Zelmer ZJE1200G User manual

Zelmer ZJE1200G User manual
ZJE1200G
ZJE1200W
ZJE1200
SOKOWIRÓWKA
соковыжималка
/ juice extractor
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SOKOWIRÓWKA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–9
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ODŠŤAVOVAČ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
ODŠŤAVOVAČ
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
36–42
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
10–15
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
43–49
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
16–22
23–28
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STORCĂTOR DE FRUCTE
СОКОВЫЖИМАЛКА
29–35
СОКОВИЖИМАЛКА
EN USER MANUAL
JUICE EXTRACTOR
50–56
57–62
ZJE1200G
ZJE1200W
SOKOWIRÓWKA
соковыжималка
/ juice extractor
Nowoczesna sokowirówka z dużym
otworem na owoce i warzywa
Современная соковыжималка
с широким загрузочным отверстием
для овощей и фруктов
Modern juice extractor with a large
feeding chute for fruits and vegetables
ZJE1200G
ZJE1200W
www.zelmer.com
A
B
14
12
13
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
11
10
16
9
C
6
8
7
3
15
2
5
1
4
D
1
2
PL
Szanowny Kliencie!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
Sokowirówka jest urządzeniem służącym do szybkiego odwirowania soków z owoców i warzyw z jednoczesnym oddzieleniem odpadów. Prędkość odwirowania została dobrana tak,
aby uzyskać optymalne parametry jakościowe wyciskanych
soków. Sok zawiera drobne frakcje owoców (warzyw) korzystnych dla zdrowia, lecz mogących powodować mniejszą klarowność soku. Jest to efekt zamierzony, gdyż producent sokowirówki uznał, iż ważniejsze jest zachowanie jak największych
wartości odżywczych, zdrowotnych i dietetycznych otrzymywanego soku, niż jego klarowność. Ilość soku uzyskanego
z 1 kg surowca zależy od jakości i świeżości użytego produktu jak również czystości sita i stanu tarczy rozdrabniającej
(np. dla świeżej marchwi wynosi 50-60%). Części mające kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane zostały z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
●
●
●
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający lub obudowa są
w sposób widoczny uszkodzone.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
4
●
●
●
●
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
Nie używaj sprzętu, jeśli sito jest
uszkodzone.
Przed uruchomieniem sokowirówki
sprawdź czy pokrywa jest dobrze
zamocowana klamrami mocującymi.
Nie wyciągaj zbiornika resztek ani
nie zwalniaj klamer mocujących, gdy
sokowirówka pracuje.
Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
Do popychania produktów stosuj tylko
popychacz dołączony do urządzenia.
Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z urządzeniem
w obecności dzieci.
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie może być używane przez
osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie
mające doświadczenia lub znajomości
sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem
lub po wcześniejszym zrozumiałym
objaśnieniu możliwych zagrożeń
i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
JE1200-001_v08
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
● Nie stawiaj urządzenia na mokrej
powierzchni.
●
●
●
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od
sieci, gdy do napędu dostał się jakikolwiek płyn. Oddaj
urządzenie do przeglądu w punkcie serwisowym.
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktów, ani zbyt silnym popychaniem produktów w leju.
Natychmiast wyłącz sokowirówkę, gdy zauważysz
silne wibracje lub zmniejszenie obrotów. Oczyść sito
i jego obudowę.
Przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci gdy nastąpi
zablokowanie produktu w leju zasypowym lub na tarczy rozdrabniającej. Usuń przyczynę zablokowania.
Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury
powyżej 60°C.
Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez
dozoru.
Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne takie, jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Do mycia metalowych części zwłaszcza sita z ostrą
tarczą rozdrabniającą używaj miękkiej szczoteczki.
Nie używaj sokowirówki bez zbiornika resztek.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwach domowych położonych maksymalnie 2000 m nad poziomem morza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
JE1200-001_v08
Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie opakowania
z wnętrza urządzenia i dokładnie umyj elementy wyposażenia.
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Dla ułatwienia obsługi możesz do pojemnika resztek włożyć worek foliowy, który wraz z odpadami po
zakończeniu pracy sokowirówki wyrzuć do kosza.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
2 minuty
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem
30 minut
Hałas urządzenia (LWA):
77 dB/A
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Napęd sokowirówki
Pokrętło regulacyjne (PULSE, 0, bieg 1, bieg 2)
Zabierak
Nóżki
Przewód przyłączeniowy
Miska
Dzióbek
Klamry mocujące
Sito
Pokrywa
Lej zasypowy
Popychacz
Pojemnik na sok
Pokrywa pojemnika z separatorem piany
Zbiornik resztek
Szczotka
Przygotowanie sokowirówki do pracy
DEMONTAŻ SOKOWIRÓWKI
B
Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowirówkę, umyj części mające kontakt z przetwarzanym produktem.
●
Sokowirówkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym, czystym i suchym podłożu.
1 Pociągnij klamry mocujące do dołu tak, aby zeskoczyły
z występów na pokrywie.
2 Wyjmij popychacz i ściągnij pokrywę.
3 Wysuń zbiornik resztek.
5
4 Zdemontuj miskę z sitem. W tym celu przekręć miskę
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak
Do popychania produktów nie wolno używać
palców ani stosować innych przedmiotów.
aby symbol
na misce pokrył się z symbolem
na
napędzie sokowirówki i zdejmij miskę z napędu sokowirówki.
Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu)
dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń. Można również je myć
w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C
(z wyjątkiem miski, sita i napędu). Po dokładnym osuszeniu przystąp do montażu czystych
elementów.
MONTAŻ SOKOWIRÓWKI
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością
produktów, ani zbyt silnym popychaniem
produktów w leju, gdyż nadmiar soku może
wypłynąć na zewnątrz sokowirówki przez
otwory odprowadzające, co jest normalną reakcją urządzenia. Nie traktuj tego jako wady.
●
C
1 Załóż na napęd sokowirówki miskę tak, aby symbol
znajdujący się na podstawie miski pokrył się z symbolem
na napędzie sokowirówki.
2 Zablokuj miskę przekręcając ją w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara tak, aby symbol
na napędzie
sokowirówki pokrywał się z symbolem na podstawie miski.
3 Załóż sito na zabierak, tak aby wycięcie na zabieraku
pokryło się z wypustem w sicie.
Sito można zamontować tylko w jednej pozycji.
4 Pod pokrywę wsuń zbiornik resztek, w następujący sposób: ustaw ukośnie zbiornik i umieść go pod okapem miski
tak aby wypust na pojemniku resztek trafił w występ na
misce, następnie dosuń go do napędu.
5 Nałóż pokrywę tak, aby wypust znajdujący się na pokrywie znalazł się we wcięciu miski.
6 Obie klamry mocujące unieś do góry i włóż ich zaczepy
na występy w pokrywie.
7 Dociśnij klamry mocujące do miski (charakterystyczny
„click” świadczy o prawidłowo zamontowanych klamrach).
8 Umieść pojemnik na sok tak, aby dzióbek sokowirówki
znajdował się wewnątrz pojemnika.
Pojemnik na sok wyposażony został w pokrywę
z separatorem piany, której zadaniem jest
zatrzymanie gęstszych frakcji soku i piany.
●
Po zakończeniu pracy
(odwirowywaniu soku)
●
●
6
Sprawdź, czy pokrętło regulacyjne ustawione jest
w pozycji „0”.
Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci i uruchom sokowirówkę przekręcając pokrętło regulacyjne w zależności od potrzeb na bieg 1 lub 2 (patrz
tabela „Zalecane prędkości odwirowywania dla
wybranych owoców i warzyw”).
Do leja zasypowego pokrywy wkładaj owoce lub
warzywa i lekko dociskaj je popychaczem.
D
1 Wyłącz sokowirówkę ustawiając pokrętło regulacyjne
w pozycji „0”.
2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
● Po zatrzymaniu się silnika przystąp do demontażu sokowirówki w celu umycia części (patrz pkt. „DEMONTAŻ
SOKOWIRÓWKI”).
● Opróżnij zbiornik resztek z nagromadzonych wytłoczyn.
Nie dopuszczaj do przepełnienia zbiornika
resztek. W czasie jego wyciągania nadmiar
nagromadzonych wytłoczyn może w momencie
przechylenia zbiornika z niego wypaść.
W pobliżu urządzenia przygotuj umyte owoce
i warzywa przeznaczone do odwirowania soku.
●
W razie potrzeby (w przypadku nadmiernego nagromadzenia się miąższu na sicie powodującego drgania sokowirówki) zaleca się użycie funkcji „PULSE”.
FUNKCJA PULSE
Funkcja „PULSE” pozwala na usunięcie nadmiaru nagromadzonego miąższu na sicie. Przekręcenie pokrętła regulacyjnego na pozycję „PULSE” i przytrzymanie pokrętła w tym
położeniu, spowoduje pracę urządzenia z maksymalną prędkością. Po zwolnieniu pokrętła urządzenie przerywa pracę.
Niewłaściwe zamontowanie klamer mocujących skutkuje zadziałaniem zabezpieczenia
i uniemożliwia uruchomienie sokowirówki.
Uruchomienie sokowirówki i praca z nią
Wyciśnięty sok nagromadzony w pojemniku przelej do
wcześniej przygotowanych szklanek, filiżanek, itp.
Pamiętaj by w porę opróżniać zbiornik z resztek, gdyż może przyczynić się to do wycieku
soku przez otwory odprowadzające.
Czyszczenie i konserwacja sokowirówki
●
●
●
Po każdorazowym użyciu sokowirówki należy ją dokładnie umyć nie dopuszczając do zasychania soku i resztek
owoców.
Zabrudzenia w szczelinach lub narożnikach usuń szczoteczką o miękkim włosiu.
Napęd czyść wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu do
mycia naczyń. Następnie wytrzyj go do sucha.
JE1200-001_v08
W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie
się woda lub sok należy przerwać pracę i oddać
urządzenie do kontroli w punkcie serwisowym.
●
●
●
●
●
●
●
Elementy wyposażenia takie, jak: miska, pokrywa, popychacz, pojemnik na sok z pokrywką z separatorem piany
oraz zbiornik resztek myj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
Pokrywę, popychacz i pojemnik resztek można również
myć w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C.
Do mycia sita stosuj wyłącznie szczoteczkę będącą na
wyposażeniu sokowirówki. Do mycia sita nie stosuj
metalowych szczotek!
Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
Zabarwienia powstałe z marchwi można usunąć przecierając je szmatką nasączoną olejem jadalnym.
Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
Zmontuj sokowirówkę (patrz. pkt. „MONTAŻ SOKOWIRÓWKI”).
Zwracaj szczególną uwagę na przezroczyste
(transparentne) części z tworzyw. Są one wrażliwe na uderzenia i upadki. Łatwo wtedy mogą
ulec uszkodzeniu.
Jak robić soki z warzyw i owoców
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Owoce i warzywa przeznaczone do odwirowania soków
powinny być świeże oraz starannie umyte. Przygotowanie warzyw polega na ich oczyszczeniu z piasku i ziemi
pod bieżącą wodą i obraniu. Publikacje na temat robienia soków zalecają moczenie warzyw przez 5 minut
w wodzie z dodatkiem soli i kwasku cytrynowego.
Warzywa w ten sposób przygotowane nie ciemnieją
w procesie odwirowania i sok z nich ma naturalny kolor.
Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed procesem
odwirowania gdyż szybko tracą swoją świeżość.
Dobór warzyw i owoców zależy od pory roku, od upodobań smakowych, zaleceń zdrowotnych. Na wartość
odżywczą soków z warzyw i owoców ma wpływ sposób
postępowania przy ich sporządzaniu.
Soki przygotowuje się z soczystych gatunków warzyw
i owoców, które powinny być dojrzałe, świeże, ponieważ
uzyskuje się z nich najwięcej soku o doskonałym smaku
i aromacie.
Do sporządzania napojów nadają się następujące
warzywa: pomidory, marchew, seler, buraki, pietruszka,
cebula, kapusta, ogórki, czarna rzepa, rabarbar, itp.
Takie warzywa, jak: rzodkiew, szczypiorek, nać pietruszki, koper, rzeżuchę dodaje się do napojów drobno
pokrojone.
Soki owocowe można otrzymywać prawie ze wszystkich
rodzajów owoców.
Jabłka, brzoskwinie, morele i śliwki powinny być po umyciu sparzone wrzątkiem w cedzaku kuchennym.
Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ
mogłyby uszkodzić sokowirówkę.
JE1200-001_v08
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Odwirowanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich
gruszek i jabłek oraz innych owoców jest kłopotliwe.
Z miąższu tych owoców tworzy się gąbczasta masa,
która zatyka otwory sitka. Owoców tych można używać
do odwirowania soku mieszając je w małych ilościach
z innymi owocami lub warzywami i należy częściej czyścić sito.
Można uzyskać też w małej ilości soki z winogron, w tym
celu należy wrzucić całe grona do leja zasypowego po
usunięciu zdrewniałej łodygi.
Warzywa korzeniowe i owoce twarde należy pokroić
na kawałki mieszczące się w leju zasypowym. Jabłka
kroi się na części (jeżeli wielkość jabłek nie pozwala na
umieszczenie ich w całości w leju zasypowym) nie obierając i nie wyjmując gniazd.
Owoce i warzywa wrzuca się do otworu leja zasypowego
dopiero po uruchomieniu sokowirówki.
Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do
wartości odżywczych produktów, z których zostały przygotowane.
Napoje z soków zalecane są szczególnie w żywieniu
dzieci i osób starszych.
Wskazane jest, aby w trakcie spożywania soków
z warzyw popijać je niewielką ilością wody, gdyż są one
bardzo esencjonalne. Jeśli soki nie są rozcieńczone,
dzienna dawka nie powinna przekraczać pół szklanki.
Nie powinno się łączyć owoców z warzywami z wyjątkiem jabłek. Nie należy łączyć melonów z innymi owocami.
Soków nie przechowuje się do późniejszego spożycia.
Do napojów warzywnych można stosować przyprawy
aromatyczne: pieprz, koper, kminek, gałkę muszkatołową, tymianek, majeranek, a do napojów owocowych:
wanilię, cynamon i goździki. Aby uzyskać pełny aromat
przypraw, należy je przed dodaniem do napoju dokładnie rozdrobnić. Powinny być one stosowane w niewielkich ilościach, aby zachować naturalny smak i zapach
produktów, z jakich sporządzany jest napój. Z uwagi na
niską wartość kaloryczną, napoje z owoców i warzyw są
bardzo wskazane dla osób odchudzających się.
Napoje owocowe i warzywne podaje się w temperaturze
pokojowej lub schłodzone kostkami lodu.
Świeże soki to zdrowie
Sok z marchwi
Przyspiesza przemianę materii, gdyż zawiera
zestaw mikroelementów i witamin niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Witamina A wytworzona z karotenu poprawia
wzrok. Składniki tego soku niwelują szkodliwe
działanie nikotyny, przywracają skórze jej naturalny zdrowy kolor. Pół szklanki soku z marchwi i pół szklanki
mleka jest zalecane dla małych dzieci. Sok z marchwi
w połączeniu z sokiem z jabłek jest wskazany jako napój
wzmacniający dla osób starszych.
7
Sok pomidorowy
Dojrzałe i świeże pomidory dają sok doskonałej jakości. Można mieszać sok pomidorowy
ze wszystkimi innymi sokami warzywnymi.
Zawiera dużo witaminy A i C. Dwie szklanki soku pokrywają
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Walory smakowe
soku pomidorowego podnosi doprawienie go solą i pieprzem.
Sok z buraków
Sok z buraków czerwonych w połączeniu
z sokiem z pomarańczy daje napój o wyśmienitym smaku. Sok ten w czystej postaci może być
spożywany tylko z zalecenia lekarza.
Jest stosowany w leczeniu wrzodów
żołądka, może być spożywany tylko z zalecenia lekarza. Zmieszany z sokiem z marchwi, nadaje się do picia nawet dla osób,
mających wrażliwy żołądek.
Sok szpinakowy
Sok ten jest silnie krwiotwórczy, lecz
z powodu ostrego smaku zalecane jest
mieszanie go z sokiem z marchwi. Sok
szpinakowy, marchwiowy i selerowy
w równych ilościach po zmieszaniu daje
smaczny napój.
Do odwirowywania soku nie powinno się
używać liści selera, gdyż dają one gorzki
smak. Sok z korzenia selera jest bardzo
smaczny. Można go łączyć z sokiem z innych
warzyw. Powinien być spożywany w mniejszych ilościach niż sok z marchwi. Dodanie
soku z jabłek lub cytryny poprawia smak.
Sok ogórkowy
Jest z natury mdły i trzeba go mieszać
z sokiem jabłkowym, marchwiowym lub selerowym. Sok ogórkowy stosowany jest w pielęgnacji skóry. Ma działanie oczyszczające nerki.
Zaleca się go przy kuracji odchudzającej.
Sok jabłkowy
Sok ze świeżych dojrzałych jabłek ma przyjemny aromat i smak, jest bogaty w witaminy A
i B oraz cenne sole mineralne. Duża zawartość
pektyn w soku sprawia, że ma on właściwości
wspomagające trawienie. Świeży sok jabłkowy
stosowany jest przeciwko podagrze i reumatyzmowi. Jest on
doskonałym środkiem odżywczym.
Sok jeżynowy
Sok jeżynowy z niewielką ilością cukru i wody
mineralnej daje bardzo orzeźwiający napój.
Ze względu na dużą zawartość witamin
i mikroelementów działa wzmacniająco,
zwłaszcza u ludzi starszych.
8
Sok z czarnych porzeczek
Sok z czarnych porzeczek ma specyficzny aromat, dużą kwasowość i wyraźną cierpkość.
Ze względu na skład chemiczny i zawartość
witamin jest to jeden z najlepszych soków.
Należy go mieszać z sokami o małej kwasowości lub z wodą, miodem czy cukrem.
Specjalne przepisy zdrowotne
Sok z kapusty
Sok z selera
Sok z bzu czarnego
Sok jest bogaty w składniki odżywcze, ma właściwości napotne i może być stosowany przy
przeziębieniu. Przygotowując przetwory można
go łączyć z innymi sokami owocowymi.
Napój wzmacniający
6 marchewek
2 jabłka
½ buraka
Sok oczyszczający
organizm
4 marchewki
½ ogórka
1 burak
Napój „mocny oddech”
1 garść szpinaku
1 garść pietruszki
2 selery
4 marchewki
Sok „wieczny regulator”
2 jabłka
1 twarda gruszka
¼ cytryny lub garść
szpinaku
6 marchewek
Napój „słoneczny”
2 jabłka
6 truskawek
Napój „miłosny”
3 duże pomidory
½ ogórka
1 seler
¼ cytryny
Zalecane prędkości odwirowywania dla
wybranych owoców i warzyw
Owoce/warzywa
Ananasy
Borówka amerykańska
Brzoskwinie
Buraki ćwikłowe
Gruszki
Jabłka
Kapusta
Koper włoski
Marchew
Melony
Morele
Nektarynki
Ogórki
Owoc kiwi
Pomidory
Seler
Winogrona
Prędkość odwirowywania
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
JE1200-001_v08
Przykładowe problemy podczas eksploatacji sokowirówki
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE – SPOSÓB POSTEPOWANIA
Urządzenie nie działa.
Klamry mocujące nie są
poprawnie zamontowane
na pokrywie.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Zamontuj poprawnie klamry
mocujące na pokrywie (patrz punkt „MONTAŻ SOKOWIRÓWKI”). Uruchom ponownie urządzenie.
Zadziałało zabezpieczenie
termiczne.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Pozostaw sokowirówkę do
ostygnięcia na 30 minut, po tym czasie spróbuj ponownie
uruchomić urządzenie.
Nowe urządzenie.
Przy włączeniu i używaniu urządzenia po raz pierwszy,
może występować specyficzny zapach. Nie stanowi to żadnego zagrożenia ani nie świadczy o niesprawności urządzenia. Zapach powinien ustąpić po kilkukrotnym użyciu.
Sokowirówka jest
przeciążona.
Sprawdź postępy procesu i czas przetwarzania z dozwolonym czasem pracy przytoczonym w instrukcji obsługi.
Z urządzenia wydobywa się
nieprzyjemny zapach.
Sprawdź napięcie podane na tabliczce znamionowej
i porównaj z napięciem w sieci.
Obudowa nagrzewa się,
urządzenie pracuje zbyt
głośno i dymi.
Silnik jest uszkodzony.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Oddaj sokowirówkę do punktu
serwisowego.
Sito zablokowało się.
Niewłaściwy produkt.
W urządzeniu nie można przetwarzać wyjątkowo twardych
owoców lub warzyw lub składających się z długich włókien.
Przeciążenie.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Odczekaj, aż urządzenie zatrzyma
się. Wyczyść lej zasypowy, sito, pokrywę i zbiornik resztek.
Sito jest zamontowane
niewłaściwie.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Sprawdź czy sito jest zamontowane
poprawnie na zabieraku. Sprawdź czy sito nie uległo uszkodzeniu. W przypadku mechanicznego uszkodzenia sita, bezwzględnie oddaj sokowirówkę do punktu serwisowego.
Lej zasypowy dotyka do
sita / sokowirówka wpada
w drgania i wibracje.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”
(Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik
jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
JE1200-001_v08
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
9
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Charakteristika spotřebiče
Odšťavňovač je přístroj sloužící k rychlému získání šťávy
z ovoce a zeleniny při současné separaci odpadů. Rychlost
odšťavování byla přizpůsobená tak, aby byly zachovány
optimální jakostní parametry připravovaných šťáv. Šťáva
obsahuje zdraví prospěšné kousky dužniny ovoce (zeleniny). I přestože mohou snížit průzračnost šťávy, se výrobce
odšťavňovače rozhodl, že důležitější je zachovat co nejvyšší
nutriční, zdravotní a dietetickou hodnotu získané šťávy, než
její průzračnost. Množství šťávy z 1 kg suroviny záleží na
její čerstvosti, ale i na čistotě sítka a stavu kotouče drtiče
(např. svěží mrkve vynáší 50-60%). Díly, které mají kontakt
se zpracovávanými surovinami, byly vyhotoveny z materiálů
schválených pro styk s potravinami.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s celým
obsahem návodu k použití.
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
●
●
●
●
●
●
●
Nedodržením pokynů ohrožujete
své zdraví
●
● Nepoužívejte spotřebič, je-li přívodní
kabel nebo plášť spotřebiče viditelně
poškozen.
● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
● Provádět opravy na spotřebiči
může pouze proškolený personál.
Nesprávně provedená oprava představuje pro uživatele nebezpečí
velmi vážného úrazu. V případě
●
10
●
●
výskytu závady doporučujeme,
abyste se obrátili na odborný servis.
Nepoužívejte spotřebič, je-li otočné
sítko poškozeno.
Před zapnutím odšťavňovače se
ujistěte, že je víko dobře připevněno
uzavíracími západkami.
Nevytahujte zásobník na dužninu,
ani neuvolňujte uzavírací západky,
kdy je odšťavňovač v provozu.
Před výměnou příslušenství, nebo
před přiblížením k pohyblivým dílům
během použití, vypněte spotřebič
a odpojte ho ze zásuvky.
Vždy odpojte spotřebič z napájecího
zdroje když se nachází bez dozoru,
a také před montáží, demontáží
a čištěním.
K pěchování produktu používejte
pouze pěchovadlo, jež je součástí
spotřebiče.
Dbejte zvýšené opatrnosti během
práce s odšťavovačem v přítomnosti
dětí.
Spotřebič by neměly používat děti.
Uchovávejte spotřebič a přívodní
šňůru mimo dosah dětí.
Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
Nestavte odšťavňovač na mokrém
povrchu.
JE1200-001_v08
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
Pohonnou jednotku postavte poblíž el. zástrčky na
tvdé stabilní plošte tak, aby nebyly zakryty ventilační
otvory v plášti.
Spotřebič vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
Okamžitě přerušte práci a odpojte spotřebič ze
zásuvky, jestliže se do pohonné jednotky odšťavovače
dostane jakákoliv tekutina. Odneste odšťavovač ke
kontrole do servisu.
Nezatěžujte spotřebič nadměrným množstvím produktu,
ani příliš silným pěchováním produktů v plnícím otvoru.
Okamžitě vypněte odšťavovač, když si povšimnete vibrací nebo snížení otáček. Vyčistěte sítko a jeho plášť.
Přeruště práci a odpojte spotřebič ze zásuvky, když se
zablokuje otvor na ovoce nebo drtící kotouč. Odstraňte
příčinu zablokování.
Nevystavujte odšťavovač teplotám vyšším než 60°C.
Nenechávejte spotřebič bez dozoru zapojený do zásuvky.
Neponořujte pohonnou jednotku odšťavovače do vody,
ani ji nemyjte pod tekoucí vodou.
K čištění pláště nepoužívejte abrazivní čistící prostředky v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou
mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické
symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné
znaky atd.
K čištění kovových dílů, zvláště síta s ostrým drtícím
kotoučem, používejte měkký kartáček.
Nepoužívejte odšťavňovač bez zásobníku na dužninu.
Spotřebič je určený výlučně k používání v domácnostech lokalizovaných maximálně 2000 m nad hladinou
moře.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●
●
●
●
Spotřebič je určen k domácímu použití. V případě jeho
použití k obchodním a gastronomickým účelům, se
změní záruční podmínky.
Před prvním použítím odstraňte všechny obaly
z vnitřku spotřebiče a důkladně umyjte všechny díly
příslušenství.
Po ukončení práce vyjměte přívodní šňůru ze zásuvky.
Pro usnadnění obsluhy můžete do zásobníku na dužninu vložit mikrotenový sáček, který spolu s odpadem
po ukončení práce odšťavňovače vyhodíte do koše.
JE1200-001_v08
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Maximální doba nepřetržitého provozu je
2 minuty
Časový interval před opětovným použitím jsou
30 minut
Hlučnost spotřebiče (LWA)
77 dB/A
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Pohonná jednotka odšťavňovače
Ovládací knoflík (PULSE, 0, rychlost 1, rychlost 2)
Hřídel
Nohy
Přívodní šňůra
Miska
Výlevka
Uzavírací západky
Síto
Víko
Plnící otvor
Pěchovadlo
Nádoba na šťávu
Víko nádoby se separátorem pěny
Zásobník na dužninu
Kartáček
Příprava odšťavňovače k použití
DEMONTÁŽ ODŠŤAVŇOVAČE
B
Před prvním použitím demontujte odšťavňovač, umyjte a osušte díly, které mají kontakt se
zpracovávaným produktem.
●
Odšťavňovač postavte poblíž el. zásuvky na tvrdém, čistém a suchém povrchu.
1 Zatáhněte za uzavírací západky zespodu tak, aby
odskočily z výstupků na víku.
2 Vyjměte pěchovadlo a sejměte víko.
3 Vysuňte zásobník na dužninu.
4 Demontujte misku se sítem. Za tímto účelem otočte
misku proti směru hodinových ručiček tak, aby se symbol
na misce pokrýval se symbolem
na pohonné jednotce
odšťavňovače a sejměte misku z pohonné jednotky.
Demontované díly (kromě pohonu) důkladně
umyjte v teplé vodě s prostředkem na mytí
nádobí. Lze je také umýt v myčce při teplotě
max. 60°C (mimo misky, sítka a pohonu).
Po důkladném osušení můžete zahájit montáž
čistých dílů.
11
MONTÁŽ ODŠŤAVŇOVAČE
C
1 Nasaďte na pohonnou jednotku odšťavňovače misku tak,
aby se symbol nacházející se na základně misky, pokrýval
se symbolem
na pohonné jednotce odšťavňovače.
2 Zablokujte misku otočením ve směru hodinových ručiček
tak, aby se symbol
na pohonné jednotce odšťavňovače
pokrýval se symbolem na základně misky.
3 Nasaďte síto na hřídel tak, aby se výřez na hřídeli pokrýval s výlevkou v sítu.
Síto lze nasadit pouze v jedné poloze.
4 Pod víko připevněte zásobník na dužninu následujícím
způsobem: Uchopte kolmo zásobník a vložte ho pod misku
tak, aby se výlevka na zásobníku na dužninu nacházela ve
výřezu na misce, následně dosuňte do pohonné jednotky.
5 Nasaďte víko tak, aby se výlevka nacházející se na víku
nacházela ve výřezu na misce.
6 Obě uzavírací západky nadzvedněte a nasaďte na
úchyty nacházející se na víku.
7 Přitistkněte uzavírací západky k misce (charakteristické
„click” znamená, že jsou západky správně nasazeny).
8 Nasaďte nádobu na šťávu tak, aby se výlevka odšťavňovače nacházela uvnitř nádoby.
Nádoba na šťávu je vybavena víkem se separátorem pěny, jehož úkolem je zachytit hustší
frakce šťávy a pěny.
●
FUNKCE PULSE
Funkce „PULSE” umožňuje odstranit nahromaděnou dužninu
na sítu. Otočením ovládacího knoflíku do polohy „PULSE”
a přidržením knoflíku v této poloze, se spotřebič zapne na
nejvyšší rychlost. Po puštění knoflíku spotřebič ukončí práci.
Po ukončení práce (po získání šťávy)
Dbejte na to, aby se nepřeplnil zásobník na
dužninu. Během jeho vytahování může příliš
velké množství dužniny vypadnout při manipulaci se zásobníkem.
Pamatujte na to, abyste zásobník včas vyprazdňovali od zbytků, protože z odváděcích otvorů
může vytékat šťáva.
Čištění a údržba odšťavňovače
Zapnutí odšťavňovače a provoz
●
●
●
●
●
Zkontrolujte, že je ovládací knoflík nastavený do
polohy „0”.
Vložte zástrčku přívodní šňůry do zásuvky el. sítě
a zapněte odšťavňovač otočením ovládacího knoflíku
v závislosti na vašich potřebách, na rychlost 1 nebo 2
(viz. tabulka „Doporučené rychlosti pro odstředění
vybraného ovoce a zeleniny”).
Vložte do plnícího otvoru ovoce nebo zeleninu a zlehka
přitlačte pěchovadlem.
K pěchování produktů nepoužívejte prsty ani
jiné předměty.
Zařízení nepřetěžujte nadbytkem produktů
ani příliš silným pěchováním produktů v plnicím otvoru, protože přebytek šťávy může
z odšťavňovače vytéct odváděcími otvory, je to
normální reakce zařízení. Toto nepovažujte za
závadu.
●
12
Získanou šťávu přelejte z nádoby do předem připravené
sklenice, šálku atd.
D
1 Vypněte odšťavňovač otočením ovládacího knoflíku do
polohy „0”.
2 Vyjměte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky el. sítě.
● Po zastavení motoru můžete zahájit demontáž odšťavňovače za účelem umytí jednotlivých dílů (viz.bod
„DEMONTÁŽ ODŠŤAVŇOVAČE”).
● Vyprázdněte zásobník na dužninu.
Nesprávná montáž uzavíracích západek spustí
bezpečností pojistku a nebude možné zapnout
odšťavňovač.
V blízkosti spotřebiče připravte umyté ovoce
a zeleninu určené k odstředění šťávy.
V případě potřeby (v případě nadměrného nahromadění
dužniny na sítu způsobující vibrování odšťavňovače),
doporučujeme využít funkci „PULSE”.
●
Po každém použití odšťavňovač důkladně umyjte a nedovolte, aby na něm zasychaly zbytky šťávy a ovoce.
Znečištění v drážkách nebo rozích odstraňte měkkým
kartáčkem.
Pohonnou jednotku umyjte vlhkým hadříkem s přípravkem na nádobí a následně vytřete do sucha.
V případě, že do pohonné jednotky pronikne
voda nebo šťáva, vypněte spotřebič a odneste
ho ke kontrole do servisu.
●
●
●
●
●
Jednotlivé díly příslušenství, jako je miska, pěchovadlo,
zásobník na šťávu s víkem a separátorem pěny a zásobník na dužninu, myjte v teplé vodě s malým množstvím
prostředku na nádobí.
Víko, pěchovadlo a nádobu na dužninu lze mýt také
v myčkách na nádobí v max. teplotě 60°C.
K mytí sítka používejte pouze kartáček, jež je součástí
vybavení odšťavňovače. K čištění síta nepoužívejte
žádné kovové kartáče!
Z důvodu dlouhodobého používání se mohou díly
z umělé hmoty zabarvit. Tento jev není závada.
Zabarvení vzniklé od mrkve lze odstranit hadříkem
namočeným do jedlého oleje.
JE1200-001_v08
●
●
Po umytí důkladně osušte všechny díly.
Sestavte odšťavňovač (viz. bod „MONTÁŽ ODŠŤAVŇOVAČE”).
Zvláštní pozornost věnujte průhledným (transparentním) dílům z umělé hmoty. Nejsou odolné
proti nárazu. Mohou se velmi snadno poškodit.
●
●
●
Jak připravit zdravou chutnou šťávu?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ovoce a zelenina určené k výrobě šťáv, musí být čerstvé a dobře umyté. Před přípravou zeleninové šťávy, je
nutné zeleninu nejdříve důkladně očistit z písku a hlíny
pod tekoucí vodu a následně ji oloupat. Publikace na
téma přípravy šťáv, doporučují namáčení zeleniny 5 min.
ve vodě s malým množstvím soli a kyseliny citrónové.
Zelenina připravená tímto způsobem netmavne během
přípravy a šťáva má přirozenou barvu.
Bobuloviny umyjte těsně před použitím, jelikož rychle
ztrácí čerstvost.
Výběr zeleniny a ovoce závisí na ročním období, vlastních
chutích a zdravotních doporučeních. Na nutrickou hodnotu šťáv z ovoce a zeleniny má vliv způsob její přípravy.
Šťávy se připravují ze šťavnatých druhů ovoce a zeleniny, které musí být zralé a čerstvé, jelikož z nich můžete
získat nejvíce šťávy dokonalé chuti a vůně.
K přípravě nápojů je vhodná následující zelenina: rajčata, mrkev, celer, červená řepa, petržel, cibule, zelí,
okurky, černá řepa, rebarbora atd.
Taková zelenina jako: ředkvička, pažitka, petrželová nať,
kopr a řeřicha se do nápojů dodávají jemně nakrájené.
Ovocnou šťávu lze připravit téměř ze všech druhů ovoce.
Jablka, broskve, meruňky a švestky musí být přelité
vroucí vodou na kuchyňském sítu.
Z ovoce odstraňte pecky, mohly by poškodit spotřebič.
Příprava šťávy ze švestek, borůvek, malin, měkkých
hrušek a jablek a dalšího měkkého ovoce je těžké.
Z dužniny tohoto ovoce se tvoří houbovitá hmota, která
ucpává otvory sítka. Toto ovoce lze použít k přípravě
šťávy pouze v malém množství, mícháním s jiným ovocem nebo zeleninou a je nutné častěji čistit sítko.
Šťávu z hroznového vína nejlépe získáte vložením
celého hroznu (bez dřevnaté lodyhy) do plnícího otvoru.
Kořenovou zeleninu a tvrdé ovoce je nutné nakrájet na
kousky, tak aby se vešly do plnícího otvoru. Jablka se krájí
na části (jestliže velikost jablek nedovoluje vložit je vcelku
do plnícího otvoru) bez loupání a vyjmování jádřince.
Ovoce a zelenina se vkládá do plnícího otvoru teprve po
zapnutí dšťavovače.
Nutriční hodnota čerstvých šťáv je podobná nutričním
hodnotám produktů, ze kterých je šťáva připravená.
Nápoje ze šťáv jsou zvláště doporučovány při výživě dětí
a strarších osob.
Doporučujeme během pití šťáv ze zeleniny zapíjet je
malým množstvím vody, jelikož jsou velmi esencionální.
Jestliže nejsou šťávy ředěné, neměla by denní dávka
překročit půl sklenice.
JE1200-001_v08
●
Nemělo by se míchat ovoce se zeleninou, kromě jablek.
Není vhodné míchat melouny s jiným ovocem.
Šťávy by se neměly přechovávat pro pozdější konzumaci.
Zeleninové nápoje lze okořenit aromatickým kořením:
pepř, kopr, kmín, muškátový oříšek, tymián, majoránka
a ovocne nápoje: vanilka, hřebíček, skořice. Pro získání plného aroma koření, je nutné ho před přidáním
důkladně rozdrtit. Koření by mělo být používáno v malém
množství aby byla zachována přirozená chuť a vůně
produktů, ze kterých je připraven nápoj. Z důvodu nízké
kalorické hodnoty, jsou ovocné a zeleninové nápoje
vhodné při redukční dietě.
Ovocné a zeleninové nápoje pijte při pokojové teplotě
nebo chlazené kostkami ledu.
Čerstvá šťáva je zdravá
Mrkvová šťáva
Zrychluje metabolismus, jelikož obsahuje celou
řadu mikroelementů a vitamínů nezbytných pro
správnou funkci organizmu.
Vitamín A vytvořený z karotenu zlepšuje zrak.
Složky této šťávy odstraňují škodlivé působení
nikotinu a obnovují přirozený zdravý vzhled
pokožky. Polovina sklenice mrkvové šťávy a půl sklenice
mléka se doporučuje malým dětem. Mrkvová šťáva ve spojení s jablečnou šťávou je vhodná jako posilující nápoj pro
starší osoby.
Tomatová šťáva
Zralá a čerstvá rajčata poskytují šťávu dokonalé kvality. Lze míchat tomatovou šťávu se
všemi jinými zeleninovými šťávami.
Obsahuje velké množství vitamínu A a C.
Dvě sklenice šťávy pokrývají denní potřebu vitamínu C. Chuťové hodnoty tomatové šťávy zvyšuje ochucení solí a pepřem.
Šťáva z červené řepy
Šťáva z červené řepy ve spojení s pomerančovou šťávou, poskytne nápoj výjimečné chuti.
Tato šťáva v čisté formě může být konzumována pouze za souhlasu lékaře.
Šťáva ze zelí
Je používaná k léčení při žaludečních vředech, ale pouze na doporučení lékaře. Smíchaná s mrkvovou šťávou je poživatelná
i pro ty, kteří mají citlivější žaludek.
Špenátová šťáva
Tato šťáva je silně krvetvorná, ale
z důvodu její výrazné chuti je doporučeno míchat ji s mrkvovou šťávou. Špenátová, mrkvová a celerová šťáva promíchaná ve stejných dílech tvoří velmi
chutný nápoj.
13
Celerová šťáva
Na šťávu by se neměly používat listy celeru,
jelikož mají nahořklou chuť. Šťáva z celerového kořene je velmi chutná. Lze ji míchat se
šťavami z jiné zeleniny. Měla by být konzumována v menším množství než mrkvová
šťáva. Přidání jablečné šťávy nebo citronu
zlepšuje chuť.
Okurková šťáva
Je sama o sobě nijaká a je nutné ji smíchat
z jablečnou, mrkvovou nebo celerovou šťávou. Okurková šťáva je používáná při péči
o pokožku. Má čistící účinky na játra.
Je doporučována při redukční dietě.
Jablečná šťáva
Šťáva z čerstvých zralých jablek má příjemnou
vůni a chuť, je bohatá na vitamíny A a B
a obsahuje důležité minerální látky. Velký
obsah pektinů ve šťávě způsobuje, že má hodnoty napomáhající trávení. Čerstvá jablečná
šťáva se používá proti dně a revmatizmu. Je všeobecně
dokonalým výživným prostředkem.
Ostružinová šťáva
Ostružinová šťáva s malým množstvím cukru
a minerální vody tvoří velmi osvěžující nápoj.
Z důvodu vysokého obsahu vitamínů a mikroelementů má posilující účinek, zvláště pro
starší osoby.
Šťáva z černého bezu
Šťáva má velmi bohaté nutriční hodnoty, má
potící vlastnosti a může být používaná při
nachlazení. Vhodná jako součást jiných ovocných šťáv.
Nápoj „slunečný”
2 jablka
6 jahod
Nápoj „lásky”
3 velká rajčata
½ okurky
1 celer
¼ citronu
Doporučené rychlosti pro odstředění
vybraného ovoce a zeleniny
Ovoce/zelenina
Ananasy
Kanadská borůvka
Broskve
Červená řepa
Hrušky
Jablka
Zelí
Kopr
Mrkev
Melouny
Meruňky
Nekterinky
Okurky
Kiwi
Rajčata
Celer
Hroznové víno
Rychlost odstředění
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Šťáva z černého rybízu
Šťáva z černého rybízu má specifickou vůni, je
kyselá a výrazně trpká. Vzhledem k chemickému
složení a obsahu vitamínů je to jedna z nejlepších šťáv. Je nutné ji míchat se šťávami s nízkou
kyselostí nebo s vodou, medem a cukrem.
Speciální recepty pro zdraví
Energy drink
6 mrkví
2 jablka
½ červené řepy
Šťáva na pročištění těla
4 mrkve
½ okurky
1 červená řepa
Nápoj „silný dech”
1 hrst špenátu
1 hrst petrželky
2 celery
4 mrkve
Šťáva „upravuje látkovou
přemenu”
2 jablka
1 tvrdá hruška
¼ citronu nebo hrst špenátu
6 mrkví
14
JE1200-001_v08
Problémy které se mohou vyskytnout při provozu odšťavňovače
PROBLÉM
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ – ZPŮSOB POSTUPOVÁNÍ
Spotřebič nefunguje.
Uzavírací západky jsou
špatně nasazeny na víku.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Nasaďte správně uzavírací západky na víko
(viz. bod „MONTÁŽ ODŠŤAVŇOVAČE”). Opět zapněte
spotřebič.
Spustila se termická
pojistka.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
závky. Nechte odšťavňovač na 30 minut vychladnout.
Po této době se pokuste spotřebič opět zapnout.
Nový spotřebič.
Při prvním zapnutí a použití spotřebiče můžete ucítit specifický zápach. Je to běžný jev a neznamená to, že je spotřebič
poškozen. Zápach by se měl po několika použitích vytratit.
Odšťavňovač je přetížen.
Zkontrolujte postup procesu a dobu zpracovávání s dovolenou délkou provozu, jež je popsán v návodu k použití.
Ze spotřebiče je cítit
nepříjemný zápach.
Zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku a porovnejte
s napětím ve vaší síti.
Plášt se zahřívá, spotřebič
pracuje příliš hlasitě a kouří
se z něho.
Je poškozený motor.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Odneste odšťavňovač do servisu.
Síto se zablokovalo.
Nevhodný produkt.
Ve spotřebiči nelze zpracovávat velmi tvrdé ovoce a zelninu, ani produkty s příliš dlouhými vlákny.
Přetížení.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Počkejte, dokud se spotřebič nezastaví. Vyčistěte
plnící otvor, síto, víko a zásobník na dužninu.
Síto je špatně nasazeno.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Zkontrolujte, zda je síto dobře nasazeno na hřídeli.
Zkontrolujte, zda není síto poškozeno. V případě mechanického poškození odneste odšťavňovač do servisu.
Plnící otvor se dotýká síta
/ odšťavňovač se klepe
a vibruje.
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – odpadní elektrické a elektronické
spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení
a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná maloobchodní prodejna.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu s jeho určením nebo v rozporu s návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
JE1200-001_v08
15
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Opis zariadenia
Odšťavovač slúži na rýchle odšťavenie štiav z ovocia
a zeleniny, pričom súčasne oddeľuje prebytočnú dužinu
a iný odpad z týchto produktov. Rýchlosť odšťavovania bola
nastavená tak, aby sa dosiahli čo najlepšie kvalitatívne vlastnosti získanej šťavy. Šťava obsahuje drobné kúsky ovocia
(zeleniny), ktoré sú prospešné pre zdravie človeka, ale ktoré
zároveň znižujú čírosť získaného nápoja. Ide o cielený efekt,
pretože výrobca tohto zariadenia považuje za dôležitejšie
zachovať čo najvyššiu výživnú a zdraviu prospešnú hodnotu získanej šťavy, ako jej čírosť. Množstvo získanej šťavy
z 1 kg produktu v surovom stave závisí od kvality a čerstvosti
použitého produktu, ako aj od čistoty sita, či stavu drviaceho
kotúča (napr. z čerstvej mrkvy pripravíme 50-60% šťavy).
Súčasti zariadenia, ktoré sa bezprostredne dotýkajú so spracovávaným produktom sú vyhotovené z materiálov, ktorých
styk s potravinami je nezávadný.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
●
●
●
●
●
●
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
● Neuvádzajte spotrebič do činnosti
v prípade, že prívodový kábel alebo
plášť zariadenia sú viditeľne poškodené.
● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
16
●
●
●
●
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované osoby.
Nesprávne vykonaná oprava zariadenia môže znamenať vážne riziko
pre jeho používateľa. V prípade
poruchy kontaktuje špecializované
servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte, ak otáčací
mikrosieťový filter je poškodený.
Pred zapnutím odšťavovača skontrolujte, či veko nádoby je správne
zaistené poistnými sponami.
Z nádoby nevyberajte zvyšky a neuvoľňujte poistné spony pokiaľ ošťavovač vykonáva činnosť.
Pred výmenou nástavca alebo pred
stykom s pohyblivý časťami zariadenia, spotrebič vypnite a odpojte od
zdroja napätia.
Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané
bez dozoru dosplej osoby, pred jeho
montážou, demontážou alebo čistením.
Suroviny tlačte výlučne tlačným valčekom, ktorý je súčasťou spotrebiča.
Pri práci so spotrebičom v prítomnosti detí, zachovajte mimoriadnu
ostražitosť.
Spotrebič by nemali používať deti.
Spotrebič a jeho napäťový kábel
skladujte mimo dosahu detí.
Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
JE1200-001_v08
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
● Odšťavovač neklaďte na mokrý
povrch.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky rozvodu elektrického
napätia potiahnutím za kábel.
Hnaciu jednotku umiestnite v blízkosti zdroja napätia
na pevnej ploche tak, aby nedošlo k upchatiu vetracích
otvorov na vonkajšom plášti spotrebiča.
Spotrebič zapájajte iba do zásuvky zdroja napätia
(iba so striedavým prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na výrobnom štítku spotrebiča.
Okamžite prerušte činnosť a vytiahnite spotrebič zo
zásuvky zdroja napätia, v prípade, že do pohonnej
jednotky odšťavovača vnikla akákoľvek tekutina.
V takomto prípade odšťavovač odovzdajte do najbližšieho servisného strediska.
Nepreťažujte zariadenie použitím nadmerného množstva
a prílišným tlačením produktu v otvore na podávanie.
Odšťavovač vypnite hneď potom, ako začne silno
vibrovať alebo sa výrazne zníži rýchlosť jeho otáčok.
Očistite filter a jeho vonkajší plášť.
Prerušte činnosť a vytiahnite spotrebič zo zásuvky
zdroja napätia, v prípade, že dôjde k upchatiu podávacej trubice alebo zablokovaniu sekacieho noža.
Odtráňte príčinu zablokovania.
Nevystavujte odšťavovač pôsobeniu teploty vyššej ako
60°C.
Nenechávajte spotrebič zapojený k zdroju napätia bez
dohľadu.
Pohonnú jednotku odšťavovača nikdy neponárajte do
vody a neumývajte ju pod tečúcou vodou.
Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, výstražné znaky a pod.
Na čistenie kovových súčastí spotrebiča, zvlášť kovového sita s ostrou čepeľou používajte mäkkú kefku.
Nepoužívajte odsťavovač bez nasadenia nádoby na
odpadky.
JE1200-001_v08
●
Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti do nadmorskej výšky maximálne 2000 metrov
nad morom.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
●
●
●
●
Spotrebič je určený k použitiu v domácnosti. V prípade
používania spotrebiča na podnikateľské účely v rámci
poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky sa v takomto prípade podliehajú zmene.
Pred prvým použitím z vnútra spotrebiča vyberte všetky
obaly a dôkladne umyte jeho jednotlivé komponenty.
Po ukončení práce, vytiahnite prívodový kábel z elektrickej zásuvky.
Pre uľahčenie práce so spotrebičom môžete do nádoby
na odpadky vložiť plastový sáčok, ktorý po skončení
práce môžete spolu s odpadkami vyhodiť do koša.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku
výrobku.
Maximálna doba nepretržitej prevádzky
2 minúty
Prestávka pred ďalším použitím (minimálne)
30 minút
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
77 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Súčasti spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Pohonná jednotka odšťavovača
Otočný regulátor (PULSE, 0, rýchlosť 1, rýchlosť 2)
Pohonný hriadeľ
Nožičky
Napäťový kábel
Miska
Výlevka
Poistné svorky
Sito
Veko
Dávkovač
Tlačný valček
Nádoba na šťavu
Veko nádoby so oddeľovačom peny
Nádoba na odpadky
Kefka
17
Uvedenie odšťavovača do prevádzky
DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA
V prípade nesprávneho založenia poistných
svoriek sa aktivuje zabezpečovací systém
a odšťavovač sa nezapne.
B
V blízkosti spotrebiča si pripravte umyté ovocie
a zeleninu, z ktorých chcete pripraviť odšťavený nápoj.
Pred prvým použitím odšťavovač rozoberte,
umyte tie časti, ktoré prichádzajú do bezprostredného kontaktu so spracovávaným produktom.
●
Hnaciu jednotku umiestnite v blízkosti zdroja napätia,
na pevný čistý a suchý povrch.
1 Poistné svorky potiahnite smerom nadol tak, aby vyskočili z otvorov na veku.
2 Vyberte tlačný valček a vytiahnite veko.
3 Vysuňte nádobu na dužinu.
4 Vyberte misku so sitom. Misku vyberiete tak, že ju otočíte v smere proti chodu hodinových ručičiek tak, aby sa
symbol, ktorý je zobrazený na miske prekrýval so symbolom
na pohonnej jednotke. Misku následne z pohonnej
jednotky vytiahnite.
Uvedenie odšťavovača do činnosti a jeho
použitie
●
●
●
Produkty nikdy nezatláčajte prstami alebo
inými predmetmi.
Demontované komponenty (okrem pohonnej
jednotky), dôkladne umyte v teplej vode s pridaním čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.
Komponenty môžete umývať aj v umývačkách
riadu pri teplote max. 60°C (okrem misky, sita
a pohonnej jednotky). Po dôkladnom osušení,
očistené komponenty môžete zložiť.
MONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA
C
1 Na pohonnú jednotku odšťavovača nasaďte misku tak,
aby sa symbol
ktorý je znázornený na miske so symbolom
na pohonnej jednotke.
2 Misku zaistite tak, že ju otočíte v smere pohybu hodinových ručičiek a tak, aby sa symbol
na pohonnej jednotke
odšťavovača prekrýval so symbolom na dne misky.
3 Sito nasaďte na pohonný hriadeľ tak, aby do výrezov
hriadeľa zapadli výbežky na site.
Sito sa dá nasadiť iba v jednej polohe.
4 Pod veko umiestnite nádobu na odpadky nasledujúcim
spôsobom: nádobu nachýľte a umiestnite ju pod vývod dužín
na miske tak, aby výbežok na nádobe na odpadky zapadol
do výčnelku na miske, následne ho prisuňte k pohonnej jednotke.
5 Nasaďte veko tak, aby výbežok na veka zapadol do výčnelku na miske.
6 Obidve poistné svorky zdvihnite nahor a nasaďte ich do
výčnelkov na veku.
7 Poistné svorky pritlačte k miske (zaznie typické „click”,
ktoré informuje o správnom nasadení svoriek).
8 Nádobu na šťavu umiestnite tak, aby sa výlevka odšťavovača nachádzala vo vnútri nádoby.
18
Skontrolujte, či otočný regulátor je nastavený v polohe „0”.
Prívodový kábel zasuňte do zásuvky elektrickej siete
a zapnite odšťavovač tak, že otočíte otočným regulátorom, podľa potreby, na rýchlostný stupeň 1 alebo 2 (pozri
tabuľku „Odporúčaná rýchlosť odšťavovania pre
vybrané druhy ovocia a zeleniny“).
Do dávkovača na veku spotrebiča začnite vkladať ovocie
alebo zeleninu a jemne ich pritláčajte pomocou tlačného
valčeka.
Zariadenie nadmerne nezaťažuje príliš veľkým
množstvom produktov, ani príliš silným tlačením produktov v lieviku, pretože nadmerné
množstvo šťavy môže cez odvádzajúce otvory
uniknúť z odšťavovača, čo je normálna reakcia
zariadenia. Nepovažujte to za chybu.
●
Šťavu z ovocia alebo zeleniny, ktorá sa nazhromaždila
v nádobe prelejte do vopred pripravených pohárov, šálok
a pod.
Nádoba na šťavu je vybavená oddeľovačom
peny, ktorého úlohou je zachytiť penu a hustejšiu frakciu šťavy.
●
V prípade potreby (v prípade nadmerného nazhromaždenia dužiny na site, ktoré spôsobuje vibrácie odšťavovača) odporúčame použiť funkciu „PULSE”.
FUNKCIA PULSE
Funkcia „PULSE” umožní vyprázdnenie nadmerne nazhromaždenej dužiny na site. Otočením otočného regulátora do
polohy „PULSE” a jeho pridržanie v tejto polohe, sa spotrebič aktivuje činnosť pri najvyšších otáčkach. Po uvoľnení
otočného regulátora spotrebič túto činnosť preruší.
Po ukončení práce (odšťavení šťavy)
D
1 Vypnite odšťavovač tak, že nastavíte otočný regulátor do
polohy „0”.
2 Zástrčku prívodového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
● Po zastavení motora môžete odšťavovač začať rozoberať aby sme jednotlivé časti mohli umyť (pozri bod
„DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA”).
JE1200-001_v08
●
Z nádoby na odpadky vysypte nazhromaždenú dužinu.
Zabráňte tomu, aby sa nádoba na odpadky preplnila. Ak by sa v nádobe nazhromaždilo príliš
veľa dužiny, môže pri vyberaní nádoby z nej
vypadnúť.
Keď je to potrebné, vyprázdnite zásobník na
zvyšky, v opačnom prípade môže cez odvádzajúce otvory vytiecť šťava.
Čistenie a údržba odšťavovača
●
●
●
Po každom použití odšťavovača je potrebné ho dôkladne
umyť, aby nedošlo k zaschnutiu šťavy a zvyškov ovocia.
Nečistoty v štrbinách a rohoch odstránite pomocou kefky
s jemnými štetinami.
Telo pohonnej jednotky odšťavovača utrite navlhčenou
handričkou s pridaním prostriedku na umývanie riadu.
Potom ho utrite dosucha.
V prípade, ak by do pohonnej jednotky vnikla
voda alebo šťava, je potrebné činnosť okamžite prerušiť a spotrebič zaniesť na kontrolu do
najbližšieho servisného strediska.
●
●
●
●
●
●
●
Jednotlivé komponenty také ako sú: miska, veko, tlačný
valček, nádoba na šťavu s vekom s oddeľovačom peny
a nádoba na odpadky, umyte v teplej vode s pridaním
prostriedku na umývanie riadu.
Veko, tlačný valček a nádobu na odpadky môžete umývať
rovnako aj v umývačkách riadu pri max. teplote 60°C.
Na umývanie sitka používajte iba kefku, ktorá tvorí
súčasť balenia odšťavovača. Na umývanie sitka nepoužívajte kovové kefky!
Vplyvom dlhodobého užívania spotrebiča môže dôjsť
k sfarbeniu umelohmotných súčastí. Toto zafarbenie nie
je nedostatkom spotrebiča.
Sfarbenie po mrkve môžete odstrániť tak, že povrch
potriete handričkou namočenou v jedlom oleji.
Po umytí, všetky komponenty spotrebiča dôkladne vysušte.
Odšťavovač opäť zložte (pozri bod. „MONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA”).
Osobitnú pozornosť venujte priehľadným
(transparentným) častiam z umelej hmoty.
Sú náchylné na nárazy a pády. Môžu sa
v takýchto prípadoch rozbiť.
Ako pripravíte zdravý a chutný nápoj?
●
Ovocie a zelenina, ktorú chcete odšťavovať by mali
byť čerstvé a dôkladne umyté. Príprava zeleniny spočíva v odstránení piesku a zeminy pod tečúcou vodou
a v odstránení šupiek. Rôzne publikácie na tému prípravy štiav odporúčajú nechať zeleninu namočiť na
5 minút vo vode s pridaním soli a citrónovej šťavy. Zelenina pripravená týmto spôsobom počas ošťavovania
nestmavne a z nej pripravená šťava si zachová svoju
prirodzenú farbu.
JE1200-001_v08
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Bobuľové ovocie umyte bezprostredne pred jeho spracovaní, keďže rýchlo stráca svoju čerstvosť.
Pri výbere zeleniny a ovocia sa riadime ročným obdobím, podľa našej chuti a zdraviu prospešných vlastností.
Vyživovaciu hodnotu pripravenej šťavy zo zeleniny
a ovocia ovplyvňuje spôsob, akým je pripravená.
Šťavu pripravujeme zo šťavnatých druhov ovocia a zeleniny, ktoré by mali byť dozreté a čerstvé, pretože z nich
sa dá získať čo najviac šťavy s vynikajúcimi chuťovými
a aromatickými vlastnosťami.
Vhodné na prípravu nápojov sú nasledujúce druhy zeleniny: pradajky, zeler, repa, petržlen, cibuľa, kapusta,
uhorky, čierne repa, rebarbora, a pod.
Zelenina ako napríklad: reďkovka, pažítka, petržlenová
vňať, fenikel, či žerucha pridávame do štiav nadrobno
nasekané.
Ovocné šťavy môžeme pripraviť takmer zo všetkých druhov ovocia.
Jablká, broskyne, marhule a slivky, by mali byť po ich
očistení zaliate vriacou vodou cez cedítko.
Z ovocia, ktoré obsahuje kôstky najprv odstránime
kôstky, ktoré by mohli spotrebič poškodiť.
Odstredenie šťavy zo sliviek, čučoriedok, malín, mäkkých hrušiek a jabĺk, ale aj iného ovocia je dosť náročné.
Dužina týchto plodov je zložená z hubovitej hmoty, ktorá
upcháva filtračné otvory. Toto ovocie môžete odšťavovať
pri zmiešaní ich malého množstva s iným ovocím, alebo
zeleniny, pričom je potrebné častejšie vyčistiť sitko.
V malom množstve je možné taktiež vytláčať šťavu
z hrozna, avšak je potrebné do násypky vhodiť celé
strapce po odstránení drevitej byle.
Koreňovú zeleninu a tvrdé ovocie je potrebné nakrájať
na malé kúsky a po ich zmiešaní ich postupné dávať do
dávkovača. Jablká krájame na menšie kúsky (v prípade,
že kvôli ich veľkosti nie je možné ich vložiť do dávkovača
v celku), pričom šupku neodstraňujeme a nevyberáme
z nich jadrá.
Ovocie a zeleninu pridávame do dávkovača až po
zapnutí odšťavovača.
Vyživovacia hodnota surovej šťavy je takmer totožná
z vyživovacou hodnotou produktov, z ktorých boli šťavy
pripravené.
Nápoje pripravené zo štiav sú zvlášť vhodné pre deti
a staršie osoby.
Odporúča sa šťavu pripravenú zo zeleniny zapiť malým
dúškom vody, vzhľadom na jej silnú aromatickosť. V prípade, že šťavu nezriedite, jej denná dávka by nemala
byť väčšia ak pol pohára.
Neodporúča sa kombinovať ovocie so zeleninou,
s výnimkou jabĺk. Nekombinujte taktiež melón s inými
druhmi ovocia.
Šťavy neskladujte pre neskoršie použitie.
K príprave zeleninových nápojov môžete použiť aromatické prísady: čierne korenie, kôpor, rascu, muškátový
orech, tymián, majoránku, a k príprave ovocných nápojov: vanilku, škoricu a klinčeky. Aby ste z korenín získali
čo najvýraznejšiu arómu, pred ich použitím ich dôkladne
rozdrobte. Mali by byť používané v malom množstve tak,
19
●
aby sa zachovala prirodzená chuť a aróma použitých
produktov, z ktorých je nápoj pripravený. Vzhľadom na
nízky obsah kalórií, nápoje z ovocia a zeleniny sú zvlášť
vhodné pre osoby, ktoré sa rozhodli chudnúť.
Ovocné a zeleninové nápoje podávame pri ich izbovej
teplote alebo chladené kockami ľadu.
Čerstvá šťava je zdravá
Šťava z mrkvy
Urýchľuje metabolizmus, pretože obsahuje
vysoké množstvo stopových prvkov a vitamínov
nevyhnutných pre správne fungovanie organizmu.
Vitamín A, ktorý vzniká z karoténu pozitívne
vplýva na Váš zrak. Zložky tejto šťavy eliminujú
škodlivé účinky nikotínu, vracajú pokožke jej prirodzenú zdravú farbu. Pre malé deti sa odporúča podávať
polovicu pohára mrkvovej šťavy a pol hrnčeka mlieka. Mrkvová šťava v kombinácii so šťavou z jabĺk, sa odporúča ako
stimulujúci nápoj pre seniorov.
Paradajková šťava
Zrelé a čerstvé paradajky sú základom pre
vysoko kvalitný šťavnatý nápoj. Paradajkovú
šťavu môžete zmiešať so šťavou z iných druhov zeleniny.
Obsahuje vysoké množstvo vitamínov A a C. Dva poháre
tejot šťavy pokrývajú dennú potrebu vitamínu C. Chuťové
vlastnosti paradajkovej šťavy môžeme zvýrazniť soľou
a čiernym korením.
Šťava z červenej repy
Zo šťavy z červenej repy v kombinácii so šťavou z pomaranča získame náboj s vynikajúcimi
chuťovými vlastnosťami. Šťavu vo svojej
nezriedenej podobe môžete užívať len na
lekársky predpis.
Šťava z kapusty
Odporúča sa pri liečbe žalúdočných vredov,
ale iba na lekársky predpis. V kombinácii
s mrkvovou šťavou, je vhodná aj pre ľudí
s citlivým žalúdkom.
Šťava zo špenátu
Táto šťava podporuje krvotvorbu, ale
kvôli svojej výraznej chuti ju odporúčame
zmiešať s mrkvovou šťavou. Zo šťavy zo
špenátu, mrkvy a zeleru, v ich rôznej
kombinácii, získame chutný nápoj.
Šťava zo zeleru
Šťavu by sme nemali pripravovať zo zelerovej vňate, ktorá by jej mohla pridať horkú
chuť. Šťava z koreňa zeleru je vynikajúce
chuťové vlastnosti. Môžete ju kombinovať so
šťavami z iných druhov zeleniny. Konzumujeme ju v menšom množstve ako mrkvovú šťavu. Pridaním
jablčnej šťavy alebo citrónu zlepšíme jej chuť.
20
Uhorková šťava
V prirodzenom stave má mdlú chuť, preto
odporúčame zmiešať ju s jablčnou šťavou,
šťavou z mrkvy alebo zeleru. Uhorková
šťava sa používa pri starostlivosti o pleť.
Čistí obličky. Odporúča sa pri odtučnovacích
kúrach.
Jablčná šťava
Šťava z čerstvých a zrelých jabĺk má príjemnú
vôňu a chuť. Je bohatá na vitamíny A a B
a vzácne minerálne látky. Vysoký obsah pektínu blahodárne pôsobí na zažívacie ústrojenstvo. Čerstvá jablčná šťava sa využíva pri liečbe dny a reumatizmu. Vo všeobecnosti je bohatým zdrojom živín.
Šťava z černíc
Šťava z černíc s pridaním neveľkého množstva cukru a minerálnej vody patrí medzi
veľmi osviežujúce nápoje. Vzhľadom k vysokému obsahu vitamínov a stopových prvkov,
regeneruje organizmus, a to najmä u starších
ľudí.
Šťava z bazy čiernej
Šťava je bohatá na živiny, podporuje procesy
potenia a môže sa používať pri prechladnutí.
Môžeme ju pripravovať spolu s inými ovocnými šťavami.
Šťava z čiernych ríbezlí
Šťava z čiernych ríbezlí má špecifický arómu,
vysokú kyslosť a má výrazne trpkú chuť. Vzhľadom na zloženie chemických látok a obsah vitamínom je to jedna z najlepších ovocných štiav.
Odporúčame ju zmiešať s menej kyslými šťavami alebo s vodou, medom alebo cukrom.
Recepty na rôzne zdravotné problémy
Posilňujúci nápoj
6 mrkiev
2 jablká
½ červenej repy
Detoxikačný nápoj
4 mrkvy
½ uhorky
1 červená repa
Nápoj „hlboký nádych”
1 hrsť špenátu
1 hrsť petržlenu
2 zelery
4 mrkvy
Nápoj „dokonalá
rovnováha”
2 jablká
1 tvrdá hruška
¼ citrónu alebo hrsť
špenátu
6 mrkiev
„Slnečný” nápoj
2 jablká
6 jahôd
Nápoj „lásky”
3 väčšie paradajky
½ uhorky
1 zeler
¼ citróna
JE1200-001_v08
Odporúčaná rýchlosť odšťavovania pre
vybrané druhy ovocia a zeleniny
Ovocie/zelenina
Ananás
Čučoriedky
Broskyne
Červená repa
Hrušky
Jablká
Kapusta
Rýchlosť odstreďovania
1
2
●
●
●
●
●
●
●
Ovocie/zelenina
Fenikel
Mrkva
Melón
Marhule
Nektárinky
Uhorky
Kiwi
Paradajky
Zeler
Hrozno
Rýchlosť odstreďovania
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Niektoré príkladové problémy počas prevádzky odšťavovača
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE – POSTUP PRI ODSTARÁNENÍ ZÁVADY
Spotrebič nepracuje.
Poistné svorky nie sú na
veku založené správne.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Nasaďte poistné svorky na veko
správnym spôsobom (pozri bod „MONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA”).
Spotrebič uveďte opäť do činnosti.
Došlo k aktivácii
zabezpečenia proti
prehriatiu.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Odšťavovač nechajte na 30 minút
vychladnúť, po uplynutí tejto doby môžete spotrebič opäť
zapnúť.
Spotrebič je nový.
Po prvom zapnutí spotrebiča a po jeho uvedení do prevádzky,
môže z neho vychádzať špecifický pach. Tento jav nepredstavuje žiadne riziko a nepovažuje sa za nedostatok spotrebiča.
Zápach by mal zmiznúť po niekoľkonásobnom použití.
Odšťavovač je
preťažený.
Skontrolujte, či ste pri aktivácii spotrebiča postupovali správne
a či sa doba odšťavovania zhoduje s dobou, ktorá je uvedená
v návode na použitie.
Zo spotrebiča vychádza
nepríjemný zápach.
Skontrolujte napätie, ktoré je uvedené na výrobnom štítku spotrebiča a porovnajte ho s hodnotami vo Vašej elektrickej sieti.
Plášť spotrebiča sa
nahrieva, spotrebič pracuje
príliš nahlas a dymí.
Došlo k poškodeniu
motora.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Odšťavovač odovzdajte do servisného strediska.
Sito je zablokované.
Vložili ste nesprávny
produkt.
Spotrebič nie je uspôsobený na spracovania príliš tvrdého ovocia alebo zeleniny alebo takých, ktoré majú v sebe príliš dlhé
vlákna.
Preťaženie
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Počkajte do chvíle, kým sa spotrebič úplne nezastaví. Vyčisťte dávkovač, sito, veko a nádobu na
odpadky.
Sito bolo nasadené
nesprávnym spôsobom.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Skontrolujte, či je sito nasadené
správne na pohonný hriadeľ. Skontrolujte, či sito nie je poškodené. V prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu sita,
odšťavovač rozhodne odovzdajte do servisného strediska.
Dávkovač sa dotýka sita /
odšťavovač vibruje.
JE1200-001_v08
21
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
22
JE1200-001_v08
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és
köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy
kizárólag a Zelmer cég eredeti alkatrészeit használja.
Ezeket kifejezetten ehhez a termékhez tervezték. Kérjük,
olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. A használati
utasítást, kérjük, úgy őrizze meg, hogy a későbbi használat
közben is bele tudjon nézni.
A készülék jellemzői
A gyümölcscentrifuga rendeltetése, hogy gyümölcsökből és
zöldségekből gyorsan lét lehessen kinyerni, a hulladékok
egyidejű szétválasztásával. A centrifugálás sebessége úgy
lett megválasztva, hogy a kifacsart lénél a legjobb paramétereket lehessen elérni. A lé tartalmazza a gyümölcsök
(zöldségek) egészségre hasznos apró frakcióit, amelyek
azonban csökkenthetik a lé szűrt tisztaságát. Ez szándékos
hatás, miután a gyümölcscentrifuga gyártója úgy gondolta,
hogy fontosabb a lé minél magasabb táp-, egészségi és
dietétikai értékének megőrzése, mint a szűrtsége. Az 1 kg
nyersanyagból kinyert lé függ a nyersanyag frissességétől,
a szita tisztaságától, és a daraboló tárcsa állapotától (pl. friss
répánál ez 50-60%). A feldolgozandó alapanyaggal érintkező
részek olyan anyagból készültek, amelyek élelmiszerrel
érintkezhetnek.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
● Ne indítsa be a készüléket, ha
a hálózati kábel vagy a ház látható
módon sérült.
● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
● A készüléket kizárólag képzett személyzet javíthatja. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt jelenthet
a berendezés használója számára.
JE1200-001_v08
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Meghibásodás esetén forduljon
szakszervizhez.
Ne használja a készüléket, ha
a forgó szita sérült.
A gyümölcscentrifuga üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a fedél
a zárókapcsokkal jól rögzítve van-e.
Ne távolítsa el a tartályból a maradékot, és ne is nyissa ki a zárókapcsokat,
ha a gyümölcscentrifuga üzemel.
Tartozékcsere előtt, vagy ha használat közben mozgó alkatrészekhez
közelít, ki kell kapcsolni a készüléket, és áramtalanítani kell.
Mindig csatlakoztassa le a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összerakás, szétszedés vagy
tisztítás előtt.
A termék előtolásához kizárólag
a készülékhez adott tömőeszközt
használja.
Különösen óvatosan járjon el a gyümölcscentrifugával gyermekek jelenlétében.
Gyermekek a készüléket nem használhatják. Tartsa a készüléket a hálózati kábellel gyermekektől elzárva.
A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
Ne állítsa a készüléket nedves felületre.
23
FIGYELEM!
Be nem tartása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
a kábelnél fogva.
A motort állítsa a hálózati dugaszolóaljzat közelében
szilárd felületre, úgy, hogy ne takarja le a burkolaton
található szellőző nyílásokat.
A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
Azonnal hagyja abba a munkát, és válassza le
a berendezést a hálózatról, ha a gyümölcscentrifuga
motorjához valamilyen folyadék jutott. Szakszervizben
ellenőriztesse a gyümölcscentrifugát.
Ne terhelje túl a berendezést túl sok termékkel, sem
pedig annak túl erős tömésével a tölcsérbe.
Azonnal kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát, ha erős
vibrációt észlel, vagy csökken a fordulatszám. Tisztítsa
meg a szitát és annak burkolatát.
Szakítsa meg a munkát, és válassza le a berendezést
a hálózatról, ha a termék beszorul a beöntő tölcsérbe
vagy a daraboló tárcsába. Szüntesse meg a beszorulás okát.
Ne tegye ki a készüléket 60°C-nál magasabb hőmérsékletnek.
Ne hagyja a hálózatra csatlakoztatott berendezést felügyelet nélkül.
Ne merítse a gyümölcscentrifuga motorját víz alá, és
ne mosogassa folyóvízben.
A burkolat elmosásához ne használjon agresszív
detergenseket emulzió, tej, paszta stb. formájában.
Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jeleket,
információkat, jelöléseket, figyelmeztető jelzéseket stb.
A fém alkatrészek, különösen az éles daraboló tárcsával
rendelkező szita mosogatásához használjon puha kefét.
Ne használja a gyümölcscentrifugát a rostgyűjtő tartály
nélkül.
A készülék csakis háztartásbeli használatra alkalmas
maximálisan 2000 méteres tengerszint feletti magasságban.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●
●
24
A termék kizárólag otthoni használatra készült. Gasztronómiai felhasználása esetén változnak a garanciális
feltételek.
A készülék első használatbavétele előtt távolítson el
minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből, és
alaposan mosogassa el a tartozékokat.
●
●
A munka befejezése után húzza ki a hálózati kábelt
a hálózati dugaszolóaljzatból.
A kezelés megkönnyítése céljából a tartályba behelyezhet egy fóliazacskót, amit a gyümölcscentrifuga
használatának befejezése után a hulladékokkal együtt
kidobhat a szemétbe.
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján vannak megadva.
A megengedett folyamatos üzemidő
2 mp.
Szünet az ismételt üzembe helyezés előtt
30 mp.
A berendezés zaja (LWA)
77 dB/A
A
A készülék felépítése
1 Gyümölcscentrifuga motorja
2 Szabályozó forgatógomb (PULSE, 0, 1. sebesség,
2. sebesség)
3 Menesztő
4 Kés
5 Hálózati kábel
6 Tál
7 Kifolyó
8 Zárókapcsok
9 Szita
10 Fedél
11 Betöltő tölcsér
12 Tömőeszköz
13 Légyűjtő edény
14 A légyűjtő edény fedele hableválasztóval
15 Rostgyűjtő tartály
16 Tisztítókefe
A gyümölcscentrifuga előkészítése
a munkához
A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA SZÉTSZERELÉSE
B
Első használatbavétel előtt szedje szét a gyümölcscentrifugát, és mossa el a feldolgozandó
termékkel érintkező alkatrészeket.
●
A gyümölcscentrifugát állítsa a hálózati dugaszolóaljzat
közelébe, kemény, tiszta és száraz felületre.
1 Húzza meg lefelé a rögzítő pántot úgy, hogy kiugorjon
a fedélen lévő mélyítésekből.
2 Húzza ki a tömőeszközt, és húzza le a fedelet.
3 Tolja ki a rosttartályt.
4 Vegye le a tálat a szitával Ehhez fordítsa el a tálat az
óramutató járásával ellentétes irányban, úgy, hogy a tálon
lévő jel egybeessen a gyümölcscentrifuga
lévő jellel, és vegye le a tálat a motorról.
hajtóműn
JE1200-001_v08
A leszerelt részeket (a hajtómű kivételével)
alaposan mossa el meleg, mosogatószeres
vízben. Mosogatógépben is el lehet őket mosogatni max. 60°C hőmérsékleten (a tál, a szita és
a hajtómű kivételével). Miután alaposan megszárította őket, rakja össze az elemeket.
A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
ÖSSZESZERELÉSE
A termékek betolásához nem szabad az ujját
vagy valamilyen más tárgyat használnia.
Ne terhelje túl a készüléket túl nagy mennyiségű termékkel, illetve a termékek túl erősen
történő tolásával a betöltő tölcsérben, ugyanis
a léfelesleg kiszivároghat az elvezető nyílásokon keresztül – ez a készülék normális reakciója a túlterhelésre. Ez nem hiba.
C
1 Tegye fel a tálat a gyümölcscentrifuga
hajtóművére,
úgy, hogy a tál alján lévő jel fedésbe kerüljön
a gyümölcscentrifuga hajtóművén található jellel.
2 Rögzítse a tálat elfordítva az óramutató járásával megegyező irányban, úgy,
hogy a gyümölcscentrifuga hajtóművén található jel egybeessen a tál alján található jellel.
3 Tegye fel a szitát a menesztőre úgy, hogy a menesztőn
lévő kivágás fedésbe kerüljön a szitán lévő kiugrással.
A szitát kizárólag csak egy helyzetben lehet
behelyezni.
4 A fedél alá tolja be a rosttartályt az alábbi módon: állítsa
ferdén a tartályt, és helyezze be a tál pereme alá úgy, hogy
a rosttartályon lévő kiugrás a tálon lévő bemélyedésbe találjon, majd tolja a hajtóműhöz.
5 Tegye fel a fedelet úgy, hogy a fedélen lévő kiugrás
a tálon található bevágásba kerüljön.
6 Mindkét rögzítő pántot emelje fel, és a horgokat helyezze
bele a fedélen található mélyedésekbe.
7 Nyomja a rögzítő pántokat a tálhoz (jól hallható kattanás
jelzi, hogy a pánt jól lett felszerelve).
8 Helyezze el a létartályt úgy, hogy a gyümölcscentrifuga
csőre a tartály belsejében legyen.
Ha a rögzítő kapcsok rosszul vannak felszerelve, működésbe lép a védelem, és nem
engedi beindítani a gyümölcscentrifugát.
●
A légyűjtő tartály a fedelében rendelkezik egy
hableválasztóval, aminek az a feladata, hogy
felfogja a lé sűrűbb frakcióit és a habot.
●
A munka befejezése után
(lé centrifugálása)
●
●
JE1200-001_v08
D
1 Kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát a szabályzó forgatógombbal, azt a „0” helyzetbe állítva.
2 Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
● Miután a motor megállt, kezdje meg a gyümölcscentrifuga
szétszerelését, hogy elmoshassa az alkatrészeit (lásd
„A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA SZÉTSZERELÉSE” pontot).
● A rostgyűjtő tartályból ürítse ki a felgyülemlett
préselményt.
Ne hagyja, hogy a rostgyűjtő tartály túltöltődjön. A kihúzásakor a préselmény a feleslege
a tartály megdöntésekor kieshet.
Ne feledkezzen meg a tartály időben történő
kiürítéséről, ugyanis a tartályban maradt gyümölcsmaradékok miatt a lé kiszivároghat az
elvezető nyílásokon keresztül.
A gyümölcscentrifuga üzembe helyezése és
a munka vele
Ellenőrizze, hogy a szabályozó forgatógomb „0” helyzetben van-e.
Dugja be a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatba, és a szabályzó forgatógomb elfordításával
indítsa be a gyümölcscentrifugát, igény szerint az 1.
vagy a 2. sebességre állítva (lásd az „Egyes kiválasztott gyümölcsökhöz és zöldségekhez ajánlott centrifugálási sebesség” táblázatot).
A fedélben lévő feltöltő tölcsérbe helyezze be a gyümölcsöt vagy zöldséget, és könnyedén nyomja be a tömőeszközzel.
Szükség esetén (ha túl sok rost gyűlik fel a szitán,
ami a gyümölcscentrifuga rángását okozza) ajánlott
a „PULSE” funkció használata.
PULSE FUNKCIÓ
A „PULSE” funkcióval el lehet távolítani a szitán felgyülemlett rost feleslegét. Ha elfordítja a szabályzó forgatógombot
a „PULSE” pozícióra, és ebben a helyzetben tartja, a készülék maximális fordulatszámmal működik. Ha elengedi a forgatógombot, a készülék megszakítja a működését.
A készülék közelébe készítse elő a lékészítésre
szánt gyümölcsöt és zöldséget.
●
A kipréselt és az edénybe összegyűlő lét öntse át egy
korábban odakészített pohárba, csészébe stb.
A gyümölcscentrifuga karbantartása és
tisztítása
●
●
●
A gyümölcscentrifugát minden használat után alaposan
el kell mosni, nem szabad megengedni, hogy a lé rászáradjon.
A hézagokban vagy sarkokban lerakódott szennyeződést egy puha szőrű kefével távolítsa el.
A hajtóművet mosogatószeres vízzel nedvesített rongygyal tisztítsa meg. Majd törölje szárazra.
25
Ha a hajtómű belsejébe víz vagy gyümölcslé
kerülne, hagyja abba a munkát, és adja be
a készüléket szervizbe, ellenőrzésre.
●
●
●
●
●
●
●
A tartozékokat, úgymint a tálat, fedelet, tömőeszközt,
létartályt a hableválasztós fedéllel, valamint a rosttartályt
mossa el meleg, mosogatószeres vízben.
A fedelet, tömőeszközt és a rosttartályt mosogatógépben
is el lehet mosogatni max. 60°C hőmérsékleten.
A szűrő tisztításához kizárólag a gyümölcscentrifugához
mellékelt kefét használja. A szűrő elmosásához ne
használjon semmiféle fémből készült kefét!
Hosszantartó használat hatására a műanyagból készült
elemek elszíneződhetnek. Ez nem tekintendő hibának.
A sárgarépa által okozott elszíneződést meg lehet szüntetni, ha étolajjal átitatott ronggyal átdörzsöli.
Elmosás után alaposan szárítson meg minden alkatrészt.
Rakja össze a gyümölcscentrifugát (lásd a „GYÜMÖLCSCENTRIFUGA ÖSSZESZERELÉSE” pontot).
Különös figyelmet fordítson az átlátszó (transzparens) műanyag alkatrészekre. Ezek érzékenyek az ütésekre és leesésre. Ilyenkor könnyen
megsérülhetnek.
Hogyan kell finom, egészséges lét készíteni?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
26
A lé kinyerésre szánt gyümölcsnek és zöldségnek frissnek
kell lennie, és alaposan meg kell azt mosni. A zöldség előkészítése azt jelenti, hogy folyó vízzel le kell mosni róla a
homokot és földet, majd meg kell hámozni. A lé készítésre
vonatkozó publikációk azt ajánlják, hogy áztassa a zöldséget 5 percig citromsavas és sós vízben. Az ilyen módon
előkészített zöldség nem sötétedik be a darabolás során,
és a belőle létrejött lének természetes színe van.
A bogyós gyümölcsöket közvetlenül a felhasználás előtt
mossa meg, mert gyorsan elveszítik frissességüket.
A zöldségek és gyümölcsök választéka függ az évszaktól, az ízléstől és az egészségügyi ajánlásoktól függ.
A zöldség- és gyümölcslék tápértékék befolyásolja, hogy
milyen módszerrel készítik őket.
A léket lédús zöldség- és gyümölcsfajtákból készítik,
amelyeknek érettnek, frissnek kell lenniük, mivel az ilyenekből lehet a legtöbb, kitűnő ízű és aromájú lét kinyerni.
Italokat a következő zöldségekből lehet készíteni: paradicsom, sárgarépa, zeller, cékla, petrezselyem gyökér,
hagyma, káposzta, uborka, fekete répa, rebarbara stb.
Az olyan zöldségeket, mint a retek, újhagyma, petrezselyem
zöldje, kapor, zsázsát apróra vágva kell az italokhoz adni.
Gyümölcslét majdnem mindegyik gyümölcsből lehet
készíteni.
Az almát, őszibarackot, sárgabarackot megmosás után
forró vízzel le kell forrázni egy konyhai szedőszűrőben.
A csonthéjas magot tartalmazó gyümölcsökből távolítsa
el a magot, mivel károsíthatják a készüléket.
Szilvából, áfonyából, málnából, puha körtéből és almából,
valamint más hasonló gyümölcsből körülményes gyümölcslét készíteni. Ezeknek a gyümölcsöknek a húsából
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
szivacsos massza keletkezik, ami eltömi a szűrő nyílásait.
Ezekből a gyümölcsökből úgy lehet lét készíteni, hogy
kisebb mennyiségekben más gyümölcshöz vagy zöldséghez kell keverni, és előtte ki kell tisztítani a szűrőt.
Kis mennyiségben kinyomható a szőlőlé, de a tölcsérbe
a szemeket a száráról letépve kell betölteni.
A gyökeres zöldségeket és a kemény gyümölcsöket fel
kell kockázni olyan apró darabokra, ami belefér a feltöltő
tölcsérbe. Az almát darabokra kell vágni (ha az alma
mérete nem teszi lehetővé, hogy egészben lehessen
a feltöltő tölcsérbe rakni), nem kell meghámozni, és nem
kell kivágni a magházat.
A gyümölcsöt és zöldséget csak akkor kell a feltöltő tölcsérbe dobni, amikor beindította a gyümölcscentrifugát.
A nyers lé tápértéke csaknem megegyezik azoknak
a nyersanyagoknak a tápértékével, amelyből készül.
A zöldség- és gyümölcslék különösen a gyermekek és
idősebb személyek étrendjében ajánlottak.
Ajánlott a zöldségekből készült lét a fogyasztása után
egy kevés vízzel leöblíteni, mivel ezek a lék nagyon
tömények. Ha a lé nincs felhígítva, a napi adag nem
haladhatja meg a fél pohárnyit.
Nem ajánlatos a gyümölcsleveket zöldséglevekkel
összekeverni, kivéve az almát. Sárgadinnyét ne keverjen
más gyümölcsökkel.
A léket nem ajánlott későbbi fogyasztásra eltenni.
A zöldséglevekhez lehet aromás fűszereket, borsot, kaprot, köményt, mustármagot, kakukkfüvet, majoránnát,
a gyümölcslevekhez pedig vaníliát, fahéjat és szegfűszeget használni. A fűszerek teljes aromájának kinyeréséhez apróra kell őket vágni, mielőtt a léhez adja. A fűszereket csak kis mennyiségben szabad használni, hogy
a lé megőrizze a természetes ízét és illatát azoknak
a nyersanyagoknak, amiből készült. Az alacsony kalóriatartalmára tekintettel, a gyümölcsökből és zöldségekből
készült italok nagyon ajánlottak a fogyókúrázóknak.
A zöldség- és gyümölcsleveket szobahőmérsékleten
vagy jégkockákkal lehűtve kell fogyasztani.
A friss zöldség- és gyümölcslé csupa egészség
Sárgarépalé
Gyorsítja az anyagcserét, mivel egy sor, a szervezet működéséhez nélkülözhetetlen mikroelemet és vitamint tartalmaz.
A karotinból előállított A vitamin javítja a látást.
Ennek a lének az összetevői semlegesítik
a nikotin káros hatását, és visszaadják a bőrnek
az egészséges színét. Fél pohár répalé és fél pohár tej ajánlott kisgyermekek számára. Almalével kevert répalé ajánlott
idősebbek számára, mint roboráló ital.
Paradicsomlé
Az érett és friss paradicsomból kitűnő minőségű lé készíthető. A paradicsomlét bármilyen
más zöldségből készült lével keverni lehet.
Sok A és C vitamint tartalmaz. Két pohár paradicsomlé
fedezi a napi C vitamin szükségletet. A paradicsomlé élvezeti
értékét fokozza, ha megsózzák és megborsozzák.
JE1200-001_v08
Céklalé
A vörös céklából készült lé narancslével
keverve kitűnő ízű ital. Tiszta céklalé kizárólag
orvosi rendelvényre fogyasztható.
Káposztalé
Gyomorfekély kezelésére alkalmazzák, de
kizárólag orvosi rendelvényre. Répalével
keverve még azok is ihatják, akiknek érzékeny a gyomruk.
Spenótlé
Ez a lé erősen vérképző, de az erős íze
miatt ajánlott répalével keverni. A spenótból, sárgarépából és zellerből készült
lét egyenlő arányban keverve finom ital
nyerhető.
Zellerlé
A léhez nem szabad a zeller leveleit használni, mivel keserű ízt adnak. A zeller gyökeréből készült lé viszont nagyon finom.
Keverni lehet más zöldségekből készült
lével. Kisebb mennyiségben kell fogyasztani,
mint a répalét. Ha almalét vagy citromot ad
hozzá, azzal javítja az ízét.
Feketeribizlilé
Feketeribizlilének specifikus az aromája, nagy
a savassága és kifejezetten fanyar. A kémiai
összetétele és a vitamintartalma miatt egyike
a legjobb gyümölcsléknek. Keverni kell kisebb
savtartalmú gyümölcslevekkel vagy vízzel, mézzel illetve cukorral.
Speciális egészségügyi előírások
Erősítő italok
6 sárgarépa
2 alma
½ cékla
A szervezetet tisztító lé
4 sárgarépa
½ uborka
1 cékla
„Mély lélegzet” ital
1 marék spenót
1 marék petrezselyem
2 zeller
4 sárgarépa
„Örök szabályzó” lé
2 alma
1 kemény körte
¼ citrom vagy egy marék
spenót
6 sárgarépa
„Napos” ital
2 alma
6 eper
„Szerelmes” ital
3 nagy paradicsom
½ uborka
1 zeller
¼ citrom
Uborkalé
Természetétől fogva fojtós, ezért keverni kell
almalével, répalével vagy zellerlével. Az
uborkalét bőrápolásra használják. Vesetisztító hatású. Ajánlott fogyasztani fogyókúrázáskor is.
Almalé
A friss, érett almából készült lének kellemes az
íze és az aromája, gazdag A és B vitaminban
és értékes ásványi sókban. A lének a nagy
pektintartalma miatt emésztést segítő hatás
van. A friss almalét fogyasztják köszvény és
reuma ellen is. Általában véve kitűnő tápanyag.
Szederlé
A kevés cukrot és ásványvizet tartalmazó
szederléből rendkívül frissítő ital készíthető.
A nagy vitamin- és mikroelem tartalom miatt
erősítő hatású, főként idősebb személyek
számára.
Bodzalé
A bodzalé tápanyagokban gazdag, izzasztó
hatású, megfázás esetén fogyasztható. Befőttek készítésekor lehet keverni más gyümölcsök levével.
JE1200-001_v08
Egyes kiválasztott gyümölcsökhöz és
zöldségekhez ajánlott centrifugálási sebesség
Gyümölcs/zöldség
Ananász
Fürtös áfonya
Őszibarack
Cékla
Körte
Alma
Káposzta
Édeskömény
Sárgarépa
Sárgadinnye
Sárgabarack
Nektarin
Uborka
Kiwi
Paradicsom
Zeller
Szőlő
Centrifugálási sebesség
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
27
A gyümölcscentrifuga használatakor előfordulható problémák
PROBLÉMA
OK
ELHÁRÍTÁS – A VÉGREHAJTÁS MÓDJA
A készülék nem működik.
A rögzítő kapcsok rosszul
vannak felhelyezve
a fedélre.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Helyezze fel jól a rögzítő kapcsokat
(lásd „A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA ÖSSZESZERELÉSE”
pontot). Kapcsolja be újra a készüléket.
Bekapcsolt a hővédelem.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Hagyja állni 30 percig a gyümölcscentrifugát, hogy kihűljön, majd ennek az időnek a letelte után
próbálja meg újra beindítani a készüléket.
Új készülék.
Ha először használja a készüléket, specifikus szaga lehet.
Ez nem jelent semmilyen veszélyt, és nem jelenti azt sem,
hogy a készülék hibás. A szagnak néhány használat után
meg kell szűnnie.
A gyümölcscentrifuga túl
van terhelve.
Hasonlítsa össze a folyamatok haladását és idejét a kezelési útmutatóban megadott, megengedett időkkel.
A készülékből kellemetlen
szag jön ki.
Ellenőrizze az adattáblán megadott feszültséget, és hasonlítsa össze a hálózat feszültségével.
A ház felmelegszik, a készülék
hangosan működik, és füstöl.
A motor elromlott.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Adja a gyümölcscentrifugát szervizbe.
A szita eltömődött.
Nem megfelelő termék.
A készülékben nem lehet kivételesen kemény gyümölcsöt
vagy zöldséget feldolgozni, vagy olyanokat, amelyek hoszszú rostokat tartalmaznak.
Túlterhelés.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Várja meg, amíg a készülék leáll. Tisztítsa ki a betöltő tölcsért, a szitát, a fedelet és a rosttartályt.
A szita rosszul van
behelyezve.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Ellenőrizze, hogy a szita jól van-e felhelyezve a menesztőre. Ellenőrizze, hogy a szita nem sérült-e
meg. Ha a szita mechanikusan sérült, feltétlenül adja a gyümölcscentrifugát szervizbe.
A a betöltő tölcsér
hozzáér a szitához /
a gyümölcscentrifuga remeg
és vibrál.
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
28
JE1200-001_v08
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm
bun găsit printre beneficiarii produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile originale ale companiei
Zelmer.
Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instructiuni de utilizare.
O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor cu privire la
siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul
utilizării ulterioare a dispozitivului.
Trăsăturile caracteristice ale storcătorului
Storcătorul este un dispozitiv care este destinat pentru stoarcerea rapidă a sucurilor de fructe şi legume cu separarea
concomitentă a resturilor. Viteza de stoarcere a fost selectată în aşa fel încât, să puteţi obţine parametrii optimali în
ceea ce priveşte calitatea Sucul conţine fracţiuni mărunte
de fructe (legume) care sunt foarte benefice pentru sănătate, dar care cauzează o mai mică claritate a sucului. Acest
efect este bine gândit, deoarece producătorul storcătorului
a ajuns la concluzia că, mult mai importantă este păstrarea
unor valori nutritive, de sănătate şi dietetice cât mai bogate
a sucului obţinut, decât claritatea acestuia. Cantitatea de suc
care poate fi obţinută din 1 kg de materie primă depinde de
gradul de prospeţime a produsului folosit cât şi de gradul de
curăţenie a sitei şi starea discului de mărunţire (de ex. pentru morcovul proaspăt este de 50-60%). Piesele care intră în
contact direct cu materiile prime sunt fabricate din materiale
care au fost aprobate pentru a intra în contact direct cu produsele alimentare.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
●
●
●
●
●
●
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instructiuni de ultilizare.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Nerespectarea poate conduce la
leziuni
● Nu puneţi în funcţiune dispozitivul,
în cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat sau în cazul în care
carcasa este vizibil deteriorată.
● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
JE1200-001_v08
●
●
●
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
Dispozitivul poate fi reparat numai
de către persoane calificate în acest
domeniu. Reparaţia care este realizată incorect poate cauza un pericol serios pentru utilizator. În cazul
în care aţi observat defecţiuni luaţi
legătura cu punctul de service.
Nu folosiţi dispozitivul dacă sita rotativă este defectă.
Înainte de a pune în funcţiune storcătorul verificaţi dacă capacul este bine
fixat cu ajutorul clemelor de prindere.
Nu scoateţi recipientul pentru resturi
şi nici nu deschideţi clemele de prindere, atunci când storcătorul este în
funcţiune.
Înainte de a înlocui echipamentul sau
înainte de a vă apropia de piesele
care sunt în mişcare în timpul utilizării, dispozitivul trebuie oprit şi, de asemenea, trebuie decuplat de la sursa
de alimentare cu curent electric.
Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
Pentru împingerea produselor folosiţi
numai dispozitivul special prevăzut
care face parte din setul storcătorului.
Păstraţi o deosebită prudenţă atunci
când folosiţi storcătorul în prezenţa
copiilor.
Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
29
● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
● Nu amplasaţi storcătorul pe suprafeţe umede.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
30
Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu.
Transmisia trebuie amplasată în apropierea prizei reţelei
cu curent electric pe o suprafaţă dură, stabilă astfel încât
să nu fie acoperite orificiile de aerisire din carcasă.
Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
Întrerupeţi funcţionarea şi decuplaţi dispozitivul de la
reţeaua de alimentare cu curent electric în cazul în
care la transmisia storcătorului a ajuns orice fel de
lichid. În acest caz storcătorul trebuie să îl transmiteţi
pentru revizie la un punct de service.
Nu supraîncărcaţi dispozitivul cu o cantitate excesivă
de produse, şi nici prin împingerea prea puternică
a produselor în pâlnia de umplere.
Storcătorul trebuie oprit imediat ce veţi observa vibraţii
puternice sau micşorarea rotaţiilor. Curăţaţi sita şi carcasa acestuia.
Întrerupeţi funcţionarea şi decuplaţi dispozitivul de la
reţeaua de alimentare cu curent electric atunci când
are loc blocarea produsului în pâlnia de umplere sau
pe discul de mărunţire. Îndepărtaţi cauza blocării.
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea unei temperaturi
de peste 60°C.
Nu lăsaţi dispozitivul în priză fără supraveghere.
Sistemul de transmisie a storcătorului nu trebuie scufundat în apă şi nici nu trebuie spălat sub jet de apă curentă.
●
●
●
●
Pentru curăţarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea
pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care
se găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
Pentru curăţarea pieselor metalice mai ales a sitei cu
discul de mărunţire folosiţi numai o perie moale.
Nu folosiţi storcătorul fără recipientul pentru resturi.
Aparatul este destinat doar pentru uz în gospodării situate la altitudinea maximă de 2000 m peste nivelul mării.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire la modul de utilizare
●
●
●
●
Dispozitivul este prevăzut pentru uz casnic. În cazul în
care acesta va fi folosit în cadrul afacerilor gastronomice, condiţiile de garanţie vor fi modificate.
Înainte de prima utilizare scoateţi toate ambalajele din
interiorul dispozitivului şi spălaţi foarte bine toate elementele echipamentului.
După ce utilizarea dispozitivul a luat sfârşit scoateţi
cablul de alimentare din priza reţelei de alimentare cu
curent electric.
Pentru a permite o deservire mai simplă puteţi să introduceţi în recipientul pentru resturi o pungă de plastic
pe care o pueti arunca după ce aţi terminat stoarcerea.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Timpul de funcţionare neîntreruptă este de
2 minute
Pauza care trebuie făcută este de
30 minute
Zgomotul făcut de dispozitiv (LWA)
77 dB/A
A
Construcţia dispozitivului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Transmisia storcătorului
Butonul de reglare (PULSE, 0, viteza 1, viteza 2)
Colector
Picioare
Cablul de conectare
Castron
Cioc
Cleme de prindere
Sita
Capac
Pâlnia de umplere
Accesoriu de împingere
Recipient pentru suc
Capacul recipientului cu separator pentru spumă
Recipient pentru resturi
Peria
JE1200-001_v08
Pregătirea storcătorului pentru funcţionare
B
Montarea incorectă a clemelor de prindere va
conduce la pornirea sistemului de siguranţă
care la rândul său nu va permite punerea în
funcţiune a storcătorului.
Înainte de prima folosire, demontaţi storcătorul
spălaţi şi uscaţi bine piesele care intră în contact direct cu produsul.
În apropierea dispozitivului pregătiţi fructele şi
legumele care vor fi stoarse.
DEMONTAJUL STORCĂTORULUI
●
Storcătorul trebuie amplasat în apropierea prizei reţelei
cu curent electric pe o suprafaţă dură.
1 Trageţi clemele de prindere în jos astfel încât acestea să
iasă din lăcaşurile de pe capac.
2 Scoateţi accesoriul de împingere şi daţi la o parte capacul.
3 Scoateţi recipientul pentru resturi.
4 Demontaţi castronul cu sită. În acest scop rotiţi castronul
în direcţia opusă mişcării acelor de ceasornic, astfel încât
simbolul
de pe castron să acopere simbolul
de pe
sistemul de transmisie a storcătorului şi daţi la o parte castronul de pe sistemul de transmisie.
Punerea în funcţiune a storcătorului şi
folosirea acestuia
●
●
●
Pentru împingerea produselor se interzice folosirea degetelor sau a altor obiecte.
Toate piesele demontate (în afara transmisiei)
spălaţi-le cu apă caldă cu adaos de detergent
pentru spălat vase. Acestea, de asemenea, pot
fi spălate în maşina de spălat vase le o temp.
de max. 60°C (cu excepţia castronului, sitei şi
a sistemului de transmisie). După ce toate elementele au fost bine uscate montaţi-le la loc.
MONTAJUL STORCĂTORULUI
C
1 Montaţi pe transmisia storcătorului castronul, astfel încât
simbolul care se află pe baza
castronului să acopere
simbolul
care este amplasat pe sistemul de transmisie
a storcătorului.
2 Blocaţi castronul rotindu-l în direcţia acelor de ceasornic,
astfel încât simbolul
de pe sistemul de transmisie a storcătorului să acopere simbolul de pe baza castronului.
3 Montaţi sita pe colector, astfel incat zonele de evacuare
sa se imbine perfect.
Sita poate fi montată numai într-o singură
poziţie.
4 Sub capac montaţi recipientul pentru resturi în felul
următor: fixaţi recipientul oblic şi amplasaţi-l sub capota
castronului astfel incat partea proeminenta de pe recipientul
pentru resturi să intre în lăcaşul special prevăzut de pe castron apoi împingeţi-l către transmisie.
5 Montaţi capacul astfel încât ieşitura care se află pe
capac să intre în lăcaşul special prevăzut de pe castron.
6 Ambele cleme de prindere trebuiesc ridicate în sus şi
apoi fixate în lăcaşurile special prevăzute de pe capac.
7 Apăsaţi clemele de prindere pe castron (sunetul „click”
caracteristic vă va anunţa că, clemele au fost montate corect).
8 Amplasaţi recipientul pentru suc astfel încât partea proeminenta a storcactorului să se afle în interiorul recipientului.
JE1200-001_v08
Verificaţi dacă butonul de reglare este fixat în poziţia „0”.
Introduceţi ştecherul conductorului de alimentare în priza
reţelei de alimentare cu curent electric şi porniţi storcătorul prin rotirea butonului de reglare în funcţie de nevoie
pe viteza 1 sau 2 (vezi tabelul „Vitezele de stoarcere
recomandate pentru anumite fructe şi legume”).
Fructele şi legumele introduceţi-le în pâlnia de umplere şi
apăsaţi-le delicat cu ajutorul accesoriului pentru împingere.
Nu supraîncărcaţi dispozitivul cu o cantitate
prea mare de produse şi nici prin apăsarea
produselor în pâlnia de umplere, deoarece surplusul de suc poate ieşi în exteriorul storcătorului prin orificiile de evacuare, ceea ce este o
reacţie normală a dispozitivului. Acest lucru nu
poate fi considerat defect.
●
Sucul stors din recipientul pentru suc turnaţi-l în paharele, cănile etc., pregătite anterior.
Recipientul pentru suc este echipat cu separator pentru spumă, a cărui sarcină este de a opri
fracţiunile mai dense de suc şi spumă.
●
În caz de nevoie (în cazul în care pe sită se adună prea
multă pulpă care poate conduce la trepidaţii ale storcătorului) se recomandă folosirea funcţiei „PULSE”.
FUNCŢIA PULSE
Funcţia „PULSE” permite înlăturarea surplusului de pulpă
care s-a adunat pe sită. Rotirea butonului de reglare pe poziţia
„PULSE” şi menţinerea butonului în această poziţie va conduce la funcţionarea dispozitivului la viteza cea mai mare. După
eliberarea butonului dispozitivul se va opri din funcţionare.
După oprire (stoarcerea sucului)
D
1 Opriţi storcătorul prin fixarea butonului de reglare în poziţia „0”.
2 Scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza reţelei
de alimentare cu curent electric.
● După ce motorul s-a oprit începeţi demontajul storcătorului în scopul de a spăla piesele acestuia (vezi punctul
„DEMONTAJUL STORCĂTORULUI”).
● Aruncaţi toate resturile care se află în recipientul pentru
resturi.
31
Nu permiteţi ca recipientul pentru resturi să se
umple. În momentul scoaterii acestuia surplusul de resturi poate să cadă din acesta în cazul
în care recipientul va fi înclinat.
Ţineţi minte să curăţaţi la timp rezervorul de
resturi, deoarece rezervorul plin poate conduce
la scurgerea sucului prin orificiile de evacuare.
Curăţarea şi conservarea storcătorului
●
●
●
După fiecare folosire storcătorul trebuie spălat foarte bine
pentru a nu permite uscarea sucului şi a resturilor fructelor.
Resturile care se află în fisuri şi colţuri trebuiesc înlăturate cu ajutorul unei perii moi.
Sistemul de transmisie trebuie curăţat cu ajutorul unei
cârpe moi şi a detergentului pentru spălat vase. Apoi
acesta trebuie şters până ce va fi perfect uscat.
În cazul în care în interiorul transmisiei se găseşte
apă sau suc trebuie imediat să întrerupem funcţionarea dispozitivului şi trebuie să îl transmitem
pentru verificare unui punct de service.
●
●
●
●
●
●
●
Elementele echipamentului aşa cum ar fi: recipientul pentru resturi, castronul, capacul, accesoriu de împins cât şi
recipientul pentru suc cu separatorul pentru spumă trebuie
spălate în apă caldă cu adaos de soluţie pentru spălat vase.
Capacul, accesoriul pentru împingere şi recipientul pentru resturi pot fi, de asemenea, spălate în maşinile de
spălat vase la o temp. de max. 60°C.
Pentru spălarea sitei folosiţi numai peria, care se află în
echipamentul storcătorului. Pentru spălarea sitei nu
folosiţi nici un fel de perii metalice!
În cazul unei folosiri îndelungate puteţi conduce la pierderea culorii elementelor care sunt fabricate din materiale sintetice. Nu trataţi acest lucru ca un defect.
Culoarea care rămâne după stoarcerea morcovului
poate fi îndepărtată cu ajutorul unei cârpe înmuiate în
ulei comestibil.
După spălare uscaţi foarte bine toate piesele.
Montaţi storcătorul (vezi punctul „MONTAJUL SOTORCĂTORULUI”).
Trebuie să fiţi foarte atenţi în ceea ce priveşte
piesele transparente din materiale sintetice.
Acestea sunt foarte sensibile la lovituri şi
căderi. Pot fi foarte uşor deteriorate.
Cum putem pregăti un suc sănătos şi gustos?
●
32
Fructele şi legumele care vor fi stoarse trebuie să fie
proaspete şi bine spălate. Pregătirea legumelor constă
în curăţarea acestora de nisip sau pământ , spălarea sub
jet puternic de apă şi curăţarea de coajă. Publicaţiile de
specialitate, recomandă ca legumele prevăzute pentru
stors să fie înmuiate timp de 5 minute în apă cu adaos
de sare şi sare de lămâie. Legumele pregătite în acest
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
fel nu devin mai închise la culoare în timpul prelucrării şi
sucul lor are o valoare naturală.
Unele fructe aşa cum a r fi zmeura, căpşuna şi altele,
trebuiesc spălate imediat înainte de folosire, deoarece
acestea îşi pierd foarte repede prospeţimea.
Selecţia fructelor şi legumelor depinde de sezon, de preferinţe, recomandări de sănătate. Asupra valorii nutritive
a sucurilor din legume şi fructe are influenţă modul în
care acestea sunt tratate în timpul pregătirii lor.
Sucurile trebuie preparate din fructe zemoase şi specii de
legume care trebuie să fie coapte, proaspete, deoarece din
acestea se poate obţine suc cu gust şi aromă excelentă.
Pentru pregătirea băuturilor, cele mai recomandate legume
sunt următoarele: roşiile, morcovii, ţelina, sfecla, pătrunjelul,
ceapa, varza, castraveţii, napi negri, rubarbă, etc.
Legume cum ar fi: ridichi, arpagic, frunze de pătrunjel,
mărar, măcriş se adaugă la băuturi tăiate mărunt.
Sucuri de fructe pot fi obţinute aproape din toate speciile
de fructe
Merele, piersicile, caisele, prunele ar trebui să fie opărite
cu apă clocotită pe strecurătoarea de bucătărie.
Scoateţi seminţele din fructele care le conţin, deoarece
acestea ar putea deteriora dispozitivul.
Stoarcerea sucului din prune, afine, zmeură, pere şi
mere moi şi alte fructe moi poate fi problematică. Pulpa
fructului formează o masă spongioasă care blochează
deschiderile ochiurilor sitei.. Aceste fructe pot fi folosite
în cantităţi mici, împreună cu alte fructe şi legume care
sunt tari şi de asemenea, trebuie mai des curăţată sita.
Puteţi stoarce suc din cantităţi mici de struguri. În pâlnie
puneţi boabele întregi de struguri după ce aţi îndepărtat
tulpinile lemnoase.
Legumele de la care este folosită rădăcina şi fructele tari
trebuiesc tăiate în bucăţele care vor intra uşor în pâlnia
de umplere. Merele trebuiesc tăiate în bucăţi (în cazul în
care mărimea merelor nu permite introducerea acestora
în întregime în pâlnia de umplere) fără a le îndepărta
coaja şi fără a scoate sâmburii.
Fructele şi legumele sunt introduse în pâlnia de umplere
numai după ce storcătorul de fructe a fost pus în funcţiune.
Valoarea nutriţională a sucurilor proaspete este apropiată
de valoarea nutritivă a produselor, din care au fost pregătite.
Băuturile produse pe bază de sucuri sunt recomandate
în primul rând în ceea ce priveşte alimentarea copiilor şi
a persoanelor în vârstă.
Se recomandă ca în momentul în care folosiţi sucurile de
legume să beţi apă, deoarece acestea sunt foarte esenţiale.
Dacă sucurile acestea nu sunt diluate cu apă atunci doza
zilnică nu trebuie să depăşească o jumătate de pahar.
Nu se recomandă combinarea fructelor cu legume, cu
excepţia merelor. Nu se recomandă combinarea pepenelui galben cu alte fructe.
Sucurile obţinute prin stoarcere nu pot fi păstrate pentru
a fi folosite mai târziu.
Pentru băuturile din legume, puteţi folosi condimente
aromatice: piper, mărar, chimen, nucşoară, cimbru,
maghiran, iar pentru băuturile de fructe: vanilie, scorţişoară şi cuişoare. Pentru a obţine aroma plină a condimentelor, înainte de a le adăuga la băutură acestea
JE1200-001_v08
●
trebuiesc foarte bine zdrobite. Acestea trebuie să fie
folosite în cantităţi mici, pentru a păstra gustul natural şi
mirosul produselor din care este pregătită băutură. Datorită valorii calorice scăzute, băuturile din fructe şi legume
sunt recomandate pentru cei care ţin dietă.
Băuturile din fructe şi legume pot fi servite la temperatura
camerei sau răcite cu cuburi de gheaţă.
Sucul proaspăt înseamnă sănătate
Suc de morcov
Accelerează metabolismul, deoarece conţine un
set de oligoelemente şi vitamine care sunt necesare pentru o bună funcţionare a organismului.
Vitamina A este produsă din caroten îmbunătăţeşte vederea. Componentele acestui suc nivelează efectele nocive ale nicotinei, redau pielii
culoarea sa naturală. O jumătate de pahar de suc de morcov şi
jumătate de cană de lapte sunt recomandate pentru copii mici.
Sucul de morcovi, în combinaţie cu sucul de mere, sunt recomandate ca băutură întăritoare pentru persoanele în vârstă.
În cazul în care veţi adăuga suc de mere sau de lămâie veţi
obţine un gust mult mai bun.
Suc de castraveţi
Acesta în general este foarte greţos, şi trebuie amestecat cu suc de mere, morcov sau
ţelină. Sucul de castraveţi este folosit pentru
îngrijirea pielii. Acesta filtrează foarte bine
rinichii. Este recomandat în cadrul tratamentului pentru pierderea în greutate.
Suc de mere
Sucul de mere proaspete şi coapte are
o aromă şi un gust plăcut, este bogat în vitamine A şi B şi în minerale valoroase. Conţinutul
ridicat de pectine din suc, are proprietati digestive. Sucul de mere proaspăt este folosit împotriva gutei şi reumatismului. Acesta este, în general, un produs nutritiv excelent.
Suc de mure
Sucul de mure, cu un pic de zahăr şi apă minerală se transformă într-o băutură foarte răcoritoare. Datorită conţinutului ridicat de vitamine şi
microelemente este folosit ca băutură întăritoare în special pentru persoanele în vârstă.
Suc de roşii
Din roşiile coapte şi proaspete se poate
obţine un suc de o calitate excelentă. Sucul
de roşii poate fi combinat cu toate celelalte
sucuri de legume.
Conţine multe vitamine A şi C. Două pahare de suc de roşii,
acoperă necesarul zilnic de vitamina C. Valorile aromatice
ale sucului de roşii sunt subliniate atunci când la acesta se
adaugă sare şi piper.
Suc de sfeclă roşie
Sucul de sfeclă roşie în combinaţie cu sucul de
portocale oferă băuturii un gust excelent. Acest
suc în forma sa pură poate fi consumat numai
atunci când este recomandat de medic.
Suc de varză
Acesta este folosit pentru a trata ulcere stomacale, dar numai în cazul în care este recomandat de medic. Amestecat cu sucul de
morcov, este potrivit pentru consum, chiar şi
pentru cei care au un stomac sensibil.
Suc de spanac
Acest suc este un puternic hematopoietic,
dar din cauza gustului puternic, se recomandă amestecarea acestuia cu suc de
morcov. Sucul de spanac, morcov şi ţelină
în cantităţi egale, după amestecare, se
transformă într-o băutură gustoasă.
Suc de ţelină
Pentru producerea sucului nu trebuiesc folosite frunzele deoarece acestea oferă băuturii
un gust amar. Sucul din rădăcina de ţelină
este foarte gustos. Acesta poate fi combinat
cu sucuri din alte legume. Ar trebui consumat
în cantităţi mai mici decât sucul de morcovi.
JE1200-001_v08
Suc de soc
Sucul este bogat în substanţe nutritive, are
proprietăţi sudorifice şi poate fi folosit în
răceli. Acest suc poate fi combinat cu alte
sucuri de fructe.
Suc de coacăze negre
Sucul de coacăze negre are un gust specific,
aciditate ridicată şi o acrime distinctă. Datorită
compoziţiei chimice şi a conţinutului de vitamine,
este unul dintre cele mai bune sucuri. Aceasta
poate să fie amestecat cu sucuri cu aciditate
scăzută sau cu apă, miere sau zahăr.
Reţete de sănătate speciale
Băutură întăritoare
6 morcovi
2 mere
½ sfeclă roşie
Suc pentru curăţarea
organismului
4 morcovi
½ castravete
1 sfeclă roşie
Băutura „respiraţie
puternică”
1 pumn de spanac
1 pumn de mărar
2 ţeline
4 morcovi
Sucul „regulator veşnic”
2 mere
1 pară tare
¼ lămâie sau un pumn de
spanac
6 morcovi
Băutură „însorită”
2 mere
6 căpşuni
Băutura „dragostei”
3 roşii mari
½ castravete
1 ţelină
¼ lămâie
33
Vitezele de stoarcere recomandate pentru
anumite fructe şi legume
Fructe/legume
Ananas
Afinul american
Piersici
Sfeclă roşie
Pere
Mere
Varză
Viteza de stoarcere
1
2
●
●
●
●
●
●
●
Fructe/legume
Mărar
Morcov
Pepene galben
Caise
Nectarine
Castraveţii
Fruct kiwi
Roşii
Ţelină
Struguri
Viteza de stoarcere
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Exemple de probleme care pot apare în timpul exploatării storcătorului
PROBLEMA
CAUZA
SOLUŢII – MODUL DE PROCEDARE
Dispozitivul nu funcţionează.
Clemele de prindere nu
sunt montate corect pe
capac.
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Montaţi
corect clemele de prindere pe capac (vezi punctul „MONTAJUL STORCĂTORULUI”). Porniţi din nou dispozitivul.
A fost pus în funcţiune
sistemul protecţiei
termice.
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Lăsaţi
storcătorul să se răcească timp de circa 30 de minute apoi
încercaţi să îl porniţi din nou.
Dispozitiv nou.
Există această posibilitate în cazul în care puneţi în funcţiune pentru prima dată un dispozitiv nou. Acest lucru nu este
periculos şi nici nu ne semnalizează că dispozitivul este
defect. Acest miros nu va mai fi simţit după ce storcătorul va
fi folosit de mai multe ori.
Storcătorul este
supraîncărcat.
Verificaţi progresul procesului şi timpul de prelucrare a produselor cu timpul care este permis şi care este prezentat în
instrucţiunea de deservire.
Din dispozitiv iese un miros
neplăcut.
Verificaţi dacă tensiunea care este trecută pe plăcuţa de
fabricaţie corespunde cu tensiunea din reţeaua de alimentare cu curent electric.
Carcasa se încălzeşte, dispozi- Motorul dispozitivului este
tivul face prea mult zgomot în
defect.
timpul funcţionării şi iese fum.
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Duceţi
storcătorul la un punct de service.
S-a blocat sita.
Produsul nu este
corespunzător pentru
acest dispozitiv.
Cu ajutorul acestui dispozitiv nu puteţi stoarce fructe şi
legume foarte tari sau cele care au fibre lungi.
Suprasarcină.
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Aşteptaţi
până ce dispozitivul se opreşte. Curăţaţi pâlnia de umplere,
sita, capacul şi recipientul pentru resturi.
Sita nu este corect
montată.
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare
de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Verificaţi dacă
sita este montată corect pe colector. Verificaţi dacă sita nu
este deteriorată. În cazul în care sita este deteriorată mecanic
trebuie neapărat să duceţi storcătorul la un punct de service.
Pâlnia de umplere atinge sita
/ storcătorul intră în trepidaţii
şi vibraţii.
34
JE1200-001_v08
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
JE1200-001_v08
35
RU
Уважаемые клиенты!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем
среди пользователей продуктов Zelmer.
С целью получения наилучших результатов рекомендуем использовать исключительно оригинальные аксессуары фирмы Zelmer.
Они специально разработаны для этого продукта. Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание следует обратить на указания
по безопасности. Просим сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы Вы могли использовать ее также во
время дальнейшего использования.
Характеристика прибора
Соковыжималка является прибором, предназначенным
для быстрого выжимания соков из фруктов и овощей
с одновременным выделением отходов. Скорость выжимания подобрана таким образом, чтобы получить оптимальные параметры качественно выжатых соков. Сок
содержит мелкие фракции фруктов (овощей), полезных
для здоровья, но одновременно понижающих прозрачность сока. Это запланированный эффект, потому что
производитель соковыжималки принял решение, что
более важным является сохранение как можно больше
питательных, полезных для здоровья и диетических
качеств полученного сока, чем его прозрачность. Количество сока, полученного из 1 кг сырья, зависит от качества
и свежести используемых продуктов, а также от чистоты
сита и состояния терки (напр., для свежей моркови
составляет 50-60%). Части, имеющие контакт с обрабатываемым сырьем, произведены из материалов, допустимых для контакта с продуктами питания.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Несоблюдение грозит увечьями
● Не включайте прибор, если
заметны повреждения кабеля
питания или корпуса.
● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
36
● Ремонт прибора может выполнять
исключительно обученный персонал. Неправильно выполненный
ремонт может привести к серьезной угрозе для пользователя.
В случае появления неполадок
обратитесь в специализированный сервисный центр.
● Не используйте оборудование,
если оборотное сито повреждено.
● Перед включением соковыжималки проверьте, хорошо ли
зафиксирована замками (фиксаторами) крышка.
● Не вынимайте резервуар для
отходов и не освобождайте замки
(фиксаторы), когда соковыжималка работает.
● Перед заменой оборудования
или приближением к оборотным
частям во время использования следует выключить прибор
и отключить от питания.
● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается
без присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
● Для проталкивания продукта
используйте исключительно толкатель, предоставленный вместе
с прибором.
● Проявите особую осторожность во
время работы с соковыжималкой
в присутствии детей.
● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физичеJE1200-001_v08
скими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
● Не ставьте прибор на мокрую
поверхность.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Не вытягивайте вилку из гнезда электросети потянув за кабель.
Прибор поставьте рядом с гнездом электросети
на твердой стабильной поверхности так, чтобы не
закрывать вентиляционных отверстий в корпусе.
Всегда подключайте прибор к гнезду электрической
сети (исключительно переменного тока) с напряжением, соответствующим для данного прибора.
Немедленно прекратите работу и отключите прибор от электросети, если в мотор соковыжималки
попала какая-либо жидкость. Отдайте соковыжималку для диагностики в сервисный центр.
Не перегружайте прибор излишним количеством
продуктов или слишком сильным проталкиванием
продуктов в загрузочное отверстие.
Сразу же отключите соковыжималку, как только
заметили сильные вибрации или уменьшение оборотов. Очистите сито и его корпус.
Прекратите работу и отключите прибор от электросети, когда наступит блокировка продукта в загрузочном отверстии или на терке. Удалите причину
блокировки.
Не подвергайте соковыжималку действию температуры выше 60°C.
Не оставляйте подключенный к электросети прибор без присмотра.
Не погружайте корпус соковыжималки в воду и не
мойте под проточной водой.
Для мытья корпуса не используйте агрессивные
моющие средства в виде эмульсий, молочка, паст
и т.п. Они могут, между прочим, удалить нанесенные информационные графические символы, такие
как: обозначения, знаки предупреждения и т.п.
JE1200-001_v08
●
●
●
Для мытья металлических частей, в частности сита
с острой теркой используйте мягкую щеточку.
Не используйте соковыжималку без контейнера
для отходов.
Устройство предназначено исключительно для
использования в домохозяйствах, расположенных
на высоте максимум 2000 м над уровнем моря.
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте и указания, касающиеся эксплуатации
●
●
●
●
Прибор предназначен для домашнего использования. В случае его использования в промышленных,
коммерческих целях, условия гарантии будут изменены.
Перед первым использованием устраните все
элементы упаковки внутри прибора и тщательно
вымойте части оборудования.
После завершения работы выньте кабель питания
из розетки.
Для простоты обслуживания положите в контейнер
для отходов пакет, который вместе с отходами
после завершения работы соковыжималки выбросите в корзину.
Технические параметры
Технические параметры указаны на информационной
табличке изделия.
Допустимое время непрерывной работы
2 минуты
Время перерыва перед повторным использованием
30 минут
Шум прибора (LWA)
77 dB/A
Описание прибора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Привод соковыжималки
Ручка включателя (PULSE, 0, скорость 1, скорость 2)
Ось
Ножки
Кабель питания
Миска
Носик
Фиксаторы
Сито
Крышка
Загрузочное отверстие
Толкатель
Резервуар для сока
Крышка резервуара с сепаратором пены
Контейнер для отходов
Щетка
37
Неправильный монтаж фиксаторов приводит к включению системы безопасности
и невозможности включения соковыжималки.
Подготовка соковыжималки к работе
ДЕМОНТАЖ СОКОВЫЖИМАЛКИ
B
Возле прибора приготовьте помытые
фрукты и овощи предназначенные для
выжимания сока.
Перед первым использованием разберите
соковыжималку, промойте части, имеющие
контакт с обрабатываемым продуктом.
●
Поставьте соковыжималку возле розетки на твердое,
чистое и сухое основание.
1 Потяните фиксаторы вниз таким образом, чтобы они
соскочили с выступов на крышке.
2 Достаньте толкатель и снимите крышку.
3 Выньте контейнер для отходов.
4 Демонтируйте миску с ситом. Для этого поверните
миску в направлении против часовой стрелки, так, чтобы
символ
на миске совпал с символом
на приводе
соковыжималки и снимите миску с привода соковыжималки.
Включение соковыжималки и работа с ней
●
●
●
Для проталкивания продуктов нельзя
использовать пальцы или другие предметы.
Снятые части (за исключением привода)
тщательно промойте в теплой воде
с добавлением средства для мытья посуды.
Можно также их мыть в посудомоечных
машинах при темп. макс. 60°C (кроме миски,
сита и привода). После тщательной осушки
приступите к монтажу чистых элементов.
МОНТАЖ СОКОВЫЖИМАЛКИ
Сито можно монтировать только в одной
позиции.
4 Поставьте под крышку контейнер для отходов, следующим образом: Установите контейнер под углом
и поместите его под миску так, чтобы выступ на контейнере для отходов попал в выступ на миске, потом пододвиньте к приводу.
5 Установите крышку таким образом, чтобы выступ на
крышке совпал с выемкой на миске.
6 Поднимите оба фиксатора вверх и наложите прицепы на выступы на крышке.
7 Дожмите фиксаторы к миске (характерное защелкивание говорит о правильности установки фиксаторов).
8 Разместите резервуар для сока так, чтобы носик
соковыжималки находился внутри резервуара.
38
Не перевантажуйте прилад надмірною
кількістю продуктів і сильним їхнім проштовхуванням в завантажувальному
отворі, так як це може призвести до
витікання соку назовні через вихідні
отвори соковитискача, що є нормальною
реакцією приладу. Це не є дефектом.
C
1 Поставьте на привод соковыжималки миску таким
образом, чтобы символ
находящийся на основании
миски совпал с символом
на приводе соковыжималки.
2 Заблокируйте миску. Поворачивая ее в направлении
по часовой стрелке так, чтобы символ
на приводе
соковыжималки совпал с символом
на основании
миски.
3 Установите сито на ось так, чтобы выемка на оси
совпала с выступом на сите.
Убедитесь, что выключатель установлен в позицию «0».
Вставьте штепсельную вилку в розетку и включите
соковыжималку, поворачивая ручку в зависимости
от потребностей на скорость 1 или 2 (см. таблицу
«Рекомендованные скорости выжимания для
отдельных фруктов и овощей»).
В засыпное отверстие крышки вкладывайте фрукты
или овощи и легко проталкивайте толкателем.
●
Выжатый сок, накопленный в резервуаре, перелейте
в заранее приготовленные стаканы, чашки и т.п.
Резервуар для сока оборудован крышкой
с сепаратором пены, которая задерживает более густые фракции сока и пены.
●
При необходимости (в случае чрезмерного накопления мякоти в сите, которое вызывает вибрирование
соковыжималки) рекомендуется использовать функцию «PULSE».
ФУНКЦИЯ PULSE
Функция «PULSE» позволяет устранить излишек накопленной мякоти на сите. Переключение ручки в позицию
«PULSE» и удержание ручки в этом положении, заставит
прибор работать с максимальной скоростью. Если отпустить ручку, прибор прерывает работу.
После окончания работы
(выжимания сока)
D
1 Выключите соковыжималку установив ручку в позицию «0».
2 Выньте вилку из розетки.
● После остановки мотора начинайте демонтаж соковыжималки для мытья частей (см. п. «ДЕМОНТАЖ
СОКОВЫЖИМАЛКИ»).
● Очистите контейнер от накопленных отходов.
JE1200-001_v08
Не допускайте переполнения контейнера
для отходов. Во время его снятия излишек
отходов резервуара может выпасть.
Пам’ятайте, що потрібно своєчасно очищати резервуар від залишків, оскільки це
може призвести до витікання соку через
вихідні отвори.
Чистка и хранение соковыжималки
●
●
●
После каждого использования соковыжималки тщательно ее промойте.
Загрязнения в щелях или углах устраните с помощью
щеточки с мягким ворсом.
Привод необходимо чистить влажной тряпочкой
с добавлением средства для мытья посуды. После,
насухо протереть.
В случае, если внутрь привода попала вода
или сок, необходимо прекратить работу
и отдать прибор на диагностику в сервисный центр.
●
●
●
●
●
●
●
Элементы оснащения, такие как: миска, крышка, толкатель, резервуар для сока с крышкой с сепаратором
пены и контейнер для отходов мыть в теплой воде
с добавлением средства для мытья посуды.
Крышку, толкатель и контейнер для отходов также
можно мыть в посудомоечных машинах при темп.
макс. 60°C.
Для мытья сита используйте исключительно щеточку,
которая прилагается к соковыжималке. Для мытья
сита не используйте металлические щетки!
Под влиянием длительной эксплуатации может выступить изменение цвета элементов, изготовленных из
пластика. Не воспринимайте это как недостатки.
Изменения цвета из-за моркови можно удалить, протирая ее тряпочкой, насыщенной постным маслом.
После мытья тщательно высушите все части.
Соберите соковыжималку (см. п. «МОНТАЖ СОКОВЫЖИМАЛКИ»).
Обращайте особенное внимание на прозрачные (транспарентные) части из пластика. Они не устойчивы к ударам и падению. Могут при этом легко повредиться.
Как приготовить здоровый, вкусный сок?
●
●
Фрукты и овощи, предназначенные для отжимания
соков, должны быть свежими и тщательно промытыми. Приготовление овощей заключается в их очищении от песка и земли под проточной водой и очистке
от кожуры. Публикации по поводу приготовления соков
рекомендуют замачивание овощей на 5 минут в воде
с добавлением соли и лимонной кислоты. Овощи, подготовленные таким образом, не темнеют в процессе
раздробления, и сок из них имеет натуральный цвет.
Ягодные и фрукты мойте непосредственно перед
использованием, потому что они быстро утрачивают
свежесть.
JE1200-001_v08
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Подбор фруктов и овощей зависит от времени года,
от вкусовых предпочтений, рекомендаций, связанных
со здоровьем. На питательное качество соков из овощей и фруктов влияет их предыдущая подготовка.
Соки приготовляются из сочных сортов овощей
и фруктов, которые должны быть спелыми, потому
что из них получается наибольшее количество сока
с отменным вкусом и ароматом.
Для приготовления напитков пригодны следующие
овощи: помидоры, морковь, сельдерей, свекла,
петрушка, лук, капуста, огурцы, черная репа, ревень и т.п.
Такие овощи, как редис, зелень петрушки, укроп,
зелень добавляются мелко размельченные.
Фруктовые соки можно получать почти со всех видов
фруктов.
Яблоки, персики, абрикосы и сливы должны быть
после мытья ошпарены кипятком в кухонном сите.
Из фруктов, содержащих косточки, удалите их,
потому что они могли бы повредить прибор.
Выжимание сока из слив, ягод, малин, мягких
груш и яблок, а также других фруктов утруднено.
Из мякоти этих фруктов создается губковидная
масса, которая забивает отверстия сита. Эти фрукты
можно использовать для выжимания сока, размешивая их в малых количествах с другими фруктами или
овощами, и следует чаще чистить сито.
Также можно выжимать сок из винограда. Для этого
в загрузочное отверстие поместите целые кисти
винограда, предварительно оторвав твердые стебли.
Корневые овощи и твердые фрукты следует разрезать на куски, помещающиеся в засыпное отверстие.
Яблоки режут на части (если размер яблок не позволяет загрузить их целыми в загрузочное отверстие),
не очищая от кожуры и не вынимая сердцевину.
Фрукты и овощи помещаются в засыпное отверстие
только после включения соковыжималки.
Питательное значение сырых соков близко к питательному значению продуктов питания, из которых
они были приготовлены.
Напитки из соков рекомендуются в детском питании
и лиц старшего возраста.
Рекомендуется, чтобы во время потребления соков
из овощей запивать их небольшим количеством
воды, потому что они очень концентрированны. Если
соки не разбавлены, дневная доза не должна превышать полстакана.
Не нужно соединять фрукты с овощами за исключением яблок. Не следует соединять арбузы с другими
фруктами.
Соки не хранятся для более позднего потребления.
К овощным напиткам можно использовать ароматические приправы: перец, укроп, тмин, мускатный
орех, тымьян, майоран, а к фруктовым напиткам
ваниль, корицу и гвоздику. Чтобы получить полный
аромат приправ, следуем перед их добавлением
к напитку тщательно раздробить. Они должны
использоваться в небольших количествах, чтобы
сохранить натуральный вкус и запах продуктов, из
которых приготовлен напиток. Ввиду их небольшой
39
●
калорийности, напитки из фруктов и овощей очень
показаны для лиц на диете.
Фруктовые и овощные напитки подаются при комнатной температуре или охлажденные кусочками льда.
Свежие соки – это здоровье
Сок из моркови
Ускоряет обмен веществ, поскольку содержит
набор микроэлементов и витаминов, необходимых для правильного функционирования
организма.
Витамин A, синтезированный из каротина,
улучшает зрение. Элементы этого сока
нивелируют негативное влияние никотина, возвращают
коже ее натуральный здоровый цвет. Полстакана сока
из моркови и полстакана молока рекомендуются малым
детям. Сок из моркови в соединении с яблочным соком
рекомендуется в качестве укрепляющего напитка для
лиц старшего возраста.
Томатный сок
Спелые и свежие помидоры дают сок превосходного качества. Томатный сок
можно соединять со всеми другими овощными соками. Содержит много витаминов
A и C. Два стакана сока покрывают дневную потребность
организма в витамине С. Вкусовые качества томатного
сока улучшают за счет соли и перца.
Сок из свеклы
Сок из красной свеклы в соединении
с апельсиновым соком дает напиток с превосходным вкусом. Чистый сок из свеклы
может потребляться только по рецепту
врача.
Сок из капусты
Используется в лечении язвы желудка,
но только по рецепту врача. Соединенный с соком моркови, он может потребляться даже лицами, имеющими слабый
желудок.
Сок из шпината
Этот сок сильное кровотворное средство, но по причине резкого вкуса
рекомендуется
смешивание
его
с соком из моркови. Сок из шпината,
моркови и сельдерея в равных количествах после смешивания дают вкусный напиток.
Сок из сельдерея
Для сока не должны быть использованы
листья сельдерея, потому что они дают
горький привкус. Сок из корня сельдерея
очень вкусный. Его можно смешивать
с соками из других овощей. Он должен быть
использован в меньших количествах, чем морковный сок.
Добавление яблочного сока или лимона улучшает вкус.
40
Огуречный сок
У него по происхождению приторный вкус
и его нужно смешивать с яблочным, морковным или соком из сельдерея. Огуречный сок
используется для улучшения состояния
кожи. Рекомендуется при похудении.
Яблочный сок
Сок из свежих спелых яблок обладает приятным ароматом и вкусом, богат на витамины
А и В, а также минеральные соли. Большое
содержание пектина в соке благотворительно действует на функции пищеварения. Свежий
яблочный сок используется при подагре и ревматизме.
Вообще, он является прекрасным средством питания.
Ежевичный сок
Ежевичный сок с небольшим количеством
сахара и воды дает очень тонизирующий
напиток. Учитывая большое содержание
витаминов и микроэлементов, действует
очень укрепляюще, особенно у лиц пожилого возраста.
Сок из бузины
Сок обладает противовоспалительным
эффектом и может использоваться при
простуде. Готовя консервы, его можно соединять с другими фруктовыми соками.
Сок из черной смородины
Сок из черной смородины обладает специфическим ароматом, высокой кислотностью
и выразительной терпкостью. Учитывая
химический состав и содержание витаминов,
это один из наилучших соков. Его следует
смешивать с соками с низкой кислотностью
или водой, медом или сахаром.
Специальные рецепты здоровья
Тонизирующий напиток
6 моркови
2 яблока
½ свеклы
Очищающий сок для
организма
4 моркови
½ огурца
1 свекла
Напиток «Сильное
дыхание»
1 вязка шпината
1 вязка петрушки
2 сельдерея
4 моркови
Сок «Вечный
регулятор»
2 яблока
1 твердая груша
¼ лимона или вязка
шпината
6 моркови
Напиток «Солнечный»
2 яблока
6 клубник
Напиток «Любовный»
3 большие помидоры
½ огурца
1 сельдерей
¼ лимона
JE1200-001_v08
Рекомендованные скорости выжимания
для отдельных фруктов и овощей
Фрукты/овощи
Ананасы
Американская брусника
Персики
Свекла
Груши
Яблоки
Капуста
Скорость выжимания
1
2
●
●
●
●
●
●
●
Фрукты/овощи
Итальянский укроп
Морковь
Дыни
Абрикосы
Нектарины
Огурцы
Киви
Помидоры
Сельдерей
Виноград
Скорость выжимания
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Возможные проблемы во время эксплуатации соковыжималки
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ – СПОСОБ ДЕЙСТВИЙ
Прибор не работает.
Неправильно
установлены фиксаторы
на крышке.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Установите правильно фиксаторы на крышке
(см. пункт «МОНТАЖ СОКОВЫЖИМАЛКИ»). Включите
прибор повторно.
Сработала система
термобезопасности.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Оставьте соковыжималка на 30 минут для
остывания, после этого попробуйте повторно включить
прибор.
Новый прибор.
При включении и использовании прибора впервые, может
ощущаться специфический запах. Это не является угрозой и не говорит о неисправности прибора. Запах должен
пропасть после нескольких использований.
Соковыжималка
перегружена.
Сверить протекание процесса и время переработки
с любым временем работы, приведенным в инструкции
обслуживания.
От прибора идет
неприятный запах.
Проверить напряжение, указанное на идентификационной таблице, и сравните с напряжением сети.
Нагревается корпус, прибор
работает слишком громко
и дымит.
Поврежден мотор.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Отдайте соковыжималку в сервисный центр.
Заблокировалось сито.
Несоответствующий
продукт.
В приборе нельзя перерабатывать очень твердые фрукты
или овощи, а также состоящие из длинных волокон.
Перегрузка.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Подождите, пока прибор остановится. Очистите засыпное отверстие, сито, крышку и контейнер
для отходов.
Неправильно
установлено сито.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Проверьте правильность установки сита на
ось. Проверьте не повреждено ли сито. В случае механического повреждения сита, обязательно отдайте
соковыжималку в сервисный центр.
Загрузочное отверстие
касается сита /
соковыжималка вздрагивает
и вибрирует.
JE1200-001_v08
41
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
42
JE1200-001_v08
BG
Уважаеми клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате само оригинални аксесоари
на фирма Zelmer.
Те са проектирани специално за този продукт. Моля,
прочетете внимателно това ръководство за употреба.
Особено внимание следва да се обърне на съветите
за безопасност. Моля, запазете тази инструкция за употреба, така че да можете да я използвате по време на
по-нататъшното използване на уреда.
Характеристика на уреда
Сокоизстисквачката е уред предназначен за бързо
изстискване на сок от плодовете и зеленчуците, и едновременно отделяне на отпадъците. Скоростта на центрофугиране е избрана, така че да се постигне оптимално
качество на изстискваните сокове. Сокът съдържа
малки частици от плодове (зеленчуци) които са полезни
за здравето, но заради тях сока не е бистър, изглежда
мътен. Това е целенасочен ефект, тъй като производителят на сокоизстисквачката смята, че по-важно е да се
запази колкото се може по-голямата част от хранителните, здравословните и диетичните стойности на получения сок, отколкото неговата бистрота. Количеството
на сока, получен от 1 кг суровини зависи от степента на
свежест, както и от чистотата на цедката и състоянието
на мелещия диск (напр. от пресни моркови се получава
до 50-60% сок). Частите имащи контакт с преработваните суровини, са изработени от материали, одобрени за
контакт с храни.
●
●
●
●
●
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Преди да започнете използването на уреда, прочетете внимателно съдържанието на цялата
инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
● Не използвайте този уред, ако
захранващия кабел или корпусът
са видимо повредени.
● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
JE1200-001_v08
●
●
●
●
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
Ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран персонал.
Неправилно извършен ремонт
може да доведе до сериозни
опасности за здравето и живота
на потребителя. Ако се появят
повреди обърнете се към сервизен представител.
Не използвайте уреда ако въртящата се цедка е повредена.
Преди да включите сокоизстисквачката, проверете дали е добре
затворен капака (с фиксиращите
скоби).
Не изваждайте резервоара за
остатъци и не освобождавайте
скобите (фиксиращите скоби на
капака) когато сокоизстисквачката
работи.
Преди смяна на оборудване или
приближаването Ви към движещи
се елементи на уреда по време
на употреба, трябва да изключите
уреда и да извадете щепсела от
контакта.
Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
За набутване на продуктите
използвайте само тласкача приложен към уреда.
Обърнете особено внимание при
използването на уреда, когато
наоколо има деца.
Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
43
● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
● Не поставяйте сокоизстисквачката
на мокра повърхност.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
44
Не изваждайте щепсела от контакта чрез издърпване за кабела на уреда.
Поставете задвижващата основа близко до захранващия контакт на твърда стабилна повърхност,
така, че да не блокирате вентилационните отвори
в корпуса.
Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) съвместим с напрежението
както е посочено върху табелката на устройството.
Веднага прекратете работата и изключете уреда от
захранващата мрежа ако в задвижващата част на
уреда проникне каквато и да е течност. Направете
преглед на уреда в сервизен пункт.
Не претоварвайте уреда с прекомерно количество
продукти, или с прекалено силен натиск на продуктите (с тласкача).
Веднага изключете сокоизстисквачката ако забележите силни вибрации или намаление на оборотите.
Изчистете цедката и нейния корпус.
Прекратете работата и изключете уреда от захранващата мрежа ако забележите, че продукта е блокиран във входния бункер (фуния) или на мелещия
диск. Премахнете причината за блокирането.
Не подлагайте сокоизстисквачката на влиянието на
температура по –висока от 60°C.
Не оставяйте включеният уред без наблюдение.
Не потапяйте задвижващия мотор на сокоизстисквачката във вода, не мийте го под течаща вода.
За да почистите корпуса не използвайте разяждащи
препарати под формата на емулсии, лосиони, кре-
●
●
●
мове и т.н. Те могат да изтрият нанесените информации на корпуса и да изтрият графичните символи,
такива като знаци, предупредителни знаци и т.н.
За миене на металните части, особено на цедката
с острия диск за мелене използвайте само мека четка.
Не използвайте сокоизстисквачката без резервоара за отпадъци.
Уредът е предназначен само за ползване в домакинствата, разположени максимално на 2000 м
надморска височина.
УКАЗАНИЕ
Информации за продукта и указания касаещи използването му
●
●
●
●
Уреда е предназначен за домашна употреба.
В случай на използване за други цели, като кетъринг бизнес, гаранционните условия се променят.
Преди да използвате уреда за първи път извадете всички остатъци от опаковката и старателно
измийте елементите на оборудването.
След завършване на работа с уреда извадете
захранващия кабел от контакта.
За улесняване при употреба на уреда, можете да
сложите в резервоара за отпадъци найлонов плик,
които след завършване на работата да изхвърлите
заедно с отпадъците.
Технически данни
Техническите параметри се намират в табелката на уреда.
Допустимо време на непрекъсната работа
2 минути
Продължителност на паузата преди използване
на уреда
30 минути
Шум издаван от уреда (LWA)
77 dB/A
Строеж на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Задвижващ блок на сокоизстисквачката
Бутон за регулиране (PULSE, 0, скорост 1, скорост 2)
Елемент за събиране
Крачета
Захранващ кабел
Купа
Чучур
Фиксиращи скоби
Сито
Капак
Фуния за зареждане
Тласкач
Кана за сок
Капак на съда със сепаратор за пяна
Резервоар за отпадъци
Четка
JE1200-001_v08
Приготвяне на сокоизстисквачката за
работа
ДЕМОНТИРАНЕ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
B
Преди първото използване, разглобете
сокоизстисквачката, измийте и изсушете
частите имащи контакт с преработваните продукти.
7 Натиснете фиксиращите скоби към купата (чува се
характерно „click” което свидетелства за правилно монтираните скоби).
8 Поставете каната за сок така, че чучура на сокоизстисквачката да се намира вътре в каната.
Неправилното монтиране на фиксиращите скоби води до включване на защитата за сигурност и сокоизстисквачката
не може да бъде включена.
●
Поставете сокоизстисквачката близко до захранващ
контакт на твърда, чиста и суха повърхност.
1 Издърпайте придържащите скоби на долу, така,
че да изскочат от вдлъбнатините в капака.
2 Извадете тласкача и свалете капака.
3 Изтеглете резервоара за отпадъци.
4 Демонтирайте купата със ситото. За тази цел завъртете купата по посока противоположна на посоката на
часовниковата стрелка, така, че символа на купата да
съвпада със символа
на захранващия блок на сокоизстисквачката, свалете купата от захранващия блок.
Демонтираните части (с изключение на задвижващия блок), измийте обилно с топла
вода и с препарат за миене на съдове.
Можете също така да измиете частите
в миялна машина при температура макс. 60°C
(с изключение на купата, ситото и задвижващия блок). След старателно изсушаване,
монтирайте отново чистите елементи.
МОНТАЖ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
Включване на сокоизстисквачката и работа
с нея
●
●
●
Ситото може да бъде монтирано само
в една позиция.
4 Под капака вкарайте резервоара за отпадъци, по
следния начин: Наклонете диагонално резервоара
и поставете под купата, така, че издатината в резервоара за отпадъци да съвпада с издатината в купата, след
това натиснете към захранващия блок.
5 Сложете капака, така, че издатината намираща се
на капака да съвпадне с вдлъбнатината намираща се на
купата.
6 Поднесете нагоре и двете фиксиращи скоби и ги прикрепете към издатините намиращи се на капака.
Проверете дали регулиращия бутон се намира на
позиция „0”.
Включете щепсела на захранващия кабел в контакта
на захранващата мрежа и включете сокоизстисквачката завъртайки бутона за регулиране в зависимост
от нуждите на скорост 1 или 2 (вижте табелката
„Препоръчвани скорости на центрофугиране за
избрани плодове и зеленчуци”).
Във фунията за зареждане в капака сложете плодове
или зеленчуци и леко натиснете с тласкача.
За натискане на продуктите не използвайте пръстите си нито не използвайте
други предмети за тази цел.
C
1 Сложете купата на захранващия блок на сокоизстисквачката така, че символа
намиращ се на основата
на купата да съвпада със символа
на захранващия
блок на сокоизстисквачката.
2 Блокирайте купата завъртайки я по посока на часовниковата стрелка, така, че символа
на захранващия
блок на сокоизстисквачката да съвпада със символа на
основата на купата.
3 Монтирайте ситото на събиращия елемент, така, че
изпъкналата част на елемента да съвпадне с вдлъбнатината в ситото.
JE1200-001_v08
Пригответе измитите плодове и зеленчуци предназначени за центрофугиране
в близост до сокоизстисквачката.
Не претоварвайте уреда с твърде голямо
количество продукти, нито с твърде
силно натискане на продуктите във фунията, тъй като излишъкът от сока може
да изтече през отвеждащите отвори на
уреда, което е нормална реакция на сокоизстисквачката. Това не трябва да се
смята за дефект.
●
Изстискания сок се събира в каната, влейте го в по-рано
приготвените чаши, шейкъри или други подобни съдове.
Каната за сок е снабдена в капака със сепаратор за пяна, които има за цел да задържа
гъстите фракции на сока и пяната.
●
Ако има нужда (в случаите на прекомерно събиране
на гъста плодова маса на ситото, което води до вибриране на сокоизстисквачката) използвайте функцията „PULSE”.
ФУНКЦИЯТА PULSE
Функцията „PULSE” позволява на премахване на прекомерното количество на плодово гъсто пюре натрупано на
ситото. Завъртането на регулиращия бутон на позиция
„PULSE” и задържането на бутона в това положение,
води до работа на уреда с максимална скорост. След
освобождаване на бутона, уреда прекратява работата.
45
След завършване на работата
(центрофугиране на сока)
Обръщайте особено внимание на прозрачните части от пластмаса. Те са чувствителни на удар и падане – могат лесно да
бъдат счупени.
D
1 Изключете сокоизстисквачката, завъртайки регулиращия бутон на позиция „0”.
2 Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта на захранващата мрежа.
● След спирането на работата на мотора можете да
демонтирате частите на сокоизстисквачката за да
бъдат те измити (вижте точка „ДЕМОНТИРАНЕ НА
СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА”).
● Изпразнете резервоара с отпадъците.
Как да приготвите здравословен и вкусен
сок?
●
Да не се допуска препълване на контейнера с отпадъци. По време на неговото
изваждане, при наклоняването му могат да
изпаднат отпадъците от него.
Не забравяйте да почистите навреме съда
за отпадъци, тъй като при пълен съд
може да се стигне до изтичане на сок през
отвеждащите отвори.
Чистене и поддържане на
сокоизстисквачката
●
●
●
След всяко използване на сокоизстисквачката, старателно я измийте, не допускайте да изсъхнат на нея
сок или остатъци от плодове или зеленчуци.
Замърсявания в процепите или в ъглите на съдовете
изчистете с мека четката.
Корпуса на задвижващия блок изтрийте с влажна
кърпа с малко количество течност за миене на
съдове. Изтрийте го до сухо.
Ако случайно до вътрешността на задвижващия блок проникне вода или сок, прекратете
веднага работата на уреда, след което направете контролен преглед в сервизния пункт.
●
●
●
●
●
●
●
46
Елементи на оборудването, такива като: купа, капак,
тласкач, каната за сок с капак със сепаратора за пяна
и резервоара за отпадъци мийте с топла вода и течност за миене на съдове.
Капака, тласкача и резервоара за отпадъците
можете да миете в миячна машина при максимална
температура 60°C.
За миене на ситото използвайте само четката която
е приложена към сокоизстисквачката. За миене на
ситото не използвайте метални четки!
Под въздействието на дълговременна употреба
може да се появи смяна на цвета на елементите
изработени от пластмаса. Това е нормално явление,
не е повреда или недостатък.
Оцветяването на частите, от изстискването на моркови можете да премахнете като изтриете частите на
уреда с кърпа с олио за ядене.
След миене старателно изсушете всички елементи.
Монтирайте сокоизстисквачката (вижте точка „МОНТАЖ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА”).
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Плодовете и зеленчуците, предназначени за приготвяне на сокове трябва да бъдат пресни и внимателно
измити. Подготовката на зеленчуците означава
изчистването им от пясък или почва под течаща вода
и обелването им. В статиите на тема как да направим вкусни зеленчукови сокове се препоръчва да
накиснете зеленчуците в продължение на 5 минути
във вода със сол и лимонена киселина. Зеленчуците,
приготвени по този начин не потъмняват в процеса
на раздробяване и сока от тях е с естествен цвят.
Плодовете от тип малини или ягоди да се измиват
непосредствено преди употреба, тъй като те бързо
губят своята свежест.
Избора на плодове и зеленчуци зависи от сезона, от
вкусовите предпочитания, здравните препоръки. Хранителната стойност на соковете от плодове и зеленчуци се влияе от начина на приготвянето им.
Приготвяйте сокове от сочни растителни видове на
плодове и зеленчуци, които трябва да бъдат добре
узрели, пресни, тъй като от тях се получава сок
с най-добър вкус и аромат.
За приготвяне на сокове можете да използвате следните зеленчуци: домати, моркови, целина, цвекло,
магданоз, лук, зеле, краставици, ряпа, ревен и др.
Такива зеленчуци като: репички, зелен лук, магданоз
(листа), копър, кресон да се добавят към сокоизстисквачката дребно нарязани.
Плодови сокове можете да получите почти от всички
видове зеленчуци.
Ябълки, праскови, кайсии и сливи, след като бъдат
измити, можете да залеете с вряща вода в гевгир.
Премахнете костилките от плодовете които ги съдържат, за да не повредите уреда.
Изстискването на сокове от сливи, боровинки,
малини, меки круши или други меки плодове може
да създава трудности. Тези плодове по време на
изстискване създават гъста маса, която запушва
отворите на ситото. Затова използвайте тези плодове
при изстискване на смесени сокове – с други плодове
или зеленчуци, и по-често изчиствайте ситото.
Възможно е да извличате малки количества сок от
грозде, но е необходимо да поставите цял грозд след
като махнете дървесинното стъбло.
Зеленчуци – корени или твърди плодове нарежете
на парчета така, че да влязат в улея за подаване
на плодове. Ябълките можете да нарежете на части
(ако са малки можете да ги сложите цели) не обелвайте кората и не изчиствайте семките.
Плодовете и зеленчуците поставяйте в улея за подаване само след включването на сокоизстисквачката.
JE1200-001_v08
●
●
●
●
●
●
●
Хранителната стойност на сока е подобна на хранителната стойност на продуктите, от които те са били
подготвени.
Соковете са особено препоръчителни в храненето на
децата и възрастните хора.
Препоръчително е по време на пиене на сокове от
зеленчуците да се пие и малко вода, тъй като те са
много концентрирани. Ако сокове не се разреждат,
дневната доза не трябва да надвишава половин
чаша.
Не трябва да се правят комбинирани сокове от
зеленчуци и плодове, с изключение на ябълки.
Не комбинирайте пъпеши с други плодове.
Соковете не се съхраняват за по-късна употреба.
Към зеленчуковите сокове могат да се използват
ароматни подправки: черен пипер, копър, кимион,
индийско орехче, мащерка, риган, а към плодовите
сокове: ванилия, канела и карамфил. За да получите
пълния аромат на подправки, преди да ги добавите
към напитката старателно нарежете. Използвайте
подправките в малки количества, за да се запази
естествения вкус и миризмата на продуктите, от
които е направена напитката. Поради ниската си
калоричност, соковете от плодове и зеленчуци силно
се препоръчват за хора, които са на диета.
Зеленчуковите и плодовите сокове се сервират при
стайна температура или охладени с кубчета лед.
Пресни сокове – то здраве
Сок от моркови
Ускорява метаболизма, защото съдържа
набор от микроелементи и витамини, необходими за правилното функциониране на организма.
Витамин А, които се произвежда от каротина подобрява зрението. Компонентите на
този сок отстраняват вредното въздействие на никотина, позволяват да се възстанови кожата, да е здрава
и с естествения си цвят. Половин чаша сок от моркови
и 1/2 чаша мляко се препоръчва за малки деца. Сок от
моркови в комбинация със сок от ябълки, се препоръчва
като засилваща напитка за възрастните хора.
Сок от домати
От пресни и добре узрели домати можете
да получите сок от най-високо качество.
Можете да смесвате доматения сок
с всички други видове зеленчуци.
Съдържа много витамин A и C. Две чаши от този сок
задоволява нуждите на организма от витамин C. Можете
да подобрите вкуса му с добавяне на сол и черен пипер.
Сок от цвекло
Сока от червеното цвекло в комбинация със
сок от портокали има чудесен вкус. Пиенето
на концентриран сок само от червено цвекло
изисква консултация с лекар.
JE1200-001_v08
Сок от зеле
Използва се за лекуване на стомашни
язви, но се препоръчва консултация
с лекар. Комбиниран със сок от моркови
може да бъде употребен дори от хора
с чувствителен стомах.
Сок от спанак
Този сок има много полезни свойства
– препоръчва се за хората с анемия,
но понеже има неприятен вкус,
можете да го комбинирате със сок от
моркови. Вкусна напитка можете да
получите от комбинацията на спанак, моркови и целина
(корен) в еднакви пропорции.
Сок от целина (корен)
За приготвяне на сока от целина не
използвайте листата, които имат горчив
вкус, а само корена. Сока от корена на
целината е много вкусен, можете да го
смесвате с други зеленчуци. Консумирайте
го в количества по-малки от сока от моркови. Към него
можете да добавите сок от ябълки или лимон.
Сок от краставици
Няма приятен вкус, затова се препоръчва
мешането му със сок от ябълки, моркови
или целина. Сока от краставици е полезен
за кожата. Има изчистващо действие на
бъбреците. Препоръчва се при диетите за
отслабване.
Сок от ябълки
Сокът от пресни, узрели ябълки има приятен аромат и вкус, богат е с витамини А и В
и ценни минерали. Високото съдържание на
пектин в сока подпомага храносмилането
Пресен ябълков сок се използва срещу
подагра и ревматизъм. Може да се каже, че като цяло,
е отличен хранителен елемент.
Сок от къпини
Сокът от къпини, с малко количество захар
и минерална вода е отлична напитка. Понеже
съдържа много витамини и микроелементи,
действа усилващо за организъма на човека,
препоръчва се особено за възрастни хора.
Сок от черен бъз
Сокът е богат в хранителни вещества, стимулира потенето и може да се използва при
настинки. При изготвянето на този сок можете
да го комбинирате с други плодови сокове.
Сок от черен касис
Сокът от касис има специфичен аромат,
висока киселинност и характерна тръпчивост.
Благодарение на химичния състав и съдържанието на витамин, той е един от най-добрите
сокове. Той трябва да се смесва със сок
с ниска киселинност или вода, мед или захар.
47
Специални рецепти за здраве
Усилваща напитка
6 моркови
2 ябълки
½ цвекло
Сок изчистващ
организъма
4 моркови
½ краставица
1 цвекло
Напитка „силен дъх”
1 шепа спанак
1 шепа магданоз
2 целини (корен)
4 моркови
Сок „вечен регулатор”
2 ябълки
1 твърда круша
¼ лимон или шепа спанак
6 моркови
Напитка „слънчева”
2 ябълки
6 ягоди
Напитка „любовна”
3 големи домати
½ краставица
1 целина (корен)
¼ лимон
Препоръчвани скорости на центрофугиране
за избрани плодове и зеленчуци
Скорост на центрофугиране
1
2
Ананаси
●
Американски боровинки
●
Праскови
●
Червено цвекло
●
Круши
●
Ябълки
●
Зеле
●
Копър
●
Моркови
●
Пъпеши
●
Кайсии
●
Нектаринки
●
Краставици
●
Киви
●
Домати
●
Целина
●
Грозде
●
Плодове/зеленчуци
Примерни проблеми по време на експлоатиране на сокоизстисквачката
ПРОБЛЕМ
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ – НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Уреда не работи.
Фиксиращите скоби не
са правилно монтирани
на капака.
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Монтирайте
правилно фиксиращите скоби на капака (вижте точка
„МОНТАЖ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА”). Включете
отново уреда.
Задействан е термичния
предпазител.
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Оставете
сокоизстисквачката да изстине през около 30 минути,
след това се опитайте отново да я включите.
Нов уред.
При включване и използване на уреда за първи път,
може да се появи специфична миризма. Няма никаква
опасност нито уреда не е повреден при това явление.
След като бъде употребен няколко пъти, от уреда не би
трябвало да се появява неприятна миризма.
Сокоизстисквачката
е претоварена.
Сравнете времето на работа и напредването на процеса с допустимите стойности за време на работа намиращи се в инструкцията за употреба.
От уреда излиза неприятна
миризма.
Проверете дали напрежението на захранващата мрежа
отговаря на това намиращо се в табелката на уреда.
Корпуса се нагрява, уреда
работи прекалено шумно
и от него излиза пушек.
48
Мотора е повреден.
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Занесете
сокоизстисквачката за ремонт в сервизния пункт.
JE1200-001_v08
ПРОБЛЕМ
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ – НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Ситото е блокирано.
Не съответстващ
продукт.
Този уред не може да преработва особено твърди плодове или зеленчуци с дълги влакна.
Претоварване.
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Изчакайте
докато уреда изцяло спре работата си. Изчистете фунията за зареждане, ситото, капака и резервоара за отпадъци.
Ситото е монтирано
неправилно.
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Проверете
дали ситото е монтирано правилно. Проверете дали
ситото не е повредено. В случите на механична повреда
на ситото, обезателно занесете сокоизстисквачката за
ремонт в сервизния пункт.
Фунията за зареждане
докосва ситото /
сокоизстисквачката
вибрира.
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
JE1200-001_v08
49
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого приладу та запрошуємо
до кола користувачів продуктів Zelmer.
З метою отримання якнайкращих результатів, рекомендуємо використовувати виключно оригінальні аксесуари
фірми Zelmer.
Вони спеціально розроблені для цього продукту. Просимо уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації.
Особливу увагу слід звернути на вказівки із безпеки. Просимо зберегти інструкцію з експлуатації, щоб Ви могли
використовувати її також під час подальшого використання.
Характеристика приладу
Соковижималка є приладом, призначеним для швидкого
віджимання соків з фруктів і овочів з одночасним виділенням відходів. Швидкість віджимання підібрана таким
чином, щоб отримати оптимальні параметри якісно віджатих соків. Сік містить дрібні фракції фруктів (овочів),
корисні для здоров’я, але які можуть знижувати прозорість соку. Це запланований ефект, тому що виробник соковижималки прийняв рішення, що важливішим
є збереження якомога більше поживних, корисних для
здоров’я і дієтичних якостей отриманого соку, ніж його
прозорість. Кількість соку, отриманого з 1 кг сировини,
залежить від якості та свіжості використовуваних продуктів, а також від чистоти сита і стану терки (напр., для
свіжої моркви складає 50-60%). Частини, що мають контакт з оброблюваною сировиною, зроблені з матеріалів,
допустимих для контакту з продуктами харчування.
Вказівки з безпеки і відповідного
використання
Перед початком використання приладу ознайомтеся із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
● Не вмикайте прилад, якщо помітні
пошкодження проводу живлення
або корпусу.
● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
50
● Ремонт приладу може виконувати
виключно професійний персонал.
Неправильно виконаний ремонт
може привести до серйозної
загрози для користувача. У випадку
появи неполадок зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
● Не використовуйте обладнання,
якщо оборотне сито пошкоджене.
● Перед тим, як ввімкнути соковижималку перевірте, чи добре зафіксована замками (фіксаторами)
кришка.
● Не виймайте контейнер для відходів і не знімайте замки (фіксатори),
коли соковижималка працює.
● Перед заміною обладнання або
наближенням до оборотних частин під час використання слід
виключити прилад та відключити
від живлення.
● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
● Для проштовхування продукту
використовуйте виключно проштовхувач, що постачається
разом з приладом.
● Проявіть особливу обережність
під час роботи із соковижималкою
у присутності дітей.
● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
JE1200-001_v08
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
● Не ставте прилад на мокру
поверхню.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Не виймайте вилку із гнізда електромережі, тягнучи
за кабель.
Прилад поставте поблизу гнізда електромережі на
твердій стабільній поверхні так, щоб не закривати
вентиляційні отвори у корпусі.
Прилад завжди підключайте до гнізда електричної
мережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
Негайно припиніть роботу і відключіть прилад
від електромережі, якщо в мотор соковижималки
потрапила яка-небудь рідина. Віддайте соковижималку для перегляду у сервісний центр.
Не перевантажуйте прилад зайвою кількістю продуктів або занадто сильним проштовхуванням продуктів у засипний отвір.
Негайно відключіть соковижималку, як тільки помітите сильні вібрації або зменшення обертів. Очистіть сито і його корпус.
Припиніть роботу і відключіть прилад від електромережі, коли настане блокування продукту в отворі
для засипання або на терці. Видаліть причину блокування.
Не піддавайте соковижималку дії температури
вище 60°C.
Не залишайте підключений до електромережі прилад без нагляду.
Не занурюйте корпус у воду і не мийте під проточною водою.
Для миття корпусу не використовуйте агресивні
миючі засоби у вигляді емульсій, молочка, паст
і т.п. Вони можуть, між іншим, видалити нанесені
інформаційні графічні символи, такі як: позначення,
знаки попередження і т.п.
Для миття металевих частин, зокрема сита
з гострою теркою, використовуйте м’яку щіточку.
Не використовуйте соковижималку без контейнера
для відходів.
JE1200-001_v08
●
Пристрій призначено виключно для використання
у домогосподарствах, розташованих на висоті, не
більшій ніж 2000 м над рівнем моря.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт
і вказівки щодо експуатації
●
●
●
●
Прилад призначений для домашнього вжитку.
У випадку його використання з метою гастрономічного підприємництва умови гарантії буде змінено.
Перед першим використанням усуньте всі елементи упаковки усередині приладу і ретельно
вимийте частини приладу.
Після закінчення роботи вийміть кабель живлення
з розетки.
Для спрощення обслуговування можете в контейнер для відходів покласти пакет, який разом з відходами після закінчення роботи соковижималки
викинете в кошик.
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу.
Допустимий час безперервної роботи
2 хвилини
Час перерви перед повторним використанням 30 хвилин
Шум приладу (LWA)
77 dB/A
Опис приладу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Привід соковижималки
Ручка вмикача (PULSE, 0, швидкість 1, швидкість 2)
Вісь
Ніжки
Кабель живлення
Миска
Носик
Фіксатори
Сито
Кришка
Засипний отвір
Проштовхувач
Резервуар для соку
Кришка резервуару з сепаратором піни
Контейнер для відходів
Щітка
51
Біля приладу приготуйте помиті фрукти
і овочі призначені для віджимання соку.
Підготовка соковижималки до роботи
ДЕМОНТАЖ СОКОВИЖИМАЛКИ
B
Перед першим використанням розкладіть
соковижималку, промийте частини, що
мають контакт з оброблюваним продуктом.
●
Поставте соковижималку біля розетки на тверду,
чисту та суху поверхню.
1 Потягніть фіксатори вниз так, щоб вони зіскочили
з виступів на кришці.
2 Вийміть проштовхувач і зніміть кришку.
3 Вийміть контейнер для відходів.
4 Демонтуйте миску з ситом. Для цього поверніть миску
в напрямку проти годинникової стрілки, так, щоб символ
Включення соковижималки і робота з нею
●
●
●
Для проштовхування продуктів не можна
використовувати пальці або інші предмети.
на мисці співпав з символом
на приводі соковижималки і зніміть миску з приводу соковижималки.
Зняті частини (за винятком приводу)
ретельно промийте в теплій воді з додаванням засобу для миття посуду. Можна
також їх мити в посудомийних машинах
при темп. макс. 60°C (крім миски, сита
і приводу). Після ретельної сушки розпочніть монтаж чистих елементів.
МОНТАЖ СОКОВИЖИМАЛКИ
C
1 Поставте на привід соковижималки миску так, щоб
символ
на основі миски співпав з символом
на
приводі соковижималки.
2 Заблокуйте миску, повертаючи її в напрямку за
годинниковою стрілкою так, щоб символ
на приводі
соковижималки співпав з символом на основі миски.
3 Встановіть сито на вісь так, щоб виїмка на осі співпала з виступом на ситі.
Сито можна монтувати тільки в одній
позиції.
4 Поставте під кришку контейнер для відходів, наступним чином: Поставте контейнер під нахилом і помістіть
його під миску так, щоб виступ на контейнері для відходів
потрапив у виступ на мисці, потім підсуньте до приводу.
5 Встановіть кришку так, щоб виступ на кришці співпав
з виїмкою на мисці.
6 Підніміть обидва фіксатори вгору і накладіть причепи
на виступи на кришці.
7 Дожміть фіксатори до миски (характерне клацання
говорить про правильність установки фіксаторів).
8 Розмістіть резервуар для соку так, щоб носик соковижималки знаходився усередині резервуару.
Неправильний монтаж фіксаторів призводить до спрацювання системи безпеки
і неможливості включення соковижималки.
52
Переконайтеся, що вимикач встановлений в позицію «0».
Вставте штепсельну вилку в розетку і включіть соковижималку, повертаючи ручку залежно від потреб
на швидкість 1 або 2 (див. таблицю «Рекомендовані швидкості віджимання для окремих фруктів
і овочів»).
У засипний отвір кришки вкладайте фрукти або овочі
і легко проштовхуйте пресом.
Не перевантажуйте прилад надмірною
кількістю продуктів і сильним їхнім проштовхуванням в завантажувальному
отворі, так як це може призвести до витікання соку назовні через вихідні отвори
соковитискача, що є нормальною реакцією
приладу. Це не є дефектом.
●
Віджатий сік, накопичений в резервуарі, перелийте
в заздалегідь підготовлені склянки, чашки і т.п.
Резервуар для соку обладнаний кришкою
з сепаратором піни, яка повинна затримувати густіші фракції соку і піни.
●
При необхідності (у разі надмірного накопичення
м’якоті в ситі, що викликає вібрацію соковижималки)
рекомендується використати функцію «PULSE».
ФУНКЦІЯ PULSE
Функція «PULSE» дозволяє усунути надлишок накопиченої м’якоті на ситі. Перемикання ручки в позицію
«PULSE» і притримання ручки в цьому положенні, змусить прилад працювати з максимальною швидкістю.
Якщо відпустити ручку, прилад припиняє роботу.
Після закінчення роботи
(віджимання соку)
D
1 Вимкніть соковижималку встановивши ручку в позицію «0».
2 Вийміть штепсельну вилку з розетки.
●
●
Після зупинки мотора починайте демонтаж соковижималки для миття частин (див. п. «ДЕМОНТАЖ СОКОВИЖИМАЛКИ»).
Очистіть контейнер від накопичених відходів.
Не допускайте до переповнювання контейнера для відходів. Під час його витягування надлишок відходів під час нахиляння
резервуару може з нього випасти.
JE1200-001_v08
Пам’ятайте, що потрібно своєчасно очищати резервуар від залишків, оскільки це
може призвести до витікання соку через
вихідні отвори.
Чищення і зберігання соковижималки
●
●
●
Після кожного використання соковижималки ретельно
її промийте, не допускаючи до висихання соку
і залишків фруктів.
Забруднення в щілинах або кутах усуньте за допомогою щіточки з м’яким ворсом.
Привід чистити вологою ганчіркою з додаванням
засобу для миття посуду. Потім досуха протерти.
У випадку, якщо всередину приводу потрапила вода або сік, необхідно зупинити
роботу і віддати прилад на перевірку в сервісний центр.
●
●
●
●
●
●
●
Елементи оснащення, такі як: миска, кришка, проштовхувач, резервуар для соку з кришкою з сепаратором піни і контейнер для відходів мити в теплій воді
з додаванням засобу для миття посуду.
Кришку, проштовхувач і контейнер для відходів також
можна мити в посудомийних машинах при темп. макс.
60°C.
Для миття сита використовуйте виключно щіточку,
яка додається до соковижималки. Для миття сита не
використовуйте металеві щітки!
Внаслідок тривалої експлуатації може відбутися
зміна кольору елементів, виготовлених з пластика.
Не сприймайте це як недоліки.
Зміни кольору від моркви можна видалити, протираючи її ганчіркою, насиченою пісною олією.
Після миття ретельно висушіть усі частини.
Зберіть соковижималку (див. п. «МОНТАЖ СОКОВИЖИМАЛКИ»).
Звертайте особливу увагу на прозорі
(транспарентні) частини з пластика. Вони
не стійкі до ударів і падіння. Можуть при
цьому легко пошкодитись.
Як приготувати здоровий, смачний сік?
●
●
●
Фрукти та овочі, призначені для витискання соків,
повинні бути свіжими і ретельно промитими. Приготування овочів полягає в їх очищенні від піску та землі
під проточною водою та очистці від шкірки. Публікації
з приводу приготування соків рекомендують замочування овочів на 5 хвилин у воді із додаванням солі
та лимонної кислоти. Овочі, підготовані таким чином,
не темніють у процесі роздрібнення, і сік із них має
натуральне забарвлення.
Ягідні фрукти мийте безпосередньо перед використанням, оскільки вони швидко втрачають свіжість.
Підбір фруктів та овочів залежить від пори року, від
смакових вподобань, рекомендацій, пов’язаних зі
JE1200-001_v08
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
здоров’ям. На споживчу вартість соків із овочів та
фруктів мають вплив дій при їх підготовці.
Соки готуються із соковитих сортів овочів та фруктів, які
повинні бути дозрілими, тому що із них виходить найбільша кількість соку з відмінним смаком та ароматом.
Для приготування напоїв придатні наступні овочі:
помідори, морква, селера, буряк, петрушка, цибуля,
капуста, огірки, чорна ріпа, ревінь і т.п.
Такі овочі, як редис, зелень петрушки, кріп, зелень
додаються подрібненими.
Фруктові соки можна отримувати майже з усіх видів
фруктів.
Яблука, персики, абрикоси та сливи повинні бути після
миття ошпарені кип’ятком у кухонному друшлазі.
Із фруктів, що містять кісточки, видаліть їх, тому що
вони можуть пошкодити прилад.
Витискання соку із слив, ягід, малин, м’яких груш
і яблук, а також інших фруктів ускладнено. Із м’якоті
цих фруктів утворюється губковидна маса, яка забиває отвори сита. Ці фрукти можна використовувати
для витискання соку, змішуючи їх у малих кількостях
з іншими фруктами, і слід частіше чистити сито.
Можна робити невеликі кількості виноградного соку,
кладучи у лійку цілі виногрона, попередньо усунувши
тверді гілки.
Кореневі овочі та тверді фрукти слід розрізати на
шматки, що вміщатимуться в засипний отвір. Яблука
розрізають на частини (якщо розмір яблук не дозволяє на розміщення їх цілими у засипний отвір), не
очищаючи від шкірки та не виймаючи серцевину.
Фрукти та овочі розміщуються у засипний отвір лише
після включення соковижималки.
Харчове значення сирих соків близьке до поживного
значення продуктів харчування, із яких вони були
приготовані.
Напої із соків рекомендуються в дитячому харчуванні
та харчуванні осіб похилого віку.
Рекомендується, щоб під час споживання соків із
овочів запивати їх невеликою кількістю води, тому що
вони дуже концентровані. Якщо соки не розбавлені,
денна доза не повинна перевищувати півсклянки.
Не потрібно поєднувати фрукти із овочами за винятком яблук. Не слід поєднувати кавун з іншими фруктами.
Соки не зберігаються для споживання «на потім».
До овочевих напоїв можна використовувати ароматичні приправи: перець, кріп, тмин, мускатний горіх,
тим’ян, майоран, а до фруктових напоїв – ваніль,
корицю та гвоздику. Щоб отримати повний аромат приправ, слід перед їх додаванням до напою
ретельно подрібнити. Вони повинні використовуватися у невеликих кількостях, щоб зберегти натуральний смак і запах продуктів, із яких виготовлено напій.
З огляду на невисоку калорійність, напої із фруктів та
овочів рекомендовані для осіб на дієті.
Фруктові та овочеві напої подаються кімнатної температури або охолодженими кістками льоду.
53
Свіжі соки – це здоров’я
Сок із моркви
Прискорює обмін речовин, оскільки містить
набір мікроелементів та вітамінів, необхідних
для правильного функціонування організму.
Вітамін A, синтезований із каротину, покращує зір. Елементи цього соку нівелюють
негативний вплив нікотину, повертають шкірі її натуральний здоровий колір. Півсклянки соку із моркви і півсклянки молока рекомендовані для малих дітей. Сік із
моркви у поєднанні із яблучним соком рекомендуються
у якості зміцнюючого напою для осіб старшого віку.
Томатний сік
Стиглі та свіжі помідори дають сік чудової
якості. Томатний сік можна поєднувати
з усіма іншими овочевими соками.
Містить багато вітамінів А і С. Дві склянки
соку покривають денну потребу організму у вітаміні С.
Смакові якості томатного соку покращують за рахунок
солі та перцю.
Сік із буряка
Сік з червоного буряка у поєднанні з апельсиновим соком дає напій із чудовим смаком.
Чистий сік із буряка може споживатися
виключно за рецептом лікаря.
Сік із капусти
Використовується при лікуванні виразки
шлунка, але виключно за рецептом
лікаря. У поєднанні із соком моркви він
може споживатися навіть особами із
слабким шлунком.
Сік із шпинату
Цей сік – сильний кровотворний засіб,
але з причини різкого смаку рекомендується змішування його із соком
моркви. Сік із шпинату, моркви та
селери у рівних кількостях після змішування дають смачний напій.
Сік із селери
Для соку не повинні використовуватись
листя селери, тому що вони дають гіркий
присмак. Сік із кореню селери дуже смачний. Його можна змішувати із соками
з інших овочів. Він повинен використовуватись у менших кількостях, ніж морковний сік. Додавання
сблучного соку або лимону покращує смак.
Яблучний сік
Сік із свіжих стиглих яблук наділений приємним смаком та ароматом, багатий на вітаміни А і В, а також мінеральні солі. Великий
вміст пектину в соку позитивно впливає на
функції травлення. Свіжий яблучний сік
використовується при подагрі та ревматизмі. Загалом,
він є прекрасним засобом харчування.
Ожиновий сік
Ожиновий сік із невеликою кількістю цукру
та води дає дуже тонізуючий напій. Враховуючи значний вміт вітамінів та мікроелементів, він діє дуже зміцнююче, особливо
в осіб похилого віку.
Сік з бузини
Сік наділений протизапальним ефектом
и може використовуватися при застуді.
Готуючи консерви, його можна поєднувати
з іншими фруктовими соками.
Сік з чорної смородини
Сік з чорної смородини наділений специфічним ароматом, високою кислотністю та виразною терпкістю. Враховуючи хімічний склад та
вміст вітамінів, це один із найкращих соків.
Його слід змішувати з соками із низькою кислотністю або водою, медом або цукром.
Спеціальні рецепти здоров’я
Тонізуючий напій
6 моркви
2 яблука
½ буряка
Очисний сік для
організму
4 моркви
½ огірка
1 буряк
Напій «Сильне
дихання»
1 жменя шпинату
1 жменя петрушки
2 селери
4 моркви
Сік «Вічний регулятор»
2 яблука
1 тверда груша
¼ лимона або жменя
шпинату
6 морквин
Напій «Сонячний»
2 яблука
6 полуниць
Напій «Любовний»
3 великі помідори
½ огірки
1 селера
¼ лимона
Огірковий сік
У нього за походженням приторний смак,
і його потрібно змішувати з яблучним, сорковним соками або соком з селери. Огірковий сік використовується для покращення
стану шкіри. Рекомендується при схудненні.
54
JE1200-001_v08
Рекомендовані швидкості віджимання для
окремих фруктів і овочів
Фрукти/овочі
Ананаси
Американська брусниця
Персики
Буряк
Груші
Яблука
Капуста
Швидкість віджимання
1
2
●
●
●
●
●
●
●
Фрукти/овочі
Італійський кріп
Морква
Дині
Абрикоси
Нектарини
Огірки
Ківі
Помідори
Селера
Виноград
Швидкість віджимання
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Можливі проблеми під час експлуатації соковижималки
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ – СПОСІБ ДІЙ
Прилад не працює.
Неправильно
встановлені фіксатори
на кришці.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки.
Встановіть правильно фіксатори на кришці (див. пункт
«МОНТАЖ СОКОВИЖИМАЛКИ»). Ввімкніть прилад
повторно.
Спрацювала система
термобезпеки.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки.
Залиште соковижималку на 30 хвилин для охолодження,
після цього спробуйте повторно ввімкнути прилад.
Новий прилад.
При включенні і використанні приладу вперше, може відчуватися специфічний запах. Це не є загрозою і не говорить
про несправність приладу. Запах повинен пропасти після
кількох використань.
Соковижималка
переобтяжена.
Звірити протікання процесу і час переробки з будь-яким
часом роботи, наведеним в інструкції обслуговування.
Від приладу йде
неприємний запах.
Перевірити напругу, вказану на ідентифікаційній таблиці,
і порівняти з напругою мережі.
Нагрівається корпус,
прилад працює занадто
голосно і димить.
Пошкоджений мотор.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки. Віддайте соковижималку в сервісний центр.
Заблокувалося сито.
Невідповідний продукт.
У приладі не можна переробляти дуже тверді фрукти або
овочі, а також які складаються з довгих волокон.
Перевантаження.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки.
Почекайте, поки прилад зупиниться. Очистіть засипний
отвір, сито, кришку і контейнер для відходів.
Неправильно
встановлено сито.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки.
Перевірте правильність установки сита на вісь. Перевірте
чи не пошкоджено сито. У разі механічного ушкодження
сита, обов’язково віддайте соковижималку в сервісний
центр.
Засипний отвір торкається
сита / соковижималка
здригається і вібрує.
JE1200-001_v08
55
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
●
●
●
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та іншими причинами.
56
JE1200-001_v08
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance and
welcome to the group of Zelmer product users.
In order to achieve the best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please, read these instructions carefully. Special attention
should be paid to safety information. Keep this manual so
that you can refer to it in the future.
Description of the appliance
Your juice extractor is designed for fast fruit and vegetable juice
centrifuging with automatic separation of pulp. Centrifugation
speed was carefully selected to ensure excellent quality
juices. Small particles of fruit (or vegetable) contained in the
extracted juice are healthy, but may affect the clarity of juice.
This is an intended effect, as keeping the highest nutrient,
health and dietetic values of your juices is more important than
their clarity. The quantity of juice obtained with 1kg of fruit or
vegetables depends on their freshness, cleanness of the filter
and condition of the shredding disc (e.g. for fresh carrots it
is 50-60%). All parts in contact with processed products are
made of materials suitable for contact with food.
Safety operation instructions
Please read the entire user manual before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
● Never operate the appliance if the
power cord is damaged or the casing
is visibly damaged.
● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
● The appliance can be repaired by
qualified staff only. Incorrect repair
may cause serious hazard to the
user. In case of any defects, contact
an authorised service facility.
● Do not operate the appliance if the
rotary strainer is damaged.
● Make sure that the lid is locked
securely in place before the
appliance is switched on.
JE1200-001_v08
● Never remove the pulp container
or unfasten any clamps when the
appliance is in operation.
● Turn off the device and unplug
it before replacing any elements
or approaching any moving parts
during use.
● Always disconnect the appliance
from the supply if it is left
unattended and before assembling,
disassembling or cleaning.
● Guide food through the feeder tube
only with the pusher provided with
the appliance.
● Be particularly cautions when
the juice extractor is used in the
presence of children.
● This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its
cord out of reach of children.
● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
● Children shall not play with the
appliance.
● Never put the appliance on any wet
surfaces.
WARNING!
Risk of property damage
●
●
Do not disconnect the plug from the socket by pulling
on the cord.
Place the motor unit near a wall socket on a flat, stable
surface so that the vent holes of the appliance are not
blocked.
57
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
The appliance must be plugged only to an alternating
current socket with power corresponding to the power
stated on the name plate of the appliance.
Immediately stop the operation and unplug the
appliance if any liquid gets into the motor. Return
the appliance to an authorised service facility for
examination and servicing.
Never overload the appliance by processing extensive
amounts of products or pushing them too hard into the
feeding tube.
Turn off the appliance immediately if you notice
that it vibrates excessively or the rotation speed has
dropped. Wash the strainer and its housing.
Turn the motor off and unplug the appliance if food
is blocked in the feeder or on the grinding blades.
Remove the cause of blocking.
Do not expose the appliance to temperatures
exceeding 60°C.
Do not leave the appliance unattended when it is
plugged to a socket.
Do not immerse the motor unit in water or rinse it under
running water.
Never clean the casing with any aggressive detergents
(emulsion, milk, paste, etc). They can remove graphic
symbols such as labels, caution signs, etc.
Clean all metal parts of the appliance with a soft brush,
especially the strainer and the shredding disc.
Never operate the appliance without the pulp container.
The appliance is designed for use only in households
located up to 2000 m above sea level.
TIP
Product information and tips
for use
●
●
●
●
The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions shall change.
Before first use, remove all packaging from the
appliance and wash all accessories thoroughly.
Unplug the appliance when finished extracting juice.
For easier operation you may put a plastic bag into
the pulp container and discard it together with the pulp
after extracting juice.
Technical data
The technical data are given on the name plate.
Maximum continuous operation time:
2 minutes
Time interval between successive uses:
30 minutes
Noise level (LWA)
77 dB/A
58
Appliance parts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
Motor unit
Control knob (PULSE, 0, level 1, level 2)
Skimmer
Feet
Power cord
Juice bowl
Spout
Locking clamps
Strainer
Lid
Feeding tube
Pusher
Jug
Jug lid with froth separator
Pulp container
Brush
Preparing for operation
DISASSEMBLING
B
Before first use, disassemble the appliance and
wash all parts in contact with processed fruit or
vegetables.
●
Place the appliance near a wall socket on a clean hard
and dry surface.
1 Press the locking clamps all the way down to release the lid.
2 Remove the pusher and the lid.
3 Slide out the pulp container.
4 Remove the juice bowl with the strainer by turning the
bowl counter-clockwise so that the symbol on the bowl is
aligned with the symbol
on the motor unit. Remove the
juice bowl from the motor unit.
Wash all parts (except the motor unit) carefully in
warm water with some washing liquid. You can
also clean them in a dishwasher at max. 60°C
(except the juice bowl, strainer and motor unit).
Dry all parts thoroughly and replace once dry.
ASSEMBLING
C
1 Place the juice bowl on the motor unit, aligning the
symbol on the underside of the bowl with the symbol
on the motor unit.
2 Lock the juice bowl by turning it clockwise so that the
symbol on the motor unit is aligned with the
symbol on
the underside of the bowl.
3 Mount the strainer on the skimmer so that the notch on
the skimmer is aligned with the groove in the strainer.
JE1200-001_v08
The strainer may be mounted in one position
only.
4 Slide the pulp container under the lid as follows: lean the
pulp container and place it under the insert of the bowl so
that the protrusion in the pulp container is placed inside the
groove in the bowl. Then slide it in towards the motor unit.
5 Install the lid so that the protrusion of the lid is in the
notch of the juice bowl.
6 Lift up both clamps and clamp them onto the fasteners
located on the lid.
7 Press the clamps to the juice bowl (a characteristic click
indicates that they are clamped correctly).
8 Put the juice collector so that the juice spout is inside the
collector.
If you fail to assemble the locking clamps
correctly, a safety device will prevent the
switch-on of the appliance.
Prepare washed fruit and vegetables and place
them near the appliance.
After each use
1 Turn the control knob to “0” to switch off the appliance.
2 Unplug the appliance.
● Once the motor unit stops, disassemble the appliance to
wash all parts (see “DISASSEMBLING”).
● Remove all pulp from the pulp container.
Never allow the pulp container to be overfilled.
Excess pulp can spill out while leaning the
container on disassembly.
Remember to empty the pulp container in time
as juice may leak through the drain holes.
Cleaning and maintenance
●
●
●
Starting and operating the appliance
●
●
●
Make sure that the control knob is set to “0”.
Insert the power cord plug into a socket and start the
appliance by turning the control knob to level 1 or 2
depending on your needs (see the table “Recommended
speeds”).
Insert fruit or vegetables into the feeding tube on the lid
and guide them gently through using the pusher.
Never use your fingers or objects other than
the pusher to feed fruit or vegetables into the
feeding tube.
Do not process excessive amount of product
and do not force push the products in the
hopper, as excess juice may leak out through
the drain holes, which is a normal. This is not a
defect.
●
●
If necessary (if excessive pulp deposited on the strainer
causes vibrations) use the “PULSE” function.
PULSE FUNCTION
The “PULSE” function allows to remove excessive pulp on
the strainer. Turn and hold the control knob to “PULSE” to
operate the appliance at maximum speed. Release the knob
to stop the appliance.
JE1200-001_v08
Wash the appliance thoroughly after each use to prevent
adhesion of juice and pulp to the walls.
Use a soft brush to remove dirt from crevices and
corners of the appliance.
Clean the motor unit using a damp cloth with some
washing liquid. Then dry thoroughly.
If water or juice leaks into the inside of the
motor unit, abort operation immediately and
have the appliance checked at a service centre.
●
●
●
●
●
●
●
Wash the following elements in warm soapy water: juice
bowl, lid, pusher, jug with froth separator, pulp container.
The lid, pusher and pulp container can also be washed in
a dishwasher at max. 60°C.
Wash the strainer only using the brush supplied with the
appliance. Never use any metal brushes for washing
the strainer!
Some plastic parts of the appliance may change colour
after long-term use. It is not a defect.
Orange stains from carrot juice can be removed by
cleaning the surface with a cloth immersed in cooking oil.
Dry all parts thoroughly after washing.
Reassemble the appliance (see “ASSEMBLING”).
Take care when handling transparent plastic
parts of the appliance. They are sensitive to
hitting and falling and may break easily.
Transfer the extracted juice from the container into
glasses, cups, etc.
The jug has a lid with a froth separator to stop
coarse juice particles and froth.
D
Preparing healthy and delicious juice
●
●
Fruit and vegetables for juice extraction process should
be fresh and well washed. Vegetables should be cleaned
of sand and soil under running water and peeled.
Handbooks on juice preparation recommend soaking the
vegetables in water with salt and citric acid for 5 minutes.
Prepared in this way, vegetables do not darken during
processing and the juice has a natural colour.
Berry fruits should be washed directly before use, so
they retain their freshness.
59
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
60
Your selection of fruit and vegetables depends on
the time of year, your tastes and recommended diet.
Nutritional values of fruit and vegetable juices depend on
the method of preparation.
For perfect flavour and fragrance, juices should be made
with ripe, fresh and juicy fruits and vegetables.
The following vegetables are best to juice: tomatoes,
carrots, celeries, beetroots, parsleys, onions, cabbages,
cucumbers, black turnip, rhubarb, etc.
Vegetables like radish, chives, green parsley, dill and
cress can be added to juice finely chopped.
Almost all kinds of fruit are suitable for juicing.
After washing, apples, peaches, apricots and plums
should be blanched in boiling water on a strainer.
Make sure to remove stones from the fruit you wish to
juice, as they may damage your appliance.
Juicing plums, blueberries, raspberries, soft pears and
apples, or other soft fruit may be problematic, as the
flesh of these fruit turns into a spongy pulp, blocking the
strainer mesh. To process this type of fruit successfully,
it is best to add them in small quantities to other fruit
or vegetables. More frequent cleaning of the strainer is
required.
You can extract a small amount of grapes juice, but it
is necessary to put whole bunch to the chute after
removing ligneous stalk.
Root vegetables and hard fruit should be cut into pieces
small enough to pass through the feeder tube. Cut the
apples into pieces (if not small enough to enter the
feeder tube) without peeling and coring.
Feed the fruit or vegetables into the tube only after
starting the appliance.
The nutritional value of freshly extracted juice is
comparable to that of the fruit and vegetables before
processing.
Fresh juices are especially recommended for children
and the elderly.
As vegetable juice tends to be very thick, it is
recommended to have it with a small amount of water.
If not diluted, a daily portion of vegetable juice should not
be larger than half a glass.
It is not recommended to mix fruit and vegetables,
except for vegetable-apple combinations. Melon juice
should not be combined with other juices.
Juices should not be stored for later consumption.
The following spices can be added to vegetable juices to
improve their flavour: pepper, dill, cumin, nutmeg, thyme
and marjoram. Fruit beverages can be made with added:
vanilla, cinnamon and clove. It is recommended to
crush the spices thoroughly before use to enjoy their full
fragrance. Spices should be used in small quantities to
maintain the natural fragrance and flavour of your juices.
Due to low caloric content, fruit and vegetable juices are
highly recommended for people on a slimming diet.
Fruit and vegetable juices are best served at room
temperature or with ice cubes.
Fresh juices for your health
Carrot juice
Carrot juice stimulates the metabolism, as it
is rich in vitamins and minerals necessary to
maintain the proper function of the body.
Obtained from the carotene, Vitamin A benefits
your eyesight, while other components of
the carrot juice reduce harmful effects of nicotine and restore
your skin’s natural and healthy colour. Small children are
recommended to drink half a glass of carrot juice and half
a glass of milk daily whereas elderly people can boost their
energy with a glass of carrot juice mixed with apple juice.
Tomato juice
Ripe and fresh tomatoes give excellent
quality juice which can be mixed with
virtually all other vegetable juices.
Tomato juice is a rich source of vitamin A and C. Two glasses
of tomato juice contain your daily requirements of C vitamin.
Season your juice with salt and pepper according to taste.
Beetroot juice
Beetroot juice and orange juice make
a delicious combination. However, make
sure to consult your doctor before drinking
pure beetroot juice.
Cabbage juice
Cabbage juice is recommended for treatment
of gastric ulcers. Always ask your doctor first
before consumption. Best combined with
carrot juice – makes an excellent choice even
for people with sensitive stomach.
Spinach juice
Spinach juice stimulates production of
red blood cells in the body. It has a very
intensive taste, so it is best combined
with carrot juice. Mix equal volumes of
spinach juice, carrot juice and celery juice
for a tasty drink.
Celery juice
Celery leaves have bitter taste, so remove
them first before processing the root in your
juice extractor. Celery juice is very tasty and
goes well with other vegetable juices.
It should be consumed in smaller quantities
than the carrot juice. Enhance the taste by
adding apple or lemon juice.
Cucumber juice
Due to its natural bland taste, cucumber juice
is best combined with apple, carrot or celery
juice. Cucumber juice is used for skin care
and is known to support kidney filtration
process. It is also recommended for
a slimming diet.
JE1200-001_v08
Apple juice
Made from fresh and ripe apples, apple juice
has pleasant fragrance and flavour. It is a rich
source of vitamin A and B and valuable
minerals. Apple juice has been shown to
improve digestion owing to the high content
of pectin. Fresh apple juice is also recommended for people
with gout and rheumatism. In general, apple juice provides
great overall benefits for your health.
Blackberry juice
Blackberry juice with a dash of sugar and
mineral water is a great refreshing beverage.
Due to high concentration of vitamins and
minerals blackberry juice boosts the vital
functions, particularly in elderly people.
Elderberry juice
Rich in various nutrients, elderberry juice
promotes perspiration and is therefore
recommended in the treatment of cold. When
preparing fruit preserves you can mix
elderberry juice with other fruit juices.
Black currant juice
Black currant juice has specific fragrance, high
acidity and distinct sourness. Due to its chemical
composition and high vitamin content black
currant juice is one of the most recommended
juices. It should be mixed with other low-acidity
juices or with water, honey and sugar.
Special health recipes
Energy drink
6 carrots
2 apples
½ beetroot
Body detox juice
4 carrots
½ cucumber
1 beetroot
“Strong breath” drink
1 handful of spinach
1 handful of parsley
2 celeries
4 carrots
“Timeless regulator”
juice
2 apples
1 hard pear
¼ lemon or a handful of
spinach
6 carrots
“Sunny” drink
2 apples
6 strawberries
“Love” drink
3 big tomatoes
½ cucumber
1 celery
¼ lemon
Recommended speeds
Fruit/Vegetables
Pineapples
Blueberries
Peaches
Beetroots
Pears
Apples
Cabbage
Fennel
Carrot
Melons
Apricots
Nectarines
Cucumbers
Kiwi
Tomatoes
Celery
Grapes
Speed level
1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2
●
●
●
●
●
●
●
Troubleshooting
PROBLEM
CAUSE
SOLUTION – WHAT TO DO
The appliance does not
work.
The locking clamps are
not locked correctly on
the lid.
Switch off and unplug the appliance. Lock the locking clamps
correctly on the lid (see “ASSEMBLYING”). Switch on the
appliance.
Overheating protection
was activated.
Switch off and unplug the appliance. Allow the appliance to cool
down for 30 minutes and try switching it on again.
The appliance is new.
The appliance may produce a specific smell when switched on
and used for the first time. This however is not dangerous in any
way and does not indicate that the appliance is damaged. The
smell should wear off after you use the appliance several times.
The appliance is
overloaded.
Compare the extracting performance and times with the ones
stated in the manual.
The appliance produces
unusual smell.
Check if the voltage stated on the rating plate corresponds to
the voltage in your supply system.
JE1200-001_v08
61
PROBLEM
CAUSE
SOLUTION – WHAT TO DO
The casing becomes hot /
The appliance is too loud
and produces smoke.
The motor unit is
damaged.
Switch off and unplug the appliance. Return the appliance to an
authorised service centre.
The strainer is blocked.
The product is not
suitable.
The appliance cannot be used with fruit or vegetables that are
especially hard or contain long fibres.
The appliance is
overloaded.
Switch off and unplug the appliance. Wait until the appliance
stops. Clean the feeding tube, strainer, lid and pulp container.
The strainer is not fitted
correctly.
Switch off and unplug the appliance. Check if the strainer sits
correctly on the skimmer. Check if the strainer is not damaged.
If the strained is damaged, you must repair the appliance at an
authorised service centre.
The feeding tube touches
the strainer / The appliance
vibrates.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
62
JE1200-001_v08
1
2
3
4
1. Peak Power: 850 W 2. Możliwość odwirowania
soku z całych owoców i warzyw 3. Pojemnik na
resztki - 1,5 L 4. Sito ze stali szlachetnej wydajność i precyzja pracy urządzenia
RU
1. Пикова мощность: 850 Вт 2. Позволяет выжимать
сок из целых фруктов и овощей 3. Ёмкость для
жмыха - 1,5 Л 4. Качественное сито из нержавеющей
стали – высокая производительность
CZ
1. Špičkový příkon: 850 W 2. Možnost výroby
šťávy z celých plodů a zeleniny 3. Nádoba na
zbytky - 1,5 L 4. Síto z ušlechtilé oceli – výkonnost
a přesnost práce zařízení
BG
1. Мощност: 850 Вт 2. Възможност за изстискване
на сок от цели плодове и зеленчуци 3. Съд за
остатъци - 1,5 Л 4. Сито от благородна стомана производителност и точност на работа на уреда
SK
1. Peak Power: 850 W 2. Možnosť vytlačiť šťavu
z celých plodov a zeleniny 3. Nádoba na dužinu
- 1,5 L 4. Sito z ušľachtilej ocele - efektívnosť
a presnosť práce prístroja
UA
1. Peak Power: 850 Вт 2. Можливість витискання
соку з цілих фруктів та овочів 3. Контейнер для
відходів - 1,5 Л 4. Сито із благородної сталі - висока
продуктивність та точність праці пристрою
HU
1. Peak Power: 850 W 2. Lehetőség van egész
gyümlcsök centrifugálására is 3. Tartály
a maradéknak - 1,5 L 4. Nemes acél szűrő a készülék precízen, pontosan dolgozik
EN
1. Peak Power: 850 W 2. You can centrifuge juice from
whole fruits and vegetables 3. Container for leftovers
- capacity of 1,5 L 4. high-grade stainless steel mesh
filter - efficient and precise operation of the appliance
RO
1. Peak Power: 850 W 2. Posibilitatea de stoarcere
de suc din fructe şi legume întregi 3. Recipient
pentru resturi - 1,5 L 4. Sită din inox - performanţa
şi precizia de funcţionare a aparatului
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
JE1200-001_v08
PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement