Zelmer ZJE1200G User Manual

Zelmer ZJE1200G User Manual
ZJE1205W
ZJE1205G
ZJE1205
SOKOWIRÓWKA
Z PRZYSTAWKAMI
соковыжималка
с насадкамии
/ juice extractor
with adapters
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SOKOWIRÓWKA
Z PRZYSTAWKAMI
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6–17
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ODŠŤAVOVAČ S NÁSTAVCI 18–28
SK NÁVOD NA OBSLUHU
ODŠŤAVOVAČ
S PRÍSLUŠENSTVOM
29–40
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
TARTOZÉKOKKAL
41–51
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STORCĂTOR DE FRUCTE
CU AJUTAJE
52–63
СОКОВЫЖИМАЛКА
С НАСАДКАМИ
64–75
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
С ПРИСТАВКИ
76–88
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
СОКОВИЖИМАЛКА
З НАСАДКАМИ
89–100
EN USER MANUAL
JUICE EXTRACTOR WITH
ADAPTERS
101–111
ZJE1205W
ZJE1205G
SOKOWIRÓWKA
Z PRZYSTAWKAMI
соковыжималка
с насадкамии
/ juice extractor
with adapters
Nowoczesna sokowirówka z przystawkami
o szerokim spektrum zastosowań.
Современная соковыжималка с насадками,
с широким спектром применения.
Modern juice extractor plus adapters offers
you a broad spectrum of applications.
www.zelmer.com
A
25
20
17
24
19
18
23
15
22
21
13
14
12
11
16
31
10
30
8
9
7
29
28
5
27
6
1
4
2
3
26
B
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
C
D
E
F
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
G
H
I
J
1
2
1
2
3
4
5
6
K
1
2
3
4
PL
Szanowny Kliencie!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający lub obudowa są
w sposób widoczny uszkodzone.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego.
● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części porusza6
●
●
●
●
●
●
●
jących się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
Po użyciu wyłącz urządzenie.
Nie demontuj elementów sokowirówki, nie ściągaj pokrywy dzbanka
i pojemnika malaksera dopóki silnik
i wszystkie ruchome elementy urządzenia całkowicie się zatrzymają.
Do popychania produktów stosuj
tylko popychacz dołączony do urządzenia.
Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z urządzeniem
w obecności dzieci.
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Nie stawiaj urządzenia na mokrej
powierzchni.
Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z daleka od płyt grzewczych
i palników.
JE1200-002_v05
●● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
SOKOWIRÓWKA
●● Nie używaj sokowirówki, jeśli sito
jest uszkodzone.
●● Przed uruchomieniem sokowirówki
sprawdź czy pokrywa jest dobrze
zamocowana klamrami mocującymi.
●● Nie wyciągaj zbiornika resztek ani
nie zwalniaj klamer mocujących, gdy
sokowirówka pracuje.
KUBEK MIKSUJĄCY/ MŁYNEK
●● Przekręć pokrętło regulacyjne na
pozycję „0” przed zdjęciem pokrywy
z dzbanka i przed zdjęciem kubka
miksującego i młynka z podstawy na
przystawki. Poczekaj aż noże całkowicie zatrzymają się.
●● Nie używaj kubka miksującego bez
nałożenia nakładki pokrywy.
●● Nie wkładaj rąk do dzbanka, nawet
kiedy został on zdjęty do czyszczenia, gdyż noże są wciąż niebezpieczne – bardzo ostre.
●● Nie wkładaj twardych przedmiotów
(łyżeczka, łopatka, itp.) do dzbanka
podczas podłączania urządzenia do
zasilania.
●● Nie myj noży bezpośrednio ręką. Do
mycia używaj szczoteczki będącej
na wyposażeniu.
MALAKSER
●● Nie dotykaj rękami elementów wyposażenia będących w ruchu, zwłaszcza niebezpieczna jest tarcza dwustronna i nóż malaksera. Są bardzo
ostre! Nieostrożne użytkowanie
może prowadzić do skaleczenia.
JE1200-002_v05
●● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas manipulowania ostrzami
tnącymi, podczas opróżniania
pojemnika i podczas czyszczenia.
●● Nie myj noża malaksera i tarczy
dwustronnej bezpośrednio ręką, do
mycia używaj szczoteczki będącej
na wyposażeniu.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
stabilnym podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Natychmiast przerwij pracę i odłącz urządzenie od
sieci, gdy do napędu dostał się jakikolwiek płyn. Oddaj
urządzenie do przeglądu w punkcie serwisowym.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktów, ani zbyt silnym popychaniem produktów w leju.
●● Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury
powyżej 60°C.
●● Nie pozostawiaj urządzenia włączonego do sieci elektrycznej bez dozoru.
●● Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą
one między innymi usunąć naniesione informacyjne
symbole graficzne takie, jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Do mycia metalowych części zwłaszcza sita z ostrą
tarczą rozdrabniającą, noża i tarczy malaksera używaj
szczoteczki będącej na wyposażeniu.
SOKOWIRÓWKA
●● Natychmiast
wyłącz sokowirówkę, gdy zauważysz
silne wibracje lub zmniejszenie obrotów. Oczyść sito
i jego obudowę.
●● Przerwij pracę i odłącz urządzenie od sieci elektrycznej gdy nastąpi zablokowanie produktu w leju zasypowym lub na tarczy rozdrabniającej. Usuń przyczynę
zablokowania.
●● Nie używaj sokowirówki bez zbiornika resztek.
7
KUBEK MIKSUJĄCY/ MŁYNEK
●● Nie napełniaj dzbanka wrzącymi płynami.
●● Podczas przechowywania nigdy nie trzymaj pokrywy
założonej na dzbanku.
●● Nie napełniaj dzbanka powyżej oznaczenia 900 ml –
jeżeli tak się stanie, to jego zawartość może spowodować podniesienie pokrywy przy uruchomieniu silnika.
●● Nie przepełniaj dzbanka. Jeżeli płyn dostanie się pod
zespół silnika, może zostać zassany do silnika, powodując jego uszkodzenie.
●● Podczas miksowania w dzbanku powinno się znajdować minimum 300 ml płynu.
●● Zaleca się korzystać z urządzenia z zamontowanym
kubkiem miksującym/młynkiem w ciągłej pracy nie
dłużej niż przez 30 sekund. Po tym czasie wyłącz
urządzenie i odczekaj 5 minut przed ponownym uruchomieniem, pozwalając na ostygnięcie silnika. Proces
miksowania może składać się maksymalnie z pięciu 30
sekundowych cyklów pracy.
●● Nie włączaj urządzenia z zamontowanym kubkiem
miksującym/młynkiem, kiedy jest pusty, ponieważ
może ulec przegrzaniu.
●● Temperatura składników użytych do miksowania nie
powinna przekraczać 60°C.
MALAKSER
●● Przed przystąpieniem do pracy sprawdź, czy w pojemniku malaksera nie znajduje się twardy przedmiot
(np. łyżka).
●● Nie zatrzymuj pracy urządzenia poprzez otwarcie
pokrywy malaksera lub obrócenie pojemnika (hamowanie awaryjne). Powoduje to szybsze zużycie się
napędu i należy tego unikać.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tego typu urządzeniach powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie
pod bieżącą wodą z użyciem płynu do mycia naczyń
i miękkiej szczoteczki.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie opakowania
z wnętrza urządzenia i dokładnie umyj elementy wyposażenia.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
8
Dane techniczne
Napęd urządzenia przystosowany jest do współpracy z sokowirówką, kubkiem miksującym, młynkiem i malakserem.
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy napędu:
–– z sokowirówką
2 minuty
–– z kubkiem miksującym
30 sekund
–– z młynkiem
30 sekund
–– z malakserem
30 sekund
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem
napędu z sokowirówką
30 minut
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem
napędu z kubkiem miksującym lub młynkiem
5 minut
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem
napędu z malakserem
10 minut
Hałas urządzenia (LWA):
–– z sokowirówką
77 db/A
–– z kubkiem miksującym
83 db/A
–– z młynkiem
82 db/A
–– z malakserem
86 db/A
A
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
Pokrętło regulacyjne (PULSE, 0, bieg 1, bieg 2)
Nóżki
Napęd
Przewód przyłączeniowy
Zabierak
ELEMENTY SOKOWIRÓWKI
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Zbiornik resztek
Dzióbek
Miska
Klamry mocujące
Sito
Pokrywa
Lej zasypowy
Popychacz
Pojemnik na sok
Pokrywa pojemnika z separatorem piany
Szczotka
PODSTAWA NA PRZYSTAWKI
17 Podstawa na przystawki
ELEMENTY MŁYNKA
18 Podstawa młynka z zespołem noży
19 Uszczelka młynka
20 Pojemnik młynka
JE1200-002_v05
ELEMENTY KUBKA MIKSUJĄCEGO
21
22
23
24
25
Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu)
dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń. Można również je myć
w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C
(z wyjątkiem miski, sita, szczotki i napędu). Po
dokładnym osuszeniu przystąp do montażu
czystych elementów.
Zespół noży kubka miksującego
Uszczelka
Dzbanek ze wskaźnikiem poziomu
Pokrywa dzbanka
Nakładka pokrywy
ELEMENTY MALAKSERA
26
27
28
29
30
31
MONTAŻ SOKOWIRÓWKI
Przekładnia
Pojemnik malaksera
Tarcza dwustronna
Nóż malaksera
Pokrywa malaksera
Popychacz malaksera
SOKOWIRÓWKA
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
Sokowirówka jest urządzeniem służącym do szybkiego
odwirowania soków z owoców i warzyw z jednoczesnym
oddzieleniem odpadów. Prędkość odwirowania została
dobrana tak, aby uzyskać optymalne parametry jakościowe
wyciskanych soków. Sok zawiera drobne frakcje owoców
(warzyw) korzystne dla zdrowia, lecz mogących powodować
mniejszą klarowność soku. Jest to efekt zamierzony, gdyż
producent sokowirówki uznał, iż ważniejsze jest zachowanie jak największych wartości odżywczych, zdrowotnych
i dietetycznych otrzymywanego soku, niż jego klarowność.
Ilość soku uzyskanego z 1 kg surowca zależy od świeżości
zastosowanych produktów, jak również czystości sita i stanu
tarczy rozdrabniającej (np. dla świeżej marchwi wynosi
50-60%). Części mające kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane zostały z materiałów dopuszczonych do
kontaktu z żywnością.
Przygotowanie sokowirówki do pracy
DEMONTAŻ SOKOWIRÓWKI
C
1 Załóż na napęd sokowirówki miskę tak, aby symbol
znajdujący się na podstawie miski pokrył się z symbolem
na napędzie sokowirówki.
2 Zablokuj miskę przekręcając ją w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara tak, aby symbol
na napędzie sokowirówki pokrywał się z symbolem
na podstawie
miski.
3 Załóż sito na zabierak, tak aby wycięcie na zabieraku
pokryło się z wypustem w sicie.
B
Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowirówkę, umyj części mające kontakt z przetwarzanym produktem.
1 Pociągnij klamry mocujące do góry tak, aby zeskoczyły
z występów na pokrywie.
2 Wyjmij popychacz i ściągnij pokrywę.
3 Wysuń zbiornik resztek.
4 Zdemontuj miskę z sitem. W tym celu przekręć miskę
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak
aby symbol
na misce pokrył się z symbolem
na
napędzie sokowirówki i zdejmij miskę z napędu sokowirówki.
Sito można zamontować tylko w jednej pozycji.
4 Pod pokrywę wsuń zbiornik resztek, w następujący sposób: ustaw ukośnie zbiornik i umieść go pod okapem miski
tak aby wypust na pojemniku resztek trafił w występ na
misce, następnie dosuń go do napędu.
5 Nałóż pokrywę tak, aby wypust znajdujący się na pokrywie znalazł się we wcięciu miski.
6 Obie klamry mocujące unieś do góry i włóż ich zaczepy
na występy w pokrywie.
7 Dociśnij klamry mocujące do miski (charakterystyczny
„click” świadczy o prawidłowo zamontowanych klamrach).
8 Umieść pojemnik na sok tak, aby dzióbek sokowirówki
znajdował się wewnątrz pojemnika.
Niewłaściwe zamontowanie klamer mocujących skutkuje zadziałaniem zabezpieczenia
i uniemożliwia uruchomienie sokowirówki.
W pobliżu urządzenia przygotuj umyte owoce
i warzywa przeznaczone do odwirowania soku.
Uruchomienie sokowirówki i praca z nią
●● Sprawdź,
czy pokrętło regulacyjne ustawione jest
w pozycji „0”.
●● Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci elektrycznej i uruchom sokowirówkę przekręcając
pokrętło regulacyjne w zależności od potrzeb na bieg 1
lub 2 (patrz tabela „Zalecane prędkości odwirowywania dla wybranych owoców i warzyw”).
●● Do leja zasypowego pokrywy wkładaj owoce lub warzywa
i lekko dociskaj je popychaczem.
Nie popychaj produktów palcami ani innymi
przedmiotami.
JE1200-002_v05
9
●● Wyciśnięty sok nagromadzony w pojemniku przelej do
wcześniej przygotowanych szklanek, filiżanek, itp.
Pojemnik na sok wyposażony został w pokrywę
z separatorem piany, której zadaniem jest
zatrzymanie gęstszych frakcji soku i piany.
●● W razie potrzeby (w przypadku nadmiernego nagromadzenia się miąższu na sicie powodującego drgania sokowirówki) zaleca się użycie funkcji „PULSE”.
FUNKCJA PULSE
Funkcja „PULSE” pozwala na usunięcie nadmiaru nagromadzonego miąższu na sicie. Przekręcenie pokrętła regulacyjnego na pozycję „PULSE” i przytrzymanie pokrętła w tym
położeniu, spowoduje pracę urządzenia z maksymalną prędkością. Po zwolnieniu pokrętła urządzenie przerywa pracę.
Po zakończeniu pracy
(odwirowywaniu soku)
●● Wyłącz
sokowirówkę ustawiając pokrętło regulacyjne
w pozycji „0”.
●● Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci elektrycznej.
●● Po zatrzymaniu się silnika przystąp do demontażu sokowirówki w celu umycia części (patrz pkt. „DEMONTAŻ
SOKOWIRÓWKI”).
●● Opróżnij zbiornik resztek z nagromadzonych wytłoczyn.
Nie dopuszczaj do przepełnienia zbiornika
resztek. W czasie jego wyciągania nadmiar
nagromadzonych wytłoczyn może wypaść ze
zbiornika w momencie przechylania.
Czyszczenie i konserwacja sokowirówki
●● Po każdorazowym użyciu sokowirówki należy ją dokładnie umyć nie dopuszczając do zasychania soku i resztek
owoców.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub narożnikach usuń szczoteczką o miękkim włosiu.
●● Napęd czyść wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu do
mycia naczyń. Następnie wytrzyj go do sucha.
W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie
się woda lub sok należy przerwać pracę i oddać
urządzenie do kontroli w punkcie serwisowym.
●● Elementy wyposażenia takie, jak: miska, pokrywa, popychacz, pojemnik na sok z pokrywką z separatorem piany
oraz zbiornik resztek myj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
●● Pokrywę, popychacz i pojemnik resztek można również
myć w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C.
●● Do mycia sita stosuj wyłącznie szczoteczkę, będącą na
wyposażeniu sokowirówki. Do mycia sita nie stosuj
metalowych szczotek!
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystą-
10
pić zjawisko przebarwienia elementów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Nie traktuj tego jako wady.
●● Zabarwienia powstałe z marchwi można usunąć przecierając je szmatką nasączoną olejem jadalnym.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
●● Zmontuj sokowirówkę (patrz. pkt. „MONTAŻ SOKOWIRÓWKI”).
Zwracaj szczególną uwagę na przezroczyste
(transparentne) części z tworzyw. Są one wrażliwe na uderzenia i upadki. Łatwo wtedy mogą
ulec uszkodzeniu.
Jak robić soki z warzyw i owoców
●● Owoce i warzywa przeznaczone do odwirowania soków
powinny być świeże oraz starannie umyte. Przygotowanie warzyw polega na ich oczyszczeniu z piasku i ziemi
pod bieżącą wodą i obraniu. Publikacje na temat robienia soków zalecają moczenie warzyw przez 5 minut
w wodzie z dodatkiem soli i kwasku cytrynowego.
Warzywa w ten sposób przygotowane nie ciemnieją
w procesie odwirowania i sok z nich ma naturalny kolor.
●● Owoce jagodowe myj bezpośrednio przed procesem
odwirowania gdyż szybko tracą swoją świeżość.
●● Dobór warzyw i owoców zależy od pory roku, od upodobań smakowych, zaleceń zdrowotnych. Na wartość
odżywczą soków z warzyw i owoców ma wpływ sposób
postępowania przy ich sporządzaniu.
●● Soki przygotowuje się z soczystych gatunków warzyw
i owoców, które powinny być dojrzałe, świeże, ponieważ
uzyskuje się z nich najwięcej soku o doskonałym smaku
i aromacie.
●● Do sporządzania napojów nadają się następujące
warzywa: pomidory, marchew, seler, buraki, pietruszka,
cebula, kapusta, ogórki, czarna rzepa, rabarbar, itp.
●● Takie warzywa, jak: rzodkiew, szczypiorek, nać pietruszki,
koper, rzeżuchę dodaje się do napojów drobno pokrojone.
●● Soki owocowe można otrzymywać prawie ze wszystkich
rodzajów owoców.
●● Jabłka, brzoskwinie, morele i śliwki powinny być po umyciu sparzone wrzątkiem w cedzaku kuchennym.
●● Z owoców zawierających pestki usuń je, ponieważ
mogłyby uszkodzić sokowirówkę.
●● Odwirowanie soku ze śliwek, jagód, malin, miękkich gruszek i jabłek oraz innych owoców jest kłopotliwe. Z miąższu tych owoców tworzy się gąbczasta masa, która zatyka
otwory sitka. Owoców tych można używać do odwirowania soku mieszając je w małych ilościach z innymi owocami lub warzywami i należy częściej czyścić sito.
●● Można uzyskać też w małej ilości soki z winogron, w tym
celu należy wrzucić całe grona do leja zasypowego po
usunięciu zdrewniałej łodygi.
●● Warzywa korzeniowe i owoce twarde należy pokroić
na kawałki mieszczące się w leju zasypowym. Jabłka
kroi się na części (jeżeli wielkość jabłek nie pozwala na
umieszczenie ich w całości w leju zasypowym) nie obierając i nie wyjmując gniazd.
JE1200-002_v05
●● Owoce i warzywa wrzuca się do otworu leja zasypowego
dopiero po uruchomieniu sokowirówki.
●● Wartość odżywcza soków surowych zbliżona jest do
wartości odżywczych produktów, z których zostały przygotowane.
●● Napoje z soków zalecane są szczególnie w żywieniu
dzieci i osób starszych.
●● Wskazane jest, aby w trakcie spożywania soków
z warzyw popijać je niewielką ilością wody, gdyż są one
bardzo esencjonalne. Jeśli soki nie są rozcieńczone,
dzienna dawka nie powinna przekraczać pół szklanki.
●● Nie powinno się łączyć owoców z warzywami z wyjątkiem
jabłek. Nie należy łączyć melonów z innymi owocami.
●● Soków nie przechowuje się do późniejszego spożycia.
●● Do napojów warzywnych można stosować przyprawy
aromatyczne: pieprz, koper, kminek, gałkę muszkatołową, tymianek, majeranek, a do napojów owocowych:
wanilię, cynamon i goździki. Aby uzyskać pełny aromat
przypraw, należy je przed dodaniem do napoju dokładnie rozdrobnić. Powinny być one stosowane w niewielkich ilościach, aby zachować naturalny smak i zapach
produktów, z jakich sporządzany jest napój. Z uwagi na
niską wartość kaloryczną, napoje z owoców i warzyw są
bardzo wskazane dla osób odchudzających się.
●● Napoje owocowe i warzywne podaje się w temperaturze
pokojowej lub schłodzone kostkami lodu.
Świeże soki to zdrowie
Sok z marchwi
Przyspiesza przemianę materii, gdyż zawiera
zestaw mikroelementów i witamin niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Witamina A wytworzona z karotenu poprawia
wzrok. Składniki tego soku niwelują szkodliwe
działanie nikotyny, przywracają skórze jej naturalny zdrowy kolor. Pół szklanki soku z marchwi i pół szklanki
mleka jest zalecane dla małych dzieci. Sok z marchwi
w połączeniu z sokiem z jabłek jest wskazany jako napój
wzmacniający dla osób starszych.
Sok pomidorowy
Dojrzałe i świeże pomidory dają sok doskonałej jakości. Można mieszać sok pomidorowy
ze wszystkimi innymi sokami warzywnymi.
Zawiera dużo witaminy A i C. Dwie szklanki soku pokrywają
dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Walory smakowe
soku pomidorowego podnosi doprawienie go solą i pieprzem.
Sok z buraków
Sok z buraków czerwonych w połączeniu
z sokiem z pomarańczy daje napój o wyśmienitym smaku. Sok ten w czystej postaci może być
spożywany tylko z zalecenia lekarza.
JE1200-002_v05
Sok z kapusty
Jest stosowany w leczeniu wrzodów
żołądka, może być spożywany tylko z zalecenia lekarza. Zmieszany z sokiem z marchwi, nadaje się do picia nawet dla osób,
mających wrażliwy żołądek.
Sok szpinakowy
Sok ten jest silnie krwiotwórczy, lecz
z powodu ostrego smaku zalecane jest
mieszanie go z sokiem z marchwi. Sok
szpinakowy, marchwiowy i selerowy
w równych ilościach po zmieszaniu daje
smaczny napój.
Sok z selera
Do odwirowywania soku nie powinno się
używać liści selera, gdyż dają one gorzki
smak. Sok z korzenia selera jest bardzo
smaczny. Można go łączyć z sokiem z innych
warzyw. Powinien być spożywany w mniejszych ilościach niż sok z marchwi. Dodanie
soku z jabłek lub cytryny poprawia smak.
Sok ogórkowy
Jest z natury mdły i trzeba go mieszać
z sokiem jabłkowym, marchwiowym lub selerowym. Sok ogórkowy stosowany jest w pielęgnacji skóry. Ma działanie oczyszczające nerki.
Zaleca się go przy kuracji odchudzającej.
Sok jabłkowy
Sok ze świeżych dojrzałych jabłek ma przyjemny aromat i smak, jest bogaty w witaminy A
i B oraz cenne sole mineralne. Duża zawartość
pektyn w soku sprawia, że ma on właściwości
wspomagające trawienie. Świeży sok jabłkowy
stosowany jest przeciwko podagrze i reumatyzmowi. Jest on
doskonałym środkiem odżywczym.
Sok jeżynowy
Sok jeżynowy z niewielką ilością cukru i wody
mineralnej daje bardzo orzeźwiający napój.
Ze względu na dużą zawartość witamin
i mikroelementów działa wzmacniająco,
zwłaszcza u ludzi starszych.
Sok z bzu czarnego
Sok jest bogaty w składniki odżywcze, ma
właściwości napotne i może być stosowany
przy przeziębieniu. Przygotowując przetwory
można go łączyć z innymi sokami owocowymi.
Sok z czarnych porzeczek
Sok z czarnych porzeczek ma specyficzny aromat, dużą kwasowość i wyraźną cierpkość. Ze
względu na skład chemiczny i zawartość witamin
jest to jeden z najlepszych soków. Należy go
mieszać z sokami o małej kwasowości lub
z wodą, miodem czy cukrem.
11
Specjalne przepisy zdrowotne
Napój wzmacniający
6 marchewek
2 jabłka
½ buraka
Sok oczyszczający
organizm
4 marchewki
½ ogórka
1 burak
Napój „mocny oddech”
1 garść szpinaku
1 garść pietruszki
2 selery
4 marchewki
Sok „wieczny regulator”
2 jabłka
1 twarda gruszka
¼ cytryny lub garść
szpinaku
6 marchewek
Napój „słoneczny”
2 jabłka
6 truskawek
Napój „miłosny”
3 duże pomidory
½ ogórka
1 seler
¼ cytryny
Zalecane prędkości odwirowywania dla
wybranych owoców i warzyw
Owoce/warzywa
Ananasy
Borówka amerykańska
Brzoskwinie
Buraki ćwikłowe
Gruszki
Jabłka
Kapusta
Koper włoski
Marchew
Melony
Morele
Nektarynki
Ogórki
Owoc kiwi
Pomidory
Seler
Winogrona
Prędkość odwirowywania
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Przykładowe problemy podczas eksploatacji sokowirówki
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE – SPOSÓB POSTEPOWANIA
Urządzenie nie działa.
Klamry mocujące nie są
poprawnie zamontowane
na pokrywie.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Zamontuj poprawnie klamry
mocujące na pokrywie (patrz punkt „MONTAŻ SOKOWIRÓWKI”). Uruchom ponownie urządzenie.
Zadziałało zabezpieczenie
termiczne.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Pozostaw sokowirówkę do
ostygnięcia na 30 minut, po tym czasie spróbuj ponownie
uruchomić urządzenie.
Nowe urządzenie.
Przy włączeniu i używaniu urządzenia po raz pierwszy,
może występować specyficzny zapach. Nie stanowi to żadnego zagrożenia ani nie świadczy o niesprawności urządzenia. Zapach powinien ustąpić po kilkukrotnym użyciu.
Sokowirówka jest
przeciążona.
Sprawdź postępy procesu i czas przetwarzania z dozwolonym czasem pracy przytoczonym w instrukcji obsługi.
Z urządzenia wydobywa się
nieprzyjemny zapach.
Sprawdź napięcie podane na tabliczce znamionowej
i porównaj z napięciem w sieci.
Obudowa nagrzewa się,
urządzenie pracuje zbyt
głośno i dymi.
Silnik jest uszkodzony.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Oddaj sokowirówkę do punktu
serwisowego.
Sito zablokowało się.
Niewłaściwy produkt.
W urządzeniu nie można przetwarzać wyjątkowo twardych
owoców lub warzyw lub składających się z długich włókien.
Przeciążenie.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Odczekaj, aż urządzenie zatrzyma
się. Wyczyść lej zasypowy, sito, pokrywę i zbiornik resztek.
12
JE1200-002_v05
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE – SPOSÓB POSTEPOWANIA
Lej zasypowy sita /
sokowirówka wpada
w drgania i wibracje.
Sito jest zamontowane
niewłaściwie.
Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Sprawdź czy sito jest zamontowane poprawnie na zabieraku. Sprawdź czy sito nie uległo
uszkodzeniu. W przypadku mechanicznego uszkodzenia
sita, bezwzględnie oddaj sokowirówkę do punktu serwisowego.
Przygotowanie urządzenia do pracy
z przystawkami
D
1 Ustaw napęd na suchej, stabilnej, poziomej powierzchni,
w pobliżu gniazdka zasilającego i poza zasięgiem dzieci.
Poprowadź przewód zasilający tak, żeby nie
zwisał ze stołu lub blatu i nie mógł zostać przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
2 Załóż na napęd podstawę na przystawki tak, aby symbol
znajdujący się na boku podstawy pokrył się z symbolem
na napędzie.
3 Zablokuj podstawę na przystawki przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby symbol
na napędzie pokrywał się z symbolem
na podstawie (charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo
zamontowanej podstawie).
4 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
sieci elektrycznej.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania,
upewnij się, że pokrętło regulacyjne ustawione
jest w pozycji „0”.
KUBEK MIKSUJĄCY
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
Kubek miksujący przeznaczony jest do siekania i mieszania różnego rodzaju produktów. Przy jego pomocy można
przygotować zupy, sosy i koktajle mleczne, można również
miksować warzywa, owoce, mięso a także rozdrabniać
gotowane składniki do jedzenia dla niemowląt.
Przygotowanie urządzenia do pracy
Przed pierwszym użyciem urządzenia z zamontowanym kubkiem miksującym (lub po jego przechowywaniu przez dłuższy
okres czasu), wymyj dzbanek, pokrywę i nakładkę pokrywy
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dobrze
przepłucz i osusz.
Trzymaj ręce z dala od noży – są one ostre.
JE1200-002_v05
Obsługa i działanie
E
1 Zamontuj kubek miksujący na podstawie na przystawki,
tak by uchwyt dzbanka znalazł się po prawej stronie urządzenia.
2 Zablokuj dzbanek przekręcając go w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania (charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym
dzbanku).
Uchwyt dzbanka powinien znajdować się po
prawej stronie urządzenia.
3 Włóż składniki do dzbanka. Nie napełniaj poza oznaczenie 900 ml na dzbanku.
Sposób wkładania składników do dzbanka
miksera jest dowolny, jednak lepsze efekty uzyskuje się dodając najpierw twarde składniki.
4 Załóż pokrywę na dzbanek tak, aby bok pokrywy na
którym nie są umieszczone sitka pokrywy, znalazł się przy
dzióbku dzbanka. Zamontowana w ten sposób pokrywa
zapobiega wychlapywaniu się składników podczas procesu
miksowania.
Pokrywę dzbanka można zamontować w trzech
położeniach, przy czym tylko jedno położenie
pokrywy jest stosowane w procesie miksowania. Pozostałe dwa położenia wykorzystuje się
podczas przelewania zmikwsowanej zawartości dzbanka do naczyń.
5 Włóż nakładkę pokrywy w otwór w pokrywie tak, by
występy znajdujące się na nakładce znalazły się we wcięciach pokrywy. Zablokuj nakładkę przekręcając ją w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.
Nie włączaj urządzenia z zamontowanym kubkiem miksującym bez nakładki pokrywy, szczególnie jeżeli będziesz miksować stałe składniki.
Mogą one zostać wyrzucone przez otwór.
6 Włącz miksowanie poprzez obrócenie pokrętła regulacyjnego do odpowiedniej pozycji.
Miksując na biegu 2 uzyskuje się lepsze efekty.
13
Nie korzystaj z urządzenia z zamontowanym
kubkiem miksującym w ciągłej pracy dłużej niż
przez 30 sekund. Po tym czasie wyłącz urządzenie i odczekaj 5 minut przed ponownym uruchomieniem, pozwalając na ostygnięcie silnika.
7 Podczas miksowania możesz dodawać produkty (przyprawy, składniki) poprzez otwór po wyjęciu nakładki pokrywy.
8 Aby zatrzymać urządzenie przekręć pokrętło regulatora
prędkości do pozycji „0”.
Jeśli konsystencja miksowanych produktów
nie odpowiada jeszcze oczekiwaniom przekręć pokrętło regulacyjne na pozycję „PULSE”
i przytrzymaj w tym położeniu przez kilka
sekund, urządzenie rozpocznie pracę z maksymalną prędkością. Po zwolnieniu pokrętła urządzenie przerywa pracę.
KRUSZENIE LODU
Urządzenia z zamontowanym kubkiem miksującym może
służyć również do kruszenia kostek lodu, pozwala uzyskać
niewielkie kawałki lodu o zbliżonej wielkości.
Przed używaniem kubka miksującego do kruszenia kostek lodu, upewnij się, że jest on
czysty. W przeciwnym razie umyj go starannie
czystą wodą. Jakiekolwiek pozostałości środka
myjącego mogą wpływać na smak pokruszonego lodu i spowodują utratę smaku napoju,
do którego zostanie on dodany.
Włóż do dzbanka nie więcej niż 15 kostek lodu (o wielkości
nie przekraczającej 2 cm). Oprócz kostek lodu wlej jeszcze
ok. 15 ml (1 łyżeczka) świeżej zimnej wody. Załóż pokrywę
dzbanka wraz z nakładą, następnie przekręć pokrętło regulacyjne na pozycję „1”. Urządzenie rozpocznie pracę, kruszenie lodu przeprowadzaj w cyklach 3 sekundowych, czynność
powtarzaj aż do kompletnego skruszenia lodu. Jeśli konsystencja lodu nie odpowiada jeszcze oczekiwaniom (chcesz
uzyskać konsystencję śniegu) przekręć pokrętło regulacyjne
na pozycję „PULSE” i przytrzymaj w tym położeniu przez
kilka sekund, urządzenie rozpocznie pracę z maksymalną prędkością. Po zwolnieniu pokrętła urządzenie przerywa pracę.
Nie krusz kostek lodu bez wcześniejszego
dodania wody do dzbanka.
Po zakończeniu pracy z kubkiem miksującym
●● Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci elektrycznej.
●● Zdemontuj kubek miksujący, w tym celu przytrzymaj
jedną ręką podstawę na przystawki drugą ręką złap za
uchwyt dzbanka.
●● Przekręć dzbanek w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż do napotkania wyczuwalnego
oporu i zdejmij dzbanek z podstawy na przystawki.
14
●● Przelej przyrządzony koktajl do naczyń.
Pokrywę dzbanka można zamontować w trzech
położeniach, przy czym tylko jedno położenie
pokrywy jest stosowane w procesie miksowania. Pozostałe dwa położenia (sitko szerokie,
sitko wąskie) wykorzystuje się podczas przelewania zmiksowanej zawartości dzbanka do
naczyń.
●● Umyj kubek miksujący (patrz punkt „Czyszczenie i konserwacja urządzenia z zamontowanym kubkiem miksującym/młynkiem”).
DEMONTAŻ ZESPOŁU TNĄCEGO
F
●● Odłącz wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci elektrycznej.
pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż do napotkania wyczuwalnego
oporu i zdejmij pokrywę z dzbanka.
1 Opróżnij dzbanek z zawartości.
2 Wyczyść dzbanek (patrz punkt „Czyszczenie i konserwacja urządzenia z zamontowanym kubkiem miksującym/młynkiem”). Obróć dzbanek do góry dnem i postaw na
płaskiej, stabilnej powierzchni.
3 Jedną ręką przytrzymaj dzbanek a drugą odkręć zespół
noży w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4 Wyjmij ostrożnie zespół noży wraz z uszczelką.
●● Przekręć
Noże urządzenia są ostre. Obchodź się z nimi
ostrożnie.
MONTAŻ ZESPOŁU TNĄCEGO
G
1 Włóż uszczelkę we wgłębienie w zespole noży.
2 Zdejmij pokrywę z dzbanka miksera. Obróć dzbanek „do
góry dnem” i postaw na płaskiej, stabilnej powierzchni.
3 Włóż zespół noży do otworu w spodzie dzbanka.
4 Jedną ręką przytrzymaj dzbanek a drugą zakręć zespół
noży w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż
do oporu.
MŁYNEK
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
Młynek przeznaczony jest do rozdrabniania i mielenia składników, takich jak pieprz, ziarnka kawy, ryż, pszenica, ziarna
sezamowe, orzechy (łuskane) itp., a także do siekania mięsa.
Młynek nie jest przystosowany do rozdrabniania bardzo twardych składników, takich jak np.
kostki lodu i gałka muszkatołowa.
Nigdy nie używaj młynka do mielenia cukru,
gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
JE1200-002_v05
Przed przystąpieniem do siekania, mięso
obierz z żył, błon i tłuszczu a następnie pokrój
na kawałki wielkości ok. 2x2 cm.
Obsługa i działanie
●● Włóż składniki do pojemnika młynka.
H
Nie przekraczaj maksymalnego poziomu zawartości, oznaczonego na pojemniku młynka.
1 Nałóż i nakręć podstawę młynka z zespołem noży na
gwint pojemnika młynka.
2 Obróć młynek do góry dnem i zamontuj go na podstawie
na przystawki.
3 Zablokuj młynek przekręcając go w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania (charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym
młynku).
●● Uruchom urządzenie poprzez obrócenie pokrętła regulacyjnego do odpowiedniej pozycji. Dostosuj bieg odpowiednio do miksowanych składników.
Zalecamy korzystanie z programu „PULSE” lub
prędkości maksymalnej.
Mielenie różnych produktów bezpośrednio po
sobie bez dokładnego wymycia może spowodować przenikanie zapachu i smaku z poprzednio mielonego produktu.
Nie korzystaj z urządzenia z zamontowanym
młynkiem w ciągłej pracy dłużej niż przez 30
sekund. Jeśli w ciągu 30 sekund nie udało się
zakończyć procesu mielenia wyłącz urządzenie
i odczekaj 5 minut przed ponownym uruchomieniem.
4 Po zakończeniu mielenia ustaw pokrętło regulacyjne
w pozycji „0”.
Zawsze bezpośrednio po użyciu wymyj pojemnik młynka i podstawę młynka z zespołem noży
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Uszczelkę młynka wytrzyj wilgotną
szmatką.
Po zakończeniu pracy z młynkiem
●● Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci elektrycznej.
●● Zdemontuj młynek, w tym celu przytrzymaj jedną ręką
podstawę na przystawki, drugą ręką złap za młynek.
Przekręć młynek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do napotkania wyczuwalnego oporu
o zdejmij go z podstawy na przystawki.
●● Obróć młynek do góry podstawą.
●● Przekręć podstawę młynka z zespołem noży w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij podstawę z zespołem noży z pokrywy młynka.
JE1200-002_v05
●● Przesyp zmieloną zawartość do naczynia.
●● Umyj młynek (patrz punkt „Czyszczenie i konserwacja
urządzenia z zamontowanym kubkiem miksującym/
młynkiem”).
Czyszczenie i konserwacja urządzenia
z zamontowanym kubkiem miksującym/
młynkiem
Czyszczenie urządzenia wykonaj bezpośrednio
po użyciu. Zapobiegnie to osadzaniu się resztek wewnątrz dzbanka miksera.
●● Wlej około 450 ml wody do dzbanka i uruchom urządzenie na około 10 sekund przekręcając i przytrzymując
pokrętło regulacyjne w pozycji „PULSE”.
●● Następnie wylej wodę z dzbanka, obróć go „do góry
dnem” i osusz.
●● W razie potrzeby wymyj dzbanek, pokrywę, nakładkę
pokrywy, zespół noży, pojemnik młynka i podstawę
młynka z zespołem noży w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
●● Uszczelkę kubka miksującego i uszczelkę młynka wytrzyj
wilgotną szmatką.
●● Następnie przepłucz w czystej bieżącej wodzie i wysusz.
●● Jeżeli pozostawiłeś dzbanek na dłużej bez czyszczenia
i do wnętrza dzbanka przywarły kawałki miksowanych
składników, użyj nylonowej szczotki.
●● Nie zaleca się wkładania dzbanka, pokrywy, nakładki
pokrywy, młynka, zespołu noży, pojemnik młynka i podstawę młynka z zespołem noży do zmywarki do naczyń.
Agresywne środki czyszczące mogą negatywnie oddziaływać na stan powierzchni elementów urządzenia.
●● Przetrzyj zewnętrzną część napędu wilgotną, delikatną
szmatką.
Nie wkładaj napędu do wody lub innego płynu.
●● Do mycia napędu nie używaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne.
●● Nie czyść dzbanka i pojemnika młynka szorstkimi gąbkami lub ścierkami.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy urządzenia.
MALAKSER
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
Malakser przeznaczony jest do wykonywania czynności
związanych z przygotowaniem posiłków. Wymienne wyposażenie (nóż malaksera, tarcza dwustronna) pozwala na siekanie, cięcie, mieszanie ciasta oraz rozdrabnianie warzyw.
15
ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA
Nóż malaksera – służy do obróbki mięsa surowego lub
gotowanego. Można nim również mieszać ciasto.
Tarcza dwustronna
–– strona do plastrów – służy do cięcia na plastry.
–– strona do wiórków – służy do cięcia/ścierania na wiórki.
Przygotowanie urządzenia do pracy
Przed pierwszym użyciem urządzenia z zamontowanym
malakserem (lub po jego przechowywaniu przez dłuższy
okres czasu), wymyj elementy malaksera (popychacz,
pokrywę, pojemnik, nóż i tarczę dwustronną) w ciepłej
wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dobrze przepłucz i osusz.
Obsługa i działanie
I
1 Zamontuj przekładnię na podstawie na przystawki
tak, aby symbol
znajdujący się na przekładni pokrył się
z symbolem
na podstawie na przystawki a następnie
zablokuj przekładnię przekręcając ją w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania, symbol
na przekładni pokryje się z symbolem
na podstawie
na przystawki (charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanej przekładni).
2 Zamontuj pojemnik malaksera na podstawie na przystawki tak, aby symbol
znajdujący się na pojemniku
pokrył się z symbolem
na podstawie na przystawki.
Następnie dociśnij pojemnik do podstawy na przystawki
i zablokuj go przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara aż do zablokowania, symbol
na
pojemniku pokryje się z symbolem
na podstawie na
przystawki (charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo
zamontowanym pojemniku malaksera).
Uchwyt pojemnika malaksera powinien znajdować się po prawej stronie urządzenia.
PRACA Z NOŻEM MALAKSERA
K
1 Włóż nóż malaksera do pojemnika.
●● Umieść produkty w pojemniku.
2 Załóż pokrywę malaksera tak aby trzpień na pokrywie
trafił w otwór w nożu a symbol
na pokrywie pokrył się
z symbolem
na pojemniku malaksera.
3 Dociśnij pokrywę malaksera do kołnierza pojemnika
i zablokuj ją przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara do momentu gdy symbol na pokrywie
pokryje się z symbolem
na pojemniku.
●● Do leja zasypowego malaksera włóż popychacz malaksera.
●● Włącz urządzenie poprzez obrócenie pokrętła regulacyjnego do odpowiedniej pozycji.
16
Nie korzystaj z urządzenia z zamontowanym
malakserem w ciągłej pracy dłużej niż przez
30 sekund. Po tym czasie wyłącz urządzenie
i odczekaj 10 minut przed ponownym uruchomieniem, pozwalając na ostygnięcie silnika.
4 Podczas pracy możesz dodawać produkty (przyprawy,
składniki) poprzez lej zasypowy po wyjęciu popychacza
malaksera. Do leja zasypowego pokrywy wkładaj produkty
i jeśli zaistnieje potrzeba lekko dociskaj je popychaczem.
Nie popychaj produktów palcami ani innymi
przedmiotami.
●● Aby zatrzymać urządzenie przekręć pokrętło regulatora
prędkości do pozycji „0”.
malakser w sposób odwrotny do opisanego
w punktach 3 i 2 .
●● Otwórz
PRACA Z TARCZĄ DWUSTRONNĄ
J
1 Włóż tarczę dwustronną do pojemnika malaksera stroną
odpowiednią dla zastosowania (plastry/wiórki).
2 Załóż pokrywę malaksera tak aby trzpień na pokrywie
trafił w otwór w nożu a symbol
na pokrywie pokrył się
z symbolem
na pojemniku malaksera.
3 Dociśnij pokrywę malaksera do kołnierza pojemnika
i zablokuj ją przekręcając w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara do momentu gdy symbol na pokrywie
pokryje się z symbolem
na pojemniku.
4 Do leja zasypowego malaksera włóż produkty i jeśli jest
to możliwe popychacz malaksera.
5 Włącz urządzenie poprzez obrócenie pokrętła regulacyjnego do odpowiedniej pozycji.
Nie korzystaj z urządzenia z zamontowanym
malakserem w ciągłej pracy dłużej niż przez
30 sekund. Po tym czasie wyłącz urządzenie
i odczekaj 10 minut przed ponownym uruchomieniem, pozwalając na ostygnięcie silnika.
●● Podczas pracy dodawaj produkty poprzez lej zasypowy
po wyjęciu popychacza malaksera. Do leja zasypowego
pokrywy wkładaj owoce lub warzywa i lekko dociskaj je
popychaczem.
Nie popychaj produktów palcami ani innymi
przedmiotami.
6 Aby zatrzymać urządzenie przekręć pokrętło regulatora
prędkości do pozycji „0”.
●● Otwórz malakser w sposób odwrotny do opisanego
w punktach 3 i 2 .
Wskazówki eksploatacyjne
●● Nożem malaksera nie rozdrabniaj zbyt dużych kawał-
ków. Przed włożeniem do pojemnika podziel produkty na
kostki wielkości ok. 3 cm.
●● Przy rozdrabnianiu: sera, masła, margaryny nie dopuszJE1200-002_v05
czaj do zbyt długiej pracy urządzenia. Rozdrabniane produkty mogą się rozgrzać i rozpuścić.
●● Jeżeli produkty przyklejają się do noża lub wewnętrznych
ścianek pojemnika wyłącz urządzenie, zdejmij pokrywę
i zgarnij produkty z noża i ścianek pojemnika.
Tarcza dwustronna – strona do plastrów
●● Regularne plastry bez ścinków uzyskasz wtedy, gdy podczas napełniania leja urządzenie jest wyłączone. Można
w tym celu wykorzystać funkcję „PULSE”.
Tarcza dwustronna – strona do wiórków
●● Lej możesz napełniać produktami przy pracującym urządzeniu.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia
z zamontowanym malakserem
Czyszczenie urządzenia wykonaj bezpośrednio
po użyciu. Zapobiegnie to osadzaniu się resztek wewnątrz malaksera.
●● Po każdorazowym użyciu dokładnie umyj części wyposażenia mające kontakt z przetwarzanym produktem
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
aby nie dopuścić do zaschnięcia resztek.
●● Korpus napędu przetrzyj wilgotną szmatką z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub narożach usuń szczoteczką do mycia butelek lub szczoteczką do zębów.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
●● Nóż malaksera przechowuj zawsze w pojemniku malaksera.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”
(Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik
jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
JE1200-002_v05
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
17
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozumitelné.
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s celým
obsahem návodu k použití.
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Nepoužívejte spotřebič, je-li přívodní
kabel nebo plášť spotřebiče viditelně
poškozen.
●● Jestliže je neoddělitelný kabel
poškozený, je nutné ho vyměnit
u výrobce nebo ve specializovaném
servisu proškoleným personálem,
vyvarujete se tak nebezpečí úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči
může pouze proškolený personál.
Nesprávně provedená oprava představuje pro uživatele nebezpečí
velmi vážného úrazu. V případě
výskytu závady doporučujeme,
abyste se obrátili na odborný servis.
●● Před výměnou příslušenství, nebo
před přiblížením k pohyblivým dílům
během použití, vypněte spotřebič
a odpojte ho ze zásuvky.
●● Vždy odpojte spotřebič z napájecího
zdroje když se nachází bez dozoru,
a také před montáží, demontáží
a čištěním.
18
●● Po použití spotřebič vypněte. Nedemontujte součásti odšťavovače,
neodstraňujte víko jeho nádoby
a nádoby robota, dokud se motor
a všechny pohyblivé součástky spotřebiče úplně nezastaví.
●● K pěchování produktu používejte
pouze pěchovadlo, jež je součástí
spotřebiče.
●● Dbejte zvýšené opatrnosti během
práce s odšťavovačem v přítomnosti
dětí.
●● Spotřebič by neměly používat děti.
Uchovávejte spotřebič a přívodní
šňůru mimo dosah dětí.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
●● Nestavte odšťavovač na mokrém
povrchu.
●● Ukládejte spotřebič a napájecí kabel
v bezpečné vzdálenosti od topných
povrchů a hořáků.
●● Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě
a jen do nadmořské výšky 2000 m.
ODŠŤAVOVAČ
●● Nepoužívejte odšťavovač, pokud
došlo k poškození síta.
●● Před zapnutím odšťavovače zkontrolujte, zda je víko dobře upevněno
stahovacími svorkami.
●● Nevytahujte nádobu na dužinu ani
JE1200-002_v05
nepovolujte stahovací svorky, pokud
odšťavovač pracuje.
MIXOVACÍ NÁDOBKA/MLÝNEK
●● Před sejmutím víka z nádoby a před
odstraněním mixovací nádobky
a mlýnku z podstavce na příslušenství otočte ovládacím knoflíkem do
polohy „0“. Počkejte, až se nože
úplně zastaví.
●● Nepoužívejte mixovací nádobku bez
nasazeného víka.
●● Nedávejte ruce do nádoby, i když
byla odmontována za účelem čištění, protože nože jsou stále nebezpečné – velmi ostré.
●● Nevkládejte do nádoby tvrdé předměty (lžička, lopatka apod.), pokud
připojujete spotřebič do zásuvky.
●● Nemyjte nože přímo rukama. K mytí
používejte přiložený kartáček.
ROBOT
●● Nedotýkejte se rukama součástí vybavení, které se pohybují, zvláště nebezpečný je oboustranný kotouč a nůž
robota. Jsou velmi ostré! Neopatrným
zacházením může dojít k úrazu.
●● Při práci s krájecími noži, při
vyprazdňování nádoby a při čištění
je třeba dbát na zvýšenou opatrnost.
●● Nemyjte nůž robota ani oboustranný
kotouč přímo rukama. K mytí používejte přiložený kartáček.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●● Neodpojujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
●● Pohonnou
jednotku postavte poblíž el. zástrčky na
tvdé stabilní plošte tak, aby nebyly zakryty ventilační
otvory v plášti.
JE1200-002_v05
●● Spotřebič
vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Okamžitě přerušte práci a odpojte spotřebič ze
zásuvky, jestliže se do pohonné jednotky odšťavovače
dostane jakákoliv tekutina. Odneste odšťavovač ke
kontrole do servisu.
●● Nezatěžujte spotřebič nadměrným množstvím produktu, ani příliš silným pěchováním produktů v plnícím
otvoru.
●● Nevystavujte odšťavovač teplotám vyšším než 60°C.
●● Nenechávejte spotřebič zapojený do elektrické
zásuvky bez dozoru.
●● Neponořujte pohonnou jednotku odšťavovače do vody,
ani ji nemyjte pod tekoucí vodou.
●● K čištění pláště nepoužívejte abrazivní čistící prostředky v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou
mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické
symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné
znaky atd.
●● Na mytí kovových dílů, zejména síta s ostrým krájecím
kotoučem, nože a kotouče robota používejte přiložený
kartáček.
ODŠŤAVOVAČ
●● Pokud
se objeví silné vibrace nebo začnou klesat
otáčky, odšťavovač okamžitě vypněte. Vyčistěte síto
a jeho kryt.
●● Pokud dojde k zablokování potraviny v plnicí trubici
nebo na krájecím kotouči, přerušte práci a vypněte
spotřebič ze zásuvky. Pak odstraňte příčinu ucpání.
●● Nepoužívejte odšťavovač bez připevněné nádoby na
dužinu.
MIXOVACÍ NÁDOBKA/MLÝNEK
●● Nevlévejte do nádoby horké tekutiny.
●● Během skladování nenechávejte nikdy víko nasazené
na nádobě.
●● Nenaplňujte nádobu nad značku 900 ml – stane-li se
tak, může jeho obsah zvednout víko při zapnutí odšťavovače.
●● Nádobu nepřeplňujte. Pokud se tekutina dostane pod
motorovou jednotku, může se dostat dovnitř a poškodit
motor.
●● Při mixování musí být v nádobě alespoň 300 ml tekutiny.
●● Spotřebič s připevněnou mixovací nádobou/mlýnkem
může pracovat nepřetržitě maximálně 30 vteřin. Po
uplynutí této doby spotřebič vypněte a před dalším
zapnutím počkejte 5 minut, aby vychladl motor. Proces
mixování se může skládat nejvýš z pěti 30-vteřinových
pracovních cyklů.
●● Nezapínejte spotřebič s prázdnou mixovací nádobou/
mlýnkem, protože může dojít k jeho přehřátí.
●● Teplota mixovaných potravin nesmí přesáhnout 60°C.
19
ROBOT
●● Před zahájením práce zkontrolujte, zda se v nádobě
robota nenachází nějaký tvrdý předmět (např. lžička).
●● Nepřerušujte práci spotřebiče otevíráním víka robota
nebo otáčením nádoby (nouzové zastavení). Dochází
tak k rychlejšímu opotřebení motoru a tomu je nutno
zabránit.
●● Nemyjte kovové díly v myčce nádobí. Agresivní čisticí prostředky používané v zařízeních tohoto druhu
způsobují tmavnutí kovových dílů. Myjte je ručně pod
tekoucí vodou s použitím přípravku na mytí nádobí
a měkkého kartáče.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití. V případě jeho
použití k obchodním a gastronomickým účelům se
změní záruční podmínky.
●● Před prvním použítím odstraňte všechny obaly
z vnitřku spotřebiče a důkladně umyjte všechny díly
příslušenství.
●● Po ukončení práce vyjměte přívodní šňůru ze zásuvky.
Pohon spotřebiče je upraven pro práci s odšťavovačem,
mixovací nádobkou, mlýnkem a robotem.
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku zařízení.
Maximální doba práce pohonné jednotky bez přerušení:
–– s odšťavovačem
2 minuty
–– s mixovací nádobkou
30 vteřin
–– s mlýnkem
30 vteřin
–– s robotem
30 vteřin
Délka přestávky před opětovným zapnutím pohonné
jednotky s odšťavovačem
30 minut
Délka přestávky před opětovným zapnutím pohonné
jednotky s mixovací nádobkou nebo mlýnkem
5 minut
Délka přestávky před opětovným zapnutím pohonné
jednotky s robotem
10 minut
Hlučnost zařízení (LWA):
–– s odšťavovačem
77 dB/A
–– s mixovací nádobkou
83 dB/A
–– s mlýnkem
82 dB/A
–– s robotem
86 dB/A
1 Ovládací knoflík (PULSE, 0, rychlost 1, rychlost 2)
2 Nožičky
3 Pohonná jednotka
20
SOUČÁSTI ODŠŤAVOVAČE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nádoba na dužinu
Nálevka
Mísa
Stahovací svorky
Síto
Víko
Plnicí trubice
Pěchovadlo
Nádoba na šťávu
Víko nádoby s oddělovačem pěny
Kartáč
PODSTAVEC NA VYBAVENÍ
17 Podstavec na vybavení
SOUČÁSTI MLÝNKU
18 Podstavec mlýnku se soupravou nožů
19 Těsnění mlýnku
20 Nádoba mlýnku
SOUČÁSTI MIXOVACÍ NÁDOBY
Technické údaje
Konstrukce
4 Napájecí kabel
5 Unašeč
A
21
22
23
24
25
Souprava nožů mixovací nádobky
Těsnění
Nádoba s ukazatelem hladiny
Víko nádoby
Nástavec víka
SOUČÁSTI MÍCHAČKY
26
27
28
29
30
31
Převodové ústrojí
Nádoba robota
Oboustranný kotouč
Nůž robota
Víko robota
Pěchovadlo robota
ODŠŤAVOVAČ
CHARAKTERISTIKA SPOTŘEBIČE
Odšťavovač je přístroj sloužící k rychlému získání šťávy
z ovoce a zeleniny při současné separaci odpadů. Rychlost
odšťavování byla přizpůsobená tak, aby byly zachovány
optimální jakostní parametry připravovaných šťáv. Šťáva
obsahuje zdraví prospěšné kousky dužniny ovoce (zeleniny). I přestože mohou snížit průzračnost šťávy, se výrobce
odšťavovače rozhodl, že důležitější je zachovat co nejvyšší
nutriční, zdravotní a dietetickou hodnotu získané šťávy než
její průzračnost. Množství šťávy z 1 kg suroviny záleží na
JE1200-002_v05
její čerstvosti, ale i na čistotě sítka a stavu kotouče drtiče
(např. svěží mrkve vynáší 50-60%). Díly, které mají kontakt
se zpracovávanými surovinami, byly vyhotoveny z materiálů
schválených pro styk s potravinami.
V blízkosti spotřebiče připravte umyté ovoce
a zeleninu určené k odstředění šťávy.
Příprava odšťavovače k použití
DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČE
B
Před prvním použitím demontujte odšťavovač,
umyjte a osušte díly, které mají kontakt se zpracovávaným produktem.
1 Zatáhněte za uzavírací západky zespodu tak, aby odskočily z výstupků na víku.
2 Vyjměte pěchovadlo a sejměte víko.
3 Vysuňte zásobník na dužninu.
4 Demontujte misku se sítem. Za tímto účelem otočte
misku proti směru hodinových ručiček tak, aby se symbol
na misce pokrýval se symbolem
na pohonné jednotce
odšťavovače a sejměte misku z pohonné jednotky.
Demontované díly (kromě pohonu) důkladně
umyjte v teplé vodě s prostředkem na mytí
nádobí. Lze je také umýt v myčce při teplotě
max. 60°C (mimo misky, sítka a pohonu). Po
důkladném osušení můžete zahájit montáž čistých dílů.
MONTÁŽ ODŠŤAVOVAČE
Nesprávná montáž uzavíracích západek spustí
bezpečností pojistku a nebude možné zapnout
odšťavovač.
C
1 Nasaďte na pohonnou jednotku odšťavňovače misku tak,
aby se symbol , nacházející se na základně misky, pokrýval se symbolem
na pohonné jednotce odšťavovače.
2 Zablokujte misku otočením ve směru hodinových ručiček
tak, aby se symbol
na pohonné jednotce odšťavovače
pokrýval se symbolem na základně misky.
3 Nasaďte síto na hřídel tak, aby se výřez na hřídeli pokrýval s výlevkou v sítu.
Síto lze nasadit pouze v jedné poloze.
4 Pod víko připevněte zásobník na dužninu následujícím
způsobem: Uchopte kolmo zásobník a vložte ho pod misku
tak, aby se výlevka na zásobníku na dužninu nacházela ve
výřezu na misce, následně dosuňte do pohonné jednotky.
5 Nasaďte víko tak, aby se výlevka, nacházející se na víku,
nacházela ve výřezu na misce.
6 Obě uzavírací západky nadzvedněte a nasaďte na
úchyty, nacházející se na víku.
7 Přitistkněte uzavírací západky k misce (charakteristické
„click” znamená, že jsou západky správně nasazeny).
8 Nasaďte nádobu na šťávu tak, aby se výlevka odšťavovače nacházela uvnitř nádoby.
Zapnutí odšťavovače a práce s ním
●● Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík v poloze „0“.
●● Zapněte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky
a zapněte odšťavovač otočením ovládacího knoflíku do
polohy 1 nebo 2 podle potřeby (viz tabulka „Doporučené rychlosti odšťavování pro vybrané druhy ovoce
a zeleniny“).
●● Ovoce a zeleninu vkládejte do plnicí trubice ve víku
a mírně je tlačte pěchovadlem.
Netlačte na potraviny prsty ani jinými předměty.
●● Získanou šťávu přelejte z nádoby do předem připravené
sklenice, šálku atd.
Nádoba na šťávu je vybavena víkem se separátorem pěny, jehož úkolem je zachytit hustší
frakce šťávy a pěny.
●● V případě potřeby (v případě nadměrného nahromadění
dužniny na sítu způsobující vibrování odšťavovače),
doporučujeme využít funkci „PULSE”.
FUNKCE PULSE
Funkce „PULSE” umožňuje odstranit nahromaděnou dužninu
na sítu. Otočením ovládacího knoflíku do polohy „PULSE“
a přidržením knoflíku v této poloze se spotřebič zapne na
nejvyšší rychlost. Po puštění knoflíku spotřebič ukončí práci.
Po ukončení práce (po získání šťávy)
●● Vypněte
odšťavovač otočením ovládacího knoflíku do
polohy „0”.
●● Vyjměte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky el. sítě.
●● Po zastavení motoru můžete zahájit demontáž odšťavovače za účelem umytí jednotlivých dílů (viz.bod
„DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČE”).
●● Vyprázdněte zásobník na dužninu.
Nedovolte, aby došlo k přeplnění nádoby na
dužinu. Při jejím vytahování může nadbytek
nahromaděné dužiny z nádoby vypadnout při
jejím naklonění.
Čištění a údržba odšťavovače
●● Po každém použití odšťavovač důkladně umyjte a nedovolte, aby na něm zasychaly zbytky šťávy a ovoce.
●● Znečištění v drážkách nebo rozích odstraňte měkkým
kartáčkem.
JE1200-002_v05
21
●● Pohonnou jednotku umyjte vlhkým hadříkem s přípravkem na nádobí a následně vytřete do sucha.
V případě, že do pohonné jednotky pronikne
voda nebo šťáva, vypněte spotřebič a odneste
ho ke kontrole do servisu.
●● Jednotlivé díly příslušenství, jako je miska, pěchovadlo,
zásobník na šťávu s víkem a separátorem pěny a zásobník na dužninu, myjte v teplé vodě s malým množstvím
prostředku na nádobí.
●● Víko, pěchovadlo a nádobu na dužninu lze mýt také
v myčkách na nádobí v max. teplotě 60°C.
●● K mytí sítka používejte pouze kartáček, jež je součástí
vybavení odšťavovače. K čištění síta nepoužívejte
žádné kovové kartáče!
●● Z důvodu dlouhodobého používání se mohou díly
z umělé hmoty zabarvit. Tento jev není závada.
●● Zabarvení vzniklé od mrkve lze odstranit hadříkem
namočeným do jedlého oleje.
●● Po umytí důkladně osušte všechny díly.
●● Sestavte odšťavovač (viz. bod „MONTÁŽ ODŠŤAVOVAČE”).
Zvláštní pozornost věnujte průhledným (transparentním) dílům z umělé hmoty. Nejsou odolné
proti nárazu. Mohou se velmi snadno poškodit.
Jak připravit zdravou chutnou šťávu?
●● Ovoce a zelenina, určené k výrobě šťáv, musí být čerstvé a dobře umyté. Před přípravou zeleninové šťávy je
nutné zeleninu nejdříve důkladně očistit od písku a hlíny
pod tekoucí vodou a následně ji oloupat. Publikace na
téma přípravy šťáv doporučují namáčení zeleniny 5 min.
ve vodě s malým množstvím soli a kyseliny citrónové.
Zelenina připravená tímto způsobem netmavne během
přípravy a šťáva má přirozenou barvu.
●● Bobuloviny umyjte těsně před použitím, jelikož rychle
ztrácí čerstvost.
●● Výběr zeleniny a ovoce závisí na ročním období, vlastních chutích a zdravotních doporučeních. Na nutrickou
hodnotu šťáv z ovoce a zeleniny má vliv způsob její přípravy.
●● Šťávy se připravují ze šťavnatých druhů ovoce a zeleniny, které musí být zralé a čerstvé, jelikož z nich můžete
získat nejvíce šťávy dokonalé chuti a vůně.
●● K přípravě nápojů je vhodná následující zelenina: rajčata, mrkev, celer, červená řepa, petržel, cibule, zelí,
okurky, černá řepa, rebarbora atd.
●● Taková zelenina jako: ředkvička, pažitka, petrželová nať,
kopr a řeřicha se do nápojů dodávají jemně nakrájené.
●● Ovocnou šťávu lze připravit téměř ze všech druhů ovoce.
●● Jablka, broskve, meruňky a švestky musí být přelité
vroucí vodou na kuchyňském sítu.
●● Z ovoce odstraňte pecky, mohly by poškodit spotřebič.
●● Příprava šťávy ze švestek, borůvek, malin, měkkých
hrušek a jablek a dalšího měkkého ovoce je těžká.
22
Z dužniny tohoto ovoce se tvoří houbovitá hmota, která
ucpává otvory sítka. Toto ovoce lze použít k přípravě
šťávy pouze v malém množství, mícháním s jiným ovocem nebo zeleninou a je nutné častěji čistit sítko.
●● Šťávu z hroznového vína nejlépe získáte vložením
celého hroznu (bez dřevnaté lodyhy) do plnícího otvoru.
●● Kořenovou zeleninu a tvrdé ovoce je nutné nakrájet na
kousky, tak aby se vešly do plnícího otvoru. Jablka se
krájí na části (jestliže velikost jablek nedovoluje vložit
je vcelku do plnícího otvoru) bez loupání a vyjmování
jádřince.
●● Ovoce a zelenina se vkládá do plnícího otvoru teprve po
zapnutí odšťavovače.
●● Nutriční hodnota čerstvých šťáv je podobná nutričním
hodnotám produktů, ze kterých je šťáva připravená.
●● Nápoje ze šťáv jsou zvláště doporučovány při výživě dětí
a strarších osob.
●● Doporučujeme během pití šťáv ze zeleniny zapíjet je
malým množstvím vody, jelikož jsou velmi esencionální.
Jestliže nejsou šťávy ředěné, neměla by denní dávka
překročit půl sklenice.
●● Nemělo by se míchat ovoce se zeleninou, kromě jablek.
Není vhodné míchat melouny s jiným ovocem.
●● Šťávy by se neměly přechovávat pro pozdější konzumaci.
●● Zeleninové nápoje lze okořenit aromatickým kořením:
pepř, kopr, kmín, muškátový oříšek, tymián, majoránka
a ovocne nápoje: vanilka, hřebíček, skořice. Pro získání plného aroma koření, je nutné ho před přidáním
důkladně rozdrtit. Koření by mělo být používáno v malém
množství, aby byla zachována přirozená chuť a vůně
produktů, ze kterých je připraven nápoj. Z důvodu nízké
kalorické hodnoty jsou ovocné a zeleninové nápoje
vhodné při redukční dietě.
●● Ovocné a zeleninové nápoje pijte při pokojové teplotě
nebo chlazené kostkami ledu.
Čerstvá šťáva je zdravá
Mrkvová šťáva
Zrychluje metabolismus, jelikož obsahuje celou
řadu mikroelementů a vitamínů nezbytných pro
správnou funkci organizmu.
Vitamín A vytvořený z karotenu zlepšuje zrak.
Složky této šťávy odstraňují škodlivé působení
nikotinu a obnovují přirozený zdravý vzhled
pokožky. Polovina sklenice mrkvové šťávy a půl sklenice
mléka se doporučuje malým dětem. Mrkvová šťáva ve spojení s jablečnou šťávou je vhodná jako posilující nápoj pro
starší osoby.
Rajčatová šťáva
Zralá a čerstvá rajčata poskytují šťávu dokonalé kvality. Lze míchat tomatovou šťávu se
všemi jinými zeleninovými šťávami.
Obsahuje velké množství vitamínu A a C.
Dvě sklenice šťávy pokrývají denní potřebu vitamínu C. Chuťové hodnoty rajčatové šťávy zvyšuje ochucení solí a pepřem.
JE1200-002_v05
Šťáva z červené řepy
Šťáva z červené řepy ve spojení s pomerančovou šťávou, poskytne nápoj výjimečné chuti.
Tato šťáva v čisté formě může být konzumována pouze za souhlasu lékaře.
Šťáva ze zelí
Je používaná k léčení při žaludečních vředech, ale pouze na doporučení lékaře. Smíchaná s mrkvovou šťávou je poživatelná
i pro ty, kteří mají citlivější žaludek.
Špenátová šťáva
Tato šťáva je silně krvetvorná, ale
z důvodu její výrazné chuti je doporučeno míchat ji s mrkvovou šťávou. Špenátová, mrkvová a celerová šťáva promíchaná ve stejných dílech tvoří velmi
chutný nápoj.
Celerová šťáva
Na šťávu by se neměly používat listy celeru,
jelikož mají nahořklou chuť. Šťáva z celerového kořene je velmi chutná. Lze ji míchat se
šťavami z jiné zeleniny. Měla by být konzumována v menším množství než mrkvová
šťáva. Přidání jablečné šťávy nebo citronu
zlepšuje chuť.
Okurková šťáva
Je sama o sobě nijaká a je nutné ji smíchat
z jablečnou, mrkvovou nebo celerovou šťávou. Okurková šťáva je používáná při péči
o pokožku. Má čistící účinky na játra. Je
doporučována při redukční dietě.
Jablečná šťáva
Šťáva z čerstvých zralých jablek má příjemnou
vůni a chuť, je bohatá na vitamíny A a B
a obsahuje důležité minerální látky. Velký
obsah pektinů ve šťávě způsobuje, že má hodnoty napomáhající trávení. Čerstvá jablečná
šťáva se používá proti dně a revmatizmu. Je všeobecně
dokonalým výživným prostředkem.
Ostružinová šťáva
Ostružinová šťáva s malým množstvím cukru
a minerální vody tvoří velmi osvěžující nápoj.
Z důvodu vysokého obsahu vitamínů a mikroelementů má posilující účinek, zvláště pro
starší osoby.
Šťáva z černého bezu
Šťáva má velmi bohaté nutriční hodnoty, má
potící vlastnosti a může být používaná při
nachlazení. Vhodná jako součást jiných ovocných šťáv.
JE1200-002_v05
Šťáva z černého rybízu
Šťáva z černého rybízu má specifickou vůni, je
kyselá a výrazně trpká. Vzhledem k chemickému
složení a obsahu vitamínů je to jedna z nejlepších šťáv. Je nutné ji míchat se šťávami s nízkou
kyselostí nebo s vodou, medem a cukrem.
Speciální recepty pro zdraví
Energy drink
6 mrkví
2 jablka
½ červené řepy
Šťáva na pročištění těla
4 mrkve
½ okurky
1 červená řepa
Nápoj „silný dech”
1 hrst špenátu
1 hrst petrželky
2 celery
4 mrkve
Šťáva „upravuje látkovou
přemenu”
2 jablka
1 tvrdá hruška
¼ citronu nebo hrst
špenátu
6 mrkví
Nápoj „slunečný”
2 jablka
6 jahod
Nápoj „lásky”
3 velká rajčata
½ okurky
1 celer
¼ citronu
Doporučené rychlosti pro odstředění
vybraného ovoce a zeleniny
Ovoce/zelenina
Ananasy
Kanadská borůvka
Broskve
Červená řepa
Hrušky
Jablka
Zelí
Kopr
Mrkev
Melouny
Meruňky
Nektarinky
Okurky
Kiwi
Rajčata
Celer
Hroznové víno
Rychlost odstředění
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
23
Problémy, které se mohou vyskytnout při provozu odšťavovače
PROBLÉM
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ – ZPŮSOB POSTUPOVÁNÍ
Spotřebič nefunguje.
Uzavírací západky jsou
špatně nasazeny na víku.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Nasaďte správně uzavírací západky na víko
(viz. bod „MONTÁŽ ODŠŤAVOVAČE”). Opět zapněte spotřebič.
Spustila se termická
pojistka.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Nechte odšťavovač na 30 minut vychladnout. Po
této době se pokuste spotřebič opět zapnout.
Nový spotřebič.
Při prvním zapnutí a použití spotřebiče můžete ucítit specifický zápach. Je to běžný jev a neznamená to, že je spotřebič
poškozen. Zápach by se měl po několika použitích vytratit.
Odšťavovač je přetížen.
Zkontrolujte postup procesu a dobu zpracovávání s dovolenou délkou provozu, jež je popsán v návodu k použití.
Ze spotřebiče je cítit
nepříjemný zápach.
Zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku a porovnejte
s napětím ve vaší síti.
Plášt se zahřívá, spotřebič
pracuje příliš hlasitě a kouří
se z něho.
Je poškozený motor.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Odneste odšťavovač do servisu.
Síto se zablokovalo.
Nevhodný produkt.
Ve spotřebiči nelze zpracovávat velmi tvrdé ovoce a zelninu,
ani produkty s příliš dlouhými vlákny.
Přetížení.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Počkejte, dokud se spotřebič nezastaví. Vyčistěte
plnící otvor, síto, víko a zásobník na dužninu.
Síto je špatně nasazeno.
Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku přívodní šňůry ze
zásuvky. Zkontrolujte, zda je síto dobře nasazeno na hřídeli.
Zkontrolujte, zda není síto poškozeno. V případě mechanického poškození odneste odšťavovač do servisu.
Plnící otvor se dotýká síta
/ odšťavovač se klepe
a vibruje.
Příprava spotřebiče k práci
s příslušenstvím
D
1 Postavte pohonnou jednotku na pevnou rovnou podložku, v blízkosti elektrické zásuvky a mimo dosah dětí.
Pokládejte napájecí kabel tak, aby volně nevisel přes okraj stolu nebo kuchyňské linky a aby
za něj nikdo nemohl náhodou zatáhnout nebo
o něj zavadit.
2 Nasaďte na pohonnou jednotku podstavec na příslušenství tak, aby se symbol na boku podstavce kryl se symbolem
na pohonné jednotce.
3 Zajistěte podstavec na příslušenství jeho otočením ve
směru pohybu hodinových ručiček tak, aby se symbol
na
pohonné jednotce kryl se symbolem na podstavci (typické
cvaknutí potvrdí, že podstavec je správně upevněn).
4 Zapněte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
MIXOVACÍ NÁDOBKA
POPIS ZAŘÍZENÍ
Mixovací nádobka je určena na sekání a míchání různých
druhů surovin. S její pomocí můžeme připravit polévky,
omáčky a mléčné koktejly, můžeme také mixovat zeleninu,
ovoce, maso a také strouhat vařené suroviny do jídel pro
batolata.
Příprava spotřebiče k práci
Před prvním použitím spotřebiče s připevněnou mixovací
nádobkou (nebo po jeho dlouhodobém skladování) umyjte
nádobu, víko a nástavec víka v teplé vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí. Dobře opláchněte a vysušte.
Mějte ruce vždy v bezpečné vzdálenosti od ostrých nožů.
Před zapnutím spotřebiče do zásuvky se ujistěte,
zda je ovládací knoflík nastaven v poloze „0“.
24
JE1200-002_v05
Obsluha a funkce
E
1 Upevněte mixovací nádobku na podstavci na příslušenství tak, aby rukojeť nádoby byla po pravé straně spotřebiče.
2 Zajistěte nádobku jejím otočením ve směru pohybu hodinových ručiček do zaklapnutí (typické cvaknutí potvrdí, že
nádoba je správně upevněna).
Rukojeť nádoby musí být po pravé straně spotřebiče.
3 Vložte potraviny do nádoby. Nenaplňujte nádobu nad
značku 900 ml.
Způsob vkládání potravin do nádoby je libovolný, avšak lepšího výsledku dosáhnete, když
budete nejdřív vkládat tvrdé suroviny.
4 Nasaďte víko na nádobu tak, aby strana víka, na které
nejsou umístěna síta víka, byla u nálevky nádoby. Takto připevněné víko zabrání rozstřikování potravin během mixování.
Víko nádoby lze upevnit ve třech polohách,
avšak pouze jedna poloha víka se používá při
mixování. Zbývající dvě polohy se využívají
při přelévání mixovaného obsahu v nádobě do
jiných nádob.
5 Vložte nástavec víka do otvoru ve víku tak, aby výstupky
na nástavci zapadly do zářezů ve víku. Zablokujte nástavec
jeho otočením ve směru pohybu hodinových ručiček až do
zaklapnutí.
Nezapínejte spotřebič s namontovanou mixovací nádobkou bez nástavce víka, zejména
pokud chcete mixovat pevné složky. Může dojít
k jejich vymrštění otvorem ve víku.
6 Zapněte mixování otočením ovládacího knoflíku do
správné polohy.
Lepšího výsledku lze dosáhnout mixováním
rychlostí 2.
Nepoužívejte spotřebič s namontovanou mixovací nádobkou nepřetržitě déle než 30 vteřin.
Po uplynutí této doby spotřebič vypněte a před
dalším zapnutím počkejte 5 minut, aby vychladl
motor.
7 Během mixování můžete přidávat další suroviny (koření,
potraviny) otvorem po vyjmutí nástavce víka.
8 Pro zastavení spotřebiče uveďte ovládací knoflík rychlosti do polohy „0“.
Pokud konzistence mixovaných potravin ještě
není dokonalá, otočte ovládací knoflík do
polohy „PULSE“ a podržte jej v této poloze po
dobu několika vteřin. Spotřebič začne pracovat
maximální rychlostí. Po povolení ovládacího
knoflíku zařízení přeruší práci.
JE1200-002_v05
DRCENÍ LEDU
Zařízení s upevněnou mixovací nádobkou můžete používat
také na drcení kostek ledu. Lze tak vyrobit malé kousíčky
ledu podobné velikosti.
Před použitím mixovací nádobky na drcení kostek ledu se ujistěte, zda je mixovací nádobka
čistá. V opačném případě ji pečlivě umyjte čistou vodou. Jakékoli zbytky mycího přípravku
mohou ovlivnit chuť drceného ledu a ovlivní
také chuť nápoje, do kterého bude přidán.
Dejte do nádoby nejvýš 15 kostek ledu (maximální velikost
2 cm). Kromě ledu nalijte ještě asi 15 ml (1 lžičku) čerstvé
studené vody. Uzavřete nádobu víkem s nástavcem a otočte
ovládacím knoflíkem do polohy „1“. Zařízení začne pracovat, drcení ledu provádějte v 3-vteřinových cyklech, úkon
opakujte až do úplného rozdrcení ledu. Pokud konzistence
ledu ještě neodpovídá očekávání (chcete dosáhnout konzistence sněhu), otočte ovládací knoflík do polohy „PULSE“
a podržte jej v této poloze po dobu několika vteřin. Spotřebič
začne pracovat maximální rychlostí. Po povolení ovládacího
knoflíku zařízení přeruší práci.
Nedrťte led bez předchozího přidání vody do
nádoby.
Po skončení práce s mixovací nádobkou
●● Vypněte
spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího
kabelu z elektrické zásuvky.
●● Odmontujte mixovací nádobku. Pro tento účel uchopte
jednou rukou podstavec na příslušenství a druhou rukou
uchopte rukojeť nádoby.
●● Otočte nádobou proti směru pohybu hodinových ručiček,
dokud neucítíte znatelný odpor a sejměte nádobu z podstavce na příslušenství.
●● Přelijte připravený koktejl do sklenic.
Víko nádoby lze upevnit ve třech polohách,
avšak pouze jedna poloha víka se používá při
mixování. Zbývající dvě polohy (široké síto,
úzké síto) se využívají při přelévání mixovaného obsahu nádoby do jiných nádob.
●● Umyjte mixovací nádobu (viz bod „Čištění a údržba
spotřebiče s připevněnou mixovací nádobkou/mlýnkem“).
DEMONTÁŽ ŘEZACÍHO ÚSTROJÍ
●● Vypněte
zásuvky.
F
zástrčku napájecího kabelu z elektrické
●● Otočte víkem proti směru pohybu hodinových ručiček,
dokud neucítíte znatelný odpor a sejměte víko z nádoby.
1 Vyprázdněte obsah nádoby.
2 Vyčistěte nádobu (viz bod „Čištění a údržba spotřebiče
s připevněnou mixovací nádobkou/mlýnkem“). Otočte
nádobu dnem vzhůru a postavte ji na rovnou a stabilní podložku.
25
3 Jednou rukou přidržujte nádobu a druhou odšroubujte
soupravu nožů proti směru pohybu hodinových ručiček.
4 Vyjměte opatrně soupravu nožů i s těsněním.
Nože spotřebiče jsou ostré. Zacházejte s nimi
opatrně.
MONTÁŽ ŘEZACÍHO ÚSTROJÍ
G
1 Vložte těsnění do prohlubně v soupravě nožů.
2 Sejměte víko z nádoby mixéru. Otočte nádobu dnem
vzhůru a postavte ji na rovnou a stabilní podložku.
3 Vložte soupravu nožů do otvoru ve spodní části nádoby.
4 Jednou rukou přidržujte nádobu a druhou zašroubujte
soupravu nožů ve směru pohybu hodinových ručiček až na
doraz.
Mlýnek je určen pro drcení a mletí takových surovin, jako je
pepř, kávová zrna, rýže, pšenice, sezamová semínka, louskané ořechy apod., a také na sekání masa.
Mlýnek není určen pro drcení velmi tvrdých
surovin, jako jsou např. kostky ledu nebo muškátový oříšek.
Nikdy nepoužívejte mlýnek na mletí cukru, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
Před zahájením sekání z masa odstraňte žíly,
blány a tuk a nakrájejte jej na kousky o velikosti cca 2x2 cm.
H
Nepřekračujte maximální úroveň obsahu, označenou na nádobě mlýnku.
1 Nasaďte a našroubujte podstavec mlýnku se soupravou
nožů na závit nádoby mlýnku.
2 Otočte mlýnek dnem vzhůru a připevněte jej k podstavci
na příslušenství.
3 Zajistěte mlýnek jeho otočením ve směru pohybu hodinových ručiček do zaklapnutí (typické cvaknutí potvrdí, že
mlýnek je správně upevněn).
●● Zapněte spotřebič otočením ovládacího knoflíku do
správné polohy. Upravte rychlost podle mixovaných
surovin.
Doporučujeme používat program „PULSE“
nebo maximální rychlost.
26
4 Po skončení mletí uveďte ovládací knoflík do polohy „0“.
Po každém použití umyjte nádobu mlýnku
a podstavec mlýnku se soupravou nožů v teplé
vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
Těsnění mlýnku vytřete vlhkým hadříkem.
●● Vypněte
POPIS ZAŘÍZENÍ
●● Vložte suroviny do nádoby mlýnku.
Nepoužívejte spotřebič s namontovaným mlýnkem nepřetržitě déle než 30 vteřin. Pokud se
vám během 30 vteřin nepodařilo dokončit mletí,
spotřebič vypněte a před dalším zapnutím
vyčkejte 5 minut.
Po ukončení práce s mlýnkem
MLÝNEK
Obsluha a funkce
Mletí různých surovin hned po sobě bez pečlivého umytí může způsobit smíchání vůně a chuti
s vůní a chutí přecházející mleté suroviny.
spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího
kabelu z elektrické zásuvky.
●● Odmontujte mlýnek. Pro tento účel uchopte jednou rukou
podstavec na příslušenství a druhou rukou uchopte mlýnek. Otočte mlýnkem proti směru pohybu hodinových
ručiček, dokud neucítíte znatelný odpor a sejměte mlýnek z podstavce na příslušenství.
●● Obraťte mlýnek dnem vzhůru.
●● Otočte podstavcem mlýnku se soupravou nožů proti
směru pohybu hodinových ručiček a sundejte podstavec
se soupravou nožů z víka mlýnku.
●● Vysypejte umleté suroviny do jiné nádoby.
●● Mlýnek umyjte (viz bod „Čištění a údržba spotřebiče
s připevněnou mixovací nádobkou/mlýnkem“).
Čištění a údržba spotřebiče s připevněnou
mixovací nádobkou/mlýnkem
Spotřebič vyčistěte ihned po použití. Zabráníte
tak usazování zbytků uvnitř nádoby mixéru.
●● Nalijte do nádoby asi 450 ml vody a zapněte spotřebič
na cca 10 vteřin otočením a podržením ovládacího knoflíku v poloze „PULSE“.
●● Pak vodu z nádoby vylijte, obraťte nádobu vzhůru dnem
a vysušte.
●● V případě potřeby umyjte nádobu, víko, nástavec víka,
soupravu nožů, nádobu mlýnku a podstavec mlýnku se
soupravou nožů v teplé vodě s přídavkem přípravku na
mytí nádobí.
●● Těsnění mixovací nádobky a těsnění mlýnku otřete vlhkým hadříkem.
●● Pak opláchněte pod čistou tekoucí vodou a vysušte.
●● Pokud jste nechali nádobu nevyčištěnou delší dobu a ke
stěnám nádoby se přilepily kousky mixovaných surovin,
použijte nylonový kartáč.
●● Nedoporučujeme vkládat nádobu, víko, nástavec víka,
mlýnek, soupravu nožů, nádobu mlýnku a podstavec
mlýnku se soupravou nožů do myčky nádobí. Agresivní
JE1200-002_v05
čisticí prostředky mohou mít negativní vliv na stav povrchů součástek spotřebiče.
●● Venkovní část pohonné jednotky otřete jemným, vlhkým
hadříkem.
Nevkládejte pohonnou jednotku do vody ani do
jiné tekutiny.
●● K mytí pohonné jednotky nepoužívejte agresivní saponáty, jako jsou čisticí emulze, krémy, pasty apod. Mohlo
by dojít mimo jiné k odstranění informačních grafických
symbolů.
●● Nečistěte sběrnou nádobu ani nádobku mlýnku drsnými
houbami ani hadříky.
●● Po umytí všechny součásti spotřebiče pečlivě vysušte.
ROBOT
POPIS ZAŘÍZENÍ
Robot je určen k práci spojené s přípravou jídel. Vyměnitelné
vybavení (nůž robota, oboustranný kotouč) umožňuje sekání,
řezání, míchání těsta a rozmělňování zeleniny.
POUŽITÍ VYBAVENÍ
Nůž robota – slouží ke zpracování syrového nebo vařeného
masa. Můžeme jím také míchat těsto.
Oboustranný kotouč
–– strana na plátky – slouží ke krájení na plátky.
–– strana na strouhání – slouží ke strouhání.
Před prvním použitím spotřebiče s připevněným robotem
(nebo po jeho dlouhodobém skladování) umyjte součásti
robota (pěchovadlo, víko, nádobu, nůž a oboustranný
kotouč) v teplé vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
Dobře opláchněte a vysušte.
I
1 Na podstavec na příslušenství upevněte převodové
ústrojí tak, aby se symbol
na převodovém ústrojí kryl se
symbolem
na podstavci na příslušenství a pak převodové ústrojí zajistěte jeho otočením ve směru pohybu hodinových ručiček až do zaklapnutí. Symbol na převodovém
ústrojí se bude krýt se symbolem
na podstavci na příslušenství (typické cvaknutí potvrdí, že převodové ústrojí je
správně upevněno).
2 Připevněte nádobu robota k podstavci na příslušenství tak,
aby se symbol
na nádobě kryl se symbolem
na podstavci na příslušenství. Pak přitlačte nádobu k podstavci na
příslušenství a zajistěte ji otočením ve směru pohybu hodinových ručiček až do zaklapnutí. Symbol na nádobě se bude
krýt se symbolem
na podstavci na příslušenství (typické
cvaknutí potvrdí, že nádoba robota je správně upevněna).
Rukojeť nádoby robota musí být po pravé
straně spotřebiče.
JE1200-002_v05
K
1 Vložte nůž robota do nádoby.
●● Vložte do nádoby suroviny.
2 Nasaďte na robot víko tak, aby čep na víku zapadl do
otvoru v noži a symbol na víku se překrýval se symbolem
na nádobě robota.
3 Přitlačte víko robota k přírubě nádoby a zajistěte je otočením ve směru pohybu hodinových ručiček až do okamžiku,
kdy se symbol
na víku bude překrývat se symbolem
na nádobě.
●● Do plnicí trubice robota vložte pěchovadlo.
●● Zapněte zařízení otočením ovládacího knoflíku do
vhodné polohy.
Nepoužívejte spotřebič s připevněným robotem
nepřetržitě déle než 30 vteřin. Po uplynutí této
doby spotřebič vypněte a před dalším zapnutím
počkejte 10 minut, aby vychladl motor.
4 Během provozu robota můžete přidávat suroviny (koření,
potraviny) do plnicí trubice po vyjmutí pěchovadla. Do plnicí
trubice ve víku vkládejte suroviny a v případě potřeby je
lehce zatlačte pěchovadlem.
Netlačte na suroviny prsty ani jinými předměty.
●● Pro zastavení spotřebiče uveďte ovládací knoflík rychlosti do polohy „0“.
otevírejte v obráceném pořadí než tomu bylo
v bodech 3 a 2 .
●● Robot
Příprava spotřebiče k práci
Obsluha a funkce
PRÁCE S NOŽEM ROBOTA
PRÁCE S OBOUSTRANNÝM KOTOUČEM
J
1 Vložte oboustranný kotouč do nádoby robota tou stranou, kterou chcete použít (plátky/struhadlo).
2 Nasaďte víko robota tak, aby čep na víku zapadl do
otvoru v noži a symbol na víku se překrýval se symbolem
na nádobě robota.
3 Přitlačte víko robota k přírubě nádoby a zajistěte je otočením ve směru pohybu hodinových ručiček až do okamžiku,
kdy se symbol
na víku bude překrývat se symbolem
na nádobě.
4 Do plnicí trubice robota vložte suroviny a pokud je to
možné, také pěchovadlo.
5 Zapněte zařízení otočením ovládacího knoflíku do
vhodné polohy.
Nepoužívejte spotřebič s připevněným robotem
nepřetržitě déle než 30 vteřin. Po uplynutí této
doby spotřebič vypněte a před dalším zapnutím
počkejte 10 minut, aby vychladl motor.
●● Během provozu přidávejte suroviny do plnicí trubice po
vyjmutí pěchovadla. Do plnicí trubice ve víku vkládejte
ovoce nebo zeleninu a lehce je přitlačujte pěchovadlem.
27
Netlačte na suroviny prsty ani jinými předměty.
6 Pro zastavení spotřebiče uveďte ovládací knoflík rychlosti do polohy „0“.
●● Robot otevírejte v obráceném pořadí než tomu bylo
v bodech 3 a 2 .
Pokyny pro obsluhu
●● Nožem robota nekrájejte příliš velké kusy. Před vložením
do nádoby nakrájejte suroviny na kostky o velikosti asi
3 cm.
●● Při drobení sýru, másla, margarínu nenechte spotřebič
pracovat příliš dlouho. Drobené potraviny se mohou
zahřát a rozpustit.
●● Pokud se suroviny lepí na nůž nebo vnitřní stěny nádoby,
vypněte spotřebič a shrňte suroviny z nože a stěn
nádoby.
Oboustranný kotouč – strana na plátkování
●● Rovnoměrné plátky bez odřezků získáte, když bude spotřebič při vkládání surovin do plnicí trubice vypnutý. Pro
tento účel můžete využít funkci „PULSE“.
Oboustranný kotouč – strana na strouhání
●● Plnicí trubici můžete plnit surovinami také tehdy, když
spotřebič pracuje.
Čištění a údržba spotřebiče s připevněným
robotem
Spotřebič vyčistěte ihned po použití. Zabráníte
tak usazování zbytků uvnitř nádoby robota.
●● Po
každém použití pečlivě umyjte součásti vybavení,
které přišly do styku se zpracovávanými surovinami,
v teplé vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí, aby
nedošlo k zaschnutí zbytků.
●● Plášť pohonné jednotky otřete hadříkem navlhčeným ve
vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
●● Nečistoty ve štěrbinách a rozích odstraňte kartáčkem na
mytí lahví nebo zubním kartáčkem.
●● Po umytí všechny součástky pečlivě vysušte.
●● Nůž robota ukládejte vždy do nádoby robota.
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – odpadní elektrické a elektronické
spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení
a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná maloobchodní prodejna.
28
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu s jeho určením nebo v rozporu s návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
JE1200-002_v05
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
●● Neuvádzajte spotrebič do činnosti
v prípade, že prívodový kábel alebo
plášť zariadenia sú viditeľne poškodené.
●● V prípade, že napájací kábel bude
poškodený je potrebné, aby bol
vymenený priamo u výrobcu spotrebiča alebo v špecializovanom stredisku opráv, resp. inou kvalifikovanej
osoby, čím sa vyhnete riziku vzniku
nebezpečenstva.
●● Opravu zariadenia môžu vykonať výlučne kvalifikované osoby.
Nesprávne vykonaná oprava zariadenia môže znamenať vážne riziko
pre jeho používateľa. V prípade
poruchy kontaktuje špecializované
servisného strediska.
●● Pred výmenou nástavca alebo pred
stykom s pohyblivý časťami zariadeJE1200-002_v05
nia, spotrebič vypnite a odpojte od
zdroja napätia.
●● Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané
bez dozoru dosplej osoby, pred jeho
montážou, demontážou alebo čistením.
●● Po použití prístroj vypnite. Odšťavovač nerozoberajte, nesťahujte kryt
nádoby na ovocnú šťavu a nádobu
malaxéra, pokiaľ sa motor a všetky
pohyblivé časti prístroja úplne nezastavia.
●● Suroviny tlačte výlučne tlačným valčekom, ktorý je súčasťou spotrebiča.
●● Pri práci so spotrebičom v prítomnosti detí, zachovajte mimoriadnu
ostražitosť.
●● Spotrebič by nemali používať deti.
Spotrebič a jeho napäťový kábel
skladujte mimo dosahu detí.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne pod
stálym dozorom alebo po ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými rizikami a poučení o pravidlách
bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
●● Odšťavovač neklaďte na mokrý
povrch.
●● Držte prístroj a elektrický napájací
kábel ďaleko od výhrevných dosiek
a horičov.
●● Spotrebič používajte iba vo vnútorných priestoroch pri izbovej teplote
a do nadmorskej výšky 2000 m.
29
ODŠŤAVOVAČ
●● Nepoužívajte odšťavovač, ak sito je
poškodené.
●● Pred zapnutím odšťavovača preverte, či kryt je dobre pripevnený pripevňujúcimi skrutkami.
●● Keď odšťavovač pracuje, nevyťahujte nádobu na odpad ani neuvoľňujte pripevňujúce skrutky.
MIXUJÚCI HRNČEK / MLYNČEK
●● Pred stiahnutím krytu z nádoby na
ovocnú šťavu a tiež pred stiahnutím mixujúceho hrnčeka a mlynčeka
z podstavca na príslušenstvo pretočte otočný regulátor na pozíciu „0”.
Počkajte, kým sa nože úplne zastavia.
●● Nepoužívajte mixujúci hrnček bez
založeného zatláčadla na kryt.
●● Nevkladajte ruky do nádoby na
ovocnú šťavu. Ani vtedy nie, keď
ste nádobu na ovocnú šťavu stiahli
na čistenie, pretože nože sú stále
nebezpečné – veľmi ostré.
●● Nevkladajte tvrdé predmety (lyžyčka,
lopatka, atď.) do nádoby na ovocnú
šťavu počas vypínania prístroja
z elektrického napätia.
●● Neumývajte nože priamo rukou. Na
umývanie používajte kefku, ktorá je
vo výbave.
MALAXÉR
●● Ne dotýkajte sa rukami pohybujúcich
sa častí výbavy. Obzvlášť nebezpečný je dvojstranný kotúč a nôž
malaxéra. Sú veľmi ostré! Neopatrným používaním sa môžete poraniť.
●● Buďte mimoriadne opatrní počas
manipulácie s rezacím ostrím, počas
vyprázdňovania nádoby a počas čistenia.
30
●● Nôž malaxéra a dvojstranný kotúč
neumývajte priamo rukou. Na umývanie používajte kefku, ktorá je vo
výbave.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky rozvodu elektrického
napätia potiahnutím za kábel.
●● Hnaciu jednotku umiestnite v blízkosti zdroja napätia
na pevnej ploche tak, aby nedošlo k upchatiu vetracích
otvorov na vonkajšom plášti spotrebiča.
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky zdroja napätia (iba
so striedavým prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na
výrobnom štítku spotrebiča.
●● Okamžite prerušte činnosť a vytiahnite spotrebič zo
zásuvky zdroja napätia, v prípade, že do pohonnej
jednotky odšťavovača vnikla akákoľvek tekutina.
V takomto prípade odšťavovač odovzdajte do najbližšieho servisného strediska.
●● Nepreťažujte zariadenie použitím nadmerného množstva a prílišným tlačením produktu v otvore na podávanie.
●● Nevystavujte odšťavovač pôsobeniu teploty vyššej ako
60°C.
●● Nenechávajte prístroj zapnutý do elektrického napätia
bez dohľadu.
●● Pohonnú jednotku odšťavovača nikdy neponárajte do
vody a neumývajte ju pod tečúcou vodou.
●● Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, výstražné znaky a pod.
●● Na umývanie kovových častí obzvlášť sita s ostrým
rozdrobujúcim kotúčom, noža a kotúča malaxéra používajte kefku, ktorá je vo výbave.
ODŠŤAVOVAČ
●● Ak spozorujete silné vibrácie alebo zmenšenie otáčok,
odšťavovač ihneď vypnite. Očistite sito a kryt sita.
●● Ak sa výrobok zablokuje v násypnom lieviku alebo na
rozdrobujúcom kotúči, prerušte prácu a odpojte prístroj
z elektrického napätia. Odstráňte príčinu zablokovania.
●● Nepoužívajte odšťavovač bez nádoby na odpad.
MIXUJÚCI HRNČEK / MLYNČEK
●● Nenapĺňajte nádobu na ovocnú šťavu horúcimi tekutinami.
●● Počas skladovania nikdy nenechávajte kryt založený
na nádobe.
JE1200-002_v05
●● Nenapĺňajte nádobu na ovocnú šťavu nad označenie
900 ml – ak k tomu dôjde, obsah nádoby môže pri
zapnutí motora zdvihnúť kryt.
●● Neprepĺňajte nádobu na ovocnú šťavu. Ak sa tekutina
dostane pod motor, motor môže tekutinu vsať a poškodiť sa.
●● Počas mixovania musí byť v nádobe aspoň 300 ml
tekutiny.
●● Odporúčame Vám používať prístroj s zamontovaným
mixujúcim hrnčekom / mlynčekom neprerušene nie dlhšie než 30 sekúnd. Po tomto čase prístroj vypnite a počkajte 5 minút pred opätovným zapnutím prístroja. Motor
tak môže ochladnúť. Proces mixovania sa môže skladať
maximálne z piatich 30 sekundových pracovných cyklov.
●● Nezapínajte prístroj so zamontovaným mixujúcim hrnčekom / mlynčekom prázdny, pretože sa môže prehriať.
●● Teplota potravín použitých na mixovanie nesmie prevyšovať 60°C.
MALAXÉR
●● Skôr než začnete pracovať, preverte, či sa v nádobe
malaxéra nie nachádza tvrdý predmet (napr. lyžička).
●● Prístroj nezastavujte otvorením krytu malaxéra alebo
obrátením nádoby (havarijné brzdenie). Zapríčiňuje to
rýchlejšie opotrebovanie pohonu. Vyhýbajte sa tomu.
●● Neumývajte kovové časti v umývačkách riadu. Agresívne čistiace prostriedky používané v prístrojoch tohto
typu spôsobujú stmavnutie kovových častí. Kovové
časti umývajte ručne pod tečúcou vodou s použitím
tekutiny na umývanie riadu a mäkkej kefky.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
●● Spotrebič je určený k použitiu v domácnosti. V prípade
používania spotrebiča na podnikateľské účely v rámci
poskytovania stravovacích služieb, záručné podmienky sa v takomto prípade podliehajú zmene.
●● Pred prvým použitím z vnútra spotrebiča vyberte
všetky obaly a dôkladne umyte jeho jednotlivé komponenty.
●● Po ukončení práce, vytiahnite prívodový kábel z elektrickej zásuvky.
Technické údaje
Pohon prístroja je technicky prispôsobený na spoluprácu
s odšťavovačom, mixujúcim hrnčekom, mlynčekom a malaxérom.
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Prípustný čas neprerušovanej práce pohonu predstavuje:
–– s odšťavovačom
2 minúty,
–– s mixujúcim hrnčekom
30 sekúnd,
JE1200-002_v05
–– s mlynčekom
30 sekúnd,
–– s malaxérom
30 sekúnd.
Čas prestávky pred opätovným používaním
pohonu s odšťavovačom predstavuje
30 minút.
Čas prestávky pred opätovným používaním pohonu
s mixujúcim hrnčekom alebo mlynčekom predstavuje 5 minút.
Čas prestávky pred opätovným používaním pohonu
s malaxérom predstavuje
10 minút.
Hluk prístroja (LWA):
–– s odšťavovačom
77 db/A,
–– s mixujúcim hrnčekom
83 db/A,
–– s mlynčekom
82 db/A,
–– s malaxérom
86 db/A.
Súčasti spotrebiča
1
2
3
4
5
A
Otočný regulátor (PULSE, 0, rýchlosť 1, rýchlosť 2)
Nožičky
Pohon
Elektrický napájací kábel
Hriadeľ pohonu
PRÍSLUŠENSTVO ODŠŤAVOVAČA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nádoba na odpad
Zobák
Miska
Pripevňujúce skrutky
Sito
Kryt
Násypný lievik
Zatláčadlo
Nádoba na šťavu
Kryt nádoby s oddeľovačom peny
Kefka
PODSTAVEC NA PRÍSLUŠENSTVO
17 Podstavec na príslušenstvo
PRÍSLUŠENSTVO MLYNČEKA
18 Podstavec mlynčeka so súpravou nožov
19 Tesnenie mlynčeka
20 Nádoba mlynčeka
PRÍSLUŠENSTVO MIEŠACEJ MISY
21
22
23
24
25
Súprava nožov mixujúceho hrnčeka
Tesnenie
Nádoba na ovocnú šťavu s ukazovateľom úrovne
Kryt nádoby na ovocnú šťavu
Zatláčadlo krytu
PRÍSLUŠENSTVO MIXÉRU
26 Prevod
27 Nádoba malaxéra
31
28
29
30
31
Dvojstranný kotúč
Nôž malaxéra
Kryt malaxéra
Zatláčadlo malaxéra
2 Misku zaistite tak, že ju otočíte v smere pohybu hodinových ručičiek a tak, aby sa symbol
na pohonnej jednotke
odšťavovača prekrýval so symbolom na dne misky.
3 Sito nasaďte na pohonný hriadeľ tak, aby do výrezov
hriadeľa zapadli výbežky na site.
ODŠŤAVOVAČ
Sito sa dá nasadiť iba v jednej polohe.
OPIS ZARIADENIA
Odšťavovač slúži na rýchle odšťavenie štiav z ovocia
a zeleniny, pričom súčasne oddeľuje prebytočnú dužinu
a iný odpad z týchto produktov. Rýchlosť odšťavovania bola
nastavená tak, aby sa dosiahli čo najlepšie kvalitatívne vlastnosti získanej šťavy. Šťava obsahuje drobné kúsky ovocia
(zeleniny), ktoré sú prospešné pre zdravie človeka, ale ktoré
zároveň znižujú čírosť získaného nápoja. Ide o cielený efekt,
pretože výrobca tohto zariadenia považuje za dôležitejšie
zachovať čo najvyššiu výživnú a zdraviu prospešnú hodnotu získanej šťavy, ako jej čírosť. Množstvo získanej šťavy
z 1 kg produktu v surovom stave závisí od kvality a čerstvosti
použitého produktu, ako aj od čistoty sita, či stavu drviaceho
kotúča (napr. z čerstvej mrkvy pripravíme 50-60% šťavy).
Súčasti zariadenia, ktoré sa bezprostredne dotýkajú so spracovávaným produktom sú vyhotovené z materiálov, ktorých
styk s potravinami je nezávadný.
Uvedenie odšťavovača do prevádzky
DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA
B
Pred prvým použitím odšťavovač rozoberte,
umyte tie časti, ktoré prichádzajú do bezprostredného kontaktu so spracovávaným produktom.
1 Poistné svorky potiahnite smerom nadol tak, aby vyskočili z otvorov na veku.
2 Vyberte tlačný valček a vytiahnite veko.
3 Vysuňte nádobu na dužinu.
4 Vyberte misku so sitom. Misku vyberiete tak, že ju otočíte
v smere proti chodu hodinových ručičiek tak, aby sa symbol,
ktorý je zobrazený na miske prekrýval so symbolom
na pohonnej jednotke. Misku následne z pohonnej jednotky
vytiahnite.
Demontované komponenty (okrem pohonnej
jednotky), dôkladne umyte v teplej vode s pridaním čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.
Komponenty môžete umývať aj v umývačkách
riadu pri teplote max. 60°C (okrem misky, sita
a pohonnej jednotky). Po dôkladnom osušení,
očistené komponenty môžete zložiť.
MONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA
C
1 Na pohonnú jednotku odšťavovača nasaďte misku tak,
aby sa symbol
ktorý je znázornený na miske so symbolom
32
4 Pod veko umiestnite nádobu na odpadky nasledujúcim
spôsobom: nádobu nachýľte a umiestnite ju pod vývod dužín
na miske tak, aby výbežok na nádobe na odpadky zapadol
do výčnelku na miske, následne ho prisuňte k pohonnej jednotke.
5 Nasaďte veko tak, aby výbežok na veka zapadol do výčnelku na miske.
6 Obidve poistné svorky zdvihnite nahor a nasaďte ich do
výčnelkov na veku.
7 Poistné svorky pritlačte k miske (zaznie typické „click”,
ktoré informuje o správnom nasadení svoriek).
8 Nádobu na šťavu umiestnite tak, aby sa výlevka odšťavovača nachádzala vo vnútri nádoby.
V prípade nesprávneho založenia poistných
svoriek sa aktivuje zabezpečovací systém
a odšťavovač sa nezapne.
V blízkosti spotrebiča si pripravte umyté ovocie
a zeleninu, z ktorých chcete pripraviť odšťavený nápoj.
Zapnutie odšťavovača a práca s odšťavovačom
●● Preverte, či otočný regulátor je nastavený v polohe „0”.
●● Vložte zástrčku elektrického napájacieho kábla do elektrickej zásuvky a odšťavovač zapnite. Pretočte otočný
regulátor v závislosti od potrieb na rýchlosť 1 alebo 2
(pozrite tabuľku „Odporúčané rýchlosti odvírovania
pre vybrané ovocie a zeleninu”).
●● Do násypného lievika krytu vkladajte ovocie alebo zeleninu a jemne ju stláčajte zatláčadlom.
Netlačte ovocie ani zeleninu prstami ani inými
predmetmi.
●● Šťavu z ovocia alebo zeleniny, ktorá sa nazhromaždila
v nádobe prelejte do vopred pripravených pohárov, šálok
a pod.
Nádoba na šťavu je vybavená oddeľovačom
peny, ktorého úlohou je zachytiť penu a hustejšiu frakciu šťavy.
●● V prípade potreby (v prípade nadmerného nazhromaždenia dužiny na site, ktoré spôsobuje vibrácie odšťavovača) odporúčame použiť funkciu „PULSE”.
na pohonnej jednotke.
JE1200-002_v05
FUNKCIA PULSE
Funkcia „PULSE” umožní vyprázdnenie nadmerne nazhromaždenej dužiny na site. Otočením otočného regulátora do
polohy „PULSE” a jeho pridržanie v tejto polohe, sa spotrebič aktivuje činnosť pri najvyšších otáčkach. Po uvoľnení
otočného regulátora spotrebič túto činnosť preruší.
Po ukončení práce (odšťavení šťavy)
●● Vypnite odšťavovač tak, že nastavíte otočný regulátor do
polohy „0”.
●● Zástrčku prívodového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
●● Po zastavení motora môžete odšťavovač začať rozoberať aby sme jednotlivé časti mohli umyť (pozri bod
„DEMONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA”).
●● Z nádoby na odpadky vysypte nazhromaždenú dužinu.
Neprepĺňajte nádobu na odpad. Počas vyťahovania odpadu pri vychýlení nádoby na odpad
môže nadbytok nahromadenej dužiny z nádoby
vypadnúť.
Čistenie a údržba odšťavovača
●● Po každom použití odšťavovača je potrebné ho dôkladne
umyť, aby nedošlo k zaschnutiu šťavy a zvyškov ovocia.
●● Nečistoty v štrbinách a rohoch odstránite pomocou kefky
s jemnými štetinami.
●● Telo pohonnej jednotky odšťavovača utrite navlhčenou
handričkou s pridaním prostriedku na umývanie riadu.
Potom ho utrite dosucha.
V prípade, ak by do pohonnej jednotky vnikla
voda alebo šťava, je potrebné činnosť okamžite prerušiť a spotrebič zaniesť na kontrolu do
najbližšieho servisného strediska.
●● Jednotlivé komponenty také ako sú: miska, veko, tlačný
valček, nádoba na šťavu s vekom s oddeľovačom peny
a nádoba na odpadky, umyte v teplej vode s pridaním
prostriedku na umývanie riadu.
●● Veko, tlačný valček a nádobu na odpadky môžete umývať rovnako aj v umývačkách riadu pri max. teplote
60°C.
●● Na umývanie sitka používajte iba kefku, ktorá tvorí
súčasť balenia odšťavovača. Na umývanie sitka nepoužívajte kovové kefky!
●● Vplyvom dlhodobého užívania spotrebiča môže dôjsť
k sfarbeniu umelohmotných súčastí. Toto zafarbenie nie
je nedostatkom spotrebiča.
●● Sfarbenie po mrkve môžete odstrániť tak, že povrch
potriete handričkou namočenou v jedlom oleji.
●● Po umytí, všetky komponenty spotrebiča dôkladne
vysušte.
●● Odšťavovač opäť zložte (pozri bod. „MONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA”).
JE1200-002_v05
Osobitnú pozornosť venujte priehľadným
(transparentným) častiam z umelej hmoty. Sú
náchylné na nárazy a pády. Môžu sa v takýchto
prípadoch rozbiť.
Ako pripravíte zdravý a chutný nápoj?
●● Ovocie
a zelenina, ktorú chcete odšťavovať by mali
byť čerstvé a dôkladne umyté. Príprava zeleniny spočíva v odstránení piesku a zeminy pod tečúcou vodou
a v odstránení šupiek. Rôzne publikácie na tému prípravy štiav odporúčajú nechať zeleninu namočiť na
5 minút vo vode s pridaním soli a citrónovej šťavy. Zelenina pripravená týmto spôsobom počas ošťavovania
nestmavne a z nej pripravená šťava si zachová svoju
prirodzenú farbu.
●● Bobuľové ovocie umyte bezprostredne pred jeho spracovaní, keďže rýchlo stráca svoju čerstvosť.
●● Pri výbere zeleniny a ovocia sa riadime ročným obdobím, podľa našej chuti a zdraviu prospešných vlastností.
Vyživovaciu hodnotu pripravenej šťavy zo zeleniny
a ovocia ovplyvňuje spôsob, akým je pripravená.
●● Šťavu pripravujeme zo šťavnatých druhov ovocia a zeleniny, ktoré by mali byť dozreté a čerstvé, pretože z nich
sa dá získať čo najviac šťavy s vynikajúcimi chuťovými
a aromatickými vlastnosťami.
●● Vhodné na prípravu nápojov sú nasledujúce druhy zeleniny: pradajky, zeler, repa, petržlen, cibuľa, kapusta,
uhorky, čierne repa, rebarbora, a pod.
●● Zelenina ako napríklad: reďkovka, pažítka, petržlenová
vňať, fenikel, či žerucha pridávame do štiav nadrobno
nasekané.
●● Ovocné šťavy môžeme pripraviť takmer zo všetkých druhov ovocia.
●● Jablká, broskyne, marhule a slivky, by mali byť po ich
očistení zaliate vriacou vodou cez cedítko.
●● Z ovocia, ktoré obsahuje kôstky najprv odstránime
kôstky, ktoré by mohli spotrebič poškodiť.
●● Odstredenie šťavy zo sliviek, čučoriedok, malín, mäkkých hrušiek a jabĺk, ale aj iného ovocia je dosť náročné.
Dužina týchto plodov je zložená z hubovitej hmoty, ktorá
upcháva filtračné otvory. Toto ovocie môžete odšťavovať
pri zmiešaní ich malého množstva s iným ovocím, alebo
zeleniny, pričom je potrebné častejšie vyčistiť sitko.
●● V malom množstve je možné taktiež vytláčať šťavu
z hrozna, avšak je potrebné do násypky vhodiť celé
strapce po odstránení drevitej byle.
●● Koreňovú zeleninu a tvrdé ovocie je potrebné nakrájať
na malé kúsky a po ich zmiešaní ich postupné dávať do
dávkovača. Jablká krájame na menšie kúsky (v prípade,
že kvôli ich veľkosti nie je možné ich vložiť do dávkovača
v celku), pričom šupku neodstraňujeme a nevyberáme
z nich jadrá.
●● Ovocie a zeleninu pridávame do dávkovača až po
zapnutí odšťavovača.
●● Vyživovacia hodnota surovej šťavy je takmer totožná
z vyživovacou hodnotou produktov, z ktorých boli šťavy
pripravené.
33
●● Nápoje pripravené zo štiav sú zvlášť vhodné pre deti
a staršie osoby.
●● Odporúča sa šťavu pripravenú zo zeleniny zapiť malým
dúškom vody, vzhľadom na jej silnú aromatickosť. V prípade, že šťavu nezriedite, jej denná dávka by nemala
byť väčšia ak pol pohára.
●● Neodporúča sa kombinovať ovocie so zeleninou,
s výnimkou jabĺk. Nekombinujte taktiež melón s inými
druhmi ovocia.
●● Šťavy neskladujte pre neskoršie použitie.
●● K príprave zeleninových nápojov môžete použiť aromatické prísady: čierne korenie, kôpor, rascu, muškátový
orech, tymián, majoránku, a k príprave ovocných nápojov: vanilku, škoricu a klinčeky. Aby ste z korenín získali
čo najvýraznejšiu arómu, pred ich použitím ich dôkladne
rozdrobte. Mali by byť používané v malom množstve tak,
aby sa zachovala prirodzená chuť a aróma použitých
produktov, z ktorých je nápoj pripravený. Vzhľadom na
nízky obsah kalórií, nápoje z ovocia a zeleniny sú zvlášť
vhodné pre osoby, ktoré sa rozhodli chudnúť.
●● Ovocné a zeleninové nápoje podávame pri ich izbovej
teplote alebo chladené kockami ľadu.
Čerstvá šťava je zdravá
Šťava z mrkvy
Urýchľuje metabolizmus, pretože obsahuje
vysoké množstvo stopových prvkov a vitamínov
nevyhnutných pre správne fungovanie organizmu.
Vitamín A, ktorý vzniká z karoténu pozitívne
vplýva na Váš zrak. Zložky tejto šťavy eliminujú
škodlivé účinky nikotínu, vracajú pokožke jej prirodzenú zdravú farbu. Pre malé deti sa odporúča podávať
polovicu pohára mrkvovej šťavy a pol hrnčeka mlieka. Mrkvová šťava v kombinácii so šťavou z jabĺk, sa odporúča ako
stimulujúci nápoj pre seniorov.
Paradajková šťava
Zrelé a čerstvé paradajky sú základom pre
vysoko kvalitný šťavnatý nápoj. Paradajkovú
šťavu môžete zmiešať so šťavou z iných druhov zeleniny.
Obsahuje vysoké množstvo vitamínov A a C. Dva poháre
tejot šťavy pokrývajú dennú potrebu vitamínu C. Chuťové
vlastnosti paradajkovej šťavy môžeme zvýrazniť soľou
a čiernym korením.
Šťava z červenej repy
Zo šťavy z červenej repy v kombinácii so šťavou z pomaranča získame náboj s vynikajúcimi
chuťovými vlastnosťami. Šťavu vo svojej
nezriedenej podobe môžete užívať len na
lekársky predpis.
Šťava zo špenátu
Táto šťava podporuje krvotvorbu, ale
kvôli svojej výraznej chuti ju odporúčame
zmiešať s mrkvovou šťavou. Zo šťavy zo
špenátu, mrkvy a zeleru, v ich rôznej
kombinácii, získame chutný nápoj.
Šťava zo zeleru
Šťavu by sme nemali pripravovať zo zelerovej vňate, ktorá by jej mohla pridať horkú
chuť. Šťava z koreňa zeleru je vynikajúce
chuťové vlastnosti. Môžete ju kombinovať so
šťavami z iných druhov zeleniny. Konzumujeme ju v menšom množstve ako mrkvovú šťavu. Pridaním
jablčnej šťavy alebo citrónu zlepšíme jej chuť.
Uhorková šťava
V prirodzenom stave má mdlú chuť, preto
odporúčame zmiešať ju s jablčnou šťavou,
šťavou z mrkvy alebo zeleru. Uhorková
šťava sa používa pri starostlivosti o pleť.
Čistí obličky. Odporúča sa pri odtučnovacích
kúrach.
Jablčná šťava
Šťava z čerstvých a zrelých jabĺk má príjemnú
vôňu a chuť. Je bohatá na vitamíny A a B
a vzácne minerálne látky. Vysoký obsah pektínu blahodárne pôsobí na zažívacie ústrojenstvo. Čerstvá jablčná šťava sa využíva pri liečbe dny a reumatizmu. Vo všeobecnosti je bohatým zdrojom živín.
Šťava z černíc
Šťava z černíc s pridaním neveľkého množstva cukru a minerálnej vody patrí medzi
veľmi osviežujúce nápoje. Vzhľadom k vysokému obsahu vitamínov a stopových prvkov,
regeneruje organizmus, a to najmä u starších
ľudí.
Šťava z bazy čiernej
Šťava je bohatá na živiny, podporuje procesy
potenia a môže sa používať pri prechladnutí.
Môžeme ju pripravovať spolu s inými ovocnými šťavami.
Šťava z čiernych ríbezlí
Šťava z čiernych ríbezlí má špecifický arómu,
vysokú kyslosť a má výrazne trpkú chuť. Vzhľadom na zloženie chemických látok a obsah vitamínom je to jedna z najlepších ovocných štiav.
Odporúčame ju zmiešať s menej kyslými šťavami alebo s vodou, medom alebo cukrom.
Šťava z kapusty
Odporúča sa pri liečbe žalúdočných vredov,
ale iba na lekársky predpis. V kombinácii
s mrkvovou šťavou, je vhodná aj pre ľudí
s citlivým žalúdkom.
34
JE1200-002_v05
Recepty na rôzne zdravotné problémy
Posilňujúci nápoj
6 mrkiev
2 jablká
½ červenej repy
Detoxikačný nápoj
4 mrkvy
½ uhorky
1 červená repa
Nápoj „hlboký nádych”
1 hrsť špenátu
1 hrsť petržlenu
2 zelery
4 mrkvy
Nápoj „dokonalá
rovnováha”
2 jablká
1 tvrdá hruška
¼ citrónu alebo hrsť
špenátu
6 mrkiev
„Slnečný” nápoj
2 jablká
6 jahôd
Nápoj „lásky”
3 väčšie paradajky
½ uhorky
1 zeler
¼ citróna
Odporúčaná rýchlosť odšťavovania pre
vybrané druhy ovocia a zeleniny
Ovocie/zelenina
Ananás
Čučoriedky
Broskyne
Červená repa
Hrušky
Jablká
Kapusta
Fenikel
Mrkva
Melón
Marhule
Nektárinky
Uhorky
Kiwi
Paradajky
Zeler
Hrozno
Rýchlosť odstreďovania
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Niektoré príkladové problémy počas prevádzky odšťavovača
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE – POSTUP PRI ODSTARÁNENÍ ZÁVADY
Spotrebič nepracuje.
Poistné svorky nie sú na
veku založené správne.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Nasaďte poistné svorky na veko správnym spôsobom (pozri bod „MONTÁŽ ODŠŤAVOVAČA”). Spotrebič uveďte opäť do činnosti.
Došlo k aktivácii
zabezpečenia proti
prehriatiu.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Odšťavovač nechajte na 30 minút
vychladnúť, po uplynutí tejto doby môžete spotrebič opäť
zapnúť.
Spotrebič je nový.
Po prvom zapnutí spotrebiča a po jeho uvedení do prevádzky,
môže z neho vychádzať špecifický pach. Tento jav nepredstavuje
žiadne riziko a nepovažuje sa za nedostatok spotrebiča. Zápach
by mal zmiznúť po niekoľkonásobnom použití.
Odšťavovač je
preťažený.
Skontrolujte, či ste pri aktivácii spotrebiča postupovali správne
a či sa doba odšťavovania zhoduje s dobou, ktorá je uvedená
v návode na použitie.
Zo spotrebiča vychádza
nepríjemný zápach.
Skontrolujte napätie, ktoré je uvedené na výrobnom štítku spotrebiča a porovnajte ho s hodnotami vo Vašej elektrickej sieti.
Plášť spotrebiča sa
nahrieva, spotrebič pracuje
príliš nahlas a dymí.
JE1200-002_v05
Došlo k poškodeniu
motora.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Odšťavovač odovzdajte do servisného
strediska.
35
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE – POSTUP PRI ODSTARÁNENÍ ZÁVADY
Sito je zablokované.
Vložili ste nesprávny
produkt.
Spotrebič nie je uspôsobený na spracovania príliš tvrdého ovocia
alebo zeleniny alebo takých, ktoré majú v sebe príliš dlhé vlákna.
Preťaženie.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo
zásuvky rozvodu napätia. Počkajte do chvíle, kým sa spotrebič úplne nezastaví. Vyčisťte dávkovač, sito, veko a nádobu na
odpadky.
Sito bolo nasadené
nesprávnym spôsobom.
Vypnite spotrebič a vyberte zástrčku prívodového kábla zo zásuvky
rozvodu napätia. Skontrolujte, či je sito nasadené správne na
pohonný hriadeľ. Skontrolujte, či sito nie je poškodené. V prípade,
že došlo k mechanickému poškodeniu sita, odšťavovač rozhodne
odovzdajte do servisného strediska.
Dávkovač sa dotýka sita /
odšťavovač vibruje.
Príprava prístroja na prácu
s príslušenstvom
D
1 Postavte pohon na suchom, stabilnom, rovnom povrchu
v blízkosti elektrickej zásuvky a mimo dosahu detí.
Veďte elektrický napájací kábel tak, aby nevisel
zo stola alebo kuchynského blatu a aby ho okoloidúca osoba nemohla náhodne potiahnuť.
2 Založte na pohon podstavec na príslušenstvo tak, aby
sa symbol nachádzajúci sa na boku podstavca prekryl so
symbolom
na pohone.
3 Zablokujte podstavec na príslušenstvo. Pretočte ho
v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa symbol
na pohone prekryl so symbolom
na podstavci (charakteristické „kliknutie” svedčí o správne zamontovanom podstavci).
4 Zapojte zástrčku elektrického napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.
Pred zapnutím prístroja do elektrickej siete sa
presvedčte, že otočný regulátor je nastavený
v polohe „0”.
MIXUJÚCI HRNČEK
CHARAKTERITIKA PRÍSTROJA
Mixujúci hrnček je určený na sekanie a miešanie rôznych
surovín. Pomocou mixujúceho hrnčeka môžete pripraviť
polievky, omáčky a mliečne koktaile. Môžete mixovať aj
zeleninu, ovocie, mäso a tiež rozdrobiť varené jedlo pre
bábätká.
Príprava prístroja na prácu
Pred prvým použitím prístroja so zamontovaným mixujúcim hrnčekom (alebo po jeho dlhšom skladovaní), vyčistite
nádobu na ovocnú šťavu, kryt a zátláčadlo krytu v teplej
vode s prísadou prostriedku na umývanie riadu, dobre prepláchnite a vysušte.
36
Držte ruky ďaleko od nožov – nože sú ostré.
Obsluha a činnosť
E
1 Zamontujte mixujúci hrnček na podstavci na príslušenstvo tak, aby sa držiak nádoby na ovocnú šťavu nachádzal
po pravej strane prístroja.
2 Zablokujte nádoba na ovocnú šťavu. Pretočte ju v smere
pohybu hodinových ručičiek až do zablokovania (charakteristické „kliknutie” svedčí o správne zamontovanej nádobe).
Držiak nádoby na ovocnú šťavu sa musí nachádzať po pravej strane prístroja.
3 Vložte potraviny do nádoby na ovocnú šťavu. Nenapĺňajte nádobu nad označenie 900 ml.
Spôsob vkladania potravín do nádoby na
ovocnú šťavu mixéra je ľubovoľný, avšak lepšie výsledky získate, ak budete vkladať najskôr
tvrdé potraviny.
4 Založte kryt na nádobu na ovocnú šťavu tak, aby sa bok
krytu, na ktorom nie sú umiestnené sitká krytu, nachádzal pri
zobáku nádoby na ovocnú šťavu. Takto zamontovaný kryt
znemožňuje vytryskovanie potravín počas procesu mixovania.
Kryt nádoby na ovocnú šťavu môžete zamontovať v troch polohách, pričom len jedna poloha
krytu sa používa v procese mixovania. Ostatné
dve polohy sa používajú počas prelievania zmixovaného obsahu nádoby na ovocnú šťavu do
iných nádob.
5 Vložte zatláčadlo krytu do otvoru v kryte tak, aby
výklenky nachádzajúce sa v zatláčadle zapadli do výrezu
krytu. Zablokujte zatláčadlo. Pretočte ho v smere pohybu
hodinových ručičiek až do zablokovania.
Nezapínajte prístroj so zamontovaným mixujúcim hrnčekom bez zatláčadla krytu, obzvlášť ak
budete mixovať tvrdšie potraviny. Odšťavovač
môže potraviny vyhodiť cez otvor.
JE1200-002_v05
6 Zapnite mixovanie. Obráťte otočný regulátor do príslušnej polohy.
Ak budete mixovať na rýchlosti 2, získate lepšie výsledky.
Nepoužívajte prístroj so zamontovaným mixujúcim hrnčekom neprerušene viac než 30
sekúnd. Po tomto čase prístroj vypnite a počkajte 5 minút pred opätovným zapnutím prístroja. Motor tak môže ochladnúť.
7 Počas mixovania môžete dodávať rôzne potraviny
a koreniny cez otvor po vybraní zatláčadla z krytu.
8 Ak chcete prístroj zadržať, pretočte otočný regulátor
rýchlosti do polohy „0”.
Ak zloženie mixovaných potravín nezodpovedá
ešte Vaším očakávaniam, pretočte otočný regulátor do polohy „PULSE” a pridržte ho v tejto
polohe niekoľko sekúnd. Prístroj začne pracovať s maximálnou rýchlosťou. Po uvoľnení
otočného regulátora prístroj prestane pracovať.
DRVENIE ĽADU
Prístroj so zamontovaným mixujúcim hrnčekom môže slúžiť
aj na drvenie kociek ľadu. Prístroj umožňuje získať malé
kúsky ľadu s rovnakou veľkosťou.
Pred použitím mixujúceho hrnčeka na drvenie
kociek ľadu sa presvedčte, že mixujúci hrnček je
čistý. V opačnom prípade ho starostlivo umyte
čistou vodou. Akékoľvek zvyšky čistiaceho prostriedku môžu mať vplyv na chuť drveného ľadu
a znechutia nápoj, do ktorého ľad dodáte.
Vložte do nádoby na ovocnú šťavu najviac 15 kociek ľadu
(s veľkosťou menšou než 2 cm). Okrem kociek ľadu vlejte
ešte asi 15 ml (1 lyžička) čerstvej studenej vody. Založte kryt
nádoby na ovocnú šťavu spolu so zatláčadlom. Následne
pretočte otočný regulátor do polohy „1”. Prístroj začne pracovať. Drvenie ľadu vykonávajte v 3 sekundových cykloch.
Činnosť opakujte až do úplného zdrvenia ľadu. Ak zloženie
ľadu nezodpovedá ešte Vaším očakávaniam (chcete získať
zloženie podobné do snehu), pretočte otočný regulátor do
polohy „PULSE” a pridržte v tejto polohe niekoľko sekúnd.
Prístroj začne pracovať s maximálnou rýchlosťou. Po uvoľnení otočného regulátora prístroj prestane pracovať.
Nedrvte kocky ľadu bez skoršieho dodania
vody do nádoby na ovocnú šťavu.
Po ukončení práce s mixujúcim hrnčekom
●● Pretočte nádobu na ovocnú šťavu v smere proti pohybu
hodinových ručičiek až na doraz a stiahnite nádobu na
ovocnú šťavu z podstavca na príslušenstvo.
●● Prelejte pripravený koktail do iných nádob.
Kryt nádoby na ovocnú šťavu môžete zamontovať v troch polohách, pričom len jedna poloha
krytu sa používa v procese mixovania. Ostatné
dve polohy (široké sitko, úzke sitko) sa používajú počas prelievania zmixovaného obsahu
nádoby na ovocnú šťavu do iných nádob.
●● Umyte mixujúci hrnček (pozrite bod „Čistenie a údržba
prístroja so zamontovaným mixujúcim hrnčekom /
mlynčekom”).
DEMONTAŽ SEKACEJ SÚPRAVY
F
●● Odpojte zástrčku elektrického napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
●● Pretočte kryt v smere proti pohybu hodinových ručičiek
až na doraz a stiahnite kryt z nádoby na ovocnú šťavu.
1 Vyprázdnite obsah nádoby na ovocnú šťavu.
2 Vyčistite nádobu na ovocnú šťavu (pozrite bod „Čistenie
a údržba prístroja so zamontovaným mixujúcim hrnčekom / mlynčekom”). Obráťte nádoba na ovocnú šťavu hore
dnom a postavte ju na rovnom a stabilnom povrchu.
3 Jednou rukou pridržte nádobu na ovocnú šťavu a druhou
rukou odtočte súpravu nožov v smere proti pohybu hodinových ručičiek.
4 Vyberte opatrne súpravu nožov spolu s tesnením.
Nože prístroja sú ostré. Zaobchádzajte s nimi
opatrne.
MONTAŻ SEKACEJ SÚPRAVY
G
1 Vložte tesnenie do vyhĺbenia v súprave nožov.
2 Stiahnite kryt z nádoby na ovocnú šťavu mixéra. Obráťte
nádobu na ovocnú šťavu hore dnom a postavte ju na rovnom
stabilnom povrchu.
3 Vložte súprave nožov do otvoru na spodku nádoby na
ovocnú šťavu.
4 Jednou rukou pridržte nádobu na ovocnú šťavu a druhou
rukou zatočte súpravu nožov v smere pohybu hodinových
ručičiek až na doraz.
MLYNČEK
CHARAKTERYSTYKA PRÍSTROJA
Mlynček je určený na rozdrobenie a mletie potravín ako napr.
korenie, zrnká kávy, ryža, pšenica, sezamové zrnká, orechy
(lúpané) atď. a tiež na sekanie mäsa.
cieho kábla z elektrickej zásuvky.
Mlynček nie je určený na rozdrobenie veľmi
tvrdých potravín ako napr. kocky ľadu a muškátový oriešok.
stavec na príslušenstvo, druhou rukou chyťte za držiak
nádoby na ovocnú šťavu.
Nikdy nepoužívajte mlynček na mletie cukru,
pretože to môže prístroj poškodiť.
●● Vypnite prístroj a vyberte zástrčku elektrického napája●● Rozoberte mixujúci hrnček. Pridržte jednou rukou podJE1200-002_v05
37
Pred sekaním mäso oberte zo žíl, blán a tuku
a následne pokrájajte na kúsky asi 2x2 cm.
Obsluha a činnosť
●● Vložte potraviny do nádoby mlynčeka.
H
Neprekračujte maximálnu úroveň obsahu, ktorá
je označená na nádobe mlynčeka.
1 Naložte a zatočte podstavec mlynčeka spolu so súpravou nožov na závit nádoby mlynčeka.
2 Obráťte mlynček hore dnom a zamontujte ho na podstavci na príslušenstvo.
3 Zablokujte mlynček. Pretočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek až do zablokovania (charakteristické „kliknutie”
svedčí o správne zamontovanom mlynčeku).
●● Zapnite prístroj obrátením otočného regulátora do príslušnej polohy. Prispôsobte rýchlosť mixovaným potravinám.
Odporúčame Vám používať program „PULSE”
alebo maximálnu rýchlosť.
Mletie rôznych potravín priamo po sebe bez
starostlivého umytia môže spôsobiť prenikanie
vôní a chutí z potravín, ktoré ste mleli skôr.
Nepoužívajte prístroj so zamontovaným mlynčekom neprerušene viac než 30 sekúnd. Ak
sa Vám počas 30 sekúnd nepodarilo skončiť
mletie, vypnite prístroj a počkajte 5 minút pred
opätovným zapnutím.
4 Po ukončení mletia nastavte otočný regulátor do
polohy „0”.
Vždy hneď po použití nádobu mlynčeka a podstavec mlynčeka so súpravou nožov očistite
v teplej vode s prísadou tekutiny na umývanie
riadu. Tesnenie mlynčeka vytrite vlhkou handričkou.
Čistenie a údržba prístroja so zamontovaným
mixujúcim hrnčekom / mlynčekom
Prístroj vyčistite hneď po použití. Predídete
tak usádzaniu sa zvyškov vo vnútri nádoby na
ovocnú šťavu mixéra.
●● Vlejte
asi 450 ml vody do nádoby na ovocnú šťavu
a zapnite prístroj na asi 10 sekúnd. Otočte a pridržte
otočný regulátor v polohe „PULSE”.
●● Následne vylejte vodu z nádoby na ovocnú šťavu,
obráťte nádobu hore dnom a vysušte.
●● Ak je to potrebné, očistite nádobu na ovocnú šťavu,
kryt, zatláčadlo krytu, súpravu nožov, nádobu mlynčeka
a podstavec mlynčeka so súpravou nožov v teplej vode
s prísadou tekutiny na umývanie riadu.
●● Tesnenie mixujúceho hrnčeka a tesnenie mlynčeka
vytrite vlhkou handričkou.
●● Následne prepláchnite v čistej tečúcej vode a vysušte.
●● Ak necháte nádobu na ovocnú šťavu dlhšie bez čistenia
a do vnútra nádoby na ovocnú šťavu sa prilepili kúsky
mixovaných potravín, použite nylónovú kefku.
●● Neodporúčame Vám vkladať nádobu na ovocnú šťavu,
kryt, zatláčadlo krytu, mlynček, súpravu nožov, nádobu
mlynčeka a podstavec mlynčeka so súpravou nožov do
umývačky riadu. Agresívne čistiace prostriedky môžu
negatívne pôsobiť na stav povrchu častí prístroja.
●● Pretrite vonkajšiu časť pohonu vlhkou jemnou handričkou.
Nevkladajte pohon do vody alebo inej tekutiny.
●● Na umývanie pohonu nepoužívajte agresívne detergenty
vo forme emulzií, mliečka, pást atď. Agresívne detergenty môžu okrem iného odstrániť nanesené informačné
grafické symbole.
●● Nečistite nádobu na ovocnú šťavu a nádobu mlynčeka
drsnými špongiami alebo utierkami.
●● Po umytí starostlivo vysušte všetky časti prístroja.
MALAXÉR
Po ukončení práce s mlynčekom
●● Vypnite prístroj a vyberte zástrčku elektrického napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
●● Rozoberte mlynček. Pridržte jednou rukou podstavec na
príslušenstvo, druhou rukou chyťte za mlynček. Pretočte
mlynček v smere proti pohybu hodinových ručičiek až na
doraz. Mlynček stiahnite z podstavca na príslušenstvo.
●● Obráťte mlynček hore dnom.
●● Pretočte podstavec mlynčeka so súpravou nožov
v smere proti pohybu hodinových ručičiek. Stiahnite podstavec so súpravou nožov z krytu mlynčeka.
●● Presypte zmletý obsah do iných nádob.
●● Umyte mlynček (pozrite bod „Čistenie a údržba prístroja so zamontovaným mixujúcim hrnčekom /
mlynčekom”).
38
CHARAKTERYSTYKA PRÍSTROJA
Malaxér je určený na vykonávanie činností spojených s prípravam jedál. Zámenná výbava (nôž malaxéra, dvojstranný
kotúč) umožňuje sekať, rezať, miešať múčniky a rozdrobovať zeleninu.
POUŽITIE VÝBAVY
Nôž malaxéra – slúži na spracovanie surového alebo vareného mäsa. Môžete s ním tiež miešať múčniky.
Dvojstranný kotúč
–– strana na pláty – slúži na krájanie plátov.
–– strana na strúhanku – slúži na krájanie / drhnutie strúhanky.
JE1200-002_v05
Príprava prístroja
Pred prvým použitím prístroja so zamontovaným malaxérom
(alebo po jeho dlhšom skladovaní), očistite časti malaxéra
(zatláčadlo, kryt, nádobu, nôž a dvojstraný kotúč) v teplej
vode s prísadou tekutiny na umývanie riadu. Starostlivo
opláchnite a osušte.
Obsluha a činnosť
I
1 Zamontujte prevod na podstavci na príslušenstvo tak,
aby sa symbol
, ktorý sa nachádza na prevode, prekryl
so symbolom
na podstavci na príslušenstvo a následne
zablokujte prevod. Pretočte prevod v smere pohybu hodinových ručičiek až do zablokovania. Symbol
na prevode
sa prekryje so symbolom
na podstavci na príslušenstvo
(charakteristické „kliknutie” svedčí o správne zamontovanom
prevode).
2 Zamontujte nádobu malaxéra na podstavci na príslušenstvo tak, aby sa symbol
, ktorý sa nachádza na nádobe,
prekryl so symbolom
na podstavci na príslušenstvo.
Následne stlačte nádobu do podstavca na príslušenstvo
a zablokujte ju. Otočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek až do zablokovania. Symbol
na nádobe sa prekryje
so symbolom
na podstavci na príslušenstvo (charakteristické „kliknutie” svedčí o správne zamontovanej nádobe
malaxéra).
Držiak nádoby malaxéra sa musí nachádzať po
pravej strane prístroja.
PRÁCA S NOŽOM MALAXÉRA
K
1 Vložte nôž malaxéra do nádoby.
●● Umiestnite potraviny v nádobe.
2 Založte kryt malaxéra tak, aby výklenok krytu zapadol do
otvoru v noži a symbol
na kryte sa prekryl so symbolom
na nádobe malaxéra.
3 Stlačte kryt malaxéra na bokoch nádoby a nádobu zablokujte. Pretočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek do
momentu, keď sa symbol
na kryte prekryje so symbolom
na nádobe.
●● Do násypného lievika malaxéra vložte zatláčadlo malaxéra.
●● Zapnite prístroj obrátením otočného regulátora do príslušnej polohy.
Nepoužívajte prístroj so zamontovaným malaxérom neprerušovane viac než 30 sekúnd. Po
tomto čase prístroj vypnite a počkajte 10 minút
pred opätovným zapnutím. Motor tak môže
vychladnúť.
4 Počas práce môžete dodávať rôzne potraviny a koreniny násypným lievikom po vybraní zatláčadla malaxéra.
Do násypného lievika krytu vkladajte potraviny. Ak je to
potrebné, ľahko ho stlačte zatláčadlom.
JE1200-002_v05
Nezatláčajte potraviny prstami ani inými predmetmi.
●● Ak
chcete prístroj zastaviť, pretočte otočný regulátor
rýchlosti do polohy „0”.
●● Otvorte malaxér opačne než je to opísané v bodoch
3 i 2.
PRÁCA S DVOJSTRANNÝM KOTÚČOM
J
1 Vložte dvojstranný kotúč do nádoby malaxéra vhodnou
stranou (pláty / strúhanka).
2 Založte kryt malaxéra tak, aby výklenok na kryte zapadol
do otvoru v noži a symbol
na kryte sa prekryl so symbolom
na nádobe malaxéra.
3 Stlačte kryt malaxéra na bokoch nádoby a kryt zablokujte. Pretočte kryt v smere pohybu hodinových ručičiek do
momentu, keď sa symbol
na kryte prekryje so symbolom
na nádobe.
4 Do násypného lievika malaxéra vložte potraviny a ak je
to možné aj zatláčadlo malaxéra.
5 Zapnite prístroj. Obráťte otočný regulátor do príslušnej
polohe.
Nepoužívajte prístroj so zamontovaným malaxérom neprerušene viac než 30 sekúnd. Po
tomto čase prístroj vypnite a počkajte 10 minút
pred opätovným zapnutím. Motor tak môže
ochladnúť.
●● Počas
práce dodávajte potraviny násypným lievikom
po výbere zatláčadla malaxéra. Do násypného lievika
krytu vkladajte ovocie alebo zeleninu a jemne ju stláčajte
zatláčadlom.
Nezatláčajte potraviny prstami ani inými predmetmi.
6 Ak chcete zastaviť prístroj, pretočte otočný regulátor
rýchlosti do polohy „0”.
●● Otvorte malaxér opačne než je opísané v bodoch
3 i 2.
Bezpečnostné pokyny
●● Nožom malaxéra nerozdrobujte príliš veľké kúsky. Pred
vložením do nádoby podeľte potraviny na kocky o veľkosti asi 3 cm.
●● Pri rozdrobení: syra, masla, margaríny nedopustite do
príliš dlhej práce prístroja. Rozdrobené potraviny sa
môžu prehriať a rozpustiť.
●● Ak sa potraviny prilepia na nôž alebo vnútorné steny
nádoby, prístroj vypnite, stiahnite kryt a zhrňte potraviny
z noža a stien nádoby.
Dvojstranný kotúč – strana na pláty
●● Pravidelné pláty získate vtedy, ak prístroj je počas napĺňania lievika vypnutý. Môžete použiť funkciu „PULSE”.
Dvojstranný kotúč – strana na strúhanku
●● Lievik môžete napĺňať potravinami, keď prístroj pracuje.
39
Čistenie a údržba prístroja so zamontovaným
malaxérom
Prístroj čistite hneď po použití. Predídete tak
usádzaniu sa zvyškov vo vnútri malaxéra.
●● Po každom použití starostlivo umyte častí výbavy, ktoré
majú kontakt s potravinami v teplej vode s prísadou
tekutiny na umývanie riadu. Vyhnete sa tak zaschnutiu
zvyškov.
●● Teleso pohonu pretrite vlhkou handričkou s prísadou
tekutiny na umývanie riadu.
●● Zašpinenie v medzerách alebo v rohoch odstráňte kefkou na umývanie fľašiek alebo zubnou kefkou.
●● Po umytí starostlivo vysušte všetky častí.
●● Nôž malaxéra skladujte vždy v nádobe malaxéra.
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
40
JE1200-002_v05
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és
köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy
kizárólag a Zelmer cég eredeti alkatrészeit használja.
Ezeket kifejezetten ehhez a termékhez tervezték. Kérjük,
olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. A használati
utasítást, kérjük, úgy őrizze meg, hogy a későbbi használat
közben is bele tudjon nézni.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
Győződjön meg róla, hogy az alábbi utasításokat megértették.
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
●● Ne indítsa be a készüléket, ha
a hálózati kábel vagy a ház látható
módon sérült.
●● Ha a nem kihúzható hálózati vezeték
megsérül, azt, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében, a gyártónál vagy
szakszervizben, illetve egy szakemberrel újra kell cseréltetni.
●● A készüléket kizárólag képzett személyzet javíthatja. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt jelenthet
a berendezés használója számára.
Meghibásodás esetén forduljon
szakszervizhez.
●● Tartozékcsere előtt, vagy ha használat közben mozgó alkatrészekhez
közelít, ki kell kapcsolni a készüléket, és áramtalanítani kell.
●● Mindig csatlakoztassa le a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összerakás, szétszedés vagy
tisztítás előtt.
JE1200-002_v05
●● Használat után kapcsolja ki a készüléket. Ne szerelje szét a gyümölcscentrifugát, ne vegye le a kehelyturmix és a turmixgép fedelét, amíg
a motor működik és a mozgó alkatrészek le nem álltak.
●● A termék előtolásához kizárólag
a készülékhez adott tömőeszközt
használja.
●● Különösen óvatosan járjon el a gyümölcscentrifugával gyermekek jelenlétében.
●● Gyermekek a készüléket nem használhatják. Tartsa a készüléket a hálózati kábellel gyermekektől elzárva.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
●● Ne állítsa a készüléket nedves felületre.
●● Tartsa a készüléket és annak csatlakozókábelét messze a főzőlaptól és
gázégőtől.
●● A készülék csakis zárt helyiségekben, szobahőmérsékleten történő
használatra alkalmas, maximálisan
2000 méteres tengerszint feletti
magasságban.
GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
●● Ne használja a gyümölcscentrifugát,
ha annak szűrője megsérült.
41
●● A gyümölcscentrifuga bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy
a fedő megfelelően le van-e zárva
a zárókapcsok segítségével.
●● Ne vegyen ki semmit a maradéktartályból és ne nyissa ki
a zárókapcsokat, amíg a gyümölcscentrifuga működik.
KEHELYMIXER/ DARÁLÓ
●● Forgassa a tekerőkapcsolót a „0”
állásba mielőtt leveszi a kehely fedelét és mielőtt leemeli a kehelymixert
és a darálót a készülék aljzatáról.
Várja meg, míg a kések teljesen
leállnak.
●● Ne használja a kehelymixert annak
fedele nélkül.
●● Ne nyúljon a kehelybe, még akkor
sem, ha azt tisztítás céljából levette
az aljzatról, mert a kések továbbra is
veszélyesek lehetnek – nagyon élesek.
●● Ne tegyen kemény tárgyat a kehelybe
(kiskanál, stb.) amíg az csatlakoztatva van a hálózatba.
●● Ne mossa a késeket puszta kézzel.
Mosogatásukhoz használja a mellékelt kefét.
TURMIXGÉP
●● Ne nyúljon a mozgásban levő alkatrészekhez, főként a kétélű tárcsakés
és a turmixkés veszélyes. Nagyon
élesek! Óvatlan használat sérülésekhez vezethet.
●● Legyen különösen óvatos a késekkkel
való munka, valamint a tartály kiürítése és tisztítása során.
●● Ne mossa a turmixkést és a kétélű tárcsát pusztakézzel, használja
a mellékelt kefét.
42
FIGYELEM!
Be nem tartása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
a kábelnél fogva.
●● A motort állítsa a hálózati dugaszolóaljzat közelében
szilárd felületre, úgy, hogy ne takarja le a burkolaton
található szellőző nyílásokat.
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Azonnal hagyja abba a munkát, és válassza le
a berendezést a hálózatról, ha a gyümölcscentrifuga
motorjához valamilyen folyadék jutott. Szakszervizben
ellenőriztesse a gyümölcscentrifugát.
●● Ne terhelje túl a berendezést túl sok termékkel, sem
pedig annak túl erős tömésével a tölcsérbe.
●● Ne tegye ki a készüléket 60°C-nál magasabb hőmérsékletnek.
●● Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
●● Ne merítse a gyümölcscentrifuga motorját víz alá, és
ne mosogassa folyóvízben.
●● A burkolat elmosásához ne használjon agresszív
detergenseket emulzió, tej, paszta stb. formájában.
Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jeleket,
információkat, jelöléseket, figyelmeztető jelzéseket stb.
●● A fémalkatrészek, különösen az élekkel felszerelt
szűrő, a kések és a turmixgép tárcsakésének mosáshoz használja a mellékelt kefét.
GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
●● Azonnal kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát, ha vibrálni
kezd, vagy erősen csökken a fordulatszáma. Tisztítsa
meg a szűrőt és annak tartályát.
●● Hagyja abba a munkát és kapcsolja ki a készüléket
az elektromos hálózatból, ha a beöntönyílás, vagy az
aprítókés eldugul. Távolítsa el a dugulás okozóját.
●● Ne használja a gyümölcscentrifugát maradékgyűjtő
tartály nélkül.
KEHELYMIXER/ DARÁLÓ
●● Ne töltsön forró folyadékot a kehelybe.
●● Tárolás során ne tartsa a kehely fedelét a a kelyhen.
●● Ne töltsön a kehelybe 900 ml-es jelnél több folyadékot – ha így tesz, akkor a kehely tartalma megemelheti
a fedőt a motor bekapcsolásakor.
●● Ne töltse túl a kelyhet. Ha a folyadék a motor alá folyik,
akkor azt a motor beszívhatja és ez a motor sérüléséhez vezet.
●● Turmixolás során legyen minimum 300 ml folyadék
a kehelyben.
●● Ne használja a kehelymixert /darálót 30 másodpercnél
hosszabb ideig egyhuzamban. Ennyi idő után kapcsolja
ki a készüléket és várjon 5 percet mielőtt újra beindítja,
hogy a motor kihűlhessen. A turmixolási folyamat maximum 5x 30 másodperces munkaciklusból állhat.
JE1200-002_v05
●● Ne
kapcsolja be a készüléket, ha a kehely, vagy
a daráló üres, mert üresen beindítva az túlmelgedhet
és megsérülhet.
●● A turmixolandó hozzávalók hőmérséklete nem lépheti
túl 60°C.
TURMIXGÉP
●● Mielőtt megkezdi a munkát a turmixgéppel, győződjön
meg, hogy nincs-e benne kemény tárgy (pl. kanál).
●● Ne állítsa le a készüléket a turmixgép fedelének kinyitásával (biztonsági fékezés). Ettől a meghajtószerkezet
hamarabb elhasználódik, ezért kerülje az ilyen helyzetet.
●● Ne mosogassa a fémalkatrészeket mosogatógépben.
A durva tisztítószerek, melyek az ilyen mosogatógépekben használatosak a fémalkatrészek elsötétedéséhez vezetnek. Mosogassa őket kézzel, folyóvízben,
mosogatószer és puha kefe segítségével.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●● A termék kizárólag otthoni használatra készült. Gasztronómiai felhasználása esetén változnak a garanciális
feltételek.
●● A készülék első használatbavétele előtt távolítson el
minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből, és
alaposan mosogassa el a tartozékokat.
●● A munka befejezése után húzza ki a hálózati kábelt
a hálózati dugaszolóaljzatból.
Műszaki adatok
A készülék meghajtása csak gyümölcscentrifuga, a kehelymixer,
a daráló és a mixerrel való használathoz lett tervezve.
A készülék műszaki adatai a paramétertáblán találhatók.
A motor maximálisan megengedett folyamatos munkájának
időtartama:
–– gyümölcscentrifugával
2 perc
–– kehelymixer
30 mp
–– darálóval
30 mp
–– turmixgéppel
30 mp
A gyümölcscentrifugával való munka utáni kötelező
szünet időtartama
30 perc
A kehelymixerrel és a darálóval való munka utáni
kötelező szünet időtartama
5 perc
A turmixgéppel való munka utáni kötelező szünet
időtartama
10 perc
A készülék zajszintje (LWA):
–– gyümölcscentrifugával
77 db/A
–– kehelymixer
83 db/A
–– darálóval
82 db/A
–– turmixgéppel
86 db/A
JE1200-002_v05
A készülék felépítése
1
2
3
4
5
A
Tekerőkapcsoló (PULSE, 0, 1 fokozat, 2 fokozat)
Kések
Meghajtás
Csatlakozókábel
Gyűjtőtartály
A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA RÉSZEI
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Maradékgyűjtő
Kiöntő
Edény
Tartókapcsok
Szűrő
Fedő
Beöntőtölcsér
Tömőrúd
Légyűjtő
Habgyűjtővel felszerelt fedél
Kefe
LÁBAZAT
17 Lábazat
A DARÁLÓ RÉSZEI
18 A daráló alapja a késekkel
19 A daráló tömítése
20 A daráló tartálya
A KEHYELMIXER RÉSZEI
21
22
23
24
25
Kehelymixer kései
Tömítőgyűrű
Kehely mennyiségjelzővel
Kehelyfedő
Fedőrátét
A TURMIXGÉP RÉSZEI
26
27
28
29
30
31
Átét
Turmixgép tartály
Kétélű tárcsakés
Turmixkés
Turmixgép fedője
Turmixgép tömőrúdja
43
A szitát kizárólag csak egy helyzetben lehet
behelyezni.
GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI
A gyümölcscentrifuga rendeltetése, hogy gyümölcsökből és
zöldségekből gyorsan lét lehessen kinyerni, a hulladékok
egyidejű szétválasztásával. A centrifugálás sebessége úgy
lett megválasztva, hogy a kifacsart lénél a legjobb paramétereket lehessen elérni. A lé tartalmazza a gyümölcsök
(zöldségek) egészségre hasznos apró frakcióit, amelyek
azonban csökkenthetik a lé szűrt tisztaságát. Ez szándékos
hatás, miután a gyümölcscentrifuga gyártója úgy gondolta,
hogy fontosabb a lé minél magasabb táp-, egészségi és
dietétikai értékének megőrzése, mint a szűrtsége. Az 1 kg
nyersanyagból kinyert lé függ a nyersanyag frissességétől,
a szita tisztaságától, és a daraboló tárcsa állapotától (pl. friss
répánál ez 50-60%). A feldolgozandó alapanyaggal érintkező
részek olyan anyagból készültek, amelyek élelmiszerrel
érintkezhetnek.
A gyümölcscentrifuga előkészítése
a munkához
B
Első használatbavétel előtt szedje szét a gyümölcscentrifugát, és mossa el a feldolgozandó
termékkel érintkező alkatrészeket.
1 Húzza meg lefelé a rögzítő pántot úgy, hogy kiugorjon
a fedélen lévő mélyítésekből.
2 Húzza ki a tömőeszközt, és húzza le a fedelet.
3 Tolja ki a rosttartályt.
4 Vegye le a tálat a szitával Ehhez fordítsa el a tálat az
óramutató járásával ellentétes irányban, úgy, hogy a tálon
hajtóműn
A leszerelt részeket (a hajtómű kivételével)
alaposan mossa el meleg, mosogatószeres
vízben. Mosogatógépben is el lehet őket mosogatni max. 60°C hőmérsékleten (a tál, a szita és
a hajtómű kivételével). Miután alaposan megszárította őket, rakja össze az elemeket.
A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
ÖSSZESZERELÉSE
C
1 Tegye fel a tálat a gyümölcscentrifuga
hajtóművére,
úgy, hogy a tál alján lévő jel fedésbe kerüljön
a gyümölcscentrifuga hajtóművén található jellel.
2 Rögzítse a tálat elfordítva az óramutató járásával megegyező irányban, úgy,
hogy a gyümölcscentrifuga hajtóművén található jel egybeessen a tál alján található jellel.
3 Tegye fel a szitát a menesztőre úgy, hogy a menesztőn
lévő kivágás fedésbe kerüljön a szitán lévő kiugrással.
44
Ha a rögzítő kapcsok rosszul vannak felszerelve, működésbe lép a védelem, és nem engedi
beindítani a gyümölcscentrifugát.
A készülék közelébe készítse elő a lékészítésre
szánt gyümölcsöt és zöldséget.
A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA SZÉTSZERELÉSE
lévő jel egybeessen a gyümölcscentrifuga
lévő jellel, és vegye le a tálat a motorról.
4 A fedél alá tolja be a rosttartályt az alábbi módon: állítsa
ferdén a tartályt, és helyezze be a tál pereme alá úgy, hogy
a rosttartályon lévő kiugrás a tálon lévő bemélyedésbe találjon, majd tolja a hajtóműhöz.
5 Tegye fel a fedelet úgy, hogy a fedélen lévő kiugrás
a tálon található bevágásba kerüljön.
6 Mindkét rögzítő pántot emelje fel, és a horgokat helyezze
bele a fedélen található mélyedésekbe.
7 Nyomja a rögzítő pántokat a tálhoz (jól hallható kattanás
jelzi, hogy a pánt jól lett felszerelve).
8 Helyezze el a létartályt úgy, hogy a gyümölcscentrifuga
csőre a tartály belsejében legyen.
A gyümölcscentrifuga bekapcsolása és
használata
●● Ellenőrizze, hogy a tekerőkapcsoló a „0” állásban van-e.
●● Dugja a csatlakozót az elektromos hálózatban található
csatlakozóaljzatba és kapcsolja be a gyümölcscentrifugát a tekerőkacsoló 1 vagy 2 fokozatba tekerésével (lásd
a „Javasolt működési sebesség kiválasztott gyümölcsök és zöldségek esetén” táblázatban).
●● Helyezze a beöntőbenyílásba a gyümölcsöket vagy zöldségeket a tömőrúd segítségével finoman benyomva őket
a nyílásba.
Ne nyomjon ujjal, vagy
a beöntőnyílásba semmit.
más
tárggyal
●● A kipréselt és az edénybe összegyűlő lét öntse át egy
korábban odakészített pohárba, csészébe stb.
A légyűjtő tartály a fedelében rendelkezik egy
hableválasztóval, aminek az a feladata, hogy
felfogja a lé sűrűbb frakcióit és a habot.
●● Szükség
esetén (ha túl sok rost gyűlik fel a szitán,
ami a gyümölcscentrifuga rángását okozza) ajánlott
a „PULSE” funkció használata.
PULSE FUNKCIÓ
A „PULSE” funkcióval el lehet távolítani a szitán felgyülemlett rost feleslegét. Ha elfordítja a szabályzó forgatógombot
a „PULSE” pozícióra, és ebben a helyzetben tartja, a készülék maximális fordulatszámmal működik. Ha elengedi a forgatógombot, a készülék megszakítja a működését.
JE1200-002_v05
A munka befejezése után (lé centrifugálása)
●● Kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát a szabályzó forgatógombbal, azt a „0” helyzetbe állítva.
●● Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
●● Miután a motor megállt, kezdje meg a gyümölcscentri-
fuga szétszerelését, hogy elmoshassa az alkatrészeit
(lásd „A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA SZÉTSZERELÉSE”
pontot).
●● A rostgyűjtő tartályból ürítse ki a felgyülemlett
préselményt.
Ne hagyja, hogy a maradékgyűjtő tartály túltöltődjön. A kiürítése során a felgyülemlett maradékok kieshetnek mikor megdönti a készüléket.
A gyümölcscentrifuga karbantartása és
tisztítása
●● A gyümölcscentrifugát minden használat után alaposan el
kell mosni, nem szabad megengedni, hogy a lé rászáradjon.
●● A hézagokban vagy sarkokban lerakódott szennyeződést
egy puha szőrű kefével távolítsa el.
●● A hajtóművet mosogatószeres vízzel nedvesített rong�gyal tisztítsa meg. Majd törölje szárazra.
Ha a hajtómű belsejébe víz vagy gyümölcslé
kerülne, hagyja abba a munkát, és adja be
a készüléket szervizbe, ellenőrzésre.
●● A tartozékokat,
úgymint a tálat, fedelet, tömőeszközt,
létartályt a hableválasztós fedéllel, valamint a rosttartályt
mossa el meleg, mosogatószeres vízben.
●● A fedelet, tömőeszközt és a rosttartályt mosogatógépben
is el lehet mosogatni max. 60°C hőmérsékleten.
●● A szűrő tisztításához kizárólag a gyümölcscentrifugához
mellékelt kefét használja. A szűrő elmosásához ne
használjon semmiféle fémből készült kefét!
●● Hosszantartó használat hatására a műanyagból készült
elemek elszíneződhetnek. Ez nem tekintendő hibának.
●● A sárgarépa által okozott elszíneződést meg lehet szüntetni, ha étolajjal átitatott ronggyal átdörzsöli.
●● Elmosás után alaposan szárítson meg minden alkatrészt.
●● Rakja össze a gyümölcscentrifugát (lásd a „GYÜMÖLCSCENTRIFUGA ÖSSZESZERELÉSE” pontot).
Különös figyelmet fordítson az átlátszó (transzparens) műanyag alkatrészekre. Ezek érzékenyek az ütésekre és leesésre. Ilyenkor könnyen
megsérülhetnek.
Hogyan kell finom, egészséges lét készíteni?
●● A lé kinyerésre szánt gyümölcsnek és zöldségnek frissnek kell lennie, és alaposan meg kell azt mosni. A zöldség előkészítése azt jelenti, hogy folyó vízzel le kell
mosni róla a homokot és földet, majd meg kell hámozni.
A lé készítésre vonatkozó publikációk azt ajánlják, hogy
JE1200-002_v05
áztassa a zöldséget 5 percig citromsavas és sós vízben.
Az ilyen módon előkészített zöldség nem sötétedik be
a darabolás során, és a belőle létrejött lének természetes színe van.
●● A bogyós gyümölcsöket közvetlenül a felhasználás előtt
mossa meg, mert gyorsan elveszítik frissességüket.
●● A zöldségek és gyümölcsök választéka függ az évszaktól, az ízléstől és az egészségügyi ajánlásoktól függ.
A zöldség- és gyümölcslék tápértékék befolyásolja, hogy
milyen módszerrel készítik őket.
●● A léket lédús zöldség- és gyümölcsfajtákból készítik, amelyeknek érettnek, frissnek kell lenniük, mivel az ilyenekből
lehet a legtöbb, kitűnő ízű és aromájú lét kinyerni.
●● Italokat a következő zöldségekből lehet készíteni: paradicsom, sárgarépa, zeller, cékla, petrezselyem gyökér,
hagyma, káposzta, uborka, fekete répa, rebarbara stb.
●● Az olyan zöldségeket, mint a retek, újhagyma, petrezselyem zöldje, kapor, zsázsát apróra vágva kell az italokhoz adni.
●● Gyümölcslét majdnem mindegyik gyümölcsből lehet
készíteni.
●● Az almát, őszibarackot, sárgabarackot megmosás után
forró vízzel le kell forrázni egy konyhai szedőszűrőben.
●● A csonthéjas magot tartalmazó gyümölcsökből távolítsa
el a magot, mivel károsíthatják a készüléket.
●● Szilvából, áfonyából, málnából, puha körtéből és almából, valamint más hasonló gyümölcsből körülményes
gyümölcslét készíteni. Ezeknek a gyümölcsöknek
a húsából szivacsos massza keletkezik, ami eltömi
a szűrő nyílásait. Ezekből a gyümölcsökből úgy lehet lét
készíteni, hogy kisebb mennyiségekben más gyümölcshöz vagy zöldséghez kell keverni, és előtte ki kell tisztítani a szűrőt.
●● Kis mennyiségben kinyomható a szőlőlé, de a tölcsérbe
a szemeket a száráról letépve kell betölteni.
●● A gyökeres zöldségeket és a kemény gyümölcsöket fel
kell kockázni olyan apró darabokra, ami belefér a feltöltő
tölcsérbe. Az almát darabokra kell vágni (ha az alma
mérete nem teszi lehetővé, hogy egészben lehessen
a feltöltő tölcsérbe rakni), nem kell meghámozni, és nem
kell kivágni a magházat.
●● A gyümölcsöt és zöldséget csak akkor kell a feltöltő tölcsérbe dobni, amikor beindította a gyümölcscentrifugát.
●● A nyers lé tápértéke csaknem megegyezik azoknak
a nyersanyagoknak a tápértékével, amelyből készül.
●● A zöldség- és gyümölcslék különösen a gyermekek és
idősebb személyek étrendjében ajánlottak.
●● Ajánlott a zöldségekből készült lét a fogyasztása után
egy kevés vízzel leöblíteni, mivel ezek a lék nagyon
tömények. Ha a lé nincs felhígítva, a napi adag nem
haladhatja meg a fél pohárnyit.
●● Nem ajánlatos a gyümölcsleveket zöldséglevekkel
összekeverni, kivéve az almát. Sárgadinnyét ne keverjen
más gyümölcsökkel.
●● A léket nem ajánlott későbbi fogyasztásra eltenni.
●● A zöldséglevekhez lehet aromás fűszereket, borsot, kaprot, köményt, mustármagot, kakukkfüvet, majoránnát,
a gyümölcslevekhez pedig vaníliát, fahéjat és szegfűsze-
45
get használni. A fűszerek teljes aromájának kinyeréséhez apróra kell őket vágni, mielőtt a léhez adja. A fűszereket csak kis mennyiségben szabad használni, hogy
a lé megőrizze a természetes ízét és illatát azoknak
a nyersanyagoknak, amiből készült. Az alacsony kalóriatartalmára tekintettel, a gyümölcsökből és zöldségekből
készült italok nagyon ajánlottak a fogyókúrázóknak.
●● A zöldség- és gyümölcsleveket szobahőmérsékleten
vagy jégkockákkal lehűtve kell fogyasztani.
A friss zöldség- és gyümölcslé csupa egészség
Sárgarépalé
Gyorsítja az anyagcserét, mivel egy sor, a szervezet működéséhez nélkülözhetetlen mikroelemet és vitamint tartalmaz.
A karotinból előállított A vitamin javítja a látást.
Ennek a lének az összetevői semlegesítik
a nikotin káros hatását, és visszaadják a bőrnek
az egészséges színét. Fél pohár répalé és fél pohár tej ajánlott kisgyermekek számára. Almalével kevert répalé ajánlott
idősebbek számára, mint roboráló ital.
Uborkalé
Természetétől fogva fojtós, ezért keverni kell
almalével, répalével vagy zellerlével.
Az uborkalét bőrápolásra használják. Vesetisztító hatású. Ajánlott fogyasztani fogyókúrázáskor is.
Almalé
A friss, érett almából készült lének kellemes az
íze és az aromája, gazdag A és B vitaminban
és értékes ásványi sókban. A lének a nagy
pektintartalma miatt emésztést segítő hatás
van. A friss almalét fogyasztják köszvény és
reuma ellen is. Általában véve kitűnő tápanyag.
Szederlé
A kevés cukrot és ásványvizet tartalmazó
szederléből rendkívül frissítő ital készíthető.
A nagy vitamin- és mikroelem tartalom miatt
erősítő hatású, főként idősebb személyek
számára.
Bodzalé
A bodzalé tápanyagokban gazdag, izzasztó
hatású, megfázás esetén fogyasztható. Befőttek készítésekor lehet keverni más gyümölcsök levével.
Paradicsomlé
Az érett és friss paradicsomból kitűnő minőségű lé készíthető. A paradicsomlét bármilyen más zöldségből készült lével keverni
lehet. Sok A és C vitamint tartalmaz. Két
pohár paradicsomlé fedezi a napi C vitamin szükségletet.
A paradicsomlé élvezeti értékét fokozza, ha megsózzák és
megborsozzák.
Céklalé
A vörös céklából készült lé narancslével
keverve kitűnő ízű ital. Tiszta céklalé kizárólag
orvosi rendelvényre fogyasztható.
Káposztalé
Gyomorfekély kezelésére alkalmazzák, de
kizárólag orvosi rendelvényre. Répalével
keverve még azok is ihatják, akiknek érzékeny a gyomruk.
Spenótlé
Ez a lé erősen vérképző, de az erős íze
miatt ajánlott répalével keverni. A spenótból, sárgarépából és zellerből készült lét
egyenlő arányban keverve finom ital
nyerhető.
Zellerlé
A léhez nem szabad a zeller leveleit használni, mivel keserű ízt adnak. A zeller gyökeréből készült lé viszont nagyon finom. Keverni
lehet más zöldségekből készült lével. Kisebb
mennyiségben kell fogyasztani, mint a répalét. Ha almalét vagy citromot ad hozzá, azzal
javítja az ízét.
46
Feketeribizlilé
Feketeribizlilének specifikus az aromája, nagy
a savassága és kifejezetten fanyar. A kémiai
összetétele és a vitamintartalma miatt egyike
a legjobb gyümölcsléknek. Keverni kell kisebb
savtartalmú gyümölcslevekkel vagy vízzel, mézzel illetve cukorral.
Speciális egészségügyi előírások
Erősítő italok
6 sárgarépa
2 alma
½ cékla
A szervezetet tisztító lé
4 sárgarépa
½ uborka
1 cékla
„Mély lélegzet” ital
1 marék spenót
1 marék petrezselyem
2 zeller
4 sárgarépa
„Örök szabályzó” lé
2 alma
1 kemény körte
¼ citrom vagy egy marék
spenót
6 sárgarépa
„Napos” ital
2 alma
6 eper
„Szerelmes” ital
3 nagy paradicsom
½ uborka
1 zeller
¼ citrom
JE1200-002_v05
Egyes kiválasztott gyümölcsökhöz és
zöldségekhez ajánlott centrifugálási sebesség
Gyümölcs/zöldség
Ananász
Fürtös áfonya
Őszibarack
Cékla
Körte
Alma
Káposzta
Centrifugálási sebesség
1
2
●
●
●
●
●
●
●
Gyümölcs/zöldség
Édeskömény
Sárgarépa
Sárgadinnye
Sárgabarack
Nektarin
Uborka
Kiwi
Paradicsom
Zeller
Szőlő
Centrifugálási sebesség
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
A gyümölcscentrifuga használatakor előfordulható problémák
PROBLÉMA
OK
ELHÁRÍTÁS – A VÉGREHAJTÁS MÓDJA
A készülék nem működik.
A rögzítő kapcsok rosszul
vannak felhelyezve
a fedélre.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Helyezze fel jól a rögzítő kapcsokat
(lásd „A GYÜMÖLCSCENTRIFUGA ÖSSZESZERELÉSE”
pontot). Kapcsolja be újra a készüléket.
Bekapcsolt a hővédelem.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Hagyja állni 30 percig a gyümölcscentrifugát, hogy kihűljön, majd ennek az időnek a letelte után
próbálja meg újra beindítani a készüléket.
Új készülék.
Ha először használja a készüléket, specifikus szaga lehet.
Ez nem jelent semmilyen veszélyt, és nem jelenti azt sem,
hogy a készülék hibás. A szagnak néhány használat után
meg kell szűnnie.
A gyümölcscentrifuga túl
van terhelve.
Hasonlítsa össze a folyamatok haladását és idejét a kezelési útmutatóban megadott, megengedett időkkel.
A készülékből kellemetlen
szag jön ki.
Ellenőrizze az adattáblán megadott feszültséget, és hasonlítsa össze a hálózat feszültségével.
A ház felmelegszik,
a készülék hangosan
működik, és füstöl.
A motor elromlott.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Adja a gyümölcscentrifugát szervizbe.
A szita eltömődött.
Nem megfelelő termék.
A készülékben nem lehet kivételesen kemény gyümölcsöt
vagy zöldséget feldolgozni, vagy olyanokat, amelyek hos�szú rostokat tartalmaznak.
Túlterhelés.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Várja meg, amíg a készülék leáll. Tisztítsa ki a betöltő tölcsért, a szitát, a fedelet és a rosttartályt.
A szita rosszul van
behelyezve.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a hálózati
dugaszolóaljzatból. Ellenőrizze, hogy a szita jól van-e felhelyezve a menesztőre. Ellenőrizze, hogy a szita nem sérült-e
meg. Ha a szita mechanikusan sérült, feltétlenül adja a gyümölcscentrifugát szervizbe.
A a betöltő tölcsér
hozzáér a szitához /
a gyümölcscentrifuga remeg
és vibrál.
JE1200-002_v05
47
A készülék felkészítése a kiegészítők
használatára
D
1 Állítsa a meghajtóegységet száraz, stabil és vízszintes
felületre, közel a hálózati csatlakozóaljzathoz és gyermekektől távol.
Vezesse úgy a csatlakozókábelt, hogy az ne
lógjon le az asztalról és ne lehessen véletlenül
a kábel segítségével lerántani.
2 Tegye a meghajtóegységet a lábazatra úgy, hogy az egységen
és a lábazaton található
jelek egy vonalba
kerüljenek.
3 Kapcsolja az egységet a lábazatra addig forgatva azt
az óramutató járásával egyező irányba, míg az egységen
található jel
egyvonalba kerül a lábazaton található jellel
(jellegzetes kattanás jelzi, hogy helyesen lett felszerelve
a lábazatra).
4 Csatlakoztassa a csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatba.
Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózatba győződjön meg róla, hogy
a tekerőkapcsoló „0” állásban van-e.
KEHELYMIXER
A kehelymixer különféle termékek aprítására és keverésére szolgál. Segítségével levest, szószt, tejkoktélt
lehet késyíteni, vagy zöldségeket, gyümölcsöket és húst
turmixolni, de csecsemőételt is pépesíteni.
A készülék munkábaállítása
A kehelymixer első használata előtt (vagy ha hosszabb idieg
nem használta) mossa ki a kelyhet, a fedőt és a fedő rátétjét
meleg, mosogatószeres vízben, majd öblítse ki és jól szárítsa meg.
Ne érjen a késekhez – nagyon élesek.
E
1 Szerelje fel a kehelymixert a lábazat alapjára, úgy, hogy
a kehely füle a készülék jobb oldalán legyen.
2 Blokkolja a kelyhet, addig forgatva azt az óramutató járásával egyező irányba míg le nem záródik (jellegzetes kattanás jelzi, hogy helyesen lett felszerelve).
A kehely füle a készülék jobb oldalán legyen.
3 Tegye a hozzávalókat a kehelybe. Ne tegyen 900 ml-nél
többet a kehelybe.
48
4 Tegye a fedőt a kehelyre úgy, hogy a fedő oldala, amelyen a fedő szűrője található a kehely kiöntőjénél legyen.
Az így felszerelt fedő megelőzi a kehelyben levő termékek
kiloccsanását a turmixolás közben.
A fedőt háromféle helyzetben lehet felszerelni, de ezek közül csak egy alkalmazandó
a turmixolás során. A másik két pozíció a kehely
tartalmának kiöntés során alkalmazandó.
5 Tegye a fedő rátétjét úgy, hogy annak kiszögellései
a fedő taláható mélyedésekbe essenek. Blokkolja a fedőt,
addig forgatva azt az óramutató járásával egyező irányba,
míg le nem záródik.
Ne kapcsolja be a készüléket a kehelymixer fedője
nélkül, különösen ha kemény hozzávalókat akat
turmixolni. Azok kirepülhetnek a nyíláson.
6 Kapcsolja be a turmixolást a tekerőkapcsoló megfelelő
helyzetbe való elforgatásával.
2 fokozaton turmixolva jobb hatást fog elérni.
A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE
Használat és működés
A hozzávalókat bármilyen sorrendben
a kehelybe teheti, azonban a legjobb hatást úgy
éri el, ha előbb a keményebb hozzávalókkal
kezdi.
Ne használja a készüléket a kehelymixerrel
folyamatosan, 30 másodpercnél hosszabb
ideig. Ennyi idő után kapcsolja ki a készüléket
és várjon 5 percet mielőt újra beindítja, hogy
lehülhessen a motor.
7 Turmixolás közben hozzáadhat új termékeket (fűszereket, stb.) a fedőn található nyílás fedelének levétele után
keresztül.
8 A készülék leállításáhozforgassa a tekerőkapcsolót a „0”
helyzetbe.
Ha a termékek állaga még nem megfelelő állítsa
a tekerőkapcsolót „PULSE” helyzetbe és tartsa
így néhány másodpercig, a készülék maximális
sebességgel fog működni. A tekerőkapcsoló
elengedése után a készülék leáll.
JÉGAPRÍTÁS
A kehelymixer jégkockák aprítására is használható, lehetővé
teszi kis, nagyjából azonos méretű jégdarabkák készítését.
Mielőtt jégaprításra használná a kehelymixert,
győződjön meg róla, hogy a kehely tiszta-e.
Máskülönben tiszta vízben alaposan mosogassa el azt. A mosogatószer legkissebb maradéka is megváltoztatja az aprított jég ízét, ami
az aprított jég által lehűtött ital ízét is befolyásolja.
JE1200-002_v05
Tegyen a kehelybe nem több, mint 15 jégkockát (2 cm-nél
nem nagyobb méretűeket). A jégkockákon kívül tegyen még
hozzá kb. 15 ml (1 kiskanál) friss, hideg vizet. Tegye a kehely
fedelét a rátéttel együtt a kehelyre, majd forgassa a tekerőkapcsolót az „1” helyzetbe. A készülék megkezdi a munkát,
a jégaprítást 3 másodperces ciklusokban végezze, és folytassa addig, míg a jéget teljesen fel nem aprítja. Ha a jég
állaga nem felel meg az elvárásainak (ha hó állagot szeretne
elérni) állítsa a tekerőkapcsolót „PULSE” állásba és tartsa így
néhány másodpercig, a készülék maximális sebességgel fog
működni. A tekerőkapcsoló elengedése után a készülék leáll.
Ne aprítson jégkockákat víz hozzáadása nélkül.
A kehelymixerrel való munka befejezése után
●● Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozókábelt
a csatlakozóaljzatból.
●● Szerelje szét a kehelymixert, e célból tartsa egy kézzel
a lábazatót, míg a másikkal fogja meg a kehely fülét.
●● Forgassa el a kelyhet az óramutató járásával ellenkező
irányba, míg azt nem érzi, hogy az megakad és vegye le
a kelyhet a lábazatról.
●● Öntse a kész koktélt edénybe.
A fedőt háromféle helyzetben lehet felszerelni, de ezek közül csak egy alkalmazandó
a turmixolás során. A másik két pozíció
a kehely tartalmának kiöntés során alkalmazandó. A másik két pozíció (széles szűrő, keskeny szűrő) a kehely tartalmának kiöntés során
alkalmazandó.
●● Mossa el a kehelymixert (lásd a „Kehelymixerrel/darálóval felszerelt készülék tisztítása és karbantartása”
pontban).
A VÁGÓÉLEK LESZERELÉSE
F
●● Húzza ki a csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatból.
●● Forgassa el a fedőt az óramutató járásval ellenkező
irányba, míg azt nem érzi, hogy az megakad és vegye
le fedőt a kehelyről.
1 Öntse ki a kehely tartalmát.
2 Tisztítsa ki a kelyhet (lásd a „Kehelymixerrel/darálóval
felszerelt készülék tisztítása és karbantartása” pontban).
Állítsa fejre a kelyhet lapos, stabil felületen.
3 Egy kézzel tarsta a kelyhet, a másikkal az óramutató
járásával ellenkező irányba csavarja le a vágókéseket.
4 Vegye ki óvatosan a késeket a tömítéssel együtt.
A kések élesek. Kezelje őket óvatosan.
A VÁGÓKÉSEK FELSZERELÉSE
G
1 Tegye a tömítést a kések mélyedésébe.
2 Vegye le a kehelymixer fedelét. Állítsa fejre a kelyhet
lapos, stabil felületen.
JE1200-002_v05
3 Tegye vissza a késeket a kehely aljába.
4 Egy kézzel tartsa a kelyhet, a másikkal az óramutató járásával egyező irányba forgassa a helyükre a vágókéseket.
DARÁLÓ
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI
A daráló a hozzávalók aprítására és őrölésére szolgál, többek
között bors, kávé, rizs, búza, szezámmag, dió (tisztított) stb.,
de hús aprításra is.
A daráló nem használható olyan kemény dolgok aprítására mint a jégkocka, vagy a szerecsendió.
Soha ne használja a darálót cukor darálására,
mert megsérülhet készülék.
Az aprítás megkezdése előtt a húsról szedje le
az inakat, hártyákat és a zsírt, majd végja 2x2
cm-es darabokra.
Használat és működés
●● Tegye a hozzávalókat a daráló tartályába.
H
Ne tegyen többet, a tartályba, mint amennyi
a tartályon feltüntett megengedett mennyiség.
1 Tegye és forgassa a darálót a késekkel a darálótartóra.
2 Állítsa fejre a darálót és szerelje fel a lábazatra.
3 Blokkolja a darálót, addig forgatva azt az óramutató járásával egyező irányba míg le nem záródik (jellegzetes kattanás jelzi, hogy helyesen lett felszerelve).
●● Indítsa el a készüléket a tekerőkapcsoló megfelelő helyzetben állítása segítségével. Állítsa be a megfelelő fokozatot a turmixolni kívánt anyagoknak megfelelően.
Ajánljuk a „PULSE” program, vagy a maximális
sebesség használatát.
A különböző termékek darálása a daráló alapos
kimosása nélkül a korábban darált termék ízének és szagának átviteléhez vezet a következő
termékre.
Ne használja a készüléket folyamatosan 30
másodpercnél tovább. Ha 30 másodperc alatt
nem sikerül befejezni a darálást kapcsolja ki
a készüléket és várjon 5 percet mielőtt újra
bekapcsolja azt.
4 A darálás befejezése után állítsa a tekerőkapcsolót „0”
állásba.
Használat utána vegye ki a daráló tartályát és
annak alapját a vágókésekkel, majd mosogassa el meleg mosószeres vízzel. A tömítést
törölje el egy nedves rongy segítségével.
49
A darálóval való munka befejezése után
●● Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozókábelt
a csatlakozóaljzatból.
●● Szerelje le a darálót, e célból egy kézzel tarsta a lábazatot, a másikkal fogja meg a darálót.Forgassa a darálót
az óramutató járásával ellenkező irányba csavarja le
a vágókéseket míg azt nem érzi, hogy az megakad és
vegye le fedőt a lábazatról.
●● Állítsa fejre a darálót.
●● Forgassa a daráló alapját a vágókésekkel az óramutató
járásával ellenkező irányba és vegye le daráló alapját
a vágókésekkel együtt.
●● Szórja a ledaráltakat egy edénybe.
●● Mossa el a darálót (lásd a „Kehelymixerrel/darálóval
felszerelt készülék tisztítása és karbantartása” pontban).
Kehelymixerrel/darálóval felszerelt készülék
tisztítása és karbantartása
A készüléket mossa el közvetlenül használat
után. Ezzel megelőzi a tartályban a lerakódások
kialakulását.
●● Öntsön kb. 450 ml vizet a kehelybe és indítsa el a készüléket 10 másodpercre a tekerőkapcsolót elforgatva és
„PULSE” állásban tartva.
●● Majd öntse ki a kehelyből a vizet, állítsa fejre és szárítsa
meg.
●● Szükség esetén mossa ki a kelyhet, a fedőt, a fedő rátétjét, a vágókéseket, a daráló tartályát és annak alapját
meleg, mosogatószeres vízben.
●● A kehelymixer tömítését és a daráló tömítését törölje el
egy nedves rongy segítségével.
●● Ezután mossa el tiszta folyóvízzel és szárítsa meg.
●● Ha használat után nem mosta el a kelyhet és annak
falán rászáradt ételmaradékok vannak használjon
műanyag kefét.
●● Ne tegye a kelyhet, a fedőt, a fedő rátétjét, a darálót,
a vágókéseket, a daráló alapját a vágókésekkel a mosogatógépbe. A durva tisztítószerek negatív hatással lehetnek a készülék alkatrészeire.
●● A készülék külsejét nedves ronggyal törölje meg.
Ne tegye a meghajtóegységet vízbe, vagy más
folyadékba.
●● A
meghajtóegység mosásához ne használjon durva
tisztítoszereker emulzió, tej, vagy krém formájában stb.
Ezek lemoshatják a rajta levő grafikus jeleket.
●● Ne tisztítsa a kelyhet és a daráló tartályát durve felületű
szivaccsal vagy törlőronggyal.
●● Az alkatrészek elmosogatása után alaposan szárítsa
meg őket.
50
TURMIXGÉP
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI
A turmixgép ételek elkészítésre lett tervezve. A cserélhető
elemek (turmixkés, kétélű tárcsakés) lehetővé teszi az aprítást, vágást, és tésztaalap keverését, valamint zöldségek
aprítását.
A CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK HASZNÁLATA
Turmixkés – nyers és főtt hús feldolgozására szolgál. Tésztát is lehet vele keverni.
Kétélű tárcsakés
–– szeletelő oldal – szeletelésre szolgál.
–– forgácsoló oldal – forgácsolásra szolgál.
A készülék munkába állítása
A turmixgéppel felszerelt készülék első használata előtt
a (vagy ha hosszabb ideig ne használta), mossa el a turmixgép elemeit (tömőrúd, fedő, tartál, kés és a kétélű tárcsakés)
meleg mosogatószeres vízben, jól öblítse el és szárítsa meg
azokat.
Használat és működés
I
1 Szerelje fel az átétetet a lábazatra úgy, hogy az átét
oldalán található jel
egyvonalba essen a lábazaton találhatóval
, majd blokkolja az átétet addig forgatva azt az
óramutató járásával egyező irányba, míg az átéten található
jel
egyvonalba kerül a lábazaton található jellel
(jellegzetes kattanás jelzi, hogy helyesen lett felszerelve a lábazatra).
2 Szerelje fel a turmixgép tartályát a lábazatra úgy, hogy
a tartályon található jel
egyvonalba kerül a lábazaton
található jellel
. Ezután nyomja az alapot a szívókorongokra és blokkolja azt az óramutató járásával egyező
irányba forgatva, míg a jel a tartályon egyvonalba kerül a
lábazaton található jellel
(jellegzetes kattanás jelzi, hogy
helyesen lett felszerelve a lábazatra).
A turmix fogantyúja a készülék jobb felén kell,
hogy legyen.
MUNKA A TURMIXKÉSSEL
K
1 Tegye a turmixkést a tartályba.
●● Tegye a hozzávalókat a tartályba.
2 Tegye a turmix fedelét úgy, hogy a fedőn található kiszögellés a kés jelű
nyílásba kerüljöm a fedőn és lefedje
a turmixon taláható jelet
.
3 Nyomja a turmix fedelét a tartály nyakára és blokkolja
elforgatva az óramutató játásával megegyező irányba addig,
míg a jel a fedőn
egyvonalba kerül a tartályon találhatóval .
JE1200-002_v05
●● Tegye a beöntőtölcsérbe a tömőrudat.
●● Kapcsolja be a turmixolást a tekerőkapcsoló megfelelő
helyzetbe való elforgatásával.
Ne használja a készüléke a felszerelt turmixgéppel folyamatosan, 30 másodpercnél tovább.
Ennyi idő után kapcsolja ki a készüléket és
várjon 10 percet mielőt újra beindítja, hogy
lehülhessen a motor.
4 Munka közben hozzáadhat új termékeket (fűszereket,
hozzávalókat, stb.) a beöntőtölcséren keresztól a tömőrúd
kivétele után. A beöntőtölcsérbe teheti a szükséges hozzávalókat, majd finoman nyomja be őket a tömőrúd segítségével.
Ne nyomjon ujjal, vagy
a beöntőnyílásba semmit.
más
tárggyal
●● A
készülék leállításáhozforgassa a tekerőkapcsolót
a „0” helyzetbe.
●● Nyissa ki a turmixgépet 3 . és 2 . pontokban leírtakkal
ellenkező sorrendben.
J
KÉTÉLŰ TÁRCSAKÉS
1 Tegye e kétélű tárcsát a turmix tartályába felhasználásnak megfelelő oldalával zastosowania (szelet/forgács).
2 Tegye a turmixgép fedelét úgy, hogy az abban található
kiszögellés a kés nyílásba essen, míg a fedőm található jel
lefedje a turmixgép tartályán található jelet
.
3 Nyomja a turmix fedelét a tartály nyakára és blokkolja
elforgatva az óramutató játásával megegyező irányba addig,
míg a jel a fedőn
egyvonalba kerül a tartályon találhatóval .
4 Tegye a hozzávalókat a turmixgép beöntőtölcsérébe és
ha lehet, akkor a tömőudat is.
5 Kapcsolja be a turmixolást a tekerőkapcsoló megfelelő
helyzetbe való elforgatásával.
Ne használja a készüléke a felszerelt turmixgéppel folyamatosan, 30 másodpercnél tovább.
Ennyi idő után kapcsolja ki a készüléket és
várjon 10 percet mielőt újra beindítja, hogy
lehülhessen a motor.
●● Munka
közben a beöntőtölcséren keresztül adja
a további hozzávalókat a turmixgépbe, miután kivette
a tömőrudat. Tegye a beöntőtölcsérbe a gyümölcsöket,
zöldségeket finoam benyomva a tömőrúddal.
Ne nyomjon ujjal, vagy
a beöntőnyílásba semmit.
más
tárggyal
6 A készülék leállításáhozforgassa a tekerőkapcsolót a „0”
helyzetbe.
●● Nyissa ki a turmixgépet 3 . és 2 . pontokban leírtakkal
ellenkező sorrendben.
JE1200-002_v05
Használati javaslatok
●● A turmixgép késével ne daraboljon túl nagy darabokat.
Mielőtt a tartályba teszi a termékeket vágja azokat kb.
3 cm-es kockákra.
●● Sajt, margarin, vaj darabolása során ne dolgozzon túl
sokáig a turmixgéppek, mert a darabolt termékek felmelegszenek és elolvadnak.
●● Ha a termékek a tartály falához, vagy a késhez ragadnak
kapcsolja ki a készüléket és egy késsel szedje le azokat
a tartály faláról és a késről.
Kétélű tárcsakés – szeletelő oldal
●● Szabályos szeleteket úhy árhet el, ha a beöntőtölcsér
feltöltése során a készülék ki van kapcsolva. E célból
használhatja a „PULSE” funkciót.
Kétélű tárcsakés – forgács oldal
●● A tölcsért működés közben is feltöltheti.
Turmixgéppel felszerelt készülék tisztítása és
karbantartása
A készüléket mossa el közvetlenül használat
után. Ezzel megelőzi a tartályban a lerakódások
kialakulását.
●● Minden használat után alaposan mossa el az ételekkel
érintkezésbe kerülő alkatrészeket, meleg mosogatószeres vízben, hogy a maradékok ne száradhassanak
ezekre az elemekre.
●● A meghajtó külsejét nedves, mosogatószeres ronggyal
törölje át.
●● A résekben lerakódott maradékokat üvegmosó kefével,
vagy fogkefével tisztítsa ki.
●● Az alkatrészek elmosogatása után alaposan szárítsa
meg őket
●● A turmixkést mindig tartsa a turmixgép tartályában.
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
51
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm
bun găsit printre beneficiarii produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile originale ale companiei
Zelmer.
Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instructiuni de utilizare.
O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor cu privire la
siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul
utilizării ulterioare a dispozitivului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Trebuie să vă asiguraţi că indicaţiile de mai jos au fost
corect înţelese.
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instructiuni de ultilizare.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Nerespectarea poate conduce la
leziuni
●● Nu puneţi în funcţiune dispozitivul,
în cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat sau în cazul în care
carcasa este vizibil deteriorată.
●● În cazul în care cablul de alimentare
ne-detaşabil este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit la producător sau
într-un atelier de reparaţii specializat
de către o persoană calificată, cu
scopul de a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai
de către persoane calificate în acest
domeniu. Reparaţia care este realizată incorect poate cauza un pericol serios pentru utilizator. În cazul
în care aţi observat defecţiuni luaţi
legătura cu punctul de service.
●● Înainte de a înlocui echipamentul
sau înainte de a vă apropia de piesele care sunt în mişcare în timpul
utilizării, dispozitivul trebuie oprit şi,
52
de asemenea, trebuie decuplat de la
sursa de alimentare cu curent electric.
●● Înainte de curăţarea dispozitivului,
montajul sau demontajul acestuia
întotdeauna trebuie să scoateti stecherul de la reteaua de alimentare
cu curent electric.
●● După utilizare opriţi aparatul. Nu
demontaţi piesele storcătorului de
fructe, nu daţi jos capacul vasului şi recipientul malaxorului până
când motorul şi toate celelalte piese
mobile din aparat nu s-au oprit.
●● Pentru împingerea produselor folosiţi
numai dispozitivul special prevăzut
care face parte din setul storcătorului.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
JE1200-002_v05
●● Nu amplasaţi storcătorul pe suprafeţe umede.
●● Ţineţi aparatul şi cablul de alimentare departe de plite şi arzătoare.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
STORCĂTOR DE FRUCTE
●● Nu folosiţi storcătorul de fructe, dacă
sita este deteriorată.
●● Înainte de a porni storcătorul de
fructe verificaţi dacă capacul este
fixat bine cu clemele de fixare.
●● Nu scoateţi rezervorul pentru resturi
şi nu desfaceţi clemele de fixare,
atunci când storcătorul de fructe este
în funcţiune.
VAS DE MIXARE/ APARAT DE MĂCINAT
●● Rotiţi butonul de ajustare la poziţia
„0” înainte de a da jos capacul de pe
vas înainte de a demonta vasul de
mixare şi aparatul de măcinat de pe
suportul penru accesorii. Aşteptaţi
până ce cuţitele se opresc cu totul.
●● Nu folosiţi vasul de mixare fără
a aşeza garnitura capacului.
●● Nu introduceţi mâinile în vas, chiar şi
atunci când l-aţi dat jos pentru curăţare, deoarece cuţitele sunt în continuare foarte periculoase – foarte
ascuţite.
●● Nu introduceţi obiecte dure (linguriţe, lopăţică, etc.) în vas atunci când
cuplaţi aparatul la sursa de alimentare.
●● Nu spălaţi cuţitele direct cu mâna.
Pentru spălare folosiţi peria din
dotare.
JE1200-002_v05
MALAXOR
●● Nu atingeţi cu mâna piesele din
dotare care se mişcă, în mod special
periculos este discul dublu şi cuţitul
malaxorului. Sunt foarte ascuţite!
Utilizarea imprudentă poate provoca
răni.
●● Fiţi extrem de prudenţi atunci când
manipulaţi tăişurile ascuţite, când
goliţi vasul şi atunci când curăţaţi.
●● Nu spălaţi cuţitele malaxorului şi discurile cu două feţe direct cu mâna,
pentru a le spăla folosiţi peria din
dotare.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu.
trebuie amplasată în apropierea prizei
reţelei cu curent electric pe o suprafaţă dură, stabilă
astfel încât să nu fie acoperite orificiile de aerisire din
carcasă.
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Întrerupeţi funcţionarea şi decuplaţi dispozitivul de la
reţeaua de alimentare cu curent electric în cazul în
care la transmisia storcătorului a ajuns orice fel de
lichid. În acest caz storcătorul trebuie sa il trimiteti pentru revizie la un punct de service.
●● Nu supraîncărcaţi dispozitivul cu o cantitate excesivă
de produse, şi nici prin împingerea prea puternică
a produselor în pâlnia de umplere.
●● Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea unei temperaturi
de peste 60°C.
●● Nu lăsaţi aparatul cuplat la reţeaua electrică fără
supraveghere.
●● Sistemul de transmisie a storcătorului nu trebuie scufundat în apă şi nici nu trebuie spălat sub jet de apă
curentă.
●● Pentru curăţarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea
pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice care
se găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
●● Transmisia
53
●● Pentru a spăla piesele metalice, în special a sitei cu
INDICAŢIE
discul ascuţit de fărămiţare, cuţitul şi discul malaxorului
folosiţi peria din dotare.
Informaţii despre produs şi
indicaţii cu privire la modul de
utilizare
STORCĂTOR DE FRUCTE
●● Opriţi imediat storcătorul de fructe, atunci când observaţi vibraţii puternice sau diminuarea turaţiei. Curăţaţi
sita şi carcasa acestuia.
●● Încetaţi lucrul şi decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică atunci când produsul se blochează în pâlnia de
turnare sau pe discul de fărâmiţare. Îndepărtaţi cauza
blocajului.
●● Nu folosiţi storcătorul de fructe fără rezervorul pentru
resturi.
VAS DE MIXARE/APARATUL DE MĂCINAT
●● Nu umpleţi vasul cu lichide ce clocotesc.
●● Atunci când îl depozitaţi nu ţineţi niciodată capacul
aplicat pe vas.
●● Nu umpleţi vasul peste marcajul de 900 ml – atunci
când se întâmplă acest lucru, conţinutul vasului poate
duce la ridicarea capacului când porniţi motorul.
●● Nu umpleţi excesiv vasul. În cazul în care lichidul intră
în ansamblul motorului acesta poate fi aspirat în motor,
ceea ce poate duce la deteriorarea acestuia.
●● Atunci când mixaţi în vas trebuie să se afle cel puţin
300 ml de lichid.
●● Se recomandă să folosiţi aparatul cu vasul de mixare/
aparatul de măcinat fixat în ritm continuu maxim 30 de
secunde. După această durată opriţi aparatul şi aşteptaţi 5 minute înainte de a-l porni din nou, lăsând motorul să răcească. Procesul de mixare poate fi compus
din maxim cinci cicluri de lucru a câte 30 de secunde.
●● Nu porniţi aparatul cu vasul de mixare/aparatul de
măcinat montat, atunci când este gol, deoarece acest
lucru poate duce la supraîncălzire.
●● Temperatura ingredientelor folosite la mixare nu poate
depăşi 60°C.
MALAXOR
●● Înainte de a începe operarea trebuie să verificaţi dacă
în vasul cu malaxor nu se află niciun obiect dur (de ex.
lingură).
●● Nu opriţi aparatul prin deschiderea capacului malaxorului sau rotirea vasului (frânare de avarie). Acest lucru
duce la uzarea mai rapidă a transmisiei şi de aceea
trebuie evitat.
●● Nu spălaţi piesele metalice în maşinile de spălat vase.
Detergenţii agresivi folosiţi în acest tip de aparate provoacă înnegrirea pieselor sus-menţionate. Spălaţi-le
manual sub un jet de apă cu detergent pentru vase şi
cu o perie moale.
●● Dispozitivul este prevăzut pentru uz casnic. În cazul în
care acesta va fi folosit în cadrul afacerilor gastronomice, condiţiile de garanţie vor fi modificate.
●● Înainte de prima utilizare scoateţi toate ambalajele din
interiorul dispozitivului şi spălaţi foarte bine toate elementele echipamentului.
●● După ce utilizarea dispozitivul a luat sfârşit scoateţi
cablul de alimentare din priza reţelei de alimentare cu
curent electric.
Date tehnice
Transmisia aparatului este adaptată să colaboreze cu storcătorul de fructe, vasul de mixare, aparatul de măcinat şi
malaxorul.
Parametrii tehnici sunt indicaţi pe plăcuţa nominală a produsului.
Durata admisă de funcţionare continuă a transmisiei:
–– cu storcătorul de fructe
2 minute
–– cu vasul de mixare
30 secunde
–– cu aparatul de măcinat
30 secunde
–– cu malaxorul
30 secunde
Durata pauzei înainte de a utiliza din nou transmisia
cu storcătorul de fructe
30 minute
Durata pauzei înainte de a utiliza din nou transmisia
cu vasul de mixare sau aparatul de măcinat
5 minute
Durata pauzei înainte de a utiliza din nou transmisia
cu malaxorul
10 minute
Zgomot aparat (LWA):
–– cu storcătorul de fructe
77 db/A
–– cu vasul de mixare
83 db/A
–– cu aparatul de măcinat
82 db/A
–– cu malaxorul
86 db/A
1
2
3
4
5
Buton de ajustare (PULSE, 0, viteza 1, viteza 2)
Picioruşe
Transmisia
Cablu de alimentare
Antrenor
PIESE STORCĂTOR DE FRUCTE
6
7
8
9
54
A
Structura aparatului
Rezervor resturi
Vârf
Vas
Cleme de fixare
JE1200-002_v05
10
11
12
13
14
15
16
Sita
Capac
Pâlnie de turnare
Piston
Recipient pentru suc
Capacul vasului cu separator de spumă
Perie
SUPORT PENTRU ACCESORII
17 Suport pentru ajutaje
PIESE APARAT DE MĂCINAT
18 Suportul aparatului de măcinat cu ansamblul de cuţite
19 Garnitura aparatului de măcinat
20 Recipientul aparatului de măcinat
PIESE VAS DE MIXARE
21
22
23
24
25
Ansamblu cuţite vas de mixare
Garnitura
Vas cu indicator de nivel
Capac vas
Piesă închidere capac
PIESE MALAXOR
26
27
28
29
30
31
Angrenaj
Vas malaxor
Disc cu două feţe
Cuţit malaxor
Capac malaxor
Piston malaxor
STORCĂTOR DE FRUCTE
TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE STORCĂTORULUI
Storcătorul este un dispozitiv care este destinat pentru stoarcerea rapidă a sucurilor de fructe şi legume cu separarea
concomitentă a resturilor. Viteza de stoarcere a fost selectată în aşa fel încât, să puteţi obţine parametrii optimali în
ceea ce priveşte calitatea Sucul conţine fracţiuni mărunte
de fructe (legume) care sunt foarte benefice pentru sănătate, dar care cauzează o mai mică claritate a sucului. Acest
efect este bine gândit, deoarece producătorul storcătorului
a ajuns la concluzia că, mult mai importantă este păstrarea
unor valori nutritive, de sănătate şi dietetice cât mai bogate
a sucului obţinut, decât claritatea acestuia. Cantitatea de suc
care poate fi obţinută din 1 kg de materie primă depinde de
gradul de prospeţime a produsului folosit cât şi de gradul de
curăţenie a sitei şi starea discului de mărunţire (de ex. pentru morcovul proaspăt este de 50-60%). Piesele care intră în
contact direct cu materiile prime sunt fabricate din materiale
care au fost aprobate pentru a intra în contact direct cu produsele alimentare.
JE1200-002_v05
Pregătirea storcătorului pentru funcţionare
DEMONTAJUL STORCĂTORULUI
B
Înainte de prima folosire, demontaţi storcătorul
spălaţi şi uscaţi bine piesele care intră în contact direct cu produsul.
1 Trageţi clemele de prindere în jos astfel încât acestea să
iasă din lăcaşurile de pe capac.
2 Scoateţi accesoriul de împingere şi daţi la o parte capacul.
3 Scoateţi recipientul pentru resturi.
4 Demontaţi castronul cu sită. În acest scop rotiţi castronul
în direcţia opusă mişcării acelor de ceasornic, astfel încât
simbolul
de pe castron să acopere simbolul
de pe
sistemul de transmisie a storcătorului şi daţi la o parte castronul de pe sistemul de transmisie.
Toate piesele demontate (în afara transmisiei)
spălaţi-le cu apă caldă cu adaos de detergent
pentru spălat vase. Acestea, de asemenea, pot
fi spălate în maşina de spălat vase le o temp.
de max. 60°C (cu excepţia castronului, sitei şi
a sistemului de transmisie). După ce toate elementele au fost bine uscate montaţi-le la loc.
MONTAJUL STORCĂTORULUI
C
1 Montaţi pe transmisia storcătorului castronul, astfel încât
simbolul care se află pe baza
castronului să acopere
simbolul
care este amplasat pe sistemul de transmisie
a storcătorului.
2 Blocaţi castronul rotindu-l în direcţia acelor de ceasornic,
astfel încât simbolul
de pe sistemul de transmisie a storcătorului să acopere simbolul de pe baza castronului.
3 Montaţi sita pe colector, astfel incat zonele de evacuare
sa se imbine perfect.
Sita poate fi montată numai într-o singură
poziţie.
4 Sub capac montaţi recipientul pentru resturi în felul următor: fixaţi recipientul oblic şi amplasaţi-l sub capota castronului astfel incat partea proeminenta de pe recipientul pentru
resturi să intre în lăcaşul special prevăzut de pe castron apoi
împingeţi-l către transmisie.
5 Montaţi capacul astfel încât ieşitura care se află pe capac
să intre în lăcaşul special prevăzut de pe castron.
6 Ambele cleme de prindere trebuiesc ridicate în sus şi
apoi fixate în lăcaşurile special prevăzute de pe capac.
7 Apăsaţi clemele de prindere pe castron (sunetul „click”
caracteristic vă va anunţa că, clemele au fost montate
corect).
8 Amplasaţi recipientul pentru suc astfel încât partea proeminenta a storcactorului să se afle în interiorul recipientului.
55
Montarea incorectă a clemelor de prindere va
conduce la pornirea sistemului de siguranţă
care la rândul său nu va permite punerea în
funcţiune a storcătorului.
●● După fiecare folosire storcătorul trebuie spălat foarte bine
În apropierea dispozitivului pregătiţi fructele şi
legumele care vor fi stoarse.
●● Sistemul de transmisie trebuie curăţat cu ajutorul unei
Pornire storcător de fructe şi manipularea
acestuia
●● Verificaţi dacă butonul de ajustare este situat la poziţia „0”.
●● Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza reţe-
lei electrice şi porniţi storcătorul de fructe rotind butonul
de ajustare în funcţie de necesităţi la viteza 1 sau 2 (vezi
tabel „Vitezi de stoarcere recomandate pentru fructe
şi legume recomandate”).
●● Introduceţi în pâlnia de turnare fructe şi legume şi apăsaţi-le uşor cu pistonul.
Nu împingeţi produsele cu degetele sau cu alte
obiecte.
●● Sucul stors din recipientul pentru suc turnaţi-l în paharele, cănile etc., pregătite anterior.
Recipientul pentru suc este echipat cu separator pentru spumă, a cărui sarcină este de a opri
fracţiunile mai dense de suc şi spumă.
●● În caz de nevoie (în cazul în care pe sită se adună prea
multă pulpă care poate conduce la trepidaţii ale storcătorului) se recomandă folosirea funcţiei „PULSE”.
FUNCŢIA PULSE
Funcţia „PULSE” permite înlăturarea surplusului de pulpă
care s-a adunat pe sită. Rotirea butonului de reglare pe
poziţia „PULSE” şi menţinerea butonului în această poziţie
va conduce la funcţionarea dispozitivului la viteza cea mai
mare. După eliberarea butonului dispozitivul se va opri din
funcţionare.
După oprire (stoarcerea sucului)
●● Opriţi storcătorul prin fixarea butonului de reglare în poziţia „0”.
●● Scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza reţelei
de alimentare cu curent electric.
●● După ce motorul s-a oprit începeţi demontajul storcătorului în scopul de a spăla piesele acestuia (vezi punctul
„DEMONTAJUL STORCĂTORULUI”).
●● Aruncaţi toate resturile care se află în recipientul pentru
resturi.
Nu permiteţi ca rezervorul pentru resturi să se
umple excesiv. Atunci când îl scoateţi surplusul poate cadea din rezervor când doriţi să-l
răsturnaţi.
56
Curăţarea şi conservarea storcătorului
pentru a nu permite uscarea sucului şi a resturilor fructelor.
●● Resturile care se află în fisuri şi colţuri trebuiesc înlăturate cu ajutorul unei perii moi.
cârpe moi şi a detergentului pentru spălat vase. Apoi
acesta trebuie şters până ce va fi perfect uscat.
În cazul în care în interiorul transmisiei se
găseşte apă sau suc trebuie imediat să întrerupem funcţionarea dispozitivului şi trebuie să
îl transmitem pentru verificare unui punct de
service.
●● Elementele
echipamentului aşa cum ar fi: recipientul
pentru resturi, castronul, capacul, accesoriu de împins
cât şi recipientul pentru suc cu separatorul pentru spumă
trebuie spălate în apă caldă cu adaos de soluţie pentru
spălat vase.
●● Capacul, accesoriul pentru împingere şi recipientul pentru resturi pot fi, de asemenea, spălate în maşinile de
spălat vase la o temp. de max. 60°C.
●● Pentru spălarea sitei folosiţi numai peria, care se află în
echipamentul storcătorului. Pentru spălarea sitei nu
folosiţi nici un fel de perii metalice!
●● În cazul unei folosiri îndelungate puteţi conduce la pierderea culorii elementelor care sunt fabricate din materiale sintetice. Nu trataţi acest lucru ca un defect.
●● Culoarea care rămâne după stoarcerea morcovului
poate fi îndepărtată cu ajutorul unei cârpe înmuiate în
ulei comestibil.
●● După spălare uscaţi foarte bine toate piesele.
●● Montaţi storcătorul (vezi punctul „MONTAJUL SOTORCĂTORULUI”).
Trebuie să fiţi foarte atenţi în ceea ce priveşte
piesele transparente din materiale sintetice.
Acestea sunt foarte sensibile la lovituri şi
căderi. Pot fi foarte uşor deteriorate.
Cum putem pregăti un suc sănătos şi gustos?
●● Fructele şi legumele care vor fi stoarse trebuie să fie
proaspete şi bine spălate. Pregătirea legumelor constă
în curăţarea acestora de nisip sau pământ, spălarea sub
jet puternic de apă şi curăţarea de coajă. Publicaţiile de
specialitate, recomandă ca legumele prevăzute pentru
stors să fie înmuiate timp de 5 minute în apă cu adaos
de sare şi sare de lămâie. Legumele pregătite în acest
fel nu devin mai închise la culoare în timpul prelucrării şi
sucul lor are o valoare naturală.
●● Unele fructe aşa cum a r fi zmeura, căpşuna şi altele,
trebuiesc spălate imediat înainte de folosire, deoarece
acestea îşi pierd foarte repede prospeţimea.
●● Selecţia fructelor şi legumelor depinde de sezon, de preferinţe, recomandări de sănătate. Asupra valorii nutritive
a sucurilor din legume şi fructe are influenţă modul în
care acestea sunt tratate în timpul pregătirii lor.
JE1200-002_v05
●● Sucurile trebuie preparate din fructe zemoase şi specii ●● Băuturile din fructe şi legume pot fi servite la temperatura
de legume care trebuie să fie coapte, proaspete, deoarece din acestea se poate obţine suc cu gust şi aromă
excelentă.
●● Pentru pregătirea băuturilor, cele mai recomandate legume
sunt următoarele: roşiile, morcovii, ţelina, sfecla, pătrunjelul, ceapa, varza, castraveţii, napi negri, rubarbă, etc.
●● Legume cum ar fi: ridichi, arpagic, frunze de pătrunjel,
mărar, măcriş se adaugă la băuturi tăiate mărunt.
●● Sucuri de fructe pot fi obţinute aproape din toate speciile
de fructe.
●● Merele, piersicile, caisele, prunele ar trebui să fie opărite
cu apă clocotită pe strecurătoarea de bucătărie.
●● Scoateţi seminţele din fructele care le conţin, deoarece
acestea ar putea deteriora dispozitivul.
●● Stoarcerea sucului din prune, afine, zmeură, pere şi
mere moi şi alte fructe moi poate fi problematică. Pulpa
fructului formează o masă spongioasă care blochează
deschiderile ochiurilor sitei.. Aceste fructe pot fi folosite
în cantităţi mici, împreună cu alte fructe şi legume care
sunt tari şi de asemenea, trebuie mai des curăţată sita.
●● Puteţi stoarce suc din cantităţi mici de struguri. În pâlnie
puneţi boabele întregi de struguri după ce aţi îndepărtat
tulpinile lemnoase.
●● Legumele de la care este folosită rădăcina şi fructele tari
trebuiesc tăiate în bucăţele care vor intra uşor în pâlnia
de umplere. Merele trebuiesc tăiate în bucăţi (în cazul în
care mărimea merelor nu permite introducerea acestora
în întregime în pâlnia de umplere) fără a le îndepărta
coaja şi fără a scoate sâmburii.
●● Fructele şi legumele sunt introduse în pâlnia de umplere
numai după ce storcătorul de fructe a fost pus în funcţiune.
●● Valoarea nutritiva a sucurilor proaspete este apropiată
de valoarea nutritivă a produselor, din care au fost pregătite.
●● Băuturile produse pe bază de sucuri sunt recomandate
în primul rând în ceea ce priveşte alimentarea copiilor şi
a persoanelor în vârstă.
●● Se recomandă ca în momentul în care folosiţi sucurile
de legume să beţi apă, deoarece acestea sunt foarte
esenţiale. Dacă sucurile acestea nu sunt diluate cu apă
atunci doza zilnică nu trebuie să depăşească o jumătate
de pahar.
●● Nu se recomandă combinarea fructelor cu legume, cu
excepţia merelor. Nu se recomandă combinarea pepenelui galben cu alte fructe.
●● Sucurile obţinute prin stoarcere nu pot fi păstrate pentru
a fi folosite mai târziu.
●● Pentru băuturile din legume, puteţi folosi condimente
aromatice: piper, mărar, chimen, nucşoară, cimbru,
maghiran, iar pentru băuturile de fructe: vanilie, scorţişoară şi cuişoare. Pentru a obţine aroma plină a condimentelor, înainte de a le adăuga la băutură acestea
trebuiesc foarte bine zdrobite. Acestea trebuie să fie
folosite în cantităţi mici, pentru a păstra gustul natural şi
mirosul produselor din care este pregătită băutură. Datorită valorii calorice scăzute, băuturile din fructe şi legume
sunt recomandate pentru cei care ţin dietă.
JE1200-002_v05
camerei sau răcite cu cuburi de gheaţă.
Sucul proaspăt înseamnă sănătate
Suc de morcov
Accelerează metabolismul, deoarece conţine un
set de oligoelemente şi vitamine care sunt necesare pentru o bună funcţionare a organismului.
Vitamina A este produsă din caroten îmbunătăţeşte vederea. Componentele acestui suc nivelează efectele nocive ale nicotinei, redau pielii
culoarea sa naturală. O jumătate de pahar de suc de morcov
şi jumătate de cană de lapte sunt recomandate pentru copii
mici. Sucul de morcovi, în combinaţie cu sucul de mere, sunt
recomandate ca băutură întăritoare pentru persoanele în
vârstă.
Suc de roşii
Din roşiile coapte şi proaspete se poate
obţine un suc de o calitate excelentă. Sucul
de roşii poate fi combinat cu toate celelalte
sucuri de legume.
Conţine multe vitamine A şi C. Două pahare de suc de roşii,
acoperă necesarul zilnic de vitamina C. Valorile aromatice
ale sucului de roşii sunt subliniate atunci când la acesta se
adaugă sare şi piper.
Suc de sfeclă roşie
Sucul de sfeclă roşie în combinaţie cu sucul de
portocale oferă băuturii un gust excelent. Acest
suc în forma sa pură poate fi consumat numai
atunci când este recomandat de medic.
Suc de varză
Acesta este folosit pentru a trata ulcere stomacale, dar numai în cazul în care este recomandat de medic. Amestecat cu sucul de
morcov, este potrivit pentru consum, chiar şi
pentru cei care au un stomac sensibil.
Suc de spanac
Acest suc este un puternic hematopoietic,
dar din cauza gustului puternic, se recomandă amestecarea acestuia cu suc de
morcov. Sucul de spanac, morcov şi ţelină
în cantităţi egale, după amestecare, se
transformă într-o băutură gustoasă.
Suc de ţelină
Pentru producerea sucului nu trebuiesc folosite frunzele deoarece acestea oferă băuturii
un gust amar. Sucul din rădăcina de ţelină
este foarte gustos. Acesta poate fi combinat
cu sucuri din alte legume. Ar trebui consumat
în cantităţi mai mici decât sucul de morcovi.
În cazul în care veţi adăuga suc de mere sau de lămâie veţi
obţine un gust mult mai bun.
57
Suc de castraveţi
Acesta în general este foarte greţos, şi trebuie amestecat cu suc de mere, morcov sau
ţelină. Sucul de castraveţi este folosit pentru
îngrijirea pielii. Acesta filtrează foarte bine
rinichii. Este recomandat în cadrul tratamentului pentru pierderea în greutate.
Suc de mere
Sucul de mere proaspete şi coapte are o aromă
şi un gust plăcut, este bogat în vitamine A şi B şi
în minerale valoroase. Conţinutul ridicat de pectine din suc, are proprietati digestive. Sucul de
mere proaspăt este folosit împotriva gutei şi reumatismului. Acesta este, în general, un produs nutritiv excelent.
Suc de mure
Sucul de mure, cu un pic de zahăr şi apă minerală se transformă într-o băutură foarte răcoritoare. Datorită conţinutului ridicat de vitamine şi
microelemente este folosit ca băutură întăritoare în special pentru persoanele în vârstă.
Suc de soc
Sucul este bogat în substanţe nutritive, are
proprietăţi sudorifice şi poate fi folosit în
răceli. Acest suc poate fi combinat cu alte
sucuri de fructe.
Suc de coacăze negre
Sucul de coacăze negre are un gust specific,
aciditate ridicată şi o acrime distinctă. Datorită
compoziţiei chimice şi a conţinutului de vitamine,
este unul dintre cele mai bune sucuri. Aceasta
poate să fie amestecat cu sucuri cu aciditate
scăzută sau cu apă, miere sau zahăr.
Reţete de sănătate speciale
Băutură întăritoare
6 morcovi
2 mere
½ sfeclă roşie
Suc pentru curăţarea
organismului
4 morcovi
½ castravete
1 sfeclă roşie
Băutura „respiraţie
puternică”
1 pumn de spanac
1 pumn de mărar
2 ţeline
4 morcovi
Sucul „regulator veşnic”
2 mere
1 pară tare
¼ lămâie sau un pumn de
spanac
6 morcovi
Băutură „însorită”
2 mere
6 căpşuni
Băutura „dragostei”
3 roşii mari
½ castravete
1 ţelină
¼ lămâie
Vitezele de stoarcere recomandate pentru
anumite fructe şi legume
Fructe/legume
Ananas
Afinul american
Piersici
Sfeclă roşie
Pere
Mere
Varză
Mărar
Morcov
Pepene galben
Caise
Nectarine
Castraveţii
Fruct kiwi
Roşii
Ţelină
Struguri
Viteza de stoarcere
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Exemple de probleme care pot apare în timpul exploatării storcătorului
PROBLEMA
CAUZA
SOLUŢII – MODUL DE PROCEDARE
Dispozitivul nu funcţionează.
Clemele de prindere nu
sunt montate corect pe
capac.
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Montaţi
corect clemele de prindere pe capac (vezi punctul „MONTAJUL STORCĂTORULUI”). Porniţi din nou dispozitivul.
A fost pus în funcţiune
sistemul protecţiei
termice.
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Lăsaţi
storcătorul să se răcească timp de circa 30 de minute apoi
încercaţi să îl porniţi din nou.
58
JE1200-002_v05
PROBLEMA
CAUZA
SOLUŢII – MODUL DE PROCEDARE
Din dispozitiv iese un miros
neplăcut.
Dispozitiv nou.
Există această posibilitate în cazul în care puneţi în funcţiune pentru prima dată un dispozitiv nou. Acest lucru nu este
periculos şi nici nu ne semnalizează că dispozitivul este
defect. Acest miros nu va mai fi simţit după ce storcătorul va
fi folosit de mai multe ori.
Storcătorul este
supraîncărcat.
Verificaţi progresul procesului şi timpul de prelucrare a produselor cu timpul care este permis şi care este prezentat în
instrucţiunea de deservire.
Verificaţi dacă tensiunea care este trecută pe plăcuţa de
fabricaţie corespunde cu tensiunea din reţeaua de alimentare cu curent electric.
Carcasa se încălzeşte,
dispozitivul face prea mult
zgomot în timpul funcţionării
şi iese fum.
Motorul dispozitivului este
defect.
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Duceţi
storcătorul la un punct de service.
S-a blocat sita.
Produsul nu este
corespunzător pentru
acest dispozitiv.
Cu ajutorul acestui dispozitiv nu puteţi stoarce fructe şi
legume foarte tari sau cele care au fibre lungi.
Suprasarcină.
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Aşteptaţi
până ce dispozitivul se opreşte. Curăţaţi pâlnia de umplere,
sita, capacul şi recipientul pentru resturi.
Sita nu este corect
montată.
Opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare de la reţeaua de alimentare cu curent electric. Verificaţi
dacă sita este montată corect pe colector. Verificaţi dacă
sita nu este deteriorată. În cazul în care sita este deteriorată
mecanic trebuie neapărat să duceţi storcătorul la un punct
de service.
Pâlnia de umplere atinge sita
/ storcătorul intră în trepidaţii
şi vibraţii.
pregatirea aparatului pentru
functionare cu accesorii
D
1 Aşezaţi transmisia pe o suprafaţă uscată, stabilă, orizontală, în apropiere de priza de alimentare şi într-un loc care nu
este la îndemâna copiilor.
Amplasaţi cablul de alimentare astfel încât să
nu atârne de pe masă sau de pe blat şi să nu
poată fi tras sau agăţat accidental.
2 Aşezaţi suportul penru accesorii pe transmisie astfel ca
simbolul situat pe partea laterală a suportului să coincidă
cu simbolul
de pe transmisie.
3 Blocaţi suportul penru accesorii rotindu-l în direcţia conformă cu mişcarea acelor de ceas astfel încât simbolul
de pe transmisie să coincidă cu simbolul
de pe transmisie (sunetul caracteristic „click” înseamnă că suportul a fost
montat corect).
4 Cuplaţi ştecherul cablului de alimentare la priza din
reţeaua electrică.
Înainte de a cupla aparatul la sursa de alimentare trebuie să vă asiguraţi că butonul de ajustare este setat la poziţia „0”.
JE1200-002_v05
VAS DE MIXARE
DESCRIERE APARAT
Vasul de mixare este destinat pentru tăierea şi amestecarea
diferitelor tipuri de produse. Îl puteţi folosi pentru a pregăti
supe, sosuri şi coctailuri pe bază de lapte, puteţi de asemenea să mixaţi legume, fructe, carne precum şi să măcinaţi
ingrediente gătite pentru hrană pentru bebeluşi.
Pregătirea aparatului pentru funcţionare
Înainte de prima utilizare a aparatului cu vasul de mixare
montat (sau după ce a fost depozitat o perioadă mai îndelungată), scoateţi vasul, capacul şi piesa de închidere a capacului cu apă caldă cu puţin detergent pentru vase, clătiţi bine
şi uscaţi.
Ţineţi mâinile departe de cuţite – acestea sunt
ascuţite.
Operare şi funcţionare
E
1 Montaţi vasul de mixare pe suportul penru accesorii,
astfel încât suportul vasului să fie situat pe partea dreaptă
a aparatului.
59
2 Blocaţi vasul prin rotire în direcţia conformă mişcării
acelor de ceas până ce se blochează (sunetul caracteristic
„click” vă informează că vasul a fost montat corect).
Mânerul vasului trebuie să se afle pe partea
dreaptă a aparatului.
3 Introduceţi ingredientele în vas. Nu umpleţi deasupra
marcajului 900 ml de pe vas.
Modul de introducere a ingredientelor în vasul
mixerului este indiferent, totuşi cele mai bune
rezultate vor fi obţinute dacă adăugaţi mai întâi
ingredientele dure.
4 Aşezaţi capacul pe vas astfel încât partea laterală
a capacului pe care se află sita capacului să fie poziţionată
aproape de vârful vasului. Capacul astfel montat previne
împrăştierea ingredientelor în timpul procesului de mixare.
Capacul vasului poate fi montat în trei poziţii,
iar una dintre acestea este folosită în timpul
procesului de mixare. Celelalte două poziţii pot
fi folosite atunci când turnaţi conţinutul mixat
din vas in vase.
5 Introduceţi piesa de închidere a capacului în orificiu astfel încât proeminenţele de pe piesa de închidere să se afle
în adânciturile din capac. Blocaţi piesa de închidere rotind-o
în direcţia conformă mişcării acelor de ceas până ce se blochează.
Nu porniţi aparatul cu vasul de mixare montat
fără piesa de închidere a capacului, în special
în cazul în care veţi mixa ingrediente dure.
Acestea pot fi aruncate prin orificiu.
6 Porniţi mixarea rotind butonul de ajustare la poziţia
corespunzătoare.
Atunci când mixaţi la viteza 2 obţineţi rezultate
mai bune.
Nu folosiţi aparatul cu vasul de mixare montat pentru lucru continuu mai mult de 30 de
secunde. După această durată opriţi aparatul şi
aşteptaţi 5 minute înainte de a-l porni din nou,
lăsând motorul să se răcească.
7 Atunci când mixaţi puteţi adăuga produse (condimente,
ingrediente) prin orificiu după ce aţi scos piesa de închidere
a capacului.
8 Pentru a opri aparatul rotiţi butonul regulatorului la poziţia „0”.
În cazul în care consistenţa produselor mixate
nu corespunde încă aşteptărilor rotiţi butonul de ajustare la poziţia „PULSE” şi ţineţi
în această poziţie câteva secunde, aparatul
începe să lucreze la viteza maximă. După ce
eliberaţi butonul aparatul încetează lucrul.
60
FĂRÂMIŢARE GHEAŢĂ
Aparatul cu vasul de mixare montat poate fi folosit de asemenea pentru fărâmiţarea de cuburi de gheaţă, acest lucru vă
permite să obţineţi bucăţi de gheaţă de dimensiune apropiată.
Înainte e a utiliza vasul de mixare pentru a fărâmiţa cuburi de gheaţă, trebuie să vă asiguraţi
că este curat. În caz contrar trebuie să-l spălaţi
bine cu apă curată. Orice resturi de detergent
pot avea impact asupra gustului gheţei sfărâmate şi cauzează pierderea gustului băuturii în
care va fi adăugată.
Introduceţi în vas maxim 15 cuburi de gheaţă (cu dimensiunea de maxim 2 cm). Pe lângă cuburile de gheaţă turnaţi
şi aprox. 15 ml (1 linguriţă) de apă rece proaspătă. Aşezaţi capacul vasului împreună cu piesa de închidere, apoi
rotiţi butonul de ajustare la poziţia „1”. Aparatul începe
lucrul, fărâmiţarea de gheaţă trebuie efectuată în cicluri
de 3 secunde, această activitate trebuie repetată până ce
gheaţa s-a fărâmiţat cu totul. În cazul în care consistenţa
gheţei nu corespunde încă aşteptărilor (doriţi să obţineţi
consistenţă de zăpadă) rotiţi butonul de ajustare la poziţia
„PULSE” şi ţineţi în această poziţie câteva secunde, aparatul începe să lucreze la viteza maximă. După ce eliberaţi
butonul aparatul încetează să lucreze.
Nu fărâmiţaţi cuburi de gheaţă fără ca mai înainte să adăugaţi apă în vas.
După ce aţi terminat să lucraţi cu vasul de
mixare
●● Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare din reţeaua de curent electric.
●● Demontaţi vasul de mixare, pentru a face acest lucru
ţineţi cu o mână suportul penru accesorii cu cealaltă prindeţi vasul de mâner.
●● Rotiţi vasul în direcţia opusă mişcării acelor de ceas,
până ce simţiţi rezistenţă şi daţi jos vasul de pe suportul
pentru ajutaje.
●● Turnaţi coctailul efectuat in vase.
Capacul vasului poate fi montat în trei poziţii,
din care doar una dintre poziţiile capacului este
utilizată în procesul de mixare. Celelalte două
poziţii (sită lată, sită îngustă) sunt utilizate
atunci când vărsaţi conţinutul mixat din vas in
vase.
●● Spălaţi
vasul de mixare (vezi punctul „Curăţarea şi
întreţinerea aparatului cu vasul de mixare/aparatul
de măcinat montat”).
DEMONTAREA ANSAMBLULUI DE TĂIERE
F
●● Decuplaţi ştecherul cablului de alimentare din priza din
reţeaua electrică.
●● Rotiţi capacul în direcţia opusă mişcării acelor de ceas,
până ce simţiţi rezistenţă şi daţi jos capacul de pe vas.
JE1200-002_v05
1 Goliţi vasul de conţinut.
2 Curăţaţi vasul (vezi punctul „Curăţarea şi întreţinerea
aparatului cu vasul de mixare/aparatul de măcinat montat”). Rotiţi vasul cu partea de jos în sus şi lăsaţi pe o suprafaţă plată, stabilă.
3 Cu o mână ţineţi vasul şi cu cealaltă desfiletaţi ansamblul
de cuţite în direcţia opusă mişcării acelor de ceas.
4 Scoateţi cu grijă ansamblul de cuţite împreună cu garnitura.
Cuţitele aparatului sunt ascuţite. Manipulaţi-le
cu grijă.
MONTAREA ANSAMBLULUI DE CUŢITE
G
1 Introduceţi garnitura în adâncitura din ansamblul de
cuţite.
2 Daţi jos capacul de pe vasul mixerului. Întoarceţi vasul
„cu josul în sus” şi lăsaţi pe o suprafaţă plată, stabilă.
3 Introduceţi ansamblul de cuţite în orificiul din partea de
jos a vasului.
4 Cu o mână ţineţi vasul şi cu cealaltă rotiţi ansamblul de
cuţite în direcţia conformă mişcării acelor de ceas până la
capăt.
APARATUL DE MĂCINAT
DESCRIEREA APARATULUI
Aparatul de măcinat este destinat pentru măcinarea şi tocarea de ingrediente, precum piper, boabe de cafea, orez,
grâu, seminţe de susan, nuci (fără coajă) etc., precum şi
pentru a toca carne.
Aparatul de măcinat nu este adaptat pentru
fărâmiţarea de ingrediente foarte dure, cum ar
fi de ex. cuburile de gheaţă şi nucşoară.
Nu folosiţi niciodată aparatul de măcinat pentru a măcina zahăr, deoarece acest lucru poate
duce la deteriorarea aparatului.
Înainte de a începe să tocaţi, curăţaţi carnea de
vene, membrane şi grăsime iar apoi feliaţi în
bucăţi cu dimensiunea de aprox. 2x2 cm.
Operare şi funcţionare
H
●● Introduceţi ingredientele în vasul aparatului de măcinat.
Nu depăşiţi nivelul maxim de conţinut, indicat
pe recipientul aparatului de măcinat.
3 Blocaţi aparatul de măcinat prin rotire în direcţia conformă mişcării acelor de ceas până ce se blochează (sunetul
caracteristic „click” vă informează că aparatul de măcinat
a fost montat corespunzător).
●● Porniţi aparatul prin rotirea butonului de ajustare la poziţia corespunzătoare. Adaptaţi viteza în mod corespunzător ingredientelor mixate.
Vă recomandăm să folosiţi programul „PULSE”
sau viteza maximă.
Amestecarea diferitor produse unul după celălalt fără spălare exactă poate duce la pătrunderea mirosului şi gustului de la produsul tocat
anterior.
Nu folosiţi aparatul cu aparatul de măcinat
montat în mod continuu pentru o durată mai
mare de 30 de secunde. Dacă în decursul a 30
de secunde nu reuşiţi să terminaţi procesul de
măcinare opriţi aparatul şi aşteptaţi 5 minute
înainte de a-l porni din nou.
4 După ce aţi terminat măcinare setaţi butonul de ajustare
la poziţia „0”.
Intotdeauna, imediat după utilizare spălaţi
recipientul aparatului de măcinat şi suportul
aparatului de măcinat cu ansamblul de cuţite în
apă caldă cu adaos de detergent pentru vase.
Garnitura aparatului de măcinat trebuie ştearsă
cu o pânză umedă.
După ce aţi terminat de lucrat cu aparatul de
măcinat
●● Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare din reţeaua de curent electric.
●● Demontaţi aparatul de măcinat, pentru a face acest lucru
ţineţi cu o mână suportul penru accesorii, cu cealaltă
prindeţi aparatul de măcinat. Rotiţi aparatul de măcinat
în direcţia opusă mişcării acelor de ceas, până ce simţiţi
rezistenţă şi daţi-l jos de pe suportul penru accesorii.
●● Rotiţi aparatul de măcinat cu suportul în sus.
●● Rotiţi suportul aparatului de măcinat cu ansamblul de
cuţite în direcţia opusă mişcării acelor de ceas şi daţi jos
suportul cu ansamblul de cuţite de pe capacul aparatului
de măcinat.
●● Turnaţi conţinutul măcinat într-un vas.
●● Spălaţi aparatul de măcinat (vezi punctul „Curăţarea şi
întreţinerea aparatului cu vasul de mixare/ aparatul
de măcinat montat”).
1 Aşezaţi şi rotiţi suportul aparatului de măcinat cu ansamblul de cuţite pe filetul vasului aparatului de măcinat.
2 Rotiţi aparatul de măcinat cu josul în sus i montaţi-l pe
suportul penru accesorii.
JE1200-002_v05
61
Curăţarea şi întreţinerea aparatului cu vasul
de mixare/ aparatul de măcinat montat
Curăţarea aparatului trebuie efectuată imediat
după utilizare. Acest lucru previne depunerea
de resturi pe vasul mixerului.
●● Turnaţi aproximativ 450 ml de apă în vas şi porniţi apara-
tul pentru aproximativ 10 secunde prin rotirea şi menţinerea butonului de ajustare la poziţia „PULSE”.
●● Apoi vărsaţi apa din vas, rotiţi-l „cu josul în sus” şi uscaţi.
●● În cazul în care este necesar spălaţi vasul, capacul,
piesa de închidere a capacului, ansamblul de cuţite, recipientul aparatului de măcinat şi suportul aparatului de
măcinat cu ansamblul de cuţite în apă caldă cu adaos de
detergent pentru vase.
●● Garnitura vasului de mixare şi garnitura aparatuli de
măcinat trebuie ştearsă cu o pânză umedă.
●● Apoi clătiţi în apă proaspătă şi uscaţi.
●● În cazul în care aţi lăsat vasul o durată mai îndelungată
fără curăţare şi de interiorul vasului s-au prins bucăţi din
ingredientele mixate, folosiţi peria de nailon.
●● Nu se recomandă introducerea vasului, capacului, piesei
de închidere a capacului, aparatul de măcinat, ansamblul
de cuţite, recipientul aparatului de măcinat şi suportul
aparatului de măcinat cu ansamblul de cuţite în maşina
de spălat vase. Detergenţii agresivi pot avea un impact
negativ asupra stării suprafeţei pieselor din aparat.
●● Ştergeţi partea exterioară a transmisiei cu o pânză
umedă şi delicată.
Nu introduceţi transmisia în apă sau alt lichid.
●● Pentru a spăla transmisia nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsii, lapte, pastă etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice informative
inscripţionate.
●● Nu curăţaţi vasul şi recipientul aparatului de măcinat cu
bureţi sau pânze aspre.
●● După spălare ştergeţi exact toate piesele aparatului.
MALAXOR
DESCRIEREA APARATULUI
Malaxorul este destinat pentru efectuarea de activităţi legate
de pregătirea de mâncare. Accesoriile detasabile (cuţitul
malaxorului, discul cu două feţe) permite secţionarea, tăierea, frământarea de aluat şi fărâmiţarea de legume.
UTILIZARE DOTARE
Cuţitulul malaxorului – este utilizat pentru prelucrarea de
carne crudă sau fiartă. Acesta poate fi utilizat şi pentru a frământa aluat.
Discul cu două feţe
–– partea pentru felii – este utilizată pentru tăiatul felii.
–– partea pentru felii subţiri – folosită pentru tăierea/raderea
în felii subţiri.
62
Pregătirea aparatului pentru funcționare
Înainte de prima utilizare aparatul cu malaxorul montat (sau
după ce a fost depozitat o durată îndelungată), trebuie să
spălaţi piesele malaxorului (piston, capac, recipient, cuţit şi
disc cu două feţe) în apă caldă cu puţin detergent pentru
vase, clătiţi bine şi uscaţi.
I
Operare şi funcţionare
1 Montaţi angrenajul pe suportul penru accesorii astfel
încât simbolul
inscripţionat pe angrenaj să coincidă cu
simbolul
de pe suportul penru accesorii şi apoi blocaţi
angrenajul prin rotire în direcţia conformă mişcării acelor de
ceasornic până ce se blochează, iar simbolul de pe angrenaj va coincide cu simbolul
de pe suportul penru accesorii (sunetul caracteristic „click” vă informează că aţi montat
corect angrenajul).
2 Montaţi recipientul malaxorului pe suportul penru accesorii astfel încât simbolul
inscripţionat pe recipient să
coincidă cu simbolul
de pe suportul penru accesorii.
Apoi înfingeţi recipientul pe suportul penru accesorii şi blocaţi-l prin rotire în direcţia conformă mişcării acelor de ceas
până ce se blochează, simbolul
de pe recipient va coincide cu simbolul
de pe suportul pentru ajutaje (sunetul
caracteristic „click” vă informează că aţi montat corect vasul
cu malaxor).
Mânerul vasului cu malaxor trebuie să se afle
pe partea dreaptă a aparatului.
MANIPULAREA CUŢITULUI MALAXORULUI
K
1 Înfingeţi cuţitul malaxorului în vas.
●● Introduceţi produsele în recipient.
2 Aşezaţi capacul malaxorului astfel încât bolţul de pe
capac să intre în orificiul din cuţit iar simbolul de pe capac
să coincidă cu simbolul
de pe vasul cu malaxor.
3 Împingeţi capacul malaxorului pe gulerul vasului şi blocaţi-l prin rotire în direcţia conformă mişcării acelor de ceas
până când simbolul
de pe capac va coincide cu simbolul
de pe recipient.
●● Introduceţi pistonul malaxorului în pâlnia de turnare.
●● Porniţi aparatul prin rotirea butonului de ajustare la poziţia corespunzătoare.
Nu folosiţi aparatul cu malaxorul montat în
mod continuu pentru o durată mai mare de 30
secunde. După această durată opriţi aparatul şi
aşteptaţi 10 minute înainte de a-l porni din nou,
lăsând motorul să se răcească.
4 Atunci când lucraţi puteţi adăuga produse (condimente,
ingrediente) prin pâlnia de turnare după ce aţi scos pistonul
din malaxor. Introduceţi produse în pâlnia de turnare şi dacă
este cazul împingeţi-le uşor cu pistonul.
JE1200-002_v05
Nu împingeţi produsele cu degetele sau cu alte
obiecte.
●● Pentru a opri aparatul rotiţi butonul de ajustare a vitezei
la poziţia „0”.
●● Desfaceţi malaxorul în ordinea inversă faţă de cea
descrisă la punctele 3 şi 2 .
MANIPULAREA DISCULUI CU DOUĂ FEŢE
J
1 Introduceţi discul cu două feţe în vasul malaxorului cu
partea adecvată pentru utilizarea dorită (felii/felii subţiri).
2 Aşezaţi capacul malaxorului astfel încât bolţul de pe
capac să intre în orificiul din cuţit şi simbolul de pe capac
să coincidă cu simbolul
de pe vasul cu malaxor.
3 Apăsaţi capacul malaxorului pe gulerul vasului şi blocaţi-l
prin rotire în direcţia conformă mişcării acelor de ceasornic
până când simbolul
de pe capac va coincide cu simbolul
de pe recipient.
4 Introduceţi produse în pâlnia de turnare a malaxorului şi
dacă este posibil şi pistonul malaxorului.
5 Porniţi aparatul prin rotirea butonului de ajustare la poziţia corespunzătoare.
Nu folosiţi aparatul cu malaxorul montat în
mod continuu pentru o durată mai mare de 30
secunde. După această durată opriţi aparatul
i aşteptaţi 10 minute înainte de a-l porni din
nou, lăsând motorul să se răcească.
●● Atunci când lucraţi adăugaţi produsele prin pâlnia de
turnare după ce scoateţi pistonul malaxorului. Introduceţi
fructe sau legume în pâlnia de turnare de pe capac şi
apăsaţi-le uşor cu pistonul.
Nu împingeţi produsele cu degetele sau cu alte
obiecte.
6 Pentru a opri aparatul rotiţi butonul de ajustare a vitezei
la poziţia „0”.
●● Desfaceţi malaxorul în ordinea inversă faţă de cea
descrisă la punctele 3 şi 2 .
Discul cu două feţe – partea pentru felii subţiri
●● Puteţi umple pâlnia cu produse atunci când aparatul este
pornit.
Curăţarea şi întreţinerea aparatului cu
malaxorul montat
Curăţarea aparatului trebuie efectuată imediat
după utilizare. Acest lucru previne depunerea
de resturi în interiorul malaxorului.
●● După fiecare utilizare spălaţi bine piesele din dotare care
intră în contact cu produsele prelucrate în apă caldă cu
puţin detergent pentru vase, pentru a nu lăsa resturile
să se usuce.
●● Carcasa transmisiei trebuie ştearsă cu o pânză umezită
cu puţin detergent pentru vase.
●● Petele murdare din spaţiile înguste sau colţuri trebuie
îndepărtate cu o perie pentru spălat sticle sau cu periuţa
de dinţi.
●● După spălare uscaţi bine toate piesele.
●● Cuţitul malaxorului trebuie păstrat mereu în vasul cu
malaxor.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
Indicaţii de exploatare
●● Nu fărâmiţaţi bucăţi prea mari cu cuţitul malaxorului. Înainte de a le introduce în vas împărţiţi produsele în cuburi
de dimensiuni de aprox. 3 cm.
●● La măcinare: brânză, unt, margarină nu lăsaţi aparatul să lucreze prea mult timp. Produsele tocate se pot
încălzi şi topi.
●● În cazul în care produsele se lipesc de cuţit sau de pereţii interiori ai vasului opriţi aparatul, daţi jos capacul şi
strângeţi produsele de pe cuţit şi pereţii vasului.
Discul cu fouă feţe – partea pentru felii
●● Veţi obţine felii regulate fără resturi atunci când în timpul
umplerii pâlniei aparatul este oprit. Pentru a face acest
lucru trebuie să folosiţi funcţia „PULSE”.
JE1200-002_v05
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
63
RU
Уважаемые клиенты!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем
среди пользователей продуктов Zelmer.
С целью получения наилучших результатов рекомендуем использовать исключительно оригинальные аксессуары фирмы Zelmer.
Они специально разработаны для этого продукта. Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание следует обратить на указания
по безопасности. Просим сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы Вы могли использовать ее также во
время дальнейшей эксплуатации техники.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Следует убедиться, что изложенные ниже указания поняты правильно.
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Несоблюдение грозит
увечьями
●● Не включайте прибор, если заметны
повреждения кабеля питания или
корпуса.
●● Если кабель питания будет
поврежден, он должен быть заменен у производителя или в специализированном сервисном центре,
или квалифицированным лицом
с целью предупреждения угрозы.
●● Ремонт прибора может выполнять
исключительно обученный персонал. Неправильно выполненный
ремонт может привести к серьезной угрозе для пользователя.
В случае появления неполадок
обратитесь в специализированный сервисный центр.
●● Перед заменой оборудования
или приближением к оборотным
64
частям во время использования следует выключить прибор
и отключить от питания.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается
без присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
●● После использования выключите
устройство. Не демонтируйте элементы соковыжималки, не снимайте крышку с кувшина и резервуара смесителя пока двигатель и все
движущиеся элементы устройства
полностью не остановятся.
●● Для проталкивания продукта
используйте исключительно толкатель, поставляемый в комплекте
с прибором.
●● Проявите особую осторожность во
время работы с соковыжималкой
в присутствии детей.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
●● Не ставьте прибор на мокрую
поверхность.
JE1200-002_v05
●● Держите устройство и провод
питания вдали от нагревательных
пластин и горелок.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
СОКОВЫЖИМАЛКА
●● Не используйте соковыжималку,
если сито повреждено.
●● Перед включением соковыжималки
проверьте, хорошо ли закреплена
крышка крепежными скобами.
●● Не вынимайте резервуар для
отходов и не открывайте крепежные скобы во время работы соковыжималки.
ЧАША МИКСЕРА / МЕЛЬНИЦА
●● Поверните регулировочную ручку
в положение «0» перед тем как
снять крышку с кувшина и перед
тем как снять чашу миксера
и мельницу с основания на приставке. Подождите, пока ножи
полностью остановятся.
●● Не используйте чашу миксера без
накладки крышки.
●● Не вкладывайте руки в кувшин,
даже когда он снят для чистки,
поскольку ножи по прежнему
опасны – они очень острые.
●● Не вкладывайте твердых предметов (ложечка, лопатка, и т.п.)
в кувшин когда включено питание
устройства.
●● Не мойте ножи непосредственно
рукой. Для мытья используйте
входящую в комплект щеточку.
JE1200-002_v05
СМЕСИТЕЛЬ
●● Не прикасайтесь руками к движущимся элементам, особенно
опасен двухсторонний диск и нож
смесителя. Они очень острые!
Неосторожное обращение может
привести к травме.
●● Соблюдайте особую осторожность
во время работы с режущими
лезвиями, во время опорожнения
и чистки резервуара.
●● Не мойте нож смесителя и двухсторонний диск непосредственно
рукой, используйте для мытья входящую в комплект щеточку.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
●● Не вытягивайте вилку из гнезда электросети потянув за кабель.
●● Прибор поставьте рядом с розеткой электросети
на твердой устойчивой поверхности так, чтобы не
закрывать вентиляционных отверстий в корпусе.
●● Всегда подключайте прибор к розетке электрической сети (исключительно переменного тока)
с напряжением, соответствующим для данного прибора.
●● Немедленно прекратите работу и отключите прибор от электросети, если в мотор соковыжималки
попала какая-либо жидкость. Отдайте соковыжималку для диагностики в сервисный центр.
●● Не перегружайте прибор излишним количеством
продуктов или слишком сильным проталкиванием
продуктов в загрузочное отверстие.
●● Не подвергайте соковыжималку действию температуры выше 60°C.
●● Не оставляйте устройство, включенное в электрическую сеть, без надзора.
●● Не погружайте корпус соковыжималки в воду и не
мойте под проточной водой.
●● Для мытья корпуса не используйте агрессивные
моющие средства в виде эмульсий, молочка, паст
и т.п. Они могут, помимо прочего, удалить нанесенные информационные графические символы,
такие как: обозначения, знаки предупреждения
и т.п.
65
●● Для
УКАЗАНИЕ
мытья металлических частей, в особенности сита с острым измельчающим диском, ножа
и диска смесителя используйте входящую в комплект щеточку.
Информация о продукте
и указания, касающиеся
эксплуатации
СОКОВЫЖИМАЛКА
●● Немедленно выключите соковыжималку, если вы
заметите сильную вибрацию или снижение оборотов. Очистите сито и его корпус.
●● Прервите работу и отключите устройство от электрической сети если продукт застрянет в засыпной
воронке или на измельчающем диске. Устраните
причину блокировки.
●● Не используйте соковыжималку без резервуара
для отходов.
ЧАША МИКСЕРА / МЕЛЬНИЦА
●● Не наполняйте кувшин кипящей жидкостью.
●● При хранении никогда не держите крышку на кувшине.
●● Не наполняйте кувшин выше отметки 900 мл, если
это произойдет, то его содержимое может приподнять крышку во время запуска двигателя.
●● Не переполняйте кувшин. Если жидкость попадет
под узел двигателя, она может проникнуть в двигатель и привести к его повреждению.
●● Во время взбивания в кувшине должно находиться
не менее 300 мл жидкости.
●● Рекомендуется пользоваться устройством
с установленной чашей миксера /мельницей при
непрерывной работе не дольше чем 30 секунд.
По истечение этого времени следует выключить
устройство и подождать 5 минут перед повторным
включением, для того, чтобы остыл двигатель.
Процесс взбивания может состоять максимум из
пяти 30-секундных циклов работы.
●● Не включайте устройство с пустой чашей миксера/
мельницей, поскольку устройство может перегреться.
●● Температура ингредиентов, используемых для
взбивания не должна превышать 60°C.
СМЕСИТЕЛЬ
●● Перед тем как приступить к работе, проверьте, не
находится ли в резервуаре смесителя твердый
предмет (напр. ложка).
●● Не останавливайте устройство открывая крышку
смесителя или поворачивая резервуар (аварийная
остановка). Это приводит к преждевременному
износу двигателя, и этого следует избегать.
●● Не мойте металлические части в моющих машинах. Агрессивные моющие средства, применяемые
в устройствах этого типа, приводят к потемнению
вышеупомянутых частей. Мойте их вручную под
проточной водой с использование жидкости для
мытья посуды и мягкой щеточки.
66
●● Прибор предназначен для домашнего использова-
ния. В случае его использования в промышленных,
коммерческих целях, условия гарантии будут изменены.
●● Перед первым использованием устраните все
элементы упаковки внутри прибора и тщательно
вымойте части оборудования.
●● После завершения работы выньте кабель питания
из розетки.
Технические параметры
Двигатель устройства предназначен для работы с соковыжималкой, чашей миксера, мельницей и смесителем.
Технические параметры приведены на маркировочной
информационной таблице устройства.
Допустимое время непрерывной работы двигателя:
–– с соковыжималкой
2 минуты
–– с чашей миксера
30 секунд
–– с мельницей
30 секунд
–– со смесителем
30 секунд
Время перерыва перед следующим использованием
двигателя с соковыжималкой
30 минут
Время перерыва перед следующим использованием
двигателя с чашей миксера или мельницей
5 минут
Время перерыва перед следующим использованием
двигателя со смесителем
10 минут
Шум устройства (LWA):
–– с соковыжималкой
77 дБ/A
–– с чашей миксера
83 дБ/A
–– с мельницей
82 дБ/A
–– со смесителем
86 дБ/A
Строение устройства
A
1 Регулятор режима работы (PULSE, 0, скорость 1,
скорость 2)
2 Ножки
3 Двигатель
4 Сетевой кабель
5 Сцепление
ЭЛЕМЕНТЫ СОКОВЫЖИМАЛКИ
6
7
8
9
10
Резервуар для отходов
Носик
Миска
Крепежные скобы
Сито
JE1200-002_v05
11
12
13
14
15
16
Крышка
Засыпная воронка
Проталкиватель
Резервуар для сока
Крышка резервуара с отделителем пены
Щетка
ПОДСТАВКА ДЛЯ ПРИСТАВОК
17 Подставка для приставок
ЭЛЕМЕНТЫ НАСАДКИ ДЛЯ ПРОТИРАНИЯ
18 Подставка мельницы с узлом ножей
19 Уплотнитель мельницы
20 Резервуар мельницы
ЭЛЕМЕНТЫ МИКСИРУЮЩЕЙ ЧАШИ
21
22
23
24
25
Узел ножей чаши миксера
Уплотнитель
Кувшин с указателем уровня
Крышка кувшина
Накладка крышки
ЭЛЕМЕНТЫ МАЛАКСЕРА
26
27
28
29
30
31
Передача
Емкость смесителя
Двухсторонний диск
Нож смесителя
Крышка смесителя
Проталкиватель смесителя
СОКОВЫЖИМАЛКА
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА
Соковыжималка является прибором, предназначенным
для быстрого выжимания соков из фруктов и овощей
с одновременным выделением отходов. Скорость выжимания подобрана таким образом, чтобы получить оптимальные параметры качественно выжатых соков. Сок
содержит мелкие фракции фруктов (овощей), полезных
для здоровья, но одновременно понижающих прозрачность сока. Это запланированный эффект, потому что
производитель соковыжималки принял решение, что
более важным является сохранение как можно больше
питательных, полезных для здоровья и диетических
качеств полученного сока, чем его прозрачность. Количество сока, полученного из 1 кг сырья, зависит от качества
и свежести используемых продуктов, а также от чистоты
сита и состояния терки (напр., для свежей моркови
составляет 50-60%). Части, имеющие контакт с обрабатываемым сырьем, произведены из материалов, допустимых для контакта с продуктами питания.
JE1200-002_v05
Подготовка соковыжималки к работе
ДЕМОНТАЖ СОКОВЫЖИМАЛКИ
B
Перед первым использованием разберите
соковыжималку, промойте части, имеющие контакт с обрабатываемым продуктом.
1 Потяните фиксаторы вниз таким образом, чтобы они
соскочили с выступов на крышке.
2 Достаньте толкатель и снимите крышку.
3 Выньте контейнер для отходов.
4 Демонтируйте миску с ситом. Для этого поверните
миску в направлении против часовой стрелки, так, чтобы
символ
на миске совпал с символом
на приводе
соковыжималки и снимите миску с привода соковыжималки.
Снятые части (за исключением привода) тщательно промойте в теплой
воде с добавлением средства для мытья
посуды. Можно также их мыть в посудомоечных машинах при темп. макс. 60°C
(кроме миски, сита и привода). После тщательной осушки приступите к монтажу
чистых элементов.
МОНТАЖ СОКОВЫЖИМАЛКИ
C
1 Поставьте на привод соковыжималки миску таким
образом, чтобы символ
находящийся на основании
миски совпал с символом
на приводе соковыжималки.
2 Заблокируйте миску. Поворачивая ее в направлении
по часовой стрелке так, чтобы символ
на приводе
соковыжималки совпал с символом
на основании
миски.
3 Установите сито на ось так, чтобы выемка на оси
совпала с выступом на сите.
Сито возможно смонтировать только
в одной позиции.
4 Поставьте под крышку контейнер для отходов, следующим образом: Установите контейнер под углом
и поместите его под миску так, чтобы выступ на контейнере для отходов попал в выступ на миске, потом пододвиньте к приводу.
5 Установите крышку таким образом, чтобы выступ на
крышке совпал с выемкой на миске.
6 Поднимите оба фиксатора вверх и наложите прицепы на выступы на крышке.
7 Дожмите фиксаторы к миске (характерное защелкивание говорит о правильной установке фиксаторов).
8 Разместите резервуар для сока так, чтобы носик
соковыжималки находился внутри резервуара.
67
Неправильный монтаж фиксаторов приводит к включению системы безопасности
и невозможности включения соковыжималки.
●● После каждого использования соковыжималки тща-
Возле прибора приготовьте помытые
фрукты и овощи предназначенные для
выжимания сока.
●● Привод
Включение соковыжималки и работа с ней
●● Проверьте,
установлена ли регулирующая ручка
в положение «0».
●● Вставьте вилку в розетку электрической сети и включите соковыжималку, поворачивая регулятор режима
работы, в зависимости от необходимой скорости:
на скорость 1 или 2 (см. таблицу «Рекомендуемая
скорость соковыжимания для некоторых овощей
и фруктов»).
●● В засыпную воронку крышки вкладывайте фрукты
или овощи и легко проталкивайте их толкателем.
Не проталкивайте продукты пальцами
или другими предметами.
●● Выжатый сок, накопленный в резервуаре, перелейте
в заранее приготовленные стаканы, чашки и т.п.
Резервуар для сока оборудован крышкой
с сепаратором пены, которая задерживает более густые фракции сока и пены.
●● При необходимости (в случае чрезмерного накопления мякоти в сите, которое вызывает вибрирование
соковыжималки) рекомендуется использовать функцию «PULSE».
ФУНКЦИЯ PULSE
Функция «PULSE» позволяет устранить излишек накопленной мякоти на сите. Переключение ручки в позицию
«PULSE» и удержание ручки в этом положении, заставит
прибор работать с максимальной скоростью. Если отпустить ручку, прибор прерывает работу.
После окончания работы
(выжимания сока)
●● Выключите соковыжималку установив ручку в позицию «0».
●● Выньте вилку из розетки.
●● После остановки мотора
демонтируйте соковыжималку для мытья ее частей (см. п. «ДЕМОНТАЖ
СОКОВЫЖИМАЛКИ»).
●● Очистите контейнер от накопленных отходов.
Не допускайте переполнения резервуара
для отходов. Во время его вынимания
избыток собранного жмыха при наклоне
может выпасть из резервуара.
68
Чистка и хранение соковыжималки
тельно ее промойте.
●● Загрязнения в щелях или углах устраните с помощью
щеточки с мягким ворсом.
необходимо чистить влажной тряпочкой
с добавлением средства для мытья посуды. После,
насухо протереть.
В случае, если внутрь привода попала вода
или сок, необходимо прекратить работу
и отдать прибор на диагностику в сервисный центр.
●● Элементы оснащения, такие как: миска, крышка, тол-
катель, резервуар для сока с крышкой с сепаратором
пены и контейнер для отходов, нужно мыть в теплой
воде с добавлением средства для мытья посуды.
●● Крышку, толкатель и контейнер для отходов также
можно мыть в посудомоечных машинах при темп.
макс. 60°C.
●● Для мытья сита используйте исключительно щеточку,
которая прилагается к соковыжималке. Для мытья
сита не используйте металлические щетки!
●● В процессе длительной эксплуатации соковыжималки возможно изменение цвета элементов, изготовленных из пластика. Не воспринимайте это как
недостаток.
●● Изменения цвета из-за моркови можно удалить, протирая ее тряпочкой, пропитанной любым растительным маслом.
●● После мытья тщательно высушите все части.
●● Соберите соковыжималку (см. п. «МОНТАЖ СОКОВЫЖИМАЛКИ»).
Обращайте особенное внимание на прозрачные (транспарентные) части из пластика. Они не устойчивы к ударам и падению. Могут при этом легко повредиться.
Как приготовить здоровый, вкусный сок?
●● Фрукты и овощи, предназначенные для отжимания
соков, должны быть свежими и тщательно промытыми. Для приготовленя сока фрукты и овощи
необходимо очиститьот песка и земли под проточной
водой и удалить кожуру. Публикации по поводу приготовления соков рекомендуют замачивание овощей
на 5 минут в воде с добавлением соли и лимонной
кислоты. Овощи, подготовленные таким образом, не
темнеют в процессе отжима, и сок из них имеет натуральный цвет.
●● Ягодные и фрукты мойте непосредственно перед
использованием, потому что они быстро утрачивают
свежесть.
●● Подбор фруктов и овощей зависит от времени года, от
вкусовых предпочтений, рекомендаций, связанных со
здоровьем. На питательное качество соков из овощей
и фруктов влияет их предварительная подготовка.
JE1200-002_v05
●● Соки
приготовляются из сочных сортов овощей
и фруктов, которые должны быть спелыми, потому
что из них получается наибольшее количество сока
с отменным вкусом и ароматом.
●● Для приготовления напитков подходят следующие
овощи: помидоры, морковь, сельдерей, свекла,
петрушка, лук, капуста, огурцы, черная репа, ревень
и т.п.
●● Такие овощи, как редис, зелень петрушки, укроп,
зелень добавляются мелко размельченные.
●● Фруктовые соки можно получать почти со всех видов
фруктов.
●● Яблоки, персики, абрикосы и сливы должны быть
после мытья ошпарены кипятком в кухонном сите.
●● Из фруктов, содержащих косточки, удалите их,
потому что они могут повредить прибор.
●● Отжим сока из слив, ягод, малин, мягких груш и яблок,
а также других фруктов затруднено. Из мякоти этих
фруктов и ягод создается губковидная масса, которая забивает отверстия сита. Их можно добавлять
в небольших количествах к соку других фруктов
и овощей., при этом следует чаще чистить сито.
●● Также можно выжимать сок из винограда. Для этого
в загрузочное отверстие поместите целые кисти
винограда, предварительно оторвав твердые стебли.
●● Корневые овощи и твердые фрукты следует разрезать на куски, помещающиеся в засыпное отверстие.
Яблоки режут на части (если размер яблок не позволяет загрузить их целыми в загрузочное отверстие),
не очищая от кожуры и не вынимая сердцевину.
●● Фрукты и овощи помещаются в засыпное отверстие
только после включения соковыжималки.
●● Питательное значение сырых соков близко к питательному значению продуктов питания, из которых
они были приготовлены.
●● Напитки из соков рекомендуются в детском питании
и лиц старшего возраста.
●● Рекомендуется соки из овощей запивать небольшим
количеством воды, потому что они очень концентрированы. Если соки не разбавлены, дневная доза не
должна превышать полстакана.
●● Не нужно соединять фрукты с овощами за исключением яблок. Не следует соединять арбузы с другими
фруктами.
●● Соки не хранятся для более позднего потребления.
●● Готовые соки не подходят для длительного хранения. К овощным напиткам можно добавлять ароматические приправы: перец, укроп, тмин, мускатный
орех, тимьян, майоран, а к фруктовым напиткам ваниль, корицу и гвоздику. Чтобы получить полный
аромат приправ, следуем перед их добавлением
к напитку тщательно раздробить. должны Их нужно
использоватьв небольших количествах, чтобы сохранить натуральный вкус и запах продуктов, из которых
приготовлен напиток. Поскольку соки из фруктов
и овощей обычно имеют невысокую колорийность,
напитки из них показаны для людей, придерживающихся диеты.
JE1200-002_v05
●● Фруктовые и овощные напитки подаются при комнатной температуре или охлажденные кусочками льда.
Свежие соки – это здоровье
Сок из моркови
Ускоряет обмен веществ, поскольку содержит
набор микроэлементов и витаминов, необходимых для правильного функционирования
организма.
Витамин A, синтезированный из каротина,
улучшает зрение. Элементы этого сока
нивелируют негативное влияние никотина, возвращают
коже ее натуральный здоровый цвет. Полстакана сока
из моркови и полстакана молока рекомендуются малым
детям. Сок из моркови в соединении с яблочным соком
рекомендуется в качестве укрепляющего напитка для
лиц старшего возраста.
Томатный сок
Спелые и свежие помидоры дают сок превосходного качества. Томатный сок
можно соединять со всеми другими овощными соками. Содержит много витаминов
A и C. Два стакана сока покрывают дневную потребность
организма в витамине С. Вкусовые качества томатного
сока улучшают за счет добавления соли и перца.
Сок из свеклы
Сок из красной свеклы в соединении с апельсиновым соком дает напиток с превосходным
вкусом. Чистый сок из свеклы может потребляться только по рецепту врача.
Сок из капусты
Используется в лечении язвы желудка,
но только по рецепту врача. Соединенный с соком моркови, он может потребляться даже лицами, имеющими слабый
желудок.
Сок из шпината
Этот сок сильное кровотворное средство, но по причине резкого вкуса
рекомендуется
смешивание
его
с соком из моркови. Сок из шпината,
моркови и сельдерея в равных количествах после смешивания дают вкусный
напиток.
Сок из сельдерея
Для сока не нужно использовать листья
сельдерея, потому что они дают горький
привкус. Сок из корня сельдерея очень
вкусный. Его можно смешивать с соками
из других овощей. Он должен быть
использован в меньших количествах, чем морковный
сок. Добавление яблочного сока или лимона улучшает
вкус.
69
Огуречный сок
У него по происхождению приторный вкус
и его нужно смешивать с яблочным, морковным или соком из сельдерея. Огуречный
сок используется для улучшения состояния
кожи. Рекомендуется при похудении.
Яблочный сок
Сок из свежих спелых яблок обладает приятным ароматом и вкусом, богат на витамины А
и В, а также минеральные соли. Большое
содержание пектина в соке благотворительно
действует на функции пищеварения. Свежий
яблочный сок используется при подагре и ревматизме.
Вообще, он является прекрасным продуктом питания.
Ежевичный сок
Ежевичный сок с небольшим количеством
сахара и воды дает очень тонизирующий
напиток. Учитывая большое содержание витаминов и микроэлементов, действует укрепляюще, особенно у лиц пожилого возраста.
Сок из бузины
Сок обладает противовоспалительным
эффектом и может использоваться при
простуде. Готовя консервы, его можно соединять с другими фруктовыми соками.
Сок из черной смородины
Сок из черной смородины обладает специфическим ароматом, высокой кислотностью
и выразительной терпкостью. Учитывая
химический состав и содержание витаминов,
это один из наилучших соков. Его следует
смешивать с соками с низкой кислотностью
или водой, медом или сахаром.
Специальные рецепты здоровья
Тонизирующий напиток
6 моркови
2 яблока
½ свеклы
Очищающий сок для
организма
4 моркови
½ огурца
1 свекла
Напиток «Сильное
дыхание»
1 вязка шпината
1 вязка петрушки
2 сельдерея
4 моркови
Сок «Вечный
регулятор»
2 яблока
1 твердая груша
¼ лимона или вязка
шпината
6 моркови
Напиток «Солнечный»
2 яблока
6 клубник
Напиток «Любовный»
3 большие помидоры
½ огурца
1 сельдерей
¼ лимона
Рекомендованные скорости выжимания
для отдельных фруктов и овощей
Фрукты/овощи
Ананасы
Американская брусника
Персики
Свекла
Груши
Яблоки
Капуста
Итальянский укроп
Морковь
Дыни
Абрикосы
Нектарины
Огурцы
Киви
Помидоры
Сельдерей
Виноград
Скорость выжимания
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Возможные проблемы во время эксплуатации соковыжималки
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ – СПОСОБ ДЕЙСТВИЙ
Прибор не работает.
Неправильно
установлены фиксаторы
на крышке.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Установите правильно фиксаторы на крышке
(см. пункт «МОНТАЖ СОКОВЫЖИМАЛКИ»). Включите
прибор повторно.
Сработала система
термобезопасности.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Оставьте соковыжималку на 30 минут для
остывания, после этого попробуйте повторно включить
прибор.
70
JE1200-002_v05
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ – СПОСОБ ДЕЙСТВИЙ
От прибора идет
неприятный запах.
Новый прибор.
При включении и использовании прибора впервые может
ощущаться специфический запах. Это не является угрозой и не говорит о неисправности прибора. Запах должен
пропасть после нескольких использований.
Соковыжималка
перегружена.
Сверить протекание процесса и время переработки
с любым временем работы, приведенным в инструкции
обслуживания.
Проверить напряжение, указанное на идентификационной таблице, и сравните с напряжением сети.
Нагревается корпус, прибор
работает слишком громко
и дымит.
Поврежден мотор.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Отдайте соковыжималку в сервисный центр.
Заблокировалось сито.
Несоответствующий
продукт.
В приборе нельзя перерабатывать очень твердые фрукты
или овощи, а также состоящие из длинных волокон.
Перегрузка.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Подождите, пока прибор остановится. Очистите засыпное отверстие, сито, крышку и контейнер
для отходов.
Неправильно
установлено сито.
Выключите прибор и выньте штепсельную вилку из
розетки. Проверьте правильность установки сита на
ось. Проверьте не повреждено ли сито. В случае механического повреждения сита, обязательно отдайте
соковыжималку в сервисный центр.
Загрузочное отверстие
касается сита /
соковыжималка вздрагивает
и вибрирует.
Подготовка устройства к работе
с приставками
D
1 Установите двигатель на сухой, стабильной, горизонтальной поверхности вблизи розетки питания, в месте,
недоступном для детей.
Уложите шнур питания так, чтобы он не
свисал со стола или рабочей поверхности,
чтобы его нельзя было случайно потянуть или за него зацепиться.
2 Установите на двигатель подставку для приставок
так, чтобы символ , находящийся на боку подставки
совпал с символом
на двигателе.
3 Заблокируйте подставку для приставок, поворачивая
ее по часовой стрелке так, чтобы символ
на подставке (характерный «щелчок» свидетельствует о том,
что подставка установлена правильно).
4 Включите вилку шнура питания в розетку электрической сети.
Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что регулировочная ручка установлено в положение «0».
JE1200-002_v05
ЧАША МИКСЕРА
ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА
Чаша миксера предназначена для измельчения и перемешивания разного рода продуктов. С ее помощью
можно приготовить супы, соусы и коктейли, можно
также взбивать овощи, фрукты, мясо, а также измельчать вареные пищевые продукты для младенцев.
Подготовка устройства к работе
Перед первым использованием устройства с установленной чашей миксера (или после его длительного
хранения), вымойте кувшин, крышку и накладку крышки
в теплой воде с добавлением жидкости для мытья
посуды, тщательно промойте и высушите.
Держите руки вдали от ножей – они очень
острые.
Обслуживание и принцип действия
E
1 Установите чашу миксера на подставке для приставок так, чтобы ручка кувшина находилась с правой стороны устройства.
2 Зафиксируйте кувшин, поворачивая его по часовой стрелке пока он не заблокируется (характерный
«щелчок» свидетельствует о том, что кувшин установлен
правильно).
71
Ручка кувшина должна находиться с правой
стороны устройства.
3 Положите ингредиенты в кувшин. Не наполняйте кувшин выше отметки 900 мл.
Способ добавления ингредиентов в кувшин миксера может быть любой, однако,
лучшие результаты получаются, если
сначала положить твердые ингредиенты.
4 Закройте кувшин крышкой так, чтобы сторона крышки,
на которой нет ситечек, оказался при носике кувшина.
Установленная таким образом крышка предотвращает
выплескивание ингредиентов во время взбивания.
Крышку можно установить в трех положениях, при этом только одно положение
крышки применяется в процессе взбивания. Два других положения используются
для переливания содержимого кувшина
в другую посуду.
5 Вставьте накладку крышки в отверстие в крышке так,
чтобы выступы, находящиеся на накладке оказались
в пазах крышки. Зафиксируйте накладку поворачивая ее
по часовой стрелке, пока она не зафиксируется.
Не включайте устройство с установленной чашей миксера без накладки крышки,
в особенности если вы хотите взбивать твердые ингредиенты. Они могут
выпасть через отверстие.
6 Включите режим взбивания, поворачивая ручку регулятора в соответствующее положение.
Лучшие эффекты получаются при взбивании на скорости 2.
Не используйте устройство с установленной чашей миксера при непрерывной работе
дольше чем 30 секунд. По истечении этого
времени выключите устройство и подождите 5 минут перед повторным включением, для того чтобы остыл двигатель.
7 Во время взбивания вы можете добавлять продукты
(приправы, ингредиенты) через отверстие, вынимая
накладку крышки.
8 Для того, чтобы остановить устройство, поверните
ручку регулятора скорости в положение «0».
Если консистенция взбиваемых продуктов
еще не соответствует вашим ожиданиям,
поверните ручку регулятора в положение
«PULSE» и держите в этом положении
несколько секунд – устройство будет
работать на максимальной скорости.
После того как вы отпустите ручку регулятора, устройство прервет работу.
72
ДРОБЛЕНИЕ ЛЬДА
Устройство с установленной чашей миксера может служить также для дробления кубиков льда, позволяя получить небольшие кусочки льда одинакового размера.
Перед использованием чаши миксера для
дробления кубиков льда, убедитесь, что она
чистая. Если нет, то тщательно вымойте
ее чистой водой. Остатки моющего средства могут повлиять на вкус раздробленного льда и приведут к потере вкуса
напитка, в который он будет добавлен.
Вложите в кувшин не менее 15 кубиков льда (размером
не более 2 см). Кроме кубиков льда влейте еще ок. 15 мл
(1 ложечка) свежей холодной воды. Установите крышку
кувшина вместе с накладкой, а затем поверните ручку
регулятора в положение «1». Устройство начнет работу,
дробление льда производите в циклах по 3 секунды, это
действие повторяйте до полного раздробления льда. Если
консистенция льда еще не соответствует вашим ожиданиям (вы хотите получить консистенцию снега), поверните ручку регулятора в положение «PULSE» и держите
в этом положении нескольких секунд – устройство будет
работать с максимальной скоростью. После того как вы
отпустите ручку регулятора, устройство прервет работу.
Не дробите кубики льда без предварительного добавления воды в кувшин.
После окончания работы с чашей миксера
●● Выключите устройство и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
●● Снимите чашу миксера, для этого придержите одной
рукой подставку для приставок, а другой рукой возьмите за ручку кувшина.
●● Поверните кувшин против часовой стрелки, пока
не почувствуете сопротивление, и снимите кувшин
с подставки для приставок.
●● Перелейте приготовленный коктейль в бокалы.
Крышку можно установить в трех положениях, при этом только одно положение
крышки применяется в процессе взбивания. Остальные два положения (широкое
ситечко, узкое ситечко) используются во
время переливания взбитого содержимого
кувшина в другую посуду.
●● Вымойте чашу миксера (см. пункт «Чистка и уход
за устройством с установленной чашей миксера/
мельницей»).
ДЕМОНТАЖ РЕЖУЩЕГО УЗЛА
F
●● Выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
●● Поверните крышку против часовой стрелки, пока
не почувствуете сопротивление, и снимите крышку
с кувшина.
JE1200-002_v05
1 Очистите кувшин от содержимого.
2 Помойте кувшин (см. пункт «Чистка и уход за
устройством с установленной чашей миксера/мельницей»). Переверните кувшин вверх дном и поставьте
на плоской, устойчивой поверхности.
3 Одной рукой придерживайте кувшин, а другой отвинтите узел ножей в направлении против часовой стрелки.
4 Осторожно выньте узел ножей вместе с уплотнителем.
Ножи устройства очень острые. Обращайтесь с ними осторожно.
УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО УЗЛА
G
1 Вложите уплотнитель в углубление в узле ножей.
2 Снимите крышку с кувшина миксера. Переверните
кувшин вверх дном и поставьте на плоской, стабильной
поверхности.
3 Вложите узел ножей в отверстие на дне кувшина.
4 Одной рукой придерживайте кувшин, а другой ввинтите узел ножей по часовой стрелке до упора.
ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА
Мельница предназначена для измельчения и перемалывания таких ингредиентов, как перец, зерна кофе,
рис, пшеница, зерна кунжута, орехи (очищенные) и т.п.,
а также для измельчения мяса.
Мельница не предназначена для измельчения очень твердых ингредиентов, таких,
как кубики льда и мускатный орех.
Никогда не используйте мельницу для перемалывания сахара, поскольку это может
привести к повреждению устройства.
Перед тем как приступить к измельчению
мяса, его следует очистить от жилок,
пленок и жира, а затем порезать на кусочки
размером ок. 2x2 см.
●● Вложите ингредиенты в емкость мельницы.
H
Не превышайте максимального уровня,
обозначенного на емкости мельницы.
1 Наложите и навинтите основание мельницы с узлом
ножей на винт емкости мельницы.
2 Переверните мельницу вверх дном и установите ее
на подставке для приставок.
3 Зафиксируйте мельницу, поворачивая ее по часовой стрелке пока она не зафиксируется (характерный
JE1200-002_v05
Рекомендуется использовать программу
«PULSE» или максимальную скорость.
При перемалывании разных продуктов,
один за другим, без тщательного мытья
емкости может привести проникновение
запаха и вкуса предыдущего перемолотого
продукта.
Не используйте устройство с установленной мельницей при непрерывной работе
дольше, чем 30 секунд. Если в течение
30 секунд не удалось завершить процесс
перемалывания, выключите устройство
и подождите 5 минут перед следующим
включением.
4 После окончания перемалывания установите ручку
регулятора в положение «0».
МЕЛЬНИЦА
Обслуживание и принцип действия
«щелчок» свидетельствует о том, что мельница установлена правильно).
●● Включите устройство, поворачивая ручку регулятора
в соответствующее положение. Установите скорость,
соответствующую взбиваемым ингредиентам.
Всегда мойте емкость и основание мельницы с узлом ножей сразу же после использования в теплой воде с добавлением жидкости для мытья посуды. Уплотнитель
мельницы вытрите влажной тряпочкой.
После окончания работы с мельницей
●● Выключите устройство и выньте вилку шнура пита-
ния из электрической розетки.
мельницу, для этого придержите одной
рукой подставку для приставок, другой рукой возьмите за мельницу. Поверните мельницу против часовой стрелки, пока не почувствуете сопротивление,
и снимите его с подставки для приставок.
●● Переверните мельницу вверх основанием.
●● Поверните основание мельницы с узлом ножей против часовой стрелки и снимите основание с узлом
ножей с крышки мельницы.
●● Пересыпьте содержимое в другой сосуд.
●● Вымойте мельницу (см. пункт «Чистка и уход за
устройством с установленной чашей миксера/
мельницей»).
●● Снимите
Чистка и уход за устройством с установленной чашей миксера/мельницей
Производите чистку устройства сразу же
после использования. Это предотвращает
накапливание остатков продуктов внутри
кувшина миксера.
73
●● Влейте около 450 мл воды и включите устройство на
примерно 10 секунд поворачивая и удерживая ручку
регулятора в положении «PULSE».
●● Затем вылейте воду из кувшина, переверните его
вверх дном и высушите.
●● При необходимости вымойте кувшин, крышку,
накладку крышки, узел ножей, емкость мельницы
и основание мельницы с узлом ножей в теплой воде
с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Уплотнитель чаши миксера и уплотнитель мельницы
вытрите влажной тряпочкой.
●● Затем промойте в чистой проточной воде и высушите.
●● Если вы оставили кувшин на долгое время не очистив его, и к внутренним стенкам кувшина прилипли
кусочки взбиваемых ингредиентов, используйте нейлоновую щетку.
●● Не рекомендуется вкладывать кувшин, крышку,
накладку крышки, мельницу, узел ножей, емкость
мельницы и основание мельницы в машину для
мытья посуды. Агрессивные моющие средства могут
отрицательно повлиять на состояние поверхности
устройства.
●● Протрите внешнюю часть двигателя влажной, мягкой
тряпочкой.
Не кладите двигатель в воду или в другую
жидкость.
●● Для
мытья двигателя не используйте агрессивных
детергентов в виде эмульсии, молочка, пасты и т.п.
Они могут, в частности, уничтожить нанесенные
информационные графические символы.
●● Не следует чистить кувшин и емкость мельницы
шероховатыми губками или тряпками.
●● После мытья тщательно высушите все элементы
устройства.
СМЕСИТЕЛЬ
ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА
Смеситель предназначен для выполнения действий,
связанных с приготовлением пищи. Сменные элементы
(нож смесителя, двухсторонний диск) позволяют строгать, резать, месить тесто, а также измельчать овощи.
ПРИМЕНЕНИЕ ОСНАЩЕНИЯ
Нож смесителя – служит для обработки сырого или вареного мяса. С его помощью можно также месить тесто.
Двухсторонний диск
–– сторона для ломтиков – служит для нарезки ломтиками.
–– сторона для стружки – служит для резки/стирания
в стружку.
Подготовка устройства к работе
Перед первым использованием устройства с установленным смесителем (или после его длительного хранения), вымойте элементы смесителя (толкатель, крышку,
емкость, нож и двухсторонний диск) в теплой воде
с добавлением жидкости для мытья посуды, хорошо промойте и высушите.
Обслуживание и принцип действия
I
1 Установите передачу на подставке для приставок
так, чтобы символ , находящийся на передаче совпал
с символом
на подставке для приставок, а затем
зафиксируйте передачу, поворачивая ее по часовой
стрелке, пока не произойдет блокировка, а символ
на передаче не совпадет с символом
на подставке
для приставок (характерный «щелчок» свидетельствует
о том, что передача установлена правильно).
2 Установите емкость смесителя на подставке для приставок так, чтобы символ , находящийся на емкости
совпал с символом
на подставке для приставок.
Затем прижмите емкость к подставке для приставок,
зафиксируйте его, поворачивая по часовой стрелке пока
не произойдет блокировка, символ
на емкости совпадет с символом
на подставке для приставок (характерный «щелчок» свидетельствует о том, что емкость
смесителя установлена правильно).
Ручка емкости смесителя должна находиться с правой стороны устройства.
РАБОТА С НОЖОМ СМЕСИТЕЛЯ
K
1 Вставьте нож смесителя в емкость.
●● Поместите в емкость продукты.
2 Установите крышку смесителя так, чтобы штырь
на крышке попал в отверстие в ноже, а символ
на
крышке совпал с символом
на емкости смесителя.
3 Прижмите крышку смесителя к кольцу емкости
и зафиксируйте ее поворачивая по часовой стрелке до
тех пор, пока символ на крышке не совпадет с символом
на емкости.
●● В засыпную воронку смесителя вставьте толкатель.
●● Включите устройство, поворачивая ручку регулятора
в соответствующее положение.
Не используйте устройство с установленным смесителем w при непрерывной
работе дольше чем 30 секунд. По истечении этого времени выключите устройство и подождите 10 минут перед следующим включением, для того, чтобы остыл
двигатель.
4 Во время работы вы можете добавлять продукты
(приправы, ингредиенты) через засыпную воронку,
74
JE1200-002_v05
вынув толкатель смесителя. В засыпную воронку крышки
вкладывают продукты и если возникнет такая. необходимость, легко проталкивая их толкателем.
Не проталкивайте продукты пальцами
или другими предметами.
●● Для остановки устройства поверните ручку регулятора скорости в положение «0».
●● Открой смеситель в последовательности, обратной
той, что описана в пунктах 3 и 2 .
РАБОТА С ДВУХСТОРОННИМ ДИСКОМ
J
1 Вставьте двухсторонний диск в емкость смесителя
соответствующей стороной (ломтики/стружки).
2 Установите крышку смесителя так, чтобы штырь
на крышке попал в отверстие в ноже, а символ
на
крышке совпал с символом
на емкости смесителя.
3 Прижмите крышку смесителя к кольцу емкости
и зафиксируйте ее, поворачивая по часовой стрелке
до того момента, когда символ
на крышке совпадет
с символом
на емкости.
4 В засыпную воронку смесителя вложите продукты
и, если это возможно, толкатель смесителя.
5 Включите устройство, поворачивая ручку регулятора
в соответствующее положение.
Не используйте устройство с установленным смесителем при непрерывной
работе дольше чем 30 секунд. По истечении этого времени выключите устройство и подождите 10 минут перед следующим включением, для того, чтобы остыл
двигатель.
●● Во время работы добавляйте продукты через засыпную воронку, вынув толкатель смесителя. В засыпную воронку вкладывайте фрукты или овощи и легка
проталкивайте их толкателем.
Не проталкивайте продукты пальцами
или другими предметами.
6 Для того, чтобы остановить устройство, поверните
ручку регулятора скорости в положение «0».
●● Откройте смеситель в последовательности, обратной той, что описана в пунктах 3 и 2 .
Двухсторонний диск – сторона для ломтиков
●● Ломтики правильной формы без обрезок вы получите, если во время наполнения емкости устройство
выключено. Для этой цели можно использовать
функцию «PULSE».
Двухсторонний диск – сторона для стружек
●● Воронку можно наполнять продуктами при работающем устройстве.
Чистка и уход за устройством
с установленным смесителем
Производите чистку устройства сразу
же после использования. Это предотвращает накапливание остатков продуктов
внутри смесителя.
●● После
каждого использования тщательно вымойте
в теплой воде с добавлением жидкости для мытья
посуды части, соприкасавшиеся с обрабатываемым
продуктом, чтобы не допустить засыхания остатков
продуктов.
●● Корпус двигателя протрите влажной тряпочкой
с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Загрязнения в щелях или в уголках удалите щеточкой для мытья бутылок или зубной щеткой.
●● После мытья тщательно высушите все части.
●● Нож смесителя храните всегда в емкости смесителя.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Рекомендации по эксплуатации
●● Не измельчайте ножом смесителя слишком большие
куски. Перед тем как вложить продукты в емкость
смесителя, порежьте их на кубики размером ок. 3 см.
●● При измельчении сыра, масла, маргарина не допускается слишком долгая работа устройства. Измельчаемые продукты могут нагреться и расплавиться.
●● Если продукты приклеились к ножу или к внутренним
стенкам емкости, выключите устройство откройте
крышку и снимите продукты с ножа и стенок емкости.
JE1200-002_v05
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
75
BG
Уважаеми клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате само оригинални аксесоари
на фирма Zelmer.
Те са проектирани специално за този продукт. Моля,
прочетете внимателно това ръководство за употреба.
Особено внимание следва да се обърне на съветите
за безопасност. Моля, запазете тази инструкция за употреба, така че да можете да я използвате по време на
по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Бъдете сигурни, че изредените по долу указания
са добре разбрани.
Преди да започнете използването на уреда, прочетете внимателно съдържанието на цялата
инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
●● Не използвайте този уред, ако
захранващия кабел или корпусът
са видимо повредени.
●● Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да се смени от
производителя или в специализиран ремонтен пункт, или от квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
●● Ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран персонал.
Неправилно извършен ремонт
може да доведе до сериозни
опасности за здравето и живота
на потребителя. Ако се появят
повреди обърнете се към сервизен представител.
●● Преди смяна на оборудване или
приближаването Ви към движещи
76
се елементи на уреда по време
на употреба, трябва да изключите
уреда и да извадете щепсела от
контакта.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● След употреба изключете уреда.
Не демонтирайте елементи на
сокоизстисквачката, не сваляйте
капак на каната и съд на малаксера, докато двигателят и всички
подвижни елементи на уреда
напълно не спрат.
●● За набутване на продуктите
използвайте само тласкача приложен към уреда.
●● Обърнете особено внимание при
използването на уреда, когато
наоколо има деца.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за
уреда, но само под надзор, или след
като по-рано са разбрали обясненията за възможните рискове и указанията и инструкциите за безопасно
използване на уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
●● Не поставяйте сокоизстисквачката
на мокра повърхност.
●● Дръжте уреда и захранващия
кабел далече от нагревателни
плити и горелки.
JE1200-002_v05
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
●● Не ползвайте сокоизстисквачката,
ако ситото е повредено.
●● Преди задвижване на сокоизстисквачката проверете дали капакът
е добре закрепен със закрепващите скоби.
●● Не изваждайте контейнера за
остатъци и не освобождавайте
закрепващите скоби, когато сокоизстисквачката работи.
ЧАША ЗА СМЕСВАНЕ/МЕЛНИЦА
●● Завъртете въртока за регулация
в положение „0“ преди да свалите
капак от каната и преди да свалите чашата за смесване и мелницата от основание за приставки. Почакайте докато ножовете
напълно спрат.
●● Не ползвайте чашата за смесване без да сложите накладка на
капака.
●● Не слагайте ръцете в каната дори
когато тя е свалена за почистване,
тъй като ножовете все още са
опасни – много остри.
●● Не слагайте твърди предмети
(лъжица, лопатка и др.) в каната
при включване на уреда към
захранването.
●● Не мийте ножовете директно
с ръка. Употребявайте за миене
четката от комплекта.
КУПА ЗА РЯЗАНЕ И БЪРКАНЕ
●● Не се докосвайте с ръце до движещите се елементи на оборудваJE1200-002_v05
нето, особено опасен е двустранният диск и нож на купата. Те са
много остри! Непредпазливост
при употреба може да доведе до
нараняване.
●● Бъдете особено предпазливи при
боравене с режещите остриета,
при опразване на контейнера
и при почистване.
●● Не мийте нож на купата и двустранния диск директно с ръка.
Употребявайте за миене четката
от комплекта.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●● Не изваждайте щепсела от контакта чрез издърпване за кабела на уреда.
●● Поставете задвижващата основа близко до захран-
ващия контакт на твърда стабилна повърхност,
така, че да не блокирате вентилационните отвори
в корпуса.
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) съвместим с напрежението
както е посочено върху табелката на устройството.
●● Веднага прекратете работата и изключете уреда от
захранващата мрежа ако в задвижващата част на
уреда проникне каквато и да е течност. Направете
преглед на уреда в сервизен пункт.
●● Не претоварвайте уреда с прекомерно количество
продукти, или с прекалено силен натиск на продуктите (с тласкача).
●● Не подлагайте сокоизстисквачката на влиянието на
температура по –висока от 60°C.
●● Не оставяйте уреда, включен към електрическата
мрежа, без надзор.
●● Не потапяйте задвижващия мотор на сокоизстисквачката във вода, не го мийте го под течаща вода.
●● За да почистите корпуса не използвайте разяждащи препарати под формата на емулсии, лосиони, кремове и т.н. Те могат да изтрият нанесените
информации на корпуса и да изтрият графичните
символи, такива като знаци, предупредителни
знаци и т.н.
●● За миене на металните части, особено на ситото
с остър диск за раздробяване, ножа и диска на
купата за рязане и бъркане употребявайте четката
от комплекта.
77
УКАЗАНИЕ
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
●● Веднага изключете сокоизстисквачката, ако забележите силни вибрации или намаляване на обороти. Почистете ситото и корпуса му.
●● Спрете работата и изключете уреда от захранващата мрежа, когато настъпи блокиране на продукта
във фуния за засипване или по диска за раздробяване. Отстранете причината за блокирането.
●● Не употребявайте сокоизстисквачката без контейнера за остатъци.
ЧАША ЗА СМЕСВАНЕ/МЕЛНИЦА
●● Не пълнете каната с врели течности.
●● При съхраняването никога не дръжте капака сложен върху каната.
●● Не пълнете каната над маркираните 900 мл – ако
стане така, съдържанието му може да предизвика
вдигане на капака при задвижване на двигателя.
●● Не препълвайте каната. Ако течността попадне под
задвижващия агрегат, тя може да бъде всмукана
в двигателя и с това да предизвика повредата му.
●● При смесване в каната трябва да се намират минимум 300 мл течност.
●● Препоръчва се ползване на уреда с монтираната
чаша за смесване/мелница в непрекъсната работа
не повече от 30 секунди. След това време изключете уреда и изчакайте 5 минути преди повторно
задвижване, оставяйки двигателя да изстине. Процесът на смесване може да се състои максимално
от 5 работни цикла по 30 секунди.
●● Не включвайте уреда с монтираната чаша за смесване/мелница, когато тя е празна, тъй като има
опасност от прегряване.
●● Температурата на съставки, употребени за смесване, не може да превишава 60°С.
КУПА ЗА РЯЗАНЕ И БЪРКАНЕ
●● Преди
започване на работата проверете дали
в купата за рязане и бъркане не се намира някой
твърд предмет (напр. лъжица).
●● Не спирайте работата на уреда с отваряне на
капака на купата за рязане и бъркане или обръщане на съда (аварийно спиране). Това предизвиква по-бързо изхабяване на задвижването
и трябва да се избягва.
●● Не мийте металните части в миялни машини. Агресивни миещи средства, употребявани в този тип
уреди, предизвикват потъмняване на горепосочените части. Мийте ги с ръка под течаща вода с употреба на миещо средство за съдове и мека четка.
78
Информации за продукта и указания касаещи използването му
●● Уреда
е предназначен за домашна употреба.
В случай на използване за други цели, като кетъринг бизнес, гаранционните условия се променят.
●● Преди да използвате уреда за първи път извадете всички остатъци от опаковката и старателно
измийте елементите на оборудването.
●● След завършване на работа с уреда извадете
захранващия кабел от контакта.
Технически данни
Основното тяло със задвижващия механизъм на уреда
и приспособено за работа със сокоизстисквачка, чаша за
смесване, мелница и купата за рязане и бъркане.
Техническите параметри са посочени върху табелката за
технически данни на изделието.
Допустимо време на непрекъсната работа на задвижването:
–– със сокоизстисквачка
2 минути
–– с чаша за смесване
30 секунди
–– с мелница
30 секунди
–– с купа за рязане и бъркане
30 секунди
Време за пауза преди повторна употреба на задвижването със сокоизстисквачка
30 минути
Време за пауза преди повторна употреба на задвижването с чаша за смесване или с мелница
5 минути
Време за пауза преди повторна употреба на задвижването с малаксер
10 минути
Шум на уреда (LWA):
–– със сокоизстисквачка
77 db/A
–– с чаша за смесване
83 db/A
–– с мелница
82 db/A
–– с купа за рязане и бъркане
86 db/A
A
Cтроеж на уреда
1
2
3
4
5
Върток за регулация (PULSE, 0, ход 1, ход 2)
Крачета
Задвижване
Присъединителен кабел
Водило
ЕЛЕМЕНТИ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
6
7
8
9
10
11
Съд за остатъци
Улей
Чиния
Закрепващи скоби
Сито
Капак
JE1200-002_v05
12
13
14
15
16
Фуния за сипване
Тласкач
Контейнер за сок
Капак на контейнера с пяноотделител
Четка
ОСНОВА ЗА ПРИСТАВКИ
17 Основа за приставки
ЕЛЕМЕНТИ НА МЕЛНИЦАТА
18 Основа на мелницата със състав от ножове
19 Уплътнение на мелницата
20 Контейнер на мелницата
ЕЛЕМЕНТИ НА ЧАШАТА ЗА СМЕСВАНЕ
21
22
23
24
25
Състав от ножове на чашата за смесване
Уплътнение
Кана с показател за ниво
Капак на каната
Накладка на капака
ЕЛЕМЕНТИ НА КУПАТА ЗА РЯЗАНЕ И БЪРКАНЕ
26
27
28
29
30
31
Предавка
Контейнер на купа за рязане и бъркане
Двустранен диск
Нож на купа за рязане и бъркане
Капак на купа за рязане и бъркане
Тласкач на купа за рязане и бъркане
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УРЕДА
Сокоизстисквачката е уред предназначен за бързо
изстискване на сок от плодовете и зеленчуците, и едновременно отделяне на отпадъците. Скоростта на центрофугиране е избрана, така че да се постигне оптимално
качество на изстискваните сокове. Сокът съдържа
малки частици от плодове (зеленчуци) които са полезни
за здравето, но заради тях сока не е бистър, изглежда
мътен. Това е целенасочен ефект, тъй като производителят на сокоизстисквачката смята, че по-важно е да се
запази колкото се може по-голямата част от хранителните, здравословните и диетичните стойности на получения сок, отколкото неговата бистрота. Количеството
на сока, получен от 1 кг суровини зависи от степента на
свежест, както и от чистотата на цедката и състоянието
на мелещия диск (напр. от пресни моркови се получава
до 50-60% сок). Частите имащи контакт с преработваните суровини, са изработени от материали, одобрени за
контакт с храни.
JE1200-002_v05
Приготвяне на сокоизстисквачката за
работа
ДЕМОНТИРАНЕ
НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
B
Преди първото използване, разглобете
сокоизстисквачката, измийте и изсушете
частите имащи контакт с преработваните продукти.
1 Издърпайте придържащите скоби на долу, така, че
да изскочат от вдлъбнатините в капака.
2 Извадете тласкача и свалете капака.
3 Изтеглете резервоара за отпадъци.
4 Демонтирайте купата със ситото. За тази цел завъртете купата по посока противоположна на посоката на
часовниковата стрелка, така, че символа на купата да
съвпада със символа
на захранващия блок на сокоизстисквачката, свалете купата от захранващия блок.
Демонтираните части (с изключение
на задвижващия блок), измийте обилно
с топла вода и с препарат за миене на
съдове. Можете също така да измиете
частите в миялна машина при температура макс. 60°C (с изключение на купата,
ситото и задвижващия блок). След старателно изсушаване, монтирайте отново
елементите.
МОНТАЖ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
C
1 Сложете купата на захранващия блок на сокоизстисквачката така, че символа
намиращ се на основата
на купата да съвпада със символа
на захранващия
блок на сокоизстисквачката.
2 Блокирайте купата завъртайки я по посока на часовниковата стрелка, така, че символа
на захранващия
блок на сокоизстисквачката да съвпада със символа
на основата на купата.
3 Монтирайте ситото на събиращия елемент, така, че
изпъкналата част на елемента да съвпадне с вдлъбнатината в ситото.
Ситото може да бъде монтирано само
в една позиция.
4 Под капака вкарайте резервоара за отпадъци, по
следния начин: Наклонете диагонално резервоара
и поставете под купата, така, че издатината в резервоара за отпадъци да съвпада с издатината в купата, след
това натиснете към захранващия блок.
5 Сложете капака, така, че издатината намираща се
на капака да съвпадне с вдлъбнатината намираща се на
купата.
6 Поднесете нагоре и двете фиксиращи скоби и ги прикрепете към издатините намиращи се на капака.
79
7 Натиснете фиксиращите скоби към купата (чува се
характерно „click” което свидетелства за правилно монтираните скоби).
8 Поставете каната за сок така, че чучура на сокоизстисквачката да се намира вътре в каната.
Неправилното монтиране на фиксиращите скоби води до включване на защитата за сигурност и сокоизстисквачката
не може да бъде включена.
Пригответе измитите плодове и зеленчуци предназначени за центрофугиране
в близост до сокоизстисквачката.
Задвижване на сокоизстисквачката
и работа с нея
●● Проверете дали въртокът за регулация е поставен
в положение „0“.
●● Сложете щепсел на присъединителния кабел в гнездото на електрическа мрежа и задвижете сокоизстисквачката, като завъртате въртока за регулация
в зависимост от потребностите за 1 или 2 ход (виж
таблицата „Препоръчаните скорости на центрофугиране за избрани плодове и зеленчуци“).
●● Слагайте в фунията във засипване в капака плодове
или зеленчуци и леко ги притискайте с тласкача.
Не тласкайте продуктите с пръстите
или с други предмети.
●● Изстискания сок се събира в каната, влейте го в порано приготвените чаши, шейкъри или други подобни
съдове.
Каната за сок е снабдена в капака със сепаратор за пяна, които има за цел да задържа
гъстите фракции на сока и пяната.
●● Ако има нужда (в случаите прекомерно събиране на
гъста плодова маса на ситото, което води до вибриране на сокоизстисквачката) използвайте функцията
„PULSE”.
ФУНКЦИЯТА PULSE
Функцията „PULSE” позволява на премахване на прекомерното количество на плодово гъсто пюре натрупано на
ситото. Завъртането на регулиращия бутон на позиция
„PULSE” и задържането на бутона в това положение,
води до работа на уреда с максимална скорост. След
освобождаване на бутона, уреда прекратява работата.
След завършване на работата
(центрофугиране на сока)
●● След спирането на работата на мотора можете да
демонтирате частите на сокоизстисквачката за да
бъдат те измити (вижте точка „ДЕМОНТИРАНЕ НА
СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА”).
●● Изпразнете резервоара с отпадъците.
Не допускайте препълване на съда за остатъци. При изтеглянето му излишните
натрупани отпадъци могат да изпаднат
от съда при навеждането му.
Чистене и поддържане на
сокоизстисквачката
●● След всяко използване на сокоизстисквачката, ста-
рателно я измийте, не допускайте да изсъхнат на нея
сок или остатъци от плодове или зеленчуци.
●● Замърсявания в процепите или в ъглите на съдовете
изчистете с меката четка.
●● Корпуса на задвижващия блок изтрийте с влажна
кърпа с малко количество течност за миене на
съдове. Изтрийте го до сухо.
Ако случайно до вътрешността на задвижващия блок проникне вода или сок, прекратете веднага работата на уреда, след
което направете контролен преглед в сервизния пункт.
●● Елементи на оборудването, такива като: купа, капак,
тласкач, каната за сок с капак със сепаратора за пяна
и резервоара за отпадъци мийте с топла вода и течност за миене на съдове.
●● Капака, тласкача и резервоара за отпадъците можете
да миете в миялна машина при максимална температура 60°C.
●● За миене на ситото използвайте само четката която
е приложена към сокоизстисквачката. За миене на
ситото не използвайте метални четки!
●● Под въздействието на дълговременна употреба
може да се появи смяна на цвета на елементите
изработени от пластмаса. Това е нормално явление,
не е повреда или недостатък.
●● Оцветяването на частите, от изстискването на моркови можете да премахнете като изтриете частите на
уреда с кърпа с олио за ядене.
●● След миене старателно изсушете всички елементи.
●● Монтирайте сокоизстисквачката (вижте точка „МОНТАЖ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА”).
Обръщайте особено внимание на прозрачните части от пластмаса. Те са чувствителни на удар и падане – могат лесно да
бъдат счупени.
●● Изключете сокоизстисквачката, завъртайки регулиращия бутон на позиция „0”.
●● Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта
на захранващата мрежа.
80
JE1200-002_v05
Как да приготвите здравословен и вкусен
сок?
●● Плодовете и зеленчуците, предназначени за пригот-
вяне на сокове трябва да бъдат пресни и внимателно
измити. Подготовката на зеленчуците означава
изчистването им от пясък или почва под течаща вода
и обелването им. В статиите на тема как да направим вкусни зеленчукови сокове се препоръчва да
накиснете зеленчуците в продължение на 5 минути
във вода със сол и лимонена киселина. Зеленчуците,
приготвени по този начин не потъмняват в процеса
на раздробяване и сока от тях е с естествен цвят.
●● Плодовете от тип малини или ягоди да се измиват
непосредствено преди употреба, тъй като те бързо
губят своята свежест.
●● Избора на плодове и зеленчуци зависи от сезона, от
вкусовите предпочитания, здравните препоръки. Хранителната стойност на соковете от плодове и зеленчуци се влияе от начина на приготвянето им.
●● Приготвяйте сокове от сочни растителни видове на
плодове и зеленчуци, които трябва да бъдат добре
узрели, пресни, тъй като от тях се получава сок
с най-добър вкус и аромат.
●● За приготвяне на сокове можете да използвате следните зеленчуци: домати, моркови, целина, цвекло,
магданоз, лук, зеле, краставици, ряпа, ревен и др.
●● Такива зеленчуци като: репички, зелен лук, магданоз
(листа), копър, кресон да се добавят към сокоизстисквачката дребно нарязани.
●● Плодови сокове можете да получите почти от всички
видове зеленчуци.
●● Ябълки, праскови, кайсии и сливи, след като бъдат
измити, можете да залеете с вряща вода в гевгир.
●● Премахнете костилките от плодовете които ги съдържат, за да не повредите уреда.
●● Изстискването на сокове от сливи, боровинки,
малини, меки круши или други меки плодове може
да създава трудности. Тези плодове по време на
изстискване създават гъста маса, която запушва
отворите на ситото. Затова използвайте тези плодове
при изстискване на смесени сокове – с други плодове
или зеленчуци, и по-често изчиствайте ситото.
●● Възможно е да извличате малки количества сок от
грозде, но е необходимо да поставите цял грозд след
като махнете дървесинното стъбло.
●● Зеленчуци – корени или твърди плодове нарежете
на парчета така, че да влязат в улея за подаване
на плодове. Ябълките можете да нарежете на части
(ако са малки можете да ги сложите цели) не обелвайте кората и не изчиствайте семките.
●● Плодовете и зеленчуците поставяйте в улея за подаване само след включването на сокоизстисквачката.
●● Хранителната стойност на сока е подобна на хранителната стойност на продуктите, от които те са били
подготвени.
●● Соковете са особено препоръчителни в храненето на
децата и възрастните хора.
JE1200-002_v05
●● Препоръчително е по време на пиене на сокове от
зеленчуците да се пие и малко вода, тъй като те са
много концентрирани. Ако сокове не се разреждат,
дневната доза не трябва да надвишава половин чаша.
●● Не трябва да се правят комбинирани сокове от
зеленчуци и плодове, с изключение на ябълки. Не
комбинирайте пъпеши с други плодове.
●● Соковете не се съхраняват за по-късна употреба.
●● Към зеленчуковите сокове могат да се използват
ароматни подправки: черен пипер, копър, кимион,
индийско орехче, мащерка, риган, а към плодовите
сокове: ванилия, канела и карамфил. За да получите
пълния аромат на подправки, преди да ги добавите
към напитката старателно нарежете. Използвайте
подправките в малки количества, за да се запази
естествения вкус и миризмата на продуктите, от
които е направена напитката. Поради ниската си
калоричност, соковете от плодове и зеленчуци силно
се препоръчват за хора, които са на диета.
●● Зеленчуковите и плодовите сокове се сервират при
стайна температура или охладени с кубчета лед.
Пресни сокове – това е здраве
Сок от моркови
Ускорява метаболизма, защото съдържа
набор от микроелементи и витамини, необходими за правилното функциониране на организма. Витамин А, които се произвежда от
каротина подобрява зрението. Компонентите
на този сок отстраняват вредното въздействие на никотина, позволяват да се възстанови кожата, да
е здрава и с естествения си цвят. Половин чаша сок от
моркови и 1/2 чаша мляко се препоръчва за малки деца.
Сок от моркови в комбинация със сок от ябълки, се препоръчва като засилваща напитка за възрастните хора.
Сок от домати
От пресни и добре узрели домати можете
да получите сок от най-високо качество.
Можете да смесвате доматения сок
с всички други видове зеленчуци.
Съдържа много витамин A и C. Две чаши от този сок
задоволява нуждите на организма от витамин C. Можете
да подобрите вкуса му с добавяне на сол и черен пипер.
Сок от цвекло
Сока от червеното цвекло в комбинация със
сок от портокали има чудесен вкус. Пиенето
на концентриран сок само от червено цвекло
изисква консултация с лекар.
Сок от зеле
Използва се за лекуване на стомашни
язви, но се препоръчва консултация
с лекар. Комбиниран със сок от моркови
може да бъде употребен дори от хора
с чувствителен стомах.
81
Сок от спанак
Този сок има много полезни свойства
– препоръчва се за хората с анемия,
но понеже има неприятен вкус,
можете да го комбинирате със сок от
моркови. Вкусна напитка можете да
получите от комбинацията на спанак, моркови и целина
(корен) в еднакви пропорции.
Сок от целина (корен)
За приготвяне на сока от целина не
използвайте листата, които имат горчив
вкус, а само корена. Сока от корена на
целината е много вкусен, можете да го
смесвате с други зеленчуци. Консумирайте
го в количества по-малки от сока от моркови. Към него
можете да добавите сок от ябълки или лимон.
Сок от краставици
Няма приятен вкус, затова се препоръчва
мешането му със сок от ябълки, моркови или
целина. Сока от краставици е полезен за
кожата. Има изчистващо действие на бъбреците. Препоръчва се при диетите за отслабване.
Сок от ябълки
Сокът от пресни, узрели ябълки има приятен аромат и вкус, богат е с витамини А и В
и ценни минерали. Високото съдържание на
пектин в сока подпомага храносмилането
Пресен ябълков сок се използва срещу
подагра и ревматизъм. Може да се каже, че като цяло,
е отличен хранителен елемент.
Сок от къпини
Сокът от къпини, с малко количество захар
и минерална вода е отлична напитка.
Понеже съдържа много витамини и микроелементи, действа усилващо за организъма
на човека, препоръчва се особено за възрастни хора.
Сок от черен бъз
Сокът е богат в хранителни вещества, стимулира потенето и може да се използва при
настинки. При изготвянето на този сок
можете да го комбинирате с други плодови
сокове.
Специални рецепти за здраве
Усилваща напитка
6 моркови
2 ябълки
½ цвекло
Сок изчистващ
организъма
4 моркови
½ краставица
1 цвекло
Напитка „силен дъх”
1 шепа спанак
1 шепа магданоз
2 целини (корен)
4 моркови
Сок „вечен регулатор”
2 ябълки
1 твърда круша
¼ лимон или шепа спанак
6 моркови
Напитка „слънчева”
2 ябълки
6 ягоди
Напитка „любовна”
3 големи домати
½ краставица
1 целина (корен)
¼ лимон
Препоръчвани скорости на центрофугиране
за избрани плодове и зеленчуци
Скорост на центрофугиране
1
2
Ананаси
●
Американски боровинки
●
Праскови
●
Червено цвекло
●
Круши
●
Ябълки
●
Зеле
●
Копър
●
Моркови
●
Пъпеши
●
Кайсии
●
Нектаринки
●
Краставици
●
Киви
●
Домати
●
Целина
●
Грозде
●
Плодове/зеленчуци
Сок от черен касис
Сокът от касис има специфичен аромат,
висока киселинност и характерна тръпчивост.
Благодарение на химичния състав и съдържанието на витамин, той е един от найдобрите сокове. Той трябва да се смесва със
сок с ниска киселинност или вода, мед или
захар.
82
JE1200-002_v05
Примерни проблеми по време на експлоатиране на сокоизстисквачката
ПРОБЛЕМ
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ – НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
Уреда не работи.
Фиксиращите скоби не
са правилно монтирани
на капака.
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Монтирайте
правилно фиксиращите скоби на капака (вижте точка
„МОНТАЖ НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА”). Включете
отново уреда.
Задействан е
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
термичния предпазител. кабел от контакта на захранващата мрежа. Оставете
сокоизстисквачката да изстине през около 30 минути,
след това се опитайте отново да я включите.
От уреда излиза неприятна
миризма.
Нов уред.
При включване и използване на уреда за първи път,
може да се появи специфична миризма. Няма никаква
опасност нито уреда не е повреден при това явление.
След като бъде употребен няколко пъти, от уреда не би
трябвало да се появява неприятна миризма.
Сокоизстисквачката
е претоварена.
Сравнете времето на работа и напредването на процеса
с допустимите стойности за време на работа намиращи
се в инструкцията за употреба.
Проверете дали напрежението на захранващата мрежа
отговаря на това намиращо се в табелката на уреда.
Корпуса се нагрява, уреда
работи прекалено шумно
и от него излиза пушек.
Мотора е повреден.
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Занесете
сокоизстисквачката за ремонт в сервизния пункт.
Ситото е блокирано.
Не съответстващ
продукт.
Този уред не може да преработва особено твърди плодове или зеленчуци с дълги влакна.
Претоварване.
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Изчакайте
докато уреда изцяло спре работата си. Изчистете фунията
за зареждане, ситото, капака и резервоара за отпадъци.
Ситото е монтирано
неправилно.
Изключете уреда и извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта на захранващата мрежа. Проверете
дали ситото е монтирано правилно. Проверете дали
ситото не е повредено. В случите на механична повреда
на ситото, обезателно занесете сокоизстисквачката за
ремонт в сервизния пункт.
Фунията за зареждане
докосва ситото /
сокоизстисквачката
вибрира.
Приготвяне на уреда за работа с
приставките
D
1 Поставете задвижването върху суха, стабилна, хоризонтална повърхност, близо до захранващото гнездо
и извън достъпа на деца.
Сложете захранващия кабел така, че да не
виси от масата или от плота и да не може
да бъде случайно дръпнат или закачен.
2 Сложете върху задвижващата основа, основата за
приставки така, че символът намиращ се отстрани на
основата да съвпада със символа
нето.
JE1200-002_v05
3 Блокирайте основата за приставки, като го завъртате
в посока на часовниковата стрелка така, че символът
върху задвижването да съпада със символа
върху
основата (характерното „клик“ свидетелства за правилен
монтаж на основата).
4 Включете щепсел на захранващия кабел към гнездото на електрическа мрежа.
Преди включване на уреда към захранването уверете се, че въртокът за регулация е поставен в положение „0“.
върху задвижва-
83
ЧАША ЗА СМЕСВАНЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УРЕДА
Чашата за смесване е предназначена за кълцане и смесване на различен вид продукти. С нейната помощ могат
да се приготвят супи, сосове и млечни коктейли, могат
също да се смесват зеленчуци, плодове, месо, както
и да се раздробяват варени съставки за храна за бебета.
Приготвяне на уреда за работа
Преди първа употреба на уреда с монтираната чаша за
смесване (или след нейното съхраняване в течение на
по-дълго време) измийте каната, капака и накладка на
капака с топла вода с добавка на миещо средство за
съдове, добре изплакнете и изсушете.
Дръжте ръцете далече от ножовете – те
са остри.
Експлоатация и действие
E
1 Монтирайте чашата за смесване върху основата за
приставките така, че дръжката на каната да се намира от
дясната страна на уреда.
2 Поставете каната, като я завъртате в посока на
часовниковата стрелка чак до блокирането й (характерното „клик“ свидетелства за правилно монтираната
кана).
Дръжката на каната трябва да се намира
от дясната страна на уреда.
3 Сложете съставките в каната. Не напълвайте над
маркираните върху каната 900 мл.
Съставките могат да се слагат в каната
на миксера в произволна последователност, обаче по-добри ефекти се получават, когато се добавят най-напред
твърди съставки.
4 Сложете капака върху каната така, че тази страна на
капака, по която не са поместени ситата на капака, да
се окаже до улея на каната. Капакът, монтиран по такъв
начин, предотвратява пръскане на съставките в процеса
на смесването.
Капак на каната може да се монтира в три
положения, като в процеса на смесването
се използва само едно положение на капака.
Други две положения се използват при
преливане на смесеното съдържание на
каната в съдове.
5 Сложете накладка на капака в отвор в капака така, че
издатините, намиращи се върху накладката, да се окажат в засечките на капака. Блокирайте накладката, като
я завъртате в посока на часовниковата стрелка чак до
блокирането й.
84
Не включвайте уреда с монтираната чаша
за смесване без накладката на капака, особено ако ще смесвате твърди съставки.
Те могат да бъдат изхвърлени от отвора.
6 Включете смесването, като обръщате въртока за
регулация в съответното положение.
При смесване с 2 ход се получават подобри ефекти.
Не ползвайте уреда с монтираната чаша
за смесване в непрекъсната работа повече
от 30 секунди. След това време изключете
уреда и изчакайте 5 минути преди повторно задвижване, оставяйки двигателя
да изстине.
7 При смесването можете да добавяте продукти
(подправки, съставки) чрез отвора след като извадите
накладката на капака.
8 За да спрете уреда, завъртете въртока за регулация
на скорост в положение „0“.
Ако консистенция на смесваните продукти още не отговаря на очакванията,
завъртете въртока за регулация в положение „PULSE” и придръжте в това положение в течение на няколко секунди, уредът ще започне да работи с максимална
скорост. След освобождаване на въртока
уредът спира работата.
ТРОШЕНЕ НА ЛЕД
Уредът с монтираната чаша за смесване може също така
да служи за трошене на бучки лед, позволява да се получат малки парчета лед с приблизително еднакви размери.
Преди употреба на чашата за смесване
за трошене на бучки лед уверете се, че
тя е чиста. В обратен случай измийте
я щателно с чиста вода. Всякакви остатъци от средството за миене могат да
влияят върху вкуса на натрошен лед и да
предизвикат загуба на вкус на напитката,
в която той ще бъде добавен.
Сложете в каната не повече от 15 бучки лед (с размер,
не превишаващ 2 см). Освен бучки лед влейте още ок.
15 мл (1 лъжичка) прясна студена вода. Сложете капака
на каната заедно с накладката, след това завъртете
въртока за регулация в положение „1“. Уредът ще започне да работи, провеждайте трошене на лед в цикли по
3 секунди, повтаряйте действието до пълно раздробяване
на лед. Ако консистенцията на лед още не отговаря на
очакванията (искате да получите консистенция на сняг),
завъртете въртока за регулация в положение „PULSE”
и дръжте в това положение в течение на няколко секунди,
уредът ще започне да работи с максимална скорост. След
освобождаване на въртока уредът спира работата.
JE1200-002_v05
Не трошете бучки лед без предварително
добавяне на вода в каната.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УРЕДА
След приключване на работа с чашата за
смесване
●● Изключете уреда и извадете щепсел на присъединителния кабел от гнездото на електрическа мрежа.
●● Демонтирайте каната за смесване, за целта придържайте с една ръка основата за приставки, с другата
ръка хванете дръжка на каната.
●● Завъртете каната в посока срещу часовниковата
стрелка, докато усетите съпротивление и свалете
каната от основание за приставките.
●● Разлейте приготвения коктейл в съдовете.
Капака на каната може да се монтира в три
положения, като в процеса на смесването
се използва само едно положение на капака.
Други две положения (широко сито, тясно
сито) се използват при преливане на смесеното съдържание на каната в съдове.
●● Измийте чашата за смесване (виж точка „Почистване и поддържане на уреда с монтираната чаша
за смесване/мелница“).
ДЕМОНТАЖ НА РЕЖЕЩИЯ СЪСТАВ
F
●● Изключете щепсела на присъединителния кабел от
гнездото на електрическа мрежа.
капака в посока срещу часовниковата
стрелка, докато усетите съпротивление и свалете
капака от каната.
1 Опразнете каната от съдържанието й.
2 Изчистете каната (виж точка „Почистване и поддържане на уреда с монтираната чаша за смесване/
мелница“). Обърнете каната с дъното нагоре и поставете върху плоска, стабилна повърхност.
3 С една ръка придръжте каната, а с другата отвийте
ножовете в посока срещу часовниковата стрелка.
4 Извадете предпазливо ножовете заедно с уплътнението.
●● Завъртете
Ножовете на уреда са остри. Бъдете предпазливи с тях.
МОНТАЖ НА РЕЖЕЩИЯ СЪСТАВ
G
1 Сложете уплътнението във вдлъбнатината на състав
от ножовете.
2 Свалете капака от каната на миксера. Обърнете
каната „с дъното нагоре“ и поставете върху плоска, стабилна повърхност.
3 Сложете ножовете в отвора в долната страна на каната.
4 С една ръка придържайте каната, а с другата завъртете ножовете в посока на часовниковата стрелка до
съпротивление.
JE1200-002_v05
МЕЛНИЦА
Мелницата е предназначена за раздробяване и мелене на
съставките като пипер, кафе на зърна, ориз, жито, сусамови зърна, орехи (белени) и др, както и за кълцане на
месо.
Мелницата не е приспособена към раздробяване на много твърди съставки, като
напр. бучки лед и индийско орехче.
Никога не употребявайте мелницата за
мелене на захар, тъй като това може да
доведе до повреда на уреда.
Преди да започнете да кълцате месо, обелете го от жили, ципи и мазнина, а след
това нарежете на парчета в размер ок.
2 х 2 см.
Експлоатация и действие
●● Сложете съставките в контейнер на мелницата.
H
Не превишавайте максимално ниво на
съдържанието, маркирано върху контейнера на мелницата.
1 Сложете и завийте основата на мелницата ножовете
върху резбата на контейнер на мелницата.
2 Обърнете мелницата с дъното нагоре и я монтирайте
върху основата за приставки.
3 Блокирайте мелницата, като я завъртате в посока на
часовниковата стрелка чак до блокирането й (характерното „клик“ свидетелства за правилно монтираната мелница).
●● Задвижете уреда, като обръщате въртока за регулация в съответното положение. Приспособете хода
в съответствие със смесваните съставки.
Препоръчваме използване на програмата
„PULSE” или на максимална скорост.
Мелене на различни продукти директно
един след друг без щателно измиване може
да предизвика проникване на аромат и вкус
от продукта, млян преди това.
Не ползвайте уреда с монтираната мелница в непрекъсната работа повече от
30 секунди. Ако в течение на 30 секунди не
успеете да приключите процеса на мелене,
изключете уреда и изчакайте 5 минути
преди повторно задвижване.
4 След приключване на меленето завъртете въртока
за регулация в положение „0“.
85
Винаги непосредствено след употреба
измивайте контейнера на мелницата
и основата на мелницата ножовете
с топла вода с добавка на миещо средство
за съдове. Избършете основата на мелницата с влажна кърпичка.
След приключване на работа с мелницата
●● Изключете уреда и извадете щепсел на присъединителния кабел от гнездото на електрическа мрежа.
●● Демонтирайте мелницата, за целта придържте с една
ръка основата за приставки, с другата ръка хванете
мелницата. Завъртете мелницата в посока срещу
часовниковата стрелка, докато усетите съпротивление и я свалете от основание за приставките.
●● Обърнете мелницата с основата нагоре.
●● Завъртете основата на мелницата ножовете в посока
срещу часовниковата стрелка и свалете основата
ножовете от капака на мелницата.
●● Изсипете мляното съдържание в съда.
●● Измийте мелницата (виж точка „Почистване и поддържане на уреда с монтираната чаша за смесване/мелница“).
Почистване и поддържане на уреда
с монтираната чаша за смесване/мелница
Почиствайте уреда директно след употреба. Това ще предотврати натрупване
на остатъците вътре в каната на миксера.
●● Влейте
около 450 мл вода в каната и задвижете
уреда за около 10 секунди, като завъртате и придържате въртока за регулация в положение „PULSE”.
●● След това излейте водата от каната, обърнете
я „с дъното нагоре“ и изсушете.
●● При необходимост измийте каната, капака, накладката на капака, ножовете, контейнера на мелницата
и основата на мелницата ножовете с топла вода
с добавка на миещо средство за съдове.
●● Уплътнението на чашата за смесване и уплътнението на мелницата избършете с влажна кърпичка.
●● След това изплакнете с чиста течаща вода и изсушете.
●● Ако оставихте каната за по-дълго време без почистване и към вътрешната страна на каната са полепнали парчета от смесваните съставки, използвайте
найлонова четка.
●● Не се препоръчва да се слага каната, капакът,
накладката на капака, мелницата, ножовете, контейнерът на мелницата и основата на мелницата ножовете в миялна машина. Агресивните миещи средства
могат отрицателно да въздействат върху състояние
на повърхността на елементите на уреда.
●● Външната част на задвижването почистете с влажна,
мека кърпичка.
86
Не потапяйте задвижването във вода или
други течности.
●● За миене на задвижването не употребявайте агресивни детергенти във форма на емулсия, мляко,
паста и др. Те могат, да премахнат нанесените
информационни графични символи.
●● Не почиствайте каната и контейнера на мелницата
с грапави гъби или кърпички.
●● След миене щателно изсушете всички елементи на
уреда.
КУПА ЗА РЯЗАНЕ И БЪРКАНЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УРЕДА
Купата за рязане и бъркане е предназначен за извършване на действията, свързани с приготвяне на храна.
Сменяемо оборудване (нож на купата за рязане и бъркане, двустранен диск) създава възможност за кълцане,
рязане, размесване на тесто и раздробяване на зеленчуци.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
Нож на купата за рязане и бъркане – служи за обработване на сурово или варено месо. С него може също така
да се размесва тесто.
Двустранен диск
–– страна за филии – служи за рязане на филии,
–– страна за стърготини - служи за рязане/настъргане на
стърготини.
Приготвяне на уреда за работа
Преди първа употреба на уреда с монтираната купа
за рязане и бъркане (или след неговото съхраняване
в течение на по-дълго време) измийте елементи на
купата за рязане и бъркане (тласкач, капак, контейнер,
нож и двустранен диск) с топла вода с добавка на миещо
средство за съдове, добре изплакнете и изсушете.
Експлоатация и действие
I
1 Монтирайте предавката върху основата за приставки
така, че символът
намиращ се върху предавката да
съвпада със символа
върху основата за приставки,
а след това блокирайте предавката, като я завъртате
в посока на часовниковата стрелка чак до блокирането
й, символът
върху предавката ще съвпадне със символа
върху основата за приставки (характерното
„клик“ свидетелства за правилен монтаж на предавката).
2 Монтирайте контейнер на купата за рязане и бъркане върху основата за приставки така, че символът
намиращ се върху контейнера да съвпада със символа
върху основата за приставки. След това притиснете
контейнера до основата за приставки и го блокирайте,
като го завъртате в посока на часовниковата стрелка чак
JE1200-002_v05
до блокирането му, символът
върху контейнера ще
съвпадне със символа
върху основата за приставки
(характерното „клик“ свидетелства за правилен монтаж
на контейнер на малаксера).
Дръжката на контейнер на купата за
рязане и бъркане трябва да се намира от
дясната страна на уреда.
РАБОТА С НОЖ НА КУПАТА ЗА РЯЗАНЕ
И БЪРКАНЕ
K
1 Сложете купата за рязане и бъркане в контейнера.
●● Поместете продукти в контейнера.
2 Сложете капака на купата за рязане и бъркане така,
че щифтът върху капака да подадне в отвора на ножа,
а символът
върху капака да съвпадне със символа
върху контейнера на купата за рязане и бъркане.
3 Притиснете капака на купата за рязане и бъркане до
фланец на контейнера и го блокирайте, като го завъртате в посока на часовниковата стрелка до момента,
когато символът
върху капака съвпадне със символа
върху контейнера.
●● Във фунията за засипване на купата за рязане и бъркане сложете тласкача на купата за рязане и бъркане.
●● Включете уреда, като обръщате въртока за регулация в съответното положение.
Не ползвайте уреда с монтирана купа за
рязане и бъркане в непрекъсната работа
повече от 30 секунди. След това време
изключете уреда и изчакайте 10 минути
преди повторно задвижване, оставяйки
двигателя да изстине.
4 При смесването можете да добавяте продукти
(подправки, съставки) чрез фунията за сипване след
изваждане на тласкача на купата за рязане и бъркане.
Слагайте продуктите във фунията за засипване в капака
и ако има необходимост, леко ги притискайте с тласкача.
Не тласкайте продуктите с пръстите
или с други предмети.
●● За да спрете уреда, завъртете въртока за регулация
на скорост в положение „0“.
●● Отворете купата за рязане и бъркане по начин, обратен на описания в точките 3 и 2 .
РАБОТА С ДВУСТРАНЕН ДИСК
J
1 Сложете двустранния диск в контейнера на купата за
рязане и бъркане със страната, съответна на прилагането (филии/стърготини).
2 Сложете капака на купата за рязане и бъркане така,
че щифт върху капака да подадне в отвор на ножа,
а символът
върху капака да съвпадне със символа
3 Притиснете капака на купата за рязане и бъркане до
фланец на контейнера и го блокирайте, като го завъртате в посока на часовниковата стрелка до момента,
когато символът
върху капака съвпадне със символа
върху контейнера.
4 Във фунията за сипване на купата за рязане и бъркане сложете продукти и, ако е възможно, тласкач на
купата за рязане и бъркане.
5 Включете уреда, като обръщате въртока за регулация в съответното положение.
Не ползвайте уреда с монтирана купа за
рязане и бъркане в непрекъсната работа
повече от 30 секунди. След това време
изключете уреда и изчакайте 10 минути
преди повторно задвижване, оставяйки
двигателя да изстине.
●● По
време на работата добавяйте продукти чрез
фунията за засипване след изваждане на тласкача
на купата за рязане и бъркане. Слагайте плодове или
зеленчуци във фунията за засипване в капака и леко
ги притискайте с тласкача.
Не тласкайте продуктите с пръстите
или с други предмети.
6 За да спрете уреда, завъртете въртока за регулация
на скорост в положение „0“.
●● Отворете купата за рязане и бъркане по начин, обратен на описания в точките 3 и 2 .
Указания по експлоатация
●● Не раздробявайте с ножа на купата за рязане и бъркане твърде големи парчета. Преди да сложите продуктите в контейнера, разделете продуктите на бучки
в размер ок. 3 см.
●● При раздробяване на: кашкавал, масло, маргарин
не допускайте прекалено дълга работа на уреда.
Раздробяваните продукти могат да се стоплят и разтворят.
●● Ако продуктите се прилепват към ножа или към
вътрешните стени на контейнера, изключете уреда,
свалете капака и съберете продуктите от ножа и от
стените на контейнера.
Двустранен диск – страна за филии
●● Правилни филии без изрези ще получите, когато при
напълване на фунията уредът е изключен. За целта
може да се използва функция „PULSE”.
Двустранен диск – страна за стърготини
●● Можете
да напълвате фунията с продукти, когато
уредът работи.
върху контейнера на купата за рязане и бъркане.
JE1200-002_v05
87
Почистване и поддържане на уреда
с монтирана купа за рязане и бъркане
Почиствайте уреда директно след употреба. Това ще предотврати натрупване
на остатъците вътре в купата за рязане
и бъркане.
●● След всяка употреба щателно измийте частите на
оборудването, контактували с обработвания продукт,
с топла вода с добавка на миещо средство за съдове,
за да не допустите засъхване на остатъците.
●● Почистете корпус на задвижването с влажна кърпичка с добавка на миещо средство за съдове.
●● Замърсявания в пролуките или ъглите отстранете
с четка за миене на шишета или с четка за зъби.
●● След миене щателно изсушете всички части.
●● Ножа на купата за рязане и бъркане съхранявайте
винаги в контейнера на купата за рязане и бъркане.
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ
на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
88
JE1200-002_v05
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого приладу та запрошуємо
до кола користувачів продуктів Zelmer.
З метою отримання найкращих результатів, рекомендуємо використовувати виключно оригінальні аксесуари
фірми Zelmer.
Вони спеціально розроблені для цього продукту. Просимо
уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу
увагу слід звернути на вказівки із безпеки. Просимо зберегти інструкцію з експлуатації, щоб Ви могли використовувати її також під час подальшого використання.
Вказівки з безпеки і відповідного
використання
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки
були зрозумілими.
Перед початком використання приладу ознайомтеся із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не вмикайте прилад, якщо помітні
пошкодження проводу живлення
або корпусу.
●● Якщо кабель живлення було
пошкоджено, він повинен бути
замінений у виробника або в спеціалізованому сервісному центрі, або кваліфікованою особою
з метою попередження загрози.
●● Ремонт приладу може виконувати
виключно професійний персонал.
Неправильно виконаний ремонт
може привести до серйозної
загрози для користувача. У випадку
появи неполадок зверніться до спеціалізованого сервісного центру.
●● Перед заміною обладнання або
наближенням до оборотних частин під час використання слід
виключити прилад та відключити
від живлення.
JE1200-002_v05
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Після користування вимкніть пристрій. Не демонтуйте елементів
соковижималки, не знімайте кришку
глечика та чаші змішувача доти,
доки двигун та всі рухомі елементи
пристрою повністю не зупиняться.
●● Для проштовхування продукту
використовуйте виключно проштовхувач, що постачається
разом з приладом.
●● Проявіть особливу обережність
під час роботи із соковижималкою
у присутності дітей.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
●● Не ставте пристрій на мокру
поверхню.
●● Зберігайте пристрій та кабель
живлення подалі від нагрівальних
плит та пальників.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
89
СОКОВИЖИМАЛКА
●● Не користуйтеся соковижималкою,
якщо сито пошкоджене.
●● Перед увімкненням соковижималки перевірте, чи кришка добре
закріплена за допомогою монтажних зачепів.
●● Не витягуйте контейнер для решток
і не відкривайте монтажні зачепи,
коли соковижималка працює.
ЧАША ДЛЯ МІКСУВАННЯ/ МЛИНОК
●● Поверніть ручку регулювання
у положення «0» перед зняттям
кришки з глечика та перед зняттям
чаші для міксування і млинка з підставки для насадок. Зачекайте,
доки ножі повністю зупиняться.
●● Не користуйтеся чашею для міксування без вкладеної накладки
кришки.
●● Не вкладайте руки у глечик, навіть
коли він знятий для чищення,
оскільки ножі надалі залишаються
небезпечні - дуже гострі.
●● Не вкладайте тверді предмети
(ложечка, лопатка та ін.) у глечик
під час підключення пристрою до
джерела живлення.
●● Не мийте ножі безпосередньо
рукою. Для миття використовуйте
щіточку, котра долучена з іншим
оснащенням.
ЗМІШУВАЧ
●● Не торкайтеся руками до елементів обладнання, що рухаються,
особливо небезпечними являються двосторонній диск та ніж
змішувача. Вони дуже гострі! Необережне користування може призвести до травм.
90
●● Будьте особливо обережні під час
маніпуляцій з ріжучими лезами,
під час випорожнення контейнера
та під час чищення.
●● Не мийте ніж змішувача та двосторонній диск безпосередньо
рукою, для миття використовуйте
щіточку, котра долучена з іншим
оснащенням.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Не виймайте вилку із гнізда електромережі, тягнучи
за кабель.
●● Прилад поставте поблизу гнізда електромережі на
твердій стабільній поверхні так, щоб не закривати
вентиляційні отвори у корпусі.
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електричної
мережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
●● Негайно припиніть роботу і відключіть прилад
від електромережі, якщо в мотор соковижималки
потрапила яка-небудь рідина. Віддайте соковижималку для перегляду у сервісний центр.
●● Не перевантажуйте прилад зайвою кількістю продуктів або занадто сильним проштовхуванням продуктів у засипний отвір.
●● Не піддавайте соковижималку дії температури
вище 60°C.
●● Не залишайте без нагляду пристрій, підключений
до електромережі.
●● Не занурюйте корпус у воду і не мийте під проточною водою.
●● Для миття корпусу не використовуйте агресивні
миючі засоби у вигляді емульсій, молочка, паст
і т.п. Вони можуть, між іншим, видалити нанесені
інформаційні графічні символи, такі як: позначення,
знаки попередження і т.п.
●● Для миття металевих частин, зокрема сита
з гострим подрібнюючим диском, ножа та диска
змішувача, використовуйте щіточку, котра долучена
з іншим оснащенням.
СОКОВИЖИМАЛКА
●● Слід негайно вимкнути соковижималку, коли помітите сильну вібрацію або зменшення оборотів.
Почистіть сито та його корпус.
●● Перервіть працю та відключіть пристрій від електромережі у випадку заблокування продукту
JE1200-002_v05
у засипній горловині або на подрібнюючому диску.
Усуньте причину блокування.
●● Не користуйтеся соковижималкою без контейнера
для м’якоті.
ЧАША ДЛЯ МІКСУВАННЯ/МЛИНОК
●● Не наповнюйте глечик киплячими рідинами.
●● Під час зберігання ніколи не залишайте кришку
надітою на глечик.
●● Не наповнюйте глечик вище позначки 900 мл - якщо
це станеться, то вміст глечика може викликати піднімання кришки при увімкненні двигуна.
●● Не переповнюйте глечик. Якщо рідина потрапить
під модуль двигуна, то вона може спричинити
пошкодження двигуна.
●● Під час міксування у глечику повинно знаходитися
не менше 300 мл рідини.
●● Рекомендується користуватися пристроєм з установленою чашею для міксування/млинком при безперервній праці не довше, ніж протягом 30 секунд.
Після цього необхідно вимкнути пристрій та зачекати
5 хвили до наступного увімкнення, дозволяючи двигуну охолонути. Процес міксування може складатися
максимально з п‘яти 30 - секундних робочих циклів.
●● Не вмикайте пристрій із установленою чашею для
міксування/млинком, якщо вона порожня, оскільки
це може призвести до перегрівання.
●● Температура складників, що використовуються для
міксування, не повинна перевищувати 60°C.
ЗМІШУВАЧ
●● Перед початком праці слід перевірити, чи у резервуарі змішувача не знаходяться тверді предмети
(нп., ложка).
●● Не зупиняйте роботу пристрою шляхом відкривання кришки змішувача або повертання резервуару (аварійна зупинка). Такі дії призводять до швидкого зносу приводу, тому слід їх уникати.
●● Не мийте металеві частини у посудомийках. Агресивні миючі засоби, які використовуються у пристроях такого виду, викликають потемніння вищевказаних частин. Мийте їх вручну під проточною
водою з використанням рідини для миття посуду та
м‘якої щіточки.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт
і вказівки щодо експуатації
●● Прилад призначений для домашнього використання.
У випадку його використання з метою гастрономічного підприємництва умови гарантії буде змінено.
●● Перед першим використанням усуньте всі елементи упаковки усередині приладу і ретельно
вимийте частини приладу.
●● Після закінчення роботи вийміть кабель живлення
з розетки.
JE1200-002_v05
Технічні дані
Привід пристрою пристосований до праці із соковижималкою, чашею для міксування, млинком та змішувачем.
Технічні параметри вказані на інформаційній табличці
специфікації виробу.
Допустимий час безперервної праці приводу:
–– з соковижималкою
2 хвилини
–– з чашею для міксування
30 секунд
–– з млинком
30 секунд
–– зі змішувачем
30 секунд
Час перерви до повторного користування приладом
з соковижималкою
30 хвилин
Час перерви до повторного користування приладом
з чашею для міксування або млинком
5 хвилин
Час перерви до повторного користування приладом
зі змішувачем
10 хвилин
Рівень шуму пристрою (LWA):
–– з соковижималкою
77 дБ/A
–– з чашею для міксування
83 дБ/A
–– з млинком
82 дБ/A
–– зі змішувачем
86 дБ/A
Характеристика (Склад) пристрою
1
2
3
4
5
A
Ручка регулювання (PULSE, 0, швидкість 1, швидкість 2)
Ніжки
Привід
Приєднувальний кабель
Поводок
ЕЛЕМЕНТИ СОКОВИЖИМАЛКИ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Контейнер для м’якоті
Носик
Чаша
Монтажні зачепи
Сито
Кришка
Засипна горловина
Проштовхувач
Резервуар для соку
Кришка резервуара з сепаратором піни
Щітка
ПІДСТАВКА ДЛЯ НАСАДОК
17 Підставка для насадок
ЕЛЕМЕНТИ МЛИНКА
18 Підставка млинка із ножами
19 Прокладка млинка
20 Резервуар млинка
91
ЕЛЕМЕНТИ ЧАШІ ДЛЯ МІКСУВАННЯ
21
22
23
24
25
Зняті частини (за винятком приводу)
ретельно промийте в теплій воді з додаванням засобу для миття посуду. Можна
також їх мити в посудомийних машинах
при темп. макс. 60°C (крім чаши, сита і приводу). Після ретельної сушки розпочніть
монтаж чистих елементів.
Модуль з ножами чаші для міксування
Прокладка
Глечик зі шкалою рівня
Кришка глечика
Накладка кришки
ЕЛЕМЕНТИ ЗМІШУВАЧА
26
27
28
29
30
31
1 Поставте на привід соковижималки чашу так, щоб
символ
на основі чаши співпав з символом
на
приводі соковижималки.
2 Заблокуйте чашу, повертаючи її в напрямку за годинниковою стрілкою так, щоб символ
на приводі соковижималки співпав з символом на основі чаши.
3 Встановіть сито на вісь так, щоб виїмка на осі співпала з виступом на ситі.
СОКОВИЖИМАЛКА
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЛАДУ
Соковижималка є приладом, призначеним для швидкого
віджимання соків з фруктів і овочів з одночасним виділенням м’якоті. Швидкість віджимання підібрана таким
чином, щоб отримати оптимальні параметри якісно віджатих соків. Сік містить дрібні часточки фруктів (овочів),
корисні для здоров’я, але які можуть знижувати прозорість соку. Це запланований ефект, тому що виробник соковижималки прийняв рішення, що важливішим
є збереження якомога більше поживних, корисних для
здоров’я і дієтичних якостей отриманого соку, ніж його
прозорість. Кількість соку, отриманого з 1 кг сировини,
залежить від якості та свіжості використовуваних продуктів, а також від чистоти сита і стану терки (напр., для
свіжої моркви складає 50-60%). Частини, що мають контакт з оброблюваною сировиною, зроблені з матеріалів,
допустимих для контакту з продуктами харчування.
Підготовка соковижималки до роботи
ДЕМОНТАЖ СОКОВИЖИМАЛКИ
C
МОНТАЖ СОКОВИЖИМАЛКИ
Муфта
Резервуар змішувача
Двохсторонній диск
Ніж змішувача
Кришка змішувача
Проштовхувач змішувача
B
Перед першим використанням розкладіть
соковижималку, промийте частини, що
мають контакт з оброблюваним продуктом.
1 Потягніть фіксатори вниз так, щоб вони зіскочили
з виступів на кришці.
2 Вийміть проштовхувач і зніміть кришку.
3 Вийміть контейнер для м’якоті.
4 Демонтуйте чашу з ситом. Для цього поверніть чашу
в напрямку проти годинникової стрілки, так, щоб символ
на чаші співпав з символом
на приводі соковижималки і зніміть чашу з приводу соковижималки.
Сито можна монтувати тільки в одній
позиції.
4 Поставте під кришку контейнер для м’якоті, наступним чином: Поставте контейнер під нахилом і помістіть
його під чашу так, щоб виступ на контейнері для м’якоті
потрапив у виступ на чаші, потім підсуньте до приводу.
5 Встановіть кришку так, щоб виступ на кришці співпав
з виїмкою на чаші.
6 Підніміть обидва фіксатори вгору і накладіть причепи
на виступи на кришці.
7 Дожміть фіксатори до чаши (характерне клацання
говорить про правильність установки фіксаторів).
8 Розмістіть резервуар для соку так, щоб носик соковижималки знаходився усередині резервуару.
Неправильний монтаж фіксаторів призводить до спрацювання системи безпеки
і неможливості включення соковижималки.
Біля приладу приготуйте помиті фрукти
і овочі призначені для віджимання соку.
Запуск соковижималки та праця з ним
●● Перевірте,
чи ручка регулювання встановлена
у положення «0».
●● Вставте штепсельну вилку приєднувального кабелю
у розетку електромережі та увімкніть соковижималку, повертаючи ручку регулювання у залежності
від потреби на 1 або 2 швидкість (дивіться таблицю
«Рекомендовані швидкості витискання соку для
вибраних фруктів та овочів»).
●● У засипну горловину кришки вкладайте фрукти або
овочі та легко їх притискайте проштовхувачем.
Не проштовхуйте продукти пальцями або
іншими предметами.
92
JE1200-002_v05
●● Віджатий сік, накопичений в резервуарі, перелийте ●● Внаслідок
в заздалегідь підготовлені склянки, чашки і т.п.
Резервуар для соку обладнаний кришкою
з сепаратором піни, яка повинна затримувати густіші часточки соку і піни.
●● При
необхідності (у разі надмірного накопичення
м’якоті в ситі, що викликає вібрацію соковижималки)
рекомендується використати функцію «PULSE».
ФУНКЦІЯ PULSE
Функція «PULSE» дозволяє усунути надлишок накопиченої м’якоті на ситі. Перемикання ручки в позицію
«PULSE» і притримання ручки в цьому положенні, змусить прилад працювати з максимальною швидкістю.
Якщо відпустити ручку, прилад припиняє роботу.
Після закінчення роботи (віджимання соку)
●● Вимкніть соковижималку встановивши ручку в позицію «0».
●● Вийміть штепсельну вилку з розетки.
●● Після зупинки мотора починайте демонтаж соковижималки для миття частин (див. п. «ДЕМОНТАЖ СОКОВИЖИМАЛКИ»).
●● Очистіть контейнер від накопиченної м’якоті.
Не допускайте до переповнення контейнера для решток. Під час його виймання
надмірно нагромаджені рештки можуть
випасти із контейнера у момент його
перехилення.
Чищення і зберігання соковижималки
●● Після кожного використання соковижималки ретельно
її промийте, не допускаючи до висихання соку
і залишків фруктів.
●● Забруднення в щілинах або кутах усуньте за допомогою щіточки з м’яким ворсом.
●● Привід чистити вологою ганчіркою з додаванням
засобу для миття посуду. Потім досуха протерти.
У випадку, якщо всередину приводу потрапила вода або сік, необхідно зупинити
роботу і віддати прилад на перевірку в сервісний центр.
●● Елементи
оснащення, такі як: чаша, кришка, проштовхувач, резервуар для соку з кришкою з сепаратором піни і контейнер для м’якоті мити в теплій воді
з додаванням засобу для миття посуду.
●● Кришку, проштовхувач і контейнер для відходів також
можна мити в посудомийних машинах при темп. макс.
60°C.
●● Для миття сита використовуйте виключно щіточку,
яка додається до соковижималки. Для миття сита не
використовуйте металеві щітки!
JE1200-002_v05
тривалої експлуатації може відбутися
зміна кольору елементів, виготовлених з пластика.
Не сприймайте це як недоліки.
●● Зміни кольору від моркви можна видалити, протираючи її ганчіркою, насиченою пісною олією.
●● Після миття ретельно висушіть усі частини.
●● Зберіть соковижималку (див. п. «МОНТАЖ СОКОВИЖИМАЛКИ»).
Звертайте особливу увагу на прозорі
(транспарентні) частини з пластика. Вони
не стійкі до ударів і падіння. Можуть при
цьому легко пошкодитись.
Як приготувати здоровий, смачний сік?
●● Фрукти
та овочі, призначені для витискання соків,
повинні бути свіжими і ретельно промитими. Приготування овочів полягає в їх очищенні від піску та землі
під проточною водою та очистці від шкірки. Публікації
з приводу приготування соків рекомендують замочування овочів на 5 хвилин у воді із додаванням солі
та лимонної кислоти. Овочі, підготовані таким чином,
не темніють у процесі роздрібнення, і сік із них має
натуральне забарвлення.
●● Ягоди мийте безпосередньо перед використанням,
оскільки вони швидко втрачають свіжість.
●● Підбір фруктів та овочів залежить від пори року, від
смакових вподобань, рекомендацій, пов’язаних зі
здоров’ям. На споживчу вартість соків із овочів та
фруктів мають вплив дій при їх підготовці.
●● Соки готуються із соковитих сортів овочів та фруктів,
які повинні бути дозрілими, тому що із них виходить
найбільша кількість соку з відмінним смаком та ароматом.
●● Для приготування напоїв придатні наступні овочі:
помідори, морква, селера, буряк, петрушка, цибуля,
капуста, огірки, чорна ріпа, ревінь і т.п.
●● Такі овочі, як редис, зелень петрушки, кріп, зелень
додаються подрібненими.
●● Фруктові соки можна отримувати майже з усіх видів
фруктів.
●● Яблука, персики, абрикоси та сливи повинні бути після
миття ошпарені кип’ятком у кухонному друшлазі.
●● Із фруктів, що містять кісточки, видаліть їх, тому що
вони можуть пошкодити прилад.
●● Витискання соку із слив, ягід, малин, м’яких груш
і яблук, а також інших фруктів ускладнено. Із м’якоті
цих фруктів утворюється губковидна маса, яка забиває отвори сита. Ці фрукти можна використовувати
для витискання соку, змішуючи їх у малих кількостях
з іншими фруктами, і слід частіше чистити сито.
●● Можна робити невеликі кількості виноградного соку,
кладучи у лійку цілі виногрона, попередньо усунувши
тверді гілки.
●● Кореневі овочі та тверді фрукти слід розрізати на
шматки, що вміщатимуться в засипний отвір. Яблука
розрізають на частини (якщо розмір яблук не дозво-
93
ляє на розміщення їх цілими у засипний отвір),
не очищаючи від шкірки та не виймаючи серцевину.
●● Фрукти та овочі розміщуються у засипний отвір лише
після включення соковижималки.
●● Харчове значення сирих соків близьке до поживного
значення продуктів харчування, із яких вони були
приготовані.
●● Напої із соків рекомендуються в дитячому харчуванні
та харчуванні осіб похилого віку.
●● Рекомендується, щоб під час споживання соків із
овочів запивати їх невеликою кількістю води, тому що
вони дуже концентровані. Якщо соки не розбавлені,
денна доза не повинна перевищувати півсклянки.
●● Не потрібно поєднувати фрукти із овочами за винятком яблук. Не слід поєднувати кавун з іншими фруктами.
●● Соки не зберігаються для споживання «на потім».
●● До овочевих напоїв можна використовувати ароматичні приправи: перець, кріп, тмин, мускатний горіх,
тим’ян, майоран, а до фруктових напоїв – ваніль,
корицю та гвоздику. Щоб отримати повний аромат приправ, слід перед їх додаванням до напою
ретельно подрібнити. Вони повинні використовуватися у невеликих кількостях, щоб зберегти натуральний смак і запах продуктів, із яких виготовлено напій.
З огляду на невисоку калорійність, напої із фруктів та
овочів рекомендовані для осіб на дієті.
●● Фруктові та овочеві напої подаються кімнатної температури або охолодженими кубиками льоду.
Свіжі соки – це здоров’я
Сок із моркви
Прискорює обмін речовин, оскільки містить
набір мікроелементів та вітамінів, необхідних
для правильного функціонування організму.
Вітамін A, синтезований із каротину, покращує зір. Елементи цього соку нівелюють
негативний вплив нікотину, повертають шкірі її натуральний здоровий колір. Півсклянки соку із моркви і півсклянки молока рекомендовані для дітей. Сік із моркви
у поєднанні із яблучним соком рекомендуються у якості
зміцнюючого напою для осіб старшого віку.
Томатний сік
Стиглі та свіжі помідори дають сік чудової
якості. Томатний сік можна поєднувати
з усіма іншими овочевими соками.
Містить багато вітамінів А і С. Дві склянки
соку покривають денну потребу організму у вітаміні С.
Смакові якості томатного соку покращують за рахунок
солі та перцю.
Сік із буряка
Сік з червоного буряка у поєднанні з апельсиновим соком дає напій із чудовим смаком.
Чистий сік із буряка може споживатися
виключно за рецептом лікаря.
94
Сік із капусти
Використовується при лікуванні виразки
шлунка, але виключно за рецептом
лікаря. У поєднанні із соком моркви він
може споживатися навіть особами із
слабким шлунком.
Сік із шпинату
Цей сік – сильний кровотворний засіб,
але з причини різкого смаку рекомендується змішування його із соком
моркви. Сік із шпинату, моркви та
селери у рівних кількостях після змішування дають смачний напій.
Сік із селери
Для соку не повинні використовуватись
листя селери, тому що вони дають гіркий
присмак. Сік із кореню селери дуже смачний. Його можна змішувати із соками
з інших овочів. Він повинен використовуватись у менших кількостях, ніж моркв’яний сік. Додавання
яблучного соку або лимону покращує смак.
Огірковий сік
У нього за походженням приторний смак,
і його потрібно змішувати з яблучним,
моркв’яним соками або соком з селери. Огірковий сік використовується для покращення
стану шкіри. Рекомендується при схудненні.
Яблучний сік
Сік із свіжих стиглих яблук наділений приємним смаком та ароматом, багатий на вітаміни А і В, а також мінеральні солі. Великий
вміст пектину в соку позитивно впливає на
функції травлення. Свіжий яблучний сік
використовується при подагрі та ревматизмі. Загалом,
він є прекрасним засобом харчування.
Ожиновий сік
Ожиновий сік із невеликою кількістю цукру
та води дає дуже тонізуючий напій. Враховуючи значний вміт вітамінів та мікроелементів, він діє дуже зміцнююче, особливо
в осіб похилого віку.
Сік з бузини
Сік наділений протизапальним ефектом
и може використовуватися при застуді.
Готуючи консерви, його можна поєднувати
з іншими фруктовими соками.
Сік з чорної смородини
Сік з чорної смородини наділений специфічним ароматом, високою кислотністю та виразною терпкістю. Враховуючи хімічний склад та
вміст вітамінів, це один із найкращих соків.
Його слід змішувати з соками із низькою кислотністю або водою, медом або цукром.
JE1200-002_v05
Спеціальні рецепти здоров’я
Тонізуючий напій
6 моркви
2 яблука
½ буряка
Очисний сік для
організму
4 моркви
½ огірка
1 буряк
Напій «Сильне
дихання»
1 жменя шпинату
1 жменя петрушки
2 селери
4 моркви
Сік «Вічний регулятор»
2 яблука
1 тверда груша
¼ лимона або жменя
шпинату
6 морквин
Напій «Сонячний»
2 яблука
6 полуниць
Напій «Любовний»
3 великі помідори
½ огірки
1 селера
¼ лимона
Рекомендовані швидкості віджимання для
окремих фруктів і овочів
Фрукти/овочі
Ананаси
Американська брусниця
Персики
Буряк
Груші
Яблука
Капуста
Італійський кріп
Морква
Дині
Абрикоси
Нектарини
Огірки
Ківі
Помідори
Селера
Виноград
Швидкість віджимання
1
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Можливі проблеми під час експлуатації соковижималки
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ – СПОСІБ ДІЙ
Прилад не працює.
Неправильно
встановлені фіксатори
на кришці.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки. Встановіть правильно фіксатори на кришці (див. пункт «МОНТАЖ СОКОВИЖИМАЛКИ»). Ввімкніть прилад повторно.
Спрацювала система
термобезпеки.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки.
Залиште соковижималку на 30 хвилин для охолодження,
після цього спробуйте повторно ввімкнути прилад.
Новий прилад.
При включенні і використанні приладу вперше, може відчуватися специфічний запах. Це не є загрозою і не говорить
про несправність приладу. Запах повинен пропасти після
кількох використань.
Соковижималка
переобтяжена.
Звірити протікання процесу і час переробки з будь-яким
часом роботи, наведеним в інструкції обслуговування.
Від приладу йде
неприємний запах.
Перевірити напругу, вказану на ідентифікаційній таблиці,
і порівняти з напругою мережі.
Нагрівається корпус,
прилад працює занадто
голосно і димить.
Пошкоджений мотор.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки. Віддайте соковижималку в сервісний центр.
Заблокувалося сито.
Невідповідний продукт.
У приладі не можна переробляти дуже тверді фрукти або
овочі, а також які складаються з довгих волокон.
Перевантаження.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки.
Почекайте, поки прилад зупиниться. Очистіть засипний
отвір, сито, кришку і контейнер для відходів.
Неправильно
встановлено сито.
Вимкніть прилад і вийміть штепсельну вилку з розетки.
Перевірте правильність установки сита на вісь. Перевірте чи
не пошкоджено сито. У разі механічного ушкодження сита,
обов’язково віддайте соковижималку в сервісний центр.
Засипний отвір торкається
сита / соковижималка
здригається і вібрує.
JE1200-002_v05
95
Підготовка пристрою до праці
з насадками
D
1 Установіть привід на сухій, стабільній, горизонтальній поверхні, поблизу від розетки електроживлення та
у місці, недоступному для дітей.
Прокладіть кабель живлення таким чином,
щоб він не звисав зі столу або кухонної
стільниці, а також щоб його не можна було
випадково потягнути або зачепити.
2 Установіть на привід підставку для насадок так, щоб
символ , який знаходиться на боці підставки, співпав
з символом
на приводі.
3 Заблокуйте підставку для насадок, повертаючи
її у напрямку згідно з рухом годинникових стрілок так,
щоб символ
на приводі співпав із символом на підставці (характерний звук «клік» свідчить про те, що підставка встановлена правильно).
4 Підключіть штепсельну вилку кабелю живлення до
розетки електромережі.
Перед підключенням пристрою до джерела
живлення перевірте, чи ручка регулювання
установлена в положення «0».
ЧАША ДЛЯ МІКСУВАННЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТРОЮ
Чаша для міксування призначена для січення та перемішування продуктів різного роду. За її допомогою можна
приготувати супи, соуси та молочні коктейлі, крім того,
можна міксувати овочі, фрукти, м‘ясо, а також подрібнювати зварені складники для годування немовлят.
Підготовка пристрою до праці
Перед першим використанням пристрою із установленою
чашею для міксування (або після його довготривалого
зберігання) помийте глечик, кришку та накладку кришки
у теплій воді з додаванням рідини для миття посуду,
добре сполосніть та висушіть.
Тримайте руки подалі від ножів - вони дуже
гострі.
Обслуговування та праця
E
1 Установіть чашу для міксування на підставці для
насадок так, щоб ручка глечика опинилася з правої сторони пристрою.
2 Заблокуйте глечик, повертаючи його у напрямку
згідно з рухом годинникових стрілок аж до заблокування
(характерний звук «клік» свідчить про те, що глечик установлений правильно).
Ручка глечика повинна знаходитися з правої сторони пристрою.
96
3 Покладіть складники у глечик. Не наповнюйте глечик
вище позначки 900 мл.
Спосіб вкладання складників у глечик міксера довільний, однак найкращий ефект
досягається у випадку додавання спочатку
твердих складників.
4 Установіть кришку на глечик так, щоб бік кришки, на
котрому немає сит кришки, опинився біля носика глечика.
Установлена таким способом кришка запобігає розбризкуванню складників під час процесу міксування.
Кришку глечика можна установити у трьох
положенням, причому тільки одне положення кришки використовується у процесі
міксування. Інші два положення використовуються під час переливання зміксованого
вмісту глечика у посуд.
5 Вставте накладку кришки в отвір у кришці так, щоб
виступи, котрі знаходяться на накладці, потрапили
у вирізи кришки. Заблокуйте накладку, повертаючи
її у напрямку згідно з рухом годинникових стрілок аж до
заблокування.
Не вмикайте пристрою із установленою
чашею для міксування без накладки кришки,
особливо у випадку міксування твердих
складників. Їх може виштовхнути через
отвір.
6 Увімкніть міксування, повертаючи ручку регулювання
у відповідне положення.
При міксуванні на 2 швидкості можна отримати кращій ефекти.
Не користуйтеся пристроєм із установленою чашею для міксування при безперервній праці довше, ніж 30 секунд. Після цього
вимкніть пристрій та зачекайте 5 хвилин
перед повторним увімкненням, дозволяючи
двигуну охолонути.
7 У процесі міксування можна додавати продукти (приправи, складники) через отвір після виймання накладки
кришки.
8 Щоб зупинити пристрій, поверніть ручку регулювання
швидкості у положення «0».
Якщо консистенція зміксованих продуктів
ще не відповідає Вашим очікуванням, то
поверніть ручку регулювання у положення
«PULSE» та утримуйте в цьому положенні
протягом декількох секунд, пристрій почне
працювати з максимальною швидкістю.
Після звільнення ручки регулювання пристрій припинить працю.
JE1200-002_v05
F
ПОДРІБНЕННЯ ЛЬОДУ
ДЕМОНТАЖ РІЖУЧОГО МОДУЛЯ
Пристрій із установленою чашею для міксування можна
також використовувати для подрібнення кубиків льоду,
дозволяє отримати невеликі шматки льоду приблизно
однакового розміру.
штепсельну вилку приєднувального
кабелю від розетки електромережі.
●● Поверніть кришку у напрямку, протилежному до руху
годинникових стрілок, аж до відчутного опору та зніміть кришку з глечика.
1 Очистіть глечик від вмісту.
2 Помийте глечик (дивіться пункт «Чищення та консервація пристрою із установленою чашею для міксування/ млинком»). Переверніть глечик вверх дном та
поставте на пласкій, стабільній поверхні.
3 Однією рукою притримайте глечик, а другою відкрутіть модуль ножів у напрямку, протилежному до руху
годинникових стрілок.
4 Обережно витягніть модуль ножів разом із прокладкою.
Перед використанням чаші для міксування
до подрібнення кубиків льоду перевірте, чи
вона чиста. У протилежному випадку старанно помийте її чистою водою. Будь-які
залишки засобу для миття можуть впливати на смак подрібненого льоду і призведуть до втрати смаку напою, до котрого
буде доданий цей лід.
Покладіть у глечик не більше, ніж 15 кубиків льоду (розміром максимально 2 см). Крім кубиків льоду, долийте ще
близько 15 мл (1 ложка) свіжої холодної води. Установіть
кришку глечика разом із накладкою, потім поверніть ручку
регулювання у положення «1». Пристрій почне працювати, подрібнення льоду виконуйте циклами по 3 секунди
кожен, дії повторюйте аж до повного подрібнення льоду.
Якщо консистенція льоду ще не відповідає Вашим очікуванням (бажаєте отримати консистенцію снігу), поверніть
ручку регулювання у положення «PULSE» та утримуйте
у цьому положенні протягом декількох секунд, пристрій
почне працювати з максимальною швидкістю. Після
звільнення ручки регулювання пристрій припинить
працю.
Не подрібнюйте кубики льоду без попереднього доливання води у глечик.
Після закінчення праці з чашею для
міксування
●● Вимкніть пристрій та витягніть штепсельну вилку приєднувального кабелю з розетки електромережі.
●● Демонтуйте чашу для міксування, для цього однією
рукою притримайте підставку для насадок, а другою
рукою візьміться за ручку глечика.
●● Поверніть глечик у напрямку, протилежному до руху
годинникових стрілок, аж до відчутного опору, та зніміть глечик з підставки для насадок.
●● Перелийте приготовлений коктейль у посуд.
Кришку глечика можна установити
в трьох положеннях, при чому тільки одне
положення кришки використовується
у процесі міксування. Інші два положення
(широке сито, вузьке сито) використовуються під час переливання зміксованого
вмісту глечика у посуд.
●● Помийте
чашу для міксування (дивіться пункт
«Чищення та консервація пристрою із установленою чашею для міксування/ млинком»).
JE1200-002_v05
●● Відключіть
Ножі пристрою дуже гострі. Поводьтеся
з ними обережно.
МОНТАЖ РІЖУЧОГО МОДУЛЯ
G
1 Вставте прокладку у заглиблення на модулі ножів.
2 Зніміть кришку з глечика міксера. Переверніть глечик
«вверх дном» та поставте на пласкій, стабільній поверхні.
3 Вставте модуль ножів в отвір у нижній частині глечика.
4 Однією рукою притримайте глечик, а другою закрутіть модуль ножів у напрямку згідно з рухом годинникових стрілок аж до упору.
МЛИНОК
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТРОЮ
Млинок призначений до роздрібнення та перемелювання
складників, таких як перець, зерна кави, рис, пшениця, зерна
кунжуту, горіхи (чищені) та ін., а також для січення м’яса.
Млинок не призначений для роздрібнення
дуже твердих складників, таких як нп.,
кубики льоду та мускатний горіх.
Ніколи не використовуй млинок для перемелювання цукру, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою.
Перед початком січення м‘ясо слід почистити від жил, оболонки та жиру, а потім
порізати на шматки розміром приблизно
2x2 см.
Обслуговування та праця
●● Покладіть складники у резервуар млинка.
H
Не перевищуйте максимального рівня
завантаженого продукту, позначеного на
резервуарі млинка.
97
1 Установіть та накрутіть підставку млинка із вузлом
ножів на гвинт резервуару млинка.
2 Переверніть млинок вверх дном та установіть його на
підставці для насадок.
3 Заблокуйте млинок, повертаючи його у напрямку
згідно з рухом годинникових стрілок аж до заблокування
(характерний звук «клік» свідчить про те, що млинок
установлений правильно).
●● Увімкніть пристрій, повертаючи ручку регулювання
у відповідне положення. Підберіть швидкість відповідно до міксованих складників.
Рекомендується використовувати програму «PULSE» або максимальну швидкість.
Перемелювання різних продуктів безпосередньо один після одного без ретельного
миття може призвести до проникання
запаху та смаку попереднього продукту,
що перемелювався.
Не користуйтеся пристроєм із установленим млинком при безперервній праці довше,
ніж 30 секунд. Якщо протягом 30 секунд не
вдалося закінчити процес перемелювання,
то вимкніть пристрій i зачекайте 5 хвилин
до повторного увімкнення.
4 Після закінчення перемелювання установіть ручку
регулювання у положення «0».
Завжди безпосередньо після використання
слід помити резервуар млинка та підставку
млинка з вузлом ножів у теплій воді з додаванням рідини для миття посуду. Прокладку
млинка витріть вологою ганчіркою.
Після закінчення праці з млинком
●● Вимкніть пристрій і витягніть штепсельну вилку приєднувального кабелю з розетки електромережі.
●● Демонтуйте млинок, для цього притримайте однією
рукою підставку для насадок, а другою рукою
візьміться за млинок. Поверніть млинок у напрямку,
протилежному до руху годинникових стрілок, аж до
відчутного опору і зніміть його з підставки для насадок.
●● Переверніть млинок вверх підставкою.
●● Поверніть підставку млинка з модулем ножів
у напрямку, протилежному до руху годинникових
стрілок, та зніміть підставку з модулем ножів з кришки
млинка.
●● Пересипте перемелений вміст у посуд.
●● Помийте млинок (дивіться пункт «Чищення та консервація пристрою із установленою чашею для
міксування/ млинком»).
98
Чищення та консервація пристрою із
установленою чашею для міксування/
млинком
Чищення пристрою виконуйте безпосередньо після використання. Це запобігатиме
відкладенню решток всередині глечика міксера.
●● Налийте близько 450 мл води у глечик та увімкніть
пристрій приблизно на 10 секунд, повертаючи i утримуючи ручку регулювання у положенні «PULSE».
●● Потім вилийте воду із глечика, поверніть його «вверх
дном» та висушіть.
●● У разі потреби помийте глечик, кришку, накладку
кришки, модуль ножів, резервуар млинка i підставку
млинка з модулем ножів у теплій воді з додаванням
рідини для миття посуду.
●● Прокладку чаші для міксування i прокладку млинка
витріть вологою ганчіркою.
●● Потім сполосніть у чистій проточній воді та висушіть.
●● Якщо Ви залишили глечик на тривалий час без
чищення і до середини глечика прикипіли шматки
зміксованих складників, то використайте нейлонову
щітку.
●● Не рекомендується вкладати глечик, кришку,
накладку кришки, млинок, модуль ножів, резервуар
млинка та підставку млинка з модулем ножів у посудомийку. Агресивні засоби для чищення можуть негативно вливати на стан поверхні елементів пристрою.
●● Протріть зовнішню частину приводу м‘якою вологою
ганчіркою.
Не вкладайте привід у воду або в іншу
рідину.
●● Для
миття приводу не використовуйте агресивні
миючі засоби у формі емульсій, молочка, пасти та ін.
Вони можуть, зокрема, усунути нанесені інформаційні
графічні символи.
●● Не слід чистити глечик та резервуар млинка шорсткими губками або ганчірками.
●● Після миття ретельно висушіть усі елементи пристрою.
ЗМІШУВАЧ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТРОЮ
Змішувач призначений для виконання дій, пов‘язаних із
приготуванням страв. Змінне оснащення (ніж змішувача,
двохсторонній диск) дозволяє сікти, різати, перемішувати
тісто, а також роздрібнювати овочі.
ЗАСТОСУВАННЯ ОСНАЩЕННЯ
Ніж змішувача – служить для обробки сирого або вареного м‘яса. Також ним можна перемішувати тісто.
JE1200-002_v05
Двохсторонній диск
–– сторона для пластівців – призначена для різання на
пластівці.
–– сторона для стружки – призначена для різання/стирання на стружку.
Підготовка пристрою до праці
Перед першим використанням пристрою із установленим
змішувачем (або після його довготривалого зберігання)
помийте елементи змішувача (проштовхувач, кришку,
резервуар, ніж i двохсторонній диск) у теплій воді з додаванням рідини для миття посуду, добре сполосніть та
висушіть.
Обслуговування та праця
I
1 Установіть муфту на підставці для насадок так, щоб
символ , який знаходиться на муфті, співпав із символом
на підставці для насадок, а потім заблокуйте
муфту, повертаючи її у напрямку згідно з рухом годинникових стрілок аж до заблокування, символ
на муфті
співпаде з символом
на підставці для насадок (характерний звук «клік» свідчить про те, що муфта установлена правильно).
2 Установіть резервуар змішувача на підставці для
насадок так, щоб символ , який знаходиться на резервуарі, співпав із символом
на підставці для насадок.
Після цього притисніть резервуар до підставки для
насадок та заблокуйте його, повертаючи у напрямку
згідно з рухом годинникових стрілок аж до заблокування,
символ , який знаходиться на резервуарі, співпаде із
символом
на підставці для насадок (характерний звук
«клік» свідчить про те, що резервуар змішувача установлений правильно).
Ручка резервуара змішувача повинна знаходитися з правої сторони пристрою.
ПРАЦЯ З НОЖЕМ ЗМІШУВАЧА
K
1 Вставте ніж змішувача у резервуар.
●● Покладіть продукти в резервуар.
2 Установіть кришку змішувача так, щоб штифт на
кришці потрапив у отвір ножа, а символ
на кришці
співпав із символом
на резервуарі змішувача.
3 Притисніть кришку змішувача до манжету резервуара
та заблокуйте її, повертаючи у напрямку згідно з рухом
годинникових стрілок до моменту, коли символ
на
кришці співпаде з символом
на резервуарі.
●● У засипну горловину змішувача вставте проштовхувач змішувача.
●● Увімкніть пристрій, повертаючи ручку регулювання
у відповідне положення.
JE1200-002_v05
Не користуйтеся пристроєм із установленим змішувачем при безперервній праці
довше, ніж 30 секунд. Після цього часу
вимкніть пристрій та зачекайте 10 хвилин
перед повторним увімкненням, дозволяючи двигуну охолонути.
4 Під час праці можна додавати продукти (приправи,
складники) через засипну горловину після витягування
проштовхувача змішувача. У засипну горловину кришки
вкладайте продукти та, якщо виникне така потреба, легко
притискайте їх проштовхувачем.
Не проштовхуйте продукти пальцями або
іншими предметами.
●● Щоб зупинити пристрій, поверніть ручку регулювання
швидкості у положення «0».
●● Відкрийте змішувач способом, зворотнім до описаного у пунктах 3 i 2 .
ПРАЦЯ З ДВОХСТОРОННІМ ДИСКОМ
J
1 Вставте двохсторонній диск у резервуар змішувача
стороною, відповідною для застосування (пластівці/
стружка).
2 Установіть кришку змішувача так, щоб штифт на
кришці потрапив у отвір ножа, а символ
на кришці
співпав із символом
на резервуарі змішувача.
3 Притисніть кришку змішувача до манжету резервуара
та заблокуйте її, повертаючи у напрямку згідно з рухом
годинникових стрілок до моменту, коли символ
на
кришці співпаде із символом
на резервуарі.
4 У засипну горловину змішувача вставте продукти,
і якщо це можливо, проштовхувач змішувача.
5 Увімкніть пристрій, повертаючи ручку регулювання
у відповідне положення.
Не користуйтеся пристроєм із установленим змішувачем при безперервній праці
довше, ніж 30 секунд. Після цього часу
вимкніть пристрій та зачекайте 10 хвилин
перед повторним увімкненням, дозволяючи
двигуну охолонути.
●● Під час праці можна додавати продукти через засипну
горловину після витягування проштовхувача змішувача. У засипну горловину кришки вкладайте фрукти
та овочі і легко притискайте їх проштовхувачем.
Не проштовхуйте продукти пальцями або
іншими предметами.
6 Щоб зупинити пристрій, поверніть ручку регулювання
швидкості у положення «0».
●● Відкрийте змішувач способом, зворотнім до описаного у пунктах 3 i 2 .
99
Рекомендації по експлуатації
●● Ножем
змішувача не слід роздрібнювати занадто
великі шматки. Перед вкладанням у резервуар поділіть продукти на кубики розмірами близько 3 см.
●● При подрібненні: сира, масла, маргарину не допускайте, щоб пристрій занадто довго працював. Продукти, що подрібнюються, можуть нагрітися та розчинитися.
●● Якщо продукти приклеяться до ножа або до внутрішніх стінок резервуара, вимкніть пристрій, зніміть
кришку та зберіть продукти з ножа і стінок резервуара.
Двохсторонній диск – сторона для пластівців
●● Регулярні пластівці без відходів можна отримати тоді,
коли під час наповнення засипної горловини пристрій
вимкнений. З цією метою можна використати функцію
«PULSE».
Двохсторонній диск – сторона для стружки
●● Засипну горловину можна наповнювати продуктами
при працюючому пристрої.
Чищення та консервація пристрою із
установленим змішувачем
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Чищення пристрою виконуйте безпосередньо після використання. Це запобігатиме
відкладенню решток всередині змішувача.
●● Кожен раз після використання ретельно помийте час-
тини оснащення, які мали контакт зі продуктом, що
переробляється, у теплій воді з додаванням рідини
для миття посуду, щоб не допустити до засихання
решток.
●● Корпус приводу протріть вологою ганчіркою з додаванням рідини для миття посуду.
●● Забруднення у щілинах чи в кутках усувайте щіткою
для миття пляшок або зубною щіткою.
●● Після миття ретельно висушіть усі частини.
●● Ніж змішувача завжди зберігайте у резервуарі змішувача.
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
100
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та іншими причинами.
JE1200-002_v05
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance and
welcome to the group of Zelmer product users.
In order to achieve the best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please, read these instructions carefully. Special attention
should be paid to safety information. Keep this manual so
that you can refer to it in the future.
Safety operation instructions
Make sure that you understand all of the information
below.
Please read the entire user manual before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Never operate the appliance if the
power cord is damaged or the casing
is visibly damaged.
●● If the non-detachable cord is
damaged, it should be replaced by
the producer, proper service facility
or qualified person in order to avoid
any hazards.
●● The appliance can be repaired by
qualified staff only. Incorrect repair
may cause serious hazard to the
user. In case of any defects, contact
an authorised service facility.
●● Turn off the device and unplug
it before replacing any elements
or approaching any moving parts
during use.
●● Always disconnect the appliance
from the supply if it is left
unattended and before assembling,
disassembling or cleaning.
●● After use turn off the appliance. Do not
disassemble the components of juice
extractor, do not remove the cover of
JE1200-002_v05
the jug and food processor container
until the engine and all moving parts
come to a complete stop.
●● Guide food through the feeder tube
only with the pusher provided with
the appliance.
●● Be particularly cautions when
the juice extractor is used in the
presence of children.
●● This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its
cord out of reach of children.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● Never put the appliance on any wet
surfaces.
●● Keep the appliance and the power
cord away from cooking surfaces
and burners.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
JUICE EXTRACTOR
●● Do not use a juice extractor if the
filter (strainer) is damaged.
●● Before starting the juice extractor
check whether the cover is properly
fixed with clamps.
●● Do not remove the leftovers tank or
release clamps while juice extractor
is running.
101
MIXING CUP / GRINDER
●● Turn the control knob to “0” before
removing the cover from the jug
and before removing the mixing
cup and grinder from the base for
accessories. Wait until the blades
completely stop.
●● Do not use a mixing cup if an overlay
of the cover is not placed.
●● Do not insert your hands into the jug,
even when it was taken down for
cleaning, because the blades are still
dangerous - they are very sharp.
●● Do not insert hard objects (like
a spoon, scoop, spatula etc.) into the
jug when you connect the appliance
to power.
●● Do not wash blades immediately
using your hand. To clean the
blades use a brush attached as the
equipment.
FOOD PROCESSOR (BLENDER)
●● Do not touch equipment in motion
with your hands, especially
dangerous are double-sided disc
and a blade of food processor. They
are very sharp! Rough handling can
lead to injury.
●● Be careful when handling cutting
blades, when you empty the
container and during cleaning.
●● Do not wash food processor blade
and double-sided disc directly using
your hand, for washing use a brush
which is attached as equipment.
WARNING!
Risk of property damage
●● Do not disconnect the plug from the socket by pulling
on the cord.
102
●● Place the motor unit near a wall socket on a flat, stable
surface so that the vent holes of the appliance are not
blocked.
●● The appliance must be plugged only to an alternating
current socket with power corresponding to the power
stated on the name plate of the appliance.
●● Immediately stop the operation and unplug the
appliance if any liquid gets into the motor. Return
the appliance to an authorised service facility for
examination and servicing.
●● Never overload the appliance by processing extensive
amounts of products or pushing them too hard into the
feeding tube.
●● Do not expose the appliance to temperatures
exceeding 60°C.
●● Do not leave unattended the apliance connected to the
power supply.
●● Do not immerse the motor unit in water or rinse it under
running water.
●● For cleaning the case do not use abrasive detergents
such as emulsions, cleaning creams, pastes, etc.They
may remove the graphic information symbols such as
marking signs, warning signs, etc.
●● Clean the metal parts (especially the filters/strainers
with a sharp blade grinder, food processor blade and
disc) with a small brush attached as equipment.
JUICE EXTRACTOR
●● Unplug the juice extractor immediately if you notice
excessive vibration or rotation decrease.Clean the
filter/strainer and its housing.
●● Stop operation and unplug the appliance from the
outlet when the product is blocked in loading hopper or
on a pulping blade.Remove the cause of the blockage.
●● Do not use the juice extractor without the container for
leftovers.
MIXING CUP / GRINDER
●● Do not fill the jug with boiling liquids.
●● When storing never keep the cover placed on the jug.
●● Do not fill the jug above the ‘900 ml’ mark - if that
happens, then its contents can raise the cover when
the engine is being started.
●● Do not overfill the jug. If the liquid gets into/under
the engine system, it can be sucked into the engine,
causing it to fail.
●● When you mix, the jug should contain at least 300 ml
of liquid.
●● It is recommended to use the appliance with an
integrated mixing cup / grinder in continuous operation
for not more than 30 seconds.After this time, turn off
the appliance and wait 5 minutes before restarting,
allowing the engine to cool down.The mixing process
can consist of up to five 30-second cycle times.
●● Do not operate the appliance with installed mixing cup
/ grinder when it is empty, because it may overheat the
appliance.
JE1200-002_v05
●● The temperature of the ingredients used for mixing
should not exceed 60°C.
FOOD PROCESSOR/BLENDER
●● Before
starting operation, check whether inside the
the food processor container there is not a solid object
(eg. a spoon).
●● Do not stop the appliance operation by opening the
cover of the food processor or by turning the food
processor container (emergency braking).This results
in faster wear on the drive and should be avoided.
●● Do not clean the metal parts in the dishwasher.
Aggressive cleaning agents used in such devices
cause darkening of the above mentioned parts.Wash
them by hand under running water with detergent and
soft brush.
TIP
Product information and tips
for use
●● The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions shall change.
●● Before first use, remove all packaging from the
appliance and wash all accessories thoroughly.
●● Unplug the appliance when finished extracting juice.
Technical data
The drive of appliance is adapted to co-operate with the juice
extractor, mixing cup (liquidizer), grinder and food processor
(blender).
Technical specifications are given on the plate you may see
on the appliance.
Maximum allowed time of continuous operation of the drive:
–– Two minutes with the juice extractor
–– 30 seconds with mixing cup (liquidizer)
–– 30 seconds with grinder
–– 30 seconds with the food processor
The time interval before re-use of the drive with
a juice extractor:
30 minutes
The time interval before re-use of the drive with
a mixing cup (liquidizer) or grinder:
5 minutes
The time interval before re-use of the drive with
the food processor (blender):
10 minutes
The noise emmited by appliance (LWA):
–– With the juice extractor:
77 db/A
–– With the mixing cup (liquidizer):
83 dB/A
–– With the grinder:
82 db/A
–– With the food processor (blender):
86 db/A
JE1200-002_v05
The architecture of appliance
1
2
3
4
5
A
The control knob (PULSE, 0, Speed #1, Speed #2)
The feet
The drive
Wire connection
The driver (driving tool)
JUICE EXTRACTOR ELEMENTS
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
The container for leftovers
The spout
The bowl
Mounting brackets (clamps)
The strainer
The cover
The hopper
The pusher
The container of juice
The cover of the container with foam separator
The brush
THE BASE FOR ATTACHMENTS (ACCESSORIES)
17 The base for attachments (accessories)
GRINDER ELEMENTS
18 The grinder’s base with a set of blades
19 The gasket of grinder
20 The container of grinder
MIXING CUP ELEMENTS
21
22
23
24
25
The set of mixing cup blades
The gasket
The jug with level indicator
The cover of the jug
The overlay of the cover
BLENDER ELEMENTS
26
27
28
29
30
31
The gear (transmission)
The food processor container
The double-sided disc
The food processor blade
The cover of food processor
The pusher of food processor
103
JUICE EXTRACTOR
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
Your juice extractor is designed for fast fruit and vegetable
juice centrifuging with automatic separation of pulp.
Centrifugation speed was carefully selected to ensure
excellent quality juices. Small particles of fruit (or vegetable)
contained in the extracted juice are healthy, but may affect
the clarity of juice. This is an intended effect, as keeping
the highest nutrient, health and dietetic values of your
juices is more important than their clarity. The quantity of
juice obtained with 1kg of fruit or vegetables depends on
their freshness, cleanness of the filter and condition of the
shredding disc (e.g. for fresh carrots it is 50-60%). All parts
in contact with processed products are made of materials
suitable for contact with food.
B
Before first use, disassemble the appliance and
wash all parts in contact with processed fruit or
vegetables.
1 Press the locking clamps all the way down to release
the lid.
2 Remove the pusher and the lid.
3 Slide out the pulp container.
4 Remove the juice bowl with the strainer by turning the
bowl counter-clockwise so that the symbol on the bowl is
aligned with the symbol
on the motor unit. Remove the
juice bowl from the motor unit.
Wash all parts (except the motor unit) carefully in
warm water with some washing liquid. You can
also clean them in a dishwasher at max. 60°C
(except the juice bowl, strainer and motor unit).
Dry all parts thoroughly and replace once dry.
ASSEMBLING
C
1 Place the juice bowl on the motor unit, aligning the
symbol on the underside of the bowl with the symbol
on the motor unit.
2 Lock the juice bowl by turning it clockwise so that the
symbol on the motor unit is aligned with the
symbol on
the underside of the bowl.
3 Mount the strainer on the skimmer so that the notch on
the skimmer is aligned with the groove in the strainer.
The strainer may be mounted in one position
only.
4 Slide the pulp container under the lid as follows: lean the
pulp container and place it under the insert of the bowl so
that the protrusion in the pulp container is placed inside the
groove in the bowl. Then slide it in towards the motor unit.
104
If you fail to assemble the locking clamps
correctly, a safety device will prevent the
switch-on of the appliance.
Prepare washed fruit and vegetables and place
them near the appliance.
Juice extractor start up and operation
Preparing for operation
DISASSEMBLING
5 Install the lid so that the protrusion of the lid is in the
notch of the juice bowl.
6 Lift up both clamps and clamp them onto the fasteners
located on the lid.
7 Press the clamps to the juice bowl (a characteristic click
indicates that they are clamped correctly).
8 Put the juice collector so that the juice spout is inside the
collector.
●● Make sure control knob is set to position “0”.
●● Insert the plug into the wall outlet and run
the juice
extractor turning the control knob as required to speed
1 or 2 (see the table “Recommended centrifugation
speeds for selected fruits and vegetables”).
●● Put the fruit or vegetables into the hopper of the cover
and lightly press them with pusher.
Do not push products with your fingers or
other objects.
●● Transfer
the extracted juice from the container into
glasses, cups, etc.
The jug has a lid with a froth separator to stop
coarse juice particles and froth.
●● If necessary (if excessive pulp deposited on the strainer
causes vibrations) use the “PULSE” function.
PULSE FUNCTION
The “PULSE” function allows to remove excessive pulp on
the strainer. Turn and hold the control knob to “PULSE” to
operate the appliance at maximum speed. Release the knob
to stop the appliance.
After each use
●● Turn the control knob to “0” to switch off the appliance.
●● Unplug the appliance.
●● Once the motor unit stops, disassemble the appliance to
wash all parts (see “DISASSEMBLING”).
●● Remove all pulp from the pulp container.
Do not allow the overflow of the tank for
leftovers. When you pull it out, accumulated
surplus of leftovers may fall from the tank
when tilting.
JE1200-002_v05
Cleaning and maintenance
●● Wash the appliance thoroughly after each use to prevent
adhesion of juice and pulp to the walls.
●● Use a soft brush to remove dirt from crevices and corners
of the appliance.
the motor unit using a damp cloth with some
washing liquid. Then dry thoroughly.
●● Clean
If water or juice leaks into the inside of the
motor unit, abort operation immediately and
have the appliance checked at a service centre.
●● Wash the following elements in warm soapy water: juice
bowl, lid, pusher, jug with froth separator, pulp container.
●● The lid, pusher and pulp container can also be washed in
a dishwasher at max. 60°C.
●● Wash the strainer only using the brush supplied with the
appliance. Never use any metal brushes for washing
the strainer!
●● Some plastic parts of the appliance may change colour
after long-term use. It is not a defect.
●● Orange stains from carrot juice can be removed by
cleaning the surface with a cloth immersed in cooking oil.
●● Dry all parts thoroughly after washing.
●● Reassemble the appliance (see “ASSEMBLING”).
Take care when handling transparent plastic
parts of the appliance. They are sensitive to
hitting and falling and may break easily.
Preparing healthy and delicious juice
●● Fruit and vegetables for juice extraction process should
be fresh and well washed. Vegetables should be cleaned
of sand and soil under running water and peeled.
Handbooks on juice preparation recommend soaking the
vegetables in water with salt and citric acid for 5 minutes.
Prepared in this way, vegetables do not darken during
processing and the juice has a natural colour.
●● Berry fruits should be washed directly before use, so
they retain their freshness.
●● Your selection of fruit and vegetables depends on
the time of year, your tastes and recommended diet.
Nutritional values of fruit and vegetable juices depend on
the method of preparation.
●● For perfect flavour and fragrance, juices should be made
with ripe, fresh and juicy fruits and vegetables.
●● The following vegetables are best to juice: tomatoes,
carrots, celeries, beetroots, parsleys, onions, cabbages,
cucumbers, black turnip, rhubarb, etc.
●● Vegetables like radish, chives, green parsley, dill and
cress can be added to juice finely chopped.
●● Almost all kinds of fruit are suitable for juicing.
●● After washing, apples, peaches, apricots and plums
should be blanched in boiling water on a strainer.
●● Make sure to remove stones from the fruit you wish to
juice, as they may damage your appliance.
●● Juicing plums, blueberries, raspberries, soft pears and
apples, or other soft fruit may be problematic, as the flesh
JE1200-002_v05
of these fruit turns into a spongy pulp, blocking the strainer
mesh. To process this type of fruit successfully, it is best to
add them in small quantities to other fruit or vegetables.
More frequent cleaning of the strainer is required.
●● You can extract a small amount of grapes juice, but it
is necessary to put whole bunch to the chute after
removing ligneous stalk.
●● Root vegetables and hard fruit should be cut into pieces
small enough to pass through the feeder tube. Cut the
apples into pieces (if not small enough to enter the
feeder tube) without peeling and coring.
●● Feed the fruit or vegetables into the tube only after
starting the appliance.
●● The nutritional value of freshly extracted juice is comparable
to that of the fruit and vegetables before processing.
●● Fresh juices are especially recommended for children
and the elderly.
●● As vegetable juice tends to be very thick, it is
recommended to have it with a small amount of water.
If not diluted, a daily portion of vegetable juice should not
be larger than half a glass.
●● It is not recommended to mix fruit and vegetables,
except for vegetable-apple combinations. Melon juice
should not be combined with other juices.
●● Juices should not be stored for later consumption.
●● The following spices can be added to vegetable juices to
improve their flavour: pepper, dill, cumin, nutmeg, thyme
and marjoram. Fruit beverages can be made with added:
vanilla, cinnamon and clove. It is recommended to
crush the spices thoroughly before use to enjoy their full
fragrance. Spices should be used in small quantities to
maintain the natural fragrance and flavour of your juices.
Due to low caloric content, fruit and vegetable juices are
highly recommended for people on a slimming diet.
●● Fruit and vegetable juices are best served at room
temperature or with ice cubes.
Fresh juices for your health
Carrot juice
Carrot juice stimulates the metabolism, as it is
rich in vitamins and minerals necessary to
maintain the proper function of the body.
Obtained from the carotene, Vitamin A benefits
your eyesight, while other components of the
carrot juice reduce harmful effects of nicotine and
restore your skin’s natural and healthy colour. Small children
are recommended to drink half a glass of carrot juice and half
a glass of milk daily whereas elderly people can boost their
energy with a glass of carrot juice mixed with apple juice.
Tomato juice
Ripe and fresh tomatoes give excellent
quality juice which can be mixed with virtually
all other vegetable juices.
Tomato juice is a rich source of vitamin A and C. Two glasses
of tomato juice contain your daily requirements of C vitamin.
Season your juice with salt and pepper according to taste.
105
Beetroot juice
Beetroot juice and orange juice make
a delicious combination. However, make sure
to consult your doctor before drinking pure
beetroot juice.
Cabbage juice
Cabbage juice is recommended for treatment
of gastric ulcers. Always ask your doctor first
before consumption. Best combined with
carrot juice – makes an excellent choice even
for people with sensitive stomach.
Spinach juice
Celery juice
Spinach juice stimulates production of
red blood cells in the body. It has a very
intensive taste, so it is best combined
with carrot juice. Mix equal volumes of
spinach juice, carrot juice and celery
juice for a tasty drink.
Celery leaves have bitter taste, so remove
them first before processing the root in your
juice extractor. Celery juice is very tasty and
goes well with other vegetable juices.
It should be consumed in smaller quantities
than the carrot juice. Enhance the taste by
adding apple or lemon juice.
Cucumber juice
Due to its natural bland taste, cucumber juice
is best combined with apple, carrot or celery
juice. Cucumber juice is used for skin care
and is known to support kidney filtration
process. It is also recommended for
a slimming diet.
Apple juice
Made from fresh and ripe apples, apple juice
has pleasant fragrance and flavour. It is a rich
source of vitamin A and B and valuable
minerals. Apple juice has been shown to
improve digestion owing to the high content of
pectin. Fresh apple juice is also recommended for people
with gout and rheumatism. In general, apple juice provides
great overall benefits for your health.
Blackberry juice
Blackberry juice with a dash of sugar and
mineral water is a great refreshing beverage.
Due to high concentration of vitamins and
minerals blackberry juice boosts the vital
functions, particularly in elderly people.
Elderberry juice
Rich in various nutrients, elderberry juice
promotes perspiration and is therefore
recommended in the treatment of cold. When
preparing fruit preserves you can mix
elderberry juice with other fruit juices.
106
Black currant juice
Black currant juice has specific fragrance, high
acidity and distinct sourness. Due to its chemical
composition and high vitamin content black
currant juice is one of the most recommended
juices. It should be mixed with other low-acidity
juices or with water, honey and sugar.
Special health recipes
Energy drink
6 carrots
2 apples
½ beetroot
Body detox juice
4 carrots
½ cucumber
1 beetroot
“Strong breath” drink
1 handful of spinach
1 handful of parsley
2 celeries
4 carrots
“Timeless regulator”
juice
2 apples
1 hard pear
¼ lemon or a handful of
spinach
6 carrots
“Sunny” drink
2 apples
6 strawberries
“Love” drink
3 big tomatoes
½ cucumber
1 celery
¼ lemon
Recommended speeds
Fruit/Vegetables
Pineapples
Blueberries
Peaches
Beetroots
Pears
Apples
Cabbage
Fennel
Carrot
Melons
Apricots
Nectarines
Cucumbers
Kiwi
Tomatoes
Celery
Grapes
Speed level
1
●
●
2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
JE1200-002_v05
Troubleshooting
PROBLEM
CAUSE
SOLUTION – WHAT TO DO
The appliance does not work.
The locking clamps are
not locked correctly on
the lid.
Switch off and unplug the appliance. Lock the locking
clamps correctly on the lid (see “ASSEMBLYING”). Switch
on the appliance.
Overheating protection
was activated.
Switch off and unplug the appliance. Allow the appliance to
cool down for 30 minutes and try switching it on again.
The appliance is new.
The appliance may produce a specific smell when
switched on and used for the first time. This however is
not dangerous in any way and does not indicate that the
appliance is damaged. The smell should wear off after you
use the appliance several times.
The appliance is
overloaded.
Compare the extracting performance and times with the
ones stated in the manual.
The appliance produces
unusual smell.
Check if the voltage stated on the rating plate corresponds
to the voltage in your supply system.
The casing becomes hot /
The appliance is too loud and
produces smoke.
The motor unit is
damaged.
Switch off and unplug the appliance. Return the appliance
to an authorised service centre.
The strainer is blocked.
The product is not
suitable.
The appliance cannot be used with fruit or vegetables that
are especially hard or contain long fibres.
The appliance is
overloaded.
Switch off and unplug the appliance. Wait until the
appliance stops. Clean the feeding tube, strainer, lid and
pulp container.
The strainer is not fitted
correctly.
Switch off and unplug the appliance. Check if the strainer
sits correctly on the skimmer. Check if the strainer is not
damaged. If the strained is damaged, you must repair the
appliance at an authorised service centre.
The feeding tube touches
the strainer / The appliance
vibrates.
Preparing the appliance for operation
with accessories
D
1 Set the drive unit on a dry, stable and leveled surface
near an electrical outlet and away from children.
Route the power cord so that it is not hanging
down from the table or counter and could not
be accidentally pulled or hooked.
2 Put the base for accessories on the drive unit, so that the
symbol
you may see on the side of the base is aligned
with the symbol
you may see on the drive unit.
3 Lock the base for accessories by turning it clockwise
to clockwise, so the sign
you may see on the drive
unit coincides with the symbol
on the basis of (the
characteristic “click” indicates that the base is properly
installed).
4 Plug the power cord into a wall outlet.
MIXING CUP (LIQUIDISER)
CHARACTERISTICS OF THE DEVICE
Mixing cup is designed for chopping and mixing all kinds
of products.It can be used to prepare soups, sauces and
smoothies, you can also mix vegetables, fruits and meat, and
mill (or pound) cooked ingredients into food for the infants.
Preparing the appliance for operation
Before the first use of a mounted mixing cup / liquidizer
(or after its storage for a longer period of time), clean the jug,
cover and the cap of the cover in warm water with detergent,
rinse well and dry all these parts.
Keep your hands away from blades - they are
sharp.
Before plugging in the appliance, make sure
the control knob is set to “0”.
JE1200-002_v05
107
Maintenance and operation
E
1 Mount the mixing cup on the base for accessories, so that
the jug handle is placed on the right side of the appliance.
2 Lock the jug by turning it clockwise until it locks (the
characteristic “click” indicates that the jug is correctly installed).
The jug handle should be placed on the right
side of the appliance.
3 Put the ingredients into the jug. Do not fill beyond the
‘900 ml’ mark you may see on the jug.
You can load the ingredients into the jug of
blender in any way, but you have to know that
better results are obtained by adding the hard
components at first.
4 Put the cover on the jug so that the side of cover on
which the strainers of the cover are not placed, is located at
the spout of the jug. The cover installed in this way prevents
splashing of the components during the mixing process.
The cover of jug can be installed in three
positions, but only one position of the cover is
used in the process of mixing. The remaining
two positions are used when transferring the
mixed contents of the jug into the utensils.
5 Insert the cover’s cap into the hole in the cover so that
the noses on the overlay are placed in the notches of the
cover. Lock the cap by turning it clockwise to clockwise until
it locks.
Do not operate the appliance with installed mixing
cup (liquidizer) without overlay of the cover,
especially if you mix the solid components. They
can be thrown through the hole.
6 Turn on the mixing by turning the control knob to the
desired position.
If you mix at speed #2, you may achieve better
results.
Do not use the appliance with installed mixing
cup (liquidizer) in continuous operation for
more than 30 seconds. After this time, turn
it off and wait 5 minutes before restarting,
allowing the engine to cool down.
7 During mixing, you can add products (spices or
ingredients) through the hole after removing the cover plate.
8 To stop the appliance, turn the speed control knob to “0”.
If the consistency of mixed products does not
meet your expectations, turn the control knob
to “PULSE” and hold it in this position for
several seconds; the appliance will start its
operation at maximum speed. When the knob
is released, the appliance stops.
108
ICE CRUSHING
Device with installed mixing cup (liquidizer) can also be used
to crush ice cubes, you get small pieces of ice about the
same size.
Before using the mixing cup to crush ice
cubes, make sure it is clean. Otherwise, wash
it thoroughly with clean water. Any detergent
residue can affect the taste of crushed ice and
cause loss of taste of the drink, to which it will
be added.
Put into a jug no more than 15 ice cubes (about the size
of not more than 2 cm).In addition to ice cubes pour
approximately 15 ml (1 tsp) fresh cold water more. Put the
jug cover along with the overlay, then turn the control knob
to position “1”. The appliance starts its operation, and you
have to crush ice every 3 seconds, repeat it the action until
the ice is completely crushed. If the consistency of ice does
not correspond to your expectations (i.e. you want to get
the consistency of snow), turn the control knob to “PULSE”
and hold it in this position for several seconds, the appliance
will start operation at maximum speed. When the knob is
released, the appliance stops.
Do not crush ice cubes without adding water to
the jug.
After working with the mixing cup (liquidizer)
●● Turn the appliance off and remove the connection plug
from the wall outlet.
●● Remove the mixing cup, to do this hold the base for
accessories with one hand, and using other hand grab
the jug handle.
●● Turn the jug in a counter-clockwise direction until it
reaches the end stop and remove the jug from the base
for accessories.
●● Pour the cocktail you made into dishes.
The jug cover can be installed in three
positions, but only one position of the cover is
used in the process of mixing. The other two
positions (wide strainer, narrow strainer) are
used when transferring the mixed contents of
the jug into the dishes.
●● Wash
your mixing cup (see section “Cleaning and
maintenance of appliance with installed mixing cup
(liquidizer) / grinder”).
REMOVAL OF CUTTING SET
F
●● Disconnect the plug from the wall outlet.
●● Turn the cover counter-clockwise until it reaches the end
stop and remove the cover from the jug.
1 Empty the jug.
2 Clean the jug (see section “Cleaning and maintenance
of appliance with installed mixing cup (liquidizer) /
grinder”). Turn the jug upside down and place it on a flat
and stable surface.
JE1200-002_v05
3 Hold the jug with one hand and the other hand use to
unscrew the blade set in a counter-clockwise direction.
4 Carefully remove the blade set together with gasket.
Blades used in appliance are sharp. Handle
with care.
INSTALLATION OF CUTTING SET
G
1 Insert the gasket into the pit in the blade set.
2 Remove the cover from a jug of the blender. Turn the jug
upside down and place it on a flat and stable surface.
3 Put the blade set into the hole in the bottom of the jug.
4 Hold the jug with one hand while the other one use to
spin blade set clockwise until it stops.
CHARACTERISTICS OF THE APPLIANCE
Grinder is designed for crushing and grinding components,
such as pepper, coffee beans, rice, wheat, sesame seeds,
nuts (shelled), etc., as well as for chopping meat.
Grinder is not suitable for grinding very hard
ingredients such as ice cubes, and nutmeg.
Never use a grinder to grind the sugar, as this
may damage the appliance.
Before proceeding to chop, peel the meat from
the veins, mucous and fat and then cut into
pieces of approximately 2x2 cm.
●● Put the ingredients into a container of grinder.
H
Do not exceed the maximum level of content,
as it is marked on the grinder container.
1 Put and tighten the basis of grinder with a set of blades
grinder on the thread of the container of grinder.
2 Turn the grinder upside down and place it on the base for
accessories.
3 Block the grinder by turning it clockwise until it locks (the
characteristic “click” indicates that the grinder is correctly
installed).
●● Run the appliance by turning the control knob to the
desired position. Adjust the speed according to mixed
components.
We recommend using the “PULSE” program,
or maximum speed.
Grinding of different products that are grouped
together without a thorough washing may
result in penetration of smell and taste of the
product previously ground.
JE1200-002_v05
4 After the grinding set the control knob to “0”.
Always immediately after use wash the
container of grinder and grinder base with
a set of blades with hot water plus dishwashing
liquid. Wipe the grinder seal with a damp cloth.
After working with grinder
●● Turn the appliance off and remove the plug from the wall
outlet.
●● Remove
GRINDER
Maintenance and operation
Do not use the appliance with installed
grinder in continuous operation for more than
30 seconds. If within 30 seconds failed to
complete the process of grinding, turn off the
appliance and wait 5 minutes before restarting.
the grinder, to his end hold the base for
accessories with one hand and use other hand to catch
the grinder. Turn the grinder counter-clockwise until it
reaches the end stop and take it off from the base for
accessories.
●● Turn the grinder upside down (the base to the top).
●● Turn the grinder base with a set of blades in a counterclockwise direction and remove the base with the set of
blades from the grinder’s cover.
●● Pour the ground contents into the dish.
●● Clean the grinder (see section “Cleaning and
maintenance of appliance with installed mixing cup
(liquidizer) / grinder”).
Cleaning and maintenance of appliance with
installed mixing cup (liquidizer) / grinder
Cleaning the appliance must be followed
immediately after use. This will prevent
leftovers build-up inside jug of the blender.
●● Pour about 450 ml of water into the jug and run the
appliance for about 10 seconds by turning and holding
the control knob to “PULSE”.
●● Then pour out the water from the jug, turn it upside down
and dry.
●● If necessary, wash the jug, the cover and cover cap,
a set of blades, grinder container and grinder base with
a set of blades with hot water plus dishwashing liquid.
●● Wipe the gasket seal of mixing cup and grinder seal with
a damp cloth.
●● Then rinse it in clean running water and dry.
●● If you left the jug for a long time without cleaning and the
pieces of mixed ingredients stuck to the inside of the jug,
use a nylon brush for cleaning.
●● We do not recommend putting the jug, the cover and
cover cap, the grinder, the set of blades, grinder container
and grinder base with a set of blades into a dishwasher.
Aggressive cleaning agents may adversely affect the
surface condition of the appliance.
●● Wipe the outside of the drive with a damp and soft cloth.
109
Do not put the drive unit into water or other
liquid.
●● To
clean the drive unit do not use aggressive and
abrasive detergents such as emulsions, cleaning
creams, pastes, etc. They may remove the graphic
symbols.
●● Do not clean the jug and grinder container with abrasive
sponges or rags.
●● Dry thoroughly all parts of the appliance.
FOOD PROCESSOR (BLENDER)
CHARACTERISTICS OF THE APPLIANCE
Blender is designed to perform operations to prepare meals.
Interchangeable equipment (a blade of food processor,
double-sided disc) allows for chopping, cutting, mixing dough
and chopping vegetables.
APPLICATION OF ACCESSORIES
Food processor blade – is used for the processing of raw
or cooked meat. You can also use it to mix the dough (cake
batter).
Double-sided disc
–– A side applicable to making the slices - can be used to
cut into slices.
–– A side for making the chips - can be used for cutting /
grinding into chips.
Preparing the appliance for operation
Before the first use of installed blender (or after storage for
a longer period of time), clean the food processor elements
(the pusher, the cover, the container, the blade and doublesided disc) with hot water plus dishwashing detergent, rinse
well and dry these elements.
Maintenance and operation
I
1 Install the gear on the base for accessories, so that the
symbol
on the gear is aligned with the symbol
on
the base for accessories, and then lock the gear by turning
it clockwise to clockwise until it blocks; the symbol
on the gear is aligned with the symbol
on the base for
accessories (the characteristic “click” indicates that the gear
is properly installed).
2 Fit the food processor container on the base for
accessories, so that the symbol
on the container is
aligned with the symbol
on the base for accessories.
Then press the container to the base for the accessories and
lock it by turning clockwise until the lock; the symbol
on
the container is aligned with the symbol
on the base for
accessories (the characteristic “click” indicates that the food
processor container is properly fitted).
The food processor container holder should be
placed on the right side of the appliance.
110
WORKING WITH THE BLENDER’S BLADE
K
1 Insert the food processor blade into container.
●● Place the food in the container.
2 Place the food processor cover so that the pin on the
cover hit the hole in the blade and the symbol
on the
cover is aligned with the symbol
on the container of
food processor.
3 Tighten the food processor cover to the container’s
flange and lock it by turning clockwise until the symbol on
the cover is aligned with the symbol
on the container.
Insert
the
food
processor
pusher
to
the hopper of food
●●
processor.
●● Turn on the appliance by turning the control knob to the
desired position.
Do not use appliance with installed food
processor in continuous operation for more
than 30 seconds. After this time, turn it off and
wait 10 minutes before restarting, allowing the
engine to cool down.
4 While running the appliance you can add products
(spices, ingredients etc.) through the hopper after removing
the food processor pusher. Put the products into hopper of
the cover and if there is a need - gently press them with
pusher.
Do not push products with your fingers or
other objects.
●● To stop the appliance, turn the speed control knob to “0”.
●● Open the food processor (blender) in a manner opposite
to that described in paragraphs 3 and 2 .
WORKING WITH DOUBLE-SIDED DISC
J
1 Insert the double-sided disc to the food processor
container applying the side suitable for use (slices / chips).
2 Place the food processor cover so that the pin on the
cover hit the hole in the blade and the symbol
on the
cover is aligned with the symbol
on the container of
food processor.
3 Tighten the food processor cover to container flange and
lock it by turning clockwise until the symbol
on the cover
is aligned with the symbol
on the container.
4 Insert the products into food processor hopper and if possible - insert the food processor pusher.
5 Turn on the appliance by turning the control knob to the
desired position.
Do not use the appliance with installed food
processor in continuous operation for more
than 30 seconds. After this time, turn it off and
wait 10 minutes before restarting, allowing the
engine to cool down.
JE1200-002_v05
●
During operation, add the products through the hopper
after removing the food processor pusher. Put the fruit or
vegetables into the hopper of the cover and lightly press
them with pusher.
Do not push products with your fingers or
other objects.
6 To stop the appliance, turn the speed control knob to “0”.
Open the food processor (blender) in a manner opposite
to that described in paragraphs 3 and 2 .
●
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
Operational guidelines
●
●
●
Do not crush too large pieces with the food processor
blade. Before loading the container mill (crush) large
products in order to obtain chunks of approximately
3 cm.
When grinding cheese, butter or margarine do not allow
for too long operation. Processed food may become hot
and dissolve.
If the product stick to the blade or to the inner walls of the
container, turn off the appliance, remove the cover and
grab the products from blade and container walls.
Double-sided disc – a side applicable to making
slices
●
You can get regular slices without a scrap when the
appliance is disabled during filling the hopper. You can
either use the “PULSE” to this end.
Double-sided disc – a side applicable to making
chips
●
You can fill the hopper with products while the appliance
is working.
Care and cleaning of appliance with installed
food processor (blender)
Clean the appliance immediately after use. This
will prevent leftovers build-up inside the food
processor.
●
●
●
●
●
After each use, carefully wash the equipment parts being
in contact with the processed product with warm water
plus dishwashing liquid to prevent drying leftovers.
Wipe the drive housing with a damp cloth with dish
washing liquid.
Remove the dirt in crevices or corners with bottlewashing brush or toothbrush.
Dry thoroughly all parts after cleaning.
Always store food processor blade in food processor
container.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
JE1200-002_v05
111
1
2
1,5 L
3
4
PL
1. Kubek miksujący - pyszne koktajle każdego dnia
2. Malakser z nożem i dwustronną tarczą do krojenia,
siekania i rozdrabniania 3. Młynek – precyzja mielenia
4. Możliwość odwirowania soku z całych owoców i warzyw
CZ
1. Mixovací nádoba - vynikající koktejly každý den
2. Robot s nožem a oboustranným kotoučem na krájení,
sekání a drcení 3. Mlýnek – vysoká přesnost mletí
4. Možnost výroby šťávy z celých plodů ovoce a zeleniny
SK
1. Miešacia nádoba – lahodné kokteily každý deň
2. Mixér s nožom a obojstranným kotúčom na krájanie,
sekanie a drvenie 3. Mlynček – presnosť mletia
4. Možnosť vytlačiť šťavu z celých plodov a zeleniny
1. Keverő bögre – finom koktélok minden napra
2. Késes daraboló kétoldalú koronggal, daraboláshoz
és vágáshoz, aprításhoz 3. Daráló – precíz darálás
4. Lehetőség van egész gyümlcsök centrifugálására is
RO
1. Vas pentru mixare – coctailuri delicioase în fiecare zi
2. Malaxor cu cuţit şi disc cu două feţe pentru tăiat,
secţionat şi măcinat 3. Aparat de măcinat – precizie de
măcinare 4. Posibilitatea de stoarcere a scucului din
fructe şi legume întregi
1,5 L
1. Чаша-блендер - вкусные коктейли каждый день
2. Блендер с ножом и двухсторонним диском для
нарезки, шинковки и измельчения 3. Мельница –
точность помола 4. Позволяет выжимать сок из целых
фруктов и овощей
BG
1. Чаша за смесване – вкусни коктейли всеки ден
2. Купа за рязане с нож и двустранен диск за рязане,
кълцане и раздробяване 3. Мелница – точност на
мелене 4. Възможност за изстискване на
сок от цели плодове и зеленчуци
UA
1. Чаша для міксування - смачні коктейлі кожен день
2. Малаксер з ножем та двостороннім диском для
нарізки, січення та подрібнення 3. Млинок – точність
перемелювання 4. Можливість витискання соку з цілих
фруктів та овочів
EN
1. Mixing cup - drink delicious cocktails every day
2. Blender with a knife and double-sided disc for slicing,
chopping and crushing 3. Grinder – precision of grinding
4. You can centrifuge juice from whole fruits and
vegetables
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
JE1200-002_v05
HU
RU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement