantitate excesivă
de produse, şi nici prin împingerea prea puternică
a produselor (cu ajutorul accesoriului de împingere).
●● Storcătorul trebuie oprit imediat ce veţi observa vibraţii
puternice sau micşorarea rotaţiilor. Curăţaţi sita şi carcasa acestuia.
●● Întrerupeţi funcţionarea şi decuplaţi dispozitivul de la
reţeaua de alimentare cu curent electric atunci când
are loc blocarea produsului în pâlnia de umplere sau
pe discul de mărunţire. Îndepărtaţi cauza blocării.
●● Întrerupeţi funcţionarea şi decuplaţi dispozitivul de la
reţeaua de alimentare cu curent electric în cazul în
care la transmisia storcătorului a ajuns orice fel de
28
lichid. În acest caz storcătorul trebuie să îl transmiteţi
pentru revizie la un punct de service.
●● Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea unei temperaturi
de peste 60°C.
●● Sistemul de transmisie a storcătorului nu trebuie scufundat în apă şi nici nu trebuie spălat sub jet de apă
curentă.
●● Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se
găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: diviziunile, simboluri, semne de avertizare etc.
●● Pentru spălarea sitei cu disc de mărunţire folosiţi
numai peria care se află în echipamentul dispozitivului (16).
●● Nu spălaţi sita în maşina de spălat vase. Soluţiile agresive care sunt folosite în cadrul acestor dispozitive pot
cauza schimbarea culorii pieselor sus menţionate.
Spălaţi aceste piese manual cu ajutorul detergenţilor
tradiţionali folosiţi pentru spălarea vaselor.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire modul la utilizare
●● Înainte
de prima folosire a dispozitivului spălaţi cu
exactitate elementele echipamentului.
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi alte medii de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale
în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Timpul de funcţionare neîntreruptă este de
10 minute
Pauza care trebuie făcută este de
15 minute
Zgomotul făcut de dispozitiv (LWA)
80 dB/A
Descrierea produsului
1
2
3
4
5
A
Transmisia storcătorului
Ventuze
Cablul de conectare
Butonul întrerupătorului, viteza 1, viteza 2
Cleme de prindere
JE1000-001_v07
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sub cioc (9) fixaţi recipientul pentru suc (14).
Ramificaţii
Colector
Castron
Cioc
Recipient pentru resturi
Sită
Capac
Accesoriu de împingere
Recipient pentru suc
Separator al spumei
Peria
Pregătirea storcătorului pentru
funcţionare (demontajul)
În cazul în care vreunul dintre elementele dispozitivului a fost montat incorect (castronul
cu capac, rezervorul pentru resturi, clemele
de prindere) sau nu a fost montat de loc, acest
lucru va cauza acţionarea siguranţei şi nu veţi
putea porni storcătorul.
Punerea în funcţiune a storcătorului
şi folosirea acestuia
●● Verificaţi dacă întrerupătorul este fixat în poziţia „0”.
●● Scoateţi din orificiul pentru cablu atât cablu cât este
B
Înainte de prima folosire, demontaţi storcătorul, spălaţi şi uscaţi bine piesele care intră în
contact direct cu produsul.
1 Transmisia trebuie amplasată în apropierea prizei reţelei
cu curent electric pe o suprafaţă dură, curată şi uscată.
2 Prindeţi de jos, de pe ambele părţi, clemele de prindere
(5) şi trageţi-le de la carcasa transmisiei.
3 Ridicaţi clemele de prindere (5) în sus pentru a ridica
capacul (12) şi apoi lăsaţi-le din nou în jos.
4 Scoateţi recipientul pentru resturi (10), accesoriul de
împingere (13). Daţi la o parte capacul (12) şi castronul (8)
împreună cu sita (11).
Toate piesele demontate (în afara transmisiei)
spălaţi-le cu apă caldă cu adaos de detergent
pentru spălat vase. Acestea, de asemenea, pot
fi spălate în maşina de spălat vase le o temp. de
max. 60°C (cu excepţia transmisiei şi a sitei.).
După ce toate aceste elemente au fost bine
uscate montaţi-le la loc.
Montarea storcătorului
C
1 Puneţi la loc castronul (8) pe transmisie (1) în aşa fel
încât ciocul acestuia (9) să se găsească în orificiul de pe carcasa transmisiei.
2 Puneţi la loc sita (11) pe colector (7), apăsaţi până ce
veţi simţi rezistenţă şi apoi verificaţi dacă aceasta este bine
fixată şi dacă se roteşte cu uşurinţă.
3 Puneţi capacul (12) pe castron (8).
4 Ambele cleme de prindere (5) ridicaţi-le în sus şi fixaţi-le
pe ramificaţiile (6) care se găsesc amplasate pe capac..
5 Apăsaţi clemele de prindere (5) către carcasa transmisiei
(1) (veţi auzi un zgomot caracteristic.).
6 Sub capac (12) montaţi recipientul pentru resturi (10) în
modul următor: fixaţi oblic recipientul (10) şi amplasaţi-l sub
capota castronului (8), apoi împingeţi-l către transmisie (1).
JE1000-001_v07
D
necesar. Dacă aţi scos prea mult cablu îl puteţi introduce
din nou în orificiul care se găseşte amplasat pe partea
laterală a storcătorului.
1 Introduceţi fişa cablului (3) în priză şi porniţi storcătorul
cu ajutorul întrerupătorului (4) setând în funcţie de nevoie
viteza 1. (poz. I - rotaţii joase pentru fructele moi de ex.
zmeură, roşii, castraveţi, pepene galben etc.) sau 2. (poz. II
- rotaţii înalte pentru fructele tari, de ex. morcov, ţelină, sfeclă
roşie, mere etc.,.).
Tabelul care conţine informaţii exacte cu privire la selec­
tarea corespunzătoare a vitezei pentru anumitele fructe
şi legume se găseşte pe pagina 28.
2 Introduceţi în pâlnia de umplere a capacului (12) produsul prevăzut pentru stoarcere şi apăsaţi-l delicat cu ajutorul
accesoriului pentru împingere (13).
Pentru împingerea produselor se interzice folosirea degetelor sau a altor obiecte.
●● Sucul stors din recipientul pentru suc turnaţi-l în paharele, cănile etc., pregătite anterior.
●● Recipientul pentru suc (14) este echipat în separator
pentru spumă (15), a cărui sarcină este de a opri fracţiunile mai dense de suc şi spumă în timpul turnării sucului.
Vă recomandăm totuşi să beţi sucurile sub
forma cea mai naturală şi anume cele care nu
sunt foarte clare. Pentru a obţine astfel de suc
trebuie să scoateţi separatorul spumei din recipient.
Sfârşitul funcţionării
(stoarcerea sucului)
E
1 Opriţi storcătorul cu ajutorul întrerupătorului (4) setându-l
în poziţia „0”.
2 Scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza reţelei
de alimentare cu curent electric.
●● Demontaţi piesele storcătorului – în aceeaşi ordina ca în
cazul primei spălări (Pregătirea storcătorului pentru funcţionare (demontare) Fig. B).
29
Nu permiteţi ca recipientul pentru resturi să se
umple. În momentul scoaterii acestuia surplusul de resturi poate să cadă din acesta în cazul
în care recipientul va fi înclinat.
Curăţarea şi conservarea storcătorului
●● În cazul în care în interiorul transmisiei se găseşte apă
sau suc trebuie imediat să întrerupem funcţionarea dispozitivului şi trebuie să îl transmitem pentru verificare
unui punct de service.
●● După fiecare folosire a storcătorului acesta trebuie bine
spălat, nu permiteţi ca resturile de legume şi fructe să se
usuce pe piesele dispozitivului.
●● Carcasa transmisiei storcătorului ştergeţi-o cu ajutorul
unei cârpe umede cu adaos de soluţie pentru spălat vase.
●● Elementele echipamentului aşa cum ar fi: recipientul
pentru resturi, castronul, capacul, accesoriu de împins
cât şi recipientul pentru suc cu separatorul pentru spumă
trebuie spălate în apă caldă cu adaos de soluţie pentru
spălat vase. Acestea, de asemenea, pot fi spălate în
maşina de spălat vase le o temp. de max. 60°C.
●● Murdăria care se găseşte în fante sau în colţuri curăţaţi-o
cu ajutorul periei (16). După ce motorul s-a oprit începeţi demontajul storcătorului în scopul de a spăla piesele
acestuia (vezi Fig. B). Aruncaţi toate resturile care se
află în recipientul pentru resturi. pentru spălarea sitei
folosiţi numai peria (16), care se află în echipamentul
storcătorului. Pentru spălarea sitei nu folosiţi nici un fel
de perii metalice!
●● În cazul unei folosiri îndelungate puteţi conduce la pierderea culorii elementelor care sunt fabricate din materiale sintetice. Nu trataţi acest lucru ca un defect.
●● Culoarea care rămâne după stoarcerea morcovului
poate fi îndepărtată cu ajutorul unei cârpe înmuiate în
ulei comestibil.
●● După ă uscaţi foarte bine toate piesele.
●● Montaţi la loc piesele storcătorului aşa cum a fost descris
anterior (vezi Fig. C).
●● Ascundeţi cablul de alimentare în orificiul care se
găseşte în elementul care formează baza transmisiei
storcătorului.
Ce putem face atunci când:
Storcătorul nu funcţionează:
●● Conectaţi alt dispozitiv la priza la care a fost conectat
storcătorul şi verificaţi dacă acesta funcţionează.
●● Duceţi storcătorul la un punct de service.
Storcătorul scoate prea puţin suc, intră în trepidaţii şi
vibraţii:
●● Opriţi dispozitivul şi curăţaţi sita de resturile care se găsesc
pe plasa de filtrare a resturilor. Suplimentar, curăţaţi recipientul pentru resturi, în cazul în care acesta este plin.
●● În cazul deteriorării mecanice a sitei înlocuiţi-o cu una
nouă.
30
Cum putem pregăti un suc sănătos şi gustos?
●● Fructele şi legumele care vor fi stoarse trebuie să fie
proaspete şi bine spălate. Pregătirea legumelor constă
în curăţarea acestora de nisip sau pământ , spălarea sub
jet puternic de apă şi curăţarea de coajă. Publicaţiile de
specialitate, recomandă ca legumele prevăzute pentru
stors să fie înmuiate timp de 5 minute în apă cu adaos
de sare şi sare de lămâie. Legumele pregătite în acest
fel nu devin mai închise la culoare în timpul prelucrării şi
sucul lor are o valoare naturală.
●● Unele fructe aşa cum a r fi zmeura, căpşuna şi altele,
trebuiesc spălate imediat înainte de folosire, deoarece
acestea îşi pierd foarte repede prospeţimea.
●● Selecţia fructelor şi legumelor depinde de sezon, de preferinţe, recomandări de sănătate. Asupra valorii nutritive
a sucurilor din legume şi fructe are influenţă modul în
care acestea sunt tratate în timpul pregătirii lor.
●● Sucurile trebuie preparate din fructe zemoase şi specii
de legume care trebuie să fie coapte, proaspete, deoarece din acestea se poate obţine suc cu gust şi aromă
excelentă.
●● Pentru pregătirea băuturilor, cele mai recomandate legume
sunt următoarele: roşiile, morcovii, ţelina, sfecla, pătrunjelul, ceapa, varza, castraveţii, napi negri, rubarbă, etc.
●● Legume cum ar fi: ridichi, arpagic, frunze de pătrunjel,
mărar, măcriş se adaugă la băuturi tăiate mărunt.
●● Sucuri de fructe pot fi obţinute aproape din toate speciile
de fructe
●● Merele, piersicile, caisele, prunele ar trebui să fie opărite
cu apă clocotită pe strecurătoarea de bucătărie.
●● Scoateţi seminţele din fructele care le conţin, deoarece
acestea ar putea deteriora dispozitivul.
●● Stoarcerea sucului din prune, afine, zmeură, pere şi
mere moi şi alte fructe moi poate fi problematică. Pulpa
fructului formează o masă spongioasă care blochează
deschiderile ochiurilor sitei. Aceste fructe pot fi folosite
în cantităţi mici, împreună cu alte fructe şi legume care
sunt tari şi de asemenea, trebuie mai des curăţată sita.
●● Legumele de la care este folosită rădăcina şi fructele tari
trebuiesc tăiate în bucăţele care vor intra uşor în pâlnia
de umplere. Merele trebuiesc tăiate în bucăţi (în cazul în
care mărimea merelor nu permite introducerea acestora
în întregime în pâlnia de umplere) fără a le îndepărta
coaja şi fără a scoate sâmburii.
●● Fructele şi legumele sunt introduse în pâlnia de umplere
numai după ce storcătorul de fructe a fost pus în funcţiune.
●● Valoarea nutriţională a sucurilor proaspete este apropiată
de valoarea nutritivă a produselor, din care au fost pregătite.
●● Băuturile produse pe bază de sucuri sunt recomandate
în primul rând în ceea ce priveşte alimentarea copiilor şi
a persoanelor în vârstă.
●● Se recomandă ca în momentul în care folosiţi sucurile
de legume să beţi apă, deoarece acestea sunt foarte
esenţiale. Dacă sucurile acestea nu sunt diluate cu apă
atunci doza zilnică nu trebuie să depăşească o jumătate
de pahar.
JE1000-001_v07
●● Nu se recomandă combinarea fructelor cu legume, cu
excepţia merelor. Nu se recomandă combinarea pepenelui galben cu alte fructe.
●● Sucurile obţinute prin stoarcere nu pot fi păstrate pentru
a fi folosite mai târziu.
●● Pentru băuturile din legume, puteţi folosi condimente
aromatice: piper, mărar, chimen, nucşoară, cimbru,
maghiran, iar pentru băuturile de fructe: vanilie, scorţişoară şi cuişoare. Pentru a obţine aroma plină a condimentelor, înainte de a le adăuga la băutură acestea
trebuiesc foarte bine zdrobite. Acestea trebuie să fie
folosite în cantităţi mici, pentru a păstra gustul natural şi
mirosul produselor din care este pregătită băutură. Datorită valorii calorice scăzute, băuturile din fructe şi legume
sunt recomandate pentru cei care ţin dietă.
●● Băuturile din fructe şi legume pot fi servite la temperatura
camerei sau răcite cu cuburi de gheaţă.
Sucul proaspăt înseamnă sănătate
Suc de morcov
Accelerează metabolismul, deoarece conţine un
set de oligoelemente şi vitamine care sunt necesare pentru o bună funcţionare a organismului.
Vitamina A este produsă din caroten îmbunătăţeşte vederea. Componentele acestui suc nivelează efectele nocive ale nicotinei, redau pielii
culoarea sa naturală. O jumătate de pahar de suc de morcov
şi jumătate de cană de lapte sunt recomandate pentru copii
mici. Sucul de morcovi, în combinaţie cu sucul de mere, sunt
recomandate ca băutură întăritoare pentru persoanele în
vârstă.
Suc de roşii
Din roşiile coapte şi proaspete se poate
obţine un suc de o calitate excelentă. Sucul
de roşii poate fi combinat cu toate celelalte
sucuri de legume.
Conţine multe vitamine A şi C. Două pahare de suc de roşii,
acoperă necesarul zilnic de vitamina C. Valorile aromatice
ale sucului de roşii sunt subliniate atunci când la acesta se
adaugă sare şi piper.
Suc de sfeclă roşie
Sucul de sfeclă roşie în combinaţie cu sucul de
portocale oferă băuturii un gust excelent. Acest
suc în forma sa pură poate fi consumat numai
atunci când este recomandat de medic.
Suc de varză
Acesta este folosit pentru a trata ulcere stomacale, dar numai în cazul în care este recomandat de medic. Amestecat cu sucul de
morcov, este potrivit pentru consum, chiar şi
pentru cei care au un stomac sensibil.
JE1000-001_v07
Suc de spanac
Acest suc este un puternic hematopoietic,
dar din cauza gustului puternic, se recomandă amestecarea acestuia cu suc de
morcov. Sucul de spanac, morcov şi ţelină
în cantităţi egale, după amestecare, se
transformă într-o băutură gustoasă.
Suc de ţelină
Pentru producerea sucului nu trebuiesc folosite frunzele deoarece acestea oferă băuturii
un gust amar. Sucul din rădăcina de ţelină
este foarte gustos. Acesta poate fi combinat
cu sucuri din alte legume. Ar trebui consumat
în cantităţi mai mici decât sucul de morcovi.
În cazul în care veţi adăuga suc de mere sau de lămâie veţi
obţine un gust mult mai bun.
Suc de castraveţi
Acesta în general este foarte greţos, şi trebuie amestecat cu suc de mere, morcov sau
ţelină. Sucul de castraveţi este folosit pentru
îngrijirea pielii. Acesta filtrează foarte bine
rinichii. Este recomandat în cadrul tratamentului pierderea în greutate.
Suc de mere
Sucul de mere proaspete şi coapte are
o aromă şi un gust plăcut, este bogat în vitamine A şi B şi în minerale valoroase. Conţinutul
ridicat de pectine din suc, cauzează că, acesta
are proprietăţi digestive. Sucul de mere proaspăt este folosit împotriva gutei şi reumatismului. Acesta este,
în general, un produs nutritiv excelent.
Suc de mure
Sucul de mure, cu un pic de zahăr şi apă
minerală se transformă într-o băutură foarte
răcoritoare. Datorită conţinutului ridicat de
vitamine şi microelemente este folosit ca băutură întăritoare în special pentru persoanele în
vârstă.
Suc de soc
Sucul este bogat în substanţe nutritive, are
proprietăţi sudorifice şi poate fi folosit în
răceli. Acest suc poate fi combinat cu alte
sucuri de fructe.
Suc de coacăze negre
Sucul de coacăze negre are un gust specific,
aciditate ridicată şi o acrime distinctă. Datorită
compoziţiei chimice şi a conţinutului de vitamine,
este unul dintre cele mai bune sucuri. Aceasta
poate să fie amestecat cu sucuri cu aciditate
scăzută sau cu apă, miere sau zahăr.
31
Reţete de sănătate speciale
Băutură întăritoare
6 morcovi
2 mere
½ sfeclă roşie
Suc pentru curăţarea
organismului
4 morcovi
½ castravete
1 sfeclă roşie
Băutura „respiraţie
puternică”
1 pumn de spanac
1 pumn de mărar
2 ţeline
4 morcovi
Sucul „regulator veşnic”
2 mere
1 pară tare
¼ lămâie sau un pumn de
spanac
6 morcovi
Băutură „însorită”
2 mere
6 căpşuni
Băutura „dragostei”
3 roşii mari
½ castravete
1 ţelină
¼ lămâie
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Informaţii despre fructe şi legume
Fructe/legume
Viteza de stoarcere
I
Ananas
Afinul american
Piersici
Sfeclă roşie
Pere
Mere
Varză
Mărar
Mure
Morcov
Pepene galben
Caise
Nectarine
Castraveţii
Fruct kiwi
Roşii
Ţelină
Struguri
II
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
32
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
JE1000-001_v07
RU
Уважаемые клиенты!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем
среди пользователей продуктов Zelmer.
С целью получения наилучших результатов рекомендуем использовать исключительно оригинальные аксессуары фирмы Zelmer.
Они специально разработаны для этого продукта. Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание следует обратить на указания
по безопасности. Просим сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы Вы могли использовать ее также во
время дальнейшего использования.
Характеристика прибора
Соковыжималка является прибором, предназначенным
для быстрого выжимания соков из фруктов и овощей
с одновременным выделением отходов. Скорость выжимания подобрана таким образом, чтобы получить оптимальные параметры качественно выжатых соков. Сок
содержит мелкие фракции фруктов (овощей), полезных
для здоровья, но одновременно понижающих прозрачность сока. Это запланированный эффект, потому что
производитель принял решение, что более важным
является сохранение как можно больше качеств питательных, полезных для здоровья и диетических, чем
его прозрачность. Количество сока, полученного из 1 кг
сырья, зависит от его степени свежести, как и от чистоты
сита и состояния терки (напр., для свежей моркови
составляет 50-60%). Части, имеющие контакт с обрабатываемым сырьем, произведены из материалов, допустимых для контакта с продуктами питания.
Указания, касающиеся безопасности и правильного использования соковыжималки
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Несоблюдение грозит увечьями
●● Не включайте прибор, если
кабель питания или корпус видимо
поврежден.
●● Если кабель питания будет
поврежден, он должен быть заменен у производителя или в специализированном сервисном центре,
или квалифицированным лицом
с целью предупреждения угрозы.
JE1000-001_v07
●● Ремонт прибора может выполнять
исключительно обученный персонал. Неправильно выполненный
ремонт может привести к серьезной угрозе для пользователя.
В случае появления неполадок
обратитесь в специализированный сервисный центр.
●● Не используйте оборудование,
если оборотное сито повреждено.
●● Перед включением соковыжималки проверьте, хорошо ли
зафиксирована замками (фиксаторами) крышка.
●● Не вынимайте резервуар для
отходов и не освобождайте замки
(фиксаторы), когда соковыжималка работает.
●● Для проталкивания продукта используйте исключительно толкатель.
●● Перед заменой оборудования
или приближением к оборотным
частям во время использования следует выключить прибор
и отключить от питания.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается без
присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
●● Проявите особую осторожность во
время работы с соковыжималкой
в присутствии детей.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Не оставляйте подключенный к электросети прибор без присмотра.
●● Не ставьте соковыжималку на
мокрой поверхности.
33
●● После завершения работы выньте
кабель питания из гнезда электросети.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также не
имеющие опыта работы с устройством, при условии, что они будут
это делать исключительно под
присмотром либо после предварительного понятного объяснения
возможных угроз и инструктажа по
безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
●● Прибор поставьте поблизости гнезда электросети
на твердой стабильной поверхности так, чтобы не
закрывать вентиляционных отверстий в корпусе.
●● Не вытягивайте вилку из гнезда электросети тяня
за кабель.
●● Прибор всегда подключайте к гнезду электрической
сети (исключительно переменного тока) с напряжением, соответствующим с поданным на информационном табло прибора.
●● Не перегружайте прибор излишним количеством
продукта или слишком сильным его проталкиванием (толкателем).
●● Тотчас же выключите соковыжималку, как только
заметите сильные вибрации или уменьшение оборотов. Очистите сито и его корпус.
●● Прекратите работу и отключите прибор от электросети, когда наступит блокировка продукта в отверстии для засыпания или на терке. Удалите причину
блокировки.
●● Немедленно прекратите работу и отключите прибор от электросети, если в мотор соковыжималки
попала какая-либо жидкость. Отдайте соковыжималку для просмотра в сервисный центр.
●● Не подвергайте соковыжималку действию температуры выше 60°C.
34
●● Не погружайте корпус соковыжималки в воде и не
мойте под проточной водой.
мытья корпуса не используйте агрессивные
моющие средства в форме эмульсий, молочка, паст
и т.п. Они могут, между прочим, удалить нанесенные
информационные графические символы, такие как:
метки, обозначения, знаки предупреждения и т.п.
●● Для мытья сита с теркой используйте исключительно щетку из оборудования прибора (16).
●● Не мойте сито в посудомойке. Агрессивные чистящие средства, используемые в этих приборах,
приводят к потемнению выше упомянутой части.
Мойте его вручную, с использованием традиционных жидкостей для посуды.
●● Для
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте
и указания, касающиеся
эксплуатации
●● Перед
первым использованием прибора тщательно вымойте части оборудования.
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах,
как:
●● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой рабочей среде,
●● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых
объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and breakfast».
В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
Технические параметры
Технические параметры указаны на информационном
табло изделия.
Допустимое время непрерывной работы
10 минут.
Время перерыва перед повторным использованием
15 минут.
Шум прибора (LWA)
80 dB/A
A
Описание прибора
1
2
3
4
5
6
7
Привод соковыжималки
Присоски
Кабель питания
Кнопка выключателя, скорость 1, скорость 2
Фиксаторы
Прицепы
Ось
JE1000-001_v07
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Миска
Носик
Контейнер для отходов
Сито
Крышка
Толкатель
Резервуар для сока
Сепаратор пены
Щетка
Подготовка соковыжималки к работе
(демонтаж)
Неправильный монтаж какого-либо из элементов прибора (миски с крышкой, контейнера
для отходов либо фиксаторов) или упущение
какого-либо из них приводит к включению
системы безопасности и невозможности
включения соковыжималки.
Включение соковыжималки
и работа с ней
●● Убедитесь,
B
Перед первым использованием разложите
соковыжималку, промойте и высушите
части, имеющие контакт с обрабатываемым продуктом.
1 Привод поставьте поблизости гнезда электросети,
на твердой, чистой и сухой основе.
2 Обхватите с обеих сторон снизу за фиксаторы (5)
и оттяните их от корпуса привода.
3 Поднесите фиксаторы (5) вверх, освобождая крышку
(12) и опустите их вниз.
4 Выньте резервуар для мусора (10), толкатель (13).
Снимите крышку (12) и миску (8) вместе с ситом (11).
Снятые части (за исключением привода) тщательно промойте в теплой
воде с добавлением средства для мытья
посуды. Можно также их мыть в посудомойках при температуре макс. 60°C
(за исключением сита и привода). После
тщательной осушки приступите к монтажу чистых элементов.
Монтаж соковыжималки
C
1 Наложите миску (8) на привод (1) так, чтобы носик (9)
попал в отверстие в корпусе привода.
2 Наложите сито (11) на ось (7), дожмите до заметной
опоры, а потом проверьте, хорошо ли наложено и легко
ли вертится.
3 Наложите крышку (12) на миску (8).
4 Оба фиксатора (5) поднимите вверх и наложите на
прицепы (6), находящиеся на крышке.
5 Дожмите фиксаторы (5) до корпуса привода (1)
(слышно характерный треск).
6 Под крышку (12) вмонтируйте резервуар для отходов
(10) следующим образом: установите под углом резервуар (10) и поместите его под миской (8), потом пододвиньте к приводу (1). Под носик (9) подставьте резервуар для сока (14).
JE1000-001_v07
D
что выключатель установлен в позиции «0».
●● Вытяните на соответствующее расстояние кабель из
хранилища. Его излишек можете всунуть вовнутрь
корпуса привода через отверстие, которое находится
сбоку соковыжималки.
1 Вложите вилку кабеля (3) в гнездо сети и включите
соковыжималку выключателем (4) устанавливая в зависимости от потребностей 1. скорость (поз. I – низкие
обороты для мягких фруктов, напр. малина, помидоры,
огурец, арбузы и т.п.) или 2. скорость (поз. II – высокие
обороты для твердых фруктов, напр. морковь, сельдерей, свеклы, яблоки и т.п.).
Примерная таблица с точной информацией по под­
бору соответствующей скорости для конкретных
фруктов и овощей находится на странице 34.
2 Вкладывайте в засыпное отверстие крышки (12) продукты, предназначенные к перемалыванию и легко проталкивайте толкателем (13).
Для проталкивания продуктов нельзя
использовать пальцы или другие предметы.
●● Выжатый сок, накопленный в резервуаре, перелейте
в заранее приготовленные стаканы, чашки и т.п.
для сока (14) оборудован сепаратором
пены (15), которая должна задерживать более густые
фракции сока и пены во время выливания сока.
●● Резервуар
Рекомендуем все же соки в натуральном виде, менее чистые. Тогда следует
вынуть из резервуара сепаратор пены.
После окончания работы
(выжимания сока)
E
1 Выключите соковыжималку выключателем (4) устанавливая его в позиции «0».
2 Выньте вилку кабеля питания из гнезда электросети.
●● Снимите части соковыжималки – как для первого
мытья (Приготовление соковыжималки к работе
(демонтаж) Рис. B).
Не допускайте к переполнению контейнера
для отходов. Во время его вытягивания
излишек отходов в момент нагибания
резервуара может из него выпасть.
35
Чистка и хранение соковыжималки
●● В случае, если вовнутрь привода попадет вода или
сок, следует прекратить работу и отдать прибор
в сервисный центр.
●● После каждого использования соковыжималки тщательно ее промойте, не допуская к высыханию сока
и остатков фруктов и овощей.
●● Корпус привода соковыжималки протрите влажной тряпочкой с добавлением средства для мытья посуды.
●● Элементы оборудования, такие как контейнер для
отходов, миска, толкатель и резервуар для сока
с сепаратором пены, мойте в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. Можно также их
мыть в посудомойках при температуре макс. 60°C.
●● Загрязнения в щелях или углах удалите щеткой (16).
После остановки мотора приступите к демонтажу
соковыжималки с целью мойки частей (см. Рис. B).
Опорожните резервуар для отходов от накопленных продуктов работы. Для мытья сита используйте
исключительно щетку (16) из оборудования соковыжималки. Для мытья сита не используйте никаких
металлических щеток!
●● Под влиянием длительной эксплуатации может
выступить изменение цвета элементов, изготовленных из пластика. Не воспринимайте это как недостатки.
●● Изменения цвета из-за моркови можно удалить, протирая ее тряпочкой, насыщенной постным маслом.
●● После мытья тщательно высушите все части.
●● Соберите соковыжималку, как это описано ранее
(см. Рис. C).
●● Соберите кабель в хранилище, которое находится
в основе привода соковыжималки.
Что делать, если:
Соковыжималка не работает:
●● Включите прибор другого типа в то же гнездо, к которому была подключена соковыжималка, и проверьте,
работает ли он.
●● Отдайте соковыжималку в сервисный центр.
Соковыжималка слабо отделяет сок, впадает
в содрогания и вибрацию:
●● Включите прибор, очистите сито от остатков на фильтрационной сетке, Дополнительно в случае заполнения резервуара для мусора, опорожните его.
●● В случае механического повреждения сита замените
его новым.
Как приготовить здоровый, вкусный сок?
●● Фрукты
и овощи, предназначенные для выжимания соков, должны быть свежими и тщательно промытыми. Приготовление овощей заключается в их
очищении от песка и земли под проточной водой
и очистке от кожуры. Публикации по поводу приго-
36
товления соков рекомендуют замачивание овощей
на 5 минут в воде с добавлением соли и лимонной
кислоты. Овощи, подготовленные таким образом,
не темнеют в процессе раздробления, и сок из них
имеет натуральный цвет.
●● Ягодные фрукты мойте непосредственно перед использованием, потому что они быстро утрачивают свежесть.
●● Подбор фруктов и овощей зависит от поры года, от
вкусовых предпочтений, рекомендаций, связанных
со здоровьем. На питательное значение соков из
овощей и фруктов имеет влияние образ действий
при их подготовке.
●● Соки приготовляются из сочных сортов овощей
и фруктов, которые должны быть спелыми, потому
что из них получается наибольшее количество сока
с отменным вкусом и ароматом.
●● Для приготовления напитков пригодны следующие овощи: помидоры, морковь, сельдерей, свекла,
петрушка, лук, капуста, огурцы, черная репа, ревень и т.п.
●● Такие овощи, как редис, зелень петрушки, укроп,
зелень добавляются мелко размельченные.
●● Фруктовые соки можно получать почти со всех видов
фруктов.
●● Яблоки, персики, абрикосы и сливы должны быть
после мытья ошпарены кипятком в кухонном сите.
●● Из фруктов, содержащих косточки, удалите их,
потому что они могли бы повредить прибор.
●● Выжимание сока из слив, ягод, малин, мягких
груш и яблок, а также других фруктов утруднено.
Из мякоти этих фруктов создается губковидная
масса, которая забивает отверстия сита. Эти фрукты
можно использовать для выжимания сока, размешивая их в малых количествах с другими фруктами или
овощами, и следует чаще чистить сито.
●● Корневые овощи и твердые фрукты следует раскроить на куски, помещающиеся в засыпное отверстие.
Яблоки кроят на части (если размер яблок не позволяет на помещение их целыми в засыпное отверстие), не очищая от кожуры и не вынимая серцевину.
●● Фрукты и овощи помещаются в засыпное отверстие
только после включения соковыжималки.
●● Питательное значение сырых соков близко к питательному значению продуктов питания, из которых
они были приготовлены.
●● Напитки из соков рекомендуются в детском питании
и лиц старшего возраста.
●● Рекомендуется, чтобы во время потребления соков
из овощей запивать их небольшим количеством
воды, потому что они очень концентрированны. Если
соки не разбавлены, дневная доза не должна превышать полстакана.
●● Не нужно соединять фрукты с овощами за исключением яблок. Не следует соединять арбузы с другими
фруктами.
●● Соки не хранятся для более позднего потребления.
●● К овощным напиткам можно использовать ароматические приправы: перец, укроп, тмин, мускатный
орех, тымьян, майоран, а к фруктовым напиткам
JE1000-001_v07
ваниль, корицу и гвоздику. Чтобы получить полный
аромат приправ, следуем перед их добавлением
к напитку тщательно раздробить. Они должны
использоваться в небольших количествах, чтобы
сохранить натуральный вкус и запах продуктов, из
которых приготовлен напиток. Ввиду их небольшой
калорийности, напитки из фруктов и овощей очень
показаны для лиц на диете.
●● Фруктовые и овощные напитки подаются при комнатной температуре или охлажденные косточками льда.
Свежие соки – это здоровье
Сок из моркови
Ускоряет обмен веществ, поскольку содержит
набор микроэлементов и витаминов, необходимых для правильного функционирования
организма.
Витамин A, синтезированный из каротина,
улучшает зрение. Элементы этого сока
нивелируют негативное влияние никотина, возвращают
коже ее натуральный здоровый цвет. Полстакана сока
из моркови и полстакана молока рекомендуются малым
детям. Сок из моркови в соединении с яблочным соком
рекомендуется в качестве укрепляющего напитка для
лиц старшего возраста.
Томатный сок
Спелые и свежие помидоры дают сок превосходного качества. Томатный сок
можно соединять со всеми другими овощными соками. Содержит много витаминов
A и C. Два стакана сока покрывают дневную потребность
организма в витамине С. Вкусовые качества томатного
сока улучшают за счет соли и перца.
Сок из свеклы
Сок из красной свеклы в соединении
с апельсиновым соком дает напиток с превосходным вкусом. Чистый сок из свеклы
может потребляться только по рецепту
врача.
Сок из капусты
Используется в лечении язвы желудка, но
только по рецепту врача. Соединенный
с соком моркови, он может потребляться
даже лицами, имеющими слабый желудок.
Сок из сельдерея
Для сока не должны быть использованы
листья сельдерея, потому что они дают
горький привкус. Сок из корня сельдерея
очень вкусный. Его можно смешивать
с соками из других овощей. Он должен быть
использован в меньших количествах, чем морковный сок.
Добавление яблочного сока или лимона улучшает вкус.
Огуречный сок
У него по происхождению приторный вкус
и его нужно смешивать с яблочным, морковным или соком из сельдерея. Огуречный сок
используется для улучшения состояния
кожи. Рекомендуется при похудении.
Яблочный сок
Сок из свежих спелых яблок обладает приятным ароматом и вкусом, богат на витамины
А и В, а также минеральные соли. Большое
содержание пектина в соке благотворительно действует на функции пищеварения. Свежий
яблочный сок используется при подагре и ревматизме.
Вообще, он является прекрасным средством питания.
Ежевичный сок
Ежевичный сок с небольшим количеством
сахара и воды дает очень тонизирующий
напиток. Учитывая большое содержание
витаминов и микроэлементов, действует
очень укрепляюще, особенно у лиц пожилого возраста.
Сок из бузины
Сок обладает противовоспалительным
эффектом и может использоваться при
простуде. Готовя консервы, его можно соединять с другими фруктовыми соками.
Сок из черной смородины
Сок из черной смородины обладает специфическим ароматом, высокой кислотностью
и выразительной терпкостью. Учитывая
химический состав и содержание витаминов,
это один из наилучших соков. Его следует
смешивать с соками с низкой кислотностью
или водой, медом или сахаром.
Сок из шпината
Этот сок сильное кровотворное средство, но по причине резкого вкуса
рекомендуется
смешивание
его
с соком из моркови. Сок из шпината,
моркови и сельдерея в равных количествах после смешивания дают вкусный напиток.
JE1000-001_v07
37
Специальные рецепты здоровья
Экология – Позаботимся о среде
Тонизирующий напиток
6 моркови
2 яблока
½ свеклы
Очищающий сок для
организма
4 моркови
½ огурца
1 свекла
Напиток «Сильное
дыхание»
1 вязка шпината
1 вязка петрушки
2 сельдерея
4 моркови
Сок «Вечный
регулятор»
2 яблока
1 твердая груша
¼ лимона или вязка
шпината
6 моркови
Напиток «Солнечный»
2 яблока
6 клубник
Напиток «Любовный»
3 большие помидоры
½ огурца
1 сельдерей
¼ лимона
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Информация о фруктах и овощах
Фрукты/овощи
Скорость выжимания
I
Ананасы
Американская брусника
Персики
Свекла
Груши
Яблоки
Капуста
Итальянский укроп
Малины
Морковь
Арбузы
Абрикосы
Нектарины
Огурцы
Киви
Помидоры
Сельдерей
Виноград
II
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Производитель не отвечает за возможный ущерб впоследствии использования прибора, не отвечающего его предназначению или неправильного его обслуживания.
Производитель оставляет за собой право на модификацию
изделия в каждый момент, без предварительного информирования, с целью соответствия к юридическим нормам, директивам или по конструкционным, торговым, эстетическим или
другим причинам.
38
JE1000-001_v07
BG
Уважаеми клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате само оригинални аксесоари
на фирма Zelmer.
Те са проектирани специално за този продукт. Моля,
прочетете внимателно това ръководство за употреба.
Особено внимание следва да се обърне на съветите
за безопасност. Моля, запазете тази инструкция за употреба, така че да можете да я използвате по време на
по-нататъшното използване на уреда.
Характеристика на уреда
Сокоизстисквачката е уред предназначен за бързо
изстискване на сок от плодовете и зеленчуците, и едновременно отделяне на отпадъците. Скоростта на центрофугиране е избрана, така че да се постигне оптимално
качество на изстискваните сокове. Сокът съдържа
малки частици от плодове (зеленчуци) които са полезни
за здравето, но заради тях сока не е бистър, изглежда
мътен. Това е целенасочен ефект, тъй като производителят на сокоизстисквачката смята, че по-важно е да се
запази колкото се може по-голямата част от хранителните, здравословните и диетичните стойности на получения сок, отколкото неговата бистрота. Количеството
на сока, получен от 1 кг суровини зависи от степента на
свежест, както и от чистотата на цедката и състоянието
на мелещия диск (напр. от пресни моркови се получава
до 50-60% сок). Частите имащи контакт с преработваните суровини, са изработени от материали, одобрени за
контакт с храни.
Указания касаещи безопасността и правилното използване на сокоизстисквачката
Преди да започнете използването на уреда, прочетете внимателно съдържанието на цялата
инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
●● Не използвайте този уред, ако
захранващия кабел или корпусът
са видимо повредени.
●● Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да се смени от
производителя или в специализиJE1000-001_v07
ран ремонтен пункт, или от квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
●● Ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран персонал.
Неправилно извършен ремонт
може да доведе до сериозни
опасности за здравето и живота
на потребителя. Ако се появят
повреди обърнете се към сервизен представител.
●● Не използвайте уреда ако въртящата се цедка е повредена.
●● Преди да включите сокоизстисквачката, проверете дали е добре затворен капака (с фиксиращите скоби).
●● Не изваждайте резервоара за остатъци и не освобождавайте скобите
(фиксиращите скоби на капака)
когато сокоизстисквачката работи.
●● За набутване на продуктите
използвайте само буталото.
●● Преди смяна на оборудване или
приближаването Ви към движещи
се елементи на уреда по време
на употреба, трябва да изключите
уреда и да извадете щепсела от
контакта.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● Обърнете особено внимание при
използването на уреда, когато
наоколо има деца.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Не оставяйте включеният уред без
наблюдение.
39
●● Не поставяйте сокоизстисквачката
на мокра повърхност.
●● След завършване на работа извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
ВНИМАНИЕ!
●● За
да почистите корпуса не използвайте разяждащи препарати под формата на емулсии, лосиони, кремове и т.н. Те могат да изтрият нанесените
информации на корпуса и да изтрият графичните
символи, такива като знаци, предупредителни
знаци и т.н.
●● За миене на цедката с острия диск за мелене
използвайте само приложената към уреда
четка (16).
●● Не мийте цедката в миячна машина. Агресивните почистващи препарати, използвани в тези
устройства, предизвикват потъмняване тази част.
Измийте я на ръка, с използването на традиционни
течности за миене на съдове.
УКАЗАНИЕ
Информации за продукта
и указания касаещи
използването му
●● Преди да използвате уреда за първи път старателно измийте елементите на оборудването.
е предназначен за домашна употреба
и подобно приложение на места като:
●● в кухни за персонал в магазини, офиси и други
работни среди,
●● от гости на хотели, мотели и други жилищни
обекти,
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
В случай, че се използва в заведение за обществено
хранене, условията на гаранцията се променят.
●● Уредът
Неспазването води до
материални щети
●● Поставете задвижващата основа близко до захран-
ващия контакт на твърда стабилна повърхност,
така, че да не блокирате вентилационните отвори
в корпуса.
●● Не изваждайте щепсела от контакта чрез издърпване за кабела на уреда.
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) съвместим с напрежението
както е посочено върху табелката на устройството.
●● Не претоварвайте уреда с прекомерно количество
продукти, или с прекалено силен натиск на продуктите (с буталото).
●● Веднага изключете сокоизстисквачката ако забележите силни вибрации или намаление на оборотите.
Изчистете цедката и нейния корпус.
●● Прекратете работата и изключете уреда от захранващата мрежа ако забележите, че продукта е блокиран във входния бункер (фуния) или на мелещия
диск. Премахнете причината за блокирането.
●● Веднага прекратете работата и изключете уреда от
захранващата мрежа ако в задвижващата част на
уреда проникне каквато и да е течност. Направете
преглед на уреда в сервизен пункт.
●● Не подлагайте сокоизстисквачката на влиянието на
температура по –висока от 60°C.
●● Не потапяйте задвижващия мотор на сокоизстисквачката във вода, не мийте го под течаща вода.
40
Технически данни
Техническите параметри се намират в табелката на
уреда.
Допустимо време на непрекъсната работа
10 минути
Продължителност на паузата преди използване
на уреда
15 минути
Шум издаван от уреда (LWA)
80 dB/A
A
Описание на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
Задвижващ блок
Гумени крачета
Захранващ кабел
Бутон за превключване, скорост 1, скорост 2
Придържащи скоби
Ключалки
Елемент за събиране
Купа
JE1000-001_v07
9
10
11
12
13
14
15
16
Чучур
Контейнер за отпадъци
Сито
Капак
Тласкач
Кана за сок
Сепаратор за пяна
Четка
Приготвяне на сокоизстисквачката
за работа (демонтаж)
Неправилна инсталация на който и да е от
елементите на оборудването (купата
с капака, контейнера за отпадъци, придържащите скоби) или липсата на някой
от тях води до включване на защита за
сигурност и сокоизстисквачката не може
да бъде включена.
Включване на сокоизстисквачката
и работа с нея
B
Преди първото използване, разглобете
сокоизстисквачката, измийте и изсушете
частите имащи контакт с преработваните продукти.
1 Поставете задвижващия блок близко до електрически контакт, на твърда, чиста и суха повърхност.
2 Хванете от двете страни отдолу фиксиращите скоби
(5) и ги издърпайте настрани от захранващия блок.
3 Поднесете скобите нагоре (5) и освободете капака
(12) след което пуснете скобите надолу.
4 Извадете контейнера за отпадъци (10), тласкача (13).
Свалете капака (12) и купата (8) заедно със ситото (11).
Демонтираните части (с изключение на задвижващия блок), измийте обилно с топла
вода и с препарат за миене на съдове.
Можете също така да измиете частите
в миялна машина при температура макс.
60°C (с изключение на ситото и задвижващия блок). След старателно изсушаване,
монтирайте отново чистите елементи.
Монтаж на сокоизстисквачката
C
1 Сложете купата (8) на задвижващия блок (1) така, че
чучура (9) да е в отвора на корпуса на блока.
2 Сложете ситото (11) на елемента за събиране (7),
натиснете докато не почувствате съпротивление, след
което проверете дали е добре монтирано и дали лесно
се върти.
3 Сложете капака (12) на купата (8).
4 Двете фиксиращи скоби (5) повдигнете на горе и ги
сложете в ключалките (6) намиращи се на капака.
5 Натиснете скобите (5) към корпуса на блока (1)
(ще чуете характерно кликване).
6 Под капака (12) монтирайте контейнера за отпадъци
(10) по следния начин: наклонете диагонално контейнера (10) и поставете под купата (8), след което вкарайте
в задвижващия блок (1). Под чучура (9) поставете каната
за сок (14).
JE1000-001_v07
D
●● Проверете дали превключвателя е на позиция „0”.
●● Извадете на нужната дължина захранващия кабел от
сокоизстисквачката. Ненужната дължина приберете
във вътрешността на корпуса на задвижващия блок,
през отвора намиращ се отстрани на сокоизстисквачката.
1 Включете щепсела на захранващия кабел (3) в контакта на захранващата мрежа и включете сокоизстисквачката с превключвателя (4) настройвайки според нуждите
1. скорост (позиция I – ниски обороти за меки плодове
и зеленчуци, например малини, домати, краставици,
пъпеши и други) или 2. скорост (позиция II – високи обороти за твърди плодове и зеленчуци, например моркови,
целина, ябълки и други).
Примерна таблица, съдържаща подробна информа­
ция за избора на правилната скорост за различните
плодове и зеленчуци можете да видите на 40 стра­
ница.
2 Сложете до конуса за зареждане в капака (12) продуктите предназначени за изстискване и леко натискайте
с тласкача (13).
За натискане на продуктите не използвайте пръстите си или други предмети.
●● Изстискания
сок събран в каната за сок влейте
в предварително приготвени чаши или др. подобни
●● Каната за сок (14) е оборудвана със сепаратор за
пяна (15), който има за цел да задържи пяната и мътните части на сока по време на наливането на сока.
Препоръчваме Ви да пиете мътни натурални сокове, не бистри. За тази цел свалете сепаратора от каната на сока.
След като завършите работа
(изстискате сока)
E
1 Изключете сокоизстисквачката с превключвателя (4)
завъртайки го на позиция „0”.
2 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
●● Демонтирайте частите на сокоизстисквачката – както
при първото миене (вижте Приготвяне на сокоизстисквачката за работа (демонтаж) Фиг. B).
41
Да не се допуска препълване на контейнера с отпадъци. По време на неговото
изваждане, при наклоняването му могат да
изпаднат отпадъците от него.
Чистене и поддържане на
сокоизстисквачката
●● Ако случайно до вътрешността на задвижващия блок
проникне вода или сок, прекратете веднага работата
на уреда, след което направете контролен преглед
в сервизния пункт.
●● След всяко използване на сокоизстисквачката, старателно я измийте, не допускайте да изсъхнат на нея
сок или остатъци от плодове или зеленчуци.
●● Корпуса на задвижващия блок изтрийте с влажна кърпа
с малко количество течност за миене на съдове.
●● Елементи на оборудването, такива като: контейнер
за отпадъци, купа, капак, тласкач и каната за сок със
сепаратора за пяна измийте с топла вода с малко
препарат за миене на съдове. Можете също да ги
миете в миячна машина в температура до 60°C.
●● Замърсявания в процепите или в ъглите на съдовете
изчистете с четката (16). Демонтирането на частите
за миене извършвайте само след като мотора спре
да работи (вижте Фиг. B). Изпразнете контейнера
от събралата се там пулпа. За миенето на ситото
използвайте изключително само четката (16), която
е приложена към сокоизстисквачката. За миене на
ситото никога не използвайте метална четка!
●● Под въздействието на дълговременна употреба
може да се появи смяна на цвета на елементите
изработени от пластмаса. Това е нормално явление,
не е повреда или недостатък.
●● Оцветяването на частите, от изстискването на моркови можете да премахнете като изтриете частите на
уреда с кърпа с олио за ядене.
●● След миене старателно изсушете всички елементи.
●● Монтирайте сокоизстисквачката по същия начин
както е описано по-горе (вижте Фиг. C).
●● Приберете захранващия кабел в мястото за това
предназначено в основата на задвижващия блок.
Какво се прави когато:
Сокоизстисквачката не работи:
●● Включете друг електрически уред в контакта, в които
е била включена сокоизстисквачката и проверете
дали той работи
●● Занесете сокоизстисквачката в сервизен пункт.
Сокоизстисквачката слабо изстисква сок и вибрира:
●● Изключете уреда, изчистете ситото от събралите се
на филтриращата мрежа остатъци. Допълнително
ако контейнера за отпадъци е пълен – изпразнете го.
●● В случай на механична повреда на ситото – сменете
го на ново.
42
Как да приготвите здравословен и вкусен
сок?
●● Плодовете и зеленчуците, предназначени за пригот-
вяне на сокове трябва да бъдат пресни и внимателно
измити. Подготовката на зеленчуците означава
изчистването им от пясък или почва под течаща вода
и обелването им. В статиите на тема как да направим вкусни зеленчукови сокове се препоръчва да
накиснете зеленчуците в продължение на 5 минути
във вода със сол и лимонена киселина. Зеленчуците,
приготвени по този начин не потъмняват в процеса
на раздробяване и сока от тях е с естествен цвят.
●● Плодовете от тип малини или ягоди да се измиват
непосредствено преди употреба, тъй като те бързо
губят своята свежест.
●● Избора на плодове и зеленчуци зависи от сезона, от
вкусовите предпочитания, здравните препоръки. Хранителната стойност на соковете от плодове и зеленчуци се влияе от начина на приготвянето им.
●● Приготвяйте сокове от сочни растителни видове на
плодове и зеленчуци, които трябва да бъдат добре
узрели, пресни, тъй като от тях се получава сок
с най-добър вкус и аромат.
●● За приготвяне на сокове можете да използвате следните зеленчуци: домати, моркови, целина, цвекло,
магданоз, лук, зеле, краставици, ряпа, ревен и др.
●● Такива зеленчуци като: репички, зелен лук, магданоз
(листа), копър, кресон да се добавят към сокоизстисквачката дребно нарязани.
●● Плодови сокове можете да получите почти от всички
видове зеленчуци
●● Ябълки, праскови, кайсии и сливи, след като бъдат
измити, можете да залеете с вряща вода в гевгир.
●● Премахнете костилките от плодовете които ги съдържат, за да не повредите уреда.
●● Изстискването на сокове от сливи, боровинки,
малини, меки круши или други меки плодове може
да създава трудности. Тези плодове по време на
изстискване създават гъста маса, която запушва
отворите на ситото. Затова използвайте тези плодове
при изстискване на смесени сокове – с други плодове
или зеленчуци, и по-често изчиствайте ситото.
●● Зеленчуци – корени или твърди плодове нарежете
на парчета така, че да влязат в улея за подаване
на плодове. Ябълките можете да нарежете на части
(ако са малки можете да ги сложите цели) не обелвайте кората и не изчиствайте семките.
●● Плодовете и зеленчуците поставяйте в улея за подаване само след включването на сокоизстисквачката.
●● Хранителната стойност на сока е подобна на хранителната стойност на продуктите, от които те са били
подготвени.
●● Соковете са особено препоръчителни в храненето на
децата и възрастните хора.
●● Препоръчително е по време на пиене на сокове от
зеленчуците да се пие и малко вода, тъй като те са
JE1000-001_v07
много концентрирани. Ако сокове не се разреждат,
дневната доза не трябва да надвишава половин чаша.
●● Не трябва да се правят комбинирани сокове от
зеленчуци и плодове, с изключение на ябълки. Не
комбинирайте пъпеши с други плодове.
●● Соковете не се съхраняват за по-късна употреба.
●● Към зеленчуковите сокове могат да се използват
ароматни подправки: черен пипер, копър, кимион,
индийско орехче, мащерка, риган, а към плодовите
сокове: ванилия, канела и карамфил. За да получите
пълния аромат на подправки, преди да ги добавите
към напитката старателно нарежете. Използвайте
подправките в малки количества, за да се запази
естествения вкус и миризмата на продуктите, от
които е направена напитката. Поради ниската си
калоричност, соковете от плодове и зеленчуци силно
се препоръчват за хора, които са на диета.
●● Зеленчуковите и плодовите сокове се сервират при
стайна температура или охладени с кубчета лед.
Пресни сокове – то здраве
Сок от моркови
Ускорява метаболизма, защото съдържа
набор от микроелементи и витамини, необходими за правилното функциониране на организма.
Витамин А, които се произвежда от каротина подобрява зрението. Компонентите на
този сок отстраняват вредното въздействие на никотина, позволяват да се възстанови кожата, да е здрава
и с естествения си цвят. Половин чаша сок от моркови
и 1/2 чаша мляко се препоръчва за малки деца. Сок от
моркови в комбинация със сок от ябълки, се препоръчва
като засилваща напитка за възрастните хора.
Сок от домати
От пресни и добре узрели домати можете
да получите сок от най-високо качество.
Можете да смесвате доматения сок
с всички други видове зеленчуци.
Съдържа много витамин A и C. Две чаши от този сок
задоволява нуждите на организма от витамин C. Можете
да подобрите вкуса му с добавяне на сол и черен пипер.
Сок от цвекло
Сока от червеното цвекло в комбинация със
сок от портокали има чудесен вкус. Пиенето
на концентриран сок само от червено цвекло
изисква консултация с лекар.
Сок от зеле
Използва се за лекуване на стомашни
язви, но се препоръчва консултация
с лекар. Комбиниран със сок от моркови
може да бъде употребен дори от хора
с чувствителен стомах.
JE1000-001_v07
Сок от спанак
Този сок има много полезни свойства
– препоръчва се за хората с анемия,
но понеже има неприятен вкус,
можете да го комбинирате със сок от
моркови. Вкусна напитка можете да
получите от комбинацията на спанак, моркови и целина
(корен) в еднакви пропорции.
Сок от целина (корен)
За приготвяне на сока от целина не
използвайте листата, които имат горчив
вкус, а само корена. Сока от корена на
целината е много вкусен, можете да го
смесвате с други зеленчуци. Консумирайте го в количества по-малки от сока от моркови. Към
него можете да добавите сок от ябълки или лимон.
Сок от краставици
Няма приятен вкус, затова се препоръчва
мешането му със сок от ябълки, моркови
или целина. Сока от краставици е полезен
за кожата. Има изчистващо действие на
бъбреците. Препоръчва се при диетите за
отслабване.
Сок от ябълки
Сокът от пресни, узрели ябълки има приятен аромат и вкус, богат е с витамини А и В
и ценни минерали. Високото съдържание на
пектин в сока подпомага храносмилането
Пресен ябълков сок се използва срещу
подагра и ревматизъм. Може да се каже, че като цяло,
е отличен хранителен елемент.
Сок от къпини
Сокът от къпини, с малко количество захар
и минерална вода е отлична напитка. Понеже
съдържа много витамини и микроелементи,
действа усилващо за организъма на човека,
препоръчва се особено за възрастни хора.
Сок от черен бъз
Сокът е богат в хранителни вещества, стимулира потенето и може да се използва при
настинки. При изготвянето на този сок можете
да го комбинирате с други плодови сокове.
Сок от черен касис
Сокът от касис има специфичен аромат,
висока киселинност и характерна тръпчивост.
Благодарение на химичния състав и съдържанието на витамин, той е един от найдобрите сокове. Той трябва да се смесва със
сок с ниска киселинност или вода, мед или
захар.
43
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Специални рецепти за здраве
Усилваща напитка
6 моркови
2 ябълки
½ цвекло
Сок изчистващ
организъма
4 моркови
½ краставица
1 цвекло
Напитка „силен дъх”
1 шепа спанак
1 шепа магданоз
2 целини (корен)
4 моркови
Сок „вечен регулатор”
2 ябълки
1 твърда круша
¼ лимон или шепа спанак
6 моркови
Напитка „слънчева”
2 ябълки
6 ягоди
Напитка „любовна”
3 големи домати
½ краставица
1 целина (корен)
¼ лимон
Информации за плодовете и зеленчуците
Плодове/зеленчуци
Скорост на изстискване
I
Ананаси
Висока американска
боровинка
Праскови
Захарно цвекло
Круши
Ябълки
Зеле
Резене (див копър)
Малини
Моркови
Пъпеши
Кайсии
Нектаринки
Краставици
Киви
Домати
Целина
Грозде
II
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
44
Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани в резултат на използването на уреда по начин не
съответстващ на неговото предназначение или неправилно
обслужване на уреда.
Производителят си запазва правото да модифицира изделието във всеки момент, без по-ранно информиране за това,
в цел да се пригоди към правните закони, норми, директиви
или поради търговски, естетически или други причини.
JE1000-001_v07
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого приладу та запрошуємо
до кола користувачів продуктів Zelmer.
З метою отримання якнайкращих результатів, рекомендуємо використовувати виключно оригінальні аксесуари
фірми Zelmer.
Вони спеціально розроблені для цього продукту. Просимо
уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу
увагу слід звернути на вказівки із безпеки. Просимо зберегти інструкцію з експлуатації, щоб Ви могли використовувати її також під час подальшого використання.
Характеристика приладу
Соковитискач - це прилад, призначений для швидкого
витискання соків із фруктів та овочів із одночасним виділенням відходів. Швидкість витискання підібрана таким
чином, щоб отримати оптимальні параметри якісно
витиснутих соків. Сік містить дрібні фракції фруктів (овочів), корисних для здоров’я, які водночас понижують прозорість соку. Це запланований ефект, тому що виробник
прийняв рішення про те, що більш важливим є збереження якомога більше якостей поживних, корисних для
здоров’я та дієтичних, ніж його прозорість. Кількість соку,
отриманого із 1 кг сировини, залежить від ступеня свіжості, як і від чистоти сита і стану терки (напр., для свіжої моркви складає 50-60%). Частини, що мають контакт
із оброблюваною сировиною, вироблені із матеріалів,
допустимих для контакту із продуктами харчування.
Вказівки із безпеки та правильного
використання соковитискача
Перед початком використання приладу ознайомтеся із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не включайте прилад, якщо
кабель живлення або корпус
видимо пошкоджені.
●● Якщо кабель живлення буде
пошкоджено, він повинен бути
замінений у виробника або в спеціалізованому сервісному центрі, або кваліфікованою особою
з метою попередження загрози.
JE1000-001_v07
●● Ремонт приладу може виконувати
виключно вишколений персонал.
Неправильно виконаний ремонт
може привести до серйозної
загрози для користувача. У випадку
появи неполадок зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не використовуйте обладнання,
якщо оборотне сито пошкоджене.
●● Перед включенням соковитискача
перевірте, чи добре зафіксована
замками (фіксаторами) кришка.
●● Не виймайте резервуар для відходів і не вивільняйте замки (фіксатори), коли соковитискач працює.
●● Для проштовхування продукту
використовуйте виключно штовхач.
●● Перед заміною обладнання або
наближенням до оборотних частин під час використання слід
виключити прилад та відключити
від живлення.
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Проявіть особливу обережність
під час роботи із соковитискачем
у присутності дітей.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Не залишайте підключений до
електромережі прилад без нагляду.
●● Не ставте соковитискач на мокрій
поверхні.
●● Після завершення роботи вийміть
кабель живлення із гнізда електромережі.
45
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Прилад поставте поблизу гнізда електромережі та
твердій стабільній поверхні так, щоб не закривати
вентиляційні отвори у корпусі.
●● Не виймайте вилку із гнізда електромережі, тягнучи
за кабель.
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електричної
мережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
●● Не перевантажуйте прилад надлишковою кількістю
продукту або занадто сильним його проштовхуванням (штовхачем).
●● Негайно відключіть соковитискач, як тільки помітите
сильні вібрації або зменшення оборотів. Очистіть
сито і його корпус.
●● Припиніть роботу і відключіть прилад від електромережі, коли настане блокування продукту в отворі
для засипання або на терці. Видаліть причину блокування.
●● Негайно припиніть роботу і відключіть прилад від
електромережі, якщо в мотор соковитискача потрапила яка-небудь рідина. Віддайте соковитискач для
перегляду у сервісний центр.
●● Не піддавайте соковитискач дії температури вище
60°C.
●● Не занурюйте корпус у воді і не мийте під проточною водою.
●● Для миття корпусу не використовуйте агресивні
миючі засоби у формі емульсій, молочка, паст і т.п.
Вони можуть, між іншим, видалити нанесені інформаційні графічні символи, аткі як мітки, позначки,
знаки попередження і т.п.
●● Для миття сита з теркою використовуйте виключно
щітку із обладнання приладу (16).
46
●● Не мийте сито у посудомийній машині. Агресивні
засоби чистки, що використовуються у цих приладах, призводять до потемніння вище наведениї
частиин. Мийте його вручну, із використанням традційних рідин для миття посуду.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт
і вказівки щодо експуатації
●● Перед
першим використанням приладу ретельно
вимийте частини обладнання.
●● Пристрій призначений для побутового використання і аналогічного застосування в таких місцях,
як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та
іншому робочому середовищі,
●● гості в готелях, мотелях та інших житлових
об’єктах,
●● агротуристичні господарства,
●● пансіонати типу «bed and breakfast».
У випадку його використання для цілей діяльності із
загального харчування, умови гарантії змінюються.
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу.
Допустимий час безперервної роботи
10 хвилин
Час перерви перед повторним використанням 15 хвилин
Шум приладу (LWA)
80 dB/A
A
Опис приладу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Привід соковитискача
Присоски
Кабель живлення
Кнопка вимикача, швидкість 1, швидкість 2
Фіксатори
Причепи
Вісь
Миска
Носик
Контейнер для відходів
Сито
Кришка
Штовхач
Резервуар для соку
Сепаратор піни
Щітка
JE1000-001_v07
Підготовка соковитискача до роботи
(демонтаж)
B
Перед першим використанням розкладіть
соковитискач, промийте і висушіть частини, що мають контакт із продуктом,
що переробляється.
1 Привід поставте поблизу гнізда електромережі, на
твердій, чистій та сухій основі.
2 Обхопіть з обох сторін знизу за фіксатори (5) та відтягніть їх від корпусу приводу.
3 Підніміть фіксатори (5) вгору, звільняючи кришку (12)
та опустіть їх вниз.
4 Вийміть резервуар для відходів (10), штовхач (13).
Зніміть кришку (12) і миску (8) разом із ситом (11).
Зняті частини (за виключенням приводу)
ретельно промийте у теплій воді з додаванням засобу для миття посуду. Можна
також мити у посудомийних машинах при
температурі макс. 60°C (за винятком сита
і приводу). Після ретельної осушки приступіть до монтажу чистих елементів.
Монтаж соковитискача
C
1 Накладіть миску (8) на привід (1) так, щоб носик (9)
потрапив в отвір у корпусі приводу.
2 Накладіть сито (11) на вісь (7), дотисніть до помітного
опору, а потім перевірте, чи добре накладене і чи легко
обертається.
3 Накладіть кришку (12) на миску (8).
4 Обидва фіксатори (5) підніміть вгору і накладіть на
причепи (6), що знаходяться на кришці.
5 Дотисніть фіксатори (5) до корпусу приводу (1) (чутно
характерне клацання).
6 Під кришку (12) вмонтуйте резервуар для відходів (10)
наступним чином: встановіть під нахилом резервуар (10)
і розмістіть його під мискою (8), потім підсуньте до приводу (1). Під носик (9) підставте резервуар для соку (14).
Неправильний монтаж якого-небудь із
елементів приладу (миски з кришкою, контейнера для відходів або фіксаторів) або
упущення якого-небудь із них призводить
до включення системи безпеки та неможливості включення соковитискача.
Включення соковитискача
і робота з ним
D
●● Переконайтесь, що вимикач установлено в позиції «0».
●● Витягніть на відповідну відстань кабель із схову. Його
надлишок можете всунути всередину корпусу приводу через отвір, який знаходиться збоку соковитискача.
JE1000-001_v07
1 Вкладіть вилку кабелю (3) в гніздо мережі і включіть
соковитискач вимикачем (4) встановлюючи у залежності
від потреб 1. швидкість (поз. I – низькі обороти для м’яких
фруктів, напр. малина, помідори, огірок, кавун і т.п.) або
2. швидкість (поз. II – високі обороти для твердих фруктів, напр. морква, селера, буряки, яблука і т.п.).
Таблиця із прикладами та точною інформацією з під­
бору відповідної швидкості для конкретних фруктів
та овочів на сторінці 46.
2 Вкладайте в засипний отвір кришки (12) продукти,
призначені до перемелювання і легко проштовхуйте їх
штовхачем (13).
Для проштовхування продуктів не можна
використовувати пальці або інші предмети.
●● Витиснутий сік, накопичений в резервуарі, перелийте
в попередньо підготовані склянки, чашки і т.п.
для соку (14) обладнаний сепаратором
піни (15), який повинен затримувати найбільш густі
фракції соку і піни під час виливання соку.
●● Резервуар
Рекомендуємо однак соки в натуральному
вигляді, менш чисті. Тоді слід вийняти із
резервуару сепаратор піни.
Після завершення роботи
(витискання соку)
E
1 Виключіть соковитискач вимикачем (4) встановлюючи
його в позиції „0”.
2 Вийміть вилку кабелю живлення із гнізда електромережі.
●● Зніміть частини соковитискача – як для першого
миття (Приготування соковитискача до роботи
(демонтаж) Мал. B).
Не допускайте к переповнення резервуару
для відходів. Під час його виймання надлишок відходів у момент його нахиляння
може із нього випасти.
Чистка і зберігання соковитискача
●● У випадку, якщо всередину приводу потрапить вода
або сік, слід припинити роботу й віддати прилад
в сервісни.й центр.
●● Після кожного використання соковитискача ретельно
його промийте, не допускаючи до висихання соку
і залишків фруктів та овочів.
●● Корпус приводу соковитискача протріть вологою ганчіркою із додаванням засобу для миття посуду.
●● Елементи обладнання, такі як контейнер для відходів, миска, штовхач і резервуар для соку з сепаратором піни, мийте в теплій воді із додаванням засобу
для миття посуду. Можна також їх мити у посудомийних машинах при температурі макс. 60°C.
●● Забруднення в щілинах або кутах видаліть щіткою
47
(16). Після зупинки двигуна приступіть до демонтажу
соковитискача з метою миття частин (див. Мал. B).
Опорожніть резервуар для відходів від накопичених
продуктів роботи. Для миття сита використовуйте
виключно щітку (16) із обладнання соковитискача.
Для миття сита не використовуйте жодних металевих
щіток!
●● Під впливом тривалої експлуатації може виступити
зміна забарвлення елементів, виготовлених із пластику. Не трактуйте це як недолік.
●● Зміни забарвлення через моркву можна видалити,
протираючи її ганчіркою, насиченою олією.
●● Після миття ретельно висушіть усі частини.
●● Зберіть соковитискач, як це описано раніше (див.
Мал. C).
●● Зберіть кабель до схову, який знаходиться в основі
приводу соковитискача.
Що робити, якщо:
Соковитискач не працює:
●● Включіть прилад іншого типу у це ж гніздо, до якого був
підключений соковитискач та перевірте, чи працює він.
●● Віддайте соковитискач до сервісного центру.
Соковитискач слабо виділяє сік, впадає у здригання
та вібрацію:
●● Включіть прилад, очистіть сито від залишків на фільтраційній сітці. Додатково у випадку заповнення
резервуару для відходів, опорожніть його.
●● У випадку механічного пошкодження сита замініть
його на нове.
Як приготувати здоровий, смачний сік?
●● Фрукти
та овочі, призначені для витискання соків,
повинні бути свіжими і ретельно промитими. Приготування овочів полягає в їх очищенні від піску та землі
під проточною водою та очистці від шкірки. Публікації
з приводу приготування соків рекомендують замочування овочів на 5 хвилин у воді із додаванням солі
та лимонної кислоти. Овочі, підготовані таким чином,
не темніють у процесі роздрібнення, і сік із них має
натуральне забарвлення.
●● Ягідні фрукти мийте безпосередньо перед використанням, оскільки вони швидко втрачають свіжість.
●● Підбір фруктів та овочів залежить від пори року, від
смакових вподобань, рекомендацій, пов’язаних зі
здоров’ям. На споживчу вартість соків із овочів та
фруктів мають вплив дій при їх підготовці.
●● Соки готуються із соковитих сортів овочів та фруктів, які
повинні бути дозрілими, тому що із них виходить найбільша кількість соку з відмінним смаком та ароматом.
●● Для приготування напоїв придатні наступні овочі:
помідори, морква, селера, буряк, петрушка, цибуля,
капуста, огірки, чорна ріпа, ревінь і т.п.
●● Такі овочі, як редис, зелень петрушки, кріп, зелень
додаються подрібненими.
48
●● Фруктові соки можна отримувати майже з усіх видів
фруктів.
●● Яблука,
персики, абрикоси та сливи повинні бути
після миття ошпарені кип’ятком у кухонному друшлазі.
●● Із фруктів, що містять кісточки, видаліть їх, тому що
вони можуть пошкодити прилад.
●● Витискання соку із слив, ягід, малин, м’яких груш
і яблук, а також інших фруктів ускладнено. Із м’якоті
цих фруктів утворюється губковидна маса, яка забиває отвори сита. Ці фрукти можна використовувати
для витискання соку, змішуючи їх у малих кількостях
з іншими фруктами, і слід частіше чистити сито.
●● Кореневі овочі та тверді фрукти слід розрізати на
шматки, що вміщатимуться в засипний отвір. Яблука
розрізають на частини (якщо розмір яблук не дозволяє на розміщення їх цілими у засипний отвір), не
очищаючи від шкірки та не виймаючи серцевину.
●● Фрукти та овочі розміщуються у засипний отвір лише
після включення соковитискача.
●● Харчове значення сирих соків близьке до поживного
значення продуктів харчування, із яких вони були
приготовані.
●● Напої із соків рекомендуються в дитячому харчуванні
та харчуванні осіб похилого віку.
●● Рекомендується, щоб під час споживання соків із
овочів запивати їх невеликою кількістю води, тому що
вони дуже концентровані. Якщо соки не розбавлені,
денна доза не повинна перевищувати півсклянки.
●● Не потрібно поєднувати фрукти із овочами за винятком яблук. Не слід поєднувати кавун з іншими фруктами.
●● Соки не зберігаються для споживання «на потім».
●● До овочевих напоїв можна використовувати ароматичні приправи: перець, кріп, тмин, мускатний горіх,
тим’ян, майоран, а до фруктових напоїв – ваніль,
корицю та гвоздику. Щоб отримати повний аромат приправ, слід перед їх додаванням до напою
ретельно подрібнити. Вони повинні використовуватися у невеликих кількостях, щоб зберегти натуральний смак і запах продуктів, із яких виготовлено напій.
З огляду на невисоку калорійність, напої із фруктів та
овочів рекомендовані для осіб на дієті.
●● Фруктові та овочеві напої подаються кімнатної температури або охолодженими кістками льоду.
JE1000-001_v07
Свіжі соки – це здоров’я
Сок із моркви
Прискорює обмін речовин, оскільки містить
набір мікроелементів та вітамінів, необхідних
для правильного функціонування організму.
Вітамін A, синтезований із каротину, покращує зір. Елементи цього соку нівелюють
негативний вплив нікотину, повертають
шкірі її натуральний здоровий колір. Півсклянки соку із
моркви і півсклянки молока рекомендовані для малих
дітей. Сік із моркви у поєднанні із яблучним соком рекомендуються у якості зміцнюючого напою для осіб старшого віку.
Яблучний сік
Сік із свіжих стиглих яблук наділений приємним смаком та ароматом, багатий на вітаміни А і В, а також мінеральні солі. Великий
вміст пектину в соку позитивно впливає на
функції травлення. Свіжий яблучний сік
використовується при подагрі та ревматизмі. Загалом,
він є прекрасним засобом харчування.
Ожиновий сік
Ожиновий сік із невеликою кількістю цукру
та води дає дуже тонізуючий напій. Враховуючи значний вміт вітамінів та мікроелементів, він діє дуже зміцнююче, особливо
в осіб похилого віку.
Сік з бузини
Томатний сік
Стиглі та свіжі помідори дають сік чудової
якості. Томатний сік можна поєднувати
з усіма іншими овочевими соками.
Містить багато вітамінів А і С. Дві склянки
соку покривають денну потребу організму у вітаміні С.
Смакові якості томатного соку покращують за рахунок
солі та перцю.
Сік із буряка
Сік з червоного буряка у поєднанні з апельсиновим соком дає напій із чудовим смаком.
Чистий сік із буряка може споживатися
виключно за рецептом лікаря.
Сік наділений протизапальним ефектом
и може використовуватися при застуді.
Готуючи консерви, його можна поєднувати
з іншими фруктовими соками.
Сік з чорної смородини
Сік з чорної смородини наділений специфічним ароматом, високою кислотністю та виразною терпкістю. Враховуючи хімічний склад та
вміст вітамінів, це один із найкращих соків.
Його слід змішувати з соками із низькою кислотністю або водою, медом або цукром.
Спеціальні рецепти здоров’я
Сік із капусти
Використовується при лікуванні виразки
шлунка, але виключно за рецептом
лікаря. У поєднанні із соком моркви він
може споживатися навіть особами із
слабким шлунком.
Сік із шпинату
Цей сік – сильний кровотворний засіб,
але з причини різкого смаку рекомендується змішування його із соком
моркви. Сік із шпинату, моркви та
селери у рівних кількостях після змішування дають смачний напій.
Сік із селери
Для соку не повинні використовуватись
листя селери, тому що вони дають гіркий
присмак. Сік із кореню селери дуже смачний. Його можна змішувати із соками
з інших овочів. Він повинен використовуватись у менших кількостях, ніж морковний сік. Додавання сблучного соку або лимону покращує смак.
Тонізуючий напій
6 моркви
2 яблука
½ буряка
Очисний сік для
організму
4 моркви
½ огірка
1 буряк
Напій «Сильне
дихання»
1 жменя шпинату
1 жменя петрушки
2 селери
4 моркви
Сік «Вічний регулятор»
2 яблука
1 тверда груша
¼ лимона або жменя
шпинату
6 морквин
Напій «Сонячний»
2 яблука
6 полуниць
Напій «Любовний»
3 великі помідори
½ огірки
1 селера
¼ лимона
Огірковий сік
У нього за походженням приторний смак,
і його потрібно змішувати з яблучним, сорковним соками або соком з селери. Огірковий сік використовується для покращення
стану шкіри. Рекомендується при схудненні.
JE1000-001_v07
49
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упко-
Інформація про фрукти та овочі
Фрукти/овочі
Швидкість витискання
I
Ананаси
Американська брусниця
Персики
Буряк
Груші
Яблука
Капуста
Італійський кріп
Малини
Морква
Кавуни
Абрикоси
Нектарини
Огірки
Ківі
Помідори
Селера
Виноград
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
II
●
ваних виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
●
●
●
●
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
50
Виробник не відповідає за можливу шкоду внаслідок використання приладу, що не відповідає його призначенню або неправильного його обслуговування.
Виробник залишає за собою право на модифікацію виробу
у будь-який момент, без попереднього інформування, з метою
відповідності юридичним нормам, директивам або з конструкційних, торгових, естетичних або інших причин.
JE1000-001_v07
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance and
welcome to the group of Zelmer product users.
In order to achieve the best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please, read these instructions carefully. Special attention
should be paid to safety information. Keep this manual so
that you can refer to it in the future.
Description of the appliance
Your juice extractor is designed for fast fruit and vegetable
juice centrifuging with automatic separation of pulp.
Centrifugation speed was carefully selected to ensure
excellent quality juices. Small particles of fruit (or vegetable)
contained in the extracted juice are good for your health, but
may affect the clarity of juice. This is an intended effect, as
the Manufacturer of your juice extractor decided that keeping
the highest nutrient, health and dietetic values of your juices
is more important than their clarity. The quantity of juice
obtained with e.g. 1kg of fruit or vegetables depends on the
freshness of the processed products, cleanness of the filter
and the condition of the pulping blade (e.g. for fresh carrots it
is 50-60%). All parts in contact with processed products are
made of materials suitable for contact with food.
Safety and operation instructions
Please read the entire user manual before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Do not operate the appliance if the
power cord is damaged or the casing
is visibly damaged.
●● If the non-detachable cord is
damaged, it should be replaced by
the producer, proper service facility
or qualified person in order to avoid
any hazards.
●● The appliance can be repaired by
qualified staff only. Incorrect repair
may cause serious hazard to the
user. In case of any defects, contact
an authorised service facility.
●● Do not operate the appliance if the
rotary strainer is damaged.
JE1000-001_v07
●● Make sure that the lid is clamped
securely in place before the appliance
is turned on.
●● Do not remove the pulp container
and do not unfasten any clamps
when the appliance is in operation.
●● Guide food through the feeder tube
only with the pusher.
●● Turn off the device and unplug it
before replacing any elements or
approaching any moving parts during
use.
●● Always disconnect the appliance
from the supply if it is left
unattended and before assembling,
disassembling or cleaning.
●● Be particularly cautions when
the juice extractor is used in the
presence of children.
●● This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its
cord out of reach of children.
●● Do not leave the appliance unattended
when it is plugged to a socket.
●● Do not put the appliance on any wet
surfaces.
●● Unplug the appliance after use.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
51
WARNING!
Risk of property damage
●● Place the motor unit near a wall socket on a flat, stable
surface so that the vent holes of the appliance are not
blocked.
●● Do not disconnect the plug from the socket by pulling
on the cord.
●● The appliance must be plugged only to an alternating
current socket with power corresponding to the power
stated on the name plate of the appliance.
●● Do not overload the appliance with extensive amount
of product or do not push it to strong (using a pusher).
●● Turn off the appliance immediately if you notice
that it vibrates excessively or the rotation speed has
dropped. Wash the strainer and its housing.
●● Turn the motor off and unplug the appliance if food
is blocked in the feeder or on the grinding blades.
Remove the cause of blocking.
●● Immediately stop the operation and unplug the
appliance if any liquid gets into the motor. Return
the appliance to an authorised service facility for
examination and servicing.
●● Do not expose the appliance to temperatures
exceeding 60°C.
●● Do not immerse the motor unit in water or rinse it under
running water.
●● Do not clean the casing with aggressive detergents,
such as emulsion, milk, paste, etc. They can remove
the graphic symbols such as: scales, labels, caution
signs, etc.
●● Only use the brush (16) supplied with your appliance
for cleaning the strainer with sharp pulping blade.
●● Do not wash the strainer in a dishwasher. Aggressive
dishwasher detergents may cause the strainer to
darken. Wash it under running water using traditional
dishwashing liquids.
TIP
Product information and tips
for use
●● Thoroughly clean all parts of your appliance before the
first use.
●● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●● staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
●● farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other residential
environments;
●● bed and breakfast type environments.
In case it is used for food business purposes, the
warranty conditions shall change.
52
Technical data
The technical data are given on the name plate.
Maximum continuous operation time:
10 minutes
Time interval between successive uses:
15 minutes
Noise level (LWA)
80 dB/A
A
Construction of the appliance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Motor unit
Suction cups
Power cord
Power on/off button, level 1 – level 2
Locking clamps
Fasteners
Skimmer
Juice bowl
Spout
Pulp container
Strainer
Lid
Pusher
Jug
Froth separator
Brush
Preparing for operation (disassembling)
B
Before first use, disassemble the appliance,
wash and dry all attachments in contact with
the processed fruit or vegetables.
1 Place the appliance on a clean hard, and dry surface
near a wall socket.
2 Hold the locking clamps (5) from below on both sides
and pull away from the motor unit.
3 Lift locking clamps (5) to release the lid (12) and lower
when released.
4 Remove the pulp container (10) and the pusher (13).
Remove the lid (12) and the juice bowl (8) together with the
strainer (11).
Wash all parts (except the motor unit) carefully
in hot water with wash-up liquid. You can
also clean them in a dishwasher at max. 60°C
(except the strainer and the motor unit). Once
clean, replace the parts after drying them first
thoroughly.
JE1000-001_v07
Assembling the appliance
C
1 Place the juice bowl (8) on the motor unit (1), inserting
the spout (9) in the opening of the motor unit casing.
2 Mount the strainer (11) on the skimmer (7), press it all
the way in, and check if it is well mounted and swivels easily.
3 Place the lid (12) on the juice bowl (8).
4 Lift up both clamps (5) and fix them on to the fasteners
(6) located on the lid.
5 Press the clamps (5) to the motor unit (1) (you will hear
a characteristic click).
6 To mount the pulp container (10) under the lid (12),
proceed as follows: lean the pulp container (10) and place
it under the juice bowl (8). Then slide it in towards the motor
unit (1). Place the Jug (14) under the spout (9).
If you fail to assemble any of the parts (e.g. the
juice bowl, lid, pulp container or locking
clamps) or do it improperly, a safety device will
prevent the switch-on of the appliance.
Starting and operating the juice
extractor
D
●● Make sure that the power on/off button is set to “0”.
●● Unwind a sufficient length of the cord. The remaining
cord can be stored inside the drive housing. Slip the
remaining cord through an opening located at the side
of the appliance.
1 Insert the power cord (3) plug into the socket and
press the on/off button (4) to start the appliance, selecting
speed level 1 (position I – low rotation speed for soft fruit
and vegetables such as raspberries, tomatoes, cucumbers,
melons, etc.) or level 2 (position II – high speed rotation for
hard fruit or vegetables such as carrots, celery, apples, etc.).
See a table on page 52 for detailed information
(examples) on the recommended speed level for different
fruit and vegetables.
2 Insert pieces of fruit or vegetable into the feeder tube on
the lid (12) and guide them gently through with the pusher (13).
Never insert foreign objects or your fingers
into the feed tube.
●● Transfer
the extracted juice from the container into
glasses, cups, etc.
●● The jug (14) has a froth separator (15) to stop the dense
juice fractions and the froth when the juice is distributed
into other receptacles.
Feel encouraged to drink the juices as they are,
without removing the naturally occurring pulp
and froth. It is not recommended to remove the
froth separator from the jug.t
After each use
E
1 Switch off the appliance, turning the switch (4) to „0”.
2 Unplug the appliance.
●● Disassemble the appliance. Proceed as described above in
section “Preparing for operation (disassembling)” (Fig. B).
Prevent overfilling the pulp container. Excess
pulp can spill out while leaning the container
on disassembly.
Cleaning and maintenance
●● If water or juice leaks into the inside of the motor unit,
abort operation immediately and have the appliance
checked at the service centre.
●● Wash the appliance thoroughly after every use to prevent
adhesion of juice and pulp to the walls.
●● Wipe the housing with a damp cloth with a few drops of
washing liquid.
●● Wash the following elements in warm soapy water:
pulp container, juice bowl, lid, pusher and jug with froth
separator. You can also wash them in a dishwasher at
max. 60°C.
●● Use the brush (16) to remove dirt from crevices and
corners of the appliance. After the motor has stopped
completely, disassemble the appliance and wash all of
its parts (see Fig. B). Remove the pulp from the pulp
container. Wash the strainer only with the brush supplied
with your appliance (16). Do not try to use any metal
brushes for washing the strainer!
●● Some parts of the appliance may change colour after
long-term use. It is not a defect.
●● Orange stains from carrot juice can be removed
by cleaning the surface with a cloth immersed in
cooking oil.
●● Dry all parts thoroughly after washing.
●● Reassemble the appliance according to instructions
provided above (Fig. C).
●● Store the power cord inside the base of the drive unit.
Troubleshooting
My juice extractor does not work:
●● Plug another household appliance into the same wall
socket to find out if it works or not.
●● Have the juice extractor checked at the service centre.
The appliance extracts little juice or vibrates:
●● Switch off the appliance, remove pulp residue from the
strainer filtration net. Empty the pulp container if full.
●● Replace the strainer if broken.
Preparing healthy and delicious juice
●● Fruit and vegetables for juice extraction process should
be fresh and well washed. Vegetables should be cleaned
of sand and soil under running water and peeled.
JE1000-001_v07
53
Handbooks on juice preparation recommend soaking the
vegetables in water with salt and citric acid for 5 minutes.
Prepared in this way, vegetables do not darken during
processing and the juice has a natural colour.
●● Berry fruits should be washed directly before use, so
they retain their freshness.
●● Your selection of fruit and vegetables depends on
the time of year, your tastes and recommended diet.
Nutritional values of fruit and vegetable juices depend on
the method of preparation.
●● For perfect flavour and fragrance, juices should be made
with ripe, fresh and juicy fruits and vegetables.
●● The following vegetables are best to juice: tomatoes,
carrots, celeries, beetroots, parsleys, onions, cabbages,
cucumbers, black turnip, rhubarb, etc.
●● Vegetables like radish, chives, green parsley, dill and
cress can be added to juice finely chopped.
●● Almost all kinds of fruit are suitable for juicing.
●● After washing, apples, peaches, apricots and plums
should be blanched in boiling water on a strainer.
●● Make sure to remove stones from the fruit you wish to
juice, as they may damage your appliance.
●● Juicing plums, blueberries, raspberries, soft pears and
apples, or other soft fruit may be problematic, as the flesh
of these fruit turns into a spongy pulp, blocking the strainer
mesh. To process this type of fruit successfully, it is best to
add them in small quantities to other fruit or vegetables.
More frequent cleaning of the strainer is required.
●● Root vegetables and hard fruit should be cut into pieces
small enough to pass through the feeder tube. Cut the
apples into pieces (if not small enough to enter the
feeder tube) without peeling and coring.
●● Feed the fruit or vegetables into the tube only after
starting the appliance.
●● The nutritional value of freshly extracted juice is
comparable to that of the fruit and vegetables before
processing.
●● Fresh juices are especially recommended for children
and the elderly.
●● As vegetable juice tends to be very thick, it is
recommended to have it with a small amount of water.
If not diluted, a daily portion of vegetable juice should not
be larger than half a glass.
●● It is not recommended to mix fruit and vegetables,
except for vegetable-apple combinations. Melon juice
should not be combined with other juices.
●● Juices should not be stored for later consumption.
●● The following spices can be added to vegetable juices to
improve their flavour: pepper, dill, cumin, nutmeg, thyme
and marjoram. Fruit beverages can be made with added:
vanilla, cinnamon and clove. It is recommended to
crush the spices thoroughly before use to enjoy their full
fragrance. Spices should be used in small quantities to
maintain the natural fragrance and flavour of your juices.
Due to low caloric content, fruit and vegetable juices are
highly recommended for people on a slimming diet.
●● Fruit and vegetable juices are best served at room
temperature or with ice cubes.
54
Fresh juices for your health
Carrot juice
Carrot juice stimulates the metabolism, as it is
rich in vitamins and minerals necessary to
maintain the proper function of the body.
Obtained from the carotene, Vitamin A benefits
your eyesight, while other components of the
carrot juice reduce harmful effects of nicotine
and restore your skin’s natural and healthy colour. Small
children are recommended to drink half a glass of carrot
juice and half a glass of milk daily whereas elderly people
can boost their energy with a glass of carrot juice mixed with
apple juice.
Tomato juice
Ripe and fresh tomatoes give excellent
quality juice which can be mixed with virtually
all other vegetable juices.
Tomato juice is a rich source of vitamin
A and C. Two glasses of tomato juice contain your daily
requirements of C vitamin. Season your juice with salt and
pepper according to taste.
Beetroot juice
Beetroot juice and orange juice make
a delicious combination. However, make sure
to consult your doctor before drinking pure
beetroot juice.
Cabbage juice
Cabbage juice is recommended for treatment
of gastric ulcers. Always ask your doctor first
before consumption. Best combined with
carrot juice – makes an excellent choice
even for people with sensitive stomach.
Spinach juice
Spinach juice stimulates production of
red blood cells in the body. It has a very
intensive taste, so it is best combined
with carrot juice. Mix equal volumes of
spinach juice, carrot juice and celery
juice for a tasty drink.
Celery juice
Celery leaves have bitter taste, so remove
them first before processing the root in your
juice extractor. Celery juice is very tasty and
goes well with other vegetable juices.
It should be consumed in smaller quantities
than the carrot juice. Enhance the taste by
adding apple or lemon juice.
Cucumber juice
Due to its natural bland taste, cucumber juice
is best combined with apple, carrot or celery
juice. Cucumber juice is used for skin care and
is known to support kidney filtration process.
It is also recommended for a slimming diet.
JE1000-001_v07
Apple juice
Made from fresh and ripe apples, apple juice
has pleasant fragrance and flavour. It is a rich
source of vitamin A and B and valuable
minerals. Apple juice has been shown to
improve digestion owing to the high content of
pectin. Fresh apple juice is also recommended for people
with gout and rheumatism. In general, apple juice provides
great overall benefits for your health.
Blackberry juice
Blackberry juice with a dash of sugar and
mineral water is a great refreshing beverage.
Due to high concentration of vitamins and
minerals blackberry juice boosts the vital
functions, particularly in elderly people.
Elderberry juice
Rich in various nutrients, elderberry juice
promotes perspiration and is therefore
recommended in the treatment of cold. When
preparing fruit preserves you can mix
elderberry juice with other fruit juices.
Black currant juice
Black currant juice has specific fragrance, high
acidity and distinct sourness. Due to its chemical
composition and high vitamin content black
currant juice is one of the most recommended
juices. It should be mixed with other low-acidity
juices or with water, honey and sugar.
Special health recipes
Energy drink
6 carrots
2 apples
½ beetroot
Body detox juice
4 carrots
½ cucumber
1 beetroot
“Strong breath” drink
1 handful of spinach
1 handful of parsley
2 celeries
4 carrots
“Timeless regulator”
juice
2 apples
1 hard pear
¼ lemon or a handful of
spinach
6 carrots
“Sunny” drink
2 apples
6 strawberries
“Love” drink
3 big tomatoes
½ cucumber
1 celery
¼ lemon
Information on fruit and vegetables
Fruit/vegetable
Speed level
I
Pineapples
Blueberries
Peaches
Beetroots
Pears
Apples
Cabbage
Fennel
Raspberries
Carrots
Melons
Apricots
Nectarine
Cucumbers
Kiwi
Tomatoes
Celery
Grapes
II
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the dangerous
elements of this appliance, which can be hazardous for
natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept liability for any damages resulting
from unintended use or improper operation of the appliance.
The manufacturer reserves the right to modify the product at any
time, without prior notice, in order to adjust it to legal regulations,
standards and directives or due to structural, commercial, aesthetic
and other reasons.
JE1000-001_v07
55
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement